aqac... sxvaganac № 2 `xazis radiosa~ da mzesumziris ambavi `me ...

culture.gov.ge

aqac... sxvaganac № 2 `xazis radiosa~ da mzesumziris ambavi `me ...

literaturuli gazeTi

#49

#49 6 - 19 maisi 2011

gamodis or kviraSi erTxel, paraskeobiT

fasi 50 TeTri

zaal samadaSvili

`xazis radiosa~ da

mzesumziris ambavi

gigi sulakauri

aqac... sxvaganac

# 2

II

IV-V

guram megreliSvili:

`me da teqstebi

erT sivrceSi varsebobT~

zurab niJaraZe:

`masas akmayofilebs is,

rasac bazari sTavazobs~

XIV

XV


2 proza

literaturuli gazeTi

Cven Rumels, formiT marTkuTxa

paralelepipeds, wiboebi, anu CarCo _

Tujisa hqonda, xolo gverdebi, igive

kedlebi _ kafelis filebis. igi ise

zomierad da Tanabrad xurdeboda,

gnebavT SeSiT da gnebavT, naxSiriT,

rom kidec mieyrdnobodi zurgiT da

kidec Camojdebodi. oRond, CamojdomisTvis

skamis midgma mWirdeboda,

radgan jer ar viyavi iseTi maRali,

rom dauxmareblad movkalaTebuliyavi

sasurvel adgilas. es gaxldaT

kriala da moxdenili, mxolod da mxolod

binis gasaTbobad gankuTvnili

Rumeli, romelic Tunuqis furclebiT

Sekruli `feCisgan~ gansxvavebiT,

verc wylis asaduReblad, verc

kerZis mosaxarSad da verc mzesumziris

_ gogris Teslsa da miwis

Txilze gemrielis, saknatunoebs

Soris gamorCeulis _ mosaxalavad

gamodgeboda. zamTris grZel saRamoebs

kidev ise araferi uxdeboda,

rogorc marilwyalSi amovlebuli,

Tujis tafaze moxaluli marcvlebis

knatuni da komodis Tavze daskupebuli

radiomimRebis yuris gdeba.

radiomimRebi _ plastmasis momcro

yuTi SuaSi naWris badiT, romelsac

gare samyarosTan sadenebiT kav-

Siris gamo `xazis radiod~ moixseniebdnen

_ TiTqmis yvela ojaxs hqonda.

aseve, TiTqmis yvela quCas hyavda mzesumziris

Tundac erTi gamyidveli. am

saqmianobiT umetesad qurTi beboebi

iyvnen dakavebulebi _ Wrelxilabandiani

da Wrelqvedaboloiani xnieri

qalebi, Sublze mwvane xaliT. isxdnen

es qalebi Rrma, ramdenimesafexuriani

kibis Casasvlel sardafebSi, sadac

mravalricxovan SvilebTan da SviliSvilebTan

erTad cxovrobdnen da

vercxlis gaSavebuli kovziT urevdnen

`dezertirebis~ bazarSi nayid mzesumziras,

romliTac pirTamde iyo

savse gaWvartlul navTquraze Semodgmuli

velosipedis borblisxela

tafa.

Cveni quCis memzesumzire seda babo

gaxldaT. misi sardafi, saidanac

dReniadag moSuSuli xaxvis, zeTisa da

navTis moTbo, mZafri surneli amodioda,

Cveni saxlidan sul raRac orisami

wuTis savalze iyo. momcemda deda

oc kapiks, gavyofdi xelebs paltoSi,

Cavirbendi kibes, gaviqceodi Camavali

mziT mkrTalad ganaTebul quCaze da

aqoSinebuli davadgebodi Tavze seda

babos. is amomxedavda, metyoda, ra iyo,

Sulo, mogdevda vinmeo da suls rom

moviTqvamdi, amivsebda cxel-cxeli

mzesumziriT Zveli gazeTisgan gakeTebul,

konusisebr parks. mzesumzira nawilobriv

ukana gzaze grildeboda,

mTlianad ki maSin, roca Sin mitanils

magidis SuagulSi sagangebod dadebul

sinze wamoapirqvavebda deda.

davsxdebodiT, davidgamdiT win patara

lambaqebs CenCoebis dasayrelad

da TiTebsSua moqceul marcvlebs xan

erTi mivitandiT pirTan da xan meore.

iSviaTad momxdara, rom gveTqvas, moxalva

aklia, an mZaReao; piriqiT, vambobdiT

xolme, mTeli qalaqi rom

Semoiaro, ukeTes mzesumziras versad

gadaawydebio.

amasobaSi gareT karga gvarianad

Camowveboda da Cvens binaSic SemoaRwevda

bindi; sibnele daisadgurebda

oTaxis kuTxe-kunWulebSi, yvelgan, sadac

naklebad, anda sulac ver aRwevda

magidis Tavze dakidebuli, naqsovi

abaJuris qveS moqceuli naTuris Suqi...

radiomimRebs CarTva ar sWirdeboda.

raki qselTan iyo mierTebuli, mxolod

xma unda agewia, badis qveS Camagrebuli,

dakbiluli Rilaki unda

gadagetrialebina saaTis isris sawinaaRmdego

mimarTulebiT. saRamos gadacemebs

Soris yvelaze xangrZlivi

`Teatri mikrofonTan~ gaxldaT. am

gadacemaSi cnobili, gaxmaurebuli

speqtaklebis Canawerebs gvasmeninebdnen.

Tvalebi rom dagexuWa da garinduliyavi,

gegoneboda, marjaniSvilis,

an rusTavelis TeatrSi vzivaro,

radgan msaxiobebis xmebisa da musikis

garda, darbazis xmauric moedineboda

radiomimRebidan. zogi speqtakli

mxiaruli iyo, zogi tragikuli _

cudad rom mTavrdeboda, iseTi...

kote gabaSvili

zaal samadaSvili

`xazis radiosa~ da

mzesumziris ambavi

Cven,

tragikulebidan `anzori~ maxsovs _

mTavari gmiri sakuTari sicocxlis

fasad mtris javSanmatarebels rom

aCerebda da am dros misi sayvareli

qali, zaira, dairis TanxlebiT rom

cekvavda. moqmedeba CrdiloeT kavkasiaSi

viTardeboda, ruseTis samoqalaqo

omis dros. sxvadasxva erovnebis

personaJebs Soris Cinelic eria,

sasacilo aqcentiT rom warmoTqvamda

sityvebs da kapitanis nacvlad kapitanas

eZaxda TeTrgvardieli rusebis

meTaurs...

`yvaryvare TuTaberic~ imdroindeli

ambavi iyo, gasuli saukunis

aTian-ociani wlebisa, oRond

saqarTveloSi momxdari da SedarebiT

mxiaruli. ambavi imis Sesaxeb, Tu

rogor axerxebda gadidkacebas Sfo-

Tisa da areulobis dros erTi beCavi

da crupentela kaci da ZalauflebiT

Tavbrudaxveuli rogor eqceoda sxva

beCavebs, iseTebs rogoric Tavad gaxldaT

sul cota xnis win. dialogebs

Soris, romelTa mosmenisas me da dedac

vicinodiT darbazTan erTad, yvelaze

saukeTeso kakutas da quCaras

dialogi iyo, sabralo, uwyinari adamianebisa,

satusaRoSi rom gamoemwyvdia

aRzevebul yvaryvares...

speqtaklebis Canawerebisgan gansxvavebiT,

radiodadgmebSi mayureblis

daguduli xmauri da taSi ar ismoda,

Tumca, mTavari mainc msgavseba iyo _

erTSic da meoreSic iseTi msaxiobebi

monawileobdnen, romlebsac xmiT, mxolod

da mxolod xmiT SeeZloT personaJebis

gacocxleba da msmenelis

warmosaxvaSi maTi portretebis daxatva.

vusmendi `krazanas~ da vxedavdi

feliCe rivaress – koWl, saxenaiarev,

globalizacia

mravaltanjul kacs, mgznebare meamboxes

da roca is, satusaRoSi mis sanaxavad

misul kardinal montanelis

mTrTolvare xmiT mimarTavda _ `padre~,

vxvdebodi, ra saSinelebaa, mama

da Svili ucxoebi rom arian erTmaneTisTvis,

sxvadasxva polusebze rom cxovroben

da erT-erTi maTgani, am

SemTxvevaSi mama, pirmSos gasamarTlebisa

da dasjis momswre rom xdeba. feliCe

rivaresi, igive artur bertoni,

igive `krazana~ ganaCenis aRsasruleblad

gamwkrivebul jariskacebsac

mTrTolvare, odnav gabzaruli xmiT

mimarTavda: `m-moemzadeT!.. m-mesroleT!...~

patara viyavi, cameti wlis da rogorc

zRaprebiT gazrdil biWunebs

sCveviaT, sikeTes xandazmulobasTan

vaigivebdi. raki zRaprebis keTil

gmirTa umravlesoba moxuci iyo da

amasTan erTad xnieri megona yvela,

da ena

6 - 19 maisi 2011

vinc ormocs miukakunebda, an TmaSi

Tundac erTi Reri WaRara gamoereoda,

biZia Toma _ radiodadgmidan `’bi-

Zia Tomas qoxi~ _ erT muqkanian

berikacad warmomedgina; oRond janian,

mxne berikacad. janiani rom ar

yofiliyo, verc feriasaviT lamaz

gogonas, saxelad evangelina senklers

gadaarCenda mdinareSi daxrCobas

da verc ori adamianis magivrad

imuSavebda bambis plantaciaSi. swored

mZime SromiT dauZlurebul, sabralo

lusis daxmarebas, mis mimarT gamovlenil

TanagrZnobas ewireboda Toma, am

saqcielis gamo sjida mas sastiki

monaTmflobeli legri... Tumca, momakvdavi

_ patiobda aranakleb sastik

zedamxedvelebs, sambos da kvimbos,

romlebic batonis brZanebas aRasrulebdnen

da umowyalod scemdnen

mas... didi xnis Semdeg, madi uoTersis

bluzs rom vusmendi pirvelad, megona,

rom biZia Toma mReroda, ara, ki ar

mReroda, Tavis ambavs hyveboda gulis

siRrmidan wamosuli, gaurandavi

xmiT...

`xazis radioebis~ epoqaSi bluzs

aravin gvasmeninebda, metic, bluzi ra

iyo, saerTod ar vicodi. samagierod,

xSirad, TiTqmis yovel saRamos gadmoscemdnen

e.w. `msubuq musikas~ da amas

ori rubrikis _ `musika kinofilmebidan~

da `Tqveni TxovniT, megobrebo~-s

meSveobiT axorcielebdnen. mzesumziris

knatunisas mosmenili simRerebis

umetesoba karga xania, daviwyebasaa

micemuli, Tumca maSin, maTi Semsruleblebis

saxelebi da gvarebi yvelas

pirze ekera.

robertino loreti italieli

biWi iyo, Cemxela, an Cemze cota ufrosi.

is `santa luCias~ da `jamaikas~ mReroda

kriala, bavSvuri xmiT da am melodiebs

quCebsa da moednebze ustvendnen

patarebica da didebic.fotoc

maxsovs misi, romeliRac Jurnalis

garekanze dabeWdili _ Savgvremani,

koxtad Tmagadavarcxnili mozardi

muqi, usaxelo puloveriT da qaTqaTa,

TeTri perangiT...

lolita toresi espanurad mReroda;

usmendi mas da TiTqos xedavdi

kideebdaqargul, mokle qurTukebSi

gamowyobil sombreroebian orkestrantebs

_ gitaristebsa da meviolineebs,

visi akompanirebiTac ulvaSebgawkepili

kabalieroebi da Tmaze

vardebdaskupebuli senioritebi

cekvavdnen. swored aseTi seniorita

gaxldaT momReralic _ argentinuli

kinos varskvlavi, ufro zustad ki

misi gmiri Sav-TeTri kinofilmidan

`lauras saqmro~.

Tu ar vcdebi, ima sumakic samxre-

Tamerikeli iyo da isic erT-erTi espanurenovani

qveynidan. masze ambobdnen,

erTdroulad sam xmaze mReriso,

risi dajerebac sxvebTan erTad mec

miWirda. gafacicebuli vusmendi xolme

mis simReras, raTa damedgina, mar-

Tla erT qals amosdioda yelidan soprano,

mecosoprano da alti erTdroulad,

Tu – ara. veranairad ver

vaxerxebdi amas, verc mzesumziris mitoveba

mSveloda da verc radiosTan

axlos misvla...

radiokoncerti Cveulebriv, darbazSi

gamarTulis msgavsad mimdinareobda

_ pauzebs diqtori avsebda,

yovel momdevno simReras acxadebda.

sixarulisgan cmukvas viwyebdi, roca

ityodnen, _ axla ki `gazeTebis damtarebeli

biWunas simReras~ mousmine-

To. momRerlis vinaoba ar maxsovs,

verc imas vixseneb, marTla biWuna mReroda,

Tu sxva vinme, samagierod, ar

maviwydeba sityva, romelic araerTxel

meordeboda, misamReriviT iyo _

olaloiki...

* * *

`xazis radio~ didi xania aRar arsebobs,

aRarc speqtaklebi idgmeba mxolod

imisTvis, rom usmino da veRarc

mzesumziras xalaven qurTi beboebiviT...

gardasul xanas van gogis erTerTi,

albaT yvelaze cnobili naxatis,

ufro sworad, misi reproduqciis danaxva

maxsenebs xolme _ `mzesumzirebi

maiolikis larnakSi~. Tumca, unda ganvmarto,

rom or dros _ warsulsa da

awymos sityva `maioliki~ ufro akav-

Sirebs, vidre mzesumziris aqeT-iqiT

gadaxrili yvavilebi. dameTanxmebiT

albaT, Zalian hgavs es sityva `olaloikis~.

`maioliki~ ra aris, vici _

gamomwvari Tixaa, dafaruli gaum-

Wvirvale WiquriTa da naxatiT, xolo

`olaloiki~ ras niSnavs ver davadgine.

SesaZloa, arc arafers niSnavs,

ubralod, JReradoba aqvs kargi, misamRerisaTvis

gamosadegi, mxarze abgagadakidebul

megazeTe biWunas quCaquCa

xetialis Sesaferisi...


6 - 19 maisi 2011

sibnelem piri daaRo da wiTlad

Cawikwikebuli kbilebi gamoaCina. mere

raRac movercxlisfro gaiwela, mTel

cas gadaekra da giganturi saReWi

reziniviT xmauriT gaskda. saidanRac

ludis kasri gamogorda, uxilav

kedels zaTqiT miexala. ludi! erTi

boTli ludi! mTel sofels naxevar

boTl `nataxtarSi~ gavcvlidi. Tvalebi

gavaxile da alisferkudian kometebs

mzera gavayole. Ramis caze erTmaneTis

miyolebiT gadaiSala vardebi,

zambaxebi, peonebi da Wrel-Wreli

georginebi. halucinacia iyo, aba, ra

iyo erTaderTi, rasac mTeli sicxadiT

vgrZnobdi, ufro sworad, Cemi

grili, oflSemSrali zurgi grZnobda,

miwis simyares hgavda. mivxvdi, rom

xmel balaxze, iseT adgilas viweqi,

saidanac mkrTalad mocimcime SuqiT

ganaTebuli nacnobi da ucnobi sagnebi

Tanabrad bundovnad moCanda. an

saerTod, moCanda rame iqneb mxolod

Cemma warmosaxvam aRmarTa es orsarTuliani

saxli, mis mopirdapire

mxares ki _ grZeli Senoba TaRebiani

aivniT, romlis kibezec axla qalis

silueti irweoda.

_ ika, irakli, mainc rodemde unda

iwve

es dedaCemis xma iyo, rasac Cemi

gamofxizlebis garda, savaraudod,

yvelanairi saswaulis moxdena SeeZlo.

atmis macocxlebeli wveni. macivridan

axladgamoRebuli qila zed

Seyinuli TiTebiT. daorTqlil zedapirze

SerCenili naTiTurebi da sicocxlis

didroni ylupebi, mwife nayofis

aromatiT. keTili, magram miwac

rom Zneli dasaTmobia Tvalebi isev

davxuWe _ miwis gulidan wamosul

morig biZgs davelode. am RamiT samyaro

aseT ucnaur enaze mesaubreboda:

yvela mxridan raRac mniSvnelovanis

mauwyebel signalebs migzavnida, gr-

Zelsa da mokles _ monacvleobiT, me

ki, saubedurod, arc maTi gaSifrvis

Tavi mqonda da arc macivramde miRwevis.

dro da dro xmauri imdenad Semawuxebeli

xdeboda, rom vfiqrobdi:

es saxli warmosaxviTi ar iqneba, Torem

fanjrebis minebi ase ar izanzarebdameTqi.

bolos ki zafxulis Ramem Tavi

veRar Seikava da erTianad gadmomemxo.

_ wyali! _ gonze mosulma amoviluRluRe.

irgvliv sruli siCume

idga, dedaCemis siluetic gamqraliyo.

wamovjeqi da gamaxsenda, rom me da

Tina gonebisdakargvamde vsvamdiT.

pirvel Rames Sinnaxadi, momJavo arayi

amovitane sardafidan, mere iman gadmoitana

kaxeTidan gamogzavnili

moyavisfro siTxe, romelsac iqaurebi,

sabediswero gaugebrobis gamo, muxis

qerqze dayenebul koniaks uwodebdnen.

gavifiqre, mere ra, rom montegebis

gvarisaa-meTqi da im Rames is boTlic

Ziramde daviyvaneT. guSin

mamaCemma gamogviCina ornaxadi WaWa da

kinaRam fexebi gavWimeT. Tina rom ar

mokvdeboda, vicodi _ amisTanebi

gadautania Tavisi siyvarulis axsnebiT

da `biZaSvili rom ar iyo, colad

mogiyvandi“-s msgavsi gamotydomebiT

im dReebSi imdenad cudad viyavi,

rom xelis odnav wakvrac ki sakmarisi

unda yofiliyo, raTa romelime bnel

ufskrulSi gadavSvebuliyavi. zRvarze

siaruli warmoudgenlad

meCveneboda, mxolod gulaRma wola

da uazrod gatarebuli dReebis Tvla

SemeZlo. aranairi savaldebulo,

sasargeblo saqmianobebi. aranairi

SemoqmedebiTi daZabuloba. Tavi gadaviparse

_ Tu sakuTari Tavisgan gaTavisufleba

ganuxorcielebel

amocanas warmoadgenda, misi mcire

nawilis mocileba xom mainc SemeZlo!

miT ufro, rom mxrebamde Camozrdil

Tmas gulmodgined vuvlidi, Cemi mwerluri

imijis nawilad vTvlidi.

Tbilisidan miSel biutorisa da filip

solersis romanebi wamoviRe _

erTmaneTze mosawyeni, gulisgamawvrilebeli

wignebi. pirvel dReebSi

naSuadRevs vkiTxulobdi xolme, roca

Tiniko maRaziaSi klientebs emsaxureboda

da CemTvis ar ecala. am dros samezoblos

dasicxuli ZaRlebi ezoebSi

eyarnen, yefis nacvlad Tavis an kudis

gaqneviT kmayofildebodnen. gzaze

iSviaTad Tu gaivlida vinme. dedaCemi

da mamaCemi morigi sainformacio gadacemis

molodinSi Tvlemdnen. sxva ra

irma taveliZe

literaturuli gazeTi

samoTxis flora da fauna

unda momxdariyo iq, sadac yvelas sakuTari

saqme da sakuTari xexilis baRi

hqonda. atmebi ukve mwifdnen, vaSlebi

rigs da mzian aminds elodnen.

erTi usaxelo ZaRli mec myavda,

ufro sworad, Cemebs hyavdaT _ sanaxevrod

dakarguli Svilis sanacvlod.

ver vityvi, rom Tan hyvebodnen: Zveli

puri da nasufrali ar aklda, magram

mis aRzrda-ganaTlebaze droulad

aravis ezruna da ubralo, uwvrTnel

ZaRlad sikvdili eloda. kidev kargi,

me saxeli mainc damarqves-meTqi, _

vfiqrobdi da madlierebis gancda,

romelsac xanSi Sesuli mSoblebis mimarT

sul ufro xSirad vgrZnobdi, am

SemTxvevaSic Tavs maxsenebda.

ezoSi ugonod gawolili am ZaRlma

gamomafxizla, sveli, Txeli eniT

rom milokavda saxes da dro da dro

caSi gadaSlil vardebs, zambaxebs,

georginebs nazad uyefda. Tinas naTqvami

gamaxsenda, yvelam icis, rom es

Seni Sinauri mxeci homoseqsualia, mamal

ZaRlebs gadareuli dasdevdo.

*

manamde ki raRac iseTi moxda, ramac

Cemi piradi kontinenti gardauval

katastrofamde miiyvana. sami TviT

adre, maisis wvimiT dambal saRamos

Tavs salome lu damesxa. diax, es

klasikuri Tavdasxma iyo, yvela damaxasiaTebeli

niSniT. damireka, `24 saa-

Tis~ Jurnalistad gamecno da raRac

auxsneli kanonzomierebiT, imave Rames

Cems sawolSi aRmoCnda. is Rame Tavze

dagvaTenda, me ki gamTeniisasac

araferi vicodi masze _ ra erqva sinamdvileSi

sad cxovrobda im perioduli

gamocemidan gamogzavnes Tu

ara, romelic telefonze saubrisas

damisaxela Tu intervius asaRebad

movida, SekiTxvebs ratom ar misvamda

pasuxebisgan gaqcevis, arasasurveli

Temebis moxerxebulad Secvlis unari,

sxva aranakleb mniSvnelovan unarebTan

erTad, pirvel Ramesve didebulad

gamoavlina. misi nadavli viyavi, magram

gulSi mecineboda: da ra xeiri

Cemgan

karis gaRebisTanave TvalSi momxvda

misi arabunebrivad lamazi sxeuli.

mogvianebiT aRmovaCine, rom Cacmulic,

gaxdilic, naxevrad gaxdilic

erTnairad mimzidveli iyo. rac mTavaria,

Cem win namdvili, Sexebis momlodine

qali idga da ara uZilo RameebSi

warmosaxvis daZabviT gamogonili. Cveni

xelebi damoukideblad moqmedebdnen,

uswrafesad iwyebdnen imas, rac

TavSi naxevari wamis Semdeg momdioda,

win uswrebdnen survilebis gacnobierebas,

gaelvebuli azrebis

gamkvrivebas. iyo wuTebi, saaTebi,

roca misi sxeulis garda aRaraferi

maxsovda.

da mainc, ver vityvi, rom salome

lu kargi sayvareli iyo (es metsaxeli

erT literaturul forumze daerqva

da rogorc ambobda, mis samudamo

tyved qceuliyo). is yovelTvis im patara

gogod darCeboda, visTvisac seqsi

TamaSs, morig Tavgadasavals warmoadgens

da ara seqss. sakuTari

poziciis sworad axsna gamiWirda,

iseve, rogorc imis gansazRvra, Tu ras

velodi an ras viTxovdi idealurze

naklebi da Cveulebrivze meti partniorisgan.

mudmivad ganaxlebadi Tama-

Si, rolebis usasrulod cvla,

gauTavebeli zeimi _ ara, amas didxans

ver gavuZlebdi. ra Tqma unda, arc

is mindoda, rom Cveni urTierToba

zedmetad seriozuli gamxdariyo da

es lamazi, patara mtacebeli Cems

sivrces bolomde Sezrdoda.

mTeli Tve erTad gavatareT _

dilidan Ramemde uTavbolod davexetebodiT

da erTmaneTis dros didi

xalisiT vflangavdiT. yovel RamiT

Cems gverdiT eZina, mTeli sxeuliT

mekvroda da xandaxan Zil-buranSi saxis

im nawils milokavda, romelsac misi

ena iolad swvdeboda. TamaSebi gavar-

TuleT: sqesis gacvla daviwyeT da

axla is _ ukve kacis warmosaxviT sxeulSi

_ Cems Sebmas gulmodgined

cdilobda. am azrma imdenad gamaxalisa,

rom winaaRmdegoba ar gamiwevia.

misTvis xan kaci viyavi da xan qali, me

ki isev ar vicodi, ras eloda Cemgan,

ratom gamomarCia sxva mwerlebisgan,

romlebic uars aseT gasaognebel interviuze

ki ara, ubralo gasaubrebazec

ar etyodnen.

seqsi sarkis win, seqsi fanjris

rafaze, seqsi gaupatiurebis elementebiT

_ miuxedavad yvelafrisa, mTeli

es karnavali erTi SabaT-kvirisTvis

zedmeti momeCvena. vis ar moeCveneboda

am gogos warmosaxva samyarosaviT

usasrulo iyo da Tan mudmivad

farTovdeboda. ar eSinoda

gacveTili siuJetebis. ar eSinoda

kliSeebis amobrunebis. erT saRamos

axali piroba moigona: ugonod Seyvarebuli

julieta unda yofiliyo da

me, amjerad dramaturgs misi Secdena

unda momexerxebina, rac iol amocanas

ar warmoadgenda. ise movindome, rom

sakuTari warmosaxvis horizonts

gavcdi, man ki TamaSis dasasruls gulmosulma

miTxra:

_ ra ubedurebaa, taqsistiviT mixmare!

rogorc Cans, erTmaneTSi raRac

iseTs veZebdiT, rac iq ar iyo da arc

arasdros yofila.

_ droa, namdvili saxeli miTxra.

gamiRima da fexisgulze saCvenebeli

TiTi amisva.

_ mainc gavigeb. saerTo nacnobebi

rogor ar gveyoleba

ukve saabazanos karTan idga. xmaSi

gaRizianebis kvali SevamCnie:

_ yvela am saxeliT micnobs. kidev

ra gainteresebs `24 saaTSi~ arasdros

mimuSavia. axali TanamSromlebis

SesarCevad gamocxadebul konkursSi

miviRemonawileoba, magram ar

damirekes da davikide.

sanam banaobda, vfiqrobdi, rom

zedmetad lamazi iyo _ cota uxeSi

saxis nakvTebi hqonda, magram uxdeboda.

raRacnair, arabunebriv silamazes

gadaveyare _ ise, rom amis survili

ar mqonia da es arasdros miZebnia. aqamde,

rogorc wesi, axlo megobrebTan

viweqi xolme, romlebTanac Tavs

Zalian komfortulad vgrZnobdi.

diax, es myofnida. am erTmaneTis msgavsi

urTierTobebis xibls swored maTi

gansazRvruloba warmoadgenda. axla,

erTi mxriv, mixaroda, rom gverdiT es

gadareuli myavda, meore mxriv ki, vxvdebodi,

rom is metismetad Rrmad

SemoiWra Cems pirad kontinentze da

sxvebis mier asaTvisebeli teritoriebis

aTvisebas Seudga.

salome lu haers, sunTqvis Sesa-

Zleblobas marTmevda.

proza

gagrZeleba me-6 gverdze

3

*

saxli ise iryeoda, TiTqos uxilav

goliaTs sarevela egona da misi fesvianad

moTxra surda. sadac iyo, Tavi

gamiskdeboda. tkivils ukve tvinis yvela

Rrmuli amoevso. nacnob, gacrecil

divanze vijeqi, yurebze xelebafarebuli

da oTaxSi yavis sunis datrialebas

ise velodi, rogorc niSans.

yvelaferi, rasac manamde sul mcire

azri mainc hqonda, Cem Tvalwin zrialiT

imsxvreoda. ras warmovidgendi,

Tu aseTi myife iyo samyaro, romelsac

dabadebidan guSindel dRemde vqmnidi.

_ ici ra, es siurealizmia, _ vuTxari

oTaxSi Semosul megobars, romelmac

Turquli wesiT moduRebuli yava

Semoitana.

_ riT ver gamofxizldi

axla is atams Tlida da mozrdil

naWrebs did TefSze awyobda.

Tavis gaqnevis Tavi ar mqonda.

_ bodiSi, meti araferi gvaqvs, _

miTxra da atmis naWrebiT savse TefSi

magidaze dado.

saxeze davakvirdi. momeCvena, rom

ferdakarguli tuCebi hqonda,

Tvalebis irgvliv kani Camuqeboda _

bolomde yoCaRad ar unda yofiliyo.

ai, ra icis gadabmulma loTobam. rom

gekiTxaT, sul ar undoda da ise svamda,

gamosavlis ararsebobis gamo, Tumca

mSvenivrad icoda, rom metismetad

azviadebda. am azrSi simarTlis oriode

marcvali Tu gabneuliyo, meti

namdvilad ara. ubralod, ase zafxulis

im Rameebs amoklebda, romlebmac

dazafra, guli gauxeTqa.

oTaxSi yvela saxeobis mweri bzuoda.

Cems TavSi viRac mTeli ZaliT

iqnevda CaquCs _ gamozomili sizustiT,

ramdenimewamiani intervalebiT.

televizors xma bolomde Cavuwie

da wlebis manZilze ekrans

Sezrdil wamyvans SevaCerdi. ara,

mainc rogor ar mobezrda erTi da

imave saqmis keTeba, myviralaferebiani

studia da mkvdari, gayinuli sinaTle.

gadaiparsos Tavi da wavides sadme!

_ geubnebi, siurealizmia-meTqi, _

Tinas mklavze xeli movuWire.

_ metkina, _ damiyvira da jinsze

yava gadmomasxa.

_ gamirecxav.

_ meti saqme ar maqvs. lum gagirecxos.

am sityvebis gagonebisas Cemi tvinis

mTeli safutkreTi wamoiSala.

yurebSi gugunma imata da fexqveS Zveli,

saRebavgaclili iataki Sezanzarda.

oTaxis Ria karidan beberi ZaRli

SemoiZurwa, pirdapir Cemken wamovida

da fexebTan momiwva.

_ azrze xar, ra mSiSaraa

aRmovaCine, rom Tavis daqnevis Tavi

ukve mqonda. ZaRls TvalebSi Cavxede

_ mindoda, damenaxa, ra safrTxes

gamoeqca, magram iq araferi Canda.

nuTu jgufur gaupatiurebas upirebdnen

samezoblos ZaRlebi beber kordelias

ho, kordelia erqva. me da Tinikom

davarqviT xangrZlivi fiqrisa da

angariSgasawevi versiebis ganxilvis

Semdeg.

ekranze kadri gaiyina: gogo da biWi

cariel quCaSi xelCakidebulebi mirbodnen

da saxeebze iseTi sasowarkve-

Ta eweraT, ifiqrebdi, seriuli mkvlelebisa

da dinozavrebis gaerTianebuli

armia misdevTo.

_ maRazia unda davketo, _ miTxra

Tinam, _ aRaravin Semodis. bolo dros

isedac marto pursa da sigaretze

vmuSaobdi.

_ kargi azria. dakete.

didi egoisti viyavi: mindoda,

CemTan urTierTobisTvis meti dro

hqonoda. da saerTod, ra dros maRazia

iyo, roca samyaro aseTi myife

gamxdariyo da Cven Tvalwin umcires

nawilakebad imsxvreoda zedmet seriozulobas

yovelTvis gavurbodi. arc

mkafio miznebi mqonda, Tu wignebis

weris survilsa da axla ukve salomes

Tavidan mocilebis gadawyvetilebas

ar CavTvlidiT. warmosaxviT RerZze

agebuli ideebi, warmodgenebi, azrebi,

survilebi erTianad danTqmuliyo

pirdaRebul bneleTSi, romelsac aqve,

Cems TavSi gaedga Sxamiani fesvi. is, rac

gareT zrialebda da fanjrebs azanzarebda,

saTaves CemSi iRebda _ Cems umweobasa

da simxdaleSi. is Cemi mudmivi

eWvebiT, meryeobiT, saxeldaxelod Se-

Txzuli sicrueebiT ikvebeboda.

_ Tavi miskdeba.

Tina aivanze idga da es sityvebi ar

gaugonia. arc ZaRli Serxeula. Tef-

Sze darCenili atmis bolo naWeri

SevWame da aivanze gavedi.

ezoSi xuTiode wlis bavSvi saTamaSo

manqanis Zaraze kenWebs awyobda.

_ zRafs icnob gio-zRafs _ ise

mkiTxa, Tavi ar moubrunebia.

bavSvebi iseTi siswrafiT Cndebodnen

da izrdebodnen, rom maTi saxelebisa

da metsaxelebis damaxsovreba

yovelTvis Seusrulebel amocanad

mimaCnda.


4 poezia

literaturuli gazeTi

aqac... sxvaganac

(N 2)

baraTaSvili ocdaSvidi wlisac

ar iyo, roca mixvda, _ sulis simSvidis

povna SeuZlebelia. amis misaxvedrad

me TiTqmis samoci weli

damWirda... mere ra, rom is ara var,

xom mainc mivxvdi...

megobris naTqvami

sad wavida is,

vinc ambobda:

rom garegnulad

jer cocxali var da

Cem kefaSi

RvinosaviT Casxmul oqtombers

jer isev moaqvs

(ar meSveba),

ulmobeli mogonebebi _

sicocxlis damgdeb Zmebis gverdiT

gatarebuli,

Zveli ganZiviT gadamaluli da

ferCamqrali weliwadebi...

da meramdened isev maxsenebs,

rom Cemi yvela gakveTili,

anbani da saxelmZRvanelo

igive Cemi tkivilebia _

yru siRrmeebSi Cakarguli

gardasuli siwmindeebi: _

gaxunebuli ferSi Tbilisi, _

misi ubnebis qvis galiebi,

SeSupebuli wvimiT miwebi,

mziT gamoxruli SuadReebi,

zamTrebi _ mcire gamyinvareba

da Cveni mTvare _

simsivne civi Rameebis,

bneli dReebis...

me ar vici,

risTvis movedi _

mxolod imis sanaxavad,

rac CamovTvale,

Tu CemSi Cemze aRmatebuls

CemTvis ufro didi zraxvebi aqvs

momzadebuli,

rom axleburad vimRero an

gadavakeTo

Cveneburi Zveli simRera, _

rom mze _ dedaa, mTvare _ mama

da rom RviZli varskvlavebic

RviZls migineben

utifrad da mourideblad...

kargi, vimRereb Cemeburad,

oRond cota umtkivneulod: _

mTvarem maswavla siyvaruli,

mzem _ martooba,

qarTlis qarebma mimaCvies

Tavisuflebas...

Cem xelebs unda SeaduRos

SuadReebi _

Zvelic, axalic,

romlebsac avcdi, gamovtove,

aqac... sxvaganac: _

Rvinis WiqaSi,

qalis TmaSi,

Zmebis TvalebSi...

Cem sxvas, meores,

guliT unda,

rom gaaqros SekveTili,

mosvlisTanave sasikvdilod

ganwiruli gansacdelebi _

raxan yvela da yvelaferi

daxatulia, gamogonili

(Tanac aslia,

gviandeli,

sxvisi vnebebiT momZlavrebuli) _

mzis cecxli, Tovli da xeebi,

mdinareebi, cixeebi

da monetebi

(da ara marto xelSesaxebi, _

Seni fiqric, ocnebaca da mowyenac

erTiani ZalisxmeviT mogonilia)...

raxan TvalebiT da ocnebebiT

dacxriluli ca aris,

rogorc msxvreuli mina

(namsxvrevebidan sxvisi da Sori,

ariTmiuli sigiJe krTeba),

da raxan sityvac gabzarulia

(da sityvis Zveli, dabzaruli

panTeonidan

RmerTma uwyis,

ra aRar wveTavs, moedineba

da Tvalebs cofi cvaravs

cremliviT),

raxan TviTonac

uZvelesi teqstiviT var

gadawerili

da arc ki vici, verafers vityvi

vin da visTvis, ratom fiqrobs _

Semalamaza da

CemTvis vambob, _

yvela wesis da rigis mixedviT,

ar unda medos am Cemi sulis

kidurebze

arc xundebi,

arc _ borkilebi,

amas merCivna,

gigi sulakauri

moekveTaT ulmobeli,

sisxliani mogonebebi

anda pirdapir

nedli gonebiT SeecvalaT

am tvinis ruxi, oRroCoRro,

ZonZis gorgali...

raxan imaze bevri vicxovre,

vidre SemeZlo Cem mokle droSi

da raxan naRdad ar vityuebi,

me amis gamo ar vinaRvlebdi,

sanam...isedac... rogorc ginda...

aqac... sxvaganac...

devna

vici,

rom kvalSi Camidgebi,

mdev da bolomde damedevnebi da

sivrceebSic Tan gamomyvebi...

magram arasdros ar dagnebdebi, _

Sen win arasdros davecemi da

Senc verasdros ver momixelTeb...

da mere Cemze gulaRrenili,

gajavrebuli

(raxan gavrbivar,

ar giCerdebi, ar geCoqebi da

sisocxlesac ar gevedrebi)

sakuTar Tavs

(Sen xom bevri xar, nair-nairi)

uxmod, boRmiT CaeZiebi:

`aqa yofila... xedav,

ra mZime gzebiT uvlia,

CvenTvis rom Tvali aexvia,

bilikebi gadaexlarTa...~

`aq, am xis qveS SeCerebula,

sigareti mouwevia... age, misi

danis da fiqris namtvrevebi...~

`am simaRleze,

am koSkTan rogor amovida,

dro cota hqonda...

daWrilia,

ai, misi sisxlis wveTebi...~

`tyvia Sig RviZlSi moxvedria, _

sisxls feriT da suniTa vcnob...~

`Cemia, Cemi daWrilia,

natyviarze lurji balaxi daudia,

daufenia...~

`aqve, wylis piras Camxobila,

balaxia gadaTelili,

sisxlis gubea... mere amdgara,

mowyvetili welic mZimed

auTrevia... isev wasula...~

`eg vin ari, vina yofila,

ramdenis Tavi hqonia da SeZlebia...~

~sad gameqceva!..

sad midis neta...

Tumca mainc ver gadarCeba,

daWrilia, iqneb davexsnaT,

mainc mokvdeba...~

`ara. ras ambob, devna _ devnaa,

da me bolomde mainc gavyvebi,

mere ra, rom daWrilia, _

yvelasa hyavs Tavis mkurnali da

albaT masac eyoleba...~

`Sors ver wamiva,

nakvalevi _

CawveTebuli sisxlis wveTebi

jer kargada Cans...

iq iqneba, ufro maRla avidoda,

aha, mwvervalic!..~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aha, mwvervalic:

_ aqamde mainc amosula,

mouRwevia,

magram aqedan sad gamqrala,

kaci Citi naRdad ar ari,

frTebi gaSalos...

saiT wasula!.

es arc me vici da

arc _ Tqven da

arc _ aravin...

* * *

Sen ici, _ am dRes qari waiRebs

da xvalindelic _ Zveli qaria

da mainc cdilob gaixangrZlivo

Seni cxovreba, _ anomalia.

da gvian RamiT ixsni saxeebs,

romlebsac dila gaZlevs TvalebiT,

Senc arTmev, meti ra dagrCenia,

mainc savse xar qveynis valebiT.

ra gvian qreba iluziebi,

cixe-koSkebi _ buStebi sapnis...

darCenili xar drosTan pirispir,

isic ar icdis, karebs gifxaWnis...

dafxaWnos anda gaaRos sulac,

visTan yofila is gulmowyale!

mainc dagcinebs, _ axla Tu ara,

ar dagiviwyebs, _ gaaRebs male...

maSin es gulis ezoc aiRos,

Sen rom gegona auRebeli,

Seni itvirTos tvirTi fiqrebis

ar dagitovos erTi mxlebelic...

aiRos... ise vambob am sityvas,

TiTqos vmarTavde drois gunebas,

Tan kargad vici, mis yulabaSi

ara devs sevda arc _ mogoneba...

(da aRar vicav TamaSis wesebs

(dRidan dRemde xom saukunea)

da gavurbivar dReebs, Cem mwyemsebs

saukuneSi xom _ ukunia...)

menave

menave, midi, momalocine,

am napiridan sxva napirebi,

purs geficebi, ar maRelveben

arc darebi da arc avdarebi,

guli damwydeba, ar Sevasrulo

winamorbedis danabarebi...

amqveynad stumrad sakuTar TavTan

me ar movsulvar, ras gamoveli!.

arc mivaWedeb xels qavis karTan

mtrisas, daxvretils yinviT, qarebiT...

erT dRes aqedan isedac wavalT

ukurnebeli gardacvalebiT...

da dro waiRebs wlebis sxvaobas _

sxva araferi moeTxoveba,

Taoba ise Secvlis Taobas,

verc ki moaswrebs gamoTxovebas...

vici, asea, da ar mWirdeba

sisxlSi nalesi danis pirebi...

guli damwydeba, sxvas mivabaro

naTqvami sityva, danapirebi...

midi, menave, momalocine,

am napiridan is napirebi.

gagra

idayvi _ muxlze.

nikapi _ idayvze.

orive muxlze _

sisxli bavSvobis...

yureba zRvaSi,

yuris gdeba

wyalqveSa xmebis...

Crdilebis jvari da

monatreba

neli CurCulis:

`gesmis... yvirian..~

`ara, me vfiqrob...

es... zRva xmaurobs...~

dumili

me minda, rom giTxra...

Senc ginda, rom giTxra...

me minda, rom mismino...

Sen ar ginda, rom mismino...

dRe ibereba,

qolga waiRe,

iwvimebs, kargo...

me ki luds davlev, _

Sen mosvlas ver davelodebi,

raxan marto var da

simartovis arc meSinia

da arc _ mrcxvenia: _

minda quCaSi daviZineb,

minda _ baRSi anda

sulac ar daviZineb, _

fexze vidgebi...

... gamoved

RmerTo, Seminde da mapatie

Cemgan Cemi maxloblebis

RamisTeva, gulistkivili...

axla me saxes Camoviban da

Sevecdebi,

rogorme SevZlo SeuZlebeli, _

davibruno

adrindeli da Zveli saxe,

pirvelyofili.

magram ra vuyo Tvalebsa da tvins _

6 - 19 maisi 2011


6 - 19 maisi 2011

sevdis yulabebs,

amoviRo, gavrecxo da

Zvel budeebs davubruno

wavSalo sevda da

xvalindeli ukeTesiT

gavinavardo

(xvalem _ xvalisa, Cemo kargo,

me ase vici)

ratom goniaT, rom ityuebi!.

SigniT, TavisTvis goniaT da

ase fiqroben,

albaT Tavisi jeraT kidec,

RmerTma SeargoT, _

amas maTi simarTle qvia...

Tav-Tavisi umecreba Segvinde,

RmerTo!

amitom saxes Camoviwurav da

movicileb am saxe-niRabs da

sikvdilamde isev davlev

ZvelisZvel Rvinos da

meyvareba kvlav megobrebi,

gavxdebi isev mxiaruli da ukeTesi,

gaval TbilisSi _ Cem sofelSi, _

romelic, vici,

adamiani naRdad ar ari

(arc me var, arc _ Sen, sxva romelime

saxe peSviT Camoiwuros),

moibanos axali saxe,

waSalos sevda, daibrunos

Zveli ieri,

romelic me

mdinaridanac ki daminaxavs...

ar minda sxvisi STagonebiT,

aRfrTovanebiT gadaviRalo.

me Cemic myofnis:

raxan isev reken zarebi _

moreviani mwvanea mtkvari da

mxarTeZoze wamowolili,

mTawminda iqnevs Tavis qedis kuds

da veraze, didubeSi,

saburTaloze

mimofantulan saflavebi

Zmebis saxlebi...

vin Tqva, rom wvima faravs nakvalevs,

ar irecxeba nakvalevi _

(sigareti _ yviTeli filtriT,

qali _ pomadiT,

revolveri _ kaciT da

sicocxle sikvdiliT da a. S.) _

adgilze rCeba, me ase mjera.

rogorc es miwa,

Tbilisi da varskvlavebi

da iqve mTvare...

gTxov, Cemo ufalo,

erTxel kideva Tqva:

lazare, gamoved gare!

lazare, gamoved gare!

maSindeli

saxsovrad vaxtang mamalaZes

axali dro da Zveli Rvino...

igive miwa da varskvlavebi...

me dakargulze aRara vnaRvlob,

me mxolod Zmebis damrCa valebi...

da sevdis Crdilis, romelmac CemSi

gaanavarda eklis fesvebi,

savse var ekliT, savse var qvebiT

da aRar mesmis wyalqveSa xmebi...

daZvelda dro da daZvelda kacic.

orive gaqra nisliT buruli...

mxolod wvima Cans, Cveni saxlebi,

sveli TunuqiT gadaxuruli...

piu

borxesis Tema

yelis gamoWra, saxrCobelebi,

sisxliT gamtyvrali xomaldebi,

oqros Zieba, wanwali zRvebze,

abordaJebi dausruleblad...

yvelafer amas maradiul

sibneleSi, wyvdiadSi xedav

mexsierebis xiluli TvaliT,

romelsac ukve warsuli qvia...

momavali aRar arsebobs da

sxvas verafers ver dainaxav,

gangebas SenTvis ar moucia

mzisa da oqros yurebis neba _

mxolod xandaxan, iSviaTad

xurdis Cxriali Tu Cagesmeba...

siavisa da siborotisgan

gagiJebulma,

martomyofma da dafurTxebulma,

Cxiri TiTebiT da bneli guliT

ginda ixsna momavali, _

rom oqro mainc gaigono _

Seni mze mainc oqro aris,

eg ari Seni bedisweris

Savi niSani...

da dayefili, akidebuli

ubnisa da qveynis ZaRlebiT,

brma avazaki adgaxar Saras.

literaturuli gazeTi

SoTa iaTaSvili

cxovrebis Weri

viZinebdi da viRviZebdi,

vWamdi da vsvamdi,

viweqi da Wers avyurebdi,

Weri damyurebda da bolTas vcemdi,

bavSvebi mimyavda skolaSi da

bavSvebs movyavdi saxlSi,

sadac viZinebdi da viRviZebdi,

vWamdi, vsvamdi,

viweqi da Wers avyurebdi.

Weri damyurebda da ukvirda,

ratom viqceodi ase.

TarosTan mivdiodi,

wignebs vaTvalierebdi,

gadmoviRebdi erT-erTs,

vfurclavdi, vfurclavdi,

mere Tavis adgilas vabrunebdi,

magidasTan mivdiodi,

da vWamdi cotas da vsvamdi bevrs,

da meZina cotaxans da meRviZa didxans,

modiodnen stumrebi da melaparakebodnen,

Tu ar modiodnen stumrebi,

veZaxdi maT da velaparakebodi.

velaparakebodi gaTenebamde,

mere vwvebodi da viZinebdi,

da Weri damyurebda da ukvirda,

diliT vdgebodi,

erTi oTaxidan meoreSi gavdiodi,

meoredan mesameSi,

iataki ki Wrialebda da brazobda,

bavSvebi iRviZebdnen da skolaSi mimyavda,

da ramdenime saaTis Semdeg

bavSvebs ukan, saxlSi movyavdi,

da me vwvebodi da Wers avyurebdi,

Weri ukve aRarc damyurebda,

arsebobda damoukideblad _

rogorc erTi Cveulebrivi Weri,

da rom vdgebodi,

iatakic aRar Wrialebda,

da bavSvebic aRar mimyavda skolaSi,

da maTac aRar movyavdi saxlSi,

da TiTqos aRarc vWamdi da vsvamdi,

marto sigarets veweodi,

ho, sigarets namdvilad veweodi,

gauCereblad, giJiviT,

bavSvebi ki darbodnen saxlSi da

namwvebs agrovebdnen.

xandaxan aviwydebodaT Segroveba da

saxls cecxli ekideboda da iwvoda.

mezoblebi morbodnen wyliT savse vedroebiT da

aqrobdnen xanZars.

me vcxovrobdi gamurul, damwvar saxlSi

da davdiodi daferflil wignebs Soris,

aRar mimyavda bavSvebi skolaSi da

xandaxan vamCnevdi, rom

Cemi coli kidebda maT xels da

yovel diliT gahyavda gareT,

dedaCemi ki dakuskusebda,

buzRunebda da cdilobda,

ferfli gaetana gareT,

magram Zneli iyo ferflis Segroveba

da gareT gatana,

radgan Segrovebuli ferfli

Ria aivnebidan isev ukan brundeboda

da mec axal namwvebs vyridi da

axali xanZrebi Cndeboda,

mezoblebi isev morbodnen wyliT savse

vedroebiT,

me maT vxedavdi da maxsendeboda,

poezia

5

rom yvelas vali mqonda,

zogis meti, zogis naklebi _

magram yvelasi,

da gavrbodi gareT,

magram aranairad aRar SemeZlo gareT gaCereba da

male isev ukan vbrundebodi,

vwvebodi da avyurebdi Wers,

romelic aRar damyurebda,

vdgebodi da vcemdi bolTas,

da aRar WraWunebda iataki.

ai, ase iyo,

sigaretis kolofs ki

ewera ase: `mwevelebi kvdebian adre~.

me veweodi sigarets,

avyurebdi Wers, rogorc cxovrebas

da Camesmoda ironiulad:

kvdebian adre,

kvdebian adre,

kvdebian adre,

da coli modiooda da mTxovda, rom

adre ar movmkvdariyavi,

dedaCemic modioda da mTxovda, rom

adre ar movmkvdariyavi,

bavSvebic modiodnen da igives mTxovdnen,

me vdgebodi da bolTas vcemdi,

naxevraddamwvar wignebs vaTvalierebdi,

xandaxan sasacilo striqonebs gadavawydebodi

da viRimodi,

da yvelas uxaroda,

imitom, rom gaRimebuli vjdebodi gaSlil

sufrasTan

da ojaxTan erTad vsadilobdi,

mere gavdiodi gareT da

nacnobebs vesalmebodi,

xels varTmevdi,

_ rogora xar _ vekiTxebodi.

_ rogora xar _ mekiTxebodnen.

sadRac ZaRli gadairbenda xolme quCaze,

an amedevneboda,

an Semiyefda,

da me vfiqrobdi, rom ukve ZaRlebsac vamCnevdi,

an ukve ZaRlebic mamCnevdnen,

da amiT gaxalisebuli,

vbrundebodi saxlSi, vwvebodi,

da Wers avyurebdi,

da vamCnevdi, rom ukve Weric damyurebda,

oRond sxvanairad,

da raki Weri sxvanairad damyurebda,

iatakic sxvanairad iwyebda WraWuns,

da mec sxvanairad mimyavda bavSvebi skolaSi da

maTac sxvanairad movyavdi saxlSi,

da miuxedavad imisa, rom

Zalian ar mjeroda am sxvanairobis,

mainc icvleboda odnav raRac ukeTesobisken,

Tumca ki vicodi,

ise ar miyvarda arasodes bednieri dasasrulebi,

rom Tu Zalian Seicvleboda yvelaferi

ukeTesobisken,

me maSinve davbrundebodi ukan,

iq, sadac iqneboda

Cemi Zveli, gamWvartluli Weri,

sadac iqneboda

gaugebari mniSvnelobis adgomebi da dawolebi,

Wama da sma,

stumrebis miReba da gaSveba an argaSveba,

bavSvebis wayvana an arwayvana skolaSi da

maTTan erTad dabruneba an ardabruneba saxlSi,

sadac iqneboda iseTi cxovreba,

sadac kvdebian adre,

kvdebian adre,

kvdebian adre,

magram mainc ar kvdebian

da ver kvdebian.


6 literaturuli gazeTi

proza 6 - 19 maisi 2011

irma taveliZe

samoTxis flora da fauna

dasawyisi me-3 gverdze

_ mSoblebi TurqeTSi muSaoben.

amas bebo zrdis, ufro sworad, yvela

vzrdiT.

amogvxeda. seriozuli, Zalian

saqmiani kacis gamometyveleba hqonda.

Tavgadaparsuli da TvalebgafarToebuli

patara budasaviT Semogvyurebda.

kibe Cavirbine da misi mrgvali,

lamazi Tavi xelisgulebs Soris moviqcie:

_ xo magari biWi xar xo arafris

geSinia

gadavwyvite, im saRamos aRaraferi

damelia da sanacvlod, 10 saaTzeve

gadameylapa saZile abebis ormagi

doza. Tu ar miSvelida, ezoSi gavidodi

da Ria cis qveS vijdebodi

gaTenebamde.

_ TavSi eklebi maq, _ miTxra zRafma.

Tma erT santimetrze amosvloda.

videqiT da moRrublul cas

vuyurebdiT, saidanac zafxulis wvimis

pirveli msxvili wveTebi cvioda.

gaielva. Weqa-quxilis molodinSi

bavSvi xelSi aviyvane.

_ SemodiT saxlSi!!! _ iseTi ganwiruli

xmiT ikivla Tinam, rom vifiqre,

albaT im debilma kordeliam

ukbina, roca es oTaxidan agdebda an

Zveli, mtvriT gamotenili televizori

aufeTqda-meTqi.

Tavze xeli instinqturad gadavisvi.

*

ar maxsovs, salome lusTan erTad

metroSi rogor movxvdi. rogorc

wesi, miwisqveS ar Cavdivar xolme: dax-

Suli sivrcis haers CavisunTqav Tu

ara, tvinSi gangaSis signali pulsirebas

iwyebs. Tumca sakmarisia, yuradRebis

gadatana movaxerxo, raRac

iseTi gavixseno, rac Cemi warmosaxvis

Zalas srulad moixmars da am dros

yvelaferi Tavis adgilas dgeba _

bolomde vmSviddebi.

xelSi wignebis festivalze nayidi

filip solersis `samoTxe~ da miSel

biutoris `modifikacia~ meWira (darwmunebuli

viyavi, bolomde wasakiTxad

nebisyofa ar meyofoda, magram

mainc viyide _ xelebma TviTon gadawyvites,

xelebs, ratomRac, franguli

wignebiT Tavis mowoneba uyvarT).

bolo larebi ludis barSi davxarjeT.

axla ki daRlilebi, moTenTilebi da

ivlisis ubralo dRiT kmayofilebi

baqanze videqiT da erTmaneTs vexutebodiT,

miuxedavad imisa, rom Cven

Soris wignebi iyo _ fasdaklebisas

nayidi, gaiafebuli literatura.

rogorc ki vagonSi davsxediT, Tavi

salomes Wreli kabis kalTaSi Cavde da

Tvalebi davxuWe. Tmas TiTebiT miCe-

Cavda. iyo wuTebi, roca aseTi uwyinari,

nebiera, Sinauri cxoveli viyavi

da meti araferi. da vin icis, ratom

manebivrebda

ori gaCerebis Semdeg mxarze xeli

momiWira _ mivxvdi, rom raRacaze

yuradRebis gamaxvilebas mTxovda.

Tvalebi gavaxile da davinaxe, rom

Cven win gogo ijda _ ase, 25 wlamde.

gansakuTrebuli veraferi SevniSne.

imdenad Cveulebrivi gogo iyo, rom

mis saxes maSinve daiviwyebdi, rogorc

ki Tvals moacilebdi. aseTia Cemi da

adamianTa umravlesobis mexsiereba:

masSi mxolod is ileqeba, rasac gamor-

Ceuli forma aqvs, rac yuradRebis

mgrZnobiare sacecebSi exveva.

_ ra Txeli fexebi aqvs.

metro xmauriani transportia, magram

es sityvebi mainc garkveviT gavigone.

_ xelebze Sexede. srulyofili

xelebia. axla ar Tqva, arao.

rogor ar davTanxmebodi mominda,

rom isini saxeze mimedo da maTi siTbo,

sirbile megrZno.

_ dekoltes jer ar Sexedo. yels

Sexede. marjvniv _ ai, im or xals.

gogos ukve ZuZuebSi vuZvrebodi.

aRaraferi maxsovda _ Cemma mzeram

yvelaze mimzidveli adgili ipova,

warmosaxva ki erTmaneTze gamaognebel

suraTebs warmoudgeneli siswrafiT

qmnida da amravlebda. sunTqva Semekra.

_ hei, gamofxizldi. axla saxeze

Sexede. ici, rogori saxea _ raRacnairi,

aRmosavleTevropuli: ungruli

cxviri, muqi Tvalebi.

mindoda, rame amomekiTxa, magram is

ena ar vicodi, romelic yvelaze

metad mWirdeboda. sabednierod,

mTargmneli gverdiT myavda.

_ rogori sufTa saxis kani aqvs, _

Tqva salomem da mivxvdi, rom xma au-

TrTolda.

_ ra moxda

_ es qali minda.

_ raa

_ tuCebi, _ miTxra da Tvalebi

daxuWa.

tuCebi magrad movkume da

vagonidan gasasvlelad wamomdgar

gogos Tvali gavayole. megona, rom

gaxSirebul guliscemas metros xmauric

veRar gadafaravda. am survils,

saubedurod, axdena arasdros ewera

da es yvelaze kargad Cemma patara

jalaTma icoda. vnebam, romelsac sxeulSi

veRar vitevdi, cremlebad gamo-

Jona. ucnobis saxe _ erTi SexedviT,

arafriT gamorCeuli, magram raRac

Sinagani SuqiT ganaTebuli, patara,

saTuTi tuCebi, aRmosavleTevropuli

cxviri, Tvalebi, romlebSic tkbili

Rameebi livlivebdnen, saocrebebiT

savse sxeuli _ vin icis, ramden aRmoCenas

hpirdeboda Tavgadasavlebis

maZiebels

RamiT, sawolSi salome lus vkiTxe,

gamexumre Tu is qali marTla gindoda-meTqi.

simarTle ar daumalavs:

diax, qalebi aRelvebdnen.

_ ase rom, SegiZlia coli maSin

moiyvano, roca gagixardeba.

sakuTar Tavs ver vutydebodi, rom

davibeni. aRar vicodi, ra mimarTulebiT

unda ganviTarebuliyo Cveni

romani, raTa dasasrulis gardauvloba

cxadi gamxdariyo. ara, bednier

dasasaruls ar vgulisxmobdi _ am

yvelafris damTavreba bedniereba

TavisTavad iqneboda. ra Tqma unda,

ganSoreba masze metad me gamiWirdeboda:

erTi boTli ludic sakmarisi

aRmoCndeboda, rom maSinve masTan

damereka da xvewniT ameklo, sadac ar

unda iyo, CemTan gamoiqeci-meTqi.

saerTod, iseT gaurkvevel situacia-

Si viyavi, Tav-gza ise amebna, rom mis

colad moyvanazec ki vfiqrobdi. ara,

ara, Semawuxebeli tvirTi iyo aseTi

silamaze, rolebis cvlis daucxromeli

vneba da erTi suli mqonda, misgan

rodis gavTavisufldebodi.

_ rame ro iyos, colad gamomyvebodi

saxis marcxena naxevari damikocna

da mtkiced miTxra:

_ ara.

gamixarda da xumrobis xasiaTze

davdeqi:

_ gogo rom viyo, colad momiyvandi

_ Tu franguli romanebis kiTxvas

gadaeCveodi, ki.

_ ar ginda mwerali coli, ara

_ warmoidgine, arc anTropologi

minda da arc neiroqirurgi, rom

Tavis qala amxados da misi SigTavsi

Seiswavlos.

_ da taqsistze ras ityvi

_ riT ver daiviwye _ gaecina.

araferi mesmoda. raRac mwyinda,

magram wesierad arc vicodi _ ra. misi

Tavdasxmis obieqti xom mxolod imitom

gavxdi, rom mwerali viyavi da

raRaciT ganvsxvavdebodi maTgan,

visTanac manamde iwva me ki isev ar

vicodi, ras eloda Cemgan, ra undoda

im adamianisgan, visac arc CasunTqvis

da arc amosunTqvis saSualebas ar

aZlevda.

mere raRac Seicvala: gonebagafantuli

gaxda, Tan ori-sami dRiT

ikargeboda xolme. mivxvdi, rom sxvac

hyavda da gulSi simsubuqe vigrZeni.

dasasruli bunebrivad axlovdeboda

_ ra unda yofiliyo amaze kargi

ufro da ufro xSirad vkamaTobdiT,

ZiriTadad, msoflmxedvelobrivi

SeuTavseblobis gamo. masTan

literaturaze, xelovnebaze saubars

azri ar hqonda, miuxedavad imisa, rom

sakmaod nakiTxi iyo. sakuTar simarTleSi

yovelTvis imdenad darwmunebuli

brZandeboda, rom ukan nabiji-

Tac ar ixevda _ kategoriuli toniT

mimtkicebda naxevari msoflios mier

damtkicebul im WeSmaritebebs, romlebSic

eWvi didi xnis win mepareboda.

me, sabednierod Tu saubedurod, yvelaferi

maeWvebda, xSirad vmeryeobdi,

saboloo Sefasebamde misvla miWirda.

sxvadasxva wylebSi vcuravdiT. erTmaneTis

gadaZaxilebic sxvanairad

gvesmoda.

ori mobiluri telefoni hqonda,

Sesabamisad _ ori nomeri, me ki mxolod

erTi vicodi _ is, romlidanac

urTierTobis dasawyisSi damireka.

misTvis araferi miTqvams: ar mindoda,

efiqra, rom veWvianobdi. ra Tqma

unda, eWvianobis safuZveli mqonda,

magram erT dRes raRac iseTs gadavawydi,

ramac mosalodnels bevrad gadaaWarba

da gadawyvetilebis miReba

gamiiola. SemosasvlelSi, sarkesTan

Ria mwvane bloknoti davinaxe,

romelzec gaWrili vaSlebi exata.

radgan misi mflobeli ramdenime saa-

Tis win wasuliyo da ver daminaxavda,

Tavs Canawerebis daTvalierebis ufleba

miveci. pirvel gverdebze gakruli

xeliT SekiTxvebi ewera (rogorc Cans,

ori Tvis win Cemgan intervius aRebas

marTlac apirebda, magram risTvis

romeli gamocemisTvis iqneb, ubralod,

rolSi Sesasvlelad varjiSobda)

SekiTxvebs raRac citatebi mohyveboda,

wyaros miTiTebis gareSe _

SeiZleba sulac misi umwifari azrebi

iyo. mere ki... mere Cemi uaxloesi megobrebis

gvarebi da telefonis nomrebi

Camoewera _ sufTad, garkveviT.

ara, yvelas nomeri ar iyo im vaSlebian

bloknotSi _ mxolod maTi, vinc

raRac niSniT moswonda, vis xsenebazec

Tvalebi ucnaurad aucimcimdeboda

xolme. da ratom ra undoda maTgan

yvelasTan saTiTaod unda dawoliliyo

imitom, rom isini Cemi megobrebi

iyvnen ho, ukve paranoiis zRvarze

viyavi da amas TviTonac vxvdebodi.

*

sizmars miyveboda: ezoSi gafenili

sarecxi aekrifa da saxlSi Sehqonda,

roca meore sarTulidan telefonis

xma moesma. zewrebi, pirsaxocebi,

maisurebi isev xelSi eWira, kibis

safexurebi rom airbina. telefonis

zari moaxloebulma gugunma gadafara

da Tinam aivnidan pirvelad dainaxa

TviTmfrinavi, romelic saxlebis saxuravebze

odnav maRla mifrenda. megona,

Tqvens saxls wamoedebodao, gulubryvilod

miTxra. mSrali sarecxiT

xelSi aivanze gaSeSebuliyo da giganturi

frinvelis mucels Sehyurebda.

nabiji veRar gadavdgi, ai, xom ici,

gaqceva rom ginda da TiTqos fexisgulebiT

miwaze xar miwebebuli, ici,

rom unda imoZrao, magram moZraobis

Zala gamoclili gaqvso. vercxlisfrad

molaplape frinvelma ramdenime

saxls gadaufrina, mere ki Tinam

iseTi ram dainaxa, rasac axsna mxolod

mogvianebiT, sxvebTan saubrisas mou-

Zebna: TviTmfrinavs Savi kvamli auvida

da korpuss mowyvetili nawili ise

axlos Camovarda, rom egona, romelime

mezoblis baRSi daecemoda.

_ es katapultirebaa, _ vuTxari

da Cavexute. SeSinebuli iyo, gulisce-

ma aCqarebuli hqonda.

_ risi geSinia, gogo. wavida, gaqra.

midi, wyals uTxari.

_ bolos miRebs Seni auRelvebloba.

pozaa da meti araferi. da saer-

Tod, wadi ra TbilisSi. aq ras akeTeb

me Sen ver gtoveb da amitom ver mivdivar

Cems dasTan, kaxeTSi.

marTlac ver warmomedgina, ra

unda mekeTebina sofelSi Tinikos

gareSe. Cemi mSoblebi dilidan saRamomde

sainformacio gadacemebs

uyurebdnen: dilis sainformacioebi

_ TormetsaaTiani „kurieri“ _ orsaaTiani

„qronika“ _ samsaaTiani „kurieri“

_ xuTsaaTiani „qronika“ _

eqvssaaTiani „kurieri“ _ rvasaaTiani

„qronika _ cxrasaaTiani „kurieri“ da

oTaxis sxvadasxva kuTxeSi mdgari sawolebi.

yvela sakiTxze, umniSvnelo

detalebzec ki gansxvavebuli azrebi

hqondaT da Sebindebisas Cveni saxli,

tradiciulad, brZolis vels emsgavseboda.

ara, amaT ar esmodaT, rom

politikis sulebis gamoxmoba usargeblo

saqmea: sul aq ar trialeben...

me da Tina isev vsvamdiT. Ramis cas

gabruebulebi SevyurebdiT. yurmokrul

da warmosaxviT Sevsebul ambavs

vuyvebodi imis Sesaxeb, Tu rogor uyvarda

galaktions erTi karaleTeli

qali. aSkarad zedmeti momivida _ siuJeti

laTinoamerikuli serialisas

daemsgavsa da Tinam damcinavad Semomxeda.

ucxo samoTxis xsenebaze

filip solersis wigni gamaxsenda,

romlis kiTxvac daviwye da mere

sadRac mivagde. Tanamosaubre uxalisod

mismenda. ara, literaturaze

saubari ar swyindeboda xolme. qarTulis

maswavlebeli unda yofiliyo,

Tumca xelsayreli SemTxvevis lodiniT

daiRala da patara, sul patara

maRazia gaxsna.

Cven win Cemi usaxelo ZaRli ijda

_ yurebdacqvetili, daZabuli.

_ amas rame ar davarqvaT

_ meti saqme ar gaqvs

_ mgoni, Zalian seriozuli saqmea.

soflis am nawilSi yvela ZaRli

gasusuliyo _ albaT ase yurdacqvetilebi

da daZabulebi Tu isxdnen

ezoebSi.

ori saaTis win mezoblis qali gulwasuli

daeca da Tavi rkinis Zels

daartya. zRafs Tvalebze xeli avafare,

sisxli rom ar daenaxa. sxvebma

bebiamisi sawolze daawvines: Tavi

mobanes, wneva gauzomes. eqimis moyvanas

apirebdnen, magram qali gonze movida

da bavSvs mixedeT, meti araferi

mindao.

gio me wamoviyvane. axla eZina da vin

icis, ra samoTxeebi esizmreboda.

didi poetisa da im qalis ambis gagr-

Zeleba mindoda, magram mTvaris Suqze

Tinas cremlebi davinaxe, erTmaneTis

miyolebiT rom migoravdnen yelis

Rrmulebisken. jer naxevari boTlic

ar dagvelia da amas ukve tirili daewyo.

_ karaleTis Rameebi! _ xeli movxvie

da gadavixarxare.

garinduli ZaRlebi xmaurze

gamofxizldnen da erTmaneTs yefiT

Seexmiannen.

_ wadi ra TbilisSi, _ TiTqmis

xvewniT miTxra.

TbilisSi ra mindoda: mTeli omi

mqonda gadasatani imasTan, vinc ar

meSveboda da visac ver veSvebodi. ar

vicodi, Cven Soris raRa unda momxdariyo,

magram mainc warmoudgeneli

rameebi xdeboda xolme. ra Tqma unda,

axali cxovrebis dawyeba sisulele

iyo da sofelSi wignis damweri ar

viyavi, magram mainc mWirdeboda aq

yofna _ amosunTqva, damSvideba da

swori strategiis mofiqreba.

Tinas Tavi Cems muxlebze edo da

eZina. me ukve Tavbru mesxmoda da sadac

iyo, gonebas davkargavdi, roca

mobiluris ekranze teqsturi Setyobineba

gamoCnda: `Camodi da SenTan

gadmoval sacxovreblad, oRond siyvarulze

ar melaparako~. ori wuTis

Semdeg momdevno Setyobineba miviRe:

`erT dRes cxovreba xom unda daiwyo

rodemde unda iyo sakuTar TavSi

Seketili~ Semdeg kidev erTi: `zaza

burWulaZis `simfsonebi~ momewona~.

da bolos: `dabrundi. gelodebi~.


6 - 19 maisi 2011

*

salome lus TvalSi Semgrovebeli

viyavi da Tan is, vinc sasargeblos usargeblosgan

ver arCevs da yvelafers

Sin miarbeninebs. veubnebodi, rom yvela

mwerali Semgrovebelia, magram ar

meTanxmeboda. vcdilobdi, amexsna,

gancdebs, SegrZnebebs, STabeWdilebebs,

gacnobierebulad Tu gaucnobiereblad,

yvela vagrovebT-meTqi,

mas ki magaliTad Cem mier wakiTxuli

wignebi mohqonda da mimtkicebda, maTi

didi nawili mxolod imitom waikiTxe,

rom wakiTxuli wignebis sia Segevso,

anu saTaurebi Segegrovebinao.

_ asea, kiTxulob da ar cxovrob!

sakuTar Tavs vumeorebdi, rom am

Tavqariani gogos naTqvamze guli ar

unda momsvloda. ra Cemi brali iyo,

Tu mwerlebze araswori warmodgena

hqonda Seqmnili. samwuxarod, is

marcxs ar aRiarebda, im azrs ver egueboda,

rom, sinamdvileSi, mwerlebis

umravlesoba didi veraferi sayvarelia

da maT gverdiT mxolod mdumare

Crdilebi sWirdebaT.

mis dadumebas, aba, rogor warmovidgendi!

dilidan saRamomde SeuCereblad

laparakobda, Tumca isev ar vicodi,

vin iyo, romeli cidan Camovarda

Cems sawolSi...

dilis 7 saaTze misma zarma gamaRviZa.

Cacmuli viweqi divanze da

TavqveS Cemi patara stumris rbili

daTunia medo.

_ saswrafod wamodi. wamiTac ar

gadado. ver xvdebi, ra xdeba

vxvdebodi, rom xmis amoRebis Tavi

ar mqonda da mTeli saxli rom cecxlSi

gaxveuliyo, albaT Zils maSinac

gavagrZelebdi. telefoni gamovrTe

da gadavbrundi.

cota xnis Semdeg dedaCemis xma Camesma:

_ ika, irakli... gaxsovs, did maRaziaSi

rom unda wasuliyavi fqvili

iyide, ramdensac moerevi.

uxalisod wamovdeqi da uceb Tavbru

damexva. Tvalwin damitrialda es

dReebi da Rameebi: gawiTlebuli Ramis

ca, SiSis gasafantad gamoclili

boTlebi, azanzarebuli saxli da er-

Tianad ayefebuli mTeli soflis

ZaRlebi, zedized mosmenili yvela

sainformacio gadacema da Tinas xilva,

romelic masTan erTad yvela aqaurma

ixila: rogor Cavarda cecxlmodebuli

samxedro TviTmfrinavi

sadRac, sul axlos.

_ ra omi... meore msoflio omze

axal films iReben, _ vuTxari dedas.

_ brinjic wamoiRe, ori, ara, oTxi

kilo, _ daazusta da oTaxidan gavida.

wlebis win biologiis maswavlebeli

iyo, davalebebis mocema sisxlSi

hqonda.

rodesac mTavar gzaze mivdiodi,

gavacnobiere, rom sofeli sanaxevrod

dacliliyo. mxolod xanSi Sesuli

xalxi mxvdeboda, ZiriTadad, kacebi.

did maRaziasTanac ramdenime

berikacs moeyara Tavi.

_ puri ar aris, _ miTxres, sanam

SenobaSi Sevidodi.

_ fqvilic aRar darCa, _ gamomZaxa

gamyidvelma.

_ brinji minda, suSisTvis, _ Cems

naTqvamze sulelurad gamecina da Ria

karSi Sevedi.

moxucebic Semomyvnen. yuriswamRebi

guguni moaxlovda.

Sin misvlamde caSi moriale aTamde

TviTmfrinavi davTvale. jinsis

Sarvlis jibeSi gamorTuli telefoni

medo _ naklebad mainteresebda, vis

aRelvebda Cemi bed-iRbali, vis venatrebodi,

vin brazobda Cems upasuxismgeblobaze.

iseTi gancda mqonda,

rom yvelaze usafrTxo, yvelaze komfortul

adgilas viyavi _ mSoblebis

saxlSi. iq, sadac isini iyvnen, cudi

araferi moxdeboda da arafris meSinoda.

ra Tqma unda, amas xmamaRla ar

vaRiarebdi, magram maT siaxloves isev

bavSvi viyavi _ zustad iseTi,

rogoric wlebiswinandel zafxuleb-

Si, roca Zveli velosipediT aRmadaRma

davqrodi.

Tinikom Tavis maRaziaSi Semiyvana

da naxevari tomara fqvili momca. maragi

zustad Suaze gayo: ramdenime

boTli zeTi, makaronis xuTkiloiani

paketi, Tevzis konservebi da Turquli

saReWi rezinebi gadmomilaga.

fqvilis tomaras xeli wamovavle da

danarCenisTvis davbrundebi-meTqi, _

vuTxari.

_ ra moxdeba _ mkiTxa uceb. raime

saimedos mosmena Tu undoda, Tundac

didi sicruis. Tumca me simarTle

vuTxari:

_ xval Sen da zRafi TbilisSi waxvalT.

Cems binaSi icxovrebT, sanam yvelaferi

ar miwynardeba. mxolod aucilebeli

nivTebi Caalage.

gavarkvie, rom soflidan xalxi

fexiT midioda _ yvelaze usafrTxo

gza mezobel soflebze gadioda, romlis

gavlis Semdegac mgzavrebi centralur

magistralze xvdebodnen da

Semxvedri transportiT Cadiodnen

TbilisSi. loTobas rom ar gadavyolodi,

saqme ase ar garTuldeboda,

magram me marTlac mSvidad viyavi iq,

sadac viyavi. arafris Secvlis survili

ar mqonda _ irgvliv samyaro

Tavad icvleboda da sanam gansazRvrul

formas ar miiRebda, seriozuli

gadawyvetilebebis miReba naadrevad

meCveneboda.

saRamos deda eleqtroRumelSi

puris gamocxobas Seudga. am saukune-

Si amas pirvelad akeTebda. ficarze

gafenili fafuki comis gundebs

vuyurebdi da imaze vfiqrobdi, rom

SeiZleboda Suqi nebismier wams Camqraliyo

da maradiul wyvdiadSi

CavZiruliyaviT. mere albaT ezoSi

cecxls davanTebdiT da mis garSemo

CamovsxdebodiT: Cemebi, Tina, zRafi

da me. an, sulac sxvebi, ucxoebi agvigizgizebdnen

did kocons...

_ ika, sul mindoda, mekiTxa da maviwydeboda,

_ momibrunda fqvilSi

amosvrili deda, _ kiCi ra aris pirvel

arxze erT gadacemas vuyure da ise

kargad, dawvrilebiT axsnes, rom megona,

yvelaferi gavige. meore dRes ki

vixsene da verafriT gavixsene. ara, es

sityva ar damviwyebia, magram aRar

maxsovs, ras niSnavs.

vakoce da mis gamomcxvar purs kide

Camovatexe.

*

Tina bargs alagebda: zafxulis

tansacmels, im nivTebs, romlebsac

ver Seeleoda. or-sam wigns da Zvel

fotoebsac Cavdebo, miTxra da gauCinarda.

kibis safexurze vijeqi. kordelia

da Cemi usaxelo ZaRli fexebTan

misxdnen. marTalia, urTierTltolvis

niSan-wyalic ar emCneodaT,

magram mainc vfiqrobdi, rom maTi bediswera

aq, Cems fexsacmelebTan gadaikveTa.

ra Tqma unda, SimSilisa da usaxlkarobis

safrTxe arcerTs ar emuqreboda.

eseni Cemi piradi kontinentis

cxovelebi iyvnen, ris gamoc maTze

iseve unda mezruna, rogorc dawyebul

da verdamTavrebul teqstebze.

_ Caika, _ davuZaxe ZaRls. Caikovski

grZeli da mouxerxebeli iyo,

rogorc Sinauri cxovelis saxeli,

Torem rogorc gvars da kompozitors

ra daewuneboda.

orma TviTmfrinavma Tavze gadamifrina.

SeSinebuli kordelia saxlSi

Sevarda da albaT sawolis qveS SeZvra.

bolo dReebSi sul ase iqceoda.

_ Seni moTxrobebi aRar Cavde Can-

TaSi. vifiqre, TviTon iq ar iqneba-meTqi!

_ ise gulwrfelad miTxra Tinikom,

rom sicili ver Sevikave.

kibeze Camodioda. axla mas sul sxva

TvaliT vuyurebdi da vxvdebodi, rom

lamazi tani hqonda _ savse mkerdi,

Txeli fexebi da lamazi saxe _ gabrazebiT

gamoburculi tuCebi, muqi

Tvalebi. gulSi aTasi WianWvela erTdroulad

amifuTfuTda. ar mindoda,

Zalian ar mindoda, rom Cems saxlSi

ecxovra da im gadareulis morig msxverplad

qceuliyo, arada, wamiTac ar

mepareboda eWvi, rom yvelaferi

swored ase moxdeboda. ori dRis winandeli

teqsturi Setyobinebebi mowmobda,

rom jer erTi nabijic ar gadamedga

Cemi tkbili jalaTis Tavidan

mocilebis gzaze, me ki gamarjvebas

Ramis caze gadaSlili vardebiT, peonebiTa

da georginebiT vzeimobdi. da

mainc, valdebuli viyavi, axloblebis

usafrTxoebaze mezruna _ diax, Cemi

piradi kontinentis uklebliv yvela

mosaxle unda damecva. dedas da mamas

saxlidan wasvlaze verc davelaparakebodi

_ isini tele-sivrceSi gadasaxlebuliyvnen

da TavSesafaric iqve

epovaT. sad unda wameyvana ra unda

SemeTavazebina

roca me, Tina da gio-zRafi gzas

fexiT davadeqiT da soflis bolomde

CavediT, swored amaze vfiqrobdi _

pirobiT xsnaze. mere TeTri mikroavtobusi

wamogvewia da mZRolma raRac

dagviyvira. Zalian gamikvirda, jer

sakuTari saxeli rom gavigone, mere ki

literaturuli gazeTi

_ Cemi Tanamgzavrebis. nacnobi kaci

aRmoCnda, romelsac iafad nayidi atami

dezertirebis bazarze gasayidad

mihqonda (dReSi ramdenime reiss

akeTebda). am dros sul mcire Svebac

ver vigrZeni: vicodi, rom megobars da

patara, Taveklian arsebas namdvil

omSi vuSvebdi _ ase, brmad, moumzadeblad.

_ aba, Sen ici, yoCaRad iyavi! dagirekav,

_ vuTxari mikroavtobusis

Wers da xeli atmiT savse yuTebs davuqnie.

dagubebulma brazma cremlebad

gamoJona.

Tinas araferi uTqvams. mivxda, rom

xvewnas azri ar hqonda.

mikroavtobusis mZRoli didxans

mixsnida, ukan dabruneba SeuZlebelia,

sofeli tankebiT aivso da Tavgadaparsuls

daginaxaven Tu ara, CaTvlian,

rom gadacmuli jariskaci xar da adgilze

dagxvreteno. davpirdi, gzaze ar

gamovCndebi, vaSlis baRebSi gadaval

da sofelSi ase davbrundebi-meTqi.

ar meSinoda, magram dapireba mainc

Sevasrule. erTianad areuli viyavi.

vaSlis xeebs Soris mivabijebdi da

vfiqrobdi, rom cxovrebaSi sworad

jer araferi gamekeTebina, arcerTi

mniSvnelovani nabiji ar gadamedga.

Cemi warsuli mudmivi marcxisa da

droebiTi Sesvenebebis istoriad Sei-

Zleboda CaTvliliyo. yvelaze did

warumateblobas ki dRevandeli dRe

warmoadgenda _ dRe, roca sxvagan

vbrundebodi da ara iq, saidanac erTi

saaTis win wamovedi da am dros sxvebi

iq gavgzavne, saidanac TviTon gamoviqeci.

xis Ziras Camovjeqi da jibeebi movisinje.

telefoni ver vipove _ gamaxsenda,

rom zRafs saTamaSod miveci,

roca xelSi ayvanili momyavda. albaT

gzaze dauvarda, an mikroavtobusSi

aitana da miagdo. ra magrebi arian bavSvebi,

yvelaze usargeblo nivTebiT, maT

Soris gamorTuli telefoniTac rom

didi xalisiT TamaSoben! ara, arsad

darekvas ar vapirebdi, gzaze tankebi

Cemi TvaliT davinaxe, sanam baRisken

gadmovuxvevdi. vicodi, rom sofelSi

xalxi darCa, magram es sasixarulo ambad

ar mimaCnda. maTTvis, moxucebisTvis

siaruli erT adgilze dgomisgan

aRarafriT gansxvavdeboda. maT

yvelaferi dasasrulTan aaxloebdaT.

proza

7

*

gamoRviZebuls gonze mosvla

gamiWirda. Ramis ca erTianad CaSavebuliyo,

Tavs zemoT erTi varskvlavic

ar WaWanebda. Cemi grili, oflSem-

Srali zurgi miwis simyares grZnobda

_ mis qveS, savaraudod, zafxulis

xvatSi gamomxmari balaxi tkacunobda.

adgomas da wasvlas azri ar hqonda _

am wyvdiadSi gzas gavignebdi Tu ra xis

qveS jdoma erTaderT gamosavlad

moCanda. momwonda es gamosavali: xeze

miyrdnobas didi Zalisxmevis gareSec

movaxerxebdi. mTavari iyo, imaze ar

mefiqra, rac ukve davkarge da rasac

albaT swored am wams vkargavdi.

ra unda gamegrZelebina sicocxlis

nacvlad vicodi, rom raRac unda

gamegrZelebina, magram ra ra pasuxis

molodinSi cremlebi nela mogoravdnen.

Tavi balaxSi Cavrge.

ratomRac megona, rom erTaderTi

adamiani viyavi mTel cisqveSeTSi, vinc

sasowarkveTamde misuliyo, visi awmyosgan

namcecic aRar darCeniliyo. ra

mniSvneloba hqonda, Tvalebs gavaxeldi

Tu davxuWavdi, marjvniv gavixedavdi

Tu marcxniv: cac Savi iyo, miwac,

balaxic, varskvlavebic, sofelSi

darCenili ZaRlebic, Tinikos arCeuli

fotosuraTebic, Tavis mosawoneblad

nayidi filip solersis wignic...

zafxulis Rame Tavze kidev erTxel

gadmomemxo.

mere am gulgamoclilma Ramem xma

amoiRo da Tavisi simRera mimRera. uamravjer

mosmenil melodias yuri

kidev erTxel mivugde. Cemi samyaros

anarekli elvasaviT gakrTa da wyvdiadSi

samudamod daiferfla.

sadRac, Zalian axlos mobiluri

telefoni rekavda.

xeli Sarvlis ukana jibisken waviRe.

ucnauria, magram iq damxvda. ar maxsovda,

rodis Cavide, rodis CavrTe... da

saerTod, axla azri arc amaze fiqrs

hqonda.

_ ratom ar mpasuxobdi _ Tinas

xmaSi SiSi, daRliloba da raRac ucnauri

aforiaqeba igrZnoboda, _ kargad

varT. im kacma korpusamde

mogviyvana, magram CanTebis amotana-

Si aRar mogvexmara. sadRac garboda.

aq ki, kibeze, is gogo ijda da gelodeboda.

iseTi sayvareli gogoa... didi

umaduri vinme xar! vin icis, ramdeni

saaTs geloda ase. zRafs zRapars

uyveboda da axla orives Sens sawolze

CaeZinaT... ramdenime wlis win

deda gardacvlia da skolis moswavle

yofila, maminacvals rom Seucdenia.

ara, ufro sworad, amas Seucdenia

is maminacvali. qalaqidan qalaq-

Si davexetebodiT da erTmaneTis garda

araferi gvaxsovdao. xvdebi, ra

gamoiara axla martoa, Zalian marto.

danarCens mere mogiyvebio, dampirda...

da xmas ratom ar iReb mokvdi

_ ara.

_ Camodi ra. rogorme moaxerxe da

Camodi. yvela erTad raRacas movifiqrebT.

xalxi aqedanac midis. manqanebs

bargiT avseben da sadRac midian.

Cven arsad wavideT. ubralod, er-

Tad viyoT... da rame dasalevic wamoiRe

ra.

_ vnaxoT. dagirekav.

_ Tavs gaufrTxildi.

_ Senc frTxilad iyavi.

_ dasalevi ar dagaviwydes.

enaze momdgari kidev ramdenime

sityva da erTmaneTs davemSvidobeT.

gaxSirebuli guliscemis Senelebas

ar davlodebivar. mamaCems davureke.

karga xans ar mpasuxobda, magram

ar gamkvirvebia _ wesiT, Rrma

ZilSi unda yofiliyo. gadamdgari

polkovniki iyo _ imden oms da ubedurebas

moeswro, rom aRaraferi

ukvirda da aRarafris eSinoda. ara

mgonia, didad aRelvebuliyo, Tu simarTles

gaigebda: Rames soflis boloSi,

viRacis baRSi vaTevdi da cota

xnis win cremlebSi CaxrCobas Zlivs

gadavurCi.

ra Zili, ris Zili, yvela CemTanaa,

vinc ki axlo-maxlo cxovrobs da

saxl-kari ar miatovao _ iseTi xmiT

miTxra, rom mivxvdi, samoTxis raRac

nafleTi xeluxleblad darCeniliyo

_ qaTmebi SevwviT, bostanSi kitri da

wiwaka davkrifeT, yurZnis wveni CavacieT

da hoda, axla warmosaxvas

mouxmeo. sadac ar unda iyo, yvelgan

gagimarjoso. rodesac vuTxari, aqve

var, sibneleSi viRacis vaSlis xis qveS

vzivar-meTqi, wynarad mTxova, axlave

adeqi da saxlSi wamodio.

gavCumdi. mivxvdi, rom gadawyvetilebis

misaRebad mTeli maradisoba

mqonda.

me xis qveS vijeqi.

me xels xmel balaxs vusvamdi da

vxvdebodi, rom aqamde erTi dRec ar

mecxovra.

vfiqrobdi im wignebze, romlebic

ar damewera da mxolod guli ki ara,

mTeli sxeuli mCxvletda. im qalebisTvis,

romlebisTvisac mniSvnelovani

viyavi, dReidan sxva gaxdeboda ufro

metad mniSvnelovani. isini, visTvisac

isev bavSvi viyavi, arasdros gaizrdebodnen

da maT mogonebebSi yovelTvis

Wkviani biWis Tvalebi meqneboda. Cemi

cxovelebi _ ori sabralo ZaRli

isedac RvTis imedad damrCenoda. da

ra mrCeboda ra unda gamegrZelebina

vazviadebdi vamartivebdi iqneb

asec iyo, magram vicodi, rom ukiduresi

sifxizle am viTarebaSi erTaderTi

gamosavali unda yofiliyo. asadgomad

wamoviwie da mivxvdi, rom

amas ver movaxerxebdi _ mTeli sxeuli

ise mCxvletda, TiTqos eklebi SigniT

Cambruneboda da yovel amosunTqvaze

organizms cocxlad mifleTda.

ho, namdvili zRarbi viyavi

_ aTasi ubedurebis Semgrovebeli da

vaSlis xis Ziras mokrunCxuli,

rogorc im zRapris ilustraciaze,

romelic keTilad ar mTavrdeba.


8 poezia

literaturuli gazeTi

papis saxli

darbeuli darabebi,

moryeuli WiSkari,

Robe-karze modebuli

ekali da WinWari.

saxlis ukan tyis koromi

umowyalod nakafi,

cxra mTis iqiT gafrenili

kodala Tu kakabi.

dgaxar, wvimis Srials ismen,

gzveravs Rame _ martorqa;

isev SiSi gisafrdeba,

isev ise marto xar.

vidre sizmrebs Seerevi,

daiZineb vidremde,

fiqriT mainc gaiare

gamoqarul mindvrebze.

am saxlis win Calisferi

cxeni eba ubelo,

is dRe unda moinatro,

im cas unda umRero.

Tbilisi, Tovli

esec qalaqis axali roli _

gamogvecxada qaTqaTa kabiT,

yelze asxmuli qarviT da broliT

da SeRebili Tvalebis nabviT.

erTi SexedeT moxuc qalbatons _

ra ucnauri morTva ineba!

TeTri xilvebiT daTrobas natrobs

da TeTri etliT gaseirnebas,

magram ra SesZravs

mis beber ZarRvebs,

examuSeba patarZlis fata

da ixdis bnelSi

uTeTres samoss

da martis qarebs

cremlebad atans.

ganwyobileba

gadavwie dardebis

nacrisferi fardebi,

sxva gzebs gadaveyare,

sxva faTeraks vbardebi.

kidev dadis Cemferi

avyia da beberi!

vici, aRar Semferis,

viyo Seni mxlebeli.

magram momnatrebia

Tmebi lurjad mbzinavi,

dardi mommatebia,

gamkiTxavi vin ari!

fiqro, caSi wasulo,

ucxod, dasakargavad...

mzis ezoSi vcodvilob,

ara miSavs, kargad var.

ase cxovroben

ar ginda, dila nu gefereba,

Tovlis zvavebma mTebi daRaron,

ar gagabruon mzis simRerebma,

guli imediT aRar daRalo.

male gasxepavs am totebs qari,

mokle gza aris usaSvelomde,

daiborkebi, geqceva mxari

da gausaZlis dReebs elode.

davRoRialobT rogorc matlebi,

erTmaneTs vzveravT zizRis SubebiT,

viTom ar viciT, rom davmarcxdebiT,

rom bolos yvela daviRupebiT.

gauxundeba dilas farCebi,

waxval da aRar moginatreben...

ase cxovroben, am TamaSebiT,

pirquSi miwis, mobinadreni.

***

man miatova legendebi,

eas kunZuli

da Sadrevnebis nazi Sriali...

SemoiZarcva tansacmeli

grZneulma kirkem!

vin agvamaRlos,

vin gvatiros,

vin gvaocnebos

da vin agvivsos survilebiT

cxovreba isev!

TiTqos guli

momeCvena, TiTqos guli

gamivarda xelidan,

gamerida, wamovida,

beds da yismaTs wyevlida.

erTxans karTan wkrialebda,

rogorc zari cocxali,

SoTa qavTaraZe

mere mindvrebs Seeria,

Tvali veRar movkari.

vai guli, guli Cemi

gavardnili mdeloze

daisvena, aRar mosTqvams

dardze usaSveloze.

viRas axsovs

vin moginatrebs,

vin mogigonebs,

viRas axsovxar, Cemo madona,

soflis boloze dafrTxa ciskari,

cas qariSxali miepatrona.

CamoSlilia SiSis furclebi

daSvebulia sizmris fardebi,

midixar ase nirSeucvleli

da horizontTan uCinardebi.

ojaxi

aris aseTi wuTi netari,

ojaxSi deda, mama, Svilebi,

erTad arian, grZnoben erTmaneTs

sisxliT, gumaniT, ganwyobilebiT.

vin SeaCerebs am wuTs RvTaebrivs!

da verc ki grZnoben,

rodis imRvreva

dedaSviluri Tbili simRera,

sxva simRerebiT da sakravebiT.

gviani Rame

gadmodian aCrdilebi Cumad

dedis, mamis, mezoblebis _ Zvelis,

ra Tqma unda,

kars gauReb stumars,

magram guliT aRaravis eli.

tyeebs arbevs Semodgomis qari

da axvavebs foTlebs saxlis karTan,

Cavlilia dReTa grZeli jari,

ca SeimRvra naTeli da sufTa.

Tavs dagyurebs usasrulo zeca,

gadabmulan Rameebi grZeli,

Cumad dgaxar mamis dargul xesTan,

gefereba mTvaris grili xeli.

sinaTle

pirveli rveulidan

ar minda, vinmem momapyros mzera

an gaocebis,

an aRtacebis,

Cemi lamazi sizmrebis mjera

da Cemi saTno _ berikacebis.

mec samegobro mkidia guda

da ase, guliT, SevTxov bunebas _

sadRac, patara sofelSi, mudam

deda elodes Cems dabrunebas.

Tu yvelaferi qaria

ar ici, rogor ipovno

erTi, mravalTa Soris!

roca talRebad gawydeba

SiSi, imedi, Wori _

aris raime namdvili,

ueWveli da myari,

Tu yvelaferi qaria,

Camoqrolili qari!

es Ramea

es Ramea,

es gzebia

da es varskvlavebia...

mosjarvia bevrjer mteri,

magram gamklavebia.

mosdebia zecas janRi,

magram udarebia,

da mamulis didi vali

wmindad utarebia.

dRes ra xdeba! _

isev delgma,

isev zvirTze zvirTi...

rao, Svilo qarTvlisa,

gemZimeba tvirTi!

is saRamo

rogor agekviata

is saRamo, is qali,

gabneuli mZivebad

Zowisferi ciskari.

fiqriT Caedevnebi

qals patara wyaroze,

sad feradi mtevnebi

bavSvebiviT xaroben.

is mindori gadaxma,

gaucxovda is qali,

midis, wlebis gadaRma

gasaqrobad iCqaris.

yvavilebiT mogvirTe

lamaria, lamare

kvdeba, rac cis qveS ari!

wlebma daasamara

yvela gardaqeSani.

ityvis vinme ra Rirda

imedad Tu wvalebad

mobrZandeba baRidan

wynari fericvaleba.

lamaria, lamare,

mogvikiTxe mal-male,

yvavilebiT mogvirTe

naadrevi samare.

mova msaxurTa batoni

mova amindi uqaro,

usiyvarulo, uqalo.

mova msaxurTa batoni

da Tavi unda vuxaro.

dila iqneba umzeo,

Rame iqneba umTvaro! _

unda veurCo siberes,

muqara SemovuTvalo...

jer ki survilTa etlSi vzi,

Sen Semewie, ufalo!

Zveli monatrebidan

sad wavide, vin veZebo,

raRas vnaxav gasaxars...

meramdened mivadgebi

Cveni gzebis gasayars.

movixedav, mze Casula,

Sara TavdaRmarTdeba,

arc es Rame Segvinaxavs,

arc es natvra axdeba.

aRarasdros ar Caicvam

kabas, TeTri winwklebiT,

eh, arada Cems sizmrebSi

ra lamazad iwyebi.

gadavidnen megobrebi,

ufro meti _ mtrebia,

araferi aRar darCa

Zveli monatrebidan.

wina matarebeli

mZime gadasasvleli,

mewyeriT da zvavebiT

wina matarebeli,

idumali mgzavrebiT.

gapobili haeri,

gauSleli yvavili,

wina matarebeli

xeobaze gavlili.

Rames adevnebuli,

mTvaris Suqze mkrTomeli,

wasuli da gamqrali,

ukve miuwvdomeli.

wina matarebeli _

gafrenili duraji,

erTi fexiT gamaswro,

gaexvia buranSi.

gardasvla

gardamxda Cemi gadasaxdeli,

wiforis xatSi qreba sanTeli.

Sewyda wvimebis korianteli,

sibnelisaken mivemarTebi.

6 - 19 maisi 2011

wavida mama.

wavida deda _

axla maT mxolod sizmrebSi vxedav.

yurs vugdeb wvimis Srials da kvnesas,

buxarSi rcxilis kunZi iwveba,

bavSvobis tablas vuzivar dResac

da ganSorebis Jami iwyeba.

mzem gadaswia Ramis fardebi,

jer Seucnobel sivrces gavyureb...

ca gaxsnilia,

nu gedardebi _

wkrialebs mTvaris TeTri sayure.

siyvarulis mindvrebze

SemoWrilan sarkmelSi

iasamnis rtoebi,

misi lurji yvavili

gaxalisebs droebiT.

xiliT savse marani,

yurZnis akidoebi.

Semodgoma avsili

dardiT da umweobiT.

gzebze CamogiRamda,

cxovrob ganmartoebiT,

sipi qvafenilebi,

ucxo sastumroebi.

ra xats ginda, emTxvie,

ra beds ginda, moebi,

yvelaferi SemTxveviT,

yvelaferi droebiT.

magram zogjer gangebiT

amaRldebi zecamde,

siyvarulis mindvrebze

daivano, ecade.

noemberi

yvelaferi Camolagda,

yvelaferi movida _

sizmrebidan, wvimebidan,

naadrevi Tovlidan.

Rameebis mRvimeebSi

mwuxareba sufevda,

ukve aRar geZaxian

gzebispira sufrebTan.

marto dgaxar, alionis

grili sunTqva gexeba,

gadaivlis es saRamo

bnelSi CaiCexeba.

bolo Tasi daicala,

bolo brZola damTavrda...

frinvelebi irevian

Semodgomis samkalTan.

xada

xadaSi gamigonia

samoci cixe magari

xalxuri

kvlav moido tyem ali

cisferi da TeTri,

ayvavilda tyemali

aRmarTebTan mleTis.

moxmaurobs xadis xevi,

uerTdeba aragvs,

aq yiJina mterTa Zlevis

Sehyinvia qarafs.

modis cixis Savi Crdili

da Walaze wveba,

sad wavida mTebis Svili,

vaJkacebis wyeba!

ram daRala lomis muxli,

mecixovnis mklavi...

xeobaze Ramis mwuxri,

xevSi _ Tovlis zvavi.

mosdebia tyes ali

cisferi da TeTri.

hyvavis, hyvavis tyemali

aRmarTebTan mleTis.

maradiuli gmirebi

gmiris da gmiris mxilveli,

bevrs Sevxvdi

bevrs mivesalme _

tarielia pirveli,

xolo fridoni mesame.

spa modga gasakvirveli,

xmlebsa da xanjlebs lesaven,

tarielia pirveli,

fridoni aris mesame.

avsa da darSi elian,

adRegrZeleben _ Sesvamen:

pirveli tarielia,

fridoni aris mesame.


6 - 19 maisi 2011

literaturuli gazeTi

poezia

9

suli gaisxipa

suli gaisxipa

ifnis wkeplasaviT,

arsad xorklebi

arsad nuJri,

arsad foTlebi,

ukve aravin ar gelodeba,

ukve aravis ar elodebi,

garindulia bnelSi sofeli.

vdgavar,

ver mivdivar ukve veRarsaiT,

suli gaisxipa ifnis wkeplasaviT.

cvlileba

gaocebulic rom arvin darCa!

sul araferi momxdara TiTqos _

mzia simindis taroebs arCevs, _

RumelTan mijda da xelebs iTbobs.

vin Caifiqra da vin ineba,

ijdes da sada xalaTi ecvas,

ukve arafers etitineba

samxreTisaken gafrenil mercxals.

soflis RameTa elva da mexi,

Wabuki gulis wva da godeba! _

SemouToxna garSemo xexils,

kibesTan zis da qmars elodeba.

Soba

isev anTia cisfrad kandeli,

eklesiaSi modis mlocveli,

Tavs gvadgas uflis Saravandedi

da sinaTlea yovlismomcveli.

rogor gvizidavs es nazi sevda,

sikeTis ndoma da naTlis sveti...

erT kacs xom mainc arguna bedma

cad amaRleba da ufro meti.

idumalebis reken zarebi,

gvinaTebs Suqi da ar ileva...

da yvela erTad mivemgzavrebiT

ucxo samyaros mosaxilvelad.

mSvenieri bavSvi

axla, swored axla, balaxi rom gaxma

da mdinaris talRebs mivuyvebi daRma.

axla, swored axla, karis zRurblTan dgaxar,

qars mohyevi, male qarTan erTad waxval.

Sekrulia zRvebis nacrisferi qafi,

guli, gamobmuli mzesTan wvrili ZafiT,

ver gauZlebs didxans

bedisweris zvirTebs,

imedi ki bJutavs _ iqneb, iqneb, iqneb.

dauberavs qari, gemi afrebs gaSlis

da gahyveba talRebs mSvenieri bavSvi.

wlebi rom gavlen

weli rom gava ocdaaTi an ufro meti,

Sens Tavs am dReze

sayveduriT nurafers etyvi.

nu etyvi, TiTqos ar icodi sicocxlis fasi,

da ar arsebul fiqrs da grZnobebs arqmevdi saxels,

rom Sens mbrZaneblad ukeTuri kacuna dasvi,

rom dabneuli mihyvebodi mokvdavTa zraxvebs.

weli rom gava ocdaaTi da ufro meti,

mze rom dacxreba,

Semodgoma karvebs rom gaSlis,

Sens Tavs am dReze sayveduriT nurafers etyvi,

o, dRevandeli dainde bavSvi!

xom Semogvyria yvavili

aleqsi WinWarauls

patar_patara imedebs

da mzian gamonaSuqebs,

bedi kvlav gamoimetebs,

gangeba isev gvaCuqebs.

aki gvinaxavs kopalas

naTovari da nakvlevi

Camouvlia xevisbers

droSiT da zanzalakebiT

amofrenila yvavili

lebaiskaris cixesTan,

roSkas dgeboda naTeli,

da mwvervalisken iwevda.

gadaiara zamTarma,

gaiSriales wvimebma,

da veliT saaravoze

dilis mzis gamobrwyinebas.

nino qoqosaZe

origami

xirosimeli gogona, sasaki sadako, mTeli

weli, gardacvalebamde, akeTebda

qaRaldis weroebs. weros origami –

bednierebis da xangrZlivi sicocxlis

simboloa...

ramdeni carieli furceli damigrovda!

samelne – gamxmari iebis ikebana,

verc gadasagdebad gavimete...

midevs magidaze,

vasveleb, sasaki,

iqneb metafora amovides...

Sen fiqrob uZiloba raime SuaSia

an iqneb asaki

ah, ara!

es me var, SensaviT patara gogona,

romelsac Tmebi da sisxli

Tanabrad uTeTrdeba,

rodesac arafers ar wers da daRlamdis,

qaRaldis weroebs akeTebs...

fsalmuni

ramdenjer gavixure es wigni

da mainc – SigniT Cakecili

muxlebze – CavrCi...

kanze bgeriT ise mexeba,

rom xandaxan,

Canxar, ufalo!

martoxe

xe brude da xe marTalo...

gogla

ra vici,

iqneba ase sjobs, martoxe,

idge da grigalebs elodo, Cemfero!

iqneba Sens mklavze gamoyril bolo kvirts

aRarc ki efero...

iqneba simSvide sjobia yvelafers,

rom qarSi morCilad totebi daxaro,

odesme gaaxmobs yvela xes –

asea Seqmnili samyaro.

dro iyo – foTlebze gibnevdnen almasebs,

giTqvamdnen survilebs nafleTiT mandilis,

dafiqrdi, dafiqrdi, matoxe, amaze –

Seni silamaze ar iyo advili...

da roca oqtombris qarebma dagfantes,

adre rom saTuTad gfurclavda,

ratom geSinia, rom unda daRamdes,

ar ici

xmebian... xmebian fuWadac...

Sen ki, Rirseulad daisxi nayofi

da unda waxvide axla am baRidan,

Seni yvavilebi fergadasulia

da albaT,

Tavidan gaSladac ar Rirda.

ra vici, iqneba ase sjobs, martoxe,

maradi yofisgan pirjvari geweros,

Sen, TiTqos bebero,

da mainc lamazo,

martoxe!

martoxe!

Se marTla Cemfero!

siCume

yvelaze mSvidad mJReri simfonia,

samyaros jvarcmulo diriJoro,

xandaxan damikariT siCume!

siCume –valsi,

siCume –sonatina,

rogorc pawawina bavSvi,

dauwereli leqsi maqvs majebze...

vai, rom CemisTana Tovlis dedoflebi

qurasTan dadnebian,

Tuki gaeqcevaT – rZesaviT – striqoni...

samyaros jvarcmulo diriJoro,

xandaxan damikariT siCume!

reisi cameti

ratomRac yovelTvis

icvleba ganrigi,

reisi cameti _ Cemi da uCemo...

gaWedil avtobans Rrublis kolonebi

mihyveba. ca aris calmxrivi...ufero.

ratomRac mosacdelSi

ukravs roiali _

teleekranidan,

marSebs saqorwinos.

vzivar savarZelSi,

ase _ frTamorTxmuli,

albaT gafrenamde _

unda gavafrino.

revanSi

marto me ara!

Tu kargia,

Senc ki SegemRvra mzera.

alag–alag daibzare,

egec naoWebia.

da radgan ar gaqvs

Seni Tavis danaxvis niWi,

getyvi ase:

(rogorc Tavad gCvevia)

– ras daemsgavse!

....................

holis kuTxeSi atuzulo,

asi wlis sarkev!

SuqniSani

am gamzirze,

roca xelgaSvebuls mivlia _

Senidan Cemamde,

zustad imdeni Secdoma Cavidine,

ramdeni akrZalvis wiTeli niSanic

Semxvda da damemuqra:

_ ar Seuxvio!

_ ar SeCerde!

_ ar gadaxvide!

axla me narinjisfer oTaxSi vcxovrob,

(lodinis feri)

da Tu ki isev - gazafxuli

wasvlisferad gaifoTleba,

gamiyvane Tvalaxveuli!

SemovliTi gzebiT matare,

ukan mosasvleli - veRar unda davimaxsovro!

avtoportreti

Sen xom ar ici,

rom me var qali,

romelic xSirad,

gamogonili siyvaruliT ise avadobs,

rom aviwydeba: Wama–sma–Zili,

metros sadguri,

sadac unda amosuliyo.

da rom dilidan uwevs sicxe

da receptiviT

uwers leqsebs – sakuTar kabas

da karadaSi,

gardacvlilis perangTan kidebs,

raTa dro da dro gamoaRos,

gaamzeuros....

ar ici kidev,

rom sxeulze ayris iebi

da sifrifana filtvebidan

uCans yayaCo,

rom gadaurCa (iyo asec)

zRvas martoobis

da bolos erTma,

carielma Ramem daaRrCo...

...........................

Sen xom ar ici...

emigracia

erTxans parizSi vcxovrobdi,

saxlSi –

per–laSezisken xediT

da vwerdi – mkvdar iadonebze...

mere davisizmre karTageni,

romelic –

yoveli momdevno gamosvlis mere

Tavze mengreoda,

radgan imTaviTve,

asea SeTqmuli...

axla londonis uimedo nislSi vtivtiveb,

var... an arca var...(hamletis kiTxva)

da minda,

gavyve "via–vitas", an sxva – nebismier "vias"

da adre Tu gvian,

Cavide romSi,

da viqce romad –

SenTvis!

...............

Tu ara da

momeciT, geTayva,

sxva globusi!


10 literaturuli gazeTi

Canawerebi 6 - 19 maisi 2011

dasawyisi # 47-48

literaturuli

portretisaTvis

TiTqmis gaqra Cveni literaturuli

presidan iseTi tevadi da mobiluri

forma kritikuli gamokvlevisa,

rogoric literaturuli portretia.

SemTxveviT ar mixsenebia aq `kritikuli

gamokvleva~. diax, gaqra swored

`gamokvleva~ – konkretuli argumentebi,

konkretuli msjelobidan gamomdinare

daskvnebi da ara upasuxismgeblod

miSvebuli emociebis nakadi, roca

sityva kargavs Tavis daniSnulebas

da butaforuli sityvebiT naSenebi ko-

SkebiT ifareba teleekranebi da literaturuli

presis furclebi.

literaturul portrets aqvs

Tavisi mtkiced Camoyalibebuli kanonebi.

aq umTavresi analizi da faqtebze

damyarebuli msjelobaa. `portretis~

avtoris amocana martivi araa – man

unda warmoaCinos mwerali – misi Semoqmedebis

umTavresi mamoZravebeli

Zalebi, Semoqmedis mier gavlil gzaze

momxdari saintereso cvlilebebi da

movlenebi, misi literaturuli da sazogadoebrivi

pozicia, misi xelweris

individualuri Taviseburebani da a.S.,

magram am rTuli amocanis gadawyveta

martivdeba, roca portretis Sesaqmnelad

kvlevas ki ar mivmarTavT, aramed

mza Sablons viRebT saxelmZRvanelod.

mkvlevarsa da `Sablonists~ Soris

ki didi sxvaobaa. mkvlevarma ar

icis, riT dasruldeba misi Sroma, ra

saboloo daskvnebs miiRebs teqstis

kritikuli gaCxrekvis Sedegad. igi

profesiulad iRwvis da kvlevis Sedegad

qmnis mwerlis SemoqmedebiT suraTs.

`Sablonists~ ki Sabloni upyria

xelT _ lamazi, brWyviala, Tvalis mosatyuebeli,

yalbi, `faruli damkve-

Tis~ gemovnebasa da survils morgebuli

da am Sablonis mixedviT aSenebs

butaforul koSks.

aseTi butaforuli portretebi,

Tqven warmoidgineT, modaSic ki aris –

warmoiTqmis prezentaciebze, saiubileo

saRamoebze, sufrebze, ibeWdeba

presiubileebze... ixarjeba aRmatebiTi

da zeaRmatebiTi xarisxebi – `genialuri~,

`geniosi~, `cocxali klasikosi~

da a.S. maRla, sul maRla!..

zogjer ginda, mixvide aseT egzaltirebul

avtorebTan, xeli utaco

butaforiul mindorze gaWenebuli

kalmis aRvirze da yurSi CasZaxo: - batonebo,

batonebo, dazogeT eleqtroenergia!..

isini ki, cxadia, Sen ar gismenen

– Tavis kalmebs miaWeneben da gverdze

rCeba yvelaze lamazi ram, rac

literaturas amkobs – simarTle da

profesionalizmi.

vin Cahbera es boroti suli!

_ bevri imperia icis msoflio istoriam

– araerTi `miwisTvis aRZruli~

imperatori miiswrafoda `ukanaskneli

zRvisken~, araerT mbrZanebels surda,

rom yvelaze maRal mwvervalze daedga

Tavisi `sambrZaneblo taxti...~ araer-

Ti cdilobda, rom aevso Tavisi `aRuvsebeli

sawyauli~.

yvela am imperias erTi saerTo niSani

– `miwiT gaumaZRroba~ aerTianebda.

winamorbedi imperiebisgan aSkarad

gansxvavdeba msoflios ukanaskneli

imperia – `sabWoTa kavSirad~ wodebuli

ruseTis imperia. am imperiis um-

Tavresi niSani `borotebiT gaumaZRrobaa~.

Tu tradiciulad, eSmakisa da

uflis paradigmebiT vixelmZRvanelebT,

am imperiaSi, eSmakis Zalam aSkarad

gadaZala uflis Zala... es iyo erTerTi

klasikuri qveyana, romelSic

boroteba saxelmwifos ideologiad

iqca.

amasTan, ruseTis imperia erT-erTi

yvelaze ufro Seuswavleli imperiaa.

warsulidan maxvilebiviTaa amoWrili

kiTxvebi da pasuxs elis:

_ vin Seqmna es `originaluri imperia~

da vin Cahbera mas es boroti suli!

vin CaaxSo suliereba da vin aRazeva

es `materialisturi sivelure~! vin

aRazeva SiSi, rogorc `qveynis mmarTveli

Zala~! vin aaSena es didi cixe-sapyrobile,

romlis dangreva ar moxerxda

da ar xerxdeba!

vin vin – marto leninma marto

stalinma marto imaTma banditurma

`rkinis gvardiam~!

_ cxadia, ara! - da esaa axla sakvlevi!

_ marTlac vin Seqmna es boroteba!

_ miwidan xom ar amosula da cidan

xom ar Camovardnila!

noneSvilTan

me maSin Jurnal `kritikaSi~ vmuSaobdi.

redaqcia `meranis~ SenobaSi

gvqonda. erTxelac ioseb noneSvili

gvestumra, Taviseburi gulTbilobiT

mogvikiTxa da mTxova: Tu gadaudebeli

raime saqme ara gaqvs, dimis skola-

Si Sexvedras miwyoben da `mxari damimSveneo~.

SevTanxmdiT: dilis 9 saaTze gamomivlida

Tavisi manqaniT. wasvlisas

gamexumra: – gudamayruli xinkali damaxvedreTo.

_ batono ioseb, egre diliT xinklis

Wama sad gagonila-meTqi

_ Tu ar gagonila – maSin vin akrZalao!

gogla leoniZe xaSs saRamoTi

ufro meti xalisiT Wamdao...

meore dilas Tedo beqiSvilic SemogvierTda.

xinkali vWameT, TiTo Wiqa

koniakic davayoleT da gavudeqiT

gzas.

mamuka wiklauri

gaufiltravi fiqrebi

rikoTi maSin, remontis gamo, daketili

iyo da gomTan gadavuxvieT – gaviareT

simwvaneSi Cafluli qarTluri

da imeruli soflebi. TiTqos wigns

kiTxulobda, iseTi codniT gviyveboda

batoni iosebi TiToeuli soflis

istorias da dRevandel ambebs...

droze CavediT. dagvxvdnen jansuR

Rvinjilia da zaal ebanoiZe, skolis

xelmZRvanelebi. Catarda mSvenieri

literaturuli saRamo...

erTi maSindeli sasacilo epizodic

maxsendeba – im Rames jansuR Rvinjilias

ojaxSi davrCiT... meore dilas ki,

ezoSi rom gaviSaleniT, vnaxeT, erTi

calTvala mamali dauZRveboda qaTmebs.

– Tvali ram gamoTxarao! _

vkiTxeT jansuRis mamas, baton nikolozs

da man friad TavSesaqcevi ambavi

gviambo: – es SeCvenebuli qaTams

daedevna dasapeplavad. dedali eklis

bardebSi SeuZvra, mamali iqac Sehyva da

maSin SeerWo TvalSi ekalio... TvalSi

ekali hqonda da mainc ar daexsna qaTamsao...

sufrebi gagrZelda _ jer jansuR-

Tan, mere zalikosTan, mere restoran-

Si... da aRar mogvcilebia `vaJkacur

saqmeSi~ daxeibrebuli mamlis Tema. maxsovs,

noneSvilma sadRegrZeloc Tqva:

– egeT qarTul mamals gaumarjoso...

maSin iq myofTagan aRarc noneSvilia,

aRarc jansuRi da aRarc Tedo. RmerTma

gaanaTlos maTi sulebi.

daviT gogoWuris naambobi

arsebobs erTi fotosuraTi, romelSic

giorgi leoniZe, rogorc adamians,

ise exuteba da efereba cadatyorcnil

xes.

erTi patarZeuleli ki ixsenebs, rogor

daubara mas qalaqidan goglam –

aqa da aq, gazafxulobiT, yvelaze ufro

muqi lurji iebi amodis da Tu qalaqSi

Camosvla daapiro, is iebi Camomitaneo.

aseTi iyo is – adamianebze, iebze,

xeebze, caze da miwaze Seyvarebuli poeti...

arasodes damaviwydeba cnobili

folkloristis daviT gogoWuris naambobi:

mosaRamovebuli iyo, me da gogla

TuSeTSi, alvanSi rom CavfrindiT.

sastumros saqme movagvareT da iqve,

sasadiloSi ludis dasalevad SevediT.

Cvens gverdiT, magidasTan zomaze cota

metad SemTvral-SezarxoSebuli bi-

Webi isxdnen da sityvas ver zomavdnen.

erTxel gavafrTxile isini, meored da

rom ar gamigones, leoniZis uCumrad,

gareT gaviyvane da TiTo wavuTaqe kidec,

magram goglam mainc gaigo es ambavi

da aRSfoTda: – es ra Caidine, rogor

SeiZleba nasvam kacs sixaruli

CaaSxamoo... nasvamebi arian – sasmliT

gaamayebulebi, aRfrTovanebulebi,

sixaruliT caSi asulebi, Sen ki misdeqi

da scemeo – Semrisxa da Semrisxa. Semdegac,

didxans ar daiviwya es ambavi

rom Semxvdeboda, aucileblad gamaxsenebda

xolme alvans: – Sen sul sxva

kaci megone da gamawbileo...

aseTi iyo gogla leoniZe – kacze

ufro kaci, poetze ufro poeti. sxva

verc dawerda am leqsebsa da am

moTxrobebs.

ra lamazia sikeTe!

erTma episkoposma, romelic zafxulis

sezons, ojaxTan erTad, fasanaurSi

atarebda, erTxel, bazrobaze

xbo iyida dasaklavad.

yidviT iyides, magram... dakvliT ki

veRar dakles – xbo Zalian lamazi iyo

da misi dakvla bavSvebma ar daanebes.

mTeli zafxuli eloliavebodnen

ymawvilebi Tavis lamaz boColas – sadac

wavidodnen, xboc Tan mihyavdaT...

magram miiwura saagarako sezoni da

`xbos problema~ isev gaCndadakvla,

cxadia, gamoricxuli iyo, wayvaniTac,

aba, sad unda waeyvanaT..

bolos moifiqres da xbo iqve, mezoblad

mcxovreb erT martoxela Rarib

qals aCuqes, romelsac Zroxa ar hyavda.

`naCuqrobis pirobac~ dades – axal

patrons safure xbo arc unda daekla

da arc gaeyida, anu, unda gaezarda da

qvrivi qali Zroxis patroni gamxdariyo.

...gamoxda amis Semdeg sami-oTxi

weli da im xbosgan marTlac mSvenieri

Zroxa dadga. Zroxam ori xboc aCuqa

dedabers da mas ukve sami suli hyavs –

silamaziT rom irCevian soflis naxir-

Si.

_ ra lamazi saqoneli gyavso, – eubnebian

Zroxis patrons.

_ ara, lamazi Cemi saqoneli ki ara,

episkoposis ojaxis sikeTeao, – pasuxobs

is.

gazafxuli da

is erTad wavidnen

didxans iavadmyofa. axla rom mekiTxebian

– ram moklao, – ver vpasuxob.

verc eqimebma gauges, ra sWirda.

Semogvcqeroda gatanjuli TvalebiT,

SevyurebdiT usasoo mzeriT da gadioda

dro am usasoobaSi. aqauri profesorebi

gvirCevdnen – moskovSi an leningradSi

waiyvaneT da iq gamoikvleveno,

Tumca gveeWveba, rom an imaT rame

gaugon am avadobaso... erTma eqimma ki

gvirCia – movicadoT, axalgazrdaa da

TviTonve moereva sensao...

ver waviyvaneT ruseTSi imitomac,

rom amas didi xarji Wirdeboda da im

xarjis Tavi Cven ar gvqonda.

...jer isev oTxni viyaviT – mama, Cemi

da, me da is – deda. oTxive usasood SevyurebdiT

erTmaneTs... mama ramdenjerme

iyo qarelis raionSi, wamlebi

Camohqonda – viRac eqimbaSi atyuebda.

vicodiT, gvatyuebda, magram mainc

vtyuvdebodiT... me ebrael vaWrebTan

gamgzavnes sazRvargareTidan Camotanili

wamlebisTvis.

midiodnen dReebi da yoveldRiurad,

yovelwamierad midioda dedac.

midioda gazafxuli. gazafxuli uyvarda.

gverdiT davusxdebodiT xolme

Cveni baRis RobisZirebSi amolurjebul

iebs da raRac saocrad lamaz zRaprebs,

Tu ambebs miyveboda. me is zRaprebi

mis garda, arc gamigonia da arc wamikiTxavs...

axla vxvdebi, rom im zRaprebs

TviTon igonebda.

...logins aRar etyoboda, ise CaWkna

da Caxma erT dros lamazi da axovani

qali... Tvalebs veRar axelda, raRac

uazro wamlebiT iyo damTvrali da

gabruebuli.

im dilas mkiTxa – iasamani ayvavdao..

erTi toti miaWeri da amomitaneo.

mivutane. Zlivs-Zlivs gaaxila

Tvali da daxeda.

...SuaRamisas mamam gamaRviZa:

_ adeqi Svilo, dedaSeni wavidao.

maisi iwureboda _ gazafxuli da is

erTad wavidnen.

SeafurTxe TvalebSi da gadi

Cems patarbiWobaSi, Cemi da Cemi tolebis

umTavresi sasaubro Temebi saTavgadasavlo

wignebi da fexburTi iyo.

erosi manjgalaZis saocari radioreportaJebis

wyalobiT SevaRwieT da

CavfesviandiT fexburTSi – vqmnidiT

Cvens kerpebs, erTmaneTs gadavcemdiT

fexburTelebze gagonil legendebs...

erTi aseTi legendaruli fexburTeli

Tbilisis `dinamos~ cxra nomeri

iyo...

`burTi miiRo... SeiWra... moatyua...

dartyma!.. aris!~ komentatoris es sityvebi

aRanTebda mTel Cvens cnobierebas.

...erTxelac, zafxulSi, ardadegebze

deidasTan Camovida erTi Cveni

toli biWi, romelic, misi TqmiT, yvela

TamaSs eswreboda stadionze da,

erTxelac, aseT `gmirul~ ambavs

Seeswro: `erT matCSi, karTan axlos vijeqi

da davinaxe... sajarimosken gaiWra

Cveni cxra nomeri... misken ori damcveli

gaqanda, magram `Cvenma~ jer erT

russ SeafurTxa daWyetil TvalebSi,

axla – meores... imaT Tvalebi daxuWes,

`Cveni~ ki darCa mekaresTan pirispir da

burTi Seagdo...

maxsovs, ra aRtaceba gamoiwvia biWebSi

am furTxisrolias `moxerxebam~.

me ki SevkrTi da SevZrwundi – aba, rogori

saqmea! Cveni gmiri cxra nomeri

mowinaaRmdeges TvalebSi afurTxebs

da ase gaaqvs panta-puntiT golebi,

Tumca... jer, Turme, sad viyavi – mere

da mere, bevri Semxvda cxovrebis gzaze,

vinc yovelgvar uzneobas kadrulobda

miznis misaRwevad.

...da arc iseTi xalxi iyo Znelad

sapovni, vinc iwonebda am uzneobas da

SeZaxilebs ar aklebda uzneo `gmirebs~:

_ SeafurTxe TvalebSi da gadi!.. eh!

SoTa CantlaZe

legendasaviT darCa. sxvagvarad

rom vTqvaT – gaielva da uceb Caqra.

misi sicocxle TiTqos erTi Cavla iyo

universitetidan veris baRamde da mere

qvemoT, veris baRidan – rusTavelisken.

ase Caiara – erTi marTlac mravalmniSvnelovnad

gaiRima, erTi ukvdavi

patara wigni dawera da wavida; es

iyo misi bediswera – TiTqos ucxom Caiara

ucxo qalaqSi da wavida – TiTqos

galaktion tabiZis, firosmanis, terenti

granelis, niko samadaSvilis nakvalevs

gahyva... isini xom TiTqos miwaSi

ki ara, Tavis gzebze dasaflavdnen...

mavanni TviTgvemas miecemian xolme:

ver davinaxeT, ver movuareT, ver davafaseTo

da a.S. Tumca ra azri aqvs aseT

TviTgvemas! - aba, rogor unda `mogvevlo~

yazbegisTvis, galaktion tabiZis-

Tvis, terenti granelisTvis... rogor

unda gadagveRuna xeli bedisweris-

Tvis! isini ucxoni iyvnen da roca wavidnen

– Tavis ucxo qveyanaSi wavidnen...

...SoTa CantlaZe rom dakrZales,


6 - 19 maisi 2011

bolos, saflavis amaRlebul miwasTan

midgnen momRerlebi da xalxur-qalaquri

simRerebi umReres gardacvlils.

momeCvena, rom es simRerebi aq samReri

ar iyo – isini ucxo iyo da ver moismenda

SoTa – misi ena sxva iyo, igi sxva enaze

laparakobda, sxva musikas, sxva sim-

Rerebs usmenda.

...axlaxan Cveni Zvirfasi givi Sahnazari

wuxda – SoTa CantlaZis saxelobis

quCa araa TbilisSio... SoTa Cantla-

Zis literaturuli quCa namdvilad

arsebobs qarTul poeziaSi, Tumca ar

vici, saWiroa Tu ara misi saxelobis

quCa am ZeglebiT, `varskvlavebiT~,

`saxelobebiT~ da `wodebebiT~ gaZeZgil

qalaqSi...

is simarTles ver ityvis

is axlac arxeinad zis krwanisis

saprezidento rezidenciaSi da `literaturul

saqmianobas eweva~ – warsuls

acocxlebs memuarebSi...

ratomac ara – Zalianac saintereso

iqneboda misgan gulwrfelad monaTxrobi

ambebi imis Sesaxeb, Tu ra

`barteruli gacvlebi~ midioda kun-

Zul maltaze ruseTisa da aSS xelmZRvanelebis,

gorbaCovisa da buSis Sexvedris

dros; rogor igegmeboda kremlSi

prezident zviad gamsaxurdias

xelisuflebis ZaladobiT damxobisa

da qarTuli erovnuli moZraobis Cax-

Sobis samxedro operaciebi; ra praqtikul

gegmebze iyo saubrebi moskovis

erT-erT sastumroSi gaxsnil `qarTul

StabSi~, romelsac TviT eduard SevardnaZe

xelmZRvanelobda; ra `mihqondaT-mohqondaT~

im StabSi da Stabidan

qarTuli mexuTe kolonis xelmZRvanelebs;

ra SeTanxmebebi ideboda

TbilisSi dislocirebuli rusuli

samxedro bazis sardlobasa da momaval

`revolucionerebs~ Soris; ra winapirobebi

hqonda baltinis armiis `megobrul~

SemoWras...

samwuxarod, igi arasodes da verasodes

ilaparakebs `saqarTvelos 90-

iani wlebis movlenebze~, rodis iyo,

rom damnaSave Tavisi nebiT laparakobda

Tavis danaSaulze!

arada, rogor saWiroa zemoT Camo-

Tvlili Temebis gaSuqeba! rogor sa-

Wiroa, rom bevr rames Tavisi warTmeuli

saxeli daubrundes da erTxel da

samudamod, WeSmarit istoriad iqces

90-iani wlebis is codva-brali.

raki codva-brali vaxsene, me namdvilad

mecodeba krwaniseli memuristic,

radganac igi komunizmis gapartaxebul

kunZulze darCa da fsiqologiurad

veRarasodes veRar daubrundeba

mSobliur niadags. is gulwrfelad

verc erT sityvas ver dawers.

qarTuli leqsis saTave

amiranis eposSi amiranis xmlis wr-

Tobis grandiozuli suraTi leqsadaa

gadmocemuli:

maSin sad iyav, Sav badro,

ro Cemi xmali wrTeboda,

ca quxda, miwa grgvinavda,

samWedlo eqaneboda,

mWedlebi, memWedurebi

erTmaneTs efareboda.

TiTqos quxilsa da grgvinvaSi, daqanebuli

zvavisa da alaRebuli wylis

gugunSi ibadeba Cveni pirveli xmali,

ibadebian pirveli qarTvelebi: amirani,

badri, usipi, monadire sulkalmaxi,

nadirT mwyemsi dali, zRvaTa mefis

qali yamari... Cndebian mtrebic – amiranianTa

samosaxlosken moiweven devebi...

aq pirveli qarTvelebi ibadebian,

ibrZvian da brZolaSi ixocebian – mere

ki isev cocxldebian da kvlav ibrZvian.

...da sadRac aqve, am miwis pirveli

mosaxleebis wiaRSi, Cndeba pirveli poeti

da pirveli leqsi – sadRac Sors,

drois siRrmeSi... jer Soria mose xonelamde,

SavTelamde, rusTavelamde...

isini mogvianebiT movlen da SenakadebiviT

SeuerTdebian amiranuli leqsis

am mdinares.

mere da mere, saukunidan saukuneSi,

sxva leqsic bevri SeuerTdeba am did

mdinares – aq, amiranis maxvilis gverdiT,

gaiwkrialebs rusTavelis leqsi,

guramiSvilis `qarTlis Wiri~ Tavisi

feriT SeRebavs am mdinares, vaJa-fSavelas

foladiviT xma gaapobs kldeebs,

magram... am mdinares arasodes daekargeba

saTavis gemo, suni da feri...

aba, ra daaZvelebs da ra daaJangebs

amiranis leqss:

badro, maTxove TeTroni,

zRvaSi gavide ngreviTa,

gavide, gamoviyvano qali yamari,

mze viTa.

ormxrivi gulisdawyveta

erTaderTi ram, rac xels uSlis

Cveni poeziis ufro farTod gavrcelebas

– es Cveni xalxis simcirea, saqarTvelos

fizikuri sipataravea. poetis

Tqmisa ar iyos, is xom gulisodenaa

da misi `foToli ar mifrialebs

okeanidan okeanemde...~

qarTuli poezia, romelic erTerTi

uxvi Senakadi unda iyos msoflio

poeziis mdinarisa – TiTqmis ucnobia

`cnobili literaturuli erebisTvis~.

guldasawyveti kia! _ guldasawyveti

jer imitom, rom bevri da bevrze

bevri adamiani verasodes ver waikiTxavs

rusTavels, guramiSvils, vaJafSavelas

da ver aRivseba maTi sibr-

ZniT, sinaTliT, siyvaruliT...

...da guldasawyvetia imitomac, rom

rusTavelze, guramiSvilze, vaJa-fSavelaze

ufro, sxva varskvlavebi kaSka-

Seben msoflio caze – mxolod imitom

da im `uflebiT~, rom isini didi qveynebis

sakuTreba-varskvlavebia...

bolos esec vTqvaT – savalalo araferia.

Cvenma poetebma da Cvenma leqsebma

xom gaakeTes mTavari saqme – Cvenma

leqsma xom sarkesaviT gamoamJRavna

Cveni suli da suliskveTeba, Cveni omi

da Cveni mSvidoba, Cveni sicocxle da

Cveni rwmena... Cvens did poetebs xom

yovelTvis SeukrTomlad eWiraT xel-

Si amiranis xmaliviT mZime kalami!..

poeziis Rame

iyo dro, roca didi, lamazi zeimiT

aRiniSneboda poeziis dRe. am dRisTvis

specialurad gamodioda almanaxi

`poezia~ da erTdrouli gazeTi

`poeziis dRe~... iyo Sexvedrebi, konkursebi,

ewyoboda gamofenebi. literaturuli

saRamoebi imarTeboda skolebSi,

umaRles saswavleblebSi, biblioTekebSi...

upirveles yovlisa, es

dRe mkiTxvelis dRe iyo da kidev erTxel

dasturdeboda, rom Cvens qveyanaSi

uyvardaT, afasebdnen da kiTxulobdnen

leqss; pativs miagebdnen klasikos

poetebs da interesiT akvirdebodnen

Tanamedrove poetebis Semoqmedebas...

erTi sityviT, poezia cocxlobda poeziis

qveyanaSi.

axla rom vufiqrdebi, mikvirs da

Cems Tavs vekiTxebi: – nuTu sul raRac

ociode wlis winaT iyo es yovelive!

nuTu imperiuli da komunisturi sisaZaglis

dangreva iTvaliswinebda

xalxis uwignod darCenas, poeziis Cawixvlas,

poetebis ganadgurebas!

Tu gulwrfelni viqnebiT, unda

vaRiaroT, rom poezias didi Rame daudga.

poezia, Tanamedrove kriteriumebiT,

wignia. wigni ki aRar gamodis –

gamocemis xarjebsac ver anazRaurebs...

axlaxan televizorSi gamojda

erTi `warmatebuli gamomcemeli~ da

`avtoritetulad~ ganacxada: – me suleli

ki ara var, iseTi wignebi vbeWdo,

rac ar saRdeba da es upirvelesad poetur

krebulebs exebao...

eqsperimenti

futkars aqvs aseTi Cveuleba – Tu

raime tkbileuls miagno, gafrindeba

da Tavisi skis futkrebs moiyvans tkbileulis

wasaRebad. am Cveulebaze

dayrdnobiT, eqsperimentatorebma Tafliani

jami dadges mindorSi... mofrinda

erTi futkari da aiRo Tafli.

im futkars niSani daades da gauSves.

cota xnis Semdeg futkrebis mTeli

gundi mofrinda im daniSnuli futkris

megzurobiT, magram cdis avtorebma

Tafli damales... cota xans itriales

futkrebma da `gawbilebulebi~ gaSordnen

iqaurobas. mxolod niSandadebuli

futkari daakaves eqsperimentatorebma.

mas isev gamoudges Tafliani

jami. futkarmac aiRo, risi zidvac

SeeZlo imdeni Tafli da wavida. cota

xnis Semdeg isev mofrinda futkrebis

didi gundi `Cvens nacnob~ futkarTan

erTad. cdis avtorebmac isev damales

Tafli da ai, aq moxda saSineleba – ecnen

futkrebi am `matyuara~ futkars da

TavianTi `kanonmdeblobis safuZvelze~

mokles.

_ ram gamaxsena axla es eqsperimenti

literaturuli gazeTi

_ ram da, ager, 200 weliwadze metia,

rac Cvens sazogadoebriv azrovnebaSi

trialebs, ase vTqvaT, ruseTis

Tema – `erTmorwmune~, `karis mezobeli~,

`SeCveuli Wiri~ da a.S.

am orasi wlis manZilze ki ruseTma

gaauqma Cveni saxelmwifoebrioba, gaauqma

avtokefalia, CamogvaWra da miier-

Ta teritoriebi, avlens ukidures si-

Zulvils Cveni xalxisadmi da, am fonze,

dResac vxedavT rusi mmarTvelebis

winaSe daCoqil politikosebs da gvesmis

maTi `wminda RaRadi~ – mxolod

ruseTi gadagvarCens, mxolod ruse-

Ti!..

futkrebma `dezinformatori~ futkari

mokles. Cven RmerTma dagvifaros

aseTi `ganaCenebisagan~, magram es

ki unda SevagonoT ruseTisgan gafuWebul

agentebs: _ yvelafers nu gayidiT

rusul `ideebze~ da rusul dapirebebze,

Tqvensave STamomavlebs nu Sea-

ZulebT Tqvens Tavs...

oraswliani eqsperimenti damTavrebulia...

erTi wveTi sisulele

`...saerTod, vfiqrob, mwerlebs istoriaSi

ara aqvT dakisrebuli is

roli, romelsac isini miiweren an maT

miaweren. ilia WavWavaZes, rogorc pirovnebas,

did pativs vcem – man saqarTvelos

gamoRviZeba SeZlo, magram

amas araviTari kavSiri ar aqvs mis poeziasTan~.

ra unda davarqvaT aseT `msjelobas~

avtoris azrovnebis am mcire

fragment-ilustraciidanac xom Cans,

visTan da rasTan gvaqvs saqme – erTi

wveTiTac xom amoicnoba, Tu riTia

savse uzarmazari moculobis kasri!

mere rao, – ityviT Tqven, – ra gamolevs

mwerlebis moZule iseT xalxs, sakuTar

Tavs sakuTarive xeliT rom iWriso!.

marTali brZandebiT, magram damafiqrebeli

aq sxva ramaa: Turme es `axleburad

moazrovne~ amxanagi, arc meti,

arc naklebi, filologiis doqtoria

da Tan politikosis misiasac Cemulobs...

amitom xeli unda wavaSveloT

da vecadoT, rogorme gamoviyvanoT am

`saazrovno Cixidan~. upirvelesad ki

imaSi unda davajeroT, rom swored

leqsis, moTxrobis, literaturuli

publicistikis saSualebiT gamoaRviZes

iliam da misma TanamebrZolebma saqarTvelo...

...da bolos, isev im `miaweren-miiweren~

_ is buRalterias rom davubrundeT,

aq samwuxaro marTlac isaa, rom

zogjer, zogierT Cveulebriv molaybes

`miaweren~ xolme doqtoris xarisxsa

da politikosis wodebas...

valdebuleba

maxsovs, mweralTa kavSiris erT-erT

yrilobaze, romelic, tradiciulad,

e.w. `cekas~ did darbazSi tardeboda,

viRacam winadadeba wamoayena grigol

robaqiZis `reabilitaciis~ Sesaxeb.

aman sastikad aRaSfoTa da gaaRiziana

cekas maSindeli pirveli mdivani:

_ erTxel da samudamod!.. erTxel

da samudamod aikrZalos robaqiZisa

da, saerTod, menSevikebis xseneba saqarTveloSio!

_ TiTs gviqnevda igi da

muqariT gugunebdnen darbazis Weri da

kedlebi...

ara dagmoba, uaryofa, Tundac, Serisxva,

aramed akrZalva – saxseneblis

gaqroba, SarSandeli TovliviT aSroba

da aorTqleba...

am mxriv, ukeTes dReSi iyvnen Sahi

abasi, jalaleddini da, Tundac, adolf

hitleri – maTi xseneba sagineblad

mainc SeiZleboda...

akrZales kidec. akrZales TviT istoriac

da gaamefes cru istoria.

akrZaluli iyo 1924 wlis ajanyebis

xsenebac. Cveni istorikosebis gamoTvliT,

oTxi aTas kacze meti Seewira am

ajanyebas...

sul male, 2014 wels 90 weliwadi Sesruldeba

am ajanyebis umowyalo

Cacxrilvidan da Cveni Taobis vali da

valdebulebaa, rom `erTxel da samudamod~

ganaTdes istoriis Cabnelebuli

jurRmulebi, erTxel da samudamod

waiSalos borotebis saSineli nakvalevi.

oTar CxeiZesTan

...maSin oTar CxeiZe goris pedagogiur

institutSi muSaobda da Tan am

Canawerebi

11

institutis literaturul wres xelmZRvanelobda.

misive redaqtorobiT

gamodioda almanaxi `liaxvi~, romel-

Sic ZiriTadad studentebisa da profesor-maswavleblebis

mxatvruli Tu

samecniero nawarmoebebi ibeWdeboda.

almanaxi gorSi mzaddeboda, gamocema

ki gamomcemloba `merans~ evaleboda.

im dros me `meranSi~ vmuSaobdi redaqtorad

da erTxelac, roca batonma

oTarma almanaxis axali nomris masalebi

moitana, aseTi Sinauruli laparaki

gavabiT:

_ batono oTar, Tqven literaturis

av-kargi ar geswavlebaT da aba, vis

sWirdeba am, aSkarad dabali literaturuli

donis Jurnali! _ vuTxari

me.

amaze Taviseburi, marTlac oTar

CxeiZiseburi, gulis gamaTbobeli RimiliT

gamiRima, mere magidaze dadebul

xelze xeli damado, samjer amomarcvla

– amoimRera Cemi saxeli: mamuka,

mamuka, mamuka... da miTxra:

_ vici, rogor ar vici, rasac meubnebi,

ra didi codna magas unda da Sen

marTali xar, magram, Cemi fiqriT,

mainc Zalian didi mniSvneloba aqvs am

almanaxis gamocemas gorisTvis da,

saerTod, qarTlisTvis; jer erTi isa,

rom asi avtoridan, erTi-ori mainc

gamoereva iseTi, romlis naweric mar-

Tla literatura iqneba da meorec –

weros, vTqvaT, docentma pavle gvritiSvilma

Tavisi cota mdare leqsebi,

vis raSi uSlis xels magas Tavisi mki-

Txveli hyavs, sxvas – Tavisi... yvela hamlet

gonaSvili xo araa, magram qorwilebsa

da dReobebSi yvela Tavis sim-

Reras mReris...

P.S. sicocxlis bolo dReebSi

rZlisTvis SeuCivlia: – ar vici, ra memarTeba,

Tvalebidan cremls ver viSrob,

sul metirebao...

qarTlis warsuli da areul-dareuli

awmyo, didi guli da didi tkivili

atirebda am nabrZol, nagvem da mainc

gautexel kacs.

aragvis mexsiereba

is Cveni JamTaRmwerelia. aragvs yvelaferi

axsovs da ganuwyvetliv hyveba

Zvel ambavs – Tuki SeekiTxebi, Tuki

yurs daugdeb, Tuki misi ena gesmis.

...xan aRzevanisken mimavali meurmis

sevdian simReras gagagonebs; xan vefxvisa

da moymis Sebmis lewa-mtvrevis xma

gamodis misi CanCqerebidan; xan WavWavaZis

fiqrs gadmogiSlis; xan vaJa-fSavelas

daganaxebs _ Jinvalidan rom

gadauxvevs fSavis xevisken; xan safurclesTan,

momakvdavi zurab erisTavis

gminvas mogaxlis; xanac 1804 wlis mTiuleTis

ajanyebaze giambobs da siamayiT

Caasrulebs gmirebis ambavs – magrad

Jlites gaTavxedebuli skviTebi mTiulebmao;

xan daikvnesebs – mwared,

mwared amoikvnesebs, Tvals gaayolebs

bazaleTisken mimaval laSqars; xan aim-

Rvreva, gulis risxvas ver daiokebs –

Satilis dasalaSqrad mimaval rusul

polkebs rom gaixsenebs...

hyveba aragvi qarTlis cxovrebas...

aragvs, cxadia, guSindeli dRec

kargad axsovs. imperiis centrSi gadawyvites

– rokis gvirabis paralelurad,

kidev erTgan gaexvritaT kavkasioni

da xevsureTis gvirabi gaeyvanaT.

mizani naTeli iyo: imperiisTvis sabolood

unda SeeerTebinaT da SeerwyaT

`misi~ `samxreTi regionebi~. aragvs

axsovs, rogor dauZRvebodnen vacebiviT

da rogor daatarebdnen cekas mdivnebi

Tavis `jibis inteligentebs~ –

unisonSi rom `gvimtkicebdnen~, Tu

rogor gavbednierdebodiT kavkasionis

qedis gangreviT anu saqarTvelos

CrdiloeTis bunebrivi cixe-simagris

moSliT...

qarTveli mamuliSvilebi, cxadia,

mixvdnen, rom am rkinigzis gayvaniT samudamod

samardeboda ocneba erovnul

Tavisuflebasa da damoukideblobaze...

cudi piri uCanda am yovelives,

magram RvTis nebiT, imperia ise aiSaldaiSala,

ise aiwew-daiwewa, rom es

rkinigza rusebs erTbaSad `gadaaviwydaT~.

kremlisa da qarTveli `kremlistebis~

ocneba mokvda.

hyveba aragvi qarTlis cxovrebas...

gagrZeleba Semdeg nomerSi


12 proza

literaturuli gazeTi

`lend arti – xelovnebis mimdinareoba,

sadac mxatvris qmnileba landSftis

nawilia. umetesad namuSevrebi

civilizaciisgan moSorebiT, Ria cis

qveS iqmneba, sadac Semoqmedi mxolod

sakuTari Tavisa da bunebis Zalebis

anabaraa darCenili~ *

vikipedia

– adamianebi nel–nela pirvelyofil

Temur wyobas ubrundebian. es

ambavi maxarebs, Zalian maxarebs. es

erTaderTi mdgomareobaa, roca kacobrioba

bunebrivad gamoiyureba.

nebismieri reJimi adamians Tavis – xelovnur

da arahumanur wesebs axvevs

Tavs, RmerTo Cemo! vardisferia! – me-

Tevzem piri im 150 kiloiani loqosaviT

daaRo, romlis daWeriTac cota

xnis win trabaxobda da aRSfoTebisgan

akankalebul qals miaCerda.

– prezervativebi vardisferia!

axla ra vqna! gekiTxebiT, ra vqna

axla!

qmars unda davureko!

es ambavi qalaqis ukidures

gareubanSi, im binZur wyalsacavTan

xdeboda, romlis Waobiani napirebi

zafxulobiT gasarujad amosuli

xalxiTaa savse, danarCen dros –

erTjeradi wyvilebiT da prezervativebiT.

iq, sadac gza iyofa da mozrdil

samkuTxeds qmnis, brazisgan akankalebuli

qali idga da prezervativebian

parks anjRrevda, TiTqos imedi qonda,

rom SiSisgan dakargavdnen fers:

– amdeni rad gindaT – frTxilad

ikiTxa meTevzem, romelsac kiseri waegrZelebina

da parkSi iyureboda.

– lend arti! – wamoiZaxa sasowarkveTilma

qalma.

eWvebis gasafantad, romelic aucileblad

gauCndeba nebismier ase Tu ise

gonier mkiTxvels aseTi dasawyisis

Semdeg, unda davamato, rom bermudis

samkuTxedSi zemoT naxsenebi oris garda,

umwikvlo reputaciis mqone TxuTmetamde

adamiani iyo Sekrebili – yvelani

xelovnebis, Tanamedrove xelovnebis

msaxurebi, prezervativebis

feriT Sewuxebuli eqscentruli da

mgrZnobiare arseba ki _ Jana korabliova

– maTi winamZRoli gaxldaT.

garegnulad xelovnebis eTerovan qurums

ar hgavda, piriqiT janiani qali

ufro iyo, pirdapir portretidan

gadmosuli ekaterine WavWavaZe.

Jana universitetSi xelovnebaTmcodneobis

kurss kiTxulobda, magram

mTlad Cveulebrivi leqtori ar eTqmoda.

studentebi aRmerTebdnen. is

warsulis kuTvnilebad Tvlida xelovnebas,

romelic xangrZlivi swavlisa

da katorRuli Sromis Sedegad

iqmneboda, rodesac didi ostatebi

erT tiloze oc weliwads muSaobdnen.

misi azriT, iseve rogorc siyvaruli,

xelovnebac cxovrebis nawili unda yofiliyo,

Tanac sisxlsavse cxovrebis.

is, ase vTqvaT, sicocxlis xelovnebas

aswavlida. magram, ra SuaSi iyo aq Tanamedrove

xelovneba eqsploataciidan

gamosuli nagvis konteinerebi,

romliTac artistebi bavSvobis fantaziebs

asxamdnen xorcs da maTgan

uzarmazar rkinis Zexvebs an saaRdgomo

kvercxebs akeTebdnen; slaidze aRbeWdili

Zveli saburavebi, erTmaneT-

Si rom gadaexlarTaT da maT bedze

wuxdnen – Tu ar vcdebi is fasdaudebeli

xelovnebis nimuSi bavSvebma gaanadgures

mezobeli quCidan da Wiakokonas

cecxlSi SeuZaxes.

Tumca, istoria `sicilis oTaxia~,

sadac yvelas ar uSveben.

art studios wevrebs im dRes ori

performansi hqondaT Cafiqrebuli –

`keTrovani miwa~ da `herbariumi~.

`keTrovani miwa” wyliT savse, miwa-

Si sanaxevrod Caflul prezervativebs

unda ganesaxierebina, `herbariumi~

ki herbariums win CrdiloeTisa

da samxreTis qarebi, cecxli da wyali

aRudga, magram amaze qvemoT.

vidre Jana korabliova telefon-

Si lamis tiroda, rom qmari gacxarebul

samuSao saaTebSi samsaxuridan

gamoetyuebina, danarCenebi meTevzis

garSemo Sejgufdnen:

– loqos kbilebi ki ara, raRac

wvetiani, basri kiWebi aqvs, Sxamiani. Tu

Cagavlo, mere ikiTxe. erTxel Camavlo,

xeliT viWerdi. napirze gamovaTrie

Tu ara, bodiSi da, maSinve xelze

davifsi, ho, fseli spirtze ukeTesia,

Sxamia Tu infeqcia, ZirSive wvavs.

– ho, aba, bavSvis loyebiviT vardisferi

xom ar iqneba es saZageli wylulebi,

– qviTinebda Jana.

rodesac wylulebis sakiTxi ase Tu

ise sasikeTod gadawyda da qalbaton

korabliovas meuRles mowyaled

darTes neba samsaxurebriv movaleobebs

dabruneboda, TiTqos yvelaferi

dalagda. gaixsna ludis qilebi,

moizida wyali, aivso kondomebi,

gaiTxara miwa da uamravi fotoc gadaiRes.

mere ki proeqti `herbariumi~ daiwyo.

odesRac, patara gogona wignis

kiTxvisas yvavilebsa da foTlebs debda

furclebs Soris, wlebis Semdeg ki,

rati ratiani

lend-arti

rodesac sayvarel wigns gadaSlida da

am trofeebs poulobda, guli sinaziT

evseboda da bavSvobis yvelaze Zvirfasi

mogonebebi cocxldeboda;

swored im gverdze utiria, saidanac

axla zambaxis sifrifana, ferdasuli

furceli gadmofarfatda da iatakze

dacemisTanave mtvrad iqca. 14 wlisas

deida gardaecvala, sikvdilis win

disSvils zurmuxtisTvliani beWedi

aCuqa, romelsac TiTidan ar iSorebda.

xuTi wlis Semdeg sayvarel adamians

gahyva colad da zurmuxtisTvlian

beWedTan erTad mis natif xelze

oqros rgoli akiafda, saaTi ki svoCis

maRaziaSi SeiZina axal wels qmris naCuqari

fuliT.

`herbariumi~ gasagebia, magram ra

SuaSia aq Tanamedrove xelovneba an

beWdebi, an saaTi

odesRac patara gogonam xelebi

cisken aRapyro da zustad Tavisi leqtoriviT

SesZaxa:

– Sors monoba xelovnebaSi! gulis

karnaxs mihyeviT da daamsxvrieT mZime

Sromis borkilebi! – mere bavSvobis

mogonebebi amoqeqa da maTi xelovnebis

nimuSad qceva ganizraxa.

kargi dro iyo. ZarRvebSi sisxli

uduRdaT, svamdnen, msjelobdnen,

bunebisa da cxovrebis saidumloebebs

ikvlevdnen, rogorc magaliTad im

dRes, Zlieri qari rom amovarda da

Jana korabliovas meTaurobiT wyal-

Cerda.

– ara, ase ar SeiZleba, ar SeiZleba

lend artis keTeba beWdiani da saa-

Tiani xelebiT. me dagiWer.

odesRac patara gogonam orive be-

Wedi da saaTi moixsna da korabliovas

misca. swored am dros daubera Zlierma

qarma da qaRaldze dawyobili

yvavilebis naxevari Tan waiRo. herbariumis

avtori mTeli taniT gadaefara

Tavis namuSevars, samagierod korabliovas

aRaraferi axsovda; mkerdi

azida, Rrmad, xmauriT CaisunTqa suf-

Ta haeri, stiqiis pirispir dadga da

xelebi gaSala:

– CrdiloeTis qaro, Sens RvTaebriv

Zalas movuxmob! – citatis sizusteze

Tavs ver davdeb, magram

raRac Seqspiriseuli ki SemosZaxa.

CrdiloeTis qarmac ar daayovna da

RvTaebrivi ZaliT gaagdebina xelidan

samkaulebi korabliovas.

Zvirfasi beWdebi maRal balaxSi

gauCinarda.

me Tu mkiTxavT, swored aqedan daiwyo

is, rac bundovnad miagavda Tanamedrove

xelovnebas. saocari sanaxaoba

iyo. jer marto korabliovas

yureba Rirda erT ramed, romelic

mTeli arsebiT SeZra sakuTarma

daudevrobam da axla misi qviTini

qaris zuzuns erTvoda. im wuTas romeliRac

berZnuli tragediis personaJs

waagavda. Txilisferi, sqeli, kefaze

6 - 19 maisi 2011

sacavis midamoebSi muSaobdnen. im adgilebSi

ki wlis nebismier dros qroda

qari.

jer yvelam erTad Seagrova

yvavilebi da maTTvis ucnobi, ucnauri

mcenareebi, mere miwaze TovliviT

TeTri, qaRaldis mozrdili furclebi

daafines da odesRac patara gogonam

Tavisi bavSvobis `herbariumis~

keTeba daiwyo. Jana korabliova oriode

nabijis moSorebiT idga, xelSi

ludis qiliT. viRaca muSaobis process

iRebda, zogierTebi mcenareebis

saxelebze daobdnen. meTevze karga

xania Tavis saqmeebs daubrunda, imedia

axla zvigenis xaxaSi ar yofda xels.

– xo, uzarmazari buSti, maketis

Tavze ekida, es idealuri sivrce iyo,

Ria cis qveS... aeroportSi waviReT

gasaberad...

– meore dRes rom mivediT aRar

dagvxvda, viRacas dauSlia, Tanac

zustad is saburavebi, sxvebi xeluxleblad

ewyo...

– Cumad, gTxovT, es misteriaa, magia,

jadoqroba. mainc mgonia rom kacobrioba

pirvelyofil...

da ase Semdeg, vidre korabliovas

mzera deidis beWedsa da saaTze ar Seaziduli

Tmis bululi CamoSloda, xelebi

Tavze waevlo da kacobriobis

yvela codvas sakuTar Tavs atexda.

odesRac patara gogona, imis nacvlad

rom beWdebis dakargvaze enaRvla, isterikaSi

Cavardnil leqtors exveoda

da amSvidebda. danarCenebs ki fexze

gaexadaT, qari maT Tavisufal tansacmels

afrialebda da fexis TiTebiT

eZebdnen balaxSi beWdebs. viRas axsovda

`herbariumi~ – namdvilad epikuri

scena iyo!

uSedego Zebnisgan daqanculebi da

fexebdakawrulebi Jana korabliovas

garSemo Camosxdnen miwaze. erTxans

siCume Camovarda. bolos RvTaebrivi

azri daebada viRacas da es viRaca Jana

korabliova namdvilad yofila; cecxli

waekidebinaT wyeuli balaxisTvis

da nebismier fasad epovnaT megobris

samkaulebi, Tundac es lend artis istoriaSi

yvelaze samarcxvino faqti

yofiliyo. Secbunebulebma erTmaneTs

gadaxedes, magram sxva ra gza iyo da

abrialda samkuTxedi; gamxmar balaxs

maSinve moedo cecxli da rom ara

prezervativebi, qalaqamde CaaRwevda.

saCqarod amoiTxara wylulebi `keTrovani

miwidan~, cecxli da wyali

erTmaneTs Seerkina, CrdiloeTis qars

ki gulgrilad mihqonda xanZars gadarCenili

`herbariumis~ narCenebi, vidre

ukanaskneli furceli ar afrialda

da uaxloes buCqs ar Seexizna.

isev gaixades fexze, isev daikawres

TiTebi, magram tyuilad – beWdebi

jiutad gauCinarebuliyvnen gadamwvar

mindorze da kanonier patronTan

dabrunebas ar apirebdnen. bolos, im

mdgomareobas miaRwies, rodesac

scenaze aucileblad unda Semovides

komikuri personaJi, vidre ZmaTamkvleli

omi gaCaRebula da aq viRac dalocvilma

sakuTar Tavze aiRo es misia,

zustad korabliovasaviT gaSala xelebi,

unamuso CrdiloeTis qars gadaeRoba

da ganrisxebulma SesZaxa:

– CrdiloeTis qaro, fexebi beWdebis

saZebnelad ki ar momca RmerTma,

gavilumpe, daviRale, mapovnine an

mapovnine!

visac bunebis Zalebis ar sjera, Seu-

Zlia es adgili gamotovos, imitom rom

CaSavebul, svel miwaze maSinve akiafda

zurmuxti, cota xanSi ki saqorwino

beWedsac miagnes.

marTalia, mindori gadawves da

xalxis naxevari im ambebis Semdeg erTi

kvira koWlobda, Jana korabliovas ki

gacilebiT didi xani dasWirda iarebis

mosaSuSeblad, magram yvelaferi

mainc keTilad damTavrda – beWdebic

ipovnes da gvarianadac moilxines. me-

Tevzis bedze bevri araferi vici, magram

imedia isic kargadaa da isev iWers

uzarmazar loqoebs.

Wiri – iqa, lxini – aqa, pirvelyofili

Temuri wyobileba ki `sicilis

oTaxSi~ moikiTxeT.

_____

* codva gamxelili sjobs – avtorma mar-

Tlac isargebla vikipediiT, magram Targmnisas

didi patiosnebiT arasodes gamoirCeva

da rac dasWirda, mxolod is datova, ase

rom lend artis es gansazRvreba mkiTxvels

maincdamainc zust warmodgenas ver Seuqmnis

xelovnebis am mimdinareobaze, iseve

rogorc es moTxroba – zogadad Tanamedrove

xelovnebaze.


6 - 19 maisi 2011

literaturuli gazeTi

2007 wlis noembris Suaricxvebamde

mTaSi viyavi. arnaxuli mosavali iyo

xilisa, vaSlisa da kaklis krefas ver

audioda xalxi. ori imdeni Sevzide

mec, rac zamTarSi gveyofoda,

metwilad moukrefavi darCa. mezoblebs

vuTxar, arayebi mainc gamoxadeTo,

me ki futkris daTbunebadazamTrebas

Sevudeqi. safutkreSi

trialiTve mindoda damesrula weli,

rogorc adre gazafxulze viwyebdi.

mezobeli amovida _ televizorma

gadmosca, goderZi Coxeli momkvdarao.

daasaflaves Tu ara, es ar eTqvaT.

gadavwyvite, mainc wavsuliyavi

meore dRes, orSabaT diliTve. gangebis

ZaliT, albaT, gorderZi, goderZis

suli indomebda safutkreSi, futkrebis

daZineba-dananavebis dros gamego

misi sikvdili, da Tu ratom, amas qvemoT

movyvebi.

naxevrad gudamayarSi viyav

gazrdili, sanadiroebsa da qorwilnaTlobebs

arsad vakldebodi, Cem

tolebsa da Cemze ufrosebs yvelas

vicnobdi. mecnoboda goderZic, bevrad

umcrosi rom ara yofiliyo.

pirveli Sexvedrisas miTxra, me gicnobdiTo.

es pirveli gacnoba ki CemTan

moxda, sulxan-sabaze. isa da vaJa Cordeli

movidnen _ kinostudiaSi

vmuSaobT da iqidan gamogvgzavnes,

Tqveni `Svintlikas~ mixedviT kinoscenaris

Seqmnazea laparakio.

mec Soridan vicnobdi. revaz

inaniSvilis mier gzis dalocviT gamoqveynebulma

misma pirvelma moTxrobam

uceb miipyro qarTveli mkiTxvelis

yuradReba. me kidev ufro metad momeba

gulze, rogorc `Tavisiani~. amitom

SevxvdiT erTmaneTs didi xnis nacnobebiviT.

rogorc wesia, saxeldaxelo sufra

gavuwyve. imisi sadRegrZelos jeri

rom movida, ojaxuri mdgomareoba

vkiTxe. miTxra, marto deda myavs Cox-

Si, mamam adre migvatova, fasanaurSi

adgilis gulisaTvis viRaca urwan

dedakacs aekida, TeqvsmetoTaxiani

saxli aaSena, rva oTaxi maRla, rva dabla,

raki damsvenebelze qiravdeba.

fuli adrec bevri hqonda, magram kapiki

ra ari, kapiki ar mouwvdia. didi

wvalebiTa da ubedurebiT gamzarda

dedaCemma, fexisamosi xandaxan zamTar-

Sic ara mqonda. mamaCems Cveni ambavi

arc ki ukiTxia. exla, roca cotaTi

gamovCndi, SemomiTvala, Sens meti

Svili mainc ara myavs, amodi, es fasanauris

saxli unda dagimtkicoo. me SevuTvale:

erTi Seni saxlisaca da Senica!

roca miWirda, maSin ar gaxsovdi

da exla Cemi saxeliT amayoba mogindameTqi!

miWirs, gana exla ki milxins,

magram mSieri movkvdebi da imisi

araferi minda.

_ `gudamayrelo, maJari, tyvia

gamodis cxeliao~ _ namdvili

gudamayreli hyofilxar-meTqi! _

Sevaqe. mivxvdi, rom niWierebasTan er-

Tad guliTac sufTa balRi iyo, jiuti

da Tavmoyvare.

sul bolos fizkulturis institutSi

misTvis mowyobil Sexvedraze

SevxvdiT. qarTuli enis kaTedras

miewvia da mimiwvies mec. dawyebamde

davilaparakeT. vkiTxe janmrTelobis

ambavi, radgan xmebi dadioda, fsiqiurad

daavadda, raki ufulobis gamo

SemoqmedebiTi gasaqani ar eZlevao,

SemoqmedebiTma cecxlma gadawvao. ki

miTxra, cudada varo, magram saubarSi

isev is goderZi iyo. SevTavaze, wamodi

CemTan fSavSi, gamoeride am Tavis momaZulebel

yofas, viaroT mJavwyalze,

sanadirod, saTevzaod, viseirnoT

aragvis WalebSi, avideT mTebze da xandaxan

Sen sayvarel gudamayarsac gadavxedoT-meTqi.

miTxra: didi madloba,

magram, albaT, Senc ara gjera, me

rom Zalian cudada var, gagawvalebo...

gadaWedili iyo darbazi. institutis

leqtor-maswavleblebi, studengigi

xornauli

goderZi Coxeli

toba _ sportsmenebi Turme sulac ar

iyvnen iseTi uwignurni, rogorc amas

Cven sazogadoebaSi gaigonebdi. maT-

Tvisac ki Seuracxyofa iqneboda,

goderZis Semoqmedebis an qeba damewyo,

an ganxilva. aseT gamosvlebs sxvebisasac

verasodes veguebodi, vcdilobdi

sxva kuTxe momeZebna, Tuarada

arafers vityodi.

sityva rom momces, aseTi rame

vTqvi:

_ fSavSi saxli maqvs, futkari myavs

da safutkreSi muSaobis dros gverdze

xelis radios miviyolieb xolme, radgan

iq arc televizoria, arc gazeTi

da arc sxva xmis gamcemi. im xanebSi, kviraobiT

`goderZi Coxelis saubrebs~

gadmoscemdnen. sasiamovno mosasmeni

iyo jer TavisTavad mwerlis

monaTxrobi, mere isic misi cxovrebiseuli

kuriozebi. erTi aseTi iyo: xevsureTSi,

sofel bacaligoSi gvqonda

gadasaRebi vertmfrenis epizodi,

rogor mofrindeboda lamazad,

rogor sixaruliT Sexvdebodnen xevsurebio.

iq rac moxda, imas ver warmovidgendiT:

vertmfrenis qarma saxlebTan

moziduli Tivis zvinebi gaabnia,

yvelaferi miSal-moSala, damfrTxali

saqoneli, cxenebi, virebi gadaikarga,

gamwarebuli xevsurebi

ginebiT darbodnen, kinaRam dagvxoceso.

erT mzian kvira dResac futkris

sagazafxulo xilvas vaxdendi, radio

iqve meore skamze medga da mouTmenlad

velodi goderZis saubris dawyebas.

daiwyo aman moyola da daviwye mec sicili.

hyveboda gudamayreli `aClaxunes~

ambavs. `aClaxunes~ imitom eZaxdnen,

enablu iyo. ena laparakSi ebmoda,

Torem simReris dros sul araferi

emCneoda. jarSi yofnis dros ufross

eTqva: Sen laparaks sad vusmino. roca

raimes moxseneba ginda, simReriT momaxsene

xolmeo. erTxelac yazarmas

cecxli gauCnda Turme. gamovarda

`aClaxune~ da ufrosTan gaiqca Sesatyobineblad.

iseT dros misi ufrosi

batalionis meTaurTan yofila. Sevardnila

`aClaxune~ da simReriT

mouxsenebia.

_ amxanaaanagooo leiteeenantooo,

yazarma iwviiis!

_ rao, rao! yazarma iwvis da amas

ra amRerebso! _ iyvira Turme batalionis

meTaurma, _ gaiyvaneT, daxvriteTo!

Zlivs gadaarCina Turme

Tavisma ufrosma.

me vicinodi da vicinodi, CarCoebidan

lamis futkari mebertyvineboda.

goderZi ki agrZelebda:

_ omidan dabrunebis Semdeg

`aClaxune~ traqtorze muSaobda.

mogonebaTa wignidan

bakurxeveli kaci zamTarSi momkvdariyo

saavadmyofoSi. kitoxamde manqaniT

moasvenes, iqidan bakurxevis xeobaze

Tu traqtoriT ara, sxvanairad

ver moxerxdeboda didi Tovlis gamo

misi sijananebamde atana. misulan

aClaxunesTan _ Sen unda gviSveloo.

_ e... e... erTi mkvdris gu...

lisT...Tvis r...r...rogor v...vawvalo

tr...traqtorio.

ise gamecina, futkriani CarCo kinaRam

xelidan gamivarda-meTqi.

sxvaTa gamosvlebic momTavrda, bolos

goderZis misces sityva. iman madloba

gadaixada da daiwyo:

_ xalxno, Tqveni daxmareba mWirdeba

_ iqneba gigi xornauls gadaaTqmevinoT,

rom ar miCivlos. miTxra,

didi zarali momayeneo, Sen iseT raRaceebsa

hyvebi, Cemi futkrebi siciliT

ixocebiano. gavsinje skebi, erTxel, meored,

mesamed _ Tafli ar iyo. ra xdeba,

ra ario. movixede, futkrebi sxedan

yvavilebze da imis magivrad, rom

neqtars wuwnidnen, icinian da iciniano.

vkiTxe, Tqven raRa gacinebTo

rac Sen gacinebs, Cvenc is gvacinebso.

ranair raRaceebsa hyveba eg goderZi

Coxeli, gagvacdinao. Cveni brali ar

aris, pasuxi goderZi Coxels mohkiTxeo.

hoda, ai, exla medaveba, batoni

gigi, zarali unda aminazRauroo.

roca dajda, miCurCula _ ise ar

movkvdebi, Seni `Svintlika~ ar gadavi-

Roo.

_ ara, goderZi, _ me davamSvide,

_ Sen Cem `Svintlikaze~ ukeTesi imdeni

rame gaqvs gadasaRebi, neta imisi

meaTasedi gadagaRebina. Seni marto

naweri ki ara, ase nalaparakebic gadasaRebia-meTqi.

CemSic didi gulistkivili gamoiwvia

imis gafiqrebam, Tu ramdeni margalitebiT

gatenili `pirmouxdeli

guda~ gaiyola am saocarma gudamayrelma

mousavleTis gzaze.da kidev

erTic, patiebis imediT. goderZis

suli ki vici, mapatiebs, radgan amqveynad

myofi mpatiebeli da mimtevebeli

iyo. brZen adamianTa wesis Tanaxmad,

goderZic xom Zalze ubralo iyo, saTno,

keTili, damTmobi, momTmeni, momsmeni.

aseTi iyo maSinac, roca pirispir

`gavakritike~...

varazis xevSi amovdiodi gmirTa

moednis mxridan. is zemodan gamomecxada.

_ exla sad gameqcevi. gudamayrelo,

SenTan saSaro maqvs-meTqi! _ Soridanve

davuZaxe.

_ xevsurebma Saris meti ra iciT,

magram ar dagaviwydes gudamayrelebic

Zirad xevsurebi varT! _ mipasuxa

RimiliT. erTurTi movikiTxeT,

gaxseneba

13

axlad gamosuli morigi filmi `codvis

Svilebi~ mivuloce da iqve Saris

mizezic mivuloce: Satilivnebs ratom

daabmevine qisti ZaRliviT da mere dabmuli

ratom moakvlevine ara. es Seneuli

variantic Zlieria, kinosTvis eg

SeiZleba kidec sjobia, Tumca xevsur-

Ta maRali zneobis warmosaCenad, vfiqrob,

is sinamdvile ufro ajobebdameTqi.

kavkasiuri xalxebi, gansakuTrebiT

ki qistebi da xevsurebi, mosisxle mter-

Tan damokidebulebaSic ki arakacurad

ar moiqceodnen. `mtrisferi mteri~

saamayo iyo da `kai mtris~ sadRegr-

Zelosac ki svamdnen. uiaraRosTan an

gaWirvebaSi CavardnilTan SebrZoleba

xom saTakilo iyo qarTveli kacisTvis.

sxvaTa da sxvaTaTvis araferi,

magram xevsurebma, da gansakuTrebiT

Satilivnebma, Zalian iwyines. iwyines,

radgan aseTi ram ar momxdara da arc

Caidendnen. SurisZieba ho, Satilivnebma

rac sasaxelo saqme qnes, is yvelas

ar SeuZlia. amitom hyvebodnen mas

saarakod xevsureTSic, qisteTSic da

sxvaganac.

ai es faqti: me-20 saukunis 20-ian

wlebSi, vladikavkasidan (Zaugidan) navaWriT

momdinar Satilivnebs sofel

qvimexkSi jorkidebulebi waarTves vi-

Raceebma imis imediT, rom iq, Sua

qisteTSi, Satilivnebi verafers daaklebdnen,

ver miswvdebodnen. miswvdnen.

RamRam siaruliT miaRwies qvimexks da

tyeSi Casafrebulebma SeSisTvis gamosuli

axalgazrda kaci Seipyres. man

tyeSi Semosvlamde mdinaris piras

fexze gaixada, iloca da fexSiSveli

Semovida xis mosaWrelad. ase wamoiyvanes

tye-tye, mTa-mTa. qists fexebi dausisxlianda,

magram tkivils ar imCnevda.

leko WinWaraulma (aleqsi Win-

Waraulis mamam), Tavadac axalgazrdam,

gaixada qalman-winda da tyves

Caacva. Satils uaresad fexebdasisxlianebulma

moaRwia.

qvimexkelebi sanam naZarcvs

daabrunebdnen, ramdenime Tve sasurveli

stumariviT hyavdaT ojaxebSi, radgan

icodnen qisti gaparvas ar ikadrebda.

roca naZarcvi uklebliv daibrunes,

Satilvnebma gadawyvites pativayrili

tyve (gairkva, rom is ar iyo

mZarcvelTa Soris da arc maTi saqcieli

moswonda) Rirseulad gaestumrebinaT.

sofelSi yvelaze didi xari Seisyides,

win dauyenes da jaregomde

gaaciles damtyveveblebma. Satilivnebma

ki, qalma Tu kacma, stumarTsamarTamde

gaaciles. SemdegSi is qisti

da misianebi Satilivnebis Wirsa da lxins

ar akldebodnen.

_ mgoni marTali xar, magas ar davukvirdi,

kinosTvis me ratomRac ase

vamjobineo, – miTxra goderZim.

me rom vfiqrobdi, iqneb ar Rirda

amisi Tqma, vai Tu mainc ewyinos-meTqi.

uceb meubneba:

_ ise ar movkvdebi, Seni `Svintlika~

ar gadaviRoo.

is ki ara, Turme imas gulSi is hqonda

CarCenili, Cemi `Svintlika~ rom ver

gadaiRes.

dRes yvelas gasagonad minda gavimeoro:

goderZi Coxeli dameTanxma:

roca xevsureTze iReb films, cota

ram xevsurebsac unda hkiTxo. vaJafSavelasac

meti ndoba unda gamoucxado,

radgan dRemde vaJas danaxuli

vaJaze ukeTesad veravin dainaxa.

arcerTi filmi, rac dRemde mTazea

gadaRebuli, ise ar aris, Seuracxmyofeli

ar iyos mTielebisa da vaJasi.

vinc mTas icnobda, kinosi araferi gaegeboda,

kino visac esmoda, mTa ar icoda.

gamonaklisia ioseb (soso) CxaiZis

`TuSi mecxvare~ da gamonaklisi iyo

goderZi Coxeli, magram ar misces

gasaqani. niWieri da qveynisTvis

Tavdadebuli sxva vin gauxarebiaT

saqarTveloSi, is gaexarebinaT.


14 literaturuli gazeTi

interviu 6 - 19 maisi 2011

mwerali

_ Sen da Seni megobrebi literaturul

asparezze daaxloebiT 2000

wlidan gamoxvediT. maSin ambobdnen,

rom es aris wigns mowyvetili, kompiuterze

gazrdili Taoba, romelic

Rirebuls verafers Seqmnis. Tumca

moxda sapirispiro da swored am

TaobaSi araerTi saintereso avtori

gamoCnda.

_ garkveuli kanonzomierebaa: did

gasaWirs didi Sveba mohyveba, xanr-

Zliv uZraobas _ amofrqveva.axla

dgeba periodi, rodesac wlebis ganmavlobaSi

dagrovilma energiam niWis

saxiT unda ifeTqos. Zalian saintereso

Taoba modis, magram swori mimarTulebis

micema sWirdeba. sul vambob,

Cveni ubedureba is aris, rom ar

gvaqvs samoqalaqo azrovneba. ratom

unda gvWirdebodes eklesia an saxelmwifos

mier dadgenili normebi elementaruli

qcevebis dasaregulireblad

magaliTad, quCaSi nagvis dayra

arc codvaa da arc kanoniT isjeba,

ubralod, unda gqondes imdeni Sinagani

kultura, rom es ar gaakeTo. ase-

Tive kulturaa saWiro literaturaSic,

Tundac im TvalsazrisiT, rom

ena ar daabinZuro, ar `gaafuWo.~

_ enis `gafuWebaSi~ ras gulisxmob

literaturaSi es cota delikaturi

sakiTxia.

_ aq, rasakvirvelia, ar vgulisxmob

skabrezs an Jargons. SeiZleba kargad

ver avxsna, magram weris procesSi

vgrZnob, rogor gamirbis fraza, rom

mkiTxveli advilad `daviWiro.~ mTel

rig daTmobebze miwevs wasvla. vinc

wers, mixvdeba, raze vlaparakob. es ar

gulisxmobs marto stilistur mxares,

SeiZleba ideuric iyos. mTlianobaSi

ki Zalze mniSvnelovania, radgan gvinda

Tu ara, mwerali mainc Tavis enas-

Tan asocirdeba. dRes XX saukunis eniT

veRar dawer, sasacilo gamoCndebi.

ara aqvs mniSvneloba, konstantine gamsaxurdias

stilSi dawer Tu grigol

robaqiZis.

_ ratom, aka morCilaZe xom axerxebs

XIX saukunis eniT ise weros,

sulac ar iyos sasacilo da Zalian

saintereso sakiTxavic SemogvTavazos.

_ ara, amas ar vgulisxmob. akam is

ena konkretul momentSi gamoiyena,

Torem zogadad Zalian Tanamedrove

qarTuliT wers. sxvaTa Soris, me Tvi-

Tonac Zalian miyvars enaSi qeqva da

Zveli, miviwyebuli sityvebis gamomzeureba.

is ki ara, minda Cems teqstebSi

megruli da svanuri sityvebi

Semovitano, raTa saliteraturo ena

am dialeqtebs ar daSordes. erTi sityviT,

ideebisa da Temebis garda,

kidev arsebobs raRac, rac mwerals da

enas erTmaneTTan akavSirebs. amas weris

dros Sinaganad vgrZnob.

_ isev Sens teqstebs davubrundeT,

konkretulad ki Seni moTxrobebis

personaJebs. ZiriTadad Tanamedrove

tipaJebze wer. sad poulob

am adamianebs

_ sxvadasxvanairad xdeba. mwerlisTvis

mis irgvliv arsebuli adamianebi

personaJebi arian. zogjer Tavadac

SeiZleba iyos personaJi, misi

sakuTari gancdebic xom sainteresoa

xSirad imdenad realisturad

mosCvenebiaT konkretuli gmiri an ambavi,

ukiTxavT, Cemzea Tu ara. rogorc

wesi, daostatebis gzaze mdgari mwerali

Tavis piradze aRar wers. yovel

SemTxvevaSi, droa, rom aRar weros.

amisTvis arsebobs sawyisi etapi. me Cems

Tavs mwerals im dRidan vuwodeb, roca

piradze aRar vwer. iyo aseTi periodguram

megreliSvili:

`me da teqstebi erT sivrceSi varsebobT~

guram megreliSvili axali Taobis avtoria. wera literaturul

saitebze daiwyo, Semdeg sxvadasxva periodul gamocemaSic daibeWda.

amas mohyva wignebic: moTxrobebis krebulebi _ `mravaljeradi

boTlebi,~ `Sen,~ `10+2~ da agvistos omis Temaze dawerili romani _

`irrata. ru~. cota xnis win axali krebuli _ `adamianis qalaqi~ gamosca,

romelSic gansxvavebuli, bevrad seriozul Temebze mofiqrali

mwerali davinaxeT. Tavadac miiCnevs, rom am wigniT mis SemoqmedebaSi

axali etapi daiwyo. ra iyo manamde da ra iqneba momavalSi, Tavad

avtorisgan SeityobT.

ic 17-18 wlis asakSi. mere mivxvdi, rom

es araa literatura. literatura

aris Cemi piradi xedva, magram ara

gancdebi. Tumca es ar gamoricxavs,

personaJs Seni xedva `moaxvio~. xandaxan

Tavi damiWeria imaSi, rom Cemi

gmiri iseve iqceva, rogorc me SeiZleba

mefiqra an movqceuliyavi. es bunebrivicaa,

radgan sabolood yvelaferi

konkretuli pirovnebidan

momdinareobs, mikrokosmosSia makrokosmosi.

sakuTar Tavs Tu kargad

daakvirdebi, Seiswavli da garesamyarosTvis

gaxsni, sxva adamiansac ukeT

gaugeb da literaturul personaJsac.

amisaTvis maT simaRleze unda

dadge da maTi TvaliT Sexedo movlenebs.

Soridan an zemodan yurebiT

araferi gamova.

_ gamorCeulad `Seniani~ personaJi

Tu gyavs

_ myavda aseTi personaJi nesi,

romelic meZavia, magram Sinaganad

saocrad kargi adamiani. realurad

aseTebi arc arseboben. ar vici, Sei-

Zleba arseboben kidec. yovel SemTxvevaSi,

nesi imdenad miyvars, sxvadasxva

moTxrobaSi gadamyavs xolme. axal

romanSi, romelsac vwer, misi Svilic

ki monawileobs. viRacebs hgoniaT, rom

nesi realurad arsebobda, magram ase

ar aris. Tavidan bolomde Cemi gamogonilia.

Zalian miyvars kidev erTi gmiri –

vasia, romelic weris procesSi ise

`gameqca~, misi ambavi ver davamTavre.

Tavidan gulze didad ar mexateboda,

magram mere mivxvdi, rom Zalian saintereso

tipaJia da manac Tavisdauneburad

gaagrZela cxovreba. igive damemarTa

nesis SemTxvevaSi _ misi ambis

gagrZeleba mominda da `nesi 2~ davwere.

vcade, es istoria damesrulebina,

magram Sinaganad vgrZnob, rom personaJi

cocxlobs da Tavis cxovrebas

agrZelebs. SeiZleba ramdenime wlis

Semdeg isev gamoCndes da isev davwero

masze, imitom rom me da teqstebi erT

sivrceSi varsebobT da vzemoqmedebT

_ isini Cemze, me _ maTze. Tumca mainc

vcdilob, ori erTnairi personaJi ar

myavdes, imitom rom CemTvis saintereso

ar aris. me axal adamianebs ve-

Zeb.

_ axali romani axsene, ramdenadac

vici, hororis JanrSi wer

_ ara, horori mindoda damewera

da albaT davwer kidec. ubralod,

masac xom aqvs Tavisi specifika Sei-

Zleba Zalian momwondes tarantino,

magram misi enis gadmoqarTuleba ar

SeiZleba. ar SeiZleba misi xasiaTebisa

da enobrivi qveteqstebis gadmotanac,

Tundac, dialogebis, imitom, rom

qarTul garemoSi ar jdeba. enis `gafu-

WebaSi~ amasac vgulisxmobdi. qarTuls

aqvs erTi Zalian didi sisuste – materialuri

sagnebis aRwera. rusulad an

inglisurad es yvelaferi kargad JRers,

rasac Cvenze ver vityodi. Tundac

seqsualuri scenebi, romelic qarTulad

ZiriTadad arabunebrivia an zedmetad

uxamsi. Zalian Znelia aseTi scena

aRwero ise, rogorc amas paviCi axerxebs:

ar gaRizianebs da arc uxerxulobas

giqmnis. qarTuli ena imdenad

aris sulierebisken midrekili, rom

miwieri momentebi ar gamosdis. amaRlebuls

Zalian kargad gadmoscem, materialisturs

– vera.

_ isev Sens romans davubrundeT,

amjerad ra Temas SeeWide

_ teqsti, romelzec axla vmuSaob,

samecniero fantastikis JanrSia dawerili,

Tumca ara klasikuri gagebiT,

ufro am Janris elementebs Seicavs.

_ amJamad ra etapze xar

_ faqtobrivad, davasrule. bolo

samuSaoebia darCenili. es aris romani

mweralze, romelic SemoqmedebiT

kriziss ganicdis. am dros xelSi Cauvardeba

wigni, romelic mis msoflmxedvelobas

Zireulad Secvlis.

zogadad, adamianebi xom ganvicdiT

wignebis zemoqmedebas don-kixotic

wignebiT gzaabneuli adamiani ar iyo

oRond kargad gzaabneuli. hoda, Cemi

gmiri gadawyvets gadaiqces nivTad, am

SemTxvevaSi sabeWd manqanad, romelic

avtomaturad wers erTi donis teqstebs

da seriulad uSvebs maT. danarCens

ukve wignidan gaigebT.

_ rogorc vatyob, saintereso

teqsti gvelodeba, Tumca vidre es

wigni gamova, Sens pirvel romanze,

`irrata. ru~-ze visaubroT. am nawarmoebma

araerTgvarovani reaqcia gamoiwvia,

Tumca Tavad is faqti, rom

omidan Zalian male daiwera, Tamami

nabijia. ufrosi Taobis mwerlebisgan

gamigia, aseTi mniSvnelovani

movlenebidan garkveuli dro unda

gavides, rom goneba daiwmindos. amis

Semdeg SeiZleba werao.

_ ar mimaCnia ase. piradad me omis

Temaze weris gamocdileba maqvs – wlebis

win afxazeTis Temaze kinoscenari

davwere, romelSic gmirebi da maTi

xasiaTebi imdenad detaluradaa

daxatuli, Tavisuflad SeiZleba romanad

gadakeTeba. rac Seexeba agvistos

oms, man Cemze mZafrad imoqmeda. im periodSi

raWaSi viyavi. raionul centr-

Si Cavedi da moxalised viTxovdi Caweras.

didad ar mexaliseboda, radgan

arc omi vici da arc iaraRis gamegeba

rame, magram vfiqrobdi, saxlSi jdoma

rogor SeiZleba, raRac xom unda gavakeTo-meTqi.

Cemebsac ver vukavSirdebodi.

mere mivxvdi, rom imaTac ar

moexalisaT Cemi moxalised Cawera da

Zalian daviTrgune. amas daemata sruli

gaurkvevloba mediis mxridanac. im

periodSi mivxvdi, rom ers sWirdeba

gamxneveba da vin unda gaamxnevos, Tu

ara mweralma Tumca, es ar aris propagandisturi

teqsti, rogoradac

monaTles. yvelaze naklebi masSi

swored propagandaa.

vimuSaveT me da Tazo demetraSvilma,

romelic samxedro sakiTxebSi miwevda

konsultacias da romanis Tanaavtoradac

movixsenie. vfiqrob, nayofieri

tandemi gamogvivida, Tan CemTvis

pirveli romani iyo. manamde mqonda

dawerili didi moculobis teqsti,

magram es ar iyo romani klasikuri

gagebiT. Tematikac sainteresoa. sxva-

Ta Soris, Zalian rTulia omze wera

masTan uSualo Sexebis gareSe. bevrs ar

sjera, rom iaraRi faqtobrivad ar

mWeria, Tu nadirobis ramdenime SemTxvevas

ar CavTvliT. ubralod, kargad

vamuSave fantazia.

_ zogierTebi swored fantaziis

naklebobas mogaweren.

_ ra giTxraT, aba. fantazias namdvilad

ar vuCivi. erTaderTi, ris naklebobasac

vgrZnob, teqnikaa. minda

kidev gavizardo, rogorc mwerali.

rac Seexeba `irrata. ru~-s, Cemi azriT, es

romani saWiro iyo, Tumca mTlad karg

fexze ar daibada. Tavidanve problemebi

dahyva. jer iyo da Jurnalebma

gviTxres dabeWdvaze uari, mere _ gamomcemlobebma.

isini, vinc weris procesSi

romanis Targmnaze fiqrobda,

wakiTxvis Semdeg mis gamocemazec ki ar

dagvTanxmdnen.

_ mizezad ras miiCnev

_ ar vici, viRacam CaTvala, rom am

mTavrobas vukmevdi gundruks, viRacam

ki piriqiT – antisamTavrobo ganwyoba

dainaxa. erTma isic ki miTxra, ar

minda moRalatis iarliyi momakrano.

ver vxvdebi, ratom unda mogakran iarliyi

an Sen, an _ me, es xom mxatvruli

teqstia romanSi Setevaze pirveli

qarTuli mxare gadadis, swored aman

gamoiwvia gaugebroba, magram vinc teqsts

kargad waikiTxavs, am qmedebis

mizezsac mixvdeba.

_ ramdenadac vici,filmis gada-

Rebac igegmeboda

_ filmi ara, TamaSi unda

gagvekeTebina da amaSi amerikulqarTuli

gamomcemloba iyo CarTuli,

magram am procesebis Semdeg masac

gauqra interesi. ucnauri situaciaa:

wigni gamovida, gaiyida, vici, rom bevrma

waikiTxa, magram gamoxmaureba ar

aris. arc kargs ambobs vinme, arc _

cuds. romani literaturuli premia

`galas~ SorT-listSic ki ver moxvda.

axla `saba~ axlovdeba da iqneb iq mainc

gavides, rom vinmem gabedos da rame

daweros, Tundac uaryofiTi.

_ anu, fiqrob, rom romani koniunqturis

msxverpli gaxda

_ uneburad ase moxda da ver vxvdebi

ratom. Cveulebrivi teqstia.

_ saubris dasasruls Sens bolo

wignsac SevexoT, `adamianis qalaqs,~

romelSic mkiTxveli gansxvavebul

guram megreliSvils ixilavs.

_ am moTxrobebidan zogierTi

Tavis droze gamomcemlobebma daiwunes,

radgan Tematurad arcerT krebulSi

ar Cajda, samagierod bunebrivad

mogrovda masala axali krebulisTvis,

romelic dRemde gamosul

wignebs Soris yvelaze sainteresod

mimaCnia. yovel SemTxvevaSi, Cemi,

rogorc avtoris xedva yvelaze naTlad

Cans. gamomcemlobamac Zalian

kargad imuSava: teqstebi yuradRebiT

Sesworda da profesionalurad gamoica.

madloba amisTvis `diogenes.~

_ Tematikac iseTia, Zalze safrTxilo

da saTuTi, vgulisxmob

religiur Temas: Tu gadaamlaSe, Sei-

Zleba arabunebrivad gamoCnde, Tu

rame daakeli – naZaladevi.

_ miuxedavad imisa, rom Tematika

ZiriTadad religiuria, Sevecade Cemi

interpretacia ar Semetana. aRmsareblobiT

marTlmadidebeli qristiani

var da mimaCnia, rom ar SeiZleba qristianuli

dogmatebis xelyofa. ubralod,

teqstebSi Semoviyvane naklebad

mniSvnelovani, meorexarisxovani religiuri

personaJebi da maTi meSveobiT

Sevecade damenaxvebina mkiTxvelisTvis,

rom im periodis Semdeg bevri

araferi Secvlila. adamianebi arc

ukeTesebi gavxdiT da arc uaresebi.

qriste dResac rom gamoCndes, Tu vinmem

ar migviTiTa, rom es macxovaria,

SeiZleba isev jvarze gavakraT. ramdeni

kargi pirovnebaa Cvens irgvliv,

romelTac yuradRebas ar vaqcevT. am

wigniT mindoda meTqva, rom yvela adamiani

TavisTavad sainteresoa. Sei-

Zleba Sens gverdze sruliad uxmaurod

cxovrobdes wmindani da ver amCnevde.

solJenicins aqvs moTxroba, sadac

aRwerilia erT-erT provinciaSi

mcxovrebi Cveulebrivi qalis cxovreba.

teqstSi faqtobrivad

araferi xdeba, magram Txrobis procesSi

xvdebi, rom Sens winaSea wmindani.

morali aseTia, rom Tanamedrove

adamianebma Cvens gverdze myofi wmindanebi

unda davinaxoT. es ar aris advili.

swored amitom gauWirda bevrs

da dResac uWirs ilia WavWavaZis aRqma

wmindanad. arada, wmindani Cveulebrivi

adamiania, romelic Tavisi

moRvawobiT maRldeba. piradad

CemTvis wmindania dostoevski mTeli

Tavisi cxovrebiTa da SemoqmedebiT.

miuxedavad imisa, rom SeiZleba codviani

cxovrebiT icxovra, kacobriobisTvis

Zalze mniSvnelovan Temebze

aqvs dawerili da nafiqri.

erTxel erTma sasuliero pirma

miTxra _ Cveni, sasuliero pirebis

misia xalxis cnobierebamde sulierebis

mitanaa. Tqven, mwerlebsac igive

gevalebaT, oRond cota ufro materializebulado.

maSin amas skeptikurad

mivudeqi, magram kargad rom

dafiqrdebi, asea. SemTxveviT xom ar

wer ramdenjer yofila, gadamiSlia

Cemive teqsti da gaocebulvar, rogor

davwere es yvelaferi rogor

gamomivida es teqnikuri pasaJi, an

rogor aigo nawarmoebis struqtura

sul maqvs xolme gancda, rom wera ar

vici. raRac Zala mawerinebs da madloba

mas amisTvis.

esaubra nana kobaiZe


6 - 19 maisi 2011

mkiTxveli

zurab niJaraZe:

literaturuli gazeTi

`masas akmayofilebs is, rasac bazari sTavazobs~

_ batono zurab, cota xnis win

internetSi Tqveni mogoneba amovikiTxe.

mxatvar rezo TarxniSvilze

werdiT da masTan erTad Tqvens siymawviles

ixsenebdiT. Turme saxviTi

xelovnebiT gatacebuli axalgazrdebi

TarxniSvilebis saxlSi

ikribebodiT xolme da cnobili ba-

Jbeuq-meliqovi xatvis gakveTilebs

gitarebdaT. albaT, maSin, mxatvrobis

garda, literaturac Tqveni Sinagani

samyaros masazrdoebeli iyo...

_ baJbeuq-meliqovis gakveTilebs

marTlac veswrebodi, Tumca xatva im

jgufTan erTad ar miswavlia, maTze

umcrosi viyavi. vijeqi xolme da

vuyurebdi rogor muSaobdnen, vusmendi

maT saubrebs. vizrdebodi garemo-

Si, sadac bunebrivia, mxatvrobis garda,

literaturac gatacebis sagani da

sasaubro Tema iyo. ar vici, ratom, magram

ZiriTadad ucxoeli avtorebi

gvainteresebda. vecnobodiT yvela im

literaturul siaxles, rac xelmisawvdomi

iyo. erTxans Zalian gagvitaca

hemingueis Semoqmedebam. misi nawarmoebebis

garSemo vmsjelobdiT, erTmaneTs

sakuTar STabeWdilebebs vuziarebdiT.

hemingueim Semoitana is,

rasac Cvens mwerlobaSi ver amoikiTxavdi.

sabWoTa periodSi xom azris Tavisuflad

gamoTqmis areali SezRuduli

iyo, Seni saTqmeli ideologiisTvis

unda mogergo, garkveul CarCoebs ar

unda gascdenodi. marTalia, is epoqa

mdidari iyo dramatuli situaciebiT,

sxvadasxva dapirispirebebiT – im yvelafriT,

rac romansa da zogadad literaturas

sWirdeba, magram sabWoTa

mwerlebi bolomde mainc ver ambobdnen

saTqmels. maT garkveulad, ezopuri

ena gamoimuSaves, simarTle sityvebs

miRma unda amogekiTxa. disidenturi

literaturac amitom iwvevda

mZafr interess, xeliT nabeWdi teqstebi

aqtiurad vrceldeboda mkiTxvel

sazogadoebaSi. im droisTvis SedarebiT

Tavisufal literaturul

sivrces Jurnali `novi mir~ warmoadgenda.

maxsovs, samamulo omis dros

didi mowoneba daimsaxura cnobili

mwerlis, viqtor nekrasovis nawarmoebma

`stalingradis sangrebSi~, sadac

swored omis realobebze iyo

saubari. nekrasovis simarTle sabWo-

Ta ideologias ar moergo da man sicocxle

emigraciaSi daasrula.

_ `sazRvrebs~ qarTveli mwerlebic

Taviseburad arRvevdnen da

cdilobdnen ideologiisgan Tavisufali

literatura SeeqmnaT.

_ ra Tqma unda, saintereso avtorebi

saqarTveloSic iyvnen. magaliTad,

konstantine gamsaxurdias

araCveulebrivi romani `mTvaris motaceba~

mkiTxvelis didi mowonebiT

sargeblobda. interesiT kiTxulobdnen

leo qiaCelis nawarmoebebs. Cemi

Taobis mwerlebidan ki, pirvel rigSi,

oTar WilaZes davasaxelebdi. gvitacebda

lado asaTianis, ana kalandaZis

poezia da, ra Tqma unda, galaktioni

– ukvdavi poeziis Semqmneli!

imxanad mkiTxveli sazogadoeba

mdidari, saintereso cxovrebiT cxovrobda.

Cveni fiqrebi, saubrebi literaturuli

siaxleebis, literturuli

faqtebis irgvliv trialebda. maxsovs,

rogor Sevxvdi iseTi mwerlis

`gamoCenas~, rogoric folkneri iyo!

Tumca ufro adreuli periodis

klasikosTa Semoqmedebac aranakleb

gvainteresebda – stendalis,

floberisa Tu mixeil javaxiSvilis

nawerebs gvulisxmob.

karg romans Sesabamisi socialuri

garemo sWirdeba. is xom, rogorc forma,

socialuri uTanxmoebebis fonze

Camoyalibda. mdidrebsa da Raribebs

Soris dapirispireba literaturuli

Tematikis gamdidrebis, personaJTa

xasiaTebis Seqmnis, ideuri brZolisa

da miswrafebebis safuZvels qmnida. da

Semdeg, roca TiTqosda uklaso sazogadoeba

Seiqmna, romanmac funqcia

erTgvarad dakarga. roca wodebebs

Soris gansxvaveba aRar aris, roca

mkveTri dapirispirebebi waSlilia, ra

mxatvar zurab niJaraZis saxelosnodan mdinare veres

xeoba da urbanuli peizaJi moCans, Tumca mxatvari Tavis

mier Seqmnil mxatvrul samyaroSi cxovrobs, sadac erTferovani

nacrisferi peizaJebi, yoveldRiuroba sxva elfers

iZens da saocrad feradovan tiloebad gardaiqmneba.

portretebic iseTia, rogorc literaturul personaJTa

STambeWdavi saxeebi – Rrma, metyveli, Sinaarsiani. ambobs,

ver vityvi, rom literatura da mxatvroba erTmaneTs hgavs,

Tu fermweri xar, Seni dargis specifikidan unda gamoxvide,

tilos saSualebiT ambebs ar unda yvebode, ferweras sxva

amocanebi aqvso. mxatvrobaSi, TiTqmis yvela mimarTulebiT

umuSavia, maT Soris, wignis grafikaSic. dasuraTebuli aqvs

uiliam Seqspiris, fransua rables, oTar WilaZis, sxva ucxoel

da qarTvel avtorTa nawarmoebebi. Zalian saintereso

mkiTxvelia, Sefasebis mkacri kriteriumi aqvs da `Tavis~

avtorebze, nawarmoebebze gatacebiT yveba...

unda gaixados mweralma interesisa da

Ziebis sagnad ris garSemo unda Seqmnas

man Tavisi literatura

_ Tumca aris mudmivi Temebi,

romelic yovelgvari socialuri dapirispirebis

miRma dgas.

_ diax, magaliTad _ galaktionis

poezia. vfiqrob, is arc socialuria,

arc revoluciuri (Tumca revoluciazec

aqvs leqsebi). man Seqmna poeturi

samyaro, sadac Tavs ise grZnobda,

rogorc Tevzi wyalSi. is didi ostati

iyo da SeeZlo yofiTi Temebic ki gaepoeturebina.

erTi SexedviT gasakviria,

ara yofiToba da poeturoba,

TiTqos erTmaneTis sapirispiro

cnebebia, magram ostatobac swored

isaa, rom yofiT sagnebsa Tu movlenebs

mxatvruli saxe misce da raRac sxva

ganzomilebaSi gadaiyvano. xelovani,

Semoqmedi xom Cveulebrivi adamiania,

sakuTar TavSi is pragmatizmsa da

sulierebas erTdroulad atarebs. Tu

is niWieria, SeZlebs Tavisi miwieri samyaro

sruliad amaRlebul, poetur,

filosofiur garemoSi moaqcios. ase-

Ti avtoria iosif brodskic.

sadaa maradiuli faseulobani ra

aris adamianis cxovrebis mizani

vfiqrob, Tanamedrove literaturuli

sinamdvile am problematikis

garSemo unda trialebdes. nuTu adamianisTvis

faseulobas mxolod komforti,

drostareba warmoadgens

garTobis mZlavrma industriam mTeli

msoflio moicva. erTis mxriv, es xalxs

cxovrebas uadvilebs. meores mxriv ki,

kacobriobis maRalsulieri moTxovnilebebi

pragmatulma momxmareblurma

interesma Caanacvla. masas akmayofilebs

is, rasac bazari sTavazobs,

is TviTonaa SemkveTi. amitomac uWirT

dRes niWier mwerlebs.

_ gansxvaveba maskulturasa da

maRali rangis xelovnebas Soris yvela

droSi arsebobda.

_ gansxvaveba mudam iyo. Tumca

adre, masiuri kulturis warmomadgenlebsa

da maT auditorias TviTgamoxatvis

saSualeba naklebad hqondaT,

isini TiTqmis ar Candnen. dRes ki

Zalian bevrni arian. amitomac `meSCanurma~

miswrafebebma imZlavra da cxovrebis

azri momxveWelobaSi, gamdidrebasa

Tu sxvadasxva saxis garToba-

Si gamomJRavnda. faseulobebma

konkretuli saxe miiRo. Znelia mosTxovo

mdabios, gadaaxtes `meSCanobas~

da sulier aristokratad iqces. es

ararealuria. Tumca kacobriobis istorias

amgvari gamonaklisebic axsovs.

dRes mTeli msoflio amgvar kriziss

ganicdis. momxveWelobis tendenciam,

yalbma faseulobebma WeSmariti,

maradiuli Rirebulebani TiTqmis

waleka. aman, ra Tqma unda, adamianis

sulieri samyaro gaaRariba. es kulturuli

krizisi aisaxa rogorc literaturaze,

ise xelovnebis yvela sxva

sferoze. ver xedavT, televiziiT,

ZiriTadad ra donis ucxour filmebs

uCveneben imitom, rom aseT produqciazea

moTxovna. Tumca sazRvargareT

Zalian kargi nimuSebic iqmneba.

CvenTanac igive problemaa.

_ msoflio kulturuli krizisis

Sefasebisas Zalze uimedo suraTi

xom ar daxateT miuxedavad yvelafrisa,

literaturaSic, sxva sferoeb-

Sic maRali rangis namuSevrebi mainc

iqmneba.

_ ra Tqma unda, saqme ase cudadac

ar aris. uniWieresi mwerlebi

yovelTvis iyvnen da dResac arian,

isini Tavisi miswrafebebiT,

azrovnebiT, mxatvruli ostatobiT

mdabiur mentalobasTan Tu gemovnebasTan

brZolas cdiloben.

vfiqrob, mwerlobis xarisxs, upirvelesad,

misi esTeturoba gansazRvravs.

esTetika xom cvlilebas didad ar ganicdis

mSveniereba, siyvaruli, namusi

is kategoriebia, rac arasodes icvleba.

SesaZlebelia gamoxatvis, realizebis

formebma icvalos saxe, magram

Sinaarsi igive rCeba.

Cven dros Zalian niWieri Taoba

iyo. maxsovs, Jurnal `ciskris~ redaqciaSi

yvelaze aqtiuri mwerlebi, poetebi

ikribebodnen. literaturaSi

sayuradRebo tendenciebi dResac SeimCneva,

magram cotaa iseTi nimuSi,

razec Rirs `sworeba~. cocxali literaturuli

portretebi dRes sqematurma

usicocxlo saxeebma Secvala.

gaxsovT, tolstois romanebis personaJebi

Tanamedrove nawarmoebebSi

gancdebis imgvar samyaros Znelad

SexvdebiT. aq moqmedebac, personaJebic

sqematuria. sqema ki, mogexsenebaT,

xelovnebis ena ar aris, mas siRrmeebi

ar aqvs. aq cudi cudia, kargi kargia.

magaliTad, weren, rom uzurpatori

cudia. Tumca ra trialebs am uaryofiTi

personaJis gulSi, ra impulsebi

aqvs mas, energias saidan iRebs, an ra

asuldgmulebs – arsad Cans. amgvari

martivi diagramebis amokiTxva ki,

rogorc mkiTxvels, ar makmayofilebs,

ar mainteresebs. CemTvis aseTi teqsti

plakatia. gana plakati xelovnebaa!

ara mgonia.

samyaro mravalferovani da mravalsaxovania.

rac ufro farToa mwerlis

interesTa areali, miT ufro mdidaria

misi mxatvruli samyaro. danar-

Ceni ki ostatobazea.

_ bevrs kiTxulobT

_ adre sul vkiTxulobdi. axla

Zveleburad veRar vicli. mogexsenebaT,

kiTxvas didi dro miaqvs. Tumca

mainc vcdilob.

_ vin arian Tqveni avtorebi

_ gasuli saukunis mwerlebidan –

Tomas mani, luis qeroli... Tanamedrove

avtorebs rac Seexeba, Zalian

momwons frangi paskal kiniari. igi

emzar kvitaiSvilma `gamacno~ da maxsovs,

miTxra, Tanamedrove frangul

literaturaSi, amaze didi aravin

hyavT, pirveli nomeriao. kiniarma

Tavisi romanebisTvis Zalian saintereso

formas miagno. is daxvewili

stilisti da ucnauri mTxrobelia.

wignSi `seqsi da SiSi~ kiniari antikur

samyaroSi gvamogzaurebs, Semdeg

evropaSi gadavyavarT. magram saqme SinaarsSi

ar gaxlavT, siuJeti aq naklebad

mniSvnelovania. is imdenad es-

Teturad wers, iseT detalebs warmoaCens,

rom gegoneba, mis mxatvrul

samyaros xeliT exebi. personaJTa saxeebs,

sxvadasxva ambavs, garemos TiTqos

skulpturulad Zerwavs. saocari gemovnebis,

araCveulebrivi xelweris

ostatia. kiniaris wakiTxvas momzadeba

sWirdeba, misi romanebi elitisTvisaa.

esaa swored is literatura,

samomxmareblo produqcias rom unda

interviu

15

daupirispiro.

Zalian miyvars andre Jidi, isic es-

Tetia. misi `yalbi fulis mWrelebi~

erT-erTi saukeTeso romania, rac

odesme Seqmnila. Tumca, cota xnis win

Tomas mani gadavikiTxe da esTeturobis

TvalsazrisiT, JidTan SedarebiT,

ufro `fafuki~ momeCvena.

gaxsovT, `yalbi fulis mWrelebi~

misi kompozicia saocari ostatobiTaa

Seqmnili.

_ diax. romanis erT-erTi mTavari

gmiri mweralia, romelic dasTan

stumrobisas mozardi diswulebis

cxovrebas akvirdeba. am dros, qalaq-

Si yalbi fuli vrceldeba... mravalsaxovani

romania, siuJetebiT, ambebiTaa

mdidari.

_ Zalian sainteresoa! Jidma romanSi

romani Caaqsova! magram, vin aris

dRes misi wamkiTxavi vis ainteresebs

is Temebi, sakiTxebi, razec iq aris

saubari arada, avtori wers, rogor

iRupeba Taoba. romanis erT-erTi mTavari

figura, mwerali xedavs, rom yalbi

fulis gavrcelebaSi misi axlo naTesavebic

CaTreulni arian. siuJeti TandaTan

ixlarTeba, sxvadasxva istoriiT

ivseba... vxedavT, rogor yalibdeba

bavSvebSi sisastike. gaxsovT, rogor

miiyvanen TviTmkvlelobamde Tanaklasels

mis xasiaTs kargad icnoben.

ician, `qveSidan gamosvla~ ar sCvevia.

aqezeben, Tavis mokvlas ver SeZlebo.

is ki maT Tvalwin, saklaso oTaxSive

daixlis tyvias. es daundobloba aZrwunebs

mwerals. aq mTavari azri isaa,

rom sadac burJuaziuli faseulobebia

yalbi, ratom ar SeiZleba fulis

gayalbeba Semdeg bavSvebis ufros megobars,

maT meTaurs xvdeba. ostatur

kompoziciaze vsaubrobdiT da es Sexvedra

romanis centraluri adgilia.

Sexvedrisas biWi monetas aTamaSebs.

bolos aagdebs da veRar daiWers, Zirs

davardnili moneta raRacnairad

gaiJRerebs, gagordeba. me ar msurs

yalb xmas gamovcemdeo – eubneba mwerali

biWs. esaa romanis mTeli morali.

Jidisa Tu Tomas manis rangis avtorebi

didi xnis win cxovrobdnen.

dRes kiniaria `gasuli~ yoveldRiurobidan,

sxva didi avtorebic upirispirdebian

amao faseulobebs. ase iyo

galaktionic. maT gviCvenes gamosavali.

magram amgvar mwerlobas niWi, ostatoba

unda.

_ ostatoba ki didi Sromis gareSe

ar modis.

_ ra Tqma unda. antikur epoqaSi

Seqmnil, Tundac ubralo kovzs rom

SexedoT, naxavT, Tu ra namuSevaria, ra

Zalisxmeva Cans! literaturaSic asea.

aki vambob, Tuki dRes teqstebze muSaobis

nakleboba igrZnoba, Tuki Tematika,

xasiaTebi zedapiruli da sqematuria,

es imis gamo xdeba, rom xalxi

amgvari nawerebiT kmayofildeba da

amaze meti ar ainteresebs. samwuxarod,

verc axalgazrdebs vamCnev survils

dasvan kiTxvebi, moiTxovon maTze

pasuxi da rogorc ityvian `tvini iWyliton~.

_ axalgazrdebSi mwerlebs gulisxmobT

Tu mkiTxvels

_ orives.

esaubra Tamar Juruli


16 literaturuli gazeTi

Targmani 6 - 19 maisi 2011

oRond...

amaswinaT, erT ojaxSi, TvalSi momxvda levon ananianis leqsebis `samenovani~ krebuli `suveniri~; sxvadasxva

wlebSi gamoqveynebuli dednebi da imave TanmimdevrobiT _ inglisurenovani da rusulenovani Targmanebi...

marTali giTxraT, sazogadod, bolo xanebSi igi imdenad iSviaTad `swyalobda~ poezias, rom poeti_ananiani TiTqmis

miviwyebulic ki myavda... oRond, erTi ram yovelTvis maxsovda: mwerluri gza poeziiT rom daiwyo; imedismomcem

axalgazrdadac daigules, magram... rogorc ase araerTxel momxdara, Tavis saxelovan `naTliebs uRalata~ da

mwerluri asparezi Semdgom `sul sxva~ mimarTulebiT warmarTa... erTi kia, yovelTvis mSobliuri literaturis

cxovrebis SuagulSi trialebda _ iyo warmatebuli gamomcemeli, misi redaqtorobiT Jurnali `garuni~

(`gazafxuli~ _ `ciskarivi~ axalgazrduli organo) aTwleulobis manZilze brwyinavda... Jurnalistikas,

publicistikas verafriT Seelia.

levon ananiani ukve karga xania mweralTa kavSiris Tavmjdomarea da mwerluri cxovrebis amJamindel sirTuleebs,

rogorc amboben, kargad uZRveba.

etyoba, rogorc sazogado moRvawec warmatebulia; misi organizatoruli niWis gamarjvebacaa, am bolo xanebSi

somxur_qarTuli literaturuli urTierTobebis gamococxleba rom moxda... cxadia, es ormxrivi Zalisxmevis

gareSe ver moxdeboda. mcire xanSi mravali keTilismosurne CarTes saerTo saqmeSi da bevri ram `gayinuli

wertilidan~ ukve daiZra.

male igi saqmiani vizitiT unda gvewvios, qarTuli moTxrobis anTologiis mosamzadeblad da... momesurva, `suvenirs~

patara siurpriziT davxvedrodi: am krebulidan misi ramodenime leqsi meTargmna da avtorad levan ananiaSvili

`gamomecxadebina~...

levon ananiani

***

qiriT... qalaqs yofnis

ocnebaTa gama! _

es Sens gamo, sofliT

am quCebSi daval.

qiriT kuTxe... obi _

nestiani saxlis...

da alali oflis

nacvlad cremli masxris...

fu, am yofis, binis!..

valiT _ doqi Rvinis!..

gavxdi dasacini

qvevris, Sin rom mivis...

yvavils ver grZnobs, albaT...

civ sarkmelTan mkuTavs

suli xdeba sawylad

gzaabneul futkars!

dilis saari

(minori)

hamo sahians

mTani mwkrivSi rokven da...

viTom rokvis Jamia!.

gza mgzavrisa mokle da

mrume da uCania!..

wvivebSiSvel wvimebis

valsSi brunavs arili...

janRisferSi mTiebi

Tvals ielmebs mTvraliviT...

Tvlemen qvani mdumarni _

umZimesi lodebi...

da SoltiT idumaliT

qari mindvrebs modenis...

rus giSeri itacebs,

sila hfaravs... asasad

dayunculi pitnaze

mekobres hgavs vasaka...

mTvare, sasZlo SiSveli,

wyevas rom sZlevs, aurwyvels!..

dila Znelad iSveba, _

cota kidev gauZel!..

tye... Cemi siymawvilisa

iavarqmnil walkots,

rosme ufliT movlils,

sakereblebs vadeb

gamotanjul xsovnis...

qalwulebriv Sen suls

viT Svenoda Relva, _

vin gagwira ase,

ra msaxvralma xelma!

ra samumi iyo,

xorSaki Tu delgma, _

zro ramdeni dasca

ulmobelma xerxma

aw sabralod Zrwian

aq muxaTa sulni,

qajni rokven mxolod _

xeneSni da krulni.

arsadaa (RmerTo,

ra mZimea msxverpli!)

yvavili Tu Crdili

dasajdomad peplis;

arsad _ wveTi, arsad _

lerwami Tu leli;

mowamlula TiTqos

Sxamiani gveliT...

arsad _ moli, arsad

nasaxia arc xis,

poezia kvdeba...

ukanasknel cacxvis...

yaCaRebo, geyoT! _

Tqvens aRuvseb muclebs

es buneba Sxamad

amoadens uceb!

jojoxeTis karebs

ros miuxvalT... forTxviT,

Tu migyvebaT mxolod

ficariRa oTxi!

Targmna givi Sahnazarma

gamoxmaureba

batono vano!

rogorc ki `literaturul

gazeTSi~ wavikiTxe Tqveni moTxroba

`Wiqa wyali~, maSinve mominda SegxmianebodiT,

magram xom iciT es

yoveldRiuroba... erTi mxriv yofi-

Toba geqaCeba Tavisken, meore mxriv

axal leqssa da moTxrobas rom waikiTxav,

gonebaSi amogitivtivdeba im

dros, sul rom ar moeli. amogitivtivdeba,

mere isev miinavleba. amitomac

axlad wakiTxulsa da nafiqrs,

maSinve Tu ar miadevne emocia, Tu ar

gadaitane furcelze, mere iqneb sulac

gaqres...

hoda, erTi piroba megona axlac

ase moxdeboda, magram piriqiT _

emociuri muxti ar ganelebula: am

moTxrobis erT-erTi personaJis

xateba ver moviSore da... es sulac ar

mikvirs!

sxvebsac nu gaukvirdebaT, radgan

es personaJi kolau nadiraZe gax-

Ria werili baton vano CxikvaZes

lavT (kolau nadiraZis epizodi am

moTxrobaSi, rogorc calke novela

ise aRiqmeba) _ ukanaskneli cisferyanweli,

romelTanac misi cxovrebis

mimwuxrs vmegobrobdi... man Secvala

Cemi msoflmxedveloba: maswavla fasi

namdvili, Rirebuli urTierTobebisa.

gardasuli epoqis suli damanaxa...

da ufro metic: batonma kolaum

Tavisi cxovrebiTa da SemoqmedebiT

TiTqos gansazRvra kidec Cemi momavali

piradul cxovrebasa da literaturaSi...

kargad maxsovs, roca siyvarulze

Camovugde sityva, aseTi ram miTxra:

siyvarulic iseTive RvTisgan boZebuli

niWia, rogoricaa mwerlobis, mxatvrobisa

Tu simReris niWi, an gaqvs

an _ ara!

es niWi baton kolaus marTlac

gardametebulad hqonda RvTisgan

micemuli da roca mis cxovrebas gadavxedav,

mudam magondeba cisferyanwelTa

formula _ giyvardeT qali

vnebianado!

ho, kidev ra miTxra iciT, batono

vano, Cven cisferyanwelebs imgvari

siyvaruliT gviyvarda qali, rom maT,

Cvens rCeulebs, uWirdaT epasuxaT

amave grZnobiTo!

siyvaruli rainduli unda iyos da

misi damiweba ar SeiZlebao!

iciT, axla mivxvdi, rom Tqvenma

moTxrobam imden rameze aRmiZra

fiqri...

Tundac moTxrobis finali rad

Rirs. is marTalac exmianeba im raindul,

keTilSobilur siyvaruls,

kolau nadiraZe da misi ordenis sxva

wevrebi, rom eTayvanebodnen... me movale

var aucileblad davwero mis pirvel

siyvarulze, mSvenier meuRleze,

romelic Zalian axlagazrda wavida am

qveynidan...

davwero kidev mis bolo meuRleze

_ qalbaton noraze, romelic maSin

daibada, roca kolaus pirveli meuRle

_ Tamar sayvareliZe gardaicvala.

es ucnauri siyvarulis istoriaa!

es namdvili poetis cxovrebis ambavia...

amaze davwer, aucileblad davwer!..

ai, amisTvis gixdiT did madlobas,

batono vano.

aucileblad davwer raRac iseTs,

axla, rogorc modis mimdevrebi lav

storis uwodeben... am yvelafers ki,

Tuki Tqveni Tanxmobac iqneba, swored

Tqveneuli epizodiT daviwyeb: `batonma

kolaum gacrecili pijaki gaiswora,

welSi gaimarTa da qali sacekvaod

gaiwvia.~

ra vici, vnaxoT, vnaxoT... ra gamova!

pativiscemiT nino CxikviSvili

literaturuli gazeTi

gamodis saqarTvelos kulturisa da ZeglTa

dacvis saministros finansuri mxardaWeriT

redaqtori irakli javaxaZe

redaqtoris moadgile uCa SerazadiSvili

Jurnalistebi xaTuna alxaziSvili, nana kobaiZe, Tamar Juruli

tel.: 292196; mob. tel.: (877)742277; (899)269852; e-mail: litgazeti@yahoo.com

More magazines by this user
Similar magazines