Argiteria Azterketa - Olaberriko Udala

olaberrikoudala.com

Argiteria Azterketa - Olaberriko Udala

Indizea1- SARRERA1.1 Energia kontsumoa argiztapen publikoan1.2 Olaberriako kanpoko argiztapen publikorako politika eraginkorraren beharra1.3 Ikuskaritzaren faseak2- ARGIZTAPEN INSTALAZIOEN GAUR EGUNGO EGOERA2.1 Kale-argia/luminaria2.2 Argi ituririak2.3 Ekipo osagarriak2.4 Argiztatze-koadroak: Kudeaketa eta gestio sistemak2.5 Argi-mailak gutxitzea2.6 Mantentze lanak2.7 Argiztapen mailak2.7.1 Bideen sailkapena eta argiztapen moten aukeraketa2.7.2 Kanpoko neurketetan lortutako emaitzen araberako argiztapen mailen konparaketa3- MERKURIO LURRUN KANTITATEAK OLABERRIAKO KANPOKO ARGIZTAPEN PUBLIKOAN4- OLABERRIAKO GAUEKO ARGI DISDIREN ANALISIA5- IRAUNKORTASUNAREN ADIERAZLEAK5.1 Zergatik ez da eraginkorra Olaberriako argiztapen publikoa?6- OLABERRIAKO BALANTZE ENERGETIKOA7- OLABERRIAKO BALANTZE EKONOMIKOA8- HOBETZEKO PROPOSAMENAK9- EKINTZEN LEHENTASUNA ARGIZTATZE-KOADROAREN ARABERA10- ONDORIOAK11- LABURPENA12- PLANIMETRIAOlaberriaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


Sarrera:Gaur egun, gure herriak energiari dagokionez hainbat arazo ditu: kanpoko menpekotasun energetiko handia (Espainia mailan % 80a baino handiagoa), erregai fosilenkontsumoaren nagusitasuna, berotegi-efektuko gas emisio maila altuak, produktu energetikoen prezio altuak, tarifa mentsa, etab.Ingurumena hobetzen laguntzeagatik eta enpresen eta administrazio publikoen lehiakortasuna sendotu eta hobetzeagatik (beren funtzionamendu eta egikera prezioakmurrizten dituztelako) eraginkortasun energetikoa gure menpekotasun energetikoa murrizteko baliabide honenetarikoa eta merkeena bilakatu da.Eraginkortasun energetikoaren beste abantaila bat, berau gauzatzea azken hartzailearen menpe baino ez dagoela da, eta ez ordainsari edo arau berriak argitaratzearenmenpe.Bezeroek aurrezpen neurriak antzematea (bai teknikoak, zein kudeaketari dagozkienak. Badira honetarako laguntzak), gauzatzea eta emaitzen jarraipena egitea besterikez dute.Energia-ikuskaritza aholkularitza zerbitzua da. Honen helburua, argiztapen instalazioen egoera aztertu, energia kontsumoa zenbateraino murriztu daitekeen finkatzea etainstalazioen eraginkortasun energetikoaren hobekuntza proposamenak zehaztea da.Ikuskaritza honen bidez kanpoko argiztapenaren ikuspegi osotua lortu nahi da, horrela, energia eta diru aurrezpen garrantzitsua suposatzen duten proposamenak ahaliketa zorrotzen zehazteko.Ikuskaritza energetikoari esker, balorazio ekonomiko zehatzenari jarraiki, informazio gehigarria eta hobekuntza proposamenak lortu dira. Informazio hau, argiztatzepublikorako instalazioan aldaketak egin behar direnerako erabakiak hartzeko oso lagungarri izango da. Eskainitako zerbitzuaren kalitatea eta aurrezpen energetiko etaekonomikoa kontuan harturik, mota honetako instalazioetan egiten diren inbertsioek dirua berreskuratzeko tarteak ahalik eta motzenak izan daitezen saiatzen da.Energia eraginkortasuna lortzeko, beharra duten instalazioak modernizatzeko desioa dugu. Honetarako, ikuskaritzan bildutako neurri guztiak ekipamendu eta merkatukoteknologia eta ekipo egokienekin gauzatu dira.Argiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


1.1 Energia kontsumoa argiztapen publikoane la auditoríaKudeatzen eta mantentzen duten instalazio kopuru handia dela eta, (eskolak, ospitaleak, argiztapen publikoa, etab.) administrazio publikoa energia termiko eta elektrikoaren kontsumitzailenagusienetarikoa da.Administrazio publikoan, 8.000 udalerri baino gehiagoren argiztapen publikoaren mantentzea eta kudeaketa azpimarratzekoa da. Instalazio hauek herrialde osoan kontsumitutako energiaelektrikoaren % 3 kontsumitzen dute.Argiztapen gastu publikoari dagokionez, udalerri batzuentan, udaleko energia kontsumoaren % 60 suposa dezake, aurrekontu partida garrantzitsuenetarikoa izanik.Gaur egungo krisialdi egoeran funtsezkoa da energia eraginkortasun proiektuen garapena (argiztapen-ikuskaritza publikoak eta ebatziriko neurrien ondorengo ezarketa) gastu energetikoamurrizteko eta mantenuaren gastuak gutxitzeko. Honen ondorioz, baliabide ekonomikoak beste beharrizan batzuetan erabil daitezke.Argiztapen publikoaren eraginkortasun maila, ondorengo faktoreen kalitateak, egokitasunak eta funtzionamenduak zehaztuko dute:LANPARAKALE - ARGIAPIZTEKO ELEMENTUAUXILIARRAKUDEAKETA ETAKONTROL SISTEMAMANTENU MAILAARGIZTAPENMAILA6E (*)Azken urteotan, aipaturiko esparruetarako, aurrezpen garrantzitsuak lortzeko sistema eta aplikazio berriak garatu dira. Moldaketok hauek dira:- Ekoizpen handiagoko eta argi kutsadura gutxitzen dituzten kale-argi berriak.- Ingurumena zaintzen duten lanpara berri erabilgarriagoak.- Energia aktibo eta erreaktiboaren kontsumoa murrizten duten pizteko ekipo elektriko/elektronikoak.- Instalazioen egoeren berehalako jarraipen eta kontrola, eta mantenu gastuen murrizketa bideratzen dituzten kontrol eta kudeaketa sistemak.Honek guztiak, gutxienez, bataz beste % 30 - % 40 aurrezki minimoko proiektuak lortzea dakar.www.consultoria-luminica.comTeruel TrabancaOlaberria2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


1.2 Olaberriako kanpoko argiztapen publikorako politika eraginkorraren beharrapúblicoe la auditoríaGure argiztapen publikorako politika berrian, lortu nahi dugun helburu nagusia hauxe da: behar dugun lekuan, beharrezko momentuetan eta argi kopuru egokiaz argitzea.Argiztapen publikoa eraginkorra izan dadin ezinbesteko neurri multzo konplexua ezarri behar dugu.1Iraunkorra denargiztapen diseñua2Zehaztapenteknikoen pleguaeta berariegokitutakokontratazioa3Proiektuaegiaztatzen duen etabat datorrenargiztapeninstalazioa4Mantenimendu edobabesleplana5Etengabeko neurrizuzentzaileenidentifikazioa6Neurri zuzentzaileenezarpenaGure energia-ikuskaritzan, egoera ezberdin baten aurrean aurkitzen gara. Argiztapen publikoaren prozesu eraginkor eta iraunkorraren lehenengo 4 pausoak ez dira aurretiaz era egokian burutu.Horregatik, 5. pausotik aurrera bakarrik egin dezakegu lan, eta prozesua hasieratik bete izan bagenu baino neurri zuzentzaile gehiago hartzera garamatza.Beraz, lan honen helburua, ingurumenari eta energiari dagozkionez, Olaberriako argiztapen publikoaren urritasunei zuzenketak egitea da identifikazioaren, kontrolaren eta planifikazioaren bidez.Aipatutako urritasuna arintzeko beharrezko neurri zuzentzaileak ondorengo fase baterako utziko dira.www.consultoria-luminica.comOlaberria Teruel2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


1.3 Ikuskaritzaren faseakOlaberriako argiztapen publikoaren energia-ikuskaritzaren lan osoaren faseak hauek dira:- 1. FASEA: Beharrezko datu teknikoen bilketa.Lanak, Olaberriako kanpoko argiztapen publikoaren instalazioekin erlazionatuta dauden kontsumo foku energetikoen identifikazio eta ezagutzarekin hasi ziren.Ikuskaritzaren garapena planifikatzeko eta datu teknikoen bilketa arintzeko, argiztapen publikoaren udal arduradunaren edo ordezkoaren laguntza ezinbestekoa izan da.- 2. FASEA: Kaleko datu bilketa.Ondoren, lehenengo fasean lortutako datuak osatzeko eta egiaztatzeko asmoz, kanpoko azterketa burutu zen. Hauetan argiztapen publikoari gaueko nahiz eguneko ikuskapenak egin zitzaizkion.Fase honetan argiztapen publikoaren eremu bat osatzen duten elementuak identifikatu ziren. Beste batzuen artean hauek bereizten dira:- Kontratazio mota eta ezaugarriak, energia kontsumoak eta gastu ekonomikoak.- Argiztapen motak: bidekoa, apaingarri, etab.- Lanpara motak, luminariak, balastoak, etab.- Argiztapen ekipoak konektatzeko eta deskonektatzeko kontrol motak.- Argiztapena murriztuz energia aurrezteko sistemak (linea buruan egonkortzaile-erreduktoreak, maila biko balastoak, etab.).- Kaleko argi guztien inbentarioa.Honekin guztiarekin, ondorengo datuak lortzen dira:- Argiztapen koadroen inbentario.- Parametro elektrikoen monitorizazioa eta erregistroa (tentsioak, intentsitateak, potentzia faktoreak, potentzia aktiboa, erreaktiboa eta itxurazkoa, karga bihurgunea, kontsumo energetikoa, etab.)- Koadroaren lurrarekiko erresistentzia neurria.- Ekipo eta lineen kontserbazio-egoera.- Argi mailak eta argiztapen ezaugarriak.- Argiztapen funtzionamendu egokiaren ziurtapena.- 3. FASEA: Egungo egoeraren analisia, ebaluazioa eta instalazioen hobekuntzarako proposamenak egitea.Bildutako datuekin instalazioetan burutu beharreko aldaketa eta hobekuntza proposamenak eratzen dira. Beste batzuen artean helburu hauek bilatu dira:- Argiztapen publikoaren gastu murrizketa.- Kontsumo energetikoa eta argi kutsadura murriztea; lanparetan, ekipo osagarrietan eta kale-argietan eragiten, pizteko eta amatatzeko sistemak hobetzea; argi-fluxuaren erregulazio sistemak instalatzea,etab.- Mantentze eta kontrol jarduerak hobetu. Hauek deskripzio teknikoekin eta azterketa ekonomikoekin batera aurkeztuko dira: beharrezko inbertsioa eta aurrezpen energetikoari dagokion aurrezpenekonomikoaren arabera inbertsioa eskuratzeko aldia.- 4. FASEA: Ikuskaritzaren azkenengo azterketa informea.Fase honetan, ezer baino lehen, azterturiko argiztapen publiko bakoitzeko informe bat egin zen, zeinetan hurrengo informazioa dute:- Consultoria Luminicako teknikariek bildutako informazioaren arabera, kanpoko argiztapen publikoaren eremu bakoitzeko deskripzio teknikoa.- Eremu bakoitzari lotutako oraingo energia kontsumo eta gastuak.- Consultoria Luminicak egindako azterketen emaitzen ondorioz, gastu energetikoak eta ekonomikoak murrizteko gomendio teknikoak eta kudeaketa.- Proposatutako ekintzak aurrera eraman ostean, eremu bakoitzeko kontsumo eta gastuak.Bigarrenik, ikuskaritzaren ondorioak bildu diren azken azterketa burutu da. Hemen, azterturiko argiztapen publikoaren ikuspen orokorra ematen da.www.consultoria-luminica.comOlaberriaTeruelTeruel Trabanca2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


2. ARGIZTAPEN INSTALAZIOEN GAUR EGUNGO EGOERAOlaberriako udalak, Euskal autonomi erkidegoan Gipuzkoako probintzian kokatua, aztergai diren 1323 eremu ditu (kaleak, plazak …). Argiztapen sistema publikoa 13 koadrok kontrolatua (ikuserantzitako planoa) eta mota ezberdineko 631 kale-argiz osaturik dago.Garatutako argiztapen publikoaren ikuskaritza-energetikoak, gaur egungo argiztapena eraginkorra ez dela eta txosten honetan adierazitako neurriak aplikatuz % 35 - % 40 tarteko aurreztea lordaitekeela baieztatzen du.1.1, puntuan azaldu den bezala, argiztapen publikoaren eraginkortasuna 6 elementu eta ekintzek zehazten dute. Ondoren, Olaberriako argiztapen publikoa osatzen duten elementuen egoera etahauen egokitzapen maila azaltzen da :2.1 Kale-argia/luminaria:Kale-argiak, lanparen euskarri eta sare elektrikora konektatzen dituzten aparatuak dira. Hau guztia eraginkortasun maila egokia lortzeko nahikoa ez denez, beste batzuen artean, ezaugarri optiko,mekaniko eta elektrikoak betetzea beharrezkoa da.Optikari dagokionez, kale-argiak lanparak igortzen duen argia kontrolatzeko eta barreiatzeko eginkizuna du. Beraz, oso garrantzitsuak dira: bere sistema optikoa diseinatzerakoan duen forma etaargiaren banaketa; luminariak eta lanparak osotara duten etekina eta jendeari sor liezaiokeen itsualdia zaintzea. Kale-argiak mantentze eta instalazio errazekoak izan behar dira. Horretarako,kale-argiaren eraikuntzan erabilitako materialak lan baldintzak jasateko eta lanpararen funtzionamendu tenperatura limiteen barruan mantentzeko egokiak izan behar dira. Hau guztia, kostu etaitxura kontuak ahaztu barik.Argia behar den lekuan emateko arduraduna izanik, sisteman eraginkortasuna sortzen du. Bere izaera etekina, argi banaketa, estankotasun maila edo dimentsioa faktore kontrolagarrien menpedago. Goiko hemisferiora argia igortzeko premisa bete behar du (GAFinst/ FHSinst), eta ez ditu gainditu behar ingurumen jakin bateko zonaldeari dagozkion onartutako baloreak ( %1a eta%25aren artekoak).Olaberrian dagoen kale-argi kopurua 631 unitatekoa da, eta hauen banaketa honako hauxe da:o Errepidekoak: 49 unitate. (%7,76)o Biribilak: 466 unitate. (%73,85)o Klasikoak: 46 unitate. (%7,29)o Apaingarriak: 42 unitate. (%6,66)o Proiektoreak: 28 unitate. (%4,44)Apaingarriak; 42Klasikoak; 46Kale-argiakProiektoreak; 28Biribilak; 466Errepidekoak;49ErrepidekoakBiribilakKlasikoakApaingarriakProiektoreakArgien eraginkortasun mailaTsikia2%Eskasa1%Ertaina93%Hanida4%HanidaErtainaTsikiaEskasawww.consultoria-luminica.comDatuak bildu eta aztertu ostean Olaberriako kale-argiak eraginkortasun maila handia,ertaina, baxua eta eskasaren artean sailka ditzakegu.TeruelTeruelOlaberriaTras la toma de datos y su posterior análisis, podemos clasificar las luminarias de Teruelpor estado en luminarias, buenas, regulares y de actuación inmediata.2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


2.2 Argi ituririakArgi taldearen bihotza da. Edozein argiztapen sistema publikotan, lanparek sortzen den kontsumo energetikoaren % 85a biltzen dutenez, ondo aukeratzea funtsezkoa da.Gaur egun presio handiko lurrin sodiozko, fluoreszentzia trinkodun eta halogenuro-metalikozko (hiribarru eta leku apaingarrietan) argi iturri eraginkorren artean aukeratzea beharrezkoa da.Merkurio lurrinezko lanparak baztertu behar dira, kutsatzaileak direlako eta eraginkortasun maila txikiagoa dutelako.Led-a, etorkizunera begira, aukera handiko beste argi iturri bat da. Izan duen garapenak eta energia aurrezteko duen helburuak, bezeroen nahiak betetzen ez dituzten kale-argiakmerkaturatzeko bidea eman du. Honek, bezeroek espero dituzten emaitzak betetzen ez dituzten produktuak antzemateko ezinbestekoak diren parametro batzuk kontuan hartzera behartzengaitu.Ikuskaritza honetan guztira 631 lanpara aztertu dira. Lanpara mota kontuan hartuta, banaketa hauxe da:Lanpara mota Unitateak % Potentzia (W) %Presio handiko sodio lurruna 608 %96,35 99.800W %97,34Merkurio lurruna 2 %0,32 250W %0,24Halogenuro metalikoak 6 %0,95 900W %0,88Mota ezberdinetako argi nahasketa 9 %1,43 1.440W %1,4Kontsumo txikikoak 6 %0,45 138W %1,13Guzitira 631 %100 102.528W %100o Presio handiko sodio lurruna: 50W-eko 2, 70W-eko 10, 150W-eko 512,250W-eko 76 eta 450W-eko 8 (96,35%)o Merkurio lurruna: 125W-eko 2 (0,32%)o Halogenuro metalikoak: 150W-eko 6 (0,95%)o Kontsumo txikikoak: 160W-eko 9 (1,43%)o Kontsumo txikikoak: 23W-eko 6 (0,95%)Halogenurometalikoak1%Merkurio lurruna0%Mota ezberdinetakoargi nahasketa2%Kontsumo txikikoak1%Presio handiko sodiolurruna96%Argi iturriakPresio handiko sodio lurrunaMerkurio lurrunaHalogenuro metalikoakMota ezberdinetako argi nahasketaKontsumo txikikoakwww.consultoria-luminica.comTeruelTeruelTeruelOlaberria2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


2.3 Ekipo osagarriak 2.4 Argiztatze-koadroak: Kudeaketa eta gestio sistemakSistemaren motorra da eta lanpak piztea ahalbidetzen dute.Elektromagnetikoak, elektronikoak, maila bikoak edohirukoak izan daitezke. Energia aktiboa eta erreaktiboarenkontsumoa murriztean luminariaren funtzionamenduahobetu dezake, lanparak baldintza eraginkorragoetan egingodu lan eta erabilera iraupena luzatzen du.Ekipo osagarriak, erreaktantziak edo balastoak, deskargalanparekin batera erabiltzeko eta lanparok funtzionamenduegokia izan dezaten, jasan beharreko korrontea eskaturikobalioetara mugatzeko osagaiak dira.Ekipo osagarriaren kontsumoa lanpararen kontsumoarekinkonparatuz %5 - %30a da.- Balasto elektromagnetikoa: deskarga lanparekinerabilitako balastoa, kiribildutako kobre harizosaturik batez ere, burdinazko edo altzairuzkonukleodun transformagailuen antzekoa.- Balasto elektronikoak: Balasto elektronikoek osagaielektronikoak erabiltzen dituzte. Abantailak:lanpararen eraginkortasun handiagoa, balasto galeratxikiagoak eta balasto elektromagnetikoekinkonparatuz balasto txikiagoak eta arinagoak.Argiztatze-koadroen pizte eta itzaltzea kontrolatzeko elementu erabilienak zelula fotoelektrikoak, erloju analogikoak eta erlojuastronomikoak dira.Erloju astronomikoek ez dute sarri doitzeko beharrik, beren kokapen geografikoaren araberako pizte eta itzaltze taulakdituzte. Gainera, erredukzioak egiteko eta argiak aldizka pizteko aukerak dituzte.Zelula fotoelektrikoek eragozpen nagusi bi dituzte. Bata, lohitzen direnean pizteko agindua behar dena baino lehenagoematen dutela da. Bestea, zeru lainotudun egunetan argiak denbora tarte laburrean piztu eta itzali daitezke. Guzti honengatik,Zelula fotoelektrikoek ez dira fidagarriak.Beste aldetik, kudeaketa zentralizatutako sistemek, leku konkretu batetik udalerriko argiztapen publikoaren instalazio guztiakudeatzea eta itzalita edo txarto funtzionatzen duten lanpara kopurua jakitea ahalbidetzen du. Kontrol honek mantentzelanak murrizteko aukera dakar, gaueko txandak kentzean eta sistemen akatsak hein handi baten gutxitzearekin biztanleekjasotzen duten argiztapen kalitatea handitzean.Gaur egun, Olaberriako koadroetan ez dago zentralizatutako gestio sistemarik.Argiztazte-koadro bakoitzaren pizte eta itzaltze kontrola ondokoa da:KOADROAREN IDL ORAINGO PIZTE SISTEMA ERREGULAZIOA33.1 ZELULA FOTOELEKTRIKOA BAT ERE EZ33.2 ZELULA FOTOELEKTRIKOA ESTABILIZAGAILUA + ERREDUKTOREA33.3 EA DAGO EA DAGO33.4 ZELULA FOTOELEKTRIKOA ESTABILIZAGAILUA + ERREDUKTOREA33.5 ZELULA FOTOELEKTRIKOA ESTABILIZAGAILUA + ERREDUKTOREA33.6 ZELULA FOTOELEKTRIKOA BAT ERE EZ33.7 ZELULA FOTOELEKTRIKOA ESTABILIZAGAILUA + ERREDUKTOREA33.8 ZELULA FOTOELEKTRIKOA ESTABILIZAGAILUA + ERREDUKTOREA33.9 ZELULA FOTOELEKTRIKOA BAT ERE EZ33.10 ZELULA FOTOELEKTRIKOA ESTABILIZAGAILUA + ERREDUKTOREA33.11 EA DAGO BAT ERE EZ33.12 ZELULA FOTOELEKTRIKOA BAT ERE EZ33.13 ZELULA FOTOELEKTRIKOA BAT ERE EZ33.14 ERLOJU ANALOGIKOA BAT ERE EZwww.consultoria-luminica.comTeruelTeruelOlaberriaEl mantenimiento físico de una instalación lumínica es la2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaayuntamiento revela que no es el adecuado, dado que:- El 22,56% de las luminarias son susceptibles de actuación inmediata; un 37,08% se encuentran en estado regular.- El nivel de limpieza de las luminarias no era el adecuado, reduciendo en gran medida el rendimiento del conjuntolámpara más luminaria.2.6 Niveles de iluminaciónArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


2.4 Argiztatze-koadroak: Kudeaketa eta gestio sistemakOlaberriko argiztapen publikoaren pizte sistemek kontrolaturiko potentzien araberako grafikoa:Argiztatze-koadro bakoitzeko argi-puntuen araberako grafikoaPizte sistemen araberako potentziakEskus piztuta14%Zelulafotoelektrikoa86%Zelula fotoelektrikoaEskus piztuta543210Argi-puntuen araberako koadroendentsitatea20 argi-puntubaino gutxiago21 eta 40 argipunturenartean41 eta 80 argipunturenartean81 eta 120argi-punturenartean120 argi-puntubaino gehiagowww.consultoria-luminica.comTeruelTeruelOlaberria2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


2.5 Argi-mailak gutxitzeaArgi fluxua gutxitzen duten sistemen bitartez, herriko kaleetan trafiko zirkulazioa txikia denean, energia kontsumoa gutxitu daiteke. Mota bi gailentzen dira: punturik puntuko erredukzioa etaargistatze koadroan bertan egiten den erregulazioa. Kasu biotan kontsumituriko potentzia %35 eta %40 bitartean gutxitu daiteke.Argi fluxua erregulatzeko sistemek lanparek igorritako argi kantitatea kontrolatzen dute. Honi esker, argitasuna momentuko beharrizanen araberakoa izatea lortzen da. Erabilitakoteknologiaren araberako sistemak hauexek dira:-Punturik puntuko errgulazioa: Lanparako bat jartzen da. Batzuek, argi fluxua gutxitzen dute. Fluxua handitu ala gutxitzeko agindua kable bidez heltzen zaio eta argiztatze-koadroankokaturiko erloju batek ematen du. Beste batzuk, ez dute kanpoko agindurik behar; beren barnean denboragilua dute.-Erregulazioa argiztatze-koadroan: Argiztatze-koadroan kokatzen da, energia elektrikoa hornitzen duen lotura-hodiaren ondoan. Funtzionamendu agindua erloju batek kontrolatzendu eta argi fluxua lanparak elikatzen dituen tentsioa handituz edo txikituz kontrolatzen du. Honez gain, lanparetara eta beste gailuetara heltzen den tentsioa egonkortzeko eginkisunadute; gain-tentsioen kontrako babesa dira; eta, ekipo laguntzaileen eta lanparen balio-bizitza luzatzen dute. Potentzia handiko instalazioetan erabiltzea gomendatzen da.-Ekipo elektronikoak: ekipo hauek hasierako erreaktantzia balioak birprogramatu, erloju astronomikoaren pizte eta itzaltze orduen araberako erredukzioa izan eta funtzionamendunormaleko ordu kopurua kalkulatu ditzakete. Erreaktantzia konpentsatzeko eta martxan jartzeko gailuak dituenez, ez du lanparaz konpoko agindu-kablerik behar eta muntaiaerrazagoa da.Ondoren, Olaberrian erabilitako erredukzio sistema bakoitzari dagozkion kontsumo potentziak adierazten dituen grafika:Erredukzioaren araberako potentziaErredukziorik gabe47%Erregulagailuaargiztatze-koadroan53%Erregulagailua argiztatze-koadroanErredukziorik gabewww.consultoria-luminica.comTeruelTeruel OlaberriaTeruel2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


2.6 Mantentze lanakArgi instalazio baten mantentze fisikoa zerbitzuaren iraupena ziurtatzeko modu bakarra da. Ondo antolatu eta buruturiko mantentze-zerbitzua oinarrizkoa da instalazioa bere jatorrizkobaloreetatik ahalik eta gertuen egoteko. Mantentze-zerbitzuaren zorroztasunaren arabera, halakoa izango da instalazioak izango duen argi-kalitatearen gutxitzea.Argiztapen instalazioen mantentze-zerbitzu prebentibo egokiarekin mantentze faktorea ezin da %70tik beherakoa izan.Udalerreian egindako mantentze lana nahiko ona dela agerian usten du :- %63,05a egoera egokian dago.Kale-argi motak eta mantentze plan prebentiboaOlaberriako argiztapen publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritzarekin Consultoría lumínicak hurrengo kale-argiak antzeman ditu.UNITATE KOPURUA KALE – ARGI MOTA KANPOKO DIFUSOREA ETA ERREFLEKTOREAREN GARBIKETA LANPARAREN ORDEZKAPENA49 ERREPIDE-ARGIA 2 URTERIK BEHIN 14000 ETA 16000 ORDU ARTEKO FUNTZIONAMENDUA466 BIRIBILA 2 URTERIK BEHIN 14000 ETA 16000 ORDU ARTEKO FUNTZIONAMENDUA46 KLASOKOAK 2 URTERIK BEHIN 14000 ETA 16000 ORDU ARTEKO FUNTZIONAMENDUA28 PROIECTOREAK 2 URTERIK BEHIN 14000 ETA 16000 ORDU ARTEKO FUNTZIONAMENDUA42 APAINGARRIAK 2 URTERIK BEHIN 14000 ETA 16000 ORDU ARTEKO FUNTZIONAMENDUAArgiztapen publikoaren Instalazioaren mantentze lan prebentiboa egitea gomendatzen da mantentze faktorea %70tik ez jaistekowww.consultoria-luminica.comEl mantenimiento físico de una instalación lumínica es la única forma de garantizar la continuidad de su servicio. Un mantenimiento bien planificado e implementado es básico para mantenerla instalación lo más cerca posible de su valor original. Según el nivel de mantenimiento adoptado así será la evolución de la depreciación lumínica esperada en las instalaciones.TeruelLa realización de un mantenimiento preventivo adecuado de las instalaciones de alumbrado debe permitir no bajar del 70% del factor de mantenimiento.El mantenimiento que se realiza en el ayuntamiento revela que no es el adecuado, dado que:- El 22,56% de las luminarias son susceptibles de actuación inmediata; un 37,08% se encuentran en estado regular.- El nivel de limpieza de las luminarias no era el adecuado, reduciendo en gran medida el rendimiento del conjunto lámpara más luminaria.Teruel OlaberriaTeruel2.6 Niveles de iluminaciónEl nivel de iluminación es la magnitud más importante del objeto o medio a iluminar, en este caso las vías públicas, y se define como “la cantidad de flujo luminoso incidente por unidad desuperficie del objeto iluminado”. Siendo su unidad de medida el lux (Ix).2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


2.7 Argiztapen mailak 2.7.1 Bideen sailkapena eta argiztapen moten aukeraketaArgiztapen maila argiztatu nahi den objektuaren elementurikgarrantzitsuena da, kasu honetan herri bideak, eta honeladefinitzen da “argiztatutako objektuaren azalera unitate batieragiten dion argi-fluxua”. Neurri unitatea lux (lx)da.Jarduera bakoitzeko edo bide sailkapen bakoitzeko aurretiazjarritako argi maila egokienak zehazten dituzten arauak daude.Udalerriko kaleetan jasotako argi mailak ‘argiztapen publikoarenenergia eraginkortasunerako arautegiak’ ezarritakoak bainohandiagoak badira, kontsumituriko energia beharrezkoa bainohandiagoa da.Atal honetan, Zeraingo bideak zirkulazio abiaduraren arabera sailkatuko ditugu. Horretarako, adierazitako egunekotrafikoaren bataz besteko intentsitatearen (IMD) eta hauek bideen arabera sailkatuz hauxe ikus dezakegu: IMD ≥ 25.000Datu bilketa zorrotza eta gero, Olaberriako 3 eremutan 25.000 ibilgailutako bataz besteko trafiko dentsitatehandiagoa dute. IMD ≥ 7.000 y < 15.000Datu bilketa zorrotza eta gero, Olaberriako 5 eremutan 7.000 eta 15.000 arteko ibilgailuen bataz besteko trafikodentsitatea dute. IMD ≤ 7.000Datu bilketa zorrotza eta gero, Olaberriako 5 eremuk 7.000 ibilgailutakoa baino bataz besteko trafiko dentsitatetxikiagoa dute. Olaberriako 108 eremuk trafiko dentsitate normala dute. Olaberriako 10 eremuk oinezkoen dentsitate normala dute.Ondoren, bide mota ezberdinak aztertu ostean, bakoitza argiztapen motaren arabera sailkatzen da:• A motako bideentzako argiztapen motak (abiadura handikoa):ME2 sailkapenean 3 gune• B motako bideentzako argiztapen motak (abiadura moderatua):ME2 sailkpenean 5 guneME4b sailkapenean 5 gune• D motatako bideentzako argiztapen motak (abiadura baxukoa):S3 sailkapenean 108 gune• E motatako bideentzako argiztapen motak (oinezkoen bidea):S2 sailkapenean 10 guneOlaberrian dauden bideentzako argiztapen mailak zehazten dira:Luminantzia ertaina Lm(cd/m 2 )Uniformetasun GlobalaUoIluminantzia ertaina Em(lux)Iluminantzia minimoaEmin (lux)Uniformetasun ErtainaUmME1 2,00 (30 lux) 0,40ME2 1,50 (22,50 lux) 0,40ME4b 0,75 (11,25 lux) 0,40S2 10 3S3 7,5 1,5Taulan, argiztapen instalazioaren mantentze lan onarekin, funtzionamendu egokia lortzeko bete beharko liratekeen balore minimoak agertzen dira.www.consultoria-luminica.comTeruelTeruelTeruelOlaberria2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


2.7.1 Bideen sailkapena eta argiztapen moten aukeraketaIDL Eremuaren izena Eremuaren sailkapena33.1.1 SAN JUAN ELIZA33.1.2 SAN JUAN ELIZA33.1.333.2.1GI - 4581 (UDALETXERANZKOIGOERA)ARRIETA ONDOKOBIRIBILGUNEA33.2.2 ERREKALDE33.2.3 ERREKALDE33.2.4 ERREKALDE33.2.5 ERREKALDE33.2.6 ERREKALDE33.2.7 ERREKALDE33.2.8 ERREKALDE33.2.9 ERREKALDE33.2.10 ARRIETAKO PARKINA33.2.11 LAZKANO ERREPIDEA33.2.12 LAZKANO ERREPIDEA33.2.13 LAZKANO ERREPIDEA33.2.14 LAZKANO ERREPIDEA33.2.15 LAZKANO ERREPIDEA33.2.16 ERREKALDE (ARGI BARIK)33.2.17 ERREKALDE33.2.18 ERREKALDE33.4.1 ERREKALDEE-5 KM/H BAINO GUTXIAGOKOOINEZKOEN BIDEAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAB-ABIADURA MODERATUA 30 KM/H - 60KM/H ARTEKOAB-ABIADURA MODERATUA 30 KM/H - 60KM/H ARTEKOAB-ABIADURA MODERATUA 30 KM/H - 60KM/H ARTEKOAB-ABIADURA MODERATUA 30 KM/H - 60KM/H ARTEKOAB-ABIADURA MODERATUA 30 KM/H - 60KM/H ARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAArgiztapenmotaS2S3S3S3S3S3S3S3S3S3S3S3S3ME2ME2ME2ME2ME2S3S3S3S3IDL Eremuaren izena Eremuaren sailkapena33.4.3 ITURRE33.4.4 ITURRE33.4.5 ITURRE33.4.6 ITURRE33.4.7 N1 ERREPIDEA33.4.8 N1 ERREPIDEA33.4.9 N1 ERREPIDEA33.4.10 ERREKALDE33.4.11 ERREKALDE33.4.12 ERREKALDE33.4.13 ERREKALDE33.4.14 ERREKALDE33.4.15 ERREKALDE33.4.16 GI 356033.4.17 LAZKANO ERREPIDEA33.4.18 GI 356033.4.19 GI 356033.4.20 GI 3560 PARKEA33.4.21 BIRIBILGUNEA (ORNAMENTALA)33.4.22 BIRIBILGUNEA (ORNAMENTALA)33.4.23 GI 356033.4.24 GI 3560D-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAA- ABIADURA HANDIA 60 KM/H BAINOAZKARRAGOA- ABIADURA HANDIA 60 KM/H BAINOAZKARRAGOA- ABIADURA HANDIA 60 KM/H BAINOAZKARRAGOD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAB-ABIADURA MODERATUA 30 KM/H - 60KM/H ARTEKOAB-ABIADURA MODERATUA 30 KM/H - 60KM/H ARTEKOAB-ABIADURA MODERATUA 30 KM/H - 60KM/H ARTEKOAB-ABIADURA MODERATUA 30 KM/H - 60KM/H ARTEKOAE-5 KM/H BAINO GUTXIAGOKOOINEZKOEN BIDEAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAArgiztapenmotaS3S3S3S3ME1ME1ME1S3S3S3S3S3S3ME4BME4BME4BME4BS2S3S3S3S3www.consultoria-luminica.com33.4.2 GI 3560B-ABIADURA MODERATUA 30 KM/H - 60KM/H ARTEKOAME4B33.4.25 GI 3560D-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAS3TeruelTeruelTeruelOlaberria2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


2.7.1 Bideen sailkapena eta argiztapen moten aukeraketaIDL Eremuaren izena Eremuaren sailkapena33.10.6BELAKOSORO (SINILUMINACION)33.10.7 SAN JUAN ELIZA ATZEA33.10.8 HERRIKO PARKEA33.10.9 HERRIKO PARKEA33.10.10 BELAKASORO33.10.11 BELAKOSORO33.12.1 ITURRE33.12.2 HERRIKO PLAZA33.12.3 HERRIKO33.12.4 UDALETXEA33.13.1 GI - 4581 (USALETXERANTZ)33.13.2 GALARREGI33.13.3 GALARREGI33.13.4 GALARREGI33.13.5 GALARREGI33.13.6 GINEZA AUZOA33.13.7 GINEZA AUZOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAE-5 KM/H BAINO GUTXIAGOKOOINEZKOEN BIDEAE-5 KM/H BAINO GUTXIAGOKOOINEZKOEN BIDEAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAE-5 KM/H BAINO GUTXIAGOKOOINEZKOEN BIDEAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAArgiztapenmotaS3S3S2S2S3S2S3S3S3S3S3S3S3S3S3S3S3IDL Eremuaren izena Eremuaren sailkapena33.13.14 PARKIN PUBLIKOA33.13.15 PARKIN PUBLIKOA33.13.16 GALARREGI33.13.17 GALARREGI33.13.18 GALARREGI33.13.19 GALARREGI33.13.20 GALARREGI33.13.21 GALARREGI33.13.22 GALARREGI33.13.23 GALARREGI33.14.1 GINEZA AUZOA33.14.2 GINEZA AUZOA (ARGI BARIK)33.14.3 GINEZA AUZOA33.14.4 GINEZA AUZOA33.14.5 GI 356033.14.6 PARKIN ONDOKO URBANIZAZIOA33.14.7PARKIN PUBLIKO ONDOKOPARKEAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAE-5 KM/H BAINO GUTXIAGOKOOINEZKOEN BIDEAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAE-5 KM/H BAINO GUTXIAGOKOOINEZKOEN BIDEAE-5 KM/H BAINO GUTXIAGOKOOINEZKOEN BIDEAArgiztapenmotaS3S3S3S3S3S3S3S3S3S3S3S3S2S3S3S2S233.13.8 GINEZA AUZOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAS333.13.9 GINEZA AUZOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAS333.13.10GI - 4581 (UDALETXERAKOIGOERA)D-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAS333.13.11 FRONTOIAE-5 KM/H BAINO GUTXIAGOKOOINEZKOEN BIDEAS233.13.12 PARKIN PUBLIKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAS333.13.13 PARKIN PUBLIKOAD-ABIADURA BAXUA 5 KM/H - 30 KM/HARTEKOAS3www.consultoria-luminica.comTeruelTeruelTeruelOlaberria2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


2.7.2 Kanpoko neurketetan lortutako emaitzen araberako argiztapen mailen konparaketa(ITC – EA- 02 y UNE-EN 13201) irizpidea kontutan hartuta eta lortutako emaitzen arabera, tolerantzia ratio batzuk ezarriko ditugu:‣ Neurtutako maila [1 x “erreferentzia maila”+-ren azpitik badago → Maila eskasa da.‣ Neurtutako maila [1 x “erreferentzia maila”+-ren eta [1,2 x “erreferentzia maila”+-ren artean badago → Maila egokia da.‣ Neurtutako maila *1,2 x “erreferentzia maila”+-ren gainetik badago → Gehiegizko maila da.** ”Erreferentzia mailak” aurreko taulak adierazten dituenak dira.IDL Eremuaren izena Erreferentzi maila Lx Neurtutako maila LxEmaitzakonparatiboaIDL Eremuaren izena Erreferentzi maila Lx Neurtutako maila LxEmaitzakonparatiboa33.2.15 UDALETXEA 7,5 10,46 Gehiegizkoa33.13.1 N1 ERREPIDEA 30 57,30 Gehiegizkoa33.14.3 BARRUTIZELAIAK 7,5 6,68 Eskasa33.13.2 N1 ERREPIDEA 30 34,10 Zuzena33.14.4 BARRUTIZELAIAK 7,5 14,44 Gehiegizkoa33.13.3 N1 ERREPIDEA 30 81,27 Gehiegizkoa33.2.6 BELAKAROSO 7,5 9,60 Gehiegizkoa33.13.4 BEHEKO APARKALEKUAK 7,5 17,77 Gehiegizkoa33.2.2 BELAKASORO 7,5 7,88 Zuzena33.13.5 GOIKO APARKALEKUAK 7,5 21,58 Gehiegizkoa33.2.3 BELAKOSORO 10 21,35 Gehiegizkoa33.13.6 GOIKO APARKALEKUAK 7,5 3,93 Eskasa33.2.4 BELAKOSORO 7,5 21,27 Gehiegizkoa33.13.7 GOIKO APARKALEKUAK 7,5 6,28 Eskasa33.2.5 BELAKOSORO 7,5 12,03 Gehiegizkoa33.6.2 ERREKALDE 7,5 24,00 Gehiegizkoa33.2.7 BELAKOSORO 7,5 12,88 Gehiegizkoa33.6.3 ERREKALDE 7,5 24,20 Gehiegizkoa33.2.8 BELAKOSORO (ARGI BARIK) 7,5 0,00 Eskasa33.6.4 ERREKALDE 7,5 53,10 Gehiegizkoa33.13.15 CARI DE LA CRUZ 7,5 5,37 Eskasa33.6.5 ERREKALDE 7,5 8,27 Zuzena33.13.16 CARI DE LA CRUZ 7,5 23,33 Gehiegizkoa33.6.6 ERREKALDE 7,5 5,63 Eskasa33.13.17 CARI DE LA CRUZ 7,5 7,23 Eskasa33.6.7 ERREKALDE 7,5 3,33 Eskasa33.13.18 CARI DE LA CRUZ 7,5 8,83 Zuzena33.6.8 ERREKALDE 7,5 9,90 Gehiegizkoa33.13.19 CARI DE LA CRUZ 7,5 6,40 Eskasa33.6.9 ERREKALDE 7,5 61,47 Gehiegizkoa33.13.20 CARI DE LA CRUZ 7,5 6,10 Eskasa33.6.10 ERREKALDE 7,5 25,87 Gehiegizkoa33.13.21 CARI DE LA CRUZ 7,5 7,87 Zuzena33.6.11 ERREKALDE 7,5 26,13 Gehiegizkoawww.consultoria-luminica.com33.13.22 CARI DE LA CRUZ 7,5 5,03 Eskasa33.6.12 ERREKALDE 7,5 16,92 Gehiegizkoa60.20.11 DEL PRADOD-DE BAJA VELOCIDADENTRE 5 KM/H Y 30KM/HS3TeruelTeruelTeruelOlaberria2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


2.7.2 Kanpoko neurketetan lortutako emaitzen araberako argiztapen mailen konparaketaIDL Eremuaren izena Erreferentzi maila Lx Neurtutako maila LxEmaitzakonparatiboa33.6.13 ERREKALDE 7,5 33,23 Gehiegizkoa33.6.14 ERREKALDE 7,5 61,17 Gehiegizkoa33.6.15 ERREKALDE 7,5 8,46 Zuzena33.6.16 ERREKALDE 7,5 45,03 Gehiegizkoa33.6.17 ERREKALDE 7,5 56,03 Gehiegizkoa33.6.18 ERREKALDE 7,5 20,20 Gehiegizkoa33.6.1 ERREKALDE (ARGI BARIK) 7,5 0,00 Eskasa33.14.5 ETXEBARRI BARRENA 7,5 4,87 Eskasa33.2.18 FRONTOIA 10 21,25 Gehiegizkoa33.4.5 GALARREGI 7,5 38,50 Gehiegizkoa33.4.6 GALARREGI 7,5 28,52 Gehiegizkoa33.4.7 GALARREGI 7,5 37,24 GehiegizkoaIDL Eremuaren izena Erreferentzi maila Lx Neurtutako maila Lx33.1.3GI - 4581 (UDALETXERAKOIGOERA)Emaitzakonparatiboa7,5 9,15 Gehiegizkoa33.4.25 GI 3560 7,5 33,33 Gehiegizkoa33.7.1 GI 3560 11,25 10,60 Eskasa33.8.1 GI 3560 11,25 12,17 Zuzena33.8.2 GI 3560 11,25 16,23 Gehiegizkoa33.8.3 GI 3560 11,25 7,66 Eskasa33.10.3 GI 3560 7,5 3,27 Eskasa33.10.4 GI 3560 7,5 3,23 Eskasa33.10.5 GI 3560 7,5 12,60 Gehiegizkoa33.4.15 GALARREGI 7,5 22,50 Gehiegizkoa33.4.16 GALARREGI 7,5 15,50 Gehiegizkoa33.2.16 GI - 4581 (UDALETXERANTZ) 7,5 30,13 Gehiegizkoa33.4.8 GALARREGI 7,5 37,80 Gehiegizkoa33.2.17GI - 4581 (UDALETXERAKOIGOERA)7,5 18,73 Gehiegizkoa33.4.9 GALARREGI 7,5 25,74 Gehiegizkoa33.1.3GI - 4581 (UDALETXERANZKOIGOERA)7,5 9,15 Gehiegizkoa33.4.10 GALARREGI 7,5 19,95 Gehiegizkoa33.4.11 GALARREGI 7,5 26,13 Gehiegizkoa33.4.12 GALARREGI 7,5 24,07 Gehiegizkoa33.4.13 GALARREGI 7,5 29,70 Gehiegizkoa33.4.14 GALARREGI 7,5 40,30 Gehiegizkoa33.4.15 GALARREGI 7,5 22,50 Gehiegizkoa33.4.16 GALARREGI 7,5 15,50 Gehiegizkoa33.2.16 GI - 4581 (UDALETXERANTZ) 7,5 30,13 Gehiegizkoa33.4.25 GI 3560 7,5 33,33 Gehiegizkoa33.7.1 GI 3560 11,25 10,60 Eskasa33.8.1 GI 3560 11,25 12,17 Zuzena33.8.2 GI 3560 11,25 16,23 Gehiegizkoa33.8.3 GI 3560 11,25 7,66 Eskasa33.10.3 GI 3560 7,5 3,27 Eskasa33.10.4 GI 3560 7,5 3,23 Eskasa33.10.5 GI 3560 7,5 12,60 Gehiegizkoawww.consultoria-luminica.com33.2.17GI - 4581 (UDALETXERAKOIGOERA)7,5 18,73 Gehiegizkoa33.8.4 GI 3560 PARKEA 10 9,92 EskasaTeruelTeruel OlaberriaTeruel2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


Argiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza2.7.2 Kanpoko neurketetan lortutako emaitzen araberako argiztapen mailen konparaketaIDL Eremuaren izena Erreferentzi maila Lx Neurtutako maila LxEmaitzakonparatiboaIDL Eremuaren izena Erreferentzi maila Lx Neurtutako maila LxEmaitzakonparatiboa33.10.10 GI-3560 7,5 15,20 Gehiegizkoa33.4.17 GINEZA AUZOA 7,5 7,37 Eskasa33.4.18 GINEZA AUZOA 7,5 12,90 Gehiegizkoa33.4.19 GINEZA AUZOA 7,5 7,68 Zuzena33.4.20 GINEZA AUZOA 7,5 15,07 Excesivo33.4.21 GINEZA AUZOA 7,5 8,97 Zuzena33.4.23 GINEZA AUZOA 10 25,07 Gehiegizkoa33.4.24 GINEZA AUZOA 7,5 22,38 Gehiegizkoa33.9.1 GINEZA AUZOA 7,5 18,97 Gehiegizkoa33.9.2 GINEZA AUZOA 7,5 6,87 Eskasa33.9.3 GINEZA AUZOA 7,5 4,30 Eskasa33.9.4 GINEZA AUZOA 7,5 8,37 Zuzena33.9.5 GINEZA AUZOA 7,5 5,37 Eskasa33.9.6 GINEZA AUZOA 7,5 9,73 Gehiegizkoa33.9.8 GINEZA AUZOA 10 0,00 Eskasa33.14.1 IURRE AUZOA 7,5 1,78 Eskasa33.14.2 IURRE AUZOA 7,5 5,40 Eskasa33.13.8 IURREZELAI POLIGONOA 7,5 4,83 Eskasa33.13.9 J.M. ARISTAIN 7,5 7,50 Eskasa33.13.10 J.M. ARISTAIN 7,5 2,44 Eskasa33.13.11 J.M. ARISTAIN 7,5 25,38 Gehiegizkoa33.13.12 J.M. ARISTAIN 7,5 7,15 Eskasa33.13.13 J.M. ARISTAIN 7,5 5,38 Eskasa33.13.14 J.M. ARISTAIN 7,5 10,27 Gehiegizkoa33.10.9 KAROBI POLIGONOA 7,5 36,45 Gehiegizkoa33.10.6 KAROBI POLIGONOA 7,5 37,00 Gehiegizkoa33.10.7 KAROBI POLIGONOA 7,5 13,93 Gehiegizkoa33.10.8 KAROBI POLIGONOA 7,5 20,02 Gehiegizkoa33.5.1 LAZKANO ERREPIDEA 22,5 7,86 Eskasa33.5.2 LAZKANO ERREPIDEA 22,5 5,12 Eskasa33.9.7GINEZA AUZOA (ARGIBARIK)7,5 0,00 Eskasa33.5.3 LAZKANO ERREPIDEA 22,5 6,64 Eskasa33.2.14 HERRIKO 7,5 4,87 Eskasa33.2.10 HERRIKO PARKEA 10 13,10 Gehiegizkoa33.2.11 HERRIKO PARKEA 10 29,20 Gehiegizkoa33.2.13 HERRIKO PLAZA 7,5 23,93 Gehiegizkoa33.5.4 LAZKANO ERREPIDEA 22,5 13,10 Eskasa33.5.5 LAZKANO ERREPIDEA 22,5 4,67 Eskasa33.7.2 LAZKANO ERREPIDEA 11,25 12,87 Zuzena33.14.7 MARKESAGASTI 7,5 6,83 Eskasa33.12.1 ITURRE 7,5 43,67 Gehiegizkoa33.14.6MARKESAGASTIPOLIGONOA7,5 4,42 Eskasa33.12.2 ITURRE 7,5 25,55 Gehiegizkoa33.4.29 ARRIETA PARKINA 7,5 20,08 Gehiegizkoa33.12.3 ITURRE 7,5 28,06 Gehiegizkoa33.4.1 PARKIN PUBLIKOA 7,5 22,67 Gehiegizkoawww.consultoria-luminica.com33.12.4 ITURRE 7,5 29,29 Gehiegizkoa33.4.2 PARKIN PUBLIKOA 7,5 41,30 GehiegizkoaTeruelTeruelOlaberria2010eko ingurumenenpresarieuropar saria


3. MERKURIO LURRUN KANTITATEAK OLABERRIAKO KANPOKO ARGIZTAPEN PUBLIKOANEdozein lanpara motak, goritasun lanparak izan ezik, bataz beste 20-30mg merkurio dituela kontuan hartzen badugu, Olaberrian 18,93 kg merkuriok sortu dezakeen kutsaduraren arduradunada.Ingurumenari dagokionez, Olaberrian argiztapen publikoak kontsumituriko urteko potentzia urteko 415.808,59 KWh-takoa bada, eta KW bakoitzeko 0,390 kg CO₂ igortzen direla kontuan hartuz,OlaberriaK atmosferara 126,16 tona CO₂ eta berotegi efektua sortaraten duten beste gas batzuk igortzearen arduraduna dela esan dezakegu.Ondoren, eremuka eta merkurio lurrin lanpara bakoitzari dagokion watten kontsumoa zehazten dira.Eremuaren izenaIDL Koadroa Instalazio potentzia merkurio lurrunarekinGINEA AUZOA 33.4 125WGINEA AUZOA 33.9 125WOlaberrian guztira merkurio lurrunezko lanparek 1.280 Watt kontsumitzen dituzte. Hau da, guztizko potentziaren % 0,32.www.consultoria-luminica.comOlaberria2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


4. OLABERRIAKO GAUEKO ARGI DISDIREN ANALISIAwww.consultoria-luminica.comArgi kutsadura, argi artifizialaren difusioaren eraginez gauez zeruak islatzen duen argiariLumínica esaten diogu. Honen y la eficiencia ondorioz, gaueko energéticailuntasuna eta pixkanaka izarren eta beste astrobatzuen argia desagertzen da. Behe-lainoak eta zeru zapuztuak kutsadura handitzen dute,hirien gainean kolore griseko laino argitsua osatu arte. Suspentsio partikulen ugaritasunakargi sakabanatzea areagotzen du, beraz, zenbat eta aire kutsatuagoa, are kaltegarriagoa dafenomenoa. Dispertsatutako argia, igorpen espektro handiko kale-argietatik badator,ondorioa askoz txarragoa da. Uhin luzera bera duten astroen argi erradiazioa ezin da igarrieta behaketa aparatuek ere, ezin dute jaso.Argi kutsatzaduraren kontra babestu beharreko eremuak taula honen arabera sailkatukoditugu:ZONALDEEN SAILKAPENAE1E2E3E4OlaberriaAZALPENAINGURU ILUNEKO GUNEAKARGITASUN EDO DISDIRA URRIKO GUNEAKARGITASUN EDO DISDIRA MAILA ERTAINEKO GUNEAKARGITASUN EDO DISDIRA HANDIKO GUNEAKE1, E2, E3 eta E4 sailkapendun zonaldeetako luminaria bakoitzak gorantza igorritako argiak ez dituurrengo taulako balioak gaindituko:ZONALDEEN SAILKAPENA INSTALATURIKO GORANZKO ARGI-FLUXUA (GAF INST /FHS INST )E1 ≤ %1E2 ≤ %5E3 ≤ %15E4 ≤ %25*[GAF INST /FHS INST ] INSTALATURIKO GORANZKO ARGI-FLUXUA/FLUJO HEMISFERICO SUPERIOR INSTALADOEremuaren izenaZonaldearen sailkapena GAFINSTUDALETXEA E3 ≤ 15%BARRUTIZELAIAK E3 ≤ 15%BELAKAROSO E3 ≤ 15%CARI DE LA CRUZ E3 ≤ 15%N1 ERREPIDEA E3 ≤ 15%BEHEKO APARKALEKUAK E3 ≤ 15%GOIKO APARKALEKUAK E3 ≤ 15%ERREKALDE E3 ≤ 15%ETXEBARRI BARRENA E3 ≤ 15%FRONTOIA E3 ≤ 15%GALARREGI E3 ≤ 15%GI - 4581 (UDALETXERANTZ) E3 ≤ 15%GI 3560 E3 ≤ 15%GI 3560 PARKEA E3 ≤ 15%GINEZA AUZOA E3 ≤ 15%HERRIKO E3 ≤ 15%HERRIKO PARKEA E3 ≤ 15%HERRIKO PLAZA E3 ≤ 15%ITURRE E3 ≤ 15%IURRE AUZOA E3 ≤ 15%IURREZELAI POLIGONOA E3 ≤ 15%J.M. ARISTAIN E3 ≤ 15%KARIBI POLIGONOA E3 ≤ 15%KAROBI POLIGONOA E3 ≤ 15%LAZKANO ERREPIDEA E3 ≤ 15%MARKESAGASTI E3 ≤ 15%MARKESAGASTI POLIGONOA E3 ≤ 15%ARRIETA PARKINA E3 ≤ 15%PARKIN PUBLIKOA E3 ≤ 15%BIRIBILGUNEA (ORNAMENTALA) E3 ≤ 15%MENDI ESKULTURAREN BIRIBILGUNEA E3 ≤ 15%ARRIETA ONDOKO BIRIBILGUNEA E3 ≤ 15%SAN JUAN ELIZA E2 ≤ 15%SAN JUAN ELIZA ATZEA E2 ≤ 15%PARKIN ONDOKO URBANIZAZIOA E3 ≤ 15%CARREFOUR ZERBITZU BIDEA E3 ≤ 15%UDALETXEA E3 ≤ 15%CANTABRIA E3 ≤15%CARRONGUE E3 ≤15%CARRONQUE E3 ≤15%CASARRUBUELOS E3 ≤15%CASTILLA Y LEON E3 ≤15%CASTILLA Y LEON, CALLE E3 ≤15%CATALUÑA E3 ≤15%2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaCATALUÑA E3 ≤15%CATALUÑA E3 ≤15%CATALUÑA, CALLE E3 ≤15%CERRO E3 ≤15%CERROArgiztatze publikoaren ingurumenE3eta energia-ikuskaritza≤15%CTRA DE CARRANGRE Nº 415 E3 ≤15%CUBAS DE LA SAGRA E3 ≤15%


4.OLABERRIAKO GAUEKO ARGI DISDIREN ANALISIAEremuaren izenaZonaldearen sailkapena GAFINSTBARRUTIZELAIAKBELAKAROSOCARI DE LA CRUZN1ERREPIDEABEHEKO APARKALEKUAKGOIKO APARKALEKUAKERREKALDEETXEBARRI BARRENAFRONTOIAGALARREGIGI- 4581 (UDALETXERANTZ)GI3560GI3560 PARKEAAGINEZA AUZOAHERRIKOHERRIKO PARKEAHERRIKO PLAZAAITURREIURRE AUZOAIURREZELAI POLIGONOAJ.M. ARISTAINKARIBI POLIGONOAKAROBI POLIGONOALAZKANO ERREPIDEAMARKESAGASTIMARKESAGASTI POLIGONOAARRIETA PARKINAPARKIN PUBLIKOABIRIBILGUNEA (ORNAMENTALA)MENDI ESKULTURAREN BIRIBILGUNEAARRIETA ONDOKO BIRIBILGUNEASAN JUAN ELIZASAN JUAN ELIZAATZEAPARKIN ONDOKO URBANIZAZIOACARREFOUR ZERBITZU BIDEAE3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E2E2E3E3≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%≤ 15%www.consultoria‐luminica.comOlaberria2010eko ingurumen‐enpresari europar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia‐ikuskaritzaa


6. OLABERRIAKO BALANTZE ENERGETIKOAIkuskaritza honetan proposatutako neurri zuzentzaileak abian jarri ondoren, argiztaze-koadro bakoitzean aurreikusiriko aurrezpen portzentajeak azaltzen dira hurrengo tauletan.KOADROA: IDL 33.1 UDALETXEKO PLAZANKOADROA: IDL 33.6 ERREKALDENTARIFAATR 2.0 DHATUR2P DH 2PMF1KONTRATATUTAKOPOTENTZIAW2009.URTEKOKONTSUMOAKWHNEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%2.200 8.060,63 5.961,30 %26,04TARIFAATR 2.0 DHATUR2P DH 2PMF1KONTRATATUTAKOPOTENTZIAW2009.URTEKOKONTSUMOAKWHNEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%3.300 26.567,82 10.334,87 %61,10KOADROA: IDL 33.2 ERREKALDE AUZOANKOADROA: IDL 33.7 GI 3560TARIFAATR 2.0 DHATUR2P DH 2PMF1KONTRATATUTAKOPOTENTZIAW2009.URTEKOKONTSUMOAKWHNEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%3.300 59.533,59 38.325,68 %35,62TARIFAATR 2.0 DHATUR2P DH 2PMF1KONTRATATUTAKOPOTENTZIAW2009.URTEKOKONTSUMOAKWHNEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%6.600 15.938,11 10.596,72 %33,51KOADROA: IDL 33.4 GALARREGI KALEANKOADROA: IDL 33.8 GI 3560TARIFAKONTRATATUTAKOPOTENTZIAW2009.URTEKOKONTSUMOAKWHNEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%3.0.1 DH 2PMF1 13.200 47.001,83 36.540,46 %22,26TARIFAATR 2.0 DHATUR2P DH 2PMF1KONTRATATUTAKOPOTENTZIAW2009.URTEKOKONTSUMOAKWHNEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%6.600 22.274,42 17.178,21 %22,88KOADROA: IDL 33.5 LAZKANORAKO ERREPIDEANKOADROA: IDL 33.9 GINEA AUZOANTARIFAATR 2.0 DHATUR2P DH 2PMF1KONTRATATUTAKOPOTENTZIAW2009.URTEKOKONTSUMOAKWHNEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%6.600 26.239,19 21.734,51 %17,17TARIFAATR 2.0 DHATUR2P DH 2PMF1KONTRATATUTAKOPOTENTZIAW2009.URTEKOKONTSUMOAKWHNEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%1.100 7.626,43 4.992,22 %34,54www.consultoria-luminica.comTeruelTeruel OlaberriaTeruel2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


6. OLABERRIAKO BALANTZE ENERGETIKOAKOADROA: IDL 33.10 KAROBI POLIGONOANKONTSUMO OSOA ETA AURREZPEN ENERGETIKOAREN PORTZENTAJEATARIFAATR 2.0 DHATUR2P DH 2PMF1KONTRATATUTAKO POTENTZIAW2009.URTEKOKONTSUMOAKWHNEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%3.300 35.782,56 29.329,29 %18,03Urteko kontsumoa2009 KWHEstimatutako kontsumoaneurriak aplikatu ondorenKWHAurrezpen energetikoa%415.808,59 kWh 246.008,66 kWh %40,84KOADROA: IDL 33.12 ERREPIDEA AUZOATARIFAATR 2.0 DHATUR2P DH 2PMF1KONTRATATUTAKO POTENTZIAW2009.URTEKOKONTSUMOAKWHNEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%3.300 16.147,04 5.021,59 %68,90KOADRO BAKOITZARI DAGOZKION KONTSUMOAK UDALETXEKO LANGILEEK EMANDAKO INFORMAZIOAREKIN ETA CONSULTORIA LUMÍNICAKLTEKNIKARIEK HERRIAN BERTAN EGIN DITUZTEN NEURKETEKIN KALKULATU DA. KASU BATZETAN AURREZPENEN PORTZENTAJEAK NEGATIBOAK DIRELAIKUS DAITEKE. HONEN ZERGATIA HURRENGOA DA: PROPOSATUTAKO INSTALAZIOEN POTENTZIA GAUR EGUNGOA BAINO HANDIAGOA DA. LEKUBATZUETAN ARGI KANTITATEA EZ DA BEHAR BEZALAKOA, ONDORIOZ, POTENTZIAK ETA KONTSUMOA HANDITU DIRA..KOADROA: IDL 33.13 IURRENTARIFAATR 2.0 DHATUR2P DH 2PMF1KONTRATATUTAKO POTENTZIAW2009.URTEKOKONTSUMOAKWHNEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%9.500 86.831,20 33.532,25 %61,38KOADROA: IDL 33.14 BARRUTIZELEAK POLIGONOANTARIFAATR 2.1DHATLE2E DH 2PMF1KONTRATATUTAKO POTENTZIAW2009.URTEKOKONTSUMOAKWHNEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%13.200 63.805,76 32.461,56 %49,12www.consultoria-luminica.comTeruelCUADRO IDL 60.13 UBICADO EN GRIÑONTARIFAPOT.CONTRATADACONSUMOAÑO 2009KWHCONSUMOESTIMADOTRASIMPLANTACIONDE MEDIDAS% DEAHORROENERGETICOATR 2.1 10.392 15.355,18 15.139,81 1,40%Teruel OlaberriaTeruelCUADRO IDL 60.9 UBICADO EN RETAMACUADRO IDL 60.14 UBICADO EN MORALEJA DE ENMEDIOTARIFAPOT.CONTRATADACONSUMOAÑO 2009KWHCONSUMOESTIMADOTRASIMPLANTACIONDE MEDIDAS% DEAHORROENERGETICO2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritzaATR 2.1 10.390 65.942,47 39.510,2 40,08%


7. OLABERRIAKO BALANTZE EKONOMIKOAAginte zentro bakoitzeko aurrezpen ekonomikoa azaltzen da hurrengo tauletan, neurri zuzentzaileak ezarri ondoren.CUADRO IDL 24.1 UBICADO EN PARQUE OTXANDATEGIKOADROA: IDL 33.1 UDALETXEKO PLAZANKOADROA: IDL 33.6 ERREKALDENNEURRIAKKONTRATATUTAKO 2009.URTEKOAURREZPENHARTU ONDOKOTARIFA POTENTZIA KONTSUMOAENERGETIKOACONSUMO KONTSUMOWKWH €%ESTIMADO ESTIMATUA % DEATRPOT. CONSUMOTARIFA 2.0 DHATRAS AHORROTUR2P DHCONTRATADA2.200AÑO 2009 €881,25 IMPLANTACION 5.961,30 ENERGETICO %26,042P MF1DE MEDIDAS3.0.1 13.200 4.171,53 3.179,77 23,77%TARIFAATR 2.0 DHATUR2P DH2P MF1KONTRATATUTAKOPOTENTZIAW2009.URTEKOKONTSUMOAKWHNEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%3.300 2.717,30 1.174,62 %56,77KOADROA: IDL 33.2 ERREKALDE AUZOANTARIFACUADRO IDL 24.2 UBICADO EN JESUS MARIA LEIZAOLAATR 2.0 DHATUR2P DH2P MF1TARIFAKONTRATATUTAKOPOTENTZIAWPOT.CONTRATADACONSUMOAÑO 2009 €2009.URTEKOKONTSUMOAKWHCONSUMO €ESTIMADOTRASIMPLANTACIONDE MEDIDASCUADRO IDL 24.3 UBICADO EN UBAO CAMINONEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUA% DEAHORROENERGETICOAURREZPENENERGETIKOA%3.300 5.930,15 4.084,91 %31,12KOADROA: IDL 33.4 GALARREGI KALEAN3.0.2 12.920 6.059,91 2.747,38 NEURRIAK 54,66%KONTRATATUTAKO 2009.URTEKOHARTU ONDOKOTARIFA POTENTZIA KONTSUMOAKONTSUMOWKWHESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%3.0.1 DH 2PMF1 13.200 4.916,91 4.132,03 %15,96KOADROA: IDL 33.5 LAZKANORAKO ERREPIDEANKOADROA: IDL 33.7 GI-3560TARIFAATR 2.0 DHATUR2P DH2P MF1KONTRATATUTAKOPOTENTZIAWKOADROA: IDL 33.8 GI 3560TARIFAATR 2.0 DHATUR2P DH2P MF12009.URTEKOKONTSUMOAKWHNEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%6.600 1.766,88 1.303,22 %26,24KONTRATATUTAKOPOTENTZIAWKOADROA: IDL 33.9 GINEA AUZOAN2009.URTEKOKONTSUMOAKWHNEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%6.600 2.382,89 1.954,58 %17,97CONSUMO € NEURRIAKKONTRATATUTAKO 2009.URTEKO ESTIMADO % DE AURREZPENPOT. CONSUMOHARTU ONDOKOTARIFA POTENTZIA KONTSUMOA TRAS AHORRO ENERGETIKOACONTRATADA AÑO 2009 €KONTSUMOWKWH IMPLANTACION ENERGETICO %ESTIMATUAATR 2.0 DHADE MEDIDASTUR2P 2.0.3 DH 6.600 6.600 2.990,56 2.769,151.530,65 2.446,63 48,82% %11,652P MF1TARIFAATR 2.0 DHATUR2P DH2P MF1KONTRATATUTAKOPOTENTZIAW2009.URTEKOKONTSUMOAKWHNEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%1.100 800,10 564,37 %29,46www.consultoria-luminica.comTeruelTeruel OlaberriaTeruel2010eko ingurumenenpresarieuropar saria


7. OLABERRIAKO BALANTZE EKONOMIKOAKOADROA: IDL 33.10 KAROBI POLIGONOAKOADROA: IDL 33.14 BARRUTIZELEAK POLIGONOATARIFAATR 2.0 DHATUR2P DH2P MF1KONTRATATUTAKOPOTENTZIAW2009.URTEKOKONTSUMOAKWHNEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%3.300 3.615,02 3.109,21 %13,99TARIFAATR 2.1DHATLE2E DH 2PMF1KONTRATATUTAKOPOTENTZIAW2009.URTEKOKONTSUMOAKWHNEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%13.200 7.199,58 4.221,66 %41,36KOADROA: IDL 33.12 ERREPIDEA AUZOACUADRO IDL 60.14 UBICADO EN MORALEJA DE ENMEDIOTARIFAATR 2.0 DHATUR2P DH2P MF1KONTRATATUTAKOPOTENTZIAW2009.URTEKOKONTSUMOAKWHNEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%3.300 1.702,10 639,26 %62,44TARIFAPOT.CONTRATADACONSUMOAÑO 2009 €CONSUMO €ESTIMADOTRASIMPLANTACIONDE MEDIDAS% DEAHORROENERGETICOATR 2.1 13.860 7.702,14 4.883,66 36,59%KOADROA: IDL 33.13 IURRENCUADRO IDL 60.15 UBICADO EN ARROYO DEL HUERTOTARIFAATR 2.0 DHATUR2P DH2P MF1KONTRATATUTAKOPOTENTZIAW2009.URTEKOKONTSUMOAKWHNEURRIAKHARTU ONDOKOKONTSUMOESTIMATUAAURREZPENENERGETIKOA%9.500 8.745,8 3.873,98 %55,70TARIFAPOT.CONTRATADACONSUMOAÑO 2009 €CONSUMO €ESTIMADOTRASIMPLANTACIONDE MEDIDAS% DEAHORROENERGETICOATR 2.1 13.200 7.454,27 5.655,92 24,13%CUADRO IDL 60.16 UBICADO EN ROSALESTARIFAPOT.CONTRATADACONSUMOAÑO 2009 €CONSUMO €ESTIMADOTRASIMPLANTACIONDE MEDIDAS% DEAHORROENERGETICOATR 2.0 9.900 2.995,35 3.392,05 20,14%CUADRO IDL 34.17 UBICADO FRENTE CHALET N 1www.consultoria-luminica.comTeruelTeruel OlaberriaTeruelTARIFAPOT.CONTRATADACONSUMOAÑO 2009 €CONSUMO €ESTIMADOTRASIMPLANTACIONDE MEDIDAS% DEAHORROENERGETICOATR 2.1 13.860 7.585,75 2.937,09 61,28%CUADRO IDL 34.18 UBICADO FRENTE CHALET 52-54TARIFAPOT.CONTRATADACONSUMOAÑO 2009 €CONSUMO €ESTIMADOTRASIMPLANTACIONDE MEDIDAS% DEAHORROENERGETICOATR 2.0 3.300 1.984,25 1.172,21 40,92%2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritzaCUADRO IDL 34.19 UBICADO ENTRADA AYUNTAMIENTO


7. OLABERRIAKO BALANTZE EKONOMIKOAKONTSUMO OSOA ETA AURREZPEN EKONOMIKOAREN PORTZENTAJEAURTEKOKONTSUMOA€NEURRIAK APLIKATUONDORENGO KONTSUMOA,EUROTANAURREZPENENERGETIKOA%43.427,13 € 28.195,69 € %35,072009.urteko kontsumo osoan (eurotan), ez dago instalazioen mantentze lana sartuta. Olaberriakoudalaren urteko gastua 43.427,13€-koa da.KOADRO BAKOITZARI DAGOZKION KONTSUMOAK UDALETXEKO LANGILEEK EMANDAKO INFORMAZIOAREKIN ETA CONSULTORIA LUMÍNICAKL TEKNIKARIEK HERRIANBERTAN EGIN DITUZTEN NEURKETEKIN KALKULATU DA. KASU BATZETAN AURREZPENEN PORTZENTAJEAK NEGATIBOAK DIRELA IKUS DAITEKE. HONEN ZERGATIAHURRENGOA DA: PROPOSATUTAKO INSTALAZIOEN POTENTZIA GAUR EGUNGOA BAINO HANDIAGOA DA. LEKU BATZUETAN ARGI KANTITATEA EZ DA BEHARBEZALAKOA, ONDORIOZ, POTENTZIAK ETA KONTSUMOA HANDITU DIRA.. BALITEKE ITZALITAKO ARGIENGATIK ERE IZATEA.www.consultoria-luminica.comTeruelTeruel OlaberriaTeruel2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


8. HOBETZEKO PROPOSAMENAK1. PROPOSAMENA: OLABERRIAKO KALE ARGIZTAPENERAKO ELEMENTU GUZTIENMANTENTZE LANAKOlaberriako argiztapen publikoaren elementu guztiak berrikusi ondoren, Consultoría Lumínicakmantentze-lan egokienenerako plan jakin bat garatu eta proposatzen du. Honen helburuaeraginkortasuna eta funtzionamenduaren balio minimo batzuk ezartzea da.- Mantentze-lan prebentiboa erregulazio eta kontrol ekipoetanHiru hilabeterik behin berrikusketa zehatza egingo zaie maniobra koadroei. Frogak egin,egokitu eta bai funtzionamenduaren, bai erloju astronomikoen funtsezko parametroak(momentuko kontsumo errealaren eta maximoaren egiaztapena, erregulazioa etaeragingailuak) idatziko dira.2. PROPOSAMENA: ZERAINGO ARGIZTAPEN-KOADROAK AHALIK ETA ORDU EGOKIENEANPIZTU ETA ITZAL DAITEZEN, EGUZKI ERRADIAZIO ELEKTROMAGNETIKOEN ESPEKTROTARTEA ZEHAZTEKO AZTERKETAArgiztapen publikoaren pizte eta itzaltze orduak zehazteko datuak Estatuko SustapenMinisterioko Institutu Geografikoaren Behatoki Astronomikoaren jarraibideetatik lortzendira. Ministerioko Institutu Geografikoaren jarraibideotan egunzentiko eta iluntzekoorduez gain, kokapen zehatza (longitudea eta latitudea) adierazten da. Gaurdaino, energiaelektrikoaren prezio baxua kontuan izanik, Ministerioaren taula hauek aski ziren kalkulueta diseinurako. Orain, ordea, prezio gorakada dela eta, taulok ez dira nahikoa. KanpokoArgien Instalazioetan Eraginkortasun Energetikoaren Arautegian ohinarrituz instalazioenkokapena hobeto zehaztu behar da.- Mantentze-lan prebentiboa maniobra koadroetanHiru hilabeterik behin kanpoko egoera eta funtzionamendu parametroak aztertuko dira(tentsioak, neurketetarako aparatuak, babes elektrikorako gailu automatiak aktibatutadaudela)Hiru hilabeterik behin koadroa garbitu, funtsezko funtzionamendu parametroak egiaztatu etaberauen balioak (kontsumoak, berrikusketa termografikoa) idatziko dira.Urtero, desmontatu gabe, elementu guztien azterketa orokor bat egingo da eta isolamenduelektrikoa egiaztatuko da (bornak estutu, lurrerako konexioak ondo konektatua daudela ikusi).- Kale-argien mantentze-lan prebentiboaHiru hilabeterik behin ikuste hutsez kale-argien egoera kontrolatuko da. Lanparak,fluoreszenteak, erreaktantziak eta zebadoreak, balio-bizitza iraungia dutenean, sistematikokiordezkatuko dira.Arau orokorrakEguzki argi naturalaren maila 1,5 Cd/m²-takoa edo handiagoa, edo gutxi gorabehera 22,5Luxetakoa (“REEIAE”-ren arabera kasurik txarrenean, “ME2” motako abiadura handikobideetarako kale-argiak kontuan hartuz) bada eta argiak piztuta badarraite, ez diraeraginkortasun energetikorako, aurrezpen ekonomikorako eta iraunkortasunerakoirizpideak betetzen.Udalerri bakoitzerako, Consultoría Lumínicak pizte eta itzaltze ordu jakin batzuk zehaztueta argiztatze-koadroetan erabiltzen ditu. Taula hauek zehazteko justu ilundu aurreko etaeguzkia irten ondorengo minutuetan argi mailak neurtu eta aipaturiko jarrabideak, bidemotaren eta, herriko autoen eta ohinezkoen trafiko intentsitateak kontuan hartzen ditu.Ondorioz, pizte eta izaltze orduak zorrotz zehaztu, aurrezpen energetiko eta ekonomikoalortu eta eraginkortasun energetikoalortzen dira.Bi urterik behin, islatzailea eta kanpo difusorea garbituko dira.- Linea elektrikoen mantentze-lan prebentiboaHiru hilabeterik behin ikuste hutsez funtzionamendu parametroak eta egoera kontrolatuko da(kanalizazioak eta azterketa termografiko orokorra).www.consultoria-luminica.comTeruelTeruel OlaberriaTeruel2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


8. HOBETZEKO PROPOSAMENAKErabilitako metodologia“KANPOKO ARGIEN INSTALAZIOETAN ERAGINKORTASUNERAKO ARAUTEGIA”ri buruzkoAzaroak 14ko 1890/2008 Errege Lege Dekretua eta bertako EA-01-tik EA-07-rartekoINSTRUKZIO TEKNIKO OSAGARRIAK izan dira kontuan. Horrez gain, argiztapen-koadrobakoitzari dagozkion guneen argi mailak zehazteko, kanpoko argiztapen publikorakoIkuskaritza egokia burutzeko Consultoría Lumínicaren jarraibideak bete dira.Argi neurketak “DELTA PORTATIL 440,0010,007,00 DHD2102.1” (52x42mm-ko pantailahandiko luxómetro eramangarria. Sarrera bakarrekoa eta RS-232 irteerarekin. Iluminantzia,luminantzia, parea eta irradiazioa neurtzen ditu) luxometroaz egin dira. Neurketa datuakmomentuan bertan ordenagailura zein inprimagailua igorri sitzake. Sondek automatikokidoitzen den SICRAM modulua eta memorian kalibraturiko fabrikazio-datuak gordeakdituzte. Neurketa tartea sondaren araberakoa dute.-Funtzioak: Maximoa, minimoa, batesbestekoa, neurketa erlatiboa, neurketa mantendu etaautomatikoki amatatzen da.-Neurketa unitateak: Lux, fcd, lux/s, cd/s , W/m2, ƒÊW/cm2-J/m2, ƒÊJ/cm2, ƒÊmol/m2,ƒÊmol(m2s) y cd/m2-Materialeak. ABS, goma, IP67-ko babes maila.-Komunikazioak: ordenagailuarekin denbora errealean RS-232 portu bidezSICRAM modulodun iluminantzia neurtzeko “DLP471PHOT SONDA FOTOMETRICA LUX,ILUMIN175, 0010, 007,00” Sonda fotometrikoa. Ikusmen fotopiko estandarraren araberakoerantzun espektrala. “cosenoa” zuzentzeko hedatzailea. [0,01lux...200.000lux] neurketatarteduna.Taula honetan, argiztapen-koadroen oraingo urteko funtzionamendu orduak eta ConsultoríaLumínicak gomendatzen duen ordutegia jarraitu ezkero lortuko liratekeen aurrezpenenergetikoaren portzentaiak adieraziten dira:Idl taulaGaur egungofuntzionamenduorduakFuntzionamenduordugomendatuakAurreztutakoorduakAurreztutakoorduen %-aUrtekoaurreztutakoKWh-ak33.1 4299 4.099 200 4,65 87,1933.2 4299 4.099 200 4,65 730,7033.4 4299 4.099 200 4,65 620,7333.5 4299 4.099 200 4,65 301,2333.6 4299 4.099 200 4,65 287,3733.7 4299 4.099 200 4,65 203,1633.8 4299 4.099 200 4,65 271,1433.9 4299 4.099 200 4,65 82,4933.10 4299 4.099 200 4,65 442,1733.11 4299 4.099 200 4,65 174,6533.13 4299 4.099 200 4,65 939,2133.14 4299 4.099 200 4,65 690,15Oraingo argiztapen publikoaren baldintza berberekin, argiztatze-koadro guztietan erlojuastronomikoak jarriko balira eta Consultoría Lumínicak gomendatzen dituen pizte etaitzaltze orduak errespetatuko balira, urtean 4.830,19 kWh aurreztuko lirateke. Beste erabatera esateko, urtean, eta inolako inbertziorik gabe, gutxi gorabehera 531,32 € (0,11€/kWh) aurreztu genitzake.www.consultoria-luminica.comTeruelTeruel Olaberria2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


8. HOBETZEKO PROPOSAMENAK3. PROPOSAMENA: EGOERA TXARREAN DAUDEN OLABERRIAKO ARGIZTATZE-KOADROETAKO ARGI-FLUXU EGONKORTZAILE-ERREDUKTOREEN KONPONKETAK.Koadroa:IdlArazoa eta hobetzeko neurriaKoadroa:IdlArazoa eta hobetzeko neurria33.1KABLE LAPURRETAGATIK ZERBITZUZ KANPO DAUDEN “2” EDO “3” ARGIZTATRZE-KOADROEI BATU.EZ DU DIFERENTZAIL NAGUSIRIK, EZ ETA ESKUZKO INTERRUPTORERIK ERE.33.8KABLEAKETA TXARRA. FASEETARIKO BATEK EZ DU BABES ELEKTRIKORIK.BESTE FASE BIEK FUSIBLE BANA DUTE.ERREGULAGAILUA ZUZENEAN DIFERENTZIALIK GABE.33.2“R” FASEAN EZ DA TENTSIORIK GUTXITZEN.PLAZAN ENTXUFEENTZAKO ZIRKUITU OSAGARRIA DU. GUTXITAN ERABILTZEN DA.Erregulazioa 23:00-tatik 6:00t-ara FUNTZIONATZEKO PROGRAMATUA DAGO.“C2” ETA “C4” ZIRKUITUETAKO DIFERENTZIALEK ZUBI ELEKTRIKOA DUTE.ERREGULAZIOA HASIERATIK HASTEN DA. KAMUFLATURIKO KABLEA DU.33.9INTERRUPTORE AUTOMATIKORIK GABE.KABLEAK SOLTE. FOTOZELULAK KONTROLATU BAKO KARGARIK GABEKO ZIRKUITUAK.DIFERENTZIALA: 25A 240V.EZ DU BABES TERMIKORIK.33.3EZ DAGO ALTAN.32 KALE-ARGI BIRIBIL DITU, BAINA, KABLE LAPURRETAGATIK IKUSKARITZA HAUEGITERAKOAN EZ DIRA PIZTEN.ERREGULAGAILUA DU.33.10ERREDUKTOREA ZUZENEAN HASTEN DA MARTXAN. ERREGULAZIOA EZ DU ONDOEGITEN.3 ZIRKUITU EZBERDIN BAKARRETIK DATORRELA DIRUDI. BERAUEK BANANTZEAKOMENIKO LITZATEKE.DIFERENTZIALAK ZUBI ELEKTRIKOA DU.LURRERAKO KONEXIOA KENDUTA.33.433.5BONBENTZAKO ZIRKUITUA EZEZTATUTA.FASEETAN ERREGULAZIOA BADABIL.“R”-183V . “S”-186V T-182VBABES ELEKTRIKORAKO DIFERENTZIALIK GABE.ERREGULAGAILUA KALE-ARGIAK PIZTEAZ BAT DABIL.“S” ETA “T” FASEETAN EZ DA TENTSIORIK GUTXITZEN.EZ DU BABES ELEKTRIKORAKO DIFERENTZIALIK, EZ ETA MAGNETOTERMIKORIK ERE.33.1133.12ARGIZTATZE-KOADRO PRIBATUA DENEZ EZ DUTE GILTZIK, BAINA BERTATIK KALE-ARGIPUBLIKOA PIZTEN DA: 9M-TARA ERREPIDEKO 31 KALE-ARGI; 5 PROIEKTOREAPARKALEKUAN; BIDEGORRIAN 5M-TARA 16 KALE-ARGI APAINGARRI. BEREN KOADROETA KONTADORE PROPIOAK JARRI BEHARKO LITUZKETE.“SERVITEC” ERREGULAGAILUA.“S” FASEA KARGARIK GABE.OSO ELEMENTU ZAHARRAK. DIFERENTZIALIK GABE.33.6KONTADOREA GAIZKI DAGOELA DIRUDI.FASEETAKO TENTSIOA OSO DESOREKATUA.“R” FASEKO “C2” ZIRKUITUA KARGARIK GABE.EZ DU BABES ELEKTRIKORAKO DIFERENTZIALIK33.13KALE-ARGIAK KOADROTIK KILOMETRO BATERA BAINO URRUNAGO DAUDE.GAINKARGAGATIK KABLEAK ERRETA. OSO BERO.EZ DU MAGNETOTERMIKO NAGUSIRIK. ZIRKUITU BAKOITZEKOAK BAINO EZ.GORABEHERA HANDIAK. KARGA HANDIA. BERREALA KONPONDU BEHARREKO.“T” FASEA: ERRE ZELAKO, “C1” ZIRKUITUAN EZ DU BABES TERMIKORIK. NETRO BEZALADARABILTE.33.7TRIFASIKOA IZAN ARREN FASE BAKARRA DARABIL.ERREGULAGAILUA KALE-ARGIAK PIZTEAZ BAT DABIL.EZ DU DIFERENTZAIL NAGUSIRIK, EZ ETA ESKUZKO INTERRUPTORERIK ERE.ELEMENTUAK ZAHARRAK DIRA ETA OSO GAIZKI DAUDE.33.14ZAINTZA KAMERA ZIRKUITUA DU.OSO ELEMENT ZAHARRAK. KONEXIO BORNAK TXARTO.KALBLEAK EGOERA TXARREAN.www.consultoria-luminica.comTeruelOlaberria Teruel2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


8. HOBETZEKO PROPOSAMENAK4. PROPOSAMENA: AZKEN AUKERAKO TARIFADUN ARGIZTAPEN-KOADROENKONTRATUAK EGOKITZEA5. PROPOSAMENA: KUDEAKETA SISTEMA INTEGRATUAREN EZARPENA ETAERAGINKORTASUN ENERGETIKOAConsultoría Lumínicak duen informazioaren arabera, Olaberriak %20ko gainordaina du“AAT/TUR” motako kontratuengatik.“2010eko apirilaren 1az geroztik, aplikaturiko prezioak %20ko gainordainarekin indarrean dagoen AAT(AAT/TUR, Azken Aukerako Tarifa /Tarifa de Último Recurso) tarifakoak dira (2009ko uztailaren 23ko BOE)”Ondorengo taulan AAT/TUR tarifadun argiztapen-koadroak adierazten dira:KOADROAIDLARGIZTAPEN-KOADROARENKOKAPENAKONTRATU MOTA33.1 UDALETXEKO PLAZA ATR 2.0 DHA TUR2P DH 2P MF133.2 ERREKALDE AUZOA ATR 2.0 DHA TUR2P DH 2P MF133.4 GALARREGI KALEA 3.0.1 DH 2P MF133.5 LAZKAORAKO ERREPIDEA ATR 2.0 DHA TUR2P DH 2P MF133.6 ERREKALDE (ERTZEZOILE ANDI) ATR 2.0 DHA TUR2P DH 2P MF133.7 GI 3560 ATR 2.0 DHA TUR2P DH 2P MF133.8 GI-3560 ATR 2.0 DHA TUR2P DH 2P MF133.9 GINEZA AUZOA ATR 2.0 DHA TUR2P DH 2P MF133.10 POL.KAROBI ATR 2.0 DHA TUR2P DH 2P MF133.12 ERREPIDEA AUZOA ATR 2.0 DHA TUR2P DH 2P MF133.13 IURRE ATR 2.0 DHA TUR2P DH 2P MF133.14 BARRUTIZELEAK POLIGONOA ATR 2.1DHA TL2E DH 2P MF1Sistema hau aurrezteko eta eraginkortasun energetikoa lortzeko telegestio sistemaintegratua da. Are gehiago, argiztapen publikoaren instalazioak zentralizatzekodiseinatuta dago eta %60-a baino energia aurrezpen handiagoa lortzeko aukera ematendu. Arrazoiak:- %38ko aurrezpena, argiztapenaren gauerdi eta goizalde arteko funtzionamenduorduetan potentzia kontsumoa murriztuz aurreztutako potentziari esker.- %10eko aurrezpena argi-puntu bakoitzeko.- %14ko aurrezpena balasto elektronikoak erabiltzeagatik. Balasto elektronikoak,balasto elektromagnetiko arruntak baino gutxiago kontsumitzen du.- %4ko aurrezpena potentzia erreaktiboaren hobaria dela eta. Balastoelektronikoak potentzia faktorea zuzentzeko zirkuitu dinamizatzailea dauka.Sistemak mantentze-lanetan hurrengo aurrezpena ahalbidetzen du:- %75eko aurrezpena material suntsikorretan potentzia erreaktiboa kontrolatzekoeta konpentsatzeko erreaktantzia elektronikoak erabiltzegatik.Erreaktantzia arruntak erabiltzen direnean elementuen mantentze-lanak etakalteen konponketak oso sarri egiten dira.- Balasto elektronikoek gehiago irauten dute. 15 urte gutxi gora behera.- Sistema honen planifikazio gaitasunak mantentze-lanak murrizten ditu. Gainera,kalteen estimazioa egiteko gaitasunari esker joan-etorriak %80a gutxitukolirateke.- Sistemak ematen duen informazioari esker aldizkako azterketak hobetoplanifikatu, optimizatu eta %90a gutxitzen dira.- Lanparen balio-bizitza %30a handitzen da. Sistema honek lanpararen tentsioaegonkortu eta kontsumituriko potentzia-aldaketa pixkanako kontrolatzen du.www.consultoria-luminica.comOlaberria2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


9. EKINTZEN LEHENTASUNA ARGIZTATZE-KOADROAREN ARABERANeurri zuzentzaile guztiak kontuan hartu ondoren, Olaberrian, argiztatze-koadroko, burutu behar diren lanen lehentasuna hauxe da:KOADROAIDLORDAINA BILTZEKOURTEAK33.12 3,3833.6 5,7233.13 7,5333.2 7,933.7 11,9333.14 13,4933.4 21,4333.1 21,5733.10 21,9633.8 23,8333.5 26,6633.9 36,09www.consultoria-luminica.comOlaberriaTeruel2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


10. ONDORIOAKDE SOSTENIBILIDADHemendik aurrera, zer egin behar dugu Olaberrian?IS DEL RESPLANDOR LUMINOSO DE TERUEL1. Kanpoko argiztapen instalazioetan Eraginkortasun Energetikoaren Arauak zorrotz bete.Lumínica y la eficiencia energética2. Etorkizunerako erabakien lehentasuna ikuskaritza honetan adierazitako emaitzetan oinarrituzeman.3. Kanpo argiztapen publikoaren gestio eta mantentze-lanetarako Zerbitzu Energetikoko Enpresabat kontratatu.4. Energia eskaintza hoberena lortzeko merkatuan dauden enpresa ezberdinak aztertu.5. Olaberriak eraginkortasun energetikoa lor dezan, argiztapen publikoaren sektorean aditua denaholkularitza enpresa bat bilatu.6. Olaberriako argiztapen publikoaren plan konkretu bat egin. Bertan oraingo eta etorkizuneanizan daitezkeen beharrizanak bildu.7. Energia eraginkortasuna helburu duten inguruko beste udal zein erakundeekin lankidetza,gastu handiok arrazionalki banatzeko.8. Herriko egutegian “argiaren eguna” ezarri, herritarrek parte hartzeko eta energiarenaurrezpenaz kontzientziatzeko. Bildutako dirua eraginkortasuna bideratzeko neurrietan jarliteke.9. Sortuko diren hondakinak ondo kudeatzeko ekipo elektrikoak eta lanparak birziklatzen dituenenpresa batekin kontaktuan jarri.10. Argiteria publikorekin zerikusirik ez duten koneksio elektrikorik dagoen jakiteko Egiaztatzezehatzak egin eta halakorik egon ezkero, ahalik eta arinen deskonektatu.11. Herriko errepideetan berriztapen lanak egingo balira, R2 kategoriadun asfaltoa aukeratu hauekargiteria publikoarentzat dauzkan gaitasun islatzaile onengatik.www.consultoria-luminica.comTeruelOlaberriaTeruel2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaAuditoría Energética y Medioambiental del EcoAlumbrado Público.Argiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


11. LABURPENAKaleko langileek 132 gune (kale, plaza, parke eta abarrek osatzen duten eremua) aztertu dituzte.Guztira 631 lanpara aztertu dira eta berauen motaren araberako banaketa hauxe da:Olaberriak 968 herritar eta 631 kale-argi ditu guztira.Kale-argi hauen banaketa ondokoa da:KALE-ARGI MOTAK UNITATEAKErrepidekoak 49Apaingarriak 42Biribilak 466Kalsikoak 46Proiektoreak 28ARGI ITURRIA POTENTZIA UNITATEAKPresio handiko sodio lurruna 50W 2Presio handiko sodio lurruna 70W 10Presio handiko sodio lurruna 150W 512Presio handiko sodio lurruna 250W 76Presio handiko sodio lurruna 400W 8Merkurio lurruna 125W 2Halogenuro metálico 150W 6Mota ezberdinetako argi nahasketa 160W 9Kontsumo txikiko lanparak 23W 6Kale-argiakArgi iturriakApaingarriak; 42 Proiektoreak; 28Kalsikoak; 46Biribilak; 466Errepidekoak; 49ErrepidekoakBiribilakKalsikoakApaingarriakProiektoreakHalogenurometálico%1Merkurio lurruna%0Motaezberdinetakoargi nahasketa%2Presio handikosodio lurruna%96Kontsumo txikikolanparak%1Presio handiko sodio lurrunaMerkurio lurrunaHalogenuro metálicoMota ezberdinetako arginahasketaKontsumo txikiko lanparakwww.consultoria-luminica.comOlaberriaTeruel2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


11. LABURPENAInstalazio berriaren kostu osoa 168.745,23 €GrafikaAurrezte neurriak bete ondoren, udalaren batez besteko aurreztea.Oraingo instalazioaren funtzionamendu orduak 4.299hProposaturiko instalazioaren funtzionamendu orduak 4.099hOraingo instalazioaren potentzia115.950 W631Proposaturiko instalazioaren potentzia72.410 Wkale-argiOraingo instalazioaren kontsumoa415.808,59 kWh/ urteko102.528 WAurrezte neurriak hartu ondoko instalazioaren kontsumoa553.125,44 kWh/ urtekoAurrezte neurriak hartu ondoko urteko energía aurreztuaOraingo instalazioaren CO₂ isurketakProposaturiko instalazioaren CO₂ isurketak246.008,66kWh/ urteko162,16 TnCO₂/ urteko95,94 TnCO₂/ urteko132gune%35968herritarAurrezte neurriak hartu ondoren urteko CO₂ isurketen gutxitzea66,22 TnCO₂/ urtekoOraingo instalazioaren gastua (mantenimendurik gabe)43.427,13 €/ urtekoProposaturiko instalazioaren gastua (mantenimendurik gabe)28.195,69 €/ urteko168.745,23€Aurrezte neurriak hartu ondoren urteko aurreztea (mantenimendurikgabe)15.231,44 €/ urtekoinbertsioaPRSI” [inbertsioaren amortizasio tartea]11,08 urtewww.consultoria-luminica.comOlaberriaTeruelTeruel Trabanca2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


12. PLANIMETRIAIS DEL RESPLANDOR LUMINOSO DE TERUELArgi kutsadura guneka adierazita duen planoaLumínica y la eficiencia energéticaArgi mailak adierazten dituen planoawww.consultoria-luminica.comTeruelOlaberria2010eko ingurumenenpresarieuropar sariaArgiztatze publikoaren ingurumen eta energia-ikuskaritza


TeruelArgi-kutsadura gunekaadierazita duen planoaE1E2E3E4INGURUNE ILUNEKO GUNEAKARGITASUN MAILA TXIKIKO GUNEAKARGITASUN MAILA ERTAINEKO GUNEAKGUNE ARGITSUAKAuditoría energética del alumbrado público exterior de Teruel


TeruelTeruelArgi-mailak adierazten dituenplanoaGEHIEGIZKOAZUZENAGUTXIEGI

More magazines by this user
Similar magazines