Views
2 years ago

Решени задачи за подготовка за изпит.

Решени задачи за подготовка за изпит.

Семинарни

Семинарни Упражнения, Физика 2, 2008/2009Две хармонични трептения с еднакви направления имат един и същи период, фазова разликаπ/3 и амплитуди съответно А 1=5 cm и А 2 =3 см. Да се определи амплитудата получена в резултатот наслагванетоа на двете трептения.Дадено: А 1 =5 cm, А 2 =3 cm, Δφ= π/3, А=?2 2 2Решение: A A A 2AA cos( ϕ ϕ )= + + − , A = 0.07m1 2 1 2 1 2Енергия на хармоничното трептене.зад. 9 (Сборник ТУ 1.48/1.49)Тяло окачено на пружина с твърдост 2 kN/m извършва хармонично трептене с амплитуда7.1cm. Определете потенциалната и кинетичната енергия на тялото при фаза π/4 rad.Дадено: k=2kN/m, A=7.1cm, φ= π/3, W k =?, W p =?1 1Решение: W 2 2 sin2 ( ) 2 sin2k= mω A ωt+ ϕ = kA ( ωt + ϕ)=2.5 J2 21 11W 2 2 cos2 ( ) 2 cos2 ( )2p= mω A ωt+ ϕ = kA ωt+ϕ k2 2= 2 x =2.5 Jзад. 10Да се определи масата на тяло извършващо хармонично трептене с амплитуда A=0.2 m, честотаν=4Hz и начална фаза φ 0 = π/6, ако пълната енергия е W=15.10 ‐3 J. След колко секунди отначалото на трептенето кинетичната енергия ще бъде равна на потенциалната?Дадено: A=0.2 m, ν=4Hz, φ 0 = π/6, W=15.10 ‐3 J, m=?21 2 2 1 2 2Решение: x = Acos( ωt+ ϕ0) , W = mωA = kA ,W 2 W 31.2*10Js −⎡ ⎤m= = = k2 2 2 2 ⎢ = g2 ⎥2 2 A ω A (2 πv)⎣m⎦W k =W1 1ω sin ω ϕ ω ω ϕ2 2( + ) = cos ( + ), sin2 ( ωt+ ϕ) = cos2( ωt+ ϕ), ( 2πvtϕ )p m 2 A 2 2 t m 2 A 2 2 tφ 0 = π/6,1t = 0.01s24v=π+0=4зад. 11Амплитудата на трептене на хармонично трептяща точка е A=0.04 m. Пълната енергия нарептенето е W=5.10 ‐6 J. При какво отместване от равновесното положене, върху трептящататочка ще действа сила 3.5.10 ‐4 N ?Дадено: A=0.04 m, W=5.10 ‐6 J, F=3.5.10 ‐4 N, x=?Решение:1 2W= ⇒ = ,22 A2W kA k2 23x =− F ⇒ x = − FA = 56.10⎡ Nm − ⎢ = m⎤⎥k 2W ⎣ J ⎦Затихващи и принудени трептения.зад. 12 (Сборник ТУ 1.82)Тяло с маса 1 kg е окачено на пружина с еластичност 10 N/m. Тялото извършва трептене в средас коефициент на съпротивление 2N s/m. Намерете кръговата честота и логаритмичниятдекремент на затихване. След колко време амплитудата на трептенето ще намалее 50 пъти?Дадено: m=1 kg, k=10 N/m, r=2N s/m, ω=?, λ=?, t 1 =?rРешение: β = ,02mkm2 2ω = , ω = ω − β = 3 [ rad / s]0Тодор Арабаджиев

Семинарни Упражнения, Физика 2, 2008/2009λ = βT = 2.09λ = At ()1ln ln ( 50)3.91At ( + t)= =1λ1= = 3.91sβ1, tзад. 13 (Сборник ТУ‐1.103)Тяло с маса 500g е окачено на пружина с коеф. На еластичност 200 N/m. На колко е равначестотата на принудените трептения при които настъпва резонанс, ако коефициентът назатихване е 4.415 s ‐1 ?Дадено: m=500 gr, k=200 N/m, β4.415 s ‐1 , ν r =?k2 2Решение:, ω0= , ωr= ω0 − 2β=1.9 [rad/s], ν r =3 s ‐1mзад. 14 (Максимов 82.8)Определете Q‐фактора на математично махало извършващо затихващи трептения скоефициент на затихване β=0.063 s ‐1 и дължина 24.7 cm.ω = g rad06.3l= s, ωQ =0 502β =4. Хармонични вълнизад. 1Бягаща хармонична вълна се описва с уравнението yxt ( , ) = 0.00327 cos(2.72t− 72.1 x), където всистемата SI константите са съответно 0.00327 m, 72,1 rad/m и 2.72 rad/s. Намерете периодът,вълновото число, амплитудата и дължината на вълната.Дадено : yxt ( , ) = 0.00327 cos(2.72t−72.1 x)с константи 0.00327m, 72,1rad/m и 2.72 rad/s, T?,k?,A?,λ?Решение: T=2π/ω2.3s, k72.1rad/m, A=3.2 mm, λ=2π/k0.087mзад. 2Пресметнете скоростта на звука във вода ако трептения с период Т=0.003s пораждат звуковавълна с дължина λ=4.49m.Дадено: Т=0.003 s, λ=4.49 m, v=?Решение: υ = λ f = λ/ T = 1497 m/sзад. 3За време Δt частица от материална среда, в която се разпространява механична вълнапреминава 400 пъти през равновесното си положение. За същото време вълната серазпространява на разстояние 2000m. Колко е дължината на вълната?Дадено: Δx=2000 m, Δt=400 T/2, λ=?ΔxTРешение: υ = λ f = λ/ T =Δx/Δ t, λ = = 10m400( T / 2)зад. 4Вълна се разпространява в еластична средасъс скорост 250 m/s. На колко е равна честотата навълната, ако фазовата разлика между две точки, намиращи се на разстояние 25cm една отдруга е π/2.Дадено: v=250 m/s, ∆x=25 cm, ∆φ=π/2, ν=?Тодор Арабаджиев

По вопросам о приобретении и за ... - Тримм-медицина
Aдаптори за столче за кола maxi cosi за easywalker june ...
Инструкции за ползване
Списак саветника за хемикалије
Начални сведения за кодове
Списак саветника за хемикалије
Списак саветника за хемикалије
Списак саветника за хемикалије
PDF-формат за сваляне
Наредба № 11 за качеството на водите за къпане
Някои най -често задавани въпроси за LIFE+
Обзор за неделю - РАО "ЕЭС России"
Бюллетень биржевой статистики за 2011 год - ММВБ
техническа спецификация: реле за време zr6mf052 - Schrack
Обзор фондового рынка за 09 апреля - FundMarket
Обзор фондового рынка за 15.09 (pdf - FundMarket
Лист за помош 4 - Parkinson's Victoria
Publichen otchet D4.2.3_final.pdf - Семантични технологии за ...
Обзор фондового рынка за 2.09 (pdf - FundMarket
2. РЕГИСТЪР за периода от 01.02.2000 г
Штрафи за неповернене, пошкоджене обладнання ... - Воля
Ръководство за потребителя Prestigio GeoVision ... - GPS навигация
Ценова листа за оборудване Technoton - Скортел
Квадратичен закон за реципрочност. Цели елементи.
CA6702/00 Philips Аксесоари за поддръжка
Ценова листа за оборудване KVH - Скортел
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ... - Община Баните
Ръководство за работа BSL 2470 [1.6 MB]
Боя за коса Elita Color - Green Master
Модул 1 - Институт за етнологија и антропологија