Programm g˙al Ωmien ir-Randan

mostachurch.com

Programm g˙al Ωmien ir-Randan

Programm g˙al Ωmien ir-RandanParroçça Mosta


Messa©© tal-ArçiprietNid˙lu da˙la fina nfusnaFid-dinja u wisq iΩjed fil-˙ajja mg˙a©©latal-lum ma tag˙mel xejn tajjeb jekk matiqafx ftit u ta˙seb x’int se tag˙mel, fejntrid tasal u kif se tasal. Kollox irid il-˙siebtieg˙u u minn Ωmien g˙al Ωmien trid tieqaftirrifletti fuq dak li tkun g˙addej minnu.Hekk ukoll fil-˙ajja tag˙na nisranija:hemm bΩonn li nieqfu ftit u nid˙lu da˙lafina nfusna u naraw ftit f’hiex a˙na u fejna˙na sejrin. Bdejna Ω-Ωmien tar-RandanImqaddes. Barra li huwa Ωmien ta’ t˙ejjijag˙all-festa kbira tal-G˙id, g˙andu jkun ukoll Ωmien qawwi ta’riflessjoni u approfondiment fil-˙ajja tag˙na nisranija.Matul dan iΩ-Ωmien il-Knisja tiffoka ˙afna fuq il-Kelma ta’ Alla litaslilna fil-quddiesa ta’ nhar ta’ Óadd. Ir-Randan joffrilna okkaΩjonibiex nirriflettu u nitolbu permezz tas-sehem tag˙na fil-litur©ija. Modie˙or kif nisimg˙u l-Kelma ta’ Alla huwa billi nattendu g˙al xi korsta’ EΩerçizzi li jsiru fil-knejjes jew f’xi postijiet o˙ra.Mezzi o˙ra li jg˙inuna Ωgur huma: sehem aktar s˙i˙ fl-Ewkaristijau nersqu aktar lejn is-sagrament tar-Rikonçiljazzjoni (il-Qrar). Forsijekk konna ntre˙ejna xi ftit nistg˙u ner©g˙u nag˙mlu ftit sforz u jkunjiswielna – qrara tajba ter©a’ tag˙milna paçi ma’ Alla u mag˙nanfusna. It-talb, xi sawm u ça˙diet li nistg˙u nag˙mlu wkoll jiswew˙afna biex nersqu aktar qrib lejn Alla, u nitbeg˙du mill-˙aΩen lijfixkilna mhux ftit. Hemm ukoll il-karita’ li nistg˙u nwettquha ta˙tdiversi forom tg˙inna wkoll biex ninsew ftit lilna nfusna u na˙sbu ftitfl-o˙rajn.Ejjew matul dan ir-Randan nie˙du bis-serjeta’ l-˙ajja tag˙nanisranija u ninpenjaw ru˙na fiha b’mod aktar konkret. Ma nkunuxinsara tal-qoxra ta’ barra imma nsara ta’ veru.Dun Albert BuhagiarRITRATT TAL-FAÇÇATA:Close-up tal-Kurçifiss tal-Vara l-Kbira tal-Mosta, xog˙ol Carlo Darmanin (1825-1909)Ritratt: VICTOR B. CARUANA


ProgrammL-Erbg˙a, it-22 ta’ Frar 2012.6:30p.m.Çelebrazzjoni ta’ Ras ir-RandanQuddiesa tal-Bidu tar-Randan bil-funzjoni tattqeg˙idtal-irmied, fil-Knisja Arçipretali.7:45a.m.Matul ir-RandanFil-jiem tal-iskola fil-Knisja Arçipretali ssir quddiesag˙at-tfal b’talb u kant addattat g˙alihom.Fiç-çentri tad-Duttrina, it-tfal se jkun mistiednabiex i©ibu o©©etti tal-ikel g˙al familji fil-bΩonn fil-Parroçça.Qabel il-quddiesa ta’ filg˙axija jing˙ad it-talb tal-Via Sagra. Il-Meditazzjoni fuq il-Passjoni ta’ Ìesùhija addattata ˙afna g˙al Ωmien ir-Randan.Il-Óamis, it-23 ta’ Frar 2012.6:30p.m. Quddiesa fil-Knisja Arçipretali u wara tibdaÇelebrazzjoni Penitenzjali: çelebrazzjoni tal-kelma,riflessjoni u qrar individwali.Nin©abru b˙ala komunitá biex nisimg˙u l-Kelma ta’Alla, nirriflettu fuqha flimkien u waqt li nag˙rfu l-ÓnienaDivina, in©eddu l-indiema g˙all-˙tijietna. Nersqu g˙andis-saçerdot b’mod individwali biex nistqarru ˙tijietna unilqg˙u l-ma˙fra ta’ Alla. Intemmu ç-çelebrazzjoni billiflimkien inroddu ˙ajr.It-Tnejn, It-Tlieta it-12 u it-13 ta’ Marzu 2012.5:00p.m. It-tfal li ser jirçievu l-Ewwel Tqarbina, jag˙mlul-ewwel qrara tag˙hom fil-Knisja Arçipretali, warali jkunu ©ew ippreparati fiç-çentri tad-duttrina.


It-Tlieta, it-13 ta’ Marzu 2012.Pellegrina©© g˙as-Santwarju tal-Isla9.45a.m. It-Trasport jitlaq mill-pjazza tal-Mosta u miΩ-Ûoni,g˙as-Santwarju ta’ Marija Bambina, l-Isla. Ting˙adit-talb tal-Via Sagra u wara quddiesa bil-kant. Fitmiem il-quddiesa, ssir il-preΩentazzjoni tat-tfallir-Redentur. Wara l-pellegrina©©, ikollna laqg˙asoçjali. Aktar dettalji fuq in-noticeboard.Il-Ìimg˙a, is-16 ta’ Marzu 2012.Festa tar-Redentur5:30p.m. Quddiesa bil-kant u bl-omelija u wara jo˙ro© ilpellegrina©©bix-xbieha tar-Redentur li matulujing˙ad it-talb tal-Via Sagra - jg˙addi minn PjazzaRotunda, Triq il-Kbira, Pont, Wied is-Sir, Sir ArturoMercieca, Pont, Kbira, g˙all-pjazza fejn ting˙atal-Barka Sagramentali fuq iz-zuntier tal-KnisjaArçipretali. Kif tid˙ol l-istatwa tibda quddiesa o˙ra.Il-Óamis, id-29 ta’ Marzu 2012.9:00a.m. Qrar minn konfessur minn barra l-Parroçça sal-11:00am. u jkompli bejn l-4:30p.m. u s-6:00p.m.Il-Ìimg˙a, it-30 ta’ Marzu 2012.Festa tad-Duluri9:00a.m. Ikompli l-qrar minn konfessur minn barra l-Parroççasal-11:00am.5:30p.m. Quddiesa bil-kant u bil-priedka u wara to˙ro©l-istatwa tal-Madonna Addolorata f’purçissjoni ta’talb u penitenza, li tg˙addi mill-Pjazza, g˙at-toroqKostituzzjoni, Nicolo Isouard, Speranza, Kbira, g˙all-Pjazza.Kif tidhol il-Purçissjoni tibda Quddiesa o˙ra.


Festa ta’San ÌuΩeppIt-Tnejn 19 ta’ Marzu 20125:30p.m.7:15p.m.Quddiesa fil-knisja Arçipretali u waraPurçissjoni bl-istatwa ta’ San ÌuΩepp li se tg˙addiminn dawn it-toroq: Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira,Biççerin, Baskal Buhagiar, Pont, Kbira g˙al PjazzaRotunda.Jibdew l-EΩerçizzi g˙all-miΩΩew©in.


EΩerçizzjiMit-Tnejn, il-5 ta’ Marzu 20122:30p.m.6:00p.m.6:00p.m.6:30p.m.6:00p.m.6:00p.m.G˙al kul˙add fil-Kappella tal-Pax et Bonum.RuΩarju u prietka minn Patri Joe Butti©ie© CapG˙al kul˙add fil-Kappella tas-Sorijiet Agostinjani.Quddiesa u prietka minn Patri Robert Farrugia O.Carm.G˙al kul˙add fil-Knisja f’ta’ Mlit.Quddiesa u prietka minn Dun Roy Galdes.G˙al kul˙add fil-Kappella Ìesu Feddej.Quddiesa u prietka Dun Michael BugejaG˙al kul˙add fiç-Çentru Sant’Andrija.Quddiesa u prietka Dun Vince FenechG˙al kul˙add fil-Knisja Familja Mqaddsa,l-Bidnija.Quddiesa u prietka Patri Karm Ferrante O.CarmMit-Tnejn, it-12 ta’ Marzu 20129:00a.m. G˙al kul˙add fil-Knisja Arçipretali.Prietka minn P. Chris Caruana O.P.Mit-Tnejn, id-19 ta’ Marzu 20127:15p.m. G˙all-koppji miΩΩew©in u g˙arajjes,fil-Knisja Arçipretali.Prietka minn Fr Eric Overend.Fis-sagristija jkun hemm Katekisti li jie˙du ˙siebit-tfal.Mit-Tnejn, is-26 ta’Marzu 20127:00p.m. G˙al kul˙add, fil-Knisja Arçipretali.Prietka mill-Arçipriet Dun Albert Buhagiar


EΩerçizzjiGÓaΩ-ÛgÓaΩagÓIl-Ìimg˙a, d-9 ta’ Marzu 2012EΩerçizzi g˙aΩ-Ωg˙aΩag˙ minn 12 sa 15 -il sena, fl-OratorjuMarija Immakulata, mis-6.30pm sat-8.30pm, imexxi Fr.Reuben Gauci. Wara ikun hemm attività soçjali.Il-Óadd, l-11 ta’ Marzu 2012EΩerçizzi g˙aΩ-Ωg˙aΩag˙ minn 16-il sena ’l fuq fl-OratorjuQalb ta’ Ìesù mill-5.30pm sas-7.30pm. Imexxi Fr. AlbertBuhagiar. Jinkludi Quddiesa flimkien u attività soçjali wara.


TÓejjijamill-Grupp Organizzattiv Ìimg˙a l-Kbira 2012.g˙all-Purçissjoni tal-Ìimg˙a l-KbiraIs-Sibt, it-18 ta’ Frar7:30p.m. Laqg˙a g˙al dawk kollha li se jie˙du sehemfil-purçissjoni tal-Ìimg˙a l-Kbira (minbarra t-tfal) fis-salaparrokkjaliIs-Sibt, it-3 ta’ MarzuKitba taΩ-Ωimarri tal-Ìimg˙a l-Kbira u l-Irxoxtbejn it-3:00p.m. u s-6:30p.m.u titkompla l-g˙ada l-Óadd bejn it-8:00a.m. u l-11:00a.m.It-tfal subien u bniet jiltaqg˙u fis-Sala Parrokkjali g˙all-polza.Il-Óadd, l-4 ta’ MarzuRe©istrazzjoni ta’ dawk li jixtiequ jkaxkru l-ktajjen,fis-Sala Parrokkjali fit-8.00a.m..Il-Ìimg˙a, is-16 ta’ MarzuPellegrina©© bl-istatwa tar-Redentur.Fil-quddies ta’filg˙axija ssir ©abra b’risq il-prokuraIt-Tlieta, l-20 ta’ MarzuÓrug tal-vari mill-ma˙Ωen eΩatt wara l-quddiesa tat-8:30a.m.Il-Óadd, l-25 ta’ Marzu10:00a.m. Laqg˙a g˙at-tfal li se jie˙du sehemfil-purçissjoni fis-Sala ParrokkjaliFil-quddies kollu ssir ©abra speçjalig˙all-festi tal-Ìimg˙a MqaddsaIl-Ìimg˙a, it-30 ta’ MarzuPellegrina©© bl-istatwa tad-DuluriFil-quddies ta’ filg˙axija ssir ©abra b’risq il-prokuraVeritas Press, 21 822 270

More magazines by this user
Similar magazines