12.07.2015 Views

Решени задачи за подготовка за изпит.

Решени задачи за подготовка за изпит.

Решени задачи за подготовка за изпит.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

Семинарни Упражнения, Физика 2, 2008/2009λ = βT = 2.09λ = At ()1ln ln ( 50)3.91At ( + t)= =1λ1= = 3.91sβ1, tзад. 13 (Сборник ТУ‐1.103)Тяло с маса 500g е окачено на пружина с коеф. На еластичност 200 N/m. На колко е равначестотата на принудените трептения при които настъпва резонанс, ако коефициентът назатихване е 4.415 s ‐1 ?Дадено: m=500 gr, k=200 N/m, β4.415 s ‐1 , ν r =?k2 2Решение:, ω0= , ωr= ω0 − 2β=1.9 [rad/s], ν r =3 s ‐1mзад. 14 (Максимов 82.8)Определете Q‐фактора на математично махало извършващо затихващи трептения скоефициент на затихване β=0.063 s ‐1 и дължина 24.7 cm.ω = g rad06.3l= s, ωQ =0 502β =4. Хармонични вълнизад. 1Бягаща хармонична вълна се описва с уравнението yxt ( , ) = 0.00327 cos(2.72t− 72.1 x), където всистемата SI константите са съответно 0.00327 m, 72,1 rad/m и 2.72 rad/s. Намерете периодът,вълновото число, амплитудата и дължината на вълната.Дадено : yxt ( , ) = 0.00327 cos(2.72t−72.1 x)с константи 0.00327m, 72,1rad/m и 2.72 rad/s, T?,k?,A?,λ?Решение: T=2π/ω2.3s, k72.1rad/m, A=3.2 mm, λ=2π/k0.087mзад. 2Пресметнете скоростта на звука във вода ако трептения с период Т=0.003s пораждат звуковавълна с дължина λ=4.49m.Дадено: Т=0.003 s, λ=4.49 m, v=?Решение: υ = λ f = λ/ T = 1497 m/sзад. 3За време Δt частица от материална среда, в която се разпространява механична вълнапреминава 400 пъти през равновесното си положение. За същото време вълната серазпространява на разстояние 2000m. Колко е дължината на вълната?Дадено: Δx=2000 m, Δt=400 T/2, λ=?ΔxTРешение: υ = λ f = λ/ T =Δx/Δ t, λ = = 10m400( T / 2)зад. 4Вълна се разпространява в еластична средасъс скорост 250 m/s. На колко е равна честотата навълната, ако фазовата разлика между две точки, намиращи се на разстояние 25cm една отдруга е π/2.Дадено: v=250 m/s, ∆x=25 cm, ∆φ=π/2, ν=?Тодор Арабаджиев

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!