อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ Portable Ventilators

pdgth.com

อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ Portable Ventilators

PORTABLE VENTILATORS

พัดลมดูด / เปา อากาศ

Portable Ventilators

Duct & Accessories

63


PORTABLE VENTILATORS

PORTABLE VENTILATORS

CADET VENTILATOR

พัดลมเปา/ดูด อากาศ สำหรับทอสงอากาศขนาด

8 นิ้วสำหรับอุตสาหกรรมเบา

• โครงสรางวัสดุ Polymer ทนสารเคมี แข็งแรง

ไมผุงาย ไมเสียทรง

• มีระบบตัดไฟเมื่อความรอนสูง

• กำลังลม และแรงดันลมดี

CADET VENTILATOR

(Hazardous Location Model)

พัดลมเปา/ดูด อากาศขนาด 8 นิ้ว สำหรับ

ใชในสถานที่อันตราย / ไวไฟ

• โครงสรางวัสดุ Polymer แบบพิเศษ

ปองกันไฟฟาสถิตย

• มีระบบตัดไฟเมื่อความรอนสูง

• มอเตอรแบบปองกันการระเบิด

MODEL CAC

ระบบ Centrifugal แบบใชไฟฟา

เหมาะสำหรับงานที่เนนการดูด

MODEL VAC

ระบบ Vaneaxial แบบใชไฟฟา

เหมาะสำหรับงานที่เนนการเปา

MODEL CEP

ระบบ Centrifugal

แบบใชไฟฟาเหมาะ

สำหรับงานที่เนน

การดูด

MODEL CGM

ระบบ Centrifugal แบบใชเครื่องยนต

เหมาะสำหรับงานที่เนนการดูด

MODEL VEP

ระบบ Vaneaxial

แบบใชไฟฟาเหมาะ

สำหรับงานที่เนน

การเปา

MODEL

CAC 4

CEP 4

CGM 1

VAC 4

VEP 4

DRIVE

220 V 50Hz TE Motor 1/2HP

220 V 50Hz Haz Loc 1/2HP

Honda 2.5 HP GasolineEngine

220 V 50Hz TE Motor 1/2HP

220 V 50Hz Haz Loc 1/2HP

Free Air

845

845

1058

804

804

1-90˚

Duct Bends

717

717

897

730

730

AIRFLOW (CFM)

2-90˚

Duct Bends

704

704

882

720

720

3-90˚

Duct Bends

692

692

866

710

710

WEIGHT

(LBS/KG)

45/20

49/22

42/19

PORTABLE VENTILATORS

TA 16 พัดลมเปา/ดูด อากาศขนาด 16 นิ้ว สำหรับใชในสถานที่อันตราย

• ระบบ Vaneaxial

• ขับเคลื่อนโดยใชไฟฟา

• แรงขับ 5,500 ลบ.ฟุต/นาที

82

Length of Duct - Straight runs

Model

10˚ (3 m) 50˚ (15 m) 100˚ (30 m)

TA 16-5500 5320 CFM 4775 CFM 4250 CFM


PORTABLE VENTILATORS

RF

PORTABLE VENTILATORS

JECTAIR

Reaction Fan พัดลมระบายอากาศใชแรงดันอากาศ ขับเคลื่อน โครงสรางทำจาก

อลูมิเนียมอยางดี ปองกันการเกิดประกายไฟ เหมาะสำหรับใชในงานที่อันตราย และ

เกี่ยวกับสารไวไฟ

เครื่องเปาและดูดอากาศแบบ Flow Amplifier ขับเคลื่อนดวยแรงดัน อากาศ

หรือไอน้ำ กำลังสงอากาศ 1,660-8,900 ลบ.ฟุต / นาที

Model

RF-12

RF-16

RF-20

RF-24

psig

80

80

40

60

80

40

60

80

Inlet

Pressure

kg/cm2

5.6

5.6

2.8

4.2

5.6

2.8

4.2

5.6

scfm

61

144

125

160

210

230

324

400

FLEXIBLE AIRDUCT

JECTAIR TRIPOD

Air Consumed

scfm

m3/hr

104

246

212

271

357

391

550

680

Total Air Flow

cfm (m3/hr)

scfm

2,140

5,100

7,000

9,500

11,000

11,700

14,600

16,900

m3/hr

3,636

8,665

11,893

16,140

18,689

19,878

24,805

28,713

Delivery

Ratio

35

35

56

59

53

51

45

42

ทอลมสำหรับเปาและดูด ทำจากวัสดุ

ปองกันสารเคมี และสะเก็ดไฟงานเชื่อม

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8, 10, 12, 14

และ 16 นิ้ว ความยาว 10, 15, 20,

และ 25 ฟุต

INLET

PRESSURE

100 psig

7 kg/cm2

MODEL

3S-HP

3-HP

6-HP

8

9

TOTAL AIR FLOW

dfm (m3/hr)

1,660

2,820

1,860

3,160

4,870

8,274

6,750

11,469

8,900

15,121

AIR CONSUMED

scfm

72

122

72

122

153

260

282

479

410

479

23.0

25.3

31.8

23.9

21.7

DUCT & ACCESSORIES

DUCT CANISTER

กระเปาเก็บทอลม ทำจากโพลีเอธทีลีน

ทนทาน ใหความสะดวกสบาย ในการ-

ขนสงทอลม

ขาตั้งสำหรับพัดลม รุน JECTAIR

ปรับหมุนได 360 องศา

83

More magazines by this user
Similar magazines