axali `kuru~

culture.gov.ge

axali `kuru~

literaturuli gazeTi#18#18 22 ianvari - 4 Tebervali 2010gamodis or kviraSi erTxel, paraskeobiT fasi 50 TeTrirezo WeiSviliaxali `kuru~Sesavalisasacilodan sasatirlomde erTinabijiao... ase viwyebdiT, ase vicodiT,ase gvegona da asec iyo nabiji! misiTiwyeba, misiT mTavrdeba, sabediswerod,- zogjer; arada nabiji, biji aucilebelia:an biji win, nabiji ukan, erTiwin, ori (RmerTma dagvifaros) isev winda nabiji aq, CvenTan, CvenSi sazRvars,rubikons ki ar mianiSnebs, aramed -zRvars, xilulsa da uxilavs Soris,ara saSuals, ara ortabaxs, aramed orTvalsa da or yursSua - sicilidantirilamde - datovebul manZils.xan vicinodiT (Rimilis TanxlebiT),xan vtirodiT da vcxovrobdiTavad Tu kargad. dro Seicvala,Sebrunda romeliRac ciuri sxeuliwaRmad da damTavrda erTi, rigiTmorigi, cikli da Cven, Cvenc piradad,sxva saukuneSi gadavediT narnarad,erTSi viyaviT, meoreSi, Tavi winareSigvgonia, movxvdiT. akrZaluliaukrZalavi gaxda... Cveni sulis kategoriebigadaadgildnen, zogi win wamovida,zogierTi, Sesabamisad, ukandarCa, sircxvilis grZnoba, igi ar iyosaWiro da ver vxvdebodiT, - waiSala.rac dagvrCa, sxvam ikiTxos Cvens Semdeg,Cven gveyofa... es sircxvili, mar-Tlada marTla, raRa ubedureba iyo,gvtanjavda bavSvobaSi, cxadSi da Zil-Si, mxuTav sizmrebSi da gavTavisufldiT,- usircxvilobam, sxva problemebivTqvaT, ar Segvawuxos awi erTbaSad.besarion lord-kifaniZe evropulicekvebis sayureblad waiyvana Zmis-Zem - nikuSam Ramis klubSi da rokva,brunva-trialSi gadaaviwyda biZia,romelmac erTxans nardis TamaSSi(Zveli droa), Seiqcia Tavi, mermed naxevradSiSveli qalbatonebis cqeriTijera guli da ZmiSvilmac moikiTxa:- ...biZia, mogewona evropuli cekvebi?- magaliTad romeli? - kiTxva SeubrunabiZiam.- magaliTad... lambada, wiTellurjtrikoTi rom cekvavdnen.- magi momewona, ki, ra qvia, ymawvilo.mag cekvas?- lambada...- Cven magas tyn-urobas veZaxdiTadre, namdvili saxeli ar vicodiT,swavla-ganaTleba ar gvyofnida...ena ar ugvalavdaT arc im dros,roca swavla-ganaTleba ar hyofnidaT,arc maSin, roca intimur ambebsacTavis saxelebs arqmevdnen, Tu amis sa-Sualeba miecemodaT; samagierod - sadrisi Tqma, sad risi gancxadeba SeiZleboda,icodnen, Tavazianobis normebsada etiketebs mtkiced icavdnen, iumoriki, maTi iyo...axla yvelafers iumori hqvia,saubedurod... wavida is dro, wavidnenisini, trakimasxarebi gamovidnen avan-Cavan-scenaze. ras izam, dro batonobsCvenze da ara Cven - droze...erTxel molam, molas xom vicnobT,supermarketis gatexva daapira fanaskertel-onWeiSeliscxra (9) nomer-Si da roca marketma Jaluzebi CamouSva,Cajda dedo karTan Rrublis Cero-Si da daSuaRamebas daeloda mTvarisborialSi signalizaciis TvaliscialSi. Camoiara martosulmakuru siciliT avadmyofobaa, viciT.erTi Tavi axali `kurudan~.klientma da marketis winakarTan adamianigalanda. ee, vaa, isaa? is iyo.- molaa?- zaxruma...- mola!`micno am SobelZaRlma!~- mola, ras akeTeb mand?!- saqsafons vukrav!- xma rom ar ismis?- Caiare da diliT gaigoneb...oriode epizodi sosossicocxlidanoTar mamforiam sososquTaisis WiSkris gamRebiSearqvaufrosi iyo da ufros-umcrosobisfasi icoda erTmac, raRa laparakiunda, - meoremac. erT mravalricxvadgiliansadResaswaulo sufraze mTavarmameore pirvel moadgileddaasaxela....es iyo, batono, Tqvenis mxridan,udidesi Secdoma, - gadaulaparakaTamadas sufris erTma darbaiselmawevrma.- raSi mdgomareobs Cveni Secdoma,Tu ukacravad ar viyo? - ikiTxa mamforiam.- naxavT Tqven TviTon.brZeni iyo is kaci, romelsac imisSemdeg, im saRamos Tavi maincadamaincaRarafriT gamouCenia....ise agixdaT yvelaferi kai, mesameWiqaze gadamiWra sinaTle... quTaisissazogadoebis saxeliT erTi sadRegr-Zelos ufleba unda momceTo. miveci.quTaisis sazogadoebis saxeliTmoiTxova da miveci: Tqva da taSis grialSiSesva. imeruli oda-saxlebiskramitian saxuravebs rom koxi dacxebs,imnairi xmauri atyda. sami sadRegrZelosSemdeg isev sazogadoebissaxeliT gamovida da saTavadaznauro,qarTuli gimnaziis direqtoris,oTxmoci wlis ukan gardacvliliioseb ocxelis Sesandobari dalia daalaverdi TamadasTan (ese igi, CemTan)gadmovida. iq gaxldiT (r.W.) da mesamedrom wamodga, sufris sazogadoebismxardamWerTa imediT, da mamforiamaRar acala:...Tamadoba me gaswavle,gzrdidi obol ZmasaviT,aba Sen vin gagicnobdasakalbase masaliT.axla vxedav, am Cems amagsmiyri wyalSi Zalada,sosoia, iq gagkari,- sadac iyo Tamada!- antoniC, aRar gaagrZelo! - iyvirasosom. Tumc eqspromti, Cveneburad- leqspromti iq damTavrda, sadac Sewyda,adresatma ki, romelsac maxsovrobaar Ralatobda, leqsi sufrazeve,mcireodeni SexsenebiT, Caiweraubis wignakSi da `samaxsovrod~Seinaxa... Tamadoba ki bevrisagan Seisisxlxorca,iswavla, bevrsac aswavla.stumrisTvis maspinZeli iyo,maspinZlisTvisac maspinZeli xSiradda mamforias aforizmiT (mamforizmiT)ki ara - metaforiT darCaimereTis, SemdgomSi quTaisis WiSkrisgamRebad. es movaleoba itvirTa da wiaWapani, sanam dro ar gadabrunda, Svilis- Zis daRupvis tragedia ar gadaitanada janRonec ar CamoeSala.- soso, ratoma xar sul Sen Tamada?!- uTxra erTma.- gadaixade da Sen iyavi! - upasuxaman, im konkretuli situaciidan gamomdinarem,Torem igi mainc sufris Tav-Si ijda, roca aRarc gadaxdis Tavihqonda, aRarc jani adrindeli... didebisJamsac ki (moSurne ar hyavda)gamkilavi ar aklda: usaqmurebs saqmosaniegonaT, saqmosnebs - usaqmuri,zogierTs samsaxurisaTvisac, - kvebisdiadi mrewvelobisaTvisac - Seuferebeli(imJamad saZexve saamqros teqnologida damsaxurebuli meZexvegaxldaT). erTic vnaxoT, saZexvesmoulodnelad sarevizio brigada(reidi) estumra kvebis mrewvelobissaministrodan yofili momRerliskukuri beniZis, TavkacobiT. benie axalipersonaJi iyo im sistemaSi da sosokukuris ar icnobda da, rac mTavaria,Tavad kukuri beniZe ar icnobda sosos.igi sakmaod mkacri da ucxvirpiro,erTi SexedviT, pirovneba aRmoCnda.arc saamqro, Zexvebamde armisuls,mouvida TvalSi da sosos familaruli`gamoxtomebi~ ar moewona.- ...sxvaTaSoris, - uTxra, - Tqvenwvergauparsavi imyofebiT kvebisobieqtSi, rac, higienuri TvalsazrisiT,yovlad dauSvebelia!- ...pativcemulo kukuri, undagiTxraT, wvergauparsavi ki ara var,aramed wvermoSvebuli, mama gardamecvala...am cnobam, romelsac bevrma alagobrivadwauyrua, uxerxulobaSi Caagdosarevizio brigadis wevrebi darasakvirvelia, maTi xelmZRvanelic.viziareb Tqvens mwuxarebaso, Tqvayrud da saamqroc amreziT moaTvaliera,mwuxareba marto sosos mamis`gardacvalebis~ gamo rom ar gamouxatavs,bevri mixvda...- mainc rodis moxda eg ambavi? -ikiTxa mainc...- ormoci gadavuxade dReisswors,pativcemulo kukuri.- da, - Tqva kukurim da saamqrosdaTvaliereba daiwyo, imjerze mxolodvizualurad.bolobolo keTilad gasrulda isdRe (dasawyissac, kacma rom Tqvas,arauSavda) da damxvdurma gaiRo, momxvdurmaaiRo, rogorc imdroindeliwesi da rigi iTvaliswinebda da sa-Ramos stumar-maspinZlebma gogisvaniZeebisduqanSi daiyares Tavi.sosom iTamada, raRa Tqma unda, racTavSi unda eTqva TavSive Tqva, mSoblebidroulad moixsenia, cocxlebs,cotani aRmoCndnen, janmrTeloba dadidixnis sicocxle usurva, mkvdrebsSendoba, cxoneba SeuTvala da ardaiviwya mSobeli mamac, romelic kaixnis (acxonebs ufali) gardacvliliaRmoCnda.- ...da amitom, - eRimeboda kukuribeniZes (iqaurebi daufaravad icinodnen):- wveri, soso batono, axla mouSviT?- maSin wveri ar mqonda, pataraviyavi da ra meqna...- ormoci ratomRa gadauxadeTdReiswors?- aba im dros obols da upatronossaormoce Tanxas vin momaSavebda... vi-Sovne da gadavuxade 40 wlis Semdeg,kidev kargi, movaswari, Tqven Camosvlamde,Tvara amasac ver SevZlebdi...amaze reidis erTi monawile kinaRamgadafiCinda, ramac situaciaganmuxta aramarto erTgvarad.kukurim Zma xar Cemio, uTxra sososda ceduri - mra, mra, mra... Sen bani!- mravalJamieri wamoiwyo.... diliT nabaxusevze daiwyes baxusiTvegamosvla da daaSuadRevdaTerTierTSi. zafxuli Zalas ikrefda,cxeloda, samzareuloSi sigrile iyo,CrdiloeT mxares binas mze ar adgeboda.isxdnen, svamdnen gril Rvinosqamriani WiqebiT, samsaxiobo misayolebeliT,yvelis narCenebiT, pomidvriT,narCevala kitris mJaviT.- mova Tina da Semoamatebs sufrasraRacas, rogorc icis... - imeorebdadrodadro maspinZeli da cariel macivarSiixedeboda, - karaqi ari, kvercxi...- Tengiz, biWo, ar gvinda araferi,nu Semawuxe!..- ara da mainc, mova Tina da gadaaxalisebssufras, ori gakveTili hqondasul Casatarebeli, mova sacaa damogvxedavs.- ar ginda, simon, myofnis rac ari,esec ar minda, Semarge es Rvino, mironi...- diasaxlisi mainc, xom ici, movaTina da...da movida Tina. gaaRo sadarbazoskari, Seyovnda iqve mcire xniT,gakakunda wina oTaxSi, Seixeda samzareuloSicilincurad, gailanda,gaqra da gaxmianda sul male, raRacnivTebi gadaadgila magidaze, saklasorveulebi, wigni da CanTa dadoalbaT.- Tinaa, mogvxede, me da soso varT...- SegxedeeT...- Sen rom ici, imnairad gadagvixalisesufra!- ar mcalia me TqvenTvis, aTasi saqmemaqvs! - gakakunda, Caura samzareulosRia kars, gailanda, gaqra, gezi aiRo,rogorc Canda, iqiT, saidanac Semovida,gavida da rogorc stumarsa damaspinZels moeyuraT, moajaxuna zurgsukanmZime kari, datova ra uxerxulisiCume. situaciis ganmuxtva stumarsevaleba ara davalebiTa da davaldebulebiT,aramed intuiciiT, movaleobiTda, rogorc dainaxavT, - asecmoxda, sosos, stumarsa da Tamadas,orkaciani sufris xelmZRvanels, esar SeeSleboda, cxadia da arc SeSlia:- erTi es miTxari, Tengiz, Sen qorwilSiramdeni kaci ijda sufrasTan?- ikiTxa moulodnelad.- raSi gagaxsenda? - SefiqriandamaspinZeli, TumcaRa kargad mixvda`raSidac gaaxsenda~ sufra, Tumca sufriswevrTa ricxobrivi raodenobiTratom dainteresda, ver gaigo.- mainteresebs, ubralod...- Sen ar iyavi mere, Se kai kaco, Tamada,Sen ufro gemaxsovreba!- samasi iuridiuli piri xom iqnebodaqali da kaci?- sul cota...- ra vqnaT ici, vinc im dRes gisurva,- Sen da Tina mze da mTvaresaviTSeaberdiT erTmaneTso, modi, - am WiqiTyvelas deda movtyan...X


2 proza literaturuli gazeTi 22 ianvari - 4 Tebervali 2010dasawyisi # 9-17viTom dafnis foTlebida naTliaCemiexla sul nervozebi momadga da kiar vici rato. priCinas vera vxedav.daviRale ra. im pontSi ki ar davi-Rale, ro rameebi vzide mexuTesarTulze, prosto vabSe daviRale,tvini dameRala.exla imeebis gaxsenebac damezara,ro giTxra. raRaca Zveli ambebi ucbaTmament giswordeba da mere vsio,mogbezda. ai, egre gamovida.miutane xo is yvavilebi im gogospativiscemis ambavSi da exla ramdenivilaparako. rac iyo is exla Jivoirame aRar ari da rodemde vixseno davixseno. karoCe, meore dRes vermivediT CurTes sacolesTan. es sidoracZlivs vnaxeT da me kide, meTqi,CurTe, Zmao, magra miyvarxar, mara mewavedi, imito ro Tamazas ver davaRalatefda ver gadavagdef. gadagdebaa,aba ra ari.exla ro giTxra, CurTe vafSe droro airia, imis mere iq cxovrobs sula,aRarc Camosulan wesieraT, ro didixaniyofiliyo aq, Camovidoda egeTpontSi, natuka da bavSebi ro midianmaxinjaurSi da mere davai abratna.karoCe, iq saqme egre yofila, roris CeCnebi, ra CeCnebi. gogos CveniCurTe auCqarebia. gogoebi xo sulerTidaigive ponts akeTebs yvela, rogadawyvitavs unda gavTxovdeo, visacunda miTxovdes, imis aCqarebas iwyebs.xoda exla imanac ifiqra, eg CemiCurTe wavida im Tavis TbilisSio daiqidan eg raRas Camovao. mere TiTonuTqvia, SemeSindao, ro arasdros arCamoxvalo da ver gagibede Tqmao, roprosto Camodio. Tu ar Camoxvidodi,mere me Camovidodio. Seyvareba, ra.kozmanaSvili iyo, qvemoTken, oqtombrisquCaze idga xolme, mere mag dgoma-dgomaSigamoirbina manqanam da gamosrolestyvia da mokles, rato, veravinver gaigo, vabSe, dRevandlamdi.da iman Tqva, CurTes klaseli iyoega da siyvarulio marTla brma ario,CurTe ra Sesayvarebeli iyoo. meTqi,rogoric ari. is aRar momiyolia, yinvisambebi.ra CeCnebi, romeli CeCnebi, visa calia,iq gogo imdenia, raRa Seni CurTessacoles etakebian. misulan da sufraegreve gauSliaT, xoda vsio.eg ambavi, sami Tvis mere gavige,CurTe ro Camovida da is Tavisi coliro Camoiyvana. mTeli imis mamisTvisaka morCilaZelegendaruli qemeras piradida sazogadoebrivi cxovrebamisacemi WaWebi me im gogos da biWsdautove da magra sworaTac vqeni. roSemeZlos egeTi rameebi, imaT ki ardavkargavdi, mara ar Semilia da Tankide, aba ha, ar dakargo da ranairaTunda gaagZelo? adre iyo, sul CamoyvanaegeTebis da maspinZloba daTiTonac wasvla. mere kide aRar ari.mageebis dardic ar ari, iseTi cxovrebaa.im pontSi magari iyo da meore pontSiaRar unda gamocado, iseTi veRariqneba. eg magra zustaT vici. ise kidexoSianebi iyven da dResac ise maxsovs.me kide, im dResac ro ver mivediT,davjeqi matarebelze da wavedi lvov-Si. imdeni xani viyavi im lvovisaeroportSi, ro bolos kinaRam muSaobadamawyebies. modio, qemero, Sena kaibiWi Canxaro. karoCe, adre Cavedi.aRar mqonda iq gaZlebis Tavi da Tanxo ici, rogorc ari xolme, ro igrZnof,ra CeCnebi da sisxlebi da ambavi,eg araferi ar iqneba. imito davtoveCurTe, Tore ras davtovebdi. TanTamazaze kide Sepirebuli viyavi.karoCe aTi saaTi viyavi imaTaeroportSi, marto sigaretis yidvamdamRala. iq viRaca cignebi daiCiTenda viTom marazvodebden Tavis WkuaSi,mere gamanebes Tavi, ro Sexedes ro arifiara var. davjeqi, Camovfrindi daTbilisSi ari kai amindi. im yinvebismere. is Tbilebi ro vaTrie, aRarc Camicviaimis mere da iqeTac aRar vyofilvarimis mere.siTboebi merCivna. qalebs kide meise ar davdevdi, ro TviTmfrinavisbileTi viyido.mere ubanSi kiTxva damiwyes, CurTera uyavio da meTqi, me ra uyavi, darCaTavis ZmakacTan.qorwilSi kide splaSnoi gavwvaldi,verc davlie, fotografebs calkedavdevdi da karoCe, vfiqrobdi, xo ardabrides es Cveni CurTe CeCnebmaTqo,mara rame ro yofiliyo, ojaxSi xodarekavden, pasporti edo da yvelaferi.egeTi suraTic warmovidgine, romkvdari agdia CurTe im Tavis CafuTnulebSi.zustaT ise warmovidgine,yinvaSi ro telefonis butkasTan vijeqiTda vsvamdiT da mere ki mecineboda,mara egeTi Tavi maq, ro fiqrisgangamisivdeba xolme.yvelaze apasni eg ari. maSinac pirvelaTSevatyve Cem Tavs, ro cudebisfiqrisken mimdis ufro, vinem kargebisken.imito ro adamianebs ver vendobiegreve, ufro mgonia, ro cudi aqvTgulSi, vinem kai da ro ar vendobiegreve, egre fiqri gamomdis. sul egrevicodi adrec, CumaT uyurebdi bazariro midis, ro meTqi,aba, qemer, kargaTdaamuRame marTla ra xdeba da vis raunda.eg kide xo vici da vici, ro adamianebiufro meti imas laparakoben,rasac sinamdvileSi ar fiqroben. ise-Ti bazari aqT, ro gadaakeTon raRaceebi,rac gulSi aqT, ro TavigaCvenon, ro ukeTesia. me ras matyuef,Se Cemisa, Sen xo ici gulSi ra gaq, SenTavs xo ver moatyuef. garedan ro uke-Tesi xar, magiT ra? isa xar? ra qvia, isqali roa. ar vici mag msaxiobebis saxelebi,sul maviwydeba. magari qaliroa, karoCe. romeliRacac ari. iqiTiyos. xo, ra, eg ari, magas veZaxi, bazarSinaSobas. naSa xar viTom karoCe dasinamdvileSi kide xar kudiani beberi.gulSi kudiani beberi da gareT _ naSa.saTamaSoSi umetesi egeTi xalxia.kai igrokia, cudi igrokia, pataraa,didia, maneTiania, moTamaSea Tu vinari, aTidan erTi ro ar awvebodes egeTrames. saTamaSo isedac motyuebaa, egmotyueba magraT exmareba, ro yvelaferSimotyueba wavides.mazi ra ari?raRaca moifiqre saSenoT kai. imenasaSenoT kai ro gaxdes, sasxvisoTcudi unda iyos. sasxvisoT cudi kiderogor gaxdeba, sxvam Tu icis, ro cudia.xo ar dagirtyams xels? amito,egeTi upakovka aq mazs, ro cudi vafSear ari, arc kai ar ari, prosto ai ege-Tia da Tu gawyobs, Zmao, aha da Caartyixeli. sinamdvileSi kide, ramdenixani mofiqrebuli gaq da imas kidevafSe ara aq nafiqri. prosto igrokieg ari, ro ucbaT gamoTvalos, rasTavazof da an ar miiRebs, an Tu iRebs,atvetni gadmokeTeba Seileba dagiwyosda ise SemogTavazos, magisTviskide Senc xo mzaT unda iyo da iasnia,ro mzaT xar, aba iq ra ginda, maSin iqnebiarifebiviT ro modian da ro undaT,ro yvelaze murtal mazaviks gaumazon,imito, ro egre goniaT, Zveli biWivar, kai biWobas vawvebi da iasnia, romazebSic magra var da mova da vinmearifs ki ar iWers, magarTan modis,igrokTan da imas umazavs. igroki kiderisi igrokia, ro waagos? imito vTqvi,ariafiaTqo. mag ambavSi arifi, ro gindakai biWia, Tu vin ari, mazebSi magarigonia Tavi.am dros kide magari ver ari, prostomagari warmodgena aq Tavis Tavzeda eg uSlis xels, mere kide magaT uyvarTdid fulebze TamaSi, didze ra,mament Zesittiscebs gamovlen da meredarbian, imito ro kai biWoba CatanasmoiTxovs, Tore iq imdeni fufloa, imdeniviRaca ikarqeba, ro ras daiTvli.magito, magaTTan TamaSi kaic arida cudic. kai imito, ro Camomtania dacudi kide imito, ro awveba raRacas,rac TamaSSi vafSe ar ari saWiro da roar icis, ro ar ari saWiro, viTom undagpresos. CaliCobs, ro gpresos, Tanegreve RiaT ezizRebi. eg magari ari,mogebuli ro gaq da sanam Camoitans,manamde ro CaliCobs Sen naxvas, rokide gagimazos, gonia, ro axal mazsmogigebs da gawveba, ro gamimazeo. ZaanZerskaT icis mowola. Sen kide ici, roSemdegsac mougef da yvela egeT mazsmougef, imito, ro magisgan mazaviki argamova. magas exla pirdapir xo aretyvi kacs, ro gagebaSi ara xar da Tavigamanebe. Seni xelobac eg ari, ro isgagebaSi ar ari, mara, kaibiWurs roawveba da zamaskaSi roa, sul vafSegiJdeba. me magaTTan adre miTamaSiaxolme da momigia. yovelTvis momigia,prosto, exla me prosto igroki argamovdeqi magaTTvis.karoCe, egeTebs paravozs gaukeTebskaci, imito ro brazoben da goniaT romagrebi arian.mere cota gaqren imito, ro sastavebmaro telefonis mazebi daiwyes,magaT eg gauswordaT da magaze gadaviden.telefonis mazavikebi kidecalke paroda iyo, magaTSi marTlamagrebic iyvnen bevri, oRond telefonismazavikoba cota sxva ramea daukan xalxi unda gedgas, an kaci maincunda gedgas. rogor ari, ici? oRondufro patara pontSi. kino roa, deniroar ari is kaci? deniro roa da ro dasvamenkazinos ufrosaT. is magari mazavikiada pristupniki vafSe ar ari, marakantora xo pristupnikebis ari.karoCe, xSiraT egre iyo xolme, ro Senro magari mazaviki xar, karoCe mozgiro xar da kai menius Sedgena Segilia,karoCe riadavoi bukmeikeri ar xar,getyvian, karoCeo, age kantora, agetelefoni da age xalxio da davaio.Tu ramea, aqa varTo. iasnia, Sen Seniwili gaq imaTgan, mara imaTi saxeliTTamaSof da visac telefoniT umazav,imasac bevrs atviCaiSi udgas viRaca,visac azze xar. karoCe, igive saTama-Soa, oRond telefoniT da patarafulebi iq ar ari. egeTi saTamaSo kaia,Tu Wkviani xar, mara magari gasaZlebiramea msoflio Cempionatebze da evropisCempionatebze, imito, ro iqlogikurebia bevri da ro iRef mazebs,ici ro gaxeuli xar, unda gadaixadoda magar wagebaSi xar. ar iRef da romorCeba, mere vinRa dagiwyebs rekvas,xo icis xalxma, ro imito ar iRebditelefons, ro logikurebi iyo.karoCe, mTeli ambavia eg da egeTitelefoni SeuyvardaT kai biWebs daerTi xanoba cota fulian tipebs, alagalagpagonebi ro aqvT.karoCe, maSin dabrecili meuneboda,davaio, xalxi ario da aq xelebistkacuns da Cartymas, miviRoT telfonebiToda meTqi Tu Zma xar, exlamobilurSi malaparake da viRaceebzepadaCotni gamxade. ar Semilia. Cemivici da vsio. karoCeo, gavxdeT bukmeikerebio.ar minda Zmao, me uTxari,moSordi mag azrebiT.mere TiTonac aRar undoda. sworeiyo, prosto ucbaT mounda, ifiqrasul saTamaSoSi dgomaso, davjdebi damiviRef mazebso.vafSe erTi periodi iyo, ro dabrecilimiawva, ro davai biznesebi gavakeToTo.ara, jer miawva, davai almaataSiwavediTo. iq viRaca axloblebiiyo da karoCe opitni xalxi gvinda,ro totalizatorebi agviwyoso. erTididi totalizatorio. sastavi iyo, iqfulebi bevria. davaio, CamodiTo da


22 ianvari - 4 Tebervali 2010literaturuli gazeTiproza 3agviwyveTo. gagebaSi ar iyo,kuSebi,rameebi. prosto icoda, ro TusworeT amuSavef, fuls dawers. magismeti ra viciT, agiwyofTo, Cvenc vambobdiT.mara es tipi eqvsi Tve ver Camovidaiqidan, ro wesieraT dagvlaparakebodada Cven kide ar SemogviTvalaCamodiTo. marto daurekavda dabrecils,da davai, xo vakeTebTo. imdenjerdaureka, ro mec meTqi, davai ha,wavideT, raRa sawvalebelia, mara arambobda wamodiTo, movagvaref raRaceebsoda wamodiTo. sul rukebi mova-Zebnine natukas, erTi manaxe sad arieg almaataTqo. bavSvebis rukebSi vnaxe.eseseri ro iyo ki, prosto me iqiT armivlia da baqodan iyo gafrena. dabreciliise bazrobda, ro wamsvlelebiviyaviT, prosto, ro gaiwela da gaiwela,meTqi, biWo, erTi mec damalaparakemag tipsTqo, ras gvatancavebs,Tu vakeTebT, vakeTebT, Tore egre sadari, erTi Tve gavida, meore Tve gavida.arao, TiTon unda Camosvla dadalaparakebao.aba, sad ari? arc is Camovida dameTqi, oCin xaraSo. prosto exla magtips xo ver gavlanZRavdi, ro egrearaseriozulia saqmis gakeTeba. dabreciliambobda, axlobelia da narmalnibiWiao. xoda, maSinac egre iyoavardnili dabrecili da mere kideaitexa, biznesebi gavakeToTo, xodi maqruseTSio da unda gavakeToT eg biznesebi,cota fuliT bevri fuli keTdebao.meTqi, aba, Tqvi, ra biznesebi. ratoaitexa vdrug biznesebi da fulebisSovna, ar vici.karoCeo, exla ras meubneba: ruseT-Sio, cimbirisken sadRacas egeTi balaxiao,karoCe dafnas gavso. meTqi, aimand gaCerdi. patara ro viyavi daruseTSi turnirebze davdiodi, rogamovidodiT, gveZaxoden lavrovilisto, imito, ro qarTvelebi bazar-Si dafnas yidideno da imis mere dafnamagraT ar mevasebaTqo. exla am moTamaSekacs dafnebis gayidvas nu SemomTavazefTqo.ki ar damawyebinef,prosto nu SemomTavazefTqo.arao, biWo, maicao. magari biznesimaqo, maCuqeso. adgilic vicio, sadacari eg qalaqio da imis garSemo roizdeba eg dafnisnairi balaxio.kai meTqi, xaraSo. Tqvi.karoCeo, eg balaxio, Tu rac ari,buCqebio da rame, zustaT egeTiarogorc dafnao. vidze ra, tyupiao,karoCe. mere, meTqi. mere.karoCe Cadixar iqao, iqiravef bavSvebso,Tu vinc iqnebao da davai, micemtomrebso da mogikrifaven, ramdensacmogikrifaveno, rac meti, miT ukeTesio.mere, meTqi.im qalaqSi ari erTi institutio,qimia da raRaceebio da iq meqneba xodio.erTi roJaao, imas mayuTs umazavoda is kide, karoCe CiTavs dafnisekstraktso. am axalmokrefil dafnisnairrameebs Caalbobs Sigao, merekide amoiRebso da gaaSrobso da kargaTacgagixmobso da vidze dadgebarogorc dafnao. mere am dafnas aiRefda davai bazrebSi micem xalxso. egxalxic meyolebao da egre gavyidiTmagaso da magra movigebT fulso. xoici, dafna rogori Zviri ramea saWmlisTviso.erTi usmine, prosto.me uTxari, dabrecili, eg vinmemmogiyva, Tu SeniT mofiqre, Tu dagesizmra,Tu rogor iyoTqo.momiyva ki arao, erTi ario, Sen aricio da amerikaSi gaawva exlao, da imanmaCuqa _ meo magiT viSove Tavidanfuli ruseTSio, Cems meti aravin iciso.ese igi, karoCe, dabrecilisTvisuCuqebia kai tipobaSi.yvelaferi maCuqao, sviazebio,telefonis nomrebio da vafSe yvelafericmaswavlao.imas ra saCuqrebi codnia, naxe.meTqi, biWo, raRa Sen gaCuqa, to.pativi maq nacemi magisTviso.da vin ariTqo da atkazze gavidaCemi bavSvobis amxanagiao, skolaSi aCmorebdenda me vicavdio da mere sulwasuli iyoo, ruseTSi iyo didi xanio,exla Camosuli iyoo, amerikaSi mivdivaroda zaadno, es biznesi migrevao.ras ar gaigonef kaci. ra ambebi argaiCiTeba.es dabrecili kide me mTavazobs,davai polni wilSixaro, erTaT wavideTim cimbirSio da viCaliCoT viTomdafnebzeo.magas skolaSi erqva botanika, xo?egeTi yviTeli wigni iyo, zed foToliexata.me uTxari, am xnis kaci xar, amdeniweliwadia TamaSof da exla dafnisgamyidveli unda gaxde? magra mondomebuliiyo, sul dafnebze laparakobda,imito davarqvi mere lavrovilist da erTi xani veZaxodi egre, veravinver xvdeboda rato. saTamaSoSiegonaT, suxoi lists veZaxodi, verxvdeboden, lavrovi listi ra pontSia.karoCe, meTqi, sadac ginda iq wadi, memag dafnebis Tu viTomdafnebis gamxmobivera var.ar undoda uCemoT. ravi rato arundoda. mere dawynarda da kai xani rogavida, erTxelac restoranSi waveliTda iq vlaparakobT da meTqi,biWo, is lavrovi listis biznesi rasaSveba meTqi. da aba Sen ar gindodao dagavyideo.ra meTqi? gavyideo, ra. xuTi aTasdolarSi gavyide, xalxi wasulia.muSaobso.meTqi, xumrobs. kai, xaraSo meTqi,iafaT migicia. kio, axloblebi iyvnenoda kaneSnao. isac gagiJda, vinc eg biznesimaCuqa, amerikidan gagiJdao, raiafaT migiciao.meTqi, xumrobs.kide erTi xani gavida da erTxelacdabrecilma saxlSi damireka, restoranSimodio, diRmis trasaze varTo dameTqi, xaraSo, mivedi.iq ori roJa iyo da egeni arian, vincCaliCoben dafnazeo, Sua smaSi miTxra.ro gamovkiTxe im roJebs, yvelaferiegre iyo rogorc dabrecili ambobda,egre unda vqnaTo da iasnia, marTaligamodga, imxela roJebi tyuils xoar daiwyebden. karoCeo, exla CamovediTo,TbilisSio, cota xanio, saxlebiunda viyidoT samoTaxianebio.azze modi, im viTom lavrovilistebiT.meTqi, Tqven saRol Zmao. mamenteqsportze ar iCaliCebT meTqi.eeeo, ego iseTi pontiao, ro warmoebasver aawyofo. produqti egeTpontSi sxva doneze mowmdebao. aq kideo,prosto bazris sanitari gvyavsgamazulio da Segaqo, ra. ormocdaaTbazarSi Segvaqo. ikaife. an imdeni buCqisad iyo. meTqi, ro gaTavdes. ra gaTavdeso,daJe vTesavTo.karoCe, ai, xalxi. hazir, nadvilidafna daTese meTqi, ukve xo gaq fuli,raRa tyuils Tesav.karoCe, es iafiao.da dabrecilic exla pativiscemisambavSi dapatiJes, ro kai saqmezedagvayeneo.mSurs ra egeTi xalxis. ki ar mSurs,piriqiT. prosto egre ityvian, romSurso. iqedan wamovedi da dabrecilsveunebi, egeni vin arian meTqiSeni, da laparakSi gamovarkvie, rodidi araferi axloblebi ar arian,naTesavis viRaceebi arian. movdivarTfexiT diRmis trasaze, sanam taqssdauqnevT da meTqi, biWo, Sen ra gindoda,ro me da Sen egeTi roJebi vyofiliyaviT?dabrecili kide xo ici ra roJaada gaCerda da, qemero, eg ro mdomebodabolo boloo, xo ar mivcemdio.kakraz ro aRar momindao, imito mivecioda marTla iafaT mivecio, imito,ro prosto moeSorebia eg biznesi Cvengan,imito, ro xandaxan moandomebdaxolme, ro marTla didi fulebi gavakeToTo.meTqi, ai, eg daikide. Cven Cvenifuli yovelTvis gveqneba.marTaliao.nu mitrakefo, me ar mifiqria ro meda Sen egeTi roJebi varT, me prostomomewona eg ambavio.xo, ra, me uTxari, aferistobis ambavia.kai mofiqrebulia, kai maziakaroCe, mara mazi ar ari da utexavsTqo.vicinodiT mere.eg vafSe magari stranni dRe ari. egdRe.saxSi movedi da natukas ar Zinavs,icdis. divanze zis da mamaSenmadarekao.eg kide magra gamikvirda, mamaCemisu ar rekavs, sawyali dedaCemis miCveulivar, mara mamaCemi rato darekavs.uTqvia, ra drosac ar movides, saxSigamovideso.exla raRas waxval, age pirvelisaaTi gaxdao. daurekeo. da meTqi, daurekeara isa. vafSe ar gamodis egreTpontSi darekva da azric ara aq, imito,ro rac natukas uTxra, imasmetyvis, gamodi erTi saxSio.meTqi, rodis dareka da didi xaniki ar ario, Tormetis naxevarzeo. eseigi, karoCe, gvianobis pontSi ar ari,ro ar wavide da meTqi, wavedi.es Jurnali dadebuli mqonda ukveTavis adgilze da gamovedi iseves,aviRe da Camovedi dabla. dauqnie taqssda meTqi naxalovka, davai, da wamovedi.saxSi movedi da ezos WiSkari Riaiyo da Semovedi pirdapir da ganaTebulebiada karoCe sufris pontia daamovedi da jer qvemoT Sevedi kuxnaSi.dedaCemi iq iyo da ise SeeSinda, raario, Sviloo. sawyali dedaCemi. ramogividao, kide avaria xo ar mogividao.dedaCemma xo icoda Cemi Zveliavariis ambavi da meTqi, ara, dedi,daurekia meTqi da ar icoda, ro daurekia.vin arian meTqi da naTliaSeniari gvritisao. vaaaa meTqi, exla xomivxvdi rato dareka, ro imas moundaCemi naxva, ar unaxivar ravi, bavSobismere. da meTqi, rodis Camovida dedida ravio, Camosuli yofilao da dResmiTxra movao, oRondac moucleliada gvian movidao. erTi-ori saaTisdamjdari ariano, ega da oric kidesxvao. meTqi svamen? ro svodkebiavkrifo. svamen bebrulaTo, dedaCemmamagari Cacineba icoda, ise veRarsvamen, ro svamdeno da kakraz Jarkoisuwvavda. male iqneboda da davjeqi meckuxnaSi, dedaCemTan jdoma ar merCiaiq asvlas? da, aba, ra kaci damdgaraomageebis smenas? mara mainc mainteresebda,kaneSna amxela da am xnis qurdida naTliaSeni da, aba, nanaxi xo undagyavdes. eg mTeli cxovreba, vafSe raceseseri da rame, su wasuli iyo, navasibirskSiakaroCe, me egre vicodi,srokebic iqave hqonda da iqave iyo. aqmagaT saxls mamaCemi uvlida, imito,ro aq coli hyavda da magis gogo kideukve gaTxovili da rame. es Camovidoda,wavidoda. redkaT da redkaT, prostoaRarc maxsovda wesieraT saxeze. kimaxsovda, mara ra vici, rogoria.dedaCemma, adi baremo da meTqi, mereveRar wamovdgebi sufridan, qurdebiaalbaT sxvebic da exla xo ar daviwyefsirbils. arada isedac restornidanvar mosuli. ara, adi, adio, mere Camoipareo.karoCe, gamovedi da avedi. didzalaSi ijden da meTqi, Seileba?mamaCemma davai, davaio. aba, Tu icnobaq vinmeso, kai mxiarulaT iyo. meegre vatyobdi sul, ro mxiarulaTsul ZmakacebSi iyo, egeTi gageba qonda,ro saxSi ar Seileboda, Tu ra, arvici.karoCe da es gvritisa naTliaCemiegreve vicani, kai msuqani iyo, Savi saroCkaecva, kai Zviriani da yelze qondaoqroebi da jvrebi da mTeli ambebi,xo ici. Sexede, Savi saroCka Caxsniliro aq da WaRara banjgvlebSi rooqroebi aq. am CvenebTan SedarebiT kaividze iyo.gadamkocna, im ormac gadamkocnada mamaCemi meuneba, dajdebi CvenTano?meTqi, davjdebi.davjeqi da egreve, gvritisa euneba,maita mame erTi sadRegZeloo, iasniaro me unda madRegZelos damamaCemma, raTao, icinian, ukve bazariaqT Segdebuli da Sutkebi. xo ici ege-Ti Sutkebi. me ar mevaseba egeTi Sutkebi,ro ver igef _ seriozulSia TuSutkaa. ucbaT mament moatrialef daaRar ari Sutka, bazari isea awyobili.exla vfiqrof, daRlili var, amaT-Tan ra dajdeba. maita, biWoo, qar-Tvelebi ara varTo, SemoswrebulissadRegZelo xo unda davlioTo, daprosto me minda davlioo, CemganiTqvaso, Cemi naTluliao.mamaCemi euneba, eg Semoswrebuli arari, maspinZeliao.gvritisa kide euneba, maspinZelicSeileba iyos Semoswrebulio.da gaagZeles egre erTi kai xani Spagaobada Tan icinian.kai xalisia, xo azze xar.aRarc movyvebi, iman ra uTxra daaman ra upasuxa. ra mosayoli eg ari,gasarTobia. itogSi, madRegZeles damec spasiba meTqi da mere daiwyo islaparaki, ro usmine, usmine da boloskide mec meTqi, or sityvas vityvi.kaneSna, vetyodi. miqaruli me aramaq da araferi. Tan mainc amxela gzazemomiyvana da tyuila xo ar movidodi.gagrZeleba Semdeg nomerSi


4 poezia literaturuli gazeTi 22 ianvari - 4 Tebervali 2010igor qaaZis baladamamuka wiklauriigor qaaZe TelavSi gaCnda -ruseTis jaris oficris saxlSi.Svidi wlis iyo Rrma ruseTSi rom gadasaxldamisi ojaxi da daewyoT didi `svla-wasvla~.iq midioda, sadac mis mamassamxedro Stabi samsaxurad ganamwesebda.dro midioda _ Tavis saxvnels xnavda saxnisi,dro midioda _ mihkvalavdnen sivrceebs frTebi.Securda biWi daviwyebis mtacebel zRvaSi -zRvam miitaca Telavuri baR-venaxebi,zRvaSi CainTqnen is sityvebi da simRerebi,razec igoris ymawviloba amoyvavilda.papa-bebias aCrdilebic zRvam Caitanada ai, xeTqeb-xeTqebis Semdegnapirs miadga gezabneul menavis navi -uralsiqeTSi, Rrma ruseTSi kvdeboda igi.kvdeboda, magram verc kvdeboda igor qaaZe -sikvdil-sicocxlis gasayarze gadaixida -bodva daewyo, xan _ cocxlebTan, xan mkvdrebTan iyo.gaocdnen misi axloblebi _ucxo ram eniT ametyvelda igoris ena.zedapirze amocurdnen CaZiruli sityvebi.sikvdilis win cocxldeboda igori -gaTba da galba, gaeSala Sekruli Subli,kaxeTis mTvare daefina TiTqos saxeze -alaparakda, amomaRlda, amozeimda...veravin mixvda, visTan bWobda da kamaTobda,an ra sarkmlebi gamoaRo misma gonebam,vis Sexvda gzaze, ra enaze alaparakda,sad miicvala, ra enaze dalia suli.sul bolos papa-bebiasac gaesaubra -gadmoiara tramalebi imisma sulma,gadmoifrina urali da kavkasionida CaiJona moxucebis samareebSi.- Sena xar Svilo? - mTrTolvare xmiT gaepasuxnen -mixvda igori, ar eZinaT, mas mielodnen...- Sen genacvalos Seni papa, Se dakargulo!- Sen genacvalos Seni bebo, rogor civi xar,Camo, CamoTbi, Cagvexute, CamogvierTdi!gaixsna miwa, aiwia mwvane sabanida Tavis papa-bebiasTan Cawva igori.kvdeboda igor qaaZe _ sadRacuralsiqeTSi, Rrma ruseTSi kvdeboda igi....vinc waikiTxavT, TiTo cremli yvelam gaiReT,saerTo cremliT vitiroT da movisaklisoT.salome darCawlebi movidnen da wavidnen -mze modioda da midioda,dRe Tendeboda da Ramdeboda,lxinis qarebi modiodnen da midiodnen...Wiris qarebi modiodnen da midiodnen...yvela wavida, vinc ki movida,wasvlisas zogi fexakrefiT gavida gareT,zogma ki kari mTeli ZaliT gaijaxuna.ai, salome movida da aRar wavida,dgas Cems Tvalwin da silamazis cecxlSi brialebs.mTvare amodis, kvlav Zveli gziT amodis igi -arc Semodgomebs emorCileba,arc _ zamTris qarebs;TviTon salome amodis TiTqosda misi mzera ayvavebul mindorSi mtboravs....sxvebi movidnen da wavidnen,salome darCa...gorda juRelibevri ioma `cxovrebasTan~ gorda juRelma.is aT wels `ijda politikurze~.cixidan grZeli kudi gamohyva -SesZulda SxamiT da siyalbiT savse sityvebi:`pasuxisgeba~, `sasamarTlo~, `prokuratura~...Tavic SesZulda _ moxril beWebSiararaobis eklianma qarma dahqrola.gareT gasulma cixis suni ver moiSora -mixvda, cixidan kvlav cixeSi gadmoiyvanes....mas isev rkinis karis gaRebisda gareT gasvlis susxiani survili uvlis -unda, rom kari samudamod gaijaxunosda gaaRwios saZulveli materikidan,sadac sicocxlis problemebi mglebs daemsgavsnenda cecxlismfrqvevel kbiliT xraven Zvlebsada nervebs...mas axla mxolod karis gaRebisda gareT gasvlis damTrgunveli survili SerCa,Tumca... me vici,kars diliT rom gaijaxunebs,saRamos isev SemoaRebs welSi gaxrili......Cawynardi, gordav, miaCvie tkivilebs guli,jojoxeTidan vin gasula, rom Sen gaxvide?!.mTvare da RmerTimTvare da RmerTi caSi arian.erTi ded-mamis Svilebia mTvare da RmerTi,sikeTeSi da siyvarulSi daacurebenTavis TeTr gemebs mTvare da RmerTi,sikeTiTa da siyvaruliT gadmogvyurebenda gvpatronoben mTvare da RmerTi.erTmaneTs hgvanan:- RmerTic, viT mTvare, keTilia da ususuri,- mTvarec RmerTiviT keTili da ususuria.qaries qari mainc gaaCereT! rkinis dilegSiCaamwyvdieT da CauketeT rkinis karebi!...qars wauRia gazafxuli.ise wasula, rom ver gavige.rodis gadaZvra Robeze da gadaikarga?!gauZarcvivar! - wauRia, rac ki mebada:kesaneebis guliani sicil-kiskisi,xarirmebis da furirmebis Ria romani,gautacnia mTvariani saRamoebi,Camouxsnia Cemi mTvare da wauRia,wauyvania iis suniT mTvrali salome.dro gaqceula, qedi ise gadauvlia -Tvali ver movkar.im mTvaris nacvlad ucxo mTvare amodis axla -minda, rom axlos mivide, magramvici, mgeli zis mag mTvareSi da kbilebs malavs,eg sxva mTvarea, veragia, me ar damindobs!...- dro gaaCereT! rkinis dilegSiCaamwyvdieT da CauketeT rkinis karebi!giorgeli`me bevrs yurs aras vugdebdiZia stalinis Txrobilsa~ -uTqvams luTxubel yaCaRs, giorgels....arc ise iyo, disidentebida politikos-adeptebi rom gvimtkiceben:- srulma monobam daivana stalinis droso...- qarsac amosdes lagami da qariSxalsaco...- wyalsac daufSvnes xerxemali da mewyersaco...ara, stalini ar yofila axali zevsi!ecada, magram ca miwaze ver Camoamxo,mainc brwyinavdnen varskvlavebi stalinze metad;ecada, magram poetebis xma ver CaaxSo -mainc isrodnen msrolelebi leqss tyviasaviT;ecada, magram ver SeiZlo gamyinvareba,yinulqveS mainc Seupovrad dioda wyali.mere raa, rom Zirs mTaa da zemoT Rrubeli?! -dahqrolebs qari, gadabertyavs Rrublebs grigali,mTebs ki ra daZravs?! - idgnen, dganan da idgebian!...ar dauCoqa giorgelma stalinis aCrdils,gamoacxada: magis naTxrobs yurs ar vugdebo.dauCoqebel biWis Zvlebze dgas es sofeli...gvelisSvili iasonas legendaSegrcxves sofelo, es sircxvili aTrie kisriT,iasona ki mxargaSlili Cava SaveTSi....sawyali Cveni iasona!ra ulmobeli ambavi SeTxzes!..me es legenda mewisqvile gabom miambo:- eg qvriviSvili ki ar aris, gvelisSvilia.qvriv anas erTxel cixis gverdiT dasZinebia.daZinebul qals mihparvia Cxriala gvelida iasonas deda gvelma daaorsula.sami Tvis Tavze iasona gauCnda anas.aba, Sexede, ra wvril-wvrili kbilebi uCans -nemsebs ara hgavs?!Sxami ki wina or brtyel kbilSi aqvs Cagrovili -magitomaa, iasona rom igesleba,sul Sxamiani sityva mosdis ena-piridan;da-Zmebica hyavs iasonas, gveli da-Zmebi,misvla-mosvla aqvT erTmaneTSi, mikiTxv-mokiTxva.erTxelac RamiT movdiodi am Cvens Saraze -TorRus cixesTan ucnauri xma Semomesma,cixis RriWoSi Sevixede da davinaxe -iasona zis Tavis da-ZmebSida raRac Savze Sav simReras aguguneben...albaT, dis, an Zmis qorwili iyoda iasona im qorwilSi daipatiJes...... me es legenda mewisqvile gabom miambo...da imis Semdeg SemZulda gabo!sawyali Cveni iasona!ra ulmobeli legenda SeTxzes,rogor ulmoblad gawires da gamoimetes! -mxolod imitom, rom iaso pirSi ebmodayvela mtyuans da Tavmomyivars, yvela medroves,rasac fiqrobda, zustad imas eubnebodada es simarTle CauTvales Sxamad da geslad....Segrcxves sofelo! - es sircxvili aTrie kisriT!iasona ki mxargaSlili Cava SaveTSi.siZulvilis sonatasalomes ca da Cemi ca gaqra -gadayvavilda, gadaWkna da gadawarsulda.cam ca SeiSro,cas TiTqos ca gadaefara -aRarc is mze da is guluxvi brial-briali,arc varskvlavebis JikJiki da krial-kriali,aRarc mTvareSi angelozis kabis friali...gafrindnen Wreli frinvelebi da imaT nacvladerTi yorani _ siZulvilis yorani dajda,irgvliv siZulvils avrcelebdnen misi Tvalebida siZulviliT gabasrulan misi klanWebi.saZulvelia es frinveli Tavisi feriTda siZulvilis amoyivil-gadayiviliT.salomes ca da Cemi ca gaqra -gaqra mTvare da `mTvaris sonata~,siZulvili amofrqveul etnasaviT Rmuis -es Savze Savi musikaa da saxeladac,`yornis sonata~ _ Savze Savi saxeli hqvia.me am droisgan da Jamisgan var gariyuli,niSnismogebiT gamomyurebs Cemi yorani -erTi suli aqvs, naTels rodis gavemijnebi -magas hgonia, rom vgiJdebi sicocxlisaTvis...mzevinari- veRar gicani! - mzevinarma momibodiSa, -veRaras vxedav, damiSrita cremlma Tvalebi,mlaSe cremlebma mze da mTvare Camomibneles,aba, raRa var, naxSiri da nacariRa var,saerTodac xom bneli iyo Cemi sicocxle -qmari did omSi waiyvanes daaRar dabrunda, sikvdilTan darCa.me damrCa Cemi sami Svili _ sami oboli...ase mgonia, gzaze ki ara, cecxlze viare.- finagentebo, mipatiebia is gulqvaoba!- brigadirebo, mipatiebia is uRmerTo Semoyivili!aseTebi xarT, aba, rogor gadagakeToT!bevr Wirs Seveswar, bevr maxvilze SevaWer guli,bevrjer viwivle _ gvelo, sad gaqvs amdeni Sxami?!sul, sul vtirodi, ra SemeZlo tirilis garda, -Tqva mzevinarma, nacrisa da naxSiris qalma....maleve mokvda. mec Sevudgi mis kubos mxari,msubuqi iyo da vifiqre, cxedars ki ara,cremlebisagan daclil Rrubels mivasvenebdiT.TeTriSenze rom vfiqrob, viZirebi Rrma siTeTreSi -dRec TeTria da Ramec TeTria,tyec TeTria da miwac TeTria,Tovlic TeTria, qarica da wvimac TeTriada Cveni mkvdari siyvarulic TeTrze TeTria.da Senc TeTri xar -muqi TeTri, Zalian TeTri.


22 ianvari - 4 Tebervali 2010xom aris muqi cisferi da muqi wiTeli,muqi Savi da muqi lurji, muqi yviTeli...Sen ki TeTri xar,muqi TeTri kaba gacvia.Sen axla didi mindori xar _ TeTri mindorida am TeTr velze Zalian Savadgadaklaknila bilikiviT Seni sikvdili.Ramis simReragadasulia SuaRame.Rame Cauwva yvelas loginSi.dumilSi Cawvnen Rame da Zilida mTeli Rame erTma kacma miisakuTra -midis gzaze da miimReris mTvrali bulbuli.`mTvrali bulbuli~ gadamjdara simReris frTebze -xan caSia da xanac miwaze:wava, simReriT mimoivlis cas da varskvlaveTscis sivrceebSi siyvarulad mimoibneva;mere kvlav qveviT daeSveba mTebTan da zRvebTan,mdinareebTan, ocnebebTan, mogonebebTan...mec mimReria mag `bulbuliviT~ -mec gavfrenilvar, mTebi freniT gadamivlia;mec Cemi miTqvams mocimcime varskvlavisaTvisda erTi qalis damaTrobel RimilisaTvis.axla eg midis, xval sxva Caivlis.mTavaria, rom siyvaruli ar midis arsad,siyvaruli da varskvlavebi ar Zveldebian....axla eg midis _ Tavis droSas miafrialebs,xval sxva Caivlis _ siyvarulis daclis fialebs.Semodgomis gamofena caSimale cis programa Seicvleba -mTvaris, mzisa da varskvlavebis erTferovnebassxva gamofena, sxva dadgma Secvlis:gamoCndebian devebisgan amonasunTqi qarebi,daerevian qarebi Rrublebs -cis aisbergebs samxreTisken gaacureben;ca aivseba devebiT da gveleSapebiT,aymuvlebuli mglebiTa da Savi tyeebiT...movlen qarebi (ukve ismis maTi zuzuni),aagrgvineben did-did Rrublebs Tavis enaze -mzes gandevnian, Caagdeben jurRmulSi mTvares...Rrublis kldeebSi Camwyvdeuli varskvlavebi kimavedrebeli, cremliani mzeriT gvetyvian:- mogveSveleniT, dagvixseniT sapyrobiledan!da Cven avZaxebT: - ver giSveliT, frena ar viciT...Cven mxolod fiqri SegvaerTebs, fiqriT SevwvdebiTda fiqris simze dasxdebian Cveni cremlebi -qancgawyvetili Semodgomis wvimis wveTebad.lomis baladaigav-arakiviTerTxel lomebi Seikribnen da gadawyvites,rom moZme lomi gamoexsnaT zooparkidan.gadaufrines tramalebs da maRal mwvervalebsda Calisferi grigaliviT miawydnen dilegs,magram... amaod! - ver unaxes kari galias,verc gadaRrRnes da verc Selewes rkinis dilegida... galiiTurT gaitaces junglebisakenuRran tyeebs da Ria dReebs natruli lomi;magram sad iyo samSoblo da Tavisufleba?! -surda, totebiT Sexeboda mSobliur miwas.magram fexebi rkinis xlarTSi ver gaatia;surda, rogorme daenaxa ca-varskvlaveTi,magram TvalebiT rkinis bani ver aarRvia;surda, Tavis tyes mquxare xmiT misalmeboda,galiidan ki mxolod kvnesam gamoaRwia.iq mokvda lomi, dilegidan ver gamovida.... bolos ra moxda?isev Jangma Tqva Tavis sityva,Jangma dafliTa da SeWama rkinis galia.axdil Weridan Tbili wvima CamoiRvara,Zvlebs daedina da amRerdnen tyve lomis Zvlebilomma isev im Zvelebur xmiT daiRrialada sixarulis Jruanteli moedo tyeebs....Cemo Zmebo da megobrebo,Cvenc ase ar varT?! -ver gamovdivarT komunizmis gisosebidan.Jangs davelodoT,Jangi daRrRnis am galiebsac -gaiRviZeben Cveni Zvlebic da imRereben.literaturuli gazeTigasaubreba arwivTandafrinavs didi arwivi mTebze.gadaifrens da gadmoifrens _ me aqa varo!...- modi, arwivo, aq Camofrindi,amomwie da amomTare am Waobidanmec amafrine, sxeulidan wamomibertyeprimitiuli tkivilebi da survilebi;gandevne Cemi bageebidanyvela iseTi sityva da fraza,romelic Citis bumbuliviT frialebs qarSida mxolod qaris _ Camqolavi qaris lukmaa.Zala momeci, frTa wamomkari,rom es uvali myinvarebi gadaviaroda Sen rom jdebi, imnairad davjde sal kldeze;modi, arwivo, CemTan mofrindi,win gamiZexi, mimitane sasaflaomde -dasatireblad Seni erTi cremlic meyofa....dafrinavs didi arwivi mTebSi...gadaifrens da gadmoifrens _ me aqa varo!kesane mokvdaTu Cemze gkiTxos _ uTxari, rom qarebis remamSemoangria jebirebi da zRudeebida mourCenel WrilobebiT dafliTes mkerdi...uTxari, rogor daiZenZa mTvaris sabanida rogor iqcnen qariSxlebi gvelis enebad,...magram nu etyvi, nu gaumxel kesanes sikvdils -nu etyvi, rogor miicvala lurji kesane -xatis mindorze amosuli xatis yvavili -CvenTvis mTrTolavi, Cveni cidan Camogzavnilida Cveni miwis wiaRidan amoRerili.mokvda kesane _ siyvarulis qalRmerTi mokvda.is gazafxulis mzem aanTo da moiyvanada imave mzem CamoaxrCo Tavis sxivebze....gemudarebi, nu gaumxel kesanes sikvdils -kesane Cveni siyvarulis yvavili iyo -samni viyaviT, orniRa davrCiT...mTibluri simReramovidnen mTiblebi, galeses celebida yvavilovan vels miadgnen mkvlelebi.cisfer kesaneebs aba, ra ixsnidaTda Camoicalnen cisferi sisxlisgan.wiTelma yayaCom fxa ver aisxlita,mindorSi Cagubda wiTeli sisxlis tba.da TeTri gvirila _ TeTr mkerds rom ixsnida,uceb daicala uTeTres sisxlisgan.tirodnen mindvrebi, mRerodnen mkvlelebi,mReriT gaiares saTibi velebi.sisxlis suns ver grZnobdnen priala celebida mTiblurs mRerodnen lamazi mkvlelebi.beruCafiqrebma mokles, fiqrma imsxverpla!beruCa erTi iyo, fiqri ki - bevrida bevrma fiqrma moaxrCo igi....ifiqra, rogor gaeRwia mZaRe sunidan -revoluciis sibinZurem rom moiyola,ayrolebuli deviviT rom Cawva RameSi;...ifiqra, rogor gaeRwia nislian dRidanmis midamoSi rom Cawva da Camoiqufra;...ifiqra, rogor gaeRwia procesebidan -memkvidreobis gayofaze rom atyda ZmebSi;...ifiqra, rogor gaeRwia tkivilebidan -xalxs da qveyanas qvebiviT rom daatyda Tavze....ifiqra, rogor moedrika suli, romelicgareT da gareT miiwevda dabmul ZaRliviT....bolos fiqrebma revolveri aiRes xelSi,Cades Sig tyvia, Seayenes sasxleti fexze,xolo sikvdili TviT beruCam miipatiJa.daberda Tandi cqimanauri...erTi am Camdnar kacs CaxedeT Camdnar saxeSi,TvalebSi xom Cans ayvirebul xaris aCrdili?im xarma ukve Caiara, aCrdili darCa.poezia...didxans ismoda xeobaSi misi bubuni,mzesa da mTvares Sehyviroda cqimanauri -rqebs aelvebda da Cxubobda metoqeebTan,misi Tvalebi saaraye qvabiviT duRdnen;adidebuli arTxmos wyaliviTgugunebdnen da bubunebdnen misi filtvebi...tyviac esroles, qvac daartyes, cixeSic ijda,Tumca... `ijdao~ verc ityodi cqimanaurze.ijda ki ara, ganuwyvetliv exeTqebodakedlebs, gisosebs, ganawesebs, gankargulebebs;axla raRaa?! - iq dalia mTavari suli -stalinis kedlebs Seacvda da Seadna igi.- sikvdilis aRar meSinia, - ambobs Tandila, -sikvdili vnaxe, mis sofelze Camoviare!.....im xarma ukve Caiara, aCrdili darCa.locva gafrenil gugulebisTvisdro movida da ager, mercxlebida gugulebi gasafrenad emzadebian.wavlen da rogor movisaklisebT! -gamoyruvdeba Cveni tyeebida derefnebic umercxlebod dayruvdebian.Cven xom erTni varT _ frinvelebi da yvavilebi,Cven xom erTni varT: miwa, wyali, wvima da qari...bolos da bolos, xom yvelasia -mTvare xom yvelas siyvaruliT Camodis cidan,roca mdinaris morevebSi dacuravs igi;bolos da bolos, xom yvelam viciT,ras ambobs mTvare, lamaz irmebs ras eubneba;bolos da bolos, erT miwaze davibadeniTda am miwaze davcvivdebiT bolos yvelani...dro movida da ager, mercxlebida gugulebi gasafrenad emzadebian.modiT, avanToT sanTlebi da erTad vilocoTTbil qveynebisken gafrenili frinvelebisTvis.omia sasaflaozegadadis Savi Rrubeli, Savi nabadi gadaaqvs,ca mainc isev bnelia, isev satirlad mzadaa,sadaa Rrublis saTave an dasasruli sadaa?!5...qvebi da qvebi _ wvimebisgan da qarebisgan,Tovl-yinulisgan, qar-setyvisgan nakortni qvebi;qvebi da qvebi _ sul axali, priala qvebi,axali cremliT danamuli, axal warweriTakvnesebuli axali qvebi;ganuwyveteli warRvnis kvali _ qvebi da qvebi;qvaTa cvena da qvaTa kvnesa, qvaTa tkivili -albaT, sicocxle oms ucxadebs sikvdils am qvebiT,ibrZvis sikvdilic _ miwadqcevis procesi midis -qvebi iSleba, ifiteba, xolo maT gverdiTaxali qvebi `amSveneben~ axal saflavebs.Cven cocxlebi varT da vidre vcocxlobTar davnebdebiT, sikvdils viwvevT orTabrZolaSi -bolomde vibrZviT _ am uazro omiT verTobiT....gadadis Savi Rrubeli, Savi nabadi gadaaqvs,ca mainc isev bnelia, isev satirlad mzadaa,sadaa Rrublis saTave, an dasasruli sadaa?!


6 proza literaturuli gazeTiaxlaxan gamomcemloba "saarma" gamosca rezoTabukaSvilis moTxrobebis sruli krebuli "mzeoar amoxvide". dRes gTavazobT erT Tavs romanidan,romelzec mwerali amJamad muSaobs.dRe mexuTe(Tavi romanidan)rezo TabukaSvili22 ianvari - 4 Tebervali 2010`salami, gogi eqimo. Tqven iciT,rom Tu sadme niangi gamogedevnaT,zigzagiT unda gaeqceT? uWirs mimarTulebisSecvla. pirdapiri traeqtoriiTki swrafad darbis, dagewevaT,SegsanslavT da doqtori aibolitiveRar dagexmarebaT... es ise, xumrobiT.sadRac amovikiTxe.ra giTxraT, riT gagaxaroT? mZimeacxovreba. gansakuTrebiT nabaxusevze,rodesac Tvalis gaxela giWirs dasizmriseul samyaroSi girCevnia Car-Cena. fanjaras mibjenili nacnobipeizaJis danaxva aRar ginda... bevri,bevri ramis xilva da gancda aRar ginda.magram, ras izam? unda adge, Tavimoiwesrigo da gaagrZelo cxovreba.es mravalmxriv keTilad mosaxseniebelicxovreba....quCaSi gamosulebs kargi amindidagvxvda. gigom gaseirneba SemomTavaza.erTi quCa gaviareT. mere aRar mesiamovnagigos arafxizeli energiuliqaqani. cuds da mosawyens ar yveboda,magram momeCvena, sulerTi iyo mis-Tvis me viqnebodi gverdiT Tu vinmesxva gogo. telefonis nomeri ar davutove.TviTon gadmogirekav-meTqi.sevdianad gamomxeda: `imedi maqvs... _aucileblad damireke,~ _ miTxra.TiTqos gamofxizlda ise Tqva. daetyo,rom saRamoTi xSir-xSirad daxedavdamobilurs zaris molodinSi.saxlSi mibrunebuli did xans videqiSxapis qveS. wyali mamSvidebda, saamodmTangavda. gogoebis naxva ar mindoda.marto msurda yofna... `saRamomde?...~`ha, daureke, jer-jerobiT Senira midis~, _ meubneboda iroCka. _`jerjerobiT araferi.~ mere rom damijdesZvirad?.. gamiWirdeba. bolo bi-WTan (ise vTqvi, TiTqos blomad myavdnen.sul _ ori, magram seriozuliori) daSorebis Semdeg arc Tu didixnis moSuSebuli mqonda iarebi. WrilobebisSexsnis meSinoda. `ÃÃà ÃÃÃà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ~, _Semomcina iroCkam.saRamoTi davureke. odnav vanerviule.gvian saRamoTi avkrife misi nomeri.egreve aiRo. gamecina. meloda.arc daumalavs. megona, aRardamirekavdio...ver gamodga romantikuli Cvenipirveli Sexvedra. patrulis manqanidangadmosuli ori policieliidga gigosTan da energiuli JestikulaciiTkamaTobdnen. mivxvdi, raSiciyo saqme. gogi eqimo, didi Sansia,Tqvenc hyolodiT taqsidan gadmobr-Zanebuli, an saxlisken fexiT moseirneganyofilebaSi gamwesebuli da mosaSardaTrigSi dayudebuli.sabrZolvelad da gigos dasaxmarebladganvewyve. raSia saqme-meTqi?_ mkacrad vikiTxe. samive gaCumdnen.ferdakargulma gigom gamiRima dascada aRelveba daemala._ diacsa mudamac uxdeba paemanebzedagvianeba, _ miTxra mosalmebisas._ ZaliT ar damigviania, _ arc Tugulwrfeli viyavi, _ ar megona, TuaseTi saxifaTo iqneboda Cemi dagvianeba._ kargi, amjerad wadi, _ Tqvespolicielebma da manqanisken daiZrnen,_ kidev SevxvdebiT, _ gamoxedes gigos._ darwmunebuli var, _ Cven SevbrundiTda quCas gavuyeviT._ ra gvindao? _ xanmokle dumilisSemdeg vkiTxe gigos, _ wamobrZandiT,fisi-fisi gaakeTeTo?_ ho... magaTi deda vatire, _aWrili iyo gigo, _ patruls naklebadvgulisxmob. vinc es kanonebi SemoiRo_ imaT._ amayi qarTvelebi (asakisda miuxedavad)vaJkacurad dganan tualetTanrigSi da iZulebiT afsmeineben...asworebs. _ zedmeti momivida. gigossaxe kidev ufro aelewa._ aRar gvinda magaze, _ Tqva man,Cemi beWidan xeli CamoiRo da taqsiskendaiZra. TiTqmis kudSi mivsdevdi.taqsSi xma ar amogviRia. gigo winijda da zurgidanac vgrZnobdi missimwares.Sardenzec, Ria kafeSi CumadvisxediT. gigo luds svamda, me _wvens._ kargad dasamaxsovrebeli Sexvedraar gamogvivida, _ odnav moeSva.ekliani mzera aRar hqonda. _ sanamisini movidodnen, vixsenebdi skolisdroindel paemnebs. Znelad dasaviwyebeliwuTebia: daZabulad velodi qu-Cis bolos gogos gamoCenas. maTisiaruli, Cacmuloba, imdroindelisurnelebac ki mZafrad CamrCa mexsierebaSi._ bevris Cacmuloba dagamaxsovrda?_ ramdenimes. exla ukeT icvamengogoebi. maSin cudi moda iyo._ gogoebi?.._ gogoebi _ kargebi. maSinac daaxlac.mWidrod modgmul magidasTan samigogoSka ijda. arauSavs naSebi. movlilebi.zomierad tuCebdaberilebi,Zvirfasi mobilurebiT, xelCanTebiTda trakSi peroebiT. viRac biWi wamoadgaTTavze. erT-erTis skamis sazurgezedayrdnobiT miesalma maT.biWi nasvami iyo. gogoebs esiamovnaTmisi gamoCena. gaibadrnen, mxiaruladaJRurtuldnen. biWs Wreli halstuxibeWze Semoegdo. CawiTlebuli Tvalebikmayofilebisgan uelavda. ukanodnav moSorebiT, pijakebSi gamokvetebulidacvis ori janiani tipi idga.Seuvali saxeebiT elodnen patrons.gogoebma erTbaSad daiwyes CanTebSitelefonebis da sigaretebis Calagebada biWis SemoTavazebas `ufro magaradgilas~ qeifis gagrZelebas xalisiTdaTanxmdnen._ gogoebo! _ maTi angariSis gadasaxdeladsqeltaniani safule amoiRobiWma, _ ai, ocdacameti wlis varda exla viwyeb cxovrebas, _ gabadrulisaxiT, xelebis ganze gaSliT Tqva.gigom gaufuWa xasiaTi._ am sirs Sexede! _ mommarTavdaCacinebiT, magram maT gasagonadac, _ocdacameti wlis var da mgonivamTavreb yvelafers, _ dautrialdapatrulis ambavi. im CaTlaxi kanoniserT-erT Semqmnelad dalanda es biWi.giJiviT gamoixeda. guli Camiqanda.erTma naSoCkam iyoCaRa. kiserze moxviaxeli, loyaze akoca, wyenanareviRimiliT raRaca CasCurCula da gul-Tan Camousva Txeli TiTebi ramdenimejer._ nu iginebi Cemi TandaswrebiT, _gigos agresiisgan SeSinebulma Tugabrazebulma mkacrad vuTxari,Cemken gamovaxede. mokled, qalebmaviyoCaReT, Torem Sars ver avcdebodiT.gigos ra edo jibeSi ar vici,magram faqti iyo, moereodnen. is oridacva murtali janianebi iyvnen, Tanmarto muskulebis amara ar iqnebodnen.rasakvirvelia, bolos mainc gigosdaaWerinebdnen. ar unda movsuliyaviTSardenze._ me ufro cudi sityvebic vici, _gamicina gigom da aqedan wasvla SemomTavaza.biliardi giyvarT, batono gogi?rusuli? (Tumca, egec ingliselebisgamogonilia). ana-bana mainc Tu iciT?gigos uyvarda. erT mis Canawers wagakiTxebT:`roca biliards vTamaSob did xans,yoveldRiurad rodesac vuTmob mwvanemagidas ramdenime saaTs, SemdegyofaSi sxvadasxva moqmedebebs, frazebs,garemosTan damokidebulebebs amTamaSis dartymebis, Sarebis gagorebismixedviT vafaseb.magaliTad: TinasTan umniSvneloTemaze vkamaTobdi. TandaTan SevyeviTda ar vTmobdiT sakuTar poziciebs.biliardis enaze vxedavdi Cvens dialogs.Tinam Tavidan advili Sari CaagdoSua luzaSi, odnav efes gamoyenebiT.grZeli svoiT vupasuxe marjvena luzaSi,luzis mopirispire mxaris nakatefeTidartymuliT. Tinam arc Tuioli mosaWreli CuJoi Caagdo isev SualuzaSi glajaniT. otigriSze gadavediT.burTebis xanmokle goraobisSemdeg Tinam bortTan axlos mdgariSaridan asxletili svoi Camigdo. Setevazegadasulma Zlierad daartya daar gaumarTla, padstavka damiyena.yvela Sari irtymeba, da yvela Sariunda gamoiyeno. sami Sari aviRe mSvidad.Tinas dartymebi agresiulixdeba da xSirad acdens. grZeli,lamazi CuJoi gamomdis erTi kuTxisluzidan meore naxevris kuTxis luza-Si. Tina `trudavoi~ SariT mpasuxobs.udierad vartyam, moumzadeblad. damiznebulSars vacileb. burTi Tavisnebaze migoravs _ êîëõîç, ñïàñàé _ mSvelis,sxva Sars odnav exeba. Tinadasartymel burTs ver wvdeba, `ò¸ùàs~ixmars, grZel samwvera kias. calixeliT magidaze dadebul joxs asworebs,meoreTi Sua Rarze Camodebulkiis Tavs umiznebs dasartymel Sars.agdebs. frea. SvidiT-Svidi. Tina riskavs,rTul dartymas asrulebs – kuTxisluzis gaswvriv ori Sari dgas erTmaneTzemityupebuli. adre SeiZlebodamaTi `zaiCikad~ dartyma da orivesCagdeba, magram wesebi gamoicvala.orive burTi erTi siswrafiT rom gagordes_jarimaa. mag SemTxvevaSi,TvalisTvis SeumCnevlad kia orjerexeba Sars. maqsimalurad nizSaraTiunda Sesruldes es dartyma, kiis Taviukana burTis sul qveda nawilSi undamoxvdes. wina burTi luzisken migoravs,ukana Sensken bzrialdeba.nervebma uRalata Tinas da kiksigamouvida. Casagdebi damiyena da Cavagde.movige. Tinas brali iyo, umizezodSuxurobda. xan Tina igebs xolme,xan _ me. mxolod kamaTisas rodivagdebT `interesni~ Sarebs, mxolodmogebisTvis ar vTamaSobT yovelTvis.ýõ. ÿáëî÷êî êóäàæ òû êàòèøñÿ... minda, TinaSevaqo, magidas kargad xedavs. biliardiserT-erTi mTavari muRamic eg aris,rom saintereso dartyma dainaxo mwvanemaudze gabneul TeTr burTebSi.Semdeg ki Sesrulebis ambavia. romelsacbevri varjiSi sWirdeba~.Sardenidan kirovis baRis sabiliardoSiwamiyvana gigom. marTalia,gviani iyo, pirveli saaTi xdeboda, magramkibeebze asvlisas ukve mogvesmaTamaSis xma._ bevri xalxia. imedia, carielimagida dagvxvdeba da lodini ardagvWirdeba, _ karebis SeRebamdeTqva gigom.marTlac, TiTqmis yvela magidadakavebuli dagvxvda. pulis sam magidasar vgulisxmob. erT-erTze pataragogo-biWebi TamaSobdnen.mamakacebis samyaroSi movxvdi _sigaretiT gabuRul, kia momarjvebul,daZabuli saxeebiT moTamaSe kacebisgaremoSi. bevri maTgani gigosgulianad miesalma. Cemi danaxva didadar esiamovnaT. gagonili maqvs, arcgemebze da arc alpinistur eqpediciebSiar uyvarT qalis gamoCena. TarsebadvyavarT monaTluli mezRvaurebsada mTasvlelebs. aqac imdagvariganwyoba igrZnoboda. TiTqos, davnasavdimoTamaSeebs da gagorebulburTebis traeqtorias Cemi (qaluri)uaryofiTi energiiT dasaxul miznamdemiRwevaSi xels SevuSlidi. bodiSida, fexebze mekida maTi damokidebuleba.Cemma kacma (SemeZlo Tu mindodagigos ukve am konteqstSi moxsenieba)Tavis mosawonad sakuTari samyarosZvirfasi mxareebis gasacnobadmomiyvana.gigom markiori dito ikiTxa. barisukana oTaxidan dabali kaci gamovida.aT wuTSi kargi magida gamon-Tavisufldebao, bolo partiasamTavrebeno. daxlTan movTavsdiT.gigom ludi ditosTvisac SeukveTa._ isev ar TamaSob? _ hkiTxamarkiors.dito dinji da dardiani kaci Canda.Tavidan ludze uari Tqva, Semdeggigos xaTriT mosva boTlidan._ ara, gigo. gadaRlili var, _Cumad laparakobda, _magida ar mRebulobs,mec didi ltolva da monatrebaar maqvs... pauzaa saWiro.ormocdaaTs mitanebuli iqnebodadito. afxazeTis omSi snaiperi yofi-


22 ianvari - 4 Tebervali 2010la. amas mere momiyva gigo. _ verafriTgavaxsene Cveni Sexvedra gagraSi,_ miTxra, _ arada, erTad viyaviToperaciazeo. mgoni, saerTod aRarunda mag periodis gaxsenebao. afxaze-Tis Sesaxeb gigosac bevri araferimouyolia CemTvis. gakvriT Tu ityodarames._ partniori aris vinme? _ hkiTxagigom._ ai, givCos vetyvi, _ maRali, qerabiWisken gaixeda ditom._ zdarova, givCo, _ Soridan xelisaweviT miesalma gigo, _ gavagoroTcota?_ ratomac ara? _ givCom zantadaiCeCa mxrebi._ dito, Seni kia maTxove ra, _ sTxovagigom.sanam markiori kias moitanda, gigommokled moindoma sabiliardosTanCemi SeCveva, aqauri wesebis da kanonebisgacnoba. did fulze erTmaneTSiTamaSi ar modis, radgan yvela erTmaneTskargad icnobs. gorelebi,quTaiselebi, sxva qalaqeli moTama-Seebi Camodian xolme specialurad damaSin kargi fsonebia. ise, `Jirnizaliotni~ iSviaTi xilia aq.is xalxi, romelTa nawilic TamaSiTiyo dakavebuli, nawili ki maT uyurebdaan baris magidebTan mimsxdari ludissmisas samyaros ambebs uyvebodnenerTmaneTs, Turme faqtiurad aq cxovrobdnen.naSuadRevs modiodnen samsaxuriviT.SeiZleba mTeli dRe arceTamaSaT, magram sul magidebisgarSemo trialebdnen, didi xnis winmomxdar Zvel Tu axal ambebs arCevdnen,bWobdnen, kamaTobdnen. mokled,samsaxurze metad, saxliviT aris maT-Tvis aqauroba. SeiZleba dRe ise gavides,rom biliardi arc axsenon, magrammainc es TamaSi aris maTi gamaer-Tianebeli da cxovrebis Semavsebeli.smiT didad ar svamen. biliardi da smaver arian mewyvileebi. odnav SeiZleba,ramdenime Wiqa. mTvrali ki ara, nasvamicver iTamaSeb saTanadod, `magidaar migiRebs!~ dagsjis.erT-erT magidasTan bevri mayurebeliSekrebiliyo. ruseTidan dabrunebuliCveni Tanamemamule, ZlierimoTamaSe, mazians agorebda ori Sarisforis micemiT quTaisel mowinaaRmdegesTan.`vints~ TamaSobdnen. rTuliTamaSia, wesebSi bolomde vergaverkvie. gigoc maT adevnebda Tvals,sanam ditom ar uxmo. givCo orad daSlilTavis kias awyobda. ditos kiamTliani iyo. _ ar miyvars dasaSlelikiebi, _ miTxra gigom, _ arasrulyofilebisgancdas iwvevso.gigoc da givCoc auRelveblad,auCqareblad moZraobdnen, magram azartiigrZnoboda maT gamoxedvaSi.yvelas aSkara diskomforts hgvridapulis moTamaSeTa sicil-xorxocida arc Tu zrdilobiani, xmamaRlawamosrolili frazebi. biliards si-Cume uyvars. gigos gadamkidem Sevimecnees niuansebi. xSirad mivyavdi sabiliardoSi.ramdenimejer kiis sworidaWera scada CemTvis eswavlebina,araferi gamomivida. meti aRarc micdia,magram momwonda aq siaruli dagigosTvis Tvalis devneba. plastikaecvleboda biliardis magidisgarSemo siarulisas. roca kias beWzemiidebda, dinji nabijiT rom gauyvebodaborts, Semdeg SeCerdeboda, danaxuliSaris dartymamde kiis Tavskidev erTxel gacarcavda, mzera mizandasaxuliuxdeboda. moxriliidayvis moZraobaze vxvdebodi, ra Zalisdartymas Seasrulebda... aki giTxariT,Teoriulad raRacebi viswavlemeTqi.magidaze gadaxramde ramdenime,erTi da igive simReris waRiRineba uyvarda,magram dartymis dros Cumdeboda.`usindisod~ arCavardnil Sars`ñóêà~-s eZaxda.mis TamaSs maRal skamze mokalaTebulivadevnebdiT xolme Tvals. erTaderTxelgamiCnda usiamovno grZnobada partiis Sewyveta da wasvla movTxovegigos. Tavidan uaris Tqma daapira:movrCebi da wavideTo, magram romSemomxeda, uTqmelad damTanxmda. saqmeki SemdegSi iyo: gverdiT magidasTan,Cemnairad maRal skamze wamoskupebulirusis Salava gogo ijda. sqladmoTxupnuli pomadiani tuCebiTabolebda sigarets da damcinavadakvirdeboda or nasvam moTamaSes.ironiuli RimiliT Cemkenac gamoixedaSeuiaraRebeli TvaliTac Canda,rom kacebi masze TamaSobdnen. gamarjvebulisprizi iyo eg...sawyali._ ra viTamaSoT?_ hkiTxa givCom._ amerikankiT gavxurdeT da sibiriaCkazegadavideT, _upasuxa gigom.givCom xis samkuTxedSi moaTavsaburTebi, energiuli moZraobiT Seam-Widrova, samkuTxedi frTxilad aiRoda mokle bortis qveS lursmanze dakida.gigom daSala. piramidis kuTxisburTze msubuqad Sejaxebuli `bitoki~marjvena luzisken gagorda. ar Cavarda.ramdenime Sari gamoeyo solad Sejguful,daborcvil TeTr jars. mZimepartia gamodga. pirveli iyo daxelis gawafva sWirdebodaT moTama-Seebs. dartymebs Soris ganyenebulTemaze saubrobdnen, nacnobebisasaval-dasavaliT interesdebodnen.me gigos damatebiT fsiqologiurbariers vuqmnidi. Cemi iq yofna zedmetadZabavda, silaRes akargvinebda.pirveli partia waago. Semdeg moeSva.Cemi iq yofna pozitiur energiad gamoiyenada TamaSic wauvida.ludi movatanine baris qals. gigoar svamda. mere gamomityda, rom yoveliSekveTa Tarsavda. saerTod, crurwmenagiaTmagdeba biliardis TamaSisaso.SvidiT-Svidze sigarets arvukideb, dasartymel burTze amotvifrulcifrebsac sakmaod diddatvirTvas vaniWebo, iqneba es `vinti~Tu ginda `amerikanka~. ufro swored,`13~-ze maqvs garTulebao. Cemi ricxviada ar msiamovnebs me Tu ar aviRebam Sarso. SvidiT-Svidze mowinaaRmdegesgan`13~-is Cagdeba lamis RalatadmimaCniao.gigom isic miTxra, rom moTamaSeebiwonasworobidan gamosayvanad xSiradiyeneben erTmaneTis sustwertilebs. gaSifrul adgilebSi dandobisgareSe urtyamen da nervebs uSlianmowinaaRmdeges, iqneba es raimefraza Tu specialurad CadenilimoZraoba dartymis dros. aseT SemTxvevaSiCxubi da cema-tyepa iSviaTia.Seuracxyofas xom ar gayenebs. daSvebuli,magram sakmaod binZuri ileTia,gigos ase miaCnda. magar moTamaSes magCaTlaxur fandebze ver wamoikideb,radgan ar gaaCnia aseTi sustiwertilebi.gamocdilebasTan erTad, am cudCvevaTagan bevrs morevia gigo, magrammainc sakmarisi darCa. ra gasakviricar unda iyos, muSaobs da metwiladmarTldeba es crurwmenebi. etyobaqvecnobieri erTveba mag droso. _`jerjerobiT uxvad var daxunZluliam CvevebiT, Camosabertyia,~ _ miTxragigom. _ `mec CamosabertyTa siaSi xomar gyavar?~ _ gamecina. jer ar vicio.leningradSi (maSin ase erqva peterburgs)Tavisi gogos TandaswrebiTuTamaSia. SvidiT nuls agebda viRacCeCenTan, Tan interesze agorebdnen.wadio, uTqvams. da nawyeni, tuCabzuebuligogos gasvlisTanave rva SariauRia erT xelze. _ `imedia, Sen kargixar, iRbliani~, _ gamicina. jer kargadar vicnobdiT erTmaneTs.gigos da givCos partiebisgarCeviT Tavs ar SegawyenT. didxansiTamaSes. vuyurebdi da vusmendi. giv-Cos vusmendi, romelsac gigom Zmis ambavihkiTxa. givCo maRali, qeraTmianibiWi iyo, naRvliani da ironiuliTvalebiT (Tvalebze garTuleba maqvs,xom giTxariT). Zmis xsenebaze Caecinacalybad da Tqva:_ ar melaparakeba, _ odnav welavdasityvebs._ ratom?givCom kidev erTi Sari aiRo da sigaretsmiujda.Cveni vakis saxli xom gaxsovs? _literaturuli gazeTihkiTxa gigos, _gagviWirda da gavyideT.mere wyneTis agarakic mivayoleT.morCenili fulis datrialeba davi-Tam ikisra, Cemma Zmam. meTqi-midi!.. magxom ufro marifaTiania, viTom...ïðîñðàë âñ¸.kidev raRac movaswari da nucubi-Zis platos erT-erT mwvervalze er-ToTaxiani bina davigde bunagad. dilaobiTarwivebi maRviZeben, zamTarSiwriapebiT da ZalayiniT unda axvide,iseT trakSi var... bodiSi gogonasTan,_ me mgulisxmobda, _ es prezidentivin verelebs da vakelebs ebrZvis? kaciSviliaRar darCa Zvelebidan. sxvaenaze laparakoben exla iq... mokled,daviTa colTan gadabargda, oRond _droebiT. colma, cota xanSi, mTeliTavis bargi-barxana gareT gamoudgada, sanam warmatebulad ar iSovifuls, ar damibrundeo. ra bargi-barxana,ori Cemodani Smotkebi gamaatana.xom icnob magas Cacma rogor evaseba.meti arc araferi hqonda... es ra luzerkacs gavyevi colado, Turme Ciodainga. sul gadeldnen es qalebi...bodiSi gogonasTan, _ kvlav memgulisxmoda, _ CemTan SemoafaraTavi. Sevikedle, aba, ras vizamdi?oRond vsvamdi maSin. magrad. eg kidevar aris magis kaci, xom ici, sadRacsadRacmiqroda dilaobiT. gaizmaneboda,sarkesTan naxevar saaTs gaatarebdada saSovarze gadioda. oxradbiznes-gegmebi qonda, misi azriT,erTi-meoreze ueWveli. gvian saRamo-Ti brundeboda saxlSi daRlili. cdilobda,magram ar umarTlebda... meerTi iqauri jigari myavda padelnikad.pirveli sarTulis mezoblis,gasayidad Camotanil viTom `WaWas~vsvamdiT. saZagloba iyo. iafi. erTdRes viRac simonebi dagvewvien. bolosCxubi moxda. Cveni erTaderTi fanjrismina TaviT gavatanine uzrdel stumars.Tebervali iyo. cioda. me _ ara,daviTa ZagZagebda RamRamobiT. meTqi,midi da Casvi, Tu ese gciva. me mekida...bodiSi gogonasTan._ aRar moixado bodiSi, _ gamecina._ kai, daiko, bevr uwmawur sityvebsacar vixmar... gaberili mqonda. Cemidabnedili tviniT vTvlidi, rom aTonuritipikoniT unda mecxovra. yovelRamiT sam saaTze vaRviZebdi davi-Tas da sanTlis Suqze valocebdi (SuqigadagviWres).ras valocebdi _ ubralod, arvaZinebdi. ijda sabanSi da Salis pled-Si SefuTnuli da Cakimarebisas beWSivurtyamdi gamosafxizeblad. locvaniTxelSi Camtvreul fanjarasTanalions velodi. vatyobdi, rom guliTver loculobda, _ gaecina _ da mTelimisi saamayo Smotkebi erT dilasgareT gadavuyare. miwieri cdunebebisganunda gaganTavisuflo-meTqi.gamwarda, rom gaeRviZa. quCaSi gavarda,magram iq vin ras daaxvedrebda.xanmokle Cxubis da Widilis Semdegvilvetis Sarvali ukan waarTva viRacltolvil biWs. vigrZeni, rom cudadproza7dameboRma, magram icoda, rom ver momereoda,Tan vsvamdi... Ramis locvebigrZeldeboda. gayinulma SuSis Casmagadawyvita. motanisTanave gavutexe _egre yofila saWiro, ufalma inebacotaTi unda Segvcivdes-meTqi...mwardeboda. sami Tve gaZlo. xom giTxari,me ver mibedavda, magram Cempadelniks axrCobda erT dilas. imismaxrotinma gamaRviZa skamze CaZinebuli,lurji iyo ukve da xelebs sawyladasavsavebda. Zlivs gamovglije.ra erqva im jigars, aRar maxsovs, _rom ar svams, magis bralia, nervebicudad aqvso, _ filosofiurad miudgadaviTas gaSmagebas.aprilis bolo iyo. mziani amindiidga. saqmeebze nawanwaleb daviTas sadarbazosTandavxvdi SuadRisas.winaprebisgan SemorCenili dublionkamecva, Tofi mqonda beWze gadakidebuli,zurgCanTaSi Tbili tansacmelimewyo. _ `ras Svrebi?~ _ mkiTxa dabneulma._ `wadi, ramdenime asanTisSekvra, suxari da tuSonka iyide~, _vuTxari. _ `ratom?" _ mgoni, arcgakvirvebia. _`pirdapir getyvi. CvenibiZa, andro mokles aWaraSi... vicodi,ro getkineboda. sisxli unda avi-RoT, mere tyeSi gavalT. asanTi bevriwamoiRe.~ _ `vin aris andro biZa?~ _alalad mkiTxa. amaze me aRvSfoTdi.Tofi gadmoviRe beWidan da vubrZaneasanTi bevri moetana. ratomRac asanTzegavWede... ise, arc andro gvyoliabiZa. kargio, miTxra wynarad. wavida.iqve mSeneblobidan parketis naWerimoitana, uknidan momepara da kefaSimxeTqa gametebiT. mZime tvinisSeryeva mqonda. magis mere aRar vsvam.egec ar melaparakeba...gogi eqimo. danarCeni SemdegisTvisiyos. exla erTi suli maqvs vibanavoda daviZino... aba, mxned, eqimo gogi!~


8 poezia literaturuli gazeTi 22 ianvari - 4 Tebervali 2010dabrunebis simRera TerTmet leqsad1.33 weli vicxovre ucxo qalaqSi.wamosvlisas vigrZeni,rom TiTqmis mSobliur qalaqs vtovebdi, sadacdavtove;dedaCemi (mamam odesRac Tavad damtova),Cemi coli, Cemi Svilebi: gogo da biWi, Cemi axalimegobrebi.orma maTganma zamTris RameSi mimacilaaeroportamde,davtove Rame da sicive,romelsac am xnis ganmavlobaSi mxolod sxeuliTSeveCvie.TviTmfrinavSi mSvidad vijeqi iluminatorTan,Cems gverdze ijda ucxo kaci mkveTri saxiT,saxelurebze edo xelebi da me vfiqrobdi,rom caSi frena sul ar niSnavs caSi cxovrebas,amasobaSi TviTmfrinavma daSveba iwyoda rogorc mgzavri mas mivyevi, sxva gza armqonda,daSvebamde kidev erTxel gavifiqre,rom caSi frena sul ar niSnavs caSi cxovrebas,ase davbrundi caze fiqrSi dedamiwaze.sabaJoze gaviare formalobebi;Semdeg TiTo xelSi TiTo CemodniT gareTgamovdgi marjvena fexi,Semdeg marcxenac,yvela crurwmena kvlav gacocxlda Cems gulSi,radgan samSoblo TavisTavad crurwmenaa dacrurwmenebis gareSe iq ver icxovreb,amitomac yvela marTali adre Tu gvian tovebssamSoblos,mxolod sustebi brundebian da me davbrundi.2.33 wlis ganmavlobaSi ver wavSale Cemi xsovnidanes quCebi da es saxlebi,gansakuTrebiT Cemi quCa da Cemi saxli,romelsac ise gulmodgined viviwyebdiyoveldRiurad,rom aseTi gulmodginebiT ukvdavebaze rommezruna,davijerebdi, rom ukvdavi var...ver daviviwye, verc ukvdavebaze ver vizrune.videqi saxlTan Cems quCaze,aqeT-iqiT vixedebodi,albaT nacnob saxes veZebdi,vinc TvaliT eZebs, mxolod TvaliT poulobsda me vipove nacnobi saxe,romelic sadarbazoSi ise Sevida, arc gamomxeda,mivxvdi, is ar meZebda, guldawyvetili SevedisaxlSi.sadarbazoSi nacnobi suni meca,vinc cxviriT eZebs, mxolod cxviriT poulobs.amaRelvebeli araferia:arc lifti, arc kibeebi, arc kedlebi, arcwarwerebi.warwerebs Soris wavikiTxe Cemi saxelic,romelic Tavad me davwere bevri wlis winaT,vin megona Cemi Tavi, ase msxvilad rom vwerdi Cemssaxels?ver gavixsene,amaRelvebeli TavisTavad araferia,magram codnas arasodes moaqvs simSvideda me vRelavdi, aRelvebulma SevaRe kari.3.daviT qarTveliSvili33 wlis ganmavlobaSi vaiZulebdi yvelas, visac kiaxsovda saxli,CaeTvala, rom saxli sizmari iyo,saxlis gaswvriv quCa, skamebi sizmari iyoda namdvili cxovreba aq daviwyeT.isinic Tavebs miqnevdnen da kmayofili sul arvfiqrobdi,Tavebis qneva ramdenad iyo marTali.Cven ver vxedavT erTmaneTis araTu sizmrebs,erTmaneTsac ki,da Tu xandaxan vbedavT, da erTmaneTs vuyvebiTsizmrebs,es ar niSnavs, rom axloblebi varT,miTumetes megobrebi, an megobrebze kidev meti.Cven ver vxedavT sakuTar Tavsac ki,Cven mxolod sizmrebs vxedavT,33 wlis ganmavlobaSi vaiZulebdi yvelas, visac kiaxsovda saxli,CaeTvala, rom saxli sizmari iyo, cudi sizmari,gaRviZeba ki iyo Zneli, magram sasixarulo,magram ufro Tavs vityuebdiT, rom gaviRviZeT,sinamdvileSi ki dRemde gvZinavs da araferigvixaria,radgan Zili sixaruls gamoricxavs,da Cven yovelTvis sixarulisTvis sinamdvileSimiviswrafvodiT.vijeqi saxlSi, savarZelSi,vixsenebdi datovebul dedas da col-Svils,mamas, romelmac odesRac Tavad damtovada amitom mama CemTvis zRapari iyoda rogorc yvela zRaparSiaqac sikeTesTan erTad xdeboda bevri saSineleba,vijeqi saxlSi da vixsenebdi.4.33 wlis ganmavlobaSi vfiqrobdi, rom arasodesviyavi bavSvida pirdapir didi davibade,ase merCivna, ase ufro kargad vgrZnobdi Tavs,Tumca vxvdebodi,rom pirdapir didad dabadeba ukavSirdebodaraRac araswors,saSinels da kidev cudad gamorCeuls,magram mainc ase vTvlidi,Tumca CaTvla ar niSnavs rwmenasda amitomac yovelTvis CemTan erTad iyo CemibavSvoba.saxli iyo carieli, mxolod aCrdilebidaZrwodnen SigniT:Cemi aCrdili, dedaCemis aCrdili, Cemi colisaCrdili,romelic am saxlSi mxolod Cemi xaTriTcxovrobdada ocnebobda raRac diadzeda es diadi iwyeboda dedaCemisgan gamoyofiT,Tumca diadi rameebi yvelas cxovrebaSi rodixdebada verc yvela SeZlebs sakuTari dedisagangamoyofas,radganac arc cdis.davtove saxli, aCrdilebi Tan gamomyvnen, risTvisdavbrundi?gadavxede aCrdilebs da mivxvdi,maTSi ar iyo kiTxvis pasuxi,aCrdilebs xeli movuqnie, Semdeg fexicda aCrdilebi mimoifantnen.“albaT droebiT” _ gavifiqre da davinaxegamvlelebi,romlebic ise miyurebdnen, mivxvdi rasacfiqrobdnen Cemze,Tumca isini aCrdilebze gacilebiT ucxoni iyvnen,maTi gafantva arc mifiqria.5.33 wlis unaxavi cocxlebis monaxuleba pirdapirver gavbede,amitomac jer mkvdrebs mivadeq,sasaflaoze iyo simSvide,TiTo-orola cocxali aqeT-iqiT mimodioda,xolo mkvdrebi iwvnen,wola, erTaderTi mdgomareobaa,romelSi yofnac mkvdrebs exerxebaT.didxans videqi mkvdari megobrebis saflavebTan,vicodi raRac unda ganmecada, raRac:guldawyveta, an sevda,an warsuli dReebis gaxsenebiT gamowveuli siTbo,magram verafers ganvicdidi da verc verafersvixsenebdi,mxolod qari mcemda saxeze.fexiT viare sasaflaodan qalaqamde, mkvdrebidancocxlebamde,cocxali viyavi, magram sicocxlis azrs vervxvdebodi,gadavTvale da aRmoCnda,rom cocxal nacnobze meti mkvdari nacnobimyavda,miuxedavad amisa, mainc cocxlebSi merCivna yofnada vaiZulebdi Tavs vyofiliyavi cocxlebSi racSeiZleba didxans.mkvdrebi cvlian samyaros,qalaqi samyaros nawilia,Zalian mcire umniSvnelo nawili,magram CemTvis es qalaqi samyaro iyo,mkvdrebi cvlian qalaqs da maxseneben, romadre Tu gvian davtoveb qalaqs..mkvdrebs araferi enatrebaT..6.33 wlis ganmavlobaSi vemzadebodi omisTvis,Tumca omi didi xnis win iyo damTavrebuli.vemzadebodi SetevisTvis, TavdacvisTvis,yvelafrisTvis sikvdilis garda,arada omSi sikvdili yvelaze realuria,magram omi didi xnis win iyo damTavrebulida erTaderTs, rasac Cemi Tavi midasturebda,iyo is, rom gadavrCi, Tundac droebiT.erTmaneTisTvis arasodes gvikiTxavs omisdawyebis mizezebida arc is aRgviniSnavs, rom gadavrCiTda ramdenime xniT gadavwieT Cveni sikvdili.ris gakeTebas vapirebdiT am drois manZilze?konkretuli gegma ar gvqonda,Cven vicodiT, rom konkretuli gegmis qonaimedgacruebis sawindaria,Tumca xmamaRla arasodes vambobdiT amas,radgan aferistul gamoTqmebs,miTumetes lozungebs, mudam mxars vuqcevdiT,magram bednierebi sul sxva mizezis gamo viyaviT.gaixsene Cveni bavSvoba,rogor daemTxva Cvens gardatexis asaks samSoblosgardatexada rogor gaxda Cvens cxovrebaze mniSvnelovani:mamuli, ena, sarwmunoeba...yvelaze didi warmatebiT es sami sityva daviviwyeucxo qalaqSi,da axla roca am sam sityvas erTad warmovTqvam,maT Sinaars CemSi ar veZeb.7.33 wlis ganmavlobaSi vicvlebodi,albaT amitom momeCvena qalaqi Zlier Secvlili,Cven erTmaneTs arasodes vejibrebodiT,qalaqi iyo garegani,me ki Cems Tavs Sinagani Tvisebebis arsebobasacvabralebdi,Tan vusurvebdi.aseTi xerxiT mniSvnelobas vZendi sicocxles,romlis azrsac TiTqmis verasdros ver vxvdebodi,mainc vcxovrobdi.sicocxlisTvis azris misacemad movugone CemsTavs gancdebi:siyvaruli, sevda, siSore da davijere,rom Cemi Zala iyo mogonebaSi da ara sinamdvilisRrma wvdomaSi,an analitikur azrovnebaSi.Tavad sityvebic: sinamdvile, Rrma, analitikuri,azrovnebagacilebiT yalbad JRerdnen, vidre sityvebi:siyvaruli, sevda, soSore.aseTi xedvis patrons aRar unda gqondes imedi,rom icxovreb martivad da xalxmravlobaSida Tu gaqvs saxli, giwevs coli, zrunav Svilebze,bednieri xar!magram vin dakmayofilebula saxliT, colTanwoliT, Svilebis RzrdiT?adamiani survilebSia gaumaZRari,iyavi CemTan, visaubroT Cvens survilebze,avusruloT, an davaviwyoT erTmaneTs isini,nu geSinia, usurvilo cxovreba ar niSnavssikvdils,cocxal-mkvdrebi ki isedac varT.nu geSinia, cocxal-mkvdrebi isedac varT,avusruloT, an davaviwyoT erTmaneTs survilebi.8.gaRviZeba saxlSi da gaRviZeba stumrad orivegaRviZebaa,sxvadasxvanairi;saxlSi Tamamad viRviZebT, stumrad ki frTxilad,Zalian gvinda ar SevawuxoT saxlis patroni CvenigaRviZebiT,miTufro Cveni arsebobiT,arseboba gulisxmobs Wamas,gaRviZebis Semdeg ZiriTadad msubuqad Wamen.viRviZeb, iseTi gancdiT, rom stumrada var,frTxilad viRviZeb da velodebi,wuTiwuTze wamomadgeba saxlis patroni da sauzmesSemomTavazebs, vemzadebi uaris saTqmelad,Tan maxsendeba, rom saxlSi var daCems Tavs Tavadve unda gavumaspinZlde,saWmeli ar maqvs, gareT gavdivar.zamTaria, frinvelebi tradiciuladgadafrindnen Tbil budeebSi, beRuras arasodesvTvlidi frinvelad,magram miuxedavad Cemi aseTi Sexedulebisa,arcerT beRuras ar gadaufiqrebia frena,rac kidev erTxel midasturebs CemsSezRudulobas.yvela azriT, gancdiT SezRuduli var,vercerT beRuras ver gadavafiqrebine frena,aRarafers vambob did saqmeebze,arcerTi ar gamomivida,realurad xom beRurebi arasodes ar maRelvebda.dilam icis ase;mideb-modeba, daintereseba uintereso sagnebiT,saqmiT,


22 ianvari - 4 Tebervali 2010sanam Zilis dros sadRac wasuli Seni cxovreba ardabrundebada ar dagimorCilebs.Cai cxelia, puri Tbili, gareT civa da Cemicxovreba ukve CemSia. beRurebi swrafad eZleviandaviwyebas.9.Cems cxovrebaSi yvelaferi swrafad cvdeboda;yvela grZnoba, yvela sityva, yvela Sexeba.dRes yvelaferi ukve Sorsaa;Cveni gacnoba, Cemi da Seni Svilis gacnobac,romelic Semdeg Cemi Svilic gaxda,magram cud dReebSi, roca vCxubobdiT, mainc SenSvilad ixseniebdi,dRes yvelaferi ukve Sorsaa,yvela Svili adgas Tavis gzas,yvela Cxubi daviwyebulia,axali Svili veRar gveyoleba,axal Cxubs azri ar aqvs,yvelam dagvtova siyvarulis da drois garda.Cems cxovrebaSi yvelaferi male cvdeboda,yvela grZnoba, yvela sityva, yvela Sexvedra,Sen ar gacvdi da axla, rodesacCems cxovrebaSi mxolod ori dro arsebobs“SenTan erTad” da “uSenod”,vzivar Cvens baRSi, romlic qonazec vocnebobdiTmTeli cxovrebada ar mxiblavs arcerTi xe,ar mabruebs arcerTi yvavili,vgrZnob, rom vkvdebi daarc baRTan, arc wignebTan, aravisTan,mxolod SenTan miWirs gamoTxoveba,mxolod Seni unaxaoba qvia Cem SiSs.gaxsovs ramdeni gvimsjelia sikvdilis Semdegsicocxleze?!am msjelobaSi yvelaze saSiSi erTmaneTTanSeuxvedrelobis daSveba iyo,aq, cxovrebaSi, Cems cxovrebaSi, Sens cxovrebaSi,sikvdilis Semdeg Cvens cxovrebaSi CveniSeuxvedrelobis daSveba.10.arcerTi Cemi megobari omSi ar momkvdara,yvela maTgani omis Semdeg ubeduri SemTxvevismsxverpli gaxda,magram amas mniSvneloba ukve aRar aqvs,axla isini mkvdrebi arianda me maT mxolod sizmarSi vxedav,es sizmari aris civi da erTferovani;isini dganan sadRac quCaSi,usinaTlo maTxovrebi arian da raRacas mTxoven,me vaZlev xurdas, qaRaldis fuls,magram isini sul sxva raRacas iTxoven Cemgan.me maT vcildebi, viRviZeb da Tavs vimSvideb,rom yvelaferi sizmari iyo.Cemi arcerTi megobari omSi ar momkvdarada arc Tavi mouklavs arcerTs,me ar mikiTxavs rogor xedaven maT sizmrebSi maTicolebi da Svilebi,albaT Cemgan gansxvavebulad,Cven erTmaneTTan ar vixdidiTda miTumetes arc mamaSvilurad gviyvardaerTmaneTi.didi xania arcerTi ar momikiTxavs,colebi albaT kidev daberdnen,bavSvebi kidev wamoizardnen.Cemi arcerTi megobari omSi ar momkvdara,magram amas mniSvneloba ukve aRar aqvs,axla isini mkvdrebi arian da me maT mxolodsizmarSi vxedav,ukanaskneli wlebis manZilze erTmaneTTanTiTqmis aRar vlaparakobdiT,me vwerdi wignebs,isini cxovrebis mowyobas cdilobdnen,dRes SeiZleba Tamamad iTqvas,rom orive saqme erTnairad uazro iyo.11.dabruneba yovelTvis mtkivneulia,gansakuTrebiT nebayoflobiT,radgan srulad ver dabrundebida rac datove, is dakarge, nawilobriv maincdakarge,xolo is, rac arasrulia, naklebadaa saintereso,swored amitom xSirad xels vuqnevT erTmaneTsda gamudmebiT vocnebobT ararsebulzeda Tu rame CvenSi srulyofilia,CaTvale, rom erTmaneTs movugoneT,an uborotod davabraleT, sxva araferi.***literaturuli gazeTiTamar SaiSmelaSvilisZinavs mTavarangelozsSroSanebis TovlSi.mTvare avgarozia,avnaRrublevs moSlis...sad mifrinavs es guli,cremlsaburvelsrom Slis?***mogecismare cis namiTda mze TiTebiT davwani,rom nawvimarze SegegrZnoidumaleba am wamis...es arc unaRvlo leqsia,arc garindeba vrceli zRvis...kvlav menatrebi mTvareSiamRerebuli cremliviT...***gamTeniisas,mamlisyivilisJamssizmarSi damiZaxa saxlma...msxlis uxsovari fesvebidan avanTe mze dagulSi CavimSvide...dilis locvas vin daaswrebdadedis qarmiwian xelebs,RiRiloiani eklesiis mariamis freskis fers...anda mayvlis Tavsaburvelsvin dauwylulebda Jamis nakawrebssevdaoblad,Rrublis weroebSi...roca sivrcesac ki gumbaTis forma aqvsda Tvalebi mtirala kldis monaJuria......da mosaxilveli mTvarisCiniviT_Ria aivanzeciskrismeWirisuflesbeberi vazislerwebsimSvidiT...eZina mamas!qaro, Sens fiqrad mcan...usinaTloa ca.bindi imwuxrebs gzebs.guli gaeqca qars,mesimartova mze.veZeb sicocxlis fers,saRvTismSobloa ca.sevda lurj naTels mfens...qaro, Sens fiqrad mcan...mziani Rame varmziani Rame var,Tbili cremli,mayvlis monaSuqi,cas wasuli...Senze sinanuliTyvela fers Slisguli RalatiTCabasruli...mainc gaTenebasSuqs vwirav...damiyuCebs fiqrebsca Sors,mSvidi...da vnaTob axlaSens TvalebSibagratis TaRi _CamoSlili...Savi Tovlica ianvarSic ar gvTmobsase mwuxarT da codvilT...ver gadavaswrebT am dros,Cemi cremlia Tovli.ca ianvarSic mzes gvTxovsdard da mudaramosilT...CamoviRelvebT Cvens dros_Savi Rvinoa Tovli...uSgulSiras CamCurCulebs am diliTmzelamarias nisli?sikvdil-sicocxlis samanzeerTi yvavili micdis...vera da ver amovxsenizesaidumlo im cis...***9poeziaduman nislebi-bedaurebi, civia cremligulmocaxcaxe, mzes vkargav bindSi da did sevdaSiCasZinebiaT samSoblos qarebs...ganuqarveli mdevs kaeSani, viT moSriale nuSissurneli, suls sveticxovlad moviSroSaneb damziT CamovSli bedmSvensurvilebs..daserilia elviT Rrublebi, movnaRvlianob,mdinaris Relva Tbil Releebis namReriT mavsebsda SefiTreba mobindavTnaZvebs..iZilisSorebs Cemi samSoblo da did sevdaSi sulsciskrad gaSlis...mzes SevTxov SoreTs, CumiSrialiT cas uxilavisarkmeliT vaReb!***mTeli cxovrebaase megona,suls varskvlavebadvanawilebdi...da siyvarulo,lamaz Sendobadme Suqgcremlobdi,gana wvimebi?sicocxlis xeCemi samSoblosicocxlis xea,udabnoSio darCenilisaqsauliviTdasabamidanRvTis Tvalebsrom qsovs...***uSenod veRar viare,guli tkivilma dafliTa...gamiucxovdnen naZvebiSemojarulni naRvliTa...xan ca viyavi, xan mTvare,naTeli, obolmdinare,uSenod bedis SroSaniwminda mariams mivande.Sens monatrebas vacocxlebda wams, dardebs rom miqarvebs..var siyvaruliscakldezecremliviT Camomdinare...ver gagaoce...ver gagaoce am gazafxulze,SavRrubeliviT var motirifeda saaprilo Cemi mudaraxelisgulebze amogitvifre...cixis naSalze inaRvlebs ia _gadarCenili droJamis xavils...vin daubeda RvTismSoblis sevdasamaCabloSi alublis yvavils?


10 proza literaturuli gazeTi 22 ianvari - 4 Tebervali 2010dasawyisi pirvel gverdzerezo WeiSviliaxali `kuru~Tolia. qalaqSi Toliebi ar dafrinaven.`Tolia~ restorania (iyo), kortoxze.dila sisxami, dRe-uqme. aryisfradrom inaTa, soso gamovida saxlidan, Seuxviacariel `ToliaSi~, dafiqrda. SuSiskedlidan qalaqis guli gamoCnda. bulvarikolonadebiT, moedani, mefe daviT|V, Teatri, mewamuli cis kidec arqielisgoras iqiT. abuzuli moqalaqenic gailandnen,yviTeli troleibusic Camodga damainc ca, cis kide. soso xedavs, uyurebs...Salikos ar calia, daxlqveS aqvs TaviSerguli, alagebs, raRacas afxokialebs.soso Tavad xsnis borjomis boTls, abuStukebulwyals svams, maRali, feradi WiqiT,amoZravebul moedans gascqeris orferSi. zoias, mimtani gaxlavT, daorTqlilciv borjomis boTls Semowyobilipatara Wiqebi moaqvs rawkaruwkiT. modisTavaweuli, maRal welze TeTrwinsafarSemosartyluli.- moica, sad miva es qali, Saliko?..- mamaCemis mamasTan!.. - daxlqveSaaCakuzuli, arc ki Cans.- zoia, e, u! sad migaqvs borjomi?!- soso, ra guli gamixeTqe, kupeSiSevdivar...- kupeSi ra ginda, vinaa Sig?- nogenia, stumrebi yavs, sami kaci,erTi ar svams...- aq eZinaT? wadi, gamiZexi, mogyvebi...- kai ra, soso!..- midi, movdivar!gayva, gaaswro, Seixeda.- ar gamomecxada xaxulis angeloziviT,- Cailaparaka nogenim da xmamaRla,sxvis gasagonad: - soso, salami, dilamSvidobis,sada xar aqamde?.. Semodi, nugerideba, stumrebi erevnidan, SemouSvimag qali, moaqvs dilis ziareba... druzia,iz armenii...- oCen priatno, Sen wadi, zoia, es arayiSalikos! - xeli aukra langarze zoias.- kargi ra, soso!- ras Svebi, Se Cemis blanjo, gadeiriaes xalxi!..- aba raa es sami Wiqa?..- es ar svams, mZRolia da Cven samnivarT...- me ar mTvliT, me ra Cemi Saban-yumbaradavlio!- vetyvi da moitans meoTxes...- erTi boTli rom gagexsnaT, ra iqneboda,uari giTxraT Salikom?! - wadi zoia!- ar gadamayrevino, soso, es Wiqebi, va!..- moeSvi mag qals!- zoia, Wiqebi saTiTood, rogorc dagarige,Salikos, axla, damigde yuri: gadadigadaRma supermarketSi, holandiuribrendi aqvs miRebuli Tavis WiqebiT, essasmeli upatrono mkvdrebs...- soso, Cemo kargo, - moTminebiT daiwyonogenim, - erTi ar svams, esenic gzazedganan...- sad eSmakebSi mdian?!- Tavi Seikave!..- ician qarTuli?- qarTuli icodnen da Sen dRe dagadgeboda...es erTi msoflio amqaCvelia,yofili, es meore samgzis evropaa krivSi,krivs imitom vambob, da aqaCvas imiza vawvebi,rom ar mixvdnen, raze vlaparakobT,krivi, Sen gakrivdi da Sen gagkari maincdamainc,saidan damadeqi Tavze am gauTenebelze.soso am dros erevnel stumrebs arTmevdaTavazianad xels:- spriezdom, spriezdom...- ra spriezdom, midian Seni keTilebimov-yan, sprazdnikom geTqva, gerCia, naSsoso, znameniti soso xarabavianc...- xarabadze...- naS nogeni, master sporta, pokrivo,boqsi ar unda vTqva, xom.- geyofa axla, morCi, ver xvdebian raginda!..- gavagebineb!.. kak praJivaet moi velikidrug vladimer engibarian? - am saxelgvarisgagonebaze stumrebi marTlac gamococxldnenda holandiuri arayic movidamwvane boTlebze Camocmuli TeTriWiqebiT.- xuTi boTli raRad gindoda, oTxivarT! - Tavze Semoido cali xeli nogenim.- ici xom Tvla?- vici ki, biWo, Se keTilmongreulo,xuTni varT Senianad, es ara svams, oTxnivrCebiT. Sen unda gagitanos TeTr xidzeoTxma kacma beWzegadebulad, - Sinaurulad,viTom sxva Temaze laparakobda,sayvedurobda Tu amunaTebda Tavatkivebulinogeni sosos.- mere oTxni rom varT, - ayvirda sosoyvelasaTvis gasageb qarTulze, - rom SemogveswrosmexuTem CemsaviT, imas ra CemisSimSla davalevino, damacade axla,movefero am xalxs, Cveni Sexvedris, Seyrisda ar gayris sadRegrZelo undaSevsva!.. - qarTulad Tqva, gadaTargmnadaapira rusulad da araa saWiroo, yvelaferigasagebiao, uTxres stumrebmada Wiqebi qarTul-somxurad dacales.- vacileb, biWo, am xalxs, xom xedav,Sinaurulad var gamosuli, fexze kondrebimacvia! - daxlTan idga ukve nogeni,roca soso danaxarjs istumrebda.- gza ar unda davulocoT?.. acilebkaia, carieli gacileba vis Wirdeba!..alionze rekavs telefoni, gabmulizaria. yurmili aiRo naxevradmZinarem.- soso xar?- soso var, nogeni xar, ras knavi? SengadagiSenda moxarbe, am gauTenebelzeratom mirekav?!.- gawuxeb soso, Sen Seuwuxdi yvelaSenians, Cemi binis telefoni, etyoba,gamorTulia, gadadi dedaCemTan, uTxari,kargaTaa nogeni, ar inerviuloTqva...- sanerviulo ra Wirs, gadaval, avdgebi,sada xar, Se Cemi codviT savse?- erevanSi.- erevanSi? ra ginda, Se kenTilmongreulo,erevanSi?!- ra mendomeba, Seni dabadebis saaTirom vqune, cranc brawfoxan!..- somxurad daiwye gineba ukve, xo xarWkuaze?- var da mikvirs, rafera var Seni gadamkide,ratom gauCndi am qveyanas?!.- marTla erevanSi xar?- aba sada var, muTna, to... qorelxling qaqel... fostlebiT davdivarprospeqtze Seni gadamkide, Seni keTilebida moyvrebi erTianad. damigde yuri:gamomamgzavreben, saRamos mand viqnebi,naxe naTela...- gadaval, vnaxav. aradedas SennairiSvili.- vrac...- tu, tu, tu...- gamiTiSa am Cemisam...- ara, biWo, Sen gaginebineb Tavs...Tanac somxurad... - mixvda, rasac miayolebdatu, tu, tus!..- naTela deida!- soso, ra iyo?! - fanjara gamoaRoSeSfoTebulma qalma...- telefoni ar muSaobs?- gaTiSulia, soso, ra iyo, nogenisadaa?- mova male, ar SeeSindeso...- sada varo.- zborebze wasula savarjiSod somxeTSi,axla gzaSia...- gzaSic varjiSobs, raRa drois magiszborebia da varjiSi, mag ar moukvda dedamiss...Sen Wkviani xar, soso.- me ki, es TavisTavad...- da marTali miTxari...- modis, modis, naTela deida, zogi midis,zogi modis da bolos yvela wavalT...sosos fexebi wydeboda ukve, mocekvavekacs, cekva qarTulis erT-erTSesaniSnav Semsrulebels, siaruli aRarSeeZlo: ufuloba, valebi, umuSevroba...vaJiSvilis imqveynad udrood gadabargebam,dardma da uamindobam waaqcia. iwva.fiqrobda. sxvis dauxmareblad wamojdomasacveRar axerxebda.fexakrefiT, mokrivis sifrTxiliTSevida nogeni naxevradbnel saZinebelSi.igrZno, Tvali gaaxila da Tavs wamomdgarikaci icno mwoliarem.- Sena xar? - sveli, qvisferi Subli,qveviT orfosoSi Caweuli SiSveli Tvalebifosforulad anaTebdnen qvemodan.- rogora xar, soso?- mivCoCav nelnela zalisken.- kargad xar, kaco, mSvenivrad gamoiyurebi.- ise, Seni keTilebi... - aRar daamTavra,Rimilma gadauciala saxeze da Caqra, kacimTvlemarebaSi daiZira kvlav...- ...me am cxovrebis deda vatire, - daufaravad,ramdenadme demonstratiuladacki iwmendda cremlebs da igineboda gareTgamosuli nogeni kibesTan, baRiskidis bi-Webis Tvalwin, - esaa Cveni sicocxle?!.- rogor ari? - ikiTxa erTma SiSiT.- miCoCavs zalisken!ra Tqva, ras Svrebao, ekiTxebodnenerTmaneTs...soso mere iwva zalaSi gulze ZvladqceulTiTebdamwyvdeuli, qvisferi, civisaxiT...- soso mokvda?- aba, biWo, momkvdara...TiTqmis mTelma qalaqma Semouarasasaxles zalaSi. axali ianvris daburuldRes davkrZaleT. ojaxs ar SeeZlo, sxvamdidi sufris gaSla ver itvirTa dajguf-jgufad daviSaleniT, qalaqis yvelasaqeifo wertilebSi saqelexo magidebiiyo gaSlili da patar-patara TamadebiuZRvebodnen patara sufrebs...soso aRar iyo...dRe idga usaxuri, uJamo Jamieri...mwerlis rCeulizaal samadaSvilisaymawvilo biblioTekawasakiTxi wignebis sami mokle siasami winasityvaobiT kolegebis daJinebuliTxovniT oriaTas eqvsi wlis gazafxulzedavwere. maSin skolaSi vmuSaobdida es mciredi Sroma Cemi moswavleebisTvis,ormocdamecamete skolis gogobiWebisTvisgavwie. orad gakecil feradfurclebze gadaqseroqsebul xelnawerebsamas winaT gadavawydi, samuSaooTaxis mowesrigebis dros. vifiqre, iqneb,sxva bavSvebisTvis da maTi mSoblebisTvisacsaintereso aRmoCndes-meTqiTiTqmis oTxi wlis winandeli garja dagadavwyvite, gamomeqveynebina es furclebi.Cemo patarebo!wignebi, romlebis wakiTxvasacgirCevT, aseul aTasobiT da milionobiTbavSvis xelSia gamovlili. maT furclebsTqvensaviT xalisiani da cnobismoyvaregogonebisa da biWunebis dakvirvebulimzera axsovT. es wignebi Zalian Wkvianida keTili adamianebis mier aris dawerili,iseTi adamianebis mier, romlebsacarasodes daviwyebiaT, moxucebulobaSicki, Tavad rogorebi iyvnen odesRac, bavSvobaSi.***iakob gogebaSvilis “saganZuri”revaz inaniSvilis “Sori, TeTri mwvervali”alan aleqsandr milnis “vini puhi”erix raspes “miunhauzenis Tavgadasavali”aleqsei tolstois “buratinos Tavgadasavali”astrid lindgrenis “pepi _ grZeliwinda”jani rodaris “Cipolonos Tavgadasavali”pamela traversis “meri popinsi”hans qristian andersenis “zRaprebi”rediard kiplingis “maugli”ane-maria vestles “deda, mama, rva bavSvida sabargo manqana”selma lagerlofis “nilsisa da gareulibatebis saocari mogzauroba”Zveli saberZneTis legendebi da miTebi.Cemo gogonebo da biWunebo!TqvenTvis wasakiTxad SemoTavazebuliwignebis gmirebisTvis, vin moTvlis,ramden adamians, Tqvenxelas da Tqvenzeufross miubaZavs. da Tu iciT, ratom?albaT imitom, rom TiTqmis warmoudgenelia,TerTmet-Tormeti, an camet-ToTxmetiwlisa gaxde da mark tvenis an jek londoniswakiTxvis Semdeg ar mogindes ise-Tive gamWriaxi, Seupovari da mamaci iyo,rogoric smok belou da heklberi finiada ar inatro maTTan erTad msoflios yvelazedidi mdinarisa da yinulovani CrdiloeTisdalaSqvra.***Jiul vernis “kapitan grantis Svilebi”lui-anri busenaris “CxubisTavi kapitani”mark tvenis “tom soieris Tavgadasavali”da “heklberi finis Tavgadasavali”jonaTan sviftis “guliveris mogzauroba”arTur konan doilis “Canawerebi Serlokholmsze”uolter skotis “aivenho”aleqsandr diumas “sami muSketeri”robert luis stivensonis “ganZTakunZuli”jek londonis “smok belou”daniel defos “robinzon kruzo”Carlz dikensis “oliver tvistisTavgadasavlebi”iaroslav haSekis “guladi jariskaciSveikis Tavgadasavali”.Cemo dido gogonebo da dido biWebo!merwmuneT, cxovreba sxva mravaliramis ZiebasTan erTad _ megobrebisZiebac gaxlavT. adamianebi mTeli Zal-RoniT vcdilobT, Rirseuli megobrobagavuwioT erTmaneTs, gansacdeli SevumsubuqoTda sixaruli gavuziaroTmaT, visTanac sulieri siaxlove gvakav-Sirebs. Tqven warmoidgineT, adamianebzeukeTesi Tu ara, aranaklebi megobrobaSeuZliaT wignebs, maT Soris imTerTmetsac, romelTa wakiTxvasacgirCevT. damijereT, mec da bevr sxvasac,don kixoti, andrei balkonski, JanvalJani da holden kolfildi _ servantesis,tolstois, hiugosa da selinjerisSeqmnili personaJebi _ araerTxeldagvxmarebian gaWirvebis Jams, maSin,roca sxvagan versad ver gvipovnia, veravisganver mogvismenia pasuxebi ama Tuim momentisaTvis umniSvnelovanes daurTules kiTxvebze.***plutarqes “paraleluri biografiebi”servantesis “don kixoti”herman melvilis “mobi diki”lev tolstois “omi da mSvidoba”viqtor hiugos “sabraloni”ernest hemingueis “mSvidobiT, iara-Ro”gabriel garsia markesis “martoobisasi weli”jerom selinjeris “TamaSi Wvavis yanaSi”mixail bulgakovis “ostati da margarita”vinsent van gogis werilebiqarTuli xalxuri poezia.


22 ianvari - 4 Tebervali 2010xelT gviWiravs rostom CxeiZisTiTqmis eqvsasgverdiani wigni _ `bedipavle ingoroyvasi~. saTaurs qvemoTwigns miwerili aqvs _ `biografiuliromani~, rac gvauwyebs, rom saqme gvaqvsor mTavar Janrobriv ganzomilebasTan:romanTan, anu mxatvrul TxzulebasTan_ eposTan da meorec _biografiul anu dokumentebze agebulnaSromTan. e.i. `bedi pavle ingoroyvasi~aris ara mxolod mxatvrul-literaturulimovlena, aramed sayuradRebomecnieruli faseulobac _monografia.ra niSnis mixedviT ewodeba wignsromani?romans, Cveulebriv, ganapirobebsfarTo TxrobiTi plani, rTuli siu-Jeturi, zogjer usiuJeto, ganfenilobamZafri socialur-politikuriTu individualuri konfliqtebiT.dasaxelebuli Txzuleba am mxriv tipiuria.vin iyo pavle ingoroyva?farTo sazogadoebriobam, upiratesadSemoqmedebiTma inteligenciam,kargad uwyoda es saxeli dagvari, misi, rogorc mkvlevris, mwerlis,filolog-istorikosis wona dafasi, magram naklebad warmoidgendamasze amodena mxatvrul-mecnieruliepopeis Seqmna Tu moxerxdeboda. arada,waikiTxav wigns da, naTeli xdeba,marTlac, raoden saSur problemasCasWidebia avtori, ra rudunebiT daSemoqmedebiTi intuiciiT SeurCeviaTema, romelsac aqvs ganuxreli magistralurixazi Semxvedri problemebiTdaxunZluli. mwerluri niWierebacxom swored Temis SerCeviT iwyeba!romanis invariants (mTavar sidides)ganapirobebs ZiriTadi konfliqti(konfliqtTa wyeba), romelsacaqvs socialu-politikuri da es-Tetikuri xarisxi. marTlac, pavle ingoroyvasmTeli cxovreba da moRvaweobasworedac konfliqtebiTaagajerebuli: Seufasebloba, daufasebloba,Seucnobloba, devna, ciliwameba,saxelis SebRalva! _ ai, mTeli vakxanalia,rac mis Tavs datrialebula,magram, warmoidgineT, am jadosnuriwinaaRmdegobrivi wridan igi, TiTqmis,yovelTvis, gamarjvebuli gamodioda.jadosnuri wre uqmnidapirovnebas (am SemTxvevaSi pavle ingoroyvas)tragedias, rasac xSiradaxlda tragi-komikuri gamovlinebanic.es yovelive mwerluri alRoTi gan-Wvrita da novatoruli mxatvruli xerxebiTsacnauri gaxada mkiTxvelisTvisrostom CxeiZem. avtorixSirad ise ganajgufebs epizodebs, rommkiTxvelis Tvalwin saxierad gadmoiSlebawinaaRmdegobrivi Zalebissocialuri arsi. gavixsenoT mTavarikonfliqturi situacia romanidan:literaturuli gazeTigizo WeliZepavle ingoroyvasmonumenturi saxebapavle ingoroyvam siRrmiseulad Seiswavla`vefxistyaosani~. poemaSi amoikiTxaSoTas biografia, daadgina poetisdabadebis TariRi (1166 w.), SeqmnarusTavelis 800 wlisTavis saiubileoorganizaciuliganwyobileba, saiubileodmoxsenebisaTvisac ki Seemzada dara xdeba? _ mas daurideblad mTlianadCamoaSoreben saiubileo zeims. igi,rogorc gadmogvcems romanis avtori,`sazeimo dReebis ubralo mayurebelicar yofila, rusTavelis Zeglis gaxsnasdaeswro mxolod axalcixeSi, isicxalxSi Cakarguli~. es dokumenturisinamdvile STambeWdav mxatvrul sinamdviledaqcia mweralma da amiT ama-Rlebuli socialur-politikuri JReradobamisca tragikul detals.Tavs ver vikaveb oriod sityva arvTqva, aseve amazrzen saxasiaTo meorefaqtze, romelsac masStaburi JReradobaaqvs romanSi. mweralma dokumentur-kompoziciurigaazrebiT warmoaCinaori, diametrulad dapirispirebulimxare: erT napirzea pavleingoroyva _ dagmobili mkvlevari,romelsac Turme, moqirqileTa azriT,`proza da poezia ver gaurCevia erTmaneTisagan.moZvelebuli saxelmZRvanelodanraRac gadauweria, isic mcdaradda imaze augia yvelaferi~ _ dameore mxare _ mweralTa sakavSiroyrilobis maRali tribuna!ra xdeba?saqarTvelos SemoqmedebiTi inteligenciissaxelisuflebo frTa da,saerTod, saqarTvelos antierovnuliTavkacoba, romlebic yovelnairadfexqveS Telavdnen ingoroyvas mecnierulRirsebas, uceb iZulebuli xdebianswored am `nacionalists~, `Sovinists~,`reaqcioners~ miandon da sTxovonmweralTa sakavSiro yrilobisaTvismoxsenebis (pirveli nawilis)dawera, moxsenebisa, romelsacwinaswar waikiTxavs ioseb stalini.gaimarTa yriloba. malaqia toroSeliZeSeimarTa tribunaze, darbazi aRtacebaSimoiyvana mis mier wakiTxulmapavle ingoroyvas dawerilma sityvebma.moxsenebas mxurvaled daukra taSiqveynis pirvelma kacma.`ase moulodnelad daemTxva erTmaneTsstalinisa da pavle ingoroyvasinteresebi~ _ daaskvnis rostom CxeiZe.stalini taSs ukravs pavle ingoroyvas!_ ai, tipiuri tragikomedia, mwerluriostatobis erT-erTi saukeTesogamovlineba romanSi.msgavsi saxier-suraTovani Senakadebi,romlebic avseben romanis magistralurxazs, bevria nawarmoebSi. Tundacsxva faqti: saqarTvelos elitaruliwarmomadgenloba (mwerlebi,mecnierebi) dabejiTebiT moiTxovenkenWi eyaros pavle ingoroyvas mecnierebaTaakademiis namdvil wevradarCevas; mas ase pasuxoben: ingoroyvasara aqvs amis iuridiuli ufleba _ ardaumTavrebia umaRlesi saswavlebeli.gesmiT? _ STamagoneblad JRers romanSies detali _ faratina atestativer gadasZlia iseTma aRmoCenebma damecnierulma saswaulebma, rogoriciyo uZvelesi qarTuli himnebisa dameaTe saukunis sanoto Sedevrebis aJRereba,`rusTveliana~, `merCule~, _mecnierebis cixe-simagre (rogorcityoda gr. robaqiZe) da qarTulifenomenis amokiTxva uZveles civilizaciebSi!komediaa, RmerTmani, komedia,tragedia rom ar iyos! _ ikveTebawignis foliantebSi.roca romanSi wamoweul SemoqmedebiT,mecnierul, sazogadoebriv-politikurkonfliqtebis urTierTgadajaWvazevlaparakobT,yuradRebas ipyrobs meore TavCeniligaremoebac, romelsac SeiZlebaSinagani _ individualur-biologiurikonfliqti vuwodoT,romelic Seerwymis xSirad garegankonfliqtebs, amZafrebs maT da amiTufro suraTovans xdis mTavari personaJisiersaxes. movixmoT erT-erTi:pavle ingoroyvas winaSe dgeba dilema(sul raRac ocdaoriode wlisaamaSin pavle) _ Caerios saqarTvelossazRvrebis dadgena-mowesrigebissaqmeSi, rom imperiulma interesebmaver SebRalos qveynis erovnuliRirseba. sakiTxi wydeba trapizonissagangebo konferenciaze. raa gamosavali?_ unda saswrafod CaaRwiostrapizons rezo gabaSvilTan erTad,magram rogor? es mgzavroba misTvisxom sarisko da sabedisweroa SeryeulijanmrTelobis gamo (Wleqi, sisxlnarevixveleba, bavSvobidan Tandayolilinervebis sisuste), magrames xom individualuri, pirovnulisirTuleebia. rogor dauSvebs, rompiradi gadaeRobos win eris interesebs?mas yoymanis natamalic ar uCndeba,daufiqreblad SecurdebaqariSxlian zRvaSi, sasworzeSeagdebs sicocxles. am gambedaobasmoxdenilad Seafasebs avtori akakigawerelias mogvianebiT dawerili sityvebiT:`ramxela pirovneba yofila,geficebi axlidan davinaxe pavle~.sagulisxmoa, rom romans refreniviTgasdevs am gambedaobis miniSnebanisxva TavebSi, rogorc individualurbiologiurikonfliqtis zneobrivigadaZlevis gmiruli Strixi (es xommarto zneobrivi gmiroba sulac ariyo). msgavsi movlenebi sxvac bevriamSvenebs romans.romani, Cveulebriv, warmoudgeneliaqalis saxis, mijnurobis gareSe.originaluri StrixebiT warmoaCensmwerali pavle ingoroyvas, rogorcqaliT gatacebul, suliT xorcamdeSeyvarebul adamians. Tumca, kacmarom Tqvas, saamisod saocrad mwirdokumentur masalas flobs mwerali.aqac SemoqmedebiT niWierebas gaaqvsTavisi. mkiTxvelis interesi am mxrivacjerovnad kmayofildeba.qeTevan baqraZe! _ ai, mTavari personaJissatrfo, SemdgomSi _ erTguli,mzrunveli, moalerse meuRlemegobari!qeTevani uarzea. satrfos dayoliebisoriginaluri Strixi CaugdiaxelSi mwerals: pavle baTumidansayvarel qals amanaTad ugzavnis miwasda swers: `Tavs moviklav da es miwaSen damayare gulzeo~. es sulac ariyo fuWi muqarao, gvauwyebs avtori.ir. sonRulaSvilis mogonebiT, mar-Tlac, dasturdeba, rom satrfosuariT wonasworobadakargul pavlesmarTlac ucdia TviTmkvleloba,rasac romanSi misadagebuli aqvsmetafora: `daido gulze lula~.romans ar gaaCnia siuJeti,rogorc aseTi, magram, zemoTTqmulisa ar iyos, aqvs magistralurixazi Tavisi SenakadebiT, agreTverecenzia11erTgvari wiaRsvlebiT, romelTac avtorisagangebod gamoyofs da beletristul-novelisturidatvirTviTawvdis mkiTxvels. pirvel aseTSenakadze visaubreT, romelsac Sei-Zleba vuwodoT: `stalini taSs ukravspavles~. msgavsi faqtebi amaRlebenromanis mxatvrul xarisxs da uzrdianwigns mecnierul Rirebulebas. ai, isevSTambeWdavad daxatuli suraTi,romelsac, avtorisave teqstidan gamomdinare,SeiZleba gamoenaxos saTauri_ `Wiqa wyali~:pavle ingoroyvam, aRmoaCina rameaTe saukunis qarTuli unikalurisanoto Canawerebi, gadawyvita Seemowmebina_ xom ar Semounaxavs XIX-XXsaukuneebis saeklesio sagaloblebsZvelqarTuli sagaloblebis kvali?ewvia xelnawerTa instituts, gasinjadokumentebi, Sesadareblad aiRo erTerTiqorali _ `saswauliTa~, romli-Tac ixsneboda meaTe saukunis sagalobelTakrebuli da Seudara oTxmocianiwlebis Canawers. hau, gansacvifrebeliTanxvedra! gaognda mecnieri da sixaruliTmisustebuls es aRmoxda mxolod_ Wiqa wyali!kvleva da raodeni esTetikaa aq! ankidev _ mwerlis raodeni ostatoba!sainteresoa romanSi erTi sagulisxmomxatvruli xerxic.mTavari gmiri da yvela personaJi,namdvili adamianebi, istoriuli pirebiarian. maTi portretebis warmoCenisas,rasakvirvelia, avtoris fantaziaizRudeba, rameTu igi biografosia daara Tavisufali romanisti. romanistsyofnis `oriod cnobac dramatuliTxrobis gasaSlelad, biografosisaTvises oriod cnoba Zalian ukmaria~,_ acxadebs rostom CxeiZe. magram,avtoris sasiqadulod unda iTqvas,rom igi mainc axerxebs mkiTxvels dauxatosmgrZnobiare suraTebi. ase magaliTad,pavle ingoroyvas portretissrulsayofad rostom CxeiZe iyenebsaraerT cnobas, mogonebas, epistolurZegls, magram avtors mainc rCeba ukmarisobisgrZnoba da moulodneladmis cnobierebaSi amotivtivdeba al.quTaTelis `pirispiridan~ sityvebi:`ra acocxlebda kidev am gamxdar,Wleqian kacs _ sakvirveli iyo~. es sityvebixom pavle ingoroyvas miesadagebodapirdapir. gana pavle am romanispersonaJia? Casdia mweralma `pirispiris~sityvebs, magram versad miagnopavles, samagierod man aRmoaCinapavles biografiis mqone ucnobi personaJi_ Jurnalisti, viRac eremogodebaniZe. saocaria! pavlesa da eremos,rogorc personaJebis, daJinebulmaSejerebam, mwerals naTlad daanaxvamaTi identuroba (xasiaTi, gamaxvilebulierovnuli grZnoba, Tavganwirvisunari da, rac mTavaria,metyvelebis sintaqsi. aras vambob janmrTelobaze_ orives xom Wleqi Wamda).aSkarad Canda, rom pavle iyoswored eremo godebaniZis, anu quTaTelisromanis erT-erTi gmiris prototipida, ai, paradoqsic: eremo godebaniZe,Tavis mxriv, iqca CxeiZis romanismTavari gmiris prototipad.Seikra, rogorc ityvian, jadosnuriSemoqmedebiTi wre, ramac mwerals miscasaSualeba eremos saxis gamoyenebiTmniSvnelovani epizodebi aRedgina pavlescxovrebidan da siaxle SeetanaromanSi.momxibvleli originaloba!romanis bevr aqsesuarze SeiZlebalaparaki, romlebic, zemoTTqmulTanerTad, rostom CxeiZes warmogvidgens,rogorc originalur da aRiarebulmweral-dokumentalists da aseTivemecnier-analitikoss.diax, mkiTxvels xelT aqvs didi wigni!


12 interviu literaturuli gazeTigamomcemelimarina cxadaia:22 ianvari - 4 Tebervali 2010`Cveni umTavresi prioriteti mkiTxvelisaTviserovnuli saganZuris miwodebaa~erTi megobari myavs, misi Svili daaxloebiT ori wlisaa. cota xnis winaT, deda-Svils gamomcemloba`pegasis” axalgamocemuli wigni `naninebi” aCuqes, romelic axalbeda dedebisa da maTi CvilebisTvisaa.`naninebs” Tan erTvis audio Canaweri, romelSic avtori mariam wiklauri, kompozitor zurab mJaviasaraCveulebrivi melodiis TanxlebiT, leqsebs kiTxulobs. Zilis win, `saRiRino” leqsebs - Tbil naninebs,deda patara elenikos jer TviTon ukiTxavs, Semdeg ki, audio Canaweris saSualebiT asmeninebs. CvilsZilispiruliviT Caesmis naninebi, mis gareSe aRarc iZinebs. rogorc ki oTaxSi, mSvenier melodiasTanerTad, nanina gaismeba, `deda, deda”, _ exmianeba eleniko. am mSvenieri wignis mimarT bavSvis damokidebulebisSesaxeb, megobars CemTvis araerTxel uTqvams. amitom, roca gamomcemloba `pegasis” direqtors,qalbaton marina cxadaias interviusTvis vewvie, SemTxveviT visargeble da elenikos Sesaxeb vuambe, Cvenisaubaric swored `naninebiT” daiwyo._ qalbatono marina, `naninebi” isgamocemaa, romlis Sinaarsica da vizualurimxarec organulad erwymiserTmaneTs. Tanamedrove gamocemeb-Si, maRalmxatvruli donis teqstisada STambeWdavad morgebuli vizualisamgvari erToba iSviaTia. Tumca,Tqveni wignebi aseTi sinTeziT gamoirCeva.`naninebSi” Sesuli leqsebida masze TandarTuli audioCanawerimkiTxvelSica da msmenelSicsaocrad dadebiT emocias iwvevs.amave dros, igi, Tu SeiZleba iTqvas,Zalian `qarTuladaa” gaformebuli..._ `naninebi” Cemi sayvareligamocemaa. leqsebis avtori, mariamwiklauri, Zalian saintereso poetia.igi wers rogorc bavSvebisTvis, aseveufrosebisTvis. wignSi, romelic axalbedadedebisTvisaa gankuTvnili,Tormeti nanina Sevida. es leqsebidedebma, an bebiebma Cvilebs Zilis winunda ukiTxon da Semdeg Canaweri moasmeninonxolme. wignis mxatvroba CemsZmas, gia cxadaias ekuTvnis. mas Tbilisissasuliero akademiis xelovnebaTmcodneobisfakulteti aqvsdamTavrebuli. mogexsenebaT, naninebisulieri ganwyobis matarebeli leqsebia,amitom giam, wignis gaformebisas,garkveuli religiuri xasiaTis ornamentebicgamoiyena. gamocemas TanerTvis, aseve, dedis locva. roca Svilebipatarebi myavda, maSin sabavSvowignis didi arCevani ar iyo, amitomvwuxdi, vfiqrobdi ra wamekiTxa maT-Tvis. axla suraTi Secvlilia...vfiqrob, `naninebi” kargi saaxalwlosaCuqaria dedebisTvis da saSualebasaZlevs maT, Svilebi mcire asakidanveqarTul erovnul saganZurs aziaron.saerTod, Cveni gamomcemlobisprioriteti bavSvebisTvis, mozardebisada studentebisTvis erovnulisaganZuris miwodebaa. amave dros,vcdilobT, gamocemebis vizualurimxare evropuli standartebis Sesabamisiiyos. bolo wlebSi, saqarTvelo-Si, sagamomcemlo saqme sagrZnobladganviTarda, bevri saintereso wignidaido. Cemi azriT, ucxouridan TargmnilisabavSvo wignebi, maTi mimzidvelivizualis miuxedavad, Sinaarsobrivadmdarea. teqstebi dasavlurimentalitetis mqone bavSvebisTvisaaSeqmnili, maT ki sxva fsiqologia, gansxvavebuliazrovnebis stili aqvT.gamomcemloba `pegasi” qarTvel bavSvebserovnul wiaRSi Seqmnil literaturassTavazobs. Cven Zalian ma-Ralmxatvruli teqstebi gvaqvs,rogorc sabavSvo, ise ufrosebisTvis.vcdilobT gamocemebi STambeWdavadgavaformoT da mkiTxvels ase mivawodoT._ gamomcemloba `pegasi” 2006wels dafuZnda. am xnis ganmavloba-Si, or aTeulze meti wigni gamoeciT,isini sxvadasxva mimarTulebasa daJanrs ganekuTvnebian. minda Tqvenipirveli literaturuli seriis `ilustrirebulibiografiis” SesaxebmesaubroT..._ sagamomcemlo saqmianoba mar-Tlac am seriiT daviwyeT. `ilustrirebulibiografiis” pirveli wigniakaki baqraZis `ilia WavWavaZe” iyo. amnawarmoebs mkiTxveli kargad icnobs,pirvelad igi gamomcemloba `nakadulma”1984 wels dabeWda. winagamocemebisgan gansxvavebiT, `pegasis”`ilia WavWavaZe” uxvadaa ilustrirebuli,teqsts unikaluri fotoebierTvis. wignis redaqtori da gamomcemelialaSa baqraZe, manve moiZia esiSviaTi saarqivo foto-masala.vfiqrob, am wignis gamocema CvenTviskargi dasawyisi iyo.`ilustrirebuli biografiebis”meore wigni maleve gamovida. es gaxldaTstendalis mier Seqmnili literaturuliCanaxati `leonardo da vin-Ci”. wignSi martivi da popularulieniTaa moTxrobili didi xelovaniscxovreba da is ambebi, cnobili nawarmoebebisSeqmnas rom ukavSirdeba.vfiqrob, stendalis TvaliT danaxulida vinCi Zalian sainteresoa. feradilustraciebad TviT am didi mxatvrisnamuSevrebi gamoviyeneT. amanTiTqos ufro Sekra gamocema, Taviseburisaxe misca.mesame wigni `zigmund froidi” gaxlavT.misi avtoria germaneli hansmartinlomani. igi froidis Semoqmedebisanalizs ar gvTavazobs,aramed misi cxovrebisa da zogadad,saqmianobis Sesaxeb mogviTxrobs.seriis axali wigni gamosacemadukve mzaddeba. mkiTxvels, amjerad,mixeil javaxiSvilze movuyvebiT. seriagagrZeldeba. am SemTxvevaSic, gamomcemlobisZiriTadi orientiriaxalgazrdobaa;msoflios cnobiladamianebze maT rac SeiZleba metiunda icodnen._ memuaruli literatura Tqvenigamomcemlobis erT-erT mimarTulebaswarmoadgens. Zalian sainteresiproeqti iyo cnobili qalbatonis,babo dadianis CanawerebisSekreba-gamocema..._ mogexsenebaT, babo dadianmametad rTuli cxovreba ganvlo.SvilebTan erTad, igi xuTjer iyo gadasaxlebuli.misma qaliSvilma, dedisgardacvalebis Semdeg, miagno Canawerebs,romelSic babo dadiani Tavisicxovrebisa da gancdebis Sesaxeb yveba.niWierma literatorma nino xoferiammasalas Tavi mouyara da gamosacemadmoamzada. `dRiurebis” mimarT interessisic zrdis, rom wignSi qalbatonibabos foto-arqivicaa Sesuli. saubariadaaxloebiT rvaas unikalur fotoze,romelzec qarTveli aristokratiaagamosaxuli. babo dadianisTvisZalian Zvirfasi iyo es fotoebi, gadasaxlebebSicmalulad Tan daqonda daSeiZleba iTqvas, sicocxlis safrTxeSiCagdebis fasad, SeinarCuna, gadaarCinaes arqivi. `mogonebaTa dRiurs” kompiuteruliversia erTvis. `aristokratulisaga” - ase ewodeba Canawers,romelSic babo dadiani TiToeulifotosuraTis Sesaxeb Tavad gviambobs.gamoveciT, aseve grigol abaSiZismogonebebi. gamocema mwerlis vaJma daqaliSvilma moamzades. ...Tavis droze,roca batoni grigolis `laSarela”gamovida, literaturul wreebsa da sazogadoebaSididi miTqma-moTqma atyda.mogexsenebaT, `laSarelaSi” saqar-Tvelos istoriis erT-erTi mZime periodi- mefe laSa-giorgisa da mefe rusudanismmarTvelobis epoqaa aRwerili;imdroindeli sinamdvile, sxvadasxvaistoriuli wyaros gaTvaliswinebiT,mxatvruladaa gadmocemuli.qveynis ubedurebis mizezi, gareSe faqtorebisgarda, avtorma qarTvelTaxasiaTSi dainaxa da Seecada eTqva, romproblema xSirad CvenSivea. amas didivnebaTaRelva mohyva. grigol abaSiZemweralTa kavSiris sxomaze simarTlisaTvisgaakritikes, Zalian atkinesguli da sityvis Tqmis saSualebac armisces. mogvianebiT, man sapasuxo werilidawera. es `pasuxi” Cvens miergamocemul mogonebebis wignSia Sesuli..._ grigol abaSiZis `laSarelaze”saubrisas, `pegasis” mier gamocemuli`waTes wiTeli waRebi” gamaxsenda.am piesis gamo, Tavis droze, batonoTar WilaZesac auxirdnen..._ `waTes wiTel waRebsac” Tavisi istoriaaqvs. Teatris scenaze piesisganxorcieleba araerTxel scades.afiSebi dabeWdili iyo, bileTebi – gayiduli,magram, rogorc Cans, maSindelxelisufals moeCvena, rom piesaSi iseTTemebze mianiSnebdnen, mas rom ar siamovnebda.speqtaklma sabWoTa cenzuraver gaiara da repertuaridan moxsnes...aRsaniSnavia, rom oTar WilaZis piesebi-`waTes wiTeli waRebi” da `labirin-Ti” - wignad pirvelad gamovida. is CvengamoveciT.batoni Tamaz WilaZis bolo romanic,`breigelis mTvare”, `pegasSi” daibe-Wda..._ mkiTxvelis interesi daimsaxura,aseve, seriam `wamebis gziT”,romelic erTgvari gaxsenebaa imqarTvelebisa, represiuli reJimissimware rom gamoscades. maTi cxovrebismagaliTze sabWoTa epoqismTeli siave Cans..._ seriis - `wamebis gza” – pirveliwigni gia Wubabrias xelmZRvanelobiTgamoica. batoni gias deida, qalbatoniliziko qavTaraZe, SeiZleba iTqvas,sabWoTa disidentebamdeli disidentiiyo, ocdarva weli gulagSi gaatara.wignSi is Tavisi cxovrebis mZimewlebze yveba da ixsenebs adamianebs –maT Soris araerT cnobil moRvawes_ masTan erTad rom gamoiares is satanjveli._ sagamomcemlo bazarze `pegasis”warmatebis erT-erTi ganmapirobebeli,vfiqrob, avtorebisa dateqstebisadmi Tqveneuli midgoma,damokidebulebaa. literaturisSerCevisas yovelTvis swor arCevansakeTebT, mxedvelobaSi maqvs patrikourJednikis didebuli satira..._ patrik ourJednikis `evropeana”Cveni axali wignia. proeqtis avtoribatoni vaxtang rodonaia gaxlavT.wigni misi iniciativiT gamoica.`evropeana” - XX saukunis mokleistoria - Tanamedrove Cexi mwerlisbrwinvale satiras warmoadgens.es gaxlavT absurdisa da burleskissuliskveTebiT gamsWvaluli erTgvaristilisturi eqsperimenti. wign-Si Tavmoyrilia yvela sisulele, racki kacobriobas gasul aswleulSiCaudenia. `evropeanaSi” XX saukunewarmogvidgeba rogorc ritorikulifigura, rogorc fiqcia, absurdulilozungebis, uazro rwmena-warmodgenebisada stereotipebis daundobelimiqsi. wigni msoflio bestselerigaxlavT. 2001 wels, CexeTSi is `wliswignad” aRiares. Targmnilia ocdaerTenaze. Cexuridan Targmna qalbatonmagiuli leJavam.axla kidev erT proeqtze vfiqrobT,gvainteresebs literaturaqveynebisa, romlebic yofili socialisturibanakis wevrebi iyvnen daSemdeg ganviTarebuli dasavleTissivrceSi gadainacvles, Crdiloatlantikurialiansis wevrebi gaxdnen.gvaqvs survili aseT qveynebSi Seqmni-


22 ianvari - 4 Tebervali 2010literaturuli gazeTiinterviu13li literaturuli nimuSebi vTargmnoT.es iqneba erTgvari dokumenturiproza, romelic mkiTxvels daanaxebs,Tu ra gza gaiares sxvebma da ra etapebisgadalaxva mouxdaT maT...vcdilobT, sazogadoebis majiscemasmivugdoT yuri. mivawodoTliteratura, romelic mas sWirdeba,ainteresebs da rac mniSvnelovaniamisTvis. ZiriTadad, mainc axalgazrdebzevfiqrobT, maTTvis virjebiT.momavali Taoba Zalian mcodne,ganaTlebuli unda iyos. farToTvalsawieri da saerTaSorisogamocdilebis floba daexmareba maTes rTuli, gardamavali istoriuliperiodi naklebad mtkivneulad ganvlon._ qalbatono marina, radgansaubari ucxour litaraturas,Targmanebs Seexo, minda mxatvruliTvalsazrisiT kidev erTi ZalianRirebuli wignis Sesaxeb gkiTxoT,mas `dideba Senda” hqvia da sxvadasxvaepoqaSi Seqmnili RvTis sadideblebiskrebuls warmoadgens.wigns saukeTeso Targmani gamoarCevs,igi qalbatoni manana gigineiSvilismieraa Sesrulebuli..._ `dideba Senda” marTlac gamor-Ceuli gamocemaa. qalbatonma mananamRvTis sadideblebi eqvsi enidan Targmna.es fantastikuri Targmania. masveekuTvnis winasityvaoba, romelSichimnografiuli dargis warmoSobasada istoriaze mogviTxrobs, mis mniSvnelobaze,arsze, `gamouTqmelisgamoTqmis” ostatebze gvesaubreba.wignSi sxvadasxva religiuri mimarTulebisavtorTa sagaloblebiawamodgenili. Zalian saintereso masalaaTavmoyrili. amdenad, es gamocemaZalian mniSvnelovania CemTvis._ cnobilia, rom gqondaT mcdelobaqarTveli avtorebi ucxo enazegeTargmnaT..._ Cven germanulad vTargmneT akakibaqraZis `ilia WavWavaZe”. germanulenovanigamocema frankfurtiswignis saerTaSoriso bazrobaze,romelSic `pegasi” yovelwliuradmonawileobs, garkveuli raodenobiTgaiyida. Tumca, samwuxarod, sazRvargareTwignis did tiraJiT realizebissaSualeba ar mogveca. mogexsenebaT,es ioli ar aris, Tumca, amazevmuSaobT._ qalbatoni marina, TanamedroveqarTveli avtorebis nawarmoebebsxSirad beWdavT?_ 2009 wels axalgazrda avtoris,nino sadRobelaSvilis romani `orsuli”gamoveciT. saintereso nawarmoebia,cxovrebiseuli romani gaxlavT.avtori sakmaod aqtualur Temebsexeba da Tanamedrove qarTveliqalis gancdebze mogviTxrobs.aqve, minda vaxseno, qalbaton lianaanTelavas nawarmoebi `dedofali”,romelic `pegasma” 2008 wels gamosca.`dedofali” saintereso kuTxidandanaxuli istoriuli ambavia, esaawigni didmowame qeTevanze. misi cxovrebisada mowameobrivi aRsasrulisSesaxeb araerTi werilobiTi wyaro arsebobs.avtorma, saTqmelis ukeT gadmosacemad,literaturuli kinoscenarisforma airCia. wignis mxatvrobabaton gia buRaZes ekuTvnis._ `pegasi” qarTul poeziasac ufr-Txildeba.. ramdenadac vici, ana kalandaZisbolo krebuli Tqven gamoeciT..._ gamocema poetis dabadebis oTxmocwlisTavs mieZRvna. masSi, Ziri-Tadad, religiur Temebze Seqmnilileqsebi Sevida. Tumca, poeziis garda,anas werilebs, sxvadasxvagvar literaturulCanaxatebsac movuyareT Tavi.wignma sxvaTa mier anaze gamoTqmulicdaitia. gamocemis Semdgenelia qalbatoniTina kobalaZe._ anam Tu naxa wigni?_ samwuxarod, mxolod sasignaloegzemplaris naxva moaswro..._ qalbatono marina, Tqveni gamomcemlobacnobili, saintereso da ni-Wieri adamianebis TavSeyris adgilia.dResac, sanam saubars daviwyebdiT,CemTvis Zalian avtoritetul da sayvarelliterators Sevxvdi. garemo,romelsac es xalxi qmnis, udavodTqvens sagamomcemlo saqmianobazecaisaxeba. `pegasSi” Rrma literaturuliideebi da saintereso proeqtebiibadeba..._ profesiiT pediatri var. sagamomcemlosaqmeSi meuRlis survilisada rCevis gaTvaliswinebiT Cavebi. is`saqarTvelos macnes” xelmZRvanelobs,swored am gamomcemlobis Svilobilia`pegasi”. SemiZlia vTqva, romCveni gamomcemlobis irgvliv mar-Tlac Zalian saintereso xalxia Sekrebili.eseni mwerlebi, poetebi, literatorebiarian. maTTan urTierToba imdenadsainteresoa, rom vfiqrob, Cemimxridan, am saqmis wamowyeba, miuxedavadekonomikuri riskisa, namdviladRirda. qalbatoni manana gigineiSvili,batonebi Tamaz WilaZe, vaxtang rolavT,rom batoni zaza `busunsulebis”ilustraciebis avtoricaa.vfiqrob, wigni kargi saCuqaria mkiTxvelisTvis.amJamad, baton zazasTanerTad, axal proeqtze vmuSaobT._ weliwadSi daaxloebiT ramdenwigns gamoscemT?_ ase, aTamde._ am mxriv, 2009 weli SedarebiTdatvirTuli iyo, ase ar aris?_ diax, gasuli weli ufro nayofieriiyo. momavalSic bevri sainteresoproeqti gvaqvs Cafiqrebuli. rogorcgiTxariT, `saqarTvelos macnes” Svilobilikompania varT, sakuTari poligrafiulibaza gvaqvs, yvelafersCvens stambaSi vbeWdavT da es saqmessagrZnoblad gviadvilebs. gardaamisa, sruli sagamomcemlo cikli -redaqtireba, ilustraciebisa dadizainis Seqmna, kompiuteruli momsaxurebada yvela sxva etapi, romelicwignma unda `gaiaros” - adgilzexorcieldeba. amdenad, xarisxianigamocemis mosamzadeblad Zalian kargipirobebi gvaqvs._ ra tiraJiT beWdavT?_ maqsimaluri tiraJi, bazrisgaTvaliswinebiT, aTasi egzamplaria._ myidveli bevri yavs Tqvenswignebs?_ samwuxarod, visac Cveni wignebiainteresebs, visac Wirdeba aseTi literatura,mas wignis SeZenis saSualebanaklebad aqvs. mogexsenebaT, wigniiafi ar Rirs. xolo, materialuriTvalsazrisiT ukeTes mdgomareobaSimyof adamianebs, xSir SemTxvevaSi, sxvafaseulobebi gaaCniaT. amdenad, vergetyviT, Cveni gamocemebi kargad iyideba-Tqo.miuxedavad amisa, maincvcdilobT wigni mkiTxvelamde mivitanoT._ mkiTxvelis gansakuTrebuliinteresi romelma gamocemam gamoiwvia?_ gansakuTrebuli moTxovnaa seriaze`ilustrirebuli biografia”.Zalian kargad gaiyida, aseve, babo dadianis`mogonebaTa dRiuri”. didi interesigamoiwvia wignma `msofliosmonarqebi”, romlis avtori batoni giaWanturiaa. igi sainteresodmogviTxrobs uklebliv yvela samefodinastiaze, rac dRes msoflioSi arsebobs.wigni unikaluri foto-masaliTaailustrirebuli._ albaT dameTanxmebiT, romqarTuli wignis xarisxi da aseve, gamomcemlobebsSoris konkurenciasakmaod maRalia..._ qarTuli gamocemis xarisxi, ukanasknelwlebSi, sagrZnoblad gaizarda.amas cnobilma TanamedroveqarTulma gamomcemlobebma Seuwyoxeli, maT Seqmnes konkurentunarianigaremo da Tamasa sakmaod maRlaaswies. es Zalian kargia. jansaRikonkurenciis upiratesoba imaSia, romgaiZulebs ar SeCerde, mudmivad axlisZiebaSi iyo da procesebs fexdafexmiyve. Tumca, gulistkiviliT mindaaRvniSno, rom qarTvel mwerals dResZalian uWirs. miuxedavad didi survilisa,gamomcemeli wigns didi tira-JiT ver beWdavs, amis saSualebas masdRevandeli socialuri foni, bazariar aZlevs. Tumca, bolo dros, saxelmwifomsaintereso proeqtebi SemogvTavaza.maTi ganxorcieleba bevrproblemas gamoasworebs. ase rom, wignisganviTarebis procesi TandaTanwin midis. muSavdeba, aseve, wignis popularizaciisprogramebi. cota xniswin, SvedeTidan am programis specialistebiCamovidnen, sakuTari gamocdilebagagviziares.rogorc mwerlis, ise gamomcemlisstimulireba, waxaliseba aucilebelia.bevri kargi avtori gvyavs. qarTudonaia,zaza abzianiZe da sxvebi CvenixSiri stumrebi, megobrebi arian. isinimniSvnelovan proeqtebs gvTavazoben...garda amisa, maTi daxmarebiT bevri ni-Wieri avtori gavicani. axalgazrda mweralTaSemoqmedebas, literaturuliperioduli gamocemebis meSveobiT,Tvals TviTonac intensiurad vadevneb.avtorebs vukavSirdebi, zogic TviTongvakiTxaven._ ramdenadac vici, sabavSvowignebis gamocema axlaxan daiwyeT..._ `saCuqari pegasisagan” – es gaxlavTsabavSvo proeqti, romlis ganxorcielebaccota xnis win daviwyeT.jer-jerobiT, seriis sami wigni gamoveciT– mariam wiklauris leqsebiskrebuli `natvrisTvalo mzisao”, irmamalaciZis moTxroba `onavari lukidroTa qveyanaSi” da italieli mwerlis,jani rodaris naklebadcnobilimoTxroba `gondola aCrdili”, romelliwignis ganviTarebisTvis ZalianmniSvnelovania is literaturulikonkursebi, TbilisSi rom imarTeba.Tumca, samwuxaroa, rom iseT popularulda cnobil konkurss, rogoric`sabaa”, saukeTeso sabavSvo wignisnominacia ar aqvs._ Tqveni gamomcemlobis ofisSiSemosvlisas, Cemi yuradReba didformatze amobeWdilma, jon rokfeleriscnobilma sityvebma miiqcia:`warmatebis saidumlo imaSia, romCveulebrivi saqmeebi araCveulebrivadkargad akeTo”. `pegasis” warmatebisformulac esaa?_ warmatebis misaRwevad, mTavariasaqmisadmi didi siyvaruli. gardaamisa, `pegasi” yovelTvis cdilobsmkiTxvels miawodos ara komerciuladmomgebiani, aramed mxatvruladmaRalxarisxiani, kargi literatura.SesaZloa, aseTi midgoma, biznesisTvalsazrisiT, gamarTlebuli arcaa,magram Cven am gziT mivdidvarT – gvindaCveni wignebi sazogadoebaSi zneobrivi,moraluri faseulobebisdamkvidrebas, miZinebuli erovnuligrZnobebis gamoRviZebas emsaxurebodes.vcdilobT, Cveni literaturiT,mkiTxvels sulierebasTan miaxloebissaSualeba mivceT.ic Tea nikobaZis mier, qarTuladpirvelad iTargmna. samive wigni uxvadaailustrirebuli da vfiqrob bavSvebsgaaxalisebs.minda gansakuTrebiT gamovarCiocnobili mwerlisa da literatoris,batoni zaza abzianiZis leqsebis krebuli`busunsulebi”. wigni iumoriTaagajerebuli da bavSvebisa da ufrosebisTviserTnairad saintereso daTavSesaqcevia. mniSvnelovani gaxesaubraTamar Juruli


14 Targmani literaturuli gazeTihainrix biolimocinariroca profesias mekiTxebian, vibnevixolme: vwiTldebi da xma mikankalebs;sxva mxriv Tavdajerebulkacad micnoben. mSurs im adamianebis,visac SeuZlia Tqvas: kalatozi var,parikmaxeri... aseve buRaltrebisa damwerlebis, SesaSuria maTi aRiarebisubraloeba, radgan yvela es profesiaerTi sityviT aixsneba da vrcel axsna-ganmartebebsar moiTxovs. me ki iZulebulivar, amgvar kiTxvebze ase vupasuxo:mocinari var. xolo aseTi aRiarebamoiTxovs Semdgom kiTxvas: ,,amiTcxovrobT?" WeSmaritebis SesabamisadTu gnebavT, unda mepasuxa: ,,diax"; dame marTlac Cemi siciliT vcxovrob dakargadac, radgan Cemi sicili aris –komerciulad rom vTqvaT_ moTxovnadi.kargi, naswavli mocinari var:sxva aravin icinis ise, rogorc me, sxvaaravin flobs xelovnebis Cemeulniuansebs. momabezrebeli axsna-ganmartebebisTavidan asacileblad, kargaxans Tavs msaxiobad vasaRebdi, magramCemi mimikuri da sametyvelo unarebiimdenad mwiria, rom es gansazRvrebarealobisagan metad Seusabamodgamoiyureba: me miyvars WeSmariteba,rac imaSi mdgomareobs, rommocinari var. arc klouni var da arckomikosi, adamianebs ki ar vamxiaruleb,aramed mxiarulebas warmovadgen:romis imperatoriviT vicini,an vinme mgrZnobiare abiturientiviT,me-17 saukunis sicili iseve memarjveba,rogorc me-19 saukunisa. da TusaWiroa, yvela saukunis sicili Semi-Zlia; sazogadoebis yvela klasis, yvelaasakobrivi jgufisa. es me ubralodiseve viswavle, rogorc sxvebi magaliTad,fexsacmelze Zirebismikvras swavloben. Cems mkerdSiamerikis sicili sufevs, afrikis sicili,TeTri, wiTeli, yviTeli sicili_ da Sesabamisi honoraris safasurad_ avaJRereb xolme imgvarad,rogorc reJisuraSia aRwerili.am mxriv Seucvlelic ki gavxdi:firfitebze vicini, vicini firzec daxmis reJisorebi delikaturad meqcevian.vicini mZimed, mozomilad, isteriulad_ vicini, rogorc tramvaisvatmani an rogorc moswavle, sasursaToproduqtebis sferos Segirdi;sicili diliT, sicili saRamos, Ramissicili da gariJraJis sicili, mokled:sadac yovelTvis da rogorcyovelTvis unda icinodnen, da es yovelivexelmewifeba.albaT damijerebT, rom aseTi xelobadamqancvelia, miTumetes, rom _es Cemi specialobaa _ vflob agreTvegadamdeb sicils, ase gavxdi Seucvlelimesame da meoTxe rangis komikosebisaTvis,romlebic samarTlianadkankaleben TavianTi oxunjobebisgamo, me ki TiTqmis yovel saRamos varieteSivzivar, rogorc garkveulisaxis klakeri (Claquer), sust mxareebzegadamdebad sacinrad. es udidesi samuSaoa:Cemi gulwrfeli, veluri siciliarc droze adre, arc dagvianebuliunda iyos, is zust momentSi undamoxdes_Semdeg, programis Sesabamisad,xmamaRali sicili unda avtexo, msmenelTamTeli jari CemTan erTadfrutunebs da es simZafre unda SevinarCuno.Semdeg ki daqanculi garderobiskenmiviparebi, paltos vicvam, bednieriimiT, rom bolos da bolos dasvenebissaRamoa. saxlSi umetesad SemdegiSinaarsis depeSebi mxvdeba:,,saswrafod gvWirdeba Tqveni sicili.miReba samSabaTs,"... da ramdenime saa-Tis Semdeg gadaWedili matareblisvagonSi vekvexebi da sakuTar bedzemovTqvam.yvela mixvdeba, rom samuSaos Semdegan Svebulebisas sicilisaTvismaincdamainc ar unda viyo ganwyobili:mwvelavs uxaria, rom Zroxas iviwyebs,xolo kalatozi_samSeneblobetons; durgals ki, rogorc wesi, saxlSiyovelTvis moSlili kari an ujrebiaqvs, romlebic Zlivs iReba. konditersmJave kitri uyvars, yasabs _marcipani da xabazs ki purs Zexvi ur-Cevnia; toreadorebs mtredebis garemocvaSiyofna moswonT, mokriveebifiTrdebian, roca maT Svilebs cxviridansisxli mosdiT: me es yvelaferikargad mesmis, radgan Tavad samuSaodRis bolos arasodes vicini. me yvelazeufro mkvdari adamiani var daxalxi pesimistad mTvlis – da albaTsamarTlianadac.Cveni qorwinebis pirvel wlebSicoli xSirad meubneboda: ,,gaicine,ra!" magram TandaTan misTvis cxadigaxda, rom am survilis Sesruleba arSemeZlo. mixaria, rom Cem daZabul saxiskunTebs da ganwyobas Rrma seriozulobiTganvmuxtav xolme. diax, sxvisisicilic maRizianebs, radganZalzed maxsenebs Cems profesias. aseda amgvarad, Cven Cumi, mSvidi col-qmrobagvaqvs, radgan Cemi colic gadaeCviasicils: zogjer Rimils vamCnevxolme da maSin mec viRimebi. erTmaneTsCumad velaparakebiT, radgan mZulsvarietes xmauri, xmauri misaReboTaxebSi romaa gamefebuli. vinc armicnobs, sakuTar TavSi Caketil kacadmTvlis. iqneb var kidec, radganpirs Zalian xSirad mxolod sicilisTvisvaReb.uZravi mimikiT mivabijeb cxovrebaSi,drodadro Tavs mxolod naziRimilis uflebas vaZlev da xSiradimaze vfiqrob, marTlac gavicine Tuara, me mgoni, ara. Cemi da-Zma ambobs,rom yovelTvis yvelaferSi pirveliviyavi.ase da amgvarad, mravalnairad vicini,magram sakuTar sicils rodivicnob.xidzemaT me fexebi SemikeTes da postimomces, sadac SemiZlia davjde: me adamianebsviTvli, romlebic axal xidzegadadian. maT xom siamovnebas aniWebTsakuTari gulmodgineba, yvelaferiricxvebiT daamowmon, isini xom amuazro cifrebis araraobiT tkbebian.da mTeli dRis ganmavlobaSi Cemi munjipiriT saaTis meqanizmiviT nomridannomramde vagroveb, raTa maT saRamoserTi ricxvis triumfi vaCuqo.saxeebi ubrwyinavT, roca Cemi cvlisSedegs vuziareb, rac ufro didiaricxvi, miT ufro brwyinaven isini dasruli safuZveli aqvT, kmayofilmadaiZinon, radgan yoveli dRe mravaliaTasi adamiani gadadis am axal xidze...magram maTi statistika ar arisswori. vwuxvar, magram ar aris swori.me arasaimedo adamiani var, Tumca ke-Tilganwyobis STabeWdilebis gamowvevaSemiZlia.zogjer Cum-Cumad erTi fexis Semokecvacki maxarebs da yovel jerze,roca ki TanagrZnobas ganvicdi, cotaodensmaTac vuziareb. maTi bediCems xelTaa. roca gabrazebuli var,roca mosawevi ara maqvs, vaniSneb naxevars,zogjer ufro naklebsac da rocasixaruliT guli amiCqardeba, Cemdidsulovnebas nebas vaZlev Seyovndesricxvi xuTis adgilas. isini isebednierebi arian! Sedegs yovelTvisoficialurad mtaceben xelidan, TvalebiubrwyinavT, mxarze xels mirtyamen.isini xom verafers xvdebian! Semdegiwyeben gamravlebas, gayofas, procentebSigadayvanas da ra vici kidevras. dRes ramdeni adamiani gaivlisyovel wuTSi am axal xidze, anda ramdenigaivlis aT weliwadSi. maT uyvarTmeore momavali dro (II Futur), meoremomavali dro (II Futur) maTi specialobaa– da mainc, vwuxvar, rom es yvelaferiarasworia...roca Cemi patara Seyvarebuli modisxidze _ da is orjer modis aq _,maSin ubralod guli miCerdeba, Cemigulis dauRleli dugdugi ubralodwydeba, vidre igi xeivanSi ar Seuxvevsda gauCinardeba. yovelives, rac am momentSixdeba, verafriT gagimxelT. esori wuTi me mekuTvnis, mxolod me da22 ianvari - 4 Tebervali 2010warTmevis nebas aravis mivcem. da maSinac,roca saRamos Tavisi sanayinedanmodis, roca maRlobis meore mxaresaa,ra emarTeba Cem munj pirs, romelmacunda iTvalos da iTvalos. am dros Cemiguli isev iTiSeba, xolo roca igiTvals miefareba, isev viwyeb daTvlas,_ da yvela, visac gaumarTla da imwuTebSi Cemi brma Tvalis win sazeimodCaiara, saukunod veRar Seva statistikaSi:kaci _ aCrdilebi da qali _aCrdilebi, araraoba arsebani, romlebicstatistikis meore momavalSi (IIFutur) marSiT ver Caivlian...cxadia, me is miyvars, magram man aricis amis Sesaxeb da arc minda, romgaigos. is verc unda xvdebodes, Tu raucnauri saxiT ayris angariSis qviTrebsmaT mTel grovas; yovelive amisgauazreblad da ucodvelad unda gamovidesdemonstraciulad Tavisi gr-Zeli wablisferi TmebiT da nazi fexebiTim Tavis sanayinedan, bevri fexisqirac unda miiRos. me is miyvars. es xomsruliad naTelia, rom me is miyvars.axlaxan Semamowmes. Cemma kolegaamfosnma,romelic meore mxares zisda manqanebis Tvla evaleba, sakmaodadre gamafrTxila da mec jojoxeTuraddavZabe mTeli yuradReba. SeSliliviTviTvlidi, spidometric kiver daTvlida ukeT. Tavad ufrosistatistikosi idga meore mxares daSemdeg erTi saaTis Sedegi saaTebis Cemganrigs Seadara. me mxolod erTiT naklebiaRmomaCnda. Cemma patara SeyvarebulmaCaiara, da me cxovrebaSi ammSvenier arsebas meore momaval dro-Si xom arasodes gadavagzavni. es Cemipatara Seyvarebuli ar unda gamravldes,gaiyos an procentul arafradiqces. gulSi sisxli amiCqrolda, radganmasze Tvalis gauyoleblad undadameTvala. metad madlobeli var Cemiamfsonisa, meore mxares manqanebs romiTvlis. Cemi arsebobis mxrivac, undamogaxsenoT, rom yvelaferi kargadmidioda.ufrosma statistikosma mxarzexeli damkra da miTxra, rom kargi var,saimedo da erTguli. ,,saaTSi erTisgamotoveba, – Tqva man – bevrs araferswyvets. Cven mainc garkveul procentuldanamats mivaTvliT. ganvacxadeb,rom Tqven cxenebian etlSi gadagiyvanon."cxenebiani etli, ra Tqma unda,gvariani SemoTavazebaa. cxenebianietli xom Tavisufali droa, iserogorc arasodes. cxenebiani etlidReSi maqsimum ocdaxuTia da yovelnaxevar saaTSi erTxel sakuTar tvin-Si momdevno nomris gamotovebis nebasmogcems, es SeRavaTia! cxenebiani etliSesaniSnavi iqneboda. oTxidan rvamdesaerTod akrZalulia cxeniani etlebixidze da me SemeZlo gaseirneba ankidev sulac sanayineSi wasvla, sadacalbaT is didxans damakvirdeboda,iqneb mcire manZilze, an Sinac wameyvana,es Cemi miuTvleli siyvaruli...Targmna rusudan beJaSvilma


22 ianvari - 4 Tebervali 2010literaturuli gazeTiTargmani 15ruben dario - nikaragueli poeti (1867-1916). espanurenovani literaturis pirveli modernisti, `spilosZvliskoSkis~ momRerali, mSvenieri gedebis trfiali, saTuTi princesebisa da markizTa nebieri asulebis Tayvanismcemeli,heliogabalis brwyinvale sasaxleebisa Tu versalis movarayebuli darbazebis mexotbe, sinamdviles ganridebuli,ocnebiT nagebi zRapruli samyaros xizani, poeziis gzaze triumfiT mavali, miwier-nivTier samyaroSi Rarib-Rataki, mravalgzis xelmocaruli, imedgacruebuli, sulierad da fizikurad araerTxel gatexili, alkoholisgannebagamoclili, qveynidan qveyanaSi xetialiT ilajgawyvetili, silamazis maRmerTebeli, Tavad ugvani, farCa-abre-Sumze da porfirze meocnebe, afiSebiT akruli uRimRamo mansardebis binadari; Corotegas tomis indielis far-Toyvrimalebiani, SavyviTela, gatanjuli saxis poetis es eskizuri portreti miaxloebiT warmodgenas mainc Segviqmnisespanurenovani qveynebisa da ara marto nikaraguas literaturis sworupovar warmomadgenelze, romelzecwerdnen, Tu ara ruben dario, modernizmi SeiZleba msoflio movlena arc gamxdariyoo.ruben dariooqros simReraerT dRes vinme upovari Tu maTxovari,anda yaribi, - egeb sulac poetiiyo, SeCerda cadaziduli alvebisCrdilSi, farTo quCaze, iq, sadacsasaxleebia Carigebuli, sadac erTmaneTsejibrebian oniqsi da porfiri,aqati da marmarilo, sadac maRalsvetebs, mSvenier frizebs da movarayebulgumbaTebs Camavali mzis gacrecilisxivebi elamuneba.fufunebis vrcel palatebSi, fanjrebsmiRma, laRi qalebi da momxiblavibavSvebi keklucoben; gisosebsmiRma ki baRi gaSlila, mwvane balaxSimimobneuli vardis rtoebi irwevianviTarca ritmis kanons ayolilebi.farTo salonebSi, albaT, mewamulixaliC-fardagebi da oqromkedi bzinavs;TeTri qandakeba, Cinuri brinjao,veeba iaponuri larnaki lurji mdeloebiTada brinjis yanebiT moxatuli;kabis kalTasaviT akecili, mdidruladmoqarguli abreSumis ganierfardas aRmosavluri oxra asxivosnebs;veneciuri sarkeebi, palisandrebi,kedrebi, sadafi da ebanozi; Savi,Tavaxdili roiali TiTqos icinisTavisi TeTri mijrili kbilebiT _klaviSebiT; brolis WaRebi, auracxelisanTlis liclici, cvilisferiaristokratulobis zeimi! oh! cotamoSorebiT Zvirfasi oqrosvarayianisuraTi, TviT diurasa da mones xelmoweriliportretebi; Tvalwarmtaciakvarelebi, TiTqos cidan CamoRven-Tili vardisferi rom gadavlebia saamotalRad da SoreTica da pawawasuroc erTnairad dauTqoravso... dacota kidev moSorebiT...* * *saRamo kvdeba.sasaxlis alayafTan Cerdeba etli,brwyinvale da laplapa. gadmodiswyvili da imgvari medidurobiTSeabijebs karebSi, rom maTxovars uneburadazri gahkravs: eWvi ar aris, arwivismarTve Tavis dedalTan erTadbudisaken mieSureba. cxens maTraxiauwvavs zurgs da etlic daiZreba. qvebialaplapdeba mis kvalad. Rame.)da meyseulad daZonZili qudiT SemosilTavSi azri ise aRmocendeba, vi-Tarca ram mcenare, guls gaivlis dahimnad miawydeba bages, enas auTr-Tolebs, kbilebs auRrWialebs. esaaxilva yoveli maTxovarisa, yoveliTviTmkvlelisa, loTisa, upovaruqonelisa,suldawylulebulisa,maTi, vinc cxovrobs, - RmerTo maRalo!- vinc cxovrobs mudmiv RameSi,daborialebs wyvdiadSi, vardeba ufskrulSi,rameTu gamxmari puris natexicki ar moepoveba kuWis dasayuCeblad,da mere... brbo bednierTa, galaRebul-Ta, fafuki sareceli, triufeli,oqrosferi, SuSxuna Rvino, atlasimyari, tkrcialiT rom gelamuneba.oqrosTmiani saqmro da giSrisTmianisacole, patiosani TvlebiT daxunZlulida maqmanebSi Cafluli, - damere... veeba saaTi, bedis nebierTadrois mricxveli, qviSis namcecebisnacvlad oqros eskudoebi rom scviva.poetis am minamgvanma Caiqirqila, -saxes misas dantes ieri dahkravda, -jibidan Savi puris gamxmari natexi amoiRo,mokbiCa da Tavisi himni qarsgaayola... gana aris raime ufro sastiki,vinem simRera da loRna erTad!vumReroT oqros!vumReroT oqros, ama qveynis mbr-Zanebels, mudam da yvelgan Tan romdahyveba bedniereba da sinaTle, vi-Tarca mzis natexebi!vumReroT oqros, Cveni deda miwisnayofier mucelSi davanebuls, auwonelganZs, oqros rZed rom moedinebaveeba jiqnidan.vumReroT oqros, uSret mdinaressicocxlisas, rameTu igi azianebs si-Wabukes da silamazes maradiuls, yovelsda yvelas, vinc ki mis nakadSi ganibaneba;magram vai maT, visac mis Sxeficar moxvedria, udroo siberisTvisganwirulia igi!vumReroT oqros, rameTu igia SemoqmedimRvdelmTavarTa tiarebisa,mefeTa gvirgvinebisa Tu imperator-Ta skiptrebisa; moedineba mZlavri,cecxlovani niaRvariviT da gadaevlebaepiskoposTa mantiebs, aaelvarebssakurTxevlebs da uSurvelad uvsebsukvdav RmerTebs did-did zandukebs.vumReroT oqros, rameTu igi safarveliaCveni warwymedisa, tavernebisamazrzeni zar-zeimisa, siZvis sarecelTasircxvilisa!vumReroT oqros, rameTu mis diskzeaRbeWdilia keisris amayi profili;rameTu igi pirTamde avsebstaZris zardaxSebs, xazinebs, bankebs;rameTu igi uxangrZlivebs sicocxlesada xorcsac hmatebs warCinebulebs.vumReroT oqros, rameTu misi wyalobiTaa,rom iqmneba sasaxleebi, mdidrulietlebi da Zvirfasi samoseli,momxiblav banovanTa mkerdis maSvenigulqandebi, rameTu swored igiamliqvnelT qeds rom moaxrevinebs,muxls moadrekinebs da bages maTsasmanWva-RimiliT aacaxcaxebs.vumReroT oqros, puris marans!vumReroT oqros, rameTu igi, diamantisbuded qceuli, kidev ufrodaamSvenebs didebul qalTa naz, vardisferyuris bibilos, Tvalwarmtacmkerdze mibneuli ki yurs miugdebs maTgulisZgeras; siyvarulis niSanic arisda wminda ficis dasturic xSirad!vumReroT oqros, rameTu xma misisaamuri musikaa, raindTa sacnauria,homerosis gmirTa farebis laplapia,RmerTebis sandlebis maSvenia, hesperidebisbaRis vaSlebis krialia.vumReroT oqros, rameTu misganaaqnarTa simebi, misiT brwyinavs unazesSeyvarebulTa Tma, xorblis TavTavida olimpiuri avroras Sesamoseli.vumReroT oqros, rameTu igi dabrZandebamTel duniaze qaRaldiT,vercxliT, spilenZiTa da TuTiiTacki.vumReroT oqros, sikvdilTan yvi-Tels!vumReroT oqros, mSivrebisaganWuWyad Seracxuls, qvanaxSiris, am Savoqrod wodebulis, Zmas, diamantismSoblisas, maRaros mefisas, sad kaciibrZvis da kldeebs arRvevs; mzis CasvlisasumSvenieress, TiTqos sisxliTrom iRebeba, kerpTa sxeuls, Zvirfasqsovils, romlisganac fidiasi TviTminervas uTxzavda kabas.vumReroT oqros, rameTu igi abzinvarebscxenis akazmulobas, saomaretlebs, xmlebis vadebs, brwyinvaleTavebs da imave dros gvirgvinad edgmis,dionisos nadimebSi fialebs anTebsda aelvarebs, mnaTobTa sxivsac da SampanursacerTnairad rom agizgizebsgadamdnari topazis msgavsad.vumReroT oqros, rameTu igi gvasaTuTebs,gvalamazebs da saTnoebsgvxdis.vumReroT oqros, rameTu igi megobrobissasinji qvaa!vumReroT oqros cecxlSi nawr-Tobs, viTarca kaci tanjva-gvemaSi,qlibisgan nakbens, viTarca kaci Surisagan,CaquCiT nacems, viTarca kaciuiRblobiT, abreSumebSi Cafluls, vi-Tarca kaci sasaxleSi davanebuli.vumReroT oqros ieronimisganbilwad Seracxuls, antonisagan Sorsmosrolils, makarisagan avadxsenebuls,ilarionisgan SeCvenebuls, pavlegandegilisgan dawyevlils, pavlesagan,gamoqvabulSi rom daido binasasaxlis nacvlad, megobrebad romairCia Ramis mnaTobni, ciskris frinvelSida udabur tyeTa saSiSi mxecni,dagmobil iqna.vumReroT oqros, kerps, kldeTawiaRSi idumalebiT gayuCebuls, meremzis gulze cimbalebis qorosaviT azavTebuls,mnaTobTa naSobs, sxivis na-Jurs, Tavad eTers ganivTebuls da xelSesaxebs.vumReroT oqros, mzed movlenils,Ramis trfials, ukanaskneli kocnismere varskvlavebiT rom moirwyveba,zvinebs funti sterlingebisas!ehh, Tqven, sawyalobelo loTebo,WeSmaritad Sesabraliso meZavebo,maTxovrebo, qurdebo da qurdbacacebo,RvTisglaxebo da Tqvenc devnilebo,usaqmurebo da uwin, yvelaze uwin,oh, Tqven, poetebo!..SevudgeT bedis nebierT, ama qveynisZlierT mivsdioT, bankirebsa daamqveyniur, miwier, naxevrad RmerTebs!..vumReroT oqros!da eqom umal aitaca is himni, himnikvnesanarevi, xotba ese qirqilnarevida idga ra Rame ukuni da saSinladcivi, eqom waiRo Sors, wyvdiadSi... daam dros moxucma qalma Caiara iqve, misgverdiT da mowyaleba iTxova mdablad...da man Tavad araras mqonem,Tavad RvTisglaxam, Tu mawanwalam, vinicis, egeb yaribic iyo, anda poeti,Tavisi lukma, ukanaskneli puris gamxmarilukma gauziara im sacodavs dagzas gauyva ukun RameSi kbilTa RrWeniT.Targmna meri titviniZem


16 esse literaturuli gazeTi 22 ianvari - 4 Tebervali 2010Teona dolenjaSvilivil-biZaSvilebi ufrosebi iyvnen daTiTqmis yvelas moexerxebina wiflisqveda donis dapyroba. Cemi da Cemi Zmissaxelebi ki iq ar ewera da me guli mwydeboda.ise gamodioda, TiTqos jerkidev ar viyavi iqaurobis srulfasovaniwevri da binadari. amitom umetesadviweqi wiflis qveS fardagze,vkiTxulobdi wignebs da iq wakiTxuliwignebi dRemde yvelaze STambeWdaviaodesme wakiTxul wignebs Soris.mokled, wifeli iyo Cveni mTavarisiamaye da RirsSesaniSnaoba. yveladidi da mniSvnelovani sufra am wiflisqveS iSleboda. yvela stumari aqebdada mere qalaqad Casuli natrobdamis Crdils. yvela ambavi, mniSvnelovanisaubari, iqve Wuridan amoRebuliRvinis, Tu samovarze aduRebuli Caissma mis CrdilSi imarTeboda... da bolos,rodesac babua da bebia gardaicvalada saxli dacarielda, wifelmajer SeumCnevlad da mere ukveZalian swrafad daiwyo Wknoba da kvdoma.xolo rodesac STamomavlobamsofeli, saxli da ezo-kari saerTodmiiviwya, gamxmari wiflis uzarmazarfuRuroebSi daibuda Zalian agresiulmada velurma krazanebma. rodesacsaxlSi Semovidnen viRac ucxoebi, gadaRmelebi,es krazanebi daesivnen dasaSinlad dakbines.mokled, es xec raRaca Zalian ucnaurida bebiaCemis erT-erTi ambaviviTmistiuri gamodga. da am xissikvdiliT CemTvis sabolood daikargasofeli. sofeli bebia-babuas saxeebiT,gaSlili mindvrebiT, sizmrebiT damiTebiT, ielis yvavilebis da janjuxebissuniT, arRnis tkbili da eJvnebismelanqoliuri xmiT, axladmowvelilirZis da neSoSi gamomcxvari mWadis gemoTi,sofeli, sadac vatarebdi cxel,Wrel da zRaprul zafxulebs. maSinviyavi albaT sadRac Tormeti, Tu carogordavkarge sofeligamodis saqarTvelos kulturis, ZeglTa dacvisada sportis saministros finansuri mxardaWeriTsofeli maxsovs bundovnad. maxsovsdidi mwvane ezo, uzarmazari,oraswlovani wiflis xe, orsarTulianisaxli, sxveni am saxlSi, sxvenSi-Txilis, SemWknari vaSlis, komSis gorebida sadRac gadamaluli CurCxelissuni. tye saxlis ukan. wyaro saxlidankarga moSorebiT da am siSoris gamoiyo, rom wyarodan wlis amotana bavSvebsyovelTvis gvezareboda. kidev iyouamravi ram. da es uamravi ram iyo sivrceebi,sul gaSlili da vrceli velebi,tyeebi, mindvrebi gvimriT, didi,miwidan amoCrili da ucnauri Sav-TeTri qvebiT, mayvlis buCqebiT,leRvis, TuTis, tyemlis, blis, eklis,muxis xeebiT (es is xeebia, romelTacvcnobdi), saxlis qvemoT CadiodayviTeli qviT moxreSili viwro gza,sadac aTasSi erTxel gaivlida avtomobilida am gzaze ara Tu avtomobilis,aramed adamianis Cavlac imdenadiSviaTad xdeboda, rom bebiaCemi margalitascxovel interess iwvevda.isic idga WiSkarTan Tavsafarwakruli,Tvalze xelmoCrdiluli, da-JinebiT akvirdeboda da drodadrodaufaravi cnobiswadiliT sakuTarTavs CaekiTxeboda xolme: “vinaa netai?”sofeli iyo imereTSi. erqva nagarevi.Cveni saxlis zemoT iyo salia, gverdiTbeJanisouli, naqerali (es sruliaddausaxlebeli ubnebi iyo) qvemoTwereTlisouli, sul samiode saxliTda es iyo mTeli samezoblo. sami, TuoTxi komlisgan Semdgari da erTmaneTisgankargad daSorebiT mcxovrebisamezoblo.dedaCemi miCvenebda sad dadiodaskolaSi. gaiwvdenda TiTs da Sors,Sors, mzis Suqze Canda cixis nangrevebida Turme sadRac iq, anu saxlidanxuTi kilometris moSorebiT iyoskolac. Turme am skolaSi yoveldRedadiodnen fexiT is da misi eqvsi da-Zma, da me es iseTive warmoudgeneliambavi da miTi megona, rogorc bebia-Cemis Zilis win moyolili ambebi. bebiaCemisambebi ki albaT Zalian waagavdaim istoriebs, romlebsac gabrielgarsia markess uyveboda misi mxcovaniwinapari. mxolod Cemi bebia RamiTmudmivad TavsafarSi Semalul ugrZesTmas gaiSlida, garjiT daRliliglexis qalidan lamaz, cisferTvalamezRapred iqceoda da ambebs yvebodaZalian damajereblad, xatovnad, imerulkiloze. da isini iyo Zalian ucnauri,saSiSi da religiuri. ambebi iyoeSmakebze, angelozebze, Savi Wirisdros gardacvlil bavSvebze, cecxlzedamwvar wmindanebze, “efuTze” –ase erqva wigns samyaros dasasrulisSesaxeb. saerTod, bebia yovel wams axsenebdaam efuTs. me Zalian meSinodada Tan Zalian mindoda menaxa es wigni,sadac ewera, rodis da rogor moxdebodameored mosvla. magram wigni arcbebias hqonda nanaxi, Turme viRacaswaekiTxa da misTvisac eambna, rom meoredmosvlis win uTuod gaerTiandebodayvela qveyana, iqneboda erTifuli da imefebda erTi xelmwife..kidev bevr aseT ambavs miyvebodabebia da mere Rame sabnis qveS SemZvralsZalian meSinoda. arada, CemssofelSi gamaogneblad lamazi Rameebiicoda. varskvlaviani ciT, cici-literaturuli gazeTinaTelebis gundiT, kaliebis krualiT,xeebis Sewyobili SrialiT. sibnelec kigamWvirvale iyo im RameebSi da Tu SemovrCebodiTufrosebi wiflis xisqveS qvis magidaze gaSlil vaxSamTan dapatarebi am xeze dakidebul saqanelebze,maSin Cemi bavSvuri da amave dros,apokalifsuri SiSebi srulebiTqarvdeboda, ifanteboda, radgan warmoudgenladmeCveneboda aseT srulyofilsamyaros odesme dasasrulihqonoda.saerTod, bebia iyo Zalian morwmune,komunistebis dro iyo, koleqtivizmida raRac aseTebi, magram bebiaCemsejavreboda komunistebi, icavdayvela marxvas, amoavlebda TaflSiCvens sigrZe sanTlebs da fexSiSvelimidioda romeliRac uSores da mitovebuleklesiaSi sadac sicarielisda siCumis miuxedavad yovelTvis xvdebodamTavari.babua ki iyo moqeife da mxiaruli.hqonda didi venaxebi, Wurebi, sawnaxlebi.uyvarda stumrebi da yovel sa-Ramos saidanRac mohyavda mearRne.iSleboda sufra, mearRne severaukravda ulamazes arRanze. zogjerbavSvebsac gvatrialebinebda saxelurs,CvenTan Tavs iyridnen mezoblebi.me gansakuTrebiT kargad maxsovsmockvave rezo, romelsac yovelTvisecva aziackebi da cekvavda Zalianucnaurad, albaT TviTnaswavli ileTebiT,Tumca moxdenilad, dadrodadro, am cekvis dros, eSxSi SesulixmamaRla Sehyvirebda: ”aba, figurarezo, fugurao!”wifeli, romelic ezoSi idga, iyoCveni sagvareulos simbolo. me msoflioSimasze maRali xe ar megulebodada verc veravin damajerebda, Tu sadmearsebobda. is, vinc wifelze aZromasaxerxebda da mis sqel totebze saku-Tar saxels amoCxapnida, Zalian amayida gabRenZili dadioda. Cemi deidaS-meti wlis da mas Semdeg me aRarasdrosar minaxavs iqauroba, gza aris iqamdeZalian cudi, saxlia mitovebuli, carielida daketili, wyaro daSra, wifeligaxma da mTavari mizezi ki albaTis aris, rom albaT, Zalian sentimentalurivar da iqauroba minda zustadiseTi maxsovdes, rogoric maSin iyo,Cemi didi winaprebis sicocxleSi.erTi is vici, rom iq ukve saerTodaRaravin cxovrobs. wels, aRdgomamde,vnebis kviraSi gardaicvala Cveniukanaskneli mezobeli – ciala. Tavisdroze Zalian koxta da marjve qali,romelic yanis Toxnis, Tu bostnis margvlisdros, SesvenebebSi amoiRebdasigaretis kolofs da gaabolebdamware astras. imereTis miyruebulisoflis bostanSi Camomjdari astrismweveli ciala iyo CemTvis yvelazedidi meamboxe da revolucioneri. davin iyo masTan Ce gevara Tu jenisjoplini...sofelTan dakavSirebuli boloambavi ki aseTia. cialas sizmari dasizmrebiada zustad uwinaswarmetyvelebiasakuTari sikvdili.am da am dRes da am saaTze movkvdebida saxli daalageTo, SvilebisTvisSeuTvlia. sikvdilamde erTi saaTiTadre ki rigriTobiT CamouTvlia mezobelubnebSi kanti-kuntad SemorCenilimoxucebis saxel-gvarebi. imaTi,romlebic cialas kvals albaT ase,rigrigobiT gauyvebian da soflebisadgilze darCeba mxolod nasaxlarebi.ulamazesi, magram ukacuri, mitovebuli,gaudaburebuli adgilebi...Zalian sevdiani gamovida Cemi werili,magram samagierod, Cemi mogonebebiaris Zalian feradi, naTeli,savse. ise rogorc mogonebebi bavSvobaze,dakargul samoTxeze, sufTa,xeluxlebel, Seuryvnel da srulyofilsamyaroze.redaqtori irakli javaxaZeredaqtoris moadgile uCa SerazadiSviliJurnalistebi xaTuna alxaziSvili, nana kobaiZe, Tamar Jurulitel.: 292196; mob. tel.: (877)742277; (899)269852; e-mail: litgazeti@yahoo.com

More magazines by this user
Similar magazines