! Flora i vegetacija Batušinačkih bara kod Niša - 10. Simpozijum o ...

sfses.com

! Flora i vegetacija Batušinačkih bara kod Niša - 10. Simpozijum o ...

Ranđelović, V. et al.

Niš (Serbia), September 01-03, 2007

Proceeding, 19-40

Flora i vegetacija Batušinačkih bara kod Niša

9 th Symposium on Flora of

Southeastern Serbia and

Neighbouring Regions

!

Flora i vegetacija Batušinačkih bara kod Niša

Vladimir Ranđelović 1 , Jelena Matejić 2 , Bojan Zlatković 1

1 Odsek za biologiju sa ekologijom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

2 Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Abstract:

Ranđelović, V., Matejić, J., Zlatković, B.: Flora and vegetation of Batušinačke swamps near Niš.

Proceeding of the 9 th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions, Niš,

2007.

This article represents review of the flora and vegetation of Batušinačke Swamps, but also similar habitats

across southeastern Serbia. The analysis of it’s taxonomical structure, life forms and area type are also

presented in this paper.

Key words: swamp, flora, vegetation, south-eastern Serbia.

Uvod

!

Nedaleko od Niša, u istočnoj Srbiji, sa leve

strane reke Južne Morave, između sela Batušinac i

Mramor, nalaze se Batušinačke bare. Ovi zanimljivi

vodeni ekosistemi predstavljaju ostatke

nekadašnjeg korita reke Južne Morave, sa kojom

imaju fizičku vezu preko podzemnih i poplavnih

voda. Na prvi pogled ove bare se ne razlikuju od

sličnih staništa uz Južnu Moravu, pa je verovatno to

bio razlog što botaničari do sada nisu obratili veću

pažnju na njih. Naime, ne postoji nijedan pisani

podatak o flori i vegetaciji Batušinačkih bara, ali ni

o drugim organskim vrstama i životnim

zajednicama, čija se raznovrsnost uočava već nakon

prvog obilaska terena. Uzevši u obzir ove činjenice,

odlučili smo da ekosisteme Batušinačkih bara

detaljnije istražimo, pri čemu smo najpre krenuli sa

istraživanjima florističke komponente. Početne

pretpostavke u ovim istraživanjima zasnivale su se

na rezultatima vegetacijskih istraživanja močvarne

vegetacije uz gornji deo toka Južne Morave

(R a n đ elović , 1988), koja nisu obuhvatila

močvarne i barske ekosisteme okoline Niša. Cilj

ovih istraživanja je bio da se utvrdi floristički

diverzitet Batušinačkih bara sa detaljnom

taksonomskom, fitogeografskom i ekološkom

analizom flore, da se uradi popis vegetacijskih

jedinica sa analizom pojedinih fitocenoza i da se

analizira ugroženost flore ovog područja.

Istraživanja su izvršena tokom 2007. godine.

Batušinačke bare se nalaze desetak kilometara

zapadno od Niša, između sela Batušinac i Mramor,

na levoj obali reke Južne Morave (N 43 o 17’61, E

21 o 48.34) (sl. 1).

Slika 1. Geografski položaj Batušinačkih bara

Fig. 1. Geographical position of Batušinačke

swamps

19


9 th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions Proceeding

Bare predstavljaju ostatke nekadašnjeg korita

reke, ali i vodene basene nastale iskopavanjem

peska. Od sadašnjeg korita reke odvojena su

širokom peščanom gredom, ali i bedemom na

kojem je izgrađen put za transport peska. Sastoje iz

četiri velike bare, od kojih se jedna nalazi sa desne

strane autoputa Skoplje-Beograd, a tri sa leve

strane, kao i većeg broja manjih efemernih bara

koje veoma rano tokom leta presušuju. Kao što se

na aerofotosnimku vidi, bare se nadovezuju jedna

na drugu i formiraju kompleks potkovičastog oblika

koji počinje i završava se na samoj obali Južne

Morave (sl. 2).

Nalaze se na terenu koji je kompletno izgrađen

od aluvijalnih nanosa promenljivog sastava. Ovaj

moćni sloj nanosa oslanja se na većim dubinama na

konglomerate peska, šljunka i gline sa ugljem, koji

su sa desne strane Južne Morave prekriveni

peščanim sprudovima i peskovitim glinama.

Veoma važan ekološki faktor za razvoj

vegetacije je zemljište. Osnovni tip zemljišta na

ovom području je fluvisol (aluvijalni nanosi), koji

je karakterističan za rečne doline.

Materijal i metode

!

Popis flore sačinjen je na osnovu podataka

prikupljenih istraživanjima vodenih, močvarnih i

povremeno plavljenih staništa u periodu od maja do

septembra 2007. godine. Sakupljen herbarski

materijal deponovan je u Herbarijumu Odseka za

biologiju i ekologiju PMF-a Univerziteta u Nišu

(HMN). Popis flore je prikazan po abecednom redu

familija, rodova i vrsta u okviru pojedinih klasa.

Identifikacija vrsta je izvršena pomoću različitih

ključeva (T u t i n et al., ed. 1964-1980.,

Josifović , ed. 1970-1978., S a r i ć , ed. 1986,

1992, Јорданов (ed.), 1963-1979., Велчев,

1979-1995). Nomenklatura je usklađena sa Serb-

Check list-om (N i k e t i ć , Tomović , 2006).

Pripadnost vrsta flornim elementima određivana je

po principima podele Mojzela (M e u s e l et al.,

1965.), koja se zasniva na podudarnosti areala vrsta

sa odgovarajućim florističkim horionima

(Stevanović , 1992.). Životne forme su date

prema Raunkieovom principu, koji su razradili

Elenberg i Miler-Domboa (M u e l l e r -

D o m b o i s , E l l e n b e r g , 1974.), a u "Flori

Srbije" delimično izmenio Stevanović

(1992a.), po kojem su date i skraćenice.

4

3

2

1

Slika 2. Aerofotosnimak Batušinačkih bara

Fig. 2. Aerial photo of Batušinačke swamps

20


Ranđelović, V. et al.

Fitocenološka istraživanja su vršena po

metodici škole Zürich-Monpellier (B r a u n -

B l a n q u e t , 1964.). Sintaksonomski pregled je

urađen u skladu sa pregledom fitocenoza i staništa

Srbije (L a k u š i ć et al., 2006).

Rezultati i diskusija

Dosadašnjim istraživanjima flore Batušinačkih

bara zabeleženo je 80 vrsta vaskularnih biljaka iz

58 rodova i 35 familija. Na prvi pogled ovo je mali

broj vrsta, ali ako se uzme u obzir uniformnost

ekoloških karakteristika staništa i činjenica da

vodene i močvarne fitocenoze izgrađuje mali broj

vrsta, onda se za floru ovog područja može reći da

se odlikuje relativnim bogatstvom vrsta.

Magnoliopsida su predstavljene sa 52 vrste, a

Liliopsida sa 28 vrsta.

Pregled flore Batušinačkih bara

Klasa MAGNOLIOPSIDA

Familija Amaranthaceae

1. Amaranthus blitum L.

Antrop: Adventivni tropsko-suptropskog porekla

T rept

Batušinačke bare: BB1, povremeno plavljene površine

(20.08.2007., V. Ranđ., HMN); BB2, povremeno

plavljene površine (20.08.2007., V. Ranđ., HMN).

Familija Betulaceae

2. Alnus glutinosa (L.) Gaertner

EAz/EAz(W): Evropsko-zapadnoazijski

P scap

Batušinačke bare: BB2, na obali bare (20.08.2007., V.

Ranđ., HMN).

Familija Boraginaceae

3. Symphytum officinale L.

EAz/Eaz(W):Atlansko-subatlantlantsko-mediteranskosubmediteransko-pontsko-juznosibirski

H scap

Batušinačke bare: BB1, Sparganietum erecti

(14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

Familija Ceratophyllaceae

4. Ceratophyllum demersum L.

Kosm: Kosmopolitski

aer subm HydG

Batušinačke bare: BB1, Potameto pusilli-

Ceratophylletum demersi (14.06.2007., J. Matejić, V.

Ranđ., HMN; BB2, Potameto pusilli-Ceratophylletum

demersi (20.08.2007., V. Ranđ., HMN).

6. Atriplex hastata L.

Hol: Cirkumholarktički

T scap

Familija Chenopodiaceae

Flora i vegetacija Batušinačkih bara kod Niša

Batušinačke bare: BB2, Dichostylo-Gnaphalietum

uliginosi (20.08.2007., V. Ranđ., HMN).

7. Chenopodium glaucum L.

Kosm: Kosmopolitski evroazijskog porekla

T scap

Batušinačke bare: BB2, Dichostylo-Gnaphalietum

uliginosi (20.08.2007., V. Ranđ., HMN); BB2,

Dichostylo-Gnaphalietum uliginosi subass. cyperetosum

glomerati (20.08.2007., V. Ranđ., HMN).

Familija Compositae (Asteraceae)

8. Arctium lappa L.

EAz: Evroazijski-(temp-submer)

T/H scap bienn

Batušinačke bare: BB2, Dichostylo-Gnaphalietum

uliginosi subass. cyperetosum glomerati (20.08.2007., V.

Ranđ., HMN).

9. Bidens tripartita L.

EAz: Evroazijski-(bor-temp)

T scap

Batušinačke bare: BB1, Eleocharetum palustris

(14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN); BB2, Scirpo-

Phragmitetum (20.08.2007., V. Ranđ., HMN).

10. Cirsium creticum (Lam.) D'Urv.

Med-smed: Mediteransko-submediteranski

H scap

Batušinačke bare: BB2, Scirpo-Phragmitetum subass.

typhaetosum latifoliae (20.08.2007., V. Ranđ., HMN).

11. Eupatorium cannabinum L.

EAz/EAz(W): Evrop.-medit.-zapadnoazijski

G rhiz

Batušinačke bare: BB2, Scirpo-Phragmitetum

(20.08.2007., V. Ranđ., HMN).

12. Pulicaria vulgaris Gaertner

Hol/Phol-Ptrop: Evroazijsko-(subbor-mer)-afrički-

(borsubtro-austrosubtro)

H scap

Batušinačke bare: BB1, Scutellario-Typhetum laxmanii

(20.08.2007., V. Ranđ., HMN).

Familija Cruciferae (Brassicaceae)

13. Rorippa amphibia (L.) Besser

EAz: Evroazijski (bor-mer)

H scap

Batušinačke bare: BB1, Dichostylo-Gnaphalietum

uliginosi (14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

14. Rorippa sylvestris (L.) Besser

EAz: Evroazijski-(bor-merid)

H scap-ros

Batušinačke bare: BB1, na obali bare (14.06.2007., J.

Matejić, V. Ranđ., HMN).

Familija Guttiferae (Hypericaceae)

15. Hypericum perforatum L.

EAz: Evroazijski-(bor-mer)

H scap

Batušinačke bare: BB1, na obali bare (14.06.2007., J.

Matejić, V. Ranđ., HMN).

21


9 th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions Proceeding

Familija Haloragaceae

16. Myriophyllum spicatum L.

Hol: Cirkumholarkticki-(subarct-submer)

rad sbm HydT

Batušinačke bare: BB2, Potameto pusilli-Ceratophylletum

demersi (20.08.2007., V. Ranđ., HMN).

Familija Hydrocharitaceae

17. Elodea canadensis Michx

Antrop: Severnoamericki

sbm HydT

Batušinačke bare: BB1, Potameto pusilli-Ceratophylletum

demersi (14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

Familija Labiatae (Lamiaceae)

18. Lycopus europaeus L.

EAz/EAz(W): Evropsko-mediteransko-zapadnoazijski

H scap

Batušinačke bare: BB1, Sparganietum erecti,

Eleocharetum palustris (14.06.2007., J. Matejić, V.

Ranđ., HMN); BB2, Scutellario-Typhetum laxmanii,

Scirpo-Phragmitetum, Dichostylo-Gnaphalietum uliginosi

(20.08.2007., V. Ranđ., HMN).

19. Mentha aquatica L.

Hol/Phol-ptrop: Evropsco-(subbor-mer)-istocnoafricko-

(borsubtro)-afrički-(austr)

H scap

Batušinačke bare: BB1, Eleocharetum palustris, Scirpo-

Phragmitetum, Caricetum vulpino-ripariae, Dichostylo-

Gnaphalietum uliginosi (14.06.2007., J. Matejić, V.

Ranđ., HMN); BB2, Scutellario-Typhetum laxmanii,

Scirpo-Phragmitetum (20.08.2007., V. Ranđ., HMN).

20. Mentha longifolia (L.) Hudson

Hol/Phol-ptrop: Evropsko-zapadnoazijski-(temp-mer)-

istocnoafričko-(borstro)-afrički-(austr)

H scap

Batušinačke bare: BB2, na obali bare (14.07.2007., J.

Matejić, HMN); BB1, na obali bare (14.06.2007., J.

Matejić, V. Ranđ., HMN).

21. Scutellaria galericulata L.

Bor:Circumholarkticki disjunktan-(bor-temp)

H scap

Batušinačke bare: BB1, na obali bare (14.06.2007., J.

Matejić, V. Ranđ., HMN); BB2, Scutellario-Typhetum

laxmanii, Scirpo-Phragmitetum (20.08.2007., V. Ranđ.,

HMN).

22. Teucrium chamaedrys L.

EAz/EAz(W): Evropsko-mediteransko-zapadnoazijski

Ch suffr caesp

Batušinačke bare: BB2, Dichostylo-Gnaphalietum

uliginosi (20.08.2007., V. Ranđ., HMN).

Familija Leguminosae (Fabaceae)

23. Amorpha fruticosa L.

Antrop: Adventivni severnoameričkog porekla

P caesp

Batušinačke bare: BB2, Scirpo-Phragmitetum

(20.08.2007., V. Ranđ., HMN).

24. Lotus corniculatus L.

Hol/Phol-Ptrop: Evropsko-zapadnoazijsko-(bor-mer)-

istočnoafrički-(subtro-tro)

H Scap

Batušinačke bare: BB2, (14.07.2007., J. Matejić, HMN).

25. Trifolium fragiferum L.

EAz: Evropsko-mediteransko-submediteransko-pontskojužnosibirsko-orijentalno-turansko-centralnoazijski

H rept

Batušinačke bare: BB2 (14.07.2007., J. Matejić, HMN).

26. Trifolium resupinatum L.

Med-pont: Mediteransko-istočnosubmediteranskokavkasko-pontski

H scap

Batušinačke bare: BB1, Cypero serotini-Scirpetum

maritimi (14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

Familija Lythraceae

27. Lythrum salicaria L.

Kosm:Eroazijski disjunktni-(subbor-mer)-

jugoistočnoaustralijski-(austr)

H scap/emer HydG rhiz

Batušinačke bare: BB1, (14.06.2007., J. Matejić, V.

Ranđ., HMN); BB2, Scutellario-Typhetum laxmanii,

Scirpo-Phragmitetum (20.08.2007., V. Ranđ., HMN).

Familija Malvaceae

28. Althaea officinalis L.

EAz: Evroazijski

H scap

Batušinačke bare: BB2, Scirpo-Phragmitetum (20.08.2007.,

V. Ranđ., HMN).

Familija Onagraceae (Oenotheraceae)

29. Epilobium hirsutum L.

Hol/Phol-Ptrop: Evroazijsko-(subbor-mer)-afrički-

(borsubtro-austrosubtro)

H scap

Batušinačke bare: BB2, Scirpo-Phragmitetum subass.

typhaetosum latifoliae (20.08.2007., V. Ranđ., HMN).

30. Epilobium tetragonum L.

Hol: Cirkumholarktički

H scap

Batušinačke bare: BB2, (28.08.2007., J. Matejić, V.

Ranđ., HMN).

Familija Plantaginaceae

31. Plantago major L.

Kosm: Kosmopolit evro.-severnoamer. Porekla

H/T ros bienn

Batušinačke bare: BB1, povremeno plavljene površine

(20.08.2007., V. Ranđ., HMN); BB2, Dichostylo-

Gnaphalietum uliginosi (20.08.2007., V. Ranđ., HMN).

Familija Polygonaceae

32. Polygonum amphibium L.

Hol: Circumholarkticki-(bor-submer)

G rhiz-scap nat HydG

Batušinačke bare: BB1, u vodi pored obale (14.06.2007.,

J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

22


Ranđelović, V. et al.

33. Polygonum persicaria L.

EAz: Evroazijski (bor-mer)

T scap

Batušinačke bare: BB1, Butometum umbellati, Cypero

serotini-Scirpetum maritimi, Scirpo-Phragmitetum,

Sparganietum erecti, Eleocharetum palustris, Caricetum

vulpino-ripariae (14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ.,

HMN); BB2, Scirpo-Phragmitetum, Dichostylo-

Gnaphalietum uliginosi (20.08.2007., V. Ranđ., HMN).

34. Rumex conglomeratus Murray

EAz: Evroazijski

H scap

Batušinačke bare: BB1, Sparganietum erecti, Butometum

umbellati, Eleocharetum palustris, Cypero serotini-

Scirpetum maritimi (14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ.,

HMN).

35. Rumex palustris Sm.

EAz: Evroazijski (bor-mer)

H scap

Batušinačke bare: BB1, Scirpo-Phragmitetum

(20.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN); BB2,

povremeno plavljene površine (28.08.2007., J. Matejić,

V. Ranđ., B. Zlat., HMN).

Familija Primulaceae

36. Lysimachia nummularia L.

Se: Srednjeevropski

Ch herb rept

Batušinačke bare: BB1, Sparganietum erecti

(14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN); BB2, Scirpo-

Phragmitetum, 14.07.2007., J. Matejić, HMN).

37. Lysimachia vulgaris L.

EAz: Evroazijski-(temp-submer)

H scap

Batušinačke bare: BB1, Sparganietum erecti

(14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN); BB2, Scirpo-

Phragmitetum, 14.07.2007., J. Matejić, V. Ranđ.,

HMN).

Familija Ranunculaceae

38. Consolida regalis S. F. Gray

EAz/EAz(W): Evropsko-mediteranskosubmediteransko-kavkasko-pontski

T scap

Batušinačke bare: BB2 (14.07.2007., J. Matejić, HMN).

39. Ranunculus repens L.

EAz: Evroazijski-(bor-mer)

H rept

Batušinačke bare: BB1, Sparganietum erecti

(14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

40. Ranunculus trichophyllus Chaix in Vill.

Bor: Evropski

subm HydG rad

Batušinačke bare: BB1, Cypero serotini-Scirpetum

maritimi (14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

41. Ranunculus sceleratus L.

EAz: Evroazijski

T scap

Flora i vegetacija Batušinačkih bara kod Niša

Batušinačke bare: BB1, povremeno plavljene površine

(20.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

Familija Rosaceae

42. Potentilla reptans L.

EAz: Evroazijski (bor-merid)

H rept

Batušinačke bare: BB2, na obali bare (28.08.2007., J.

Matejić, V. Ranđ., B. Zlat., HMN).

43. Potentilla supina L. var. paradoxa (Nutt.)T. Wolf

Hol: Cirkumholarktički (temp-merid)

T scap

Batušinačke bare: BB2, povremeno plavljene površine

(28.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ., B. Zlat., HMN).

Familija Salicaceae

44. Populus alba L.

EAz: Evroazijski (temp-merid)

P scap

Batušinačke bare: BB2, Salici-Populetum (20.08.2007.,

J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

45. Salix alba L.

Eaz/EAz(W): Srednjeevropsko-zapadnoazij.-(temp-mer)

P scap

Batušinačke bare: BB1, Sparganietum erecti, Cypero

serotini-Scirpetum maritimi (14.06.2007., J. Matejić, V.

Ranđ., HMN); BB2, Salicetum albo-fragilis

(20.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

46. Salix purpurea L.

EAz: Evroazijski-(bor-merid)

P caesp

Batušinačke bare: BB1, Caricetum vulpino-ripariae

(14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

Familija Scrophulariaceae

47. Scrophularia nodosa L.

EAz:Evroazijski disjunktn-(subbor-submer)

H scap

Batušinačke bare: BB2, Scutellario-Typhetum laxmanii

(20.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

48. Veronica anagallis-aquatica L. subsp.

anagallidifomis (Boreau) Jav. et Soó

Kosm: Sekund.kosmopolit evroazijskog porekla

H scap

Batušinačke bare: BB2, Butometum umbellati

(28.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ., B. Zlat., HMN).

49. Veronica beccabunga L.

EAz/EAz(W):Evrop.-medit.-zapadnoazijski

H scap

Batušinačke bare: BB1, Scirpo-Phragmitetum

(14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

Familija Tamaricaceae

50. Tamarix parviflora DC.

Med-smed: Istočnomediteransko-istočnosubmediteranski

P caesp

Batušinačke bare: BB2, na obali bare (20.08.2007., J.

Matejić, V. Ranđ., HMN).

23


9 th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions Proceeding

Familija Umbelliferae (Apiaceae)

51. Berula erecta (Hudson) Coville

Hol: Cirkumholarkticki-(bor-mer)

H scap

Batušinačke bare: BB2, Scirpo-Phragmitetum,

Cyperetum fuscae (20.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ.,

HMN); BB1, Caricetum vulpino-ripariae (14.06.2007.,

J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

Familija Urticaceae

52. Urtica dioica L.

Hol: Circumholarkticki-(bor-temp)

T/H scap

Batušinačke bare: BB1, Sparganietum erecti

(14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

Klasa LILIOPSIDA

Familija Alismataceae

53. Alisma plantago-aquatica L.

Hol: Cirkumholarkticki-(bor-submer)

emer HydT

Batušinačke bare: BB1, Cypero serotini-Scirpetum

maritimi (14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN)

Familija Butomaceae

53. Butomus umbellatus L.

EAz: Evroazijski-(subbor-mer)

emer HydG rhiz

Batušinačke bare: BB1, Butometum umbellati,

Sparganietum erecti, Eleocharetum palustris

(14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

Familija Cyperaceae

54. Carex hirta L.

EAz/Se-med-pont: Srednjjeevrop.-submedit.-pont.

G rhiz caesp

Batušinačke bare: BB1, Sparganietum erecti, Butometum

umbellati (14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

55. Carex riparia Curtis

Hol: Cirkumholarkticki-(bor-mer)

H caesp/G rhiz

Batušinačke bare: BB1, Scirpo-Phragmitetum,

Caricetum vulpino-ripariae (14.06.2007., J. Matejić, V.

Ranđ., HMN); BB2, Caricetum vulpino-ripariae (14.07.

2007., J. Matejić, HMN).

C. riparia Curtis var. gracilescens Hartm.

Batušinačke bare: BB1, Sparganietum erecti, Caricetum

vulpino-ripariae (14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ.,

HMN).

56. Carex vulpina L.

EAz/EAz(W): Evropsko-mediteran.-submediteran.-

zapadnoazijski

H /G rhiz caesp

Batušinačke bare: BB1, Sparganietum erecti, Caricetum

vulpino-ripariae (14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ.,

HMN).

57. Cyperus glomeratus L.

EAz: Evroazijski (temp-merid)

T caesp

Batušinačke bare: BB2, Scirpo-Phragmitetum,

Dichostylo-Gnaphalietum uliginosi (20.08.2007., J.

Matejić, V. Ranđ., HMN); BB1, BB3, BB4, povremeno

plavljene površine (28.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ., B.

Zlat., HMN).

58. Cyperus fuscus L.

Hol: Cirkumholarktički

T caesp

Batušinačke bare: BB2, Dichostylo-Gnaphalietum

uliginosi (20.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN);

BB1, povremeno plavljene površine (20.08.2007., J.

Matejić, V. Ranđ., HMN); BB 2, BB3, BB4, povremeno

plavljene površine (28.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ., B.

Zlat., HMN).

59. Cyperus michelianus (L.) Link

EAz: Evroazijski disjunktni (temp-merid)

T caesp

Batušinačke bare: BB1, povremeno plavljene površine

(20.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN); BB2,

povremeno plavljene površine (20.08.2007., J. Matejić,

V. Ranđ., HMN)

60. Cyperus serotinus Rottb.

Merid-submerid: Mediteransko-submediteranskopontsko-orijentalno-turansko-centralnoazijsko-kineski

emer HydG rhiz

Batušinačke bare: BB1, Cypero serotini-Scirpetum

maritimi (20.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN);

BB2, Cypero serotini-Scirpetum maritimi (28.08.2007.,

J. Matejić, V. Ranđ., B. Zlat., HMN).

61. Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes

Kosm: Kosmopolitski evroazijskog porekla

emer HydG rhiz

Batušinačke bare: BB1, Eleocharetum palustris,

Butometum umbellati (14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ.,

HMN); BB1, Cypero serotini-Scirpetum maritimi

(14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

62. Scirpus lacustris L. subsp. tabernaemontani (C. C.

Gmelin) Syme

EAz: Evroazijski (bor-mer)

G rhiz caesp

Batušinačke bare: BB1, Scirpo-Phragmitetum

(14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN); BB2, Scirpo-

Phragmitetum subass. typhaetosum angustifoliae

(20.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

63. Scirpus maritimus L.

Kosm: Kosmopolitski

G rhiz ceasp

Batušinačke bare: BB1, Cypero serotini-Scirpetum

maritimi, Eleocharetum palustris, Caricetum vulpinoripariae

(14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN); BB2,

Scirpo-Phragmitetum subass. typhaetosum latifoliae

(20.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

Familija Gramineae (Poaceae)

64. Crypsis schoenoides (L.) Lam.

EAz: Atlantsko-mediteransko-submediteran.-pontskojužnosibirsko-kavkasko-orijentalno-turanski

T caesp

24


Ranđelović, V. et al.

Batušinačke bare: BB1, povremeno plavljene površine

(20.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN); BB2,

Dichostylo-Gnaphalietum uliginosi (20.08.2007., J.

Matejić, V. Ranđ., HMN).

65. Cynodon dactylon (L.) Pers.

Kosm: Kosmopolit.medit.-orjent.-turan.porekla

G rhiz/rept-caesp

Batušinačke bare: BB2, povremeno plavljene površine

(28.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ., B. Zlat., HMN).

66. Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.

Kosmopolitski

T caesp

Batušinačke bare: BB1, povremeno plavljene površine

(20.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN); BB2,

Dichostylo-Gnaphalietum uliginosi (20.08.2007., J.

Matejić, V. Ranđ., HMN).

67. Paspalum paspalodes (Michx) Scribner

Antrop: Adventivni tropsko-suptropskog porekla

G rhiz/rept-caesp

Batušinačke bare:: BB1, povremeno plavljene površine

(20.08.2007., V. Ranđ., HMN).

68. Phragmites communis Trin.

Kosm: Kosmopolitski cirkumholarktickog porekla

emer HydG rhiz

Batušinačke bare: BB1, Cypero serotini-Scirpetum

maritimi, Scirpo-Phragmitetum (14.06.2007., J. Matejić,

V. Ranđ., HMN); BB2, Scirpo-Phragmitetum

(20.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

69. Poa nemoralis L.

Hol: Cirkumholarktički (temp)

T caesp

Batušinačke bare: BB2, Cyperetum fuscae (20.08.2007.,

J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

Familija Iridaceae

70. Iris pseudoacorus L.

EAz/EAz(W): Evropsko-mediteransko-zapadnoazijski

emer HydG rhiz

Batušinačke bare: BB1, Cypero serotini-Scirpetum

maritimi (14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN);

BB1, Scirpo-Phragmitetum subass. typhaetosum

angustifoliae (14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

Familija Juncaceae

71. Juncus articulatus L.

Hol: Amfiatlansko-severnoamericko-evroazijski

disjunctni-(bor-mer)

G rhiz caesp

Batušinačke bare: BB1, povremeno plavljene površine,

Caricetum vulpino-ripariae, Cypero serotini-Scirpetum

maritimi (14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN);

BB2, Dichostylo-Gnaphalietum uliginosi (20.08.2007., J.

Matejić, V. Ranđ., HMN).

72. Juncus conglomeratus L.

Se: Srednjeevropski-(subbor-submer)

G rhiz caesp

Batušinačke bare: BB1, vlažne livade (14.06.2007., J.

Matejić, V. Ranđ., HMN).

Flora i vegetacija Batušinačkih bara kod Niša

73. Juncus inflexus L.

Hol: Cirkumholarkticki-(temp-mer)

G rhiz caesp

Batušinačke bare: BB1, Butometum umbellati

(14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

Familija Lemnaceae

74. Lemna minor L.

Kosm: Kosmopolitski

er nat Hyd T

Batušinačke bare: BB1, Lemno-Spirodeletum polyrhizae

(14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN)

75. Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden

Kosm: Kosmopolitski

er nat Hyd T

Batušinačke bare: BB1, Lemno-Spirodeletum polyrhizae,

Potameto pusilli-Ceratophylletum demersi (14.06.2007.,

J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

Familija Potamogetonaceae

76. Potamogeton pusillus L.

Hol:Cirkumholarkticki-(bor-mer)

rad sbm HydT

Batušinačke bare: BB1, Potameto pusilli-

Ceratophylletum demersi (14.06.2007., J. Matejić, V.

Ranđ., HMN); BB2, Potameto pusilli-Ceratophylletum

demersi (20.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

Familija Sparganiaceae

77. Sparganium erectum L.

EAz/EAz(W): Evrop.-medit.-zapadnoazijski

emer HydG rhiz

Batušinačke bare: BB1, Sparganietum erecti, Butometum

umbellati, Caricetum vulpino-ripariae, Cypero serotini-

Scirpetum maritimi, Scirpo-Phragmitetum (14.06.2007.,

J. Matejić, V. Ranđ., HMN).

Familija Typhaceae

78. Typha angustifolia L.

Kosm: Kosmopolitski

emer HydG rhiz

Batušinačke bare: BB1, Butometum umbellati,

Eleocharetum palustris, Scirpo-Phragmitetum

(14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ., HMN); BB2, Scirpo-

Phragmitetum (20.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ.,

HMN).

79. Typha latifolia L.

Kosm: Kosmopolitski cirkumholarktickog porekla

emer HydG rhiz

Batušinačke bare: BB1, Scirpo-Phragmitetum,

Butometum umbellati (14.06.2007., J. Matejić, V. Ranđ.,

HMN); BB2, Scirpo-Phragmitetum (20.08.2007., J.

Matejić, V. Ranđ., HMN).

80. Typha laxmanii Lepechin

Antrop: Adventivni azijskog porekla

emer HydG rhiz

Batušinačke bare: BB2, Dichostylo-Gnaphalietum

uliginosi, Scutellario-Typhetum laxmanii, Scirpo-

Phragmitetum (20.08.2007., J. Matejić, V. Ranđ.,

HMN).

25


9 th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions Proceeding

Fitogeografska analiza flore

Fitogeografskom analizom flore Batušinačke

bare utvrđeno je prisustvo 39 flornih elemenata koji

su, u skladu sa savremenom fitogeografskom

klasifikacijom (S t e v a n o v i ć , 1992), razvrstani

u 9 areal-tipova i 3 areal-grupe (tab. 1). Najveći

broj vrsta pripada evroazijskom areal-tipu (34

vrste). Ovaj areal-tip obuhvata 3 areal-grupe, od

kojih osnovna obuhvata 22 vrste, a evropskozapadonoazijska

areal-grupa obuhvata 11 vrsta.

Vrste veoma širokog rasprostranjenja, koje svojim

arealima zahvataju veći broj florističkih regiona,

gde spada i evroazijski areal-tip, čine 91.95%

ukupne flore. Osim evroazijskog, velikim brojem

vrsta se odlikuju i holarktički (19 vrsta) i

kosmopolitski areal-tip (14 vrsta). Grupa arealtipova

čiji florni elementi odgovaraju formacionoflorističkim

karakteristikama florističkih regiona u

smislu L a k u š i ć a (1993) obuhvata svega 7 vrsta.

Tabela 1. Zastupljenost areal-tipova i areal grupa u

flori Batušinačkih bara

Table 1. Presence of area-types and area-groups in

flora of Batušinačke swamps

Areal tip Broj vrsta %

Antrop 5 6.25

Bor 2 2.50

EAz 22 27.50

EAz/EAz(W) 11 13.75

EAz/Se-med-pont 1 1.25

Hol 14 17.50

Hol/Phol-Ptrop 5 6.25

Kosm 14 17.50

Med-pont 1 1.25

Med-smed 2 2.50

Merid-submerid 1 1.25

Se 2 2.50

Ukupno 80 100.00

Biološki spektar flore

Razlike u životnim uslovima najbolje su se

odrazile na građu biljaka, koje pokazuju očiglednu

prilagođenost okolini u kojoj žive. Ilistraciju

životnih uslova, posebno klimatskih prilika, koji

vladaju u jednoj određenoj oblasti odražava

procentualno izraženo učešće svih životnih formi

biljaka u flori te oblasti, odnosno njen biološki

spektar (D i k l i ć , 1984). Analizom zastupljenosti

životnih formi vaskularnih biljaka u flori

Batušinačkih bara utvrđen je njen hemikriptofitskohidrofitski

karakter, sa značajnim učešćem terofita i

geofita.

Dominantna zastupljenost hemikriptofita

odgovara biološkim spektrima Srbije i umerenog

pojasa (Diklić , 1984). Najveći broj

hemikriptofita ima stablovu formu – H scap (21

vrsta) (tab. 2). Veliki broj hidrofita je posledica

ekoloških karakteristika staništa. Naime, hidrofite

naseljavaju vodene basene na ovom području, a

neke od njih su prilagođene da izvestan period

provedu i u uslovima kada se vodeni pokrivač

povuče ili staništa potpuno presuše. To se pre svega

odnosi na emerzne rizomatične hidrogeofite (hydG

rhiz), koje su zastupljene sa 11 vrsta. Potpuno

otsustvo submerznih i flotantnih rizomatičnih

hidrogeofita je dobar indikator pojave gotovo

potpunog presušivanja vodenih basena na ovom

lokalitetu u toku letnjih meseci. Visoka

zastupljenost geofita i terofita objašnjava se pre

svega efemernošću pojedinih ekoloških faktora,

odnosno činjenicom da su mnoge vrste prilagođene

uslovima stalnog kolebanja nivoa vode. Terofitsku

životnu formu uglavnom imaju one biljne vrste koje

su prilagođene uslovima povremeno plavljenih

površina i koje brzo obave svoj životni ciklus.

Tabela 2. Zastupljenost pojedinih životnih formi u

flori Batušinačkih bara

Table 2. Presence of life-forms in flora of

Batušinačke swamps

Životna forma Broj vrsta %

P caesp 3 3.75

P scap 3 3.75

Ch 2 2.50

H scap 21 26.25

H other 5 6.25

HydG 11 13.75

HydT 6 7.50

G 9 11.25

G /HydG 1 1.25

H/G rhiz 1 1.25

H/HydG 1 1.25

H/T 1 1.25

T caesp 6 7.50

T rept 1 1.25

T scap 7 8.75

T/H scap 1 1.25

T/H scap bienn 1 1.25

Ukupno 80 100.00

Vegetacija

Karakteristike i horizontalni raspored

močvarne i vodene vegetacije Batušinačkih bara

uslovljen je pre svega vodnim režimom područja, i

to dubinom vode na pojedinim mestima i dužinom

plavljenja na mestima gde se voda ne zadržava

tokom cele godine, već tokom toplijih meseci

presuši. Vegetacija je raščlanjena na sledeće

formacije:

26


Ranđelović, V. et al.

1. vegetacija submerznih hidrofita,

2. vegetacija flotantnih hidrofita,

3. vegetacija emerznih hidro(helo)fita i

4. vegetacija povremeno plavljenih površina.

Slika 3. Flotantna i emerzna vegetacije

Fig. 3. Flotant and emergent vegetation

Navedene vegetacijske formacije obuhvataju

različite fitocenoze koje su u fitocenološkom smislu

difrencirane u četiri vegetacijska razreda:

POTAMETEA Tx. et Preising 1942

POTAMETALIA W. Koch 1936 em. Oberd. 1957

Eu-Potamion (W. Koch 1926) Oberd. 1957

1. Potameto pusilli-Ceratophylletum demersi M.

Janković 1974

LEMNETEA W. Koch et R. Tx. 1954 apud

Oberd. 1957

LEMNETALIA W. Koch et R. Tx. 1954 apud den

Hartog 1964

Lemnion minoris W. Koch et R. Tx. 1954

2. Lemno-Spirodeletum pollyrhizae W. Koch 1954

PHRAGMITETEA R. Tx. et Preising 1942

PHRAGMITETALIA W. Koch 1926 em. Pignatti 1942

Phragmition communis W. Koch 1926

3. Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926

subass. phragmitetosum Schmalle 1939

subass. typhaetosum latifoliae Pignatti 1953

subass. typhaetosum angustifoliae Soo 1973

4. Scutellario-Typhaetum laxmanii V. Ranđ. et J.

Matejić 2007

Sparganio-Glycerion Br.-Bl. et Siss. 1942

5. Sparganietum erecti Roll 1938

Flora i vegetacija Batušinačkih bara kod Niša

6. Butometum umbellati (Kunczak 1968) Philippi

1973

BOLBOSCHOENETALIA MARITIMI Hajny 1967

Bolboschoenion maritimi continentale Soo 1957

7. Cypero serotini-Scirpetum maritimi V. Ranđ.

et J. Matejić 2007

8. Schoenoplectetum tabernaemontani Soo 1947

MAGNOCARICETALIA Pignatti 1953 in Pignatti

1954 em. Bul.-Tul. 1963

Caricion gracilis-vulpinae Bul.-Tul. 1963

9. Caricetum vulpinae-ripariae R. Jovanović

1958

subass. caricetosum ripariae R. Jovanović

1965

10. Eleocharetum palustris R. Jovanović

ISOËTO-NANOJUNCETEA Br.-Bl. et R. Tx. 1943

ISOËTETALIA Br.-Bl. 1931

Nanocyperion W. Koch 1926

11. Dichostylo-Gnaphalietum uliginosi Babić 1971

subass. crypsidetosum schoenoidei V. Randj.

2007

subass. cyperetosum glomerati V. Randj.

2007

12. Cypero-Paspaletum digitarii Horvatić 1954

Vegetacija submerznih hidrofita slatkih

voda, izgrađena od ukorenjujućih (rizofita) i

neukorenjujućih hidrofita (pleustofita) prema

K o c h -u (1926) pripada redu Potametalia. Ovaj tip

vegetacije O b e r d o r f e r (1957) je raščlanio u dve

sveze - Eu-Potamion, koja obuhvata fitocenoze

submerznih biljaka, i Nymphaeion, koja obuhvata

zajednice biljaka sa flotantnim listovima i iz

relativno plićih voda. Na području Batušinačkih

bara razvijena je samo vegetacija sveze Eu-

Potamion, ali su u barama zapaženi i graditeljski

elementi druge sveze (Polygonum amphibium), dok

u mirnijim delovima toka Južne Morave rastu i

Potamogeton natans i P. fluitans.

U najdubljim delovima bara, na mestima gde

voda tokom godine ne presušuje, razvijena je

submerzna vegetacija predstavljena asocijacijom

Potameto pusilli-Ceratophylletum demersi, koja je

karakteristična za eutrofne bare Srbije, a prvi put je

opisana za Obedsku baru ((J a n k o v i ć , 1974).

Edifikatori asocijacije su vrste Ceratophyllum

demersum i Potamogeton pusillus. Osim njih,

značajna vrsta asocijacije je i Myriophyllum

spicatum (fitocenološka tabela 1). Ova zajednica

predstavlja pionirsku zajednicu u procesu

zarašćivanja vodenih biotopa i to naročito plićih i

toplijih voda.

U biološkom smislu, asocijacija je

okarakterisana terofitskim hidrofitama (HydT),

mada dominantna vrsta pripada pleustofitskim

hidrogeofitama (aer HydG). U fitogeografskom

27


9 th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions Proceeding

pogledu zajednicu izgrađuju biljke širokog

rasprostranjenja. Značajno je napomenuti da se u

ovoj zajednici javlja i Elodea canadensis,

antropohorna (adventivna) vodena biljka, koja

poslednjih godina predstavlja veoma ekspanzivnu

vodenu korovsku biljku.

U biološkom smislu, asocijacija je

okarakterisana terofitskim hidrofitama (HydT),

mada dominantna vrsta pripada pleustofitskim

hidrogeofitama (aer HydG). U fitogeografskom

pogledu zajednicu izgrađuju biljke širokog

rasprostranjenja. Značajno je napomenuti da se u

ovoj zajednici javlja i Elodea canadensis,

antropohorna (adventivna) vodena biljka, koja

poslednjih godina predstavlja veoma ekspanzivnu

vodenu korovsku biljku.

Fitocenološka tabela 1. Potameto pusilli-Ceratophylletum demersi M. Janković 1974

Phytocoenological table 1. Potameto pusilli-Ceratophylletum demersi M. Janković 1974

Broj snimka (Number of area) 1 2 3 4 5

Površina (Surface) (m 2 ) 25 25 25 25 25

Vegetacijski sklop (Cover) (%) 100 100 100 100 100

Dubina vode (Water depth), m 0.7 0.4 0.5 0.5 0.5

Nadmorska visina (Altitude), m 190 190 190 190 190

Lokalitet (Locality) BB1 BB1 BB1 BB2 BB2

Cl. Potametea

O. Potametalia

All. Eu-Potamion

Broj vrsta (Number of Species) 5 3 4 4 3 SP Areal tip Živ. for.

Karakteristične vrste (Characteristic Species)

K. v. asocijacije (Ch. Sp. of Association)

Ceratophyllum demersum 5.5 5.5 5.5 2.2 2.2 V Kosm aer subm HydG

Potamogeton pusillus 1.1 . + 4.4 3.3 IV Hol rad sbm HydT

K. v. sveze, reda i razreda (Ch. Sp. of All., Ordo and Cl.)

Myriophyllum spicatum + 1.1 + + 1.1 V Hol rad sbm HydT

Pratilice (Companions)

Spirodella polyrrhiza + + . + . III Kosm er nat Hyd T

Lemna minor . . + . + II Kosm er nat Hyd T

Elodea canadensis + . . . . I Antrop sbm HydT

Fitocenološka tabela 2. Lemno-Spirodeletum pollyrhizae W. Koch 1954

Phytocoenological table 2. Lemno-Spirodeletum pollyrhizae W. Koch 1954

Broj snimka (Number of area) 1 2 3 4 5

Površina (Surface) (m 2 ) 10 10 10 10 5

Vegetacijski sklop (Cover) (%) 100 100 100 100 100

Dubina vode (Water depth), m 0.5 0.3 0.5 0.7 0.5

Nadmorska visina (Altitude), m 190 190 190 190 190

Lokalitet (Locality) BB1 BB1 BB1 BB1 BB2

Cl. Lemnetea

O. Lemnetalia

All. Lemnion minoris

Broj vrsta (Number of Species) 4 5 3 2 4 SP Areal tip Živ. for.

Karakteristične vrste (Characteristic Species)

K. v. asocijacije (Ch. Sp. of Association)

Spirodela polyrrhiza 4.4 5.5 5.5 5.5 4.4 V Kosm er nat Hyd T

K. v. sveze, reda i razreda (Ch. Sp. of All., Ordo and Cl.)

Lemna minor + 1.1 + . 1.1 IV Kosm er nat Hyd T

Pratilice (Companions)

Potametea (Eu-Potamion)

Ceratophyllum demersum 2.2 + 1.1 + 1.1 V Kosm

subm HydG

rad

Potamogeton pusilus . + . . + II Hol

rad sbm

HydT

Myriophyllum spicatum + + . . . II Hol

rad sbm

HydT

28


Ranđelović, V. et al.

Vegetacija neukorenjujućih flotantnih

hidrofita pripada svezi Lemnion minoris. Ovaj tip

vegetacije naseljava uglavnom efemerne bare, a

mestimično se javlja i pored obale velikih bara, na

mestima gde tokom leta voda presušuje. Na

području južne Srbije ovaj tip vegetacije

predstavljen je uglavnom asocijacijom Lemnetum

minoris (Oberd. 1957) Mull. et Gors. 1960

(R a n đ elović , 2002). Međutim, u Batušinačkim

barama zastupljena je asocijacija Lemno-

Spirodeletum pollyrhizae W. Koch 1954., gde je

jako dobro razvijena, tako da ponekad pokriva

čitavu površinu okna pojedinih bara. Posebno je

dobro razvijena u najvećoj bari (BB1), odakle i

potiče većina fitocenoloških snimaka. Fiziognomiju

asocijaciji određuje pleustofitska vrsta Spirodela

polyrrhiza, koja je ujedno i dominantna, dok je

vrsta Lemna minor znatno ređa.

Vegetacija emerznih hidro(helo)fita pripada

klasi Phragmitetea, koja u vodenim ekosistemima

severne hemisfere predstavlja jasno izražen pojas

emerzne vegetacije uz rubove stajaćih i tekućih

voda. U najplićoj vodi Batušinačkih bara, na

mestima gde voda tokom letnjih meseci presušuje,

ali se zadržava veoma blizu površine zemljišta,

razvijena je vegetacija emerznih biljaka, koje su po

svom osnovnom karakteru amfibijske i helofitne.

Vegetacija emerznih hidro(helo)fita je raščlanjena

na 7 asocijacija razvrstanih u tri vegetacijska reda i

četiri sveze. U onim delovima bara u kojima se

voda najduže zadržava tokom godine, a u toku

letnjih meseci natapa zemljište čineći ga jako

vlažnim i muljevitim, razvijena je vegetacija reda

Phragmitetalia, predstavljena svezama

Phragmition communis i Sparganio-Glycerion.

Sveza Phragmition communis je predstavljena

asocijacijom Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926,

koja zauzima najveću površinu na ovom području, i

novoopisanom asocijacijom Scutellario-Typhaetum

laxmanii, koja je poslednjih godina zabeležena na

više mesta u jugoistočnoj i istočnoj Srbiji. Druga

sveza je takođe dobro razvijena na području

Batušinačkih bara, a predstavljena je dvema

asocijacijama, Sparganietum erecti Roll 1938 i

Butometum umbellati (Kunczak 1968) Philippi

1973.

Vegetacija tršćaka (Phragmition comminis) u

ovom delu Srbije nije razvijena tipično kao što je to

slučaj u Vojvodini i severnoj Srbiji. Ona uglavnom

gradi sastojine male površine, u florističkom

pogledu relativno siromašne. Na području

Batušinačkih bara ovaj tip vegetacije je

predstavljen je asocijacijama Scirpo-Phragmitetum

i Scutellario-Typhaetum laxmanii.

Flora i vegetacija Batušinačkih bara kod Niša

Asocijacija Scirpo-Phragmitetum je

raščlenjena na tri subasocijacije. Subasocijacija

phragmitetosum Schmalle 1939 je okarakterisana

vrstom Phragmites communis, a izgrađena je od

relativno malog broja vrsta (13) (fitocenološka

tabela 3), od kojih se više nijedna ne može označiti

edifikatorskom. Tipični tršćaci su na ovom

području razvijeni fragmentarno (bare BB2 i BB3).

Ova subasocijacija je eurivalentna u pogledu

mnogih ekoloških faktora, a posebno kada je u

pitanju faktor voda, koja u toku leta često potpuno

presuši.

Subasocijacija typhaetosum latifoliae Pignatti

1953 je okarakterisana vrstom Typha latifolia.

Sastojine ove subasocijacije zauzimaju najveću

površinu Batušinačkih bara. Ovu subasocijaciju

izgrađuje 16 vrsta (fitocenološka tabela 4). Za

razliku od prethodne koja može da se razvija i na

potpuno suvom zemljištu, ova subasocijacija

zahteva stalno prisustvo vode, tako da se razvija u

onim delovima bara gde se voda zadržava tokom

čitave godine makar natapajući muljevito zemljište

do same površine. Na taj način ova subasocijacija

čini prelaz od vodene ka močvarnoj vegetaciji.

Subasocijacija typhaetosum angustifoliae Soo

1973 je okarakterisana vrstom Typha angustifolia, a

izgrađena je od 18 vrsta. Razvija se na sličnim

staništima kao i prethodna, sa kojom se često

dodiruje i gradi mešovite sastojine.

Sastojine u kojima dominira vrsta Typha

laxmanii su do sada zabeležene na više lokaliteta u

južnoj i istočnoj Srbiji, ali do sada nije izvršena

njihova bliža karakterizacija, tako da se u literaturi

vode pod provizornim nazivom Typhaetum

laxmanii prov. (Blaženč i ć et al., 2006.). Na

osnovu dva fitocenološka snimaka načinjena na

području Batušinačkih bara, od kojih je prvi uzet

kao nomenklaturni tip, opisana je nova asocijacija

Scutellario-Typhaetum laxmanii V. Ranđ. et J.

Matejić 2007 (fitocenološka tabela 6). Asocijacija

se razvija na obalama vodenih basena, gde čini

spoljašnji pojas hidrohelofitske vegetacije. U ovoj

asocijaciji dominira vrsta Typha laxmanii, koja ima

i edifikatorsku ulogu. Kao druga karakteristična

vrsta određena je Scutellaria galericulata. Od

ostalih vrsta karakterističnog skupa najznačajnija je

vrsta Lycopus europaeus. U ekološkom smislu,

asocijacija se odlikuje pre svega prisustvom

emerznih rizomatičnih hidrogeofita (emer HydG

rhiz), a njen prelazni karakter prema vegetaciji

močvarnih livada ili drugih vegetacijskih jedinica

obale vodenih basena određuju i brojne

hemikriptofite.

29


9 th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions Proceeding

Fitocenološka tabela 3. Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926 subass. phragmitetosum Schmalle 1939

Phytocoenological table 3. Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926 subass. phragmitetosum Schmalle 1939

Broj probne površine 1 2

Površina (m 2 ) 10 10

Vegetacijski sklop (%) 100 100

Dubina vode (Water depth), m 0.2 0.3

Nadmorska visina (Altitude), m 190 190

Cl. Phragmitetea

O. Phragmitetalia

All. Phragmition communis

Lokalitet (Locality) BB2 BB3

Broj vrsta (Number of Species) 10 9 Fl. el. Živ. for.

Karakteristične vrste (Characteristic Species)

K. v. asocijacije (Ch. Sp. of Association)

Phragmites communis 5.5 4.4 Kosm emer HydG rhiz

Typha latifolia 1.1 2.2 Kosm emer HydG rhiz

Typha angustifolia + + Kosm emer HydG rhiz

K. v. sveze, reda i razreda (Ch. Sp. of All., Ordo and Cl.)

H scap/emer

Lythrum salicaria + + Kosm

HydG rhiz

Lycopus europaeus + + EAz (W) H scap

Mentha aquatica + . Phol-ptrop H scap

Sparganium erectum + . EAz (W)

emer HydG

rhiz

Pratilice (Companions)

Mentha longifolia + + Phol-ptrop H scap

Cyperus glomeratus . +.2 EAz T caesp

Cyperus michellianus . +.2 EAz T caesp

Ostale vrste (Other Species)

Alnus glutinosa + . EAz (W) P scap

Salix alba + . EAz (W) P scap

Urtica dioica . + Hol T/H scap

Slika 4. Tršćaci Batušinačkih bara (Scirpo-Phragmitetum subass. phragmitetosum communis (levo) i

subass. typhaetosum latifoliae (desno)

Fig. 4. Reed-beds of Batušinačke swamp (Scirpo-Phragmitetum subass. phragmitetosum communis

(left) i subass. typhaetosum latifoliae (right)

30


Ranđelović, V. et al.

Flora i vegetacija Batušinačkih bara kod Niša

Fitocenološka tabela 4. Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926 subass. typhaetosum latifoliae Pignatti 1953

Phytocoenological table 4. Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926 subass. typhaetosum latifoliae Pignatti 1953

Broj snimka (Number of area) 1 2 3 4 5

Površina (Surface) (m 2 ) 50 25 25 25 25

Vegetacijski sklop (Cover) (%) 100 100 100 100 100

Dubina vode (Water depth), m 0.4 0.5 0.3 0.2 0.2

Nadmorska visina (Altitude), m 190 190 190 190 190

Lokalitet (Locality) BB1 BB1 BB1 BB2 BB2

31

Cl. Phragmitetea

O. Phragmitetalia

All. Phragmition communis

Broj vrsta (Number of Species) 5 11 5 8 4 SP Areal tip Živ. for.

Karakteristične vrste (Characteristic Species)

K. v. asocijacije (Ch. Sp. of Association)

emer HydG

Typha latifolia 4.4 5.5 5.5 5.5 4.4 V Kosm

rhiz

emer HydG

Typha angustifolia 1.2 + . + 1.1 IV Kosm

Phragmites communis . + . + . II Kosm

rhiz

emer HydG

rhiz

K. v. sveze, reda i razreda (Ch. Sp. of All., Ordo and Cl.)

Mentha aquatica + + + . + IV Phol-ptrop H scap

Lythrum salicaria . + + + . III Kosm H scap

emer HydG

Soarganium erectum + . + . . II EAz (W)

rhiz

Butomus umbellatus . + . . . I EAz

emer HydG

rhiz

Scirpus maritimus . + . . . I Kosm G rhiz ceasp

Lycopus europaeus . . . + . EAz (W) H scap

Typha laxmanii . . + . I Antrop

emer HydG

rhiz

Pratilice (Companions)

Polygonum persicaria + . . . . I EAz T scap

subm HydG

Ceratophyllum demersum . + + . . II Kosm

rad

Scutellaria galericulata . + . + + I Bor H scap

Epilobium hirsutum . + . . . I Phol-Ptrop H scap

Berula erecta . . . + . I Hol H scap

Ostale vrste (Other species)

Cirsium creticum . + . . . Med-smed H scap

Fitocenološka tabela 5. Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926 subass. typhaetosum angustifoliae Soo 1973

Phytocoenological table 5. Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926 subass. typhaetosum angustifoliae Soo 1973

Broj snimka (Number of area) 1 2 3 4 5

Površina (Surface) (m 2 ) 50 25 25 25 25

Vegetacijski sklop (Cover) (%) 100 100 100 100 100

Dubina vode (Water depth), m 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3

Nadmorska visina (Altitude), m 190 190 190 190 190

Lokalitet (Locality) BB1 BB1 BB2 BB2 BB2

Cl. Phragmitetea

O. Phragmitetalia

All. Phragmition communis

Broj vrsta (Number of Species) 6 7 7 9 7 SP Areal tip Živ. for.

Karakteristične vrste (Characteristic Species)

K. v. asocijacije (Ch. Sp. of Association)

emer HydG

Typha angustifolia 4.3 4.4 4.4 4.4 5.5 V Kosm

rhiz

emer HydG

Typha latifolia +.2 1.1 . + + IV Kosm

rhiz

emer HydG

Phragmites communis . . + + + II Kosm

rhiz


9 th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions Proceeding

Nastavak fitocenološke tabele 5. (Extension of phytocoenological table 5)

K. v. sveze, reda i razreda

(Ch. Sp. of All., Ordo and Cl.)

Mentha aquatica + + + + . IV Phol-ptrop H scap

H scap/emer

Lythrum salicaria + + . . + III Kosm

HydG rhiz

Lycopus europaeus . . + . . I EAz (W) H scap

emer HydG

Soarganium erectum + + . + . III EAz (W)

rhiz

emer HydG

Butomus umbellatus . + . . . I EAz

Typha laxmanii . . . + . I Antrop

rhiz

emer HydG

rhiz

Pratilice (Companions)

Berula erecta . . + 1.1 + III Hol H scap

Polygonum persicaria . + . . + II EAz T scap

emer HydG

Iris pseudacorus + . . . . I EAz (W)

rhiz

Cyperus fuscus . . . +.2 . I Hol T caesp

Scirpus lacustris ssp.

tabernaemontani

. . . + . I EAz G rhiz caesp

Ostale vrste (Other species)

Bidens tripartitus . . + . 1 EAz T scap

Amorpha fruticosa . . + . . 1 Antrop P caesp

Althaea officinalis . . . . + 1 EAz H scap

Fitocenološka tabela 6. Scutellario-Typhaetum laxmanii V. Ranđ. et J. Matejić 2007.

Phytocoenological table 6. Scutellario-Typhaetum laxmanii V. Ranđ. et J. Matejić 2007.

Broj probne površine 1 2

Površina (m 2 ) 10 10

Vegetacijski sklop (%) 100 100

Dubina vode (Water depth), m 0 0

Nadmorska visina (Altitude), m 190 190

Cl. Phragmitetea

O. Phragmitetalia

All. Phragmition communis

Lokalitet (Locality) BB2 BB2

Broj vrsta (Number of Species) 10 8 Areal tip Živ. for.

Karakteristične vrste (Characteristic Species)

K. v. asocijacije (Ch. Sp. of Association)

Typha laxmanii 2.2 3.3 Antrop

emer HydG

rhiz

Scutellaria gallericulata 1.1 1.1 Bor H scap

K. v. sveze, reda i razreda (Ch. Sp. of All., Ordo and Cl.)

Lycopus europaeus 1.1 1.1 EAz (W) H scap

Typha latifolia + + Kosm

Typha angustifolia + + Kosm

Lythrum salicaria + + Kosm

emer HydG

rhiz

emer HydG

rhiz

H scap/emer

HydG rhiz

Mentha aquatica + + Phol-ptrop H scap

Pratilice (Companions)

Cyperus fuscus +.2 . Hol T caesp

Cyperus michellianus +.2 . EAz T caesp

Ostale vrste (Other Species)

Scrophularia nodosa + . EAz H scap

Pulicaria vulgaris . + Phol-ptrop H scap

32


Ranđelović, V. et al.

Vegetacija sveze Sparganio-Glycerion je

ranije svrstavana u red Nasturtio-Glycerietalia

(R a n đ elović , 1988), ali je kasnije svrstana u

red Phragmitetalia (R a n đ elović , 2002). U

Srbiji obuhvata nekoliko zajednica, od kojih su u

južnoj Srbiji zabeležene tri: Glycerietum plicatae

Oberd.52, Sparganietum erecti Roll 38, i

Butometum umbellati (Kunczak, 68) Philippi, 73

(R a n đ elović , 1988).

Zajednice u kojima dominira Sparganium

erectum su razvijene na rubovima vodenih basena,

a na mestima gde se voda razliva nadovezuje se na

sastojine asocijacije Butometum umbellati, jedne od

asocijacija čije sastojine zauzimaju najveće

površine na ovom području. Karakteristična vrsta

Flora i vegetacija Batušinačkih bara kod Niša

asocijacije je Sparganium erectum, a na mestu

dodira sa zajednicom Butumetum umbellati u

zajednicu prodire Butomus umbellatus.

Asocijacija Butometum umbellati zajedno sa

subasocijacijom Scirpo-Phragmitetum subass.

typhaetosum latifoliae zauzima najveću površinu

istraživanog područja. Ujedno, ova zajednica je na

ovom lokalitetu najbolje razvijena na području

južne Srbije. Karakteristična i gotovo

monodominantna vrsta asocijacije je Butomus

umbellatus (fitocenološka tabela 8). U poređenju

sa ranije opisanim sastojinama (R a n đ elović ,

1988), u kojima dominiraju hemikriptofite, u

sastojinama razvijenim oko Batušinačkih bara

dominiraju rizomatične hidrogeofite.

Fitocenološka tabela 7. Sparganietum erecti Roll 1938

Phytocoenological table 7. Sparganietum erecti Roll 1938

Broj snimka (Number of area) 1 2 3 4 5

Površina (Surface) (m 2 ) 25 25 25 25 25

Vegetacijski sklop (Cover) (%) 100 100 100 100 80

Dubina vode (Water depth), m 0.2 0.3 0.3 0.5 0.3

Nadmorska visina (Altitude), m 190 190 190 190 190

Lokalitet (Locality) BB1 BB1 BB1 BB1 BB2

Cl. Phragmitetea

O. Phragmitetalia

All. Sparganio-Glycerion

Broj vrsta (Number of Species) 2 6 8 13 4 SP Areal tip Živ. for.

Karakteristične vrste (Characteristic Species)

K. v. asocijacije (Ch. Sp. of Association)

emer HydG

Sparganium erectum 5.5 3.3 5.5 4.3 4.4 V EAz (W)

rhiz

K. v. sveze, reda i razreda (Ch. Sp. of All., Ordo and Cl.)

emer HydG

Butomus umbellatus . 1.2 . . + III EAz

rhiz

Carex riparia . +.2 1.2 1.2 . III Hol H caesp

Mentha aquatica . . . + + II Phol-ptrop H scap

emer HydG

Typha latifolia . . . 1.1 . I Kosm

rhiz

Lycopus europaeus . . . 1.1 . I EAz (W) H scap

H scap/emer

Lythrum salicaria . . . + . I Kosm

HydG rhiz

H /G rhiz

Carex vulpina . . . +.2 . I EAz (W)

caesp

emer HydG

Typha angustifolia . . . + . I Kosm

rhiz

Pratilice (Companions)

Berula erecta . + . + + III Hol H scap

Ranunculus repens . . 2.1 1.1 . II EAz H rept

Polygonum persicaria + + . . . II EAz T scap

Symphytum officinale . . + + . II EAz (W) H scap

Lysimachia vulgaris . . + . . I EAz H scap

Ostale vrste (Other species)

Rumex conglomeratus . + + + . III EAz H scap

Urtica dioica . . + . . I Hol T/H scap

Salix alba . . + . . I EAz (W) P scap

Carex hirta . . . +.2 . I

Se-medpont

G rhiz caesp

33


9 th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions Proceeding

Fitocenološka tabela 8. Butometum umbellati (Kunczak 1968) Philippi 1973

Phytocoenological table 8. Butometum umbellati (Kunczak 1968) Philippi 1973

Broj snimka (Number of area) 1 2 3 4 5

Površina (Surface) (m 2 ) 25 50 50 25 50

Vegetacijski sklop (Cover) (%) 100 100 80 100 80

Dubina vode (Water depth), m 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3

Nadmorska visina (Altitude), m 190 190 190 190 190

Lokalitet (Locality) BB1 BB1 BB1 BB1 BB1

Cl. Phragmitetea

O. Phragmitetalia

All. Sparganio-Glycerion

Broj vrsta (Number of Species) 5 4 6 8 5 SP Areal tip Živ. for.

Karakteristične vrste (Characteristic Species)

K. v. asocijacije (Ch. Sp. of Association)

Butomus umbellatus 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 V EAz

emer HydG

rhiz

K. v. sveze, reda i razreda (Ch. Sp. of All., Ordo and Cl.)

Sparganium erectum + 1.2 + 1.2 1.2 V EAz(W)

emer HydG

rhiz

Eleocharis palustris + . + . + III Kosm

emer HydG

rhiz

emer HydG

Typha latifolia . . + + + III Kosm

rhiz

Carex riparia var. gracilescens . +.2 . . +.2 II Hol H caesp

emer HydG

Typha angustifolia . . + + . II Kosm

rhiz

H scap/emer

Lythrum salicaria . . . + . I Kosm

HydG rhiz

Mentha aquatica . . . + . I Phol-ptrop H scap

Pratilice (Companions)

Berula erecta . . . + . I Hol H scap

Polygonum persicaria . + . . . I EAz T scap

Juncus inflexus 1.2 . . . . I Hol G rhiz caesp

Ostale vrste (Other species)

Rumex conglomeratus + . . . . I EAz H scap

Rorippa amphibia . . + + . II EAz H scap

Slika 5. Asocijacije Butometum umbellati (1) i Sparganietum erecti (2)

Fig. 5. Associations Butometum umbellati (1) and Sparganietum erecti (2)

34


Ranđelović, V. et al.

Flora i vegetacija Batušinačkih bara kod Niša

Fitocenološka tabela 9. Cypero serotini-Scirpetum maritimi V. Ranđ. et J. Matejić 2007

Phytocoenological table 9. Cypero serotini-Scirpetum maritimi V. Ranđ. et J. Matejić 2007

Broj probne površine 1 2

Površina (m 2 ) 100 50

Vegetacijski sklop (%) 100 100

Dubina vode (Water depth), m 0 0

Nadmorska visina (Altitude), m 190 190

Lokalitet (Locality) BB1 BB1

Cl. Phragmitetea

O. Phragmitetalia

All. Bolboschoenion maritimi

continentale

Broj vrsta (Number of Species) 12 14 Areal tip Živ. for.

Karakteristične vrste (Characteristic Species)

K. v. asocijacije (Ch. Sp. of Association)

Scirpus maritimus 3.2 2.2 Kosm G rhiz

Cyperus serotinus 2.2 2.2 Mer-smer emer HydG rhiz

K. v. sveze, reda i razreda (Ch. Sp. of All., Ordo and Cl.)

Eleocharis palustris 1.1 2.2 Kosm emer HydG rhiz

Carex riparia 1.2 1.2 Hol H caesp/G rhiz

Lythrum salicaria + + Kosm H scap

Lycopus europaeus + + EAz (W) H scap

Mentha aquatica + + Phol-ptrop H scap

Iris pseudacorus + . EAz (W) emer HydG rhiz

Phragmites communis + . Kosm emer HydG rhiz

Sparganium erectum . + EAz (W) emer HydG rhiz

Alisma plantago-aquatica . + Hol emer HydT

Pratilice i ostale vrste (Companions and other species)

Ranunculus trichophyllos . + Bor subm HydG rad

Juncus articulatus . 1.2 Hol G rhiz caesp

Rumex conglomeratus 1.1 + EAz H scap

Polygonum persicaria 1.1 + EAz T scap

Rorippa amphibia + + EAz H scap

Salix alba . + EAz (W) P scap

Slika 6. Asocijacije Cypero serotini-Scirpetum maritimi (levo) i Schoenoplectetum tabernaemontanii

(desno) sa karakterističnim vrstama Scirpus maritimus (1), Cyperus serotinus (2) i Scirpus lacustris ssp.

tabernaemontani (3)

Fig 6. Associations Cypero serotini-Scirpetum maritimi (left) and Schoenoplectetum tabernaemontanii

(right) with charactereistics species Scirpus maritimus (1), Cyperus serotinus (2) and Scirpus lacustris ssp.

tabernaemontani (3)

35


9 th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions Proceeding

Fitocenološka tabela 10. Schoenoplectetum tabernaemontani Soo 1947

Phytocoenological table 10. Schoenoplectetum tabernaemontani Soo 1947

Broj probne površine 1 2

Površina (m 2 ) 50 25

Vegetacijski sklop (%) 100 100

Dubina vode (Water depth), m 0 0

Nadmorska visina (Altitude), m 190 190

Cl. Phragmitetea

O. Phragmitetalia

All. Bolboschoenion

maritimi continentale

Lokalitet (Locality) BB1 BB1

Broj vrsta (Number of Species) 4 5 Areal tip Živ. for.

Karakteristične vrste (Characteristic Species)

K. v. asocijacije (Ch. Sp. of Association)

Scirpus lacustris ssp.

5.5 5.5 EAz G rhiz caesp

tabernaemontani

K. v. sveze, reda i razreda (Ch. Sp. of All., Ordo and Cl.)

Carex riparia 2.2 1.2 Hol H caesp

Lythrum salicaria + . Kosm H scap

Mentha aquatica + + Phol-ptrop H scap

Sparganium erectum . + EAz (W)

emer HydG

rhiz

Ostale vrste (Other Species)

Rumex conglomeratus . + EAz H scap

Vegetacija sveze Bolboschoenion maritimi

contonentale je na području Srbije razvijena

uglavnom na halohidrofilnim staništima, ali se van

panonskog basena javlja i na drugim vlažnim

staništima. Oko Batušinačkih bara ovaj tip

vegetacije je predstavljen dvema asocijacijama:

Cypero serotini-Scirpetum maritimi V. Ranđ. et J.

Matejić 2007 i Schoenoplectetum tabernaemontanii

Soó 1947. XXX U cilju bliže karakterizacije ovog tipa

vegetacije na nezaslanjenim močvarnim staništima

izdvojena je nova asocijacija u kojoj edifikatorsku

ulogu ima Scirpus maritimus – Cypero serotini-

Scirpetum maritimi ass nova (fitocenološka tabela 9).

Karakteristična vrsta ove asocijacije je Cyperus

serotinus, koja se na slatinskim staništima ne javlja.

Ova vrsta ima meridionalno-submeridionalni tip

rasprostranjenja, tako da i u fitogeografskom smislu

karakterizuje ovu asocijaciju. Značajnu ulogu u

izgradnji ove asocijacije imaju i vrste Eleocharis

palustris i Carex riparia, što ukazuje da ona u

sinekološkom nizu prethodi vegetaciji klase

Magnocaricetalia. Asocijacija je izgrađena od 16 vrsta,

od kojih većina ima rizomatičnu hidrogeofitsku formu.

Dominantna vrsta Scirpus maritimus ima geofitsku

rizomatičnu formu.

Asocijacija Schoenoplectetum tabernaemontani

Soo 1947 je široko rasprostranjena u

južnoj i istočnoj Srbiji. U odnosu na prethodnu

asocijaciju, ona ima eurivalentan karakter i javlja se

na vlažnim staništima halofilnog (Z l a t k o v i ć et

al., 2005) i nehalofilnog karaktera. Karakteristična

vrsta asocijacije je Scirpus lacustris ssp.

tabernaemontani, a značajniju ulogu u izgradnji

asocijacije ima i Carex riparia. Asocijacija je

relativno siromašna i izgrađena je od svega 6 vrsta,

ali treba napomenuti da na području centralne i

južne Srbije često gradi monodominantne sastojine.

Ipak, ovaj tip vegetacije bi u sintaksonomskom

smislu trebalo detaljnije okarakterisati i utvrditi da

li postoji razlika između sastojina u slatinskim

barama i slatkovodnim ekosistemima.

Vegetacija oštrica pripada redu

Magnocaricetalia, koji obuhvata nekoliko sveza od

kojih je u južnoj Srbiji zastupljena vegetacija sveze

Caricion gracilis-vulpinea. Sveza je u ovom delu

Srbije zastupljena asocijacijama Caricetum

vulpinae-ripariae, Heleocharo-Caricetum nutantis i

Eleocharetum palustris, od kojih su prva i treća

razvijene i na području Batušinačkih bara.

Asocijacija Caricetum vulpinae-ripariae je

zastupljena subasocijacijom caricetosum ripariae u

kojoj je edifikatorska i dominantna vrsta Carex

riparia (fitocenološka tabela 11). I ova asocijacija

se odlikuje florističkim siromaštvom jer je

izgrađena od svega 10 vrsta.

Asocijacija Eleocharetum palustris zauzima

manju površinu i donekle je heterogenijeg sastava u

odnosu na prethodnu. Izgrađena je od 12 vrsta, od

kojih edifikatorsku ulogu ima samo vrsta

Eleocharis palustris, koja je ujedno i

karakteristična vrsta asocijacije.

36


Ranđelović, V. et al.

Flora i vegetacija Batušinačkih bara kod Niša

Fitocenološka tabela 11. Caricetum vulpinae-ripariae R. Jovanović 1958 subass. caricetosum

ripariae R. Jovanović 1965

Phytocoenological table 11. Caricetum vulpinae-ripariae R. Jovanović 1958 subass. caricetosum

ripariae R. Jovanović 1965

Broj probne površine 1 2

Površina (m 2 ) 100 100

Vegetacijski sklop (%) 100 100

Dubina vode (Water depth), m 0 0

Nadmorska visina (Altitude), m 190 190

37

Cl. Phragmitetea

O. Magnocaricetalia

All. Caricion gracilisvulpinae

Lokalitet (Locality) BB1 BB1

Broj vrsta (Number of Species) 9 8 Areal tip Živ. for.

Karakteristične vrste (Characteristic Species)

K. v. asocijacije (Ch. Sp. of Association)

Carex riparia 5.5 5.5 Hol H caesp

Carex vulpina + +.2 EAz (W) H /G rhiz caesp

K. v. sveze, reda i razreda (Ch. Sp. of All., Ordo and Cl.)

Scirpus maritimus +.2 +.2 Kosm G rhiz ceasp

Mentha aquatica + + Phol-ptrop H scap

Berula erecta + . Hol H scap

Sparganium erectum . + EAz (W) emer HydG rhiz

Pratilice (Companions)

Ranunculus repens + + EAz H rept

Juncus articulatus + . Hol G rhiz caesp

Ostale vrste (Other Species)

Polygonum persicaria + + EAz T scap

Salix purpuraea + + EAz P caesp

Fitocenološka tabela 12. Eleocharetum palustris R. Jovanović

Phytocoenological table 12. Eleocharetum palustris R. Jovanović

Broj probne površine 1 2

Površina (m 2 ) 50 25

Vegetacijski sklop (%) 80 80

Dubina vode (Water depth), m 0 0

Nadmorska visina (Altitude), m 190 190

Cl. Phragmitetea

O. Magnocaricetalia

All. Caricion gracilisvulpinae

Lokalitet (Locality) BB1 BB1

Broj vrsta (Number of Species) 10 9 Areal tip Živ. for.

Karakteristične vrste (Characteristic Species)

K. v. asocijacije (Ch. Sp. of Association)

Eleocharis palustris 3.2 4.4 Kosm emer HydG rhiz

K. v. sveze, reda i razreda (Ch. Sp. of All., Ordo and Cl.)

Scirpus maritimus +.2 +.2 Kosm G rhiz ceasp

Mentha aquatica 1.1 . Phol-ptrop H scap

Butomus umbellatus +.2 1.1 EAz emer HydG rhiz

Carex riparia +.2 +.2 Hol H caesp

Lycopus europaeus + . EAz (W) H scap

Typha angustifolia . 1.1 Kosm emer HydG rhiz

Pratilice (Companions)

Ranunculus repens + + EAz H rept

Juncus articulatus . + Hol G rhiz caesp

Ostale vrste (Other Species)

Polygonum persicaria 1.1 1.1 EAz T scap

Rumex conglomeratus + + EAz H scap

Bidens tripartitus + . EAz T scap


9 th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions Proceeding

Fitocenološka tabela 13. Dichostylo-Gnaphalietum uliginosi Babić 19713

subass. crypsidetosum schoenoidei V. Randj. et B. Zlat. 2007

subass. cyperetosum glomerati V. Randj. et B. Zlat. 2007

Phytocoenological table 13. Dichostylo-Gnaphalietum uliginosi Babić 19713

subass. crypsidetosum schoenoidei V. Randj. et B. Zlat. 2007

subass. cyperetosum glomerati V. Randj. et B. Zlat. 2007

Broj snimka (Number of area) 1 2 3 4 5

Površina (Surface) (m 2 ) 25 25 25 25 25

Vegetacijski sklop (Cover) (%) 70 60 80 70 80

Dubina vode (Water depth), m 0 0 0 0 0

Nadmorska visina (Altitude), m 190 190 190 190 190

Lokalitet (Locality) BB3 BB1 BB4 BB4 BB1

Na površinama koje u toku leta potpuno

presuše, a na kojima nije prethodno razvijena

emerzna hidrofilna vegetacija razvija se vegetacija

patuljastih, do 20 cm visokih ili busenastih, do 40

cm visokih biljaka, kojoj fiziognomiju određuju

jednogodišnje i male busenaste višegodišnje

higrofite. Ova vegetacija, koja je podređena redu

Isöetalia i klasi Isöeto-Nanojuncetea, ima efemeran

karakter, odnosno veoma se brzo razvija na suvom

dnu vodenog basena i već u jesen potpuno nestaje.

Na području Batušinačkih bara predstavljena je

dvema asocijacijama iz sveze Nanocyperion:

Cl. Isoento-Nanojuncetea

O. Isoetalia

All. Nanocyperion

Broj vrsta (Number of Species) 11 6 12 6 8 SP Areal tip Živ. for.

Karakteristične vrste (Characteristic Species)

K. v. asocijacije (Ch. Sp. of Association)

Cyperus michellianus 1.2 1.2 1.2 2.2 3.2 V EAz T caesp

Diferencijalne vrste (Diff. Sp.)

Crypsis schoenoidess 1.2. 1.2 1.2 . . III EAz T caesp

Atiplex hastata + . + . . II Hol T scap

Cyperus glomeratus . . +.2 2.2 1.2 III EAz T caesp

K. v. sveze, reda i razreda (Ch. Sp. of All., Ordo and Cl.)

Cyperus fuscus 5.5 3.3 2.2 1.2 2.2 V Hol T caesp

Amaranthus blitum 1.1 1.1 1.1 + 1.1 V Antrop T rept

Pratilice (Companions)

Polygonum persicaria . . + 1.1 + III EAz T scap

Lycopus europaeus + + . . . II EAz (W) H scap

Berula erecta + . . . . I Hol H scap

Typha laxmanii + . . . . I Antrop

emer HydG

rhiz

Juncus articulatus . . + . . I Hol G rhiz caesp

Ranunculus sceleratus . . . . + I EAz T scap

Ostale vrste (Other species)

Plantago major + 1.1 + . . Kosm

H/T ros

bienn

Paspalum paspalodes 1.2 . . . 1.2 II Antrop

G rhiz/reptcaesp

Echinochloa crus-gali . . +.2 . +.2 II Kosm T caesp

Arctium lapa . . + 1.1 . II EAz

T/H scap

bienn

Teucrium chamaedrys + . . . . I EAz (W) Ch suffr caesp

Chenopodium glaucum . . + . . I Kosm T scap

Dichostylo-Gnaphalietum uliginosi Babić 1971 i

Cypero-Paspaletum digitarii Horvatić 1954.

Bliža karakterizacija je urađena samo za prvu

asocijaciju, dok je druga samo konstatovana

(fitocenološka tabela 13). Asocijacija Dichostylo-

Gnaphalietum uliginosi je predstavljena sa dve

subasocijacije, koje se međusobno nadovezuju.

Subasocijacija crypsidetosum schoenoidei,

diferencirana vrstama Crypsis schoenoides i

Atriplex hastata, naseljava dno koje je duže ležalo

pod vodom, dok subasocijacija cyperetosum

glomerati, diferencirana vrstom Cyperus

38


Ranđelović, V. et al.

glomeratus, čini prelaz ka emerznoj hidrofilnoj

vegetaciji. Od karakterističnih vrsta asocijacije je

zabeležena samo vrsta Cyperus michellianus, dok

se vrsta Gnaphalium uliginosum ne javlja na ovom

području. Od karakterističnih vrsta sveze, reda i

razreda zastupljene su vrste Cyperus fuscus i

Amaranthus blitum.

Zaključci

Analizom rezultata istraživanja flore i

vegetacije Batušinačkih bara dolazi se do sledećih

zaključaka:

U flori Batušinačkih bara zastupljeno je 80

vrsta vaskularnih biljaka iz 58 rodova i 35 familija,

od kojih 52 pripadaju klasi Magnoliopsida, a 28

klasi Liliopsida.

U fitogeografskom pogledu flora ovih bara se

odlikuje prisustvom biljaka širokog

rasprostranjenja, a najzastupljeniji su florni

elementi koji pripadaju evroazijskom arel-tipu.

Flora Batušinačkih bara ima hemikriptofitskohidrofitski

karakter, sa značajnim učešćem terofita i

geofita.

Na području Batušinačkih bara zabeležene su i

neke vrste koje su inače relativno retke i ugrožene u

flori jugoistočne Srbije: Carex riparia var.

gracilescens, Dichostylis michelliana i Cyperus

serotinus, za koje je prvi put utvrđen pouzdan

lokalitet na području južne Srbije.

Vegetacija Batušinačkih bara je raščlanjena u

četiri jasne vegetacijske formacije, vegetacija

submerznih hidrofita, vegetacija flotantnih

hidrofita, vegetacija emerznih hidro(helo)fita i

vegetacija povremeno (periodično) plavljenih

površina. Svi ovi tipovi vegetacije obuhvataju 12

fitocenoza koje su u fitocenološkom smislu

difrencirane u četiri vegetacijska razreda:

Potametea, Lemnetea, Scirpo-Phragmitetea i

Isöeto-Nanojuncetea. Opisane su dve nove

asocijacije: Scutellario-Typhaetum laxmanii V.

Ranđ. et J. Matejić 2007 i Cypero serotini-Scirpetum

maritimi V. Ranđ. et J. Matejić 2007.

!

Literatura

Braun-Blanquet, J. (1964): Pflanzensoziologie. -

Wien-New York.

Cincović, T. 1955: Močvarna vegetacija u Posavini,

Zbornik radova poljoprivrednog fakulteta, sv.1,

Beograd.

Čanak M., 1964: Ekološka studija vodene

vegetacije u barama duž Velike Morave, Matica

Srpska, Novi Sad.

Flora i vegetacija Batušinačkih bara kod Niša

Černjavski, P., Grebenščikov, O., Pavlović, Z.,

1949: O vegetaciji i flori skadarskog područja,

GPM, 1-2, str.5-93, Beograd.

Grebenščikov, O., 1950: O vegetaciji Sićevačke

klisure, GPM, 3-4, str.167-195, Beograd

Horvat, I., Glavač, V., Ellenberg, H. (1974):

Vegetation Sudosteuropas. Geobotanica selecta,

Band 4. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart. 768 p.

Horvat, I., Horvatić, S., Gračanin, M., Tomažić, G.,

Em, H., Maksić, B., 1950: Priručnik za tipološko

istraživanje i kartiranje vegetacije, Nakladni

zavod Hrvatske, Zagreb

Horvatić, S., 1931: Die verbreiteten

Pflanzengesellschaften der Wasser unt

Ufervegetation in Kroatien un Slovenien, Acta

bot., 6, 91-108, Zagreb

Horvatić, S., 1963: Vegetacijska karta otoka Paga

sa općim pregledom vegetacijskih jedinica

hrvatskog primorja, JAZU, Zagreb

Hulina, N., 1985: Močvarna vegetacija sistema

odvodnje u području Turopolja,

Fak.poljoprivrednih znanosti, Zagreb

Ilić, R., 1978: Jablanica, Veternica i Pusta reka,

Srpsko geografsko društvo, knjiga 46, Beograd.

Janković, M. (1974): Vodena i močvarna vegetacija

Obedske bare. Zborn. rad. republ. zavoda za

zaštitu prirode SR Srbije, 1 (4): 1-81.

Javorka, S., 1934: Iconographia Florae Hungaricae,

Budapest

Josifović, M. (ed.) (1970-1977): Flora SR Srbije,

IIX. SANU. Beograd.

Jovanović, B. et al. (1986): Prodromus

phytocenosum Jugoslaviae, ad mappam

vegetations 1:200000. Naučno veće vegetacijske

karte Jugoslavije. Bribir-Ilok.

Jovanović, R., 1958: Tipovi močvarne vegetacije u

Jasenici, Biol.inst. NR Srbije (Zbornik radova),

knj. 2, br.1, Beograd

Jovanović, V., 1979: Livadska vegetacija

jugoistočne Srbije, doktorska disertacija, Novi

Sad

Katić, D., 1910: Vlasinska tresava i njezina prošlost

(Fitogeografska i paleobotanička studija),

Sprom.srp.kralj.akad.50, Prvi razred, 8, Beograd

Koch, W. (1926): Die Vegetationseinheiten der

linthebene unter Berucksichtigung der

Verhaltnisse in der Nordostschweiz. Jahrb. St.

Gallen Naturwiss. Gesell., 61. 144 p.

Kočev, H., Jordanov, D., 1981: Rastitelnost na

vodoemite v Blgaria, Blgarskata akad. na

naukite, Sofija

Kojić, M., Popović, R., Karadžić, B., 1998:

Sintaksonomski pregled vegetacije Srbije. IBI

“Siniša Stanković”, Beograd. 218 str.

39


9 th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions Proceeding

Lakušić, D., 1993: Visokoplaninska flora

Kopaonika ekološko-fitogeografska studija.

Magistarski rad. Biološki fakultet, Beograd

Lakušić, D., Blaženčić, J., Ranđelović, V., Butorac,

B., Vukojičić, S., Zlatković, B., Žukovec, D.,

Ćalić, I., Pavićević, D., (2005): Staništa Srbije –

Priručnik sa opisima i osnovnim podacima. Inst.

za botaniku i bot. bašta „Jevremovac“, Biološki

fakultet, Beograd.

Meussel, H., Jager, E., Weinert, E. (1965):

Vergleinchende Chorologie der

Zentraleuropaischen flora. VEB. Gustav Fischer

Verlag, 1. Jena.

Micevski, K., 1963: Tipološki istražuvanja na

blatnata vegetacija vo Makedonija, Godišen

zbornik PMF, knj. 14, Skoplje.

Micevski, K., 1967: Blatnata vegetacija kaj

Negorečka banja i nejzinoto značenje za

singenezata na blatnata vegetacija vo

Makedonija, God.zb. PMF, knj. 19, Skoplje.

Mueller-Dombois, D., Ellenberg, H., 1974: Aims

and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley

and Sons. New York.

Oberdorfer, E. (1957): Suddeutsche

Pflanzengesellschaften. Pflanzensoziologie, 10.

Jena. 564 p.

Parabućski, S., Stojanović S., Butorac, B.,

Pekanović, V., 1986: Prodromus vegetacije

Vojvodine, ZMS za prirodne nauke

(Preštampano izdanje), Novi Sad.

Pacher, A., 1936: Die Süsswasserflora

Mitteleuropas, Heft 15, Jena Randjelović, N.,

1978: Fitocenološko-ekološke karakteristike

brdskih travnjaka jugoistočne Srbije, doktorska

disertacija, Zagreb.

Petrović, S. (1882): Flora okoline Niša. Kraljevskosrpska

državna štamparija. Beograd.

Petrović, S. (1885): Dodatak flori okoline Niša.

Kraljevsko-srpska državna štamparija. Beograd.

Ranđelović, V. (1988): Močvarna vegetacija uz

gornji tok Južne Morave. Diplomski rad. Novi

Sad.

Ranđelović, V. (2002): Flora i vegetacija Vlasinske

visoravni. Doktorska disertaqcija. Biološki

fakultet Univerziteta u Beogradu.

Rauš, Dj., Šegulja, N., Topić, J., 1978: Prilog

poznavanju močvarne i vodene vegetacije bara u

nizinskim šumama Slavonije, Acta Bot. Croat.,

37, 131-147, Zagreb

Rauš, Dj., Šegulja, N., Topić, J., 1980: Vegetacija

bara i močvara u šumama jugozapadnog Srema,

ZMS, 58, 17-53, Novi Sad

Stevanović, V. (1992): Floristička podela teritorije

Srbije sa pregledom viših horiona i

odgovarajućih flornih elemenata. In Sarić, M.

(ed.): Flora Srbije, I. (Drugo izdanje). SANU.

Beograd. 49-70.

Stevanović, V. (1992a): Klasifikacija životnih

formi flore Srbije. In Sarić, M. (ed.): Flora

Srbije, I. (Drugo izdanje). SANU. Beograd. 37-

49.

Tomović, G., Niketić, M. (2006): Serbchecklist.

(Popis vaskularne flore Srbije - Baza podataka).

Beograd.

Tutin, T.G., V.H. Heywood, N.A. Burges, D.M.

Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & D.A.

Webb, (eds.) (1964-1980): Flora Europaea, I-V.

Cambridge University Press. London.

Zlatković, B., Ranđelović, V., Amidžić, L., 2005:

Flora i vegetacija slatina centralne i južne Srbije

i njihova valorizacija sa aspekta zaštite.

Elaborat. Zavod za zaštitu prirode Srbije.

Beograd.

40

More magazines by this user
Similar magazines