Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

IndstillingskanalerDen transporterede varmemængde måles ved atangive volumenstrømmen og referencesensorernefremløb S1 og returløb TRL. Disse vises i kWhandelei visningskanalen kWh og i MWh-andele ivisningskanalen MWh. Summen for begge kanalerudgør det samlede varmeudbytte.Den sammenlagte varmemængde kan nulstilles. Såsnart en af visningskanalerne for varmemængdeer valgt, viser displayet følgende symbol konstant. Tasten (3) skal trykkes og holdes i ca.2 sekunder, for at aktivere tællerens RESET-mode.Displaysymbolet blinker og værdien for varmemængdensættes tilbage på 0, hvis der bekræftesmed inden for 5 sekunder.Hvis RESET-processen ønskes afbrudt, skal manvente ca. 5 sekunder. Derefter vender styringenautomatisk tilbage til visningsmode.Bemærk: Kanalerne kWh og MWh findes kunhvis optionen varmemængderegnskab (OWMZ) eraktiveret.4.1.8 ∆T-reguleringFørst forholder styringen sig som en standarddifferensstyring.Når indkoblingsdifferencen (DT E/DT1E/DT2E/DT3E) er nået, aktiveres pumpen,der efter frigørelsesimpulsen (10 s) kører meddet minimale omdrejningstal (nMN = 30%). Nårtemperaturdifferencen kommer op på den indstilledeønskede værdi (DT S/DT1S/DT2S/DT3S), øgesomdrejningstallet et trin (10%). Ved en differensstigningpå 2 K (ANS/ANS1/ANS2/ANS3) øgesomdrejningstallet atter med 10% op til maksimumpå 100%. Ved hjælp af parameteren "Stigning" kanreguleringsadfærden tilpasses. Falder værdien nedunder frakoblingstemperaturdifferencen (DT A/DT1A/DT2A/DT3A) afbrydes styringen.Bemærk: Indkoblingstemperaturdifferencen skalmindst være 0,5 K højere end udkoblingstemperaturdifferencen.MED%:Frostbeskyttelsesindholdi vol-%MED% blændes udved MEDT 0 og 3Indstillingsområde:20 ... 70Fabriksindstilling: 45kWh / MWh:Varmemængde ikWh/MWhVisningskanalDT E / DT1E / DT2E /DT3E:Indkoblingstemperaturdif.Indstillingsområde:1,0 ... 20,0 KFabriksindstilling: 6,0 KDT A / DT1A / DT2A /DT3A:Udkoblingstemperaturdif.Indstillingsområde:0,5 ... 19,5 KFabriksindstilling: 4,0 KDT S / DT1S / DT2S /DT3S:Difference ønsket temp.Indstillingsområde:1,5 ... 30,0 KFabriksindstilling: 10,0 KANS / ANS1 / ANS2 /ANS3:StigningIndstillingsområde:1 ... 20 KFabriksindstilling: 221 VELUX

More magazines by this user
Similar magazines