literaturuli gazeTi

culture.gov.ge
  • No tags were found...

literaturuli gazeTi

literaturuli gazeTi#27#27 28 maisi - 10 ivnisi 2010 gamodis or kviraSi erTxel, paraskeobiTfasi 50 TeTrigrigol robaqiZe _nobelis premiispirveli qarTvelinominantiX-XII


2 proza literaturuli gazeTi28 maisi - 10 ivnisi 2010noras micvalebulebis eSinoda. amitomacZalze SeSfoTda, TiTqmis SeZrwunda,roca ivlisis sulisSemxuTvelsaRamos saZinebelSi Sesvlisas mkvdarimamakaci dainaxa sawolze. raeqna?! policiaSi darekva ganizraxa,magram gamomZiebelTan Sexvedrisa dadakiTxvis SiSma gadaafiqrebina.micvalebuli TaviT sawolis zurgsmisvenebuli iwva. perangi ecva da halstuxiekeTa, rac friad respeqtabelursaCenda. haerSi odnav motkbo suniigrZnoboda _ gvams ukve xrwna daewyoda zafxulis papanebaSi noram sunamosaromatTan Sereuli aqoTebuliwindebis sunic iynosa. cxadia, masTandid xans ver darCeboda, kviris bolomdecver miatanda, radgan xrwnilebissuni male binidan gaJonavdada mezoblebi yvelafers mixvdebodnen.rogor moiqces?! nora fanjarasTanmivida da gamoaRo, magram imav wamsdaxura, divanze Camojda da saxe xelisgulebSiCamala. mTavari iyo, SiSsar danebeboda. kargi iqneba, Tumicvalebuls oTaxidan SeumCnevladgaitans, magram marto amas ver SeZlebda.nawil-nawil rom daeWra? filmeb-Si es enaxa. noram gambedaoba moikribada samzareulodan dana Semoitana, magrammicvalebulis sizviadem SeaCera.mkvdari mamakaci erTdroulad SiSsacaRuZravda da pativiscemasac. netav aqsaidan gaCnda? fanjridan SemoiparaTu karidan Semovida? vinmem mokla TuTavisiT mokvda? mereda, raRa misi binairCia saboloo gansasveneblad? is,rom kaci mis loginze iwva, noras Jr-Jolas hgvrida. danamomarjvebulimiuaxlovda da moeCvena, TiTqosmicvalebuli damcinavad uyurebda.ra samwuxaroa, rom ver gaesaubreba!nora ferxTiT Camoujda micvalebuls.raze isaubrebdnen?! albaTamindsa an samsaxurSi metroTi mgzavrobissiZneleze. dilaobiT xom metropolitenixalxiT aris savse da norasdidi Wapanwyveta uxdeba, sanamvagonSi Seva. mere ramdenime sadguriviRacis beWze cxvirmiWyletilma undagaiaros, jajgursa da jgleTas gauZlosda eskalatorzec ise avides, kabaar daeWmuWvnos. magram vaiTumicvalebulebs saqalaqo transportiTmgzavrobis ambebi ar ainteresebT?maSin Rrublebsa da mTvarezemouyveba rames; iqneb granelis leqsicuxsenos samudamo martoobaze daisisJams, roca wiTeli mze fanjris minebsaaelvarebs. noras uyvarda es sevdianileqsebi, romlebsac ganumeorebelxibls matebda maTi avtoris beCaviyofa. netav Cemi Zma iyoso, ufiqriaxSirad, magram graneli aravis Zma aryofila, Tavisi debisac ki. noram esicoda. ocdasami wlisas sicocxle imdenadswyuroda, granelis saferebladar ecala. sikvdilis xSiri xsenebaam leqsebSi misTvis gamabruebelisasmeliviT iyo, rogorc, vTqvaT, liqiorian msubuqi koqteili; aiRebWiqas, cotas mowrupav, tanSi Jruantelidagivlis, Tvalebi dagenameba daodnav sevdiani, bundovani azrebi daiZ-zurab lavrelaSviligaqcevavreba saidanRac. kargia maSin fanjarasTanjdoma da quCaSi cqera, sadacxalxi ireva da avtomobilebigiJebiviT dahqrian. martoobis SegrZnebacase ufro tkbilia, vinem sxvadros, roca sasowarkveTils Tavi eulida miusafari ggonia. diax, nora martosuliiyo, Tumca mSoblebic hyavdada naTesav-megobrebic. moswonda es,martosuloba upiratesoba egona,raki sxvebs ar hgavda im Tavis martoobaSi.myudro bina iyo misi TavSesafari.Zilis win aanTebda abaJuriansanaTurs, CarTavda radios antelevizors, zogjer msubuq sakiTxavsgadmoiRebda da Tan Rames usmenda. ai,es iyo misi cxovreba _ samsaxuri dasaxli. grZnobebi?! vneba?! aRtaceba,trfiali?! Tayvanismcemlebi sakmarisadauCndnen, magram mamakaci arhyolia: yovel SemTxvevaSi, dRevandlamde,roca ucxo kaci mis sawolSiwevs da isic _ mkvdari, uZravi,umetyvelo. noram saxeSi Sexeda mkvdarstumars. isic ki ar icis, misia Tu aramicvalebuli?! ase rom iyos, izrunebdamainc masze, yvavilebs dauwyobdamkerdze, Tmas gaiSlida da itirebda.sxvisi mkvdari rogor eglova?!micvalebuli raRaciT izidavda. norasamieridan safiqrali gauCnda. esmisi saidumlo iyo, TiTqos mkvdrisgayinuli gugebi uTqmelad agebinebdnen:,,Sen gamoucnobs Caswvdi, nora, dagamouTqmeli ixile! axla raRas izam?!gaiqcevi Tu CemTan icxovreb?! airCie,nora, neba Senia!~noram dana daagdo da saZineblidangavida. Ramis gasaTevad mSoblebTanwasvla gadawyvita, radgan jer verSesCveoda micvalebuls. mainc eSinodamisi. xelCanTa aiRo, kari gamoiketada kibeebze daeSva. ukve bneloda,samarSruto taqsebi aRarsad Canda,amitomac noram metropoliteniskengaswia. midioda, mibakunobda, xelCan-Ta mtkiced CaebRuja xelSi da kvlavacmicvalebulze fiqrobda. metropolitenisgvirabSic ase gabruebuliCaeSva. eskalators nela CahyavdaqvemoT, criati sinaTlisaken. matarebeliSemogrialda da nora vagonSiSevida. vagoni TiTqmis carieli iyo.marto erT kuTxeSi viRac bavSvianiqali ijda, mis pirdapir ymawvils eZina.nora savarZelze daeSva da amoioxra.neli-nel bruvdeboda, iRven-Teboda, dabla curdeboda, sadacaaiatakze gaiSxlarTeboda.,,nuTu mec movkvdi?~ _ noras aRarSeeZlo sikvdilze efiqra; efiqraimaze, Tu sad imyofeboda _ aqeT,saaqaoSi Tu romeliRac miRmur samyaroSi,Tundac jojoxeTSi.,,gamagrdi, nora!~ _ moesma uceb danoram misken daxrili ymawvili dainaxa.,,me eqimi karanaZe var~, _ ymawvilmasavizito baraTi gauwoda da imavedros mis majas daswvda.noram daikvnesa.,,nu wrialebT~, _ mkacradgaafrTxila eqimma, _ unda daisvenoT.vici, rom gimZimT imis gaZleba, racgadagxdaT, magram beds ar undadaemorCiloT~.,,Cemi saxeli vin giTxraT?~,,Cven xom erTmaneTs vicnobT~.,,nuTu?~,,pataraobisas, roca rame gtkioda,dedas CemTan dahyavdi klinikaSi. xvalacSemomiare, minda raRac gaCveno~.noras saxe daeRmiWa, rac gaRimebashgavda. eqimi masze patara Cans. etyoba,dascinis!noram kvlav daxuWa Tvalebi. ZilisZlevda. matareblis rweva unanavebda,Tumca eqimTan saubarma gamoafxizla.ara, nora sxvisi samasxarao araris! eqimi Sarlatani Cans: TiTqosuTanagrZnobs, magram mis saidumlosver Caswvdeba! nora aimRvra, airia,mTeli Rame yoymanobda, magram meoredRes mainc ewvia klinikas. eqimi laboratoriaSidauxvda. man noras xeliCasWida da gverdiT oTaxSi gaiyvana,sadac uamravi muyaos figura idga.,,egeni Seni da-Zmani arian. sanamcocxlobdnen, TiToeuli maTgani Senzenakleb rodi iyo dazafruli. xomgiyvars, nora, SiSi?! es eqstazia,udidesi netareba, rasac albaT veravisgaandob~.eqimma Tarodan CaquCi aiRo da qalisfiguras dascxo. figura gadayiravda.noras muxli moekveTa. eqimiswvda da SeanjRria.,,vici, mkvdarTan rom cxovrob, _CasZaxa man, TiTqos ufskrulSi iyureboda,_ esec netarebaa, nora, tkboba,Tavdaviwyeba. maS CemTan raRad moxvedi?micvalebuli agiyrolda da sunigaRonebs? Tqvi, nora, gamimxile Senisaidumlo, Tu sicarielis metiaraferi gagaCnia?!~nora xmas ver iRebda. eqimma imedigaucrua. uTxra, saswauls giCvenebo dasisuleles ki ebutbuteba! noram Tavidaxara. aq veRar gaCerdeboda. eqimikidev mcire xans esaubra da gamouSva.nora yoymaniT SeCerda gzajvaredinze.saiT wavides? sakonditroSi Sevida,namcxvari SeWama da yava daayola.Sin micvalebuli elodeboda, amitomacunda eCqara, radgan marto aRariyo. sakonditrodan quCa Canda, magramnoras sanaxaoba aRar izidavda. taqsigaaCera da aT wuTSi saxlSi iyo.myudroebaSi CaZiruli bina mdumareddauxvda. noram saZinebelSiSeixeda, micvalebuli isev uZravadiwva, zviadi, utyvi, TiTqos zemodanmacqerali. piriskani odnav SehyviTleboda,upeebic CaSaveboda. noramxelCanTa sawolze miagdo, loginzeCamojda da mkvdars Tavisi eWvebida grZnobebi gauziara. arc is daumalavs,mxsnelad eqims rom uxmo:winaswar vicodi, verafers miSvelida,magram sulmokleobam mZlia, maincmivedi masTan klinikaSio; SenTan undadavrCeniliyavi, Cemo Zvirfaso, radganSen Cemi nawili xar, Cemi saidumlo,Cemi saunje; amieridan aRar migatoveb,raTa gamouTqmelis xsovnaaravin SemibRalos.micvalebuli gulgrilad usmendaerTgulebis fics. noras ewyina. ganasapasuxo siyvarulis Rirsi ar iyo?!Tavisufleba imisTvis daTmo, TanagrZnobamainc ar Rirseboda? noramudariT miaCerda micvalebuls, magramis Seubralebeli iyo. noras tiriliwaskda. logins daemxo damicvalebuls miuCoCda, rogorc welmowyvetiliZaRli mixoxavs xolmejoxSemarTuli patronisaken. ase tiriliTada slukuniT CaiZina, TiTqosamiT bedisweras gaeqceoda. mokuntuliiwva da Rame hfaravda masac da mistanjvasac. marto micvalebulisTvalebi anaTebdnen bnelSi da uecradgamoRviZebuli nora maT civ naTebasmzeras aridebda, quTuToebs xuWavda,raTa mxsnel Zils danebeboda, radganxvdeboda, gamoRviZeba ra Znelic iqneboda.jer isev riJraJi iyo, roca telefonmadareka. noram nacnobi xma gaigonayurmilSi da TiTqos gulisagules moswyda, sadRac dabla Cauvarda.,,eqimo, gemudarebiT, male modiT!~,,moxda rame, nora?~,,ar vici, magram modiT~.,,marto xar?~noram micvalebuls gaxeda da cremlebisylapviT daudastura. diax, martoa,marto!ganTiadis sinaTle fanjrisoTxkuTxedsa da quCaSi alvis kenweroebsmoedo. nora gaTanguli iwva damicvalebulisken cqera veRar gaebeda.mxolod axla mixvda, ra sisulelehqna, roca nebiT mas daemona! mixvda,rom micvalebuli aRarsad gauSvebdada isic samudamo tyve iyo misi,rogorc gvelisgan monusxuli baWia ansakanSi gamomwyvdeuli tusaRi!eqimi marTlac male movida. mannora samzareuloSi gaiyvana da WiqiTwyali daalevina. nora kankalebda.,,aqaurobas unda movaSoroT, nora,gesmis! suns mainc ver grZnob?! vergrZnob, rogor yars?~noras axlaRa eca cxvirSi micvalebulisaqoTebuli suni. es suni masacudioda. mas zizRiT gaaJrJola.eqimma sityvis uTqmelad gaaZronoras samosi da abazanaSi Seagdo. cxeliwylis Wavlma nora kinaRam gaguda.eqimi manamde banda da xexda, sanam


28 maisi - 10 ivnisi 2010noras qanci ar gauwyda. ise iyo niaTgaclili,veRarc ki grZnobda, SiSvelirom idga ucxo adamianis winaSe.eqimma akokrebul ZuZuebze dausvaxeli. nora Sexta.,,geSinia?~ _ hkiTxa kacma.,,ho~.eqimma axla TmaSi waavlo xeli daukan gadazniqa.,,grcxvenia, nora?~noram saSoze daifara orive xeli.patara da umweo idga eqimis win,rogorc gawuwuli wiwila.eqims aRaraferi uTqvams, pirsaxociSemoaxvia da saabazanodan amosvlauSvela.,,daRamebisas prozeqturis avtomobilsmoviyvan da, vinmem rom ar dagvinaxos,mkvdars fanjridan CavitanT.mende, nora, mxolod ase ganTavisufldebi.axla ki, Tu ginda, klinikaSiwagiyvan~.nora adga da eqims mklavze daeyrdno.eqimma sufTa tansacmeli moutana.noram Caicva, Tumca Rilebis SebnevagauWirda.klinikaSi isini sufTa da naTeloTaxSi isxdnen. muyaos figurebi eqimsaRar gaxsenebia. nora uyurebda baRs,xeebs, cas, palatis TeTr Wers da sxvasamyaroSi egona Tavi. TeTrxalaTianmamomvlelma bulioni moutana. mereeqimma mklavSi nemsi gaukeTa da norasacCaeZina _ amjerad mSvidad,utanjvelad, uxifaTod.arc gamoRviZeba gasWirvebia. Tvaligaaxila da viRac dainaxa.sawolTan eqimi karanaZe idga. mancerad gaxeda eqims.,,didxans meZina?~ _ hkiTxa.,,zogi verasdros iRviZebs, sikvdilamde~,_ upasuxa eqimma, mere saTuTadmoxvia mxrebze xeli da avtomobilamdemiacila, romliTac micvalebulebigadahqondaT. noras sizmarSiegona Tavi. nacnobi xedebi elvisuswrafesad enacvlebodnen erTmaneTs,TiTqos warsulis kadrebi amoZravebuliyvnen.ai, sadarbazoc! eqimmamkveTrad daamuxruWa. noram sadarbazosTanxalxi dainaxa da moibuza. eqimmakari gaaRo da gadavida, magram malevemobrunda.,,ra moxda?~,,micvalebuli, nora!~,,nuTu?~eqimi dumda.noras saxe gaumtknarda.,,axla gamoasveneben. unda viCqaroT~._ eqimi noras sadarbazoSi SeuZRva.nora gafiTrebuli gaCerda Tavisibinis zRurblTan. kars iqiT Seucnobelieloda.literaturuli gazeTiproza 3aumRvrevelma simyudrovemSTanTqa isini. noras amjeradsaZinebelSi aRar Seuxedavs, isevsamzareuloSi Sevida da skamze daeSva.esmoda, rogor faTifuTobda eqimi.mere isic samzareuloSi gamoCnda.,,xel-fexi Sevukari. axla versadgagveqceva. rom icode, ra umweo sanaxavia!_ eqims onavruli, TiTqmisbavSvuri gamometyveleba daaCnda saxeze,_ me dabla Caval, Sen ki fanjridanCamouSvi. mTavaria prozeqturamdemivitanoT, iq veRaravin ipovnis~.eqimi iseve ucbad gauCinarda,rogorc gamoCnda. noram nacemiviTaiTria weli da saZineblisken daiZra.waiborZika, Sedga. micvalebulisaganaxla mxolod Seminuli kari aSorebda,magram noras Sesvla mainc vergaebeda, radgan micvalebulTangamoTxoveba uWirda, TiTqos sulisnawils arTmevdnen. qvemodan avtomobilissayviri moisma. noram kari Sea-Ro. sayviri ganmeorda. rogorc Cans,eqims moTmineba eleoda. noramsaZinebelSi Seixeda da sawoli dainaxa,romelzec misi xelCanTa da penuariido. nora sawols miuaxlovda, gadasafarebelsxelisguli gadausva,mere mimoixeda. daisis wiTeli mzesaviTRaRanebda abaJuriani lampa, qvemodanki ganuwyvetliv, ieriqonisbukiviT xmianobda sayviri. es xma gulsugmiravda noras. igi ukuiqca,karisken daixia da mxolod axla Seni-Sna sawolze mokuntuli micvalebuli,vinc eqims prozeqturaSi unda waeRo;mere kibeebze amomavalTa nabijebiseqoc gaisma, kari gaiRo da winkarSiWirisuflebic gamoCndnen. maT mdumaredauares gverdi noras,saZinebelSi Sevidnen, sawolidanmicvalebuli aswies; viRacam Caaxvela,viRac tiroda, Semdeg noras butbutiTamoTqmuli locvac Seesma; kariisev gaiRo da eqimi Semovida. nora gaxarebulidaiZra misken, magram eqimmacgverdi uqcia, TiTqos WirisuflebiviT,isic ver amCnevso, sawolTan mividada noras penuari aiRo; nora gancvifrebuliuyurebda da im wams, rocaeqimma qviTiniT Cargo Tavi vardisferqsovilSi, mrume farda aexsna TvalTagan.,,gaiqeci, nora!~ - uTxra viRacamgamouTqmel SeucnobelSi, magram noragaxevebuliviT idga saZinebelSi, Tumcaes wuTia misi cxedari prozeqturiskenmihqondaT eqimis avtoTi, Tavadki Sin imisTvis mobrunebuliyo, TiTqosamiT Seucnobels da gamouTqmels gaeqceoda.macxovris waRabalaxi namdvilia, xec namdvili _es ca, wylis wveTi tolCis pirze,Rrubeli; namdvilia waRa, romelsacvkerav. Cemi saxelosnos viwro dauCarCoo sarkmeli golgoTis gzasgahyurebs. me mxolod gamvlelTa fexebsvxedav. zogjer msjavrdebuls gaatarebenxolme _ amas colisbuzRuniT vxvdebi. xalxis SetborebaCveni saxlis win Cems cols Zalze abrazebs,radgan narecxi wyali veRarsadgadauRvria. amitomac mixmobs ase gamwarebiT:_ modi, kaco, da gareke aqedan esusaqmurebi!dazgas vuzivar da CaquCs vakakuneb.naSuadRevs cols bostneulis wvnianimoaqvs. xelis dasabanad vdgebi da amdros Ria karSi moseireebs vxedav.mravlad irevian jvarze gasakravadganwiruli kacis garSemo. coli wyalsmisxams, mere pirsaxocs mawvdis. mindaxelebi SevimSralo, magram barbaciTmavali tusaRi zed mawydeba da mecvyviri:_ gaswi, gaiare! Cems saxls nu eyrdnobi!brboSi yiJini da stvena ismis. tusa-Ri ucnauri TvaliT miyurebs. fexebzedavxede da uneburad waRis zoma gaviTvalegulSi. dasasjelad rom ar mihyavdeT,kidev erTi muStari meyoleboda-meTqi,gavifiqre. aman gamabrazada im kacs isev vuyvire:_ wadi, momSordi! vin oxeri xar,Cems kedels rom eyudebi?!im dRes meti aRaraferi momxdara,Tu imas ar CavTvliT, rom wvniani armegema. amis gamo cols vusayvedure,iman ki momigo, SenTvis egec metiao.mizezi vkiTxe. ubedureba ar agvcdeba,radganis sikvdilmisjili Turmedidi winaswarmetyveli yofila, Sen kiegre upatiod moeqeci, kedelze Taviar miayrdnobineo._ vin icis, erTi amosunTqva ra fasaduRirda! gulqvav, nadiro!ise gamodioda, TiTqos damnaSave meviyavi. cols aliyuri vTxliSe xelukuRmada xalxSi gavedi ambis gasagebad.Tu kidev cocxali iyo iswinaswarmetyveli, iqneb mivsuliyavida patieba meTxova!danamdvilebiT veraferi Sevityve.zogma Tqva jvarcmuli ukve mokvdao;sxvebma _ cad amaRldao. viRaceebiimasac hyvebodnen, malulad jvridanCamouxsniaT da jerac cocxaliao.colma mirCia, golgoTaze avsuliyavida piradad menaxa yvelaferi. raRasvizamdi! Cems ojaxs xom SeCveneba eloda.uxalisod aviRe joxi da golgo-Tas Sevudeqi, xrwnis suni sunTqvas mi-Wirebda. kaci aq simyraliTacgaigudeboda, aramcTu sxva ram satanjveliT.nela miviwevdi zemoT, Tan casavyurebdi. cudad meniSna, yvavebi romver SevniSne. avi molodini amixda _mTis Txemze veRaravin vnaxe. daZmarebuligamovbrundi da isev sanaxSozegavedi. iq ambavi damaxvedres, jvarcmulijer kidev samxrobisas CamouxsniaTda akldamaSi dausvenebiaTo, magramkaci iqaurobas ver miudgeba,radgan im akldamas garedan uzarmazarilodi hqolavso. amaze meti uiRblobaraRa iqneboda! Sin mivedi, saxelosnoSiCavikete da cols vubrZane,aravis Sevewuxebine. davifice, wvnianicki ar Semexvripa, sanam jvarcmulskarg waRas ar Sevukeravdi. vin icis,marTla didi jadoqaria is kaci dasikvdilisgan Tavi daixsnas-meTqi. Cemsnaxelav fexsacmels rom mivutandi,iqneb Tavisi risxva aeridebina CemTvis.saukeTeso tyavi aviRe damuSaobas Sevudeqi. verc kivigrZeni, rogor damaTenda.mere daRamda. me isevCaquCs vakakunebdi. raRacbedad, is tyavi ujiaTigamodga, Tumca saukeTesonati iyo. amasobaSi isev inaTa.me kvlav samuSaosvujeqi. ver gamego, aqamderogor ver Sevkere fexsacmeli?!me xom swrafixeli mqonda da erT dReSiragindara SekveTasacvaswrebdi. kbili kbilsdavaWire, dazgaze wavixare.daRlilobisaganzurgi mtkioda, saxsrebimtexda. Sin CamiCumi ar ismoda.jer gamikvirda, mereki gamaxsenda, col-Svilsrom avukrZale saxelosnoSiSemosvla. mainc ucnauriiyo, saxlSi sulierirom ar WaWanebda. vifiqre,avdgebi da jalabs davxedav-meTqi,magram sarkmelsgavxede da pirkata meca:isev daRamebuliyo! dro-Jami ise swrafad mieqaneboda, dRe-Ramiscvlilebas veRar ganvicdidi.erTi mizani mqonda _ kargi waRa Semekera,rac Cemi gadarCenis sawindariiqneboda. am imediT atacebuli,Rameebs muSaobiT vasworebdi. daRlagamiqarvda, TiTqos sxeulsac veRarvgrZnobdi. ase megona, saukune gavida,sanam bolo Tasmas amovaxvevdi. axlaki SemeZlo, fexsacmeli winaswarmetyvelisTviswameRo. skamidan wamovdeqida TiTqmis imav wams qarisdaZgereba vigrZeni. aliziT nagebi saxliSezanzarda. haeris talRam kedelsmimagdo, ardagi Semomacala, TumcaCemi ubedureba amiT ar gaTavebula _qarma isev mZlavrad Semoubera da saxlixuxulasaviT daSala. raRacsaswauliT gadarCenili videqi nangrevebSi.xelSi cali waRa SemrCenoda.rogorc iyo, gamoverkvie, naSalidangamovedi. quCaSi maSinve xalxi Seiyara.sakvirveli is iyo, rom qars martoCemi saxli daengria. TvaliT mezoblebsdavuwye Zebna, magram veravinvicani. gavikiTx-gamovikiTxe isini,magram yvelam miuara. Turme am quCazearavis vcnobivar. aman SemaSfoTa:waRis kervaSi imdeni dro gasuliyo,Cem axloblebi an aqedan gadasaxlebuliyvnen,an daxociliyvnen. maSin col-Svili movisaklise. verc amaze gamcespasuxi da qalaqis bolosken, Cems simamarTangavemarTe. iqneb jalabi iqmainc movZebno-meTqi. gzad sxva gansacdelimeloda. Cemi mSobliuriqalaqi Secvliliyo _ ucxo da ucnauriSenobebi aRemarTaT uwindeliqoxmaxebis adgilas. Tavi sizmarSi megona,sanam loyaze ar viCqmite. ara,garSemo yvelaferi namdvili iyo: xe,ca, Rrubeli! marto me Sevcvlilvar.sxva raRa damrCenoda _ isev naTesavebTanwavCanCaldi, Tumca vicodi, ve-Rarc imaT vnaxavdi. arc gamkvirvebia,Cemi colisZmis saxlis nacvlad raRacuzarmazari Senoba rom damxvda. gamvlelebsambavi vkiTxe da miTxres, eg imRmerTis taZaria, odesRac jvars romacveso. eldam TiTqos wamierad damwva.taZris karSi Sevedi da is davinaxe!jvarcmidan gadmomyurebda, TiTqosCems misvlas eloda. nela mivuaxlovdida waRa gavuwode:_ aha, ufalo, Cemi sawindari da mapatie,kedelze rom Tavi ar migayrdnobine!amis Tqma iyo da sakurTxevlisgverdiTi karidan sazeimod morTuliqurumi gamovida: vina xar da aq ragindao, SemomZaxa susxianad, raki wmindaalagas ucxo mnaxa._ is codvili var, vinc uflis Zesjvarcmis Jams kedelze Tavi ar miayrdnobina!davinaxe, Tvalebi Sublze rogorgaeqca._ ganved! _ wamoiZaxa da pirjvarigardaisaxa._ uflisTvis araferia SeuZlebeli!_ vTqvi da uecari daRla vigrZeni,TiTqos muSaobas axlaRa moeTavebinosxeli. davecemodi, qurums romxeli ar etaca.kidev erTxel Sevxede _ rogorckeTrovans, ise damcqeroda._ iloce da ufals Sendoba sTxove!_ CamomZaxa TiTqos maRlidan,usasrulo xvrelis bolodan. TvalebimexuWeboda, veRarafers vxedavdi.mzera sakurTxevlisken gameqca,romelzec Cemi naxelavi waRa ido.xeli gaviwode asaRebad, magram waRauecrad moifSuta, danacrda,sakurTxeveli ki galRva da jvarcmiskedeli Suaze gadaiyara. kedlisnapralidan susxma da sicarielem dahbera.qurums xeli vkari, sicarieliskengavabije. ukve vicodi, saiTacviCqarodi. mere tvirTi vigrZeni _zurgze kedlidan Camoxsnili jvarcmamekida.


4 poezia literaturuli gazeTi28 maisi - 10 ivnisi 2010mamuka wiklaurifitulebis gamofename fituli var _ Jamis fituli,dReebisa da Rameebis Sesakrebeli;Senc fituli xar, salome, da mec fituli var _Cven Cveni didi siyvarulis fitulebi varT,Cven Zirsdacemul frinvelebis fitulebi varT;TiTqos gvaqvs frTebi,bumbulsac Slis zogjer niavi,magram es frTebi verasodes afrindebian _veRarasodes SeaerTebencasa da miwas fitulis frTebi.es frinvelebi ver gaSlian frTebs silurjeSi,veRarasodes gaigdeben sivrces es frTebida is Tvalebic... Tumc ra Tvalebi?! _minis Savi da gamyinavi wertilebia,Camqrali cecxli imzireba am Tvalebidan.Tumc zogi ambobs _ sibrZnec ase imzirebao,frTebi sibrZnesac ara aqvso, _ ase amboben.modi, gavSaloT suraTebis Zveli albomi,modi, nisliviT gavexvioT mogonebebSi! _gepatiJebiT fitulebis gamofenaze!me Sen miyvarxar _ Seni mwvane fituli miyvarsda ver SeRebavs Semodgoma am fituls yviTlad!arc daiRala, verc gaZRa...Camoiqca wvimaas sevdian simad,aRarc zeca daiRala da verc gaZRa miwa.usasrulod vCndebiT,usasrulod vqrebiT.arc sicocxle dailia, verc sikvdili gaZRa.mze sul midis, midis,ar utydeba xidi.arc sinaTle daiRala, verc sibnele gaZRa.xmali dadna lesviT,Zirs migia ZeZvi.arc imedi daiRala da verc gaZRa sevda.CobalaurizamTris piria. gavasveneT Cobalauri.CanaRvliandnen, Cainislnen xatis tyeebi;isakliseben Cobalaurs, Camwuxrdnen mTebi.modis zamTari... imitom modis,rom daasvenos qarebisgan natanji tye darom daaZinos uZilobiT natanji mTebi....Senma sikvdilma gamagebina,ratom da risTvis modis zamTari _Senc daasvene WinWrianSi naTrevi sulida cota mainc moufone daWimul nervebs;dade wvimisgan dasvelebul-damZimebulisinanulis da siyvarulis maRali droSa;movidnen Seni wamyvanebi, Cobalauro!wuTisoflisgan dakeWnilo, maRalo xeo!miwa da Tovli Segixveven Ria Wrilobebs,qari ki... qari mag siRrmeze veRar Camova.wvims usasrulod, ager, Tovlic gamouria,vdgavar sarkmelTan da giyureb TovlSi mimavals _Tovli mogyveba, Tovli avsebs Sens nafexurebs....mainc ra iyo! _ Senma wilma wuTisofelmaase rad dagRrRna, ase ratom agiTvalwuna?!.bRaWiasa da marRias miTi _ 2008 w.bRaWiasa da marRias _ or Zmas,legendebi da Tqmulebebi daepatronen:bRaWias farze lomi iyo gamosaxulida Tuki omi metismetad gaWirdeboda _gadmodioda aRrenili lomi faridanda bRaWiaze wamosul mters kbilebiT fleTda.xolo marRias lomis filtvi aWames TurmesiyvawvileSi da misi xma mexis xmas hgavda _is rom mReroda, iryeoda ca da xmeleTida SiSisagan mteri muxlSi ikeceboda....sxva legendebi sxvas amboben: erTxelac, Turme,viwro kldeebTan Semohyrian marbiel TaTrebs,_ gaviqceT, bRaWo, _ urCia Zmam, _ bevrni arian!_ arao! _ bRaWom, _ me Tavis SvelarboliT ki ara, xmliT da TofiT gamigiao!da TaTrebs ise mivardnian, mistevebian,adidebuli mdinare rom utevs xeobas....maT saflavebze ori didi lodi devs axla,gverdi-gverd wvanan qvebi da Zmebi.sofeli ambobs: Ram-RamobiT, Tu yurs daugdeb,miwis siRrmidan bRaWias xmlis wivili ismisda Zma, marRiac, isev mReris lomis filtvebiT.axlaxan vnaxe, or lods Sua soloRa ijda,mTvrali iyo da CasZaxoda miwaSi biWebs:_ Tu cocxlebi xarT, amodiT da Rvino davlioT!_ Tu simRera gsurT, amodiT da vimReroT erTad!_ Tuki mand omobT, saomari aqac bevria!..ucxo ucxoTa sofelSijer uZravad devs qva qvaze da kiTxva eseviTari:_ ra xniT maqvs gamowerili wera-mwerelis qviTari,kidev ramden xans viqnebi tkivilis WvlebiTmdidari?.....rac Tavi maxsovs, sicocxles vswavlob _minda, rogorme drois qarebs Sevuwyo fexi.Tumc dros ki ara... es ori fexierTmaneTisTvis normalurad ver Semiwyvia.TiTqos sxvisia, ise mivaTrevqviani gzisgan dalewil da daJeJil muxlebs.unda viaro _ misjili maqvs es siaruli,unda viwvalo, mec sxvasaviT unda viswavlo _sad gadavide Setevaze, sad moviTmino;sad vapatio, sad ar davTmo, ar vapatio;sad marTali sjobs, sad _ tyuili da sad _ dumili;sad arwiviviT avimarTo mwvervalebs zemoT,sad melasaviT Sevimalo Cems bnel soroSi...unda viaro, misjili maqvs es siaruli,Tumca vici, rom uazroa Cemi wvaleba _iq verasodes ver mivaRwev, sadac mivdivar....nu gamamtyunebT, nu damcinebT... aseTad gavCndi,me aq SemTxveviT Semomagdes ucxo qarebma _Cemi saqme xom varskvlavebis momwyemsva iyo......jer uZravad devs qva qvaze da kiTxva eseviTari:_ ra xniT maqvs gamowerili wera-mwerelis qviTari,kidev ramden xans viqnebi tkivilis WvlebiTmdidari?..beberi cacxvi Cvens nasaxlarzesaxli aRaraa. nangrevebia. namosaxlari _da es beberi cacxviRaa am midamoSi,visac am saxlis binadarTa ambavi axsovs.da ai, isic xanmoreuli moxucis darad,erT da imaves hyveba da hyveba:...ase Tqva imano, ase upasuxa amano......ase mieWra is imas karzeda iman tyvia daaxvedrao......sisxli emarTa, ar SearCines,qumliscixesTan wamoewivnenda focxveraSvils Caulewes Tavi qviTao......WidilaSvilis daxvretac maxsovs:esrodnen, magram ar iqceoda,mTasaviT idga, muxasaviT gaibotita,Svidma tyviam rom ver waaqcia, merve esroles.bolos waiqca _ sali klde rom CamoiSleba,ise daecada iseT gminviT amoigmina _gaifiqrebdi, dedamiwam daikvnesao......vefxviviT iyo qali xvaramze,vefxviviT lamazi, vefxviviT saSiSi;siyvaruliTac vervin Sebeda,gauTxovari darCa xvaramze......amzeurebs Cveni cacxvidrois skivrSi Caobebul ambebs,wvimas, Tovls da qars ebaaseba.zogjer mTvaresac moigdebs xolmebeber xelebSi da eubneba:_ Senc xom gaxsovso, _ mTvares imowmebs;...mec ara mtovebs uyuradRebod _isRaa Cemi maspinZeli da xmis gamcemi,cremlebs mimSralebs foTlebiT da Tan manugeSebs.Sors gacura da mere veRar dabrunda ukanaseTi iyo misi siyvaruli _is Seuyvarda, vinc ar unda Seyvareboda,vis siyvarulsac adaTi da wesi krZalavda _Sors gacura da mere veRar dabrunda ukan....sam dRes veZebeT.bolos, tyis piras,erTi ifnis qveS vipoveT mkvdari.iwva mindorSi mZinaresaviT.Wiqac iq iyo _ sawamlavi gamoecala.Sxamis wveTiRa Sexmoboda bageze lurjad._ werili, werilio, _ werils eZebdnen.werili ar iyo _isedac yvelam yvelaferi kargad icoda _is Seuyvarda, vinc ar unda Seyvareboda...Sors gacura da mere veRar dabrunda ukan._ gulsac aRviri sWirdebao,arc guli unda miuSvao Tavis nebaze! _Tqves moxucebma asakobriv TavdajerebiT._ maSin isic TqviT, ra jaWvebiT davabaT guli! _vifiqre CemTvis da Sevxede gayinul zecas.TiTqos WinWarSira udierad daiZaxes Seni saxeli! _mTebi danisles, gadaketes uReltexili....am varskvlaviviT mokaSkaSe saxes da saxelsSxamis da boRmis niaRvari gadmoanTxies;ra saSineli sisastikiT gamoacxades:_ gamovitanoT sinaTleze maTi codvebi! _TiTqos WinWarSi Caisroles Cveni gulebi,TiTqos Cvens mTvares Wreli gveli Semoexvia,ra udierad daiZaxes Seni saxeli! _dambladacemul tradiciis xma iyo es xma _maT ar iwames mTvaris locva da enZelebissagazafxulo amosvla da amomzeveba.rogorc kldes mexi _ mec ar mikvirs es qvebissrola,aRaraferi aRar mikvirs! _ me xom iqa var,sadac varskvlavebs xocavdnen da dResac xocaven......ra udierad daiZaxes Seni saxeli! _mTebi danisles, gadaketes uReltexili.abria gabidaurigabidauri Seezarda Caketil sivrces,simartoves Seerwya da Seezarda igi.mis karze aRar akakuneben.aRar Cerdeba mis WiSkarTan fostalioni.Tavis dRe-Rames, rogorc uRel xars,mierekeba da miaTrevs Tavis sicocxles.midis da midis sakuTari dasasrulisken.mas arc sikvdili gauWirdeba.martoobidan _ martoobaSi,ukve SeCveul `cxovrebaSi~ gadava igi....is axlac marto misjdomia savaxSmo sufras,marto svams arays... aqaa da aqac araa...fiqrobs... viRacas uyurebs da uRimis fiqrSi.vin icis, iqneb, siyvaruli kvlav amoduRda _sadRac sivrceSi martosuli xvdeba martosuls,rogorc Wriloba _ Wrilobas daisari _ mizans......saxlSi Wotis xma Semovarda Sav isariviT_ moxve mSvidobiT! _ eubneba am xmas abriada Wiqas iRebs: _ gagimarjos, bebero Zmao,cota xans unda avitanoT es gasaWiri,cota kidev da Cveni mxsnelis werilic mova.


28 maisi - 10 ivnisi 2010sibrZne gvritia gvritiSvilisa(iumoriviT)_ adamiani roca kvdeba, ra rCeba misgan?_ daclili Wiqa!am sityva-pasuxs maxviliviT daatarebdagvritaT gvritia.rodesac sasmiss aswevda da gadiwuravda,lukmis magier daayolebda:_ adamiani roca kvdeba, ra rCeba misgan?_ daclili Wiqa!aravin icis, sad gaigo, sad waikiTxagvritam es `sibrZne~.CvenTan ambobda _ berZnebisgan naTqvamiao,sxvasTan ki uTqvams _ frangebisgan gavigoneo.avtorica da Semnaxavic gvritia iyo....da ai, axla gvritiSvili gardaicvala,uecrad mokvda, nasmurevze `gaeqca guli~.cocxlebs mkvdris mimarT rac evalebaT,imas vakeTebT.pativs vcemT gvritas _Rirseulad gvsurs gastumreba.Tumca... kvimat fiqrs ra gamolevs, gvrita, batono?! _ukve wasul kacs gistumrebT da ver gagvigia:Sen arc iqa xar, arc aqa xar,aba, sada xar?!_ adamiani roca kvdeba, ra rCeba misgan?_ daclili Wiqa!..ras eubneba ca dedamiwas?..ras eubneba cas dedamiwa,roca nislebi adian zeviT?ras CurCuleben, ra ambavi aaqvT zecaSi?ras eubneba ca dedamiwas,rodesac muxas egrixeba elva qaliviT?da muxa kvdeba _ siyvarulis xelebSi iwvis!ras eubneba cas dedamiwa,roca vulkani borotebis kvirtiviT skdeba? _ra ver eteva miwaSi da ra adis cisken?ras eubneba ca dedamiwas,roca varskvlavebs sabanaod agzavnis tbaSi?ras mianiSnebs, ras ixsenebs, ras ver ixsenebs?ras veubnebiT Cven erTmaneTs,raRa gvaerTebs ganSorebis did tramalebSi?da raRa avsebs Tavzardamcem sicarieles?_ ca dedamiwas eubneba: me Sen miyvarxar!_ cas dedamiwa eubneba: me Sen miyvarxar!...da mec CurCuliT geubnebi: me Sen miyvarxar!diqtatoris mwvervali _ 1994 weli...da, ai, isic! xom aaRwie,xom gadmoxede mtkvris xeobas mag mwvervalidan,xom daCndnen WiaRuebiviT Walis soflebi!mwvervalze dgaxar, gilocaven gamwvervalebas.didi zeimis burusiT xar garemoculida dol-garmonis xma gamodis Tavis qalidan....magram mudmivad mag mwvervalze ver gaCerdebi;raa mudmivi, rom eg iyos samaradJamo?wasvlis dro mova, magram sad waxval? _zeviT ver axval _haerze xom ver aabijeb?!gverdzec ver gaxval _ufskrulebSi CaiCexebi.sxva gza araa _ Zirs unda CaZvre,iqidan rogorc amococdi, unda Cacocde.alternativa ironiiT gimzers TvalebSi _an Cavardebi, an CaZvrebi, an Cagagdeben...`irmebis Rame~modi, davarqvaT Cvens siyvaruls `irmebis Rame~,`cicnaTelebis amofrqveva~ davarqvaT Tundac...modi, davarqvaT Cvens siyvaruls `dekis simRera~,`iebis Cumi amoparva~ davarqvaT Tundac...modi, davarqvaT Cvens siyvaruls `aprilis sunTqva~,`ori frinvelis caSi asvla~ davarqvaT Tundac...modi, davarqvaT Cvens siyvaruls `mTvaris Sriali~,`zevidan qvemoT Camosuli zeca~ davarqvaT.`mware ambavsac~ davarqmevdi, `Sxamian gzasac~,magram codvaa siyvaruli,am sazareli sityvebisTvis nu gavimetebT,nu gavwiravT da nu gavkidebT saxrCobelaze,siyvaruli xom... Tuki zogjer lomiviT brdRvinavs,zogjer naviviT iRupeba uecar qarSi.siyvaruli xom isaa, erTad samni romSehfarebian iisfer Rames _samni _ mTvare da ori iremi _rom gahyureben iis suniT gaJRenTil Rames...modi, davarqvaT Cvens siyvaruls `irmebis Rame~.literaturuli gazeTizecis stumrebicaSi avyeviT erTmaneTs _ cad siyvarulma gvaqciamere ki wvimis Rrubelma wvimebad Camogvaqcia....arc zRaprebi da arc legendebi!Cven iq viyaviT _ im lurj gzebze mimovdiodiT,Cven iq viyaviT _ im lurj wylebSi mimovcuravdiT,Cven davinaxeT adami da iq iyo evac.oqrosfer caSi da varskvlavebSi,vercxlisfer nislSi da simRerebSi,qarvisfer qarSi da siyvarulSidavfrinavdiT da vsrialebdiT qarvisfer frTebiT.arc is gvaxsovda, rodis avfrindiT,arc is _ ra Zalam mogvwyvita miwas,arc is vicodiT, frena rodis dasruldeboda....da roca miwas davexeTqeniT _Cvenive frTebis namsxvrevebma Caketes zeca,Cvenive frTebis namsxvrevebma dafares miwa....sadRac, Cvens axlo adami da evac daecnen,...caSi avyeviT siyvaruls, siyvarulma cad gvaqcia,mere ki wvimis Rrubelma miwaze Camogvaqcia.bursaWili _ 1990 weliaRarc xari da aRarc marxili;aRarc xanjlebis da celebis gamoelveba;aRarc cxenebis gamonTeba mosaxvevebSi;aRarc sicocxle, aRarc sikvdili...mxolod es darCa _ qari da nisli,mxolod es darCa _ daRrubluli dReebis denada... kidev Sambi _ ise laRad, ise utifradgadafofrili winaparTa saflavis qvebze,rom ucnauri gafiqrebiT, amasac ityvi:_ netavi wesad SemoiRon, rom mkvdar sofelsac,rogorc gardacvlil adamians, asaflavebdnen!..Znelze Znelia daumarxav mkvdris gverdiT jdoma,Znelze Znelia moyrantale yornebis mzera,romlebic sikvdils cxra mTis iqiT igeben geSiT.am SaveTiviT Sav RameSi...es xom is siyvarulia, zecas rom Seexideba,rasac verc wyali waiRebs, arc cecxli waekideba....am werils Sori-Soridan vgzavni,zRaprebSi roa _ cxra mTa, cxra zRva, ise Soridan...siSoris Cemi napiridan vgzavni am werilsda arc ki vici Sens napirze mova, Tu _ ara.am siSoreSi qariSxali mgeliviT daZrwisda am ukuni Rameebis okeaneSisinaTlis erTi naperwkalic ar gaeria;mxolod da mxolod Savi isris stvena ismodada zarnaSos xma sikvdilis xmas baZavda TiTqos..._ ra unda giTxra iseTi, rom Cemma naTqvammaam SaveTiviT Sav RameSi gamoaRwios?_ albaT, isev es sami sityva: me Sen miyvarxar! _ca-varskvlaveTSi nugeSiviT rom avardnila;_ albaT, isev es ori sityva: ar damiviwyo! _Cemi mudara, Cemi locva, Cemi vedreba......es siyvaruli isaa, zecas rom Seexideba,rasac verc wyali waiRebs, arc cecxli waekideba.ode... odesRacnu damSli, wuTisofelo, am mzisTvis mayurebine;arada, ratom movedi _ is mainc gamagebine!...ara, qedani ar RuRunebs, arc SurTxi ustvens _es salomea, salome mRerisda Cems bilikze gafenila misi Tvalebi.salome melis.mec male moval _ misken frTebi mimaqroleben,saTibebidan vbrundebi da salomesTviswiTeli mocxris totebi da SliSavi mimaqvs.ara, qedani ar RuRunebs _salome mReris....magram, eh, es xom miraJia, es xom odesRac,ode... odesRac da Zalian odesRac iyo....nu damSli, wuTisofelo, am mzisTvis mayurebine;arada, ratom movedi _ is mainc gamagebine.simRera(ase wavikafiaveT me da leom, cotaSemTvralebi rom vbrundebodiTilikos dakrZalvidan.)_ midis xalxi zemoTidan qvemoTken,quxs miqael-gabrielis qvemexi;_ gardacvlili ori `purisWamaa~,qelexi da ormoci, ormoci da qelexi;_ midis xalxi zemoTidan qvemoTken,quxs miqael-gabrielis qvemexi._ Cadis xalxi zemoTidan qvemoTken,ileqeba auvsebel ormoSi;_ gardacvlili ori `purisWamaa~,ormoci da qelexi, qelexi da ormoci;_ Cadis xalxi zemoTidan qvemoTken,ileqeba auvsebel ormoSi.poezia 5kanaris Citiai, galia, romelSic axlaczis siyvaruli _ mowyenili kanaris Citi....zRvaSi talRebis grgvinvas hgavda is siyvaruli _ver gavdiodi cecxlisagan Caketil wridanda Tvalebidan _Sengan danislul xeobidan ver gavdiodi...rogorc zafxuli, romelic erTikaridan gadis da meoriT _ isev Semodis,mec ver gtovebdi _ mivdiodi da vbrundebodi;Sen sul iyavi _ xan RrubelTan, xan _ Ria caSi,sul mTvaresaviT ileodi da ivsebodi.davarqvaT amas siyvaruli?! erTi miTxariam mexTatexas siyvaruli rogor davarqva?!...ai, galia, romelSic axlaczis siyvaruli _ mowyenili kanaris Citi.maradisobis ganrigiqalaqis Tavze giganturi Rrubeli dadga,Tavze dagvyurebs sibraluliT da ironiiT...me gavifiqre, maradisobacalbaT, amgvarad dagvyurebs-meTqi.Rrubels raRacis Tqma unda da ver meubneba _risi Tqma unda?albaT, unda, rom pirdapir miTxras:_ nu iyurebiT warsulisken, rogorc siRrmisken,nu ggoniaT, rom sadRac Zirs darCnenbabiloni da ninevia, karTageni da aleqsandria;unda rom gviTxras _ gaixedeT horizontisken,win ar midian, magram sjeraT, rom win midian,arada, mxolod amodian da kvlav Cadian.es tramalebi maradiul qarebs upyriaTda guSindel dRes maradiul wesis mixedviT,asaflaveben, dastirian, miwas ayrian;sparsTa, monRolTa adideba _ cxenebis TqeSi,variagebis da hunebis mtvriani gzebiam mesaflave qarebma dafles...undoda eTqva, magram ara Tqva _maradisobis ena vis esmis?!maradisoba marto iyo da gahyurebda,rogor ebrZodnen mesaflave qarebi gmirebs,rogor ebrZodnen mesaflave qarebs gmirebi...udabnos gzas mihkvalavda mose,kolxeTisken micuravda `argo~,babilonelni Tixas zeldnen firfitebisTvis,xolo poeti gilgameSis poemas werda....axal-axali beladebi amodiodnenda urdoebi amohyavdaT miwis siRrmidan _aSenebdnen da kvlav angrevdnen,aSenebdnen da isev angrevdnen,aSenebdnen da aSenebuls cecxls ukidebdnen.gigantur bombebs akeTebdnen asafeTqeblad _Tan siyvarulis simRerebs werdnen...momavlidan modioda warsulida mosdevdnen mesaflave qarebi......undoda eTqva, magram ara Tqva _aba, mis enas da mis naTqvams vin gaigebda?!zafxulis Ramis ieroglifiRame acocxlebs varskvlavebs da cicinaTelebs _Rame dedaa, dRe ki maTi sasaflaoa.RamiT iSleba saqorwilo sufra zecaSida Rame avsebs siyvaruliT maRal sasmisebs.cidan lamazi patarZlebis kiskisi ismis...es maSin, roca dRe midis da Rame SemodisSavi RviniT da cecxlovani frTebis frialiT...albaT, ar uyvarT erTmaneTi dResa da Ramesda erTmaneTs ar exlarTeba magaTi gzebi,ver Catkbebian erTmaneTSi, ver Cadnebianda erT loginSi verasodes ver CaTbebian...Rame acocxlebs varskvlavebs da ieroglifebs _vin waikiTxavs siyvarulis cecxlSi gaxveulzafxulis Ramis waukiTxvel ieroglifebs?!


6 proza literaturuli gazeTi 28 maisi - 10 ivnisi 2010`leqso amogTqom oxero,Toro iqneba vkvdebode,da Sen ki Cemad saxsovradsaaqaosa rCebode“...(xalxuri)leila mesxiqedano TurmanaulimweralTa sasaxlis ganaTebul,gabrwyinebul darbazSi ucabedad aRmoCnda.sruliad SemTxveviT, waswrebuliviTSeiZurwa. (aravis miuwvevia,arc miupatiJnia!) mosawvevi baraTi saerTodar uxilavs. misTvis aravis ecala;sxvebi Sediodnen da TviTonac Sehyva.aravis icnobda...xalxmravali saRamo iyo. iubilarisavarZelSi ijda, prezidiumis wevrebiciqve axlos Camolagebuliyvnen.momxsenebeli gamovida, misasalmebelisityvebic iTqva, yvela Rirseba TumiRweva Seuxsenes poets, saxelmwifoTu saxelobiTi premiebi sul saTiTaodCamoTvales _ sakmaod aRmoaCnda...mixvda qali, SemTxveviT araferixdeboda amqveyanaze da misi amJamindelistumrobac ar momxdara SemTxveviT...gangebam yvelaferi winaswarCaifiqra...farTo savarZelSi erTob damorcxvebuliijda iubilari. TavdaxriliCanda. ufro pativs iSnovebda... meresakuTari leqsebis kiTxva wamoiwyo. sxvebicwaeSvelnen _ msaxiobebi, megobrebi;momRerlebmac imReres, igalobes,iqauroba Caatkbes...msaxiobebi, mainc erTmaneTze uke-Tesebi iyvnen, Tavmomwoneni, lamazadCacmul-daxurulni. ori mamakaci daerTi qali. leqss-leqsi miayoles...oRond! (RmerTo! mapatie...) kuTxeSiCrdiladakrulma, Wrelqudianma,uferulma qalma icno, ufro sworad,igrZno... im eqvsi leqsidan (msaxiobebmaor-ori leqsi waikiTxes) oTxi leqsi...romlis mosmenisas, erTbaSad gairindadarbazi, TiTqos Sebarbacda. (moeCvenaT,viRacis uxilavma sulma gaiSriala!).im sulis siaxlove iubilarmacigrZno; amitom iyo, wvimaSi RamenaTev,(mglebTan Tu mglissaxian kacebTannajikaveb, nabrZoleb mecxvaresaviT)ZalawarTmeulma, bewvian qulaja-Si uxerxulad Cargo Tavi... egeb yvelaferiTavad warmoidgina, ukana rigebSimisresilma Wrelqudianma qalma,Txelsa da kafandaras, buwuwa TmaTvalebSi rom Camoswewoda da gabecebulimzeriT SesCereboda darbazs...Tumc! iubilars, mecxvaris qulajaki ara, JorJ kardenis franguli kostiumiecva, axalgazrda colis daCemebiT,elitarul salonSi SeZenili...marTlac, Tavisi CacmulobiT, SnolazaTiTerTob brwyinavda kaci. mxolod,Sarvlis totze Tu fexsacmlislanCaze orsave adgilas, karga mozrdililafi aCnda. mecxvaris lafi.amitom iyo, rigebs Soris momwyvdeuli,ucnaurad aforiaqebuli axalgazrdaqali (meore coli) nervebs iwewda,_ `amden asfaltsa da Zvirfas manqanebSi,es talaxi sad ipovao“. sakuTarTavze brazobda modeliviT TmagaSlili,lamazi qali; ratom balRiviTTavidan _ fexebamde ar Sevamowme...gulSi imasac fiqrobda, `veradavervaqcie qalaqel kacado“. arc gaewbileboda,mTieli kaci iyo. talaxic epatiebodaalbaT, magram!... (ramdenjeracwamoviwye, imdenjer Sevwyvite, ra-Rac miSlis xels!) ho, SemTxveviT Semoxetebul,im uferul qalze mogaxsenebdiT,yvelaze kargad man icoda... imeqvsi leqsidan _ oTxi, misi dis _ qedanoTurmanaulis iyo. udrood gardacvlilis,miviwyebulis da miferflilis.(ar gaikvirvo mkiTxvelo! ase-Ti rameebic xdeba cxovrebaSi!).arada, Tavad gadawera es leqsebi,mozrdili rveuli bolomde Seavso.erTmaneTze saukeTeso leqsebiT gatena.Tumca, ra dasamalia da, mogvianebiTim saerTo rveulidan, oTxi leqsi,saxalxo mTqmelTa wignSi ipova. (avtoriucnobi iyo) ramodenime maTganixalxuri poeziis bolo krebulSicaRmoaCina, (avtori yvelgan ucnobiiyo!) ase ratom gawires misi sabraloda?! netav ras erCodnen?!. (lamis cremladdaRvriliyo qali), arada xomicis, leqsad moqarguli is cisferikesanebi, RiRiloebi Tu susambrebi,dika da xvia, amalos mTa da gorgotismwvane veli, dedis datireba Tu qalaq-Si Camoxetebuli debis tkivili, yvelaferimisi ufrosi dis _ qedanoTurmanaulis sulis napkuri iyo. amisSesaxeb, am darbazSi albaT aravinaraferi icis, iubilarsac daaviwydara xania...arada, mijriT gadawerili leqsebismozrdili rveuli Tavad miarTvapoets. ifiqra, Cveni kuTxis kacia,ufro gagvigebso... (maSin aseTi saxelianiar iyo, arc premiebiT iwonebdaTavs). sadRac, romeliRac redaqcia-Si, rigiT TanamSromlad muSaobda.Tavad miutana, saguldagulod Caabara,Txova kidec, ameebSi garkveulixar, egeb romelime JurnalSi an gazeT-Si gamoaqveyno, qedanos suraTsac movitan,madliao... didi afofinebiT armiuRia vaJs, cota gaaZnela kidec,mTis xalxs Cveoda amgvari miReba.TavSekavebulebi iyvnen. `xom icnobdiqedana Turmanauls, misi leqsebiao,“_ Seaxsena. Caicina vaJma. `maxsovrobasar vemdurio“... hoda, Tu aremduri, upatrone, valdebulic xaroda dautova, netav ar daetovebina!samjer miakiTxa, vera da ver moicalawasakiTxad. mere ramdenime leqsi Sear-Cia dasabeWdad, `redaqtorma undawaikiTxoso“... (bolo misvlaze iqedangamosuli, mTeli saaTi, qvis kibezeijda uazrod). `redaqtorma leqsebiar moiwona“, `dRes sxvagvarad swereno“.`CamorCeniliao“, `Zvelmoduriao!..“_ Tavdaxrili pasuxobda vaJi.`rveuli damibruneo, _ Sekadra...yasidad eZeba, iqauroba gadaaqoTa.Tarodan wignebi gadmoyara, ujraSiqaRaldebi awewa, Tavadac aqoTda daamyralda... `ar gaxsovs Torem, gagataneo“...`kargi, Seni kacobisa iyoso“.wyena gulSi Caimarxa.is iyo da is, meored aRar mikarebia.arc saamisod ecala. misi sulkurTxeulida, bolo wuTebs iTvlida.movla-patronoba sWirdeboda,arc dauzaria, zrunva ar mouklia...sulmnaT vaJasaviT, mindvris yvavilebSiCaZira... Tumca ver uSvela. saflavzesosanebi dargo, misi sayvareliyvavilebi. mTaSi ver daabruna; muxaTgverdissasaflaoze daasaflava.sadRac, ganapiras, dakidul ferdze,upatrono oboliviT SeurCies adgili...Tumca, sicocxleSi rom enaxa, sadgauTxridnen saflavs, albaT eamebodakidec. daqanebuli ferdi ar iyodidi ubedureba, mwvane buCqnaris miRma,simwvaneSi CaZiruli mTebi moCanda,„mTebo, ra lamazebi xarT, ayrilnilerwam taniTa...“ (es misi striqonebiiyo) jvaric axlos Canda. mcxeTac.molaRurebis stvena-gadagurgurebacismoda. sxva raRa undoda cxonebuls.miwa yvelgan miwaa, kurTxeuliqarTuli miwa. aki Tavad ambobda,erT Tavis leqsSi... axla rom vlxinobT(sadRac, xatobaSi ixila TavisiTavi), vcekvavT da vmReriT, siyvaruliTviwviT, sul mcire droSi (drosacasaxelebda) yvelani... kurTxeulqarTul miwad viqceviTo. umcros dasdidad ar uyvarda es leqsi, maradiuldatirebas hgavda, mas ufro sasiyvarulo,feradovani sagaloblebi xiblavda,qedanos poeziaSi, vercxliszarebis wkriali rom ismoda Sig...axla, im zarebis wkriali iubilarispoeziaSi ismis. rogor monatrebia!..`leqsma damRupao“ icoda Tqma,`arc dedaT gamovdeq, arc colad daaRarc puris mcxobelado“. `yvelaferileqss Sevwire, mas vanacvaleo.misi rCeuli viyavi, maradi satrfoo“.TiTqos garkveviT Caesma misi RuRunaxma... „aqamde siyvarulzeda damcinavviyav sxvisao, axla ki menamc mamergoSoriT yureba gzisao, lodini lurjicxenisa Soridan momavlisao.“ CemiTavi mogikvda dao...leqsis trfialma gamoaqcia qalaq-Si. mTa daagdo da qalaqs Seexizna. vi-Raceebma urCies, (Zvelma moleqseebma),mTa SegWams, ZvaliviT gamogxravs qalav,Sens leqsebs, amJamad ase gamor-Ceulebi rom Canan, saerTo xurjinSiCayrian da qarTul xalxur poeziasdaarqmeven. (mainc ver acda!) mere wadida arCie am mTis da im baris, Cemi daSeni amonakvnesi. `ugvaro da usaxelo,balRi ar varga, miTumetes leqsio“...leqss, avtori da saTauri Sveniso...met eSxsa da lazaTs matebso...hoda, gamoiqca, umcrosi dac Tangamoiyola, Tavisi aRzrdili. mcireqoxi, miwa, mamis naSeni kedlebi Zmasada rZals dautoves _ sapatronod,cxvris samwyesad Tu pirutyvis mosavlelad.Tavad leqss gamoedevnaqalaqSi. maTi dabeWdva surda, Jurnal-gazeTebSisakuTari saxelisa dagvaris xilva ewada, wignic ewada... sa-Tauri ukve SerCeuli hqonda. literaturulsaRamoebSi monawileobacsurda, mkiTxvelebTan pirispir Seyra.(ramdeni ram surda!)arada, gaZnelda. arc ise adviliaRmoCda. maSin sxva dro iyo (arc axlaadalxinebuli) yvelafers eWvisTvaliT ucqerdnen. dasac, mis poeziasac.ucnaur axirebad uTvlidnenmiTumetes _ daiCema `leqsis wawali“varo, masze jvardawerili patarZalio...sxvas ver mivTxovdebi, muza vigulesaqmrodo... Seewira kidec Tavissaqmros. Tavi xom unda gaetanaT, lukma-purieSovaT. vin hyavdaT damxmare?!mTiel qalebs matylis wewva, qsovaTu kerva yovelTvis exerxebaT, arcdebs gaZnelebiaT. saqsovi manqanebisxmaurSi, daga-dugSi gayavdaT wuTebi;zogjer, gulisjibidan Suaze gadakecilrveuls daaZrobda qedano,sadme kuTxeSi miiyuJeboda, Tavis samyaroSiiyo. strofebi, bwkarebi, metaforebialalad gamohyavda. laRadrom ecxovra sabralos, eswavla (universitetSiswavlaze misdioda suli)emogzaura, qveynebi enaxa Tu gamdidrdebodamisi poezia, Torem araferidaakldeboda. vercerTi survili veraisrula. ocnebebi ocnebebad darCa...verc mSobliur keraze mibrundnen.ramdenjerac miakiTxes Zmis ojaxs,(Zma cxvars gasdevneboda), xolo rZalimulebis gamoCeniT didad ver xalisobda.mcire ram, xaWo-maWo rom wamoeRoT,gascales aqaurobao, ambobda.xvavi da baraqa aRara aqvs ojaxso. amitomSeaneles misvla-mosvla, ufrodResaswaulebze (xatobaze) uyvardaqedanos mTaSi asvla, xalxSi gareva,mSoblebis saflavebze sanTlebis an-Teba; daRamebamde damrecil qvebze,gverdigverd isxdnen debi. TiTqos iqiyo maTi saxlkari, dabneldeboda dadaeSvebodnen qvemoT, CurCuliT moiwevda.mxolod fexdafex adevnebulmaumcrosma dam icoda, ra satkivaricSeyroda mas, leqss Txzavda... „ra ici,nislo, oxero, mTebisad Semofenao. anerTad Sayra Rrublebis kurumad gadmodenao...“Tu miiwevda, sinaTliskenmiiwevda. mcire kvaric yofnida (sulmnaTivaJas msgavsad), mbJutavi Suqi,rom Tavis satrfos _ leqss pirispirSehyroda. orad gadakecil rveulSisaimedoT Caemwyvdia isini, Caewikwikebina.saguldagulod Caemala. amqveynadsxva araferi ainteresebda.ubinao ar eTqmodaT debs. marTalia,sakuTari Weri ar hqondaT, samadlodSeifares, magram is momcro, kun-Wula oTaxi, CuRureTs zemoT, kudmoqneulCixis bolos, saerTo ezoSi, mamisgare biZaSvilma, maTTave mogvaremdautova debs; gasayidlad ver gaimeta`Cemi ymawvilkacoba mag binaSi gavatare,gasacemad ver vimetebo“ _ TavsimarTlebda patroni. amJamad ukeTespirobebSi cxovrobda, qalaqis centr-Si, vrcel, naTel binaSi. kari SeuRoda bargi Seutana debs, Torem mereaRar mokarebia, arc moukiTxavs. (mxoloddis dasaflavebaze gamoCda).Wedvis ostati iyo, ulamazes mTebs,bunebas, mxiarul gogo-biWebs liTonzetvifravda. cxel RumelTan iTxridaTvalebs...debi dautrialdnen binas. yvelaWuWrutana amoavses. Weri SeaTeTres.Spaleri gaakres. TavianTi naqsovifardagebiT mofines. kedlebi Semoses,lurj-mwvane ferebi Warbobda, jvrebiT,taZrebiT, ziziloebiT iyo moxatuli.mTiel qalTa adrindeli xelweraCanda. mindvris yvavilebis konebiTmorTes oTaxi, maTi surneli SededdabinaSi, saamo samyofi gaxda. oRond!eleqtronis CaxCaxa Suqs ver itandaqedano. Tvalebs mtkens, mabrmavebso_ icoda Tqma. sanTlis ali erCia,mkrTali Suqi...umcrosi, naklebad egueboda ufrosisxuSturebs, erTi suli hqondarodis gaistumrebda gareT, umal aaCaxCaxebdaSuqs, binas gaabrwyinebda,radios CarTavda, televizorsac zedmiayolebda. SeeZlo erTdrouladecekva da emRera. Tavqariani xaro,RimiliT eubneboda qedano, egeb mar-Tlac ase iyo... mere dabrundeboda da_ daRlili, majebgaSeSebuli, saqsovimanqanebis daga-dugiT dayruebuli,Zlivs Semoitanda sxeuls binaSi. yoveliveRlida da fitavda. daRlilobada uguneboba aRbeWdoda saxeze. es manamde,sanam siZe-batoni (muza) ar SemouRebdakars... da iwyeboda gardaqmna!sanTlis mkrTal Suqze, TiTqosCitebis WikWiki ismoda. frTebis fa-Tquni, garmonis xma Tu salamuris Soreulikvnesa... „kldeebi SemoaCrdilaarwivma maRla trialiT, SurTxs xmaSiCauweria, dedasamSoblos trfiali...“samyaro tortmans iwyebda. Ria fanjrebSimTawmindidan monaberi grilihaeri uberavda, fardebs wewavda... rogormonatreboda imdroindeli yofa...qedano SemTxveviT ar erqva das, Tavadacqedans hgavda, xeze mjdom frinvels,_ mtredisnairTa jiSis, veJaniTaviT, mura zurgiT, vardisferi Ci-CaxviT, kiserze _ TeTri laqebiT... ma-Tze nadirobdnen, umowyalod xocavdnen.TandaTan mcirdebodnen. TavisibediT Tu ubedobiT, marTlac erTmaneTshgavdnen...* * *mokled, ase iyo Tu ise, Weri hqondaT,(wvima ar CamosdiodaT da Tovliar acviodaT,) lukma-puric eSovebodaT,erTmaneTis imedic hqondaT...Tumca! ufross meti surda... igi, maRlamfreni frinveli iyo! (miwaze gogmaniar uyvarda) amgvari yoveldRiurobisTvisaccodo iyo, meti silaResWirdeboda... meti sivrce, cis kamara.yvelaze metad sakuTari wignis, axladdastambuli krebulis xilva ewada.poet qalebTan megobrobas natrobda,maTTan siaxloves, misvla-mosvlas.maTi Sin mopatiJeba surda, cxel xinkalzeda civ ludze. maTTan erTadleqsebi surda ekiTxa. mxiaruli saRamoebisgamarTvaze ocnebobda... axla,wina rigebSi qednebiviT rom CamomsxdaranWaRaraTmiani, poeti qalebi, maTgverdigverd yofna ewada... maTTan megobroba.ramdenjerme moadga mweralTa saxlsTu sasaxles. Sesvla ver gabeda,damfrTxali Canda. veRarc ubeSi mimalulileqsebis rveuli gamoaCina,


28 maisi - 10 ivnisi 2010ukanve brundeboda.im wvimian-Tovlian dRes, (ratom ardaiqca is dRe!) xelaxla ewvia mwerlebissaxls, marmarilos kibes ahyva.aravis SeuCerebia, sad midixaro, _ arukiTxavT. xis kibes krZalviT ahyva,arc vefxvisa da lomis fitulebzedafeTebula, aseTi rameebi ar ukvirda.Tavmjdomaris kabinetTan mTxovnelTaSoris Cadga. arc mdivan qalsgakvirvebia misi gamoCena _ daelodeo,uTxra. kabinetSi ukiTxavad Sediodnensaxelovani mwerlebi, (maT-Tvis rigi ar arsebobda), mere sxvebTanerTad isic SeuSves, Tan gaafrTxiles,droulad gamodiT, Tavmjdomareskulturis ministrTan eliano.mokled, dauCqareTo...vrcel kabinetSi (rusTavelis, ilias,vaJas) veeba suraTebs Soris Tavmomwonedijda is bRenZi kaci. fermkrTalipoeti qali ise miiRo, rogorcvinme, daxmarebis saTxovnelad misuli.aseTebi mravlad hyavda... leqsisTvisar ecala im kacs; arada, CanTidanmozrdili rveuli rom amoiRoqalma da magidaze moridebiT dado,ise Semoxeda kacma, TiTqos yvavis svelibaxala amoeyvanos ubidan. usiamodgaakankala kacs. Canda, moleqseni araklda, mobezreboda kidec. arc rveuliauRia xelSi, TiTqos arc SeumCnevia...mxolod sadauroba hkiTxa (raRacxom unda ekiTxa!) sofeli, kuTxe...Caicina. `ra leqsis wera agitydaTxalxo! sul axlaxan kavSiris wevrad,Tqveni kuTxidan, Svidi mwerali miviReo“...bunebis naboZeb niWierebas,mTebis, velebis damsaxurebad Tvlida.verc gaamtyunebdi, egeb marTali iyo...mTeli am xnis ganmavlobaSi samjertelefonis zars upasuxa Tavmjdomarem.viRacas miepirfera. araferi eSleboda.karze misuli mTieli qali, rogorcmiiRo, albaT aseve gamoistumrebda...leqsebis rveulsac daitovebda(TviTonac xom poeti gaxldaT!)cnobili, saxeliani. yvela samTavroboTu sazogadoebriv Sexvedraze misixma ismoda.savarZlis kideze naxevrad Camocurebulipoeti qali jerac ar wamomdgariyofexze. uxmod ijda. arada, momsvlel-mimsvleliar aklda Tavmjdomares.mali-mal SemouRebdnen kars.gansakuTrebiT erTi tandabali, sunsulakaci (cnobil poetad miaCndaTavi) imgvari qirqiliT SesCerebodaTavmjdomares, TiTqos eubneboda _`ar dagaviwydes, mag savarZelSi CveniwyalobiT zixaro“... erTic mwaredioxunja da gavida.cotac da, TanamSromelma, melotma,wiTelloyeba kacma (sandomianimzera rom hqonda) wignebis mTeli SekvraSemoitana kabinetSi. axlad dastambulileqsebis krebuli aRmoCnda.axla rom ar iyideba wigni, ase ki ariyo, mkiTxvelebi erTmaneTs stacebdnenxelSi. (yovel wels TiTo wignsscemda Tavmjdomare).stambis, qaRaldis, saRebavis suniCadga oTaxSi. gaaJrJola qedanos.radenime egzemplari iqve gaaCuqa avtorma.warwerebiT uZRvna kolegebs.kuTxeSi Camomjdari mTieli qaliaravis gaxsenebia, arc wigni uCuqebiaT.mgoni verc amCnevdnen. miZRvnebida milocvebi rom CaamTavra, erTbaSadfexze wamoiWra kaci, _ `magviandebao“,_ ganacxada. `xval londonSimivfrinav, Tvis bolos davbrundebi.Semdgom SevxvdeT erTmaneTs“... mokled,ar mcaliao.ugunebod dabrunda Sin. sawolSiSewva. saubris Tavi ar hqonda, leqsebiTsavse rveuli, sadRac, zemo Tarozemoisrola... (karga xans darCaiq). misTvis aravis ecala. im dRidandawyebuli, mTeli weli wamebis gvirgvinizides debma...meore diliT, Cveulebrivad gauyvagzas, samuSaoze eCqareboda... zam-Tris susxi idga, ToSavda sivrces. mTelidRe iSroma... rom mobrunda, ukvebneloda. maudis, mtvris, webos suniTavseboda sxeuli, samosi. gaZnelebiTamohyva aRmarTs. Tovl-Wyapi idga,fexi ucurda. erTgan, Tavi ver SeikavaTu CixSi Semovardnilma manqanam daafrTxo,fexi dausrialda, SeborZikdada ase... xelebgaSlili, sivrceSiamotrialebuli, quCis piras, eleqtroboZs miaskda. mTeli ZaliT mienarcxa.iqve darCa... uxmod, uZravadiwva karga xans. RvarRvariT sdiodacremli, gulispirs ulbobda. tkivilisaganxmas ver iRebda. mxolod kvnesoda...misi susti xma, am pirmoRebulquCaze vis unda moesmina, arc TvalidautanebiaT. sanam... veeba TviTmcleliar moadga gzispirs. Semouxvia daSedga. TovlSi Capirqvavebuli qali,Tavisi mZle mklavebiT, lamis axvetamZRolma. egreve, Tovlian-yinulianadSedo manqanaSi. `cocxali xaro?“_ erTi ki hkiTxa da gaaqana.qalis Txel, fsiora sxeuls, TiTqosZala gacloda. welqvemoT mowyvetili,xerxemalSi gadamsxvreuli,mTeli weli uZravad iwva. umcrosi dauvlida... momkiTxveli aravin hyavdao,ver vityviT. zogjer mnaxvelic gamo-Cndeboda _ mezoblebi, fabrikidan _qalebi, mTidan ZmisSvilma CamoakiTxa,maRalma, awowilma biWma, or Rames darCamaTTan. gawvalda biWi, qandarazeSemomjdar mamaliviT kars gareT dar-Ca fexebi, ver daatia. visac yvelazemetad Senatroda (poet qalebsvgulisxmob) isini arasdros mosulan.misi arsebobis Sesaxeb, albaT, araferiicodnen. kidev ufro SeeTvisnen daSeewyvnen debi erTmaneTs. iolad ugebdnenurTierTs, alersSi iRvrebodnen.zogjer SiSi ipyrobda umcross,vai, rom xelidan gamocloda Tavisiqedano. mere... Tumca amaze naklebadfiqrobda... arada, (ra dasamali iyo),TvalebSi TandaTan Suqi akldebodadas, sawolSi Cakarguls erTbaSad gaclodaZala.im dRes daiCema, leqsebi gadawereda redaqciaSi miitaneo. Cveni kuTxiskacia, egeb sxva TvaliT Sexedoso...bejiT mowafesaviT Caujda leqsebs,saukeTesoebi SearCia, rveuli bolomdegaavso. TariRic dasva. zed mozrdiliasoebiT waawera _ qedano Turmanauli!is mwvane rveuli, am Cvens iubilarsmiarTva...imgvarad amoioxra qalma, win mjdomma,ucnobma kacma gaocebiT moxeda....zogjer ise geSinia sayvareli adamianisdakargvis, zedmeti yuradRebiTawuxeb kidec. arada, orTavenigrZnobdnen sikvdili rogor mosdgomodaTkars, nabijebis xmac esmodaT,karTan mis uxmo dgomasac cnobdnen.Tumca, poeziis madliT anaceri, sabralodis sxeuli ase advilad danebebasar apirebda. bolo wuTamde ibrZoda,amqveyniur samyofels ver Seleoda,am brZolaSi ara marto Tvi-Ton, avadmyofi iRebda monawileobas,aramed umcrosi dac... mTeli weliqedanos sawolTan, mis fexebTan gaatara.misi fiqris Tu satkivaris gamziarebeliiyo. yvelaze metad, Tavisileqsebis bedi adardebda sabralos,obol pirmSosaviT utovebda das. aimedebda_ yvelafers Tavisi dro aqvsamqveynad, is udardeli qalbatoni _fortuna-iRbali, ufro sworad _aRiareba, sadRac rom daxetialobs,ueWvelad mogvakiTxavs... Cvens Cixsacmoagnebso. leqsis striqonebsac gausinjavsgemos, madls igrZnobs da maSinmixvdeba (isic da sxvebic!) ramdeni ramdakarges, rom dro ver gamonaxes...arwaikiTxes, arc dabeWdes, arc aRiares...wigni xom ar aRirses!. misi qaloba,Rirseba, niWi da unari erTbaSad mikargesda miCqmales...hai, dedasa! aseswamda mas...rwmenas ki, didi Zala hqonda!..im saRamos, dis sasTumalTan Camomjdari,Jurnals ukiTxavda. `mnaTobi“iyo Tu `ciskari“, kargad ar axsovs.alalbedaT gadaSala... rezo inaniSviliwerda: `loginSi rom wvebi, Tu wu-TiT mainc Segipyrobs fiqri, sadRacviRacas sciva, sadRac viRacas enatrebalogini, sadRac avadmyofi frinvelikankalebs buCqis Ziras, andacxoveli wkmutuniT ilokavs Wrilobas,ukve namdvili adamiani xar!“ dasuyvarda mwerlis Semoqmedeba, misipirovnebiT aRfrTovanebuli iyo, magram!bolo sityvebi moismina Tu araavadmyofma, ver gaigo. CaekiTxa da Cae-Zia, siCume ar eama... odnav gverdzeliteraturuli gazeTigadaxrili TaviT, mkerdze dakrefilixelebiT, Tvalminabuli iwva. aRaruCanda Tavisi farTo, mwvane Tvalebi...arc misi sunTqva arxevda sabans... mimtevebeliRimiliT iwva, bolo xilvasTu saamo zmanebas gasdevneboda Tan...netav vin ixila?!* * *dis gardacvalebidan karga xansbinaSi ver Cerdeboda qali. upatrono,quCis ZaRliviT gare-gare daZrwoda.araferze ar fiqrobda, aravin axsovda...saaTobiT ijda, skverSi, myudrokuTxe SearCia. ukvirda, ratom mxiarulobdnenadamianebi, ra acinebdaT.mere TandaTan movida gons... erTxelacar mouZiebia leqsebi, arc maTzezrunva ufiqria. saamiso survilic argaaCnda, maT gadaiyoles misi sabraloda. arc sixaruli unaxavs da arc bedniereba...wlebi gavida, erT dRes, eZina daTiTqos gamoeRviZa. gonze movida...ukve icoda, sad unda wasuliyo davin enaxa. sikvdilis win rac daubaradam... am Sexsenebam umal fexze wamoagdo,gzas gauyena. icoda, romel quCasgahyoloda, saxls Tu sasaxles midgomoda.erTob sazeimo, saiubileo dRe daxvda...uTvalav adamians, qals Tu kacsmoeyaraT Tavi. marmarilos kibes fexakrefiTahyva, SesasvlelTan afiSafrialebda, portretiT... saubileosaRamoze iwvevdnen xalxs. iqve, kuTxeSi,viRac kopwia qali, axlad gamocemulwignebs yidda. viwro magidazeiubilaris mozrdili tomeuli ewyo.momsvlelTagan orma kacma SeiZina wigni,TviTonac jibeze gaikra xeli. Can-TaSi mimala, gadaSla da daTvalierebaver gabeda. raRac uSlida xels!sarkeebiT mofenil, vrcel darbazSiaRmoCda. romeliRac sarkeSi sakuTaroreuls wahkra Tvali. eucxova, es vinSemoxetebulao...saRamo daiwyo. ise CamTavrda bolomde,ritmi ar SeunelebiaT. arcgamomsvlelebi moklebia, erTmaneTsenacvlebodnen _ msaxiobebi, momRerlebi.xalxuri simRerebis SemsrulebeliWabukTa gundic moewviaT,Savgvremanebi, TeTrCoxosnebi, vercxlisqamar-xanjlebSi. ZvelisZvel qar-Tul simReras mRerodnen... biWebi _qalma Secvala. damsaxurebulmaartistma. dagvianebiT Semovida. maRali,Txeli, mTrTolvare nestoebiT.moibodiSa _ `erT leqss wagikiTxav-To“, _ Tqva. mxatvruli kiTxvis ostatiaRmoCda. pirvelsave sityvazegaazriala msmenels... xma hqonda ise-Ti, TiTqos tiroda. TviTonac TrToda,kankalebda qali. qveynis samduravsambobda. qedanos es leqsi qaqucasTanamebrZolis, SesaniSnavi poetismixa xelaSvilis das eZRvneboda...Zmis dalewili Zvlebi, qvaze damTxveulitvini rom afxika, daitira da isedaasaflava. im tirilis xma ismodaaxla.gairinda darbazi. sulis moTqmagauZnelda... da mere erTbaSad ixuvla!RmerTo! ra daaSava aseTi...arada, taSisgan lamis daingradarbazi. `aki CamorCeniliao... dRessxvagvarad swereno“... es leqsi samjergadawera TviTon. mwvane rveulSi Seitana...axla ra xdeba?! `dRevandelmkiTxvels amgvari poezia ar moswonso“...aba, Tu ar moswonT!! `Zvelmo-proza7duria, CamorCenilio...“ rac naRdia,gulidan amosuli, arasdros ar arisZveli, _ ase swamda mis das....arc mixa xelaSvili daindes, qarTulixalxuri poeziis mravaltomeulSiSetanili (1919 wels barisaxo-Si dawerili) leqsis _ „dedas vuyvarvarTSvilebi“ _ avtori ucnob saxalxomTqmeladaa moxseniebuli. esaxla alaparakdnen... axla gaaxsendaTmixa.TrToda da kankalebda qali. lamissigiJe Sehyroda. sakuTar Tavs veRarcnobda... Tonidan amovardnil comisgundas hgavda, nakverCxlebze Semwvarsada Sebrawuls. ewvoda sxeuli,sulic ewvoda... RapaRupiT sdiodacremli. vera da ver CaiTqva suli.karga xans gaorebuli ijda. arada,iubilaris xmaurian poezias, ise Sereodaqedanos leqsebi, rogorc mTismorcxvi kesanebi tanmaRal gvimrebs.Svenodnen kidec. yoveli maTgani icno,striqon-striqon SeeZlo amoekrifa,gamoecalcalkavebina... yovelimaTganis daweris droc axsovda, adgilic.leqsis Seqmnis process Tavadaceswreboda. axla ra xdeba?! qveyanaCaliT aris daxuruli?! _ mRelvarebisagankinaRam gaiguda. _ samarTaliar aris? _ lamis eyvira.ise gaistumres imqveynad, erTi Rirebulisityva ar gaimetes. egeb WeSmaritSemoqmedTa bedia amgvari...sulmnaT vaJasac mudamJams muxlebSiSescqerodnen _ sad waiCoqebs da sadwaforxildebao, `enas giwunebTo,provincieli poeti xaro, xalxuriTqmulebebis gadamwerio“... dedaqalaqSiWeri ar aRirses... amden Tavadeb-Si, sapatio gvarebSi, raRa unda eqnasabralos. magram niWma da madlmaTavisi hqna, im Tavmomwone saxelebidan,ori-sami kacis garda, yvelanicxovrebis mRvrie mdinarem Carecxada Tan waritana...fiqri Seuwyda.ra xania taSic minelda, msaxiobiqalic miimala. axla TuSur garmonzedamkvreli, viRac grZelkabiani, wi-Turi qali gamovida, gulze ziziloebiesxa, TuSur simReras mReroda. gawelada gawela garmoni. koconis pirasCamomsxdrebs hgavdnen darbazSi msxdomiadamianebi. cekva-TamaSiRa akldaT...saca iyo wamoiwyebdnen!saamisod ar ecala... fexze wamodgomada iubilaris, am sapatio kacissaqveynod Sercxvenac ar SeeZlo. simarTlisgamxela uWirda. leqsis (Tuleqsebis) namdvili avtoris xmamaRladasaxeleba egeb ewada kidec, magram...grZnobda, amas cxonebuli qedanoc armouwonebda. ra mniSvneloba hqonda vinmoawerda leqss xels, mTavari iyo, igiarsebobda, cocxlobda, xmebad daferebad enTo, adamianebSi aRfrTovanebasiwvevda... taSi quxda... SeZaxilebiismoda.kedelze Crdilad gakrulma qalma,Tavisdauneblied, wina rigebs gaxeda.erTbaSad daiZaba... mzera gauSeSda.moeCvena Tu namdvilad, wina rigeb-Si, sapatio adgilas, gverdigverdCamolagebul, TmaWaRara poet qalebsSoris _ misi sabralo dac ijda, misiqedano...am aRmoCenam lamis waaqcia, zRar-Tani moadenina. meored aRar gauxedavsiqeT, SeeSinda kidec. vai, rommiexeda da ver epova... yovelivemolandeba yofiliyo!..am fiqrs gaerida Tu Tavad aRarsurda darCena, uxmod wamodga, fexakrefiTdatova darbazi. odnav waxrilma,rigebs Sua mobodiSebiT gaiara,(vinmes xeli ar SevuSaloo), gareT romgamoaRwia, erTxel kidev moxeda mweralTadidebul sasaxles, da maSin iyo,rogorc balRi _ jiuti da Tavnebaise gamoedevna qedanos leqsi: „lixzegadadga xar-jixvi, rqebiT laJvardigaxia, Tu gnaxa monadirema, rom CamogTofos,axia!“ CaeRima. gulispirimWidrod Seikra, xelCanTa iRliaSiamoiCara da qarian quCas Cqari nabijiTgahyva.


8 proza literaturuli gazeTi 28 maisi - 10 ivnisi 2010dasawyisi # 9-26kaxeTSi ro davaxviemartom da RmerTmarogor miSvelaexla ro maxsendeba, rogor movifiqreegeTi rameebi.didi Wkua ki ar undoda, mara egeTdros kacis xasiaTs gaaCnia, ris protivfiqrobs da ris za fiqrobs. karoCe,imisi Tqma minda, ro, ai, egeT saqmezero fiqrob, ras fiqrob, ro saqmesrisTvis akeTef. ai, me, dapustim, mama-Cemma ro fuli momca, saqmes mixedeo,me ra vifiqre, naTia unda gadavarCinoTqoTu protiv biZaCemi liSbi ramegavakeToTqo. ai, romlis muRamSiakeTef, imas vambof.aseT rameebs mere mivxvdi, maSin raici, prosto mere xvdebi, ukve ro kacixar da rame saqmis gakeTeba giwevs. amitoerTi da igive saqme, mament, cudicSeileba iyos da, mament, kaic. ai, magasvambof, karoCe, ro me, dapustim, naTiasuSvele, xo? Tu eg naTias bednierebisTvisgavakeTe da mag muRamSi vCali-Cobdi, rac movifiqre, mara Tu im mu-RamSi vCaliCobdi, ro naTias moxmarebaimito mindoda, ro biZaCemi gamemwarebina,maSin eg kai saqmea Tu cudi?iasnia, cudi xo? imito, ro veduSCi magambavSi imena borotuli pontia, ro, ai,Sen jinaze. xo gasagebaT vTqvi.me naTias, aba, ras movexmarebodiegre magraT, ro naTia biZaCemis Sviliar yofiliyo. eg naRdaT egre iyo. maraprosto isac ar iyo, ro, ai, biZaCemisjinaze, prosto vicodi, ro biZaCemi magambavs moxarSavda da me vafSe arasdrosar damiviwyebda. exla egre magsityvebiT da mag opitiT me ver vxvdebodi,ro ar damiviwyebda, biWi ro xarsu gkidia, prosto, warmodgenaSi egrevxedavdi, ro mitrakebs.saqme fuli ki ar iyo, mamaCemma romomca. fuli maSin mqonda, xo giTxari,fexburTis mayuTebi da daJe Cem dasacpastaiani vaZlevdi. xo ici, gogoa, umcrosia,aba, ra fuli qonda, mamaCemiaCuqebda xandaxan, gogos kide imdenirame unda, biWiviT ki ar ari. gogoebixo vafSe sxvanairaT xarjaven fuls,patarebi ro arian xo, vafSe.erTxel magis dabadebis dRe iyo dafuli miveci, mere ukve gaTxovilze,windawin miveci, ro meTqi, gaakeTe rame,xo vici, ro uxaria. magis nabozar qmarsgatydomia, biWo, to. maSin fuli arqonda da utirebia. ravi rogor atira.me Cem das maswavli? ro mivediT, natirebiiyo, es kide ar iyo saxSi. karo-Ceo, Cemi colis dabadebis dReo ra sxvisigadasaxdeliao, mere gavige, magismagogoebma miTxres. xoda, davjeqiT,erTi oci kaci iyo da movida iasnia dadaleva raT minda, kuxnaSi gamovedi,modi, aba, erTi aqmeTqi da egreve daviTrieda nikapSi miveci. meTqi, Se viriSvilo,rogor gagino, ra bevripraznikebi amas aq, ro egec Caamware. dagaCumda, iasnia, da mere daiwyo Cemi sadRegZeloebisTqma. raT minda magissadRegZeloebi. meTqi, atiref, an xelsdaartyam kide, prosto mogklav, kriosniaweci monagoni iqneba. marTlamovklav, am xnis varT da kide ver arieg Wkuaze. es kide sawyalia. mimalavs,mara roca vnaxulof, xo Sevatyofrogorc ari.karoCe, fuli mec mqonda, maramamaCemma ro momca, eg vafSe sxva pontiiyo, magraT gaukvirda dedaCems. maqexla es orasi maneTi da vfiqrof. vici,ro karoCe, gaigebs, sadac arian. me arvici im vejinSi visTan arian, an rogormivagno. Tan Rame sofelSi vis undakiTxo, ZinavT ro dabneldeba. arc isvici, eg ramxela sofelia. kaxeTSi arivafSe patara sofeli? sinaTleze xo armovZebni, ro, aba, romel saxSi anTiaSuqi. egre unda moZebno, sxva xodi arari.da karoCe, meTqi an vis daureko, anim biWis Zmakacebs vicnobde, an ravigogoebma miTxran, mara gogoebs jerTiTon ar ecodinebaT.Tan gogoebze Tevzaoba egeT pontSicota Znelia.ro vifiqre, mainc vifiqre, ro meTqi,yvela variantSi wasvla jobia da iqvnaxoT, aba, aqedan sad veZebo.xoda, meTqi, manqana minda. mamaCemsro eTqva, waiyvane manqanao, eg kai iyo,mara ar uTqvia da eyena manqana, maSinnolSesti yavda, TeTri, marneulSi iyidada zed foCebi qonda da Zlivs mova-SoreT. xo, ras vambof exla, karoCe,manqana waiyvaneo ar uTqvia. mamaCemivafSe saqmes ar gagiiolebs, egeTi klientia.xo momca fuli, mara imis iqiT,ara. davai, iCaliCe. ravi, erT pontSisworea, prosto me ara var egeTi mama.imasac xasiaTis pontSi qonda, egre iyodaCveuli paJizni, Tore gana imito, rogazdis pontSi egre miaCda.karoCe, dedi, meTqi wavedi da magranerviulobda dedaCemi, sad waxvedio,iyavi aqao da meTqi, fuli unda davxarjo,ukan xo ar mivcem, vacinebdi, romosuliyo xasiaTze. romel dedas gauxardeba?aka morCilaZelegendaruliqemeras piradida sazogadoebrivicxovrebaCem das kide uTxari, ro meTqi, maincrame variantSi telefonze iyavi, eg kiaRar vicodi, ro saidan damereka.karoCe, meTqi, nu nerviulob, dedi,araferi ar iqneba. egec ver movifiqrekargaT, meTqi TamazasTan aval da iaraRsveTxovebi, mara mere vifiqre, raTminda iaraRi, ro? da sworec vqeni, raTmindoda. mara xo ici, mainc RameSi, sadmidixar, ro ar ici. naxalovkeli var,xo azze xar. mainc cudsa vfiqrof, raici, ra moxdes.karoCe, dedaCemi davawynare, Tudawynardeboda da gamovedi. ukve kaibnela da meTqi, sad wavide exla, imito,ro ukve azze var, ro vejinSi mivdivarimaT sapovnelaT. karoCe, me ro vejin-Si viqnebi, iq SuaRame paSti mosuli iqnebada meTqi, magas vfiqrof, vivliT rada vipoviT.gamovedi da ukve azze var, sad wavide.uJe vici.CvenTan erTi WiWiko iyo. WiWikoebiar gaxsovs, to? WiWiko iyo, xalturazevinc dadis. bevrnairi WiWiko iyo.zogi xazeinis manqaniT dadioda, merero taqsaoba daarqves ra, maSin iyo Wi-Wiko. zogic samsaxuris manqanaze, zogiTavis manqanebiT, maskviCebi iyo, vasnavnom,vinc Tavis manqaniT iyo, an ZvelinolaZinebi. me vafSe maxsovs, viTomakrZaluli xo iyo xalturSCikoba davagzalze iyo dabla birJa. dvacataZiniWiWikoebi maxsovs daJe. vagzlisebimeZvireebi iyvnen, imito, ro taqsze xopastaiani rigi iyo, taqsis gaCerebazeda WiWiko Camoivlida da davai.xoda, karoCe, Cven ubanSi WiWiko iyo,cotiCi erqva. kai vzrosli kaci iyo,mara egre taqsaobda da paxodu, Sorebzecdadioda. orTaWalis avtovagzalSiro magaTi birJa iyo, iq idga dadayavda ravi, marneuli, kaxeTi, prosto,vifiqre, liSbi ar eZinos. biWebisTvisSeileboda Txova, mara meTqi,marto vizam, biWebi da exla CarevebiaRar mominda.cotiCi imito erqva, ro mamamisiskliCka iyo cota. dabali iyo, ra, pataracqifina kaci. me im cotas ar viyavimoswrebuli, mara esac egeTi iyo. bevrjerwagviyvanda xolme, daJe patarebiro viyaviT. ubnelze varianti ar iyo,ro fuli gamoerTmia. Zveli ponti ra.ZvelaT rogorc iyo TbilisSi.mara magito ki ar mivdiodi, rofuli ar gamoerTmia. naabarot.mivedi. daviZaxe karebidan. SuqebienToT da gamovida balkonSi da Semo,romeli xaro. mivedi, maikaSia ra, saxluraTari. meTqi salami, bodiSi, ambavi.meTqi, kaxeTSi var saCqaro wasasvlelida egreve mosabrunebeli.gviania, Sviloo, age televizorTandemeZinao.meTqi, Zaan saCqaroa, Tore ar Segawuxebdi.da meTqi, karoCe, orasi mane-Ti maq da alali guliT mogcem Tu wamiyvanda abratnac. kai fuli iyo orasimaneTi. prosto me fasebi ar vicodi,ramdenze da rame. Tu cota iyo, davamatebdi,mara cota ar iyo.karoCeo, mamaSenis Svilso, sul ufasoTunda mimyavde da gvianiao. xo ici,rogorc ari xolme, fulis gamorTmevaar unda da ise wayvanac, xo azze xarra. Ramea da unda adges da meTqi, ara,mainc yvela variantSi unda wavide, ma-Sin metrosTan Caval meTqi, taqsi vipovoegeba. maSin zogi taqsebi iyo, torpedozeruka qonda dakruli, ro qalaqgareTgasvla SeeZlo. manglisi darameebi da saca manglisi, iqac vejini.ra saqmeze midixaro, meuneba escotiCi. meTqi, exla amas xo ar mouyvebiyvelafers da meTqi, Cemi mamidaSviligaTxovda dRes da damagvianda, daunda vnaxo, iqeT waiyvanesTqo. ise uTxarira, areulaT, ra pontia da rame.magis eSiniaT taqsistebs, raSi undaT,rame Sarianze wasvla. Tan Rame, qalaqgareT.prosto, kargaT micnobs, marafiqrobs, ravi mamamisi pristupniki iyo,esac ki ar gamigia mara, egeba darbisda am RameSi Tavi rato avitkio. me impontSi uTxari, ro ar ifiqros, ro anwamalze mivdivar, an ravi.mamaSeni sadaao, meTqi saqeifoTarian, kakraz magas gamovarTvi fuli.miyura da wavideTo. meTqi, cotiCa Zia,es fuli exlave gamomarTvi, ravi maincra, an ar amomivardes, an ravi, ropirdapir saxSi datove. meti raRa daveriaSiSemoviyvano. da arao, gedoso.ra ici, gza ario, dagvWirdeso.gamoiyvana manqana, davjeqiT, wamoveliT.karoCe, Zveli vaZila iyo, magraTmovdiodiT. ra manqana magas yavda daro gaWima kaxeTis gzatkecilze, asocebiurtya. rogor dayavda, ici? ai, xoari, ro magraT dayavT. Cqaras ki ar vambof,ai, ro daujdebi da ro xvdebi, imenarulisTvis ari dabadebuli.karoCe, me ra mevaseba ici? ro vergrZnof, ro kaci atarebs. da ai imenaegeTi iyo. zogi ari, mTeli cxovrebarulze zis da Soferi mainc ver ari. kiar amtvrevs da rame, prosto ver ariSoferi. tareba ar icis. ro ityvianxolme. xoda, es vafSe piriqiT, ver gavige,rogor CaveliT.kai, CaveliT, mara exla ra unda qnasqemeram. veunebi, unda mivagnoT, coti-Ca Zia, prosto, ojaxis gvari ar vici,sad arian. sofelia ra, bnela, Tan vafSear ici, sad gauxvio, sad gamouxvio.davdivarT ra da viyurebi, ro, aba, sadari fanjrebi Ria da sinaTle saidangamodis. vafSe bnela. iyavi da uyure,ras uyuref, isic ar ici.karoCe, me ki viTom magra azze var,mara es cotiCi xo opitni kacia da maicao,sadme birJa vipovoTo. meTqi, raRabirJa iqneba, Ramea. maicao, amxelasofelSi, biWebi gareT ar iqnebiano? kaiamindia, karts ar iTamaSebeno? davdivarTkaroCe da sadRacas viyurebiT.erTi gamouxvieT da tylapoSi gaviareT,imxela tylapo iyo, bolo araqonda, kapitan nemo varo, cotiCam Tqvada ro gamouxvieT da Suqis stolbaa dazed lampoCka kidia. Zvel pontSi. TbilisSi,aba, sadRa iyo egeT stolbebi.wayiravebuli rame, mara dgas da imisqveS devs sinkari da zed zis sami deidaqali da laparakoben. xalaTebiani deidaqalebi, xo ici, glexebi. Wreli sqelixalaTi ro ecvaT da Tavze wakrulebi.sawyal baboCems ro qonda,oRondac babos sul Savebi ecva dauxdeboda. eseni kide ar arian SavebSi,xoda qalebio, cotiCam da mivaCereT.Sexedes, qalaqis nomrebia.meTqi, qalbatono, gamarjoba dagadmovedi. meTqi, egre egre, vejinSistumraTa arian da ar vici, sad arianda mec daZaxebuli var, oRonc arcgvari vici, arc saxeli vici, vafSearaferi ar vici da aqamde ki movedi,age.uyureben erTmaneTs.ifiqres, giJi ari esao.kaxelebs xo ici, ra jigroba aqTraRacnairi, ro gaCveneben, ro viTomara aqT.aba, sadRa modiodio.karoCe, Tu magaT laparaks guliTayevi, Cxubi mogiva. prosto, undaicode, ro uborotoT amboben, geRadavebian.ravi meTqi, miyvaran da wamoveli, ra.aba, ra giTxraTo, amodena sofeliao,daiareo da saca simReris xmagaigono, iq iqnebiano. me megona Suqzeunda mevlo, eseni meunebian, simRerazeiareo. meRadavebian, ra.meTqi, deida, simRera ar iqneba.raTao, ar iciano?me su megona magis mere, ro kaxeTSiyvelam simRera icis.exla vfiqrof, uTxra, patarZalia


28 maisi - 10 ivnisi 2010gamoparuliTqo, kide raRacas gaiRadavebenda egeTi wesieric ara var, ropatarZalze gaiRadavon da me araferiuTxra. saqmeze var da vis veZersko,glexis deidebs?ki ician, maram CumaT unda iyvnen-Tqo.maica, maicao, vina xar Senao, erTimeuneba. vis eZefo.meTqi, zadni aRar iqneba. meTqi, meveZef Cem mamidaSvils, ro mivide miulocoda Cavexuto, gamoparulebi arianTqo.CaCumden. ufro msuqana melaparakeboda.erTi iyo msuqana, didi qali. isiyo glavni moRadave.romels ambobs, gogo, esao da daiwyesrazbori.meTqi, ara, dRes wamoviden dilaze,me gamovacile. Tqveneburebi ar arian,Tqveneburi ari maspinZeliTqo, siZisZmakaciaTqo.aqneven Tavebs, ar viciTo. marTlaar ician, ras uzam.karoCe, cxovreba rogori pontiaici? ai, vafSe ver gaigef, rogori pontia.erTma miTxra, RmerTi exla zustaTegeT saqmeebze moicliso, meti saqmeara aqo. biWo, meTqi me eklesia darameebi naswavli ara maq da vafSe nitoTvar mag pontSi, izmenebs vikidefda sul nervozebi momdis, prosto, egeniRmerTis gagebaSi ar arian. magaTgoniaT, ro RmerTi marto vaJni da didsaqmeebs akeTebs. me egre mgonia, roRmerTisTvis didi da patara saqmeebiar arsebobs da natukamac egre miTxra.yvela saqme vaJnia. sad xdeba kide,vafSe ar ari vaJni da visTan xdeba.prezidentebTan Tu daxaZiagebTan.RmerTic magisia, ro egeT rameebSiCaerios.karoCe, me exla vfiqrof, ro magsaqmeze ro wavedi, mainc ufro keTilaTvakeTebdi da biZaCemis jinaze ara,Tore, ponti iyo, ro im manqanas iqSemoexvia.es qalebi meti raRas metyoden dacotiCamac miTxra, daje, daje, CveniTraRaca vqnaTo. da ro kakraz vjdebida Semouxvia manqanam, da karoCe, nelaCagviara da Sig ori biWi zis da karoCe,eg ari is manqana, egeni ro wamoviden.eg ari. nomeri, rame, Tbilisi, jorjia,rogorc exla ityvian da vdgavar egre,karebi gamoRebuli maq da es biWebicmiyureben, da meTqi, oe, kinaRam, oe,daviZaxe da am erTma biWma, win ro uzis,karoCeo, deidao, sigarets versadviyidiTo?amaT, aba, sad iyidi, Sviloo, maRaziaqveviT ario da daketiliao. dabutbutoben, mTeli qalaqi aq mosuladReso.da uyuref exla, ro morCen laparaksda vaaxo, gaaCeres da meTqi, ginda,Zmao, sigareti da miyurebs da, eo, xoici, ro miamuRamebs da Tan ro kide arejereba.xoda, Tavi dauqnie, bez bazara, amqalebisTvis isedac zedmetebi mqondanaTqvami da eg ki vinane. xo, meTqi,CamogakiTxeT da karoCe, aRelda. Tannasvami iyo da is meorec nasvami iyorulze, iasnia. sigareti gauTavdaT dagamoviden. meTqi, aha, mowieT.am dros kide cotiCi iZaxis, vipove-To?exla magis vipoveT mindoda? amaTra ici, ra goniaT, ro rato Camovedi.meTqi, vipoveT ra, SevxvdiT. mara maincdobri biWebi iyvnen, karoCe cudi arifiqres da mkiTxa aman, xo mSvidobaao.meTqi, aq ki da davai, wavideT saxSiTqo,am qalebs sul yurebi daugZeldaT.karoCe, cotiCas veunebi, ukan gamogvyevigexvewebiTqo da Caujeqi.waveliT. axlo iyo. rogor aricoden am qalebma. is meore vafSe yofilamaspinZeli, vinc rulze ijda, imitoar gadmovedio, prosto, me egenimicnobden da raT minda exlao. iqauriki ar iyo, bebia ro yavda iq da mere rosaxli darCaT, egeTi pontia.meTqi, Zmao, me liCnaT, mosalocaTda CasaxuteblaT Camovedi, prosto,Seileba sxvac Camovides da mosalocaTara da prosto meTqi, magitomacwamovedi, ro saqmes mivxedoT, imito,ro mec viqeifebdi, mara prosto vici,ra xdeba. magra gaufuWdaT xasiaTi,mara me ra uyo, mec xo cota mamaCemivar da exla iseni aRar damiwyia.karoCe, Tan cudi droa, xo vxvdebi.Ramea ra, eseni qvemoT qeifoben, isinimaRla arian. exla ravaria siZis naxvada karoCe, ra, mec xo adamiani var daisic xo adamiania. da vafSe. ravi, dakaroCe, ra. Zneli sayurebelia eg, rosiZes da patarZals, pirvel Rameze gamoparulebs,daadgebi da burRav.karoCe mivediT, kide erTi ariZmakaci, xvevna kocna, rame. salami,Zmao, yvelaferi. cotiCamac miayenaRobesTan da, prosto, ar minda exlamagis Semosvla. meTqi, cotiC, cotacmacale da giSvef. xaraSooo, aqamdemovsulvar, exla sadRa meCqarebao.egeni ori manqaniT wamoviden, me xovnaxe, prosto, meoreSi sastavi vinciyo, imaT karoCe iqeifes da waviden.rogorc ari xolme, ra. dilaze kidemeore sastavi mova. mere mesame da egre.gogoebi, ambavi.xoda, meTqi, erTs davilocebi daiasniao, es iyo maspinZeli, da meTqi, amojaxs gaumarjos, lxini enaxos, WiriaSoros, keTili iyos Cemi fexi. pirvelaTxar ojaxSi da pirdapir naTia momiyvanesxo ar ityvi.exla imaT maRla daunaxiaT, ro vi-Rac amovida, farebi, ambavi, Sumoki daki ar Camodian, mara mere miTxra naTiam,viRelveTo, ro vin ario da es maspinZelivinc iyo, ori lukma Zmaoo, mwvadiadarCenili, rameebi da meTqi, Zmebo,exla saqme egrea, ro Cveni siZe-patarZali,modi, waviden Tavis saxlSi, siZesTan.iasnia, ro wavleno, eseni meunebian.prosto exlave unda wavidenTqo, TuZaan RrmaT ar ZinavsTqo, veunebi damixvden, ro raRaca nitoa saqme.da rao.da rao, ZmaoTqo, da uyvarT erTmaneTida col-qmari unda iyvnenmeTqi.xoda, mixvden es ori.adga es maspinZeli da nugzarasdauZaxoTo.meTqi, Seni Wirime, prosto, uxerxulSivarT yvela am Cemi mosvliT,mara me xo xedav, taqsze davjeqi da Ramewamovedi.arao, gasagebiao, yvelas kai gvindao.magari normalni biWebi gamodgayvela. da gavida esa da avida meoresarTulze gareT kibidan, mara saxlSiar Sedis, balkonze dadis da iZaxisxmadabla, nugzar, nugzaro. vafSe sax-Si ar Sedis, oTaxi da mikakuneba ki ara.imaT kide ukve Turme esmiT, ician vi-Raca movida.gamovedi gareT, vewevi, davjeqikranTan ezoSi. Camovida da mova exlaoda momijda esac gverZe, im orma kide,doqi da Wiqebi gamoitanes da TefSiTyveli da RanZilebi. RanZili xo ici,kaxelebis glavni balaxia. sveJi magraTasworebs, zeTs ro moasxam. wnilic ari.xoda, meTqi, RmerTo, exla uxerxuli ariyos, rac miWirs, ra. karoCe, gadavexvieda ambavi. xo ici, maSindlidanve ismaq, ro su vfiqrof am xelisCamorTmevebzeda gadakocnebze da sunebze, dameTqi, siZea, xeli rogor ar CamovarTvada ar imasavqna, arada, gamosuliaspalnidan da vafSe pirveli Ramis pontiada vax, mTeli gza su amaze vfiqrobdira. biZaCemze ki ara, amaTze, ro undaxeli CamovarTva spalnidan ZalaTigamoyvanils da mitydeba ra xelebi.karoCe, Camoirbina kibeze. Cacmulia darame da movida da drastio da egevekrani mouSva da davai, xelpiri daibanada meTqi, Sen gaixare. age, namdvilibiWia ra, da wamovdeqi da gadavkocne,gilocavTqo da mere prosto mainc gadavxviexeli da nel-nela gaviyvane dameTqi, egrea, meTqi, Zmao, Sen CemTvissiZe xar ukve da su mkidia, vin rasfiqrobs, prosto, viRacisTvis ver xarsiZe da egeTi kacia, ro Seileba gulSiramis prowiv ar iyos, mara jinaobazeqnas cudi da karoCe, adre Tu male, aqmova da me kide izmena maq, ro imennaliteraturuli gazeTidRes wamova da imenna Seileba ukve wamosulia,imito, ro gaigebs, sadxarTqo.ver gaigebso, varianti ar ario,arcerTma gogom ar iciso.biWo, meTqi, bolobolo, Sen ZmakacebsCamourekaven da bevri gyavs, rosofleSi saxli aq? ramdeni, ha.Tan xogaaiasneben, vin aklia, Tu ukve gaiasnebuliara aqT da karoCe meTqi, Tu pataraSansi mieca, ar gamogatans. rogorar gamomatanso.karoCe, meTqi, Sen Tu Seakvdebi,mainc argamotaneba iqneba. me vici magaTigadafarebebi. Cven paroda varTegeTi. jinaobis da exla meTqi, Sen sasimamroseg is ki ar gonia, ro prostoSen ar evasebi, gonia ro wagebulSi rCeba.saidan momivida egeTi sityvebi,magdenis Wkua maSin ar mqonda. prosto,dabrecili ro ityvis xolme, futbolsro Sexedavs da es TamaSi nanaxi maqo,egre momivida. xo ari, futbols rouyureb da xvdebi, ra duxis TamaSia.vafSe yvelafers xedav. ari egeTiTamaSebi. da egre iasnaT davinaxe yvelaferi.vafSe, pirveli iyo Cem cxovrebaSi.meTqi, ginda Seni Zmakacebi dar-Cen da me wagiyvan, ginda vafSe gamovixuroTkarebi da ro movlen, eg yvelasjobia, sasporo aravisTan eqnebaTTqo.karoCeo, qemero, wavideTo. egrevemiTxra.da mec davartyi mxarze xeli da patarZaligavaRviZoTTqo, daviZaxe.airbina da maleve Camovida, naTia Camovao.sanam Camovida, ori Wiqa davlieTezoSi da ucbaT gamxsna, magari saxliskaxuri iyo da meTqi, Zmebo, ukeTesaTro gamovides es saqme, me davrCebiaqaTqo. vafSe, age, ezos karebTan damtoveTTqo,Sofers kide gauSvebTqo.raTao, gagiJden. meTqi, eg me vici.egeTi rame warmovidgine, ro biZa-Cemi modis da me vxvdebi da magraT momewona.raTao, to, ar moundaT. wavideT,saxSi gavagZelebT qeifso, nugzara meuneba.da iq gausvi Sutka, meTqi, Zmao,Sen Tu exla qeifisTvis gcxela, maSincoli ar gdomebia da davai, age, davsvaT,gauSvaT da viqeifoT dilamde. magraicines. ukve Sutkis ponti iyo CvenSoris. Tan kide, meTqi, nasvamebi xarTda rulze texavs da yvela kide am manqanaSiver CaveteviT.xoda meTqi, ara, prosto, damtoveT.raRa ari. saxli daketeT da ezosTandavjdebi, male mova. sigareti maq, age,rva Reri, da vsio. Tqven gzaSi iyidiT.maicao, es maspinZeli romelic iyo,meraba, maicao, ra WiSkarTan, Cemi saxliaesao. mec davrCebio. vicodi, egrero ityoda, mag uCotiT ro ambof, roimedi gaqs, ar migatoveben. goTvernulaTki ara.xoda, meTqi, nugo, ra iyo, Senc xoar ginda kai Sarafi, xo ar darCebi Sencda viciniT da Camovida naTia. karoCe,raebi maq cxovrebaSi danaxuli da Sem-Cneuli. exla ar minda magis moyola. arari iseTi, kacebis sabazro. prosto,vafSe sikvdilamde gaxsovs egeTi danaxulebi.da meTqi droze gogo, xumrobispontSi. magra texavda. ar Seilebaqals ro loginSi daadge. prosto arprozagagrZeleba Semdeg nomerSi9Seileba. qals ki ara gogos. nitoa magari.meTqi, iseTi, ra vzroslur-biZaSviluri,TavSi wamortyma, rame, droze,droze da meTqi, modi egre vqnaT maSin,ro age cotiCa da Sen Tu marTla dar-Cebi, manqana Cven aq davitovoT da amaTcotiCa waiyvans.da xaraSoo.meTqi, gamovedi da, cotiC, mapatie,verc gaWame, verc dagalevie, egre erTisaaTi quCaSi dagayene. Soferi eg ario,meuneba. mTavaria, vipoveTo da meTqi,ai, amaT Caiyvan ra, oTxni arian. es ariCemi mamidaSvili meTqi, es gogo. xoda,eseni jdebian da meTqi, ar minda, roamaT davanaxo, fuls ro vaZlev da meTqi,cotiCa Zia, aqeT mnaxe da ro gadmovidada meTqi, ai, esa, sibneleSi gamoviyvaneda bodiSi da Tu metia saWiro,meTqi, egec maq da maicao, me movkvde,ro patarZlis saqmeSi fuli aviRoo. damotrialda. meTqi, ra movkvde, kaco.maicao, ra da egreve mitrialda dadajda, miiketa karebi.xoda, esenic jdebian ukan da CaisvesSuaSi naTia da vsio, karoCe, vistumrebTda meuneba es meraba, exla davjdeTwynaraT, SeuberoTo, ici, ramdenilitra Rvino maqo? oriaTasio da viciniTda ucbaT naTiam, moica, moicao,gadamsviTo, xo SuaSi uziT da gaaResiseve da gadmoxta eg Txa. sumTlianaTTxa ver iyo im wuTas, ver moZraobdakargaT, xo azze xar, risi Tqma minda,saxeze etyoboda da gadmoxta maincTxasaviT da Camomekida kiserze da tirisda meuneba, qemera, Se viro, saidanmoxvedio. eg moferebaa magisi CemnairebTan.exla ro kiTxo, rodiso. ar uyvarsgaxsenebebi. vis uyvars. mec ar vaxsenef.prosto, xandaxan, ro vnaxav, wamovartyamxolme da vetyvi, rogor iyoTqo.meti araferi da meuneba, arafericar iyoo. eg ari, Zlivas CavsviT manqanaSida veunebi, qorwilSi SevxvdebiT.da daZra cotiCam.meraba kide meuneba, qemer, Cven saqmegvaqo da SevediT.magra vZmakacobdi merabasTan mere.exlac veRara vnaxulof, mara, rocavnaxulof, magraT siyvaruliT.amas winaze restoranSi Semxvda, sufrazeiyo ra, iqeT, didi sufra iyo,balkonSi da me kide vin wamaTrevda,dabrecils xo uyvars restornebi daerTi saaTi gadmogvijda, mec miveli dadavloce isini. karoCe, SemovediT ezo-Si, doqi aviReT da, davai, maranSio,merabam da davlioT da movifiqroTrameebio.meTqi, mainc izmena amekida, ojaxSixo kargaTaa nugosTan yvelaferi, iqacxo ar ari problemao.karoCe arao, magas ar izamen, roojaxidan gaatanono. nugos magas ojaxiar uzamso, varianti ar ario. meTqi, mecegre vifiqre, mamamisi ro vnaxe.mamamisi naxeo?CemTan iyo ojaxSiTqo.moyevi, rao.meTqi, daasxi, kaxelo.


10 narkvevi literaturuli gazeTi 28 maisi - 10 ivnisi 2010mTeli naxevari saukunisganmavlobaSi robaqiZis saxeliZirfesvianad iyo amoglejiliqarTuli literaturisa da xelovnebisistoriidan. biblioTekebSiar iyo araTu robaqiZis wignebi,ar iyo Jurnal-gazeTebis isnomrebic ki, sadac misi raime nawarmoebiiyo dabeWdili. is Jurnal-gazeTebicki amoeRoT, sadacmisi gvari Tundac CamoTvlaSiiyo naxsenebi. Tu sadmeSemTxveviT an specialuri nebar-TviT esa Tu is Zveli JurnalixelSi CagivardebodaT, robaqi-Zis gvari ise saguldagulod iyogadaSlili, rogorc lavrenti beriasi.iSviaTi gamonaklisi mxolodsaojaxo biblioTekaSi iyomosalodneli.guSindeli dResaviT maxsovsCemi SiSnarevi sixaruli, roca mamaCemiswignebSi sruliad Sem-TxveviT dafleTili `Cangi~ aRmovaCine.es iyo meore tomi mixeilgaCeCilaZis mier SedgeniliqarTuli mwerlobis krebulisa.am krebulSi robaqiZis sami leqsiiyo gamoqveynebuli da racmTavaria, iqve iyo dabeWdili misierTi bewo portreti – standartulisafosto markis odena,magram masze aRbeWdili saxe Tavisimkacri gamometyvelebiT dadabali, TeTri SlapiT ise gansxvavdebodasxvaTa saxeebisagan,rom fotoc TiTqos yvela danarCenzedidi Canda. maSin ukvewakiTxuli mqonda `gvelis perangic~,`qarTuli geniac~ da rudolfkarmanic, robaqiZis leqsebiki pirvelad wavikiTxe da misiportretic pirvelad vnaxe.roca mogvianebiT `Cangis~ esnomeri biblioTekaSi movikiTxe,ki gamomitanes, magram sworedrobaqiZiani gverdebi amoxeuliiyo!ra Sroma gaswies mainc imwlebSi (aTwleulebSi!) biblio-TekaTa TanamSromlebma! maT romTavianTi dro da energia am avisaqmisTvis ar SeewiraT, qarTuliperiodikis analitikuri bibliografiaalbaT 1904 welze argaiyineboda da sxvac bevri sasikeToram gakeTdeboda am dargSi.biblioTekebisa da siZveleTsacavebismTeli adamianuri resursigrigolrobaqiZiani, petreqav-TaraZiani, lavrentiberiiani, Tusxva akrZalulsaxeliani Jurnal-gazeTebisada wignebis Zieba-ganadgureba-gadaxazva-gadamalvasxmardeboda. ar vici,dRemde vinmes am kuTxiT Tu daiohanboieri (1872-1959) georg bone (1859-1945) olaf buli (1883-1933) ivan bunini (1870-1953)manuel galvesi (1882-1962) jon golsuorsi (1867-1933) bertel gripenbergi (1878-1947) hans driSi (1867-1941)paata nacvliSviliunaxavs da gauanalizebia saxelebismimoqcevidan amoRebis problema.raRa wignebis dawva faSisturgermaniaSi da raRa saxelebis amo-Reba bolSevikur sabWoeTSi!sabWoTa totalitarizmi TavisuxeS cels saqarTveloSi maincgansakuTrebuli sisastikiTiqnevda.`sabWoTa saqarTveloSi me`ar~ maxseneben. Tu `ver~ maxseneben,– wuxda grigol robaqiZe,– RmerTi, rjuli! me aravis ve-Zalebi, maxsenos mainca-da-mainc.vinc me micnobs, umalve daijerebsamas. ver gamigia mxoloderTi ram: ruseTSi ivan buninisnawerebs aTiaTasobiT aqveyneben– saqarTveloSi grigolrobaqiZis saxelis xsenebasacgaurbian. davijero, buniniCemze ufro naklebi `anti~ iyo?!(`anti~ – ar unda amas ganmarteba.)aq SesaZloa vinmem Tqvas:`bunini buninia~ da... `Winkam~wamoyos Tavi (es jiSi kacunaTaalbaT jer kidev ar gadaSenebula).~50-ian wlebSi, roca stalinissaxelsac lamis igive bedi ewia,rac beriasas, roca `xalxTa beladis~totaluri gangvirgvinebadaiwyo, wignebisa da JurnalgazeTebisiseTi masStabiT ganadgurebada gadamalva aRarc ucdiaT.jer erTi, maSin TiTqmisyvelafris ganagureba da gadamalvamouwevdaT da meorec –aseT SemTxvevaSi stalins leninicTan mihyveboda.garda amisa, dro iyo sxva: stalinissaxelis miCqmalva-miCuma-Tebas, yvelasTvis moulodneladmis dros miCqmalul-miCuma-Tebul saxelTa reabilitaciamohyva. ase dabrundnen stalinissikvdilis Semdeg qarTul literaturaSimixeil javaxiSvili, paoloiaSvili, tician tabiZe...Tumca arcerTi maTgani cocxaliaRar iyo.grigol robaqiZe ki iyo cocxali– man SeZlo Tavis gadarCena,magram reabilitacia mis saxelsar Sexebia. arc maSin da arc aTi,oci Tu ocdaaTi wlis Semdeg.sicocxlis miwuruls grigolrobaqiZe Tavad Seecada gabrZolebasTavisi saxelis dabrunebisaTvis.1962 wlis aprilSi igiwerils wers irakli abaSiZes –`pirvel mdivans saqarTvelosgrigol robaqiZe –sabWoTa mwerlebis kavSirisa~.zemoT citirebuli fragmentiswored im werilidanaa. ai, misigagrZelebac:`axla movisminoT gulvebuliWinkis pasuxi kiTxvaze: ratombunini ruseTSi `ise~ da robaqiZesaqarTveloSi `ase~? mesmismisi sityva didrajuli: `bunini,batono, buninia da...~ aq pauzasuSvebs: icis, ufro metyvelia.vxedav: marcxena warbi odnavSeukumSavs – es ironiisaTvis.Winkis buneba rom vici,vxvdebi myisve: rom bunini masise ainteresebs, rogorc `Sar-Sandeli Tovli~. buniniT masmxolod es surs: me `wamkras~.garna Cemi `wakvra~ arc ise adviliada ai, ratom. (saWiroaqvemore gauwyoT Tqven da yvelaTqven Tanamokalmeebs.) 1933wels bunins argunes nobelisjildo, sakuTriv wignisaTvis`Jizn arsenieva~. es wigni gada-Targmnes germanulad – gamovidasxva saxeliT. axla movnaxoTkvireuli "Die Woche", rveuli:1934, ivnisis 4. pirvel gverdzewavikiTxavT recenzias xsenebulwignze buninisa, saca SemdegianaTqvami: `rom ar vicodeT,rom avtori laureatia nobelis,gawbileba Cveni molodinisnaklebi iqneboda. is, vincSesZlebda maradi ruseTis gadmocemas,aris avtori romanisa"Die germordete Seele": grigol robaqiZe.sityva sityviT. davtovoTganze, marTalia Tu ara recenzentisazri. miT ufro, rom:erTi, Cemi Semoqmedeba sruliadsxvaa, vidre buninisa, romelsacme, ra Tqma unda, didad vafaseb;meore: `maradi ruseTi~Cemi Temaa araa: (avtors albaTrusi vegone, raic sxvaTa Soris,miudgomlobas missa aZlierebs.)davtovoT ganze, marTalia Tuara recenzentis azri da CveniyuradReba mxolod-da-mxolodfaqtze SevaCeroT, faqtze ase-Ti azris gamoTqmisa, gakvirvebiT.ra didi STabeWdileba undamoexdina Cems romans recenzentze,rom mas, romans, misssjaSi nobelis premiiT dagvirgvinebuliwigni ase daeCrdila?!(vxedav: molandebuli `Winka~,kudamoZuebuli, gaparviTgvecleba.)~robaqiZes ivan buninTan ZveliangariSebi hqonda. rogorcCans, vera da ver moenelebina misidajildoeba nobelis premiiT.qarTul saliteraturo damoliteraturo wreebSi araer-Txel momismenia robaqiZis nobelispremiaze wardgenis ambavi,rac arsad araviTari wyaroTi ariyo dadasturebuli. ambobdnen,rom TiTqos robaqiZe swored buninTandamarcxda sanobelo paeqrobaSi1933 wels. saamiso sabuTiki arsad Canda. robaqiZis Semoqmedebismkvlevarebi fiqrobdnenda fiqroben, rom hitler-Tan da rozenbergTan megobrobisaar iyos, es yvelaferi miTia,radgan grigol robaqiZe TavisibunebiT ar iyo iseTi adamiani, nobelispremiaze waredginaT dasadme siamayiT da TavmowonebiTar exsenebina es ambavi. raime sarwmunoinformacia ar aRmoCndaarc kaxmeg kudavas – cnobil gamomcemels,nobelis premiislaureatTa popularuli sagamomcemloseriis damfuZnebels,nobelis premiebis istoriissaukeTeso mcodnes.Tu ar vcdebi, nobelis premiasrobaqiZe sul orador werilSiaxsenebs da irakli abaSiZisadmimiwerili werili erTi imaTgania.Tu odesme unda eTqvaTavisi nominantobis ambavi, sworedam werilSi unda eTqva. aseTSemTxvevaSi xom misi argumentaciacufro wonadi gaxdeboda. magrammas araferi uTqvams. arc amwerilSi da arc meoreSi, sadac esambavi ufro lokaluri funqciiT,magram aranakleb zustad dalogikurad Cajdeboda.saliteraturo da moliteraturowreebi ki ise Sevidnen eSxSi,rom mwerlobis kuluarebs,samzareuloebsa Tu internetforumebsaRar dasjerdnen daager axlaxan, 2010 wlis martSierTi soliduri Jurnali grigolrobaqiZis `musolinis~ qarTuligamocemis gamo werda:`wels gamomcemloba `inteleqtma~grigol robaqiZis `musolini~gamosca. wignma, romelicgermanul enaze daiwera, Tavisdroze didi miTqma-moTqma davnebaTaRelva gamoiwvia. es ariyo mxolod biografiuli narkvevi,aramed `arsis xati~, pirovnebissulier samyaroSi wvdomiscda, siRrmiseuli Sefaseba. mkiTxvelisTviskarga xans ucnobiiyo grigol robaqiZis, rbiladrom vTqvaT, erTgvari simpatiebifaSisturi reJimisadmi. masveekuTvnis Tavis droze milionobiTtiraJiT dastambuli wignihitlerze, romelic saqarTveloSicki gamoica ramdenime wliswinaT. mwerali jer sabWoTa kav-SirSi, mogvianebiT ki evropaSidagmes, rogorc umanizmisa da moralurifaseulobebis uarmyofeli.amave mizeziT nobelis premiiskomitetma uari ganacxadagrigol robaqiZis kandidaturisganxilvaze~.ai, Turme rogor yofila saqme!nobelis premiis komitets uariganucxadebia robaqiZis kandidaturisganxilvaze!humanizmisa da moraluri faseulobebisuaryofis gamo, rachitlersa da musolinize dawerilmis wignebSi SeumCneviaT.moralur faseulobebze dafaSisturi reJimisadmi simpatiebzesxvagan da sxva dros, aq kinobelis premiis da misi komitetisavTqvaT:da saerTod: iyo Tu ara robaqiZenobelis premiis nominanti?is Jurnali gvimtkicebs, wardgeniliki iyo, magram nobeliskomitetma uari ganacxada misikandidaturis ganxilvazeo.specialistebs nobelis premiazerobaqiZis nominantobaSieWvi SeaqvT da igi faqtoidadmiaCniaT.Tavad robaqiZe ki amis Sesaxebarsad arafers ambobs.didxans arafers ambobda arcnobelis premiebis komiteti dayvelaferi literaturuli mi-Tologiis Tu Woris sferoSirCeboda, sanam nobelis komitetmaTavisi pirveli 50 wlis istoriaetapobrivad ar ganaarqiva dadafaruli informacia sajaro argaxada.2009 wlis 5 oqtombridan, manamdesaidumlo informaciis morigidozis gansaidumloebis Semdeg,CvenTvis danamdvilebiT gairkvaSemdegi:Tumca grigol robaqiZe amisSesaxeb arsad arafers ambobs dadRemde arc sxva raime sarwmunocnoba mogvepoveboda, qarTvelimwerali marTla warudgeniaTnobelis premiaze!es momxdara 1932 wels, manamde,sanam germaniis xelisuflebissaTaveSi hitleri movidoda


28 maisi - 10 ivnisi 2010literaturuli gazeTinarkvevi11olav duuni (1876-1939)persival elgudi (1863-1941)paul ernsti (1866-1933) pol valeri (1871-1945) anton vildgansi (1881-1932)iohanes ienseni (1873-1950) iohanes iorgenseni (1866-1956) rudolf kasneri (1873-1959) dmitri mereJkovski (1870-1953) franCesko orestano (1873-1945)nobelis premiis pirveli qarTveli nominantida sanam grigol robaqiZe hitlersada musolinize Tavis imskandalurad cnobil wignebs dawerda.es periodi robaqiZis popularobispikia germaniaSi, rac kargadaris gamoxatuli germanulJurnalSi `exo der cait~, sadac1933 wels ibeWdeba lev nasimbaumiswerili saTauriT `grigolrobaqiZe – erTi namdvili poeti~:`wesi araa, geniosad gamocxadebuliiqnas mwerali, romlisSemoqmedeba mxolod ori nawarmoebiTaris cnobili germanelimkiTxvelisaTvis. grigol robaqiZisSemTxvevaSi es gamonaklisidasaSvebia... robaqiZis saxelidRes simbolod aris gadaqceuli:igi aris simbolo gamoRviZebuliaRmosavluri mwerlobisa, romelicukve Semdgaria gzaze, romelmacmas msoflio literaturaSikvlav unda moupovos Sesaferisiadgili... mwerlis misiaxom swored es aris, Tavisi SemoqmedebiTSeZlos gaxdes didimsoflio kulturis nawili, romaRdges pirvelqmnili harmoniasamyaros mTlianobisa... amas er-Teulebi axerxeben da es SeZlorobaqiZem, radgan, robaqiZe ostatiaSemoqmedebis uRrmesi saidumloebisa:igi aris mogvi sityvisa~.grigol robaqiZe nobelispremiaze warudgenia berlinisuniversitetis profesors, evropaSicnobil orientalistsa dapoliglots, qarTvelologsa daslavists, germanelTaTvis qar-Tuli enis saxelmZRvanelosa dapirveli qarTul-germanulileqsikonis avtors, robaqiZisgermanul enaze mTargmnels rixardmekelains.robaqiZe da mekelaini zustadTanatolebi iyvnen – oriveni1880 wlis Semodgomaze dabadebulan.isini jer kidev aTianiwlebidan damegobrdnen, rocarobaqiZe germaniaSi swavlobda.mekelainma `gvelis perangi~ manamdeTargmna, sanam robaqiZe sabWoTakavSirs datovebda da germaniasSeafarebda Tavs.pirveli msoflio omis periodSirixard mekelaini giorgi kereseliZesTanda mixako wereTelTanerTad `qarTulgazeTs~ uSvebda qarTveli tyveebisaTvis.1922 wels mas rusTavelissazogadoeba dauarsebia berlinSi.sxvaTa Soris, SeumowmebeliinformaciiT, mekelaini konstantinegamsaxurdias naTlimamayofila – qarTvel mweralsTavis droze, albaT germaniaSiswavlis periodSi, misi Svili mounaTlavs.robaqiZesTan erTad ki im weliwadsnobelis premiaze ivanbuninic yofila wardgenili.robaqiZisa da buninis garda,1932 wels nobelis premiazekidev 26 mwerali warudgeniaT.ai, maTi nusxa, qarTuli anbanisrigze gawyobili: norvegieli iohanboieri, germaneli georgbone, norvegieli olaf buli,rusi ivan bunini, argentinelimanuel galvesi, ingliseli jongolsuorsi, fineli bertel gripenbergi,germaneli hans driSi,norvegieli olaf duuni, ingliselipersival jorj ilgudi,germaneli paul ernsti, frangipol valeri, avstrieli antonvildgansi, danielebi iohanesienseni da iohanes iorgenseni,avstrieli rudolf kasneri,rusi dmitri mereJkovski, italielifranCesko orestano, ber-Zeni kostis palamasi, espaneliramon menendes pidali, qarTveligrigol robaqiZe, amerikeliedvin robinsoni, espaneli konCaespina de la serna, fineli franssilanpiaia, amerikeli epton sinkleri,ingliseli herbert uelsi,rusi ivan Smeliovi da Cexi karelCapeki.robaqiZis qarTveloba da buninisrusoba nobelis komitetismasalebSi miTiTebuli ar yofila.maT dokumentebSi erTic sabWoTakavSirs warmoadgens dameorec, iseve rogorc kidev orirusi: mereJkovski da Smeliovi.ise, erTgvari kuriozia: oTxivemwerali, romelic nobelispremiis nominantTa siaSi sabWo-Ta kavSiris warmomadgenlad figurirebs,emigrantia da im periodissabWoTa kavSirSi maT saxelebstabu adevs. arcerTi maTganikandidatura ar iyo arTuwarmodgenili, Tundac mxardaWerilisabWoTa kavSiris mier.rogor ar gagaxsendeba aq sityvebiliteraturis dargSi nobeliskomitetis Tavmjdomarisanders esterlingis 1947 wlismoxsenebidan SvedeTis akademiissaerTo sxdomaze boris pasternakiskandidaturis Sesaxeb:...`da ra Tqma unda, sasurveliiqneboda, rom nominacia mwerlisqveynidan modiodes~...rogori moulodnelic arunda iyos, 1932 wlis nominantTa28-kacian nusxaSi yvelaze metiswored sabWoTa kavSiris warmomadgenelia– 4; Semdeg modian:norvegia, germania da inglisi –3-3; fineTi, avstria, dania, espaneTida aSS – 2-2; argentina, safrangeTi,italia, saberZneTi daCexeTi – TiTo warmomadgeneli.14 qveynis 28 warmomadgenlidan27 damarcxda, Tumca nobeliskomiteti am termins – `damarcxeba~– ar cnobs, radgan nobelispremiebis miniWeba ar arisSejibrebis an konkursis Sedegi.ase rom, ufro zusti iqneba, Tuvityvi, rom 28 nominantidan 27upremiod darCa.ganxilviT ki xuTkacian komitetsyvela kandidatura ganuxilavs,maT Soris – robaqiZisac.im wlebSi literaturis dargSinobelis komitetis wamyvani figurebiiyvnen Svedi mwerlebi perhalstriomi da anders esterlingi.komitets halstriomiTavmjdomareobda. igi nobelispremiebis daarsebis pirveli dRidaniyo am komitetis wevri, Tavjdomaredki 1922 wels airCies.1901-1950 wlebSi am komitetismier dawerili 800-mde daskvnidan300-ze meti swored halstriomsekuTvnis. meoTxedi saukunisSemdeg halstrioms Tavmjdomarispostze esterlingi Secvlisda isic Tavis mxriv kidevmeoTxedi saukunis ganmavlobaSiiqneba komitetis Tavkaci.dRes ganarqivebul-gansaidumloebulimasalebis monacem-Ta bazaSi ar Cans, 1932 wels viszevin dawera daskvna, an ra iyo naTqvamiim daskvnebSi, magram faqtia,rom 28-dan 27 nominanti upremioddarCa.xolo nobelis premia jongolsuorsis ergo `forsaitebissagisaTvis~. ufro zustad –`Txrobis miseuli gamorCeulixelovnebisaTvis, ramac umaRlesformebs miaRwia forsaitebissagaSi~.upremiod darCenilTagan samimogvianebiT miiRebs nobelispremias: bunini 1933-Si, silanpiaia1939-Si da ienseni 1944-Si.ukve nobelis premiis laureatisuflebiT, 1938-1950 wlebSibunini eqvsjer daasaxelebsTavis kandidats da es kandidatiaseve emigranti, nicaSi buninismezobeli mark aldanovi iqneba.golsuorsis, silanpiaiasa daiensens am uflebiT ar usargebliaT.rogorc nobelis komitetisoficialuri saitidan vgebulobT,Zalze axlos yofila laureatobasTanpol valeri: igiTurme swored im weliwads gardacvlila,roca komiteti misikandidaturisken ixreboda. polvaleri erTgvari rekordsmeniapremiaze wardgenis TvalsazrisiT– 1930-1945 wlebSi igi12-jer moxvda nominantTa Sorisda am maCvenebliT mxolod espanelanxel guimera i xorxesCamorCeba, romelic 1907-1923wlebSi 17-jer uSedegod iyowardgenili nobelze.1932 wels upremiod darCenilTaganpol valeris garda sxvawlebSi xSirad iyvnen nominant-Ta Soris ienseni, salanpiaia,mereJkovski, gripenbergi, duuni,palamasi da pidali.amaTgan yvelaze `Zveli~nominanti – rusuli simbolizmisfuZemdebeli dmitri mereJkovski1914 wlidan `cdilobda~premiis mopovebas, xolo espaneTissamefo akademiis prezidenti,filologi da istorikosiramon menendes pidali yvelazemetxans – 1950 wlamde SemorCebanominantTa sias.saerTod, 1932 wlis nominantebi,robaqiZis, elgudisa daorestanos garda, romlebic mxolodTiTojer iyvnen wardgenilipremiaze, 2-jer, 3-jer, 4-jer,5-jer, 6-jer, 7-jer, 8-jer, 10-jer, 12-jer, 13-jer, 14-jer da 18-jerac ki gvxvdebian nominantTasiebSi. sami maT Soris gansakuTrebiTgamorCeulia: germanelifilosofosi da biologi,klonirebis pioneri hans driSi1932 wels literaturis dargSiiyo wardgenili premiaze, 1928 da1930 wlebSi ki – igi rogorc literaturis,ise mSvidobis dargSiwaradgines nobelze. danielmapoetma iohanes iensenma 1925 wlidanmoyolebuli mxolod oriweliwadi gamotova, rom nominantTaSoris ar yofiliyo, sanam1944-Si laureati ar gaxda. xolorusi dmitri mereJkovski 1914wlidan 1937 wlamde – mTelimeoTxedi saukunis ganmavloba-Si uSedegod figurirebda nominantTasiebSi.ienseni 18-jer iyo nominant-Ta nusxaSi, palamasi – 14-jer,duuni – 13-jer, pol valeri (zemoTukve iTqva) – 12-jer, gripenbergi,mereJkovski da silanpiaia– 10-10-jer.saerTod, pirvelsave cdazenobelis premiis miReba iSviaTadxdeba. premiis sadReisod cnobiliistoriis manZilze aseTi rammxolod aTjer moxda da aqedanxuTi SemTxveva pirvel 13 weliwadzemodis.pol valeri, ienseni, silanpiaia,bone, galvesi, gripenbergi,duuni, palamasi, sinkleri dakarel Capeki 1933 welsac iqnebiannominantTa Soris, roca premiasbunini miiRebs Tavis mexuTecdaze, robaqiZe ki im weliwadsnominanti aRar iqneba.ase rom, bunins robaqiZis-Tvis ar ujobnia sanobelo mara-TonSi. isini oriveni golsuorsisTan`damarcxdnen~. rogor dara angariSiT amis Sesaxeb nobeliskomiteti, informaciis ra-Rac nawilis gansaidumloebis miuxedavad,dRemde dums da arcarasodes ityvis rames – komitetissxdomaTa oqmebi da sxva Canawerebi,wesdebiT Tu erTxel dasamudamod damkvidrebuli tradiciiT,gadawyvetilebis miRebisTanavenadgurdeba, xolo komitetiswevrebs akrZaluli aqvTraime komentaris gakeTeba ganxilvisperipetiebis Sesaxeb.verc imas gavigebT odesme, SediodaTu ara an robaqiZe an buninikandidatTa finalur xu-TeulSi, an Tu iyo romelime maTganisgvari winaswar SerCeul 15-20-kacian Sort-listSi.saerTod, ucnobia, arsebobdaTu ara Sort-listi 1932 wels daTu arsebobda, vin Sedioda masSipersonalurad, is ki faqtia, romqarTveli mwerlis upremioddarCenaSi arc hitleri eria, arcmusolini da arc Tavad robaqiZispolitikuri, ideologiuri TuesTetikuri simpaTia-antipaTiebi.sanobelo maraTonSi monawileobaTavisTavad ukve gamarjvebaa.nobelis premia ar Rirsebiabevr did, Zalian-Zalian didmweralsa Tu poets, magaliTadiseTebs, rogorebic arian, vTqdasasrulime-12 gverdze


12 narkvevi literaturuli gazeTi 28 maisi - 10 ivnisi 2010kostis palamasi (1859-1943)ramon pidali (1869-1968)grigol robaqiZe (1880-1962) edvin robinsoni (1869-1935) konCa espina de la serna (1877-1955)frans silanpiaia (1888-1964) epton sinkleri (1878-1968) herbert uelsi (1866-1946) ivan Smeliovi (1875-1950) karel Capeki (1890-1938)vaT, lev tolstoi, apolineri,joisi, rilke, kafka, lorka,borxesi an Tundac igive polvaleri...asea Tu ise, amieridan ukveoficialurad dadasturebulifaqtia, rom grigol robaqiZearis pirveli qarTveli, vinc nobelispremiis nominantTa Sorismoxvda.Tumca literaturis dargSinobelis premia mwerals mTelimanamdeli SemoqmedebisaTviseniWeba, cxra mwerali erTikonkretuli nawarmoebisaTvisdajildovda. swored ase moxda1932 welsac, golsuorsis SemTxvevaSi.danamdvilebiT dResZneli saTqmelia, robaqiZis ker-Zod romeli nawarmoebi iyo wardgenilipremiaze: `Caklulisuli~, `megi – qarTveli qaliSvili~Tu `gvelis perangi~.pirveli germanulad daiwera da1933 wels gamoica; meore rusuladaris dawerili, rixard mekelainmaTargmna da 1932 welsdaibeWda; mesame ki, qarTuladdawerili da aseve rixard mekelainismier Targmnili, 1928wels gamoica ienaSi Stefancvaigis winasityvaobiT. sanobelodkandidatis wardgenis ukanasknelivada 31 ianvaria. aramgonia, magram Tu SesaZlebelia,rom premiaze daustambavi wigniiyos wardgenili, `Caklulisuli~ robaqiZis saukeTeso romania,Tanac antibolSevikuri dasanobeledac yvelaze uprianiswored misi wardgena iqneboda.SesaZlebelia, premiaze `megi~iyo wardgenili, romelic 1932wels ki gamoica, magram wardgenisvadidan gamomdinare, `Caklulisulis~ `Tu~ amasac exeba. yvelazedidi albaTobiT ki premiaze`gvelis perangi~ unda waredginaT,romelic im droisaTvisukve sakmaod popularuli iyogermaniis da saerTod evropisliteraturul wreebSi. arc isvariantia gamoricxuli, romrobaqiZis wardginebisas misi arcerTi konkretuli nawarmoebi ariyo gamoyofili, nobelis komitetiswevrebi winaswar SerCeulkandidatTa nawarmoebebs mxolodivnis-agvistoSi kiTxuloben.samwuxarod, dRes amis dazustebaSeuZlebelia, radgan premiebisganarqivebul masalebSies informacia ar aris da savaraudoa,rom arc arasodes iqneba.nobelis komitetis masalebisganarqiveba ki grZeldeba. komitetisoficialur saitze(http//nobelprize.org) masalebi sxvadasxvadargSi sxvadasxva donezeagansaidumloebuli da sistematizebuli.monacemTa srulyofilibaza nominantTa SesaxebjerjerobiT mxolod mSvidobisdargSi (1901-1955) da medicinafiziologiaSia(1901-1951) warmodgenili.sxvaTa Soris, ganarqivebulmonacemTa bazaSi nominantTa Sorisver moviZie qarTveli mecnierivasil varazaSvili, Tumcaaqamde sxvadasxva publikaciiTTiTqmis ueWvelad vicodiT, romigi 1939 wlis premiaze unda waredginaTmedicinasa da fiziologiaSi.rogorc Cans, mas wardgenamdeaTqmevines uari.`samagierod~ nominantTa gamoqveynebulnusxaSi SetaniliarobaqiZis erT-erTi nawarmoebis– `Cakluli sulis~ – gmiri, rudolfkarmanis sityvebiT romvTqvaT, „misi Tanamemamule daantipodi“ ioseb stalini. igi orjerwarudgeniaT nobelis premiaze– 1945 da 1948 wlebSi. pirveladstalini nobelis komitetisyofilma wevrma, norvegiis sagareosaqmeTa yofilma ministrmaaldvan kotma waradgina Svid sxvakandidatTan erTad (kordelhali, franklin ruzvelti, uinstonCerCili, entoni ideni, maqsimlitvinovi, edvard beneSi daian smatsi), meored ki – praRiskarlosis universitetis profesormavladislav riegerma. 1945wels premia amerikis SeerTebuliStatebis yofilma saxelmwifomdivanma kordel halma miiRogaerTianebuli erebis organizaciisSeqmnaSi Setanili wvlilisaTvis,1948-Si ki nobelis mSvidobispremia aravis miniWebia.Tumca stalini sxva Temaa.rac SeexebaT Cvens Tanamedroveebs,albaT ramdenime aTwleulisSemdeg, roca nobelis premiebiskomiteti dRevandel informaciasacganasaidumloebs daqarTuli nobelistikac axal safexurzeava, Cveni STamomavlebidanamdvilebiT Seityoben,ramdenjer iyvnen an ramdenjeriqnebian wardgenili nobelispremiaze eduard SevardnaZe, Wabuaamirejibi, oTar WilaZe, besikxaranauli, gia dvali da sxvaqarTveli politikosebi, mwerlebiTu mecnierebi. vinZlo amasobaSiqarTvelTa gvarebi ukvenobeliantTa siaSic moxvdes.magram ramdeni qarTveli nobeliantida nominantic ar undaSeematos am prestiJuli jildoslaureatTa rigebs, grigol robaqiZemudam pirveli qarTveliiqneba, vinc nobelis premiaze waradgines.dazustebiT marTla ZalianZneli saTqmelia, ratom arsadaraferi aqvs Tavad robaqiZesamis Sesaxeb naTqvami. man kargadicoda sakuTari Semoqmedebisfasi, iqneb – gadaWarbebiTac. mis-Tvis ar iyo uCveulo Tavisi warmatebebiTTavis mowoneba da siamaye,mas uyvarda Tavis gamoCenada arcTu iSviaTad Tavis qebacda trabaxic. rogorc Cans, nobeliskomitetis gasaidumloebuliinformacia bolomde misTvisacsaidumlod darCa. Tavidanmegona, rom mas Tavisi nominantobisambavi rixard mekelainisganmainc unda scodnoda, magramroca kidev erTxel Cavixde mekelainismier qarTvelTaTvisSedgenil `germanuli enis saxelmZRvanelos~,davrwmundi, romgermaneli qarTvelologi sulacar unda yofiliyo dainteresebuliTavisi wardginebisgaxmaurebaSi. saqme is aris, romswored im wlebSi, roca rixardmekelainma robaqiZe nobelispremiaze waradgina, igi mWidrodTanamSromlobda sabWoTa saqar-Tvelos mTavrobasTan, rasacadasturebs orenovani warweramisi saxelmZRvanelos pirvelsavegverdze:rixard mekelaini (1880-1947)`am wignis warmoSoba ekuTvnissaqarTvelos sabWoTa respublikissaxalxo ganaTlebis komisariatis,saqarTvelos ucxoeTTankulturuli kavSiris seqciis aRmosavleTevropis Sesaswavl sazogadoebisiniciativas~.mekelainis am sityvebis Semdegsakvirveli is ki ar aris, ratomar gaumxila man robaqiZes nobelispremiaze misi wardgenis ambavi,aramed saerTod rogor gamoiCinaaseTi Taosnoba. man xom sxvazekargad uwyoda, ra reaqcia SeiZlebodahqonoda am yvelaferzesabWoTa xelisuflebas. rogorcCans, man es nabiji Tavisi literaturuliTu adamianuri sindisiskarnaxiT, garkveuli riskisfasad gadadga da amadac araferiuTxra robaqiZes.saerTod, vfiqrob, rom Cvenjerovnad ar vicnobT da arvafasebT rixard mekelains,romelsac diaxac bevri aqvs gakeTebuliqarTuli saqmisaTvisevropaSi. Tumca mis Sesaxeb informaciaqarTul sabWoTa enciklopediaSicaris Setanili da1970 wels sara WiWinaZis broSuracgamoica, Cans, akrZaluli mwerlisnawarmoebebis Targmnisada popularizaciis gamo, mis saxelsacara iseTi mkacri, rogoricTavad robaqiZisas, magrammainc tabu edo. tabu da akrZalvamaSin genaxaT, robaqiZis nobelispremiaze wardgenis ambavirom gaxmaurebuliyo! SeiZlebaerTaderTi ara, magram erT-erTimizezi, ris gamoc mekelaini iseCavida saflavSi 1948 wels, rommis mier robaqiZis wardginebisambavi aravis gaumxila, esec iyo.robaqiZem ki, Tavis mxriv, TumcaWorad albaT gagebuli hqondaes ambavi, oficialuri ram damadasturebulisabuTis uqonlobisgamo nobelis premiaze misiwardgenis ambis gaxmaureba, TavisixasiaTis miuxedavad, ar indoma.arada, kargad uwyoda, rom nobelispremiis nominantobac kicotas ar niSnavs samwerlo reputaciisTvalsazrisiT. nikoskazanZakisze saubrisas, kerZowerilSic ki aki sagangebod usvamsxazs berZeni mwerlis nominantobas.`avtori gardaicvala1957 wels. iyo kandidati nobelispremiisa~, – swers igi 1962wlis agvistoSi emigrant qar-Tvel poets giorgi gamyreliZes,roca siamayiT uambobs kazanZakisisis-isaa gamosul axal wignze`toda-raba~, romelSic robaqiZeTavisi saxeliTa da gvariTaris moxseniebuli, – `romanSigamoyvanili var mec. or gverdzeaCemze sityva. saarako ambavi:`romanSi~ namdvili pirovnebada isic jer kidev cocxali!~rom scodnoda, gana aq maincar axsenebda Tavis nominantobas,sadac kazanZakisis nominantobiTlamis TviTon iwonebs Tavs? Tusxvis kandidatobas sagangebodaRniSnavs, Tavisas raRad damalavda?!.maSinac ki, roca irakli aba-SiZes werils wers da Tavisi saxelisreabilitacias cdilobs,msoflio literaturaSi Tavisiadgilis mosaniSnad, buninTan dapirispirebisgarda, mxolod imasambobs, rom erT-erT Sved literaturismcodnesmisi `Caklulisuli~ Tanamedrove msoflio literaturissam saukeTeso wignsSoris dausaxelebia:`uTvalav wignebSi sabWoeTzeCemi romani yvelasagan gamoirCeva.igi Seqmnilia `mesame napirze~– mdinares mesame napiricaqvs, uxilavi... ras warmoadgensTavis-Tavad `mesame napirze~dgoma – filosofiuriaxsna Sors wagviyvanda. sityvasaq ver movaTaveb, rom xsenebuliromanis `biografiiTgan~ er-Ti faqti ar moviyvano. omis winSvedurma Jurnalma UDIN anketagamarTa. literaturaTmcodneTunda daesaxelebiaT samiumniSvnelovanesi wigni Cvenidrois msoflio literaturaSi,dasabuTebiT arCevisa. am samSiiqmna moqceuli Cemi "Die GemordeteSeele" gamoCenili avtorismier: S. Neonder Nilson~.da romc scodnoda, romc yovelwuTs eZaxa, nobelis premiisnominanti viyavio, es veRarafersSecvlida mis cxovrebaSi.ltolvili mwerlis yvelamcdeloba mSobliur literaturaSidaebrunebina sakuTari saxeli,uSedegod dasrulda.amaSi mas verc nobelis premiisnominantoba daexmara.nobelnaxsenebi werilebisdaweridan ramdenime Tvis Semdegki, 1962 wlis 19 noembers grigolrobaqiZe gardaicvala.xolo mis saxels tabu mTelimeoTxedi saukunis Semdeg, 1987wels aexsna.mas mere grigol robaqiZisSemoqmedeba da misi biografiisucnobi epizodebi ase nabijnabijbrundeba saqarTveloSi.nobelis komitetis ganarqivebulidokumentacia ki gamowvlilviTSeswavlas moiTxovs.


28 maisi - 10 ivnisi 2010irma ratiani:literaturuli gazeTi`aucileblad momenatrebaiaponuri samyaro~ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis profesori;SoTa rusTavelis qarTuli literaturis institutis direqtori;mravali saerTaSoriso literaturaTmcodnobiTi sazogadoebis wevri, monografiebis, saxelmZRvaneloebisa da70-ze meti samecniero statiis avtori;avtori eseisturi wignisa `iaponuri dRiurebi~ (2000 w.) da mxatvruli Targmanisa komentarebiT `asi uZvelesiiaponuri leqsi~._ qalbatono irma, axlaxan israelSigamarTul literaturismcodneobissaerTaSoriso forum-Si monawileobdiT. sainteresoa, ratipis Tavyriloba iyo da, saerTod,rogori STabeWdilebebiT dabrundiT?_ diax, maisis pirvel kviraSi israelSi,arielis sauniversitetocentrSi gaimarTa saerTaSorisokonferencia `inteleqtualebi daterori: fataluri miziduloba(warsuli da awmyo, Teoriisa da istoriisaspeqtebi)~, romelzec miwveuliviyavi momxseneblis statusiT.konferencia interdisciplinurxasiaTs atarebda. masSi,literatorebis garda, CarTulniiyvnen politologebi, sociologebi,istorikosebi da, Sesabamisad,samecniero diskusiebic problema-Ta farTo speqtrs moicavda. es iyoZalian saintereso forumi, sadacsaSualeba momeca, Sevxvedrodikolegebs, gvesaubra literaturaTmcodneobisTanamedrove problemebze,qarTuli literaturaTmcodneobisdRevandel mdgomareobaze,agreTve, samomavlo proeqtebze._ rogor Seafases sazRvargareTelmakolegebma literaturisinstitutis mier SarSan CatarebulisaerTaSoriso samecniero konferencia?_ israelSi gamarTuli konferenciawarmoadgenda erTgvar gagr-Zelebas im samecniero konferenciisa,romelic gasul wels CatardasaqarTveloSi, TbilisSi, SoTa rus-Tavelis qarTuli literaturis institutisiniciativiTa da rusTavelisfondis (qarTvelologiis, humanitarulida socialuri mecnierebebisfondis) mxardaWeriT. konferenciam,romlis saxelwodebaciyo `totalitarizmi da literaturulidiskursi (me-20 saukunis gamocdileba)~,Tavi mouyara mecnierebsmsoflios Tvrameti qveynidan. Sei-Zleba iTqvas, rom es iyo erT-erTiyvelaze masStaburi da aqtualurisamecniero forumi, romelic ki boloperiodSi Catarebula saqarTveloSi.mecnierebi yofili sabWoTasocialisturi qveynebidan, amerikidan,iranidan, indoeTidan samidRis ganmavlobaSi msjelobdnengasuli saukunis istoriul da kulturulgamocdilebaze, Tavidanafasebdnen procesebs, romlebmacSeqmnes sruliad specifikuri epoqaxelovnebasa da literaturaSi. konferenciammniSvnelovani rezonansimoipova samecniero wreebSi: israeliskonferenciis organizatorebmaTavianT forums Tbilisis samecnieroTavyrilobis `meore raundi~uwodes, xolo oqsfordis universitetiseleqtronuli gamomcemlobadainteresda konferenciis rCeulimasalebis inglisurenovani tomispublikaciiT._ institutSi Casatarebeli momavalikonferencia ra Temas Seexeba?_ literaturis institutis morigisamecniero konferencia, tradiciulad,Catardeba oqtombrispirvel kviraSi da amjerad Cveni interesisTemaa `klasikuri realizmisepoqa: me-19 saukunis kulturu-li da literaturuli tendenciebi~.imuSavebs sxvadasxva seqciebi, tradiciulad,gaimarTeba mrgvali magida dadiskusiebi. konferenciis erT-erTi seqciadaeTmoba akaki wereTlis cxovrebasada Semoqmedebas, romlis dabadebidan170 weli sruldeba. sagulisxmoa,rom konferenciis muSaobaSi CarTvismsurvelTa raodenoba sakmaod didia,Semosulia asze meti ganacxadi saqar-Tvelodan da ucxoeTidan. namdviladsasaimovnoa is garemoeba, rom literaturisinstitutis am yovelwliurmasamecniero forumma ukve moipova avtoritetirogorc adgilobriv, isesaerTaSoriso samecniero wreebSi._ rogor arCevT konferenciebisTematikas, ra realiebs iTvaliswinebT?ramdenad emTxveva qarTuli interesebimsoflio literaturismcodneobisinteresebs?_konferenciis donesac da mniSvnelobasacproblemis aqtualoba ganapirobebs,xolo aqtualoba bevradaris damokidebuli Tanamedrove literaturaTmcodneobiTsivrceSi mimdinareprocesebze. qarTuli interesebiliteraturuli procesebis analizisTvalsazrisiT dRes ukve savsebiTTavsebadia saerTaSoriso filologiurinteresebTan, rac, cxadia, aixsnebaideologiuri SeuzRudaobiT,sazRvrebis gaxsnilobiTa da komunikaciuriSesaZleblobebis maRali doniT._ bolo dros literaturis institutmaaraerTi nabiji gadadga saer-TaSoriso literaturul centrebTandasaaxloveblad. kidev raime siaxlesxom ar velodebiT?_ literaturis institutma, mismasamecniero koleqtivma marTlac mni-Svnelovan warmatebebs miaRwia boloxnis ganmavlobaSi: ganaxlda da gagr-Zelda iseTi tradiciuli Jurnalebisgamocema, rogorebicaa `literaturuliZiebani~, `sjani~, `kritika~, `rusTvelologia~,`qarTuli folklori~,`galaktionologia~, `leqsmcodneoba~;daistamba axali tipissamecniero gamocemebi _ Tematurisaiubileo krebulebi: `ilia WavWavaZe170~, `sulxan-saba orbeliani 350~ daliteraturis institutis pirveligzamkvlevi _ `wminda ninos cxovreba~;gansakuTrebuli energiiT mimdinareobsmuSaoba literaturis Teoriisa daSedarebiTi literaturaTmcodneobismimarTulebiT: gamoica saxelmZRvanelo`literaturis Teoria. XX saukunisZiriTadi meTodologiuri koncefciebida mimdinareobebi~, seriis`literaturaTmcodneobiTi rveulebi~sami wigni: `metafora~, `Janris Teoria~da `lirikuli Janrebi~, agreTve,`literaturis Teoriis qrestomaTiis~pirveli tomi (dagegmilia xuTi tomisgamocema). gansakuTrebiT minda aRvniSnoinstitutis muSaoba akademiurigamocemebis kuTxiT: wlis bolosaTvisdasruldeba ilia WavWavaZis octomeuligamocema, xolo erT TveSi mzis sinaTlesixilavs akaki wereTlis akademiurioctomeulis pirveli tomi. institutSigaaqtiurebulia samecnieroTargmanis seqtori: mecnier-Tanam-SromelTa Zalze kompetenturi gundismier ukve iTargmna bartis, sosiuris,frais teqstebi da es wignebic mzaddebagamosacemad. magram institutismuSaoba ar Semoifargleba mxolod sagamomcemlopraqtikiT. wlis ganmavlobaSiinstitutSi tardeba ara martosaerTaSoriso, aramed uaRresadsaintereso lokaluri da regionalurikonferenciebi qarTuli literaturisda literaturaTmcodneobis,folklorisa da leqsmcodneobis mimarTulebebiT;amasTan, instituti aqtiuradaris CarTuli saganmanaTleblosferoSi mimdinare reformis procesSi:instituti TanamSromlobssaqarTvelos umaRles saswavleblebTanswavlebis samagistro da sadoqtorosafexurebze, bolo ori wlismanZilze ki institutis bazaze warmatebiTxorcieldeba maswavlebelTaprofesiuli gadamzadebis programa,romlis farglebSic mecnierebi, sa-Tanado formatiT, acnoben pedagogebsliteraturaTmcodneobiTi kvlevebisuaxles Sedegebs. prioritetebic esgaxlavT: intensiuri muSaoba qarTuliliteraturaTmcodneobiTi skoliswarmatebuli dRevandelobis Sesaqmnelad,kvlevebis maRali donisuzrunvelyofa da saerTaSoriso kontaqtebisgafarToeba._ marTlac, literaturis institutSi,rom ityvian, revoluciurireformebi mimdinareobs, bevri ramSeicvala, bevri ram axlebur gezsirCevs. am dros rogor ganisazRvrebasamecniero prioritetebi?_ saerTaSoriso urTierTobebisCamoyalibeba namdvilad iyo erT-erTiyvelaze seriozuli amocana, romelicidga institutis winaSe. vfiqrob,literaturis institutma sworadwarmarTa aRniSuli procesi: xelSekrulebebigaformda Zalze mniSvnelovanliteraturul centrebTan _ SedarebiTiliteraturaTmcodneobissaerTaSoriso asociaciasTan, SedarebiTiliteraturaTmcodenobis evropulasociaciasTan, centraluri evraziulikvlevebis sazogadoebasTan,fridrih riukertis sazogadoebasTanda sxva. es organizaciebi msofliossxvadasxva qveynebSi funqcionirebs,rac saSualebas gvaZlevs, Tval-yurivadevnoT saerTaSoriso literaturaTmcodneobiTprocesebs da aqtiuradacviyoT masSi CarTulni. sulaxlaxan institutSi dasrulda mu-Saoba proeqtze `ToTxmeti qarTulileqsi~ (Targmani komentarebiT), romelicganxorcielda sakmaod msxviliamerikuli gamomcemlobis dakveTiTda momaval wels daistambeba amerika-Si. paralelurad, slovakeTis literaturulasociaciasTan da slovakurgamomcemlobasTan erTad, muSaoba daviwyeTproeqtze `me-20 saukunis qar-Tuli moTxroba~, romlis gamocemacdagegmilia slovakeTSi 2012 wels. gvaqvssaintereso SemoTavazebebi inglisidanda germaniidan, romlebzecvmuSaobT da, vimedovnebT, rom maTacmivcemT msvlelobas._ ramdenad gaamarTla samecnierograntebis sistemam da ra momavaliaqvs mas?_ samecniero grantebis sistemisdanergva aris yvelaze warmatebulida progresuli saxelmwifoebrivinabiji, gadadgmuli mecnierebis mxardasaWerad.gansakuTrebiT minda aRvniSnorusTavelis fondis (qarTvelologiis,humanitaruli da socialurimecnierebebis fondis) dafuZnebismniSvneloba: am fondis daxmarebiTinterviumecnieri13qarTuli erovnuli mecnierebebisada, zogadad, humanitaruli mecnierebebiswarmomadgenlebs saSulebaeZlevaT, ganaxorcielon samecnieroproeqtebi, Caataron konferenciebi,gaemgzavron samecniero mivlinebebSi.fondis muSaoba gansakuTrebulad pozitiuradaisaxeba samecniero-kvleviTidawesebulebebis muSaobaze: fondismier gamoyofili dafinansebisfarglebSi, erTi mxriv, warmoebssamecniero gamokvlevebi da miiRwevaaxali Sedegebi, xolo meore mxriv,mecnieri iRebs mniSvnelovan finansurdaxmarebas sakmaod mwiri saxelfasoganakveTis pirobebSi. aramartomxars vuWer sagranto fondebis arsebobas,aramed mimaCnia, rom maTi mu-Saobis gafarToeba da dafinansebisgazrda seriozuli motivacia iqnebaqarTveli mecnierebisaTvis. literaturisinstituti nayofierad Tanam-Sroblobs lokalur sagranto fondebTanda garkveul warmatebebs saer-TaSoriso sagranto fondebTan muSaobismimarTulebiTac ixveWs._ aprilis bolos sastumro ,,Seraton-metexipalasSi’’ qalaq Tbilisissakrebulos mxardaWeriT Catardasamecniero konferencia ,,qarTuliliteratura modernizmisa da realizmismijnaze~, romelic niko lorTqifaniZisada mixeil javaxiSvilisdabadebis 130 wlisTavs mieZRvna.SesaZlebelia Tu ara, rom momavalSicgagrZeldes sakrebulosTanTanamSromloba?_ samecniero konferencia saxelwodebiT`qarTuli literatura modernizmisada realizmis mijnaze~, mi-ZRvnili niko lorTqifaniZisa da mixeiljavaxiSvilis dabadebidan 130-ewlisTavisadmi, 28 aprils, qalaq Tbilisissakrebulos mxardaWeriT, Catarda`Seraton-metexi palasSi~. konferencia,garda imisa, rom Tematuradiyo Zalze saintereso, aRiniSnasazeimo movlenebiTac: pirvelad gaicagrigol kiknaZis saxelobis samecnieropremia literaturaTmcodneobisdargSi. premia daawesa literaturisinstitutma da, am wlidan moyolebuli,is yovel or weliwadSi erTxelgaicema sam nominaciaSi: sauke-Teso samecniero monografia, sauke-Teso samecniero statia da saukeTesosamecniero Targmani komentarebiT.amave konferenciis farglebSiqalaq Tbilisis sakrebulom da literaturisinstiutma daajildovesmoswavleTa konkursis `saukeTeso narkveviniko lorTqifaniZisa da mixeiljavaxiSvilis Semoqmedebis Sesaxeb~gamarjvebuli moswavle. Cven, cxadia,didi survili gvaqvs, momavalSicviTanamSromloT qalaq Tbilisis sakrebulosTan:amgvari mxardaWera didistimulia samecniero sazogadoebisaTvisda Sedegsac nayofiers gamoiRebs.konferenciis masalebi, romelicuaxloes xanebSi krebulis saxiTdaibeWdeba, vfiqrob, daadasturebsCems varauds.dasasruli me-16 gverdze


14 festivali literaturuli gazeTi28 maisi - 10 ivnisi 2010mkiTxvelis zeimigazafxulis miwuruls, 18-21 maiss, TbilisSi saqarTvelos wignis gamomcemelTa da gamavrcelebel-Ta asociaciis TaosnobiT, aseve, kulturis, ZeglTa dacvisa da sportis saministrosa da qalaqismeriis mxardaWeriT wignis XII saerTaSoriso festivali gaimarTa. wlevandel festivals Tbilisissakoncerto darbazma umaspinZla....filarmoniis sami sarTuli wignis pavilionebs, sagangebod mowyobil stendebsa da banerebsuWiravs. daxlebTan misvla, xalxmravlobis gamo, TiTqmis SeuZlebelia. gamomcemlobebi, wignis ma-Raziebi, sadistribucio samsaxurebi, saerTaSoriso organizaciebi, saelCoebi, muzeumebi, biblioTekebi- festivalis oTxmocze meti monawile - nebismieri asakisa da gemovnebis mkiTxvels araerT literaturulsiaxlesa da wignis uzarmazar arCevans sTavazobs. TiToeuli maTgani, damTvalierebelTamozidvas saguldagulod mofiqrebuli sloganiTa Tu sareklamo plakatiT cdilobs: `nebismieriwigni ocprocentiani fasdaklebiT", `pirveli qarTuli fentezi", `wignebis yvelaze didi arCevani,yvelaze srulyofili momsaxureba", `waikiTxe wignebi, ukeTesad iqnebi"... gamofenili produqciismravalferovneba marTlac TvalSisacemia. STambeWdavad gaformebuli, maRali poligrafiis gamocemebissiuxve gabnevs, aRar ici, saiT gaixedo, romel wigns miswvde. pirvel sarTulze `ivenT holi"saprezentacio sivrcedaa gamoyenebuli. axali wignebis prezentaciebi erTmaneTis miyolebiT imarTeba,mas avtorebi da gamomcemlebi warmoadgenen. meti TvalsaCinoebisTvis didi ekrania damonta-Jebuli, romelzec saprezentacio produqciis `Cveneba" mimdinareobs. improvizirebul darbazSiuamravi xalxia, gamomsvlelebs usmenen... sxvebi ki pavilionebs miuyvebian... vesaubrebiT maT, visTvisacfestivali datvirTul samuSao dReebs niSnavs, aseve maTac, visTvisac festivali ucnobi avtorebis aRmoCenasTan,axali wignebis SeZenasTan, an ubralod wignebis usasrulod TvalierebasTan asocirdeba...zaal samadaSvili, mwerali, Tbilisis sakrebulosTavmjdomare: `Tbilisis wignis festivalierT-erTi sasargeblo da mniSvnelovani kulturuliaqciaa. msoflios nebismier qveyanaSi, aseTi saxisRonisZiebebi miznad isaxavs sazogadoebaSiwignierebis donis amaRlebas, wignis popularizacias.TbilisSi gamarTuli es oTxdRiani aqciac amavemiznisken gadadgmuli seriozuli nabiji gaxlavT.upirvelesad, es mkiTxvelebis zeimia. miT ufro, romwlevandel festivalze, gamomcemlebi sakmaodmravalferovani produqciiT arian warmodgenilnida aq TiTqmis yvela gemovnebis mkiTxvels misTvissaintereso wignis aRmoCena SeuZlia. wignis festivalsvusurveb bevr mnaxvels, bevr myidvels, bevrmkiTxvels!~bakur sulakauri, `bakur sulakauris gamomcemloba~:`imdeni siaxle gvaqvs, rom verc CamovTvli.daaxloebiT asze meti wigni gamoveciT da festivalzegamovitaneT. yvelaze mniSvnelovani siaxleki isaa, rom festivalis dReebSi gamovlindebakonkursis - `wlis saukeTeso moTxroba~ - gamarjvebuli.Cveni gamomcemloba konkurss yovelwliuradmarTavs. wels meSvide dajildovebaa. zogadad, festivalsrac Seexeba, wels is gacilebiT masStaburia.vfiqrob, gamomcemlobaTa raodenoba imdenad argazrdila, ramdenadac gamocemuli wignebis ricxvmamoimata. festivali marTlac Zalian mniSvnelovaniRonisZiebaa. aq aramarto gamomcemlebi da wigniTmovaWreebi xvdebian erTmaneTs, aramed yvela isadamiani, visac wigni ainteresebs.~gia qarCxaZe, `gia qarCxaZis gamomcemloba~:`axalaxan gamoveciT meore qarTuli `fentezi~ - `ambavilile iroelisa~. mis avtors, nato daviTaSvilsmkiTxveli ukve icnobs. misi pirveli `fentezi~ -`roca frTosani lomebi dabrundebian~ 2008 wlis`oqros bumbulis~ gamarjvebulia.warmodgenili gvaqvs, aseve, `beWdebis mbrZanebelis~meore tomi, romelic swored dRes gamovidada maSinve festivalze gamovitaneT. mkiTxvels kidevuamrav axal gamocemasa da gansakuTrebul fasdaklebasvTavazobT.nebismier qveyenaSi, maT Soris saqarTveloSic,wignis bazroba umniSvnelovanesi movlenaa. aq erTmaneTzeagadajaWvuli, erTis mxriv, reklama, piari,meore mxriv produqciis sruli gamofena, erTgvariangariSgeba mkiTxvelis winaSe, da bolos – gayidva.nebismieri nacionaluri tipis wignis bazrobazefokusireba swored fasdaklebebsa da gayidvebzexdeba. marTalia, Cvens festivalSi ucxoelebicmonawileoben, magram wmida internacionaluri tipisbazroba, romelic yidva-gayidvaze orientirebuliar aris, msoflioSi sul ramdenimea. danarCenqveynebs sakuTari wignis bazrobebi aqvT. Cvenc amgziT mivdivarT. sasurvelia, momavalSi festivalismasStabi kidev ufro gaizardos, meti stendigaCndes. wels, Tvalis erTi gadavlebiTac Cans, romgamomcemlobaTa raodenobam sagrZnoblad imata, esniSnavs, rom wignic iyideba. ese igi, bazari Tanda-Tan izrdeba~.gia darsalia, gamomcemloba `arete~: `rogorcyovelTvis, welsac, festivalze Cvens miergamocemuli yvela wigni warmovadgineT. gansakuTrebiTmniSvnelovania seria `aucilebeli sakiTxavi~,seriis uaxlesi wignia knut hamsunis `SimSili~.gamocemebi grZeldeba. mniSvnelovania isic, romdaviwyeT oTar WilaZis aTtomeulis gamocema.amjerad, pirveli tomi warmovadgineT. xelmoweraaTive tomze SesaZlebelia.festivali, upirvelesad, imiTaa mniSvnelovani,rom aq modis bevri is adamiani, romelic, SesaZlebelia,wignis maRaziebs yoveldRiurad ar akiTxavdes.aseTi aqcia, zogadad, sazogadoebaSi wignis


28 maisi - 10 ivnisi 2010popularizacias uwyobs xels, wignisadmi siyvarulsaRvivebs. meore mxriv, festivali gamomcemlebis,wignis distributorebis, avtorebis, mkiTxvelebis,mTargmnelebis Sexvedris dro da adgilia.~beso xvedeliZe, mwerali: `festivalze, gamomcemloba`palitram~ axali wigni, `39 moTxroba~ warmoadgina.wignis Seqmnis idea me mekuTvnis. sul axlaxangamomcemloba `palitras~ periodul Jurnals_ `literaturul palitras~ xuTi weli Seusrulda.gamomcemlobis xelmZRvanelebs SevTavazerCeul moTxrobaTa krebuli mogvemzadebina. cxadia,`literaturuli palitris~ furclebze gamoqveynebulmoTxrobebs vgulisxmobdi. SevikribeTsaredaqcio sabWos wevrebi da im asormocdaaTimoTxrobidan, romelic xuTi wlis manZilze JurnalSidaibeWda, ocdacxrameti saukeTeso gamovarCieT.gvekiTxebian, ratom ocdacxrameti da ara– ormocio. banalur cifrebs avcdiT. wignSi gamoqveynebulimoTxrobebis avtorTa asakobrivispeqtri sakmaod farToa. sxvadasxvagvaria teqstebissiRrme, midgomebi... ase rom, yvela mkiTxveli iqTavis moTxrobas ipovis. `ocdacxrametSi~ CemimoTxrobacaa Sesuli.~givi alxaziSvili, poeti: `festivalze, Cemi axaliwignis - `momavali warsuli~ prezentacia gaimarTeba.wigns gamomcemloba `siestasTan~ erTad warvadgen.`momavali warsuli~ gaxlavT dokumenturiproza, romelic moicavs periods 60-iani wlebidanmoyolebuli, lamis 2000 wlis CaTvliT. aqedanocdaaTi weli sabWouria, aTi ki damoukideblobisxanas ganekuTvneba – urTulesi periodebia! uamravidokumenturi masalaa gadarCenili, mravali faqtiaSemonaxuli. wignSi am yvelafers Tavi movuyare davfiqrob, momavali TaobebisTvis is saintereso iqneba.marTalia, jer ar minaxavs, magram festivalzeaucileblad iqneba warmodgenili kidev erTi Cemiwigni - `asi leqsi~, romelic `inteleqtma~ gamosca.es wignic axlaxan gamovida.wlebis manZilze, gamomcemeli viyavi, am sferoSimiwevda saqmianoba da vici, rom wignis popularizaciisada Sesabamisad, mwerlebis popularizaciisaTvis,aseTi RonisZiebebis gamarTva aucilebelia.kargia, rom festivali damkvidrda da yovelwliuradtardeba...~soso tabucaZe, SoTa rusTavelis literaturisinstitutis sagamomcemlo saqmis koordinatori,Tsu profesori: `Cven, mogexsenebaT, akademiuritipis gamocemebiT varT warmodgenilni. esgaxlavT perioduli gamocemebi `weliwdeuli~,`sjani~, `literaturuli Ziebani~. festivalze, aseve,literaturuli gazeTigamovitaneT ilia WavWavaZisa da sulxan-saba orbelianisadmimiZRvnili krebulebi, sadac uaRresadsagulisxmo statiebs naxavT. warmodgenili gvaqvssakmaod mniSvnelovani gamocemebi: literaturisTeoriis qrestomaTia da saxelmZRvanelo. es ukanaskneliTbilisis saxelmwifo universitetis zogadida SedarebiTi literaturaTmcodneobis institutTanerTad movamzadeT. rac Seexeba qrestoma-Tias, es gaxlavT pirveli wigni korpusisa, romelicsavaraudod, xuT tomad gamoicema. gamorCeuliagamocemebis vizualuri mxarec.mogexsenebaT, akademiuri sivrce ar aris popularuli.am garemos mxolod sazogadoebis viwrowre eZaleba. Cveni gamocemebis mimarT interesi maincdidia. Zalian kmayofilebi varT. vfiqrob, saerTodac,mudmivi pavilioni unda arsebobdes, an oTxidRis naclad, festivali mTel Tves gZeldebodes.qalaqSi, sadme, karg adgilas, msubuqi konstruqciarom aigos da iq, Tundac maisobiT, wignis sagazafxulobazroba imarTebodes, es Tbilisis cxovrebisumniSvnelovanesi centri iqneboda. SesaZloa, esfantaziis sferodan aris, magram danamdvilebiTvici, rom Cemi megobrebi, kolegebi am azrsiziareben~.lika mesxi, gamomcemloba `triasi~: `Cveni gamomcemlobaarcTu didi xnisaa. Tbilisis wignisfestivalSi pirvelad vmonawileobT, rac Zaliangvaxarebs. bolo xans Cvens mier ganxorcielebulierT-erTi mniSvnelovani proeqtia `sibrZne miniaturaSi~,romlis prezentaciac ori kviris win gavmarTeT.ideis avtori batoni gia murRulia gaxlavT.miniaturebi ki batonma rezo esaZem Seasrula.wignSi Sesulia filosofiuri igavebi. festivalzewamodgenili gvaqvs, aseve, axali wigni - `gan-Zis kunZuli~, romelic daTo abulaZis mieraa adaptirebuli.es gaxlavT pirveli wigni seriidan`msoflio klasikosebi mozardebisTvis – qarTvelimwerlebi mogviTxroben~. wels dagegmili gvaqvsamave seriis eqvsi wignis gamocema. adaptaciis avtorebiTanamedrove qarTveli mwerlebi iqnebian.gvixaria, rom festivalze aseTi xalxmravlobaa.mkiTxveli arc Cveni gamocemebis mimarTaa gulgrili.vfiqrobT, momaval festivalze ufro didistendiTa da mravalferovani literaturiTviqnebiT warmodgenilni~.daviT paiWaZe, filologi, Jurnalisti: `pirveladTbilisis wignis gamofenis gamarTva qarTvelmagamomcemlebma sruli siduxWiris, sibnelis,gauxarelobis periodSi moifiqres da vfiqrob, amiTwignTan dakavSirebul araerTi sxva wamowyebasmisces stimuli. maxsovs, 1998 wels pirveli RonisZiebaraoden mokrZalebuli iyo, mTeli gamofena`cisferi galereis~ erT patara fligelSi eteoda...rac Seexeba mkiTxvels - gadavxedoT vin ras kiTxulobs,vin ras ecnoba... informaciis gareSe aravisSeuZlia yofna. albaT amitomac, jobs sainformaciosaSualebebSi metad iyos integrirebuli informaciamaRali rangis sakiTxavi teqstebis Sesaxeb.es, mainca da mainc, literaturuli kritikis ganviTarebasar gulisxmobs, Tumca vfiqrob, literaturulreklamas ki ganaviTarebs. saWiroa kritikosebmada gamomcemlebma masmediis saSualebebiTliteraturaze ilaparakon, literaturaze –rogorc sareklamo obieqtze. ramdenad keTilsindisieriiqneba kritikosi ama Tu im wignis wardgenisas,es sxva sakiTxia, literatura subieqturi interpretaciebissagania, magram vfiqrob, kritikosebsaTu literaturaze mosaubre Jurnalistebs, gamomcemlebiunda waaxalisebdnen. axali wignis gamosvlisSemdeg telereklamis ganTavseba sakmarisiaraa, radgan adamiani mxolod reklamas ardasjerdeba, mas wignis Sesaxeb unda elaparako,daaintereso. es gvaklia.~sasurveli SenaZenebiT kmayofili adamianebi wignebisganTiTqmis dacarielebul pavilionebstovebdnen. 21 maisis saRamos wignis dResaswaulidasrulda da aTvla axlidan daiwyo...festivali 15


16 silueti literaturuli gazeTisaba sulxaniSvili`gamomaCine varskvlavebSi...~(Tamaz baZaRua – romanis personaJad)naira gelaSvilis romanSi `pirveliori wre da yvela sxva~ uxvadaaCarTuli dokumenturi masala da,amasTan, calkeul personaJTa prototipebicamoicnoba. zogierT personaJSiramdenime realuri pirovnebisTvisebebicaa Serwymuli.romani eZRvneba gardamtex JamsCvens uaxloes istoriaSi (pirveliori wre 1988-89 wlebia) da Txrobisvrcel qargaSi Semodis sazogadoebriv-politikurida kulturul-saganmanaTleblocxovrebis bevrgvarimxare da danaSrevi, gansjili da gaazrebulinaira gelaSvilisaTvis niSandoblividauSoSminebeli, SeurigebelisuliskveTebiTa da mZafri eqspresiiT,Tanac im stiluri xelovnebiT,veeba romans sulmouTqmeladrom gakiTxebs, miuxedavad imisa, iziarebTu ar iziareb mis politikurSexedulebebs; da kidev _ miuxedavadori sruliad damoukidebeli siuJeturixazisa da didZali literaturul-analitikuriepizodisa, literaturismcodneobisklasikur nimuSebadrom warmogvidgeba, ufro niSandobliv_ mTargmnelobiTi kritikisTavisebur qrestomaTiad.anki sxvagvarad rogor iqneboda,rodesac qveynis dramatuli cxovrebadanaxulia mTargmnelobiTi centriserTi oTaxidan.mTel am nairferovan masalaSi oriodegverdi eTmoba dali kanaSvilismier miweril baraTs mTargmnel TamazbaraguasTan, iqve ki mTlianadaa damowmebulirainer maria rilkes leqsi`angelozs~, rac gamxdara sababi amwerilis gagzavnisa.dali kanaSvili, romanis mTavarigmiri, TviTon avtoria da am garemoebasnaira gelaSvili sakmaod gamWvirvaledmianiSnebs.Tamaz baragua ki Tamaz baZaRuasgulisxmobs – gvaris fonetikuri msgavsebiTacda imiTac, rom `angelozs~mis mieraa gadmotanili qarTul samoselSi.rodesac naira gelaSvilma mTargmnelobiTikolegiisa da misi damaarseblisada xelmZRvanelis oTarnodias (romanSi oTar arondiadaamoxseniebuli) TanadgomiT CvenisulierebisaTvis umniSvnelovanesproeqts mohkida xeli: rilkes xuTtomeulisqarTuli versiis ganxorcielebas,es umZimesi saqmec TviTonitvirTa – leqsTa pwkaredebis gamzadebapoetebisaTvis, maT Soris TamazbaZaRuasTvisac.romanSi CarTuli baraTi ar arisdokumenturi masala, is mogvianebiTaaSeTxzuli da warmogvidgeba epistoluriformiT Sesrulebul literaturulsiluetad, romelic oriode,oRond arsebiTi, detalis wyalobiTkanTielad warmosaxavs tragikuladdaRupuli Semoqmedis maZiebel sulsada zneobriv sijansaRes.Sen rom ar mgrZnobde,ar mogwvdeba mand Cemi xmebi,radgan varsebob, o,anaTe, anaTe, agre,gamomaCine varskvlavebSi,radganac vqrebi,radgan sikvdiliT mevseba bage.sanimuSod dae damagvirgvinebelistrofi vikmaroT leqsisa, romelzecnaira gelaSvili acxadebs: axla ukvekargia, maqsimalurad miuaxlovdadedans, mixaria SenTvis pwkaredebismomzadeba da mixaria isic, rom zogiCemi fraza pirdapir gamogadga. mar-Talia mcire acdenebi kidev rCeba, magrameg garduvalia, yvela leqss er-Tad kidev gadavavleb Tvals, arsebi-Tad samuSao SeiZleba dasrulebuladCavTvaloTo.da kidev: Sen sakmaod rTuli leqsebiairCie saTargmnelad da ukve Semi-Zlia mogiloco: gamogividao.rCevasac uziarebs: kargi iqneba,germanuls Tu iswavli da damoukidebladSeudgebi muSaobas, yvelanairaddagexmarebi, mere ki italiursacCaujdebi, saidanac aseve gsurs Targmna.jakomo leopards sjobs axla SeeSva,sircxvilia, rusulidan rom apirebgadmoqarTulebaso.didi imediT rom Sehyurebs mis momavalmTargmnelobiT moRvaweobas, esimitomac, rom:– poeti, RvTis wyalobiT, ukve xar,sxva Seni Tanamokalmeebisagan gansxvavebiT,adgilze ar dgaxar, izrdebi,ganaTlebis wyurvili ar geSriteba.TanamokalmeebSi ki imaT gulisxmobs,romelTac TavSi ar mosdiT ra-Rac dids SeeWidon da surT imTaviTvemcire ganzraxviT warmoqmnili patarpatara(mdabiurad: wikomako) SemoqmedebiTinayofebi rac SeiZleba metipopularobisaTvis gamoiyenon, racSeiZleba meti gamoadnon.amasTan, im poetebsac gadahkravs,mis Tu sxvaTa mier momzadebulipwkaredebiT rom Targmnidnen, magramTavi ise eWiraT, TiTqos pirdapir germanulidangadmohqondaT rilke iqnebodaTu sxva didebuli poeti.rilkes mTargmnelTa jgufis krebazeTamazs uTqvams: qalbatonma nairamimdeni aswora da adara Cveni Targmanebidedans, redaqtoric gamodis daTanamTargmnelic da asec unda daeweroso.da Zalian gaunawyenebia ismoyelyelave mTargmnelebi.baraTSi es faqticaa gaxsenebuli,da am sulieri simaRlis fonze dagmobiliasxvisi Rvawlis miCqmalvisa daukvalod waSlis `qarTuli instinqti~,yovel fexis nabijze rom vlindeba.– rodesac evropul enebze daviwyewignebis kiTxva, maxsovs, erT upirveles,yovlad gansacvifrebel aRmo-Cenad meqca mraval avtoriseul winaTqmaSigamoTqmuli madliereba yvelasmimarT, vinc ki wignis daweras ra-Racnairad Seewia, dawyebuli meuRlidanda megobrebidan, SinamosamsaxuriTdamTavrebuli. es iyo erT-erTiniSani, romelmac Zalian mkafiod damanaxvagansxvaveba Cvensa da evropelebsSoris.am tkivils – cxadia, umTavresad gamowveulssaxelmwifoebriobadakargulmiwa-wyalze moralis waxdeniT dasaqveyno azrovnebis Sesusteba-gaqrobiT– mosdevs gakvirveba: ratom aragvaqvs moTxovnileba, sajarod gadavuxadoTmadloba imaT, vinc raimesaqmeSi dagvexmara, sajarod vaRiaroT,rom am adamianTa Tanadgomis gareSeim saqmes an saerTod, an ase malever SevasrulebdiTo.vis-vis da naira gelaSvils aqvsufleba am gakvirvebisac da am damunaTebisac,radgan TviTon arasodesaviwydeba madlobis gadaxda im adamianebisadmi,romelTac misTvis riTimegauiolebiaT SemoqmedebiTi da sazogadomoRvaweoba.baraTis minawerSi aRniSnulia, Turogor miagno dalim erT axalgaxsnil,myudro kafes, saxelwodebiT `patarayvavili~, SigniT Sesuls kiswored es simRera moesma, 23 wliswinaT ase Zvirfasi misTvis, da cremlebicwamouvida. Tamaz baZaRuasTvisrom uambnia, is maSinve mimxvdara: Seyvarebuliiqnebodi mag dros da amitomacveRar dagiviwyebiao. da axladali sTavazobs: vestumroT im kafes,Tan Seni mwveli da mkvlelic wamoiyvaneo.warmosaxviTi baraTi daTariRebulia1988 wlis oqtombriT.jer wlisTavic ar gasula Tamazis,misi `mwvelisa da mkvlelis~ da maTipawia qaliSvilis sabediswero mgzavrobidan,magram romanis furclebzeigi kvlav cocxalia da raRac didTanSesaWideblad mzadmyofi.siuJetis ganviTarebaSi aRar monawileobs,magram es epistole odnavadacar tovebs amovardnilis STabeWdilebas– is aucilebelia am epikuriqmnilebis zneobrivi atmosferosa-Tvis, misi gareTa fonisTvis, rogorcsruluflebiani detali veeba mozaikaze.bolosdabolos, gana ra aucilebeliiqneboda misi Cadgma isedac didtanianwignSi, gana calke ver gamoaqveynebdamemuarul Canawerad? Tundacswored am epistoluri formiT.magram, rasakvirvelia, sul sxvamniSvneloba eniWeba, rodesac xdebiara martoden gaxsenebis gmiri, aramedromanis personaJi, Tund wamiT Caqrolili,magram kvals ki toveb da Senisiluetis gareSe warmoudgenelia`pirveli ori wre da yvela sxva~ – araordinarulimxatvruli qmnileba....raRac umciress SevalieT CveniZalebio, – mwared ganicdida rilke amleqsSi aRusrulebel CanafiqrTa, gafantulocnebaTa, dakargul imedTagaunelebel tkivils da angelozismolandebas midarajebuli ebRauWebodanaperwklis yovel gaelvebas:Cven, didi-didi fxizlebi varT –Tu vakvirdebiT,da gulaCuyebulni –rodesac vtiriT;vervis acdunebs samyaroSiRimili Cveni,da Tu acdunebs, vin gahyvebanetav am Rimils?germaneli poetis gancdebSi Tavisitkivili da fiqri Seeria Tamaz baZaRuasda aRar gikvirs, ase warmatebiTrogor miaxloeboda dedans. isic yviroda,yviroda, erTmaneTs uxaTqunebdaor xes da ar egona, qveyanaze Tuvinmes esmoda es xaTquni da misi gamalebuliguliscema.yviroda.qreboda.da sikvdili uvsebda bages.irma ratiani:28 maisi - 10 ivnisi 2010`aucilebladmomenatrebaiaponurisamyaro~dasasruli_ erT mniSvnelovan ambavsac SevexoT.rogorc zemoTac iTqva, literaturisinstitutma gamoacxada xelmoweraakaki wereTlis TxzulebaTaakademiur gamocemaze..._ akaki wereTlis TxzulebaTa gamocemisdawyeba namdvilad warmoadgensliteraturis instiutis prioritetsmimdinare wels, vinaidan, rogorcaRvniSne, sruldeba 170 weli akakiwereTlis dabadebidan. am TariRTandakavSirebiT, SoTa rusTavelis qar-Tuli literaturis institutis teqstologiissamecniero-kvleviT centrSigamosacemad momzadda akaki wereTlisakademiuri octomeulis pirveliaTi tomi, romelic moicavs mwerlisaraerT axal, sazogadoebisaTvisucnob nawarmoebs. bevri mxatvruliteqsti, publicisturi narkvevi Tu piradiwerili, romlis dabeWdvac cenzurismier sxvadasxva drosa da sxvadasxvamizeziT ikrZaleboda, ucvlelisaxiT wardgeba mkiTxveli sazogadoebiswinaSe. yovel toms, tradiciulad,daerTveba variantebi, komentarebi,aucilebeli samecniero aparati.literaturis institutma gamoacxadaxelmowera tomeulebze, Tumca,xelmoweris baraTebis raodenobaSezRudulia _ 250 cali da maTi gacema15 ivnisisaTvis dasruldeba. dainteresebulpirebs SeuZliaT mogvmar-Ton literaturis institutSi da miiRonamomwuravi informacia. aqve mindaaRvniSno: am tipis gamocemebs, rogorcwesi, saxelmwifo mniSvnelobaaqvT _ sayuradReboa maTi aramartoSinaarsobrivi, aramed xarisxobrivimxarec. Sesabamisad, sasurveli iqneba,Tuki gamocemis maRali xarisxis garantiismizniT, literaturis institutsmxardaWeras aRmouCenen saxelmwifoan kerZo seqtoris warmomadgenlebi.amgvari mxardaWera Rirseulad ukvdavyofsakakis, xolo momaval TaobebsqvelmoqmedTa saxelebs Semounaxavs _me maT ricxvs vekuTvni, visac wignismaradiulobisa sjera._ dabolos, amdeni samecnieroorganizaciulisaqmeebiT datvirTulirogor axerxebT droisgamoZebnas SemoqmedebiTi muSaobisaTvis?didi xani ar aris, rac gamoeciT,,asi uZvelesi iaponuri leqsi~,Targmanebi iaponuridan. es imdenadsaintereso iyo, rom mkiTxveli ukveelodeba Tqvengan axal siurprizs._ Zalian sasiamovnoa, rom `asi uZvelesiiaponuri leqsi~ interesiT miiRoqarTvelma mkiTxvelma. TargmanzeToTxmeti wlis manZilze vmuSaobdi,man TiTqos gaamTliana Cemi cxovrebaim wlebTan, romelic iaponia-Si gavatare. ToTxmeti weli mciredro ar aris, jer kidev ar gamovsulvaram leqsebis garemocvidan da, Sesabamisad,miWirs saubari imaze, Tu raswamoviwyeb momavalSi. danamdvilebiTar vici, mxolod SegrZnebis donezevacnobiereb, rom aucileblad momenatrebaiaponuri samyaro.esaubra ivane amirxanaSvililiteraturuli gazeTigamodis saqarTvelos kulturis, ZeglTa dacvisada sportis saministros finansuri mxardaWeriTredaqtori irakli javaxaZeredaqtoris moadgile uCa SerazadiSviliJurnalistebi xaTuna alxaziSvili, nana kobaiZe, Tamar Jurulitel.: 292196; mob. tel.: (877)742277; (899)269852; e-mail: litgazeti@yahoo.com

More magazines by this user
Similar magazines