Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

NASTAVNI KANALIPretočna količina toplote je merjena s pomočjoprostorninskega toka ter z referenčnima senzorjemadovodnega toka S1 ter povratnega toka TRF. Prikazanaje v kWh v prikaznem kanalu kWh in v MWhv prikaznem kanalu MWh. Seštevek obeh kanalovpredstavlja skupno količino toplote.Seštevek količine toplote je mogoče resetirati. Takojko izberete enega od prikaznih kanalov za količinotoplote, se na prikazovalniku trajno prikaže simbol. Tipko (3) morate pritiskati kake 2 sekundiza preklop v način za resetiranje števca. Simbolutripa in vrednost za količino toplote se resetira na0, če potrdite s tipko v 5 sekundah. Postopekresetiranja potrdite s ponovnim pritiskom tipkev 5 sekundah in ga tako končate. Če resetiranjane želite izvesti, ne pritisnite nobene tipke kakih5 sekund. Krmilnik samodejno preklopi v način zaprikazovanje.Napotek! Kanala kWh in MWh sta na voljo samomed aktivirano opcijo merjenje količine toplote(OHQM).4.1.8 Uravnavanje ∆TNa začetku krmilnik deluje ne enak način kot običajnidiferencialnih krmilnik. Pri doseženi vklopni razliki(DT 0/DT10/DT20/DT30) se aktivira črpalka in poprejemu impulza (10 s) zažene z najmanjšo hitrostjočrpanja (nMN = 30%). Pri doseženi nastavljeni nazivnitemperaturni razliki (DT S/DT1S/DT2S/DT3S)se hitrost črpanja poveča za en korak (10%). Če serazlika poveča za 2 K (RIS/RIS1/RIS2/RIS3), sehitrost črpanja poveča za 10% oziroma do največjehitrosti črpanja 100%. Odziv krmilnika je mogočeprilagoditi s pomočjo parametra "povečanje". Če panastavljena izklopna temperatura ni dosežena(DT F/DT1F/DT2F/DT3F), se krmilnik izklopi.Napotek! Vklopna temperaturna razlika DO morabiti za vsaj 0,5 K višja od izklopne temperaturnerazlije DF.MED%:Koncentracija antifriza v(prostorn.) %.MED% se prekrije znastavitvijoMEDT 0 in 3.Nastavno območje:20 ... 70, tov. nast. = 45kWh / MWh:Količina toplote vkWh/MWhPrikazni kanalDT 0 / DT10 / DT20 /DT30:Vklopna temperaturaNastavno območje:1.0 ... 20.0 KTovarniška nastavitev= 6.0DT F / DT1S / DT2S /DT3F:Zklopna temperatur.razlika.Nastavno območje:0.5 ... 19,5 KTovarniška nastavitev= 4.0 KDT S / DT1S / DT2S /DT3S:Nazivna temperaturnarazlika.Nastavno območje:1.5 ... 30.0 KTovarniška nastavitev= 10.0 KRIS / RIS1 / RIS2 /RIS3:PovečanjeNastavno območje:1 ... 20 KTovarniška nastavitev= 2 K261 VELUX