Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

IndholdSikkerhedsanvisninger............................................................................................................................ 2Tekniske data og funktionsoversigt ...................................................................................................... 41 Installation........................................................................................................................... 51.1 Montage................................................................................................................................................................................. 51.2 El-tilslutning.......................................................................................................................................................................... 61.3 Belægning af klemmer solvarmeanlæg................................................................................................................... 71.3.1 Standard solvarmeanlæg............................................................................................................................................... 71.3.2 Solvarmeanlæg og varmeveksler................................................................................................................................ 71.3.3 Solvarmeanlæg og eftervarme.................................................................................................................................... 81.3.4 Solvarmeanlæg og beholder til lagdelt lagring................................................................................................... 81.3.5 2-beholder-solvarmeanlæg med ventilstyring..................................................................................................... 91.3.6 2-beholder-solvarmeanlæg med pumpestyring.................................................................................................. 91.3.7 Solvarmeanlæg med øst-/vesttag............................................................................................................................. 101.3.8 Solvarmeanlæg m. eftervarme v. fastbrændselskeddel ................................................................................. 101.3.9 Solvarmeanlæg med varmekreds f. returløbsforøgelse................................................................................... 112 Betjening og funktion......................................................................................................... 122.1 Indstillingstaster................................................................................................................................................................. 122.2 System-Monitoring-Display.......................................................................................................................................... 132.2.1 Kanalvisning......................................................................................................................................................................... 132.2.2 Symbollinje............................................................................................................................................................................ 132.2.3 System-Screen.................................................................................................................................................................... 142.3 Blinkende koder................................................................................................................................................................... 152.3.1 System-Screen blinkende koder.................................................................................................................................. 153 Ibrugtagning første gang .................................................................................................. 154 Styringsparametre og visningskanaler............................................................................. 174.1 Kanaloversigt....................................................................................................................................................................... 174.1.1 - 6 Visningskanaler................................................................................................................................................................... 194.1.7 - 21 Indstillingskanaler.............................................................................................................................................................. 205 Tips til fejlsøgning............................................................................................................... 286 Tilbehør/reservedele........................................................................................................... 313 VELUX


Montage / El-tilslutning1. Installation1.1 MontageAdvarsel!Før kabinettet åbnes skal forsyningsspændingen afbrydes ved alle poler.Apparatet må udelukkende monteres i tørre indendørsrum. Opmærksomheden henledes på at apparatet ikkemå udsættes for kraftige elektromagnetiske felter, dadet ville kunne forårsage fejlfunktion ved apparatet.Styringen skal kunne afbrydes fra forsyningsspændingenmed en ekstra afbryder med en kontaktafstandpå min. 3 mm i hver pol hhv. med en afbryder (sikring)i henhold til gældende bestemmelser for installationer.Ved installeringen af strømforbindelsesledningen ogsensorledningen skal man være opmærksom på at deskal trækkes adskilt.1. Krydskærvskruen i kappen løsnes og kappen tagesaf kabinettet ved at den trækkes nedad.2. Marker ophængningsstedet på underlaget, ogformonter den vedlagte dyvel med den tilhørendeskrue.3. Hægt kabinettet på ophængningspunktet ogmarker placeringen på underlaget (hulafstand130 mm), derefter placeres den nederste dyvel.4. Hægt kabinettet på foroven og fastgør det medden nederste monteringsskrue.DisplayOphængning130SokkelPanelTasterMonteringKabelgennemføringer medtrækaflastningsbøjlerSikring5 VELUX


El-tilslutning1.2 El-tilslutningStyringen skal tilsluttes strømforsyningen via en eksternafbryder (sidste arbejdsskridt!) og forsyningsspændingenskal være 210 ... 250 V~, 50 ... 60 Hz).Fleksible ledninger skal fastgøres til kabinettetmed den vedlagte trækaflastningsbøjle samt skrue.Styringen er forsynet med 1 relæ, til hvilket der kantilsluttes forbrugere som pumper, ventiler m.v.:• Relæ 118 = leder R117 = nulleder N13 = jordklemme• Relæ 216 = leder R215 = nulleder N14 = jordklemmeTemperatursensorerne (S1 til S4) tilsluttes medvilkårlig poling til følgende klemmer:1/2 = Sensor 1 (f.eks. sensor solfanger 1)3/4 = Sensor 2 (f.eks. sensor beholder 1)5/6 = Sensor 3 (f.eks. sensor solfanger 2)7/8 = Sensor 4 (f.eks. sensor beholder 2)Nettilslutningen foretages på klemmerne19 = nulleder N20 = leder L12 = jordklemmeBemærk:Relæerne er udført som halvlederrelæer beregnettil regulering af omdrejningstallet. De kræver enminimumseffekt på 20 W (forbrugerens effektforbrug)for upåklagelig funktion. Ved tilslutning afhjælperelæer, motorventiler o.lign. skal den kondensator,der er vedlagt monteringsmaterialet, tilsluttesparallelt til relæudgangen.Husk: Ved tilslutning af hjælperelæer eller ventilerskal minimumsomdrejningstallet indstilles på 100%.Datakommunikation / VBus ®Styringen er udstyret med en VBus ® (klemme 9/10),som eksterne moduler til datakommunikation ogenergimåling kan tilsluttes. De eksterne modulertilsluttes VBus ® med valgfri polaritet på klemme 9og 10. Det er muligt at tilslutte et eller flere modulersom f.eks.:• stort display GA3/SD3• alarmmodul AM1• datalogger DL2• VBus ® /LAN interface-adapter til tilslutning til pc/router, inklusive RSC softwareEksterne moduler til VBus ® kan rekvireres fraRESOL/SONNENKRAFT.SikringT4A 220 ... 240V~Temp. Sensor Pt1000S1 S2 S31 2 3 4 5 6S4 VBus7 8 9 10 12 13 14R1 1 (1) A ( 220 ... 240)V~R2 1 (1) A (220 ... 240)V~N R2 N R1 N L15 16 17 18 19 20SensorklemmerJordklemmerForbrugerklemmerNetklemmerFarlige spændinger ved berøring!Elektrostatiske afladning kan forårsage beskadigelseaf elektroniske komponenter!6 VELUX


Belægning af klemmer1.3 Belægning af klemmer solvarmeanlæg1.3.1 Belægning af klemmer anlæg 1Standard-solvarmeanlæg med 1 beholder, 1 pumpeog 3 sensorer. Sensoren S4/TRL kan efter ønskeanvendes til varmemængderegnskab.ANL 1SymbolBeskrivelseS1S2SolfangersensorBeholdersensorfornedenS1S3Beholdersensorforoven (valgfri)S4/TRLSensor til varmemængdemåling(valgfri)R1S3R1SolvarmepumpeS4/TRFS21.3.2 Belægning af klemmer anlæg 2Solvarmeanlæg og varmeudveksling til eksisterendebeholder, med 2 beholdere, 4 sensorer og2 pumper.ANL 2SymbolBeskrivelseS1S2SolfangersensorBeholdersensorfornedenS1S3BeholdersensorforovenS4 Beholdersensor 2R1Store 1 Store 2R1SolvarmepumpeS3R2Pumpe til varmeudvekslingS2R2S47 VELUX


Belægning af klemmer1.3.3 Belægning af klemmer anlæg 3Solvarmeanlæg og eftervarme med 1 beholder, 3sensorer, 1 solvarme- og 1 eftervarmepumpe. SensorenS4/TRL kan efter ønske anvendes til varmemængderegnskab.ANL 3SymbolBeskrivelseS1S2SolfangersensorBeholdersensorfornedenS1S3BeholdersensorforovenS4/TRLR1Sensor til varmemængdemåling(valgfri)SolvarmepumpeR1S4/TRFS3S2R2R2Pumpe til eftervarme1.3.4 Belægning af klemmer anlæg 4Solvarmeanlæg og beholder til lagdelt lagringmed 1 beholder, 3 sensorer, 1 solvarmepumpe og en3-vejsventil til temperaturlagdelt indladning. SensorenS4/TRL kan efter ønske anvendes til varmemængderegnskab.ANL 4SymbolBeskrivelseS1S2SolfangersensorBeholdersensorfornedenS1S3BeholdersensorforovenS4/TRLSensor til varmemængdemåling(valgfri)R1R2S3R1SolvarmepumpeS4/TRFS2R23-vejsventil8 VELUX


Belægning af klemmer1.3.7 Belægning af klemmer anlæg 7Solvarmeanlæg med øst-/vesttag, 1 beholder,3 sensorer og 2 solvarmepumper.ANL 7SymbolBeskrivelseS1SolfangersensorS2BeholdersensorS1S3S3 Solfangersensor 2S4Målerføler (valgfri)R1R2Solvarmepumpesolfanger 1Solvarmepumpesolfanger 2R1R2S21.3.8 Belægning af klemmer anlæg 8Solvarmeanlæg med eftervarme ved fastbrændselkeddelmed 1 beholder, 4 sensorer, 1 solvarmepumpeog 1 pumpe til eftervarme.ANL 8SymbolBeskrivelseS1S2SolfangersensorBeholdersensorfornedenS1S3S4R1R2BeholdersensorforovenSensor til fastbrændselskeddelSolvarmepumpePumpe til fastbrændselskeddelR1S3S2R2S410 VELUX


Belægning af klemmer1.3.9 Belægning af klemmer anlæg 9Solvarmeanlæg og varmekreds-returløbsforøgelsemed 1 beholder, 4 sensorer, 1 solvarmepumpe og en3-vejsventil til varmekredsreturløbsforøgelsen.ANL 9 Symbol BeskrivelseS1SolfangersensorS2BeholdersensorfornedenS1S3BeholdersensorforovenR1S4S4R1Varmekreds-returløbSolvarmepumpeS3S2R2R23-vejsventil11 VELUX


etjening og funktion2. Betjening og funktion2.1 IndstillingstasterFørst etableres forbindelse til forsyningsnet.Styringen gennemfører en initialiseringsfase. Efterinitialiseringen befinder styringen sig i automatiskreguleringsdrift med fabriksindstilling. Det forudindstilledeanlægsskema er ANL 1.Styringen er nu driftsklar og burde muliggøre optimaldrift af solvarmeanlægget med fabriksindstillingerne.Styringen betjenes ved hjælp af de 3 taster underdisplayet.Taste 1 anvendes til at rulle fremad gennem displaymenueneller til at forøge indstillingsværdierne.Taste 2 anvendes tilsvarende til den omvendtefunktion. For at kalde indstillingsværdierne frem,skal tasten 1 holdes nede i ca. 2 sekunder efter sidstevisningskanal. Fremkommer der i displayet en indstillingsværdi,vises .Ved at trykke på tasten 3 kan der skiftes til indlæsningsmode.• Vælg den ønskede indstillingskanal med tasterne1 og 2.• Tryk kort på taste 3, i displayet blinker( -mode).• Indstil den ønskede værdi med tasterne 1 og 2.• Tryk kort på taste 3, displayet viser igen konstant, den indstillede værdi er gemt.1 Fremad3 SET (valg-/indstillingsmode)2 Tilbage12 VELUX


System-Monitoring-Display2.2 System-Monitoring-DisplaySystem-Monitoring-Displayet består af 3 områder:Kanalvisningen, symbollinjen og systemskærmen(aktivt anlægsskema).!Overblik over hele monitoringdisplayet.2.2.1 KanalvisningKanaldisplayet består af 2 linjer. Den øverste displaylinjeer et alfanumerisk 16-segment display (tekstvisning).Her vises fortrinsvis kanalnavn/menupunkter.I det nederste 7-segmentdisplay vises kanalværdier ogindstillingsparametre. Temperaturer og temperaturdifferencervises med enheden °C eller K.Kun kanalvisning.2.2.2 SymbollinjeDe ekstra symboler på symbollinjen viser den aktuellesystemstatus.Kun visning af symbollinje.Symbol Normal BlinkendeRelæ 1 aktivRelæ 2 aktivMaksimal begrænsning afbeholder aktiv / beholdermaksimaltemperaturoverskredetOptionen frostbeskyttelseaktiveretSolfangerkølefunktion aktivReturkølefunktion aktivSolfangerminimalbegrænsning aktivFrostbeskyttelsesfunktion aktivSolfangernødafbryder aktiv ellerbeholdernødafbrydelseSensordefektManuel drift aktivEn indstillingskanal ændresSET-mode13 VELUX


SIGNALkoder / Ibrugtagning første gang2.3 Blinkende koder2.3.1 System-screen blinkende koder• Pumper blinker, når de er i driftsfase.• Sensorer blinker, når den tilhørende sensordisplaykanaler valgt i displayet.• Sensorer blinker hurtigt ved sensordefekt.• Brændersymbolet blinker, hvis eftervarmener aktiv.3. Ibrugtagning første gangVed ibrugtagning første gang skal der først udarbejdes et anlægsskema!1. Først etableres netforbindelse. Styringen gennemføreren initialiseringsfase.Efter initialiseringen befinder regulatoren sig imode for automatisk drift med fabriksindstillingerne.Det forudindstillede anlægsskema er ANL 1.2. – Vælg indstillingskanalen ANL– Skift til -mode (jvf. 2.1)– Vælg anlægsskema via ANL-nr.– Gem indstillingen ved at trykke på -tastenNu er styringen klar til drift, og optimal drift medsolvarmeanlægget burde være mulig med fabriksindstillingerne.1 Fremad3 SET (valg-/indstillingsmode)2 Tilbage15 VELUX


Ibrugtagning første gangSystemoversigt:ANL 1: Standard-solvarmeanlægANL 2: Solvarmeanlæg med varmevekslerANL 3: Solvarmeanlæg med eftervarmeANL 4: Solvarmeanlæg med beholder til lagdelt lagringANL 5: 2-beholder-solvarmeanlæg med ventilstyringANL 6: 2-beholder-solvarmeanlæg med pumpestyringANL 7: Solvarmeanlæg med øst-/vesttag og 1 beholderANL 8: Solvarmeanlæg med eftervarme ved fastbrændselskeddelANL 9: Solvarmeanlæg med varmekreds f. returløbsforøgelseANL 1 ANL 2 ANL 3ANL 4 ANL 5 ANL 6ANL 7 ANL 8 ANL 916 VELUX


STYRINGSparametre / Kanaloversigt4. Styringsparametre og visningskanaler4.1 KanaloversigtForklaring:XDen pågældende kanal findes.X*Den pågældende kanal findes, når den dertilhørendeoption er aktiveret.Bemærk:S3 og S4 vises kun ved tilsluttede temperaturfølere(blændet ind).1Den pågældende kanal findes kun ved aktiveretoption varmemængdemåling (OWMZ).2Den pågældende kanal findes kun ved deaktiveretoption varmemængdemåling (OWMZ).MEDTKanalen frostbeskyttelsesindhold (MED%) viseskun, hvis arten af frostbeskyttelse (MEDT) ikke ervand eller vakuumfrostbeskyttelse FSV (MEDT0 eller 3).KanalANL1 2 3 4 5 6 7 8 9BeskrivelseSideKOL x x x x x x x x Temperatur solfanger (1) 19KOL1 x Temperatur solfanger 1 19KOL2 x Temperatur solfanger 2 19TSP x x Temperatur beholder 1 19TSPU x x x x Temperatur beholder (1) forneden 19TSP1 x x x Temperatur beholder 1 forneden 19TSPO x x x x x Temperatur beholder (1) foroven 19TSP2 x x x Temperatur beholder 2 forneden 19TFSK x Temperatur fastbrændselskeddel 19TRUE x Temperatur varmekredsreturløb 19S3 x Temperatur sensor 3 19TRL Temperatur returløbsføler 19S4 x x Temperatur sensor 4 19n % x x x x Omdejninger relæ (1) 19n1 % x x x x x Omdrejninger relæ 1 19n2 % x x x x Omdrejninger relæ 2 19h P x x x x Driftstimer relæ (1) 20h P1 x x x x x Driftstimer relæ 1 20h P2 x x x x x Driftstimer relæ 2 20kWh Varmemængde kWh 21MWh Varmemængde MWh 21ANL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AnlægDT E x x x x x x Indkoblingstemperaturdifference (1) 21DT1E x x x Indkoblingstemperaturdifference 1 21DT A x x x x x x Udkoblingstemperaturdifference (1) 21DT S x x x x x x Difference ønsket temperatur (1) 21ANS x x x x x x Stigning (1) 21DT1A x x x Udkoblingstemperaturdifference 1 21DT1S x x x Difference ønsket temperatur 1 21ANS1 x x x Stigning 1 21S MX x x x x x x Maksimaltemperatur beholder (1) 22S1 MX x x x Maksimaltemperatur beholder 1 22DT2E x x x Indkoblingstemperaturdifference 2 21DT2A x x x Udkoblingstemperaturdifference 2 21DT2S x x x Difference ønsket temperatur 2 21ANS2 x x x Stigning 2 21S2MX x x x Maksimaltemperatur beholder 2 22NOT x x x x x x x x Nødtemperatur solfanger (1) 23NOT1 x Nødtemperatur solfanger 1 2317 VELUX


STYRINGSparametre / KanaloversigtANLKanalBetegnelseSide1 2 3 4 5 6 7 8 9OKX x x x x x x x x Option solfangerkøling solfanger (1) 23OKX1 x Option solfangerkøling solfanger 1 23KMX x* x* x* x* x* x* x* x* Maksimaltemperatur solfanger (1) 23KMX1 x* Maksimaltemperatur solfanger 1 23OKN x x x x x x x x Option minimalbegrænsning solfanger (1) 23OKN1 x Option minimalbegrænsning solfanger 1 23KMN x* x* x* x* x* x* x* x* Minimaltemperatur solfanger (1) 23KMN1 x* Minimaltemperatur solfanger 1 23OKF x x x x x x x x Option frostbeskyttelse solfanger (1) 24OKF1 x Option frostbeskyttelse solfanger 1 24KFR x* x* x* x* x* x* x* x* Frostbeskyttelsestemperatur solfanger 1 24KFR1 x* Frostbeskyttelsestemperatur solfanger 1 24NOT2 x Nødtemperatur solfanger 2 23OKX2 x Option solfangerkøling solfanger 2 23KMX2 x* Maksimaltemperatur solfanger 2 23OKN2 x Option minimalbegrænsning solfanger 2 23KMN2 x* Minimaltemperatur solfanger 2 23OKF2 x Option frostbeskyttelse solfanger 2 24KFR2 x* Frostbeskyttelsestemperatur solfanger 2 24PRIO x x x Prioritet 24tSP x x x Pendulpausetid 25tUMW x x x Pendulladetid 25ORUE x x x x x x x x x Option returkøling 25O RK x x x x x x x x x Option rørsolfanger 25DT3E x x x Indkoblingstemperaturdifference 3 21DT3A x x x Udkoblingstemperaturdifference 3 21DT3S x x Ønsket temperatur DT3 21ANS3 x x Stigning DT3 21MX3E x x Indkoblingstærskel for maksimaltemp. 22MX3A x x Udkoblingstærskel for maksimaltemp. 22MN3E x x Indkoblingstærskel for maksimaltemp. 22MN3A x x Udkoblingstærskel for maksimaltemp. 22NH E x Udkoblingstemperatur termostat (1) 26NH A x Udkoblingstemperatur termostat (1) 26OWMZ x x x x Option WMZ 20VMAX Maksimal gennemstrømning 20MEDT Frostbeskyttelsesart 20MED% MEDT MEDT MEDT MEDT MEDT Frostbeskyttelsesandel 21nMN x x x x Minimumomdrejninger relæ (1) 27n1MN x x x x x Minimumomdrejninger relæ 1 27n2MN x x x x Minimumomdrejninger relæ 2 27HND1 x x x x x x x x x Manuel drift relæ 1 27HND2 x x x x x x x x x Manuel drift relæ 2 27SPR x x x x x x x x x Sprog 27PROG xx.xx ProgramnummerVERS xx.xx Versionsnummer18 VELUX


Visningskanaler4.1.1 Visning af solfangertemperaturerViser den aktuelle solfangertemperatur.• KOL: Solfangertemperatur (1-solfanger-system)• KOL1: Solfangertemperatur 1• KOL2: Solfangertemperatur 2KOL / KOL1 / KOL2:SolfangertemperaturVisningsområde:-40 ... +250°C4.1.2 Visning af beholdertemperaturerViser den aktuelle beholdertemperatur.• TSP: Beholdertemperatur (1-beholder-system)• TSPU: Beholdertemperatur forneden• TSPO: Beholdertemperatur foroven• TSP1: Temperatur beholder 1• TSP2: Temperatur beholder 2TSP / TSPU / TSPO /TSP1 / TSP2:BeholdertemperaturVisningsområde:-40 ... +250°C4.1.3 Visning sensor 3 og sensor 4Viser den aktuelle temperatur for de enkelteekstrasensorer (uden styringsfunktion).• S3: Temperatursensor 3• S4: Temperatursensor 4S3 / S4:SensortemperaturerVisningsområde:-40 ... +250°CBemærk: S3 og S4 vises kun ved tilsluttedetemperaturfølere (blændet ind).4.1.4 Visning af øvrige temperaturerViser den aktuelle temperatur for den pågældendesensor.• TFSK: Temperatur fastbrændselskeddel• TRUE: Temperatur varmereturløb• TRL: Temperatur returløbTFSK / TRUE / TRL:Øvrige måletemperaturerVisningsområde:-40 ... +250°C4.1.5 Visning af aktuelle pumpeomdrejningerViser de aktuelle omdrejninger for den pågældendepumpe.• n%: Aktuelle pumpeomdrejninger(1-pumpe-system)• n1%: Aktuelle omdrejninger pumpe 1• n2%: Aktuelle omdrejninger pumpe 2n% / n1% / n2%:Aktuelle pumpeomdrejningerVisningsområde:30 ... 100%19 VELUX


Visningskanaler / Indstillingskanaler4.1.6 DriftstimetællerDriftstimetælleren adderer relæets solvarmedriftstimer(h P/h P1/h P2). På displayet vises hele timer.Det sammenlagte antal driftstimer kan nulstilles.Når en driftstimekanal er valgt, viser displayet konstantsymbolet . Tasten (3) skal trykkes ogholdes i ca. 2 sekunder, for at man får adgang til tællerensRESET-mode. Displaysymbolet blinker ogdriftstimerne stilles tilbage til 0, hvis der bekræftesmed tasten inden for 5 sekunder.For at afbryde RESET-processen må der ikke aktiveresnogen taste i ca. 5 sekunder. Styringen skifterautomatisk tilbage til visningsmode.h P / h P1 / h P2:DriftstimetællerVisningskanal4.1.7 VarmemængderegnskabBasissystemerne (ANL) 1, 3, 4, 5 og 6 kan i forbindelsemed en gennemstrømningsmåler kombineresmed varmemængderegnskab. Dette kræver atoptionen varmemængderegnskab aktiveres i kanalOWMZ.Den volumenstrøm (l/min), der aflæses på flowmeteret,skal indstilles i kanalen VMAX. Frostbeskyttelsesmådenog frostbeskyttelsesindholdet i varmebærermedietangives i kanalerne MEDT og MED%.Frostbeskyttelsesmåde:0: Vand1: Propylenglykol/frostbeskyttelse FS2: Ethylenglykol3: Frostbeskyttelse FSV (vakuum)Bemærk: Kanalerne VMAX og MEDT findes kunhvis optionen varmemængderegnskab (OWMZ) eraktiveret.OWMZ:VarmemængderegnskabIndstillingsområde:OFF ... ONFabriksindstilling: OFFVMAX:Volumenstrøm i l/minIndstillingsområde:0 ... 20 i 0,1 trinFabriksindstilling: 6,0MEDT:FrostbeskyttelsesmådeIndstillingsområde:0 ... 3Fabriksindstilling: 120 VELUX


IndstillingskanalerDen transporterede varmemængde måles ved atangive volumenstrømmen og referencesensorernefremløb S1 og returløb TRL. Disse vises i kWhandelei visningskanalen kWh og i MWh-andele ivisningskanalen MWh. Summen for begge kanalerudgør det samlede varmeudbytte.Den sammenlagte varmemængde kan nulstilles. Såsnart en af visningskanalerne for varmemængdeer valgt, viser displayet følgende symbol konstant. Tasten (3) skal trykkes og holdes i ca.2 sekunder, for at aktivere tællerens RESET-mode.Displaysymbolet blinker og værdien for varmemængdensættes tilbage på 0, hvis der bekræftesmed inden for 5 sekunder.Hvis RESET-processen ønskes afbrudt, skal manvente ca. 5 sekunder. Derefter vender styringenautomatisk tilbage til visningsmode.Bemærk: Kanalerne kWh og MWh findes kunhvis optionen varmemængderegnskab (OWMZ) eraktiveret.4.1.8 ∆T-reguleringFørst forholder styringen sig som en standarddifferensstyring.Når indkoblingsdifferencen (DT E/DT1E/DT2E/DT3E) er nået, aktiveres pumpen,der efter frigørelsesimpulsen (10 s) kører meddet minimale omdrejningstal (nMN = 30%). Nårtemperaturdifferencen kommer op på den indstilledeønskede værdi (DT S/DT1S/DT2S/DT3S), øgesomdrejningstallet et trin (10%). Ved en differensstigningpå 2 K (ANS/ANS1/ANS2/ANS3) øgesomdrejningstallet atter med 10% op til maksimumpå 100%. Ved hjælp af parameteren "Stigning" kanreguleringsadfærden tilpasses. Falder værdien nedunder frakoblingstemperaturdifferencen (DT A/DT1A/DT2A/DT3A) afbrydes styringen.Bemærk: Indkoblingstemperaturdifferencen skalmindst være 0,5 K højere end udkoblingstemperaturdifferencen.MED%:Frostbeskyttelsesindholdi vol-%MED% blændes udved MEDT 0 og 3Indstillingsområde:20 ... 70Fabriksindstilling: 45kWh / MWh:Varmemængde ikWh/MWhVisningskanalDT E / DT1E / DT2E /DT3E:Indkoblingstemperaturdif.Indstillingsområde:1,0 ... 20,0 KFabriksindstilling: 6,0 KDT A / DT1A / DT2A /DT3A:Udkoblingstemperaturdif.Indstillingsområde:0,5 ... 19,5 KFabriksindstilling: 4,0 KDT S / DT1S / DT2S /DT3S:Difference ønsket temp.Indstillingsområde:1,5 ... 30,0 KFabriksindstilling: 10,0 KANS / ANS1 / ANS2 /ANS3:StigningIndstillingsområde:1 ... 20 KFabriksindstilling: 221 VELUX


Indstillingskanaler4.1.11 SolfangergrænsetemperaturSolfangernødafbryderHvis den indstillede solfangergrænsetemperatur(NOT/NOT1/NOT2) overskrides, afbrydessolvarmepumpen(-erne) (R1/R2), for at forebyggeoverophedning af solvarme-komponenterne (solfangernødafbryder),hvilket kunne forårsage skader.Grænsetemperaturen er fabriksindstillet til 140°C,dog kan den indstilles i intervallet 110 ... 200°C.Hvis solfangergrænsetemperaturen overskrides viserdisplayet (blinker).NOT / NOT1 / NOT2:SolfangerbegrænsningstemperaturIndstillingsområde:110 ... 200°C,Fabriksindstilling:140°C4.1.12 SystemkølingNår den indstillede maksimaltemperatur for beholderener nået, slukkes solvarmeanlægget. Hvis solfangertemperaturenderefter stiger til den indstilledemaks. solfangertemperatur (KMX/KMX1/KMX2),aktiveres solvarmepumpen, indtil temperaturen atterer faldet under grænseværdien. Derved kan temperatureni beholderen stige yderligere (aktiv maks.temperatur for beholder med lavere prioritet), dogkun op til 95°C (sikkerhedsfrakobling af beholderen).For at køle beholderen til dens maksimaltemperatur,anbefales det at anvende returkølefunktionen ORUE.Når systemkølingen er aktiv viser displayet(blinker). På grund af kølefunktionen er solvarmeanlæggetlængere klar til drift på varme sommerdageog sørger for termisk aflastning af solfangerfeltet ogaf det varmebærende medium.OKX / OKX1 / OKX2:Option systemkølingIndstillingsområde:OFF ... ONFabriksindstilling: OFFKMX / KMX1 / KMX2:SolfangermaksimaltemperaturIndstillingsområde:100 ... 190°CFabriksindstilling: 120°C4.1.13 Option SolfangerminimalbegrænsningSolfangerens minimumstemperatur er en minimumstemperaturfor indkobling, som skal overskrides forat solvarmepumpen (R1) aktiveres. Denne minimumstemperaturskal sørge for at solvarmepumpenikke tændes for ofte ved lave solfangertemperaturer.Hvis temperaturen falder under minimumstemperaturenviser displayet (blinker).OKN / OKN1 / OKN2:SolfangerminimalbegrænsningIndstillingsområde:OFF/ONFabriksindstilling: OFFKMN / KMN1 / KMN2:SolfangerminimaltemperaturIndstillingsområde:10 ... 90°CFabriksindstilling: 10°C23 VELUX


IndstillingskanalerPendulpausetid / Pendulladetid / Solfangertemperaturstigning:Styringen undersøger beholderen for lademulighed(indkoblingsdifferencen). Hvis beholderen med højesteprioritet ikke kan lades, kontrolleres beholderenmed den efterfølgende prioritet. Hvis beholderenmed den efterfølgende prioritet kan fyldes, gennemføresdet i den såkaldte pendulladetid (tUMW).Efter udløb af pendulladetiden afbrydes påfyldningen.Styringen følger stigningen i solfangertemperaturen.Hvis denne temperatur stiger med solfangertemperaturstigningen(∆T-Kol ca. 2 K, værdi lagreti softwaren) inden for pendulpausetiden (tSP), vilden forløbne pausetid atter bliver sat på nul ogpendulpausetiden starter forfra. Hvis indkoblingsbetingelsernefor beholderen med den højeste prioritetikke nås, fortsættes ladningen af beholderen medden efterfølgende prioritet. Hvis beholderen med denhøjeste prioritet har nået sin maksimaltemperatur,vil pendulladningen ikke blive gennemført.4.1.16 ReturkølefunktionHvis beholdertemperaturen på grund af systemkølingenOKX ligger over den maksimale beholdertemperatur(S MX/S1MX) og solfangertemperaturenmindst 5 K under beholdertemperaturen, kørersolvarmeanlægget videre, indtil beholderen atterer kølet ned til den indstillede maksimale beholdertemperatur(S MX/S1MX) via solfangeren ogrørledningerne. Ved flerbeholdersystemer foretageskun returkøling generelt ved beholder 1.ORUE:Option returkølingIndstillingsområde:OFF ... ONFabriksindstilling: OFF4.1.17 RørsolfangerfunktionHvis styringen registrerer en stigning på 2 K i forholdtil den senest gemte solfangertemperatur, tændessolvarmepumpen i 30 sekunder, for at registrere denaktuelle medietemperatur. Efter udløb af aktiveringsperiodenfor solvarmepumpen, gemmes den aktuellesolfangertemperatur som nyt referencepunkt. Hvisden registrerede temperatur (nyt referencepunkt)atter overskrides med 2 K, tændes solvarmepumpenO RK:RørsolfangerfunktionIndstillingsområde:OFF ... ONFabriksindstilling: OFF25 VELUX


Indstillingskanaleratter i 30 sekunder. Hvis indkoblingsdifferencen mellemsolfanger og beholder overskrides mens solvarmepumpener i drift eller mens anlægget står stille,skifter styringen automatisk til solvarmeopladning.Hvis solfangertemperaturen falder 2 K under stilstandsperioden,beregnes indkoblingstidspunktet forrørsolfangerfunktionen påny og solvarmepumpenstartes ikke.Anvendelsesområde: Ved vakuumrørsolfangerer(evt. også fladsolfangerer) for at undgå indkoblingsforsinkelserved solvarmeopladningen, samt forat undgå at solvarmepumpen kører om natten (pågrund af vakuumet i solfangerrørene er det muligt at"lagre" dagtemperaturerne til om natten).4.1.18 Termostatfunktion (ANL = 3)Termostatfunktion arbejder uafhængigt af solvarmedriftenog kan f.eks. anvendes til udnyttelse afoverskydende varme eller til eftervarme.• NH E < NH ATermostatfunktionen anvendes til eftervarme.• NH E > NH ATermostatfunktionen anvendes til udnyttelse afoverskydende varme.Når 2. relæudgang er tilkoblet, vises i displayet .NH E:TermostatindkoblingstemperaturIndstillingsområde:0,0 ... 95,0°CFabriksindstilling:40,0°CNH A:TermostatfrakoblingstemperaturIndstillingsområde:0,0 ... 95,0°CFabriksindstilling: 45,0EftervarmeUdnyttelse af overskydendevarme26 VELUX


Tips til fejlsøgningPumpe løber varm, dog ingen varmetransport frasolfanger til beholder, frem- og returløb lige varmt;evt. også boblende lyd i ledningen.Pumpe starter kort men stopper, starter igen osv.Luft i systemet?nejjaEr solfangerkredsløbetforstoppet ved snavsfilteret?jaUdluft systemet; MAGfortrykskal ligge ca. 0,5bar over det statisketryk, systemtrykket0,5 til 1 bar derover(alt efter dimensioneringaf MAGerne); tænd ogsluk kort for pumpen.Rens snavsfilteretTemperaturdifference vedstyringen for lille?nejSolfangersensorplaceret forkert?nejjajaPlaucibilitetskontrolaf optionerne rørsolfangerfunktion∆Ton og ∆Toffændres tilsvarende.nejo.k.Placer solfangersensorved solvarmefremløbet(varmeste solfangerudgang).Brug hylsterrøretfra den relevantesolfanger.Pumpe startes formentlig for sent.Temperaturdifferencen mellem beholder og solfangerbliver meget stor under drift; solfangerkredsløbet erikke i stand til at bortlede varmen.Indkoblingstemperaturdifferencen∆Tonvalgt for stor?nejja∆Ton og ∆Toffændres tilsvarendeSolfangerkredspumpedefekt?nejjaKontroller/udskiftSolfangerføler placeretugunstigt (f.eks. anlægsføleri stedet for dykføler)?jaEvt. aktiveres rørsolfangerfunktionen.o.k.Varmeveksler tilkalket?nejjaVarmeveksler forstoppet?Foretag afkalkningnejjaSkylVarmeveksler for lille?jaKontrol af dimensioneringen29 VELUX


Tips til fejlsøgningBeholderen køler af i løbet af natten.Solvarmekredsumpen kører ikke, selv om solfangerener tydeligt varmere end beholderen.Solfangerkredspumpekører om natten?nejnejnejjaSolfangertemperaturener højere end udendørstemperaturenom natten?jaVarmtvandsafgangopad?jaKontroller styringsfunktionen.Kontroller om kontraventileni frem- og returløbetfungerer.Tilslutningen flyttes tilsiden eller udføres medsifon (bøjning nedad);er tabet i beholderen numindre?nejjaStarter pumpen vedmanuel drift?nejjaFrigiver styringenpumpestrømmen?nejjaDen indstillede temperaturdifferencefor indkoblingaf pumpen for høj;indstilles på fornuftigværdi.Sidder pumpen fast?jaSæt pumpeakslen i gangmed en skruetrækker;kører den så?nejVarmtvandscirkulationkører meget længe?nejjajaSluk for cirkulationspumpenog for lukkeventilernei 1 nat; ertabet i beholderen numindre?nejnejo.k.Brug cirkulationspumpemed timerur og frakoblingstermostat(energieffektivcirkulation).Kontroller om pumpen ieftervarmekredsen kørerom natten og om kontraventilener defekt; erproblemet løst?Er sikringen vedstyringen ok?nejjaPumpe defekt − udskiftes.Skift sikringen. Styringen defekt –udskiftes.Kontroller kontraventileni varmtvandskredsløbet– o.k ?janejKontroller også yderligerepumper, der står iforbindelse med solvarmebeholderen.Foretage rengøringhhv. udskiftningTyngdekraftcirkulationen i cirkulationsledningen er forkraftig; monter kraftigere kontraventil eller elektrisk2-vejs-ventil efter cirkulationspumpen; 2-vejs-ventilener åben, når pumpen er i drift og ellers lukket; pumpeog 2-vejs-ventilen kobles elektrisk parallelt; sætcirkulationen i drift igen. Omdrejningsreguleringenskal deaktivieres!30 VELUX


Tilbehør / Reservedele6. Tilbehør / ReservedeleBetegnelse Art.-nr. BeskrivelseSCV2 354274 Erstatningsregulator, inkl. føler,solvarmekredsregulator, 2 halvlederrelæudgange,4 følerindgangeSKSPT1000KL 354275 Temperaturføler til solfangeremed PT1000-karakteristikSKSPT1000S 354272 Temperaturføler til beholder medPT1000-karakteristikSBATHE 354273 Hylsterrør af rustfrit stål til svømmebadsføler.Til anvendelse i klorholdigtvand til svømmebadeSKSGS 354271 Reservesikring 4 ADe anvendte afbildninger er symbolfotos. På grund af mulige sats- og trykfejl men også på grund af nødvendigheden af løbende tekniskeændringer beder vi om forståelse for, at vi ikke kan påtage os ansvar for den indholdsmæssige korrekthed. Der henvises til vore almindeligeforretningsbetingelser i den til enhver tid gældende udgave.31 VELUX


Security devicesPlease read the manual for mounting and installationcarefully before commissionig the controller.This way damages to the system can be avoided.Please also note that the installation must beadapted to the conditions provided by the customer.The installation and operation must be executedaccording to the approved technical regulation. Therules for accident prevention are to be paid attentionto. The improper use as well as the incorrectmodification of installation and construction resultin the exclusion of any kind of liability. Especially thefollowing technical rules must be considered:DIN 4757, part 1Solar heating plants with water and water mixturesas heat transfer medium; Standards for safetyregulations.DIN 4757, part 2Solar heating plants with organic heat transfermediums; Standards for the safety regulations.DIN 4757, part 3Solar heating plants; solar panels; terms; safetyregulations: checking of the shutdown temperature.DIN 4757, part 4Solar thermal plants; solar panels; determination ofdegree of efficiency, capacity of warmth and presssuredrop.In addition European CE-standards are being developedpresently:PrEN 12975-1Thermal solar plants and their components; collectors,part 1: general standards.PrEN 12975-2Thermal solar plants and their components; collectors,part 2: test methods.PrEN 12976-1Thermal solar plants an their components; prefabricatedplants, part 1: general standards.PrEN 12976-2Thermal solar plants an their components; prefabricatedplants, part 2: test methods.PrEN 12977-1Thermal solar plants and their components; userspecificfabricated plants, part 1: general standards.PrEN 12977-2Thermal solar plants and their components; userspecificfabricated plants, part 2: test methods.PrEN 12977-3Thermal solar plants and their components; userspecificfabricated plants, part 3: efficieny test of hotwater tank.32 VELUX


ContentsSecurity devices....................................................................................................................................... 32Technichal data and function survey..................................................................................................... 341 Installation........................................................................................................................... 351.1 Mounting................................................................................................................................................................................ 351.2 Electrical wiring.................................................................................................................................................................. 361.3 Allocation of clamps......................................................................................................................................................... 371.3.1 Standard solar system..................................................................................................................................................... 371.3.2 Solar system and heat exchange................................................................................................................................ 371.3.3 Solar system and after-heating................................................................................................................................... 381.3.4 Solar system and store charge in layers................................................................................................................. 381.3.5 2-store-solar-system valve logic................................................................................................................................. 391.3.6 2-store-solar-system pump logic................................................................................................................................ 391.3.7 Solar system with 2 collectors.................................................................................................................................... 401.3.8 Solar system with after-heating by solid fuel boiler......................................................................................... 401.3.9 Solar system with heating circuit reverse raising............................................................................................. 412 Operation and function...................................................................................................... 422.1 Pushbuttons for adjustment........................................................................................................................................ 422.2 System monitoring display........................................................................................................................................... 432.2.1 Channel indication............................................................................................................................................................. 432.2.2 Tool bar................................................................................................................................................................................... 432.2.3 System screen.................................................................................................................................................................... 442.3 Blinking codes..................................................................................................................................................................... 452.3.1 System screen blinking codes..................................................................................................................................... 453 Commissioning.................................................................................................................... 454 Controller parameter and indication channels................................................................. 474.1 Channel overview.............................................................................................................................................................. 474.1.1 - 6 Indication channels........................................................................................................................................................... 494.1.7 - 21 Adjustment channels....................................................................................................................................................... 505 Tips for fault localization................................................................................................... 586 Accessories/Spare Parts.................................................................................................... 6133 VELUX


Technical data and Function surveyUniversal system controller forsolar- and heating systems• System monitoring display• Up to 4 temperature sensors Pt1000• 2 semi-conductor relays for pump speed control• 9 basic systems selectable• Heat balancing• Function control• User-friendly operation by simple handling• Housing in outstanding design and compactdimensions, easy to install!Technical dataHousing: Plastic, PC-ABS and PMMAProtection type: IP 20/DIN 40050Environmental temp.: 0 ... 40°CSize: 173 x 110 x 47 mmMounting: Wall mounting, mounting into patchpanelsis possible.Display: System screen for system visualisation,16-segment display, 7-segment display, 8 symbolsfor system status.Operation: By 3 pushbuttons in the front of thehousing.Functions: Temperature difference controller withoptional add-on system functions. Function controlaccording to BAW-guidelines, operating hours counterfor solar pump, tube collector special function,pump speed control and heat quantity balancing.Inputs: For 4 temperature sensors Pt1000.Outputs: 2 semi-conductor relays.Power supply: 210 ... 250V~, 50 ... 60Hz.Total power supply: 4 (2) A 250 V~Mode of operation: Typ 1.yBreaking capacity per relay:Semi-conductor relay: 1,6 (1) A 250 V~62111301724934 VELUX


Installation / Electrical wiring1. Installation1.1 MountingWarning!Switch-off power supply before opening the housing.The unit must only be located internally. It is notsuitable for installation in hazardous locations andshould not be exposed to any electromagneticfield. The controller must additionally be equippedwith an all-polar gap of at least 3 mm or with agap according to the valid installaton regulations,e.g. LS-switches or fuses. Please pay attention to aseparate laying of the cable lines and installation ofac power supply.1. Unscrew the cross-recessed screw of the coverand remove it from the housing.2. Mark the upper fastening point on the undergroundand premount the enclosed dowel and screw.3. Hang up the housing at the upper fasteningpoint and mark the lower fastening point on theunderground (hole pitch 130 mm), afterwards putthe lower dowel.4. Fasten the housing at the underground.DisplayHanging130BaseCoverPushbuttonsFixationCable conduits with strainreliefCan fuse A435 VELUX


Electrical wiring1.2 Electrical wiringThe power supply of the controller must only bemade by an external power supply switch (last stepof installation!) and the line voltage must be210 ... 250 Volt (50 ... 60 Hz). Flexible lines are tobe fixed at the housing by enclosed strain relief supportsand screws.The controller is equipped with 2 standard relays, towhich the consumers e.g. pumps, valves etc. can beconnected:• Relay 118 = conductor R117 = conductor R113 = ground clamp• Relay 216 = conductor R215 = neutral conductor N14 = ground clampThe temperature sensors (S1 up to S4) have to beconnected to the following terminals independentlyfrom the polarity:1/2 = Sensor 1 (e.g. Sensor collector 1)3/4 = Sensor 2 (e.g. Sensor store 1)5/6 = Sensor 3 (e.g. Sensor collector 2)7/8 = Sensor 4 (e.g. Sensor store 2)The power supply is effected to the clamps:19 = neutral conductor N20 = conductor L12 = ground clampPlease note:The relays are semi-conductor-relays for pump speedcontrol – they need a minimum load of 20 W (powerconsumption of the consumer) for faultless function.If auxiliary relays, motor valves, etc. are connected,the condenser which is enclosed in the mountingmaterial, must be connected parallely to the relevantrelay output.Attention: for connection of auxiliary relays orvalves, the minimum pump speed must be adjustedto 100%.Data communication / VBus ®The controller comes with a VBus ® (clamps 9/10) towhich external modules for data communication andenergy measuring can be connected. The externalmodules are connected to the VBus ® with optionalpolarity at clamps 9 and 10. It is possible to connectone or more modules as eg:• large display GA3/SD3• alarm module AM1• data logger DL2• VBus ® /LAN interface adapter for connection toPC/router, including RSC softwareExternal modules for VBus ® are available fromRESOL/SONNENKRAFT.FuseT4A 220 ... 240V~Temp. Sensor Pt1000S1 S2 S31 2 3 4 5 6S4 VBus7 8 9 10 12 13 14R1 1 (1) A ( 220 ... 240)V~R2 1 (1) A (220 ... 240)V~N R2 N R1 N L15 16 17 18 19 20Sensor clampsEarthing clampsConsumer clampsNet clampsDangerous voltage on contact!Electrostatic discharge can lead to damages ofelectronic components!36 VELUX


Allocation of clamps1.3 Allocation of clamps1.3.1 Allocation of clamps for system 1Standard solar system with 1 store, 1 pump and 3sensors. The sensor S4/TRF can optionally be used forheat quantity balancing.ARR 1SymbolSpecificationS1S2Collector sensorStore sensor lowerS1S3Store sensor at thetop (optionally)S4/TRFSensor for heatquantity measurement(optionally)R1S3R1Solar pumpS4/TRFS21.3.2 Allocation of clamps for system 2Solar system and heat exchange of existing storewith 2 stores, 4 sensors and 2 pumps.ARR 2SymbolSpecificationS1S2Collector sensorStore sensor lowerS1S3Store sensor atthe topS4 Store sensor 2R1R2Solar pumpPump for heatexchangeR1S3Store 1 Store 2S2R2S437 VELUX


Allocation of clamps1.3.3 Allocation of clamps for system 3Solar system and after-heating with 1 store, 3 sensorsand 2 pumps (for solar heating and after-heating).The sensor S4/TRF can optionally be used for heatquantity balancing.ARR 3SymbolSpecificationS1S2Collector sensorStore sensor lowerS1S3Store sensor atthe topS4/TRFSensor for heatquantity balancing(optionally)R1S3R1R2Solar pumpPump for heatexchangeS4/TRFS2R21.3.4 Allocation of clamps for system 4Solar system and store charge in layers with 1 store,3 sensors, 1 solar pump and 1 3-way-valve for storecharge in layers. The sensor S4/TRF can optionally beused for heat quantity balancing.ARR 4SymbolSpecificationS1S2Collector sensorStore sensor lowerS1S3Store sensor atthe topS4/TRFR1R2Sensor for heatquantity balancing(optionally)Solar pump3-way-valveR1S4/TRFR2S3S238 VELUX


Allocation of clamps1.3.5 Allocation of clamps for system 52-store-solar system with valve logic with 2 stores,3 sensors, 1 solar pump and 1 3-way-valve. The sensorS4/TRF can optionally be used for heat quantitybalancing.ARR 5SymbolSpecificationS1Collector sensorS2 Store sensor 1S1S3 Store sensor 2R2S4/TRFSensor for heatquantity balancing(optionally)R1Store 1 Store 2R1R2Solar pump3-way-valveS4/TRFS2S31.3.6 Allocation of clamps for system 62-store-solar system with pump logic with 2 stores,3 sensors and 2 solar pumps. The sensor S4/TRF canoptionally be used for heat quantity balancing.ARR 6SymbolSpecificationS1Collector sensorS2 Store sensor 1S1S3 Store sensor 2S4/TRFMeasuring sensor(optionally)S4/TRFStore 1 Store 2R1 Solar pump 1R2 Solar pump 2R1R2S2S339 VELUX


Allocation of clamps1.3.7 Allocation of clamps for system 7Solar system with east-west collectors, 1 store,3 sensors and 2 solar pumps.ARR 7SymbolSpecificationS1 Collector sensor 1S2Store sensorS1S3S3 Collector sensor 2S4Measuring sensor(optionally)R1 Solar pump collector 1R2 Solar pump collector 2R1R2S21.3.8 Allocation of clamps for system 8Solar system with after-heating by solid fuel boilerwith 1 store, 4 sensors, 1 solar pump and 1 pump forafter-heating.ARR 8SymbolSpecificationS1S2Collector sensorStore sensor lowerS1S3Store sensor atthe topS4Sensor for solid fuelboilerR1S4R1R2Solar pumpPump for solid fuelboilerS3S2R240 VELUX


Allocation of clamps1.3.9 Allocation of clamps for system 9Solar system and heating circuit reverse raisingwith 1 store, 4 sensors, 1 solar pump and 1 3-way-valvefor heating circuit reverse raising.ARR 9 Symbol SpecificationS1Collector sensorS2Store sensor lowerS1S3Store sensor atthe topR1S4R1Heating circuitreturnSolar pumpS3S2S4R2R23-way-valve41 VELUX


Operation and function2. Operation and function2.1 Push buttons for adjustmentPower connection must be established at first. Thecontroller passes an initialisation phase.After the initialisation the controller is in automaticoperation (factory settings). The preadjustet systemscheme is ARR 1.The controller is now ready for operation and oughtto enable an optimum operation of the solar systemby the factory setting adjusted.The controller is operated by 3 pushbuttons belowthe display.Pushbutton 1 is used for scrolling forward through theindex menu or for increasing adjustment values. Pushbutton2 is accordingly used for contrary function.In oder to get to the settings (adjustment channels),get to the last indication channel and then keep button1 pressed for about 2 seconds. If an adjustmentvalue is shown on the display, is indicated. Inthis case you can press the key " " (3) in order tochange into input mode.• Select a channel by keys 1 and 2• Shortly press key 3, so that flashes• Adjust the value by keys 1 and 2• Shortly press key 3, so that permanentlyappears• The adjusted value is now saved1 Forward3 SET (selection/adjustment mode)2 Backwards42 VELUX


System monitoring display2.2 System monitoring display!The system monitoring display consists of 3 blocks:indication of the channel, tool bar and systemscreen (active system scheme).Total Monitoring-Display.2.2.1 Channel indicationThe indication channel consists of two lines. Theupper line is an alphanumeric 16-segment indication,in which mainly the channel names/menu items areshown. In the lower 7-segment indication, the channelvalues and the adjustment parameter are indicated.Temperatures and temperature differences areindicated in °C or K.Only channel indication.2.2.2 Tool barThe additional symbols of the tool bar indicate thecurrent system status.Only tool bar.Symbol Standard FlashingRelay 1 activRelay 2 activMaximum store limitationactive / maximum storetemperature exceededOption antifreeze functionactiveCollector cooling function activerecooling function activeCollector minimum limitationactive antifreeze function activeCollector security shutdown activeor store securtiy shutdown activeSensor defectManual operation activeAn adjustment channel ischanged SET-mode43 VELUX


System Monitoring Display2.2.3 System screenThe system screen (active system scheme) shows theschemes selected on the controller. It consists of severalsystem component symbols, which are – dependingon the current status of the system – either flashing,permanently shown or hidden.Only system screen.Collector 2SensorsSensor store upHeating circuitCollector 1ValvesPumpsValveSensorAdditional symbolfor operation ofthe burnerStore heat exchangerStoreStore 2 or after-heating(with additional symbol)Collectors with collector sensorTemperature sensorStore 1 and 2 with heat exchangerHeating circuitPump3-way-valvesThe flow direction or the current breakingcapacity are always shown.After-heatingwith burner symbol44 VELUX


Blinking codes / COMMISSIONING2.3 Blinking codes2.3.1 System screen blinking codes• Pumps are blinking during starting phase.• Sensors are blinking if the respective sensorindicationchannel is selected.• Sensors are quickly blinking in case of sensordefect.• Burner symbol is blinking if after-heating isactivated.3. CommissioningOn commissioning you have to adjust primarily the language and the system scheme!1. AC power supply must be activated. The controllerpasses an initialisation phase. After havingfinished the initialisation, the controller is inautomatic operation with factory settings. Thepreadjusted system scheme is ARR 1.2. – Select ARR– Change into -mode– Select the system scheme by ARRcharacteristics– Adjustment is saved by pressing buttonNow the controller is ready for operation and shouldenable an optimum operation of the solar system bythe factory settings made.1 Forward3 SET (selection/adjustment mode)2 Backwards45 VELUX


CommissioningSystem survey:ARR 1: Standard solar systemARR 2: Solar system with heat exchangeARR 3: Solar system with after-heatingARR 4: Solar system with store charge in layersARR 5: 2-store solar system with valve logicARR 6: 2-store solar system with pump logicARR 7: Solar system with 2 collectors and 1 storeARR 8: Solar system with after-heating by solid fuel boilerARR 9: Solar system with heating circuit reverse raisingARR 1 ARR 2 ARR 3ARR 4 ARR 5 ARR 6ARR 7 ARR 8 ARR 946 VELUX


Controller parameter / Channel-overview4. Controller parameter and indication channels4.1 Channel overviewLegend:XCorresponding channel is available.X*Corresponding channel is available if theappropriate option is activated.Please note:S3 and S4 are only indicated in case of sensorsconnected.1Corresponding channel is only available if the optionheat quantity measurement is activated (OHQM).2Corresponding channel is only available if the optionheat quantity measurement is deactivated(OHQM).MEDTThe channel anti-freeze content (MED%) is onlyshown if water or vacuum-antifreeze FSV(MEDT 0 or 3) are not used as anti-freeze.ChannelARR1 2 3 4 5 6 7 8 9SpecificationPageCOL x x x x x x x x Temperature collector (1) 49COL1 x Temperature collector 1 49COL2 x Temperature collector 2 49TST x x Temperature store 1 49TSTL x x x x Temperature store (1) below 49TST1 x x x Temperature store 1 below 49TSTU x x x x x Temperature store (1) above 49TST2 x x x Temperature store 2 below 49TFSB x Temperature solid fuel boiler 49TRET x Temperature heating circuit 49S3 x Temperature sensor 3 49TRF Temperature return sensor 49S4 x x Temperature sensor 4 49n % x x x x Pump speed relay (1) 49n1 % x x x x x Pump speed reley 1 49n2 % x x x x Pump speed relay 2 49h P x x x x Operating hours relay (1) 50h P1 x x x x x Operating hours relay 1 50h P2 x x x x x Operating hours relay 2 50kWh Heat quantity kWh 51MWh Heat quantity MWh 51ARR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SystemDT 0 x x x x x x Switch-on temperature difference (1) 51DT10 x x x Switch-on temperature difference 1 51DT F x x x x x x Switch-off temperature difference (1) 51DT S x x x x x x Nominal temperature difference (1) 51RIS x x x x x x Increase (1) 51DT1F x x x Switch-off temperature difference 1 51DT1S x x x Nominal temperature difference 1 51RIS1 x x x Increase 1 51S MX x x x x x x Maximum temperature store (1) 52S1MX x x x Maximum temperature store 1 52DT20 x x x Switch-on temperature difference 2 51DT2F x x x Switch-off temperature difference 2 51DT2S x x x Nominal temperature difference 2 51RIS2 x x x Increase 2 51S2MX x x x Maximum temperature store 2 52EM x x x x x x x x Emergency temperature collector (1) 53EM1 x Emergency temperature collector 1 5347 VELUX


Controller parameter / Channel-overviewARRChannelSpecificationPage1 2 3 4 5 6 7 8 9OCX x x x x x x x x Option collector cooling collector (1) 53OCX1 x Option collector cooling collector 1 53CMX x* x* x* x* x* x* x* x* Maximum temperature collector (1) 53CMX1 x* Maximum temperature collector 1 53OCN x x x x x x x x Option minimum limitation collector (1) 53OCN1 x Option minimum limitation collector 1 53CMN x* x* x* x* x* x* x* x* Minimum temperature collector (1) 53CMN1 x* Minimum temperature collector 1 53OCF x x x x x x x x Option antifreeze collector (1) 54OCF1 x Option antifreeze collector 1 54CFR x* x* x* x* x* x* x* x* Antifreeze temperature collector (1) 54CFR1 x* Antifreeze temperature collector 1 54EM2x Emergency temperature collector 2 53OCX2x Option collector cooling collector 2 53CMX2 x* Maximum temperature collector 2 53OCN2x Option minimum limitation collector 2 53CMN2 x* Minimum temperature collector 2 53OCF2x Option antifreeze collector 2 54CFR2 x* Antifreeze temperature collector 2 54PRIOx x x Priority 54tSP x x x Stop time 55tRUN x x x Ciruclation time 55OREC x x x x x x x x x Option recooling 55O TC x x x x x x x x x Option vacuum tube collector 55DT3O x x x Switch-on temperature difference 3 51DT3F x x x Switch-off temperature difference 3 51DT3S x x Nominal temperature ∆T3 51RIS3 x x Increase ∆T3 51MX3O x x Switch-on treshold for maximum temp. 52MX3F x x Switch-off treshold for maximum temp. 52MN3O x x Switch-on treshold for minimum temp. 52MN3F x x Switch-off treshold for minimum temp. 52AH O x Switch-on temp. for thermostat (1) 56AH F x Switch-off temp. for thermostat (1) 56OHQM x x x x Option heat quantity balancing 50FMAX Maximum flow 50MEDT Antifreeze type 50MED% MEDT MEDT MEDT MEDT MEDT Antifreeze content 51nMN x x x x Minimum pump speed relay (1) 57n1MN x x x x x Minimum pump speed relay 1 57n2MN x x x x Minimum pump speed relay 2 57HND1 x x x x x x x x x Manual operation relay 1 57HND2 x x x x x x x x x Manual operation relay 2 57LANG x x x x x x x x x Language 57PROGVERSxx.xxxx.xxProgram numberVersion number48 VELUX


Indication channels4.1.1 Indication of collector temperaturesShows the current collector temperature.• COL: Collector temperature (1-collector-system)• COL1: Collector temperature 1• COL2: Collector temperature 2COL / COL1 / COL2:Collector temperatureDisplay range:-40 ... +250°C4.1.2 Indication of store temperaturesShows the current store temperature.• TST: Store temperature (1-store-system)• TSTL: Store temperature lower• TSTU: Store temperature above• TST1: Temperature store 1• TST2: Temperature store 2TST / TSTL / TSTU /TST1 / TST2:Store temperaturesDisplay range:-40 ... +250°C4.1.3 Indication of sensor 3 and sensor 4Shows the current temperature of the correspondingadditional sensor (without control function).• S3: Temperature sensor 3• S4: Temperature sensor 4S3 / S4:Sensor temperaturesDisplay range:-40 ... +250°CPlease note: S3 and S4 are only indicated if thetemperature sensors are connected.4.1.4 Indication of other temperaturesShows the current temperature of thecorresponding sensor.• TFSB: Temperature solid fuel boiler• TRET: Temperature heating reverse raising• TRF: Temperature return flowTFSB / TRET / TRF:Other measuringtemperaturesDisplay range:-40 ... +250°C4.1.5 Indication of current pump speedShows the current pump speed of thecorresponding pump.• n%: Current pump speed (1-pump-system)• n1%: Current pump speed pump 1• n2%: Current pump speed pump 2n% / n1% / n2%:Current pump speedDisplay range:30 ... 100%49 VELUX


INDICATION CHANNELS / Adjustment channels4.1.6 Operating hours counterThe operating hours counter adds up the solar operatinghours of the respective relay (h P/h P1/h P2).Full hours are shown on the display.The operating hours added up can be reset. As soonas one operating hours channel is selected, thesymbol is permanently shown on the display.The button (3) must be pressed for approx. 2seconds in order to get into the RESET-mode of thecounter. The display-symbol is flashing andthe operating hours will be set to 0, if confirmed bybutton within 5 seconds.In order to finish the RESET-procedure, the buttonmust be pressed to confirm.h P / h P1 / h P2:Operating hourscounterDisplay channel4.1.7 Heat quantity balancingA heat quantity balancing is possible for the basicsystems (ARR) 1, 3, 4, 5 and 6 in conjunction witha flowmeter. For this purpose option heat quantitybalancing in channel OHQM has to be activated.The volume flow readable at the flowmeter (l/min)must be adjusted in the channel FMAX. Antifreezetype and concentration of the heat transfer mediumare indicated on the channels MEDT and MED%.Type of antifreeze:0: Water1: Propylene glycol/Antifreeze FS2: Ethylene glycol3: Vacuum antifreeze FSVPlease note: Channels FMAX and MEDT are onlyavailable during the activated option heat quantitymeasurement (OHQM).OHQM:Heat quantity balancingAdjustment range:OFF ... ONFactory setting: OFFFMAX:Volume flow in l/minAdjustment range:0 ... 20 in steps of 0.1Factory setting: 6.0MEDT:Type of antifreezeAdjustment range:0 ... 3Factory setting: 150 VELUX


Adjustment channelsThe heat quantity transported is measured by theindication of the volume flow and the reference sensorof feed flow S1 and return flow TRF. It is shownin kWh-parts in the indication channel kWh andin MWh-parts in the indication channel MWh. Thesum of both channels forms the total heat output.The heat quantity added up can be reset. As soon asone of the display channels of the heat quantity isselected, the symbol is permanently shown onthe display. The button (3) must pressed forapprox. 2 seconds in order to get into the RESETmodeof the counter. The display-symbol isflashing and the value for heat quantity will be setto 0, if the button is pressed within 5 seconds.In order to finish the RESET-operation, the button" " must be pressed in order to confirm within5 seconds once again.In order to cancel the RESET-operation, no buttonshould be pressed for about 5 seconds. The controllerreturns automatically into the indicaton mode.Please note: Channels kWh and MWh are onlyavailable during the activated option heat quantitymeasurement (OHQM).4.1.8 ∆T-regulationInitially the controller works in the same way asa standard differential controller. If the switch-ondifference (DTO/DT1O/DT2O/DT3O) is reached, thepump is activated and after having got an impulse(10 s) a minimum pump speed (nMN = 30%) is run.If the adjusted nominal value of the temperature difference(DT S/DT1S/DT2S/DT3S) is reached, thepump speed is increased by one step (10%).If the difference increases by 2 K (RIS/RIS1/RIS2/RIS3), the pump speed is increased by 10% respectivelyuntil the maximum pump speed of100% is reached. The response of the controller canbe adapted by means of the parameter "Raise".If the adjusted switch-off temperature is under run(DT F/DT1F/DT2F/DT3F), the controllerswitches off.Please note: Switch-on temperature difference DOmust be at least 0,5 K higher than the switch-offtemperature difference DF.MED%:Concentration of antifreezein (Vol-)%.MED% is blinded outby MEDT 0 and 3.Adjustement range:20 ... 70Factory setting: 45kWh / MWh:Heat quantity inkWh/MWhDisplay channelDT 0 / DT10 / DT20 /DT30:Switch-on temperatureAdjustment range:1.0 ... 20.0 KFactory setting: 6.0DT F / DT1S / DT2S /DT3F:Switch-offtemperature differenceAdjustment range:0.5 ... 19.5 KFactory setting: 4.0 KDT S / DT1S / DT2S /DT3S:Nominal temperaturedifferenceAdjustment range:1.5 ... 30.0 KFactory setting: 10.0 KRIS / RIS1 / RIS2 /RIS3:RaiseAdjustment range:1 ... 20 KFactory setting: 2 K51 VELUX


Adjustment channels4.1.9 Maximum store temperatureIf the adjusted maximum temperature is exceeded,a further loading of the store is stopped so that adamaging overheating can be avoided. If the maximumstore temperature is exceeded, is shown onthe display (flashing).S MX / S1MX / S2MX:Maximum store temp.Adjustment range:4 ... 95°CFactory setting: 60°CPlease note: The controller is equipped with a security-switch-offof the store, which avoids a furtherloading of the store if 95°C is reached at the store.The symbols and (both flashing) are shown onthe display.4.1.10 ∆T-regulation (solid fuel boilders andheat exchange)Maximum temperature limitationThe controller is equipped with an independenttemperature differential regulation for which minimumand maximum temperature limations as wellas corresponding switch-on and -off temperaturescan be separately adjusted. Only possible for ARR =2 and 8 (e.g. for solid fuel boilers or heat exchangeregulation).Is the adjusted value MX3O exceeded, the relay 2will be deactivated. By falling below MX3F, the relaywill be switched on again.MX3O / MX3F:Maximum temperaturelimitationAdjustment range:0.5/0.0 ... 95.0/94.5°CFactory setting:MX3O 60.0°CMX3F 58.0°CMinimum temperature limitationWhen the adjusted value falls below MN3O, therelaywill be deactivated. By exceeding parameterMN3F, the relay will be activated again. Parallely,the switch on- and switch off temperaturedifferencesDT3O and DT3F apply for both: the maximumandminimum temperature limit.Recommendation: when using buffer tanks forsystem 8, following adjustments should be made:MX3O approx. 80°C/MX3F approx. 75°C.Please note: the parameter MX3O and MX3Falways apply to the heat sink, the parameter MN3Oand MN3F to the heat source.MN3O / MN3F:Minimum temperaturelimitationAdjustment range:0.0/0.5 ... 90.0/89.5°CFactory setting:ARR = 2MN3E 5.0°CMN3A 10.0°CARR = 8MN3E 60.0°CMN3A 65.0°C52 VELUX


Adjustment channels4.1.11 Limit collector temperatureCollector emergency shutdownIf the adjusted collector temperature limit (EM/EM1/EM2) is exceeded, the solar pump (R1/R2) isdeactivated in order to avoid a damaging overheatingof the solar components (collector emergencyshutdown). The factorysetting for the limit temperatureis 140°C, but it can be changed within theadjustment range of 110 ... 200°C. is displayed(flashing).EM / EM1 / EM2:Limit collector temperatureAdjustment range:110 ... 200°C,Factory setting: 140°C4.1.12 System coolingIf the adjusted maximum store temperature isreached, the solar system switches-off. If now thecollector temperature rises to the adjusted maximumcollector temperature (CMX/CMX1/CMX2),the solar pump remains activated until this limittemperature value is again underrun. The storetemperature might continue to rise (subordinatedactive maximum store temperature), but only up to95°C (emergency shutdown of the store). In orderto recool the store to its maximum temperature, theuse of the recooling function OREC is recommended.In case of active system cooling is shown onthe display (flashing). Due to the cooling functionthe solar system can be kept operable for a longerperiod on hot summer days. A thermal release of thecollector and the heat transfer medium is ensuredas well.4.1.13 Option minimum collector limitationThe minimum collector temperature is a minimumswitch-on temperature, which has to be exceededso that the solar pump (R1/R2) is switched-on. Theminimum temperature is meant to avoid a steadystarting-up of the solar pump (or solid fuel boilercharging pumps) for low collector temperatures. Ifthe minimum temperature is underrun, is shownon the display (flashing).OCX / OCX1 / OCX2:Option system coolingAdjustment range:OFF ... ONFactory setting: OFFCMX / CMX1 / CMX2:Maximum collectortemperatureAdjustment range:100 ... 190°CFactory setting: 120°COCN / OCN1 / OCN2:Mimimum collectorlimitationAdjustment range:OFF/ONFactory setting: OFFCMN / CMN1 /CMN2:Minimum collectortemperatureAdjustment range:10 ... 90°CFactory setting: 10°C53 VELUX


Adjustment channels4.1.14 Option antifreeze functionThe anti-freeze function activates the loading circuitbetween collector and store if the adjusted antifreezefunction is underrun in order to protect themedium against freezing up or getting "thick"( is shown in the display (flashing)). If the adjustedanti-freeze protection temperature is exceeded by1°C, the loading circuit will be deactivated.Please note: As there is only a limited heat quantityof the store available for this function, the antifreezefunction should only be used in regions withfew days of temperatures around freezing point.OCF / OCF1 / OCF2:Antifreeze functionAdjustment range:OFF/ONFactory setting: OFFCFR / CFR1 / CFR2:Antifreeze temperatureAdjustment range:-10 ... 10°CFactory setting: 4.0°C4.1.15 Oscillating chargeRespective adjustment values:Factory setting Aadjustment rangePriority [PRIO] 1 0-2Oscillating break-time [tSP] 2 min. 1-30 min.Oscillating charge-time [tRUN] 15 min. 1-30 min.The above-mentioned options and parameter areonly significant for multi-store systems(system ARR = 4, 5, 6). If priority 0 is adjusted, thestore swhich show a temperature difference to thecollector are loaded in numerical order (store 1 orstore 2). In general only one store is loaded at thattime. For ARR = 6 parallel loading is also possible.Priority:Priority logic:0 = Store 1/2 coequal1 = Priority store 12 = Priority store 254 VELUX


Adjustment channelsOscillating break time / oscillating chargetime/ collector rising temperature:The controller checks the stores regarding loadingfacilities (switch-on difference). If the prioritystore cannot be loaded, the lower-ranking store ischecked. If the lower-ranking store canbe charged,this is effected by the so-called "oscillating chargetime" (tRUN). After the expiration of the oscillatingcharge time, loading is stopped. The controllercontrols the increase of the collector temperature. Ifthis temperature increases by the rise temperatureof the collector (∆T-Col 2 K, fixed software value),the expired break time is again reset to zero andthe oscillating break time (tSP) starts over again. Ifthere after the switch-on conditions of the prioritystoreare not reached, the loading of the lower-rankingstore will be continued. If the priority switch hasreached its maximum temperature, the oscillatingcharge is not carried out.4.1.16 Recooling functionIf, as a result of of the system cooling OCX, thestore temperature is higher than the store maximumtemperature (S MX/S1MX/S2MX) and the collectortemperature is at least lower than 5K, the solarsystem continues running until the store is cooleddown to the adjusted store maximum temperature(S MX/S1MX/S2MX) via collector and pipes. Inmulti storage systems the recooling is generallyeffected at store 1.OREC:Option recoolingAdjustment range:OFF ... ONFactory setting: OFF4.1.17 Tube collector special functionIf the controller measures an increase of 2 K comparedto the collector temperature stored at last,the solar pump is switched-on to 100% for about30 seconds to detect the present temperature ofthe medium. After the expiration of the solar pumpruntime the current collector temperature is storedas a new reference value. If the measured temperature(new reference value) is again exceeded by 2 K,the solar pump switches-on for 30 seconds.O TC:Tube collector specialfunctionAdjustment range:OFF ... ONFactory setting: OFF55 VELUX


Adjustment channels4.1.19 Pump speed controlA relative minimum pump speed is specified forpumps connected at the outputs R1 and R2 viaadjustment channels nMN, n1MN and n2MN.ATTENTION: When using consumers (e.g.valves) which are not pump speed controlled,the value must be adjusted to 100% in order todeactivate the pump speed control.nMN / n1MN / n2MN:Pump speed controlAdjustment range:30 ... 100Factory setting: 304.1.20 Operating modeFor control- and service work the operating mode ofthe controller can be manually adjusted by selectingthe adjustment value Manual Mode, for which thefollowing adjustments can be made:HND1 / HND2:Operating modeAdjustment range:OFF, AUTO, ONFactory setting: AUTO• HND1 / HND2Operating modeOFF: Relay off,display: (flashing) +AUTO: Relay in automatic operationON: Relay on,display: (flashing) +4.1.21 LanguageThe menu language can be adjusted in this channel.• dE: German• En: English• Fr: French• It: ItalianLANG:Adjustment of languageAdjustment range: dE, EnFactory setting: dE57 VELUX


Tips for fault localization5. Tips for fault localizationIf a malfunction occurs, a notification is given on the display of the controller:Warning symbolFuseT4A 220 ... 240V~Temp. Sensor Pt1000S1 S2 S31 2 3 4 5 6S47 8 12 13 14R1 1 (1) A ( 220 ... 240)V~R2 1 (1) A (220 ... 240)V~N R2 N R1 N L15 16 17 18 19 20On the display the symbol and the symbol appears.Sensor defect. An error code is shownon the relevant sensor indicationchannel instead of a temperature.888.8- 888.8Line break.Check the line.Short-circuit.Check the line.Pt1000-temperature sensors pinchedoff can be checked with an ohmmeter.In the following the resistance valuescorresponding to different temperaturesare listed.Resistance values of thePt1000-sensors58 VELUX


Tips for fault localizationPump is overheated, but no heat transfer fromcollector to the store, feed flow and return flow areequally warm, perhaps also bubble in the lines.Pump starts for a short moment, switches-off,switches-on again, etc.Air in the system ?noyesIs the collector circuitplugged at the dirt trap?yesBleed the system; theprimary pressure of theexpansion tank has toexceed the static pressureby approx. 0,5 bar, thesystem pressure has toexceed it by approx. 0,5up to 1 bar (depending onthe dimensioning of theexpansion tank); switchthe pump on and off fora short time.Clean the dirt trapIs the temperature differenceat the controllertoo small?noyesWrong placing of thecollector sensor?noyesPlausibility control ofthe option tubecollector specialfunction?Change ∆Ton and ∆Toffaccordingly.noo.k.Mount the collectorsensor at solar feed flow(warmest collectoroutput); use theimmersion sleeve of therespective collector.Pump starts up very late and stops working soon.The temperature difference between store andcollector increases enormously during operation; thecollector circuit cannot dissipate the heat.Switch-on-temperaturedifference ∆Tontoo large?noyesChange ∆Ton and∆Toff accordingly.Collector circuit pumpdefect ?noyesControl / replaceCollector sensor unfavourableplaced e.g. contactsensor instead ofimmersion sleeve sensor?yesIf necessary activatetube collector function.o.k.Heat exchangercalcified?noyesHeat exchangerplugged?DecalcificationnoyesCleanHeat exchangertoo small?yesNew calculation of thedimension.59 VELUX


Tips for fault localizationStores are cooled during the night.The solar circuit pump does not work although thecollector is obviously warmer than the store.Does collector circuitpump run during the night?nononoyesCollector temperature isat night higher thanambient temperature.yesWarm water outflowupwards?yesCheck the controllerfunctionsCheck the return flow preventerin feed flow andreturn flow with regard tothe functional efficiency.Change connection andlet the water flowsidewards or through asiphon (bow downwards);less store lossesnow?noyesDoes the pump start upin manual operation?noyesIs the current of thepump released bythe controller?noyesThe adjusted temperaturedifference forstarting the pump istoo high; choose a valuewhich makes more sense.Is the pump stuck?yesStart the pump shaftup by a screwdriver;is it ready for operationnow?noDoes warm watercirculation run for avery long time?noyesyesSwitch-off thecirculation pump andthe blocking valvesfor 1 night; less storelosses?noo.k.Use the circulation pumpwith timer andswitch-off thermostat(energy efficientcirculation)Make sure that the pumpsof the after-heatingcircuit are not in nightlyuse and that the returnflow inhibitor is faultless;problem solved?Are the fuses of thecontroller o.k.?noyesReplace the fuses.Is the pump defective− replace it.Controller seems to bedefective − replace it.noControl the return flowpreventer in warmwater circulation - o.k.yesnoPlease also checkfurther pumps whichare connected to thesolar store.Clean or replace.The gravitation circulation in the circulation line is toostrong; insert a stronger return flow preventer or anelectrical 2-way valve behind the circulation pump;the 2-way valve is open in pump operation, otherwiseit is closed, connect pump and 2-way valve in parallel;activate the circulation again!60 VELUX


Accessories / Spare Parts6. Accessories / Spare PartsName Item no. DescriptionSCV2 354274 Supplementary controller incl. sensors,heating circuit solar controller,2 semiconductor outputs, 4 sensorinputsSKSPT1000KL 354275 Temperature sensor for collectorswith PT1000 characteristicsSKSPT1000S 354272 Temperature sensor for stores withPT1000 characteristicsSBATHE 354273 Stainless steel immersion sleeve forswimming pool sensors. For applicationin chlorine water.SKSGS 354271 Spare fuse 4 AThe used illustrations are only symbol fotos. Due to possible printer’s errors and misprints in general, but even the necessity of technical modifications,we apologize for any inconvenience as we assume no liabilty for the correctness of the contents. We refer back to the validity of the latestversion of our General Terms and Conditions.61 VELUX


SicherheitshinweiseLesen Sie bitte die folgenden Hinweise zur Montageund Inbetriebnahme genau durch, bevor Sie Ihr Gerätin Betrieb nehmen. Dadurch vermeiden Sie Schädenan Ihrer Anlage, die durch unsachgemäßen Umgangentstehen könnten. Beachten Sie bitte, dass dieMontage den bauseitigen Bedingungen angepasstwird. Die Installation und der Betrieb ist nach denanerkannten Regeln der Technik durchzuführen. DieUnfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaftensind zu beachten. Die bestimmungswidrigeVerwendung sowie unzulässige Änderungen bei derMontage und an der Konstruktion führen zum Ausschlussjeglicher Haftungsansprüche. Folgende Regelnder Technik sind besonders zu berücksichtigen:DIN 4757, Teil 1Sonnenheizungsanlagen mit Wasser und Wassergemischenals Wärmeträger; Anforderungen an diesicherheitstechnische Ausführung.DIN 4757, Teil 2Sonnenheizungsanlagen mit organischen Wärmeträgern;Anforderungen an die sicherheitstechnischeAusführung.DIN 4757, Teil 3Sonnenheizungsanlagen; Sonnenkollektoren; Begriffe;sicherheitstechnische Anforderungen; Prüfungder Stillstandstemperatur.DIN 4757, Teil 4Solarthermische Anlagen; Sonnenkollektoren;Bestimmung von Wirkungsgrad, Wärmekapazitätund Druckabfall. Zudem werden derzeit europäischeCE-Normen erarbeitet:PrEN 12975-1Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile; Kollektoren,Teil 1: Allgemeine Anforderungen.PrEN 12975-2Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile; Kollektoren;Teil 2: Prüfverfahren.PrEN 12976-1Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile; VorgefertigteAnlagen, Teil 1: Allgemeine Anforderungen.PrEN 12976-2Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile; VorgefertigteAnlagen, Teil 2: Prüfverfahren.PrEN 12977-1Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile; Kundenspezifischgefertigte Anlagen, Teil 1: AllgemeineAnforderungen.PrEN 12977-2Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile; Kundenspezifischgefertigte Anlagen, Teil 2: Prüfverfahren.PrEN 12977-3Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile; Kundenspezifischgefertigte Anlagen, Teil 3: Leistungsprüfungvon Warmwasserspeichern.62 VELUX


InhaltsverzeichnisSicherheitshinweise................................................................................................................................. 62Technische Daten und Funktionsübersicht............................................................................................ 641 Installation........................................................................................................................... 651.1 Montage................................................................................................................................................................................. 651.2 Elektrischer Anschluss.................................................................................................................................................... 661.3 Klemmenbelegung Solarsysteme............................................................................................................................... 671.3.1 Standard-Solarsystem..................................................................................................................................................... 671.3.2 Solarsystem und Wärmetausch.................................................................................................................................. 671.3.3 Solarsystem und Nachheizung..................................................................................................................................... 681.3.4 Solarsystem und Speicherschichtladung................................................................................................................ 681.3.5 2-Speicher-Solarsystem mit Ventillogik.................................................................................................................. 691.3.6 2-Speicher-Solarsystem mit Pumpenlogik............................................................................................................. 691.3.7 Solarsystem mit Ost-/Westdach................................................................................................................................. 701.3.8 Solarsystem m. Nachheizung d. Festbrennstoffkessel...................................................................................... 701.3.9 Solarsystem mit Heizkreis-Rücklaufanhebung..................................................................................................... 712 Bedienung und Funktion..................................................................................................... 722.1 Einstelltaster........................................................................................................................................................................ 722.2 System-Monitoring-Display.......................................................................................................................................... 732.2.1 Kanalanzeige........................................................................................................................................................................ 732.2.2 Symbolleiste......................................................................................................................................................................... 732.2.3 System-Screen.................................................................................................................................................................... 742.3 Blinkcodes............................................................................................................................................................................. 752.3.1 System-Screen Blinkcodes............................................................................................................................................ 753 Erstinbetriebnahme............................................................................................................ 754 Regelparameter und Anzeigekanäle.................................................................................. 774.1 Kanal-Übersicht.................................................................................................................................................................. 774.1.1 - 6 Anzeige-Kanäle................................................................................................................................................................... 794.1.7 - 21 Einstell-Kanäle..................................................................................................................................................................... 805 Tipps zur Fehlersuche......................................................................................................... 886 Zubehör/Ersatzteile............................................................................................................ 9163 VELUX


Technische Daten und FunktionsübersichtUniverseller Systemregler fürSolar- und Heizsysteme• System-Monitoring-Display• Bis zu 4 Temperatursensoren Pt1000• 2 Halbleiterrelais mit Drehzahlregelung• 9 Grundsysteme wählbar• Wärmebilanzierung• Funktionskontrolle• Bedienerfreundlich durch einfache Handhabung• Montagefreundliches Gehäuse in herausragendemDesign!Technische DatenGehäuse: Kunststoff, PC-ABS und PMMASchutzart: IP 20/DIN 40050zul. Umgebungstemp.: 0 ... 40°CAbmessung: 173 x 110 x 47 mmEinbau: Wandmontage, Schalttafel-Einbau möglich.Anzeige: System-Monitor zur Anlagenvisualisierung,16-Segment- und 7-Segment-Anzeige,8 Symbole zum Systemstatus.Bedienung: Über drei Drucktaster in Gehäusefront.Funktionen: Temperaturdifferenzregler mit optionalzuschaltbaren Anlagenfunktionen. Funktionskontrollegemäß BAW-Richtlinie, Betriebsstundenzähler fürdie Solarpumpe, Röhrenkollektorfunktion, Drehzahlregelungund Wärmemengenbilanzierung.Eingänge: Für 4 Temperatursensoren Pt1000Ausgänge: 2 HalbleiterrelaisVersorgung: 210 ... 250V~, 50 ... 60HzGesamtschaltleistung: 4 (2) A 250 V~Wirkungsweise: Typ 1.ySchaltleistung pro Relais:Halbleiterrelais: 1,6 (1) A 250 V~62111301724964 VELUX


INSTALLATION1. Installation1.1 MontageAchtung!Vor jedem Öffnen des Gehäuses allpolige Trennung von derNetzspannung sicherstellen.Die Montage darf ausschließlich in trockenen Innenräumenerfolgen. Beachten Sie, dass das Gerätfür eine einwandfreie Funktion an dem ausgewähltenOrt keinen starken elektromagnetischenFeldern ausgesetzt sein darf. Der Regler muss übereine zusätzliche Einrichtung mit einer Trennstreckevon mindestens 3 mm allpolig bzw. mittels einerTrennvorrichtung nach den gelten den Installationsregelnvom Netz getrennt werden können. Beider Installation der Netzanschlussleitung und derSensorleitungen auf getrennte Verlegung achten.1. Kreuzschlitzschraube in der Blende herausdrehenund Blende nach unten vom Gehäuse abziehen.2. Aufhängung auf dem Untergrund markieren undbeiliegenden Dübel mit zugehöriger Schraubevormontieren.3. Gehäuse am Aufhängungspunkt einhängen,Befestigung auf dem Untergrund markieren(Lochabstand 130 mm), anschließend unterenDübel setzen.4. Gehäuse oben einhängen und mit unterer Befestigungsschraubefixieren.DisplayAufhängung130SockelBlendeDrucktasterBefestigungKabeldurchführungen mitZugentlastungsbügelnSicherung65 VELUX


Elektrischer Anschluss1.2 Elektrischer AnschlussDie Stromversorgung des Reglers muss über einenexternen Netzschalter erfolgen (letzter Arbeitsschritt!)und die Versorgungsspannung muss210 ... 250 V~ (50 ... 60 Hz) betragen. Flexible Leitungensind mit den beiliegenden Zugentlastungsbügelnund den zugehörigen Schrauben am Gehäusezu fixieren.Der Regler ist mit 2 Relais ausgestattet, an dieVerbraucher wie Pumpen, Ventile o. ä. angeschlossenwerden können:• Relais 118 = Leiter R117 = Nullleiter N13 = Erdungsklemme• Relais 216 = Leiter R215 = Nullleiter N14 = ErdungsklemmeDie Temperatursensoren (S1 bis S4) werden mitbeliebiger Polung an den folgenden Klemmenangeschlossen:1/2 = Sensor 1 (z. B. Sensor Kollektor 1)3/4 = Sensor 2 (z. B. Sensor Speicher 1)5/6 = Sensor 3 (z. B. Sensor Kollektor 2)7/8 = Sensor 4 (z. B. Sensor Speicher 2)Der Netzanschluss erfolgt an den Klemmen:19 = Nullleiter N20 = Leiter L12 = ErdungsklemmeHinweis:Die Relais sind für die Drehzahlregelung als Halbleiterrelaisausgeführt. Diese benötigen eine Mindest-Last von 20 W (Leistungsaufnahme des Verbrauchers)für eine einwandfreie Funktion. Bei Anschlussvon Hilfsrelais, Motorventilen o. ä. muss der demMontagematerial beigefügte Kondensator parallel andem entsprechenden Relaisausgang angeschlossenwerden.Achtung: bei Anschluss von Hilfsrelais oder Ventilendie Mindestdrehzahl auf 100% stellen.Datenkommunikation / VBus ®Der Regler verfügt über einen VBus ® (Klemme 9/10),an den externes Zubehör für die Datenkommunikationund Energiebilanzierung angeschlossen werdenkann. Die Verbindung des externen Zubehörs mitdem VBus ® erfolgt mit beliebiger Polung an denKlemmen 9 und 10. Es können ein oder mehrereZubehörmodule angeschlossen werden, z.B.:• großes Display GA3/SD3• Alarmmodul AM1• Datenlogger DL2• VBus ® /LAN Interfaceadapter für den Anschlussan den PC/Router, inkl. RSC SoftwareExternes Zubehör für den VBus ® ist erhältlich vonRESOL/SONNENKRAFT.SicherungT4A 220 ... 240V~Temp. Sensor Pt1000S1 S2 S31 2 3 4 5 6S4 VBus7 8 9 10 12 13 14R1 1 (1) A ( 220 ... 240)V~R2 1 (1) A (220 ... 240)V~N R2 N R1 N L15 16 17 18 19 20SensorklemmenErdungsklemmenVerbraucherklemmenNetzklemmenBerührungsgefährliche Spannungen!Elektrostatische Entladung kann zur Schädigungelektronischer Bauteile führen!66 VELUX


KLEMMENBELEGUNG1.3 Klemmenbelegung Solarsystem1.3.1 Klemmenbelegung Anlage 1Standard-Solarsystem mit 1 Speicher, 1 Pumpe und3 Sensoren. Der Sensor S4/TRL kann optional zur Wärmemengenbilanzierungverwendet werden.ANL 1SymbolBeschreibungS1S2KollektorsensorSpeichersensoruntenS1S3Speichersensoroben (optional)S4/TRLSensor für Wärmemengenzählung(optional)R1S3R1SolarpumpeS4/TRFS21.3.2 Klemmenbelegung Anlage 2Solarsystem und Wärmeaustausch zu bestehendemSpeicher, mit 2 Speichern, 4 Sensoren und2 Pumpen.ANL 2SymbolBeschreibungS1S2KollektorsensorSpeichersensoruntenS1S3Speichersensor obenS4 Speichersensor 2R1R2SolarpumpePumpe für WärmeaustauschR1S3Speicher 1 Speicher 2S2R2S467 VELUX


Klemmenbelegung1.3.3 Klemmenbelegung Anlage 3Solarsystem und Nachheizung mit 1 Speicher, 3 Sensoren,1 Solar- und 1 Nachheizungspumpe. Der SensorS4/TRL kann optional zur Wärmemengenbilanzierungverwendet werden.ANL 3SymbolBeschreibungS1S2KollektorsensorSpeichersensor untenS1S3Speichersensor obenS4/TRLR1R2Sensor für Wärmemengenbilanzierung(optional)SolarpumpePumpe für NachheizungR1S4/TRLS3S2R21.3.4 Klemmenbelegung Anlage 4Solarsystem und Speicherschichtladung mit 1 Speicher,3 Sensoren, 1 Solarpumpe und einem 3-Wege-Ventilzur Speicherschichtladung. Der Sensor S4/TRL kannoptional zur Wärmemengenbilanzierung verwendetwerden.ANL 4SymbolBeschreibungS1S2KollektorsensorSpeichersensor untenS1S3Speichersensor obenS4/TRLSensor für Wärmemengenbilanzierung(optional)R1R1SolarpumpeR2S3R23-Wege-VentilS4/TRLS268 VELUX


Klemmenbelegung1.3.5 Klemmenbelegung Anlage 52-Speicher-Solarsystem mit Ventillogik mit 2 Speichern,3 Sensoren, 1 Solarpumpe und einem 3-Wege-Ventil. Der Sensor S4/TRL kann optional zur Wärmemengenbilanzierungverwendet werden.ANL 5SymbolBeschreibungS1KollektorsensorS2 Speichersensor 1S1S3 Speichersensor 2R2S4/TRLSensor für Wärmemengenbilanzierung(optional)R1Speicher 1 Speicher 2R1R2Solarpumpe3-Wege-VentilS4/TRLS2S31.3.6 Klemmenbelegung Anlage 62-Speicher-Solarsystem mit Pumpenlogik mit 2Speichern, 3 Sensoren und 2 Solarpumpen. Der SensorS4/TRL kann optional zur Wärmemengenbilanzierungverwendet werden.ANL 6SymbolBeschreibungS1 KollektorsensorS2 Speichersensor 1S1S3 Speichersensor 2S4/TRLMessfühler (optional)S4/TRLR1 Solarpumpe 1Speicher 1 Speicher 2R2 Solarpumpe 2R1R2S2S369 VELUX


Klemmenbelegung1.3.7 Klemmenbelegung Anlage 7Solarsystem mit Ost-/Westdach, 1 Speicher,3 Sensoren und 2 Solarpumpen.ANL 7SymbolBeschreibungS1 Kollektorsensor 1S2 Kollektorsensor 2S1S3S3SpeichersensorS4Messfühler (optional)R1R2SolarpumpeKollektor 1SolarpumpeKollektor 2R1R2S21.3.8 Klemmenbelegung Anlage 8Solarsystem und Speicherschichtladung mit 1 Speicher,3 Sensoren, 1 Solarpumpe und einem 3-Wege-Ventilzur Speicherschichtladung. Der Sensor S4/TRL kannoptional zur Wärmemengenbilanzierung verwendetwerden.ANL 8SymbolBeschreibungS1S2KollektorsensorSpeichersensor untenS1S3Speichersensor obenS4R1R2Sensor fürFestbrennstoffkesselSolarpumpePumpe fürFestbrennstoffkesselR1S3S2R2S470 VELUX


Klemmenbelegung1.3.9 Klemmenbelegung Anlage 9Solarsystem und Heizkreis-Rücklaufanhebung mit1 Speicher, 4 Sensoren, 1 Solarpumpe und einem3-Wege-Ventil für die Heizkreis-Rücklaufanhebung.ANL 9 Symbol BeschreibungS1KollektorsensorS2Speichersensor untenS1S3Speichersensor obenS4Heizkreis-RücklaufR1S4R1SolarpumpeS3R23-Wege-VentilS2R271 VELUX


edienung und funktion2. Bedienung und Funktion2.1 EinstelltasterZuerst Netzverbindung herstellen. Der Regler durchläufteine Initialisierungsphase. Nach der Initialisierungbefindet sich der Regler im automatischenRegelbetrieb mit Werkseinstellung. Das voreingestellteAnlagenschema ist ANL 1.Nun ist der Regler betriebsbereit und sollte mit denWerkseinstellungen einen optimalen Betrieb derSolaranlage ermöglichen.Der Regler wird über die 3 Drucktaster unter demDisplay bedient. Taster 1 dient dem Vorwärts-Scrollendurch das Anzeigemenü oder dem Erhöhen vonEinstellwerten. Taster 2 wird entsprechend für dieumgekehrte Funktion benutzt.Um zu den Einstellwerten zu gelangen, muss nachdem letzten Anzeigekanal die Taste 1 ca. 2 Sekundengedrückt gehalten werden. Wird im Display einEinstellwert angezeigt, erscheint in der Anzeige. Nun kann durch Betätigen der Taste 3 in denEingabemodus gewechselt werden.• Gewünschten Einstellkanal mit den Tasten 1 und 2anwählen.• Taste 3 kurz drücken, die Anzeige blinkt( -Modus).• Mit den Tasten 1 und 2 den gewünschten Werteinstellen.• Taste 3 kurz drücken, die Anzeige erscheintwieder dauerhaft, der eingestellte Wert ist abgespeichert.1 Vorwärts3 SET (Auswahl-/Einstellmodus)2 Rückwärts72 VELUX


System-Monitoring-Display2.2 System-Monitoring-DisplayDas System-Monitoring-Display besteht aus 3 Bereichen:Der Kanalanzeige, der Symbolleiste und demSystem-Screen (aktives Anlagenschema).!Vollanzeige Monitoring-Display.2.2.1 KanalanzeigeDie Kanalanzeige besteht aus zwei Zeilen. Die obereAnzeigen-Zeile ist eine alphanumerische16-Segment-Anzeige (Textanzeige). Hier werden hauptsächlichKanalnamen/Menüpunkte eingeblendet. In derunteren 7-Segment-Anzeige werden Kanalwerte undEinstellparameter angezeigt.Temperaturen und Temperaturdifferenzen werden mitAngabe der Einheit °C oder K angezeigt.Nur Kanalanzeige.2.2.2 SymbolleisteDie Zusatzsymbole der Symbolleiste zeigen den aktuellenSystemstatus an.Nur Symbolleistenanzeige.Symbol Normal BlinkendRelais 1 aktivRelais 2 aktivSpeichermaximalbegrenzungaktiv / SpeichermaximaltemperaturüberschrittenOption Frostschutz aktiviertKollektorkühlfunktion aktivRückkühlfunktion aktivKollektorminimalbegrenzung aktivFrostschutzfunktion aktivKollektornotabschaltung aktiv oderSpeichernotabschaltungSensor defektHandbetrieb aktivEin Einstellkanal wird geändertSET-Modus73 VELUX


Blinkcodes / Erstinbetriebnahme2.3 Blinkcodes2.3.1 System-Screen Blinkcodes• Pumpen blinken während ihrer Betriebsphase.• Sensoren blinken wenn im Display der zugehörigeSensor-Anzeigekanal ausgewählt ist.• Sensoren blinken schnell bei Sensordefekt.• Brennersymbol blinkt, wenn Nachheizung aktiv.3. ErstinbetriebnahmeBei Erstinbetriebnahme zuerst Anlagenschema einstellen!1. Zuerst Netzverbindung herstellen. Der Reglerdurchläuft eine Initialisierungsphase. Nach derInitialisierung befindet sich der Regler im automatischenRegelbetrieb mit Werkseinstellung. Dasvoreingestellte Anlagenschema ist ANL 1.2. – Einstellkanal ANL auswählen– In den -Modus wechseln (vgl. 2.1)– Anlagenschema über ANL-Kennziffer auswählen– Einstellung durch Betätigen der -TastespeichernNun ist der Regler betriebsbereit und sollte mit denWerkseinstellungen einen optimalen Betrieb derSolaranlage ermöglichen.1 Vorwärts3 SET (Auswahl-/Einstellmodus)2 Rückwärts75 VELUX


ErstinbetriebnahmeSystemübersicht:ANL 1: Standard-SolarsystemANL 2: Solarsystem mit WärmeaustauschANL 3: Solarsystem mit NachheizungANL 4: Solarsystem mit SpeicherschichtladungANL 5: 2-Speicher-Solarsystem mit VentillogikANL 6: 2-Speicher-Solarsystem mit PumpenlogikANL 7: Solarsystem mit Ost-/Westdach und 1 SpeicherANL 8: Solarsystem mit Nachheizung durch FestbrennstoffkesselANL 9: Solarsystem mit Heizkreis-RücklaufanhebungANL 1 ANL 2 ANL 3ANL 4 ANL 5 ANL 6ANL 7 ANL 8 ANL 976 VELUX


Regelparameter / Kanal-Übersicht4. Regelparameter und Anzeigekanäle4.1 Kanal-ÜbersichtLegende:XEntsprechender Kanal ist vorhanden.X*Entsprechender Kanal ist vorhanden, wenn diezugehörige Option aktiviert ist.Hinweis:S3 und S4 werden nur bei angeschlossenenTemperaturfühlern angezeigt (eingeblendet).1Entsprechender Kanal ist nur bei aktivierter OptionWärmemengenzählung (OWMZ) vorhanden.2Entsprechender Kanal ist nur bei deaktivierterOption Wärmemengenzählung (OWMZ) vorhanden.MEDTDer Kanal Frostschutzgehalt (MED%) wird nureingeblendet, wenn die Frostschutzart (MEDT)nicht Wasser oder Vakuumfrostschutz FSV(MEDT 0 oder 3) ist.KanalANL1 2 3 4 5 6 7 8 9BezeichnungSeiteKOL x x x x x x x x Temperatur Kollektor (1) 79KOL1 x Temperatur Kollektor 1 79KOL2 x Temperatur Kollektor 2 79TSP x x Temperatur Speicher 1 79TSPU x x x x Temperatur Speicher (1) unten 79TSP1 x x x Temperatur Speicher 1 unten 79TSPO x x x x x Temperatur Speicher (1) oben 79TSP2 x x x Temperatur Speicher 2 unten 79TFSK x Temperatur Festbrennstoffkessel 79TRUE x Temperatur Heizkreisrücklauf 79S3 x Temperatur Sensor 3 79TRL Temperatur Rücklauffühler 79S4 x x Temperatur Sensor 4 79n % x x x x Drehzahl Relais (1) 79n1 % x x x x x Drehzahl Relais 1 79n2 % x x x x Drehzahl Relais 2 79h P x x x x Betriebsstunden Relais (1) 80h P1 x x x x x Betriebsstunden Relais 1 80h P2 x x x x x Betriebsstunden Relais 2 80kWh Wärmemenge kWh 81MWh Wärmemenge MWh 81ANL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AnlageDT E x x x x x x Einschalt-Temperaturdifferenz (1) 81DT1E x x x Einschalt-Temperaturdifferenz 1 81DT A x x x x x x Ausschalt-Temperaturdifferenz (1) 81DT S x x x x x x Solltemperaturdifferenz (1) 81ANS x x x x x x Anstieg (1) 81DT1A x x x Ausschalt-Temperaturdifferenz 1 81DT1S x x x Solltemperaturdifferenz 1 81ANS1 x x x Anstieg 1 81S MX x x x x x x Maximaltemperatur Speicher (1) 82S1MX x x x Maximaltemperatur Speicher 1 82DT2E x x x Einschalttemperaturdifferenz 2 81DT2A x x x Ausschalttemperaturdifferenz 2 81DT2S x x x Solltemperaturdifferenz 2 81ANS2 x x x Anstieg 2 81S2MX x x x Maximaltemperatur Speicher 2 82NOT x x x x x x x x Nottemperatur Kollektor (1) 83NOT1 x Nottemperatur Kollektor 1 8177 VELUX


Regelparameter / Kanal-ÜbersichtANLKanalBezeichnungSeite1 2 3 4 5 6 7 8 9OKX x x x x x x x x Option Kollektorkühlung Kollektor (1) 83OKX1 x Option Kollektorkühlung Kollektor 1 83KMX x* x* x* x* x* x* x* x* Maximaltemperatur Kollektor (1) 83KMX1 x* Maximaltemperatur Kollektor 1 83OKN x x x x x x x x Option Minimalbegrenzung Kollektor (1) 83OKN1 x Option Minimalbegrenzung Kollektor 1 83KMN x* x* x* x* x* x* x* x* Minimaltemperatur Kollektor (1) 83KMN1 x* Minimaltemperatur Kollektor 1 83OKF x x x x x x x x Option Frostschutz Kollektor (1) 84OKF1 x Option Frostschutz Kollektor 1 84KFR x* x* x* x* x* x* x* x* Frostschutztemperatur Kollektor (1) 84KFR1 x* Frostschutztemperatur Kollektor 1 84NOT2 x Nottemperatur Kollektor 2 83OKX2 x Option Kollektorkühlung Kollektor 2 83KMX2 x* Maximaltemperatur Kollektor 2 83OKN2 x Option Minimalbegrenzung Kollektor 2 83KMN2 x* Minimaltemperatur Kollektor 2 83OKF2 x Option Frostschutz Kollektor 2 84KFR2 x* Frostschutztemperatur Kollektor 2 84PRIO x x x Vorrang 84tSP x x x Pendelpausenzeit 85tUMW x x x Pendelladezeit 85ORUE x x x x x x x x x Option Rückkühlung 85O RK x x x x x x x x x Option Röhrenkollektor 85DT3E x x x Einschalttemperaturdifferenz 3 81DT3A x x x Ausschalttemperaturdifferenz 3 81DT3S x x Solltemperatur DT3 81ANS3 x x Anstieg DT3 81MX3E x x Einschaltschwelle für Maximaltemp. 82MX3A x x Ausschaltschwelle für Maximaltemp. 82MN3E x x Einschaltschwelle für Minimaltemp. 82MN3A x x Ausschaltschwelle für Minimaltemp. 82NH E x Einschalttemperatur Thermostat (1) 86NH A x Ausschalttemperatur Thermostat (1) 86OWMZ x x x x Option WMZ 80VMAX Maximaler Durchfluss 80MEDT Frostschutzart 80MED% MEDT MEDT MEDT MEDT MEDT Frostschutzgehalt 81nMN x x x x Minimaldrehzahl Relais (1) 87n1MN x x x x x Minimaldrehzahl Relais 1 87n2MN x x x x Minimaldrehzahl Relais 2 87HND1 x x x x x x x x x Handbetrieb Relais 1 87HND2 x x x x x x x x x Handbetrieb Relais 2 87SPR x x x x x x x x x Sprache 87PROGxx.xxProgrammnummerVERSxx.xxVersionsnummer78 VELUX


Anzeige-Kanäle4.1.1 Anzeige KollektortemperaturenZeigt die momentane Kollektortemperatur an.• KOL: Kollektortemperatur (1-Kollektor-System)• KOL1: Kollektortemperatur 1• KOL2: Kollektortemperatur 2KOL / KOL1 / KOL2:KollektortemperaturAnzeigebereich:-40 ... +250°C4.1.2 Anzeige SpeichertemperaturenZeigt die momentane Speichertemperatur an.• TSP: Speichertemperatur (1-Speicher-System)• TSPU: Speichertemperatur unten• TSPO: Speichertemperatur oben• TSP1: Temperatur Speicher 1• TSP2: Temperatur Speicher 2TSP / TSPU / TSPO /TSP1 / TSP2:SpeichertemperaturenAnzeigebereich:-40 ... +250°C4.1.3 Anzeige Sensor 3 und Sensor 4Zeigt die momentane Temperatur des jeweiligenZusatzsensors (ohne Regelfunktion) an.• S3: Temperatur Sensor 3• S4: Temperatur Sensor 4S3 / S4:SensortemperaturenAnzeigebereich:-40 ... +250°CHinweis: S3 und S4 werden nur bei angeschlossenenTemperaturfühlern angezeigt (eingeblendet).4.1.4 Anzeige sonstiger TemperaturenZeigt die momentane Temperatur des jeweiligenSensors an.• TFSK: Temperatur Festbrennstoffkessel• TRUE: Temperatur Heizungsrücklauf• TRL: Temperatur RücklaufTFSK / TRUE / TRL:Sonstige MesstemperaturenAnzeigebereich:-40 ... +250°C4.1.5 Anzeige momentane PumpendrehzahlZeigt die momentane Drehzahl der jeweiligenPumpe an.• n%: Momentane Pumpendrehzahl(1-Pumpen-System)• n1%: Momentane Drehzahl Pumpe 1• n2%: Momentane Drehzahl Pumpe 2n% / n1% / n2%:Momentane PumpendrehzahlAnzeigebereich:30 ... 100%79 VELUX


Einstell-KanäleÜber die Angabe des Volumenstroms und derReferenzsensoren Vorlauf S1 und Rücklauf TRL wirddie transportierte Wärmemenge gemessen. Diesewird in kWh-Anteilen im Anzeigekanal kWh und inMWh-Anteilen im Anzeigekanal MWh angezeigt.Die Summe beider Kanäle bildet den gesamtenWärmeertrag.Die aufsummierte Wärmemenge kann zurückgesetztwerden. Sobald einer der Anzeigekanäleder Wärmemenge angewählt ist, erscheint imDisplaydauerhaft das Symbol . Die Taste(3) muss ca. 2 Sekunden lang gedrückt werden, umin den RESET-Modus des Zählers zu gelangen. DasDisplay-Symbol blinkt und der Wert für dieWärmemenge wird auf 0 zurückgesetzt. Um denRESET-Vorgang abzuschließen, muss mit der Tasteinnerhalb von 5 Sekunden bestätigt werden.Soll der RESET-Vorgang abgebrochen werden, mussca. 5 Sekunden gewartet werden. Der Regler springtdanach automatisch in den Anzeigemodus zurück.Hinweis: Die Kanäle kWh und MWh sind nur beiaktivierter Option Wärmemengenzählung (OWMZ)vorhanden.4.1.8 ∆T-RegelungZunächst verhält sich die Regelung wie eine Standarddifferenzregelung.Bei Erreichen der Einschaltdifferenz(DTE/DT1E/DT2E/DT3E) wird die Pumpeeingeschaltet und nach dem Losreißimpuls (10 s)mit der Minimaldrehzahl (nMN = 30%) gefahren.Erreicht die Temperaturdifferenz den eingestelltenSollwert (DT S/DT1S/DT2S/DT3S), so wird dieDrehzahl um eine Stufe (10%) erhöht. Bei einemAnstieg der Differenz um 2 K (ANS/ANS1/ANS2/ANS3) wird die Drehzahl um jeweils 10% angehobenbis zum Maximum von 100%. Mit Hilfe desParameters "Anstieg" lässt sich das Regelverhaltenanpassen. Bei Unterschreiten der eingestelltenAusschalt-Temperaturdifferenz (DT A/DT1A/DT2A/DT3A) schaltet der Regler AUS.Hinweis: Die Einschalt-Temperaturdifferenz mussmindestens 0,5 K größer als die Ausschalt-Temperaturdifferenzsein.MED%:Frostschutz-gehalt inVol-%. MED% wirdbei MEDT 0 und 3ausgeblendet.Einstellbereich:20 ... 70Werkseinstellung: 45kWh / MWh:Wärmemenge inkWh/MWhAnzeigekanalDT E / DT1E / DT2E /DT3E:EinschalttemperaturdifferenzEinstellbereich:1,0 ... 20,0 KWerkseinstellung: 6,0 KDT A / DT1A / DT2A /DT3A:Ausschalttemperaturdiff.Einstellbereich:0,5 ... 19,5 KWerkseinstellung: 4,0 KDT S / DT1S / DT2S /DT3S:SolltemperaturdifferenzEinstellbereich:1,5 ... 30,0 KWerkseinstellung: 10,0 KANS / ANS1 / ANS2 /ANS3:AnstiegEinstellbereich: 1 ... 20 KWerkseinstellung: 2 K81 VELUX


Einstell-Kanäle4.1.9 Speicher-MaximaltemperaturBei Erreichen der eingestellten Maximaltemperaturwird eine weitere Speicherladung verhindert undsomit eine schädigende Überhitzung des Speichersvermieden. Bei überschrittener Speicher-Maximaltemperaturwird im Display (blinkend) angezeigt.S MX / S1MX / S2MX:Speicher-maximaltemp.Einstellbereich:4 ... 95°CWerkseinstellung: 60°CHinweis: Der Regler verfügt über eine Speichersicherheitsabschaltung,die bei 95°C eine weitereBeladung bzw. einen weiteren Anstieg der Speichertemperaturverhindert. Im Display erscheinen dieSymbole und (beide blinkend).4.1.10 ∆T-Regelung (Festbrennstoffkesselund Wärmeaustausch)MaximaltemperaturbegrenzungDer Regler verfügt über eine unabhängige Temperaturdifferenzregelung,für die zusätzlich getrennteMinimal- und Maximalbegrenzungen mit zugehörigenEin- und Ausschalttemperaturen eingestelltwerden können. Nur möglich bei ANL = 2 und 8(z. B. für Festbrennstoffkessel oder Wärmeaustauschregelung).Wird der eingestellte Wert MX3E überschritten,wird das Relais 2 deaktiviert. Bei Unterschreiten desParameters MX3A schaltet das Relais wieder an.MX3E / MX3A:Maximaltemperaturbegr.Einstellbereich:0,5/0,0 ... 95,0/94,5°CWerkseinstellung:MX3E 60,0°CMX3A 58,0°CMinimaltemperaturbegrenzungWird der eingestellte Wert MN3E unterschritten,wird das Relais 2 deaktiviert. Bei Überschreiten desParameters MN3A schaltet das Relais 2 wieder an.Parallel gelten sowohl für die Maximal- als auchMinimaltemperaturbegrenzung die Ein- und AusschalttemperaturdifferenzenDT3E und DT3A.Empfehlung: Bei Anlage 8 kann bei Einsatz vonPufferspeichern folgende Änderung der Einstellparametervorgenommen werden:MX3E ca. 80°C/MX3A ca. 75°C.Hinweis: Die Parameter MX3E und MX3A beziehensich immer auf die Wärmesenke, die ParameterMN3E und MN3A auf die Wärmequelle.MN3E / MN3A:Minimaltemperaturbegr.Einstellbereich:0,0/0,5 ... 90,0/89,5°CWerkseinstellung:ANL = 2MN3E 5,0°CMN3A 10,0°CANL = 8MN3E 60,0°CMN3A 65,0°C82 VELUX


Einstell-Kanäle4.1.11 Kollektor-GrenztemperaturKollektornotabschaltungBei Überschreiten der eingestellten Kollektor-Grenztemperatur(NOT/NOT1/NOT2) wird/werden dieSolarpumpe(n) (R1/R2) ausgeschaltet, um einerschädigenden Überhitzung der Solar-Komponentenvorzubeugen (Kollektornotabschaltung). Ab Werkist die Grenztemperatur auf 140°C eingestellt, kannaber in dem Bereich von 110 ... 200°C verändertwerden. Bei überschrittener Kollektor-Grenztemperaturwird im Display (blinkend) angezeigt.NOT / NOT1 / NOT2:KollektorbegrenzungstemperaturEinstellbereich:110 ... 200°C,Werkseinstellung:140°C4.1.12 SystemkühlungBei Erreichen der eingestellten Speichermaximaltemperaturschaltet die Solaranlage ab. Steigtjetzt die Kollektortemperatur auf die eingestellteKollektormaximaltemperatur (KMX/KMX1/KMX2)an, wird die Solarpumpe solange aktiviert, bis dieserTemperaturgrenzwert wieder unterschritten wird.Dabei kann die Speichertemperatur weiter ansteigen(nachrangig aktive Speichermaximaltemperatur), jedochnur bis 95°C (Speichersicherheitsabschaltung).Zur Rückkühlung des Speichers auf seine Maximaltemperaturempfiehlt sich die Verwendung derRückkühlfunktion ORUE.Bei aktiver Systemkühlung wird im Display(blinkend) angezeigt. Durch die Kühlfunktion bleibtdie Solaranlage an heißen Sommertagen längerbetriebsbereit und sorgt für eine thermischeEntlastung des Kollektorfeldes und des Wärmeträgermediums.4.1.13 Option KollektorminimalbegrenzungDie Kollektor-Minimaltemperatur ist eine Mindest-Einschalttemperatur, die überschritten werden muss,damit die Solarpumpe (R1/R2) eingeschaltet wird.Die Mindesttemperatur soll ein zu häufiges Einschaltender Solarpumpe bei geringen Kollektor-Temperaturenverhindern. Bei unterschrittener Minimaltemperaturwird im Display (blinkend) angezeigt.OKX / OKX1 / OKX2:Option SystemkühlungEinstellbereich:OFF ... ONWerkseinstellung: OFFKMX / KMX1 / KMX2:KollektormaximaltemperaturEinstellbereich:100 ... 190°CWerkseinstellung:120°COKN / OKN1 / OKN2:KollektorminimalbegrenzungEinstellbereich:OFF/ONWerkseinstellung: OFFKMN / KMN1 / KMN2:KollektorminimaltemperaturEinstellbereich:10 ... 90°CWerkseinstellung: 10°C83 VELUX


Einstell-Kanäle4.1.14 Option FrostschutzfunktionDie Frostschutzfunktion setzt bei unterschreitendereingestellten Frostschutztemperatur den Ladekreiszwischen Kollektor und dem Speicher in Betrieb, umdas Medium vor dem Einfrieren oder "Eindicken" zuschützen. Bei unterschrittener Frostschutztemperaturwird im Display (blinkend) angezeigt. BeiÜberschreiten der eingestellten Frostschutztemperaturum 1°C wird der Ladekreis ausgeschaltet.Hinweis: Da für diese Funktion nur die begrenzteWärmemenge des Speichers zu Verfügung steht,sollte die Frostschutzfunktion nur in Gebieten angewandtwerden, in denen an nur wenigen Tagenim Jahr Temperaturen um den Gefrierpunkt erreichtwerden.OKF / OKF1 / OKF2:FrostschutzfunktionEinstellbereich:OFF/ONWerkseinstellung: OFFKFR / KFR1 / KFR2:FrostschutztemperaturEinstellbereich:-10 ... 10°CWerkseinstellung:4,0°C4.1.15 PendelladungZugehörige Einstellwerte:WerkseinstellungEinstellbereichVorrang [PRIO] 1 0-2Pendelpausenzeit [tSP] 2 Min. 1-30 Min.Pendelladezeit [tUMW] 15 Min. 1-30 Min.Die oben angeführten Optionen und Parameterhaben nur in Mehrspeichersystemen (System ANL=4, 5, 6) eine Bedeutung. Bei Einstellung Vorrang 0werden die Speicher, die eine Temperaturdifferenzzum Kollektor aufweisen, in numerischer Reihenfolge(Speicher 1 oder 2) geladen. Grundsätzlich wird zudiesem Zeitpunkt immer nur ein Speicher geladen.Bei ANL = 6 ist auch eine Parallelladung möglich.Vorrang:Vorranglogik:0 = Speicher 1/2gleichrangig1 = Vorrang Speicher 12 = Vorrang Speicher 284 VELUX


Einstell-KanälePendelpausenzeit / Pendelladezeit /Kollektoranstiegstemperatur:Die Regelung überprüft die Speicher auf Lademöglichkeit(Einschaltdifferenz). Kann der Vorrangspeichernicht beladen werden, so wird derNachrangspeicher überprüft. Ist es möglich denNachrangspeicher zu beladen, wird dieses für diesogenannte Pendelladezeit (tUMW) durchgeführt.Nach Ablauf der Pendelladezeit wird die Beladungabgebrochen. Der Regler beobachtet den Anstiegder Kollektortemperatur. Steigt diese innerhalb derPendelpausenzeit (tSP) um die Kollektoranstiegstemperatur(∆T-Kol um 2 K, in der Software hinterlegterWert) an, so wird die abgelaufene Pausenzeitwieder auf Null gesetzt und die Pendelpausenzeitbeginnt von vorne. Wird die Einschaltbedingung fürden Vorrangspeicher danach nicht erreicht, wirddie Beladung des Nachrangspeichers fortgesetzt.Hat der Vorrangspeicher seine Maximaltemperaturerreicht, wird die Pendelladung nicht durchgeführt.4.1.16 RückkühlfunktionLiegt aufgrund der Systemkühlung OKX dieSpeichertemperatur über der Speichermaximaltemperatur(S MX/S1MX/S2MX) und die Kollektortemperaturmindestens 5 K unter der Speichertemperatur,läuft die Solaranlage solange weiter, bis derSpeicher über den Kollektor und die Rohrleitungenwieder auf die eingestellte Speichermaximaltemperatur(S MX/S1MX/S2MX) zurückgekühlt wurde.Bei Mehrspeichersystemen erfolgt die Rückkühlunggenerell auf Speicher 1.ORUE:Option RückkühlungEinstellbereich:OFF ... ONWerkseinstellung: OFF4.1.17 RöhrenkollektorfunktionStellt der Regler einen Anstieg um 2 K gegenüberder zuletzt gespeicherten Kollektortemperatur fest,so wird die Solarpumpe für 30 Sekunden auf 100%eingeschaltet, um die aktuelle Mediumtemperatur zuerfassen. Nach Ablauf der Solarpumpenlaufzeit wirddie aktuelle Kollektortemperatur als neuer Bezugspunktgespeichert. Wenn die erfasste Temperatur(neuer Bezugspunkt) wieder um 2 K überschrittenORUE:Option RückkühlungEinstellbereich:OFF ... ONWerkseinstellung: OFF85 VELUX


Einstell-Kanälewird, so schaltet sich die Solarpumpe wieder für30 Sekunden ein. Sollte während der Laufzeit derSolarpumpe oder auch des Anlagenstillstandes dieEinschaltdifferenz zwischen Kollektor und Speicherüberschritten werden, so schaltet der Reglerautomatisch in die Solarbeladung um. Wenn dieKollektortemperatur während des Stillstandes um2 K absinkt, so wird der Einschaltpunkt für dieRöhrenkollektorfunktion neu errechnet und dieSolarpumpe nicht eingeschaltet.Einsatzbereich: bei Vakuumröhrenkollektoren(ev. auch Flachkollektoren) zur Vermeidung vonEinschaltverzögerungen bei der Solarbeladung, sowiezur Vermeidung vom Solarpumpen lauf in der Nacht(durch das Vakuum in den Kollektorröhren könntenTemperaturen vom Tag bis in die Nacht "gespeichert"werden).4.1.18 Thermostatfunktion (ANL = 3)Die Thermostatfunktion arbeitet unabhängig vomSolarbetrieb und kann z. B. für eine Überschusswärmenutzungoder eine Nachheizung eingesetztwerden.• NH E < NH ADie Thermostatfunktion wird zur Nachheizungverwendet.• NH E > NH ADie Thermostatfunktion wird zur Überschusswärmenutzungverwendet.Bei eingeschaltetem 2. Relaisausgang wird imDisplay angezeigt.NH E:Thermostat-EinschalttemperaturEinstellbereich:0,0 ... 95,0°CWerkseinstellung:40,0°CNH A:Thermostat-AusschalttemperaturEinstellbereich:0,0 ... 95,0°CWerkseinstellung:45,0°CNachheizungÜberschusswärmenutzung86 VELUX


Einstell-Kanäle4.1.19 DrehzahlregelungMit den Einstellkanälen nMN bzw. n1MN und n2MNwird für die Ausgänge R1 und R2 eine relativeMindestdrehzahl für angeschlossene Pumpenvorgegeben.ACHTUNG: Bei Verwendung von nicht drehzahlgeregeltenVerbrauchern (z. B. Ventilen) mussder Wert auf 100% eingestellt werden, um dieDrehzahlregelung zu deaktivieren.nMN / n1MN / n2MN:DrehzahlregelungEinstellbereich:30 ... 100Werkseinstellung: 304.1.20 BetriebsartenmodusFür Kontroll- und Servicearbeiten kann der Betriebsartenmodusdes Reglers manuell eingestelltwerden. Dazu wird der Einstellwert (HND1, HND2)angewählt, der folgende Eingaben zulässt:• HND1 / HND2BetriebsartenmodusOFF: Relais aus,Displayanzeige (blinkend) +AUTO: Relais im automatischen RegelbetriebON: Relais ein,Displayanzeige (blinkend) +HND1 / HND2:BetriebsartenmodusEinstellbereich:OFF, AUTO, ONWerkseinstellung:AUTO4.1.21 Sprache (SPR)In diesem Kanal wird die Menüsprache eingestellt.• dE: Deutsch• En: Englisch• Fr: Französisch• It: ItalienischSPR:SpracheinstellungEinstellbereich: dE, EnWerkseinstellung: dE87 VELUX


Tipps zur Fehlersuche5. Tipps zur FehlersucheTritt ein Störfall ein, wird über das Display des Reglers eine Meldung angezeigt:WarnsymboleSicherungT4A 220 ... 240V~R1 1 (1) A ( 220 ... 240)V~R2 1 (1) A (220 ... 240)V~Temp. Sensor Pt1000S1 S2 S3 S4N R2 N R1 N L1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20Im Display erscheint das Symbol und das Symbol blinkt.Sensor defekt. Im entsprechendenSensor-Anzeigekanal wird anstatteiner Temperatur ein Fehlercodeangezeigt.888.8- 888.8Leitungsbruch.Leitung prüfen.Kurzschluss.Leitung prüfen.Abgeklemmte Pt1000-Temperatursensorenkönnen mit einem Widerstands-Messgerätüberprüft werdenund haben bei den entsprechendenTemperaturen die rechtsstehendenWiderstandswerte.Widerstandswerte derPT1000-Sensoren88 VELUX


Tipps zur FehlersuchePumpe läuft heiß, jedoch kein Wärmetransportvom Kollektor zum Speicher, Vor- und Rücklaufgleich warm; evtl. auch Blubbern in der Leitung.Pumpe läuft kurz an, schaltet ab, schaltetwieder an, usw.Luft im System?neinjaIst der Kollektorkreisam Schmutzfängerverstopft?jaSystem entlüften;MAG-Vordruck mussca. 0,5 bar über statischemDruck liegen,der Systemdruck 0,5bis 1 bar darüber (jenach Dimensionierungdes MAG’s); Pumpekurz an- und ausschalten.Schmutzfänger reinigenTemperaturdifferenzam Regler zu klein?neinjaKollektorsensorfalsch platziert?neinjaPlausibilitätskontrolleder Optionen Röhrenkollektorfunktion∆Tein and ∆Tausentsprechend ändern.neino.k.Kollektorsensor amSolar vorlauf (wärmsterKollektorausgang)platzieren; Tauchhülsedes entspr. Kollektorsnutzen.Pumpe wird vermeintlich zu spät eingeschaltet.Die Temperaturdifferenz zwischen Speicher undKollektor wird während des Betriebes sehrgroß; der Kollektorkreis kann die Wärme nichtabführen.Einschalt-Temperaturdifferenzzu groß gewählt?neinja∆Tein and ∆Tausentsprechend ändern.Kollektorkreis-Pumpedefekt?neinjaPrüfen/TauschenKollektorfühler ungünstigpositioniert (z.B.Anlegefühler stattTauchfühler)?Wärmetauscherverkalkt?neinjaEntkalkenjaGegebenenfallsRöhrenkollektorfunktionaktivieren.o.k.Wärmetauscherverstopft?neinjaSpülenWärmetauscherzu klein?jaÜberprüfung derDimensionierung.89 VELUX


Tipps zur FehlersucheSpeicher kühlen über Nacht aus.Die Solarkreispumpe läuft nicht, obwohl der Kollektordeutlich wärmer als der Speicher ist.Kollektorkreispumpeläuft nachts?neinneinneinjaKollektortemperaturist nachts höher alsdie Außentemperatur?Warmwasserabgangnach oben?jajaReglerfunktion prüfen.Rückflussverhindererim Vor- und Rücklaufauf Funktionstüchtigkeitprüfen.Anschluss zur Seiteändern oder siphoniertausführen (Bogennach unten); jetztSpeicherverluste geringer?Springt Pumpe imHandbetrieb an?neinjaWird der Pumpenstromvom Regler freigegeben?neinjaEingestellte TemperaturdifferenzzumEinschalten der Pumpezu hoch; auf sinnvollenWert einstellen.Pumpe sitzt fest?jaPumpenwelle mitSchraubendreher inGang setzen; danachgangbar?neinjaneinWarmwasserzirkulationläuft sehr lange?neinjajaZirkulationspumpe abschaltenund Absperrventilefür 1 Nachtabsperren; Speicherverlustewerden geringer?neino.k.Zirkulationspumpe mitSchaltuhr und Abschaltthermostateinsetzen(energieefizienteZirkulation).Pumpen des Nachheizkreisesaufnächtlichen Lauf unddefekten Rückflussverhindererprüfen;Problem behoben?neinSicherungen amRegler o.k.?jaSicherungen austauschenPumpe defekt– austauschen.Regler defekt– austauschen.neinRückflussverhindererin der Warmwasserzirkulationkontrollieren– o.k.janeinWeitere Pumpen, diemit dem Solarspeicherin Verbindung stehen,ebenso überprüfen.Reinigen bzw. austauschen.Die Schwerkraftzirkulation in der Zirkulationsleitungist zu stark; stärkeren Rückflussverhinderer einsetzenoder elektr. 2-Wege-Ventil hinterZirkulationspumpe einbauen; das 2-Wege-Ventil istbei Pumpenbetrieb offen, sonst geschlossen; Pumpeund 2-Wege-Ventil elektrisch parallel schalten;Zirkulation wieder in Betrieb nehmen.Drehzahlreglung muss deaktiviert werden!90 VELUX


Zubehör / Ersatzteile6. Zubehör / ErsatzteileBezeichnung Art.-Nr. BeschreibungSCV2 354274 Ersatzregler inkl. Fühler, Solar-Zweikreisregler,2 Halbleiterrelaisausgänge,4 FühlereingängeSKSPT1000KL 354275 Temperaturfühler für Kollektoren mitPT1000 CharakteristikSKSPT1000S 354272 Temperaturfühler für Speicher mitPT1000 CharakteristikSBATHE 354273 Edelstahltauchhülse für Schwimmbadfühler.Für den Einsatz in chlorhaltigemSchwimmbadwasserSKSGS 354271 Ersatzsicherung 4 ADie verwendeten Abbildungen sind Symbolfotos. Aufgrund möglicher Satz- und Druckfehler, aber auch der Notwendigkeit laufender technischerVeränderungen bitten wir um Verständnis, keine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit übernehmen zu können. Auf die Geltung der AllgemeinenGeschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung wird verwiesen.91 VELUX


Recommandations de sécuritéVeuillez lire les informations suivantes attentivementavant demettre en service l’appareil. L’installationet la mise en service de l’appareil doivent êtreeffectuées selon les règles techniques en vigueur.Respectez les règles de prévention contre lesaccidents de travail. Toute utilisation contraire auxmodalités d’application du présent manuel ainsi quetoute modification entreprise pendant le montagede l’appareil provoquent l’exclusion de responsabilitédu fabriquant. Respectez, en particulier, les règlestechniques suivantes:DIN 4757, 1ère partieInstallations de chauffage solaire avec eau et mélangesd’eau comme liquides caloporteurs; recommandationsde sécurité.DIN 4757, 2ème partieInstallations de chauffage solaire avec des liquidescaloporteurs organiques; recommandations desécurité.DIN 4757, 3ème partieInstallations de chauffage solaire; capteurs solaires;définitions; recommandations de sécurité; contrôlede la température de stagnation.DIN 4757, 4ème partieInstallations solaires thermiques; capteurs solaires;détermination du degré d’efficacité, de la capacitéthermique et des pertes de pression. De plus, lesnormes européennes CE suivantes sont en coursd’élaboration:PrEN 12975-1Installations solaires thermiques et leurs composantes;capteurs, 1ère partie: directives générales.PrEN 12975-2Installations solaires thermiques et leurs composantes;capteurs 2ème partie : processus de vérification.PrEN 12976-1Installations solaires thermiques et leurs composantes;installations préfabriquées, 1ère partie:directives générales.PrEN 12976-2Installations solaires thermiques et leurs composantes;installations préfabriquées, 2ème partie:processus de vérification.PrEN 12977-1Installations solaires thermiques et leurs composantes;installations assemblées à façon, 1ère partie:directives générales.PrEN 12977-2Installations solaires thermiques et leurs composantes;installations assemblées à façon, 2ème partie:processus de vérification.PrEN 12977-3Installations solaires thermiques et leurs composantes;installations assemblées à façon, 3ème partie:contrôle d’efficacité de réservoirs à eau chaude.92 VELUX


SommaireRecommandations de sécurité.............................................................................................................. 92Caractéristiques techniques et présentation des fonctions.............................................................. 941 Installation......................................................................................................................... 951.1 Montage............................................................................................................................................................................... 951.2 Branchement électrique................................................................................................................................................ 961.3 Disposition des bornes................................................................................................................................................... 971.3.1 Système de chauffage solaire standard................................................................................................................ 971.3.2 Système de chauffage solaire et échange de chaleur..................................................................................... 971.3.3 Système de chauffage solaire et chauffage d’appoint................................................................................... 981.3.4 Système de chauffage solaire et charge de réservoir stratifié................................................................... 981.3.5 Système de chauffage solaire avec 2 réservoirs et 1 soupape logique.................................................. 991.3.6 Système de chauffage solaire avec 2 réservoirs et 1 pompe logique..................................................... 991.3.7 Système de chauffage solaire avec 2 capteurs................................................................................................. 1001.3.8 Système de chauffage solaire avec chauffage d’appoint par chaudière à combustible solid.... 1001.3.9 Système de chauffage solaire avec augmentation de température de retour du circuit de chauffage.... 1012 Utilisation et fonctionnement.......................................................................................... 1022.1 Touches de réglage.......................................................................................................................................................... 1022.2 Écran System Monitoring............................................................................................................................................ 1032.2.1 Indicateur de canaux...................................................................................................................................................... 1032.2.2 Réglette de symboles..................................................................................................................................................... 1032.2.3 Indicateur de schémas de systèmes....................................................................................................................... 1042.3 Signification des voyant............................................................................................................................................... 1052.3.1 Voyants de l’indicateur de schémas de systèmes............................................................................................ 1053 Première mise en service.................................................................................................. 1054 Paramètres de réglage et canaux d’affichage................................................................. 1074.1 Présentation des canaux.............................................................................................................................................. 1074.1.1 - 6 Canaux d’affichage......................................................................................................................................................... 1094.1.7 - 21 Canaux de réglage........................................................................................................................................................... 1105 Détection de panne............................................................................................................ 1186 Accessoires/Pièces de rechange....................................................................................... 12193 VELUX


Caractéristiques techniques et présentation des fonctionsRégulateur universel pour systèmessolaire et du chauffage• Écran System Monitoring• Jusqu’à 4 sondes de température Pt1000• 2 relais semi-conducteurs pour le réglage devitessede rotation• 9 systèmes de base au choix• Bilan thermique• Contrôle des fonctions• Simplicité de maniement et d’utilisation• Boîtier facile à monter et de design exceptionnel!Caractéristiques techniquesBoîtier : En plastique, PC-ABS et PMMAProtection : IP 20/DIN 40050Temp. ambiante : 0 ... 40°CDimensions : 173 x 110 x 47 mmMontage : Mural, possibilité d’installation dans untableau decommandeAffichage : Écran System Monitor pour visualiserl’ensemblede l’installation, affichage de 16 segments,affichage de 7 segments, 8 symboles pour contrôlerl’état du système.Maniement : Avec les 3 boutons-pression sur ledevant du boîtierFonctions : Régulateur différenciel de températureavec fonctions optionnelles. Contrôle des fonctionsconformément aux directives BAW, totaliseur d’heuresde fonctionnement de la pompe solaire, fonctiondecapteur tubulaire, réglage devitesse de rotation etbilan dequantité de chaleurEntrées : Pour 4 sondes de température Pt1000Sorties : 2 relais semiconducteursCourant d’alimentation : 210 ... 250V~, 50 ... 60HzCourant de branchementtotal : 4 (2) A 250 V~Mode de fonctionnement : Typ 1.yCourant de branchement parrelais :Relais semi-conducteur : 1,6 (1) A 250 V~62111301724994 VELUX


INSTALLATION1. Installation1.1 MontageAttention!Débrancher le régulateur du réseau électrique avant de l’ouvrir.Effectuez le montage de l’appareil dans une piècesèche. Afin d’assurer le bon fonctionnement del’appareil, veiller à ne pas l’exposer à des champsélectromagnétiques trop forts. Le régulateur doitpouvoir être séparé du réseau électrique par le biaisd’une installation supplémentaire avec un espace decoupure d’au moins 3 mm sur tous les pôles ou parle biais d’un dispositif de coupure (coupe-circuit),conformément aux règles d’installation en vigueur.Veillez à maintenir le câble de branchement électriqueséparé des câbles des sondes.1. Dévisser la vis cruciforme du couvercle et retirezcelui-cien tirant vers le bas.2. Marquez le point de fixation supérieur (pour lasuspension) et pré-montez la cheville avec la viscorrespondante.3. Placez le boîtier sur le point de fixation supérieuretmarquez le point de fixation inférieur (pourl’attache) (distance entre les trous de130 mm); placez ensuite la cheville inférieure.4. Accrochez le boîtier en haut et fixez-le avec la visde fixation inférieure.ÈcranSuspension130DouilleCouvercleBoutonspressionAttachePassages pour câbles avecdécharge de tractionFusible95 VELUX


Branchement électrique1.2 Branchement électriqueL’alimentation électrique du régulateur doit passerpar un interrupteur externe (dernière étape del’installation!) et la tension d’alimentation doit êtrecomprise entre 210 et 250 V~ (50 ... 60 Hz). Descâbles flexibles doivent être fixés au boîtier avec lesarchets de décharge de traction compris dans lesaccessoires et les vis correspondantes.Le régulateur est équipé de 2 relais auxquels desappareils de consommation tels que des pompes,des soupapes etc. peuvent être branchés:• Relais 118 = conducteur R117 = conducteur neutre N13 = borne de prise de terre• Relais 216 = conducteur R215 = conducteur neutre N14 = borne de prise de terreLes sondes de température (S1 à S4) doiventêtre branchées aux bornes suivantes (les pôles sontinterchangeables) :1/2 = sonde 1 (p. ex. sonde du capteur 1)3/4 = sonde 2 (p. ex. sonde du réservoir 1)5/6 = sonde 3 (p. ex. sonde du capteur 2)7/8 = sonde 4 (p. ex. sonde du réservoir 2)Le branchement électrique s’effectue aux bornes:19 = neutral conductor N20 = conductor L12 = ground clampIndication :Les relais du dispositif de réglage de vitesse de rotationsont des relais semiconducteurs. Ils nécessitentune charge minimale de 20 W (puissance d’absorbtiondes appareils de consommation) pour pouvoirfonctionner correctement. Lors du raccordement derelais auxiliaires, de vanne motorisées et semblables,branchez le condensateur compris dans le matérieldemontage parallèlement à la sortie de relais correspondante.Attention : en cas de raccordement de relais auxiliairesoude soupapes, réglez la vitesse de rotationminimaleà 100%.Données Communication / VBus ®Le régulateur avec le bornier VBus ® (borne 9/10)permet de connecter des modules externes decommunication ou de mesure d'énergie. Les modulesexternes sont connectés au VBus ® avec une polaritéoptionnelle entre les bornes 9 et 10. Il est possible deconnecter un ou plusieurs modules comme :• grand écran GA3/SD3• module avertisseur AM1• enregistreur de données DL2• adaptateur d’Interface VBus ® /LAN pour connecterun PC/routeur, incluant le logiciel RSCLes modules externes avec VBus ® sont disponiblesauprès de RESOL ou de SONNENKRAFT.FusibleT4A 220 ... 240V~Temp. Sensor Pt1000S1 S2 S31 2 3 4 5 6S4 VBus7 8 9 10 12 13 14R1 1 (1) A ( 220 ... 240)V~R2 1 (1) A (220 ... 240)V~N R2 N R1 N L15 16 17 18 19 20Bornes des sondesBornes de prise de terreBornes d’appareilsdeconsommationBornes deréseauComposantes à haute tension!Des décharges électrostatiques peuvent endommagerles composantes électroniques!96 VELUX


Disposition des bornes1.3 Disposition des bornes1.3.1 Disposition des bornes : système 1Système de chauffage solaire avec 1 réservoir,1 pompe et 3 sondes. La sonde S4/TRL peut s’utiliseroptionnellement pour effectuer des bilans de quantitéde chaleur.ANL 1SymboleDescriptifS1S2Sonde de capteurSonde inférieure deréservoirS1S3Sonde supérieure deréservoir (optionnel)S4/TRLSonde pour bilan dequantité de chaleur(optionnel)R1S3R1Pompe solaireS4/TRFS21.3.2 Disposition des bornes : système 2Système de chauffage solaire et échange dechaleur avec réservoir existant avec 2 réservoirs, 4sondes et 2 pompes.ANL 2SymboleDescriptifS1S2Sonde de capteurSonde inférieure deréservoirS1S3Sonde supérieure deréservoirS4 Sonde de réservoir 2R1Réservoir 1 Réservoir 2R1Pompe solaireS3R2Pompe pouréchange de chaleurS2R2S497 VELUX


Disposition des bornes1.3.3 Disposition des bornes : système 3Système de chauffage solaire et chauffage d’appointavec 1 réservoir, 3 sondes et pompede chargechauffage d’appoint. La sonde S4/TRL peut s’utiliseroptionnellement pour effectuer des bilans de quantitéde chaleur.ANL 3SymboleDescriptifS1S2Sonde de capteurSonde inférieure deréservoirS1S3Sonde supérieure deréservoirS4/TRLR1Sonde pour bilan dequantité de chaleur(optionnel)Pompe solaireR1S4/TRLS3S2R2R2Pompe de chargechauffage d’appoint1.3.4 Disposition des bornes : système 4Système de chauffage solaire et charge de réservoirstratifié avec 1 réservoir, 3 sondes, 1 pompe solaireet 1 soupape à 3 voies pour la charge du réservoirstratifié. La sonde S4/TRL peut s’utiliser optionnellementpour effectuer des bilans de quantité de chaleur.ANL 4SymboleDescriptifS1S2Sonde de capteurSonde inférieure deréservoirS1S3Sonde supérieure deréservoirS4/TRLSonde pour bilan dequantité de chaleur(optionnel)R1R2S3R1Pompe solaireS4/TRLS2R2Soupape à 3 voies98 VELUX


Disposition des bornes1.3.5 Disposition des bornes : système 5Système de chauffage solaire avec 2 réservoirs etlogique de vanne avec 2 réservoirs, 3 sondes, 1 pompesolaire et 1 soupape à 3 voies. La sonde S4/TRL peuts’utiliser optionnellement pour effectuer des bilans dequantité de chaleur.ANL 5SymboleDescriptifS1Sonde de capteurS2 Sonde du réservoir 1S1S3 Sonde du réservoir 2R2S4/TRLR1R2Sonde pour bilan dechaleur (optionnel)Pompe solaireSoupape à 3 voiesR1S4/TRLRéservoir 1 Réservoir 2S2S31.3.6 Disposition des bornes : système 6Système de chauffage solaire avec 2 réservoirset logique de pompes avec 2 réservoirs, 3 sondeset 2 pompes solaires. La sonde S4/TRL peut s’utiliseroptionnellement pour effectuer des bilans de quantitéde chaleur.ANL 6SymboleDescriptifS1Sonde de capteurS2 Sonde de réservoir 1S1S3 Sonde de réservoir 2S4/TRLSonde de mesure(optionnel)S4/TRLRéservoir 1 Réservoir 2R1 Pompe solaire 1R2 Pompe solaire 2R1R2S2S399 VELUX


Disposition des bornes1.3.7 Disposition des bornes : système 7Système de chauffage solaire avec capteursest/ouest, 1 réservoir, 3 sondes et 2 pompes solaires.ANL 7SymboleDescriptifS1 Sonde du capteur 1S2Sonde de réservoirS1S3S3 Sonde du capteur 2S4Sonde de mesure(optionnel)R1Pompe solaire ducapteur 1R1R2R2Pompe solaire ducapteur 2S21.3.8 Disposition des bornes : système 8Système de chauffage solaire avec chauffaged’appoint par chaudière à combustible solide avec1 réservoir, 4 sondes, 1 pompe solaire et 1 pompe pourchauffage d’appoint.ANL 8SymboleDescriptifS1S2Sonde de capteurSonde inférieure deréservoirS1S3S4R1R2Sonde supérieure deréservoirSonde pour chaudièreà combustible solidePompe solairePompe pour chaudièreà combustiblesolideR1S3S2R2S4100 VELUX


Disposition des bornes1.3.9 Disposition des bornes : système 9Système solaire avec augmentation de températurede retour du circuit de chauffage avec 1 réservoir,4 sondes, 1 pompe solaire et 1 soupape à 3 voies pourl’augmentation de température de retour du circuit dechauffage.ANL 9 Symbole DescriptifS1Sonde de capteurS2Sonde inférieure deréservoirS1S3Sonde supérieure deréservoirR1S4S4R1Retour circuit dechauffagePompe solaireS3S2R2R2Soupape à 3 voies101 VELUX


Utilisation et fonctionnement2. Utilisation et fonctionnement2.1 Touches de réglageBrancher l’appareil au réseau électrique. Le régulateurmet en marche une phase d’initialisation. Aprèscette phase d’initialisation, le régulateur passe aumode de fonctionnement automatique avec lesréglages de fabrication. Le schéma de systèmepréréglé est ANL 1.Maintenant, le régulateur est en ordre de marcheavec les réglages de fabrication pour un fonctionnementoptimal.Pour commander le régulateur, utilisez les 3 touchessituées sous l’écran. La touche 1 sert à avancer dansle menu d’affichage ou à augmenter des valeurs deréglage. La touche 2 sert à la fonction inverse.Pour arriver aux valeurs de réglage après le derniercanaux d’affichage, appuyer 2 secondes sur la touche1. Dès que l’écran affiche une valeur de réglage,le symbole apparaît. Pour passer maintenant aumode de réglage, appuyez sur la touche 3.• Sélectionner souhaité le canal avec les touches1 et 2.• Appuyer brièvement sur la touche 3, le symboleclignote (mode ).• Régler souhaité la valeur avec les touches 1et 2.• Appuyer sur la touche 3, l’indicationréapparaît et reste affichée, la valeur réglée estenregistrée.1 Avancer3 SET (sélection/mode d’opération)2 Reculer102 VELUX


Écran System-Monitoring2.2 Écran System-MonitoringL’écran System-Monitoring se compose de 3 champs :l’indicateur de canaux, la réglette de symboles etl’indicateur de schémas de systèmes (schéma actifdes systèmes).!Écran System-Monitoring complet.2.2.1 Indicateur de canauxL’indicateur de canaux est constitué de deux lignes.La ligne supérieure est une ligne alphanumériqued’affichage de 16 segments (affichage de texte). Cetteligne affiche surtout des noms de canaux/des niveauxde menu. La ligne inférieure est une ligne d’affichagede 7 segments qui affiche des valeurs de canaux et desparamètres de réglage.Les températures et les différences de température sontaffichées avec les unités °C ou K.Uniquement indicateur de canaux.2.2.2 Réglette de symbolesLes symboles supplémentaires de la reglette de symbolesindiquent l’état actuel du système.Uniquement réglette de symboles.Symbole Normal ClignotantRelais 1 activéRelais 2 activéLimitation maximale de réservoiractivée/température maximalede réservoir dépasséeOption antigel activéeFonction de refroidissement decapteur activée Fonction derefroidissement de réservoir activéeLimitation minimale de capteuractivée Fonction antigel activéeDéconnection de sécurité de capteuractivée ou déconnection de sécuritéde réservoirSonde défectueuseMode de fonctionnementmanuel activéUn canal de réglage est modifiéMode SET103 VELUX


Signification des voyants / Première mise en service2.3 Signification des voyants2.3.1 Voyants de l’indicateur de schémasde systèmes• Les pompes clignotent pendant la phase d’initialisation.• Les sondes clignotent lorsque les canaux d’affichagecorrespondants sont sélectionnéssur l’écran(exceptionnel S3 et S4).• Les sondes clignotent très vite lorsque l’uned’entre elles est défectueuse.• Le symbole de chalumeau clignote lorsque lechauffage d’appoint est activé.3. Première mise en serviceLors de la première mise en service, réglez avant tout le schéma de système désiré1. Brancher l’appareil au réseau électrique. Le régulateurmet en marche une phase d’initialisation.Après cette phase d’initialisation, le régulateurpasse au mode de fonctionnement automatiqueavec les réglages de fabrication. Le schéma desystème préréglé est ANL 1.2. – Sélectionner ANL– Passer au mode (cf. 2.1)– Sélectionner le schéma de système avec l’indiceANL– Enregistrer le réglage effectué en appuyant surla toucheMaintenant, le régulateur est en ordre de marcheavec les réglages de fabrication pour un fonctionnementoptimal.1 Avancer3 SET (sélection/mode d’opération)2 Reculer105 VELUX


Première mise en servicePrésentation des systèmes :ANL 1 : Système de chauffage solaire standardANL 2 : Système de chauffage solaire avec échange de chaleurANL 3 : Système de chauffage solaire avec chauffage d’appointANL 4 : Système de chauffage solaire avec charge de réservoir stratifiéANL 5 : Système de chauffage solaire avec 2 réservoirs et logique de vanneANL 6 : Système de chauffage solaire avec 2 réservoirs et logique de pompesANL 7 : Système de chauffage solaire avec 2 capteurs et 1 réservoirANL 8 : Système de chauffage solaire avec chauffage d’appoint par chaudière àcombustible solideANL 9 : Système de chauffage solaire avec augmentation de la température deretour du circuit de chauffageANL 1 ANL 2 ANL 3ANL 4 ANL 5 ANL 6ANL 7 ANL 8 ANL 9106 VELUX


Paramètres de réglage / Présentation des canaux4. Paramètres de réglage et canaux d’affichage4.1 Présentation des canauxLegende :XLe canal correspondant est présent.X*Le canal correspondant est présent uniquementlorsquel’option respective est activée.Indication :S3 et S4 s’affichent uniquement lorsque lessondes de température sont branchées(fané dedans).1Le canal correspondant est présent uniquementlorsquel’option "Bilan de quantité de chaleur"(OWMZ) est activée.2Le canal correspondant est présent uniquementlorsquel’option "Bilan de quantité de chaleur"(OWMZ) est deactivée.MEDTLe canal Contenu d’antigel (MED%) s’affiche surl’écran uniquement lorsque le type d’antigel utilisé(MEDT) n’est ni de l’eau, ni un antigelà vide FSV(MEDT 0 ou 3).CanalANL1 2 3 4 5 6 7 8 9DescriptifPageKOL x x x x x x x x Temperature du capteur (1) 109KOL1 x Temperature du capteur 1 109KOL2 x Temperature capteur 2 109TSP x x Temperature du réservoir 1 109TSPU x x x x Temperature du réservoir (1) en bas 109TSP1 x x x Temperature du réservoir 1 en bas 109TSPO x x x x x Temperature du réservoir (1) en haut 109TSP2 x x x Temperature du réservoir 2 en bas 109TFSK x Temp. chaudière à combustible solide 109TRUE x Temperature circuit de chauffage 109S3 x Temperature sonde 3 109TRL Temperature sonde de retour 109S4 x x Temperature sonde 4 109n % x x x x Vitesse de rotation relais (1) 109n1 % x x x x x Vitesse de rotation relais 1 109n2 % x x x x Vitesse de rotation relais 2 109h P x x x x Heures de fonctionnement relais (1) 110h P1 x x x x x Heures de fonctionnement relais 1 110h P2 x x x x x Heures de fonctionnement relais 2 110kWh Quantité de chaleur kWh 111MWh Quantité de chaleur MWh 111ANL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SystèmeDT E x x x x x x Différence de temp. de branchement (1) 111DT1E x x x Différence de temp. de branchement 1 111DT A x x x x x x Différence de temp. débranchement (1) 111DT S x x x x x x Différence de température nominale (1) 111ANS x x x x x x Augmentation (1) 111DT1A x x x Différence de température de débranchement 1 111DT1S x x x Différence de température nominale 1 111ANS1 x x x Augmentation 1 111S MX x x x x x x Température maximale du réservoir (1) 112S1MX x x x Température maximale du réservoir 1 112DT2E x x x Différence de temp. de branchement 2 112DT2A x x x Différence de temp. débranchement 2 111DT2S x x x Différence de température nominale 2 111ANS2 x x x Augmentation 2 111S2MX x x x Température maximale du réservoir 2 112NOT x x x x x x x x Température de secours du capteur (1) 113NOT1 x Température de secours du capteur 1 113107 VELUX


Paramètres de réglage / Présentation des canauxANLCanalDescriptifPage1 2 3 4 5 6 7 8 9OKX x x x x x x x x Option refroidissement du capteur (1) 113OKX1 x Option refroidissement du capteur 1 113KMX x* x* x* x* x* x* x* x* Température maximale du capteur (1) 113KMX1 x* Température maximale du capteur 1 113OKN x x x x x x x x Option limitation minimale capteur (1) 113OKN1 x Option limitation minimale capteur 1 113KMN x* x* x* x* x* x* x* x* Température minimale du capteur (1) 113KMN1 x* Température minimale du capteur 1 113OKF x x x x x x x x Option antigel capteur (1) 114OKF1 x Option antigel capteur 1 114KFR x* x* x* x* x* x* x* x* Température antigel du capteur (1) 114KFR1 x* Température antigel du capteur 1 114NOT2 x Température de secours du capteur 2 113OKX2 x Option refroidissement du capteur 2 113KMX2 x* Température maximale du capteur 2 113OKN2 x Option limitation minimale capteur 2 113KMN2 x* Température minimale du capteur 2 113OKF2 x Option antigel capteur 2 114KFR2 x* Température antigel du capteur 2 114PRIO x x x Priorité 114tSP x x x Temps d’arrêt 115tUMW x x x Temps de circulation 115ORUE x x x x x x x x x Option refroidissement du réservoir 115O RK x x x x x x x x x Option de capteur tubulaire 115DT3E x x x Différence de temp. de branchement 3 111DT3A x x x Différence de temp. débranchement 3 111DT3S x x Température nominale DT3 111ANS3 x x Augmentation DT3 111MX3E x x Seuil de branchement temp. maximale 112MX3A x x Seuil débranchement temp. maximale 112MN3E x x Seuil de branchement temp. minimale 112MN3A x x Seuil débranchement temp. minimale. 112NH E x Temp. de branchement thermostat (1) 116NH A x Temp. de débranchement thermostat (1) 116OWMZ x x x x Option bilan quantité de chaleur WMZ 110VMAX Débit maximal 110MEDT Type d’antigel 110MED% MEDT MEDT MEDT MEDT MEDT Concentration d’antigel 111nMN x x x x Vitesse de rotation minimale relais (1) 117n1MN x x x x x Vitesse de rotation minimale relais 1 117n2MN x x x x Vitesse de rotation minimale relais 2 117HND1 x x x x x x x x x Fonctionnement manuel relais 1 117HND2 x x x x x x x x x Fonctionnement manuel relais 2 117SPR x x x x x x x x x Langue 117PROGVERSxx.xxxx.xxNuméro de programmeNuméro de version108 VELUX


Canaux d’affichage4.1.1 Affichage de température de capteurIndique la température actuelle des capteurs.• KOL : Température du capteur (système avec1 capteur)• KOL1 : Température du capteur 1• KOL2 : Température du capteur 1KOL / KOL1 / KOL2 :Température de capteurGamme d’affichage :-40 ... +250°C4.1.2 Affichage de température de réservoirIndique la température actuelle des réservoirs.• TSP : Température du réservoir(système avec 1 réservoir)• TSTL : Température du réservoir en bas• TSTU : Température du réservoir en haut• TST1 : Température du réservoir 1• TST2 : Température du réservoir 2TSP / TSPU / TSPO /TSP1 / TSP2 :Température deréservoirGamme d’affichage :-40 ... +250°C4.1.3 Affichage des sondes 3 et 4Indique la température actuelle de toutes lessondessupplémentaires (sans fonction à l’intérieur dusystème).• S3 : Température de la sonde 3• S4 : Température de la sonde 4S3 / S4 :Sensor températuredes sondesGamme d’affichage :-40 ... +250°CIndication: S3 et S4 s’affichent uniquement lorsqueles sondes de température sont branchées.4.1.4 Affichage des autres températuresIndique la température actuelle de la sonde correspondante.• TFSK : Température de la chaudière à combustiblesolide• TRUE : Température de retour du circuit dechauffage• TRL : Température de retourTFSK / TRUE / TRL :Températures demesureGamme d’affichage :-40 ... +250°C4.1.5 Affichage de la vitesse de rotationactuelle de la pompeIndique la vitesse de rotation actuelle de la pompecorrespondante.• n% : Vitesse de rotation actuelle de la pompe(système avec 1 pompe)• n1% : Vitesse de rotation actuelle de la pompe 1• n2% : Vitesse de rotation actuelle de la pompe 2n% / n1% / n2% :Vitesse de rotationactuelle de la pompeGamme d’affichage :30 ... 100%109 VELUX


Canaux d’affichage / Canaux de réglage4.1.6 Totaliseur d’heures de fonctionnementLe totaliseur d’heures de fonctionnement fait lasomme des heures de fonctionnement solaire durelais correspondant (h P/h P1/h P2). L’écran affichedes heures complètes.La somme des heures de fonctionnement peut êtreremise à zéro. Dès qu’un canal d’heure defonctionnementest sélectionné, le symbole apparaîtsur l’écran et reste affiché. Pour passer au modeRESET du totaliseur, appuyez sur la touche (3)pendant 2 secondes. Le symbole clignote et lesheures de fonctionnement se remettent à 0, si dans5 secondes avec la clef est confirmé.Pour interrompre l’opération RESET, n’appuyez suraucune touche pendant 5 secondes. Le régulateurpasse automatiquement au mode d’affichage initial.h P / h P1 / h P2 :Totaliseur d’heures defonctionnementCanal d’affichage4.1.7 Bilan de quantité de chaleurDans les systèmes (ANL) 1, 3, 4, 5 et 6, il est possiblede réaliser un bilan de quantité de chaleur en combinaisonavec un débimètre. Pour cela, il est nécessaired’activer l’option "Bilan de quantité de chaleur" dansle canal OWMZ.Le débit est affiché dans le débimètre (l/min); il serègle dans le canal VMAX. Le type et la concentrationd’antigel du liquide caloporteur sont affichésdans les canaux MEDT et MED%.Type d’antigel :0 : Eau1 : Glycol propylénique/Antigel FS2 : Glycol éthylénique3 : Antigel FSVNote : Les canaux VMAX et MEDT sont disponiblesuniquement lorsque l’option Bilan calorimétrique(OWMZ) est activée.OWMZ :Bilan de quantité dechaleurGamme de réglage :OFF ... ONRéglage d'usine : OFFVMAX :Debit en l/minGamme de réglage :0 ... 20 en pas de 0,1Réglage d'usine :6,0MEDT :Type d’antigelGamme de réglage :0 ... 3Réglage d'usine : 1110 VELUX


Canaux de réglageLa quantité de chaleur transportée se mesure avecle débit donné et les sondes de référence aller S1 etretour TRL. Cette quantité s’affiche en kWh dansle canal d’affichage kWh et en MWh dans le canalMWh. Le rendement thermique total s’obtient avecla somme des deux canaux.La quantité de chaleur obtenue peut être remiseà zéro. Dès qu’un canal d’affichage de quantité dechaleur est sélectionné, le symbole apparaît surl’écran et reste affiché. Pour passer au mode RESETdu compteur, appuyer sur la touche (3) pendantenviron 2 secondes. Le symbole clignote et lavaleur de quantité de chaleur estremise à 0. Afin defermer le procédé à clef de RESET, doit êtreconfirmée dans 5 secondes avec la clef.Pour interrompre l’opération RESET, n’appuyez suraucune touche pendant environ 5 secondes. Lerégulateur passe alors automatiquement au moded’affichage initial.Note : Les canaux kWh et MWh sont disponiblesuniquement lorsque l’option Bilan calorimétrique(OWMZ) est activée.4.1.8 Reglage ∆TAu départ, le dispositif de réglage fonctionne commeun dispostif de réglage de différence standard.Lorsque la différence de branchement (DTE/DT1E/DT2E/DT3E) est atteinte, la pompe se met en marcheet démarre conformément après son impulsionde démarrage (10 s) avec une vitesse de rotationminimale (nMN = 30%). Lorsque la différence detempérature atteint la valeur nominale préréglée(DT S/DT1S/DT2S/DT3S), la vitesse de rotationaugmente d’un cran (10%). En cas d’augmentationde 2 K (ANS/ANS1/ANS2/ANS3) de la différence,la vitesse de rotation augmente chaque fois de 10%jusqu’au de 100% maximum. Pour effectuer desajustages dans le régulateur, utilisez le paramètre"Hausse". Si vous obtenez une valeur inférieure àla différence de température de débranchementpréréglée (DT A/DT1A/DT2A/DT3A), le régulateurs’éteint.Indication : La différence de température de branchementdoit être supérieure d’au moins 0,5 K à ladifférence de température de débranchement.MED% :Concentration d’antigelen% (Vol-)MED% est masquéavecMEDT 0 et 3Gamme de réglage:20 ... 70Réglage d'usine : 45kWh / MWh :Quantité de chaleur enkWh/MWhCanal d’affichageDT E / DT1E / DT2E /DT3E : Différence temp.activationGamme de réglage :1,0 ... 20,0 KRéglage d'usine : 6,0DT A / DT1A / DT2A /DT3A :Différence temp. arrêtGamme de réglage:0,5 ... 19,5 KRéglage d'usine : 4,0 KDT S / DT1S / DT2S /DT3S :Différence de temp.nominaleGamme de réglage :1,5 ... 30,0 KRéglage d'usine : 10,0ANS / ANS1 / ANS2 /ANS3 :AugmentationGamme de réglage :1 ... 20 KRéglage d'usine : 2 K111 VELUX


Canaux de réglage4.1.9 Température maximale de réservoirLorsque la température maximale préréglée estdépassée, le réservoir ne se recharge pas afin d’empêcherune surchauffe. Si la température maximaledu réservoir est dépassée, le symbole apparaîtsur l’écran.Indication : Le régulateur est équipé d’un dispositifde déconnection de sécurité qui empêche toutenouvelle charge du réservoir dans le cas où celui-ciatteindrait des températures autour de 95°C. Dansl'affichage, les symboles et (les deux on seenflamme) apparaissent.S MX / S1MX / S2MX :Température maximalede réservoirGamme de réglage :4 ... 95°CRéglage d'usine : 60°C4.1.10 Réglage ∆T (chaudière à combustiblesolide et échange de chaleur)Limitation de température maximaleLe régulateur est équipé d’un dispositif de réglage dedifférence de température indépendant qui permetde régler des températures de branchement et dedébranchement séparemment, selon les limitationsde température minimale et maximale correspondantes.Ce dispositif est valable uniquement dansles systèmes ANL = 2 und 8 (p. ex. pour la chaudièreà combustible solide ou le réglage d’échange dechaleur).Limitation de température minimaleLorsque la valeur préréglée MX3E est dépassée, lerelais 2 est déactivé. Lorsque le paramètre MX3Aest dépassée vers le bas, le relais estréactivé.Lorsque la valeur préréglée MN3E est dépassée versle bas, le relais 2 est déactivé. Lorsque le paramètreMN3A est dépassé, le relais 2 est réactivé.Les différences de température de branchementetde débranchement DT3E et DT3A valent, en mêmetemps, pour les limitations de température maximaleet minimale.Recommandation : Dans le système 8, il estpossible d’effectuer les modifications suivantes desparamètres de réglage du ballon en tampon. MX3Eenviron 80°C/MX3A environ 75°CIndication : Les paramètres MX3E et MX3A serapportent à la dépression calorifique, les paramètresMN3E et MN3A à la source calorifique.MX3E / MX3A :Limitation de températuremaximaleGamme de réglage :0,5/0,0 ... 95,0/94,5°CRéglage d'usine :MX3E 60,0°CMX3A 58,0°CMN3E / MN3A :Limitation de temp.minimaleGamme de réglage :0,0/0,5 ... 90,0/98,5°CRéglage d'usine :ANL = 2MN3E 5,0°CMN3A 10,0°CANL = 8MN3E 60,0°CMN3A 65,0°C112 VELUX


Canaux de réglage4.1.11 Température limite du capteurDéconnection de sécurité du capteurLorsque la température limite de capteur préréglée(NOT/NOT1/NOT2) est dépassée, la pompe solaire(R1/R2) s’arrête afin d’empêcher une surchauffeendommageante des composantes solaires (déconnectionde sécurité du capteur). La température limiteest préréglée à 140°C en usine, mais elle peut êtremodifiée dans la gamme de réglage 110 ... 200°C.Si la température limitede capteur est dépassée, lesymbole (clignotant) apparaît sur l’écran.4.1.12 Refroidissement du systèmeLorsque la température du réservoir atteint latempérature maximale du réservoir réglée, l’appareilsolaire se met hors tension. Lorsque la températuredu panneau solaire augmente jusqu’à la températuremaximale réglée (KMX/KMX1/KMX2), la pompesolaire est activée jusqu’à ce que le panneau solaireatteigne de nouveau une température inférieureà cette valeur limite de température. Pendant cetemps, la température du réservoir peut continuerà augmenter (température maximale du réservoiractive non prioritaire), mais uniquement jusqu’à95°C (déclenchement de sécurité du réservoir).Nous vous conseillons d’utiliser la fonction deréfrigération par circulation de retour ORUE pour refroidirle réservoir jusqu’à sa température maximale.Lorsque la réfrigération du système est activée,le symbole correspondant apparaît sur l’écranen clignotant. Grâce à la fonction de réfrigération,l’appareil solaire reste en ordre de marche pluslongtemps pendant des journées chaudes d’été etveille à ce qu’une décharge thermique se produiseau niveau du champs du panneau solaire et du fluidecaloporteur.NOT / NOT1 / NOT2 :Température limitedecapteurGamme de réglage :110 ... 200°CRéglage d'usine : 140°COKX / OKX1 / OKX2 :Option refroidissement dusystèmeGamme de réglage:OFF ... ONRéglage d'usine : OFFKMX / KMX1 / KMX2 :Température maximalede capteurGamme de réglage :100 ... 190°CRéglage d'usine : 120°COKN / OKN1 / OKN2 :Limitation minimalecapteurGamme de réglage:OFF/ONRéglage d'usine : OFF4.1.13 Option: limitation minimale de capteurLa température minimale de capteur est unetempérature minimale de branchement qui doit êtredépassée pour que la pompe solaire (R1/R2) puissese mettre en marche. La température minimaleempêche que la pompe ne se mette en marche tropfréquemment en cas de températures basses du capteur.Lorsque le capteur a une température inférieureà la température minimale, le symbole apparaîtsur l’écran et clignote.KMN / KMN1 / KMN2 :Temp. minimale de capteurGamme de réglage :10 ... 90°CRéglage d'usine : 10°C113 VELUX


Canaux de réglage4.1.14 Option : fonction antigelLorsque la température antigel préréglée est dépasséevers le bas, la fonction antigel met en marche lecircuit de chauffage entre le capteuret le réservoirpour empêcher le liquide caloporteur de geler ou de"s’épaissir". À tombé au-dessous de la températuredans l'affichage (clignotant) on indique. Lorsquela température antigel réglée est dépassée de 1°C, lecircuit de chauffage s’éteint.Indication : Etant donné que la quantité de chaleurdisponible pour la fonction antigel est celle limitéedu réservoir, il est conseillé de n’employer cettefonction que dans des régions ayant peu de joursavec des températures tournant autour du point decongélation par an.OKF / OKF1 / OKF2 :Fonction antigelGamme de réglage :OFF/ONRéglage d'usine : OFFKFR / KFR1 / KFR2 :Température antigelGamme de réglage :-10 ... 10°CRéglage d'usine : 4,0°C4.1.15 Charge pendulaireValeurs de réglage correspondantes :réglage de fabricationGamme de réglagePriorité [PRIO] 1 0-2Temps d’arrêt pendulaire [tSP] 2 min. 1-30 min.Temps de charge pendulaire [tUMW] 15 min. 1-30 min.Les options et paramètres évoqués ci-dessus n’ontde sens que dans les systèmes à plusieurs réservoirs(Systèmes ANL = 4, 5, 6). Avec le réglagePriorité 0, les réservoirs ayant une températuredifférente de celle du panneau solaire seront chargéspar ordre numérique (réservoir 1 ou 2). En principe,un seul réservoirà la fois sera chargé à ce-moment-là.Dans le système ANL = 6, une charge parallèle estpossible.Priorité :Logique de priorité :0 = réservoir 1/2 placésau même niveau1 = priorité réservoir 12 = priorité réservoir 2114 VELUX


Canaux de réglageTemps d’arrêt pendulaire / temps de chargependulaire / température d’accroissementdu capteur :Le dispositif de réglage contrôle la possibilité decharge des différents réservoirs (différence debranchement). Si le réservoir prioritaire ne peut passe charger, le dispositif contrôle la possibilité decharge du réservoir non proritaire. Si celui-ci peutse charger, il le fait pendant le temps de chargependulaire (tUMW). Après écoulement du dit tempsde charge pendulaire, la charge est interrompue.Le régulateur observe l’accroissement de températuredu capteur. Si cette température augmente,pendant le temps d’arrêt pendulaire (tSP), jusqu’à latempérature d’accroissement du capteur (∆T-Cap 2K, valeur ancrée dans le Software), le temps d’arrêtécoulé est remis à zéro et le temps d’arrêt pendulairereprend du début. Si le réservoir prioritaire neremplit pas la condition de branchement, le réservoirnon prioritaire continue à se charger. Si, au contraire,le réservoir prioritaire atteint sa température maximale,la charge pendulaire n’a pas lieu.4.1.16 Fonction de refroidissementde réservoirLorsque, en raison de la réfrigération du systèmeOKX, la température du réservoir est supérieure à latempérature maximale réglée (S MX/S1MX/S2MX)et la température du panneau solaire inférieure d’aumoins 5 K à la température du réservoir, l’appareilsolaire continue à être sous tension jusqu’à ce le réservoirse refroidisse à travers le panneau solaire etles conduites tubulaires et atteigne la températuremaximale mise au point (S MX/S1MX/S2MX).Dans les systèmes à plusieurs réservoirs, la réfrigérationpar circulation de retour s’effectue à traversle réservoir 1.4.1.17 Fonction de capteur tubulaireLorsque le régulateur détecte une augmentation detempérature de 2 K par rapport à la température ducapteur enregistrée en dernier, la pompe solaire semet en marche à 100%, pendant 30 secondes, afinde déterminer la température moyenne actuelle. Dèsque le temps de fonctionnement de la pompe solaires’écoule, la température actuelle du capteur est enre-ORUE :Option refroidissementréservoirGamme de réglage :OFF ... ONRéglage d'usine : OFFO RK :Fonction de capteurtubulaireGamme de réglage :OFF ... ONRéglage d'usine : OFF115 VELUX


Canaux de réglagegistrée comme nouveau point de référence. Lorsquecette même température du capteur (nouveau pointde référence) est de nouveau dépassée de 2 K, lapompe se remet en marche pendant 30 secondes. Si,pendant le temps de fonctionnement de la pompesolaire ou pendant le temps d’arrêt de l’appareil, ladifférence de branchement entre le capteur et leréservoir est dépassée, le régulateur passe automatiquementau mode de charge de la pompe.Si la température du capteur diminue de 2 K pendantle temps d’arrêt de l’appareil, le moment de lamise en marche de la fonction de capteur tubulaireest recalculée et ne solaire pompez pas alimenté.Domaine d’utilisation : Capteurs tubulaires à vide(éventuellement capteurs plats) afin d’éviter desretards d’enclenchement dans la charge solaire ainsique la mise en marche de la pompe solaire pendantla nuit (les températures de la journée peuventêtre "stockées" jusqu’au soir grâce au vide dans lescapteurs tubulaires).4.1.18 Fonction thermostat (ANL = 3)La fonction thermostat fonctionne indépendammentde l’activité solaire et peut s’employer, par exemple,pour un chauffage d’appoint ou pour récupérerl’excès de chaleur.• NH E < NH AFonction thermostat employée pour unchauffaged’appoint.• NH E > NH AFonction thermostat employée pour récupérerl’excès de chaleur.Lorsque la 2ème sortie de relais est connectée, lesymbole s’affiche sur l’écran.NH E :Température branchementthermostatGamme de réglage :0,0 ... 95,0°CRéglage d'usine : 40,0°CNH A :Température débranchementthermostatGamme de réglage :0,0 ... 95,0°CRéglage d'usine : 45,0°CChauffage d’appointRécupération de l’excès dechaleur116 VELUX


Canaux de réglage4.1.19 Réglage de vitesse de rotationLes canaux de réglage nMN ou n1MN et n2MNaffichent la vitesse de rotation minimale des pompesreliées aux sorties R1 et R2.ATTENTION : En cas d’utilisation d’appareilsdont la vitesse de rotation n’est pas réglable(p.ex. des vannes), réglez leur valeur à 100%pour déactiver le dispositif de réglage devitesse de rotation.nMN / n1MN / n2MN :Réglage de vitesse derotationGamme de réglage :30 ... 100Réglage d'usine : 304.1.20 Mode d’opérationPour effectuer des opérations de contrôle, il estpossible de régler le mode d’opération du régulateurmanuellement. Pour cela, sélectionnez la valeur deréglage MM. Celle-ci permet les entrées de donnéesuivantes :HND1 / HND2 :Mode d’opérationGamme de réglage :OFF, AUTO, ONRéglage d'usine : AUTO• HND1 / HND2Mode d’opérationOFF : Relais hors circuitaffichage : (clignotant) +AUTO : Relais en fonctionnement automatiqueON : Relais en circuitaffichage : (clignotant) +4.1.21 Langue (SPR)Le réglage de langue pour le menu s’effectue dansce canal.• dE : Allemand• En : Anglais• Fr: Français• It: ItalienSPR :Réglage de la langueGamme de réglage :dE, EnRéglage d'usine : dE117 VELUX


Détection de pannes5. Détection de pannesEn cas de panne, les signes suivants s’affichent sur l’écran :Symboles d’avertissementFusibleT4A 220 ... 240V~R1 1 (1) A ( 220 ... 240)V~R2 1 (1) A (220 ... 240)V~Temp. Sensor Pt1000S1 S2 S3 S4N R2 N R1 N L1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20Les symboles et (clignotant) apparaissent sur l’écran.Sonde défectueuse. Le canal d’affichagede sonde correspondant affiche un coded’erreur au lieu d’afficher une température888.8- 888.8Rupture du conducteur.Vérifierl’état du conducteurCourt-circuit.Contrôler le raccordementélectriquePour vérifier l’état des sondes detempérature Pt1000 débranchées, ilfaut utiliser un ohmmètre. Le tableauci-dessous présente les valeurs de résistanceselon la température des sondes.Valeurs derésistance dessondes Pt1000118 VELUX


Détection de pannesLa pompe est chaude même si le transport thermiquedu capteur au réservoir n’a pas lieu; l’aller et le retoursont aussi chauds l’un quel’autre; éventuellementapparition de bulles dans la conduite.La pompe se met en marche, s’arrête, se remetenmarche ... et ainsi de suite.Air dans le système?nonouiEst-ce que le filtre ducircuit du capteur estbouché?ouiDésaérer le système; lapression primaire du vasede compensation de lamembrane doit êtresupérieure d’environ 0,5bar à la pression statique;la pression du système doitêtre supérieure à cettedernière d’un bar max.(selon le dimensionnement);activer et désactiver lapompe pendant de courtesdurées.Nettoyer le filtre.Est-ce que la differencede température dans lerégulateur est trop petite?nonouiEst-ce que les sondes ducapteur sont placées aumauvais endroit?nonouiContrôler l’option decapteur tubulaire.Modifier ∆Ton et ∆Toffle cas échéant.nono.k.Placer les sondes ducapteur à l’aller ducircuit (sortie du capteurla plus chaude); utiliserla sonde immergée ducapteur correspondant.La pompe met du temps à se mettre en marche.La difference de température entre le réservoir et lecapteur augmente beaucoup pendant le fonctionnement;le circuit du capteur n’arrive pas à évacuerla chaleur.Est-ce que la differencede température de branchement∆Ton esttrop élevée?Est-ce que la pompe ducircuit du capteur estdéfectueuse?nonouiEst-ce que les sondes ducapteur sont placées àl’endroit optimal?ouiModifier ∆Ton et ∆Toffle cas échéant.Activer la fonction decapteur tubulaire, lecas échéant.o.k.nonnonouiEst-ce que l’échangeurde chaleur a des dépôtsde calcaire?ouiEst-ce que l’échangeurde chaleur est bouché?Vérifier / changer lecas échéantEnlever le calcairenonouiPurgerEst-ce que l’échangeurde chaleur est trop petit?ouiCalculer à nouveau ledimensionnement.119 VELUX


Détection de pannesLes réservoirs se refroidissent pendant la nuitLa pompe du circuit solaire ne fonctionne pas, mêmesi le capteur est beaucoup plus chaud que le réservoir.Est-ce que la pompe ducircuit du capteurfonctionne pendant la nuit?nonnonnonnonouiLa température ducapteur est plus élevée,pendant la nuit, que latempérature extérieure.ouiEst-ce que l’eau sortpar le haut?ouiEst-ce que la circulationd’eau chaude dure trèslongtemps?ouiDéconnecter la pompede circulation et lasoupape de blocagependant 1 nuit; est-cequ’il y a moins de pertesdans le réservoir?ouinonVérifier la fonctioncorrespondante dansle régulateur.Contrôler le fonctionnementde l’inhibiteur dereflux à l’aller et au retourdu circuit solairePlacer le conducteur surle côté ou avec l’archetvers le bas (modèlesiphon); est-ce qu’il y amoins de pertes dans leréservoir à présent?nonnono.k.ouiUtiliser la pompe de circulationavec un interrupteurhoraire et un thermostat dedéclenchement (pour unecirculation d’énergieefficace).Vérifier le fonctionnementnocturne des pompes ducircuit de chauffaged’appoint et celui del’inhibiteurde reflux;problème résolu?Est-ce que la pompedémarre en mode manuelde fonctionnement?nonouiEst-ce que le régulateurredistribue le flux à lapompe?nonouiFusibles du régulateuro.k.?nonouiChanger les fusibles.La différence de températureréglée pour la miseen marche de la pompeest trop élevée; réglerune valeur correcte.Pompe bloquée?ouiMettre en marche l’arbrede la pompe en utilisant 1tournevis; est-ce qu’ellemarche à présent?nonLa pompe estdéfectueuse-changer.Régulateur défectueuxl’échangerContrôler l’inhibiteur dereflux dans la circulationd’eau chaude − o.k.ouinonContrôler aussi lesautres pompes reliéesau réservoir solaire.Nettoyer ou changer.La circulation par force de gravité est trop puissante;Employer un inhibiteur de reflux plus puissant ouinstaller une soupape électrique à 2 voies derrière lapompe de circulation; cette soupape doit être ouvertependant le fonctionnement, sinon fermée; brancherla pompe et la soupape à 2 voies électriquementparallèles; remettre la circulation en marche. déactiverle dispositif de réglage de vitesse!120 VELUX


Accessoires / Pièces de rechange6. Accessoires / Pièces de rechangeDénomination N° de réf. DescriptionSCV2 354274 Régulateur de rechange, sondesinclues, régulateur solaire à deuxcircuits, 2 sorties pour relais semiconducteurs,4 entrées pour sondesSKSPT1000KL 354275 Sonde de température de typePT1000 pour capteursSKSPT1000S 354272 Sonde de température de typePT1000 pour réservoirsSBATHE 354273 Douille plongeante en acier inoxydablepour sonde pour piscine. Pourusage en eau de piscine contenantdu chloreSKSGS 354271 Fusible de rechange 4 ALes images présentées dans ce manuel ne sont que desillustrations symboliques. En raison des fautes d’impression ou de phrase possibles ainsique de la nécéssité d’entreprendre des modifications techniques, il nous est impossible de garantir l’exactitude du contenu du manuel. Il est faitréférence aux conditions générales d’affaires dans chaque version en vigueur.121 VELUX


VeiligheidSRICHTLIJNENLees zorgvuldig de montage- en installatiehandleidingvóór u de regelaar inbedrijfstelt om beschadigingenvan het systeem te voorkomen. Hou er ookrekening mee dat de installatie aangepast moetzijn aan de gebruiksomgeving. Bij de installatie enhet gebruik moeten de technische reglementenworden nageleefd. Dit geldt ook voor de regels voorhet voorkomen van ongevallen. Elke aansprakelijkheidwordt uitgesloten bij een verkeerd gebruik ofwijziging van de installatie of van de constructie.Hou vooral rekening met de volgende technischereglementen:DIN 4757, Deel 1Zonneverwarmingsinstallaties met water enwatermengsels als warmtedragers; normen voor deveiligheidsrichtlijnen.DIN 4757, Deel 2Zonneverwarmingsinstallaties met organische warmtedragers;normen voor de veiligheidsrichtlijnen.DIN 4757, Deel 3Zonneverwarmingsinstallaties; zonnepanelen;terminologie; veiligheidsrichtlijnen; controle van deuitschakelingstemperatuur.DIN 4757, Deel 4Thermische zonne-installaties; zonnepanelen; bepalingvan de efficiëntie, warmtecapaciteit en drukval.Vandaag worden ook Europese CE-normen vastgelegd:PrEN 12975-1Thermische zonne-installaties en onder-delen; collectoren,deel 1: Algemene normen.PrEN 12975-2Thermische zonne-installaties en onder-delen; collectoren,deel 2: Testmethoden.PrEN 12976-1Thermische zonne-installaties en onder-delen; geprefabriceerdeinstallaties, deel 1: Algemene normen.PrEN 12976-2Thermische zonne-installaties en onder-delen; geprefabriceerdeinstallaties, deel 2: Testmethoden.PrEN 12977-1Thermische zonne-installaties en onderdelen;speciaal voor de klant gebouwde installaties, deel 1:Algemene normen.PrEN 12977-2Thermische zonne-installaties en onderdelen;speciaal voor de klant gebouwde installaties, deel 2:Testmethoden.PrEN 12977-3Thermische zonne-installaties en onderdelen; speciaalvoor de klant gebouwde installaties, deel 3: rendementstestvan warmwatertank.122 VELUX


InhoudVeiligheidsrichtlijnen............................................................................................................................. 122Technische gegevens en overzicht van de werking............................................................................. 1241 Installatie........................................................................................................................... 1251.1 Montage............................................................................................................................................................................... 1251.2 Elektrische bedrading..................................................................................................................................................... 1261.3 Toewijzing van de klemmen........................................................................................................................................ 1271.3.1 Standaard zonnesysteem............................................................................................................................................. 1271.3.2 Zonnesysteem en warmtewisseling........................................................................................................................ 1271.3.3 Zonnesysteem en naverwarming............................................................................................................................. 1281.3.4 Zonnesysteem en tankopslag in lagen................................................................................................................... 1281.3.5 Zonnesysteem met 2 tanks en kleplogica............................................................................................................ 1291.3.6 Zonnesysteem met 2 tanks en pomplogica........................................................................................................ 1291.3.7 Zonnesysteem met 2 collectoren............................................................................................................................ 1301.3.8 Zonnesysteem met naverwarming door vastebrandstof-boiler................................................................ 1301.3.9 Zonnesysteem met verhoging van de retour van het verwarmingscircuit.......................................... 1312 Bediening en werking....................................................................................................... 1322.1 Insteltoetsen...................................................................................................................................................................... 1322.2 Display systeemregeling............................................................................................................................................... 1332.2.1 Kanaalaanduiding............................................................................................................................................................ 1332.2.2 Tool bar................................................................................................................................................................................. 1332.2.3 Systeemscherm................................................................................................................................................................ 1342.3 Knippercodes..................................................................................................................................................................... 1352.3.1 Knippercodes systeemscherm................................................................................................................................... 1353 Inbedrijfstelling................................................................................................................. 1354 Regelparameters en aanduidingskanalen....................................................................... 1374.1 Kanalenoverzicht............................................................................................................................................................. 1374.1.1 - 6 Aanduidingskanalen....................................................................................................................................................... 1394.1.7 - 21 Instelkanalen...................................................................................................................................................................... 1405 Tips om fouten op te sporen............................................................................................ 1486 Toebehoren/Reserveonderdelen...................................................................................... 151123 VELUX


Technische gegevens en overzicht van de werkingUniversele regelaar voor zonne- enverwarmingssystemen• Display systeemregeling• Tot 4 temperatuursensoren Pt1000• 2 halfgeleiderrelais voor de regeling van hetpomptoerental• 9 selecteerbare basissystemen• Regeling warmtebalans• Regeling van de werking• Gebruiksvriendelijke werking door een zeereenvoudige bediening• Mooie design, compacte afmetingen, vlotteinstallatie!Technische gegevensHuis: Plastic, PC-ABS en PMMABeschermingsklasse: IP 20/DIN 40050Omgevingstemperatuur: 0 ... 40°CAfmetingen: 173 x 110 x 47 mmMontage: Wandmontage, montage in besturingspanelenmogelijk.Display: Systeemscherm voor systeemvisualisering,display met 16 segmenten, display met 7 segmenten,8 symbolen voor de systeemstatus.Bediening: Door middel van drie druktoetsen in devoorkant van het huis.Functies: Temperatuurdifferentiaalregelaar metaanvullende systeemfuncties (optie). Regeling vande werking volgens BAW-richtlijnen, bedrijfsurentellervoor zonnepomp, speciale functie buizencollector,regeling pomptoerental en warmtebalans.Ingangen: Voor 4Uitgangen: 2 HalfgeleiderrelaisVoeding: 210 ... 250V~, 50 ... 60HzTotale voeding: 4 (2) A 250 V~Bedieningsmodus: Type 1.yUitschakelvermogen per relais:Halfgeleiderrelais: 1,6 (1) A 250 V~621113017249124 VELUX


Installatie1. Installatie1.1 MontageOpgelet!De voeding uitschakelen vóór u het toestel opent.Het toestel moet altijd binnen worden geplaatst. Hetis niet geschikt voor een installatie in een gevaarlijkeomgeving en mag niet worden blootgesteld aan eenelektromagnetisch veld. De regelaar moet bovendienworden uitgerust met een alpolige scheiding vanminstens 3 mm of met een scheiding die overeenstemtmet de geldende installatierichtlijnen, b.v.LS-schakelaars of smeltveiligheden. De kabelkanalenen de WS-stroomkabels moeten eveneens wordengescheiden.1. De schroef met een kruisgleuf in de afdekplaatlosschroeven en uit het huis halen.2. Het bovenste bevestigingspunt aanduiden op deondergrond en de bijgeleverde plug en schroefmonteren.3. Het huis ophangen aan het bovenste vastzetpunten het onderste bevestigingspunt aanduiden op deondergrond (afstand tussen de gaten: 130 mm),daarna de onderste plug monteren.4. Het huis vastzetten op de ondergrond.DisplayOphanging130OnderplaatAfdekplaatDruktoetsenVastzettingKabelbuizen metkabelontlastingSmeltveiligheid125 VELUX


Elektrische bedrading1.2 Elektrische bedradingDe stroom voor de regelaar moet worden geleverdvia een externe schakelaar (laatste stap van deinstallatie!) en de lijnspanning moet 210 ... 250 V~(50 ... 60 Hz) bedragen.Flexibele kabels moeten worden vastgezet op hettoestel met behulp van de bijgeleverde kabelontlastingen schroeven.De regelaar is uitgerust met 2 standaardrelaiswaarop verbruikers zoals pompen, kleppen, enz.kunnen worden aangesloten:• Relais 118 = Geleider R117 = Nulleider N13 = Aardingsklem• Relais 216 = Geleider R215 = Nulleider N14 = AardingsklemDe temperatuursensoren (S1 tot S4) moetenonafhankelijk van de polariteit worden aangeslotenop de volgende klemmen:1/2 = Sensor 1 (b.v. sensor collector 1)3/4 = Sensor 2 (b.v. sensor tank 1)5/6 = Sensor 3 (b.v. sensor collector 2)7/8 = Sensor 4 (b.v. sensor tank 2)De stroom wordt aangevoerd via de volgendeklemmen:19 = Nulleider N20 = Geleider L12 = AardingsklemToelichting:De relais zijn halfgeleiderrelais voor de regeling vanhet pomptoerental; voor een goede werking hebbenze een minimale belasting van 20 W (stroomverbruikvan de verbruiker) nodig. Wanneer hulprelais,motorkleppen, enz. worden aangesloten, moet debij het montagemateriaal geleverde condensatorparallel worden verbonden met de gebruikte relaisuitgang.Opgelet: Voor de aansluiting van hulprelais of kleppen,moet het minimale pomptoerental ingesteldworden op 100%.Data communicatie / VBus ®De regelaar wordt geleverd met een VBus ® (klemmen9/10) waar externe modules op aangeslotenkunnen worden. De externe modules voor datacommunicatie worden, met keuze van polariteit,aangesloten op de VBus ® op klem 9 en 10. Het ismogelijk om één of meerdere modules aan te sluiten,zoals bijvoorbeeld:• grote displays GA3/SD3• alarm module AM1• data logger DL2• VBus ® /LAN interface adapter voor het aansluitenvan een PC/router, inclusief RSC softwareExterne modules voor VBus ® , met keuze vanpolariteit, aangesloten zijn beschikbaar bij RESOL/SONNENKRAFT.SmeltveiligheidT4A 220 ... 240V~Temp. Sensor Pt1000S1 S2 S31 2 3 4 5 6S4 VBus7 8 9 10 12 13 14R1 1 (1) A ( 220 ... 240)V~R2 1 (1) A (220 ... 240)V~N R2 N R1 N L15 16 17 18 19 20SensorklemmenAardingsklemmenVerbruikersklemmenNetklemmenGevaarlijke voltage bij contact!Een elektrostatische ontlading kan de elektronischeonderdelen beschadigen!126 VELUX


Toewijzing van de klemmen1.3 Toewijzing van de klemmen1.3.1 Toewijzing van de klemmen voor systeem 1Standaard zonnesysteem met 1 tank, 1 pomp en3 sensoren. De sensor S4/TRF kan eventueel wordengebruikt voor de regeling van de warmtebalans.SYST. 1SymboolBeschrijvingS1S2CollectorsensorTanksensor onderaanS1S3Tanksensor bovenaan(optie)S4/TRFSensor voor deregeling van dewarmtebalans (optie)R1S3R1ZonnepompS4/TRFS21.3.2 Toewijzing van de klemmen voor systeem 2Zonnesysteem en warmtewisseling van bestaandetank, met 2 tanks, 4 sensoren en 2 pompen.SYST. 2SymboolBeschrijvingS1S2CollectorsensorTanksensor onderaanS1S3Tanksensor bovenaanS4 Tanksensor 2R1ZonnepompR1Tank 1 Tank 2R2Pomp voor warmtewisselingS3S2R2S4127 VELUX


Toewijzing van de klemmen1.3.3 Toewijzing van de klemmen voor systeem 3Zonnesysteem en naverwarming met 1 tank,3 sensoren en 2 pompen (voor zonneverwarming ennaverwarming). De sensor S4/TRF kan eventueel wordengebruikt voor de regeling van de warmtebalans.SYST. 3SymboolBeschrijvingS1S2CollectorsensorTanksensor onderaanS1S3Tanksensor bovenaanS4/TRFR1R2Sensor voor regelingvan de warmtebalans(optie)ZonnepompPomp voor dewarmtewisselingR1S4/TRFS3S2R21.3.4 Toewijzing van de klemmen voor systeem 4Zonnesysteem en tankopslag in lagen met 1 tank,3 sensoren, 1 zonnepomp en 1 3-wegklep voor tankopslagin lagen. De sensor S4/TRF kan eventueel wordengebruikt voor de regeling van de warmtebalans.SYST. 4SymboolBeschrijvingS1S2CollectorsensorTanksensor onderaanS1S3Tanksensor bovenaanS4/TRFSensor voor de regelingvan de warmtebalans(optie)R1R1ZonnepompR2S3R23-wegklepS4/TRFS2128 VELUX


Toewijzing van de klemmen1.3.5 Toewijzing van de klemmen voor systeem 52-tanks-zonnesysteem met kleplogica met 2 tanks,3 sensoren, 1 zonnepomp en 1 3-wegklep. De sensorS4/TRF kan eventueel worden gebruikt voor de regelingvan de warmtebalans.SYST. 5SymboolBeschrijvingS1CollectorsensorS2 Tanksensor 1S1S3 Tanksensor 2R2S4/TRFSensor voor de regelingvan de warmtebalans(optie)R1Tank 1 Tank 2R1R2Zonnepomp3-wegklepS4/TRFS2S31.3.6 Toewijzing van de klemmen voor systeem 62-tanks-zonnesysteem met pomplogica met 2 tanks,3 sensoren en 2 zonnepompen. De sensor S4/TRF kaneventueel worden gebruikt voor de regeling van dewarmtebalans.SYST. 6SymboolBeschrijvingS1 CollectorsensorS2 Tanksensor 1S1S3 Tanksensor 2S4/TRFMeetsensor (optie)S4/TRFR1 Zonnepomp 1Tank 1 Tank 2R2 Zonnepomp 2R1R2S2S3129 VELUX


Toewijzing van de klemmen1.3.7 Toewijzing van de klemmen voor systeem 7Zonnesysteem met oost-west collectoren, 1 tank,3 sensoren en 2 zonnepompen.SYST. 7SymboolBeschrijvingS1CollectorsensorS2TanksensorS1S3S3 Collectorsensor 2S4Meetsensor (optie)R1R2Zonnepompcollector 1Zonnepompcollector 2R1R2S21.3.8 Toewijzing van de klemmen voor systeem 8Zonnesysteem met naverwarming door vastebrandstof-boilermet 1 tank, 4 sensoren, 1 zonnepompen 1 pomp voor naverwarming.SYST. 8SymboolBeschrijvingS1S2CollectorsensorTanksensor onderaanS1S3Tanksensor bovenaanS4R1R2Sensor voor vastebrandstof-boilerZonnepompPomp voor vastebrandstof-boilerR1S3S2R2S4130 VELUX


Toewijzing van de klemmen1.3.9 Toewijzing van de klemmen voor systeem 9Zonnesysteem met verhoging van de retour vanhet verwarmingscircuit met 1 tank, 4 sensoren, 1 zonnepompen 1 3-wegklep voor de verhoging van de retourvan het verwarmingscircuit.SYST. 9 Symbool BeschrijvingS1CollectorsensorS2Tanksensor onderaanS1S3Tanksensor bovenaanS4R1R2Retour verwarmingscircuitZonnepomp3-wegklepR1S3S2S4R2131 VELUX


Bediening en werking2. Bediening en werking2.1 InsteltoetsenNa de inschakeling doorloopt de regelaar een initialiseringsfase.Na deze initialisering komt de regelaarin de automatische modus (fabrieksinstellingen). Hetvooringestelde systeemschema is SYST. 1.De regelaar is nu gebruiksklaar en via een aangepastefabrieksinstelling moet hij een optimale werkingvan het zonnesysteem mogelijk maken.De regelaar wordt bediend met behulp van 3druktoetsen onder het display. Druktoets 1 wordtgebruikt om vooruit te scrollen door het indexmenuof om de ingestelde waarden te verhogen. Druktoets2 wordt gebruikt om het tegenovergestelde effectte bereiken.Om naar de instellingen (instelkanalen) te gaan,eerst naar het laatste aanduidingskanaal gaan endan toets 1 gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukthouden.Wanneer een instelwaarde verschijnt op de display,wordt SET aangeduid. U kunt nu de "Set"-toets (3)indrukken om naar de ingangsmodus te gaan.• Een kanaal kiezen met de toetsen 1 en 2.• De toets 3 kort indrukken zodat knippertblinkt.• De waarde instellen met de toetsen 1 en 2.• De toets 3 kort indrukken zodat niet meerknippert.• De ingestelde waarde is nu opgeslagen.1 Vooruit3 SET (keuze-/instelmodus)2 Achteruit132 VELUX


Display systeemregeling2.2 Display systeemregeling!Het display voor de systeemregeling bestaat uit 3blokken: de kanaalaanduiding, de tool bar en hetsysteemscherm (actief systeemschema).Volledig regelingsdisplay.2.2.1 KanaalaanduidingDe kanaalaanduiding bestaat uit twee regels. Debovenste regel is een alfanumerieke aanduiding met 16segmenten waarin vooral de kanaalnamen/menu-itemsworden getoond. In de onderste regel met 7 segmentenworden de kanaalwaarden en de instelparametergetoond.De temperaturen en de temperatuurverschillen wordengegeven in °C of K .Alleen kanaalaanduiding.2.2.2 Tool barDe symbolen van de tool bar geven de actuele systeemstatus.Alleen tool bar.Symbool Normaal KnippertRelais 1 actiefRelais 2 actiefMaximale tankbeperkingactief / Maximale tanktemperatuuroverschredenOptie antivriesfunctie actiefCollektorkoelfunctie actiefHerkoelfunctie actiefMinimale collectorbeperking actiefAntivriesfunctie actiefVeiligheidsuitschakeling collectoractief of veiligheidsuitschakelingtank actiefSensor defectManuele bediening actiefEen instelkanaal is veranderdSET-modus133 VELUX


Display systeemregeling2.2.3 SysteemschermHet systeemscherm (actief systeemschema) toont deop de regelaar geselecteerde schema's. Het bestaatuit verschillende symbolen voor de onderdelen van hetsysteem die, naargelang van de actuele status ervan,knipperen, weergegeven of niet weergegeven worden.Alleen systeemscherm.Collector 2SensorenTanksensor bovenaanVerwarmingscircuitCollector 1KleppenPompenKlepSensorToegevoegdsymbool voorde werking vande branderWarmtewisselaar tankTankTank 2 of naverwarming(met toegevoegd symbool)Collectoren met collectorsensor.TemperatuursensorTanks 1 en 2 met warmtewisselaar.VerwarmingscircuitPomp3-wegklepDe stroomrichting of de actuele schakelstandworden altijd getoond.Naverwarming metbrandersymbool.134 VELUX


Display systeemregeling / Knippercodes2.3 Knippercodes2.3.1 Knippercodes systeemscherm• De pompen knipperen tijdens de startfase.• De sensoren knipperen wanneer het bijbehorendesensoraanduidingskanaal geselecteerd is.• De sensoren knipperen snel wanneer een sensordefect is.• Het brandersymbool knippert wanneer de naverwarminggeactiveerd werd.3. InbedrijfstellingBij de inbedrijfstelling moet u eerst de taal en het systeemschema instellen!1. Na de inschakeling doorloopt de regelaar een initialiseringsfase.Na deze initialisering komt de regelaarin de automatische modus (fabrieksinstellingen).Het vooringestelde systeemschema is SYST. 1.2. – SYST. kiezen– Naar de -modus gaan– Een systeemschema kiezen via de SYST.kenmerken.– De instelling opslaan door de -drukknop inte drukken.De regelaar is nu gebruiksklaar en via een aangepastefabrieksinstelling moet hij een optimale werkingvan het zonnesysteem mogelijk maken.1 Vooruit3 SET (keuze-/instelmodus)2 Achteruit135 VELUX


InbedrijfstellingSysteemoverzicht:SYST. 1: Standard zonnesysteemSYST. 2: Zonnesysteem met warmtewisselingSYST. 3: Zonnesysteem met naverwarmingSYST. 4: Zonnesysteem met tankopslag in lagenSYST. 5: Zonnesysteem met 2 tanks en kleplogicaSYST. 6: Zonnesysteem met 2 tanks en pomplogicaSYST. 7: Zonnesysteem met 2 colectoren en 1 tankSYST. 8: Zonnesysteem met naverwarming doorvaste-brandstof-boilerSYST. 9: Zonnesysteem met verhoging van de retourvan het verwarmingscircuitSYST. 1 SYST. 2 SYST. 3SYST. 4 SYST. 5 SYST. 6SYST. 7 SYST. 8 SYST. 9136 VELUX


Regelparameters / Kanalenoverzicht4. Regelparameters en aanduidingskanalen4.1 KanalenoverzichtLegende:XHet overeenstemmende kanaal is beschikbaar.X*Het overeenstemmende kanaal is beschikbaar wanneerde aangepaste optie geactiveerd werd.1Het overeenstemmende kanaal is slechts beschikbaarwanneer de optie warmtehoeveelheidsmeting(OHQM) geactiveerd werd.2Het overeenstemmende kanaal is slechts beschikbaarwanneer de optie warmtehoeveelheidsmeting(OHQM) gedesactiveerd werd.MEDTHet kanaal antivriesgehalte (MED%) wordt slechtsgetoond wanneer geen water of vacuüm-antivriesFSV (MEDT 0 of 3) wordt gebruikt alsantivriesmiddel.Nota:S3 en S4 worden slechts aangeduid wanneer desensoren aangesloten zijn.KanaalSYST.1 2 3 4 5 6 7 8 9BeschrijvingPaginaCOL x x x x x x x x Temperatuur collector (1) 139COL1 x Temperatuur collector 1 139COL2 x Temperatuur collector 2 139TST x x Temperatuur tank 1 139TSTL x x x x Temperatuur tank (1) onderaan 139TST1 x x x Temperatuur tank 1 onderaan 139TSTU x x x x x Temperatuur tank (1) bovenaan 139TST2 x x x Temperatuur tank 2 onderaan 139TFSB x Temperatuur vaste-brandstof-boiler 139TRET x Temperatuur verwarmingscircuit 139S3 x Temperatuur sensor 3 139TRF Temperatuur retoursensor 139S4 x x Temperatuur sensor 4 139n % x x x x Relais pomptoerental (1) 139n1 % x x x x x Relais pomptoerental 1 139n2 % x x x x Relais pomptoerental 2 139h P x x x x Relais bedrijfsuren (1) 140h P1 x x x x x Relais bedrijfsuren 1 140h P2 x x x x x Relais bedrijfsuren 2 140kWh Warmtehoeveelheid kWh 141MWh Warmtehoeveelheid MWh 141ARR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SysteemDT O x x x x x x Inschakelen temperatuurverschil (1) 141DT10 x x x Inschakelen temperatuurverschil 1 141DT F x x x x x x Uitschakelen temperatuurverschil (1) 141DT S x x x x x x Nominaal temperatuurverschil (1) 141RIS x x x x x x Verhoging (1) 141DT1F x x x Uitschakelen temperatuurverschil 1 141DT1S x x x Nominaal temperatuurverschil 1 141RIS1 x x x Verhoging 1 141S MX x x x x x x Maximumtemperatuur tank (1) 142S1MX x x x Maximumtemperatuur tank 1 142DT20 x x x Inschakelen temperatuurverschil 2 141DT2F x x x Uitschakelen temperatuurverschil 2 141DT2S x x x Nominaal temperatuurverschil 2 141RIS2 x x x Verhoging 2 141S2MX x x x Maximumtemperatuur tank 2 142EM x x x x x x x x Noodtemperatuur collector (1) 143EM1 x Noodtemperatuur collector 1 143137 VELUX


Regelparameters / KanalenoverzichtSYST.Kanaal1 2 3 4 5 6 7 8 9OCX x x x x x x x xOCX1xCMX x* x* x* x* x* x* x* x*CMX1 x*OCN x x x x x x x xOCN1xCMN x* x* x* x* x* x* x* x*CMN1 x*OCF x x x x x x x xOCF1xCFR x* x* x* x* x* x* x* x*CFR1 x*BeschrijvingOptie collectorkoeling collector (1)Optie collectorkoeling collector 1Maximumtemperatuur collector (1)Maximumtemperatuur collector 1Optie minimale begrenzing collector (1)Optie minimale begrenzing collector 1Minimumtemperatuur collector (1)Minimumtemperatuur collector 1Optie antivries collector (1)Optie antivries collector 1Antivriestemperatuur collector (1)Antivriestemperatuur collector 1Pagina143143143143143143143143144144144144EM2xNoodtemperatuur collector 2143OCX2CMX2xx*OCN2CMN2xx*OCF2CFR2xx*PRIOx x xtSP x x xtRUN x x xOREC x x x x x x x x xO TC x x x x x x x x xDT3O x x xDT3F x x xDT3S x xRIS3 x xMX3O x xMX3F x xMN3O x xMN3F x xAH OxAH FxOHQM x x x xFMAXMEDTMED% MEDT MEDT MEDT MEDT MEDTnMN x x x xn1MN x x x x xn2MN x x x xHND1 x x x x x x x x xHND2 x x x x x x x x xLANG x x x x x x x x xPROGxx.xxVERSxx.xxOptie collectorkoeling collector 2Maximumtemperatuur collector 2Optie minimale begrenzing collector 2Minimumtemperatuur collector 2Optie antivries collector 2Antivriestemperatuur collector 2VoorrangStoptijdCirculatietijdOptie herkoelingOptie vacuümbuiscollectorInschakelen temperatuurverschil 3Uitschakelen temperatuurverschil 3Nominale temperatuur ∆T3Verhoging ∆T3Inschakeldrempel voor max.temp.Uitschakeldrempel voor max.temp.Inschakeldrempel voor min.temp.Uitschakeldrempel voor min.temp.Inschakeltemp. voor thermostaat (1)Uitschakeltemp. voor thermostaat (1)Optie warmtehoeveelheidsregelingMaximumdebietAntivriestypeAntivriesconcentratieRelais minimumpomptoerental (1)Relais minimumpomptoerental 1Relais minimumpomptoerental 2Relais manuele bediening 1Relais manuele bediening 2TaalProgrammanummerVersienummer143143143143144144144145145145145141141141141142142142142146146140140140141147147147147147147138 VELUX


Aanduidingskanalen4.1.1 Aanduiding van collectortemperaturenGeeft de actuele collectortemperatuur.• COL: Collectortemperatuur (1-collector-systeem)• COL1: Collectortemperatuur 1• COL2: Collectortemperatuur 2COL / COL1 / COL2:CollectortemperatuurDisplay-bereik:-40 ... +250°C4.1.2 Aanduiging van tanktemperaturenGeeft de actuele tanktemperatuur.• TST: Tanktemperatuur (1-tank-systeem)• TSTL: Tanktemperatuur onderaan• TSTU: Tanktemperatuur bovenaan• TST1: Temperatuur tank 1• TST2: Temperatuur tank 2TST / TSTL / TSTU /TST1 / TST2:TanktemperaturenDisplay-bereik:-40 ... +250°C4.1.3 Aanduiding sensor 3 en sensor 4Geeft de actuele temperatuur van de overeenstemmendebijkomende sensor (zonder controlefunctie).• S3: Temperatuur sensor 3• S4: Temperatuur sensor 4S3 / S4:SensortemperaturenDisplay-bereik:-40 ... +250°CNota: S3 en S4 worden slechts aangeduid wanneerde temperatuursensoren aangesloten zijn.4.1.4 Aanduiding andere temperaturenGeeft de actuele temperatuur van de overeenstemmendesensor.• TFSB: Temperatuur vaste-brandstof-boiler• TRET: Temperatuur verhoging retour verwarming• TRF: Temperatuur retourTFSB / TRET / TRF:Andere meettemperaturenDisplay-bereik:-40 ... +250°C4.1.5 Aanduiding actueel pomptoerentalGeeft het actuele toerental van de overeenstemmendepomp.• n%: Huidig pomptoerental (1-pomp-systeem)• n1%: Huidig toerental pomp 1• n2%: Huidig toerental pomp 2n% / n1% / n2%:Actueel pomptoerentalDisplay-bereik:30 ... 100%139 VELUX


Instelkanalen4.1.6 BedrijfsurentellerDe bedrijfsurenteller telt de bedrijfsuren van hetovereenstemmende relais (h P/h P1/h P2). Hetdisplay geeft alleen de uren.De opgetelde bedrijfsuren kunnen worden teruggesteld.Zodra een bedrijfsurenkanaal gekozen werd,wordt het symbool continu weergegeven ophet display. Wanneer u de -knop (3) gedurendeong. 2 sec. ingedrukt houdt, komt u in de RESETmodusvan de teller. Het display-symboolknippert en de bedrijfsuren worden teruggesteldnaar 0 wanneer dit bevestigd wordt door binnen de5 sec. de -knop in te drukken. Om de RESETingreepte beëindigen, de -knop indrukken om tebevestigen.Om de RESET-ingreep te annuleren, gedurende ongeveer5 sec. geen enkele knop indrukken. Het toestelkeert automatisch terug naar de aanduidingsmodus.h P / h P1 / h P2:BedrijfsurentellerDisplay-kanaal4.1.7 WarmtehoeveelheidsregelingEen warmtehoeveelheidsregeling is mogelijk voor debasissystemen (SYST.) 1, 3, 4, 5 en 6, gecombineerdmet een debietmeter. Hiervoor moet u de optie voorwarmtehoeveelheidsregeling in het kanaal OHQMactiveren.De aan de debietmeter afleesbare volumestroming(l/m) moet worden ingesteld in het kanaal FMAX.Het antivriestype en de concentratie van het warmtetransfermediumworden gegeven op de kanalenMEDT en MED%.Antivriestype:0: Water1: Propyleenglycol/Antivriesmiddel FS2: Ethyleenglycol3: Vacuümantivriesmiddel FSVOHQM:WarmtehoeveelheidsregelingInstelbereik: OFF ... ONFabrieksinstelling: OFFFMAX:Volumestroming inl/minInstelbereik: 0 ... 20in stappen van 0,1Fabrieksinstelling: 6,0MEDT:Antivriestype Instelbereik:0 ... 3Fabrieksinstelling: 1Nota: De kanalen FMAX en MEDT zijn slechtsbeschikbaar wanneer de optie voor warmtehoeveelheidsmeting(OHQM) geactiveerd werd.140 VELUX


InstelkanalenDe getransporteerde warmtehoeveelheid wordtgemeten door de aanduiding van de volumestromingen de referentiesensor voor de aanvoerstromingS1 en de retourstroming TRF. Ze wordt gegevenin kWh-delen in het aanduidingskanaal kWh en inMWh-delen in het aanduidingskanaal MWh. De somvan beide kanalen vormt de totale warmte-output.De opgetelde warmtehoeveelheid kan wordenteruggesteld. Zodra een van de display-kanalen vande warmtehoeveelheid gekozen werd, wordt hetsymbool continu weergegeven op het display.Wanneer u de -knop (3) gedurende ong. 2 sec.ingedrukt houdt, komt u in de RESET-modus vande teller. Het display-symbool knippert en dewaarde voor de warmtehoeveelheid wordt teruggesteldnaar 0 wanneer dit bevestigd wordt doorbinnen de 5 sec. de -knop in te drukken. Om deRESET-ingreep te beëindigen, de -knop nog eensindrukken binnen de 5 sec. om te bevestigen.Om de RESET-ingreep te annuleren, gedurende ongeveer5 sec. geen enkele knop indrukken. Het toestelkeert automatisch terug naar de aanduidingsmodus.Nota: De kanalen kWh en MWh zijn slechtsbeschikbaar wanneer de optie voor warmtehoeveelheidsmeting(OHQM) geactiveerd werd.4.1.8 ∆T-regelingEerst werkt de regelaar op dezelfde manier als eenstandaard differentiaalregelaar. Na het bereiken vanhet inschakelverschil (DT 0/DT10/DT20/DT30)wordt de pomp geactiveerd en na het ontvangen vaneen puls (10 s) werkt de pomp met het minimumtoerental(nMN = 30%). Na het bereiken van de ingesteldenominale waarde van het temperatuurverschil(DT S/DT1S/DT2S/DT3S) wordt het pomptoerentalverhoogd met één stap (10%). Wanneer hetverschil stijgt met 2 K (RIS/RIS1/RIS2/RIS3),wordt het pomptoerental telkens met 10% verhoogdtot het maximumtoerental van 100% bereikt wordt.De reactie van de regelaar kan worden aangepastmet behulp van de "Raise" parameter. Wanneer detemperatuur onder het ingestelde uitschakeltemperatuurverschil(DT F/DT1F/DT2F/DT3F) komt,wordt de regelaar uitgeschakeld.Nota: Het inschakeltemperatuurverschil DO moetminstens 0,5 K meer bedragen dan het uitschakeltemperatuurverschilDF.MED%:Antivriesgehalte inVol-%.MED% verdwijnt bijMEDT 0 en 3.Instelbereik: 20 ... 70Fabrieksinstelling: 45kWh / MWh:Warmtehoeveelheid inkWh/MWhDisplay-kanaalDT 0 / DT10 / DT20 /DT30:InschakeltemperatuurverschilInstelbereik: 1,0 ... 20,0 KFabrieksinstelling: 6,0 KDT F / DT1F / DT2F /DT3F:UitschakeltemperatuurverschilInstelbereik: 0,5 ... 19,5 KFabrieksinstelling: 4,0 KDT S / DT1S /DT2S /DT3S:Nominaal temperatuurverschilInstelbereik:1,5 ... 30,0 KFabrieksinstelling: 10,0 KRIS / RIS1 / RIS2 /RIS3:VerhogingInstelbereik: 1 ... 20 KFabrieksinstelling: 2 K141 VELUX


Instelkanalen4.1.9 Maximumtemperatuur tankBij het overschrijden van de ingestelde maximumtemperatuurwordt het verdere laden van de tankgestopt om schade door oververhitting te vermijden.Bij het overschrijden van de maximumtemperatuurverschijnt (knippert) op het display.S MX / S1MX / S2MX:Maximumtemp. tankInstelbereik: 4 ... 95°CFabrieksinstelling: 60°CNota: De regelaar is uitgerust met een veiligheidsuitschakelaarvoor de tank, die het verdere ladenvan de tank stopt bij 95°C. De symbolen en(knipperen) verschijnen op het display.4.1.10 ∆T-Regeling (vaste-brandstofboilersen warmtewisselaars)Begrenzing maximumtemperatuurHet toestel is uitgerust met een onafhankelijketemperatuurverschilregeling waarvoor begrenzingenvoor de minimum- en maximumtemperaturen enovereenstemmende inschakel- en uitschakeltemperaturenafzonderlijk kunnen worden ingesteld. Alleenmogelijk voor SYST. = 2 en 8 (b.v. voor vaste-brandstof-boilersof voor warmtewisseling-regeling).Bij het overschrijden van de ingestelde waarde voorMX3O wordt het relais 2 gedesactiveerd. Wanneerde waarde onder MX3F komt, wordt het relais weeringeschakeld.MX3O / MX3F:Maximaltemperatuurbegr.Instelbereik:0,5/0,0 ... 95,0/94,5°CFabrieksinstelling:MX3O 60,0°CMX3F 58,0°CBegrenzing minimumtemperatuurWanneer de waarde onder MN3O daalt, wordt hetrelais gedesactiveerd. Bij het overschrijden van deparameter MN3F wordt het relais weer geactiveerd.De in- en uitschakeltemperatuurverschillen DT3Oen DT3F gelden voor de begrenzingen van de maximum-en van de minimimtemperatuur.Aanbeveling: Bij gebruik van buffertanks voorsysteem 8 moet u de volgende instellingen voorzien:MX3O ong. 80°C/MX3F ong. 75°C.Nota: De parameters MX3O en MX3F gelden altijdvoor de warmteopnemer, de parameters MN3O enMN3F voor de warmtebron.MN3O / MN3F:BegrenzingminimumtemperatuurInstelbereik:0,0/0,5 ... 90,0/89,5°CFabrieksinstelling:SYST. = 2MN3E 5,0°CMN3A 10,0°CSYST. = 8MN3E 60,0°CMN3A 65,0°C142 VELUX


Instelkanalen4.1.11 Grenstemperatuur collectorNooduitschakeling collectorBij het overschrijden van de ingestelde grenstemperatuurvoor de collector (EM/EM1/EM2) wordt dezonnepomp (R1/R2) gedesactiveerd om schade dooroververhitting van de zonnecomponenten (nooduitschakelingcollector) te voorkomen. De fabrieksinstellingvoor de grenstemperatuur bedraagt 140°C,maar deze instelling kan worden gewijzigd binnenhet instellingsbereik van 110 ... 200°C knippertop het display.EM / EM1 / EM2:GrenstemperatuurcollectorInstelbereik:110 ... 200°C,Fabrieksinstelling:140°C4.1.12 SysteemkoelingBij het bereiken van de ingestelde maximumtemperatuurvoor de tank, wordt het zonnesysteemuitgeschakeld. Wanneer de collectortemperatuur nustijgt tot de ingestelde maximumtemperatuur voorde collector (CMX/CMX1/CMX2), blijft de zonnepompgeactiveerd tot de temperatuur weer onderdeze grenstemperatuur daalt. De tanktemperatuurkan blijven stijgen (ondergeschikte actieve maximumtemperatuurtank), maar wel tot slechts 95°C(nooduitschakeling van de tank). Om de tank weeraf te koelen tot de maximumtemperatuur, raden weaan de OREC afkoelingsfunctie te gebruiken.Bij een actieve systeemkoeling verschijnt (knippert)op het display. Dankzij deze koelfunctie kan hetzonnesysteem langer blijven werken op warme zomerdagen.Een thermische vrijgave van de collectoren van het warmtetransfermedium blijft eveneensgewaarborgd.4.1.13 Optie minimumbegrenzing collectorDe minimumtemperatuur voor de collector is eenminimale inschakeltemperatuur. Bij het overschrijdenvan deze temperatuur wordt de zonnepomp (R1/R2)ingeschakeld. De minimumtemperatuur moet hette snel inschakelen van de zonnepomp (of van depompen voor het laden van de vaste-brandstof-boiler)verhinderen. Wanneer de temperatuur onder deminimumtemperatuur daalt, verschijnt (knippert)op het display.OCX / OCX1 / OCX2:Systeemkoeling (optie)Instelbereik: OFF ... ONFabrieksinstelling: OFFCMX / CMX1 / CMX2:MaximumtemperatuurcollectorInstelbereik:100 ... 190°CFabrieksinstelling:120°COCN / OCN1 / OCN2:MinimumbegrenzingcollectorInstelbereik: OFF/ONFabrieksinstelling: OFFCMN / CMN1 / CMN2:MinimumtemperatuurcollectorInstelbereik:10 ... 90°CFabrieksinstelling: 10°C143 VELUX


Instelkanalen4.1.14 Optie antivriesfunctieDe antivriesfunctie activeert het laadcircuit tussende collector en de tank wanneer de temperatuuronder de ingestelde antivrieswaarde daalt om hetmedium te beschermen tegen bevriezen of "dikworden" ( (knippert) verschijnt op het display).Wanneer de ingestelde antivriesbeschermingstemperatuuroverschreden wordt met 1°C, wordt hetlaadcircuit gedesactiveerd.Nota: Aangezien er slechts een beperkte warmtehoeveelheidbeschikbaar is voor deze functie, mag zeslechts worden gebruikt in streken waar dagen metvriestemperaturen eerder zeldzaam zijn.OCF / OCF1 / OCF2:AntivriesfunctieInstelbereik: OFF/ONFabrieksinstelling: OFFCFR / CFR1 / CFR2:AntivriestemperatuurInstelbereik:-10 ... 10°CFabrieksinstelling:4,0°C4.1.15 PendelladingBijbehorende instelwaarden:FabrieksinstellingInstelbereikVoorrang [PRIO] 1 0-2Pendelpauzetijd [tSP] 2 min. 1-30 min.Pendellaadtijd [tUMW] 15 min. 1-30 min.De hierboven vermelde opties en parameters geldenslechts voor systemen met meerdere tanks (systemen4, 5, 6). Bij Voorrang 0 worden de tanks meteen temperatuurverschil ten opzichte van de collectorgeladen in numerieke volgorde (tank 1 of tank 2).In het algemeen wordt dan slechts één tank geladen.Bij SYST. 6 is ook een parallelle lading mogelijk.Voorrang:Voorrangslogica:0 = Tank 1/2 gelijkwaardig1 = Voorrang tank 12 = Voorrang tank 2144 VELUX


InstelkanalenPendelpauzetijd / Pendellaadtijd / Stijgingcollectortemperatuur:De regelaar controleert de laadmogelijkheden van detanks (inschakelverschil). Wanneer de voorrangstankniet kan worden geladen, wordt de ondergeschiktetank gecontroleerd. Wanneer deze ondergeschiktetank kan worden geladen, gebeurt dit gedurendede "pendellaadtijd" (tRUN). Na afloop van dependellaadtijd wordt het laden gestopt. De regelaarcontroleert de stijging van de collectortemperatuur.Wanneer deze temperatuur gestegen is met de stijgingstemperatuurvan de collector (∆T-Col 2 K, vastesoftware-waarde), wordt de pauzetijd teruggesteldnaar nul en herbegint de pendelpauzetijd (tSP).Wanneer de inschakelvoorwaarden voor de voorrangstankdaarna niet bereikt zijn, wordt het ladenvan de ondergeschikte tank voortgezet. Wanneer devoorrangstank zijn maximumtemperatuur bereiktheeft, wordt de pendellading niet uitgevoerd.4.1.16 HerkoelfunctieWanneer de tanktemperatuur ten gevolge van eeningreep van de systeeemkoeling OCX, meer bedraagtdan de maximumtemperatuur voor de tank (S MX/S1MX/S2MX) en de collectortemperatuur minstens5 K onder de tanktemperatuur ligt, blijft het zonnesysteemwerken tot de tank via de collector en debuizen afgekoeld is tot de ingestelde maximumtemperatuurvoor de tank (S MX/S1MX/S2MX). Bijsystemen met meerdere tanks gebeurt de afkoelinggewoonlijk bij tank 1.OREC:Optie herkoelingInstelbereik:OFF ... ONFabrieksinstelling: OFF4.1.17 Speciale functie buizencollectorWanneer de regelaar een stijging van 2 K meet invergelijking met de laatst opgeslagen collectortemperatuur,wordt de zonnepomp gedurende ongeveer30 sec. ingeschakeld tot 100% om de actueletemperatuur van het medium te detecteren. Daarnawordt de actuele collectortemperatuur opgeslagenals nieuwe referentiewaarde. Wanneer de gemetentemperatuur (nieuwe referentiewaarde) nog eensO TC:Speciale functiebuizencollectorInstelbereik: OFF ... ONFabrieksinstelling: OFF145 VELUX


Instelkanalenoverschreden wordt met 2 K, wordt de zonnepompgedurende 30 sec. ingeschakeld.Wanneer het inschakelverschil tussen de collector ende tank overschreden wordt tijdens de werking vande zonnepomp of de stilstand van het systeem, schakeltde regelaar automatisch over naar zonnelading.Wanneer de collectortemperatuur tijdens de stilstanddaalt met 2 K, wordt de inschakelwaarde voorde speciale functie voor een buizencollector herberekenden wordt de zonnepomp niet ingeschakeld.Toepassingen: Vacuümbuizencollectoren (mogelijkook vlakplaatcollectoren) om inschakelvertragingentijdens het laden van een tank of een nachtelijkewerking van de zonnepomp (de overdag gemetentemperaturen kunnen worden "opgeslagen" voorde nacht door het vacuüm in de collectorbuizen) teverhinderen.O TC:Speciale functiebuizencollectorInstelbereik: OFF ... ONFabrieksinstelling: OFF4.1.18 Thermostaatfunctie (SYST. = 3)De thermostaatfunctie werkt onafhankelijk vande zonnewerking en kan b.v. worden gebruikt voorovertollige energie of voor naverwarming.• AH O < AH FDe thermostaatfunctie wordt gebruikt voornaverwarming.• AH O > AH FDe thermostaatfunctie wordt gebruikt voorovertollige energie.verschijnt op het display wanneer de tweederelais-output geactiveerd werd.NaverwarmingGebruik van overtollige energieAH E:InschakeltemperatuurthermostaatInstelbereik:0,0 ... 95,0°CFabrieksinstelling:40,0°CAH F:UitschakeltemperatuurthermostaatInstelbereik:0,0 ... 95,0°CFabrieksinstelling:45,0°C146 VELUX


Instelkanalen4.1.19 Regeling pomptoerentalMet de instelkanalen nMN, n1MN en n2MN wordteen relatief minimaal pomptoerental ingesteld voorpompen die aangesloten zijn op de uitgangen R1 enR2.OPGELET: Voor gebruikers (b.v. kleppen)zonder regeling van het pomptoerental moet dewaarde worden ingesteld op 100% om de regelingvan het pomptoerental te desactiveren.nMN / n1MN / n2MN:Regeling pomptoerentalInstelbereik: 30 ... 100Fabrieksinstelling: 304.1.20 BedrijfsmodusVoor controle- of onderhoudswerkzaamheden kan debedrijfsmodus van de regelaar manueel worden aangepastdoor Manuele Modus te selecteren waarmeeu de volgende aanpassingen kunt doen:• HND1 / HND2BedrijfsmodusOFF: Relais uit,Display: (knippert) +AUTO: Relais in automatische werkingON: Relais aan,Display: (knippert) +HND1 / HND2:BedrijfsmodusInstelbereik:OFF, AUTO, ONFabrieksinstelling:AUTO4.1.21 TaalIn dit kanaal kunt u de menutaal kiezen.• dE: Duits• En: Engels• Fr: Frans• It: ItaliaansLANG:Instelling van de taalInstelbereik: dE, EnFabrieksinstelling: dE147 VELUX


Tips om fouten op te sporen5. Tips om fouten op te sporenBij storingen verschijnt een melding op het display van de regelaar:WaarschuwingssymboolSmeltveiligheidT4A 220 ... 240V~R1 1 (1) A ( 220 ... 240)V~R2 1 (1) A (220 ... 240)V~Temp. Sensor Pt1000S1 S2 S3 S4N R2 N R1 N L1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20Op het display verschijnen de symbolen enSensor defect. Een foutcode verschijntin het overeenstemmende sensoraanduidingskanaalin plaats van eentemperatuur.888.8- 888.8Lijnbreuk. De lijncontroleren.Kortsluiting. Delijn controleren.U kunt afgeklemde Pt1000-temperatuursensorencontroleren met een weerstandsmeter.Hiernaast vindt u deweerstandswaarden die overeenstemmenmet de verschillende temperaturen.Weerstandswaarden vande PT1000-sensoren148 VELUX


Tips om fouten op te sporenPomp is oververhit, maar geen warmtetransfer van decollector naar de tank, aanvoer- en retourstromingzijn even warm; evtl. ook bellen in de leiding.Pomp start kort, schakelt dan uit, schakelt weerin, enz.Lucht in het systeem?neejaIs het collectorcircuitverstopt aan de vuilvanger?jaSysteem ontluchten;de primaire druk vande expansietank moetong. 0,5 bar meerbedragen dan de statischedruk; desysteemdruk moet ong.0,5 tot 1 bar meerbedragen dan deze druk(naargelang van de.De vuilvanger schoonmaken.Temperatuurverschilaan de regelaar te klein?neejaCollectorsensor verkeerdgeplaatst?neejaPlausibiliteitscontrolevan de optie specialefunctie buizencollector∆Ton en ∆Toff wijzigen.neeo.k.Collectorsensor aan dezonne-aanvoerstroming(warmste collectoruitgang)plaatsen; dompelkokervan dezecollector gebruiken.Pomp wordt veel te laat gestart en stopt daarna snel.Het temperatuurverschil tussen de tank en de collectorstijgt sterk tijdens de werking; het collectorcircuitkan de warmte niet afvoeren.Inschakeltemperatuurverschil∆Ton te groot?Collectorcircuit pompdefect?neeja∆Ton en ∆Toff wijzigen.neejaTesten/VervangenCollectorsensor slechtgeplaatst (b.v. contactsensorin plaats vandompelsensor)Warmtewisselaarverkalkt?neejaOntkalkenjaIndien nodig, functiebuizencollector activeren.o.k.Warmtewisselaarverstopt?neejaSpoelenWarmewisselaarte klein?jaControle van deafmetingen149 VELUX


Tips om fouten op te sporenTanks koelen's nachts af.De zonnecircuitpomp werkt niet, hoewel de collectorduidelijk warmer is dan de tank.Collectorcircuitpompwerkt 's nachts?neeneeneejaCollectortemperatuur is's nachts hoger dan debuitentemperatuur.jaUitstroming warm waternaar boven?jaDe werking van deregelaar controlerenDe werking van deterugloopafsluiter in deaanvoer- en de retourleidingcontroleren.De aansluiting veranderenen het water naarde zijkant of via een sifonlaten stromen (boognaar beneden); numinder tankverlies?Start de pomp bijmanuele bediening?neejaGeeft de regelaar depompstroming vrij?neejaIngesteld temperatuurverschilvoor het startenvan de pomp is te hoog;een logische waardeinstellen.De pomp zit vast?jaDe pomp-as starten meteen schroevendraaier;loopt ze nu?neejaneeLoopt de warmwatercirculatiezeer lang?neejao.k.De circulatiepomp meteen tijdschakelaar eneen uitschakelthermostaatgebruiken(energie-efficiënte circulatie).Smeltveiligheden aande regelaar o.k.?neeSmeltveilighedenvervangen.jaPomp defect –vervangen.Regelaar defect –vervangen.De circulatiepomp en deafsluitkleppen gedurende1 nacht uitschakelen;minder tankverliezen?janeeControleren of de pompenvan het naverwarmingscircuit'snachts niet werken enof de terugloopafsluitercorrect werkt; probleemopgelost?De terugloopafsluiter inde warmwatercirculatiecontroleren – o.k.janeeneeControleer ook de anderepompen die aangeslotenzijn op de zonnetank.Schoonmaken ofvervangen.De zwaartekrachtcirculatie in de circulatielijn is testerk; plaats een sterkere terugloopafsluiter of eenelektrische 2-wegklep achter de circulatiepomp; de2-wegklep is open wanneer de pomp werkt en isanders gesloten; maak een parallelle aansluitingtussen de pomp en de 2-wegklep; activeer decirculatie opnieuw!150 VELUX


Toebehoren / Reserveonderdelen6. Toebehoren / ReserveonderdelenNaam Art.-nr. BeschrijvingSCV2 354274 Extraregelaar met sensoren, zonneregelaarverwarmingscircuit, 2 halfgeleideruitgangen,4 sensoringangenSKSPT1000KL 354275 Temperatuursensor voor collectorenmet PT1000 kenmerkenSKSPT1000S 354272 Temperatuursensor voor tanks metPT1000 kenmerkenSBATHE 354273 Dompelbus van roestvrij staal voorzwembadsensoren; Voor toepassingenin chloorhoudend waterSKSGS 354271 Reservesmeltveiligheid 4 AGebruikte afbeeldingen. Ten gevolge van mogelijke instellings- en drukfouten, en van de noodzaak van voortdurende technische wijzigingen,kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor de correctheid van de gegevens. De actuele versie van onze Algemene Voorwaarden is vantoepassing.151 VELUX


Avvertenza per la sicurezzaPrima di inserire l’apparecchio, leggere attentamentele indicazioni per il montaggio e la messa in funzione.Osservare che il montaggio avvenga conformementealle norme tecniche riconosciute. Osservare anche lenorme antinfortunistiche dell’Istituto di assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro. L’uso non conformealle norme nonché l’attuazione di modifiche nonammesse durante il montaggio escludono qualsiasiresponsabilità del fabbricante. Attenersi in particolarmodo alle seguenti norme tecniche:DIN 4757, 1 parteImpianti di riscaldamento solare con acqua e misceledi acqua come veicoli di calore; richieste di sicurezzadell'esecuzione tecnica.DIN 4757, 2 parteImpianti di riscaldamento solare con veicoli dicalore organici; richieste di sicurezza dell'esecuzionetecnica.DIN 4757, 3 parteImpianti di riscaldamento solare; collettori solari;termini; richieste di sicurezza dell'esecuzione tecnica;controllo della temperatura stalla.DIN 4757, 4 parteImpianti termici solari; collettori solari; definizionedel grado di efficienza, della capacità termica e dellacaduta di pressione.Attenersi anche alle seguenti norme europee CE:PrEN 12975-1Impianti termici solari e le loro componenti; collettori,1 parte: richieste generali.PrEN 12975-2Impianti termici solari e le loro componenti; collettori;2 parte: procedimento di controllo.PrEN 12976-1Impianti termici solari e le loro componenti; impiantiprefabbricati, 1 parte: richieste generali.PrEN 12976-2Impianti termici solari e le loro componenti; impiantiprefabbricati, 2 parte: procedimento di controllo.PrEN 12977-1Impianti termici solari e le loro componenti; impiantipersonalizzati, 1 parte: richieste generali.PrEN 12977-2Impianti termici solari e le loro componenti; impiantipersonalizzati, 2 parte: procedimento di controllo.PrEN 12977-3Impianti termici solari e le loro componenti; impiantipersonalizzati, 3 parte: controllo di efficienza di serbatoiper acqua calda.152 VELUX


IndiceAvvertenza per la sicurezza.................................................................................................................. 152Dati tecnici e sommario delle funzioni................................................................................................. 1541 Installazione....................................................................................................................... 1551.1 Montaggio........................................................................................................................................................................... 1551.2 Allacciamento elettrico................................................................................................................................................. 1561.3 Assegnazione dei morsetti.......................................................................................................................................... 1571.3.1 Sistema solare standard............................................................................................................................................... 1571.3.2 Sistema solare e cambio termico............................................................................................................................. 1571.3.3 Sistema solare e riscaldamento integrativo....................................................................................................... 1581.3.4 Sistema solare e carica di serbatoio a strati...................................................................................................... 1581.3.5 Sistema solare con 2 serbatoi e valvola logica................................................................................................. 1591.3.6 Sistema solare con 2 serbatoi e pompa logica................................................................................................. 1591.3.7 Sistema solare con 2 collettori................................................................................................................................. 1601.3.8 Sistema solare e riscaldamento integrativo mediante caldaia per combustibile solido.............. 1601.3.9 Sistema solare e innalzamento di temperatura di ritorno del circuito di riscaldamento............. 1612 Uso e funzioni..................................................................................................................... 1622.1 Tasti di regolazione......................................................................................................................................................... 1622.2 Visualizzatore System Monitoring.......................................................................................................................... 1632.2.1 Indicatore di canali.......................................................................................................................................................... 1632.2.2 Listello di simboli............................................................................................................................................................. 1632.2.3 Indicatore di schemi dei sistemi............................................................................................................................... 1642.3 Codici lampeggiamento............................................................................................................................................... 1652.3.1 Codici lampeggiamento schemi dei sistemi....................................................................................................... 1653 Prima messa in funzione.................................................................................................. 1654 Parametri di controllo e canali di visualizzazione.......................................................... 1674.1 Panoramica dei canali................................................................................................................................................... 1674.1.1 - 6 Canali di visualizzazione............................................................................................................................................... 1694.1.7 - 21 Canali di regolazione...................................................................................................................................................... 1705 Ricerca degli errori............................................................................................................ 1786 Accessori/pezzi di ricambio.............................................................................................. 181153 VELUX


Dati tecnici e sommario delle funzioniCentralina universale per sistemi diriscaldamento e di riscaldamentoad energia solare• Visualizzatore System Monitoring• Fino a 4 sonde temperatura Pt1000• 2 relais semiconduttori per regolazione dellavelocità• 9 sistemi di base selezionabili• Bilancio di quantità termica• Controllo delle funzioni• Maneggio facile• Involucro di design eccezionale e facile montaggio!Dati tecniciInvolucro: In plastica, PC-ABS e PMMATipo di protezione: IP 20/DIN 40050Temp. ambiente: 0 ... 40°CDimensioni: 173 x 110 x 47 mmMontaggio: A parete, possibilità di montaggio in unpannello elettrico di comando.Visualizzatore: System - Monitor per visualizzarel’impianto, display di 16 segmenti, display di 7 segmenti,8 simboli per verificare lo stato del sistema.Comando: Mediante i tre pulsanti sul frontale.Funzioni: Regolatore differenziale di temperaturacon funzioni supplementari e opzionali. Controllodelle funzioni conformemente alle direttive BAW,contatore di esercizio per la pompa solare, funzionecollettore tubolare, regolazione di velocità e bilanciodi quantità termica.Ingressi: Per 4 sonde temperatura Pt1000Uscite: 2 relais semiconduttoriAlimentazione: 210 ... 250V~, 50 ... 60HzCapacità di rendimento: 4 (2) A 250 V~Funzionamento: Typ 1.yAssorbimento di corrente per relais:Semiconduttori: 1,6 (1) A 250 V~621113017249154 VELUX


Installazione1. Installazione1.1 MontaggioAttenzione!Prima di aprire l’involucro, assicurarsi sempre che la tensione di rete siacompletamente staccata.Il montaggio deve essere effettuato esclusivamentein ambienti chiusi ed asciutti. Per garantire un funzionamentoregolare, fare attenzione che nel luogod’installazione previsto non esistano forti campielettromagnetici. ll regolatore deve potere essereseparato dalla rete elettrica mediante un dispositivosupplementare (con una distanza minima di distaccosu tutti i poli di 3 mm), oppure mediante un dispositivodi distacco conforme alle norme vigenti. Infase d’installazione prestare attenzione che il cavo dicollegamento alla rete elettrica ed i cavi delle sonderimangano separati.1. Svitare la vite a croce della mascherina e staccarequest’ultima dall’involucro estraendola verso ilbasso.2. Segnare il punto di fissaggio superiore per lasospensione e premontare il tassello con la vitecorrispondente compresa nella fornitura.3. Agganciare l’involucro nel punto di fissaggiosuperiore e segnare il punto di fissaggio inferiore(distanza tra i fori: 130 mm); inserire il tasselloinferiore.4. Agganciare l’involucro in alto e fissarlo con la viteinferiore.VisualizzatoreSospensione130ZoccoloMascherinaFusibilePulsantiFissaggioPassaggio per cavi con scaricodi trazione155 VELUX


Allacciamento elettrico1.2 Allacciamento elettricoL’apporto di corrente elettrica al regolatore devepassare per un interruttore esterno (ultima fase dimontaggio!) e la tensione elettrica deve essere di210 ... 250 V~ (50 ... 60 Hz). Dei cablaggi flessibilidevono essere fissati al coperchio del regolatorecolle apposite staffe e viti per permettere la scaricadi trazione, oppure messi in canalina nella scatola delregolatore.Il regolatore è equipaggiato di 2 relais ai qualipossono essere collegati utilizzatori come pompe,valvole ecc.:• Relais 118 = conduttore R117 = conduttore neutro N13 = morsetto terra• Relais 216 = conduttore R215 = conduttore neutro N14 = morsetto terraLe sonde temperatura (S1 a S4) vanno collegatecon polarità indifferente ai seguenti morsetti:1/2 = sonda 1 (p. es. sonda collettore 1)3/4 = sonda 2 (p. es. sonda serbatoio 1)5/6 = sonda 3 (p. es. sonda collettore 2)7/8 = sonda 4 (p. es. sonda serbatoio 2)L’allacciamento alla rete avviene con i seguentimorsetti:19 = conduttore neutro N20 = conduttore L12 = morsetto terraNota:I relais funzionano come relais semiconduttori neldispositivo di regolazione della velocità. Per poterfunzionare senza problemi, devono avere una caricaminima di 20 W (assorbimento di potenza dell’utilizzatore).Se dovessero essere impiegati relais ausiliari,valvole a motore ecc., il condensatore compreso nellafornitura deve essere collegato parallelo all’uscitàper relais corrispondente.Attenzione: se dovessero essere impiegati relaisausiliari o valvole a motore, impostare la velocitàminima su 100%.Comunicazione dati / VBus ®La centralina è dotata del VBus ® (morsetti 9 e 10)per la comunicazione dati con moduli esterni e perla loro alimentazione di energia. L'allacciamentodeve essere effettuato, con tutti i tipi di polarità, aidue morsetti contrassegnati con la scritta "VBus"(morsetti 9 e 10). Tramite questo bus dati possonoessere collegati uno o più moduli VBus ® , per es:• display grandi GA3 / display smart SD3• modulo di allarme AM1• datalogger DL2• adattatore di interfaccia VBus ® /LAN per il collegamentoad un PC/router, incluso il software RSCI moduli esterni VBus ® sono disponibili pressoRESOL/SONNENKRAFT.FusibileT4A 220 ... 240V~Temp. Sensor Pt1000S1 S2 S31 2 3 4 5 6S4 VBus7 8 9 10 12 13 14R1 1 (1) A ( 220 ... 240)V~R2 1 (1) A (220 ... 240)V~N R2 N R1 N L15 16 17 18 19 20Morsetti sondaMorsetti terraMorsetti utilizzatoriMorsettid’allacciamentoalla rete elettricaAttenzione! parti sotto alta tensione!Cariche elettrostatiche possono danneggiare icomponenti elettronici!156 VELUX


Assegnazione dei morsetti1.3 Assegnazione dei morsetti1.3.1 Assegnazione dei morsetti: sistema 1Sistema solare standard con 1 serbatoio, 1 pompa e 3sonde. La sonda S4/TRL può impiegarsi opzionalmenteper effettuare dei bilanci di quantità termica.SIST 1SimboloDenominazioneS1S2Sonda collettoreSonda serbatoioinferioreS1S3Sonda serbatoiosuperiore (opzionale)S4/TRLSonda per bilanciodi quantità termica(opzionale)R1S3R1Pompa solareS4/TRLS21.3.2 Assegnazione dei morsetti: sistema 2Sistema solare e cambio termico al serbatoio presentecon 1 serbatoio, 4 sonde e 2 pompe.SIST 2SimboloDenominazioneS1S2Sonda collettoreSonda serbatoioinferioreS1S3Sonda serbatoiosuperiore (opzionale)S4Sonda 2 serbatoioR1Serbatoio 1 Serbatoio 2R1Pompa solareS3R2Pompa per cambiotermicoS2R2S4157 VELUX


Assegnazione dei morsetti1.3.3 Assegnazione dei morsetti: sistema 3Sistema solare e riscaldamento integrativo con 1serbatoio, 3 sonde, 1 pompa solare e 1 pompa di caricaper riscaldamento integrativo. La sonda S4/TRL puòimpiegarsi opzionalmente per effettuare dei bilanci diquantità termica.SIST 3SimboloDenominazioneS1S2Sonda collettoreSonda serbatoioinferioreS1S3Sonda serbatoiosuperioreS4/TRLR1Sonda per bilanciodi quantità termica(opzionale)Pompa solareR1S4/TRLS3S2R2R2Pompa di caricaper riscaldamentointegrativo1.3.4 Assegnazione dei morsetti: sistema 4Sistema solare e carica di serbatoio a stratti con1 serbatoio, 3 sonde, 1 pompa solare e una valvola a 3vie per la carica del serbatoio a strati. La sonda S4/TRLpuò impiegarsi opzionalmente per effettuare dei bilancidi quantità termica.SIST 4SimboloDenominazioneS1S2Sonda collettoreSonda serbatoioinferioreS1S3Sonda serbatoiosuperioreS4/TRLSonda per bilanciodi quantità termica(opzionale)R1R2S3R1Pompa solareS4/TRLS2R2Valvola a 3 vie158 VELUX


Assegnazione dei morsetti1.3.5 Assegnazione dei morsetti: sistema 5Sistema solare con 2 serbatoi e valvola logica con2 serbatoi, 3 sonde, 1 pompa solare e 1 valvola a 3 vie.La sonda S4/TRL può impiegarsi opzionalmente pereffettuare dei bilanci di quantità termica.SIST 5SimboloDenominazioneS1Sonda collettoreS2 Sonda serbatoio 1S1S3 Sonda serbatoio 2R2S4/TRLSonda per bilanciodi quantità termica(opzionale)R1Serbatoio 1 Serbatoio 2R1R2Pompa solareValvola a 3 vieS4/TRLS2S31.3.6 Assegnazione dei morsetti: sistema 6Sistema solare con 2 serbatoi e pompa logica con2 serbatoi, 3 sonde e 2 pompe solari. La sonda S4/TRLpuò impiegarsi opzionalmente per effettuare dei bilancidi quantità termica.SIST 6SimboloDenominazioneS1Sonda collettoreS2 Sonda serbatoio 1S1S3 Sonda serbatoio 2S4/TRLSonda di misurazione(opzionale)S4/TRLSerbatoio 1 Serbatoio 2R1 Pompa solare 1R2 Pompa solare 2R1R2S2S3159 VELUX


Assegnazione dei morsetti1.3.7 Assegnazione dei morsetti: sistema 7Sistema solare con collettori est/ovest con 1 serbatoio,3 sonde e 2 pompe solari.SIST 7SimboloDenominazioneS1Sonda 1 collettoreS2Sonda serbatoioS1S3S3Sonda 2 collettoreS4Sonda di misurazione(opzionale)R1Pompa solarecollettore 1R1R2R2Pompa solarecollettore 2S21.3.8 Assegnazione dei morsetti: sistema 8Sistema solare con riscaldamento integrativomediante caldaia per combustibile solido con 1serbatoio, 4 sonde, 1 pompa solare e 1 pompa perriscaldamento integrativo.SIST 8SimboloDenominazioneS1S2Sonda collettoreSonda serbatoioinferioreS1S3S4R1R2Sonda serbatoiosuperioreSonda per caldaia percombustibile solidoPompa solarePompa percombustibile solidoR1S3S2R2S4160 VELUX


Assegnazione dei morsetti1.3.9 Assegnazione dei morsetti: sistema 9Sistema solare e innalzamento di temperatura ritornodel circuito di riscaldamento con 1 serbatoio, 4 sonde,1 pompa solare e 1 valvola a 3 vie per l’innalzamentoritorno del circuito di riscaldamento.SIST 9 Simbolo DenominazioneS1Sonda collettoreS2Sonda serbatoioinferioreS1S3Sonda serbatoiosuperioreR1S4S4R1Ritorno nel circuitodi riscaldamentoPompa solareS3S2R2R2Valvola a 3 vie161 VELUX


Uso e funzioni2. Uso e funzioni2.1 Tasti di regolazioneAttivare l’allacciamento elettrico. La centralinapassa ad una fase d’inizializzazione. Dopo l’inizializzazione,il regolatore passa alla modalità di funzionamentoautomatico con i suoi settaggi di fabbrica. Loschema del sistema preimpostato è sist 1.Adesso il regolatore è pronto per l’uso (con i settaggidi fabbrica).Il regolatore si comanda mediante i 3 pulsantidisposti sotto il visualizzatore. Il tasto 1 serve perscorrere (avanti) nel menu di visualizzazione o peraumentare valori di settaggio. Il tasto 2 corrispondealla funzione contraria.Per poter accedere ai valori di regolazione, premereil tasto 1 per circa 2 secondi dell’ultimo canale diregolazione. Se nel visualizzatore appare un valoreda impostare, è visualizzata la scritta . In questocaso è possibile passare alla modalità di operazionepremendo il tasto 3.• Selezionare il voluto canale con i tasti 1 e 2.• Premere brevemente il tasto 3, la scrittalampeggia (modalità ).• Impostare il valore con i tasti 1 e 2.• Premere brevemente il tasto 3, la scrittaappare di nuovo (costante), il valore impostato èmemorizzato.1 Avanti3 SET (selezione/modalità di operazione)2 Indietro162 VELUX


Visualizzatore System Monitoring2.2 Visualizzatore System Monitoring!Il visualizzatore System Monitoring è composto di 3zone: visualizzatore dei parametri, riga dei simboli el'indicatore di sistema impostato.Visualizzatore SystemMonitoring completo.2.2.1 Indicatore di canaliIl visualizzatore dei parametri si compone di duerighe. La riga superiore è un campo alfanumerico di 16segmenti. Qui sono visualizzati principalmente nomi deiparametri/livelli di menu. Nella riga inferiore (campo di7 segmenti) sono visualizzati valori di canali e parametridi settaggio. Le temperature e le differenze di temperaturesi visualizzano impostando °C o K .Solo visualizzatore dei parametri.2.2.2 Riga dei simboliI simboli supplementari della riga dei simboli indicanolo stato attuale del sistema.Solo riga dei simboli.Simbolo Normale LampeggiaRelais 1 inseritoRelais 2 inseritoLimitazione massimaserbatoio inserita / temperaturamassima serbatoiooltrepassataOpzione protezione antigeloinseritaFunzione raffreddamentocollettore inseritaFunzione raffreddamentoserbatoio inseritaLimitazione minima collettoreinserita. Funzione protezioneantigelo inseritaDisinserimento di sicurezzacollettore inserito o disinserimentodi sicurezza serbatoioSonda difettosaFunzionamento manuale attivatoModalità settaggio163 VELUX


Visualizzatore System Monitoring2.2.3 Indicatore di sistema impostatoL'indicatore di sistema impostato indica lo schemaselezzionato mediante il canale SIST. Si compone didiversi simboli di componenti dei sistemi che lampeggiano,appaiono permanentemente o spariscono secondo lostato attuale del sistema.Solo indicatore di sistema impostato.Collettore 2SondeSonda serbatoio superioreCircuito di riscaldamentoCollettore 1ValvolaPompaValvolaSondaSimbolosupplementarefunzionamentobruciatoreScambiatore termico del serbatoioSerbatoioSerbatoio 2 o riscaldamentointegrativo (con simbolo supplementare)Collettori con sonda collettore.Sonda temperaturaSerbatoi 1 e 2 con scambiatore termico.Circuito di riscaldamentoPompaValvola a 3 vieViene indicata solo la direzione attualedella corrente o la modalità di operazioneattuale.Riscaldamentointegrativo con simbolo dibruciatore.164 VELUX


Codici lampeggiamento / Prima messa in funzione2.3 Codici lampeggiamento2.3.1 Codici lampeggiamento schemi dei sistemi• Le pompe lampeggiano durante la fase d’inizializzazione.• Le sonde lampeggiano quando si seleziona ilcanale di visualizzazione della sonda rispettiva.• Le sonde lampeggiano velocemente in caso disonda difettosa.• Il simbolo di bruciatore lampeggia quando ilriscaldamento integrativo è inserito.3. Prima messa in funzioneNella prima messa in funzione dell’impianto, impostare lo schema del sistema desiderato!1. Attivare l’allacciamento elettrico. Il regolatore passaad una fase d’inizializzazione. Dopo l’inizializzazione,il regolatore passa alla modalità di funzionamentoautomatico con i suoi settaggi di fabbrica. Lo schemadel sistema preimpostato è SIST 1.2. – Selezionare il canale SIST– Passare alla modalità (vedi 2.1)– Selezionare lo schema dell’impianto mediante ilcodice di riferimento SIST– Salvare l’impostazione premendo il tastoAdesso il regolatore è pronto per l’uso (con i settaggidi fabbrica).1 Avanti3 SET (selezione/modalità di operazione)2 Indietro165 VELUX


Prima messa in funzionePanoramica dei sistemi:SIST 1: Sistema solare standardSIST 2: Sistema solare con cambio termicoSIST 3: Sistema solare con riscaldamento integrativoSIST 4: Sistema solare con carica di serbatoio a strattiSIST 5: Sistema solare con 2 serbatoi e valvola logicaSIST 6: Sistema solare con 2 serbatoi e pompa logicaSIST 7: Sistema solare con 2 collettori e 1 serbatoioSIST 8: Sistema solare con riscaldamento integrativomediante caldaia per combustibile solidoSIST 9: Sistema solare con innalzamento di temperaturaritorno del circuito di riscaldamentoSIST 1 SIST 2 SIST 3SIST 4 SIST 5 SIST 6SIST 7 SIST 8 SIST 9166 VELUX


Parametri di controllo / Panoramica dei canali4. Parametri di controllo e canali di visualizzazione4.1 Panoramica dei canaliLegenda:XCanale corrispondente presente.X*Canale corrispondente presente se l’opzionerispettiva è inserita.Nota:S3 e S4 si visualizzano solo quando le sondetemperatura sono allacciate.1Canale corrispondente presente solo quando l’opzioneBilancio di quantità termica é inserita (OWMZ).2Canale corrispondente presente solo quando l’opzioneBilancio di quantità termica (OWMZ) è disinserita.MEDTIl canale del grado di protezione antigelo (MED%) sivisualizza solo quando il tipo di protezione antigelo(MEDT) non è ne acqua ne protezione antigeloFSV (MEDT 0 o 3).CanaleSIST1 2 3 4 5 6 7 8 9DenominazionePaginaKOL x x x x x x x x Temperatura collettore (1) 169KOL1 x Temperatura collettore 1 169KOL2 x Temperatura collettore 2 169TSP x x Temperatura serbatoio 1 169TSPU x x x x Temperatura serbatoio inferiore (1) 169TSP1 x x x Temperatura serbatoio inferiore 1 169TSPO x x x x x Temperatura serbatoio superiore (1) 169TSP2 x x x Temperatura serbatoio inferiore 2 169TFSK x Temperatura caldaia combustibile solido 169TRUE x Temperatura circuito riscaldamento 169S3 x Temperatura sonda 3 169TRL Temperatura sonda ritorno 169S4 x x Temperatura sonda 4 169n % x x x x Velocità relais (1) 169n1 % x x x x x Velocità relais 1 169n2 % x x x x Velocità relais 2 169h P x x x x Ore di esercizio relais (1) 170h P1 x x x x x Ore di esercizio relais 1 170h P2 x x x x x Ore di esercizio relais 2 170kWh Quantità termica kWh 171MWh Quantità termica MWh 171ANL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ImpiantoDT E x x x x x x Differenza temperatura inserimento (1) 171DT1E x x x Differenza temperatura inserimento 1 171DT A x x x x x x Differenza temperatura disinserimento (1) 171DT S x x x x x x Differenza temperatura nominale (1) 171ANS x x x x x x Innalzamento (1) 171DT1A x x x Differenza temperatura disinserimento 1 171DT1S x x x Differenza temperatura nominale 1 171ANS1 x x x Innalzamento 1 171S MX x x x x x x Temperatura massima serbatoio (1) 172S1MX x x x Temperatura massima serbatoio 1 172DT2E x x x Differenza temperatura inserimento 2 171DT2A x x x Differenza temperatura disinserimento 2 171DT2S x x x Differenza temperatura nominale 2 171ANS2 x x x Innalzamento 2 171S2MX x x x Temperatura massima serbatoio 2 172NOT x x x x x x x x Temperatura di sicurezza collettore (1) 173NOT1 x Temperatura di sicurezza collettore 1 173167 VELUX


Parametri di controllo / Panoramica dei canaliSISTCanaleDenominazionePagina1 2 3 4 5 6 7 8 9OKX x x x x x x x x Opzione raffreddamento collettore (1) 173OKX1 x Opzione raffreddamento collettore 1 173KMX x* x* x* x* x* x* x* x* Temperatura massima collettore (1) 173KMX1 x* Temperatura massima collettore 1 173OKN x x x x x x x x Opz. limitazione minima collettore (1) 173OKN1 x Opz. limitazione minima collettore 1 173KMN x* x* x* x* x* x* x* x* Temperatura minima collettore (1) 173KMN1 x* Temperatura minima collettore 1 173OKF x x x x x x x x Opz. protezione antigelo collettore (1) 174OKF1 x Opz. protezione antigelo collettore 1 174KFR x* x* x* x* x* x* x* x* Temperatura antigelo collettore (1) 174KFR1 x* Temperatura antigelo collettore 1 174NOT2x Temperatura di sicurezza collettore 2 173OKX2x Opz. raffreddamento collettore 2 173KMX2 x* Temperatura massima collettore 2 173OKN2x Opz. limitazione minima collettore 2 173KMN2 x* Temperatura minima collettore 2 173OKF2x Opz. protezione antigelo collettore 2 174KFR2 x* Temperatura antigelo collettore 2 174PRIOx x x Priorità 174tSP x x x Tempo di fermata 175tUMW x x x Tempo di circolazione 175ORUE x x x x x x x x x Opz. raffreddamento serbatoio 175O RK x x x x x x x x x Opz. collettore tubolare 175DT3E x x x Differenza temperatura inserimento 3 171DT3A x x x Differenza temperatura disinserimento 3 171DT3S x x Temperatura nominale DT3 171ANS3 x x Innalzamento DT3 171MX3E x x Soglia d’inserimento per temp. massima 172MX3A x x Soglia disinserimento per temp. massima 172MN3E x x Soglia d’inserimento per temp. minima 172MN3A x x Soglia disinserimento per temp. minima 172NH E x Temperatura inserimento termostato (1) 176NH A x Temp. disinserimento termostato (1) 176OWMZ x x x x Opzione WMZ 170VMAX Flusso massimo 170MEDT Tipo di protezione antigelo 170MED% MEDT MEDT MEDT MEDT MEDT Grado di protezione antigelo 171nMN x x x x Velocità minima relais (1) 177n1MN x x x x x Velocità minima relais 1 177n2MN x x x x Velocità minima relais 2 177HND1 x x x x x x x x x Funzionamento manuale relais 1 177HND2 x x x x x x x x x Funzionamento manuale relais 2 177SPR x x x x x x x x x Lingua 177PROGVERSxx.xxxx.xxNumero di programmaNumero di versione168 VELUX


Canali di visualizzazione4.1.1 Indicazione di temperatura delcollettoreIndica la temperatura attuale del collettore.• KOL: Temperatura collettore (sistema con1 collettore)• KOL1: Temperatura collettore 1• KOL2: Temperatura collettore 24.1.2 Indicazione di temperaturadel serbatoioIndica la temperatura attuale del serbatoio.• TSP: Temperatura serbatoio (sistema con1 serbatoio)• TSPU: Temperatura serbatoio inferiore• TSPO: Temperatura serbatoio superiore• TSP1: Temperatura serbatoio 1• TSP2: Temperatura serbatoio 2KOL / KOL1 / KOL2:Temperatura collettoreArea di settaggio:-40 ... +250°CTSP / TSPU / TSPO /TSP1 / TSP2:Temperatura serbatoioArea di settaggio:-40 ... +250°C4.1.3 Indicazione delle sonde 3 e 4Indica la temperatura attuale della sonda supplementariarispettiva (senza funzione di controllo).• S3: Temperatura sonda 3• S4: Temperatura sonda 4S3 / S4:Temperatura sondaArea di settaggio:-40 ... +250°CNota: S3 e S4 si visualizzano solo se le sonde temperaturasono allacciate.4.1.4 Indicazione delle altre temperatureIndica la temperatura attuale della sonda rispettiva.• TFSK: Temperatura caldaia per combustibilesolido• TRUE: Temperatura ritorno del circuito di riscaldamento• TRL: Temperatura ritornoTFSK / TRUE / TRL:Altre temperature dimisurazioneArea di settaggio:-40 ... +250°C4.1.5 Indicazione della velocità attuale dellapompaIndica la velocità attuale della pompa rispettiva• n%: Velocità attuale pompa (sistema con 1pompa)• n1%: Velocità attuale pompa 1• n2%: Velocità attuale pompa 2n% / n1% / n2%:Velocità attualepompaArea di settaggio:30 ... 100%169 VELUX


Canali di visualizzazione / Canali di regolazione4.1.6 Contatore di esercizioIl contatore di esercizio somma le ore di eserciziosolare del relais rispettivo (h P/h P1/h P2). Il visualizzatoreindica ore complete.Le ore di esercizio sommate possono essere rimessea zero. Appena è selezionato un canale di ore di esercizio,la scritta appare costante sul visualizzatore.Per passare alla modalità RESET del contatore,premere il tasto (3) per 2 secondi. La scrittalampeggia e le ore di esercizio si rimettono a 0,se entro 5 secondi con la chiave è confermato.Per terminare l’operazione RESET premere di nuovoil tasto .Per interrompere l’operazione RESET, non premerenessun tasto per 5 secondi. Il regolatore passa automaticamentealla modalità di visualizzazione iniziale.h P / h P1 / h P2:Contatore di esercizioArea di settaggio4.1.7 Bilancio di quantità termicaNei sistemi di base (SIST) 1, 3, 4, 5 e 6 è possibilerealizzare dei bilanci di quantità termica in collegamentocon il contatore di volume del flusso. Per ciòattivare l’opzione Bilancio di quantità termica nelcanale OWMZ.Il volume del flusso (l/min) visualizzato nel contatoredi volume del flusso deve essere impostato nel canaleVMAX. Il tipo e il grado di protezione antigelo delportatore termico si visualizzano nei canali MEDTe MED%.Tipo di protezione antigelo:0: Acqua1: Glicol propilenico/Protezione antigelo FS2: Glicol etilenico3: Protezione antigelo FSVNota: I canali VMAX e MEDT sono disponibili soloquando l’opzione Bilancio calorimetrico (OWMZ) èinserita.OWMZ:Bilancio quantitàtermicaArea di settaggio:OFF ... ONSettaggio di fabbrica:OFFVMAX:Volume del flusso l/minArea di settaggio:0 ... 20 in passi di 0,1Settaggio di fabbrica:6,0MEDT:Temperaturaprotezione antigeloArea di settaggio:0 ... 3Settaggio di fabbrica: 1170 VELUX


Canali di regolazioneLa quantità termica trasportata si misura medianteil volume del flusso e le sonde di riferimentodell’andata S1 e del ritorno TRL. La quantità termicamisurata è visualizzata in tenori di kWh nel canale divisualizzazione kWh e in tenori di MWh nel canaleMWh. La somma dei due canali forma il rendimentotermico totale.La quantità termica sommata può essere rimessaa zero. Appena uno dei canali di visualizzazione diquantità termica è selezionato, appare nel visualizzatorela scritta (costante). Per passare alla modalitàRESET del contatore, premere il tasto (3)per 2 secondi. La scritta lampeggia e il valoredella quantità termica si rimette a 0. Per terminarel’operazione RESET premere di nuovo il tasto .Per interrompere l’operazione RESET, aspettare 5secondi. Il regolatore passa automaticamente allamodalità di visualizzazione iniziale.Nota: I canali kWh e MWh sono disponibili soloquando l’opzione Bilancio calorimetrico (OWMZ) èinserita.4.1.8 Regolazione ∆TAll’inizio, il dispositivo di regolazione si comportacome un dispositivo di regolazione di differenzastandard. Al raggiungimento della differenza d’inserimento(DTE/DT1E/DT2E/DT3E), la pompa siinserisce ed è avviata conformemente al suo impulsodi avviamento (10 s) colla sua velocità minima(nMN = 30%). Quando la differenza di temperaturaraggiunge il valore nominale impostato (DT S/DT1S/DT2S/DT3S), la velocità aumenta (10%).Se la differenza aumenta di 2 K (ANS/ANS1/ANS2/ANS3), la velocità aumenta rispettivamente di 10%fino ad un massimo di 100%. Per regolazioni o adattamenti,utilizzare il parametro "Innalzamento". Se ladifferenza di temperatura è inferiore alla differenzadi temperatura di disinserimento impostata(DT A/DT1A/DT2A/DT3A), il regolatore si disinserisce.Nota: La differenza di temperatura d’inserimentodeve essere di minimo 0,5 K maggiore alla temperaturadi disinserimento.MED%:Grado protezioneantigelo in (Vol-)%MED% sparisce conMEDT 0 e 3Area di settaggio:20 ... 70Settaggio di fabbrica:45kWh / MWh:Quantità termica inkWh/MWhCanale di visualizzazioneDT E / DT1E / DT2E /DT3E:Differenza temp.inserimentoArea di settaggio:1,0 ... 20,0 KSettaggio di fabbrica:6,0 KDT A / DT1A / DT2A /DT3A:Differenza temp. disinserimentoArea di settaggio:0,5 ... 19,5 KSettaggio di fabbrica:4,0 KDT S / DT1S / DT2S /DT3S:Differenza temp.nominaleArea di settaggio:1,5 ... 30,0 KSettaggio di fabbrica:10,0 KANS / ANS1 / ANS2 /ANS3:InnalzamentoArea di settaggio:1 ... 20 KSettaggio di fabbrica: 2 K171 VELUX


Canali di regolazione4.1.11 Temperatura limite del collettoreDisinserimento di sicurezza delcollettoreAl superamento della temperatura limite delcollettore impostata (NOT/NOT1/NOT2), la pompasolare (R1/R2) si disinserisce, così da prevenire unsurriscaldamento dannoso dei componenti solari(disinserimento di sicurezza del collettore). Il settaggiodi fabbrica per la temperatura limite è di 140°C,ma può essere modificato nell'area 110 ... 200°C. Alsuperamento della temperatura limite del collettore,il visualizzatore mostra il simbolo (lampeggiante).NOT / NOT1 / NOT2:Temperatura limitecollettoreArea di settaggio:110 ... 200°C,Settaggio di fabbrica:140°C4.1.12 Raffreddamento del sistemaAl raggiungimento della temperatura massima delserbatoio impostata, l’impianto solare si disinserisce.Se la temperatura del collettore aumenta finoa raggiungere la temperatura massima impostata(KMX/KMX1/KMX2), la pompa solare si inseriscefinchè la temperatura non sia inferiore a questovalore limite di temperatura. Nel frattempo, la temperaturadel serbatoio può continuare ad aumentare(temperatura massima del serbatoio non prioritaria),ma soltanto fino a 95°C (interruzione di sicurezzadel serbatoio). È consigliato l’uso della funzione direfrigerazione di ritorno ORUE per refrigerare ilserbatoio alla sua temperatura massima mediante lacircolazione di ritorno.Quando la refrigerazione del sistema è inserita, ciòviene indicato sul visualizzatore (simbolo lampeggiante).Mediante la funzione di refrigerazione,l’impianto solare rimane per più tempo pronto perl’uso in giorni caldi d’estate e provoca uno scaricotermico del campo del collettore e del termofluido.4.1.13 Opzione: limitazione minimacollettoreLa temperatura minima del collettore è una temperaturaminimale d’inserimento che deve esseresuperata per poter inserire la pompa solare(R1/R2). La temperatura minima impedisce che lapompa solare si inserisca troppo frequentementein caso di temperature basse del collettore. In casodi temperature inferiori alla temperatura minima, ilvisualizzatore mostra il simbolo (lampeggiante).OKX / OKX1 / OKX2:Opz. raffreddamentosistemaArea di settaggio:OFF ... ONSettaggio di fabbrica:OFFKMX / KMX1 / KMX2:Temp. massima collettoreArea di settaggio:100 ... 190°CSettaggio di fabbrica:120°COKN / OKN1 / OKN2:Limitazione minimacollettoreArea di settaggio:OFF/ONSettaggio di fabbrica:OFFKMN / KMN1 / KMN2:Temperatura minimacollettoreArea di settaggio:10 ... 90°CSettaggio di fabbrica:10°C173 VELUX


Canali di regolazione4.1.14 Opzione: funzione protezione antigeloLa funzione protezione antigelo inserisce il circuitodi riscaldamento tra il collettore e il serbatoio perimpedire il congelamento o l’ispessimento dellasorgente; perciò devono essere state raggiuntetemperature inferiori alla temperatura di protezioneantigelo impostata. Di più al caduto a sotto la temperaturadi protezione antigelo nell'esposizione(lampeggiante) è indicato. Al superamento anchesolo di un 1° della temperatura di protezione antigeloimpostata, il circuito solare si disinserisce.Nota: Dato che la funzione di protezione antigeloutilizza solo la quantità termica limitata del serbatoio,si raccomanda di impiegarla solo in regioni conpochi giorni di congelamento all’anno.OKF / OKF1 / OKF2:Funzione protezioneantigeloArea di settaggio:OFF/ONSettaggio di fabbrica:OFFKFR / KFR1 / KFR2:Temperatura antigeloArea di settaggio:-10 ... 10°CSettaggio di fabbrica:4,0°C4.1.15 Carica pendolareAppositi valori di settaggio:Settaggio di fabbrica area di settaggioPriorità [PRIO] 1 0-2Tempo pendolare di fermata [tSP] 2 min. 1-30 min.Tempo pendolare di carica [tUMW] 15 min. 1-30 min.Le opzioni e i parametri sopra indicati hanno sensosolo in sistemi a più serbatoi (Sistema SIST = 4, 5, 6).Con settaggio Priorità 0, i serbatoi che hanno unatemperatura diversa da quella del collettore vengonocaricati in ordine numerico (serbatoio 1 o 2). Perprincipio viene caricato soltanto un serbatoio allavolta. Nel sistema SIST= 6 può essere effettuata unacarica parallela.PrioritàLogica di priorità:0 = Serbatoio 1/2 conlo stesso livello dipriorità1 = Priorità serbatoio 12 = Priorità serbatoio 2174 VELUX


Canali di regolazioneTempo pendolare di fermata / tempopendolare di carica / Temperaturad’innalzamento collettore:Il dispositivo di regolazione controlla la possibilitàdi carica dei serbatoi (differenza d’inserimento). Seil serbatoio prioritario non può essere caricato, il dispositivodi regolazione controlla l’altro serbatoio. Sequesto qui può essere caricato, ciò avviene duranteil cosiddetto tempo pendolare di carica (tUMW).Al termine del tempo pendolare di carica, la caricasi interrompe. Il regolatore osserva l’innalzamentodella temperatura del collettore. Se questa aumentadurante il tempo pendolare di fermata (tSP) fino araggiungere la temperatura d’innalzamento collettore(∆T-Col 2 K, valore memorizzato nel Software),il tempo di fermata trascorso si riazzera e vienenuovamente calcolato. Se la condizione d’inserimentoper il serbatoio prioritario non è mantenuta, lacarica dell’altro serbatoio prosegue. Se il serbatoioprioritario raggiunge la sua temperatura massima, lacarica pendolare non è effettuata.4.1.16 Funzione raffreddamento delserbatoioSe la temperatura del serbatoio è superiore a quellamassima impostata (S MX/S1MX/S2MX) (a causadella refrigerazione del sistema) e la temperaturadel collettore è inferiore di almeno 5 K a quella delserbatoio, l’impianto solare rimane inserito finché ilserbatoio non si raffreddi mediante il collettore e icondotti e raggiunga la sua temperature massima(S MX/S1MX/S2MX). Nei sistemi a più serbatoi,la refrigerazione di ritorno avviene generalmente nelserbatoio 1.ORUE:Opzione raffreddamentoserbatoioArea di settaggio:OFF ... ONSettaggio di fabbrica:OFF4.1.17 Funzione collettore tubolareSe il regolatore rileva un innalzamento di 2 Krispetto alla temperatura del collettore memorizzataper ultimo, la pompa solare si inserisce al 100% per30 secondi per determinare la temperatura mediaattuale. Dopo lo scorrimento del tempo di esercizioO RK:Funzione collettoretubolareArea di settaggio:OFF ... ONSettaggio di fabbrica:OFF175 VELUX


Canali di regolazionedella pompa solare, la temperatura collettore attualeè memorizzata come nuovo riferimento. Se la temperaturarilevata (nuovo riferimento) è oltrepassatadi 2 K, la pompa solare si inserisce di nuovo per30 secondi. Se la differenza di temperatura tra ilcollettore e il serbatoio dovesse essere oltrepassatadurante il tempo di esercizio della pompa solare odurante il periodo inattivo dell’impianto, il regolatorepassa automaticamente alla carica solare.Se, durante il periodo inattivo, la temperatura collettoredovesse diminuire di 2 K, il momento dell’inserimentodel collettore tubolare è calcolato di nuovo lapompa solare non inserita.Campo di utilizzazione: collettori con tubisottovuoto (eventulamente anche collettori piani)per impedire dei ritardi d’inserzione nel caricamentosolare o l’attivazione della pompa solare durantela notte (le temperature del giorno possono essere"immagazzinate" fino alla notte mediante il vuotonei collettori tubolari).4.1.18 Funzione termostato (SIST = 3)La funzione termostato funziona indipendentementedall’esercizio solare è può impiegarsi p.es. persfruttare il calore eccendente o per il riscaldamentointegrativo.• NH E < NH AUtilizzazione della funzione termostato per ilriscaldamento integrativo.• NH E > NH AUtilizzazione della funzione termostato per sfruttareil calore eccedente.Quando la 2^ uscita relé è inserita, il visualizzatoremostra il simbolo .Riscaldamento integrativoUtilizzazione calore eccedenteNH E:Temperatura inserimentotermostatoArea di settaggio:0,0 ... 95,0°CSettaggio di fabbrica:40,0°CNH A:Temperatura disinserimentotermostatoArea di settaggio:0,0 ... 95,0°CSettaggio di fabbrica:45,0°C176 VELUX


Canali di regolazione4.1.19 Regolazione della velocitàCon i canali di regolazione nMN o n1MN, n2MNen3MN, può essere regolata la velocità minima relativadelle pompe collegate alle uscite R1 e R2ATTENZIONE: Se dovessero impiegarsi utilizzatori,la cui velocità non sia regolabile (p.es.valvole), impostare un valore di 100%, cosìda disinserire il dispositivo di regolazione divelocità.nMN / n1MN / n2MN:Regolazione velocitàArea di settaggio:30 ... 100Settaggio di fabbrica:304.1.20 Modalità di operazionePer il controllo e per operazioni di manutenzione puòessere attivata manualmente la modalità operativa.Per ciò selezionare il valore di settaggioHND1 / HND2; questo valore permette le impostazioniseguenti:HND1 / HND2:Modalità di operazioneArea di settaggio:OFF, AUTO, ONSettaggio di fabbrica:AUTO• HND1 / HND2Modalità operativaOFF: Relais disinseritoesposizione: (lampeggiante) +AUTO: Relais in funzionamento automaticoON: Relais inseritoEsposizione: (lampeggiante) +4.1.21 Lingua (SPR)In questo canale si può impostare la lingua del menu.• dE: Tedesco• En: Inglese• Fr: Francese• It: ItalianoSPR:Impostazione linguaSettaggi possibili: dE, EnSettaggio di fabbrica: dE177 VELUX


Ricerca degli errori5. Ricerca degli erroriSe dovesse insorgere un disturbo all’interno del regolatore,il visualizzatore lo comunica con il seguenteavviso:Simboli di avvisoFusibileT4A 220 ... 240V~R1 1 (1) A ( 220 ... 240)V~R2 1 (1) A (220 ... 240)V~Temp. Sensor Pt1000S1 S2 S3 S4N R2 N R1 N L1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20Nel display appare il simbolo e il simbolo lampeggia.Sonda difettosa. Nel canale corrispondenteappare un codice di erroreinvece di una temperatura.888.8Rotura di conduttore.Controllareil conduttore.- 888.8Cortocorcuito.Controllarel’allacciamento.Le sonde temperatura Pt1000 allacciatepossono essere controllate con unmultimetro. Le loro temperature possonoparagonarsi con i valori di resistenzarapportati di seguito.Valori diresistenza dellesonde Pt1000178 VELUX


Ricerca degli erroriLa pompa è calda, tuttavia non c’è trasportotermico dal collettore al serbatoio; andata e ritornocaldi uguali; eventualmente gorgogli nel cavo.La pompa si inserisce, si disinserisce, si inseriscedi nuovo, si disinserisce ecc.Aria nel sistema?nosiÈ intasato il filtro delcircuito collettore?siDegassare il sistema; lapressione primaria delvaso di compensazionedella membrana deveessere maggiore di circa0,5 bar alla pressionestatica; la pressione delsistema deve esseremaggiorea quest’ultimadi massimo 1 bar(secondo il dimensionamento);attivare edisattivare brevementela pompa.Pulire il filtroDifferenza di temperaturanel regolatore troppopiccola?nosiSonda collettorecollocata nel postosbagliato?nosiControllare l’opzioneFunzione collettoretubolare.Cambiare ∆Tin e ∆Tdis.noo.k.Collocare la sondacollettore nell’andatasolare (uscita collettorepiù calda); utilizzare laguaina d’immersionedel collettorecorrispondente.La pompa si inserisce tardi.La differenza di temperatura tra il serbatoio e ilcollettore aumenta molto; il circuito del collettorenon può condurre via il caloreDifferenza di temperaturad’inserimento ∆Tinsimpostata troppo alta?nosiCambiare ∆Tinse ∆Tdis.Pompa del circuitocollettore difettosa?nosiControllare / scambiareSonda collettore posizionatamale (p.es. sonda adisposizione piatta invece disonda ad immersione)?siEventualmente inserirela funzione collettoretubolare.o.k.Scambiatore termicoincrostato di calcare?nosiScambiatore termicointasato?Togliere il calcarenosiPulireScambiatore termicotroppo piccolo?siCalcolare di nuovo ledimensioni179 VELUX


Ricerca degli erroriI serbatoi si raffreddano durante la notteLa pompa del circuito solare non funziona, anche seil collettore è molto più caldo che il serbatoioLa pompa del collettorefunziona anche di notte?nonononosiDi notte, la temperaturacollettore è maggiore aquella esteriore?siUscita dell’acqua caldaverso l’alto?siLa circolazione dell’acquacalda dura molto?siDisinserire la pompacircolatoria e chiuderela valvola di chiusuraper 1 notte; Menoperdite nel serbatoio?sinoControllare la funzionecorrispondenteControllare la funzionalitàdell’inibitore di recuperonell’andata e nel ritornoCollocare il cavo sullatoo coll’arco verso il basso(conduttura sifone);adesso è più piccola laperdita nel bollitore?noo.k.siImpiegare la pompacircolatoria con temporizzatoree il termostatodi disinserimento (peruna circolazioned’energia efficiente)Controllare il funzionamentonotturno dellapompa del circuito diriscaldamento integrativo el’inibitore di recuperodifettoso; problema risolto?Si mette in moto lapompa colla modalitàdi funzionamentomanuale?nosiRestituisce il regolatorela corrente alla pompa?nosiFusibili del regolatoreo.k.?nosiScambiare i fusibiliLa differenza ditemperatura impostataper l’inserimento dellapompa è troppo grande;impostare un valoreadeguatoÈ bloccata la pompa?siAvviare la pompamovendo l’asta conun cacciavite; adessofunziona?noPompa difettosa− scambiarlaRegolatore difettoso− scambiarlonoControllare l’inibitore direcupero nellacircolazione dell’acquacalda − o.k.sinoControllare anche lepompe che sonocollegate al serbatoiosolare.Pulire o scambiareLa circolazione per gravità nel cavo della circolazione ètroppo forte; impiegare un inibitore di recupero piùpotente o collocare una valvola elettrica a 2 vie dietrola pompa circolatoria; la valvola a 2 vie è apertadurante l’esercizio, altrimenti è chiusa; inserire lapompae la valvola a 2 vie elettricamente parallele;rimettere la circolazione in funzione. Il dispositivo diregolazione di velocità deve essere disinserito!180 VELUX


Accessori / pezzi di ricambio6. Accessori / Pezzi di ricambioDenominazione Num. Art. DescrizioneSCV2 354274 Regolatore di ricambio con sondeincluse, regolatore solare a doppiocircuito, 2 uscite per relès semiconduttori, 4 ingressi per sondeSKSPT1000KL 354275 Sensore temperatura per collettoricon caratteristica PT1000SKSPT1000S 354272 Sensore temperatura per serbatoiocon caratteristica PT1000SBATHE 354273 Boccola d’immersione in acciaio inoxper sensore piscina. Per l'impiego inacqua da piscina contenente cloroSKSGS 354271 Fusibile di ricambio 4 ALe figure utilizzate sono foto simboliche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per errori di stampa o impaginazione, né per eventuali modifichetecniche. Si rinvia alla validità delle condizioni generali di contratto della relativa versione.181 VELUX


Recomendaciones para la seguridadPor favor lea la información siguiente detenidamenteantes de instalar yde poner en marcha el regulador.La instalación y la puesta en marcha del sistemadeben cumplir con la normativa vigente de la IEE. Elusono conforme a las normas y las modificacionesdurante el montajeo en la construcción provocaránla anulación de la garantía y se declinará todaresponsabilidad. Se deben tener en cuenta lassiguientes normas ténicas:DIN 4757, 1 apartadoSistemas solares de calefacción conagua y aguamezclada como portadores térmicos; requisitos deseguridad de la puesta en práctica técnica.DIN 4757, 2 apartadoSistemas solares de calefacción con portadorestérmicos orgánicos; requisitos de seguridad de lapuesta en práctica técnica.DIN 4757, 3 apartadoSistemas solares de calefacción; captadores solares;definiciones; requisitos técnicos de seguridad; verificaciónde la temperatura de estagnación.DIN 4757, 4 apartadoSistemas solares térmicos; captadores solares; determinacióndel grado de eficiencia, de la capacidadtérmica y de la caída de presión.Se deben tener en cuenta también las normaseuropeas CE:PrEN 12975-1Sistemas solares térmicos y sus componentes;captadores, 1 parte: requisitos generales.PrEN 12975-2Sistemas solares térmicos y sus componentes;captadores; 2 parte: proceso de verificación.PrEN 12976-1Sistemas solares térmicos y sus componentes; sistemasprefabricados, 1 parte: requisitos generales.PrEN 12976-2Sistemas solares térmicos y sus componentes; sistemasprefabricados, 2 parte: proceso de verificación.PrEN 12977-1Sistemas solares térmicos y sus componentes;sistemas fabricados específicamente para el cliente,1 parte: requisitos generales.PrEN 12977-2Sistemas solares térmicos y sus componentes;sistemas fabricados específicamente para el cliente,2 parte: proceso de verificación.PrEN 12977-3Sistemas solares térmicos y sus componentes; sistemasfabricados específicamente para el cliente,3 parte: control de potencia de acumuladores de aguacaliente.182 VELUX


ContenidoRecomendaciones para la seguridad..................................................................................................... 182Datos técnicos y directorio de funciones............................................................................................. 1841 Instalación.......................................................................................................................... 1851.1 Montage............................................................................................................................................................................... 1851.2 Conexiones eléctricas.................................................................................................................................................... 1861.3 Asignación de las clemas solar estándart........................................................................................................... 1871.3.1 Sistema solar estándard............................................................................................................................................... 1871.3.2 Sistema solar e intercambiador térmico.............................................................................................................. 1871.3.3 Sistema solar y post-calientamiento...................................................................................................................... 1881.3.4 Sistema solar y carga de acumulador a capas.................................................................................................. 1881.3.5 Sistema solar con 2 acumuladores y válvula lógica....................................................................................... 1891.3.6 Sistema solar con 2 acumuladores y bomba lógica........................................................................................ 1891.3.7 Sistema solar con 2 captadores............................................................................................................................... 1901.3.8 Sistema solar con post-calientamiento mediante caldera de combustible sólido........................... 1901.3.9 Sistema solar con aumento de temperatura de retorno del circuito de calefacción...................... 1912 Manejo y funcionamiento................................................................................................. 1922.1 Teclas de ajuste................................................................................................................................................................ 1922.2 Pantalla System Monitoring...................................................................................................................................... 1932.2.1 Indicación de canales..................................................................................................................................................... 1932.2.2 Regleta de símbolos....................................................................................................................................................... 1932.2.3 Indicación de esquemas de sistemas..................................................................................................................... 1942.3 Avisos parpadeantes...................................................................................................................................................... 1952.3.1 Avisos parpadeantes de los esquemas de sistemas....................................................................................... 1953 Primera puesta en funcionamiento.................................................................................. 1954 Parámetros de control y canales devisualización........................................................... 1974.1 Directorio de canales..................................................................................................................................................... 1974.1.1 - 6 Canales de visualización.............................................................................................................................................. 1994.1.7 - 21 Canales de ajuste............................................................................................................................................................ 2005 Localización de fallos........................................................................................................ 2086 Accesorios/piezas de recambio........................................................................................ 211183 VELUX


Datos técnicos y directorio de funcionesSistema controlador universal parasistemas solares y de calefacción• Pantalla System Monitoring• Hasta 4 sondas de temperatura Pt1000• 2 relés semiconductores para la regulación develocidad• 9 sistemas de base• Balance térmico• Control de funciones• Manejo fácil• Diseño excepcional, fácil de instalar!Datos técnicosCarátula: De plástico, PC-ABS y PMMATipo de protección: IP 20/DIN 40050Temp. ambiente: 0 ... 40°CTamaño: 173 x 110 x 47 mmMontage: En la pared, posibilidad de instalación deun panel de conexionesPantalla: Monitor de sistemas para visualizar elregulador, display de 16 segmentos, display de 7segmentos, 8 símbolos para controlar el estado delsistema.Manejo: Mediante 3 pulsadores frontalesFunciones: Regulador diferencial de temperaturacon funciones adicionales y opcionales. Control defunciones conformemente a las directivas BAW, relojhorario para la bomba solar, función de captadortubular, regulación de velocidad y calorimetría.Entradas: Para 4 sondas de temperatura Pt1000Salidas: 2 relés semiconductoresSuministro eléctrico: 210 ... 250V~, 50 ... 60HzPotencia total de consumo: 4 (2) A 250 V~Funcionamiento: Typ 1.yPotencia total de conexión por relé:Relés semiconductore 1,6 (1) A 250 V~621113017249184 VELUX


INSTALLACIÓN1. Instalación1.1 MontageAttención!Desconecte el regulador de la redantes de abrir la carátula.El montage debe realizarse en habitaciones secasy lejos de campos electromagnéticos. El reguladordebe poder ser separado de la red eléctrica medianteun dispositivo suplementario con una distanciamínima de separación a todos los polos de 3 mm, omediante un dispositivo de separación conforme alas normes vigentes. Durante la instalación procuremantener el cable de conexión y el de las sondasseparados.1. Retire el tornillo de estrella de la cubierta y extraigaesta última tirándola hacia lo bajo.2. Marque el punto de fijación para el colgaderoy monte la clavija (accessorios) con el tornillocorrespondiente.3. Coloque la carátula en el punto superior marcado;marque ahora el punto para la fijación inferior(distancia entre los puntos de 130 mm) y coloquela clavija inferior.4. Coloque ahora la cubierta arriba y fíjela con eltornillo de estrella inferior.PantallaColgadero130ZócaloCubiertaPulsadortripleElemento desujeciónBoquillas de pasopara cablecondescarga de tracciónFusible185 VELUX


Conexiones eléctricas1.2 Conexiones eléctricasEl suministro eléctrico del regulador debe pasar porconexión externa (última fase de montage!) conun voltaje de 210 ... 250 V~ (50 ... 60 Hz). Cablesflexibles han de ser fijados en la carátula del aparatomediante arcos de descarga de tracción y tornillosadecuados o colocados en un canal de conducciónde la carátula del regulador.El regulador está equipado de 2 relés a los cualespueden conectarse terminales de consumo comobombas, válvulas etc:• Relé 118 = conductor R117 = conductor neutro N13 = terminal de tierra• Relé 216 = conductor R215 = conductor neutro N14 = terminal de tierraLas sondas de temperatura (S1 hasta S4) debenconectarse con polaridad indiferente a los siguientesterminales:1/2 = sonda 1 (p. ej. sonda captador 1)3/4 = sonda 2 (p. ej. sonda acumulador 1)5/6 = sonda 3 (p. ej. sonda captador 2)7/8 = sonda 4 (p. ej. sonda acumulador 2)La conexión a la red se efectua con los siguientesterminales:19 = conductor neutro N20 = conductor L12 = terminal de tierraNota:En el dispositivo de regulación de velocidad, los relésfuncionan como semiconductores. Necesitan unacarga mínima de 20 W (absorción de potencia de losterminales de consumo) para funcionar correctamente.En caso de conexión de relés auxiliares,válvulas de motor etc., es necesario conectar elcondensador (material de montage) paralelo a lasalida de relé correspondiente.Attención: en caso de conexión de relés auxiliares oválvulas ajuste una velocidad mínima de 100%.Comunicador de datos / VBus ®La centralita incluye VBus ® (abrazadera 9/10)para las cuales los módulos externos para comunicaciónde datos y medición de energía pueden serconectados. Los módulos externos están conectadosa VBus ® con polaridad opcional en las abrazaderasdesde la 9 a la 10. Es posible conectar uno o másmódulos, por ejemplo:• grandes dispositivos GA3/SD3• modulo de alarma AM1• registrador de datos DL2• VBus ® /LAN adaptador de interfaz para la conexióncon PC/router, incluyendo software RSCModulos externos para VBus ® están disponibles paraRESOL/SONNENKRAFT.FusibleT4A 220 ... 240V~Temp. Sensor Pt1000S1 S2 S31 2 3 4 5 6S4 VBus7 8 9 10 12 13 14R1 1 (1) A ( 220 ... 240)V~R2 1 (1) A (220 ... 240)V~N R2 N R1 N L15 16 17 18 19 20Terminales para sondaTerminales de tierraTerminales de consumoTerminales dealimentaciónAtención! riesgo de contacto concomponentes de alta tensión!Descargas electroestáticas pueden dañar loscomponentes electrónicos del regulador.186 VELUX


Asignación de las clemas1.3 Asignación de las clemas solar estándart1.3.1 Asignación de las clemas: sistema 1Sistema solar estándart con 1 acumulador, 1 bomba y3 sondas. La sonda S4/TRL puede emplearse opcionálmentepara realizar balances de cantidad térmica(calorimetría).ANL 1SímboloDenominaciónS1S2Sonda de captadorSonda de acumuladorinferiorS1S3Sonda de acumuladorsuperior (opcional)S4/TRLSonda para calorimetría(opcional)R1S3R1Bomba solarS4/TRLS21.3.2 Asignación de las clemas: sistema 2Sistema solar con cambio térmico a otro acumuladorcon 2 acumuladors, 4 sondas y 2 bombas.ANL 2SímboloDenominaciónS1S2Sonda de captadorSonda de acumuladorinferiorS1S3Sonda de acumuladorsuperiorS4R1R2Sonda deacumulador 2Bomba solarBomba para cambiotérmicoR1S3Acumulador 1 Acumulador 2S2R2S4187 VELUX


Asignación de las clemas1.3.3 Asignación de las clemas: sistema 3Sistema solar y post-calientamiento con 1 acumulador,3 sondas y post-calientamiento. La sonda S4/TRLpuede emplearse opcionálmente para realizar balancesde cantidad térmica (calorimetría).ANL 3SímboloDenominaciónS1S2Sonda de captadorSonda de acumuladorinferiorS1S3Sonda de acumuladorsuperiorS4/TRLSonda para calorimetría(opcional)R1S3R1R2Bomba solarBomba de cargapostcalientamientoS4/TRLS2R21.3.4 Asignación de las clemas: sistema 4Sistema solar y carga de acumulador a capas con1 acumulador, 3 sondas, 1 bomba solar y válvula de3 vías para carga de acumulador a capas. La sondaS4/TRL puede emplearse opcionálmente para realizarbalances de cantidad térmica (calorimetría).ANL 4SímboloDenominaciónS1S2Sonda de captadorSonda de acumuladorinferiorS1S3Sonda de acumuladorsuperiorS4/TRLR1R2Sonda para calorimetría(opcional)Bomba solarVálvula de 3 víasR1S4/TRLR2S3S2188 VELUX


Asignación de las clemas1.3.5 Asignación de las clemas: sistema 5Sistema solar con 2 acumuladores y válvula lógicacon 2 acumuladores, 3 sondas, 1 bomba solar y 1 válvulade 3 vías. La sonda S4/TRL puede emplearse opcionálmentepara realizar balances de cantidad térmica(calorimetría).ANL 5SímboloDenominaciónS1S2S3Sonda de captadorSonda 1 deacumuladorSonda 2 deacumuladorS1R2S4/TRLR1Sonda para calorimetría(opcional)Bomba solarR1S4/TRLAcumulador 1 Acumulador 2S2S3R2Válvula de 3 vías1.3.6 Asignación de las clemas: sistema 6Sistema solar con 2 acumuladores y bomba lógicacon 2 acumuladores, 3 sondas y 2 bombas solares. Lasonda S4/TRL puede emplearse opcionálmente pararealizar balances de cantidad térmica (calorimetría).ANL 6SímboloDenominaciónS1S2Sonda de captadorSonda 1 deacumuladorS1S3Sonda 2 deacumuladorS4/TRLS4/TRLSonda de medición(opcional)R1R2Acumulador 1 Acumulador 2S2S3R1 Bomba solar 1R2 Bomba solar 2189 VELUX


Asignación de las clemas1.3.7 Asignación de las clemas: sistema 7Sistema solar con captador este/oeste, 1 acumulador,3 sondas y 2 bombas solares.ANL 7SímboloDenominaciónS1Sonda 1 de captadorS2Sonda de acumuladorS1S3S3Sonda 2 de captadorS4Sonda para calorimetria(opcional)R1Bomba solarcaptador 1R1R2R2Bomba solarcaptador 2S21.3.8 Asignación de las clemas: sistema 8Sistema solar con post-calientamiento mediantecaldera de combustible sólido con 1 acumulador,4 sondas, 1 bomba solar y 1 bomba para post-calientamiento.ANL 8SímboloDenominaciónS1S2Sonda de captadorSonda de acumuladorinferiorS1S3S4R1R2Sonda de acumuladorsuperiorSonda para calderaa combustible sólidoBomba solarBomba para calderaa combustible sólidoR1S3S2R2S4190 VELUX


Asignación de las clemas1.3.9 Asignación de las clemas: sistema 9Sistema solar y aumento de temperatura deretorno del circuito de calefacción con 1 acumulador,4 sondas, 1 bomba solar y 1 válvulade 3 vías parael aumento de temperatura de retorno del circuito decalefacción.ANL 9 Símbolo DenominaciónS1Sonda de captadoresS2Sonda de acumuladorinferiorS1S3Sonda de acumuladorsuperiorR1S4S4R1Retorno en el circuitode calefacciónBomba solarS3S2R2R2Válvula de 3 vías191 VELUX


Pantalla System Monitoring2.2 Pantalla System Monitoring!La pantalla System Monitoring se compone de 3 zonas:la indicación de canales, la regleta de símbolos yla indicación de esquemas de sistemas (esquemaactivo de sistemas).2.2.1 Indicación de canalesLa indicación de canales se compone de dos líneas.La línea superior de indicación es un campo de 16segmentos alfanúmericos; indica sobre todo nombres decanales/niveles de menú. La línea inferior de indicaciónes un campo de 7 segmentos; indica valores de canalesy parámetros de control.Las temperaturas y las diferencias de temperaturavienen indicadas con las unidades °C o K.Solo indicación de canales.2.2.2 Regleta de símbolosLos símbolos adicionales de la regleta de símbolosindican el estado actual del sistema.Solo regleta de símbolos.Símbolo Normal ParpadeaRelé 1 activadoRelé 2 activadoLimitación máxima deacumulador activada /Temperatura máxima deacumulador sobrepasadaOpción anticongelanteactivadaFunción de refrigeración decaptador activada Función derefrigeración de acumuladoractivadaLimitación mínima de captadoractivadaFunción anticongelante activadaParada de seguridad de captadoractivada o parada de seguridadde acumuladorSonda defectuosaFuncionamiento manual activadoUn canal de ajuste ha sidomodificado Modalidad SET193 VELUX


Pantalla System Monitoring2.2.3 Indicación de esquemas de sistemasLa indicación de esquemas de sistemas (esquema activode sistemas) indica el esquema seleccionado medianteel canal ANL; se componede varios símbolos de componentesdel sistema que parpadean, aparecen constanteso desaparecen según el estado actual del sistema.Solo indicación deesquemas de sistemas.Captador 2SondasSonda de acumulador superiorCircuito de calefacciónCaptador 1VálvulaBombaVálvulaSondaSímbolo adicionalfuncionamientoquemadorIntercambiador térmicode acumuladorAcumuladorAcumulador 2 o post-calientamiento(con símbolo adicional)Captadores con sonda de captador.Sonda de temperaturaAcumuladores 1 y 2 con intercambiadortérmico.Circuito de calefacciónBombaVálvula de 3 víasSolo viene indicada la direcciónactual defluencia o la modalidad de funcionamiento.Post-calientamientocon símbolo de quemador.194 VELUX


Avisos parpadeantes / Primera puesta en funcionamiento2.3 Avisos parpadeantes2.3.1 Avisos parpadeantes de los esquemas de sistemas• Las bombas parpadean durante la fase de inicialización.• Las sondas parpadean cada vez que se seleccioneen la pantalla el canal de visualización de sondacorrespondiente.• Las sondas parpadean deprisa en caso de sondadefectuosa.• El símbolo de quemador parpadea cuando el postcalientamientoestá activado.3. Primera puesta en funcionamientoEn la primera puesta en marcha, ajuste ante todo el esquema de sistema1. Realice las conexiones eléctricas. En el reguladorempieza una fase de inicialización. Después de lainicialización, el regulador pasa a la modalidadde funcionamiento automatico con los ajustes defábrica. El esquemade sistema prefijado es ANL 1.2. – Seleccione el canal de ajuste ANL– Pase a la modalidad (ver apartado 2.1)– Seleccione el esquema de sistema mediante elindicador ANL– Memorice el ajuste presionando la teclaEl regulador está dispuesto para funcionar óptimamentecon los ajustes de fábrica.1 Adelante3 SET (selección/modalidad de ajuste)2 Atrás195 VELUX


Primera puesta en funcionamientoDirectorio de sistemas:ANL 1: Sistema solar estándardANL 2: Sistema solar con cambio térmicoANL 3: Sistema solar con post-calientamientoANL 4: Sistema solar con carga de acumuladora capasANL 5: Sistema solar con 2 acumuladores y válvula lógicaANL 6: Sistema solar con 2 acumuladores y bomba lógicaANL 7: Sistema solar con 2 captadores (este yoeste) y 1acumuladorANL 8: Sistema solar con post-calientamiento mediantecaldera de combustible sólidoANL 9: Sistema solar con aumento de temperatura deretorno del circuito de calefacciónAnl 1 Anl 2 Anl 3Anl 4 Anl 5 Anl 6Anl 7 Anl 8 Anl 9196 VELUX


Parámetros de control / Directorio de canales4. Parámetros de control y canales de visualización4.1 Directorio de canalesLeyenda:XCanal correspondiente presente.X*Canal correspondiente presente sólo cuando laopción correspondiente está activada.Nota:S3 y S4 aparecen solo cuando las sondas detemperatura estan conectadas.1Canal correspondiente presente solo cuando laopción Calorímetría (OWMZ) está activada.2El canal correspondiente aparece solo cuando laopción Calorímetría (OWMZ) está desactivada.MEDTEl canal de Grado de protección anticongelante(MED%) aparece solo cuando el tipo de protecciónanticongelante (MEDT) no es ni agua ni anticongelantevacuum di FSV (MEDT 0 o 3).CanalANL1 2 3 4 5 6 7 8 9DenominaciónPáginaKOL x x x x x x x x Temperatura de captador (1) 199KOL1 x Temperatura de captador 1 199TSP x Temperatura de acumulador 1 199TSPU x x Temperatura de acumulador inferior (1) 199TSP1 x x x x Temperatura de acumulador inferior 1 199TSPO x x x Temperatura de acumulador superior (1) 199TSP2 x x x x x Temperatura de acumulador inferior 2 199TFSK x x x Temp. caldera a combustible sólido 199TRUE x Temperatura circuito de calefacción 199KOL2 x Temperatura de captador 2 199S3 x Temperatura de la sonda 3 199TRL Temperatura de la sonda de retorno 199S4 x x Temperatura de la sonda 4 199n % x x x x Velocidad relé (1) 200n1 % x x x x x Velocidad relé 1 200n2 % x x x x Velocidad relé 2 200h P x x x x Horas de ejercicio relé (1) 200h P1 x x x x x Horas de ejercicio relé 1 200h P2 x x x x x Horas de ejercicio relé 2 200kWh Cantidad térmica kWh 201MWh Cantidad térmica MWh 201ANL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SistemaDT E x x x x x x Diferencia de temperatura de conexión (1) 201DT1E x x x Diferencia de temperatura conexión 1 201DT A x x x x x x Diferencia de temp. desconexión (1) 201DT S x x x x x x Diferencia de temperatura nominal (1) 201ANS x x x x x x Aumento (1) 201DT1A x x x Diferencia de temperatura desconexión 1 201ANS1 x x x Aumento 1 201DT1S x x x Diferencia de temperatura nominal 1 201S MX x x x x x x Temperatura máxima acumulador (1) 202S1MX x x x Temperatura máxima acumulador 1 202DT2E x x x Diferencia de temperatura conexión 2 201DT2A x x x Diferencia de temp. desconexión 2 201DT2S x x x Diferencia de temperatura nominal 2 201ANS2 x x x Aumento 2 201S2MX x x x Temperatura máxima acumulador 2 202NOT x x x x x x x x Temperatura de seguridad captador (1) 203NOT1 x Temperatura de seguridad captador 1 203197 VELUX


Parámetros de control / Directorio de canalesANLCanalDenominaciónPágina1 2 3 4 5 6 7 8 9OKX x x x x x x x x Opción refrigeración de captador (1) 203OKX1 x Opción refrigeración de captador 1 203KMX x* x* x* x* x* x* x* x* Temperatura máxima captador (1) 203KMX1 x* Temperatura máxima captador 1 203OKN x x x x x x x x Opción limitación mínima captador (1) 203OKN1 x Opción limitación mínima captador 1 203KMN x* x* x* x* x* x* x* x* Temperatura mínima captador (1) 203KMN1 x* Temperatura mínima captador 1 203OKF x x x x x x x x Opción anticongelante captador (1) 204OKF1 x Opción anticongelante captador 1 204KFR x* x* x* x* x* x* x* x* Temperatura anticongelante captador (1) 204KFR1 x* Temperatura anticongelante captador 1 204NOT2 x Temperatura de seguridad captador 2 203OKX2 x Opción refrigeración captador 2 203KMX2 x* Temperatura máxima captador 2 203OKN2 x Opción limitación mínima captador 2 203KMN2 x* Temperatura mínima captador 2 203OKF2 x Opción anticongelante captador 2 204KFR2 x* Temperatura anticongelante captador 2 204PRIO x x x Prioridad 204tSP x x x Tiempo de parada 205tUMW x x x Tiempo de circulación 205ORUE x x x x x x x x x Opción refrigeración de acumulador 205O RK x x x x x x x x x Opción captador sottovuoto 205DT3E x x x Diferencia de temperatura conexión 3 201DT3A x x x Diferencia de temp. desconexión 3 201DT3S x x Temperatura nominal DT3 201ANS3 x x Aumento DT3 201MX3E x x Umbral de conexión para temp. máxima 202MX3A x x Umbral de desconexión temp. máxima 202MN3E x x Umbral de conexión para temp. mínima. 202MN3A x x Umbral de desconexión temp. mínima. 202NH E x Temperatura de conexión termostato (1) 206NH A x Temperatura desconexión termostato (1) 206OWMZ x x x x Opción WMZ 200VMAX Circulación máxima 200MEDT Tipo de protección anticongelante 200MED% MEDT MEDT MEDT MEDT MEDT Grado de protección anticongelante 201nMN x x x x Velocidad mínima relé (1) 207n1MN x x x x x Velocidad mínima relé 1 207n2MN x x x x Velocidad mínima relé 2 207HND x x x x x x x x x Funcionamiento manual relé 1 207HND2 x x x x x x x x x Funcionamiento manual relé 2 207SPR x x x x x x x x x Idioma 207PROGxx.xxNúmero de programaVERSxx.xxNúmero de versión198 VELUX


Canales de visualización4.1.1 Indicación de temperatura decaptadorIndica la temperatura actual de captador.• KOL: Temperatura de captador (sistema con1 captador)• KOL1: Temperatura de captador 1• KOL2: Temperatura de captador 24.1.2 Indicación de temperatura deacumuladorIndica la temperatura actual de acumulador.• TSP: Temperatura de acumulador (sistema con1 acumulador)• TSPU: Temperatura de acumulador inferior• TSPO: Temperatura de acumulador superior• TSP1: Temperatura de acumulador 1• TSP2: Temperatura de acumulador 2KOL / KOL1 / KOL2:Temperatura decaptadorRango de ajustes:-40 ... +250°CTSP / TSPU / TSPO /TSP1 / TSP2:Temperatura deacumuladorRango de ajustes:-40 ... +250°C4.1.3 Indicación de las sondas 3 y 4Indica la temperatura actual de la sonda suplementariacorrespondiente (sin función en el regulador).• S3: Temperatura de sonda 3• S4: Temperatura de sonda 4S3 / S4:Temperatura de sondaRango de ajustes:-40 ... +250°CNota: S3 y S4 se visualizan solo si las sondas detemperatura estan conectadas.4.1.4 Indicación de las otras temperaturasIndica la temperatura actual de la sonda correspondiente.• TFSK: Temperatura de caldera de combustiblesólido• TRUE: Temperatura de retorno de calefacción• TRL: Temperatura de retornoTFSK / TRUE / TRL:Otras temperaturas demedidaRango de ajustes:-40 ... +250°C4.1.5 Indicación de velocidad actualde bombaIndica la velocidad actual de la bomba correspondiente.• n%: Velocidad actual de bomba (sistema con1 bomba)• n1%: Velocidad actual bomba 1• n2%: Velocidad actual bomba 2n% / n1% / n2%:Velocidad actual debombaRango de ajustes:30 ... 100%199 VELUX


Canales de VISUALIZACIÓN / Canales de ajuste4.1.6 Reloj horarioEl reloj horario suma las horas de ejercicio solar de lasonda correspondiente (h P/h P1/h P2). La pantallaindica horas completas.Las horas de ejercicio sumadas pueden reponersea cero. En cuanto usted seleccione un canal dehoras de ejercicio, se visualizará la palabra(constante). Para pasar a la modalidad RESET dereloj, presione la tecla (3) durante 2 segundos.La palabra parpadea y las horas de ejerciciose reponen a 0. Para cerrar la operación RESETpresione de nuevo la tecla (3) durante menosde 5 segundos.Para interrumptir la operación RESET, no presioneninguna tecla durante más de 5 segundos. Elregulador pasa automaticamente a la modalidad devisualización inicial.h P / h P1 / h P2:Reloj horarioCanal de visualización4.1.7 Balance de cantidad térmica(calorimetría)En los sistemas de base (ANL) 1, 3, 4, 5 y 6 esposible realizar balances de cantidad térmica encombinación con un caudalímetro. Para ello active laopción Calorimetría en canal OWMZ.El caudal (l/min) visualizado en el caudalímetrose ajusta en el canal VMAX. El tipo y el grado deprotección anticongelante del portador térmico sevisualizan en los canales MEDT y MED%.Tipo de protección anticongelante:0: Agua1: Glicol propilenico/Antigelo FS2: Glicol etilenico3: Antigelo vacuum FSVNota: Los canales VMAX y MEDT podrán serutilizados sólo si la opción Balance calorimétrico(OWMZ) está activada.OWMZ:CalorimetríaRango de ajustes:OFF ... ONAjuste de fábrica: OFFVMAX:Caudal en l/minRango de ajustes:0 ... 20 en pasosde 0,1Ajuste de fábrica: 6,0MEDT:Tipo de protecciónanticongelanteRango de ajustes:0 ... 3Ajuste de fábrica: 1200 VELUX


Canales de ajusteLa cantidad térmica transportada se mide con elcaudal y las sondas de referencia de avance S1 y deretorno TRL. La cantidad térmica viene indicada contantos de kWh en el canal de visualización kWh ycon tantos de MWh en el canal MWh. Con la sumade los canales se obtiene el rendimiento térmicototal.La cantidad térmica sumada puede reponerse a0. En cuanto se seleccione uno de los canales devisualización de cantidad térmica, aparecerá lapalabra (constante). Para pasar a la modalidadRESET del contador, presione la tecla (3)durante 2 segundos. La palabra parpadea y elvalor de cantidad térmica se repone a 0. Para cerrarla operación RESET presione de nuevo la tecladurante menos de 5 segundos.Para interrumpir la operación RESET, espere 5segundos. El regulador pasa automaticamente a lamodalidad de visualización inicial.Nota: Los canales kWh y MWh podrán ser utilizadossólo si la opción Balance calorimétrico (OWMZ)está activada.4.1.8 Regulación ∆TAl principio, el dispositivo de regulación se comportacomo un dispositivo de regulación de diferencia estándart.Cuando se alcanza la diferencia de conexión(DTE/DT1E/DT2E/DT3E), la bomba es activada yarranca con velocidad mínima (nMN = 30%) conformementea su impulso de arranque (10 s). Cuando ladiferencia de temperatura alcanza el valor nominalprefijado (DT S/DT1S/DT2S/DT3S), la velocidadaumenta de un segmento (10%). Encaso de aumentode diferencia de 2 K (ANS/ANS1/ANS2/ANS3),la velocidad aumentará de 10% hasta un tope de100%. Para efectuar ajustes y adaptamientos utiliceel parámetro "Aumento". Si se alcanza un valor inferiora la diferencia de temperatura de desconexiónprefijada (DT A/DT1A/DT2A/DT3A), el reguladorse desconecta.Nota: La diferencia de temperatura de conexióndebe ser superior de mínimo 0,5 K a la diferencia detemperatura de desconexión.MED%:Grado de protecciónanticongelante en %(Vol)MED% desaparececon MEDT 0 y 3Rango de ajustes:20 ... 70Ajuste de fábrica: 45kWh / MWh:Cantidad térmica enkWh/MWhCanal de visualizaciónDT E / DT1E / DT2E /DT3E:Diferencia temp.conexiónRango de ajustes:1,0 ... 20,0 KAjuste de fábrica: 6,0KDT A / DT1A / DT2A /DT3A:Diferencia temp. desconexiónRango de ajustes:0,5 ... 19,5 KAjuste de fábrica: 4,0 KDT S / DT1S / DT2S /DT3S:Diferencia temperaturanominalRango de ajustes:1,5 ... 30,0 KAjuste de fábrica: 10,0 KANS / ANS1 / ANS2 /ANS3:AumentoRango de ajustes:1 ... 20 KAjuste de fábrica: 2 K201 VELUX


Canales de ajuste4.1.9 Temperatura máxima de acumuladorEl alcanzar la temperatura máxima prefijada impideque el acumulador se caliente de forma excesiva ydañosa. Si se sobrepasa la temperatura máxima deacumulador, el símbolo aparece en la pantalla.Nota: El regulador está equipado de un dispositivode parada de seguridad del acumulador que impideque éste siga calentándose en caso de que la temperaturasea de 95°C. Los simbolos y aparecenparpadeando en la pantalla.S MX / S1MX / S2MX:Temp. máxima acumuladorRango de ajustes:2 ... 95°CAjuste de fábrica: 60°C4.1.10 Regulación ∆T (caldera de combustiblesólido y cambio térmico)Limitación de temperatura máximaEl regulador está equipado con un dispositivo deregulación de diferencia de temperatura independientecon el que se pueden ajustar temperaturasde conexión y de desconexión por separado y segúnlas limitaciones de temperatura máxima y mínima.Únicos valores posibles en ANL = 2 y 8 (p.ej. paracaldera de combustible sólido o regulación decambio térmico).Si se sobrepasa el valor MX3E prefijado, el relé 2 sedesconecta. Si se obtiene un valor inferior al parámetroMX3A, el relé se conecta de nuevo.MX3E / MX3A:Limitación temp.máximaRango de ajustes:0,5/0,0 ... 95,0/94,5°CAjuste de fábrica:MX3E: 60,0°CMX3A: 58,0°CLimitación de temperatura mínimaSi se obtiene un valor inferior al valor MN3Eprefijado, el relé 2 se desconecta. Si se sobrepasa elparámetro MN3A, el relé se conecta de nuevo.Las diferencias de temperatura de conexión DT3E yde desconexión DT3A valen tanto para la limitaciónde temperatura máxima como para lade temperaturamínima.Recomendación: En el sistema 8, se pueden realizarlas modificaciones siguientes de los parametros deajuste del acumulador tampón: MN3E aproximadamente80°C/MX3A aproximadamente 75°C.Nota: Los parametros MX3E y MX3A se refieren ala depresión térmica, los parametros MN3E y MN3Ase refieren a la fuente de calor.MN3E / MN3A:Limitación temp.mínimaRango de ajustes:0,0/0,5 ... 90,0/89,5°CAjuste de fábrica:ANL = 2MN3E: 5,0°CMN3A: 10,0°CANL = 8MN3E: 60,0°CMN3A: 65,0°C202 VELUX


Canales de ajuste4.1.11 Temperatura límite de captadorParada de seguridad de captadorCuando se sobrepase la temperatura límite decaptador prefijada (NOT/NOT1/NOT2), la bombasolar (R1/R2) se desconectará para evitar uncalientamiento excesivo dañoso de los componentessolares (parada de seguridad de captador). El ajustede fábrica de la temperatura límite es de 140°C peropuede ser modificado en el rango 110 ... 200°C. Sise sobrepasa la temperatura límite de captador, elsímbolo aparece parpadeando en la pantalla.4.1.12 Función de refrigeraciónCuando la temperatura del acumulador alcance latemperatura máxima prefijada, el aparato solar sedesconectará. Cuando la temperatura del captadorsolar aumente hasta alcanzar la temperaturamáxima prefijada (KMX/KMX1/KMX2), la bombasolar será activada hasta que el captador alcancede nuevo un valor inferior a aquel valor límite detemperatura. Mientras tanto, la temperatura delacumulador podrá seguir aumentando (temperaturamáxima del acumulador activada no prioritaria),pero sólo hasta 95°C (desconexión de seguridad delacumulador).Se recomienda utilizar la función de refrigeraciónde retorno ORUE para enfríar el acumulador hastasu temperatura máxima. Cuando la refrigeración delsistema esté activada, el símbolo correspondienteaparecerá parpadeando en la pantalla. Gracias ala función de refrigeración, el aparato solar estarálisto para el servicio durante más tiempo en díascalurosos de verano y una descarga térmica se produciràen el campo del acumulador y en el portadortérmico.4.1.13 Opción: limitación mínima decaptadorLa temperatura mínima de captadores es unatemperatura mínima de conexión que debe sersobrepasada para que la bomba solar (R1/R2) seactive. La temperatura mínima impide que la bombasolar se conecte con demasiada frecuencia en casode temperaturas bajas de los captadores. En casode temperatura inferior a la temperatura mínima, elsímbolo parpadeará en la pantalla.NOT / NOT1 / NOT2:Temperatura límitecaptadorRango de ajustes:110 ... 200°CAjuste de fábrica:140°COKX / OKX1 / OKX2:Opción función refrigeraciónRango de ajustes:OFF ... ONAjuste de fábrica: OFFKMX / KMX1 / KMX2:Temp. máxima decaptadorRango de ajustes:100 ... 190°CAjuste de fábrica: 120°COKN / OKN1 / OKN2:Limitación mínima decaptadorRango de ajustes:OFF/ONAjuste de fábrica: OFFKMN / KMN1 / KMN2:Temperatura mínima decaptadorRango de ajustes:10 ... 90°CAjuste de fábrica: 10°C203 VELUX


Canales de ajuste4.1.14 Opción: función de protecciónanticongelanteCuando se alcancen valores de temperatura inferioresa la temperatura de protección anticongelanteprefijada, la función anticongelante pondrá en marchael circuito de calientamiento entre captador yacumulador para impedir que el portador se congeleo se "espese". En caso de temperatura de protecciónanticongelante, el símbolo parpadeará en la pantalla.Si se sobrepasa la temperatura de protecciónanticongelante de 1°C, el circuito de calientamientose desconecta.Nota: Dado que para esta función sólo es disponiblela cantidad de calor limitada del acumulador,se recomienda utilizar la función de protecciónanticongelante sólo en regiones con pocos días detemperaturas bajo cero al año.OKF / OKF1 / OKF2:Función anticongelanteRango de ajustes:OFF/ONAjuste de fábrica: OFFKFR / KFR1 / KFR2:Temperatura anticongelanteRango de ajustes:-10 ... 10°CAjuste de fábrica:4,0°C4.1.15 Carga oscilanteValores de ajuste adecuados:ajuste de fábrica Rrango de ajustesPrioridad [PRIO] 1 0-2Tiempo de espera oscilante [tSP] 2 min. 1-30 min.Tiempo de carga oscilante [tUMW] 15 min. 1-30 min.Las opciones y los parámetros descritos arribatienen sentido sólo en los sistemas con variosacumuladores (sistemas ANL = 4, 5, 6). Si se ajustala Prioridad 0, los acumuladores que tengan unatemperatura diferente de la del captador se cargaránsegún el órden númerico (acumulador 1 o 2). En esemomento se carga sólo un acumulador. Con ANL = 6,puede efectuarse una carga paralela tambíen.Prioridad:0 = Acumulador 1/2con el mismo nivelde prioridad1 = Prioridad acumulador12 = Prioridad acumulador2204 VELUX


Canales de ajusteTiempo de espera oscilante / Tiempo decarga oscilante / Temperatura de aumentode captador:El dispositivo de regulación comprueba la posibilidadde carga de los acumuladores (diferencia deconexión). Si el acumulador prioritario no puedecargarse, el dispositivo comprueba el siguiente acumulador.Si éste puede cargarse, se carga durante eltiempo de carga oscilante (tUMW). Al cabo de estetiempo decarga oscilante, la carga se interrumpe.El regulador observa el aumento de temperaturade captador. Si ésta aumenta durante el tiempo deespera oscilante (tSP) hasta alcanzar la temperaturade aumento de captadores (∆T-captador 2 K,valor marcado en el software), el tiempo de esperarecorrido se repone a cero y el tiempo de espera oscilanteempieza de cero. Sino se alcanza la condiciónde conexión del acumulador prioritario, la carga delsiguiente acumulador continua. Si el acumuladorprioritario alcanza su temperatura máxima, no seefectua la carga oscilante.4.1.16 Función de refrigeración deacumuladorSi a causa de la refrigeración del sistema OKX latemperatura del acumulador es superior a la temperaturamáxima prefijada (S MX/S1MX/S2MX) y latemperatura del captador solar inferior de al menos5 K a la temperatura del acumulador, el aparatosolar seguirá conectado hasta que el acumuladorse enfríe a través del captador y de los conductostubulares y alcance la temperatura máxima prefijada(S MX/S1MX/S2MX). En los sistemas con variosacumuladores, la refrigeración de retorno se realiza através del acumulador 1.ORUE:Opción refrigeraciónde acumuladorRango de ajustes:OFF ... ONAjuste de fábrica: OFF4.1.17 Función de captador tubular(colector de vacío)Si el regulador detecta un aumento de 2 K con respectoa la temperatura de captador memorizada porúltimo, la bomba solar se pone en marcha con un valorde 100% durante 30 segundos para determinarla temperatura media actual. Al cabo del tiempo deO RK:Función captadortubularRango de ajustes:OFF ... ONAjuste de fábrica: OFF205 VELUX


Canales de ajustefuncionamiento de la bomba solar, la temperatura decaptador actuales memorizada como nuevo puntode referencia. Si se sobrepasa de nuevo la temperaturaobtenida (nueva referencia) de 2 K, la bombase vuelve a poner en marcha durante 30 segundos.Si durante el tiempo de funcionamiento de la bombasolar o en el período inactivo del sistema completose sobrepasa la diferencia de conexión entrecaptador y acumulador, el regulador pasa automáticamentea la modalidad de carga solar. Si duranteel período inactivo la temperatura de captadoresdisminuye de 2 K, el momento de conexión para lafunción captador tubular vuelve a ser calculado y labomba solar no se pone en marcha.Àrea de utilización: Captadores tubulares de vacío(eventualmente captadores llanos) para evitar retardosde arranque en la carga solar así como la puestaen marcha de la bomba solar durante la noche (lastemperaturas del día podrán ser "almacenadas"hasta la noche gracias al vacío en los captadorestubulares/colectores de vacío).4.1.18 Función termostato (ANL = 3)La función termostato funciona independientementedel ejercicio solar y puede utilizarse, por ejemplo, parael post-calientamiento o en caso de exceso de calor• NH E < NH AFunción termostato para post-calientamiento.• NH E > NH AFunción termostato para aprovechar excesode calor.Si la 2 salida de relé está conectada, el símboloaparece en la pantalla.Post-calientamientoUtilización de calor en excesoNH E:Temp. conexióntermostatoRango de ajustes:0,0 ... 95,0°CAjuste de fábrica:40,0°CNH A:Temp. desconexióntermostatoRango de ajustes:0,0 ... 95,0°CAjuste de fábrica:45,0°C206 VELUX


Canales de ajuste4.1.19 Regulación de velocidadCon los canales de ajustes nMN o n1MN y n2MN,puede ajustarse la velocidad relativa mínima de lasbombas conectadas a las salidas R1 y R2.ATTENCIÓN: En caso de uso de terminales deconsumo cuya velocidad no se regule (por ej.válvulas), ajuste un valor de 100% para desactivarel dispositivo de regulación de velocidad.nMN / n1MN / n2MN:Regulación de velocidadRango de ajustes:30 ... 100Ajuste de fábrica: 304.1.20 Modalidad de operaciónLa modalidad de operación puede ajustarse manualmentepara efectuar operaciones de control yde servicio. Para ello seleccione el valor de ajusteHND1/HND2; este valor permite la entrada de lossuiguientes datos:• HND1 / HND2Modalidad de operaciónOFF: Relé desconectadopantalla: (parpadea) +AUTO: Relé en funcionamiento automaticoON: Relé conectadopantalla: (parpadea) +HND1 / HND2:Modalidad deoperaciónRango de ajustes:OFF, AUTO, ONAjuste de fábrica:AUTO4.1.21 Idioma (SPR)En este canal se selecciona el idioma deseado.• dE: Alemán• En: Inglés• Fr: Francés• It: ItalianoSPR:Ajuste del idiomaRango de ajustes:dE, EnAjuste de fábrica: dE207 VELUX


Localización de fallos5. Localización de fallosEn caso de fallo aparecerán avisos en la pantalla del regulador:Símbolos de avisoFusibleT4A 220 ... 240V~R1 1 (1) A ( 220 ... 240)V~R2 1 (1) A (220 ... 240)V~Temp. Sensor Pt1000S1 S2 S3 S4N R2 N R1 N L1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20En la pantalla aparece el símbolo y el símbolo parpadeaSonda defectuosa. En el canal de lasonda correspondiente aparece uncódigo de error en vez de unatemperatura.888.8- 888.8Ruptura de conductor;controlelos conductores.Cortocircuito;compruebe lasconexiones.Las sondas de temperatura Pt1000conectadas pueden ser comprobadascon un polímetro; la temperatura de lassondas puede compararse con losvalores de resistencia correspondientessiguientes.Valores de resistencia delaso de las sondas Pt1000208 VELUX


Localización de fallosLa bomba está caliente, sin embargo no haytransporte térmico del captador al acumulador;avance y retorno también calientes; eventualesburbujas en la tubería.La bomba se conecta y se desconecta sin parar(”bailoteo“ en el regulador).Aire en el sistema?nosiEstá atascado el filtrodel circuito de captador?siPurgue el sistema; lapresión primaria delenvase de compensaciónde la membrana debeser superior de 0,5 bar(más o menos) a lapresión estática; lapresión del sistema debeser superior de 0,5 a 1bar a ésta (según eldimensionado); conectey desconecte brevementela bomba.Limpie el filtroDiferencia de temperaturaen el regulador demasiadobaja?nosiSonda de captadorescolocada en un sitioequivocado?nosiControle las opcionesde la función captadortubular.Modifique ∆Ton y ∆Toffcon valores adecuados.noo.k.Coloque la sonda decaptadores en el avance(salida de captadoresmás caliente); use vainade immersión (delcaptador correspondiente).La bomba tarda en conectarse.La diferencia de temperatura entre el acumulador yel captador aumenta mucho; el circuito de captadorno puede evacuar el calor.Diferencia de temperaturade conexión ∆Tonprefijada demasiado alta?nosiModifique ∆Ton y ∆Toffcon valores adecuados.Bomba de circuito decaptador defectuosa?nosiControl / replaceSonda de captador malcolocada (por ej. sondaplana en vez de sonda deimmersión)?siActive la función decaptador tubular.o.k.Intercambiador térmicocalcificado?nosiIntercambiador térmicoatascado?DecalcificationnosiPurgueIntercambiador térmicodemasiado.siRecalcule eldimensionado.209 VELUX


Localización de fallosLos acumuladores se enfrían durante la noche.La bomba del circuito solar no funciona aunque elcaptador este mucho más caliente que el acumulador.La bomba del circuito decaptador funciona por lanoche?nononosiTemperatura de captadoresde noche másalta que la temperaturaexterior?siSalida del aguacaliente por arriba?siControle la funcióncorrespondiente en elregulador.Controle el funcionamientodel inhibidor de recuperaciónen avance y en retorno.Coloque el conductorhacia el lado o con elpliego hacia abajo consifón; menos pérdidasenel acumulador?nosiArranca la bomba enfuncionamiento manual?nosiLa corriente de la bombapasa por el regulador?nosiLa diferencia de temperaturapara el arranque dela bomba está prefijadademasiado alta; ajusteun valor adecuado.Bomba bloqueada?siMueva el eje de la bombacon un destornilladorpara activarla; funcionaahora?noCirculación del aguacaliente muy larga?nosisiDesactive la bomba decirculación y cierre laválvula de cierre poruna noche. Menospérdidas en el acumulador?noo.k.Utilice la bomba de circulacióncon temporizadory el termostato dedesconexión (para unacirculación eficaz deenergía)Controle el funcionamientonocturno de las bombasdel circuito de postcalientamientoy los inhibidoresde recuperación defectuosos;problema resuelto?Fusibles del reguladorok?noRecambiesiBomba defectuosa− recámbiela.Regulador defectuoso− cámbielo.noControle el inhibidor derecuperación en lacirculación del aguacaliente − ok?sinoControle también lasotras bombas que estenen contacto con elacumulador solar.Limpie o recambieLa circulación por gravedad en el conducto decirculación es demasiado fuerte; utilice un inhibidor derecuperación más potente o monte una válvulaeléctrica de 2 vías detrás de la bomba de circulación; laválvula de 2 vías estará abierta mientras la bombaeste en marcha, por lo demás cerrada; enchufe labomba y la válvula de 2 vías eléctricamente paralelas;Active de nuevo la circulación. La regulación develocidad debe estar desconectada!210 VELUX


Accessorio / piezas de recambio6. Accessorio / Piezas de recambioNombre Art. n° DescripciónSCV2 354274 Regulador de recambio, sondasincluídas, regulador solar de doscircuitos, 2 salidas para relés semiconductores,4 entradas para sondasSKSPT1000KL 354275 Sonda de temperatura para captadorescon características PT1000SKSPT1000S 354272 Sondas de temperatura para acumuladorescon característica PT1000SBATHE 354273 Vaina de acero afinado para sondasde piscinas. Para el uso en aguacloradoSKSGS 354271 Fusible 4 ALas gráficas en este manual solamente sirven como ejemplos. Por motivos de errores eventuales de bloques y de publicación, o de la necesidadde modificaciones técnicas, les rogamos su comprehensión que no sumimos la responsabilidad para la exactitud del contenido de este manual.Remitimos a nuestras Condiciones generales de venta en su versión actual.211 VELUX


Conselhos de segurançaPor favor leia as seguintes instruções de montageme de instalação cuidadosamente antes de colocarem funcionamento o controlador. Deste modo, danosao sistema poderão ser evitados. Por favor noteque a instalação tem de ser adaptada às condiçõesfornecidas pelo cliente. A instalação e operação têmde ser executadas de acordo com os regulamentostécnicos aprovados. As regras para a prevençãode acidentes devem ser tomadas em conta. O usoinapropriado assim como alterações incorrectas nainstalação e na construção resultam na exclusão dequalquer obrigação. Os seguintes regulamentos detecnologia têm de ser considerados:DIN 4757, parte 1Sistemas de aquecimento solar com água e misturasà base de água como meio de transferência de calor;Normas para regulamentos de segurança.DIN 4757, parte 2Sistemas de aquecimento solar com aquecimentoorgânico como meio de transferência de calor;Normas para regulamentos de segurança.DIN 4757, parte 3Sistemas de aquecimento solar; painéis solares;termos; regulamentos de segurança: verificação datemperatura de paralisação.DIN 4757, parte 4Sistemas de aquecimento; painéis solares; determinaçãodo grau de eficiência, capacidade de queda docalor e da pressão.Adicionalmente, normas Europeias estão a ser,presentemente, desenvolvidas:EN 12975-1Sistemas solares térmicos e seus componentes;painéis, parte 1: normas gerais.EN 12975-2Sistemas solares térmicos e seus componentes;painéis, parte 2: métodos de teste.EN 12976-1Sistemas solares térmicos e seus componentes;sistemas pré fabricados, parte 1: normas gerais.EN 12976-2Sistemas solares térmicos e seus componentes;sistemas pré fabricados, parte 2: métodos de teste.EN 12977-1Sistemas solares térmicos e seus componentes;sistemas especificamente fabricados a pedido docliente, parte 1: normas gerais.EN 12977-2Sistemas solares térmicos e seus componentes;sistemas especificamente fabricados a pedido docliente, parte 2: métodos de teste.EN 12977-3Sistemas solares térmicos e seus componentes;sistemas especificamente fabricados a pedido docliente, parte 3: teste de eficiência do depósito deágua quente.212 VELUX


ÍndiceConselhos de segurança.......................................................................................................................... 212Dados técnicos e funcionalidades.......................................................................................................... 2141 Instalação............................................................................................................................ 2151.1 Montagem.......................................................................................................................................................................... 2151.2 Ligações eléctricas......................................................................................................................................................... 2161.3 Colocação dos terminais.............................................................................................................................................. 2171.3.1 Sistema solar estandardizado................................................................................................................................... 2171.3.2 Sistema solar com troca térmica com outro depósito.................................................................................. 2171.3.3 Sistema solar e aquecimento posterior................................................................................................................ 2181.3.4 Sistema solar e aquecimento do acumulador em camadas....................................................................... 2181.3.5 Sistema solar de dois depósitos com válvula .................................................................................................. 2191.3.6 Sistema solar de dois depósitos com bomba ................................................................................................... 2191.3.7 Sistema solar com painéis virados a este/oeste.............................................................................................. 2201.3.8 Sistema solar com aquecimento posterior por caldeira de combustão............................................... 2201.3.9 Sistema solar e aumento de temperatura do retorno do circuito de aquecimento........................ 2212 Operação e funcionamento................................................................................................ 2222.1 Botões para ajustamento............................................................................................................................................ 2222.2 Visor de monitorização do sistema........................................................................................................................ 2232.2.1 Indicação do canal.......................................................................................................................................................... 2232.2.2 Barra de ferramentas.................................................................................................................................................... 2232.2.3 Visor do esquema do sistema.................................................................................................................................... 2242.3 Códigos intermitentes................................................................................................................................................... 2252.3.1 Códigos intermitentes no visor do esquema do sistema............................................................................ 2253 Primeira operação............................................................................................................... 2254 Parâmetros do controlador e canais de indicação........................................................... 2274.1 Directório de canais........................................................................................................................................................ 2274.1.1 - 6 Canais de indicação........................................................................................................................................................ 2294.1.7 - 21 Canais de ajustamento................................................................................................................................................. 2305 Dicas para a localização de falhas..................................................................................... 2386 Acessórios/Peças................................................................................................................ 241213 VELUX


Dados técnicos e funcionalidadesControlador de sistemas universal parasistemas solares e de aquecimento• Visor de monitorização do sistema• Até 4 sensores de temperatura Pt1000• 2 relés semi-condutores para controlo da velocidadeda bomba• 9 escolhas de sistemas de base• Calibragem térmica• Controlo de funções• Operação simples• Cobertura de dimensões compactas e com umdesign exemplar, fácil de instalar!Dados técnicosInvólucro: Plástico, PC-ABS e PMMATipo de protecção: IP 20/DIN 40050Temperatura de ambiente: 0 ... 40°CTamanho: 173 x 110 x 47 mmMontagem: Na parede, montagem em quadros deligação é possível.Visor: Para visualização do sistema, visor de 16segmentos, visor de 7 segmentos, 8 símbolos paraestado do sistema.Operação: Através de três botões localizados naparte frontal da cobertura.Funções: Controlador da diferença de temperaturacom funções de sistema adicionáveis opcionais.Controlo das funções de acordo com as directivasBAW, contador das horas de operação da bombasolar, função especial do tubo dos painéis, controloda velocidade da bomba e calibragem da quantidadede calor.Entradas: 4, para sensores de temperatura Pt1000.Saídas: 2 relés semi-condutores.Fornecimento de energia: 210 ... 250V~, 50 ...60Hz.Fornecimento de energia total: 4 (2) A 250 V~Modo de operação: Typ 1.yCapacidade de resistência por relé:Relé semi-condutor: 1,6 (1) A 250 V~214 VELUX621113017249


Instalação / Cabelagem1. Instalação1.1 MontagemAtenção!Desligue a corrente eléctrica antes de retirar a cobertura.A unidade deve apenas ser colocada no interior. Nãoé adequada para colocação em locais perigosos enão deve ser sujeita a quaisquer campos electromagnéticos.O controlador deve também ser equipadocom uma separação entre todos os pólos depelo menos 3 mm ou com uma separação de acordocom regulamentos de instalação válidos, p.e. interruptoresLG ou fusíveis. Por favor, tenha em atençãoa separação dos diversos cabos e a instalação dacorrente eléctrica.1. Desaparafuse o parafuso (de estrela) na coberturae remova a mesma.2. Marque o ponto de furação superior e monte abucha com o parafuso correspondente.3. Coloque o invólucro no ponto superior marcadoe marque o ponto de fixação inferior (distânciade 130 mm entre os pontos). Posteriormente,coloque a bucha inferior.4. Fixe-a no ponto inferior com o parafuso.VisorPendente130BaseCoberturaBotõesFixaçãoBocas para cabos comdescarga de pressãoFusível215 VELUX


Cabelagem1.2 Ligações eléctricasO fornecimento de energia eléctrica ao controladordeve apenas ser feita por uma ligação externa(último passo da instalação!) com uma voltagem de210 ... 250 V~ (50 ... 60 Hz). Os cabos flexíveis sãopara serem fixados no invólucro do controlador nossuportes com descarga de pressão e com parafusos.O controlador está equipado com 2 relés estandardizados,aos quais se podem ligar terminais deconsumo, como bombas, válvulas, etc.:• Relé 118 = condutor R117 = condutor neutro N13 = terminal de terra• Relé 216 = condutor R215 = condutor neutro N14 = terminal de terraOs sensores de temperatura (S1 a S4) devem serligados aos seguintes terminais, independentementeda polaridade:1/2 = Sensor 1 (p.e. sensor do painel solar 1)3/4 = Sensor 2 (p.e. sensor do depósito 1)5/6 = Sensor 3 (p.e. sensor do painel solar 2)7/8 = Sensor 4 (p.e. sensor do depósito 2)A ligação à corrente eléctrica é feita com osseguintes terminais:19 = condutor neutro N20 = condutor L12 = terminal de terraNota:Os relés são relés semi condutores para regular avelocidade da bomba – necessitam de uma cargamédia de 20 W (consumo de energia dos terminaisde consumo) para funcionar correctamente. No casode ligação de relés auxiliares, válvulas de motores,etc., será necessário ligar o condensador (incluídocom o material de montagem) em paralelo à saídado relé correspondente.Atenção: No caso de ligações de relés auxiliares ouválvulas, a velocidade mínima da bomba tem de serajustado a 100%.Comunicação de dados / VBus ®O controlador tem uma ligação VBus ® (terminais9/10) ao qual os módulos externos para comunicaçãode dados e módulos para medição de energiapodem ser ligados. Os módulos externos são ligadosà VBus ® com polaridade opcional nos terminais 9 e10. É possível ligar um ou mais módulos, como porexemplo:• visores grandes GA3/SD3• módulo de alarme AM1• registo de dados DL2• VBus ® /adaptador LAN interface para ligação aum computador/router, incluindo software RSCMódulos externos para VBus ® estão disponíveis naRESOL/SONNENKRAFT.FusívelT4A 220 ... 240V~Temp. Sensor Pt1000S1 S2 S31 2 3 4 5 6S4 VBus7 8 9 10 12 13 14R1 1 (1) A ( 220 ... 240)V~R2 1 (1) A (220 ... 240)V~N R2 N R1 N L15 16 17 18 19 20Terminais para sensoresTerminais de terraTerminais de consumoTerminais de alimentaçãoAtenção! Risco de contacto comcomponentes de alta tensão!Descargas electrostáticas podem causar danos acomponentes eléctricos!216 VELUX


Colocação dos terminais1.3 Colocação dos terminais1.3.1 Colocação dos terminais para o sistema 1Sistema Solar estandardizado com 1 depósito de água, 1bomba e 3 sensores. O sensor S4/TRF pode ser usado, opcionalmente,para equilibrar a quantidade de calor (calorimetria).ARR 1SímboloDenominaçãoS1Sensor do painelsolarS1S2Sensor do depósito,inferiorS3S4/TRFSensor do depósito,superior (opcional)Sensor para calorimetria(opcional)R1S3R1Bomba solarS4/TRFS21.3.2 Colocação dos terminais para o sistema 2Sistema solar com troca térmica com outro depósitocom 2 depósitos, 4 sensores e 2 bombas.ARR 2SímboloDenominaçãoS1Sensor do painelsolarS1S2Sensor do depósito,inferiorS3Sensor do depósito,superiorS4 Sensor do depósito 2R1R2Bomba solarBomba para trocatérmicaR1S3Store 1 Store 2S2R2S4217 VELUX


Colocação dos terminais1.3.3 dos terminais para o sistema 3Sistema solar e aquecimento posterior com 1 depósito,3 sensores e 2 bombas (para aquecimento solar e aquecimentoposterior). O sensor S4/TRF pode ser usado, opcionalmente,para equilibrar a quantidade de calor (calorimetria).ARR 3SímboloDenominaçãoS1Sensor do painelsolarS1S2Sensor do depósito,inferiorS3S4/TRFR1Sensor do depósito,superiorSensor para calorimetria(opcional)Bomba solarR1S4/TRFS3S2R2R2Bomba para trocatérmica1.3.4 Colocação dos terminais para o sistema 4Sistema solar e aquecimento do depósito em camadas com1 depósito, 3 sensores, 1 bomba solar e 1 válvula de 3 vias para aquecimentodo depósito em camadas. O sensor S4/TRF pode ser usado,opcionalmente, para equilibrar a quantidade de calor (calorimetria).ARR 4SímboloDenominaçãoS1Sensor do painelsolarS1S2Sensor do depósito,inferiorS3S4/TRFSensor do depósito,superiorSensor para calorimetria(opcional)R1R2S3R1R2Bomba solarVálvula de 3 viasS4/TRFS2218 VELUX


Colocação dos terminais1.3.5 Colocação dos terminais para o sistema 5Sistema solar de dois depósitos e válvula com 2 depósitos,3 sensores, 1 bomba solar e 1 válvula de 3 vias.O sensor S4/TRF pode ser usado, opcionalmente, paraequilibrar a quantidade de calor (calorimetria).ARR 5SímboloDenominaçãoS1Sensor do painelsolarS1S2 Sensor do depósito 1S3 Sensor do depósito 2R2S4/TRFSensor para calorimetria(opcional)R1Store 1 Store 2R1R2Bomba solarVálvula de 3 viasS4/TRFS2S31.3.6 Colocação dos terminais para o sistema 6Sistema solar de dois depósitos com bomba com2 depósitos, 3 sensores e 2 bombas solares. O sensorS4/TRF pode ser usado, opcionalmente, para equilibrara quantidade de calor (calorimetria).ARR 6SímboloDenominaçãoS1Sensor do painelsolarS1S2 Sensor do depósito 1S3 Sensor do depósito 2S4/TRFS4/TRFSensor de medida(opcional)Store 1 Store 2R1 Bomba solar 1R1R2S2S3R2 Bomba solar 2219 VELUX


Colocação dos terminais1.3.7 Colocação dos terminais para o sistema 7Sistema solar com painéis virados a este/oestecom 1 depósito, 3 sensores e 2 bombas solares.ARR 7SímboloDenominaçãoS1S2Sensor 1 do painelsolarSensor do depósitoS1S3S3Sensor 2 do painelsolarS4R1R2Sensor de medida(opcional)Bomba solar do painelsolar 1Bomba solar do painelsolar 2R1R2S21.3.8 Colocação dos terminais para o sistema 8Sistema solar com aquecimento posterior por caldeira de combustãocom 1 depósito, 4 sensores, 1 bomba solar e 1 bomba para aquecimentoposterior.ARR 8SímboloDenominaçãoS1Sensor do painelsolarS1S2Sensor do depósito,inferiorS3S4R1Sensor do depósito,superiorSensor para caldeirade combustãoBomba solarR1S3S2R2S4R2Bomba para caldeirade combustão220 VELUX


Colocação dos terminais1.3.9 Colocação dos terminais para o sistema 9Sistema solar e aumento de temperatura do retorno docircuito de aquecimento com 1 depósito, 4 sensores, 1 bombasolar e 1 válvula de 3 vias para o aumento da temperatura deretorno do circuito de aquecimento.ARR 9 Símbolo DenominaçãoS1Sensor do painelsolarS1S2S3S4Sensor do depósito,inferiorSensor do depósito,superiorRetorno no circuitode aquecimentoR1S3S2S4R2R1Bomba solarR2Válvula de 3 vias221 VELUX


Operação e funcionamento2. Operação e funcionamento2.1 Botões para ajustamentoPrimeiro terá de efectuar as ligações eléctricas. Ocontrolador começa por uma fase de inicialização.Após a inicialização, o controlador passa a modo automático(com as definições de fábrica). O esquemade sistema pré definido é o ARR1.O controlador está pronto a ser operado e deverápermitir um óptimo funcionamento do sistema solarcom as definições de fábrica.O controlador é operado através dos três botões quese encontram por baixo do visor.O botão 1 é usado para avançar no menu ou paraaumentar valores de ajustamento. O botão 2 é usadopara a função inversa.Por forma a chegar às definições (canais de ajustamento),proceda até ao último canal de ajustamentoe aperte a tecla 1 durante cerca de 2 segundos. Seum valor para ajustar aparecer no visor, a palavraaparecerá também no visor. Neste caso, poderápressionar a tecla (3) por forma a entrar nafunção de ajuste.• Seleccione o canal utilizando as teclas 1 e 2.• Pressione brevemente a tecla 3 de modo a que apalavra comece a piscar.• Ajuste o valor utilizando as teclas 1 e 2.• Pressione brevemente a tecla 3 por forma a que apalavra deixe de piscar. Valor ajustado estágravado.1 Para frente3 SET (modo de selecção/ajustamento)2 Para trás222 VELUX


Visor de monitorização do sistema2.2 Visor de monitorização do sistemaO visor de monitorização consiste em três secções:indicação do canal, barra de ferramentas e visor doesquema do sistema (esquema activo dos sistemas).Visor completo de monitorização do sistema!2.2.1 1 Indicação do canalA indicação do canal consiste em duas linhas. A linhasuperior é um campo de 16 segmentos alfanuméricosque sobretudo indica os nomes dos canais/níveis dosmenus. A linha inferior é um campo de 7 segmentos queindica os valores do canal e os parâmetros de ajuste. Astemperaturas e diferenças de temperatura são indicadosem °C ou K.Somente a indicação do canal2.2.2 Barra de ferramentasOs símbolos adicionais da barra de ferramentas indicamo estado actual do sistema.Somente a barra de ferramentasSímbolo Constante IntermitenteRelé 1 activadoRelé 2 activadoLimitação máximo do depósitoactivada / temperatura máximado depósito ultrapassadaOpção anticongelanteactivadaFunção de refrigeração do painelsolar activadoFunção de nova refrigeração activadoLimitação mínima do painel solar activadaFunção anticongelante activadaParagem de segurança do painel solar activadaou paragem de segurança do depósito activadaSensor defeituosoFuncionamento manual activadoUm canal de ajustamento foi alteradoModo SET223 VELUX


Visor de monitorização do sistema2.2.3 Visor do esquema do sistemaO visor do esquema do sistema (esquema do sistemaactivo) indica o esquema seleccionado no controlador.Consiste de diversos símbolos dos componentes dosistema que piscam, aparecem constantes ou desaparecem,dependendo do estado actual do sistema.Somente o visor do esquema do sistemaPainel solar 2SensoresSensor do depósito, superiorCircuito de aquecimentoPainel solar 1VálvulasBombasVálvulaSensorSímbolo adicionalpara operação doqueimadorPermutador térmico do depósitoDepósitoDepósito 2 ou aquecimentoposterior (com símbolo adicional)Painéis solares com sensoresSensor de temperaturaDepósito 1 e 2 com permutador térmicoCircuito de aquecimentoBombaVálvula de 3 viasA direcção do fluxo ou o modo de funcionamentoestão sempre indicadasAquecimento posteriorcom símbolo do queimador224 VELUX


Códigos intermitentes / Primeira operação2.3 Códigos intermitentes2.3.1 Códigos intermitentes no visor do esquema do sistema• As bombas piscam durante a fase de inicialização.• Os sensores piscam se o canal de indicação do respectivo sensor forseleccionado.• Os sensores piscam rapidamente no caso de um sensor defeituoso.• O símbolo do quiemador pisca se o aquecimento posterior é activado.3. Primeira operaçãoNa primeira operação, tem de, em primeiro lugar, ajustar o idioma e o esquema do sistema!1. Faça as ligações eléctricas. O controlador passapor uma fase de inicialização. Após a inicialização,o controlador passa a modo de operação automáticocom as definições de fábrica. O esquemado sistema pré ajustado é o ARR1.2. – Seleccione ARR– Passe para o modo de ajuste –– Seleccione o esquema do sistema pelascaracterísticas do ARR– Guarde o ajuste pressionando a teclaO controlador está preparado para ser operado e deverápermitir um óptimo funcionamento do sistemasolar com os ajustes de fábrica.1 Para frente3 SET (modo de selecção/ajustamento)2 Para trás225 VELUX


Primeira operaçãoDirectório de sistemas:ARR 1: Sistema solar estandardizadoARR 2: Sistema solar com troca térmica com outro depósitoARR 3: Sistema solar e aquecimento posteriorARR 4: Sistema solar e aquecimento do acumulador em camadasARR 5: Sistema solar de dois depósitos com válvulaARR 6: Sistema solar de dois depósitos com bombaARR 7: Sistema solar com painéis virados a este/oesteARR 8: Sistema solar com aquecimento posterior por caldeira de combustãoARR 9: Sistema solar e aumento de temperatura do retorno do circuito de aquecimentoARR 1 ARR 2 ARR 3ARR 4 ARR 5 ARR 6ARR 7 ARR 8 ARR 9226 VELUX


Parâmetros do controlador / Canais de indicação4. Parâmetros do controlador e canais de indicação4.1 Directório de canaisLegenda:XCanal correspondente disponível.X*Canal correspondente disponível apenas se aopção adequada está activada.Nota:S3 e S4 apenas são indicados no caso deexistirem sensores ligados.1Canal correspondente disponível apenas se a opçãocalorimetria (OHQM) está activada.2Canal correspondente disponível apenas se a opçãocalorimetria (OHQM) está desactivada.MEDTO valor do canal anticongelante (MED%) é indicadoapenas quando o tipo de protecção anticongelanteusado não é água nem anticongelante vacumFSV (MEDT 0 ou 3).CanalARR1 2 3 4 5 6 7 8 9EspecificaçãoPág.COL x x x x x x x x Temperatura do painel (1) 229COL1 x Temperatura do painel 1 229COL2 x Temperatura do painel 2 229TST x x Temperatura do depósito 1 229TSTL x x x x Temperatura do depósito (1) em baixo 229TST1 x x x Temperatura do depósito 1 em baixo 229TSTU x x x x x Temperatura do depósito (1) em cima 229TST2 x x x Temperatura do depósito 2 em baixo 229TFSB x Temperatura da caldeira 229TRET x Temperatura do circuito de aquecimento 229S3 x Temperatura do sensor 3 229TRF Temperatura do sensor do retorno 229S4 x x Temperatura do sensor 4 229n % x x x x Relé (1) de velocidade da bomba 229n1 % x x x x x Relé 1 de velocidade da bomba 229n2 % x x x x Relé 2 de velocidade da bomba 229h P x x x x Relé (1) das horas de operação 230h P1 x x x x x Relé 1 das horas de operação 230h P2 x x x x x Relé 2 das horas de operação 230kWh Quantidade de calor kWh 230MWh Quantidade de calor MWh 230ARR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SistemaDT 0 x x x x x x Diferença de temperatura de activação (1) 231DT10 x x x Diferença de temperatura de activação 1 231DT F x x x x x x Diferença de temperatura de desactivação (1) 231DT S x x x x x x Diferença de termperatura nominal (1) 231RIS x x x x x x Aumento (1) 231DT1F x x x Diferença de temperatura de desactivação 1 231DT1S x x x Diferença de termperatura nominal 1 231RIS1 x x x Aumento 1 231S MX x x x x x x Temperatura máxima do depósito (1) 232S1MX x x x Temperatura máxima do depósito 1 232DT20 x x x Diferença de temperatura de activação 2 231DT2F x x x Diferença de temperatura de desactivação 2 231DT2S x x x Diferença de termperatura nominal 2 231RIS2 x x x Aumento 2 231S2MX x x x Temperatura máxima do depósito 2 232EM x x x x x x x x Temperatura de emergência do painel (1) 233EM1 x Temperatura de emergência do painel 1 233227 VELUX


Directório de canaisARRCanalEspecificaçãoPág.1 2 3 4 5 6 7 8 9OCX x x x x x x x x Opção função de refrigeração do painel (1) 233OCX1 x Opção função de refrigeração do painel 1 233CMX x* x* x* x* x* x* x* x* Temperatura máxima do painel (1) 233CMX1 x* Temperatura máxima do painel 1 233OCN x x x x x x x x Limite mínimo do painel (1) 233OCN1 x Limite mínimo do painel 1 233CMN x* x* x* x* x* x* x* x* Temperatura mínima do painel (1) 233CMN1 x* Temperatura mínima do painel 1 233OCF x x x x x x x x Função anticongelante do painel (1) 234OCF1 x Função anticongelante do painel 1 234CFR x* x* x* x* x* x* x* x* Temperatura anticongelante do painel (1) 234CFR1 x* Temperatura anticongelante do painel 1 234EM2x Temperatura de emergência do painel 2 233OCX2x Opção função de refrigeração do painel 2 233CMX2 x* Temperatura máxima do painel 2 233OCN2x Limite mínimo do painel 2 233CMN2 x* Temperatura mínima do painel 2 233OCF2x Função anticongelante do painel 2 234CFR2 x* Temperatura anticongelante do painel 2 234PRIOx x x Prioridade 234tSP x x x Tempo de paragem 235tRUN x x x Tempo de circulação 235OREC x x x x x x x x x Opção refrigeração de retorno 235O TC x x x x x x x x x Função especial painéis tubulares 235DT3O x x x Diferença de temperatura de activação 3 231DT3F x x x Diferença de temperatura de desactivação 3 231DT3S x x Temperatura nominal ∆T3 231RIS3 x x Aumento ∆T3 231MX3O x x Activação da limitação de temperatura máxima 232MX3F x x Desactivação da limitação de temperatura máxima 232MN3O x x Activação da limitação de temperatura mínima 232MN3F x x Desactivação da limitação de temperatura mínima 232AH O x Temperatura de activação do termostato (1) 236AH F x Temperatura de desactivação do termostato (1) 236OHQM x x x x Calibragem da quantidade térmica (calorimetria) 230FMAX Caudal máximo 230MEDT Tipo de protecção anticongelante 230MED% MEDT MEDT MEDT MEDT MEDT Concentração de anticongelante 231nMN x x x x Relé (1) da velocidade mínima da bomba 237n1MN x x x x x Relé 1 da velocidade mínima da bomba 237n2MN x x x x Relé 2 da velocidade mínima da bomba 237HND1 x x x x x x x x x Relé 1 para operação manual 237HND2 x x x x x x x x x Relé 2 para operação manual 237LANG x x x x x x x x x Idioma 237PROGVERSxx.xxxx.xxNúmero do programaNúmero da versão228 VELUX


Parâmetros do controlador / Canais de indicação4.1.1 Indicação da temperatura dos painéissolaresIndica a temperatura actual do painel solar.• COL: Temperatura do painel (sistema com 1painel)• COL1: Temperatura 1 do painel• COL2: Temperatura 2 do painelCOL / COL1 / COL2:Temperatura do painelIntervalo de ajuste:-40 ... +250°C4.1.2 Indicação da temperatura do depósitoIndica a temperatura actual do depósito.• TST: Temperatura do depósito (sistema com 1depósito)• TSTL: Temperatura do depósito, inferior• TSTU: Temperatura do depósito, superior• TST1: Temperatura do depósito 1• TST2: Temperatura do depósito 2TST / TSTL / TSTU /TST1 / TST2:Temperaturas dodepósitoIntervalo de ajuste:-40 ... +250°C4.1.3 Indicação dos sensores 3 e 4Indica a temperatura actual do sensor adicionalcorrespondente (sem função no controlador).• S3: Sensor de temperatura 3• S4: Sensor de temperatura 4S3 / S4:Sensores de temperaturaIntervalo de ajuste:-40 ... +250°CNota: S3 e S4 apenas são indicados no caso deexistirem sensores de temperatura ligados.4.1.4 Indicação de outras temperaturasIndica a temperatura actual do sensor correspondente.• TFSB: Temperatura da caldeira de combustívelsólido• TRET: Temperatura do retorno do aquecimento• TRF: Temperatura do retornoTFSB / TRET / TRF:Outras temperaturasde medidaIntervalo de ajuste:-40 ... +250°C4.1.5 Indicação da velocidade actual dabombaIndica a velocidade actual da bomba correspondente.• n%: Velocidade actual da bomba (sistema com1 bomba)• n1%: Velocidade actual da bomba 1• n2%: Velocidade actual da bomba 2n% / n1% / n2%:Velocidade actual dabombaIntervalo de ajuste:30 ... 100%229 VELUX


Canais de indicação / Canais de ajustamento4.1.6 Contador das horas de funcionamentoO contador das horas de funcionamento adiciona ashoras de operação do respectivo relé (h P / h P1 /h P2). O visor indica horas completas.As horas de operação somadas podem-se por a zero.Uma vez seleccionado um canal de horas de operação,o símbolo aparecerá no visor (constante).Para fazer um RESET ao contador, pressione a tecla(3) durante aproximadamente 2 segundos. Osímbolo piscará e as horas de operação serãorepostas a zero se pressionar a tecla dentro de5 segundos.De modo a completar a operação de RESET, pressionea tecla para confirmar.Para interromper o processo de RESET, não pressionequalquer tecla durante os 5 segundos seguintes.O controlador passa automaticamente à visualizaçãoinicial.h P / h P1 / h P2:Contador das horas deoperaçãoCanal de visualização4.1.7 Calibragem da quantidade térmica(calorimetria)Nos sistemas básicos (ARR) 1, 3, 4, 5 e 6 é possívelrealizar uma calibragem da quantidade térmica emcombinação com um indicador de fluxo. Para estepropósito, active a opção Calorimetria no canalOHQM.O caudal (l/min) visualizado no indicador de fluxotem de ser ajustado no canal FMAX. O tipo e a concentraçãodo protector anticongelante do meio detransferência térmica (líquido solar) estão indicadosnos canais MEDT e MED%.Tipos de anticongelante:0: Água1: Glicol propilénico / Anticongelante FS2: Glicol etilénico3: Anticongelante vacum FSVNota: Os canais FMAX e MEDT apenas estão disponíveisse a opção de medida da quantidade térmica –calorimetria – (OHQM) estiver activada.OHQM:CalorimetriaIntervalo de ajuste:OFF ... ONDefinição de fábrica:OFFFMAX:Caudal em l/minIntervalo de ajuste:0 ... 20 em passos de 0,1Definição de fábrica: 6,0MEDT:Tipo de protecçãoanticongelanteIntervalo de ajuste:0 ... 3Definição de fábrica: 1230 VELUX


Canais de ajustamentoA quantidade térmica transportada é medida atravésdo caudal e do sensor de referência da entradaS1 e do retorno TRF. Vem indicada em medida kWhno canal de indicação kWh e em medida MWhno canal de indicação MWh. A soma de ambosos canais resulta no rendimento térmico total. Aquantidade térmica somada pode ser posta a zero.Uma vez seleccionado um dos canais de visualizaçãoda quantidade térmica, o símbolo apareceráconstantemente iluminado no visor. Para entrar nomodo RESET do contador, pressione a tecla (3)durante aproximadamente 2 segundos. O símbolopisca e o valor para a quantidade térmica éposta a 0, se a tecla fôr pressionada dentro de5 segundos. Para terminar a operação de RESET, atecla tem de ser novamente pressionada dentrode 5 segundos para confirmar.Para cancelar a operação de RESET, espere aproximadamente5 segundos sem pressionar qualquertecla. O controlador passa automaticamente àfunção de visualização inicial.Nota: Os canais kWh e MWh apenas estão disponíveisse a opção de medida da quantidade térmica– calorimetria – (OHQM) estiver activada.4.1.8 Regulação ∆TInicialmente, o controlador funciona da mesmaforma que um controlador diferencial estandardizado.Se a diferença de ligação (DT0/DT10/DT20/DT30) fôr alcançada, a bomba é activada e, após terrecebido um impulso (10s), corre a uma velocidademínima (nMN = 30%). Se o valor nominal ajustadoda diferença de temperatura (DT S/DT1S/DT2S/DT3S) fôr alcançado, a velocidade da bomba éaumentada em um segmento (10%).Se a diferença aumentar em 2 K (RIS/RIS1/RIS2/RIS3), a velocidade da bomba é aumentada em10% respectivamente até atingir uma velocidademáxima de 100%. A resposta do controlador podeser ajustada por meio do parâmetro "Aumento". Sese alcançar um valor inferior à diferença de temperaturade activação (DT F/DT1F/DT2F/DT3F), ocontrolador desliga-se.Nota: A diferença da temperatura de activaçãodeve ser superior a pelo menos 0,5 K à diferença detemperatura de desactivação.MED%:Concentração de anticongelanteem % (Vol.):MED% é ocultado peloMEDT 0 e 3.Intervalo de ajuste:20 ... 70Definição de fábrica: 45kWh / MWh:Quantidade térmicaem kWh/MWhCanal de visualizaçãoDT 0 / DT10 / DT20 /DT30:Temperatura de activaçãoIntervalo de ajuste:1,0 ... 20,0 KDefinição de fábrica: 6,0DT F / DT1F / DT2F /DT3F:Temperatura de desactivaçãoIntervalo de ajuste:0,5 ... 19,5 KDefinição de fábrica: 4,0DT S / DT1S / DT2S /DT3S:Diferença de temperaturanominalIntervalo de ajuste:1,5 ... 30,0 KDefinição de fábrica:10,0 KRIS / RIS1 / RIS2 /RIS3:AumentoIntervalo de ajuste:1 ... 20 KDefinição de fábrica: 2 K231 VELUX


Canais de ajustamento4.1.9 Temperatura máxima do depósitoSe a temperatura máxima ajustada fôr excedida, oenchimento do depósito termina por forma a evitardanos causados pelo sobre aquecimento. Se a temperaturamáxima ajustada fôr excedida, apareceno visor (a piscar).Nota: O controlador está equipado com um dispositivode paragem de segurança do depósito que impedeque este continue a aquecer se uma temperaturade 95°C for atingida dentro do depósito. Os símbolose (ambos a piscarem) aparecem no visor.S MX / S1MX / S2MX:Temperatura máximado depósitoIntervalo de ajuste:4 ... 95°CDefinição de fábrica:60°C4.1.10 Regulação ∆T (caldeira de combustíveissólidos e permutador de calor)Limitação de temperatura máximaO controlador está equipado com um dispositivo deregulação independente de diferenças de temperaturacom o qual se podem ajustar separadamenteas limitações de temperaturas mínimas e máximasassim como as temperaturas de activação e dedesactivação correspondentes. Apenas possívelpara ARR = 2 e 8 (por exemplo, para caldeiras decombustível sólido ou permutador de calor).Se se ultrapassar o valor ajustado de MX3O, o relé2 desactiva-se. Se se obtiver um valor inferior aoajustado em MX3F, o relé é activado novamente.MX3O / MX3F:Limitação de temperaturamáximaIntervalo de ajuste:0,5/0,0 ... 95,0/94,5°CDefinição de fábrica:MX3O 60,0°CMX3F 58,0°CLimitação de temperatura mínimaSe se obtiver um valor inferior ao ajustado emMN3O, o relé 2 desactiva-se. Se se ultrapassar ovalor ajustado de MN3F, o relé é activado novamente.As diferenças de temperatura de activaçãoe desactivação DT3O e DT3F aplicam-se aos limitesde temperatura máxima e mínima.Recomendação: Os seguintes ajustes podem serfeitos se se utilizar um depósito tampão no sistema8: MX3O aproximadamente 80°C/MX3F aproximadamente75°C.Nota: O parâmetro MX3O e MX3F referem-se àdispersão térmica, os parâmetros MN3O e MN3Freferem-se à fonte de calor.MN3O / MN3F:Limitação de temperaturamínimaIntervalo de ajuste:0,0/0,5 ... 90,0/89,5°CDefinição de fábrica:ARR = 2MN3O 5,0°CMN3F 10,0°CARR = 8MN3O 60,0°CMN3F 65,0°C232 VELUX


Canais de ajustamento4.1.11 Temperatura limite do painelParagem de segurança do painelSe o limite da temperatura do painel (EM/EM1/EM2) for excedida, a bomba solar (R1/R2) desactivarápor forma a evitar um sobreaquecimento capazde danificar os componentes solares (paragem desegurança do painel). A definição de fábrica paraa temperatura limite é de 140°C, mas pode seralterada dentro do intervalo 110 ... 200°C. Se seultrapassar o limite de temperatura do painel, osímbolo aparece a piscar no visor.EM / EM1 / EM2:Temperatura limite dopainelIntervalo de ajuste:110 ... 200°CDefinição de fábrica:140°C4.1.12 Refrigeração do sistemaSe a temperatura máxima ajustada do depósito foralcançada, o sistema solar desliga-se. Se a temperaturado painel subir até à temperatura máximaajustada (CMX/CMX1/CMX2), a bomba continuaráactiva até que a temperatura alcance novamente umvalor inferior ao limite ajustado. Entretanto, a temperaturado depósito poderá continuar a subir (temperaturamáxima do depósito activa não prioritária),mas apenas até 95°C (paragem de segurança dodepósito). É recomendado utilizar a função de refrigeraçãode retorno OREC para refrigerar o depósitoaté à sua temperatura máxima. Quando a refrigeraçãodo sistema está activada, o símbolo aparecea piscar no visor. Devido à função de refrigeração,o sistema solar poderá manter-se operacional porum período mais longo em dias quentes de verão eainda, produzir-se-á uma descarga térmica do painele do meio de transferência de calor (líquido solar).4.1.13 Opção: limite mínimo do painelA temperatura mínima do painel é uma temperaturamínima de activação, que tem de ser excedida porforma a activar a bomba solar (R1/R2). A temperaturamínima impede que a bomba solar (ou bombasde caldeiras de combustíveis sólidos) se active comdemasiada frequência em caso de temperaturabaixas dos painéis. Se se alcançar uma temperaturainferior à temperatura mínima, o símbolo aparecea piscar no visor.OCX / OCX1 / OCX2:Opção função derefrigeraçãoIntervalo de ajuste:OFF ... ONDefinição de fábrica:OFFCMX / CMX1 / CMX2:Temperatura máximado painelIntervalo de ajuste:100 ... 190°CDefinição de fábrica:120°COCN / OCN1 / OCN2:Limite mínimodo painelIntervalo de ajuste:OFF/ONDefinição de fábrica:OFFCMN / CMN1 / CMN2:Temperatura mínimado painelIntervalo de ajuste:10 ... 90°CDefinição de fábrica:10°C233 VELUX


Canais de ajustamento4.1.14 Opção: função anticongelamentoQuando se alcançarem valores inferiores ao valorajustado da função anticongelamento, este porá emmarcha o circuito de aquecimento entre o painel e odepósito por forma a impedir que o líquido se congeleou se torne "espesso" ( aparecerá a piscarno visor). Se a temperatura de protecção anticongelamentoajustada fôr excedida em 1°C, o circuito deaquecimento será desactivado.Nota: Dado que para esta função apenas estádisponível uma limitada quantidade de calor do depósito,recomenda-se utilizar a função de protecçãoanticongelante apenas em regiões com poucos diaspor ano com temperaturas próximas do ponto decongelamento.OCF / OCF1 / OCF2:Função anticongelanteIntervalo de ajuste:OFF/ONDefinição de fábrica:OFFCFR / CFR1 / CFR2:Temperatura anticongelanteIntervalo de ajuste:-10 ... 10°CDefinição de fábrica:4,0°C4.1.15 Carga oscilanteValores de ajustamento respectivosDefinição de fábricaIntervalo de ajustePrioridade [PRIO] 1 0-2Tempo de espera oscilante [tSP] 2 minutos 1-30 minutosTempo de carga oscilante [tRUN] 15 minutos 1-30 minutosAs opções e parâmetros mencionadas acima sãoapenas válidas para sistemas com vários depósitos(sistemas ARR = 4, 5, 6). Se Prioridade 0 fôrajustada, os depósitos que tenham uma temperaturadiferente da do painel são aquecidos por ordem numérica(depósito 1 ou depósito 2). Em termos gerais,apenas um depósito é aquecido de cada vez. Parao sistema ARR = 6, um aquecimento em paralelo épossível.Prioridade:Lógica da prioridade:0 = Depósito 1/2 com a mesma prioridade1 = Prioridade ao depósito 12 = Prioridade ao depósito 2234 VELUX


Canais de ajustamentoTempo de espera oscilante / tempo decarga oscilante / temperatura de aumentodo painel:O controlador verifica as possibilidades de aquecimentodos depósitos (diferença de ligação). Seo depósito prioritário não pode ser aquecido, ocontrolador verifica o depósito seguinte. Se estepode ser aquecido, será aquecido segundo o tempodeterminado em tempo de carga oscilante (tRUN).Quando este tempo terminar, o aquecimento pára.O controlador controla o aumento da temperaturado painel. Se esta aumentar pela temperatura deaumento do painel ( T-Col 2 K, valor fixado pelosoftware), o tempo de espera recorrido é novamenteposto a zero e o tempo de espera oscilante(tSP) recomeça novamente. Se, posteriormente, ascondições para activação do depósito prioritárionão forem alcançadas, o aquecimento do depósitoseguinte será continuado. Se o terminal prioritárioatingir a sua temperatura máxima, não será efectuadoa carga oscilante.4.1.16 Função de refrigeraçãoSe, como resultado do sistema de refrigeração OCX,a temperatura do depósito fôr mais alta que a temperaturamáxima do depósito (S MX/S1MX/S2MX)e a temperatura do painel fôr, pelo menos, inferior a5 K, o sistema solar continua em operação até quea temperatura do depósito baixe até à temperaturamáxima do depósito ajustada (S MX/S1MX/S2MX)através do painel e dos tubos. Nos sistemas comvários depósitos, a refrigeração de retorno realiza-seatravés do depósito 1.4.1.17 Função especial painéis tubularesSe o controlador detectar um aumento de 2 K emrelação ao último registo memorizado da temperaturado painel, a bomba solar é activada a 100%durante cerca de 30 segundos para determinar aactual temperatura do líquido solar. Após o tempode funcionamento da bomba solar, a actual temperaturado painel é memorizada como sendo um novovalor de referência. Se a temperatura medida (novareferência) fôr novamente excedida em 2 K, a bombasolar é novamente activada durante cerca de30 segundos.OREC:Opção refrigeração deretornoIntervalo de ajuste:OFF ... ONDefinição de fábrica:OFFO TC:Função especialpainéis tubularesIntervalo de ajuste:OFF ... ONDefinição de fábrica:OFF235 VELUX


Canais de ajustamentoSe, durante o tempo de funcionamento da bombasolar ou no período inactivo do sistema, a diferençade ligação entre o painel e o depósito fôr excedida,o controlador passa automaticamente ao modo decarga solar. Se a temperatura do painel cair em2 K durante o período inactivo do sistema, o valorde ligação para a função do painel tubular será novamentecalculada e a bomba solar não será activada.Área de aplicação: Painéis tubulares em vacum(eventualmente painéis planos), por forma a evitardemoras na ligação durante o aquecimento do depósito,assim como evitar a activação da bomba solardurante a noite (as temperaturas medidas durante odia podem ser "armazenadas" até à noite graças aovacum nos tubos dos painéis).4.1.18 Função termostato (ARR = 3)A função termostato funciona independente daoperação solar e pode-se utilizar para, por exemplo,aquecimento posterior ou em caso de excesso decalor.• AH O < AH FA função termostato é usada para aquecimentoposterior.• AH O > AH FA função termostato é usada para aproveitarexcesso de calor.aparece no visor se a saída 2 do relé estiveractivada.Aquecimento posteriorUso de energia excedenteAH O:Temperatura de activaçãodo termostatoIntervalo de ajuste:0,0 ... 95,0°CDefinição de fábrica:40,0°CAH F:Temperatura dedesactivação dotermostatoIntervalo de ajuste:0,0 ... 95,0°CDefinição de fábrica:45,0°C236 VELUX


Canais de ajustamento4.1.19 Controlo da velocidade da bombaAA velocidade mínima relativa das bombas ligadasàs saídas R1 e R2 pode ser ajustada nos canaisnMN, n1MN e n2MN.ATENÇÃO: No caso de se usar terminais deconsumo (por exemplo, válvulas) que não sãocontroladas pela velocidade da bomba, osvalores terão de ser ajustados a 100% de modoa desactivar o controlo da velocidade da bomba.nMN / n1MN / n2MN:Controlo da velocidadeda bombaIntervalo de ajuste:30 ... 100Definição de fábrica: 304.1.20 Modo de operaçãoO modo de operação do controlador pode sermanualmente ajustado para se realizar trabalhosde controlo e de manutenção. Para tal, seleccione ovalor do Modo Manual, no qual se pode realizar osseguintes ajustes:HND1 / HND2:Modo de operaçãoIntervalo de ajuste:OFF, AUTO, ONDefinição de fábrica:AUTO• HND1 / HND2Modo de operaçãoOFF: Relé desactivadovisor: (a piscar) +AUTO: Relé em funcionamentoON: Relé activadovisor: (a piscar) +4.1.21 IdiomaNeste canal poderá seleccionar o idioma desejado.• dE: Alemão• En: Inglês• Fr: Francês• It: ItalianoLANG:Selecção do idiomaIntervalo de ajuste:dE, En, Fr, ItDefinição de fábrica: dE237 VELUX


Dicas para a localização de falhas5. Dicas para a localização de falhasSe ocorrer alguma falha, aparecerão avisos no visor.Símbolos de avisoFusívelT4A 220 ... 240V~Temp. Sensor Pt1000S1 S2 S31 2 3 4 5 6S47 8 12 13 14R1 1 (1) A ( 220 ... 240)V~R2 1 (1) A (220 ... 240)V~N R2 N R1 N L15 16 17 18 19 20No visor aparecem os símbolos e .Sensor defeituoso. No canal do sensoraparecerá um código de erro em vezde uma temperatura.888.8- 888.8Ruptura dos condutores.Verifique os condutores.Curto-circuito.Verifique as ligações.Os sensores de temperatura Pt1000 ligadaspodem ser verificadas com um polímetro.A tabela ao lado indica os valores deresistência correspondentes às diferentestemperaturas.Valores de resistência dossensores Pt1000238 VELUX


Dicas para a localização de falhasA bomba está em sobre aquecimento, mas não hátransferência de calor dos painéis para o depósito;o fluxo e o retorno estão igualmente quentes;eventualmente existem bolhas na tubagem.A bomba inicia-se por um curto período de tempo,desliga-se, volta a ligar-se, etc.Ar no sistema?nãosimO filtro do circuito dopainel está entupido?simSangre o sistema; apressão primária dotanque de expansão temde exceder a pressãoestática em aproximadamente0,5 bar, apressão do sistema temde a exceder em 0,5 a1 bar (dependendo dotamanho do tanque deexpansão); ligue e desliguea bomba durante umcurto período de tempo.Limpe o filtro.A diferença detemperatura no controladoré demasiada baixa?nãosimSensor do painelcolocado no sítio errado?nãosimControlo plausível daopção da funçãoespecial painéistubulares?Modifique ∆Ton e ∆Toffcom valores adequados.nãoo.k.Coloque o sensor dospainéis no seu orifício(saída do painel maisquente); utilize a mangade imersão do respectivopainel.A bomba inicia-se muito tarde e termina muito cedo.A diferença de temperatura entre o depósito e opainel aumenta excessivamente durante a operação;o circuito do painel não consegue dissipar o calor.Diferença de temperaturade activação ∆Tondemasiada alta?nãosimModifique ∆Ton e ∆Toffcom valores adequados.Bomba do circuito dopainel defeituoso?nãosimControle / substitua.O sensor do painel estámal colocado (porexemplo, sensor decontacto em vez desensor de imersão)?simSe necessário, active afunção de painel tubular.Permutador calcinado?nãosimPermutador entupido?Retirar calcário / Decalcar.o.k.nosimLimpe.Permutador demasiadopequeno?simCalcule novamenteas dimensões.239 VELUX


Dicas para a localização de falhasOs depósitos arrefecem durante a noite.A bomba do circuito solar não funciona, apesar de opainel estar, obviamente, mais quente que o depósito.A bomba do circuito dopainel funciona durante anoite?nãonãonãosimA temperatura do painel,durante a noite, é maiselevada que a temperaturaambiente?simSaída de água quente porcima?simVerifique as funções correspondentesno controlador.Verifique o impedimento dofluxo de retorno no fluxo eno fluxo de retorno emrelação à sua eficiênciafuncional.Altere as ligação e deixe aágua fluir para o lado ouatravés de um sifão(inclinação para baixo);menos perdas no depósito?nãosimA bomba inicia-se emfuncionamento manual?nãosimA corrente da bombapassa pelo controlador?nãosimA diferença detemperatura ajustadapara iniciar a bomba estádemasiada alta; escolhaum valor mais adequado.A bomba está bloqueada?simInicie a bomba com umachave de fendas; já estápronta para operação?nãoA circulação da águaquente corre durante umlongo período de tempo?nãosimsimDesligue a bomba decirculação e feche asválvulas durante umanoite; menos perdasno depósito?nãoo.k.Use a bomba de circulaçãocom um temporizador e umtermostato de desactivação(circulação em eficiênciaenergética).Verifique que as bombas docircuito de aquecimentoposterior não estão em usodurante a noite e que oinibidor do fluxo de retornonão está defeituoso;problema resolvido?Os fusíveis docontrolador estão o.k.?nãosimSubstitua os fusíveis.A bomba estádefeituosa – substitua-a.Controlador aparentaestar defeituoso –substitua-o.O controlo do inibidor dofluxo de retorno nacirculação da água quenteestá o.k.?nãoPor favor, verifique tambémtodas as outras bombasligadas ao depósito solar.simnãoLimpe ou substitua.A circulação por gravidade no circuito de circulação é demasiadoforte; insira um inibidor do fluxo de retorno mais forteou coloque uma válvula eléctrica de 2 vias atrás da bomba decirculação; a válvula de 2 vias está aberta durante a operaçãoda bomba, caso contrário estará fechada, ligue a bomba eválvula de 2 vias em paralelo; active de novo a circulação!240 VELUX


Acessórios / Peças6. Acessórios / PeçasNome Item n.° DescriçãoSCV2 354274 Controlador suplementar incluindosensores, reguladores solares do circuitode aquecimento, 2 saídas pararelés semicondutores, 4 entradaspara sensores.SKSPT1000KL 354275 Sensor de temperatura para painéiscom características PT1000.SKSPT1000S 354272 Sensor de temperatura para depósitoscom características PT1000.SBATHE 354273 Manga de imersão em aço inoxidávelpara sensores de piscinas. Para usoem água com cloro.SKSGS 354271 Fusível suplente 4 A.As figuras e as ilustrações usadas são simbólicas. Dada a possibilidade de definições e de erros de impressão e a contínua necessidade de alteraçõestécnicas, pedimos a vossa compreensão para o facto de não nos responsabilizarmos para a exactidão dos dados. Aplica-se a versão actualdos Termos Gerais do Negócio.241 VELUX


Varnostna priporočilaPred prvim zagonom tega krmilnika preberite navodilaza pritrditev in inštalacijo. Tako se boste izogniliškodi na sistemu. Upoštevajte, da morate inštalacijoprilagoditi pogojem stranke. Inštalacija in upravljanjemorata biti povsem v skladu z veljavnimi tehničnimipredpisi. Upoštevati morate predpise za varstvo pridelu. Neustrezna uporaba in nepravilno izvedenainštalacija ter sestava izključujejo garancijsko jamstvoza izdelek. Upoštevati morate zlasti naslednjetehnične predpise:DIN 4757, 1. delSolarne postaje za ogrevanje z vodo in vodnimimešanicami; standardi za varnostne predpise.DIN 4757, 2. delSolarne postaje za ogrevanje z bioviri; standardi zavarnostne predpise.DIN 4757, 3. delSolarne ogrevalne postaje; solarni kolektorji; pogoji;varnostni predpisi; kontrola temperature zapiranja.DIN 4757, 4. delSolarne termične postaje; solarni kolektorji; določitevstopnje učinkovitosti, zmogljivost padca toplote intlaka. Poleg evropskih standardov CE so trenutno vpripravi še:PrEN 12975-1Termične solarne postaje in njihove komponente;kolektorji, 1. del: splošni standardi.PrEN 12975-2Termične solarne postaje in njihove komponente;kolektorji, 2. del: metode testiranja.PrEN 12976-1Termične solarne postaje in njihove komponente;gotovo montirane postaje, 1. del: splošni standardi.PrEN 12976-2Termične solarne postaje in njihove komponente;gotovo montirane postaje, 2. del: metode testiranja.PrEN 12977-1Termične solarne postaje in njihove komponente;postaje za specifične potrebe uporabnika, 1. del:splošni standardi.PrEN 12977-2Termične solarne postaje in njihove komponente;postaje za specifične potrebe uporabnika, 2. del:metode testiranja.PrEN 12977-3Termične solarne postaje in njihove komponente;postaje za specifične potrebe uporabnika, 3. del: testučinkovitosti rezervoarja za vročo vodo.242 VELUX


VsebinaVarnostna priporočila............................................................................................................................ 242Tehnični podatki in pregled delovanja................................................................................................. 2441 Inštalacija.......................................................................................................................... 2451.1 Pritrditev.............................................................................................................................................................................. 2451.2 Električna napeljava....................................................................................................................................................... 2461.3 Razporeditev priključnih sponk................................................................................................................................. 2471.3.1 Standardni solarni sistem........................................................................................................................................... 2471.3.2 Solarni sistem in izmenjava toplote....................................................................................................................... 2471.3.3 Solarni sistem in podaljšano ogrevanje................................................................................................................ 2481.3.4 Solarni sistem in polnjenje zbiralnika v slojih..................................................................................................... 2481.3.5 Solarni sistem z 2 zbiralnikoma na osnovi ventila.......................................................................................... 2491.3.6 Solarni sistem z 2 zbiralnikoma na osnovi črpalk............................................................................................ 2491.3.7 Solarni sistem z 2 kolektorjema.............................................................................................................................. 2501.3.8 Solarni sistem s podaljšanim ogrevanjem z grelnikom na trda goriva.................................................. 2501.3.9 Solarni sistem s povratnim grelnim krogom...................................................................................................... 2512 Upravljanje in delovanje.................................................................................................... 2522.1 Tipke za nastavljanje..................................................................................................................................................... 2522.2 Nadzorni prikaz sistema............................................................................................................................................... 2532.2.1 Prikaz kanala..................................................................................................................................................................... 2532.2.2 Orodna vrstica.................................................................................................................................................................. 2532.2.3 Shema sistema................................................................................................................................................................. 2542.3 Utripajoče kode................................................................................................................................................................ 2552.3.1 Utripajoče kode na shemi sistema.......................................................................................................................... 2553 Prvi zagon.......................................................................................................................... 2554 Krmilni parametri in prikazni kanali................................................................................ 2574.1 Pregled kanalov................................................................................................................................................................ 2574.1.1 - 6 Prikazni kanali................................................................................................................................................................... 2594.1.7 - 21 Nastavni kanali................................................................................................................................................................. 2605 Iskanje napak..................................................................................................................... 2686 Dopolnilna oprema/nadomestni deli................................................................................ 271243 VELUX


TEHNIČNI PODATKI IN PREGLED DELOVANJAUniverzalni upravljalec za solarni inogrevalni sistem• Prikazovalnik za spremljanje delovanja sistema• Največ 4 senzorji temperature Pt1000• 2 polprevodniška releja za krmiljenje hitrostičrpanja• Izbira 9 osnovnih sistemov• Uravnavanje toplote• Krmiljenje funkcij• Enostavno upravljanje• Odličen dizajn ohišja s kompaktnimi dimenzijami,preprosta inštalacija!Tehnični podatkiOhišje: Plastično, PC-ABS in PMMAVrsta zaščite: IP 20/DIN 40050Temperatura okolice: 0 ... 40°CMere: 173 x 110 x 47 mmPritrditev: Na zid, možna je tudi pritrditev na zidnooblogo (plošče).Prikazovalnik: Shema sistema za vizualno predstavo,16-segmentni prikaz, 7-segmentni prikaz,8 simbolov za prikaz statusa sistema.Upravljanje: 3 pritisne tipke na čelni plošči ohišjaFunkcije: Regulator temperaturne razlike z opcijskimidodatnimi funkcijami sistema. Krmiljenje funkcijv skladu s smernicami BAW, števec delovnih ur zasolarno črpalko, posebna funkcija cevnega kolektorja,krmiljenje hitrosti črpanja in uravnavanje količinetoplote.Vhodi: Za 4 senzorje temperature PT1000Izhodi: 2 polprevodniška relejaNapajanje: 210 ... 250V~, 50 ... 60HzSkupno napajanje: 4 (2) A 250 V~Način delovanja: Tip 1.yIzklopna zmogljivost na rele:Polprevodniški rele: 1,6 (1) A 250 V ~621113017249244 VELUX


INŠTALACIJA1. Inštalacija1.1 PritrditevPozor!Izklopite upravljalec preden odstranite ohišje.Krmilnik lahko namestite samo v zaprte prostore.Namestitev na tvegano območje ni priporočljiva.Krmilnik ne sme biti izpostavljen elektromagnetnemupolju. Poleg tega mora imeti vsaj 3-milimetrskovsepolarno režo ali režo v skladu z veljavnimiinštalacijskimi predpisi, npr. za LS-stikala ali varovalke.Pazite na ločeno napeljavo kablov in napajalnoinštalacijo izmeničnega toka.1. Odvijte poglobljeni križni vijak s pokrova in gaodstranite z ohišja.2. Označite zgornjo točko pritrditve na podlago(steno) in montirajte priloženi vložek z vijakom.3. Obesite ohišje na zgornje mesto pritrditve inoznačite na podlago še spodnjo točko pritrditve(razdalja med luknjicama je 130 mm) Vgraditespodnji vložek.4. Pritrdite ohišje na podlago.PrikazovalnikObešalo130DnoPrikazovalnikVodila za kable z oporoVarovalkaPritisne tipkeSpodnjapritrditev245 VELUX


ELEKTRIČNA SHEMA1.2 Električna shemaNapajanje krmilnika z električnim tokom mora biti izvedenoz zunanjega stikala (zadnji korak inštalacije),kabelska napetost pa mora znašati od 210 do 250V (od 50 do 60 Hz). Gibke kable pritrdite na ohišje spriloženimi oporniki in vijaki.Krmilnik ima 2 standardna releja, na katera lahkopovežete porabnike, npr. črpalke, ventile itd.• Rele 118 = prevodnik R117 = nevtralni prevodnik N13 = ozemljitev• Rele 216 = prevodnik R215 = nevtralni prevodnik N14 = ozemljitevSenzorji temperature (S1 do S4) morajo bitipriključeni na naslednje priključke, ne glede napolarnost:1/2 = Senzor 1 (npr. senzor kolektorja 1)3/4 = Senzor 2 (npr. senzor zbiralnika 1)5/6 = Senzor 3 (npr. senzor kolektorja 2)7/8 = Senzor 4 (npr. senzor zbiralnika 2)Napajanje z električnim tokom je izvedeno napriključkih:19 = nevtralni prevodnik N20 = prevodnik R12 = ozemljitevUpoštevajte naslednje opozorilo!Releja sta polprevodniška releja za krmiljenje številavrtljajev črpalke – za brezhibno delovanje potrebujetanajmanjšo obremenitev 20 W (potrebni tok sstrani porabnika). Če so priključeni pomožni releji,motorni ventili itd., morate kondenzator, ki je priloženv montažnem materialu, priključiti vzporedno naizhod zadevnega releja.Pozor! Za priklop pomožnih relejev ali ventilov moratenajmanjšo hitrost črpanja prilagoditi na 100%.Podatkovna komunikacija / VBus ®Krmilnik je opremljen z VBus ® (sponki 9/10) nakaterega se lahko priključijo zunanji moduli za podatkovnokomunikacijo in merjenje energije. Zunanjimoduli so povezani na VBus ® z opcijsko polaritetona sponki 9 in 10. Mogoče je priključiti enega ali večmodulov kot npr.:• velike prikazovalnike GA3/SD3• alarm modul AM1• zapisovalnik podatkov DL2• VBus ® /LAN vmesnik oz. adapter za priklop naPC/router (usmerjevalnik), vključno s programskoopremo RSCZunanji moduli za VBus ® so na voljo pri podjetjuRESOL/SONNENKRAFT.VarovalkaT4A 220 ... 240V~Temp. Sensor Pt1000S1 S2 S31 2 3 4 5 6S4 VBus7 8 9 10 12 13 14R1 1 (1) A ( 220 ... 240)V~R2 1 (1) A (220 ... 240)V~N R2 N R1 N L15 16 17 18 19 20Priključki za senzorjePriključki za ozemljitevPorabnikiOmrežni priključkiNevarna napetost ob stiku!Elektrostatična razelektritev lahko okvarielektronske komponente!246 VELUX


RAZPOREDITEV PRIKLJUČNIH SPONK1.3 Razporeditev priključnih sponk1.3.1 Razporeditev priključnih sponk za sistem 1Standardni solarni sistem z 1 zbiralnikom, 1 črpalkoin 3 senzorji. Senzor S4/TRF lahko po želji uporabite zauravnavanje količine toplote.ARR 1SimbolOpisS1S2Senzor kolektorjaSenzor zbiralnika, nižjiS1S3Senzor zbiralnika, navrhu (opcijsko)S4/TRFR1Senzor količinetoplote (opcijsko)Solarna črpalkaR1S3S4/TRFS21.3.2 Razporeditev priključnih sponk za sistem 2Solarni sistem in izmenjava toplote z 2 zbiralnikoma,4 senzorji in 2 črpalkama.ARR 2SimbolOpisS1S2Senzor kolektorjaSenzor zbiralnika, nižjiS1S3Senzor zbiralnika,na vrhuS4 Senzor zbiralnika 2R1R2Solarna črpalkaČrpalka za izmenjavotoploteR1S3Zbiralnika 1 Zbiralnika 2S2R2S4247 VELUX


RAZPOREDITEV PRIKLJUČNIH SPONK1.3.3 Razporeditev priključnih sponk za sistem 3Solarni sistem in podaljšano ogrevanje z 1 zbiralnikom,3 senzorji in 2 črpalkama (za solarno ogrevanjein podaljšano ogrevanje). Senzor S4/TRF lahko po željiuporabite za uravnavanje količine toplote.ARR 3SimbolOpisS1S2Senzor kolektorjaSenzor zbiralnika, nižjiS1S3Senzor zbiralnika,na vrhuS4/TRFSenzor za uravnavanjekoličine toplote(opcijsko)R1S3R1R2Solarna črpalkaČrpalka za izmenjavotoploteS4/TRFS2R21.3.4 Razporeditev priključnih sponk za sistem 4Solarni sistem in polnjenje zbiralnika v slojih z 1zbiralnikom, 3 senzorji, 1 solarno črpalko in 1 3-potnimventilom za slojevito polnjenje zbiralnika. Senzor S4/TRFlahko po želji uporabite za uravnavanje količine toplote.ARR 4SimbolOpisS1S2Senzor kolektorjaSenzor zbiralnika, nižjiS1S3Senzor zbiralnika,na vrhuS4/TRFR1R2Senzor za uravnavanjekoličine toplote(opcijsko)Solarna črpalka3-potni ventilR1S4/TRFR2S3S2248 VELUX


RAZPOREDITEV PRIKLJUČNIH SPONK1.3.5 Razporeditev priključnih sponk za sistem 5Solarni sistem z 2 zbiralnikoma na osnovi ventila:2 zbiralnika, 3 senzorji, 1 solarna črpalka in 1 3-potniventil. Senzor S4/TRF lahko po želji uporabite za uravnavanjekoličine toplote.ARR 5SimbolOpisS1Senzor kolektorjaS2 Senzor zbiralnika 1S1S3 Senzor zbiralnika 2R2S4/TRFSenzor za uravnavanjekoličine toplote(opcijsko)R1Zbiralnika 1 Zbiralnika 2R1R2Solarna črpalka3-potni ventilS4/TRFS2S31.3.6 Razporeditev priključnih sponk za sistem 6Solarni sistem z 2 zbiralnikoma na osnovi črpalk:2 zbiralnika, 3 senzorji in 2 solarni črpalki. SenzorS4/TRF lahko po želji uporabite za uravnavanje količinetoplote.ARR 6SimbolOpisS1Senzor kolektorjaS2 Senzor zbiralnika 1S1S3 Senzor zbiralnika 2S4/TRFSenzor za merjenjekol. topl. (opcijsko)S4/TRFZbiralnika 1 Zbiralnika 2R1 Solarna črpalka 1R2 Solarna črpalka 2R1R2S2S3249 VELUX


RAZPOREDITEV PRIKLJUČNIH SPONK1.3.7 Razporeditev priključnih sponk za sistem 7Solarni sistem z vzhodnim in zahodnim kolektorjem:1 zbiralnik, 3 senzorji, 2 solarni črpalki.ARR 7SimbolOpisS1 Senzor kolektorja 1S2Senzor zbiralnikaS1S3S3 Senzor kolektorja 2S4Senzor za merjenjekol. topl. (opcijsko)R1Solarna črpalkakolektorja 1R1R2R2Solarna črpalkakolektorja 2S21.3.8 Razporeditev priključnih sponk za sistem 8Solarni sistem s podaljšanim ogrevanjem z grelnikomna trda goriva: z 1 zbiralnikom, 4 senzorji, 1solarno črpalko in 1 črpalko za podaljšano ogrevanje.ARR 8SimbolOpisS1S2Senzor kolektorjaSenzor zbiralnika, nižjiS1S3Senzor zbiralnika,na vrhuS4Senzor grelnika natrda gorivaR1S4R1R2Solarna črpalkaČrpalka za grelnikna trda gorivaS3S2R2250 VELUX


NADZORNI PRIKAZ SISTEMA2.2 Nadzorni prikaz sistema!Nadzorni prikaz sistema sestavljajo 3 enote: kanal,orodna vrstica in shema sistema (aktivni sistem).Celotni prikaz.2.2.1 Prikaz kanalaPrikaz kanala je sestavljen iz dve vrstic. Zgornja vrsticaje alfanumerični (črkovno-številčni) 16-segmentniprikaz z imenom kanala (menijskimi elementi). Spodnji7-segmentni prikaz pa vsebuje vrednosti za ta kanal innastavne parametre.Samo kanal.2.2.2 Orodna vrsticaSimboli v orodni vrstici prikazujejo trenutni statussistema.Samo orodna vrstica.Simbol Standardni prikaz Utripajoči prikazRele 1, aktivenRele 2, aktivenZgornja omejitev zbiralnika,aktivna zgornja temperaturazbiralnika, prekoračenaOpcijska funkcija protizmrzovanju, aktivnaHlajenje kolektorja, aktivnofunkcija ponovnega hlajenja,aktivnaSpodnja omejitev kolektorja,aktivna funkcija proti zmrzovanju,aktivnaVarnostni izklop kolektorja,aktiven ali varnostni izklopzbiralnika, aktivenOkvarjen senzorRočno upravljanje, aktivnoNastavljanje (sprememba) kanalanačin za nastavljanje (SET-mode)253 VELUX


NADZORNI PRIKAZ SISTEMA2.2.3 Shema sistemaShema sistema (aktivni sistem) prikazuje sistem, kije izbran na krmilniku. Sestavljena je iz več simbolovza komponente sistema, ki so (odvisno od trenutnegastatusa sistema) utripajoče, trajno prikazane ali skrite.Samo shema sistemaKolektor 2SenzorjiSenzor zbiralnikaGrelni krogotokKolektor 1VentiliČrpalkeVentilSenzorDodatni simbol zadelovanje gorilnikaIzmenjevalnik toplote v zbiralnikihZbiralnikZbiralnik 2 ali podaljšano ogrevanje(z dodatnimi simbolom)Kolektorja s senzorjema.Senzor temperatureZbiralnik 1 in 2 z izmenjevalnikomtoplote.Grelni krogotokČrpalka3-potni ventilSmer toka ali trenutna izklopnazmogljivost sta vedno prikazani.Podaljšano ogrevanje ssimbolom gorilnika.254 VELUX


UTRIPAJOČE KODE / PRVI ZAGON2.3 Utripajoče kode2.3.1 Utripajoče kode na shemi sistema• Črpalki utripata med fazo zagona• Senzorji utripajo, če je izbran zadevni prikazni kanal.• Senzorji hitro utripajo, če gre za okvaro nasenzorjih.• Simbol za gorilnik utripa pri aktiviranempodaljšanem ogrevanju.3. Prvi zagonOb prvem zagonu morate najprej nastaviti jezik in shemo sistema!1. Napajanje z izmeničnim tokom mora biti aktivirano.Krmilnik izvede fazo inicializacija. Po končaniinicializaciji je krmilnik v samodejnem načinudelovanja s tovarniškimi nastavitvami. Tovarniškonastavljeni sistem je sistem 1 (ARR 1).2. – Izberite ARR– Izberite način za nastavljanje ( -mode)– Izberite shemo sistema z ustreznimi katakteristikami(ARR).– Shranite nastavitev s pritiskom tipkeKrmilnik je pripravljen za delovanje in lahko zagotavljaoptimalne funkcije solarnega sistema v skladu stovarniškimi nastavitvami.1 Naprej3 SET (način za izbiranje/nastavljanje)2 Nazaj255 VELUX


PRVI ZAGONPregled sistemov:ARR 1: Standardni solarni sistemARR 2: Solarni sistem z izmenjavo toploteARR 3: Solarni sistem s podaljšanim ogrevanjemARR 4: Solarni sistem s polnjenjem zbiralnika v slojihARR 5: Solarni sistem z 2 zbiralnikoma na osnovi ventilovARR 6: Solarni sistem z 2 zbiralnikoma na osnovi črpalkARR 7: Solarni sistem z 2 kolektorjema in 1 zbiralnikomARR 8: Solarni sistem s podaljšanim ogrevanjem z grelnikom na trda gorivaARR 9: Solarni sistem s povratnim grelnim krogomARR 1 ARR 2 ARR 3ARR 4 ARR 5 ARR 6ARR 7 ARR 8 ARR 9256 VELUX


KRMILNI PARAMETRI / PREGLED KANALOV4. Krmilni parametri in prikazni kanali4.1 Pregled kanalovLegendaXUstrezni kanal je na voljo.X*Ustrezni kanal je na voljo, če je aktiviranaustrezna opcija.Napotek!S3 in S4 sta prikazana, samo če sta senzorjapriključena!1Ustrezni kanal je na voljo, samo če je aktiviranaopcija merjenja količine toplote (OHQM).2Ustrezni kanal je na voljo, samo če je deaktiviranaopcija merjenja količine toplote (OHQM).MEDTVsebina antifriza v kanalu (MED%) je prikazanasamo, če kot antifriz ni uporabljena voda ali vakuumskiantifriz FSV (MEDT 0 ali 3).KanalARR (sistem)1 2 3 4 5 6 7 8 9OPISStr.COL x x x x x x x x Temperatura kolektorja (1) 229COL1 x Temperatura kolektorja 1 229COL2 x Temperatura kolektorja 2 229TST x x Temperatura zbiralnika 1 229TSTL x x x x Temperatura zbiralnika (1) spodaj 229TST1 x x x Temperatura zbiralnika 1 spodaj 229TSTU x x x x x Temperatura zbiralnika (1) zgoraj 229TST2 x x x Temperatura zbiralnika 2 spodaj 229TFSB x Temperatura grelnika na trda goriva 229TRET x Temperatura grelnega kroga 229S3 x Senzor temperature 3 229TRF Senzor povratne temperature 229S4 x x Senzor temperature 4 229n % x x x x Rele hitrosti črpanja (1) 229n1 % x x x x x Rele hitrosti črpanja 1 229n2 % x x x x Rele hitrosti črpanja 2 229h P x x x x Rele delovnih ur (1) 230h P1 x x x x x Rele delovnih ur 1 230h P2 x x x x x Rele delovnih ur 2 230kWh Količina toplote v kWh 231MWh Količina toplote v MWh 231ARR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SistemDT 0 x x x x x x Vklopna temperaturna razlika (1) 231DT10 x x x Vklopna temperaturna razlika 1 231DT F x x x x x x Izklopna temperaturna razlika (1) 231DT S x x x x x x Nazivna temperaturna razlika 1 231RIS x x x x x x Povečanje (1) 231DT1F x x x Najvišja temperatura zbiralnika (1) 231DT1S x x x Najvišja temperatura zbiralnika 1 231RIS1 x x x Povečanje 1 231S MX x x x x x x Najvišja temperatura zbiralnika (1) 232S1MX x x x Najvišja temperatura zbiralnika 1 232DT20 x x x Vklopna temperaturna razlika 2 231DT2F x x x Izklopna temperaturna razlika 2 231DT2S x x x Nazivna temperaturna razlika 2 231RIS2 x x x Povečanje 2 231S2MX x x x Najvišja temperatura zbiralnika 2 232EM x x x x x x x x Mejna temperatura kolektorja (1) 233EM1 x Mejna temperatura kolektorja 1 233257 VELUX


KRMILNI PARAMETRI / PREGLED KANALOVARR (sistem)KanalOpisStr.1 2 3 4 5 6 7 8 9OCX x x x x x x x x Opcijski hladilni kolektor (1) 233OCX1 x Opcijski hladilni kolektor 1 233CMX x* x* x* x* x* x* x* x* Najvišja temperatura kolektorja (1) 233CMX1 x* Najvišja temperatura kolektorja 1 233OCN x x x x x x x x Opcijska najnižja omejitev kolektorja (1) 233OCN1 x Opcijska najnižja omejitev kolektorja 1 233CMN x* x* x* x* x* x* x* x* Najnižja temperatura kolektorja (1) 233CMN1 x* Najnižja temperatura kolektorja 1 233OCF x x x x x x x x Opcijski kolektor proti zmrzovanju (1) 234OCF1 x Opcijski kolektor proti zmrzovanju 1 234CFR x* x* x* x* x* x* x* x* Temperatura kolektorja proti zmrzovanju (1) 234CFR1 x* Temperatura kolektorja proti zmrzovanju 1 234EM2 x Mejna temperatura kolektorja 2 233OCX2 x Opcijski hladilni kolektor 2 233CMX2 x* Najvišja temperatura kolektorja 2 233OCN2 x Opcijska najnižja omejitev kolektorja 2 233CMN2 x* Najnižja temperatura kolektorja 2 233OCF2 x Opcijski kolektor proti zmrzovanju 2 234CFR2 x* Temperatura kolektorja proti zmrzovanju 2 234PRIO x x x Prioriteta 234tSP x x x Čas zaustavitve 235tRUN x x x Čas kroženja 235OREC x x x x x x x x x Opcijsko ponovno hlajenje 235O TC x x x x x x x x x Opcijski vakuum. cevni kolektor 235DT3O x x x Vklopna temperaturna razlika 3 231DT3F x x x Izklopna temperaturna razlika 3 231DT3S x x Nazivna temperatura ∆T3 231RIS3 x x Povečanje ∆T3 231MX3O x x Vklopni prag za najvišjo temperaturo 232MX3F x x Izklopni prag za najvišjo temp. 232MN3O x x Vklopni prag za najnižjo temp. 232MN3F x x Izklopni prag za najnižjo temp. 232AH O x Vklopna temp. za termostat (1) 236AH F x Izklopna temp. za termostat (1) 236OHQM x x x x Opcijsko uravnavanje količine toplote 230FMAX Največji pretok 230MEDT Vrsta antifriza 230MED% MEDT MEDT MEDT MEDT MEDT Vsebina antifriza 231nMN x x x x Rele najmanjše hitrosti črpanja (1) 237n1MN x x x x x Rele najmanjše hitrosti črpanja 1 237n2MN x x x x Rele najmanjše hitrosti črpanja 2 237HND1 x x x x x x x x x Rele za ročno upravljanje 1 237HND2 x x x x x x x x x Rele za ročno upravljanje 2 237LANG x x x x x x x x x Jezik 237PROGVERSxx.xxxx.xxŠtevilka programaŠtevilka verzije258 VELUX


PRIKAZNI KANALI4.1.1 Prikaz temperature kolektorjaPrikaže trenutno temperaturo kolektorja.• COL: Temperatura kolektorja (sistem z 1kolektorjem)• COL1: Temperatura kolektorja 1• COL2: Temperatura kolektorja 2COL / COL1 / COL2:Temperatura kolektorjaPrikazno območje:-40 ... +250°C4.1.2 Prikaz temperature zbiralnikaPrikaže trenutno temperaturo zbiralnika.• TST: Temperatura zbiralnika(sistem z 1 zbiralnikom)• TSTL: Temperatura zbiralnika spodaj• TSTU: Temperatura zbiralnika zgoraj• TST1: Temperatura zbiralnika 1• TST2: Temperatura zbiralnika 2TST / TSTL / TSTU /TST1 / TST2:Temperatura zbiralnikaPrikazno območje:-40 ... +250°C4.1.3 Prikaz za senzor 3 in senzor 4Prikaže trenutno temperaturo ustreznega dodatnegasenzorja (brez krmilne funkcije).• S3: Temperatura senzorja 3• S4: Temperatura senzorja 4S3 / S4:Temperatura senzorja.Prikazno območje:-40 ... +250°CNapotek: S3 in S4 sta prikazana samo, če stasenzorja temperature priključena.4.1.4 Prikaz drugih temperaturPrikaže trenutno temperaturo ustreznega senzorja.• TFSB: Temperatura grelnika na trda goriva• TRET: Temperatura ogrevanja protidviganju• TRF: Temperatura povratnega tokaTFSB / TRET / TRF:Druge merjene temperaturePrikazno območje:-40 ... +250°C4.1.5 Prikaz trenutne hitrosti črpanjaPrikaže trenutno hitrost črpanja ustrezne črpalke(število vrtljajev).• n%: Trenutna hitrost črpanja (sistem z 1 črpalko)• n1%: Trenutna hitrost črpanja črpalke 1• n2%: Trenutna hitrost črpanja črpalke 2n% / n1% 7 n2%:Trenutna hitrostčrpanja: 30 ... 100%259 VELUX


PRIKAZNI KANALI / NASTAVNI KANALI4.1.6 Števec delovnih urŠtevec delovnih ur sešteva delovne ure solarnepostaje na zadevnem releju (h P/h P1/h P2).Na prikazovalniku so prikazane polne ure.Seštevek delovnih ur je mogoče resetirati. Takojko izberete kanal delovnih ur, se na prikazovalnikutrajno prikaže simbol . Tipko (3) moratepritiskati kake 3 sekunde za preklop v način zaresetiranje števca. Simbol utripa in številodelovnih ur se resetira na 0, če potrdite s tipkov 5 sekundah. Postopek resetiranja ponovnopotrdite s pritiskom tipke in ga tako končate.Če resetiranja ne želite izvesti, ne pritisnite nobenetipke kakih 5 sekund. Krmilnik samodejno preklopi vnačin za prikazovanje.h P / h P1 / h P2:Števec delovnih urPrikazni kanal4.1.7 Uravnavanje količine toploteUravnavanje količine toplote je za osnovni sistem(ARR) 1, 3, 4, 5, in 6 na voljo v kombinaciji zmerilnikom pretoka. Najprej morate aktivirati opcijouravnavanja količine toplote v kanalu OHQM.Prostorninski pretok, ki ga lahko odčitate na merilnikupretoka v l/min, nastavite v kanalu FMAX. Vrstaantifriza in koncentracija prenosnega medija toplotesta prikazana v kanalih MEDT in MED%.Vrsta antifriza (sredstva proti zmrzavanju):0: Voda1: Propilenglikol/antifriz2: Etilenglikol3: Vakuumski antifrizNapotek! Kanala FMAX in MEDT sta na voljosamo med aktivirano opcijo merjenje količine toplote(OHQM).OHQM:Uravnavanje količinetoploteNastavno območje:VKLOP ... IZKLOPTovariška nastavitev= VKLOPFMAX:Prostorninski pretokv l/minNastavno območje:0 ... 20Tovarniška nastavitev= 6.0MEDT:Vrsta antifrizaNastavno območje:0 ... 3Tovarniška nastavitev= 1260 VELUX


NASTAVNI KANALIPretočna količina toplote je merjena s pomočjoprostorninskega toka ter z referenčnima senzorjemadovodnega toka S1 ter povratnega toka TRF. Prikazanaje v kWh v prikaznem kanalu kWh in v MWhv prikaznem kanalu MWh. Seštevek obeh kanalovpredstavlja skupno količino toplote.Seštevek količine toplote je mogoče resetirati. Takojko izberete enega od prikaznih kanalov za količinotoplote, se na prikazovalniku trajno prikaže simbol. Tipko (3) morate pritiskati kake 2 sekundiza preklop v način za resetiranje števca. Simbolutripa in vrednost za količino toplote se resetira na0, če potrdite s tipko v 5 sekundah. Postopekresetiranja potrdite s ponovnim pritiskom tipkev 5 sekundah in ga tako končate. Če resetiranjane želite izvesti, ne pritisnite nobene tipke kakih5 sekund. Krmilnik samodejno preklopi v način zaprikazovanje.Napotek! Kanala kWh in MWh sta na voljo samomed aktivirano opcijo merjenje količine toplote(OHQM).4.1.8 Uravnavanje ∆TNa začetku krmilnik deluje ne enak način kot običajnidiferencialnih krmilnik. Pri doseženi vklopni razliki(DT 0/DT10/DT20/DT30) se aktivira črpalka in poprejemu impulza (10 s) zažene z najmanjšo hitrostjočrpanja (nMN = 30%). Pri doseženi nastavljeni nazivnitemperaturni razliki (DT S/DT1S/DT2S/DT3S)se hitrost črpanja poveča za en korak (10%). Če serazlika poveča za 2 K (RIS/RIS1/RIS2/RIS3), sehitrost črpanja poveča za 10% oziroma do največjehitrosti črpanja 100%. Odziv krmilnika je mogočeprilagoditi s pomočjo parametra "povečanje". Če panastavljena izklopna temperatura ni dosežena(DT F/DT1F/DT2F/DT3F), se krmilnik izklopi.Napotek! Vklopna temperaturna razlika DO morabiti za vsaj 0,5 K višja od izklopne temperaturnerazlije DF.MED%:Koncentracija antifriza v(prostorn.) %.MED% se prekrije znastavitvijoMEDT 0 in 3.Nastavno območje:20 ... 70, tov. nast. = 45kWh / MWh:Količina toplote vkWh/MWhPrikazni kanalDT 0 / DT10 / DT20 /DT30:Vklopna temperaturaNastavno območje:1.0 ... 20.0 KTovarniška nastavitev= 6.0DT F / DT1S / DT2S /DT3F:Zklopna temperatur.razlika.Nastavno območje:0.5 ... 19,5 KTovarniška nastavitev= 4.0 KDT S / DT1S / DT2S /DT3S:Nazivna temperaturnarazlika.Nastavno območje:1.5 ... 30.0 KTovarniška nastavitev= 10.0 KRIS / RIS1 / RIS2 /RIS3:PovečanjeNastavno območje:1 ... 20 KTovarniška nastavitev= 2 K261 VELUX


NASTAVNI KANALI4.1.9 Najvišja temperatura zbiralnikaČe je nastavljena najvišja temperatura prekoračena,je nadaljnje polnjenje zbiralnika zaustavljeno, da sene bi pregrel. Če je najvišja temperatura zbiralnikaprekoračena, se na prikazovalniku pojavi simbol(utripajoč).Napotek! Krmilnik ima varnostno stikalo za izklopzbiralnika, ki prepreči nadaljnje polnjenje zbiralnika,če je temperatura v njem že dosegla 95°C. Naprikazovalniku se pojavita simbola in (obautripajoča).S MX / S1MX / S2MX:Najvišja temperaturazbiralnikaNastavno območje:4 ... 95°CTovarniška nastavitev =60°C4.1.10 Uravnavanje ∆T (grelniki na trdagoriva in izmenjava toplote)Najvišja temperaturna omejitevKrmilnik ima neodvisno uravnavanje temperaturnegadiferenciala, tako je najnižjo in najvišjo temperaturnoomejitev kot tudi ustrezno vklopno in izklopno temperaturomogoče nastaviti ločeno. Na voljo samo zasistem (ARR) 2 in sistem 8 (npr. za grelnike na trdagoriva ali uravnavanje izmenjave toplote).Če je nastavljena vrednost MX30 prekoračena, serele 2 deaktivira. Ko vrednost pade pod MX3F, serele ponovno aktivira.MX3O / MX3F:Najvišja temperaturnaomejitevNastavno območje:0,5/0,0 ... 95,0°C/94,5°CTovarniška nastavitev =MX30 60°CMX3F 58,0°CNajnižja temperaturna omejitevČe vrednost pade pod nastavljeno MN30, se reledeaktivira. Ko vrednost spet prekorači MX3F, se releponovno aktivira. Analogno s tem vklopna in izklopnatemperaturna razlika, DT30 in DT3F, veljata zaobe omejitvi − za najvišjo in najnižjo temperaturnoomejitev.Priporočilo! Če uporabljate vmesne rezervoarje zasistem 8, priporočamo naslednje nastavitve: MX30pribl. 80,0°C/MX3F pribl. 75,0°C.Napotek! Parametra MX30 in MX3F se vedno nanašatana grelno korito, parametra MN30 in MN3Fpa na grelni vir.MN3O / MN3F:Najnižja temperaturnaomejitevNastavno območje:0,0/0,5 ... 90,0°C/89,5°CTovarniška nastavitev =ARR = 2MN3E 5,0°CMN3A 10,0°CARR = 8MN3E 60,0°CMN3A 65,0°C262 VELUX


NASTAVNI KANALI4.1.11 Mejna temperatura kolektorja, zasilniizklop kolektorjaČe je nastavljena mejna temperatura kolektorja (EM/EM1/EM2) prekoračena, se solarna črpalka (R1/R2)deaktivira, da se komponente solarnega sistemane bi pregrele (zasilni izklop kolektorja). Tovarniškonastavljena mejna temperatura kolektorja znaša140°C, vendar jo lahko ponastavite v v okvirunastavnega območja 110 ... 200°C. Prikaže se simbol(utripajoč).EM / EM1 / EM2:Mejna temperaturakolektorjaNastavno območje:110 ... 200°CTovarniška nastavitev:140°C4.1.12 Hlajenje sistemaČe je dosežena najvišja temperatura zbiralnika, sesolarni sistem izključi. Če temperatura kolektorjazdaj naraste na nastavljeno najvišjo vrednost(CMX/CM1/CM2), ostane solarna črpalka aktivirana,dokler temperatura ne pade spet pod tomejno vrednost. Temperatura zbiralnika se bo mordapovečevala (podrejena aktivna najvišja temperaturazbiralnika), vendar le do 95°C (zasilni izklop zbiralnika).Za ohladitev zbiralnika do nastavljene najvišjetemperature priporočamo funkcijo ponovnegahlajenja OREC.Če je hlajenje sistema aktivno, je na prikazovalnikusimbol (utripajoč). Po zaslugi funkcije hlajenja sistemlahko ostane dejaven dalj časa v vročih poletnihdneh! Tudi termična sprostitev kolektorja in medij zaprenos toplote sta zagotovljena!4.1.13 Opcijska najnižja omejitev kolektorjaNajnižja temperatura kolektorja je najnižja vklopnatemperatura, pri kateri se – wče je prekoračenanavzgor – vključi solarna črpalka (R1/R2). Najnižjatemperatura je namenjena preprečevanju stalnegavključevanja solarne črpalke (ali grelnika na trdagoriva) pri nizkih temperaturah kolektorja. Če temperaturapade pod nastavljeno najnižjo temperaturo,se na prikazovalniku prikaže simbol za snežinko(utripajoč).OCX / OCX1 / OCX2:Opcijski sistemhlajenjaNastavno območje:VKLOP ... IZKLOPTovarniška nastavitev:IZKLOPCMX / CMX1 / CMX2:Najvišja temperaturakolektorjaNastavno območje:110 ... 200°CTovarniška nastavitev:120°COCN / OCN1 / OCN2:Najnižja omejitevkolektorjaNastavno območje:IZKLOP/VKLOPTovarniška nastavitev:IZKLOPCMN / CMN1 / CMN2:Najnižja temperaturakolektorjaNastavno območje:10 ... 90°CTovarniška nastavitev:10°C263 VELUX


NASTAVNI KANALI4.1.14 Opcijska funkcija proti zmrzovanjuFunkcija proti zmrzovanju aktivira polnilni krogotokmed kolektorjem in zbiralnikom, če je nastavljenatemperatura prekoračena navzdol, da prenosni medijtoplote ne bi zamrznil ali se zgostil (na prikazovalnikuse prikaže utripajoča snežinka). Če pa jenastavljena varovalna temperatura prekoračena za1°C navzgor, se polnilni krogotok deaktivira.Napotek! Ker je za to funkcijo na voljo samo omejenakoličina toplote zbiralnika, je funkcija primerna zaregije, kjer temperatura ne pade pogosto na ničlo.OCF / OCF1 / OCF2:Opcijska funkcija protizmrzovanjuNastavno območje:IZKLOP/VKLOPTovarniška nastavitev:IZKLOPCFR / CFR1 / CFR2:Varovalna nastavitevtemperatureNastavno območje:-10 ... +10°CTovarniška nastavitev:+4,0°C4.1.15 Oscilacijsko polnjenjeNastavne vrednosti:Tovarniška nastavitev: Nastavno območje:Prioriteta {PRIO} 1 0-2Ocilacijski čas prekinitve {tSP} 2 min. 1-30 min.Oscilacijski čas polnjenja {tRUN} 15 min. 1-30 min.Navedene opcije in parametri veljajo samo za sistemez več zbiralniki (ARR = 4, 5, 6).Če je nastavljena prioriteta 0, se zbiralnika, ki kažetatemperaturno razliko glede na kolektor, polnita vštevilčnem zaporedju (zbiralnik 1 ali zbiralnik 2). Nasplošno se tedaj polni samo en zbiralnik. Za sistem 6je na voljo tudi vzporedno polnjenje.Prioriteta:Prioritetna logika:0 = Zbiralnik 1/2 –enaka prioriteta1 = Prioriteto imazbiralnik 12 = Prioriteto imazbiralnik 2264 VELUX


NASTAVNI KANALIOscilacijski čas prekinitve / oscilacijskičas polnjenja / povečevanje temperaturekolektorjaKrmilnik preverja zbiralnika glede na možnostpolnjenja (vklopna razlika). Če polnjenje zbiralnikaz višjo prioriteto ni mogoče, preveri zbiralnik z nižjoprioriteto. Če je ta na voljo za polnjenje, s to izvede stako imenovano funkcijo "oscilacijski čas polnjenja"(tRUN). Ko oscilacijski čas polnjenja poteče,se polnjenje ustavi. Krmilnik nadzira povečevanjetemperature kolektorja. Če se ta temperatura povečaza dvižno temperaturo kolektorja (∆T-Col 2 K, fiksnaprogramirana vrednost), se potečeni čas prekinitveponovno resetira na ničlo in oscilacijski čas prekinitve(tSP) začne spet teči od začetka. Če torej vklopnipogoji zbiralnika z višjo prioriteto niso izpolnjeni, sepolnjenje nadaljuje na zbiralniku z nižjo prioriteto. Čestikalo z višjo prioriteto doseže svojo najvišjo temperaturo,se oscilacijsko polnjenje ne izvede.4.1.16 Funkcija ponovnega hlajenjaČe je temperatura zbiralnika po hlajenju sistemaOCX višja od nastavljene najvišje temperature zbiralnika(S MX/S1MX/S2MX) in če je temperatura kolektorjavsaj nižja od 5K, solarni sistem ne prenehadelovati, dokler se zbiralnik prek kolektorja in cevi neohladi na nastavljeno najvišjo temperaturo zbiralnika(S MX/S1MX/S2MX). Pri sistemih z več zbiralnikise ponovno hlajenje vedno izvede na zbiralniku 1.OREC:Opcijsko ponovnohlajenjeNastavno območje:IZKLOP ... VKLOPTovarniška nastavitev:IZKLOP4.1.17 Posebna funkcija cevnega kolektorjaČe krmilnik izmeri povečanje 2 K v primerjavi s temperaturokolektorja, ki je bila nazadnje shranjena, sesolarna črpalka vključi na 100% za kakih 30 sekund,da krmilnik zazna trenutno temperaturo medija. Pokončanem delovanju črpalke se trenutna temperaturakolektorja shrani kot nova referenčna vrednost.Če se izmerjena temperatura (nova referenčnavrednost) ponovno poveča za 2 K, se solarna črpalkaponovno vključi za 30 sekund.O TC:Posebna funkcijacevnega kolektorjaNastavno območje:IZKLOP ... VKLOPTovarniška nastavitev:IZKLOP265 VELUX


NASTAVNI KANALIČe bi bila vklopna razlika med kolektorjem in zbiralnikomprekoračena med delovanjem solarne črpalke alimirovanjem sistema, bi krmilnik samodejno preklopilna solarno polnjenje.Če temperatura kolektorja pade za 2 K med mirovanjem,se vklopna vrednost za posebno funkcijocevnega kolektorja ponovno preračuna in solarnačrpalka se ne vključi.Področje uporabe: vakuumski cevni kolektorji (evtl.tudi ploski ploščni kolektorji); funkcija preprečujevklopne zamike med polnjenjem zbiralnika in pravtako delovanje solarne črpalke ponoči (temperature,izmerjene podnevi, se lahko "shranijo" do noči spomočjo vakuuma v ceveh kolektorja).4.1.18 Funkcija termostata (ARR = 3)Funkcija termostata deluje neodvisno od delovanjasolarnega sistema, uporabite jo lahko npr. za izkoristekpresežka energije ali podaljšano ogrevanje.• AH O < AH FTermostatska funkcija je uporabljena za podaljšanoogrevanje.• AH O > AH FTermostatska funkcija je uporabljena za izkoristekpresežka energije.Na prikazovalniku se prikaže simbol za termostat,če je aktiviran izhod drugega releja.AH O:Vklopna temp. termostataNastavno območje:0,0 ... 95,0°CTovarniška nastavitev:40,0°CAH F:Izklopna temp. termostataNastavno območje:0,0 ... 95,0°CTovarniška nastavitev:45,0°CPodaljšano ogrevanjeIzkoristek presežka energije266 VELUX


NASTAVNI KANALI4.1.19 Krmiljenje hitrosti črpanjaRelativno najmanjšo hitrost črpanja lahko nastaviteza črpalki, priključeni na izhoda R1 in R2, preknastavnih kanalov nMN, n1MN in n2MN.POZOR! Če uporabljate porabnike (npr. ventile),ki niso vezani na krmiljenje hitrosti črpanja,morate vrednost nastaviti na 100%, da deaktiviratekrmiljenje hitrosti črpanja.nMN / n1MN / n2MN:Hitrost črpanjaNastavno območje:30 ... 100Tovarniška nastavitev:304.1.20 Način delovanjaZa kontrolna in vzdrževalna dela lahko način delovanjakrmilnika ročno nastavite tako, da izbereteročni način (manual mode), ki ima naslednje močneprilagoditve:• HND1 / HND2Način delovanjaIZKLOP: Vključen rele, simboli na prikazovalniku:(flashing) +AUTO: Rele v samodejnem delovanjuVKLOP: Vključen rele, simboli na prikazovalniku:(flashing) +HND1 / HND2:Način delovanjaNastavno območje:IZKLOP, AUTO, VKLOPTovarniška nastavitev:AUTO4.1.21 JezikV tem kanalu je mogoče nastaviti menijski jezik:• dE: Nemščina• En: Angleščina• Fr: Francoščina• It: ItalijanskiLANG:Nastavitev jezikaNastavno območje: dE, EnTovarniška nastavitev: dE267 VELUX


ISKANJE NAPAK5. Iskanje napakOpozorilo na prikazovalniku upravljalca vas bo obvestilo o morebitni napaki v delovanju.Opozorilni simbolVarovalkaT4A 220 ... 240V~R1 1 (1) A ( 220 ... 240)V~R2 1 (1) A (220 ... 240)V~Temp. Sensor Pt1000S1 S2 S3 S4N R2 N R1 N L1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20Na prikazovalniku sta simbol ključa in opozorilni simbol s klicajem.Okvarjen senzor. V prikaznem kanaluzadevnega senzorja je namestotemperature prikazana koda napake.888.8- 888.8Prekinjen kabel.Preverite kabel.Kratki stik.Preverite kabel.Prekinjeno povezavo senzorjev temperaturePt1000 lahko preverite zohmmetrom. Upornosti na preglednicidesno ustrezajo različnim temperaturam.Upornosti senzorjevPt1000268 VELUX


ISKANJE NAPAKČrpalka je pregreta, vendar ni prenosa toplote odkolektorja do zbiralnika, dovodni tok in povratni toksta enako topla, morebitni mehurčki v ceveh.Črpalka se za hip zažene, nato izključi inponovno vključi itd.Je zrak v sistemu?nedaJe krogotok kolektorjazamašen na izločevalnikuumazanije?daOdzračite sistem; primarnitlak ekspanzijske posodemora biti višji odstatičnega tlaka za okoli0,5 bara, sistemski tlak paza okoli 0,5 do 1 bara(odvisno od velikostiekspanzijske posode);vključite in izključitečrpalko za kratek časOčistite izločevalnikumazanije?Je temperaturna razlika nakrmilniku premajhna?nedaJe senzor kolektorjapravilno nameščen?nedaPreverite opcijskoposebno funkcijocevnega kolektorja.Ustrezno spremeniteuravnavanje ∆T(∆Ton/∆Toff).neokNamestite senzorkolektorja na solarnidovodni tok (najtoplejšiizhod kolektorja);uporabite potopno cevzadevnega kolektorja.Črpalka se zažene zelo pozno in se kmalu zaustavi.Temperaturna razlika med zbiralnikom in kolektorjemse med delovanjem izredno poveča; krogotokkolektorja ne more izravnati toplote.Je vklopna temperaturnarazlika ∆Tonprevelika?nedaUstrezno spremeniteuravnavanje ∆T(∆Ton/∆Toff).Je okvarjena črpalka zakrogotok kolektorja?nedaPopravilo/zamenjavaJe senzor kolektorjaneugodno nameščen (npr.kontaktni senzor namestosenzorja v potopni cevi)?daPo potrebi aktivirajtefunkcijo cevnegakolektorja.okJe izmenjevalnik toploteobložen z apnencem?nedaJe izmenjevalnik toplotezamašen?RazapnitevnedaČiščenjeJe izmenjevalnik toplotepremajhen?daNov preračun velikostiizmenjevalnika269 VELUX


DOPOLNILNA OPREMA / NADOMESTNI DELI6. Dopolnilna oprema / Nadomestni deliNaziv Številka artikla OpisSCV2 354274 Dopolnilni krmilnik s senzorji, solarnikrmilnik grelnega kroga, 2 izhoda zapolprevodnika, 4 vhodi za senzorjeSKSPT1000KL 354275 Senzor temperature za kolektorje skarakteristiko PT1000SKSPT1000S 354272 Senzor temperature za zbiralnike skarakteristiko PT1000SBATHE 354273 Nerjavna potopna cev za serzorjeza plavalne bazene, primerna zaklorirano vodoSKSGS 354271 Rezervna varovalka 4 AVse slike so samo simbolične. Opravičujemo se za morebitne tiskarske napake ali nujne tehnične spremembe. Ne jamčimo za vsebino. Drugačeveljajo naši Splošni pogoji poslovanja v zadnji izdaji.271 VELUX


AR:VELUX Argentina S.A.3488 639944 / 45 / 46IE:VELUX Company Ltd.01 848 8775AT:VELUX Österreich GmbH02245/32 3 50IT:VELUX Italia s.p.a.045/6173666AU:VELUX Australia Pty. Ltd.1300 859 856JP:VELUX-Japan Ltd.0570-00-8145BA:VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o.033/626 493, 626 494LT:VELUX Lietuva, UAB(85) 270 91 01BE:VELUX Belgium(010) 42.09.09LV:VELUX Latvia SIA67 27 77 33BG:VELUX Bulgaria EOOD02/955 95 26NL:VELUX Nederland B.V.030 - 6 629 629BY:CA:CH:CL:CN:CZ:DE:DK:EE:ES:FI:FR:GB:HR:HU:VELUX Roof Windows FE.(017) 217 7385VELUX Canada Inc.1 800 88-VELUX (888-3589)VELUX Schweiz AG0848 945 549VELUX Chile Limitada2 953 6789VELUX (CHINA) CO. LTD.0316-607 27 27VELUX Česká republika, s.r.o.531 015 511VELUX Deutschland GmbH0180-333 33 99VELUX Danmark A/S45 16 45 16VELUX Eesti OÜ621 7790VELUX Spain, S.A.91 509 71 00VELUX Suomi Oy0207 290 800VELUX France0821 02 15 150,119€ TTC/minVELUX Company Ltd.01592 778 225VELUX Hrvatska d.o.o..01/5555 444VELUX Magyarország Kft.(06/1) 436-0601NO:NZ:PL:PT:RO:RS:RU:SE:SI:SK:TR:UA:US:VELUX Norge AS22 51 06 00VELUX New Zealand Ltd.0800 650 445VELUX Polska Sp. z o.o.(022) 33 77 000 / 33 77 070VELUX Portugal, Lda21 880 00 60VELUX România S.R.L.0-8008-83589VELUX Srbija d.o.o.011 20 57 500ZAO VELUX(495) 737 75 20VELUX Svenska AB042/20 83 80VELUX Slovenija d.o.o.01 724 68 68VELUX Slovensko, s.r.o.(02) 33 000 555VELUX Çatı PencereleriTicaret Limited Şirketi0 216 302 54 10VELUX Ukraina TOV(044) 2916070VELUX America Inc.1-800-88-VELUXwww.velux.comdirections for use SCV2. ©2010,2011 VELUX Group ®VELUX and the VELUX logo are registered trademarks used under licence by the VELUX Group

More magazines by this user
Similar magazines