Views
3 years ago

Col·lectiu - Universitat Autònoma de Barcelona

Col·lectiu - Universitat Autònoma de Barcelona

Col·lectiu - Universitat Autònoma de

VII PREMI ARGÓ. 2010SOL·LICITUD D’ADMISSIÓA PROJECTESDE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIORTreball col·lectiu (Full 1)Registre d’entrada:Data:Segell de l’ICE de la UABDADES DEL CENTRENom:Adreça:Població: Codi postal: Comarca:Telèfon:Correu electrònic:Vist i plau del director/a i segell del centre:DADES DEL TREBALLTítol:Família professional:Cicle formatiu:Nom del professor/a responsable:El treball s’ha presentat a d’altres premis: SI NO A quins:MATERIAL LLIURAT Dos exemplars del treball + una còpia en CD/DVD Altres materials:Els/les sotasignats sol·liciten que el seu treball sigui admès al Premi ARGÓ i declaren que n’accepten lesbases.Signatura dels autors/es del treball:Els materials no premiats es podran recollir a la secretaria de l´ICE de la UAB a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) fins el15 de desembre de 2010. Posteriorment a aquesta data, ja no estaran disponibles.L’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, en compliment del que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de proteccióde dades de caràcter personal, us informa que:Les vostres dades s’incorporaran a un fitxer creat per aquest institut i seran utilitzades per a la gestió d’aquest premi i d’activitats formatives.La totalitat de les dades que us demanem són imprescindibles per a la finalitat assenyalada, i la falta de qualsevol d’aquestes faria inviable l’esmentada finalitat.D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i també aexercir, davant la secretaria d’aquest institut, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició respecte de les vostres dades.

Untitled - Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Artista pintor - Universitat Autònoma de Barcelona
Presentation - Universitat Autònoma de Barcelona
HISPANIA ET GALLIA: - ceipac - Universitat de Barcelona
THE ASTACINS - Instituto de Biología Molecular de Barcelona
la, - Ajuntament de Barcelona
Itineraris - Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya
Untitled - Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Descarregar lliure - Diputació de Barcelona
Memòria Pati LLimona - Carta Arqueològica de Barcelona ...
Bartra, J.; Torres-Rodríguez, J.M. - LAP - Universitat Autònoma de ...
Horari d'atenció a l'estudiant - Universitat de Girona
Catàleg MediterrArt 2006 [pdf] - Diputació de Barcelona
VII Monografies del Montseny - ICTA - Universitat Autònoma de ...
Documento completo - Universitat Oberta de Catalunya
Ou Com Balla - Ajuntament de Barcelona
Descarregar lliure - Diputació de Barcelona
Vocabulari de botànica - Dipòsit Digital de la UB - Universitat de ...
La Coronela de Barcelona - Cercle Català d'Història
Memòria - Patrimoni cultural - Diputació de Barcelona
1987 pep bonet Parking de bicicletas 30/31 - BD Barcelona Design
Receptes d'hivern - Diputació de Barcelona
Barcelona since 1900 - Sas
Jornada de P ediatriaAmbulatòria - Geyseco
Poltrona interior.qxd - BD Barcelona Design
Botella Casa de Familia - BD Barcelona Design
HappyHour TABURETES tript:x - BD Barcelona Design