Views
3 years ago

Решени задачи за подготовка за изпит.

Решени задачи за подготовка за изпит.

Семинарни

Семинарни Упражнения, Физика 2, 2008/2009Две хармонични трептения с еднакви направления имат един и същи период, фазова разликаπ/3 и амплитуди съответно А 1=5 cm и А 2 =3 см. Да се определи амплитудата получена в резултатот наслагванетоа на двете трептения.Дадено: А 1 =5 cm, А 2 =3 cm, Δφ= π/3, А=?2 2 2Решение: A A A 2AA cos( ϕ ϕ )= + + − , A = 0.07m1 2 1 2 1 2Енергия на хармоничното трептене.зад. 9 (Сборник ТУ 1.48/1.49)Тяло окачено на пружина с твърдост 2 kN/m извършва хармонично трептене с амплитуда7.1cm. Определете потенциалната и кинетичната енергия на тялото при фаза π/4 rad.Дадено: k=2kN/m, A=7.1cm, φ= π/3, W k =?, W p =?1 1Решение: W 2 2 sin2 ( ) 2 sin2k= mω A ωt+ ϕ = kA ( ωt + ϕ)=2.5 J2 21 11W 2 2 cos2 ( ) 2 cos2 ( )2p= mω A ωt+ ϕ = kA ωt+ϕ k2 2= 2 x =2.5 Jзад. 10Да се определи масата на тяло извършващо хармонично трептене с амплитуда A=0.2 m, честотаν=4Hz и начална фаза φ 0 = π/6, ако пълната енергия е W=15.10 ‐3 J. След колко секунди отначалото на трептенето кинетичната енергия ще бъде равна на потенциалната?Дадено: A=0.2 m, ν=4Hz, φ 0 = π/6, W=15.10 ‐3 J, m=?21 2 2 1 2 2Решение: x = Acos( ωt+ ϕ0) , W = mωA = kA ,W 2 W 31.2*10Js −⎡ ⎤m= = = k2 2 2 2 ⎢ = g2 ⎥2 2 A ω A (2 πv)⎣m⎦W k =W1 1ω sin ω ϕ ω ω ϕ2 2( + ) = cos ( + ), sin2 ( ωt+ ϕ) = cos2( ωt+ ϕ), ( 2πvtϕ )p m 2 A 2 2 t m 2 A 2 2 tφ 0 = π/6,1t = 0.01s24v=π+0=4зад. 11Амплитудата на трептене на хармонично трептяща точка е A=0.04 m. Пълната енергия нарептенето е W=5.10 ‐6 J. При какво отместване от равновесното положене, върху трептящататочка ще действа сила 3.5.10 ‐4 N ?Дадено: A=0.04 m, W=5.10 ‐6 J, F=3.5.10 ‐4 N, x=?Решение:1 2W= ⇒ = ,22 A2W kA k2 23x =− F ⇒ x = − FA = 56.10⎡ Nm − ⎢ = m⎤⎥k 2W ⎣ J ⎦Затихващи и принудени трептения.зад. 12 (Сборник ТУ 1.82)Тяло с маса 1 kg е окачено на пружина с еластичност 10 N/m. Тялото извършва трептене в средас коефициент на съпротивление 2N s/m. Намерете кръговата честота и логаритмичниятдекремент на затихване. След колко време амплитудата на трептенето ще намалее 50 пъти?Дадено: m=1 kg, k=10 N/m, r=2N s/m, ω=?, λ=?, t 1 =?rРешение: β = ,02mkm2 2ω = , ω = ω − β = 3 [ rad / s]0Тодор Арабаджиев

Семинарни Упражнения, Физика 2, 2008/2009λ = βT = 2.09λ = At ()1ln ln ( 50)3.91At ( + t)= =1λ1= = 3.91sβ1, tзад. 13 (Сборник ТУ‐1.103)Тяло с маса 500g е окачено на пружина с коеф. На еластичност 200 N/m. На колко е равначестотата на принудените трептения при които настъпва резонанс, ако коефициентът назатихване е 4.415 s ‐1 ?Дадено: m=500 gr, k=200 N/m, β4.415 s ‐1 , ν r =?k2 2Решение:, ω0= , ωr= ω0 − 2β=1.9 [rad/s], ν r =3 s ‐1mзад. 14 (Максимов 82.8)Определете Q‐фактора на математично махало извършващо затихващи трептения скоефициент на затихване β=0.063 s ‐1 и дължина 24.7 cm.ω = g rad06.3l= s, ωQ =0 502β =4. Хармонични вълнизад. 1Бягаща хармонична вълна се описва с уравнението yxt ( , ) = 0.00327 cos(2.72t− 72.1 x), където всистемата SI константите са съответно 0.00327 m, 72,1 rad/m и 2.72 rad/s. Намерете периодът,вълновото число, амплитудата и дължината на вълната.Дадено : yxt ( , ) = 0.00327 cos(2.72t−72.1 x)с константи 0.00327m, 72,1rad/m и 2.72 rad/s, T?,k?,A?,λ?Решение: T=2π/ω2.3s, k72.1rad/m, A=3.2 mm, λ=2π/k0.087mзад. 2Пресметнете скоростта на звука във вода ако трептения с период Т=0.003s пораждат звуковавълна с дължина λ=4.49m.Дадено: Т=0.003 s, λ=4.49 m, v=?Решение: υ = λ f = λ/ T = 1497 m/sзад. 3За време Δt частица от материална среда, в която се разпространява механична вълнапреминава 400 пъти през равновесното си положение. За същото време вълната серазпространява на разстояние 2000m. Колко е дължината на вълната?Дадено: Δx=2000 m, Δt=400 T/2, λ=?ΔxTРешение: υ = λ f = λ/ T =Δx/Δ t, λ = = 10m400( T / 2)зад. 4Вълна се разпространява в еластична средасъс скорост 250 m/s. На колко е равна честотата навълната, ако фазовата разлика между две точки, намиращи се на разстояние 25cm една отдруга е π/2.Дадено: v=250 m/s, ∆x=25 cm, ∆φ=π/2, ν=?Тодор Арабаджиев

По вопросам о приобретении и за ... - Тримм-медицина
Примерни задачи за първо контролно по Висша Алгебра
Списак саветника за хемикалије
Списак саветника за хемикалије
PDF-формат за сваляне
Списак саветника за хемикалије
Начални сведения за кодове
Списак саветника за хемикалије
Наредба № 11 за качеството на водите за къпане
Лист за помош 4 - Parkinson's Victoria
2. РЕГИСТЪР за периода от 01.02.2000 г
Publichen otchet D4.2.3_final.pdf - Семантични технологии за ...
Обзор фондового рынка за 2.09 (pdf - FundMarket
Штрафи за неповернене, пошкоджене обладнання ... - Воля
Обзор фондового рынка за 09 апреля - FundMarket
техническа спецификация: реле за време zr6mf052 - Schrack
Обзор фондового рынка за 15.09 (pdf - FundMarket
Някои най -често задавани въпроси за LIFE+
Бюллетень биржевой статистики за 2011 год - ММВБ
Обзор за неделю - РАО "ЕЭС России"
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: БОРЬБА ЗА ЛИДЕРСТВО с.7
Енергийно-ефективни решения за осветителни уредби с ...
Штрафи за неповернене, пошкоджене обладнання ... - ВОЛЯ
Модул 1 - Институт за етнологија и антропологија
Обзор фондового рынка за 11 марта - FundMarket
ГЛАВА 2 АЛТЕРНАТИВИ ЗА МЕСТОПОЛЖЕНИЕ ... - АЕЦ Козлодуй
Боя за коса Elita Color - Green Master
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ... - Община Баните
HL® Сифони за вани – Продукти – Данни
Модул 1 - Институт за етнологија и антропологија