piu che puoi - Songlish

songlish.csip.hu

piu che puoi - Songlish

Songlish

How not to be

a „Bicky

Chewnigh”


Più che puoi


Guarir non è possibile

la malattia di vivere


sapessi com'è vera

questa cosa qui


E se ti fa soffrire un po´

puniscila vivendola


é l'unica maniera

sorprenderla cosi...


Più che puoi, più che puoi

afferra questo istante

e stringi


Più che puoi, più che puoi

e non lasciare mai la presa


c'è tutta l'emozione dentro

che tu vuoi

di vivere la vita più che puoi


You´ve

got a chance,

the gift to feel

love´s the deepest pain

you cannot heal.


It shatters every memory

that you keep inside.


I tell you this

because i know…

Protect what´s dear,

don´t trade your soul


'cause there´s nothing left

around you

and there´s no place left

to go.


All you can, all you can…

You’ve

gotta take this life

and live it.


All you can, all you can…

And never let it go

'cause there´s one thing

in this life I understand,

ooh.


Siamo noi, siamo noi

che abbiamo ancora voglia

di stupire noi


siamo noi

la teniamo sempre accesa


quest'ansia leggerissima

che abbiamo un po'

di vivere la vita piú che puoi


Respira profondo

apri le tue braccia al mondo


abbraccia tutto quello

che ci sta

tutta l'emozione

che ci sta


All you can, all you can…

You’ve

gotta take this life

and live it.


All you can, all you can…

And never let it go


'cause there´s one thing

in this life I understand,

ooh.

Più che puoi, più che puoi


afferra questo istante

e stringi

Più che puoi, più che puoi


e non lasciare mai la presa

c'è tutta l'emozione dentro

che tu vuoi


di vivere la vita più che puoi

di vivere la vita piú che puoi

______________________


PIÚ CHE POI-

TÖBB, MINT AMIT

MEGTEHETSZ

MINDAZ, AMIT

MEGTEHETSZ


Guarir non è possibile la malattia di vivere

Nem lehetséges meggyógy

gyítani az élet

betegségét

guarire- gyógy

gyítani

non- nem ( ha mondaton belül l használjuk, a no helyett

a non-t t kell mondani, írni)

e’- jelen idejő létige ( van). Ha nincs a mondatban,

tagmondatban cselekvést st vagy törtt

rténést kifejezı ige,

mindenképp be kell építenünk nk a létigl

tigét t névszn

vszói i igei

állítmányként.

nt.

possibile – lehetséges

la – nınemő határozott néveln

velı- a, az

malattia- betegség

di- elölj

ljárószó ( itt a birtoklást fejezi ki: valaminek a

valamije: la malattia di veviere: : az élet betegsége

ge

vivere- élni


sapessi com'è vera questa cosa qui

tudnád, d, hogy milyen igaz ez a dolog itt

sapessi- ez itt egy kicsit bonyolult igeragozás - egy

fajta kötımód k d a feltételes teles mondatokban. Ha a sapere –

tudni jelen idejő alakjából l indulunk ki, a sapessi szó

jelentése: tudhatnád d E/2.

come- hogy, miként, milyen

vero – vera: : valódi, valóságos, igaz

questo- questa : ez ( a mutató névmás s végzv

gzıdése

hímnemben

–o, nınemben n nemben –a) .

cosa- dolog

qui- itt


E se ti fa soffrire un po´ puniscila vivendola

És s ha szenvedést st okoz neked egy kicsit,

büntesd meg azt, éld

át t azt,

e- és

se- ha

fa soffrire- szenvedést st okoz ( szenvedı szerkezet,

amikor az alany mással m

végezteti v

a cselekvést) st) FARE-

tenni, csinálni ige nagyon gyakori az olasz nyelvben.

SOFFRIRE: szenved, elszenved, meglakol

ti- neked

un po’- egy kicsit – GYAKORI AZ OLASZ NYELVBEN (

un- uno= = egy , po’ – poco_ _ kicsit, kissé, , kevés,

keveset)

punire- megbüntetni

--- puniscila- büntesd meg azt

vivere- él, megél,

vivendola- éld meg azt


é l'unica maniera sorprenderla cosi...

ez az egyetlen megoldás s tetten érni

így…

unico- unica- egyedüli, egyetlen

l’ unica- az egyedüli ( l’ l = a magánhangz

nhangzóval kezdıdı

nınemő szavak elıtt a határozott néveln

velı: : l’) l

maniera- mód, módszer, m

stílus

- megoldás

sorprendere- meglep, csodálkoz

lkozásba ejt, tetten ér

cosí- így


Più che puoi, più che puoi afferra questo istante e

stringi

Több, mint amit megtehetsz………

………..

Ragadd meg ezt a pillanatot és s szorítsd,

piu’- több

che- mint ( hogy)

puoi- tehetsz, megtehetsz ( a potere – ige E/2 . sz.

alakja)

afferrare- megért, megragad, felfog 8 afferra-

felszólító módú alak E/2. – értsd meg!

questo- ez, ezt

istante- pillanat ( momento)

e- és

stringere- szorít, siettet, megköt t ( stringi- felsz. . Mód M

E/2. sz. – szorítsd meg!


Più che puoi, più che puoi e non lasciare mai la

presa

Több, mint amit megtehetsz

És s ne hagyd soha elveszni

lasciare- hagy ( non lasciare- ne hagyd-= érdekes, az

olasz nyelvben a tagadás s , tiltás s kifejezése. Ilyenkor a

non tagadó-, tilktósz

szót használjuk, s utána az igénket

nem kell ragoznunk, hanem a fınévi f

igenevet kell

használnunk.

mai- soha

la presa- fogás, megragadás s ( PRENDERE- fogni,

megfogni, magunkhoz venni igébıl l származik)


c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi

di vivere la vita più che puoi

Itt van minden szenvedély bennem, amit te

kívánsz, hogy átéld az életet jobban, mint

ahogyan szeretnéd.

c’ e’- itt van ( konkrét t helyen)

tutta l’ emozione- minden érzelem

dentro- bent, belül

che- mint

tu- te

vuoi- akarsz ( a volere- akarni ige E/2 alakja)

di vivere la vita- hogy átéld ( megéld,

éld ) az életet


Siamo noi, siamo noi

che abbiamo ancora voglia di stupire

Mi vagyunk, mi vagyunk, akiknek van még m

kedvük k meglepıdni, mi,

siamo- vagyunk ( létige l

T/1 sz. alakja)

che- akik, ( itt_ akiknek)

abbiamo- birtoklást kifejezı segédige T/1. sz . alakja.

Van nekünk

nk

ancora- még

voglia- kedv

stupire- meglepıdik


noi, siamo noi, , la teniamo sempre accesa

quest'ansia leggerissima

mi vagyunk, akik úgy hisszük,

örökké lángra

lobbantjuk ezt a legkönnyedebb türelmetlen

t

vágyakozást,

la- itt: azt

teniamo- tartunk, tartjuk ( a tenere- tartani ige T/2. sz.

alakja)

sempre- mindig, örökké

accesa- felkapcsolt, bekapcsolt, fellobbant

quest’ ansia-. . ez a vágyakozv

gyakozás

leggero- könnyő

ebbıl l fokozott mellékn

knévi alak:

leggerissimo- legkönnyebb


che abbiamo un po'

di vivere la vita piú che puoi

ami bennünk

nk él l egy kicsit azért, hogy leélhess

lhessük

az életünket jobban, mint ahogy szeretnénk.

nk.

che- hogy

abbiamo- van nekünk nk ( a birtoklást kifejezı ige T/1

alakja)

un po’- egy kicsit ( un- uno, una- egy poco –

rövidebb alakja: po’- kicsit, kevésb

sbé)


Respira profondo apri le tue braccia al mondo

Lélegezz mélyen, m

tárd t

szét t karjaid a világ g felé,

respira- lélegezz legezz ( respirare- lélegezni legezni ige felszólító

módban)

profondo- mély, mélyenm

apri- nyisd ki ( aprire, , kitár- kinyitni ige felszólító

módban)

le tue_ _ a te ( birtokos névmn

vmás s T/ 2. sz. több t

birtok)

braccia- karok

al mondo- a világnak ( al- névelıvel

összevont

elölj

ljárószó )


abbraccia tutto quello che ci sta

tutta l'emozione che ci sta

s ölelj meg mindenkit, aki itt áll, teljes

érzelemmel (ölelj(

meg mindenkit), aki itt áll

abbraccia- ölelj meg ( abbracciare- megölelni

felsz.

mód)

tutto- minden, mindenki

quello- aki, amely, ami

che- aki

ci- itt

sta- áll ( stare- állni ige jelen idı kijelentı mód d E/3.)


Più che puoi, più che puoi

afferra questo istante e stringi

Più che puoi, più che puoi

e non lasciare mai la presa

Több, mint amit megtehetsz………

………..

Ragadd meg ezt a pillanatot és s szorítsd,

több, mint amit megtehetsz

és s nem hagyhatod soha elveszni,


c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi

di vivere la vita più che puoi

di vivere la vita piú che puoi

itt van minden szenvedély bennem, amit

te kívánsz, k

hogy átéld az életet jobban,

mint ahogyan szeretnéd.

hogy átéld az életet jobban, mint ahogyan

szeretnéd

More magazines by this user
Similar magazines