ACTA APOSTOLICAE SEDIS - Libr@rsi

librarsi.comune.palermo.it
  • No tags were found...

ACTA APOSTOLICAE SEDIS - Libr@rsi

ACTAAPOSTOLICAE SEDISCOMMENTARIUMOFFICIALEAN. ET VOL. XCVTYPISVATICANISMMIII


An. et vol. XCV 7 Ianuarii 2003ACTA APOSTOLICAE SEDISCOMMENTARIUM OFFICIALEDirectio: Palazzo Apostolico - Città del Vaticano - Administratio: Libreria Editrice VaticanaACTA IOANNIS PAULI PP. IIEPISTULA APOSTOLICAEpiscopis clero fidelibus de Mariali Rosario dataPROOEMIUM1. Rosarium Virginis Mariae paulatim altero in millennio sub Dei Spiritusafflatu enucleatum pluribus Sanctis precatio amatissima exsistit atque ipsoMagisterio Ecclesiae adiuta. Sua in simplici profundaque structura etiamtertio hoc nuper incohato Millennio manet magnae efficaciae oratio quaesanctitatis est allatura fructus. Optime quidem cum spiritali itinere quadratchristianae religionis quae post annorum duo milia nihil sane amisit originumsuarum vigoris seseque impelli a Dei Spiritu percipit ut « ducat in altum » etChristum toti orbi repraesentet, quin immo "proclamet" Dominum et Servatorem,uti «viam, veritatem et vitam» (cfrIo 14, 6), tamquam «finem humanaehistoriae, punctum in quod historiae et civilizationis desideria verguntEtenim quantumvis figura mariali sua signetur Rosarium, precatio tamenex animo oritur christologico. Suarum enim in partium sobrietate colligit inse totius Evangelici nuntii altitudinem, cuius est veluti breviarium. 2Resonatquidem in ea Mariae ipsius oratio, perennis eius cantus Magnificat, propterIncarnationis redimentis opus in virginali ipsius sinu inceptum. Christianuspopulus per illud Mariae ingreditur scholam ut ad contemplationem se perducisinat venustatis vultus Christi nec non ad magnitudinis amoris illius experientiam.Nam per Rosarium abundantiam gratiarum credens fidelis haurit,quasi ipsis de manibus Matris Redemptoris eas suscipiens.12Cfr Const. past., de Ecclesia in mundo huius temporis Gaudium et spes, 45.PAULUS VI, Adhort. Ap. Marialis cultus, 42: AAS 66 (1974), 153.


6 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialePontifices Romani ac Mariale Rosarium2. Tot Nostri Decessores magnum huic precationi adsignaverunt momentum.Qua in re optime meritus est Pontifex Leo XIII qui Kalendis Septembribusanno MDCCCLXXXIII, Encyclicas Litteras Supremi apostolatus officio* emisitdeclarationem quidem celsam qua alias simul praenuntiant sententias hacde Mariali precatione, cum eam efficax designaret spiritale instrumentum contrasocietatis mala. Recentiores vero inter Pontifices Concilii tempore, quiRosarii fautores eminuerunt, commemorare cupimus beatum IoannemXXIII, 4at in primis Paulum VI qui sua in Apostolica Adhortatione Marialiscultus indolem evangelicam Rosarii eiusque notionem christologicam extulit,cum Concilii Oecumenici Vaticani II hortationibus consentiens.Nos praeterea Ipsi nullam omisimus opportunitatem quin ad crebramRosarii recitationem incitemus. Iam inde ab iuvenilibus vitae annis precatiohaec Nostra in spiritali vita praecipuum locum habuit. Huius memoriamrecreavit recens Nostrum in Poloniam iter maximeque salutatio apud SanctuariumKalvariae. Temporibus enim laetitiae sicut et tristitiae Nos est coronahaec p recatona comitata, cui tot commendavimus sollicitudines, in quamagnam semper repperimus consolationem. Viginti quattuor abhinc annos,die XXIX mensis Octobris anno MCMLXXVIII, duabus vix hebdomadis ab electionePetri ad Sedem, aperientes animum fere Nostrum sic sumus elocuti:«Carissima Nobis precatio Rosarium est. Oratio mirabilis! Miranda nempesua in simplicitate atque etiam altitudine [...]. Dici quodammodo potestRosarium commentatio et oratio extremi capituli Constitutionis Lumen gentiumConcilii Oecumenici Vaticani II, quae singularem Matris Dei praesentiampertractat tum Christi in mysterio tum Ecclesiae. Etenim post AveMaria sonitum ante oculos animi principales vitae Iesu Christi transeunteventus. Colliguntur enim in summa mysteriorum gaudiosorum, dolorosorumet gloriosorum nosque consociant vivo modo cum Iesu ipso per Matris EiusCor — si ita loqui licet —. Eodem autem tempore concludere potest animusnoster in has Rosarii décades cuncta eventa quae vitam singulorum hominumet familiae, nationis ipsius, Ecclesiae et totius hominum generis constituunt:uniuscuiusque hominis eventus tum etiam proximi atque praesertim eorumqui nobis proximi sunt magisque sunt cordi. Simplex igitur Rosarii precatioeundem ictum ac vitae humanae pulsat ». 53Cfr Acta Leonis XIII, 3 (1884), 280-2894Memoratu perdigna praesertim est Epistula ipsius Apostolica super Rosario cui titulusIl religioso convegno (29 Septembris 1961): AAS 53 (1961), 641-647.5Angelus 29 Octobris 1978: Insegnamenti, I, 1978, 75-76.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 7Fratres et sorores carissimi, hisce vocibus ipsis in cursum cotidianumRosarii inseruimus Pontificatus Nostri annum primum. Hodie, anno ineunteXXV ministerii Nostri tamquam Petri Successoris, tantundem efficere gestimus.Quot his superioribus annis per Rosarium Nos a Virgine Sancta accepimusgratias: Magnificat anima mea Dominum! Gratum sic animum Nostrum Dominotestari cupimus Ipsius Sanctissimae Matris vocabulis, cuius tutelaePetrinum Nostrum ministerium concredidimus: Totus tuuslRosarii Annus: a mense Octobri MMII ad Octobrem MMIII3. Hanc ob causam permoti Nos deliberatione illa in Apostolica EpistulaNovo millennio ineunte, ubi Dei populum iubilarem celebrationem iam expertumhortati sumus ut « a Christo iterum procederet » 6necesse esse sensimusmeditationem de Rosario enodare veluti coronam Marialem eiusdem ApostolicaeEpistulae unde incitare omnes possimus ad Christi contemplandumvultum in ipsa societate atque schola Matris Sanctissimae eius. Persolvereenim Rosarium Mariale nihil aliud plane est nisi Christi vultum una cumMaria contueri. Quo plus autem ponderis huic hortationi addatur, opportunitatecapta venturae memoriae anniversariae cxx ab Litteris Leonis XIIIeditis, volumus ut volvente hoc anno precatio haec maxime proponatur etvarias apud communitates christianas aestimetur. Quocirca annum a mensehoc Octobri ad anni MMIII Octobrem mensem Rosarii Annum indicimus.Singulis vero ecclesialibus communitatibus hanc pastoralem incitationemcommendamus earumque propriis inceptis. Nolumus autem impedire, sedcomplere potius et confirmare ecclesiarum particularium pastoralia consilia.Fore confidimus ut magno promptoque animo ipsa suscipiatur. Nam si suamplenam secundum significationem denuo Rosarium invenitur, ad medullamquasi vitae christianae inducit occasionemque ordinariam sicut etiam fecundampraebet indolis spiritalis et paedagogicae ad singulorum hominum contemplationem,Dei populi educationem nec non evangelizationem novam.Inculcare id etiam iuvat ob alterius anniversariae memoriae gaudium: quadragesimuscompletur annus ab incohato Concilio Oecumenico Vaticano II(xi Octobris MMII), quae fuit «gratia permagna» a Dei Spiritu praeparatanostri temporis Ecclesiae. 76AAS 93 (2001), 285.7Annis Concilium praecedentibus non omiserat communitatem christianam Pontifex IoannesXXIII ad Rosarium recitandum cohortari ut eventus hic ecclesialis feliciter transigeretur:cfr Epistula Cardinali Vicario reddita die 28 Septembris 1960: AAS 52 (1960), 814-817.


8 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeObiectationes Rosario factae4. Idonea occasio huius Nostri incepti variis profluit ex rationibus. Primaquidem urgentem tangit necessitatem occurrendi cuidam certo huius precationisdiscrimini quae in hodiernis historiae ac theologiae adiunctis periculumest ne perperam suo in momento minuatur ideoque rarius novo saeculo proponatur.Sunt qui putent primarium Liturgiae locum, merito quidem aConcilio Oecumenico Vaticano II laudatum, secum necessario deminutumimportare Rosarii momentum. Verumtamen, quemadmodum Paulus VIexplanavit, haec oratio non modo se Liturgiae Sacrae non opponit, sed illietiam tamquam fulcrum deservit, quandoquidem introducit eam atque repetitdum plena interiore participatione permittit ut ea vivatur eiusque percipianturcotidiana in vita fructus.Forsitan etiam quidam metuat ne suam propter naturam manifesto Marianamevadere possit minus oecumenica. Re autem vera, lucido potius collocaturin prospectu Matris Dei cultus quem Concilium ipsum descripsit:cultum videlicet ad christologicum fidei christianae cor directum ita ut«cum Mater honoratur, Filius [...] rite noscatur, ametur, glorificetur». 8Siconsentaneo modo iterum detegitur Rosarium, adiumentum est, nullum verooecumenismi impedimentum!Contemplationisvia5. Attamen multo gravior causa cur Rosarii consuetudo vehementer inculceturinde exsistit quod efficacissimum exhibet instrumentum ad iuvandumillud officium contemplandi christianum mysterium intra fidelium communitatem,quod ipsi Nos in Apostolica Epistula Novo millennio ineunteexhibuimus tamquam "sanctitatis paedagogiam": «Indiget [...] affectu christianoqui cum primis arte precationis praecellit ». 9Nova intra societatemhodiernam, licet tot impediatur repugnantiis, cooriente spiritualitatis postulatione,quae aliarum religionum impulsionibus provocatur, plus quam aliasumquam oportet christianae nostrae communitates «germanae scholae orationis» 10efficiantur.In optima profecto probatissimaque contemplationis christianae traditioneipsum reponitur Rosarium. In occidentali orbe natum et progressum, illud8910Const.. dogm de Ecclesia Lumen gentium, 66.N. 32: AAS 93 (2001), 288.,Ibid., 33, ] m . 289,


Acta Ioannis Pauli Pp II 9manet oratio proprie meditativa et quadamtenus « orationi cordis » vel etiam« Iesu precationi » respondet quae in christiani Orientis orbis humo effloruit.Pro pace familiaque prex6. Quaedam historiae adiuncta huc accedunt unde maior praestantia Rosariodenuo provehendo addatur. Inter ea primum quidem numeratur premensnecessitas a Deo pacis donum flagitandi. Saepius enim et a DecessoribusNostris et a Nobismet Ipsis ostensum tamquam precatio est pro pace. AdMillennii principium, quod terrificis iniit eventibus illius sceleris diei xi mensisSeptembris anno MMI quodque singulis ferme diebus tot in orbis regionibusnovas sanguinis et violentiae spectat scaenas, Rosarium denuo reperire significatin contemplationem mysterii Ipsius sese immitere qui « est pax nostra,qui fecit utraque unum et medium parietem maceriae solvit, inimicitiam»(Eph 2, 14). Recitare proinde Rosarium non licet quin certo quodam officioquis obligari se sentiat paci ipsi inserviendi, animo praesertim in terram IesuNazareni intento quae adhuc tam vehementer affligitur tamque christianorumaffectui est cara.Simile officii atque precationis urgens onus ex alia temporis nostri partepraecipua exoritur, nempe humanae familiae, cellulae ipsius societatis cuimagis magisque disgregantes vires tum philosophiae tum usus cotidiani insidiantur;hae enim efficiunt ut futura aetas huius principalis et inexstinguibilisinstitutionis in periculum adducatur simulque universae societatis fortuna.Christianis in familiis Rosarii restitutio, intra fines latioris cuiusdamactionis pastoralis pro familia, sese veluti efficax praestat auxilium undeexitiosi huius memorabilis discriminis effectus arceantur.«Ecce mater tua!» (Io 19, 27)7. Commonstrant indicia plura quantopere etiam hodie cupiat VirgoSanctissima per hanc proprie precationem exsequi maternam illam sollicitudinemcui iamiam moriturus Redemptor omnes Ecclesiae filios ac filias inpraedilecti discipuli persona credidit: «Mulier, ecce filius tuus!» (Io 19, 26).Diversae iam condiciones innotuerunt inter undevicesimum et vicesimumsaeculum, quibus quodammodo Christi Mater sua praesentia fecit ut percipereturet sua pariter vox qua Dei Populum ad hanc orationis contemplativaeinstigabat formam. Nominatim commemorare volumus visiones Lapurdiac Fatimae propter gravem impulsum quem adhuc in christianorum vitamadservant nec non propter approbationem magna cum auctoritate ab Eccle-


10 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialesia receptam; 11earum nunc Sanctuaria metae sunt plurimorum peregrinatorumconsolationem ac spem quaerentium.In testium vestigiis8. Haud licet innumerabilem Caelitum multitudinem recensere qui veramsanctificationis viam in Rosario reppererunt. Satis meminisse est sanctumLudovicum Mariam Grignion de Montfort, qui super Rosario opus magnipretii contexuit, 12ac nobis propiorem nempe patrem Pium de Pietrelcinaquem nuperius Nobis admodum iuvit inter caelitos sanctos adnumerare.Peculiarem praeterea gratiam habuit uti verus Rosarii apostolus beatusBartholus Longo. Innititur eius sanctitatis semita affirmationi in intimoperceptae animo: «Salvus quicumque Rosarium disséminât». 13Post hocfundamentum destinari se intellexit ad excitandum Pompéis templum Virginiipsi Rosarii sancti dicatum iuxta antiquae urbis rudera quam christianusmodo tetigit nuntius priusquam eadem civitas anno LXXIX conflagrationeVesuvii est sepulta atque multis post saeculis suis de cineribus eruta intestificationem luminum atque umbrarum classicae humanitatis. Suis operibusomnibus ac praesertim consuetudine «quindecim sabbatorum» mentemchristologicam et Rosarii contemplativam enodavit Bartholus Longo,impulsus maxime ac sustentus a Leone XIII, «Rosarii Pontifice».CAPUT ICUM MARIA CONTEMPLARI CHRISTUMSplendida facies sicut sol9. «Et transfiguratus est ante eos; et resplenduit facies eius sicut sol»(Mt 17, 2). Evangelica Transfigurationis Christi scaena, ubi tres videlicetapostoli Petrus, Iacobus et Ioannes Redemptoris pulchritudine quasi raptividentur, tamquam contemplationis christianae imago accipi potest. Etenim inChristi vultum oculos figere, ipsius mysterium in communi et acerbo huma-11Constat estque repetendum privatas revelationes haud eiusdem esse naturae ac revelationempublicam quae universae Ecclesiae statuit normam. Magisterii ipsius est distinguere etagnoscere tum veritatem tum etiam privatarum revelationum utilitatem ad christifideliumpietatem.12Le secret admirable du très saint Rosaire pour se convertir et se sauver: S. Louis MARIEGRIGNION DE MONTFORT, Œuvres complètes, Paris (1966), pp. 263-389,13BEATUS BARTHOLUS LONGO, Storia del Santuario di Pompei, Pompéis 1990, p. 59,.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 11nitatis eius itinere agnoscere, ita ut divinus splendor in perpetuum ostentatusapud Resuscitatum ad dexteram Patris sedentem comprehendatur, munuscuiusvis Christi discipuli est; nostrum propterea etiam officium. Hanc namquecontemplantes faciem aperimus nos ipsos ad vitae trinitariae suscipiendummysterium, ut nova semper ratione Patris amorem experiamur SpiritusqueSancti laetitia efferamur. Ita etiam nobis sancti Pauli affirmatioimpletur: « Gloriam Domini spéculantes, in eandem imaginem transformamura claritate in claritatem tamquam a Domini Spiritu» (2 Cor 3, 18).Contemplationisexemplar Maria10. Reperit in Maria Christi contemplatio specimen insuperabile suum.Filii enim facies peculiari omnino ad eam pertinet titulo. In utero enim ipsiusconformatus erat humanamque ab illa recepit similitudinem quae spiritalemetiam multo maiorem coniunctionem elicit. Nemo tanto impendio umquamse quanto Maria Christi vultui contemplando dedidit. Cordis enim eius aspectusquadamtenus in ipsum iam ab Annuntiatione collineatur, cum Spirituoperante Sancto eum concepit; sequentibus vero mensibus incipit eius persentirepraesentiam illiusque pariter iam tractus oris praesentire. Cum deniquetandem apud Bethlehem in lucem eum prodidit, carnei etiam oculi eius inFilii faciem tenere conversi sunt dum pannis eum involvit et reclinat eum inpraesepio (cfr Lc 2, 7).Quo ex tempore conspectus eius semper adoranti quodam stupore repletusab eo amplius numquam divelletur. Nonnumquam erit intuitus interrogationis,quemadmodum in eventu Filii in templo amissi: «Fili, quid fecistinobis sic? » (Lc 2, 48); semper tamen erit penetrans intuitus, qui in intimis Iesusensibus legere valet, quin immo et absconditus percipere affectus et voluntatemetiam divinare, perinde ac in nuptiis Canae (cfr Io 2, 5); alias eritintuitus perdolens, potissimum sub cruce, ubi erit iterum quodammodo aspectus"parturientis", quoniam non solum particeps erit Maria passionis mortisqueUnigeniti, verum novum quoque excipiet filium sibi in discípulo praedilectotraditum (cfr Io 19, 26-27); in Paschatis deinde aurora intuitusradiatus propter Resurrectionis gaudium erit ac denique per Spiritus effusionemdie Pentecostes erit ardens prospectus (cfr Act 1, 14).Mariae recordationes11. Oculis in Christo defixis vivit iam Maria magnique facit quodque eiusverbum: « Maria autem conservabat omnia verba haec conferens in corde suo »


12 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale(Lc 2, 19; cfr 2, 51). De Iesu memoriae ipsius insculptae in animo Mariamcomitatae sunt omni in vitae eventu eamque siverunt cogitationibus variatempora percurrere suae iuxta Filium vitae. Illae namque recordationes aliquomodo "Rosarium" confecerunt quod perpetuo suae terrestris vitae diebusIpsamet persolvit.Nunc similiter inter laetificos Hierosolymorum caelestium cantus gratiaeipsius laudisque causae nihil mutatae persistunt. Maternam enim eius sollicitudinemexcitant erga peregrinantem Ecclesiam in qua suae uti evangelizatricis"nuntiationis" iter producit. Filii enim sui "mysteria" sine intermissionecredentibus exhibere pergit Maria, optans nempe ut ea contemplentur undeomnis eorum salvifica virtus erumpere possit. Recitans ideo Rosarium concordatchristiana communitas cum recordatione Mariae atque intuitione.Rosariumcontemplativa precatio12. Initio a Mariae ipsius experientia facto, Corona Marialis exsistit prexpraecipue contemplativa. Hac sublata ratione, suam amitteret naturam,proinde ac monuit Paulus VI: «(Contemplatio) si deest, corpori sine animaRosarium assimulatur estque periculum, ne recitatio evadat iteratioformularum atque hortamento repugnet Iesu Christi, qui dixit: Orantes autem,nolite multum loqui sicut ethnici; putant enim quod in multiloquio suoexaudiantur (Mt 6, 7). Rosarium enim natura sua requirit, ut tranquilla precationeet quasi cogitabunda tarditate volvatur, quo facilius orans meditationiinsistat mysteriorum vitae Christi, velut corde illius perspectorum, quaeDomino omnium proxima fuit, utque eorundem mysteriorum investigabilesdivitiae reserentur ». 14Praestat immorari nos hac in alta Pauli VI cogitatione ut quidam Rosariiaspectus emergant quibus melius natura eius propria christologicae contemplationisilluminatur.De Christo cum Maria recordari13. Mariae contemplatio — quemadmodum iam diximus — in primis estrecordatio. Haec autem dicta sensu biblico memoriae (zakar) sunt comprehendenda;illa enim opus a Deo in salutis historia peractum repraesentat. NamBiblia Sacra narrationes salutarium eventuum sunt qui ipso in Christo suumattingunt cacumen. Non solum eventus illi efficiunt tempus "hesternum";etiam salutis sunt "hodierna". Haec temporum adimpletio praesertim in LiuAdhort. Ap, Marialis cultus (2 Februarii 1974) 47: AAS 66 (1974), 156,


Acta Ioannis Pauli Pp.. II 13turgia sacra contingit: id nempe quod Deus plura abhinc saecula perfecit nonsolos respicit proximos eventuum testes verum proprio gratiae dono hominemcuiusvis afficiunt temporis. Hoc aliquo modo valet de omni alio devotoeosdem ad eventus accessu: eorum celebrare in fide et amore «memoriam»significat semetipsum illi gratiae aperire quam nobis suis vitae mysteriis etmortis et resurrectionis Christus impetravit.Quam ob causam, dum iterum asseveratur praeeunte Concilio OecumenicoVaticano II Liturgiam sacram, uti officii sacerdotalis Christi cultusquepublici exercitationem, esse «culmen ad quod actio Ecclesiae tendit et simulfons unde omnis eius virtus emanat», 15meminisse illud quoque oportet videlicet:« Vita spiritualis non unius sacrae Liturgiae participatione continetur.Christianus ad communiter orandum vocatus, nihilominus debet etiam intrarein cubiculum suum ut Patrem in abscondito oret (cfr Mt 6, 6), immo,docente Apostolo, sine intermissione orare (cfr 1 Thess 5, 17) ». 16Sua ex proprietatecollocatur Rosarium hac in multiplici summa precationis "sine intermissione",et si Liturg Christi nec non Ecclesiae actio, est salutiferaante omnia actio, uti "meditatio" cum Maria de Christo Rosarium ipsumevadit contemplatio salutaris. Etenim in Redemptoris vitam de mysterio inmysterium dum immergitur, sic accidit ut, quantumcumque operatus ille estatque Liturgia praesens reddit, penitus recipiatur et cuiusque vitam conformet.Christum a Maria discere14. Magister est Christus praestantissimus, simul Revelator ipse simulRevelatio. Non modo ea discere interest quae ille docuit verum etiam «discereeum ipsum ». Atqui hic quae magistra peritior est Maria? Si autem divina exparte Spiritus interior est Magister qui plenam ad Christi veritatem nosperducit (cfr Io 14, 26; 15, 26; 16, 13), nemo inter creaturas melius Christumnovit quam Illa, nemo sicut Mater ipsa altiorem nos inducere valet ad mysteriiipsius cognitionem.Sese omnino in magistrae forma nobis praebet ante primum "signorum" aIesu completorum, nempe aquae in vinum commutationem apud Cananensesnuptias, dum servos ea cohortatur ut Christi voluntates exsequantur (cfr Io 2,5). Fingere etiam animo possumus idem officium Mariam pro discipulis absolvissepost Iesu Ascensionem, cum inter eos Spiritum Sanctum exspectansremaneret eosque prima confirmaret in apostolica missione. Per Rosarii sta-1516Const. de Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, 10..Ibid., 12


14 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialetiones cum Maria transire idem fere est ac Mariae adsistere "scholae" utChristus legatur, eius inspiciantur secreta, nuntius ipsius intellegatur.Haec Mariae schola eo est efficacior si ipsa existimatur scholam explicare,Spiritus Sancti dona nobis abundanter obtinens simulque exemplum proponensilla «in peregrinatione fidei» 17cuius est incomparanda doctrix. Coramsingulis Filii mysteriis nos Maria hortatur, sicut suae Annuntiationis tempore,ut humili animo interrogationes ponamus quae nos ad lucem aperiant, utsemper ex fidei oboedientia sermonem concludat: «Ecce ancilla Domini; fiatmihi secundum verbum tuum» (Lc 1, 38).Christo configurari cum Maria15. Tamquam constitutivam suam proprietatem habet christiana doctrinaspiritalis illud discipuli officium ut plenius usque suo se Magistro "conformet"(cfr Rom 8, 29; Philp 3, 10.21). Sancti Spiritus in baptismate effusiocredentem veluti palmitem in vitem quae Christus est inserit (cfr Io 15, 5),eumque Corporis mystici eius efficit membrum (cfr 1 Cor 12, 12; Rom 12, 5).Huic tamen incipienti consociationi respondeat oportet crescentis sempercum eo assimilationis iter quod discipuli nempe mores magis magisque ad"logicam" Christi rationem moderetur: «Hoc sentite in vobis, quod et inChristo Iesu» (Philp 2, 5). Necesse praeterea est ex Apostoli verbis «indueredominum Iesum Christum» (cfr Rom 13, 14; Gal 3, 27).Hoc in spiritali Rosarii cursu, qui perpetuam persequitur — una cumMaria — vultus Christi contemplationem, hoc propositum, quod conformationemcum Ipso postulat, contenditur per semitam quam appellare possumus"amicalem". Naturaliter enim nos in Christi vitam inducit sinitque simuleius "respirare" sensus. Hac de re affirmat beatus Bartholus Longo: «Haudsecus atque amici duo, crebro simul convenientes, sese etiam propriis moribusconformare solent, ita profecto et nos cum Iesu familiariter viventes et cumVirgine, dum Rosarii ponderamus Mysteria unamque, et eandem per Communionemvitam constituentes, evadere possumus illis similes, quantum quidemhumilitas nostra permittit, et a supremis his exemplaribus modum comprehenderevivendi humilem et pauperem, absconditum, patientem etperfectum». 18Toto porro in hoc nos Christo configurandi opere per Rosarium, maternaeVirginis Sanctissimae opitulationi in primis nos committimus. Ipsa enim quaeChristi est Mater, quantumvis ad Ecclesiam « ut supereminens prorsusque sin-1718CONC.. OECUM. VAT. II, Const.. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, 58./ Quindici Sabati del Santissimo Rosario, 27 ed., Pompeis 1916, p. 27.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 15guiare membrum» 19pertinet, eodem tamen tempore "Mater Ecclesiae est".Talis enim ut Mater continenter filios filiasque Corpori mystico Filii sui"generat". Id quidem deprecatione sua perficit cum inexhaustam Spiritusin eos effusionem implorat. Ecclesiae maternitatis imago perfecta est illa.Mystica ratione iuxta Mariam Rosarium nos ipsos transfert diligenterquae studet nempe progressionem Christi humanam in Nazarethana domoprosequi. Hoc illi permittit ut nos vicissim educet eademque sollicitudineinstituat donec «formetur Christus» (Gal 4, 19) penitus in nobis. Hic Mariaeactus, qui totus ad Christum adnititur funditusque ei subicitur, «unionemautem immediatam credentium cum Christo nullo modo impedit sed fovet ». 20Fulgidum est hoc a Concilio Oecumenico Vaticano II declaratum principiumquod tam valide Nostra experti sumus in vita, cum rationem episcopalisNostri insignis haberemus: Totus tuus. 21Uti constat, hoc enuntiatum doctrinasancti Ludovici Mariae Grignion de Montfort penetratur, qui partes Mariaeita in processu conformationis cum Christo pro unoquoque nostrum definivit:«In eo omnis nostra consistit perfectio quod conformes, coniuncti Iesu Christoconsecrati sumus. Quocirca omnium devotionis formarum perfectissima sinedubitatione illa est quae conformat, coniungit Iesu Christo nos perfectiusqueconsecrat. Cum autem sit Maria creatura Iesu Christo maxime conformis,sequitur inde ut universas inter pietatis consuetudines habeatur pietas ergaMariam eius Matrem illa scilicet quae devovet et configurat Domino nostroanimam nostram, et ut quanto magis ei consecretur anima tanto Iesu Christoea dedicetur». 22Numquam sic uti in Rosario ipso Christi via atque Mariae itaalte cohaerere videntur. Non enim vivit Maria nisi in Christo ac pro Christo!Cum Maria supplicare Christo16. Hortatur nos Christus ut ad Deum instanter fidenterque convertanturut exaudiamur: «Petite, et dabitur vobis; quaerite et invenietis; pulsate, etaperietur vobis» (Mt 1,1). Huius precandi efficacitatis causa bonitas Patrisest, verum etiam apud eum intercessio Christi ipsius (cfr 1 Io 2, 1) nec nonSpiritus Sancti motio, qui «interpellat pro nobis» secundum Deum (cfr Rom8, 26-27). Nam «quid oremus, sicut oportet, nescimus» (Rom 8, 26), immononnumquam idcirco quod "male petimus" haud exaudimur (cfr Iac 4, 2-3).19202122CONC. OECUM. VAT. II, Const dogm., de Ecclesia Lumen gentium, 53.Ibid., 60,Cfr Primus radiophonicus nuntius Urbi et orbi (17 Octobris 1978): AAS 70 (1978), 927.Traite de la vraie dévotion à Marie, n. 120, Paris (1966) pp. 562-563


16 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeAd precationem sustinendam, quae Christus et Spiritus faciunt ut nostroex animo consurgat, maternis suis precibus intervenit Maria. « Oratio Ecclesiaequasi ab oratione fertur Mariae». 23Re quidem vera si unicus MediatorIesus nostrae precis exsistit Via, Maria perlucida Ipsius imago illam demonstratViam atque « inde ab hac singulari Mariae cooperatione actioni SpiritusSancti, Ecclesiae ad sanctam Matrem Dei excoluerunt orationem, eam adPersonam Christi, in Eius mysteriis manifestatam, dirigentes quasi ad centrum».24Deprecationis verum Mariae efficaciam Evangelium comprobat innuptiis Canae, quae humanarum necessitatum se apud Iesum praestat interpretem:«Vinum non habent» (Io 2, 3).Meditatio simul et supplicatio est Rosarium. Instans enim Matris Deiflagitatio ex illa oritur fiducia, ipsius nempe maternam intercessionem omniain Filii corde efficere posse. Ipsa enim « omnipotens per gratiam » est quemadmodumsua in Supplicatione ad Virginem beatus Bartholus Longo 25asseverabataudaci quidem locutione quae bene intellegitur. Haec praeterea certitudoab Evangelio profecta per populi christiani experientiam estcorroborata. Summus enim poeta Dantes mirabiliter eam ad sancti Bernardimentem interpretatur decantans: « Domina, tam magna es tantum que valesut quicumque gratiam velit et ad te non decurrat sua voluntate volare sinealis cupiat». 20Sancti Spiritus mulier (cfr Lc 1, 35) in Rosario Maria, cum anobis imploratur, ante Patrem pro nobis statuitur qui gratia eam cumulavitet ante Filium suo natum ex gremio nobiscum precans atque pro nobis.Christum cum Maria annuntiare17. Curriculum annuntiationis et inquisitionis est etiam Rosarium in quoChristi mysterium continenter variis in experientiae christianae ordinibuspraebetur. Specimen est alicuius demonstrationis orantis simul et contemplantisquae eo spectat ut secundum Christi animum christianus ipse componatur.Reapse, si in recitando Rosario omnia ad efficacem meditationemelementa convenienter aestimantur, inde praesertim in communitaria recitationeapud paroecias et sanctuaria enascitur significans opportunitas catecheticaquam Pastores scire debent apte adhibere. Rosarii enim Virgo etiam hoc23Catechismus Catholicae Ecclesiae, 2679.21Md., 2675.25Supplicatio ad Reginam Sancti Rosarii, quae sollemniter bis in anno mense Maio atqueOctobri persolvitur, a beato Bartholo Longo anno 1883 conscripta est tamquam responsio PontificiLeoni XIII catholicos concitanti suis primis in Encyclicis Litteris de Rosario ad spiritalemoperam qua societatis malis occurrere possent.20Divina Commedia, Par. XXXIII, 13-15.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 17modo producit suum Christi annuntiandi opus. Rosarii annales luculenterostendunt quo more praesertim a Dominicanis sodalibus haec prex usurpatasit temporibus Ecclesiae difficilibus propter diffusas haeresias. Consistimusautem hodie novas ante provocationes. Cur igitur Coronam precatoriam inmanum non sumimus cum eorum fide qui nos antecesserunt? Suam universamvirtutem servat Rosarium manetque vis et ops non negligenda pastoraliin instrumento omnis probati evangelizatoris.CAPUT IICHRISTI MYSTERIA - MYSTERIA MATRIS« Evangelii compendium » Rosarium18. Ad Christi contemplandum vultum nemo adducitur nisi Patris voce inSpiritu audienda, quoniam «nemo novit Filium nisi Pater» (Mt 11, 27). Apudlocum Caesareae Philippi, reddita a Petro confessione, tam lucidi suae naturaeintuitus originem designavit Iesus: «Caro et sanguis non revelavit tibi, sedPater meus, qui in caelis est» (Mt 16, 17). Quapropter revelatio supernanecessaria est. Verum ut ipsa percipiatur, pariter oportet aures praebere:«Silentii precationisque experientia dumtaxat aptam fert condicionem, inqua absolvi et evolvi verissima potest cognitio, adhaerens congruensque,illius mysterii». 27Una exstat Rosarium ex viis traditis christianae precationis quae ad vultusChristi adhibetur contemplationem. Ita enim eam descripsit Paulus VI:«Rosarium igitur cum in Evangelio innitatur et ad mysterium Incarnationishominumque redemptionem tamquam ad centrum pertineat, oratio estputanda, quae ad rem christologicam prorsus convertitur. Id enim quodeiusdem proprium est et peculiare, videlicet angelicae salutationis litanicaiteratio Ave, Maria in Christi quoque laudem indesinentem cedit, ad quemut ad terminum extremum respicit Angeli nuntium ac matris Baptistae salutatio:Benedictus fructus ventris tui (Lc 1, 42). Quin immo, iteratio verborumAve, Maria velut textura est, in qua mysteriorum contemplatio progreditur.Etenim qui Christus in unaquaque salutatione angelica significatur,2 7IOANNES PAULUS II, Epist. Ap. Novo millennio ineunte (6 Ianuarii 2001), 20: AAS 93(2001), 279..


18 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeidem ipse est, quem ex ordine enuntiata mysteria ut Filium Dei proponunt etut Filium Virginis». 28Complementumopportunum19. Tot vitae Christi mysteriorum quaedam dumtaxat indicat Rosarium,quemadmodum compositum est in latissimo pietatis usu auctoritate ecclesialicomprobato. Electio haec imposita est prístina huius precationis forma, quaesecundum numerum centesimum quinquagesimum constituta est Psalmorumvidelicet numero respondentem.Nihilominus ut christologica Rosarii substantia augeatur, consentaneamesse arbitramur aliquam perfectionem quae, libero singulorum atque communitatumiudicio relictam, eam sinat etiam mysteria publicae vitae ChristiBaptismum inter et Passionem complecti. Intra horum enim mysteriorumcomplexionem partes personae Christi praecipuas contemplamur veluti ultimiDei revelatoris. Ipse enim, Filius dilectus Patris in Baptismate apudIordanem declaratus, Regni nuntiat adventum, quem operibus suis testaturcuiusque postulata praedicat. Annis quidem publicae vitae Christi mysteriumpeculiari titulo demonstratur tamquam lucis mysterium: « Quamdiu in mundosum, lux sum mundi» (Io 9, 5).Ut autem plenius appellari possit Rosarium "Evangelii compendium"expedit ut, commemoratis Incarnatione ac vita Christi abscondita (quae suntgaudii mysteria), et priusquam suppliciis passionis insistatur (quae sunt dolorismysteria), nec non resurrectionis triumphus (quae sunt gloriae mysteria),nos perducere meditatio debet quaedam ad excellentiora vitae publicae eventa(quae sunt lucis mysteria). Haec mysteriorum novorum expletio, non detrahensullam necessariam rem traditae huius precationis formulae, illuc potiusspectat ut ea renovato studio in spiritualitate christiana vivaturtamquam vera initiatio in cordis Christi altitudinem quod est gaudii et lucis,doloris et gloriae abyssus.Gaudiimysteria20. Primus circulus, qui est "mysteriorum gaudiosorum", signatur reveralaetitia ex Incarnationis eventu effulgente. Hoc iam ab ipsa patet Annuntiationeubi Gabrielis salutatio Virgini Nazarethanae data cum adhortatione coniungiturad messianicum gaudium: «Laetare, Maria». Hunc accedit ad nuntiumuniversa salutis historia, immo vero tota orbis quadamtenus historia. Si28Adhort Ap. Marialis cultus (2 Februarii 1974), 46: AAS 66 (1974), 155.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 19enim Patris id est consilium ut omnia in Christo recapitulentur (cfr Eph 1,10), cunctus orbis aliquo modo attingitur benefìcio divino quo in MariamPater inclinatur ut sui Filii Mater reddatur. Omne vicissim hominum genusin illo fiat concluditur quo alacriter Dei voluntati Ipsa respondet.Sub exsultationis signo agitur etiam congressio cum Elisabeth, ubi ipsaMariae vox Christique eius in utero praesentia efficiunt ut Ioannes « exsultetin gaudio» (cfr Lc 1, 44). Spectaculum similiter Bethlemiticum laetitia perfunditur,ubi Parvuli divini, hominum Servatoris, nativitas ab angelis cantaturpastoribusque renuntiatur prorsus uti «gaudium magnum» {Lc 2, 10).Haec vero duo posteriora mysteria quamvis gaudium prae se ferant, indiciatamen dramatis praedicunt. Infantis enim praesentatio in templo, dumconsecrationis eius exprimit laetitiam senemque Simeonem in iubilationemimmergit, vaticinium nihilominus indicat tum «signi contradictionis» quoderit Israeli Infans tum etiam gladii qui Matris transibit animam (cfr Lc 2, 34-35). Eventus de Iesu duodecim annorum in templo laetificus simul est etdramaticus. Qui sua in divina sapientia comparet auscultans nempe et interrogat,maxime eminet in vestitu alicuius "docentis". Mysterii eius tamquamFilii negotiis Patris omnino dediti revelatio est simul illius evangelicae gravitatisnuntiatio qua in discrimen etiam carissima hominis vincula ducunturcoram absolutis Regni postulationibus. Ipsi Ioseph et Maria, trepidi anxiique,«non intellexerunt» illius verba (Lc 2, 50).Significat igitur "gaudiosa" ponderare mysteria, nempe in ultimas intrarerationes significationemque christianae laetitiae intimam. Significat etiamoculos in veritatem concretam dirigere Incarnationis mysterii atque etiamin mysterii salvifici doloris praenuntiationem obscuriorem. Eo ducit nos Mariaut gaudii christiani secretum comprehendamus et reminiscamur christianumnomen in primis esse euangelion, "nuntium bonum", quod medium suumelementum immo ipsum suum magisterium in Christi persona, qui est Verbumcaro factum, unicus orbis Salvator.Lucismysteria21. Ab infantia et vita Nazarethana ad publicam Iesu vitam transienscontemplatio ad ea mysteria nos conducit quae peculiari nomine nuncuparilicet "lucis mysteria". Re quidem vera, totum Christi mysterium lumen est.Ipse est « lux mundi » (Io 8, 12). Haec tamen emergit pars potissimum publicaevitae per annos, nuntiante Illo Regni Evangelium. Si communitati christianaesignificare cupimus quinque praecipua tempora — mysteria videlicet luminosa— huius vitae Christi intervalli, designari apte credimus haec: 1. Eius in


20 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeBaptismate apud Iordanem; 2. in sui ipsius autorevelatione apud Canensematrimonium; 3. in Regni Dei proclamatione coniuncta cum invitamento adconversionem; 4. Ipsius in Transfiguratione ac denique 5. in Eucharistiaeinstitutione, quae nempe sacramentalis est paschalis mysterii declaratio.Horum quodque mysteriorum est Regni iam instituti in ipsa Iesu personarevelatio. Mysterium lucis ante omnia est Baptismus lordane in flumine. Ibienim, descendente Christo uti viro innocente qui se pro nobis "peccatum"fecit (cfr 2 Cor 5, 21) in aquam fluminis, aperitur caelum et Patris eum voxFilium dilectum nominat (cfr Mt 3, 13 par), dum super eum Spiritus descenditquem munere eum initiet quod manet. Lucis mysterium est signorum initiumapud Canam (cfr Io 2, 1-12), cum Christus in vinum aquam commutansanimum discipulorum fidei recludit propter Mariae intercessionem, credentiumscilicet primae. Est insuper lucis mysterium ipsa praedicatio qua DeiRegni nuntiat adventum atque ad conversionem hortatur (cfr Me 1, 15),eorum condonans peccata qui humili fiducia ad Eum accedunt (cfr Me 2, 3-13; Lc 7, 47-48); hoc initium fuit misericordiae ministerii quod usque admundi terminum exercere perget praesertim per Reconciliationis sacramentumEcclesiae suae concreditum (cfr Io 20, 22-23). Suam dein ob excellentiameminet lucis mysterium illa Transfiguratio quae secundum traditionem inMonte Tabor contigit. Divinitatis enim gloria Christi in vultu erumpit, cumapostolis extra se fere versantibus illum Pater commendat ut eum « audiant »(cfr Lc 9, 35) atque cum Illo se praeparent ad dolorosum Passionis tempustransigendum unde ad gloriam Resurrectionis cum Illo adveniant vitamque aSpiritu Sancto transfiguratam. Lucis postremo mysterium est Eucharistiaeinstitutio, qua cibum se reddit Christus Corpore ac Sanguine suo sub panis etvini signis suam testatus dilectionem in homines «in finem» (Io 13, 1), quorumin salutem se mox oblaturus erat in sacrificio.Hisce in mysteriis, excepto Cananensi eventu, in umbra manet Mariae praesentia.Leviter tantum indicant Evangelia praesentiam quandam eius hoc aliovepraedicationis Iesu tempore (cfrMe 3, 31-35; Io 2, 12) neque quidquam de eaforsitan in Cenáculo adstante cum Eucharistia institueretur. Tamen munusipsum quod apud Canam absolvit totum quodammodo Christi iter comitatur.In ipsius ore Canae iam invenitur revelatio, quae a Patre recta via edita est inBaptismate apud Iordanem quaeque a Ioanne Baptista est repetita et haecmagna evadit monitio materna quam omnium temporum Ecclesiae Ipsa aperit:« Quodcumque dixerit vobis, facite» (Io 2, 5). Haec praeterea hortatio quaeverba Christi signaque inducit publicam per Eius vitam, quasi picturae fundumMarialem statuit omnium "lucis mysteriorum".


Acta Ioannis Pauli Pp. II 21Dolorismysteria22. Magnum quidem pondus Christi mysteriis doloris tribuunt Evangelia.A primis iam temporibus christiana pietas, praesertim Quadragesimae tempore,per pium Viae Crucis usum, singulis commoratur in Passionis eventibus,quoniam hic revelationis amoris ipsum culmen esse intellegit et hic etiamsalutis nostrae originem. Quaedam dumtaxat Passionis momenta eligit Rosariumin quae precantem movet ut animi oculos convertat et eadem vivat.Meditationis cursus ab hortis Gethsemani proficiscitur ubi discrimen maximedolorosum perpatitur Christus ob Patris voluntatem, cui carnis infirmitas adrebellionem sollicitantur. Ibi enim Christus se in contextu omnium temptationumhominum collocat nec non ante omnia hominum peccata ut Patridicat: « Non mea voluntas sed tua fiat » (Lc 22, 42 par). Haec eius "affirmatio""negationi" protoparentum in hortis Eden opponitur. Et sequentibus exmysteriis elucet quanti hic cum Patris voluntate consensus ei constiterit inquibus per flagellationem et spinarum coronationem, ad Cal variam ascensionemmortemque in cruce in maximam Ille proicitur animi abiectionem: Eccehomo\Recluditur in hac humilitate non modo Dei amor, verum ipsa etiam hominissignificatio. Ecce homo: qui hominem cognoscere cupit, eiusdem hominissensum radicem complementum agnoscere debet in Christo, Deo nempe illoqui ex amore humiliavit semetipsum «usque ad mortem, mortem autemcrucis» (Philp 2, 8). Adducunt credentem doloris mysteria ut Iesu mortemiterum vivendo experiatur seque iuxta Mariam infra crucem collocet, ut inprofundum Dei amorem erga homines cum Ea pervadat omnemque illiuspercipiat regenerantem virtutem.Gloriae mysteria23. «Sistere haud potest eius Christi vultus contemplatio ad Ipsius cruciadfixi imaginem. Etenim est Ille Resuscitatus! ». 29Iam hanc fidei conscientiamsemper exprimit Rosarium cum credentes incitat ut ultra Passionisobscuritatem procedant suosque animos in Christi gloriam Resurrectioniset Ascensionis dirigant. Resuscitatum enim Dominum contemplans suae causasfidei detegit iterum christianus (cfr 1 Cor 15, 14), rursusque percipit nonsolum gaudium eorum quibus se spectandum dedit Christus — Apostolis,Mariae Magdalenae, discipulis Emmaus —, sed etiam Mariae laetitiam, quae284.2 9IOANNES PAULUS II, Epist. Ap.. Novo millennio ineunte (6 Ianuarii 2001) 28: AAS 93 (2001),


22 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialenon minus vehementer experiri debuit novam Filii sui glorificati vitam. Hancpostea ad gloriam, qua per Ascensionem Iesus ad Patris collocatur dexteram,Ipsa per Assumptionem attolletur per privilegium singulare illuc adveniensut sortem omnibus iustis ex carnis resurrectione reservatam praecipiat. Gloriaad extremum coronata — quemadmodum postremo patet in gloriosomysterio — tamquam Angelorum Sanctorumque resplendet Regina velutianticipatio et consummatio eschatologici Ecclesiae status.In medium huius cursus gloriae Filii Matrisque locum inserit Rosariacorona nempe tertio in glorioso mysterio ipsam Pentecosten quae Ecclesiaespeciem tamquam familiae cum Maria consociatae praebet, quae efficaci Spirituseffusione reiicitur ad munusque evangelizandi componitur. Huius mysteriicontemplatio, sicut et ceterorum mysteriorum gaudiosorum, credenteseo movere debet ut magis semper vivam sibi conscientiam sumant novae suaein Christo vitae, verum nihilominus intra Ecclesiae statum, cuius quidemvitae Pentecostes eventus magnam efficit "imaginem". Sic enim in credentibusnutriunt mysteria gloriosa metae eschatologicae spem ad quam uti PopuliDei per historiam peregrinantis membra progrediuntur. Hoc facere non potestquin eos ad animosam impellat illius « laeti nuntii » testificationem quaeomni eorum vitae significationem adiungit.De"mysteriis" ad "Mysterium": Mariae via24. Non totum certe argumentum exhauriunt hi meditationis Sancti Rosariicirculi, verum res necessarias sive essentiales revocant, hominum animosad gustum Christi conscientiae perducentes quae de puris locorum Evangelicorumfontibus deducitur. Ex Christi enim vita singula elementa, quemadmodumab Evangelistis narrantur, illius nempe mysterii, quae superat omniumscientiam (cfr Eph 3, 19), emicant. Mysterium enim est Verbi carnisfacti in quo «inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter» (Col 2, 9).Qua de causa Catechismus Catholicae Ecclesiae tantum Christi mysteriis tribuitmomentum docens: « Totum in vitae Iesu signum est Eius mysterii ». 30Illud « due in altum » Ecclesiae tertii Millennii ad christianorum aptatur facultatempenetrandi perfectam «in agnitionem mysterii Dei, Christi, in quosunt omnes thesauri sapientiae et scientiae absconditi» (Col 2, 2-3). Etenimomnibus baptizatis fervidum adfertur optatum Epistulae Pauli ad Ephesios:«Habitare Christum per fidem in cordibus vestris, in caritate radicati et30N. 515.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 23fundati, ut valeatis comprehendere [...] supereminentem scientiae caritatemChristi, ut impleamini in omnem plenitudinem Dei» (3, 17-19).Huic proposito deservire vult Marialis corona, instrumentum praebensseu "secretum" unde quis altae et rapienti Christi cognitioni se aperiat. Appellareillud licet Mariae viam. Via namque est Virginis Nazarethanae exempliquae fidei et silentii et auscultationis fuit mulier. Pietatis Marianae itemest via quae conscientia movetur indelebilis coniunctionis qua Christus suaeMatri Sanctissimae coniungitur: Christi mysteria etiam quodammodo mysteriaMatris sunt etiam quotiens non directo ibi occupatur idcirco nempe quodex Ipso et pro Ipso Ea vivit. In oratione Angelica Ave Maria sermones AngeliGabrielis nec non sanctae Elisabethae nostros dum facimus, instigan etiampercipimus nos ut in Maria, in brachiis videlicet eius atque animo, «benedictumfructum ventris eius» (cfr Lc 1, 42) quaeramus.Mysterium Christi - hominis mysterium25. In testimonio anni MCMLXXVIII de Rosario tamquam carissima Nobisprece notionem protulimus ad quam nunc redire placet. Diximus enim eotempore «simplex igitur Rosarii precatio eundem ictum ac vitae humanaepulsat ». 31Praefulgentibus cogitationibus de Christi mysteriis iam explicatis, altiusnon difficile est hanc Rosarii anthropologicam rationem perscrutari. Haecconiunctio altior est quam primo intuitu videtur. Quicumque enim Christumcontemplans eiusque vitae percurrens eventa, non facere potest quin in Ipsoetiam de homine veritatem deprehendat. Magna est haec Concilii OecumeniciVaticani II affirmatio quam Nos iam inde a Litteris Encyclicis Redemptorhominis magisterii Nostri argumentum saepissime fecimus: «Reapse nonnisiin mysterio Verbi incarnati mysterium hominis vere clarescit ». 32Ad hanclucem adiuvat Rosarium ut pateamus. Christi iter persequens, quo hominisvia « recapitulatur » 33et recluditur et redimitur, sese ante hominis veri imaginemcollocat credens. Sanctitatem vitae discit ipsius ponderanda nativitate;domo Nazarethana inspicienda priscam capit veritatem de humana familiasecundum Dei consilium; vitae publicae in mysteriis audiens Magistrumpercipit lumen unde in Regnum Dei ingrediatur et in via ad Calvariam eumsubsequens doloris salvifici intellegit sensum. Denique tandem Christum illiusqueMatrem in gloria contuens introspicit quoque finem ad quem nostrum313233Angelus diei 29 Octobris 1978: Insegnamenti I (1978), 76.Const. past. de Ecclesia in mundo huius temporis Gaudium et spes, 22Cfr S. IRENAEUS LUGDUNENSIS, Adversus haereses, III, 18, 1: PG 7, 932.


24 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeunusquisque destinatur, si se a Spiritu Sancto sanari sinit ac transforman.Ita quidem Rosarii mysterium unumquodque, recte ponderatum, dici potestin hominis mysterium lucem proicere.Eodem autem tempore natura fit ut ad hanc cum sancta Redemptorishumanitate congressionem aliae difficultates et curae, fatigationes et propositaadferantur quibus vita nostra signatur. «Iacta super Dominum curamtuam, et ipse te enutriet » (Ps 55, 23). Affectui clementi Christi eiusque Matriscredere nostras sollicitudines significat cum Rosario meditari. Iam post vigintiquattuor annos, repetitis animo doloribus qui neque ministerii NostriPetrini exercitationi defuerunt, Nostrum esse iterum inculcare arbitramurtamquam fervidam omnibus factam cohortationem ut idem ipsi singillatimexperiantur; ita est, revera, Rosarium «ictum vitae humanae pulsat», ut cumvitae divinae ictu congruat in laeta Sanctissimae Trinitatis communione, fineac vitae nostrae desiderio.CAPUT III« MIHI VIVERE CHRISTUS EST »Rosarium:mysterii assimilandi via26. Mysteriorum Christi ponderatio in Rosario propria ratione proponiturquae suapte natura eorum favet assimilationi. Haec ratio in repetitione innititur.Hoc in primis pertinet ad precationem Ave Maria, quae decies subunoquoque iteratur mysterio. Si leviter tantum hanc quis repetitionem considerat,Rosarium facile habere potest consuetudinem ieiunam et molestam.Aliud omnino e contra iudicium excoli potest de Corona hac precatoria, siaestimatur illa tamquam amoris significatio qui numquam ad amatam redirecessat personam declarationibus quae licet aspectu similes novae semper suntpropter affectum eas penetrantem.Revera « cor carneum » in Christo Deus assumpsit. Non divinum dumtaxatcor habet, misericordia indulgentiaque dives, sed etiam humanum cor,aptum ad omnes affectuum motiones. Si opus hac in re est Evangelii testificatione,non difficulter invenitur in colloquio illo permovente quidem Christicum Petro post Resurrectionem: «Simon Ioannis, diligis me?». Ter quidemeadem ponitur interrogatio quibus ter item respondetur: «Domine, tu scisquia amo te» (cfr Io 21, 15-17). Ultra propriam huius loci significationem,qui tantum ad Petri munus valet, neminem sane pulchritudo praeterit, cuiustriplicis repetitionis, ubi instans rogatio ac responsio reddita vocabulis bene


Acta Ioannis Pauli Pp. II 25notis in universali humani amoris experimento exprimuntur. Ut Rosariumintellegatur, oportet in actuosam psychologiam amoris propriam ingredi.Hoc unum patet: si precis Ave Maria iteratio recta via in Mariam dirigitur,cum Ipsa et per Ipsam denique amoris actus ad Iesum pervenit. Alitur enimrepetitio ipsa voluntate sese plenius usque conformandi cum Christo qui estvitae christianae vera "forma". Hanc iam sanctus Paulus formam enuntiavitfervidis illis vocibus: « Mihi enim vivere Christus est et mori lucrum » (Philp 1,21). Et alias: « Vivo autem iam non ego, vivit vero in me Christus » (Gal 2, 20).Ut crescamus in hac conformatione adiuvat Rosarium nos usque ad sanctitatismetam.Ratio valida ...27. Nihil sane mirandum quod necessitudo cum Christo uti etiam aliquaratione seu methodo potest. Cum homine enim Deus communicat, modumessendi nostrae naturae observans eiusque motus vitales. Quam ob rem christianaspiritualitas, formas etiam maxime sublimes mystici silentii comprehendens,quibus imagines universae et voces et gestus tamquam vi ipsa coniunctionisineffabilis hominis cum Deo exceduntur, plerumque distinguiturimplicatione totius personae secundum veritatem ipsius multiplicem tum incorpore et in animo, tum in necessitudinibus cum aliis.Luculenter hoc in Liturgia elucet. Pluribus enim ritibus Sacramenta etSacramentalia contexuntur quae varios personae humanae aspectus attingunt.Etiam precatio non liturgica eandem aperit necessitatem. Hoc indeconfirmatur quod in Orbe Orientali precatio maxime propria christologicaemeditationis quae videlicet in verbis vertitur «Iesu, Christe, Fili Dei, Domine,miserere mei, peccatoris! », 34plerumque coniungitur cum ipsa pulmonumrespiratione, quae dum constantiam invocationis corroborat, veluti corporeamsoliditatem illi desiderio adiungit ut Christus ipse spiritus et anima et"summa" totius fiat vitae.... quae tamen melior reddi potest28. Litteris in Nostris Novo millennio ineunte memoravimus etiam hodie inOrbe Occidentali novam meditationis necessitatem emergere, quae nonnumquamaliis etiam in religionibus significationes admodum allicientès reperit. 35Non desunt christiani qui conscientia carentes traditionis istius christianae3486Catechismus Catholicae Ecclesiae, 2616..Cfr n. 33: AAS 93 (2001), 289.


26 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialecontemplativae se capi patiuntur illis sententiis. Quamquam elementa prae seferunt positiva et christianam experientiam complentia, illae tamen saepiusin se fundamentum ideologicum haud acceptandum abscondunt. Iis etiam inexperientiis multum frequentatur ratio et via quae altae spiritalis intentionisfinem respicientes utuntur modis alicuius indolis psycho-physicae, qui repetunturet symbola secum afferunt. In hunc prospectum communem phaenomenologiaereligiosae ingreditur Rosarium verumtamen suis fingitur cumproprietatibus quae postulatis respondent christianae proprietatis.Non ipsum quidem aliud est revera quam contemplandi via. Et tamquamtalis via adhibenda est solum finem respiciens neque finis ex se ipsa fieripotest. At cum fructus sit experimentorum per saecula haec via non minorisaestimari debet. Pro ea innumerabilium Sanctorum testatur experientia. Idautem non vetat quin in novam transeat melioremque formam. Illuc quidemspectat completio in mysteriorum circuitu per novam seriem mysteriorumlucis, una cum propriis consiliis de eorum recitatione quae his proponimusin Litteris. Hinc nempe plurimum iam confirmatam huius precationis structuramNos reverentes volumus tamen fideles adiuvare ut eam in symbolisetiam propriis intellegant cumque vitae cotidianae necessitatibus coniungant.Hoc nisi fit, periculum imminet ne Rosarium spiritales effectus nonmodo generare nequeat optatos, sed etiam ut eadem Corona precatoria, quacumrecitari solet, percipiatur tamquam amuletum vel magicum quoddaminstrumentum, significatione eius et munere penitus inverso.Mysteriiproclamatio29. Mysterium enuntiare ac forsitan etiam opportunitatem habere eademin re imaginem statuere, quae illud mysterium ostendat, est tamquam scaenamaperire in quam animus dirigatur. Vim mentis atque affectum verba ipsainclinant illud in certum eventum vel vitae Christi momentum. Spiritalemintra doctrinam, quae in Ecclesia enucleata est, simul veneratio imaginumsimul plures pietatis formae sensibilibus elementis copiosae, quemadmodumetiam ipsa ratio a sancto Ignatio de Loyola in Spiritalibus Exercitiis exhibita,ad partem quandam visivam et prospectivam (quae compositio loci nuncupatur),decurrunt quippe quam admodum utilem esse censeant ad fovendamanimi intentionem in mysterium ipsum. Est via praeterea quae structuraeIncarnationis logicae ipsi convenit: in Iesu enim decrevit Deus hominis induereformas. Per corpoream eius veritatem illuc adducimur ut mysterium ipsiusdivinum contingamus.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 27Variorum Rosarii mysteriorum nuntiatio huic rerum solidarum necessitatirespondet. Nimirum non in Evangelii sufficiuntur locum neque omnes illiusquidem repetunt paginas. Quapropter non removetur Rosario lectio divina,immo contra poscit eam provehitque. At, si mysteria in Rosario ponderata,additis etiam lucis mysteriis, vitae Christi praecipuis circumscribuntur lineamentis,inde tamen facile potest per reliquum Evangelium mens divagali,praesertim cum persolvitur Rosarium quibusdam longioris silentii temporibus.Verbi Dei auditio30. Ut biblicum fundamentum maiorque meditationi altitudo adiungatur,expedit mysterii pronuntiationem augeri cuiusdam loci respondentis biblicilectione qui, secundum adiuncta, longior breviorve esse potest. Numquamenim consequuntur aliena verba sermonis inspirati propriam efficacitatem.Hic enim audiatur oportet, cum certo constet Verbum esse Dei in hodiernumtempus ac «pro me» prolatum.Sic acceptus sermo divinus in ipsam repetitionis Rosarii ingreditur viamneque taedium gignit quod simplici appellatione ad rerum notitias iam diucomparatas gigneretur. Nullo modo: non interest in memoriam revocare reicuiusdam cognitionem, verum Deum "loqui" sinere. Aliqua data sollemni etcommunitaria opportunitate illustrari convenienter hic sermo divinus brevicommentatione potest.Silentium31. Silentio aluntur auditio ac meditatio. Consentaneum est ut mysterionuntiato Verboque proclamato aliquamdiu consistatur ut mens in mysteriumpropositum dirigatur, priusquam vocalis precatio incipiat. Silentii utilitasiterum detecta unum est ex secretis ad contemplationem et meditationemexercitandam. Intra societatis limites, quae technologia funditus permeaturinstrumentisque universalis communicationis, patet etiam difficilius usqueevadere ipsum silentium. Sicut enim in Liturgia silentii commendantur intervalla,ita etiam in Rosarii recitatione brevior mora opportuna est postVerbum Dei auditum, dum nempe in certi cuiusdam mysterii doctrina animusimmoratur.« Pater noster »32. Sermone divino auscultato ac mysterio diligenter inspecto, iam naturafit ut ad Patrem animus ascendat. Suo namque in omni mysterio ad Patrem


28 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeIesus nos semper reducit, ad quem continenter Ipse se convertit, quoniam in"sinu" Patris requiescit (Io 1, 18). In intimam Patris consortionem nos inducerevult ut cum Ipso dicamus «Abba, Pater» (Rom 8, 15; Gal 4, 6). AdPatrem spectans nos Ipse suos fratres facit inter nosque etiam fratres, Spiritumcommunicans qui eius simulque Patris est. Oratio « Pater noster », tamquammeditationis christologico-marianae fundamentum posita quae per repetitamprecem Ave Maria progreditur, in experimentum ecclesiale convertittotam mysterii meditationem, etiam cum in solitudine agitur.Décades «Ave Maria»33. Haec pars Rosarii solidissima est eodemque tempore illud efficit praecipueMarialem precationem. Verum sub lumine eiusdem Ave Maria recteintellectae clare animadvertitur indolem Marianam non solum christologicaerationi opponi verum ipsam efferre et extollere. Nam prior precationis AveMaria pars, desumpta ex verbis Mariae ab Angelo Gabriele nec non sanctaElisabetha prolatis, adorans est mysterii contemplatio quod in Nazarethanaperagitur Virgine. Ut ita dicamus, admirationem caeli terraeque declarant etquodammodo efficiunt ut Dei ipsius miratio eluceat contemplantis nempepraestantissimum suum opus — Filii in virginali Mariae sinu Incarnationem— secundum laetificum illum libri Genesis prospectum (cfr Gn 1, 31),secundum pristinam animi « commotionem qua Deus illucescente creationesuarum manuum opus respexit ». 36Repetitio Ave Maria in Rosario immittitnos in Dei admirationem: iubilatio est et Stupor et agnitio simul maximitotius historiae miraculi. Est vaticinii Mariae impletio: «Ex hoc beatam medicent omnes generationes» (Lc 1, 48).Medium maxime punctum Ave Maria, quasi prioris et posterioris partiscardo est Iesu nomen. Nonnumquam in festina recitatione hoc nos fugitpunctum eodemque propterea tempore coniunctio cum Christi mysterio quodcontemplamur. Tamen ex ipsa plane vi quae Iesu nomini eiusque mysteriotribuitur denotatur significans et frugifera Rosarii persolutio. Iam Paulus VIin Adhortatione apostolica Marialis cultus consuetudinem commemoravitquibusdam in regionibus adhibitam ut nomen Christi peculiari poneretur inluce, sententia ibi addita quae mysterium meditandum celebrat. 37Laudabilisprofecto consuetudo praesertim cum Rosarium publice recitatur. Vehemen-3 6IOANNES PAULUS II, Epistula artificibus inscripta (4 Aprilis 1999), 1: AAS 91 (1999), 1155.s' !Cfr n. 46: AAS 66 (1974), 155. Nuperius hic etiam usus a Congregatione de Cultu Divino etDisciplina Sacramentorum est laudatus, videlicet in opere Direttorio su pietà popolare e liturgia.Principi e orientamenti (17 Decembris 2001), 201, in Civitate Vaticana 2002, p. 165.


Acta Ioannis Pauli Pp.. II 29ter enim christologicam fidem declarat variis vitae Redemptoris temporibusapplicatam. Fidei professio est simulque adiumentum unde meditatio sustineaturet permittatur munus assimilationis exsequi quod inest in Ave Mariaiteratione super Christi mysterio. Nominis enim Iesu frequentatio — quod unicumest datum in hominibus in quo oportet nos salvos fieri (cfr Act 4, 12) —contexta cum Mariae Sanctissimae nomine, cui Ipsi licet illud nobis suadere,viam assimilationis efficit illuc quidem spectantem ut altius usque in Christivitam introeamus.Ex peculiari nempe necessitudine cum Christo, quae Mariam Dei Matremconstituit, Theotòkon, potentia supplicationis colligitur qua ad eam in alteraprecationis parte convertimur eiusque Maternae deprecationi nostram vitamcommittimus atque etiam mortis horam.« Gloria »34. Finis omnis christianae contemplationis est trinitaria doxologia. Vianamque Christus est quae in Spiritu nos ducit ad Patrem. Hanc si usque adextremum percurrimus viam, continenter ante mysterium trium Personarumdivinarum consistimus quae laudandae sunt adorandaeque et quibus referendaegratiae. Interest valde ut invocatio Gloria, contemplationis culmen, clarareponatur in luce intra ipsum Rosarium. In publica autem recitatione cantarietiam potest ut opportuna vehementia accedat ad hanc partem structurae etproprietatis omnium christianarum precum.Quatenus mysterii meditatio attenta est et alta et viva — de Ave in Ave —ex amore scilicet erga Christum et Mariam, eatenus Trinitatis glorificatio inunaquaque decade tam longe abest ut ad celerem redigatur conclusionem utsuum rectum contemplativum modum obtineat, velut si ad Paradisi altitudinemlevetur mens et quodammodo experientia montis Tabor iterum vivatur,quae est futurae contemplationis praenuntiatio: «Bonum est nos hicesse! » {Lc 9, 33).Postrema elocutio35. Hodierna in Rosarii celebratione post trinitariam doxologiam perbrevissequitur exclamatio quae secundum usus passim variatur. Nihil quidemdetrahentes utilitati harum invocationum, opportunum tamen arbitramurhoc inculcare: mysteriorum contemplatio totam suam melius significare poteritfecunditatem, si opera dabitur ut unumquodque terminetur mysteriumprece facta ut effectus proprii meditationis eiusdem mysterii impetrentur. Hocpacto efficacius valebit suum cum vita christiana vinculum Rosarium testi-


30 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeficari. Hoc etiam suadet pulchra liturgica precatio quae nos instigat ut petamusunde possimus mysteria Rosarii meditantes eo advenire ut «imitemurquod continent, et quod promittunt assequamur ». 38Talis ad finem invocatio legitima ditari potest varietate, sicut iam accidit.Sic enim figuram sibi induit Rosarium magis accommodatam ad diversastraditiones spiritales tum etiam ad varias christianas communitates.Hac in re optatur ut consentaneo pastorali iudicio disseminentur maiorismomenti proposita, fortasse iam probata in locis et sacellis Marianis ubiRosarii usus praesertim colitur ita ut Dei Populus inde valeat omnibus verisspiritalibus divitiis perfrui ac alimentum contemplationis singillatim percipere."Corona"36. Instrumentum ad Rosarii recitationem traditum est nempe precatoriacorona. Secundum usum quendam leviorem, saepius evadit haec corona tantummodonumerandi instrumentum ut preces Ave Maria sibi succedentescomputentur. Tamen utilis etiam est ad signum aliquod exhibendum quoplenior substantia contemplationi addatur.Qua in re primum notandum est quomodo ad Crucifixum corona appropinquet,quoniam ita aperit clauditque ipsum orationis cursum. In Christoenim vertuntur vita credentium et preces. Omnia ab Ipso procedunt adEumque contendunt; omnia per Illum in Spiritu Sancto ad Patrem perveniunt.In hoc numerandi instrumento, quae progredientem signat precationem,numquam cessans contemplationis perfectionisque christianae iter indicateadem corona. Eam etiam tamquam "catenam" beatus Bartholus Longohabebat quae nos cum Deo alligat. Catena quidem est verum dulcis; coniunctionemsemper ea revelat cum Deo qui est Pater. Catena insuper est "filialis"quae nos cum Maria concinere sinit, «ancilla Domini» (Lc 1, 38) et ad extremumcum Christo ipso qui, licet Deus esset, « servum » ob nostri amorem sesefecit (cfr Philp 2, 7).Significationem symboli in corona etiam placet extendere ad necessitudineminter nos mutuam dum ibi conspicitur communionis fraternitatisquevinculum quod universos nos consociat in Christo.38« .. concede, quaesumus, ut haec mysteria sacratissimo beatae Mariae Virginis Rosario recolentes,et imitemur quod continent, et quod promittunt assequamur »: Missale Romanum 1960, Infesto B.M. Virginis a Rosario.


Acta Ioannis Pauli Pp II 31Inceptio atque conclusio37. In vigente Ecclesiae usu multiplices exstant modi Rosarium inducendisecundum diversa adiuncta ecclesialia. Quibusdam locis Rosarium incipi soletinvocatione Psalmi 69: «Deus, in adiutorium meum intende; Domine, adadiuvandum me festina», ut in orante quasi humilis conscientia propriaeindigentiae nutriatur; alibi contra, principium fit per symbolum apostolicumCredo tamquam si fidei professio iaciatur uti viae contemplativae fundamentumquae suscipitur. Hi et similes modi quatenus mentem recte ad contemplationemconformant sunt pariter liciti. Terminatur deinde prece secundumPontificis mentem ut precantis oculi in latissimum prospectum aperianturEcclesiae totius necessitatum. Et ut haec ecclesialis Rosarii ratio proveheretur,voluit illud Ecclesia sanctis indulgentiis locupletare pro debito modorecitantibus.Si ita vivendo completur Rosarium, revera curriculum spirituale evaditubi se praestat matrem, magistram, ducem Maria fideles sua valida deprecationesustentans. Quid igitur mirandum si necesse sibi esse animus arbitratur,expleta nempe hac precatione ubi interiorem Mariae maternitatis experientiamfecit, in laudes Virginis Sanctae sese proicere tum illius splendidae formulaeSalve Regina tum etiam in versus Litaniarum Lauretanarumi Est eniminterioris peregrinationis consummatio quae ad consortium vivum cum Christimysterio eiusque sanctissimae Matris promovit fideles.Temporispartitio38. Totum cotidie recitari licet Rosarium nec desunt qui id faciant. Sicenim precatione replet dies tot contemplativorum hominum atque infirmoset senes comitatur quibus satis est temporis. Patet tamen — et magis hocvalet si novus circuitus additur mysteriorum lucis — plures non persolvereposse nisi partem tantum secundum certum quendam hebdomadis ordinem.Haec tandem divisio singulis hebdomadae diebus dabit suum quendam "colorem"spiritualem, perinde ac Liturgia sacra ipsa facit variis anni liturgicitemporibus.Communem secundum consuetudinem, destinantur «gaudii mysteriis»dies Lunae et Iovis, Martis ac Veneris dies «mysteriis doloris», Mercurii,Saturni et Solis dies «gloriae mysteriis». Ubi igitur «lucis mysteria» collocabuntur?Quandoquidem gloriosa mysteria et Saturni et Solis diebus imponuntur,et Saturni dies secundum traditionem praecipuam habet indolemMarialem, suadendum videtur ut in diem Saturni altera hebdomadalis mysteriorumgaudii meditatio differatur, in quibus nempe Mariae praesentia


32 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialemagis significatur. Sic enim superest Iovis dies omnino ad lucis mysteriorumponderationem.Non vult tamen hoc consilium libertatem consentaneam in singulorumatque communitatum meditatione circumscribere, videlicet secundum spiritalespastoralesque necessitates at in primis liturgicas celebrationes quaeaptationes suadere possunt opportuniores. Id tamen quod summi interesthoc est, ut semper magis concipiatur et vivatur Rosarium tamquam contemplationisvia. Per illam enim, perficiens ea quae in Liturgia sacra aguntur,christianorum hebdomada ad diem Dominicum nempe Resurrectionis adhaerenstransit in cursum quendam per vitae Christi mysteria, atque Ille sic se invita suorum discipulorum affirmat veluti temporis historiaeque Dominum.CONCLUSIO« Benedictum Mariae Rosarium - vinculum nos coniungenscum Deo dulcissimum »39. Quae adhuc sunt omnia dicta, affatim divitias huius traditae precationisdeclarant, quae popularis quidem precis prae se fert simplicitatemverum precationis etiam theologicam altitudinem iis nempe idoneam quimaturioris cuiusdam contemplationis sentiunt necessitatem.Peculiarem semper tribuit Ecclesia efficaciam huic precationi cui casusdifficillimos eiusque chorali recitationi et usui perpetuo commisit. Cum christianoipsi nomini maxima imminerent pericula, huius precationis virtutideclinatum periculum adscribebatur atque Rosarii Virgo tamquam salutisconciliat rix salutabatur.Eiusdem huius precis efficacitati libenter — quemadmodum principio ediximus— causam commendamus pacis in orbe nec non omnium familiarum.Pax40. Quas universi orbis prospectus hoc novo ingrediente Millennio difficultatesostentat, adducunt nos ut credamus solam ex Alto intercessionemfacere posse ut minus obscurum nos posthac tempus speremus, quoniamanimos illa sola moderari potest eorum qui in disputationum condicionibusversantur nec non qui Nationum sortes gubernant.Suapte natura ad pacem intenditur precatio Rosarii quia ipsa in Christi contemplationeconstat qui Princeps est pacis et «nostra pax» (Eph 2, 14). QuiChristi mysterium sibi assimilât — et hoc omnino efficere vult Rosarium —,


Acta Ioannis Pauli Pp. II 33pacis comprehendit secretum suaeque inde facit vitae propositum. Sua exmeditandi natura, singulis Ave Maria placide progredientibus, Rosarium afficitipsos orantes affectu pacifico qui aptos eos reddit ad suscipiendam experiendamquesuo intimo in animo ac diffundendam circa se veram illampacem quae Resuscitati Domini praecipuum est munus (cfr Io 14, 27; 20, 21).Pacis etiam oratio est propter caritatis fructus quos gignit. Si bene enimrecitatur Rosarium uti meditativa precatio, provehens nempe congressionemcum Christo ipso eius in mysteriis, facere non potest quin etiam Christi vultumin fratribus sororibusque indicet, praesertim maxime patientibus. Quoenim pacto in gaudii mysteriis cogitari potest Infantuli apud Bethlehem ortimysterium quin etiam simul voluntas sentiatur suscipiendi defendendi promovendivitam ipsam, in se doloribus omnium per orbis regiones infantiumreceptis? Quomodo Christi passus sequi revelatoris in lucis mysteriis licet,quin etiam in cotidiana vita testimonium ipsius « beatitudinibus » retribuatur?Et quis Christum cruce oneratum ipsumque crucifixum contemplarivalet quin simul se oportere iudicet « Cyrenaeum » esse cunctis dolore adflictisfratribus et sororibus desperationeve oppressis? Quomodo tandem in gloriamChristi resuscitati inque Mariam Reginam coronatam quis oculos intenderepotest qui simul etiam non cupiditatem persentiat hunc mundum pulchrioremiustiorem Deique consilio propiorem efficiendi?Ad summam: dum nos cogit in Christum mentem intendere, etiam pacis inorbe opifices nos Rosarium constituit. Sua namque repetitionis constantis etchoralis proprietate, dum Christo obsequitur hortanti ut «semper oremus etnon deficiamus» (cfr Lc 18, 1), permittit nobis ut etiam hodie speremus victoriamde "proelio" tam difficili, quam est pacis ipsius reportari posse. Nihilquidem huius mundi difficultates fugiens e contrario impellit nos Rosarium,ut eas conscio et magnanimo sensu inspiciamus, nobisque simul vires suppetitunde ad illas reverti possimus adiumento Dei confisi firmiterque intenti ad omnitempore testandam «caritatem, quod est vinculum perfectionis» (Col 3, 14).Familia: parentes ...41. Pro pace precatio Rosarium est etiam semper oratio ipsius familiae etpro familia. Aliquando erat haec prex praesertim familiis christianis carissimaearumque certe fovebat cohaerentiam. Hanc magni pretii hereditatemperdere dedecet. Redire oportet ad precationem in familia et pro familia,etiam hac precandi usurpanda forma.Si Epistula Nostra in Apostolica Novo millennio ineunte hortati sumus utLiturgiam horarum etiam laici in cotidiana vita communitatum paroecialium


34 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialevariorumque coetuum christianorum peragerent, 39idem profecto de Rosariomonere cupimus. Non de duabus agitur viis diversis, sed inter se complentibuschristianae contemplationis. A singulis igitur petimus, qui operae pastoraliapud familias se dedunt, ut magna cum persuasione Rosarii recitationemproponant.Quae iuncta precatur familia remanet coniuncta. Ex pristina traditione sanctumse Rosarium exhibet uti precationem in qua familia se consociatam invenit.Eius enim singula membra, Iesum nempe unum spectantia, facultatem etiamrecuperant ut inter se denuo respiciant, ut communicent, consentiant, mutuoignoscant, ut ex foedere amoris a Dei Spiritu renovato iterum procedant.Familiarum huius temporis complures quaestiones praesertim in Nationibusoeconomica ratione progressis inde profluunt quod difficilius sempercommunicare evadit. Simul consistere non possunt et fortasse rariores simulconversandi opportunitates imaginibus apparatus televisifici obscurantur. Sivero iterum incipiunt Rosarium in familia persolvere, inicere possunt cotidianamin vitam alias omnino imagines, eas videlicet quae salutem afferunt:imaginem Redemptoris, eiusque Matris sanctissimae speciem. Familia quaeuna simul Rosarium recitat aliquo modo ambitum recreat Nazarethanaedomus: in medio Iesus locatur cum eoque communicantur gaudia et dolores,eius praeterea curis commendantur necessitates et propositiones, ab eo speshauritur et fortitudo pro reliquo itinere....ac proles42. Iucundum est atque frugiferum iter incrementi filiorum similiter huicprecationi commendare. Nonne forsitan etiam Rosarium est vitae Christi itera conceptione usque ad mortem ac deinde ad resurrectionem et gloriam?Difficilius hodie parentibus usque fit liberos variis in vitae statibus sequi.In technologiae progressae societate nec non instrumentorum communicationisnec non universalis in globum compactionis omnia ita velocia facta sunt ethiatus inter culturae formas in ipsis generationibus maior fit in dies. Latiusspatium semper occupant varia nuntia et experimenta magis semper improvisain vita puerorum et adulescentium parentibusque nonnumquam anxietasmaxima est periculis obviam progredi quibus obiciuntur. Crebrius amarissimedecipiuntur, cum proprios filios falsos esse comprobant corammedicamentorum illecebris, hedonismi effrenati invitamentis, ad violentiamimpulsionibus, diversissimis sensus nullius desperationisque significationibus.39Cfr n. 34: AAS 93 (2001), 290..


Acta Ioannis Pauli Pp.. II 35Rosarii recitatio pro filiis, et magis etiam cum liberis — dum a tenerisetiam annis ad cotidianum hoc educantur tempus « orantis intervalli » familiae— non certe est omnium difficultatum dissolutio, adiumentum tamenspiritale est non despiciendum. Obici potest Rosarium precationem videriminus gustui iuvenum et puerorum huius temporis aptam. Sed haec obiectatiorationem fortasse ducit alicuius modi quo recitatur Rosarium haudquaquamaccommodate. Ceterum, postquam in tuto collocata eius structura est,nihil prohibet quin pro pueris et iuvenibus Rosarii recitatio — tum in familiatum in coetibus — locupletetur consentaneis quibusdam indiciis signorum etusuum unde Rosarii intellegentia aestimatioque adiuvetur. Cur experiri nonlicet? Actio pastoralis in iuvenes intenta, quae nihil negat sed fervet resqueefficit — sicut Dies Mundiales Iuventutis abunde Nobis persuaserunt! —perficere adiuvante Deo res reapse praeclaras potest. Sapienter si praebeaturRosarium, certo scimus ipsos adulescentes posse etiam aliquando admirationemadultis inicere, cum hanc precationem suam faciant eamque studio aetatissuae proprio frequentent.Rosarium iterum detegendus thesaurus43. Carissimi fratres ac sorores! Adeo facilis precatio eodemque temporesic dives reapse dignissima est ut a communitate christiana denuo reperiatur.Hoc potissimum anno id faciamus, dum idem propositum accipimus veluticonfirmationem sententiae iam in Epistula Apostolica Novo millennio ineuntedelineata, secundum quam tot Ecclesiarum particularium pastoralia consiliaiam promota sunt ad venturi temporis etiam statuenda officia.Ad vos nominatim, cari in episcopatu Fratres, sacerdotes et diaconi necnon variis in ministeriis pastorales operatores convertimur ut ipsi singillatimRosarii pulchritudinem experti eiusdem fautores evadatis studiosi.Vobis pariter, theologi, confidimus ut deliberationem adhibentes strictamsimul et sapientem, quae Dei Verbo innititur populique christiani vitampersentit, faciatis ut huius traditae precationis fundamenta biblica tum etiamspiritales divitiae ac pastoralis efficacia deprehendantur.In vobis plurimum reponimus, consecrati viri mulieresque consecratae,qui nomine proprio ad Christi vultum in Mariae schola contemplandum destinamini.Vos omnes, cuiuslibet condicionis fratres sororesque, spectamus, sicutetiam vos, familiae christianae, tum etiam aegrotantes et senes ac vos iuvenesrespicimus: in manus fidenter sumite denuo Rosarii coronam, sub Sacrarum


36 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeScripturarum lumine eam rursum invenientes, cum Liturgia sacra congruentematque cum vita cotidiana consentí entern.Utinam ne appellatio haec Nostra surdis cadat auribus! Vicesimo enimquinto Pontificatus Nostri ingrediente anno, hanc Apostolicam Nostram Epistulammanibus Virginis Mariae sapientibus tradimus, spiritali affectu ipsiuscoram imagine Nos prosternentes Sanctuario in splendido illo a beato BartholoLongo ei aedificato, Rosarii apostolo. Nostras libenter voces permoventes illasfacimus quibus pernotam claudit Supplicationem ad Virginem Rosarii Sancti:« O benedictum Mariae Rosarium, dulcis cum Deo nos alligans catena, amorisnos vinculum cum Angelis coniungens, salutis turris contra inferorum impetus,tutus communi in naufragio portus, te non amplius deseremus umquam.In agoniae hora nobis eris solacio. A te extremum vitae evanescentis osculum.Et postremum labiorum nostrorum erit effatum suave tuum nomen, o ReginaRosarii Pompeiani, o cara Mater nostra, o peccatorum Refugium, o Princepsmaerentium consolatrix. Esto ubique benedicta, et hodie et in sempiternum,terris item atque in caelis ».Ex Aedibus Vaticanis, die xvi mensis Octobris, anno bismillesimo altero,vicesimi quinti Pontificatus Nostri principio.IOANNES PAULUS PP. IICONSTITUTIO APOSTOLICARODRIGUENSISIn Mauritio novus conditur Vicariatus Apostolicus Rodriguensis.IOANNES PAULUS EPISCOPUSSERVUS SERVORUM DEIAD PERPETUAM REI MEMORIAM.Ad aptius consulendum evangelizationis operi in Mauritio, Congregatiopro Gentium Evangelizatione, omnibus mature perpensis habitoque faventivoto Venerabilis Fratris Brunonis Musarò, Archiepiscopi titulo Abaritaniatque in eadem Natione Apostolici Nuntii, censuit ibidem novum VicariatumApostolicum esse condendum. Nos igitur, Qui gravissimo fungimur munerePastoris et Patris universi populi Dei, talem sententiam ratam habentes,summa Nostra potestate sequentia decernimus. In Mauritii insula patrio


Acta Ioannis Pauli Pp. II 37sermone « Rodrigues » nuncupata novum constituimus Vicariatum ApostolicumRodriguensem, quem, separatum a dioecesi Portus Ludovici, ipsius Sedisconcredimus curae atque iurisdictioni Congregationis pro Gentium Evangelizationesubicimus cuiusque Pro-Cathedram episcopalem ponimus in temploSancti Archangeli Gabrielis, quod in urbe « Saint-Gabriel » exstat. Haec omniaperficienda committimus Venerabili Fratri Brunoni Musarò, quem diximus,onere imposito authenticum exemplar actus peractae exsecutionis memorataeCongregationi remittendi. Hanc denique Apostolicam Constitutionemnunc et in posterum ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus nonobstantibus.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die undecimo mensis Octobris,anno Domini bis millesimo secundo, Pontificatus Nostri vicesimo quarto.68 ANGELUS card. SODANO CRESCENTIUS card. SEPESecretarius StatusCongr. pro Gentium Evang. Praef.Loco 83 PlumbiIn Secret. Status tab., n. 530.445Marcellus Rossetti, Protonot. Apost.Franciscus Bruno, Protonot. Apost.LITTERAEAPOSTOLICAEIVenerabili Dei Servo Sigismundo Gorazdowski Beatorum honores decernuntur.IOANNES PAULUS PP. IIAd perpetuam rei memoriam. — «Ego praecipio tibi, ut aperias manumfratri tuo egeno et pauperi» (Dt 15, 11).Venerabilis Dei Servus Sigismundus Gorazdowski, Dei voluntatem solummodoadimplere cupiens, clamantem lugentemque humilioris ordinis gentemauscultavit atque ad dolentium hominum levandas aerumnas totam vitamdicavit, cum in iis relatum Christi vultum videret. Die i mensis Novembrisanno MDCCCXLV ipse in oppido Sanok dioecesis Premisliensis Latinorum inPolonia Meridiana a pientissima familia ortus est. Gymnasio completo, instudiorum Universitate Leopolitana iuris disciplinae dedit nomen, sed paulo


38 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialepost decrevit se sacerdotem futuram atque illius urbis Seminarium ingressusest. Quamquam haud bona valetudine laborabat, die tamen xxv mensis Iuliianno MDCCCLXXI ordine sacro auctus est. Veluti vicarius paroecialis in agrotunc temporis Galiciae peculiarem in infimi ordinis homines dilectionemostendit. Ingruente in oppido Wojnilów cholera morbo, perquam impigreaegrotis assedit, absque metu contagionis adiens periculum. Leopolim translatus,complura de caritate incepta suscepit. Editoris et compositoris quoquesustinuit opus, plura scripta foram dans, ut magis magisque Evangelii nuntiusinter homines diffunderetur itemque parentes magistrique in educationisprovincia iuvarentur. Officium quoque ei commissum est secretarii InstitutiPauperum Christianorum atque, cum civium Leopolitanorum indicia cognoscereposset, multa ingeniose varieque suscepit incepta, ut omnium ordinumindigentes in animo et corpore iuvarentur: scilicet mendici, infirmi, matresfamiliaspauperes, pueri deserti, viduae, studentes et opifices. Acta quoquecatholica condere nisus est, sed ex hac re censurae et omnium generum offensionesobvenerunt, quas ille fortiter et calumniatoribus ignoscens sustinuit.Ut condita instituta aptissime moderaretur, die XVII mensis Februariianno MDCCCCLXXXIV Congregationem Sororum S. Ioseph fundavit, cuius sodalesex illius exemplo ad Christi misericordiam testificandam inducuntur. DeiServus Leopoli die i mensis Ianuarii anno MCMXX de hoc mundo demigravit.Per sacrae Eucharistiae, Iesu Passionis, Beatae Virginis Mariae devotionemsuam ipse firmam fidem aluit. Firmissima divinae misericordiae spe innixus,toto corde Dominum dilexit, in proximi beneficium suam tradens vitam.Studiose ut Dei regnum per catechetica incepta praesertim pro iuvenibusdiffunderetur contendit. Tam ipse animose caritatis rebus operam dedit, ut« pater pauperum » et « tecto carentium sacerdos » vocaretur. Christianas veritatespure integreque docuit, Ecclesiae Magisterio religiose obtemperans.Usque prudens fuit atque in omnes aequus. Christum pauperem, castum,oboedientem sectatus est.Eius propter sanctitatis famam anno MCMLXXXIX dioecesana inquisitio incollataest. Cunctis absolutis a iure statutis rebus, Nobis coram die xx mensisDecembris anno MCMXCIX Decretum de virtutibus heroum in modum exercitisprodiit, die autem xxiv mensis Aprilis anno MMI, Decretum de miraculo evulgatumest. Statuimus igitur ut Beatificationis ritus Leopoli die xxvi mensisIunii eiusdem anni, Nostri pastoralis itineris tempore, celebraretur.Hodie igitur inter sacra hanc ediximus formulam:Spełniając życzenie naszego brata Mariana Jaworskiego, ArcybiskupaLwowskiego Obrządku Łacińskiego jak również wielu innych braci w biskup-


Acta Ioannis Pauli Pp. II 39stwie, oraz licznych wiernych, za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych,naszą Władzą Apostolską zezwalamy, aby odtąd Czcigodnym Sługom Bożym:Józefowi Bilczewskiemu oraz Zygmuntowi Gorazdowskiemu przysługiwałtytuł błogosławionych, i aby ich święta obchodzono w miejscach i w sposóbokreślony przez prawo. Dla Józefa Bilczewskiego będzie to corocznie 20 marca,a dla Zygmunta Gorazdowskiego 26 czerwca. W imię Ojca i Syna, i DuchaŚwiętego.Actuositatem, liberalitatem, pietatem insignis huius viri extollere placet,qui sua opera luculenter in humilioris ordinis homines conferre studuit. Exoptamusigitur ut huius caelitis testificationibus incitati homines qui nunc suntad superna mansuraque certo gradu contendant.Quae autem his Litteris decrevimus nunc et in posterum rata et firma essevolumus, contrariis rebus minime obstantibus.Datum Leopoli, sub anulo Piscatoris, die xxvi mensis Iunii, anno MMI,Pontificatus Nostri tertio et vicesimo.Loco 83 SigilliIn Secret Status tab., n, 499,983Demandato Summi Pontificis83 ANGELUS card. SODANOIINuntiatura Apostolica Benini ac Togi conditur.IOANNES PAULUS PP. IIAd perpetuam rei memoriam. — Quo expeditius efficiantur publicae necessitudinisrationes quae iam diu intercedunt feliciter inter hanc ApostolicamSedem et Beninensem ac Toganam Civitates simulque promptius consulaturevangelizationis operi atque spirituali saluti Christifidelium illicdegentium, Nobis peropportunum videtur memoratis pro Nationibus ApostolicamNuntiaturam condere, seiungendo eas a competentia NuntiaturaeApostolicae in Gana. Summa igitur Nostra potestate harumque Litterarumvirtute Nuntiaturam Apostolicam Benini ac Togi constituimus, factis cunctisiuribus, privilegiis, honoribus, praerogativis et indultis, quae huiusmodi Legationum,praesertim earum sub iurisdictione Congregationis pro Gentium


40 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeEvangelizatione positarum, propria sunt, mandantes ut ipsius sedes in urbeCotonuensi, in Benino, ponatur. Has denique Litteras, in forma Brevis maiorisexpeditas, iugiter ratas esse volumus, contrariis quibuslibet rebus nonobstantibus.Datum Romae, apud Sanctum Petram, sub anulo Piscatoris, die xxivmensis Octobris, anno MCMII, Pontificatus Nostri vicesimo quinto.Loco 83 PlumbiIn Secret. Status tab., n. 530.367De mandato Summi Pontificis83 ANGELUS card. SODANOALLOCUTIONESIApud Cracoviam in dedicatione templi sanctuarii a Divina Misericordia.*0 niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, Kto Cię godnie uwielbić iwysławić może. Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś słodkanadzieja dla człowieka grzesznego. 11 Drodzy bracia i siostry! Powtarzam dzisiaj te proste i szczere słowa św.Faustyny, by wraz z nią i z wami wszystkimi uwielbić niepojętą i niezgłębionątajemnicę Bożego miłosierdzia. Podobnie jak ona, chcemy wyznać, że niema dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy zwiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie!To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga,jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznajezagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Bożemiłosierdzie płynęło z głębi serc ludzkich, pełnych cierpienia, niepokoju izwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei. Dlatego przychodzimydziś tutaj, do łagiewnickiego sanktuarium, aby na nowo odkrywać wChrystusie oblicze Ojca, który jest « Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiejpociechy ». 2Pragniemy oczyma duszy wpatrywać się w oczy MiłosiernegoJezusa, aby w głębi Jego spojrzenia znaleźć odbicie własnego życia oraz* Die 17 Augusti 20021Dzienniczek, 9512por 2 Kor 1, 3


Acta Ioannis Pauli Pp. II 41światło łaski, którą już po wielokroć otrzymaliśmy i którą Bóg zachowuje dlanas na każdy dzień i na dzień ostateczny.2. Za chwilę dokonamy konsekracji tej nowej świątyni poświęconej miłosierdziuBożemu. Zanim to nastąpi, pragnę serdecznie podziękować wszystkim,którzy przyczynili się do jej powstania. Dziękuję szczególnie ks. kard.Franciszkowi, który tyle troski włożył w to dzieło, dając dowód osobistegonabożeństwa do miłosierdzia Bożego. Serdeczną myślą obejmuję siostry MatkiBożej Miłosierdzia, dziękuję im za dzieło rozpowszechniania przesłania,jakie pozostawiła św. Faustyna. Pozdrawiam obecnych tu kardynałów i biskupówz Polski z Kardynałem Prymasem na czele, jak również biskupów zróżnych stron świata. Cieszę się z obecności kapłanów diecezjalnych i zakonnychjak też seminarzystów.Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy uczestniczą w tej liturgii, aszczególnie przedstawicieli Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, któraadministruje jego budową, jak też samych budowniczych z różnych przedsiębiorstw.Wiem, że wielu spośród tu obecnych szczodrze wspierało materialnietę budowę. Proszę Boga, aby wynagrodził waszą hojność i wasz trudswoim błogosławieństwem!3. Bracia i siostry! Kiedy konsekrujemy tę nową świątynię, możemy zadawaćsobie pytanie, jakie nurtowało króla Salomona, gdy oddawał Bogu nazamieszkanie świątynię jerozolimską: «Czy jednak naprawdę zamieszka Bógna ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię ogarnąć, a tymmniej ta świątynia, którą zbudowałem ». 3 Tak, na pierwszy rzut oka wiązanieobecności Boga z pewnym określonym miejscem może się wydawać niestosowne.A jednak trzeba pamiętać, że czas i miejsce należą całkowicie do Boga.Choć każdy czas i cały świat można uważać za Jego « świątynię », to jednak sączasy i są miejsca, które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludziedoświadczali Jego obecności i Jego łaski. A ludzie wiedzeni zmysłem wiaryprzychodzą do tych miejsc, bo mają pewność, że rzeczywiście stają przedBogiem, który jest tam obecny.W tym samym duchu wiary przybyłem do Łagiewnik, aby konsekrowaćtę nową świątynię. Jestem bowiem przekonany, że jest to także szczególnemiejsce, które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaski i udzielać swego miłosierdzia.Modlę się, aby ten kościół był zawsze miejscem głoszenia orędzia omiłosiernej miłości Boga; miejscem nawrócenia i pokuty; miejscem sprawowaniaofiary eucharystycznej — źródła miłosierdzia; miejscem modlitwy —31 Kri 8, 27.


42 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialewytrwałego błagania o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. Modlę sięwięc słowami Salomona: «0 Panie, Boże mój, (...) wysłuchaj to wołanie i tęmodlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Ciebie o to, aby w nocy iw dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. (...) Wysłuchaj błagania Twojegosługi i Twojego ludu, (...) ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Tyzaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania — w niebie. Nie tylko wysłuchaj,ale też i przebacz! ». 44. « Nadchodzi (...) godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czcicielebędą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce miećOjciec ». 5Kiedy odczytujemy te słowa Pana Jezusa w sanktuarium MiłosierdziaBożego, w szczególny sposób uświadamiamy sobie, że tu człowiek niemoże stanąć inaczej, jak w Duchu i prawdzie. To Duch Święty, Pocieszyciel iDuch Prawdy, wprowadza nas na drogi Bożego miłosierdzia. Przekonującświat « o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie », 6 równocześnie odsłania pełnięzbawienia w Chrystusie. To przekonywanie o grzechu dokonuje się w dwojakimodniesieniu do Krzyża Chrystusa. Z jednej strony Duch Święty pozwalanam przez Krzyż Chrystusa poznać grzech, każdy grzech, w pełnej skali zła,jakie w sobie zawiera. Z drugiej strony, przez Krzyż Chrystusa Duch Świętypozwala nam zobaczyć grzech w świetle «mysterium pietatis », czyli miłosiernej,przebaczającej miłości Boga. 7Tak oto « przekonywanie o grzechu » staje się równocześnie przekonywaniemo tym, że grzech może być odpuszczony, a człowiek może odzyskaćpoczucie godności umiłowanego dziecka Bożego. Krzyż bowiem «stanowi najgłębszepochylenie się Bóstwa nad człowiekiem (...). Krzyż stanowi jakbydotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencjiczłowieka » — jak napisałem w Dives in misericordia. 8Tę prawdę będzie stalenam przypominał kamień węgielny tej świątyni, który został wzięty z góryKalwarii — niejako spod krzyża, na którym Jezus Chrystus pokonał grzech iśmierć.Gorąco wierzę, iż ta nowa świątynia pozostanie na zawsze miejscem, wktórym ludzie będą stawać przed Bogiem w Duchu i w prawdzie. Będą przychodzićtu z ufnością, jaka towarzyszy każdemu, kto z pokorą otwiera sweserce na działanie miłosiernej miłości Boga — tej miłości, której największy47 Kri 8, 28-30.5J 4, 23.6J 16, 8..7por. Dominum et vivificantem, 32.8N. 8..


Acta Ioannis Pauli Pp. II 43grzech nie zdoła przezwyciężyć. Tu w ogniu Bożej miłości ludzkie serca pałaćbędą pragnieniem nawrócenia, a każdy, kto szuka nadziei, znajdzie ukojenie.5. « Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo TwojegoSyna Najmilszego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa za grzechy naszei świata całego; (...) dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas iświata całego » — słowa z Dzienniczka Siostry Faustyny. 9Dla nas i światacałego... Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Nawszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosićwołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdziewojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, którakoi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia igodności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetleodsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzebamiłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazłakres w blasku prawdy.Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzeniaświata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, abyorędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwemSiostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniałoich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca nacałą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązującaobietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść «iskra, która przygotuje światna ostateczne Jego przyj scie» 10Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogieńmiłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie iw Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywaćbędą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!6. Boże, Ojcze Miłosierny,który objawiłeś swoją miłośćw Twoim Synu Jezusie Chrystusie,i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.Pochyl się nad nami grzesznymi,ulecz naszą słabość,910N. 476.por, Dzienniczek, 1732.


44 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeprzezwycięż wszelkie zło,pozwól wszystkim mieszkańcom ziemidoświadczyć Twojego miłosierdzia,aby w Tobie, Trójjedyny Boże,zawsze odnajdywali źródło nadziei.Ojcze przedwieczny,dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,miej miłosierdzie dla nas i całego świata!Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!IICracoviae in beatificatione quattuor Servorum Dei.*1. «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Jawas umiłowałem ». 1Drodzy Bracia i siostry! Te słowa Pana Jezusa, które słyszeliśmy przedchwilą, wpisują się w szczególny sposób w temat dzisiejszego liturgicznegospotkania na krakowskich Błoniach: «Bóg bogaty w miłosierdzie*. To hasłojest niejako streszczeniem całej prawdy o tej miłości Boga do człowieka,która przyniosła ludzkości odkupienie. «Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie,przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutekwystępków, razem z Chrystusem przywrócił do życia ». 2Pełnia tej miłościobjawiła się w ofierze krzyża. Nikt bowiem «nie ma większej miłości od tej,gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich ». 3Taka jest miara miłosiernejmiłości! Taka jest miara miłosierdzia Bożego!Kiedy uświadamiamy sobie tę prawdę, zdajemy sobie sprawę, iż Chrystusowewezwanie do miłości wzajemnej na wzór Jego miłości wyznacza namwszystkim tę samą miarę. Doznajemy niejako przynaglenia, abyśmy korzystającz daru miłosiernej miłości Boga, sami z dnia na dzień oddawali życie,czyniąc miłosierdzie wobec braci. Uświadamiamy sobie, że Bóg, okazującnam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszymświecie.* Die 18 Augusti 20021J 15, 12.2Ef 2, 4-5.sJ 15, 13


Acta Ioannis Pauli Pp.. II 452. Wezwanie do dawania świadectwa miłosierdziu brzmi szczególnie wymownietu, w umiłowanym Krakowie, nad którym góruje sanktuarium MiłosierdziaBożego w Łagiewnikach — nowa świątynia, którą wczoraj było midane konsekrować. Tu to wezwanie brzmi znajomo, bo odwołuje się do wielowiekowejtradycji tego miasta, której szczególnym znamieniem była zawszegotowość do niesienia pomocy potrzebującym. Nie można zapomnieć, że z tejtradycji wyrosło wielu świętych, błogosławionych — kapłanów, osób konsekrowanychi wiernych świeckich — którzy poświęcili swe życie posłudzemiłosierdzia. Od biskupa Stanisława, Królowej Jadwigi Wawelskiej, JanaKantego, Piotra Skargi SJ, aż do Brata Alberta, Anieli Salawy i kardynałaSapiehy kolejne pokolenia wiernych mieszkańców tego miasta podejmowałydziedzictwo miłosierdzia. Dziś to dziedzictwo zostało przekazane w nasze ręcei nie może pójść w zapomnienie.Dziękuję kard. Franciszkowi, że zechciał nam przypomnieć o tej tradycjiw skierowanych do mnie słowach pozdrowienia. Jestem wdzięczny za zaproszeniedo mojego Krakowa i za gościnę. Pozdrawiam wszystkich tu zebranychz kardynałami i biskupami na czele, jak też tych, którzy uczestniczą wtej Eucharystii za pośrednictwem radia i telewizji.Pozdrawiam całą Polskę. W myślach przemierzam ten świetlisty szlak, naktórym św. Faustyna Kowalska przygotowywała się do przyjęcia orędzia omiłosierdziu — szlak od Łodzi i Warszawy, przez Płock, Wilno, po Kraków— wspominając również tych, którzy na tym szlaku służyli św. Faustyniepomocą.Pragnę pozdrowić naszych gości. Słowa pozdrowienia kieruję do PanaPrezydenta Rzeczypospolitej, do Pana Premiera oraz przedstawicieli władzpaństwowych i terytorialnych. Sercem obejmuję wszystkich moich rodaków,szczególnie dotkniętych cierpieniem i chorobą. O mej duchowej bliskości i ostałym towarzyszeniu w modlitwie pragnę zapewnić wszystkich doświadczonychwielorakimi trudnościami, zwłaszcza bezrobotnych, bezdomnych, ludziw podeszłym wieku, ludzi samotnych, rodziny wielodzietne. Pozdrowieniemobejmuję naszych rodaków rozsianych po całym świecie. Serdecznie pozdrawiamrównież pielgrzymów, którzy przybyli tutaj z różnych krajów Europy iświata. Szczególne pozdrowienie kieruję do obecnych tutaj prezydentów Litwyi Słowacji.3. Kościół od początku swego istnienia, odwołując się do tajemnicy Krzyżai zmartwychwstania, naucza o Bożym miłosierdziu, które jest rękojmiąnadziei i źródłem zbawienia człowieka. Wydaje się jednak, że dzisiaj jest


i46 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeszczególnie wezwany, by głosić światu to orędzie. Nie może zaniechać tejmisji, skoro wzywa go do tego sam Bóg przez świadectwo św. Faustyny.A wybrał Bóg do tego nasze czasy. Może dlatego, że wiek XX, mimoniewątpliwych osiągnięć w wielu dziedzinach, naznaczony był w szczególnysposób « misterium nieprawości ». Z tym dziedzictwem dobra, ale też i zławeszliśmy w nowe tysiąclecie. Przed ludzkością jawią się nowe perspektywyrozwoju, a równocześnie nowe zagrożenia. Człowiek nierzadko żyje tak, jakgdyby Boga nie było. Uzurpuje sobie prawo Stwórcy do ingerowania w tajemnicężycia ludzkiego. Usiłuje decydować o jego zaistnieniu, wyznaczaćjego kształt przez manipulacje genetyczne i w końcu określać granicę śmierci.Odrzucając Boże prawa i zasady moralne, otwarcie występuje się przeciwrodzinie. Na wiele sposobów usiłuje się zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach,a Jego samego uczynić « wielkim nieobecnym » w kulturze i społecznejświadomości narodów. « Tajemnica nieprawości » wciąż wpisuje się w rzeczywistośćświata, w którym żyjemy.Doświadczając tej tajemnicy, człowiek przeżywa lęk przed przyszłością,przed pustką, przed cierpieniem, przed unicestwieniem. Może właśnie dlatego,przez świadectwo skromnej zakonnicy z Łagiewnik, Chrystus niejakowchodzi w nasze czasy, ażeby wyraźnie wskazać na to źródło ukojenia inadziei, jakie jest w odwiecznym miłosierdziu Boga.Trzeba, ażeby Jego orędzie o miłosiernej miłości zabrzmiało z nową mocą.Świat potrzebuje tej miłości. Nadszedł czas, żeby Chrystusowe przesłaniedotarło do wszystkich, zwłaszcza do tych, których człowieczeństwo i godnośćzdają się zatracać w mysterium iniquitatis. Nadszedł czas, aby orędzie o Bożymmiłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowejcywilizacji — cywilizacji miłości.4. To orędzie Kościół pragnie niestrudzenie głosić nie tylko żarliwymsłowem, ale także gorliwą praktyką miłosierdzia. Dlatego też nieustanniewskazuje na przykłady tych, którzy w imię miłości Boga i człowieka « szli iowoc przynosili ». Dziś dołącza do nich czworo nowych błogosławionych.Różne były czasy, w których żyli, różne były ich osobiste dzieje. Jednakjednoczy ich ten szczególny rys świętości, jakim jest oddanie sprawie miłosierdzia.Bł. Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup warszawski w trudnym czasieniewoli narodowej, wytrwale wzywał do ofiarności na rzecz ubogich, do otwieraniainstytucji wychowawczych i zakładów dobroczynnych. Sam otworzyłsierociniec i szkołę w stolicy, które oddał pod opiekę założonego przezsiebie w 1857 r. Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Po


Acta Ioannis Pauli Pp. II 47upadku powstania styczniowego, wiedziony miłosierdziem wobec braci, otwarciewystąpił w obronie prześladowanych. Ceną za tę wierność miłości byłozesłanie w głąb Rosji, które trwało dwadzieścia lat. Również tam pamiętał oludziach biednych i zagubionych, okazując im wielką miłość, cierpliwość iwyrozumiałość. Napisano o nim. że «w czasie swego wygnania, w uciskuwszechstronnym, w ubóstwie modlitwy trzymał się tylko ciągle u stóp krzyżai oddawał się miłosierdziu Bożemu ».Oto przykład duszpasterskiej posługi, który dziś w sposób szczególnypragnę powierzyć moim braciom w biskupstwie. Drodzy bracia, niech arcybiskupFeliński patronuje waszym wysiłkom mającym na celu tworzenie irealizację duszpasterskiego programu miłosierdzia. Ten program niechkształtuje wasze zaangażowanie w życie Kościoła, a także w życie społeczne,polityczne na arenie narodowej, europejskiej i światowej.W duchu tak pojmowanej miłości społecznej arcybiskup Feliński głębokoangażował się w obronę wolności narodowej. Potrzeba tego i dziś, kiedy różnesiły — często kierujące się fałszywą ideologią wolności —- starają się ten terenzagospodarować dla siebie. Kiedy hałaśliwa propaganda liberalizmu, wolnościbez prawdy i odpowiedzialności nasila się, również w naszym kraju, pasterzeKościoła nie mogą nie głosić jednej i niezawodnej filozofii wolności, jakąjest prawda Krzyża Chrystusowego. Taka filozofia wolności jest istotowozwiązana z dziejami naszego narodu.5. Pragnienie niesienia miłosierdzia najbardziej potrzebującym zaprowadziłobł. Jana Beyzyma — jezuitę, wielkiego misjonarza — na daleki Madagaskar,gdzie z miłości do Chrystusa poświęcił swoje życie trędowatym. Służyłdniem i nocą tym, którzy byli niejako wyrzuceni poza nawias życiaspołecznego. Przez swoje czyny miłosierdzia wobec ludzi opuszczonych iwzgardzonych dawał niezwykłe świadectwo Ewangelii. Najwcześniej odczytałje Kraków, a potem cały kraj i emigracja. Zbierano fundusze na budowęna Madagaskarze szpitala pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej,który istnieje do dziś. Jednym z promotorów tej pomocy był św. Brat Albert.Cieszę się, że duch solidarności w miłosierdziu wciąż panuje w polskimKościele, czego dowodem jest wiele dzieł pomocy społecznościom dotkniętymprzez klęski żywiołowe w różnych regionach świata, czy też niedawna inicjatywaskupu nadwyżek zboża, aby można było przekazać je głodującym wAfryce. Mam nadzieję, że ta szlachetna idea doczeka się realizacji.Dobroczynna działalność bł. Jana Beyzyma była wpisana w jego podstawowąmisję: niesienie Ewangelii tym, którzy jej nie znają. Oto największydar — dar miłosierdzia — prowadzić ludzi do Chrystusa, pozwolić im


48 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialepoznać i zakosztować Jego miłości. Proszę was zatem, módlcie się, aby wKościele w Polsce rodziły się coraz liczniejsze powołania misyjne. W duchumiłosierdzia wspierajcie nieustannie misjonarzy pomocą i modlitwą.6. Służbą miłosierdziu było również życie bł. Jana Balickiego. Jako kapłanmiał zawsze otwarte serce dla wszystkich potrzebujących. Jego posługamiłosierdzia przejawiała się w niesieniu pomocy chorym i ubogim, aleszczególnie mocno wyraziła się przez posługę w konfesjonale. Zawsze z cierpliwościąi pokorą starał się zbliżyć grzesznego człowieka do tronu Bożejłaski.Wspominając o tym, zwracam się do kapłanów i seminarzystów: proszęwas, nie zapominajcie, że na was, szafarzach Bożego miłosierdzia, spoczywawielka odpowiedzialność, ale też pamiętajcie, że sam Chrystus umacnia wasobietnicą, którą przekazał przez św. Faustynę: « Powiedz Moim kapłanom, żezatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówićo niezgłębionym miłosierdziu Moim, o litości, jaką mam dla nich w sercuSwoim ». 47. Dzieło miłosierdzia wyznaczało również drogę powołania zakonnego bł.Sancji Janiny Szymkowiak, serafitki. Już z domu rodzinnego wyniosła gorącąmiłość do Najświętszego Serca Jezusowego i w tym duchu była pełnadobroci dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla najbiedniejszych i najbardziejpotrzebujących. Przynależąc do Sodalicji Mariańskiej i Kółka Miłosierdziaśw. Wincentego, niosła im konkretną pomoc, zanim jeszcze wstąpiła na drogężycia zakonnego, by potem jeszcze pełniej oddać się na służbę innym. Ciężkieczasy hitlerowskiej okupacji przyjęła jako okazję do całkowitego oddaniasiebie potrzebującym. Swoje powołanie zakonne zawsze uznawała za darBożego miłosierdzia.Pozdrawiając Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej — serafitek,zwracam się do wszystkich sióstr zakonnych i osób konsekrowanych: niechbł. Sancja będzie wam przykładem, patronką. Przyjmijcie na swój sposób jejduchowy testament, który zawarła w jednym prostym zdaniu: « Jak się oddaćBogu, to oddać się na przepadle».8. Bracia i siostry! Wpatrując się w postaci tych błogosławionych, pragnęprzypomnieć raz jeszcze słowa, które napisałem w encyklice o Bożym miłosierdziu:« Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdziao tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w* Dzienniczek, 1521


Acta Ioannis Pauli Pp. II 49stosunku do bliźnich ». 5 Obyśmy na tej drodze odkrywali coraz pełniej tajemnicęmiłosierdzia Bożego i żyli nią na co dzień!W obliczu współczesnych form ubóstwa, których jak wiem nie brakuje wnaszym kraju, potrzebna jest dziś — jak to określiłem w liście Novo millennioineunte — « wyobraźnia miłosierdzia » w duchu solidarności z bliźnimi, dziękiktórej pomoc będzie « świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr ». 6Niech tej« wyobraźni » nie zabraknie mieszkańcom Krakowa i całej naszej Ojczyzny.Niech wyznacza duszpasterski program Kościoła w Polsce. Niech orędzie oBożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi.Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz zutratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny,wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei.Potrzeba « wyobraźni miłosierdzia », aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemuduchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny,którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa;aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmująwewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni miłosierdzia wszędzietam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: « Chleba naszegopowszedniego daj nam dzisiaj ». Oby dzięki bratniej miłości tego chlebanikomu nie brakowało! « Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdziadostąpią ». 79. Podczas mej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku tu, natych Błoniach mówiłem, że «gdy jesteśmy mocni Duchem Boga, jesteśmytakże mocni wiarą w człowieka — wiarą, nadzieją i miłością: są one nierozerwalnei jesteśmy gotowi świadczyć sprawie człowieka wobec każdego,któremu ta sprawa prawdziwie leży na sercu ». Dlatego też prosiłem waswówczas, « abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest 'największa',która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia,ani sensu» — słowa te były powiedziane 10 czerwca 1979 r., a dziś jeprzypominam.Bracia i siostry! Dziś powtarzam to wezwanie: otwórzcie się na największydar Boga, na Jego miłość, która przez krzyż Chrystusa objawiła sięświatu jako miłość miłosierna. Dzisiaj — już w innych czasach, na progunowego wieku i tysiąclecia — nadal bądźcie « gotowi świadczyć sprawieczłowieka ». Dziś z całą mocą proszę wszystkich synów i córki Kościoła, a56N. 14,.por. n, 50.7Mt 5, !..


\50 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialetakże wszystkich ludzi dobrej woli, aby « sprawa człowieka » nie była nigdy,przenigdy odłączona od miłości Boga. Pomóżcie współczesnemu człowiekowizaznawać miłosiernej miłości Boga! Niech w jej blasku i cieple ocalaswoje człowieczeństwo!IIIAd quosdam Brasiliae sacros praesules.*Veneráveis Irmãos no episcopado1. E com grande alegria que vos dou as boas-vindas, Bispos do RegionalSul II do Brasil, ao vos reunir em Roma para a visita ad Limina Apostolorum.Ela está destinada a expressar o vínculo de comunhão que une cada um devós e as vossas comunidades locais ao Sucessor de Pedro, chamado a confirmaros seus irmãos e irmãs na fé. 1E com afeto fraterno que vos saúdo com aspalavras do Apóstolo: a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do SenhorJesus Cristo estejam convosco. 2Através de vós dirijo esta mesma saudaçãoaos sacerdotes, religiosos e fiéis leigos das Igrejas particulares do Paraná,sobre os quais presidis na caridade.2. Agradeço as amáveis palavras do Senhor Arcebispo de Cascavel, D.Lúcio Ignacio Baumgaertner, que em representação do vosso Regional, quisdirigir-me, pois bem exprimem os sentimentos de fraterna união de todos osBispos com o Sucessor de Pedro e com a Igreja que, dos quatro pontoscardeais, está unida a esta Sé Apostólica. Não foi este, porventura, o cernede uma das conclusões que o Sínodo dos Bispos do ano passado quis manifestar?« Somente se for claramente perceptível — dizia eu na solene concelebraçãoEucarística de encerramento — uma profunda e convicta unidade dosPastores entre si e com o Sucessor de Pedro, assim como dos Bispos com osseus sacerdotes, poderá dar-se uma resposta credível aos desafios que provêmdo atual contexto cultural». 3A Igreja que está no Paraná enfrenta certamente as perspectivas lançadaspelas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora do Brasil, como fruto da* Die 31 Augusti 2002' Cf Lc 22, 322Cf Rm 1, 73Homilia, n. 4.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 51Tertio millennio adveniente. Ao Ier os vossos relatórios quinquenais, pudeconstatar evidentes progressos na organização das dioceses e no desenvolvimentode numerosas pastorais, que cada Ordinário local, junto com os seusagentes de pastoral, vem assumindo com coragem e determinação, para fazerfrente as exigências da nova evangelização. Disto quero referir-me sem dúvida,mas a premissa básica estará sempre naquela eclesiologia de comunhãopreconizada insistentemente no último Sínodo. A Igreja universal quer recomeçar,neste início de milénio, unida com o Sucessor de Pedro e com os Bisposentre si.3. Unidos para a missão!Em diversas ocasiões ao longo do Pontificado, quis referir as duasgrandes colunas das exigências de comunhão: «conservar o depósito dafé na sua pureza e integridade», bem como a «unidade de todo o Colégiodos Bispos sob a autoridade do Sucessor de Pedro», 4visto que o plenoexercício do Primado de Pedro é fundamental para a identidade e a vitalidadeda Igreja.De resto, é próprio da Conferência nacional dos Bispos do Brasil, manifestara solicitude para com a Igreja e sua missão universal, por meio dacomunhão e colaboração com a Sé Apostólica e pela atividade missionária,principalmente ad gentes. Por isso, cada Bispo deverá urgir que os evangelizadoresda sua diocese, e sobretudo ele mesmo, sejam plenamente fiéis adoutrina católica, comprovando constantemente se a explicação da Palavraé conforme com a Revelação confiada pelo divino Mestre ao Magistério eclesiástico.Acrescente-se que tal identidade supõe uma clara sintonia disciplinare doutrinal com o Episcopado mundial, para assim manter, junto com este, ovínculo essencial com o Papa.No marco dos projetos pastorais que poderão ser alinhavados nestes próximosanos decorrentes deste nosso encontro fraterno, e em consideração doProjeto de Evangelização da Igreja no Brasil, subordinado ao tema «SerIgreja no novo milénio», aprovado pela CNBB em 2000, faço votos de quepossa haver esse «caminho comum da Igreja inteira» que o episcopado brasileirosubscreveu.4. «No alvorecer do terceiro milénio, a figura ideal do Bispo, com que aIgreja continua a contar, é a de Pastor que, configurado com Cristo nasantidade da vida, se dedica generosamente em favor da Igreja que lhe foi4Cf. Exor. ap. pós-sinodal Ecclesia in America, 33


52 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeconfiada tendo no coração, ao mesmo tempo, a solicitude por todas as Igrejasespalhadas pela terra». 5Desta afirmação surge o fundamento e a esperança daquilo que o Sínodo,rompendo as barreiras de uma formulação circunscrita a uma simples dioceseou a um país, quis propor a todos os Bispos, Sucessores dos Apóstolos. Due inaltum, remai mar adentro! Lançai-vos a empresas corajosas, ousai grandesmetas, certos de que Deus não perde batalhas! Mas, por sua vez, aspirai acarismas melhores; e qual não será o melhor dos carismas, senão o da santidadepessoal?Retorna aqui a imagem do Bom Pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. 6O Bom Pastor, não é só o eficiente e organizado condutor das ovelhas, emborasejam estes elementos necessários em todo trabalho humano, e muitomais quando se trata de dirigir almas. Ele deve ser sobretudo bom. Todo equalquer programa pastoral, a catequese em todos os níveis, a cura animarumem geral de todo o povo fiel, haurindo sua santidade em Jesus, supremoPastor, deve ter na vida e testemunho do seu Bispo e do clero seu estímuloimediato, seu modelo orientador. Sem isto, todo trabalho será vão. «Só Deusé bom» 7diz o Senhor, mas por Ele, com Ele e n'Ele participamos da graçaque nos foi dada, para fazê-la frutificar, não como propriedade mas comodom a administrar. Toda a bondade e todo o bem vem do Altíssimo, doadorde todos os bens. 8Com razão, o Bispo de Hipona notava a insistência do Senhor com Pedroao perguntar: amas-Me? Apascenta as minhas ovelhas, pois constitui umaséria advertência, para todos os que têm responsabilidade de pastorear umagrei. «Quer dizer: se Me amas, não penses em apascentãr-te a ti mesmo, massim as minhas ovelhas: apascenta-as como minhas, não como tuas; procuranelas a minha glória e não a tua; a minha propriedade e não a tua; os meusinteresses e não os teus; não sejas daqueles que nos tempos de perigo só seamam a si mesmos e tudo o que deriva deste princípio, que é a raiz de todomal. Os que apascentam as ovelhas de Cristo não se amem a si mesmos; não asapascentem como próprias, mas como de Cristo ». 9Daí, a grande responsabilidadede saber como são administrados os bens que lhes forem entregues.5Cf. 2 Cor 11, 28; Homília no encerramento do Sínodo dos Bispos, 27/10/2001, LVsservatoreRomano n 44, 3.6Jo 10, 15.7Mc 10, 18.8Cf Tg 1, 17,9Tratado sobre o Ev, de S. João, 123, 5; CCL 36, 678-680.


Acta Ioannis Pauli Pp, II 53A cada quinquénio os Bispos vêm a Roma, não por mera questão derotina administrativa a fim de apresentar um relatório sobre o estado daprópria diocese. 0 que está ali, por detrás, é o estado da própria alma e,consequentemente, da santidade pessoal e a do seu rebanho. Não pode umBispo esquivar-se daquela exigência divina redde rationem villicationis tuae:presta conta do teu ministério e das almas que te foram confiadas. 10Por isso,a fidelidade ao seu compromisso, os propósitos de ação, as experiências hauridasaqui na Sé Apostólica, hão de ser confiados ao divino Consolador, paraque no futuro fortaleçam a alma de toda a diocese, levando-a a aproximar-se,sempre mais, da Pátria celestial.5. Com estas premissas, volto a repetir-vos: Due in altum! 0 amor de Deusnos urge! «A vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam vossas boasobras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus». 11Ao longo destes anos, muitas vezes tenho repetido o apelo a nova evangelização.E faço-o agora uma vez mais para inculcar sobretudo que é precisoreacender o zelo apostólico em todas as camadas da sociedade paranaense ede todo o Brasil, exortando indivíduos e comunidades a um compromissodiário de empenho missionário. A proposta seja feita — como já o dizia —«aos adultos, as famílias, aos jovens, as crianças, sem nunca esconder asexigências radicais da mensagem evangélica». 12Conheço bem o esforço deste Regional no serviço destinado a todos oshomens e mulheres, particularmente aos pobres e marginalizados; no diálogodirigido aos cristãos não católicos e aos de religiões e culturas diferentes; noverdadeiro e próprio anúncio, que tem como destinatários os católicos afastados;e no testemunho de comunhão eclesial, a ser vivido pelos que participamda vida da Igreja.Assim mesmo, nos diversos planos de ação pastoral pude constatar osdestaques dados a juventude, a família, a catequese, as vocações e aos meiosde comunicação social. Faço votos também que se prossiga no esforço por umadequado acompanhamento da Pastoral da Criança.Por outro lado, dentro do quadro do Regional Sul II, o episcopado paranaensetem-se distinguido na preparação dos planos e na sua execução, comboa organização, dinamismo, equilíbrio e afeto colegial, demonstrado nasassembleias, no trabalho conjunto, nas comemorações diocesanas, destacando-sea promoção vocacional e dos seminários. O Paraná, está bem servido de101112Cf. Lc 16, 2.Mt 5, 16NMI, 40.


54 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeclero, contribuindo, inclusive, distribuição dos novos presbíteros paraalém das suas fronteiras estaduais, e no assessoramento e intercâmbio com ascomunidades nipo-brasileiras, tanto do Brasil como do Japão.Na linha desta ação, cabe também prosseguir no empenho pela Catequesea todos os níveis, de modo especial na vivência dos sacramentos. Sei que emalgumas dioceses os fiéis preferem praticar as formas de religiosidade popular(procissões, novenas, etc.), custando-lhes mais participar ativamente daliturgia. Por isso, renovo o apelo de que sejam postos todos os meios paraque o povo possa aceder aos sacramentos, especialmente da Penitência e daEucaristia, quando devidamente preparados. A presença de Movimentosapostólicos, numerosos e dinâmicos, quando atuam « em plena sintonia eclesiale obediência as diretrizes autorizadas dos Pastores», 13tem dado particularajuda a Pastoral diocesana; sua ação pode ser, em muitos casos, determinantepara contribuir para este processo permanente de conversão, que épróprio da evangelização e conseguir assim uma sociedade mais justa e reconciliadacom Deus. Por isso, o apostolado dos leigos vem assumindo umaimportância determinante para aproximar a Deus tantos homens e mulheres,pois é no ambiente que lhes é familiar — no trabalho, no lar e na sociedade emgeral — onde o papel do leigo se torna imprescindível e, muitas vezes, insubstituível.Tenham em conta, também, que o fenómeno da imigração, certamentenão desconhecido há diversas gerações, recebe hoje o influxo crescente efronteiriço de populações latino-americanas em busca do melhor teor de vidado vosso país. Dou graças a Deus, pela vossa constante preocupação emmanter intercâmbios com as Conferências episcopais dos países vizinhos, afim da harmonizar gradualmente as diversas pastorais e para uma acolhidagenerosa e digna dos mais carentes. A ação dos Pastores e presbíteros confiotambém a missão de vigiar contra toda influência deletéria das seitas, de umlado e de outro da fronteira. A índole boa e acolhedora da vossa gente, nãopode deixar-se arrastar por uma visão conformista e utilitarista de soluções acurto prazo. Nunca é demais reiterar aqui que « é necessário fazer uma revisãodos métodos pastorais adotados, para que cada Igreja particular preste aosfiéis uma assistência religiosa mais personalizada, reforce as estruturas decomunhão e missão, e aproveite as possibilidades evangelizadoras que ofereceuma religiosidade popular purificada, tornando assim mais viva a fé de todosos católicos em Jesus Cristo». 141314NMI, 46.Ecclesia in America, 73.


Acta Ioannis Pauli Pp II 55Neste mesmo espírito de comunhão que deve nortear a vida pastoral decada diocese, destacam-se as numerosas congregações religiosas que, mormenteno campo educacional, têm dado uma fundamental contribuição naformação da juventude e, entre outras, na Pastoral vocacional. Conheço oesforço empregado pelos religiosos neste sentido, e particularmente na missãoad gentes. O Brasil poderá certamente ser o berço de generosas vocaçõesmissionárias para a Africa e a Asia. E se, as vezes, o Senhor permite queirriguem com o seu sangue aquelas terras, saiba toda a Igreja que o martírio,singular comunhão com Cristo Redentor, é fonte de inauditas graças para oPovo de Deus.6. Queridos Irmãos, estas são as breves reflexões que hoje compartilhoconvosco, procurando oferecer-vos todo encorajamento no Senhor e animarvosno vosso ministério em prol do Seu povo.Tudo o que nestes anos realizastes é precioso aos olhos de Deus. A ocasião,porém, deste nosso encontro constitui um momento providencial para darimpulso ao vosso empenho pastoral. Oro com muito fervor para que obtenhaisbom êxito nesta importante tarefa pastoral, de maneira que a Igrejaque está no Paraná resplandeça com toda a sua glória, como Esposa de Cristo,que Ele escolheu com amor infinito. Ao confiar a vossa missão apostólica aintercessão da Virgem Maria, que em todas as épocas é a esplendente Estrelada Evangelização, concedo de coração a todos vós, aos sacerdotes, aos religiosose aos fiéis leigos das vossas dioceses, a minha Bênção Apostólica.IVAd quosdam Brasiliae episcopos.*Caros Irmãos no episcopado1. Neste tempo forte do vosso ministério episcopal, que é a visita adLimina, é para mim uma grande alegria acolher a vós que tendes o encargopastoral da Igreja na Região Leste 1 do Brasil, da qual fazem parte asdioceses do Estado do Rio de Janeiro e a «União São João Maria Vianney»,que eu quis constituir em Campos como Administração Apostólica Pessoal.Viestes recolher-vos junto ao túmulo dos Apóstolos Pedro e Paulo, parafazerdes crescer em vós o impulso apostólico que os animava e os conduziu* Die 5 Septembris 2002.


56 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeaté aqui, para serem as testemunhas do Evangelho de Cristo, aceitando paraisto fazer o dom total da sua vida. Ao encontrardes o Bispo de Roma e os seuscolaboradores, quereis também manifestar a vossa comunhão com o Sucessorde Pedro e a Igreja universal. O Senhor abençoe a vossa iniciativa e seja ovosso apoio no serviço ao povo que vos foi confiado.Ao agradecer ao Cardeal Eugênio Sales as palavras que me foram dirigidas,para exprimir sentimentos de afeto e de devoção, saúdo todos vós aquipresentes e, por vosso intermédio, dirijo meu pensamento aos sacerdotes,religiosos, religiosas, catequistas e demais leigos das vossas dioceses. O Senhorlhes dê força e audácia para serem, em todas as circunstâncias, vigilantestestemunhas do amor de Deus no meio dos seus irmãos!2. Tanto a arquidiocese de Niterói quanto a do Rio de Janeiro possuemuma rica e dinâmica tradição. Nesta última, desde a aurora da história doBrasil, quando meu venerável predecessor, o Papa Gregório III, criou em 19de Julho de 1575 a Prelazia de São Sebastião, até hoje, a Igreja católicaincentivou numerosas iniciativas pastorais, graças à generosa dedicação deeminentes figuras como as dos Cardeais Arcoverde, Sebastião Leme, Jaime deBarros Câmara e Eugênio Sales, para não citar todos. Esta Sé de Pedro querprestar homenagem a todos, Prelados, Bispos e Arcebispos de ambas arquidioceses,que serviram a causa do Reino de Deus entre o povo desta grandeNação, fazendo crescer as sementes do Verbo, até se transformar em árvorefrondosa. 1Na esteira desta tradição, faço votos por que este Regional continueexercendo seu influxo positivo sobre toda a Igreja no Brasil, fomentandoum intenso espírito de comunhão com o Episcopado nacional e com a SantaSé. A ocasião me é propícia para estender também os meus votos de felicidadesao Senhor Arcebispo do Rio de Janeiro, D. Eusébio Oscar Scheid, agoraque está iniciando sua missão como novo Pastor da arquidiocese.3. E dentro do marco destes auspícios, que desejaria tecer algumas consideraçõesa respeito dos Seminários na formação dos futuros presbíteros noBrasil, como absoluta prioridade para uma pastoral renovada e missionária.Ainda permanece viva na memória o grande encontro de 1992 em SantoDomingo, com o Episcopado Latino-Americano. Os temas abordados naquelaocasião abrangiam circunstâncias e situações da Igreja, que superavam osestreitos limites de uma ou de poucas nações. Neles eu retomava um dosprincipais motivos que exigiram aquela grande assembleia. Dizia naquela1Cf. Mt 13, 31-32.


58 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialecia, à dificuldade real dos Bispos, de assegurar uma adequada e eficienteatividade e funcionalidade dos seminários, onde estão sendo concentradosos esforços mais prementes. Neste contexto, é certamente digno de louvor oempenho em poder dispor de estruturas, pelo menos mínimas, para o recrutamento,a seleção e a formação das vocações sacerdotais, de que teriamurgente necessidade. Por isso, tenho acompanhado a evolução do que poderiavir a ser uma verdadeira « campanha» em prol do seminário no Brasil.5. Na realidade, este problema não é totalmente alheio às regiões ondeexistem melhores estruturas não só formativas, mas também materiais. Nãobasta, como eu dizia antes, potenciar os centros de formação, se não seprocura insistir tanto sobre o espírito eclesial que deve reger o seminário,como também sobre a qualidade do ensino; a carência de meios económicosfoi sempre suprida, com o esforço e a boa vontade de todos, inclusive dasforças vivas de cada diocese; por isso, peço a Deus que queira recompensar atodos quantos não se pouparam, e não se poupam, para ajudar os seminários,que serão sempre deficitários em suas gestões.Cabe, porém, fixar um olhar de fé sobre a situação das vocações sacerdotais.Por um lado, encontramo-nos perante a confortadora realidade doaumento, em número e qualidade, de vocações sacerdotais. Existem muitase válidas experiências novas, como jornadas vocacionais, discernimentosvocacionais, acompanhamento dos possíveis candidatos antes da sua entradano seminário, e outras. Há também a consoladora experiência do aumentode vocações nas dioceses, cujos seminários procuram seguir com rigor aorientação do Concílio Vaticano II e da Santa Sé e, de modo especial, daaplicação da Exortação apostólica Pastores dabo vobis, que insiste sobre ocultivo das dimensões humano-afetiva, espiritual, intelectual e pastoral; aspróprias Diretrizes Básicas da CNBB, 5têm proporcionado válidos subsídiospara tal fim.Mas, por outro lado, o impacto que o mundo moderno, com sua tendênciasecularista e hedonista, exerce sobre os cristãos, mormente sobre os jovens,deverá ser enfrentado com maior decisão para evocar e cultivar nos vocacionadoso profundo amor a Cristo e ao seu Reino. E fundamental uma sólidaformação para a vida de oração e para a Liturgia pela qual, desde já, a Igrejaparticipa da Liturgia na Glória do Céu.Neste sentido, a fidelidade à doutrina sobre o celibato sacerdotal peloReino dos Céus deve ser encarada «com grande estima pela Igreja, especial-5Cf. n 55,


Acta Ioannis Pauli Pp, II 59mente na vida sacerdotal », 6quando se trata de discernir nos candidatos aosacerdócio a chamada a uma entrega incondicionada e plena. E necessáriolembrar-lhes que o celibato não é um elemento extrínseco e inútil — umasuperestrutura — ao seu sacerdócio, mas uma conveniência íntima para aparticipação na dignidade de Cristo e no serviço da nova humanidade quenele e por Ele dá origem e conduz à plenitude.E meu dever, portanto, encarecer uma renovada atenção na seleção dasvocações para o seminário, pondo todos os meios a disposição para um adequadoconhecimento dos candidatos, mormente sob os pontos de vista morale afetivo. Que nenhum Bispo se sinta excluído desse dever de consciência, doqual deverá prestar contas diretamente a Deus; seria lamentável que, poruma tolerância mal entendida, chegassem a ser ordenados jovens imaturos,ou com evidentes sinais de desvios afetivos que, como é tristemente conhecido,poderiam causar graves anomalias na consciência do povo fiel, comevidente dano para toda a Igreja.A existência, em algumas escolas teológicas ou até em seminários, deprofessores pouco preparados, inclusive vivendo em desacordo com a Igreja,causa profundas tristeza e preocupação. Confiamos na misericórdia de Deus,que dirige as consciências dos jovens generosos, mas não é possível concordarque os formandos sejam expostos a desvios de formadores e professores semexplícita comunhão eclesial, e sem um testemunho claro de busca da santidade.As próprias visitas apostólicas aos seminários ficariam sem efeito significativoe duradouro, se os Bispos não assumissem decididamente a imediataintrodução das mudanças solicitadas pelo Visitador. Convém, enfim, queos Bispos que enviam seminaristas para seminários de outra diocese ou provínciaconheçam bem o espírito do seminário e o apoiem integralmente.6. Nunca é demais repetir aqui que, através da «teologia, o futuro sacerdoteadere à Palavra de Deus, cresce na vida espiritual e se dispõe a desempenharo seu ministério sacerdotal ». 7Daí, a importância de que haja um acompanhamentoatento e vigilante de toda a vida do seminarista, masespecialmente dos estudos teológicos, pois cabe ao Bispo zelar pela boa doutrinaproporcionada no seminário.De modo especial, juntamente com a cristologia, a eclesiologia é hoje apedra angular de uma formação sadia dos candidatos ao sacerdócio. 0 estudoe o ensino da teologia têm exigências hauridas da sua mesma natureza; uma67Cf Presbyterorum ordinis, 16PD V, 51


60 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialedelas, sem dúvida imprescindível, é que a teologia deve conservar na Igrejasua própria identidade, que não depende intrinsecamente do momento históricoque está atravessando.Os esforços, certamente legítimos e necessários, para unir a mensagemcristã à mentalidade e à sensibilidade do homem moderno, e de expor averdade da fé com instrumentos extraídos da filosofia moderna, das ciênciaspositivas, ou partindo da situação do homem e da sociedade contemporâneapodem, se não forem devidamente controlados, comprometer a própria naturezada teologia e até mesmo o conteúdo da fé. E necessário que a razão,movida pela Palavra de Deus e pelo seu maior conhecimento, seja orientada afim de evitar «percursos que poderiam conduzi-la para fora da Verdade revelada».8Em algumas partes do mundo, e parece que também no Brasil, em certasFaculdades ou Institutos de Teologia, foi defendida uma visão mutilada daIgreja, segundo determinadas ideologias reinantes, esquecendo-se do essencial:que a Igreja é participação no mistério de Cristo encarnado. Eis por queurge insistir sobre a necessidade de a teologia conservar, na Igreja, suaprópria identidade.Assumiu, portanto, um verdadeiro profetismo o princípio alcançado naAssembleia, conciliar segundo o qual o mistério de Cristo e a história dasalvação devem constituir o centro de convergência das várias disciplinasteológicas. 9O tema da Igreja, como mistério divino, não é apenas o primeirocapítulo da Lumen gentium, mas é o que permeia todo o documento. Cabe aosBispos uma atitude de vigilância, para que as aulas de teologia não se reduzama uma visão humana da Igreja no meio dos homens.Isto não impede de confirmar a finalidade pastoral dos estudos teológicos,a fim de que «todos os aspectos da formação espiritual, intelectual e disciplinarsejam ordenados de forma harmónica para este fim pastoral, e todos osSuperiores e professores, fielmente obedientes à autoridade do Bispo, se dêemà consecução deste fim, numa ação diligente e concorde». 10Isto leva, em última análise, ao elemento formal, que está no próprioâmago da teologia: o da mlssionariedade. O Concílio foi muito explícito aeste respeito quando, no Decreto Aã gentes sobre a atividade missionária,exortou os professores de Seminários e Universidades a pôr sempre em evidência,de modo especial nas disciplinas dogmáticas, bíblicas, morais e histó-8910Carta enc Fides et ratio, 73Cf Decr Optatam totius, 16Ibid , n 4


Acta Ioannis Pauli Pp. II 61ricas, «aqueles aspectos missionários nelas contidos, para desse modo se irformando a consciência missionária dos futuros sacerdotes» 11A adequadaformação nos seminários será de grande benefício para a Igreja, tanto paraa ação evangelizadora, como para uma autêntica promoção humana.7. Caros Irmãos no episcopado, no final do nosso encontro, dirijo-meainda ao vosso País bem amado e, de modo especial, aos filhos dessa terrado Estado do Rio e da sua Capital, cada um no nível de responsabilidade quelhe é próprio, para que se empenhem com resolução a edificar o Reino deDeus neste mundo.Neste início de milénio, desejo para todos um tempo de graça que estáanunciando uma nova primavera de vida cristã e lhes permita responder comaudácia aos apelos do Espírito. Confio à Virgem Maria, Mãe do Redentor, ovosso ministério e a vida das vossas comunidades eclesiais, a fim de que guievossos passos para o seu Filho, Jesus. Do íntimo do coração, dou vos a BênçãoApostólica, que faço extensiva aos sacerdotes e seminaristas, religiosos, religiosas,catequistas e todos os fiéis diocesanos.VAd quosdam Brasiliae antistites.*Queridos Irmãos no episcopado1. Com prazer vos recebo hoje, Pastores da Igreja que está no Brasil, emrepresentação dos Regionais Norte 1 e Noroeste da Conferência Nacional dosBispos do Brasil. A visita ad Limina oferece a ocasião para vos encontrardescom o Sucessor de Pedro e os seus colaboradores, e receberdes deles o apoionecessário para a vossa ação pastoral.De todo o coração agradeço a D. Luiz Soares Vieira, Arcebispo de Manaus,as amáveis palavras que me dirigiu em nome de todos, para renovar asvossas expressões de afeto e estima e me fazer partícipe das preocupações eesperanças da Igreja que pastoreia naquela região. Por meio de vós, saúdoigualmente os sacerdotes, as religiosas, os religiosos e os fiéis das vossasdioceses. Levai-lhes a recordação cheia de afeto do Papa, que os tem presen-11N 39.* Die 14 Septembris 2002.


62 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialetes na sua oração para que cresçam na fé em Cristo e na caridade com opróximo.2. A nota distintiva da vossa missão de Pastores do povo que vos foiconfiado é a de ser, antes de tudo, promotores e modelos de comunhão. Comoa Igreja é una, assim também o Episcopado é um só e, como afirma o ConcílioVaticano II, o Papa constitui«o princípio e fundamento perpétuo e visível daunidade, não só dos Bispos mas também da multidão dos fiéis». 1Por isso, aunião colegial do Episcopado entre si é um dos elementos constitutivos daunidade da Igreja.Esta união entre os Bispos é particularmente necessária nos nossos dias,uma vez que as iniciativas pastorais têm múltiplas formas e transcendem oslimites da própria diocese. A comunhão deve concretizar-se, além disso, numacooperação pastoral em programas e projetos comuns, «em temas de maiorrelevo, sobretudo naqueles que se referem aos pobres». 2A região amazônica ésem dúvida sensível aos problemas do desenvolvimento ligado ao aproveitamentodas riquezas do seu subsolo, e é também conhecida como o celeiro dabiodiversidade. Por isso, há um conjunto de fatores ligados ao homem e aoseu habitat que requerem a devida atenção, para proporcionar o justo amparode boa parte de sua gente, inclusive daquela que vive nos limites ínfimosda pobreza.Por outro lado, as comunidades eclesiais necessitam de pastores que sejamhomens de fé e estejam unidos entre si, capazes de enfrentar os desafios deuma sociedade cada vez mais propensa à secularização e ao consumismo. Comefeito, ainda que boa parte do povo tenha recebido o batismo na Igrejacatólica e pratique uma variada religiosidade popular, carece, às vezes, deuma fé sólida e esclarecida. Neste sentido, a falta de um vigor vivencial eeclesial da fé e a indiferença frente aos valores religiosos e aos princípios éticossão um forte obstáculo para a evangelização. Tudo isto se torna ainda maisdifícil pela presença de seitas e de novos grupos pseudo-religiosos, cujaexpansão tem lugar também em ambientes tradicionalmente católicos. Estefenómeno exige um profundo estudo «para se descobrir os motivos por quebastantes católicos abandonam a Igreja». 3Como mestres da sã doutrina, chamados a indicar o caminho seguro queleva ao Pai, e como servidores da luz que é Cristo,«imagem de Deus invisível », 41234Lumen gentium, 23.Exor. ap. Ecclesia in America, 37.Ecclesia in America, 73.Cl 1, 15..


Acta Ioannis Pauli Pp. II 63não deixeis de oferecer unidos, como sucessores dos Apóstolos, o ensinamentodo Magistério eclesial.3. «0 cálice de bênção que benzemos, não é ele a comunhão do sangue deCristo? E o pão que partimos, não é ele a comunhão do corpo de Cristo?Porque somos um só pão e um só corpo, apesar de muitos, pois todos participamosdesse único pão ». 5Esta afirmação do Apóstolo das Gentes, dirigidaprecisamente a todo o Povo de Deus, adquire maior relevo quando se trata dereferir àquela espiritualidade da comunhão entre os Bispos chamados a viver,com especial empenho, a colegialidade. 6A Igreja é Una como o Corpo de Cristo é Uno. A unidade da Igreja não ésó uma «nota» para ser reconhecida no mundo, mas «sua mesma natureza».Desta forma, ela é o início da sua existência, seu fundamento e meta, domoriginal e tarefa para realizar e resolver. Os fiéis, « alimentados pelo Corpo deCristo na Eucaristia, manifestam visivelmente a unidade do Povo de Deus,que neste augustissimo sacramento é perfeitamente significada e admiravelmenterealizada». 7Não é só a comunidade local dos fiéis que se reúne diantedo altar, mas verdadeiramente a Igreja católica, toda inteira e no seu conjunto,que se faz presente em cada celebração do sacramento da unidade.Unindo mais estreitamente os homens a Cristo, a Eucaristia faz deles umsó Corpo, o Corpo Místico de Cristo, que é a Igreja, a ponto de poder chamar àEucaristia, sacramentum unitatis. 8Recolhendo o ensinamento bíblico-patrístico,meu predecessor São Pio X afirmará com vigor que a «Eucaristia ésímbolo, princípio e raiz da unidade católica, fator de concórdia entre osespíritos». 9O mesmo Concílio Vaticano II ressaltou, como sabemos, que elaé «sinal de unidade e vínculo de caridade». 10Estas conclusões, que certamente não vos escapam, quis recordá-las, pensandoprecisamente naquelas imensas regiões que vos são bem familiares eque, por obra e graça do Espírito Consolador, foram confiadas ao vosso zelopastoral. Não deveis sentir-vos distantes uns dos outros, apesar da vastíssimasuperfície que frequentemente deveis percorrer, não só para atingir as zonasmais remotas do Estado, mas para manter esse contato necessário, aliásindispensável, no exercício do múnus episcopal. Desejo manifestar aqui61556789101 Cor 10, 16-17,Cf. Carta ap. Novo millennio ineunte, 44LG, 11.Cf.. S, Tomás de Aquino, Supplementum, q 71, a. 9Const.. ap. Tradita ab antiquis, de SS. Eucharistia promiscuo ritu sumenda: AAS 4/1912,SC, 47,.


64 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialemeu sincero apreço pelo grande esforço missionário realizado por vós e portantos presbíteros, religiosos, religiosas e leigos nessas regiões do Nortebrasileiro. Que Deus vos recompense, com abundantes frutos de alegria ede paz.4. Diz o Profeta Isaías, « non est abbreviata manus Domini », n não se tornoumais curta a mão de Deus. Ele não é hoje menos poderoso do que em outrasépocas, nem é menos verdadeiro seu amor pelos homens. Sua ação, tambémhoje, é uma realidade que o fiel sabe reconhecer à luz dòs sinais dos tempos, eà qual ele procura corresponder com júbilo e gratidão.Cristo deu à sua Igreja a segurança da doutrina, cuidou que houvessepessoas que orientassem com sua luz, que conduzissem e trouxessem constantementeà memória o caminho por Ele traçado. Dispomos de um tesouroinfinito de ciência: a Palavra de Deus, conservada pela Igreja; a graça deCristo, confiada aos seus pastores, através da administração dos Sacramentos.E, como não recordar o testemunho e o exemplo dos que vivem comretidão ao nosso lado, e que souberam construir com suas vidas um caminhode fidelidade a Deus?Esta é a Igreja de Cristo, veneráveis Irmãos no episcopado, que nos geroue que agora nos acompanha, perdoando nossos pecados e animando-nos parauma vida nova, confiantes naquele que «ressuscitou verdadeiramente». 12A esta Igreja é inevitável demonstrar-lhe nosso amor e nossa veneração. Ea atitude natural de filhos pela própria mãe. Aos seus pastores cabe um amorde predileção, uma dedicação sem limites, um serviço abnegado, sentido-secapazes de renunciar a qualquer interesse pessoal para viver a mesma obediênciacom que Cristo padeceu no alto da Cruz.5. Além desta dimensão da koinonia eclesial afetiva, cumpre tambémrecordar a dimensão efetiva pois, como sabemos, existe uma única Igreja,que subsiste na Igreja católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelosBispos em comunhão com ele.Retorna aqui, veneráveis Irmãos no episcopado, a servir-nos de luz paraeste nosso encontro fraterno, a eclesiologia eucarística, de inegável transcendência,quando se trata de ressaltar que na unidade da Igreja está tambémradicada a unidade do episcopado.Ao aprovar a Carta que dirigi ao Episcopado mundial, precisamente sobreeste tema, fazia minha a afirmação em que «a unidade da Eucaristia e a111259, 1.Mt 28, 6.


Acta Ioannis Pauli Pp.. II 65unidade do episcopado com Pedro e sob Pedro não são raízes independentesda unidade da Igreja, porque Cristo instituiu a Eucaristia e o Episcopadocomo realidades essencialmente vinculadas. O Episcopado é um só, assimcomo uma só é a Eucaristia: o único Sacrifício do único Cristo morto eressuscitado». 13E mais adiante, concluía-se: «Toda celebração válida daEucaristia exprime esta comunhão com Pedro e com toda a Igreja... ». 14Com patente objetividade São Cipriano alertava: «Devemos manter edefender com toda energia esta unidade, especialmente nós bispos, que fomoscolocados à frente da Igreja, para provar que o mesmo Episcopado é uno eindivisível». 15Por isso, esse vosso esforço em deslocar-vos a Roma para, «emobediência à fé», 16ir a Pedro e viver, no vosso ministério, sob Pedro, sópoderá traduzir-se naquela unidade de espírito e de ação, que se convertiráem obras, para a maior edificação do Reino de Deus neste mundo.6. Ao longo deste pontificado, o Senhor permitiu-me, na esteira dos meusimediatos predecessores na Sé de Pedro, avaliar com maior profundidadeaquelas verdades que sempre estiveram implícitas na consciência eclesial,como o papel dos leigos na Igreja, a origem sacramental da potestade dejurisdição dos bispos, a necessidade de uma cristianização das estruturasterrestres e de uma «positivação » das diretrizes sobre os direitos do homem,da família, o respeito à vida, a relevância extraordinária de todas as sincerasmanifestações da liberdade, etc...Poder-se-á dizer que são muitos os documentos publicados por esta SéApostólica, e, ante a urgência dos trabalhos pastorais, não há tempo paraaprofundá-los, como seria de esperar. Como já tive ocasião de dizer, «o PontíficeRomano cumpre a sua missão universal, ajudado pelos organismos daCúria Romana e em particular pela Congregação para a Doutrina da Fé, noque se refere à doutrina sobre a Fé e a Moral». 17Assim, compete aos Bisposexplicitar autorizadamente, eles próprios ou através dos presbíteros e dacatequese, essa missão intransferível de ensinar a Verdade evangélica.A ocasião me é propícia para recordar então a importância da prioridadena formação das vocações, através de uma adequada formação dos candidatosao sacerdócio. 18Ao mesmo tempo, convém empenhar-se no acompanha-13Congr. para a Doutrina da fé: Carta aos Bispos da Igreja católica sobre alguns aspectos daIgreja entendida como comunhão, 14,14Ibid.16Sobre a unidade da Igreja católica, 4-6.16Rm 1, 5.17Cf Cons. ap. Pastor bonus, 28 6.1988, 48-55.18Cf. Exor. ap Ecclesia in America, 40.


66 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialemento dos presbíteros nas suas funções ministeriais, com uma apropriada epermanente formação humana, espiritual, intelectual e pastoral, dentro doslimites das possibilidades de cada diocese, ou com iniciativas de caráterregional ou nacional.Enfim, às vezes, ouve-se dizer que o Papa desconhece a realidade local, ouaquela mais ampla do continente Latino-americano. Ele, porém, procuraprestar a máxima atenção àquilo que os seus irmãos bispos lhe dizem periodicamente,nas visitas ad Limina. Além disso, as numerosas ocasiões em que,com a graça de Deus, Lhe foi possível visitar a América Latina, e mantercontacto direto com as populações daquela terra rica de promessas evangelizadoras,asseguraram uma vez mais a confiança que o Sucessor de Pedrodeposita na vossa missão de Pastores. Faço votos, portanto, de que as mensagensque vos são dirigidas possam colaborar na orientação dos fiéis daqueleque é considerado o Continente da esperança.7. Caros Irmãos no episcopado, somos chamados a ouvir como discípulos oque o Espírito está a dizer às Igrejas, 19a fim de falarmos como mestres emnome de Cristo, declarando repletos de alegria, como o fez São João Damasceno:«E vós, nobre vértice da mais íntegra pureza, ilustre assembleia daIgreja, que esperais a ajuda de Deus, vós, em quem Deus habita, recebeisdas nossas mãos a doutrina da fé, que fortifica a Igreja, tal como no-la transmitiramos nossos pais» 20Peço a Deus que tenhais sucesso nesta importantetarefa pastoral, para que a Igreja no Brasil, e mais particularmente do Amazonas,resplandeça com toda a sua glória, como Esposa de Cristo, que Eleescolheu com amor infinito. Ao confiar vossa missão apostólica à intercessãoda Virgem Maria, que em todas as épocas é a esplendente Estrela da Evangelização,concedo de coração a minha Bênção Apostólica a vós, aos sacerdotes,religiosas, religiosos e leigos das dioceses.1920Cf. Ap 2, 7.Exposição sobre a fé, 1


Congregatio de Causis Sanctorum 67ACTACONGREGATIONUMCONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUMNEAPOLITANABeatificationis et canonizationis Servae Dei Iuliae Salzano fundatricis CongregationisSororum Doctrinae Christianae Institutricum a SS. Corde Iesu (1846-1929)DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS« In universum affirmari potest catechesim esse educationem in fide impertiendampueris, iuvenibus, adultis, potissimum per institutionem doctrinaechristianae, quae plerumque cohaerenti fit via atque ratione, eo nempeconsilio ut credentes christianae vitae plenitudini initientur» (Ioannes PaulusII, Adhort. Apost. Catechesi tradendae, 18: AAS LXXI [1979], 1292).Famula Dei Iulia Salzano catechismo tradendo vitam suam dicavit utpotequae zelo Regni Christi dilatandi infiammata, missionem pastoralem Ecclesiaeactuose participaret, hoc Domini Iesu mandatum ad se ipsam pertinerestatuens, qui dixit: «Euntes docete omnes gentes» (Mt 28, 19);quapropter Congregationem Sororum Doctrinae Christianae Institutricuma SS. Corde Iesu condidit, quibus hoc officii praeceptum reliquit: «SororDoctrinae Christianae Institutrix semper singulis horis paratam se debetsentire parvulos et indoctos erudire, neque rationem ducat incommodorumquae eiusmodi ministerium secum fert, quin immo percupere debet acta vitamamittere, si ita est placitum Deo ».Iulia Salzano, quarta e septem filiis, nata est die 13 mensis Octobris anno1846 in oppido S. Mariae Capuae Veteris, intra fines archidioecesis Capuanaesito, e Didaco Salzano, praefecto equitum hastatorum exercitus FerdinandiII, et Adelaide Valentino, qui eam religione christiana probe instituerunt. Insinu familiae infantia serena est usa, sed cum quartum ageret annum aetatis,patre orbata, in regium pupillorum Hospitium est recepta, cui titulus S.Mariae a Gratiis in loco S. Nicolai "La Strada", intra fines Casertanae provinciae,cuius cura Sororibus a Caritate erat commissa. Die 8 mensis Decem-


68 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialebris anno 1854, quo dogma Immaculatae Conceptionis B. M. V. est definitum,primum ad Eucharisticum convivium accessit.Cum cresceret aetate et gratia, ostendere coepit peculiarem propensionemad tradendam doctrinam christianam seu catechesim, quam collegii sodalibusimpertiit. In familiam anno 1881 reversa, pietatis officia persolvit, ad operacaritatis et ad studium incubuit, qua ex parte diploma magistrae ludi litterariiest adepta. Anno subsequente una cum familiaribus concessit in oppidumCasoriam, intra fines archidioecesis Neapolitanae situm, ubi munus magistraemunicipalis gessit. Quamvis esset in flore aetatis, eximiam se praebuiteducatricem, utpote quae totam se dederet institutioni alumnorum eorumqueeducationi humanae atque christianae. Extra horas scholares pueros puellasquein habitatione sua congregavit, quos christianam vitae rationem,precationem et participationem celebrationum liturgicarum doceret. Magnacum diligentia, animo patienti et suavi hunc obiit apostolatum, in paroeciaad varia incepta ineunda alios inflammavit, semper autem primas tribuitcatechesi, pueris puellisque, adultis tradendae.Anno 1877 beatam Catharinam Volpicelli cognovit, quacum ultra decenniumopus sociavit, devotionem erga SS. Cor Iesu atque auxilia, quae ecclesiispauperibus ferrentur, promovendo. Divinitus etiam accidit ut beatum Ludovicuma Casoria conveniret, qui post congressionem cum ea dixit: « Cave ne intemptationem incidas eo pertinentem ut pueros dilecti nobis oppidi Casoriaederelinquas, quia in voluntate Dei est positum ut inter eos vivas et moriaris».Nimius labor ac rarior quies salutem Famulae Dei confecerunt, quae anno1888 a docendi munere sese prudenter amovit. Deinde Iosepho Piccirelli S.I.,eius moderatore spirituali, suadente, clarius perspexit a Deo se ad vitam Eiconsecratam ducendam vocari. Postquam salutem recuperavit, apostolatuisuo ardenter se dedidit. Ab auctoritate ecclesiastica facultatem est consecutahabendi domi suae oratorium privatum non solum ad cuiusvis precationesfundendas, sed etiam ad congregandos circa se pueros puellasque, quibuscatechismi doctrina erat tradenda, necnon eas quae nomen dederant "UnioniParvarum Ancillarum" e Consociationi Filiarum Mariae, cuius institutionemcanonicam anno 1890 est consecuta. Quae statuerat vitam Domino eiusqueRegno impendere, anno 1893 domum suam reliquit atque die 5 mensis Maiisubsequentis anni Casoriae Piam Domum Catecheticam aperuit, probanteVillelmo Cardinali Sanfelice, Archiepiscopo Neapolitano. Quamquam multaeobstabant difficultates, opus est firmatum propter regimen prudens, humile,docile Famulae Dei, quae die 20 mensis Novembris anno 1905 habitum religiosuminduit una cum aliquot feminis, quae eius erant discipulae, participes


Congregatio de Causis Sanctorum 69eius praeclari perfectionis studii et apostolicae navitatis. Anno 1907 FamulaDei una cum magistra novitiarum vota paupertatis, castitatis et oboedientiaeest professa. Deus autem eam experiebatur et purificabat multis rebus adversiset cruciatibus moralibus, e quibus emersit firmior in persequendispropositis et in ministerio familiae religiosae a se conditae, quae anno 1910hoc nomen est sortita: "Congregatio Sororum Christianae Doctrinae Institutricuma SS. Corde Iesu". Variae adulescentulae novo Instituto nomen dederunthabentes Matrem Iuliam exemplum vitae et educatricem fervore incensam.Eas ad missionem catecheticam componens, haec eas docuit: « SpiritusChristianae Doctrinae Institutricum proprie consistit in continuo se devovendistudio; Apostolos imitantes, non parcent laboribus vel incommodis, usquead consummationem vitae, ut animas ad Iesum perducant ».Dum Institutum suum super solida fundamenta constituit, variis inceptisfinem imposuit: complevit conscriptionem Regularum, a Iosepho Cardinali Priscoanno 1920 approbatarum; Casoriae construxit ecclesiam SS. Cordi Iesu dicatam,quae anno 1916 est dedicata; domos religiosas in locis Calvizzano (1922)et Striano (1928) constituit; operam contulit ad felicem exitum Primi ConventusCatechetici, Neapoli celebrati (1928). In omni incepto ineundo non se ipsamquaesivit, sed gloriam Dei et bonum animarum, quibus non solum apostolatuad virtutem praeluxit, sed etiam exemplo vitae suae, penitus Deo consecratae,disseminando Evangelio impensae, et cotidie deditae sanctitati adipiscendae. Requidem vera Famula Dei inde a teneris annis annisa est ut perfecta evaderetdiscipula Christi, vitam ducens cum Domino amore coniunctam atque virtuteschristianas magnanimiter, perseveranter, laetanterque exercens.Inde a tempore, quo iuvenem egit ludi magistram municipalem, fidescaput eius cogitationum, eius consiliorum, eius navitatis fuit.Credidit firmiter in Deum, veritates revelatas, Ecclesiae magisterium. Idquod credidit, in vitae usum traduxit et incessanter operam dedit, ut fideminter incolas Casoriae disseminaret, praesertim ope catechismi. Scripsit haecverba: « Semper catechismum tradam, donec exiguum vitae spatium habebo.Ceterum vobis persuasum esse volo me contentissimam fore, si catechismumtradens moriar».. Ut vehemens desiderium efficeret eo pertinens ut Deusinnotesceret, amaretur eique ministraretur subiit labores, iacturas, humiliationes,derisiones, etiam a quibusdam viris ecclesiasticis illatas, qui eius fundationemet apostolatum impediebant. Attamen amor, quo Famula Dei inChristum ferebatur, tam erat firmus ut omnia impedimenta superaret etusque ad mortem in missione sua perstaret. Utebatur omnibus rerum adiunctis,secundis et adversis, ut in oboedientia Dei voluntati adhibendae profice-


70 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeret et intimam coniunctionem cum Eo penitus experiretur. Alimenta eiusanimae fuerant SS. Eucharistia, Sacrae Scripturae, pietas in passionem Christi,in Beatam Mariam Virginem, praesertim vero in SS. Cor Iesu. SororesInstituti sui monuit ut essent quasi totidem flammae ardentes amore in SS.Cor Iesu et subiunxit: « Confugite saepe ad fontem illum perennem Amoris, adeam Arcem pacis, ad illud receptaculum gratiarum scilicet ad SS. Cor Iesu, etinde haurite vires et fortitudinem ut sanctitatem consequamini ».Caritas, qua Deum est complexa, fuit veluti fecunda humus, in qua nascebaturet florebat amor proximi. Exemplo Divini Pastoris, qui non venit ministrari,sed ministrare (cf. Mt 20, 28), adiuvavit familias, scholae alumnos,ecclesias pauperes, Sorores suas, oppidanos Casoriae et quoquot eam convenirent.Operibus caritatis et spiritualis patravit, non paucos peccatores ad bonamfrugem reduxit, omnibus viam veritatis et salutis demonstravit. Nonviribus suis neque patrocinio potentium huius saeculi est fisa, fiduciam indivina Providentia collocavit, quae ei adiumentum praebuit in rebus adversis.His verbis afflictos solari solebat: «Ne cogitemus lacrimas huius terrae, sedcogitemus paradisum, qui nos felices reddet in sempiternum ». Ad Sorores suasdixit: « Omne, quod non est aeternitas, vanitas est » quam ob rem bona aeternaaffectavit, quae promereri est nisa bonis operibus, amore in crucem Christinecnon fidelitate, qua consecrationi suae religiosae et consiliis evangelicis haesit.Erat prudens in deligendis subsidiis idoneis ad suam sanctificationem, inapostolatu inter populum exercendo et in regimine Congregationis suae; erattenax propositorum, perseverans in laboribus, fortis in casibus adversis, temperansin utendis bonis huius terrae, iusta respecta Dei et proximi.Usque ad vitae exitum Mater Iulia ambulavit cum Deo et cum Ecclesia.Die autem 17 mensis Maii anno 1929 lucernam ardentem gerens, in vitamaeternam est ingressa. Fama sanctitatis, qua, cum viveret, erat insignis, posteius mortem est aucta. Quapropter Archiepiscopus Neapolitanus inivit Causambeatificationis et canonizationis et Processum Ordinarium Informativumcelebravit (1937-1954). Lato decreto super Causae Introductione(1974), institutus est Processus Apostolicus (1977-1978). Auctoritas et visiuridica harum Inquisitionum Canonicarum a Congregatione de Causis Sanctorumdecreto diei 12 mensis Iulii anno 1991 probatae sunt. Confecta Positione,disceptatum est ex norma an Serva Dei more heroum virtutes christianasexercuisset. Die 29 mensis Ianuarii huius anni 2002, prospero cum exitu,Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum factus est. Patres Cardinalesporro et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 5 mensis Martii subsequentis,audita relatione Exc.mi Laurentii Chiarinelli, Episcopi Viterbiensis, Causae


Congregatio de Causis Sanctorum 71Ponentis, professi sunt Servam Dei virtutes théologales, cardinales iisqueadnexas in modum heroum coluisse.Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Ioanni Paulo IIper subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Suavota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, mandavitut super heroicis Servae Dei virtutibus decretum conscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascripto CardinaliPraefecto necnon Causae Ponente meque Antistite a Secretis Congregationisceterisque de more convocandis, eisque astantibus, Beatissimus Patersollemniter declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe. etCaritate tum in Deum tum in proximum,necnon de cardinalibus Prudentia,Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, ServaeDei Iuliae Salzano, Fundatricis Congregationis Sororum Doctrinae ChristianaeInstitutricum a SS. Corde Iesu, in casu et ad effectum de quo agitur.Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de CausisSanctorum Summus Pontifex referri mandavit.Datum Romae, die 23 mensis Aprilis A. D. 2002.L. £8 S.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectus83 Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a SecretisPASTOPOLITANÀBeatificationis et canonizationis Ven. Servae Dei Mariae a Caritate (in saec.:Mariae Iosephae Carolinae Brader) fundatricis Congregationis Sororum Franciscanaruma Maria Immaculata (1860-1943)DECRETUM SUPER MIRACULOVenerabilis Serva Dei Maria a Caritate (in saec.: Maria Iosepha CarolinaBrader) in lucem est edita in loco Kaltbrunn intra fines pagi Helvetii SanctiGalli, die 14 mensis Augusti anno 1860. Annos nata 29, Sororibus TertiariisFranciscanis Regularibus in monasterio Mariae Auxiliatricis ("Maria Hilf) inloco Altstätten se aggregavit, apud quas votis religiosis Deo se obligavit,nomine sibi imposito Mariae a Caritate et a Spiritu Sancto. Una cum Beata


72 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeMaria Bernarda Butler ut missionaria in Aequatoriam se contulit. Variaspost vicissitudines, condidit in Columbia Congregationem Sororum Franciscanaruma Maria Immaculata, praesertim ad christiane educandas adulescentulaspauperes. Sancte obiit die 23 mensis Februarii anno 1943.Ioannes Paulus II, Pontifex Maximus, die 28 mensis Iunii anno 1999,declaravit Servam Dei virtutes théologales, cardinales et adnexas in graduheroico coluisse.Causae Postulator nuper examini huius Congregationis de Causis Sanctorumproposuit miram, ut ferebatur, sanationem, quae contigit puellulae IoannaeMariae de Mercede Melo, quae nata est (1986) affecta encephalopathiaperinatali, indolis hypoxymico-ischaemicae, quae nimiam amplitudinem capitis,crura inferiora parva, diffusam "hypotoniam" musculorum, tarditatemincrementi, amissionem progressionis psychicae atque loquelae effecit. Habitusclinicus non est mutatus. Mater puellulae mense Decembri anno 1989novendiales supplicationes adhibere coepit Famulae Dei Mariae a Caritateut sanationem filiae impetraret; quae insequente die 15 mensis Decembrisnecopinato ac sponte ambulare et post duos fere menses loqui coepit. Postmodumstatus puellulae Ioannae Mariae de Mercede pergebat melior fieri,nulla adhibita curatione.De hoc casu, statim prodigiali habito, apud Curiam Pastopolitanam Inquisitiodioecesana est instituta, cuius vis iuridica agnita est a Congregationede Causis Sanctorum, decreto die 20 mensis Novembris anno 1998 edito.Consilium Medicorum huius Dicasterii in sessione die 18 mensis Octobris anno2001 habita, edixit, ad altioris doctrinae rationem, improvisam renovationemmotorii, id est facultatis se movendi, explicari non posse, quam insecuta sitsanatio plena et mansura. Die 15 mensis Februarii anno 2002 celebratus estCongressus Peculiaris Consultorum Theologorum atque die 9 mensis Aprilissubsequentis acta est Sessio Ordinaria Patrum Cardinalium et Episcoporum,Causae Ponente Em.mo Henrico Card. Schwery. Et in utroque Coetu, siveConsultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculodivinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est.Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Ioanni Paulo IIper subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Suavota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, mandavitut decretum de praedicta mira sanatione conscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascripto CardinaliPraefecto necnon Causae Cardinali Ponente meque Antistite a SecretisCongregationis ceterisque de more convocandis, eisque astantibus, Beatissi-


Congregatio de Causis Sanctorum 73mus Pater sollemniter declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato perintercessionem Ven. Servae Dei Mariae a Caritate (in saec.: Mariae IosephaeCarolinae Brader),Fundatricis Congregationis Sororum Fraciscanarum a MariaImmaculata,videlicet de improvisa, plena ac mansura renovationi motoriipuellulae Ioannae Mariae de Mercede Melo, affectae "da encefalopatia perinatalesu base asfittica con marcati deficit motori e neuropsichici".Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in actaCongregationis de Causis Sanctorum referretur.Datum Romae, die 23 mensis Aprilis A. D. 2002.L. 88 S.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectusSB Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a SecretisPIACENTINA in HISPANIABeatificationis et canonizationis Servae Dei Mathildis a S. Corde (in saec.: MathildisTéllez Robles) fundatricis Congregationis Sororum Filiarum Mariae MatrisEcclesiae (1841-1902)DECRETUM SUPERVIRTUTIBUS«Sit tota vita nostra actus amoris».Quae Serva Dei Mathildis a S. Corde (in saec.: Mathildis Téllez Robles)filiabus spiritualibus suis dictitabat verba, haec authentica fuerunt omnisactus eius ratio. Oboedienter enim divinae gratiae subiecta, animum Dominocontulit et, in proximo imaginem Christi ipsius inspiciens, benigna cum sedulitateoeconomico maxime ac spirituali egenorum auxilio se tradidit.Testis haec Christi die 30 mensis Maii anno 1841 in vico Robledillo de laVera prope Cáceres, in dioecesi Piacentina in Hispania, e parentibus nata est,qui convenientem educationem christianam ei suppeditaverunt. Decimumannum circiter agens aetatis cum familia in oppidum Béjar prope Salmanticamcommigravit, ubi institutionem suam culturalem et religiosam perfecit.Iuventutis vero tempore, Consociationi Filiarum Mariae interfuit, cuius diutiusantistes fuit, et infirmis assidendo puellisque pauperibus ac iuvenibusinstituendis et catechesim impartiendo omnibus viribus et opibus laboremimpendit.


74 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeVocatione ad vitam consecratam consummata, adversatio patris saltemin primis ei obeunda fuit, cuius aer in Hispania illius temporis intererat clerostrenue infensus, sed divinae Providentiae funditus confisa, numquam animocecidit, nec in angustissimis quidem illis difficultatibus, certa Deum eamhaud derelicturum esse. Patris aliquando adepto consensu, Congregationemreligiosam instituere pro Sanctissimo Sacramento adorando et humilissimissocietatis coetibus consulendo sibi subiecit. Moderatore eius spirituali atqueauctoritatibus ecclesiasticis consentientibus, die 19 mensis Martii anno 1875operam incepit. Die autem destinato, septem ex octo iuvenibus, quae ServaeDei proposito initio adhaeserant, primum suum consilium abiecerunt, sedetiam in his experitis aerumnis nihil Mathildis defecit, inusitatam praebensanimi fortitudinem et liberali corde ignoscens cui ei nocuerat. Die 20 mensisIanuarii anno 1878 una cum prima sua socia Maria Briz habitum religiosuminduit et in vi cum dehinc Don Benito prope Badajoz se contulit, ubi novitiatuminstituit. Annis insequentibus, in operam solidandam incubuit, quae die19 mensis Martii anno 1884 canonice erecta est utpote Institutum iuris dioecesaniAmantium Iesu et Filiarum Mariae Immaculatae, quod nomen dein inInstitutum Filiarum Mariae Matris Ecclesiae mutavit. Die 29 mensis Iuniieiusdem anni, professionem religiosam iunctim cum aliis Sororibus emisit,quae deinceps plures constituerunt domus variis in dicionibus Hispaniae.Virtutem fidei, quam sedula aluit vita orationis ac fervida devotione ergaEucharistiam et Beatissimam Virginem, constanter coluit. Uberem, praesertiminter paupérrimos, adimplevit apostolatum, praecipue sibi proponensgloriam Dei ac salutem animarum. Una cum filiabus suis spiritualibus summacum caritate aegrotis assidebat, egenis subveniebat et puellas derelictasita benigne tollebat, ut eam tamquam veram matrem spectarent. PrudenterCongregationem ab ipsa fundatam rexit, mira utens prudentia in iuvenibus,quae vitam religiosam peterent, moderandis. Parca et iusta mente, discrimenmagis idoneum in omnibus adiunctis discernere sciebat. Aequam in quemquamse gessit et gratam iis, qui in eam beneficia contulissent. Temperanssemper fuit in cibo atque in habitu; laeta mortificationes et paenitentiasadivit. Alacri oboedientia mandatis Ecclesiae et Superiorum ecclesiasticorumrespondit et summa cum sedulitate Regulam Instituti servavit. Cum spiritumSacrae Familiae Nazareth imitari vellet, paupertatem evangelicam laetevixit, nihil cupiditati permittens. Valde humilis, nullam sibi quaesivit laudemvel honorem, quidquid meriti tribuens Cui omne bonum largitur. ChristumSponsum toto indivisoque corde dilexit, quem semper ac quovis modo gratificariconata est. Dum ad discessum e vita se parabat, iucunde Sororibus de


Congregatio de Causis Sanctorum 75praesenti sua profectione ad Caelum loquebatur, spem declarans Deo quamprimum occurrendi. Saevo sanguinis ictu correpta, animam efflavit die 17mensis Decembris anno 1902.Fama sanctitatis Servae Dei perspecta, Episcopus Placentinus in HispaniaCausam beatificationis et canonizationis inivit et annis 1979-1980 ProcessumOrdinarium Informativum celebravit, cuius auctoritas et vis iuridicaa Congregatione de Causis Sanctorum decreto diei 13 mensis Novembris anno1992 probatae sunt. Confecta Positione, disceptatum est, ut ex norma, anServa Dei more heroum virtutes christianas exercuisset. Die 22 mensis Februariianno 1994 acta est Consultorum Historicorum sessio, postea disceptatumest ut ex norma an Serva Dei more heroum virtutes christianas exercuisset.Die 4 mensis Decembris anno 2001, prospero cum exitu, CongressusPeculiaris Consultorum Theologorum factus est. Patres Cardinales porro etEpiscopi in Sessione Ordinaria diei 15 mensis Ianuarii anno 2002, auditarelatione Causae Ponentis, Excellentissimi Domini Andreae Mariae Erba,Episcopi Veliterni-Signini, professi sunt Servam Dei Mathildem a S. Cordevirtutes théologales, cardinales iisque adnexas in modum heroum coluisse.Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Ioanni Paulo IIper subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Suavota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, mandavitut super heroicis Servae Dei virtutibus decretum conscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascripto CardinaliPraefecto necnon Causae Ponente meque Antistite a Secretis Congregationisceterisque de more convocandis, eisque astantibus Beatissimus Pater sollemniterdeclaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tumin Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantiaet Fortitudine, eisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Mathildis a S.Corde (in saec.: Mathildis Téllez Robles), Fundatricis Congregationis SororumFiliarum Mariae Matris Ecclesiae, in casu et ad effectum de quo agitur.Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de CausisSanctorum Summus Pontifex referri mandavit.Datum Romae, die 23 mensis Aprilis A. D. 2002.IOSEPHUS card. SARAI VA MARTINSPraefectusL. 88 S.88 Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a Secretis


76 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeSOPHIAEBeatificationis seu declarationis martyrii Servorum Dei Petri Vitchev et PauliDjidjov necnon Iosaphat Chichkov sacerdotum professorum Congregationis Augustinianorumab Assumptione (f 1952).DECRETUM SUPER MARTYRIO«Omnis lingua confiteatur: "Dominus Iesus Christus!", in gloriam DeiPatris» (Philp 2, 11).Divinus Praeceptor, a mortuis surrectus, discipulis suis munus commisitlaetum nuntium ubique proclamandi, nempe ut omnes docerenthomines baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti (cfrMt 28, 19).Domini Iesu mandato obsequens, Ecclesia populo quoque BulgaroEvangelium tradidit. Marxistae quidem, altero mundiali bello composito,hunc populum subegerunt, saevam contra christianos persecutionem concitantes.Presbyteri et religiosi exteri ex nationis finibus expulsi sunt et publicaeauctoritates communistae catholicos Búlgaros omni ope coegerunt uttacerent. Statim arbitrariae subsecutae sunt in carcerem inclusiones, physicaet psychologica tormenta contra detentos in carcere nec non poenaecapitis ex simulatis causis incitatae. Quamvis perdifficilis evaserit hic rerumcontextus, plures fideles omne genus vexationes subire maluerunt quamfidem abiurare. Quos inter recensentur servi Dei Petrus Vitchev, PaulusDjidjov et Iosaphat Chichkov, presbyteri professi ex Congregatione Augustinianorumab Assumptione, qui Dei virtute firmati robur invenerunt uttestimonium redderent de amore erga Christum et Ecclesiam usque ad propriumfundendum sanguinem. De coniuratione contra regimen Bulgarumstruenda ad secretas missiones Francogallicam et Vaticanam iuvandas iniusteaccusati, processu breviter praehabito, mensibus Septembri et Octobrianni 1952 capitis damnati sunt. Idcirco noctu, inter dies 11 et 12 mensisNovembris eiusdem anni, in vestibulo carceris Sophiae interempti sunt simulcum Vincentio Eugenio Bossilkov, Episcopo Nicopolitano, quem SummusPontifex Ioannes Paulus II die 15 mensis Martii anno 1998 inter Beatosrettulit caelites.1. Petrus Vitchev in pago v.d. Srem, intra fines olim Vicariatus ApostoliciTraciae Bulgarorum sito, die 23 mensis Maii anno 1893 ex orthodoxis paren-


Congregatio de Causis Sanctorum 11tibus ortus est. Die 8 mensis Septembris anno 1910 habitum induit Augustinianorumab Assumptione in Belgico oppido v. d. Gempe. Die 22 mensisDecembris anno 1921 sacro auctus est presbyteratus Ordine ritus orientalis.Philosophiam, theologiam et Bulgaricas litteras docuit; deinde Philippopolimunera sibi assumpsit praefecti studiorum et rectoris Collegii Sancti Augustini.Claras ob dotes tam ad institutionem quam ad formationem tradendam,unanimam alumnorum sociorumque praeceptorum existimationem sibiconciliavit. In pastorali explicando ministerio, singularem convertit mentemad eos qui corporis et spiritus necessitatibus magis affligebantur. Unitatemstudiose promovit inter Ecclesiam Catholicam et Orthodoxam sub regimineRomani Pontificis. Postquam communistae imperium sunt adepti hacque decausa omnes religiosi exteri e Bulgaria sunt expulsi, Servus Dei nominatus estVicarius Provincialis Missionis Orientis. Comprehensus est die 4 mensis Iuliianno 1952.2. Paulus Djidjov e catholica familia ritus latini die 19 mensis Iulii natusest anno 1919 Philippopoli, ex olim Vicariatu Apostolico eiusdem nominis.Die 2 mensis Octobris anno 1938 habitum sumpsit Augustinianorum ab Assumptionein Francogallico loco v. d. Nozeroy. Die 26 mensis Ianuarii anno1945 sacerdotalem recepit ordinationem secundum ritum latinum. Primumapud Collegium Sancti Augustini ac deinde apud Vicariatum Orientis oeconomifunctus est munere, quod exercuit maxime diligentem se praebens inbonis tum suae Congregationis tum Ecclesiae tuendis. Postquam contra christianosexarsit insectatio, fiducia Deo dedita roboratus aequum animummirabiliter ostendit. Die 4 mensis Iulii anno 1952 captus est simul cum ServoDei Petro Vitchev.3. Iosaphat Chichkov die 9 mensis Februarii Philippopoli anno 1884 invitam venit e catholica familia ritus latini. Die 24 mensis Aprilis anno 1900veste Augustinianorum ab Assumptione indutus est et die 11 mensis Iuliianno 1909 presbyteratus Ordine ritus latini est insignitus. Docendi munusfrugifere explicavit et varia typis exscripta catholica vulgavit. Anno 1949,quandoquidem plurimi religiosi coacti sunt Bulgariam relinquere, parochusnominatus est communitatis pagi v.d. Varna. Solida eminuit et authenticafide, quam ardenti cultu nutrivit erga Beatissimam Virginem Mariam. Prehensusest mense Decembri anno 1951.Simul atque hi Dei Servi necati sunt, christianus populus fidei martyreshabuit illos, quorum fama annorum decursu non minuit. Anno 1995, cumEcclesia in Bulgaria ob mutatas rerum condiciones a clandestino statu di-


78 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialescedere potuit, Episcopus Sophiae Causam incohavit beatificationis seu declarationismartyrii Servorum Dei, Dioecesanam instruens Inquisitionemquae ad finem est perducta anno 1996 cuiusque iuridicam auctoritatemCongregatio de Causis Sanctorum approbavit per decretum datum die 5mensis Februarii anno 1999. Prolata Positione, disceptatum est, secundumnormam, de asserto martyrio Servorum Dei. Die 22 mensis Februarii anno2002 actus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum favorabiliquidem cum exitu. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinariacongregati die 12 mensis Martii anno 2002, audita relatione Ponentis Causae,Exc.mi D.ni Aemilii Eid, Episcopi titulo Sarepteni Maronitarum, agnoveruntServos Dei Petrum Vitchev, Paulum Djidjov et Iosaphat Chichkovin odium fidei interemptos fuisse. De hisce omnibus rebus, referente subscriptoCardinali Praefecto, certior factus, Summus Pontifex Ioannes PaulusII, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens,praecepit ut decretum super martyrio Servorum Dei rite conscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis hodierna die infrascripto CardinaliPraefecto necnon Causae Ponente meque Antistite a Secretis Congregationisceterisque de more convocandis eisque adstantibus Beatissimus Pater declaravit:Constare de martyrio eiusque causa Servorum Dei Petri Vitchev, PauliDjidjov et Iosaphat Chichkov, sacerdotum professorum Congregationis Augustinianorumab Assumptione, anno 1952 interfectorum, in casu et ad effectum dequo agitur.Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in actaCongregationis de Causis Sanctorum referretur.Datum Romae, die 23 mensis Aprilis A. D. 2002.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectusL. £8 S.£8 Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a Secretis


Congregatio pro Episcopis 79CONGREGATIO PRO EPISCOPISPROVISIOECCLESIARUMLatis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus DominusIoannes Paulus Pp. II, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequunturEcclesiis sacros praefecit praesules:die 27 Novembris 2002. — Metropolitanae Ecclesiae Salisburgensi Exc.­mum P.D. Aloisium Kothgasser, Societatis Sancti Francisci Salesii sodalem,hactenus Episcopum Oenipontanum.die 28 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Aurelianensi Exc.mum P.D.Andream Fort, hactenus Elnesem Episcopum.die 30 Novembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Respectensi, R.P. IosephumOudeman O.F.M. Cap., hactenus adiutorem curionis paroeciae «GuardianAngels », in civitate vulgo « Wynnum » atque nederlandianae communitatisin archidioecesi Brisbanensi curionem, quem deputavit Auxiliaremeiusdem archidioecesis.die 3 Decembris. — Coadiutorem archidioecesis Victoriensis Spiritus SanctiExc.mum P.D. Aloisium Mancilha Vilela, SS.CC, hactenus EpiscopumCachoëirensem de Itapemirim.die 6 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Caldensi, Exc.mum P.D. IosephumSoleibe Arbeláez, hactenus Episcopum titulo Sullectinum et AuxiliaremCaliensem.die 7 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensi-BudapestinensiExc.mum P.D. Petrum Erdó, hactenus Episcopum titularem Puppitanum etAuxiliarem Albae Regalensis.— Cathedrali Ecclesiae Novalichesinae, noviter erectae, Exc.mum P.D.Theodorum C. Bacani, hactenus Episcopum titularem Gaurianensem et Auxiliaremarchidioecesis Manilensis.— Cathedrali Ecclesiae Paranaquensi, noviter erectae, Exc.mum P.D.Jesse E. Mercado, hactenus Episcopum titularem Talaptulensem et Auxiliaremarchidioecesis Manilensis.


80 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialedie 7 Decembris 2002. — Cathedrali Ecclesiae Antipolensi, Exc.mum P.D.Gabrielem V Reyes, hactenus Episcopum Kalibensem.die 10 Decembris. — Episcopum Coadiutorem dioecesis Grandicataractensisin Michigania Exc.mum P.D. Coëmgenum Michaelem Britt, hactenusEpiscopum titularem Oescensem et Auxiliarem archidioecesis Detroitensis.— Titulari episcopali Ecclesiae Florianensi, R.D. Petrum Andream Dumas,e clero archidioecesis Portus Principis, ibique rectorem seminarii maiorisinterdioecesani, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.— Titulari episcopali Ecclesiae Lamdiensi, R.D. Simeonem Saint-Hillien,Congregationis a Sancta Cruce sodalem, hactenus a secretis Episcoporum conferentiaeHaitiae, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis Portus Principis.— Metropolitanae Ecclesiae Ianuensi Exc.mum P.D. Tharsicium Bertone,S.D.B., hactenus Secretarium Congregationis pro Doctrina Fidei.die 11 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Gagensi, Exc.mum P.D. LiliumFelicio, hactenus Episcopum titularem Iliberritanum et Auxiliarem archidioecesisSancti Salvatoris in Brasilia.— Titulari episcopali Ecclesiae Auziensi R.D. Dominicum Marium IoannemDionysium You, e clero dioecesis Tutelensis, quem deputavit Auxiliaremarchidioecesis Sancti Salvatoris in Brasilia.CONGREGATIOPRO GENTIUM EVANGELIZATIONEPROVISIOECCLESIARUMIoannes Paulus divina Providentia Pp. II, latis decretis a Congregationepro Gentium Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros Pastoresdignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo Litteraspraefecit:die 13 Septembris 2002. — Metropolitanae Ecclesiae FianarantsoaënsiExc.mum P.D. Fulgentium Rabemahafaly, hactenus Episcopum Ambositrensem.


Congregatio pro Gentium Evangelizatione 81die 13 Septembris 2002. — Titulari episcopali Ecclesiae Vadesitanae R.D.Lucam Kim Un-hoe, e clero archidioecesis Seulensis, quem constituit Auxiliaremeiusdem archidioecesis.die 30 Septembris. — Exc.mum P.D. Soterem Phamo, Episcopum Loikavensem,Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum SanctaeSedis » dioecesis Yangonensis.die 1 Octobris. — Exc.mum P.D. Philibertum Randriambololona, S.I.,Archiepiscopum emeritum Fianarantsoaënsem, Administratorem Apostolicum« sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem archidioecesis usquedumnovus Archiepiscopus possessionem capiat.die 10 Octobris. — Exc.mum P.D. Ioannem-Mariam Keletigui, Episcopumemeritum Katiolaënsem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et adnutum Sanctae Sedis » eiusdem dioecesis usquedum novus Episcopus possessionemcapiat.— Cathedrali Ecclesiae Katiolaënsi Exc.mum P.D. Mariam DanielemDadiet, hactenus Episcopum titularem Sitipensem et Auxiliarem dioecesisKorhogoënsis.die 11 Octobris — Metropolitanae Ecclesiae Gandhinagarensi, noviter erectaein India, P.D. Stanislaum Fernandes, S.I., hactenus Episcopum Ahmedabadensem.— Cathedrali Ecclesiae Ahmedabadensi R.D. Thomam Ignatium Macwan,e clero eiusdem dioecesis.— Titulari episcopali Ecclesiae Forconiensi R.D. Alanum Harel e cleroPortus Ludovici quem constituit primum Vicarium Apostolicum Rodrigensem.die 6 Novembris — Metropolitanae Ecclesiae Samoa-Apianae R.D. AlapatiMataeliga, e clero eiusdem archidioecesis.— Cathedrali Ecclesiae Ngongensi R.P. Cornelium Schilder, M.H.M., hactenusprovincialem Societatis Missionariorum «S. Joseph de Mil Hill» inUganda et in Kenya.— Cathedrali Ecclesiae Auchianae, noviter conditae in Nigeria, R.D. GabrielemIacobum Dunia, hactenus professorem in Seminario maiore et parochumin oppido vulgo Okpeke.6-A.A.S.


82 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialedie 6 Novembris 2002. — Cathedrali Ecclesiae Haiphongensi R.D. IosephumVu Van Thien, in Seminario maiori Hanoiensi professorem theologiae.— Episcopum coadiutorem Canthoënsem R.D. Stephanum Tri BuuThien, in Seminario maiori Canthoënsi professorem theologiae moralis.— Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum SanctaeSedis» dioecesis Diliensis Exc.mum P.D. Basilium do Nascimento, hactenusAdministratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis»dioecesis Baucanae.die 19 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Abomeiensi R.P. Renatum-MariamEhuzu, C.I.M., hactenus parochum cathedralis templi Cotonuensis.die 20 Novembris. — Exc.mum. P.D. Evaristum Pinto, Episcopum titularemCastraseverianensem et Auxiliarem archidioecesis Karachiensis,Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis »eiusdem archidioecesis.die 1 Decembris. — Exc.mum P.D. Fulgentium Rabemahafaly, ArchiepiscopumFianarantsoaënsem, Administratorem Apostolicum «sede vacante etad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Ambositrensis.


Diarium Romanae Curiae 83DIARIUM ROMANAE CURIAEIl Santo Padre Giovanni Paolo II ha ricevuto in UdienzaUfficiale per la presentazione delle Lettere Credenziali:Sabato, 30 Novembre 2002, S.E. il Signor IVAN Z. MISIC, Ambasciatoredi Bosnia ed Erzegovina presso la Santa Sede.Ha, altresì, ricevuto in Udienza:Lunedì, 2 Dicembre 2002, S.E. il Signor ALFRED MOISIU, Presidentedella Repubblica di Albania.Giovedì, 5 Dicembre 2002, l'On. dott. JOAO BOSCO SOARES DENOTA AMARAL, Presidente della Repubblica di Portogallo.Giovedì, 5 Dicembre 2002, S.E. il Signor LESZEK MILLER, PrimoMinistro della Repubblica di Polonia.Sabato, 7 Dicembre 2002, S.E. il Signor ALEJANDRO TOLEDO,Presidente della Repubblica del Perú.Con Bolla Papale del 30 Novembre 2002 T Em.mo Signor Cardinale JosephRatzinger, Decano del Collegio Cardinalizio, è stato nominato Vescovo deltitolo della Chiesa suburbicaria di Ostia ritenendo il titolo della Chiesa suburbicariadi Vellet ri-Segni.SEGRETERIA DI STATONOMINECon Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni Paolo II hanominato:9 novembre 2002 II sig. Elmar Theodor Mäder, Capitano Comandante dellaGuardia Svizzera Pontificia.11 » » Gli Em.mi Signori Cardinali Camillo Ruini, e Jan PieterSchotte, Membri dell'Amministrazione del Patrimoniodella Sede Apostolica « ad quinquennium ».


84 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale25 novembre 2002.301 dicembreL'Em.mo Signor Cardinale Jorge Mario Bergoglio, S.E. mons.Eusebio Oscar Scheid, Arcivescovo di Säo Sebastiäodo Rio de Janeiro, Consiglieri della Pontificia Commissioneper l'America Latina «ad quinquennium».Mons. Pietro Parolin, Sotto-Segretario della Sezione per i Rapporticon gli Stati della Segreteria di Stato «ad quinquennium».Il P. Michael Tavuzzi, O.P. Consultore della Congregazionedelle Cause dei Santi « ad quinquennium ».Il P Ferdinand Pratzner, S.S.S., Segretario del Pontificio Comitatoper i Congressi Eucaristici Internazionali « adquadriennium ».Mons. Jair Ferreira Pena; Don Miguel Vasco Costa de SalisAmaral; P. Fernando José Monteiro Guimaräes,C.SS.R., Consultori della Congregazione delle Causedei Santi « ad quinquennium ».Protonotari Apostolici soprannumerari14 gennaio 2002. Mons. Frederick A. Miles (Westminster)19 febbraio » Mons. Antoni Lassa (Wloclawek)23 marzo » Mons. Francis Lau (Singapore)7 maggio » Mons. Gonzalo Díaz Hernández (Mayagüez)28 » » Mons. Thomas McGovern (Nottingham)30 » » Mons. Luigi Crivelli (Milano)6 giugno » Mons. Vicente Ponce Rubio (Tulcan)11 » » Mons. Andrea Ruggiero (Nola)14 » » Mons. Juan López Albanes (Maturin)28 » » Mons. Giuseppe De Stefani (Adria-Rovigo)2 agosto » Mons. Bernard C. Gerhardt (Washington)26 » » Mons. Adolf Setlak (Warmia)Prelati d'onore di Sua Santità7»21»»27»11»2327dicembregennaiofebbraiomarzo2001. Mons. John Patrick Carty (Kingston)» Mons. Matthew Joseph Lynch (Kingston)2002. Mons. Alfons Hardt (Paderborn)» Mons. Zigmunt Gil (Sandomierz)» Mons. Michal Józefczyk (Sandomierz)» Mons. Lamia Tamsanqa (Umtata)» Mons. André Havugimana (Kigali)» Mons. Michael S. Flannery (Jackson)» Mons. Francesco Galdi (Napoli)» Mons. Benedetto Abate (Nocera Inferiore-Sarno)» Mons. Francesco Abbiati (Como)» Mons. Konrad Hölzl (Augsburg)» Mons. Andrzej Wawrzyniak (Toruñ)


Diarium Romanae Curiae 855 aprile 2002. Mons. Jan Guzowski (Warmia)» » » Mons. Józef Lisowski (Legniea)» » » Mons. Boguslaw Werminski (Legnica)» » Mons. Franciszek Krosman (Legnica)26 » » Mons. Juan Norberto Forero Castillo (Chiquinquirá)» » » Mons. Domingo Gándara (Cartagena)» » » Mons. David Cappo (Adelaide)» » » Mons. James O'Loughlin (Adelaide)» » » Mons. Robert Joseph Egar (Adelaide)27 » » Mons, Alejandro Caverò Caverò Bustamante (Ayacucho)maggio » Mons. Fernando Colomer Ferrándiz (Cartagena)» » » Mons. José Manuel Lorca Planes (Cartagena)13 » » Mons. Bernard Campbell (Saint Thomas)» » Mons. Timothy Corcoran (Perth)28 » » Mons. Joseph Phelan (Nottingham)» » » Mons. Jonathan Eric Moore (Nottingham)» » » Mons. Gabriele Orsini (Teramo-Atri)» » » Mons. Ferenc Paviekovics (Pees)30 » » Mons. Marcel Wolfe (Gatineau-Hull)6 giugno » Mons. Daniel Segura Espinoza (Tlalnepantla)» » » Mons. Marco Emilio Mencias Chaves (Tulcan)» » » Mons. Karel Simandl (Brno)9 » » Mons. Bertrand de la Soujéole (Carcassonne)10 » Mons. Eugene Martin Nugent (Killaloe)13 » » Mons. Luis Mariano Montemayor (Buenos Aires)15 » » Mons. Johann Koller (Wien)» » » Mons. Wilhelm Müller (Wien)» » » Mons. Karl Hoffegger (Wien)» » Mons. Leopold Kaupeny (Wien)» » » Mons. Martin Adrian González (Mérida-Badajoz)28 » » Mons. Patrick Mary Anene Mmuoh (Abakaliki)» » » Mons. Claudio Gatti (Adria-Rovigo)13 luglio » Mons. José Miguel Abad Vallejo (Cádiz y Ceuta)» » » Mons. Mesias Neyra Huaman (Tacna y Moquegua)19 » » Mons. Camillus Ratnakar Prabhu (Jamshedpur)2 agosto Mons. Joseph Kariyil (Cochin)» » » Mons. Boniface Kim Kyeong-Sik (Taegu)» » Mons. Jean Pak Chang-Su (Taegu)» » » Mons. Stanislaw Jurek (Tarnów)» » » Mons. Georges Marovitch (Istanbul dei Latini)» » » Mons. Marcel Corinthios (Istanbul dei Latini)» » » Mons. Etienne Sarria (Istanbul dei Latini)» » » Mons. Stephen Brislin (Kroonstad)» » Mons. Elio Daniele Antelmi (Brindisi-Ostuni)» » » Mons. Mario Guadalupi (Brindisi-Ostuni)26 » » Mons. Alois Haas (Augsburg)29 » » Mons. Martín De Zabala y Salegui (Bilbao)» » » Mons. Wayne Joseph Peters (Armidale)co


86 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeCappellani di Sua Santità19 febbraio 2002. Il sac. Edward Niedbach (Wlocìawek)» » » Il sac. Stefan Maczak (Wlocìawek)» » » Il sac. Lech Stanislaw Król (Wlocìawek)» » » Il sac. Jan Andrzejczak (Wlocìawek)» » » Il sac. Jerome A. Haberek (Providence)» » » Il sac. Carlo F. Montecalvo (Providence)» » » Il sac. Vincent de Paul Burns (Philadelphia)» » » Il sac. Vito Tiboni (Newark)» » » Il sac. William R. Charbonneau (Hartford)» » » Il sac. Benno Reis (Cachoeira do Sul)21 » » Il sac. Manan Balicki (Sandomierz)» » » Il sac Franciszek Buczyñski (Sandomierz)» » » Il sac. Waldemar Gaia_zka (Sandomierz)» » » Il sac. Wiestaw Gucwa (Sandomierz)» » » Il sac Zdzislaw Janiec (Sandomierz)» » » Il sac Marian Molga (Sandomierz)» » » Il sac. Kazimierz Skawiñski (Sandomierz)» » » Il sac. Stanisiaw Szczerek (Sandomierz)» » » Il sac. Piotr Tarnowski (Sandomierz)» » » Il sac. Mieczyslaw Wolanin (Sandomierz)27 » » Il sac. Luigi Patrizi (Subiaco)11 marzo » Il sac. Lucio Sembrano (Sorrento-Castellamare di Stabia)Il sac Francisco Fabris (Curitiba)Il sac. Diniz Mikosz (Curitiba)Il sac. Antonio Carlos Baggio (Curitiba)Il sac, Domingos Salomäo Kahel (Curitiba)Il sac Giuseppe Busani (Piacenza-Bobbio)Il sac. Claudio Giuliodori (Ancona-Osimo)Il sac. Vittorio Nozza (Bergamo)Il sac. Boleslaw Stefan (Kalisz)Il sac. Czesiaw Majorek (Kalisz)Il sac Wladisiaw Czamara (Kalisz)Il sac. Jerzy Adamczak (Kalisz)Il sac. Alfred Maka (Kalisz)Il sac. Andrzej Gawel (Kalisz)22 » » Il sac. Francis Ishola Ogunmodede (Lagos)23 » » Il sac. Saverio Bravin (Concordia-Pordenone)» » » Il sac. Francesco Pepe (Nocera Inferiore-Sarno)» » » Il sac. Giovanni Battista Borsato (Vicenza)» » » Il sac. Domenico Piccoli (Vicenza)» » » Il sac. Richard John Urizalqui (Fresno)» » » Il sac. Patrick McCormick (Fresno)» » » Il sac. Daniel Martinez Lopez (Fresno)» » » Il sac. John Charles Griesbach (Fresno)» » » Il sac. Myron Cotta (Fresno)» » » Il sac Herman Bezunartea (Fresno)


Diarium Romanae Curiae 8727 marzo 2002. Il sac. Stanislaw Majewski (Toruñ)5 aprile » Il sac. Wieslaw Kropiewnicki (Warmia)» » » Il sac. Robert Dziewiatowski (Warmia)» » » Il sac. Adam Czarciñski (Warmia)» » » Il sac. Lech Lachowicz (Warmia)» » Il sac. Marek Mendyk (Legnica)» » » Il sac. Tadeusz Gadzala (Legnica)» » » Il sac. Czeslaw Wlodarczyk (Legnica)20 » » Il sac. Domenico Vittorio Perin (Vittorio Veneto)» » » Il sac. Denis Isizoh (Onitsha)26 » » Il sac. Timothy Finbarr O'Leary (Carditi)» » » Il sac. Flores Manuel Plazola (Tepic)27 » » Il sac. Ales Opatmy (Praha)» » » Il sac. Pasquale Potenza (Potenza - Muro Lucano - MarsicoNuovo)» » » Il sac. Alessandro Rudi (Milano)» » » Il sac. Giovanni Invernizzi (Milano)» » » Il sac. Alfredo Francescutto (Milano)» » » Il sac. Luigi Volpi (Milano)» » » Il sac. Ferrario Gianpaolo (Milano)» » » Il sac. Emilio Iannotta (Cerreto Sannita - Télese - Sant'Agatadei Goti)6 maggio » Il sac. Lorenz Kastenhofer (München und Freising)11 » » Il sac. Luis Miguel Muñoz Cardaba (Toledo)13 » » Il sac. Domenico Rinaldi (Pompei)» » » Il sac. Jerome Feudjio (Saint Thomas)» » » Il sac. Jesús González de Zarate Salas (Caracas)» » » Il sac. Carlos A. Rodríguez (Caracas)» » » Il sac. Henry W. Padilla (Caracas)» » » Il sac. Jesus R. Crespo (Caracas)» » » Il sac. Willy Polders (Caracas)» » » Il sac. Juan Manuel Fuentes (Caracas)» » » Il sac. Antonio Rezende de Souza (Aracaju)» » » Il sac. Claudionor de Brito Fontes (Aracaju)» » » Il sac. José Carvalho de Souza (Aracaju)» » » Il sac. Luigi Venturi (Roma)» » » Il sac. Alberto Ortolani (Roma)» » » Il sac. Nicola Loiudice (Roma)» » » Il sac. Vincenzo Josia (Roma)» » » Il sac. Giancarlo Casalone (Roma)» » » Il sac. Antonio Bragato (Roma)» » » Il sac. Giorgio Ratti (Como)» » Il sac. Enrico Luppi (Como)» » » Il sac. Giovanbattista Levi (Como)20 » » Il sac. Vittorio Vai (Imola)23 » » Il sac. Rui Cavalcante Barbosa (Palmas)» » » Il sac. Romualdo Kujawski (Palmas)» » » Il sac. Jones Ronaldo do Espirito Santo (Palmas)» » » Il sac. Claudemir José dos Santos (Osasco)


88 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale23 maggio 2002 II sac. Danilo José de Oliveira (Osasco)» » » Il sac. Angelo Grando (Osasco)28 » » Il sac. Stephan Hünseier (Köln)» » » Il sac. Francesco Steri (Ales-Terralba)» » » Il sac. Patrick Lynch (Nottingham)» » » Il sac. Pier Enrico Stefanetti (Velletri-Segni)» » » Il sac. Carmine Citarella (Nocera Inferiore-Sarno)» » » Il sac. Frederic F. Elkin (Syracuse)» » » Il sac. William Can (Richmond)» » » Il sac. Joseph P. Lehman (Richmond)» » » Il sac. Francis Muench (Richmond)30 » » Il sac. Benedetto Bernardo (Caserta)» » » Il sac. Alberto Marchesi (Como)» » » Il sac. Pasquale Cantalupo (Conversano-Monopoli)» » » Il sac. Luigi Ruperto (Nardo-Gallipoli)6 giugno » Il sac. Humberto López Bonilla (Mayagüez)» » » Il sac. Jorge Orozco García (Tlalnepantla)» » » Il sac. Vincenzo Lo Duca (Monreale)15 » » Il sac. Giorgio Giuffrida (Catania)» » » Il sac. Lambert Nouwens (Wien)» » » Il sac. Josef Neumayer (Wien)» » » Il sac. Walter Pischtiak (Wien)» » » Il sac. Herbert Samm (Wien)» » » Il sac. Heinrich Hahn (Wien)17 » » Il sac. Guillermo Javier Karcher (Buenos Aires)27 » » Il sac. Johannes Salzl (Eisenstadt)28 » » Il sac. Sebastiano Raciti (Acireale)» » » Il sac. Stefano Sanchirico (Tricarico)» » » Il sac. Joseph Quinn (Tuam)» » » Il sac. Zsolt Cziglányi (Pees)» » » Il sac. Carlo Chiarenza (Acireale)» » » Il sac. Giuseppe Albano (Acireale)» » » Il sac. Juan Enrique Zordan Lorenzini (Salto)» » » Il sac. Lothar Schlegel (Paderborn)» » » Il sac. Alphonsus Iwueke (Abakaliki)» » » Il sac. Emmanuel NnaNna Egwu Eze (Abakaliki)» » » Il sac. Guido Lucchiari (Adria-Rovigo)» » » Il sac. Luciano Rametta (Otranto)1 luglio » Il sac. Ryszard Kurek (Tarnów)» » » Il sac. Zdzislaw Sadko (Tarnów)» » » Il sac. Józef Lesniak (Tarnów)» » » Il sac. Boleslaw Klaus (Tarnów)» » » Il sac. Antoni Mikrut (Tarnów)11 » » Il sac. Ednaldo Araújo dos Santos (Paraíba)» » » Il sac. Ulderico Belli (Como)13 » » Il sac. Mario Santini (Terni-Narni-Amelia)» » » Il sac. Henrique Neuredo Freiré (Paraíba)» » » Il sac. Virgilio Bezerra de Almeida (Paraíba)» » » Il sac. Ernando Luiz Teixeira de Carvalho (Paraíba)


Diarium Romanae Curiae 8913 luglio 2002. II sac. Gabriele Amorosi (Terni-Narni-Amelia)» » » II sac. Nazzareno Cifoletti (Terni-Narni-Amelia)» » » II sac. Aldo Giordano (Cuneo)» » » II sac. Benito Terzuoli (Montepulciano-Chiusi-Pienza)» » » II sac. Mose Mannelli (Montepulciano-Chiusi-Pienza)» » » II sac. Mario Dionori (Montepulciano-Chiusi-Pienza)» » » II sac. Henao José Angel Montoya (Tacna y Moquegua)» » » II sac. Maselino Paulo (Samoa-Pago Pago)19 » » II sac. Mario Sciarretta (Ordinariato Militare d'Italia)» » » II sac. Mario Mucci (Ordinariato Militare d'Italia)» » » II sac. Bruno Gagliarducci (Ordinariato Militare d'Italia)» » » II sac. Antonio Flavio (Ordinariato Militare d'Italia)» » » II sac. Giovanni Bartolini (Ordinariato Militare d'Italia)2 agosto » II sac. Ezio Del Grosso (Avezzano)» » II sac. José Anaya Rodríguez (El Salto)» » » II sac. Kevin T. Hart (Washington)» » » II sac. Pedro Roger Quiroga Marinero (San Juan de Cuyo» » » II sac. Guerrino Marta (Udine)13 II sac. José Geraldo da Silva (Niterói)» » » II sac. Domenico Ricci (Castellaneta)ONORIFICENZECon Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni Paolo II haconferito:Il Collare dell 'Ordine Piano27 febbraio 2002. A S.E. il sig. Constantinos Stephanopoulos {Grecia)La Gran Croce dell'Ordine Piano27 febbraio 2002. A S.E. il sig . Michel Chrissohodis (Grecia)» » » A S.E. il sig . Georges Papandreou (Grecia)» » » A S.E. il sig . Apostolos Kaklamanis (Grecia)» » » A S.E. il sig . Constantinos Simitis (Grecia)2 maggio » A S.E. il sig . Stelios Rocanas (Grecia)18 » A S.E. il sig . Ludwig Hoffmann von Rumerstein (Sovrano MilitareOrdine di Malta)28 » A S.E. il sig . Julio César Lupinacci (Uruguay)16 ottobre » A S.E. il sig . Isidro Gómez Santos (Cuba)» » » A S.E. il sig . Vicente Espeche Gil (Argentina)» » » A S.E. il sig . Pedro José Rivera Saavedra (Bolivia)» » » A S.E. il sig . Widodo Sutiyo (Indonesia)» » » A S.E. il sig . Acisclo Valladares Molina (Guatemala)» » » A S.E. il sig . Farouk Hussein Raafat (Egitto)» » A S.E. il sig . Yosef Ne ville Lamdan (Israele)» » » A S.E. il sig , Wilfrid Guy Licari (Canada)


90 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeLa Commenda con Placca dell 'Ordine Piano6 maggio 2002. Al sig. Pius Segmüller (Stato Città del Vaticano)La Croce di Dama di Gran Croce dell 'Ordine Piano16»ottobre»2002. Alla sig.ra Edda Victoria Martinelli de Dutari (Panama)» Alla sig.ra Blanca Elida Zuccolillo de Rodríguez Alcalá(Paraguay)122416giugno»ottobreLa Gran Croce dell 'Ordine di San Gregorio Magno2002. Al sig. Alfredo Santini (Ferrara-Comacchio)» Al sig. Sergio Zaninelli (Milano)» Al sig. Bjarne Bladbjerg (Danimarca)» Al sig. Ampalavanar Selverajah (Singapore)» Al sig. Henry Marie Joseph Lopes (Rep. del Congo)» Al sig. Tayyab Siddi qui (Pakistan)La Croce di Dama di Gran Croce dell 'Ordine di San Gregorio Magno19 luglio 2002. Alla sig.ra Johanna Gräfin von Westfalen (Paderborn)21 agosto » Alla sig.ra Waltraud Klasnik (Graz-Seckau)La Commenda con Placca dell 'Ordine di San Gregorio Magnoaprile 2002. Al sig . Carlo Cabigiosu (Ordinariato Militare d'Italia)22 » » Al sig . Wilhelm von und zu Liechtenstein (Graz-Seckau)27 » » Al sig . Rodolfo Martín Villa (Madrid)17 maggio » Al sig . Luis Sagrerà y Martinez-Villasante (Spagna)18 » » Al sig . Carlo Arditi di Castelvetere (Sovrano Militare Ordinedi Malta)» » » Al sig . Cari E. Paar (Sovrano Militare Ordine di Malta)21 » » Al sig . E. Lisk Wyckoff, Jr. (New York)» » Al sig . Frederick Massimi (Newark)» » Al sig . Francesco Nicola Totino (Newark)» » Al sig . Maurizio Carlotti (Roma)6 giugno » Al sig . Danilo Di Gregorio (Roma)27 » » Al sig . José Bouza Serrano (Portogallo)6 luglio » Al sig . Rodolfo José Martin Saravia (Argentina)20 agosto » Al sig . Boniface Yohou Gopré (Costa D Avorio)26 » » Al sig . José Gómez Mata (Segorbe-Castellón de la Plana)» » » Al sig . Gerald Gleeson (Sydney)CicoLa Commenda dell 'Ordine di San Gregorio Magno14 gennaio 2002. Al sig. Giovanni Belardi (Roma)23 marzo » Al sig. Ubaldo Filotto (Vicenza)» » » Al sig. Innocenzo Mazzarella (Tursi-Lagonegro)25 » » Al sig. Mario Patricio Arriagada de Lafuente (Cile)


Diarium Romanae Curiae 9120 aprile 2002. Al sig. Werner O. Ciocarelli [Svizzera)26 » » Al sig. Angelo Bona {Italia)» » » Al sig. Fabrizio Rindi (Roma)27 » » Al sig.. Dino De Poli (Treviso)» » » Al sig. Bernard Ducamin (Nanterre)» » » Al sig. Christian Lavialle (Toulouse)6 maggio » Al sig. Elmar Theodor Mäder {Stato Città del Vaticano)13 » » Al sig. Rafik Yassa (Alessandria dei Copti)21 » » Al sig. Shim Wai Lew (New York)» » » Al sig. Sho Obkagawa (New York)» » » Al sig. Jonathan O'Herron (New York)» » » Al sig. George Doty (New York)» » » Al sig. David Weyrich (Monterey in California)» » » Al sig. Jude T. Barbera (Rockville Centre)» » » Al sig. Martin J. Moran (Rockville Centre)» » » Al sig. Augusto Strianese (Salerno-Campagna-Acerno)» » » Al sig. Ugo Carpinelli (Salerno-Campagna-Acerno)» » » Al sig. Alfonso Andria (Salerno-Campagna-Acerno)» » » Al sig. Daniel E. Meehan (Milwaukee)28 » » Al sig. Gilles Deliance (Francia)30 » » Al sig. Jacques Fontaine (Nanterre)31 » » Al sig. Carl herzog von Württemberg (Rottenburg - Stuttgart)5 giugno » Al sig. Branislav Pekic (Yugoslavia)» » Al sig. Franco Reale (Monreale)7 » » Al sig. Chu Hui-Chin (Taiwan)15 » » Al sig. Francisco José Amorim de Carvalho Guerra (Porto)28 » » Al sig. John Rogers (Mosca)1 luglio » Al sig. David Louis Alexis Lloyd (Saint George's in Grenada)» » » Al sig. Byron A. Red Adams, Sr. (Houma-Thibodaux)» » » Al sig. Charles Mack (Houma-Thibodaux)» » Al sig. David Richard (Houma-Thibodaux)» » >> Al sig. Richard M. Haydel (Houma-Thibodaux)» » » Al sig. Allen Danos, Jr. (Houma-Thibodaux)» » » Al sig. Parker Conrad (Houma-Thibodaux)16 » » Al sig. Frank Savage (Port of Spain)21 agosto » Al sig. Thomas Chorherr (Austria)» » » Al sig. Heinz Hafner (Austria)COLa Croce di Dama di Commenda dell 'Ordine di San Gregorio Magno22 marzo 2002. Alla si g.ra Tawfìk Salloum (Siria)26 aprile » Alla si y.ra, Jan Ruff-O'Herne (Adelaide)21 maggio » Alla &i\ g.ra Bertha McCan (New York)» ' » » Alla sij y.ra, Catherine Gaisman (New York)» » » Alla si| g.ra Mary Therese Martin Weyrich (Monterey in California)» » » Alla si| y.ra Mary T. Moran (Rockville Centre)» » » Alla si| y.ra, Claire J. Mutholland (Newark)


92 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale21 maggio 2002. Alla si g.ra Amelia A. Massimi (Newark)6 giugno » Alla si g.ra Maria Concetta Di Bella (Monreale)11 » » Alla si g.ra Susan Liban P. Cunliffe-Lister (Westminster)» » Alla si g.ra Annamaria Conti (Milano)24 » » Alla si g.ra Ana Virginia Hernández (Messico)28 » » Alla si g.ra June Rogers (Mosca)OS77 Cavalierato dell 'Ordine di San Gregorio Magno19 gennaio 2002. Al sig. Pascal Ralaitavy (Ambositra)» febbraio » Al sig. Thomas J. Connelly (Stati Uniti d'America)22 marzo » Al Sig Mansour Azzam (Siria)» » » Al sig. Olatunji Onipede (Lagos)23 Al sig. Italo Bona (Chieti-Vasto)» » » Al Sig Arduino Cailotto (Vicenza)» » » Al sig. Claus Kühn (Hamburg)» » » Al sig. Günter Gorschenek (Hamburg)» » Al sig. Brendan B. Nkanang (Calabar)» » » Al sig. Sunday Udoeyop (Calabar)» » » Al sig. Linus Okom (Calabar)» » » Al sig. Edet Francis Asuquo (Calabar)25 » » Al sig. William Robert Coenen (Shreveport)» » » Al sig. Lev M. Dawson (Shreveport)» » » Al sig. William Henry Gallmann III (Shreveport)» » » Al sig. Philip Lee Israel (Shreveport)» » Al sig. Michael McCarthy (Shreveport)» » » Al sig. Leon Norman Plette (Shreveport)» » Al sig. Tom Ellsworth Pollard (Shreveport)» » Al sig. Jack Joseph Procell (Shreveport)» » » Al sig. Paul Harmon Salvail (Shreveport)27 » » Al Sig Angelo Flavi (Città di Castello)5 aprile » Al sig. Giuseppe Vincini (Piacenza-Bobbio)20 » » Al sig. Paul Questier (Westminster)» » » Al sig. John Nasseff (Our Lady of Lebanon of Los Angeles)27 » » Al sig. Paul Cluzeaud (Tulle)maggio » Al sig. Robert Perez (Agen)» » » Al sig. Petrus Antonius Marinus De Jong ('s-Hertogenbosch)13 » » Al sig. Knolly Beszer (Saint Thomas)21 » » Al sig. Donald J. Herdrich (New York)» » » Al sig. Richard J. Schmeelk (New York)» » Al sig. Barry F. Sullivan (New York)» » » Al sig. Paul P. Woolard (New York)» » » Al sig. Robert C. Wright (New York)» » » Al sig. Francis C. Rooney, Jr. (New York)» » Al sig. Timothy J. Rooney (New York)» » » Al sig. Frederic V Salerno (New York)» » » Al sig. Kenneth G. Langone (New York)» » » Al sig. Wellington T. Mara (New York)» » » Al sig. Thomas S. Murphy, Sr. (New York)


Diarium Romanae Curiae 9331»»»11»1531192»21»»»»»»»26»maggio»»»giugno»»»luglioagosto»»»»»»»»»»2002.»»»»»>>»»»»»»»»»»»»»Al sig. Josef Gronemann (Köln)Al sig. Francis Leonard Tombs (Birmingham)Al sig. Augustine Kolawole Onijamah (Lagos)Al sig. Charles Ashun (Cape Coast)Al sig. John Charles G. Grossmith (Saint Andrews and Edinburgh)Al sig. Michael Jarmulowicz (Westminster)Al sig. Emile Bourdin (Angers)Al sig. Johann Ramoser (Sankt Pölten)Al sig. Luciano Conti (Città di Castello)Al sig. Jack Sehl (Hamilton)Al sig. Bruno J. L. Richard (Paris)Al sig. Modestino Adamo (Italia)Al sig. Cosimo Baglivo (Italia)Al sig. Fabio Ferrara (Italia)Al sig. Paolo Ottomaniello (Italia)Al sig. Roberto Marino (Italia)Al sig. Andrea Scrivano (Italia)Al sig. Markus Langer (Austria)Al sig. Theodor Thanner (Salzburg)Al sig. Victor Orbán (Esztergom-Budapest)Al sig. Vidwan S. Adaikalamuthu (Jaffha)La Gran Croce dell'Ordine di San Silvestro Papa20 giugno 2002. Al sig. Zsolt Semjen (Esztergom-Budapest)La Croce di Dama dell 'Ordine di San Gregorio Magno23 marzo 2002. Alla sig ;.ra Hildegard Schulz (Hamburg)» » » Alla sig .ra Regina Pabst (Hamburg)25 » » Alla sig.ra Francés Mills Coenen (Shreveport)» » » Alla sig .ra Ruthie Norton Coenen (Shreveport)» » » Alla sig.ra Anne S. Dawson (Shreveport)» » » Alla sig .ra Karen Oden Evans (Shreveport)» » » Alla sig .ra Jody Marzula Pollard (Shreveport)» » » Alla sig .ra Evelyn Bernice Ridings (Shreveport)26 aprile » Alla sig .ra Catherine Ann Black (Adelaide)21 maggio » Alla sig .ra Catherine P. Joyce (New York)» » » Alla sig .ra Regina Quick (New York)11 giugno » Alla sig .ra Agnese Bucchia (Milano)» » » Alla sig .ra Maria Teresa Archinti (Milano)1 luglio » Alla sig .ra Yvonne Adams (Houma-Thibodaux)13 » » Alla sig .ra Paloma Gómez Borrero (Madrid)La Commenda con Placca dell 'Ordine di San Silvestro Papa22 marzo 2002. Al sig. Ghassan Al Nseir (Siria)5 aprile » Al sig. Paul Jeambart (Aleppo dei Greco-Melkiti)


94 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale27 aprile 2002. Al sig Sebastian Martín-Retortillo Baquer (Madrid)26 agosto » Al sig Ernst König (Ordinariato Militare d'Austria)La Commenda dell 'Ordine di San Silvestro Papa11 marzo 2002. Al sig Vincenzo Bertolotti (Roma)22 » » Al sig Maan Hay dar (Siria)» » » Al sig. Alfred Adesanya Browne (Lagos)» » » Al sig. Gregory Olaitan Anthony Deinde (Lagos)» » » Al sig Clement Okeke Iwuchukwu (Lagos)26 aprile » Al sig. Dazio Massimo Luca (Roma)6 maggio » Al sig. Johannes Swinkels ('s-Hertogenbosch)» » » Al sig. Stanislas Deriemaeker (Antwerpen)» » » Al sig. Andreas Clemenz (Stato Città del Vaticano)30 » Al sig. Hans-Friedrich Von Solemacher (Esztergom - Budapest)» » » Al sig. Helmut Kopp (Innsbruck)» » » Al sig, Heinz Wieser (Innsbruck)» » » Al sig. Emmerich Beneder (Innsbruck)31 » Al sig. Bernhard Bläsi (Rottenburg-Stuttgart)» » » Al sig. Otto Herbert Hajek (Rottenburg-Stuttgart)11 giugno » Al sig. Hendricus ten Brink (Utrecht)» Al sig. Oskar Mayer (Wien)» » » Al sig. Helmut Htittler (Wien)» » » Al sig. Walther Brauneis (Wien)» » » Al sig. Joäo Monteiro de Barros Filho (Botucatu)11 luglio » Al sig. Karl Stix (Eisenstadt)» » Al sig. Gerhard Jellasitz (Eisenstadt)» » » Al sig. Alois Schwarz (Eisenstadt)» » » Al sig. Josef Kimmeswenger (Sankt Pölten)» » » Al sig. Ernst Strasser (Sankt Pölten)» » » Al sig. Jean-Michel Lemoyne de Forges (Nanterre)19 » Al sig. Kamal Toufic Saredar (Baghdad dei Siri)La Croce di Dama di Commenda dell 'Ordine di San Silvestro Papa11 giugno 2002. Alla sig.ra Annemarie Kury (Wien)Il Cavalierato dell 'Ordine di San Silvestro Papamarzo 2002. Al sig. Heinrich Steinkempen (Paderborn)11 » » Al sig. Ignazio Musumeci (Roma)» » » Al sig. Massimo Sabbatucci (Taranto)» » » Al sig. Massimo Notarnicola (Taranto)» » » Al sig. Antonio Dragone (Taranto)» » Al sig. Dario Maniglia (Taranto)22 » » Al sig. Bassan Barabandi (Siria)» » » Al sig. Najib Alji Mohamed (Siria)» » » Al sig. Anthony Ibeggbunam Ibekwe (Lagos)» » » Al sig. Leo Babarinde Da-Silva (Lagos)Ol


Diarium Romanae Curiae 9522 marzo 2002. Al sig. Joachim Macebong (Lagos)» » » Al sig. Festus Olapade Adelabu (Lagos)» » » Al sig Philip Afolabi Kolawole (Lagos)» » » Al sig Andrew Olatunji Dada Makun (Lagos)» » » Al sig. Francis Bamidele Ajiteru (Lagos)23 » » Al sig. Daniel Nyambi (Calabar)» » Al sig Edmund Solomon (Calabar)» » » Al sig. Lawrence Ita (Calabar)» » » Al sig. Etin Okoko (Calabar)» » » Al sig. William Archibong (Calabar)» » » Al sig. Edet Bassey (Calabar)27 » » Al sig. Gonzalo Cruz Reyes (Agaña)» » » Al sig. Jesus Sabían Leon Guerrero (Agaña)» » AI sig. Edward Salas Terlajne (Agalla)» » » Al sig. Anton Ruf (Augsburg)» » » Al sig. Karl Pömbachen (Augsburg)5 aprile » Al sig. Riccardo Gabba (Piacenza-Bobbio)» » » Al sig. Teresio Cerini (Piacenza-Bobbio)» » » Al sig. Alcide Gualazzini (Piacenza-Bobbio)9 » » Al sig. Cristiano Desideri (Italia)20 » » Al sig. Henrik Amberg (Stockholm)26 » » Al sig. Martinus Henricus J. Sijstermans (Roermond)» » » Al sig. Attilio Bonaduce (Rieti)29 » » Al sig. Pierangelo Ubezzi (Vercelli)maggio » Al sig. Desmond Doherty (Down and Connor)» » » Al sig. Antonius Johannes Janssen ('s-Hertogenbosch)» » » Al sig. Daniele Bisaro (Concordia-Pordenone)» » Al sig. Petrus Antonius Marinus de Jong ('s-Hertogenbosch)13 » » Al sig. Loris Razzi (Pitigliano-Sovana-Orbetello)» » Al sig. Tarcisio Baldelli (Pitigliano-Sovana-Orbetello)» » » Al sig. Stefano Busonero (Pitigliano-Sovana-Orbetello)» » » Al sig. Giovanni Porlezza (Como)» » » Al sig. Mario Luppi (Como)21 » » Al sig. Herbert Vlatten (Paderborn)28 » » Al sig. Carmelo Curro (Salerno-Campagna-Acerno)30 » » Al sig. Andreas Kössier (Innsbruck)31 » » Al sig. Vitale Cominotti (Brescia)» » » Al sig. Dietrich Weber (Rottenburg-Stuttgart)» » » Al sig. Alban Lämmle (Rottenburg-Stuttgart)» » » Al sig. Gino Righi (Bologna)» » » Al sig. Giorgio Masina (Bologna)giugno » Al sig. Emilio Marchetti (Roma)11 » » Al sig. Albert R. M. Gudde (Haarlem)» » » Al sig. Aloysius Fring (Roermond)» » » Al sig. Giovanni Santoro (Montepulciano-Chiusi-Pienza)15 » Al sig. Giuseppe Catalani (Roma)28 » » Al sig. Bruno Ballini (Brescia)» » » Al sig. Vigilio Belletti (Brescia)» » » Al sig, Italo Fava (Brescia)COeo


96 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale1 luglio 2002. Al sig . Mario Cavaretta (Brescia)» » » Al sig . Walter Manzon (Brescia)» » » Al sig . Pasquale Villano (Velletri-Segni)» » » Al sig . Ravetto Flugy (Velletri-Segni)» » » Al sig . Salvatore Vincenzo Marino (Velletri-Segni)» » Al sig . Francesco Maria Mariano (Velletri-Segni)13 » » Al sig . Ibrahim Habib (Egitto)» » » Al sig . Gabriel Hanna (Egitto)» » » Al sig . Antoine Salama (Egitto)» » » Al sig . Ephrem Kispotta (Jamshedpur)19 » » Al sig . Joseph Soy (Jamshedpur)» » » Al sig . Luigi Nocilli (Pesaro)» » » Al sig . Marco Mantovani (Milano)21 agosto » Al sig . Americo Isopo (Italia)» » » Al sig . Claudio Vagnoni (Italia)» » » Al sig . Stefano Ercoli (Italia)» » » Al sig . Bartolomeo Grauso (Italia)» » » Al sig . Fabrizio Palombi (Italia)» » » Al sig . Philip La Barbera (Italia)» » » Al sig . Giampiero Zazzaro (Italia)» » » Al sig . Domenico Ricciardi (Italia)» » » Al sig . Fabio Breccia (Italia)» » » Al sig . Michele Passabì (Italia)» » » Al sig . Ciro Fecondo (Italia)» Al sig Fabio Troiani (Italia)» » » Al sig Pietro Di Biagio (Italia)» » » Al sig Ettore Frentano (Italia)» » » Al sig Claudio Ranaldi (Italia)26 » » Al sig Hans Martin (Würzburg)La Croce di Dama dell 'Ordine di San Silvestro Papa11 marzo 2002. Alla sig.ra Anna Maria Centurelli (Roma)5 aprile » Alla sig.ra Gerdina Antonia Vermeer-Van Hesst ('s-Hertogenbosch)» » » Alla sig.ra Ingrid Bornewasser (Köln)» » » Alla sig.ra Margret Antweiler (Köln)26 » » Alla sig. ra Adriana Marta M. Speetjens-Van Dongen (Roermond)13 maggio » Alla sig.ra Valeria Elmi (Pitigliano-Sovana-Orbetello)» » » Alla sig.ra Antonietta Fanciulli (Pitigliano-Sovana-Orbetello)1 luglio » Alla sig.ra Kate Redaelli (Brescia)27 novembre 20023049dicembreNECROLOGIOMons. Ronald G. Connors, Vescovo em. di San Juan de laMaguana (Rep. Dominicana)Mons. Eduardo Picher Peña, Arcivescovo tit. di Abitine.Mons. Adolfo Gerstner, Vescovo em. di Concordia (Argentina).Mons. Dante Sandrelli, Vescovo em. di Formosa (Argentina).


An. et vol. XCV 5 Februarii 2003ACTA APOSTOLICAE SEDISCOMMENTARIUMOFFICIALEDirectio. Palazzo Apostolico - Città del Vaticano - Administratio: Libreria Editrice VaticanaACTA IOANNIS PAULI PP. IILITTERAEDECRETALESquibus Paulae Montai Fornés a S. Iosepho Calasanctio Sanctorum honores decernuntur.IOANNES PAULUS EPISCOPUSSERVUS SERVORUM DEIAD PERPETUAM REI MEMORIAM.Nisi granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit, ipsum solummanet; si autem mortuum fuerit, multum fructum affert (Io 12, 24).Verba haec Iesu Matris Paulae Montai Fornés a S. Iosepho Calasanctiovitam illuminarunt, quae humanae christianaeque puellarum institutioni acmulieribus item omnibus ex partibus provehendis suam addixit vitam, utfamiliae salvarentur, Christi regnum prolataretur atque societas christianeanimaretur. Testis haec Christi, quae agens contemplabatur, et contemplansagebat, in oppido Arenys de Mar provinciae Barcinonensis die ximensis Octobris anno MDCCXCIX humili familia pientissimaque orta est. Parentesquinque liberis aucti sunt, qui ad Evangelii principia sunt instituti.Paula maxima erat natu. Cum puella ipsa decem annorum patrem amisisset,matrem iuvare in re familiari debuit, opus acu pictum faciens. A pueritiainde et iuventute dilectione in Virginem Mariam vehementer flagravitipsaque valida fuit parochi adiutrix, pueris adulescentibusque catecheticamministrans doctrinam. Suo nativo in oppido plane animadvertit impellentemesse societatis Ecclesiaeque necessitatem mulieres humane christianequepromovere, quae cum in societate familiaque plurimum possent, adinstitutionem cultumque accedere parum poterant. Beata, temporum signa


98 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialerespiciens, sensit se a Deo hanc ad missionem vocari atque constituit seinstitutionis apostolatui devovere, quem in oppido Figueras anno MDCCCXXIXincohavit. Ibidem primam suam puellis erudiendis scholam instituit, quamnovis rationibus latisque educationis institutis condidit. Dei amore animarumquestudio incitata, Beata usque puellarum, adulescentium futurarumquematrumfamilias bonum persécuta est. Sic, compluribus superatisdifficultatibus, scholas instituit easque diversis in locis ordinavit. Calasanctianumcharisma plane in se recipiens, spiritalitatem Regulasque SanctiIosephi Calasanctii tenere voluit. Clericorum Regularium Pauperum MatrisDei Scholarum Piarum sodalibus suffulta, suam educatricis operam annoMDCCCXLVii in Scholam Piam intulit atque die xi mensis Februarii annoMDCCCXLVii veluti Filia Mariae Scolopiae vota religiosa nuncupavit, quartumaddens institutionis votum. Congregatio Filiarum Mariae, ReligiosarumScholarum Piarum, ab ipsa condita, anno MDCCCLI dioecesanam et annoMDCCCLX pontificiam Pii IX comprobationem recepit. Ab anno MDCCCLII adannum MDCCCLIX magistra fuit in oppido Sabadell noviciarum, quibus absolutumvitae religiosae, christocentricae, marialis et Calasanctianae exemplarexhibere solebat, quae in caritatis, humilitatis oboedientiaeque fundamentoinnitebatur. Postremi eius vitae xxx anni (MDCCCLIX-MDCCCLXXXIX), inschola Olesae Montis Serrati exacti, sanctitatis vitaeque Scolopicae uberrimifuerunt. Omnium virtutum exercitium palam patuit, sed precationisspiritu, humilitate, austeritate erga se dilectioneque in pauperes eminuit.Quia Deo fidebat laeta usque fuit. Omnia quae ei accidit ex Dei manibusorientia suscepit. Paulatim eius vita extinguebatur: acerbum post morbumdie XXVI mensis Februarii anno MDCCCLXXXIX de hoc mundo Olesae MontisSerrati demigra vit, magna sanctitatis fama circumfusa.Beatificationis canonizationisque causa apud Barcinonensem Sedem annoMCMLVII incohata est. Nobis coram de virtutibus heroum in modum exercitisdecretum anno MCMLXXXVIII et MCMXCII decretum de miraculo Dei Servaeintercessioni adscripto prodiit. Die xviii mensis Aprilis anno MCMXCIIINos Ipsi Beatorum catalogo eam adscripsimus. Anno MCMXCV archiepiscopaliscuria Medellensis processum canonicum de putata mira quadam puellaeocto annorum sanatione incepit, quae anno MCMXCIII contigit. Die i mensisIulii anno MM concessimus ut de miraculo decretum foras emitteretur.Post Consistorium die xin mensis Martii anno MMI actum, statuimus utcanonizationis ritus die xxv mensis Novembris anno MMI, D. N. Iesu Christi,universorum Regis sollemnitate contingente, celebraretur.


Acta Ioannis Pauli Pp II 99Hodie igitur in basilica Petriana, inter sacra hanc elocuti sumus canonizationisformulam: Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationemfidei catholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domininostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli ac Nostra,matura deliberatione praehabita et divina ope saepius implorata, ac deplurimorum Fratrum Nostrorum consilio, Beatos Iosephum Marello, PaulamMontai Fornés a Sancto Iosepho Calasanctio, Leoniam FranciscamSalesiam Aviat et Mariam Crescentiam Höss Sanctos esse decernimus etdefinimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eos in universaEcclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. In nomine Patris et Filiiet Spiritus Sancti.Laudabilis haec mulier insignes pietatis suo tempore dedit testificationes,quae eximio fuit universae Ecclesiae ornamento ac mirificum apostolatumexplicavit. Spectata illius exempla magno sint hominibus qui nuncsunt documento firmoque subsidio, quo expeditius faciliusque sustineantdifficultates atque certius terrestribus posthabitis rebus ad mansura se convertant.Quod autem decrevimus volumus et nunc et in posterum vim habere,contrariis minime officientibus rebus quibuslibet.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die quinto et vicesimo mensisNovembris, anno Domini bis millesimo primo, Pontificatus Nostri quartoet vicesimo.EGO IOANNES PAULUSCatholicae Ecclesiae EpiscopusMarcellus Rossetti, Protonot. Apost.Loco £8 PlumbiIn Secret. Status tab., n. 507. 709


100 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeLITTERAEAPOSTOLICAEVenerabili Dei Servo Nicolao Gross Beatorum honores decernuntur.IOANNES PAULUS PP. IIAd perpetuam rei memoriam. — « Si benefacientes et patientes sustinetis,haec est gratia apud Deum» (2 Pe 2, 20).Venerabilis Dei Servus Nicolaus Gross, baptismi gratiam fideliter tenens,ad Evangelium suam exegit vitam et in mundum Christi lumen effudit.Diligenter mariti patrisque officium sustinuit, operarius necnon opificumcollegii curator ac diurnarius societati inservivit, ipseque humanas etchristianas animose rationes tuitus est. Die xxx mensis Septembris annoMDCCCXCVIII in oppido Niederwenigern Germaniae primus ex septem liberisNicolao et Elisabetha Nasse parentibus ortus est. Sua in domo primumhumanam christianam que institutionem est adeptus. Adulescens opus egit,ac deinceps metallarii artem gessit. Vespertinam scholam adiit et perbeneoperariorum rationes et opificum collegii ius cognovit. Multum adlaboravitut operariorum vitae modus in melius mutaretur, ad Ecclesiae doctrinam,potissimum ad Rerum novarum encyclicam. Anno MCMXIX christiano operariorummetallariorum collegio ac posthac catholicorum opificum Motui nomendedit, cuius secretarius factus est ac dein districtus moderator. Iisdemimbutus rationibus, diurnarii sustinuit partes. Anno MCMXXIII ElisabethamKoch uxorem duxit et ex eorum coniugio septem liberi generati sunt, quosipse, quamquam officii negotiis detinebatur atque a familia saepe aberat,religiose ac humane instituit. Diurnarius et opificum collegii curator, GermaniaeMotus Operariorum Catholicorum hebdomadalia acta moderatusest. Una cum familia Coloniam adiit. Eius indefessum opus ad ministeriumsocietatemque attinens, quod vivida fides dirigebat, haudquaquam a spiritalivita seiungebatur. Ferventer enim ipse precabatur et assidue Missamsacramentaque frequentabat. Intrepida spe ac liberali Dei, familiae proximiquecaritate detinebatur. Omnes tolerabat. Eius ex scriptis sermonibusqueexstabat eum ad Ecclesiam catholicam pertinere, quibus monebat uta nationalis socialismi periculis res christiana caveret. Nationalis socialismiregimen ab anno usque MCMXXXIII eum persequi coepit, quippe qui «Motuioperis Germanico» non adhaesisset neve Hitlerianae iuventuti liberorumnomina dedisset, atque postmodum illi effecerunt ut acta diurna, quaeipsemet moderabatur, intermitterentur. Mense Iulio anno MCMXLIV, ut con-


Acta Ioannis Pauli Pp,, II 101tunderetur de Hitlerii insidiis insimulatus est, idcirco die xn mensis Augustieiusdem anni Coloniae a « Gestapo » captus est. In Berolinensem-Tegelensemcarcerem translatus, MCMXLV morte multatus est. Mansit Dei voluntati obnoxius,quadam in epistula, ad suos missa, scripsit: «Me ad quemcumqueeventum comparo, quem Deus mihi procurabit. Scitote me eius voluntatemaccepturum neque me incertum futurum: suam gratiam auxilium que dabitipse». In carcere Berolinensi-Plötzenseensi iudicatum factum est atque isdie XXIII mensis Ianuarii eiusdem anni suspensus est. Continuo fidei martyrhabitus est, cum vitam in nomen dilectionemque Christi Iesu traderet.Martyris fama confirmata est et diffusa per annos ad nostra usque tempora.Quapropter Episcopus Essendiensis anno MCMXCII beatificationis seu declarationismartyrii causam incohavit.His ideo perfectis rebus, quas Congregatio de Causis Sanctorum praecipit,die VII mensis Iulii anno MMI Nobis coram Decretum super martyrio prodiit.Statuimus igitur ut sollemnis beatificationis ritus die VII mensis Octobrisanno MMI Romae celebraretur.Hodie igitur inter sacra hanc ediximus formulam:« Nos, vota Fratrum Nostrorum Narsetis Petri XIX, patriarchae CiliciaeArmenorum, Huberti Luthe, Episcopi Essendiensis, Ioachimi Illiano, EpiscopiNucerini Paganorum-Sarnensis, Ioannis Claudii Cardinalis Turcotte, ArchiepiscopiMarianopolitani, Silvii Caesaris Bonicelli, Episcopi Parmensis, etRenardi Lettmann, Episcopi Monasteriensis, necnon plurimorum aliorumFratrum in episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationisde Causis Sanctorum consulto, Auctoritate Nostra Apostolica facultatemfacimus ut Venerabiles Servi Dei Ignatius Maloyan, Nicolaus Gross,Alfonsus Maria Fusco, Thomas Maria Fusco, Aemilia Tavernier Gamelin,Eugenia Picco et Maria Euthymia Üffing Beatorum nomine in posterumappellentur, eorumque festum: Ignatii Maloyan sabbato proximo diei undecimaeIunii, Nicolai Gross die vicesima tertia Ianuarii, Alfonsi Mariae Fuscodie septima Februarii, Thomae Mariae Fusco die vicesima quarta Februarii,Aemiliae Tavernier Gamelin die vicesima tertia Septembris, Eugeniae Piccodie septima Septembris et Mariae Euthymiae Üffing die nona Septembris inlocis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris etFilii et Spiritus Sancti ».Quibus prolatis verbis Nos ante omnes pio fervore venerati hunc novumBeatum sumus atque studiose precati ut suo exemplo supernoque auxilioEcclesiae semper salutariter adesset.


102 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeQuod autem decrevimus volumus et nunc et in posterum vim habere,contrariis minime efficientibus rebus quibuslibet.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die VII mensisOctobris, anno Domini MMI, Pontificatus Nostri tertio et vicesimo.Loco & SigilliIn Secret. Status tab., n. 504.478De mandato Summi PontificisSS ANGELUS card. SODANOSecretarius StatusCONVENTIOINTER SANCTAM SEDEM ET LETTONIAE REM PUBLICAMAGREEMENT BETWEEN THE HOLY SEE AND THE REPUBLIC OF LATVIAThe Holy See and the Republic of Latvia,Considering that in 1922 a Concordat was signed between the Holy Seeand the Republic of Latvia, which, given the changes that have occurred atboth the national and international levels, should be now replaced by a newinternational Agreement;Taking into consideration, on the part of the Holy See, the documents ofthe Second Vatican Council and the norms of Canon Law, and, on the part ofthe Republic of Latvia, the principles enshrined in its Constitution and in theInternational Conventions to which it adheres;Aware that an important part of the population of the Republic of Latviaprofesses the Catholic Religion;Acknowledging the positive contribution of the Catholic Church withinthe Republic of Latvia to the religious and moral development, the socialrehabilitation and reintegration of the Nation;Wishing to define the juridical status of the Catholic Church, to regulatecollaboration in the areas of education and culture and to promote ina stable and appropriate manner religious assistance to the Catholic membersof the National Armed Forces and to the Catholics being held inprison;have agreed the following by common accord:


Acta Ioannis Pauli Pp. II 103PART I. THE JURIDICAL STATUS OF THE CATHOLIC CHURCHSection 1. THE JURIDICAL PERSONALITY OF THE CATHOLIC CHURCHArticle 1The Holy See and the Republic of Latvia recognise that they are both,within their proper spheres of competence, independent and autonomous.They reaffirm their respect for this principle with regard to the services bywhich each party, both individually and jointly, intends to promote thegreater spiritual and material development of Latvian society.Article 21. The Republic of Latvia recognises the public juridical personality ofthe Catholic Church in Latvia.2. The institutions of the Catholic Church in the Republic of Latvia,which in accordance with Canon Law have the status of public juridicalpersons, shall also enjoy juridical personality in civil law, according to thelegislation of the Republic of Latvia.3. The competent ecclesiastical authority may—in accordance with thepertinent canonical norms—establish, modify, recognise and suppress ecclesiasticaljuridical public persons. In the case that such changes should affectthe existing situation of the Catholic Church in the Republic of Latvia, theyshall be communicated to the competent civil authorities, in accordance withthe existing legislation of the Republic of Latvia.Article 3The Republic of Latvia recognises the right of the Catholic Church, of thejuridical persons dependent upon it, and of individual Catholics to communicatefreely and maintain contacts with the Holy See and the other ecclesiasticalinstitutions recognised by Canon Law, including those outside theCountry.Article 4As regards freedom of religion, sanctioned by the legislation of the Republicof Latvia and the international agreements to which the Republic ofLatvia has adhered, the Catholic Church in the Republic of Latvia, togetherwith its communities and institutions, shall be guaranteed freedom to deter-


104 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialemine its internal government, to worship and to accomplish its missionthrough pastoral activities, including those of a social, educational and culturalnature.Article 5The nomination, transfer and removal of Bishops is the exclusive right ofthe Holy See. The office of Bishop shall be conferred only on priests who areLatvian citizens. Before the publication of the appointment of a diocesanBishop, the Holy See will, out of courtesy and in confidence, inform thePresident of the Republic of Latvia.Article 61. The Republic of Latvia guarantees the inviolability of all places ofworship, which may not be used for other purposes without the prior agreementof the competent ecclesiastical authorities.2. At the request of the ecclesiastical authority, the competent civil authoritiesor their representatives may intervene in case of emergency, if publicorder is being gravely threatened, or in order to avoid grave harm to persons ordamage to items of particular historical or artistic value. Such a request maybe presumed should urgent reasons favour an immediate intervention, in orderto limit danger to public order and damage to persons or property.Article 7The seal of the sacrament of confession is recognised as inviolable. Nobodymay ever question a Catholic priest on matters connected with a confessionalsecret, even if that priest should appear as a witness or party beforea civil tribunal.Article 81. From the moment of its celebration canonical marriage produces thecivil effects determined by the legislation of the Republic of Latvia, providedno civil impediments exist between the contracting parties and the requisitesforeseen by the laws of the Republic of Latvia have been fulfilled.2. The way and the time within which a canonical marriage is to beregistered with the competent civil authority are determined by the lawsof the Republic of Latvia.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 105Article 9With respect to the laws of the Republic of Latvia and in view of itslegitimate pastoral undertakings, to the Catholic Church shall be guaranteed:(a) freedom of access to the media and freedom of speech, including theestablishment of its own means of social communication and access to thoseof the State, in accordance with the legislation of the Republic of Latvia;(b) freedom of association of the faithful, in order to promote social,cultural or educational initiatives inspired by the principles of the Christianfaith, the social doctrine of the Catholic Church and according to the principlesof ecumenism;(c) access to hospitals, prisons, orphanages and all other institutions ofsocial or medical assistance, in which the presence of Catholics justifies theoccasional or permanent pastoral presence of the authorised representativesof the Catholic Church.Article 10The Republic of Latvia guarantees to the Catholic Church the restorationof unlawfully alienated property, in accordance with the legislation of theRepublic of Latvia through a common accord between the competent StateAuthorities and the Bishops' Conference of Latvia.Section 2. THE SHRINE OF AGLONAArticle 111. The Shrine of Aglona is part of the cultural and historical heritage ofthe Republic of Latvia, and as such is protected under existing legal provisionsof Latvia.2. Besides the building of the Basilica itself, the square in front of theBasilica and the cemetery, the spring area, the territory protected within theShrine shall include all other buildings, structures and lands belonging to theCatholic Church.Article 121. In consideration of the international character of the Shrine of Aglonaas a place for prayer, pilgrimage and various pastoral activities, and keepingin mind the existing legislation, the Republic of Latvia assumes the duty:


106 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale(a) to recognise and respect the religious and historical character of theShrine;(b) to guarantee public order during the gatherings included in the scheduleof events referred to in Article 13, as agreed either with the local Bishophimself or with the other members of the Bishops' Conference of Latvia;(c) to contribute towards the maintenance costs of the Shrine in relationto events of national significance;(d) to grant exemption from or the reductions of taxes in the circumstancesforeseen by the laws.2. For its part, the Holy See shall grant the Shrine of Aglona the status ofan "international shrine", as foreseen in Canon Law (cf. can. 1231 ff.).Article 13Each year, before the State budget is drawn up, the Catholic Church shallprovide the Cabinet of Ministers with a plan of the events scheduled for thefollowing year which could be of national significance. In agreement with thelocal authorities, the Cabinet of Ministers shall adopt the measures necessaryto meet the requirements of public order and the medical and sanitary needs.PART II. THE CATHOLIC CHURCHAND INSTITUTIONS OF EDUCATIONSection 1. THE TEACHING OP THE CATHOLIC RELIGION IN SCHOOLSArticle 14The Republic of Latvia recognises the right of parents and their legalrepresentatives, and, in the cases provided for by law, of children themselves,to ensure for their children an adequate religious education in institutes ofeducation through religion classes in State and municipal schools, and theCatholic Sunday schools. The State guarantees this right within the termsestablished by law and the international treaties binding upon the Republicof Latvia.Article 15The teaching of the Catholic religion shall be conducted exclusively on thebasis of a programme approved by the Bishops' Conference of Latvia, in


Acta Ioannis Pauli Pp. II 107agreement with the Ministry of Education and Science, and shall be undertakenonly by qualified teachers who possess a certificate of competenceissued by the Bishops' Conference of Latvia; the revocation of which signifiesthe immediate loss of the right to teach the Catholic religion.Article 16In conformity with the legislation of the Republic of Latvia, the CatholicChurch has the right to found institutions of higher formation for teachers ofreligion which will grant civilly recognised diplomas.Article 17The State authorities of the Republic of Latvia and the Catholic Churchwill strive, each within its own competence, to ensure that the teaching of theCatholic religion in educational establishments is undertaken with due academicand doctrinal competence, and with concern for the promotion of anecumenical spirit, reciprocal respect between different religious confessionsand equality for all.Section 2. CATHOLIC SCHOOLSArticle 181. The Catholic Church has the right to establish and manage schools atevery level, in conformity with the laws of the Republic of Latvia and thenorms of Canon Law.2. The foundation of Catholic Schools shall be requested by the Bishops'Conference of Latvia, the latter acting on behalf of the local Ordinary.3. Catholic Schools, as well as institutions of higher formation, shall observethe laws of the Republic of Latvia concerning the general norms relatingto the national curriculum, to their management and the granting ofcivilly recognised diplomas.Article 191. Catholic Schools are entitled to financial support, in accordance withthe laws of the Republic of Latvia.2. Teachers and other employees in officially recognised Catholic Schools,as well as students and their parents, shall enjoy the same rights and have thesame obligations as their counterparts in State and local government schools.


108 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeSection 3. THE MAJOR SEMINARY OF RIGAArticle 201. The Major Seminary of Riga is an institution of the Catholic Church inLatvia for the academic formation of ecclesiastical students and the study ofCatholic Theology.2. Recognition of the Major Seminary of Riga as an institute of highereducation will be granted by the State in accordance with the law.3. The diplomas and courses of study of the Major Seminary of Riga,which conform to civil laws and regulations, will be considered valid andequivalent to those of the educational institutions of the State.4. Within the framework of the law, the State will grant economic assistanceto the Major Seminary of Riga to the same extent as it does to otherequivalent institutes.Section 4. THE FACULTY OF CATHOLIC THEOLOGY AT THE UNIVERSITY OF LATVIAArticle 21The reinstatement of the Faculty of Catholic Theology within the Universityof Latvia will be negotiated in the future between the Holy See andthe Government of the Republic of Latvia.Section 5. THE CULTURAL AND ARTISTIC HERITAGE OF THE CATHOLIC CHURCHArticle 221. The cultural and artistic heritage of the Catholic Church is to be consideredas an important part of the national heritage of the Republic ofLatvia. The Republic of Latvia and the Catholic Church assume, by commonaccord, the duty to ensure its maintenance and care, and to make it accessibleto the public, within the limits required for its safe custody and byinternational law.2. In accordance with the law, the State will share with the CatholicChurch in meeting the cost of cultural and artistic heritage of the CatholicChurch.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 109PART III. RELIGIOUS ASSISTANCE TO THE CATHOLICSIN THE NATIONAL ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF LATVIAArticle 231. The Holy See shall establish within the Catholic Church in the Republicof Latvia a Military Ordinariate which, according to a special memorandumof understanding between the Ministry of Defence and the Bishops'Conference of Latvia, shall offer religious assistance to the Catholics withinthe National Armed Forces of the Republic of Latvia.2. This Military Ordinariate, which is, according to the Apostolic Constitution"Spiritualis militum curae", canonically equivalent to a diocese, will beheaded by a Bishop Military Ordinary.Article 241. The Military Ordinary, who shall be a Latvian citizen, may at the sametime hold the office of a diocesan or auxiliary Bishop.2. The Military Ordinary will be freely nominated by the Supreme Pontiff,and the President of the Republic of Latvia will be given prior notificationof the appointment.Article 251. The Republic of Latvia shall guarantee to the Catholic members of theNational Armed Forces the possibility of receiving adequate catecheticalinstruction and of participating in Eucharistic Celebrations on Sundaysand on Holidays of obligation, provided these do not conflict with urgentofficial military duties.2. In conformity with canonical norms, the Military Ordinary will nominatea Vicar General and, in consultation with the competent authoritywithin the National Armed Forces, will designate an appropriate numberof Military Chaplains of Latvian citizenship, who may be incardinated inthe Military Ordinariate. They will be considered equivalent to a parish priestor an assistant parish priest.Article 26Students of the Major Seminary of Riga and novices of Religious Congregationsshall be exempted from military service and may be assigned to acommunity service equivalent to obligatory military service. In times of


110 Acta Apostolicae Sedis ~ Commentarium Officialegeneral mobilization, such students and novices will be assigned to operationswhich do not involve the use of weapons.Article 27According to canonical norms, those falling under the jurisdiction of theMilitary Ordinariate are the following:(a) Catholic military and civilian personnel of the National Armed Forcesof the Republic of Latvia;(b) the members of their families: spouses and children, including adultchildren, if they are Catholic and form part of the same household.Article 281. Chaplains and their assistants, subject to the canonical authority ofthe Military Ordinary, shall exercise their pastoral service in accordance withthe regulations concerning the times and places for pastoral activities andother general conditions issued by the authorities of the National ArmedForces.2. The Military Ordinariate shall co-ordinate its activities with the Ministryof Defence.Article 29The Ministry of Defence will provide material assistance to the personnelof the Military Ordinariate, in accordance with the legislation of theRepublic of Latvia, as well as the necessary logistical arrangements forpastoral activities.PART IV. RELIGIOUS ASSISTANCE TO THE CATHOLIC FAITHFULIN THE PRISONS OF THE REPUBLIC OF LATVIAArticle 301. In conformity with Article 9 (c) of the present agreement, the CatholicChurch has the right to offer religious assistance to Catholics in prisons andother similar institutions of lawful detention.2. In accordance with the laws of the Republic of Latvia and the norms ofCanon Law, the competent authority shall guarantee to prisoners the right toappropriate religious assistance.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 111PART V. FINAL PROVISIONSArticle 311. The Holy See and the Republic of Latvia shall resolve by commonaccord and through diplomatic means every doubt or difficulty which mayarise in the interpretation or application of the present Agreement.2. The details of certain specific aspects of this Agreement will be regulatedby special documents of understanding between the competent authoritiesof the Catholic Church and those of the Republic of Latvia.Article 32If the Holy See and the Republic of Latvia were to judge certain modificationsto be necessary, on account of some significant changes in thecircumstances prevailing at the time of this Agreement, negotiations shallbe duly initiated by the Apostolic Nuncio on the one hand and representativesof the Latvian Government on the other.Article 33The present Agreement is subject to ratification according to the properconstitutional and procedural norms of the Holy See and the Republic ofLatvia, and shall enter into force on the date of the exchange of the instrumentsof ratification.Signed on eight November 2000, in duplicate in English and Latvian,both texts being equally authentic. In case of a different interpretation,the English text shall prevail.On behalf of the Holy See^ Erwin Josef EnderOn behalf of the Republic of LatviaIngndaLabucka


112 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeSVĒTA KRĒSLA UN LATVIJAS REPUBLIKAS LĪGUMSSvētais Krēsls un Latvijas Republika,Respektējot, ka 1922. gadā starp Svēto Krēslu un Latvijas Republikutika parakstīts Konkordāts, kas pašlaik, ņemot vērā nacionālajā un starptautiskajālīmenī notikušās izmaiņas, ir aizstājams ar jaunu starptautiskulīgumu;Ņemot vērā, no Svētā Krēsla puses, Otrā Vatikāna koncila dokumentusun kanonisko tiesību normas un no Latvijas Republikas puses, tās Satversmēun starptautiskajos līgumos, kuru dalībvalsts tā ir, ietvertos principus;Ievērojot, ka nozīmīga Latvijas Republikas iedzīvotāju daļa ir katoļticīgi;Apzinoties Katoļu Baznīcas Latvijas Republikā pozitīvo ieguldījumu nācijasreliģiskajā, morāles attīstībā un sociālizācijas procesā;Vēloties noteikt Katoļu baznīcas tiesisko statusu un reglamentēt sadarbībuizglītības un kultūras jomās, kā arī attīstīt pastāvīgu un pilnvērtīguNacionālajos Bruņotajos Spēkos dienošo katoļticīgo locekļu un cietumāieslodzīto katoļu garīgo aprūpi;ir savstarpēji vienojušās par sekojošo:I DAĻA. KATOĻU BAZNĪCAS TIESISKAIS STATUSS1. nodaļa. KATOĻU BAZNĪCAS JURIDISKĀ PERSONĪBA1. pantsSvētais Krēsls un Latvijas Republika atzīst, ka tās katra savas atbilstošāskompetences sfērās ir neatkarīgas un autonomas. Tās vēlreiz apliecinasavu gatavību respektēt šo principu darbībās ar kurām katra puse, gan atsevišķi,gan kopīgi, vēlas veicināt Latvijas sabiedrības garīgo izaugsmi unlabklājību.2. pants1. Latvijas Republika atzīst, ka Katoļu baznīcai Latvijā ir publiskā tiesībsubjektība.2. Katoļu baznīcas institūcijām Latvijas Republikā, kurām saskaņā arkanoniskajām tiesībām ir publisko tiesību juridiskās personas statuss, irjuridiskās personas statuss arī saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.


Acta Ioannis Pauli Pp, II 1133. Kompetentā Baznīcas iestāde vai amatpersona saskaņā ar spēkā esošajāmkanonisko tiesību normām var dibināt, modificēt, atzīt un likvidētbaznīcas publisko tiesību juridiskās personas. Gadījumā, ja šādas izmaiņasvar ietekmēt Katoļu baznīcas esošo stāvokli Latvijas Republikā, par tāmir jāpaziņo kompetentajām valsts iestādēm vai amatpersonām saskaņā arpastāvošajām Latvijas Republikas likumu normām.3. pantsLatvijas Republika atzīst Katoļu baznīcas, no tās atkarīgo juridisko personuun atsevišķu katoļticīgo tiesības brīvi sazināties un uzturēt sakarus arSvēto Krēslu un citām kanoniskajās tiesībās atzītajām baznīcas institūcijām,ieskaitot arī tās, kas atrodas ārpus valsts robešām.4. pantsAttiecībā uz Latvijas Republikas likumos un starptautiskajos līgumos,kuriem Latvijas Republika ir pievienojusies, noteikto ticības brīvību, Katoļubaznīcai Latvijas Republikā kopā ar tās kopienām un institūcijām tiek garantētastiesības brīvi noteikt savu iekšējo pārvaldi, veikt kulta darbības unīstenot savu sūtību veicot pastorālas aktivitātes, tajā skaitā sociālajā, izglītībasun kultūras jomā.5. pantsTikai Svētajam Krēslam ir tiesības iecelt, pārcelt un atcelt no amatabīskapus. Bīskapa tituls tiek piešķirts tikai garīdzniekiem, kas ir LatvijasRepublikas pilsoņi. Pirms paziņojuma publiskošanas par diecēzes bīskapaiecelšanu, Svētais Krēsls neformāli un konfidenciāli informē par to LatvijasRepublikas prezidentu.6. pants1. Latvijas Republika garantē visu kulta vietu neaizskaramību, kas nedrīksttikt izmantotas citiem mērķiem bez iepriekšējas kompetento baznīcasamatpersonu piekrišanas.2. Pēc Baznīcas amatpersonas pieprasījuma kompetentās valsts un pašvaldībuiestādes, amatpersonas vai to pārstāvji var iejaukties ārkārtējasnepieciešamības gadījumos, ja tiek nopietni apdraudēta sabiedriskā kārtība,8 - A.A.S..


114 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialevai arī tieši — lai novērstu nopietnu kaitējumu personām vai īpaši vērtīgiemvēsturiskiem vai mākslas priekšmetiem. Šāda prasība var tikt piemērotaārkārtas apstākļos, kas prasa nekavējošu iejaukšanos, lai ierobežotu draudussabiedriskajai kārtībai, kā arī kaitējumu personām vai īpašumiem.7. pantsGrēksūdzes sakramenta noslēpums tiek atzīts par neaizskaramu. Neviensun nekādā gadījumā nedrīkst pratināt katoļu priesteri jautājumos, kas saistītiar grēksūdzes noslēpumu pat tad, ja šis priesteris ir liecinieks vai procesadalībnieks valsts tiesā.8. pants1. No kanonisko laulību noslēgšanas brīža šīs laulības rada Latvijas Republikaslikumos noteiktās civiltiesiskās sekas, ja vien starp līgumslēdzējāmpusēm nepastāv nekādi civiltiesiski šķēršļi un ir izpildītas Latvijas Republikaslikumos paredzētās prasības.2. Veids un laiks, kurā kanoniskās laulības ir reģistrējamas kompetentajāvalsts vai pašvaldību iestādē, tiek noteikts Latvijas Republikas likumos.9. pantsIevērojot Latvijas Republikas likumus un ņemot vērā Katoļu Baznīcaslikumīgos pastorālos pienākumus, Baznīcai ir garantēta:(a) iespēja piekļūt masu saziņas līdzekļiem un vārda brīvība, ieskaitotsavu sabiedriskās saziņas līdzekļu izveidi un pieeju valsts saziņas līdzekļiemsaskaņā ar Latvijas Republikas likumiem;(b) iespēja ticīgiem brīvi veidot un izteikt sociālās, kulturālās vai izglītībasiniciatīvas, kas izriet no kristīgās ticības principiem un Katoļu baznīcassociālās doktrīnas, saskaņā ar ekumenisma principiem;(c) iespēja piekļūt slimnīcām, cietumiem, bērnu patversmēm un visāmpārējām sociālās un medicīniskās palīdzības iestādēm, kurās katoļticīgo uzturēšanāsprasa Katoļu baznīcas pilnvarotu pārstāvju vienreizēju vai pastāvīgupastorālu klātbūtni.10. pantsLatvijas Republika garantē Katoļu baznīcai nelikumīgi atsavinātoīpašumu tiesību atjaunošanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos no-


Acta Ioannis Pauli Pp. II 115teiktajā kartība, kopīgi vienojoties valsts iestādēm ar Latvijas Bīskapukonferenci.2. nodaļa. AGLONAS SVĒTVIETA11. pants1. Aglonas Svētvieta ir Latvijas Republikas kultūrvēsturiskā mantojumadaļa un šādā statusā Latvijas Republika to aizsargā saskaņā ar spēkā esošajiemlikumiem.2. Svētvietas teritorija ietver Bazilikas ēku, laukumu Bazilikas priekšā,kapsētu un teritoriju ap avotu un visas pārējās Katoļu baznīcai piederošāsceltnes, būves un zemesgabalus.12. pants1. Ņemot vērā Aglonas Svētvietas starptautisko statusu kā lūgšanu,svētceļojumu un dažādu pastorālu pasākumu vietu un, ievērojot spēkā esošoslikumus, Latvijas Republika uzņemas pienākumus:(a) atzīt un ievērot Svētvietas reliģisko un vēsturisko nozīmi;(b) nodrošināt sabiedrisko kārtību 13. pantā minētajā pasākumu plānāiekļauto aktivitāšu laikā, kā tas ir saskaņots ar vietējo bīskapu vai citiemLatvijas Bīskapu konferences locekļiem;(c) piedalīties Svētvietas uzturēšanas izmaksu segšanā saistībā ar valstsnozīmes pasākumiem;(d) atbrīvot no nodokļiem vai piešķirt nodokļu atlaides likumos paredzētajosgadījumos.2. No savas puses Svētais Krēsls piešķir Aglonas Svētvietai "starptautiskassvētvietas" statusu, kā paredzēts kanoniskajās tiesībās (sk. 1231. unsekojošos kanonus).13. pantsKatru gadu pirms valsts budžeta projekta sastādīšanas Katoļu baznīcanosūta Ministru kabinetam nākamajam gadam paredzēto pasākumu plānu,kuri varētu būt valstiski nozīmīgi. Vienojoties ar vietējām pašvaldībām,Ministru kabinets paredz pasākumus, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību,medicīniskās palīdzības sniegšanu un sanitāro prasību ievērošanu.


116 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeII DAĻA. KATOĻU BAZNĪCA UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDES1. nodala. KATOĻU TICĪBAS MĀCĪBAS PASNIEGŠANA SKOLĀS14. pantsLatvijas Republika atzīst vecāku un to likumīgo pārstāvju, bet likumāparedzētajos gadījumos arī pašu bērnu, tiesības nodrošināt bērniem atbilstošuticības mācības pasniegšanu izglītības iestādēs ticības mācības stundāsvalsts un pašvaldību skolās, un katoļu svētdienas skolās. Valsts garantē šīstiesības likumos un Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumosnoteiktajā kārtībā.15. pantsKatoļu ticības mācība notiek tikai pamatojoties uz programmu, kuruapstiprinājusi Latvijas Bīskapu konference, saskaņojot ar Izglītības un Zinātnesministriju, un to veic tikai likumā noteiktajā kārtībā kvalificēti pedagogi,kuriem ir Latvijas Bīskapu konferences izsniegta kvalifikācijas apliecība.Ja šī apliecība tiek anulēta, tiek zaudētas tiesības pasniegt katoļuticības mācību.16. pantsSaskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, Katoļu Baznīcai ir tiesībasdibināt augstākās mācību iestādes reliģijas skolotājiem, kuras izsniegs valstsatzītus diplomus.17. pantsLatvijas Republikas valsts iestādes un Katoļu Baznīca katra savas atbilstošāskompetences ietvaros dara visu iespējamo, lai Katoļu ticības mācībaizglītības iestādēs tiktu veikta ar pienācīgu akadēmisku un doktrinālu kompetenciar mērķi veicināt ekumenisku garu, savstarpēju cieņu starp dažādāmreliģiskām konfesijām un līdztiesību.2. nodaļa. KATOĻU SKOLAS18. pants1. Katoļu baznīcai ir tiesības dibināt un vadīt jebkura līmeņa skolassaskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un kanonisko tiesību normām.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 1172. Katoļu skolu dibināšana notiek pec Latvijas Bīskapu konferenceslūguma, kura pārstāv vietējo Ordināriju.3. Katoļu skolas, kā arī augstākās mācību iestādes ievēro Latvijas Republikaslikumos ietvertos vispārējos noteikumus, kas attiecas uz valstsnoteiktu izglītības programmu, uz skolu darbību un uz valsts atzītu izglītībasdokumentu izsniegšanu.19. pants1. Katoļu skolām ir tiesības saņemt finansiālu atbalstu saskaņā ar LatvijasRepublikas likumiem.2. Oficiāli atzītu katoļu skolu pasniedzējiem un citiem darbiniekiem, kāarī audzēkņiem un viņu vecākiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kāatbilstošajiem pārstāvjiem valsts un pašvaldību skolās.3. nodaļa. RĪGAS GARĪGAIS SEMINĀRS20. pants1. Rīgas Garīgais seminārs ir Katoļu baznīcas institūcija Latvijā, kassniedz akadēmisko izglītību priesterības kandidātiem un dod iespēju studētKatoļu teoloģiju.2. Rīgas Garīgais seminārs var iegūt augstākās mācību iestādes statusulikumā paredzētajā kārtībā.3. Rīgas Garīgā semināra diplomi un mācību kursi, kuri ir saskaņoti arvalsts likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, tiks uzskatīti par derīgiemun būs ekvivalenti attiecīgo valsts mācību iestāžu diplomiem un mācībukursiem.4. Likumdošanas ietvaros valsts garantē ekonomisku atbalstu RīgasGarīgajam semināram kā citām ekvivalentām institūcijām.4. nodaļa. LATVIJAS UNIVERSITĀTES KATOĻU TEOLOĢIJAS FAKULTĀTE21. pantsKatoļu Teoloģijas fakultātes atjaunošana pie Latvijas Universitātesnākotnē tiks risināta sarunās starp Latvijas Republikas valdību un SvētoKrēslu.


118 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale5. nodaļa. KATOĻU BAZNĪCAS KULTŪRAS UN MĀKSLAS MANTOJUMS22. pants1. Katoļu Baznīcas kultūras un mākslas mantojums ir svarīga LatvijasRepublikas nacionālā mantojuma sastāvdaļa. Latvijas Republika un KatoļuBaznīca, savstarpēji vienojoties, uzņemas pienākumu nodrošināt tā uzturēšanuun aizsardzību un padarīt to par pieejamu sabiedrībai, ņemot vērā tā uzglabāšanasdrošības prasības un starptautisko tiesību normu noteiktos ierobežojumus.2. Saskaņā ar likumu valsts kopā ar Katoļu Baznīcu piedalās KatoļuBaznīcas kultūras un mākslas mantojuma uzturēšanas izmaksu segšanā.III DAĻA. KATOĻU GARĪGĀ APRŪPE LATVIJAS REPUBLIKASNACIONĀLAJOS BRUŅOTAJOS SPĒKOS23. pants1. Svētais Krēsls Katoļu baznīcas iekšienē dibina Militāro Ordinariatu,kas, pamatojoties uz īpašu saprašanās memorandu starp Aizsardzības ministrijuun Latvijas Bīskapu konferenci, veic katoļu garīgo aprūpi LatvijasRepublikas Nacionālajos Bruņotajos Spēkos.2. Šo Militāro Ordinariatu, kas saskaņā ar Apustulisko Konstitūciju«Spiritualis militum curae» ir kanoniski ekvivalents diecēzei, vada bīskaps- Militārais Ordinārijs.24. pants1. Militārais Ordinārijs, kas ir Latvijas Republikas pilsonis, var vienlaicīgiieņemt diecēzes bīskapa vai palīgbīskapa amatu.2. Militāro Ordināriju brīvi ieceļ Pāvests, un par iecelšanu tiek iepriekšpaziņots Latvijas Republikas prezidentam.25. pants1. Latvijas Republika garantē Nacionālo Bruņoto Spēku katoļticīgajiemlocekļiem iespēju saņemt atbilstošu katehētisko apmācību un piedalītiessvētdienu un Baznīcas svētku dienu euharistiskajās celebrācijās, ja vientas nekavē neatliekamu karadienesta pienākumu izpildi.2. Saskaņā ar kanoniskajām normām Militārais Ordinārijs ieceļ ģenerālvikāruun sadarbībā ar kompetento Nacionālo Bruņoto Spēku amatpersonunosaka atbilstošu Bruņoto Spēku kapelānu skaitu, kuriem jābūt Latvijas


Acta Ioannis Pauli Pp. II 119Republikas pilsoņiem un kas var veidot Militāra Ordinariata daļu. Tieatzīstami par līdzvērtīgiem prāvestiem vai vikāriem.26. pantsRīgas Garīgā semināra studenti un reliģisko kongregāeiju noviči ir atbrīvojamino karadienesta un var tikt norīkoti civilā dienestā, kas līdzvērtīgsobligātajam karadienestam. Vispārējas mobilizācijas gadījumā šādi studentiun noviči norīkojami pasākumos, kur nav jālieto ieroči.27. pantsSaskaņā ar kanoniskajām normām, Militārā Ordinariata kanoniskajājurisdikcijā atrodas šādas personas:(a) Latvijas Republikas Nacionālo Bruņoto Spēku katoļticīgais militāraisun civilais personāls;(b) viņu ģimenes locekļi — laulātie un bērni, ieskaitot pilngadīgos bērnus,ja viņi ir katoļticīgi un dzīvo kopā.28. pants1. Kapelāni un viņu palīgi, kanoniski pakļauti Militārajam Ordinārijam unievērojot kanoniskās normas, pilda savu pastorālo dienestu atbilstoši NacionāloBruņoto Spēku amatpersonu izdotajiem noteikumiem attiecībā uz pastorālopasākumu norises laiku un vietu, un citiem vispārējiem nosacījumiem.2. Militārais Ordinariāts saskaņo savus pasākumus ar Aizsardzības ministriju.29. pantsAizsardzības ministrija sniedz materiālu palīdzību Militārā Ordinariatapastorālajam personālam saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arīnepieciešamo saimniecisko un materiāltehnisko atbalstu tā pastorālo pasākumunodrošināšanai.IV DAĻA. KATOĻU GARĪGĀ APRŪPE LATVIJAS REPUBLIKAS CIETUMOS30. pants1. Saskaņā ar šī Līguma 9. panta "c" apakšpunktu, Katoļu Baznīcai irtiesības veikt katoļu garīgo aprūpi cietumos un citās līdzīgās piespiedu brīvībasatņemšanas iestādēs.


120 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale2. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un kanonisko tiesību normām,kompetenta iestāde nodrošina ieslodzītajiem tiesības uz pienācīgugarīgo aprūpi.V DAĻA. NOBEIGUMA NOTEIKUMI31. pants1. Svētais Krēsls un Latvijas Republika, savstarpēji vienojoties un izmantojotdiplomātiskos saziņas līdzekļus, atrisina jebkuras šaubas vai sarežģījumus,kas var rasties šī līguma iztulkošanā vai piemērošanā.2. Šī Līguma specifisku aspektu detaļas tiks reglamentētas ar īpašiemsaprašanās dokumentiem starp kompetentajām Katoļu Baznīcas un LatvijasRepublikas iestādēm vai amatpersonām.32. pantsJa Svētais Krēsls un Latvijas Republika uzskata par nepieciešamu ieviestgrozījumus, ņemot vērā būtiskas apstākļu izmaiņas līguma darbības laikā,par to pienācīgā kārtā uzsāk pārrunas Apustuliskais Nuncijs no vienas pusesun Latvijas Republikas valdības pārstāvji no otras.33. pantsŠis Līgums ir ratificējams saskaņā ar Svētā Krēsla un Latvijas Republikasiekšējām konstitucionālajām un procesuālajām normām, un stājas spēkāratifikācijas dokumentu apmaiņas dienā.Parakstīts 2000. gada astotajā novembrī divos eksemplāros, katrs no tiemangļu un latviešu valodā; abi teksti ir vienādi autentiski. Atšķirīgas iztulkošanasgadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.Svētā Krēsla vārdāLatvijas Republikas vārdāErwin Josef Ender Ingrīda LabuckaConventione inter Apostolicam Sedem et Lettoniae Rem Publicam rata habita, dieXXV mensis Octobris anno MMII ratihabitionis instrumenta accepta et redditamutuo fuerunt in Civitate Vaticana; a quo die Conventio vigere coepit ad normamarticoli XXXIII eiusdem Pactionis.


Acta Ioannis Pauli Pp,, II 121ALLOCUTIONESIAd quosdam Brasiliae sacros praesules.*Queridos Irmãos no episcopado1. E para mim motivo de alegria receber-vos hoje, Arcebispos e Bisposdas Províncias eclesiásticas dos Regionais Oeste 1 e 2, correspondentes respectivamenteao Mato Grosso do Sul e ao Mato Grosso, que viestes a Romapara renovar vossa fé diante do túmulo dos Apóstolos. Esta é a primeira vezque a diocese de Juina e a prelazia de Paranatinga, erigidas no último quinquénio,efetuam a visita ad Limina, com a qual todos os Bispos confirmam oseu vínculo de comunhão com o Sucessor de Pedro.Agradeço de coração a D. Bonifácio Piccinini, Arcebispo de Cuiabá, asaudação que me dirigiu em nome de todos e, a cada um de vós, agradeçotambém a oportunidade que me foi proporcionada, nas entrevistas particulares,de conhecer o sentir das Comunidades a quem servis como Pastores,participando assim no anelo de que vosso rebanho cresça « em todas as coisas[...] naquele que é a Cabeça, o Cristo». 1Com o objetivo de encorajar a vossa solicitude pastoral, desejo agora compartilharconvosco algumas reflexões, sugeridas pela situação concreta em queexerceis o ministério de dar a conhecer e «anunciar o Mistério de Cristo». 22. A visita ad Limina dos sucessivos e numerosos grupos de Pastores queformam o Episcopado do Brasil vai marcando o caminho e realizando umaforte experiência de comunhão, afetiva e efetiva, através de muitos e enriquecedoresdiálogos, que quis ressaltar no precedente encontro com o grupo amazonense.Constato com satisfação o esforço que estais realizando, tanto demaneira conjunta como nas diversas dioceses, por forjar uma comunidadeeclesial repleta de vitalidade e evangelizadora, que vive uma profunda experiênciacristã alimentada pela palavra de Deus, pela oração e pelos sacramentos,coerente com os valores evangélicos na sua existência pessoal, familiar e social.Dentro da vasta e empolgante responsabilidade que vos é própria, querodeter-me hoje sobretudo na colaboração dos fiéis leigos na vida diocesana,mas sobretudo no sagrado ministério dos sacerdotes.* Die 21 Septembris 20021Efá, 15.2Cl 4, 3.


122 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeNão é uma novidade o fato de que vosso País conta o maior número debatizados na Igreja católica no mundo inteiro. Na esteira do Concílio VaticanoII, do Sínodo dos Bispos de 1987 e da Exortação Apostólica Christifideleslaici, que é o seu fruto, houve um destaque a propósito da identidadedos leigos, fundada na « radical novidade que promana do Batismo ». 3A chamadafeita a todos os membros do Corpo Místico de Cristo, a participarativamente na edificação do Povo de Deus, ressoa continuamente nos documentosdo Magistério. 43. Em 1997 voltou à luz este princípio em que se confirmou a identidadeprópria, na dignidade comum e na diversidade de funções, dos fiéis leigos, dosministros sagrados e dos consagrados. 5E importante refletir sobre esta participação,para realizá-la da maneira mais oportuna, especialmente nas comunidadesque normalmente constituem a vida das dioceses e, em torno dasquais, seus membros colaboram ativamente.A Igreja nasce da «disposição totalmente livre e misteriosa da sabedoria ebondade do Pai», 6de salvar todos os homens através de seu Filho e noEspírito Santo. «De unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata»:assim descreve a Igreja o Bispo e mártir São Cipriano. 7Cristo, ao fundar a suaIgreja, o faz não como uma simples instituição que se auto-sustentaria juridicamentee na qual se inseririam os homens para alcançar a salvação. Ela émuito mais do que isto. 0 Pai chamou homens e mulheres, para que constituíssemum Povo de filhos no Filho, em Cristo, mediante a carne imolada doseu Filho feito homem; dito de outro modo, para que fossem o Corpo deCristo.O Concílio abriu-se a uma visão positiva da índole peculiar dos fiéis leigos,que tem como específico «procurar o Reino de Deus, tratando das coisastemporais e ordenando-as segundo Deus». 8Os que vivem no mundo, e delehaurem sua matéria-prima de santificação, procuram transformar as realidadeshumanas a fim de favorecer o bem comum familiar, social e político, massobretudo para elevá-las a Deus, glorificando o Criador e vivendo cristãmenteentre os seus semelhantes.:iN. 10.4Cf. Lumen gentium, 3; Decr. Apostolicam actuositatem, 24.5Cf. Instrução sobre a colaboração dos fiéis leigos no sagrado ministério dos sacerdotes, Premissa.0Lumen gentium, 2.7De Orat. dom. 23; PL 4, 553.8Lumen gentium, 31.


Acta Ioannis Pauli Pp, II 123Alguns dos senhores Bispos aqui presentes recordarão que, por ocasião domeu Encontro com o Laicato católico de Campo Grande, em 1991, quisrecordar as «diversas formas de participação orgânica dos leigos na únicamissão da Igreja-comunhão», justamente na situação e no lugar que Deusdispôs que eles ocupassem no mundo. 9A Igreja tem a finalidade de continuar no mundo a missão salvifica deCristo. Ao longo da história, ela se compromete em realizar este mandato coma luz do Espírito Santo, mediante a ação dos seus membros, nos limites dafunção própria que cada qual exerce dentro do Corpo Místico de Cristo.4. Entre os objetivos da reforma litúrgica, estabelecida pelo Concílio VaticanoII, estava a necessidade de levar «todos os fiéis àquela participaçãonas cerimónias litúrgicas, que exige a mesma natureza da liturgia, e à qual opovo cristão "linhagem escolhida, sacerdócio real, gente santa, povo de conquista"10tem direito e obrigação, em virtude do Batismo»."Na prática, porém, nos anos posteriores ao Concílio, a fim de dar cumprimentoa tal desejo, foi-se estendendo arbitrariamente «a confusão de funçõesnaquilo que se refere ao ministério sacerdotal e à função dos leigos: arecitação indiscriminada e comum da oração eucarística, homilias pronunciadaspor leigos, distribuição da Comunhão por parte dos leigos, enquanto ossacerdotes disto se eximem». 12Estes graves abusos práticos tiveram com frequência sua origem nos errosdoutrinais, sobretudo quanto à natureza da Liturgia, do sacerdócio comumdos cristãos, da vocação e missão dos leigos e quanto ao ministério ordenadodos sacerdotes.Veneráveis Irmãos no episcopado, o Concílio, como sabeis, «considerou aLiturgia como exercício da função sacerdotal de Cristo. Nela, os sinais sensíveissignificam e, cada um à sua maneira, realizam a santificação dos homens;nela, o Corpo Místico de Jesus Cristo, Cabeça e membros, presta a Deus oculto público integral». 13A Redenção é totalmente realizada por Cristo. No entanto, nesta obra tãogrande, pela qual Deus é perfeitamente glorificado e os homens santificados,nosso Salvador associa sempre consigo sua Esposa amadíssima, a Igreja. 14!)N. 1.101 Pd 2, 9." SC, 14.12Instrução Inaestimabile donum 3.4.1980, Premissa.,:iSC, 7.14Cf. SC, 7.


124 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeAtravés da Liturgia, o Senhor «continua na sua Igreja, com ela e por ela, aobra da nossa redenção». 15A Liturgia é ação de todo o Corpo Místico de Cristo, Cabeça e membros. 16E ação de todos os fiéis, porque todos participam do sacerdócio de Cristo. 17Mas nem todos têm a mesma função, porque nem todos participam do mesmomodo no sacerdócio de Cristo. Pelo Batismo, todos os fiéis participam dosacerdócio de Cristo; é o que veio a chamar-se «sacerdócio comum dos fiéis».Além deste sacerdócio, e para servi-lo, existe outra participação na missão deCristo: a do ministério conferido pelo Sacramento da Ordem, 18ou seja o«sacerdócio ministerial». «O sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial,embora se diferenciem essencialmente e não apenas em grau, ordenam-semutuamente um para o outro; pois um e outro participam, a seumodo, do único sacerdócio de Cristo. Com efeito, o sacerdócio ministerial peloseu poder sagrado, forma e conduz o povo sacerdotal, realiza o sacrifícioeucarístico fazendo as vezes de Cristo e oferece-o a Deus em nome de todoo povo; os fiéis, por sua vez, concorrem para a oblação da Eucaristia emvirtude do seu sacerdócio real, que eles exercem na recepção dos sacramentos,na oração e na ação de graças, no testemunho da santidade de vida, naabnegação e na caridade». 195. 0 prescindir desta diferença essencial e da mútua ordenação entresacerdócio ministerial e sacerdócio comum dos fiéis teve repercussões imediatasnas celebrações litúrgicas — ações da Igreja organicamente estruturada.Desejei recordar aquelas declarações do Magistério da Igreja, na certezade que, mesmo conhecendo-as, possam voltar a expô-las com simplicidadepara que os leigos evitem de realizar na liturgia as funções que são de exclusivacompetência do sacerdócio ministerial, pois só este age especificamentein persona Christi capitis.Já tive ocasião de me referir à confusão e, às vezes, à equiparação entresacerdócio comum e sacerdócio ministerial; a escassa observância de certasleis e normas eclesiásticas; à interpretação arbitrária do conceito de «suplencia»;à tendência da «clericalização» de fiéis leigos, etc., assinalando a necessidadede que «os pastores estejam vigilantes para que se evite um fácil eabusivo recurso a supostas «situações de emergência» ou de «necessária su-151617,8,9Catecismo da Igreja Católica, 1069.Ibid,, 1071Ibid., 1141 e 1273Ibid., 1591.Lumen gentium, 10.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 125plência», onde não se verificam objetivamente ou onde é possível resolvê-lascom um programa pastoral mais racional. 20Desejo recordar aqui, que os fiéis não ordenados podem exercer certastarefas ou funções de colaboração no serviço pastoral, quando são expressamentehabilitados para isto pelos seus respectivos Pastores sagrados (...) e deacordo com as prescrições do Direito. 21Igualmente, não gozam de direito àvoz ativa ou passiva no Conselho presbiteral os diáconos, os fiéis não ordenados,bem como os presbíteros que perderam o estado clerical ou que, dealgum modo, abandonaram o ministério sagrado. 22Enfim, lembro ainda que os componentes do Conselho pastoral diocesanoou paroquial gozam exclusivamente de voto consultivo, não podendo por issotornar-se deliberativo. 23O Bispo ouvirá os fiéis, clérigos e leigos, para ter umaopinião, embora eles não possam formular o juízo definitivo da Igreja, quecabe ao Bispo discernir e pronunciar, não por mera questão de consciência,mas como Mestre da Fé. 24Deste modo, evitar-se-á que o Conselho pastoralpossa ententer-se de modo negativo como órgão representativo ou porta-vozdos fiéis da diocese.6. Dentro de um contexto mais amplo, mas sem querer afastar-me destasconsiderações que vos venho fazendo, desejo também referir-me ao tema darestauração do Diaconado permanente para homens casados, que constituiuum importante enriquecimento para a missão da Igreja após o Concílio.De fato, o Catecismo da Igreja Católica considera sua conveniência «navida litúrgica e pastoral, e nas obras sociais e caritativas» 25A colaboraçãoque o diácono permanente presta à Igreja, de modo especial onde há falta depresbíteros é, sem dúvida, de grande benefício para a vida eclesial. No Brasilexiste a Comissão Nacional dos Diáconos, que tem a função de zelar a fim deque a índole do seu serviço possa atuar, sob a autoridade dos Bispos, ondefor requerido para o bem do povo fiel. Certamente, o serviço do diáconopermanente é e será sempre limitado às prescrições do direito, pois cabe aospresbíteros exercer a plena potestade ministerial; evita-se, desta forma, orisco da ambiguidade que pode confundir os fiéis, sobretudo nas celebraçõeslitúrgicas.202122232425Cf. Christifideles laici, 23,Cf.. can,. 228, 1.Cf., Instrução sobre a colaboração dos fiéis leigos no sagrado ministério dos sacerdotes, Art. 5.Ibid.Cf., cann. 212 e 512 § 2.N. 1571,,


126 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeOs pastores devem, porém, sentir a necessidade de estimular a pastoralvocacional dos jovens que, por amor a Deus e à sua Igreja, quiserem entregarleno celibato apostólico real e definitivo — com retidão moral e autênticaliberdade espiritual — à causa de Deus. A proposta do celibato sacerdotal porparte da Igreja é clara nas suas exigências: abraça a perfeita continência peloReino dos Céus.7. Ao terminar este encontro, peço-vos encarecidamente que sejais portadoresda minha lembrança cordial aos vossos diocesanos mato-grossenses.Tenho especialmente presente os jovens, no início da sua caminhada eclesial.Tornai-vos participantes da experiência daquelas comunidades diocesanasmais antigas e animai-vos para viver com alegria a fé em Cristo, nossoSalvador.Confio vossos propósitos e projetos pastorais à proteção materna daVirgem Maria que, com tanto fervor, é sempre invocada no Brasil como aSenhora Aparecida. Aproveito também para saudar, por vosso intermédio, ospresbíteros e todos os ministros da Igreja, os diáconos permanentes, as comunidadesde consagrados, as paróquias, as Associações cristãs, as famílias,os anciãos e os que sofrem todo tipo de penas físicas ou morais; lembrotambém com alegria os jovens e as crianças, objeto das minhas grandesesperanças; enfim, a todos os queridos diocesanos do Mato Grosso e do MatoGrosso do Sul, desejo que levem a certeza do meu afeto e o meu encorajamentoa viverem a própria vocação cristã em união com Deus nosso Senhor ecom o Sucessor de Pedro, com a ampla Bênção Apostólica que lhes dou detodo o coração.IIAd quosdam episcopos Brasiliae.*Queridos Irmãos no episcopado1. Com alegria vos recebo hoje, Pastores da Igreja de Deus no Brasil,vindos das Sedes metropolitanas de Olinda e Recife, Paraíba, Maceió e Natal,e das dioceses sufragáneas. São Igrejas que carregam uma rica tradição espirituale missionária — uma delas santificada pelo martírio de sacerdotes,religiosos e leigos — e enriquecidas com as sólidas virtudes de numerosasfamílias cristãs que sedimentaram a fé do vosso solo pátrio.Vindes a Roma* Die 28 Septembris 2002


Acta Ioannis Pauli Pp. II 127para realizar esta visita ad Limina, venerável instituição que contribui paramanter vivos os estreitos vínculos de comunhão que unem cada Bispo aoSucessor de Pedro. A vossa presença aqui faz-me sentir também próximosos sacerdotes, religiosos e fiéis das Igrejas particulares a que presidis.Agradeço ao Senhor Bispo D. Fernando Antônio Saburido, Presidente doRegional Nordeste 2, as amáveis palavras que me foram dirigidas, em nomede todos, renovando expressões de afeto e estima e fazendo-me participar dasvossas preocupações e projetos pastorais. A ocasião me é propícia para recordarD. Antônio Soares Costa, seu predecessor à frente deste Regional que,por um misterioso desígnio da Providência, veio a falecer na metade desteano; que Deus o tenha na sua glória! Peço ao Senhor cheio de misericórdiaque, nas vossas dioceses e em todo o Brasil, progridam sempre a mesma fé, aesperança, a caridade e o corajoso testemunho de todos os cristãos, em conformidadecom a herança recebida pela Igreja desde os tempos dos Apóstolos.2. Inicialmente, desejo fazer constar minha profunda gratidão pelo zelocom que desempenhastes a missão que vos tem sido confiada, frequentementeem circunstâncias difíceis para pastorear vosso rebanho. Muitas vezes o Pastordeve tomar decisões, «graviter onerata conscientia», sobre assuntos quedizem respeito não só a uma pessoa, mas também a uma comunidade ou ainstituições da sua diocese. «Deus, a Quem presto culto no meu espírito, aserviço do Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como, constantemente,me recordo de vós». 1A Ele peço ardentemente que vos mantenhaisfirmes na fé e corajosos na esperança que vos foi dada, «pois nem a morte,nem a vida (...) nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem aaltura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nosdo amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor». 2Conheço a dinâmica das vossas Assembleias e o esforço por definir osdiversos planos pastorais, que dão prioridade à formação do clero e dosagentes da pastoral. Alguns de entre vós fomentaram movimentos de evangelizaçãopara facilitar o agrupamento dos fiéis numa linha de ação. Nestesúltimos anos quis nomear novos Pastores em algumas dioceses, como as deFloresta, Guarabira e Palmares, por não citar outras, permitindo assimprosseguir a obra de evangelização naquelas regiões. O Sucessor de Pedroconta convosco para que vossa preparação se apoie sempre naquela espiritualidadede comunhão e de fidelidade à Sé de Pedro, a fim de garantir que a12Rmi, 9.Em 8, 38-39.


128 Acta Apostolicae Sedis —< Commentarium Officialeação do Espírito não seja vã. Com efeito, a integridade da fé, junto à disciplinaeclesial, é e será sempre tema que exigirá atenção e desvelo por parte detodos vós, sobretudo quando se trata de saber ponderar que existe «uma só fée um só batismo ».3. Entre os vários documentos que se ocupam, como sabeis, da unidadedos cristãos, está o Diretório para o ecumenismo, publicado pelo PontifícioConselho para a Unidade dos Cristãos. Vários parágrafos deste Documentodescrevem a «formação dos que se dedicam ao ministério pastoral », 3a « formaçãoespecializada» de agentes ecuménicos 4e a «formação permanente » depresbíteros e diáconos e outros agentes da pastoral «numa contínua atualização,tendo em vista que o movimento ecuménico está em evolução». 5Estas normas poderão dar uma sadia orientação ao estudo teológico. Ofundamento, o centro, o objetivo final da fé é Cristo, e a missão da Igrejaconsiste em anunciá-Lo como nosso único Salvador. A ação da Igreja desenrola-se,em particular, mediante o ministério dos sacerdotes. Por isso, desejorenovar, uma vez mais, o apelo a considerar no vértice da vossa solicitudepastoral, a importância de promover vocações sacerdotais. Para atender ànumerosa população de fiéis católicos, fazem falta sacerdotes possuídos deuma formação à altura, que lhes permita assumir a gravosa tarefa de representara Pessoa de Cristo para as comunidades locais.Por outro lado, uma adequada formação dos agentes da pastoral, comoapoio à evangelização promovida pelos Bispos e presbíteros, revelar-se-á degrande utilidade para estimular a convivência e o testemunho da fé nosambientes mais difíceis.4. «Que todos sejam um; como Tu, ó Pai, estás em Mim e Eu em Ti, quetambém eles estejam em nós». 6Aquele que foi, ao mesmo tempo, um apelo e uma prece, «revela-nos aunidade de Cristo com o Pai, como lugar fontal da unidade da Igreja e domperene que ela receberá misteriosamente d'Ele até o fim dos tempos». 7Estasconsiderações feitas logo após o início do novo milénio, nos lembram a importânciade acolher e de fomentar decididamente o espírito ecuménico comas demais Igrejas e comunidades eclesiais.84587NN.. 70-86.NN.. 87-90.N. 91Jo 17, 21Novo millennio ineunte, 48.


Acta Ioannis Pauli Pp.. II 129No limiar do ano 2000, tive a oportunidade de dar início à Campanha daFraternidade, convidando a dialogar com os irmãos na fé, sendo corresponsáveiscom a Igreja em sua missão pastoral e salvadora. A aproximação entretodos os cristãos na caminhada ecuménica promovida pelo Conselho Nacionaldas Igrejas Cristãs do Brasil, para que todos os homens acreditem em Cristo,tem colaborado para um maior entendimendo, numa busca comum da unidadequerida pelo Senhor.Trata-se, porém, de querer ver concretizada tal unidade em espírito e vida,não só em vossas regiões, mas em todo o País. Certamente o Brasil continuasendo uma Nação prevalecentemente católica, devendo no entanto convivercom diversas outras Igrejas e comunidades eclesiais, com as quais é importantecultivar boas relações para uma ação evangelizadora mais incisiva.5. A perspectiva ecuménica da teologia apela ao assentimento da fé contidaou explicitada nas Sagradas Escrituras e na Tradição, e ensinada peloMagistério da Igreja. Conheço o esforço de vossas dioceses, dirigido a fixar asbases de um sadio ecumenismo. Mas, se o mesmo Diretório, antes citado,afirmava que «a diversidade é uma dimensão da catolicidade», 8isto não deveinduzir a um certo indiferentismo que nivele, num falso irenismo, todas asopiniões.Faço votos de que o esforço das Comunidades cristãs por alcançar a tãosuspirada unidade, esteja sempre fundado na verdade «já manifestada porDeus à Igreja na sua realidade escatológica» pois «os elementos desta Igrejajá realizada existem, reunidos na sua plenitude na Igreja católica e, sem essaplenitude, nas demais Comunidades ». 9Não há, porém, incompatibilidade entre a afirmação de uma adesão incondicionadaà Verdade de Jesus Cristo e o respeito pelas consciências. Se areligião não é somente uma questão de consciência, mas também de livreadesão à Verdade, que pode ou não ser acolhida, não deve porém ser transigidano seu conteúdo; por isso, é preciso ilustrá-la, sem deixar passar oselementos contidos nos dados revelados. Tal é a importância do vosso empenhoem constituir formadores aptos para garantir a máxima fidelidade noensino teológico. Formar as consciências, na plena fidelidade ao plano-dasalvação revelado pelo Redentor dos homens, é tarefa de grande responsabilidadedos Pastores e dos seus presbíteros.89N. 16.Carta Enc, Ut unum sint, 14.9 - AAS,


130 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeA catequese é, sem dúvida, outro campo que merece particular atenção,pois a existência de escolas, colégios, Universidades católicas ou não constituia base cultural e educacional do povo dessa grande Nação. O Brasil semprefoi berço de uma convivência serena entre as diversas concepções de pensamento,e não poderá deixar de sê-lo. Junto com a típica atitude de acolhida ede convivência, capaz de abrir os braços a pessoas de tantas procedências, aalma do vosso povo soube sempre cultivar os valores da liberdade e do respeitomútuo, como algo inserido na própria cultura e formação. Não será esteaspecto de muita importância para a educação ao verdadeiro ecumenismo?6. Não duvideis, então, amados Irmãos no episcopado, que o melhorserviço prestado à causa do ecumenismo o oferecereis quando, na catequesepara os adultos ou para os jovens, souberdes proporcionar uma profundaeducação à liberdade, porque«onde está o Espírito do Senhor há liberdade». 10O cristão, quando vive integralmente sua fé, é pólo de atração, inspira confiançae respeito; jamais impõe suas convicções religiosas, mas sabe transmitira verdade sem iludir a confiança nele depositada. Transige com aspessoas, sem jamais transigir com o erro. Por essa razão, o Catecismo daIgreja Católica pôde afirmar: «Afastando-se da lei moral, o homem atentacontra a sua própria liberdade, agrilhoa-se a si mesmo, quebra os laços dafraternidade com seus semelhantes e rebela-se contra a vontade divina». 11Possa esse espírito refletir-se nas diversas pastorais que estareis empenhadosa orientar a partir deste nosso encontro romano. Ensinar a verdadeiradignidade da pessoa no trabalho e no lar, no campo e na cidade. Habituar-se arespeitar e a conviver com quem pensa de outro modo; transmitir paz aoscorações divididos; rezar por todos, para que a graça de Deus possa abrandaros ânimos endurecidos, talvez pelo mau exemplo de conduta.7. Para testemunhar a caridade que nos une, propus para o início desteséculo «fazer da Igreja a casa e a escola da comunhão: eis o grande desafio quenos espera no milénio que começa, se quisermos ser fiéis ao desígnio de Deus ecorresponder às expectativas mais profundas do mundo» 12O cristão nela inserido e imbuído deste espírito saberá colher toda ocasiãopara unir-se aos seus anseios e esperanças: sejam, pois, também vossas asalegrias e as dores da Igreja; procurai fomentar a solidariedade com os cristãosperseguidos por causa da própria fé em muitos países. Ao mesmo tempo,1011122 Cor 3, 17.N. 1740.Novo millennio ineunte, 43.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 131procurai estimular o clamor da oração para que o Senhor se digne apressaraquela tão almejada unidade de fé que todos nós aspiramos.Queridos Irmãos, uma vez mais asseguro-vos minha profunda comunhãona oração, com uma firme esperança no futuro das vossas dioceses, nas quaisse reflete um País sempre jovem, disposto a enfrentar os novos desafios desteinício de século. Que o Senhor vos conceda a alegria de 0 servir, guiando emSeu nome as Igrejas particulares que vos foram confiadas. Que a VirgemSantíssima e os santos Padroeiros de cada lugar vos acompanhem e protejamsempre.A vós, amados Irmãos no episcopado, e aos vossos fiéis diocesanos, concedode coração a Bênção Apostólica.IIIAd Chiliae sacros praesules.*Queridos Hermanos en el episcopado:1. Os recibo con profundo gozo, Pastores de la Iglesia en Chile, duranteesta visita ad limina, en la que os acercáis a las tumbas de San Pedro y SanPablo, renovando la fe en Cristo Jesús transmitida por los Apóstoles, y que avosotros os corresponde custodiar como sucesores suyos. Habéis venido aRoma para avivar también los vínculos de comunión con el Sucesor de Pedroy acrecentar vuestra «solicitud por todas las Iglesias». 1Agradezco las cordiales palabras que me ha dirigido el Señor CardenalFrancisco Javier Errázuriz, Arzobispo de Santiago y Presidente de la Conferenciaepiscopal, con las que se ha hecho portavoz de vuestros sentimientosde afecto y adhesión al Obispo de Roma, Sede «en la que siempre residió laprimacía de la cátedra apostólica», 2participándome al mismo tiempo vuestrasprincipales inquietudes y esperanzas pastorales.Al encontrarme con vosotros y alentaros en el incansable trabajo pastoralque desarrolláis, tengo muy presente al pueblo chileno, al que siento siempremuy cercano, del que guardo vivo recuerdo de mis encuentros con él y al quehe visitado en su propia tierra, comprobando el profundo arraigo de la fecristiana en sus gentes y el afecto y fidelidad de Pastores y fieles a la Sede* Die 15 Octobris 20021Christus Dominus, 62S. Agustín, Ep. 43, 3.


132 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeApostólica. Una hermosa expresión de ello son tantos frutos de santidad envuestra tierra, como Santa Teresa de los Andes, la Beata Laura Vicuña o elBeato Padre Alberto Hurtado, de cuya santa muerte celebráis el quincuagésimoaniversario.2. Dichos aspectos son fuente de inspiración y esperanza en vuestra laborpastoral en el momento actual, caracterizado en los comienzos de un nuevomilenio por rápidas transformaciones en tantos ámbitos de la vida humana ypor el gran reto del fenómeno de la globalización. En él se perciben a vecesserias amenazas para las naciones más débiles, desde un punto de vista económico,técnico y cultural, pero contiene también elementos que puedenofrecer nuevas oportunidades de crecimiento.Es de esperar que los esfuerzos del pueblo chileno para insertarse en elmundo global no lo lleven a perder su identidad cultural, evitando que todose reduzca a un mero intercambio económico y ofreciendo por doquier losmejores valores de su alma patria, fuertemente vinculados a su tradicióncatólica. Esto enriquecerá el ambiente pluricultural cada vez más difuso,mediante actitudes de mutuo respeto y el cultivo de un diálogo que buscaapasionadamente la verdad, alejándose de la superficialidad y el relativismo,que promueven el desinterés y deterioran la convivencia.A ello han de contribuir las Universidades y Escuelas católicas, que graciasa Dios son numerosas en Chile. Estoy seguro de que los Obispos continuaránocupándose de ellas con gran atención, porque están destinadas allevar a la sociedad chilena el fermento saludable del Evangelio de Cristo.3. Hoy es necesario iluminar el camino de los pueblos con los principioscristianos, aprovechando las oportunidades que la situación actual ofrecepara desarrollar una auténtica evangelización que, con nuevo lenguaje ysímbolos significativos, haga más comprensible el mensaje de Jesucristo paralos hombres y mujeres de hoy. Por eso es importante, como vosotros mismoshabéis indicado, que al inicio del nuevo milenio la Iglesia infunda esperanza,para que todos los cambios del momento actual se conviertan de verdad en unrenovado encuentro con Cristo vivo, que impulse a vuestro pueblo a la conversióny la solidaridad.Teniendo en cuenta que la Revelación cristiana conduce a una « comprensiónmás profunda de las leyes de la vida social que el Creador inscribió en lanaturaleza espiritual y moral del hombre», 3la Iglesia, desde su propia misióndentro de la sociedad, no debe eximirse de acompañar y orientar también los3Gaudium et spes, 23.


Acta Ioannis Pauli Pp.. II 133procesos que se llevan a cabo en vuestro País en la reforma de aspectos tancruciales para el bien común, còrno son, entre otros, la educación, la salud o laadministración de la justicia, velando para que sirvan a la promoción de losciudadanos, particularmente de los más débiles y desfavorecidos.4. Conozco y valoro cuanto estáis haciendo en favor de la familia, queafronta tantas dificultades de diversa índole y está sometida a insidias queatentan a aspectos esenciales según el proyecto de Dios, como es el matrimoniocon carácter indisoluble. Estos esfuerzos, que son un servicio precioso avuestra Patria, han de ir acompañados también por una pastoral familiarintegral, que incluya una adecuada preparación de los cónyuges antes delmatrimonio, les asista después, especialmente cuando se presenten las dificultades,y les oriente en la educación de los hijos.En este aspecto, nada puede suplir una verdadera cultura de la vida, unaexperiencia profunda de fidelidad o un arraigado espíritu de entrega, sobre locual la Palabra de Dios y el Magisterio eclesial iluminan sobremanera laexistencia humana. Evangelizar a las familias es presentar a los cónyugesel amor sin límites de Cristo por su Iglesia, que ellos han de reflejar en estemundo. 4Se ha de inculcar también en sus miembros la vocación a la santidada la que son llamados, sin temor a proponer ideales elevados que, si bien enocasiones pueden parecer difíciles de alcanzar, son los que responden al plandivino de salvación.5. La reciente experiencia vivida en la última Jornada Mundial de laJuventud celebrada en Toronto, me lleva también a evocar el EncuentroContinental de jóvenes que tuvo lugar hace unos años en Santiago. Vosotrosfuisteis protagonistas de aquella magna convocatoria, seguros de la generosidadde su respuesta y del entusiasmo de su colaboración. En ellos, como lesdije en mi mensaje, «late con fuerza un deseo de servicio al prójimo y desolidaridad», 5que requiere la orientación y la confianza de los Pastores paraque se transforme en un encuentro vivo con Cristo, en un decidido proyectode seguir fielmente su Evangelio y de propagarlo gozosamente en la sociedadchilena y en todo el mundo.En efecto, no obstante tantos señuelos que invitan al hedonismo, a lamediocridad o al éxito inmediato, los jóvenes no se dejan amedrentar fácilmentepor las dificultades y, por tanto, son particularmente sensibles a lasexigencias radicales y al compromiso sin reservas cuando se les presenta el45Cf. Ef5, 31 s.A los participantes en el primer Encuentro Continental Americano de jóvenes, 10-10-1998.


134 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeverdadero sentido de la vida. No les asusta que éste sea un camino cuestaarriba si descubren a Cristo que lo recorrió primero y está dispuesto a recorrerlode nuevo con ellos. 6Para ellos, llenos de iniciativa, lo más importantees hacerse constructores y artífices de la vida y del mundo al que se asoman.Por eso necesitan saber de vosotros, sin equívocos ni reservas sobre los valoresevangélicos, los deberes morales o la necesidad de la gracia divina imploradaen la oración y recibida en los sacramentos, cómo « poner piedra sobrepiedra para edificar, en la ciudad del hombre, la ciudad de Dios». 76.' Como en otras ocasiones, os encomiendo muy encarecidamente a lossacerdotes, vuestros principales colaboradores en el ministerio pastoral. Ellosnecesitan programas bien articulados de formación permanente, sobre todoen los ámbitos de la teología, espiritualidad, pastoral, doctrina social de laIglesia, que les permitan ser evangelizadores competentes y dignos ministrosde la Iglesia en la sociedad de hoy. En efecto, para gran parte del Pueblo deDios ellos son el cauce principal por el que les llega el Evangelio y también laimagen más inmediata a través de la cual perciben el misterio de la Iglesia.Por ello, su preparación intelectual y doctrinal ha de ir siempre unida altestimonio de una vida ejemplar, a la estrecha comunión con los Obispos, a lafraternidad con sus hermanos sacerdotes, a la afabilidad en el trato con losdemás, al espíritu de comunión con todos los sectores eclesiales de sus comunidadesy a ese estilo de paz espiritual y de ardor apostólico que sólo el tratoconstante con el Maestro puede proporcionar y mantener siempre vivo. Comolos discípulos de los que habla el Evangelio de Lucas, han de sentir unaalegría incontenible por las maravillas que Jesús hace por medio de ellos, 8añadiendo así el testimonio personal al anuncio, y el ejemplo de vida a laenseñanza.Para que los sacerdotes sientan cercana vuestra presencia, es de sumaimportancia que tratéis con ellos asiduamente de manera personal, « dispuestosa escucharlos y tratarlos con confianza», 9prestando interés por las dificultadescotidianas que tantas veces les afligen y haciéndoles ver lo precioso que es a losojos de Dios y de la Iglesia ese abnegado trabajo cotidiano « a menudo escondido,que, si bien no aparece en las primeras páginas, hace avanzar el Reino deDios en las conciencias». 10e78910Cf.. Discurso en la fiesta de acogida, Toronto, 25-7-2002, 3.En la Vigilia de oración, Toronto, 27-7-2002, 4.Cf. Lc 19, 7.Christus Dominus, 16.Carta a los Sacerdotes para el Jueves Santo de 2001, 3.


Acta Ioannis Pauli Pp, II 135Todo ello redundará también en benefìcio de una pastoral voeacional, queha de acometerse con decisión, continuidad y rigor, pero que tendrá un puntode apoyo insustituible en el atractivo que susciten en los jóvenes quienesmuestran la dicha de haber consagrado enteramente su vida a Dios y alservicio de la Iglesia.Por lo demás, el cultivo de las vocaciones ha de ser siempre un compromisoprioritario para cada Obispo en su diócesis, mediante la oración y laacción específicamente orientadas a ello, como yo mismo he destacado en laExhortación apostólica Pastores dabo vobis y en tantas otras ocasiones.7. Este comienzo de milenio, que acerca a Chile al segundo centenario desu independencia, plantea a la Iglesia y a todos los ciudadanos el desafíocrucial de alcanzar una convivencia plenamente reconciliada en la que, sinocultar la verdad, se ha de dar cabida al perdón, « que cura las heridas yrestablece en profundidad la relaciones humanas truncadas». 11La Iglesia, que tiene la misión de ser instrumento de reconciliación de loshombres con Dios y entre sí, ha de ser « la casa y la escuela de la comunión » 12en la que se sabe apreciar y acoger lo positivo del otro y en la que nadie ha desentirse excluido.Precisamente la actitud de marginación, que hace pasar de largo para noencontrar al hermano en necesidad 13por ser tal vez molesto e improductivo,es el aspecto negativo de ciertas pautas sociales de nuestro mundo, ante elcual la Iglesia ha de poner un especial empeño en recordar que precisamentelos más necesitados no deben ser considerados el residuo insignificante de unprogreso que sólo tiene en cuenta aquello que comporta éxito, acumulacióndesmesurada de bienes y posición de privilegio.8. Al terminar este encuentro, os ruego que transmitáis a vuestras comunidadeseclesiales mi afecto y cercanía espiritual. Llevad mi agradecimiento alos sacerdotes y a las comunidades religiosas masculinas y femeninas, que contanta generosidad trabajan por anunciar y dar testimonio del Reino de Dios enChile, así como a los catequistas y demás colaboradores en las tareas de laevangelización. Comunicad el reconocimiento del Papa a las personas e institucionesdedicadas a la caridad y solidaridad con los más necesitados, pues éstees uno de los grandes desafíos para la vida de la Iglesia en el nuevo milenio. 14" Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, 1-1-2002, 3.12Novo millennio ineunte, 43.,:!Cf, Lc 10, 31uCf., Novo millennio ineunte, 49-50.


136 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeConfío vuestros desvelos pastorales a la Santísima Virgen María, bajo laadvocación de Nuestra Señora del Carmen de Maipú, a la que pido ardientementeque guíe a los queridos hijos e hijas de Chile a encontrarse con Cristo,fuente de vida y verdad, que les ayude a vivir en tan hermosa tierra comohermanos e interceda ante su Divino Hijo para que el País prospere, en paz yconcordia, en consonancia con los mejores valores de su tradición cristiana.A vosotros y a los fíeles de cada una de las Iglesias particulares quepresidís, imparto de corazón la Bendición Apostólica.IVAd Pontificii Consilii pro Familia sodales.*SignoriCardinali,Venerati Fratelli nell 'episcopato,Cari Sposi!1. Sono lieto di ricevervi in occasione della XV Assemblea Plenariadel Pontificio Consiglio per la Famiglia. A tutti il mio saluto cordiale!Ringrazio di cuore il Signor Cardinale Alfonso López Trujillo, Presidentedel Pontificio Consiglio, per le gentili parole, con le quali ha interpretatoi sentimenti dei presenti. Estendo il mio ringraziamento a ciascuno di voie a quanti, a diverso titolo, lavorano in codesto Dicastero, svolgendo congenerosità e competenza un compito tanto importante per la Chiesa e perla società, al servizio della famiglia, santuario domestico e culla dellavita. Molto è stato fatto in questi anni, ma molto resta da fare. Vi incoraggioa non perdervi d'animo di fronte alle proporzioni delle odiernesfide, ma a proseguire senza sosta nell'impegno di salvaguardare e promuovereil bene inestimabile del matrimonio e della famiglia. Da questosforzo dipende, in buona parte, il destino della società e il futuro stessodell'evangelizzazione.Il tema proposto per questa Plenaria è particolarmente attuale: Pastoralefamiliare e coppie in difficoltà. Si tratta di un argomento ampio e complesso,del quale intendete considerare soltanto alcuni aspetti, avendo avuto giàl'opportunità di affrontarlo in altre circostanze. Vorrei, in proposito, offrirvialcuni spunti di riflessione e di orientamento.* Die 18 Octobris 2002


Ada Ioannis Pauli Pp, II 1372. In un mondo che va sempre più secolarizzandosi, è quanto mai importanteche la famiglia credente prenda consapevolezza della propria vocazionee della propria missione. Il punto di partenza per essa, in ogni contesto ecircostanza, è salvaguardare ed intensificare la preghiera, una preghiera incessanteal Signore, affinché cresca e sia sempre più vigorosa la propria fede.Come ho scritto nella Lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae: « La farmiglia che prega unita, resta unita». 1E vero che, quando si attraversano particolari momenti, il sussidio dellascienza può offrire un buon aiuto, ma niente potrà sostituire una fede ardente,personale e fiduciosa, che si apra al Signore, il quale ha detto: «Venite ame, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi ristorerò» 2Fonte indispensabile di energia e di rinnovamento, proprio quando cresconola fragilità e la debolezza, è l'incontro con il Cristo vivo, Signore dell'Alleanza.Ecco perché bisogna far ricorso a un'intensa vita spirituale, aprendol'animo alla Parola di vita. Occorre che nel profondo del cuore risuoni lavoce di Dio, la quale, anche se a volte sembra tacere, in realtà risuona costantementenei cuori e ci accompagna lungo il cammino segnato dal dolore,come accadde con i due pellegrini di Emmaus.Speciale sollecitudine va riservata ai giovani sposi, affinché non si arrendanodi fronte a problemi e conflitti. La preghiera, l'accostamento frequenteal sacramento della Riconciliazione, la direzione spirituale, non vanno maiabbandonati pensando di sostituirli con altre tecniche di supporto umano epsicologico. Mai va relegato nell'oblio ciò che è essenziale, ossia vivere infamiglia sotto lo sguardo tenero e misericordioso di Dio.La ricchezza della vita sacramentale, nell'ambito di una famiglia che partecipaall'Eucarestia di domenica in domenica, 3è, senza dubbio, il miglioreantidoto per affrontare e superare ostacoli e tensioni.3. Questo si rende ancor più necessario quando proliferano stili di vita e sidiffondono mode e culture che pongono in dubbio il valore del matrimonio,giungendo perfino a ritenere impossibile il dono reciproco degli sposi fino allamorte, in una gioiosa fedeltà. 4La fragilità aumenta se domina quella mentalitàdivorzista, che il Concilio ha denunciato con vigore, perché conduce,molte volte, a separazioni e a rotture definitive. Anche una mal concepitaeducazione sessuale nuoce alla vita della famiglia. Quando viene meno un'in-1N 41- Mt II, 28.:!Cfr Dies Domini, 81.4Cfr Lettera alle Famiglie, 10.


138 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialetegrale preparazione al matrimonio, che rispetti le progressive tappe dellacrescita dei fidanzati, 5nella famiglia si riducono le possibilità di difesa.Non c'è invece situazione diffìcile che non possa essere affrontata adeguatamentequando si coltiva un coerente clima di vita cristiana. L'amore stesso,ferito dal peccato, è anche un amore redento. 6E chiaro che se viene meno lavita sacramentale, la famiglia cede più facilmente alle insidie, perché restasenza difesa.Quanto è importante favorire il supporto familiare per le coppie, specialmentegiovani, da parte di famiglie solide spiritualmente e moralmente! E unapostolato fecondo e necessario soprattutto in questo momento storico.4. Vorrei aggiungere, a questo punto, una considerazione sul dialogo chedeve essere coltivato nel processo formativo con i figli. Manca spesso il tempoper vivere e dialogare in famiglia. Molte volte i genitori si sentono impreparatie temono perfino di assumere, come è loro dovere, il compito dell'educazioneintegrale dei loro figli. Può succedere che questi, proprio a causa delmancato dialogo, incontrino seri ostacoli nel trovare nei loro genitori autenticimodelli da imitare e vanno a cercare altrove modelli e stili di vita, cherisultano spesso falsi e lesivi della dignità dell'uomo e del vero amore. Labanalizzazione del sesso, in una società satura di erotismo, e la mancanza diriferimento a principi etici, possono rovinare la vita di bambini, adolescenti egiovani, impedendo il loro formarsi ad un amore responsabile, maturo, e losviluppo armonico della loro personalità.5. Carissimi fratelli e sorelle! Grazie per l'attenzione che in questa vostraAssemblea Plenaria dedicate ad un tema così attuale e che a me sta tanto acuore. Iddio vi aiuti a focalizzare ciò che è più utile per la famiglia oggi.Proseguite inoltre con entusiasmo nella preparazione dell'Incontro Mondialedelle Famiglie, che si terrà a Manila nel gennaio del prossimo anno. Auspicodi cuore che tale raduno, che ho convocato in occasione della celebrazione delGiubileo delle Famiglie, e per il quale ho segnalato come tema: La famigliacristiana: una buona novella per il terzo millennio, favorisca l'accrescimentodello slancio missionario delle famiglie nel mondo.Affido tutto ciò a Maria, Regina della Famiglia. Sia Lei ad accompagnarvie a proteggervi sempre. Con affetto benedico voi e quanti collaborano con voial servizio del vero bene della famiglia.(iCfr Familiaris consortio, 66,Cfr CCC, 1608.,


Acta Ioannis Pauli Pp., II 139VAd quosdam episcopos Brasiliae.*Venerados Irmäos no episcopado!1. «Cristo amou a Igreja e por eia Se entregou para a santificar». 1Me é grato recordar esta afirmacäo da Carta aos Efésios ao receber-vos hoje,Bispos do Maranhäo, aproveitando a ocasiäo para compartilharmos a riqueza doministerio pastoral que nos foi confiado por Cristo. Encontrando-me convoscopessoalmente nos dias passados, muito me alegrei pelo vosso zelo apostólico, cujafonte e modelo é a entrega de Cristo referida por S. Paulo.Abraço-vos com estima, amados Irmäos, e de modo especial quantosdentre vós iniciaram o serviço pastoral nestes últimos anos. Agradeço aspalavras que me dirigiu, em vosso nome, D. Affonso Felippe Gregory, bispode Imperatriz e presidente do Regional Nordeste 5, dando conta do estadoatual das comunidades cristas a vós confiadas e das quais conservo uma gratalembrança da minha segunda Visita pastoral à vossa Naçâo.2. A missäo fundamental do bispo é a evangelizaçao, uma tarefa a desempenharnäo apenas individualmente, mas como Igreja, e é missäo que sedesdobra no tríplice munus de ensinar, santificar e governar.Como vigários e legados de Cristo, sois chamados inicialmente a oferecer oanuncio claro e vigoroso do Evangelho, de tal modo que se exprima na inteiraexistencia do cristäo em todas as situacöes. Anuncie-se com a palavra, sem aqual o valor apostólico das boas açôes diminui ou se perde. Anuncie-se com asobras da caridade, testemunho vivo da fé, näo esquecendo as obras de misericordiaespiritual ao lado das obras materiais. Nao haja reservas no associara palavra de Cristo as atividades caritativas, por um mal entendido sentidode respeito pelas convicçôes dos demais. Näo é caridade suficiente deixar osirmäos ao obscuro da verdade; näo é caridade nutrir os pobres ou visitar osdoentes, levando-lhes recursos humanos e näo lhes dizendo a Palavra quesalva. «Tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei-o em nome doSenhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai».-3. Como é sabido, o Maranhäo participou do inicio da historia da evangelizaçaono Brasil pois, na segunda metade do século XVII, sua Igreja era* Die 19 Octobris 20021Ef 5, 25..2Col 3, 17.


140 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialesufragánea da Provincia eclesiástica da Bahia. Vosso Estado, desde cedo,tornou-se o centro irradiador da açâo missionaria de grandes familias religiosas— jesuítas, capuchinhos, mercedários etc... — muitas das quais, ainda hoje,prestam sua colaboraçâo na açâo pastoral da maioria das vossas diocèses. Vai,pois, aqui o sentimento de gratidâo, elevado ao Todo-Poderoso, pela obraevangelizado ra ai realizada, e que o Sucessor de Pedro deseja estimular com« graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo! ». 3O Evangelho pregado com fìdelidade pelos Pastores, como «mestres da fé»e defensores da Verdade que liberta, é algo que marcará sempre a pauta, comoo denominador comum, de cada um dos nossos encontros. As dificuldades queencontráis no desempenho do vosso munus pastoral nao me sao desconhecidas:a falta de emprego, de habitaçâo para tantas pessoas (penso, em concreto, nosproblemas ligados à migraçâo interna do campo as cidades); os problemasrelativos à educaçâo básica e da saúde de muitos segmentos da sociedadeque, junto aos desequilibrios sociais e à agressiva presença das seitas, säofatores geradores de incertezas para definir vossas prioridades pastorais.Mesmo levando-se em conta os delicados problemas sociais existentes nasvossas regiöes, é necessario näo reduzir a açâo pastoral à dimensäo temporal eterrena. Näo é possi vel pensar, por exemplo, nos desafíos da Igreja no Brasillimitando-se a algumas questôes, importantes mas circunstanciáis, relativas àpolítica local, à concentracäo da terra, à questäo do meio ambiente e assimpor diante. Reivindicar para a Igreja um modelo participativo de caráterpolítico, onde as decisôes säo votadas na «base», limitada aos pobres e excluidosda sociedade, mas abstraído da presença de todos os segmentos do Povo deDeus, desvirtuaría o sentido original redentor preconizado por Cristo.4. O pròprio Filho, enviado pelo Pai, confìou aos Apostolos a missäo deinstruir «todas as naçôes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do EspiritoSanto, ensinando-as a cumprir tudo quanto vos tenho mandado». 4Estasolene missäo de Cristo de anunciar a Verdade salvadora foi transmitida pelosApostolos aos Bispos, seus sucessores, chamados a levá-la até aos extremosconfins da terra, 5 «para a edificaçâo do Corpo de Cristo» 6 que é a Igreja.Os Bispos säo chamados pelo Espirito Santo a fazer as vezes dos Apostolos,como Pastores das Igrejas particulares. Para isto estäo revestidos de umpoder proprio, que «näo é diminuido pela autoridade suprema e universal,* Rmi, 7.* Mt 28, 19-20.6Cf Act 1. 86Ef 4, 12.


Acta Ioannis Pauli Pp, II 141mas pelo contrario, é por eia assegurado, fortificado e defendido». 7Juntamentecom o Sumo Pontífice e sob a sua autoridade, os Bispos têm a missäode perpetuar a obra de Cristo, Pastor eterno. Com efeito, nosso Salvador deuaos Apostolos e aos seus sucessores o mandato e o poder de ensinar todas asnaçoes, de santificar os homens na verdade e de os governar. 8Antes de refletir sobre a tríplice dimensäo da missäo pastoral, apraz-meprimeiramente exaltar o centro para o qual todas as vossas atividades deveniconvergir: « 0 misterio de Cristo como fundamento da missäo da Igreja».9Aquele que, de algum modo, participa na missäo da Igreja deve crescerna fiel adesäo ao mandato recebido. Isto vale em primeiro lugar para osBispos que foram, por assim dizer, «inseridos» de maneira muito especial nomisterio de Cristo. Revestido da plénitude do sacramento da Ordern, oBispo é chamado a propor e viver o misterio integral do Mestre 10na diocèsea ele confiada. E misterio que contém «insondáveis riquezas». 11Conservemoseste tesouro!5. No tríplice ministerio dos Bispos, como ensina o Concilio VaticanoII, sobressai a pregaçâo do Evangelho. Os Pastores devem ser sobretudo« arautos da fé que para Deus conduzem novos discípulos ». 12 Como homens« que distribuem integralmente a palavra da verdade » 13 devemos transmitirjuntos aquilo que nos mesmos recebemos: näo a nossa propria palavra,por mais douta que seja, porque näo pregamos a nos mesmos, mas aVerdade revelada que deve ser transmitida com fìdelidade, conforme osensinamentos da Igreja.Quanto ao ministerio de ensinar, encontráis um clima cultural de difícilequacionamento devido ao analfabetismo adulto e infantil, mesmo quando osdados do último Censo revelaram o encorajador aumento da média de anos deestudos entre a populaçâo mais pobre.Por outro lado, permanecem elevados os índices relativos à fragilidade domatrimonio, à violencia infantil e à desnutriçâo; a estes, juntam-se os problemasde moradia, de falta de saneamento básico em muitos lugares e daevidente influencia, às vezes negativa, dos meios de comunicaçâo social; estesúltimos, em particular, quando orientados por uma mentalidade, hoje muito78910111213Lumen gentium, 27.Cf. Christus Dominus, 2.Carta Enc. Redemptor hominis, 11.Cf.. Christus Dominus, 12.Ef 3, 8.Lumen gentium, 25.2 Tim 2, 15.


142 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialedifundida, de excluir da vida pública os interrogativos das verdadesúltimas, confinami na esfera privada a fé religiosa e as convicçÔes acerca dosvalores moráis. Corre-se assim o perigo da existencia de leis que exercem umaforte influencia sobre o pensamento e o comportamento dos homens, prescindindodo fundamento moral cristäo da sociedade.Caros Irmäos, vós sabéis que é dever fundamental do Bispo, como Pastor,convidar os membros das Igrejas particulares a ele confiadas, a aceitar emtoda a sua plénitude o ensinamento da Igreja a respeito das questöes de fé emoral. Näo de vemos desanimar se, às vezes, o anuncio da Palavra é acolhidosomente em parte. Com a ajuda de Cristo, que venceu o mundo, 14o remediomais eficaz é prosseguir, «oportuna e inoportunamente», 15na divulgaçaoserena, mas corajosa, do Evangelho.Exprimo estes votos especialmente pensando nos jovens do vosso Estado,que chegam a constituir, por exemplo, na capital, a metade da populaçao. Aoexercerdes o ministerio eclesial de ensinar, em uniäo com os vossos sacerdotese com os colaboradores no serviço catequético, tende particular cuidado naformaçao da consciência moral, que deve ser respeitada como « santuario » dohörnern a sós com Deus, cuja voz ressoa na intimidade do coraçâo. 16Mas, comigual fervor, recordai aos vossos fiéis que a consciência é um tribunal exigente,cujo juízo deve sempre conformar-se às normas moráis reveladas por Deuse propostas com autoridade pela Igreja, com a assistentia do Espirito Santo.Um claro e unívoco ensinamento a respeito dessas questöes näo deixará deinfluir de maneira positiva no necessario retorno ao sacramento da reconciliaçâo,ho je infelizmente — também nas regiôes católicas do vosso País —bastante abandonado.6. Quanto ao exercício da missäo de santificar, « o Bispo deve ser consideradocomo o sumo sacerdote do seu rebanho, de quem deriva e depende, dealgum modo, a vida de seus fiéis em Cristo ». 17Por isso, ele é, por assim dizer,o primeiro liturgo da sua diocèse e o principal dispensador dos Misterios deDeus, organizando, promovendo e defendendo a vida litúrgica na Igreja particulara ele confiada. 18A este respeito, recomendó-vos vivamente os dois sacramentos fundamentáisda vida crista: Batismo e Eucaristia. Logo após ser elevado à Cátedra de14Cf Jo 16, 33'"* 2 Tim 4, 2.10Cf. Gaudium et spes, 16.17Sacrosanctum Concilium, 41.18Cf Christus Dominus, 15..


Acta Ioannis Pauli Pp.. II 143Pedro, aprovei a Instructo sobre o Batismo das crianças, na quai a Igrejaconfírmou a praxe batismal das crianças, em uso desde o inicio. Justamentenas vossas Igrejas locáis se insiste na exigencia de só administrar o Batismono caso em que se tenha a fundada esperança de que a criança seja educadana fé católica, de maneira que o sacramento possa frutificar. 19As vezes,porém, as normas da Igreja säo interpretadas de modo restritivo, descurando-seo bem mais profundo das almas. Acontece assim que, aos pais, é adiadoou até mesmo rejeitado, em determinadas circunstancias, o batismo dos filhos.E justo que pais e padrinhos sejam preparados de modo adequado parao Batismo das crianças, mas também é importante que o primeiro sacramentoda iniciaçâo crista seja visto sobretudo como um dom gratuito de Deus--Pai, pois «quem näo renascer da agua e do Espirito näo poderá entrar noReino de Deus». 20Com a exigencia, em si justificada, de preparar pais e padrinhos, näopodem faltar a bondade e a prudencia pastorais. Näo se pode exigir dosadultos de boa vontade, aquilo para o que näo lhes foi dada adequadamotivaçao. Quando for requerido o Batismo, pode-se aproveitar parainiciar urna catequese aos pais que os torne capazes de compreendermelhor o Sacramento, e dar assim uma educaçâo crista ao novo membroda familia. —- De qualquer forma, näo se deve jamais extinguir a mechaque ainda fumega, mas criar novos processos de evangelizaçao adaptadosao mundo de hoje e às necessidades do povo. — O Bispo é o primeiroresponsável para que todos os presbíteros, diáconos e agentes de pastoraltenham todo o zelo necessario, e toda a bondade e paciencia com o povomenos instruido.Outra tarefa primordial do vosso ministerio sacerdotal consiste em reafirmaro papel vital da Eucaristía como « fonte e centro de toda a vidacrista». 21Na celebraçâo do sacrificio eucaristico culmina näo só o serviço dosBispos e presbíteros, mas nele encontra o seu centro dinámico a vida detodos os demais membros do Corpo de Cristo. A falta de sacerdotes e a suadistribuiçao desigual, por um lado e, por outro, a reduçâo preocupante donúmero de quantos regularmente frequentam a Santa Missa dominical constitueratum constante desafio para as vossas Igrejas. E evidente que essasituaçao sugere uma soluçao provisoria, para näo deixar a comunidade noabandono, com o risco de um progressivo empobrecimento espiritual. Po-192021Cf. CIC, cân 868, § 2.Jo 3, 5Lumen gentium, 11.


144 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialerem, o incompleto caráter sacramental dessas funçôes liturgicas, levadas acabo por pessoas näo ordenadas (leigos ou religiosos), deveria induzir toda acomunidade paroquial a orar com maior fervor a firn de que o Senhor envietrabalhadores para a sua messe. 227. Por firn, uma palavra sobre a missäo de governar a vós confiada. Aoexercerdes esta tarefa, tendes sem duvida diante dos olhos a imagem do BomPastor, que näo veio para ser servido, mas para servir. 23Neste sentido, recomendó-vos vivamente sobretudo os presbíteros dasvossas Igrejas locáis, para os quais, como Bispos, constituís «o perpetuo evisivel fundamento da unidade». 24Velar pelos vossos sacerdotes é umserviço muito exigente, sobretudo quando tardam os frutos do trabalhopastoral, com a possivel tentaçao de esmorecimento e tristeza. Muitospastores têm a impressäo de trabalhar näo numa vinha evangélica, masnuma estepe árida.Conheço o peso dos empenhos diarios ligados ao vosso ministerio. Porém,com paterna solicitude recordo as palavras claras e repletas de sensibilidadedo Concilio Vaticano II: «Por causa desta comunhäo no mesmo sacerdocio eministerio, os Bispos devem estimar os presbíteros, como irmäos e amigos, eter a peito o bem deles, quer o material, quer sobretudo o espiritual... Estejamdispostos a ouvi-los, consultem-nos e troquem com eles impressöes sobreos problemas pastorais e o bem da Diocèse». 25«Tenham uma compaixäopràtica pelos sacerdotes que se encontram em algum perigo ou faltaram jáa alguns dos seus deveres ». 268. Ante a imensidade da missäo que vos está confiada, venerados Irmäos,nunca vos deixeis vencer pelo cansaço ou pelo desánimo porque oSenhor ressuscitado caminha convosco e torna fecundos os vossos esforços.É verdade que säo numerosas as urgencias pastorais, mas nptáveis säotambém os recursos humanos e espirituais, com os quais podéis contar.A vós cabe a tarefa de conduzir este povo de Deus à plénitude da respostafiel ao designio divino.Acompanhe-vos Maria neste àrduo mas entusiástico caminho. A cada umde vós, bem como aos sacerdotes e consagrados e a todos os fiéis das vossascomunidades, de todo o coraçâo concedo a minha Bênçao.222324252(iCf Mt 9, 38.Cf. Mt 20, 28,Lumen gentium, 23Presbyterorum ordinis, 7.Christus Dominus, 16.


Congregatio de Causis Sanctorum 145ACTACONGREGATIONUMCONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUMROMANA seu VARSAVIENSISCanonizationis Beatae Ursulae Ledóchowska (in saec.: Iuliae Mariae) FundatricisCongregationis Sororum Ursulinarum a S. Corde Iesu Agonizantis (1865-1939)DECRETUM SUPER MIRACULOBeata Ursula Ledóchowska (in saec.: Iulia Maria) in Austriaco loco vulgoLoosdorf ex nobili familia Polona in vitam venit die 17 mensis Aprilis anno1865. Inter Sorores Ursulinas cooptata, in iuvenes mulieres instituendas eteducandas incubuit. Anno 1920 Congregationem condidit Sororum Ursulinaruma Sacro Corde Iesu Agonizantis, quae brevissimo tempore in diversasEuropae nationes sese diffudit. Meritis ditata famaque sanctitatis circumdataRomae obiit die 29 mensis Maii anno 1939. Summus Pontifex Ioannes PaulusII inter Beatos caelites annumera vit eam die 20 mensis Iunii anno 1983.Ad canonizationem provehendam, Postulatio Causae iudicio summisitCongregationis de Causis Sanctorum praesumptum mirum eventum, patratumin beneficium iuvenis Danielis Gajewski. Hic enim, hospes cum fuerit inloco Ozarów (Polonia) apud Sorores Ursulinas a Sacro Corde Iesu Agonizantis,cupiens illic aliquid utile agere, circa horam tertiam postmeridianam diei2 mensis Augusti anno 1996, horti herbam electrica falce recidere incepit. Exprioris noctis tempestate terra manebat adhuc aquis conspersa; Daniel cummeisgymnicis calcéis muniebatur, manicas tamen non induebat. Operi iamintentus, inopinate vehementi eléctrico ictu correptus est in terram cadens etviolentas subiens convulsiones musculares, angustias anhelitus, quendam suffocationissensum, hebetem oculorum aciem, grave vulnus in manu dextranec non plurima attrita corporis. Postea ipsemet narravit se, dum animodeficiebatur, quandam ignotam Sororem vidisse, quae a fune fluxus electricilaboriose eum eripere potuit. Deinde putatum est hanc Sororem ipsam BeatamUrsulam fuisse. In valetudinarium translatus debitas pertulit curationes.Periculi mortis effugium intercessioni adscriptum est Beatae Ursulae, cuiuspatrocinio aliquot dies priusquam casus occurreret Daniel a matre sua erat10 - AAS.


146 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialecommendatus. Ceterum Sorores eiusdem communitatis effundere preces consueverantpro suis hospitibus et ideo pro Daniele; qui vix a periculo ereptus intemplum se contulit ut Deo et Beatae Ursulae gratias redderet.De hoc eventu Curia Varsaviensis anno 1998 dioecesanam instruxit Inquisitionem,cuius iuridicam validitatem ratam habuit Congregatio de CausisSanctorum per decretum diei 17 mensis Octobris eiusdem anni. MedicorumConsilium huius Dicasterii in sessione diei 30 mensis Martii anno 2000 edixitex scientia explicari non posse quomodo iuvenis incolumis evaserit a fulguratione.Die 12 mensis Ianuarii anno 2001 habitus est Congressus PeculiarisConsultorum Theologorum; deinde, quo adiuncta quaedam huius asserti mirieventus lucidiora fierent, eodem anno 2001 ex officio additicia peracta estInquisitio. Die 1 mensis Februarii anno 2002 alter subsecutus est CongressusConsultorum Theologorum; et die 12 sequentis mensis Martii celebrata estSessio Ordinaria Patrum Cardinalium et Episcoporum, Ponente Causae Exc.­mo D.no Andrea Maria Erba, Episcopo Veliterno-Signino. Et in utroqueCoetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an demiraculo constaret divinitus patrato, responsum affirmativum prolatum est.Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Ioanni Paulo IIper subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Suavota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, mandavitut decretum de praedicto miro eventu conscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascripto CardinaliPraefecto necnon Causae Ponente meque Antistite a Secretis Congregationisceterisque de more convocandis, eisque astantibus, Beatissimus Pater sollemniterdeclaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem BeataeUrsulae Ledóchowska (in saec.: Iuliae Mariae), Fundatricis Congregationis SororumUrsulinarum a S. Corde Iesu Agonizantis, videlicet de incolumitate iuvenisDanielis Gajewski qui superavit "folgorazione elettrica con ustioni di 2° e 3° gradoalle dita della mano destra, e con lesioni generali rappresentate da contratturemuscolari, disturbi respiratori e perdita della coscienza".Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in actaCongregationis de Causis Sanctorum referretur.Datum Romae, die 23 mensis Aprilis A. D. 2002.L. 83 S.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectus£8 Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a Secretis


Congregatio de Causis Sanctorum 147ROMANA seu VENTIMILIENSISBeatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Mariae a Passione (in saec.:Helenae Mariae de Chappotin de Neuville) Fundatricis Congregationis SororumFranciscalium Missionariarum a Maria (1839-1904)DECRETUM SUPER MIRACULOVenerabilis Serva Dei Maria a Passione (in saec.: Helena Maria de Chappotinde Neuville) Namnetibus, Francogallica in urbe, orta est die 21 mensisMaii anno 1839. Cooptata inter sodales Societatis Mariae Reparatricis, missaest in locum Maduré, in India, ubi localis ac dein provincialis exstititmoderatrix, assiduam explicans ac fructuosam missionalem actuositatem.Plurima perferens incommoda et angustias, condidit Congregationem SororumFranciscalium Missionariarum a Maria, cuius regimen summo studio,sacrificii spiritu et mira prudentia tenuit. Fidelis erga crucem et amoremChristi, in mundum Evangelii lumen diffudit. Ad Patrem pertransiit inItalica urbe v. d. San Remo die 15 mensis Novembris anno 1904, relinquensplusquam duo milia sororum per quattuor continentes dispersarum. SummusPontifex Ionnnes Paulus II die 28 mensis Iunii anno 1999 declaravitServam Dei virtutes théologales, cardinales eisque adnexas heroum in modumcoluisse. Ad beatificationem provehendam, Postulatio Causae inspiciendamcommisit Congregationi de Causis Sanctorum praesumptam miramsanationem, in Canada patratam, Sororis Mariae Plautillae a Iesu (in saec.:Bernadette Saintonge), sodalis Congregationis ab ipsa Dei Serva conditae.Haec quidem soror, unum et viginti annos nata (nenrpe anno 1918), tuberculosimcolumnae vertebralis ad undecimam et duodecimam vertebramdorsalem subire coepit. Primam sectionem chirurgicam, quae anno 1930facta est ad osseam vertebrarum insitionem aptandam, altera sequenti annosecuta est; utraque tamen nullum attulit beneficium. Examen radiologicumpraesentiam detexit morbi Pottiani. Soror infirma missa est insanabilis innosocomium Sanctae Annae v. d. de Beaupré, ubi medicus a cura comprobavitpulmonum laesiones. Deinde valetudinis condicio propter febrim, tenuationemcorporis, emptiones sanguinis acerbosque spinae cruciatus inpeius ruebat, quapropter infirma lecto tenebatur. Tanti periculi pondereperpenso, die 12 mensis Maii anno 1939 infirma ipsa preces iniit no vendi alesDeo fundendas, per intercessionem Servae Dei Mariae a Passione, ad sanationisdonum obtinendum. Die 20 eiusdem mensis Soror Maria Plautilla ex


148 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeimproviso sanam se sensit; etenim febris, dolores, tussis evanuerunt, immoincedere absque baculo necnon communitariam vitam instaurare potuit.De hoc miro eventu, apud Curiam Quebecensem, inter annos 1948-1953, instructus est Processus canonicus, cuius iuridicam validitatem recognovitCongregatio de Causis Sanctorum per decretum diei 1 mensisOctobris anno 1993. Consilium Medicorum huius Dicasterii in sessione diei18 mensis Ianuarii anno 2001, affirmavit sanationem celerem fuisse, perfectam,diuturnam et inexplicabilem quoad modum. Die 27 sequentis mensisNovembris celebratus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorumet die 5 mensis Martii huius anni habita est Sessio OrdinariaPatrum Cardinalium et Episcoporum, Causae Ponente Em.mo CardinaliVergilio Noè. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium etEpiscoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret,responsum affirmativum prolatum est. Facta demum de hisce omnibusrebus Summo Pontifici Ioanni Paulo II per subscriptum Cardinalem Praefectumaccurata relatione, Sanctitas Sua vota Congregationis de CausisSanctorum excipiens rataque habens, mandavit ut decretum de praedictamira sanatione conscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascripto CardinaliPraefecto necnon Causae Cardinali Ponente meque Antistite a SecretisCongregationis ceterisque de more convocandis, eisque astantibus, BeatissimusPater sollemniter declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato perintercessionem Ven. Servae Dei Mariae a Passione (in saec. : Helenae Mariaede Chappotin de Neuville), Fundatricis Congregationis Sororum FranciscaliumMissionariarum a Maria,videlicet de celeri, perfecta ac diuturna sanationeSororis Mariae Plautillae a Iesu (in saec.: Bernadette Saintonge) a "TBC polmonare-vertebrale,morbo di Pott, progressivo defedamento, grave limitazionefunzionale".Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in actaCongregationis de Causis Sanctorum referretur.Datum Romae, die 23 mensis Aprilis A. D. 2002.L. £8 S.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectus£8 Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a Secretis


Congregatio de Causis Sanctorum 149SCIIAMCHIAMENSISBeatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Gabrielis Mariae Allegra sacerdotisprofessi O.F.M. (1907-1976)DECRETUM SUPER MIRACULOVenerabilis Servus Dei Gabriel Maria Allegra natus est in loco v.d. SanGiovanni La Punta, provinciae Catanensis, die 26 mensis Decembris anno1907. Ordinem Fratrum Minorum ingressus, religiosam emisit professionemanno 1924 et anno 1930 sacro presbyteratus Ordine est insignitus.Sequenti anno missionarius Sinas petiit, ubi usque ad obitum mansit.Fervida caritate indefatigabilem exsecutus est apostolatum, SacramScripturam in Sinensem linguam convertit, auxilium infirmis, egenis leprosisquetulit, atque christianorum unitatem promovit. Perquam studiosusRegni Dei Collegium Biblicum Pekini et Gollegium Sociologicum Singapuraecondidit. Meritis onustus famaque sanctitatis circumdatus,Hongcongi die 26 mensis Ianuarii anno 1976 terrenam explevit exsistentiam.Summus Pontifex Ioannes Paulus II die 15 mensis Decembris anno1994 enuntiavit Servum Dei virtutes théologales, cardinales eisque adnexasheroum in gradum exercuisse. Ad eius beatificationem assequendam,Postulatio Causae examini Congregationis de Causis Sanctorum praesumptamsubiecit miram sanationem doctoris Francisci Tomasello, quimense Maio anno 1985 advertit naevolum quendam, quo iam ab infantiain dorsali regione signabatur, inopinanter auxisse coloremque mutavisse,quibus effectibus dolor et prurigo addebantur. Die 13 sequentis mensisIunii Messanae sectionem chirurgicam subiit, quam secuta est diagnosismelanomatis nodularis secundi vel tertii gradus. Post mensem expletum inaxillari regione lymphoglandula apparuit, quae die 8 mensis Augusti eiusdemanni Mediolani chirurgica sectione est ablata, et diagnosis densaemetástasis est edita. Aliquot post dies infirmus ex valetudinario dimissusest, quin ulla praescriberetur therapia ad tumorem debellandum. Interea,a mense Iunio anni 1985, ipse doctor Tomasello simul cum suis fidenterinvocare coeperat intercessionem Servi Dei Gabrielis Mariae Allegra ad sanationisdonum a Deo impetrandum. Variae medicae recognitiones, quae postalteram sectionem chirurgicam factae sunt, confirmarunt absolutam morbineoplastici cessationem.


150 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeSuper hanc sanationem, uti miram existimatam, apud Curiam Messanensemannis 1994-1995 instituta est Inquisitio dioecesana, cuius vim iuridicamCongregatio de Causis Sanctorum recognovit per decretum diei 31mensis Martii anno 1995. Medicum huius Dicasterii Consilium, in sessionecelebrata die 28 mensis Iunii anno 2001, notum faciens sedecim annos iamintercessisse a peracta sectione chirurgica, agnovit hic agi de sanatione« quoad substantiam » celere, perfecta, constanti et ex scientiae praeceptisinexplicabili. Die 22 mensis Ianuarii anno 2002 habitus est Congressus PeculiarisConsultorum Theologorum et die 5 sequentis mensis Martii celebrataest Sessio Ordinaria Patrum Cardinalium et Episcoporum, Causae PonenteExc.mo D.no Hieronymo Grillo, Episcopo Centumcellarum-Tarquiniensi. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium etEpiscoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsumaffirmativum prolatum est. Facta demum de hisce omnibus rebusSummo Pontifici Ioanni Paulo II per subscriptum Cardinalem Praefectumaccurata relatione, Sanctitas Sua vota Congregationis de Causis Sanctorumexcipiens rataque habens, mandavit ut decretum de praedicta mira sanationeconscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascripto CardinaliPraefecto necnon Causae Ponente meque Antistite a Secretis Congregationisceterisque de more convocandis, eisque astantibus, BeatissimusPater sollemniter declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionemVen. Servi Dei Gabrielis Mariae Allegra, Sacerdotis professi O.F.M.,videlicet de celeri, perfecta ac constanti sanatione doctoris Francisci Tomaselloa « melanoma del dorso al III stadio con precoce metastasi linfonodale ascellaredel diametro di 4 cm. ».Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in actaCongregationis de Causis Sanctorum referretur.Datum Romae, die 23 mensis Aprilis A. D. 2002.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectusL. £8 S.83 Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a Secretis


Congregatio de Causis Sanctorum 151URBEVETANA-TUDERTINABeatificationis et Canonizationis Servae Dei Spei a Iesu (in saec.: Mariae IosephaeAlhama Valera) Fundatricis Congregationum Ancillarum Amoris Miserentis etFiliorum Amoris Miserentis (1893-1983)DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS«Euntes autem discite quid est: Misericordiam volo» (Mt 9, 13). Suis veritatisverbis, potissimum autem per Paschale Mysterium, Dominus Iesus mundo revelavitPatrem suum, qui dives est in misericordia (cf. Eph 2, 4), et propter nimiamcaritatem suam, qua dilexit nos, nos quoque convivificavit etiam in Filii passioneet resurrectione. Etenim Christus Ecclesiae commisit missionem testificandi Deimisericordiam, quam ipsa profiteri debet utpote salutarem fidei veritatem eamqueopportune inducere et ad actum deducere in vitam christifidelium (cf. IoannesPaulus II, Litt. Enc. Dives in misericordia, VII). Inter Ecclesiae filios qui nostraaetate Dei misericordiam modo eminenti professi sunt atque vitae operumquesanctimonia eam omnibus praedicaverunt, annumeranda est procul dubio ServaDei, cui nomen est Spes a Iesu, quae germanam vivendi scientiam acquisivit aCruce et Iesum, misericordem Caritatem, elegit vitae suae magistrum. Quae humiliset fervens testis caritatis Dei vixit semper in Christum crucifixum intentaatque confixa, et potum de fonte aquae vivae illius Cordis sauciati hauriens, sensusChristi suos fecit: « Hic, ipsa confitetur, didici amorem ». Primo loco genita novemfratrum, Mater Spes a Iesu nata est in pago vulgo Santomera nuncupato, indioecesi Carthaginensi in Hispania, die 29 mensis Septembris anno 1893, patreIosepho Antonio Alhama Palma et matre Maria a Monte Carmelo Valera Buitrago.Post paucos exactos annos in domo pauperrimae suae familiae, sextum velseptimum agens annum in parochi aedibus accepta est, ibique primis litterarumrudimentis imbuta vias Domini sequendas generoso animo didicit. Etenim vehementemsuum patefecit amorem erga Eucharisticum Mysterium quin et desiderioaffecta est vovendi se Domino. Itaque die 15 mensis Octobris anno 1914, in festosanctae Teresiae a Iesu, firmiter sibi proponens eam sequi in via sanctitatismagnamque fieri sanctam, in Institutum Filiarum a Calvario ingressa est, quodanno 1921, sui conservandi gratia, confluit in Congregationem Religiosarum MariaeImmaculatae, Missionariae Claretianae nuncupatae. Gratiae Dei fidelis suaehumanae et spirituali institutioni vacavit, multumque inter innumeras tribulationescorporis et animi profecit. Cuius charismata superiores ita admirati sunt uttraderent eam dirigendam optimis spiritualibus moderatoribus, qui revera ei auxiliofuerunt ut intellegeret Deum eam vocavisse ad duas novas institutiones vitae


152 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeconsecratae condendas, quarum missio haec esset: curare ut omnes agnoscerentDeum « non veluti Patrem iratum propter filiorum suorum ingratitudines, sed utPatrem bonum summa ope nitentem sublevare, adiuvare, beatos facere filios suos;ut Patrem ducentem et quaerentem eos constanti indefessaque dilectione, tamquambeatus esse non posset si ab eis esset seiunctus ». Itaque Dei Amori MisericordiMater Spes a Iesu vovit non solum vitam suam, sed et CongregationemAncillarum Amoris Miserentis, quam Matriti in Hispania fundavit in nocte NativitatisDomini anno 1930, et Congregationem Filiorum Amoris Miserentis, quamin Urbe fundavit mense Augusto anno 1951.Hae Congregationes, nunc iuris Pontificii, constituunt florentem religiosamFamiliam, quae viros ac mulieres complectitur, sex ramos efformantes sed eodemquefruentes charismate. Quae Instituta officium habent testificandi et nuntiandiuniverso mundo Dei Amorem Misericordem, mutuum sibi praestantes auxiliumad sanctitatem assequendam. Serva Dei, quae iam ab anno 1936 Romam deverterat,anno 1951 cum filiis et filiabus stabilem et definitivam sibi sedem elegitin parvo pago vulgo Collevalenza nuncupato, in dioecesi Tudertina, ubi ad Deigloriam splendidum exstruxit Sanctuarium Amori Misericordi dedicatum et anno1965 consecratum adstantibus sane multis Concilii Oecumenici Vaticani II Patribus.Prope Sanctuarium Mater Spes a Iesu vitam suam consummavit testis effectaAmoris Misericordis Iesu erga omnes homines. Zelo enim ardens Regni Deiatque animarum salutis, singulos quosque eosdemque innumeros peregrinos coramadmittebat, eisdem aures praebebat, consilia dabat, solacium infundebat. Eiusquotidianum officium — uti ipsa scripsit — fuit omnibus hominibus nuntiare«vel pessimum inter homines et miserrimum et a cunctis derelictum, a Iesu dulcissimodiligi summo amore, quia Iesus est ei pater et dulcis mater ». Licet PopulusDei semper eam veneraretur, ipsa Mater Spes a Iesu constanter sensit se non essenisi humile instrumentum in Domini manibus atque meram simplicemque DiviniMagistri discipulam, cuius vocem audire eiusdemque doctrinam et exemplumsequi desiderabat omnibus diebus vitae suae. Praeterea meditans infinitam Deidilectionem, didicit semetipsam abnegare, crucem amare, indolem suam vehementemmoderari et — ipsa teste — ab omnibus adhiberi «ut scopae quae nequequeruntur neque reclamitant, sed silentes sinunt ut omnes sibi utantur alterutriusrei causa ». Mulier autem in firmissima fide fundata in agendo e in vivendo sempera Dei voluntate agi voluit cui adhaesit mente, corde et opere. Praecepta quoque etdivina et ecclesiastica servavit atque acquirendae sanctitati semper studuit, beneutens innumeris donis quae a Deo susceperat et removens omnem peccati etimperfectionis formam. Intimam suam cum Deo unionem fovit meditatione SacrarumScripturarum aeternorumque mysteriorum, Sacra Liturgia, ferventi pie-


Congregatio de Causis Sanctorum 153tate erga Eucharistiam et Virginem Mariam, precibus assiduis. Spiritus Sanctuseam duxit ad excelsos contemplationis gradus et peculiaribus ditavit charismatibus,quibus semper ea usa est in simplicitate cordis ad animarum bonum. Cor eiusiam vivebat in caelis, pedes autem firmiter terrae inhaerebant. Particeps quoquefuit Ecclesiae vitae et ut filia Sanctam Sedem adamavit Summumque Pontificem.Anno 1981 Dominus gratiam ei dedit suscipiendi in pago Collevaienza visitatoremipsum Summum Pontificem Ioannem Paulum II.Sciebat enim Eum in quo spem suam fundaverat, scilicet in Deo-Amore.Propterea non suis viribus fisa, sed Dei bonitate providentiaque, animo serenointimaque pace res vicit adversas, dolores, cruciatus et indecoras offensiones.Potissimum vero his in rerum adiunctis testis verax fuit et credibilis propheticisui nominis, quod fuit Spes a Iesu. Ex eius cum Deo intima, sponsali et mysticaconversatione profluxit illa urgens caritas, qua diligenter et sedulo ut germanamater dilexit misérrimos homines nulla personarum acceptione inter paupereset divites, familiares et extraneos, amicos vel inimicos, quin ipsos inimicoshabuit quoque veluti maximos benefactores ita ut numquam defendi ipsa sitausa, neque quempiam accusaverit, neglectis indecoris offensionibus et calumniis.Dilexit summaque subservivit caritate filiis filiabusque suis spiritualibus,sacerdotibus, infirmis, inopibus, omnibusque qui opem eius peterent. CumSpiritus luce duceretur supernaturalique prudentia, vere noverat reprehendere,monere et hortari pro cuiusque necessitatibus, semper matris cor exhibensrectum, dulce et vehemens, instans et patiens. Numquam favit vitae agendaerationi, neque suae neque ceterorum hominum, quae contrariis careret rebus etdifficultatibus. Quinimmo Dei bonitati cum plene fideret quaelibet sui abnegationisgenera veluti ab eius manibus suscipiebat omnibusque utebatur adversitatibusut instrumentis purificationis et expiationis et tamquam occasionisei datis compatiendi cum Christo Redemptore, qui fuit Vir Dolorum.Domino virginaliter se vovit; Ecclesiae Pastoribus, moderatoribus et suis spiritualibusmagistris semper oboediens fuit et cum pauper nata esset pauperquoque vivere voluit seque ad pauperes inclinavit, in quibus vultum Christidolentis intuebatur. Mente simplici perfecit misericordiae opera corporalia etspiritualia atque dulciter et fortiter hominis defendit dignitatem cuiuslibetcondicionis. Cum fugeret ab honoribus humiliter operata est ad aedificandumRegnum Dei et ad parandum humanum cultum amoris, misericordiae, reconciliationiset pacis. Neque vita Matris Spei a Iesu caruit multis morbis a quibussaepe sanata est, testibus quoque medicis, modo subito et miro. Morbus qui eiletalis fuit tantum quattuor dies perseveravit, et vespere antequam manifestareturServa Dei spirituali suo moderatori dixit: «Fili mi, proficiscor».


154 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeSereno et laeto vultu paravit se ut obviam decretorie iret Domino, qui ad seeam vocavit die 8 mensis Februarii anno 1983. Sancte vixit, sancte obiit. Eius vitafere nonaginta annorum breviari potest sententia: «Omnia propter Amorem».Eius corpus nunc requiescit in crypta Sanctuarii Amoris Misericordis in pagoCollevalenza, circumsistentibus atque venerantibus filiis filiabusque spiritualibusnecnon innumeris peregrinis, ex cunctis terrarum orbis regionibus advenientibus.Sanctitatis et miraculorum fama, quae vitam Servae Dei comitata est, perseveravitquoque post eius mortem, propterea Episcopus Urbevetanus-Tudertinus,Exc.mus Decius Lucius Grandoni, Causam beatificationis et canonizationisiniit celebravitque Inquisitionem dioecesanam (1988-1990), quam iuridicevalidam habuit Congregatio de Causis Sanctorum decreto die 12 mensis Iuniianno 1992. Cum parata esset Positio, iuxta morem quaesitum est utrum ServaDei exercuisset gradu heroico omnes virtutes. Die 11 mensis Ianuarii anno 2002habitus est, positivo exitu, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum.Demum Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die 5 subsequentismensis Februarii, audita relatione Causae Ponentis, Exc.mi Iosephi SebastianiLaboa, Archiepiscopi tit. Zaraiteni, ratum habuerunt Matrem Spem a Iesuexercuisse gradu heroico theologicas, cardinales iisque adnexas virtutes.Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Ioanni Paulo II persubscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua votaCongregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, mandavit utsuper heroicis Servae Dei virtutibus decretum conscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascripto CardinaliPraefecto necnon Causae Ponente meque Antistite a Secretis Congregationisceterisque de more convocandis, eisque astantibus, Beatissimus Pater sollemniterdeclaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum inDeum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantiaet Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Spei a Iesu (in saec. :Mariae Iosephae Alhama Valera), Fundatricis Congregationum Ancillarum AmorisMiserentis et Filiorum Amoris Miserentis, in casu et ad effectum de quo agitur.Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de CausisSanctorum Summus Pontifex referri mandavit.Datum Romae, die 23 mensis Aprilis A. D. 2002.L. ES S.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectus£8 Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a Secretis


Congregatio pro Episcopis 155CONGREGATIO PRO EPISCOPISPROVISIOECCLESIARUMLatis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus DominusIoannes Paulus Pp. II, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequunturEcclesiis sacros praefecit praesules:die 8 Decembris 2002. — Metropolitanae Ecclesiae Massiliensi, novitererectae, Exc.mum P.D. Bernardum Panafieu, hactenus Archiepiscopumeiusdem sedis.— Metropolitanae Ecclesiae Claromontanae, noviter erectae, Exc.mumP.D. Hippolytum Simon, hactenus Episcopum eiusdem sedis.— Metropolitanae Ecclesiae Divionensi, noviter erectae, Exc.mum P.D.Michaelem Coloni, hactenus Episcopum eiusdem sedis.— Metropolitanae Ecclesiae Montis Pessulani, noviter erectae, Exc.mumP.D. Vidonem Thomazeau, hactenus Episcopum eiusdem sedis.— Metropolitanae Ecclesiae Pictaviensi, noviter erectae, Exc.mum P.D.Albertum Rouet, hactenus Episcopum eiusdem sedis.die 13 Decembris — Cathedrali Ecclesiae Lexingtonensi, R.D. RonaldumVillelmum Gainer, e clero dioecesis Alanopolitanae, ibique Vicariumiudicialem.— Titulari episcopali Ecclesiae Sitipensi, R.D. Ignatium Wang, e cleroarchidioecesis Sancti Francisci in California, ibique Cancellarium atque rectoremSocietatis pro Gentium Evangelizatione, quem deputavit Auxiliaremeiusdem archidioecesis.die 19 Decembris — Titulari episcopali Ecclesiae Silensi R.D. AngelumAmato, Societatis S. Francisci Salesii sodalem, quem Congregationispro Doctrina Fidei a Secretis constituit atque archiepiscopali dignitateornavit.— Titulari episcopali Ecclesiae Abitinensi R.P. Brennum Farrel, CongregationisLegionariorum Christi sodalem, quem Pontifìcii Consilii ad UnitatemChristianorum Fovendam a Secretis constituit.


156 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialedie 27 Decembris 2002 — Cathedrali Ecclesiae Cabancalensi, R.D. PatritiumA. Buzon S.D.B., Societatis S. Francisci Salesii superiorem provinciaein regione meridiana Philippinarum.— Titulari episcopali Ecclesiae Talaptulensi, R.D. Isabellum C. Abarquez,e clero archidioecesis Caebuanae, ibique Seminarii Collegii rectorem,quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.— Cathedrali Ecclesiae Acariguaraurensi, noviter erectae, Exc.mum P.D.Ioachimum Morón Hidalgo, hactenus Episcopum Vallispaschalensem.— Cathedrali Ecclesiae Sancti Caroli in Venetiola, R.D. Salvatorem ThomamZárraga Colmenares, e clero dioecesis Punctifixensis, ibique parochumatque Secretariatus dioecesani pro communicationibus socialibus et pro pastoralisociali moderatorem.die 28 Decembris — Cathedrali Ecclesiae Peterboroughensi, Exc.mum P.D. Nicolaum De Angelis, hactenus Episcopum titularem Remesianensem etAuxiliarem archidioecesis Torontinae.die 30 Decembris — Cathedrali Ecclesiae Fabrianensi-MathelicensiR.D. Ioannem Carolum Vecerrica, e clero dioecesis Maceratensis-Tolentinae-Recinetensis-Cingulanae-Treiensis,hactenus Secretarium generalemcuriae eiusdem dioecesis.die 3 Ianuarii 2003. — Cathedrali Ecclesiae Iacksoniensi, R.D. IosephumLatino, e clero dioecesis Humensis-Thibodensis, ibique Vicarium generalemet curionem paroeciae templi cathedralis.die 4 Ianuarii — Titulari episcopali Ecclesiae Cuncacestrensi seu SanctiCuthberti R.D. Alanum Stephanum Hopes, hactenus Vicarium generalemarchidioecesis Vestmonasteriensis, quem deputavit episcopum Auxiliaremeiusdem archidioecesis.— Titulari episcopali Ecclesiae Zarnensi R.D. Bernardum Longley, eclero Arundeliensi-Brichtelmestunensi, hactenus Secretarii generalis ConferentiaeEpiscoporum Angliae et Cambriae adiutorem, quem deputavit EpiscopumAuxiliarem archidioecesis Vestmonasteriensis.die 8 Ianuarii — Coadiutorem dioecesis Vaccariensis R. P. Petrum SbalchieroNeto, M.S., hactenus Vicarium provincialem Missionariorum DominaeNostrae a La Salette in Brasilia.


Congregatio pro Episcopis 157die 9 Ianuarii 2003 — Cathedrali Ecclesiae Abulensi Exc.mum P.D. IesumGarcía Burillo, hactenus Episcopum titularem Basticensem et Auxiliaremdioecesis Oriolensis-Lucentinae.— Cathedrali Ecclesiae Salmantinae Exc.mum P.D. Carolum López Hernández,hactenus Episcopum Placentinum.— Cathedrali Ecclesiae Bellovacensi, Ioannem Paulum James, e cleroarchidioecesis Rhedonensis, ibique Seminarii maioris «Sancti Ivonis» moderatorem.die 10 Ianuarii — Metropolitanae Ecclesiae Ibaguensi, Exc.mum P.DFlavium Calle Zapata, hactenus Episcopum Sonsonensem-Rivi Nigri.— Cathedrali Ecclesiae Libanae-Hondanae, Exc.mum P.D. RaphaelemArcadium Bernal Supelano, hactenus Episcopum Araucensem.— Episcopum Coadiutorem Quercopolitanum, Exc.mum P.D. AlanumHenricum Vigneron, hactenus Episcopum titularem Marianopolitanum inMichigania et Auxiliarem archidioecesis Detroitensis.


158 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeDIARIUM ROMANAE CURIAEIl Santo Padre Giovanni Paolo II ha ricevuto in UdienzaUfficiale per la presentazione delle Lettere Credenziali:Venerdì, 13 Dicembre 2002, le LL. EE. i Signori e le Signore:FODE MCLEAN DABOR, Ambasciatore di Sierra Leone;MARCIA GILBERT-ROBERTS, Ambasciatore di Giamaica; PRA-VEEN LAL GOYAL, Ambasciatore dell'India; ALBERT OWUSU-SARPONG, Ambasciatore del Ghana; HELGA HERNES, Ambasciatoredi Norvegia; EMMANUEL KAYTANA IMANZI, Amb asciatoredel Rwanda; JEAN-PIERRE RAZAFY-ANDRIANVAINGO, Ambasciatoredel Madagascar; tutti accreditati presso la SantaSede.Lunedì, 19 Dicembre 2002, S.E. la Signora DAGMAR BABCANO-VÁ Ambasciatore di Slovacchia presso la Santa Sede.Ha, altresì, ricevuto in Udienza:Giovedì, 12 Dicembre 2002, S.E. il Signor MOSHE KATSAV,Presidente dello Stato di Israele;S.E. il Signor SELLAPAN RAMANATHAN NATHAN, Presidente dellaRepubblica di Singapore.Lunedì, 16 Dicembre 2002, S.E. il Signor STJEPAN MESIC, Presidentedella Repubblica di Croazia.Lunedì, 23 Dicembre 2002, S.A.R. il Principe VITTORIO EMA­NUELE DI SAVOIA.Venerdì, 3 Gennaio 2003, l'On. Signor PAT COX, Presidentedel Parlamento Europeo.Lunedì, 13 Gennaio 2003, l'Ecc.mo Corpo Diplomatico pressola Santa Sede.Venerdì 20 dicembre 2002 si è riunita alla presenza del Santo Padre laCongregazione delle Cause dei Santi.


Diarium Romanae Curiae 159SEGRETERIA DI STATONOMINECon Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni Paolo II ha nominato:9 novembre 2002 Le LL.EE. i mons.ri Angelo Scola, Patriarca di Venezia;George Peli, Arcivescovo di Sydney; André Vingt-Trois, Arcivescovo di Tours; Anders Arborelius, Vescovodi Stockholm, Membri del Comitato di Presidenzadel Pontificio Consiglio per la Famiglia «adquinquennium ».» » » Le LL.EE i mons.ri Agustín García-Gaseo Vicente, Arcivescovodi Valencia; Elio Sgreccia, Vescovo tit. diZama minore, Membri del Comitato di Presidenzadel Pontificio Consiglio per la Famiglia « in aliudquinquennium ».» » » I signori Francisco e Géraldine Padilla; prof. Michael M.Waldstein e Susie Burnham Waldstein, Membri delPontificio Consiglio per la Famiglia «ad quinquennium».» » » Mons. Renzo Bonetti, P. David Maria A. Jaeger, O.F.M.; isignori prof. Cari Albert Anderson, prof. Pedro MorandeCourt, prof.ssa Dina Nerozzi Frajese, dott.Timothy T. O'Donnell, sig.ra Antonia Willemsen,Consultori del Pontificio Consiglio per la Famiglia« ad quinquennium ».» » » S.E. mons. Klaus Küng, Vescovo di Feldkirch; mons. IgnacioCarrasco de Paula; p. Jesús López-Gay, S.I.; p.Lino Ciccone, CM.; p. Tadeusz Styczen, S.D.S.;rev. Juan Ignacio Arri età Ochoa de Chinchetru; isignori dott. Joseph H. Hagan; prof. HumbertoLeal Vieira; sig.ra Angela de Malherbe; sig.ra MariaCristina Noronha de Sá; dott.ssa Janet E. Smith,Consultori del Pontificio Consiglio per la Famiglia« in aliud quinquennium ».19 » » S.E. mons. Kevin McDonald, Vescovo di Northampton, Membrodel Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-Religioso« ad quinquennium ».3 dicembre » Il rev. Melchor Sánchez de Toca y Alameda, Capo Ufficio nelPontificio Consiglio della Cultura.12 » » Le LL.EE. i mons.ri Francesco Monterisi, Arcivescovo tit. diAlba Marittima; Pier Luigi Celata, Arcivescovo tit.di Doclea; Giampaolo Crepaldi, Vescovo tit. di Bisarcio,Membri del Pontificio Consiglio della Pastoraleper i Migranti e gli Itineranti « ad quinquennium ».


160 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale12 dicembre 2002 II sig. Guzmán Carriquiry, Sotto-Segretario del Pontificio Consiglioper i Laici « in aliud quinquennium ».» » » Mons. Pedro López Quintana, Arcivescovo tit. di Agropoli,Nunzio Apostolico.14 » » Mons. Francesco Borgia Tran Van Kha, Capo Ufficio nellaCongregazione per il Culto Divino e la Disciplina deiSacramenti.16 » » Mons. Eleuterio Francesco Fortino, Sotto-Segretario del PontificioConsiglio per la promozione dell'Unità dei Cristianifino al I o marzo 2004.» » » Gli Em.mi Signori Cardinali Joachim Meisner; Adam JosephMaida; le LL.EE. i monsignori Attilio Nicora, Arcivescovo-Vescovoemerito di Verona; Lluís MartínezSistach, Arcivescovo di Tarragona; Tarcisio Bertone,Arcivescovo di Genova, Membri del Pontificio Consiglioper i Testi Legislativi « ad quinquennium ».» » » Gli Em.mi Signori Cardinali Eduardo Martínez Somalo ed AchilleSilvestrini, Membri del Pontificio Consiglio per i TestiLegislativi « usque ad octogesimum annum at. »..» » » L'Em.mo Signor Cardinale Mario Francesco Pompedda; leLL.EE. i monsignori Luigi Dossena, Arcivescovotit. di Carpi; Renato Raffaele Martino, Arcivescovotit. di Segerme; Attilio Nicora, Arcivescovo-Vescovoem. di Verona; il sac. Daniel Lagni; p. GianbattistaZanchi, Superiore generale del Pontifìcio IstitutoMissioni Estere, Membri della Congregazione per l'Evangelizzazionedei Popoli « ad quinquennium ».17 » » Mons. Gabriele Giordano Caccia, Assessore per gli Affari Generalidella Segreteria di Stato « ad quinquennium ».23 » » Le LL.EE. i mons. Robert Sarah, Arcivescovo em. di Conakry;Csaba Ternyák, Arcivescovo tit. di Eminenziana;Piergiorgio Silvano Nesti, Arcivescovo em. di Camerino-SanSeverino Marche; Giuseppe Pittau, Arcivescovotit. di Castro di Sardegna, Membri del PontificioConsiglio della Pastorale per i Migranti e gliItineranti « ad quinquennium ».30 » » Il sig. Jean Daniel Pitteloud, Tenente del Corpo della GuardiaSvizzera Pontificia,7 gennaio 2003.. L'Em.mo Signor Cardinale Juan Sandoval Iñiguez, Membrodella Commissione Cardinalizia di vigilanza dell'Istitutoper le Opere di Religione « ad quinquennium ».NECROLOGIO16 dicembre 2002 Mons. Licinio Rangel, Vescovo tit. di Zarna.8 gennaio 2003 Mons. Antonio Palenzuela Velázquez, Vescovo em. di Segovia(Spagna).» » » Mons. Adolfo Arana, Vescovo em. di Villa de la Concepcióndel Rio Quarto (Argentina).


An. et vol. XCV 3 Martii 2003ACTA APOSTOLICAE SEDISCOMMENTARIUMOFFICIALEDirectio: Palazzo Apostolico - Città del Vaticano - Administratio: Libreria Editrice VaticanaACTA IOANNIS PAULI PP. IILITTERAEDECRETALESquibus Paulinae a Corde Iesu Agonizanti Sanctorum honores decernuntur.IOANNES PAULUS EPISCOPUSSERVUS SERVORUM DEIAD PERPETUAM REI MEMORIAM.«Unusquisque, sicut accepit donationem, in alterutrum illam administrantessicut boni dispensatores multiformis gratiae Dei» (1 Pe 4, 10).Beata Paulina a Corde Iesu Agonizanti (quae saeculari nomine AmabilisVisintainer appellabatur) dona quae a Spiritu Sancto receperat optimelucri fecit, cuius virtus in eius vita missioneque conspecta est. Deivoluntati studiose obsequens, fructuosam evangelizationis operam praestititipsaque germana fuit testis Christi erga indigentes amoris, pro quibusCongregationem condidit Parvarum Sororum Immaculatae Conceptionis,quae prima fuit religiosa communitas Brasiliae Meridianae. DieXVI mensis Decembris anno MDCCCLXV parentibus pauperibus religiosisqueorta est ipsa in oppido Vicolo Vattaro Tridentinae dicionis. Die postquamnata est Baptismi fonte abluta est. Puella una cum familia in CivitatemSanctae Catharinae Brasiliae Meridianae se contulit. Societatis Iesus sodales,quibus locorum illorum pastoralis cura commissa est, de eius pietatemirabantur ideoque ei Virginiaeque Nicolodi munus demandarunt puerosdoctrinam catholicam docendi atque aegrotis assidendi. Alacrem ea sustinuitapostolatus laborem atque mortua matre potissimum necessariis culi-A.A.S


162 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialerandis operam dedit. Spiritali moderatore consentiente, una cum sociavitam communem in paupere domu agere coepit ut in caritatis simplicitatisquespiritu pupillis aegrotisque curandis se devoveret. Die xn mensisIulii anno MDCCCXC apud urbem v.d. Nova Trento ipsae mulierem cancrocorreptam susceperunt, quam amabiliter curaverunt. Primum iactum estsemen illius Congregationis Parvarum Sororum Immaculatae Conceptionis,quam Episcopus loci anno MDCCCXCV comprobavit. Die vii mensis Decembriseiusdem anni Beata sibi sumpsit nomen Paulinae a Corde IesuAgonizanti. Antistita exinde nominata est generalis, quae, Sancti Pauliurbem cum petivisset, hospitium moderata est pupillis senibusque suscipiendisiisque domibus carentibus. Institutum deinde crevit compluribusadditis, in variis Brasiliae locis, domibus. Christo fidebat, cum Deo coniunctasubinde manebat atque in omnibus condicionibus divina consiliasuscipiebat, ita ut saepe exclamaret: « Dei voluntatem, Paradisum meum ».Suam spiritalitatem per Eucharistiae, Virginis Mariae ac Sancti Iosephdevotionem aluit. Divinae Providentiae fidens, numquam difficilioribusetiam condicionibus amittebat spem, quod idem suis sororibus inculcabat.Ut ab omnibus adoraretur Iesus voluit atque assidue adlaboravit ut Deiregnum incresceret itemque peccatores ad bonam frugem se reciperent.Domini amor eam ad proximum se addicendam compulit, in quo Redemptorisvultum conspiciebat, idcirco sollicite operam dedit ut pauperes, senes,pupilli curarentur, eos solans curansque eorum aerumnas. Congregationema se conditam prudenter rexit. Anno MCMIX alia electa est Antistitageneralis, quam rem ipsa amabiliter humiliterque suscepit. In vocationeperstitit, aerumnas toleravit, difficultates fortiter sustinuit, quippe quaein Christo omnem vim inveniret. Ecclesiam adamavit, cui fideliter inservivitatque sacris pastoribus humiliter oboedivit. Annorum decursu eiusvaletudo in peius mutabat: diabete correpta est. Ideo manum amisit et inpostremo vitae tempore caeca facta est. Quae omnia fortiter toleravitatque die ix mensis Iulii anno MCMXLII obdormivit in Domino. Sanctitatisob famam late patentem, anno MCMLXV Processus informativus incohatusest. His peractis iure statutis rebus, die xvm mensis Octobris anno MCMXCINos eam in Beatorum album sollemniter rettulimus. Die vii mensis Iuliianno MMI Nobis coram super miraculo prodiit decretum. ConsentientibusPatribus Cardinalibus Episcopisque in Consistorio die xxvi mensis Februariihuius anni coadunatis, statuimus ut canonizationis ritus Romaedie XIX mensis Maii celebraretur.


Acta Ioannis Pauli Pp.. II 163Hodie igitur, una cum ingenti coetu Pastorum et Christifidelium ex multispopulis et regionibus pie sollemnitatem celebrantes Pentecostes, invocatoSpiritus Sancti auxilio, in foro Petriano inter sacra hanc pronuntiavimusformulam:«Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fideicatholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri IesuChristi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberationepraehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum FratrumNostrorum consilio, Beatos Alfonsum de Orozco, Ignatium a Santhià, Humilema Bisignano, Paulinam a Corde Iesu Agonizanti et Benedictam CambiagioFrassinello Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogoadscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotionerecoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ».Deinde Ipsi Nos libentes venerati sumus novam Sanctam, extollentesvirtutes et merita eius, praesertim sane proponentes hominibus nostraeaetatis veluti exemplar authenticae vitae evangelicae, genuinae eius humilitatis,promptae oboeditionis et voluntariae paupertatis propter Christum.Quae autem decrevimus, volumus nunc et in futurum tempus vimhabeant, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die undevicesimo mensis Maii,anno bismillesimo secundo, Pontificatus Nostri vicesimo quarto.EGO IOANNES PAULUSCatholicae Ecclesiae EpiscopusMarcellus Rossetti, Protonot. Apost.Loco 83 PlumbiIn Secret. Status tab., n, 514.777


164 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeCONSTITUTIONESAPOSTOLICAEIGANDHINAGARENSISProvincia ecclesiastica Gandhinagarensis appellanda in India conditur.IOANNES PAULUS EPISCOPUSSERVUS SERVORUM DEIAD PERPETUAM REI MEMORIAM.Dilecta in Indiae terra Christifideles commorantes diligentiore usqueratione salutiferas veritates contemplari conantur cotidianaque in vitaChristi exemplum prosequi. Nos qui de spiritali omnium fidelium progressionesolliciti sumus, nunc de pastoralibus ecclesialium communitatum inIndia necessitatibus cogitamus atque ad earum salubriorem prosperitatemecclesiastica instituta aptare properamus. Itaque quorum interest cognitissententiis, de consilio Congregationis pro Gentium Evangelizatione, ApostolicaNostra usi potestate, a dioecesi Ahmedabadensi distrahimus civilesdistrictus v.d. Gandhinagar, Mehasana, Patan, Banaskantha et Sabarkanthaatque ex iis archidioecesim metropolitanam condimus, factis iuribus etprivilegiis quibus ceterae metropolitanae Ecclesiae ad normam iuris communisgaudent, novamque provinciam ecclesiasticam Gandhinagarensemappellandam, cuique dioeceses Ahmedabadensis, Barodensis et Raikotensis,a sede metropolitana Bombayensi detractae, erunt suffraganeae. Novamprovinciam ecclesiasticam iurisdictioni Congregationis pro GentiumEvangelizatione obnoxiam constituimus. Cathedrale templum archidioecesisGandhinagarensis in sacra illa aede Sacratissimo Cordi Iesu et Dominaenostrae Reginae Mundi dicata, in urbe v.d. Gandhinagar sita, instituimus.Ad haec omnia exsolvenda Venerabilem Fratrem LaurentiumBaldisseri deputamus, Archiepiscopum titulo Diocletianensem atque inIndia Apostolicum Nuntium, facta videlicet facultate aliquem aptum virumin ecclesiastica dignitate constitutum subdelegandi. Re tandem adexitum perducta, documenta conficiantur, quorum sincera exempla adCongregationem pro Gentium Evangelizatione mittantur, contrariis quibuslibetrebus non obstantibus.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 165Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die undecimo mensis Octobris,anno Domini bismillesimo altero, Pontificatus Nostri vicesimo quarto.£8 ANGELUS card. SODANOSecretariusStatusCRESCENTIUM card.SEPECongr. pro Gentium Evang. PraefLeonardus Erriquenz, Protonot. Apost.Laurentius Civili, Protonot. Apost.Loco 83 PlumbiIn Secret. Status tab., n. 530.486IICOXINENSISIn Brasiliensi Natione praelatura territorialis Coxinensis ad gradum ac dignitatemdioecesis evehitur servatis iisdem finibus et nominibus sive de Curia sive linguaeloci propriis.IOANNES PAULUS EPISCOPUSSERVUS SERVORUMDEIAD PERPETUAM REI MEMORIAM.Cum Praelatura territorialis Coxinensis hisce postremis temporibus numeroclericorum operibusque ecclesialibus aliquod incrementum cepisset, VenerabilisFrater Antoninus Migliore, Episcopus Praelatus Coxinensis, unanimoconsensu Conferentiae Episcopalis Regionalis «occidentis I» atquePraesidis Conferentiae Episcoporum Brasiliae, ab hac Apostolica Sede petivitut haec praelatura territorialis ad gradum et dignitatem dioecesis eveheretur.Nos vero existimantes id in animarum bonum esse cessurum, praehabitofaventi voto Venerabilis Fratris Alni Rapisarda, Archiepiscopi titulo Cannensisatque in memorata Natione tunc Apostolici Nuntii, de consilio Congregationispro Episcopis admotae postulationi libenter concedendum esseputavimus. Summa igitur Nostra potestate, praelaturam territorialemCoxinensem attollimus ad gradum et dignitatem dioecesis, servatis iisdemfinibus, quibus nunc ipsa terminatur, atque iisdem nominibus de Curia etlinguae loci propriis, quibus ad praesens nuncupatur. Huiusce novae dioecesissedem episcopalem in urbe « Coxim » ponimus ibique exstans templum, Deo in


166 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialehonorem Sancti Ioseph dicatum, ad gradum et dignitatem ecclesiae Cathedralisevehimus. Insuper ipsius dioecesis Praesulem nominamus VenerabilemFratrem Antoninum Migliore, hactenus Episcopum Praelatum eiusdem Sedis.Quae statuimus perficienda committimus Venerabili Fratri LaurentioBai disseri, Archiepiscopo titulo Diocletianensi et in Brasilia Apostolico Nuntio,cui quidem tribuimus necessarias et opportunas facultates etiam subdelegandi,ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitateconstitutum, onere imposito Congregationi pro Episcopis authenticum exemplaractus peractae exsecutionis mittendi. Hanc denique Constitutionemnunc et in posterum ratam esse volumus, contrariis rebus non obstantibus.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die decimo tertio mensis Novembris,anno Domini bismillesimo secundo, Pontificatus Nostri vicesimo quinto.83 ANGELUS card. SODANO £8 IOANNES B. card. RESecretarius StatusLoco 83 PlumbiIn Secret. Status tab., n. 530 599Congr. pro Episcopis Praef.Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost.Laurentius Civili, Protonot. Apost.LITTERAEAPOSTOLICAEIVenerabilibus Dei Servis Aloisio Beltrame Quattrocchi et Mariae Corsini coniugibusBeatorum honores decernuntur.IOANNES PAULUS PP. IIAd perpetuam rei memoriam. — «Coniuges parentesque christiani oportetut propriam viam sequentes, amore fideli, totius vitae decursu se invicem ingratia sustineant, et prolem amanter a Deo acceptam christianis doctrinis etevangelicis virtutibus imbuant» (Conc. Oecum. Vat. II Lumen gentium, 41).Fidei amorisque ubertas coniugum Aloisii et Mariae Beltrame Quattrocchihuius Concilii Oecumenici Vaticani II effati de omnium fidelium vocationead sanctitatem clara est testificatio. Hoc par coniugum singularem omni-


Acta Ioannis Pauli Pp. II 167no fidelitatem erga Christi Evangelium demonstravit nec non christianasvirtutes heroum in modum exercuit. Maria, unica filia coniugum AngioliCorsini et Iuliae Salvi, die xxiv mensis Iunii anno MDCCCCLXXXIV Florentiaeest nata. Familia Romam se contulit ubi puella cultus humani et artis litterarumquestudio adducta in sapientia praesertim christiana progrediebatur.Aloisius die xn mensis Ianuarii anno MDCCCLXXX ex Carolo Beltrame et FranciscaVita Catinae est ortus. In familia materterae Stephaniae crescebat,nuptae Aloisio Quattrocchi. Gratias agens pro beneficiis ab illis acceptis,familiari suo nomini nomen Quattrocchi adiunxit. Lauream in iurisprudentiaest consecutus atque optima ratione litterarum Italiae et Europae scriptoresnecnon theatrum artemque musicam cognovit. Nuptiis se iunxerunt die xxvmensis Novembris anno MCMV in Patriarchali Basilica Romana Sanctae MariaeMaiori dicata. Maria familiarem vitam agens plurima opera de arte docendiet educandi scripsit, christianam humanae progressionis interpretationemproponendo. Aloisius cursum honorum in advocatione Status laudabiliomnino modo transcurrit. Una simul in re sociali, politica et ecclesiali, innavitate Crucis Rubrae, in Motu Puerorum Exploratorum atque in ActioneCatholica nec non pro bono Catholicae Studiorum Universitatis Sacri Cordisstudiose sunt versati. Maria et Aloisius evangelica humanaque ratione amoremcompleverunt coniugalem nec non erga vitam hominis ministerium. Exeorum unione quattuor nati sunt filii quorum tres usque vivunt. Quartagraviditas peculiare omnino pondus in spiritali itinere Mariae et Aloisii obtinuit.In periculo mortis Maria clare abortui obstitit atque filiam Henricampeperit quae parentibus usque ad eorum mortem studiose adfuit. Munusparentum diligenter explentes Maria et Aloisius omnibus viribus filiis suisse dederunt claram omnino cum praeberent amoris testificationem quae officinafuit vocationum: una filia se Deo dedit in vita consecrata, duo vero filiiSacerdotii dono sunt exornati. Variis in vitae coniugalis vicissitudinibus Mariaet Aloisius constanti animo labores suscipiebant cotidianam vitam admirabilimodo agentes. Unoquoque die Eucharistiam participabant, rosariumdicentes Virginem Sanctissimam invocabant aliisque precibus assidue Deumexorabant. Post Aloisii mortem, qui die ix mensis Novembris anno MCMLI pieobiit, Maria in via ad sanctitatem alacriter progrediebatur, cum Deo unionemaltiore usque ratione assequi cupiens. Dominus eam vocavit die xxvi mensisAugusti anno MCMLXIV.Sanctimoniae fama, qua viventes florebant, etiam post obitum haud cessavit;quapropter beatificationis est suscepta causa anno MCMXCIV apud VicariatumRomanum. Ipsi autem Nos die VII mensis Iulii anno MMI Servos hos


168 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeDei virtutes théologales et cardinales atque adnexas heroum in modum factitavissepronuntiavimus. Eodem die Nostro in conspectu prodiit super miraculodecretum quod eorundem Venerabilium adsignatum erat deprecationi.Ut beatificationis ritus Romae perageretur die xxi mensis Octobris anno MMI,deinde decrevimus.Hodie igitur in Petriano foro inter Missarum sollemnia hanc protulimusformulam:«Noi, accogliendo il desiderio dei Nostro Fratello Camillo Cardinale Ruini,Nostro Vicario generale per la diocesi di Roma, e di molti altri Fratelli nell'episcopatoe di molti fedeli, dopo aver avuto il parere della Congregazionedelle Cause dei Santi, con la Nostra Autorità Apostolica concediamo che iVenerabili Servi di Dio Luigi Beltrame Quattrocchi e Maria Corsini d'ora inpoi siano chiamati Beati e che si possa celebrare la loro festa nei luoghi esecondo le regole stabilite dal diritto, ogni anno, il 25 novembre.Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ».Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firmaesse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xximensis Octobris, anno MMI, Pontificatus Nostri quarto et vicesimo.De mandato Summi Pontificis83 ANGELUS card. SODANOSecretariusStatusLoco SB SigilliIn Secret.. Status tab., n.. 507 347IIVenerabili Dei Servo Methodio Dominico Trcka Beatorum honores decernuntur.IOANNES PAULUS PP. IIAd perpetuam rei memoriam. — « Omnia possum in eo, qui me confortât»{Philp 4,13).Coniunctione cum Christo, suo magistro, roboratus Venerabilis Dei ServusMethodius Dominicus Trcka Dei Verbo nuntiando desertissimis populissuam vitam devovit atque, ut hi confiteri et in catholica Ecclesia suam fidemtenere possent, suam tradere vitam non dubitavit.


Acta Ioannis Pauli Pp, II 169Methodius Dominicus Trcka die vi mensis Iulii anno MDCCCLXXXVI inoppido Frydlant nad Ostravici Reipublicae Cechae novissimus ex septem liberisortus est. Subsequenti die sacro baptismate ablutus est. Gymnasio expleto,Congregationem Sanctissimi Redemptoris est ingressus atque die xxvmensis Augusti anno MCMIV vota religiosa nuncupavit ipseque die xvn mensisIulii anno MCMX sacerdotali ordine auctus est. Primos sui sacerdotii annos inoppidis Svatd Hora et Pilzen exegit, missiones explicans populares. Primosaeviente mundano bello multum pastoralis operae in Croatarum, Slovenorumet Ruthenorum beneficium contulit, eos cunctis in necessitatibus iuvando.Seminarii iam tiro inter christianos ritus orientalis opus facere studuit,quod anno MCMXIX efficere potuit, cum Leopolim missus esset, inter fidelescatholicos ritus Byzantini apostolatum explicaturus. Sanctissimi Redemptorisin communitate, sodale potissimum Nicolao Carneckyj iuvante, sermonemconsuetudinesque locorum didicit. Hoc tempore sibi quoque Methodium imposuitnomen. Mense Decembri anno MCMXXI Stropkov missus est SlovakiaeOrientalis, ut sociatam praestaret operam ad primam Sanctissimi Redemptoriscommunitatem ritus Latini Byzantinique condendam. Communitatisfactus superior, studiosum missionale opus tribus in eparchiis Presoviensi,Uzhorodensi et Crisiensi gessit. Anno MCMXXXI Sanctissimi Redemptoris sodalesritus Byzantini in novam domum Michalovcensem se contulerunt, ubipater Methodius usque ad mensem Iulium anni MCMXXXII superior fuit, donecob opus lassus Stropkov remigra vit, sanitatem recuperaturus. Michalovcensiurbe repetita, anno MCMXXXV, a Congregatione pro Ecclesiis Orientalibus visitatorapostolicus nominatus est sororum Basilianarum Presoviensium etUzhorodensium. Iterum superior electus, Sanctissimi Redemptoris moderantecommunitate, in oppido ZempUn spiritalis vitae fuit cardo. Templum perfecitsororumque claustrum aedificandum curavit. Complura alia patravit inpauperum derelictorumque beneficium. Altero saeviente bello mundano, quasdamob difficultates adversum Slovakiae Statum, pater Methodius a superiorismunere sese abdicavit. Bello absoluto ac necessitudinibus cum civilibuspotestatibus in melius mutatis, die xxni mensis Martii anno MCMXLVI, SanctissimiRedemptoris sodales vice-provinciam ritus Byzantini Michalovcensemcondiderunt iique alterum a provinciali patrem Methodium elegerunt. Hiergo religiosi Stropkov redierunt, ubi Sanctorum Cyrilli et Methodii aedificarunttemplum atque complura apostolatus incepta susceperunt. AnnoMCMXLix, postquam communistarum regimen rerum potitum est, vice-provinciaest ablata atque nocte diei xin mensis Aprilis anno MCML omnes religiosi incampum captivis custodiendis sunt delati. Pater Methodius in oppido Pedo-


170 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialelinee translatus est indeque Leopoldov compluries quaestionis causa delatus.Die Xu mensis Aprilis anno MCMLII in duodecim carceris annos damnatus,vinculis detentus est in urbibus Bava, Mírov et Leopoldov. Licet ob aetatemvexationesque aegrotaret, usque ipse fortis et Christo, Ecclesiae suaeque religiosaeconsecrationi fidelis mansit. In carcere die xxni mensis Martii annoMCMLix, carnifícibus ignoscens, vita cessit.Latam perpetuamque martyrii ob famam beatificationis canonizationisqueCausa incohata est, Processu Informativo primis anni MMI mensibus celebrato.His perfectis a iure statutis rebus, Nobis coram Decretum super martyrio dieXXIV mensis Aprilis anno MMI prodiit. Statuimus igitur ut beatificationis ritus inPetriano foro die iv mensis Novembris anno MMI celebraretur.Hodie igitur in foro ante Patriarchalem Basilicam Vaticanam, inter Missarumsollemnia hanc ediximus formulam:«Nos, vota Fratrum Nostrorum Ioannis Hirka, Episcopi Presoviensis,Petri Iacobi Nonis, Episcopi Vicentini, Georgii Ferreira da Costa Ortiga,Archiepiscopi Bracarensis, Ioannis Aloisii Cardinalis Cipriani Thorne, ArchiepiscopiLimani, Michaelis Cardinalis Giordano, Archiepiscopi Neapolitani, etIoannis Mariae Uriarte Goiricelaya, Episcopi Sancti Sebastiani, necnon plurimorumaliorum Fratrum in episcopatu multorumque christifidelium explentes,de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, Auctoritate NostraApostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servi Dei Paulus Petrus Gojdic,Methodius Dominicus Trcka, Ioannes Antonius Farina, BartholomaeusFernandes dos Mártires, Aloisius Tezza, Paulus Manna, Cai etana Sterni etMaria Pilar Izquierdo Albero Beatorum nomine in posterum appellentureorumque festum: Pauli Petri Gojdic die decima septima Iulii, Methodii DominiciTrcka die vicesima quinta Augusti, Ioannis Antonii Farina die decimaquarta Ianuarii, Bartholomaei Fernandes dos Mártires die decima octavaIulii, Aloisii Tezza die vicesima sexta Septembris, Pauli Manna die decimasexta Ianuarii, Caietanae Sterni die vicesima sexta Novembris et Mariae PilarIzquierdo Albero die vicesima septima Iulii in locis et modis iure statutisquotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ».Prudentiam, pietatem, patientiam, insignis huius viri extollere placet, quisua opera luculenter in religiosae suae familiae sodales ceterosque hominescontulit, quique tandem fidei strenuus fuit testis, Christo Ecclesiaeque clarumfidelitatis praebens exemplum. Exoptamus igitur ut huius caelitis testi -ficationibus incitati homines qui nunc sunt ad superna mansuraque certogradu contendant.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 171Sueta demum oratione habita de vita, virtutibus ac operibus Beatorum,quos modo publice diximus, eos venerati sumus summaque Ipsi cum religioneprimi invocavimus.Quae autem decrevimus, volumus nunc et in posterum tempus vim habere,contrariis rebus quibuslibet non offici entibus.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die iv mensisNovembris, anno MMI, Pontificatus Nostri vicesimo quarto.Loco 89 PlumbiIn Secret. Status tab., n 507.821De mandato Summi Pontificis£8 ANGELUS card. SODANOSecretariusStatusIIIVenerabili Dei Servo Ioanni Antonio Farina Beatorum honores decernuntur.IOANNES PAULUS PP. IIAd perpetuam rei memoriam. — « Venite filii, audite me: timorem Dominidocebo vos» (Ps 34, 12). Psalmistae verba, quae Venerabilis Servus Dei IoannesAntonius Farina uti sententiam episcopalem sibi sumpsit, luculenteradimplentur in eius vita et actione, qui tres et viginti annos in presbyteraliet octo et triginta in episcopali ministerio transegit apud dioeceses Tarvisinamet Vicentinam. Natus in Vicentino pago vulgo Gambellara die xi mensisIanuarii anno MDCCCIII, Ioannes Antonius litterarum rudimenta didicit aconiuncto quodam, pio sacerdote. Quindecim annos natus episcopale seminariumVicentinum ingressus est, ubi ita pietate mentisque dotibus eminuit, utunum et viginti annos agenti munus docendi sacrorum alumnos concrederetur.Die XIV mensis Ianuarii anno MDOCCXXVII sacerdotali ordinatione auctusest ac deinde magistri ludi diplomate est exornatus. In exordiis sui ministeriidocere perrexit in Seminario, Vicentiae in ecclesia Sancto Petro dicata decemper annos alter a parocho exstitit, postea scholae publicae rector. AnnoMDCCCXXXI eadem in urbe primam scholam popularem feminarum constituit,et anno MDCCCXXXVI condidit Institutum Sororum Magistrarum a Sancta DorotheaFiliarum a Sacris Cordibus, ad egenas, surdas mutasque et caecaspuellas educandas, nec non ad infirmos senesque iuvandos. Anno MDCCCLEpiscopus nominatus est Ecclesiae Tarvisinae, ubi decem permansit annos;


172 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialedie XVIII mensis Iunii anno MDCCCLX in Vicentinam translatus est dioecesimquam usque ad obitum rexit. In utraque dioecesi fructiferum explevit ministerium,culturalem et spiritalem institutionem clero et fidelibus tradidit,studiorum rationem et disciplinam seminarii renovavit, innumeras beneficentiaeassociationes instituit, cultum fovit Sacri Cordis Iesu et Mariae Virginis.Utramque dioecesim pastorali itinere perlustravit et Vicentiae dioecesanamSynodum celebravit. Assidua ac paterna sedulitate Institutum suum est prosecutus,curam adhibens de spiritali et technica sororum formatione, ut propriocharismati heroum quoque in modum respondere possent. Iter spiritaleIoannis Antonii Farina misericordiae exstitit tractus, qui a timore Dei adperfectionem caritatis duxit eum. Studiosus pastor solam habuit curam, idest gloriam Dei quaerere. Caritatis operibus iugiter intentus, propriam requiemminuebat, immo cibum sibi necessarium neglegebat, omnibus omniafactus sine intermissione. Dilexit Sacram Scripturam, frequentem communionemeucharisticam promovit; artam cum Deo consortionem vixit, qua actuositatemsuam apostolicam perfudit. Episcopus semet ipsum libenter se obtulitad infirmos valetudinarii corpore et spiritu curandos, suo exemploattrahens sacerdotes sibi commissos. Caritas eius intellegens fuit et prophetica.Antesignanus evasit ad paedagogicas methodos creandas et ad iuventutemducendam. Cogitavit educationem quae integram amplecteretur humanamformationem, prout ipse dicere solebat: «Vera scientia in sapientiacordis consistit» (cfr Ps 90, 12). Piissime obiit die iv mensis Martii annoMDCCCLXxxviii, sanctitatis circumdatus fama, quae magis in dies increbruit.Causam beatificationis et canonizationis incepit Episcopus Vicentinus annoMCMLXXXI. Nosmet Ipsi, die xxiv mensis Aprilis anno MMI, declaravimus huncillustrem Ecclesiae Pastorem virtutes théologales, cardinales eisque adnexasheroum in modum exercuisse. Deinde die VII mensis Iulii eiusdem anniNobis coram Decretum prodiit super mira sanatione, Tarvisii patrata annoMCMLXXVIII et intercessioni eiusdem Servi Dei adscripta. Quapropter statuimusut ritus beatificationis Romae perageretur die iv mensis Novembrisanno MMI.Hodie igitur in foro Basilicam Sancti Petri Apostoli Vaticanam prospiciente,inter sacra hanc ediximus formulam:«Nos, vota Fratrum Nostrorum Ioannis Hirka, Episcopi Presoviensis,Petri Iacobi Nonis, Episcopi Vicentini, Georgii Ferreira da Costa Ortiga,Archiepiscopi Bracarensis, Ioannis Aloisii Cardinalis Cipriani Thorne, ArchiepiscopiDimani, Michaelis Cardinalis Giordano, Archiepiscopi Neapolitani,et Ioannis Mariae Uriarte Goiricelaya, Episcopi Sancti Sebastiani, nec


Acta Ioannis Pauli Pp. II 173non plurimorum aliorum Fratrum in episcopatu multorumque christifideliumexplentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, AuctoritateNostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servi Dei PaulusPetrus Gojdic, Methodius Dominicus Trcka, Ioannes Antonius Farina, BartholomaeusFernandes dos Mártires, Aloisius Tezza, Paulus Manna, Cai etanaSterni et Maria Pilar Izquierdo Albero Beatorum nomine in posterumappellentur eorumque festum: Pauli Petri Gojdic die decima septima Iulii;Methodii Dominici Trcka die vicesima quinta Augusti; Ioannis Antonii Farinadie decima quarta Ianuarii; Bartholomaei Fernandes dos Mártires diedecima octava Iulii; Aloisii Tezza die vicesima sexta Septembris; PauliManna die decima sexta Ianuarii; Caietanae Sterni die vicesima sexta Novembriset Mariae Pilar Izquierdo Albero die vicesima septima Iulii in lociset modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii etSpiritus Sancti ».Quae autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vimsortiri, contrariis rebus minime quibuslibet obstantibus.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die iv mensisNovembris anno MMI, Pontificatus Nostri quarto et vicesimo.De mandato Summi Pontificis£8 ANGELUS card. SODANOSecretariusStatusLoco 83 SigilliIn Secret. Status tab., n. 510.615IVVenerabili Dei Servo Caietano Errico Beatorum honores decernuntur.IOANNES PAULUS PP. IIAd perpetuam rei memoriam. — «Reconciliamini Deo» [2 Cor 5, 20).Paenitentiae sacramentum subsidium est quoddam ab Ecclesia peccatoribusministratum ut cum Domino reconcilientur. Hac de re consciusVenerabilis Dei Servus Caietanus Errico, confessionalis sedis vere martyr,excipiendis audiendisque paenitentibus operam acriter dedit, ad Dei misericordiaemagnalia nuntianda.


174 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeHumili piaque familia ortus est ipse die xix mensis Octobris anno MDCCXCIin oppido Secondigliano prope Neapolim, qui subsequenti die baptismi fonteablutus est. Christianam initiationem complevit, cum primo ad sacrum conviviumaccederet et Confirmationis sacramentum susciperet. Cum se totumDomino mancipare vellet, xiv annos natus primum Fratrum Minorum CapuccinorumOrdinem ac post Congregationem Sanctissimi Redemptoris utingredi posset petivit, sed is propter aetatem haud est receptus. Postea SeminariumNeapolitanum ingressus est, quod veluti externus alumnus obfamiliae paupertatem frequentavit. In studia incumbebat, sacris quotidieintererat, misericordiae opera agebat. Cum sacro ordine die xxin mensisSeptembris anno MDCCCXV auctus esset, in paroecia Sanctorum Cosmae etDamiani coadiutor operam navare coepit. Magna cum alacritate Dei Verbumenuntiabat, sacramenta, potissimum reconciliationis, ministrabat, pauperesaegrotosque colebat. Templum in honorem Virginis Perdolentis aedificandumcuravit, quod expiavit die ix mensis Decembris anno MDCCCXXX. Cum in orationemincumberet, animadvertit se ad novam condendam Congregationemvocari. Primum instituit ideo «Recessum Sacrorum Cordium» pro sacerdotibus,qui se ad populares missiones in parochorum beneficium dicare cupiebant,post Institutum condidit Missionariorum Sacrorum Cordium, qui« adlaborarent omnia amittentes, etiam vitam, ut omnes gentes ardentissimamSacrorum Cordium in nos dilectionem cognoscerent atque in hominumcordibus sanctus divinus Amor accenderetur ». Dei Servus usquequaque fidemest testatus, quam Dei Verbum legendo ac meditando, usque precando,sacram Eucharistiam et Virginem Mariam colendo, alebat. Cum de Dominiauxilio continenter confideret, in Divina Providentia nisus est, quod idemaliis tradidit patrandum. Christi caritas salutisque hominum desiderium omneseius actus moverunt. Per caritatis opera Amorem Sacrorum Cordium IesuVirginisque Mariae erga indigentiores manifestavit.Die XV mensis Septembris anno MDCCCXXXXVI Congregatio ab eo conditacomprobata est definitive a beato Pio IX. Dei Servus Superior Generaliscommuni de sententia electus est Congregationis, quam prudenter sagaci -terque rexit. Cum homines novisset, spiritalis veluti moderator eminuit.Coram difficultatibus praestabilem ostendit firmitudinem. Fidelis Ecclesiaefilius, Superioribus ecclesiasticis usque fuit obnoxius. Omnia religiose mandataservavit. Die xxix mensis Octobris anno MDCCCLX in oppido Secondiglianoe vita excessit. Eius crebrescente sanctitatis fama, anno MDCCCLXVIProcessus informativus incohatus est, qui anno MDCCCLXXVI ad finem estadductus. His perfectis iure statutis rebus, coram Decessore Nostro Paulo


Acta Ioannis Pauli Pp. II 175VI, veneratae memoriae, Decretum de virtutibus heroum in modum exercitisdie iv mensis Octobris anno MCMLXXIV prodiit, atque die xxiv mensisAprilis anno MMI Decretum super miraculo coram Nobis comprobatum est.Statuimus igitur ut beatificationis ritus die xiv mensis Aprilis subsequentisanni Romae celebraretur.Hodie igitur inter sacra hanc ediximus formulam:«Nos, vota Fratrum Nostrorum Michaelis Giordano, Archiepiscopi Neapolitani,Iulii Sanguineti, Episcopi Brixiensis, Petri Cardinalis RubianoSaenz, Archiepiscopi Bogotensis, Caroli Iosephi Náñez, Archiepiscopi Cordubensisin Argentina, Marcelli Angeli Melani, Episcopi Neuqueniani et AdministratorisApostolici Viedmensis, et Romani Arrieta Villalobos, ArchiepiscopiSancti Iosephi in Costarica, necnon plurimorum aliorum Fratrum inepiscopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de CausisSanctorum consulto, Auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus utVenerabiles Servi Dei Caietanus Errico, Ludo vicus Pavoni, Aloisius Variara,Maria a Transitu a Iesu Sacramentato, Artemides Zatti et Maria RomeroMeneses Beatorum nomine in posterum appellentur, eorumque festum: CaietaniErrico die vicesima nona Octobris, Ludovici Pavoni die vicesima octavaMaii, Aloisii Variara die decima quinta Ianuarii, Mariae a Transitu a IesuSacramentato die vicesima quinta Augusti, Artemidis Zatti die decima quintaMartii, et Mariae Romero Meneses die septima Iulii in locis et modis iurestatutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et SpiritusSancti ».Operositatem pietatemque insignis huius Christi ministri extollere placet,qui sua opera luculenter in sacerdotes colendos, in hominum salutempersequendam contulit. Exoptamus igitur ut huius caelitis testificationi -bus incitati homines qui nunc sunt ad superna ac caelestia certo graducontendant.Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum vim habere,contrariis minime officientibus rebus quibuslibet.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die quarto decimo mensis Aprilisanno Domini bismillesimo secundo, Pontificatus Nostri quarto et vicesimo.Loco 83 PlumbiIn Secret. Status tab., n. 512.834De mandato Summi Pontificis£8 ANGELUS card. SODANOSecretariusStatus


176 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeCONVENTIOINTER SANCTAM SEDEM ET SLOVACHIAE REM PUBLICAMDE SPIRITALI ADIUMENTO PRAESTANDO CHRISTIFIDELIBUS CATHOLICIS,COPIARUM MILITARIUMAC CUSTODUM SLOVACHIAE PUBLICORUM CONSORTIBUSACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA SLOVACCAcirca l'assistenza religiosa ai fedeli cattolici nelle Forze Armatee nei Corpi Armati della Repubblica SlovaccaLa Santa Sede, riconoscendo condizioni particolari di vita e la necessità diforma specifica dell'assistenza religiosa ai membri delle Forze Armate e dei CorpiArmati ed alle persone private della libertà per ordine dell'autorità statalee la Repubblica Slovacca, riconoscendo il suo obbligo di garantire condizioniadeguate per la stabile e conveniente assistenza religiosa ai fedeli cattolicinell'ambito delle Forze Armate della Repubblica Slovacca, del Corpo dipolizia, del Corpo di guardia carceraria e giudiziaria della Repubblica Slovacca,della Polizia ferroviaria (in seguito solo «Forze Armate e Corpi Armati»)ed alle persone private della libertà per ordine dell'autorità statale,riferendosi all'Accordo Base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovaccafirmato il 24 novembre 2000 in Vaticano (in seguito solo «Accordo Base»),hanno concordato quanto segue:Articolo 11. La Santa Sede erigerà l'Ordinariato delle Forze Armate e dei CorpiArmati (in seguito solo «Ordinariato ») per l'assistenza religiosa ai fedeli cattolicinelle Forze Armate e nei Corpi Armati della Repubblica Slovacca ed allepersone private della libertà per ordine dell'autorità statale (in seguito solo«assistenza religiosa»).2. L'Ordinariato sarà secondo il Diritto Canonico e secondo la CostituzioneApostolica Spirituali militum curae assimilato ad una diocesi e sarà ancheistituzione peculiare nelle strutture delle Forze Armate e dei Corpi Armati.L'Ordinariato godrà della personalità giuridica canonica. L'Ordinariato avràla personalità giuridica secondo le norme giuridiche della Repubblica Slovacca.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 1773. Le sue attività verranno svolte secondo le norme del Diritto Canonico edella Costituzione Apostolica Spirituali militum curae, secondo il presenteAccordo e secondo le norme giuridiche della Repubblica Slovacca.Articolo 21. All'Ordinariato sarà preposto l'Ordinario delle Forze Armate e deiCorpi Armati (in seguito solo «Ordinario»). L'Ordinario sarà membro dellaConferenza Episcopale della Slovacchia e sarà anche inserito nella strutturadelle Forze Armate della Repubblica Slovacca. La sede dell'Ordinariato saràa Bratislava.2. La Santa Sede ha il diritto esclusivo di nominare l'Ordinario.3. La giurisdizione dell'Ordinario è personale, ordinaria, propria e cumulativacon la potestà dell'Ordinario locale.4. L'Ordinario ha il diritto di comunicare liberamente con i sacerdoti econ i diaconi, con i religiosi, con i seminaristi (in seguito solo « chierici ») e contutti coloro che svolgeranno l'assistenza religiosa; dirigerà, assicurerà e controlleràla loro attività in conformità con le norme giuridiche relative allaprotezione dei fatti coperti da segreto.Articolo 3In base alle norme del Diritto Canonico, alla giurisdizione dell'Ordinariatoappartengono i fedeli cattolici:a) i membri ed i dipendenti delle Forze Armate e dei Corpi Armati ed idipendenti dei relativi organi amministrativi statali che vi svolgono il lorolavoro,b) quanti compongono le loro famiglie, cioè coniugi e figli, anche maggiorenni,se abitano nella stessa casa, e così i parenti che abitano nella stessac) gli uditori e gli studenti delle scuole delle Forze Armate e dei CorpiArmati, i degenti ed il personale delle istituzioni sanitarie e sociali subordinateai relativi organi dell'amministrazione statale,d) tutti i fedeli cattolici incaricati o approvati secondo il Diritto Canonicodallo stesso Ordinario nel servizio permanente per l'Ordinariato,e) le persone in esecuzione della custodia carceraria, in esecuzione dellapena detentiva, le persone arrestate o le persone fermate.12-A.A.S.


178 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeArticolo 41. Secondo le norme del Diritto Canonico, l'Ordinario verrà assistito nellesue attività dal vicario generale, dagli altri vicari, dai sacerdoti e dai diaconi.2. L'Ordinario farà indipendentemente ed esclusivamente la scelta delvicario generale, degli altri vicari e la scelta dei sacerdoti e dei diaconi perl'assistenza religiosa nell'Ordinariato e deciderà circa la loro nomina, il trasferimento,la rinuncia al servizio e la rimozione secondo il Diritto Canonico.Articolo 51. I vescovi diocesani ed i superiori degli istituti di vita consacrata e dellesocietà di vita apostolica concederanno all'Ordinariato un numero adeguatodi chierici. I chierici diocesani potranno essere incardinati nell'Ordinariatosecondo le norme del Diritto Canonico.2. L'Ordinario avrà il diritto secondo le esigenze e dopo l'accordo previocon i vescovi diocesani o con i superiori degli istituti di vita consacrata e dellesocietà di vita apostolica di autorizzare i loro chierici anche solo all'ausiliotemporaneo o occasionale nell'Ordinariato secondo il Diritto Canonico ed aisensi delle norme giuridiche della Repubblica Slovacca.Articolo 6I chierici avranno il diritto di svolgere il servizio militare obbligatorio ed ilservizio civile nella forma dell'assistenza religiosa nelle Forze Armate.Articolo 71. I sacerdoti ed i diaconi, incaricati in modo permanente dell'assistenzareligiosa nelle Forze Armate e nei Corpi Armati, avranno gli stessi obblighi ediritti che il Diritto Canonico accorda a tutti i sacerdoti diocesani e ai diaconie manterranno un rapporto di servizio con le strutture delle Forze Armate edei Corpi Armati.2. I chierici che svolgeranno l'assistenza religiosa nelle Forze Armate e neiCorpi Armati, avranno il diritto alla comunicazione libera con i superioridell'Ordinariato in conformità con le norme giuridiche relative alla protezionedei fatti coperti da segreto.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 179Articolo 81. L'assistenza religiosa e la celebrazione dei riti religiosi faranno partedel servizio dei sacerdoti e dei diaconi dell'Ordinariato.2. Nell'esercizio dell'assistenza religiosa, sacerdoti e diaconi si atterrannounicamente alle relative disposizioni liturgiche e canoniche.Articolo 91. Se qualche chierico incaricato dell'assistenza religiosa dovesse esseresoggetto nel suo servizio a sanzioni disciplinari di carattere non canonico, ilSuperiore competente delle Forze Armate o dei Corpi Armati vi provvederàprevio accordo con l'Ordinario.2. L'Ordinario comunica l'eventuale sanzione canonica inflitta ad unchierico, al competente Superiore delle Forze Armate o dei Corpi Armatiper i provvedimenti del caso.Articolo 101. La Repubblica Slovacca provvederà alle esigenze finanziarie e materialidei chierici dell'Ordinariato secondo le norme giuridiche della RepubblicaSlovacca.2. La Repubblica Slovacca provvederà finanziariamente e materialmentealle attività dell'Ordinariato nelle Forze Armate e nei Corpi Armati, alla sededell'Ordinariato, alla chiesa, alla curia dell'Ordinariato ed ai luoghi adeguatiper le funzioni religiose.Articolo 11Il funzionamento dell'Ordinariato verrà specificato negli Statuti del medesimo,elaborati dall'Ordinario, emanati dalla Santa Sede e conformi all'ordinamentogiuridico della Repubblica Slovacca ed ai principi di quest'Accordo.Articolo 12La Santa Sede e la Repubblica Slovacca (in seguito solo «Alte Parti»),s'impegnano a risolvere eventuali incompatibilità nell'interpretazione e nell'applicazionedi quest'Accordo in forma di consultazioni bilaterali.


180 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeArticolo 13Quest'Accordo potrà essere modificato e completato in base al reciprococonsenso delle Alte Parti. Le modifiche e le aggiunte dovranno essere fatteper iscritto.Articolo 141. Quest'Accordo sarà soggetto alla ratifica ed entrerà in vigore il giornotrenta (30) dopo il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.2. Quest'Accordo sarà stipulato per un tempo indeterminato ed il suovigore finirà al più tardi con la cessazione dell'Accordo Base.Firmato a Bratislava, il 21 agosto 2002, in doppio originale, ciascuno inlingua italiana e slovacca, ambedue i testi sono ugualmente autentici.per la Santa SedeHenryk J. Nowackiper la Repubblica SlovaccaJosef StankZMLUVA MEDZI SVÄTOU STOLICOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOUo duchovnej službe katolíckym veriacimv ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republikySvätá Stolica, uznávajúc osobitné životné podmienky a potrebu špecifickejformy duchovnej starostlivosti o príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojenýchzborov a o osoby zbavené slobody rozhodnutím štátneho orgánu,a Slovenská republika, uznávajúc svoju povinnosť zabezpečiť vhodnépodmienky na trvalú a primeranú duchovnú starostlivosť pre katolíckychveriacich v rámci Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru,Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, (ďalej len « ozbrojenésily a ozbrojené zbory ») a pre osoby zbavené slobody rozhodnutím štátnehoorgánu,vychádzajúc zo Základnej zmluvy medzi Svätou Stolicou a Slovenskourepublikou podpísanou vo Vatikáne 24. novembra 2000 (ďalej len « Základnázmluva »),dohodli sa takto:


Acta Ioannis Pauli Pp II 181Článok 11. Svätá Stolica zriadi ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov(ďalej len « ordinariát ») pre duchovnú službu katolíckym veriacim v ozbrojenýchsilách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky a osobámzbaveným slobody rozhodnutím štátneho orgánu (ďalej len « duchovnáslužba »).2. Ordinariát bude podľa kanonického práva a podľa Apoštolskej konštitúcieSpirituali militum curae postavený na úroveň diecézy a bude zároveňosobitnou inštitúciou v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov.Ordinariát bude mať právnu subjektivitu kanonickú. Ordinariát bude právnickouosobou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.3. Činnosť ordinariatu sa bude riadiť kanonickým právom, Apoštolskoukonštitúciou Spirituali militum curae, touto zmluvou a právnymi predpismiSlovenskej republiky.Článok 21. Na čele ordinariatu bude stáť ordinar ozbrojených síl a ozbrojenýchzborov (ďalej len «ordinar»). Ordinar bude členom Konferencie biskupovSlovenska a tiež bude organizačne začlenený v ozbrojených silách Slovenskejrepubliky. Sídlo ordinariatu bude v Bratislave.2. Menovanie ordinára je výlučným právom Svätej Stolice.3. Právomoc ordinára podľa kanonického práva je osobná, riadna, vlastnáa kumulatívna s právomocou miestneho ordinára.4. Ordinar má právo slobodne komunikovať s kňazmi, diakonmi, rehoľníkmi,seminaristami (ďalej len « klerici ») a so všetkými, ktorí vykonávajúduchovnú službu; riadi, zabezpečuje a kontroluje ich činnosť v súlade správnymi predpismi upravujúcimi ochranu utajovaných skutočností.Článok 3V zmysle predpisov kanonického práva podliehajú pod právomoc ordinariatukatolícki veriaci:a) príslušníci a zamestnanci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zamestnancipríslušných orgánov štátnej správy, ktorí v nich vykonávajú službu,


182 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeb) ich rodinní príslušníci, teda ich manželskí partneri, deti, a to aj plnoleté,pokiaľ bývajú v spoločnej domácnosti, ako aj príbuzní, ktorí s nimibývajú v spoločnej domácnosti,c) poslucháči a študenti škôl ozbrojených síl a ozbrojených zborov, pacientia personál zdravotníckych a sociálnych zariadení patriacich pod príslušnéorgány štátnej správy,d) všetci katolícki veriaci, ustanovení alebo schválení ordinárom do trvalejslužby podľa kanonického práva pre ordinariát,e) osoby, ktoré sú vo výkone väzby, výkone trestu odňatia slobody,zadržané alebo zaistené.Článok 41. Ordinárovi pomáhajú v jeho činnostiach podľa kanonického právagenerálny vikár, iní vikári, kňazi a diakoni.2. Ordinar nezávisle a výlučne rozhoduje pri výbere generálneho vikára ainých vikárov a pri výbere kňazov a diakonov pre duchovnú službu v ordinariátea rozhoduje o ich vymenovaní, preložení, vzdaní sa služby a odvolanípodľa kanonického práva.Článok 51. Diecézni biskupi a vyšší predstavení inštitútov zasväteného života aspoločností apoštolského života uvoľnia pre potreby ordinariatu primeranýpočet klerikov. Diecézni klerici môžu byť podľa kanonického práva inkardinovanído ordinariatu.2. Ordinar bude mať právo podľa potreby a po dohode s diecéznymibiskupmi alebo vyššími predstavenými inštitútov zasväteného života a spoločnostíapoštolského života poveriť ich klerikov aj len dočasnou alebo príležitostnouvýpomocou v ordinariáte podľa kanonického práva a v zmysleprávnych predpisov Slovenskej republiky.Článok 6Klerici majú právo vykonávať brannú povinnosť a civilnú službu formouduchovnej služby v ozbrojených silách.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 183Článok 71. Kňazi a diakoni, trvalé poverení duchovnou službou v ordinariáte,budú mať tie isté práva a povinnosti, ktoré stanovuje kanonické právo diecéznymkňazom a diakonom a budú tiež v služobnom pomere v štruktúrachozbrojených síl a ozbrojených zborov.2. Klerici, ktorí budú vykonávať duchovnú službu v ozbrojených silách aozbrojených zboroch, budú mať právo na slobodnú komunikáciu s predstavenýmiordinariatu v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranuutajovaných skutočností.Článok 81. Duchovná služba a vykonávanie náboženských obradov bude súčasťouvýkonu služby kňazov a diakonov ordinariatu.2. Kňazi a diakoni budú vykonávať duchovnú službu iba podľa príslušnýchliturgických a kanonických predpisov.Článok 91. Ak by niektorý klerik, poverený duchovnou službou, mal byť podrobenývo svojej službe disciplinárnemu trestu nie kanonického charakteru,jeho nadriadený z ozbrojených síl, alebo ozbrojených zborov ho potrestápo predchádzajúcej dohode s ordinárom.2. Ordinar oznámi prípadný kanonický trest klerika jeho nadriadenémuz ozbrojených síl, alebo ozbrojených zborov, aby vykonal príslušnéopatrenia.Článok 101. Slovenská republika bude zabezpečovať finančné a materiálne potrebyklerikov ordinariatu podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.2. Slovenská republika bude finančne a materiálne zabezpečovať činnosťordinariatu v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch, sídlo ordinariatu,kostol, kuriu ordinára a primerané miesta bohoslužieb.


184 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeČlánok 11Činnosť ordinariatu bude podrobnejšie vymedzená v Štatúte ordinariatu,vypracovanom ordinárom, vydanom Svätou Stolicou a zodpovedajúcomprávnemu poriadku Slovenskej republiky a princípom tejto zmluvy.Článok 12Svätá Stolica a Slovenská republika (ďalej len « zmluvné strany ») sa zaväzujúriešiť prípadné rozpory pri výklade a vykonávaní tejto zmluvy formouvzájomných konzultácií.Článok 13Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná na základe vzájomnej dohodyzmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnouformou.Článok 141. Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť tridsiatym(30.) dňom po dni výmeny ratifikačných listín.2. Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas a jej platnosť skončí najneskôrskončením platnosti Základnej zmluvy.Podpísané dňa 21. augusta 2002 v Bratislave, v dvoch originálnych vyhotoveniach,každé v talianskom jazyku a v slovenskom jazyku, pričom obeznenia sú rovnako autentické.Za Svätú StolicuZa Slovenskú republiku^ Henryk J. Nowacki Josef StankConventione inter Apostolicam Sedem et Slovachiae Rem Publicam rata habita,die XXVIII mensis octobris anno MMII Ratihabitionis Instrumenta acceptaet reddita mutuo sunt in Civitate Vaticana; a trigesimo exinde die Conventiovigere coepit ad norman Articuli XIV, § I eiusdem Pactionis.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 185HOMILIAIn beatificatione sex Dei servorum.*1. «Andate, dunque, e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nelnome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». 1Gesù risorto si congeda così dagli Apostoli, prima di fare ritorno al Padre;« Andate! ». L'ultima sua parola è un invito alla missione, che è al tempostesso una promessa, un testamento e un impegno. Cristo affida ai discepoliil suo messaggio di salvezza e chiede loro di diffonderlo e testimoniarlo sinoagli estremi confini della terra.E questo il significato dell'odierna Giornata Missionaria Mondiale. Per unaprovvidenziale coincidenza, proprio in questa giornata vengono proclamati alcuninuovi Beati, che hanno compiuto in modo singolare il mandato di annunciare etestimoniare il Vangelo. Essi sono Daudi Okelo e Jildo Irwa, Andrea GiacintoLonghin, Marcantonio Durando, Marie de la Passion, Liduina Meneguzzi.La loro beatificazione nel contesto della Giornata Missionaria Mondiale ciricorda che il primo servizio da rendere alla missione è la ricerca sincera ecostante della santità. Non possiamo testimoniare con coerenza il Vangelo, seprima non lo viviamo fedelmente.2. My thoughts turn first of ali to the two young catechists from Uganda,Daudi Okelo and Jildo Irwa. These two courageous witnesses were no morethan boys when, with simplicity and faith, they shed their blood for Christand his Church. With youthful enthusiasm for their mission of teaching thefaith to their fellow countrymen, they set out in 1918 for northern Uganda. Itwas there, as evangelization was just beginning in that région, that theychose to embrace death rather than abandon the area and forsake their dutiesas catechists. Truly, in their lives and witness we can see that they were"beloved by God and chosen by him". 2Daudi and Jildo are today raised to the glory of the aitar. They are givento the entire Christian community as examples of holiness and virtue, and asmodels and intercessors for catechists throughout the world, especially inthose places where catechists stili suffer for the faith, sometimes facing socialmarginalization and even personal danger. May the life and witness of thesetwo dedicated servants of the Gospel inspire many men and women — inUganda, in Africa and elsewhere — to answer with generosity the cali to be a* Die 20 Octobris 20021Mt 28, 19.2Cf. 1 Thes 1:4.


186 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialecatechist, bringing knowledge of Christ to others and strengthening the faithof those communities that have recently received the Gospel of salvation.3. «Ti ho chiamato per nome». 3 Le parole con le quali il profeta Isaiaindica la missione affidata da Dio ai propri eletti esprimono bene la vocazionedi Andrea Giacinto Longhin, l'umile cappuccino che per trentadue anni èstato Vescovo della diocesi di Treviso, all'inizio del secolo scorso. Il ventesimo.È stato un Pastore semplice e povero, umile e generoso, sempre disponibileverso il prossimo, secondo la più genuina tradizione cappuccina.Lo chiamavano il vescovo delle cose essenziali. In un'epoca segnata daeventi drammatici e dolorosi, si è dimostrato padre per i preti e pastorezelante della gente, sempre accanto ai suoi fedeli, specialmente nei momentidi difficoltà e di pericolo. Anticipava così ciò che avrebbe sottolineato ilConcilio Ecumenico Vaticano II, indicando nell'evangelizzazione «uno deiprincipali doveri dei Vescovi ». 44. «Memori... del vostro impegno nella fede, della vostra operosità nella caritàe della vostra costante speranza». 5Le parole dell'Apostolo delineano il ritrattospirituale del padre Marcantonio Durando, della Congregazione della Missione edegno figlio della terra piemontese. Egli visse di fede e di ardente slancio spirituale,disdegnando ogni forma di compromesso o di tiepidezza interiore.Alla scuola di san Vincenzo de' Paoli, egli seppe riconoscere nell'umanitàdi Cristo l'espressione più grande, e al contempo più accessibile e disarmante,dell'amore di Dio verso ogni uomo. Ancora oggi egli ci indica il mistero dellaCroce come il momento culminante in cui viene rivelato il mistero insondabiledell'amore di Dio.5. «Nous le savons frères biens-aimés de Dieu, vous avez été choisi parlui ». 6Marie de la Passion s'est laissée saisir par Dieu, capable de combler lasoif de vérité qui l'habitait. Fondant les Sœurs Franciscaines Missionnaires deMarie, elle brûlait de communiquer les flots d'amour qui bouillonnent en elleet veulent se répandre sur le monde. Au coeur de l'engagement missionnaire,elle place l'oraison et l'Eucharistie, car pour elle adoration et mission sefondent en une même démarche. Nourrie de l'Ecriture et des Pères del'Église, mystique et active, passionnée et intrépide, elle se donne avec unedisponibilité intuitive et audacieuse à la mission universelle de l'Eglise. Chè-3456Is 45, 4.Christus Dominus, 12; cfr Redemptoris missio, 63.1 Ts 1, 2-3.1 Th 1, 4.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 187res Sœurs, à l'école de votre fondatrice, en communion profonde avec l'Église,accueillez l'invitation à vivre, dans une fidélité renouvelée, les intuitions devotre charisme fondateur, pour que nombreux soient ceux qui découvrentJésus, celui qui nous fait entrer dans le mystère d'amour qui est Dieu.6. «Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza».7Le parole del Salmo responsoriale ben esprimono l'anelito missionario,che ha pervaso suor Liduina Meneguzzi, delle Suore di san Francesco di Sales.Nel breve, ma intenso, corso della sua esistenza, suor Liduina si prodigò afavore dei fratelli più poveri e sofferenti, in particolare nell'ospedale dellamissione di Dire Dawa, in Etiopia.Con fervente zelo apostolico, cercava di far conoscere a tutti l'unico nostroSalvatore, Gesù. Alla scuola di Colui che è «mite e umile di cuore», 8ellaimparò a diffondere la carità, che sgorga da un cuore puro, superando ognimediocrità ed inerzia interiore.7. « Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo ». 9 Questa èla promessa che Cristo fece ai suoi discepoli, apprestandosi a lasciare il mondoper fare ritorno al Padre.Sono con voi tutti i giorni! Sono con te, dice Gesù, Chiesa pellegrina nelmondo. Sono con voi, giovani comunità ecclesiali nelle terre di missione. Nontemete di entrare in dialogo con tutti. Portate a ciascuno il messaggio dellasalvezza! Abbiate coraggio!Maria, Stella dell'evangelizzazione, e i nuovi Beati proteggano e accompagninoi vostri passi sulle vie del mondo. Amen!ALLOCUTIONESIAd sodales Pontificiae Commissionis de Bonis Culturalibus.*Venerati Fratelli nell'episcopato,carissimi fratelli e sorelle!1. Sono lieto di accogliervi, al termine dei lavori della IV CongregazionePlenaria della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa. Porgo789Sai 95, 7.Cfr uff 11, 29.Mt 28, 20.* Die 9 Octobris 2002.


188 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialea ciascuno un saluto cordiale, unendo sentimenti di viva gratitudine per ilservizio sinora da voi svolto.Il mio pensiero va, anzitutto, a Mons. Francesco Marchisano, Presidentedella Commissione, che ringrazio per i sentimenti espressi a nome di tutti eper T efficace sintesi dell'attività svolta. Il mio ringraziamento si estende aiMembri, agli Officiali e ai vari esperti, che generosamente offrono la lorointensa e proficua collaborazione. Desidero confermare a tutti il mio apprezzamentoper quanto codesta Commissione sta facendo non soltanto per latutela e la valorizzazione della ricca eredità artistica, monumentale e culturaleaccumulata dalla comunità cristiana nel corso di due millenni, ma ancheper far meglio comprendere la sorgente spirituale da cui essa è scaturita.La Chiesa ha sempre ritenuto che, attraverso l'arte nelle sue varie espressionisi rifletta, in qualche modo, l'infinita bellezza di Dio e la mente umanavenga quasi naturalmente indirizzata verso di Lui. Anche grazie a questocontributo, come ricorda il Concilio Vaticano II, «la conoscenza di Dio vienemeglio manifestata e la predicazione evangelica si rende più trasparente all'intelligenzadegli uomini». 12. La Plenaria appena conclusa ha dedicato la sua attenzione al tema: « Ibeni culturali per l'identità territoriale e per il dialogo artistico-culturale tra ipopoli». Ai giorni nostri, una più marcata sensibilità verso la conservazione ela « fruibilità » delle risorse artistiche e culturali sta caratterizzando le politichedelle pubbliche amministrazioni e le molteplici iniziative di istituzioniprivate.Caratterizza infatti il nostro tempo la consapevolezza che arte, architettura,archivi, biblioteche, musei, musica e teatro sacro non costituisconosolamente un deposito di manufatti storico-artistici, bensì un insieme di benifruibili dall'intera comunità. A ragione, pertanto, la vostra Commissione haprogressivamente esteso i suoi interventi su raggio mondiale, consapevole chei beni culturali ecclesiastici costituiscono un terreno favorevole per un fecondoconfronto interculturale. Alla luce di ciò, è quanto mai importante chevenga garantita la tutela giuridica di tale patrimonio con opportuni orientamentie disposizioni, che tengano conto delle esigenze religiose, sociali e culturalidelle popolazioni locali.3. Vorrei qui ricordare, con sentimenti di viva gratitudine, il contributodelle circolari e degli orientamenti offerti a conclusione delle periodiche Con-1Gaudium et spes, 62


Acta Ioannis Pauli Pp. II 189gregazioni plenarie della vostra Commissione. Con il tempo ci si rende contodi quanto indispensabile sia collaborare fattivamente con le amministrazionie le istituzioni civili al fine di creare insieme, ciascuno per quanto di propriacompetenza, efficaci sinergie operative a difesa e salvaguardia dell'universalepatrimonio artistico. Sta molto a cuore alla Chiesa la valorizzazione pastoraledel suo tesoro artistico. Essa infatti sa bene che per trasmettere tutti gliaspetti del messaggio affidatole da Cristo, le è singolarmente utile la mediazionedell'arte. 2La natura organica dei beni culturali della Chiesa non permette di separarela loro fruizione estetica dalla finalità religiosa perseguita dall'azionepastorale. L'edificio sacro, ad esempio, raggiunge la sua perfezione «estetica»proprio durante la celebrazione dei divini misteri, dato che è proprio in quelmomento che risplende nel suo più vero significato. Gli elementi dell'architettura,della pittura, della scultura, della musica, del canto e delle luciformano parte dell'unico complesso che accoglie per le proprie celebrazioniliturgiche la comunità dei fedeli, costituita da «pietre vive» che formano un«edificio spirituale». 34. Carissimi fratelli e sorelle! La Pontificia Commissione per i Beni Culturalidella Chiesa rende da ormai 12 anni un prezioso servizio alla Chiesa.Vi incoraggio a proseguire nel vostro impegno, coinvolgendo sempre piùquanti s'adoperano per vitalizzare il nostro patrimonio storico-artistico.Attraverso la vostra azione, si intensifichi un fecondo dialogo con gli artisticontemporanei, favorendo con ogni mezzo l'incontro e l'abbraccio fra laChiesa e l'arte. A tale proposito, nella Lettera agli Artisti ricordavo che «acontatto con le opere d'arte, l'umanità di tutti i tempi — anche quella dioggi — aspetta di essere illuminata sul proprio cammino e sul proprio destino» 4La Chiesa intende offrire un germe di speranza che superi il pessimismo elo smarrimento anche attraverso i beni culturali, che possono rappresentare ilfermento di un nuovo umanesimo su cui innestare più efficacemente la nuovaevangelizzazione.Con tali sentimenti, invocando la materna intercessione di Maria, laTota pulchra, imparto di cuore a voi e alle persone care la mia Benedizione.234Cfr Giovanni Paolo II, Lettera agli Artisti, 12.Cfr Pt 2, 5.N. 14..


190 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeAmados Irmäos no episcopadoIIAd quosdam Brasiliae episcopos.*1. A liturgia destes dias tem vindo a recordar o nosso chamamento comume a graça recebida por cada um «para a obra do ministerio, para aedificaçào do Corpo de Cristo, até que cheguemos todos (...) à medida daestatura completa de Cristo ». 1Tudo deverà tender para a edificaçào do Corpode Cristo, valorizando a providencial riqueza dos carismas, que o EspiritoSanto nao cessa de fazer florescer na comunidade.Tenho a grata satisfaçâo de acolher-vos colegialmente, após o nosso encontrópessoal. Através das amáveis palavras de D. Celso José Pinto da Silva,Arcebispo de Teresina, pronunciadas em nome dos Regionais 1 e 4 da Conferencianacional dos Bispos do Brasil, foi possi vel recolher as muitas esperan -ças que animam as comunidades cristas confiadas pela divina Providenciaaos vossos cuidados pastorais, sem omitir as preocupaçôes e problemas encontradosnuma terra em vias de profundas transformaçoes sociais.2. A realidade cearense e piauiense, e do nordeste em geral, apresenta umquadro inconteste de modernizaçao das estruturas criadas para o seu desenvolvimento, embora, em diversos aspectos, conviva com os rigores da marginalizaçàode inteiras populaçôes. Nestas últimas décadas, o esforço por combatero analfabetismo, as doenças endémicas e a mortalidade infantil; acoexistencia com a pobreza e a misèria crónicas, relacionadas em boa partecom a migraçâo do campo para as cidades; o problema da justa distribuiçàoda terra e da atençào ao hörnern do mar e tantos outros itens, sem esquecer dobinòmio estiagem-inundaçào, tem sido motivo de constante preocupaçào dasautoridades locáis, bem como das diversas Pastorais diocesanas.Vossas Igrejas particulares datam do século passado, sendo assim relativamentejovens. Mas é proprio da juventude o dinamismo, o espirito de iniciativa earrojo, que estäo no amago da nacionalidade brasileira, onde se encontra a forçapara enfrentar os desafios reinantes. Ambas Provincias defrontam-se com a faltade clero; deve ser potenciada a evangelizaçao e a catequese, tanto dos adultoscomo dos jovens e das crianças, na zona rural e nas cidades, sem descuidar asclasses de poder decisorio e dos estudantes, a todos os ni veis. Conheço vossoesforço pela pregaçâo da justiça e da fraternidade numa das áreas mais pobres* Die 26 Octobris 20021Efi, 12.13.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 191do País. O empenho em trabalhar nas Pastorais de forma coordenada, especialmentepara promover vocaçôes de seminaristas, com formadores qualificados, afirn de cuidar, inclusive, da formaçao permanente dos sacerdotes, é digno deelogio. Peço a Deus que atenda às vossas necessidades materiais, pois a carenciade meios e o custo na formaçao dos seminaristas, näo podem interromper essaobra de promoçao de operarios para a sua messe.Mas precisamente dentro do dinamismo da fé, que nada faz desfalecer,desejo estimular a obra evangelizadora das vossas diocèses, animando-vos adedicar as melhores energías, num renovado ardor missionàrio, para o crescimentodo Reino de Deus neste mundo.3. Múltiplas sao as iniciativas apostólicas que se estäo difundindo nasvossas Igrejas Particulares. Sensível e encorajador é o despertar religioso,sobretudo entre os jovens; fonte de esperança é também a sensibilidade dosfiéis a urna pratica crista mais firme e coerente. O nordestino é muito religioso.Procura muito a vida da Igreja e está sempre aberto à dimensäo transcendenteda vida, embora deva ser bem orientado no que diz respeito àsdevoçôes populares e a uma inculturaçâo condizente com o Evangelho.Muitos obstáculos, porém, podem enfraquecer o entusiasmo dos cristäos,pelo influxo, nem sempre positivo, da cultura consumista dominante, ameaçandoofuscar a limpidez do pròprio anuncio evangélico. E preciso formar osfiéis numa fé firme e coerente, pois somente a efetiva redescoberta de Cristo,como fundamento sobre o quai construir a vida da inteira sociedade, lhespermitirá näo temer qualquer tipo de dificuldade: a casa näo desaba sob ofuror dos rios que engrossam com a chuva torrencial e dos ventos que sopramameaçadores, quando está fundada sobre a sólida rocha. 2E necessario um salto em qualidade na vivencia crista do povo, para quepossa testemunhar sua fé de forma límpida e esclarecida. Essa fé, celebrada eparticipada na liturgia e na caridade, nutre e fortifica a comunidade dosdiscípulos do Senhor e os edifica como Igreja missionària e profética. Ninguémse sinta excluido deste designio apostòlico!4. Quando, no inicio do novo milenio, quis apontar algumas prioridadespastorais, nascidas da experiencia do Grande Jubileu do ano 2000, näo hesiteiem assinalar, em primeiro lugar, que «o horizonte para o quai deve tendertodo o caminho pastoral é a santidade ». 3 A « chamada universal à santidade »,destacada pelo Concilio Vaticano IÍ na Constituiçâo dogmática Lumen gen-23Cf Mt 7, 24-25.NMI 30.


192 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialetium, correspondet, a Igreja de hoje e do passado com uma cadeia sem firn desantos, alguns mundialmente conhecidos, outros que permaneceräo no anonimato.Todos souberam viver uma entrega incondicionada a Deus, abracando-seà Cruz de Cristo, pela contemptio mundi, o afastamento do mundo queos distinguía, ou pela consecratio mundi, que é propria dos leigos. Säo, contudo,«cristäos de qualquer estado ou ordern chamados à plénitude da vidacrista e à perfeiçâo da caridade». 4A Igreja necessita de sacerdotes santos;de religiosos santos, que se distingam pela consagraçao exclusiva, dentro dopròprio carisma fundacional, a realizar a obra evangelizadora com generosi -dade e sacrificio na missäo essencial que lhes foi confiada, a exemplo daMadre Paulina, Fundadora da Congregacäo das Irmäzinhas da ImaculadaConceiçao, que tive a ocasiäo de canonizar no passado mes de maio.A Igreja necessita, hoje mais do que nunca, de leigos santos que possamreceber a honra dos altares, após terem buscado a perfeiçâo crista no meiodas realidades temporais, no exercicio do proprio trabalho intelectual oumanual, todos eles gratos a Deus, quando se destinam para a sua honra egloria. Das suas fileiras surgem as vocaçôes para o Seminario e para a VidaReligiosa.5. Meu pensamento deseja dirigir-se hoje aos sacerdotes, religiosos e religiosase leigos que se prodigalizam, muitas vezes com imensas dificuldades,para a difusäo da verdade evangélica. Dentre eles, muitos colaboram ouparticipam ativamente nas Associaçôes, nos Movimentos e em outras novasrealidades que, em comunhäo com seus Pastores e de conformidade com asiniciativas diocesanas, le vam sua riqueza espiritual, educativa e missionariaao coraçâo da Igreja, como preciosa experiencia e proposta de vida crista.Nas diversas visitas pastorais e viagens apostólicas, pude apreciar osfrutos desta presença em tantos campos da sociedade através do mundo dotrabalho, da solidariedade internacional pelos mais necessitados, do empenhoecuménico, da fraternidade sacerdotal, do acompanhamento das familias e dajuventude e tantos outros. E uma realidade que representa a multiformevariedade de carismas, métodos educativos, modalidades e finalidades apostólicas,vivida na unidade da fé, da esperança e da caridade, em obediencia aCristo e aos Pastores da Igreja. Na pràtica, «devem atuar como verdadeirosinstrumentos de comunhäo no seio da Igreja, dando pro vas quer de umasincera e efetiva colaboraçâo mutua ao enfrentarem os desafios da nova4LG 40


Acta Ioannis Pauli Pp. II 193evangelizaçao, quer de uma indispensável sintonia com os objetivos indicadospelos Bispos, sucessores dos Apostolos, nas diversas Igrejas locáis». 56. Tenho acompanhado o estorco das vossas diocèses por alcançar estasmetas. Um dos fatores a destacar no vosso sentire cum Ecclesia é que apresença das novas realidades suscitadas pelo Espirito, os Movimentos e asAssociaçôes laicais em vossas Igrejas particulares serve a «participar responsavelmentena missäo da Igreja de levar o Evangelho de Cristo, quai fonte deesperança para o hörnern e de renovaçâo para a sociedade ». 6As vezes pode-se correr o risco de um certo apoucamento ou miopia acercado valor transcendente que o fenómeno agregativo vem assumindo hoje emdia na vida da Igreja. Já tive ocasiäo de afirmar que há uma razäo «eclesiológica,como abertamente reconhece o Concilio Vaticano II, ao apontar oapostolado associado como um sinal de comunhäo e de unidade da Igrejaem Cristo »; e näo só: aquela grande Assembléia recalcou naquilo que chamoude verdadeiro e pròprio « direito dos leigos de fundar associaçôes, dirigi-las edar nome às já existentes». 7Naturalmente, os criterios de eclesialidade para um adequado inserimentodessas novas realidades väo sempre respeitados e examinados pela autoridadediocesana de acordo com as necessidades pastorais, näo só da pròpria Igrejaparticular mas da Igreja universal. 8A todas elas exige-se certamente umacomunhäo sempre mais sólida com os seus Pastores, pois «nenhum carismadispensa da referencia e da submissäo aos Pastores da Igreja»; 9a estes, poroutro lado compete a capacidade de discernimento a firn de julgar a autenticidadedo caminho que aquelas iräo percorrer nos ámbitos diocesanos. Pódesetambém pensar em estruturas pastorais complementarias que comportemuma convergencia orgánica de padres e leigos.Com isto, se busca concretizar os esforços em direcäo das metas querealmente estäo inscritas na Pastoral diocesana e, em última análise, namente do Sucessor de Pedro e do Magisterio corretamente apHcado; masevita-se também o perigo de dispersäo das forças vivas em objetivos distintosda «solicitude por todas as igrejas». 10Neste sentido, gostaria de chamar àatençâo acerca do desejo manifestado em certos setores de transformar em5678910Mensagem para o Encontró nacional de Movimentos laicais, Lisboa, 28 de Marco de 2000.CFL 29.Ib.Cf. ib., 30.Ib., 24,2 Cor 11, 28.13 - AAS.


194 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeConferencia o Conselho nacional dos Leigos, como instancia paralela à Conferencianacional dos Bispos do Brasil. Pretender criar um organismo autónomo,representativo dos leigos, sem referencia à comunhäo hierárquica comos Bispos, constitui um defeito eclesiológico de graves implicaçoes facilmentedetectáveis. Confío, portanto, na vossa diligencia em prevenir os fiéis contratais iniciativas.7. Por sua vez, o papel fundamental que os leigos desempenham na missäoda Igreja foi posto, como sabemos, em evidencia no Concilio Vaticano II eem numerosos Documentos pos-conciliares.Eles, lê-se na Lumen gentium, «säo chamados como membros vivos acontribuir com todas as suas forças (...) para o crescimento da Igreja», 11àsua expansäo entre os homens e os povos. Ainda mais explícito e categóricoé o Decreto sobre o apostolado dos leigos, que reafirma « a parte ativa que osleigos têm na vida e na missäo da Igreja». 12Por isso, a sua atividade apostòlicanäo é facultativa, mas um dever estrito que cabe a cada fiel, pelosimples fato de estar batizado. Todos «tenham uma consciência viva dassuas responsabilidades para com o mundo, fomentem em si um espiritoverdadeiramente católico, e ponham as suas forças ao serviço da obra daevangelizaçao ». 13A missäo é única, mas o modo de a realizar é diferente, conforme os donsdistribuidos pelo Espirito aos varios membros da Igreja. A açâo dos leigos éindispensável para que a Igreja possa ser considerada realmente constituida,viva e operante em todos os seus setores, tornando-se pienamente sinal dapresença de Cristo entre os homens. Mas isto supöe um laicato amadurecido,em comunhäo plena com a hierarquia e comprometido a plasmar o Evangelhonas distintas situaçôes em que se encontre.A funçâo dos Pastores se dirige a estimular e canalizar os esforços dos seusdiocesanos, sempre quando se trate de verdadeira obra missionaria evangelizadora, conforme foi transmitida pelo Redentor à sua Igreja. Como mestresna fé, confirmam nos seus diocesanos o respeito pelas leis canonicas da Igreja,procurando orientá-los, inclusive, a firn de que cumpram as leis do Estado,pois «näo se distinguem dos outros homens nem pelo país, nem pela lingua,nem pela organizaçâo política», 14distinguem-se, sim, pela fé e esperançacristas e pela pureza de vida.11121814N 33Apostolica actuos., 10Ad gentes, 36Carta a Diogneto, 5: PG 2, 1173,


Acta Ioannis Pauli Pp. II 1958. Por maior razäo, cabe uma diligente e atenta Pastoral da Juventude,chamada a testemunhar os valores cristäos no novo milenio. Näo é lugarcomum afirmar novamente que os jovens säo o futuro da humanidade. Preocupar-sepela sua maturaçâo humana e crista representa um precioso investimentopara o bem da Igreja e da sociedade. Daqui parte a convicçâo de que« a Pastoral da Juventude deve estar sempre entre as preocupaçôes primariasdos Pastores e das comunidades». 15Como sabemos, a juventude brasileira caracteriza a vida nacional näo sónumericamente mas, também, pela influencia que exerce na vida social. A pardo espinhoso problema do acompanhamento do menor privado da dignidadee da inocencia, os problemas ligados à inserçâo no mercado de trabalho; oaumento da criminalidade juvenil condicionado, em boa parte, pela condiçâode pobreza endémica e pela falta de estabilidade familiar, junto à açâo, porvezes, deletèria de certos meios de comunicaçâo social; a migraçâo interna embusca de melhores condiçôes de vida nas grandes cidades; o preocupanteenvolvimento dos jovens no mundo da droga e da prostituiçâo constituemfatores que permanecem sempre na pauta das vossas atençôes pastorais.Os jovens näo säo indiferentes ao que a fé crista ensina sobre o destino e oser do hörnern. Ainda que näo f altem ideologías — e pessoas a sustentá-las —que permanecem fechadas, há em nossa época anseios elevados misturadoscom atitudes rasteiras, heroísmos a par de covardias, idealismos ao lado dedesilusöes; criaturas que sonham com um mundo novo mais justo e maishumano. Por isso, «se Cristo for apresentado com o seu verdadeiro rosto, osjovens reconhecem-no corno resposta convincente e conseguem acolher suamensagem, mesmo se exigente e marcada pela Cruz» 169. Antes de terminar este encontró fraterno, expresso em atitude de oraçaoum pensamento especial aos Bispos falecidos, para que o Deus de misericordiapossa recompensá-los com o premio eterno da sua gloria. Ao mesmotempo, dirijo uma palavra de profunda estima e fraternidade aos Bispos quedeixaram o serviço ativo das diocèses ao longo deste amplo quinquenio,renovando-lhes aqui a expressäo da minha gratidäo; com sua presença, seuexemplo de fé e de santidade continuam sendo uma verdadeira bênçâo para aIgreja peregrina. Possa o Espirito Santo saciar a todos com a abundancia dassuas consolaçoes.1516Ecclesia in America, 47.NMI 9.


196 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeMaria Santissima, nossa Mae, vos proteja no caminho da vida e amparenas difículdades do ministerio. Com estes votos, concedo de coraçâo a cadaum de vós a minha Bênçâo Apostólica, tornando-a extensiva aos vossossacerdotes e colaboradores, aos diáconos e às familias religiosas, aos seminaristase a todos os fiéis dos vossos Regionais.IIIAd Ordinarios Timorienses.*Venerados Irmäos no episcopado,1. « Graça e paz vos sejam dadas da parte de Deus, nosso Pai, e do SenhorJesus Cristo». 1Com estas palavras, dou-vos as boas-vindas ad sedem Petri,hoje particularmente feliz por poder trocar o ósculo santo com as Igrejasirmäs de Dili e de Baucau, que de certo modo « vieram da grande tribulaçào;lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro », animadaspela certeza de que Ele as « apascentará e lhes servirá de guia para as fontesde aguas vivas; e Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos ». 2Dou graças a Deus pela generosidade com que a Igrej a de Timor se solidarizoucom os seus concidadáos, tornando-se o seu apoio moral na hora daprova. Desejo mais uma vez confiar à misericordia divina as vítimas da violenciae exprimir a minha profunda soli dari edade a todas as pessoas que sofrenaas consequendas do drama que se abateu sobre o vosso povo. De coraçâoagradeço aos sacerdotes e religiosos, aos catequistas e a todos os fiéis de Timora sua coragem e fìdelidade a Cristo e à Igreja. Quando regressardes, levai-lhes asaudaçâo afectuosa do Papa e a certeza da sua oraçao, para que continuem aser incansáveis testemunhas do amor de Deus no meio dos seus irmäos. Deigual modo transmiti a todos os vossos compatriotas os ardentes votos que façopelo melhor sucesso na construçao de uma Naçao fraterna e pròspera.2. Nos primeiros passos do terceiro milenio, a familia das Naçoes pôdefestejar o nascimento da República Democrática de Timor, com o seu povo eos seus líderes, determinados a reconstruir o País destruido pelo òdio e aincapacidade de compreender uma escolha: a de serem timorenses e, na suagrande maioria, timorenses católicos.* Die 28 Octobris 20021Ef 1, 2.2Ap 7, 14.17.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 197Há séculos que a sua religiäo, parte integrante da cultura de cada povo,sublimou o temor supersticioso das crenças tradicionais com o timor Dei, otemor de Deus, mas um Deus de esperança, senslvel ao anseio de futuro e àforça da oraçao. De facto, quando a insegurança obrigou os timorenses afugirem para as montanhas, podiam näo levar mais nada, mas tinham consigoo Crucifixo ou a imagem de Nossa Senhora de Fatima dos seus oratoriosfamiliares. Louvado seja Deus que, na sua bondade e providencia, nos permitiuver o regresso à vossa terra da liberdade e da paz, consentindo que vosdediquéis agora com todas as energias ao serviço de uma messe promissofa.A medida que tal for possível, ajudai as vossas comunidades eclesiais aretomarem o ritmo normal da sua vida e testemunho cristäo. Elas seräochamadas, aqui e além, a oferecer o abraco reconciliador, como o pai do filhopródigo, 3a irmäos que, esperançados no perdäo fraterno, regressam à «casada comunhäo». 4Talvez iludidos, forçados, ou convencidos... semearam luto eorfandade. Provavelmente näo sabiam que, matando a outrem, davam amorte a si mesmos; agora batem à porta da Igreja, cuja «única ambiçâo écontinuar a missäo de serviço e de amor [de Jesus Salvador], para que todos(...) tenham vida e a tenham em abundancia». 5A recordaçâo daquela imane tragèdia näo poderá deixar de levantar umapergunta: corno foi possível desencadear-se violencia tao cruel e irracional? Sese exceptúa quem deu a vida perdoando, poderá alguém considerar-se completamentepreservado do contàgio daquela violencia homicida? Soam a propòsitoaquelas palavras de Jesus — «Quem de vós estiver sem pecado, seja oprimeiro a lançar-lhe uma pedra» 6— que motivaram, nos directos implicados,um exame de consciência e consequente decisâo ou, por outras palavras,uma « purificaçâo da memòria ». Poderia revelar-se útil às vossas comunidadeseclesiais tal acto de purificaçâo, como sucedeu no Ano Santo, que « reforçou osnossos passos no caminho para o futuro, tornando-nos ao mesmo tempo maishumildes e vigilantes na nossa adesäo ao Evangelho », 7na nossa fé.3. Acreditar em Jesus significa crer que o amor está presente no mundo eque este amor é mais forte do que toda a especie de mal em que o hörnern, ahumanidade e o mundo estäo envolvidos. Por isso, « dar testemunho de JesusCristo é o maior serviço que a Igreja pode oferecer aos (timorenses), porque é3Cf. Lc 15, 11-324Carta Apostólica Novo millennio ineunte, 43.3Exortaçào Apostólica Ecclesia in Asia, 50.6Jo 8, 7.' Carta Apostolica Novo millennio ineunte, 6.


198 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialea resposta ao seu anelo profundo de Absoluto, e desvenda as verdades evalores que häo-de assegurar o seu desenvolvimento humano integral». 8Para permitir aos fiéis, jovens e adultos, urna descoberta cada vez maisclara da propria vocaçao e uma disponibilidade sempre maior para a viver nocumprimento da sua missäo, é necessario que eles possam beneficiar de umacatequese completa sobre as verdades da fé e as suas implicaçôes concretas navida, capaz de os levar a encontrar Jesus Cristo, dialogar com Ele, deixar-seabrasar pelo seu amor e inflamar-se no desejo de O tornar conhecido e amadopor todos. Esta formaçao, dada e recebida na Igreja, há-de gerar comunidadescristas sólidas e missionarias, porque «um fogo só pode ser aceso por algoque já esteja incendiado». 9O sujeito desta proposta catequética é a comunidade crista inteira, nas suasvarias articulaçôes. Fundamental, porém, é a acçâo educativa das familias, demodo que os pais possam transmitir aos seus filhos aquilo que eles mesmosreceberam. Com a vida familiar assente no amor, na simplicidade, no compromissoconcreto e no testemunho quotidiano, defender-se-áo os seus valores essenciaiscontra a desagregaçao que, com demasiada frequéncia nos nossos dias,ameaça esta instituiçâo primordial da sociedade e da Igreja. Amados Irmáos noepiscopado, continuai a fazer ressoar, oportuna e inoportunamente, o «apelo»lançado pelos Padres da Assembleia Sinodal para a Asia « aos fiéis dos seus países— onde frequentemente a questäo demográfica é usada como argumento para anecessidade de introduzir o aborto e programas de controle artificial da populaçao— para que se oponham à cultura da morte». 10Contra o pessimismo e oegoísmo, que ensombram o mundo, a Igreja está do lado da vida.4. A experiencia eclesial ensina que « só dentro e através da cultura é quea fé crista se torna historia e criadora de historia (...) Por isso, a Igreja pedeaos fiéis leigos que estejam presentes com determinaçâo e criatividade intelectualnos lugares privilegiados da cultura, como säo o mundo da escola e dauniversidade, os ambientes da investigaçâo científica e técnica, os lugares dacriacáo artística e da reflexäo humanista». 11Tal presença é da máxima importancianesta fase de arranque da vida nacional de Timor Leste, que muitoespera na competencia e experiencia da Igreja, nomeadamente através dassuas instituiçoes escolares, para uma adequada preparaçâo dos futuros animadorese dirigentes sócio-económicos e políticos do País.891011Exortaçao Apostólica Ecclesia in Asia, 20Ibid , 23Ibid., 35.Exortaçao Apostólica Christifideles laici, 44..


Acta Ioannis Pauli Pp. II 199Ao congratular-me com a obra benemérita das escolas católicas em Timor,recordo que lhes cabe «enfrentar com determinaçao a nova situaçâo cultural,colocar-se como instancia crítica dos projectos de educaçâo parciais, exemploe estímulo para as outras instituiçôes de educaçâo, tornar-se fronteira avançadada preocupaçâo educativa da comunidade eclesial». 12Deste modo, aescola católica realiza um serviço de utilidade pública e, embora se apresentedeclaradamente na perspectiva da fé católica, näo é reservada só aos católicos,mas abre-se a todos os que mostram apreciar e partilhar urna proposta deeducaçâo qualificada.5. A eficacia de toda esta acçâo evangelizado ra depende em grande parteda tensäo espiritual dos sacerdotes, «esclarecidos cooperadores da OrdernEpiscopal». 13Se é verdade que compete aos Bispos serem «os arautos dafé » e seus « doutores auténticos » 14no meio do rebanho a eles confiado peloEspirito Santo, só a acçâo específica dos seus presbíteros poderá garantir acada comunidade crista que seja nutrida com a Palavra de Deus e sustentadapela graça dos sacramentos, particularmente a Eucaristia — memorial damorte e ressurreiçao do Senhor que edifica a Igreja — ea Reconciliaçâo, deque me ocupei ainda recentemente no « Motu proprio » Misericordia Dei, convidandoa um «solícito relançamento» deste sacramento.Que os sacerdotes sejam sempre os homens de fé e de oraçao de que omundo tem necessidade: « Näo simplesmente obreiros da caridade e administradoresinstitucionalizados, mas homens cuja mente e coraçâo se encontramfixos nas coisas profundas do Espirito » 15De acordo com a sua vocaçao depastores, dêem prioridade ao serviço espiritual dos fiéis que lhes estäo confiados,a firn de os conduzirem até Jesus Cristo, que eles representam, permanecendohomens de missäo e de diálogo. Convido-os a promoverem cadavez mais entre si o espirito de fraternidade sacerdotal e de colaboraçâo emordern a uma frutuosa acçâo pastoral de conjunto.6. Originarios do País ou vindos de fora, os religiosos e as religiosas participamplenamente na obra de evangelizaçao da Igreja, reservando um lugar depredilecçâo às pessoas mais pobres e mais frágeis da sociedade. Em nome daIgreja, agradeço-lhes o eloquente testemunho de caridade que däo através daoferta total de si mesmos a Deus e aos irmäos. A vida consagrada contrïbuiu12131415Congregaçâo para a Educaçâo Católica, A Escola católica no limiar do terceiro milenio, 16Constituiçâo Dogmática Lumen gentium, 28.Ibid., 25Exortaçao Apostólica Ecclesia in Asia, 43.


200 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialedecididamente para a implantaçao e o desenvolvimento da Igreja em Timor;formulo votos por que eia continue a ser objecto da vossa solicitude, veneradosIrmäos no episcopado, p romo vendo-a nas suas formas activa e contemplativa,e salvaguardando o carácter proprio do seu serviço ao Reino de Deus.Estou feliz por saber que hoje as vocaçôes sacerdotais e religiosas aumentamnumericamente nas vossas diocèses. Felicito-vos pela atençao que lhesdedicáis e pelos esforços que empreendeis para a formaçao dos jovens que,seguindo os passos de Cristo, desejam servir a Igreja. A todos os jovens querespondem ao apelo do Senhor, bem como às suas familias, transmití o reconhecimentodo Papa pela generosa dádiva que fizeram a Cristo.7. No termo do nosso encontró, o meu pensamento vai para o vosso nobrePaís, exortando todos os seus filhos e filhas, segundo o nivel de responsabilidadeproprio de cada um, a empenharem-se decididamente na edificaçào deuma sociedade cada vez mais fraterna e solidaria, cujos membros partilhemequitativamente a honra e o ónus da nova Naçâo. Deus derrame sobre todos oseu Espirito de amor e de paz.Que os discípulos de Cristo se voltem para o Pai de toda a misericordia,numa atitude de conversäo profunda e de oraçao intensa, para Lhe pedirem aforça e a coragem de serem, com todos os homens de boa vontade, agentesconvictos de diálogo e reconciliaçao. Assegurai a cada uma das vossas comunidadese aos seus membros que ainda vivem longe da Patria ou privados doseu lar, a proximidade espiritual do Papa. Que este tempo proporcione àIgreja em Timor urna nova primavera de vida crista e lhe permita respondercom audacia aos apelos do Espirito.Confio à Imaculada Virgem Maria o vosso ministerio e a vida das vossascomunidades eclesiais, a firn de que Eia guie os seus passos para Cristo Senhor,enquanto de bom grado concedo a ambos, extensiva aos sacerdotes,religiosos e religiosas, aos catequistas e a todos os fiéis das vossas diocèses, aminha Bênçao Apostólica.IVAd academias pontificias.*1. Sono particolarmente lieto di porgere il mio cordiale saluto a tutti voiche prendete parte alla settima seduta pubblica delle Pontificie Accademie,* Die 29 Octobris 2002


Acta Ioannis Pauli Pp II 201impegnate con grande generosità, ciascuna nel proprio ambito di ricerca e diiniziativa, a promuovere efficacemente un nuovo umanesimo cristiano per ilterzo millennio.Rivolgo un affettuoso pensiero al Signor Cardinale Paul Poupard, Presidentedel Consiglio di Coordinamento fra accademie pontificie, e lo ringrazioper le gentili parole che ha voluto indirizzarmi a nome dei presenti. Con luisaluto i Signori Cardinali e gli Ambasciatori presenti, i Vescovi ed i sacerdoti,come pure tutti i presenti.2. Questa assemblea delle pontificie accademie è dedicata alla riflessionemariologica ed è stata preparata dalla Pontifìcia Accademia Mariana Internazionalee dalla Pontificia Accademia dell'Immacolata. Rivolgo un particolaresaluto ai due Presidenti, ai valenti relatori, nonché agli Accademicipresenti.Nel tema di questa Seduta, Maria « aurora luminosa e guida sicura » dellanuova evangelizzazione, avete voluto riprendere le espressioni con le qualiconcludevo la mia Lettera apostolica Novo millennio ineunte, affidando aMaria, Madre di Dio e Madre di tutti i credenti, le sorti del nuovo millennioed il cammino della Chiesa. Ancora una volta l'ho voluta additare come«Stella della nuova evangelizzazione», perché sia davvero, nel cuore e nellamente di ogni discepolo del Signore, la stella che illumina e guida il camminoverso Cristo.«Ripartire da Cristo», è l'appello che ho rivolto a tutta la Chiesa al terminedel Grande Giubileo dell'Anno 2000. Ripartire da Cristo, imparando acontemplare e ad amare il suo volto, su cui risplende la gloria del Padre.3. Chi più di Maria, della Vergine Madre, può aiutarci ed incoraggiarci inquesto impegno ? Chi più di Lei può insegnarci a contemplare e ad amare quelVolto che Lei ha fissato con immenso amore e con totale dedizione durantetutta la sua vita, dal momento della nascita fino all'ora della Croce, e poiall'alba della Resurrezione? Il Vangelo di Luca ci dice, per ben due volte, cheMaria «serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore» (2, 19.51). Ilcuore di Maria è uno scrigno prezioso in cui sono custodite anche per noi lericchezze di Cristo.Se è vero, come afferma il Concilio Vaticano II nella Costituzione Gaudiumet spes, che solo nel mistero di Cristo si chiarisce pienamente il misterodell'uomo 1e quindi anche il mistero di quella eccezionale figlia della stirpeCfr n. 22


202 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeumana che fu Maria, 2non è meno vero che sul volto di Cristo e nei tratti dellasua umanità si riflettono le caratteristiche della madre, il suo stile educativo,il suo modo di essere e di sentire. Per questo, volendo contemplare in profonditàil volto di Cristo, dobbiamo ricorrere a Maria che, accogliendo pienamenteil progetto di Dio, ha «plasmato» in modo singolarissimo il Figlio,accompagnandone passo passo la crescita.Possiamo, perciò, accogliere anche noi l'invito che san Bernardo rivolge alsommo poeta Dante Alighieri: «Riguarda ornai nella faccia che a Cristo / piùsi somiglia, che la sua chiarezza / sola ti può disporre a veder Cristo ». 3Maria èdavvero l'aurora luminosa della nuova evangelizzazione, la guida sicura delcammino della Chiesa nel terzo millennio.4. Riveste, dunque, una grande importanza l'impegno teologico, culturalee spirituale di quanti, a cominciare da voi, cari Accademici della PontifìciaAccademia Mariana Internazionale e della Pontifìcia Accademia dell'Immacolata,riflettono sulla figura di Maria Santissima, per conoscerla in manierasempre più approfondita. Ciò suppone anche una ricerca inter-disciplinareche sviluppi la riflessione mariologica, indagando nuove fonti, oltre quellepiù tradizionali, per trarne ulteriori spunti di indagine teologica. Penso, adesempio, ai Santi e alla loro esperienza personale, come pure all'arte cristianache ha sempre avuto in Maria uno dei soggetti preferiti ed alla pietà popolareche, privilegiando la dimensione « affettiva » ci ha lasciato grandi testimonianzesulla missione di Maria nella vita della Chiesa.Occasione propizia per intensificare tale impegno sarà il centocinquantesimoanniversario della proclamazione dogmatica dell'Immacolata Concezionedi Maria. Le due Pontificie Accademie Mariane, ciascuna nel proprio ambitodi attività e con le proprie specifiche competenze, sono chiamate adoffrire tutto il loro contributo, affinché tale ricorrenza sia occasione di rinnovatosforzo teologico, culturale e spirituale per comunicare agli uomini e alledonne del nostro tempo il senso ed il messaggio più autentico di questa veritàdi fedo.5. Carissimi fratelli e sorelle, è ormai noto a tutti voi che ho volutoistituire il Premio delle Pontificie Accademie per incoraggiare l'impegno digiovani studiosi e di istituzioni che dedicano la loro attività alla promozionedell'umanesimo cristiano. Accogliendo, dùnque, la proposta del Consiglio diCoordinamento fra Accademie Pontifìcie, in questa solenne occasione sono23Cfr Lett en. Redemptoris Mater, 4.Par XXXII, 85-87.


Acta Ioannis Pauli Pp, II 203lieto di consegnare tale premio alla dottoressa Rosa Cali per la tesi dottoraledal titolo « I testi anti-mariologici nell'esegesi dei Padri da Nicea a Calcedonia».Desidero, inoltre, offrire, quale segno di apprezzamento e di incoraggiamento,una medaglia del Pontificato al padre Stanislaw Bogusz Matula e asuor Philomena D'Souza, per i pregevoli studi da essi elaborati.Concludendo questa solenne Seduta, vorrei, infine, manifestare a tutti gliaccademici vivo apprezzamento per l'attività svolta, ed esprimere l'auspiciodi un rinnovato e generoso impegno in campo teologico, spirituale e pastoraletertio millennio ineunte. Con tali sentimenti, affido ciascuno di voi alla maternaprotezione della Vergine Maria, e di cuore imparto a tutti una specialeBenedizione Apostolica.VAd sodales Comitatus Eucharisticis Conventibus provehendis.*Carissimi fratelli e sorelle!1. Sono lieto di accogliere oggi, insieme con i Membri del Pontificio Comitatoper i Congressi Eucaristici Internazionali, i Delegati nazionali designatidalle rispettive Autorità ecclesiali per prendere parte all'Assembleaplenaria che si svolge in questi giorni qui a Roma. Saluto cordialmente ciascunodi voi e, in particolare, il cardinale Jozef Tomko, Presidente del menzionatoComitato, che ringrazio per le cordiali parole rivoltemi a nome deipresenti. Estendo il mio saluto al cardinale Juan Sandoval Irriguez, Arcivescovodi Guadalajara, città nella quale avrà luogo il prossimo CongressoEucaristico Internazionale.La vostra Assemblea ha dedicato speciale attenzione a tale Congresso, ilcui tema sarà «L'Eucaristia, Luce e Vita del nuovo millennio». E passatopoco tempo da quando il millennio è iniziato, ma già si vede chiaramentequanto sia necessaria per l'umanità intera e per la Chiesa la luce di GesùCristo e la vita che Egli offre nell'Eucaristia.Questo inizio non manca infatti di ombre minacciose. È necessario, pertanto,ripresentare all'umanità la « luce vera che illumina ogni uomo che vienein questo mondo», 1il Verbo incarnato che ha voluto restare con noi in unmodo così significativo come quello eucaristico. In questo Sacramento è pre-* Die 5 Novembris 2002.1Gv 1, 9.


204 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialesente Gesù Cristo col dono di se stesso « per la vita del mondo » — « pro mundivita » —, per la vita quindi anche di questo nostro mondo quale esso è, con lesue luci e le sue ombre. L'Eucaristia è espressione sublime dell'amore di Dioincarnato, amore permanente ed efficace.2. Lo scopo principale del Comitato Pontifìcio per i Congressi EucaristiciInternazionali è quello di «far sempre meglio conoscere e amare il SignoreGesù nel suo Mistero eucaristico, centro della vita della Chiesa e della suamissione per la salvezza del mondo » (Statuti). Si tratta di uno scopo altissimoa cui il Comitato provvede, da un lato, promovendo la celebrazione periodicadei Congressi Eucaristici Internazionali e, dall'altro, favorendo le iniziativeatte ad incrementare la devozione verso il Mistero eucaristico. Con il vostrolavoro apostolico, voi attuate l'insegnamento del Concilio Vaticano II, chepresenta l'Eucaristia come «fonte e apice di tutta la vita cristiana». 2I Congressi Eucaristici Internazionali hanno ormai una lunga storia nellaChiesa ed hanno assunto sempre più chiaramente la caratteristica della « StatioOrbis», che sottolinea la dimensione universale di tale celebrazione. Infatti,si tratta sempre di una festa di fede attorno a Cristo Eucaristico, allaquale partecipano non solo i fedeli di una Chiesa particolare o di una solanazione ma, per quanto possibile, da varie parti dell'Orbe. E la Chiesa che siraccoglie attorno al suo Signore e suo Dio.A tale riguardo, quanto mai importante è l'opera dei Delegati nazionali,nominati dalle rispettive Autorità delle Chiese dell'Occidente e dell'Oriente.Essi sono chiamati a sensibilizzare le loro Chiese al tema del Congresso internazionalesoprattutto nel periodo della sua preparazione, affinché esso diventiun evento fontale da cui rifluiscano nelle Chiese particolari frutti di vita e dicomunione.3. L'Eucaristia ha il posto centrale nella Chiesa, perché è essa a «fare laChiesa ». Come afferma il Concilio Vaticano II, riportando le parole del grandeAgostino, essa è «sacramentum pietatis, signum unitatis, vinculum caritatis»— « sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità». 3 E san Paolo dice:«Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tuttiinfatti partecipiamo all'unico pane». 4L'Eucaristia è sorgente di unità nellaChiesa. Il Corpo eucaristico del Signore alimenta e sostiene il suo Corpomistico.234Lumen gentium, 11.Sacrosanctum Concilium, 47.1 Cor 10, 17.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 205I Congressi Eucaristici Internazionali contribuiscono anche a questa finalitàsquisitamente ecclesiale. La partecipazione dei fedeli di varia provenienzaad un tale evento eucaristico simboleggia, infatti, l'unità e la comunione. IDelegati nazionali possono riportare nelle loro comunità lo spirito di fervoreeucaristico e di comunione che si vive in questi tempi forti di adorazione, dicontemplazione, di riflessione e di condivisione. Il Congresso, vissuto in profondità,è fuoco per forgiare animatori di comunità eucaristiche vive edevangelizzatori di quei gruppi che non conoscono ancora in profondità l'amoreche si cela nell'Eucaristia.4. Carissimi fratelli e sorelle, l'apostolato eucaristico a cui dedicate i vostrisforzi costituisce certamente una risposta all'invito del Signore: « Due inaltum! » Perseverate in esso con impegno e passione, animando e diffondendola devozione eucaristica in tutte le sue espressioni. Nel vostro servizio ecclesialelasciatevi sempre guidare da un autentico spirito di comunione, favorendola fattiva collaborazione tra il Comitato Eucaristico Pontifìcio e iComitati Nazionali.Accompagno questi voti con l'assicurazione della mia preghiera e con laBenedizione Apostolica, che di cuore imparto a voi e alle persone care.VIAd Pontificiam Academiam Scientiarum.*Dear Members of the Pontificai Academy of Sciences,It gives me great pleasure to greet you on the occasion of your PlenaryMeeting, and I offer a particularly warm welcome to the new members amongyou. Your discussion and reflection this year focuses on "The Cultural Valuesof Science". This thème allows you to consider scientific developments intheir relation to other general aspects of human expérience.In fact, even before speaking of the cultural values of science, we couldsay that science itself represents a value for human knowledge and the humancommunity. For it is thanks to science that we have a greater understandingtoday of man's place in the universe, of the connections betweenhuman history and the history of the cosmos, of the structural cohésion andsymmetry of the éléments of which matter is composed, of the remarkable* Die 11 Novembris 2002.


206 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialecomplexity and at the same time the astonishing coordination of the lifeprocesses themselves. It is thanks to science that we are able to appiedateever more what one member of this Academy has called "the wonder of beinghuman": this is the title that John Eccles, récipient of the 1963 Nobel Prizefor Neurophysiology and member of the Pontificai Academy of Sciences,gave to his book on the human brain and mind. 1This knowledge represents an extraordinary and profound value for theentire human family, and it is also of immeasurable significance for the disciplinesof philosophy and theology as they continue along the path of intellectusquaerens fidem and of fides quaerens intellectum, as they seek an evermore complete understanding of the wealth of human knowledge and ofBiblical révélation. If philosophy and theology today grasp better than inthe past what it means to be a human being in the world, they owe this in nosmall part to science, because it is science that has shown us how numerousand complex the works of création are and how seemingly limitless the createdcosmos is. The utter marvel that inspired the first philosophical reflectionson nature does not diminish as new scientific discoveries are made.Rather, it increases with each fresh insight that is gained. The species capableof "creaturely amazement" is transformed as our grasp of truth and realitybecomes more comprehensive, as we are led to search ever more deeply withinthe realm of human expérience and existence.But the cultural and human value of science is also seen in its movingfrom the level of research and reflection to actual practice. In fact, the LordJesus warned his followers: "everyone to whom much is given, of him willmuch be required". 2Scientists, therefore, precisely because they "knowmore", are called to "serve more". Since the freedom they enjoy in researchgives them access to specialized knowledge, they have the responsibility ofusing it wisely for the benefit of the entire human family. I am thinking herenot only of the dangers involved in a science devoid of an ethic firmlygrounded in the nature of the human person and in respect of the environment,thèmes which I have dwelt on many times in the past. 31 am also thinking of the enormous benefìts that science can bring to thepeoples of the world through basic research and technological applications.By protecting its legitímate autonomy from economie and politicai pressures,' J C Eccles, D. N. Robinson, The Wonder of Being Human: Our Brain and Our Mind; FreePress, New York, 1984.2Lk 12:48.3Cf. Addresses to the Pontificai Academy of Sciences, 28 October 1994, 27 October 1998and 12 March 1999; Address to the Pontificai Academy for Life, 24 February 1998.


Acta Ioannis Pauli Pp II 207by not giving in to the forces of consensus or to the quest for profit, bycommitting itself to selfless research aimed at truth and the common good,the scientific community can help the world's peoples and serve them in waysno other structures can.At the beginning of this new Century, scientists need to ask themselves ifthere is not more that they can do in this regard. In an ever more globalizedworld, can they not do more to increase levéis of instruction and improvehealth conditions, to study stratégies for a more équitable distribution ofresources, to facilitate the free circulation of information and the access ofall to that knowledge that improves the quality of life and raises standards ofliving? Can they not make their voices heard more clearly and with greaterauthority in the cause of world peace? I know that they can, and I know thatyou can, dear members of the Pontificai Academy of Sciences! As you prepareto celebrate the Academy's Fourth Centenary next year, bring thèse commonconcerns and aspirations to the international agencies that make use of yourwork, bring them to your colleagues, bring them to the places where youengage in research and where you teach. In this way, science will help to uniteminds and hearts, promoting dialogue not only between individuai researchersin différent parts of the world but also between nations and cultures,making a priceless contribution to peace and harmony among peoples.In renewing my warm wishes for the success of your work during thesedays, I raise my voice to the Lord of heaven and earth, praying that youractivity will be more and more an instrument of truth and love in the world.Upon you, your families and your colleagues I cordially invoke an abundanceof divine grace and blessings.


208 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeACTACONGREGATIONUMCONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUMTARVISINABeatificationis et canonizationis Ven. Servi Dei Andreae Hyacinthi Longhin exOrdine Fratrum Minorum Capuccinorum, Episcopi Tarvisini (1863-1936)DECRETUM SUPER MIRACULOVenerabilis Famulus Dei Andreas Hyacinthus Longhin die 22 mensisNovembris anno 1863 natus est in pago Fiumicello di Campodarsego, intrafines dioecesis Patavinae sito. Postquam Ordini Fratrum Minorum Capuccinorumnomen dedit, votis religiosis se Deo obligavit anno 1880 atqueanno 1886 est presbyter ordinatus. Cum munere Ministri provincialis Ordinissui fungeretur, a S. Pio X nominatus est Episcopus Tarvisinus.Usque ad mortem, qua die 26 mensis Iunii anno 1936 rebus humanis estereptus, dioecesi magna cum caritate pastorali, se devovendi studio etprudentia inserviit. Ioannes Paulus II, Summus Pontifex, die 21 mensisDecembris anno 1998, declaravit Famulum Dei gradu heroico exercuissevirtutes théologales, cardinales iisque adnexas. Postmodum Causae Postulatorexamini Congregationis de Causis Sanctorum subiecit prodigialem,ut ferebatur, sanationem, quae Tarvisii evenit et qua puerulus Dinus Stellaest fruitus; qui, die 28 mensis Martii anno 1964, cum esset novem annosnatus, sectionem chirurgicam in abdomine est passus. Cum interior ventrismembrana aperiretur, exivit pus et ansae intestinorum se praebueruntarcte conglutinatas. Effecta est siccatio et curatio adhibita ope variorummedicamentorum antibioticorum. Condicio autem ingravescebat ampliuset hoc editum est morbi iudicium: péritonites plastica, abscessus in pelvisinistra, gravis habitus toxico-sanguineus, infirmitas sanguinis, generalisvirium defectio. Die 7 mensis Aprilis altera facta est corporis sectio chirurgica.Puerulus autem iam in statu fuit agoniam antecedente. Tum vesperidiei 8 mensis Aprilis, Episcopo Tarvisino suadente, precationes coep-


Congregatio de Causis Sanctorum 209tae sunt fundi ad Servum Dei. Duobus diebus peractis, Dini condicio inmeliorem statum coepit pervenire idque celerrime usque ad perfectamsanationem. Apud Curiam Tarvisinam anno 1994 de eiusmodi sanationeInquisitio dioecesana est instituta, cuius vis iuridica agnita est a Congregationede Causis Sanctorum, decreto die 24 mensis Ianuarii anno 1997emisso. Consilium Medicorum huius Dicasterii in sessione die 12 mensisNovembris anno 2001 habita, agnovit sanationem fuisse celerem, plenam,mansuram, sine morbi residuis et ad interioris doctrinae rationem inexplicabilem.Die 15 mensis Februarii huius anni coadunatus est ConsultorumTheologorum Congressus Peculiaris atque die 16 mensis Aprilis subsecuti,habita est Sessio Ordinaria Patrum Cardinalium et Episcoporum, CausaePonente Exc.mo Domino Salvatore Boccaccio, Episcopo Frusinatensi-Verulano-Ferentino.Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinaliumet Episcoporum, posito dubio num de miraculo divinitus patrato constaret,responsum est prolatum affirmativum.Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Ioanni Paulo IIper subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Suavota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, mandavitut decretum de praedicta mira sanatione conscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascripto CardinaliPraefecto necnon Causae Ponente meque Antistite a Secretis Congregationisceterisque de more convocandis, eisque astantibus, Beatissimus Patersollemniter declaravit:Constare de miraculo a Deo patrato perintercessionem Ven. Servi Dei Andreae Hyacinthi Longhin, ex Ordine FratrumMinorum Capuccinorum, Episcopi Tarvisini, videlicet de celeri, plena ac mansurasanatione pueruli Dini Stella a"peritonite acuta diffusa post-appendicolarecon evoluzione in piastrone e fistola stercoracea, stato settico tossiemicogeneralizzato con insufficienza cardiocircolatoria e renale".Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in actaCongregationis de Causis Sanctorum referretur.Datum Romae, die 23 mensis Aprilis A. D. 2002.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectusL. m s.£8 Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a Secretis14 - AAS


210 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeVIENNENSIS seu VENETIARUMBeatificationis et canonizationis Ven. Servi Dei Marci ab Aviano (in saec.: CaroliDominici Cristofori) sacerdotis professi Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum(1631-1699)DECRETUM SUPER MIRACULOVenerabilis Servus Dei Marcus ab Aviano (in saeculo: Carolus DominicusCristofori) Aviani, hodie in provincia Portas Naonis, natus est die 17 mensisNovembris anno 1631. Fratrum Minorum Capuccinorum Ordinem ingressus,anno 1649 vota religiosa professus est et anno 1655 presbyteratu auctus.Magna pastorali sollicitudine ac populi Dei utilitate omne stadiumimpendit in Evangelio nuntiando per Italiam et Europam, ubique ingentemsanctitatis et virtutis laudem movens. Fidem strenue defendit, concordiaminter populos conciliavit et apostolatu suo summam navavit operam inEuropam a Turcis irrumpentibus liberandam. Die 13 mensis Augusti anno1699, ipsa imperiali praesente familia, quae eum carissimum habebat, pie inDomino obdormivit.Die 6 mensis Iulii anno 1991, Summus Pontifex Ioannes Paulus II ServumDei virtutes théologales, cardinales eisque coniunctas heroico graducoluisse decrevit.Beatificationis respectu, Causae Postulatio iudicio Congregationis deCausis Sanctorum assertam subiecit miram sanationem Antonini Geremia,pueri sex annorum aetatis, qui, mense post chirurgicam sectionem adenoidumac tonsillarum recisionis in nosocomio Paduano habitam, inopinatamexhibuit febrim, asperam cephaleam et vomitum. Cum die 26 mensis Maiianno 1941 in idem valetudinarium iterum receptus esset, medici diagnosimmeningitidis acutae cum puris effluvio dixerunt et prognosim infaustam.Cum res ita adversae se haberent, mulier principis medicorum valetudinarii,inefficacibus curis, patrem Leopoldum de Castronovo, nunc sanctum,petivit, qui nomisma quoddam cum effigie servi Dei Marci ab Aviano eicommisit, eam adhortans ut fidenter ad auxilium eius confugeret, quodipsa cum aliis iampridem a vespere diei 27 mensis Maii effecit. Eo ipsovespere, puer eo convalescere coepit, ut insequenti mane completa constataretursanatio. De exitu casus per intercessionem patris Marci ab Avianofelici, annis 1942-1946 apud Curiam Patavinam Inquisitio dioecesana ce-


Congregatio de Causis Sanctorum 211lebrata est, cuius auctoritas et vis iuridica a Congregatione de CausisSanctorum decreto diei 20 mensis Decembris anno 1991 probatae sunt.Dicasterii Collegium Medicorum, pluries investigato eventu, in sessionediei 28 mensis Iunii anno 2001 sanationem Antonini Geremia celerrimam,completam, duraturam et inexplicabilem secundum scientiam una vocefuisse affirmavit. Die 9 insequentis mensis Novembris Congressus PeculiarisConsultorum Theologorum factus est et die 8 mensis Ianuarii huiusanni 2002 Sessio Ordinaria Patrum Cardinalium et Episcoporum, PonenteCausae Excellentissimo Domino Hieronymo Grillo, Episcopo Centumcellarum-Tarquiniensi.Et in utroque coetu, posito dubio an de miraculoconstaret divinitus patrato, responsum prolatum est affirmativum. Factademum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Ioanni Paulo II per subscriptumCardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua votaCongregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, mandavitut decretum de praedicta mira sanatione conscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascriptoCardinali Praefecto necnon Causae Ponente meque Antistite a SecretisCongregationis ceterisque de more convocandis, eisque astantibus, BeatissimusPater sollemniter declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato perintercessionem Ven. Servi Dei Marci ab Aviano (in saec.: Caroli DominiciCristofori), Sacerdotis professi Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum,videlicet de celérrima, completa, duratura sanatione pueri Antonini Geremia"a meningite acuta purulenta in bambino di 6 anni con recente intervento ditonsillectomia".Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in actaCongregationis de Causis Sanctorum referretur.Datum Romae, die 23 mensis Aprilis A. D. 2002.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectusL. SB S.£8 Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a Secretis


212 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeFIANARANTSOAENSIS seu CRACOVIENSISBeatificationis et canonizationis Ven. Servi Dei Ioannis Beyzym sacerdotis professie Societate Iesu (1850-1912)DECRETUM SUPER MIRACULOVenerabilis Servus Dei Ioannes Beyzym natus est in oppido BeyzymyWielkie, in Polonia, die 15 mensis Maii anno 1850. Deinde anno 1872 SocietatemIesu ingressus est et anno 1881 sacerdos ordinatus. Multos per annosinstituendis iuvenibus in Collegiis Tarnopolitano et Chiroviensi operam dedit.Iam inde ab anno 1898 in civitate Ambahivoraka in Madag asearía fervidumexercuit apostolatum pro leprosis, quorum magna caritatis ope et summiscum sacrificiis corpori ac spiritui inservivit. Multis toleratis difficultatibus etaerumnis, valetudinarium pro leprosis assistendis instituit. Magna sanctitatisfama succinctus, obiit die 2 mensis Octobris anno 1912.Summus Pontifex Ioannes Paulus II, die 21 mensis Decembris anno 1992,eum virtutes théologales, cardinales et his adnexas heroico gradu coluissedecrevit.Beatificationis respectu, Causae Postulatio iudicio Congregationis de CausisSanctorum assertam subiecit miram sanationem iuvenis Martini Holda,qui, mane diei 23 mensis Augusti anno 1997, implicatus est in tam magnosuper viam accidente vehiculorum automobilium, ut, e reliquis laminis decerptus,instanter in valetudinarium regionale civitatis Piotrków Trybunalskiin Polonia adveheretur, ubi ei trauma multiplex inventum est cranii, artuumintestinorumque membrorum. Examen dein encephalicum plures ostenditnúcleos confusionis sanguinem profluentes in utroque integumento internolaevo ac dextero, sicut in utroque lobo frontis, et grave vulnus quoddameiusdem trunci encephalici. Aegrotus, qui in statu lethargi comatis versabatur,exhibebat etiam confusionem pulmonis cum gravi statu spiritus defectuset hypoxygenationis corporis. Cum molestiores insuper secutae essent implicationes,medici igitur iuveni minimas facultates esse sanationis et sospitatisarbitrati sunt et prognosim valde dixerunt infaustam quoad vitam. Cum resita se haberent adversae, perpensa inefficacia curarum, familiares et amiciinfirmi ad divinum confugerunt auxilium per intercessionem Servi Dei IoannisBeyzym, ut sanationem Martini impetrarent, qui revera die 2 mensisSeptembris eodem anno improviso eo convalescere coepit, ut periculum vitaesuperaret et rapide normalem apparatus locomotionis recuperaret rationem,


Congregatio de Causis Sanctorum 213sine ulla neurologica invaliditate. De casu anno 2001 apud Curiam CracoviensemInquisitio dioecesana celebrata est, cuius auctoritas et vis iuridica aCongregatione de Causis Sanctorum decreto diei 22 mensis Martii huius anni2002 probatae sunt. Dicasterii Consilium Medicorum in sessione insequentisdiei 23 mensis Maii anno 2002, affirmavit «die 2 mensis Septembris anno 1997periculum vitae superatum esse cum refectione normalis respirationis rationiset recuperatione partim facultatum neurologicarum, extricata hyperthermia,cum graduali sanatione, sine effectibus neurologicis et locomotionis; supradictamsanationem ergo satis rapidam, completam, duraturam et inexplicabilemquoad modum secundum scientiam fuisse». Die 19 mensis Iunii eiusdemanno 2002 Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum factus est et die2 mensis Iulii insequentis Sessio Ordinaria Patrum Cardinalium et Episcoporum,Ponente Causae Eminentissimo Domino Cardinale Andrea Maria Deskur.Et in utroque coetu, posito dubio an de miraculo constaret divinituspatrato, responsum prolatum est affirmativum. Facta demum de hisce omnibusrebus Summo Pontifici Ioanni Paulo II per subscriptum CardinalemPraefectum accurata relatione, Sanctitas Sua vota Congregationis de CausisSanctorum excipiens rataque habens, mandavit ut decretum de praedictamira sanatione conscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascripto CardinaliPraefecto necnon Causae Cardinali Ponente meque Antistite a SecretisCongregationis ceterisque de more convocandis, eisque astantibus, BeatissimusPater sollemniter declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato perintercessionem Ven. Servi Dei Ioannis Beyzym, Sacerdotis professi e SocietateIesu, videlicet de satis rapida, completa ac duratura sanatione iuvenis MartiniHolda a « grave politrauma con interessamento delle strutture encefaliche diffusee del tronco encefalico, coma iniziale 5° scala di Glasgow; assenza della f unzionerespiratoria spontanea ».Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in actaCongregationis de Causis Sanctorum referretur.Datum Romae, die 5 mensis Iulii A. D. 2002.L. 83 S.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectus£8 Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a Secretis


214 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeIANUENSISBeatificationis et canonizationis Ven. Servae Dei Eugeniae Ravasco fundatricisInstituti Sororum Filiarum Cordium Iesu et Mariae (1845-1900)DECRETUM SUPER MIRACULOVenerabilis Serva Dei Eugenia Ravasco Mediolani die 4 mensis Ianuariianno 1845 nata est. Ianuae, quo adhuc pupilla migraverat, christianae institutionipuellarum et auxilio pauperum aegrotorumque omni sollicitudine setradidit et anno 1868 Congregationem Sororum Filiarum SacratissimorumCordium Iesu et Mariae fundavit, quam prudentia, caritate et sacrificii studiorexit. Plurimis toleratis christiana cum fortitudine corporis atque animi doloribus,die 30 mensis Decembris anno 1900 pie requievit. Summus PontifexIoannes Paulus II die 1 mensis Iulii anno 2000 virtutes théologales, cardinaleset his adnexas heroico gradu coluisse decrevit. Antea asserta occurrerat mirasanatio Helenae Nataliae Jiménez Cardozo, pupillae, quae, Cochabambae inBolivia nata anno 1989, usque ad tertium vitae suae annum optima valetudineusa erat, dein autem pergravis praebuit pathologiae musculorum signa, quam,licet pluries in nosocomiis recepta sit, nullo modo tamen curare potuit. Quattuorenim infirmitatis medelarumque post annis, nullam facultatem deambulationisexhibebat, paralysim flaccidam crurum, impotentiam physicam gradualem,hypotoniam musculorum colli, repentinas et assi duas temperaturaecorporis mutationes, contagionem pharyngis, bronchiorum, entericam et ureticam.Radiographiae in lucem posuerunt ossium graves mutationes, fracturasmultiplices cum magna carentia mineralium et densitatem osseam minutam.Biopsia ossium diffusam osteomalaciam exhibuit.Hac adversa fortuna, puella a mense Februario anno 1996 lectiones scholaeelementariae a Sororibus Filiabus Sacratissimorum Cordium Iesu et Mariaedirectae audire coepit, quae statim eam sub Servae Dei praesidium supposuerunt.Cotidie vero Helena ipsa una cum Sorore magistra aliisque condiscipulisscholae intercessionem Matris Eugeniae Ravasco implorabat, ut salus eiusreficeretur, quod infirmae propinqui et Filiae Sacratissimorum Cordium Iesuet Mariae Boliviae omni quoque die repetebant sicut et quibus salus puellaecordi erat. Vertente mense Augusto eiusdem anni, alia diagnosis aciditatisfistularis renium congenitae dicta est, cui consultum est nova quadam cura,quae parvam, omnino vero imparem, protulit recreationem. Procedebant in-


Congregatio de Causis Sanctorum 215terdum preces. Nocte diei 31 mensis Decembris anno 1996, Iesum somniavitpuella, quae crastino die de improviso ambulare coepit.Beatificationis respectu, annis 1997-1998 apud Curiam CochabambensemInquisitio dioecesana super miro celebrata est, cuius auctoritas et vis iuridica aCongregatione de Causis Sanctorum decreto diei 17 mensis Octobris anno 1998probatae sunt. Dicasterii Collegium Medicorum in sessione diei 17 mensis Ianuariianno 2002, sanationem comparate rapidam, completam, duraturamquoad recuperationem facultatum psycho-motoriarum ac musculorum et autonomiampuellae, inexplicabilem quoad modum secundum scientiam fuisse unavoce affirmavit. Die 14 mensis Maii eiusdem anni Congressus Peculiaris ConsultorumTheologorum factus est et insequenti die 4 mensis Iunii Sessio OrdinariaPatrum Cardinalium et Episcoporum habita est, Ponente Causae EminentissimoDomino Cardinale Henrico Schwery. Et in utroque coetu, positodubio an de miraculo constaret divinitus patrato, responsum prolatum estaffirmativum. Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici IoanniPaulo II per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, SanctitasSua vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, mandavitut decretum de praedicta mira sanatione conscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascripto CardinalePraefecto necnon Causae Cardinale Ponente meque Antistite a SecretisCongregationis ceterisque de more convocandis, eisque astantibus, BeatissimusPater sollemniter declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato perintercessionem Ven. Servae Dei Eugeniae Ravasco, Fundatricis Instituti SororumFiliarum SS. Cordium Iesu et Mariae, videlicet de comparate rapida, completa,duratura quoad recuperationem facultatum psycho-motoriarum ac musculorumet autonomiam sanatione Helenae Nataliae Jiménez Cardozo ab « acidositubuläre renale congenita, ipokaliemia sintomatica severa ricorrente e secondariaali 'acidosi, osteodistrofia di origine renale avanzata con chiari segni radiologicidi rachitismo e iperparatiroidismo secondario ».Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in actaCongregationis de Causis Sanctorum referretur.Datum Romae, die 5 mensis Iulii A. D. 2002.L. £8 S.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectus£8 Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a Secretis


216 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeMATRITENSISBeatificationis et canonizationis Ven. Servae Dei Ioannae Mariae Condesa Lluchfundatricis Congregationis Ancillarum ab Immaculata Conceptione ProtectricumOperariarum (1862-1916)DECRETUM SUPER MIRACULOVenerabilis Serva Dei Ioanna Maria Condesa Lluch die 30 mensis Martiianno 1862 Valentiae in Hispania nata est. Iam inde a iuventute sollerticaritatis ac sacrificii amore pauperibus, pueris inopibus et iuvenibus operariisadiuvandis summam operam navavit, pro quibus CongregationemAncillarum ab Immaculata Conceptione Protectricum Operariarum fundavit,quas in austeritate vitae et humili laboris studio efformavit. Meritorumante Deum, Ecclesiam ac societatem locuples, die 16 mensis Ianuariianno 1916 pie ad Dominum migravit. Summus Pontifex Ioannes PaulusII die 7 mensis Iulii anno 1997 virtutes théologales, cardinales et hisadnexas heroico gradu ipsam coluisse decrevit. Beatificationis respectu,Causae Postulatio iudicio Congregationis de Causis Sanctorum assertamsubiecit miram sanationem iuvenis Ioachimi Auñón Magán, qui, die 2mensis Septembris anno 1990, gravi casu viario implicatus est, ubi vitamperdidit amicus, qui eum comitabatur. In valetudinarium generale Albasitense,dein vero in aliud Matritense receptus, gravia inventa sunt vulneracum damnis ossium capitis cerebrique, thoracis et abdominis, duarumvertebrarum cervicalium ac femoris laevi fractura atque lethargo comatisseptimi "Glasguensis" gradus. Variis sectionibus chirurgicis confectis, eomolestiores secutae sunt implicationes, ut in dubium vita ipsa vel saltemsalus ac robur iuvenis vocarentur. Cum res ita adversae se haberent, materaegroti una cum Ancillis ab Immaculata Conceptione Protectricum Operariarumad divinum confugit auxilium per intercessionem Servae DeiIoannae Mariae Condesa Lluch. Inde a die 23 mensis Septembris aegrotivaletudo in melius vertit, ut ipse sanatus, sine ulla invaliditate, de nosocomiodimitteretur. De hac sanatione, extemplo mira habita, anno 1999apud Curiam Matritensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius auctoritaset vis iuridica a Congregatione de Causis Sanctorum decreto diei 12mensis Novembris eiusdem anni probatae sunt. Dicasterii Collegium Medicorumin sessionibus dierum 19 mensis Februarii anno 2001 et 10 insequentismensis Decembris, sanationem comparate rapidam, completam,


Congregatio de Causis Sanctorum 217duraturam, cum restitutione ad integrum clinica, quoad relationem interabsentiam morbi notarum et praesentiam damni cerebri magni ponderis,inexplicabilem quoad modum, secundum scientiam fuisse una voce affirmavit.Die 15 mensis Aprilis anno 2002 Congressus Peculiaris ConsultorumTheologorum factus est et die 21 mensis subsequentis Maii Sessio OrdinariaPatrum Cardinalium et Episcoporum, Ponente Causae ExcellentissimoDomino Mario Rizzi, Archiepiscopo tit. Balneoregiensi. Et in utroque coetu,posito dubio an de miraculo constaret divinitus patrato, responsumprolatum est affirmativum. Facta demum de hisce omnibus rebus SummoPontifici Ioanni Paulo II per subscriptum Cardinalem Praefectum accuratarelatione, Sanctitas Sua vota Congregationis de Causis Sanctorumexcipiens rataque habens, mandavit ut decretum de praedicta mira sanationeconscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascriptoCardinale Praefecto necnon Causae Ponente meque Antistite a SecretisCongregationis ceterisque de more convocandis, eisque astantibus, BeatissimusPater sollemniter declaravit: Constare de miraculo a Deo patratoper intercessionem Ven. Servae Dei Ioannae Mariae Condesa Lluch, FundatricisCongregationis Ancillarum ab Immaculata Conceptione ProtectricumOperariarum, videlicet de sanatione comparate rapida, completa, duratura,cum restitutione ad integrum clinica, quoad relationem inter absentiammorbi notarum et praesentiam damni cerebri magni ponderis,iuvenis IoachimiAuñón Magán,qui passus est « grave politrauma da incidente stradale,con lesioni cranio-encefaliche, toraciche e addominali, con frattura di duevertebre cervicali e del femore sinistro, con coma di grado 7° alla scala diGlasgow ».Voluit antem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in actaCongregationis de Causis Sanctorum referretur.Datum Romae, die 5 mensis Iulii A. D. 2002.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSL. £8 S.Praefectus£8 Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a Secretis


218 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeCONGREGATIO PRO EPISCOPISBRASILIAEDe abbatiae territorialis Claravallensis in Brasilia exstinctione necnon de finiumdioecesis Guaxupensis mutationeDECRETUMAd uberius praesentis aetatis Christifidelium spirituali bono consulendumac locorum Antistitum pastoralem actionem efficaciorem reddendam,iuxta normas a Decreto Concilii Oecumenici Vaticani II « Christus Dominus»exaratas, atque ad venerabilem monasticam institutionem proprio insuo spiritu tuendam utque, quacumque alia sollicitudine ablata, monachiad divinam laudem se integre dicare possint, a Summo Pontifice postulatumest, ut abbatia territorialis Claravallensis in Brasilia exstinguereturatque territorium eiusdem alicui dioecesi adiungeretur. Gratias maximasagens monachis Claravallensibus pro ministerio in salutem animarum laudabiliterexpleto, attentis huius temporis adiunctis Summus PontifexIoannes Paulus, divina Providentia PP. II, praehabito favorabili votoExc.mi P.D. Alfii Rapisarda, Archiepiscopi titularis Cannensis et in BrasiliaApostolici Nuntii, necnon Exc.mi Conferentiae Episcoporum BrasiliaePraesidis, de consilio Congregationis pro Episcopis, preces ad Se admotasanimarum saluti valde profuturas censuit benigneque excipiendasdecrevit. Quapropter, suppleto quatenus opus sit eorum interesse habentiumvel habere praesumentium consensu, praesenti Congregationis proEpiscopis Decreto, perinde valituro ac si Apostolicae sub plumbo Litteraedatae forent, quae sequuntur decrevit:1. abbatia territorialis Claravallensis in Brasilia exstinguitur;2 integrum territorium exstinctae abbatiae territorialis Claravallensis inBrasilia dioecesi Guaxupensi adnectitur cuius Ordinario pastoralis cura fideliumibi degentium committitur;3. cura pastoralis paroeciae in cuius territorio monasterium Claravallensein Brasilia exstat monachis eiusdem monasterii mandetur.Statuit, quoque, ut una cum territorio paroeciarum, ecclesiae, oratoria etdomus paroecialia, piae fundationes et quaecumque alia ecclesiastica bona etiura quomodocumque ad paroecias illas spectantia dioecesi Guaxupensi adnec-


Congregatio pro Episcopis 219tantur iuxta Iuris Canonici et legis civilis normas. Cathedrali abbatiali ecclesia,vero, quae posthac ecclesia paroecialis et monasterii simul erit, Ordinarius Guaxupensiset Abbas Claravallensis in Brasilia, communi consilio, uti poterunt.Ad haec perficienda, Congregatio pro Episcopis deputat memoratumExc.mum Apostolicum Nuntium, necessarias et opportunas eidem tribuensfacultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum inecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad eandem Congregationemauthenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi.Contrariis quibusvis minime obstantibus.Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 31 mensisIulii, anno 2002.83 IOANNES BAPTISTA card. REPraefectusL. 68 S.83 Franciscus MonterisiaSecretisIn Congr. pro Episcopis tab., n. 451/91PROVISIOECCLESIARUMLatis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus DominusIoannes Paulus Pp. II, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequunturEcclesiis sacros praefecit praesules:die 8 Ianuarii 2003. — Cathedrali Ecclesiae Saxanigrensi, noviter erectae,R.D. Alfonsum Gerardum Garza Freviño, e clero archidioecesis Monterrey ensisibique parochum.die 15 Ianuarii. — Episcopum coadiutorem dioecesis Carolinensis in BrasiliaR.P. Iosephum Soares Filho, Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorumsodalem, hactenus huius Ordinis oeconomum generalem.die 17 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Linarensi, Exc.mum P.D. TomislavKoljatic Maroevic, hactenus Episcopum titularem Bencennensemet Auxiliarem archidioecesis Sanctissimae Conceptionis.die 20 Ianuarii. — Ordinariatui Militari Slovakiae, noviter erecto, Exc.­mum P.D. Franciscum Rabek, hactenus Episcopum titularem Catrensem etAuxiliarem Nitriensem.


220 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialedie 21 Ianuarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Gaurianensi R.D. IosephumBoishu, e clero archidioecesis Rhedonensis, ibique delegatum dioecesanumpro pastorali vocationum, quem constituit Auxiliarem archidioecesisRemensis.— Cathedrali Ecclesiae Florentiae, R.D. Georgium Albertum Ossa Soto, eclero dioecesis Istminanae-Taduanae, ibique Vicarium generalem et rectoremSeminarii.die 22 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Limeirensi, Exc.mum P.D.Augustum Iosephum Zini Filho, hactenus Episcopum titularem Megalopolitanumin Proconsulari et Auxiliarem archidioecesis Sancti SebastianiFluminis Ianuarii.— Titulari episcopali Ecclesiae Zaraitenae R.D. Assis Lopes, e cleroSancti Sebastiani Fluminis Ianuarii, quem deputavit Auxiliarem eiusdemarchidioecesis.— Cathedrali Ecclesiae Itabirensi-Fabricianensi, Exc.mum P.D. OdilonemGuimaräes Moreira, hactenus Episcopum titularem Flumenpiscensemet Auxiliarem archidioecesis Victoriensis Spiritus Sancti.die 24 Ianuarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Marianopolitanae in Michigania,R.D. Franciscum Iosephum Kane, e clero archidioecesis Chicagiensis,ibique curionem paroeciae Sancti Iosephi in oppido vulgo Wilmette,quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.— Tilulari episcopali Ecclesiae Vulturariensi, R.D. Thomam IoannemPaprocki, e clero archidioecesis Chicagiensis, ibique curionem paroeciae SanctaeConstantiae, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.— Titulari episcopali Ecclesiae Oescensi, R.P. Gustavum Garcia-Siller,Missionariorum a Spiritu Sancto sodalem, California eiusdem CongregationisVicarium, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis Chicagiensis.die 25 Ianuarii. — Metropolitanae Ecclesiae Monterreyensi, Exc.mumP.D. Franciscum Robles Ortega, hactenus Episcopum Tolucensem.die 27 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Molinensi R.D. Paschalem Roland,e clero Versaliensi, hactenus in Seminario vulgo dicto « Saint-Sulpices »docentem.die 31 Ianuarii. — Metropolitanae Ecclesiae Catacensi-Squillacensi, Exc.­mum P.D. Antonium Ciliberti, hactenus Archiepiscopum Materanensem-Montis Pelusii.


Congregatio pro Episcopis 221die 5 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Luceatinae R.D. Antonium CarolumFélix, e clero archidioecesis de Pouso Alegre, hactenus paroeciae SanctiChristophori curionem.die 8 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Tabasquensi, Exc.mum P.D. BeniaminumCastillo Plascencia, hactenus Episcopum titularem Sufasaritanumet Auxiliarem archidioecesis Guadalaiarensis.die 11 Februarii. — Metropolitanae Ecclesiae Durangensi, Exc.mum P.D.Hectorem González Martínez, hactenus Archiepiscopum Antequerensem.— Titulari episcopali Ecclesiae Aulonitanae, R.D. Rogerum Paulum Morin,e clero archidioecesis Novae Aureliae, ibique Vicarium generalem atqueparoeciae « Verbi Incarnati » curionem, quem deputavit Auxiliarem eiusdemarchidioecesis.die 13 Februarii. — Metropolitanae Ecclesiae Sanctae Fidei Verae CrucisExc.mum P.D. Iosephum Mariam Arancedo, hactenus Episcopum Maris Platensis.die 14 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Angliae Orientalis R.D. MichaelemCarolum Evans, e clero Southvarcensi, hactenus paroeciae SanctiAugustini apud «Tunbridge Wells» curionem.— Ecclesiae Cathedrali Castellanetensi, R.D. Petrum Mariam Fragnelli, eclero archidioecesis Tarentinae, hactenus Pontifìcii Seminarii Romani maiorismoderatorem.die 19 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Latacungensi R.D. VictoriumNaranjo Tovar, hactenus Vicarium generalem eiusdem dioecesis.die 20 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Catrensi R.D. VarneriumGuballa, Vicarium generalem Moguntinum, quem deputavit Auxiliarem eiusdemdioecesis.— Titulari episcopali Ecclesiae Maraguiensi R.D. Udalricum Neymeyr, eclero Moguntino, hactenus in pago vulgo Offstein, necnon in portionibusHorchheim et Wiesoppenheim civitatis Vormatiensis curionem, quem deputavitAuxiliarem eiusdem dioecesis.die 24 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Scampinae R.D. RaineriumWoelki, e clero Coloniensi, hactenus convictus « Collegium Albertinum » in civitateBonnensi moderatorem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.die 26 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Civitatensi Exc.mum P.D. AttilanumRodríguez Martínez, hactenus Episcopum titularem Horaeensem etAuxiliarem archidioecesis Ovetensis.


222 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeDIARIUM ROMANAE CURIAEIl Santo Padre Giovanni Paolo II ha ricevuto in Udienza:Venerdì, 31 Gennaio 2003, S.E. il Signor RAFIC HARIRI, Presidentedel Consiglio dei Ministri del Libano.Giovedì, 6 Febbraio 2003, S.E. il Signor NURSULTAN NAZAR-BAYEV, Presidente della Repubblica del Kazakhstan.Venerdì, 7 Febbraio 2003, S.E. il Signor JOSCHKA FISCHER, Ministrodegli Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania.Venerdì, 14 Febbraio 2003, S.E. il Signor TAREQ AZIZ, VicePresidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Irak.Martedì, 18 Febbraio 2003, TOn. Signor KOFI ANNAN, SegretarioGenerale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.Sabato, 22 Febbraio 2003, S.E. il Signor TONY BLAIR, PrimoMinistro della Gran Bretagna.Giovedì, 27 Febbraio 2003, S.E. il Signor JOSÉ MARIA AZNARLÓPEZ, Presidente del Governo Spagnolo.Giovedì, 27 Febbraio 2003, S.E. il Signor SEYYED MOHAMMADREZA KHATAMI, Vice Presidente dell'Assemblea Consultiva dellaRepubblica Islamica dell'Iran.Giovedì 6 febbraio 2003 si è svolta alla presenza del Santo Padre unariunione di tutti i Capi dei Dicasteri della Curia Romana.SEGRETERIA DI STATONOMINECon Brevi Apostolici il Santo Padre Giovanni Paolo II ha nominato:8 febbraio 2003 S.E. mons. Pedro López Quintana, Arcivescovo tit. di Agropoli,Nunzio Apostolico in India e in Nepal.


Diarium Romanae Curiae 22322 febbraio 2003 S.E. mons. Giuseppe Leanza, Arcivescovo tit. di Lilibeo, NunzioApostolico in Bulgaria..» » » S.E. mons. Karl-Josef Rauber, Arcivescovo tit.. di Giubalziana,Nunzio Apostolico in Belgio e in Lussemburgo.Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni Paolo II hanominato:9 gennaio 2003 S.E. mons. Tarcisio Bertone, Arcivescovo di Genova, Membrodella Congregazione per la Dottrina della Fede «adquinquennium »,20 » » S.E. mons. Angelo Amato, Arcivescovo tit. di Sila, Consultoredella Congregazione per i Vescovi « ad quinquennium ».3 febbraio » L'Em.mo Signor Cardinale Theodore Edgar McCarrik e S.E.mons. Marc Ouellet, Arcivescovo di Québec, Consiglieridella Pontifìcia Commissione per l America Latina« ad quinquennium ».» » » SE. mons. Csaba Ternyák, Arcivescovo tit. di Eminenziana,Segretario della Congregazione per il Clero «in aliudquinquennium ».» » » Mons. Damiano Marzotto Caotorta, Capo Ufficio nella Congregazioneper la Dottrina della Fede.12 » » Mons. Josef Clemens, Sotto-Segretario della Congregazione pergli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica« ad quinquennium »,» » » L'Em.mo Signor Cardinale Alfonso López Trujillo e S.E. mons.Girolamo Grillo, Vescovo di Civitavecchia-Tarquinia,Membri della Congregazione delle Cause dei Santi, « inaliud quinquennium»; S.E. mons. Ottorino Pietro Alberti,Arcivescovo di Cagliari, Membro della Congregazionedelle Cause dei Santi «usque ad 80 wm ».» » » I p. Anastasius Disch, O.F.M. Cap.; don Ottorino Pasquato,S.D.B.; mons. Helmut Joseph Moli; don Nicola Bux;p. Marek Inglot, S.I.; p. Szezepan Praskiewicz.O.C.D.; p. Euthymius Sastre Santos, CM.F., Consultoridella Congregazione delle Cause dei Santi « inaliud quinquennium »; don Agostino Fa vale, S.D.B.,Consultore della Congregazione delle Cause dei Santi« ad tempus ».25 » » L'Em.mo Signor Cardinale Aloysius Matthew Ambrozic,Membro del Pontificio Consiglio della Pastorale per iMigranti e gli Itineranti « in aliud quinquennium ».» » » Gli Emmi Signori Cardinali Polycarp Pengo, Paul Shan Ruotisie Darío Castrillón Hoyos, Membri della Congregazioneper l'Evangelizzazione dei Popoli « in aliudquinquennium »,» » » L'Em.mo Signor Cardinale Norberto Rivera Carrera, Membrodella Pontificia Commissione per l'America Latina« in aliud quinquennium ».


224 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale25 febbraio 2003marzoGli Em.mi Signori Cardinali Paul Shan Kuo-hsi e Darío CastrillónHoyos, Membri del Pontificio Consiglio delleComunicazioni sociali « in aliud quinquennium ».Gli Em.mi Signori Cardinali Jorge Arturo Medina Esté vez« usque ad 80 um » e James Francis Stafford « in aliudquinquennium», Membri della Congregazione per iVescovi.Gli Em.mi Signori Cardinali Christoph Schönborn, JamesFrancis Stafford, Membri della Congregazione per laDottrina della Fede « in aliud quinquennium », e JorgeArturo Medina Estévez, Membro della Congregazioneper la Dottrina della Fede «usque ad 80 um ».Gli Em.mi Signori Cardinali Salvatore De Giorgi, NorbertoRivera Carrera, Membri del Comitato di Presidenzadel Pontificio Consiglio per la Famiglia «in aliudquinquennium », e Jorge Arturo Medina Estévez,Membro del Comitato di Presidenza del Pontificio Consiglioper la Famiglia «usque ad 80 wm ».Mons. Bernard A. Hebda, Sotto-Segretario del Pontificio Consiglioper i Testi Legislativi « ad quinquennium »NECROLOGIO14 gennaio 2003 Mons.16 » » Mons,17182425» »2 febbraio141727Mons.Mons.Mons.Mons.Mons.Mons.Mons.Mons.Mons.Mons.Mons.Mons.MonsMonsJosé Iturriza Guillen, Vescovo em. di Coro (Venezuela).Michael Rusnak, Vescovo em. dei Santi Cirillo e Metodiodi Toronto degli Slovacchi di rito Bizantino(Canada).Edward E. Samsel, Vescovo di Elk (Polonia).Hervé Renaudin, Vescovo di Pontoise (Francia).Carlos Galán, Arcivescovo em. di La Piata (Argentina).Giuseppe Carata, Arcivescovo em. di Trani, Barletta,Bisceglie (Italia).Camilo Faresin, Vescovo em. di Guiratinga (Brasile).Carlos A. Etchandy Navarro, Arcivescovo di Niterói(Brasile).Raúl O. Rossi, Vescovo di San Martin (Argentina).Philip Harvey, Vescovo tit. di Baanna.Joseph R. Crowley, Vescovo tit. di Maraguia.Décio Pereira, Vescovo di Santo André (Brasile).James R. Hoffman, Vescovo di Toledo (Stati Unitid America).Valfredo B. Tepe, Vescovo em. di Ilhéus (Brasile).Jacques Le Cordiér, Vescovo em. di Saint-Denis(Francia).Elizeu de Moráis Pimentel, Vescovo coadiutore diParanavai (Brasile).


An. et vol. XCV 5 Aprilis 2003 N.>ACTA APOSTOLICAE SEDISCOMMENTARIUMOFFICIALEDirectio: Palazzo Apostolico - Città del Vaticano - Administratio: Libreria Editrice Vaticana*ACTA IOANNIS PAULI PP. IILITTERAEDECRETALESquibus beato Humili de Bisiniano Sanctorum honores decernuntur.IOANNES PAULUS EPISCOPUSSERVUS SERVORUM DEIAD PERPETUAM REI MEMORIAM.«Cum vis ut Tibi serviam, ecce, Domine, exsistentia mea, vita mea, cormeum, oblata in servitium Tuae Maiestatis».Haec verba, prolata a beato Humile de Bisiniano (in saeculo Luca AntonioPirozzo), dum iuvenis adhuc laicus erat, voluntatem eius patefaciuntsese omnibus viribus Christo donandi. Contemplans enim infinitum amorem,quo Deus ad creaturas se vertit, omnimodo conatus est respondereeiusmodi amori totamque Domino suam consecravit vitam, Regulam observanssancti Francisci Assisiensis. Ipse Bisiniani, prope Consentiam, natusest die xxvi mensis Augusti anno MDLXXXII ex humili et religiosa familiaeodemque die baptizatus est. Iuvenis opus exercebat in agris et praecipuaeminebat pietate. Cotidie participabat celebrationem Eucharisticam, assiduuserat in oratione, paenitentia et Sacramentorum receptione. Curaminsuper de pauperibus habuit et saepe invisebat aegrotos, quos solabaturatque hortabatur ut Christo suas efferrent infirmitates. Consilium sequenssui moderatoris spiritus, reverendi domini Marci Antonii Solima, nomen15 - A.A.S.


226 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialededit Confraternitati Mariae Sanctissimae Immaculatae. Deinde, maturatavocatione ad vitam religiosam, ingressus est Ordinem Fratrum Minorum inMesoraca. Expleto noviciatu, die iv mensis Septembris anno MDCX emisitprofessionem religiosam. A superioribus proinde varios in conventus missusprovinciae Septem Martyrum Calabriae, ubique enituit fervore accurataediligentisque observantiae Regulae. Plurima actuose explevit sibi concreditaofficia, nempe stipem colligendi, vestibulum conventus curandi, mensamcommunitatis apparandi, hortum colendi. Dominus praebuit ei singulariadona, sicut extasim, facultatem scrutandi corda, spiritum propheticum.Superiores subiecerunt eum multis temptationibus ut cernèrent an huiusmodidona vere divino ex fonte profluissent, at ipse humiliationes libentersustulit propter Christi amorem. Ex exemplari oboedientia eiusque vitasimplici et abscondita persuasum est superioribus mirabilia phoenomenaquae ipse operabatur reapse esse opus divinae gratiae.Vir vivae altaeque fidei, quam incessanti aluit oratione constantiquedevotione erga Eucharistiam, Virginem Sanctissimam et Angelum Custodem.Semper fiduciam habuit in Divina Providentia, numquam in animidemissionem incidit, sed potius fiduciam in Dominum iis transmisit quiapud eum solacium et columen quaerebant. Cupiens ut mundus universuslaudaret et glorificaret Creatorem, omnes ad Dei amorem hortabatur. PropterChristi amorem magna sollicitudine concedebat postulatis multorumhominum qui, fama eius attracti, ab eo materiale aut spiritale auxiliumpetebant. Ob constans exercitium christianarum virtutum, quas iugiter reconfirmavit, ob eius manifestam prudentiam donaque accepta charismaticaaestimationem collegit Summorum Pontificum Gregorii XV et Urbani VIII,qui Romam vocaverunt eum ut eis praesto esset suis precibus et consiliis.Voluntatem deinde manifestavit proficiscendi veluti missionarius in terrasnon christianas, sed prohibitus a superioribus, oboedivit. Accurate legesEcclesiae atque Regulam sui Ordinis servavit. Corporalem constanter exercebatpaenitentiam, dormiebat in nuda terra, valde sobrius fuit in cibis,potionibus et vestibus. Passiones sensusque dominatus est, a iuventutecastitatem suam integram servavit. Fortis exstitit in tribulationibus, patiensin difficultatibus, in Dei ministerio perseverans, erga omnes iustus etdocilis. Ab omni terrestri ope segregatus et solum aeterna desiderans bona,excellenter vixit votum paupertatis, incarnando meliore modo franciscalemspiritum. Magna cum humilitate Deo cuncta ascribebat merita, sibi nullam


Acta Ioannis Pauli Pp. II 227cupiens gratitudinem, quoslibet humanos spernens honores; semper solumqueDei voluntatem conatus est perficere. In extrema versans infirmitate,solacium invenit nomen Iesum invocando. Pie in Domino obdormivit dieXXVI mensis Novembris anno MDCXXXVII.Propter diffusam famam sanctitatis anno MDCCCLXIV incohatus est ProcessusInformativus. Servatis ex iure servandis, Decessor Noster Leo XIIIdie XXIX mensis Ianuarii anno MDCCCLXXXII sollemniter eum titulo beatidecoravit. Deinde die vii mensis Iulii anno MMI Nobis coram promulgatumest Decretum super miraculo, quod eiusdem Beati intercessioni adsignatumerat. Excipientes favens votum Patrum Cardinalium et Episcoporumdie XXVI mensis Februarii anno MMII in Consistorio coadunatorum, decrevimusut ritus canonizationis Romae ageretur die xix insequentis mensisMaii.Hodie igitur, una cum ingenti coetu Pastorum et Christifidelium ex multispopulis et regionibus pie sollemnitatem celebrantes Pentecostes, invocatoSpiritus Sancti auxilio, in foro Petriano inter sacra hanc pronuntiavimusformulam:« Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fideicatholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostriIesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, maturadeliberatione praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorumFratrum Nostrorum consilio, Beatos Alfonsum de Orozco, Ignatium aSanthià, Humilem a Bisignano, Paulinam a Corde Iesu Agonizanti et BenedictamCambiagio Frassinello Sanctos esse decernimus et definimus, acSanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia interSanctos pia devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et SpiritusSancti ».Deinde Ipsi Nos libentes venerati sumus novum Sanctum, extollentesvirtutes et merita eius, praesertim sane proponentes hominibus nostraeaetatis veluti exemplar authenticae vitae evangelicae, genuinae eiushumilitatis, promptae oboeditionis et voluntariae paupertatis propterChristum.Quibus prolatis verbis, orationem pio quidem habuimus studio, qua tumeximiam vivendi viam tum singulas simul christianas virtutes laudibus extulimushuius Sancti, qui, veluti lucerna ardens et lucens, claras dedit pietatisoperumque bonorum testificationes. Item omnes qui se christianos esse pro-


228 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeUtentur hortati sumus ad illius vestigia sequenda. Denique publice cum adstantibuscunctis illum venerati sumus atque consentanea nimirum precequasi praeeuntes Ipsi primi eum in adiutorium omnium nostrum in terraadhuc peregrinantium invocavimus.Quae autem decrevimus, volumus nunc et in futuram tempus vim habeant,contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die undevicesimo mensis Maii,anno bismillesimo secundo, Pontificatus Nostri vicesimo quarto.EGO IOANNES PAULUSCatholicae Ecclesiae EpiscopusMarcellus Rossetti, Protonot. Apost.Loco £8 PlumbiIn Secret. Status tab., n 514.259


Acta Ioannis Pauli Pp, II 229CONSTITUTIONES APOSTOLICAEIAUCHIANAIn Nigeria nova conditur dioecesis Auchiana appellanda.IOANNES PAULUS EPISCOPUSSERVUS SERVORUM DEIAD PERPETUAM REI MEMORIAM.Omnium fidelium studiose considerantes spiritales necessitates eorumqueevangelicum iter, nunc prae oculis Nostris habemus ecclesiales communitatesin Nigeria quae diligentiore usque ratione verba Christi audire conantureiusque praecepta in cotidiana vita servare. Zelum illum laudabilemNos augere etiam volentes, de nova cogitavimus dioecesi in Nigeria instituenda.Quapropter quorum interest cognita sententia, de consilio Congregationispro Gentium Evangelizatione, plenitudine Apostolicae Nostrae potestatis,ab archidioecesi urbis Beninensis separamus regionem civilemvulgo "Auchi", cum sex v.d. "Local Government Areas", i.e. "Akoko-Edo", "Etsako Central", "Etsako East, "Etsako West", "Owan East" et"Owan West" atque ex his distractis territoriis novam dioecesim constituimusAuchianam appellandam. Novae ecclesialis communitatis sedem in urbev.d. "Auchi" statuimus templumque ibidem exstans, Deo in honoremSancti Vincentii de Paul dicatum, ad gradum evehimus templi Cathedralis,cunctis consentaneis concessis iuribus et privilegiis. Dioecesim Auchianammetropolitanae Ecclesiae urbis Beninensis suffraganeam facimus atque iurisdictioniCongregationis pro Gentium Evangelizatione subicimus. Ceteravero secundum canonicas leges temperentur. Ad haec tandem explendaquae per has Litteras iussimus, Venerabilem Fratrem Osvaldum Padilla,Archiepiscopum titulo Piensem et Apostolicum in Nigeria Nuntium, deputamus,necessarias eidem tribuentes facultates etiam subdelegandi ad effectumde quo agitur quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum,onere imposito ad Congregationem pro Gentium Evangelizatione authenticumexemplar actus peractae exsecutionis remittendi. Hanc denique Con-


230 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialestitutionem Nostram nunc et in posterum ratam esse volumus, contrariisquibuslibet rebus non obstantibus.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die sexto mensis Novembris, annoDomini bismillesimo et altero, Pontificatus Nostri vicesimo quinto.£8 ANGELUS card. SODANO CRESCENTIUS card. SEPESecretarius StatusLoco 6B PlumbiIn Secret. Status tab., n. 530.964Congr. pro Gentium Evang. PraefLeonardus Erriquenz, Protonot. Apost.Laurentius Civili, Protonot. Apost.IINYAHURURENSISIn Kenia nova conditur dioecesis Nyahururensis.IOANNES PAULUS EPISCOPUSSERVUS SERVORUM DEIAD PERPETUAM REI MEMORIAM.Nuper est petitum ut in Kenia nova dioecesis constitueretur ad efficaciusconsulendum aeternae spirituali saluti atque regimini Christifidelium in metropolitanaEcclesia Nyeriensi degentium. Quapropter Congregatio pro GentiumEvangelizatione, omnibus mature perpensis habitoque simul faventivoto Venerabilis Fratris Ioannis Tonucci, Archiepiscopi titulo Torcellani etin eadem Natione Nuntii Apostolici, admotae postulationi concedendum essecensuit. Nos igitur, qui gravissimo fungimur munere supremi Pastoris totiusgregis Dominici, talem sententiam ratam habentes, Nostra Apostolica potestatehaec decernimus. A Nyeriensi archidioecesi separamus territorium districtuscivilis patrio sermone nuncupati Nyandarua et partem occidentalis districtuscivilis Laikipia; ex iisque locis novam condimus dioecesim Nyahururensem,quam memoratae metropolitanae Ecclesiae Nyeriensi suffraganeam facimusatque iurisdictioni Congregationis pro Gentium Evangelizatione subicimus.Praeterea iubemus Episcopi sedem poni in urbe « Nyahururu » atque templum


Acta Ioannis Pauli Pp. II 231Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis ibidem exstans ad dignitatemCathedralis ecclesiae evehimus; cetera vero secundum canonicas legestemperentur. Quae praescripsimus perducet ad exitum praedictus ApostolicusNuntius; qui, re acta, curabit documenta conficienda sincerisque exemplisCongregationi pro Gentium Evangelizatione mittenda. Hanc deniqueApostolicam Constitutionem iugiter ratam esse volumus, contrariis quibuslibetrebus non obstantibus.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die quinto mensis Decembris,anno Domini bis millesimo secundo, Pontificatus Nostri vicesimo quinto.68 ANGELUS card. SODANO CRESCENTIUS card. SEPESecretarius StatusLoco 83 PlumbiIn Secret, Status tab., n. 534.293Congr pro Gentium Evang, Praef.Marcellus Rossetti, Protonot. Apost.Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost.IIIPARANAQUENSISIn Philippinis nova conditur dioecesis Paranaquensis.IOANNES PAULUS EPISCOPUSSERVUS SERVORUM DEIAD PERPETUAM REI MEMORIAM.Ad efficacius providendum spirituali bono Christifidelium, VenerabilisFrater Noster Iacobus L. Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Sin, ArchiepiscopusMetropolita Manilensis, audita Conferentia CatholicorumEpiscoporum Philippinarum, ab hac Apostolica Sede petivit ut quodamdistracto territorio a sua ecclesiastica circumscriptione nova condereturdioecesis. Nos, praehabito faventi voto Venerabilis Fratris Antonii Franco,Archiepiscopi titulo Gallesini et in memorata Natione Nuntii Apostolici,de consilio Congregationis pro Episcopis admotae postulationi libenterconcedendum esse putavimus. Summa igitur Nostra potestate


232 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialesequentia decernimus. A Manilensi archidioecesi separamus integrum territorium,prout in praesens civili lege circumscribitur, civitatum quaepatrio sermone nuncupantur Parañaque, Las Pinas et Muntinlupa, atqueex ita distracto territorio novam constituimus dioecesim Parañaquensemappellandam. Sic conditae Ecclesiae sedem episcopalem in urbe «ParañaqueCity» ponimus, ibique exstans paroeciale templum, Deo in honoremSancti Andreae dicatum, ad gradum et dignitatem Cathedralis ecclesiaeevehimus cuique propria insignia, privilegia et honores tribuimus. Praetereadioecesim Parañaquensem suffraganeam facimus metropolitanae SediManilensi eiusque Episcopum metropolitico iuri Archiepiscopi ipsius metropolitanaeSedis subicimus. Cetera vero secundum canonicas leges temperentur.Quae statuimus perficienda committimus Venerabili Fratri AntonioFranco, quem diximus, vel, absente eo, illi, qui curat negotiaApostolicae Nuntiaturae in Philippinis, eisdem tribuentes necessarias etopportunas facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur,quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere impositoCongregationi pro Episcopis authenticum exemplar actus peractae exsecutionis,cum primum fas erit, mittendi. Hanc denique ConstitutionemNostram nunc et in posterum ratam esse volumus, contrariis quibuslibetrebus non obstantibus.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die septimo mensis Decembris,anno Domini bis millesimo secundo, Pontificatus Nostri vicesimo quinto.83 ANGELUS card. SODANOSecretarius Status83 IOANNES B. card. RECongr. pro Episcopis Praef.Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost.Laurentius Civili, Protonot. Apost.Loco 83 PlumbiIn Secret. Status tab., n. 534 050


Acta Ioannis Pauli Pp, II 233IVNOVALICHESINAIn Philippinis nova conditur dioecesis Novalichesina appellanda.IOANNES PAULUS EPISCOPUSSERVUS SERVORUM DEIAD PERPETUAM REI MEMORIAM.Animarum utilitati pro apostolico Nostro munere consulere studentibusiisque aptiora subsidia comparare, visum est Nobis supplices preces excipereVenerabilis Fratris Nostri Iacobi L. S.R.E. Cardinalis Sin, ArchiepiscopiManilensis, qui, audita Episcopali Philippinarum Conferentia, ah hac ApostolicaSede petivit ut, ecclesiasticae circumscriptionis sibi concreditae dismembratoterritorio, nova exinde erigeretur dioecesis. Favente eidem reiVenerabili Fratre Antonio Franco, Archiepiscopo titulo Gallesino et in PhilippinisApostolico Nuntio, concedimus ut tale inceptum ad rem perducatur.Quapropter, sententiam excipientes Congregationis pro Episcopis,Nostra de Apostolica potestate, haec decernimus quae sequuntur. Abarchidioecesi Manilensi distrahimus integrum territorium — prout in praesenslege civili circumscribitur — urbis vulgo nuncupatae Kalookan City-North, atque partem illam urbis Quezon City quae ad septemtrionem viaevulgo nominatae Tandang Sora exstat; ita novam dioecesim Novalichesinamappellandam erigimus ac constituimus. Episcopalem novae dioecesis sedemin urbe vulgo Quezon City statuimus, templumque paroeciale, ibique exstans,Iesu Bono Pastori dicatum, ad gradum et dignitatem Cathedralisecclesiae evehimus, eique insignia, privilegia et honores tribuimus, quibusceterae in orbe catholico Cathedrales ecclesiae fruuntur. Novam erectamdioecesim Novalichesinam suffraganeam constituimus Metropolitanae EcclesiaeManilensi eiusque Episcopum metropolitico iuri Archiepiscopi Manilensissubicimus. Cetera vero secundum canonicas leges temperentur. Haecomnia ad expedienda Venerabilem Fratrem Antonium Franco, quem supramemoravimus, delegamus, facta videlicet facultate quempiam alium virumin ecclesiastica dignitate constitutum subdelegandi. Re tandem ad exitumperducta, documenta apparentur, quorum sincera exempla ad Congregatio-


234 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialenem pro Episcopis diligenter mittantur, contrariis rebus quibuslibet minimeobsistentibus.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die septimo mensis Decembris,anno Domini bis millesimo secundo, Pontificatus Nostri vicesimo quinto.83 ANGELUS card. SODANO 83 IOANNES B. card. RESecretarius StatusCongr pro Episcopis Praef,Loco 83 PlumbiIn Secret. Status tab., n. 534.052Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost.Laurentius Civili, Protonot. Apost.VACARIGUARAURENSISIn Venetiola nova conditur dioecesis Acariguaraurensis.IOANNES PAULUS EPISCOPUSSERVUS SERVORUM DEIAD PERPETUAM REI MEMORIAM.Ad satius consulendum spirituali bono Christifidelium, VenerabilisPrater Alexander Figueroa Medina, tunc praesul Guanarensis, audita Conferentiaepiscopali Venetiolana, ab hac Apostolica Sede petivit ut quodamdistracto territorio a circumscriptione ecclesiastica sua nova dioecesis conderetur.Nos, praehabito faventi voto Venerabilis Fratris Andreae Dupuy,Archiepiscopi titulo Saelesiensis et in eadem Natione Apostolici Nuntii, deconsilio Congregationis pro Episcopis admotae postulationi animarum salutivalde profuturae libenter concedendum esse putamus. Summa igiturNostra potestate sequentia decernimus. A Guanarensi dioecesi separamusintegrum territorium municipiorum, quae patrio sermone nuncupanturAgua Blanca, Araure, E steller, Páez, San Rafael de Onoto, Santa Rosaliaac Turen; atque ex ita distracto territorio novam constituimus dioecesimAcariguaraurensem, quae iisdem limitabitur finibus, quibus memoratamunicipia simul sumpta terminantur. Sic conditae dioecesis sedem in urbe«Acarigua» ponimus, ibique exstans templum paroeciale, Deo dicatum in


Acta Ioannis Pauli Pp. II 235honorem Beatissimae Virginis « de la Corteza », ad gradum et dignitatemCathedralis ecclesiae evehimus, praecipientes ut in eadem sacra aede CanonicorumCapitulum, ad normam iuris, instituatur. Praeterea dioecesimAcariguaraurensem suffraganeam facimus metropolitanae Sedi Barquisimetensieiusque Episcopum metropolitico iuri Archiepiscopi pro temporeBarquisimetensis subicimus. Cetera vero secundum canonicas leges temperentur.Ad haec omnia perficienda deputamus Venerabilem FratremAndream Dupuy, quem diximus, vel, ipso absente a sede, illi, qui curatnegotia Apostolicae Nuntiaturae in Venetiola, eisdem tribuentes necessariaset opportunas facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur,quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere impositoCongregationi pro Episcopis authenticum exemplar actus peractaeexsecutionis, cum primum fas erit, mittendi. Hanc denique Nostram Constitutionemnunc et in posterum ratam esse volumus, contrariis quibuslibetrebus non obstantibus.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die vicesimo septimo mensis Decembris,anno Domini bis millesimo secundo, Pontificatus Nostri vicesimoquinto.83 ANGELUS card. SODANO 83 IOANNES B. card. RESecretarius StatusLoco 83 PlumbiIn Secret. Status tab., n. 534.506Congr. pro Episcopis Praef.Marcellus Rossetti, Protonot. Apost.Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost.SLOVACHIAEOrdinariatus Militaris in Slovachia conditur.IOANNES PAULUS EPISCOPUSSERVUS SERVORUM DEIAD PERPETUAM REI MEMORIAM.Spiritalem progressionem dilectorum fidelium qui Slovachiae terram incoluntstudiose foventes nunc de pastoralibus solliciti sumus necessitatibus


236 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialemilitum ipsius Nationis deque eorum probando proposito divina praeceptaaltiore etiam ratione in cotidiana vita prosequendi. Cum nuper inter ApostolicamSedem et Slovachiam feliciter inita sit pactio de stabili firmoquespiritali adiumento erga milites qui ad copias terrestres, maritimas et aéreaspertinent, Nos, audito favorabili voto quorum interest, Apostolicae Nostraepotestatis plenitudine hisce Litteris Ordinariatum Militarem in Slovachiaconstituimus, vehementer cupientes ut ibidem milites iisdem bonis frui valeantquibus ceteris in nationibus christiani gaudent huiusmodi munus exercentes.Novus constitutus Ordinariatus normis regetur generalibus ConstitutionisApostolicae «Spirituali militum curae», Statutibus ab ApostolicaSede editis legibusque ecclesiasticis universalibus. Ad haec omnia perficiendadelegamus Venerabilem Fratrem Henricum Iosephum Nowacki, Archiepiscopumtitulo Bleranum et in Slovachia Apostolicum Nuntium, necessariaseidem tribuentes facultates, etiam subdelegandi ad effectum de quoagitur quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere impositoremittendi ad Congregationem pro Episcopis, cum primum fas erit,authenticum exemplar actus peractae exsecutionis. Has Litteras Nostrasfirmas esse nunc et in posterum tempus volumus, contrariis quibuslibetrebus non obstantibus.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die vicesimo mensis Ianuarii,anno Domini bismillesimo tertio, Pontificatus Nostri vicesimo quinto.E8 ANGELUS card. SODANOSecretarius Status£8 IOANNES B. card. RECongr.. pro Episcopis PraefMarcellus Rossetti, Protonot. Apost.Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost.Loco 83 PlumbiIn Secret. Status tab., n. 534.734


Acta Ioannis Pauli Pp. II 237CONVENTIOINTER APOSTOLICAM SEDEM ET LIBERAM CIVITATEM THURINGIAEVertrag zwischen demHeiligen Stuhlunddem FreistaatThüringenDer Heilige Stuhl,vertreten durch denApostolischen Nuntius in DeutschlandDr. Giovanni Lajolo,Titularerzbischof von Cesariana,undder Freistaat Thüringen,vertreten durchden Thüringer MinisterpräsidentenDr. Bernhard Vogel,einig in dem Wunsch, Pflege undEntwicklung der Katholischen Theologiein Gemeinschaft mit anderenWissenschaften zu fördern, und inAnerkennung des Beitrags, den dasPhilosophisch-Theologische StudiumErfurt, aus dem die mit Dekret Nr.1281/90 der Kongregation für dasKatholische Bildungswesen vom 22.Mai 1999 kanonisch errichtete TheologischeFakultät Erfurt hervorgegangenist, über Jahrzehnte im kirchlichenund kulturellen Bereichgeleistet hat, treffen zur Verwirklichungder im Schlussprotokoll zu Artikel11 Absatz 2 des Vertrages zwischendem Heiligen Stuhl und demAccordo frala Santa Sedeelo Stato Liberodi TuringiaLa Santa Sede,rappresentata dalNunzio Apostolico in Germania,Dott. Giovanni Lajolo,Arcivescovo titolare di Cesariana,elo Stato Libero di Turingia,rappresentato dalMinistro-Presidente della Turingia,Dott. Bernhard Vogel,concordi nel desiderio di favorire lapromozione e lo sviluppo della teologiacattolica in società con altrescienze, e riconoscendo il contributo,che ha dato per decenni nell'ambitoecclesiastico e culturale lo StudioFilosofico-Teologico di Erfurt,dal quale è derivata la Facoltà Teologicadi Erfurt eretta canonicamentecon Decreto N. 1281/90 dellaCongregazione per l'EducazioneCattolica in data 22 maggio 1999,stipulano le seguenti intese supplementariper realizzare l'erezione diuna Facoltà Teologica Cattolicadell'Università di Erfurt, prospettatanel Protocollo Finale in rela-


238 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeFreistaat Thüringen vom 11. Juni1997 in Aussicht genommenen Errichtungeiner Katholisch-TheologischenFakultät der Universität Erfurtdie folgenden ergänzendenVereinbarungen:Artikel 1Die Theologische Fakultät Erfurtwird Katholisch-Theologische Fakultätder staatlichen UniversitätErfurt.(Schlussprotokoll )Artikel 2Die Katholisch-Theologische Fakultätder Universität Erfurt dientin Forschung, Lehre und Studiumder Pflege und Entwicklung derKatholischen Theologie, der wissenschaftlichenVorbildung in KatholischerTheologie für den Priesterberufund für andere kirchlicheDienste sowie der Ausbildung vonLehrern für den Katholischen Religionsunterricht.(Schlussprotokoll)Artikel 3An der Fakultät werden die zurWahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichenStudiengänge eingerichtet.Die Fakultät erhält diezur Wahrnehmung ihrer Aufgabenerforderliche Ausstattung an Personalund Sachmitteln.(Schlussprotokoll )zione all'articolo 11, comma 2, dell'Accordofra la Santa Sede e lo StatoLibero di Turingia dell' 11 giugno1997:Articolo 1La Facoltà Teologica di Erfurt vienecostituita in Facoltà TeologicaCattolica dell'Università statale diErfurt.(Protocollo Finale)Articolo 2La Facoltà Teologica Cattolica dell'Universitàdi Erfurt serve, nellaricerca, nell'insegnamento e nellostudio, alla promozione e allo sviluppodella teologia cattolica, allaformazione scientifica nella teologiacattolica per lo stato sacerdotale eper altri ministeri ecclesiastici, comeanche alla formazione di insegnantiper l'insegnamento della religionecattolica.(Protocollo Finale)Articolo 3Presso la Facoltà vengono istituiti icurricoli degli studi, necessari perl'adempimento dei suoi compiti.La Facoltà riceve la dotazione inpersonale ed in mezzi materiali, necessariaper l'adempimento dei propricompiti.(Protocollo Finale)


Acta Ioannis Pauli Pp.. II 239Artikel 4( 1 ) Die Fakultät besitzt das kirchlicheund das staatliche PromotionsundHabilitationsrecht.(2) Ferner verleiht sie die weiterenakademischen Grade in KatholischerTheologie. Diese Grade sind zugleichkirchliche und staatliche Grade.(Schlussprotokoll)Artikel 5Die Berufung zum Professor derFakultät setzt voraus;1. Ein abgeschlossenes Studiumder Katholischen Theologie2. Eine besondere Befähigung zurwissenschaftlichen Arbeit, diedurch die Qualität einer Promotionin Katholischer Theologie oder inÜbereinstimmung mit dem zu vertretendenFach in einer verwandtenDisziplin nachgewiesen wird3. Die Habilitation in einer Disziplinder Katholischen Theologieoder in der Disziplin des zu vertretendenLehrgebietes oder gleichwertigewissenschaftliche Leistungeninnerhalb oder außerhalb desHochschulbereichesArtikel 6(1) Ein Professor oder eine anderePerson, die zur selbständigenLehre berechtigt ist, wird vomFreistaat Thüringen nur ernanntArticolo 4(1) La Facoltà possiede il diritto,ecclesiastico e statale, di promuovereal dottorato e di abilitare all'insegnamentouniversitario.(2) Essa, inoltre, conferisce gli altrigradi accademici nella teologia cattolica.Tali gradi sono, in pari tempo,gradi ecclesiastici e statali.(Protocollo Finale)Articolo 5La chiamata a professore della Facoltàpresuppone:1. la conclusione degli studi dellateologia cattolica;2. una particolare attitudine al lavoroscientifico, che è comprovatadalla qualità di una laurea nellateologia cattolica oppure, conformementealla materia da insegnare,in una disciplina affine;3. l'abilitazione all'insegnamentouniversitario in una disciplina dellateologia cattolica o nella disciplinadel ramo d'insegnamento da coprire,oppure equipollenti prestazioniscientifiche all'interno o fuori dell'ambitouniversitario.Articolo 6(1) Un professore o un'altra persona,che è autorizzata all'insegnamentoautonomo, è nominato o ammessodallo Stato Libero di Turingia oppure


240Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeoder zugelassen oder erhält nureinen Lehrauftrag, wenn durchden Bischof von Erfurt gegenden in Aussicht genommenenKandidaten keine Einwendungerhoben wird.(Schlussprotokoll)(2) Wird gegen einen der vorgenanntenLehrer nach seiner Berufung, Zulassungoder Beauftragung aus triftigenGründen wegen eines Verstoßesgegen die Lehre oder gegen die Erfordernisseeines Lebenswandels nachder Ordnung der Katholischen Kirchedurch den Bischof von Erfurt eineBeanstandung erhoben, so kannder Lehrer seine Lehrtätigkeit nichtmehr ausüben. Der Freistaat Thüringenwird alsbald für einen zur Erfüllungder Lehrbedürfnisse erforderlichengleichwertigen Ersatz sorgen.(Schlussprotokoll)Artikel 7(1) Über Studien- und Prüfungsordnungenist das Einvernehmen mitdem Bischof von Erfurt herzustellen.( Schlu ssprotokoll )(2) Hinsichtlich der Studien- undPrüfungsordnungen zur Ausbildungder Religionslehrer im Fach KatholischeReligion gilt Artikel 13 Absatz5 des Vertrages zwischen demHeiligen Stuhl und dem FreistaatThüringen vom 11. Juni 1997 inriceve un incarico d'insegnamento soltantose da parte del Vescovo di Erfurtnon viene sollevata alcuna eccezionecontro il candidato preso inconsiderazione.(Protocollo Finale)(2) Qualora contro uno dei summenzionatidocenti - dopo la sua chiamata,ammissione o incarico - venga oppostauna contestazione da parte delVescovo di Erfurt per valide ragionia causa di un'offesa alla dottrina oalle esigenze di una condotta secondol'ordinamento della Chiesa cattolica,il docente non può più svolgere la suaattività accademica. Lo Stato Liberodi Turingia provvederà immediatamentea una sostituzione equivalente,necessaria per sopperire ai bisognidell'insegnamento.(Protocollo Finale)Articolo 7( 1 ) Circa gli ordinamenti degli studie degli esami si deve stabilire l'accordocon il Vescovo di Erfurt.(Protocollo Finale)(2) Per quanto riguarda gli ordinamentidegli studi e degli esami perla formazione degli insegnanti di religionenella materia Religione cattolica,vale l'articolo 13, comma 5,dell'Accordo fra la Santa Sede e loStato Libero di Turingia dell'11


Acta Ioannis Pauli Pp. II 241Verbindung mit dem Schlussprotokoll.Artikel 8Die Vertragschließenden werden zwischenihnen etwa auftretende Meinungsverschiedenheitenüber dieAuslegung oder Anwendung diesesVertrages auf freundschaftliche Weisebeilegen.Artikel 9Der deutsche und der italienischeText dieses Vertrages und desSchlussprotokolls hierzu, das Bestandteildes Vertrages ist, habendieselbe Kraft.giugno 1997 in connessione con ilProtocollo Finale.Articolo 8Le Parti contraenti comporrannoin via amichevole le divergenzed'opinione, che sorgessero eventualmentefra di esse circa l'interpretazioneo l'applicazione delpresente Accordo.Articolo 9I testi tedesco e italiano del presenteAccordo e del relativo ProtocolloFinale, che è parte costitutiva dell'Accordostesso, fanno medesimafede.Der Vertrag bedarf der Ratifikation.Er tritt mit dem Tage des Austauschesder Ratifikationsurkunden inKraft.Dieser Vertrag ist in doppelter Urschriftunterzeichnet worden.Erfurt, den 19. November 2002L'Accordo necessita di ratifica.Esso entra in vigore il giorno delloscambio degli Strumenti di ratifica.II presente Accordo è stato sottoscrittoin doppio originale.Erfurt, il 19 novembre 2002Für den Heiligen StuhlDer Apostolische Nuntiusin Deutschland* Giovanni LajoloErzbischof Dr. Giovanni LajoloFür den Freistaat ThüringenDer Thüringer MinisterpräsidentBernhard VogelDr. Bernhard Vogel16-A AS.


242 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeSchlussprotokollZu Artikel 1:(1) Die Studien- und Prüfungsordnungender Theologischen FakultätErfurt gelten bis zum Erlassentsprechender Satzungen derUniversität Erfurt als StudienundPrüfungsordnungen der Katholisch-TheologischenFakultätder Universität Erfurt fort.(2) Hinsichtlich der Mitglieder undAngehörigen der Theologischen FakultätErfurt gilt:1. Die Professoren und Hochschuldozentender Theologischen FakultätErfurt werden Professorenund Hochschuldozenten der Katholisch-TheologischenFakultätder Universität Erfurt und Mitgliederdieser Fakultät. IhreDienstverhältnisse werden ingleichwertige Dienstverhältnissemit dem Freistaat Thüringenübergeleitet.2. Für die akademischen Mitarbeiterder Theologischen Fakultät Erfurtund für die Mitarbeiter dieserFakultät im technischen und imVerwaltungsdienst gilt Nummer 1entsprechend.3. Die gastweise, nebenberuflichoder ehrenamtlich an der TheologischenFakultät Erfurt Tätigenwerden Angehörige der UniversitätErfurt. Auf Vertragsverhältnissefindet Nummer 1 Satz 2 entspre-Protocollo FinaleIn relazione all'Articolo 1:( 1 ) Gli ordinamenti degli studi e degliesami della Facoltà Teologica diErfurt continuano a valere come ordinamentidegli studi e degli esamidella Facoltà Teologica Cattolicadell'Università di Erfurt fino all'emanazionedi relativi statuti dell'Universitàdi Erfurt.(2) Per quanto riguarda i membri egli appartenenti della Facoltà Teologicadi Erfurt, vale quanto segue:1. I professori e i docenti universitaridella Facoltà Teologica di Erfurtdiventano professori e docentiuniversitari della Facoltà TeologicaCattolica dell'Università di Erfurt emembri della medesima Facoltà. Iloro rapporti di servizio vengonotrasfusi in equivalenti rapporti diservizio con lo Stato Libero di Turingia.2. Per i collaboratori accademicidella Facoltà Teologica di Erfurte per i collaboratori della medesimaFacoltà nei servizi tecnico eamministrativo vale il numero 1analogamente.3. Le persone, che prestano la loroopera presso la Facoltà Teologica diErfurt come ospiti, come secondoimpiego o a titolo onorifico, diventanoappartenenti dell'Universitàdi Erfurt. Ai rapporti contrattuali


Acta Ioannis Pauli Pp.. II 243chende Anwendung.4. Die Studierenden der TheologischenFakultät Erfurt werden Studierendeder Universität Erfurt undMitglieder der Studentenschaft derUniversität.(3) Weitere Einzelheiten der Überleitung,insbesondere solche zurSachausstattung der Katholisch-Theologischen Fakultät, werdendurch gesonderte Vereinbarungenzwischen der Priesterseminar GbR,Erfurt, dem Kathedralkapitel Erfurtund dem Freistaat Thüringengeregelt.Zu Artikel 2:( 1 ) Die Vertragschließenden sind einig,dass Katholische Theologie ander Universität Erfurt auf Grunddes Einvernehmens zwischen Staatund Kirche gemäß den Bestimmungender Verträge zwischen Staatund Kirche in Bindung an dasLehramt der Katholischen Kirchebetrieben wird.(2) Für das Verhältnis der Fakultätzur kirchlichen Behörde gelten zurZeit des Vertragsschlusses in Auswirkungvon Artikel 19 Satz 2 desKonkordats zwischen dem HeiligenStuhl und dem Deutschen Reichvom 20. Juli 1933 anstelle der imSchlussprotokoll zu Artikel 19 Satz2 genannten kirchlichen Vorschriftendie Apostolische Konstitutionsi applica analogamente il numero1, periodo 2.4. Gli studenti della Facoltà Teologicadi Erfurt diventano studentidell'Università di Erfurt emembri della studentesca dell'Università.(3) Ulteriori particolari del trasferimento,specialmente quelli relativialla dotazione materiale della FacoltàTeologica Cattolica, sono regolatimediante intese separate trail «Seminario Maggiore, società didiritto civile, Erfurt», il CapitoloCattedrale di Erfurt e lo Stato Liberodi Turingia.In relazione all'Articolo 2:( 1 ) Le Parti contraenti concordanoche, in base all'intesa fra Stato eChiesa, secondo le disposizioni degliAccordi fra Stato e Chiesa, lateologia cattolica all'Università diErfurt va coltivata in adesione alMagistero della Chiesa cattolica.(2) Al momento della stipulazionedel presente Accordo, in applicazionedell'articolo 19, periodo 2, delConcordato fra la Santa Sede ed ilReich Germanico del 20 luglio1933, per i rapporti della Facoltàcon l'autorità ecclesiastica sono invigore, in luogo delle prescrizioni ecclesiastichemenzionate nel Protocollofinale all'articolo 19, periodo


244 A cta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeSapientia Christiana vom 15. April1979 sowie die hierzu erlassenen Ordinationesvom 29. April 1979 unddas Akkommodationsdekret für dieKatholisch-Theologischen Fakultätenin Deutschland vom 1. Januar1983, soweit sich nicht aus den Verträgenzwischen dem Heiligen Stuhlund dem Freistaat Thüringen eineanderweitige Regelung ergibt. Hinsichtlichdes kirchlichen Standes derTheologieprofessoren ist auf Grunddes Akkommodationsdekrets vom1. Januar 1983 der Beschluss derDeutschen Bischofskonferenz vom21. - 24. Februar 1972 zu beachten.Zu Artikel 3:(1) Zur Zeit des Vertragsschlusseswerden die folgenden Studiengängeals zur Wahrnehmung der Aufgabenerforderlich angesehen:1. Diplomstudiengang in KatholischerTheologie2. Aufbaustudium für den Erwerbdes Lizentiats und des Doktoratsin Katholischer Theologie3. Lehramtsstudiengänge im FachKatholische Religionslehre(2) Zur Zeit des Vertragsschlusseswird die Ausstattung der Fakultätmit Professuren für folgende Fächerals zur Wahrnehmung ihrer Aufgabenerforderlich angesehen:2, la Costituzione Apostolica «SapientiaChristiana» del 15 aprile1979, così come le relative «Ordinationes»del 29 aprile 1979 e il Decretodi Accomodazione per le facoltà teologichecattoliche in Germania del I ogennaio 1983, in quanto dagli Accordifra la Santa Sede e lo Stato Liberodi Turingia non risulti una regolamentazionediversa. Per quanto riguardalo stato ecclesiastico dei professoridi teologia, in base al Decretodi Accomodazione del I ogennaio1983 si deve osservare la risoluzionedella Conferenza Episcopale Tedescadel 21-24 febbraio 1972.In relazione all'Articolo 3:(1) Al momento della stipulazionedel presente Accordo sono consideratinecessari per l'adempimentodei compiti i seguenti curricoli deglistudi:1. curricolo degli studi per il diplomain teologia cattolica;2. studi di specializzazione per ilconseguimento della licenza e deldottorato in teologia cattolica;3. curricoli degli studi per l'abilitazioneall'insegnamento della ReligioneCattolica.(2) Al momento della stipulazionedel presente Accordo è consideratanecessaria per l'adempimento deisuoi compiti la dotazione della Facoltàdi posti di professore per leseguenti discipline:


Acta Ioannis Pauli Pp. II 245— Philosophie— Alte Kirchengeschichte / Patrologie/ Christliche Archäologie— Kirchengeschichte des Mittelaltersund der Neuzeit— Exegese und Theologie des AltenTestaments— Exegese und Theologie des NeuenTestaments— Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft— Dogmatik— Moraltheologie— Christliche Sozialwissenschaften— Pastoraltheologie und Religionspädagogik— Liturgiewissenschaft— Kirchenrecht(3) Die Einrichtung, Änderung oderAufhebung eines Studienganges odereiner Professur erfolgt im Einvernehmenmit dem Bischof von Erfurt.Zu Artikel 4Absatz 2:Zur Zeit werden die akademischenGrade eines Diplomtheologen inKatholischer Theologie sowie einesLizentiaten in Katholischer Theologieverliehen.Zu Artikel 6Absatz 1:(1) Die Fakultät hat das Recht, sichvor der Aufstellung der Vorschlagslistemit dem Bischof von Erfurt ins— Filosofìa— Storia della Chiesa dell'età antica /Patrologia / Archeologia Cristiana— Storia della Chiesa del medioevoe dell'età moderna— Esegesi e Teologia dell'AnticoTestamento— Esegesi e Teologia del NuovoTestamento— Teologia Fondamentale e Scienzadella Religione— Dogmatica— Teologia Morale-— Scienze Sociali Cristiane— Teologia Pastorale e Pedagogiadella Religione— Liturgia— Diritto Canonico(3) L'istituzione, il mutamento o lasoppressione di un curricolo degli studio di un posto di professore ha luogod'intesa con il Vescovo di Erfurt.In relazione all'Articolo 4,comma 2:Attualmente vengono conferiti igradi accademici di Diplomato inteologia cattolica, come anche diLicenziato in teologia cattolica.In relazione all'Articolo 6,comma 1:(1) La Facoltà ha il diritto di consultarsicon il Vescovo di Erfurtprima della compilazione della lista


246 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeBenehmen zu setzen. Näheres wird ineinem Notenwechsel zwischen demMinisterpräsidenten des FreistaatsThüringen und dem ApostolischenNuntius in Deutschland niedergelegt.(2) Das zuständige Ministerium holtdie Äußerung des Bischofs von Erfurtvor der Erteilung des Rufs, der Zulassungoder der Beauftragung ein.(3) Eine Einwendung kann aus triftigenGründen wegen eines Verstoßesgegen die Lehre oder die Erfordernisseeines Lebenswandels nachder Ordnung der Katholischen Kircheerhoben werden. Mit der Einwendungsind die gegen die Lehreoder den Lebenswandel bestehendenBedenken nach pflichtgemäßemErmessen darzulegen. Überdie Bedenken ist Vertraulichkeit zuwahren.(4) Wird gegen den Betreffendenkeine Einwendung erhoben, so giltdies zugleich als Erteilung derkirchlichen Lehrbefugnis und alsZustimmung, dass der BetreffendeMitglied der Fakultät wird.Zu Artikel 6Absatz 2:(1) Mit der Beanstandung sind diegegen die Lehre oder den Lebenswandelbestehenden Bedenkennach pflichtgemäßem Ermessendarzulegen.dei candidati. I particolari vengonofissati in uno scambio di Notetra il Ministro-Presidente delloStato Libero di Turingia e il NunzioApostolico in Germania.(2) Il Ministero competente si procurail parere del Vescovo di Erfurtprima di partecipare la chiamata,l'ammissione o l'incarico.(3) Un'eccezione può essere sollevataper valide ragioni a causa diun'offesa alla dottrina o alle esigenzedi una condotta secondo l'ordinamentodella Chiesa cattolica.Insieme con l'eccezione devono essereindicate, secondo una doverosavalutazione discrezionale, leobiezioni che esistono contro ladottrina o contro la condotta. Sulleobiezioni deve essere mantenuta lasegretezza.(4) Qualora contro l'interessato nonvenga sollevata alcuna eccezione,ciò vale in pari tempo come concessionedell'autorizzazione ecclesiasticaa insegnare e come assenso a chel'interessato diventi membro dellaFacoltà.In relazione all'Articolo 6,comma 2:(1) Insieme con la contestazione devonoessere indicate, secondo unadoverosa valutazione discrezionale,le obiezioni che esistono contro ladottrina o contro la condotta.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 247(2) Die Beanstandung enthält zugleichden Entzug der kirchlichenLehrbefugnis und bewirkt - unbeschadetdes dienstrechtlichen Status- das Ausscheiden aus der Fakultät.Zu Artikel 7Absatz 1:Das zuständige Ministerium wirdeine Studien-, Prüfungs-, Promotions-oder Habilitationsordnungerst dann in Kraft treten lassenoder in Kraft setzen, wenn es zuvordie Erklärung des Bischofsvon Erfurt eingeholt hat, dass begründeteEinwendungen nicht erhobenwerden.Erfurt, den 19. November 2002(2) La contestazione contiene, in paritempo, la revoca dell'autorizzazioneecclesiastica a insegnare ed ha comeconseguenza il ritiro dallaFacoltà, senza pregiudizio dello statoderivante dal diritto che regola ilservizio pubblico.In relazione all'Articolo 7,comma 1:Il competente Ministero farà entrarein vigore o metterà in vigore un ordinamentoper gli studi, per gli esami,per la promozione al dottorato o perl'abilitazione alla libera docenza soltantose, prima, si sarà procurata ladichiarazione del Vescovo di Erfurtche non vengono sollevate eccezionifondate.Erfurt, il 19 novembre 2002Für den Heiligen StuhlDer Apostolische Nuntiusin Deutschland* Giovanni LajoloErzbischof Dr. Giovanni LajoloFür den Freistaat ThüringenDer Thüringer MinisterpräsidentBernhard VogelDr. Bernhard VogelConventione inter Apostolicam Sedem et Liberam Civitatem Thuringiae ratahabita, Berolini in urbe die XVI mensis Decembris anno MMII RatihabitionisInstrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Quo quidem die ipsius mensisDecembris Conventio vigere coepit ad normam articuli noni eiusdem Pactionis.


248 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeALLOCUTIONESRomae, in palatio Montis citatorii, ad senatores et deputatos congregatos.*Signor Presidente della Repubblica Italiana,Onorevoli Presidenti della Camera dei Deputati,del Senato e della Corte Costituzionale,Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,Onorevoli Deputati e Senatori!1. Mi sento profondamente onorato per la solenne accoglienza che miviene oggi tributata in questa sede prestigiosa, nella quale l'intero popoloitaliano è da voi degnamente rappresentato. A tutti ed a ciascuno rivolgo ilmio saluto deferente e cordiale, ben consapevole del forte significato dellapresenza del Successore di Pietro nel Parlamento Italiano.Ringrazio il Signor Presidente della Camera dei Deputati ed il SignorPresidente del Senato della Repubblica per le nobili parole con cui hannointerpretato i comuni sentimenti, dando voce anche ai milioni di cittadinidel cui affetto ho quotidiane attestazioni nelle molte occasioni in cui mi èdato di incontrarli. E un affetto che mi ha accompagnato sempre, fin daiprimi mesi della mia elezione alla sede di Pietro. Per esso voglio esprimere atutti gli italiani, anche in questa circostanza, la mia viva gratitudine.Già negli anni degli studi a Roma e poi nelle periodiche visite che facevo inItalia come vescovo, specialmente durante il Concilio Ecumenico Vaticano II,è venuta crescendo nel mio animo l'ammirazione per un Paese in cui l'annuncioevangelico, qui giunto fin dai primi tempi apostolici, ha suscitato una civiltàricca di valori universali ed una fioritura di mirabili opere d'arte, nelle quali imisteri della fede hanno trovato espressione in immagini di bellezza incomparabile.Quante volte ho toccato, per così dire, con mano le tracce gloriose che lareligione cristiana ha impresso nel costume e nella cultura del popolo italiano,concretandosi anche in tante figure di Santi e di Sante il cui carisma ha esercitatoun influsso straordinario sulle popolazioni d'Europa e del mondo. Bastipensare a san Francesco d'Assisi ed a santa Caterina da Siena, Patroni d'Italia.2. Davvero profondo è il legame esistente fra la Santa Sede e l'Italia!Ben sappiamo che esso è passato attraverso fasi e vicende tra loro assai* Die 14 Novembris 2002,


Acta Ioannis Pauli Pp, II 249diverse, non sfuggendo alle vicissitudini e alle contraddizioni della storia.Ma dobbiamo al tempo stesso riconoscere che, proprio nel susseguirsi a voltetumultuoso degli eventi, esso ha suscitato impulsi altamente positivi sia perla Chiesa di Roma, e quindi per la Chiesa Cattolica, sia per la diletta Nazioneitaliana.A quest'opera di avvicinamento e di collaborazione, nel rispetto dellareciproca indipendenza e autonomia, hanno molto contribuito i grandi Papiche l'Italia ha dato alla Chiesa ed al mondo nel secolo scorso: basti pensare aPio XI, il Papa della Conciliazione, ed a Pio XII, il Papa della salvezza diRoma, e, più vicini a noi, ai Papi Giovanni XXIII e Paolo VI, dei quali iostesso, come Giovanni Paolo I, ho voluto assumere i nomi.3. Tentando di gettare uno sguardo sintetico sulla storia dei secoli trascorsi,potremmo dire che l'identità sociale e culturale dell'Italia e la missionedi civiltà che essa ha adempiuto ed adempie in Europa e nel mondo bendifficilmente si potrebbero comprendere al di fuori di quella linfa vitale cheè costituita dal cristianesimo.Mi sia pertanto consentito di invitare rispettosamente voi, eletti Rappresentantidi questa Nazione, e con voi tutto il popolo italiano, a nutrire unaconvinta e meditata fiducia nel patrimonio di virtù e di valori trasmesso dagliavi. E sulla base di una simile fiducia che si possono affrontare con lucidità iproblemi, pur complessi e diffìcili, del momento presente, e spingere anziaudacemente lo sguardo verso il futuro, interrogandosi sul contributo chel'Italia può dare agli sviluppi della civiltà umana.Alla luce della straordinaria esperienza giuridica maturata nel corso deisecoli a partire dalla Roma pagana, come non sentire l'impegno, ad esempio,di continuare ad offrire al mondo il fondamentale messaggio secondo cui, alcentro di ogni giusto ordine civile, deve esservi il rispetto per l'uomo, per lasua dignità e per i suoi inalienabili diritti? A ragione già l'antico adagiosentenziava: Hominum causa omne ius constitutum est. E implicita, in taleaffermazione, la convinzione che esista una « verità sull'uomo », che si imponeal di là delle barriere di lingue e culture diverse.In questa prospettiva, parlando davanti all'Assemblea delle Nazioni Unitenel 50° anniversario di fondazione, ho ricordato che vi sono diritti umaniuniversali, radicati nella natura della persona, nei quali si rispecchiano leesigenze oggettive di una legge morale universale. Ed aggiungevo: « Ben lungidall'essere affermazioni astratte, questi diritti ci dicono anzi qualcosa diimportante riguardo alla vita concreta di ogni uomo e di ogni gruppo sociale.Ci ricordano che non viviamo in un mondo irrazionale o privo di senso, ma


250 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeche, al contrario, vi è una logica morale che illumina l'esistenza umana erende possibile il dialogo tra gli uomini e tra i popoli». 14. Seguendo con attenzione amica il cammino di questa grande Nazione,sono indotto inoltre a ritenere che, per meglio esprimere le sue doti caratteristiche,essa abbia bisogno di incrementare la sua solidarietà e coesione interna.Per le ricchezze della sua lunga storia, come per la molteplicità e vivacitàdelle presenze e iniziative sociali, culturali ed economiche che variamenteconfigurano le sue genti e il suo territorio, la realtà dell'Italia è certamenteassai complessa e sarebbe impoverita e mortificata da forzate uniformità.La via che consente di mantenere e valorizzare le differenze, senza chequeste diventino motivi di contrapposizione ed ostacoli al comune progresso,è quella di una sincera e leale solidarietà. Essa ha profonde radici nell'animo enei costumi del popolo italiano e attualmente si esprime, tra l'altro, in numerosee benemerite forme di volontariato. Ma di essa si avverte il bisognoanche nei rapporti tra le molteplici componenti sociali della popolazione e lediverse aree geografiche in cui essa è distribuita.Voi stessi, come responsabili politici e rappresentanti delle Istituzioni,potete dare su questo terreno un esempio particolarmente importante edefficace, tanto più significativo quanto più la dialettica dei rapporti politicispinge invece ad evidenziare i contrasti. La vostra attività, infatti, si qualificain tutta la sua nobiltà nella misura in cui si rivela mossa da un autenticospirito di servizio ai cittadini.5. Decisiva è, in questa prospettiva, la presenza nell'animo di ciascuno diuna viva sensibilità per il bene comune. L'insegnamento del Concilio VaticanoII in materia è molto chiaro: « La comunità politica esiste (...) in funzionedi quel bene comune nel quale essa trova significato e piena giustificazione edal quale ricava il suo ordinamento giuridico, originario e proprio ». 2Le sfide che stanno davanti ad uno Stato democratico esigono da tutti gliuomini e le donne di buona volontà, indipendentemente dall'opzione politicadi ciascuno, una cooperazione solidale e generosa all'edificazione del benecomune della Nazione. Tale cooperazione, peraltro, non può prescindere dalriferimento ai fondamentali valori etici iscritti nella natura stessa dell'essereumano. Al riguardo, nella Lettera enciclica Veritatis splendor mettevo inguardia dal «rischio dell'alleanza fra democrazia e relativismo etico, che togliealla convivenza civile ogni sicuro punto di riferimento morale e la priva,12Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XV1II/2, 1995, p. 732.Gaudium et spes, 74.


Acta Ioannis Pauli Pp II 251più radicalmente, del riconoscimento della verità». 3Infatti, se non esistenessuna verità ultima che guidi e orienti l'azione politica, annotavo in un'altraLettera enciclica, la Centesimus annus, « le idee e le convinzioni possonoessere facilmente strumentalizzate per fini di potere. Una democrazia senzavalori si converte facilmente in un totalitarismo aperto oppure subdolo, comedimostra la storia»; 4anche quella del XX secolo appena trascorso.6. Non posso sottacere, in una così solenne circostanza, un'altra graveminaccia che pesa sul futuro di questo Paese, condizionando già oggi la suavita e le sue possibilità di sviluppo. Mi riferisco alla crisi delle nascite, aldeclino demografico e all'invecchiamento della popolazione. La cruda evidenzadelle cifre costringe a prendere atto dei problemi umani, sociali ed economiciche questa crisi inevitabilmente porrà all'Italia nei prossimi decenni, masoprattutto stimola — anzi, oso dire, obbliga — i cittadini ad un impegnoresponsabile e convergente, per favorire una netta inversione di tendenza.L'azione pastorale a favore della famiglia e dell'accoglienza della vita, epiù in generale di un'esistenza aperta alla logica del dono di sé, sono il contributoche la Chiesa offre alla costruzione di una mentalità e di una culturaall'interno delle quali questa inversione di tendenza diventi possibile. Masono grandi anche gli spazi per un'iniziativa politica che, mantenendo fermoil riconoscimento dei diritti della famiglia come società naturale fondata sulmatrimonio, secondo il dettato della stessa Costituzione della RepubblicaItaliana, 5renda socialmente ed economicamente meno onerose la generazionee l'educazione dei figli.7. In un tempo di cambiamenti spesso radicali, nel quale sembrano diventareirrilevanti le esperienze del passato, aumenta la necessità di unasolida formazione della persona. Anche questo, illustri Rappresentanti delpopolo italiano, è un campo nel quale è richiesta la più ampia collaborazione,affinché le responsabilità primarie dei genitori trovino adeguati sostegni. Laformazione intellettuale e l'educazione morale dei giovani rimangono le duevie fondamentali attraverso le quali, negli anni decisivi della crescita, ciascunopuò mettere alla prova se stesso, allargare gli orizzonti della mente eprepararsi ad affrontare la realtà della vita.L'uomo vive di un'esistenza autenticamente umana grazie alla cultura. Emediante la cultura che l'uomo diventa più uomo, accede più intensamente845N. 101.N. 46Cfr art, 29.


252 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeall'«essere» che gli è proprio. È chiaro, peraltro, all'occhio del saggio chel'uomo conta come uomo per ciò che è più che per ciò che ha. Il valore umanodella persona è in diretta ed essenziale relazione con l'essere, non con l'avere.Proprio per questo una Nazione sollecita del proprio futuro favorisce lo sviluppodella scuola in un sano clima di libertà, e non lesina gli sforzi permigliorarne la qualità, in stretta connessione con le famiglie e con tutte lecomponenti sociali, così come del resto avviene nella maggior parte dei Paesieuropei.Non meno importante, per la formazione della persona, è poi il climamorale che predomina nei rapporti sociali e che attualmente trova una massicciae condizionante espressione nei mezzi di comunicazione: è questa unasfida che chiama in causa ogni persona e famiglia, ma che interpella a titolopeculiare chi ha maggiori responsabilità politiche e istituzionali. La Chiesa,per parte sua, non si stancherà di svolgere, anche in questo campo, quellamissione educativa che appartiene alla sua stessa natura.8. Il carattere realmente umanistico di un corpo sociale si manifesta particolarmentenell'attenzione che esso riesce ad esprimere verso le sue membrapiù deboli. Guardando al cammino percorso dall'Italia in questi quasi sessantannidalle rovine della seconda guerra mondiale, non si possono non ammiraregli ingenti progressi compiuti verso una società nella quale siano assicuratea tutti accettabili condizioni di vita. Ma è altrettanto inevitabilericonoscere la tuttora grave crisi dell'occupazione soprattutto giovanile e lemolte povertà, miserie ed emarginazioni, antiche e nuove, che affliggononumerose persone e famiglie italiane o immigrate in questo Paese. E grande,quindi, il bisogno di una solidarietà spontanea e capillare, alla quale la Chiesaè con ogni impegno protesa a dare di cuore il proprio contributo.Tale solidarietà, tuttavia, non può non contare soprattutto sulla costantesollecitudine delle pubbliche Istituzioni. In questa prospettiva, e senza comprometterela necessaria tutela della sicurezza dei cittadini, merita attenzionela situazione delle carceri, nelle quali i detenuti vivono spesso in condizioni dipenoso sovraffollamento. Un segno di clemenza verso di loro mediante unariduzione della pena costituirebbe una chiara manifestazione di sensibilità,che non mancherebbe di stimolarne l'impegno di personale ricupero in vistadi un positivo reinserimento nella società.9. Un'Italia fiduciosa di sé e internamente coesa costituisce una grandericchezza per le altre Nazioni d'Europa e del mondo. Desidero condividerecon voi questa convinzione nel momento in cui si stanno definendo i profili


Acta Ioannis Pauli Pp II 253istituzionali dell'Unione Europea e sembra ormai alle porte il suo allargamentoa molti Paesi dell'Europa centro-orientale, quasi a suggellare il superamentodi una innaturale divisione. Coltivo la fiducia che, anche per meritodell'Italia, alle nuove fondamenta della « casa comune» europea non manchi il« cemento » di quella straordinaria eredità religiosa, culturale e civile che hareso grande l'Europa nei secoli.E quindi necessario stare in guardia da una visione del Continente che neconsideri soltanto gli aspetti economici e politici o che indulga in modo acriticoa modelli di vita ispirati ad un consumismo indifferente ai valori dellospirito. Se si vuole dare durevole stabilità alla nuova unità europea, è necessarioimpegnarsi perché essa poggi su quei fondamenti etici che ne furono untempo alla base, facendo al tempo stesso spazio alla ricchezza e alla diversitàdelle culture e delle tradizioni che caratterizzano le singole nazioni. Vorreianche in questo nobile Consesso rinnovare l'appello che in questi anni horivolto ai vari Popoli del Continente: « Europa, all'inizio di un nuovo millennio,apri ancora le tue porte a Cristo! ».10. Il nuovo secolo da poco iniziato porta con sé un crescente bisogno diconcordia, di solidarietà e di pace tra le Nazioni: è questa infatti l'esigenzaineludibile di un mondo sempre più interdipendente e tenuto insieme da unarete globale di scambi e di comunicazioni, in cui tuttavia spaventose disuguaglianzecontinuano a sussistere. Purtroppo le speranze di pace sono brutalmentecontraddette dall'inasprirsi di cronici conflitti, a cominciare da quelloche insanguina la Terra Santa. A ciò s'aggiunge il terrorismo internazionalecon la nuova e terribile dimensione che ha assunto, chiamando in causa inmaniera totalmente distorta anche le grandi religioni. Proprio in una talesituazione le religioni sono invece stimolate a far emergere tutto il loro potenzialedi pace, orientando e quasi « convertendo » verso la reciproca comprensionele culture e le civiltà che da esse traggono ispirazione.Per questa grande impresa, dai cui esiti dipenderanno nei prossimi decennile sorti del genere umano, il cristianesimo ha un'attitudine e una responsabilitàdel tutto peculiari: annunciando il Dio dell'amore, esso si proponecome la religione del reciproco rispetto, del perdono e della riconciliazione.L'Italia e le altre Nazioni che hanno la loro matrice storica nella fede cristianasono quasi intrinsecamente preparate ad aprire all'umanità nuovi camminidi pace, non ignorando la pericolosità delle minacce attuali, ma nemmenolasciandosi imprigionare da una logica di scontro che sarebbe senza soluzioni.Illustri Rappresentanti del popolo italiano, dal mio cuore sgorga spontaneauna preghiera: da questa antichissima e gloriosa Città — da questa


254 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale« Roma onde Cristo è Romano », secondo la ben nota definizione di Dante 6 —chiedo al Redentore dell'uomo di far sì che l'amata Nazione italiana possacontinuare, nel presente e nel futuro, a vivere secondo la sua luminosa tradizione,sapendo ricavare da essa nuovi e abbondanti frutti di civiltà, per ilprogresso materiale e spirituale del mondo intero.Dio benedica l'Italia!Venerados Irmäos no episcopadoIIAd quosdam episcopos Brasiliae.*1. Saúdo todos vós afetuosamente, com as palavras de Sao Pedro, oprimeiro Papa: «A graça e a paz vos sejam dadas em abundancia pelo conhecimentode Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo», tendo também vós recebido,«pela justiça do nosso Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, uma fétao preciosa como a nossa», 1para acender a esperança no coraçâo dos homense mulheres deste tempo.Desejo agradecer as palavras e os sentimentos que, em nome de todo oEpiscopado de Minas Gérais e do Espirito Santo, foram expressos pelo SenhorCardeal D. Serafini Fernandes de Araujo, Arcebispo de Belo Horizonte, felizpor ver como o amor de Cristo vos estimula a um apostolado intenso egeneroso em prol do crescimento do Reino de Deus nas comunidades quevos foram confiadas. Esta Visita ad Limina deu-vos a ocasiäo de exporcom suficiente amplidäo, quer mediante os relatónos que apresentastes, querdurante os coloquios pessoais que ti vestes comigo, os vossos anseios e preocupaçôespastorais. O meu encontró convosco hoje consente-me, em primeirolugar, agradecer em nome da Igreja, vosso zelo pelo trabalho que realizáis e,depois, confirmar-vos na missäo comum de Bom Pastor que providencia aoPovo de Deus, especialmente às familias, as pastagens onde encontrar a vida,e vida em abundancia.2. Na Carta que dirigi às familias em 1994, dizia que « a familia se acha nocentro do grande combate entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre oamor e quanto a este se opöe. A familia está confiado o dever de lutar6Purg., 32, 102* Die 16 Novembris 2002.12Pd\, 1-2.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 255sobretudo para libertar as forças do bem, cuja fonte se encontra em Cristo,Redentor do hörnern. E preciso fazer com que tais forças sejam assumidas porcada nùcleo familiar, para que [...] a familia seja forte de Deus». 2Célula originària da sociedade e «Igreja doméstica», 3a familia sempreconstituiu o primeiro ambito naturai da maturaçâo humana e crista dasnovas geraçôes, formando-as para os valores cristäos da honestidade e dafìdelidade, da operosidade e da confîança na Providencia divina, da hospitalidadee da solidariedade; hoje, porém, tem necessidade de um apoio particularpara resistir às ameaças desagregadoras da cultura individualista.3. Ao longo do Pontificado, tenho insistido sobre a importancia do papeldesempenhado pelo núcleo familiar na sociedade. Recordo, inclusive, que naminha primeira Viagem pastoral ao Brasil, destacava sua influencia na formaçaoda vossa cultura. 4Existem valores que sinalizam uma tradiçao lungamenteadquirida pela gente brasileira, tais como o respeito, a solidariedade, aprivacidade; valores que nascem de uma origem comum: a fé vivida pelosvossos antepassados. A mulher brasileira, de modo especial, teve sempre umlugar proprio, näo intercambiável e fundamental, na origem e na duraçâo dequalquer familia. A esposa traz para o casamento e a mae para a vida dafamilia dotes peculiares, ligados à sua fisiologia e psicologia, caráter, inteligencia,sensibilidade, afeto, compreensäo da vida e postura perante eia mas,sobretudo, espiritualidade e relacäo com Deus, indispensáveis para forjar ohörnern e a mulher do amanhà. Eia constitui o elo fundamental de amor, paze garantia do futuro de qualquer comunidade familiar.E certo que existem fatores sociais que tém levado a desestabilizar onúcleo familiar nestas últimas décadas e que foram apontados no Documentode Puebla: alguns deles, sociais (estruturas de injustiça), culturáis (educaçâo emeios de comunicaçâo social), políticos (dominaçao e manipulaçâo), económicos(salarios, desemprego, pluriemprego) e religiosos (secularismo). 5Semesquecer que, em algumas regióes do vosso País, a carencia de moradia, dehigiene, de saúde e de educaçâo contribuí para desestruturar a familia.A estes fatores une-se a falta de valores moráis, que abre as portas àinfidelidade e à dissoluçâo do matrimònio. As leis civis que favoreceram odivorcio e ameaçam a vida, tentando introduzir oficialmente o aborto; ascampanhas de controle da natalidade que, ao invés de convidar a uma pro-2345N. 23.LG, 11Cf.. Homilia no Rio de Janeiro, 1/7/1980, n. 4.Cf. n, 572.


256 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialecriaçâo responsável, através dos ritmos naturais da fertilidade, levaram àesterilizaçao de milhares de mulheres, sobretudo no nordeste, e propagaramo uso de meios anticoncepcionais, revelam agora seus resultados mais dramáticos.A mesma falta de uma informaçào objetiva e o desenraizamento geográficoprejudicam o convivio social, dando origem a um processo desagregadordo núcleo familiar nos seus elementos mais essenciais.Esta situaçao, näo obstante os esforços inegáveis de varias iniciativaspastorais ou de movimentos religiosos, visando a recuperacäo da visäo cristada familia, parece continuar influindo na realidade social brasileira.4. Conheço o vosso empenho em defender e promover esta instituiçâo,que tem a sua origem em Deus e no seu plano de salvaçâo. 6Hoje, assistimos auma corrente muito difundida em algumas partes, que tende a debilitar suaverdadeira natureza. Com efeito, näo faltam intentos, na opiniäo pública e nalegislaçào civil, para equiparar a familia a meras uniôes de fato ou parareconhecer corno tal a uniäo de pessoas do mesmo sexo. Estas e outras anomalíaslevam-nos a proclamar, com firmeza pastoral, a verdade sobre o matrimonioe a familia. Deixar de fazê- lo seria uma grave omissäo pastoral, queinduziria as pessoas ao erro, especialmente aquelas que têm a importanteresponsabilidade de tomar decisôes sobre o bem comum da Naçâo.E necessàrio dar uma resposta vigorosa a esta situaçao, sobretudo atravésde uma açâo catequética e educativa mais incisiva e constante, que permitaincentivar o ideal cristäo da comunhäo conjugal fiel e indissolúvel, verdadeirocaminho de santidade e abertura à vida.Neste contexto, volto aqui a recordar a necessidade de respeitar a dignidadeinalienável da mulher, para fortalecer seu importante papel, tanto noámbito do lar como no da sociedade em geral. Com efeito, é triste observarque « a mulher ainda é objeto de discriminaçôes », 7sobretudo quando é vítimade abusos sexuais e da prepotencia masculina. Por isso, é necessario sensibilizaras instituiçôes públicas a firn de promover ainda mais a vida familiarbaseada no matrimonio e proteger a maternidade no respeito pela dignidadede todas as mulheres. 8Além disso, nunca é demais insistir sobre o valorinsubstituível da mulher no lar: eia, depois de ter dado à luz uma criança,é o constante ponto de referencia para o crescimento humano e espiritualdeste novo ser. 0 amor da mäe no lar é um dom precioso, um tesouro que seconserva para sempre no coraçâo.678Cf. Familiaris consortio, 49Ecclesia in America, 45.Cf. ibid..


Acta Ioannis Pauli Pp. II 2575. Nao podemos esquecer que a familia deve testemunhar seus propriosvalores diante de si e da sociedade. As tarefas que Deus a chama a desenvolverna historia brotam do proprio designio original e representam seudesenvolvimento dinamico e existencial. Os casados devem ser os primeirosa testemunhar a grandeza da vida conjugal e familiar, fundada na fìdelidadeao compromisso assumido diante de Deus. Graças ao sacramento do matrimonio,o amor humano adquire um valor sobrenatural, capacitando oscônjuges a participarem do proprio amor redentor de Cristo e a viveremcomo parcela viva da santidade da Igreja. Este amor, de por si, assume aresponsabilidade de contribuir para a geraçào de novos filhos de Deus.Mas como aprender a amar e a dar-se generosamente? Nada impele tantoa amar, dizia S. Tomás, como saber que se é amado. E é precisamente afamilia — comunhäo de pessoas onde reina o amor gratuito, desinteressadoe generoso — o lugar em que se aprende a amar. O amor mùtuo dos espososprolonga-se no amor aos fìlhos. A familia é, com efeito — mais do que qualqueroutra realidade humana — o ambiente em que o hörnern é amado por simesmo e aprende a viver « o dom sincero de si ». A familia é, portante, umaescola de amor, na medida em que persevera na pròpria identidade: a comunhäoestável de amor entre um hörnern e uma mulher, fundada no matrimònioe aberta à vida.Quis recordar estes principios, venerados Irmäos no episcopado, poisquando desaparecem o amor, a fìdelidade ou a generosidade perante os filhos,a familia se desfigura. E as consequências näo se fazem esperar: para osadultos, solidäo; para os filhos, desamparo; para todos, a vida se torna territòrioinóspito. Eu o fìz, de certo modo, para convocar todas as forças daPastoral diocesana, a firn de näo hesitar em atender aqueles casais que seencontram em difìculdade, animando-os oportunamente a serem fiéis à suavocaçao de serviço à vida e à plena humanidade do hörnern e da mulher,fundamento da « civilizacäo do amor ». Aos que temem as exigencias que talfìdelidade comporta, o Papa diz: Näo tenham medo dos riscos! «Näo existeuma situaçao difícil que näo possa ser enfrentada de modo adequado, quandose cultiva um clima de vida crista coerente». 9De resto, imensamente maiorque o mal que opera no mundo é a eficacia do sacramento da Penitencia,caminho de reconciliacäo com Deus e com o próximo.6. Na Campanha da Fraternidade de 1994 voltei a observar, com umacerta apreensäo, os rumos tomados pela instituiçâo da familia na vossa pá-9Discurso à Assembléia Plenaria do Pontificio Conselho para a Familia, 18/10/2002, n. 3.17 - AA S


258 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialetria. « O clima de hedonismo — dizia naquela ocasiäo — e de indiferentismoreligioso, que está na base do esfacelamento da sociedade, propaga-se no seuinterior e é a causa da desagregaçâo de muitos lares ».Quisera, por isso, convidar os que se dedicam à Pastoral Familiar dasvossas diocèses a dar um novo impulso na defesa e na promocäo da instituiçâofamiliar, com uma adequada preparaçao deste Sacramento grande, «comreferencia a Cristo e à Igreja», como diz Säo Paulo. 10Através dos ensinamentosda Igreja, fornecidos em aulas, cursos de noivos, conversas particularescom algum casal idóneo ou um sacerdote experiente, o matrimonio reforcaráa fé, a esperança e a caridade dos noivos face à nova situaçao social e religiosaque säo chamados a assumir.A ocasiäo também é propicia para uma nova evangelizaçao dos batizados,quando estes se aproximam da Igreja para pedir o sacramento do matrimonio.Neste sentido, chama à atençâo a educaçâo escolar e superior que, mesmotendo dado em alguns lugares passos significativos, carece da correlativaevoluçao na vida crista das jovens geraçôes. Neste setor, as comunidadeseclesiais tém um papel importante a desempenhar, pois deste modo, ao experimentare testemunhar o amor de Deus, poderäo manifestá-lo com eficaciae em profundidade aqueles que necessitarci de conhecé-lo. Urna propostapastoral para a familia em crise supóe, como exigencia preliminar, uma clarezadoutrinária, efetivamente ensinada no campo da Teologia Moral, sobre asexualidade e a valorizacäo da vida. As opiniôes contrastantes de teólogos,sacerdotes e religiosos, divulgadas inclusive pela imprensa escrita e falada,sobre as relaçôes pré-matrimoniais, o controle da natalidade, a admissäo dosdivorciados aos sacramentos, a homossexualidade e o lesbianismo, a fecundacaoartificial, o uso de práticas abortivas ou a eutanasia mostram o grau deincerteza e a confusäo que perturbam e chegam a anestesiar a consciência demuitos fiéis.Na base da crise percebe-se a ruptura entre a antropologia e a ética,marcada por um relativismo moral segundo o qual se valoriza ó ato humano,näo com referencia a principios permanentes e objetivos, proprios da naturezacriada por Deus, mas conforme uma ponderaçâo meramente subjetivaacerca do que é mais conveniente ao projeto pessoal de vida. Produz- se entäouma evoluçao semántica em que o homicidio se chama morte induzida, oinfanticidio, aborto terapéutico e o adultèrio passa a ser uma simples aventuraextramatrimonial. Näo havendo mais certeza absoluta nas questöes10Ef5, 32,


Acta Ioannis Pauli Pp' II 259^norais, a lei divina torna-se urna proposta facultativa na oferta variegadadas opiniôes mais em voga.Certamente, devemos dar graças a Deus porque estäo bem enraizadas astradiçôes religiosas da familia mineira, donde surgem muitas vocaçôes religiosase para o Seminàrio. Mas, sem descurar as demais prioridades do trabalhopastoral — de modo especial a Pastoral vocacional e o acompanhamento ea formaçao dos candidatos ao sacerdocio — é necessàrio um esforço generosono amplo campo do apostolado da familia através da catequese, das pregaçôes,do aconselhamento pessoal. De resto, é neste sentido que as comunidadeseclesiais capixabas vém favorecendo o enriquecimento da vida eclesial noseu Estado. Também a elas desejo fazer constar meu louvor e estímulo pelaobra evangelizadora que estäo realizando.7. Meu pensamento dirige-se, enfìm, aos processos de nulidade matrimonial,submetidos ao exame dos vossos Tribunais diocesanos e, quando for ocaso, à Rota Romana.Na sua fìdelidade a Cristo, a Igreja näo pode deixar de reafirmar compersuasäo « o alegre anuncio da forma definitiva daquele amor conjugal, quetem em Jesus Cristo o seu fundamento e vigor». 11Por isso, «o juiz eclesiástico,auténtico "sacerdos iuris" — como já o afirmei — näo pode deixar deser chamado a exercer um verdadeiro "officium caritatis et unitatis". Suatarefa é exigente e, ao mesmo tempo, de alta dimensäo espiritual, fazendodele artífice de uma singular diaconia para cada hörnern e, mais ainda, parao "christifidelis"». 12Na sua preocupaçâo por aplicar autenticamente asnormas processuais, está em jogo näo só a credibilidade da fé revelada,mas a paz das consciéncias. Em algumas das vossas diocèses, tem havidoum esforço organizativo dos Tribunais, reforçando aqueles Interdiocesanos.Faço votos de que, neste delicado processo interdisciplinar, a fìdelidade àverdade revelada sobre o matrimonio e sobre a familia, interpretada demaneira auténtica pelo Magisterio da Igreja, constitua sempre o ponto dereferencia e o verdadeiro estímulo para uma profunda renovaçào deste setorda vida eclesial.8. A Sagrada Familia, icone e modelo de cada familia humana, ajudecada um a caminhar no espirito de Nazaré. Para isso, amados Irmäos noEpiscopado, levai aos fiéis que vos foram confiados o estímulo de que,« como estava em Cana da Galiléia, Esposo entre aqueles esposos que mu-" Cf. E f 5, 25; Familiaris consortio, 20.12Discurso à Rota Romana, 17/1/1998, n. 2.


260 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialetuamente se entregavam por toda a vida, o bom Pastor está hoje convoscocomo motivo de esperança, força dos coraçôes, fonte de entusiasmo semprenovo e sinal da vitória da "civilizaçao do amor". Jesus, o bom Pastor,repete-nos: näo tenhais medo. Eu estou convosco. "Estou convosco todosos dias, até o firn do mundo". 13Esta certeza guie os cônjuges e quantos osajudam a compreender e pôr em pràtica o ensinamento da Igreja sobre omatrimonio, e delà se nutra incessantemente o vosso ministerio episcopal,venerados Irmäos, na quai vos confirmo com a Bênçao Apostólica que debom grado vos concedo, tornando-a extensiva a cada uma das vossas comunidadesdiocesanas.IIIAd Pontificium Consilium pro Laicis *1. «La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione delloSpirito Santo siano con tutti voi». 1Questo saluto dell'apostolo Paolo ai Corinzi rivolgo a tutti voi, carissimifratelli e sorelle, riuniti in questi giorni per la ventesima Assemblea plenariadel Pontificio Consiglio per i Laici.Saluto innanzitutto il Presidente, il Signor Cardinale James Francis Stafford,il Segretario, il Sottosegretario e tutti i collaboratori del Dicastero.Saluto voi, cari Membri e Consultori di questo Pontificio Consiglio, provenientida Paesi e continenti diversi.Un pensiero speciale è per voi, cari fratelli e sorelle, che rappresentate lesvariate esperienze dei christifideles laici, e prestate il vostro servizio al Successoredi Pietro nell'ambito delle competenze del vostro Dicastero. Dando aciascuno il più cordiale benvenuto, desidero manifestare profonda gratitudineper la generosa disponibilità con la quale offrite la vostra fedele e competentecollaborazione.2. I lavori dell'Assemblea plenaria si svolgono nel 40° anniversario dell'aperturadel Concilio Vaticano II, il più grande evento ecclesiale dei nostritempi, che ha fatto confluire nella Chiesa una vasta corrente di promozionedel laicato nell'alveo della rinnovata consapevolezza della Chiesa di essere13Mt 28, 20; Carta às Familias, 18.* Die 21 Novembris 200212 Cor 13-13.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 261mistero di comunione missionaria. In occasione del Giubileo dell'Apostolatodei laici nell'anno Duemila, ho invitato tutti i battezzati a ritornare al Concilio,a riprendere in mano i documenti del Concilio Vaticano II per riscoprirnela ricchezza di stimoli dottrinali e pastorali.Come due anni fa, rinnovo quest'oggi ai fedeli laici quest'invito. E a loroche «il Concilio ha aperto straordinarie prospettive di coinvolgimento e diimpegno nella missione della Chiesa», ricordandone la peculiare partecipazionealla funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo. 2Ritornare al Conciliosignifica, pertanto, collaborare al proseguimento della sua attuazione secondogli orientamenti tracciati nell'Esortazione apostolica Christifideles laicie nella Lettera apostolica Novo millennio ineunte. C'è oggi bisogno di fedelilaici, consapevoli della loro vocazione evangelica e della responsabilità cheloro deriva dall'essere discepoli di Cristo, per testimoniare la carità e la solidarietàin tutti gli ambiti della moderna società.3. Come tema della vostra Assemblea avete scelto: « Occorre continuare acamminare ripartendo da Cristo, cioè dall'Eucaristia». È un tema che viene acompletare il percorso sui Sacramenti dell'iniziazione cristiana, iniziato conl'approfondimento del Battesimo e della Confermazione nel corso delle dueprecedenti Plenarie. La riflessione sui Sacramenti dell'iniziazione cristianaporta naturalmente l'attenzione verso la parrocchia, comunità in cui questigrandi misteri vengono celebrati. La comunità parrocchiale è il cuore dellavita liturgica; è il luogo privilegiato della catechesi e dell'educazione allafede. 3Nella parrocchia si snoda l'itinerario dell'iniziazione e della formazioneper tutti i cristiani. Quanto importante è riscoprire il valore e l'importanzadella parrocchia come luogo in cui vengono trasmessi i contenuti della tradizionecattolica!Molti battezzati, anche per l'impatto di forti correnti di scristianizzazione,sembrano aver perduto il contatto con questo patrimonio religioso. Lafede viene spesso confinata in episodi e frammenti di vita. Un certo relativismotende ad alimentare atteggiamenti discriminatori nei confronti deicontenuti della dottrina e della morale cattolica, accettati o rigettati sullabase di preferenze soggettive e arbitrarie. La fede ricevuta cessa così diessere vissuta come dono divino, come straordinaria opportunità di crescitaumana e cristiana, come avvenimento di senso e di conversione di vita.Soltanto una fede che affonda le radici nella struttura sacramentale della23Cfr L'Osservatore Romano, 27-28 novembre 2000, p. 6-7Cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 2226.


262 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeChiesa, che si abbevera alle fonti della Parola di Dio e della Tradizione, chediventa nuova vita e rinnovata intelligenza della realtà, può rendere i battezzatieffettivamente capaci di reggere l'impatto della cultura secolarizzatadominante.4. Completa e corona l'iniziazione cristiana l'Eucaristia, «fonte e culminedi tutta la vita cristiana». 4Essa accresce la nostra unione a Cristo, cisepara e ci preserva dal peccato, rafforza i vincoli di carità, sostiene le forzelungo il pellegrinaggio della vita, fa pregustare la gloria alla quale siamodestinati. I fedeli laici, partecipi dell'ufficio sacerdotale di Cristo, nellacelebrazione eucaristica consegnano la loro esistenza — gli affetti e le sofferenze,la vita coniugale e familiare, il lavoro e gli impegni che assumononella società — come offerta spirituale gradita al Padre, consacrando così ilmondo a Dio. 5Chiesa ed Eucaristia si compenetrano nel mistero della communio, miracolodi unità tra gli uomini in un mondo dove i rapporti umani sono non dirado offuscati dall'estraneità, se non addirittura lacerati dall'inimicizia.Vi incoraggio, carissimi, ad avere sempre presente questa centralità dell'Eucaristianella formazione e nella partecipazione alla vita delle comunitàparrocchiali e diocesane. E importante ripartire sempre da Cristo, cioè dall'Eucaristia,in tutta la densità del suo mistero.5. Una preghiera che aiuta a penetrare il mistero di Cristo con lo sguardodella Vergine è il Rosario, diventato per me e per innumerevoli fedeli unafamiliare esperienza contemplativa. Affidatevi, carissimi fratelli e sorelle, conquesta preghiera a Maria. Nel suo grembo immacolato si è formato il corpoumano di quel Gesù di Nazareth, morto e risorto, che ci viene incontronell'Eucaristia.E l'Eucaristia, cari Membri e Consultori del Pontifìcio Consiglio per iLaici, Dicastero al quale mi sento particolarmente legato per essere statoda arcivescovo di Cracovia tra i suoi consultori, che vi renderà capaci disvolgere la vostra importante missione al servizio di una « matura e fecondaepifania del laicato cattolico ». 6Con tali sentimenti, imparto una speciale Benedizione Apostolica a voi eai vostri cari.456Lumen gentium, 11.Lumen gentium, 34Udienza generale, L'Osservatore Romano, 25 novembre 1998, 6.


Acta Ioannis Pauli Pp, II 263IVAd sodales Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus.*SignoriCardinali,venerati Patriarchi delle Chiese Orientali Cattoliche,carissimi Fratelli nell'episcopato!1. Con grande gioia accolgo tutti voi, che prendete parte alla SessionePlenaria della Congregazione per le Chiese Orientali. Vi ringrazio per la vostrapresenza e con affetto vi saluto.Saluto in modo speciale Sua Beatitudine il Cardinale Ignace MoussaDaoud, e lo ringrazio per le amabili espressioni che mi ha rivolto a nomedei presenti. Estendo il mio grato pensiero al Segretario, al Sottosegretariodella Congregazione per le Chiese Orientali e a tutti i Collaboratori.2. Il vostro Dicastero è chiamato a coadiuvare il Vescovo di Roma nell'eserciziodel supremo ufficio pastorale in tutto ciò che riguarda la vita delleamate Chiese Orientali e la loro testimonianza evangelica. La presente Plenariariserva un'opportuna attenzione a tre temi, che toccano aspetti importantidella vita delle Chiese Cattoliche Orientali.Nel primo tema avete preso in considerazione l'attività svolta dalla Congregazioneper le Chiese Orientali in questi ultimi quattro anni. Vi do atto volentieridi quanto è stato compiuto in questo frattempo, e vi incoraggio a proseguire condeterminazione nel cammino intrapreso. Mi è nota la priorità che è stata riservatadalla vostra Congregazione al rinnovamento liturgico e catechetico, comealla formazione delle varie componenti del Popolo di Dio, a partire dai candidatiagli ordini sacri e alla vita consacrata. Tale azione formativa è inscindibile dallacura permanente per i rispettivi formatori. Vorrei qui ricordare quanto ho avutomodo di dire, al riguardo, nell'Esortazione Pastores dabo vobis: «E evidente chegran parte dell'efficacia formativa dipende dalla personalità matura e forte deiformatori sotto il profilo umano ed evangelico». 1Colgo volentieri questa occasione per inviare, per vostro tramite, un cordialesaluto ai Superiori ed agli alunni dei vari Collegi ed Istituti che laCongregazione sostiene qui a Roma. Auspico che quanti hanno la possibilità* Die 21 Novembris 20021N. 66


264 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialedi esservi accolti possano ricevere una formazione completa e crescano in unamore sempre più ardente verso la Chiesa, che è una, santa, cattolica edapostolica. La diversità di rito non deve far dimenticare che tutti i cattolicifanno parte dell'unica Chiesa di Cristo.3. Importanza del tutto particolare riveste poi il tema concernente laprocedura delle elezioni vescovili nelle Chiese patriarcali. Sarò lieto di prenderein attenta considerazione le vostre proposte, alla luce delle relativeNorme del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. In esse infatti ho volutostabilire un modus procedendi che salvaguardi nel contempo le prerogative deiresponsabili delle Chiese e il diritto del Romano Pontefice di intervenire insingulis casibus. 2Questo modo, con l'accresciuta possibilità di comunicazioneimpensabile nei tempi passati, permette al Capo del Collegio dei Vescovi dipoter ammettere alla gerarchica comunione — senza la quale «Episcopi inofficium assumi nequeunt» 3— i nuovi candidati con un suo «assensus», perquanto possibile, previo alla stessa elezione. In ogni caso, quando vengonosegnalate alla Santa Sede delle difficoltà nell'applicazione delle norme canonichevigenti, si cercherà di aiutare a superarle, con spirito di fattiva collaborazione.Riguardo alle Norme, che in questa delicata materia furono elaborateinsieme con tutti i Patriarchi Orientali, ribadisco tuttavia quanto ebbi adosservare circa il principio della territorialità, in occasione della presentazionedel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali al Sinodo Straordinario dei Vescovidel 1990: «Vogliate aver fede che il Signore dei signori e il Re dei re nonpermetterà mai che la diligente osservanza di tale legge venga a nuocere albene delle Chiese Orientali». 44. Infine, venerati Fratelli, vorrei sottolineare quanto importante sia purestudiare in una visione di insieme le tematiche relative allo stato delleChiese Orientali e le loro prospettive di rinnovamento pastorale. Ogni comunitàecclesiale particolare, infatti, non deve limitarsi a studiare i suoi problemiinterni. Deve piuttosto aprirsi ai grandi orizzonti dell'apostolato moderno,verso gli uomini del nostro tempo, in modo speciale verso i giovani, i poveri e i« lontani ». Sono note le difficoltà che incontrano le Comunità orientali in nonpoche parti del mondo. Esiguità numerica, penuria di mezzi, isolamento,234Orientalium Ecclesiarum, 9Lumen gentium, 24.AAS 83 (1991), p. 492.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 265condizione di minoranza, impediscono frequentemente una serena e profìcuaazione pastorale, educativa, assistenziale e caritativa. Si registra poi un incessanteflusso migratorio verso occidente da parte delle componenti piùpromettenti delle vostre Chiese.E che dire delle sofferenze in Terra Santa, e in altri Paesi orientali, trascinatiin una pericolosa spirale che sembra umanamente inarrestabile? Iddiofaccia cessare quanto prima questo vortice di violenza! Vorrei quest'oggiconsegnare un'accorata invocazione di pace all'intercessione del beatoGiovanni XXIII, mentre si avvicina il quarantesimo anniversario della promulgazionedella sua celebre Enciclica Pacem in terris. Egli che visse a lungoin Oriente, e tanto amò le Chiese Orientali, presenti la nostra supplica alSignore. Interceda altresì perché queste Chiese, non chiudendosi nelle formuledel passato, si aprano a quel sano aggiornamento che egli stesso auspicò nellalinea della sapiente armonia tra «nova et vetera».5. La Chiesa latina ricorda oggi la Presentazione della Beata VergineMaria al Tempio, memoria liturgica celebrata in Oriente fin dal vi secolo.Alla Madre di Dio che, mossa dallo Spirito, fece di se stessa una totale «dedicazione»al Signore, affido la vita e l'attività delle vostre comunità. Inquesti anni ho avuto modo di visitarne molte: dal Medio Oriente all'Africa,dall'Europa all'India. Invoco la protezione della Vergine Santa per tuttiquesti nostri fratelli e sorelle, in particolare per quelli che nella Terra Santae nell'Iraq attraversano momenti difficili di grandi sofferenze.Con tali sentimenti, rinnovo a ciascuno di voi la mia gratitudine per iservizi che rendete alla Chiesa e di cuore imparto a tutti la propiziatriceBenedizione Apostolica.


266 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeNUNTIUSOb diem ad sacras vocationes fovendas dicatum.Venerati fratelli nell 'episcopato,carissimi fratelli e sorelle di tutto il mondo!1. «Ecco il mio servo che io ho scelto; il mio prediletto, nel quale mi sonocompiaciuto». 1Il tema del Messaggio di questa 40 aGiornata Mondiale di preghiera perle Vocazioni ci invita a tornare alle radici della vocazione cristiana, allastoria del primo chiamato del Padre, il Figlio Gesù. Egli è «il servo» delPadre, profeticamente annunciato come colui che il Padre ha scelto e plasmatofin dal seno materno, 2il prediletto che il Padre sostiene e di cui sicompiace, 3 nel quale ha posto il suo spirito e a cui ha trasmesso la sua forza 4e che esalterà. 5Appare subito evidente il radicale senso positivo, che il testo ispirato dà altermine «servo». Mentre, nell'attuale cultura, colui che serve è consideratoinferiore, nella storia sacra il servo è colui che è chiamato da Dio a compiereuna particolare azione di salvezza e redenzione, colui che sa d'avere ricevutotutto quel che ha ed è, e che dunque si sente anche chiamato a porre alservizio degli altri quanto ha ricevuto.Il servizio nella Bibbia è sempre legato a una chiamata specifica che vieneda Dio, e proprio per questo rappresenta il massimo compimento della dignitàdella creatura, o ciò che ne evoca tutta la dimensione misteriosa e trascendente.Così è stato anche nella vita di Gesù, il Servo fedele chiamato a compierel'universale opera della redenzione.2. «Come Agnello condotto al macello...». 6Nella Sacra Scrittura c'è un forte ed evidente legame tra servizio e redenzione,come pure tra servizio e sofferenza, tra Servo e Agnello di Dio. IlMessia è il Servo sofferente che si carica sulle spalle il peso del peccato umano,123456Mt 12, 18; cfr Is 42, 1-4.Cfr Is 49, 1-6.Cfr ibid. 42, 1-9.Cfr ibid, 49, 5.Cfr ibid, 52, 13-53, 12.Ibid. 53, 7,


Acta Ioannis Pauli Pp II 267è l'Agnello «condotto al macello» 7per pagare il prezzo delle colpe commessedall'umanità e rendere così ad èssa il servizio di cui più abbisogna. Il Servo èl'Agnello che, «maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca», 8mostrando così una straordinaria forza: quella di non reagire al male con ilmale, ma di rispondere al male con il bene.E la mite energia del servo, che trova in Dio la sua forza e che da Lui,proprio per questo, è reso «luce delle nazioni» e operatore di salvezza. 9Lavocazione al servizio è sempre, misteriosamente, vocazione a prender partein modo molto personale, anche costoso e sofferto, al ministero della salvezza.3. « ...come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma perservire». 10Gesù è davvero il modello perfetto del « servo » di cui parla la Scrittura.Egli è colui che s'è spogliato radicalmente di sé per assumere « la condizionedi servo» 11 e dedicarsi totalmente alle cose del Padre, 12 quale Figlio predilettoin cui il Padre si compiace. 13Gesù non è venuto per esser servito, «maper servire e dare la sua vita in riscatto per molti »; 14ha lavato i piedi deisuoi discepoli e ha obbedito al progetto del Padre fino alla morte e allamorte di croce. 15Per questo il Padre stesso lo ha esaltato dandogli un nomenuovo e facendolo Signore del cielo e della terra. 16Come non leggere nella vicenda del «servo Gesù» la storia d'ogni vocazione,quella storia pensata dal Creatore per ogni essere umano, storia cheinevitabilmente passa attraverso la chiamata a servire e culmina nella scopertadel nome nuovo, pensato da Dio per ciascuno? In tale «nome» ciascunopuò cogliere la propria identità, orientandosi verso una realizzazionedi se stesso che lo renderà libero e felice. Come non leggere, in particolare,nella parabola del Figlio, Servo e Signore, la storia vocazionale di chi è daLui chiamato a seguirlo più da vicino, ad esser cioè servo nel ministerosacerdotale o nella consacrazione religiosa? In effetti, la vocazione sacerdo-7Is 53, 7.8Ibid, 53, 7.9Cfr ibid. 49, 5-6.10Mt 20, 28." Fil 2, 7.12Cfr Lc 2, 49.13Cfr Aß 17, 514Ibid, 20, 28.15Cfr Fil 2, 8.16Cfr ibid. 2, 9-11.


268 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialetale o religiosa è sempre, per natura sua, vocazione al servizio generoso aDio e al prossimo.Il servizio diventa allora via e mediazione preziosa per giungere a megliocomprendere la propria vocazione. La diakonia è vero e proprio itinerariopastorale vocazionale. 174. «Dove sono io, là sarà anche il mio servo». 18Gesù, il Servo e il Signore, è anche colui che chiama. Chiama ad esser comeLui, perché solo nel servizio l'essere umano scopre la dignità propria ed altrui.Egli chiama a servire come Lui ha servito: quando le relazioni interpersonalisono ispirate al servizio reciproco, si crea un mondo nuovo, e in esso sisviluppa un'autentica cultura vocazionale.Con questo messaggio, vorrei quasi prestare la voce a Gesù, per proporre atanti giovani l'ideale del servizio, e aiutarli a superare le tentazioni dell'individualismoe l'illusione di procurarsi in tal modo la felicità. Nonostante certespinte contrarie, pur presenti nella mentalità odierna, c'è nel cuore di moltigiovani una naturale disposizione ad aprirsi all'altro, specie al più bisognoso.Ciò li rende generosi, capaci di empatia, disposti a dimenticare se stessi peranteporre l'altro ai propri interessi.Servire, cari giovani, è vocazione del tutto naturale, perché l'essere umanoè naturalmente servo, non essendo padrone della propria vita ed essendo, asua volta, bisognoso di tanti servizi altrui. Servire è manifestazione di libertàdall'invadenza del proprio io e di responsabilità verso l'altro; e servire èpossibile a tutti, attraverso gesti apparentemente piccoli, ma in realtà grandi,se animati da amore sincero. Il vero servo è umile, sa di essere « inutile », 19 nonricerca tornaconti egoistici, ma si spende per gli altri sperimentando nel donodi sé la gioia della gratuità.Vi auguro, cari giovani, di saper ascoltare la voce di Dio che vi chiama alservizio. E questa la strada che apre a tante forme di ministerialità a vantaggiodella comunità: dal ministero ordinato ai vari altri ministeri istituitie riconosciuti: la catechesi, l'animazione liturgica, l'educazione dei giovani,le più varie espressioni della carità. 20Ho ricordato, a conclusione del GrandeGiubileo, che questa è «l'ora di una nuova "fantasia" della carità». 21Tocca1718182021Cfr Nuove vocazioni per una nuova Europa, 27c.Gv 12, 26Cfr Lc 17, 10.Cfr Novo millennio ineunte, 46.Ibid., 50.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 269a voi giovani, in modo particolare, far sì che la carità si esprima in tutta lasua ricchezza spirituale ed apostolica.5. «Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti». 22Così Gesù disse ai Dodici, sorpresi a discutere tra loro su «chi fosse il piùgrande». 23E la tentazione di sempre, che non risparmia nemmeno chi è chiamatoa presiedere l'Eucaristia, il sacramento dell'amore supremo del «Servosofferente». Chi compie questo servizio, in realtà, è ancor più radicalmentechiamato a esser servo. Egli è chiamato, infatti, ad agire « in persona Christi »,e perciò a rivivere la stessa condizione di Gesù nell'Ultima Cena, assumendonela medesima disponibilità ad amare sino alla fine, sino a dare la vita.Presiedere la Cena del Signore è, pertanto, invito pressante ad offrirsi indono, perché permanga e cresca nella Chiesa l'atteggiamento del Servo sofferentee Signore.Cari giovani, coltivate l'attrazione per i valori e per le scelte radicali chefanno dell'esistenza un servizio agli altri sulle orme di Gesù, l'Agnello di Dio.Non lasciatevi sedurre dai richiami del potere e dell'ambizione personale.L'ideale sacerdotale deve essere costantemente purificato da queste e altrepericolose ambiguità.Risuona anche oggi l'appello del Signore Gesù: «Se uno mi vuol serviremi segua». 24Non abbiate paura di accoglierlo. Incontrerete sicuramentedifficoltà e sacrifici, ma sarete felici di servire, sarete testimoni di quellagioia che il mondo non può dare. Sarete fiamme vive di un amore infinitoed eterno; conoscerete le ricchezze spirituali del sacerdozio, dono e misterodivino.6. Come altre volte, anche in questa circostanza volgiamo lo sguardoverso Maria, Madre della Chiesa e Stella della nuova evangelizzazione. Invochiamolacon fiducia, perché non manchino nella Chiesa persone pronte arispondere generosamente all'appello del Signore, che chiama ad un piùdiretto servizio del Vangelo:«Maria, umile serva dell'Altissimo,il Figlio che hai generato Ti ha resa serva dell'umanità.La tua vita è stata un servizio umile e generoso:sei stata serva della Parola quando l'AngeloTi annunciò il progetto divino della salvezza.222324Me 9, 35Ibid 9, 34.Ov 12, 26.


270 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeSei stata serva del Figlio, dandogli la vitae rimanendo aperta al suo mistero.Sei stata serva della Redenzione,"stando" coraggiosamente ai piedi della Croce,accanto al Servo e Agnello sofferente,che s'immolava per nostro amore.Sei stata serva della Chiesa il giorno della Pentecostee con la tua intercessione continui a generarla in ogni credente,anche in questi nostri tempi diffìcili e travagliati.A Te, giovane figlia d'Israele,che hai conosciuto il turbamento del cuore giovanedinanzi alla proposta dell'Eterno,guardino con fiducia i giovani del terzo millennio.Rendili capaci di accogliere l'invito del Figlio tuoa fare della vita un dono totale per la gloria di Dio.Fa' loro comprendere che servire Dio appaga il cuore,e che solo nel servizio di Dio e del suo regnoci si realizza secondo il divino progettoe la vita diventa inno di gloria alla Santissima Trinità.Amen ».Dal Vaticano, 16 Ottobre 2002.IOANNES PAULUS PP. II


Congregatio pro Doctrina Fidei 271ACTACONGREGATIONUMCONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEIRecursus quarundam excommunicatarum mulierum reicitur.DECRETOIl 29 giugno 2002 il fondatore di una comunità scismatica di nome RomuloAntonio Braschi ha « attentato » di conferire l'ordinazione sacerdotalealle Signore cattoliche Christine Mayr-Lumetzberger, Adelinde Theresia Roitinger,Gisela Forster, Iris Müller, Ida Raming, Pia Brunner e Dagmar BraunCeleste, presentatasi nell'occasione sotto il nome di Angela White.Richiamandosi ai precedenti interventi del Vescovo di Linz e della ConferenzaEpiscopale Austriaca, il 10 luglio 2002 la Congregazione per la Dottrinadella Fede pubblicò una Dichiarazione, 1con la quale si ammonivano lesuddette persone che sarebbero state punite con la scomunica, se — entro il22 luglio 2002 — non avessero riconosciuto la nullità dell'« ordinazione » ricevutae chiesto perdono per lo scandalo causato tra i fedeli. Poiché esse nonmanifestavano alcun segno di ravvedimento, con Decreto del 5 agosto 2002 2questa Congregazione — oltre a confermare che il vescovo «ordinante», inquanto scismatico, era già scomunicato — inflisse la scomunica, riservata allaSede Apostolica, alle persone summenzionate, esprimendo nel contempo lasperanza che esse potessero ritrovare il cammino della conversione.Successivamente le medesime hanno pubblicato lettere ed interviste, nellequali si dichiaravano convinte della validità dell'« ordinazione» ricevuta,chiedevano di cambiare la dottrina definitiva secondo la quale l'ordinazionesacerdotale è riservata esclusivamente agli uomini, e ribadivano di celebrarela « messa» ed altri « sacramenti » per piccoli gruppi. Con lettera del 14 agosto2002 esse hanno chiesto la revoca del Decreto di scomunica, e con lettera del27 settembre 2002 hanno fatto ricorso contro il medesimo Decreto, facendoriferimento ai cann. 1732-1739 del CIC. Il 21 ottobre 2002 sono state informateche le loro richieste sarebbero state sottoposte alle istanze competenti.12AAS 94 (2002), pp. 584Ibid., pp. 585.


272 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeNei giorni 4 e 18 dicembre 2002 la richiesta di revoca ed il ricorso sonostati esaminati dalla Sessione Ordinaria della Congregazione, con la partecipazionedei Membri della medesima residenti a Roma, cioè degli Em.miCardinali Joseph Ratzinger, Alfonso López Trujillo, Ignace Moussa I.Daoud, Giovanni Battista Re, Francis Arinze, Jozef Tomko, Achille Silvestrini,Jorge Medina Estévez, James Francis Stafford, Zenon Grocholewski,Walter Kasper, Crescenzio Sepe, Mario Francesco Pompedda e gli Ecc.miPresuli Tarcisio Bertone S.D.B e Rino Fisichella. In queste riunioni è statodeciso collegialmente di rigettare detto ricorso. Nel caso in parola, infatti,non è ammissibile un ricorso gerarchico, trattandosi di un Decreto di scomunicaemanato da un Dicastero della Santa Sede, che agisce a nome delSommo Pontefice (cfr can. 360 del CIC). Pertanto allo scopo di dissipareogni dubbio in materia, i Membri hanno ritenuto necessario ribadire alcunipunti fondamentali.1. Occorre precisare anzitutto che nel caso in parola non si tratta di unapena latae sententiae, nella quale s'incorre per il fatto stesso d'aver commessoun delitto espressamente stabilito dalla legge, ma di una pena, ferendae sententiae,irrogata dopo la doverosa comminazione ai rei (cfr cann. 1314; 1347,§ 1 del CIC). In forza del can. 1319, § 1 del CIC, questa Congregazione ha difatto la potestà di comminare, con un precetto, pene determinate.2. E evidente la particolare gravità degli atti compiuti, che si articolasotto diversi aspetti.a) Il primo aspetto è quello scismatico: le donne summenzionate si sonofatte « ordinare » da un vescovo scismatico e — pur non aderendo formalmenteal suo scisma — sono entrate in una complicità con lo scisma.b) Il secondo aspetto è di natura dottrinale: esse rifiutano formalmente econ pertinacia la dottrina, da sempre insegnata e vissuta dalla Chiesa e in mododefinitivo proposta da Giovanni Paolo II, cioè che «la Chiesa non ha in alcunmodo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale» (LetteraApostolica Ordinatio sacerdotalis, n. 4). La negazione di questa dottrina meritala qualifica di rifiuto di una verità appartenente alla fede cattolica, e richiedepertanto una giusta pena (cfr cann. 750, § 2; 1371, n. 1 del CIC; Giovanni PaoloII, Lettera Apostolica data Motu Proprio Ad tuendam fidem, n. 4A).Inoltre, negando la suddetta dottrina, le persone in questione sostengonoche il Magistero del Romano Pontefice sarebbe vincolante soltanto se fossebasato su una decisione del Collegio Episcopale, sostenuto dal sensus fideliume accolto dai maggiori teologi. In tal modo contrastano la dottrina sul Magi-


Congregatio pro Doctrina Fidei 273stero del Successore di Pietro, proposta dai Concili Vaticani I e II, e di fattonon riconoscono l'irreformabilità dell'insegnamento del Sommo Pontefice sudottrine da tenersi in modo definitivo da tutti i fedeli.3. Il rifiuto di ottemperare al precetto penale comminato da questa Congregazioneviene ulteriormente aggravato dal fatto che alcune di esse stannocreando circoli di fedeli, in aperta e di fatto settaria disobbedienza al RomanoPontefice e ai Vescovi diocesani. Data la gravità di questa contumacia (cfrcan. 1347 del CIC), la pena inflitta non soltanto è giusta, ma anche necessaria,allo scopo di tutelare la retta dottrina, di salvaguardare la comunione el'unità della Chiesa e di orientare la coscienza dei fedeli.4. I summenzionati Membri della Congregazione per la Dottrina dellaFede confermano pertanto il Decreto di scomunica emanato il 5 agosto2002, precisando ancora una volta che l'attentata ordinazione sacerdotaledelle suddette donne è nulla ed invalida (cfr can. 1024 del CIC) e che perciòtutti gli atti propri dell'Ordine sacerdotale da loro compiuti, sono anche essinulli ed invalidi (cfr cann. 124; 841 del CIC). Come conseguenza della scomunica,è fatto pertanto loro divieto di celebrare sacramenti o sacramentali, diricevere i sacramenti e di esercitare qualsiasi funzione in uffici, ministeri oincarichi ecclesiastici (cfr can. 1331, § 1 del CIC).5. Nel contempo si ribadisce la speranza che, sorrette dalla grazia delloSpirito Santo, esse possano ritrovare il cammino della conversione per il ritornoall'unità della fede e alla comunione con la Chiesa infrante con il loro gesto.77 Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa il giorno 20dicembre 2002 al sottoscritto Cardinale Prefetto, ha dato la sua approvazioneal presente Decreto, deciso nella Sessione Ordinaria di questa Congregazione,approvandone in forma specifica il n. 4, e ne ha ordinato la pubblicazione.Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, 21dicembre 2002.L. 88 S.83 IOSEPH card. RATZINGERPrefettoSB Tarcisio Bertone, S.D.B.Arcivescovo eletto di GenovaSegretario18-A.A..S.


274 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeCONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUMPOSNANIENSIBeatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Sanctiae Szymkowiak (in saec.:Ianinae) Sororis Professae Congregationis Filiarum Beatae Mariae Virginis Perdolentis(1910-1942)DECRETUM SUPER MIRACULOVenerabilis Serva Dei Sanctia Szymkowiak in oppido Mozdzanów, tunc inarchidioecesi Posnaniensi-Gnesnensi, die 10 mensis Iulii anno 1910 nata est.Relictis studiis universitariis, vocationem ad vitam consecratam secuta est etCongregationem igitur Filiarum Beatae Mariae Virginis Perdolentis inivit,professionem religiosam emittens anno 1938. Fervens fuit caritate, Regulaeobservantiam studens, in humilibus muneribus diligens ipsi commissis. Intempestatibus secundi totius mundi belli omni ope et studio operam navavitmilitaribus reclusis consulendo. Patienter longum morbum tulit, quo ad mortemdie 29 mensis Augusti anno 1942 ducta est. Summus Pontifex IoannesPaulus II die 18 mensis Decembris anno 2000 virtutes théologales, cardinaleset his adnexas heroico gradu ipsam coluisse decrevit. Deinde, beatificationisrespectu, Em.mus D. Cardinalis Zeno Grocholewski, Causae Postulator, iudiciohuius Congregationis de Causis Sanctorum assertam subiecit miramsanationem, intercessioni Servae Dei Sanctiae tributam atque Posnaniae occursam,Zosiae (Sophiae) Bobrowska, infantis, die 14 mensis Decembris anno1996 ex sera operatione caesarea ortae, cum tantum post irritis duobus conatibusnormalis partus facta esset, qui, feto ex improviso de facie prodito,ad effectum nullomodo pervenire poterat. Cum infantula nata esset, exhibebatdamna capiti ex usu forcipis hypotoniam artuum omnium, nullam animiconscientiam, pulsum cordis levissimum sensibus et irregulärem, sanguinisprofluvium e naribus, pharyngé et aure dextero. Gravissimus praesertim eratstatus spiritus suffocationis et syndrome ischaemica cerebris. Dein occurreruntcoagulatio late dispersa ductuum sanguinis, cessatio pulsus cordis quattuorminutorum temporis longa et convulsiones. Medici iam diagnosim dicebantinfaustam de infanti vel, si puellula supervixisset, graves praevidebantexitus neurologicos. Interdum vero parentes et avi Zosiae una cum Filiabus


Congregatio de Causis Sanctorum 275Beatae Mariae Virginis Perdolentis eorumque cappellano, sicut et alii novendialisupplicatione ad divinum confugerunt auxilium per praefatae ServaeDei intercessionem, ut salus reficeretur infantis, quae octavo vitae die statimusque ad completam sanationem convalescere coepit.Annis 2000-2001 apud Curiam Posnaniensem Inquisitio dioecesana supermiro celebrata est, cuius auctoritas et vis iuridica a Congregatione de CausisSanctorum decreto diei 15 mensis Iunii anno 2001 probatae sunt. DicasteriiCollegium Medicorum in sessione diei 11 mensis Aprilis anno 2002, sanationemrapidissimam, completam, duraturam, sine exitibus permanentibus, inexplicabilemquoad modum secundum scientiam fuisse una voce affirmavit. Die 6mensis Iunii eiusdem anni Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum factusest et insequenti die 25 mensis Iunii Sessio Ordinaria Patrum Cardinalium etEpiscoporum, Ponente Causae Em.mo D. Cardinale Edmundo Casimiro Szoka.Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, positodubio an de miraculo constaret divinitus patrato, responsum prolatum est affirmativum.Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici IoanniPaulo II per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, SanctitasSua vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, mandavitut decretum de praedicta mira sanatione conscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascripto CardinalePraefecto necnon Causae Cardinale Ponente meque Antistite a SecretisCongregationis ceterisque de more convocandis, eisque astantibus, BeatissimusPater sollemniter declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato perintercessionem Ven. Servae Dei Sanctiae Szymkowiak (in saec.: Ianinae), Sororisprofessae Congregationis Filiarum Beatae Mariae Virginis Perdolentis,videlicet de rapidissima, completa ac duratura sanatione Zosiae (Sophiae) Bobrowska,« neonata gravemente asfittica con sindrome ipossico-ischemica cerebrale,con emorragie intraventricolari, coagulazione intravasale disseminata (CID),stato di incoscienza, crisi convulsive, arresto cardiaco e danno multiorgano ».Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in actaCongregationis de Causis Sanctorum referretur.Datum Romae, die 5 mensis Iulii A. D. 2002.L. E8 S.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectus83 Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a Secretis


276 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialePREMISLIENSIS LATINORUMBeatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Ioannis Adalberti Balicki Sacerdotisdioecesis Premisliensis Latinorum (1869-1948)DECRETUM SUPER MIRACULOVenerabilis Servus Dei Ioannes Adalbertus Balicki in loco Staromiescie,nunc civitatis Ressoviae in Polonia regione, die 25 mensis Ianuarii anno1869 natus est. Anno 1892 in dioecesi Premisliensi Latinorum sacerdotioauctus est, in cuius Seminario maiore theologiam dogmaticam multos docuitannos, aliquantulum temporis etiam officium gerens rectoris. Multiplicempro universis generibus populi Dei navavit apostolatum, speciali sedulitatead Evangelium praedicandum, ad sacramentum Reconciliationisministrandum ac lapsis moribus puellis assidendum animum intendens.Moralibus physicisque passionibus emundatus die 15 mensis Martii anno1948 pie in Domino obdormivit. Summus Pontifex Ioannes Paulus II die15 mensis Decembris anno 1994 eum virtutes théologales, cardinales et hisadnexas heroico gradu coluisse decrevit. Beatificationis respectu, CausaePostulatio iudicio Congregationis de Causis Sanctorum assertam subiecitmiram sanationem dominae Christinae Rymarz, Poloniae natione, quae,die 29 mensis Decembris anno 1999, in valetudinario Iaroslaviae chirurgicaesectioni cholecystis per viam endoscopicam commissa est, quae autem vulnusin bilis ductu produxit. Die 31 eiusdem mensis Decembris ergo novasectione chirurgica mulieri opus fuit, ut remedium insequenti ictero ingravescentiafferetur et die vero 12 mensis Ianuarii anno 2000 infirma in clinicamchirurgicam Varsaviae translata est, quo citius laesi ductus bilisrefectioni consuleretur. Valetudo aegrotae in gravius interdum vertit.Nam provecta quoque inventa est cirrosis hepática, cuius causa ductus bilisrefici nequivit et, prognosi infausta dicta, in valetudinarium Iaroslaviensemrursus infirma revecta est. In universo morbi decursu, praesertim vero inultimo eius spatio temporis, infirmae familiares constater intercessionemServi Dei Ioannis Adalberti Balicki invocaverant, cuius sepulcrum etiamvisitaverant, ut Christinae sanationem impetrarent, quae revera die 14mensis Februarii eo convalescere coepit, ut die 3 mensis Martii anno 2000de valetudinario dimitteretur: medici enim ductum bilis sua sponte, modoporro inexplicabili secundum scientiam, sanavisse agnoverunt.


Congregatio de Causis Sanctorum 277De hoc casu anno 2000 apud Curiam Premisliensem Latinorum Inquisitiodioecesana celebrata est, cuius auctoritas et vis iuridica a Congregatione deCausis Sanctorum decreto diei 12 mensis Aprilis anno 2002 probatae sunt.Dicasterii Collegium Medicorum in sessione diei 23 insequentis mensis Maii,sanationem rapidam, completam, duraturam et inexplicabilem secundumscientiam fuisse una voce affirmavit. Die 19 mensis Iunii eiusdem anni CongressusPeculiaris Consultorum Theologorum factus est et insequentis die 2mensis Iulii Sessio Ordinaria Patrum Cardinalium et Episcoporum, PonenteCausae Eminentissimo Domino Cardinale Andrea Maria Deskur. Et in utroquecoetu, posito dubio an de miraculo constaret divinitus patrato, responsumprolatum est affirmativum. Facta demum de hisce omnibus rebus SummoPontifici Ioanni Paulo II per subscriptum Cardinalem Praefectumaccurata relatione, Sanctitas Sua vota Congregationis de Causis Sanctorumexcipiens rataque habens, mandavit ut decretum de praedicta mira sanationeconscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascripto CardinalePraefecto necnon Causae Cardinale Ponente meque Antistite a SecretisCongregationis ceterisque de more convocandis, eisque astantibus, BeatissimusPater sollemniter declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionemVen. Servi Dei Ioannis Adalberti Balicki, Sacerdotis dioecesis PremisliensisLatinorum, videlicet de rapida, completa ac duratura sanatione dominae ChristinaeRymarz a « lesione iatrogena del dotto epatico comune postcolecistectomia (pervia laparoscopica) in paziente con cirrosi epatica avanzata ».Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in actaCongregationis de Causis Sanctorum referretur.Datum Romae, die 5 mensis Iulii A. D. 2002.L. 83 S.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectus83 Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a Secretis


278 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeCONGREGATIO PRO EPISCOPISPATBNSIS et UBERABENSISde finium mutationeDECRETUMQuo aptius christifidelium pastorali curae consuli posset, Exc.mi PP. DD.Ioannes Bosco Oliver de Earia, Episcopus Patensis, et Aloisius Rochus Oppermann,S.C.I., Archiepiscopus Uberabensis, unanimi consensu ab ApostolicaSede expostulaverunt ut circumscriptionum sibi concreditarum fines immutarentur.Congregatio pro Episcopis, praehabito favorabili voto Exc.miP.D. Alfii Rapisarda, Archiepiscopi titulo Cannensis et in Brasilia ApostoliciNuntii, rata huiusmodi immutationem christifidelium bono profuturam, vigorespecialium facultatum sibi a Summo Pontifice Ioanne Paulo, divinaProvidentia PP. II, tributarum, oblatis precibus annuendum censuit. Quapropter,hoc Decreto, perinde valiturum ac si Apostolicae sub plumbo Litteraedatae forent, a dioecesi Patensi distrahit et archidioecesi Uberabensiadnectit integrum territorium urbis vulgo «Araxá», mutatis, hac ratione,utriusque ecclesiasticae circumscriptionis finibus. Quamobrem documentaet acta praefati territorii clericos, fideles ac bona temporalia respicientia aCuria Patensi ad Curiam Uberabensem transmittantur.Ad haec perficienda Congregatio pro Episcopis deputat memoratum Exc.­mum Apostolicum Nuntium vel, ipso a sede absente, negotiorum Sanctae Sedisin Brasilia gestorem, necessarias et opportunas eisdem tribuens facultates etiamsubdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitateconstitutum, onere imposito ad eandem Congregationem, cum primumfas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi.Contrariis quibuslibet minime obstantibus.Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 9 Novembrisanno 2002.£8 IOANNES BAPTISTA card. REPraefectusL. 68 S.In Congr pro Episcopis tab., n. 736j0268 Franciscus MonterisiaSecretis


Congregatio pro Episcopis 279SIPONTINAE-VESTANAEDe nominis archidioecesis mutationeDECRETUMSanctum Pium a Pietrelcina, noviter inter sanctos numeratum, omnibuspernotum est quali dilectione atque fidei et vitae christianae incrementouniversi orbis christifideles honorent, qui in urbem vulgo nuncupatam « SanGiovanni Rotondo» pie devoteque innumeri conveniunt. Ibi novus Sanctustotam fere suam vitam orationis atque apostolatus expendit, nosocomiumvulgo « Casa Sollievo della Sofferenza » ab eo conditum adstat atque veneratasua spolia requiescunt atque solacium in corpore et in spiritu multi infirmiinveniunt. Cum praedicta urbs intra fines archidioecesis Sipontinae-Vestanaeoriatur, Summus Pontifex Ioannes Paulus, divina Providentia PP. II, addevotionem erga sanctum Pium a Pietrelcina sustinendam signumque Suaebenevolentiae in urbem Sancti Ioannis Rotundi ostendere cupiens, archidioecesisSipontinae-Vestanae nomen immutandum censuit et memoratae Ecclesiaetitulum Sancti Ioannis Rotundi unit. Quapropter, praesenti Congregationispro Episcopis Decreto, Sanctitas Sua statuit ac decernit ut memorataarchidioecesis posthac nuncupari possit Sipontina-Vestana-Sancti IoannisRotundi; itidemque eiusdem Archiepiscopus pro tempore Sipontinus-Vestanus-SanctiIoannis Rotundi appelletur.Ad haec perficienda idem Summus Pontifex Exc.mum P.D. Paulum Romeo,Archiepiscopum titulo Vulturiensem et in Italia Apostolicum Nuntium,deputare dignatus est, eidem tribuens facultates etiam subdelegandi quemlibetvirum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad Congregationempro Episcopis, cum primum fas erit, authenticum exemplar actusperactae exsecutionis remittendi.Contrariis quibusvis minime obstantibus.Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 10 mensisDecembris anno 2002.£8 IOANNES BAPTISTA card. REPraefectusL. £8 S.In Congr. pro Episcopis tab., n. 990102£8 Franciscus Monterisia Secretis


280 Acta Apostolicae Sedis ~ Commentarium OfficialePROVISIO ECCLESIARUMLatis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus DominusIoannes Paulus Pp. II, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequunturEcclesiis sacros praefecit praesules:die 8 Martii 2003. — Archiepiscopali Ecclesiae Sipontinae-Vestanae-SanctiIoannis Rotundi, Exc.mum P. D. Dominicum Humbertum D'Ambrosio,hactenus Archiepiscopum Fodianum-Bovinensem, quem constituit etiam DelegatumSanctae Sedis pro Institutionibus sancti Pii a Pietrelcina.die 10 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Ambianensi R. D. Ioannem LucamBouilleret, e clero dioecesis Sancti Claudii, hactenus Seminarii UniversitariiLugdunensis docentem.die 11 Martii. — Metropolitanae Ecclesiae Sinus Albi Exc.mum P.D.Villelmum Iosephum Garlatti, hactenus Episcopum Fororaphaëliensem.— Cathedrali Ecclesiae Norvicensi, Exc.mum P.D. Michaelem RichardumCote, hactenus Episcopum titularem Cebaradesensem et Auxiliaremdioecesis Portlandensis.die 15 Martii. — Metropolitanae Ecclesiae Granatensi Exc.mum P.D. FranciscumXaverium Martínez Fernández, hactenus Episcopum Cordubensem.die 20 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Araucensi R.D. Carolum GermanumMesa Ruiz, e clero archidioecesis Tunquensis, ibique Seminarii rectorem.die 21 Martii. — Metropolitanae Ecclesiae Quitensi Exc.mum P.D. RadulfumEduardum Vela Chiriboga, hactenus Ordinarium Militarem in dicioneAequatoriana.


Congregatio de Institutione Catholica 281CONGREGATIODE INSTITUTIONE CATHOLICADECRETUMquo ordo studiorum in Facultatibus Iuris Canonici innovaturNovo Codice Iuris Canonici et Codice Canonum Ecclesiarum Orientaliumpromulgatis, numerus studentium in Facultatibus Iuris Canonici multiplicatusquidem est, at simul semper magis animadversum est curriculumstudiorum ad Licentiam prout statutum fuerat in Constitutione ApostolicaSapientia christiana die 15 aprilis 1979 a Ioanne Paulo II promulgata 1nonsufficere ad singulas disciplinas recte exponendas et assimilandas nec ideoabsoluto biennio ad Licentiam formationem iuridicam alumnorum illumgradum cognitionis iuris Ecclesiae attingere qui hodie requiritur ad muneraecclesiastica obeunda quae specificam praeparationem in iure canonico praesupponunt.Biennium ad Licentiam in iure canonico statutum primum fuerat in ConstitutioneApostolica Deus scientiarum Dominus a Pio XI die 24 maii 1931data, 2cum quattuor semestria sufficientia esse ad Licentiam tunc viderentur,attenta optima praeparatione qua alumni instructi erant tum in lingua latinatum etiam in institutionibus iuris canonici cum ad Facultatem Iuris Canoniciaccedebant.Mutatis autem temporum adiunctis, vix non ubique in scholis mediislingua latina vel non amplius docetur vel inter disciplinas secundi ordinisaestimatur. Quod attinet autem ad curriculum studiorum in Facultatibustheologicis atque in Seminariis maioribus, auctis post Concilium aliis disciplinistheologicis et pastoralibus, paulatim institutionibus iuris canonici etetiam linguae latinae semper minor attentio minusque tempus concessum est.Hinc factum est ut studentes clerici ut plurimum expertes lingua latina atqueabsque vix ulla praeparatione praevia in iure canonico ad Facultates IurisCanonici accedant.Quod attinet vero ad laicos, qui quidem plures quam antea FacultatesIuris Canonici frequentant, defectus sufficientis praeparationis ad secundumcyclum incipiendum est adhuc magis perceptibilis, siquidem, cum ad Facul-12Cf AAS 71 (1979), pp 469-499.Cf AAS2Z (1931), pp, 241-284,19 - AAS.


282 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialetates Iuris Canonici accedunt saepe nec ullam formationem theologicam possidentnec in primo cyclo, prout hic ordinatus est, illum gradum vel minimumcognitionis Theologiae acquirere possunt qui prorsus necessarius est ad principiafundamentalia iuris canonici recte intellegenda. Qui autem gradumacademicum in iure civili iam consecuti sunt, ad biennium Licentiae, omissosaepe primo cyclo, directe admitti, immo et iudicio Facultatis curriculumbiennii contrahere possunt, quo fit ut, absque ulla praeparatione theologica,uno anno Licentiam in iure canonico obtinere possint.Concilium vero Vaticanum II auspicatur ut « in iure canonico exponendo[...] respiciatur ad Mysterium Ecclesiae, secundum Constitutionem dogmaticamDe Ecclesia ab hac S. Synodo promulgatam». 3Hoc autem auspiciumexigit imprimis ut uterque Codex exponatur sub luce Ecclesiologiae VaticaniII, cuius notae huc spectantes in Constitutionibus Apostolicis Ioannis Pauli IISacrœ disciplinai leges 4 et Sacri Canones 5 in synthesim redactae indicantur.Hic autem novus prospectus theologicus quo in iure canonico exponendointenditur, ulterius tempus exigit quam limites biennii permittunt. Acceditquod praeter studium linguae latinae aliae disciplinae auxiliares et cursus optionalesadditi sunt qui necessarii hodie videntur ad formationem institutionalemin iure canonico complendam.Attentis igitur difficultatibus quas Facultates Iuris Canonici ad necessariamformationem studentium obtinendam experiuntur, Congregatio de InstitutioneCatholica anno 1997 omnibus Facultatibus et Institutis Iuris Canoniciab ipsa erectis quaestionarium misit, quo de uniuscuiusque statu atquespecifice de opportunitate protrahendi curriculum studiorum notitiae quaerebantur.Acceptis responsionibus plures consultationes ab hac Congregationehabitae sunt. Praeter alia minoris momenti, concordatum est curriculum adLicentiam protrahendum esse ad tres annos seu sex semestria necnon primumcyclum omnino obligatorium reddendum ac melius ordinandum pro iis omnibus,qui primum cyclum Theologiae in Facultate vel curriculum philosophico-theologicumin Seminario non absolverunt, non exceptis iis qui gradumacademicum in iure civili iam consecuti fuerint. Res subiecta quoque fuitCongregationibus Plenariis huius Congregationis, habitis annis 1998 et2002. Patres vero vix non unanimiter sententiam positivam expresserunt.Cum praeterea aliquae ex innovationibus propositis tangerent Constitutionem3Concilium Vaticanum II, Decretum de Institutione sacerdotali Optatam totius, n 16d.* Ioannes Paulus II, Const. Apost Sacrae disciplinae leges, 25 ianuarii 1983: AAS 75/11(1983), pp. VII-XIV5Ioannes Paulus II, Const Apost Sacri Canones, 18 octobris 1990: AAS 82 (1990), pp. 1033-1044.


Congregatio de Institutione Catholica 283Apostolicam Sapientia christiana, res communicata est cum Superiore Auctoritate,quae nihil obstare quominus ulterius procederetur manifestavit.Ideo, omnibus attente perpensis, statuitur ut articuli 76 ConstitutionisApostolicae Sapientia christiana atque 56 et 57 eiusdem Ordinationum innoventursequenti modo:I. Art. 76 Const. Apost.SapientiachristianaStudiorum curriculum Facultatis Iuris Canonici complectitur:a) primum cyclum, per quattuor semestria seu duos annos protrahendum,pro iis qui debita formatione philosophico-theologica carent, non exceptisiis qui gradum academicum in iure civili iam consecuti sunt; in eostudium impenditur generalibus institutionibus iuris canonici iisque disciplinisphilosophicis et theologicis quae ad superiorem formationem canonisticamrequiruntur;b) secundum cyclum per sex semestria seu triennium pro omnibus protrahendum,qui integri Codicis per plenam tractationem eiusdem fontiumsive magisterialium sive disciplinarium altiore studio impenditur, addito studioaffinium disciplinarum;c) tertium cyclum, saltem per duo semestria seu per annum protrahendum,quo canonistica formatio perficitur ad dissertationem doctoralem, perscientificam investigationem, elaborandam.Disciplinae obligatoriae sunt:I oin primo cyclo:II. Art. 56Ordinationuma) elementa philosophiae: anthropologia philosophica; metaphysica; ethica;b) elementa theologiae: introductio in S. Scripturam; theologia fundamentalis:divina revelatio, eiusdemque transmissio et credibilitas; theologia trinitaria;christologia; tractatus de gratia; peculiari autem modo ecclesiologia,theologia sacramentalis generalis et specialis, theologia moralis fundamentaliset specialis;c) institutiones generales iuris canonici;d) lingua latina.


284 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale2° in secundo cyclo:a) Codex Iuris Canonici vel Codex Canonum Ecclesiarum Orientaliumsecundum omnes eorundem partes aliaeque leges canonicae;b) disciplinae conexae: theologia iuris canonici; philosophia iuris; institutionesiuris romani; elementa iuris civilis; historia institutionum canonicarum;historia fontium iuris canonici; relationes Ecclesiam inter et societatemcivilem; praxis canonica administrativa et iudicialis;c) introductio in Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium pro studentibusFacultatis Iuris Canonici latini; introductio in Codicem Iuris Canonicipro studentibus Facultatis Iuris Canonici orientalis;d) lingua latina;e) disciplinae speciales et exercitationes atque seminaria ab unaquaqueFacultate praescripta.3° in tertio cyclo:a) latinitas canonica;b) cursus speciales vel exercitationes ab unaquaque Facultate praescripta.III. Art. 57Ordinationum§ 1. Qui curriculum philosophico-theologicum in Seminario vel in Facultatetheologica absolverit, directe ad secundum cyclum admitti potest, nisinecessarium aut opportunum appareat aliquem cursum praevium linguaelatinae vel institutionum generalium iuris canonici exigere.Qui aliquibus disciplinis primi cycli in apta Facultate vel Instituto universitariose iam rite studuisse comprobaverit, ab iisdem dispensari potest.§ 2. Qui gradum academicum in iure civili iam consecutus est, ab aliquibuscursibus secundi cycli (ut iure romano et iure civili) dispensari potestquin a triennio ad Licentiam eximatur.§ 3. Ad finem secundi cycli studentes linguam latinam ita cognoscant utCodicem Iuris Canonici et Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium et aliadocumenta canonica bene intellegant; in tertio autem cyclo fontes iuris canonicirite interpretari possint.Quae hoc decretum statuit de Facultatibus Iuris Canonici valent quoquede Institutis Iuris Canonici ab hac Congregatione erectis, vel ad normamart. 62-63 Constitutionis Apostolicae Sapientia christiana cum aliqua FacultateIuris Canonici conexis.


Congregatio de Institutione Catholica 285Hoc decretum vigere incipiet pro cuiusque regionis moribus initio anniacademici 2003-2004.Quce hoc decreto statuuntur, Summus Pontifex Ioannes Paulus II, in Audientiainfrascripto Cardinali Praefecto die II mensis Septembris a. D. MMIIconcessa, rata habuit et confirmavit, innovatum articulum 76 ConstitutionisApostolices « Sapientia christiana » in forma specifica approbavit, contrariisquibuslibet non obstantibus, atque publici iuris fieri iussit.Datum Romas, ex aedibus eiusdem Congregationis, die II mensis Septembris,a. D. MMII.ZENON card. GROCHOLEWSKI, Praefectus83 Iosephus Pittau, S.I. a Secretis


286 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeDIARIUM ROMANAE CURIAEIl Santo Padre Giovanni Paolo II ha ricevuto in Udienza:Martedì, 4 Marzo 2003, S.E. il Signor SILVIO BERLUSCONI, Presidentedel Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana.Venerdì, 21 Marzo 2003, S.E. il Signor MIRKO SARO VIC, Presidentedi turno della Presidenza; S.E. il Signor DRAGAN COVIC,Membro della Presidenza; S.E. il Signor SULEJMAN TÌHIC, Membrodella Presidenza, Membri della Presidenza Collegiale di Bosniaed Erzegovina.Venerdì 7 Marzo 2003 il Santo Padre ha tenuto Concistoro ordinariopubblico.SEGRETERIA DI STATONOMINECon Breve Apostolico il Santo Padre Giovanni Paolo II ha nominato:22 marzo 2003 S.E. mons. Jean-Claude Périsset, Arcivescovo tit. di GiustinianaPrima, Nunzio Apostolico in Romania, NunzioApostolico in Moldova.Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni Paolo II hanominato:6 marzo 2003 L'Em.mo Signor Cardinale Ioachim Meisner, Membro dellaPrefettura degli Affari Economici della Santa Sede«ad quinquennium ».8 » » S.E. mons. Francesco Marchisano, Arcivescovo tit. di Populonia,Presidente della Commissione Permanente perla tutela dei Monumenti Storici e Artistici della SantaSede «ad quinquennium ».


Diarium Romanae Curiae 287Protonotari Apostolici soprannumerari:1 luglio 2002 Mons,. Józef Fijalkowski (Lodz)13 settembre » Mons. Olaf Colerus-Geldern (Gurk)» » » Mons. Vincenzo Baldari (Oria)4 ottobre » Mons. Bronislaw Gwózdz (Lviv dei Latini)31 » » Mons. José Raimundo Pérez Gómez (Duitama-Sogamoso)7 novembre » Mons., John A. Alesandro (Rockville Centre)» » » Mons. Robert E. Fagan (Rockville Centre)16 » » Mons. Donald Shea (Helena)25 » » Mons. Domenico Bassino (Ivrea)14 dicembre » Mons. Giacinto Marianecci (Palestrina)» » » Mons. Vito Cinti (Palestrina)Prelati d'onore di Sua Santità:25 aprile 2002 Mons. Walter Hlinka (Wien)19 luglio » Mons. Philipp Kaiser (Würzburg)13 agosto » Mons. Alfonso Fernández Benito (Toledo)22 » » Mons. Konstanty Kusyk (Siedlce)» » » Mons. Mauricio W. Arron West (Charlotte)23 » » Mons. Carl A. Kemme (Springfield in Illinois)» » » Mons. Kenneth C Steffen (Springfield in Illinois)26 » » Mons. Francesco Coppola (Nola)29 » » Mons. Peter John O'Keefe (Ord. Militare in Australia)6 settembre » Mons. Anton Markelj (Ljubljana)» » » Mons. Daniel Kamara (Makeni)» » » Mons. Giuseppe Bertini (Foligno)» » » Mons. Mario Sensi (Foligno)13 » » Mons. Elia Farina (Oria)» » » Mons. Pietro Chirico (Oria)» » » Mons. Sebastian Luiz (Verapoly)19 » » Mons. Raimund Hug (Freiburg im Breisgau)22 » » Mons. Lorenzo Dattrino (Vercelli)1 ottobre » Mons. Heinrich Schnuderl (Graz-Seckau)4 » » Mons. Antonio Manuel Fernández Martínez (Cumana)» » » Mons. Blas Heriberto Flores Montes (Ecatepec)» » » Mons. Joseph Dich Nguyen Ngoc Oanh (Ha Noi)» » » Mons. Lucas Mario Topno (Raiganj)» » » Mons. Rafael S. Magno (Lingayen-Dagupan)18 » » Mons. James Cornelius Shannahan (Auckland)31 » » Mons. Brian Richard Madders (Ord. Militare in Gran Bretagna)» » » Mons. Peter-Martin Schmidt (Fulda)» » » Mons. Rudolf Hofmann (Fulda)7 novembre » Mons.. Nelson Roque Viola (La Plata)» » » Mons. Robert J. Brennan (Rockville Centre)13 » » Mons.. Alejandro Alvites Bermudez (Huari)» » » Mons. Eimer Demetrio Norabuena Meza (Huaraz)


288 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale13 novembre 2002 Mons Jan Czajkowski (Elbl^g)» » » Mons. José Ciucci Roscetti (Huari)16 » » Mons. Gustavo Fernández Camargo (Facatativá)» Mons. Juozapas Franciskus Gedgaudas (Telsiai)» » » Mons. Juozas Siurys (Tëlsiai)» » » Mons. Kevin O'Neill (Helena)» » » Mons Samson Mariadas (Tuticorin)6 dicembre » Mons. Ángel Cepeda Cannona (Córdoba)» » » Mons. Paulino Cantero García (Córdoba)14 » » Mons. Donald Wayne Neumann (Vancouver)» » » Mons. Félicien Mubiligi (Butare)» » » Mons. Francesco Saverio Manco (Andria)» » » Mons. Michel G.C..M. Bonnet (Nantes)» » » Mons. Richard Joseph Gagnon (Vancouver)15 » • » Mons. Alan Robert McCormack (Toronto)17 » » Mons. Gabriele Giordano Caccia (Milano)20 » » Mons. Hermann Scheipers (Dresden-Meissen)» » » Mons. Michael Palud (Mandeville)» » » Mons. Norbert Maginot (Augsburg)Cappellani di Sua Santità:31 gennaio 2002 Il sac. Thomas Dornseifer (Paderborn)1 luglio » Il sac. Konrad Krajewski (Lodz)19 » » Il sac. Roberto Zagnoli (Ravenna-Cervia)2 agosto » Il sac. André Daoust (Saint-Jérôme)» » » Il sac. Luigino Pizzo (Roma)» » » Il sac. Rosario Matera (Roma)13 Il sac. Bartolomeo Peller (Ivrea)» » » Il sac. Carlo Deiro (Ivrea)» » » Il sac, Fernando Salvetti (Ivrea)» » » Il sac. Fiorenzo Rastello (Ivrea)» » » Il sac. Gerardo Ortega Gutiérrez (Toledo)» » » Il sac Jesús Martín Gómez (Toledo)» » » Il sac. José Luis Martín Fernández-Marcóte (Toledo)» » » Il sac. Juan Sánchez Rodríguez (Toledo)» » » Il sac. Lorenzo Babando (Ivrea)» » » Il sac Mario Bosio (Ivrea)» » » Il sac. Miguel Sánchez Torrejón (Toledo)22 » » Il sac. Anthony Marcaccio (Charlotte)» » » Il sac. Gustavo Castaño Estrada (Ord, Militare in Colombia)» » » Il sac. John Arnold (Westminster)» » » Il sac. Karlheinz Diez (Fulda)» » » Il sac. Mark Langham (Westminster)» » » Il sac. Richard Michael Bellow (Charlotte)». » » Il sac. Thomas Richard Walsh (Charlotte)23 » » Il sac. David S. Lantz (Springfield in Illinois)» » » Il sac. John R. Ossola (Springfield in Illinois)» » » Il sac. Lawrence Auda (Springfield in Illinois)


Diarium Romanae Curiae 28923 agosto 2002 II sac. Leo J.. Enlow (Springfield in Illinois)» » » Il sac. Michael R Kuse (Springfield in Illinois)» » » Il sac. Robert Jallas (Springfield in Illinois)26 » » Il sac. Gerhard Wagener (Paderborn)» » » Il sac. Pierre Tran Van Hoa (My Tho)29 » » Il sac. Gaudencio Andres Noriego (San Felipe)» » » Il sac. Gerardo Navas Contreras (San Felipe)» » » Il sac. Guillermo León Ramírez Valencia (San Felipe)» » » Il sac. Heraclio Martín y Calleja (San Felipe)6 settembre 2002 II sac. Alojzij Snoj (Ljubljana)» » » Il sac. Angelo Lini (Foligno)» » » Il sac. Dino Ambrogi (Foligno)» » » Il sac Eros Mancinelli (Foligno)» » » Il sac. Flavio Orazi (Foligno)» » » Il sac. Franc Trunkelj (Ljubljana)» » » Il sac. France Dular (Ljubljana)» » » Il sac. Janez Rihar (Ljubljana)» » » Il sac. Joze Kastelic (Ljubljana)» » » Il sac. Joze Plut (Ljubljana)» » » Il sac. Milan Grden (Ljubljana)» » » Il sac. Paolo Aquilini (Foligno)» » » Il sac. Peter Zakrajsek (Ljubljana)» » » Il sac. Venanzo Peppoloni (Foligno)13 » » Il sac. Angelo Altavilla (Oria)» » » Il sac. Francis Frost (Belley-Ars)» » » Il sac Franco De Padova (Oria)» » » Il sac. Gérard G. Schmilz (Hartford)» » » Il sac. Giovanni Zanzarelli (Oria)» » » Il sac Giuseppe Desantis (Oria)» » » Il sac. Pierre Aubert (Blois)19 » » Il sac. Ambrogio Choi (Suwon)26 » » Il sac. Marek Trybowski (Pelplin)2 ottobre » Il sac. Paul Phan Van Hien (Bac Ninh)4 » » Il sac. Alejandro Pérez Castro (Ecatepec)» » » Il sac. Arturo Alejandro Cruz Monroy (Ecatepec)» » » Il sac. José Resendiz Frutz (Ecatepec)» » » Il sac. Józef Trela (Przemysl dei Latini)» » » Il sac. Ronald William Metha (Yakima)» » » Il sac. Salvador Diez de Sellano Ortega (Ecatepec)» » » Il sac. Vicente María Boada y Gordon (Ecatepec)10 » » Il sac. Arturo Fierro Estrada (Chihuahua)» » » Il sac. Felipe Pineda Prieto (Chihuahua)» » » Il sac. José Gómez Flores (Chihuahua)» » » Il sac. Juan Manuel Hernández Fierro (Chihuahua)» » » Il sac. Manuel Eugenio Ríos García (Chihuahua)» » » Il sac. Simón Benavides Allende (Chihuahua)18 » » Il sac. Attilio Marinsalti (Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia)


290 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale18 ottobre 2002 II sac. Egidio Pietrella (Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia)» » » Il sac. Giancarlo Vecerrica (Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia)28 » » Il sac. Miguel Antonio Díaz Rojas (Ord. Militare in Colombia)31 » » Il sac. Jair dos Santos Pinto (Säo Joäo del Rei)» » Il sac. José Hugo Resende (Säo Joäo del Rei)» » » Il sac. Waldir Henrique Mancini (Säo Joäo del Rei)6 novembre » Il sac. Feliks Jura (Krakow)» » » Il sac. Marian Malysiak (Krakow)7 » » Il sac. Franz Auer (Ord. Militare in Austria)» » Il sac. José Manuel Del Río Carrasco (León)» » » Ii sac. Rudolphus Henricus Maria Smit (Breda)12 » » Il sac. Anthony Mafeo (Saint-Maron de Montréal dei Maroniti)13 » » Il sac. Alberto Gonzales López (Huaraz)» » » Il sac. Alois Jungwirth (Sankt Polten)» » Il sac. Alois Sallinger (Sankt Polten)» » » Il sac. Edward Jurek (Wroclaw)» » » Il sac. Ferdinand Holzweber (Sankt Polten)» » » Il sac. Hermann Hirner (Sankt Polten)» » » Il sac. Josef Lammerhuber (Sankt Polten)» » » Il sac. Kazimierz Zygmunt Paczkowski (Elbl^g)» » » Il sac. Leon Juchniewicz (Elbl^g)» » » Il sac. Rinaldo De Menech (Belluno-Feltre)» » » Il sac Silvestre Carmen del Corazón de Jesús López (Cruzdel Eje)16 » » Il sac. Ignaci Siluvai (Tuticorin)6 dicembre » Il sac. Agio Augusto Moreira (Crato)» » » Il sac. Dermi val de Anchi eta Gondim (Crato)» » » Il sac. Francisco Murilo de Sa Barreto (Crato)» » » Il sac. Glenn L. Nelson (Rockford)» » » Il sac. Concaio Parias Filho (Crato)» » » Il sac. James W. McLoughlin (Rockford)» » Il sac. José Honor de Brito (Crato)» » Il sac. Joseph B. Linster (Rockford)» » » Il sac. Pasquale Iacobone (Andria)» » » Il sac. Thomas J. Dempsey (Rockford)12 » » Il sac. Enrico Adirano Rosa (Bergamo)» » » Il sac. Janusz Urbañczyk (Elbla_g)» » Il sac, José López Fernández (Chihuahua)» » Il sac. Luis Padilla Lomeli (Chihuahua)» » » Il sac. Nabih Moawad (Tripoli del Libano dei Maroniti)» » » Il sac. Victor Manuel Gómez Royval (Chihuahua)14 » Il sac. Alessio Ferrari (Reggio Emilia-Guastalla)» » » Il sac. Augusto Iacobini (Palestrina)» » Il sac. Eugenio Anceschi (Reggio Emilia-Guastalla)» » » Il sac. Guido Agosti (Reggio Emilia-Guastalla)» » Il sac. Günter Kießwetter (Bamberg)» » » Il sac. José Astrogildo Moreira (Alagoinhas)


Diarium Romanae Curiae 29114 dicembre 2002 II sac. José Justino de Almeida (Alagoinhas)» » » Il sac. Manoelito da Cruz Brito (Alagoinhas)» » » Il sac. Oreste Mambrini (Reggio Emilia-Guastalla)» » » Il sac. Otávio Gonçalves da Silva (Alagoinhas)» » » Il sac. Peter Fleetwood (Liverpool)» » » Il sac. Pietro Baracchi (Reggio Emilia-Guastalla)» » » Il sac. Raúl Nicola Delfino (Mercedes-Luján)» » » Il sac. Stanislao De Prosperis (Palestrina)20 » » Il sac. Antonio Rizzi (Castellaneta)» » » Il sac. Gennaro Inglese (Castellaneta)» » » Il sac. Leonardo Fazio (Castellaneta)» » » Il sac. Luigi De Donato (Castellaneta)» » » Il sac. Luigi Gozzi (Castellaneta)ONORIFICENZECon Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni Paolo II haconferito:II Cavalierato di Collare dell 'Ordine Piano:20 agosto 2002 A S.E. il sig. Rudolf Schuster (Slovacchia)21 ottobre » A S.E. il sig. Gustavo Noboa Bejarano (Ecuador)La Gran Croce di Dama di Gran Croce dell'Ordine Piano:1 ottobre 2002 A S.E. la sig.ra Ana Palacio Vallelersundi (Spagna)La Gran Croce dell 'Ordine di san Gregorio Magno:29 agosto 2002 Al sig. Flavio Cotti (Svizzera)26 settembre » Al sig. Bernard Billaud (Francia)14 ottobre » Al sig. Alfredo R. Contreras Villavicencio (Quito)» » » Al sig, Marcelo A. Santos Vera (Quito)11 novembre » Al sig. Raúl Alfredo Estrada Oyuela (New York)22 » » Al sig. Vincenzo Barile (Napoli)30 » » Al sig. Paolo Andrea Mettel (Lugano)La Gran Croce di Dama di Gran Croce dell 'Ordine di san Gregorio Magno:21 agosto 2002 Alla sig.ra Waltraud Klasnic (Graz-Seckau)La Commenda con Placca dell 'Ordine di san Gregorio Magno:18 agosto 2001 Al sig. Enrico Fiore (Pompei)11 dicembre » Al sig. Anatoliy Konstantynovych Orel (Ucraina)Al sig. Anatoliy Maksymovych Zlenko (Ucraina)Al sig. Volodymyr Mykhaylovych Lytvyn (Ucraina)Al sig. Yuriy Petrovych Bohutskiy (Ucraina)


292 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale27 aprile 2002 Al sig. Heinz Keilbach (Passau)29 agosto » Al sig. Max Schaffner (Svizzera)23 ottobre » Al sig. Angelo Cherchi (Cagliari)» » » Al sig. Carlo Terzoli (Cagliari)» » » Al sig. Giovanni Fenoglio (Cagliari)» » » Al sig. Giovanni Viarengo (Cagliari)11 novembre » Al sig. John Paul Reinie (New York)4 dicembre » Al sig. Gabriele Corbo (Ferrara-Comacchio)La Croce di Dama di Commenda con Placca dell 'Ordine di san Gregorio Magno:7 settembre 2002 Alla si g.ra Chryssoula Caricopoulou-Vlavianou (Grecia)25 novembre » Alla si g.ra Maria Hampel-Fuchs (Wien)La Commenda, dell 'Ordine di san Gregorio Magno:11 dicembre 2001 Al sig. Anatoliy Andriyovych Zasukha (Ucraina)» » » Al sig. Heorgiy Volodymyrovych Cherniavskiy (Ucraina)» » » Al sig. Mykhailo Vasylovych Hladiy (Ucraina)» » » Al sig. Oleksandr Oleksandrovych Omelchenko (Ucraina)» » » Al sig. Volodymyr Ivanovych Radchenko (Ucraina)» » » Al sig. Yuriy Oleksandrovych Dahayev (Ucraina)» » » Al sig. Yuriy Oleksandrovych Smirnov (Ucraina)26 agosto 2002 Al sig. Orlando Guzmán Vásquez {Costa Rica)6 settembre » Al sig. Elmar Brök (Paderborn)13 » » Al sig. Ángel Olovarría Téllez (Sevilla)» » » Al sig. Hendrikus Cornelis Van Der Pías (Utrecht)» » » Al sig. José Ibáñez Pradilla (Sevilla)» » Al sig. Juan Balbás De Los Ríos (Sevilla)19 » » Al sig. John Barrie (Westminster)26 » » Al sig. Ilario Pagani (Reggio Emilia-Guastalla)4 ottobre » Al sig. Alberto Mobilio (Tursi-Lagonegro)18 » » Al sig. Friedhelm Ost (Paderborn)29 » Al sig Enrico Ragosa (Roma)7 novembre » Al sig. Umberto Lorenzetti (Urbino-Urbania-Sanf Angelo inVado)11 » » Al sig. Carlos Fernando Diaz Pani agua (New York)» » » Al sig. E. Clifford Lazzaro (New York)» » Al sig. Vincent V. Labruna (New York)13 » » Al sig. Juan Manuel Gramajo (Argentina)18 » » Al sig. Georges Renson (Mechelen-Brussel)21 » » Al sig. Sandro Benedetti (Roma)25 » » Al sig. Cesare Branca (Roma)» » Al sig. Sandro Ungari Trasatti (Roma)27 » » Al sig. Claude-Elie Batarekh (Damas dei Greco-Melkiti)» » » Al sig. Habib Betenjani (Damas dei Greco-Melkiti)» » » Al sig. Jean Chaccour (Damas dei Greco-Melkiti)» » » Al sig. Philippe de Fabribeckers De Cortils et Grâce (Mechelen-Brussel)


Diarium Romanae Curiae 2935 dicembre 2002 Al sig.. Hisashi Shimizu {Giappone)14 >> » Al sig. Johannes C.G.M Bakker (Rotterdam)20 » » Al sig. Aldo Ta vani (Roma)» » » Al sig. Bruno Tavani (Roma)La Croce di Dama di Commenda dell 'Ordine di san Gregorio Magno:7 novembre 2002 Alla sig. ra Maria Cristina Carlo-Stella (Milano)11 » » Alla sig.ra Anna Giuditta Ruggiero Torres (New York)20 dicembre » Alla sig.ra Hannelore Hage (Mainz)Il Cavalierato dell 'Ordine di san Gregorio Magno:19 luglio 2002 Al sig. Wolfgang Lermann (Würzburg)23 agosto » Al sig. Joseph Bergschneider (Springfield in Illinois)» » » Al sig. Paul Kardos (Springfield in Illinois)6 settembre » Al sig. Catalino A. Mabasa (Capiz)» » » Al sig. José A. Mabasa (Capiz)» » » Al sig. Robert Lamy (Fréjus-Toulon)13 » » Al sig. Maroun Bou-Abdallah (Tripoli del Libano dei Maroniti)19 » » Al sig. Ambrose Udozo Okoye (Kano)» » » Al sig. Giovanni Franchi de' Cavalieri (Roma)» » » Al sig. Günter Osthof (Osnabrück)» » » Al sig. Petrus Renatus H.M. van Der Linden (Roermond)26 » » Al sig. James O'Beirne (Arlington)18 ottobre » Al sig. Inaco Macean (Vittorio Veneto)29 » » Al sig. Angelo Intruglio (Italia)» » » Al sig. Villi Lanzini (Ord. Militare in Italia)31 » » Al sig. Etienne de Roaldes (Tarbes et Lourdes)» » » Al sig. Roger Groslier (Tarbes et Lourdes)11 novembre » Al sig. Hassan Khaksarian (Algeria)13 » » Al sig. Mauro De Angelis (Terni-Narni-Amelia)16 » » Al sig. Luigi Cirillo (Roma)» » » Al sig. Samir Baz (Saida dei Maroniti)25 » » Al sig. Francis Roy (Dijon)» » » Al sig. George Milne (Aberdeen)» » » Al sig. Leslie John MacFarlane (Aberdeen)» » » Al sig. Robert Jean Baptiste Mathieu (Dijon)28 » » Al sig. Ermanno Consigli (Città di Castello)6 » » Al sig. Antonio Teodosio Nunes (Crato)» » » Al sig. John Michael Ruggero (Maitland-Newcastle)14 » » Al sig. George Andrew Ewen Brand (Aberdeen)» » » Al sig. James Anthony Campbell (Aberdeen)» » » Al sig. Mario Pagliari (Aberdeen)» » » Al sig. Peter Love (Westminster)20 » » Al sig. Alfred Stone (Nottingham)» » » Al sig. George Brian Hargreaves (Lancaster)


294 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeLa Croce di Dama dell 'Ordine di san Gregorio Magno:2 agosto 2002 Alla síg.ra Flora Skargioti (Grecia)23 »Alla sig. ra May mie Bergschneider (Springfield in Illinois)» »Alla sig.ra Paulette Kardos (Springfield in Illinois)19 settembre Alla sig.ra Martha Ortmann (Osnabrück)31 ottobre Alla sig.ra Margaret Melady (Ord. Militare in U.S.A.)16 novembre Alla sig.ra Marie-Thérèse Batt-Schnur (Strasbourg)25 »Alla sig.ra Patricia Smith (Aberdeen)» »Alla sig.ra Roma Leonora Hossak (Aberdeen)6 dicembre Alla sig.ra Ernestine Eilender (Houma-Thibodaux)La Croce di Dama di Commenda con placca dell 'Ordine di san Silvestro Papa:25 novembre 2002 Alla sig.ra Stilla Schüller (Radom)La Commenda dell 'Ordine di san Silvestro Papa:11 dicembre 2001 Al sig. Anatoliy Petrovych Kartysh (Ucraina)» » » Al sig. Mykola Hryhorovych Malomuzh (Ucraina)» » » Al sig. Valeriy Ivanovych Stroghyj (Ucraina)» » » Al sig. Yuriy Volodymyrovych Zemiliansky (Ucraina)6 settembre 2002 Al sig. Alberto Coroni (Roma)»» Al sig. Eduard Spork (Wien)»» Al sig. Hans Günter Schugard (Rotterdam)»» Al sig. Irio Fantini (Roma)»» Al sig. Koshy Parapatt (Roma)» Al sig. Walter Rechberger (Wien)23» Al sig. Aristide Tulini (Roma)7 novembre » Al sig. Arnaldo Carli (Concordia-Pordenone)»»»»»»» Al sig. Ermanno Bianchi (Concordia-Pordenone)» Al sig. Franco Trevisan (Concordia-Pordenone)» Al sig. Giovanni Del Fre (Concordia-Pordenone)» Al sig. Giuseppe Bressan (Concordia-Pordenone)» Al sig. Giuseppe Pugliese (Cerignola-Ascoli Satriano)» Al sig. Nunzio Di Giulio (Cerignola-Ascoli Satriano)» Al sig. Johannes Prochaska (Wien)2514 dicembre » Al sig. Jan Keulders (Liège)» » » Al sig. Johannes Schoonhoven (Utrecht)Il Cavalierato dell 'Ordine di san Silvestro Papa:19 luglio»2296agosto»settembre2002 Al sig. Gunter Pfeufer (Würzburg)Al sig. Hans Reffel (Würzburg)Al sig. Heinz Mayer (Würzburg)Al sig. Rudolf Rachor (Würzburg)Al sig. Guerino Grimaldi (Nola)Al sig. Rinaldo Duo (Bologna)Al sig. Erich Benedikt (Wien)


Diarium Romanae Curiae 2956 settembre 2002 Al sig, Franco Giacomelli (Roma)» >> » Al sig. Paolo Di Michele (Roma)» » » AI sig, Pietro Coccolini (Bologna)13 » » Al sig. Godifridi Joannis Antonii Van Der Lugt (Haarlem)19 » » Al sig. Andreas H.A. Filott (Roermond)» » » Al sig. George Urban (Osnabrück)» » » Al sig. Henricus Fideles Loomans ('s-Hertogenbosch)» » » Al sig, Johannes B.L.. Hachmang ('s-Hertogenbosch)» » » Al sig. Johannes Van Poppel ('s-Hertogenbosch)» » » Al sig. Johannes Voetlause (Osnabrück)» » » Al sig. José Antonio Al ves da Cunha Coutinho (Lisboa)» » » Al sig. Manuel Domingos Bombo (Ndalatando)» » » Al sig. Norbert Groll (Osnabrück)» » » Al sig. Petrus Mathias Stijnen (Roermond)» » » Al sig. Werner Bensmann (Osnabrück)20 » » Al sig, Stefano Zauli (Lviv degli Ucraini)23 » » Al sig. Lorenzo Pecol (Ord. Militare in Italia)» » » Al sig. Marcel vito Danisi (Ord. Militare in Italia)» » » Al sig. Thomas Bruni (Ord. Militare in Italia)» » » Al sig. Walter Tarisciotti (Ord. Militare in Italia)26 » » Al sig. Carlo Lapucci (Firenze)» » » Al sig. Erich Keuchel (Dresden-Meissen)» » » Al sig. Gerard Picaud (Moulins)» » » Al sig. Giovanni Palazzi (Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado)» » » Al sig. Martin Habermann (Görlitz)» » » Al sig. Virgilio Gori (Firenze)11 ottobre » Al sig. Anselmo Grillo (Civitavecchia-Tarquinia)18 » » Al sig.. Devram Peter Masani (Khandwa)» » » Al sig. Gelsingh Dawar (Khandwa)» » » Al sig. Gregory Sisdia (Khandwa)» » » Al sig. Harsingh Singoria (Khandwa)» » Al sig. Ishwardas Singania (Khandwa)» » » Al sig. Mangilal Gregory Pawar (Khandwa)» » » Al sig. Nansingh Bhudi Jamra (Khandwa)» » » Al sig. Peter G. Bhalrai (Khandwa)» » Al sig. Simon Bandod (Khandwa)» » » Al sig. Vincenzo Vicini (Parma)29 » Al sig. Luca Steffensen (Albano)» » » Al sig. Salvatore Altavilla (Roma)31 » » Al sig. Adolf Schinnerl (Salzburg)» » » Al sig. Theo Merholz (Köln)7 novembre » Al sig. Johannes W.L. Stubbe (Rotterdam)16 » » Al sig. Francesco Introna (Cosenza-Bisignano)» » » Al sig. Paul Friedrich von Fuhrherr (Bratislava-Trnava)25 » » Al sig.. Domenico Petricca (Velletri-Segni)» » » Al sig. Ernst Dienstbier (Sankt Polten)14 dicembre » Al sig. Friedrich Grosse (Bamberg)» » » Al sig. Gerald Cunningham (Aberdeen)» » » Al sig. Nicolas Youssef Barakat (Le Caire dei Maroniti)


296 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeLa Croce di Dama dell 'Ordine di san Silvestro Papa:19 luglio 2002 Alla sig.ra Ulla Becker (Würzburg)19 settembre » Alla sig.ra Amanda Schamburg (Osnabrück)18 ottobre » Alla sig.ra Manette Bosma-Ceelaert (Utrecht)15 novembre » Alla sig.ra Mirella Giacalone (Stati Uniti d'America)25 » » Alla sig.ra Ursula Winkelhoch (Köln)NECROLOGIO2 marzo 2003 Mons. Leonard Hsu Ying-fa, Vescovo tit. di Abtugni.» » » Mons. Jorge A. Meinvielle, Vescovo di San Justo (Argentina).6 » » Mons. Saba Youakim, Arcivescovo em. di Petra e Filadelfiadei Greco-Melkiti (Giordania).7 » » Mons. Martin Wiesend, Vescovo tit. di Migirpa.8 » » Mons. Harry A. Clinch, Vescovo em. di Monterey in California(Stati Uniti d'America).» » » Mons. Abel Alonso Núñez, Vescovo em. di Campo Maior(Brasile).15 » » Mons. Leonard J. Crowley, Vescovo tit. di Monte di Numidia.16 » » Mons. Eduardo T. Boza Masvidal, Vescovo tit.. di Vinda.17 » » Mons. Bruno B. Heim, Arcivescovo tit. di Xanto.» » » Mons. Charles Alexander K. Salatka, Arcivescovo em. diOklahoma City (Stati Uniti d'America).18 » » Mons. Theodorus H. Moors, Vescovo em. di Manado (Indonesia).24 » » Card. Hans H. Groër, del Titolo dei Santi Gioacchino e Annaal Tuscolano.


An. et vol. XCV 3 Maii 2003TFTACTA APOSTOLICAE SEDISCOMMENTARIUMOFFICIALEDirectio: Palazzo Apostolico - Città del Vaticano - Administratio: Libreria Editrice VaticanaACTA IOANNIS PAULI PP. IILITTERAEDECRETALESquibus Ignatio a Santhià sanctorum honores decernuntur.IOANNES PAULUS EPISCOPUSSERVUS SERVORUM DEIAD PERPETUAM REI MEMORIAM.«Unicuique autem datur manifestatio Spiritus ad utilitatem» (1 Cor 12, 7).Pauli Apostoli memor doctrinae beatus Ignatius a Santhià (saecularinomine Laurentius Mauritius Belvisotti appellatus) conscius gratusque Dominidona suscepit, quae ad maiorem Dei gloriam Ecclesiaeque utilitatemlucrosa reddidit. Ipse enim omnino Christo vocanti respondens ac FrancisciAssisiensis persequens spiritalitatem, Dei verbi proclamationi, Sacramentorumadministrationi, misericordiae operibus in indigentes collatis assiduestudioseque se tradidit. Dei Servus die v mensis Iunii anno MDCLXXXVI inoppido Santhià, intra Vercellenses fines sito, e locupleti religiosaque domoest ortus. Patre mortuo, mater eum curae demandavit pii doctique presbyteri,quo moderante in pietate crevit atque sacerdotalem vocationem estpersecutus. Presbyterali ordine anno MDCCX auctus, primum ad Vercellensemurbem est destinatus, post ad oppidum Santhià, ubi studio eminuitconcionandique popularium missionum tempore facultatibus. Praestabilecurriculum insignes eius dotes prae se ferebant. Sed ipse intellexit sibi aDomino aliam viam demonstrari, quam tenens minus esset consecuturushonorum, sed plus meritorum. Vitam igitur consecratam complecti instituitatque Fratrum Minorum Capuccinorum Ordinem est ingressus. Mensis Maii20 - AAS..


298 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialedie XXIV anno MDCCXVI vestimentum religiosum induit atque in Cheriensiclaustro novitiatum incohavit, nomen sumens Ignatium. Vota religiosanuncupavit atque iter suscepit precationis spiritu, quod distinguebatur integraSuperioribus oboeditione, bonorum terrestrium repudiatione, frugiferoapostolatu variis in locis explicato. Deo suam oculorum infirmitatemobtulit atque quamvis hac difficultate impeditus cappellanus est destinatusexercitus regni Sardiniae. Curiose militibus sauciatis assedit. Usque fidemest testatus, quam assiduam per precationem, erga sacram EucharistiamVirginemque Mariam devotionem, Dei verbi lectionem meditationem quealuit. Cum in Divina Providentia confideret, perpetuam tranquillitatemetiam in difficillimis condicionibus servavit. Continuatam servavit cumDomino coniunctionem, quem prae omnibus amavit. Beneficus fuit in sodaleset in cunctos qui innumeri ad eum decurrebant. Bello expleto, adClaustrum Montis Capuccinorum Augustae Taurinorum missus est, ubi postremamsuae vitae partem exegit, frugiferum sustinens apostolicum opus.Progrediente iam aetate aegrotationibusque adstantibus, ostiatim pauperesinfirmosque invisebat, qui ab eo consolationis verbum ac benedictionemrequirebant. In reconciliationis ministerium multum temporis conferebat.Fideles de peccati gravitate ac simul de divinae misericordiae granditatemonebat. Spiritalis moderator prudens fuit ac sapiens ita ut ad eum compluresdecurrerent consilia petituri. Ecclesiae leges Regulaeque Ordinis normasad amussim observavit. Iustitiam coluit et se continuit suasque prodivitates. Austerus fuit atque a terrestribus honoribus alienus, ad aeternaintentus. In claustro humiliter ac servitii spiritu opera sibi demandata gereresolebat. Religiose evangelica consilia servavit. Patienter diuturna acerbaquetolerata aegrotatione, suo in cubiculo die xxn mensis Septembrisanno MDCCLXX e vita discessit. Sanctitatis fama omnino patente, paulo posteius mortem Causa incohata est. His iure statutis peractis rebus, DecessorNoster Paulus VI die xvn mensis Aprilis anno MCMLXVI eum in Beatorumalbum rettulit. Die xx mensis Decembris anno MMI Nobis coram Decretumsuper miraculo prodiit. Patribus Cardinalibus Episcopisque faventibus, inConsistorio die xxvi mensis Februarii superioris anni coadunatis, statuimusut canonizationis ritus Romae die xix mensis Maii anni MMII celebraretur.Hodie igitur, una cum ingenti coetu Pastorum et Christifidelium ex multispopulis et regionibus pie sollemnitatem celebrantes Pentecostes, invocatoSpiritus Sancti auxilio, in foro Petriano inter sacra hanc pronuntiavimusformulam:


Acta Ioannis Pauli Pp,, II 299«Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fideicatholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostriIesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, maturadeliberatione praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorumFratrum Nostrorum consilio, Beatos Alfonsum de Orozco, Ignatium aSanthià, Humilem a Bisignano, Paulinam a Corde Iesu Agonizanti et BenedictamCambiagio Frassinello Sanctos esse decernimus et definimus, acSanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia interSanctos pia devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et SpiritusSancti ».Deinde Ipsi Nos libentes venerati sumus novum Sanctum, extollentesvirtutes et merita eius, praesertim sane proponentes hominibus nostraeaetatis veluti exemplar authenticae vitae evangelicae, genuinae eius humilitatis,promptae oboeditionis et voluntariae paupertatis propter Christum.Quae autem decrevimus, volumus nunc et in futurum tempus vim habeant,contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die undevicesimo mensis Maii,anno bismillesimo secundo, Pontificatus Nostri vicesimo quarto.EGO IOANNES PAULUSCatholicae Ecclesiae EpiscopusMarcellus Rossetti, Protonot. Apost.Loco £8 PlumbiIn Secret, Status tab., n. 514.586


300 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeCONSISTORIAFeria vi, die VII mensis Martii a. MMIII fuit Consistorium ordinarium publicum.SS.mus D.N. Ioannes Paulus II, auditis audiendis peragendisqueperactis, coram omnibus de more vocatis haec verba ad Sanctorum caelitumhonores propositis Beatis decernendos protulit:Auctoritate Dei Omnipotentis,Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra,decernimus utbeatus Petrus Poveda Castroverde,beatus Iosephus Maria Rubio y Peralta,beata Genovefa Torres Morales,beata Angela a Cruce,et beata Maria a Mirabilibus Iesu,die quarta Maii anno bismillesimo tertio;beatus Iosephus Sebastianus Pelczar,beata Ursula Ledóchowska,beata Maria de Mattias,et beata Virginia Centurione vidua Bracelli,die decima octava Maii anno bismillesimo tertio;beatus Daniel Comboni,beatus Arnoldus Janssen,et beatus Iosephus Freinademetz,die quinta octobris anno bismillesimo tertioin Sanctorum album referantur.Protonotarii Apostolici solio adstantes de actis in Consistorio publicuminstrumentum ad perpetuam rei memoriam se confecturos esse promiserunt.


Acta Ioannis Pauli Pp,. II 301ALLOCUTIONESIAd quosdam episcopos Brasiliae.*Venerados Irmäos no episcopado1. Formados para urna fé adulta, os discípulos do Senhor säo chamados aanunciar e promover no mundo, dominado hoje por crescentes incertezas etemores, as transcendentes realidades da vida nova em Cristo. Ao mesmotempo, eles devem sentir-se empenhados em contribuir ativamente para apromoçâo integral do hörnern, para a afirmaçao do diálogo e da compreensäoentre os individuos e os povos, para o progresso da justiça e da paz. Comorecorda a Carta a Diogneto, os cristäos säo « a alma do mundo». 1Que todo fielcompreenda, com renovada consciência, a sua tarefa de ser alma do mundo!Esta é a vossa preocupaçâo prioritària, carissimos Irmäos, Pastores dasdiletas Igrejas dos Regionais Sui 3 e 4. A eia voltais insistentemente nosvossos planos pastorais, vendo nisto um exigente desafio missionàrio peloquai toda a comunidade se deve sentir seriamente interpelada. Enquantovos exprimo ap reco pelo vosso generoso trabalho apostòlico, dirijo a cadaum a minha fraterna e grata saudaçâo. Agradeço em particular a D. DadeusGrings, Arcebispo de Porto Alegre e Presidente do Regional Sul 3, os sentimentoscordiais que me expressou em vosso nome; envio um pensamentoafetuoso também aos Bispos que já deixaram o ministerio pastoral direto.O Senhor da messe, que vos chamou para trabalhar no seu campo, cumuletodos vós da sua benevolencia.2. Num ambiente em que näo raramente a liberdade de palavra é usadacomo arma para difundir mensagens contrarias aos ensinamentos da moralcrista, näo falte a franca presença pública do pensamento católico. Fiel aomandato de Cristo, a Igreja insiste em que a verdadeira e perene «novidadedas coisas» provém do poder infinito de Deus: é Deus que faz novas todas ascoisas. 2Os homens e mulheres redimidos por Cristo säo participantes destanovidade e seus dinámicos colaboradores. Urna fé socialmente insignificantejá näo seria a fé exaltada pelos Atos dos Apostolos e pelos escritos de Paulo ede Joäo.* Die 26 Novembris 200216, 12Cf. Ap 21, 5.


302 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeA Igreja näo pretende usurpar tarefas e prerrogativas do poder político;mas sabe que deve oferecer também à política sua contribuiçâo específica deinspiraçâo e de orientaçao acerca dos grandes valores moráis. A imperiosadistinçâo entre Igreja e poderes públicos näo deve fazer esquecer que urna eoutros se dirigem para o hörnern; e a Igreja, «perita em humanidade», näopode renunciar a inspirar as atividades políticas a firn de orientá-las ao bemcomum da sociedade. Uma missäo tao comprometedora requer audacia, pacienciae confiança; näo é uma empresa fácil, näo o é sobretudo nos dias dehoje, porque, como vós proprios notais, a sociedade moderna está marcadapor uma evidente desorientaçâo ideal e espiritual.3. No n. 12 da Carta Apostólica Tertio millennio adveniente, destinada apreparar o Grande Jubileu do Ano 2000, quis recordar a tradiçao dos anosjubilares de Israel, tempos dedicados especialmente a Deus, nos quais, aomesmo tempo, se previa a emancipaçao dos presos, a redistribuicäo das terrase o resgate das dividas. Tratava-se da implementaçâo de uma eqüidade e umajustiça, que fossem o reflexo da alegría de saber-se escolhidos e amados porDeus. Por isso, «na tradiçao do ano jubilar, encontra uma das suas raízes adoutrina social da Igreja», 3isto é, esse conjunto de principios e criterios que,como fruto da Revelaçâo e da experiencia histórica, foram decantando-separa facilitar a formaçao da consciência crista e da implementaçâo da justiçana convivencia humana.Estes principios e criterios säo das mais distintas formas. Por exemplo, oamor preferencial pelos pobres, com a finalidade de que alcancem um nivelmais digno de vida; o cumprimento das obrigaçôes assumidas em contratos econvenios; a proteçao dos direitos fundamentáis exigidos pela dignidade humana;o uso correto dos proprios bens, que redundem no beneficio individuale coletivo, coerentemente com o objetivo social que corresponde à propriedade;o pagamento dos impostos; o desempenho adequado e honesto — comespirito de serviço — dos cargos e funçôes que se exercem; a veracidade, tantona palavra dada quanto nos processos e juízos; o cumprimento do trabalhocom competencia e dedicaçâo; o respeito pela liberdade das consciéncias; auniversalizacäo da educaçâo e da cultura; a atençao aos inválidos e aos desempregados.Porém, desde uma perspectiva negativa, pode-se assinalar entre as violaçôesda justiça, a insuficiencia salarial para a sustentaçâo do trabalhador e dasua familia; a injusta apropriaçâo dos bens alheios; a discriminaçâo no traba-Jetó, 13,


Acta Ioannis Pauli Pp. II 303lho e os atentados contra a dignidade da mulher; a corrupçâo administrativaou empresarial; o afa exagerado de riqueza e de lucro; os planos urbanísticosconcretizados em moradias que, na pràtica, levam ao controle da natalidadedevido às pressöes económicas; as campanhas que violam a intimidade, ahonra ou o direito à informaçao; as tecnologías que degradam o ambiente,e assim por diante.No exercício do triplice munus de santificar, ensinar e governar, os bisposajudam os fiéis a ser auténticas testemunhas de Jesus ressuscitado. Nemsempre resulta fácil orientá-los na busca de respostas adequadas, segundoos ensinamentos de Jesus Cristo, aos desafios do contexto económico e social.4. Näo é nenhuma novidade a constataçao de que vosso País convive comum déficit histórico de desenvolvimento social, cujos traeos extremos säo oimenso contingente de brasileiros vivendo em situaçao de indigencia e umadesigualdade na distribuicäo da renda que atinge patamares muito elevados.Mesmo assim, por seu volume total, a economia brasileira se coloca entre asdez primeiras do mundo e a renda média per capita é bem superior à dospaíses mais pobres. O Brasil apresenta, entäo, o paradoxo de possuir um graude desenvolvimento industrial científico-tecnológico equiparável, em certosperíodos, ao primeiro mundo, embora deva conviver com uma crònica marginalizaçâoeconòmica de grandes setores sociais, corno a massa de trabalhadoresrurais sem terra, os microproprietários rurais empobrecidos e endividadose os grandes contingentes de trabalhadores urbanos margináis, fruto dasmigraçoes internas e das rápidas mudanças na estrutura do emprego.5. A pobreza e as injustiças sociais do Brasil têm inicio no período coloniale nos primeiros anos de vida independente. Os pianos de desenvolvimentoaplicados durante o século XX asseguraram o conjunto do crescimento materialdo País, e o florescimento de uma economia urbano-industrial diversificadae a correspondente classe média, rica de criatividade e iniciativa. Todavía,eles näo foram capazes de eliminar a pobreza e a misèria, nem dereduzir as desigualdades de riqueza e de renda, que vem acentuando-se noperiodo mais recente.Tal vez a propria historia econòmica brasileira seja uma boa demonstraçâoda ineficacia dos sistemas económicos destinados a resolver por si só os problemasdo desenvolvimento humano, quando näo säo acompanhados e corri -gidos por um forte compromisso ético e pelo empenho constante de serviço àdignidade humana.


304 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeFaz alguns anos, a propósito da queda do muro de Berlim e do fracasso domarxismo, quis recordar que «näo é possível compreender o hörnern a partirde uma visäo económica unilateral, e nem mesmo poderá ser definido deacordo com a di visäo de classes». 4Do mesmo modo, ele näo pode ser julgadocomo um elemento a mais da economia de mercado, porque « antes da lògicada cornereializaçâo dos valores equivalentes e das formas de justiça, que lhesäo proprias, existe algo que é devido ao hörnern porque é hörnern, com basena sua eminente dignidade. Esse algo que é devido comporta, inseparavelmente,a possibilidade de sobreviver e de dar uma contribuiçao ativa para obem comum da humanidade ». 5As experiencias económicas registradas no Brasil a partir dos anos 40 doséculo passado — substituicäo das importaçôes, industrializaçâo protegida,açâo empresarial do Estado, expansäo subsidiada da fronteira agrícola, etc.— procuraram combinar elementos técnicos dos grandes sistemas económicosentäo vigentes, favorecendo, sem dúvida, o crescimento global. Porém, elasnäo acertaram no objetivo fundamental de reduzir substancialmente a pobreza.Os recentes planos de estabilizaçâo monetaria, modernizaçâo tecnológicae abertura comercial, apesar da sua relativa eficacia, permitiram aleancartal objetivo somente em parte.Na verdade, a par de insuficientes medidas de proteçâo social e de redistribuicäoda renda, o que verdadeiramente pode ter faltado é urna concepçaoética da vida social. A simples instrumentaçao de planos e medidas a longoprazo, para corrigir os desequilibrios existentes, jamais pode prescindir doempenho de solidariedade institucional e pessoal de todos os brasileiros. Paratal firn, os católicos, que constituem a maioria da populaçâo brasileira, podemdar uma contribuiçao fundamental.6. O novo cenário internacional, devido à globalizacäo, impöe aos Estadosimportantes decisòes quanto à sua capacidade de intervir na vida econòmicatambém na tentativa de corrigir desequilibrios e injustiças sociais. Jáem 1967 meu venerado predecessor Paulo VI chamava a atençâo sobre acrescente interdependencia dos povos e sobre a impossibilidade dos paísesviverem isolados; ressaltava-se entäo que este processo de interdependenciapoderia ser equacionado por uma globalizacäo solidaria, na quai as naçôesmais fortes garantissem certas vantagens fmanceiras e comerciáis aos maisdébeis, a firn de ajudar a nivelar, na medida do possível, o marco internacio-15Centesimus annus, 24.Ibid . 34.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 305nal de referencia ou, pelo contrario, poderia servir para acentuar as distorçôes.6Infelizmente, ainda hoje a globalizacäo age muitas vezes a favor domais forte, fazendo com que as vantagens decorrentes do desenvolvimentotecnològico sejam vinculadas ao quadro normativo internacional.Vosso País está também condicionado pelo entorno internacional, como osdemais Estados, mas possui urna economia suficientemente forte que, atéhoje, permitiu enfrentar as recurrentes crises financeiras globais. A populaçao,alias, tem confianca na pròpria moeda e no funcionamento das instituí -çôes. Deve-se agradecer a Deus, portanto, que existem no conjunto da sociedadeos elementos básicos para resolver os problemas sociais, à margem doscondicionamentos externos. É possível trabalhar no Brasil por uma sociedademais justa, e o compromisso nesse trabalho faz parte das exigencias derivadasda difusäo da mensagem evangélica.7. A vós, veneráveis Irmäos, como hierarquia do povo de Deus, vos competepromover a busca de soluçoes novas e cheias de espirito cristäo. Umavisäo da economia e dos problemas sociais, desde a perspectiva da doutrinasocial da Igreja, leva a considerar as coisas sempre do ponto de vista dadignidade do hörnern, que transcende o simples jogo dos fatores económicos.Por outro lado, ajuda a compreender que, para alcançar a justiça social, serequer muito mais do que a simples aplicaçao de esquemas ideológicos originadospela luta de classes como, por exemplo, através da invasäo de terras —já reprovada na minha Viagem Pastoral em 1991 — e de edificios públicos ouprivados ou, para näo citar outros, a adocäo de medidas técnicas extremas,que podem ter consequendas bem mais graves do que a injustiça que pretendiamresolver, como no caso de näo cumprimento unilateral dos compromissosinternacionais.O mais importante, segundo a missäo que Jesus Cristo confiou aos Bispose, também, o mais eficaz é estimular toda a potencialidade e riqueza do povode Deus, especialmente dos leigos, para que, na medida do possível, reine noBrasil uma justiça e solidariedade auténticas, que sejam fruto de urna coerentevida crista.Numa democracia verdadeira sempre deve haver espaço legal para quegrupos, longe de recorrerem à violencia, possam fazer valer processos de justapressäo para acelerar-se o estabelecimento da täo almejada eqüidade e justiçapara todos.6Cf.. Populorum progressio, 54-55,


306 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale8. Deve-se, por isso, trabalhar incansavelmente para a formaçao dos politicos,de todos os brasileiros que têm algum poder decisorio, grande oupequeño e, em geral, de todos os membros da sociedade, de modo que assumamiplenamente as proprias responsabilidades e saibam dar um rosto humanoe solidario à economia.E preciso formar nas classes políticas e empresariais um autentico espiritode veracidade e de honestidade. Quem assume uma liderança na sociedade,deve procurar prever as consequendas sociais, diretas e indiretas, a curto e alongo prazo, das proprias decisöes, agindo segundo criterios de maximizaçâodo bem comum, ao invés de procurar ganancias pessoais. Os cristäos devemestar dispostos a renunciar a qualquer vantagem econòmica ou social, se näofor por meios absolutamente honestos, näo somente de acordo com as leiscivis, mas segundo o excelso padräo moral marcado pelo pròprio nome decristäos, que seguem o rasto de Cristo sobre a terra.9. Viver coerentemente como cristäos significa converter a pròpria vidanum constante e generoso serviço ao proximo.Na minha Carta aos Sacerdotes por ocasiäo da Quinta-Peira Santa de2002, falando do sacramento da Penitencia, procurei estimular nos meusirmäos sacerdotes aquela amizade de Jesus com Zaqueu: de hörnern que vi viada exploracäo dos seus irmäos, àquele que decide dar generosamente partedos seus bens aos pobres e remediar as injustiças cometidas. O episodio deZaqueu, narrado pelo evangelista Lucas, indica o caminho do exercício daopçâo preferencial pelos pobres. Eia näo é uma opçâo classista, mas serve debase de aproximaçao a todos os cristäos e a todos os homens, ricos e pobres,de qualquer partido ou opiniäo política com o espirito de Cristo, para provocarneles o milagre da misericordia. Conseguiréis desse modo, veneráveisIrmäos, fazer com que todos os brasileiros façam como Zaqueu, uma opçâode vida em favor de seus irmäos, e abriréis nos cristäos, e em todos os homensde boa vontade do Brasil, as infinitas potencialidades do amor de Deus.No pensamento e na açâo política e econòmica, com a finalidade de zelarpelo bem comum, floresceräo numerosas iniciativas — economia de comunhäoe participaçao, iniciativas assistenciais e educacionais, formas inovadorasde auxilio à populaçâo carente, etc. — que expressaräo a variedade dopovo de Deus e a incomensurável riqueza humana e espiritual do povo dessagrande Naçâo.10. Venerados Irmäos no episcopado, os desafios do trabalho nunca esmoreçamo vosso entusiasmo; sede antes apostolos do otimismo e da espe-


Acta Ioannis Pauli Pp.. II 307ranca, infundindo confïança nos mais diretos colaboradores e na inteira sociedadeda vossas Regiöes episcopais.Na exaltante fadiga da edificaçào do Reino de Deus vos assistam osSantos e Beatos da Terra de Santa Cruz. Proteja-vos Nossa Senhora Aparecida,venerada com particular e intensa devoçâo pelo vosso povo. A suavigilante e materna proteçâo, confio os vossos planos apostólicos e as necessidadesmateriais e espirituais das diocèses de que sois Pastores. Recebam aminha Bênçao Apostólica que, de bom grado, estendo a quantos vos estäoconfiados.IIAd catholicarum universitatum sodales.*SignoriCardinali,Signor Presidente della Federazione Internazionale delle Università CattolicheCari Rettori e Professori delle Università Cattoliche,Cari Amici!1. Sono lieto di porgervi un saluto cordiale e di manifestarvi il mio apprezzamentoper l'impegno culturale ed evangelizzatore delle Università Cattolichedi tutto il mondo. La vostra presenza mi offre l'opportunità di rivolgermial Corpo accademico, al personale e agli studenti delle vostreistituzioni, che insieme costituiscono la comunità universitaria. L'appuntamentoodierno mi ricorda con emozione il tempo in cui ho preso parte anch'ioall'insegnamento superiore.Ringrazio il Signor Cardinale Zenon Grocholewski per le parole con lequali ha interpretato i sentimenti di voi tutti, illustrando, al tempo stesso,le motivazioni e le prospettive che animano l'attività di ricerca e di insegnamentoche ferve nei vostri Atenei.2. Organizado conjuntamente por la Congregación para la EducaciónCatólica y la Federación Internacional de Universidades Católicas, vuestrocongreso sobre el tema « La globalización y la Universidad Católica » es particularmenteoportuno. Pone de relieve que la Universidad Católica ha detener siempre presente en su reflexión los cambios de la sociedad para proponernuevas consideraciones.* Die 5 Decembris 2002.


308 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeLa institución universitaria nació en el seno de la Iglesia en las grandesciudades europeas como París, Bolonia, Salamanca, Padua, Oxford, Coimbra,Roma, Cracovia, Praga, poniendo de relieve el papel de la Iglesia en el ámbitode la enseñanza y la investigación. Ha sido alrededor de hombres que eran ala vez teólogos y humanistas como se organizó la enseñanza superior no sóloen teología y en filosofía, sino también en la mayoría de las materias profanas.Las Universidades Católicas continúan jugando hoy un papel importanteen el panorama científico internacional y están llamadas a tomar parteactiva en la investigación y desarrollo del saber, para la promoción de laspersonas y el bien de la humanidad.3. Las nuevas cuestiones científicas requieren gran prudencia y estudiosserios y rigurosos; éstas plantean numerosos desafíos, tanto a la comunidadcientífica como a las personas que deben tomar decisiones, especialmente enel ámbito político y jurídico. Os animo, pues, a permanecer vigilantes, parapercibir en los avances científicos y técnicos, y también en el fenómeno de laglobalización, lo que es prometedor para el hombre y la humanidad, perotambién los peligros que entrañan para el futuro; entre los temas que en laactualidad revisten un interés particular quisiera citar los que atañen directamentea la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales y con loscuales están íntimamente relacionados los grandes interrogantes de la bioética,como son el estatuto del embrión humano y las células estaminales, hoyobjeto de experimentos y manipulaciones inquietantes, no siempre ni moralni científicamente justificados.4. Globalization is most often the resuit of economie factors, which todaymore than ever shape politicai, legal and bioethical décisions, frequently tothe détriment of human and social concerns. The university world shouldstrive to analyze the factors underlying thèse décisions and should in turncontribute to making them truly moral acts, acts worthy of the humanperson. This means strongly emphasizing the centrality of the inalienabledignity of the human person in scientific research and in social policies.Through their activities, the professors and students of your institutionsare called to bear clear witness to their faith before the scientific community,showing their commitment to the truth and their respect for the humanperson. For Christians, research must in effect be undertaken in the lightof faith rooted in prayer, in listening to the word of God, in Tradition andin the teaching of the Magisterium.


Acta Ioannis Pauli Pp.. II 3095. The role of uni versifies is to train men and women in the différentdisciplines, taking care to show the profound structural connection betweenfaith and reason, "the two wings on which the human spirit rises to thecontemplation of truth". 1It should not be forgotten that a trae éducationought to présent a compiete and transcendent vision of the human personand educate people's consciences. I am aware of your efforts, in teaching thesecular disciplines, to transmit to your students a Christian humanism and toprésent to them in their university curriculum the basic éléments of philosophy,bioethics and theology; this will confirai their faith and inform theirconsciences. 26. L'Université catholique doit exercer sa mission avec le souci de maintenirson identité chrétienne, participant à la vie de l'Eglise locale. Tout enayant son autonomie scientifique, elle a la charge de vivre l'enseignement duMagistère dans les différents domaines de la recherche dans lesquels elle estimpliquée. La Charte Ex corde Ecclesiae souligne cette double mission: en tantqu'université, elle «est une communauté académique qui, de manière rigoureuseet critique, contribue à la sauvegarde et au développement de la dignitéhumaine et de l'héritage culturel grâce à la recherche, à l'enseignement et auxdifférents services offerts ». 3En tant que catholique, elle manifeste son identitéfondée sur la foi catholique, dans la fidélité aux enseignements et auxorientations qui sont donnés par l'Église, assurant «une présence chrétiennedans le monde universitaire, face aux grands problèmes de la société et de laculture». 4Il revient en effet à chaque enseignant ou chercheur, mais aussi à lacommunauté universitaire tout entière et à l'institution elle-même, de vivrecet engagement comme un service de l'Evangile, de l'Eglise et de l'homme.En ce qui les concerne, les Autorités universitaires ont le devoir de veiller à larectitude et au maintien des principes catholiques dans l'enseignement et larecherche au sein de leur établissement. Il est clair que les centres universitairesqui ne respectent pas les lois de l'Église et l'enseignement du Magistère,notamment en matière de bioéthique, ne peuvent pas se prévaloir du caractèred'Université catholique. J'invite donc chaque personne et chaque Universitéà réfléchir sur sa façon de vivre dans la fidélité aux principes caractéristiquesde l'identité catholique et à prendre en conséquence les décisions quis'imposent.1234Fides et ratio, 1Cf. Ex corde Ecclesiae, 15.Ibid., n. 12.Ibid., n 13


310 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale7. Au terme de notre rencontre, je voudrais vous exprimer ma confianceet mes encouragements. Les Universités catholiques sont précieuses pourl'Eglise. Elles remplissent une mission au service de l'intelligence de la foiet du développement du savoir; elles créent inlassablement des ponts entre lesscientifiques de toutes les disciplines. Elles sont appelées à être toujoursdavantage des lieux de dialogue avec l'ensemble du monde universitaire, pourque la formation culturelle et la recherche soient au service du bien communet de l'homme, qui ne peut pas être considéré un simple objet d'investigation.En vous confiant à l'intercession de la Vierge Marie, de saint Thomasd'Aquin et de tous les Docteurs de l'Église, je vous accorde, ainsi qu'auxpersonnes et aux Institutions que vous représentez, la Bénédiction apostolique.IIIAd quosdam Brasiliae praesules.*Venerados Irmäos no episcopado1. É para mim motivo de grande alegria acolher-vos hoje, em conclusâodo encontró pessoal que ti ve convosco. Saúdo-vos a todos com cordialidadefraterna e dou graças ao Senhor pela piena comunhäo que vos liga às vossasIgrejas locáis e ao Sucessor de Pedro.A ainda recente divisäo da Provincia Eclesiástica de Salvador, com aconstituiçâo de duas novas Provincias, de Feira de Santana e de Vitoria daConquista, destina-se a facilitar o trabalho organizativo e de acompanhamentodesse territorio que, a par da Provincia Eclesiástica de Aracaju,interpela e representa um desafio à criatividade e à capacidade evangelizadora de toda a Igreja.Tendes diante dos olhos, como um livro aberto, essa grande regiäo, comtoda a sua realidade histórica, social e religiosa. A fé do povo brasileiro teveorigem especialmente nestas paragens. Em 1676 ficou constituida a ProvinciaEclesiástica do Brasil, com a métropole na Bahia, em torno à quai se agruparan!,depois, como sufrag aneas, as diocèses do Rio de Janeiro, Fernambuco,Maranhäo e, no século seguinte, as do Gräo-Para, Säo Paulo e Mariana,com as Prelazias de Cuiabá e Goiás. O tempo näo pode cancelar a memoria de* Die 10 Decembris 2002.


Acta Ioannis Pauli Pp, II 311tantos pastores originarios dali e muitos vindos do exterior, que se dedicaramgenerosamente a plantar as Sementes do Verbo.Agradeço a D. Ricardo José Weberberger, Bispo de Barreiras e Presidentedo vosso Regional, ter-se feito intérprete dos vossos sentimentos, ao descreveras esperanças e as dificuldades, os pro jetos e as expectativas das Diocèsesque vos foram confiadas. Quero aproveitar esta circunstancia para enviar aminha afetuosa recordaçao aos sacerdotes, religiosos, religiosas e a todo povocristäo das vossas Comunidades diocesanas, nas quais penso com estima esimpatia.2. Um lugar especial está reservado no coraçâo do Papa e — tenho acerteza — também no coraçâo de todos vós, amados Bispos, aos consagradosna Igreja. 0 carisma de cada um é sinal eloquente de participaçao na multiformeriqueza de Cristo, cujas «largura, comprimento, altura e profundidade» 1sempre ultrapassam em muito tudo quanto nos podemos sorver da suaplénitude. E a Igreja, que é o rosto visível de Cristo no tempo, acolhe e nutreno seu pròprio seio Congregaçoes e Institutos com estilos tao diferentes,porque todos contribuem para revelar a variegada presença e o polivalentedinamismo do Verbo de Deus encarnado e da Comunidade dos que nelecrêem.Num tempo em que se palpa o risco de construir o hörnern com uma sódimensäo, que inevitavelmente acaba por ser a historicista e imanentista, osconsagrados säo chamados a manter de pé o valor e o sentido da oraçaoadoradora, näo separada mas unida ao compromisso vivo de um generososerviço prestado aos homens, que precisamente dai recebe impulso e eficacia:oraçao e trabalho, açâo e contemplaçâo säo binomios que em Cristo nunca sedeterioram em contraposiçôes antitéticas, antes maturam em mutua complementaridadee fecunda integraçâo.A sociedade atual precisa de ver nos homens e nas mulheres consagradosquanta harmonia existe entre o humano e o divino, entre as coisas visi veis eas invisíveis 2e o quanto as segundas superam as primeiras, sem nunca asbanalizar nem humilhar, mas vivificando-as e elevando-as ao nivel do planoeterno de salvaçao. Tal é o testemunho que eles devem dar hoje ao mundo:mostrar quanta bondade e amor estäo contidos no misterio de Cristo 3esimultaneamente quanto de transcendente e de sobrenatural se requer noempenho entre os homens.128Cf. Ef3, 18.Cf. 2 Cor 4, 18.Cf. Tt 3, 4,


312 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale3. Desejo fazer constar novamente o mérito de tantas Congregaçoes religiosas,por terem enviado a fina flor das suas vocaçôes para formar e educaresse povo com tanto amor e dedicaçao. Podemos acaso esquecer-nos dosfranciscanos, dos dominicanos, dos agostinianos, dos beneditinos, dos jesuítas,dos salesianos, dos lazaristas, dos combonianos, dos presbíteros «fideidonum »? O que hoje vemos por toda a geografia nacional é fruto do trabalhoescondido, silencioso e benemérito de muitos leigos e leigas e de tantos religiosose religiosas que contribuíram e contribuem para a edificaçào dessaalma crista do brasileiro. Reconheça-mo-lo e demos g raças a Deus, porqueno silencio e na entrega desinteressada a Cidade de Deus cresceu, e a árvorefrondosa da Igreja deu os seus frutos de bem e de graça.Constituem, sem dúvida, uma grande riqueza das Igrejas que presidís asnumerosas Comunidades religiosas, de vida tanto ativa quanto contemplativa.Cada uma délas é um dom para a diocèse, que contribuí para edificar,oferecendo a experiencia do Espirito pròpria do seu carisma, e a atividadeevangelizadora característica da sua missäo. Precisamente por ser um dominestimável para toda a Igreja, recomenda-se ao Bispo «apoiar e ajudar aspessoas consagradas, para que, em comunhäo com a Igreja, se abram àsperspectivas espirituais e pastorais que correspondam às exigencias do nossotempo, na fìdelidade à inspiraçao originària». 4Nesta importante tarefa, odialogo respeitoso e fraterno será o caminho privilegiado para unir esforçose assegurar a indispensável coerência pastoral em cada diocèse, sob a guia doseu Pastor.4. As comunidades religiosas que se inserem na vida da propria diocèsemerecem todo apoio e estímulo. E uma contribuiçao preciosa que oferecempois, apesar da « diversidade de dons, o Espirito é o mesmo ». 5Neste sentido oConcilio Vaticano II afirmava: « Procurem os religiosos com empenho que,por seu intermedio, a Igreja revele cada vez mais Cristo, orando sobre omonte, anunciando às multidöes o Reino de Deus, curando os enfermos eferidos, convertendo os pecadores». 6A Igreja näo pode senäo manifestar alegría e apreço por tudo aquilo queos religiosos vêm realizando mediante Universidades, escolas, hospitais eoutras obras e instituiçoes. Este vasto serviço em favor do povo de Deus éfortalecido por todas as comunidades religiosas que responderam de modoadequado à exortaçao do Concilio, mediante a fìdelidade ao carisma funda-456Vita consecrata, 49,1 Cor 12, 4.Lumen gentium, 46.


Acta Ioannis Pauli Pp.. II 313cional e o empenho renovado no que se refere aos elementos essenciais da vidareligiosa. 7Peço a Deus que recompense abundantemente todas as Comunidadesreligiosas pela colaboraçâo que prestam na pastoral diocesana, tanto navida escondida e silenciosa de um mosteiro, como no empenho em atender eformar na fé todos os segmentos da sociedade, inclusive as populaçôes indígenas.As atividades pastorais sejam orientadas por um dinamismo sadio, emvista da expansäo, por todos os ambientes, da fé revelada; ai estäo também,por exemplo, os meios de comunicaçao social a interpelar por uma corretadifusäo da verdade. Os religiosos no mundo inteiro, e o Brasil nâo é exceçâo,fazem da imprensa escrita e falada um grande meio de difusäo da Boa Nova.Dai a importancia de urna boa orientaçao, a firn de que nao se deixem arrastarpor ideologías contrarias ao Magisterio da Igreja, e se empenhem pormanter a unidade com a Sé de Pedro.Na sua grande diversidade, a vida consagrada constitui uma riqueza daIgreja no vosso País. A qualidade espiritual dos seus membros, que beneficiaos fiéis e é, inclusive, uma preciosa ajuda para os sacerdotes, torna cada vezmais presente na consciência do povo de Deus « a exigencia de responder coma santidade de vida ao amor de Deus, derramado nos coraçôes pelo EspiritoSanto, reíletindo na conduta a consagraçâo sacramental realizada por obra deDeus no Batismo, na Confirmaçâo ou na Ordern». 8Na fìdelidade ao carisma que lhes é pròprio, em comunhäo e em dialogocom os outros componentes da Igreja, em primeiro lugar com os Bispos, asComunidades religiosas responderäo com generosidade aos apelos do Espiritoe teräo a solicitude de buscar caminhos novos para a missäo, a fìm de queCristo seja anunciado a todas as culturas, até às regiöes mais longinquas.5. Num ambiente profundamente secularizado é determinante a proclamaçâodo Reino de Deus, mediante o testemunho dos religiosos e das religiosas.Por isso, desejo convidar-vos a prestar urna renovada atençâo à promoçâoe ao cuidado da vida consagrada no vosso País. A pratica dos conselhosevangélicos testifica « a vida nova e eterna adquirida pela redençâo de Cristo,e preanuncia a ressurreiçâo futura e a glòria do Reino celeste». 9O papeldistintivo da mensagem evangélica justifica plenamente o aumento de iniciativas,tanto no àmbito diocesano quanto através da Conferencia episcopal, afìm de estimular ainda mais os jovens a responderem com generosidade à789Cf. Decr Perfectae caritatis, 2Vita consecrata, 33.Lumen gentium, 44.21 - AA s


314 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialevocaçao para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de VidaApostòlica.Se levarmos em conta que, em menos de duas décadas, no Brasil asvocaçôes sacerdotais de diocesanos superaram as de religiosos, compreenderemoso peso do esforço que se deveria dispensar, também entre estes últimos,para promover novos operarios para a messe do Senhor.Trata-se de um problema de grande importancia para a vida da Igreja emtodo o mundo. E «urgente estruturar uma vasta e capilar pastoral das vocaçôes,que envolva as paróquias, suscitando uma reflexâo mais atenta sobre osvalores essenciais da vida, cuja síntese decisiva está na resposta que cada umé convidado a dar ao chamamento de Deus, especialmente quando se pede atotal doaçâo de si mesmo e das proprias forças à causa do Reino». 10Encorajo os responsáveis das Congregaçôes e Institutos presentes nasvossas diocèses a oferecerem aos noviços e às noviças uma formaçao humana,intelectual e espiritual, que permita uma conversäo de todo seu ser a Cristo, afirn de que a consagraçâo configure sempre mais sua oblaçâo ao Pai.As atividades e os programas da Conferencia Nacional dos Religiososdevem, antes de tudo, «primar pelo reverente acatamento e pela especialobediencia ao Sucessor de Pedro e às diretrizes» emanadas por esta Sé Apostólica.Mais ainda, volto a recordar aqui que «todas as iniciativas, tanto asque sao promovidas pela Conferencia Nacional dos Religiosos, como as demais,empreendidas pelas outras estruturas de coordenaçâo regional ou local,devem estar sob a supervisäo e a responsabilidade concreta dos SuperioresMaiores e do Bispo Diocesano. Estes têm uma responsabilidade objetiva edevem ter a possibilidade de um controle e de um efetivo acompanhamento».11Por outro lado, ouve-se falar, às vezes, de refundaçâo de Congregaçôes,descurando-se, porém — para além da insegurança e do transtorno causadosem muitas pessoas de boa fé — que se trata sobretudo de partir de novo eintegralmente de Cristo, e de examinar com humildade e generosidade osentire cum Ecclesia. Em seguida, é urgente que, com o remanejamento,nao se vise somente a competencia humana, mas a explícita formaçao cristae católica. Uma vida religiosa que näo expressa a alegría de pertencer à Igrejae, com eia, a Jesus Cristo, já perdeu a primeira e fundamental oportunidadede uma pastoral vocacional.10Novo millennio ineunte, 46." Discurso, 11/7/1995, n. 6.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 3156. Como Conferencia e também como Pastores individualmente, examinareissem dúvida, com objetividade e respeito, a crescente escassez de vocaçôes,que se está verificando em muitos Institutos, enquanto outros floresceretcontinuamente.E parte constitutiva do vosso ministerio apoiar e orientar a observanciados conselhos evangélicos, mediante os quais os religiosos säo consagrados aDeus, em Jesus Cristo, para lhe pertencerem exclusivamente.O cuidado da vida religiosa é particularmente urgente quando se discuteacerca da identidade vocacional. Num espirito de profunda humildade, etendo como ponto de referencia Aquele «que, pela virtude que opera emnos, pode fazer infinitamente mais do que tu do quanto podemos ou entendemos»,12os religiosos e as religiosas se interroguem sobre o renovamento propostopelo Concilio Vaticano II: procuram segui-lo fielmente e foram produzidosos frutos de santidade e de zelo apostólico que se esperavam? Algunsdocumentos publicados em anos posteriores, com a minha aprovaçâo, sobre aformaçao nos Institutos religiosos e sobre a vida contemplativa, 13foram postosem pràtica?A renovacäo da vida religiosa dependerá do crescimento no amor de Deus,tendo sempre presente que « a contemplaçao das coisas divinas e a uniäo comDeus pela oraçao assidua sejam o primeiro e principal de ver de todos osReligiosos». 14O único modo efetivo de descobrir sempre mais a propriaidentidade é o arduo, mas consolador, caminho da conversäo sincera e pessoal,com um humilde reconhecimento das proprias imperfeiçôes e pecados; ea confiança na força da ressurreiçâo de Cristo 15ajudará a superar toda arideze fraqueza, ao eliminar o sentido de desilusäo experimentado em certas ocasiôes.7. O hörnern e a mulher consagrados a Deus na castidade perfeita defrontam-seàs vezes com o abandono ou a indiferença dos que os rodeiam e,consequentemente, com a solidäo no sentido amargo e duro do vocabulo.Nesse momento, o desejo de apoio e consolo humanos podem levar à recordaçâodaquilo que ficou para tras na vida: a natural ansia de perpetuaçàoatravés dos filhos, o desejo do afeto de alguém e a consolaçao do calor familiar.Säo aspiraçôes humanamente compreensíveis mas, na perspectiva da fé,é possível transcendê-las em vista do Reino de Deus.12,31415EfZ, 20.V.g., a Instr Verbi sponsa de 1999.C.I.C., can. 663 § 1.Cf, Fl 3, 10.


316 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeQuem deu o passo decisivo para a consagraçâo, o fez assegurado pelapromessa de Cristo que « näo há ninguém que tenha abandonado, por amordo Reino de Deus, sua casa, sua mulher, seus irmäos, seus pais ou seus fìlhos,que näo receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna».16Nas horas de provaçâo é necessàrio imitar a Jesus que, na noite daPaixâo, se abandonou sem reservas à vontade do Pai, dando assim o exemplode uma verdadeira obediencia, que näo é servil nem limitadora da pròpriaautonomia, mas caminho da verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Porisso, é preciso reafirmar a serena convicçâo de que Aquele que iniciou nosconsagrados esta obra, a levará a cabo até o dia de Cristo Jesus. 17A historia ensina que certos casos de declínio no fervor e na vitalidade davida religiosa estâo ligados a um correspondente declínio na compreensäo ena pràtica da pobreza evangélica, embora o incumprimento dos demais conselhosevangélicos incida certamente, num grau maior ou menor, na fìdelidadeà vida consagrada. Ao imitarem a Cristo, que « se tornou pobre» pela nossasalvaçâo, 18os religiosos sao chamados a « fazer uma sincera revisäo da pròpriavida, na perspectiva da solidariedade com os pobres ». 19Caso contrario, cairäona tentaçao de ser pregadores de uma pobreza que nao encontra modelo napròpria vida, quando reivindica a pobreza alheia e näo a pròpria. E fácil cairnas malhas de ideologías materialistas, quando o testemunho pessoal näoserve de conduta para os demais.Enfim, mediante o livre e total dom de si mesmos a Cristo e à Igreja, asreligiosas e os religiosos podem testemunhar de modo surpreendente que oespirito das Bem-Aventuranças é caminho por excelencia para a transformaçâodo mundo e para a restauraçâo de todas as coisas em Cristo. 208. Venerados Irmäos, ao concluir este meu coloquio fraterno convosco,quero reafirmar todo o afeto e estima que nutro por cada um. Ao escutar-vos,dei-me conta da dedicacäo com que guiáis as vossas diocèses e apreciei acomunhäo que vos une uns aos outros. Maria, sublime modelo de consagraçâo,sustente o vosso empenho e unidade que, de todo o coraçâo, confirmocom uma ampla Bênçâo Apostólica, extensiva aos sacerdotes e seminaristas,aos consagrados, noviços, noviças e demais membros das vossas comunidadescristas.16,;181920Lc 18, 29-30.Cf. Fl 1, 6.Cf 2 Cor 8, 9.Redemptoris missio, 60.Cf. Lumen gentium, 31


Acta Ioannis Pauli Pp.. II 317IVAd patres cardinales Humanamque curiam.*Signori Cardinali,Venerati Confratelli nell 'episcopato e nel sacerdozio,religiosi, religiose e laici delia Curia Romana!1. Cum Maria contemplemur Christi vultum! L'incontro che oggi, secondouna bella consuetudine, ci vede radunati, ha un sapore decisamente familiare.Ci vogliamo scambiare gli auguri nell'imminenza della Notte Santa, nellaquale ci soffermeremo a contemplare, insieme con Maria, il volto di Cristo.Ringrazio il Card. Joseph Ratzinger, nuovo Decano del Collegio Cardinalizio,per i pensieri e i sentimenti che con nobili parole mi ha voluto esprimere anome di tutti. Desidero pure far giungere un affettuoso saluto ed augurio alDecano emerito, Card. Bernardin Gantin, manifestandogli, anche in questacircostanza, viva riconoscenza per tutto il lavoro svolto a servizio di questaSede Apostolica.E un Natale per me particolarmente significativo, perché cade nel mioventicinquesimo anno di Pontificato. Proprio questa circostanza mi spinge afarvi partecipi del mio «grazie» al Signore per i doni che mi ha elargito inquesto non breve arco di tempo speso a servizio della Chiesa universale.Un cordialissimo « grazie » desidero esprimere anche a voi, che giorno pergiorno, con la vostra collaborazione competente e affettuosa, mi siete particolarmentevicini. Il mio ministero non potrebbe esprimersi in modo adeguatoed efficace senza di voi. Chiedo al Signore di ripagarvi di questo servizio alSuccessore di Pietro, consentendovi di trarne intima gioia e spirituale conforto.2. Una tonalità particolare è data a questo nostro incontro dal suo svolgersinell'Anno del Rosario. Esso intende rilanciare nella comunità cristianauna preghiera più che mai valida, anche alla luce degli orientamenti teologicie spirituali delineati dal Concilio Vaticano IL Si tratta infatti di una preghieramariana dal cuore spiccatamente cristologico.Nel riandare, com'è consuetudine in questa circostanza, ai principali avvenimentiche hanno scandito il mio ministero durante gli scorsi mesi, desiderofarlo nell'ottica che il Rosario suggerisce, ossia con uno sguardo contem-* Die 21 Decembris 2002


318 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialepiativo che faccia emergere, negli eventi stessi, il segno della presenza diCristo. In questo senso, nella Lettera apostolica Rosarium Virginis Mariaeho sottolineato la valenza antropologica di questa preghiera: 1essa, allenandocia contemplare Cristo, ci orienta a guardare l'uomo e la storia alla luce delsuo Vangelo.3. Come dimenticare, innanzitutto, che il volto di Cristo continua adavere un tratto dolente, di vera passione, per i conflitti che insanguinanotante regioni del mondo, e per quelli che minacciano di esplodere con rinnovatavirulenza? Emblematica rimane la situazione della Terra Santa, maaltre guerre «dimenticate» non sono meno devastanti. Il terrorismo poi continuaa mietere vittime e a scavare ulteriori fossati.Di fronte a questo orizzonte rigato di sangue, la Chiesa non cessa di farsentire la sua voce e, soprattutto, continua ad elevare la sua preghiera. Equanto è avvenuto, in particolare, il 24 gennaio scorso nella Giornata dipreghiera per la pace ad Assisi quando, insieme con i rappresentanti dellealtre religioni, abbiamo testimoniato la missione di pace che è speciale doveredi quanti credono in Dio. Dobbiamo continuare a gridarlo con forza: «Lereligioni sono al servizio della pace». 2Questa verità ho ribadito anche nel Messaggio per la pace del prossimo I ogennaio, evocando la grande Enciclica Pacem in terris del Beato GiovanniXXIII, che T11 aprile del 1963 — sono trascorsi quasi quarant'anni! — levòla sua voce in una diffìcile congiuntura storica per additare nella verità, nellagiustizia, nell'amore e nella libertà i «pilastri» portanti della vera pace.4. Il volto di Cristo! Se ci guardiamo intorno con occhi contemplativi, nonsarà diffìcile scorgere un raggio del suo splendore nelle bellezze del creato. Maal tempo stesso saremo costretti a lamentare la devastazione che l'incuriaumana è capace di arrecare all'ambiente, infliggendo ogni giorno alla naturaferite che si ritorcono contro l'uomo stesso. Per questo sono contento di averpotuto anche quest'anno testimoniare in diverse occasioni l'impegno dellaChiesa in ambito ecologico.E, a questo riguardo, doppiamente significativa, perché frutto di collaborazionetra le Chiese, la Dichiarazione che ho firmato con Sua Santità ilPatriarca ecumenico Bartolomeo I, presente a Venezia, collegandomi conlui in video-conferenza il 10 giugno. Abbiamo detto al mondo che è necessarioper tutti, per il futuro dell'umanità e specialmente guardando ai bambini,12Cfr n 25L'Osservatore Romano, 25 gennaio 2002


Acta Ioannis Pauli Pp. II 319una nuova « coscienza ecologica », quale espressione di responsabilità verso sestessi, verso gli altri, verso il creato.5. Lo sguardo va poi a quanto mi è stato dato di fare sul versante deirapporti con gli Stati. Ho ricordato a tutti l'urgenza di porre al centro dellapolitica, nazionale e internazionale, la dignità della persona umana e il servizioal bene comune. E in funzione di questo annuncio che la Chiesa partecipa,nella sua veste propria, ad Organismi internazionali. E questo il senso degliaccordi che essa stipula, guardando non solo alle attese dei credenti, maanche al bene di tutti i cittadini.Nel discorso che ho pronunciato davanti al Parlamento della RepubblicaItaliana il 14 novembre scorso, ho sottolineato che la grande sfida di unoStato democratico è la capacità di incardinare il suo assetto sul riconoscimentodegli inalienabili diritti dell'uomo e sulla cooperazione solidale e generosadi tutti all'edificazione del bene comune.E doveroso ricordare che a questi valori faceva già riferimento, giustosessantanni or sono, il mio venerato predecessore Pio XII nel Radiomessaggiodel 24 dicembre 1942. Accennando con accorata partecipazione «allafiumana di lagrime e amarezze » ed « al cumulo di dolori e tormenti » derivanti« dalla rovina micidiale dell'immane conflitto », 3 il grande Pontefice delineavacon chiarezza i principi universali e irrinunciabili secondo cui, una voltasuperata la «spaventosa catastrofe» della guerra, 4avrebbe dovuto esserecostruito il «nuovo ordine nazionale e internazionale invocato con cocenteanelito da tutti i popoli ». 5Gli anni da allora trascorsi non hanno fatto checonfermare la lungimirante saggezza di quegli ammaestramenti. Come nonauspicare che i cuori si aprano, soprattutto i cuori dei giovani, ad accoglieretali valori per costruire un futuro di vera e durevole pace?6. Parlando di giovani, il pensiero va alle esperienze indimenticabili dellaGiornata Mondiale della Gioventù, celebrata in luglio a Toronto. Quello con igiovani è un appuntamento sempre coinvolgente, e direi « rigenerante ». Quest'annoil tema ricordava ai giovani l'impegno missionario, sulla base delmandato di Cristo: essere «luce del mondo» e «sale della terra». E belloconstatare che i giovani, ancora una volta, non ci hanno delusi. Sono statiin tanti a partecipare, nonostante le difficoltà.3AAS 35 [1943], 24.4Ibid., p 18.' Ibid , p. 10.


320 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeCertamente, la presenza di giovani così numerosi all'incontro col Vangeloe col Papa non può far dimenticare i tanti altri che restano ai margini o sitengono lontani, adescati da altri messaggi o disorientati da mille contrastantiproposte. Tocca ai giovani di farsi evangelizzatori dei loro coetanei. Se lapastorale saprà interessarsi di loro, i giovani non deluderanno la Chiesa,perché il Vangelo è «giovane» e sa parlare al cuore dei giovani.7. Ricordo poi, con animo particolarmente grato al Signore, i passi inavanti che, anche quest'anno, ha fatto il cammino ecumenico. In verità,occorre riconoscerlo, non sono mancati motivi di amarezza. Ma dobbiamoguardare alle luci più che alle ombre. Tra le luci, oltre alla già menzionataDichiarazione congiunta con il Patriarca Bartolomeo I, desidero ricordaresoprattutto l'incontro con la Delegazione della Chiesa ortodossa di Grecia,che l'il marzo è venuta a farmi visita, recando un messaggio di Sua BeatitudineChristodoulos, Arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia. Ho potutocosì rivivere, in qualche misura, il clima sperimentato lo scorso anno nellavisita compiuta in Grecia sulle orme dell'Apostolo Paolo. Se ancora restanomotivi di distanza, lascia ben sperare questo atteggiamento di reciprocaapertura.Altrettanto va detto riguardo alla visita che mi ha fatto il Patriarcaortodosso di Romania Teoctist, col quale nello scorso ottobre ho firmatouna Dichiarazione comune. Quando il Signore ci darà finalmente la gioia dellacomunione piena con i fratelli ortodossi? La risposta rimane nel mistero dellaProvvidenza divina. Ma la fiducia in Dio non dispensa certo dall'impegnopersonale. E necessario per questo intensificare soprattutto l'ecumenismodella preghiera e della santità.8. Proprio alla santità, come alla «cima» più alta del «paesaggio» ecclesiale,desidero rivolgere l'ultimo sguardo di questa panoramica, giacché anchequest'anno ho avuto la gioia di elevare agli onori degli altari tanti figli dellaChiesa, che si sono distinti per la loro fedeltà al Vangelo. Cum Maria contemplemurChristi vultum! E nei santi che « Dio manifesta vividamente agli uominila sua presenza e il suo volto». 6Rendo lode al Signore per le beatificazioni e canonizzazioni compiute nelcorso del viaggio apostolico a Ciudad de Guatemala e a Ciudad de México. Ecome non menzionare, anche per la particolare eco suscitata nell'opinionepubblica, la canonizzazione di san Pio da Pietrelcina e di san JosemariaEscrivá de Balaguer?6Lumen gentium, 50.


Acta Ioannis Pauli Pp.. II 321Nel segno della santità si è pure svolto il mio viaggio apostolico in Polonia,per la dedicazione del Santuario della Divina Misericordia a Krakow-Lagiewniki.In quell'occasione ho potuto ancora una volta ricordare al nostro mondo,tentato dallo scoraggiamento di fronte ai tanti problemi irrisolti e alle incogniteminacciose del futuro, che Dio è « ricco di misericordia». Per chi confida in Luimai nulla è definitivamente perduto; tutto può essere ricostruito.9. Cum Maria contemplemur Christi vultum!Carissimi collaboratori della Curia Romana, carissimi fratelli e sorelle, ècon questo invito che vi formulo gli auguri più cordiali per il prossimo Natale.Natus est vobis hodie Salvator, qui est Christus Dominus. 7Che questo annuncioporti gioia ai vostri cuori e vi dia slancio nel lavoro che ogni giorno svolgeteper la Santa Sede.Nel suo Natale Cristo ci trovi con l'animo pronto ad accoglierlo, e Maria,Regina del Santo Rosario, ci guidi maternamente alla contemplazione del suovolto. Buon Natale a tutti!VAd oratores Nationum coram admissos.*Excellences,Mesdames,Messieurs,1. Heureuse tradition que cette rencontre du début d'année qui me donnela joie de vous recevoir et d'embrasser en quelque sorte tous les peuples quevous représentez! En effet, à travers vous et grâce à vous, me parviennentleurs espérances et leurs aspirations, leurs réussites et leurs échecs. Aujourd'hui,je désire former pour vos pays des voeux fervents de bonheur, de paixet de prospérité.Au seuil de l'an nouveau, il m'est agréable aussi de vous présenter à tousmes meilleurs souhaits, alors que j'invoque sur vos personnes, sur vos familleset sur vos compatriotes l'abondance des Bénédictions divines.Avant de partager avec vous quelques réflexions inspirées par l'actualitédu monde et de l'Église, je me dois de remercier votre Doyen, l'AmbassadeurGiovanni Galassi, pour le discours qu'il vient de m'adresser, ainsi que pour les7Le 2, n.* Die 13 Ianuarii 2003.


322 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialevœux qu'il a délicatement exprimés, en votre nom à tous, pour ma personneet pour mon ministère. Veuillez tous accepter ma vive gratitude!Monsieur l'Ambassadeur, vous avez également évoqué avec sobriété leslégitimes attentes de nos contemporains, hélas trop souvent contrariées pardes crises politiques, par la violence armée, par des conflits sociaux, par lapauvreté ou par des catastrophes naturelles. Jamais comme en ce début demillénaire l'homme n'a senti combien le monde qu'il a façonné est précaire.2. Je suis personnellement impressionné par le sentiment de peur quihabite souvent le cœur de nos contemporains. Le terrorisme sournois quipeut frapper à tout instant et partout; le problème non résolu du Moyen-Orient, avec la Terre Sainte et l'Irak; les soubresauts qui perturbent l'Amériquedu Sud, particulièrement l'Argentine, la Colombie et le Venezuela; lesconflits qui empêchent de nombreux pays africains de se consacrer à leurdéveloppement; les maladies qui propagent la contagion et la mort; le graveproblème de la faim, tout spécialement en Afrique; les conduites irresponsablesqui contribuent à l'appauvrissement des ressources de la planète: cesont autant de fléaux qui menacent la survie de l'humanité, la sérénité despersonnes et la sécurité des sociétés.3. Mais tout peut changer. Cela dépend de chacun de nous. Chacun peutdévelopper en lui son potentiel de foi, de probité, de respect d'autrui, dedévouement au service des autres.Cela dépend aussi, bien évidemment, des responsables politiques, appelésà servir le bien commun. Vous ne serez pas surpris que devant un parterre dediplomates j'énonce à ce sujet quelques impératifs qu'il me semble nécessairede satisfaire si l'on veut éviter que des peuples entiers, peut-être même l'humanité,ne sombrent dans l'abîme.D'abord, un «oui a la vie»! Respecter la vie et les vies: tout commence làpuisque le plus fondamental des droits humains est bien le droit à la vie.L'avortement, l'euthanasie ou le clonage humain, par exemple, risquent deréduire la personne humaine à un simple objet: la vie et la mort surcommande en quelque sorte! Lorsqu'elles sont dépourvues de tout critèremoral, les recherches scientifiques touchant aux sources de la vie sont unenégation de l'être et de la dignité de la personne. La guerre elle-même attenteà la vie humaine car elle porte avec elle la souffrance et la mort. Le combatpour la paix est toujours un combat pour la vie!Ensuite le respect du droit. La vie en société — en particulier la vieinternationale — suppose des principes communs intangibles dont le but


Acta Ioannis Pauli Pp. II 323est de garantir la sécurité et la liberté des citoyens et des nations. Ces règlesde conduite sont la base de la stabilité nationale et internationale. Aujourd'hui,les responsables politiques ont a leur disposition des textes et desinstitutions d'une grande pertinence. Il suffit de les mettre en pratique. Lemonde serait totalement différent si l'on commençait par appliquer sincèrementles accords signés!Enfin le devoir de solidarité. Dans un monde surabondamment informémais qui paradoxalement communique si difficilement et où les conditionsd'existence sont scandaleusement inégales, il est important de ne rien négligerafin que tous se sentent responsables de la croissance et du bonheur de tous.Il en va de notre avenir. Un jeune sans travail, une personne handicapéemarginalisée, des personnes âgées abandonnées, des pays prisonniers de lafaim et de la misère, font trop souvent que l'homme désespère et succombe àla tentation de la fermeture sur soi ou à la violence.4. Voilà pourquoi des choix s'imposent pour que l'homme ait encore unavenir. Pour cela, les peuples de la terre et leurs dirigeants doivent avoirparfois le courage de dire « non».«Non à la mort»! C'est-à-dire non à tout ce qui attente à l'incomparabledignité de tous les êtres humains, à commencer par celle des enfants à naître.Si la vie est vraiment un trésor, il faut savoir le conserver et le faire fructifiersans le dénaturer. Non à tout ce qui affaiblit la famille, cellule fondamentalede la société. Non à tout ce qui détruit chez l'enfant le sens de l'effort, lerespect de soi et de l'autre, le sens du service.« Non à l'egoïsme »! C'est-à-dire à tout ce qui pousse l'homme à se protégerdans le cocon d'une classe sociale privilégiée ou d'un confort culturel quiexclut autrui. La façon de vivre de ceux qui jouissent du bien-être, leurmanière de consommer, doivent être revues à la lumière des répercussionssur les autres pays. Que l'on songe, par exemple, au problème de l'eau quel'Organisation des Nations unies propose à la réflexion de tous durant cetteannée 2003. L'egoïsme, c'est aussi l'indifférence des nations nanties par rapportaux pays laissés-pour-compte. Tous les peuples ont le droit de recevoirune part équitable des biens de ce monde et du savoir-faire des pays les pluscapables. Comment ne pas penser ici, par exemple, à l'accès de tous auxmédicaments génériques, nécessaire pour soutenir la lutte contre les pandémiesactuelles? Cet accès est souvent entravé hélas par des considérationséconomiques à court terme.«Non à la guerre»! Elle n'est jamais une fatalité. Elle est toujours unedéfaite de l'humanité. Le droit international, le dialogue loyal, la solidarité


324 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeentre États, l'exercice si noble de la diplomatie, sont les moyens dignes del'homme et des nations pour résoudre leurs différends. Je dis cela en pensantà ceux qui mettent encore leur confiance dans l'arme nucléaire et aux tropnombreux conflits qui tiennent encore en otage des frères en humanité. ANoël, Bethléem nous a rappelé la crise non résolue du Moyen-Orient où deuxpeuples, l'israélien et le palestinien, sont appelés à vivre côte à côte, égalementlibres et souverains, respectueux l'un de l'autre. Sans avoir à répéter ceque je vous disais l'an passé en pareille circonstance, je me contenterai d'ajouteraujourd'hui, devant l'aggravation constante de la crise moyen-orientale,que sa solution ne pourra jamais être imposée en recourant au terrorisme ouaux conflits armés, pensant que des victoires militaires peuvent être la solution.Et que dire des menaces d'une guerre qui pourrait s'abattre sur lespopulations d'Irak, terre des prophètes, populations déjà exténuées par plusde douze années d'embargo? La guerre n'est jamais un moyen comme unautre que l'on peut choisir d'utiliser pour régler des différends entre nations.Comme le rappellent la Charte de l'Organisation des Nations unies et le Droitinternational, on ne peut s'y résoudre, même s'il s'agit d'assurer le biencommun, qu'à la dernière extrémité et selon des conditions très strictes, sansnégliger les conséquences pour les populations civiles durant et après lesopérations.5. Il est donc possible de changer le cours des événements dès lors queprévalent la bonne volonté, la confiance en l'autre, la mise en œuvre desengagements pris et la coopération entre partenaires responsables. J'en donneraideux exemples.L'Europe d'aujourd'hui, à là fois unie et élargie. Elle a su abattre les mursqui la défiguraient. Elle s'est engagée dans l'élaboration et la constructiond'une réalité capable de conjuguer unité et diversité, souveraineté nationaleet action commune, progrès économique et justice sociale. Cette Europe nouvelleporte en elle les valeurs qui ont fécondé, deux millénaires durant, un artde penser et de vivre dont le monde entier a bénéficié. Parmi ces valeurs, lechristianisme occupe une place de choix dans la mesure où il a donné naissanceà un humanisme qui a imprégné son histoire et ses institutions. Sesouvenant de ce patrimoine, le Saint-Siège et l'ensemble des Églises chrétiennesont insisté auprès des rédacteurs du futur Traité constitutionnel del'Union européenne afin qu'y figure une référence aux Églises et institutionsreligieuses. Il nous paraît en effet souhaitable que, dans le plein respect de lalaïcité, trois éléments complémentaires soient reconnus: la liberté religieusedans sa dimension non seulement individuelle et cultuelle mais également


Acta Ioannis Pauli Pp. II 325sociale et corporative; l'opportunité d'un dialogue et d'une consultationstructurés entre les Gouvernants et les communautés de croyants; le respectdu statut juridique dont les Églises et les institutions religieuses jouissentdéjà dans les États membres de l'Union. Une Europe qui désavouerait sonpassé, qui nierait le fait religieux et qui n'aurait aucune dimension spirituelleserait bien démunie face à l'ambitieux projet qui mobilise ses énergies: construirel'Europe de tous!L'Afrique, elle aussi, nous donne aujourd'hui l'occasion de nous réjouir:l'Angola a commencé sa reconstruction; le Burundi a pris le chemin qui pourraitconduire à la paix et attend de la communauté internationale compréhensionet aide financière; la République démocratique du Congo s'est engagéesérieusement dans un dialogue national qui devrait conduire à ladémocratie. Le Soudan a également fait preuve de bonne volonté, même sile chemin vers la paix est long et ardu. On doit se féliciter sans aucun doutede tels progrès et encourager les responsables politiques à n'épargner aucuneffort pour que, petit à petit, les peuples d'Afrique connaissent un début depacification et donc de prospérité, à l'abri des luttes ethniques, de l'arbitraireet de la corruption. C'est pourquoi nous ne pouvons que déplorer les gravesévénements qui secouent la Côte-dTvoire et la République Centrafricaine,tout en invitant leurs habitants à déposer les armes, à respecter leurs Constitutionsrespectives et à jeter les bases d'un dialogue national. Il sera alors aiséd'impliquer toutes les composantes de la communauté nationale dans l'élaborationd'un projet de société où tous se retrouvent. En outre, il est bon deconstater que, de plus en plus, les Africains tentent de trouver les solutions lesplus adaptées à leurs problèmes, grâce à l'action de l'Union africaine et à desmédiations régionales efficaces.6. Excellences, Mesdames et Messieurs, une constatation s'impose: l'indépendancedes États ne peut se concevoir désormais que dans l'interdépendance.Tous sont liés dans le bien comme dans le mal. Pour cela, justement, ilconvient de savoir distinguer le bien du mal et de les appeler par leur nom. Aleur sujet, quand le doute ou la confusion s'installent, les plus grands mauxsont à redouter, comme l'histoire nous l'a maintes fois enseigné.Pour éviter de tomber dans le chaos deux exigences me semblent s'imposer.D'abord retrouver au sein des États et entre les États la valeur primordialede la loi naturelle, qui a inspiré jadis le droit des gens et les premierspenseurs du droit international. Même si certains remettent aujourd'hui enquestion sa validité, je suis convaincu que ses principes généraux et universelssont toujours capables de faire mieux percevoir l'unité du genre humain


326 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeet de favoriser le perfectionnement de la conscience des gouvernants commedes gouvernés. Ensuite l'action persévérante d'hommes d'Etat probes etdésintéressés. En effet, l'indispensable compétence professionnelle des responsablespolitiques ne peut être légitimée que par l'attachement à de fortesconvictions éthiques. Comment pourrait-on prétendre traiter des affairesdu monde sans référence à cet ensemble de principes qui sont à la base dece «bien commun universel» dont l'encyclique Pacem in terris du PapeJean XXIII a si bien parlé? Il sera toujours possible à un dirigeant logiqueavec ses convictions de se refuser à des situations d'injustice ou à desdéviances institutionnelles, ou d'y mettre fin. Nous retrouvons là, je crois,ce que l'on appelle couramment aujourd'hui la «bonne gouvernance». Lebien-être matériel et spirituel de l'humanité, la tutelle des libertés et desdroits de la personne humaine, le service public désintéressé, la proximitéavec les situations concrètes, passent avant tout programme politique etconstituent une exigence éthique qui est le mieux à même d'assurer la paixintérieure des nations et la paix entre les Etats.7. Il est évident que, pour un croyant, s'ajoutent à ces motivations cellesque lui donne la foi en un Dieu créateur et père de tous les hommes, qui luiconfíe la gestion de la terre et le devoir de l'amour fraternel. C'est direcombien l'État a tout intérêt à veiller à ce que la liberté religieuse, droitnaturel — c'est-à-dire à la fois individuel et social —, soit effectivementgarantie à tous. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, des croyants qui sesentent respectés dans leur foi, qui voient leurs communautés juridiquementreconnues, collaboreront avec d'autant plus de conviction au projet communde la société civile dont ils sont membres. Vous comprendrez alors que je mefasse le porte-parole de tous les chrétiens qui, de l'Asie à l'Europe, sont encorevictimes de violence et d'intolérance, comme cela s'est produit tout récemmentà l'occasion de la célébration de Noël. Le dialogue œcuménique entrechrétiens et les contacts respectueux avec les autres religions, en particulieravec l'Islam, sont le meilleur antidote aux dérives sectaires, au fanatisme ouau terrorisme religieux. En ce qui concerne l'Église catholique, je ne mentionneraiqu'une situation, qui est pour moi cause de grande souffrance: lesort réservé à des communautés catholiques dans la Fédération de Russie qui,depuis des mois, voient certains de leurs pasteurs empêchés de les rejoindrepour des raisons administratives. Le Saint-Siège attend des autorités gouvernementalesdes décisions concrètes qui mettent un terme à cette crise et quisoient conformes aux engagements internationaux souscrits par la Russie


Ada Ioannis Pauli Pp, II 327moderne et démocratique. Les catholiques russes veulent vivre comme leursfrères du reste du monde, avec la même liberté et la même dignité.8. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous qui sommes réunis en ce lieu,symbole de spiritualité, de dialogue et de paix, puissions-nous contribuer parnotre action quotidienne à ce que tous les peuples de la terre avancent, dansla justice et la concorde, vers des situations plus heureuses et plus justes, loinde la pauvreté, de la violence et des menaces de guerre! Veuille Dieu comblervos personnes ainsi que tous ceux que vous représentez d'abondantes bénédictions!Bonne et heureuse Année pour tous!VIAd quosdam episcopos Brasiliae.*Senhores CardeaisVenerados Irmäos no episcopado1. Depois de me ter encontrado pessoalmente com cada um de vós nosdias passados, é-me grato agora saudar-vos conjuntamente e, por vosso intermèdio,agradecer a Deus esta ocasiäo de entrar em contato com as Comunidadescristas que représentais, a todas el as dirigindo neste momento umasaudaçâo afetuosa e sincera.Transmiti-lhes, amados Irmäos, os meus mais cordiais sentimentos, assegurandoa minha solidariedade espiritual aos sacerdotes, aos religiosos e àsreligiosas, ao laicado cristäo, aos jovens, aos doentes e a todas as componentesdo Povo de Deus. A D. Fernando Antonio Figueiredo, Bispo de SantoAmaro e Presidente do Regional Sul 1, o meu agradecimento pela sua gentilatençâo e pelas expressöes de obsequio que há pouco me dirigiu também emvosso nome.2. « A época em que vivemos — escrevi na encíclica Redemptoris missio —é ao mesmo tempo dramática e fascinante. Se por um lado parece que oshomens väo no encalco da prosperidade material, mergulhando cada vez maisno consumismo materialista, por outro lado manifestam a angustiante procurade sentido, a necessidade de vida interior, o desejo de aprender novasformas e meios de concentraçâo e de oraçao. Näo só nas culturas densas dereligiosidade, mas também nas sociedades secularizadas, procura-se a dimen-* Die 23 Iannuarii 2003


328 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialesäo espiritual da vida como antídoto à desumanizaçao». 1É o chamado «ressurgimentoreligioso » que, embora nâo desprovido de ambiguidades, contémtodavía fermentos e estímulos a näo transcurar. Vós percebeis quäo difundidaé esta exigencia de Deus entre a vossa gente, uma populaçâo tradicionalmenteancorada nos perenes principios do cristianismo, mas submetida ainfluencias negativas de vària ordern.Porventura o fenòmeno das seitas, que também nas vossas terras se estádifundindo com incidencia intermitente de zona para zona e com pontasacentuadas de proselitismo entre as pessoas mais fracas social e culturalmente,näo é um sinal concreto de uma insatisfeita aspiraçao ao sobrenatural?Näo constituí ele para vós, Pastores, um auténtico desafio a renovar oestilo do acolhimento dentro das comunidades eclesiais e um estímulo prementea uma nova e corajosa evangelizaçao, que desenvol va formas adequadasde catequese, sobretudo para os adultos?Bem sabéis que, na base dessa difusäo, há também muitas vezes umagrande carencia de formaçao religiosa, com a consequente indecisäo acercada necessidade da fé em Cristo e da adesäo à Igreja por Ele instituida. Tenderea apresentar as religiôes e as varias experiencias espirituais como niveladasa um mínimo denominador comum, que as tornaría praticamente equivalentes,com o resultado de que toda a pessoa seria livre de percorrer indiferentementeum dos muitos caminhos propostos para alcançar a desejada salvaçâo.Se a isto se acrescentar o proselitismo arrojado, que caracteriza algum grupoparticularmente ativo e invasivo destas seitas, compreende-se logo como éurgente hoje sustentar a fé dos cristäos, dando-lhes a possibilidade de umacontinua formaçao religiosa, para aprofundarem cada vez melhor a relaçâopessoal com Cristo. 0 vosso esforço deve ser principalmente prevenir esseperigo, consolidando nos fiéis a pràtica da vida crista e favorecendo o crescimentodo espirito de auténtica fraternidade no seio de cada uma das comunidadeseclesiais.3. Desde Roma, acompanhei com especial interesse o desenrolar do XIVCongresso Eucaristico Nacional realizado em Campinas, que contou com aparticipaçao de uma multidäo de brasileiros reunida à volta da Eucaristía, napresença do meu representante e Legado especial,, o Cardeal José SaraivaMartins. Aquele foi, sobretudo, um momento de comunhäo, de vitalidade ede esperançosa celebracäo da Igreja de hoje no Brasil. Faço votos de que esteacontecimento tenha despertado a consciência crista do povo fiel da vossaN. 38


Acta Ioannis Pauli Pp II 329terra, encorajando-o para o compromisso de urna vida exemplar que estreiteos vínculos de comunhäo e reconciliaçâo na fé e no amor, para ser tambémfermento daquela renovaçâo interior a que antes me referia.A Eucaristia é, com efeito, o supremo bem espiritual da Igreja porquecontém o pròprio Cristo, nossa Páscoa e Päo vivo, que com sua carne dà avida ao mundo. 2Deste modo, assim como o coraçâo leva a vitalidade a todasas partes do corpo humano, também a vida eucaristica chegará — a partir doaitar do sacrificio, da presença real e da comunhäo — a todas as zonas docorpo celestial, e farà sentir os seus efeitos salutares também nos complexostecidos da sociedade, por meio dos cristäos que prolongam hoje a açâo deRedentor no mundo.4. A Eucaristia deve estar, pois, no centro da Pastoral para irradiar a suaforça sobrenatural em todos os ambientes cristäos, tanto de evangelizaçao, decatequese e da múltipla açâo caritativa, quanto no compromisso de renovaçaosocial e de justiça em favor de todos, começando pelo respeito da vida edos direitos de cada pessoa, e no empenho em favor da familia, do ensino atodos os niveis, da reta ordern política e da promocäo da moralidade pública eprivada.Mas para dar toda a sua eficacia à açâo eucaristica, deve-se cuidar sempreda digna e genuina celebraçâo do misterio, segundo a doutrina e as diretrizesda Igreja, como recordei em diversas ocasiöes. 3Com efeito, a celebraçâo da Eucaristia a Igreja, além de participar naeficacia redentora do misterio de Cristo, desempenha uma pedagogia da fé eda vida através da proclamaçâo da Palavra, das oraçôes, dos ritos e de todo osimbolismo eclesial da liturgia. Por isso, quai quer manipulaçâo destes elementosincide negativamente na pedagogia da fé; por outro lado, a reta, ativae consequente participaçao litúrgica, segundo as normas aprovadas pela Igreja,constrói a fé e a vida dos fiéis.Quero, pois, exortar-vos a conservar a genuina celebraçâo da liturgia,esforçando-vos para que sejam seguidas as indicaçôes da Santa Sé e as quecompetem à vossa Conferencia episcopal. Recordai nisto o dever de os Bisposserem «moderadores, promotores e guardiäes de toda a vida litúrgica» nassuas respectivas diocèses. 4234Cf. Presbyterorum ordinis, 5Cf. Carta Dominicae cenae, 12.Can, 835 § 1.22-AAS


330 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale5. Na esteira deste serviço pastoral, desejaria submeter à vossa consideraçâoalguns ternas sobre os quais venho insistindo, para dar novo impulso àevangelizaçao nas Comunidades que vos estäo sujeitas.Como näo recordar, inicialmente, äquele meu apelo a dar «particularrelevo à Eucaristia dominical e ao pròprio domingo, considerado um diaespecial de festa, dia do Senhor ressuscitado e dom do Espirito, verdadeiraPáscoa da semana» 5 ? Numa época de grandes manifestaçôes populares movidas,às vezes, por objetivos superfìciais, faz-se necessario restaurar, pelaaçâo da graça, o mundo interior das almas infinitamente mais rico de valorese de esperanças. «As nossas comunidades, amados irmäos e irmäs — dizia eu— devem tornar-se auténticas "escolas" de oraçao, onde o encontró comCristo näo se exprima apenas em pedidos de ajuda, mas também em açâode graças, louvor, adoraçâo, contemplaçâo ». 6O que significa isto, senäo dar novo impulso aos valores da Eucaristia,tanto na Santa Missa quanto nas diferentes manifestaçôes eucaristicas: Congressus,Procissöes eucaristicas, Adoraçôes do Santissimo, Horas Santas eassim por diante? E preciso ensinar a rezar pessoalmente, e näo a coletivizara oraçao. E o encontró semanal do cristäo com Deus, na Missa e nas outrasmanifestaçôes litúrgicas, deve poder proporcionar uma maior intimidade como seu Senhor, porque o « Reino de Deus está no meio de vós » 7 , assim como osacerdote reza juntamente com o povo, pedindo a Deus no Pai-Nosso: « venhaa nos o vosso Reino ».Se a Liturgia da Palavra é um «diálogo de Deus com o seu povo», este« sente-se chamado a corresponder a este diálogo de amor, agradecendo elouvando mas, ao mesmo tempo, verificando a propria fìdelidade no esforçopor uma continua conversäo». 8Os meios proporcionados para um corretoentendimento da Eucaristia: a homilia e a preparaçao catequética, os Folhetosdo Domingo etc., devem poder enriquecer a expectativa do povo por estedia. Caso contràrio, tendem a esvaziar o conteúdo do Sacramento e da mesmamensagem litúrgica. Por isso, a Celebraçâo eucaristica näo pode nem devetransformar-se numa ocasiäo para reivindicaçôes de cunho politico corno, àsvezes, säo sugeridas em publicaçôes de caráter nacional, editadas para asMissas do domingo.5678Novo millennio ineunte, 35.Ibid., 33.Lc 17, 21Carta ap.. Dies Domini, 41.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 3316. Outro dos ternas de considerável importancia para as vossas diocèsesconsiste na religiosidade popular.0 necessàrio crescimento na fé e o testemunho evangélico na transformaçâodas realidades temporais segundo os designios de Deus devem levar osfiéis da Igreja a uma participaçao ativa na vida litúrgica e sacramental. Comefeito, o Concilio recorda-nos que a liturgia é « a meta para a qual se encaminhaa açâo da Igreja e a fonte de onde promana toda a sua força. Na verdade,o traballio apostólico ordena-se a que todos os que se tornaram filhos de Deuspela fé e pelo Batismo... participem no sacrificio e comam a Ceia do Senhor». 9Dai decorre que as açôes litúrgicas, enquanto « celebraçôes da Igreja, que é"sacramento da unidade" » 10 , devem ser disciplinadas unicamente pela autoridadecompetente 11 , exigindo de todos grande e respeitosa fìdelidade aosritos e aos textos auténticos. Uma errada aplicaçâo do valor da criatividade eda espontaneidade nas celebraçôes, mesmo se típica de tantas manifestaçôesda vida do vosso povo, näo deve alterar os ritos e os textos e, sobretudo, osentido do misterio que se celebra na Liturgia.7. Näo me é desconhecido, todavia, que a vossa pastoral litúrgica convivecom a presença de varios grupos culturáis, que säo uma manisfestaçâo a maisda catolicidade da Igreja. Muitos destes grupos vivem nas áreas urbanas, umao lado do outro, transformando a sua cultura em perfeita simbiose. Estefenòmeno implica uma resposta particularmente sensível, confiada ao vossocritèrio e prudencia pastoral.Como compreenderäo, o respeito pelas diversas culturas e a correspondenteinculturaçâo evangélica abordam questöes que merecem um destaque àparte.Certamente, näo é possível descurar aqui a consideracäo da cultura afro--brasileira no quadro mais amplo da evangelizaçao «ad gentes», e que hoje ébem presente na vossa reflexäo teológica e pastoral. Trata-se da delicadaquestäo de aculturaçâo, especialmente nos ritos litúrgicos, no vocabulario enas expressöes musicais e corporais típicas da cultura afro-brasileira. E bemsabido que a interaçao do cristianismo com os costumes e as tradiçôes africanastrouxe ao vocabulario, à sintaxe e à prosodia da lingua portuguesafalada no Brasil uma feiçâo pròpria. A presença do elemento negro na artesacra barroca do período colonial, que deixou tao belos monumentos arquitetónicose de escultura religiosa, e incorporou a música sacra e profana nos91011Sacrosanctum Concilium, 10Ibid., 26Can, 838 § 4,


332 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialefestejos da religiosidade popular marcou, de modo inconfundível, as expressöesculturáis mais auténticas desta sociedade multirracial que é o Brasil.E evidente, porém, que se estaría distanciando da fìnalidade específica daevangelizaçao, acentuar um destes elementos formadores da cultura brasileira,isolá-lo deste processo interativo tao enriquecedor, de modo quase a setornar necessària a criaçâo de uma nova liturgia propria para as pessoas decor. Seria incomprensível dar ao rito litúrgico uma apresentaçâo externa euma estruturaçâo — nas vestes, na linguagem, no canto, nas cerimônias eobjetos litúrgicos — baseada nos chamados cultos afro-brasileiros, sem arigorosa aplicaçâo de um discernimento sèrio e profundo acerca da sua compatibilidadecom a Verdade revelada por Jesus Cristo. E necessàrio manter,por exemplo, uma adequada e prudente vigilancia em certos ritos que inspirama aproximaçâo do augusto Misterio Trinitàrio ao panteäo dos espíritos edivindades dos cultos africanos, pois corre-se o risco de modificar as fórmulassacramentáis em sua referencia trinitaria; mais ainda, deve-se assinalar, corrigindooportunamente, a introduçâo no rito sacramental de ritos, cantos eobjetos pertencentes explícitamente ao universo dos cultos afro-brasileiros.A Igreja Católica vé com interesse estes cultos, mas considera nocivo orelativismo concreto de urna pràtica comum de ambos ou de uma misturaentre eles, como se tivessem o mesmo valor, pondo em perigo a identidade dafé católica. Eia sente-se no dever de afirmar que o sincretismo é dañosoquando compromete a verdade do rito cristäo e a expressäo da fé, em detrimentode uma auténtica evangelizaçao.A tarefa de adaptaçâo e de inculturaçâo é importante para o futuro dorenovamento da vida litúrgica. A Constituiçâo conciliar sobre a SagradaLiturgia estabeleceu os seus principios. 12Por sua vez, a Instruçâo sobre a« Liturgia Romana e a inculturaçâo » aprofundou o tema e precisou os procedimentosque devem ser seguidos por parte das Conferencias episcopais, à luzdo Direito Canónico, depois da reforma litúrgica. 138. Na vossa açâo evangelizadora, um setor que merece toda atençâo dasolicitude pastoral é o das comunidades indígenas. No ano passado, vossaConferencia episcopal propos como tema da Campanha da Fraternidade: «AFraternidade e os povos indígenas ». Alegra-me saber que a Pastoral diocesanade algumas Igrejas particulares vem contribuindo decididamente para queas comunidades indígenas tomem maior consciência da sua propria identida-1213Cf. nn 37-40.Cf.. Ins.. Varietates legitimae, 62 e 65-68.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 333de, dos valores das suas culturas e do lugar que devem ocupar no conjunto dapopulaçâo brasileira.A celebraçâo do V Centenario da Evangelizaçao do Brasil propiciou tambéma ocasiäo para renovar o empenho na evangelizaçao das comunidadesindígenas do País. O Evangelho deve continuar penetrando na cultura indígena,e tornar possível a sua expressäo na vida comunitaria, na fé e naliturgia. Sirva-me a ocasiäo para reiterar aqui, que uma Igreja viva e unidaà volta de seus Pastores melhor defesa, para rebater a obra desagregadoraque certas seitas estäo realizando entre os vossos fiéis, semeando entreeles a confusäo e desvirtuando o conteúdo da mensagem crista.9. Ao terminar este encontró, desejo reiterar-vos, queridos Irmäos, a minhagratidäo pelos esforços realizados nos diferentes campos da açâo pastoral;pelo bom espirito com que guiáis o Povo de Deus; pela decidida vontade deservir o hörnern, através do anuncio do Evangelho que salva todo aquele queere em Jesus Cristo. 14Ao encorajar-vos a prosseguir com renovado empenhona vossa missäo, peço-vos que levéis a minha afetuosa saudaçâo e bênçâo aosvossos sacerdotes, religiosos, religiosas e fiéis, em especial aqueles que estäodoentes, säo idosos ou sofrem por qualquer causa, os quais tém sempre umlugar particular no coraçâo do Papa.Que Nossa Senhora Aparecida interceda diante do Senhor pela santidadede todos os fiéis do Brasil, pela prosperidade da Naçâo, pelo bem-estar decada uma das suas familias. Com estes ardentes votos, concedo-vos de coraçâoa Bênçâo Apostólica.VIIAd Pontificium Consilium de Legum textibus.*1. Sono molto lieto di accogliervi, cari partecipanti alla Giornata Accademicaorganizzata dal Pontifìcio Consiglio per i Testi Legislativi sui « Vent'annidi esperienza canonica», che sono trascorsi da quando, il 25 gennaio 1983, ebbila gioia di promulgare il nuovo Codex Iuris Canonici. Ringrazio di cuore ilPresidente del Pontifìcio Consiglio, l'Arcivescovo Julián Herranz, per i sentimentiespressi a nome di tutti e per la efficace illustrazione del Convegno.14Cf. Rm 1, 16.* Die 24 Ianuarii 2003.


334 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeLa coincidenza tra la data di promulgazione del nuovo Codice di DirittoCanonico e quella del primo annuncio del Concilio — ambedue gli eventiportano la data del 25 gennaio —, mi induce a ribadire ancora una volta lostretto rapporto esistente tra il Concilio e il nuovo Codice. Non si deve infattidimenticare che il beato Giovanni XXIII, nel manifestare il proposito diindire il Concilio Vaticano II, rivelava di voler procedere anche alla riformadella disciplina canonica. Proprio pensando a questo, nella Costituzione apostolicaSacros disciplinae leges sottolineavo che tanto il Concilio quanto ilnuovo Codice erano scaturiti «da un'unica e medesima intenzione, che èquella di restaurare la vita cristiana. Da una tale intenzione, in effetti, tuttal'opera del Concilio ha tratto le sue norme e il suo orientamento». 1In questi vent'anni si è potuto constatare fino a che punto la Chiesaavesse bisogno del nuovo Codice. Felicemente le voci di contestazione deldiritto sono ormai piuttosto superate. Tuttavia, sarebbe ingenuo ignorarequanto resta da fare per consolidare nelle presenti circostanze storiche unavera cultura giuridico-canonica e una prassi ecclesiale attenta alla intrinsecadimensione pastorale delle leggi della Chiesa.2. L'intenzione che ha presieduto la redazione del nuovo Corpus IurisCanonici è stata ovviamente quella di mettere a disposizione dei Pastori edi tutti i fedeli uno strumento normativo chiaro, che contenesse gli aspettiessenziali dell'ordine giuridico. Sarebbe però del tutto semplicistico e fuorvianteconcepire il diritto della Chiesa come un mero insieme di testi legislativi,secondo l'ottica del positivismo giuridico. Le norme canoniche, infatti, sirifanno ad una realtà che le trascende; tale realtà non è solo composta di datistorici e contingenti, ma comprende anche aspetti essenziali e permanenti neiquali si concretizza il diritto divino.Il nuovo Codice di Diritto Canonico — e questo criterio vale anche per ilCodice dei Canoni delle Chiese Orientali — deve essere interpretato ed applicatoin quest'ottica teologica. In tal modo, si possono evitare certi riduzionismiermeneutici che impoveriscono la scienza e la prassi canonica, allontanandoledal loro vero orizzonte ecclesiale. Ciò avviene, com'è ovvio,soprattutto quando si pone la normativa canonica al servizio di interessiestranei alla fede e alla morale cattolica.3. In primo luogo, perciò, il Codice va contestualizzato nella tradizionegiuridica della Chiesa. Non si tratta di coltivare un'astratta erudizione storica,ma di penetrare in quel flusso di vita ecclesiale che è la storia del Diritto1AAS, 75, 1983, pars II, pag. VIII.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 335Canonico, per trarne lume nell'interpretazione della norma. I testi codiciali,infatti, si inseriscono in un insieme di fonti giuridiche, che non è possibileignorare senza esporsi all'illusione razionalistica di una norma esaustiva diogni problema giuridico concreto. Una simile mentalità astratta si rivelainfeconda, soprattutto perché non tiene conto dei problemi reali e degli obiettivipastorali che sono alla base delle norme canoniche.Riduzionismo anche più pericoloso è quello che pretende di interpretareed applicare le leggi ecclesiastiche distaccandole dalla dottrina del Magistero.Secondo tale visione, i pronunciamenti dottrinali non avrebbero alcun valoredisciplinare, valore che sarebbe da riconoscere soltanto agli atti formalmentelegislativi. E noto che, in quest'ottica riduzionista, si è arrivati talvolta adipotizzare perfino due diverse soluzioni dello stesso problema ecclesiale: l'unaispirata ai testi magisteriali, l'altra a quelli canonici. Alla base di una simileimpostazione vi è un'idea di Diritto Canonico molto impoverita, quasi cheesso si identificasse con il solo dettato positivo della norma. Così non è: ladimensione giuridica infatti, essendo teologicamente intrinseca alle realtàecclesiali, può essere oggetto di insegnamenti magisteriali, anche definitivi.Questo realismo nella concezione del diritto fonda un'autentica interdi -sciplinarità tra la scienza canonistica e le altre scienze sacre. Un dialogodavvero profìcuo deve partire da quella realtà comune che è la vita stessadella Chiesa. Pur studiata da angolature diverse nelle varie discipline scientifiche,la realtà ecclesiale rimane identica a se stessa e, come tale, può consentireun interscambio reciproco fra le scienze sicuramente utile a ciascuna.4. Una delle novità più significative del Codice di Diritto Canonico, comepure del successivo Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, è la normativache i due Testi contengono sui doveri e diritti di tutti i fedeli. 2In realtà, ilriferimento della norma canonica al mistero della Chiesa, auspicato dal VaticanoII, 3passa anche attraverso la via maestra della persona, dei suoi dirittie doveri, tenendo ovviamente ben presente il bene comune della società ecclesiale.Proprio questa dimensione personalistica dell'ecclesiologia conciliare consentedi comprendere meglio lo specifico ed insostituibile servizio che la Gerarchiaecclesiastica deve prestare per il riconoscimento e la tutela dei dirittidei singoli e delle comunità nella Chiesa. Né in teoria né in pratica si puòprescindere dall'esercizio della potestas regiminis e, più in generale, dell'intero23Cfr CIC, cann 208-223; CCEO, cann 7-20Cfr Decr. Optatam totius, 16


336 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialemunus regendi gerarchico, quale via per dichiarare, determinare, garantire epromuovere la giustizia intraecclesiale.Tutti gli strumenti tipici attraverso cui si esercita la potestas regiminis— leggi, atti amministrativi, processi, sanzioni canoniche — acquistano così illoro vero senso, quello di un autentico servizio pastorale in favore delle personee delle comunità che compongono la Chiesa. Talvolta tale servizio può esserefrainteso e contestato: proprio allora esso si rivela più necessario per evitareche, in nome di pretese esigenze pastorali, si prendano decisioni che possonocausare e addirittura favorire inconsciamente delle vere ingiustizie.5. Consapevole dell'importanza del contributo specifico che, come canonisti,voi recate al bene della Chiesa e delle anime, vi esorto a perseverare conrinnovato slancio nella vostra dedizione allo studio e alla formazione canonisticadelle nuove generazioni. Ciò non mancherà di favorire un significativoapporto ecclesiale a quella pace, opera della giustizia, 4per la quale ho chiestodi pregare specialmente in quest'Anno del Rosario. 5Con questi auspici a tutti imparto con affetto la mia Benedizione.NUNTIIIOb diem migratoribus et profugis dicatum.1. Migration has become a widespread phenomenon in the modern-dayworld and involves ail nations, either as countries of departure, of transit orof arrivai. It affects millions of human beings, and présents a challenge thatthe pilgrim Church, at the service of the whole human family, cannot fail totake up and meet in the Gospel spirit of universal charity. This year's WorldDay of Migrants and Refugees should be a time of special prayer for the needsof all who, for whatever reason, are far from home and family; it should be aday of serious reflection on the duties of Catholics towards these brothers andsisters.Among those particularly affected are the most vulnerable of foreigners:undocumented migrants, refugees, asylum seekers, those displaced by con-45Cfr Is 32, 17.Cfr Lett ap.. Rosarium Virginis Mariae, nn. 6 e 40


Acta Ioannis Pauli Pp. II 337tinuing violent conflicts in many parts of the world, and the victims —mostly women and children — of the terrible crime of human traffícking.Even in the recent past we have witnessed tragic instances of forced movementsof peoples for ethnie and nationalistic pretensions, which have addeduntold misery to the li ves of targeted groups. At the root of thèse situationsthere are sinful intentions and actions that go contrary to the Gospel andconstitute a call to Christians everywhere to overeóme evil with good.2. Membership in the Catholic community is not determined by nationality,or by social or ethnie origin, but essentially by faith in Jesus Christ andBaptism in the name of the Holy Trinity. The "cosmopolitan" make-up ofthe People of God is visible today in practically every particular Churchbecause migration has transformed even small and formerly isolated communitiesinto pluralist and inter-cultural realities. Places that until recentlyrarely saw an outsider are now home to people from différent parts of theworld. More and more, for example, the Sunday Eucharist involves hearingthe Good News proclaimed in languages not heard before, thus giving newexpression to the exhortation of the ancient psalm: "Praise the Lord, all younations, glorify him all you peoples". 1These communities therefore have newopportunities of living the expérience of catholicity, a mark of the Churchexpressing her essential openness to all that is the work of the Spirit in everypeople.The Church understands that restricting membership of a locai communityon the basis of ethnie or other external characteristics would be animpoverishment for all concerned, and would contradict the basic right ofthe baptized to worship and take part in the life of the community. Moreover,if neweomers feel unwelcome as they approach a particular parish communitybecause they do not speak the locai language or follow locai customs,they easily become "lost sheep". The loss of such "little ones" for reasons ofeven latent discrimination should be a cause of grave concern to pastors andfaithful alike.3. This takes us back to a subject which I have often mentioned in myMessages for the World Day of Migrants and Refugees, namely, the Christianduty to welcome whoever comes knocking out of need. Such openness buildsup vibrant Christian communities, enriched by the Spirit with the giftsbrought to them by new disciples from other cultures. This basic expressionof evangelical love is likewise the inspiration of countless programmes ofPs. 116: 1


338 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialesolidarity towards migrants and refugees in ail parts of the world. To understandthe extent of this ecclesial héritage of practical service to immigrantsand displaced people we need only to remember the achievements and legacyof such figures as saint Francés Xavier Cabrini or bishop John Baptist Scalabrini,or the extensive present-day action of the Catholic relief agency"Caritas" and of the International Catholic Migration Commission.Often, solidarity does not come easily. It requires training and a turningaway from attitudes of closure, which in many societies today have becomemore subtle and penetrating. To deal with this phenomenon, the Churchpossesses vast educational and formative resources at all levéis. I thereforeappeal to parents and teachers to combat racism and xenophobia by inculcatingpositive attitudes based on Catholic social doctrine.4. Being ever more deeply rooted in Christ, Christians must struggle toovereóme any tendency to turn in on themselves, and learn to discern inpeople of other cultures the handiwork of God. Only genuine evangelical lovewill be strong enough to help communities pass from mere tolérance of othersto real respect for their différences. Only Christ's redeeming grace can makeus victorious in the daily challenge of turning from egoism to altruism, fromfear to openness, from rejection to solidarity.Understandably, as I urge Catholics to excel in the spirit of solidaritytowards newcomers among them, I also invite the immigrants to recognizethe duty to honour the countries which receive them and to respect the laws,culture and traditions of the people who have welcomed them. Only in thisway will social harmony prevail.The path to true acceptance of immigrants in their cultural diversity isactually a difficult one, in some cases a real Way of the Cross. That must notdiscourage us from pursuing the will of God, who wishes to draw ail peoplesto himself in Christ, through the instrumentality of his Church, the sacramentof the unity of ail mankind. 2At times that path needs a prophétie word that points out what is wrongand encourages what is right. When tensions arise, the credibility of theChurch in her doctrine on the fundamental respect due to each person restson the moral courage of pastors and faithful to "stake everything on love". 35. It hardly needs to be said that mixed cultural communities off er uniqueopportunities to deepen the gift of unity with other Christian Churches23Cf Lumen gentium, 1Cf. Novo millennio ineunte, 47.


Acta Ioannis Pauli Pp.. II 339and ecclesial communities. Many of them in fact have worked within theirown communities and with the Catholic Church to form societies in which thecultures of migrants and their special gifts are sincerely appreciated, and inwhich manifestations of racism, xenophobia and exaggerated nationalism areprophetically opposed.May Mary our Mother, who also experienced rejection at the very timewhen she was about to give her Son to the world, help the Church to be thesign and instrument of the unity of cultures and nations in one single family.May she help all of us to witness in our lives to the Incarnation and theconstant présence of Christ, who through us wishes to continue in historyand in the world his work of libération from all forms of discrimination,rejection and marginalization. May God's abundant Hessings be with thosewho welcome the stranger in Christ's ñame.From the Vatican, 24 October 2002.IOANNES PAULUS PP. IIIIOb diem I Ianuarii anni MMIIIPACEM IN TERRIS: A PERMANENT COMMITMENT1. Almost forty years ago, on Holy Thursday, 11 April 1963, Pope JohnXXIII published his epic Encyclical Letter Pacem in terris. Addressinghimself to "all men of good will", my venerable predecessor, who woulddie just two months later, summed up his message of "peace on earth" inthe first sentence of the Encyclical: "Peace on earth, which all men of everyera have most eagerly yearned for, can be firmly established and sustainedonly if the order laid down by God be dutifully observed" (Introduction:AAS, 55 [1963], 257).Speaking peace to a divided world2. The world to which John XXIII wrote was then in a profound state ofdisorder. The twentieth Century had begun with great expectations for progress.Yet within sixty years, that same Century had produced two WorldWars, devastating totalitarian Systems, untold human suffering, and thegreatest persécution of the Church in history.


340 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeOnly two years before Pacem in terris, in 1961, the Berlin Wall had beenerected in order to divide and set against each other not only two parts ofthat City but two ways of understanding and building the earthly city. Onone side and the other of the Wall, life was to follow différent patterns,dictated by antithetical rules, in a climate of mutual suspicion and mistrust.Both as a world-view and in real life, that Wall traversed the whole ofhumanity and penetrated people's hearts and minds, creating divisions thatseemed destined to last indefínitely.Moreover, just six months before the Encyclical, and just as the SecondVatican Council was opening in Rome, the world had come to the brink of anuclear war during the Cuban Missile Crisis. The road to a world of peace,justice and freedom seemed blocked. Humanity, many believed, was condemnedto live indefìnitely in that precarious condition of "cold war", hopingagainst hope that neither an act of aggression nor an accident would triggerthe worst war in human history. Available atomic arsenals meant that such awar would have imperilled the very future of the human race.The four pillar s of peace3. Pope John XXIII did not agrée with those who claimed that peacewas impossible. With his Encyclical, peace — in ali its demanding truth —came knocking on both sides of the Wall and of ali the other divi ding walls.The Encyclical spoke to everyone of their belonging to the one human family,and shone a light on the shared aspiration of people everywhere to live insecurity, justice and hope for the future.With the profound intuition that characterized him, John XXIII i denti -fìed the essential conditions for peace in four precise requirements of thehuman spirit: truth, justice, love and freedom (cf. ibid., I: l.c., 265-266). Truthwill build peace if every individual sincerely acknowledges not only his rights,but also his own duties towards others. Justice will build peace if in practiceeveryone respects the rights of others and actually fulfils his duties towardsthem. Love will build peace if people feel the needs of others as their own andshare what they have with others, especially the values of mind and spiritwhich they possess. Freedom will build peace and make it thrive if, in thechoice of the means to that end, people act according to reason and assumeresponsibility for their own actions.Looking at the présent and into the future with the eyes of faith andreason, Blessed John XXIII discerned deeper historical currents at work.Things were not always what they seemed on the surface. Despite wars


Acta Ioannis Pauli Pp.. II 341and rumours of wars, something more was at work in human affairs, somethingthat to the Pope looked like the promising beginning of a spiritualrevolution.A new awareness of human dignity and inalienable human rights4. Humanity, John XXIII wrote, had entered a new stage of its journey(cf. ibid., I: l.c., 267-269). The end of colonialism and the rise of newlyindependent States, the protection of workers' rights, the new and welcomeprésence of women in public life, all testified to the fact that thehuman race was indeed entering a new phase of its history, one characterizedby "the conviction that all men are equal by reason of their naturaldignity" (ibid., I: l.c., 268). The Pope knew that that dignity was still beingtrampled upon in many parts of the world. Yet he was convinced that,despite the dramatic situation, the world was becoming increasingly consciousof certain spiritual values, and increasingly open to the meaning ofthose pillars of peace — truth, justice, love, and freedom (cf. ibid., I: l.c,268-269). Seeking to bring thèse values into local, national and internationallife, men and women were becoming more aware that their relationshipwith God, the source of ali good, must be the solid foundation andsupreme criterion of their lives, as individuáis and in society (cf. ibid.).This evolving spiritual intuition would, the Pope was convinced, haveprofound public and politicai conséquences.Seeing the growth of awareness of human rights that was then emergingwithin nations and at the international le vel, Pope John XXIII caught thepotential of this phenomenon and understood its singular power to changehistory. What was later to happen in centrai and eastern Europe wouldconfimi his insight. The road to peace, he taught in the Encyclical, lay inthe defence and promotion of basic human rights, which every human beingenjoys, not as a benefit given by a différent social class or conceded by theState but simply because of our humanity: "Any human society, if it is to bewell-ordered and productive, must lay down as a foundation this principie,namely, that every human being is a person, that is, his nature is endowedwith intelligence and free will. Indeed, precisely because he is a person he hasrights and obligations, flowing directly and simultaneously from his verynature. And as thèse rights and obligations are universal and inviolable sothey cannot in any way be surrendered" (ibid., 259).As history would soon show, this was not simply an abstract idea; it wasan idea with profound conséquences. Inspired by the conviction that every


342 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialehuman being is equal in dignity, and that society therefore had to adapt itsform to that conviction, human rights movements soon arose and gave concretepoliticai expression to one of the great dynamics of contemporary history:the quest for freedom as an indispensable component of work for peace.Emerging in virtually every part of the world, these movements were instrumentalin replacing dictatorial forms of government with more démocratieand participatory ones. They demonstrated in practice that peace and progresscould only be achieved by respecting the universal moral law written onthe human heart (cf. JOHN PAUL II, Address to the United Nations GeneralAssembli/, 5 October 1995, No. 3).The universal common good5. On another point too Pacem in terris showed itself prophétie, as itlooked to the next phase of the évolution of world politics. Because the worldwas becoming increasingly interdependent and global, the common good ofhumanity had to be worked out on the international plane. It was proper,Pope John XXIII taught, to speak of a "universal common good " (Pacem interris, IV: l.c, 292). One of the conséquences of this évolution was the obviousneed for a public authority, on the international levet, with effective capacity toadvance the universal common good; an authority which could not, the Popeimmediately continued, be established by coerción but only by the consent ofnations. Such a body would have to have as its fundamental objective the"récognition, respect, safeguarding, and promotion of the rights of the humanperson" (ibid., IV: l.c, 294).Not surprisingly therefore John XXIII looked with hope and expectationto the United Nations Organization, which had come into being on June 26,1945. He saw that Organization as a crédible instrument for maintaining andstrengthening world peace, and he expressed particular appréciation of its1948 Universal Déclaration of Human Rights, which he considered "an approximationtowards the establishment of a juridical and politicai Organization ofthe world community" (ibid., IV: l.c, 295). What he was saying in fact wasthat the Déclaration set out the moral foundations on which the évolution of aworld characterized by order rather than disorder, and by dialogue ratherthan force, could proceed. He was suggesting that the vigorous defence ofhuman rights by the United Nations Organization is the indispensable foundationfor the development of that Organizatione capacity to promote anddéfend international security.


Acta Ioannis Pauli Pp II 343Not only is it clear that Pope John XXIII's vision of an effectiveinternational public authority at the service of human rights, freedomand peace has not yet been entirely achieved, but there is still in factmuch hésitation in the international community about the obligation torespect and implement human rights. This duty touches all fundamentalrights, excluding that arbitrary picking and choosing which can lead torationalizing forms of discrimination and injustice. Likewise, we are witnessingthe émergence of an alarming gap between a series of new "rights"being promoted in advanced societies — the resuit of new prosperity andnew technologies — and other more basic human rights still not being met,especially in situations of underdevelopment. I am thinking here for exampleabout the right to food and drinkable water, to housing and security,to self-determination and independence — which are still far frombeing guaranteed and realized. Peace demands that this tension be speedilyreduced and in time eliminated.Another observation needs to be made: the international community,which since 1948 has possessed a charter of the inalienable rights of thehuman person, has generally failed to insist sufficiently on correspondingduties. It is duty that establishes the limits within which rights must becontained in order not to become an exercise in arbitrariness. A greaterawareness of universal human duties would greatly benefit the cause of peace,setting it on the moral basis of a shared récognition of an order in things whichis not dependent on the will of any individuai or group.A new international moral order6. Nevertheless it remains trae that, despite many difficulties and setbacks,significant progress has been made over the past forty years towards theimplementation of Pope John's noble vision. The fact that States throughoutthe world feel obliged to honour the idea of human rights shows how powerfulare the tools of moral conviction and spiritual integrity, which proved sodecisive in the revolution of conscience that made possible the 1989 nonviolentrevolution that displaced European communism. And although distortednotions of freedom as licence continue to threaten democracy and freesocieties, it is surely significant that, in the forty years since Pacem in Terris,much of the world has become more free, structures of dialogue and coopérationbetween nations have been strengthened, and the threat of a globalnuclear war, which weighed so heavily on Pope John XXIII, has been effectivelycontained.


344 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeBoldly, but with all humility, I would like to suggest that the Church'sfìfteen-hundred-year-old teaching on peace as "tranquillitas ordinis — thetranquillity of order" as Saint Augustine called it (De Civitate Dei, 19, 13),which was brought to a new level of development forty years ago by Pacem interris, has a deep relevance for the world today, for the leaders of nations aswell as for individuáis. That there is serious disorder in world affairs is obvious.Thus the question to be faced remains: What kind of order can replacethis disorder, so that men and women can live in freedom, justice, and security?And since the world, amid its disorder, continues nevertheless to be"ordered" and organized in various ways — economie, cultural, even politicai— there arises another equally urgent question: On what principies are thèsenew forms of world order unfolding?These far-reaching questions suggest that the problem of order in worldaffairs, which is the problem of peace rightly understood, cannot be separatedfrom issues of moral principie. This is another way of saying that the questionof peace cannot be separated from the question of human dignity and humanrights. That is one of the enduring truths taught by Pacem in terris, which wewould do well to remember and reflect upon on this fortieth anniversary.Is this not the time for all to work together for a new constitutional Organizationofthe human family, truly capable of ensuring peace and harmony betweenpeoples, as well as their integral development? But let there be no misunderstanding.This does not mean writing the constitution of a global super-State.Rather, it means continuing and deepening processes already in place to meetthe almost universal demand for participatory ways of exercising politicai authority,even international politicai authority, and for transparency and accountabilityat every level of public life. With his confidence in the goodness he believedcould be found in every human person, Pope John XXIII called the entireworld to a nobler vision of public life and public authority, even as he boldlychallenged the world to think beyond its présent state of disorder to new formsof international order commensurate with human dignity.The bond between peace and truth7. Against those who think of politics as a realm of necessity detachedfrom morality and subject only to partisan interests, Pope John XXIII, inPacem in Terris, outlined a truer picture of human reality and indicated thepath to a better future for all. Precisely because human beings are createdwith the capacity for moral choice, no human activity takes place outside thesphère of moral judgment. Politics is a human activity; therefore, it too is


Acta Ioannis Pauli Pp II 345subject to a distincti ve form of moral scrutiny. This is also trae of internationalpolitics. As the Pope wrote: "The same natural law that governs thelife and conduct of individuáis must also regúlate the relations of politicaicommunities with one another" (Pacem in terris, III: l.c, 279). Those whoimagine that international public life takes place somewhere outside therealm of moral judgment need only reflect on the impact of human rightsmovements on the national and international politics of the twentieth Centuryjust concluded. These developments, anticipated by the teaching of the Encyclical,decisively refute the claim that international politics must of necessitybe a "free zone" in which the moral law holds no sway.Perhaps nowhere today is there a more obvious need for the correct use ofpoliticai authority than in the dramatic situation of the Middle East and theHoly Land. Day after day, year after year, the cumulative effect of bittermutuai rejection and an unending chain of violence and retaliation haveshattered every effort so far to engage in serious dialogue on the real issuesinvolved. The volatility of the situation is compounded by the clash of interestsamong the members of the international community. Until those inpositions of responsibility undergo a véritable revolution in the way theyuse their power and go about securing their peoples' welfare, it is difficultto imagine how progress towards peace can be made. The fratricidal strugglethat daily convulsés the Holy Land and brings into conflict the forces shapingthe immediate future of the Middle East shows clearly the need for menand women who, out of conviction, will implement policies fìrmly based onthe principie of respect for human dignity and human rights. Such policiesare incomparably more advantageous to everyone than the continuation ofconflict. A start can be made on the basis of this truth, which is certainlymore liberating than propaganda, especially when that propaganda serves toconceal inadmissible intentions.The p remises of a lasting peace8. There is an unbreakable bond between the work of peace and respect fortruth. Honesty in the supply of information, equity in legal Systems, opennessin démocratie procédures give Citizens a sense of security, a readiness to settlecontro versies by peaceful means, and a desire for genuine and constructi vedialogue, all of which constitute the true premises of a lasting peace. Politicaisummits on the regional and international levéis serve the cause of peace onlyif joint commitments are then honoured by each party. Otherwise thesemeetings risk becoming irrelevant and useless, with the result that people23 - A.A.S..


346 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialebelieve Iess and less in dialogue and trust more in the use of force as a way ofresol ving issues. The negative repercussions on peace resulting from commitmentsmade and then not honoured must be carefully assessed by State andgovernment leaders.Pacta sunt servanda, says the ancient maxim. If at all times commitmentsought to be kept, promises made to the poor should be considered particularlybinding. Especially frustrating for them is any breach of faith regardingpromises which they see as vital to their well-being. In this respect, the failureto keep commitments in the sphère of aid to developing nations is aserious moral question and further highlights the injustice of the imbalancesexisting in the world. The suffering caused by poverty is compounded by the lossof trust. The end resuit is hopelessness. The existence of trust in internationalrelations is a social capital of fundamental value.A culture of peace9. In the end, peace is not essentially about structures but about people.Certain structures and mechanisms of peace — juridical, politicai, economie— are of course necessary and do exist, but they have been derived fromnothing other than the accumulated wisdom and expérience of innumerablegestures of peace made by men and women throughout history who have kepthope and have not given in to discouragement. Gestures of peace spring fromthe li ves of people who f oster peace first of all in their own hearts. They are thework of the heart and of reason in those who are peacemakers (cf. Mt 5:9).Gestures of peace are possible when people appreciate fully the communitydimension of their Uves, so that they grasp the meaning and conséquencesof events in their own communities and in the world. Gestures of peace createa tradition and a culture of peace.Religion has a vital role in fostering gestures of peace and in consolidatingconditions for peace. It exercises this role all the more effectively if it concentrâteson what is proper to it: attention to God, the fostering of universalbrotherhood and the spreading of a culture of human solidarity. The Day ofP r ayer for Peace which I promoted in Assisi on 24 January 2002, involvingreprésentatives of many religions, had this purpose. It expressed a desire tonurture peace by spreading a spirituality and a culture of peace.The legacy of Pacem in terris10. Blessed Pope John XXIII was a man unafraid of the future. He wassustained in his optimism by his deep trust in God and in man, both of which


Acta Ioannis Pauli Pp II 347grew out of the sturdy climate of faith in which he had grown up. Moved byhis trust in Providence, even in what seemed like a permanent situation ofconflict, he did not hesitate to summon the leaders of his time to a new visionof the world. This is the legacy that he left us. On this World Day of Peace2003, let us all résolve to have his same outlook: trust in the merciful andcompassionate God who calis us to brotherhood, and confidence in the menand women of our time because, like those of every other time, they bear theimage of God in their souls. It is on this basis that we can hope to build aworld of peace on earth.At the beginning of a new year in our human history, this is the hope thatrises spontaneously from the depths of my heart: that in the spirit of everyindividual there may be a renewed dedication to the noble mission whichPacem in terris proposed forty years ago to all men and women of good will.The task, which the Encyclical called "immense", is that "of establishing newrelationships in human society, under the sway and guidance of truth, justice,love, and freedom". Pope John indicated that he was referring to "relationsbetween individuai Citizens, between Citizens and their respectiveStates, between States, and fìnally between individuáis, families, intermediateassociations and States on the one hand, and the world community on theother". He concluded by saying that "to bring about true peace in accordancewith divinely established order" was a "most noble task" (Pacem inTerris, V: l.c, 301-302).The fortieth anniversary of Pacem in terris is an apt occasion to return toPope John XXIII's prophétie teaching. Catholic communities will know howto celebrate this anniversary during the year with initiatives which, I hope,will have an ecumenical and interreligious character and be open to ail thosewho have a heartfelt desire "to break through the barriers which divide them,to strengthen the bonds of mutuai love, to learn to understand one anotherand to pardon those who have done them wrong" (l.c, 304).I accompany this hope with a prayer to Almighty God, the source of ailour good. May he who calis us from oppression and conflict to freedom andcoopération for the good of ail help people everywhere to build a world ofpeace ever more solidly established on the four pillars indicated by BlessedPope John XXIII in his historie Encyclical: truth, justice, love, freedom.From the Vatican, 8 December 2002IOANNES PAULUS PP. II


348 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeSECRETARIASTATUSRomanae Rotae iudicum muneris cessatio usque ad LXXV ae. a. expletum prolatatur.Ex Audientia SS.mi, diei VIII mensis Aprilis anno MMIII.Attentis circumstantiis Summus Pontifex Ioannes Paulus II motu proprioet certa scientia Romanae Rotae iudicum muneris cessationem usque adseptuagesimum quintum aetatis annum expletum prolatavit, facta autemfacultate singulis in praesens rotali collegio adscriptis iudicibus iure quaesitofruendi secundum compositam formulam quam unicuique accommodatotempore Administratio Patrimonii Sedis Apostolicae proponet.Quapropter in linea prima secundae paragraphi articuli tertii NormarumRotalium anno MCMXCIV promulgatarum 1verbum «expleverint» pro verbo« attigerint » subiciatur nec non et paragraphus tertia eiusdem articuli tertiiaboleatur.L. SB S.In Secret. Status tab., n. 516.560¡PSB ANGELUS card. SODANOSecretarius StatusCf. AAS LXXXVI (1994), pag. 510


Congregatio de Causis Sanctorum 349ACTACONGREGATIONUMCONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUMROMANABeatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae a Iesu Crucifixo (in saec.:Mariae Petkovic) fundatricis Congregationis Filiarum a Misericordia T.O.R.(1892- 1966)DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS«Amatum Dominum vestrum Iesum Christum incessanter diligite,pro Eo tantum operamini et omnem vitam vestram in operibus misericordiaeinsumite. In Congregatione omnia ad Eum convertite: pro Eovitam gerite et mortem oppetite. Eius Regnum amoris per mundum universumnuntiate».Hae admonitiones, quas Serva Dei Maria a Iesu Crucifixo ad suas Sororesin testamento spirituali scripserat, regula exstiterunt eius vitae, in laudesDomini insumptae et in famulatum pauperiorum, pro quibus spiritalia etcorporalia misericordiae opera toto pectore explevit.Serva Dei in Croato pago vulgo Blato, e dioecesi Ragusina, die 10 mensisDecembris anno 1892, sexta ex tredecim liberis, nata est parentibus AntonioPetkovic et Maria Marinovis, rite matrimonio coniunctis, sive fide siveterrenis substantiis ditatis, qui in ritu Baptismatis nomen Mariae indideruntei. A parentibus spiritali et culturali formatione recte est erudita; atenera inde aetate se praebuit alacrem animo, firmam indole, proclivem adpietatem, ad oboedientiam et ad caritatem. Anno 1899 sacramento Confirmationisest insignita, et anno 1905 ad primum Eucharisticum Conviviumaccessit; qui eventus magni ponderis fulcrum exstiterunt eius vitae spiritualis.Ancillas Caritatis saepe invisens, percepit se a Deo ad vitam consecratamvocari, attamen adversabantur parentes eius, qui ad matrimoniumadigebant eam. Quattuordecim annos nata privatum perpetuae castitatisvotum emisit. Actuose participavit missionem Ecclesiae et apostolatui operamdedit. Praeses exstitit Associationis Filiarum Mariae et condidit quo-


350 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeque Associationes tum Boni Pastoris anno 1914, tum Matrum Christianarumsequenti anno. Cotidie infirmos invisebat et senes, et pauperibus, orphaniset pueris derelictis spiritualiter ac corporaliter succurrebat. Sacrificioeucharistico, sacra communione, contemplatione SS.mi Sacramenti etmeditatione Passionis Domini animam suam pascebat. Cum anno 1919 AncillaeCaritatis reliquerunt domum loci Blato, Serva Dei, invitata ab Exc.moD.no Iosepho Marcelic, episcopo Ragusino suoque moderatore spiritus, curamillius domus sumpsit et, una cum aliquot sociis, prospexit quoque operibusei adnexis. Die 4 mensis Octobris sequentis anni induit vestem religiosamet oriri fecit Congregationem Filiarum a Misericordia Tertii OrdinisRegularis Sancti Francisci, eo fine ut, per opera misericordiae, cognitionemdivini amoris propagarent. Tunc nomen assumpsit Mariae a Iesu Crucifixo.Die 14 eiusdem mensis nominata est Suprema Moderatrix et per plus quamquadraginta annos in bonum sui Instituti prudenter ac sollicite vires impendit,curam agendo de Sororum formatione et suscitando varia inceptapro feminea iuventute, pro pueris egenis et pro infirmis. Fundavit asyla,scholas rei domesticae et vestificiae artis. Dioecesanam obtinuit approbationemConstitutionum anno 1923 et aggregationem Instituti ad OrdinemFratrum Minorum anno 1928. Anno 1936 Congregationem constituit inArgentina, ibi commorans ab anno 1940 ad annum 1952, nova opera educationiset beneficentiae promovendo in variis nationibus Americae Latinae.Deinde Romam se contulit ubi deinceps in nova sede generali vixit.Anno 1954 cerebrali correpta est haemorrhagia cum permanenti hemiparesi;anno 1960 adversae valetudinis causa, munus Supremae Moderatricis spontereliquit. Extremos vitae suae annos in humilitate transegit, orando etlaborando pro suis Sororibus, quibus exemplum praebebat virtutum suarum,quae in annorum decursu fulgentiores perfectioresque efficiebantur.Etenim fidem, spem, caritatem aliasque virtutes munifico, constanti laetoqueanimo exercuit. Firmiter in Deum speravit, voluntatem eius adimplevit,pro Regno Dei aedificando assidue laboravit. Praecipuum Servae Deimunus in eo fuit ut caelestem Patrem glorificaret eiusque Sanctum Nomen,cui per Sacrum Cor Iesu laudes offerebat. Communionem cum Deo fovit perliturgiam, per pietatem erga SS.mam Eucharistiam, per amorem filialemerga Virginem Mariam, per orationem aeternarumque veritatum meditationem.Intensae vitae suae spirituali, Dei amore illustratae, apostolicum coniunxitopus ad fidem per universum mundum diffundendam et ad amorempusillis, pauperibus, aegrotis, peccatoribus, aetate provectis, humilibus ferendum.De suis filiabus spiritualibus singularem adhibuit curam, quas per


Congregatio de Causis Sanctorum 351evangelicam viam suaviter conduxit et fortiter. Gaudium experta est etofficium animas Deo admovendi, et hunc ad exsequendum finem fatigationes,sacrificia, res adversas et contumelias oppetere potuit, quia solamineDivinae Providentiae, in qua spem reposuerat, firmabatur. Fortitudinemtrahebat et prudentiam a communione cum Deo, ab oratione, a consiliispastorum Ecclesiae, quibus docilem et obsequentem se praebuit. Supernaturalisapientia se gessit in condendo et in regendo Instituto, in Sororibuserudiendis, in inceptis apostolicis exsequendis et in instrumentis ad sanctificationemaptioribus seligendis. Iustitiam optime exercuit erga Deum etproximum, temperantiam in terrenis adhibendis substantiis. Fortem seostendit ad difficultates perferendas, patientem ad morbos tolerandos, constantemad Christum sequendum. Vera sancti Francisci Assisiensis discipula,Crucifixum dilexit corde indiviso, et magni fecit paupertatem et humilitatem.Paradisum appetens, ad vitam aeternam aequo animo se paravit,donec Dominus eam ad se vocavit die 9 mensis Iulii anno 1966.Fama sanctitatis, qua Dei Serva vivens fruebatur, post mortem confirmataest, qua de re Vicariatus Urbis inchoavit Causam beatificationis etcanonizationis, dioecesanam instruens inquisitionem, cuius vim iuridicamagnovit Congregatio de Causis Sanctorum per decretum diei 8 mensis Maiianno 1998. Apparata Positione, disceptatum est num Serva Dei heroicogradu virtutes exercuisset. Die 23 mensis Aprilis anno 2002 actus est CongressusPeculiaris Consultorum Theologorum faventi quidem voto. PatresCardinales et Episcopi, congregati in Sessione Ordinaria die 21 mensis Maiihuius anni, audita Relatione Ponentis Causae, Exc.mi D.ni Aemilii Eid,Episcopi titulo Sarepteni Maronitarum, edixerunt Dei Servam Mariam aIesu Crucifixo heroicum virtutum theologalium, cardinalium eisque adnexarumfastigium attigisse.Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Ioanni Paulo IIper subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Suavota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, mandavitut super heroicis Servae Dei virtutibus decretum conscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascripto CardinaliPraefecto necnon Causae Ponente meque Antistite a Secretis Congregationisceterisque de more convocandis, eisque astantibus, Beatissimus Patersollemniter declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe etCaritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia,Iustitia,Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, ServaeDei Mariae a Iesu Crucifixo (in saec.: Mariae Petkovic), Fundatricis Congre-


352 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialegationis Filiarum a Misericordia Tertii Ordinis Regularis, in casu et ad effectumde quo agitur.Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de CausisSanctorum Summus Pontifex referri mandavit.Datum Romae, die 5 mensis Iulii A. D. 2002.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectusL. £8 S.£8 Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a SecretisROMANABeatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae Piae Mastena (in saec.: TeresiaeMariae) fundatricis Instituti Religiosarum a Sancto Vultu (1881-1951)DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS« Persuavis caritas centrum sit refulgens omnium motionum spiritus, cordis,operum. Numquam, numquam, numquam hoc nobis est obliviscendum:Pati, sed alios pati ne feceris ».Verba haec, quae Serva Dei Maria Pia Mastena aliquot mensibus antemortem ad suas Sorores scripserat, eius vitae compendium haberi possunt necnon spirituale testamentum. Caritas enim suam sponsalem iugiter collustravitcum Domino consortionem atque ecclesialem suam missionem, quae inhoc erat ut propagaretur, repararetur, in animabus restauraretur vultus Iesu,divinae dilectionis epiphania. Christi vultum contemplans, Serva Dei adimplevitea quae Summus Pontifex Ioannes Paulus II sua in Epistula Apostolica«Novo millennio ineunte» nuntiaverat: «... nostrae aetatis homines,quamvis haud semper conscii, ab hodiernis fidelibus quaerunt ut non modode Christo "loquantur", sed aliquo modo ut efficiant ut "videatur". NonneEcclesiae est officium Christi in unoquoque historiae aevo lucem referre,efficere ut ipsius vultus etiam coram novi millennii generationibus splendeat?»(n. 16: AAS XCIII [2001] 276-277).


Congregatio de Causis Sanctorum 353Maria Pia, prima ex septem liberis, die 7 mensis Decembris anno 1881nata est a parentibus Iulio Mastena, mercatore, et Maria Antonia Casarotti,magistra ludi, in amplo oppido vulgo Bovolone, intra fines dioecesis Veronensissito. Eiusdem mensis die 29 Baptismatis aquis abluta est, cui nomenTeresia Maria est inditum. Novem annos nata, spirituali miroque cum fructuad primum Eucharisticum accessit convivium et sacro chrismate est confirmata.Familiari in ambitu christiana institutione piorumque parentum exemplooptime est imbuta. Adhuc adulescens, castitatis votum emisit, singularicultu Eucharistiam et Immaculatam Virginem exornavit, atque in catechesimpueris tradendam libenti incubuit animo. Postquam in terra natali publicasfrequentaverat scholas, studia privatim perrexit. Persentiens ad vitamconsecratam vocari, quandam temporis periodum propter praematuram aetatemexspectare debuit. Tandem anno 1901 Veronae ingredi potuit InstitutumSororum a Misericordia. Sequenti anno religiosum induit habitum etanno 1903 vota nuncupavit nomen assumens Passiteae. Diplomate magistraeelementariae anno 1905 honestata, primum in pago Boscochiesanuova ac deindein loco S. Giovanni Lupatoto docuit. Anno 1908 in oppidum vulgo Miane, inProvincia Tarvisina, missa est ut parvam communitatem Sororum suarummoderaretur magistraeque municipalis munus impleret. Inibi quoque fidelitateeminuit suae consecrationi et studio apostolico erga alumnos, orphanos,iuvenes, adultos, infirmos. Singulariter sollicitam se ostendit de suscitandis etfirmandis sacerdotalibus et religiosis vocationibus. Una cum suo parochosociatam navavit operam catechesim tradendo, liturgiam animando, celebrationeset festa religiosa ordinando atque supellectiles sacras templique decoremprovidendo. Contemplationis vita vehementer allecta, anno 1927 ingressaest monasterium Cisterciense Sancti Iacobi "di Veglia", ex dioecesi olimCenetensi, in praesens Victoriensi Venetorum; die 2 mensis Iunii huius ipsiusanni religiosam sumpsit vestem et nomen Mariae Piae, quod per omnemvitam servavit. Claustrali silentio et oratione perfusa persensit a Dominovocari ad novam congregationem religiosam condendam; quapropter, de consilioExc.mi D.ni Eugenii Beccegato, Episcopi illius dioecesis, monasteriumreliquit et docendi munus implere perrexit. Anno 1930, eodem Episcopoapprobante, in loco vulgo San Fior di Sopra, in provincia Tarvisina, fundamentaiecit Instituti Religiosarum a Sancto Vultu, quod die 8 mensis Decembrisanno 1936, diversis victis difficultatibus, erectum est uti Congregatioiuris dioecesani sequentem habens scopum: «Propriam navare operam quasimissionariam pro redemptione in locis derelictis et pauperioribus, promovendo:a) curationes quas "ambulatoria" dicunt gratuitas pro pauperibus; b)


354 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialevaletudinaria pro locupletibus, quorum proventus in beneficia erogabuntur;c) asila pro infantibus in locis dissitis et destitutis; orphanotrophia; d) scholaspro doctrina christiana tradenda, domus puerorum ludicris et puellarumlaboribus et industriis, et quaeque alia opera promovenda et pro ecclesiarummunditia et cultu. Adiuvando pueros facultatibus destitutus qui Sacerdotiumet Missiones adfectant...». Sedes Apostolica anno 1947 pontificiam concessitapprobationem huic novae Congregationi, quae, a propria conditrice prudentergubernata, per diversas Italiae regiones erat diffusa. Serva Dei sedulamadhibuit curam de spirituali noviciarum formatione, quibus suadere consueveratut «verae fierent victimae et martyres Amoris, pro Amore et cumAmore». Sorores ad vultus Iesu contemplationem et ad sanctitatem hortabatur;ita ipsis scribebat: « Iesus nescit quid faciat de illis timidis animabus quaefugiunt ex Hortu Olivarum, quae timent verbera, spinas, crucem, martyrium,mortem». Quidquid alios docebat, ipsamet summo studio, constantiaet spirituali delectatione ad rem deducebat, Iesum habens veluti sponsum,pastorem, magistrum, lumen, gaudium vitae suae. In Iesum firmiter credidit,cuius doctrinae mente et corde adhaesit eiusque exemplum ferventer estsecuta. Artam cum ipso coluit communionem per liturgiam, meditationemEvangelii, divinarum veritatum contemplationem, assiduam orationem; percultum quoque tributum Eucharistiae, sancto Vultui et Mariae Virgini. Deo,quem maximopere dilexit, omnino sese obtulit eiusque manibus se tradidit.Caritate compulsa, anno 1903 votum victimae emisit et anno 1915 votumactiones pro Dei gloria animarumque salute perfectius adimplendi. Diligenterdivinae obsecuta est voluntati, religiosa vota servavit, a peccato abhorrait,sanctitatem tetendit. Dei amore allecta, omnibus bene fecit, et ex se fiduciam,bonitatem et laetitiam sparsit. Adlaboravit ut Iesum in animabusvivere faceret; orationibus et sacrificiis offensiones in Dominum illatas reparareintendit; lánguidos adiuvit et infirmos et pauperes; afflictis solamentulit; omnibus ignovit qui molestias afferebant illi; dulcedine et firmitudinesuas confirmavit Sorores in itinere perfectionis et in apostolicis operibus.Christiana spe illustrata, non super terrenas facultates curam proiecit sedsuper Providentiam, et, corde ab humanis opibus remoto, aeternam appetì vitmercedem, quam merendam curavit cotidiana munera erga Deum et proximumad amussim adimplendo. Omnia a Dei bonitate exspectabat, sese tamengerebat ac si omnia ex ipsa penderent. In tribulationibus fortis exstitit, patiensin sacrificiis, constans in divino famulatu, Ecclesiae auctoritatibus obsequens;temperantiam, castitatem, paupertatem, humilitatem et iustitiamcoluit. Prudentem se praebuit in iis seligendis quae magis idonea erant ad


Congregatio de Causis Sanctorum 355propriam obtinendam sanctificationem et ad suum Institutum regendum, cuipraefuit uti suprema moderatrix usque ad suum transitum, qui die 28 mensisIunii anno 1951 Romae evenit. Sanctitatis fama, qua vivens fruebatur, postmortem permansit, quamobrem Vicariatus Urbis beatificationis et canonizationisCausam inchoavit; et annis 1990-1992 instructa est inquisitio dioecesana,cuius iuridicam auctoritatem Congregatio de Causis Sanctorum ratamhabuit per decretum diei 30 mensis Aprilis anno 1993. Exarata Positione,disceptatio peracta est apud idem Dicasterium quaerens num Serva Dei virtutesheroico in gradu exercuerit. Die 17 mensis Martii anno 2002 PeculiarisCongressus Consultorum Theologorum habitus est cum voto quidem favorabili.Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die 7 sequentis mensisMaii congregati, audita Relatione Exc.mi D.ni Marii Rizzi, Archiepiscopititolaris Balneoregiensis, Ponentis Causae, edixerunt Servam Dei MariamPiam Mastena in theologalibus, cardinalibus eisque adnexis virtutibus exercendisheroicum gradum attigisse. Facta demum de hisce omnibus rebusSummo Pontifici Ioanni Paulo II per subscriptum Cardinalem Praefectumaccurata relatione, Sanctitas Sua vota Congregationis de Causis Sanctorumexcipiens rataque habens, mandavit ut super heroicis Servae Dei virtutibusdecretum conscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascripto CardinaliPraefecto necnon Causae Ponente meque Antistite a Secretis Congregationisceterisque de more convocandis, eisque astantibus, Beatissimus Patersollemniter declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe etCaritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia,Iustitia,Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, ServaeDei Mariae Piae Mastena (in saec.: Teresiae Mariae), Fundatricis InstitutiReligiosarum a Sancto Vultu, in casu et ad effectum de quo agitur.Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de CausisSanctorum Summus Pontifex referri mandavit.Datum Romae, die 5 mensis Iulii A. D. 2002.L. 8B S.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectus83 Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a Secretis


356 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeTAURINENSISBeatificationis et Canonizationis Servae Dei Nemesiae Valle (in saec.: Iuliae) sororisprofessae Instituti Sororum a Caritate (1847-1916)DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS« Tantummodo Deus! ».Dictio haec, peculiaris Sororum Caritatis sententiola, ratio quoque exstititvitae Sororis Nemesiae Valle, quae Domino omnino se consecravit, etcupiens ab Ipso libenter accipi, viam sanctitatis humiliter percurrit. Hoc segerendi modo, ad effectum adduxit quidquid ipsamet scripserat: «Sanctaeefficiamur oportet per patientiam, per caritatem, per deditionem Deo factam,ac praesertim per rectam officiorum conscientiam. Sanctitas enim non sibivult multa vel magna exsequi opera, sed agere quod Deus a nobis requirit.Vere sanctus est ille, qui sciens Dei voluntatem, Ei perseveranter subicitur».Haec Domini sponsa Augustae Praetoriae vitam iniit die 26 mensis Iuniianno 1847. Parentes eius, Anselmus Valle et Maria Christina Dalbar, mercatoreset optimi christiani, in fonte baptismali nomina indiderunt ei Magdalenae,Teresiae, Iuliae. Quattuor agens annos, matre est orbata, et simulcum fratre adolevit in domo avi paterni, ubi legere, scribere nec non cultumDeo reddere didicit per pietatis exercitia, quorum peculiariter studiosam sepraebebat. Anno 1857 ad Eucharisticam Cenam primum accessit et sequentianno in urbe Vesontina educandatum apud Sorores a Caritate ingressa est.Diligenter studiis vacavit, mores suos expolivit, spiritualem vitam intentiusvixit. Recta institutione erudita et titulo decorata magistrae linguae Gallicae,anno 1862 paternam in domum rediit, in oppidum vulgo Pont-Saint-Martin. Illic eam praestolabantur pater huiusque nova uxor, a qua ServaDei peroptatam comprehensionem non obtinuit. Ceterum tempore illo consiliumperfecit Domino se vovendi. Idcirco sese adscripsit inter Sorores aCaritate, propositum nutriens eas imitandi in munere pauperibus serviendiet iuvenes instituendi, ad exemplum et doctrinam earum Conditricis, SanctaeIoannae Antidae Thouret (1765-1826). Vercellis postulatum incepit die8 mensis Septembris anno 1866. Tempore quo ad religiosam se parabatvestitionem, sibi proposuit quodlibet vitare verbum quod animum proximideprimere posset atque immodicam suiipsius cupiditatem cohibere. Titulomagistrae ludi exornata, Derthonam missa est ut apud Institutum Sancti


Congregatio de Caváis Sanctorum 357Vincentii, ubi septem lustra permansit, doceret. Docendi et educandi munuscompetenter et studiose, aequo animo, dignitate et materno spiritu adimplevit,uberrimos colligens fructus ac praesertim aestimationem, affectumgratumque animum tum discipularum tum harumque familiarum. Anno1873 religiosam emisit professionem, et anno 1886 moderatrix nominataest eiusdem Instituti Sancti Vincentii, quod summa cum bonitate et prudentiarexit assidua praebens Sororibus communitatis et omnibus qui adibanteam exempla sanctitatis, quae in memoria Derthonensium insculptafuerunt. Cum nova provincia religiosa Sanctae Ioannae Antidae erecta fuit,Serva Dei in oppidum Borgaro, prope Augustam Taurinorum, translata estut magistrae noviciarum munus exerceret. Quod magni ponderis officiumab anno 1903 usque ad mortem implevit, veram se iugiter ostendens matremet magistram singularum noviciarum, quas sapienter et suaviter formavitad serviendum Deo, Ecclesiae suoque religioso Instituto. Vitae exemplomagis quam verbis edocuit; etenim eius modus se gerendi continuaexstitit lectio quomodo Iesus amandus, quomodo servitium proximo ferendum,quomodo fidelitas erga vocationem servanda, quomodo Regula adamussimadimplenda sit. In officiis cotidianis diligenter observandis et invirtutibus summo studio, perseverantia et spirituali iucunditate exercendiseminuit. Fides, spes, caritas veluti lumen fuerunt et fortitudo eius. Deumsuper omnia dilexit, in eius Verbum credidit, voluntati eius obtemperavit,in omnibus Illi placere cupivit. Communionem cum Domino coluit aeternasmeditando veritates, liturgiam sacrasque celebrationes participando, eucharisticamet marialem alendo pietatem, orationem fovendo, propria vitaeconsecratae sacrificia tolerando, actioni interiori divinae gratiae iugiter obsecundando.Per quam sibi dilecta haec fuit precatiuncula: «Iesu, pro tevivo; Iesu, pro te morior; Iesu, et in vita et in morte tua sum». Quamlibetarripiebat occasionem ad sermonem de Domino instituendum, adlaboransut Ipse cognosceretur et amaretur. Catechismum tradendum promovit; interalumnas et novicias missionalem diffudit spiritum, orabat aliosque orarefaciebat pro populorum evangelizatione, pro reparatione offensionum inDeum illatarum et pro conversione peccatorum. Animabus in purgatoriodetentis suffragabatur. Suam per educationis operam favit promotioni humanaeet christianae mulieris atque incremento Regni Dei. Antistitas suas,Sorores, puellas orphanas omnesque iuvenes curae suae creditas summacumulavit caritate; viduis in difficultatibus versantibus, sacrorum alumnisegentibus, pauperibus et infirmis auxilio succurrit. In verbis et in opereprudenter egit, omnia coram Deo perpendens et aptiora seligens inst rumen-


358 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeta ad sanctificationem suam et ad animarum salutem. Iustam se gessit etmodestam; fortis mansit in tribulationibus, patiens in aegritudine, a rebusterrenisque vanitatibus seiuncta, casta, auctoritatibus Ecclesiae suique Institutioboediens. Humilis et simplex mulier neglegi et extremum locumoccupare cupiebat; nec recusabat ab alumnis et noviciis veniam petere,quoties agnoscebat se in errorem incidisse. Spem in Deo posuit et aeternamconcupivit mercedem, quam merendam curavit, exemplum et doctrinamIesu Christi sollicite sequens. Anno 1910 valetudo eius deficere coepit, attamencum Domino necessitudo in dies intimior fiebat et profundior; et excorporis condicione, iam tunc curvati et dolentis, summa collucebat paxspiritualis. Dominus eam ad se vocavit sub vesperum diei 18 mensis Decembrisanno 1916.Coram sua Congregatione Deique populo Soror Nemesia sanctitatis fama invita, in morte et post mortem refulsit, quapropter Archiepiscopus TaurinensisCausam beatificationis et canonizationis inchoavit per celebrationem ProcessusOrdinarii Informativi annis 1951-1954, cui additus est Processus RogatorialisDerthonensis. Iuridicam harum Inquisitionum canonicarum validitatem ratamhabuit Congregatio de Causis Sanctorum per decretum die 2 mensis Aprilisanno 1982 promulgatum. Apparata Positione, ad normam iuris disceptatiofacta est num Serva Dei in virtutibus observandis heroicum gradum attigisset.Die 4 mensis Iunii anno 2002 actus est felici cum exitu Congressus PeculiarisConsultorum Theologorum. Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinariadie 25 eiusdem mensis congregati, Ponente Causae Exc.mo D.no PetroGeorgio Silvano Nesti, C.P., Archiepiscopo emerito Camerinensi-Sancti Severiniin Piceno, agnoverunt Servam Dei Nemesiam Valle virtutes théologales,cardinales eisque adnexas heroicum in modum excoluisse.Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Ioanni Paulo IIper subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Suavota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, mandavitut super heroicis Servae Dei virtutibus decretum conscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascripto CardinaliPraefecto necnon Causae Ponente meque Antistite a Secretis Congregationisceterisque de more convocandis, eisque astantibus, Beatissimus Patersollemniter declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe etCaritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia,Iustitia,Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, ServaeDei Nemesiae Valle(in saec.: Iuliae), Sororis professae Instituti Sororum aCaritate, in casu et ad effectum de quo agitur.


Congregatio de Causis Sanctorum 359Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de CausisSanctorum Summus Pontifex referri mandavit.Datum Romae, die 5 mensis Iulii A. D. 2002.L. œ S.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectus£8 Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a SecretisTRICHURIENSISBeatificationis et Canonizationis Servae Dei Euphrasiae a SS. Corde Iesu (in saec.:Rosae Eluvathingal) sororis professae Congregationis Matris de Carmelo (1877-1952)DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS«Infirmitas haec non est ad mortem sed pro gloria Dei, ut glorificeturFilius Dei per eam» (Io 11, 4).Verba quibus Iesus Lazari sorores allocutus est intime commoverunt animumServae Dei Euphrasiae a SS. Corde Iesu (in saec.: Rosae Eluvathingal).Ipsa enim, quamvis iuvenili aetate diuturnis et acerbis infirmitatibus correptafuerit, ob abiectionem et aegrimoniam se animo non defecit; quin immo,proprios cruciatus alacriter obtulit ad hominum peccata reparanda pro maioreDei gloria proque animarum salute.Serva Dei nata est in loco vulgo Edathuruthy (qui olim pertinebat ad dioecesimTrichuriensem, nunc vero ad dioecesim Irinialakudensem Syrorum Malabarensium)die 17 mensis Octobris anno 1877 a familia terrenis opibus ditata.Octo dies nata lavacro Baptismatis abluta est. Christiana formatione a matreapte erudita, a tenera iam aetate, apertam ostendit propensionem ad operapietatis et ad mortificationem. Cupiens Christo prorsus se vovendi, quamvispatre invito, perquam iuvenis candidata ingressa est conventum SororumBeatae Mariae Virginis de Monte Carmelo situm in loco Koonammavu. Ob eiusadversantem valetudinem, Sorores suadebant ei ut a vita consecrata discederet,attentis tamen modo se gerendi et consilio ab ipsa firmiter capto sequendiChristum pauperem, oboedientem et castum, Sorores approbarunt ut ServaDei in conventu manere pergeret. Potuit igitur ad Postulatum accedere, assu-


360 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialemens religiosum velamen et nomen Euphrasiae a SS. Corde Iesu. Interea eiusphysicae vires in peius ruebant ita ut sacro Viatico et Infirmorum Unctionereficeretur; postea parum eonvaluit, attamen plurimum adhuc patiebatur et,Passionis Christi particeps, peculiari robore acerbos tolerabat dolores. Die 24mensis Maii anno 1900 vota perpetua nuncupavit; postea munus creditum estilli Magistrae noviciarum, quod studiose ac prudenter implevit. Peculiarem inmodum contendit ut noviciae sese mutuo diligerent et venerarentur. Deindevocata est ad munera explenda Supremae Moderatricis, Consiliariae, Moderatricislocalis et Delegatae ad Generale Congregationis Capitulum. Pleramquevitae suae partem transegit in conventu loci Ollur, se conferens ad domoslocorum Manalur et Ampazhakad tantum per brevia temporis intervalla. Charismaticadona, quibus Dominus eam ditavit, Serva Dei laetanter et humiliterrecepit, indignam se reputans ut favoribus adeo peculiaribus ornaretur. Obcontinuum exercitium christianarum virtutum, quas semper comprobavit,nec non ob dona recepta, innumerae personae adibant eam consilia et precespetiturae. Simpliciter, intense et consequenter servavit fidem, cardinem totiusvitae spiritualis. In diversis vitae adiunctis in Deo speravit, quam virtutemaluit per cultum Eucharistiae, stigmatum Christi, Beatissimae Virginis Mariae,in cuius honorem cotidie ac ferventer recitabat Rosarium Mariale, cuius mysteriaferventer meditabatur. In Eucharistica celebratione omnes commovebatob altissimum gradum communionis cum Domino. Pro nihilo habuit laudes etterrenas honorificentias, quoniam hoc unum sibi proposuerat, aeternam scilicetassequi beatitudinem. Eo quod Deum diligebat, innumeras aerumnas patientertoleravit, et sollicitam se praebuit de peccatoribus ad Christum revocandis,quos hortabatur ut ad reconciliationis sacramentum assidue accederent. Caritatemexercuit erga Sorores religiosas, maxime iuniores vel infirmas, et a quibuscumqueminoribus abhorrait. Pestilentiae cholerae saeviente, deditioneeminuit et alacritate qua morale et corporale auxilium indigentibus tulit. Inexplendis regiminis muneribus prudentia excelluit et aequitate, quin neglegeret,cum necesse erat, instrumenta admonitionis. Leges ecclesiasticas et RegulamInstituti diligentissime servavit, contendens ut partes haberet vitae communitatis,quamvis aegritudo minime remitteret; eius animosam indolem etproprias appetitiones summo cum labore continuit. In cibo et potu moderataexstitit et sponte acerbis castigationibus se subiecit. Quamvis in saeculo vivebatapud familiam copiis instructam et assuefacta ad opulentiam, in conventuvitam gessit in paupertate, prorsus aliena a terrenis opibus. Mandata auctoritatisecclesiasticae et moderatoris spiritus submisse accepit ita ut ad suumscriberet moderatorem: « Prompta sum, oboedientiae merito, ad mortem oppe-


Congregatio de Causis Sanctorum 361tendam ». Deum indiviso corde dilexit ita ut, per assiduam et continuam vigilantiam,castitatem a quocumque periculo vel tentatione tueretur. Aestivistemporibus anni 1952 eius physicae vires in deterius ruerunt, et Viatico InfirmorumqueUnctione refecta, placide in Domino obdormivit eodem anno die 29mensis Augusti, transiens ad recipiendam mercedem a Christo fidelibus servispromissam.Diffusa eius sanctitatis fama, Archiepiscopus Trichuriensis Causam inchoavitbeatificationis et canonizationis, instruens dioecesanam inquisitionemannis 1987-1991, cuius auctoritatem iuridicam adprobavit Congregatiode Causis Sanctorum per decretum datum die 16 mensis Novembris anno1991. Apparata Positione, disceptatio habita est, ut de more, num ServaDei heroicum virtutum gradum attigisset. Die 3 mensis Maii anno 2002 actusest Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, felici cum exitu. PatresCardinales et Episcopi congregati in Sessione Ordinaria die 4 sequentis mensisIunii, audita Relatione Ponentis Causae, Em.mi Domini Simonis CardinalisLourdusamy, agnoverunt Euphrasiam a SS. Corde Iesu virtutes théologales,cardinales eisque adnexas in gradu heroico excoluisse. Facta demum de hisceomnibus rebus Summo Pontifici Ioanni Paulo II per subscriptum CardinalemPraefectum accurata relatione, Sanctitas Sua vota Congregationis de CausisSanctorum excipiens rataque habens, mandavit ut super heroicis Servae Deivirtutibus decretum conscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascripto CardinaliPraefecto necnon Causae Cardinali Ponente meque Antistite a SecretisCongregationis ceterisque de more convocandis, eisque astantibus, BeatissimusPater sollemniter declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide,Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia,Iustitia,Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico,Servae Dei Euphrasiae a SS. Corde Iesu (in saec.: Rosae Eluvathingal), Sororisprofessae Congregationis Matris de Carmelo, in casu et ad effectum de quo agitur.Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de CausisSanctorum Summus Pontifex referri mandavit.Datum Romae, die 5 mensis Iulii A. D. 2002.L. £8 S.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectus£8 Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a Secretis24 - AAS


362 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeVARSAVIENSIS seu CRACOVIENSISBeatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Sigismundi Felicis Feliñski Archiepiscopitit. Tarsensis olim Archiepiscopi Varsaviensis fundatoris CongregationisSororum Franciscalium Familiae Mariae (1822-1895)DECRETUM SUPER MIRACULOVenerabilis Famulus Dei Sigismundus Felix Feliñski natus est die 1 mensisNovembris anno 1822 in loco Wojutyn, quod nunc finibus Ucrainae continetur.Ordinatus sacerdos, in ministerium pastorale incubuit; anno autem1857 Congregationem Sororum Franciscalium Familiae Mariae condidit. BeatusPius IX eum Archiepiscopum Varsaviensem creavit, sed anno transactomoderatores rei publicae eum in Russiam deportarunt. Post viginti annos,quos in exsilio egerat, liberatus est nominatusque Archiepiscopus titulo Tarsensis.In postrema parte vitae apostolatum impense exercuit, praesertim inutilitatem agricolarum Polonorum et Ucrainorum. Mortuus est die 17 mensisSeptembris anno 1895.Coram Ioanne Paulo II, Summo Pontifice, promulgatum est, die 24mensis Aprilis anno 2001, decretum super virtutibus heroicis. BeatificationemServi Dei prospectans, Causae Postulator iudicio huius Congregationisproposuit prodigialem, ut ferebatur, sanationem iuvenis mulieris DalmaraeKoziol, quae die 16 mensis Iulii anno 1995 in Polonia gravem casum adversumautocineticum est perpessa, ex quo maritus statim morte est abreptus,post hebdomadam etiam filius quattuor annorum. Domina Dalmara gravissimisest affecta vulneribus internis et fractura femoris sinistri pelvisque,quibus accessit maxima perturbatio haemoragico-hypovolemica ob copiosamsanguinis amissionem. Statim in valetudinarium recepta, sectionemchirurgicam est passa. Postmodum comparuit infectio meatuum urinalium,quae secum tulit ardentissimam febrim et grave vitium renale. Prognosis, amedicis edita, fuit maxime cauta. In eiusmodi rerum condicione mater aegrotaeet Sorores Franciscales Familiae Mariae fidentes auxilium divinumexpostulaverant per intercessionem Famuli Dei Sigismundi Felicis Feliñskiimpetrandum, cuius imago photographica et reliquiae partibus sauciis aegrotantissunt applicatae; quae quidem coepit se melius habere ac tandemad perfectam sanationem est perducta. De hac re apud Curiam Rzeszoviensem,inter annos 1998-1999, instituta est Inquisitio dioecesana, cuius vis


Congregatio de Causis Sanctorum 363iuridica agnita est ab hoc Dicasterio per decretum die 24 mensis Martii anno1999 editum. Consilium Medicorum Congregationis, qui bis in rem inquisiverunt,in Sessione diei 8 mensis Maii anno 2002 declaraverunt sanationemfuisse comparate celerem, perfectam et mansuram, sine consequentiis postumis,ad altioris doctrinae rationem inexplicabilem. Die 21 eiusdem mensishabitus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, et die 4mensis Iunii subsequente congregata est Sessio Ordinaria Patrum Cardinaliumet Episcoporum, Causae Ponente Eminentissimo Edmundo CasimiroCardinali Szoka. Et in utroque Coetu sive Consultorum sive Cardinalium etEpiscoporum, posito dubio an de miraculo constaret divinitus patrato, responsumprolatum est affirmativum. Facta demum de hisce omnibus rebusSummo Pontifici Ioanni Paulo II per subscriptum Cardinalem Praefectumaccurata relatione, Sanctitas Sua vota Congregationis de Causis Sanctorumexcipiens rataque habens, mandavit ut decretum de praedicta mira sanationeconscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascriptoCardinali Praefecto necnon Causae Cardinali Ponente meque Antistite aSecretis Congregationis ceterisque de more convocandis, eisque astantibus,Beatissimus Pater sollemniter declaravit: Constare de miraculo aDeo patrato per intercessionem Ven. Servi Dei Sigismundi Felicis Feliñski,Archiepiscopi tit. Tarsensis, olim Archiepiscopi Varsaviensis, FundatorisCongregationis Sororum Franciscalium Familiae Mariae,videlicet de comparateceleri, perfecta ac mansura sanatione Dalmarae Koziol a «grave insufficienzarenale e grave insufficienza cardiocircolatoria in soggetto obeso politraumatizzato,con marcato shock ipovolemico, infezione urinaria e"crushingsyndrome " ».Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in actaCongregationis de Causis Sanctorum referretur.Datum Romae, die 5 mensis Iulii A. D. 2002.L. SB S.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectusSB Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a Secretis


364 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeCONGREGATIO PRO EPISCOPISRIOPRETENSISDe nominis dioecesis mutationeDECRETUMSummi Pontificis Pii XI Apostolicis sub plumbo Litteris «Sollicitudoomnium ecclesiarum», die 25 Ianuarii anno 1929, dioecesis Riopretensis inRepublica Brasiliensi erecta fuit. Ad memoriam Sancti Iosephi, RedemptorisCustodis, honorandam, primigeniumque civile nomen loco restituendum,civitas Brasiliensis vulgo Rio Prelo nuncupata, die 30 novembris anno 1944,denominationem suam mutare statuit, ita ut in posterum Säo José do RioPreto appellaretur. Cum in praefata urbe etiam cathedra episcopalis dioecesisRiopretensis exstet, eius Episcopus, Exc.mus P.D. Oranus IoannesTempesta, audito Collegio Consultorum, Sanctae Sedi preces enixe porrexit,ut et dioecesis non amplius Riopretensis sed Sancti Iosephi Riopretensisnominaretur. Congregatio pro Episcopis, praehabito favorabili voto Exc.miP.D. Alili Rapisarda, Archiepiscopi titularis Cannensis et in Brasilia hactenusApostolici Nuntii, rata huiusmodi immutationem cuilibet ambiguitatisemovendae profuturam, porrectis precibus benigne annuendum censuit.Quapropter, eadem Congregatio, vigore specialium facultatum sibi aSummo Pontifice Ioanne Paulo, divina Providentia PP. II, tributarum, praesentiDecreto, perinde valituro ac si Apostolicae sub plumbo Litterae dataeforent, statuit ut dioecesis Riopretensis, uti de more, nomen assumat ab urbeepiscopali vulgo « Säo José do Rio Preto » et posthac Sancti Iosephi Riopretensisnuncupetur eiusque pro tempore Episcopus item Sancti Iosephi Riopretensiscognominetur.Ad haec perficienda, Congregatio pro Episcopis deputat Exc.mum ApostolicumNuntium in Brasilia vel, ipso a sede absente, negotiorum SanctaeSedis in Brasilia gestorem, necessarias et opportunas eisdem tribuens facultatesetiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum inecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad eandem Congregationem,cum primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecutionisremittendi.


Congregatio pro Episcopis 365Ecclesiae tandem orbique omni impetret Iosephus sanctus, perinde acsingulis nobis, Patris et Filii et Spiritus Sancti benedictionem.Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 11 mensisDecembris anno 2002.83 IOANNES BAPTISTA card. REPraefectusL. 83 S.In Congr, pro Episcopis tab., n. 1011 ¡0283 Franciscus MonterisiaSecretisHUMAIT ANENSIS et BORBENSISDe finium mutationeDECRETUMQuo aptius christifidelium pastorali curae consuli possit, Exc.mi PP. DD.Franciscus Iosephus Meinradus Merkel, Episcopus Humaitanensis, et IosephusAlfonsus Ribeiro, Episcopus Praelatus Borbensis, unanimi consensu abApostolica Sede expostulaverant, ut circumscriptionum sibi concreditaramfines aliquantulum immutarentur. Congregatio pro Episcopis, praehabitofavorabili voto Exc.mi P.D. Laurentii Baldisseri, Archiepiscopi titulo Diocletianensiset in Brasilia Apostolici Nuntii, rata huiusmodi immutationemchristifidelium bono profuturam, vigore specialium facultatum sibi a SummoPontifice Ioanne Paulo, divina Providentia PP. II, tributarum, oblatis precibusannuendum censuit. Quapropter, hoc Decreto, perinde valituro ac siApostolicae sub plumbo Litterae datae forent, a praelatura Borbensi integrumterritorium municipii « Manicoré » distrahitur idque dioecesi Humaitanensiassignatur, mutatis, hac ratione, utriusque ecclesiasticae circumscriptionisfinibus.Ad clerum quod attinet eadem Congregatio statuit ut simul ac praesensDecretum ad effectum deductum fuerit sacerdotes Ecclesiae illi censeanturadscripti in cuius territorio ecclesiasticum officium detinent; ceteri autemsacerdotes, clerici seminariique tirones circumscriptioni illi incardinati maneantvel incardinentur in cuius territorio legitimum habent domicilium.


366 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeQuamobrem documenta et acta praefati municipii clericos, fideles ac bonatemporalia respicientia a Curia Borbensi ad Curiam Humaitanensem transmittantur.Ad haec perficienda Congregatio pro Episcopis deputat memoratum Exc.­mum Apostolicum Nuntium vel, ipso a sede absente, negotiorum SanctaeSedis in Brasilia gestorem, necessarias et opportunas eisdem tribuens facultatesetiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum inecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad eandem Congregationem,cum primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecutionisremittendi.Contrariis quibuslibet minime obstantibus.Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 20 mensisIanuarii anno 2003.ES IOANNES BAPTISTA card. REPraefectusL. ffî S.£8 Franciscus Monterisi^a e c r s e^In Congr. pro Episcopis tab., n. 971 ¡95PROVISIOECCLESIARUMLatis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus DominusIoannes Paulus Pp. II, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequunturEcclesiis sacros praefecit praesules:die 25Martii 2003. — Cathedrali Ecclesiae Vladislaviensi, R.D. VieslavumAloisium Mering, e clero Pelplinensi ibique Seminarii rectorem.— Titulari episcopali Ecclesiae Vindensi R.D. Franciscum Beschi, hactenuspro-Vicarium generalem dioecesis Brixiensis, quem deputavit Auxiliaremeiusdem dioecesis.die 3 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesiae Abthugnitanae, R.D. PaulumHenricum Walsh, e clero dioecesis Petropolitanae in Insula Longa, hactenscurionem paroeciae Sancto Patricio dicatae, in civitate vulgo Smithtown,quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis.


Congregatio pro Episcopis 367die 4 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesiae Bahannensi, R.D. ChristophorumProwse, e clero archidioecesis Melburnensis, ibique Vicarium generalem,quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.— Cathedrali Ecclesiae Essendiensi Exc.mum P.D. Felicem Genn, hactenusEpiscopum titularem Uzalensem et Auxiliarem dioecesis Trevirensis.— Cathedrali Ecclesiae Albae Regalensi Exc.mum P.D. Antonium Spányi,hactenus Episcopum titularem Tharrensem et Auxiliarem Strigoniensem-Budapestinensem.die 5 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Antigonicensi Exc.mum P.D. RaimundumIoannem Lahey, hactenus Episcopum Sancti Georgii Terrae Novae.die 7 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesiae Bencennensi R.D. VitalemSkomarovskyi, Seminarii maioris dioecesis Kioviensis-Zytomeriensis vicerectorem,quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis.die 8 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesiae Montensi in Numidia R.D.Adalbertum Polak, Seminarii maioris archidioecesis Gnesnensis rectorem,quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.die 11 Aprilis. — Praelatitiae Ecclesiae Calamensi in Chilia, R.D. VillelmumPatricium Vera Soto, e clero dioecesis Melipillensis ibique parochum.— Titulari episcopali Ecclesiae Basticensi R.D. Antonium Marino, hactenusSeminarii maioris Bonaërensis rectorem, quem constituit archidioecesisPlatensis Auxiliarem.die 12 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesiae Uzalensi R.D. AnsgariumDominicum Sarlinga, hactenus Vicarium generalem archidioecesis Mercedensis-Luianensis,quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.die 15 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesiae Mugensi R.D. ThomamAntonium Williams, e clero archidioecesis Liverpolitanae ibique paroeciaeSancti Antonii curionem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.— Titulari episcopali Ecclesiae Sillitanae R.D. Hervinum Giraud, e clerodioecesis Vivariensis, hactenus Seminarii Universitarii Lugdunensis moderatorem,quem constituit Auxiliarem archidioecesis Lugdunensis.


368 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialedie 15 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesia Zallatensi R.D. TheodoricumBrac de la Ferrière, e clero archidioecesis Lugdunensis, ibique Vicariumgeneralem, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.die 16 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Salutiarum R.D. Iosephum Guerrini,e clero dioecesis Cuneensis, hactenus ibidem Vicarium iudicialem.— Titulari episcopali Ecclesiae Aecanae R.D. Paulum Stobrawa, decanumet curionem in urbe vulgo Opole, quem deputavit Auxiliarem archidioecesisOpoliensis.die 17 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Liccanensi Exc.mum P.D. GeorgiumMazur, hactenus Episcopum Ircutscanum Sancti Iosephi.— Cathedrali Ecclesiae Ircutscanae Sancti Iosephi Exc.mum P.D. CyrillumKlimowicz, hactenus Episcopum titularem Arbensem et Auxiliarem MinscensemLatinorum-Mohiloviensem Latinorum.die 25 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Sonsonensi - Rivi Nigri, R.D.Richardum Antonium Tobón Restrepo, e clero dioecesis Sanctae Rosae deOsos, hactenus officialem Nuntiaturae Apostolicae in Columbia.— Titulari episcopali Ecclesiae Cebaradesensi, R.D. Dominicum MaiLuong, e clero archidioecesis Novae Aureliae, ibique hactenus curionem paroeciae« Mary Queen of Vietnam » dicatae, quem deputavit Auxiliarem dioecesisArausicanae in California.— Titulari episcopali Ecclesiae Iliberritanae R.D. Christianum ContrerasVillarroel, Vicarium generalem archidioecesis Santi Iacobi in Chile ibiqueparochum, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.die 30 Aprilis. — Metropolitanae Ecclesiae Paranensi Exc.mum P.D.Marium Aloisium Baptistam Maulión, hactenus Episcopum Sancti Nicolaide los Arroyos.— Cathedrali Ecclesiae Stantianae R. D. Marcum Eugenium Galräo Leitede Almeida, e clero Aracaiuensi, hactenus paroeciae Sancti Marci Evangelistaein eadem archidioecesi curionem.— Cathedrali Ecclesiae Riverormensi, R.D. Georgium Villelmum Coleman,hactenus administratorem dioecesanum eiusdem sedis.


Congregatio pro Gentium Evangelizatione 369die 30 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesiae Izirzadensi R.D. HenricumDíaz, Vicarium episcopalem archidioecesis Moreliensis, quem constituit Auxiliaremdioecesis Sancti Christophori de las Casas.— Cathedrali Ecclesiae Satmariensi, R.D. Eugenium Schönberger, e cleroeiusdem dioecesis, curionem paroeciae in urbe vulgo Sighetu Marmatiei.CONGREGATIOPRO GENTIUM EVANGELIZATIONECUEVENSISde nominis Vicariatus Apostolici mutationeDECRETUMExc.mus ac Rev.mus Dominus Leonardus Bernacchi, O.F.M., VicariusApostolicus Cuevensis in Bolivia, postulavit ab Apostolica Sede ut denominatiode Curia eiusdem circumscriptionis ecclesiasticae in « Camiriensis »mutaretur, vernacula dictione «Camiri» vertenda. Haec Congregatio,praehabito favorabili voto Episcoporum Conferentiae Boliviae, porrectisprecibus benigne annuendum censuit. Quapropter, idem Dicasterium Missionale,vigore specialium facultatum sibi a Summo Pontifice Ioanne Paulo,divina Providentia Pp. II tributarum, praesenti Decreto, statuit utdeinceps Vicariatus Apostolicus Cuevensis, novo nomine «Camiriensis»designetur.Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Gentium Evangelizatione,die XXIX mensis Martii, anno Domini MMIII.CRESCENTIUS card. SEPEPraefectusL. m s.In Congr. pro Gentium Evangelizatione tab., n. 1600¡03£8 Robertus Saraha Secretis


370 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialePROVISIOECCLESIARUMIoannes Paulus divina Providentia Pp. II, latis decretis a Congregationepro Gentium Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros Pastoresdignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo Litteraspraefecit:die 5 Decembris 2002. — Cathedrali Ecclesiae Muyinganae R.D. IoachimumNtahondereye, e clero dioecesis Ruyigiensis et in Seminario maioreKitagaënsi Theologiae moralis professorem.— Cathedrali Ecclesiae Otukpoënae R.D. Michaelem Apochi, e cleroeiusdem dioecesis.— Cathedrali Ecclesiae Chipatensi R.D. Georgium Cosmam Zumaire Lungu,hactenus Administratorem Apostolicum eiusdem dioecesis.— Cathedrali Ecclesiae Nyahururensi, noviter conditae in Kenya, R. D.Aloisium Paiaro, missionarium fidei donum dioecesis Patavinae.die 19 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Puppitanae R.D. IoannemHsane Hgyi, hactenus Seminarii maioris theologici nationalis in dioecesiYangonensi rectorem, quem constituit Auxiliarem dioecesis Patheinensis.— Cathedrali Ecclesiae Ratnapurensi R.D. Antonium Haraldum Perera,hactenus directorem Seminarii maioris nationalis philosophiae.— Cathedrali Ecclesiae Isirensi-Niangaraënsi R.D. Iulianum AndavoMbia, rectorem Collegii philosophici interdioecesani Kisanganiensis.die 11 Ianuarii 2003. — Cathedrali Ecclesiae Niameyensi Exc.mum P.D.Michaelem Christianum Cartatéguy, S.M.A., hactenus Episcopum titularemAulonitanum et Auxiliarem eiusdem dioecesis.— Metropolitanae Ecclesiae Samarindaënsi, noviter erectae, Exc.mumP.D. Florentinum Sului Hajang Hau, M.S.F., hactenus Episcopum eiusdemsedis episcopalis.— Titulari episcopali Ecclesiae Horreoaninicensi R.D. Abrahamum Desta,hactenus cancellarium et secretarium generalem Secretariatus CatholiciEparchiae Adigratensis, quem constituit Vicarium Apostolicum Mekiensem.


Congregatio pro Gentium Evangelizatione 371die 14 Ianuarii 2003. — Titulari episcopali Ecclesiae Sullectinae R.P.Faustum Gabrielem Trávez Trávez, O.F.M., in oppido vulgo dicto Ambatocoenobii superiorem, quem constituit Vicarium Apostolicum Zamorensem inAequatoria.— Cathedrali Ecclesiae Mysuriensi R.D. Thomam Vazhapilly, in praesens«St. Peter's Pontifical Seminary» in urbe Bangalorensi rectorem.die 6 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Melakanae Giohoranae R.D. PaulumTan Chee Ing, S.I., Assistentem regionalem pro Asia Orientali SocietatisIesu.— Metropolitanae Ecclesiae Maputensi Exc.mum P.D. Franciscum Chimoio,O.F.M. Cap., hactenus Episcopum Pembanum.— Cathedrali Ecclesiae Maiduguriensi R.D. Matthaeum Man-oso Ndagoso,Seminarii maioris «Good Shepherd» dioecesis Kadunaënsis rectorem.— Cathedrali Ecclesiae Sancti Ludovici Senegalensis R.D. ErnestumSambou, Instituti Catholici pro Africa Occidentali rectorem.die 19 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Ebebiyinensi R.P. AlfredumMariam Oburu Asue, C.M.F., hactenus Superiorem regionalem CongregationisMissionariorum Filiorum Immaculati Cordis B.M.V., et parochum in oppidovulgo Franceville in Gabone.— Cathedrali Ecclesiae Kabalenae R.D. Callistum Rubaramira, e cleroeiusdem dioecesis ibique oeconomum.— Metropolitanae Ecclesiae Madhuraiensi Exc.mum P.D. Petrum Fernando,hactenus Episcopum Tuticorensem.— Cathedrali Ecclesiae Machakosensi R.D. Martinum Musonde Kivuva, eclero archidioecesis Mombasaënsis et Nairobiae directoris adiutorem SocietatisCatholicae televisificae « Ukweli Video ».die 7 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Portus Gentilis, noviter erectae,Ecx.mum P.D. Matthaeum Madega, hactenus Episcopum titularem Zallatensemet Auxiliarem archidioecesis Liberopolitanae.— R.P. Iosephum Koerber, C.S.Sp., parochum in urbe Liberopolitana,primum Praefectum Apostolicum Makokuensem.— Cathedrali Ecclesiae Arcis Portal R.D. Robertum Muhiirwa, e cleroeiusdem dioecesis et hactenus parochum templi cathedralis.


372 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialedie 7 Martii 2003. — Cathedrali Ecclesiae Homa Bayensi Exc.mum P.D.Philippum Anyolo, hactenus Episcopum Kerichoènsem.— Titulari episcopali Ecclesiae Catabitanae R.D. Matthiam Lee Yong-Hoon, e clero archidioecesis Suvonensis, quem constituit Auxiliarem eiusdemarchidioecesis.— Cathedrali Ecclesiae Kerichoënsi R.D. Emmanuelem Okombo, e clerodioecesis Bungomaënsis.NOMINATIONESPeculiaribus datis decretis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione adsuum beneplacitum renuntiavit:die 23 Novembris 2002. — Exc.mum P.D. Colin Cameron Davies, M.H.M.,Episcopum emeritum Ngongensem, Administratorem Apostolicum «sede vacanteet ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis.die 24 Ianuarii 2003. — Exc.mum P.D. Bonifatium Lele, EpiscopumKituiensem, Administratorem Apostolicum « sede plena et ad nutum SanctaeSedis » dioecesis Machakosensis.die 25 Ianuarii. — Exc.mum P.D. Aloisium Gonzaga Ferreira da Silva,S.I. Episcopum emeritum Lichingaënsem, Administratorem Apostolicum« sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem dioecesis.die 13 Februarii. — Exc.mum P.D. Vidonem Romano, C.SS.R., Episcopumemeritum Niameyensem, Administratorem Apostolicum « sede vacanteet ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem dioecesis.die 19 Februarii. — Exc.mum P.D. Bonifatium Lele, Episcopum Kituiensem,Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis»dioecesis Machakosensis.die 22 Martii. — Exc.mum P.D. Philippum Anyolo, Episcopum HomaBay ensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum SanctaeSedis » dioecesis Kerichoënsis.


Diarium Romanae Curiae 373DIARIUM ROMANAE CURIAEIl Santo Padre Giovanni Paolo II ha ricevuto in UdienzaUfficiale per la presentazione delle Lettere Credenziali:Lunedì, 28 Aprile 2003, S.E. il Signor PAVEL JAJTNER, Ambasciatoredella Repubblica Ceca presso la Santa Sede.Il Santo Padre Giovanni Paolo II ha, altresì, ricevuto inUdienza:Giovedì, 27 Marzo 2003, S.A. HENRY DI NASSAU BORBONE -PARMA, granduca di Lussemburgo.Venerdì, 28 Marzo 2003, S.E. il Signor SERGEY MIRONOV, Presidentedel Senato della Federazione Russa.S.E. il Signor VOLODYMYR LITVIN, Presidente del Parlamentodell'Ucraina.Sabato, 29 Marzo 2003, S.E. il Signor PAVOL HRUSOVSKY, Presidentedel Parlamento della Repubblica Slovacca.Lunedì, 31 Marzo 2003, S.E. il Signor Luiz NUNES AMORIM,Ministro degli Affari Esteri del Brasile.Venerdì, 4 Aprile 2003, S.E. il Signor DOMINIQUE DE VILLEPIN,Ministro degli Affari Esteri di Francia.Lunedì, 7 Aprile 2003, S.E. il Signor EDUARDO DUHALDE, Presidentedella Repubblica di Argentina.Giovedì, 10 Aprile 2003, S.E. il Signor GIULIANO URBANI, Ministroper i Beni e le attività culturali dell'Italia.Sabato 12 aprile 2003 si è riunita alla presenza del Santo Padre la Congregazionedelle Cause dei Santi.


374 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeSEGRETERIA DI STATONOMINECon Brevi Apostolici il Santo Padre Giovanni Paolo II ha nominato:9 aprile 2003 S.E,, mons. Santos Abril y Castellò, Arcivescovo tit. di Tarnada, Nunzio Apostolico in Slovenia, Bosnia ed Erzegovina,» » » S.E. mons. Juliusz Janusz, Arcivescovo tit. di Caorle, NunzioApostolico in Ungheria.12 » » S.E. mons. Santos Abril y Castellò, Arcivescovo tit. di Tamada,Nunzio Apostolico in Slovenia e in Bosnia edErzegovina, Nunzio Apostolico nella Repubblica diMacedonia (ex Repubblica Jugoslava di Macedonia).26 » » S.E. mons. Adriano Bernardini, Arcivescovo tit. di Faleri,Nunzio Apostolico in Argentina.Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni Paolo II hanominato:16 gennaio 2003 S.E. mons. Giacinto-Boulos Marcuzzo, Vescovo tit. di Emmaus;p. Georges Marie Martin Cottier, O.P., donElias Chacour; p. Patrik Desbois dell'Istituto delPrado; suor Lucy Thorson della Congregazione delleReligiose di Nostra Signora di Sion; il dott. HansHermann Henrix, Consultori della Commissione peri Rapporti Religiosi con l Ebraismo presso il PontificioConsiglio per la Promozione dell 'Unità dei Cristiani« ad quinquennium ».» » » S.E. mons. Stanislaw Gadecki, Arcivescovo di Poznan;mons. Pier Francesco Fumagalli, p. Jésus HortalSánchez, il dott. Eugene Fisher, Consultori dellaCommissione per i Rapporti Religiosi con l'Ebraismopresso il Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unitàdei Cristiani « in aliud quinquennium ».24 Febbraio 2003 S.E. mons. Marcello Bordoni; don Pier Giorgio Marcuzzi,S.D.B.; p. Edward Kaczynski, O.P., Consultori dellaCongregazione per la Dottrina della Fede «in aliudquinquennium »..» » » S.E. mons. Brian Farrell, Vescovo titolare di Abitine, Consultoredella Congregazione per la Dottrina della Fede« ad quinquennium ».3 Marzo 2003 II sac. Ivo Panteghini, Consultore della Pontificia Commissioneper i Beni Culturali della Chiesa « ad quinquennium ».


Diarium Romanae Curiae 3758 » » Il dott. Luca Carboni, Segretario Generale dell'Archivio SegretoVaticano.18 » » P. Gianfranco Ghirlanda, S.I.; mons. Jean Laffitte; mons.Carlos José Errázuriz Mackenna, Consultori dellaCongregazione per la Dottrina della Fede «ad quinquennium».31 » » P. Massimo Cenci, P.I.M.E.; mons. Frank J. Dewane; i sac.tiSalvador López Mora e Michael Yeung; il sig. JoséSánchez Faba, Membri del Pontificio Consiglio « CorUnum » « ad quinquennium ».» » » L'Em.mo Sig. Card. Francis Eugene George ed il dott. Jean-Loup Dherse, Membri del Pontificio Consiglio « CorUnum » « in aliud quinquennium ».4 aprile » S.E. mons. Carlo Maria Vigano, Arcivescovo tit. di Ulpiana,Delegato per le Rappresentanze Pontificie «in aliudquinquennium ».8 » » S.E. mons. Francesco Monterisi, Arcivescovo tit. di Albamarittima, Segretario della Congregazione per i Vescovi« in aliud quinquennium ».» » » Gli Em.mi Signori Cardinali Julius Riyadi Darmaatmadja eJuan Sandoval Iñiguez, Membri del Pontificio Consigliodella Cultura « ad quinquennium ».» » » Gli Em.mi Signori Cardinali Aloysius Matthew Ambrozic eChristoph Schönborn, Membri del Pontificio Consigliodella Cultura « in aliud quinquennium ».NECROLOGIO23 febbraio 2003 Mons. Jan Olszañski, Vescovo em. di Kamyanets-Podilskyidei Latini (Ucraina).30 marzo » Mons. Vincent dePaul Breen, Vescovo em. di Metuchen (StatiUniti d'America).5 aprile » Mons. Luis G. Fernandes, Vescovo em. di Campiña Grande(Brasile).6 » » Card. Gerald E. Carter, del titolo di S. Maria in Traspontina.» » » Mons. Emmanuel Pothanamuzhy, Vescovo di Mananthavadydei Siro Malabaresi (India).8 » » Mons. Patrick Fani Chakaipa, Arcivescovo di Harare (Zimbabwe).11 » » Mons. Joannes G. ter Schure, Vescovo em. di 's-Hertogenbosch(Paesi Bassi).16 » » Mons. John R. Sheets, Vescovo tit. di Murcona.19 » » Card. Aurelio Sabattani, del Titolo «pro hac vice» di S. Apollinare.» » » Mons. Alejandro Duran Moreira, Vescovo em. di Rancagua(Cile).


376 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale20 » » Mons. Henry Lemaître, Arcivescovo tit. di Tongeren.24 » » Mons. Renato Hasche Sánchez, Vescovo di Arica (Cile).25 » » Mons. Jacob Bastiampillai Deogupillai, Vescovo em. di Jaffha(Sri Lanka).» » » Mons. Luis A. Carvajal Rosales, Vescovo em. di Portoviejo(Ecuador).» » » Mons. André Perraudin, Arcivescovo-Vescovo em. di Kabgayi(Rwanda).» » » Mons. Otmar Mäder, Vescovo em. di Sankt Gallen (Svizzera).» » » Mons. José Calasanz Rosenhammer, Vescovo tit. di Ampora.


An. et vol. XCV 4 Iunii 2003 ' " c N. 6ACTA APOSTOLICAE SEDIS• \ •.... \COMMENTARIUMOFFICIALEDirectio: Palazzo Apostolico - Città del Vaticano - Administratio Libreria Editrice VaticanaACTA IOANNIS PAULI PP. IILITTERAEDECRETALESquibus Alfonso de Orozco sanctorum honores decernuntur.IOANNES PAULUS EPISCOPUSSERVUS SERVORUM DEIAD PERPETUAM REI MEMORIAM.« Qui autem seminat in spiritu, de spiritu metet vitam aeternam » (Gal6, 8).Spiritus Sanctus qui in Christi amicorum cordibus residet eosque ad DeoEcclesiaeque serviendum per vitae operaeque sanctitatem impellit, illuminavitetiam et direxit beatum Alfonsum de Orozco, qui Iesum contuens,auctorem et consummatorem fidei (cfr Heb 12, 2) Evangelii lumine mundumcollustravit, Dei Verbum nuntiando, misericordiae opera praestando ac spiritalitatisdoctrinaeque catholicae magni momenti scripta edendo.Fidelis hic S. Augustini discipulus die xvn mensis Octobris anno MDOropesae Toletanae provinciae diviti e familia religiosaque ortus est, quaeeum Dei semitas tenere docuit. Puer fuit aliquandiu cantor cathedralistempli Toletani atque artem musicam magno cum emolumento didicit.Dum adulescens studiorum Universitatem Salmaticensem adibat, S. Thomaea Villanova captus est sermonibus. Animadvertit ideo se a Domino advitam consecratam presbyteratumque vocari atque Ordinem Sancti Augustiniingressus est. In pervigilio Pentecostes anno MDXXII religiosum vestimen-25 - A.A.S..


378 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialetum induit atque die ix mensis Iunii subsequentis anni vota religiosa nuncupavit.Philosophiae theologiaeque expletis curriculis anno MDXXVII sacerdotaliordine auctus est. Insignis cum esset concionator, praedicationis ei ministeriumcommiserunt superiores. Defmitor quoque fuit provincialis, visitator etvariis in coenobiis Hispanicis prior. Prudenter aequabiliterque talia sustinuitofficia atque sodalibus probos per mores fuit exemplo. Ut evangelicum nuntiuminter gentes diffunderet, navem conscendit Mexicum petiturus, sed repentinomorbo correptus in Hispaniam remigrare est coactus. Cum prior essetcoenobii Vallisoletani, quae urbs erat tunc princeps regni, concionator regisnominatus est. Matriti, quo cum ceteris aulicis venerat, sibi humile cubiculumpostulavit et se superioribus subdidit, licet immediata iurisdictione suumpropter officium solveretur. Etsi compluribus detinebatur officiis, infirmos,captivos pauperesque subinde invisebat, quos sollicite paterneque confirmabatet iuvabat. Cum insignis esset humanitatis litterarum, sacrorum bibliorum,patrum rei que spiritalis cultor, complura scripta edidit, ut Christi vitaac normae morales liturgicaeque Ecclesiae latius cognoscerentur. Sensummomentumque orationis et Marialis devotionis explicavit, annales spiritalitatemquesui Ordinis collustravit, Dei misericordiae magnitudinem extulit.Grato animo Concilii Oecumenici Tridentini doctrinam recepit. Compluracondidit coenobia Augustinianorum Augustinianarumque contemplativae vitae.Constanter perfectionis semitam tenuit. In omnibus vitae condicionibusfidem in Christum palam manifestavit virtutesque per sacrae Eucharistiae,Virginis Mariae devotionem aluit. Cum Domino coniunctionem coluit, Deiverba meditanda, assiduas precationes curavit, sibi plane conscius «precationemmagnos bonorum spiritalium thesauros de Dei manibus impetrare».Cunctis rebus in adversis tranquillus mansit, Providentiae fidens. MaioremDei gloriam et Regni Christi amplificationem affectavit. Senex etiam in viisambulans universis Redemptionis bonum exhibebat. Cum Iesum diligeretindigentes homines corporis spiritusque praesidiis iuvabat ipseque regis familiam,nobiles humiliorisque ordinis personas studiose curabat.Augustiniano in Ordine sapienter acriterque reformationis operampraestitit. Licet vitae severitatem persequeretur, humaniter benignequeofficium gubernandi gessit. Religiose Ecclesiae leges ac Sancti Patris Augustinitenuit normas. Patienter infirmitates toleravit, parabili cibo potuqueusus est, quietem solummodo necessariam adhibuit, sensus per voluntariascastigationes continuit. In paupertate et oboedientia cum viveret,castitatem insigniter servavit, cum per praedicationem doceret, hoc evangelicoconsilio servato artius cum Domino coniungi fidelem. Mense Augu-


Acta Ioannis Pauli Pp. II 379sto anno MDXCT vehementi febri est correptus, quem infirmum primariihomines inviserunt, quorum sibi aestimationem conciliaverat. Matritidie XIX mensis Septembris eiusdem anni e vita excessit, cum usque infinem Dei amorem testaretur.Latam propter sanctitatis apud omnes ordines invalescentem famam annoMDCXix Processus Informativus incohatus est. His iure statutis perfectisrebus, Decessor Noster Leo XIII die xv mensis Ianuarii anno MDCCCLXXXIIeum in Beatorum numero reposuit. Die xxiv mensis Aprilis anno MMI Nobiscoram decretum de miraculo prodiit. Consentientibus exinde Patribus CardinalibusEpiscopisque, in Consistorio die xxvi mensis Februarii coadunatis,statuimus ut canonizationis ritus Romae die xix mensis Maii anni MMII celebraretur.Hodie igitur, una cum ingenti coetu Pastorum et Christifidelium ex multispopulis et regionibus pie sollemnitatem celebrantes Pentecostes, invocatoSpiritus Sancti auxilio, in foro Petriano inter sacra hanc pronuntiavimusformulam:«Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fideicatholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri IesuChristi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberationepraehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum FratrumNostrorum consilio, Beatos Alfonsum de Orozco, Ignatium a Santhià, Humilema Bisignano, Paulinam a Corde Iesu Agonizanti et Benedictam CambiagioFrassinello Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogoadscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotionerecoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti».Operositatem doctrinamque insignis huius Christi ministri extollereplacet, qui sua opera luculenter in sodales colendos, in hominum salutempersequendam contulit. Exoptamus igitur ut huius caelitis testificationibusincitati homines qui nunc sunt ad superna ac caelestia certo graducontendant.Deinde Ipsi Nos libentes venerati sumus novum Sanctum, extollentesvirtutes et merita eius, praesertim sane proponentes hominibus nostraeaetatis veluti exemplar authenticae vitae evangelicae, genuinae eius humilitatis,promptae oboeditionis et voluntariae paupertatis propter Christum.Quae autem decrevimus, volumus nunc et in futurum tempus vim habeant,contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.


380 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeDatum Romae, apud Sanctum Petrum, die undevicesimo mensis Maii,anno bismillesimo secundo, Pontificatus Nostri vicesimo quarto.EGO IOANNES PAULUSCatholicae Ecclesiae EpiscopusMarcellus Rossetti, Protonot. Apost.Loco 68 PlumbiIn Secret. Status tab., n. 517.190CONSTITUTIONES APOSTOLICAEIMUVATTUPUZHENSISNova eparchia in India constituitur Muvattupuzhensis appellanda.IOANNES PAULUS EPISCOPUSSERVUS SERVORUM DEIAD PERPETUAM REI MEMORIAM.Communitates terrarum in orbe ecclesiales multiplices variasque prae seferunt formas condicionesque, quas legitimas Nos tueri volumus, atque contendimuset studemus, ut floridiorem statum per proprium ritum illae adipiscantur.Nunc de Tiruvallensi eparchia cogitamus ac de eiusdem amploterritorio fideliumque efficaciori cura. Itaque, postquam de hac re Congregationispro Ecclesiis Orientalibus Praefectus rettulit, iudicavimus opportunum


Acta Ioannis Pauli Pp. II 381nonnulla loca ab eadem distrahere et novam eparchiam condere. QuapropterApostolica Nostra de auctoritate novam eparchiam constituimus ab urbe« Muvattupuzha» Muvattupuzhensis appellandam, ubi eparchialis sedes locatur,quae regiones in districtis Ernakulam, Thrissur, Palakkad in Statu Keralensi,necnon Coimbatore et Tiruchirappalli positas complectitur, quamquemetropolitanae archieparchiae Trivandrensi suffraganeam facimus. Huiusprovisionis exsecutionem absolvent Excellentissimus Episcopus Tiruvallensisuna cum Excellentissimo Episcopo Muvattupuzhensi. Ad haec tandem perficiendaconsuetudines iuraque congrua serventur et quae a Codice Orientalipraecipiuntur, quibusvis rebus minime officientibus.Novensilem tandem ad hanc communitatem benignum animum Nostrumconvertentes, exoptamus, ut novum spiritale iter animose ipsa suscipiat,quae per translaticias consuetudines et fervidam pietatem magnum progressumconsequatur et fidelibus salutifera largiter afferat beneficia.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die undevicesimo mensis Decembris,anno Domini bismillesimo altero, Pontificatus Nostri quinto etvicesimo.83 ANGELUS card. SODANO 83 IGNATIUS MOUSSA card. DAOUDSecretarius StatusLoco 83 PlumbiIn Secret. Status tab., n. 534.864Congr. pro Eccl. Orientalibus Praef.Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost.Laurentius Civili, Protonot. Apost.IIIDDUKKENSISNova constituitur in India eparchia Syrorum-Malabarensium nominata «Idukkensis».Maturescens Catholica fides ac pietas et maximis quidem auctibus intrafines Indiae non sinit tantum verum quodam modo poscit ut singulis inibicommunitatibus efficientius consulatur, novis etiam passim excitandis ecclesiasticisdicionibus. Cum igitur eparchia Kothamangalamensis Syrorum Malabarensiumita tum christifidelium creverit numero tum apostolatus coti-


382 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialediani necessitatibus, haec quae sequuntur pro apostolica Nostra auctoritatestatuimus fieri que praecipimus. Ab ipsa commemorata eparchia Kothamangalamensitotam seiungimus regionem loca provinciae civilis dictae Udumbancholanecnon civilium circumscriptionum Thodupuzha et Devicolam complectentem,unde apud urbem Idukki novam condimus eparchiam, inposterum Idukkensem vocandam quam volumus veluti suffraganeam subdiarchieparchiae metropolitanae Ernakulamensi-Angamaliensi, cunctis additisei propriis iuribus et privilegiis, propriis operibus et officiis obligationibusquae in normis Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium recensentur dehuius generis constitutione. Documentum autem hoc Nostrum sanctum ratumquein omne esse tempus iubemus, contrariis quibuslibet causis rebusvehaudquaquam obsistentibus.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die undevicesimo mensis Decembris,anno Domini bis millesimo altero, Pontificatus Nostri vicesimoquinto.83 ANGELUS card. SODANO 83 IGNATIUS MOUSSA card. DAOUDSecretarius StatusCongr. pro Eccl, Orientalibus PraefLoco 83 PlumbiIn Secret Status tab., n. 534.979Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost.Laurentius Civili, Protonot. Apost.IIISAXANIGRENSISIn Mexico nova conditur dioecesis Saxanigrensis.IOANNES PAULUS EPISCOPUSSERVUS SERVORUM DEIAD PERPETUAM REI MEMORIAM.Sollicitus de spirituali bono suorum fidelium, Venerabilis Frater IosephusRadulfus Vera López, O.P., sacrorum Antistes Saltillensis, auditaConferentia Episcoporum Mexici, ab hac Apostolica Sede petivit ut, quodamseiuncto territorio a circumscriptione ecclesiastica sua, nova dioecesis


Acta Ioannis Pauli Pp, II 383conderetur. Nos vero, favente quoque eidem rei Venerabili Fratre IosephoBertello, Archiepiscopo titulo Urbis Salviae et in memorata Natione NuntioApostolico, audito consilio Congregationis pro Episcopis, enixas preces libenteraudiendas esse putavimus. Summa igitur Nostra potestate sequentia decernimus:a Saltillensi dioecesi separamus integrum territorium, prout inpraesens civili lege circumscribitur, municipiorum nuncupatorum: Acuña,Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Morelos, Múzquiz, Nava, PiedrasNegras, Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas, Villa Unión, Zaragoza etborealem partem (scilicet, a 28 gradu septemtrionalis latitudinis) municipiiOcampo atque ex ita distractis locis novam constituimus dioecesim Saxanigrensem,quae iisdem limitabitur finibus, quibus praedicta municipia simulsumpta, prout lege civili exstant, nunc terminantur. Sic conditae Ecclesiaesedem in urbe «Piedras Negras» ponimus, ibique situm paroeciale templum,Deo in honorem Martyrum a Christo Rege dicatum, ad gradum et dignitatemecclesiae cathedralis evehimus, mandantes ut in eo Capitulum Canonicorum,ad normam iuris, instituatur. Praeterea dioecesim Saxanigrensem suffraganeamfacimus metropolitanae Sedi Monterreyensi eiusque Episcopum metropoliticoiuri Archiepiscopi Monterreyensis pro tempore subicimus. Ceteravero secundum canonicas leges temperentur. Quae praescripsimus perficiendacommittimus praedicto Venerabili Fratri Iosepho Bertello, vel, absente eo,illi, qui curat negotia Sanctae Sedis in eadem Natione, eisdem tribuentesnecessarias et opportunas facultates etiam subdelegandi, ad effectum dequo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onereimposito Congregationi pro Episcopis authenticum exemplar actus peractaeexsecutionis, cum primum fas erit, mittendi. Hanc denique ConstitutionemNostram nunc et in posterum ratam esse volumus, contrariis quibuslibetrebus non obstantibus.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die octavo mensis Ianuarii, annoDomini bis millesimo tertio, Pontificatus Nostri vicesimo quinto.£8 ANGELUS card. SODANOSecretarius Status£8 IOANNES B. card. RECongr. pro Episcopis Praef.Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost.Franciscus Bruno, Protonot. Apost.Loco 83 PlumbiIn Secret. Status tab., n. 534.755


384 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeIVSAMARINDAËNSISIn Indonesia constituitur nova Provincia ecclesiastica Samarindaënsis, cuiusmetropolitana Ecclesia erit sedes eiusdem nominis.IOANNES PAULUS EPISCOPUSSERVUS SERVORUM DEIAD PERPETUAM REI MEMORIAM.Cum Ecclesia catholica in Indonesia, in territorio Provinciae ecclesiasticaePontianakensis, haud parva incrementa passim suscepisset, ut ipsis Episcopis,sacerdotibus, religiosis viris atque mulieribus et Christifidelibus ibidemoperose adlaborantibus meritae tribueretur testimonium laudis eorumqueanimi incitentur ad novos maioresque in dies exantlandos labores necnonut ipsa Ecclesia firmius constabiliretur, Congregatio pro Gentium Evangelizatione,re mature perpensa acceptisque pariter eorum, quorum interest,faventibus votis, censuit nuper novam Provinciam ecclesiasticam iisdem inlocis esse condendam. Nos vero de totius Dominici gregis bono solliciti, talemsententiam ratam habentes, summa Apostolica potestate sequentia decernimus.A metropolitana sede Pontianakensi seiungimus dioeceses Tanjungselorensem,Bangiarmasinam, Palangkaraiensem et Samarindaënsem, ex iisqueconstituimus novam Provinciam ecclesiasticam Samarindaënsem atque dioecesimeiusdem nominis ad gradum archidioecesis metropolitanae evehimuscuique àssignamus uti suffraganeas memoratas dioeceses Tanjungselorensem,Bangi armasinam, Palangkaraiensem, Samarindaënsem Praesulem FlorentinumSului Hajang Hau, nominamus Archiepiscopum Metropolitam Samarindaënsem.Omnia committimus perficienda Venerabili Fratri Laurentio Fratini,Archiepiscopo titulo Botrianensi et Apostolico Nuntio in Indonesia,onere imposito sincerum exemplar actus effectae exsecutionis mittendi memorataeCongregationi. Hanc denique Constitutionem nunc et in posterumratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die decimo quarto mensis Ianuarii,anno Domini bis millesimo tertio, Pontificatus Nostri vicesimo quinto.ANGELUS card. SODANOSecretarius StatusLoco 68 PlumbiIn Secret. Status tab., n. 534.926CRESCENTIUS card. SEPECongr. pro Gentium Evang. Praef.Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost.Laurentius Civili, Protonot. Apost.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 385LITTERAEAPOSTOLICAEIVenerabili Dei Servo Theodoro Romza Beatorum honores decernuntur.IOANNES PAULUS PP. IIAd perpetuam rei memoriam. — «Donum autem Dei vita aeterna inChristo Iesu Domino nostro» (Rom 6, 23).Venerabilis Dei Servus Theodorus Romza, Eparchiae Munkacsiensis ritusByzantini pastor, res affectusque terrestres omnino posthabuit atque animumsuum in perpetuam beatitudinem tantum direxit, quam Iesus suis fidelibusservis est pollicitus. Cum ipse sibi plane conscius esset, quemadmodum inepistula quadam significavit, pro Christo mori idem esse ac in aeternumvivere, suum pastorale officium absolvere perrexit, licet Sovietici eum persequerentur,atque per sanguinis effusionem suum in Deum Ecclesiamquetestatus est amorem.Dei Servus die xiv mensis Aprilis anno MCMXI in oppido Nagybocsko, quod inorientali plaga Transcarpatiae (Ruteniae) locatur, atque nunc ad Ucrainumagrum pertinet, ortus est. Humilis fuit eius familia et religiosa. Suam sequensvocationem, Romam petiit atque disciplinis theologicis apud studiorum UniversitatemGregorianam operam dare coepit, transmigrans deinde ad collegiumRussicum. Die xxv mensis Decembris anno MCMXXXVI ordinationem presbyteralemrecepit, sed ante quam studia absolveret, patriam repetere debuit utmilitiae nomen daret. Ipsius curationi duae commissae sunt montanae paroeciae,quae in districtu Huszt reperiebantur. Dei Servus perstudiose suum explevitministerium, ut summam apud fideles mereretur aestimationem. Cumapud Seminarium Ungvdr philosophiam doceret, in alumnos caritatem et iustitiamexercuit, praestantis vitae patefaciens mores. Aestate anno MCMXLIVEpiscopus electus est titulo Appi anus et Auxiliaris Administratoris ApostoliciMunkacsiensis. Die xxiv mensis Septembris anno MCMXLIV episcopalem consecrationemrecepit atque duobus post annis Eparchiae factus est AdministratorApostolicus. Cum rerum potiti sunt communistae, etsi vexatus et minis affectus,in eorum partes haudquaquam transiit, sed unitatis et erga RomanumPontificem oboedientiae servavit vinculum. Fidem palam testatus est, quamprecatio, Dei Verbi lectio et meditatio, filialis in Virginem Mariam devotioaiebant. Divino auxilio usque nisus, tum quoque cum condicio magis magi-


386 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialesque difficilis fiebat, suum ministerium explere absque metu perrexit: paroeciasinvisebat, sacris ritibus praesidebat Dei Verbum proclamando, Sacramentaministrabat. Aperte declaravit se ad monendum esse paratum potiusquam a Christo Ecclesiaque deficeret. Die xxvi mensis Octobris annoMCMXLVII parvum pagum Lochovo adiit, ut paroeciale templum modo restitutumconsecraret. Rediens interceptus est a Sovieticis et male est mulcatus.In valetudinarium Munkacsiense receptus, Dei Servus, mentis potestaterecuperata, corollam precatoriam postulavit ut orare posset atque veniaeverba in persecutores dixit. Paulo post, die i mensis Novembris, propterplagas receptas vel, ad nonnullorum opinionem, propter venenum e vitadiscessit.Martyrii increbrescente fama, anno MCMXCV Munkacsiensis Episcopus beatificationisseu declarationis martyrii Causam incohavit. His rite a iure statutisperactis rebus, Nobis coram super martyrio Decretum die xxiv mensisAprilis anno MMI prodiit. Statuimus exinde ut beatificationis ritus LeopoliUcrainorum die xxvn mensis Iunii eiusdem anni, Nostri pastoralis itineristempore, celebraretur.Hodie igitur inter sacra hanc ediximus formulam:Здійснюючи прохання наших братів,Любомира Кардинала Гузара,Верховного Архиепископа Львівського для українців,Кир Івана Семедія, Епископа Мукачівськоговізантійського обряду,Кир Софрона Стефана Мудрого,Єпископа Івано-Франківского (Станіславівського)для українців, Кир Михаїла Колтуна,Єпископа Сокальського для українців,і багатьох інших братів у єпископствіта багатьох вірних, після вислухання думкиКонгрегації у справах святих,нашою апостольською владою ми дозволяємо,щоб відтепер і надалі всечесних Слуг Божих:Миколая Чарнецькогоі двадцять чотирьох співмучеників,Теодора Ромжу,Омеляна Ковча і Йосафату Гордашевську,величати блаженними і щоб їхні празникисвяткувалися кожного рокуу місцях і згідно з чином, визначеними уставом,


Acta Ioannis Pauli Pp. II 387a саме: Миколая Чарнецькогоi двадцяти чотирьох співмучениківдвадцять сьомого червня;Теодора Ромжи першого листопада;Омеляна Ковча двадцять сьомого червняі Йосафати Гордашевської двадцятого листопада.В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.Амінь. Амінь. Аміиь.Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firmaesse volumus, contrariis rebus minime obstantibus.Datum Leopoli, sub anulo Piscatoris, die xxvn mensis Iunii, anno DominiMMI, Pontificatus Nostri tertio et vicesimo.De mandato Summi PontificisES ANGELUS card. SODANOLoco 83 SigilliIn Secret. Status tab., n. 497.601SecretariusStatusIIVenerabili Dei Servae Mariae a Transitu a Iesu Sacramentato Beatorum honoresdecernuntur.IOANNES PAULUS PP. IIAd perpetuam rei memoriam. — «Si quis mihi ministraverit, honorificabiteum Pater» (Io 12, 26).Haec verba, a Divino pronuntiata Magistro, penitus in animo VenerabilisDei Servae Mariae a Transitu a Iesu Sacramentato (in saec.: Mariae a TransituCabanillas) resonaverunt quae, studiose sancti Francisci spiritalem rationemin cotidiana vita sequens, Iesu Christo servire voluit.Praeclara haec spiritalis sancti Francisci Asisinatis filia in Argentinae locovulgo dicto «Carlos Paz», prope Cordubam, die xv mensis Augusti annoMDCCCXXI e fecunda et omnino christiana familia est orta. Adhuc iuvenisassidua fuit in precibus, in austeris vitae moribus, atque artam cum ChristoEucharistico coniunctionem nutrivit. Alacrem exercuit navitatem in commu-


388 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialenitate paroeciali, potissimum in catechesi tradenda et in navanda opera prospiritali pauperum progressione. Anno MDCCCCVIII se ascripsit in OrdinemFranciscanum Saecularem. Animo in afflictorum ipsius Christi dolentis vultumpercipiebat atque alacriter morbo cholerae aegrotantibus aderat. Consiliocapto cum moderatore spirituali, consecratam vitam amplecti decrevit.Monasterium ingressa est Carmelitarum in urbe Bonaerensi, sed deinde communitatemSororum Visitationis in Monte Visivo se rettulit. Adversam obvaletudinem in urbem natalem reversa est. Attamen, plurimis superatis difficultatibus,die VIII mensis Decembris anno MDCCCLXXVIII, ut Deus glorificareturin opera pro spiritali pauperum bono atque in christiana iuvenumeducatione, novam condidit religiosam familiam, Sorores scilicet MissionariasFranciscanas de Argentina. Serva Dei peculiares virtutes demonstravit atquein vitae variis angustiis versans, Infantem Iesum, Eucharistiam atqueVirginem Sanctissimam studiose coluit. Munus moderatricis prudenter exercuitsuis filiabus spiritalibus cotidianae vitae exemplum praebens. EcclesiamChristi vehementer amavit singularique eminuit oboedientia erga ecclesiasticasauctoritates. Die II mensis Februarii anno MDCCCLXXX vota nuncupavit.Institutum a Serva Dei conditum celeriter auxit atque, sub patrocinio FratrumMinorum susceptum, novum accepit spiritalem moderatorem, patremCyriacum Porreca. Ille precarias videns valetudinis condiciones Mariae aTransitu a Iesu Sacramentato, munus moderatricis generalis ipsi abrogavit.Etiam hoc in rerum contextu Serva Dei omnes difficultates pro Christi amorelibenti animo pertulit ad praemium aeternum cotidie diligenter aspirans.Cordubae, die xxv mensis Augusti anno MDCCCLXXXV, pie in Domino obdormivithaec sororibus suis dicens: «Nunc nihil possum, sed de caelo multa provobis faciam bona». Sanctimoniae fama crebrescente post obitum Mariae aTransitu a Iesu Sacramentato, anno MCMLXIX Processus Informativus estinitiatus et anno MCMLXXIV feliciter conclusus. Expletis diligenter legibus,Nobis adstantibus die xxvni mensis Iunii anno MCMXCIX Servam hanc Deivirtutes théologales et cardinales atque adnexas heroum in modum factitavisseest pronuntiatum. Die VII mensis Iulii anno MMI prodiit super miraculodecretum quod eiusdem Venerabilis Servae intercessioni adsignatum erat.Decrevimus igitur ut beatificationis ritus Romae perageretur die xiv mensisAprilis anno MMII.Hodie igitur in Petriano foro inter Missarum sollemnia hanc protulimusformulam:« Nos, vota Fratrum Nostrorum Michaelis Cardinalis Giordano, ArchiepiscopiNeapolitani, Iulii Sanguineti, Episcopi Brixiensis, Petri Cardinalis


Acta Ioannis Pauli Pp.. II 389Rubiano Sáenz, Archiepiscopi Bogotensis, Caroli Iosephi Ñáñez, ArchiepiscopiCordubensis in Argentina, Marcelli Angeli Melani, Episcopi Neuquenianiet Administratoris Apostolici Viedmensis, et Romani Arrieta Villalobos,Archiepiscopi Sancti Iosephi in Costarica, nec non plurimorumaliorum Fratrum in episcopatu multorumque christifidelium explentes,de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, Auctoritate Nostra Apostolicafacultatem facimus ut Venerabiles Servi Dei Caietanus Errico, LudovicusPavoni, Aloisius Variara, Maria a Transitu a Iesu Sacramentato,Artemides Zatti et Maria Romero Meneses Beatorum nomine in posterumappellentur, eorumque festum: Caietani Errico die vicesima nona Octobris,Ludovici Pavoni die vicesima octava Maii, Aloisii Variara die decimaquinta Ianuarii, Mariae a Transitu a Iesu Sacramentato die vicesima quintaAugusti, Artemidis Zatti die decima quinta Martii, et Mariae RomeroMeneses die septima Iulii in locis et modis iure statutis quotannis celebraripossit.In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ».Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firmaesse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xivmensis Aprilis, anno MMII, Pontificatus Nostri quarto et vicesimo.Loco 68 SigilliIn Secret. Status tab., n. 512.618De mandato Summi Pontificis£8 ANGELUS card. SODANOSecretarius StatusIIIVenerabili Dei Servo Ludovico Pavoni Beatorum honores decernuntur.IOANNES PAULUS PP. IIAd perpetuam rei memoriam. — « Omnibus omnia factus sum » (1 Cor 9,22). Quod vitae propositum Paulus Apostolus usque tenuit, ad id VenerabilisDei Servus Ludo vicus Pavoni se continenter contulit, quod ad Deiamorem manifestandum per humilem studiosumque pauperiorum fratrum,


390 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialesibi a Providentia concreditorum, famulatum re illum compulit. Hi fueruntiuvenes derelicti Brixiensis urbis, in qua ipse die xi mensis Septembris annoMDCCLXXXIV natus est. Presbyterali ordine anno MDCCCVII auctus, ab Episcoposuo Gabrio M. Nava suffultus, quem Secretarium itemque CanonicumCathedralis templi nominavit, Oratorium «pro pauperculis», scilicet «proadulescentibus illis pannosis ac laceris » condidit, qui aliis institutis illiusurbis deserebantur.Cum complurium adulescentium, qui ab omnibus deserti in locis quoadmores attinebat periculosis operari cogebantur atque christiana principia inOratorio percepta amittebant, videret condicionem, illis domicilium, familiam,opus obtulit, Institutum condens anno MDCCCXXI S. Barnabae. «CollegiumArtium » voluit, in quo adulescentium tutela cum educationis propositoconiungebatur, quod personae centralitatem amoremque, veluti praesumptionismethodi, ut aiunt, cardines, prae se ferebat. Ipse quoque animadvertit,ut in posterum illis convenienter prospiceretur, oportere ut artem quandamadipiscerentur, qua nulli obnoxii essent et societati utiles; idcirco in S. Barnabaecollegio octo officinas, inter quas principem obtinuit locum typographeum,quod primum habitum est artis graphicae institutum. Surdos mutosquequoque recepit, quos perdilexit. Colonia agris colendis in oppido Saiano,prope Brixiam, adulescentibus agricolis destinavit. Ut sua opera sustentaretanno MDCCCXLVII Congregationem Filiorum Mariae Immaculatae, cuius sodales— presbyteri religiosi que — ad unam missionem pertinerent ipsique « vitamomnino communem» exigèrent. In praesentia sui Conditoris charismavariis in Nationibus persequitur Congregatio, rem pastoralem educationisqueagendo, scripta edendo. Ut suos adulescentes a pyrobolis vastationibusquetempore «Decem Dierum» Brixiensium servaret, Ludovicus Pavoni cum illisSaianum petivit atque sibi peripneumoniam contraxit. De hoc mundo mensisAprilis die i anno MDCCCXLIX eximiae caritatis exemplar demigravit. Per donumsui «perlibenter» factum, tener fuit parvulis postremique ordinis hominibuspater. Omnino divinae Providentiae fidens, aptissima ipse repperitinstrumenta ut convenienter adulescentibus subveniretur. Illud « ora et labora»propositum officium fuit eiusdem asseclis commissum, qui vocabuntur«fratres operarii». Omnia sua consilia Ecclesiae Pastorum iudicio demandavit. Oboedientia cum humilitate simplicitateque coniuncta«praecipua virtus» eius religiosae familiae fuit. Virginem Mariam filii pietatedilexit atque Immaculatam « caelestem inspiratricem ac tutricem » putavitCongregationis.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 391Beatificationis Canonizationisque causam anno MCMVIII Brixiae incohataest. Die v mensis Iunii anno MCMXLVII Pius XII decretum de virtutibus heroumin modum exercitis foras emisit in quo Ludovicus Pavoni, appellatusest «alter Philippus Nerius» vel «praecursor» S. Ioanni Bosco vel S. IosephiBenedicti Cottolengo «perfectus aemulator». Die xx mensis Decembris annoMMI Nobis coram decretum de mira sanatione Mariae Stevani, Venerabili DeiServo adscripta, prodiit. Statuimus ut Beatificationis ritus Romae die xivmensis Aprilis anno MMII celebraretur.Hodie igitur inter sacra hanc ediximus formulam: «Nos, vota FratrumNostrorum Michaelis Giordano, Archiepiscopi Neapolitani, Iulii Sanguineti,Episcopi Brixiensis, Petri Cardinalis Rubiano Saenz, Archiepiscopi Bogotensis,Caroli Iosephi Náñez, Archiepiscopi Cordubensis in Argentina, MarcelliAngeli Melani, Episcopi Neuqueniani et Administratoris ApostoliciViedmensis, et Romani Arrieta Villalobos, Archiepiscopi Sancti Iosephi inCostarica, necnon plurimorum aliorum Fratrum in episcopatu multorumquechristifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto,Auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut VenerabilesServi Dei Caietanus Errico, Ludovicus Pavoni, Aloisius Variara, Maria aTransitu a Iesu Sacramentato, Artemides Zatti et Maria Romero MenesesBeatorum nomine in posterum appellentur, eorumque festum: Caietani Erricodie vicesima nona Octobris, Ludovici Pavoni die vicesima octava Maii,Aloisii Variara die decima quinta Ianuarii, Mariae a Transitu a Iesu Sacramentatodie vicesima quinta Augusti, Artemidis Zatti die decima quintaMartii, et Mariae Romero Meneses die septima Iulii in locis et modis iurestatutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et SpiritusSancti ».Quod autem decrevimus volumus et nunc et in posterum vim habere,contrariis minime efficientibus rebus quibuslibet.Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xiv mensisAprilis anno Domini MMII, Pontificatus Nostri quarto et vicesimo.De mandato Summi Pontificis83 ANGELUS card. SODANOLoco 83 SigilliIn Secret. Status tab., n. 514.091Secretarius Status


392 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeIVSanctuarium Cracoviae Deo dicatum in honorem Divinae Misericordiae adgradum Basilicae Minoris evehitur.IOANNES PAULUS PP. IIAd perpetuam rei memoriam. — Cum postremum iter Nostrum apostolicumfecimus in dilectam Poloniae nationem, Cracoviensi in urbe spiritali cumgaudio gratiarumque actione die xvn mensis Augusti anno MMII SanctuariumDeo consecravimus in honorem Divinae Misericordiae aedifìcatum, loco scilicetcommorationis sanctae Faustinae Kowalska. Instante deinde VenerabiliFratre Nostro Francisco S.R.E. Cardinale Macharski, Archiepiscopo Cracoviensi,de propagatione cultus Divinae Misericordiae omnino sollicito, Apostolicaepotestatis Nostrae plenitudine, de Congregationis de Cultu Divino etDisciplina Sacramentorum consulto, statuimus ut Sanctuarium Deo dicatumin honorem Divinae Misericordiae Cracoviensi in urbe ad titulum ac dignitatemBasilicae Minoris evehatur, omnibus adiectis iuribus et privilegiis, quaetemplis hoc nomine insignibus rite competunt, secundum Decretum « De tituloBasilicae Minoris» die ix mensis Novembris anno MCMLXXXIX datum.Exoptamus ut hoc Nostrum Decretum in divulgationem proficiat cultus DivinaeMisericordiae tum in archidioecesi Cracoviensi tum in toto orbe terrarumatque in spiritalem cunctorum fidelium progressionem.Contrariis quibusvis non obstantibus.Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die vi mensisMartii, anno MMIII, Pontificatus Nostri vicesimo quinto.IOANNES PAULUS PP. IILoco 83 SigilliIn Secret, Status tab., n. 536.783


Acta Ioannis Pauli Pp II 393ALLOCUTIONESIAd Romanae Rotae iudices.*1. La solenne inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale dellaRota Romana mi offre l'opportunità di rinnovare l'espressione del mio apprezzamentoe della mia gratitudine per il vostro lavoro, carissimi PrelatiUditori, Promotori di Giustizia, Difensori del Vincolo, Officiali e Avvocati.Ringrazio cordialmente Mons. Decano per i sentimenti manifestati a nome ditutti e per le riflessioni sviluppate sulla natura e sui fini del vostro lavoro.L'attività del vostro Tribunale da sempre è stata altamente apprezzatadai miei venerati Predecessori, che non hanno mancato di sottolineare cheamministrare la giustizia presso la Rota Romana costituisce una direttapartecipazione ad un aspetto importante delle funzioni del Pastore dellaChiesa universale.Da ciò il particolare valore nell'ambito ecclesiale delle vostre decisioni, checostituiscono, come da me affermato nella Pastor bonus, un punto di riferimentosicuro e concreto per l'amministrazione della giustizia nella Chiesa. 12. Attesa la marcata prevalenza delle cause di nullità di matrimoniodeferite alla Rota, Mons. Decano ha sottolineato la profonda crisi che attualmenteinveste il matrimonio e la famiglia. Un dato rilevante che emerge dallostudio delle cause è l'offuscamento tra i contraenti di ciò che comporta, nellacelebrazione del matrimonio cristiano, la sacramentalità del medesimo, oggiassai frequentemente disattesa nel suo intimo significato, nel suo intrinsecovalore soprannaturale e nei suoi positivi effetti sulla vita coniugale.Dopo essermi soffermato in anni precedenti sulla dimensione naturale delmatrimonio, vorrei oggi richiamare la vostra attenzione sul peculiare rapportoche il matrimonio dei battezzati ha con il mistero di Dio, un rapporto che,nell'Alleanza Nuova e definitiva in Cristo, assume la dignità di sacramento.Dimensione naturale e rapporto con Dio non sono due aspetti giustapposti:anzi, essi sono così intimamente intrecciati come lo sono la verità sull'uomoe la verità su Dio. Questo tema mi sta particolarmente a cuore: torno su diesso in questo contesto, anche perché la prospettiva della comunione dell'uo-* Die 30 Ianuarii 20031Cfr art. 126.26 - AAS


394 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialemo con Dio è quanto mai utile, anzi necessaria, per l'attività stessa deigiudici, degli avvocati e di tutti gli operatori del diritto nella Chiesa.3. Il nesso tra la secolarizzazione e la crisi del matrimonio e della famigliaè fin troppo evidente. La crisi sul senso di Dio e sul senso del bene e del malemorale è arrivata ad oscurare la conoscenza dei capisaldi dello stesso matrimonioe della famiglia che in esso si fonda. Per un ricupero effettivo dellaverità in questo campo, occorre riscoprire la dimensione trascendente che èintrinseca alla verità piena sul matrimonio e sulla famiglia, superando ognidicotomia tendente a separare gli aspetti profani da quelli religiosi, quasi cheesistessero due matrimoni: uno profano ed un altro sacro.«Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio efemmina li creò». 2L'immagine di Dio si trova anche nella dualità uomodonnae nella loro comunione interpersonale. Perciò, la trascendenza è insitanell'essere stesso del matrimonio, già dal principio, perché lo è nella stessadistinzione naturale tra l'uomo e la donna nell'ordine della creazione. Nell'essere«una sola carne», 3l'uomo e la donna, sia nel loro aiuto reciproco chenella loro fecondità, partecipano a qualcosa di sacro e di religioso, come benmise in risalto, richiamandosi alla coscienza dei popoli antichi sulle nozze,l'Enciclica Arcanum divinae sapientiae del mio predecessore Leone XIII. 4Alriguardo, egli osservava che il matrimonio «fin da principio è stato quasi unafigura (adumbratio) dell'incarnazione del Verbo di Dio». 5Nello stato di innocenzaoriginaria Adamo ed Eva avevano già il dono soprannaturale dellagrazia. In questo modo, prima che l'incarnazione del Verbo avvenisse storicamente,la sua efficacia di santità già si riversava sull'umanità.4. Purtroppo, per effetto del peccato originale, ciò che è naturale nelrapporto tra l'uomo e la donna rischia di essere vissuto in modo non conformeal piano e alla volontà di Dio e l'allontanamento da Dio implica di per sé unaproporzionale disumanizzazione di tutte le relazioni familiari. Ma nella «pienezzadei tempi », Gesù stesso ha restaurato il disegno primordiale sul matrimonio6e così, nello stato di natura redenta, l'unione tra l'uomo e la donnanon solo può riacquistare la santità originaria, liberandosi dal peccato, maviene realmente inserita nello stesso mistero dell'alleanza di Cristo con laChiesa.28456On 1, 27.Ibid. 2, 24.10 febbraio 1880, in Leonis XIII P,M Acta, vol II, p, 22.Ibid..Oír Mt 19, 1-12


Acta Ioannis Pauli Pp, II 395La Lettera di san Paolo agli Efesini collega direttamente il racconto dellaGenesi con quel mistero: « Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre esi unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola. 7Questo mistero ègrande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! ». 8L'intrinseco nesso tra ilmatrimonio, istituito al principio, e l'unione del Verbo incarnato con la Chiesasi mostra in tutta la sua efficacia salvifica mediante il concetto di sacramento.Il Concilio Vaticano II esprime questa verità di fede dal punto di vistadelle stesse persone sposate: « I coniugi cristiani, in virtù del sacramento delmatrimonio, col quale essi sono il segno del mistero di unità e di fecondoamore che intercorre fra Cristo e la Chiesa, e vi partecipano, 9si aiutano avicenda per raggiungere la santità nella vita coniugale, nell'accettazione enell'educazione della prole, e hanno così, nel loro stato di vita e nel loroordine, il proprio dono in mezzo al Popolo di Dio». 10L'intreccio tra ordinenaturale ed ordine soprannaturale viene subito dopo presentato dal Concilioanche in riferimento alla famiglia, inseparabile dal matrimonio e vista come« chiesa domestica ». n5. La vita e la riflessione cristiana trovano in questa verità una fonteinesauribile di luce. In effetti, la sacramentalità del matrimonio costituisceuna via feconda per penetrare nel mistero dei rapporti tra la natura umana ela grazia. Nel fatto che lo stesso matrimonio del principio sia diventato nellaNuova Legge segno e strumento della grazia di Cristo, si evidenzia la trascendenzacostitutiva di tutto ciò che appartiene all'essere della personaumana, ed in particolare alla sua relazionalità naturale secondo la distinzionee la complementarità tra l'uomo e la donna. L'umano e il divino s'intreccianoin modo mirabile.L'odierna mentalità, altamente secolarizzata, tende ad affermare i valoriumani dell'istituto familiare staccandoli dai valori religiosi e proclamandolidel tutto autonomi da Dio. Suggestionata com'è dai modelli di vita troppospesso proposti dai mass-media, si domanda: « Perché si deve essere semprefedeli all'altro coniuge? » e questa domanda si trasforma in dubbio esistenzialenelle situazioni critiche. Le difficoltà coniugali possono essere di varia indole,ma tutte sfociano alla fine in un problema di amore. Perciò, il precedenteinterrogativo si può riformulare così: perché bisogna sempre amare l'altro,7891011Gn 2, 24..Ef 5, 31-32.Cfr ibid. 5, 32.Cost. dogm. Lumen gentium, 11Cfr ibid


396 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeanche quando tanti motivi, apparentemente giustificativi, indurrebbero alasciarlo ?Si possono dare molte risposte, tra cui hanno senz'altro molta forza il benedei figli e il bene dell'intera società, ma la risposta più radicale passa anzituttoattraverso il riconoscimento dell'oggettività dell'essere coniugi, vistocome dono reciproco, reso possibile ed avallato da Dio stesso. Perciò la ragioneultima del dovere di amore fedele non è altra che quella che è alla basedell'Alleanza divina con l'uomo: Dio è fedele! Per rendere possibile la fedeltàdi cuore al proprio coniuge, anche nei casi più duri, è quindi a Dio che bisognaricorrere, nella certezza di riceverne l'aiuto. La via della mutua fedeltà passa,peraltro, attraverso l'apertura a quella carità di Cristo, che «tutto copre,tutto crede, tutto spera, tutto sopporta». 12In ogni matrimonio si rende presenteil mistero della redenzione, operata mediante una reale partecipazionealla Croce del Salvatore, secondo quel paradosso cristiano che lega la felicitàall'assunzione del dolore in spirito di fede.6. Da questi principi si possono trarre molteplici conseguenze pratiche,d'indole pastorale, morale e giuridica. Mi limito ad enunciarne alcune, connessein modo speciale con la vostra attività giudiziaria.Anzitutto, non potete mai dimenticare di avere nelle vostre mani quelmistero grande di cui parla san Paolo, 13sia quando si tratta di un sacramentoin senso stretto, sia quando quel matrimonio porta in sé l'indole sacra delprincipio, essendo chiamato a diventare sacramento mediante il Battesimodei due sposi. La considerazione della sacramentalità mette in risalto la trascendenzadella vostra funzione, il nesso che l'unisce operativamente conl'economia salvifica. Il senso religioso deve pertanto permeare tutto il vostrolavoro. Dagli studi scientifici su questa materia fino all'attività quotidiananell'amministrazione della giustizia, non c'è spazio nella Chiesa per una visionemeramente immanente e profana del matrimonio, semplicemente perchétale visione non è teologicamente e giuridicamente vera.7. In questa prospettiva occorre, ad esempio, prendere molto sul seriol'obbligo formalmente imposto al giudice dal can. 1676 di favorire e cercareattivamente la possibile convalidazione del matrimonio e la riconciliazione.Naturalmente lo stesso atteggiamento di sostegno al matrimonio ed allafamiglia deve regnare prima del ricorso ai tribunali: nell'assistenza pastoralele coscienze vanno pazientemente illuminate con la verità sul dovere trascen-121S1 Cor 13, 7.Cfr Ef5, 32.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 397dente della fedeltà, presentata in modo favorevole ed attraente. Nell'operaper un positivo superamento dei conflitti coniugali, e nell'aiuto ai fedeli insituazione matrimoniale irregolare, occorre creare una sinergia che coinvolgatutti nella Chiesa: i Pastori d'anime, i giuristi, gli esperti nelle scienze psicologichee psichiatriche, gli altri fedeli, in modo particolare quelli sposati e conesperienza di vita. Tutti devono tener presente che hanno a che fare con unarealtà sacra e con una questione che tocca la salvezza delle anime!8. L'importanza della sacramentalità del matrimonio, e la necessità dellafede per conoscere e vivere pienamente tale dimensione, potrebbe anche darluogo ad alcuni equivoci, sia in sede di ammissione alle nozze che di giudiziosulla loro validità. La Chiesa non rifiuta la celebrazione delle nozze a chi èbene dispositus, anche se imperfettamente preparato dal punto di vista soprannaturale,purché abbia la retta intenzione di sposarsi secondo la realtànaturale della coniugalità. Non si può infatti configurare, accanto al matrimonionaturale, un altro modello di matrimonio cristiano con specifici requisitisoprannaturali.Questa verità non deve essere dimenticata al momento di delimitare l'esclusionedella sacramentalità 14e l'errore determinante circa la dignità sacramentale15come eventuali capi di nullità. Per le due figure è decisivo tenerpresente che un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensionesoprannaturale nel matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca lavalidità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale. LaChiesa cattolica ha sempre riconosciuto i matrimoni tra i non battezzati, chediventano sacramento cristiano mediante il Battesimo dei coniugi, e non hadubbi sulla validità del matrimonio di un cattolico con una persona nonbattezzata se si celebra con la dovuta dispensa.9. Al termine di questo incontro, il mio pensiero si volge agli sposi ed allefamiglie, per invocare su di loro la protezione della Madonna. Anche in questaoccasione mi è caro riproporre l'esortazione che ho rivolto loro nella Letteraapostolica Rosarium Virginis Mariae: «La famiglia che prega unita, restaunita. Il Santo Rosario, per antica tradizione, si presta particolarmente adessere preghiera in cui la famiglia si ritrova». 16A tutti voi, cari Prelati Uditori, Officiali ed Avvocati della Rota Romana,imparto con affetto la mia Benedizione!141516Cfr can.. 1101 § 2.Cfr can. 1099.N. 41.


398 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeIIAd quosdam Brasiliae episcopos.*Venerados Irmãos no episcopado1. Sede bem-vindos à Casa do Sucessor de Pedro, nesta vossa Visita adLimina Apostolorum, testemunho visível da colegialidade episcopal da Igreja.Saúdo fraternalmente cada um de vós e Dom Jayme Henrique Chemello,Presidente da Conferência nacional dos Bispos do Brasil. Desejo agradecer decoração as palavras do Senhor Cardeal, Dom José Freire Falcão, Arcebispo deBrasília, por querer transmitir os bons sentimentos que vos animam e osdesafios pastorais dos Regionais Centro-Oeste e Norte 2.Ao observar num relance o mapa dos vossos Estados, desde Goiás atéatingir as fronteiras internacionais do norte brasileiro, passando por Tocantins,Pará e Amapá, posso imaginar as dificuldades que tendes para exercervossa missão de pastores daquelas imensas regiões. Ser bispo nunca foi fácil,pois hoje supõe obrigações, compromissos e dificuldades que, por todo o lado,e em circunstâncias tantas vezes imprevistas, constituem obstáculos enormes,complexos e, às vezes, humanamente insuperáveis. Mas é Deus quem voschama a servir, com sentido de responsabilidade, o povo que vos foi confiado,e nunca cessará de sustentar e acompanhar a quantos escolheu, na certeza deque os fiéis, «reconhecendo este ministério, glorificarão a Deus pela vossaobediência na profissão do Evangelho de Cristo e pela sinceridade de vossacomunhão com eles e com todos». 12. Sem negar as diversidades específicas de cada diocese, existem situaçõese problemas que exigem uma ação pastoral concorde para exercer, naunidade e na caridade, «algumas funções pastorais (...) a fim de promover omaior bem que a Igreja oferece aos homens (...) por formas e métodos deapostolado convenientemente ajustados às circunstâncias de tempo e de lugar,nos termos do direito ». 2Conforta-me saber que esta é a vossa experiência,e que este é também o empenho da vossa Conferência episcopal: umalonga e profícua experiência de comunhão e de co-responsabilidade, que vemajudando vossas dioceses a unirem seus esforços em prol da evangelização,dando vida a um organismo de comunhão episcopal, para que os Pastores de* Die 7 Februarii 200312 Cor 9, 13.2Motu proprio Apostolos suos, 14


Acta Ioannis Pauli Pp. II 399um determinado território possam renovar seu afeto colegial no exercício dealgumas funções, inspirados pela solicitude pastoral comum.Desde o seu início, em 1952, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasilvem realizando esta missão, com numerosas iniciativas destinadas não só aaprimorar a sua organização, mas também a certificar a presença do Redentor,e sua mensagem salvadora, no meio dos homens. Esta foi a constataçãohavida ao concluírem-se as celebrações do Jubileu de Ouro da entidade. AConferência dos Bispos ajudou a Igreja que está no Brasil a permanecer aolado do povo, compreendendo a sua situação e assumindo as suas causas.Isto leva-nos também a recordar a importância de que, se a Igreja precisaestar perto do povo, como Jesus o fez ao colocar-se nos caminhos da Palestinapara ir ao encontro das almas, ela deve, sobretudo, aproximar Jesus ao povo,dando-o a conhecer, fazendo que a graça, que brotou do seu lado aberto,como fonte de água viva, alcance os corações que anelam pela glória no Reinodos céus. A Igreja, como instrumento de salvação, recebeu de Cristo, atravésdos apóstolos, a missão vital de «ir por todo o mundo e pregar o Evangelho atoda a criatura» recordando que «quem crer e for batizado, será salvo, masquem não crer, será condenado ». 3Vossa missão, venerados Irmãos no episcopado, assume então um caráterpróprio e específico na hora de decidir os diversos enfoques da pastoral e,mais amplamente, da evangelização. Como sucessores dos Apóstolos, recebestesa luz que vem do Alto, mediante a consagração episcopal. «O SenhorJesus, depois de ter orado ao Pai, chamando a Si os que Ele quis, elegeu dozepara estarem com Ele (...) constituiu-os em colégio ou grupo estável e deu--lhes como chefe a Pedro. Enviou-os primeiro aos filhos de Israel e, depois, atodos os povos para que, participando do seu poder, fizessem de todas gentesdiscípulos seus e as santificassem e governassem e, deste modo, propagasseme apascentassem a Igreja». 4Pela consagração sacramental e a comunhão hierárquica com a Cabeça eos membros, o Bispo torna-se membro do Colégio Episcopal, e participaportanto da solicitude por todas as Igrejas, 5para ser mestre da doutrina,sacerdote do culto sagrado e ministro da governação. 6Sua tarefa primáriaé, com efeito, governar a diocese que lhe foi encomendada, consciente de queassim fazendo, «concorre eficazmente para o bem de todo o Corpo místico,3Mc 16, 16* Lumen gentium, 19.5Cf. ibid., 236Cf. CIC, can. 375


400 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeque é também o corpo das Igrejas». 7Todos sabem, porém, que são bastantesas ocasiões nas quais os Bispos não conseguem realizar convenientemente suamissão, « se não tornam mais íntima e harmónica a colaboração com os outrosBispos ». 8Esta é a razão pela qual, hoje, as Conferências episcopais cooperam comuma ajuda fecunda e diversificada para dar vida, de modo efetivo e concreto,à união colegial ou collegialis affectus entre os Bispos. A união com aquelesirmãos no Episcopado, com os quais cada um se encontra especialmentevinculado, muitas vezes pela proximidade geográfica e por bastantes problemaspastorais comuns, serve de veículo ao bem comum da diocese que lheestá encomendada, caso contrário seu Pastor ver-se-ia impossibilitado decumprir eficazmente a sua missão. Penso, por exemplo, na importante questãoda formação dos candidatos ao sacerdócio. A necessidade de encontrarvocações firmes e seguras tem exigido das vossas Igrejas particulares umrenovado esforço e dispêndio de energias. Faço votos de que o Ano Vocacional,promovido pela Conferência episcopal, seja coroado de sucesso, para oqual tendes, desde já, meu apoio e asseguradas minhas preces elevadas aoTodo-Poderoso.3. Pode-se afirmar, desta forma, que a tarefa pastoral do Bispo na suadiocese inclui necessariamente a participação ativa nos trabalhos da Conferênciaepiscopal, configurando, ao mesmo tempo, seus limites: limites porparte da Conferência, devendo esta ocupar-se daqueles assuntos que necessitamde ser por ela conduzidos, de acordo com os seus Estatutos, para o bemdo conjunto das dioceses; e limites, também, por parte da dedicação pessoalde cada Bispo, correspondente à importância dos problemas que devem sertratados na Conferência, ou seja, de acordo com os benefícios que redundarãopara todas as dioceses.Tende em conta, porém, que o excesso de organismos e de reuniões, obrigandomuitos Bispos a permanecerem frequentemente fora das próprias Igrejasparticulares, além de ser contrário à «lei de residência», 9tem consequênciasnegativas tanto no acompanhamento do seu presbitério, quanto emoutros aspectos pastorais, como poderia ser o caso da penetração das seitas.Por isso, foi indicada explicitamente a necessidade de evitar, além daexcessiva multiplicação de organismos, a burocratização de órgãos subsidiáriose comissões que continuam ativos no período entre as reuniões plenárias;789Lumen gentium, 23.Motu proprio Apostolos suos, 15CIC,can. 395


Acta Ioannis Pauli Pp. II 401destarte, estes órgãos «existem para ajudar os Bispos, e não para ocupar olugar deles». 104. No desempenho desta missão, ao dirigir-me aos meus Irmãos no episcopado,através da Carta Apostólica sob forma de Motu proprio Apostolossuos, pus em evidência que a «união colegial do Episcopado manifesta anatureza da Igreja que, enquanto semente e início do Reino de Deus na terra,é — citando o Concílio Vaticano II 11— "para todo o género humano o maisfirme germe de unidade, de esperança e de salvação" ». 12Quisera, pois, recordar aqui com satisfação o espírito que vem imbuindo aConferência Nacional dos Bispos do Brasil, como fruto também da recenterevisão dos seus Estatutos. Ao empenhar-se em «fomentar uma sólida comunhãoentre os Bispos (...) e promover sempre maior participação deles naConferência» (Cap. I, art. 2), quisestes reafirmar a tradição apostólica mantidasempre ao longo da vida da Igreja, desde a sua constituição.Não me é desconhecido o vulto da Igreja no Brasil, que se encontra entreas maiores do orbe católico. Os dezessete Regionais que a compõe, cada umdeles com um numeroso grupo de Dioceses e, às vezes, de Prelazias, Eparquias,um Exarcado, Abadias Territoriais, um Ordinariado Militar e outro paraos fiéis de Rito Oriental, uma Administração Apostólica Pessoal, mostram--nos o imenso e exigente panorama de trabalho que vos depara e a contínuapreocupação por manter unido o processo evangelizador.Tal estruturação deve estar a serviço da Conferência e de cada um dosOrdinários locais, para pôr em execução as decisões da Assembleia Geral e,quando for o caso, do Conselho Permanente como «órgão de orientação eacompanhamento da atuação da CNBB» (Cap. V, art. 46). Por isso, confiono vosso zelo pastoral, a fim de que seja evitada qualquer discrepância relativaàs normas estatutárias aprovadas.5. A dimensão continental do Brasil requer uma atenção renovada, a fimde que a todos chegue a certeza pela qual Cristo instituiu o Povo de Deus«para ser comunhão de vida, de caridade e de verdade». 13O Povo de Deusapresenta-se como uma comunidade, na medida em que os seus membrospossuem e participam dos mesmos «bens», que servem para identificá-lo edistingui-lo dos demais grupos sociais. São Paulo resume quais são os bens10111213Motu proprio Apostolos suos, 18.Lumen gentium, 9.N. 8.Lumen gentium, 9.


402 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeque concorrem para constituir o Povo de Deus, ao proclamar que para osseguidores de Cristo «há um só Senhor, uma só fé, um só batismo». 14A todos cabe o direito de receber de forma unitária e homogénea não só averdade revelada, mas o pensamento comum do Episcopado nacional, atravésdas declarações feitas em nome da Conferência dos Bispos. Apelo, portanto,ao vosso sentido de responsabilidade nos pronunciamentos realizadosatravés dos meios de comunicação social, em representação da mesma Conferência.O fato de uma comunicação ser de inteira responsabilidade pessoal,conforme indicam vossos Estatutos, 15não exime a coerência doutrinal e afidelidade ao Magistério da Igreja.6. Como Mestres na Fé e dispensadores dos mistérios de Deus, cabe umasintonia ainda maior quando se trata de analisar, nas diversas instâncias daConferência episcopal, assuntos de dimensão nacional que repercutem nasdiversas pastorais diocesanas.A Conferência episcopal tem a própria responsabilidade no âmbito da suacompetência, mas «as suas decisões possuem reflexos inevitáveis na Igrejauniversal. O ministério petrino do Bispo de Roma permanece o garante dasincronização da atividade das Conferências com a vida e o ensinamento daIgreja universal ». 16Por sua vez, no âmbito da competência de cada organismoque compõe vossa entidade, cabe ao bispo um diligente e atento examedas matérias que lhe são submetidas, não podendo isentar-se, por falta detempo, da análise objetiva dos assuntos. Como «testemunhas da verdadedivina e católica» os Bispos, «dotados da autoridade de Cristo, são doutoresautênticos que pregam ao povo a eles confiado a fé que se deve crer e aplicarna vida prática». 17A esta exigência deve-se acrescentar também a correta aplicação, paracada caso, das normas do Direito da Igreja, tanto ocidental como oriental.Se, por um lado, teoricamente, reina um acordo bastante estendido deconceber o Direito na Igreja à luz do mistério revelado, como foi indicadopelo Concílio Vaticano II, 18ainda persiste a ideia de um certo legalismoque, na prática, reduz esse Direito a um conjunto de leis eclesiásticaspouco teológicas e pouco pastorais, contrárias em si à liberdade dos filhosde Deus. Tal visão é certamente inadequada, visto que, como já tive oca-1415161718Ef 4, 5.Cf. Cap. IV, art 131.Audiência geral de 7 de outubro de 1992, n 8.Lumen gentium, 25Cf. Optatam totius, 16.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 403sião de dizer, até mesmo recentemente, «as normas canónicas se baseiamnuma realidade que as transcende», e compreende «aspectos essenciais epermanentes nos quais se concretiza o direito divino». 19Por isso, é necessárioconsiderar que a ação pastoral não pode reduzir-se a um certo pastoralismo,entendido no sentido de desconhecer ou atenuar outras dimensõesessenciais do mistério cristão, entre elas a jurídica. Se a pastoral diluiqualquer obrigação jurídica, relativiza a obediência eclesial, esvaziandoo sentido das normas canónicas. A verdadeira pastoral jamais poderá sercontrária ao verdadeiro Direito da Igreja.7. Venerados Irmãos, é uma graça saber-se e sentir-se unidos, próximosuns dos outros, decididos a caminhar e trabalhar em conjunto, sobretudoquando se sente tantas forças que nos são contrárias, forças de divisão queprocuram separar ou mesmo contrapor os irmãos entre si, chamados antes aviverem unidos. Prossegui o vosso caminho buscando sempre uma sintoniafraterna no âmbito da vossa Conferência episcopal e com o Sucessor de Pedroque, neste momento, renova seu abraço de comunhão com todos, inclusivecom os que aqui estiveram, desde o ano passado, em Visita ad Limina. Por sereste o último grupo previsto do Episcopado brasileiro, deixo-vos os meusvotos de paz e de fraternidade, na esperança de que sigais construindo aunidade na verdade e na caridade e para que possais, juntos, responder aosgrandes desafios da hora atual.Ao concluir este encontro, dirijo o meu pensamento à Virgem Aparecida,Mãe das vossas Comunidades cristãs e Padroeira da grande Nação brasileira. AEla confio todos vós e vossos sacerdotes, religiosos, religiosas e fiéis leigos dasvossas dioceses, ao conceder-vos de coração a minha Bênção Apostólica.IIIAd episcopos Bielorussiae.*1. "Прыказанне meae даю вам: палюбіце адзін аднаго, як Я палюбіў вас,так вы палюбіце адзін аднаго". 1Дарагія i шаноўныя Браты ў Біскупстве, гэтыя словы, якія Езус пакідаеў якасці запавету Апосталам у Вячэрніку, няспынна гучаць у нашым сэрцы!Ій Cf. Discurso ao Pontifício Conselho para os Textos Legislativos, 24/1/2003, n. 2.* Die 10 Februarii 2003.1Ян 13, 34.


404 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeВітаю вас y доме Апостала Пятра! 3 любоў'ю абдымаю кожнага з вас.Асаблівым чынам вітаю Вас, ксёндз Кардынал, Пастыр Мінска-Магілёўскаймітраполіі, i сардэчна дзякую Вам за словы, з якімі Вы пажадалізвярнуцца да мяне ад імя не толькі іншых Сабратоў па біскупству, але i адусёй каталіцкай грамады Беларусі. Вітаю вас, любыя Пастыры Гродна,Пінска i Віцебска. 3 любоў'ю накіроўваюся ў маіх думках да маленькай,але руплівай каталіцкай грамады бізантыйскага абраду, спадкаемніцыміссыі Святога Ясафата, i вітаю Вялебнага Апостальскага Візітатара adnutum Sanctae Sedis, які штодзённа займаецца яе апекай.Любоў Хрыстовая яднае нас. Менавіта Ягоная любоў павінна напаўняцьнаша жыццё i наша пастырскае служэнне ды заахвочваць да аднаўленнянашай вернасці Эвангеллю i імкнення да ўсё болып вялікадушнагапасвячання апостальскай міссыі, якую нам даручыў Пан.2. Я добра памятаю наша спатканне ў красавіку 1997 года. Тады быліўсе падставы да глыбокай радасці, выкліканай вясной аднаўленнякасцёльнага жыцця ў вашай Краіне, якая надыйшла пасля зімы гвалтоўныхпераследаванняў, што цягнулася некалькі дзесяцігоддзяў. Тадыяшчэ былі добра заўважальныя вынікі сістэматычнай атэізацыі вашаганарода, асабліва моладзі, амаль поўнага знішчэння касцёльных структурi гвалтоўнага закрыцця месцаў хрысціянскага выхавання. Дзякуй Богу,гэты жёрсткі перыяд скончыўся i ўжо на працягу некалькіх гадоўпрацягваецца станоўчы, натхняючы ўздым.За мінулае пяцігоддзе правядзенне Сынодаў Мінскай арцыдыяцэзіі iПінскай ды Віцебскай дыяцэзій дало вам магчымасць лепей засяродзіцьпрыярытэтныя напрамкі пастырскай дзейнасці, выпрацоўваючы ўласныяпланы апостальскай дзейнасці для розных патрэбаў даручанай вамтэрыторыі. На гэты раз вы прыбылі сюды, каб паведаміць мне аб плёневашай адданай пастырскай працы, і, разам з вамі, я дзякую за гэтазаўсёды міласэрнага i прадбачлівага Пана.3. Цяпер размова ідзе аб планах на будучыню. Першае месца тутзаймае сям'я, якая таксама i ў Беларусі, нажаль, перажывае сур'ёзныды глыбокі крызіс. Першымі ахвярамі гэтай сітуацыі з'яўляюцца дзеці,якія рызыкуюць захаваць яе вынікі на працягу ўсяго свайго жыцця.Жадаў бы паўтарыць, каб падтрымаць i натхніць вас, тое, што ўжосказаў шматлікім сем'ям, якія сабраліся ў Маніле 25 студзеня на ІМСусветнае спатканне сем'яў. Неабходна з упэўненасцю i паслядоўнасцю


Acta Ioannis Pauli Pp,, II 405засведчыць праўду аб сям'е заснаванай на шлюбным саюзе. Яна ёсцьвялікім дабром, неабходным для жыцця, для развіцця i будучынічалавецтва. Перадайце сем'ям Беларусі мой заклік, з якім я ўжозвярнуўся да ўсяго свету: імкніцеся, каб Эвангелле сталася фундаментальнымправілам сям'і, i каб кожная сям'я сталася старонкайЭвангелля, што пішацца ў нашы часы.4. Ваша краіна налічвае каля дзесяці мільёнаў жыхароў, большаячастка якіх пражывае ў гарадах. У Беларусі, нягледзячы на тое, што янапацярпела меней за іншыя народы у пост-савецкі перыяд, працэсы ўваходуў шырокі кантэкст існавання Еўрапейскага кантыненту адбываюццазапаволена. Вынікі такога адставання абцяжарваюць рэарганізацыюэканомікі і, перад усім у сельскай мясцовасці, вядуць да ўзросту галечы.Канцэнтрацыя насельніцтва ў гарадскіх цэнтрах патрабуе значныхвысілкаў у ажыццяўленні прысутнасці ў ix Касцёла. Асабліва гэтатычыцца сталіцы Рэспублікі - Мінска, дзе пражывае болын за 20 % насельніцтва.Сярод прыярытэтных напрамкаў дзейнасці вы надаеце ўвагу моладзі,усё большая колькасць якой накіроўваецца ў гарады ў пошукахмагчымасці знайсці сабе занятак. Беспрэцэндэнтны дэмаграфічныкрызіс, які ахапіў вашу Краіну, з'яўляецца, сярод іншага, сур'ёзнымвыклікам у тым, што тычыцца аб'яўлення "Эвангелля жыцця". Таксамаi з'явы адштурхвання на ўскраіну грамадскага жыцця, такія якалкагалізм, які ў апошні час набыў яшчэ больш цяжкія формы, чакаюцьтэрміновых i эфектыўных рашэнняў. Ва ўсіх гэтых праблемах КаталіцкіКасцёл, нягледзячы на тое, што з'яўляецца меншасцю ў вашай Краіне,прыкладае высілкі, каб знайсці выхад з падобнай сітуацыі даступнымісродкамі i структурами Заахвочваю вас, дарагія Сабраты, i надалейкрочыць гэтым шляхам ды хацеў бы выкарыстаць гэтую нагоду, кабпадзякаваць каталіцкім арганізацыям іншых краінаў, асабліваітальянскім i нямецкім, за тое, што яны прапануюць вам сваюпадтрымку i супрацоўніцтва.5. "Жніво багатае, але работнікаў мала". 2 У сувязі з вялізарнымаб'ёмам працы, якую трэба выканаць, у думкі адразу прыходзяць гэтыясловы Езуса. Што ж рабіць? Адказ мы знаходзім у Эвангеллі: "Дыкпрасіце, - кажа Хрыстус, - гаспадара жніва, каб паслаў работнікаў на2 Мт 9, .37.


406 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeжніво сваё". 3 Перад усім - малітва. Неабходна ўзмацніць упрошваннеБожай дапамогі ды навучыць вернікаў зрабіць малітву асноўныммомантам сярод штодзённых абавязкаў. Для гэтага будзе карыснайсправа, якую вы пачалі па перакладу на беларускую мову Святых тэкстаў,асабліва тэкстаў Рымскага імшала.Апрача малітвы не магу не прыпомніць вашы высілкі ў галіневыхавання кандыдатаў да святарства i да пасвячанага жыцця, асабліваў вышейшых семінарыях Гродна i Пінска. Жадаў бы падкрэсліць таксаманеабходнасць увагі да святароў, якія займаюцца душпастырскай апекай.Супрацоўніцтва дыяцэзіяльных святароў i законнікаў, што паходзяць зсуседняй Полыпчы сёння з'яўляецца неабходнасцю, якая, безумоўна,дапаможа ўзмацненню каталіцкай суполкі вашай Краіны.I ўрэшце, хачу звярнуцца да экуменічнага дыялогу з ПраваслаўнайЦарквой. На вашай зямлі Каталіцкі Касцёл i Праваслаўная Цэрквазаўсёды жылі разам, таму існуе не мала змешаных у канфесыйным сэнсесем'яў, якія маюць патрэбу ў апецы, таксама, i з боку КаталіцкагаКасцёла. Няхай Пан i надалей працягвае кіраваць вашымі крокамі ўпошуку ўзаемнай павагі i супрацоўніцтва.У гэтым годзе спаўняецца 380 гадоў з моманту мучаніцкай смерціСвятога Ясафата, Полацкага арцыбіскупа, кроў якога асвяціла беларускуюзямлю. Памяць аб ягонай пакутніцкай смерці можа быць крыніцайтрывалага ўпрошвання аб еднасці хрысціянаў ды натхняе хрысціянскіяграмады, якія жывуць у Беларусі, крочыць па шляху прымірэння.6. Даручаю ўсіх апецы Найсвяцейшай Панны Марыі, якая ўшаноўваеццана вашай зямлі пад імянем Маці Божай Жыровіцкай. ПрашуЯе быць заступніцай вас, вялебныя i любыя Сабраты, i вашых бліжэйшыхпамочнікаў - святароў, законнікаў i законніц, семінарыстаў i свецкіх асобаў,якія актыўна займаюцца апостальскай дзейнасцю, i ўсёй каталіцкайграмады, што жыве ў Беларусі. Няхай на ўсіх i на кожнага прасцягне Яна,разам ea святымі Заступнікамі вашай зямлі, сваю матчыну апеку. Сасвайго боку, запэўніваю вас у маім штодзённым успаміне ў малітве i адусяго сэрца бласлаўляю вас.3 Мт 9, 38.


Acta Ioannis Pauli Pp.. II 407NUNTIUSDie Nativitatis Domini missus*1. Puer natus est nobis, et Filius datus est nobis. «Un bambino è nato pernoi, ci è stato dato un figlio». 1Si rinnova oggi il mistero del Natale: nasceanche per gli uomini del nostro tempo questo Bambino che reca al mondo lasalvezza; nasce portando gioia e pace per tutti. Ci accostiamo al presepecommossi, per incontrare, insieme con Maria, l'Atteso dei popoli, il Redentoredell'uomo desiderato da tutte le genti. Cum Maria contemplemur Christivultum. Con Maria contempliamo il volto di Cristo: in quel Bambino, avvoltoin fasce e deposto nella mangiatoia, 2è Dio che viene a visitarci per guidare inostri passi sulla via della pace. 3Maria lo contempla, lo accarezza e loriscalda, interrogandosi sul senso dei prodigi che avvolgono il mistero delNatale.2. Mistero di gioia è il Natale! Gli Angeli hanno cantato nella notte:«Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e pace in terra agli uomini che egliama». 4Hanno descritto ai pastori l'evento come «una grande gioia per tuttoil popolo». 5 Gioia, nonostante la lontananza da casa, la povertà dellamangiatoia, l'indifferenza del popolo, l'ostilità del potere. Mistero di gioianonostante tutto, perché nella città di Davide «oggi è nato-un salvatore». 6Della stessa gioia partecipa la Chiesa, pervasa quest'oggi dalla luce del Figliodi Dio: le tenebre non potranno mai oscurarla. È la gloria del Verbo eterno,che si è fatto uno di noi per amore.3. Mistero di amore è il Natale! Amore del Padre, che ha inviato nelmondo il suo Figlio unigenito, per farci dono della sua stessa vita. 7Amoredel « Dio-con-noi », l'Emmanuele, venuto sulla terra per morire sulla Croce.Nella fredda capanna, avvolta dal silenzio, la Vergine Madre, con il cuorepresago, assapora già il dramma cruento del Calvario. Sarà una lotta sconvolgentetra le tenebre e la luce, tra la morte e la vita, tra l'odio e l'amore. Il* Die 25 Decembris 2002.1Is 9, 5.2Cfr Lc 2, 7.3Cfr ibid, 1, 79.' Ibid, 2, 14.5Ibid, 2, 10.6Ibid, 2, 117Cfr 1 Gv 4, 8-9.


408 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialePrincipe della pace, nato oggi a Betlemme, darà la sua vita sul Golgotaperché regni sulla terra l'amore.4. Mistero di pace è il Natale! Dalla grotta di Betlemme si leva quest'oggiun appello pressante perché il mondo non ceda alla diffidenza, al sospetto,alla sfiducia, anche se il tragico fenomeno del terrorismo accresce incertezze etimori. I credenti di tutte le religioni, insieme agli uomini di buona volontà,bandendo ogni forma d'intolleranza e discriminazione, sono chiamati a costruirela pace: in Terra Santa, innanzitutto, per frenare finalmente l'inutilespirale di cieca violenza, e in Medio Oriente, per spegnere i sinistri bagliori diun conflitto, che con l'impegno di tutti può essere superato; in Africa, poi,dove devastanti carestie e tragiche lotte intestine aggravano le condizioni giàprecarie di interi popoli, anche se non mancano spiragli di ottimismo; inAmerica Latina, in Asia, in altre parti del mondo, dove crisi politiche,economiche e sociali turbano la serenità di non poche famiglie e nazioni.Accolga l'umanità il messaggio di pace del Natale!5. Mistero adorabile del Verbo incarnato! Insieme con Te, o Vergine Madre,sostiamo pensosi davanti alla mangiatoia in cui giace il Bambino, percondividere il tuo stesso stupore davanti all'immensa condiscendenza di Dio.Dacci i tuoi occhi, o Maria, per decifrare il mistero che si nasconde dentro lefragili membra del tuo Figlio. Insegnaci a riconoscere il suo volto nei bimbi diogni razza e cultura. Aiutaci ad essere testimoni credibili del suo messaggio dipace e di amore, affinché anche gli uomini e le donne di questo nostro tempo,segnato ancora da forti contrasti e inaudite violenze, sappiano riconoscerenel Bambino che sta nelle tue braccia l'unico Salvatore del mondo, fonteinesauribile della pace vera a cui, nel profondo, aspira ogni cuore. Natus estnobis Salvator mundi.


Congregatio de Causis Sanctorum 409ACTACONGREGATIONUMCONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUMVERONENSISBeatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Mariae Dominicae Mantovaniconfundatricis et primae antistitae Instituti Parvarum Sororum a S. Familia(1862-1934)DECRETUM SUPER MIRACULOVenerabilis Serva Dei Maria Dominica Mantovani die 12 mensis Novembrisanno 1862 in vico Castelletto di Brenzone dioecesis Veronensis nata est.Parochum suum Beatum Iosephum Nascimbeni in Congregatione ParvarumSororum a Sacra Familia fundanda adiuvit, cui prudens et sedula SuperiorissaGeneralis praefuit. Humilitate, caritate et oboedientiae spiritu emicuitet sanctitatis fama circumfusa, die 2 mensis Februarii anno 1934, in Dominorequievit.Summus Pontifex Ioannes Paulus II, die 24 mensis Aprilis anno 2001,virtutes théologales, cardinales et his adnexas heroico gradu coluisse decrevit.Beatificationis respectu, Causae Postulatio iudicio Congregationis de CausisSanctorum assertam subiecit miram sanationem infantis Larae Pascal, quae,sequenti die nativitatis suae, 6 mensis Martii scilicet anno 1999, in nosocomioitalico urbis Sinus Albi in Argentina de cubili matris suae fortuito decidenscaput in pavimentum illisit. Statim medicorum investigationi commissa est,qui signa irregularis invenerunt respirationis et morarum ipsius respiratus,necnon cyanosim, cardiaci pulsus tarditatem atque haematoma in occipiteparietali laevo cum fractura lineari eiusdem sedis. Infans ergo in lethargocomatis versabatur. Paucis post horis tomographia computatoria in alio nosocomiopatrata sanguinis profluvium in meninge fibrosa exhibuit cum aedematereagenti trans supradictam fracturam. In prius reducta valetudinarium,infans in machina incubatrice oxygeni inductione ditata pro curandiratione deposita est, ubi vero subsidia respirationis ei suppeditata sunt acremedia contra cerebri aedema et convulsiones. Cum res pupillae ita adversaese haberent, Parva quaedam Soror a Sacra Familia, quae infirmis ministra-27 - A.A.S.


410 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialebat apud italicum nosocomium, ad divinum confugit auxilium per intercessionemMariae Dominicae Mantovani, cuius reliquiam super caput Laraeinfantis apposuit, quae statim usque ad completam sanationem convalescerecoepit. De hoc casu, annis 2000-2001, apud Curiam Sinus Albi Inquisitiodioecesana celebrata est, cuius auctoritas et vis iuridica a Congregatione deCausis Sanctorum decreto diei 22 mensis Iunii anno 2001 probatae sunt.Dicasterii Collegium Medicorum in sessione diei 17 mensis Ianuarii huiusanni 2002, quamvis prognosis aegrotis infausta quoad vitam et valetudinemdiceretur, tamen sanationem rapidissimam, completam, duraturam et inexplicabilemquoad modum secundum scientiam fuisse una voce affirmavit. Die15 insequentis mensis Aprilis Congressus Peculiaris Consultorum Theologorumfactus est et die 21 mensis Maii Sessio Ordinaria Patrum Cardinalium etEpiscoporum, Ponente Causae Excellentissimo Domino Petro Georgio SilvanoNesti, C. P., Archiepiscopo emerito Camerinensi-Sancti Severini in Piceno.Et in utroque coetu, posito dubio an de miraculo constaret divinitus patrato,responsum prolatum est affirmativum.Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Ioanni Paulo IIper subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Suavota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, mandavitut decretum de praedicta mira sanatione conscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascripto CardinaliPraefecto necnon Causae Ponente meque Antistite a Secretis Congregationisceterisque de more convocandis, eisque astantibus, Beatissimus Patersollemniter declaravit:Constare de miraculo a Deo patrato perintercessionem Ven. Servae Dei Mariae Dominicae Mantovani, Confundatriciset Primae Antistitae Instituti Parvarum Sororum a S. Familia,videlicet derapidissima, completa ac duratura sanatione infantis Larae Pascal a « traumacranioencefalico in neonata con conseguente stato di coma, insufficienza respiratoriae cardiocircolatoria grave ».Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in actaCongregationis de Causis Sanctorum referretur.Datum Romae, die 5 mensis Iulii A. D. 2002.L. SB S.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectus£8 Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a Secretis


Congregatio de Causis Sanctorum 411VINDOBONENSIS seu SABARIENSISseu SIDEROPOLITANABeatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Ladislai Batthyány-Strattmann,patrisfamilias (1870-1931)DECRETUM SUPER MIRACULOVenerabilis Servus Dei Ladislaus Batthyány-Strattmann in civitate Duimkilitiin Hungaria natus est die 28 mensis Octobris anno 1870. Currente anno 1898,matrimonium cum Maria Teresia Coreth inivit, e qua filios quattuordecim habuit.Doctoris dignitatem et nomen consecutus est in Universitate Studiorum et magnacum caritate operam aegrotis assidendo dedit, pro quibus prius valetudinarium invico K&pcsény fundavit, alterum dein in castro suo Körmend nuncupato. Tum infamilia cum in civili societate sanctitate vitae et operum Christum testificavitusque ad mortem, die 22 mensis Ianuarii anno 1931 occursam.Summus Pontifex Ioannes Paulus II, die 11 mensis Iulii anno 1992 decretumsuper virtutibus heroico gradu exercitis theologalibus, cardinalibushisque adnexis promulgavit. Beatificationis respectu, Causae Postulatio iudicioCongregationis de Causis Sanctorum assertam subiecit miram sanationemIoannis Tamas, ex natione Hungarorum, qui, die 5 mensis Iulii anno1989, in nosocomio pro morbis cutis correptis Universitatis Studiorum QuinqueEcclesiensis (v. d. Pees) chirurgicae sectioni commissus est ad magnumtumorem in regione capitis dextera auferrendum. Examine histológico peracto,diagnosis mutationis glandularum lymphaticarum capitis ex aliquo iniquonaevulo ignotae primigeniae sedis elata est. Ob summam vero huius naevulimutationis malignitatem prognosis infausta dicta est. Die ipsa chirurgicaesectionis, socer et mulier patientis una cum propinquis amicisque quibusdamauxilium divinum per intercessionem Servi Dei Ladislai Batthyány-Strattmanninvocare coeperunt. Paucis post diebus, condicionis aegroti repentinavicissitudo ita occurrit, ut insequentes recognitiones sanationem completamac persistentem confirmaverunt. De hoc casu, annis 1995-1996 apud CuriamQuinque Ecclesiensis Inquisitio Dioecesana celebrata est, cuius auctoritas etvis iuridica a Congregatione de Causis Sanctorum decreto diei 16 mensis Maiianno 1997 probatae sunt. Dicasterii Collegium Medicorum in sessione diei 15mensis Februarii anno 2001 sanationem rapidissimam, completam, duraturamet inexplicabilem secundum scientiam fuisse una voce affirmavit. Insequentidie 2 mensis Octobris Congressus Peculiaris Consultorum Theologo-


412 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialerum factus est, cui de aliquibus peculiaribus adiunctis sanationis ulteriusinquirere visum est. Quae cum facta essent, die 15 mensis Februarii huiusanni 2002, alter Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum prosperumdixit votum. Insequenti die 7 mensis Maii, Sessio Ordinaria Patrum Cardinaliumet Episcoporum, Ponente Causae Exc.mo Domino Laurentio Chiarinelli,Episcopo Viterbiensi, posito dubio an de miraculo constaret divinituspatrato, responsum protulit affirmativum quoad sanationem Ioannis Tamasmire a Deo per intercessionem Servi Dei praefati patratam.Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Ioanni Paulo IIper subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Suavota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, mandavitut decretum de praedicta mira sanatione conscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascripto CardinaliPraefecto necnon Causae Ponente meque Antistite a Secretis Congregationisceterisque de more convocandis, eisque astantibus, Beatissimus Pater sollemniterdeclaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven.Servi Dei Ladislai Batthyány-Strattmann, patrisfamilias,videlicet de rapidissima,completa ac duratura sanatione Ioannis Tamas a « melanoma metastatizzatoin sede laterocervicale, a sede primaria sconosciuta in stadio avanzato ».Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in actaCongregationis de Causis Sanctorum referretur.Datum Romae, die 5 mensis Iulii A. D. 2002.L. 88 S.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectusSB Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a SecretisZAGREBIENSISBeatificationis et Canonizationis Servi Dei Ioannis Merz, christifidelis laici (1896-1928)DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS«Mihi vivere Christus est et mori lucrum» (Philp 1, 21).Verba haec, quae Servus Dei Ioannes Merz in sepulcro inscribi voluit,haberi possunt compendium vitae eius omnimode insumptae in amorem Chri-


Congregatio de Causis Sanctorum 413sti, in testificationem Evangelii et in famulatum Ecclesiae. Ille quidem, ChristiSpiritu penitus inductus, per sanctimoniae viam alacriter incedit, atqueverbo et opere divini Redemptoris lumine omnes gentes collustravit (cf. Mt 5,16), ad rem deducens quidquid postea dicturum erat Concilium OecumenicumVaticanum II: « Praecepto caritatis, quod est maximum mandatum Domini,omnes christifideles urgentur ad procurandam gloriam Dei per adventumRegni eius, et vitam aeternam omnibus hominibus ut cognoscant solumDeum verum et quem misit Iesum Christum (cf. Io 17, 3). Omnibus igiturchristifidelibus onus praeclarum imponitur adlaborandi ut divinum salutisnuntium ab universis hominibus ubique terrarum cognoscatur et accipiatur»(Decretum de apostolatu laicorum Apostolicam actuositatem, 3).Servus Dei a parentibus Mauricio Merz et Teresia Mersch ortus est die 16mensis Decembris anno 1896 in loco Banja Luka, in Bosnia, quae ab imperioAustriaco-Hungarico tunc occupabatur. Die 2 mensis Februarii anno 1897Baptismatis lavacro est regeneratus; novem annos natus ad primam sacramSynaxim accessit ac sequenti anno sacro Confirmationis chrismate est roboratus.Studiose et efficaciter maternum litterarium que ludum et gymnasiumfrequentavit; violina et cymbalo canere privatim didicit; linguam Gallicamcolendam curavit. In eius humanam et christianam institutionem potissimumac salutariter contulit professor Ljubomir Marakovic, qui praeclaruserat assertor motus catholici inter iuvenes. Ab illo suffultus Dei Servus, qui afamilia solidis moribus erat eruditus, cognitionem doctrinae catholicae penitusperspicere incepit et studiose communionem cum Deo excolere per Eucharistiam,orationem, cultum Mariae Virginis, contemptionem peccati boniquecupiditatem. Anno 1914 scribere coepit sua acta diurna, quae velutispeculum sunt eius animae eiusque itineris ad sanctitatem. Expletis scholaemediae studiis sua in terra natali, parentum voluntati obsequens, ingressusest Academiam Castrensem loci Wiener Neustadt, quam post tres mensesreliquit, fastidio affectus prae corruptis moribus ibi grassantibus. Anno1915 ad philosophiam se applicare coepit apud Studiorum UniversitatemVindobonensem, sequenti tamen anno exercitui nomen dedit ut deinde adaciem Italicam mitteretur. Participans militares actiones in primo omniumgentium bello, sese spiritu roboravit, ductum se sentiens ad altiorem Deicognitionem tenaciusque virtutum exercitium. Militia relicta, studia Vindobonaeperrexit annis 1919-1920 et Lutetiis Parisiorum annis 1920-1922. Doctoristitulo in philosophia ornatus est apud Studiorum Universitatem urbisZagabriae, ubi cum familia morabatur; eadem in urbe inde ab anno 1922Gallicam docuit linguam in gymnasio archiepiscopali. Quo perfectius in dies


414 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialeinstrumentum in Dei manibus fieret, philosophiae scholasticae et theologiaestudiis incubuit. Ferventer coluit spiritualem vitam et continenter progressusest in imitando Christo. Actuosas habuit partes in missione Ecclesiae, variasua impendens talenta pro Actione Catholica, cuius exstitit indefatigabilisfautor secundum doctrinam Summi Pontificis Pii XI. Apud Croati cum AquilarumSodalicium sapienter ac bénéfice prospexit christianae iuvenum institutioni,quibus praesertim suadebat vitam gratiae, cultum eucharisticum,spiritum sacrificii, apostolatum et fidelitatem erga Summum Pontificem.Hortari consueverat ut ad vitam transferretur liturgia, quam optimam scholamsanctitatis esse arbitrabatur. Omnia quae Dei Servus alios docebat, ipsemetad rem deducebat largo, constanti laetoque animo, obsecundans verboDei, qui dixit: «Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant vestrabona opera et glorificent Patrem vestrum, qui in caelis est» (Mt 5, 16). Fideilluminatus, cum Deo ambulavit tam eius Verbo quam Ecclesiae Magisteriofirmiter fidens. Anno 1921 ita scribebat: «Tota vita mea Christum Dominumcircuit», quem Dei Servus in Ecclesia, in Eucharistia, in sacramentis, inSacris Scripturis, in proximo praesentem contuebatur. Deum dilexit ex totocorde suo, ex tota anima sua et ex tota virtute sua (cf. Me 12, 30); fideliteradimplevit eius voluntatem, debellavit tentationes, effugit peccatum, adevangelicam tetendit perfectionem, laetanti ferventique animo Domino responditeum vocanti ad laborandum in vinea sua (cf. Mt 20, 3-4). Christumdiligendo, animas quoque dilexit. Alloquens ad iuvenes catholicos occasioneCongressus Eucharistici Zagrebiensis anno 1923, Servus Dei haec asserebat:« Quoniam Iesus siti compellitur et sollicitatione afficitur de singulis animabus,quippe quae ad aeternam beatitudinem sunt creatae, haec profecto deanimabus proximorum nostrorum sitis et sollicitudo ex Iesu ad nos transferunturita ut in nobis desiderium scateat in manus Dei commendandi omneshas animas, quae ad hoc ipsum sunt creatae». Antesignanum se praebuitliturgici motus in Croatia, spiritualia et corporalia misericordiae opera exercuit,hospitalitatem coluit, concordiam fovit, fidem tribuit amicitiae, simplicitervixit mysterium communionis sanctorum. Spe plenus in Deo, bonumsemen super petrosam quoque et aridam terram largiter seminavit; efficacitatemcontendit orationis et sacrificii; Divinae Providentiae se commendavitet in difficultatibus quoque et in aegritudine versans spiritualem servavitpacem. Sedulo se paravit ad vitam aeternam, quam merendam curavit Deimandatis et Ecclesiae obsequens. Integerrime excoluit iustitiam erga Deumet proximum, temperantiam in humanis substantiis adhibendis, patientiam,fortitudinem, paupertatem, castitatem, oboedientiam in parentes et in supe-


Congregatio de Causis Sanctorum 415riores. Pro Dei amore acerbos serene pertulit morbi cruciatus, qui duxerunteum ad mortem mane diei 10 mensis Maii anno 1928. Vivens, moriens et postmortem iuvenis Ioannes Merz verus Christi testis habetur, atque memoriaeius apostolici fervoris praestantiumque virtutum coram Dei populo vivaremanet.Sanctitatis fama, qua in Croatia Dei Servus fruebatur, labentibus annisnon est infirmata, quin obstaret ei communistarum in Catholicam Ecclesiaminsectatio. Inchoata apud Curiam Zagrebiensem Causa beatificationis et canonizationis,instructus est Processus Ordinarius Informativus, cuius vimiuridicam ratam habuit Congregatio de Causis Sanctorum per decretum diei5 mensis Iunii anno 1992. Apparata Positione, ad normam iuris disceptatiohabita est num Servus Dei virtutes heroico gradu observavisset. Die 19 mensisAprilis anno 2002 habitus est, cum suffragiis quidem positivis, CongressusPeculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardinales et Episcopi, in SessioneOrdinaria die 7 sequentis mensis Maii congregati, audita RelationePonentis Causae, Exc.mi D.ni Salvatoris Fisichella, Episcopi titulo Vicohabentini,edixerunt Ioannem Merz heroum in modum coluisse virtutes théologales,cardinales eisque adnexas. Facta demum de hisce omnibus rebus SummoPontifici Ioanni Paulo II per subscriptum Cardinalem Praefectumaccurata relatione, Sanctitas Sua vota Congregationis de Causis Sanctorumexcipiens rataque habens, mandavit ut super heroicis Servi Dei virtutibusdecretum conscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascripto CardinaliPraefecto necnon Causae Ponente meque Antistite a Secretis Congregationisceterisque de more convocandis, eisque astantibus, Beatissimus Patersollemniter declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe etCaritate tum in Deum tum in proximum,Iustitia,necnon de cardinalibus Prudentia,Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, ServiDei Ioannis Merz, Christifidelis laici, in casu et ad effectum de quo agitur.Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de CausisSanctorum Summus Pontifex referri mandavit.Datum Romae, die 5 mensis Iulii A. D. 2002.L. ffl S.IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINSPraefectusES Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a Secretis


416 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialePREMISLIENSIS LATINORUMCanonizationis beati Iosephi Sebastiani Pelczar episcopi Premisliensis Latinorumfundatoris Congregationis Ancillarum a S. Corde Iesu (1842-1924)DECRETUM SUPER MIRACULOBeatus Iosephus Sebastianus Pelczar die 17 mensis Ianuarii anno 1842natus est Corcini, intra fines dioecesis Premisliensis Latinorum. Christiminister anno 1864 consecratus, aliquod tempus in paroeciale incubuitministerium, deinde theologiae iurisque canonici studia Romae perfecit.Cracoviae praeceptor et rector exstitit apud Studiorum UniversitatemIagellonicam. Cooperante Serva Dei Giara Ludovica Szczçsna (1863-1916), Congregationem condidit Ancillarum a Sacro Corde Iesu. Anno1899 auxiliaris renuntiatus est Episcopus dioecesis Premisliensis Latinorum,cuius regimen sequenti anno uti Ordinarius assumpsit. In dioecesiregenda pastorali caritate eminuit et prudentia. Coram populo ac praesertimcoram sacerdotibus et viris mulieribusque consecratis sive exemplosive scriptis magistrum vitae se ostendit. Meritis onustus famaque sanctitatiscircumdatus die 28 mensis Martii anno 1924 ad caelestem Patremtransiit. Summus Pontifex Ioannes Paulus II in album Beatorum rettuliteum die 2 mensis Iunii anno 1991.Ad canonizationem quod attinet, Postulatio Causae iudicio huius Congregationisde Causis Sanctorum miram protulit praesumptam sanationempuellae Polonae, Iustinae Zych nomine, septemdecim annos natae, quae die9 mensis Ianuarii anno 2001, dum viam quandam urbis Crosnae transiret, acurru sarcinario nimis celeriter procedente vehementer est impulsa et aliquotmetra tracta. Medicus quidam ex itinere statim auxilio iuvit eam etgravitatem comprobavit condicionum puellae, quae post breve temporisspatium in valetudinarium loci est excepta. Diagnosis edicta est commotioniscerebralis, osseae cranii fracturae, traumatis ocularis dexteri, tonicarumconvulsionum, defectus reflexionis pupillaris, anisocoriae, haemorrhagiaeperipapillaris ad sinistram, oedematis papillarum et retinarum bilateralium,status acuti comatis. Eodem die subiecta est tomographiae computatoriae(TAC), quae grave oedema cerebrale revelavit. Exinde medici infaustamedixerunt prognosim. Interea parentes aegrotae aliaeque personae intercessionembeati Iosephi Sebastiani Pelczar implorare coeperant ut a Deo im-


Congregatio de Causis Sanctorum 417petraretur sanatio Iustinae, quae sequenti die post acceptum viarium infortuniumlevem virium recuperationem obtinuerat. Die 29 mensis Ianuariiaegrota, quae in efficacioris curationis sede degebat, sua sponte oculos aperuitet, ut videtur, matrem illic praesentem recognovit. Ex clinicis inquisitionibusfaustus detegebatur regressus haematomatis cerebralis. Die 14 sequentismensis Februarii Iustina translata est in redintegrationismembrorum sedem; die 1 mensis Martii voces emittere coepit; die 9 eiusdemmensis ex valetudinario dimissa est. Mensibus sequentibus gradatim, satisceleriter, perfecte ac stabiliter convaluit. De hac sanatione Curia PremisliensisLatinorum annis 2001-2002 dioecesanam instruxit Inquisitionem,cuius vim iuridicam agnovit Congregatio de Causis Sanctorum per decretumquod die 26 mensis Iunii anno 2002 edidit. Medicorum Dicasterii Consiliumin sessione habita die 14 sequentis mensis Novembris declaravit sanationemIustinae «satis celerem, progredientem, perfectam, cum regressione anatomo-pathologica,effectibus invalidantibus carentem, atque potius ob absentiamsequelarum inexplicabilem » fuisse. Die 29 mensis Novembris anno2002 actus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum et die 10sequentis mensis Decembris celebrata est Sessio Ordinaria Patrum Cardinaliumet Episcoporum, Ponente Causae Em.mo D. Andrea Maria Card.Deskur. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum,posito dubio an de miraculo constaret divinitus patrato, responsumaffirmativum prolatum est. Facta demum de hisce omnibus rebus SummoPontifici Ioanni Paulo II per subscriptum Cardinalem Praefectum accuratarelatione, Sanctitas Sua vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiensrataque habens, mandavit ut decretum de praedicta mira sanatione conscriberetur.Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascriptoCardinali Praefecto necnon Causae Cardinali Ponente meque Antistite aSecretis Congregationis ceterisque de more convocandis eisque astantibus,Beatissimus Pater sollemniter declaravit: Constare de miraculo a Deopatrato per intercessionem Beati Iosephi Sebastiani Pelczar, Episcopi PremisliensisLatinorum, Fundatoris Congregationis Ancillarum a S. CordeIesu,videlicet de satis celeri, progredienti, perfecta sanatione puellae IustinaeZych a «trauma cranico-encefalico con commozione cerebrale,contusionetronco-encefalica, stato di coma profondo prolungato, anisocoria, areflessiapupillare, edema papillare della retina. Frattura della base cranica ebacino ».28-A A.S..


418 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeVoluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in actaCongregationis de Causis Sanctorum referretur.Datum Romae, die 20 mensis Decembris A. D. 2002.L. S S.IOSEPHUS card. S ARAI VA MARTINSPraefectus£8 Eduardus Nowakarchiep. tit. Lunensis, a SecretisCONGREGATIO PRO EPISCOPISPROVISIO ECCLESIARUMLatis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus DominusIoannes Paulus Pp. II, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequunturEcclesiis sacros praefecit praesules:die 3 Maii 2003. — Archiepiscopum Coadiutorem archidioecesis DublinensisExc.mum P.D. Diarmuid Martin, hactenus Archiepiscopum titularemGlendalacensem et Observatorem Permanentem Apostolicae Sedis apud OfficiumEuropaeum Nationum Unitarum et apud Instituta Specialibus inRebus versantia, quae sunt in Genava, necnon apud Mundiale CommerciiConsilium.die 5 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Pontisarensi R.D. Ioannem IvonemRiocreux, e clero archidioecesis Parisiensis, ibique templi cathedralis vulgodicti «Notre-Dame» curionem.die 7 Maii. — Metropolitanae Ecclesiae Guayaquilensi Exc.mum P.D.Antonium Arregui Yarza, hactenus Episcopum Ibarrensem.die 14 Maii. — Titulari episcopali Ecclesiae Migirpensi R.D. DanielemBohan, e clero archidioecesis Monctonensis, ibique parochum et Vicariumepiscopalem pro fidelibus linguae anglicae, quem deputavit Auxiliaremarchidioecesis Torontinae.


Congregatio pro Episcopis 419die 14 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Colatinensi, Exc.mum P. D. DeciumZandonade, S.D.B., hactenus Episcopum titularem Gemellensem in Byzacenaet Auxiliarem archidioecesis Bellohorizontinae.— Cathedrali Ecclesiae Velezanae, noviter erectae, R.D. Aloisium AlbertumCortés Rendón, e clero dioecesis Pereiranae ibique Seminarii rectorem.die 22 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Tornacensi, R.D. Vidonem Harpigy,e clero eiusdem dioecesis, ibique decanum vicariatus foranei vulgo Mons-Borinage.die 23 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Madisonensi, Exc.mum P.D. RobertumCarolum Morlino, hactenus Episcopum Helenensem.


420 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeDIARIUM ROMANAE CURIAEIl Santo Padre Giovanni Paolo II ha ricevuto in UdienzaUfficiale per la presentazione delle Lettere Credenziali:Giovedì, 15 Maggio 2003, le LL.EE. i Signori e le SignoreJOHN HERRON, Ambasciatore d'Australia; KELEBERT NKOMANI,Ambasciatore dello Zimbabwe; SIBA NASSER, Ambasciatore dellaRepubblica Araba di Siria; EDGAR ROUSSEAU, Ambasciatore diTrinidad e Tobago; NEGASH KEBRET, Ambasciatore di Etiopia;ALBERT SARKANIS, Ambasciatore della Lettonia; EMITAI LAUSIKIBOLADUADUA, Ambasciatore delle Isole Fiji; TÉRENCE USANZE,Ambasciatore del Burundi; ALEXANDER D. CHIKRAIDZE, Ambasciatoredi Georgia; MICHEL RITTIÉ, Ambasciatore di Vanuatu;MIKAIL LAUZ, Ambasciatore di Moldova; FAUZIA ABBAS, Ambasciatoredel Pakistan, tutti accreditati presso la Santa Sede.Ha, altresì, ricevuto in Udienza:Giovedì, 15 Maggio 2003, S.E. il Signor WLODZIMIERZ CIMO-SZEWICZ, Ministro degli Affari Esteri di Polonia.Lunedì, 19 Maggio 2003, S.E. il Signor ALEKSANDER KWA­SNIEWSKI, Presidente della Repubblica di Polonia.Venerdì, 23 Maggio 2003, S.E. il Signor BRANKO CRVENKOVSKI,Primo Ministro della Repubblica di Macedonia.Sabato, 24 Maggio 2003, S.E. il Signor SIMEONE DI SASSONIACOBURGO-GOTHA, Primo Ministro della Repubblica di Bulgaria.S.E. il Signor GRZEGORZ W. KOLODKO, Vice Primo Ministro eMinistro delle Finanze della Repubblica di Polonia.


Diarium Romanae Curiae 421SEGRETERIA DI STATONOMINECon Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni Paolo II ha nominato:24 marzo 2003 P.D. Fabio Bernardo D'Onorio, O.S.B., Consultore della Congregazioneper il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.» » » Il sac. Joseph Gyetin, Direttore Nazionale delle PontifìcieOpere Missionarie per il Burkina Faso ed il Niger;il sac. Jan Piotrowski, Direttore Nazionale dellePontifìcie Opere Missionarie per la Polonia; il sac.Ignace Siluvai, Direttore Nazionale delle PontificieOpere Missionarie per l'India, Membri della Congregazioneper l'Evangelizzazione dei Popoli «ad quinquennium».26 aprile » Mons. Francesco Di Muzio, Capo Ufficio nella Congregazioneper l'Evangelizzazione dei Popoli.12 maggio » S.E. mons. Luigi De Magistris, Arcivescovo tit. di Nova,Membro della Pontificia Commissione « EcclesiaDei » « usque ad octogesimum annum ae. s. ».18 » » SE. mons. Francesco Monterisi, Arcivescovo tit. di Alba marittima,Membro della Pontificia Commissione perl'America Latina «in aliud quinquennium ».» » » Gli Em.mi Signori Cardinali D. Simon Lourdusamy «usquead octogesimum »; Francis Arinze, Paul Poupard,Friedrich Wetter, Bernard Francis Law « in aliudquinquennium »; LL.EE. i monsignori Renato Corti,Jean Bonfils, Antonio Bayter Abud; P. GiacomoBini, O.F.M. « in aliud quinquennium », Membridella Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.Protonotari Apostolici soprannumerarigennaio 2003 Mons. Eleuterio Francesco Fortino (Lungro)» » Mons. Giuseppe Azeglio Manzetti (Roma)febbraio » Mons. Stanislaw Tkocz (Katowice)marzo » Mons. Giuseppe Visentin (Venezia)» » Mons. Ezio Memo (Venezia)» » Mons. Angelo Centenaro (Venezia)» » Mons. Jean Luc Pigeon (Saint Paul in Alberta)» » Mons. Manuel Cuesta Cabanillas (Madrid)


422 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialePrelati d'onore di Sua Santità6 dicembre 2002 Mons. Sergio Ielmetti (Fiesole)3 gennaio 2003 Mons. Alejandro Gonzales Gatica (Opus Dei)» » » Mons. Fernando Ocáriz (Opus Dei)» » » Mons. ítalo Altimari Gásperi (Opus Dei)» » » Mons. Manuel Dacal (Opus Dei)» » » Mons. Soichiro Nitta (Opus Dei)15 » » Mons. László Böcskei (Timiçoara)» » » Mons. László Tury (Timi§oara)28 » » Mons. John Murphy (Down and Connor)» » » Mons. José David Henao Marín (Sonsón-Rionegro)» » » Mons. Sean Connolly (Down and Connor)2 febbraio » Mons. Demetrio Pérez Ocaña (Madrid)» » » Mons. Henry Docherty (Motherwell)8 » » Mons. Josef Mixa (Plzeñ)» » » Mons. Tadeusz Krawczenko (Bialystok)» » » Mons. Jindrich Suchanek (Plzeñ)» » » Mons. Peter Holec (Kosice)12 » » Mons. Jean Amesland (Aire et Dax)» » » Mons. André Darrieutort (Aire et Dax)17 » » Mons. Andrés Aníbal Berríos Piedra (Lima)» » » Mons. René Paredes Araya (Lima)3 marzo » Mons. James Ryan (Cashel)» » » Mons. Ivan Colak (Prizren)» » » Mons. Luigi Stucchi (Milano)5 » » Mons. David S. Kandathil (Quilon)» » » Mons. Lothar Ruppert (Fulda)» » » Mons. Charles Hendry (Dunkeld)6 » » Mons. Luigi Bianco (Casale Monferrato)7 » » Mons. John Baptist Lee Hong-ki (Pusan)8 » » Mons. Christian Montfalcon (Lyon)» » » Mons. Pierre Berger (Lyon)» » » Mons. James O'Donnell (Cloyne)14 » » Mons. Jan Sikorski (Warszawa)» » » Mons. Jan Twardowski (Warszawa)» » » Mons. Roman Bartnicki (Warszawa)» » » Mons. José Luis del Rincón Cibrián (Burgos)» » » Mons. Pablo del Olmo Amo (Burgos)» » » Mons. Luigi Piccioli (Spoleto-Norcia)24 » » Mons. Stanislao Pikul (Bratislava-Trnava)Cappellani di Sua Santità3 gennaio 2003 II sac. Agustín López Kindler (Opus Dei)» » » Il sac. Alberto Marianetti (Opus Dei)» » » Il sac. Alberto Pampillón (Opus Dei)» » » Il sac. Alfonso Monroy (Opus Dei)


Diarium Romanae Curiae 423gennaio 2003 II sac» » » II sac» » » II sac» » » II sac» » » II sac» » » II sac» » » II sac» » » II sac» » » II sac» » » II sac» » II sac» » » II sac» » » II sac» » » II sac» » » II sac» » » II sac» » II sac» II sac» » » II sac» » » II sac» » » II sac» » » II sac15 » II sac» » » II sac» » » II sac» » » II sac» » » II sac» » » II sac17 » » II sac.» » » II sac» » » II sac22 » II sac.» » » II sac.» » » II sac.» » » II sac.» » » II sac.» » » II sac.» » » II sac.» » » II sac.28 » » II sac.» » » II sac.» » » II sac.» » » II sac.» » » II sac.» » » II sac.» » » II sac.2 febbraio » II sac.» » » II sac.» » » II sac.coAndrés Lavin (Opus Dei)Ángel Rodríguez Luño (Opus Dei)Antonio Miralies (Opus Dei)Antonio Torres (Opus Dei)Armando Vera (Opus Dei)Arturo Blanco (Opus Dei)Enrique Doval (Opus Dei)Fernando Martín González (Opus Dei)Francis Wurmser (Opus Dei)Francisco Ugarte Corcuera (Opus Dei)Guillermo Schnell (Opus Dei)Ignacio Gonzales Sotos (Opus Dei)Jesús Gonzales Gaitano (Opus Dei)José Rafael Rebelo do Espirito Santo (Opus Dei)Luis Baura de La Peña (Opus Dei)Manuel Cabello (Opus Dei)Mariano Fazio (Opus Dei)Pedro Huidobro (Opus Dei)Pedro Prieto (Opus Dei)Peter Rutz (Opus Dei)Valentín Gómez-Iglesias (Opus Dei)Vicente Ariza (Opus Dei)Antonio Raho (Nardo-Gallipoli)George Augustino v (Timiçoara)László Wonerth (Timisoara)Peter Jager (Timisoara)Peter-Pal Tamasko (Timiçoara)S.M. George (Tiruchirapalli)Blaise Zubuor (Roma)Camillus Johnpillay (Roma)Godefroy Sankara (Roma)Benno Elbs (Feldkirch)Gilberto De Santis (Civita Castellana)Giuseppe Costante Pernigotti (Civita Castellana)Mauro Pace (Civita Castellana)Pasquale La Rocca (Civita Castellana)Renzo Tanturli (Civita Castellana)Smaragede Mbonyintege (Kabgayi)Walter Vonbank (Feldkirch)Claudio Barros Vieira (Leopoldina)Darío del Socorro Gómez Zuluaga (Sonsón-Rionegro)Gilberto Muñoz Ospina (Sonsón-Rionegro)José Antonio Alvarez Muniz (Leopoldina)Marco Tulio Aristizábal Giraldo (Sonsón-Rionegro)Osear Aníbal Marín Gallo (Sonsón-Rionegro)Ramón Iván Castaño Gómez (Sonsón-Rionegro)Antonio Pianca (Caetité)Józef Kloch (Tarnów)Zbigniew Dusza (Tarnów)


424 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialefebbraio 2003 II sac. Wieslau Skonieczny (Lowicz)» » II sac. Michael Charo Ruwa (Mombasa)» II sac. Donato Piacentini (Sora-Aquino-Pontecorvo)» II sac. Ruggero Martini (Sora-Aquino-Pontecorvo)» II sac. Osvaldo Ribeiro dos Santos (Caetité)» » II sac. Stanislaw Hodun (Bialystok)» » II sac. Stanislaw Rabiczko (Bialystok)» II sac. Tadeusz Malinowski (Bialystok)» » II sac. Wladyslaw Kulikowski (Bialystok)» » II sac. Stanislaw Zdziech (Bialystok)» II sac. Gino Orlandi (Velletri-Segni)» » II sac. Luigi Vari (Velletri-Segni)» » II sac. Andrzej Kakareko (Bialystok)» » II sac. Joseph Caggiano (Brooklyn)» » II sac. Anton Fabian (Kosice)» » II sac. Eugene 0'Connor (Birmingham in Alabama)» » II sac. Stanislav Stolárik (Kosice)» » II sac. Gabriel Ragan (Kosice)» » II sac. Thomas Gerard Caserta (Brooklyn)» » II sac. Juraj Kamas (Kosice)» » II sac. Martin M. Muller (Birmingham in Alabama)» » II sac. Pavol Dráb (Kosice)» » II sac. Henryk Ciereszko (Bialystok)» II sac. Henryk Holubowski (Bialystok)» » II sac. Antoni Licwinko (Bialystok)» » II sac. Josef Gschanes (Graz-Seckau)» » II sac. Jan Majernik (Kosice)» » II sac. Andrew James Vaccari (Brooklyn)» » II sac. John Edward Delendick (Brooklyn)» » II sac. Michael John Hardiman (Brooklyn)» » II sac. Raymond J. Kelly (Brooklyn)» » II sac. Michael Joseph Curran (Brooklyn)» » II sac. Cornelius Henry Mahoney (Brooklyn)» » II sac. Guy Anthony Massie (Brooklyn)» » II sac. Michael James Reid (Brooklyn)» » II sac. Paolo Picea (Velletri-Segni)» » II sac. Vladimir Bom (Plzeñ)» » II sac. Witold Lozowicki (Grodno)» II sac. Giovanni Anelli (San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto)» » II sac. Andrzej Glos (Lublin)» » II sac. Józef Kruk (Lublin)» » II sac. Ferenc Cserhati (Satu Mare)» II sac. Jan Kielbasa (Lublin)» II sac. Wladyslaw Kopysc (Drohiczyn)» » II sac. Józef Kupny (Katowice)» » II sac. Kazimierz Siekierko (Drohiczyn)» II sac. Marian Swierszczyñski (Drohiczyn)» II sac. Zdzislaw Jan Borkowski (Drohiczyn)


Diarium Romanae Curiae 425febbraio 2003 II sac. Marek Szkudlo (Katowiee)» » » II sac. Wincenty Myszor (Katowiee)» » » II sac. Stephen Happel (Washington)» » II sac. Piotr Kurzela (Katowiee)» » » II sac. Alfred Wloka (Katowiee)17 » » II sac. Luis Cordero Rodríguez (Lima)3 marzo » II sac. Jerzy Zaj^c (Plock)» » » II sac. Antonio Borsani (Milano)» » » II sac. Jòzef Spisak (Warmia)» » » II sac. Marian Piotrowski (Warmia)» » » II sac. Kazimierz Ziólkowski (Plock)» » » II sac. Tadeusz Zaborny (Plock)» » II sac. Janusz Mackiewicz (Plock)» » » II sac. Jan Kasiñski (Plock)» » » II sac. Piotr Joniak (Plock)» » » II sac. Bronislaw Gostomski (Plock)» » II sac. Ryszard Czekalski (Plock)» » » II sac. Ryszard Andrukiewicz (Warmia)» » II sac. Stanislaw Losiakowski (Wlocìawek)» » » II sac. Zygmunt Skrobicki (Wlocìawek)» » » II sac. Benone Parcas (Ia§i)» » » II sac. Aleksander Suchan (Katowiee)» » » II sac. Jòzef Wysocki (Wlocìawek)» » » II sac. Antoni Poniñski (Wlocìawek)» » » II sac. Ferdinand Peter (Quilon)» » » II sac. Gintaras Grusas (Vilnius)» » » II sac. Roman Malecki (Wlocìawek)» » » II sac. Kçstutis Latoza (Vilnius)» » II sac. Sean Harty (Montréal)» » » II sac. Claude Gauvin (Montréal)» » II sac. Stefano De Paulis (L'Aquila)» » » II sac. Rubén Darío Ruiz Mainardi (Santo Tomé)» » » II sac. Nivaldo Antonino Dias (Petrópolis)» » » II sac. José Genro Carvalheira (Portalegre-Castelo Branco)» » » II sac. Giuseppe Crisci (Acerra)» » » II sac. Francesco Perrotta (Acerra)» » II sac. Giancarlo Petrella (Acerra)» » » II sac. Severino Ramos Lins (Petrópolis)» » » II sac. Paulo Francisco Machado (Petrópolis)11 » » II sac. Brian Robert Moore (Dodge City)» » » II sac. Denis Reidy (Cloyne)» » » II sac. St. John Thornhill (Cloyne)14 » » II sac. Wlodzimierz Czerwinski (Warszawa)» » » II sac. Marian Raciñski (Warszawa)» » » II sac. Wlodzimierz Artyszuk (Warszawa)» » » II sac. Luciano Vindrola (Susa)18 » » II sac. Donato De Mattia (Salerno-Campagna-Acerno)24 » » II sac. Martin Okpala (Awka)» » » II sac. Cyril Ezenduka (Awka)GO


426 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale2426marzo 2003 II sac. Bertrand Muojekwu (Awka)» » II sac. Basil Kanayo Nwazojie (Awka)» » II sac. Jerome Ndubuisi Anthony Madueke (Awka)» » II sac. Philip Nwora Chinyelu (Awka)» » II sac. Giuseppe Mastro vi ta (Benevento)» » II sac. Francesco Sampietro (Benevento)» » II sac. Giuseppe Rosario Girardi (Benevento)» » II sac. Ermanno Rocchio (Benevento)» » II sac. Domenico Votino (Benevento)» » II sac. Mario Antonio Carmine Colantuoni (Benevento)» II sac. Aurelio Pulla (Benevento)» » II sac. Giustino D'Addezio (Potenza-Muro Lucano-MarsicoNuovo)» » II sac. Domenico Venezia (Acerenza)» » II sac. Joseph T. Trinh (Philadelphia dei Latini)» » II sac. Charles P. Vanee (Philadelphia dei Latini)» II sac. John B. Wendrychowicz (Philadelphia dei Latini)» II sac. José Maria Verçosa Bezerra (Brasile, Ordinariato militare)» » II sac. Gabriele Castelli (Roma)» » II sac. Severino Mottironi (Brescia)» » II sac. Mario Simonelli (Como)ONORIFICENZECon Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni Paolo II haconferito:La Gran Croce dell'Ordine Piano16 ottobre 2002»22 gennaio 2003A S.E. il sig. Acisclo Valladares Molina (Guatemala)A S.E. il sig. Farouk Hussein Raafat (Egitto)A S.E. il sig. Isidro Gómez Santos (Cuba)A S.E. il sig. Pedro José Rivera Saavedra (Bolivia)A S.E. il sig. Vicente Espeche Gil (Argentina)A S.E. il sig. Widodo Sutiyo (Indonesia)A S.E. il sig. Wilfrid Guy Licari (Canada)A S.E. il sig. Yosef Neville Lamdan (Israele)A S.E. il sig. Louis Esmel (Costa d'Avorio)La Gran Croce di Dama di Gran Croce dell'Ordine Piano16 ottobre 2002 A S.E. la sig.ra Bianca Elida Zucconilo de Rodríguez Alcalá(Panamá)» » » A S.E. la sig.ra Edda Victoria Martinelli de Dutari (Panamá)


Diarium Romanae Curiae 427La Gran Croce dell 'Ordine di San Gregorio Magno16 ottobre 2002 A S.E. il sig. Ampalavanar Selverajah [Singapore)» » » A S.E. il sig. Bjarne Bladbjerg (Danimarca)» » » A S.E. il sig. Henri Marie Joseph Lopes (Rep. del Congo)» » » A S.E. il sig. Tayyab Siddiqui (Pakistan)17 gennaio 2003 Al sig. Dominio R. Massaro (New York)12 febbraio » A S.E. il sig. Mariano Fontecilla (Cile)27 marzo » A S.E. il sig. Christos N. Psilogenis (Cipro)28 » » Al sig. Antonio Boggiano (Buenos Aires)CnLa Commenda con Placca dell 'Ordine di San Gregorio Magno6 dicembre 2002 Al sig. John Billings (Melbourne)17 gennaio 2003 Al sig. Abdolah Edrisi Haghighi (Iran)22 » » Al sig, Alfonso Ramonet García (Madrid)» » » Al sig. Angél César Beltrán Sanz (Madrid)31 » » Al sig. Mario Seren Tha (Roma)10 febbraio » Al sig. José Carlos de Araujo Leitao (Brasile)marzo » Al sig. William Deane (Canberra)14 » » Al sig. Peter Low Kok Chye (Singapore)17 » » Al sig. Alberto Gasbarri (Roma)La Commenda dell 'Ordine di San Gregorio Magno15 gennaio 2003 Al sig. Jacques Gabriel M.P. Hardy (Sées)» » » Al sig. José Maria Cruz Román (Valencia)22 » » Al sig. José Luis Gutiérrez García (Madrid)2 febbraio » Al sig. Abdallah Anton Khoury M.D. (Gerusalemme dei Latini)» » » Al sig, Gérard Stephanesco (Bucuresti)5 » » Al sig. Dong-Wan Kim (Corea)13 » » Al sig. Jean-Baptiste Dardel (Montpellier)3 marzo » Al sig. Christopher Donahue (Pittsburgh)» » » Al sig. Frederick P. O'Brien, M.B.A. (Pittsburgh)» » » Al sig. Daniel M. Darragh, J.D. (Pittsburgh)» » » Al sig. Paul Michael Pohl (Pittsburgh)7 » » Al sig. Enrico Filipponi (Ancona-Osimo)11 » » Al sig. Edoardo Teodoro Brioschi (Milano)18 » » Al sig. Paolo Iddas (Roma)24 » » Al sig. William Reginald dApice (Sydney)» » Al sig. Joseph M. Nardi (Camden)» » » Al sig. Secondo Ricci (Faenza-Modigliana)» » » Al sig. B. Francis Saul (Stati Uniti d'America)26 » » Al sig. Manuel Guerrero Pemán (Asidonia-Jerez)» » » Al sig. Victoriano Carrascal Mañero (Asidonia-Jerez)28 » » Al sig. Florencio Aldrey Iglesias (Buenos Aires)» » » Al sig. Julio Marcelo Conte-Grand (Buenos Aires)» » » Al sig. Gerardo Conte-Grand (Buenos Aires)» » » Al sig. Miguel Angel Pio (Buenos Aires)


428 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeLa Croce di Dama di Commenda con placca dell 'Ordine di San Gregorio Magno5 marzo 2003 Alla sig.ra Helen Deane (Canberra)La Croce di Dama di Commenda dell 'Ordine di San Gregorio Magno6 dicembre 2002 Alla sig.ra Evelyn Billings (Melbourne)La Croce di Dama dell 'Ordine di San Gregorio Magno14 dicembre 2002 Alla sig.ra Margaretha M. van der Meer-Sweyen (Breda)3 marzo 2003 Alla sig.ra Marion Smith-Reynoso (Pittsburgh)» » » Alla sig.ra Veronica Morgan-Lee, Ph.D. (Pittsburgh)» » » Alla sig.ra Rosemary L. Corsetti, J.D. (Pittsburgh)28 » » Alla sig.ra Renata McManus Cicioni (Buenos Aires)» » » Alla sig.ra Ana Fernández de Cotonat (Buenos Aires)Il Cavalierato dell 'Ordine di San Gregorio Magno1 gennaio 2002 Al sig Antonio Libonati (Avezzano)6 dicembre » Al sig Francesco Schittulli (Bari-Bitonto)14 » » Al sig Celso Taioli (Cesena-Sarsina)» » » Al sig Giuseppe Cantoni (Cesena-Sarsina)» » Al sig Luciano Veneri (Cesena-Sarsina)» » » Al sig Paolo Rizzo (Cesena-Sarsina)20 » » Al sig Ezio Fizzotti (Novara)15 gennaio 2003 Al sig Ara Aharonian (Bairut degli Armeni)» » » Al sig Bernard Moretti (Bairut dei Latini)» » » Al sig Jean-François Chaumont (Tours)» » » Al sig Philip Resha (Our Lady of Lebanon of Los Angelesdei Maroniti)» » » Al sig Yves-Marie Deshays (Marseille)28 » » Al sig Adrianus Marinus Gordijn (Roermond)2 febbraio » Al sig Norman John Coultas (Glasgow)7 » » Al sig Pierpaolo Crocetta (Roma)3 marzo » Al sig Giuseppe Pezzoli (Bergamo)24 » » Al sig Atherton C. Lowry (Philadelphia dei Latini)» » » Al sig Stan H. Retif (Philadelphia dei Latini)» » » Al sig Reinaldo Pacheco (Philadelphia dei Latini)» » » Al sig Robert J. Miller (Philadelphia dei Latini)» » » Al sig Glenn J. Masakowski (Philadelphia dei Latini)» » » Al sig Martin McKernan, Jr. (Camden)» » » Al sig Paul M. Henkels (Philadelphia dei Latini)» » » Al sig C. Clark Hodgson, Jr. (Philadelphia dei Latini)» »> Al sig Gérard Guyon (Bordeaux)» » » Al sig Matthew H. McCloskey (Philadelphia dei Latini)» » » Al sig Robert Bechler (Philadelphia dei Latini)» » » Al sig Edward Roach (Philadelphia dei Latini)


Diarium Romanae Curiae 42924 marzo» 2003 Al sig. David Girard-di Carlo (Philadelphia dei Latini)» » » Al sig. Chinh Dinh (Philadelphia dei Latini)» » » Al sig. Edward Cahill (Philadelphia dei Latini)» » » Al sig. James J. Bock, Jr. (Philadelphia dei Latini)» » » Al sig. William Bradley (Philadelphia dei Latini)» » » Al sig. Cono Antonio Tropiano (Crotone-Santa Severina)» » » Al sig. Mario Pio Galima (Crotone-Santa Severina)» » Al sig. Joseph Ozoemena Nwankwu (Awka)La Gran Croce dell 'Ordine di San Silvestro Papa15 gennaio 2003 Al sig. Eugenio Antiliei (Roma)8 febbraio » Al sig. Anton Hart (Plzeñ)» » » Al sig. Lubos Hruska (Plzeñ)14 febbraio » Al sig. Antonio Angelucci (Velletri-Segni)17 febbraio » Al sig. Mario Baccini [Italia)LaCommenda con Placca dell 'Ordine di San Silvestro7 febbraio 2003 Al sig. Peter Hasler (Svizzera)3 marzo » Al sig. Gérard Cholvy (Francia)» » » Al sig. Marcel Launay (Francia)» » » Al sig. Yves-Marie Hilaire (Francia)18 » Al sig. Pier Giorgio Ramini (Roma)La Commenda dell'Ordine di San Silvestro Papa14 dicembre 2002 Al sig. Dieter Kirchmair (Augsburg)3 marzo 2003 Al sig. Peter Schnell (Eichstätt)11 » » Al sig. Artur Hussene Canana (Maputo)18 » » Al sig. Pio Turchetti (Roma)24 » » Al sig. Hermann Fechtrup (Münster)» » » Al sig. Luciano Casi ero (Benevento)» » » . Al sig. Luca Valente (Benevento)» » Al sig. Geremia Cianchetti (Sulmona-Valva)» » » Al sig. Giuseppino Napoleoni (Sulmona-Val va)» » » Al sig. Aldo Merigo (Udine)» » » Al sig. Luciano Ferrari (Carpi)» » » Al sig. Bruno Ghidoni (Carpi)» » Al sig. Brigadier David Neville (Portsmouth)» » Al sig. Roland Machatschke (Wien)» » Al sig. Dieter Kindermann (Wien)» » Al sig. Johann Schadenbauer (Wien)» » » Al sig. Alfons Ribbens (Antwerpen)» » » Al sig. Henderikus Paulus R. Rosenberg (Utrecht)» » Al sig. Giuseppe Sangiorgi (Faenza-Modigliana)» » » Al sig. Filippo Monti (Faenza-Modigliana)


430 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale24 marzo 2003 Al sig. Filippo Innocente Bruno (Castellaneta)26 » » Al sig. Maurice Durand-Dubief (Paris)27 » » Al sig. Hans Klimmer (Sankt Pölten)29 » » Al sig. Arthur Barnett (Nassau)» » » Al sig. Winston Davis (Nassau)» » » Al sig. Michael Dingman (Nassau)» » » Al sig. Burton Hall (Nassau)» » » Al sig. Joseph Lleida (Nassau)» » » Al sig. Francis Canoino (Nassau)31 » » Al sig. Walter Pecoraro (Roma)La Croce di Dama di Commenda dell'Ordine di San Silvestro3 marzo 2003 Alla sig.ra Elin Reissmüller (Eichstätt)5 » » Alla Contessa Elisabeth von Enzenberg (Eisenstadt)Il Cavalierato dell'Ordine di San Silvestro Papa28 gennaio 2002 Al sig . Vincenzo Bommino (Castellaneta)6 dicembre » Al sig . Domenico Sorrenti (Messina-Lipari-Santa Lucia delMela)14 » » Al sig Felice De Lucia (Cesena-Sarsina)» » » Al sig Huib Everdijk (Breda)20 » » Al sig Antonio Moretto (Reggio Emilia-Guastalla)» » » Al sig Medoro Ligabue (Reggio Emilia-Guastalla)» » » Al sig Primo Bertolotti (Reggio Emilia-Guastalla)15 gennaio 2003 Al sig Bernardus Stephanus Dicker (Haarlem)» » » Al sig Giuseppe Genovese (Potenza-Muro Lucano-MarsicoNuovo)» » Al sig Hendrici Gerardus Dijkstra (Haarlem)» » » Al sig Johannes A.B. Molleman (Haarlem)» » » Al sig Leonida Vecchi (Imola)» » » Al sig Martinus J.M. Van der Hülst (Haarlem)» » Al sig Nicola Plescia (Nola)» » » Al sig Petri Gerardus W. Bakkum (Haarlem)» » » Al sig Piero Cirillo (Spoleto-Norcia)22 » » Al sig Arnoldus Cornelis Steenbergen ('s-Hertogenbosch)» » » Al sig Beniamino Chiabudini (Lausanne, Genève et Fribourg)» » » Al sig Maurizio Evangelista (Civita Castellana)28 » » Al sig Alberto Galbiati (Velletri-Segni)» » » Al sig Carmine Gravina (Castellaneta)» » » Al sig Ernesto Mario Cerri (Vigevano)» » » Al sig Jacobus Franciscus A.C. Hack (Breda)» » » Al sig Johannes Adam Antonius Van Strien (Breda)» » » Al sig Scipione Di Bello (Castellaneta)3 marzo » Al sig Hans Amier (Eichstätt)7 » » Al sig Costantino Camponeschi (L'Aquila)


Diarium Romanae Curiae 4317 marzo 2003 Al sig. O viglio Boldrini (Bologna)» » » Al sig. Vittorio Forlani (Bologna)» » » Al sig. Gualtiero Savazzini (Parma)» » » Al sig. Mario Tito Franceschi (Parma)» » » AI sig. Arduino Verzola (Parma)» » » Al sig. Alberto Signo retti (L'Aquila)» » » Al sig. Bartolomeo Grillini (Bologna)11 » » Al sig. Franciscus Leonardus P. Veugen (Roermond)» » » Al sig. Paolo Murino (Rieti)» » » Al sig. Giuseppe Giampaolo (Rieti)» » » Al sig. Giuseppe Cararelli (Rieti)» » » Al sig. Giuseppe Palatucci (Rieti)» » » Al sig. Mario Severoni (Rieti)» » » Al sig. Severo Bocchio (Brescia)17 » » Al sig. Giuseppe Camusi (Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia)18 » » Al sig. Franco Fegatelli (Roma)» » » Al sig. Roberto Leila (Roma)» » » Al sig. Nicola Porchetta (Roma)» » » Al sig. Benedikt Steinschulte (Roma)» » » Al sig. Giuseppe Papa (Roma)24 » » Al sig. Isaac llora Maduka Okoye (Awka)» » » Al sig. Charles Nwabueze Ezeudogu (Awka)» » » Al sig. Nze Benedict Anozie (Awka)» » » Al sig. Ozoemena Benedict Onyali (Awka)» » » Al sig. Polycarp A. 0. Okonkwo (Awka)» » » Al sig. Pita Ejiofor (Awka)» » » Al sig. Charles Ngene Nnebe (Awka)» » » Al sig. Josephat Kanayo Okoye (Awka)» » » Al sig. Augustine Ike Okoli (Awka)» » » Al sig. Clement N.C. Nwafor (Awka)» » » Al sig. Jerome Chukwuemeka Major-Azike (Awka)» » » Al sig. John Wilkins (Westminster)» » » Al sig. Franz Stauber (Wien)» » » Al sig. Johannes Marinus Jacobus Vos (Utrecht)» » » Al sig. Lewis Katz (Camden)La Croce di Dama dell 'Ordine di San Silvestro Papa14 dicembre 2002 Alla sig.ra Johanna M.T. Gras (Breda)28 gennaio 2003 Alla sig.ra Carla Sala Bonomi (Vigevano)7 marzo » Alla sig.ra Ines Pavan (Bologna)18 » » Alla sig.ra Leticia Soberón Maniero (México)» » » Alla sig.ra Claudia Di Giovanni (Roma)24 » » Alla sig.ra Regina Chizube Okafor (Awka)26 » » Alla sig.ra Renée Durand-Dubief (Paris)29 » » Alla sig.ra Elizabeth Dingman (Nassau)» » » Alla sig.ra Mary Sweetnam (Nassau)


432 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeeoeoNECROLOGIOmaggio 2003 Mons. Jozef Feranec, Vescovo em. di Banska Bystrica (Slovacchia).6 » » Mons. F. Paul McHugh,Vescovo tit. di Legis di Volumnio.» Mons. Carlo Aliprandi, Vescovo em. di Cuneo (Italia).9 » » Mons. Louis Ferrand, Arcivescovo em. di Tours (Francia).» » » Mons. Adolfo Rodríguez Herrera, Arcivescovo em. di Camagüey(Cuba).18 » » Mons. Teodoro Ubeda Gramage, Vescovo di Mallorca (Spagna).20 » » Mons. Michael Praphon Chaicharoen, Vescovo di Surat Thani(Thailandia).21 » » Mons. Pierre Nguyên Van Nho, Vescovo Coadiutore di NhaTrang (Viêt Nam).22 » Mons. Packiam Arokiaswamy, Arcivescovo-Vescovo em. diTanjore (India).25 » » Mons. George E. Lynch, Vescovo tit. di Satafì.Recens nuntiatum est Ioannem Pisanu, episcopum emeritum Octeriensem, die1 mensis Iulii a. 2000 de vita decessisse.


An. et vol. XCV 7 Iulii 2003 N. 7ACTA APOSTOLICAE SEDISCOMMENTARIUMOFFICIALEDirectio: Palazzo Apostolico - Città del Vaticano - Administratio: Libreria Editrice VaticanaACTA IOANNIS PAULI PP. IILITTERAEENCYCLICAECunctis Catholicae Ecclesiae episcopis presbyteris et diaconis viris et mulieribusconsecratis omnibusque christifidelibus laicis de Eucharistia eiusque necessitudinecum EcclesiaPROOEMIUM1. Ecclesia de Eucharistia vivit. Non modo cotidianam fidei experientiamhaec patefacit veritas sed quadam in summa ipsius Ecclesiae nucleum mysteriicomplectitur. Cum laetitia multiplicibus formis illa experitur quomodo promissiocontinenter impleatur: « Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usquead consummationem saeculi » (Mt 28,20); verum sacra in Eucharistia propterpanis vinique conversionem in Corpus ac Sanguinem Domini gaudet ipsasingulari quadam vehementia de hac praesentia. Ex quo enim tempore, dievidelicet Pentecostes, suscepit Ecclesia, Novi Foederis Populus, peregrinationissuae iter ad caelestem patriam, pergit dies eius Divinum Sacramentumsignare quos fidenti omnino spe replet.Merito edixit Concilium Vaticanum II: «Sacrificium eucharisticum, totiusvitae christianae fontem et culmen». 1«In Sanctissima enim Eucharistia totumbonum spirituale Ecclesiae continetur, ipse scilicet Christus, Pascha1Conc. Oecum. Vat. Il, Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, 11.29 - A.A.S.


434 Acta Apostolicae Sedis — Commentarium Officialenostrum panisque vivus per carnem suam Spiritu Sancto vivificatam et vivificantemvitam praestans hominibus». 2Hanc ob causam Ecclesiae oculisemper in Dominum intenduntur in Altaris Sacramento praesentem, ubi plenamimmensi eius amoris demonstrationem detegit.2. Volvente Magno Iubilaeo Anni MM licuit Nobis in Cenáculo HierosolymitanoEucharistiam celebrare, ibi videlicet ubi secundum traditam doctrinamprimum a Christo ipso est celebrata. Locus huius Sanctissimi Sacramentiinstitutionis est Cenaculum. Ibi enim suas in manus panem sumpsitChristus quem fregit discipulisque dedit dicens: «Accipite, comedite: hocest corpus meum (Mt 26,26), quod pro vobis datur (Lc 22,19)». Deinde calicemin manus vini sustulit eisque dixit: «Accipite et bibite ex eo omnes: hicest enim calix Sanguinis mei novi et aeterni testamenti, qui pro vobis et promultis effundetur in remissionem peccatorum ». 3Grati erga Dominum Iesumsumus Nobis qui permisit eodem loco ut repeteremus, mandato illius oboedientes:« Hoc tacite in meam commemorationem » (Lc 22,19), voces eas ab Eoduobus annorum abhinc milibus pronuntiatas.Qui Ultimae Cenae participes fuerunt Apostoli, intellexeruntne verborumsignificationem ex Christi labiis provenientium? Fortasse nullo modo. Eademenim verba plenam lucem acceptura erant tantummodo sub finem TriduiSacri, illius intervalli inter vesperam Feriae Quintae in Cena Domini et dieiDominici mane. Iis diebus adscribitur Mysterium Paschale; in iis etiam inscribiturMysterium Eucharisticum.3. Paschali nascitur Ecclesia de mysterio. Hac de causa Eucharistia, quaeMysterii Paschalis sacramentum per excellentiam est, in ipso corde ecclesialisvitae reponitur. Hoc ex primis Ecclesiae imaginibus percipitur quae nobis inActibus Apostolorum praebentur: «Erant autem perseverantes in doctrinaApostolorum et communicatione, in fractione panis et orationibus» (2,42). In« fractione panis » Eucharistia commemoratur. Post duo annorum milia pristinamillam Ecclesiae imaginem explere pergimus. Et dum in eucharistica Celebrationeid facimus, mentis oculi ad Triduum Paschale reducuntur: ad idnempe quod vespere Feriae Quintae in Cena Domini, Ultimae Cenae tempore,et postea est actum. Etenim praecipiebat sacramentali modo ipsa Eucharistiae23Conc. Oecum Vat. II, Decr. de presbyterorum ministerio et vita Presbyterorum ordinis, 5Cfr MR, 3 a ed., p. 586


Acta Ioannis Pauli Pp II 435institutio eventus qui paulo post intercessuri erant iam ab ipsa agonia in hortoGethsemani. Conspicimus iterum Iesum qui de Cenáculo exit cum discipulisquedescendit ut torrentem Cedron transeat atque in Hortum Olivarum adveniat.Eodem in Horto etiam hodie vivunt arbores quaedam olivae sane antiquissimae.Fortasse testes ipsae eorum fuerunt quae in earum umbra ea vesperacontigerunt, cum Christus precans mortalem subiit anxietatem: «Et factusest sudor eius sicut guttae sanguinis decurrentis in terram » (Lc 22,44). Quempaulo ante Ecclesiae commisit sanguinem veluti salutis potionem in eucharisticoSacramento, iam coeptus est effundi; effusio autem illius in Golgotha posteacompleri debebat et nostrae redemptionis instrumentum fieri: «Christus [...]advenit pontifex futurorum bonorum [...] neque per sanguinem hirco rum etvitulorum, sed per proprium sanguinem introivit semel in Sancta, aeternaredemptione inventa » (Heb 9,11-12).4. Nostrae redemptionis hora. Quamquam penitus afflictus, Iesus suam«horam» non refugit: «Et quid dicam? Pater, salvifica me ex hora hac? Sedpropterea veni in horam hanc» (Io 12,27). Cupit ut sibi discipuli comitesadsistant, tamen solitudinem pati debet et derelictionem: «Sic non potuistisuna hora vigilare mecum? Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem»(Mt 26,40-41). Unus sub cruce Ioannes manebit iuxta Mariam aliasque piasfeminas. Agonia in horto Gethsemani initium modo erat Crucis agoniae dieVeneris. Hora sacra, hora mundi redemptionis. Quotiens apud Iesu tumulumHierosolymitanum Eucharistia celebratur, modo quasi concreto ad eius reditur« horam », crucis horam et glorificationis. Eum in locum eamque ad horamspiritaliter omnis revertitur sacerdos Sanctam Missam celebrans, una cumchristiana communitate quae illius est particeps.Crucifixus est, mortuus et sepultus; descendit ad inferos; tertia die resurrexita mortuis. Tamquam vocis imaginem his verbis fidei professionis referuntverba contemplationis et proclamationis: Ecce lignum crucis, in quo salusmundi pependit. Venite adoremus. Hanc ad omnes invitationem dirigit Ecclesiapostmeridianis horis Feriae Sextae Hebdomadae Sanctae. Suum deinderepetit cantum Ecclesia Paschali tempore ut proclamet: Surrexit Dominus desepulcro qui pro nobis pependit in ligno. Alleluia.' 14Liturgia Horarum II, ed typica altera, p 533.


436 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale5. Mysterium fidei! Cum haec enuntiat sacerdos aut cantat verba, acclamantpraesentes: «Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionemconfitemur donec venias ».His similibusve verbis suum etiam proprium recludit mysterium Ecclesia,dum in ipsius Passionis mysterio indicat Christum: Ecclesia de Eucharistia. Siper Spiritus Sancti donum Pentecostes die Ecclesia prodit in lucem et itersuscipit per orbis vias, tempus certissime decretorium eius constitutionis estEucharistiae institutio in Cenáculo. Fundamentum autem eius atque origototum Triduum Paschale est, at hoc quasi colligitur et antecapitur et « consummatur»sempiternum in eucharistico dono. Ecclesiae enim tradidit IesusChristus hoc in dono perpetuam mysterii Paschalis adimpletionem. Eo etiamarcanum quendam «temporis concursum» instituit inter illud Triduum etomnium saeculorum transitum.Haec nos cogitatio ad affectus perducit magni gratique stuporis. Etenimin Paschali eventu atque Eucharistia, quae illum per saecula exsequitur,exsistit re vera immensa «capacitas», qua tota continetur historia uti cuigratia redemptionis destinata est. Semper oportet hic Stupor Ecclesiam pervadatin eucharistica Celebratione congregatam. Verum comitari debet praecipueEucharistiae ministrum. Ipse enim, propter facultatem ipsi in sacramentoOrdinationis sacerdotalis concessam, peragit consecrationem. Expotestate, quae a Christo in Cenáculo ei obtingit, ipse pronuntiat voces:«Hoc est enim Corpus meum quod pro vobis tradetur... Hic est enim calixSanguinis mei novi et aeterni testamenti qui pro vobis et pro multis effundetur...».5Enuntiat haec verba sacerdos vel potius os suum suamque vocempraestat Illi qui in Cenáculo haec vocabula exprompsit, et qui voluit ut peraetates ab omnibus illis eadem iterarentur qui in Ecclesia ministeriale illiuscommunicant sacerdotium.6. Illum cupimus eucharisticum « stuporem » his Litteris Encyclicis rursusexcitare, tamquam iubilarem hereditatem quam Epistula Apostolica Novomillennio ineunte Ecclesiae commendare voluimus et cum Mariali eius consummationein documento Rosarium Virginis Mariae. Vultum Christi contemplari,quin immo eum cum Maria contueri, est propositum seu «programma»quod illucescente tertio Millennio Ecclesiae significavimus, cum eamsimul hortaremur ut in altum historiae mare cum novae evangelizationis5MR, 3 a ed., p. 586


Acta Ioannis Pauli Pp, II 437fervore procederet. Christum contemplari idem valet ac Eum agnoscere ubicumquesese ostendit, multiplici quidem in ipsius praesentia, sed potissimumin vivo corporis sanguinisque illius Sacramento. De Christo eucharistico vivitEcclesia, ab Eo nutrita et ab Eo illustrata. Fidei mysterium Eucharistia estac simul «mysterium lucis». 6Quotiens eam celebrat Ecclesia, vivere rursusquodammodo possunt fideles experientiam duorum discipulorum de Emmaus:«Et aperti sunt oculi eorum et cognoverunt eum» (Lc 24,31).7. Ex quo tempore ministerium Nostrum Petri Successoris incohavimus,semper Feriae Quintae Hebdomadae Sanctae, Eucharistiae nempe diei etSacerdotii, peculiaris diligentiae documentum servavimus, Epistulam universismundi sacerdotibus mittentes. Hoc anno, vicesimo quinto videlicet PontificatusNostri, plenius velimus totam Ecclesiam huius meditationis eucharisticaeparticipem facere, etiam ut gratias Domino pro Eucharistiae etSacerdotii dono referamus: « Donum et mysterium ». 7Si Rosarii Annum indicenteshunc Nostrum vicesimum quintum annum statuimus collocare subChristi contemplationis signo in Mariae ipsius schola, transire nolumus hancFeriam Quintam Hebdomadae Sanctae anno MMIII quin ante « eucharisticumvultum » Christi commoremur ac nova quadam vi Ecclesiae inculcemus principalemEucharistiae partem. Ex ipsa enim vivit Ecclesia. Hoc se alit « Panevivo». Quis non necesse esse arbitretur omnes cohortari ut iterum eandemrem semper experiantur?8. Cum Eucharistiam cogitamus, vitam Nostram respicientes uti sacerdotiset episcopi et Petri Successoris, ultro etiam recordamur de tot occasionibustotque locis ubi eam Nobis celebrare licuit. Templum paroeciale meminimusNiegoviae, primum ubi explevimus pastorale officium, ecclesiamcollegiatam sancti Floriani Cracoviae, aedem cathedralem Wawel, sancti Petribasilicam ac tot alias basilicas et aedes Romae ac totum per orbem.Sanctam Missam celebrare potuimus in sacellis iuxta semitas montanas, inlacuum ri vis, in litore maritimo; eam pariter in areis celebravimus apudstadia urbiumque plateas... Hic adeo varius Celebrationum eucharisticarumNostrarum prospectus efficit ut earum universalem indolem vehementer per-6Cfr Ioannes Paulus II, Ep. Ap. Rosarium Virginis Mariae (16 Octobris 2002), 21: AAS 95(2003), 19.' Hic est titulus, quem dare voluimus autobiographico testimonio occasione data quinquagesimianniversarii Nostrae ordinationis sacerdotalis.


438 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officialecipiamus, immo, ut ita dicamus, «cosmicam». Ita est, cosmicam! Quoniamquotiens etiam parvo in altari sacelli rustici celebratur, Eucharistia quodamsensu semper celebratur in ara orbis. Caelum enim coniungit et terram. Continetet penetrat omnia creata. Homo factus est Filius Dei ut totam creaturamredintegraret, extremo quidem laudis actu, in Eum, qui omnia ex nihilocreaverat. Itaque Ipse, summus atque aeternus Sacerdos, per suae Crucissanguinem in sanctuarium aeternum pervenit Creatorique et Patri totamcreaturam redemptam reddit. Hoc consequitur per Ecclesiae sacerdotale ministerium,in Sanctissimae Trinitatis gloriam. Hoc reapse est mysterium fideiquod in Eucharistia completur: orbis e Dei Creatoris manibus egressus adEum a Christo redemptus revertitur.9. Eucharistia, salvifica nempe Iesu praesentia in fidelium communitateeiusque spiritalis alimonia, est pretiosissimus thesaurus quem Ecclesia sua inhistoriae peregrinatione possidere potest. Ita explicatur sollicita cura, quamEcclesia semper Mysterio eucharistico reservavit, quae porro cura magnacum auctoritate elucet in operibus Conciliorum et Summorum Pontificum.Quis non stupeat de doctrinarum expositionibus in Decretis super SanctissimaEucharistia et Sacrosancto Sacrificio Missae quae e Concilio Tridentinoprodierunt? Paginae illae per subsequentia saecula tum theologiam tum catechesimdirexerunt et adhuc caput quoddam dogmaticum sunt ad quodreliqua referuntur ut continenter renovetur et crescat Dei Populus in fideatque Eucharistiae amore. De temporibus vero nobis propinquioribus tresoportet Encyclicae Litterae commemorentur: Mirae Caritatis Leonis XIII(28 Maii 1902), 8 Mediator Dei Pii XII (20 Novembris 1947) 9 et MysteriumFidei Pauli VI (3 Septembris 1965). 10Licet proprium documentum non ediderit Concilium Vaticanum II deMysterio eucharistico, varios tamen eius aspectus per longam documentorumsuorum seriem collustrat ac praesertim in Constitutione dogmatica de EcclesiaLumen gentium sicut et in Constitutione de sacra Liturgia SacrosanctumConcilium.Nos etiam Ipsi primis annis apostolici Ministerii in Petriana Cathedra perEpistulam Apostolicam Dominicae Cenae (24 Februarii 1980) 11potuimus8Leonis XIII Acta, XXII (1903), 115-136.9AAS m (1947), 521-595.10AAS 57 (1965), 753-774." AAS 12 (1980), 113-148.


Acta Ioannis Pauli Pp. II 439quasdam Mysterii eucharistici rationes pertractare eiusque impulsionem invitam illius qui eius est minister. Hodie illius sermonis repetimus cursumanimo etiam magis permoto sensibus et gratiarum actionibus, veluti verbumPsalmistae referentes: « Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuitmihi? Calicem salutaris accipiam et nomen Domini invocabo» [Ps 116[115],12-13).10. Huic nuntiandi officio ipsius Magisterii respondit crescens interiorcommunitatis christianae vita. Nihil dubitatur quin permagnas utilitatesattulerit liturgica Concilii reformatio ad magis consciam, actuosam ac fructuosamfidelium participationem sancti Sacrificii altaris. Tot praeterea locisamplum cotidie spatium accipit Sanctissimi Sacramenti adoratio fitque inexhaustasanctitatis origo. Pia deinde fidelium actio in eucharistica processionesollemnitatis Corporis et Sanguinis Christi exstat Domini gratia quae quotannisparticipes omnes laetitia replet. Alia similiter fidei et amoris eucharisticisolida signa memorari possunt.Dolendum tamen est quod iuxta lucida haec umbrae non desunt. Etenimest ubi fere tota neglegentia cultus adorationis eucharisticae deprehendatur.Accedunt in hoc vel illo ecclesiali ambitu abusus qui ad rectam obscurandamfidem doctrinamque catholicam super hoc mirabili Sacramento aliquid conferunt.Nonnumquam reperitur intellectus valde circumscriptus Mysterii eucharistici.Sua enim significatione et vi sacrificii destitutum, mysterium retineturtamquam si sensum ac momentum alicuius fraterni convivii nonexcedat. Praeterea sacerdotii ministerialis necessitas, quae successioni apostolicaeinnititur, nonnumquam absconditur atque Eucharistiae sacramentalitasad solam nuntiationis efficacitatem redigitur. Hinc etiam incepta oecumenica,quantumvis voluntate nobilia, passim consuetudinibus eucharisticisindulgent disciplinae illi contrariis qua suam exprimit Ecclesia fidem. Deniquequis non intimum patiatur dolorem? Donum enim Eucharistia nimismagnum est ut ambiguitates et imminutiones perferat.Litteras has Encyclicas Nostras conducere efficaciter posse confidimusut doctrinarum umbrae dissipentur et usus reprobati submoveantur, undeomni in sui mysterii fulgore Eucharistia resplendere pergat.


440 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium OfficialeCAPUT IMYSTERIUM FIDEI11. «Dominus Iesus, in qua nocte tradebatur» (1 Cor 11,23), eucharisticumcorporis sui sanguinisque Sacrificium instituit. Apostoli Pauli verba adcommoventem nos reducunt eventum ubi Eucharistia est nata. Ipsa passioniset mortis Domini eventum inscriptum affert, qui deleri non potest. Non solaest commemoratio, sed sacramentalis repraesentatio. Crucis est sacrificiumquod per saecula perpetuatur. 12Hanc veritatem bene voces declarant quibusin ritu Latino populus appellationi a sacerdote factae: «Mysterium fidei»respondet: Mortem tuam annuntiamus, Domine!A Christo, suo Domino, Eucharistiam accepit Ecclesia non veluti donum,licet magni pretii inter tot alia, sed donum per excellentiam. Quoniam donumest eius ipsius nec non illius Personae in sancta humanitate sicut etiam donumoperis salutis. Hoc non definitur praeterito tempore, quoniam « quidquidChristus est, et quidquid Ipse pro omnibus hominibus fecit et passus est,aeternitatem participat divinam et sic omnia transcendit tempora». 13Cum Eucharistiam celebrat Ecclesia, mortis et resurrectionis Domini suimemoriam, hic praecipuus salutis eventus re vera praesens redditur et « opusnostrae redemptionis exercetur». 14Hoc sacrificium ita funditus afficit generishumani salutem ut Iesus Christus illud compleverit et ad Patrem redierittantummodo postquam nobis instrumentum reliquit ut participes essemus acsi ibi praesentes adfuissemus. Quisque sic christifidelis partem capere potesteiusque fructus inexhausto percipere. Haec fides est, ex qua christianae generationesper saecula vixerunt. Hanc fidem Ecclesiae Magisterium sine intermissioneinculcavit gaudens gratiasque agens de dono inaestimabili. 15Rursuscupimus hanc veritatem revocare Nosque iuxta vos, carissimi Nostrifratres ac sorores, in adoratione adstare ante Mysterium hoc: Mysteriummagnum, misericordiae Mysterium. Quid pro nobis amplius facere potuit12Conc. Oecum. Vat. II, Const. de Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, 47: Salvatornoster [ ] Sacrificium Eucharisticum Corporis et Sanguinis sui instituit, quo Sacrificium Crucisin saecula, donec veniret, perpetuaret.13Catechismus Catholicae Ecclesiae, 1085.11Conc. Oecum. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, 3.15Cfr Paulus VI, Sollemnis professio fidei (30 Iunii 1968), 24: AAS 60 (1968) 442; IoannesPaulus II, Ep„ Ap. Dominicae Cenae (24 Februarii 1980), 12: AAS 72 (1980), 142.


Acta Ioannis Pauli Pp II 441Iesus? Re vera in Eucharistia amorem nobis demonstrat qui procedit «infinem» (cfr Io 13,1), amorem qui non novit limitem.12. Haec ratio universalis caritatis ipsius Sacramenti eucharistici innitituripsis Salvatoris verbis. Illud enim instituens non tantum dixit « hoc estcorpus meum», «hic est sanguis meus», sed addidit: « quod pro vobis datur...qui pro vobis funditur» (Lc 22,19-20). Non affirmavit dumtaxat, quod eis adcomedendum daret atque ad bibendum suum esse corpus suumque sanguinem,sed eius pariter virtutem sacrificalem patefecit, cum sacramentali modosuum sacrificium praesens efficeret, quod in Cruce nonnullis post horis adomnium salutem perfecturus erat. «Missa simul et inseparabiliter sacrificaleest memoriale in quo Crucis perpetuatur Sacrificium, et sacrum conviviumCommunionis corporis et sanguinis Domini». 16Continenter vivit Ecclesia de hoc salutifero sacrificio, ad quod non modoper recordationem fidei plenam accedit, sed etiam in solido quodam tactuquia hoc Sacrificium revertitur praesens, se dum sacramentali via in omnicommunitate perpetuat quae illud per ministri consecrati offert manus.Hoc modo hominibus nostri temporis applicat Eucharistia reconciliationemsemel in perpetuum a Christo effectam pro omnium temporum hominibus.Etenim « Sacrificium Christi et Sacrificium Eucharistiae unum sunt sacrificium». 17Efficaciter hoc iam locutus est sanctus Ioannes Chrysostomus: « Eundemenim semper offerimus [Agnum], non nunc aliam, cras aliam o vem, sedsemper eandem. Quamobrem unum est sacrificium propter hanc rationem.[...] Illam nunc quoque offerimus [hostiam], quae tunc fuit oblata, quae nonpotest consumi». 18Sacrificium Crucis praesens efficit Missa, non illi adiungitur neque idmultiplicata 9Quod repetitur est memorialis celebratio, memorialis demonstratio'20ipsius, unde unicum et postremum redimens Christi sacrificium sese intempore semper efficax praestat. Sacrificalis Mysterii eucharistici natura nonpotest propterea intellegi tamquam res a se stans, longe a Cruce, vel cumobliqua sola coniunctione cum Calvarii sacrificio.16Catechismus Catholicae Ecclesiae, 1382.17Ibid., 1367.,sIn Epistolam ad Hebraeos homiliae, 17,3: PC 63,131.19Conc Oecum. Tridentinum, Sess. XXII, Doctrina de ss.. Missae sacrificio, cap. 2: DS 1743:«Una enim eademque est hostia, idem nunc offerens sacerdotum ministerio, qui se ipsum tunc incruce obtulit, sola offerendi ratione diversa».20Cfr Pius XII, Litt. Enc, Mediator Dei (20 Novembris 1947): AAS 39 (1947), 548.


442 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale13. Virtute huius suae necessitudinis cum Golgothae sacrificio Eucharistiasensu proprio sacrificium est, non tantum quadam universali significationeveluti si de simplici oblatione Christi tractaretur tamquam spiritalis fidelibusdati cibi. Nam amoris eius atque oboedientiae usque ad novissimumvitae momentum (cfr Io 10,17-18) in primis est donum Patri ipsius oblatum.Certe donum hoc nobis favet, quin immo, universo hominum generi (cfr Mt26,28; Me 14,24; Lc 22,20; Io 10,15), attamen donum imprimis ad Patrem:« Quod quidem sacrificium Pater suscepit ac vicissim pro eadem plena donationeFilii sui, qui erat "factus oboediens usque ad mortem" (Philp 2,8),donationem suam paternam reddidit, nempe donum novae vitae immortalisin ipsa resurrectione ». 21Suum Ecclesiae concedens sacrificium voluit pariter Christus suum faceretotius Ecclesiae spiritale sacrificium, quae etiam ut se ipsam cum Christisacrificio offerat invitatur. Hoc nos docet, quod ad omnes fideles spectat,Concilium Vaticanum II: « Sacrificium eucharisticum, totius vitae christianaefontem et culmen, participantes, divinam Victimam Deo offerunt atque seipsos cum Ea». 2214. Una cum passione et morte comprehendit etiam Christi Pascha illiusresurrectionem. Hoc iterat populi acclamatio post consecrationem: Tuamresurrectionem confitemur. Sacrificium namque eucharisticum non modo inpraesentiam reducit passionis mortisque Salvatoris mysterium, verum etiamresurrectionis mysterium, suam ubi consummationem attingit sacrificium.Quatenus vivit resuscitatus, potest se Christus in Eucharistia «panem vitae»(Io 6,35.48) facere, «panem vivum» (Io 6,51). Hoc neophytis sanctus Ambrosiusmemorat tamquam applicatum vitae eorum resurrectionis eventum: « Sitibi h