EU Water Framework Directive - Kura River Basin

kura.aras.org

EU Water Framework Directive - Kura River Basin

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

PREFACE

The Republic of Armenia is looking for an enhanced cooperation with

the European Union. The priority areas for cooperation have been

agreed by the Armenian Government and the European Commission

in the country Strategy Paper for 2007-2013 under the European

Neighbourhood and Partnership Instrument. The mutually agreed

EU/Armenia Action Plan shows Armenia’s commitment to implement

jointly agreed priorities in compliance with international and European

norms and principles. The plan identified priority actions for key

environmental sectors including water management.

In the European Union the most important piece of legislation

covering protection of water environment is the Water Framework

Directive. It defines the key principles as well as the key objectives

and the implementation plan for the management of water resources

in the European Union.

This is the first publication of the Water Framework Directive in the

Armenian language. We hope it will help Armenia’s decision makers

to better understand the European approach to water management

and will facilitate integration of this approach into water management

legislation and practices in Armenia.

The publication is prepared under the European Union funded

regional project Trans-boundary River Management Phase II for the

Kura River basin (TACIS/2007/134-398). The project partner is

Ministry of Nature Protection, the leading government body in setting

environmental and water management policies in Armenia.

March 2009

Yerevan

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Նախաբան

Հայաստանն ընդլայնում է համագործակցությունը Եվրոպայի միության

(ԵՄ) հետ: Համագործակցության առաջնահերթ ոլորտները

համաձայնեցվել են ՀՀ կառավարության և Եվրոպական հանձնաժողովի

միջև, ինչն ամրագրված է եվրոպական հարևանության և

համագործակցության 2007-2013թթ. ռազմավարական ծրագրում:

ԵՄ-Հայաստան փոխհամաձայնեցված գործողությունների ծրագիրը

ներառում է առաջնահերթ միջոցառումներ իրականացնելու ՀՀ

պարտավորությունները` համաձայն միջազգային և եվրոպական

նորմերի և սկզբունքների: Պլանը բացահայտել է բնապահպանության

ոլորտի մի շարք առաջնահերթություններ, ներառյալ ջրային

ռեսուրսների կառավարումը:

Ջրային միջավայրի պաշտպանությանը նվիրված Եվրամիության

ամենակարևոր օրենսդրական փաստաթուղթը Ջրային շրջանակային

դիրեկտիվն է: Այն սահմանում է Եվրոպական Միությունում

ջրային ռեսուսրների կառավարման հիմնական սկզբունքները,

նպատակներն ու իրականացման պլանը: Ներկայացնում ենք հայերեն

լեզվով Ջրային շրջանակային դիրեկտիվի առաջին հրատարակությունը:

Հուսով ենք, որ այն կօգնի Հայաստանում որոշումներ

կայացնողներին` ավելի լավ ըմբռնելու ջրերի կառավարման եվրոպական

մոտեցումները և կխթանի այդ մոտեցումների ներառումը

Հայաստանում ջրերի կառավարման ոլորտում:

Սույն հրատարակումն իրականացվել է ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող

“Քուռի ավազանի անդրսահմանային գետերի կառավարում – II

փուլ” (TACIS/2007/134-398) տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում:

Ծրագրի գործընկերն է ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը,

որը Հայաստանում բնապահպանության և ջրային ռեսուրսների

կառավարման պատասխանատու գերատեսչությունն է:

Մարտ 2009թ.

Երևան

i

ii


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Ընդհանուր տեղեկություններ ՋՇԴ մասին

Ջրային շրջանակային դիրեկտիվը (ՋՇԴ) հանդիսանում է Եվրոպայում

ջրերի պահպանության ամենակարևոր օրենսդրական փաստաթուղթը:

Այն սահմանում է նոր օրենդրական մոտեցում` դնելով

Եվրոպայում ջրերի որակի և պահպանության տպավորիչ նպատակներ,

ինչպես նաև հիմնվում է ջրերի կառավարման գետավազանային

մոտեցման վրա:

Գոյություն ունեն ԵՄ օրենսդրական չորս այլ փաստաթղթեր, որոնք

մնում են ուժի մեջ ՋՇԴ-ի հետ մեկտեղ: Դրանք են.

• Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման դիրեկտիվ,

• Լողավազանային ջրերի դիրեկտիվ,

• Նիտրատների դիրեկտիվ,

• Խմելու ջրի դիրեկտիվ:

Ջրային շրջանակային դիրեկտիվը (2000/60/EC) տարածվում է ջրի

բոլոր դասերի վրա (գետեր, լճեր, ստորերկրյա ջրեր, ինչպես նաև

առափնյա ջրեր և անցումային ջրեր) և հստակորեն սահմանում է

հետևյալ նպատակները.

• Ջրի “լավ վիճակի” անհրաժեշտ է հասնել մինչև 2015թ.;

• Եվրոպայում ջրային ռեսուրսների օգտագործումը պետք է լինի

կայուն:

Դիրեկտիվը հիմնված է հետևյալ առանցքային գաղափարների վրա.

• Տպավորիչ նպատակների սահմանում` ապահովելու, որպեսզի

բոլոր ջրերը հասնեն “լավ վիճակի” մինչև 2015թ.,

• Ջրերի բոլոր դասերի պաշտպանություն,

• Պահանջ, որ ջրերի կառավարումն իրականացվի գետավազանային

մակարդակով` գետավազանային կառավարման պլանների

միջոցով: Անդրսահմանային ջրային մարմինների դեպքում

անհրաժեշտ է ապահովել համագործակցություն երկրների

միջև,

iii

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

• Ջրերի կառավարման ոլորտում բոլոր շահագրգիռ կողմերի ակտիվ

մասնակցության ապահովում, ներառյալ ոչ կառավարական

կազմակերպություններն ու տեղական համայնքները,

• Ջրերի գնագոյացման քաղաքականության պահանջ` հիմնված

“օգտագործողն է վճարում” սկզբունքի վրա,

• Շրջակա միջավայրի և նրանից կախում ունեցողների հետաքրքրությունների

հավասարակշռում:

Բոլոր անդամ երկրներում և սահմաններից դուրս այս տպավորիչ

նպատակներին հասնելու և դիրեկտիվի պատշաճ իրականացում

ապահովելու նպատակով` սահմանվել է իրականացման պլանավորման

եռափուլ գործընթաց.

1. Առաջին քայլը ներառում է ջրային մարմինների նախնական

բնութագրում` հիմնված գոյություն ունեցող աշխարհագրական,

հիդրոլոգիական և որակի տվյալների վրա: Այս գործողության

արդյունքում կորոշվեն այն ջրային մարմինները, ո-

րոնք գտնվում են “վտանգի տակ” (այսինքն առկա է մարդածին

ճնշումների արդյունքում էկոլոգիական որակի նշանակալի

փոփոխում), “հնարավոր վտանգի տակ” (անհրաժեշտ տեղեկատվության

պակաս` որոշելու կամ մեղմելու որակի փոփոխումը)

կամ “ոչ ռիսկային” (որակի փոփոխման բացակայություն

կամ չնչին փոփոխում): Այս առաջին գնահատումը ներառում

է նաև տնտեսական վերլուծություն:

2. Երկրորդ քայլը ՋՇԴ-ին համապատասխան մոնիտորինգային

ցանցի ստեղծումն է: Հիմնվելով մոնիտորինգի արդյունքների

վրա` կարող են վերանայվել ինչպես ջրային մարմինների

բնութագրումը, այնպես էլ կենսաբանական ու քիմիական որակական

տարրերը հաշվի առնելով իրականացված վիճակի

գնահատումը: Արդյունքում անհրաժեշտ է իրականացնել Ջրային

շրջանակային դիրեկտիվի պահանջներին բավարարող

ջրային մարմինների վիճակների դասակարգում:

3. Վերջապես, բոլոր գետային ավազանների համար անհրաժեշտ

է մշակել գետավազանային կառավարման պլանների նախնական

տարբերակներ, որոնք կներառեն նաև միջոցառումների

ծրագրեր: Մինչ կառավարման պլանները կբերվեն վերջնական

iv


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

տեսքի և կներկայացվեն Հանձնաժողովին, գետավազանային

մարմինները պետք է ապահովեն պլանների ներկայացումը

հասարակությանը և բաց քննարկումը:

Պլանավորման առաջին շրջափուլը տևում է մինչև 2009թ, որից հետո

պլանները պետք է վերանայվեն յուրաքանչյուր վեց տարին մեկ

և համապատասխանաբար թարմացվեն:

Նպատակներ

Ջրային շրջանակային դիրեկտիվի առաջնային նպատակը մինչև

2015թ. ջրերի` լավ վիճակի հասնելն է: Ջրային մարմնի լավ վիճակն

իր մեջ ներառում է լավ էկոլոգիական վիճակ և լավ քիմիական վիճակ

մակերևութային ջրերի համար, կամ լավ քիմիական ու լավ

քանակական վիճակ ստորերկրյա ջրերի համար:

Դիրեկտիվի Հավելված V-ը սահմանում է, թե ինչպես որոշել լավ է-

կոլոգիական վիճակը: Հնարավոր “գերազանց”, “լավ” և “միջին” վիճակներ

են նշվում տարբեր որակի տարրերի համար: Որակի տարրերը

ներառում են.

• Կենսաբանական տարրեր, ինչպես օրինակ, որոշակի ջրային

բույսերի (ջրային ֆլորա) կամ կենդանիների (բենթոսային անողնաշարավոր

ֆաունա) կառուցվածքն ու տարածվածությունը,

• Հիդրոմորֆոլոգիական տարրեր, ինչպես օրինակ, ջրային հոսքի

քանակ և դինամիկա, գետի շարունակականություն կամ

մորֆոլոգիական պայմաններ,

• Քիմիական և ֆիզիկա-քիմիական տարրեր, ինչպես օրինակ,

սնուցման պայմանները (ազոտի և ֆոսֆորի կոնցենտրացիաներ),

աղակալման վիճակ և աղտոտում վտանգավոր տարրերով:

“Գերազանց վիճակ” ունեցող էկոհամակարգը չի կրում ոչ մի կամ

համարյա ոչ մի մարդածին ազդեցություն: Այլ բառերով, այն հնարավորին

չափ մոտ է բնական պայմաններին: Դրան նաև անվանում

են “լավ էկոլոգիական վիճակի հղումային պայմաններ”: Թե որոնք

են այդ հղումային պայմանները տվյալ էկոհամակարգի համար`

v

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

կախված է էկոհամակարգի բնական բնութագրիչներից և աշխարհագրական

տարածաշրջանից:

Անդամ երկրներում հղումային պայմանների սահմանման համարժեքությունն

ու համեմատելիությունն ապահովելու նպատակով բոլոր

անդամ երկրները մասնակցում են մոնիտորինգի մեթոդների

“ունիֆիկացման” գործողությանը: Այս գործողության նպատակն է

Եվրոպական համայնքի երկրներում ապահովել էկոլոգիական ո-

րակի գնահատման համեմատելի համակարգերի և մակերևութային

ջրերի էկոլոգիական որակի ունիֆիկացված չափանիշների կիրառում:

Եվրոպայում գոյություն ունի աշխարհագրական

ունիֆիկացման 14 խումբ (ԱՈՒԽ), որոնք աշխատում են նշված

նպատակին հասնելու համար:

Ի լրումն “լավ վիճակի” հասնելու նպատակի, սահմանված են նաև

հետևյալ խնդիրները.

• Մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի վիճակի վատթարացման

բացառում, ինչպես նաև ջրային մարմինների պահպանության,

բարելավում ու վերականգնում,

• Մակերևութային ջրերի առաջնային նյութերով աղտոտման աստիճանական

կրճատում, և առաջնային վտանգավոր նյութերով

աղտոտման միանգամից կամ աստիճանաբար վերացում, ինչպես

նաև դեպի ստորերկրյա ջրեր աղտոտիչների հոսքի կանխում

և սահմանափակում,

• Ստորերկրյա ջրերում աղտոտիչների աճի միտումի փոփոխում,

• Պահպանվող տարածքների համար Եվրոպական համայնքի

օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտների և նպատակների

իրականացում:

Ջրային շրջանակային դիրեկտիվը նաև կիրառվում է խիստ փոփոխված

և արհեստական ջրային մարմինների համար: Ջրի այս

դասերի համար սահմանված են “յուրահատուկ նպատակներ”: Ըստ

այդմ, մինչև 2015թ. անհրաժեշտ է հասնել միայն “լավ էկոլոգիական

պոտենցիալի”: ՋՇԴ-ն նաև շատ խիստ չափանիշներ է սահմանում

vi


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

այդօրինակ արհեստական և խիստ փոփոխված ջրային մարմինների

որոշման համար:

Շրջակա միջավայրի նպատակները և այն հանգամանքները (բացառությունները),

որոնք կարող են կիրառվել երկրների կողմից, սահմանված

են ՋՇԴ-ի հոդված 4-ում: Բացառությունները կազմում են

ՋՇԴ շրջակա միջավայրի նպատակների անբաժան մասը: Դրանք

անդամ երկրներին հնարավորություն են ընձեռում շեղվել “լավ վիճակի”

նպատակից: Այդօրինակ շեղումները տատանվում են փոքր

ժամանակավոր բացառություններից, ինչպես օրինակ 2015թ. վերջնաժամկետի

երկարացումը, մինչև միջնաժամկետ և երկարաժամկետ

բացառությունները “լավ վիճակի” հասնելու նպատակից:

Հասարակության մասնակցություն

Բոլոր շահագրգիռ կողմերը, ինչպես օրինակ ոչ կառավարական

կազմակերպությունները (ՈԿԿ-ներ), տեղական համայնքները և

ջրամատակարարման կազմակերպությունները, պետք է ներգրավված

լինեն գետավազանային կառավարման պլանի պատրաստման

քննարկումներին` հետապնդելով հետևյալ երեք հիմնական նպատակները.

• տեղյակ պահել գետավազանին առնչվող հնարավոր խնդիրների

մասին բոլոր շահագրգիռ կողմերին,

• տեղեկատվություն հավաքել տեղական և տարածաշրջանային

շահագրգիռ կողմերից պահանջարկի և առկա խնդիրների

մասին,

• բացահայտել և բացատրել շրջակա միջավայրի վիճակը բարելավելու

տարբեր այլընտրանքային մոտեցումները և համաձայնության

հասնել իշխանությունների և շահագրգիռ կողմերի միջև:

Տեղական ու տարածաշրջանային իշխանությունների, ինչպես նաև

ջրերի կառավարման ոլորտում ներգրավված այլ շահագրգիռ կողմերի

հետ քննարկումները պետք է հանգեցնեն ծախս-եկամուտ հարաբերակցության

հստակ պատկերացման, և ճանապարհ հարթեն

հնարավոր միջոցառումների պլանավորման կամ այլընտրանքային

vii

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

միջոցառումներում առաջնայնությունների սահմանման համար:

Այս գործողությունը պետք է կա’մ վերահաստատի սահմանված

նպատակները, կա’մ հանգեցնի հնարավոր բացառությունների ընդունմանը:

Անցյալում շատ հաճախ պլանի իրականացման ընթացքը

չի գնահատվել և անդամ երկրները չափազանց հետ են մնացել

նախանշված ժամանակացույցից կամ նրանց գործողությունները

չեն համապատասխանել նախապես սահմանված նպատակներին:

Այսպիսի խնդիրներից կարելի է խուսափել Եվրոպական համայնքի

երկրների ջրային ոլորտի արհեստավարժ մասնագետների միջև

տեղեկատվության և փորձի փոխանակման ցանցի ստեղծմամբ:

Գետավազանային կառավարման պլաններ և միջոցառումների

ծրագրեր

Քանի որ ջուրն իսկապես սահման չի ճանաչում, նրա կայուն օգտագործումն

ու պահպանումը պետք է իրականացվի` հիմնվելով

հիդրոլոգիական սահմանների վրա և, եթե անհրաժեշտ է, միջ-ինստիտուցիոնալ

կամ նաև միջազգային համագործակցության արդյունքում:

Ուստի Ջրային շրջանակային դիրեկտիվը սահմանում է, որ կառավարման

գործառույթները պետք է միտված լինեն տվյալ աշխարհագրական

տարածքի կամ գետավազանային տարածքի նպատակների

իրականացմանը: Այդ տարածքները հիմնականում սահմանվում

են` հաշվի առնելով մակերևութային ջրերի ջրհավաք ավազանները`

համապատասխան ստորերկրյա ջրերի ավազանների և առափնյա

ջրային մարմինների հետ մեկտեղ:

Յուրաքանչյուր գետավազանային տարածքի համար անհրաժեշտ է

սահմանել գետավազանային պլանավորման գործընթաց: Նախնական

գետավազանային պլանը հանդիսանում է այդ պլանավորման

գործընթացի (վերլուծություն, մոնիտորինգ, նպատակների սահմանում,

ջրի վիճակի պահպանմանն ու բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ)

առաջին հիմնաքարը: Այն կհրատարակվի 2009 թվականին:

Գետավազանային կառավարման պլանը.

viii


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

• կգրանցի գետավազանային տարածքում գտնվող ջրային մարմինների

ներկա վիճակը,

• կսահմանի նպատակներին հասնելու համար պլանավորվող միջոցառումները,

• հանդես կգա որպես Հանձնաժողովի և հասարակության առջև

հաշվետու լինելու հիմնական մեխանիզմ:

Գետավազանային կառավարման պլանավորման գործընթացը ներառում

է Ջրային շրջանակային դիրեկտիվի շրջակա միջավայրի

նպատակներին ծախս-արդյունավետ ձևով հասնելու համար ավազանային

մակարդակով միջոցառումների ծրագրի մշակում: Միջոցառումների

ծրագրի պլանավորումը, իրականացումն ու գնահատումը

կրկնվող գործընթաց է, որը հնարավոր է ներառի գետավազանային

կառավարման պլանների առաջին (2009թ), երկրորդ

(2015թ) կամ հետագա փուլերը (2021, 2027թթ): Հիմնական միջոցառումները

ներառում են արտանետումների սահմանային արժեքների

որոշման, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի որակի ստանդարտների

սահմանման միջոցով աղտոտման վերահսկողություն աղբյուրում:

Տնտեսական գործիքների օգտագործումը, ինչպես օրինակ ջրի

վճարները, մաս են կազմում հիմնական միջոցառումների: Այստեղ

մասնավորապես պետք է հաշվի առնվի “աղտոտողն է վճարում”

սկզբունքը: Դիրեկտիվը նպատակաուղղված է ապահովելու, որպեսզի

ջրի վճարների քաղաքականությունը բարելավի ջրային ռեսուրսների

կայուն օգտագործումը:

Պլանավորման գործընթացը` միջոցառումների ծրագրի իրականացման

հետ միասին սովորաբար կազմում է գետավազանային

կառավարման ամբողջական գործընթացը:

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Ինչի՞ն է փոխարինում ՋՇԴ-ն

Ջրային Շրջանակային Դիրեկտիվը համապարփակ օրենսդրական

փաստաթուղթ է, որը հաշվի է առնում արդեն իսկ Եվրոպական

օրենսդրությամբ կարգավորվող ջրային քաղաքականությունը:

1. Հետևյալ օրենդրական ակտերը ուժը կորցրած են ճանաչվելու

ՋՇԴ-ի ուժի մեջ մտնելուց յոթ տարի անց.

• 1975թ. հունիսի 16-ի №75/440/EEC դիրեկտիվը, որը վերաբերվում

է անդամ երկրներում մակերևութային ջրերից խմելու

նպատակներով ջրառի որակին,

• Խորհրդի 1977թ. դեկտեմբերի 12-ի №77/795/EEC դիրեկտիվը,

որը ստեղծում է ընդհանուր ընթացակարգեր Եվրոպական համայնքում

մակերևութային քաղցրահամ ջրերի որակի մասին

տեղեկատվության փոխանակության համար,

• Խորհրդի 1979թ. հոկտեմբերի 9-ի №79/869/EEC դիրկտիվը, որը

վերաբերվում է անդամ երկրներում մակերևութային ջրերից

խմելու նպատակներով ջրառի նմուշառման ու անալիզի հաճախությանն

ու չափման մեթոդներին:

2. Հետևյալ օրենդրական ակտերը ուժը կորցրած են ճանաչվելու

ՋՇԴ-ի ուժի մեջ մտնելուց տասներեք տարի անց.

• Խորհրդի 1978թ. հուլիսի 18-ի №78/659/EEC դիրեկտիվ ձկների

բնակմիջավայրի պահպանության և բարելավման համար անհրաժեշտ

քաղցրահամ ջրերի որակի վերաբերյալ,

• Խորհրդի 1979թ. հոկտեմբերի 30-ի №79/923/EEC դիրեկտիվ

(կակղամորթային ջրերի դիրեկտիվ),

• Խորհրդի 1979թ. դեկտեմբերի 17-ի №80/68/EEC դիրեկտիվ որոշակի

վտանգավոր նյութերով աղտոտումից ստորերկրյա ջրերը

պահպանելու վերաբերյալ,

• №76/464/EEC դիրեկտիվն ամբողջությամբ, բացառությամբ հոդված

6-ի, որը ուժը կորցրած է ճանաչվում սույն դիրեկտիվի

ուժի մեջ մտնելու պահից:

ix

x


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

3. №76/464/EEC դիրեկտիվի համար կիրառվում են հետևյալ անցումային

դրույթները.

(ա) Սույն դիրեկտիվի հոդված 16-ում ընդունված առաջնային նյութերի

ցանկը պետք է փոխարինի Հանձնաժողովի` 1982թ. հունիսի

22-ին Խորհրդին ուղղված առաջնային նյութերի ցանկին,

(b) №76/464/EEC դիրեկտիվի հոդված 7-ի նպատակների համար

անդամ երկրները կարող են կիրառել սույն դիրեկտիվով սահմանված

աղտոտման հիմնախնդիրների և դրանք ծնող աղտոտիչների

որոշման, որակի ստանդարտների որոշման և միջոցառումների ընդունման

սկզբունքները:

Դիրեկտիվի իրականացման ժամանակացույցը

Տարի Խնդիր Հոդված №

2000 Դիրեկտիվը մտել է ուժի մեջ 25

2003 Համապատասխանություն ազգային օրենսդրությանը 23

2003 Գետավազանային տարածքների և մարմինների որոշում 3

2004

Գետային ավազանների բնութագրում. ճնշումներ,

ազդեցություններ և տնտեսական վերլուծություն

5

2006 Մոնիտորինգային ցանցի ստեղծում 8

2006

Հասարակական խորհրդակցությունների սկիզբ

(ամենաուշը)

14

2008

Գետավազանային կառավարման պլանի նախնական

տարբերակի ներկայացում

13

2009

Գետավազանային կառավարման պլանի ընդունում,

ներառյալ միջոցառումների ծրագիրը

11 և 13

2010 Գնային քաղաքականության ներմուծում 9

2012 Միջոցառումների ծրագրի իրականացում 11

2015 Շրջակա միջավայրի նպատակների իրականացում 4

2021 Կառավարման երկրորդ շրջափուլի ավարտ 4 և 13

2027 Կառավարման երրորդ շրջափուլի ավարտ 4 և 13

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Նախաբան ...................................................................................................... i

Ընդհանուր տեղեկություններ ՋՇԴ մասին ........................................... iii

Նպատակներ ................................................................................................ v

Հասարակության մասնակցություն....................................................... vii

Գետավազանային կառավարման պլաններ և միջոցառումների

ծրագրեր...................................................................................................... viii

Ինչի՞ն է փոխարինում ՋՇԴ-ն ................................................................... x

Դիրեկտիվի իրականացման ժամանակացույցը ................................. xi

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ ԴԻՐԵԿՏԻՎ

№2000/60/EC (23 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, 2000Թ.) ............................................... 3

Հոդված 1. Նպատակը ............................................................................... 15

Հոդված 2. Սահմանումներ ...................................................................... 16

Հոդված 3. Վարչական գործողությունների համակարգում

գետավազանային տարածքներում........................................................ 22

Հոդված 4. Շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակներ..... 24

Հոդված 5. Գետավազանային տարածքների բնութագրիչներ,

շրջակա միջավայրի վրա մարդածին ներգործության

ուսումնասիրություն և ջրօգտագործման տնտեսական

վերլուծություն............................................................................................ 31

Հոդված 6. Պահպանվող տարածքների ռեգիստր ............................... 32

Հոդված 7. Խմելու նպատակով ջրառ..................................................... 32

Հոդված 8. Մակերևութային ջրերի վիճակի, ստորերկրյա ջրերի

վիճակի և պահպանվող տարածքների մոնիտորինգ ........................ 33

Հոդված 9. Ջրային ոլորտի ծառայությունների ծախսածածկում..... 34

Հոդված 10. Համալիր մոտեցում կետային և ցրված աղբյուրներից

աղտոտումների համար ........................................................................... 35

Հոդված 11. Միջոցառումների ծրագիր.................................................. 37

xi


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Հոդված 12. Խնդիրներ, որոնք չեն կարող կարգավորվել անդամ

երկրների մակարդակով........................................................................... 42

Հոդված 13. Գետավազանային կառավարման պլաններ .................. 43

Հոդված 14. Հասարակական տեղեկատվություն և

խորհրդատվություն................................................................................... 44

Հոդված 15. Հաշվետվություններ ............................................................ 45

Հոդված 16. Ջրի աղտոտման դեմ ուղղված ռազմավարություններ 46

Հոդված 17. Ստորերկրյա ջրերի աղտոտումը կանխարգելող և

վերահսկող ռազմավարություն .............................................................. 50

Հոդված 18. Հանձնաժողովի զեկույցները ............................................. 51

Հոդված 19. ԵՄ հետագա միջոցառումների ծրագրեր ........................ 53

Հոդված 20. Դիրեկտիվի տեխնիկական փոփոխություններ............. 53

Հոդված 21. Կարգավորող կոմիտե......................................................... 54

Հոդված 22. Ժամանակավոր և անցումային դրույթներ ..................... 54

Հոդված 23. Պատժամիջոցներ ................................................................. 56

Հոդված 24. Իրականացումը .................................................................... 56

Հոդված 25. Ուժի մեջ մտնելը................................................................... 57

Հոդված 26. Հասցեատերեր....................................................................... 57

ՀԱՎԵԼՎԱԾ I .............................................................................................. 58

ՀԱՎԵԼՎԱԾ II............................................................................................. 60

ՀԱՎԵԼՎԱԾ III ........................................................................................... 75

ՀԱՎԵԼՎԱԾ IV ........................................................................................... 76

ՀԱՎԵԼՎԱԾ V............................................................................................. 77

ՀԱՎԵԼՎԱԾ VI ......................................................................................... 137

ՀԱՎԵԼՎԱԾ VII........................................................................................ 139

ՀԱՎԵԼՎԱԾ VIII ...................................................................................... 143

ՀԱՎԵԼՎԱԾ IX.......................................................................................... 144

ՀԱՎԵԼՎԱԾ X........................................................................................... 145

ՀԱՎԵԼՎԱԾ XI.......................................................................................... 147

2

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ ԴԻՐԵԿՏԻՎ

№2000/60/EC (23 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, 2000Թ.)

ՋՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԸ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ

ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Հիմք ընդունելով Եվրոպական միության հիմնադրման համաձայնագիրը

և, մասնավորապես, նշված համաձայնագրի հոդված

175(1)-ը,

Հիմք ընդունելով Հանձնաժողովի առաջարկությունը 1 ,

Հիմք ընդունելով Սոցիալ-տնտեսական կոմիտեի կարծիքը 2 ,

Հիմք ընդունելով Տարածաշրջանների կոմիտեի կարծիքը 3 ,

Գործելով Համաձայնագրի հոդված 251-ում 4 սահմանված կարգի

համաձայն, ինչպես նաև 2000թ. հուլիսի 18-ին Համաձայնեցման

հանձնաժողովի ընդունած միացյալ տեքստին համահունչ,

Հաշվի առնելով, որ.

(1) Ջուրը տարբերվում է այլ առևտրային ապրանքներից և հանդիսանում

է ավելի շուտ ժառանգություն, որը կարիք ունի պահպանության

և համապատասխան վերաբերմունքի:

(2) 1998թ. Ֆրանկֆուրտի ԵՄ Ջրային քաղաքականության նախարարական

սեմինարի եզրակացությունները շեշտադրել են էկոլոգիական

որակի վերաբերյալ ԵՄ օրենսդրություն ունենալու կարիքը:

Խորհուրդը, 1988թ. հունիսի 28-ի իր բանաձևում 5 կոչ է արել Հանձնաժողովին

ներկայացել ԵՄ մակերևութային ջրերի էկոլոգիական

որակի բարելավմանն ուղղված առաջարկներ:

(3) 1991թ. Հաագայի ստորերկրյա ջրերին նվիրված սեմինարի հռչակագիրը

շեշտել է քաղցրահամ ջրերի քանակի և որակի երկարա-

3


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ժամկետ վատթարացումից խուսափելու նպատակով գործողությունների

իրականացման կարիքը, ինչպես նաև կոչ է արել մշակել

մինչև 2000թ. իրականացվելիք գործողությունների ծրագիր` նպատակաուղղված

քաղցրահամ ռեսուսրների կայուն կառավարմանն

ու պաշտպանությանը: 1992թ. փետրվարի 25-ի 6 և 1995թ. փետրվարի

20-ի 7 բանաձևերում Խորհուրդը պահանջել է մշակել ստորերկրյա

ջրերի գործողությունների ծրագիր, ինչպես նաև վերանայել

Խորհրդի №80/68/EEC դիրեկտիվը (17 դեկտեմբերի, 1979թ.)` նվիրված

ստորերկրյա ջրերի պահպանությանը որոշակի վտանգավոր

նյութերով աղտոտումից 8 , որպես քաղցրահամ ջրերի պահպանության

համապարփակ քաղաքականության բաղկացուցիչ մաս:

(4) Եվրոպական համայնքի երկրներում ջրերը գտնվում են աճող

ճնշումների տակ` կապված տարբեր նպատակներով օգտագործման

համար լավ որակի և բավարար քանակի ջրի պահանջարկի

շարունակական աճի հետ: 1995թ. նոյեմբերի 10-ին Եվրոպայի

Շրջակա միջավայրի եվրոպական գործակալությունը իր` “Շրջակա

միջավայրը Եվրոպական միությունում–2005” զեկույցում հաստատել

է Եվրոպական համայնքի ջրերի ինչպես որակի, այնպես էլ քանակի

տեսանկյունից պահպաությանն ուղղված գործողությունների

կարիքը:

(5) 1995թ. դեկտեմբերի 18-ին Խորհուրդն ընդունեց եզրակացություններ,

որոնցով պահանջվում էր կազմել նոր շրջանակային դիրեկտիվ,

որը կսահմաներ Եվրոպական միության կայուն ջրային

քաղաքականության հիմնական սկզբունքները և կոչ էր անում

Հանձնաժողովին ներկայացնել առաջարկություն:

(6) 1996թ. փետրվարի 21-ին Հանձնաժողովն ընդունեց Եվրոպական

Խորհրդարանին և Եվրոպական Միության Խորհրդին ուղղված հաղորդագրություն,

որով սահմանվում էին ԵՄ ջրային քաղաքականության

սկզբունքները:

(7) 1996թ. սեպտեմբերի 9-ին Հանձնաժողովը ներկայացրեց Եվրոպական

խորհրդարանի և ԵՄ խորհրդի որոշման նախագիծ` ստորերկրյա

ջրերի համապարփակ կառավարման և պահպանության

վերաբերյալ 9 : Այդ նախագծում Հանձնաժողովը շեշտադրել է քաղցրահամ

ջրերի ջրառի կարգավորման, ինչպես նաև քաղցրահամ

4

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ջրերի որակի և քանակի մոնիտորինգի կանոնակարգերի ստեղծման

կարիքը:

(8) 1995թ. մայիսի 29-ին Հանձնաժողովն ընդունեց Եվրոպական

խորհրդարանին և Եվրոպական միության խորհրդին ուղղված հաղորդագրություն

խոնավ տարածքների խելամիտ օգտագործման և

պահպանման վերաբերյալ, որով ընդունեց դրանց` ջրային ռեսուրսների

պահպանության կարևոր գործառույթը:

(9) Անհրաժեշտ է մշակել Եվրոպական համայնքի համապարփակ

քաղաքականություն ջրային ոլորտի համար:

(10) 1996թ. հունիսի 25-ին Խորհուրդը, 1996թ. սեպտեմբերի 19-ին

Տարածաշրջանների կոմիտեն, 1996թ. սեպտեմբերի 26-ին Տնտեսական

և սոցիալական հարցերի կոմիտեն, ինչպես նաև 1996թ. հոկտեմբերի

23-ին Եվրոպական խորհրդարանը պահանջել են Հանձնաժողովից

հանդես գալ Խորհրդի դիրեկտիվի մշակման առաջարկությամբ,

որը կստեղծի Եվրոպական ջրային քաղաքականության

շրջանակ:

(11) Ինչպես սահմանված է Եվրոպական համայնքի Համաձայնագրի

հոդված 174-ում, շրջակա միջավայրի ոլորտում Եվրոպական

համայնքի քաղաքականությունը պետք է խթանի շրջակա միջավայրի

որակի պաշտպանության, պահպանության և բարելավման,

բնական ռեսուրսների խելամիտ ու ռացիոնալ օգտագործման նպատակների

իրականացումը, և պետք է հիմնված լինի նախազգուշական

սկզբունքի վրա, “աղտոտողն է վճարում” մոտեցման, ինչպես

նաև այն սկզբունքների վրա, որոնցով կանխարգելող գործողություններ

են իրականացվում շրջակա միջավայրին սպառնացող վտանգը,

որպես առաջնայնություն, աղբյուրում վերացնելու նպատակով:

(12) Եվրոպական համայնքի Համաձայնագրի հոդված 174-ի համաձայն`

շրջակա միջավայրի քաղաքականության մշակման ընթացքում,

Եվրոպական համայնքը պետք է հաշվի առնի գոյություն ունեցող

գիտական և տեխնիկական տվյալները, Համայնքի տարբեր

տարածաշրջաններում շրջակա միջավայրի վիճակը, Համայնքի,

որպես մի ամբողջություն, տնտեսական և սոցիալական զարգացումը

և տարածաշրջանների համաչափ զարգացումը, և գործողությունների

իրականացման կամ չիրականացման դեպքում պո-

5


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

տենցիալ օգուտներն ու ծախսերը:

(13) Եվրոպական համայնքի ներսում առկա են բազմազան պայմաններ

և կարիքներ, որոնք պահանջում է տարբեր առանձնահատուկ

լուծումներ: Այս բազմազանությունը անհրաժեշտ է հաշվի

առնել գետավազանի շրջանակներում ջրերի պահպանությունը և

կայուն օգտագործումն ապահովող գործողությունների պլանավորման

և իրականացման ժամանակ: Որոշումները պետք է կայացվեն

հնարավորինս մոտ այն տարածքներին, որտեղ ջուրն օգտագործվում

է կամ ազդեցության է ենթարկվում: Առաջնայնություն պետք է

տրվի անդամ երկրների իրավասությունների ներքո իրականացվող

գործողություններին` տարածաշրջանային կամ տեղական մակարդակներով

տեղայնացված միջոցառումների ծրագրերի մշակման

միջոցով:

(14) Սույն դիրեկտիվի հաջողությունը կախված է Եվրոպական համայնքի,

անդամ երկրների և տեղական մակարդակում սերտ համագործակցությունից

և համահունչ գործողություններից, ինչպես նաև

տեղեկատվությունից, խորհրդատվություններից և հասարակության

մասնակցությունից, ներառյալ օգտագործողները:

(15) Ջրամատակարարումը հանդիսանում է ընդհանուր հետաքրքրության

ծառայություն, ինչպես սահմանված է Եվրոպայում

ընդհանուր հետաքրքրության ծառայությունների վերաբերյալ

Հանձնաժողովի հաղորդագրության մեջ 10 :

(16) Անհրաժեշտ է ջրի պահպանության և կայուն կառավարման

ներառումը Եվրոպական համայնքի այլ ոլորտների քաղաքականությունների

մեջ, ինչպիսին են էներգետիկան, տրանսպորտը,

գյուղատնտեսությունը, ձկնաբուծությունը, տարածաշրջանային

քաղաքականությունն ու տուրիզմը: Սույն դԴիրեկտիվը պետք է

հիմքեր ապահովի շարունակական երկխոսության և քաղաքականության

ոլորտներ հետագա ինտեգրացման ռազմավարությունների

մշակման համար: Սույն դիրեկտիվը կարող է կարևոր ներդրում

ունենալ անդամ երկրների միջև և մասնավորապես Եվրոպական

տարածական զարգացման հեռանկարի (ԵՏԶՀ) բնագավառում:

(17) Արդյունավետ և համաձայնեցված ջրային քաղաքականությու-

6

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

նը պետք է հաշվի առնի ծովածոցերում, փակ ծովերում, ափերի

կամ գետախորշերի շրջակայքում գտնվող ջրային էկոհամակարգերի

խոցելիությունը, քանի որ այս էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը

խստորեն կախված է իրենց մեջ հոսող ներքին ջրերի ո-

րակից: Գետավազաններում ջրի վիճակի պահպանումը տնտեսական

օգուտ կապահովի` նպաստելով ձկնային պաշարների պահպանությանը,

ներառյալ ձկների ափամերձ պոպուլյացիաները:

(18) Եվրոպական համայնքի ջրային քաղաքականությունը պահանջում

է թափանցիկ, արդյունավետ և համաձայնեցված օրենսդրական

շրջանակների առկայություն: Եվրոպական համայնքը գործողությունների

համար պետք է ապահովի ընդհանուր սկզբունքներ և

շրջանակներ: Սույն դիրեկտիվը պետք է ապահովի այդպիսի շրջանակներ,

ինչպես նաև համակարգի ու ինտեգրի, իսկ հետագայում

նաև զարգացնի, Եվրոպական համայնքում ջրերի պահպանության

ու կայուն օգտագործման համընդհանուր սկզբունքներն ու կառուցվածքները:

(19) Սույն դիրեկտիվը նպատակաուղղված է Եվրոպական համայնքում

ջրային միջավայրի պահպանմանն ու բարելավմանը: Այս

նպատակը նախ և առաջ վերաբերում է ջրերի որակի խնդրին: Ջրի

քանակի վերահսկումը հանդիսանում է լրացուցիչ բաղադրիչ` ջրի

լավ որակի ապահովման համար, այդ իսկ պատճառով ջրի քանակն

ապահովող միջոցառումներ ևս պետք է նախատեսվեն:

(20) Ստորերկրյա ջրային մարմնի քանակական վիճակը կարող է

ազդեցություն ունենալ այդ ստորերկրյա ջրային մարմնի հետ

առնչվող մակերևութային ջրերի ու ցամաքային էկոհամակարգերի

էկոլոգիական որակի վրա:

(21) Եվրոպական համայնքը և անդամ երկրները ստորագրել են մի

շարք միջազգային համաձայնագրեր, որոնցով կարևոր պարտավորություններ

են ստանձնել` պաշտպանելու ծովային ջրերն աղտոտումից:

Մասնավորապես, այդ համաձայնագրերի շարքում են

Բալթիկ ծովի ավազանում ծովային միջավայրի պաշտպանության

կոնվենցիան` ստորագրված 1992թ. ապրիլի 9-ին Հելսինկիում և

հաստատված Խորհրդի №94/157/EC որոշմամբ 11 , Հյուսիսարևմտյան

ատլանտյան ծովային միջավայրի պաշտպանության

7


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

կոնվենցիան` ստորագրված 1992թ. սեպտեմբերի 22-ին Փարիզում և

հաստատված Խորհրդի №98/249/EC որոշմամբ 12 , Միջերկրական

ծովի` աղտոտումից պաշտպանության կոնվենցիան` ստորագրված

1976թ. փետրվարի 16-ին Բարսելոնում և հաստատված Խորհրդի

№77/585/EEC որոշմամբ 13 , ինչպես նաև նշված կոնվենցիայի` Ցամաքային

աղբյուրներից Միջերկրական ծովի աղտոտման դեմ արձանագրությունը`

ստորագրված 1980թ. մայիսի 17-ին Աթենքում և

հաստատված Խորհրդի №83/101/EECC որոշմամբ 14 : Սույն դիրեկտիվը

պետք է նպաստի Եվրոպական համայնքին ու անդամ երկրներին`

իրենց պարտավորությունների կատարման գործում:

(22) Սույն դիրեկտիվը պետք է նպաստի ջրի մեջ վտանգավոր նյութերի

արտանետումների աստիճանական կրճատմանը:

(23) Անհրաժեշտ է մշակել անդամ երկրների ջանքերը համակարգող

ընդհանուր սկզբունքներ` բարելավելու Եվրոպական համայնքի

ջրերը որակական և քանակական տեսանկյունից, խթանելու ջրի

կայուն օգտագործումը, նպաստելու անդրսահմանային ջրերի հիմնախնդիրների

լուծմանը, պաշտպանելու ջրային միջավայրը ու

նրանից անմիջականորեն կախում ունեցող ցամաքային էկոհամակարգերն

ու խոնավ տարածքները, ինչպես նաև պաշտպանելու ու

զարգացնելու Համայնքի ջրերի պոտենցիալ օգտագործողներին:

(24) Ջրի լավ որակը կնպաստի բնակչությանը խմելու ջրի մատակարարման

ապահովմանը:

(25) Անհրաժեշտ է մշակել ջրի որակի, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի

պաշտպանության համատեքստում ջրի քանակի վիճակի

ընդհանուր սահմանումներ: Շրջակա միջավայրի նպատակներ

պետք է սահմանվեն` ապահովելու Եվրոպական համայնքի բոլոր

երկրներում մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի լավ վիճակի

հասնելը և Եվրոպական համայնքի մակարդակով ջրերի վիճակի

վատթարացաման կանխումը:

(26) Անդամ երկրները պետք է ձգտեն հասնել առնվազն ջրի լավ վիճակի

նպատակին` սահմանելով և իրականացնելով անհրաժեշտ

միջոցառումներ գործողությունների համապարփակ ծրագրից`

հաշվի առնելով Եվրոպական համայնքի գոյություն ունեցող պահանջները:

Այնտեղ, որտեղ արդեն իսկ առկա է ջրի որակի լավ վի-

8

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ճակ, այն անհրաժեշտ է պահպանել: Ստորերկրյա ջրերի պարագայում,

ի հավելումն լավ վիճակի հասնելու պահանջի, անհրաժեշտ է

բացահայտել և կանխել ցանկացած աղտոտիչի կոնցենտրացիայի

ցանկացած էական և շարունակական աճման միտում:

(27) Սույն դիրեկտիվի վերջնական նպատակն է հասնել առաջնային

աղտոտիչների վերացմանը և ծովային միջավայրում դրանց

բնական պայմաններին համապատասխան ֆոնային կոնցենտրացիաներին

հնարավորին չափ մոտ արժեքների:

(28) Մակերևութային ջրերն ու ստորերկրյա ջրերը հանդիսանում

են վերականգնվող բնական ռեսուրսներ, և, մասնավորապես ստորերկրյա

ջրերի լավ վիճակի ապահովման խնդիրը պահանջում է

հրատապ գործողություններ և պաշտպանական միջոցառումների

կայուն երկարաժամկետ պլանավորում, հաշվի առնելով ստորերկրյա

ջրերի ձևավորման ու վերականգման համար պահանջվող ժամանակահատվածը:

Ջրերի որակի բարելավման այդ ժամանակահատվածը

պետք է հաշվի առնվի նաև ստորերկրյա ջրերի լավ վիճակի

հասնելու և ցանկացած աղտոտիչի կոնցենտրացիայի ավելացման

միտումը փոփոխելու համար մշակվելիք միջոցառումների

ժամանակացույցերում:

(29) Սույն դիրեկտիվում սահմանված նպատակներին հասնելու և

այդ նպատակով միջոցառումների ծրագրեր մշակելու համար անդամ

երկրները կարող են միջոցառումների ծրագիրը իրականացնել

փուլ առ փուլ` դրանով իսկ ապահովելով իրականացման ծախսերի

ընդլայնում ժամանակի ընթացքում:

(30) Դիրեկտիվի լիովին ու հետևողական իրականացումն ապահովելու

նպատակով` ժամանակացույցի ցանկացած ընդլայնում անհրաժեշտ

է կատարել` հիմնվելով ակնառու ու թափանցիկ չափանիշների

վրա: Ժամանակացույցի փոփոխումը պետք է հաստատվի

անդամ երկրների կողմից` գետավազանային կառավարման պլաններում:

(31) Այն դեպքերում, երբ ջրային մարմնի վրա մարդածին ազդեցությունը

այնքան ուժեղ է կամ ջրային մարմնի բնական պայմանները

այնպիսին են, որ լավ վիճակի հասնելը իրատեսական կամ ի-

րագործելի չէ, անհրաժեշտ է սահմանել շրջակա միջավայրի պա-

9


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

կաս խիստ նպատակներ` հիմնվելով թափանցիկ ու ակնառու չափանիշների

վրա, և բոլոր հնարավոր գործնական քայլերը պետք է

իրականացնել` կանխելու ջրերի վիճակի հետագա վատթարացումը:

(32) Կարող են լինել որոշակի հիմքեր և որոշ պայմաններ, որոնց

դեպքերում հնարավոր են բացառություններ ջրերի վիճակի հետագա

վատթարացումը կանխելու կամ ջրերի լավ վիճակի հասնելու

նպատակներից, եթե այն արդյունք է անկանխատեսելի կամ բացառիկ

հանգամանքների, ինչպիսին են, մասնավորապես, ջրհեղեղներն

ու երաշտները, կամ էլ տեղի է ունեցել հասարակական շահի

գերազանցում` մակերևութային ջրային մարմնի ֆիզիկական բնութագրիչների

նոր փոփոխմամբ կամ ստորերկրյա ջրային մարմինների

մակարդակի փոփոխությամբ: Նման դեպքերում անհրաժեշտ

է ապահովել ջրային մարմնի վիճակի վրա բացասական ազդեցության

մեղմացմանն ուղղված բոլոր հնարավոր գործնական քայլերի

իրականացումը:

(33) Ջրերի լավ վիճակի հասնելու նպատակը անհրաժեշտ է հետապնդել

յուրաքանչյուր գետավազանի համար, որպեսզի միևնույն

էկոլոգիական, հիդրոլոգիական և հիդրոերկրաբանական համակարգին

պատկանող մակերևութային և ստորերկրյա ջրերին վերաբերող

միջոցառումները համակարգվեն:

(34) Շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակներով կարիք է

զգացվում մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի որակական և քանակական

գործոնների ավելի սերտ ինտեգրացման` հաշվի առնելով

հիդրոլոգիական ցիկլում բնական հոսքի պայմանները:

(35) Այն գետավազանում, որտեղ ջրօգտագործումը կարող է ունենալ

անդրսահմանային ազդեցություններ, սույն դիրեկտիվով սահմանված

շրջակա միջավայրի նպատակների իրագործումը, և մասնավորապես

բոլոր միջոցառումների ծրագրերի իրականացումը

պետք է համակարգվի ամբողջ գետավազանային տարածքի մակարդակով:

Եվրոպական համայնքի վարչական սահմաններից

դուրս եկող գետավազանների համար անդամ երկրները պարտավոր

են ապահովել պատշաճ համակարգում ներգրավված ոչ-անդամ

երկրների հետ: Սույն դիրեկտիվը նպաստում է ջրի պահպանության

և կառավարման վերաբերյալ միջազգային կոնվենցիանե-

10

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

րի ներքո Եվրոպական համայնքի պարտավորությունների, մասնավորապես

Անդրսահմանային ջրերի և միջազգային լճերի պահպանության

և օգտագործման Միացյալ Ազգերի կոնվենցիայի և նրա կիրառման

համաձայնագրերի ներքո ստանձնած պարտավորությունների

կատարմանը` հաստատված Խորհրդի 95/308/EC որոշմամբ 15 :

(36) Անհրաժեշտ է իրականացնել գետավազանի բնութագրիչների և

մարդածին գործունեության ազդեցությունների վերլուծություն, ինչպես

նաև ջրօգտագործման տնտեսական վերլուծություն: Ջրի վիճակի

փոփոխությունները Եվրոպական համայնքում պետք է մոնիտորինգի

ենթարկվեն անդամ երկրների կողմից փոխհամեմատական

և համակարգված հիմքերով: Այդ տեղեկատվությունն անհրաժեշտ

է անդամ երկրներին սույն դիրեկտիվով սահմանված նպատակների

կատարմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրեր մշակելու

ամուր հիմքեր ունենալու համար:

(37) Անդամ երկրները պարտավոր են որոշել այն ջրերը, որոնք օգտագործվում

են խմելու նպատակով ջրառի համար և ապահովեն

դրանց համապատասխանությունը 1980թ. հուլիսի 15-ի Խորհրդի

№80/778/EEC դիրեկտիվին 16 , որը վերաբերվում է մարդու սպառման

համար նախատեսված ջրերի որակին:

(38) Անդամ երկրների կողմից տնտեսական գործիքների օգտագործումը

կարող է լինել տեղին, և հանդիսանալ միջոցառումների

ծրագրի բաղկացուցիչ մաս: Ջրային ոլորտի ծառայությունների

ծախսածածկման (ներառյալ ջրային միջավայրի վատթարացման

կամ նրա վրա բացասական ազդեցության հետ առնչվող ծախսերը)

սկզբունքը պետք է կիրառվի, մասնավորապես, համաձայն “աղտոտողն

է վճարում” սկզբունքի: Այդ նպատակով անհրաժեշտ կլինի

իրականացնել գետավազանային տարածքում ջրի առաջարկի և

պահանջարկի երկարաժամկետ կանխատեսումների վրա հիմնված

տնտեսական վերլուծություն:

(39) Կարիք կա կանխելու կամ կրճատելու վթարների ազդեցությունը,

որոնց ժամանակ ջրի անկանխատեսելի աղտոտում է տեղի ունեցել:

Այդ խնդրի լուծմանն ուղղված գործողությունները պետք է

ընդգրկվեն միջոցառումների ծրագրերում:

11


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

(40) Աղտոտման կանխման ու վերահսկողության տեսանկյունից

Եվրոպական համայնքի ջրային քաղաքականությունը պետք է

հիմնված լինի կոմբինացված մոտեցման վրա` կետային աղտոտումը

վերահսկելիս օգտագործելով ինչպես արտանետումների սահմանային

արժեքներ, այնպես էլ շրջակա միջավայրի որակի ստանդարտներ:

(41) Ջրի որակի համար պետք է սահմանվեն ջրառի և ջրի պաշարման

վերահսկողության ընդհանուր սկզբունքներ` ազդեցության

տակ գտնվող ջրային համակարգերի էկոլոգիական կայունությունն

ապահովելու նպատակով:

(42) Եվրոպական համայնքի օրենսդրության մեջ, որպես նվազագույն

պահանջ, պետք է սահմանվեն շրջակա միջավայրի որակի

ընդհանուր ստանդարտներ և որոշակի խմբի աղտոտիչների համար

արտանետումների սահմանային արժեքներ: Եվրոպական համայնքի

մակարդակով պետք է ապահովվի այդ ստանդարտների

հաստատումը:

(43) Առաջնային վտանգավոր նյութերով արտահոսքի, արտանետումների

և դրանց հասցված վնասի ձևով աղտոտումը պետք է

միանգամից կամ աստիճանաբար վերացվի: Եվրոպական

խորհրդարանն ու խորհուրդը պետք է, Հանձնաժողովի առաջարկությամբ,

համաձայնության գան առաջնային համարվող նյութերի

վերաբերյալ, որոնցով ջրի աղտոտման դեմ հատուկ միջոցառումներ

են պահանջվում` հաշվի առնելով աղտոտման բոլոր էական

աղբյուրները և որոշելով վերահսկողության գործողությունների

ծախս-արդյունավետությունն ու համարժեքության մակարդակը:

(44) Առաջնային վտանգավոր նյութերը որոշելիս պետք է հաշվի

առնվի նախազգուշական սկզբունքը` օգտագործելով մասնավորապես

ցանկացած արտադրանքի պոտենցիալ բացասական ազդեցության

որոշումը և ռիսկի գիտականորեն հիմնավորված գնահատումը:

(45) Անդամ երկրները պարտավոր են միջոցներ ձեռնարկել առաջնային

նյութերով մակերևութային ջրերի աղտոտումը վերացնելու,

իսկ այլ նյութերով աղտոտումը` աստիճանաբար կրճատելու ուղղությամբ,

հակառակ դեպքում անդամ երկրները ի վիճակի չեն լինի

12

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

հասնելու մակերևութային ջրային մարմինների համար սահմանված

նպատակներին:

(46) Գետավազանային կառավարման պլանների մշակման և թարմացման

գործում հասարակության, ներառյալ ջրօգտագործողների,

մասնակցությունն ապահովելու համար, անհրաժեշտ է պատշաճ

տեղեկատվություն տրամադրել պլանավորվող միջոցառումների

մասին, հաշվետու լինել դրանց իրականացման առաջընթացի համար`

նպատակ ունենալով ներգրավվելու հասարակությանը մինչև

անհրաժեշտ գործողությունների վերաբերյալ վերջնական որոշման

ընդունումը:

(47) Սույն դիրեկտիվը պետք է ապահովի ջրի վիճակի բարելավման

առաջընթացի խոչընդոտները հասցեագրելու մեխանիզմները այն

դեպքերում, երբ դրանք Եվրոպական համայնքի ջրային օրենսդրության

շրջանակներից դուրս են գտնվում` նպատակ ունենալով

մշակել Եվրոպական համայնքի համապատասխան ռազմավարություններ

այդ խոչընդոտները հաղթահարելու համար:

(48) Հանձնաժողովը պարտավոր է յուրաքանչյուր տարի ներկայացնել

նորացված ծրագիր այն բոլոր նախաձեռնությունների համար,

որոնք նախատեսում են իրականացնել ջրային սեկտորում:

(49) Տեխնիկական մանրամասնությունները պետք է ներկայացվեն`

Եվրոպական համայնքում ապահովելու սույն դիրեկտիվից բխող

համապատասխան մոտեցումներ: Ջրի վիճակի գնահատման չափանիշները

առաջընթացի կարևոր քայլ են հանդիսանում: Որոշ

տեխնիկական մոտեցումներ, ինչպիսին են մոնիտորինգի, նմուշառման

և վերլուծության մեթոդների տեխնիկական մշակումն ու ստանդարտացումը,

անհրաժեշտ է ընդունել կոմիտեի ընթացակարգին

համապատասխան: Գետավազանային տարածքների բնութագրման

և ջրի վիճակի գնահատման չափանիշների համապատասխան

կիրառումն ըմբռնելու և խթանելու նպատակով Հանձնաժողովը

կարող է ընդունել այդ չափանիշների կիրառման ուղեցույցները:

(50) Անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցներ սույն դիրեկտիվի

իրականացման համար` համաձայն Խորհրդի 1999թ. հունիսի 28-ի

№1999/468/EC որոշման, որով սահմանվում է Հանձնաժողովին

տրված իրավասությունների իրականացման կարգը 17 :

13


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

(51) Սույն դիրեկտիվի իրականացման նպատակն է հասնել ջրերի

պահպանության այնպիսի մակարդակի, որը հավասարազոր է

որոշ նախկինում ընդունված օրենսդրական փաստաթղթերում

սահմանված մակարդակների: Հետևաբար, համապատասխան

դրույթները ուժը կորցրած պետք է ճանաչվեն սույն Դիրեկտիվի

դրույթների լիովին իրականացումից հետո:

(52) Սույն դիրեկտիվի դրույթները փոխարինում են վտանգավոր

նյութերով աղտոտման վերահսկման շրջանակներին` սահմանված

№76/464/EEC դիրեկտիվով 18 : Հետևաբար, այդ դիրեկտիվը ուժը

կորցրած պետք է ճանաչվի, երբ լիովին իրականացվեն սույն դիրեկտիվի

համապատասխան դրույթները:

(53) Անհրաժեշտ է ապահովել ջրերի պահպանությանն ուղղված

գոյություն ունեցող օրենսդրության լիովին իրականացումն ու իրավակիրարկումը:

Անհրաժեշտ է ապահովել Եվրոպական համայնքի

երկրներում դիրեկտիվի դրույթների պատշաճ իրականացում` անդամ

երկրների օրենսդրություններում համապատասխան պատժամիջոցների

ներառմամբ: Այդ պատժամիջոցները պետք է լինեն արդյունավետ,

համաչափ և համոզիչ:

ԸՆԴՈՒՆԵՑԻՆ ՍՈՒՅՆ ԴԻՐԵԿՏԻՎԸ .

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Հոդված 1. Նպատակը

Սույն դիրեկտիվի նպատակն է ստեղծել ներքին մակերևութային

ջրերի, անդրասահմանային ջրերի, առափնյա ջրերի և ստորերկրյա

ջրերի պահպանության շրջանակներ, որոնք.

(ա) կանխարգելում են հետագա վատթարացումը, պաշտպանում և

բարելավում են ջրային էկոհամակարգերի վիճակը, ինչպես նաև

այն ցամաքային էկոհամակարգերի և խոնավ տարածքների վիճակը,

որոնք անմիջականորեն կախում ունեն ջրային էկոհամակարգերից,

(բ) խթանում են կայուն ջրօգտագործումը` հիմնված առկա ջրային

ռեսուրսների երկարաժամկետ պահպանության վրա,

(գ) նպատակաուղղված են ջրային միջավայրի բարելավմանն ու

պահպանության, այդ թվում նաև ջրի մեջ աղտոտիչների թափման

աստիճանաբար կրճատմանը, արտանետումների և առաջնային

նյութերի հասցրած վնասի կրճատմանը, ինչպես նաև աղտոտիչների,

արտանետումների և առաջնային վտանգավոր նյութերի միանգամից

կամ աստիճանաբար վերացմանն ուղղված հատուկ միջոցառումների

իրականացմանը,

(դ) ապահովում են ստորերկրյա ջրերի աղտոտման աստիճանական

կրճատում և կանխարգելում հետագա աղտոտումը,

(ե) նպաստում են հեղեղումների և երաշտների ազդեցությունների

մեղմացմանը, դրանով իսկ խթանելով.

• կայուն և հավասարաչափ բաշխված ջրօգտագործման համար

բավարար քանակի լավ որակի մակերևութային ջրերի և ստորերկրյա

ջրերի մատակարարումը,

• ստորերկրյա ջրերի աղտոտման նշանակալի կրճատումը,

• ցամաքային և ծովային ջրերի պահպանությունը և

• համապատասխան միջազգային համաձայնագրերի նպատակների

իրականացումը, ներառյալ այն նպատակները, որոնք, հա-

14

15


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

մաձայն հոդված 16(3)-ի, ուղղված են ծովային միջավայրի աղտոտումը

կանխարգելելուն կամ վերացնելուն, առաջնային

վտանգավոր նյութերի արտահոսքերի, արտանետումների և

դրանց հասցված վնասի միանգամից կամ աստիճանաբար վերացմանը`

որպես վերջնական նպատակ` հասնելու ծովային

միջավայրում այնպիսի կոնցենտրացիաների, որոնք բնականորեն

գոյացող նյութերի համար մոտ են ֆոնային արժեքներին,

իսկ մարդածին գործունեության սինթետիկ նյութերի համար`

մոտ են զրոյին:

Հոդված 2. Սահմանումներ

Սույն դիրեկտիվի նպատակների համար կկիրառվեն հետևյալ

սահմանումները.

1. “Մակերևութային ջրեր” նշանակում է ներքին ջրեր, բացառությամբ

ստորերկրյա ջրերը, անցումային և առափնյա ջրեր, սակայն

երբ խոսքը գնում է քիմիական վիճակի մասին, ներառվում

են նաև տարածքային ջրերը:

2. “Ստորերկրյա ջրեր” նշանակում է բոլոր այն ջրերը, որոնք երկրի

մակերևույթից ներքև սնուցման գոտում են, և գտնվում են անմիջական

շփման մեջ են հողերի կամ ենթահողերի հետ:

3. “Ներքին ջրեր” նշանակում է հողի մակերևույթի վրա բոլոր անշարժ

կամ հոսող ջրերը, ինչպես նաև բոլոր ստորերկրյա ջրերը

հոսող ափի այն գծի ուղղությամբ, որից չափվում է ցամաքային

ջրերի լայնությունը:

4. “Գետ” նշանակում է ներքին ջրային մարմին` հոսող մեծամասամբ

երկրի մակերևույթով, որը սակայն կարող է անցնել գետնի

տակ իր հունի որոշակի հատվածներում:

5. “Լիճ” նշանակում է ներքին մակերևութային ջրերի անշարժ մարմին:

6. “Անցումային ջրեր” նշանակում է գետաբերանների շրջակայքում

16

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

գտնվող մակերևութային ջրային այն մարմինները, որոնք բնույթով

մասնակիորեն աղակալված են ափամերձ ջրերին մոտ լինելու

պատճառով, սակայն էական ազդեցություն են կրում քաղցրահամ

ջրերի հոսքերից:

7. “Առափնյա ջրեր” նշանակում է այն գծից դեպի ցամաք գտնվող

մակերևութային ջրեր, որի ցանկացած կետ գտնվում է մեկ ծովային

մղոն հեռավորության վրա և որից չափվում է ցամաքային ջրերի

լայնքը` ձգվելով մինչև անցումային ջրերի արտաքին սահման:

8. “Արհեստական ջրային մարմին” նշանակում է մարդու գործունեության

արդյունքում ստեղծված մակերևութային ջրային մարմին:

9. “Խիստ փոփոխված ջրային մարմին” նշանակում է մակերևութային

ջրային մարմին, որը էականորեն փոփոխվել է իր բնույթով`

մարդու գործունեությամբ պայմանավորված ֆիզիկական

ձևափոխությունների արդյունքում, ինչպես որոշվել է անդամ

երկրի կողմից` համաձայն հավելված II-ի դրույթների:

10. “Մակերևութային ջրային մարմին” նշանակում է մակերևութային

ջրերի դիսկրետ և էական տարր, ինչպիսին է լիճը, ջրամբարը,

գետը, առուն, ջրանցքը, գետի, առուի կամ ջրանցքի առանձին

հատվածը, անցումային ջուրը, կամ ափամերձ ջրերի հատվածը:

11. “Ջրատար հորիզոն” նշանակում է լեռնային կամ այլ երկրաբանական

կառուցվածքի ենթամակերևութային շերտ կամ շերտեր`

ստորերկրյա ջրեր էական հոսք կամ ստորերկրյա ջրեր

էական ծավալի ջրառ թույլատրող ծակոտենությամբ և թափանցելիությամբ:

12. “Ստորերկրյա ջրային մարմին” նշանակում է ստորերկրյա ջրերի

որոշակի ծավալ տվյալ ջրատար հորիզոնում կամ հորիզոններում:

17


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

13. “Գետավազան” նշանակում է հողատարածք, որից բոլոր մակերևութային

ջրերը գետերի, առուների և, հավանաբար, լճերի

միջոցով հոսում են դեպի ծով` ունենալով միևնույն գետաբերան

ու դելտա:

14. “Ենթաավազան” նշանակում է հողատարածք, որից բոլոր մակերևութային

ջրերը գետերի, առուների և, հավանաբար, լճերի

միջոցով հոսում են դեպի ջրի հոսքի որոշակի կետ (սովորաբար

լիճ կամ գետերի միախառնման կետ):

15. “Գետավազանային տարածք” նշանակում է ցամաքի կամ ծովի

մակերես` կազմված մեկ կամ ավելի հարևան գետավազաններից

և նրանց հետ առնչվող ստորերկրյա ջրերից ու ափամերձ

ջրերից, որը, համաձայն հոդված 3(1)-ի` սահմանվում է որպես

գետավազանի կառավարման հիմնական միավոր:

16. “Լիազորված մարմին” նշանակում է հոդվածներ 3(2) կամ 3(3)-

ով սահմանված մարմին կամ մարմիններ:

17. “Մակերևութային ջրերի վիճակը” մակերևութային ջրային մարմինների

վիճակը բնութագրող ընդհանուր արտահայտություն

է, որը բնութագրվում է էկոլոգիական վիճակից և քիմիական

վիճակից վատագույնով:

18. “Մակերևութային ջրերի լավ վիճակ” նշանակում է մակերևութային

ջրային մարմնի վիճակ, երբ նրա և’ էկոլոգիական և’ քիմիական

վիճակները առնվազն “լավ” են:

19. “Ստորերկրյա ջրեր վիճակը” ստորերկրյա ջրային մարմինների

վիճակը բնութագրող ընդհանուր արտահայտություն է, որը

բնութագրվում է քանակական վիճակից և քիմիական վիճակից

վատագույնով:

20. “Ստորերկրյա ջրերի լավ վիճակ” նշանակում է ստորերկրյա

ջրային մարմնի վիճակ, երբ նրա և քանակական և քիմիական

վիճակները առնվազն “լավ” են:

18

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

21. “Էկոլոգիական վիճակը” մակերևութային ջրերի հետ առնչվող

ջրային էկոհամակարգի կառուցվածքի և ֆունկցիաների որակի

գնահատման արտահայտություն է` դասակարգված համաձայն

հավելված V-ի:

22. “Լավ էկոլոգիական վիճակը” մակերևութային ջրային մարմնի

վիճակ է` դասակարգված համաձայն հավելված V-ի:

23. “Լավ էկոլոգիական պոտենցիալը խիստ փոփոխված կամ արհեստական

ջրային մարմնի վիճակ է` դասակարգված համաձայն

հավելված V-ի համապատասխան դրույթների:

24. “Մակերևութային ջրերի լավ քիմիական վիճակ” նշանակում է

մակերևութային ջրերի հոդված 4(l)(ա)-ով սահմանված` շրջակա

միջավայրի նպատակների հասնելու համար պահանջվող

քիմիական վիճակ, այսինքն` մակերևութային ջրային մարմնի

այնպիսի քիմիական վիճակ, որի դեպքում աղտոտիչների կոնցենտրացիաները

չեն գերազանցում հավելված IX-ով և հոդված

16(7)-ով սահմանված շրջակա միջավայրի որակի ստանդարտները,

ինչպես նաև Եվրոպական համայնքի մակարդակով օ-

րենսդրությամբ սահմանված որակի այլ ստանդարտները:

25. “Ստորերկրյա ջրերի լավ քիմիական վիճակը” ստորերկրյա ջրային

մարմնի քիմիական վիճակն է, որը բավարարում է հավելված

V-ի աղյուսակ 2.3.2-ում սահմանված բոլոր պայմաններին:

26. “Քանակական վիճակը” ստորերկրյա ջրային մարմնի վրա անմիջական

կամ միջնորդավորված ջրառով պայմանավորված

ազդեցության մակարդակի արտահայտությունն է:

27. “Մատչելի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներ” նշանակում է երկարաժամկետ

կտրվածքով ստորերկրյա ջրային մարմնի

սնուցման տարեկան միջին ծավալը` հանած հոդված 4-ով

սահմանվող համապատասխան մակերևութային ջրերի

շրջակա միջավայրի նպատակներին հասնելու, էկոլոգիական

վիճակի էական վատթարացումից խուսափելու և առնչվող ցա-

19


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

մաքային էկոհամակարգերին հասցվող վնասից խուսափելու

համար պահանջվող երկարաժամկետ կտրվածքով տարեկան

հոսքը:

28. “Լավ քանակական վիճակը” հավելված V-ի աղյուսակ 2.1.2-ում

սահմանված վիճակն է:

29. “Վտանգավոր նյութեր” նշանակում է նյութեր կամ նյութերի

խումբ, որոնք թունավոր են, կայուն և հակված են կենսաակումուլյացիայի,

ինչպես նաև այլ նյութեր կամ նյութերի

խմբեր, որոնք համարժեք անհանգստության առիթ են տալիս:

30. “Առաջնային նյութեր” նշանակում է հոդված 16(2)-ի համաձայն

որոշված և հավելված X-ում ներկայացված նյութերը: Այս նյութերի

շարքում են “առաջնային վտանգավոր նյութերը”, ինչը

նշանակում է` հոդված 16(3) և (6)-ի համաձայն որոշված նյութերը,

որոնց համար անհրաժեշտ է իրականացնել միջոցառումներ`

համաձայն հոդված 16(1) և (8)-ի:

31. “Աղտոտիչ” նշանակում է ցանկացած նյութ, որն ունակ է առաջացնել

աղտոտում, մասնավորապես հավելված VIII-ում նշված

նյութերը:

32. “Անմիջական արտահոսք դեպի ստորերկրյա ջրեր” նշանակում

է հողի կամ ենթահողերի միջով դեպի ստորերկրյա ջրեր աղտոտիչների

առանց ֆիլտրման արտահոսք:

33. “Աղտոտում” նշանակում է մարդու գործունեության արդյունքում

օդի, ջրի կամ հողի մեջ նյութերի անմիջական կամ միջնորդավորված

ներմուծում, որը կարող է վնասակար լինել մարդու

առողջության համար, կամ ջրային էկոհամակարգերի որակի

համար, կամ ջրային էկոհամակարգերից անմիջական կախում

ունեցող ցամաքային էկոհամակարգերի որակի համար,

ինչը արդյունքում վնաս է հասցվում նյութական սեփականությանը,

կամ որը խոչընդոտում կամ խանգարում է ծառայությունների

մատուցմանը կամ շրջակա միջավայրի այլ օրինական օգտագործմանը:

20

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

34. “Շրջակա միջավայրի նպատակներ” նշանակում է հոդված 4-ում

սահմանված նպատակերը:

35. “Շրջակա միջավայրի որակի ստանդարտ” նշանակում է ջրում,

նստվածքներում կամ բիոտայում որոշակի աղտոտիչի կամ աղտոտիչների

խմբի կոնցենտրացիա, որը չի կարող գերազանցվել`

մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի պահպանության

նպատակով:

36. “Համալիր մոտեցում” նշանակում է դեպի մակերևութային ջրեր

արտահոսքերի, արտանետումների և դրանց հասցված վնասի

վերահսկողություն` հոդված 10-ում սահմանված մոտեցման

համաձայն:

37. “Մարդու սպառման համար նախատեսված ջուր”`ունի միևնույն

նշանակությունը, ինչ №80/778/EEC- դիրեկտիվում` լրացված

№98/83/EC դիրեկտիվով:

38. “Ջրային ոլորտի ծառայություններ” նշանակում է բոլոր այն ծառայությունները,

որոնցով ապահովվում է տնային տնտեսությունների,

հաստատությունների կամ ցանկացած տնտեսական

գործունեության համար.

(ա) մակերևութային կամ ստորերկրյա ջրառ, պաշարների հավաքում,

ջրահեռացում, մաքրում և բաշխում,

(բ) կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման կայաններ` մակերևութային

ջրերի մեջ արտահոսքերով:

39. “Ջրօգտագործում” նշանակում է ջրային ոլորտի ծառայություններ

հոդված 5-ով ու հավելված II-ով սահմանված ցանկացած

այլ գործունեության հետ մեկտեղ, որն էական ազդեցություն է

ունենում ջրի վիճակի վրա:

40. “Արտանետումների սահմանային արժեքներ” նշանակում է ծավալ,

արտահայտված որոշ հատուկ պարամետրերով, կոնցեն-

21


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

տրացիա և/կամ արտանետումների մակարդակ, որը չի կարող

գերազանցվել ցանկացած մեկ կամ մի քանի ժամանակահատվածներում:

Արտանետումների սահմանային արժեքներ կարող

են նաև սահմանվել նյութերի որոշակի խմբերի, ընտանիքների

և դասերի համար, մասնավորապես այն նյութերի, որոնք

նշված են հոդված 16-ում:

41. “Արտանետումների վերահսկողությունը” վերահսկողություն է,

որը պահանջում է արտանետումների վրա որոշակի սահմանափակումներ,

օրինակ` արտանետումների սահմանային արժեքների

որոշում, կամ, այլ դեպքերում, պահանջում է արտանետման

բնույթի, ազդեցության կամ այն բնութագրիչների վրա

որոշակի սահմանափակումների կամ պայմանների սահմանում:

Սույն դիրեկտիվում “արտանետումների վերահսկողություն”

արտահայտության օգտագործումը ցանկացած այլ դիրեկտիվի

դրույթների ոչ մի դեպքում չի կարելի դիտել որպես այդ

դրույթների նոր մեկնաբանություն:

Հոդված 3. Վարչական գործողությունների համակարգում

գետավազանային տարածքներում

1. Անդամ երկրները պետք է որոշեն իրենց երկրի տարածքում ընկած

առանձին գետային ավազաները և սույն դիրեկտիվի նպատակներից

ելնելով պետք է դրանք վերագրեն առանձին գետավազանային

տարածքների: Փոքր գետերի ավազանները կարող են

ընդգրկվել ավելի մեծ գետերի ավազանների մեջ կամ էլ միավորվել

հարևան փոքր գետերի ավազանների հետ` այդպիսով ձևավորելով

առանձին գետավազանային տարածքներ: Եթե ստորերկրյա ջրերի

ավազանները լիովին չեն համապատասխանում տվյալ գետավազանին,

դրանք կարող են կցվել ամենամոտ և ամենահարմար գետավազանային

տարածքին: Առափնյա ջրերը պետք է ընդգրկվեն

ամենամոտ կամ ամենահարմար գետավազանային տարածքի կամ

տարածքների մեջ:

2. Անդամ երկրները պետք է ապահովեն պատշաճ վարչական կազմակերպչական

աշխատանք, ներառյալ յուրաքանչյուր գետավազանային

տարածքում սույն դիրեկտիվի իրականացման համար հա-

22

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

մապատասխան լիազորված մարմնի որոշումը: Այս սկզբունքը գործում

է հոդված 1-ի նպատակների և հոդված 5-ի ու հավելված III-ի

(բ) կետի համաձայն տնտեսական վերլուծության իրականացման

համար:

3. Անդամ երկրները պետք է ապահովեն, որպեսզի մեկից ավելի

անդամ երկրի տարածք ընդգրկող գետավազանները կազմեն միջազգային

գետավազանային տարածք: Ներգրավված անդամ

երկրների պահանջով, հանձնաժողովը կօժանդակի այդպիսի միջազգային

գետավազանային տարածքների որոշմանը:

Յուրաքանչյուր անդամ երկիր պետք է ապահովի պատշաճ վարչական

կազմակերպչական աշխատանք, ներառյալ իրենց տարածքում

գտնվող միջազգային գետավազանային տարածքների հատվածներում

սույն դիրեկտիվի իրականացման համար համապատասխան

լիազորված մարմնի որոշումը:

4. Անդամ երկրները պետք է ապահովեն, որպեսզի հոդված 4-ով

սահմանվող շրջակա միջավայրի նպատակներին հասնելու սույն

դիրեկտիվի պահանջները և, մասնավորապես, բոլոր միջոցառումների

ծրագրերը, համակարգվեն ամբողջ գետավազանային տարածքի

համար: Միջազգային գետավազանային տարածքների համար

ներգրավված անդամ երկրները պարտավոր են միասին ապահովել

այս համակարգումը և կարող են այդ նպատակով օգտագործել

միջազգային համաձայնագրերի ներքո գոյություն ունեցող կառույցները:

Ներգրավված անդամ երկրների պահանջով Հանձնաժողովը

կօժանդակի միջոցառումների ծրագրի մշակմանը:

5. Եթե գետավազանային տարածքն ընդարձակվում է Եվրոպական

Համայնքի սահմաններից դուրս, ապա ներգրավված անդամ երկիրը

կամ անդամ երկրները պետք է ձգտեն պատշաճ համակարգել

համապատասխան ոչ-անդամ երկրների հետ` գետավազանային

տարածքի ներսում սույն դիրեկտիվի նպատակներին հասնելու համար:

Անդամ երկրները պետք է ապահովեն սույն դիրեկտիվի

դրույթների կիրառումը իրենց տարածքում:

6. Անդամ երկրներ կարող են գոյություն ունեցող ազգային կամ միջազգային

մարմնին հաստատել որպես լիազորված մարմին սույն

դիրեկտիվի նպատակների համար:

23


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

7. Անդամ երկրները պարտավոր են որոշել լիազորված մարմիններին

մինչև հոդված 24-ում նշված ժամկետի ավարտը:

8. Անդամ երկրներ պարտավոր են Հանձնաժողովին ներկայացնել

իրենց լիազորված մարմինների ցանկը, ինչպես նաև բոլոր այն միջազգային

լիազորված մարմինների ցանկը, որոնցում նրանք մասնակցում

են, հոդված 24-ում նշված ժամկետից ոչ ուշ, քան վեց ա-

միս հետո: Յուրաքանչյուր լիազորված մարմնի համար պետք է

ներկայացվի հավելված I-ում սահմանված տեղեկատվությունը:

9. Անդամ երկրներ պարտավոր են Հանձնաժողովին տեղեկացնել

պարագրաֆ 8-ի շրջանակներում ներկայացված տեղեկատվության

ցանկացած փոփոխության մասին` այդ փոփոխության ուժի մեջ

մտնելուց հետո առնվազն երեք ամսվա ընթացքում:

Հոդված 4. Շրջակա միջավայրի պահպանության

նպատակներ

1. Գետավազանային կառավարման պլաններում ընդգրկված միջոցառումների

ծրագրերը իրականանալի դարձնելու նպատակով

(ա) մակերևութային ջրերի համար.

(i) Անդամ երկրները պետք է իրականացնեն անհրաժեշտ միջոցառումներ`

կանխելու այն բոլոր մակերևութային ջրային մարմինների

վիճակների վատթարացումը, որոնց համար կիրառելի են

պարագրաֆ 6-ը և 7-ը, և չի խախտվում պարագրաֆ 8-ը,

(ii) Անդամ երկրները, կիրառելով ենթապարագրաֆ (iii)-ը արհեստական

և խիստ փոփոխված ջրային մարմինների համար, նպատակ

ունենալով հասնելու մակերևութային ջրերի լավ վիճակի

սույն դիրեկտիվի ուժի մեջ մտնելուց հետո ամենաուշը 15 տարի

անց, համաձայն հավելված V-ում սահմանված դրույթների`

պետք է պահպանեն, վերականգնեն և բարելավեն այն բոլոր մակերևութային

ջրային մարմինները, որոնց համար կիրառելի են

պարագրաֆ 4-ում սահմանված բացառությունները, կիրառելի

են պարագրաֆներ 5, 6 և 7-ը ու չի խախտվում պարագրաֆ 8-ը,

(iii) Անդամ երկրները պետք է պահպանեն և բարելավեն բոլոր ար-

24

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

հեստական և խիստ փոփոխված ջրային մարմինները` նպատակ

ունենալով հասնելու լավ էկոլոգիական պոտենցիալի և

մակերևութային ջրերի լավ քիմիական վիճակի սույն դիրեկտիվի

ուժի մեջ մտնելուց ամենաուշը 15 տարի անց` համաձայն

հավելված V-ում սահմանված դրույթների` կիրառելով պարագրաֆ

4-ում սահմանված բացառությունները, կի-րառելով պարագրաֆներ

5, 6 և 7-ը ու չխախտելով պարագրաֆ 8-ը,

(iv) Անդամ երկրները պետք է իրականացնեն անհրաժեշտ միջոցառումներ,

համաձայն հոդված 16(1) և (8)-ի` նպատակ ունենալով

աստիճանաբար կրճատելու առաջնային նյութերով աղտոտումը,

ինչպես նաև միանգամից կամ աստիճանաբար վերացնելով

առաջնային վտանգավոր նյութերի արտանետումներն ու արտահոսքերը:

առանց խախտելու հոդված 1-ում նշված համապատասխան միջազգային

համաձայնագրերը;

(բ) ստորերկրյա ջրերի համար.

(i) Անդամ երկրները պետք է իրականացնեն անհրաժեշտ միջոցառումներ`

կանխելու և սահմանափակելու աղտոտիչների մուտքը

դեպի ստորերկրյա ջրեր և կանխելու բոլոր ստորերկրյա ջրային

մարմինների վիճակի վատթարացումը` կիրառելով սույն

հոդվածի պարագրաֆներ 6 և 7-ը և չխախտելով սույն հոդվածի

պարագրաֆ 8-ը և կիրառելով հոդված 11(3)-ը,

(ii) Անդամ երկրները պետք է պահպանեն, բարելավեն և վերականգնեն

բոլոր ստորերկրյա ջրային մարմինները, հավասարակշռություն

ապահովեն ստորերկրյա ջրերի ջրառի և ջրահեռացման

միջև` նպատակ ունենալով հասնելու ստորերկրյա ջրերի

լավ վիճակի սույն դիրեկտիվի ուժի մեջ մտնելուց ամենաուշը 15

տարի անց` համաձայն հավելված V-ում սահմանված դրույթների,

կիրառելով պարագրաֆ 4-ում սահմանված բացառությունները,

կիրառելով պարագրաֆներ 5, 6 և 7-ը ու չխախտելով պարագրաֆ

8-ը, ինչպես նաև կիրառելով հոդված 11(3)-ը,

(iii) Անդամ երկրներ պետք է իրականացնեն անհրաժեշտ միջոցառումներ

կտրուկ հակազդելու մարդածին ազդեցության տակ

25


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ցանկացած աղտոտիչի կոնցենտրացիայի ցանկացած էական և

կայուն աճի միտմանը` ստորերկրյա ջրերի աղտոտման աստիճանաբար

կրճատման նպատակով,

Հակառակ միտմանը հասնելու նպատակով իրականացվող գործողությունները

պետք է համապատասխանեն հոդված 17-ի պարագրաֆներ

2, 4 և 5-ին` հաշվի առնելով Եվրոպական համայնքի

օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտները, կիրառելով

սույն հոդվածի պարագրաֆներ 6 և 7-ը ու չխախտելով

պարագրաֆ 8-ը,

(գ) պահպանվող տարածքների համար.

Անդամ երկրները պետք է հասնեն ստանդարտների և նպատակների

համապատասխանությանը սույն դիրեկտիվի ուժի

մեջ մտնելուց ամենաուշը 15 տարի անց, բացառությամբ այն

դեպքերի, երբ Եվրոպական համայնքի օրենսդրության շրջանակներում

հիմնադրված առանձին պահպանվող տարածքների

համար այլ դրույթներ են գործում:

2. Եթե տվյալ ջրային մարմնին համապատասխանում են պարագրաֆ

1-ում բերված մեկից ավելի նպատակներ, ապա պետք է կիրառվի

ամենախիստը;

3. Անդամ երկրները կարող են մակերևութային ջրային մարմինն ա-

ռանձնացնել որպես արհեստական կամ խիստ փոփոխված, եթե.

(ա) լավ էկոլոգիական վիճակի հասնելու համար այդ մարմնի հիդրոմորֆոլոգիական

բնութագրիչների փոփոխությունները էական

հակադարձ ազդեցություն կունենան.

(i) ավելի ընդարձակ միջավայրի վրա,

(ii) նավագնացություն և ռեկրեացիայի վրա,

(iii) ջրի պաշարման վրա, օրինակ` խմելու ջրի

մատակարման, էլեկտրաէներգիայի արտադրության կամ

ոռոգման նպատակներով,

(iv) ջրի կարգավորման, ջրհեղեղից պաշտպանության, հողի

դրենաժի վրա,

(v) մարդու կայուն զարգացման տեսանկյունից այլ կարևոր

գործունեության վրա:

26

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

(բ) անհնար է իրատեսորեն հասնել արհեստական կամ խիստ փոփոխված

ջրային մարմնի համար սահմանված նպատակներին, օ-

րինակ, տեխնիկապես պիտանի չլինելու կամ անհամաչափորեն

ծախսատար լինելու պատճառով, և պահանջվում են այլ միջոցներ`

ապահովելու շրջակա միջավայրի էականորեն ավելի լավ վիճակ:

Այդօրինակ որոշումները և դրանց հանգեցնող պատճառները պետք

է հատուկ նշվեն գետավազանային կառավարման պլաններում`

համաձայն հոդված 13-ի պահանջների և վերանայվեն յուրաքանչյուր

վեց տարին մեկ անգամ:

4. Պարագրաֆ 1-ով սահմանված վերջնաժամկետները կարող են

երկարացվել ջրային մարմինների համար սահմանված նպատակների

փուլ առ փուլ իրականացման համար, եթե ապահովվում է, որ

ազդեցության տակ գտնվող ջրային մարմնի վիճակը այլևս չի վատթարանա

և կիրագործվեն հետևյալ բոլոր պայմանները.

(ա) Անդամ երկրները որոշում են, որ ջրային մարմնի վիճակի բոլոր

անհրաժեշտ բարելավումներին իրատեսական չէ հասնել սահմանված

ժամանակահատվածներում` ելնելով հետևյալ պատճառներից

առնվազն մեկից.

(i) պահանջվող բարելավումների ամբողջ ծավալը հնարավոր

է իրականացնել միայն փուլ առ փուլ (գերազանցելով

նախապես սահմանված ժամանակահատվածը)` տեխնիկական

հնարավորություններից ելնելով,

(ii) նախապես նշված ժամանակահատվածում բարելավումների

ավարտը անհամաչափորեն ավելի ծախսատար է,

(iii) բնական պայմանները հնարավորություն չեն տալիս

ժամանակին բարելավելու ջրային մարմնի վիճակը:

(բ) Վերջնաժամկետների երկարաձգումը և դրա պատճառները հատուկ

նշված և բացատրված են գետավազանային կառավարման

պլանի մեջ` համաձայն հոդված 13-ի պահանջի:

(գ) Ժամկետների երկարաձգումները պետք է սահմանափակվեն

գետավազանային կառավարման պլանի առավելագույնը հաջորդ

երկու վերանայումներով` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ բնական

պայմանները են խոչընդոտում այդ ժամկետներում նպատակ-

27


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ներին հասնելուն:

(դ) Գետավազանային կառավարման պլանների մեջ սահմանված

են հոդված 11-ի համաձայն այն միջոցառումների հակիրճ ամփոփումը,

որոնք նախատեսվում են երկարաձգված ժամկետներում

ջրային մարմնի վիճակը փուլ առ փուլ պահանջվող մակարդակին

հասցնելու համար, այդ միջոցառումների էականորեն հետաձգման

պատճառները, ինչպես նաև դրանց իրականացման ակնկալվող

ժամանակացույցը: Այդ միջոցառումների իրականացման վերանայումը

և ցանկացած այլ լրացուցիչ միջոցառման հակիրճ ամփոփումը

անհրաժեշտ է ներառել նորացված գետավազանային կառավարման

պլանների մեջ:

5. Անդամ երկրները կարող են նպատակադրվել հասնելու շրջակա

միջավայրի պակաս խիստ նպատակների, քան այն նպատակները,

որոնք պարագրաֆ 1-ով պահանջվում են հատուկ այն ջրային մարմինների

համար, որոնց վրա մարդածին ազդեցությունը առավելագույնն

է (և որոշվում է հոդված 5(1)-ի համաձայն), կամ էլ այն դեպքերում,

երբ նրանց բնական պայմանները այնպիսին են, որ սահմանված

նպատակների իրականացումը անհնարին է կամ անհամաչափորեն

ավելի ծախսատար, և եթե բավարարվում են հետևյալ

բոլոր պայմանները.

(ա) այդ մարդածին գործունեության բնապահպանական և սոցիալտնտեսական

օգուտները չեն կարող իրագործվել ոչ մի այլ միջոցներով,

որոնք կհանգեցնեն էականորեն ավելի լավ էկոլոգիական վիճակի

և չեն պահանջի անհամաչափ ծախսեր,

(բ) անդամ երկրները ապահովում են, որ.

• մակերևութային ջրերի համար` հաստատվի ամենաբարձր

հնարավոր էկոլոգիական և քիմիական վիճակը, հաշվի առնելով

նաև այն ազդեցությունները, որոնցից անհնար է խուսափել`

մարդու գործունեության կամ աղտոտման արդյունքում,

• ստորերկրյա ջրերի համար` ստորերկրյա ջրերի լավ վիճակը

ենթարկվի նվազագույն հնարավոր փոփոխությունների`

հաշվի առնելով նաև այն ազդեցությունները, որոնցից

անհնար է խուսափել` մարդու գործունեության կամ աղ-

28

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

տոտման արդյունքում,

(գ) ազդեցության տակ գտնվող ջրային մարմնի վիճակի հետագա

վատթարացում տեղի չի ունենում,

(դ) շրջակա միջավայրի պակաս խիստ նպատակների սահմանումը

և դրա պատճառները հատուկ նշված են գետավազանային կառավարման

պլանի մեջ` համաձայն հոդված 13-ի պահանջի, և թարմացվում

են յուրաքանչյուր վեց տարին մեկ անգամ:

6. Ջրային մարմինների վիճակի ժամանակավոր վատթարացումը

չի հակասում սույն դիրեկտիվի պահանջներին, եթե դա հանդիսանում

է բնական կամ ֆորս մաժորային հանգամանքների արդյունք,

որոնք իրենց բնույթով բացառիկ են և անհնար էր կանխագուշակել

(մասնավորապես ծայրահեղ ուժեղ հեղեղումները կամ շարունակական

երաշտը), կամ վթարային իրավիճակների արդյունք են, ո-

րոնք անհնար էր կանխագուշակել, և եթե բավարարվում են

հետևյալ բոլոր պայմանները.

(ա) այդ հանգամանքների ազդեցությունը չկրող մյուս ջրային մարմիններում

իրականացված են բոլոր գործնական քայլերը` կանխելու

դրանց վիճակի հետագա վատթարացումը, սույն դիրեկտիվի

նպատակներին չխոչընդոտելու նպատակով,

(բ) գետավազանային կառավարման պլանի մեջ նշված են այն պայմանները,

որոնց դեպքում հանգամանքները կարող են հայտարարվել

բացառիկ և չկանխատեսվող, ներառյալ այդ նպատակով համապատասխան

ցուցանիշների ընդունումը,

(գ) այդօրինակ բացառիկ դեպքերում իրագործվող միջոցառումները

ընդգրկված են միջոցառումների ծրագրի մեջ և չեն խոչընդոտի

ջրային մարմնի որակի վերականգմանը` հանգամանքների ավարտից

հետո,

(դ) բացառիկ և չկանխատեսվող հանգամանքների ազդեցությունները

վերանայվում են տարեկան մեկ անգամ և, եթե առկա են պարագրաֆ

4(ա)-ում նշված պատճառները, բոլոր գործնական քայլերն ի-

րականացվում են` հնարավորին չափ արագ վերականգնելու ջրային

մարմնի այն վիճակը, որը նա ուներ մինչև այդ հանգամանքների

ազդեցությունները կրելը,

29


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

(ե) հանգամանքների ազդեցությունները և պարագրաֆներ (ա) և (բ)-

ի համաձայն իրականացվելիք միջոցառումները ամփոփված կլինեն

գետավազանային կառավարման պլանի հաջորդ թարմացման

ժամանակ:

7. Անդամ երկրները չեն խախտի սույն դիրեկտիվը, եթե.

• ձախողել են մակերևութային ջրային մարմնի գերազանց վիճակից

դեպի լավ վիճակ վատթարացման կանխումը` մարդկային

կայուն զարգացման նոր գործունեության պատճառով,

• ձախողել են ստորերկրյա ջրերի լավ վիճակի հասնելը, լավ է-

կոլոգիական վիճակի հասնելը, լավ էկոլոգիական պոտենցիալին

հասնելը կամ մակերևութային կամ ստորերկրյա ջրային

մարմնի վիճակի վատթարացումը կանխելը` մակերևութային

ջրային մարմնի ֆիզիկական բնութագրիչների նոր

ձևափոխությունների կամ ստորերկրյա ջրային մարմինների

մակարդակների փոփոխությունների պատճառով,

և, միևնույն ժամանակ, բավարարվել են հետևյալ բոլոր

պայմանները.

(ա) իրականացվել են բոլոր գործնական քայլերը` մեղմելու ջրային

մարմնի վիճակի վրա բացասական ազդեցությունը,

(բ) այդ ձևափոխությունների և փոփոխությունների պատճառները

հատուկ սահմանված և բացատրված են գետավազանային կառավարման

պլանում` համաձայն հոդված 13-ի պահանջի, և

նպատակները վերանայվում են յուրաքանչյուր վեց տարին մեկ

անգամ,

(գ) այդ ձևափոխությունների և փոփոխությունների պատճառները

թելադրված են հասարակական հետաքրքրությամբ և/կամ այդ

ձևափոխությունների և փոփոխությունների արդյունքում մարդու

առողջությանն ու կայուն զարգացման օգուտները գերազանցում

են պարագրաֆ 1-ում նշված նպատակների իրականացման

արդյունքում շրջակա միջավայրի և հանրային օգուտները,

(դ) այն նպատակները, որոնց ծառայում են ջրային մարմինների

ձևափոխություններն ու փոփոխությունները, տեխնիկական

30

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

պատճառներով անիրագործելի են:

8. Պարագրաֆներ 3, 4, 5, 6 և 7-ի կիրառելիս անդամ երկրները

պետք է ապահովեն, որ դրանց իրականացումը չբացառի կամ

չխախտի միևնույն գետավազանային տարածքում այլ ջրային

օբյեկտների նկատմամբ սույն դիրեկտիվի նպատակների իրագործումը

և համապատասխանի է Եվրոպական համայնքի բնապահպանական

օրենսդրությանը:

9. Անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել ապահովելու, որ նոր դրույթների,

ներառյալ պարագրաֆներ 3, 4, 5, 6 և 7-ի կիրառումը, երաշխավորի

պահպանության առնվազն միևնույն մակարդակ, ինչն ապահովվում

է Եվրոպական համայնքի օրենսդրությամբ:

Հոդված 5. Գետավազանային տարածքների բնութագրիչներ,

շրջակա միջավայրի վրա մարդածին ներգործության

ուսումնասիրություն և ջրօգտագործման տնտեսական

վերլուծություն

1. Յուրաքանչյուր անդամ երկիր պետք է ապահովի, որպեսզի իր

տարածքում գտնվող յուրաքանչյուր գետավազանային տարածքի

կամ միջազգային գետավազանային տարածքի հատվածի համար

իրականացվի.

• բնութագրիչների վերլուծություն,

• մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի վիճակի վրա մարդածին

գործունեության ազդեցության ուսումնասիրություն,

• ջրօգտագործման տնտեսական վերլուծություն:

համաձայն հավելվածներ II և III-ում սահմանված տեխնիկական

մանրամասնությունների, և որպեսզի վերը նշված գործողությունները

ավարտին հասցվեն ոչ ուշ, քան սույն դիրեկտիվի ուժի մեջ

մտնելուց չորս տարի հետո:

2. Պարագրաֆ 1-ում նշված վերլուծություններն ու ուսումնասիրությունները

պետք է վերանայվեն և, անհրաժեշտության դեպքում,

թարմացվեն սույն դիրեկտիվի ուժի մեջ մտնելուց ամենաուշը 13

տարի անց, իսկ այնուհետև` յուրաքանչյուր վեց տարին մեկ անգամ:

31


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Հոդված 6. Պահպանվող տարածքների ռեգիստր

1. Անդամ երկրներ պետք է ապահովեն յուրաքանչյուր գետավազանային

տարածքում գտնվող այն բոլոր տարածքների ռեգիստրի կամ

ռեգիստրների ստեղծումը, որոնք Եվրոպական համայնքի օրենսդրության

շրջանակներում որոշվել են որպես հատուկ պահպանության

կարիք ունեցող տարածքներ` դրանցում մակերևութային կամ

ստորերկրյա ջրերի պահպանության կամ անմիջականորեն ջրից

կախում ունեցող բնակմիջավայրերի ու տեսակների պահպանության

առումով: Անդամ երկրները պետք է ապահովեն ռեգիստրների

ստեղծման ավարտը ոչ ուշ, քան սույն դիրեկտիվի ուժի մեջ

մտնելուց չորս տարի հետո:

2. Հոդված 7(1)-ով որոշված բոլոր ջրային մարմինները և հավելված

IV-ով որոշվող բոլոր պահպանվող տարածքները պետք է ներառվեն

ռեգիստրի կամ ռեգիստրների մեջ:

3. Յուրաքանչյուր գետավազանային տարածքի համար պետք է

վարվի ու պարբերաբար թարմացվի պահպանվող տարածքների

ռեգիստր կամ ռեգիստրներ:

Հոդված 7. Խմելու նպատակով ջրառ

1. Անդամ երկրները յուրաքանչյուր գետավազանային տարածքում

պետք է որոշեն.

• բոլոր այն ջրային մարմինները, որոնք օգտագործվում են մարդու

կողմից սպառման համար նախատեսված ջրառի համար և

այդ նպատակներով ջրառը կազմում է առնվազն օրեկան 10մ 3

կամ ջրով են ապահովում 50 հոգուց ավելի մարդկանց,

• պահպանվող տարածքների համար վերը նշված ծրագրերը

պետք է լրացվեն Եվրոպական համայնքի օրենսդրության մեջ

ներառված այն պայմաններով, որոնցով առանձին պահպանվող

տարածքները հիմնադրվել են:

Անդամ երկրներ պարտավոր են, համաձայն հավելված V-ի, մոնիտորինգի

ենթարկել այն ջրային մարմինները, որոնք միջին օրական

հաշվարկով ապահովում են 100 մ 3 ջուր:

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

2. Պարագրաֆ 1-ով որոշվող յուրաքանչյուր ջրային մարմնի համար,

ի լրումն մակերևութային ջրային մարմինների` սույն դիրեկտիվի

պահանջներին համապատասխան հոդված 4-ում սահմանված

նպատակների իրականացմանը (ներառյալ հոդված 16-ով

Եվրոպական համայնքի մակարդակով սահմանված որակի ստանդարտները),

անդամ երկրները պարտավոր են ապահովել, որպեսզի

կեղտաջրերի մաքրման կիրառվող ռեժիմի արդյունքում ջրերի ո-

րակը համապատասխանի №80/778/EEC և №98/83/EC դիրեկտիվի

պահանջներին:

3. Անդամ երկրները պետք է ապահովեն այն ջրային մարմինների

պահպանությունը, որոնց համար նպատակ է դրվել խուսափել ո-

րակի վատթարացումից: Անդամ երկրները կարող են բուֆերային

գոտիներ սահմանել այդ ջրային մարմինների համար:

Հոդված 8. Մակերևութային ջրերի վիճակի, ստորերկրյա

ջրերի վիճակի և պահպանվող տարածքների մոնիտորինգ

1. Անդամ երկրներ պետք է ապահովեն ջրերի վիճակի մոնիտորինգի

ծրագրերի ստեղծումը` յուրաքանչյուր գետավազանային տարածքում

ջրերի վիճակի հետևողական և հասկանալի գնահատում

անցկացնելու նպատակով.

• մակերևութային ջրերի համար մոնիտորինգի ծրագրերը պետք է

ընդգրկեն.

(i) հոսքի ծավալը ու մակարդակը կամ արագությունը` այն մանրամասնությամբ,

որ հնարավոր լինի որոշել էկոլոգիական և

քիմիական վիճակներն ու էկոլոգիական պոտենցիալը,

(ii) էկոլոգիական վիճակը, քիմիական վիճակը ու էկոլոգիական

պոտենցիալը,

• ստորերկրյա ջրերի համար ծրագրերը պետք է ներառեն քիմիական

և քանակական վիճակի մոնիտորինգ:

2. Այդ ծրագրերը պետք է գործողության մեջ լինեն սույն դիրեկտիվի

ուժի մեջ մտնելուց ամենաուշը վեց տարի հետո, եթե չեն գործում

առնչվող օրենսդրության այլ դրույթներ: Մոնիտորինգը պետք է

իրականացվի համաձայն հավելված V-ի պահանջների:

32

33


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

3. Ջրերի վիճակի մոնիտորինգի և վերլուծության տեխնիկական

մանրամասներն ու ստանդարտացված մեթոդները պետք է սահմանվեն

հոդված 21-ում ներկայացված ընթացակարգերին համապատասխան:

Հոդված 9. Ջրային ոլորտի ծառայությունների ծախսածածկում

1. Անդամ երկրները պետք է հաշվի առնեն ջրային ոլորտի ծառայությունների

ծախսածածկման սկզբունքը, ներառյալ բնապահպանական

և ռեսուրսի ծախսերը` համաձայն հավելված III-ով անցկացվող

տնտեսական վերլուծության և, մասնավորապես, “աղտոտողն

է վճարում” սկզբունքի:

Անդամ երկրները մինչև 2010թ. պետք է ապահովեն.

• որ ջրի գնագոյացման քաղաքականությունը ջրօգտագործողներին

ընձեռի համապատասխան խթանիչներ` ջրային ռեսուրսներն

արդյունավետ օգտագործման և դրանով իսկ սույն դիրեկտիվի

շրջակա միջավայրի նպատակների նպաստելու համար;

• տարբեր ջրօգտագործողների կողմից (տարանջատված

առնվազն արդյունաբերության, տնային տնտեսությունների և

գյուղատնտեսության) համաչափ ներդրում ջրային ոլորտի ծառայությունների

ծախսածածկման մեջ` հիմնվելով հավելված IIIով

անցկացվող տնտեսական վերլուծության վրա, համաձայն

“աղտոտողն է վճարում” սկզբունքի:

Անդամ երկրները կարող են հաշվի առնել ծախսածածկման սոցիալական,

բնապահպանական և տնտեսական ազդեցությունները,

ինչպես նաև ներգրավված տարածաշրջանի կամ տարածաշրջանների

աշխարհագրական և կլիմայական պայմանները:

2. Անդամ երկրները գետավազանային կառավարման պլանների

մեջ պետք է ընդգրկեն պարագրաֆ 1-ի իրականացմանը նպատակաուղղված

քայլերը, որոնք իրենց հերքին կնպաստեն սույն դիրեկտիվի`

շրջակա միջավայրի նպատակներին հասնելուն: Պլանները

պետք է ներառեն նաև ջրային ոլորտի ծառայությունների ծախսածածկման

համար տարբեր ջրօգտագործողների իրականացրած

34

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ներդրումները:

3. Սույն հոդվածում ոչինչ չպետք է խոչընդոտ հանդիսանա` ֆինանսավորելու

սույն դիրեկտիվի նպատակներին համահունչ կանխարգելիչ

կամ վերականգնողական ցանկացած միջոցառում:

4. Անդամ երկրները չեն խախտի սույն դիրեկտիվը, եթե որոշեն,

համաձայն ստեղծված իրավիճակի, չկիրառել պարագրաֆ 1-ի երկրորդ

նախադասության դրույթները, և պարագրաֆ 2-ի դրան

առնչվող դրույթները` տվյալ ջրօգտագործման գործունեության համար,

եթե դա չի խոչընդոտում սույն դիրեկտիվի նպատակներին

հասնելուն: Անդամ երկրները պարտավոր են գետավազանային

պլանների մեջ հաշվետու լինել պարագրաֆ 1-ի երկրորդ նախադասության

դրույթների չկիրառման պատճառների համար:

Հոդված 10. Համալիր մոտեցում կետային և ցրված աղբյուրներից

աղտոտումների համար

1. Անդամ երկրները պետք է ապահովեն, որպեսզի պարագրաֆ 2-ում

նշված բոլոր արտահոսքերը դեպի մակերևութային ջրեր վերահսկվեն

սույն հոդվածում սահմանված համալիր մոտեցման համաձայն:

2. Անդամ երկրները պետք է ապահովեն հետևյալի ստեղծումը

և/կամ իրականացումը.

(ա) արտանետումների վերահսկողությունը` հիմնված լավագույն

մատչելի մեթոդոլոգիայի վրա կամ

(բ) համապատասխան արտանետումների սահմանային արժեքներ,

կամ

(գ) ցրված աղբյուրներից աղտոտման դեպքում` վերահսկողություն,

ներառյալ, հնարավորության դեպքում, լավագույն բնապահպանական

փորձը,

որոնք սահմանված են հետևյալ փաստաթղթերում.

35


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

• Աղտոտման համապարփակ կանխման և վերահսկողության վերաբերյալ

1996թ. սեպտեմբերի 24-ի Խորհրդի №96/61/EC դիրեկտիվ

19 ,

• Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման 1991թ. մայիսի 21-ի

Խորհրդի №91/271/EEC դիրեկտիվ 20 ,

• Գյուղատնտեսական աղբյուրներից նիտրատներով աղտոտման

դեմ ջրերի պահպանության վերաբերյալ Խորհրդի 1991թ. դեկտեմբերի

12-ի №91/676/EEC դիրեկտիվ 21 ,

• սույն դիրեկտիվի հոդված 16-ին համապատասխան ընդունված

դիրեկտիվներ,

• Հավելված IX-ում նշված դիրեկտիվներ,

• Եվրոպական համայնքի խնդրին առնչվող այլ օրենսդրական

ակտեր:

Սույն դիրեկտիվի ուժի մեջ մտնելուն ամենաուշը 12 տարի անց,

եթե հակառակը չի սահմանված օրենսդրությամբ:

3. Այն դեպքերում, երբ սույն դիրեկտիվի, հավելված IX-ում նշված

դիրեկտիվների կամ Համայնքի այլ օրենսդրական ակտերի համաձայն

սահմանված որակի նպատակը կամ որակի ստանդարտը

պահանջում է ավելի խիստ գործողություններ, քան պարագրաֆ 2-ի

կիրառման արդյունքում իրականացվածները, անհրաժեշտ է սահմանել

արտանետումների ավելի խիստ վերահսկողություն:

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Հոդված 11. Միջոցառումների ծրագիր

1. Յուրաքանչյուր անդամ երկիր պետք է ապահովի միջոցառումների

ծրագրի մշակումը յուրաքանչյուր գետավազանային տարածքի

համար, կամ միջազգային գետավազանային տարածքի` իր երկրում

գտնվող տարածքի համար` հաշվի առնելով հոդված 5-ով պահանջվող

վերլուծության արդյունքները` հոդված 4-ով սահմանված

նպատակներին հասնելու համար: Այդպիսի միջոցառումերի ծրագրերը

կարող են հղվել ազգային մակարդակում ընդունված օրենսդրությունից

բխող և անդամ երկրի ամբողջ տարածքին վերաբերող

գործողությունների վրա: Հնարավորության դեպքում անդամ երկիրը

կարող է ընդունել միջոցառումներ, որոնք կիրառելի են բոլոր գետավազանային

տարածքների և/կամ իր տարածքում գտնվող միջազգային

գետավազանային տարածքների համար:

2. Յուրաքանչյուր միջոցառումների ծրագիր պետք է կազմված լինի

պարագրաֆ 3-ով հստակեցվող “հիմնական” միջոցառումներից և,

անհրաժեշտության դեպքում` “լրացուցիչ” միջոցառումներից:

3. “Հիմնական միջոցառումները” հանդիսանում են նվազագույն

պահանջներ և պետք է ներառեն.

(ա) Ջրի պահպանության համար Եվրոպական համայնքի օրենսդրությամբ

պահանջվող միջոցառումները, ներառյալ հոդված 10-

ում և հավելված VI-ի մաս Ա-ում պահանջվող միջոցառումները,

(բ) Հոդված 9-ի նպատակների համապատասխանող միջոցառումները,

(գ) Արդյունավետ և կայուն ջրօգտագործմանը նպաստող միջոցառումներ`

հոդված 4-ում նմանեցված նպատակների ձախողումից

խուսափելու նպատակով,

(դ) Հոդված 7-ի պահանջներին բավարարող միջոցառումներ, ներառյալ

ջրի որակի պահպանման միջոցառումներ` խմելու ջրի

արտադրության համար պահանջվող մաքրման ծավալների

կրճատման նպատակով,

36

37


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

(ե) Քաղցրահամ մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի ջրառի և

քաղցրահամ մակերևութային ջրեր պաշարման վերահսկողության

միջոցառումներ, ներառյալ ջրառի ռեգիստրի կամ ռեգիստրների

ստեղծումը, և ջրառի ու ջրի պաշարների հավաքման

համար նախապես թույլտվությունների ստացումը: Վերահսկողության

այս միջոցառումները պետք է պարբերաբար վերանայվեն

և, անհրաժեշտության դեպքում, նորացվեն: Անդամ

երկրները կարող են ազատել այս վերահսկողությունից այն

ջրառներն ու ջրի պաշարների կուտակումը, որոնք էական ազդեցություն

չեն ունենում ջրի վիճակի վրա,

(զ) Վերահսկողության միջոցառումներ, ներառյալ ստորերկրյա

ջրային մարմինների ծավալների արհեստական մեծացումն և

ջրի հավելումների` նախապես թույլտվություններով վերահսկման

պահանջը: Օգտագործվող ջուրը կարող է վերցվել ցանկացած

մակերևութային կամ ստորերկրյա ջրերից, այն պայմանով,

որ տվյալ աղբյուրի օգտագործումը չի վնասում աղբյուրի

կամ վերականգնված ստորերկրյա ջրային մարմնի համար սահմանված

շրջակա միջավայրի նպատակների իրագործմանը: Վերահսկողության

այս միջոցառումները պետք է պարբերաբար

վերանայվեն և, անհրաժեշտության դեպքում, նորացվեն:

(է) կետային աղբյուրներից այն արտահոսքերի համար, որոնք կարող

են աղտոտում առաջացնել, նախապես կարգավորման միջոցառումներ,

ինչպիսին են` ջրի մեջ աղտոտիչների ներհոսքի

արգելում, կամ նախապես թույլտվությունների տրման կամ

գրանցման հիման վրա աղտոտիչների արտանետումների սահմանային

արժեքների սահմանում, ներառյալ հոդվածներ 10 և

16-ի համաձայն սահմանային արժեքների սահմանումը: Վերահսկողության

այս միջոցառումները պետք է պարբերաբար վերանայվեն

և, անհրաժեշտության դեպքում, նորացվեն:

(ը) աղտոտիչների ներհոսքի կանխման կամ վերահսկման միջոցառումներ

ցրված աղբյուրներից այն արտահոսքերի համար, ո-

րոնք կարող են աղտոտում առաջացնել,: Վերահսկողությունը

38

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

կարող է ներառել նախապես թույլտվությունների տրման պահանջ,

ինչպես օրինակ, առանց նախապես ստացված թույլտվության

կամ գրանցման ջրի մեջ աղտոտիչների ներհոսքի արգելում`

հիմնված ընդհանուր իրավունքի կանոնների վրա, եթե

այդպիսի պահանջ չի դրվում Եվրոպական համայնքի օրենսդրությամբ:

Վերահսկողության այս միջոցառումները պետք է

պարբերաբար վերանայվեն և, անհրաժեշտության դեպքում, նորացվեն:

(թ) Միջոցառումներ` ջրի վիճակի վրա ցանկացած այլ բացասական

ազդեցությունների դեպքերում` նշված հոդված 5-ում և հավելված

II-ում, մասնավորապես, միջոցառումներ` ապահովելու, որ

հիդրոմորֆոլոգիական պայմանները համապատասխանեն էկոլոգիական

լավ վիճակի, իսկ արհեստական կամ խիստ փոփոխված

սահմանված ջրային մարմինների համար` էկոլոգիական

լավ պոտենցիալի: Այդ տիպի վերահսկողական միջոցառումները

կարող են ներառել նախապես թույլտվությունների տրման

կամ գրանցման պահանջ` հիմնված ընդհանուր իրավունքի կանոնների

վրա, եթե այդպիսի պահանջ չի դրվում Եվրոպական

համայնքի օրենսդրությամբ: Վերահսկողության այս միջոցառումները

պետք է պարբերաբար վերանայվեն և, անհրաժեշտության

դեպքում, նորացվեն:

(ժ) Ստորերկրյա ջրերի մեջ աղտոտիչների անմիջական արտահոսքի

արգելում` հետևյալ պայմաններով.

Անդամ երկրները, դնելով որոշակի պայմաններ, կարող են նաև

թույլատրել.

- ածխաջրածինների արտահանման կամ հանքարդյունաբերության

արդյունքում ստացված նյութեր պարունակող ջրի ներհոսք,

ինչպես նաև տեխնիկական նպատակներով ջրի ներհոսք

այն երկրաբանական ֆորմացիաների մեջ, որոնցից արտահանվում

են ածխաջրածինները կամ այլ նյութեր, կամ այն երկրաբանական

ֆորմացիաների մեջ, որոնք բնական պատճառներով

այլ նպատակների համար մշտապես պիտանի չեն: Այսպիսի

39


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ներհոսքերը չպետք է պարունակեն վերը նշված գործունեության

արդյունքում ստացված նյութերից բացի այլ նյութեր,

- հանքավայրերից, քարհանքներից կամ շինարարության կամ

քաղաքացիական ճարտարագիտական աշխատանքների հետ

առնչվող, պոմպով դուրս հանվող ստորերկրյա ջրերի ներհոսք,

- պահեստավորման նպատակներով բնական կամ հեղուկ գազի

ներհոսք այն երկրաբանական ֆորմացիաների մեջ, որոնք

բնական պատճառներով այլ նպատակների համար մշտապես

պիտանի չեն,

- պահեստավորման նպատակներով բնական կամ հեղուկ գազի

ներհոսք այլ երկրաբանական ֆորմացիաների մեջ, որտեղ

առկա է գազամատակարարման անվտանգության ապահովման

հրատապ կարիք, և եթե ներհոսքն այնպիսին է, որ

կանխում է ստացվող ստորերկրյա ջրերի որակի վատթարացման

ցանկացած ներկա կամ ապագա վտանգ,

- շինարարական, քաղաքացիական ճարտարագիտական, կառուցապատման

կամ նմանատիպ աշխատանքներ, որոնք

գետնի վրա կամ գետնի տակ, որոնք շփման մեջ են մտնում

ստորերկրյա ջրերի հետ: Այդ նպատակով, անդամ երկրները

կարող են որոշում կայացնել, որ նման գործունեությունը

համարվում է թույլատրված, եթե այն իրականացվում է անդամ

երկրում սահմանված` այդ գործունեությանը վերաբերող

ընդհանուր իրավունքի կանոններով:

- նյութերի փոքրածավալ արտահոսքեր գիտական նպատակներով`

ջրային մարմինների բնութագրման, պաշտպանության

և վերականգման համար, արտահոսքի ծավալները խստորեն

սահմանափակելով այդ նպատակների համար անհրաժեշտ

ծավալներով:

(ի) Հոդված 16-ի պահանջերին համաձայն, միջոցառումներ` վերացնելու

մակերևութային ջրերի աղտոտումը հոդված 16(2)-ի

համաձայն որոշված առաջնային նյութերով, ինչպես նաև միջոցառումներ`

աստիճանաբար կրճատելու այլ նյութերով աղտոտումը,

որոնք հակառակ դեպքում անդամ երկրների համար

հոդված 4-ով սահմանված մակերևութային ջրային մարմինների

նպատակներին հասնելու խոչընդոտ կհանդիսանան:

40

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

(լ) Ցանկացած միջոցառում, որը պահանջվում է` կանխելու աղտոտիչների

հարուցած էական վնասը սարքավորումների տեխնիկական

տեղակայման ժամանակ, ինչպես նաև կանխելու և/կամ

կրճատելու վթարային իրավիճակներում (օրինակ հեղեղումների

արդյունքում), աղտոտումների ազդեցությունները, ներառյալ

այդ երևույթների կանխատեսման համակարգերի մշակումը,

իսկ այն դեպքերում, երբ վթարային իրավիճակները անկանխատեսելի

են, ջրային էկոհամակարգերին սպառնացող վտանգի

կրճատմանն ուղղված բոլոր հնարավոր միջոցառումները:

4. “Լրացուցիչ միջոցառումներ” են համարվում հիմնական միջոցառումներին

զուգահեռ մշակված և իրականացված այն միջոցառումները,

որոնք նպատակաուղղված են հոդված 4-ի համաձայն սահմանված

նպատակներին: Հավելված VI-ի մաս Բ-ն ընդգրկում է այդ

տիպի միջացառումների ոչ լրիվ ցանկը:

Անդամ երկրները կարող են նաև սահմանել հետագա լրացուցիչ

միջոցառումներ` սույն դիրեկտիվի շրջանակներում ջրային ռեսուրսների

լրացուցիչ պահպանության կամ վերականգնման նպատակով,

ներառյալ հոդված 1-ում նշված համապատասխան միջազգային

համաձայնագրերի իրականացումը:

5. Եթե մոնիտորինգի կամ այլ տվյալներ վկայում են, որ հոդված 4-

ով սահմանված նպատակները հավանաբար անհասանելի են

տվյալ ջրային մարմնի համար, անդամ երկրները պարտավոր են

ապահովել, որ.

• բացահայտվեն հնարավոր ձախողման պատճառները,;

• ուսումնասիրվեն և վերանայվեն համապատասխան

թույլտվություններն ու արտոնագրերը,

• վերանայվեն և համապատասխանաբար փոփոխվեն մոնիտորինգի

ծրագրերը և

• իրականացվեն լրացուցիչ միջոցառումներ, որոնք անհրաժեշտ

են սահմանված նպատակներին հասնելու համար,

ներառյալ շրջակա միջավայրի որակի ավելի խիստ ստանդարտների

սահմանումը` համաձայն հավելված V-ում

սահմանված կարգի:

41


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Եթե ձախողման պատճառները բնական կամ ֆորս մաժորային

հանգամանքների արդյունք են, որոնք անսպասելի էին և անկանխագուշակելի

(մասնավորապես ծայրահեղ ուժեղ հեղեղումներն ու

շարունակական երաշտները), ապա անդամ երկրները կարող են ո-

րոշել, որ գործնականում լրացուցիչ միջոցառումների կարիք չկա`

համաձայն հոդված 4(6)-ի:

6. Պարագրաֆ 3-ի միջացառումներն իրականացնելիս անդամ

երկրները պարտավոր են կատարել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը`

ծովային ջրերի աղտոտումը չավելացնելու համար: Գոյություն ունեցող

օրենսդրությունը չխախտելու դեպքում պարագրաֆ 3-ի միջոցառումների

կիրառումը չի կարող անմիջական կամ միջնորդավորված

ձևով հանգեցնել մակերևութային ջրերի աղտոտման մեծացմանը:

Այդ պահանջը չպետք է գործի այն դեպքերում, երբ այն,

որպես ամբողջություն, հանգեցնում է շրջակա միջավայրի աղտոտման

ավելացմանը:

7. Միջոցառումների ծրագիրը պետք է մշակվի ոչ ուշ, քան սույն դիրեկտիվի

ուժի մեջ մտնելուց ինը տարի անց, և բոլոր միջոցառումների

իրականացումը պետք է սկսված լինի ոչ ուշ, քան դիրեկտիվի

ուժի մեջ մտնելուց 12 տարի անց:

8. Միջոցառումների ծրագիրը պետք է վերանայվի և անհրաժեշտության

դեպքում թարմացվի սույն դիրեկտիվի ուժի մեջ մտնելուց ա-

մենաուշը 15 տարի անց և դրանից հետո` յուրաքանչյուր վեց տարին

մեկ անգամ: Թարմացված ծրագրի ցանկացած նոր կամ նորացված

միջոցառման իրականացումը պետք է սկսված լինի այն հաստատելուց

հետո երեք տարվա ընթացքում:

Հոդված 12. Խնդիրներ, որոնք չեն կարող կարգավորվել

անդամ երկրների մակարդակով

1. Եթե անդամ երկիրը բացահայտում է խնդիր, որն ազդեցություն է

ունենում իր ջրերի կառավարման վրա, բայց չի կարող լուծվել այդ

անդամ երկրի կողմից, այն կարող է խնդրի վերաբերյալ զեկուցել

Հանձնաժողովին և ներգրավված այլ անդամ երկրների` ներկայաց-

42

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

նելով խնդրի լուծման առաջարկություններ:

2. Հանձնաժողովը պարտավոր է պատասխանել անդամ երկրի

ցանկացած զեկույցի կամ առաջարկության վեց ամսվա ընթացքում:

Հոդված 13. Գետավազանային կառավարման պլաններ

1. Անդամ երկրները պետք է ապահովեն, որ մշակվի գետավազանային

կառավարման պլան իրենց երկրի տարածքում ամբողջությամբ

գտնվող յուրաքանչյուր գետավազանային տարածքի համար:

2. Այն դեպքում, երբ միջազգային գետավազանային տարածքը լիովին

գտնվում է Եվրոպական համայնքի սահմաններում, անդամ

երկրները պետք է ապահովեն մեկ ընդհանուր միջազգային գետավազանային

կառավարման պլանի մշակման համակարգումը: Եթե

այդօրինակ միջազգային գետավազանային պլան չի մշակվել, անդամ

երկրները, սույն դիրեկտիվի նպատակների հասնելու համար,

պարտավոր են մշակել գետավազանային պլաններ միջազգային

գետավազանային տարածքի առնվազն այն բաժինների համար,

որոնք իրենց երկրի տարածքի մաս են կազմում:

3. Այն դեպքում, երբ միջազգային գետավազանային տարածքը

ձգվում է Եվրոպական համայնքի սահմաններից դուրս, անդամ

երկրները պետք է ջանան մշակել մեկ ընդհանուր միջազգային

գետավազանային կառավարման պլան, իսկ դրա անհնարինության

դեպքում, պլանը պետք է առնվազն վերաբերի ներգրավված անդամ

երկրի տարածքում գտնվող միջազգային գետավազանային

տարածքի մասնաբաժնին:

4. Գետավազանային կառավարման պլանը պետք է ընդգրկի հավելված

VII-ում մանրամասն ներկայացված տեղեկատվությունը:

5. Գետավազանային կառավարման պլանը կարող է լրացվել ավելի

մանրամասն ծրագրերի և ենթագետավազանային, սեկտորալ, ջրի

որոշակի տիպին կամ հիմնախնդրին վերաբերող կառավարման

պլանների մշակմամբ: Այդօրինակ ծրագրերի իրականացումը

43


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

չպետք է ազատի անդամ երկրներին սույն դիրեկտիվի ներքո այլ

պարտավորությունների կատարումից:

6. Գետավազանային կառավարման պլանները պետք է հրատարակվեն

սույն դիրեկտիվի ուժի մեջ մտնելուց ամենաուշը ինը տարի

անց:

7. Գետավազանային կառավարման պլանները պետք է վերանայվեն

և թարմացվեն սույն դիրեկտիվի ուժի մեջ մտնելուց ամենաուշը 15

տարի անց, և դրանից հետո յուրաքանչյուր վեց տարին մեկ անգամ:

Հոդված 14. Հասարակական տեղեկատվություն և

խորհրդատվություն

1. Անդամ երկրները պետք է խրախուսեն բոլոր շահագրգիռ կողմերի

ակտիվ ներգրավվածությունը սույն դիրեկտիվի իրականացման,

մասնավորապես, գետավազանային կառավարման պլանների

մշակման, վերանայման և թարմացման գործում: Անդամ երկրները

պետք է ապահովեն, որ յուրաքանչյուր գետավազանային տարածքի

համար պլանները հրատարակվեն և հասարակության (ներառյալ

ջրօգտագործողների) մեկնաբանությունների ու առաջարկությունների

համար մատչելի դարձվի հետևյալը.

(ա) պլանի մշակման ժամանակացույցն ու պատրաստման ծրագիրը,

ներառյալ նախատեսվող խորհրդատվական միջոցառումների

իրականացումը` պլանով ծածկվող ժամկետից առնվազն ե-

րեք տարի առաջ,

(բ) գետավազանում ի հայտ եկած ջրի կառավարման կարևոր հիմնախնդիրների

վերաբերյալ միջանկյալ զեկույցը` պլանով նախատեսված

ժամկետի սկզբից առնվազն երկու տարի առաջ,

(գ) գետավազանային կառավարման պլանների նախնական տարբերակները`

պլանով ծածկվող ժամկետի սկզբից առնվազն մեկ

տարի առաջ:

44

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Ըստ պահանջի` պետք է ապահովվի գետավազանային կառավարման

պլանի նախնական տարբերակի մշակման համար օգտագործված

ելակետային փաստաթղթերի և տեղեկատվության մատչելիությունը:

2. Անդամ երկրները պետք է առնվազն վեց ամիս նախատեսեն վերը

նշված փաստաթղթերն գրավոր մեկնաբանելու համար` հասարակության

ակտիվ ներգրավվածություն և խորհրդատվություն ապահովելու

նպատակով:

3. Պարագրաֆներ 1 և 2-ը հավասարապես կիրառվում են նաև նորացված

գետավազանային կառավարման պլանների համար:

Հոդված 15. Հաշվետվություններ

1. Անդամ երկրները պետք է Հանձնաժողովին և ներգրավված անդամ

երկրներին ուղարկեն գետավազանային կառավարման պլանի

և նրա հետագա թարմացումների օրինակներ` դրանց տպագրվելուց

հետո ոչ ուշ, քան երեք ամսվա ընթացքում:

(ա) ամբողջովին անդամ երկրի տարածքում գտնվող գետավազանային

տարածքների համար` այդ երկրի տարածքում գտնվող

բոլոր գետավազանների կառավարման պլանները` հրատարակված

համաձայն հոդված 13-ի,

(բ) միջազգային գետավազանային տարածքների համար` գետավազանի

առնվազն անդամ երկրի տարածքում գտնվող մասի

կառավարման պլանը:

2. Անդամ երկրները պարտավոր են առաջին գետավազանային կառավարման

պլանի համար մշակված` հոդված 5-ով պահանջվող

վերլուծությունների և հոդված 8-ով որոշվող մոնիտորինգի ծրագրերի

վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվությունները ներկայացնել դրանց

մշակման ավարտից հետո երեք ամսվա ընթացքում:

3. Անդամ երկրները պարտավոր են յուրաքանչյուր գետավազանա-

45


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

յին պլանի կամ հոդված 13-ի համաձայն նորացված տարբերակի

հրատարակումից հետո երեք տարվա ընթացքում ներկայացնել միջանկյալ

զեկույց` նկարագրելով պլանավորված միջոցառումների

ծրագրի իրականացման առաջընթացը:

Հոդված 16. Ջրի աղտոտման դեմ ուղղված

ռազմավարություններ

1. Եվրոպական խորհրդարանը և Խորհուրդը պարտավոր են ջրային

միջավայրին էական վտանգ ներկայացնող ջրի աղտոտումը

կանխելու նպատակով առանձնահատուկ միջոցներ ձեռնարկել անհատ

աղտոտողների կամ աղտոտողների խմբերի նկատմամբ, ներառյալ

այն դեպքերը, երբ վտանգ է սպառնում խմելու նպատակով

վերցված ջրին: Այդ աղտոտողների նկատմամբ կիրառվելիք գործողությունները

պետք է ուղղված լինեն հոդված 2(30)-ով սահմանված

վտանգավոր նյութերի աստիճանական կրճատմանը, իսկ առաջնային

վտանգավոր նյութերի դեպքում` դրանց արտահոսքի, արտանետումների

և դրանց հասցված վնասի միանգամից կամ աստիճանաբար

վերացմանը: Նմանատիպ միջոցառումները պետք է ընդունվեն

Հանձնաժողովի կողմից ներկայացված առաջարկների հիման վրա`

կիրառելով Համաձայնագրում սահմանված ընթացակարգը:

2. Հանձնաժողովը պարտավոր է առաջարկ ներկայացնել` սահմանելով

այն առաջնային նյութերի ցանկը, որոնք էական վտանգ են

ներկայացնում ջրային միջավայրին կամ ջրային միջավայրի միջոցով:

Նյութերը պետք է դասակարգվեն ըստ առաջնայնության` ըստ

այն վտանգի, որ նրանք ներկայացնում են ջրային միջավայրին`

հիմնվելով.

(ա) ռիսկի գնահատականի վրա` իրականացված Խորհրդի №793/93

որոշմամբ 22 , Խորհրդի №91/414/EEC դիրեկտիվով 23 և Եվրոպական

խորհրդարանի №98/8/EC 24 դիրեկտիվով,

(բ) ռիսկի վրա հիմնված թիրախային գնահատականի վրա (№793/93

որոշմամբ սահմանված մեթոդոլոգիայի համաձայն), որը շեշտադրում

է միայն ջրային էկոհամակարգի թունավորումը կամ

46

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ջրային էկոհամակարգի միջոցով մարդու թունավորումը:

Պարագրաֆ 4-ում նշված ժամանակացույցը իրականացնելու նպատակով,

անհրաժեշտության դեպքում, նյութերը պետք է դասակարգվեն

ըստ ջրային էկոհամակարգին կամ ջրային էկոհամակարգի

միջոցով գործողությունների ռիսկայնության աստիճանի`

օգտվելով պարզեցված ռիսկի գնահատման մեթոդից, որը հիմնված

է գիտական սկզբունքների վրա և հաշվի է առնում.

• նյութի` էական վտանգի ապացույցը, մասնավորապես դրա`

ջրային էկոհամակարգերի համար կամ ջրի միջոցով մարդու

համար թունավոր լինելու վկայությունը և

• շրջակա միջավայրի լայնածավալ աղտոտման ապացույցը` մոնիտորինգի

արդյունքների հիման վրա և

• ապացուցված այլ գործոնները, որոնք խոսում են շրջակա միջավայրի

հնարավոր լայնածավալ աղտոտման մասին, ինչպիսին

են տվյալ նյութի արտադրության կամ օգտագործման ծավալների

դինամիկան:

3. Հանձնաժողովի առաջարկը պետք է նաև որոշի առաջնային

վտանգավոր նյութերը: Դրանք որոշելիս Հանձնաժողովը պետք է

հաշվի առնի վտանգավոր նյութերի վերաբերյալ Եվրոպական համայնքի

օրենսդրության կամ միջազգային համաձայնագրերի համապատասխան

դրույթներում նյութերի ընտրությունը:

4. Հանձնաժողովը պետք է վերանայի առաջնային նյութերի հաստատված

ցանկը սույն դիրեկտիվի ուժի մեջ մտնելուց ոչ ուշ, քան

չորս տարի անց, իսկ դրանից հետո` յուրաքանչյուր չորս տարին

մեկ անգամ, և անհրաժեշտության դեպքում հանդես գա նոր առաջարկություններով:

5. Առաջարկություն մշակելիս Հանձնաժողովը պետք է հաշվի առնի

Տոքսիկության, էկոտոքսիկության և շրջակա միջավայրի գիտական

կոմիտեի, անդամ երկրների, Եվրոպական խորհրդարանի, Շրջակա

միջավայրի եվրոպական գործակալության, Եվրոպական համայնքի

հետազոտական ծրագրերի, միջազգային կազմակերպություննե-

47


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

րի, եվրոպական բիզնես կազմակերպությունների (ներառյալ փոքր

և միջին ձեռնարկությունների շահերը ներկայացնողները) և այլ շահագրգիռ

կազմակերպությունների տեսակետներն ու առաջարկությունները:

6. Առաջնային նյութերի համար Հանձնաժողովը պետք է առաջարկներ

ներկայացնի վերահսկելու.

• նյութերի արտանետումների, արտահոսքերի և դրանց հասցված

վնասի աստիճանական կրճատումը, և, մասնավորապես

• պարագրաֆ 3-ի համաձայն որոշվող նյութերի արտանետումների,

արտահոսքերի և դրանց հասցված վնասի միանգամից կամ

աստիճանաբար վերացումը, ներառյալ դա իրագործելու ժամանակացույցը:

Սույն հոդվածի դրույթների համաձայն` ժամկետները

չպետք է գերազանցեն Եվրոպական խորհրդարանի և

Խորհրդի կողմից առաջարկությունների հաստատումից հետո 20

տարին:

Միևնույն ժամանակ Հանձնաժողովը պետք է որոշի արտադրությունների

և գործընթացների վերահսկողության միջոցների այնպիսի

ծավալներ ու համադրություն, որոնք երաշխավորում են

պատշաճ ծախս-արդյունավետություն և համարժեքության մակարդակ

ինչպես կետային, այնպես էլ ցրված աղբյուրներից արտանետումների

համար: Հանձնաժողովը պետք է ի գիտություն ընդունի

գործընթացների վերահսկման Եվրոպական համայնքում ընդունված

միացյալ արտանետումների առավելագույն արժեքները: Անհրաժեշտության

դեպքում, Համայնքի մակարդակով կարող են

սահմանվել բնագավառ-առ-բնագավառ գործընթացների վերահսկողության

ընթացակարգեր: Եթե արտադրանքի վերահսկողությունը

ներառում է №91/414/EEC և №98/8/EC դիրեկտիվներով

տրված համապատասխան թույլտվությունների կամ արտոնագրերի

ստուգում, ապա այդ ստուգումները պետք է իրականացվեն այդ

դիրեկտիվների դրույթներին համապատասխան: Վերահսկողության

հարցերով յուրաքանչյուր առաջարկություն պետք է ընդգրկի

դրա վերանայման, թարմացման և արդյունավետության գնահատման

կազմակերպման մեխանիզմները:

48

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

7. Հանձնաժողովը պետք է ներկայացնի որակի ստանդարտների ա-

ռաջարկություններ` կիրառելու մակերևութային ջրերում,

նստվածքներում և բիոտայում առաջնային նյութերի կոնցենտրացիաների

նկատմամբ:

8. Համաձայն պարագրաֆներ 6 և 7-ի` Հանձնաժողովը պետք է ա-

ռաջարկություններ ներկայացնի առնվազն կետային աղբյուրներից

աղտոտման դեպքում արտանետումների սահմանային արժեքների

և շրջակա միջավայրի որակի ստանդարտների վերաբերյալ, տվյալ

նյութի` առաջնային նյութերի ցանկում հայտնվելուց հետո երկու

տարվա ընթացքում: Այն նյութերի համար, որոնք ընդգրկված են

առաջնային նյութերի առաջին ցանկում, սույն դիրեկտիվի ուժի մեջ

մտնելուց վեց տարի անց Եվրոպական համայնքի մակարդակով

համաձայնության բացակայության դեպքում, անդամ երկրները

պարտավոր են այդ նյութերի վերաբերյալ ներդնել շրջակա միջավայրի

որակի ստանդարտներ` այդ նյութերով աղտոտված բոլոր

մակերևութային ջրերի համար, ինչպես նաև վերահսկողություն

սահմանել արտանետումների հիմնական աղբյուրների վրա`

ուսումնասիրելով արտանետումների կրճատման տեխնիկական

բոլոր հնարավորությունները: Այն նյութերի համար, որոնք հետագայում

են ընդգրկվել առաջնային նյութերի ցանկում, Եվրոպական

համայնքի մակարդակով համաձայնության բացակայության դեպքում,

անդամ երկրները պարտավոր են նմանատիպ գործողություններ

իրականացնել տվյալ նյութի` առաջնային նյութերի ցանկում

հայտնվելուց հետո հինգ տարիների ընթացքում:

9. Հանձնաժողովը կարող է մշակել ջրի աղտոտման դեմ պայքարելու

ռազմավարություններ, ցանկացած այլ աղտոտիչներով կամ

աղտոտիչների խմբերով աղտոտման դեպքերում, ներառյալ վթարների

արդյունքում առաջացած աղտոտումները:

10. Պարագրաֆ 6 և 7-ի համաձայն իր առաջարկությունների մշակման

ընթացքում Հանձնաժողովը պետք է նաև հաշվի առնի հավելված

IX-ում ներկայացված բոլոր դիրեկտիվները: Հանձնաժողովը

մինչև պարագրաֆ 8-ում նշված վերջնաժամկետը պետք է առա-

49


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ջարկի հավելված IX-ի սահմանային արժեքների վերանայում բոլոր

այն նյութերի համար, որոնք ընդգրկված են առաջնային նյութերի

ցանկում և պետք է առաջարկի համապատասխան միջոցներ,

ներառյալ հավելված IX-ի բոլոր մյուս նյութերի համար սահմանային

արժեքների հնարավոր վերացումը:

Հավելված IX-ի բոլոր սահմանային արժեքները, որոնց համար ներկայացված

են թարմացումներ, կորցնում են իրենց ուժը, նոր արժեքների

ուժի մեջ մտնելու պահից:

11. Պարագրաֆ 2 և 3-ում նշված առաջնային նյութերի ցանկը Հանձնաժողովի

կողմից առաջարկվելուց և Եվրոպական խորհրդարանի

կողմից ընդունվելուց հետո կդառնա սույն դիրեկտիվի հավելված X-

ը: Ցանկի վերանայումը, ինչպես նշված է պարագրաֆ 4-ում, կընթանա

նմանատիպ ընթացակարգով:

Հոդված 17. Ստորերկրյա ջրերի աղտոտումը կանխարգելող և

վերահսկող ռազմավարություն

1. Եվրոպական խորհրդարանն ու Խորհուրդը պետք է ընդունեն

հատուկ գործողություններ` կանխելու և վերահսկելու ստորերկրյա

ջրերի աղտոտումը: Այդ գործողությունները պետք է ուղղված լինեն

ստորերկրյա ջրերի լավ քիմիական վիճակի հասնելու` համաձայն

հոդված 4(l)(b)-ի, և պետք է ընդունվեն սույն դիրեկտիվի ուժի մեջ

մտնելուց ոչ ուշ, քան երկու տարի հետո, Հանձնաժողովի կողմից

ներկայացված առաջարկի հիման վրա` կիրառելով Համաձայնագրում

սահմանված ընթացակարգը:

2. Առաջարկվող միջոցառումներում Հանձնաժողովը պետք է հաշվի

առնի հոդված 5-ի և հավելված II-ի համաձայն իրականացված վերլուծության

արդյունքները: Նմանատիպ գործողություններ պետք է

առաջարկված լինեն հնարավորինս շուտ` տվյալների առկայության

դեպքում, և պետք է ներառեն.

(ա) ստորերկրյա ջրերի լավ քիմիական վիճակի գնահատման չափանիշներ`

համաձայն հավելվածներ II.2.2-ի, V2.3.2-ի և V2.4.5-ի,

50

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

(բ) կոնցենտրացիաների էական և կայուն ավելացման միտումների

և այդ միտումները շրջելու ելակետային պայմանների որոշման չափանիշներ`

համաձայն հավելված V 2.4.4-ի:

3. Պարագրաֆ 1-ի կիրառման արդյունքում իրականացված միջոցառումները

պետք է ընդգրկվեն հոդված 11-ում պահանջվող միջոցառումների

ծրագրում:

4. Եվրոպական համայնքի մակարդակում պարագրաֆ 2-ով ընդունված

չափանիշների բացակայության դեպքում անդամ երկրները

պետք է ընդունեն համապատասխան չափանիշներ սույն դիրեկտիվի

ուժի մեջ մտնելուց ամենաուշը հինգ տարի անց:

5. Ազգային մակարդակում պարագրաֆ 4-ով ընդունված չափանիշների

բացակայության դեպքում որպես հակառակ միտման հղում

անհրաժեշտ է ընդունել այն մակարդակը, որը չի գերազանցում

ստորերկրյա ջրերի նկատմամբ ներկայում կիրառվող Եվրոպական

համայնքի որակի ստանդարտի 75%-ը:

Հոդված 18. Հանձնաժողովի զեկույցները

1. Հանձնաժողովը պետք է զեկույց հրատարակի սույն դիրեկտիվի

իրականացման վերաբերյալ` դիրեկտիվի ուժի մեջ մտնելուց ոչ ուշ

քան 12 տարի անց և դրանից հետո յուրաքանչյուր 6 տարին մեկ`

ներկայացնելով այն Եվրոպական խորհրդարանին և Խորհրդին:

2. Զեկույցը պետք է ընդգրկի հետևյալը.

(ա) դիրեկտիվի իրականացման առաջընթացի ամփոփումը,

(բ) Շրջակա միջավայրի եվրոպական գործակալության հետ համակարգելով`Եվրոպական

համայնքում մակերևութային և

ստորերկրյա ջրերի վիճակի ամփոփումը,

(գ) Հոդված 15-ի համաձայն` ներկայացված գետավազանային կա-

51


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ռավարման պլանների մասին ուսումնասիրություն, ներառյալ

հետագա պլանների բարելավման առաջարկությունները,

(դ) Հոդված 12-ի համաձայն` անդամ երկրների կողմից Հանձնաժողովի

զեկույցների կամ առաջարկությունների վերաբերյալ

ստացված պատասխանների հակիրճ ամփոփումը,

(ե) Հոդված 16-ի շրջանակներում մշակված հայտ-առաջարկների,

վերահսկողական միջոցառումների և ռազմավարությունների

հակիրճ ամփոփումը,

(զ) Նախկին զեկույցների վերաբերյալ Եվրոպական խորհրդարանի

և Խորհրդի ներկայացված մեկնաբանությունների պատասխանների

հակիրճ ամփոփումը:

3. Հանձնաժողովը պետք է նաև զեկույց հրատարակի իրականացման

առաջընթացի վերաբերյալ, որն հիմնված կլինի հոդված 15(2)-ի

շրջանակներում անդամ երկրներից ստացված ամփոփ հաշվետվությունների

վրա, և ներկայացնի այն Եվրոպական խորհրդարանին

և անդամ երկրներին ոչ ուշ, քան հոդվածներ 5 և 8-ում նշված

ժամկետներից երկու տարի անց:

4. Պարագրաֆ 1-ի շրջանակներում հրատարակված յուրաքանչյուր

զեկույցից հետո երեք տարվա ընթացքում Հանձնաժողովը պետք է

հրատարակի միջանկյալ զեկույց` նկարագրելով իրականացման

առաջընթացը` հիմնված հՀոդված 15(3)-ի համաձայն անդամ

երկրներից ստացված միջանկյալ հաշվետվությունների վրա: Այն

պետք է ներկայացվի Եվրոպայի խորհրդարանին և Խորհրդին:

5. Հանձնաժողովը, հաշվետվությունների շրջափուլի հարմարությունից

ելնելով, պետք է գումարի Եվրոպական համայնքի քաղաքականությամբ

հետաքրքրվածների մասնակցությամբ անդամ

երկրների աշխատաժողով` Հանձնաժողովների իրականացման զեկույցները

քննարկելու, մեկնաբանություններ ներկայացնելու և

փորձի փոխանակման նպատակով:

52

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Պետք է ընդգրկված լինեն մասնակիցներ լիազորված մարմիններից,

Եվրոպայի խորհրդարանից, ՈԿԿ-ներից, սոցիալական և

տնտեսական ոլորտի գործընկեր կազմակերպություններից, սպառողների

միություններից, ակադեմիական և փորձագիտական այլ

շրջանակներից:

Հոդված 19. ԵՄ հետագա միջոցառումների ծրագրեր

1. Տեղեկատվության տրամադրման շրջանակներում, Հանձնաժողովը

պետք է տարին մեկ անգամ հոդված 21-ում նշված Կոմիտեին

ներկայացնի ջրային օրենսդրության վրա ազդող միջոցառումների

վերլուծական ծրագիր, որն այն նախատեսում է մոտ ապագայում

ներկայացնել, ներառյալ հոդված 16-ից բխող ցանկացած հայտ-առաջարկություն,

վերահսկողական գործողություն և ռազմավարություն:

Հանձնաժողովը առաջին այսպիսի ներկայացումը պետք է

իրականացնի սույն դիրեկտիվի ուժի մեջ մտնելուց ոչ ուշ, քան երկու

տարի անց:

2. Հանձնաժողովը կվերանայի սույն դիրեկտիվը ամենաուշը նրա

ուժի մեջ մտնելուց 19 տարի անց, և կառաջարկի անհրաժեշտ լրացումներ:

Հոդված 20. Դիրեկտիվի տեխնիկական փոփոխություններ

1. Հավելվածներ I-ը, III-ը և հավելված V-ի բաժին 1.3.6-ը կարող են

փոփոխվել գիտական և տեխնիկական առաջընթացին համապատասխան`

համաձայն հոդված 21-ում սահմանված ընթացակարգի,

հաշվի առնելով հոդված 13-ով որոշվող գետավազանային կառավարման

պլանների վերանայման ու թարմացման ժամանակահատվածները:

Անհրաժեշտության դեպքում Հանձնաժողովը կարող

է ընդունել հավելվածներ II և V-ի իրականացման ուղեցույցներ`

համաձայն հոդված 21-ով սահմանված կարգերի:

2. Վերոշարադրյալ պարագրաֆի իրականացման նպատակով

տվյալների, ներառյալ վիճակագրական և քարտեզագրական

տվյալները, փոխանակման և մշակման համար կարող են ընդուն-

53


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

վել տեխնիկական ֆորմատներ` հոդված 21-ով սահմանված ընթացակարգերի

համաձայն:

Հոդված 21. Կարգավորող կոմիտե

1. Կարգավորող կոմիտեն (այսուհետև “Կոմիտե”) պետք է օժանդակի

Հանձնաժողովին:

2. Սույն հոդվածին հղում կատարելիս պետք է կիառրվեն

№1999/468/EC որոշման հոդվածներ 5-ն ու 7-ը` հաշվի առնելով նաև

հոդված 8-ի դրույթները: №1999/468/EC որոշման հոդված 5(6)-ում

նշված ժամկետը պետք է սահմանվի 3 ամիս:

3. Կոմիտեն պետք է ընդունի իր գործառնական կանոնները:

Հոդված 22. Ժամանակավոր և անցումային դրույթներ

1. Հետևյալ օրենդրական ակտերը ուժը կորցրած են ճանաչվելու

ՋՇԴ-ի ուժի մեջ մտնելուց յոթ տարի անց.

• 1975թ. հունիսի 16-ի №75/440/EEC դիրեկտիվը, որը վերաբերվում

է անդամ երկրներում մակերևութային ջրերից խմելու նպատակներով

ջրառի որակին 25 ,

• Խորհրդի 1977թ. դեկտեմբերի 12-ի №77/795/EEC դիրեկտիվը, որը

ստեղծում է ընդհանուր ընթացակարգեր Եվրոպական համայնքում

մակերևութային քաղցրահամ ջրերի որակի մասին տեղեկատվության

փոխանակության համար 26 ,

• Խորհրդի 1979թ. հոկտեմբերի 9-ի №79/869/EEC դիրեկտիվը, որը

վերաբերում է անդամ երկրներում մակերևութային ջրերից խմելու

նպատակներով ջրառի նմուշառման ու անալիզի հաճախությանն

ու չափման մեթոդներին 27 :

2. Հետևյալ օրենդրական ակտերը ուժը կորցրած են ճանաչվելու

ՋՇԴ-ի ուժի մեջ մտնելուց տասներեք տարի անց.

• Խորհրդի 1978թ. հուլիսի 18-ի №78/659/EEC դիրեկտիվ ձկների

54

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

բնակմիջավայրի պահպանության և բարելավման համար անհրաժեշտ

քաղցրահամ ջրերի որակի վերաբերյալ 28 ,

• Խորհրդի 1979թ. հոկտեմբերի 30-ի №79/923/EEC դիրեկտիվ կակղամորթային

ջրերի որակի վերաբերյալ 29 ,

• Խորհրդի 1979թ. դեկտեմբերի 17-ի №80/68/EEC դիրեկտիվ որոշակի

վտանգավոր նյութերով աղտոտումից ստորերկրյա ջրերը

պահպանելու վերաբերյալ,

• №76/464/EEC դիրեկտիվն ամբողջությամբ` բացառությամբ հոդված

6-ի, որը ուժը կորցրած է ճանաչվում սույն դիրեկտիվի ուժի

մեջ մտնելու պահից:

3. №76/464/EEC դիրեկտիվի համար կիրառվում են հետևյալ

անցումային դրույթները.

(ա) Սույն դիրեկտիվի հոդված 16-ում ընդունված առաջնային նյութերի

ցանկը պետք է փոխարինի 1982թ. հունիսի 22-ին

Խորհրդին ուղղված տեքստի` Հանձնաժողովի առաջնային նյութերի

ցանկին,

(բ) №76/464/EEC դիրեկտիվի հոդված 7-ի նպատակների առնչությամբ

անդամ երկրները կարող են կիրառել սույն դիրեկտիվով

սահմանված աղտոտման հիմնախնդիրների և դրանք ծնող աղտոտիչների

որոշման, որակի ստանդարտների որոշման և միջոցառումների

ընդունման սկզբունքները:

4. Հոդված 4-ում շարադրված շրջակա միջավայրի նպատակները և

հոդված 16(7)-ում ու հավելված IX-ում սահմանված շրջակա միջավայրի

որակի ստանդարտները, ինչպես նաև այն նպատակները, ո-

րոնք ընդունվել են անդամ երկրների կողմից հավելված V-ով (վերաբերող

այն նյութերին, որոնք չեն ընդգրկվել առաջնային նյութերի

ցանկում) և հոդված 16(8)-ով (վերաբերող այն առաջնային նյութերին,

որոնց համար Եվրոպական համայնքի ստանդարտներ սահմանված

չեն), պետք է հաշվի առնվեն որպես №96/61/EC դիրեկտիվի

հոդված 2-ի կետ 7-ում և հոդված 10-ում նշված շրջակա միջավայրի

որակի ստանդարտներ:

55


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

5. Եթե հոդված 16-ով ընդունված առաջնային նյութերի ցանկից

որևէ նյութ ընդգրկված չի սույն դիրեկտիվի հավելված VIII-ում կամ

№96/61/EC դիրեկտիվի հավելված III-ում, ապա այն պետք է ավելացվի:

6. Մակերևութային ջրային մարմինների համար սույն դիրեկտիվով

պահանջվող առաջին գետավազանային կառավարման պլանի

շրջանակներում սահմանված շրջակա միջավայրի նպատակները

պետք է, որպես նվազագույն պահանջ, լինեն առնվազն այնքան

խիստ, ինչպիսին որ №76/464/EEC դիրեկտիվի իրականացման համար

պահանջվող ջրի որակի ստանդարտներն են:

Հոդված 23. Պատժամիջոցներ

Անդամ երկրները պետք է որոշեն սույն դիրեկտիվից բխող` ազգային

օրենսդրություններում ընդունված դրույթների խախտման դեպքերում

կիրառվելիք պատժամիջոցները: Պատժամիջոցները պետք

է լինեն արդյունավետ, համաչափ և համոզիչ:

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Հոդված 25. Ուժի մեջ մտնելը

Սույն դիրեկտիվը ուժի մեջ է մտնում Եվրոպական համայնքի պաշտոնական

տեղեկագրում տպագրվելու օրվանից:

Հոդված 26. Հասցեատերեր

Սույն դիրեկտիվի հասցեատերերը անդամ երկրներն են:

Ստորագրված է Լյուքսեմբուրգում, 2000թ. հոկտեմբերի 23-ին:

Եվրոպական խորհրդարանի անունից

Խորհրդի անունից

Նախագահ Նախագահ

Ն. Ֆոնտեյն Ջ. Գլավան

Հոդված 24. Իրականացումը

1. Անդամ երկրները պարտավոր են ապահովել սույն դիրեկտիվին

համապատասխանող օրենքների, ենթաօրենսդրական ակտերի և

վարչական դրույթների ուժի մեջ մտնելը ամենաուշը մինչև 2003թ.

դեկտեմբերի 22-ը: Այնուհետև նրանք պետք է տեղեկացնեն Հանձնաժողովին

այդ մասին: Անդամ երկրները այդ որոշումները ընդունելիս

պետք է հղում կատարեն սույն դիրեկտիվին կամ էլ հղումը

պետք է կատարվի այդ որոշումները պաշտոնապես տպագրելու

հետ միաժամանակ: Հղման ձևը պետք է սահմանվի անդամ երկրի

կողմից:

2. Անդամ երկրները պարտավոր են Հանձնաժողովին ներկայացնել

ազգային օրենսդրական ակտերի այն հիմնական դրույթները, ո-

րոնք նրանք ընդունել է սույն դիրեկտիվով կառավարվող ոլորտում:

Հանձնաժողովը պարտավոր է տեղեկացնել մյուս անդամ

երկրներին նույնպես:

56

57


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ՀԱՎԵԼՎԱԾ I

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Համաձայն հոդված 3(8)-ի պահանջի` անդամ երկրները պարտավոր

են ներկայացնել իրենց յուրաքանչյուր գետավազանային տարածքի

լիազորված մարմինների, ինչպես նաև իրենց տարածքում

գտնվող ցանկացած միջազգային գետավազանային տարածքի լիազորված

մարմինների վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությունը.

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

յունների ամփոփ նկարագիրը:

(vi) Միջազգային հարաբերությունները. եթե գետավազանային տարածքը

ընկած է մեկից ավելի անդամ երկրների վարչական տարածքներում

կամ էլ ընդգրկում է ոչ-անդամ երկիր, ապա միջազգային

հարաբերությունների ամփոփ փաստաթուղթ է պահանջվում`

ապահովելու համագործակցությունը:

(i) Լիազորված մարմնի անվանումն ու հասցեն. հոդված 3(2)-ով ո-

րոշվող լիազորված մարմնի պաշտոնական անվանումն ու հասցեն:

(ii) Գետավազանային տարածքի աշխարհագրական դիրքը. գետավազանային

տարածքում հոսող հիմնական գետերի անվանումները

և տարածքի սահմանների ճշգրիտ բնութագրումը: Այս տեղեկատվությունը

պետք է հնարավորինս մատչելի լինի աշխարհագրական

տեղեկատվական համակարգերի (ԱՏՀ) և/կամ

Հանձնաժողովի աշխարհագրական տեղեկատվական GISCO

համակարգի օգնությամբ ներկայացնելու համար:

(iii) Լիազորված մարմնի իրավական վիճակը. լիազորված մարմնի

իրավական վիճակի նկարագրում կամ, առկայության դեպքում,

նրա կանոնադրության, հիմնադրման համաձայնագրի կամ համանման

իրավական փաստաթղթի պատճեն կամ հակիրճ ամփոփումը:

(iv) Պարտավորությունները. յուրաքանչյուր լիազորված մարմնի

համար իր իրավական և վարչական պարտավորությունների և

գետավազանային տարածքում գործառույթների նկարագրում:

(v) Անդամակցումը. եթե լիազորված մարմինը գործում է որպես այլ

լիազորված մարմինների համակարգող մարմին, ապա պահանջվում

է բոլոր այդ մարմինների ցանկը, ինչպես նաև համակարգումը

ապահովող գործող ինստիտուցիոնալ հարաբերութ-

58

59


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

1 ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ II

1.1. Մակերևութային ջրային մարմինների տիպերի նկարագրում

Անդամ երկրները պետք է որոշեն մակերևութային ջրային մարմինների

տեղադիրքը և սահմանները, և պետք է իրականացնեն այդ

մարմինների նախնական բնութագրում` համաձայն հետևյալ մեթոդոլոգիայի:

Անդամ երկրները կարող են խմբավորել մակերևութային

ջրերի որոշ մարմիններ նախնական բնութագրման նպատակների

համար.

(i) Մակերևութային ջրային մարմինները գետավազանային տարածքի

սահմաններում պետք է որոշվեն կա’մ ըստ հետևյալ մակերևութային

ջրերի դասերի` գետեր, լճեր, անցումային ջրեր,

առափնյա ջրեր, կա’մ էլ սահմանվեն որպես արհեստական

ջրային մարմին կամ խիստ փոփոխված մակերևութային ջրային

մարմին:

(ii) Մակերևութային ջրերի յուրաքանչյուր դասի համար անհրաժեշտ

է գետավազանային տարածքի ներսում առանձնացնել

համապատասխան մակերևութային ջրային մարմիններ` ըստ

տիպի: Ջրային մարմիններ տիպերը սահմանված են սույն հավելվածի

բաժին 1.2-ի “Համակարգ Ա” կամ “Համակարգ Բ”-ում:

(iii) Եթե օգտագործվում է Ա համակարգը, ապա մակերևութային

ջրային մարմինները գետավազանային տարածքի ներսում

սկզբից պետք է առանձնացվեն ըստ էկոշրջանների` համաձայն

սույն հավելվածի բաժին 1.2-ում սահմանված և հավելված XI-ի

համապատասխան քարտեզի վրա պատկերված աշխարհագրական

տարածքների: Այնուհետև յուրաքանչյուր էկոշրջանի

ներսում ջրային մարմինները պետք է տարանջատվեն ըստ մակերևութային

ջրային մարմինների տիպերի` օգտագործելով Ա

համակարգի համար սահմանված բնութագրիչների աղյուսակը:

60

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

(iv) Եթե օգտագործվում է Բ համակարգը, ապա անդամ երկրները

պետք է առանձնացնեն ջրային մարմինները մինչև առնվազն

այն մակարդակը, որը կարվեր, եթե օգտագործվեր Ա համակարգը:

Համապատասխանորեն, մակերևութային ջրային մարմինները

գետավազանային տարածքի ներսում պետք է առանձնացվեն

ըստ տիպերի` օգտագործելով պարտադիր բնութագրիչների

արժեքները և այնպիսի կամընտրական բնութագրիչներ

կամ բնութագրիչների հավաքածուներ, որոնք կապահովեն

տվյալ տիպին առանձնահատուկ կենսաբանական հղումային

պայմանների առկայություն:

(v) Արհեստական և խիստ փոփոխված մակերևութային ջրային

մարմինների համար առանձնացումը պետք է իրականացնել

համաձայն բնութագրիչների, որոնցով կորոշվի, թե տրված արհեստական

կամ խիստ փոփոխված մակերևութային ջրային

մարմինը որ մակերևութային ջրային դասին է առավել համանման:

(vi) Անդամ երկրները պետք է Հանձնաժողովին ներկայացնեն համակարգի

Ա-ի համաձայն առանձնացված տիպերի աշխարհագրական

դիրքը բնութագրող քարտեզ կամ քարտեզներ (ԱՏՀ

ֆորմատով):

1.2. Էկոշրջաններ և ջրային մարմինների տիպեր

1.2.1. Գետեր

Համակարգ Ա

Ֆիքսված

տիպաբանություն

Էկոշրջան

Տիպ

Նկարագրություն

Էկոշրջանները ցույց են տրված հավելված XI-ի

քարտեզ Ա–ի վրա

Բարձրության տիպը

բարձրադիր > 800 մ,

միջին 200-800 մ

ցածրադիր < 200 մ

Խորության տիպը հիմնված է հետևյալի վրա.

61


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Ֆիքսված

Նկարագրություն

տիպաբանություն

միջին խորությունը 15մ

Չափի տիպը հիմնված է տարածքի մակերեսի վրա.

0.5-1 կմ 2

1-10 կմ 2

10-100 կմ 2

> 100 կմ 2

Երկրաբանություն.

կրաքարային

սիլիկատային

օրգանական

Համակարգ Բ

Այլընտրանքային

բնութագրում

Պարտադիր

գործոններ

Ոչ պարտադիր

գործոններ

Ֆիզիկական և քիմիական գործոններ, որոնք որոշում

են գետի կամ դրա մի մասը բնութագրիչները, և

ըստ այդմ, որոշում են կենսաբանական

պոպուլյացիաների կազմը և կառուցվածքը

բարձրություն

լայնություն

երկայնություն

երկրաբանություն

չափ

հեռավորությունը ջրաղբյուրից

հոսքի էներգիան (ֆունկցիա հոսքից և թեքությունից)

ջրի միջին լայնությունը

ջրի միջին խորությունը

ջրի միջին թեքությունը

հիմնական գետի հունի ձևը

գետի ծախսի (հոսքի) կատեգորիան

հովտի ձևը

պինդ մարմինների տեղաշարժը

թթուների չեզոքացման կարողությունը

ենթաշերտի բաղադրությունը

քլորիդները

օդի ջերմաստիճանի տատանումները

62

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Այլընտրանքային

բնութագրում

1.2.2. Լճեր

Համակարգ Ա

Ֆիքսված

տիպաբանություն

Էկոշրջան

Տիպ

Համակարգ Բ

Այլընտրանքային

բնութագրում

Պարտադիր

Ֆիզիկական և քիմիական գործոններ, որոնք որոշում

են գետի կամ դրա մի մասը բնութագրիչները, և

ըստ այդմ, որոշում են կենսաբանական

պոպուլյացիաների կազմը և կառուցվածքը

օդի միջին ջերմաստիճանը

տեղումները

Նկարագրություն

Էկոշրջանները ցույց են տրված հավելված XI-ի

քարտեզ Ա-ում

Բարձրության տիպը

բարձրադիր > 800 մ,

միջին 200-800 մ

ցածրադիր < 200 մ

Խորության տիպը հիմնված է հետևյալի վրա.

միջին խորությունը 15մ

Չափի տիպը հիմնված է տարածքի մակերեսի վրա.

0.5-1 կմ 2

1-10 կմ 2

10-100 կմ 2

> 100 կմ 2

Երկրաբանություն.

կրաքարային

սիլիկատային

օրգանական

Ֆիզիկական և քիմիական գործոններ, որոնք որոշում

են լճի բնութագրիչները, և ըստ այդմ, որոշում

են կենսաբանական պոպուլյացիաների կազմը և

կառուցվածքը

բարձրություն

63


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Այլընտրանքային

բնութագրում

գործոններ

Ոչ պարտադիր

գործոններ

1.2.3. Անցումային ջրեր

Համակարգ Ա

Ֆիքսված

տիպաբանություն

Էկոշրջան

Տիպ

Ֆիզիկական և քիմիական գործոններ, որոնք որոշում

են լճի բնութագրիչները, և ըստ այդմ, որոշում

են կենսաբանական պոպուլյացիաների կազմը և

կառուցվածքը

լայնություն

երկայնություն

խորություն

երկրաբանություն

չափ

ջրի միջին խորությունը

լճի ձևը

մաքրման կայանում կեղտաջրերի վերամշակման

տևողությունը

օդի միջին ջերմաստիճանը

օդի ջերմաստիճանի միջակայքը

խառը բնութագրիչները

թթուների չեզոքացման կարողությունը

ֆոնային սննդանյութերի վիճակը

ենթաշերտի բաղադրությունը

ջրի մակարդակի տատանումները

64

Նկարագրություն

Հավելված XI-ի քարտեզ Բ-ում նկարագրված

հետևյալ էկոշրջանները. Բալթիկ ծով, Բարենցի

ծով, Նորվեգական ծով, Հյուսիսային ծով, Հյուսիսատլանտյան

օվկիանոս, Միջերկրական ծով

Միջին տարեկան աղայնության վրա հիմնված.

< 0,5‰ – քաղցրահամ ջուր,

0,5-ից մինչև


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Ֆիքսված

տիպաբանություն

Համակարգ Բ

Այլընտրանքային

բնութագրում

Պարտադիր

գործոններ

Ոչ պարտադիր

գործոններ

66

Նկարագրություն

5-ից մինչև


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ստորև նշվող (v) պարագրաֆում կիրառվող մոդելների փոփոխականությունը:

(v) Մոդելավորման վրա հիմնված տիպային կենսաբանական հղումային

պայմանները կարող են ստացել կա’մ կանխատեսող կա’մ

հետադարձ մոդելների միջոցով: Մեթոդները պետք է օգտագործեն

պատմական, պալեոլոգիական կամ այլ առկա տվյալներ և պետք է

վստահելիության բավարար մակարդակով տեղեկատվություն

տրամադրեն հղումային պայմանների վերաբերյալ` ապահովելու

այդ կերպ ստացված արդյունքների համադրելիությունը և վավերականությունը

մակերևութային ջրային մարմնի յուրաքանչյուր տիպի

համար:

(vi) Այն դեպքերում, երբ մակերևութային ջրային մարմնի որակի

տարրի համար հնարավոր չէ բավարար վստահությամբ սահմանել

տիպային հղումային պայմաններ տվյալ տարրի բնական տատանումների

բարձր մակարդակի պատճառով (ոչ միայն սեզոնային

տատանումների), այդ տարրը կարելի է դուրս թողնել տվյալ մակերևութային

ջրային մարմնի տիպի էկոլոգիական վիճակի գնահատումից:

Նման դեպքերում անդամ երկրները պետք է հիմնավորեն

դուրս թողնելու պատճառները գետավազանային կառավարման

պլաններում:

1.4. Ճնշումների բացահայտում

Անդամ երկրները պետք է հավաքագրեն և պահպանեն տեղեկատվություն

այն էական մարդածին ճնշումների տիպի և չափի վերաբերյալ,

որոնց ենթարկվում են գետավազանի բոլոր ջրային մարմինները:

Դա վերաբերում է մասնավորապես հետևյալին.

• գնահատել և բացահայտել աղտոտման էական կետային աղբյուրները,

մասնավորապես հավելված VIII-ում նշված քաղաքային,

արդյունաբերական, գյուղատնտեսական և այլ գործունեություններից`

հիմնվելով, ի թիվս այլոց, հետևյալ աղբյուրներից

ստացված տեղեկությունների վրա.

68

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

(i) №91/271/EEC դիրեկտիվի 15-րդ և 17-րդ հոդվածներ,

(ii) №96/61/ECC դիրեկտիվի 9-րդ և 15-րդ հոդվածներ 30 ,

ինչպես նաև գետավազանային կառավարման նախնական պլանի

մշակման նպատակով` հետևյալ աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների

վրա.

(iii) №76/464/EEC դիրեկտիվի 11-րդ հոդված և

(iv) №75/440/EC, №76/160/EEC 31 , №78/659/EEC, և №79/923/EEC 32

դիրեկտիվներ,

• գնահատել և բացահայտել աղտոտման էական ցրված աղբյուրները,

մասնավորապես հավելված VIII-ում նշված քաղաքային,

արդյունաբերական, գյուղատնտեսական և այլ գործունեություններից`

հիմնվելով, ի թիվս այլոց, հետևյալ աղբյուրներից ստացված

տեղեկությունների վրա.

(i) №91/676/EEC դիրեկտիվի 33 3-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներ,

(ii) №91/414/EEC դիրեկտիվի 7-րդ և 17-րդ հոդվածներ,

(iii) №98/8/EC դիրեկտիվ,

ինչպես նաև գետավազանային կառավարման առաջին պլանի

մշակման նպատակով` հետևյալ աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների

վրա.

(iv) №75/440/EEC, №76/160/EEC, №76/464/EEC, №78/659/EEC և

№79/923/EEC դիրեկտիվներ,

• գնահատել և բացահայտել էական ջրառները քաղաքային, արդյունաբերական,

գյուղատնտեսական և ջրօգտագործման այլ

նպատակների համար, ներառյալ տարեկան ընդհանուր ջրապահանջը

և սեզոնային տատանումները, ինչպես նաև բաշխման

69


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

համակարգերում ջրակորուստները,

• գնահատել և բացահայտել ջրային հոսքի էական կարգավորումների

ազդեցությունները ջրային հոսքի համընդհանուր բնութագրերի

և հաշվեկշիռների վրա, ներառյալ ջրի տեղափոխումը և

հոսքի շեղումը,

• բացահայտել էական մորֆոլոգիական փոփոխությունները`

կապված ջրային մարմինների հետ,

• գնահատել և բացահայտել այլ էական մարդածին ազդեցությունները

մակերևութային ջրերի վիճակի վրա,

• գնահատել հողօգտագործումը, ներառյալ քաղաքային, արդյունաբերական

և գյուղատնտեսական տարածքների բացահայտումը,

ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, ձկնաբուծական և

անտառտնտեսական տարածքների բացահայտումը:

1.5. Ազդեցությունների գնահատում

Անդամ երկրները պետք է գնահատեն վերոնշյալ ճնշումների

նկատմամբ մակերևութային ջրային մարմինների խոցելիությունը:

Անդամ երկրները պետք է օգտագործվեն վերոնշյալ քայլերում հավաքագրված

տեղեկատվությունը, ինչպես նաև առկա բնապահպանական

մոնիտորինգի` առնչություն ունեցող բոլոր տվյալները`

գնահատելու գետավազանային տարածքի ջրային մարմինների`

հոդված 4-ով սահմանված շրջակա միջավայրի որակի նպատակներին

չհասնելու հավանականությունը: Նման գնահատմանը աջակցելու

նպատակով անդամ երկրները կարող են օգտագործել մոդելավորման

գործիքներ:

Շրջակա միջավայրի որակի նպատակներին չհասնելու առումով

ռիսկային համարվող ջրային մարմինների համար, անհրաժեշտության

դեպքում, պետք է իրականացնել ավելի մանրամասն

բնութագրում` օպտիմալացնելու հոդված 8-ով պահանջվող մոնիտորինգի

ծրագրերը, ինչպես նաև հոդված 11-ով պահանջվող գոր-

70

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ծողությունների ծրագրերը:

2. ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐ

2.1. Նախնական բնութագրում

Անդամ երկրները պետք է իրականացնեն բոլոր ստորերկրյա ջրային

մարմինների նախնական բնութագրում` յուրաքանչյուր ստորերկրյա

ջրային մարմնի համար գնահատելու դրանց օգտագործումը

և հոդված 4-ով սահմանված նպատակներին չհասնելու ռիսկի

աստիճանը: Նախնական բնութագրման ընթացքում անդամ

երկրները կարող են խմբավորել ստորերկրյա ջրային մարմինները:

Վերոնշյալ վերլուծությունը կարող է օգտագործել առկա հիդրոլոգիական,

երկրաբանական, հողագիտական, հողօգտագործման, ծախսի,

ջրառի և այլ առկա տվյալներ, սակայն պետք է նաև բացահայտի

հետևյալը.

• ստորերկրյա ջրային մարմնի կամ մարմինների տեղադիրքը և

սահմանները,

• ճնշումները, որոնց ենթարկվում են ստորերկրյա ջրային

մարմինը կամ մարմինները, ներառյալ.

• աղտոտման ցրված աղբյուրները,

• աղտոտման կետային աղբյուրները,

• ջրառը,

• արհեստական վերականգնումը,

• ջրհավաք ավազանի այն տարածքի վերին շերտի ընդհանուր

բնութագրիչը, որի միջոցով է վերականգնվում ստորերկրյա

ջրային մարմինը,

• այն ստորերկրյա ջրային մարմինները, որոնց համար կան ուղղակիորեն

կապակցված մակերևութային ջրային էկոհամակարգեր

կամ ցամաքային էկոհամակարգեր:

2.2. Մանրամասն բնութագրում

Նախնական բնութագրումից հետո անդամ երկրները պետք է իրականացնեն

մանրամասն բնութագրում այն ստորերկրյա ջրային

մարմինների կամ ջրային մարմինների խմբերի համար, որոնք բա-

71


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ցահայտվել են որպես ռիսկային: Մանրամասն բնութագրման նպատակն

է նման ռիսկերի էականության ավելի ճշգրիտ գնահատումը,

ինչպես նաև 11-րդ հոդվածով պահանջվող միջոցառումների բացահայտումը:

Հետևաբար, նման բնութագրումը պետք է ներառի մարդկային

գործունեության առնչվող տվյալները, ինչպես նաև, անհրաժեշտության

դեպքում, տեղեկատվություն հետևյալի վերաբերյալ.

• ստորերկրյա ջրային մարմնի երկրաբանական բնութագրերը,

ներառյալ երկրաբանական միավորների տարածվածությունը և

տիպը,

• ստորերկրյա ջրային մարմնի հիդրոերկրաբանական բնութագրերը,

ներառյալ հիդրավլիկական հաղորդականու-թյունը, ծակոտկենությունը

և սահմանափակությունը,

• այն ջրհավաքի մակերևութային նստվածքների և հողերի բնութագրիչները,

որոնցից ստորերկրյա ջրերի մարմինը ստանում է

իր սնուցումը, ներառյալ դրանց հաստությունը, ծակոտկենությունը,

հիդրավլիկական կապակցվածությունը և հողերի կլանման

հատկությունները,

• ստորերկրյա ջրային մարմնի սահմաններում ստորերկրյա ջրերի

շերտավորման բնութագրերը,

• այն կապակցված մակերևութային համակարգերի, ներառյալ

ցամաքային էկոհամակարգերը և մակերևութային ջրային մարմինները,

գույքագրումը, որոնց հետ ստորերկրյա ջրային մարմինը

դինամիկ կապի մեջ է,

• ստորերկրյա ջրային մարմնի և հարակից մակերևութային համակարգերի

միջև ջրափոխանակության ուղղությունների և ծավալների

գնահատումը,

• համընդհանուր վերականգնման միջին տարեկան արժեքը հաշվարկելու

համար անհրաժեշտ տվյալները,

• ստորերկրյա ջրերի քիմիական կառուցվածքի բնութագրումը,

ներառյալ մարդկային գործունեության դերի նկարագրումը:

Ստորերկրյա ջրային մարմինների բնական ֆոնային մակարդակը

որոշելիս անդամ երկրները կարող են օգտագործել ստորերկրյա

ջրերի բնութագրման տիպաբանությունները:

72

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

2.3. Ստորերկրյա ջրերի վրա մարդկային գործունեության

ազդեցության վերլուծություն

Ստորերկրյա ջրային մարմիններից յուրաքանչյուրի համար, որոնք

հատում են երկու կամ ավելի անդամ երկրների սահմանները կամ

որոնք 2.1 պարագրաֆին համապատասխան իրականացված նախնական

բնութագրմամբ բացահայտվել են որպես 4-րդ հոդվածում

նշված նպատակներին չհասնելու առումով ռիսկային, հնարավորության

սահմաններում, պետք է հավաքագրել և պահպանել

հետևյալ տեղեկատվությունը.

(ա) ստորերկրյա ջրային մարմնից ջրառի կետերի տեղադիրքը, բացառությամբ

այն կետերի, որոնց համար.

• միջին ջրառը չի գերազանցում օրական 10 մ 3 –ը կամ

• մարդկային սպառման համար իրականացվող միջին ջրառը չի

գերազանցում օրական 10 մ 3 կամ սպասարկում է ոչ ավել, քան

50 մարդու,

(բ) նման կետերից ջրառի միջին տարեկան քանակը,

(գ) ստորերկրյա ջրային մարմնից վերցված ջրի քիմիական բաղադրությունը,

(դ) ստորերկրյա ջրային մարմնի այն կետերի տեղադիրքը, ուր ուղղակիորեն

ջուր է արտանետվում,

(ե) նման կետերում արտանետումների ծավալները,

(զ) ստորերկրյա ջրային մարմին արտանետվող ջրի քիմիական

բաղադրությունը և

(է) հողօգտագործումը այն ջրհավաքում կամ ջրհավաքներում, ո-

րոնցից ստորերկրյա ջրային մարմինը ստանում է իր սնուցումը, ներառյալ

աղտոտիչների ճնշումը և մարդածին փոփոխությունները

վերականգնման բնութագրիչների վրա, ինչպես օրինակ` տեղում-

73


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ների և հոսքի ուղղորդում հողի մեկուսացման, արհեստական վերականգնման,

պատվարների կամ դրենաժի միջոցով:

2.4. Ստորերկրյա ջրերի մակարդակների փոփոխությունների

ազդեցության վերլուծություն

Անդամ երկրները պետք է նաև բացահայտեն այն ստորերկրյա ջրային

մարմինները, որոնց համար պետք է սահմանել 4-րդ հոդվածով

պահանջվող նպատակներից ավելի մեղմ նպատակներ` ջրային

մարմնի վիճակի ազդեցությունները հետևյալի վրա հաշվի առնելու

արդյունքում.

(i) մակերևութային ջրեր և հարակից ցամաքային էկոհամակարգեր,

(ii) ջրերի կարգավորում, հողապաշտպան կառույցներ և դրենաժ,

(iii) մարդկային զարգացում:

2.5. Ստորերկրյա ջրերի որակի վրա աղտոտման ազդեցության

վերլուծություն

Անդամ երկրները պետք է բացահայտեն ստորերկրյա ջրային այն

մարմինները, որոնց համար 4(5) հոդվածով նախատեսվող նպատակներից

ավելի մեղմ նպատակներ պետք է սահմանվեն, քանի որ

5(1) հոդվածին համապատասխան մարդկային գործունեության

արդյունքում ստորերկրյա ջրային մարմինն այնքան աղտոտված է,

որ ստորերկրյա ջրերի քիմիական լավ վիճակի հասնելը իրատեսական

չէ կամ կապված է անհամաչափ մեծ ծախսերի հետ:

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ՀԱՎԵԼՎԱԾ III

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտեսական վերլուծությունը պետք է անհրաժեշտ մանրամասնության

բավարար տեղեկատվություն պարունակի (հաշվի առնելով

հարակից տեղեկատվության հավաքագրման համար անհրաժեշտ

ծախսերը), որպեսզի հնարավոր լինի իրականացնել հետևյալը.

(ա) իրականացնի 9-րդ հոդվածով նախատեսվող ջրային ոլորտի

ծառայությունների ծախսածածկման սկզբունքերին համապատասխան

անհրաժեշտ հաշվարկներ` հաշվի առնելով գետավազանային

տարածքում ջրառաջարկի և ջրապահանջի երկարաժամկետ կանխատեսումները,

և ըստ անհրաժեշտության.

• գնահատի ջրային ոլորտի ծառայությունների ծավալը, գինը և

հարակից ծախսերը և

• գնահատի անհրաժեշտ ներդրումները, ներառյալ նման

ներդրումների կանխատեսումները,

(բ) հիմնվելով միջոցառումների համար անհրաժեշտ պոտենցիալ

ծախսերի վրա` տա եզրակացություններ ջրօգտագործմանն առնչվող`

ծախսային առումով ամենաօպտիմալ միջոցառումների վերաբերյալ,

որոնք պետք է ընդգրկվեն 11-րդ հոդվածով նախատեսվող

գործողությունների ծրագրում:

74

75


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ՀԱՎԵԼՎԱԾ IV

ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

1. Դիրեկտիվի 6-րդ հոդվածով պահանջվող պահպանվող տարածքների

գույքագրումը պետք է ներառի հետևյալ տիպի պահպանվող

տարածքները.

(i) 7-րդ հոդվածի համաձայն մարդկային սպառման համար նախատեսվող

ջրառի տարածքներ,

(ii) տնտեսապես կարևոր ջրային տեսակների պահպանության համար

նախատեսված տարածքներ,

(iii) ռեկրեացիոն նպատակով նախատեսվող ջրային մարմիններ,

ներառյալ լողավազանային ջրերի մասին №76/160/EEC դիրեկտիվով

նախատեսված տարածքները,

(iv) սննդանյութերի նկատմամբ զգայուն տարածքներ, ներառյալ

№91/676/EEC դիրեկտիվով խոցելի համարվող տարածքները և

№91/271/EEC դիրեկտիվով զգայուն համարվող տարածքները և

(v) տարածքներ, որոնք նախատեսված են բնակմիջավայրի կամ

տեսակների պահպանություն համար և որտեղ ջրի վիճակի պահպանումը

կամ բարելավումը կարևոր գործոն է դրանց պահպանության

համար, ներառյալ Natura 2000-ի տեղանքները` նախատեսվող

№92/43/EEC 34 և №79/409/EEC 35 դիրեկտիվների շրջանակներում:

2. Գույքագրման ամփոփումը, որը պետք է մաս կազմի գետավազանային

կառավարման պլանի, պետք է ներառի քարտեզներ, որոնք

ցույց են տալիս յուրաքանչյուր պահպանվող տարածքի տեղադիրքը,

ինչպես նաև Համայնքի, ազգային կամ տեղական օրենսդրության

նկարագիրը` համաձայն որի դրանք սահմանվել են որպես

պահպանվող տարածքներ:

76

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ՀԱՎԵԼՎԱԾ V

1. ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՎԻՃԱԿ

1.1. Էկոլոգիական վիճակի դասակարգման որակի տարրեր

1.1.1. Գետեր

1.1.2. Լճեր

1.1.3. Անցումային ջրեր

1.1.4. Առափնյա ջրեր

1.1.5. Արհեստական կամ խիստ փոփոխված ջրային մարմիններ

1.2. Էկոլոգիական վիճակի դասակարգման նորմատիվային

սահմանումներ

1.2.1. Գետերում գերազանց, լավ և բավարար էկոլոգիական վիճակի

սահմանումներ

1.2.2. Լճերում գերազանց, լավ և բավարար էկոլոգիական վիճակի

սահմանումներ

1.2.3. Անցումային ջրերում գերազանց, լավ և բավարար

էկոլոգիական վիճակի սահմանումներ

1.2.4. Առափնյա ջրերում գերազանց, լավ և բավարար էկոլոգիական

վիճակի սահմանումներ

1.2.5. Խիստ փոփոխված կամ արհեստական ջրային մարմինների

համար առավելագույն, լավ և բավարար էկոլոգիական

պոտենցիալի սահմանումներ

1.2.6. Անդամ երկրների կողմից քիմիական որակի ստանդարտների

սահմանման ընթացակարգ

1.3. Մակերևութային ջրերի համար էկոլոգիական վիճակի և

քիմիական վիճակի մոնիտորինգ

1.3.1. Հսկողական մոնիտորինգի նախագծում

1.3.2. Գործառնական մոնիտորինգի նախագծում

1.3.3. Հետազոտական մոնիտորինգի նախագծում

1.3.4. Մոնիտորինգի հաճախականություն

1.3.5. Պահպանվող տարածքների համար մոնիտորինգի լրացուցիչ

պահանջներ

1.3.6. Որակի տարրերի մոնիտորինգի ստանդարտներ

77


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

1.4. Էկոլոգիական վիճակի դասակարգում և ներկայացում

1.4.1. Կենսաբանական մոնիտորինգի արդյունքների

համատեղելիություն

1.4.2. Մոնիտորինգի արդյունքների ներկայացում և դասակարգում`

ըստ էկոլոգիական վիճակի և էկոլոգիական պոտենցիալի

1.4.3. Մոնիտորինգի արդյունքների ներկայացում և դասակարգում`

ըստ քիմիական վիճակի

2. ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐ

2.1. Ստորերկրյա ջրերի քանակական վիճակ

2.1.1. Քանակական վիճակի դասակարգման պարամետրեր

2.2.2. Քանակական վիճակի սահմանում

2.2. Ստորերկրյա ջրերի քանակական վիճակի մոնիտորինգ

2.2.1. Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի մոնիտորինգի ցանց

2.2.2. Մոնիտորինգի դիտակետերի խտություն

2.2.3. Մոնիտորինգի հաճախականություն

2.2.4. Ստորերկրյա ջրերի քանակական վիճակի մեկնաբանում և

ներկայացում

2.3. Ստորերկրյա ջրերի քիմիական վիճակ

2.3.1. Ստորերկրյա ջրերի քիմիական վիճակի որոշման

պարամետրեր

2.3.2. Ստորերկրյա ջրերի քիմիական լավ որակի սահմանում

2.4. Ստորերկրյա ջրերի քիմիական վիճակի մոնիտորինգ

2.4.1. Ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի ցանց

2.4.2. Հսկողական մոնիտորինգ

2.4.3. Գործառնական մոնիտորինգ

2.4.4. Աղտոտիչների միտումների բացահայտում

2.4.5. Ստորերկրյա ջրերի քիմիական վիճակի մեկնաբանում և

ներկայացում

2.5. Ստորերկրյա ջրերի վիճակի ներկայացում

78

1. ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՎԻՃԱԿ

1.1. Էկոլոգիական վիճակի դասակարգման որակի տարրեր

1.1.1. Գետեր

Կենսաբանական տարրեր

Ջրային ֆլորայի կազմ և առատություն

Բենթոսային անողնաշարավորների ֆաունայի կազմ և

առատություն

Այլ ֆաունայի կազմ, առատություն և տարիքային

կառուցվածք

Կենսաբանական տարրերին աջակցող հիդրոմորֆոլոգիական

տարրեր

Հիդրոլոգիական ռեժիմ

Ջրային հոսքի քանակ և դինամիկա

Կապը ստորերկրյա ջրային մարմինների հետ

Գետի շարունակականություն

Մորֆոլոգիական պայմաններ

Գետի խորության և լայնության տատանում

Գետի հունի կառուցվածք և հատակ

Առափնյա գոտու կառուցվածք

Կենսաբանական տարրերին աջակցող քիմիական և ֆիզիկաքիմիական

տարրեր

Ընդհանուր

Ջերմային պայմաններ

Թթվածնով հագեցվածության պայմաններ

Աղայնություն

Թթվայնացման վիճակ

Սննդանյութերի պայմաններ

Հատուկ աղտոտիչներ

Աղտոտում բոլոր առաջնահերթ աղտոտիչներից, որը

ներթափանցում է ջրային մարմին

Աղտոտում այլ նյութերից, որը էական քանակներով

ներթափանցում է ջրային մարմին

79


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

1.1.2. Լճեր

Կենսաբանական տարրեր

Ֆիտոպլանկտոնի կազմ, առատություն և կենսազանգված

Այլ ջրային ֆլորայի կազմ և առատություն

Բենթոսային անողնաշարավորների ֆաունայի կազմ և

առատություն

Այլ ֆաունայի կազմ, առատություն և տարիքային

կառուցվածք

Կենսաբանական տարրերին աջակցող հիդրոմորֆոլոգիական

տարրեր

Հիդրոլոգիական ռեժիմ

Ջրային հոսքի քանակ և դինամիկա

Մաքրման կայաններում կեղտաջրերի վերամշակման

տևողություն

Կապը ստորերկրյա ջրային մարմնին

Մորֆոլոգիական պայմաններ

Լճի խորության տատանումներ

Լճի հունի ծավալ, կառուցվածք և հատակ

Լճափի կառուցվածք

Կենսաբանական տարրերին աջակցող քիմիական և ֆիզիկաքիմիական

տարրեր

Ընդհանուր

Թափանցիկություն

Ջերմային պայմաններ

Թթվածնով հագեցվածության պայմաններ

Աղայնություն

Թթվայնացման վիճակ

Սննդանյութերի պայմաններ

Հատուկ աղտոտիչներ

Աղտոտում բոլոր առաջնահերթ նյութերից, որոնք

ներթափանցում են ջրային մարմին

Աղտոտում այլ նյութերից, որոնք էական քանակներով

ներթափանցում են ջրային մարմին

1.1.3. Անցումային ջրեր

Կենսաբանական տարրեր

80

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Ֆիտոպլանկտոնի կազմ, առատություն և կենսազանգված

Այլ ջրային ֆլորայի կազմ և առատություն

Բենթոսային անողնաշարավորների կազմ և առատություն

Այլ ֆաունայի կազմ և առատություն

Կենսաբանական տարրերին աջակցող հիդրոմորֆոլոգիական

տարրեր

Մորֆոլոգիական պայմաններ

Խորության տատանումներ

Հունի ծավալ, կառուցվածք և հատակ

Մակընթացության-տեղատվության ամպլիտուդի գոտու

կառուցվածք

Մակընթացության-տեղատվության ամպլիտուդայի ռեժիմ

Քաղցրահամ ջրերի հոսք

Ալիքներից անպաշտպանվածություն

Կենսաբանական տարրերին աջակցող քիմիական և ֆիզիկաքիմիական

տարրեր

Ընդհանուր

Թափանցիկություն

Ջերմային պայմաններ

Թթվածնային հագեցվածության պայմաններ

Աղայնություն

Սննդանյութերի պայմաններ

Հատուկ աղտոտիչներ

Աղտոտում բոլոր առաջնահերթ նյութերից, որոնք

ներթափանցում են ջրային մարմին

Աղտոտում այլ նյութերից, որոնք էական քանակներով

ներթափանցում են ջրային մարմին

1.1.4. Առափնյա ջրեր

Կենսաբանական տարրեր

Ֆիտոպլանկտոնի կազմ, առատություն և կենսազանգված

Այլ ջրային ֆլորայի կազմ և առատություն

Բենթոսային անողնաշարավոր ֆաունայի կազմ և

առատություն

Կենսաբանական տարրերին աջակցող հիդրոմորֆոլոգիական

տարրեր

81


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Մորֆոլոգիական պայմաններ

Խորության տատանումներ

Առափնյա հունի կառուցվածք և հատակ

Մակընթացության-տեղատվության ամպլիտուդայի

գոտու կառուցվածք

Մակընթացության-տեղատվության ռեժիմ

Ջրի գերիշխող հոսանքի ուղղություն

Ալիքներից անպաշտպանվածություն

Կենսաբանական տարրերին աջակցող քիմիական և ֆիզիկաքիմիական

տարրեր

Ընդհանուր

Թափանցիկություն

Ջերմային պայմաններ

Թթվածնով հագեցվածության պայմաններ

Աղայնություն

Սննդանյութերի պայմաններ

Հատուկ աղտոտիչներ

Աղտոտում բոլոր առաջնահերթ նյութերից, որոնք

ներթափանցում են ջրային մարմին

Աղտոտում այլ նյութերից, որոնք էական քանակներով

ներթափանցում են ջրային մարմին

1.1.5. Արհեստական և խիստ փոփոխված մակերևութային ջրային

մարմիններ

Արհեստական և խիստ փոփոխված մակերևութային ջրային մարմինների

վրա կիրառվող որակի տարրերը պետք է լինեն նրանք, ո-

րոնք մակերևութային ջրերի վերոնշյալ չորս կատեգորիաներից ա-

ռավել մոտ են դիտարկվող խիստ փոփոխված կամ արհեստական

ջրային մարմնի համար:

82


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

1.2. Էկոլոգիական վիճակի դասակարգումների սահմանումների նորմատիվներ

Աղյուսակ 1.2 – Գետերի, լճերի, անցումային ջրերի և առափնյա ջրերի ընդհանուր սահմանում

Ստորև ներկայացվող տեքստը ներկայացնում է էկոլոգիական որակի ընդհանուր սահմանում: Դասակարգման

նպատակով յուրաքանչյուր մակերևութային ջրային կատեգորիայի էկոլոգիական վիճակի որակի

տարրերի արժեքները տրվում են ստորև ներկայացվող աղյուսակներ 1.2.1-1.2.4-ում:

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

Ընդհանուր Մակերևութային ջրային մարմնի ֆիզիկա-քիմիական

և հիդրոմորֆոլոգիական

որակի տարրերը ցույց են տալիս մարդածին

փոփոխությունների բացակայություն

կամ շատ փոքր մակարդակ, որը սովորաբար

դիտվում է այն տիպի ջրային մարմիններում,

որոնք խախտված չեն:

Ջրային մարմնի կենսաբանական որակի

տարրերի արժեքները այնպիսին են,

որոնք սովորաբար նկատվում են չխախտված

պայմանների դեպքում: Բացի այդ,

վերոնշյալ արժեքները ցույց են տալիս

խախտման բացակայություն կամ շատ

փոքր մակարդակ:

83

Մակերևութային ջրային

մարմինների կենսաբանական

որակի տարրերի

արժեքները ցույց են տալիս

մարդկային գործունեության

ցածր մակարդակ,

որի արդյունքում

պայմանները մի փոքր

զիջում են չխախտված

մարմինների պայմաններին:

Մակերևութային ջրային

մարմնի կենսաբանական

որակի տարրերի

արժեքները որոշակի

տարբերվում են

չխախտված

մակերևութային ջրային

մարմինների

պայմաններից: Այդ

արժեքները ցույց են

տալիս որոշ աղտոտում

մարդածին

գործունեության

պատճառով, որը էապես

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

Սրանք հանդիսանում են տիպային պայմաններ

և համախմբեր:

ավելի շատ է լավ վիճակի

ջրային մարմինների

պայմանների համեմատ:

Բավարարից ցածր վիճակ ունեցող ջրերը պետք է դասակարգվեն որպես անբավարար կամ վատ:

Կենսաբանական որակի տարրերի էական խաթարումներ ունեցող մակերևութային ջրային մարմինները,

որոնցում կենսաբանական պոպուլյացիաները էապես զիջում են չխախտված պայմանների ջրային մարմինների

կենսաբանական պոպուլյացիաներին, պետք է դասակարգվեն որպես անբավարար:

Կենսաբանական որակի տարրերի սաստիկ խաթարումներ ունեցող մակերևութային ջրային մարմինները,

որոնցում մեծամասամբ բացակայում են չխախտված պայմանների ջրային մարմինների կենսաբանական

պոպուլյացիաները, պետք է դասակարգվեն որպես վատ:

84


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

1.2.1. Գերազանց, լավ և բավարար էկոլոգիական վիճակի սահմանումները գետերի համար

Կենսաբանական որակի տարրեր

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

Ֆիտոպլանկտոնի տաքսոնոմիական

Պլանկտոնային տաքսոնների

բաղադրությունը համապատասխանում

կազմը որոշակիորեն

է ամբողջովին չխախտված կամ

տարբերվում է տիպային

համարյա ամբողջովին չխախտված

համախմբերից:

պայմաններին:

Ֆիտոպլանկտոն

Ֆիտոպլանկտոնի միջին առատությունը

ամբողջովին համադրելի է տիպային

ֆիզիկա-քիմիական պայմանների

հետ և այնպիսին չէ, որ էապես

փոփոխի տիպային թափանցիկության

պայմանները:

Ֆիտոպլանկտոնը ծաղկում է ավելի

հաճախ և ինտենսիվորեն, ինչը համարվում

է տվյալ տիպին հատուկ ֆիզիկա-քիմիական

պայմաններին համահունչ:

Կան պլանկտոնային տաքսոնների

տիպային համախմբերի

կազմի և առատության

մի փոքր փոփոխություններ:

Նման փոփոխությունները

չեն առաջացնում ջրիմուռների

արագացված աճ, ինչի

հետևանքով տեղի կունենա

ջրային մարմնի օրգանիզմների

հաշվեկշռի կամ ջրի կամ

նստվածքի ֆիզիկա-քիմիական

որակի խախտումներ:

Կարող է տեղի ունենալ տիպային

պլանկտոնային ծաղկման

հաճախականության

շատ փոքր ավելացում:

Առատությունը որոշակիորեն

խախտվել է, որի մակարդակը

կարող է լինել

այնպիսին, որ էական անցանկալի

խախտումներ

կառաջացնի այլ կենսաբանական

և ֆիզիկաքիմիական

որակի տարրերի

արժեքներում:

85

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

Տաքսոնոմիական բաղադրությունը

համապատասխանում է ամբողջովին

կամ համարյա ամբողջովին չխախտված

պայմաններին:

Կարող է տեղի ունենալ

պլանկտոնների ծաղկման

հաճախականության և ինտենսիվության

որոշ աճ:

Ամռան ընթացքում կարող

են նկատվել մնայուն ծաղկումներ:

Մակրոֆիտներ

և -

ֆիտոբենթոս

Բենթոսային

անողնաշարավորների

ֆաունա

Մակրոֆիտների և ֆիտոբենթոսի միջին

առատության մեջ բացահայտ փոփոխություններ

չկան:

Տաքսոնոմիական կազմի առատությունը

ամբողջովին կամ համարյա ամբողջովին

համապատասխանում է

չխախտված պայմաններին:

Կան փոքր փոփոխություններ

մակրոֆիտների և ֆիտոբենթոսների

տաքսոնների կազմի

և առատության մեջ` համեմատած

տիպային համախմբերի

կազմին և առատությանը:

Նման փոփոխությունները

չեն առաջացնում ֆիտոբենթոսի

կամ բուսական

կյանքի ավելի բարձր ձևերի

արագացված աճ, ինչի հետևանքով

տեղի կունենան ջրային

մարմնի օրգանիզմների

հաշվեկշռի կամ ջրի կամ

նստվածքի ֆիզիկա-քիմիական

որակի խախտումներ:

Ֆիտոբենթոսի համախումբը

մարդածին գործունեության

հետևանքով կամայական ազդեցության

չի ենթարկվել:

Կան անողնաշարավոր տաքսոնների

կազմի և առատության

որոշակի շեղումների`

տիպային համախմբերի հետ

86

Մակրոֆիտների և ֆիտոբենթոսների

տաքսոնների

կազմը և առատությունը

որոշակիորեն տարբերվում

է տիպային համախմբերի

կազմից և կառուցվածքից,

և այն էապես ա-

վելի խախտված է, քան

լավ վիճակինը:

Մակրոֆիտների միջին ա-

ռատության և ֆիտոբենթոսի

միջին առատության

որոշակի փոփոխություններն

ակնհայտ են:

Մարդկային գործունեության

արդյունքում ֆիտոբենթոսի

համախումբը

կարող է խախտվել և որոշ

դեպքերում փոխարինվել

մանրէների խմբով:

Անողնաշարավոր տաքսոնների

կազմը և առատությունը

որոշակիորեն

տարբերվում է տիպային


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

համեմատ:

համախմբերի կազմից և

Խոցելի տաքսոնների հարաբերությունը

ոչ-խոցելի տաքսոններին ցույց է Խոցելի և ոչ-խոցելի տաքսոն-

առատությունից:

տալիս, որ չխախտված վիճակի հետ

համեմատ էական տարբերություններ

չկան:

ների հարաբերությունը ցույց

է տալիս տիպային մակարդակներից

մի փոքր շեղում:

Տիպային համախմբերի հիմնական

տաքսոնոմիական

խմբերը բացակայում են:

Ձկնային

ֆաունա

Անողնաշարավորների տաքսոնների

բազմազանության մակարդակը ցույց

չի տալիս էական խաթարում չխախտված

վիճակից:

Տեսակների կազմը և առատությունը

ամբողջովին կամ համարյա ամբողջովին

համապատասխանում է չխախտված

պայմաններին:

Բոլոր տիպային խոցելի տեսակները

ներկա են:

Ձկնային խմբերի տարիքային կառուցվածքները

ցույց են տալիս մարդածին

գործունեության արդյունքում

աննշան խախտումներ և չեն մատնա-

Անողնաշարավոր տաքսոնների

բազմազանության մակարդակը

ցույց է տալիս տիպային

մակարդակներից որոշակի

շեղումներ:

Տիպային համայնքերում կան

փոքր փոփոխություններ, ո-

րոնք բնորոշ են ֆիզիկա-քիմիական

և հիդրոմորֆոլոգիական

որակի տարրերի վրա

մարդածին ազդեցություններին:

Ձկնային համախմբի տարիքային

կառուցվածքը ցույց է

տալիս ֆիզիկա-քիմիական

Խոցելի տաքսոնների հարաբերությունը

ոչ-խոցելի

տաքսոններին, ինչպես

նաև բազմազանության մակարդակը

էականորեն զիջում

են տիպային և լավ վիճակի

մակարդակներին:

Ֆիզիկա-քիմիական կամ

հիդրոմորֆոլոգիական ո-

րակի տարրերի վրա մարդածին

ազդեցությունների

պատճառով ձկնային տեսակների

կազմը և առատությունը

որոշակիորեն

տարբերվում է տիպային

համայնքների կազմից և

առատությունից:

87

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

նշում որևէ հատուկ տեսակի վերարտադրության

խաթարում:

կամ հիդրոմորֆոլոգիական

որակի վրա մարդածին ազդեցություններին

բնորոշ այնպիսի

խախտումներ, որոնք

քիչ դեպքերում են մատնանշում

տվյալ տեսակի վերարտադրման

կամ զարգացման

խաթարում, ներառյալ այն, որ

որոշ տարիքային դասեր կարող

են բացակայել:

88

Ձկների համախմբի տարիքային

կառուցվածքը

ցույց է տալիս մարդածին

էական ազդեցություն, իսկ

տիպային տեսակների էական

մաս բացակայում է

կամ առկա է քիչ քանակությամբ:

Հիդրոմորֆոլոգիական որակի տարրեր

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

Հիդրոլոգիական

ռեժիմ

Գետի շարունակականություն

Հոսքի քանակը և դինամիկան, ինչպես

նաև դրա կապը ստորերկրյա

ջրերի հետ ամբողջովին կամ համարյա

ամբողջովին արտահայտում

են չխախտված պայմաններ:

Գետի շարունակականությունը

մարդածին գործունեության հետևանքով

խախտված չէ և թույլատրում

է ջրային օրգանիզմների միգրացիա

և նստվածքների տեղաշարժ:

Կենսաբանական որակի

տարրերի համար վերոնշյալ

արժեքներին հասնելուն

համադրելի պայմաններ:

Կենսաբանական որակի

տարրերի համար վերոնշյալ

արժեքներին հասնելուն

համադրելի պայմաններ:

Կենսաբանական որակի

տարրերի համար վերոնշյալ

արժեքներին հասնելուն

համադրելի պայմաններ:

Կենսաբանական որակի

տարրերի համար վերոնշյալ

արժեքներին հասնելուն

համադրելի պայմաններ:


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

Մորֆոլոգիական

պայմաններ

Ջրանցքի կառուցվածքը, լայնության

և խորության փոփոխումները,

հոսքի արագությունները, հատակի

պայմանները և առափնյա գոտու

կառուցվածքը և պայմանները ամբողջովին

կամ համարյա ամբողջովին

համապատասխանում են

չխախտված պայմաններին:

Կենսաբանական որակի

տարրերի համար վերոնշյալ

արժեքներին հասնելուն

համադրելի պայմաններ:

Կենսաբանական որակի

տարրերի համար վերոնշյալ

արժեքներին հասնելուն

համադրելի պայմաններ:

Ֆիզիկա-քիմիական որակի տարրեր (*)

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

Ընդհանուր

պայմաններ

Ջերմաստիճանը, թթվածնային

Ֆիզիկա-քիմիական տարրերի

արժեքները ամբողջովին կամ

համարյա ամբողջովին համապատասխանում

են չխախտված

պայմաններին:

Սննդանյութերի կոնցենտրացիաները

մնում են այն միջակայքում,

որը սովորաբար վերագրվում

է չխախտված պայմաներին:

Աղայնության, pH-ի, թթվածնային

հաշվեկշռի, թթուների

չեզոքացման կարողության և -

ջերմաստիճանի մակարդակ-

հաշվեկշիռը, pH-ը, թթուների

չեզոքացման կարողությունը և

աղայնությունը չեն գերազանցում

սահմանված միջակայքը, և

ապահովում են տիպային էկոհամակարգի

գործունեությունը

և կենսաբանական որակի տարրերի

համար վերոնշյալ արժեքներին

հասնելը:

Սննդանյութերի կոնցենտրացիաները

չեն գերազանցում

սահմանված միջակայքերը և ա-

պահովում են տիպային էկոհա-

89

Կենսաբանական որակի

տարրերի համար վերոնշյալ

արժեքներին հասնելուն

համադրելի պայմաններ:

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

ները ցույց չեն տալիս մարդածին

ազդեցության հետևանքով

խաթարում և մնում են այն միջակայքերում,

որոնք սովորաբար

վերագրվում են չխախտված

պայմաններին:

մակարգի գործունեությունը և -

կենսաբանական որակի տարրերի

համար վերոնշյալ արժեքներին

հասնելը:

Հատուկ սինթետիկ

աղտոտիչներ

Հատուկ ոչ-սինթետիկ

աղտոտիչներ

Կոնցենտրացիաները համարյա

զրոյական են և առնվազն

ցածր են ընդհանուր առմամբ

օգտագործվող առավել առաջատար

վերլուծական տեխնիկայի

միջոցով բացահայտվող

մակարդակից:

Կոնցենտրացիաները մնում են

այն միջակայքում, որը սովորաբար

վերագրվում է չխախտված

պայմաններին (ֆոնային

մակարդակ = ֆմ).

Կոնցենտրացիաները չեն գերազանցում

1.2.6 բաժնում մանրամասն

նկարագրված ընթացակարգերով

սահմանված ստանդարտները`

առանց խախտելու 91/414/

EC դիրեկտիվի և 98/8/EC դիրեկտիվի

պայմանները (


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

1.2.2. Լճերում գերազանց, լավ և բավարար էկոլոգիական վիճակի սահմանումներ

Կենսաբանական որակի տարրեր

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

Ֆիտոպլանկտոն Ֆիտոպլանկտոնի տաքսոնոմիական

կազմը և առատությունը

ամբողջովին կամ համարյա

ամբողջովին համապատասխանում

է չխախտված

պայմաններին:

Պլանկտոնային տաքսոնների

կազմը և առատությունը որոշակիորեն

տարբերվում է տիպային

համախմբերի կազմից և

առատությունից:

Ֆիտոպլանկտոնի միջին կենսազանգվածը

համադրելի է

տիպային ֆիզիկա-քիմիական

պայմաններին և այնպիսին

չէ, որ էականորեն փոխի

թափանցիկության տիպային

պայմանները:

Պլանկտոնների ծաղկումը

տեղի է ունենում այն հաճախականությամբ

և ինտենսիվությամբ,

որը համադրելի է

տիպային ֆիզիկա-քիմիական

պայմաններին:

Պլանկտոնային տաքսոնների

կազմի և առատության փոքր

փոփոխություններ կան` համեմատած

տիպային համախմբերի:

Նման փոփոխությունները

չեն բնորոշում

ջրիմուռների աճի արագացում,

ինչի արդյունքում ջրային

մարմնում գտնվող օրգանիզմների

հաշվեկշիռը

կխախտվի, ինչպես նաև չեն

բնորոշում ջրի կամ նստվածքի

ֆիզիկա-քիմիական որակի

խաթարում:

Կարող է տեղի ունենալ տիպային

պլանկտոնների ծաղկման

հաճախականության և

ինտենսիվության մի փոքր

աճ:

Կենսազանգվածը որոշակիորեն

խախտված է և կարող է լինել

այնպիսի, որ էական անցանկալի

խախտումներ առաջացնի

այլ կենսաբանական ո-

րակի տարրերի և ջրի կամ

նստվածքների ֆիզիկա-քիմիական

որակի պայմաններում:

Կարող է տեղի ունենալ

պլանկտոնների ծաղկման հաճախականության

և ինտենսիվության

որոշակի աճ: Ամռան

ամիսներին ծաղկումը կարող է

մնայուն լինել:

91

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

Տաքսոնոմիական կազմը ամբողջովին

կամ համարյա ամբողջովին

համապատասխանում

է չխախտված պայմաններին:

Մակրոֆիտներ և

ֆիտոբենթոս

Բենթոսային ա-

նողնաշարավորների

ֆաունա

Մակրոֆիտների և ֆիտոբենթոսների

միջին առատության

բացահայտելի փոփոխություններ

չկան:

Տաքսոնոմիական կազմը և

առատությունը ամբողջովին

կամ համարյա ամբողջովին

համապատասխանում են

չխախտված պայմաններին:

Կան փոքր փոփոխություններ

մակրոֆիտային և ֆիտոբենթոսային

տաքսոնների կազմում և

առատության մեջ` համեմատած

տիպային համախմբերի:

Նման փոփոխությունները չեն

մատնանշում ֆիտոբենթոսի

կամ բուսական կյանքի ավելի

բարձր ձևերի աճի արագացում,

ինչի հետևանքով ջրային

մարմնում առկա օրգանիզմների

հաշվեկշիռը կխախտվի

կամ կխաթարվի ջրի ֆիզիկաքիմիական

որակը:

Ֆիտոբենթոսային համախումբը

մարդածին գործունեության

արդյունքում էական

ազդեցության չի ենթարկվում

մանրէների խմբի կողմից:

Կան փոքր շեղումներ անողնաշարավոր

տաքսոնների

կազմի և առատության մեջ`

համեմատած տիպային համախմբերի:

92

Մակրոֆիտային և ֆիտոբենթոսային

տաքսոնների կազմը ո-

րոշակիորեն տարբերվում է

տիպային համախմբերից և էապես

զիջում է լավ որակի ջրերում

առկա կազմին:

Մակրոֆիտների և ֆիտոբենթոսների

միջին առատության

որոշակի փոփոխություններն

ակնհայտ են:

Մարդածին գործունեության

արդյունքում նկատելի է ֆիտոբենթոսային

համախմբի խաթարվածությունը

մանրէների

խմբերով, իսկ որոշ դեպքերում`

նաև փոխարինում մանրէների

խմբերով:

Անողնաշարավոր տաքսոնների

կազմը և առատությունը ո-

րոշակիորեն տարբերվում է

տիպային պայմաններից:

Տիպային համախմբի կարևոր


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

Խոցելի տաքսոնների հարաբերությունը

ոչ-խոցելի տաքսոններին

ցույց չի տալիս չխախտված

մակարդակներից շեղում:

Խոցելի և ոչ-խոցելի տաքսոնների

հարաբերությունը ցույց

է տալիս տիպային մակարդակներից

փոքր շեղում:

տաքսոնոմիական խմբեր բացակայում

են:

Ձկնային ֆաունա

Անողնաշարավորների տաքսոնների

բազմազանության

մակարդակը ցույց չի տալիս

չխախտված մակարդակներից

շեղում:

Տեսակների կազմը և առատությունը

ամբողջովին կամ

համարյա ամբողջովին համապատասխանում

են չխախտված

պայմաններին:

Բոլոր տիպային զգայուն տեսակները

ներկա են:

Ձկնային համախմբի տարիքային

կառուցվածքը ցույց է տալիս

մարդածին ազդեցության հետևանքով

աննշան խաթարում,

ինչը չի հատկանշում տվյալ

տեսակի զարգացման և վերարտադրման

խաթարում:

Անողնաշարավոր տաքսոնների

բազմազանության մակարդակը

ցույց է տալիս տիպային

մակարդակներից

փոքր շեղում:

Տիպային համախմբերի հետ

համեմատած` կան փոքր փոփոխություններ

տեսակների

կազմի և առատության կազմում`

պայմանավորված ֆիզիկա-քիմիական

կամ հիդրոմորֆոլոգիական

որակի

տարրերի վրա մարդածին

ազդեցություններով:

Ձկնային ֆաունայի տարիքային

կառուցվածքը ցույց է տալիս

խաթարում, ինչը բնորոշ է

ֆիզիկա-քիմիական կամ հիդրոմորֆոլոգիական

որակի

տարրերի վրա մարդածին

93

Ազդեցությունից խոցելի և ոչխոցելի

տաքսոնների հարաբերությունը,

ինչպես նաև բազմազանության

մակարդակը

էապես զիջում են տիպային

համախմբի և լավ վիճակի մակարդակներին:

Ձկնային տեսակների կազմը և

առատությունը որոշակիորեն

տարբերվում է տիպային համախմբերից,

ինչը բնորոշվում է

ֆիզիկա-քիմիական կամ հիդրոմորֆոլոգիական

որակի

տարրերի վրա մարդածին ազդեցությամբ:

Ձկնային համախմբերի տարիքային

կառուցվածքը ցույց է

տալիս խաթարման զգալի

նշաններ, ինչը բնորոշվում է

ֆիզիկա-քիմիական կամ հիդրոմորֆոլոգիական

որակի

տարրերի վրա մարդածին ազ-

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

ազդեցության, իսկ ավելի սակավ

դեպքերում, նաև խաթարվում

է տեսակների վերարտադրումը

և զարգացումը

այն աստիճան, որ որոշ տարիքային

դասեր կարող են

բացակայել:

դեցություններով այն աստիճան,

որ որոշ քանակի տիպեր

կարող են բացակայել կամ առկա

լինել շատ քիչ քանակությամբ:

Հիդրոմորֆոլոգիական որակի տարրեր

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

Հիդրոլոգիական

ռեժիմ

Մորֆոլոգիական

պայմաններ

Հոսքի քանակը և դինամիկան, մակարդակը,

մաքրման կայաններում

կեղտաջրերի վերամշակման տևողությունը,

ինչպես նաև ստորերկրյա

ջրերի հետ կապը ամբողջովին կամ

համարյա ամբողջովին արտահայտում

են չխախտված պայմաններ:

Լճի խորության տատանումները,

հատակի ծավալը և կառուցվածքը,

ինչպես նաև լճի առափնյա գոտու

կառուցվածքը և պայմանները ամբողջովին

կամ համարյա ամբողջովին

համապատասխանում են

չխախտված պայմաններին:

94

Կենսաբանական որակի

տարրերի համար

վերոնշյալ արժեքներին

հասնելուն համադրելի

պայմաններ:

Կենսաբանական որակի

տարրերի համար

վերոնշյալ արժեքներին

հասնելուն համադրելի

պայմաններ:

Կենսաբանական որակի

տարրերի համար վերոնշյալ

արժեքներին հասնելուն համադրելի

պայմաններ:

Կենսաբանական որակի

տարրերի համար վերոնշյալ

արժեքներին հասնելուն համադրելի

պայմաններ:


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Ֆիզիկա-քիմիական որակի տարրեր (*)

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

Ընդհանուր

պայմաններ

Հատուկ սինթետիկ

աղտոտիչներ

Ֆիզիկա-քիմիական տարրերի

արժեքները ամբողջովին կամ

համարյա ամբողջովին համապատասխանում

են չխախտված

պայմաններին:

Սննդանյութերի կոնցենտրացիաները

մնում են այն սահմաններում,

որոնք սովորաբար վերագրվում են

չխախտված պայմաններին:

Աղայնությունը, pH-ը, թթվածնի

հաշվեկշիռը, թթուների չեզոքացման

կարողությունը, թափանցիկությունը

և ջերմաստիճանը

մարդածին ազդեցության արդյունքում

խաթարման նշաններ

ցույց չեն տալիս և մնում են այն

սահմաններում, որոնք սովորաբար

վերագրվում են չխախտված

պայմաններին:

Կոնցենտրացիաները համարյա

զրոյական են և առնվազն ցածր են

ընդհանուր առմամբ օգտագործվող

առավել առաջատար վերլուծական

տեխնիկայի միջոցով բացա-

Ջերմաստիճանը, թթվածնի հաշվեկշիռը,

pH-ը, թթուների չեզոքացման

կարողությունը, թափանցիկությունը

և աղայնությունը

չեն հասնում սահմանված միջակայքից

դուրս արժեքների և

ապահովում են էկոհամակարգի

գործունեությունը և կենսաբանական

որակի տարրերի վերոնշյալ

արժեքներին հասնելը:

Սննդանյութերի կոնցենտրացիաները

չեն գերազանցում սահմանված

մակարդակները և ա-

պահովում են էկոհամակարգի

գործունեությունը և կենսաբանական

որակի տարրերի վերոնշյալ

արժեքներին հասնելը:

Կոնցենտրացիաները չեն գերազանցում

1.2.6 բաժնում մանրամասն

նկարագրված ընթացակարգերով

սահմանված

ստանդարտները` առանց

95

Կենսաբանական որակի

տարրերի համար վերոնշյալ

արժեքներին հասնելուն

համադրելի պայմաններ:

Կենսաբանական որակի

տարրերի համար վերոնշյալ

արժեքներին հասնելուն

համադրելի պայմաններ:

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

հայտվող մակարդակից:

խախտելու 91/414/EC դիրեկտիվի

և 98/8/EC դիրեկտիվի

պայմանները (


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

1.2.3. Անցումային ջրերի համար գերազանց, լավ և բավարար էկոլոգիական վիճակի սահմանումներ

Կենսաբանական որակի տարրեր

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

Ֆիտոպլանկտոնային տաքսոնների

Կան ֆիտոպլանկտոնային

կազմը և առատութ-

տաքսոնների կազմի և առա-

յունը համադրելի են չխախտված

տության փոքր փոփոխություններ:

պայմաններին:

Ֆիտոպլանկտոն

Ֆիտոպլանկտոնի միջին կենսազանգվածը

համադրելի է

տիպային ֆիզիկա-քիմիական

պայմաններին և այնպիսին

է, որ էականորեն չի խաթարում

տիպային թափանցիկության

պայմանները:

Պլանկտոնների ծաղկումը

տեղի է ունենում այնպիսի

հաճախականությամբ և ինտենսիվությամբ,

որը համադրելի

է տիպային ֆիզիկա-քիմիական

պայմանների հետ:

Կան տիպային պայմանների

համեմատ կենսազանգվածի

փոքր փոփոխություններ: Նման

փոփոխությունները չեն մատնանշում

այնպիսի ջրիմուռների

աճի արագացում, որը կխախտի

ջրային մարմնում առկա օրգանիզմների

հաշվեկշիռը կամ

կխաթարի ջրի ֆիզիկա-քիմիական

որակը:

Կարող է տեղի ունենալ տիպային

պլանկտոնների ծաղկման

հաճախականության և ինտենսիվության

մի փոքր աճ:

97

Ֆիտոպլանկտոնային տաքսոնների

կազմը և առատությունը

կարող է որոշակիորեն տարբերվել

տիպային պայմաններից:

Կենսազանգվածը որոշակիորեն

խաթարված է և կարող է

էական անցանկալի խաթարումներ

առաջացնել այլ տարրերի

կենսաբանական որակի

պայմաններում:

Կարող է տեղի ունենալ պլանկտոնների

ծաղկման հաճախականության

և ինտենսիվության

որոշակի աճ: Ամռան ամիսներին

ծաղկումը կարող է մնայուն

լինել:

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

Մակրոջրիմուռային տաքսոնների

կազմը համադրելի

է չխախտված պայմանների

հետ:

Մակրոջրիմուռներ

Անգիոսերմեր

Մարդածին գործունեության

արդյունքում մակրոջրիմուռներով

պատվածության բացահայտելի

փոփոխություններ

չկան:

Տաքսոնոմիական կազմը ամբողջովին

կամ համարյա ամբողջովին

համապատասխանում

է չխախտված պայմաններին:

Մարդածին գործունեության

արդյունքում անգիոսերմերի

առատության բացահայտելի

փոփոխություններ չկան

Կան մակրոջրիմուռային տաքսոնների

կազմի և առատության

փոքր փոփոխություններ` համեմատած

տիպային համախմբերի:

Նման փոփոխությունները

չեն մատնանշում ֆիտոբենթոսի

կամ բուսական կյանքի ա-

վելի բարձր ձևերի աճի արագացում,

ինչի արդյունքում

կխախտվի ջրային մարմնում

առկա օրգանիզմների հաշվեկշիռը

կամ կխաթարվի ջրի ֆիզիկա-քիմիական

որակը:

Տիպային համախմբերի հետ

համեմատ կան անգիոսերմերի

տաքսոնների կազմի փոքր փոփոխություններ:

Անգիոսերմերի առատությունը

ցույց է տալիս մի փոքր խաթարում:

98

Մակրոջրիմուռային տաքսոնների

կազմը որոշակիորեն

տարբերվում է տիպային պայմաններից

և էական խաթարված

է լավ որակի հետ համեմատ:

Մակրոջրիմուռների միջին ա-

ռատության որոշակի փոփոխությունները

ակնհայտ են, ո-

րոնք կարող են հանգեցնել

ջրային մարմնում առկա օրգանիզմների

հաշվեկշռի անցանկալի

խաթարման:

Անգիոսերմերի տաքսոնների

կազմը որոշակիորեն տարբերվում

է տիպային համախմբերի

կազմից և էապես ավելի է խաթարված`

համեմատած լավ ո-

րակի հետ:

Կան անգիոսերմերի տաքսոնների

առատության որոշակի

խաթարումներ:


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

Բենթոսային

անողնաշարավորների

Անողնաշարավոր տաքսոնների

բազմազանության և ա-

Անողնաշարավոր տաքսոնների

բազմազանության մակարդակը

Անողնաշարավոր տաքսոնների

բազմազանության և առանա

ֆաու-

ռատության մակարդակը և առատությունը մի փոքր տության մակարդակը որոշա-

այն սահմաններում է, որը դուրս է գտնվում տիպային կիորեն գերազանցում է տիպային

սովորաբար վերագրվում է

չխախտված պայմաններին:

պայմաններին բնորոշ միջակայքիցմանները:

պայմաններին բնորոշ սահ-

Ձկնային ֆաունա

Ազդեցությունների նկատմամբ

զգայուն տաքսոններն

առկա են:

Տեսակների կազմը և առատությունը

համադրելի է

չխախտված պայմանների

հետ:

Տիպային համախմբի զգայուն

տաքսոնների հիմնական մասն

առկա է:

Ազդեցությունների նկատմամբ

զգայուն տեսակների առատությունը

ցույց է տալիս տիպային

պայմաններից շեղման նշաններ,

ինչը բնորոշվում է ֆիզիկա-քիմիական

կամ հիդրոմորֆոլոգիական

որակի տարրերի

վրա մարդածին ազդեցություններով:

Առկա են աղտոտումը բնորոշող

տաքսոններ:

Տիպային համախմբի բազմաթիվ

զգայուն տաքսոններ բացակայում

են:

Ֆիզիկա-քիմիական կամ հիդրոմորֆոլոգիական

որակի

տարրերի վրա մարդածին գործունեության

արդյունքում ազդեցությունների

նկատմամբ

զգայուն տեսակների որոշակի

մաս բացակայում է:

99

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Հիդրոմորֆոլոգիական որակի տարրեր

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

Քաղցրահամ ջրերի հոսքի Կենսաբանական որակի տարրերի

Կենսաբանական որակի տար-

ռեժիմը համապատասխանում

համար վերոնշյալ արժեքրերի

համար վերոնշյալ արժեք-

է ամբողջովին կամ համարյա

ներին հասնելուն համադրելի ներին հասնելուն համադրելի

ամբողջովին չխախտ-

պայմաններ:

պայմաններ:

ված պայմաններին:

Մակընթացության-տեղատվության

ամպլիտուդայի

ռեժիմ

Մորֆոլոգիական

պայմաններ

Խորության տատանումները,

հատակի պայմանները, ինչպես

նաև մակընթացությանտեղատվության

ամպլիտուդայի

գոտիների կառուցվածքը

և պայմանները համապատասխանում

են ամբողջովին

կամ համարյա ամբողջովին

չխախտված պայմաններին:

Կենսաբանական որակի տարրերի

համար վերոնշյալ արժեքներին

հասնելուն համադրելի

պայմաններ:

Կենսաբանական որակի տարրերի

համար վերոնշյալ արժեքներին

հասնելուն համադրելի

պայմաններ:

Ֆիզիկա-քիմիական որակի տարրեր (*)

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

Ընդհանուր

պայմաններ

Ֆիզիկա-քիմիական տարրերը

ամբողջովին կամ համարյա

ամբողջովին համապատաս-

Ջերմաստիճանը, թթվածնային

պայմանները և թափանցիկությունը

չեն գերազանցում

Կենսաբանական որակի

տարրերի համար վերոնշյալ

արժեքներին հասնելուն հա-

100


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

խանում են չխախտված պայմաններին:

Սննդանյութերի կոնցենտրացիաները

մնում են այն միջակայքերում,

որոնք սովորաբար

վերագրվում են չխախտված

պայմաններին:

Ջերմաստիճանը, թթվածնի

հաշվեկշիռը և թափանցիկությունը

չեն մատնանշում մարդածին

գործունեության արդյունքում

խախտումներ և մնում

են այն սահմաններում, որոնք

սովորաբար վերագրվում են

չխախտված պայմաններին:

սահմանված միջակայքը և ա-

պահովում են էկոհամակարգի

գործունեությունը և կենսաբանական

որակի տարրերի վերոնշյալ

արժեքներին հասնելը:

Սննդանյութերի կոնցենտրացիաները

չեն գերազանցում

սահմանված մակարդակները

և ապահովում են էկոհամակարգի

գործունեությունը և -

կենսաբանական որակի տարրերի

վերոնշյալ արժեքներին

հասնելը:

մադրելի պայմաններ:

Հատուկ սինթետիկ

աղտոտիչներ

Կոնցենտրացիաները համարյա

զրոյական են և առնվազն

ցածր են ընդհանուր առմամբ

օգտագործվող առավել առաջատար

վերլուծական տեխնիկայի

միջոցով բացահայտվող

մակարդակից:

Կոնցենտրացիաները չեն գերազանցում

1.2.6 բաժնում

մանրամասն նկարագրված ընթացակարգերով

սահմանված

ստանդարտները` առանց

խախտելու 91/414/EC դիրեկտիվի

և 98/8/EC դիրեկտիվի

պայմանները (


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

1.2.4. Առափնյա ջրերի համար գերազանց, լավ և բավարար էկոլոգիական վիճակի սահմանումներ

Կենսաբանական որակի տարրեր

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

Ֆիտոպլանկտոն Ֆիտապլանկտոնային

տաքսոնների կազմը և

առատությունը համադրելի

են չխախտված պայմանների

հետ:

Ֆիտոպլանկտոնային

տաքսոնների կազմը և

առատությունը ցույց է տալիս

փոքր խաթարման նշաններ:

Պլանկտոնային

տաքսոնների կազմը և

առատությունը ցույց է

տալիս որոշակի

խաթարման նշաններ:

Ֆիտոպլանկտոնի միջին

կենսազանգվածը

համադրելի է տիպային

ֆիզիկա-քիմիական

պայմանների հետ և

այնպիսին չէ, որ էականորեն

փոխի տիպային

թափանցիկության

պայմանները:

Պլանկտոնները ծաղկում են

առավել հաճախ և

ինտենսիվորեն, ինչը

համադրելի է տիպային

Տիպային պայմանների

համեմատ կան փոքր

փոփոխություններ

կենսազանգվածում: Նման

փոփոխությունները չեն

մատնանշում ջրիմուռների աճի

այնպիսի արագացում, որը

կխախտի ջրային մարմնում

առկա օրգանիզմների

հաշվեկշիռը կամ կխաթարի

ջրի որակը:

Կարող է տեղի ունենալ

տիպային պլանկտոնների

ծաղկման հաճախականության

103

Ջրիմուռների

կենսազանգվածը էապես

դուրս է տիպային

պայմանների միջակայքից և

այնպիսին է, որ ազդում է

կենսաբանական որակի

տարրերի վրա:

Կարող է տեղի ունենալ

պլանկտոնային

կենսազանգվածի

հաճախականության և

ինտենսիվության որոշակի

աճ: Ամռան ամիսներին

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

ֆիզիկա-քիմիական

պայմանների հետ:

և ինտենսիվության մի փոքր

աճ:

ծաղկումները կարող են

մնայուն լինել:

Առկա են ազդեցությունների Ազդեցությունների նկատմամբ

նկատմամբ բոլոր զգայուն խոցելի մակրոջրիմուռային և

միկրոջրիմուռային և

անգիոսերմերի տաքսոնների

անգիոսերմերի

մեծ մասը համադրելի են

տաքսոնները, որոնք

չխախտված պայմանների հետ:

վերագրվում են չխախտված

պայմաններին:

Մակրոջրիմուռներ

և

անգիոսերմեր

Բենթոսային

անողնաշարավորների

ֆաունա

Մակրոջրիմուռներով

պատվածության և

անգիոսերմերի

առատության

մակարդակները համադրելի

են չխախտված պայմանների

հետ:

Անողնաշարավոր

տաքսոնների

բազմազանության

մակարդակը և

Մակրոջրիմուռային

պատվածության մակարդակը և

անգիոսերմերի առատությունը

ցույց են տալիս մի փոքր

խաթարման նշաններ:

Անողնաշարավոր

տաքսոնների

բազմազանության մակարդակը

և առատությունը մի փոքր

104

Էական թվով

ազդեցությունների

նկատմամբ խոցելի

մակրոջրիմուռային և

անգիոսերմերի տաքսոններ,

որոնք վերագրվում են

չխախտված պայմաններին,

բացակայում են:

Մակրոջրիմուռային

պատվածությունը և

անգիոսերմերի

առատությունը

որոշակիորեն խաթարված

են և կարող են հանգեցնել

ջրային մարմնում առկա

օրգանիզմների հաշվեկշռի

անցանկալի խաթարման:

Անողնաշարավոր

տաքսոնների

բազմազանության

մակարդակը և


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

առատությունը այն

միջակայքում է, որը

սովորաբար վերագրվում է

չխախտված պայմաններին:

շեղված է այն միջակայքից, որը

վերագրվում է տիպային

պայմաններին:

Ազդեցությունների

նկատմամբ զգայուն բոլոր

տաքսոնները, որոնք բնորոշ

են չխախտված

պայմաններին, առկա են:

Տիպային պայմաններին բնորոշ

զգայուն տաքսոնների մեծ

մասն առկա է:

առատությունը

որոշակիորեն գերազանցում

են այն սահմանները, որոնք

վերագրվում են տիպային

պայմաններին:

Կան աղտոտում

մատնանշող տաքսոններ:

Տիպային համախմբերի

զգայուն տաքսոններից

շատերը բացակայում են:

Հիդրոմորֆոլոգիական որակի տարրեր

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

Մակընթացությանտեղատվության

ամպլիտուդայի

ռեժիմ

Քաղցրահամ ջրերի հոսքի ռեժիմը և

ջրի գերիշխող հոսանքների

ուղղությունը և արագությունը

ամբողջովին կամ համարյա

ամբողջովին համադրելի են

չխախտված պայմանների հետ:

Կենսաբանական որակի

տարրերի համար

վերոնշյալ արժեքներին

հասնելուն համադրելի

պայմաններ:

Կենսաբանական

որակի տարրերի

համար վերոնշյալ

արժեքներին

հասնելուն համադրելի

պայմաններ:

Մորֆոլոգիական

պայմաններ

Խորության տատանումները,

առափնյա հունի կառուցվածքը և

105

Կենսաբանական որակի

տարրերի համար

Կենսաբանական

որակի տարրերի

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

հատակը, ինչպես նաև

մակընթացության-տեղատվության

ամպլիտուդայի գոտու կառուցվածքը

և պայմանները ամբողջովին կամ

համարյա ամբողջովին

համապատասխանում են

չխախտված պայմաններին:

վերոնշյալ արժեքներին

հասնելուն համադրելի

պայմաններ:

համար վերոնշյալ

արժեքներին

հասնելուն համադրելի

պայմաններ:

Ֆիզիկա-քիմիական որակի տարրեր (*)

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

Ֆիզիկա-քիմիական տարրերը

ամբողջովին կամ համարյա

ամբողջովին

համապատասխանում են

չխախտված պայմաններին:

Ընդհանուր

պայմաններ

Սննդանյութերի

կոնցենտրացիաները մնում են այն

միջակայքի սահմաններում, որը

սովորաբար վերագրվում է

չխախտված պայմաններին:

Ջերմաստիճանը, թթվածնի

հաշվեկշիռը և թափանցիկությունը

չեն մատնանշում մարդածին

Ջերմաստիճանը, թթվածնային

պայմանները և

թափանցիկությունը միջակայքի

սահմաններից դուրս չեն գալիս և

ապահովում են էկոհամակարգի

գործունեությունը և

կենսաբանական որակի

տարրերի վերոնշյալ

արժեքներին հասնելը:

Սննդանյութերի

կոնցենտրացիաները չեն

գերազանցում սահմանված

մակարդակները և ապահովում

106

Կենսաբանական

որակի տարրերի

համար վերոնշյալ

արժեքներին

հասնելուն համադրելի

պայմաններ:


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարր Գերազանց վիճակ Լավ վիճակ Բավարար վիճակ

ազդեցությունից խաթարում և

մնում են այն միջակայքերի

սահմաններում, որոնք

սովորաբար վերագրվում են

չխախտված պայմաններին:

են էկոհամակարգի

գործունեությունը և

կենսաբանական որակի

տարրերի վերոնշյալ

արժեքներին հասնելը:

Հատուկ

սինթետիկ

աղտոտիչներ

Հատուկ ոչսինթետիկ

աղտոտիչներ

Կոնցենտրացիաները համարյա

զրոյական են և առնվազն ցածր են

ընդհանուր առմամբ

օգտագործվող առավել

առաջատար վերլուծական

տեխնիկայի միջոցով

բացահայտվող մակարդակից:

Կոնցենտրացիաները մնում են այն

միջակայքում, որը սովորաբար

վերագրվում է չխախտված

պայմաններին (ֆոնային

մակարդակ = ֆմ).

Կոնցենտրացիաները չեն գերազանցում

1.2.6 բաժնում մանրամասն

նկարագրված ընթացակարգերով

սահմանված ստանդարտները`

առանց խախտելու

91/414/EC դիրեկտիվի և 98/8/EC

դիրեկտիվի պայմանները

(


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարր

Ֆիզիկաքիմիական

տարրեր

Ընդհանուր

պայմաններ

Առավելագույն էկոլոգիական

պոտենցիալ

արհեստական կամ խիստ

փոփոխված բնութագրերի` այն

բանից հետո, երբ իրականացվել

են մեղմացնող բոլոր

միջոցառումները` ապահովելու

էկոլոգիական

շարունակականության

հնարավորինս լավագույն

մոտարկումը, մասնավորապես

կապված ֆաունայի միգրացիայի

և ձվադրման և բնադրավայրերի

հետ:

Ֆիզիկա-քիմիական տարրերը

ամբողջովին կամ համարյա

ամբողջովին

համապատասխանում են այն

չխախտված պայմաններին,

որոնք վերագրվում են

դիտարկվող արհեստական կամ

խիստ փոփոխված ջրային

Լավ էկոլոգիական

պոտենցիալ

Ֆիզիկա-քիմիական

տարրերի արժեքները

սահմանված միջակայքի

սահմաններում են և

ապահովում

են

էկոհամակարգի

գործունեությունը և

կենսաբանական որակի

Բավարար էկոլոգիական

պոտենցիալ

Կենսաբանական որակի

տարրերի համար

վերոնշյալ արժեքներին

հասնելուն համադրելի

պայմաններ:

109

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարր

Առավելագույն էկոլոգիական

պոտենցիալ

մարմնին առավելագույնը մոտ

մակերևութային ջրային

մարմնին:

Սննդանյութերի

կոնցենտրացիաները մնում են

այն միջակայքում, որը

սովորաբար վերագրվում է

չխախտված պայմաններին:

Ջերմաստիճանի, թթվածնի

հաշվեկշռի և pH-ի

մակարդակները համադրելի են

այն մակարդակների հետ, որոնք

առկա են առավել մոտ

մակերևութային ջրային

մարմինների չխախտված

պայմաններում:

Լավ էկոլոգիական

պոտենցիալ

տարրերի վերոնշյալ

արժեքներին հասնելը:

Ջերմաստիճանը և pH-ը

դուրս չեն գալիս սահմանված

միջակայքերի սահմաններից

և ապահովում են

էկոհամակարգի

գործունեությունը և

կենսաբանական որակի

տարրերի վերոնշյալ

արժեքներին հասնելը:

Սննդանյութերի

կոնցենտրացիաները չեն

գերազանցում սահմանված

մակարդակները և

ապահովում են

էկոհամակարգի

գործունեությունը և

կենսաբանական որակի

տարրերի վերոնշյալ

արժեքներին հասնելը:

Բավարար էկոլոգիական

պոտենցիալ

110


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարր

Հատուկ

սինթետիկ

աղտոտիչներ

Հատուկ ոչսինթետիկ

աղտոտիչներ

Առավելագույն էկոլոգիական

պոտենցիալ

Կոնցենտրացիաները համարյա

զրոյական են և առնվազն ցածր

են ընդհանուր առմամբ

օգտագործվող առավել

առաջատար վերլուծական

տեխնիկայի միջոցով

բացահայտվող մակարդակից:

Կոնցենտրացիաները մնում են

այն սահմաններում, որոնք

սովորաբար վերագրվում են

չխախտված պայմաններով այն

մակերևութային ջրային

մարմիններում, որոնք ա-

ռավելագույնս համեմատելի են

տվյալ արհեստական կամ խիստ

փոփոխված ջրային մարմնի հետ

(ֆոնային մակարդակ = ֆմ):

Լավ էկոլոգիական

պոտենցիալ

Կոնցենտրացիաները չեն

գերազանցում 1.2.6 բաժնում

մանրամասն նկարագրված

ընթացակարգերով

սահմանված ստանդարտները`

առանց խախտելու

91/414/EC դիրեկտիվի և

98/8/EC դիրեկտիվի

պայմանները (


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

1.2.6. Անդամ երկրների կողմից քիմիական որակի ստանդարտների

մշակման ընթացակարգ

Ջրային բիոտան պահպանելու նպատակով` հավելված VIII-ի 1-9-րդ

կետերում նշված աղտոտիչների համար շրջակա միջավայրի որակի

ստանդարտներ մշակելիս անդամ երկրները պետք է գործեն ստորև

ներկայացվող դրույթներին համապատասխան: Ստանդարտները

կարող են սահմանվել ջրի, նստվածքի կամ բիոտայի համար:

Հնարավորության սահմաններում պետք է ձեռք բերել ինչպես մեկանգամյա,

այնպես էլ ժամանակագրական տվյալներ ջրային մարմնի

տիպին առնչվող տաքսոնների վերաբերյալ, ինչպես նաև այն այլ

ջրային տաքսոնների մասին, որոնց վերաբերյալ կան տվյալներ:

Տաքսոնների “լավագույն հավաքածուները” հետևյալն են.

• ջրիմուռներ և/կամ մակրոֆիտներ,

• աղի ջրերի ներկայացուցչական օրգանիզմներ,

• ձկներ:

Շրջակա միջավայրի որակի ստանդարտի սահմանում

Առավելագույն տարեկան միջին կոնցենտրացիայի արժեքը

սահմանելիս պետք է կիրառել հետևյալ ընթացակարգը.

(i) Անդամ երկրները յուրաքանչյուր դեպքի համար պետք է հիմնեն

անվտանգության համապատասխան գործակիցներ, որոնք պետք է

համադրելի լինեն Եվրոպական հանձնաժողովի №1488/94 կանոնակարգին

և նոր ծանուցված նյութերի ռիսկի գնահատման` Եվրոպական

հանձնաժողովի 93/67/ЕЕС դիրեկտիվի տեխնիկական ձեռնարկի

3.3.1 բաժնի II գլխին համաձայն առկա տվյալների և բնույթի և

որակի հետ:

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Հիմնական կոմպլեկտի երեք տրոֆիկական

մակարդակներից յուրաքանչյուրի համար առնվազն

մեկ մեկանգամյա L(E)C50

Մեկ ժամանակագրական NOEC (ձկների կամ աղային

ջրերի ներկայացուցչական օրգանիզմների)

Տրոֆիկական երկու մակարդակ ներկայացնող երկու

ժամանակագրական NOEC (ձկներ և/կամ աղային

ջրերի ներկայացուցչական օրգանիզմներ և/կամ

ջրիմուռներ)

Առնվազն երեք տեսակների ժամանակագրական

NOEC (սովորաբար ձկներ կամ աղային ջրերի ներկայացուցչական

օրգանիզմներ և ջրիմուռներ), որոնք

ներկայացնում են տրոֆիկական երեք մակարդակ

Այլ դեպքեր, ներառյալ դաշտային տվյալներ կամ մոդելային

էկոհամակարգեր, որոնք հնարավորություն

են տալիս ավելի ճշգրտորեն հաշվարկել և կիրառել

անվտանգության գործակիցները

Անվտանգության

գործակից

1000

100

50

10

դեպք-առ-դեպք

քննարկում

(ii) Եթե կան տվյալներ մնայունության և կենսաակումուլյացիայի

վերաբերյալ, ապա դրանք պետք է հաշվի առնվեն` շրջակա միջավայրի

որակի ստանդարտի արժեքը մշակելիս:

(iii) Ստացված ստանդարտը պետք է համեմատվի դաշտային աշխատանքների

որևէ փաստացի արդյունքների հետ: Որևէ անոմալիա

նկատելու դեպքում ստանդարտի ստացումը պետք է վերանայել`

նպատակ ունենալով առավել ճշգրտորեն հաշվարկել անվտանգության

գործակիցը:

(iv) Ստացված ստանդարտը ենթակա է վերանայման և հանրային

խորհրդակցության, ներառյալ անվտանգության ավելի ճշգրիտ գործակից

հասնելու նպատակով:

112

113


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

1.3. Մակերևութային ջրերի էկոլոգիական վիճակի և քիմիական

վիճակի մոնիտորինգ

Մակերևութային ջրերի մոնիտորինգի ցանցը պետք է ստեղծվի համաձայն

8-րդ հոդվածի պահանջների: Մոնիտորինգի ցանցը պետք է

նախագծվի այնպես, որ համակողմանի և ընդգրկուն տեղեկատվություն

տա յուրաքանչյուր գետավազանի էկոլոգիական և քիմիական

վիճակի մասին, ինչպես նաև հնարավորություն ընձեռնի դասակարգելու

ջրային մարմինները հինգ դասի` համաձայն բաժին

1.2-ում ներկայացված նորմատիվ սահմանումների: Անդամ երկրները

գետավազանային կառավարման պլաններում պետք է ներառեն

մակերևութային ջրերի մոնիտորինգի ցանցի քարտեզը կամ

քարտեզները:

Անդամ երկրները, հիմնվելով 5-րդ հոդվածի և II հավելվածի պահանջներին

համապատասխան իրականացրած բնութագրման և

ազդեցությունների գնահատման վրա, պետք է գետավազանային

կառավարման պլանի կիրառելիության յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի

համար հիմնեն հսկողական մոնիտորինգի ծրագիր և

գործառնական մոնիտորինգի ծրագիր: Անդամ երկրները կարող է

նաև կարիք ունենան որոշ դեպքերում մշակել հետազոտական մոնիտորինգի

ծրագիր:

Անդամ երկրները պետք է մոնիտորինգի ենթարկեն այն պարամետրերը,

որոնք բնորոշ են որակի յուրաքանչյուր հղումային տարրին:

Կենսաբանական որակի տարրերի պարամետրերն ընտրելիս

անդամ երկրները պետք է բացահայտեն համապատասխան տաքսոնոմիական

մակարդակը, որն անհրաժեշտ է` որակի տարրերը

դասակարգելիս բավարար աստիճանի վստահություն և ճշգրտություն

ձեռք բերելու համար: Մոնիտորինգի ծրագրերով տրամադրված

արդյունքների վստահության և ճշգրտության գնահատականը

պետք է տրվի պլանում:

114

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

1.3.1. Հսկողական մոնիտորինգի նախագծում

Նպատակը

Անդամ երկրները պետք է հիմնեն հսկողական մոնիտորինգի

ծրագրեր հետևյալ տեղեկատվությունը տրամադրելու նպատակով.

• հավելված II-ում մանրամասն նկարագրված ազդեցությունների

գնահատման ընթացակարգի լրացում և վավերականության

ստուգում,

• մոնիտորինգի ապագա ծրագրերի արդյունավետ և ազդեցիկ

նախագծում,

• բնական պայմանների երկարաժամկետ փոփոխությունների

գնահատում և

• լայնածավալ մարդածին գործունեության արդյունքում

երկարաժամկետ փոփոխությունների գնահատում:

Նման մոնիտորինգի արդյունքները պետք է վերլուծվեն և օգտագործվեն

հավելված II-ում նկարագրված ազդեցությունների գնահատման

ընթացակարգերի հետ համատեղ` որոշելու ներկա և հետագա

գետավազանային կառավարման պլաններում մոնիտորինգի

ծրագրերը:

Մոնիտորինգի կետերի ընտրությունը

Հսկողական մոնիտորինգը պետք է իրականացվի բավարար թվով

մակերևութային ջրային մարմինների վրա` ապահովելու գետավազանային

տարածքի յուրաքանչյուր ջրհավաքում ավազանում կամ

ենթաավազանում մակերևութային ջրերի համընդհանուր վիճակի

գնահատումը: Այդ մարմինները ընտրելիս անդամ երկրները պետք

է ապահովեն, որ, հնարավորության սահմաններում, մոնիտորինգն

իրականացվի այն կետերում, որտեղ.

• գետավազանային տարածքում ջրի հոսքի մակարդակը էական

է, ներառյալ մեծ գետերի վրա այն կետերը, որոնց ջրհավաքի

մակերեսը գերազանցում է 2500 կմ 2 ,

• գետավազանային տարածքում առկա ջրի ծավալը նշանակալի

115


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

է, ներառյալ խոշոր լճերը և ջրամբարները,

• էական ջրային մարմինները հատում են անդամ երկրի սահմանը,

• Տեղանքները մատնանշված են Տեղեկատվության

փոխանակման №77/795/EEC դիրեկտիվով և

այնպիսի տեղանքներում, որտեղ կարիք կա գնահատել այն աղտոտիչներից

ճնշումը, որը փոխանցվում է անդամ երկրի սահմանից և

որը տեղափոխվում է ծովային միջավայր:

Որակի տարրերի ընտրություն

Հսկողական մոնիտորինգը պետք է իրականացվում մոնիտորինգի

յուրաքանչյուր տեղանքի համար գետավազանային կառավարման

պլանի իրականացման ժամանակահատվածի շրջանակներում, մեկ

տարվա ընթացքում` հետևյալ տեղեկատվությունը ստանալու

նպատակով.

• կենսաբանական որակի բոլոր տարրերի հատկանշական

պարամետրերը,

• հիդրոմորֆոլոգիական որակի բոլոր տարրերի հատկանշական

պարամետրերը,

• ֆիզիկա-քիմիական որակի բոլոր տարրերի հատկանշական

պարամետրերը,

• այն աղտոտիչների առաջնահերթ ցանկը, որոնք արտանետվում

են գետավազան կամ ենթաավազան և

• այլ աղտոտիչները, որոնք էական քանակներով ներթափանցում

են գետավազան կամ ենթաավազան,

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նախորդ հսկողական մոնիտորինգի

արդյունքները ցույց են տվել, որ դիտարկվող ջրային մարմինը

հասել է լավ վիճակի և հավելված II-ի համաձայն մարդկային

գործունեության ազդեցության վերլուծության արդյունքներում

վկայություն չկա, որ տվյալ ջրային մարմնի վրա ազդեցությունները

փոխվել են: Նման դեպքերում հսկողական մոնիտորինգը պետք է ի-

րականացվի գետավազանային կառավարման ամեն երեք պլանից

մեկի ժամանակ:

116

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

1.3.2. Գործառնական մոնիտորինգի նախագծումը

Գործառնական մոնիտորինգը պետք է իրականացվի հետևյալ

նպատակներով.

• պարզել այն ջրային մարմինների վիճակը, որոնք բացահայտվել

են որպես ռիսկային` շրջակա միջավայրի նպատակներին

չհասնելու առումով և

• գնահատել նման ջրային մարմինների` գործողությունների

ծրագրով պայմանավորված վիճակի փոփոխությունը:

Ծրագիրը կարող է փոփոխվել գետավազանային կառավարման

պլանի իրականացման ընթացքում` հաշվի առնելով II հավելվածի

կամ սույն հավելվածի այլ պահանջներով ձեռք բերված տեղեկատվությունը:

Մասնավորապես, կարելի է կրճատել նմուշառումների

հաճախականությունը այն վայրերում, որտեղ պարզվել է, որ ազդեցությունները

էական չեն կամ ճնշման գործոնը այլև չկա:

Մոնիտորինգի տեղանքների ընտրությունը

Գործառնական մոնիտորինգ պետք է իրականացվի այն բոլոր ջրային

մարմինների համար, որոնք հավելված II-ին համապատասխան

իրականացված ազդեցությունների գնահատմամբ կամ հսկողական

մոնիտորինգի արդյունքներով բացահայտվել են որպես ռիսկային`

4-րդ հոդվածով սահմանված շրջակա միջավայրի նպատակներին

չհասնելու առումով, ինչպես նաև այն ջրային մարմինների համար,

որոնք ընդունում են առաջնային ցանկի աղտոտիչ նյութեր: Առաջնային

ցանկի նյութերի մոնիտորինգի կետերը պետք է ընտրվեն`

համաձայն շրջակա միջավայրի որակի ստանդարտները սահմանող

համապատասխան օրենսդրության: Բոլոր մյուս դեպքերում,

ներառյալ այն դեպքերը, երբ առաջնային ցանկի նյութերի վերաբերյալ

օրենսդրության մեջ հստակ ուղեցույց չի տրվում, մոնիտորինգի

կետերը պետք է ընտրվեն հետևյալ սկզբունքներով.

• Կետային էական աղբյուրներից ճնշումների ռիսկ պարունակող

117


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

մարմինների համար անհրաժեշտ է ունենալ բավարար թվով

մոնիտորինգի կետեր յուրաքանչյուր ջրային մարմնում` կետային

աղբյուրներից աղտոտման ծավալը և ազդեցությունը գնահատելու

համար: Այն տեղերում, որտեղ ջրային մարմինը ենթակա

է ճնշումների կետային աղտոտման մի շարք աղբյուրներից,

մոնիտորինգի կետերը կարող են ընտրվել այնպես, որ

գնահատեն այդ ճնշումների` որպես մեկ ամբողջություն, ծավալը

և ազդեցությունը:

• Ցրված էական աղբյուրներից ճնշումների ռիսկ պարունակող

մարմինների համար անհրաժեշտ է ունենալ բավարար թվով

մոնիտորինգի կետեր յուրաքանչյուր ջրային մարմնում` ցրված

աղբյուրներից աղտոտման ծավալը և ազդեցությունը գնահատելու

համար: Ջրային մարմինների ընտրությունը պետք է ի-

րականացնել այնպես, որ դրանք ներկայացուցչական լինեն

ճնշման ցրված աղբյուրներից հարաբերական ռիսկը, ինչպես

նաև մակերևութային ջրերի լավ վիճակին չհասնելու ռիսկը

գնահատելու առումով:

• էական հիդրոմորֆոլոգիական ճնշումների ռիսկ պարունակող

մարմինների համար անհրաժեշտ է ունենալ բավարար թվով

մոնիտորինգի կետեր յուրաքանչյուր ջրային մարմնում` հիդրոմորֆոլոգիական

ճնշումների ծավալը և ազդեցությունը գնահատելու

համար: Ջրային մարմինների ընտրությունը պետք է բնորոշի

հիդրոմորֆոլոգիական ճնշման համընդհանուր ազդեցությունը

ջրային մարմնի վրա:

Որակի տարրերի ընտրություն

Մակերևութային ջրային մարմինների վրա ճնշման ծավալը գնահատելու

համար անդամ երկրները պետք է որակի այն պարամետրերի

մոնիտորինգ իրականացնեն, որոնք հատկանշական են

ճնշման ենթակա ջրային մարմնի կամ մարմինների համար: Այդ

ճնշումների ազդեցությունը գնահատելու համար անդամ երկրները,

հնարավորության սահմաններում, պետք է իրականացնեն հետևյալ

պարամետրերի մոնիտորինգ.

• կենսաբանական որակի տարրերը բնորոշող պարամետրերը

118

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

կամ այն պարամետրերը, որոնք առավել զգայուն են այն

ճնշումների նկատմամբ, որոնց ենթարկվում են ջրային մարմինները,

• բոլոր առաջնային արտանետված նյութերը, ինչպես նաև էական

քանակներով արտանետված այլ աղտոտիչները,

• հիդրոմորֆոլոգիական որակի այն տարրերը բնորոշող պարամետրերը,

որոնք ամենազգայունն են բացահայտված ճնշումների

նկատմամբ:

1.3.3. Հետազոտական մոնիտորինգի նախագծում

Նպատակ

Հետազոտական մոնիտորինգը պետք է իրականացվի հետևյալ

դեպքերում.

• երբ թույլատրելի արժեքների որևէ գերազանցման պատճառ

անհայտ է,

• երբ հսկողական մոնիտորինգը ցույց է տալիս, որ 4-րդ հոդվածում

նշված ջրային մարմնի նպատակները հավանաբար չեն ի-

րականացվի և գործառնական մոնիտորինգը դեռ չի գործարկվել`

նպատակ ունենալով պարզել ջրային մարմնի կամ մարմինների`

նպատակներին չհասնելու պատճառները, կամ

• պատահական աղտոտման ծավալը և ազդեցությունների գնահատելիս,

և պետք է տեղեկատվություն տրամադրվի շրջակա միջավայրի ո-

րակի պահպանության նպատակների հասնելուն ուղղված գործողությունների

ծրագրի մեկնարկի, ինչպես նաև պատահական աղտոտման

ազդեցությունների մեղմացման վերաբերյալ:

1.3.4. Մոնիտորինգի հաճախականությունը

Հսկողական մոնիտորինգի համար պետք է կիրառել այնպիսի հաճախականություն,

որը բնորոշ է ստորև տրվող ֆիզիկա-քիմիական

որակի տարրերի մոնիտորինգի պարամետրերին, բացառությամբ

119


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

այն դեպքերի, երբ տեխնիկական գիտելիքները և փորձագիտական

եզրակացությունները մատնանշում են ավելի քիչ հաճախականության

անհրաժեշտություն: Կենսաբանական կամ հիդրոմորֆոլոգիական

որակի տարրերի համար մոնիտորինգը պետք է իրականացվի

առնվազն մեկ անգամ` հսկողական մոնիտորինգի ընթացքում:

Գործառնական մոնիտորինգի շրջանակներում որևէ պարամետրի

մոնիտորինգի անհրաժեշտ հաճախականությունը պետք է որոշվի

անդամ երկրների կողմից այնպես, որ այն բավարար տեղեկատվություն

տա` վստահությամբ գնահատելու տվյալ որակի տարրի

վիճակը: Որպես ուղեցույց, մոնիտորինգը պետք է իրականացվի

այնպիսի ժամանակահատվածներով, որ չգերազանցի ստորև նշվող

աղյուսակում տրվող ժամանակահատվածները` բացառությամբ

այն դեպքերի, երբ ավելի մեծ ժամանակահատվածները հիմնավորվում

են տեխնիկական գիտելիքների և փորձագիտական եզրակացությունների

վրա:

Հաճախականությունները պետք է ընտրվեն այնպես, որ հնարավոր

լինի հասնել ընդունելի մակարդակի վստահության և ճշգրտության:

Մոնիտորինգի համակարգով ստացված վստահության և ճշգրտության

օգտագործված գնահատականները պետք է նշվեն գետավազանային

կառավարման պլանում:

Մոնիտորինգի հաճախականությունները պետք է ընտրվեն այնպես,

որ հաշվի առնվի բնական և մարդածին պայմանների պատճառով

պարամետրերի փոփոխականությունը: Ժամանակաշրջանները,

որոնց ընթացքում իրականացվում է մոնիտորինգը, պետք է

ընտրել այնպես, որ նվազագույնի հասցվի սեզոնային տատանումների

ազդեցությունը արդյունքների վրա, և ըստ այդմ, ապահովվի,

որ ջրային մարմնի փոփոխությունների արդյունքները արտացոլեն

մարդածին ճնշումը: Այդ նպատակին հասնելու համար, ըստ անհրաժեշտության,

պետք է տվյալ տարվա տարբեր սեզոններին իրականացնել

լրացուցիչ մոնիտորինգ:

Որակի տարր Գետեր Լճեր Անցումային Առափնյա

120

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Որակի տարր Գետեր Լճեր Անցումային Առափնյա

Կենսաբանական

Ֆիտոպլանկտոն 6 ամիս 6 ամիս 6 ամիս 6 ամիս

Այլ ջրային ֆլորա 3 տարի 3 տարի 3 տարի 3 տարի

Մակրոանողնաշարավորներ

3 տարի 3 տարի 3 տարի 3 տարի

Ձկներ 3 տարի 3 տարի 3 տարի

Հիդրոմորֆոլոգիական

Շարունակականություն 6 տարի

Հիդրոլոգիա

անընդհատ

1 ամիս

Մորֆոլոգիա 6 տարի 6 տարի 6 տարի 6 տարի

Ֆիզիկա-քիմիական

Ջերմային պայմաններ 3 ամիս 3 ամիս 3 ամիս 3 ամիս

Թթվածնով

3 ամիս 3 ամիս 3 ամիս 3 ամիս

հագեցվածություն

Աղայնություն 3 ամիս 3 ամիս 3 ամիս

Սննդանյութերի վիճակ 3 ամիս 3 ամիս 3 ամիս 3 ամիս

Թթվայնացման վիճակ 3 ամիս 3 ամիս

Այլ աղտոտիչներ 3 ամիս 3 ամիս 3 ամիս 3 ամիս

Առաջնահերթ նյութեր 1 ամիս 1 ամիս 1 ամիս 1 ամիս

1.3.5. Պահպանվող տարածքների համար մոնիտորինգի լրացուցիչ

պահանջներ

Մոնիտորինգի վերոնշյալ պահանջվող ծրագրերը պետք է լրացվեն`

հետևյալ պահանջները բավարարելու նպատակով.

Խմելու ջրառի կետեր

Հոդված 7-ով նշվող ջրային մարմինները, որոնք տրամադրում են օ-

րական միջինը ավելի քան 100 մ 3 ջուր, պետք է նախատեսվեն որպես

մոնիտորինգի տեղանքներ, որտեղ պետք է իրականացվի լրացուցիչ

մոնիտորինգ` բավարարելու այդ հոդվածի պահանջները:

Նման ջրային մարմիններում պետք է իրականացվի արտանետվող

բոլոր առաջնային նյութերի և այն բոլոր նյութերի մոնիտորինգ, ո-

րոնք արտանետվում են էական քանակություններով, որոնք կարող

121


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

են ազդել ջրային մարմնի վիճակի վրա և որոնք վերահսկվում են

Խմելու ջրի դիրեկտիվի դրույթներով: Մոնիտորինգը պետք է իրականացվի

համաձայն ստորև տրվող հաճախականությունների.

Սպասարկվող համայնքը

Հաճախականությունը

< 10 000 Տարեկան 4 անգամ

10 000-30 000 Տարեկան 8 անգամ

> 30 000 Տարեկան 12 անգամ

Բնակմիջավայրի և տեսակների պահպանության տարածքներ

Այն ջրային մարմինները, որոնց հանդիսանում են բնակմիջավայրեր

կամ տեսակների պահպանության տարածքներ, պետք է ներառվել

գործառնական մոնիտորինգի վերոնշյալ ծրագրում այն

դեպքերում, երբ համաձայն ազդեցությունների գնահատման և հսկողական

մոնիտորինգի` դրանք բացահայտվել են որպես ռիսկային`

4-րդ հոդվածում նշված շրջակա միջավայրի որակի պահպանության

նպատակներին չհասնելու առումով: Մոնիտորինգը պետք

է իրականացվի` գնահատելու այդ ջրային մարմիններին առնչություն

ունեցող բոլոր էական ճնշումների ծավալը և ազդեցությունը և

ըստ անհրաժեշտության գնահատելու գործողությունների ծրագրի

արդյունքում նման ջրային մարմինների վիճակի փոփոխությունը:

Մոնիտորինգը պետք է շարունակել այնքան, մինչև որ բավարարվեն

օրենսդրության սահմանված` ջրերին առնչվող պահանջները և

4-րդ հոդվածի համաձայն սահմանված նպատակները:

1.3.6. Որակի տարրերի մոնիտորինգի ստանդարտները

Տիպային պարամետրերի մոնիտորինգի համար օգտագործված մեթոդները

պետք է համապատասխանեն ստորև նշվող միջազգային

ստանդարտներին կամ այնպիսի այլ ազգային կամ միջազգային

ստանդարտների, որոնք կապահովեն գիտական որակի կամ համադրելի

տվյալների տրամադրում:

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Մակրոանողնաշարավորների նմուշառում

ISO 5667-3:1995 Ջրի որակ - նմուշառում – մաս 3. նմուշների

պահպանման և վարվելու կանոններ:

EN 27828:1994 Ջրի որակ – կենսաբանական նմուշառման մեթոդներ

– բենթոսային անողնաշարավորների

ձեռքի ցանցերով նմուշառման ուղեցույց:

EN 28265:1994 Ջրի որակ – կենսաբանական նմուշառման մեթոդներ

– ծանծաղ ջրերի քարքարոտ հատակներից

բենթոսային անողնաշարավորների քանակական

նմուշառում նախագծելու և օգտագործելու

ուղեցույց:

EN ISO 9391:1995 Ջրի որակ – խորը ջրերում մակրոանողնաշարավորների

նմուշառում – քանակական և ո-

րակական նմուշների օգտագործման լուսանցույց:

EN ISO 8689-1:1999 Գետերի կենսաբանական դասակարգում, մաս

I. Հոսող ջրերում բենթոսային մակրոանողնաշարավորների

հետազոտություններից ստացված

կենսաբանական որակի տվյալների մեկնաբանման

ուղեցույց:

EN ISO 8689-2:1999 Գետերի կենսաբանական դասակարգում, մաս

II. Հոսող ջրերում բենթոսային մակրոանողնաշարավորների

հետազոտություններից

ստացված կենսաբանական որակի տվյալների

ներկայացման ուղեցույց:

Մակրոֆիտների նմուշառում

CEN/ISO-ի համապատասխան ստանդարտները, երբ մշակվեն:

Ձկների նմուշառում

CEN/ISO-ի համապատասխան ստանդարտները, երբ մշակվեն:

Ջրիմուռների նմուշառում

CEN/ISO-ի համապատասխան ստանդարտները, երբ մշակվեն:

122

123


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Ֆիզիկա-քիմիական պարամետրերի ստանդարտներ

CEN/ISO-ի ցանկացած համապատասխան ստանդարտ:

Հիդրոմորֆոլոգիական պարամետրերի ստանդարտներ

CEN/ISO-ի ցանկացած համապատասխան ստանդարտ:

1.4. Էկոլոգիական վիճակի դասակարգում և ներկայացում

1.4.1. Կենսաբանական մոնիտորինգի արդյունքների համադրելիությունը

(i) Անդամ երկրները պետք է հիմնեն մոնիտորինգի համակարգեր`

գնահատելու մակերևութային ջրերի յուրաքանչյուր կատեգորիայի

կամ մակերևութային ջրերի խիստ փոփոխված և արհեստական

մարմինների համար նշված կենսաբանական որակի տարրերի արժեքները:

Խիստ փոփոխված կամ արհեստական ջրային մարմինների

վրա ստորև տրվող ընթացակարգը կիրառելիս էկոլոգիական վիճակին

հղումները պետք է մեկնաբանել որպես հղումներ էկոլոգիական

պոտենցիալին: Նման համակարգերը կարող են օգտագործել

առանձին տեսակներ կամ տեսակների առանձին խմբեր, որոնք

ներկայացուցչական են որակի տարրի` որպես ամբողջականության,

համար:

(ii) Մոնիտորինգի նման համակարգերի համատեղելիությունը ա-

պահովելու նպատակով յուրաքանչյուր անդամ երկրի կողմից գործարկվող

համակարգը պետք է արտահայտվի որպես էկոլոգիական

որակի հարաբերություն` նպատակ ունենալով դասակարգել էկոլոգիական

վիճակը: Այդ հարաբերությունները պետք է ներկայացնեն

կապ մակերևութային ջրերի տրված մարմնի դիտարկված կենսաբանական

պարամետրերի արժեքների և տվյալ մարմնի վրա կիրառելի

հղումային պայմանների համապատասխան պարամետրերի

միջև: Հարաբերությունը պետք է արտահայտվի որպես թվային արժեք`

0-1 միջակայքում, որտեղ ավելի լավ էկոլոգիական վիճակին

համապատասխանում է 1-ին մոտ արժեք, իսկ վատ էկոլոգիական

վիճակին` 0-ին մոտ արժեք:

124

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

(iii) Յուրաքանչյուր անդամ երկիր պետք է մակերևութային ջրերի է-

կոլոգիական որակի մոնիտորինգի համակարգը բաժանի 5 կատեգորիայի`

գերազանցից մինչև վատ էկոլոգիական վիճակ, ինչպես

սահմանվում է բաժին 1.2-ում` յուրաքանչյուր դասին սահմանայի

արժեքներ նշանակելու միջոցով: Գերազանց և լավ վիճակի դասերի

միջև սահմանային արժեքները, ինչպես նաև լավ և բավարար վիճակի

միջև սահմանային արժեքները պետք է մշակվեն` հիմնվելով

ստորև նկարագրվող ունիֆիկացման արդյունքների վրա:

(iv) Հանձնաժողովը պետք է խթանի մոնիտորինգի մեթոդների ունիֆիկացման

աշխատանքներին, որպեսզի ապահովի, որ այդ դասերի

սահմանները սահմանվեն համաձայն 1.2 բաժնի սահմանումների

և համադրվեն անդամ երկրների միջև:

(v) Ունիֆիկացման աշխատանքների շրջանակում Հանձնաժողովի

պետք է խթանի տեղեկատվության փոխանակումը անդամ երկրների

կողմից, ինչի արդյունքում կբացահայտվեն Համայնքի յուրաքանչյուր

էկոշրջանի համար տեղանքները, որոնք էլ կկազմեն ունիֆիկացման

ցանցը: Ցանցը պետք է բաղկացած լինի յուրաքանչյուր

էկոշրջանում առկա մակերևութային ջրային մարմինների տարբեր

տիպերից: Յուրաքանչյուր ընտրված ջրային մարմնի համար ցանցը

պետք է ներառի առնվազն երկու տեղանք, որոնք համապատասխանում

են գերազանց և լավ վիճակների սահմանային արժեքներին,

ինչպես նաև առնվազ երկու տեղանք, որոնք համապատասխանում

են լավ և բավարար վիճակների սահմանային արժեքներին:

Տեղանքները պետք է ընտրվեն` հիմնվելով համատեղ տեսչական

զննումների արդյունքում տրված փորձագիտական եզրակացությունների

և այլ առկա տեղեկատվության վրա:

(vi) Մոնիտորինգի ցանցի յուրաքանչյուր անդամ երկիր պետք է կիրառի

փոխադարձ սահմանումների համակարգը, որը որոշում է

ինչպես էկոշրջանը, այնպես էլ ջրային մարմնի տիպը, որոնց վրա

կիրառվում է սույն դիրեկտիվի պահանջներին համապատասխանող

համակարգը: Նման կիրառման արդյունքում յուրաքանչյուր

անդամ երկրների մոնիտորինգի համակարգում պետք է սահմանվեն

դասերի սահմանային թվային արժեքներ:

125


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

(vii) Սույն դիրեկտիվը ուժի մեջ մտնելուց հետո երեք տարվա ընթացքում

Հանձնաժողովը պետք է պատրաստի ունիֆիկացման ցանցի

տեղանքների ցանկ, որը կարող է ընդունվել 21-րդ հոդվածում նշված

ընթացակարգերին համաձայն: Վերջնական ցանկը պետք է հաստատվի

դիրեկտիվի ուժի մեջ մտնելու պահից չորս տարվա ընթացքում

և պետք է հրատարակվի Հանձնաժողովի կողմից:

(viii) Հանձնաժողովը և անդամ երկրները պետք է ավարտեն ունիֆիկացման

աշխատանքները 18 ամսվա ընթացքում, սկսած այն

պահից, երբ տպագրվի վերջնական գույքագրումը:

(ix) Ունիֆիկացման աշխատանքների արդյունքները, ինչպես նաև

անդամ երկրների մոնիտորինգի համակարգի դասակարգման համար

սահմանված արժեքները, պետք է տպագրվեն Հանձնաժողովի

կողմից` ունիֆիկացման աշխատանքներն ավարտելուց վեց ամսվա

ընթացքում:

1.4.2. Մոնիտորինգի արդյունքների ներկայացումը և էկոլոգիական

վիճակի և էկոլոգիական պոտենցիալի դասակարգումը

(i) Մակերևութային ջրերի կատեգորիաների առումով ջրային

մարմնի էկոլոգիական վիճակի դասակարգումը պետք է ներկայացվի

ստորև ներկայացվող աղյուսակի առաջին սյունակին համապատասխան

կենսաբանական և ֆիզիկա-քիմիական մոնիտորինգի

արդյունքներից ամենացածր արժեքին համապատասխան: Անդամ

երկրները պետք է պատրաստեն յուրաքանչյուր գետավազանային

տարածքի քարտեզ, որը ցույց է տալիս յուրաքանչյուր ջրային

մարմնի էկոլոգիական վիճակի դասակարգումը, ընդ որում այն

պետք է ներառի ջրային մարմնի էկոլոգիական վիճակի դասակարգումն

արտահայտող գունային կոդավորում` համաձայն ստորև

տրվող աղյուսակի երկրորդ սյունակի:

Էկոլոգիական վիճակի

դասակարգումը

Գերազանց

126

Կապույտ

Գունային կոդը

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Էկոլոգիական վիճակի

դասակարգումը

Լավ

Բավարար

Անբավարար

Վատ

Կանաչ

Դեղին

Նարնջագույն

Կարմիր

127

Գունային կոդը

(ii) Խիստ փոփոխված կամ արհեստական ջրային մարմինների համար

ջրային մարմնի էկոլոգիական պոտենցիալի դասակարգումը

ջրային մարմնի համար պետք է ներկայացվի որակի հղումային

տարրերի կենսաբանական և ֆիզիկա-քիմիական մոնիտորինգի

արդյունքների հիման վրա իրականացված դասակարգմամբ` համաձայն

ստորև ներկայացվող աղյուսակի առաջին սյունակի: Անդամ

երկրները պետք է պատրաստեն յուրաքանչյուր գետավազանային

տարածքի քարտեզ, որը ցույց է տալիս յուրաքանչյուր ջրային

մարմնի էկոլոգիական պոտենցիալի դասակարգումը գունային կոդում,

ընդ որում արհեստական ջրային մարմինների համար դա

արվում է համաձայն ստորև ներկայացվող աղյուսակի երկրորդ

սյունակի, իսկ խիստ փոփոխված ջրային մարմինների համար`

համաձայն աղյուսակի երրորդ սյունակի:

Էկոլոգիական

պոտենցիալի

դասակարգումը

Լավ և ավելի

բարձր

Բավարար

Անբավարար

Վատ

Գունային կոդը

Արհեստական ջրային Խիստ փոփոխված

մարմիններ

Կանաչ և բաց մոխրագույն

հավասարաչափ գծեր

Դեղին և բաց մոխրագույն

հավասարաչափ գծեր

Նարնջագույն և բաց

մոխրագույն հավասարաչափ

գծեր

Կարմիր և բաց մոխրագույն

հավասարաչափ

գծեր

Կանաչ և մուգ մոխրագույն

հավասարաչափ գծեր

Դեղին և մուգ մոխրագույն

հավասարաչափ գծեր

Նարնջագույն և մուգ մոխրագույն

հավասարաչափ

գծեր

Կարմիր և մուգ մոխրագույն

հավասարաչափ գծեր

(iii) Անդամ երկրները պետք է նաև քարտեզի վրա սև կետերի

միջոցով ցույց տան այն ջրային մարմինները, որտեղ ջրերի լավ


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

վիճակի կամ էկոլոգիական լավ պոտենցիալի չհասնելը կապված է

շրջակա միջավայրի որակի պահպանության մեկ կամ ավելի

ստանդարտների խախտմամբ, որոնք կապված են հատուկ ս-

ինթետիկ կամ ոչ-սինթետիկ աղտոտիչների հետ (համաձայն

անդամ երկրների կողմից սահմանված իրավակիրարկման):

1.4.3. Մոնիտորինգի արդյունքների ներկայացում և քիմիական վ-

իճակի դասակարգում

Եթե ջրային մարմինը չի գերազանցում հավելված IX-ով, հոդված

16-ով և Համայնքի այլ օրենսդրությամբ սահմանված շրջակա

միջավայրի որակի ստանդարտները, ապա արձանագրվում է, որ

տվյալ ջրային մարմինը հասել է քիմիական լավ վիճակի: Հակառակ

պարագայում արձանագրվում է, որ ջրային մարմինը չի հասել քիմիական

լավ վիճակի:

Անդամ երկրները պետք է պատրաստեն քարտեզ, որը ներկայացնում

է յուրաքանչյուր գետավազանային տարածքի ամեն մի ջ-

րային մարմնի քիմիական վիճակը գունավոր կոդավորմամբ` ջրային

մարմնի քիմիական վիճակի դասակարգումն արտահայտող

ստորև տրվող աղյուսակի երկրորդ սյունակի համաձայն:

Քիմիական վիճակի դասակարգում

Լավ

Լավ վիճակի չհասնող

2. ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐ

2.1. Ստորերկրյա ջրերի քանակական վիճակ

Գունային կոդ

Կապույտ

Կարմիր

2.1.1. Քանակական վիճակի դասակարգման պարամետր

Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի ռեժիմ

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

2.1.2. Քանակական վիճակի սահմանում

Տարրեր

Ստորերկրյա

-

ջրերի

մակարդակ

Լավ վիճակ

Ստորերկրյա ջրային մարմնում ստորերկրյա ջրերի

մակարդակն այնպիսին է, որ ջրառի բազմամյա տարեկան

միջին մակարդակը չի գերազանցում առկա ստորերկրյա

ջրային ռեսուրսների մակարդակը:

Համապատասխանաբար, ստորերկրյա ջրերի մակարդակը

ենթակա չէ այնպիսի մարդածին ազդեցության, որի արդյունքում

տեղի կունենա հետևյալը.

• ստորերկրյա ջրային մարմնին կապված մակերևութային

ջրերի համար 4-րդ հոդվածով սահմանված

շրջակա միջավայրի որակի նպատակներին չհասնելը,

• նման ջրերի վիճակի էական վատթարացում,

• ստորերկրյա ջրային մարմնին ուղղակիորեն կապված -

ցամաքային էկոհամակարգերին ուղղակի վնաս,

և հոսքի փոփոխություններ այնպիսին են, որ չնայած ժամանակավորապես

կարող են փոխել մակարդակը կամ

երկար շարունակաբար փոխել մակարդակը սահմանափակ

տարածքի վրա, այդուհանդերձ չեն առաջացնում աղաջրերի

կամ այլնի ներթափանցում:

2.2. Ստորերկրյա ջրերի քանակական վիճակի մոնիտորինգ

2.2.1. Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի մոնիտորինգի ցանց

Ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի ցանցը պետք է հիմնվի` համաձայն

7-րդ և 8-րդ հոդվածների պահանջների: Մոնիտորինգի ցանցը

պետք է նախագծվի այնպես, որ տա բոլոր ստորերկրյա ջրային մ-

արմինների կամ մարմինների խմբերի վստահելի գնահատում, ներառյալ

առկա ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների գնահատումը:

Անդամ երկրները իրենց գետավազանային կառավարման պ-

լաններում պետք է պատրաստեն քարտեզ կամ քարտեզներ, որոնք

ցույց են տալիս ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի ցանցը:

2.2.2. Մոնիտորինգի դիտակետերի խտություն

Մոնիտորինգի ցանցը պետք է ներառի բավարար թվով ներկայաց-

128

129


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ուցչական մոնիտորինգի կետեր, ինչը հնարավորություն կտա գ-

նահատել ստորերկրյա ջրերի մակարդակը յուրաքանչյուր

ստորերկրյա ջրային մարմնում կամ մարմինների խմբում` հաշվի

առնելով ջրերի վերականգնման կարճաժամկետ և երկարաժամկետ

տատանումները, ներառյալ հետևյալը.

• Հոդված 4-ի համաձայն մշակված շրջակա միջավայրի պահպանության

նպատակներին չհասնելու առումով ռիսկային ստորերկրյա

ջրային մարմինների համար պետք է ապահովվի մոնիտորինգի

կետերի այնպիսի խտություն, որը հնարավորություն

կտա գնահատել ջրառի և ջրահեռացման ազդեցությունը -

ստորերկրյա ջրերի մակարդակի վրա,

• Անդամ երկրների սահմանները հատող ստորերկրյա ջրային

մարմինների համար պետք է ապահովվի բավարար թվով -

մոնիտորինգի կետեր` գնահատելու ստորերկրյա ջրերի հոսքի

ուղղությունը և արագությունը անդամ երկրի սահմանի

երկայնքով:

2.2.3. Մոնիտորինգի հաճախականություն

Դիտարկումների հաճախականությունը պետք է բավարար լինի

յուրաքանչյուր ջրային մարմնի կամ մարմինների խմբի ք-

անակական վիճակը գնահատելու համար` հաշվի առնելով ջրերի -

վերականգնման կարճաժամկետ և երկարաժամկետ տատանումները:

Մասնավորապես,

• Հոդված 4-ի համաձայն մշակված շրջակա միջավայրի պահպանության

նպատակներին չհասնելու առումով ռիսկային ստորերկրյա

ջրային մարմինների համար պետք է ապահովվի չափումների

այնպիսի հաճախականություն, որը հնարավորություն -

կտա գնահատել ջրառի և ջրահեռացման ազդեցությունը -

ստորերկրյա ջրերի մակարդակի վրա,

• Անդամ երկրների սահմանները հատող ստորերկրյա ջրային -

մարմինների համար պետք է ապահովվեն բավարար հաճախականության

չափումներ` գնահատելու ստորերկրյա ջրերի

հոսքի ուղղությունը և արագությունը անդամ երկրի սահմանի

130

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

երկայնքով:

2.2.4. Քանակական վիճակի մեկնաբանում և ներկայացում

Ստորերկրյա ջրային մարմնի կամ մարմինների խմբի մոնիտորինգի

ցանցից ստացված արդյունքները պետք է օգտագործվեն`

գնահատելու տվյալ ջրային մարմնի կամ մարմինների քանակական

վիճակը: Համաձայն 2.5 կետի` անդամ երկրները պետք է

պատրաստեն ստորերկրյա ջրերի քանակական վիճակի գնահատման

արդյունքի քարտեզ, որը կներառի գունային կոդեր` համաձայն

հետևյալ ռեժիմի.

Լավ. կանաչ

Վատ. կարմիր

2.3. Ստորերկրյա ջրերի քիմիական վիճակ

2.3.1. Ստորերկրյա ջրերի քիմիական վիճակի որոշման պարամետրեր

Հաղորդականություն

Աղտոտիչների կոնցենտրացիա

2.3.2. Ստորերկրյա ջրերի լավ քիմիական վիճակի սահմանում

Տարրեր

Ընդհանուր

Լավ վիճակ

Ստորերկրյա ջրային մարմնի քիմիական կազմն այնպիսին

է, որ աղտոտիչների կոնցենտրացիան.

• չի մատնանշում աղային կամ այլ ներթափանցումներ,

• չի գերազանցում հոդված 17-ին համապատասխան

Համայնքի այլ հարակից օրենսդրությամբ կիրառելի

որակի ստանդարտները,

• ստորերկրյա ջրային մարմնին կապված մակերևութային

ջրային մարմնի համար չի բերում հոդված

4-ին համապատասխան սահմանված շրջակա

միջավայրի պահպանության նպատակների չհա-

131


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Տարրեր

Հաղորդականություն

Լավ վիճակ

սնելուն, ինչպես նաև նման մարմինների էկոլոգիական

կամ քիմիական վիճակը էապես չի վատթարացնում

և էական վնաս չի պատճառում ստորերկրյա

ջրային մարմնից ուղղակիորեն կախված ցամաքային

էկոհամակարգին:

Հաղորդականության փոփոխությունները չեն մատնանշում

աղային կամ այլ ներթափանցում ստորերկրյա

ջրային մարմին

2.4. Ստորերկրյա ջրերի քիմիական վիճակի մոնիտորինգ

2.4.1. Ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի ցանց

Ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի ցանցը պետք է հիմնվի` համաձայն

7-րդ և 8-րդ հոդվածների պահանջների: Մոնիտորինգի ցանցը

պետք է նախագծվի այնպես, որ համակողմանի և ընդգրկուն պատկերացում

տա ստորերկրյա ջրերի քիմիական վիճակի մասին

յուրաքանչյուր գետավազանային տարածքում, ինչպես նաև հնարավորություն

ընձեռնի բացահայտել մարդածին աղտոտիչների երկարաժամկետ

աճի միտումները:

Հոդված 5-ի և հավելված II-ի համաձայն իրականացված բնութագրման

և ազդեցությունների գնահատման հիման վրա անդամ

երկրները պետք է գետավազանային կառավարման պլանի յուրաքանչյուր

ժամանակահատվածում հիմնեն նաև հսկողական մոնիտորինգի

ծրագիր: Այդ ծրագրի արդյունքները պետք է օգտագործվեն

գործառնական մոնիտորինգի ծրագիր հիմնելու համար, ո-

րը պետք է կիրառվի պլանի մնացյալ ժամանակահատվածում:

Մոնիտորինգի ծրագրերի արդյունքների վստահելիության

մակարդակի և ճշգրտության գնահատականները պետք է ն-

կարագրվեն պլանում:

2.4.2. Հսկողական մոնիտորինգ

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Հսկողական մոնիտորինգը պետք է իրականացվի հետևյալ նպատակներով.

• ազդեցության գնահատման ընթացակարգի լրացում և վավերականության

ստուգում,

• բնական պայմանների փոփոխության և մարդածին գործունեության

արդյունքում առաջացած փոփոխությունների գնահատման

համար տեղեկատվության տրամադրում:

Մոնիտորինգի տեղանքների ընտրություն

Անհրաժեշտ է ընտրել մոնիտորինգի բավարար թվով կետեր ստորև

թվարկվող ջրային մարմինների համար.

• հավելված II-ին համապատասխան իրականացված բնութագրման

արդյունքում որպես ռիսկային բացահայտված ջրային

մարմիններ,

• անդամ երկրի սահմանը հատող ջրային մարմիններ:

Պարամետրերի ընտրություն

Ստորերկրյա ջրերի ընտրված մարմինները պետք է մոնիտորինգ

իրականացնել հետևյալ առանցքային պարամետրերի բազմության

համար.

• թթվածնի պարունակություն,

• pH-ի արժեք,

• հաղորդականություն,

• նիտրատ,

• ամոնիում:

Այն ջրային մարմինները, որոնք համաձայն հավելված II-ի բացահայտվել

են որպես ռիսկային` լավ վիճակի չհասնելու առումով, նույնպես

պետք է մոնիտորինգի ենթարկվեն այն պարամետրերի առումով,

որոնք մատնանշում են այդ ճնշումների ազդեցությունները:

Նպատակ

132

Անդրսահմանային ջրային մարմինների համար նույնպես պետք է -

133


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

մոնիտորինգ իրականացնել այն պարամետրերի առումով, որոնք -

առնչություն ունեն ստորերկրյա ջրերի հոսքի բոլոր օգտագործումներին:

2.4.3. Գործառնական մոնիտորինգ

Նպատակը

Գործառնական մոնիտորինգը պետք է իրականացվի հսկողական -

մոնիտորինգի ծրագրերի միջև ընկած ժամանակահատվածներում`

հետևյալ նպատակով.

• ռիսկային համարվող ստորերկրյա ջրային մարմինների կամ

մարմինների խմբի քիմիական վիճակի բացահայտում,

• որևէ մարդածին աղտոտիչի կոնցենտրացիայի երկարաժամկետ

աճի միտման առկայության բացահայտում:

Մոնիտորինգի տեղանքների ընտրություն

Գործառնական մոնիտորինգը պետք է իրականացվի բոլոր այն

ստորերկրյա ջրային մարմինների կամ մարմինների խմբի համար,

որոնք, համաձայն հավելված II-ի իրականացված ազդեցությունների

գնահատման և հսկողական մոնիտորինգի, բացահայտվել են ո-

րպես ռիսկային` հոդված 4-ին համապատասխան սահմանված

շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակներին չհասնելու

առումով: Մոնիտորինգի տեղանքների ընտրությունը պետք է նաև

արտահայտի գնահատումը, թե որքան ներկայացուցչական կլինեն

տվյալ տեղանքի մոնիտորինգի տվյալները ստորերկրյա ջրային մ-

արմնի կամ մարմինների որակը նկարագրելու առումով:

Մոնիտորինգի հաճախականություն

Գործառնական մոնիտորինգը պետք է իրականացվի հսկողական -

մոնիտորինգի ծրագրերի միջև ընկած ժամանակահատվածում

այնպիսի հաճախականությամբ, որը հնարավորություն կտա

բացահայտել ճնշումների ազդեցությունները, բայց ոչ ուշ, քանի

տարին առնվազն մեկ անգամ:

2.4.4. Աղտոտիչների միտումների բացահայտում

134

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Անդամ երկրները պետք է օգտագործեն ինչպես հսկողական,

այնպես էլ գործառնական մոնիտորինգի տվյալները` մարդածին

ազդեցության հետևանքով երկարաժամկետ կտրվածքով աղտոտիչների

կոնցենտրացիայի աճի կամ նվազման միտումները պարզելու

նպատակով: Անհրաժեշտ կլինի պարզել բազային տարիները, կամ

այն ժամանակաշրջանը, որից սկսած պետք է միտումները բացահայտվեն:

Միտումների հաշվարկը պետք է իրականացվի ստորերկրյա

ջրային մարմնի, կամ, հնարավորության սահմաններում,

ստորերկրյա ջրային մարմինների խմբերի համար: Միտման

փոփոխությունը պետք է ցույց տրվի վիճակագրական տվյալներով,

իսկ բացահայտումը` ուղեկցվի վստահության մակարդակի -

նկարագրմամբ:

2.4.5. Ստորերկրյա ջրերի քիմիական վիճակի մեկնաբանում և ներկայացում

Վիճակը գնահատելիս` ստորերկրյա ջրային մարմնի առանձին կետերից

մոնիտորինգի արդյունքները պետք է ագրեգացնել որպես

մեկ ամբողջականություն ջրային մարմնի համար: Ստորերկրյա ջրային

մարմնի լավ վիճակ հասնելու սույն դիրեկտիվի պահանջները

չանտեսելով, ինչպես նաև Համայնքի օրենսդրությամբ սահմանված

շրջակա միջավայրի որակի ստանդարտներին համապատասխան

քիմիական պարամետրերի հասնելու նպատակով.

• պետք է հաշվարկվել ստորերկրյա ջրային մարմնի կամ մարմինների

խմբի մոնիտորինգի յուրաքանչյուր կետի միջին արժեքը

և

• համաձայն հոդված 17-ի` այդ միջին արժեքները պետք է օգտագործել`

ցուցադրելու ստորերկրյա ջրային մարմնի քիմիական

լավ վիճակը:

Համաձայն 2.5 կետի` անդամ երկրները պետք է պատրաստեն ստորերկրյա

ջրերի քիմիական վիճակը քարտեզ` օգտագործելով

ստորև տրվող գունային կոդերը.

135


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Լավ` կանաչ,

Վատ` կարմիր:

Անդամ երկրները պետք է նաև սև կետով քարտեզի վրա նշեն ս-

տորերկրյա ջրային այն մարմինները, որոնք ենթակա են մարդկային

գործունեության արդյունքում որևէ աղտոտիչի կոնցենտրացիաները

էական և աճող միտման: Միտման փոփոխությունը պետք

է նշվի քարտեզի վրա կապույտ կետով: Այդ քարտեզները պետք է

ներառվեն գետավազանային կառավարման պլաններում:

2.5. Ստորերկրյա ջրերի վիճակի ներկայացում

Անդամ երկրները գետավազանային կառավարման պլաններում -

պետք է ներառեն քարտեզներ, որոնց ցույց են տալիս յուրաքանչյուր

ստորերկրյա ջրային մարմնի կամ մարմինների յուրաքանչյուր

խմբի քանակական վիճակը և քիմիական վիճակը, որոնք ներկայացվում

են 2.2.4 և 2.2.5 կետերի պահանջներին համապատասխան`

գունային կոդերով: Անդամ երկրները կարող են 2.2.4 և

2.2.5 կետերով պահանջվող քարտեզներն առանձին չտրամադրել,

սակայն այդ դեպքում պետք է տրամադրեն 2.4.5 կետով պահանջվող

քարտեզը այն ջրային մարմինների համար, որոնք ունեն որևէ

աղտոտիչի կոնցենտրացիայի էական և կայուն աճի կամ նվազման

միտում:

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ՀԱՎԵԼՎԱԾ VI

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼԻՔ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

ՄԱՍ Ա

Հետևյալ դիրեկտիվներով պահանջվող միջոցառումներ.

(i) Լողավազանային ջրի դԴիրեկտիվ (№76/160/EEC),

(ii) Թռչունների դիրեկտիվ (№79/409/EEC) 36 ,

(iii) Խմելու ջրի դիրեկտիվ (№80/778/EEC), որը փոփոխվել է

№98/83/EC դիրեկտիվով,

(iv) Խոշոր վթարներից վտանգների դիրեկտիվ (Սեվեսո)

(№96/82/EC) 37 ,

(v) Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման դիրեկտիվ

(№85/337/EEC) 38 ,

(vi) Կեղտաջրերի մաքրման դիրեկտիվ (№86/278/EEC) 39 ,

(vii) Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման դիրեկտիվ (№91/271/EEC),

(viii) Բույսերի պահպանման ապրանքների դիրեկտիվ

(№91/414/EEC),

(ix) Նիտրատների դիրեկտիվ (№91/676/EEC),

(x) Բնակմիջավայրերի դիրեկտիվ (№92/43/EEC) 40 ,

(xi) Համապարփակ աղտոտման կանխման դիրեկտիվ (№96/61/EC):

136

137


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ՄԱՍ Բ

Ստորև ներկայացվում է այն լրացուցիչ միջոցառումների ոչ ամբողջական

ցանկը, որոնք անդամ երկրները կարող են իրականացնել

յուրաքանչյուր գետավազանային տարածքում` որպես հոդված

11(4)-ով պահանջվող գործողությունների ծրագրի մաս.

(i) օրենսդրական գործիքներ,

(ii) վարչական գործիքներ,

(iii) տնտեսական կամ ֆինանսական գործիքներ,

(iv) բանակցային բնապահպանական համաձայնագրեր,

(v) արտանետումների վերահսկումներ,

(vi) դրական պրակտիկայի ընդհանրացված օրինակներ,

(vii) ռեկրեացիայի և գերխոնավ տարածքների վերականգնում,

(viii) ջրառի վերահսկում,

(ix) ջրապահանջարկի կառավարման միջոցառումներ, ներառյալ

հատուկ գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաների զարգացումը,

ինչպես օրինակ` չոր տարածքներում այնպիսի մշակաբույսերի

աճեցումը, որոնք էական ջրում չեն պահանջում,

(x) արդյունավետության և կրկնակի ջրօգտագործման

միջոցառումներ, ներառյալ արդյունաբերության և ոռոգման

բնագավառներում ջուր խնայող տեխնոլոգիաների ներդրման

խթանում,

(xi) շինարարական նախագծեր,

(xii) ջրերը քաղցրահամ դարձնելու գործարաններ,

(xiii) վերականգնման ծրագրեր,

(xiv) ջրատար հորիզոնների արհեստական վերականգնում,

(xv) կրթական ծրագրեր,

(xvi) հետազոտական, զարգացման և ցուցադրական ծրագրեր,

(xvii) այլ հարակից միջոցառումներ:

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ՀԱՎԵԼՎԱԾ VII

ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ

Ա. Գետավազանային կառավարման պլանները պետք է ներառեն

հետևյալ տարրերը.

1. Գետավազանային տարածքի բնութագրման ընդհանուր նկարագիր`

համաձայն 5-րդ հոդվածի և II հավելվածի պահանջների: Այն

պետք է ներառի.

1.1. Մակերևութային ջրերի համար.

• ջրային մարմինների տեղադիրքի և սահմանների քարտեզագրում,

• գետավազանի տարածքի էկոշրջանների և մակերևութային ջրային

մարմինների քարտեզագրում,

• մակերևութային ջրային մարմինների տիպերի հղումային պայմանների

բացահայտում:

1.2. Ստորերկրյա ջրերի համար.

• Ստորերկրյա ջրային մարմինների տեղադիրքի և սահմանների

քարտեզագրում:

2. Մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի վիճակի վրա մարդկային

գործունեության էական ճնշումների և ազդեցությունների ամփոփում,

ներառյալ հետևյալը.

• աղտոտման կետային աղբյուրների գնահատում,

• աղտոտման ցրված աղբյուրների գնահատում, ներառյալ հողօգտագործման

ամփոփումը,

• ջրի քանակական վիճակի վրա ճնշումների գնահատում, ներառյալ

ջրառը,

• ջրի վիճակի վրա մարդկային գործունեության այլ ազդեցությունների

վերլուծություն:

3. Պահպանվող տարածքների բացահայտում և քարտեզագրում`

138

139


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

համաձայն 6-րդ հոդվածի և IV հավելվածի:

4. Մոնիտորինգի ցանցի քարտեզագրում` համաձայն 8-րդ հոդվածի

և V հավելվածի պահանջներին, ինչպես նաև մոնիտորինգի ծրագրերի

արդյունքների քարտեզային ներկայացում հետևյալ մարմինների

վիճակների վերաբերյալ.

4.1. Մակերևութային ջրեր (էկոլոգիական և քիմիական),

4.2. Ստորերկրյա ջրեր (քիմիական և քանակական),

4.3. Պահպանվող տարածքներ:

5. Հոդված 4-ին համապատասխան մակերևութային և ստորերկրյա

ջրային, ինչպես նաև պահպանվող տարածքների համար սահմանված

շրջակա միջավայրի որակի պահպանության նպատակների

ցանկը, ներառյալ, մասնավորապես, հոդվածներ 4(4), (5), (6) և (7)-

ով պահանջվող տեղեկատվությունը:

6. Հոդված 5-ով և հավելված III-ով պահանջվող ջրօգտագործման

տնտեսական վերլուծության ամփոփում:

7. Հոդված 11-ին համապատասխան գործողությունների ծրագրի

ամփոփում, ներառյալ հոդված 4-ում սահմանված նպատակներին

հասնելուն ուղղված միջոցառումները,

7.1. Ջրերի պահպանությանն առնչվող Համայնքի օրենսդրության ի-

րականացման համար պահանջվող միջոցառումների ամփոփում,

7.2. Հոդված 9-ին համապատասխան ջրօգտագործման ծախսածածկման

սկզբունքի կիրառման նպատակով իրականացրած գործնական

միջոցառումների վերաբերյալ հաշվետվություն,

7.3. Հոդված 7-ի պահանջները բավարարելուն ուղղված միջոցառումների

ամփոփում,

140

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

7.4. Ջրառի և հոսքի կարգավորման վերահսկման ամփոփում, ներառյալ

այն դեպքերի նկարագրությունը, որոնց համար արվել են

բացառություններ` համաձայն հոդված ll(3)(ե)-ի,

7.5. Այն միջոցառումների ամփոփ նկարագիր, որոնք իրականացվել

են արտանետումների կետային աղբյուրների և այլ գործունեությունների

ազդեցությունը ջրային մարմնի վրա վերահսկելու նպատակով`

համաձայն հոդվածներ ll(3)(է) և ll(3)(թ)-ի դրույթների:

7.6. Այն դեպքերի բացահայտում, երբ դեպի ստորերկրյա ջրերի ուղղակի

արտանետումները թույլատրելի են` համաձայն հոդված 11

(3)(ժ)-ի դրույթների,

7.7. Առաջնային նյութերին առնչվող հոդված 16-ով պահանջվող ի-

րականացված միջոցառումների ամփոփում,

7.8. Աղտոտման վթարային դեպքերի կանխման և ազդեցության

կրճատմանն ուղղված միջոցառումների ամփոփում,

7.9. Հոդված 11(5)-ին համապատասխան միջոցառումների իրականացման

ամփոփում այն ջրային մարմինների համար, որոնք ամենայն

հավանականությամբ չեն հասնի հոդված 4-ով սահմանված

շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակներին,

7.10. Շրջակա միջավայրի պահպանության սահմանված նպատակներին

հասնելու համար որպես անհրաժեշտություն բացահայտված

լրացուցիչ միջոցառումների մանրամասներ,

7.11. Այն միջոցառումները մանրամասներ, որոնք իրականացվել

են` հոդված 11(6)-ի համաձայն` ծովային ջրերի աղտոտման աճից

խուսափելու նպատակով:

8. Այլ մանրամասն ծրագրերի և գետավազանային տարածքի կառավարման

պլանների ցանկ, որոնք առնչվում են առանձին ենթաավազանների,

ոլորտների, հիմնախնդիրների կամ ջրային տիպերի,

ներառյալ դրանց բովանդակության ամփոփ ներկայացումը:

9. Հանրային քննարկումների և խորհրդակցությունների միջոցա-

141


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ռումների ամփոփում, դրանց արդյունքները և արդյունքում պլանի

համապատասխան փոփոխություններ:

10. Հավելված I-ին համապատասխան լիազոր մարմինների ցանկ:

11. Հոդված 14(1)-ում նշված փաստաթղթերի և տեղեկատվության

ստանալու համար կոնտակտային տվյալներ և ընթացակարգեր,

մասնավորապես հոդված 11(3)(է) և 11(3)(թ)-ի համաձայն ընդունված

վերահսկման միջոցառումների մանրամասները և հոդված 8-ի

և հավելված V-ի համաձայն փաստացի մոնիտորինգի հավաքագրված

տվյալների մանրամասները:

Բ. Գետավազանային կառավարման պլանի առաջին թարմացումը,

ինչպես նաև հետագա բոլոր թարմացումները պետք է նաև ներառեն

հետևյալը.

1. Գետավազանային կառավարման պլանի նախորդ տարբերակի

հրապարակումից հետո բոլոր փոփոխությունների ամփոփումը,

ներառյալ հոդված 4(4), (5), (6) և (7)-ով իրականացվելիք վերանայումների

ամփոփումը:

2. Շրջակա միջավայրի որակի պահպանման նպատակների հասնելուն

ուղղված առաջընթացի գնահատումը, ներառյալ պլանի նախկին

ժամանակաշրջանի մոնիտորինգի տվյալների ներկայացումը

քարտեզային տեսքով, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի պահպանության

բոլոր այն նպատակների վերաբերյալ տեղեկատվություն,

որոնց անդամ երկիրը չի հասել:

3. Գետավազանային կառավարման պլանի նախորդ տարբերակի

ցանկացած չիրականացված միջոցառման ամփոփ նկարագիրը և -

չիրականացնելու բացատրությունը:

4. Գետավազանային կառավարման պլանի նախորդ տարբերակի

հրատարակումից հետո հոդված 11(5)-ին համապատասխան մշակված

բոլոր միջանկյալ միջոցառումների ամփոփումը:

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ՀԱՎԵԼՎԱԾ VIII

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՂՏՈՏԻՉՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՆՇԱԿԱՆ ՑԱՆԿ

1. Օրգանոհալոգեն միացություններ և նյութեր, որոնք կարող են

ջրային միջավայրում կազմել նման միացություններ:

2. Օրգանոֆոսֆորային միացություններ:

3. Օրգանոարճճային միացություններ:

4. Միացություններ, նյութեր կամ նյութերի մասնիկներ, որոնց

համար ցույց է տրվել, որ ունեն կանցերոգեն կամ մուտագեն

հատկանիշներ կամ հատկություններ, որոնք կարող են ազդել

էնդոկրին գործառույթների վրա ջրային միջավայրի միջոցով:

5. Մնայուն ածխաջրածին և մնայուն և կենսաակումուլյացիոն

օրգանական թունավոր նյութեր:

6. Ցիանիդ:

7. Մետաղներ և դրանց միացություններ:

8. Մկնդեղ և դրա միացություններ:

9. Բիոցիդներ և բույսերի պահպանության նյութեր:

10. Կախված մասնիկներ:

11. Էվտրոֆացմանը նպաստող նյութեր (մասնավորապես,

նիտրատներ և ֆոսֆատներ):

12. Նյութեր, որոնք անբարենպաստ ազդեցություն ունեն

թթվածնային հաշվեկշռի վրա (և կարող են չափվել` օգտագործելով

հետևյալ պարամետրերը. ԹԿՊ, ԹՔՊ և այլն):

142

143


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ՀԱՎԵԼՎԱԾ IX

ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՈՐԱԿԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ

Սույն դիրեկտիվի նպատակով, արտանետումների սահմանային

արժեքները և շրջակա միջավայրի որակի ստանդարտները սահմանելիս

պետք է հաշվի առնել №76/464/EEC դիրեկտիվի ածանցյալ դիրեկտիվներով

սահմանված “սահմանային արժեքներ” և “որակի

նպատակներ” տերմինները: Դրանք սահմանված են հետևյալ դիրեկտիվներով.

(i) Սնդիկի արտանետման դիրեկտիվ (№82/176/EEC) 41 ,

(ii) Կադմիումի արտանետման դիրեկտիվ (№83/513/EEC) 42 ,

(iii) Սնդիկի մասին դիրեկտիվ (№84/156/EEC) 43 ,

(iv) Հեքսաքլորոցիկլոհեքսանային արտենետումների

(№84/491/EEC) դիրեկտիվ 44 և

(v) Վտանգավոր նյութերով արտանետումների դիրեկտիվ

(№86/280/EEC) 45 :

144

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ՀԱՎԵԼՎԱԾ X

ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ԱՂՏՈՏԻՉՆԵՐ

Շրջակա միջավայրի որակի ստանդարտներին առչնվող Հանձնաժողովի

առաջարկը ներառում է 41 վտանգավոր նյութեր, որոնցից

33 առաջնային նյութեր են, իսկ 8-ը` այլ աղտոտիչներ:

Առաջնային նյութեր - 33 առաջնային նյութերի ամբողջական ցանկը

տրվում է ստորև ներկայացվող աղյուսակում:

1. Alachlor 12. Di(2-ethylhexyl) 23. Nickel

phthalate

2. Anthracene 13. Diuron 24. Nonylphenols

(4-(para)-nonylphenol)

3. Atrazine 14. Endosulfan

(alpha-endosulfan)

25. Octylphenols

(para-tert-octylphenol)

4. Benzene 15. Fluoranthene 26. Pentachlorobenzene

5. Brominated

diphenylethers

16. Hexachlorobenzene

27. Pentachlorophenol

6. Cadmium and

its compounds

X

17. Hexachlorobutadiene

7. Chloroalkanes 18. Hexachlorocyclohexane

(gammaisomer,

Lindane)

8. Chlorfenvinphos

9. Chlorpyrifos 20. Lead and its

compounds

10. 1,2-Dichloroethane

21. Mercury and its

compounds

11. Dichloromethane

145

28. Polyaromatic

hydrocarbons

(Benzo(a)pyrene),

(Benzo(b)fluoranthene),

(Benzo(g,h,i)perylene),

(Benzo(k)fluoranthene),

(Indeno(1,2,3-cd)pyrene)

29. Simazine

19. Isoproturon 30. Tributyltin compounds

(Tributyltin-cation)

31. Trichlorobenzenes

(1,2,4-Trichlorobenzene)

32. Trichloromethane

(Chloroform)

22. Naphthalene 33. Trifluralin


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Դրանք նյութեր են կամ նյութերի խմբեր, ներառյալ որոշ քիմիական

նյութեր, բույսերի պահպանության նյութեր, բիոցիդներ,

մետաղների և այլ խմբեր, ինչպիսին են պոլիարոմատիկ

ածխաջրածինները (PAH) և PBDE-ն:

Առաջնային նյութերի մոնիտորինգը պահանջում է բավականին

առաջադեմ և խիստ թանկ սարքավորումներ:

Այլ աղտոտիչներ - Ստորև ներկայացվող 8 աղտոտիչները, որոնք

ներառված են 86/280/EEC դիրեկտիվի շրջանակներում և 76/464/EEC

դիրեկտիվի հավելվածի I ցանկում, առաջնային նյութեր չեն: Այս

նյութերի համար շրջակա միջավայրի որակի ստանդարտները

ներառված են Հանձնաժողովի առաջարկությունում` նպատակ

ունենալով Համայնքի մակարդակով կանոնակարգել այդ

աղտոտիչները:

CAS համար

Աղտոտիչ

1. կիրառելի չէ

DDT ընդհանուր

50-29-3 պարա-պարա-DDT

2. 309-00-2 Aldrin

3. 60-57-1 Dieldrin

4. 72-20-8 Endrin

5. 465-73-6 Isodrin

6. 56-23-5 Carbontetrachloride

7. 127-18-4 Tetrachloroethylene

8. 79-01-6 Trichloroethylene

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ՀԱՎԵԼՎԱԾ XI

ՔԱՐՏԵԶ Ա

Գետերի և լճերի էկոշրջանները

1. Իբերական շրջան 13. Արևմտյան հարթավայրեր

2. Պիրեններ 14. Կենտրոնական հարթավայրեր

3. Իտալիա, Կորսիկա և Մալթա 15. Բալթիկ շրջան

4. Ալպեր 16. Արևելյան հարթավայրեր

5. Դինարական Արևմտյան

Բալկաններ

17. Իռլանդիա և Հյուսիսային

Իռլանդիա

6. Հելլենական Արևմտյան 18. Մեծ Բրիտանիա

Բալկաններ

7. Արևելյան Բալկաններ 19. Իսլանդիա

8. Արևմտյան բարձրադիր

գոտիներ

20. Հյուսիսային բարձրադիր

լեռներ

9. Կենտրոնական բարձրադիր 21. Տունդրա

գոտիներ

10. Կարպատներ 22. Ֆիննասկանդինավյան շրջան

11. Հունգարական ցածրադիր 23. Տայգա

գոտիներ

12. Պոնթական շրջան 24. Կովկաս

25. Կասպյան ցածրավայր

146

147


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

ՔԱՐՏԵԶ Բ

Անցումային ջրերի և առափնյա ջրերի էկոշրջանները

1. Ատլանտյան օվկիանոս 3. Բարենցի ծով 5. Բալթիկ ծով

2. Նորվեգական ծով 4. Հյուսիսային ծով 6. Միջերկրական ծով

22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

Հղումների ցանկ

1

) OJ C 184,17.6.1997թ., էջ20, OJ C 16, 20.1.1998թ., էջ14 և OJ C108, 7.4.1998թ.,

էջ 94:

2

) OJ C 355, 21.11.1997թ., էջ 83:

3

) OJ C 180, 11.6.1998թ., էջ 38:

4

) Եվրոպական խորհրդարանի 1999թ. փետրվարի 11-ի կարծիքը (OJC 150,

28.5.1999թ., էջ 419), հաստատված 1999թ. սեպտեմբերի 16-ին, ինչպես նաև

Խորհրդի 1999թ. հոկտեմբերի 22-ի համաձայնեցված դիրքորոշումը (OJC

343, 30.11.1999թ., էջ 1): Եվրոպական խորհրդարանի 2000թ. սեպտեմբերի 7-

ի որոշում և Խորհրդի 2000թ. սեպտեմբերի 14-ի որոշում:

5

) OJ C 209, 9.8.1988թ., էջ 3:

6

) OJ C 59, 6.3.1992թ., էջ 2:

7

) OJ C 49, 28.2.1995թ., էջ 1:

8

) OJ L 20, 26.1.1980թ., էջ 43: Դիրեկտիվի փոփոխություն` համաձայն

91/692/EEC դիրեկտիվի (OJ L 377, 31.12.1991թ., էջ 48):

9

) OJ C 355, 25.11.1996թ., էջ 1:

10

) OJ C 281, 26.9.1996թ., էջ 3:

11

) OJ L 73, 16.3.1994թ., էջ 19:

12

) OJ L 104, 3.4.1998թ., էջ 1:

13

) OJ L 240, 19.9.1977թ., էջ 1:

14

) OJ L 67, 12.3.1983թ., էջ 1:

15

) OJ L 186, 5.8.1995թ., էջ 42:

16

) OJ L 229, 30.8.1980թ., էջ 11: Դիրեկտիվի վերջին փոփոխությունը`

համաձայն 98/83/EC դիրեկտիվի (OJ L 330, 5.12.1998թ., էջ 32):

17

) OJ C 184, 17.7.1999թ., էջ 23:

18

) OJ L 129, 18.5.1976թ., էջ 23: Դիրեկտիվի փոփոխությունը` համաձայն

91/692/EEC դիրեկտիվի (OJ L 377, 31.12.1991թ., էջ 48):

19

) OJ L 257, 10.10.1996թ., էջ 26:

20

) OJ L 135, 30.5.1991թ., էջ 40: Դիրեկտիվի փոփոխությունը` համաձայն

98/15/EC դիրեկտիվի (OJ L 67, 7.3.1998թ., էջ 29):

21

) OJ L 375, 31.12.1991թ., էջ 1:

22

) OJ L 84, 5.4.1993թ., էջ 1:

23

) OJ L 230, 19.8.1991թ., էջ 1: Դիրեկտիվի վերջին փոփոխությունը`

համաձայն OJ L 230 դիրեկտիվի, 19.8.1991թ., էջ 1:

24

) OJ L 123, 24.4.1998թ., էջ 1:

25

) OJ L 194, 25.7.1975թ., էջ 26: Դիրեկտիվի վերջին փոփոխությունը`

համաձայն 91/692/EEC դիրեկտիվի:

148

149


22.12.2000թ., Եվրոպական համայնքի պաշտոնական տեղեկագիր, L 327/1

26

) OJ L 334, 24.12.1977թ., էջ 29: Որոշում` վերջին անգամ փոփոխված 1994թ.

Համաձայնագրով:

27

) OJ L 271, 29.10.1979թ., էջ 44: Որոշում` վերջին անգամ փոփոխված 1994թ.

Համաձայնագրով:

28

) OJ L 222, 14.8.1978թ., էջ 1: Որոշում` վերջին անգամ փոփոխված 1994թ.

Համաձայնագրով:

29

) OJ L 281, 10.11.1979թ., էջ 47: Դիրեկտիվի փոփոխությունը` համաձայն

91/692/EEC դիրեկտիվի:

30

) OJ L 135, 30.5.1991թ., էջ 40: Դիրեկտիվի վերջին փոփոխությունը`

համաձայն 98/15/EC դիրեկտիվի (OJ L 67, 7.3.1998թ., էջ 29):

31

) OJ L 31, 5.2.1976թ., էջ 1: Դիրեկտիվի վերջին փոփոխությունը`

համաձայն 1994թ. Համաձայնագրի:

32

) OJ L 281, 10.11.1979թ., էջ 47: Դիրեկտիվի փոփոխությունը` համաձայն

91/692/EEC դիրեկտիվի (OJ L 377, 31.12.1991թ., էջ 48):

33

) OJ L 375, 31.12.1991թ., էջ 1:

34

) OJ L 206, 22.7.1992թ., էջ 7: Դիրեկտիվի վերջին փոփոխությունը`

համաձայն 97/62/EC դիրեկտիվի (OJ L 305, 8.11.1997թ., էջ 42):

35

) OJ L 103, 25.4.1979թ., էջ 1: Դիրեկտիվի վերջին փոփոխությունը`

համաձայն 97/49/EC դիրեկտիվի (OJ L 223, 13.8.1997թ., էջ 9):

36

) OJ L 103, 25.4.1979թ., էջ 1:

37

) OJ L 10, 14.1.1997թ., էջ 13:

38

) OJ L 175, 5.7.1985թ., էջ 40: Դիրեկտիվի փոփոխությունը` համաձայն

97/11/EC դիրեկտիվի (OJ L 73, 14.3.1997թ., էջ 5):

39

) OJ L 181, 8.7.1986թ., էջ 6:

40

) OJ L 206, 22.7.1992թ., էջ 7:

41

) OJ L 81, 27.3.1982թ., էջ 29:

42

) OJ L 291, 24.10.1983թ., էջ 1:

43

) OJ L 74, 17.3.1984թ., էջ 49:.

44

) OJ L 274, 17.10.1984թ., էջ 11:

45

) OJ L 181, 4.7.1986թ., էջ 16:

150

More magazines by this user
Similar magazines