ხარისხის მართვა საგანმანათლებლო სისტემაში ა ვ

gtu.ge
  • No tags were found...

ხარისხის მართვა საგანმანათლებლო სისტემაში ა ვ

The Work Approbation The main results of the thesis work were discussed atthe seminars and conferences, such are the International Scientific Conference(dedicated to the 80 th Birthday Anniversary of Ivane Prangishvili), that was held on 1-4 November, 2010, at GTU, Tbilisi; the International Scientific Conference “ActualTasks of Applied Physics”, that was held on 30 March, 2011, at GTU; at the seminarsof the faculty of Measuring Techniques, Examination and Quality Management, in2009-2010 years.Publications There are published four articles and a manual book about thethesis topic.The Structure and Size of the Thesis Work The thesis work is consisted offour parts: the introduction, faif chapters and bibliography. The main part of the workis 125 pages, and the whole size is 151 pages. There are used 72 literature sources inthe bibliography.naSromis zogadi daxasiaTebaTemis aqtualoba. ganaTlebis xarisxis uzrunvelyofas, misSefasebasa da monitorings gadamwyveti mniSvneloba eniWebaqveynis keTildReobis miRwevisa da SenarCunebisTvis.saqarTvelos mierTeba boloniis deklaraciasTan da evropissaganmanaTleblo sivrceSi integracia dakavSirebulia procesSimonawile mxareebis mier aRiarebuli Semdegi ZiriTadiprincipebis Tanmimdevrul ganxorcielebasTan: iolad gasagebi daSesadarebeli akademiuri xarisxebis samsafexuriani sistemisa dakreditebis sistemis SemoReba; mobilurobis xelSewyoba;ganaTlebis xarisxis uzrunvelyofa; umaRlesi ganaTlebisevropuli ganzomilebebis danergva; swavla mTeli sicocxlisganmavlobaSi; studentTa monawileoba umaRlesi saswavleblebismarTvaSi. rogorc cnobilia Tuningnma (`Tuningi~ anusaganmanaTleblo programebis urTierTSewyoba evropaSi)umaRlesi ganaTlebis evropul sivrceSi Tavisi adgilidaimkvidra, vinaidan mis mier SemuSavebulma meTodologiam xeliSeuwyo boloniis procesis principebis ganxorcielebas.ramdenadac saqarTvelos saxelmwifos strategiuli mizanievrokavSirSi gawevrianebaa, CvenTvis gansakuTrebiT6


mniSvnelovania monawileoba evropis saganmanaTleblo sivrceSimimdinare procesebSi, romelTa ZiriTad mizans warmoadgenserTiani, evropuli saganmanaTleblo sivrcis Seqmna. xarisxikompleqsur cnebad moiazreba da unda vimsjeloT ara zogadadxarisxis, aramed xarisxis sxvadasxva aspeqtis Sesaxeb.produqciis an momsaxurebis xarisxis kontrolis,uzrunvelyofisa da marTvis cnobili meTodebis uSualogadatana saganmanaTleblo dawesebulebebze ver xerxdeba amdawesebulebebSi marTvis amocanebis specifikurobis gamo.Tanamedrove umaRlesma saswavlebelma Tavi unda scnos rogorc`bazris subieqtma~ da Sesabamisad aRiaros sabazro ekonomikiskanonzomierebebi, aucilebeli xdeba ISO 9000 seriisstandartebisa da xarisxis totaluri marTvis (TQM)meTodologiis saganmanaTleblo sferosaTvis interpretireba,umaRles saswavlebelSi xarisxis marTvis specifikurialgoriTmebisa da saSualebebis damuSaveba.zemoTqmulidan gamomdinare sadisertacio Tema `xarisxismarTva saganmanaTleblo sistemaSi~, romelic exebasaganmanaTleblo procesis kontrolis, uzrunvelyofisa damarTvis sistemebs, unda CaiTvalos aqtualurad.naSromis mizani da ZiriTadi amocanebi. warmodgenilisadisertacio naSromis ZiriTadi mizania produqciisa damomsaxurebis xarisxis kontrolis, uzrunvelyofisa da marTvisZiriTadi principebis safuZvelze xarisxis marTvis efeqturimeTodebis damuSaveba saganmanaTleblo procesisaTvis misispecifikis gaTvaliswinebiT. saqarTvelos ganaTlebis sistemisgadasvlam evropul standartebze gamowvia ganaTlebis xarisxismarTvis axal principebze gadasvla, xarisxis menejmentissistemis ganviTarebis Tanamedrove koncefciebis danergva.gansakuTrebiT yuradReba gamaxvilebulia universitetissaswavlo procesis meTodebisa da saSualebebis SerCevaze,specialistebis momzadebis xarisxze da saswavlo procesis7


xarisxis Sefasebaze. naSromis miznidan gamomdinare disertaciisZiriTadi amocanebi mdgomareobs Semdegi sakiTxebis ganxilvaSi:_ umaRlesi ganaTlebis xarisxis marTvis problemebi boloniisprocesTan mimarTebaSi. Tuningis miznebi da amocanebi;_ ISO 9000 seriis standartebis principebsa da xarisxistotaluri marTvis (TQM) meTodologiaze damyarebuli xarisxismenejmentis sistemis damuSavebisa da danergvis gzebis moZebnauniversitetis marTvis efeqturobis problemis gadaWraSiganviTarebadi sabazro urTierTobebis pirobebSi;_ umaRlesi saswavleblis xarisxis menejmentis sistema;_ xarisxis menejmentis sistemis modelis arCevis principebi;_ saswavlo procesis xarisxis Sefasebis sistema;_ specialistebis momzadebis xarisxze moqmedi faqtorebisanalizi;_ codnis xarisxis statistikuri meTodebis damuSaveba _danergva saswavlo procesSi.kvlevis obieqti. kvlevis obieqts warmoadgens umaRlesisaswavleblis saganmanaTleblo procesis kontrolis,uzrunvelyofisa da marTvis sistema. gansakuTrebiT am sistemiserTerTi ZiriTadi elementi _ codnis xarisxis marTvisa dakontrolis sistema.kvlevis sagani. kvlevis sagans warmoadgens saswavloprocesis xarisxis Sefaseba sagamocdo sesiis SedegebzedayrdnobiT, xarisxis parametrebis gazomva (saubaria studentiscodnis donis gazomvaze), mizezTa kvleva, romlebic iwvevensaswavlo procesis arastabilurobas da specialistebismomzadebis xarisxze moqmedi faqtorebis analizi.kvlevis meTodebi. statistikuri meTodis, kerZod X ,S danp sakontrolo rukebis gamoyenebiT saswavlo procesis xarisxisSefaseba da sagnebis mixedviT Sefasebebis ganawilebishistogramebis ageba.disertaciaSi miRebuli ZiriTadi Sedegebi ESeiZlebaCamoyalibdes Semdegnairad:8


1. naCvenebia boloniis procesis mniSvneloba umaRlesiganaTlebis evropuli sivrcis SeqmnaSi; kreditebis transferisada dagrovebis evropuli sistemis (ECTS) SemoRebis meSveobiTstudentTa mobilurobis xelSewyoba; xarisxis gaumjobesebaakademiuri programis doneze: Tuningis midgoma da am midgomebisgamoyenebis efeqturoba saqarTvelos umaRlesi ganaTlebissistemaSi.2. gaanalizebulia umaRles saswavlebelSi ganaTlebisxarisxis marTvis sakiTxebi swavlebis boloniis sistemazegadasvlis pirobebSi, kerZod: xarisxis marTvis TanamedrovemeTodebis ISO 9000 seriis standartebisa da xarisxis totalurimarTvis (TQM) principebis gamoyeneba umaRlesi ganaTlebisxarisxis amaRlebaSi, saqarTveloSi ganaTlebis xarisxisuzrunvelyofis ZiriTadi mimarTulebebi.3. Catarebulia xarisxis menejmentis sistemis ori modelis:holandiur-belgiuri modelisa (adaptirebuli boloniisprocesTan) da lisabonis konvenciaze dafuZnebuli modelis(Seicavs boloniis procesis moTxovnebs umaRlesi ganaTlebisxarisxisadmi) SedarebiTi analizi, ris safuZvelzec SeiZlebadavaskvnaT, rom gaanalizebuli midgomebi ki ar gamoricxaven,aramed avseben erTmaneTs da maTi kombinirebuli gamoyenebaSesaZlebels xdis ganaTlebis xarisxis menejmentis SesaZloSeqmnis uzrunvelyofasa da danergvas.4. xarisxis sferoSi moqmedi msoflioSi cnobili premiebisdemingis, boldrijis, xarisxis evropuli premiis da xarisxisiaponuri premiebis kriteriumebis ganaTlebis xarisxTanmimarTebiT ganxilvis Sedegad, SeiZleba davaskvnaT, romsaqarTveloSi ganaTlebis sferoSi xarisxis premiis SemoRebasaSualebas mogvcems gamovavlinoT mowinave saswavlodawesebulebebi, romlebic gansazRvraven samomavlo standartebs.5. sagamocdo sesiis Sedegebis mixedviT agebuli iqna X , Sda np sakontrolo rukebi. X − sakontrolo rukis ageba xdebasagnebis mixedviT saSualo qulebidan gadaxris9


monitoringisaTvis. S –sakontrolo rukis ageba xdeba qulebiscvlilebebis xarisxis monitoringisTvis sagnebis mixedviT.пр − sakontrolo ruka igeba sagnebis mixedviT aradamakmayofilebeliqulebis monitoringisaTvis. saswavlo procesisxarisxis Sefasebis SeTavazebuli meTodis eqsperimentuliSemowmebisaTvis Cvens mier agebuli iyo sakontrolo rukebi dahistogramebi oTxi sesiis Sedegebis mixedviT, SemdegimimarTulebisaTvis `informatika da marTvis sistemebi~, stu-sSesabamisi fakultetisaTvis. miRebul Sedegebze dayrdnobiT,statistikuri meTodis gamoyenebiT kerZod, X , S da npsakontrolo rukebisa da histogramebis saSualebiT,damuSavebulia saswavlo procesis xarisxis Sefasebis meTodi,romelic saSualebas mogvcems vawarmooT saswavlo procesiskontroli ara mxolod erTi an ramdenime sagnisaTvis, aramedvawarmooT xarisxis kontroli yvela arsebul disciplinebSiramdenime jgufis masStabiT sagamocdo sesiis, saswavlo wlis answavlebis mTeli kursis ganmavlobaSi.Teoriuli da praqtikuli Rirebuleba. sadisertacionaSromSi miRebuli Teoriuli da praqtikuli Sedegebi SeiZlebagamoyenebul iqnes saganmanaTleblo procesis xarisxis marTvisamocanebis gadasawyvetad, specialistebis momzadebis xarisxzemoqmedi faqtorebis analizisas da saswavlo procesiskontrolisas.naSromis aprobacia. sadisertacio Temis irgvliv naSromisZiriTadi Sedegebi ganxiluli iqna seminarebsa dakonferenciebze. maT Soris: 2010 wlis 1-4 noembers q. TbilisSistu-Si Catarebul saerTaSoriso samecniero konferenciaze,miZRvnili akad. iveri frangiSvilis dabadebis 80 wlisTavisadmi;2011 wlis 30 marts stu-Si Catarebul saerTaSoriso samecnierokonferenciaze `gamoyenebiTi fizikis aqtualuri sakiTxebi~;stus-s sazomi teqnikis, eqspertizisa da xarisxis menejmentiskaTedris seminarebze 2009 _ 2010 wlebSi.10


publikaciebi. disertaciis Temaze gamoqveynebulia 4 statia,1 damxmare saxelmZRvanelo.sadisertacio naSromis struqtura da moculoba.sadisertacio naSromi Sedgeba Sesavalis, xuTi Tavis dagamoyenebuli litaraturisgan. naSromis ZiriTadi nawilismoculoba Seadgens nabeWdi teqstis 1 gverds, saerTo moculoba1 gverds. literaturis nusxa Seicavs 72 dasaxelebisbibliografiul wyaros.sadisertacio naSromis SinaarsiSesavalSi ganxilulia saganmanaTleblo procesis xarisxismarTvis amocanebis specifika, ZiriTadi problemebi, romlebicwarmoiSoba am amocanebis kvlevis procesSi, disertaciaSimiRebuli ZiriTadi Sedegebi, kvlevis meTodebi, amocanisgadawyvetis gzebi da saboloo Sedegebi, mocemulia naSromismokle anotacia.pirvel TavSi ganxilulia: boloniis procesis mniSvnelobaumaRlesi ganaTlebis evropuli sivrcis SeqmnaSi. boloniisdeklaraciis umTavres miznebs umaRlesi ganaTlebis evropulisivrcis dasamkvidreblad da umaRlesi ganaTlebis evropulisistemis mTel msoflioSi gasavrceleblad warmoadgens:iolad gasagebi da Sesadarebeli akademiuri xarisxis sistemisSemoReba; ZiriTadad or mTavar safexurze dafuZnebuli sistemisSemoReba, diplomamdeli da diplomis Semdgomi safexurebi;kreditebis sistemis (kreditebis transferisa da dagrovebisevropuli sistemis – ECTS), studentebis mobilurobisxelSemwyobi saSualebis SemoReba; mobilurobis xelSewyobaiseTi winaaRmdegobebis daZleviT, romelic xels uSlisTavisufal gadaadgilebas; xarisxis uzrunvelyofis sakiTxSievropuli TanamSromlobis xelSewyoba Sesadarebelikriteriumebisa da meTodologiebis SemuSavebis kuTxiT;umaRlesganaTlebaSi aucilebeli evropuli ganzomilebebis danergva.11


naSromSi boloniis procesis analizis safuZvelzenaCvenebia misi mniSvneloba umaRlesi ganaTlebis evropulisivrcis SeqmnaSi, Tuningis meTodologiis roli xarisxisgaumjobesebisaTvis akademiuri programis doneze, ra mniSvnelobaeniWeba Tuningis midgomebis gamoyenebas saqarTvelos umaRlesiganaTlebis sistemis evropis saganmanaTleblo sistemaSiintegraciis procesSi. rogor unda moxdes Tuning-saqarTvelosproeqtis mixedviT sauniversiteto kurikulumebis adaptirebaboloniis procesis moTxovnebTan da adamianuri resursebisSemdgomi ganviTarebis xelSewyoba.meore TavSi ganxilulia xarisxis marTvis problemebi. ISO9000 seriis standartebisa da xarisxis totaluri marTvis (TQM)principebis SedarebiTi analizis safuZvelze mocemulia isupiratesobebi, romelic gaaCnia TQM-s umaRlesi ganaTlebisxarisxis amaRlebaSi ISO 9000 seriis standartebTan SedarebiT.warmoebis sferoSi moqmedi organizaciebi, produqciis anmomsaxurebis xarisxis amaRlebisaTvis iyeneben Semdeg logikursqemas: `produqciis xarisxi-xarisxiani procesebis Sedegia.procesebis xarisxi ki-xarisxiani menejmentis Sedegi~. am midgomamukve ganaTlebis sferoSic moikida fexi. msoflios mravalisaganmanaTlebo dawesebuleba warmatebiT iyenebs xarisxismenejmentis Tanamedrove meTodebs. msoflioSi dRes arsebulimzardi konkurenciis pirobebSi, imisaTvis rom gamoSvebuliproduqcia an gaweuli momsaxureba xarisxianad CaiTvalos, aRararis sakmarisi mxolod standartebTan misi Sesabamisobis dacva,aucilebel pirobad iqca momxmareblis molodinebismaqsimalurad dakmayofileba. Tanamedrove pirobebSi xarisxisgansazRvrisas, mizanSewonilia gamoviyenoT Tvalsazrisi,romelic momxmareblis moTxovnebis dakmayofilebas ukavSirdeba.mniSvnelovani momentia is, rom ISO 9000 seriis standartebi ariTvaliswineben ganaTlebis specifikas da misi daxmarebiT arSeiZleba Sefasdes universiteti, rogorc sazogadoebissocialuri instituti. ra aqcevs TQM-s unikalurad? - es aris12


marTvis meTodebis struqturis gardaqmnisadmi moTxovna,romelic mimarTulia xarisxis misaRwevad. TQM meTodologiaaiZulebs mmarTvelebs uari Tqvan axlomxedveluri _ zemodan _qvemoT daRmaval mmarTvelobaze da gadawyvetilebis miRebaSicentraluri mniSvneloba mianiWon klientebsa da TanamSromlebs.TQM-is arsi SeiZleba Camoyalibdes sami kriteriumi:1. ganaTlebisxarisxis gansazRvra; 2.universitetis muSaobis efeqturobisamaRleba; 3.administraciuli sistemis srulyofa. sayovelTaokonkurenciam marTvis tradiciuli modeli moZvelebulad aqcia.aucilebeli gaxda marTvis axali modelis SemuSaveba. ZvelisagangansxvavebiT, marTvis axali modeli moZraobaSi modismomxmarebelis mier. igi mimarTulia ara imaze, Tu ramdensvawarmoebT, aramed imaze, Tu ramdenad vakmayofilebTmomxmareblis moTxovnebs. konkurentunarianobis asamaRlebladyvelaze mniSvnelovania momxmarebelze orientacia,korporaciuli azrovneba, gundSi integracia da muSaoba.cxr. 1.marTvis tradiciuli modelis Sedareba TQM midgomiTganviTarebul modelTanmarTvis tradiciulielementebimarTvis axali modelimodelivertikaluriorganizaciulihorizontaluristruqturaavtokratiuli xelmZRvanelobis stili kooperaciulimogebafirmis saqmianobisyuradRebis centriklientebi(momxmarebeli)TviTmomsaxureba motivacia gonivruli egoizmi(realisturialtruizmi)Siga bazrebi globalurikapitali resursebi informaciaerTgvarovani samuSao Zalebi sxvadasxvagvariusafrTxoebaTanamSromelTaprofesiuli zrdamolodinipersonaluri samuSaos organizeba gunduritradiciul midgomebsa da xarisxis totaluri kontrolosprincipebze dafuZnebul ganaTlebis xarisxis marTvis sistemebisTaviseburebebs Soris gansxvavebebi moyvanilia cxr. 2.-Si.13


ZiriTadimizaniZiriTadiamocanagamoyenebulimeTodebimiRebuliSedegebicxr. 2.gansxvavebebi ganaTlebis xarisxis marTvis sistemebs Soristradiciuli midgoma TQM-ze dafuZnebuli midgomamesame TavSistandartebisadmiformaluri Sesabamisoba.xarisxis sistemisdokumentaciis Seqmna.specialuri meTodebi araris gaTvaliswinebuli.akreditaciis gavla.saganmanaTleblo dawesebulebisxarisxis marTvis efeqturisistemis Seqmna.saganmanaTleblo, samecniero,sawarmoo da damxmare procesebismudmivi gaumjobeseba.TQM meTodebi.akreditaciis gavlasTan erTadmomxmareblis dakmayofilebisamaRleba, danaxarjebis Semcireba,saganmanaTleblo dawsesebulebisekonomikuri da socialuriganviTareba.swavlebis boloniis sistemaze gadasvlispirobebSi xarisxis menejmentis sistemis ori modelis:holandiur-belgiuri da lisabonis konvenciaze dafuZnebuli(Seicavs boloniis procesis moTxovnebs) modelebis SedarebiTianalizis safuZvelze dadgenili iqna is moTxovnebi, romlebicSeiZleba rekomendirebuli iyos umaRlesi saswavleblisTvisxarisxis menejmentis sistemis modelis arCevisas. xarisxis yvelasistema efuZneba garkveul models. xarisxis menejmentissistemis modeli _ es aris instrumenti, romelic iZlevaxarisxis marTvis saSualebas. nebismier organizacias SeuZliaSeimuSaos xarisxis marTvis sakuTari (damoukidebeli) modeli.magram praqtikaSi yvelaze xSirad iyeneben ukve aprobirebul daaRiarebul modelebs, romlebic efuZnebian:• ISO 900 seriis saerTaSoriso standartebs;• evropuli universitetebis (ENQA) asociaciis moTxovnebs;• xarisxis menejmentis evropuli fondis (EFQM)saerTaSoriso premiis miniWebis moTxovnebs;• holandiur-belgiur (adaptirebuli boloniis procesTan)models da sxva.TiTqmis yvela arsebuli xarisxis menejmentis modelidafuZnebulia xarisxis sayovelTao marTvis (TQM) principebze.14


holandiur-belgiuri modeli (adaptirebuli boloniisprocesTan). es modeli mimarTulia umaRlesi saswavleblebisstimulirebisaken, xarisxis sayovelTao marTvis (TQM)principebis danergviT saganmanaTleblo da samecniero-kvleviTimomsaxurebis miwodebis mudmivi gaumjobesebis gzebis Ziebisaken.kriteriumebis jgufSi ~SesaZleblobebi~ Sedis procesebisganviTarebis xuTi stadia: 1. xelmZRvanelobis lideroba;2.politika da strategia; 3. personalis menejmenti; 4. resursebida partniorebi; 5. procesebis menejmenti.am principebidan gamomdinare ganisazRvra `Sedegebi~-sjgufis Semdegi kriteriumebi: momxmareblis dakmayofilebuloba;personalis dakmayofilebuloba; umaRlesi saswavleblis gavlenasazogadoebaze.modeli, romelic efuZneba lisabonis konvencias (Seicavsboloniis procesis moTxovnebs) umaRlesi ganaTlebisxarisxisadmi. am modelis mixedviT umaRlesi ganaTlebisxarisxis menejmentis sistemis danergva emyareba Semdegfaqtorebs:• boloniis procesis elementebis danergva da moTxovnebiumaRlesi ganaTlebis xarisxisadmi;• umaRlesi ganaTlebis internacionalizacia;• umaRlesi ganaTlebis xarisxis marTvisa da amaRlebismsoflio Tanamedrove tendeciebi.proeqtSi ganxilulia ganaTlebis xarisxis uzrunvelyofismeTodebi, kerZod:_ umaRlesi saswavleblis xarisxis marTvis SefasebiTi meTodiSWOT-analizi, organizaciis susti da Zlieri mxareebisgamovlena (Strenghs-Zlieri mxareebi, Weakness-susti mxareebi,Opportunities-SesaZlebloba, Threats- safrTxeebi);_ xarisxis totaluri marTvis meTodi (TQM);_ modeli, romelic emyareba ISO 9000-2000 seriis standartebismoTxovnebs .15


ganaTlebis xarisxis uzrunvelyofis ZiriTadi meTodebisSedarebiTi analizi gviCvenebs, rom gaanalizirebuli midgomebi:ar gamoricxaven, aramed avseben erTmaneTs, iribad an pirdapiruzrunvelyofen umaRlesi saswavleblis aucilebeli funqciebismarTvas, aRniSnuli midgomebis kombinirebuli gamoyenebaSesaZlebels xdis ganaTlebis xarisxis menejmentis SesaZloSeqmnis uzrunvelyofasa da danergvas. ganaTlebis xarisxisuzrunvelyofis ZiriTadi meTodebis ganxilvis safuZvelzedaskvnis saxiT mocemulia maTi SedarebiTi analizi (cxr.3).cxr.3.ganaTlebis xarisxis uzrunvelyofis ZiriTadimeTodebis SedarebiTi analiziISO 9000 TQM SWOTar aris aucilebelikoncentracia konkrtulmomxmarebelze.ar aris integrirebuliumaRlesi saswavlebliskorporaciulstrategiaSi.teqnikur sistemebze daprocedurebzekoncentracia.yvela TanamSromlis Car-Tuloba saWiro ar aris.ar aris koncentriebuliuwyvet gaumjoesebaze.xarisxze pasuxismgeblobaunda iyos gansazRvrulida dokumenturadgaformebuli, magramxSirad xarisxzepasuxismgebloba ekisrebaSesabamis ganyofilebebs,mag. ganaTlebisxarisxis ganyofileba.pasuxismgebel ganyofilebebzeSesaZlo koncentracia.eyrdnoba procesulmidgomas.koncentracia konkretulmomxmarebelze.integrirebuliaumaRlesi saswavleblisstrategiaSi.koncentracia filosofiaze,koncefciaze, instrumentebzeda meTodologiaze.xazs usvams yvela Tanam-Sromlis CarTulobasuwyveti gaumjobeseba daTQM sinonimebia, TQMgvevineba ganaTlebisxarisxis gaumjobesebisuwyvet procesad.TiToeuli TanamSromelipasuxismgebeliaganaTlebis xarisxze.yvela ganyofilebis,funqciebis organizeba.procesuli da sistemurimidgomebi urTierTSe-Tavsebadia.koncentracia mizanze.meTodika, romelic iZlevasabazo (aucilebel)informacias strategiisSemuSavebisTvis.koncentracia SesaZlogare safrTxeebze, agre-Tve umaRlesi saswavleblissust da Zliermxareebze.sasurvelia yvela Tanam-Sromlis CarTulobameTodika, romelic mimarTuliauwyveti gaumjobesebisuzrunvelyofisaTvis.TiToeuli TanamSromelipasuxismgebelia SWOTanalizis xarisxze.ar aris SezRudvebi.moqnilia, gamoiyenebarogorc instrumenti,romelic akmayofilebsnebismier ambicias.16


aRniSnulidan gamomdinare, ganaTlebis xarisxis menejmentissistema unda SemuSavdes kombinirebuli midgomebis bazaze daunda Seicavdes yvela midgomis dadebiT mxareebs.saboloo daskvnisaTvis aucilebelia gakeTdes ramdenimemniSvnelovani SeniSvna, romlebic exeba umaRlesi saswavleblisxarisxis menejmentis Siga sistemis arsebobisa da efeqturobisSefasebis meTodologias SemoTavazebuli modelebis bazaze damaT SesaZlebel gamoyenebas umaRlesi saswavleblebisTviTSefasebisa da saatestacio eqspertizis dros: umaRlessaswavlebelSi xarisxis menejmentis sistemis kriteriumebisSefasebebis dasaSvebi mniSvnelobebi unda dadgindes eqspertizisgziT; aucilebelia SemuSavdes umaRlesi saswavleblisTviTSefasebis (Sefasebis) reglamentirebuli proceduramocemuli modelis bazaze; aucilebelia Sigasauniversitetoxarisxis menejmentis sistemis SemuSavebuli modelisa dakriteriumebis efeqturobis yovelmxrivi da farTo ganxilva maTiTviTgamokvlevis, atestaciisa da saxelmwifo akreditaciisprocedurebSi danergvamde; xarisxis menejmentis sistemisdasamuSavebeli modeli da misi arsebobisa da efeqturobisSefasebis proceduras unda hqondes sarekomendacio xasiaTi,rogorc umaRlesi saswavleblisTvis, aseve im eqspertebisTvisac,romlebic monawileoben umaRlesi saswavleblis atestaciisproceduraSi; organizaciaSi xarisxis menejmentis sistemisdamuSaveba da danergva unda iyos nebayoflobiTi, ar SeiZlebaumaRles saswavlebels Tavs movaxvioT xarisxis menejmentissistemis erTiani modeli, Tumca SesaZlebelia da saWirocaa misirekomendireba.meoTxe TavSi ganxilulia xarisxis premiebis modelebi dakriteriumebi ganaTlebis sferosTan mimarTebaSi, premiebismniSvneloba saganmanaTleblo dawesebulebis muSaobisefeqtianobis amaRlebaSi. analizis safuZvelze moyvanilia isZiriTadi argumentebi, romlebsac gvTavazobs TQMsaganmanaTleblo organizaciebisTvis tradiciuli17


iurokratiuli modelis sapirispirod. swavlebis srulyofisada ganviTarebis xelSewyobis mizniT xarisxis uzrunvelyofissistema saqarTveloSi sxva qveynebis msgavsad unda SeicavdesganaTlebis xarisxis premiebis meqanizms. am sferoSi xarisxispremiis SemoReba, saSualebas mogvcems yvela saxis saswavlodawesebulebebs Soris gamovavlinoT yvelaze mowinaveni,romelTa dRevandeli miRwevebi gansazRvraven samomavlostandartebs, premirebuli organizacia valdebuli iqneba sajaroleqciebis, konferenciebis, seminarebis, publikaciebis dainformaciis gavrcelebis sxva SesaZleblobebis gamoyenebiTsxvebsac gauziaros sakuTari gamocdileba da gaacnos muSaobisSedegebi. es xels Seuwyobs saqarTvelos saganmanaTlebloorganizaciebSi xarisxis marTvis Tanamedrove kulturisgavrcelebas. daskvnisaTvis, CamovTvaloT is upiratesobebi,romlebsac Rebuloben organizaciebi konkursSi monawileobiT aniyeneben premiis modelebs, rogorc marTvis instruments.xarisxis premia, rogorc konkursi: 1. konkursSi gamarjvebaaris organizaciis liderobis aRiareba biznes-sazogadoebisa damomxmareblis mxridan, maRali xarisxis dadastureba da biznespartniorebisda yvela dainteresebuli mxarisaTvisorganizaciis saimedoobis garantia; 2.marTvis sistemebisefeqturobis damoukidebeli eqsperimentuli Sefaseba da imsferoebis gansazRvra, romlebic pirvel rigSi saWiroebengaumjobesebas. konkursSi monawileoba qmnis kompaniis imijs,romelic iswrafis biznesis xarisxis gaumjobesebisaTvis.xarisxis premia, rogorc marTvis instrumenti: 1. premiismodeli da kriteriumebi gvTavazobs kompaniis ganviTarebis mzastrategias, marTvis efeqturi sistemebis Seqmnas mudmivigaumjobesebis principebze dayrdnobiT; xarisxisgaumjobesebisaTvis yvela moqmedebis erT sistemaSi moyvana,kompaniis TviTsrulyofa da gaumjobesebis dinamikis gazomvaTviTSefasebis saSualebiT; 2. premiis kriteriumebis mixedviTorganizaciis Sedegebis Sefasebis Sedareba etalonTan da18


konkurentebis SedegebTan. saukeTeso biznes – gadawyvetilebebismudmivi Zieba, aris katalizatori kompaniis beCmarkingisprocesSi CarTvisa.gansxvaveba Camoyalibebul, TQM-is principebze momuSavestruqturasa da tradiciul organizaciul formas Soris isaa,rom tradiciuli organizaciebi TavianT muSaobas ageben mxolodfunqciis gaTvaliswinebiT, xolo TQM principebze momuSaveorganizaciebi _ ganviTarebis miznebis, funqciisa da marTvisinstrumentebis gaTvaliswinebiT (cxr. 4).cxr. 4.gansxvaveba organizacias, orientirebuls TQM-zeda Cveulebriv organizacias Sorisorganizacia orientirebuliCveulebrivi organizaciaTQM-zefokusirdeba, klientze,fokusirdeba Siga moTxovnebze.momxmarebelze.aqcentirebuli problemebis Tavidan aqcentirebuli problemisacilebaze.gamovlenaze.TanamSromlebis, personalispersonalis ganviTarebisadmiinvesticia.midgoma usistemoa.damokidebuleba saCivrebisadmi, saCivrebisadmi, rogorc xelisSemrogorcgegmebisa da saqmianobisSleli faqtorisadmikoreqtirebis saSualebebisadmi.damokidebuleba.organizaciis yvela sferosaTvis standartebisadmi gaurkvevelixarisxobrivi daxasiaTebis gansazRvra.pozicia.aqvs politika da xarisxis gegma.ar aqvs xarisxis gegma.umaRlesi xelisufleba xelmZRvanelobsxarisxs.makontrolebel funqciebSi.xelmZRvanelobis roli gamoixatebasrulyofilebis procesze pasuxismgebeliakoleqtivis TiToeuli wevri.pasuxismgebeli xarisxze.mxolod marTvis jgufiawaxalisebis xelovneba _ xarisxis procedurebi da wesebia mTavariSemqmneli xalxia.roli da valdebulebebi naTelia. roli da valdebulebebi bundovania.naTeli Semfasebeli strategia. ar arsebobs Semfasebeli strategiissistemebi.damokidebuleba xarisxisadmi, rogorc damokidebuleba xarisxisadmi,klientTa dakmayofilebis saSualebisadmi.saSualebebisadmi.rogorc fasebis dawevisgrZelvadiani dagegmva.moklevadiani dagegmva.mexuTe TavSi moyvanilia monacemebi, romlebic miRebuliiqna sagamocdo sesiis Sedegebze dayrdnobiT statistikurimeTodis, kerZod X , S da np sakontrolo rukebisa dahistogramebis saSualebiT saswavlo procesis Sefasebisas.saswavlo procesis xarisxis Sefasebis SeTavazebuli meTodiseqsperimentuli SemowmebisaTvis Cvens mier agebuli iyo19


sakontrolo rukebi da histogramebi oTxi sesiis SedegebismixedviT Semdegi mimarTulebisaTvis `informatika da marTvissistemebi~, stu-s Sesabamisi fakultetisaTvis.gamoSvebuli specialistebis xarisxze moqmedi ZiriTadifaqtorebia: saswavlo masalis Sinaarsi da struqtura, swavlebismeTodebi da saswavlo procesis materialur-teqnikuri baza.masalis gaazrebuli damaxsovrebis procesze moqmedebs iseTifaqtorebi, rogoricaa masalis struqtura, cnebaTa Sorisasociaciuri kavSirebis warmoqma, cnebebis gamoyenebis sixSire.mniSvnelovan rols informaciis damaxsovrebaSi TamaSobsinformaciis xSiri gameoreba. es xdeba damoukidebeli muSaobisprocesSi, laboratoriul da praqtikul mecadineobebze, agreTveleqtorebis mxridan nacnob masalaze araerTgzis miTiTebiT.gamokvlevebiT dadasturda, rom masalis damaxsovrebawarmatebiT xdeba, rodesac mexsierebaSi darCenili informaciismoculoba aris pirveladi informaciis aranakleb 0,7 : ϕ ≥ 0.7ϕ0.dro, romlis Semdegac mexsierebaSi rCeba informaciis yvelazemcire raodenoba, damokidebulia informaciis parametrebze,magram erTi ram naTelia: rac ufro mcirea dro informaciisgameorebebs Soris, ufro kargad xdeba gavlili masalisdamaxsovreba da asociacirebuli kavSirebis safuZvelze axalimasalis aTviseba. analizisas Cans, rom Tu informacia jgadmosacemad saWiroa informacia i, maSin drois raRac momentSit 2 drois Semdeg t 1 informaciა i gadmocemis Semdeg xdebaaRsaqmnelad miuwvdomeli, radgan mexsierebaSi rCeba 0,7-zenaklebi pirveladi informaciis moculobisa.zemoaRniSnulidan gamomdinare SeiZleba gavakeToTSemdegi daskvna: rac ufro mcirea dro informaciis gameorebebsSoris, miT ufro kargad xdeba informaciis aTviseba.20


nax. 2. informaciis erTjeradi gameorebis mrudinax. 3. informaciis mravaljeradi gameorebis mrudierT-erT ZiriTad moTxovnas xarisxis sistemebisadmiwarmoadgens xarisxis parametrebis gazomva, saubaria studentiscodnis donis gazomvaze. tradiciulad codnis donis Sefasebaxdeba niSniT an quliT. klasikuri sqema studentebis codnisdonis Sefasebisa dafuZnebulia sakontrolo samuSaoebze,Sualedur atestaciaze, sakurso samuSaoebis dacvaze, CaTvlebisCabarebaze da sasesio gamocdebze. dResdReobiT umaRlessaswavleblebSi moqmed reitingul sistemaSi gamoyenebuliaagreTve Sualeduri e.w. `sakontrolo kviris~ Sefasebebi.im mizezTa Soris, romelic iwvevs saswavlo procesisarastabilurobas, SeiZleba davasaxeloT: disciplinis swavlebisdabali xarisxi; reitinguli kontrolis meTodikisarakoreqturoba; pedagogis mier studentis codnis araobieqturiSefaseba; studentebis mxridan leqciebze aradamakmayofilebelidaswreba; pedagogis mxridan leqciebis gacdena; saswavlo21


procesis saswavlo-meToduri literaturiT arasakmarisiuzrunvelyofa da sxva. yvela es mizezi Tavs iCens semestrisdasrulebisas sesiebze studentis saboloo Sefasebis dros.saswavlo procesis xarisxis Sefaseba sagamocdo sesiisSedegebze dayrdnobiT SeiZleba formulirebuli iyosSemdegnairad: davuSvaT saswavlo procesis gansaxilvelisemestri jgufSiiGlp= ( f , f2,...,f1 n) , romelic gadis swavlebas PmimarTulebiT l kursze, xasiaTdeba relaciuri sqemiTRilp(1 2i iF,A , A ,..., AikiiGlp, dom(F)= ( f , f2,...,f) , sadac F –studentis CaTvlis wignakis nomeria1 ki i i) ; A A ,..., A - gansaxilveli sesiis drosCatarebuli atestaciebis Sedegia am semestrSi Seswavlilisagnebis mixedviTi i isimravle B { b b ,..., b }lp1,21,2ki{ 0 ≤ 100}idom ( A j) = A ≤ . aucilebelia avagoTimji i i= , sadac b b ,..., b im disciplinebisdaxasiaTebebia, romelTa mixedviTac moxda saswavlo procesisstabilurobis darRveva. dasaxuli amocanis gadaWra mdgomareobsX −, S−,пр − sakontrolo rukebis agebaSi, sagnebis mixedviTSefasebis ganawilebis histogramebis agebaSi da maT SemdgominterpretaciaSi. saswavlo procesis sakontrolo rukebi _1 , 2mr ihistogramis specialuri saxea nax.4. Semdegi aRniSvnebiT:p i- isagnebia; S –sagnebis mixedviT swavlebis xarisxis maCveneblebisU clsaSualo kvadratuli gadaxraa; - zeda sakontrolo zRvaria (U cl≤A max); D -qveda sakontrolo zRvaria ( D cl≥ A ); M -clminlpswavlebis procesis saSualo xazia;A , A min max-qulebis minimaluri(maqsimaluri) raodenobaa, romelic SesaZlebelia miiRo saganSi(minmax∀P iA = const A = const)nax. 4. saswavlo procesis sakontrolo ruka22


amgvarad, monacemTa bazaSi `sakontrolo rukebisa dahistogramebis~ sakontrolo ruka SeiZleba aRwerili iyosSemdegi atributebiT: M = t U , D , M , I = ( I , I ,..., I ) ,sadac t –,cl cl pl 1 2 nsakontrolo rukis tipia; I = I , I ,..., I ) - xarisxis maCveneblebismravalgvari mniSvnelobebi(1 2 nP P ,...,1 , 2sagnebisaTvis. ganvixiloTsaswavlo procesis xarisxis Sefasebis amocanis gadaWrisgadawyvetis algoriTmi gansaxilveli sagamocdo sesiis daP n1 2 wG = ( G,G,...,G)jgufis, sadac1wG, 2 G,...,G_ erTi l kursis jgufebiada swavlis mimarTuleba P, sagamocdo sesiis SedegebissafuZvelze igeba X −, S−,пр − sakontrolo rukebi da sagnebismixedviT Sefasebebis ganawilebis histogramebi.X− sakontrolo rukis agebaX − sakontrolo rukis ageba xdeba sagnebis mixedviTsaSualo qulebidan gadaxris monitoringisaTvis. saSualo qulaTiToeul j-ur saganze ase ganisazRvreba:n∑ajmm = 1aj=n(2)magaliTad, roca j=1 , maSin64 + 51+54 + 100 + 85 + 78 + 17 + 17 + 18 + 85 + 98 + 95 + 88 + 30aj == 62,8 = a141sadac m=1..n; n-studentebis raodenoba jgufSi; j=1..k, k-disciplinebis raodenoba, Cabarebuli gansaxilvel sesiaze. CvenSemTxvevaSi n=14, k= 6.gansaxilvel sesiaze ganvsazRvravT ase:X − saswavlo procesis Sualedur xazsx =k62,8 + 57,6 + 70,0 + 62,2 + 40,9 + 61,8x == 59,26X - sakontrolod SeiZleba viangariSoT meorenairadack∑j = 1aj(3)23


magaliTad:a3n∑amm=1 67,33 + 46,33 + 46,92 + 97,33.... + 36,75x = == 59, 2n14- niSnavs me-3 studentis mier miRebul saSualoSefasebas yvela saganSi, kerZod:6∑ai54 + 51 + 67 + 51 + 4 + 54,563i=1a 3 = == 46,9 =6saSualo kvadratuli gadaxra saSualo s ganisazRvrebaSemdegnairad:s=k∑j = 1( x − a )k− 1j2am(4)s=6∑i = 12( )22,2 − ai( 59 ,2 − 62 ,8) + ( 59 ,2 − 57 ,6) ... + ( 59 ,2 − 61,8)259=6 − 1= 9,82maSin regulaciis zRvrebis gamoTvla X − sakontrolorukisaTvis SeiZleba ase warmovadginoT:Ucl = x + 3S; = 59 ,2 + 3×9,82 = 59,2 + 29,46 = 88,66(5)uclD cl= x − 3S; = 59 ,2 − 3×9,82 = 59,2 − 29,46 = 29, 74Dcl(6)U= 88,66d3 S = 9,82 × 3 = 29,46 ;D = 29,74dganvixiloT erTi jgufis mier sagamocdo sesiazemiRebuli Sedegebi, sadac maqsimaluri qulaa _ 100, xolominimaluri _ 0. Sedegebis analizi upirveles yovlisa tardebasakontrolo rukebis agebis safuZvelze. sakontrolo rukebisagebisaTvis studentebis mier Cabarebis Sedegebi erT saganSiCavTvaloT amonarCevad. vinaidan sxvadasxva sagnebi bardeba erTida igive jgufis mier amonarCevis moculoba iqneba mudmivi(cxr.5). cxrilSi mocemulia yvela aucilebeli monacemebi,romlebic gamoTvlilia zemoT moyvanili algoriTmebiT.miRebuli Sedegebis mixedviT agebuli iqneba sakontrolo rukebi.24


cxr. 5# eqspertizismeTodebixarisxis mar-Tvis progra-mikroprocesorulixarisxisuzrunvelTeoriulidastandar-saS.qu-da muli uzrun-da gamoye-yofis ma- gamoyetizlasaSualebebivelyofa da nebiTi teq- TematikunebiTiciismonacemTa nikis elerisafuZ-metro-Teovelyofabazebi mentebi vlebi logia ria2 3 4 5 6 7 81 64 52 98 71.5 54 64.5 67.332 51 51 68 51 4 53 46.333 54 51 67 51 4 54.5 46.924 100 96 100 100 89 99 97.335 85 63 98 71 70 74 76.836 78 81 100 71.5 61 72 77,257 17 19 1 22 0 0 9.838 17 20 1 23 0 1 10.339 18 19 0 23 0 51 18.510 85 86 99 82 72 88 85.3311 98 100 100 98 91 98 97.512 95 92 97 84 64 75.5 84.5813 88 54 95 72 60 81 75.014 30 23 57 51 4.5 55 36.75aj62.8 57.6 70.0 62.2 40.9 61.8 59.2=XsaS.kvad. 31,6 29,8 40,2 26,2 36,3 30,3 32,4S JR=Xmax-Xmin.s83 81 100 78 91 99 88.6Ud 88.66Dd 29.74Uds 15.65Dds 3.999.82saS.qulasagnebismixedviTsaS.qulasesiis mixedviTcxr. 61 2 3 4 5 662.8 57.6 70.0 62.2 40.9 61.859.2 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2Ud 88.66 88.66 88.66 88.66 88.66 88.66Dd 29.74 29.74 29.74 29.74 29.74 29.7425


1009080706050საშ. ქულა საგნებისმიხედვითსაშ. ქულა სესიისმიხედვითUd40Dd3020100eqspertizismeTodebi dasaSualebebixarisxis marTvisprogramuliuzrunvelyofa damonacemTa bazebimikroprocesorulida gam.teq. elementebixarisxis uzrunvelyofismaTemati-kurisafuZvlebiTeoriuli dagamoyenebiTimetrologiastandar-tizaciisTeorianax. 5. X – sakontrolo rukaS –sakontrolo rukis agebaS –sakontrolo rukis ageba xdeba qulebis cvlilebebisxarisxis monitoringisTvis sagnebis mixedviT.saSualokvadratuli gadaxra TiToeul j-iur saganze aseganisazRvreba:magaliTad j = 1S1=14∑m−1n∑( a j − a jm )2m = 1S =(7)jn − 12( ,8 − a )jm22( 62,8 − 64) + ( 62,8 − 51) + ...( 62,8 − 30)62 2=31,614 −113saSualo saSualokvadratul gadaxras ganvsazRvravTSemdegnairad:SsaS.=k∑j =Sj1(8)k31,6 + 29,8 + 40,2 + 26,2 + 36,3 + 30,3=6SsaS= 32, 4maSin regulaciis sazRvrebis koordinatebis gamoTvla S –sakontrolo rukisaTvis ase gamoiyureba: sakontrolo rukisanalizi gviCvenebs, rom saswavlo procesi mimdinareobs26


B4=1,594; U clS= B 4S saS. ; U = 1 ,594 × 9,82 = 15, 65(9)CLSB3=0,406; = B S saS. ; = 0 ,406 × 9,82 = 3, 99D clS 3DCLS(10)sadac Ud- regulaciis zeda sakontrolo zRvaria; Dd_regulaciis qveda sakontrolo zRvaria; B3, B4_ koeficientebi,romlebic damokidebulia riskis arCevisa da SesaZleblobebissidideze.cxr. 71 2 3 4 5 6 7S saS. 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4Ud 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65Dd 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99saS.kvad. 31.6 29.8 40.2 26.2 36.3 30.3353025201510SსაშUdDdსაშ. კვად.50eqspertizismeTodebi dasaSualebebixarisxis marTvisprogramuliuzrunvelyofa damonacemTa bazebimikroprocesorulida gam.teq. elementebixarisxis uzrunvelyofismaTemati-kurisafuZvlebiTeoriuli dagamoyenebiTimetrologiastandar-tizaciisTeorianax. 6. S – sakontrolo rukaNP –sakontrolo rukis agebaпр − sakontrolo ruka igeba sagnebis mixedviT aradamakmayofilebeliqulebis monitoringisaTvis .saSualo raodenoba aradamakmayofilebeli qulebisa пр -smixedviT TiToeuli j-uri sagnisaTvis ganisazRvrebaSemdegnairad:k∑npjj=14 + 4 + 3 + 3 + 6 + 2np = ; np == 3, 67(11)k6sadac np j – aradamakmayofilebeli qulebis raodenobaa j-iurisagnisaTvis. P – aradamakmayofilebeli qulebis wili gamoiTvlebaSemdegnairad:27


p = np ; 3,67= = 0,n1426P (12)sadac n – jgufSi studentebis raodenobaa. n=14 . maSinregulaciis zRvrebis koordinatebis gamoTvlarukisaTvis ase ganisazRvreba:U CLNPU cl npпр − sakontrolo= np + 3 n⋅p(1− p)(13)( − 0,26) = 3,67 + 3×1,64 = 3,67 + 4,92 8, 59= 3 ,67 + 3 14 × 0,26 1=sadacU cl npD cl np= np − 3 n ⋅ p(1− p)(14)_ regulaciis sakontrolo sazRvris zeda zRvariaUcl np=8,59; - regulaciis sakontrolo sazRvris QqvedaD cl npzRvaria, iZleva uaryofiT Sedegs da mocemul SemTxvevaSi azrsmoklebulia, amitom viRebT 0-s.cxr. 81 2 3 4 5 6 saS.mniSvn.aradamak.raodenoba np4 4 3 3 6 2 3,67% P 0,29 0,29 0,21 0,21 0,43 0,14 0,86Ucl np 8,59 8,59 8,59 8,59 8,59 8,59saS. mniSvn. 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67cxr.9.1 2 3 4 5 6aradamak. 4 4 3 3 6 2raodenobaUcl np 8.59 8.59 8.59 8.59 8.59 8.59saS. mniSvn. 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.6710987654321არადამაკ.რაოდენობაUd npსაშ.მნიშვნელობა0eqspertizismeTodebi dasaSualebebixarisxis marTvisprogramuliuzrunvelyofa damonacemTa bazebimikroprocesorulida gam.teq. elementebixarisxis uzrunvelyofismaTemati-kurisafuZvlebiTeoriuli dagamoyenebiTimetrologiastandar-tizaciisTeorianax. 7. NP –sakontrolo ruka28


jgufSi studentebis moswrebis SefasebisaTvis saWiroaavagoT histogramebi TiToeuli sagnisaTvis. procesismimdinareobis normalurobaze migviTiTebs histogramebissimetriuli xasiaTi. histogramebis ageba damyarebuliaintervaluri sixSiris cxrilebis agebaze. mocemuli sagnisaTvisqulebis SesaZlo mniSvnelobebis horizontaluri skalisagebisas, masze aRvniSnavT maqsimalur qulas Xmax da minimalursXmin da vangariSobT gaqanebas R= Xmax – Xmin. (15)n - histogramis safexurebis raodenoba. m- studentebisraodenoba jgufSi n = m - uaxloesi mTeli ricxvi m sididismixedviT. intervalis diapazoni ΔΧ = nR . (16)saswavlo procesis analizisaTvis gamovyoT pirvel rigSiswavlebis xarisxis kriteriumi, xolo Semdgom TvalyurimivadevnoT mis cvlilebas droSi. saswavlo procesis Sefasebisraodenobriv maxasiaTeblad rekomendirebulia aviRoTaRwarmoebadobis indeqsi, cnobilia rom aRwarmoebadobis indeqsiganisazRvreba SemdegnairadCp = Δ6S(17)sadac Δ _aris daSveba swavlebis xarisxis maCvenebelze.swavlebis reitinguli sistemisas 100 baliani skaliT stu-Si miRebulia daSveba Δ =qmax_qmin=100_51, sadac qmax da qmin_Sesabamisad qulebis minimaluri da maqsimaluri raodenobebia,romlebic SeiZleba studentma miiRos saganSi semestris bolosjamuri atestaciis Semdeg. swavlebis procesis aRwarmoebadobist ttindeqsi : C =min { C ,}(18)CpkCpktpkCpkCpk( U − X )ld= (19)3Sttpk( X − D )ld= (20)3Ssadac U da D _ Sesabamisad daSvebis zeda da qveda sazRvrebia.ldld29


amasTan, Tu Cp>1,33 _ procesi aRwarmoebadia, Tu 1,0 ≤ C p≤ 1,33procesi marTvadia xisti kontrolisas,C p


m = 14; n= 14 =3,74 = 4,0; n=4,0Xmax =100; Xmin. =18; R= Xmax – Xmin.=100 _ 18 = 82R 82ΔΧ = = =20,5n 4intervalis#intervalissazRvrebisixSireintervalSi1 18,0-dan 38.5-mde 52 38.5-dan 59.0-mde 43 59.0-dan 80.0-mde 34 80.0-dan 100-mde 26554418,0 -38,5323238,5 - 59,059,0 - 80,080,0 - 100,01018,0 38,5 sixSire intervalSi 59,0 80,0 100,0nax. 8. I sesiaze sagnis _ `xarisxis marTvis programuli uzrunvelyofada monacemTa bazebi~ Sedegebis histogramapirveli sesiis Sedegebis mixedviT `xarisxisuzrunvelyofis maTematikuri safuZvlebi~ studentTa moswrebismixedviT agebuli iqna histograma:intervalis #6intervalissazRvrebisixSireintervalSi1 20-40,0 32 40,0-60,0 23 60,0-80,0 54 80,0-100,0 45543232420-40,040,0-60,060,0-80,080,0-100,01020,0 40,0 sixSire 60,0 intervalSi 80,0 100,0nax. 9. I sesiaze sagnis _ `xarisxis uzrunvelyofis maTematikurisafuZvlebi~ Sedegebis histograma31


saswavlo procesis xarisxis Sefasebis SeTavazebulimeTodis eqsperimentuli SemowmebisaTvis Cvens mier agebuli iyosakontrolo rukebi oTxi sesiis Sedegebis mixedviT SemdegimimarTulebisaTvis `informatika da marTvis sistemebi~, stu-sSesabamisi fakultetisaTvis. amJamad grZeldeba sakontrolorukebisa da sagnebis mixedviT Sefasebis ganawilebishistogramebis interpretaciis wesebis bazis damuSaveba.iseve rogorc nebismieri sawarmoo saqmianoba, saswavloprocesic moiTxovs Carevas am procesis monawileTa qmedebebiskoordinaciis nawilSi: maswavleblebi, kaTedrebi, dekanatebi,saswavlo ganyofilebebi. saswavlo procesis xarisxis analizisSemoTavazebuli meTodika, saSualebas gvaZlevs operatiuladgamovavlinoT `susti rgoli~ da movaxdinoT swavlebismeTodikis koreqcia, movaxdinoT saswavlo masalis gadmocemisTanmimdevrobisa da Sinaarsis cvlileba da a.S. amisgaTvaliswinebiT warmodgenili analizi saSualebas gvaZlevspedagogebis, kaTedrebisa da dekanatis muSaobis ufroobieqturad Sefasebis saSualebas.disertaciis ZiriTadi Sedegebi asaxulia Semdeg publikaciebSi:1. T. menabde. xarisxis menejmentis ganviTarebis Tanamedrovekoncefcia. perioduli samecniero Jurnali _ Sromebi, marTvisavtomatizirebuli sistemebi _ Tbilisi, 2010, #2 (9), gv 99-101.2. T. menabde. statistikuri meTodebis gamoyeneba saswavloprocesis xarisxis Sefasebisas._saerTaSoriso samecnieroJurnali `inteleqti~- Tbilisi, 2010, #3 (38) gv. 33-38.3. T. menabde. xarisxis menejmentis sistemis modelis arCeva. _saerTaSoriso samecniero Jurnali `inteleqti~- Tbilisi, 2010,#3 (38) gv.38-434. i.zedginiZe, T. menabde. saswavlo procesis xarisxis Sefasebisinteleqtualuri sistema _ saqarTvelos teqnikuri universitetisSromebi _ Tbilisi, 2011, #1 (479) gv. 61-67.32

More magazines by this user
Similar magazines