deutsch de - Stiga!

manuals.ggp.group.com
  • No tags were found...

deutsch de - Stiga!

2C3J3C4C2C5C1C8C9J5J41B1 B2 B3 B4B5C7C6J6 J7 J8J10J9GsPTO1sAux2frLs+BzzzzzzJ2A5A6A7PTO1fAux2fAuxPTOGHAux2rbPTO1rHsAux1sAux2sKD1AuxPTOsAux2raAuxPTOvHrlA4J1EJ11D2FNOPQRLrSM LA3A2A1Aux1TPTO1l


23A4B5FECGD67DisAssFIH3


8JK9K4K3KK2NMK1L10011O P Q1 Q R1L1L2L3L4O2O1L5S1213TQ4Q3Q2VU4


1415WXYZ16CABMax 15 A1718DE5


19DABBEDCCCEF1950230010806


SVENSKASE1 ALLMÄNTDenna symbol betyder VARNING.Allvarlig personskada och/elleregendomsskada kan bli följden om inteinstruktionerna följs noga.Före start skall denna bruksanvisningsamt bifogade trycksak"SÄKERHETSFÖRESKRIFTER"läsas noga.Inga föroreningar får komma in ihydraulsystemet eller bränslesystemet.Detta skadar allvarligt systemetskomponenter.1.1 SYMBOLERFöljande symboler finns på maskinen för attpåminna om den försiktighet och uppmärksamhetsom krävs vid användning och underhåll.Symbolerna betyder:Varning!Läs instruktionsbok och säkerhetsmanualföre användning av maskinen.Varning!Se upp för utkastade föremål. Hållåskådare borta.Varning!Använd alltid hörselskydd.Varning!Maskinen, med monteradeoriginaltillbehör, får köras i maximalt 10°lutning oavsett riktning.Varning!Klämrisk föreligger. Ingen kroppsdel fårbefinna sig intill midjestyrningen dåmotorn är igång.Varning!Risk för brännskador. Berör inteljuddämparen/katalysatorn.Varning!Innan reparationsarbete påbörjas, tag borttändnyckeln från maskinen.Varning!Klämrisk roterande fläkt.Klämrisk roterande rem.Klämrisk mekaniska delar.1.2 HÄNVISNINGAR1.2.1 FigurerFigurerna i denna bruksanvisning är numrerade 1,2, 3, osv.Detaljer inne i figurerna är märkta A, B, C, osv.Hänvisning till detalj C i figur 2 skrivs “2:C”.1.2.2 RubrikerRubrikerna i denna bruksanvisning är numreradeenligt nedanstående exempel:“1.3.1 Allmän säkerhetskontroll” är enunderrubrik till “1.3 Säkerhetskonroll” och ingår idensamma.Vid hänvisning till rubriker anges oftast endastrubrikens nummer. T.ex. “Se 1.3.1”.2 TEKNISKA DATA2.1 DATA FÖR MASKINENMotoreffekt, kW 24,5Drivning PTO HydraulikHastighet, km/h 20Vikt, ca., kg 840Höjd, mm 1950Längd, mm 2300Bredd, mm 1080Motorolja, volym 5,1 literMotorolja, kvalitet se 5.3Hydraulolja 20 liter SAE 10W-30Vid användningvintertid ISO VG 46. Se2.2.1Olja hjulmotorer 4x0,1-0,15 liter GL4/575W-90Omgivningstemperatur Ner till -20°CBränsleDiesel (EN590:96)Tankvolym42 liter7


SESVENSKA2.2 HYDRAULIK - ÖVERSIKTI tabellen nedan ges en översikt av hydrauluttagenoch de reglage som styr dessa.Förkortning Betydelse Dimension KapacitetPTO1f Uttag för drivning av frontmonterat2x1/2” + 3/8” retur 42 l / 220 bartillbehör.Parallellkopplat med PTO1r. Se fig. 1.PTO1r Uttag för drivning av tillbehör monterat på 2x1/2” + 3/8” retur 42 l / 220 barbakvagn. Parallellkopplat med PTO1f. Se fig. 1.PTO1s Reglage för manövrering av uttag för drivningav tillbehör. Se fig. 1.PTO1l Reglage för spärrning av PTO i tillkopplat läge.Se fig. 1AuxPTO Uttag för drivning av alternativt frontmonterattillbehör. Se fig 1.2x3/8” använder sammaretur som PTO1fAuxPTOs Reglage för manövrering av uttag för drivningav alternativt frontmonterat tillbehör. Se fig. 1.AuxPTOv Reglage som reglerar flödet i uttaget för drivningav alternativt frontmonterat tillbehör. Se fig. 1.Aux1 Uttag för hjälpfunktioner på frontmonterat 2x1/4”tillbehör. Se fig. 1.Aux1s Reglage för manövrering av Aux1. Se fig. 1.Aux2f Uttag för hjälpfunktioner på frontmonterat 2x1/4”tillbehör. Se fig. 1.Aux2ra Uttag för hjälpfunktioner på tillbehör monterat 2x1/4”framtill på bakvagnen.Parallellekopplat medAux2rb. Se fig. 1.Aux2rb Uttag för hjälpfunktioner på tillbehör monterat 2x1/4”baktill på bakvagnen. Parallellkopplat medAux2ra. Se fig. 1.Aux2S Reglage för manövrering av Aux2f, Aux2ra ochAux2rb beroende på Aux2fr. Se fig. 1.Aux2fr Reglage för aktivering av Aux2f eller Aux2ra/Aux2rb. Se fig. 1.H Redskapslyft. Se fig. 1.Hs Reglage för manövrering av redskapslyft och lyftav redskap monterat under hytt. Se fig. 1.Hrl Reglage för låsning av redskap under hytt ihöjdled, d.v.s. det påverkas inte av Hs. Se fig. 1.2.2.1 HydrauloljaSAE 10W-30 rekommenderas.Vid användning vintertid kan en ISO VG46 oljaanvändas. Denna olja kan även ersätta SAE 10W-30 om hydrauliken känns långsam i responsen.2.3 REDSKAPFör redskap, kontakta auktoriserad återförsäljareoch läs med redskapet följande bruksanvisning.0-12 l / 120 bar.Inställbart12 l/125 bar12 l/125 bar12 l/125 bar12 l/125 bar8


SVENSKASE3 BESKRIVNING3.1 DRIVNINGMaskinen är 4-hjulsdriven. Kraften från motorntill drivhjulen överförs hydrauliskt. De fyra hjulenär försedda med separata hydraulmotorer.Dieselmotorn driver en hydraulpump (2:P) vilkenpumpar olja genom hjulens hydraulmotorer (2:M).Hydraulmotorerna är kopplade till hydraulpumpenenligt fig. 2.Detta gör att framhjulen och bakhjulen tvingas attrotera med samma varvtal, men varvtalet på högerrespektive vänster sida kan vara olika.3.2 STYRNINGIngen får befinna sig intill maskinensmidjepunkt då ratten berörs. Risk förallvarlig klämskada mellan maskinensbakre och främre del.Maskinen är midjestyrd och styrningen ärservoassisterad. Detta innebär att ramen är delad ien främre och en bakre del, vilka kan vridas iförhållande till varandra.Midjestyrningen gör att maskinen kan svänga medextremt liten radie runt träd och andra hinder.3.3 SÄKERHET3.3.1 Elektriskt säkerhetssystemMaskinen är utrustad med ett elektrisktsäkerhetssystem. Säkerhetssystemet avbryter vissaaktiviteter som kan medföra fara vid felmanöver.T.ex. Motorn kan ej startas om inte pedalenkoppling-parkeringsbroms är nedtryckt.Säkerhetssystemets funktion skall alltidkontrolleras före varje användning.3.3.2 HammareI hytten finns en hammare. Denna skall användasför att krossa glaset med i nödläge.Kontrollera att hammaren alltid finnspå plats i sin hållare.3.3.3 VarningstriangelI hytten finns en varningstriangel. Denna skallställas ut på körbanan enligt lokala bestämmelservid nödläge.Kontrollera att varningstriangeln alltidmedföres under färd.3.4 REGLAGEBeskrivningarna av reglagen är grupperade efterhur de är placerade på maskinen.Reglage - sitsSe 3.4.1Reglage - takSe 3.4.2Reglage - styrkonsol och pedalerSe 3.4.3Reglage - instrumentpanelSe 3.4.4Reglage - övrigaSe 3.4.53.4.1 Reglage - sitsSitsen är försedd med en säkerhetsbrytare som ärkopplad till maskinens säkerhetssystem. Detta göratt vissa aktiviteter, som kan medföra fara, inte ärmöjliga då ingen sitter i sitsen. Se även 5.7.2.3.4.1.1 Justering av sits i längsled (1:A1)1. För reglaget uppåt.2. Ställ sitsen i önskat läge.3. Släpp reglaget och sitsen låses.3.4.1.2 Justering av sitsfjädring (1:A2)Sitsens fjädring kan anpassas till kroppsviktenmed ratten.Hårdare fjädring: Vrid ratten medurs.Mjukare fjädring: Vrid ratten moturs.Fjädringens inställning kan avläsas på indikatorn(1:J2) intill ratten. Vid korrekt inställning visarindikatorn grönt.3.4.1.3 Justering av ryggstödets vinkel (1:A3)Ryggstödet kan ställas i önskad vinkel med ratten.3.4.1.4 Justering av armstödet (1:A4)Armstöden kan ställas i önskad vinkel med rattarnaunder respektive armstöd.3.4.1.5 Fläkt (1:A5)Reglaget används för att reglera fläkthastigheten.Luften blåses in genom donen (1:F)3.4.1.6 Värme (1:A6)Reglaget används för att ställa in temperaturen ihytten då värmning krävs.3.4.1.7 Komfortkyla (1:A7)Reglaget används för att ställa in temperaturen ihytten då kylning krävs.9


SESVENSKA3.4.2 Reglage - taket3.4.2.1 Vindrutespolare (1:B1)Strömbrytare för aktivering avvindrutespolare.Spolarvätskan fylls på i behållaren (1:E)3.4.2.2 Varningsljus (1:B2)Varningsljuset är ett tillval.Följ gällande lag för användning avvarningsljuset.Strömbrytaren för in- och urkoppling avvarningsljus.3.4.2.3 Arbetsbelysning (1:B3)Följ gällande lag för användning avarbetsbelysningen.Strömbrytare för in- och urkoppling avarbetsbelysningen (4:B).3.4.2.4 Vindrutetorkare (1:B4)Strömbrytare för in- och urkoppling avvindrytetorkare.3.4.2.5 Invändig belysning (1:B5)Den invändiga belysningen tänds genom ett tryckpå lampkåpans högra eller vänstra sida.Belysningen släcks genom att lampkåpan återställstill neutralläge.3.4.3 Reglage - styrkonsol och pedaler3.4.3.1 Ratt (1:C1)Justera ej ratten under körning.Ratthöjden kan höjas och sänkas samt ställas iolika vinklar steglöst. Se 3.4.3.3 och 3.4.3.93.4.3.2 Strålkastare och signalhorn (1:C2)Spaken har följande funktioner:SignalhornBlinkersPositionsljusStrålkastareSe symboler på reglaget för aktuell funktion.3.4.3.3 Justering av rattvinkel (1:C3)Justera ej ratten under körning.Ratten kan steglöst ställas i olika vinklar.Lossa reglaget på sidan av styrkonsolen och ställratten i önskad vinkel. Vrid åt reglaget.3.4.3.4 Drivning - färdbroms (1:C4)Om maskinen inte bromsar in somförväntat då pedalen släpps skall denvänstra pedalen (1:C6) användas somnödbroms.Pedalen bestämmer utväxlingsförhållande mellanmotorn och drivhjulen (= hastigheten). Då pedalensläpps aktiveras färdbromsen.1. Tryck pedalen framåt -maskinen rör sig framåt.2. Pedalen obelastad -maskinen står stilla.3. Tryck pedalen bakåt -maskinen backar.4. Trycket minskas på pedalen- maskinen bromsar in.Den maximala hastigheten kan reduceras tilloptimal arbetshastighet med spärren (1:C5).3.4.3.5 Hastighetsspärr (1:C5)Maskinens hastighetsområde kan begränsasgenom att pedalen drivning-färdbroms (1:C4)stoppas med hastighetsspärren.Med aktiverad hastighetsspärr ges en optimalmaxhastighet under arbete med arbetsredskap.Spärrning:Vrid hastighetsreglaget framåt.Återställning:Vrid tillbaka hastighetsreglaget.3.4.3.6 Nödbroms - parkeringsbroms (1:C6)Tryck aldrig på pedalen under körning. Riskför överhettning i kraftöverföring och broms.Pedalen har följande funktioner:• Under körning. Nödbroms.• Vid uppställning.Parkeringsbroms.Indikator (1:J3) lyser då pedalen är helt nedtryckt.3.4.3.7 Spärr, parkeringsbroms (1:C7)Spärren låser pedalen (1:C6) i nedtrycktläge. Funktionen används för att låsamaskinen i sluttningar, vid transport, etc.då motorn inte är igång.Låsning:1. Trampa ned pedalen (1:C6) helt. Indikatorn(1:J3) lyser.2. Vrid spärren framåt.3. Släpp upp pedalen.10


SVENSKASELossning:1. Trampa ned pedalen (1:C6) helt.2. Vrid spärren bakåt.3. Släpp upp pedalen.3.4.3.8 Varningsblinkers (1:C8)Strömbrytaren används till att aktiveravarningsblinkersen. D.v.s. samtligablinkerslampor och indikatorn (1:J5)blinkar samtidigt.3.4.3.9 Justering av ratthöjden (1:C9)Justera ej ratten under körning.Ratthöjden kan höjas och sänkas steglöst.Lossa vredet på styrstången och höj eller sänkratten till önskat läge. Vrid åt.3.4.4 Reglage - instrumentpanel3.4.4.1 Tändlås (1:D1)Tändlåset används för att starta och stoppa motorn.Fyra lägen:Glödningsläge: Cylindrarna värms uppför lättare start. Håll kvar i detta lägeenligt nedan vid lägre temperaturer innanmotorn startas.Max 5 sekunderStoppläge: Motorn är stoppad. Nyckelnkan tas bort.Körläge: Passeras vid start och användsdå motorn är igång.Startläge: Den elektriska startmotornaktiveras när nyckeln vrids till detfjäderbelastade startläget. När motornstartat, låt nyckeln återgå till körläget.3.4.4.2 Redskapslyft (1:Hs)Detta reglage styr både den hydrauliskaredskapslyften fram på maskinen (1:H) ochlyftcylindern för redskap monterade under hytten.Dessa är seriekopplade.Reglaget (1:Hs) fungerar endast då motorn ärigång.Dock fungerar nedsänkningen till flytläge vidavstängd motor.Lämna aldrig maskinen med redskapeti transportläge. Risk för allvarligklämskada av hastigt nedsänkt redskapvid oavsiktlig beröring av reglaget.Spaken har följande fyra lägen:Flytläge. För spaken till sitt främre lägedär den låser. Redskapet sänks nu tills detnår sitt flytläge.Flytläge innebär att redskapet alltid vilarmed samma tryck mot marken och kanfölja markens konturer.Flytläget skall användas under arbete.Sänkning. Redskapet sänks oberoendeav dess vikt. Sänkningskraften bestämsav redskapets vikt och den hydrauliskakraften som appliceras nedåt vidsänkningen.Låsning i transportläge. Spaken haråtergått till neutralläge efter lyftning ellersänkning. Redskapet är låst itransportläge.Lyftning. För spaken till bakre läget tillsredskapet befinner sig i högsta läget(transportläget). Släpp därefter spakenoch höjden låses i transportläge.3.4.4.3 Hydraulreglage (1:AuxPTOs)Detta reglage aktiverar en ventil som överförkraften från hydraulpumpen till frontmonteratredskap monterat i hudrauluttagen (1:AuxPTO).Genom att föra reglaget framåt eller bakåt styrsvilken riktning flödet har. Kan till exempelanvändas för att välja rotationsriktning på etttillbehör.I reglagets neutralläge passerar inget flöde genomhydrauluttagen.Reglaget fungerar endast då motorn är igång ochredskapets hydraulslangar för avsedd funktion ärinkopplade i hydrauluttagen (1:AuxPTO).3.4.4.4 Reglage för låsning i höjdled avhyttmonterat redskap (1:Hrl)Detta reglage låser lyftcylindern för redskapmonterade under hytten, exempelvissugmunstycke till städutrustning. Detta innebär attfrontmonterade redskap kan höjas och sänkas, seäven 3.4.4.2, utan att redskapen under maskinenpåverkas.Lås inte redskap under hytten inedsänkt läge då detta kan leda till attredskapet och maskinen skadas vidkörning på ojämnt underlag3.4.4.5 Flödesreglage (1:AuxPTO2v)Ventilen reglerar hur kraftigt flödet ihydrauluttaget (1:AuxPTO) är. Till exempel för attanpassa rotationshastighet på ett redskap.3.4.4.6 Hydraulreglage (1:Aux1s)Detta reglage används för styrning av viss funktionberoende på tillkopplat redskap.Reglaget fungerar endast då motorn är igång ochredskapets hydraulslangar för avsedd funktion ärinkopplade i hydrauluttagen (1:Aux1).11


SESVENSKA3.4.4.7 Hydraulreglage (1:Aux2s)Detta reglage används för styrning av viss funktionberoende på tillkopplat redskap.Reglaget fungerar endast då motorn är igång ochredskapets hydraulslangar för avsedd funktion ärinkopplade enligt nedan:• Redskap framtill via hydrauluttagen (1:Aux2f).• Redskap framtill på bakvagnen viahydrauluttaget (1:Aux2ra) eller bak påbakvagnen via hudrauluttaget (1:Aux2rb).Se även 3.4.4.13De båda hydrauluttagen på bakvagnen ärparallellkopplade.3.4.4.8 Gasreglage (1:D2)Reglage för inställning av motorns varvtal.Fullgas - vid användning av maskinen böralltid fullgas användas.Tomgång.3.4.4.9 Strömbrytare (1:PTO1l)Strömbrytaren används för att spärraPTO i aktiverat läge, se 3.4.4.11.Strömbrytaren kan bara aktiveras omPTO och parkeringsbroms är aktiveradesamtidigt.För spärren på knappen bakåt samtidigt somknappens framände trycks ned för att aktiverafunktionenDenna funktion används vid operatörsarbeteutanför maskinen, exempelvis med sugmunstyckepå slang.3.4.4.10Strömbrytare (1:Gs)Strömbrytaren kan används för t.ex.steglös inställning av klipphöjden hosklippaggregat med elektriskklipphöjdinställning.Strömbrytaren styr kontakten (1:G) med växlandepolaritet.3.4.4.11Strömbrytare (1:PTO1)Strömbrytare för in- och urkoppling av drivning avfrontmonterat redskap. Två lägen:1. Tryck på strömbrytarens främre del -PTO kopplas in. Symbolen lyser.2. Tryck på strömbrytarens bakre del -PTO kopplas ur.För undvikande av onödiga tryckökningar ihydraulsystemet, ställ gasreglaget på 1/4 gasinnan den hydrauliska PTO:n kopplas in.Reglaget aktiverar en ventil som överför kraftenfrån hydraulpumpen till frontmonterat redskap.Kraften överförs sedan hydrauliskt till redskapetvia hydrauluttaget fram (1:PTOf) eller påbakvagnen (1:PTOr). De båda hydrauluttagen ärparallellkopplade.3.4.4.12Strömbrytare (1:Ls)12VStrömbrytaren har tre lägen och kananvändas t.ex. för sandspridare.Strömbrytaren styr funktioner i kontakten framtillpå bakvagnen (1:L) och kontakten baktill påbakvagnen (1:Lr). De två kontakterna ärparallellkopplade.3.4.4.13Strömbrytare (1:Aux2fr)Strömbrytaren har två lägen och angervilket hydrauluttag som skall aktiveras avreglaget (1:Aux2s). Frontmonterathydrauluttag (1:Aux2f) eller hydrauluttagpå bakvagnen (1:Aux2ra, 1:Aux2rb). Seäven 3.4.4.73.4.5 Reglage - övriga3.4.5.1 Huvudströmbrytare (1:M)Huvudströmbrytaren är placerad1 under främre motorluckan.Innan något arbete utförs medelsystemet skall strömmen stängas av0med huvudströmbrytaren.3.4.5.2 MotorluckorMaskinen får inte användas utan attmotorluckorna är stängda och låsta.Risk för brännskador och klämskadorföreligger.För att komma åt detaljer på motorn finnsdemonterbara luckor. Luckorna öppnas enligtföljande:Lucka på höger och vänster sida (1:N)Demontering:1. Lossa främre och bakre gummistroppen (4:D).2. Drag luckan uppåt, vik den nedåt och drag denutåt.Montering:1. För ned luckan över insidan av hjulet.2. Häkta i luckans övre del i maskinens V-spår ochpassa in styrstiften nedtill.3. Häkta på främre och bakre gummistroppen.Lucka fram (1:O)Demontering:1. Lossa låsvreden (4:E) upptill genom att vridaett varv åt vänster.2. För luckan framåt och uppåt.Montering:1. Passa in luckan.12


SVENSKASE2. Passa in låsvredens tappar i hålen på översidanoch vrid låsvreden åt höger tills luckan låsesfast.Galler bak (1:P)Demontering:1. Fäll ned gallret genom att dra ut och defjäderbelastade spärrarna (1:Q) på båda sidorom gallret.2. Lyft av gallret från flänsarna.Montering:1. Lyft upp gallret och passa in det på flänsarna.2. Fäll upp gallret och kontrollera att spärrarnalåser gallret i läge.TopplåtDemontering:1. Demontera luckorna på höger och vänster sida.2. Lossa de fyra skruvarna (1:T) och lyft av plåten.Montering:1. Passa in plåten och skruva fast de fyraskruvarna.3.4.5.3 Eluttag för släpvagn (1:R)Sjupoligt uttag för släpvagn.3.4.5.4 Låssprintar (1:S)Maskinen har uttag fram och bak för olikatillbehör. Det aktuella tillbehöret låses eftermonteringen med två låssprintar. Låssprintarna ärsjälvlåsande i sina spår efter monteringen.3.4.5.5 Tanklock (3:A)Tanklocket för påfyllning av diesel är placeratbaktill på hytten.3.4.5.6 Dörrhållare (4:C)Dörrhållaren är avsedd att fixera dörren i delvisöppet läge.Om dörhållaren missar dörrlåset vidstängning kommer hytten att skadas.Kontrollera att dörrhållaren greppar korrekt idörrlåset vid användningen.3.4.5.7 Urkopplingsspak (5:E)Spak för att koppla ur den steglösa transmissionen.Ger möjlighet att flytta maskinen.Urkopplingsspaken får aldrig befinnasig mellan yttre och inre läget. Dettaöverhettar och skadar transmissionen.Maskinen får aldrig bogseras utanendast flyttas till och från släpkärra vidbehov. Bogsering skadartransmissionenSpaken har följande två lägen:Spaken inåt:Hydraulpumpen är inkopplad för normalanvändning.Spaken utåt:Hydrauloljan kopplas förbi hydraulpumpen ochkan strömma runt i systemet utan atthydraulpumpen blockerar flödet. Maskinen kanflyttas. Flödet är dock begränsat, varför det krävsrelativt stor kraft för att flytta maskinen.3.5 INDIKATORER3.5.1 Bränslemätare (1:J1)Bränslemätaren anger tankens fyllnadsgrad.3.5.2 Indikator för sitsfjädring (1:J2)Visar hur sitsfjädringen är inställd. Se 3.4.1.2.3.5.3 Indikator för broms (1:J3)Kör aldrig maskinen med tändbromsindikator. Parkeringsbroms ochnödbroms kommer att förstöras.Indikatorn för broms varnar för attparkeringsbromsen (1:P) är aktiverad. Se3.4.3.6.3.5.4 Timräknare PTO1 (1:J4)Visar antalet timmar PTO1 varit aktiverad.Fungerar endast då motorn är startad.3.5.5 Indikator för blinkers/varningsblinkers (1:J5)Indikatorn blinkar samtidigt som blinkers/varningsblinkers blinkar.3.5.6 Bränsleindikator (1:J6)Bränsleindikatorn är aktiverad endast dåtändlåset är i körläget.Bränsleindikatorn varnar då bränsletankeninnehåller mindre än 2,5 liter diesel.3.5.7 Indikator för oljetryck(1:J7)Motorn får aldrig köras med tändoljetrycksindikator. Risk för allvarligmotorskada.Indikatorn för oljetryck är aktiveradendast då tändlåset är i körläget.Indikatorn för oljetryck varnar då oljetrycket imotorn understiger skadlig nivå. Vid stillaståendemotor skall indikatorn lysa eftersom då ingetoljetryck finns.Då motorn är igång skall indikatorn vara släckt.Om indikatorn tänds under drift skall motornomedelbart stoppas och maskinen skall lämnas tillauktoriserad verkstad för reparation.13


SESVENSKA3.5.8 Indikator för motorns temperatur(1:J8)Indikering av för hög motortemperatur sker delsmed indikatorn och dels genom att en summerljuder.Motorn får aldrig belastas eller köraspå mer än tomgång med tändtemperaturindikator eller ljudandesummer. Risk för allvarlig motorskada.Indikatorn och summern förmotortemperatur är aktiverade endast dåtändlåset är i körläget.Indikatorn och summern för motortemperaturvarnar då temperaturen i motorn överstiger skadlignivå.Då motorn är igång skall indikatorn vara släckt ochsummern skall ej ljuda. Om indikatorn tänds ellerom summern börjar ljuda under drift skall följandeåtgärder vidtagas:• Ställ gasreglaget på tomgång. Stoppa ej motorn.• Rengör kylaren utvändigt från löv, gräs ochandra föroreningar. Se 5.12.• Låt motorn fortsätta att gå på tomgång tillstemperaturen har sjunkit, indikatorns släcktsoch summern tystnat. Därefter kan maskinenanvändas som vanligt igen.• Om temperaturen inte har sjunkit inom 5minuter, stoppa motorn och lämna maskinen tillauktoriserad verkstad för reparation.Efter indikering av för hög motortemperatur skallkylarvätskans nivå kontrolleras. Se 5.4.3.5.9 Indikator för hydrauloljanstemperatur (1:J9)Motorn får aldrig köras med tändtemperaturindikator. Risk för allvarligmotorskada.Indikatorn för hydrauloljans temperatur äraktiverad endast då tändlåset är i körläget.Indikatorn för hydrauloljans temperatur varnar dåtemperaturen i hydrauloljan överstiger skadlignivå.Då motorn är igång skall indikatorn vara släckt.Om indikatorn tänds under drift skall följandeåtgärder vidtagas:• Ställ gasreglaget på tomgång. Stoppa ej motorn.• Rengör oljekylaren utvändigt från löv, gräs ochandra föroreningar. Se 5.12.• Låt motorn fortsätta att gå på tomgång tillstemperaturen har sjunkit, indikatorns släckts.Därefter kan maskinen användas som vanligtigen.• Om temperaturen inte har sjunkit inom 5minuter, stoppa motorn och lämna maskinen tillauktoriserad verkstad för reparation.3.5.10 Indikator för batteriladdning (1:J10)Kör aldrig motorn med tänd laddindikator.Batteriet kommer att laddas ur.Indikatorn för batteriladdning är aktiveradendast då tändlåset är i körläget.Indikatorn för batteriladdning varnar om motornsgenerator slutar att ladda batteriet. Vidstillastående motor skall indikatorn lysa eftersomgeneratorn ej lämnar någon laddström.Då motorn är igång skall indikatorn vara släckt.Om indikatorn tänds under drift kommer batterietatt laddas ur och motorn kan så småningom intestartas. Maskinen skall lämnas till auktoriseradverkstad för reparation.3.5.11 Timräknare motor(1:J11)Visar antalet drifttimmar. Fungerar endast dåmotorn är startad.3.5.12 Indikator för hydrauloljans nivå(8:N)Oljenivån skall synas genom det transparentaglaset när maskinen står plant.Om oljenivån är för hög finns risk för att oljaströmmar ut genom luftningsventilen. Omoljenivån är för låg finns risk för förhöjdoljetemperatur och skador på hydraulsystemet.3.5.13 Indikator för luftfilter (11:P)Indikatorn varnar för igensatt luftfilter. Omindikatorn visar rött skall luftfiltret bytas. Därefteråterställs indikatorn genom att dess knapp trycksin.4 ANVÄNDNINGSOMRÅDENMaskinen får endast användas tillsammans medoriginaltillbehör.Som tillbehör till maskinen finns satser,innehållande utrustning, som krävs för körning påallmän väg. Satsernas innehåll är anpassad efterlokala föreskrifter. Kontakta auktoriseradåterförsäljare för inköp information och inköp.14


SVENSKASE5 START OCH KÖRNINGMaskinen får inte användas utan attmotorluckorna är stängda och låsta.Risk för brännskador och klämskadorföreligger.Ingen får befinna sig intill maskinensmidjepunkt då motorn är igång. Riskför allvarlig klämskada mellanmaskinens bakre och främre del.Maskinen levereras med vätskefylldadäck. Dessa fungerar som motvikt vidkörning med klippaggregat.Om inte vätskefyllda däck används vidkörning med klippaggregat skall alltiden motvikt på minst 60 kg varamonterat på maskinens bakrereskapsfäste.5.1 ÅTGÄRDER FÖRE STARTInnan maskinen startas skall följande åtgärdervidtagas:• Kontrollera/fyll på bränsle.• Kontrollera oljenivån i motorn.• Kontrollera kylvätskenivån.• Kontrollera att inte luftfilterindikatorn löst ut.• Kontrollera att vattenavskiljarens ochbränslefiltrets kranar är öppnade.• Kontrollera att vattenavskiljaren ej innehållervatten. Dränera vid behov.• Kontrollera oljenivån i hydrauloljetanken. Se3.5.12.• Utför säkerhetskontroll.• Kontrollera att vätskefyllda däck är monteradepå maskinen eller att motvikt med på minst 60kg är monterat på maskinens bakreredskapsfäste vid körning med klippaggregat.• Kontrollera att urkopplingsspaken är i inreläget. Se 3.4.5.7.Ovanstående åtgärder beskrivs nedan.5.2 BRÄNSLEPÅFYLLNINGDiesel är mycket brandfarligt. Förvarabränslet i behållare speciellt gjorda fördetta ändamål.Fyll endast på bränsle utomhus och rökinte under påfyllningen. Fyll på bränsleinnan motorn startas.Ta aldrig av tanklocket eller fyll påbränsle när motorn är igång ellerfortfarande är varm.Motorn får inte köras på rapsdiesel(RME). Kontakta motorleverantörenför ytterligare information.Påfyllning av bränsle upp ipåfyllningsröret resulterar ibränsleläckage och brandfara.Använd endast diesel som uppfyller kraven i 2.1.1. Öppna tanklocket (3:A).2. Fyll dieselbränsle till påfyllningsrörets nedredel. Om bränsle fylls på upp i påfyllningsröretkommer bränsle att läcka ut då det utvidgas viduppvärmning.3. Tillslut tanklocket.5.3 NIVÅKONTROLL, MOTOROLJAKontrollera före varje användning att oljenivånär korrekt. Maskinen skall stå plant.Kontrollera enligt följande:1. Torka rent runt oljemätstickan (7:H) och draupp den.2. Torka av oljemätstickan.3. För ner oljemätstickan helt och dra upp denigen.4. Avläs oljenivån. Oljenivån skall ligga mellanmarkeringarna (7:I) på oljestickan.Vid behov, tag bort oljepåfyllningslocket (14:W)och fyll på olja upp till markeringen.Använd olja med grad CF eller högre enligt APIoch enligt temperaturdiagrammet nedan.Använd aldrig tillsatser i oljan.Oljenivån får aldrig gå under nedre markeringen.Detta resulterar i att motorn blir överhettad. Omoljenivån överstiger markeringen skall olja tappasut tills korrekt nivå uppnås. Se 6.7.Återmontera oljepåfyllningslocket då oljenivån ärjusterad.5.4 NIVÅKONTROLL, KYLVÄTSKAOm det saknas kylvätska kommer intetemperaturindikatorn att fungera.Detta leder till motorhaveri.Kontrollera före varje användning attkylvätskenivån är korrekt.Kontrollera enligt följande:1. Motorn skall vara kall vid kontrollen.2. Demontera gallret, höger och vänstermotorlucka och topplåten. Se 3.4.5.2.15


SESVENSKA3. Skruva bort kylarlocket (14:X) och kontrolleraatt vätskenivån når ända upp tillpåfyllningshålet.4. Återmontera kylarlocket.5. Kontrollera att kylvätskenivån ligger vid denundre markeringen (11:O1)i expansionskärlet.Vid behov, fyll på kylvätska. Se nedan.5.4.1 Påfyllning av kylvätskaKylvätskan skall uppfylla följande krav:• Använd alltid en blandning av köldmedel ochvatten. Använd aldrig endast vatten.• Blanda vatten och köldmedel enligtköldmedelleverantörens anvisningar.• Blanda aldrig olika köldmedel.• Använd mjukt vatten (inget kalkinnehåll),destillerat eller avmineraliserat vatten.Motorn skall vara kall vid påfyllningen.Om kylarlocket öppnas då motorn ärvarm finns risk för allvarligabrännskador från hett vatten somsprutar ut.Fyll på enligt följande:1. Demontera gallret, höger och vänstermotorlucka och topplåten. Se 3.4.5.2.2. Kontrollera att samtliga i pluggar kylsystemetär monterade och täta.3. Kontrollera att samtliga kranar i kylsystemet ärstängda och täta.4. Kontrollera att samtliga slangar i kylsystemet ärintakta och täta.5. Skruva bort kylarlocket (14:X).6. Fyll sakta på kylvätskan i kylaren. Luftbubblorfår ej bildas under påfyllningen. Fyll på ändaupp till påfyllningshålet.7. Återmontera kylarlocket.8. Öppna locket på expansionskärlet (11:O) ochfyll på blandningen upp till undre strecket somär nivån vid kall motor.9. Stäng locket till expansionskärlet.10.Varmkör motorn och kontrollera nivån iexpansionskärlet. Nivån skall nu ligga vid övremarkeringen (11:O2) som är nivån vid varmmotor.11.Om nivån inte når upp till övre markeringen, låtmotorn svalna och fyll därefter på kylvätskansom saknas i expansionskärlet.5.5 LUFTINDIKATORKontrollera att luftfilterindikatorn (11:P) ej har löstut.Kontroll, se 3.5.13.Byte luftfilter, se 6.13.5.6 VATTENAVSKILJAREKontrollera att vattenavskiljarens flottör (10:L5)befinner sig i botten.Kontrollera att vattenavskiljarens kran är öppen.Se fig. 10.5.7 SÄKERHETSKONTROLLKontrollera att resultaten i säkerhetskontrollernanedan uppfylls vid test av maskinen.Säkerhetskontrollen skall alltid utförasföre varje användning.Om någon av resultaten nedan ejuppfylls får maskinen ej användas!Lämna maskinen till en serviceverkstadför reparation5.7.1 Allmän säkerhetskontrollObjektResultatBränsleledningar Inget läckage.och anslutningar.Elkablar. All isolering intakt.Inga mekaniska skador.Avgassystem. Inget läckage i anslutningar.Samtliga skruvar fastdragna.Hydraulslangar.Kör maskinenframåt/bakåt ochsläpp pedalendrivning-färdbroms.Provkörning.Inget läckage. Inga skador.Maskinen skall stoppa.Inga onormala vibrationer.Inget onormalt ljud.5.7.2 Elektrisk säkerhetskontrollSäkerhetssystemets funktion skall alltidkontrolleras före varje användning.Tillstånd Åtgärd ResultatPedalen kopplingbromsej nedtryckt.PTO ej aktiverad.Försök starta.Pedalen kopplingbromsnedtryckt.PTO aktiverad.Försök starta.Motorn igång. PTO Föraren reser sigaktiverad. ur sätet.Reglaget för Försök koppla inredskapslyft ej i PTO.flytläge.Motorn skallej starta.Motorn skallej starta.PTO skallkopplas ur.PTO skall ejkunnakopplas in.5.8 START1. Kontrollera att PTO är urkopplad.2. Håll inte foten på drivpedalen.3. Ställ gasreglaget på 1/4 gas.4. Trampa ned bromspedalen helt. Kontrollampan(1:J3) skall tändas.16


SVENSKASE5. Vid kallstart vid lägre temperaturer skallmotorn glödas före start. Se 3.4.4.1. Vriddärefter om startnyckeln och starta motorn.6. Maskinen får ej belastas eller köras direkt efterkallstart då hydrauloljan är kall.Värm upp hydrauloljan genom att köra påtomgång med gasreglaget på 1/4 gas. Kör i detantal minuter som diagrammet nedan visar.Exempel: Vid -10°C kör med 1/4-gas i 18 minuter.Vid användning av maskinen bör alltid fullgasanvändas.För undvikande av onödiga tryckökningar ihydraulsystemet, ställ gasreglaget på 1/4 gasinnan den hydrauliska PTO:n kopplas in.5.9 SERVOSTYRNINGServostyrningen innebär att kraft från maskinenhydraulsystem tillförs rattrörelserna. Detta görmaskinen mycket lättstyrd då motorn går med sittarbetsvarvtal (fullgas).Servoeffekten reduceras då motorvarvtaletminskas.5.10 KÖRTIPSVar alltid noga med att rätt oljemängd finns imotorn. Speciellt vid körning i sluttningar.Se 5.3.Var försiktig i sluttningar. Ingaplötsliga start eller stopp vid körninguppför eller nedför en sluttning. Köraldrig tvärs över en sluttning. Köruppifrån och ner eller nerifrån och upp.Maskinen får köras i maximalt 10°lutning oavsett riktning.Minska hastigheten i sluttningar ochvid skarpa svängar för att bibehållakontrollen och minska vältrisken.Gör inte fullt rattutslag vid körning påhögsta växel och full gas. Maskinen kanvälta.Håll händer och fingrar borta frånmidja och sitskonsol. Klämriskföreligger. Kör aldrig med öppenmotorhuv.Om inte vätskefyllda däck används vidkörning med klippaggregat skall alltiden motvikt på minst 60 kg varamonterat på maskinens bakrereskapsfäste.Lås inte redskap under hytten inedsänkt läge då detta kan leda till attredskapet och maskinen skadas vidkörning på ojämnt underlag5.11 STOPPFrikoppla PTO. Lägg i parkeringsbromsen.Låt motorn gå på tomgång 1 - 2 minuter. Stannamotorn genom att vrida om startnyckeln.Om maskinen lämnas utan tillsyn, tagbort startnyckeln.Motorn kan vara mycket varmomedelbart efter stopp. Vidrör inteljuddämparen eller andra motordelar.Detta kan orsaka brännskador.5.12 RENGÖRINGFör att minska brandfaran, håll motor,ljuddämpare, batteri och bränsletankrena från gräs, löv och olja.För att minska brandfaran, kontrolleraregelbundet att inget olje- och/ellerbränsleläckage förekommer.Använd aldrig vatten med högt tryck.Detta kan förstöra axeltätningar,elektriska komponenter ellerhydraulventiler.Använd aldrig luft med högt tryck motkylarnas lameller. Detta förstörlamellstrukturen.Efter varje användning skall maskinen rengöras.Nedanstående anvisningar gäller för rengöringen:• Spola inte vatten på motorn.• Rengör motorn med borste och/eller tryckluft.• Rengör motorns kylare (13:T) och kondensor(13:V) med en mjuk borste. Större föremål kanplockas bort för hand. Om kylarna är starktnedsmutsade använd försiktigt lätt strilandevatten med lämpligt rengöringsmedel.• Efter rengöring med vatten, starta igång maskinoch eventuellt klippaggregat för att avlägsnavatten som annars tränger in i lager och kanorsaka skada.17


SESVENSKA6 UNDERHÅLL6.1 SERVICEPROGRAMFör att bibehålla maskinen i gott skick medavseende på tillförlitlighet och driftsäkerhet samtur miljösynpunkt skall serviceanvisningarna idetta avsnitt följas.Samtliga servicar bör utföras av auktoriseradverkstad.Service, utförd hos auktoriserad verkstad,garanterar fackmässigt arbete med originalreservdelar.Vid varje service, utförd hos auktoriserad verkstad,stämplas servicehäftet. Ett servicehäfte med dessaservicar redovisade är en värdehandling, som höjermaskinens andrahandsvärde.Servicepunkterna framgår av tabellen nedan. Eftertabellen följer beskrivning av hur procedurernaskall utföras.6.2 SERVICEPUNKTER.1:a Intervall SeServicepunktgångenparagrafDrifttimmar/KalendermånaderVattenavskiljare,kontroll50/- 6.4Förfilter, rengöring 6.4Bränslefilter, byte 400/- 6.5Däcktryck, kontroll,justering6.6Motorolja, filter,byte50/12 200/12 6.7Hydraulolja, filter,tankluftningsventil, 50/12 400/12 6.8byte/rengöringHjulmotorer, byteav olja50/12 200/12 6.9Remtransmissioner,kontroll50 200/- 6.10Kylsystem,rengöring1000/12 6.11Batteri, kontroll 50/- 6.12Luftfilter, rengöringförfilter6.13Luftfilter, byte inrefilter6.13Smörjning 6.14Justering av ventiler 1000/- 6.15Slipning av ventiler 2000/- 6.156.3 FÖRBEREDELSEAll service och allt underhåll skall utföras påstillastående maskin med stoppad motor.Förhindra att maskinen rullar genomatt alltid lägga i parkeringsbromsen.Stoppa motorn.Förhindra ofrivillig motorstart genomatt ta bort startnyckeln.6.4 VATTENAVSKILJAREI vattenavskiljaren finns en flottör (10:L5) som kanobserveras genom den transparenta koppen.Flottören skall befinna sig i botten. Om flottörenhar stigit skall vattenavskiljaren rengöras enligtföljande:1. Stäng vattenavskiljarens kran. Se fig. 10.2. Håll en behållare under vattenavskiljaren föruppsamling av bränsle.3. Lossa koppen genom att vrida dess ring(10:L1).4. Tag försiktigt ut koppen (10:L2) och demonterafjäder (10:L4) och flottör (10:L5) från koppen.5. Rengör koppens insida och trådfiltret (10:L3).6. Kontrollera att O-ringen är intakt ochåtermontera delarna i omvänd ordning.7. Öppna kranen.Om det ofta samlas vatten i vattenavskiljaren skallbränsletanken rengöras. Kontakta auktoriseradverkstad.6.5 BRÄNSLEFILTER1. Stoppa motorn och låt den kallna.2. Stäng samtliga bränslekranar.3. Använd en filternyckel och lossa filtret (5, 6:F)i riktningen (6:Dis). Demontera försiktigt filtretså att inget bränsle spills ut.Torka upp utspillt bränsle.4. Rengör runt filtrets monteringyta.5. Applicera ett tunt lager bränsle på det nyafiltrets packning.6. Montera det nya filtret genom att rotera det iriktningen (6:Ass) tills packningen kommer ikontakt med monteringsytan.7. Drag filtret ytterligare ett varv med hjälp avfilternyckeln.6.6 DÄCKTRYCKTryck fram: 0,9 bar.OBS! Denna maskin levereras med vätskefylldabakdäck. Detta för att eliminera behovet avmotvikt monterad i bakre redskapsfäste.Däcken är fyllda med saltvatten.18


SVENSKASESalthalt: 33% (CaCl 2 )Fryspunkt: ca -35°CFör service och underhåll avvätskefyllda däck kontaktaauktoriserad verkstad.Försök inte kontrollera lufttrycket påbakdäcken med vanliglufttrycksmätare. Detta kan orsaka attsaltvatten kommer in i mätaren ochförstör denna.I övrigt, se tryckangivelser i manualen för aktuelltredskap.6.7 BYTE AV MOTOROLJA, FILTERMotoroljan kan vara mycket varm omden avtappas direkt efter stopp. Låtdärför motorn svalna några minuterinnan oljan avtappas.Byt motorolja och filter enligt följande:1. Ställ upp maskinen på ett plant underlag ochvarmkör motorn.2. Stoppa motorn och tag bortoljepåfyllningslocket (14:W).3. Placera ett uppsamlingskärl underoljeavtappningspluggen (15:Y), demonterapluggen och låt oljan rinna ut iuppsamlingskärlet.4. Lämna oljan för deponering enligt lokalabestämmelser.5. Rengör området runt oljefiltret (15:Z) ochdemontera filtret. Använd oljefilternyckel.6. Olja in packningen på det nya oljefilter ochskruva in detta tills packningen berör motornsyta. Drag därefter filtret ytterligare ett varv medhjälp av oljefilternyckel.7. Montera oljeavtappningspluggen. Drag fastmed 50 Nm.8. Fyll på ny olja enligt 5.3.9. Efter påfyllning av olja, starta motorn och körpå tomgång i ca 30 sekunder.10.Undersök om det förekommer oljeläckage.11.Stanna motorn. Vänta i 30 sekunder ochkontrollera sedan oljenivån enligt 5.3.6.8 BYTE AV HYDRAULOLJA,FILTERInga föroreningar får komma in ihydraulsystemet. Detta skadarallvarligt systemets komponenter.Byt hydraulolja och filter enligt följande:1. Ställ upp maskinen på ett plant underlag.2. Rengör noggrant runt filtret (8:K) påhydraultankens överdel och demontera filtret.3. Placera ett uppsamlingskärl underoljeavtappningspluggen (8:M), demonterapluggen och låt oljan rinna ut iuppsamlingskärlet. Kärlet måste rymma ca 20liter.4. Lämna oljan för deponering enligt lokalabestämmelser.5. Montera oljeavtappningspluggen. Drag fastmed 40 Nm.6. Byt ut tankluftningsventilen (8:J). Ventilenskruvas bort och den nya monteras i omvändordning.7. Fyll på ny olja genom filteröppningen upptill.Olja: Se 2.1.Oljemängd vid byte: Se 2.1.8. Återmontera filtret med följande delar:9:K1 Packning. Kontrollera att packningen ärintakt.9:K2Nytt filter. Filtret skall alltid bytas isamband med oljebyte.9:K3Fjäder9:K4Lock9. Efter påfyllning av olja, starta motorn och körmaskinen under några minuter och undersökom det förekommer oljeläckage.10.Kontrollera oljenivån. Se 3.5.12.6.9 BYTE AV OLJA IHJULMOTORERByt olja i hjulmotorernas växelhus enligt följande:1. Ställ upp maskinen på ett plant underlag.2. Rengör noggrant runtoljepluggarna (17:D, E).3. Placera ett uppsamlingskärl underoljeavtappningspluggen (17:E), demonterapluggen och låt oljan rinna ut iuppsamlingskärlet.4. Demontera påfyllningspluggen (17:D).5. Montera oljeavtappningspluggen.Lämna oljan för deponering enligt lokalabestämmelser.6. Fyll på ny olja via påfyllningspluggen.Pumpa in oljan med hjälp av en oljekanna. Fyllpå till nivån når upp till påfyllningspluggen.Betr. typ och volym av olja, se tabellen i 2.1.7. Montera påfyllningspluggen.8. Drag fast pluggarna med 30 Nm.6.10REMTRANSMISSIONERKontrollera efter 5 timmars drift att samtligaremmar är intakta och oskadade.19


SESVENSKA6.11 RENGÖRING AV KYLSYSTEMEfterhand som motorn körs kommer kylvätskan attförorenas av rost och avlagringar. Detta försämrarkylvätskans förmåga att avleda värme från motorn.Därför skall kylvätskan bytas med jämnamellanrum.Byt kylvätska enligt nedan:1. Kontrollera att motorn är helt kall.2. Demontera gallret, höger och vänstermotorlucka och topplåten. Se 3.4.5.2.3. Skruva bort kylarlocket (14:X).4. Placera uppsamlingstråg under kylarensavtappningsplugg (14:U) och under motornskylvattenplugg (11:S).5. Lossa kylarens avtappningsplugg så att denförbrukade kylvätskan rinner ut iuppsamlingstråget.6. Demontera motorns kylvattenplugg så att denförbrukade kylvätskan rinner ut iuppsamlingstråget.7. Spola kylsystemet från påfyllningshålet medrinnande vatten från en vattenslang till systemetär rent.8. Återmontera kylarens avtappningsplugg ochmotorns kylvattenplugg.9. Fyll på ny kylarvätska enligt 5.4.Drag fast med 40 Nm.6.12 BATTERI (11:R)Syra som kommer i kontakt med ögoneller hud orsakar allvarligapersonskador. Om någon kroppsdelkommit i kontakt med syra, sköljomedelbart rikligt med vatten ochkontakta genast läkare.Batteriet är ett ventilreglerat batteri med 12 Vnominell spänning. Batterivätskan behöver ochkan ej kontrolleras eller fyllas på. Enda underhålletsom krävs är laddning efter t.ex. lång lagring.Före första användning skall batterietfulladdas. Batteriet skall alltid förvarasfulladdat. Om batteriet förvarasurladdat uppstår allvarliga skador.6.12.1 Laddning med motornI första hand kan batteriet laddas med hjälp avmotorns generator enligt följande:1. Montera batteriet i maskinen enligt nedan.2. Ställ upp maskinen utomhus eller monterautsugningsanordning för avgaserna.3. Starta motorn enligt instruktionerna ibruksanvisningen.4. Kör motorn utan stopp, kontinuerligt under 45minuter.5. Stoppa motorn och batteriet är fulladdat.6.12.2 Laddning med batteriladdareVid laddning med batteriladdare skall enbatteriladdare med konstantspänning användas.Kontakta återförsäljaren för inköp avbatteriladdare med konstantspänning.Batteriet kan skadas om en batteriladdare avstandardtyp används.6.12.3 Demontering/MonteringInnan batteriet kopplas bort skallströmmen brytas medhuvudströmbrytaren (1:M).Om kablarna förväxlas förstörsgenerator och batteri.Drag fast kablarna ordentligt. Lösakablar kan orsaka brand.Motorn får aldrig köras medbortkopplat batteri. Risk för allvarligaskador på generator och elsystem.Demontera/montera batteriet enligt följande:1. Demontera vänster motorlucka.2. Bryt strömmen med huvudströmbrytaren(1:M).3. Lossa batteriets kabelanslutningar ochdemontera batteriet.4. Montera batteriet i omvänd ordning. Anslut denröda kabeln till batteriets pluspol (+) och densvarta kabeln till batteriets minuspol (-).5. Aktivera huvudströmbrytaren.6.12.4 RengöringOm batteripolerna är oxiderade skall dessarengöras. Rengör batteripolerna med en stålborsteoch smörj in polerna med polfett.6.13 LUFTFILTER, MOTORMotorn får aldrig köras med skadatluftfilter eller utan luftfilter. Risk förallvarliga motorskador.Luftfiltret består av två filter enligt nedan:12:Q3Förfilter12:Q4Inre luftfilterOBS! Rengör/byt filtren oftare än vad som anges iunderhållsschemat om maskinen arbetar underdammiga förhållanden.Rengör/byt luftfiltren enligt nedanstående.1. Demontera luftfilterhuset (11:Q) genom attlossa skruven (11:Q1) och föra skruven påinsidan motorramen ur sitt spår.2. Öppna filterhuset genom att lossa de tvåklamrarna (12:Q2).3. Tag ut förfiltret (12:Q3) och låt inre filtret(12:Q4) sitta kvar så att inte damm etc. kommerin i motorn då förfiltret renblåses.20


SVENSKASE4. Blås rent förfiltret. Blås försiktigt så att intefiltret skadas. Blås inifrån och ut med tryckluft.Trycket skall vara 3-5 bar.Om förfiltret inte går att få rent eller om det ärskadat skall det bytas ut.5. Rengör filterhusets insida.6. Om inre luftfiltret skall bytas, drag utdetsamma.7. Återmontera samtliga delar i omvänd ordning.8. Återställ filterindikatorn om denna har löst ut.Se 3.5.13.6.14 SMÖRJNINGSamtliga smörjpunkter enligt nedanstående tabellskall smörjas var 50:e drifttimma samt efter varjetvättning.Använd fettspruta, fylld med universalfett. Pumpatills fett tränger ut. Smörjställena visas i fig. 18-19.Akta remmarna under smörjningen.Ingen rem får komma i kontakt medolja eller fett.Objekt Smörjnipplar / åtgärd FigurSpännarm, 1 smörjnippel. 19:FpumpremLyftgaffel, 1 smörjnippel 19:AvridningLyftgaffel, 2 smörjnipplar 19:Bupp-nedLyftcylinder 2 smörjnipplar 19:DStyrcylinder 2 smörjnipplar 19:EMidjepunkt 3 smörjnipplar 19:CGasvajer Smörj vajerändarna med 18oljekanna samtidigt somreglaget aktiveras.Skall utföras av tvåpersoner.6.15 VENTILERVentiljustering och ventilslipning skall utföras avauktoriserad verkstad.6.16 SÄKRINGARStrömstyrkor som anges i detta avsnittär maximala värden på säkring som fårmonteras. Om säkring med högreströmstyrka monteras föreliggerbrandrisk och risk för maskinskada.Maskinen är försedd med tre säkringsdosor.En säkringsdosa är placerad i hyttens innertak ochinnehåller säkringar för hyttens elektriskafunktioner. Säkringsdosan finns underkontrollpanelen i taket och är åtkomliga efter attkontrollpanelens skruvar (16:C) har lossats.Samtliga säkringar är på 15 A.Två säkringsdosor(16:A och 16:B) är placeradeenligt fig. 16. Dessa innehåller säkringar enligttabellen nedan.Vid elektriskt fel, kontrollera och byt ut utlöstsäkring. Om felet kvarstår, kontakta auktoriseradverkstad.SäkringFelPlacering StyrkaKontrollampor, summer, 16:B/1 10 Ahållventil transportlägeKlipphöjd, sandspridare, 16:B/2 20 Abakräfsa, strålkastareFarthållare, generator 16:B/3 10 AEluttag på panel 16:B/4 10 AShut off pull 16:B/5 30 APTO, varningslampa 16:B/6 10 Aparkering, säkerhetsreläVakant16:B/7Huvudsäkring 16:B/8 40 AHalvljus 16:A/1 20 ABlinkers 16:A/2 10 APositionsljus, Signalhorn, 16:A/3 10 AHalvljusreläHuvudsäkring, hytt 16:A/4 30 AAC 16:A/5 20 AVakant16:A/6Vakant16:A/7AC 16:A/8 30 AGGP förbehåller sig rätten att förändra produktenutan föregående meddelande.21


FISUOMI1 YLEISTÄTämä kuvake tarkoittaa VAROITUS.Ohjeita on noudatettava tarkasti henkilö-ja/tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi.Tutustu huolellisesti ennen koneenkäyttöä tähän käyttöohjeeseen sekäoheiseen TURVAOHJEITA-vihkoseen.Älä päästä mitään epäpuhtauksia hydrauliikka-tai jarrujärjestelmään. Sevaurioittaisi vakavasti järjestelmienkomponentteja.1.1 SYMBOLITKoneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joidentarkoitus on muistuttaa käyttäjää laitteenkäytön ja huollon edellyttämästä varovaisuudestaja tarkkaavaisuudesta.Symbolien merkitykset:Varoitus!Lue käyttöopas ja turvallisuusohjeet ennenlaitteen käyttöä.Varoitus!Varo uloslentäviä esineitä. Pidä sivullisetkaukana.Varoitus!Käytä aina kuulonsuojaimia.Varoitus!Alkuperäislisävarusteilla varustettuakonetta saa ajosuunnasta riippumatta ajaaenintään 10 astetta kaltevalla alustalla.Varoitus!Puristumisvaara. Mikään kehonosa ei saaolla runkonivelen lähellä moottorinkäydessä.Varoitus!Palovammojen vaara. Älä koske äänenvaimentimeen/katalysaattoriin.Varoitus!Ota virta-avain pois virtalukosta ennenkorjaustöiden aloitusta.Varoitus!Pyörivän puhaltimen aiheuttama puristumisvaara.Liikkuvan hihnan aiheuttama puristumisvaara.Mekaanisten osien aiheuttama puristumisvaara.1.2 VIITTAUKSET1.2.1 KuvatTämän käyttöohjeen kuvat on numeroitu 1, 2, 3jne.Kuvissa olevat osat on merkitty A, B, C jne.Viittaus kuvan 2 yksityiskohtaan C kirjoitetaan1:C.1.2.1.1 OtsikotTämän käyttöohjeen otsikot on numeroitu alla olevanesimerkin mukaan."1.3.1 Yleiset turvatarkastukset" on kappaleen"1.3 Turvatarkastukset" alaotsikko ja kuuluu samaankappaleeseen.Viittaukset otsikoihin on useimmiten tehty otsikonnumerolla esim. "katso 1.3.1".2 TEKNISET TIEDOT2.1 KONEIDEN TIEDOTMoottoriteho, kW 24,5Käyttö PTO HydraulinenAjonopeus, km/h 0-20Paino, n. kg 840Korkeus, mm 1950Pituus, mm 2300Leveys, mm 1080Moottoriöljy, tilavuus 5,1 litraaMoottoriöljy, laatu Katso 5.3Hydrauliöljy 20 litraa SAE 10W-30Talvikäytössä ISO VG46. Katso 2.2.1Öljy pyörämoottorit 4x0,1-0,15 litraa GL4/575W-90Ympäristön lämpötila -20 °C saakkaPolttoaineDiesel (EN590:96)Säiliön tilavuus 42 litraa22


SUOMIFI2.2 HYDRAULIIKKA -YLEISKATSAUSAlla olevassa taulukossa selostetaan hydrauliikkaliitännätja niitä ohjaavat säätimet.Lyhenne Merkitys Mitat KapasiteettiPTO1f Liitäntä eteen asennettujen työlaitteiden käyttöä 2x1/2” + 3/8” paluu 42 l / 220 barvarten. Liitetty rinnakkain PTO1r:n kanssa.Katso kuva 1.PTO1r Liitäntä takavaunuun asennettujen työlaitteiden 2x1/2” + 3/8” paluu 42 l / 220 barkäyttöä varten. Liitetty rinnakkain PTO1f:nkanssa. Katso kuva 1.PTO1s Säädin työlaiteliitäntöjen ohjausta varten. Katsokuva 1.PTO1l Säädin PTO:n lukitsemiseksi kytkettyyn tilaan.Katso kuva 1AuxPTO Liitäntä vaihtoehtoisten eteen asennettujentyölaitteiden käyttöä varten. Katso kuva 1.2x3/8” käyttää samaapaluuta kuin PTO1fAuxPTOs Säädin vaihtoehtoisten eteen asennettujentyölaiteliitäntöjen ohjausta varten. Katso kuva 1.AuxPTOv Säädin vaihtoehtoisten eteen asennettujentyölaiteliitäntöjen virtauksen ohjausta varten.Katso kuva 1.Aux1 Liitäntä eteen asennettujen työlaitteiden lisätoimintojen2x1/4”käyttöä varten. Katso kuva 1.Aux1s Säädin Aux1:n ohjausta varten. Katso kuva 1.Aux2f Liitäntä eteen asennettujen työlaitteiden lisätoimintojen2x1/4”käyttöä varten. Katso kuva 1.Aux2ra Liitäntä takavaunun eteen asennettujen työlaitteiden2x1/4”lisätoimintojen käyttöä varten. Kytkettyrinnakkain Aux2rb:n kanssa. Katso kuva 1.Aux2rb Liitäntä takavaunun taakse asennettujen työlaitteiden2x1/4”lisätoimintojen käyttöä varten. Kytkettyrinnakkain Aux2ra:n kanssa. Katso kuva 1.Aux2S Säädin Aux2f:n, Aux2ra:n ja Aux2rb:n ohjaustavarten Aux2fr:sta riippuvaisesti. Katso kuva 1.Aux2fr Säädin Aux2f:n tai Aux2ra/Aux2rb:n aktivointiavarten. Katso kuva 1.H Työlaitenostin. Katso kuva 1.Hs Säädin työlaitenostimen ohjausta ja hytin alleasennettujen työlaitteiden nostoa varten. Katsokuva 1.Hrl Säädin hytin alle asennettujen työlaitteidenkorkeuden lukitukseen, ts. riippumaton Hs:stä.Katso kuva 1.0-12 l / 120 bar.Säädettävä12l / 125 bar12l / 125 bar12l / 125 bar12l / 125 bar2.2.1 HydrauliöljySuositus SAE 10W-30.Talvikäytössä voidaan käyttää ISO VG46 -öljyä.Tämä öljy voidaan korvata SAE 10W-30 –laadulla,jos hydrauliikka reagoi hitaasti.2.3 TYÖLAITTEISTALisätietoa työlaitteista saat valtuutetuilta jälleenmyyjiltäja työlaitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.23


FISUOMI3 KUVAUS3.1 KÄYTTÖKone on nelipyörävetoinen. Moottorin voima siirretäänhydraulisesti vetäville pyörille. Neljäpyörää on varustettu erillisillä pyörämoottoreilla.Dieselmoottori käyttää hydraulipumppua (2:P),joka pumppaa öljyn pyörien hydraulimoottorien(2:M) läpi.Hydraulimoottorit on kytketty hydraulipumppuunkuvan 2 mukaisesti.Tämä pakottaa etu- ja takapyörät pyörimään samallanopeudella, mutta pyörimisnopeus oikeallaja vasemmalla puolella voi olla erisuuri.3.2 OHJAUSKukaan ei saa olla runkonivelen lähelläohjauspyörää pyöritettäessä. Voit jäädäpuristuksiin koneen etu- ja takaosanväliin ja saada vakavia vammoja.Kone on varustettu runko-ohjauksella ja siinä onohjaustehostin. Tämä tarkoittaa, että runko on jaettuetumaiseen ja taempaan osaan, jotka voivatkääntyä toistensa suhteen.Runko-ohjauksen ansiosta kone kääntyy erittäinpienessä tilassa puiden ja muiden esteiden ympäri.3.3 TURVALLISUUS3.3.1 Sähköinen turvallisuusjärjestelmäKone on varustettu sähköisellä turvajärjestelmällä.Turvajärjestelmä katkaisee tarvittaessa tietyttoiminnot, joiden virheellinen käyttö voi aiheuttaavaaratilanteen. Esimerkiksi moottoria ei voi käynnistääellei kytkin-seisontajarrupoljin ole painettuna.Tarkasta turvajärjestelmän toimintaennen jokaista käyttökertaa.3.3.2 VasaraOhjaamossa on vasara, jota voi käyttää lasin rikkomiseenhätätilanteessa.Varmista, että vasara on paikallaanpitimessään.3.3.3 VaroituskolmioOhjaamossa on varoituskolmio. Aseta se hätätilanteessaajoradan reunaan liikennesääntöjen mukaisestivaroittamaan muuta liikennettä.Tarkasta, että varoituskolmio on ainamukana ajon aikana.3.4 SÄÄDINSäätimien kuvaukset on ryhmitelty säätimien sijainninperusteella.Säädin - istuinKatso 3.4.1Säädin - kattoKatso 3.4.2Säädin – ohjauspaneeli ja polkimetKatso 3.4.3Säädin - kojelautaKatso 3.4.4Säädin - muutKatso 3.4.53.4.1 Säädin - istuinIstuin on varustettu turvakytkimellä, joka onkytketty koneen turvajärjestelmään. Tämän vuoksitietyt toimenpiteet, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteen,eivät ole mahdollisia, ellei kukaan istuistuimella. Katso myös 5.7.2.3.4.1.1 Istuimen säätö pituussuuntaan (1:A1)1. Nosta vipu ylös.2. Säädä istuin haluttuun asentoon.3. Vapauta vipu, jolloin istuin lukittuu.3.4.1.2 Istuimen jousituksen säätö (1:A2)Istuimen jousitus voidaan säätää käyttäjän painonmukaan säätöpyörällä .Kovempi jousitus: Kierrä säätöpyöräämyötäpäivään.Pehmeämpi jousitus: Kierrä säätöpyörää vastapäivään.Ohjauspyörän vieressä oleva merkkivalo (1:J2)näyttää jousituksen asetuksen. Merkkivalo palaavihreänä, kun asetus on oikea.3.4.1.3 Selkänojan kallistuksen säätö (1:A3)Selkänoja voidaan säätää haluttuun kulmaan säätöpyörällä.3.4.1.4 Kyynärnojan säätö (1:A4)Kyynärnojat voidaan säätää haluttuun kulmaankyynärnojien alla olevilla säätöpyörillä.3.4.1.5 Puhallin (1:A5)Säädintä käytetään puhallinnopeuden säätöön.Ilma puhalletaan ohjaamoon suuttimen (1:F) kautta.24


SUOMIFI3.4.1.6 Lämmitys (1:A6)Säädintä käytetään ohjaamon lämpötilan säätöön,kun lämmitys on tarpeen.3.4.1.7 Jäähdytys (1:A7)Säädintä käytetään ohjaamon lämpötilan säätöön,kun jäähdytys on tarpeen.3.4.2 Säädin - katto3.4.2.1 Tuulilasinpesulaite (1:B1)Tuulilasinpesulaitteen katkaisin.Pesuneste täytetään säiliöön (1:E).3.4.2.2 Varoitusmajakka (1:B2)Varoitusmajakka on lisävaruste.Noudata varoitusmajakan käyttöä koskeviamääräyksiä.Varoitusvalon katkaisin.3.4.2.3 Työvalo (1:B3)Noudata työvalojen käyttöä koskeviamääräyksiä.Työvalon katkaisin (4:B).3.4.2.4 Tuulilasinpyyhkimet (1:B4)Tuulilasinpyyhkimien katkaisin.3.4.2.5 Sisävalo (1:B5)Sisävalo on sijoitettu kattoon. Valo sytytetään jasammutetaan kallistamalla lamppua oikealle-vasemmalle.3.4.3 Säädin – ohjauspaneeli ja polkimet3.4.3.1 Ohjauspyörä (1:C1)Älä säädä ohjauspyörää ajon aikana.Ohjauspyörän korkeus ja kulma voidaan säätääportaattomasti. Katso 3.4.3.3 ja 3.4.3.9.3.4.3.2 Monitoimikatkaisin (1:C2)Vivulla on seuraavat toiminnot:ÄänitorviSuuntavalotÄärivalotValonheittimetToiminnot on merkitty katkaisimeen symboleilla.3.4.3.3 Ohjauspyörän kulman säätö (1:C3)Älä säädä ohjauspyörää ajon aikana.Ohjauspyörän kallistusta voidaan säätää portaattomasti.Löysää ohjauspylvään sivulla oleva käsipyörä jasäädä ohjauspyörä haluttuun kulmaan. Tiukkaakäsipyörä.3.4.3.4 Veto-käyttöjarru (1:C4)Ellei kone pysähdy, kun poljin vapautetaan,voit käyttää vasenta poljinta(1:C6) hätäjarruna.Polkimen asento määrittää moottorin ja vetävienpyörien välisen välityssuhteen (= nopeus). Käyttöjarruaktivoituu kun poljin vapautetaan.1. Paina poljinta eteenpäin -kone liikkuu eteenpäin.2. Poljin vapautettuna - koneseisoo paikallaan.3. Paina poljinta taaksepäin -kone liikkuu taaksepäin.4. Vapauta hieman poljinta -konetta jarrutetaan.Huippunopeus voidaan rajoittaa optimaaliseentyöskentelynopeuteen salvalla (1:C5).3.4.3.5 Nopeussalpa (1:C5)Koneen nopeusaluetta voidaan rajoittaa pysäyttämälläveto-käyttöjarrupoljin (1:C4) nopeussalvalla(1:C5).Nopeussalvalla huippunopeus voidaan rajoittaatyövälineen käytön kannalta optimaaliseen arvoon.Lukitseminen:Käännä nopeussäädintä eteenpäin.Palauttaminen:Käännä nopeusvipu taakse.3.4.3.6 Hätäjarru – seisontajarru (1:C6)Älä koskaan paina poljinta ajon aikana.Voimasiirron ja jarrujen ylikuumenemisenvaara.Polkimella on seuraavat toiminnot:•Ajon aikana. Hätäjarru.•Pysäköitäessä. Seisontajarru.Merkkivalo (1:J3) palaa, kun poljin on painettuna.25


FISUOMI3.4.3.7 Salpa, seisontajarru (1:C7)Salpa lukitsee polkimen (1:C6) alaspainettuunasentoon. Toimintoa käytetäänkoneen varmistamiseen luiskissa,kuljetuksessa jne., kun moottori ei olekäynnissä.Lukitseminen:1. Paina poljin (1:C6) pohjaan. Merkkivalo (1:J3)syttyy.2. Käännä salpa eteen.3. Vapauta poljin.Vapauttaminen:1. Paina poljin (1:C6) täysin pohjaan.2. Käännä salpa taakse.3. Vapauta poljin.3.4.3.8 Varoitusvilkut (1:C8)Varoitusvilkut aktivoidaan katkaisimella.Tällöin kaikki suuntavalot ja merkkivalo(1:J5) vilkkuvat samanaikaisesti.3.4.3.9 Ohjauspyörän korkeuden säätö (1:C9)Älä säädä ohjauspyörää ajon aikana.Ohjauspyörää voi nostaa ja laskea portaattomasti.Löysää ohjauspylvään käsipyörä ja nosta/laskeohjauspyörä haluttuun asentoon. Tiukkaakäsipyörä.3.4.4 Säädin - kojelauta3.4.4.1 Virtalukko (1:D1)Virtalukon avulla käynnistetään ja pysäytetäänmoottori.Neljä asentoa:Hehkutus: Sylintereitä lämmitetään käynnistyksenhelpottamiseksi. Käytetään kylmälläsäällä. Pidä avain tässä asennossaalla mainitun ajan ennen kuin käynnistätmoottorin.Enintään 5 sekuntiaPysäytys: Moottori on pysäytetty. Avainvoidaan poistaa lukosta.Ajoasento: Ohitetaan käynnistettäessä.Avain on tässä asennossa moottorinkäydessä.Käynnistysasento: Sähkötoiminen käynnistysmoottoriaktivoidaan, kun avainkäännetään tähän jousipalautteiseen asentoon.Päästä avain palautumaan ajoasentoon,kun moottori on käynnistynyt.3.4.4.2 Työlaitenostin (1:Hs)Tämä säädin ohjaa sekä koneen edessä olevaa hydraulistatyölaitenostinta (1:H) että hytin alle asennettujentyölaitteiden nostosylinteriä. Ne onkytketty sarjaan.Säädin (1:Hs) on käytössä vain moottorinkäydessä.Työlaitenostimen voi laskea alas kellunta-asentoonmyös moottori pysäytettynä.Älä koskaan jätä konetta työlaite kuljetusasennossa.Säätimen tahaton koskettaminenvoi aiheuttaa sen, että työlaitelaskeutuu nopeasti ja aiheuttaa vakaviapuristumisvammojaVivulla on neljä asentoa:Kellunta-asento. Siirrä vipu etumaiseenasentoon, johon se lukittuu. Työlaitelaskeutuu nyt kellunta-asentoon.Kellunta-asento tarkoittaa, että työlaitelepää aina samalla painolla maata vastenja myötäilee maanpinnan muotoja.Kellunta-asentoa käytetään työskentelynaikana.Lasku. Työlaite lasketaan alas sen painostariippumatta. Laskeutumisvoima riippuutyölaitteen painosta ja laskunaikana alaspäin suuntautuvasta hydraulivoimasta.Lukitus kuljetusasentoon. Vipu on palautunutkeskiasentoon noston tai laskunjälkeen. Työlaite on lukittu kuljetusasentoon.Nosto. Siirrä vipu taempaan asentoon,kunnes työlaite on ylimmässä asennossa(kuljetusasennossa). Vapauta sitten vipu,jolloin nostin lukittuu kuljetusasentoon.3.4.4.3 Hydrauliikkasäädin (1:AuxPTOs)Tämä säädin aktivoi venttiilin, joka siirtää voimanhydraulipumpusta hydrauliikkaliitäntään 1:AuxP-TO kytkettyihin työlaitteisiin. Hydrauliöljyn virtaussuuntavalitaan siirtämällä säädin eteen- taitaaksepäin. Voidaan käyttää esim. työlaitteenpyörimissuunnan valitsemiseen.Säätimen nolla-asennossa hydrauliikkaliitäntä onsuljettu.Säädin on käytössä vain moottorin käydessä ja kuntyövälineen kyseisen toiminnon hydrauliikkaletkuton kytketty hydrauliikkaliitäntään(1:AuxPTO).26


SUOMIFI3.4.4.4 Säädin hytin alle asennettujen työlaitteidenkorkeuden lukitukseen (1:Hrl)Tämä säädin lukitsee hytin alle asennettujentyölaitteiden, esim. siivousvarusteen imusuuttimen,nostosylinterin. Tämä tarkoittaa, että eteenasennettua työlaitetta voidaan nostaa ja laskea,katso myös 3.4.4.2, ilman, että se vaikuttaa hytinalle asennettuun työlaitteeseen.Älä lukitse hytin alle asennettuatyölaitetta alaslaskettuun asentoon, koskatyölaite ja kone voivat vaurioituaepätasaisella alustalla ajettaessa3.4.4.5 3Virtaussäädin (1:AuxPTO2v)Venttiili säätää virtausta hydrauliikkaliitännässä(1:AuxPTO). Voidaan käyttää esim. työlaitteenpyörimisnopeuden säätelyyn.3.4.4.6 Hydrauliikkasäädin (1:Aux1s)Tätä säädintä käytetään tietyn, kytketystätyövälineestä riippuvan toiminnon ohjaamiseen.Säädin toimii vain moottorin käydessä ja kun kyseisentoiminnon hydrauliletkut on liitetty hydrauliikkaliitäntään(1:Aux1).3.4.4.7 Hydrauliikkasäädin (1:Aux2s)Tätä säädintä käytetään tietyn, kytketystätyövälineestä riippuvan toiminnon ohjaamiseen.Säädin toimii vain moottorin käydessä ja kun kyseisentoiminnon hydrauliletkut on liitetty alla olevanmukaisesti.• Eteen asennetut työvälineet hydrauliikkaliitännän(1:Aux2f) kautta.• Takavaunun eteen asennettu työlaite hydrauliikkaliitännän(1:Aux2ra) kautta tai takavaununtaakse asennettu työlaite hydrauliikkaliitännän(1:Aux2rb) kautta.Katso myös 3.4.4.13Hydrauliikkaliitännät on kytketty rinnan.3.4.4.8 Kaasuvipu (1:D2)Säätää moottorin käyntinopeutta.Täyskaasu - tätä asentoa tulisi aina käyttää.Tyhjäkäynti.3.4.4.9 Katkaisin (1:PTO1l)Katkaisin lukitsee voimanoton kytkettyyntilaan, katso 3.4.4.11. Katkaisintavoidaan käyttää vain, kun sekä voimanottoettä seisontajarru ovat päällä.Aktivoi toiminto vetämällä painikkeen salpaataaksepäin samalla kun painat painikkeen etupäänalasTätä toimintoa käytetään koneen ulkopuolellatyöskenneltäessä, esim. käytettäessä letkuun liitettyäimusuutinta.3.4.4.10Katkaisin (1:Gs)Katkaisinta voi käyttää esim. leikkuukorkeudenportaattomaan säätöön sähköisestiohjattavissa leikkuulaitteissa.Katkaisin ohjaa kosketinta (1:G) vaihtuvallanapaisuudella.3.4.4.11Katkaisin (1:PTO1)Katkaisin eteen asennettujen työlaitteiden käytönkytkentään ja irtikytkentään. Kaksi asentoa:1. Paina katkaisimen etuosaa - voimanottokytketään. Merkkivalo palaa:2. Paina katkaisimen takaosaa - voimanottokytketään irti.Hyrauliikkajärjestelmän tarpeettomien paineennousujenvälttämiseksi aseta kaasuvipu ¼-asentoon ennen hydraulisen voimanotonkytkemistä.Säädin aktivoi venttiilin, joka välittää voiman hydraulipumpustaeteen asennettuun työlaitteeseen.Voima siirretään sitten hydraulisesti työlaitteelleetuhydrauliikkaliitännän (1:PROf) tai takahydrauliikkaliitännän(1:PROr) kautta. Hydrauliikkaliitännäton kytketty rinnan.3.4.4.12Katkaisin (1:Ls)12 VKatkaisimella on kolme asentoa ja sitävoidaan käyttää esim. hiekanlevittimenohjaamiseen:Katkaisin ohjaa takavaunun edessä olevan pistokkeen(1:L) ja takavaunun takana olevan pistokkeen(1:Lr) toimintoja. Pistokkeet on kytketty rinnan.3.4.4.13Katkaisin (1:Aux2fr)Katkaisimella on kaksi asentoa ja sillä valitaankumpaan lähtöön säädin (1:Aux2s)vaikuttaa. Eteen asennettu hydrauliikkaliitäntä(1:Aux2f) tai takavaunun hydrauliikkaliitännät(1:Aux2ra, 1:Aux2rb). Katso myös 3.4.4.73.4.5 Säädin - muut3.4.5.1 Pääkatkaisin (1:M)Pääkatkaisin on etumaisen moottoriluukunalla.1Virransyöttö pitää katkaista pääkatkaisimellaennen sähköjärjestelmään liittyviä0töitä.3.4.5.2 Moottorin luukutKonetta ei saa käyttää elleivät kaikkimoottorin luukut ole suljettu ja lukittu.Palo- ja puristumisvammojen vaara.Moottoriin käsiksi pääsyä varten koneessa on 4 irrotettavaaluukkua. Luukut avataan seuraavasti:Luukut oikealla ja vasemmalla puolella (1:N).Irrotus:1. Irrota etumainen ja taempi kumilenkki (4:D).2. Vedä luukku ylös, taita alas ja vedä ulospäin.27


FISUOMIAsennus:1. Pujota luukku pyörän sisäreunan yli.2. Pujota luukun yläosa koneen V-uraan ja sovitase alareunan ohjaintapille.3. Irrota etumainen ja taempi kumisilmukka.Etuluukku (1:O)Irrotus:1. Irrota yläreunan lukitus (6:J) kiertämällä sitä kierrosvasemmalle.2. Nosta luukkua eteen- ja ylöspäin.Asennus:1. Sovita luukku paikalleen.2. Sovita lukituskahvan tapit yläreunan reikiin jakäännä oikealle, kunnes luukku lukittuu.Takasäleikkö (1:P)Irrotus:1. Kallista säleikkö alas vetämällä ulos jousitetutsalvat (1:Q) säleikön molemmilla puolilla.2. Nosta säleikkö irti laipoista.Asennus;1. Nosta säleikkö ylös ja sovita se laippoihin.2. Nosta säleikkö ylös ja varmista, että salvatlukitsevat sen paikalleen.YläpeltiIrrotus:1. Irrota luukut oikealta ja vasemmalta puolelta.2. Irrota neljä ruuvia (1:T) ja nosta pelti pois.Asennus;1. Sovita pelti paikalleen ja kiristä neljä ruuvia.3.4.5.3 Perävaunun pistorasia (1:R)7-napainen pistorasia perävaunulle.3.4.5.4 Lukkosokat (1:S)Koneessa on edessä ja takana voimanotot erilaisilletyölaitteille. Työlaitteet lukitaan asennuksenjälkeen kahdella lukkosokalla. Lukkosokat lukittuvaturiinsa asennuksen jälkeen.3.4.5.5 Polttoainesäiliön tulppa (3:A)Säiliön tulppa on ohjaamon takapuolella.3.4.5.6 Ovituki (4:C)Ovituki kiinnittää oven raolleen ohjaamon ilmanvaihdonparantamiseksi.Ellei ovituki osu lukkoon ovea suljettaessa,ohjaamo vaurioituu.Tarkista ovitukea käytettäessä, että ovituki tarttuuoikein lukkoon.3.4.5.7 Irtikytkentävipu (5:G)Vipu kytkee irti portaattoman voimansiirron. Mahdollistaakoneen siirtämisen käsin.Irtikytkentävipu ei saa koskaan ollaulomman ja sisemmän asennon välissä.Tämä aiheuttaa voimansiirron ylikuumentumisenja vaurioittaa voimansiirtoa.Konetta ei saa koskaan hinata vaan sepitää siirtää perävaunussa. Hinaaminenvaurioittaa voimansiirtoa.Vivulla on kaksi asentoa:Vipu sisällä:Hydraulipumppu on kytketty normaalikäyttöä varten.Vipu ulkona:Hydrauliöljy ohjataan hydraulipumpun ohi ja sevoi vapaasti virrata järjestelmässä ilman, että hydraulipumppurajoittaa virtausta. Konetta voidaansiirtää. Virtaus on kuitenkin rajoitettu, jotenkoneen siirtämiseen tarvitaan suhteellisen paljonvoimaa.3.5 MITTARI3.5.1 Polttoainemittari (1:J1)Polttoainemittari näyttää säiliön täyttöasteen.3.5.2 Istuimen jousituksen merkkivalo(1:J2)Näyttää istuinjousituksen säädön. Katso 3.4.1.2.3.5.3 Jarrujen varoitusvalo (1:J3)Älä koskaan aja koneella jarrujen varoitusvalonpalaessa. Seisontajarru jahätäjarru vaurioituvat.Jarrujen varoitusvalo varoittaa, ettäseisontajarru (1:C6) on aktivoitu.3.5.4 Laskuri PTO1 (1:J4)Näyttää kuinka monta tuntia PTO1 on ollut aktiivinen.Toimii vain moottorin käydessä.3.5.5 Suuntavalojen/varoitusvilkun merkkivalo(1:J5)Merkkivalo vilkkuu samaan aikaan suuntavalojen/varoitusvilkun kanssa.3.5.6 Polttoainemittari (1:J6)Polttoaineen varoitusvalo toimii vain silloin,kun virtalukko on ajoasennossa.Polttoaineen varoitusvalo syttyy, kun säiliössä onalle 2,5 litraa dieselöljyä.28


SUOMIFI3.5.7 Öljynpaineen varoitusvalo (1:J7)Moottoria ei saa koskaan käyttää, josöljynpaineen varoitusvalo palaa.Vakavien moottorivaurioiden vaara.Öljynpaineen varoitusvalo toimii vainsilloin, kun virtalukko on ajoasennossa.Öljynpaineen varoitusvalo syttyy, kun moottorinöljypaine laskee liian alas. Moottorin ollessapysähtyneenä varoitusvalon tulee palaa, koskaöljypainetta ei ole.Varoitusvalon tulee olla sammuneena moottorinkäydessä. Jos varoitusvalo syttyy käytön aikana,moottori pitää heti pysäyttää ja kone pitää toimittaavaltuutettuun korjaamoon korjausta varten.3.5.8 Moottorin lämpötilan ilmaisin (1:J8)Moottorin liiasta korkeasta lämpötilasta varoitetaanvaroitusvalolla ja kuuluvalla summerilla.Moottoria ei saa koskaan kuormittaatai käyttää tyhjäkäyntiä korkeammallakäyntinopeudella, jos lämpötilan varoitusvalopalaa tai summeri kuuluu.Vakavien moottorivaurioiden vaara.Moottorin lämpötilan varoitusvalo ja summeritoimivat vain silloin, kun virtalukkoon ajoasennossa.Moottorin lämpötilan varoitusvalo ja summeri varoittavat,kun moottorin lämpötila ylittää vahingollisentason.Moottorin käydessä varoitusvalon tulee olla sammuneenaeikä summeri saisi kuulua. Jos varoitusvalosyttyy tai summeri alkaa soida ajon aikana,toimi seuraavasti:• Säädä kaasun säädin tyhjäkäyntiasentoon. Äläpysäytä moottoria.• Puhdista jäähdyttimestä ruoho, lehdet ja muutepäpuhtaudet. Katso 5.12.• Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä, kunneslämpötila laskee, varoitusvalo sammuu ja summerihiljenee. Sen jälkeen konetta voi taas käyttäätavalliseen tapaan.• Ellei lämpötila ole laskenut 5 minuutin sisällä,pysäytä moottori ja toimita kone valtuutettuunkorjaamoon korjausta varten.Lämpötilavaroituksen jälkeen tulee jäähdytysnesteentaso tarkastaa. Katso 5.4.3.5.9 Hydrauliöljyn lämpötilan ilmaisin(1:J9)Moottoria ei saa koskaan käyttää, joslämpötilan varoitusvalo palaa. Vakavienmoottorivaurioiden vaara.Hydrauliöljyn lämpötilan varoitusvalotoimii vain silloin, kun virtalukko on ajoasennossa.Hydrauliöljyn lämpötilan varoitusvalo syttyy, kunhydrauliöljyn lämpötila ylittää vahingollisen tason.Varoitusvalon tulee olla sammuneena moottorinkäydessä. Jos varoitusvalo syttyy ajon aikana, toimiseuraavasti:• Säädä kaasun säädin tyhjäkäyntiasentoon. Äläpysäytä moottoria.• Puhdista öljynjäähdyttimestä ruoho, lehdet jamuut epäpuhtaudet. Katso 5.12.• Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä, kunneslämpötila laskee ja varoitusvalo sammuu. Senjälkeen konetta voi taas käyttää tavalliseen tapaan.• Ellei lämpötila ole laskenut 5 minuutin sisällä,pysäytä moottori ja toimita kone valtuutettuunkorjaamoon korjausta varten.3.5.10Akun latauksen varoitusvalo (1:J10)Älä koskaan käytä moottoria varoitusvalon palaessa.Akku tyhjenee.Akun latauksen varoitusvalo toimii vainsilloin, kun virtalukko on ajoasennossa.Latauksen varoitusvalo syttyy, kun moottorin generaattorilopettaa akun lataamisen. Moottorin ollessapysähtyneenä varoitusvalon tulee palaa,koska generaattori ei tuota latausvirtaa.Varoitusvalon tulee olla sammuneena moottorinkäydessä. Jos varoitusvalo syttyy käytön aikana,akku tyhjenee eikä moottoria voi enää käynnistää.Kone tulee toimittaa valtuutettuun korjaamoon korjaustavarten3.5.11 Laskuri moottori (1:J11)Näyttää koneen käyttötunnit. Laskuri toimii vainmoottorin käydessä.3.5.12 Hydrauliöljyn tason ilmaisin (8:N)Öljytason pitää näkyä lasin läpi, kun kone on tasaisellaalustalla.Jos öljytaso on liian korkea, öljyä saattaa virrataulos huohotusventtiilin kautta. Jos öljytaso on liianalhainen, hydrauliöljy saattaa kuumentua ja hydrauliikkajärjestelmävoi vaurioitua.3.5.13 Ilmansuodattimen ilmaisin (11:P)Ilmaisin varoittaa tukkeentuneesta ilmansuodattimesta.Jos ilmaisin on punainen, suodatin pitäävaihtaa. Sen jälkeen ilmaisin pitää palauttaa painamallasen painiketta.29


FISUOMI4 KÄYTTÖKOHTEETKonetta saa käyttää vain alkuperäisvarusteidenkanssa.Lisävarusteena on saatavana varustesarjoja, jotkavaaditaan ajoon yleisellä tiellä. Sarjojen sisältö onsovitettu paikallisten määräysten mukaiseksi.Lisätietoja ja varustesarjat saat valtuutetulta jälleenmyyjältäsi.5 KÄYNNISTÄMINEN JAAJAMINENKonetta ei saa käyttää elleivät kaikkimoottorin luukut ole suljettu ja lukittu.Palo- ja puristumisvammojen vaara.Kukaan ei saa olla runkonivelen lähellämoottorin käydessä. Voit jäädä puristuksiinkoneen etu- ja takaosan väliin jasaada vakavia vammoja.Koneen mukana toimitetaan nestetäytteisenrenkaat. Ne toimivat vastapainonaleikkuulaitteen kanssa ajettaessa.Ellei nestetäytteisiä renkaita käytetäleikkuulaitteen kanssa ajettaessa,koneen taemmassa työlaitekiinnikkeessäpitää olla vähintään 60 kg vastapaino.5.1 TOIMENPITEET ENNEN KÄYN-NISTYSTÄEnnen koneen käynnistystä pitää suorittaa seuraavat:• Tarkasta/täytä polttoaine.• Tarkasta moottorin öljytaso.• Tarkasta jäähdytysnesteen taso.• Tarkasta onko ilmansuodattimen ilmaisin lauennut.• Varmista, että vedenerottimen ja polttoainesuodattimenhanat ovat auki.• Tarkasta, ettei vedenerottimessa ole vettä. Tyhjennätarvittaessa.• Tarkasta hydrauliöljysäiliön öljytaso. Katso3.5.12.• Suorita turvatarkastus.• Tarkasta leikkuulaitteen kanssa ajettaessa, ettäkoneeseen on asennettu nestetäytteiset renkaattai taemmassa työlaitekiinnikkeessä onvähintään 60 kg vastapaino.• Tarkasta, että irtikytkentävipu on sisemmässäasennossa. Katso 3.4.5.7.Yllä olevat toimenpiteet on kuvattu alla.5.2 POLTTOAINEEN TÄYTTÖDieselöljy on erittäin herkästi syttyvää.Säilytä polttoaine erityisesti tähäntarkoitukseen tarkoitetussa astiassa.Tankkaa ulkona äläkä tupakoitankkauksen aikana. Tankkaa moottoripysäytettynä.Älä koskaan avaa säiliön tulppaa äläkätankkaa moottorin käydessä tai kunmoottori on käytön jälkeen kuuma.Polttoaineena ei saa käyttää rapsidieselöljyä(RME). Lisätietoja saatmoottorin toimittajalta.Jos polttoainetta täytetään täyttöputkeensaakka, seurauksena voi olla polttoainevuotoja palovaara.Käytä vain dieselöljyä, joka täyttää seuraavat vaatimukset2.1.1. Avaa säiliön tulppa (3:A).2. Täytä säiliöön dieselöljyä täyttöputken alaosaansaakka. Jos polttoainetta täytetään täyttöputkeensaakka, polttoainetta vuotaa ulos,kun se laajenee lämmetessään3. Sulje säiliön tulppa.5.3 TASON TARKASTUS, MOOT-TORIÖLJYTarkasta aina ennen käyttöä, että öljytaso onoikea. Koneen pitää tarkastuksen aikana ollatasaisella alustalla.Tarkasta seuraavasti:1. Pyyhi puhtaaksi öljynmittapuikon (7:H) ympäristöja vedä se ulos.2. Pyyhi öljynmittapuikko puhtaaksi.3. Paina se täysin sisään ja vedä uudelleen ulos.4. Lue öljytaso. Öljytason pitää olla öljynmittapuikonmerkintöjen (7:I) välillä.Irrota tarvittaessa öljyntäyttötulppa (14:W) ja täytäöljyä merkkiin saakka.Käytä öljyjä, joiden API-luokitus on CF tai korkeampija noudata seuraavaa lämpötilakaaviota.Älä käytä öljyn lisäaineita.30


SUOMIFIÖljytaso ei saa koskaan laskea alemman merkinnänalapuolelle. Moottori voi muuten ylikuumentua.Jos öljytaso on ylemmän merkinnänyläpuolella, öljyä pitää laskea pois, kunnes öljytasoon oikealla korkeudella. Katso .Asenna täyttötulppa, kun öljytaso on oikea.5.4 TASON TARKASTUS, JÄÄHDY-TYSNESTEJos jäähdytysnestettä on liian vähän,lämpötilavaroitus ei toimi. Tämä voiaiheuttaa moottoririkon.Tarkasta aina ennen käyttöä, että jäähdytysnestetasoon oikea.Tarkasta seuraavasti:1. Tarkastuksen aikana moottorin pitää olla kylmä.2. Irrota säleikkö, oikea ja vasen moottoriluukkuja yläpelti. Katso 3.4.5.2.3. Irrota jäähdyttimen tulppa (14:X) ja tarkasta, ettänestetaso on täyttöaukon tasalla.4. Asenna tulppa.5. Tarkasta, että jäähdytysnestetaso on paisuntasäiliönalamerkinnän (11:O1) kohdalla.Täytä tarvittaessa lisää jäähdytysnestettä. Katsoalla.5.4.1 Jäähdytysnesteen täyttäminenJäähdytysnesteen pitää täyttää seuraavat vaatimukset:• Käytä aina pakkasnesteen ja veden sekoitusta.Älä käytä pelkkää vettä.• Sekoita vesi ja pakkasneste toimittajan ohjeidenmukaan.• Älä sekoita erilaisia pakkasnesteitä.• Käytä pehmeää vettä (alhainen kalkkipitoisuus),tislattua vettä tai demineralisoitua vettä.Täytön aikana moottorin pitää olla kylmä.Jos jäähdyttimen tulppa avataan moottorilämpimänä, reiästä suihkuava kuumavesi voi aiheuttaa palovammoja.Täytä seuraavasti:2. Irrota säleikkö, oikea ja vasen moottoriluukkuja yläpelti. Katso 3.4.5.2.2. Tarkasta, että kaikki jäähdytysjärjestelmän tulpaton asennettu ja että ne ovat tiiviit.. Tarkasta, että kaikki jäähdytysjärjestelmänhanat on suljettu ja että ne ovat tiiviit.4. Tarkasta, että kaikki jäähdytysjärjestelmänletkut ovat ehjiä ja että ne ovat tiiviit.5. Irrota jäähdyttimen tulppa (14:X).6. Täytä hitaasti jäähdytysnestettä jäähdyttimeen.Täytön aikana ei saa syntyä ilmakuplia. Täytätarvittaessa täyttöreikään saakka.7. Asenna tulppa.8. Avaa paisuntasäiliön tulppa (11:O) ja täytäjäähdytysnesteseosta alempaan viivaan saakka.Kyseinen viiva osoittaa oikean jäähdytysnestetasonmoottori kylmänä.9. Sulje paisuntasäiliön tulppa.10.Käytä moottori lämpimäksi ja tarkasta paisuntasäiliönnestetaso. Nestetason pitää nyt ollaylämerkin (11:O2) kohdalla. Viiva osoittaaoikean nestetason moottorin lämpimänä.11.Ellei neste nouse ylempään merkkiin, annamoottorin jäähtyä ja täytä paisuntasäiliöoikeaan tasoon.5.5 ILMANSUODATTIMEN ILMAISINTarkasta onko ilmansuodattimen ilmaisin (11:P)lauennut.Tarkastus, katso 3.5.13.Vaihda ilmansuodatin, katso 6.13.5.6 VEDENEROTINTarkasta, että vedenerottimen uimuri (10:L5) onpohjassa.Varmista, että vedenerottimen hana on auki. Katsokuva 10.5.7 TURVATARKASTUSTarkasta, että turvatarkastusten tulokset ovat allaolevan mukaiset.Suorita turvatarkastus ennen jokaistakäyttökertaa!Konetta ei saa käyttää ellei se läpäisekaikkia turvatarkastuksia! Toimitakone huoltokorjaamoon korjausta varten5.7.1 Yleiset turvatarkastuksetKohdePolttoaineputket ja -liitännät.Sähköjohdot.Pakojärjestelmä.Hydrauliletkut.Aja koneella eteen-/taaksepäinja vapauta vetokäyttöjarrupoljin.Koeajo.TulosEi vuotoa.Eristeet ehjiä.Ei mekaanisia vaurioita.Ei vuotoa liitoksissa.Kaikki ruuvit tiukalla.Ei vuotoa. Ei vaurioita.Koneen pitää pysähtyä.Ei epänormaalia tärinää.Ei epänormaalia melua.31


FISUOMI5.7.2 Sähköiset turvatarkastuksetTarkasta turvajärjestelmän toimintaennen jokaista käyttökertaa.Tilanne Toimenpide TulosKytkin-jarrupoljin Yritä käynnistääei painettuna.Voimanotto ei moot-tori.aktivoituna.Kytkin-jarrupoljinpainettuna.Voimanottoaktivoitu.Moottori käynnissä.Voimanottoaktivoitu.Työlaitenostimenkatkaisin ei olekellunta-asennossa.Yritä käynnistäämoottori.Kuljettajanousee istuimelta.Yritä kytkeävoimanotto.Moottori eisaa käynnistyä.Moottori eisaa käynnistyä.Voimanotontuleeirtikytkeytyä.Voimanottoaei voi kytkeäpäälle.5.8 KÄYNNISTYS1. Tarkasta, että voimanotto on irtikytketty.2. Älä pidä jalkaa käyttöpolkimella.3. Siirrä kaasuvipu ¼-asentoon.4. Paina jarrupoljin täysin pohjaan. Merkkivalon(1:J3) pitää syttyä.5. Kylmäkäynnityksen yhteydessä moottoria pitäälämmittää ennen käynnistystä. Katso 3.4.4.1.Käännä sitten virta-avain ja käynnistä moottori.6. Konetta ei saa kuormittaa eikä ajaa heti kylmäkäynnistyksenjälkeen, kun hydrauliöljy on kylmää.Lämmitä hydrauliöljy käyttämällä moottoriatyhjäkäynnillä kaasuvipu ¼-asennossa. Käytämoottoria alla olevan käyrästön ilmoittama aika..Esimerkki: -10 °C lämpötilassa käytä 1/4-kaasullai 18 minuutin ajan.Käytön aikana kaasuvivun tulisi aina ollatäyskaasuasennossa.Hyrauliikkajärjestelmän tarpeettomien paineennousujenvälttämiseksi aseta kaasuvipu ¼-asentoon ennen hydraulisen voimanotonkytkemistä.5.9 OHJAUSTEHOSTINOhjaustehostus tarkoittaa sitä, että koneen hydrauliikkajärjestelmääkäytetään ohjauksen tehostamiseen.Tämän ansiosta kone on erittäin kevytohjata, kun moottori käy työkäyntinopeudella(täyskaasu).Tehostusvaikutus pienenee kun moottorin käyntinopeuslaskee.5.10 AJOVINKKEJÄVarmista aina, että moottorissa on oikea määräöljyä. Erityisesti rinteissä ajaessasi.Katso 5.3.Ole varovainen rinteissä. Vältä äkillisiäliikkeellelähtöjä ja pysäytyksiä, kunajat ylös tai alas rinnettä. Aja ainapoikittain rinteen poikki. Aja ylhäältäalaspäin ja päinvastoin.Konetta saa ajosuunnasta riippumattaajaa enintään 10 astetta kaltevalla alustalla.Hidasta rinteissä ja ennen jyrkkiäkäännöksiä, jotta säilytät koneen hallinnanja jotta kone ei kaatuisi.Älä käännä ohjauspyörää ääriasentoonsuurimmalla vaihteella ja täyskaasullaajettaessa. Kone voi kaatua.Pidä kädet ja sormet kaukana runkoohjauksestaja istuimen kannattimesta.Puristumisvaara. Älä koskaan ajakonepelti avoinna.Koneen mukana toimitetaan nestetäytteisenrenkaat. Ne toimivat vastapainonaleikkuulaitteen kanssa ajettaessa.Ellei nestetäytteisiä renkaita käytetäleikkuulaitteen kanssa ajettaessa,koneen taemmassa työlaitekiinnikkeessäpitää olla vähintään 60 kg vastapaino.Älä lukitse hytin alle asennettuatyölaitetta alaslaskettuun asentoon, koskatyölaite ja kone voivat vaurioituaepätasaisella alustalla ajettaessa5.11 PYSÄYTTÄMINENIrtikytke voimanotto. Kiristä seisontajarru.Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä 1 - 2 minuuttia.Pysäytä moottori kääntämällä virta-avainpysäytysasentoon.Jos kone jätetään ilman valvontaa,poista virta-avain virtalukosta.Moottori voi olla erittäin kuuma hetipysäytyksen jälkeen. Älä koske äänenvaimentimeentai muihin moottorin osiin.Palovammojen vaara.32


SUOMIFI5.12 PUHDISTUSPalovaaran vähentämiseksi moottori,äänenvaimennin, akku ja polttoainesäiliötulisi pitää puhtaana ruohosta,lehdistä ja öljystä.Tarkasta säännöllisesti, ettei missäänole öljy- ja/tai polttoainevuotoja.Älä käytä painepesuria. Paineistettu vesisuihkuvoi tuhota akselitiivisteet,sähkökomponentit tai hydrauliikkaventtiilit.Älä puhalla paineilmaa jäähdyttimenlamelleihin. Lamellit voivat vääntyä.Puhdista kone jokaisen käyttökerran jälkeen.Puhdistusohjeita:• Älä pese moottoria vedellä.• Puhdista moottori harjalla ja/tai paineilmalla.• Puhdista jäähdytin (13:T) ja lauhdutin (13:V)pehmeällä harjalla. Poista suuremmat roskatkäsin. Jos jäähdytin on erittäin likainen, huuhtelese varovasti sopivalla puhdistusaineella jakevyellä vesisuihkulla.• Vesipesun jälkeen käynnistä moottori ja mahdollinenleikkuulaite poistaaksesi veden, jokamuuten tunkeutuu laakereihin ja voi aiheuttaavaurioita.6 HUOLTO6.1 HUOLTO-OHJELMATämän kappaleen huolto-ohjeita on noudatettavaympäristösyistä, jotta kone pysyy jatkuvasti hyvässäkunnossa ja että sen luotettavuus ja käyttöturvallisuussäilyvät.Kaikki huollot tulee teetättää valtuutetussa korjaamossa.Valtuutetussa korjaamossa teetetty huolto takaa,että työt suoritetaan ammattitaidolla ja siinäkäytetään vain alkuperäisiä varaosia.Jokaisen valtuutetussa korjaamossa tehdyn huollonyhteydessä huoltovihkoon lyödään leima.Täyteen leimattu huoltovihko on arvopaperi, jokanostaa koneen jälleenmyyntiarvoa.Huoltopisteet ilmenevät alla olevasta taulukosta.Taulukon jälkeen on kunkin huoltotoimenpiteentoimenpidekuvaus.6.2 HUOLTOPISTEET.1. kerta Aikaväli KatsoHuoltopiste Käyttötunnit/ kappalekalenterikuukaudetVedenerotin, tarkastus50/- 6.4Esisuodatin, puhdistus6.4Polttoainesuodatin,vaihto400/- 6.5Rengaspaineet, tarkastus,säätö6.6Moottoriöljy, suodatin,vaihto50/12 200/12Hydrauliöljy, suodatin,säiliön tuuletusventtiili,vaihto/50/12 400/12 6.8puhdistusPyörämoottorit,öljynvaihto50/12 200/12 6.9Hihnakäytöt, tarkastus50 200/- 6.10Jäähdytysjärjestelmä,puhdistus1000/12 6.11Akku, tarkastus 50/- 6.12Ilmansuodatin, esisuodattimenpuhdistus6.13Ilmansuodatin, sisäsuodattimenvaihto6.13Voitelu 6.14Venttiilien säätö 1000/- 6.15Venttiilien hionta 2000/- 6.156.3 VALMISTELUTKaikki huoltotyöt pitää suorittaa kone paikallaanja moottori pysäytettynä.Estä koneen siirtyminen kiristämälläseisontajarru.Pysäytä moottori.Estä moottorin käynnistyminen irrottamallavirta-avain.33


FISUOMI6.4 VEDENEROTINVedenerottimessa on uimuri (10:L5), joka näkyyläpinäkyvän kupin läpi. Uimurin pitää olla pohjassa.Jos uimuri on noussut, vedenerotin pitää puhdistaaseuraavasti:1. Sulje vedenerottimen hana. Katso kuva 10.2. Laita astia vedenerottimen alle keräämään valuvapolttoaine.3. Irrota kuppi kiertämällä sen rengasta (10:L1).4. Irrota varovasti kuppi (10:L2) ja irrota jousi(10:L4) ja uimuri (10:L5) kupista.5. Puhdista kupin sisäpuoli ja siivilä (10:L3).6. Tarkasta, että O-rengas on ehjä ja asenna osatpäinvastaisessa järjestyksessä.7. Avaa hana.8. Ilmaa polttoainejärjestelmä. Katso 5.12.Jos vedenerottimeen kertyy usein vettä, polttoainesäiliöpitää puhdistaa. Ota yhteys valtuutettuunkorjaamoon.6.5 POLTTOAINESUODATIN1. Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä.2. Sulje kaikki polttoainehanat.3. Irrota suodatin (5, 6:F) kiertämällä sitä suodatinavaimellasuuntaan (6:Dis). Irrota suodatinvaroen, jotta polttoainetta ei valu ympäristöön.Pyyhi valunut polttoaine.4. Puhdista suodattimen vastinpinta.5. Levitä ohut kerros polttoainetta uuden suodattimentiivisteeseen.6. Asenna uusi suodatin kiertämällä sitä suuntaan(6:Ass), kunnes tiiviste koskettaa vastinpintaan.7. Kiristä suodatinta vielä yksi kierros suodatinavaimella.6.6 RENGASPAINEETPaine edessä ja takana: 0,9 baaria.HUOM! Koneen mukana toimitetaan nestetäytteisenrenkaat. Niiden ansiosta taempaantyölaitekiinnikkeeseen asennettua vastapainoa eitarvita.Renkaat on täytetty suolavedellä.Suolapitoisuus: 33% (CaCl 2 )Jäätymispiste: n. -35°COta yhteys valtuutettuun korjaamoon,jos nestetäytteiset renkaat kaipaavathuoltoa tai täyttöä.Älä yritä tarkastaa takarenkaiden ilmanpainettatavallisella painemittarilla.Suolavettä saattaa tunkeutuamittariin ja tuhota sen.Katso rengaspainevaatimukset kyseisen työlaitteenkäyttöohjeesta.6.7 MOOTTORIÖLJYN JA SUODAT-TIMEN VAIHTOMoottoriöljy voi olla erittäin kuumaa,jos se tyhjennetään heti käytön jälkeen.Anna moottorin jäähtyä muutama minuuttiennen öljyn tyhjennystä.Vaihda moottoriöljy ja suodatin seuraavasti:1. Aseta kone tasaiselle alustalle ja käytä moottorilämpimäksi.2. Pysäytä moottori ja poista öljyntäyttötulppa(14:W).3. Aseta keruuastia öljyntyhjennystulpan (15:Y)alle, irrota tulppa ja anna öljyn valua astiaan.4. Hävitä käytetty öljy paikallisten määräystenmukaisesti.5. Puhdista suodattimen (15:Z) ympäristö ja irrotasuodatin. Käytä öljynsuodatinavainta.6. Öljyä uuden suodattimen tiiviste ja kiristä suodatinta,kunnes sen tiiviste osuu moottorinvastinpintaan. Kiristä suodatinta vielä yksi kierrosöljynsuodatinavaimella.7. Asenna tyhjennystulppa. Tiukkaa 50 Nm.8. Täytä uutta öljyä, katso 5.3.9. Kun olet täyttänyt öljyn, käynnistä moottori jaanna sen käydä tyhjäkäynnillä 30 sekunninajan.10.Tarkasta esiintyykö öljyvuotoja.11.Pysäytä moottori. Odota 30 sekuntia ja tarkastaöljytaso, katso 5.3.6.8 HYDRAULIÖLJYN JA SUODAT-TIMEN VAIHTOÄlä päästä mitään epäpuhtauksia hydrauliikkajärjestelmään.Se vaurioittaisivakavasti järjestelmienkomponentteja.Vaihda hydrauliöljy ja suodatin seuraavasti:1. Aseta kone tasaiselle alustalle.2. Puhdista suodattimen (8:K) ympäristö hydraulisäiliönyläosassa ja irrota suodatin.3. Aseta keruuastia öljyntyhjennystulpan (8:M)alle, irrota tulppa ja anna öljyn valua astiaan.Astian tilavuuden pitää olla n. 20 litraa.4. Hävitä käytetty öljy paikallisten määräystenmukaisesti.5. Asenna tyhjennystulppa. Tiukkaa 40 Nm.6. Vaihda säiliön tuuletusventtiili (8:J). Kierräventtiili irti ja asenna uusi päinvastaisessa järjestyksessä.7. Täytä uutta öljyä suodattimen aukon kautta.Öljy: Katso 2.1 .Öljymäärä: Katso 2.1.8. Asenna suodatin ja seuraavat osat.9:K1 Tiiviste. Tarkasta, että tiiviste on ehjä.34


SUOMIFI9:K2 Uusi suodatin. Suodatin pitää aina vaihtaaöljynvaihdon yhteydessä.9:K3 Jousi9:K4 Kansi9. Kun olet täyttänyt öljyn, käynnistä moottori jaanna sen käydä tyhjäkäynnillä muutaman minuutinajan. Tarkasta esiintykö vuotoja.10.Tarkasta öljytaso. Katso 3.5.12.6.9 PYÖRÄMOOTTORIEN ÖLJYN-VAIHTOVaihda pyörämoottorien vaihteistokoteloiden öljyseuraavasti:1. Aseta kone tasaiselle alustalle.2. Puhdista huolella öljytulppien (17:D, E) ympäristö.3. Aseta keruuastia öljyntyhjennystulpan (17:E)alle, irrota tulppa ja anna öljyn valua astiaan.4. Irrota täyttötulppa (17:D).5. Asenna öljyntyhjennystulppa.Hävitä käytetty öljy paikallisten määräystenmukaisesti.6. Täytä uutta öljyä täyttöaukon kautta.Lisää öljyä öljykannun avulla. Lisää öljyä,kunnes öljytaso on täyttötulpan aukon tasalla.Öljyn tyyppi ja määrä ilmenee taulukosta kohdassa“2.1”.7. Asenna täyttötulppa.8. Tiukkaa tulpat 30 Nm.6.10 HIHNAVOIMANSIIRROTTarkasta 5 tunnin välein, että kaikki hihnat ehjiä.6.11 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄNPUHDISTUSMoottorin käydessä ruoste ja epäpuhtaudet likaavatjäähdytysnesteen. Tämä heikentää jäähdytysnesteenkykyä johtaa lämpöä pois moottorista.Siksi jäähdytysneste tulisi vaihtaa säännöllisinväliajoin.Vaihda jäähdytysneste seuraavasti:1. Tarkasta, että moottori on kylmä.2. Irrota säleikkö, oikea ja vasen moottoriluukkuja yläpelti. Katso 3.4.5.2.3. Irrota jäähdyttimen tulppa (14:X).4. Aseta keruuastia jäähdyttimen tyhjennystulpan(14:U) ja moottorin jäähdytysnestetulpan(11:S) alle.5. Irrota jäähdyttimen tyhjennystulppa niin, ettäkäytetty jäähdytysvesi valuu keruuastiaan.6. Irrota moottorin jäähdytysnestetulppa niin, ettäkäytetty jäähdytysvesi valuu keruuastiaan.7. Huuhtele jäähdytysjärjestelmä täyttöaukonkautta juoksevalla vedellä, kunnes järjestelmäon puhdas.8. Asenna jäähdyttimen tyhjennystulppa ja moottorinjäähdytysnestetulppa.9. Täytä uutta jäähdytysnestettä, katso 5.4.Tiukkaa tulppa 40 Nm.6.12 AKKU (11:R)Silmiin tai iholle päästessään akkuhappovoi aiheuttaa vakavia vammoja. Joshappoa joutuu iholle, huuhtele runsaallavedellä ja ota yhteys lääkäriin.Akku on venttiilisäädelty malli, jonka nimellisjänniteon 12 volttia. Akkunestettä ei tarvitse eikä voitarkastaa eikä lisätä. Ainoa tarvittava huolto onlataus esim. pitkän varastoinnin jälkeen.Akku pitää ladata täyteen ennen ensimmäistäkäyttökertaa. Akku tulee säilyttäätäyteen ladattuna. Jos akkusäilytetään tyhjänä, siihen voi tullavakavia vaurioita.6.12.1 Lataus generaattorillaAkku ladataan ensisijaisesti moottorin generaattorillaseuraavasti:1. Asenna akku koneeseen kuvatulla tavalla.2. Aja kone ulos tai käytä pakokaasuimuria.3. Käynnistä moottori käyttöohjeen mukaan.4. Käytä moottoria 45 minuutin ajan.5. Pysäytä moottori. Akku on nyt täyteen ladattu.6.12.2 Lataus akkulaturillaAkun lataukseen saa käyttää vain vakiojännitelaturia.Vakiojännitelatureita saat valtuutetuilta Stiga-jälleenmyyjiltä.Akku saattaa vaurioitua, jos sitä ladataan tavallisellaakkulaturilla.6.12.3 Irrotus/asennusKatkaise virta pääkatkaisijalla (1:M)ennen kuin irtikytket akun.Jos kaapelit kytketään vääriin napoihin,generaattori ja akku vaurioituvat.Kiinnitä kaapelit kunnolla. Irrallisetkaapelit voivat aiheuttaa palovaaran.Moottoria ei saa koskaan käyttää ilmanakkua. Generaattori ja koneensähköjärjestelmä voivat vaurioituavakavasti.Akku irrotetaan/asennetaan seuraavasti:1. Irrota vasen moottorin luukku.2. Katkaise virta pääkatkaisimella (1:M).3. Irrota akkukaapelit ja irrota akku.35


FISUOMI4. Asenna päinvastaisessa järjestyksessä. Kytkepunainen kaapeli akun plusnapaan (+) ja mustakaapeli akun miinusnapaan (–).5. Kytke pääkatkaisin.6.12.4 PuhdistusPuhdista hapettuneet akunnavat. Puhdista akunnavatteräsharjalla ja rasvaa ne.6.13 ILMANSUODATIN, MOOTTORIMoottoria ei saa koskaan käyttää, jos ilmansuodatinon vaurioitunut tai se puuttuu.Vakavien moottorivaurioidenvaara.Ilmansuodatin koostuu kahdesta suodattimesta:12:Q3Esisuodatin12:Q4Sisempi ilmansuodatinHUOM! Puhdista/vaihda suodatin ilmoitettua useammin,jos konetta käytetään pölyisissä olosuhteissa.Puhdista/vaihda ilmansuodatin seuraavasti.1. Irrota ilmansuodatinkotelo (11:Q) irrottamallaruuvi (11:Q1) ja työntämällä moottorikehikonsisäpuolella oleva ruuvi pois urastaan.2. Avaa ilmansuodatinkotelo irrottamalla kaksi kiristintä(12:Q2).3. Ota ulos esisuodatin (12:Q3) ja jätä sisempisuodatin (12:Q4) paikalleen, jotta pölyä jne. eipääse moottoriin esisuodattimen puhdistuksenaikana.4. Puhalla esisuodatin puhtaaksi. Puhalla varovasti,jotta suodatin ei vahingoittuisi. Puhalla sisäpuoleltaulospäin paineilmalla. Paineen tuleeolla 3-5 baaria.Ellei esisuodatinta saa puhtaaksi tai se on vaurioitunut,se pitää vaihtaa.5. Puhdista suodatinkotelon sisäpuoli.6. Jos sisempi suodatin vaihdetaan, vedä se ulos.7. Asenna osat päinvastaisessa järjestyksessä.8. Palauta suodattimen ilmaisin, jos se on lauennut.Katso 3.5.13.6.14 VOITELUKaikki seuraavan taulukon voitelupisteet on voideltava50 käyttötunnin välien sekä jokaisen pesunjälkeen.Käytä rasvapuristinta, täytä yleisrasvalla. Pumppaakunnes rasvaa pursuaa ulos. Voitelupisteetnäkyvät kuvassa 18-19.Varo hihnoja voitelun yhteydessä. Hihnoihinei saa päästä rasvaa eikä öljyä.Kohde Voitelunippa/toimenpideKuvaKiristinvarsi, 1 rasvausnippa.pumpun hihna19:ENostohaarukka,1 rasvausnippa. 19:AkääntöNostohaarukka,2 rasvausnippaa 19:Bylös-alasNostosylinteri 2 rasvausnippaa 19:DOhjaussylinteri2 rasvausnippaa 19:EKeskinivel 3 rasvausnippaa 19:CKaasuvaijeri Voitele vaijerinpäätöljykannulla samallakun kääntelet kaasuvipua.Tähän työhön on hyväpyytää avustaja.186.15 VENTTIILITVenttiilien säätö ja hionta tulee teettää valtuutetussakorjaamossa.36


SUOMIFI6.16 VAROKKEETTässä kappaleessa mainitut virranvoimakkuudetovat varokkeiden suurimmatsallitut arvot. Suurempiarvoisiavarokkeita käytettäessä on olemassapalovaara ja kone saattaa vaurioitua.Koneessa on kolme varokerasiaa.Yksi varokerasia on ohjaamon sisäkatossa ja se sisältääohjaamon sähkötoimintojen varokkeet. Varokerasiaon katon hallintapaneelin alla. Siihenpääsee käsiksi irrottamalla hallintapaneelin ruuvi(16:C). Kaikki varokkeet ovat 15 A varokkeita.Kaksi varokerasiaa (16:A ja 16:B) on sijoitettu kuvan16 osoittamiin paikkoihin. Niiden varoketoiminnoton lueteltu alla olevassa taulukossa.Sähkövian yhteydessä tarkasta ja vaihda lauennutvaroke. Ellei vika häviä, ota yhteys valtuutettuunhuoltoliikkeeseen.VarokeVikaMerkkivalot, summeri,kuljetusasennon pitoventtiiliLeikkuukorkeus, hiekanlevitin,takaharava,valonheittimetPaikka16:B/116:B/2Arvo10 A20 AVakionopeuden säädin, 16:B/3 10 AgeneraattoriPaneelin sähköliitäntä 16:B/4 10 AShut off pull 16:B/5 30 APTO, seisontajarrun 16:B/6 10 Avaroitusvalo, turvareleEi käytössä16:B/7Päävaroke 16:B/8 40 ALähivalot 16:A/1 20 ASuuntavalot 16:A/2 10 ASeisontavalo, äänitorvi, 16:A/3 10 AlähivalorelePäävaroke, ohjaamo 16:A/4 30 AIlmastointi 16:A/5 20 AEi käytössä16:A/6Ei käytössä16:A/7Ilmastointi 16:A/8 30 AGGP pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiinilman eri ilmoitusta.37


DADANSK1 GENERELTDette symbol betyder ADVARSEL. Derer risiko for alvorlig personskade og/ellermaterielle skader, hvis ikke instruktionernefølges nøje.Læs denne brugsanvisning samt de vedlagte"SIKKERHEDSFORSKRIFT-ER" omhyggeligt igennem, førmaskinen startes.Ingen urenheder må komme ind i hydrauliksystemeteller i brændstofsystemet.Dette kan forårsage alvorligeskader på systemets komponenter.1.1 SYMBOLERMaskinen er forsynet med følgende symboler forat understrege, at der skal udvises forsigtighed ogopmærksomhed ved anvendelse af maskinen samtudførelse af vedligeholdelsesarbejde.Symbolerne betyder:Advarsel!Læs instruktionsbog og sikkerhedsmanual,før maskinen tages i brug.Advarsel!Pas på udkastet materiale. Hold eventuelletilskuere borte.Advarsel!Brug altid høreværn.Advarsel!Med monteret originaltilbehør må maskinenkun køres på skråninger med en maksimalhældning på 10°, uanset retning.Advarsel!Risiko for klemning. Hold alle kropsdelevæk fra knækstyringen, når motoren ertændt.Advarsel!Risiko for forbrænding. Rør ikke ved lydpotten/katalysatoren.Advarsel!Før reparationsarbejde påbegyndes, skaltændingsnøglen fjernes fra maskinen.Advarsel!Klemrisiko roterende ventilator.Klemrisiko roterende rem.Klemrisiko mekaniske dele.1.2 HENVISNINGER1.2.1 FigurerFigurerne i denne brugsanvisning er nummereret1, 2, 3, osv.Komponenter i figurerne er mærket A, B, C, osv.Henvisning til komponent C i figur 2 skrives”1:C”.1.2.2 OverskrifterOverskrifterne i denne brugsanvisning er nummereretsom beskrevet i nedenstående eksempel:“1.3.1 Generel sikkerhedskontrol” er en underoverskrifttil “1.3 Sikkerhedskontrol” og udgør endel af denne.Ved henvisning til overskrifter angives oftest kunoverskriftens nummer, f.eks. “Se 1.3.1”.2 TEKNISKE DATA2.1 MASKINDATAMotoreffekt, kW 24,5Drift PTOHydraulikHastighed, km/t 20Vægt, ca., kg 840Højde, mm 1950Længde, mm 2300Bredde, mm 1080Motorolie, volumen 5,1 literMotorolie, kvalitet se 5.3Hydraulikolie 20 liter SAE 10W-30Ved brug vinter ISOVG 46. Se 2.2.1Oliehjulmotorer4x0,1-0,15 liter GL4/575W-90Omgivende temperatur Ned til -20 °CBrændstofDiesel (EN590:96)Tankstørrelse 42 liter38


DANSKDA2.2 HYDRAULIK - OVERSIGTI tabellen nedenfor gives en oversigt over hydraulikudtageneog de håndtag, der styrer disse.Forkortelse Betydning Dimension KapacitetPTO1f Udtag til drift af frontmonteret redskab. Parallelkoblet2x1/2” + 3/8” retur 42 l/220 barmed PTO1r. Se fig. 1.PTO1r Udtag til drift af redskab monteret på bagvogn. 2x1/2” + 3/8” retur 42 l/220 barParallelkoblet med PTO1f. Se fig. 1.PTO1s Håndtag til betjening af udtag til drift af tilbehør.Se fig. 1.PTO1l Håndtag til spærring af PTO i tilkoblet position.Se fig. 1AuxPTO Udtag til drift af alternativt frontmonteret redskab.Se fig. 1.2x3/8” benytter sammeretur som PTO1fAuxPTOs Håndtag til betjening af udtag til drift af alternativtfrontmonteret redskab. Se fig. 1.AuxPTOv Håndtag, som regulerer flow i udtaget til drift afalternativt frontmonteret redskab. Se fig. 1.Aux1 Udtag til hjælpefunktioner på frontmonteret redskab.2x1/4”Se fig. 1.Aux1s Håndtag til betjening af Aux1. Se fig. 1.Aux2f Udtag til hjælpefunktioner på frontmonteret redskab.2x1/4”Se fig. 1.Aux2ra Udtag til hjælpefunktioner på redskab monteret 2x1/4”foran på bagvognen. Parallelkoblet med Aux2rb.Se fig. 1.Aux2rb Udtag til hjælpefunktioner på redskab monteret 2x1/4”bagtil på bagvognen. Parallelkoblet medAux2ra. Se fig. 1.Aux2S Håndtag til betjening af Aux2f, Aux2ra ogAux2rb afhængigt af Aux2fr. Se fig. 1.Aux2fr Håndtag til aktivering af Aux2f eller Aux2ra/Aux2rb. Se fig. 1.H Redskabsløfter. Se fig. 1.Hs Håndtag til betjening af redskabsløfter og løft afredskaber monteret under kabine. Se fig. 1.Hrl Håndtag til låsning af redskaber under kabine ihøjden, dvs. påvirkes ikke af Hs. Se fig. 1.2.2.1 HydraulikolieSAE 10W-30 anbefales.Ved brug om vinteren kan en ISO VG46-oliebenyttes. Denne olie kan også erstatte SAE 10W-30, hvis hydraulikkens respons føles langsom.2.3 REDSKABKontakt en autoriseret forhandler for oplysningerom redskab, og læs den brugsanvisning, der følgermed redskabet.0-12 l/120 bar.Indstilleligt12 l/125 bar12 l/125 bar12 l/125 bar12 l/125 bar39


DADANSK3 BESKRIVELSE3.1 FREMDRIFTMaskinen er 4-hjulstrukket. Kraften fra motoren tildrivhjulene overføres hydraulisk. De fire hjul erforsynet med separate hydraulikmotorer. Dieselmotorendriver en hydraulisk pumpe (2:P), derpumper olie gennem hjulenes hydraulikmotorer(2:M).De hydrauliske motorer er koblet til pumpen somvist på fig. 2.Dette gør, at forhjul og baghjul tvinges til at drejemed samme omdrejningstal, men at omdrejningstalleti venstre og højre side kan være forskelligt.3.2 STYRINGIngen må befinde sig i nærheden afmaskinens knækpunkt, når rattet anvendes.Der er risiko for alvorlige klemskadermellem maskinens forreste ogbageste del.Maskinen er knækstyret og med servostyring. Detbetyder, at rammen er opdelt i front og bagende,som kan drejes i forhold til hinanden.Knækstyringen gør det muligt for maskinen atdreje med en ekstremt lille radius rundt om træerog andre forhindringer.3.3 SIKKERHED3.3.1 Elektrisk sikkerhedssystemMaskinen er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem.Sikkerhedssystemet afbryder visseaktiviteter, som kan medføre fare i forbindelse medfejlmanøvrer. Eksempelvis kan motoren ikke startes,hvis ikke pedalen kobling-parkeringsbremse ertrykket ned.Sikkerhedssystemets funktion skal altidkontrolleres inden brug af maskinen.3.3.2 HammerI kabinen findes der en hammer. Hammeren skalbruges til at knuse glasset i nødsituationer.Kontrollér, at hammeren altid sidder påsin plads i holderen.3.3.3 AdvarselstrekantI kabinen findes der en advarselstrekant. Trekantenstilles på kørebanen iht. lokale bestemmelser vedr.nødsituationer.Kontrollér, at advarselstrekanten altider med under kørsel.3.4 GREBBeskrivelserne af håndtagene er grupperet efter,hvordan de er placeret på maskinen.Håndtag - sædeSe 3.4.1Håndtag - tagSe 3.4.2Håndtag - styrekonsol og pedalerSe 3.4.3Håndtag - instrumentpanelSe 3.4.4Håndtag - øvrigeSe 3.4.53.4.1 Håndtag - sædedet er udstyret med sikkerhedsafbryder, som erkoblet til maskinens sikkerhedssystem. Det medfører,at visse aktiviteter, som kan medføre fare,ikke kan udføres, når der ikke sidder nogen på sædet.Se også 5.7.25.7.2.3.4.1.1 Justering af sæde frem/tilbage (1:A1)1. Før håndtaget opad.2. Indstil sædet i den ønskede position.3. Slip håndtaget, og sædet låses fast.3.4.1.2 Justering af sædeaffjedring (1:A2)Sædets affjedring kan tilpasses kropsvægten viadrejeknappen.Hårdere affjedring: Drej knappen med uret.Blødere affjedring: Drej knappen mod uret.Affjedringens indstilling kan aflæses på indikatoren(1:J2) ved drejeknappen. Ved korrekt indstillingviser indikatoren grønt.3.4.1.3 Justering af ryglænets vinkel (1:A3)Ryglænet kan indstilles i den ønskede vinkel meddrejeknappen.3.4.1.4 Justering af armlæn (1:A4)Armlænet kan indstilles til den ønskede højde meddrejeknapperne under de respektive armlæn.3.4.1.5 Blæser (1:A5)Blæsehastigheden indstilles med knappen. Luftenblæses ind gennem dyserne (1:F).3.4.1.6 Varme (1:A6)Ved behov for opvarmning af kabinen, indstillestemperaturen med knappen.40


DANSKDA3.4.1.7 Aircondition (1:A7))Ved behov for afkøling af kabinen, indstilles temperaturenmed knappen.3.4.2 Håndtag - tag3.4.2.1 Sprinkler (1:B1)Afbryder til aktivering af sprinkler.Sprinklervæske påfyldes i beholderen(1:E).3.4.2.2 Advarselslys (1:B2)Advarselslys er ekstraudstyr.Følg gældende lovgivning for brug afadvarselslyset.Afbryder til til- og frakobling af advarselslys.3.4.2.3 Arbejdsbelysning (1:B3)Følg gældende lovgivning for brug afarbejdsbelysningen.Afbryder til til- og frakobling af arbejdslys(4:B).3.4.2.4 Vinduesviskere (1:B4)Afbryder til til- og frakobling af vinduesviskere.3.4.2.5 Kabinelys (1:B5)Kabinelyset sidder i loftet. Lyset tændes og slukkesved at skubbe selve lampen let mod højre ellervenstre.3.4.3 Håndtag - styrekonsol og pedaler3.4.3.1 Rat (1:C1)Justér ikke rattet under kørsel!Rattet kan trinløst hæves og sænkes samt stilles iforskellige vinkler. Se 3.4.3.3 og 3.4.3.9.3.4.3.2 Frontlys og horn (1:C2)Håndtaget har følgende funktioner:HornBlinklysPositionslysFrontlysSe symbolerne på håndtaget for den aktuelle funktion.3.4.3.3 Justering af ratvinkel (1:C3)Justér ikke rattet under kørsel!Rattet kan indstilles trinløst i forskellige vinkler.Løsn håndtaget på siden af kontrolpulten, og stilrattet i den ønskede vinkel. Stram håndtaget tiligen.3.4.3.4 Træk-driftsbremse (1:C4)Hvis maskinen ikke bremser som forventet,når pedalen slippes, skal venstrepedal (1:C6) bruges som nødbremse.Pedalen bestemmer udvekslingsforholdet mellemmotoren og drivhjulene (= hastigheden). Nårpedalen slippes, aktiveres driftsbremsen.1. Træd pedalen fremad- maskinen bevæger sig fremad.2. Pedalen er ikke påvirket -maskinen står stille.3. Træd pedalen bagud- maskinen bakker.4. Trykket mindskes på pedalen- maskinen bremser op.Den maksimale hastighed kan reduceres til den optimalearbejdshastighed via låsen (1:C5).3.4.3.5 Hastighedslås (1:C5)Maskinens maks. hastighed kan begrænses, ved atpedalen træk-driftsbremse (1:C4) stoppes medhastighedslåsen.Når hastighedslåsen er aktiveret, kan du opnå denoptimale maks. hastighed under arbejde med arbejdsredskab.Aflåsning:Drej hastighedshåndtaget fremad.Nulstilling:Drej hastighedshåndtaget tilbage.41


DADANSK3.4.3.6 Nødbremse - Parkeringsbremse (1:C6)Tryk aldrig på pedalen under kørsel.Der er risiko for overophedning i kraftoverførselog bremse.Pedalen har følgende funktioner:• Under kørsel. Nødbremse.• Stillestående. Parkeringsbremse.Indikator (1:J3) lyser, når pedalen er trykket heltned.3.4.3.7 Lås, parkeringsbremse (1:C7)Låsen låser pedalen (1:C6) i nede-position.Funktionen bruges til at låse maskinenpå skråninger, ved transport, etc., nårmotoren ikke er i gang.Låsning:1. Træd pedalen (1:C6) helt ned. Indikatoren(1:J3) lyser.2. Drej låsen fremad.3. Slip pedalen.Oplåsning:1. Træd pedalen (1:P) helt ned.2. Drej låsen bagud.3. Slip pedalen.3.4.3.8 Katastrofeblink (1:C8)Kontakten bruges til at aktivere katastrofeblinket,dvs. alle blinklys og indikatoren(1:J5) blinker samtidigt.3.4.3.9 Justering af rathøjden (1:C9)Justér ikke rattet under kørsel!Rattet kan hæves og sænkes trinløst.Løsn grebet på ratstammen, og hæv eller sænk rattettil den ønskede stilling. Stram grebet til igen.3.4.4 Håndtag - instrumentpanel3.4.4.1 Tændingslås (1:D1)Tændingslåsen bruges til at starte og stoppe motoren.Fire stillinger:Glødningsstilling: Cylindrene varmes opfor at sikre en lettere start. Hold i dennestilling som beskrevet nedenfor ved lavetemperaturer, før motoren startes.Maks. 5 sekunderStopstilling: Motoren er stoppet. Nøglenkan tages ud.Kørestilling: Passeres ved start, og anvendesnår motoren er i gang.Startstilling: Den elektriske startmotor aktiveres,når nøglen drejes til den fjederbelastedestartstilling. Lad nøglen gå tilbagetil kørestillingen, når motoren er startet.3.4.4.2 Redskabslift (1:Hs)Dette håndtag styrer både den hydrauliske redskabsløfterforan på maskinen (1:H) og løftecylinderenfor redskaber monteret under kabinen. Disseer serieforbundne.Håndtaget (1:Hs) fungerer kun, når motoren kørerDog fungerer nedsænkning til flydestilling, nårmotoren er slukket.Efterlad aldrig maskinen med redskabeti transportstilling. Der er risiko foralvorlige klemskader hvis redskabersænkes pludseligt grundet utilsigtetberøring af håndtaget.Håndtaget har disse fire positioner:Flydestilling. Før håndtaget til forresteposition, hvor det låser. Redskabetsænkes nu, indtil det når flydestilling.Flydestilling betyder, at redskabet altidhviler med samme tryk mod jorden ogkan følge jordens konturer.Flydestillingen skal anvendes under arbejde.Sænkning. Redskabet sænkes uafhængigtaf dets vægt. Sænkningskraften bestemmesaf redskabets vægt og denhydrauliske kraft, der anvendes ved sænkning.Fastlåsning i transportstilling. Håndtageter gået tilbage til neutral stillingefter løft eller sænkning. Redskabet erfastlåst i transportstilling.Løft. Før håndtaget til bageste position,indtil redskabet befinder sig i højestestilling (transportstilling). Slip derefterhåndtaget, og højden fikseres i transportstilling.3.4.4.3 Hydraulikhåndtag (1:AuxPTOs)Dette håndtag aktiverer en ventil, som overførerkraften fra hydraulikpumpen til det frontmonterederedskab i hydraulikudtaget (1:AuxP-TO). Ved at føre håndtaget frem eller tilbage styresflowets retning. Kan for eksempel benyttes til atvælge rotationsretning på tilbehør.I håndtagets neutralposition er der intet flow gennemhydraulikudtaget.Håndtaget fungerer kun, når motoren kører, ogredskabets hydraulikslanger til tilhørende funktionerer koblet til hydraulikudtaget (1:AuxPTO).42


DANSKDA3.4.4.4 Håndtag til låsning i højden af kabinemonteretredskab (1:Hrl)Dette håndtag låser løftecylinderen til redskabermonteret under kabinen, f.eks. sugemundstykke tilrengøringsudstyr. Det betyder, at frontmonterederedskaber kan hæves og sænkes, se også 3.4.4.2,uden at redskaberne under maskinen påvirkes.Lås ikke redskaber under kabinen isænket position, da dette kan bevirke,at redskabet og maskinen beskadigesved kørsel på ujævnt underlag.3.4.4.5 Flowregulering (1:AuxPTO2v)Ventilen regulerer, hvor kraftigt flowet i hydraulikudtaget(1:AuxPTO) er. For eksempel for attilpasse et redskabs rotationshastighed.3.4.4.6 Hydraulikhåndtag (1:Aux1s)Dette håndtag anvendes ved styring af visse funktionertilknyttet det tilkoblede redskab.Håndtaget fungerer kun, når motoren kører, ogredskabets hydraulikslanger til tilhørende funktionerer koblet til hydraulikudtaget. (1:Aux1).3.4.4.7 Hydraulikhåndtag (1:Aux2s)Dette håndtag anvendes ved styring af visse funktionertilknyttet det tilkoblede redskab.Håndtaget fungerer kun, når motoren kører, ogredskabets hydraulikslanger til tilhørende funktionerer koblet til som vist nedenfor:• Redskab foran via hydraulikudtag (1:Aux2).• Redskaber foran på bagvognen via hydraulikudtag(1:Aux2ra) eller bag på bagvognen viahydraulikudtag (1:Aux2rb).Se også 3.4.4.13De to hydraulikudtag på bagvognen er parallelkoblede.3.4.4.8 Gasregulering (1:D2)Regulering til indstilling af motorens omdrejningstal.Fuld gas - når maskinen er i brug, bør deraltid gives fuld gas.Tomgang.3.4.4.9 Kontakt (1:PTO1l)Afbryderen benyttes til at spærre PTO iaktiveret position, se 3.4.4.11. Afbryderenkan kun aktiveres, hvis PTO og parkeringsbremseer aktiveret på samme tid.Før spærren på knappen bagud, samtidigmed at knappens forende trykkes ned for at aktiverefunktionen.Denne funktion benyttes ved operatørarbejde udenfor maskinen, f.eks. med sugemundstykke påslange.3.4.4.10Kontakt (1:Gs)Kontakten kan eksempelvis anvendes tiltrinløs indstilling af klippehøjden for klippeenhedermed elektronisk indstilling afklippehøjde.Kontakten styrer forbindelsen (1:G) med vekslendepolaritet.3.4.4.11Kontakt (1:PTO1)Kontakt til til- og frakobling af drift af frontmonterederedskaber. To stillinger:1. Tryk på kontaktens forreste del - PTOkobles til. Symbolet lyser.2. Tryk på kontaktens bageste del - PTOkobles fra.For at undgå unødige trykforøgelser i hydrauliksystemetskal gashåndtaget stå på ¼ gas, førdet den hydrauliske PTO kobles til.Håndtaget aktiverer en ventil, der overfører kraftenfra hydraulikpumpen til det frontmonterede redskab.Kraften overføres derefter hydraulisk til redskabetvia hydraulikudtaget foran (1:PTOf) eller påbagvognen (1:PTOr). De to hydraulikudtag er parallelkoblede.3.4.4.12Kontakt (1:Ls)12VKontakten har tre indstillinger og kan eksempelvisanvendes ved brug af engrusspreder.Afbryderen styrer funktioner i el-udtaget foran påbagvognen (1:L), og el-udtaget bagtil påbagvognen (1:Lr). De to el-udtag er parallelkoblede.3.4.4.13Kontakt (1:Aux2fr)Kontakten har to positioner og angiver,hvilket hydraulikudtag der skal aktiveresaf håndtaget (1:Aux2s). Frontmonterethydraulikudtag (1:Aux2f) eller hydraulikudtag påbagvognen (1:Aux2ra, 1:Aux2rb). Se også 3.4.4.73.4.5 Håndtag - øvrige3.4.5.1 Hovedstrømafbryder (1:M)Hovedstrømafbryderen er placeret underforreste motorluge.1Før der udføres arbejde på elsystemet,skal strømmen slås fra via hovedstrømafbryderen.043


DADANSK3.4.5.2 MotorlugerMaskinen må ikke bruges, uden at motorlugerneer lukkede og låste. Der errisiko for forbrænding og klemningsskader.For at få adgang til motoren benyttes fire aftageligeluger. Lugerne åbnes på følgendede:Luger på højre og venstre side (1:N)Afmontering:1. Løsn forreste og bageste gummistrop (4:D).2. Træk lugen opad, vip den nedad, og træk denudad.Montering:1. Før lugen ned over indersiden af hjulet.2. Hægt lugens øvre del i maskinens V-spor, og indpasstyrestiften nederst.3. Hægt den forreste og bageste gummistrop på.Forreste luge (1:O)Afmontering:1. Løsn låsen (4:E) ved at dreje den en omgang tilvenstre.2. Før lugen fremad og opad.Montering:1. Tryk lugen på plads.2. Pas låsens tapper ind i hullerne på oversiden, ogdrej låsen mod højre, så den låses fast..Gitter bag (1:P)Afmontering:1. Vip gitteret ned ved at trække ud i de fjederbelastedespærrer (1:Q) på begge sider af gitteret.2. Løft gitteret af flangerne.Montering:1. Løft gitteret op, og placer det på flangerne.2. Vip gitteret op, og kontroller, at spærrerne låsergitteret fast.ToppladeAfmontering:1. Afmonter lugerne på højre og venstre side.2. Fjern de fire skruer (1:T), og løft pladen af.Montering:1. Placer pladen, og skru de fire skruer fast.3.4.5.3 El-udtag til anhænger (1:R)Syvpolet udtag til anhænger.3.4.5.4 Låsestifter (1:S)Maskinen har udtag forrest og bagest til forskelligeredskab. Det aktuelle redskabet fastlåses eftermontering med to låsestifter. Låsestifterne er selvlåsendeefter monteringen.3.4.5.5 Tankdæksel (3:A)Tankdækslet til påfyldning af diesel sidder bagestpå kabinen.3.4.5.6 Dørholder (4:C)Dørholderen er beregnet til at fastholde døren idelvis åben stilling for øget ventilation.Hvis dørholderen ikke griber fat i dørlåsenved lukning, er der risiko for, atkabinen beskadiges.Kontrollér, at dørholderen griber korrekt fat i dørlåsenved brug.3.4.5.7 Udkoblingshåndtag (5:G)Håndtag til udkobling af den trinløse transmission.Gør det muligt at flytte maskinen.Udkoblingshåndtaget må aldrig befindesig mellem den yderste og indersteposition. Dette overopheder og beskadigertransmissionen.Maskinen må aldrig bugseres men skalflyttes på en påhængsvogn. Bugseringkan skade transmissionenHåndtaget har følgende to indstillinger:Håndtaget indad:Hydraulikpumpen er koblet til for almindelig drift.Håndtaget udad:Hydraulikolien kobles forbi hydraulikpumpen ogkan føres rundt i systemet, uden at hydraulikpumpenblokerer strømningen. Maskinen kanflyttes. Strømningen er dog begrænset, hvorfor detkræver relativt meget kraft at flytte maskinen.3.5 INDIKATORER3.5.1 Brændstofmåler (1:J1)Brændstofmåleren viser, hvor fuld tanken er.3.5.2 Indikator for sædeaffjedring (1:J2)Viser, hvordan sædeaffjedringen er indstillet. Se3.4.1.2.3.5.3 Bremseindikator (1:J3)Kør aldrig maskinen, når bremseindikatoren ertændt. Parkeringsbremsen og nødbremsen vilblive ødelagt.Bremseindikatoren advarer, hvis parkeringsbremsen(1:C7) er aktiveret. Se3.4.3.63.5.4 Timetæller PTO1 (1:J4)Viser, hvor mange timer PTO1 har været aktiveret.Fungerer kun, når motoren er startet.3.5.5 Indikator for blinklys/katastrofeblink(1:J5)Indikatoren blinker samtidigt med, at blinklys/katastrofeblinketblinker.44


DANSKDA3.5.6 Brændstofindikator (1:J6)Brændstofindikatoren er kun aktiveret,når tændingslåsen er i køreposition.Brændstofindikatoren giver en advarsel, når der ermindre end 2,5 liter diesel i tanken.3.5.7 Indikator til olietryk (1:J7)Motoren må aldrig køre med tændt olietryksindikator.Der er risiko for alvorligemotorskader.Olietrykindikatoren er kun aktiveret,når tændingslåsen er i køreposition.Olietrykindikatoren giver en advarsel, hvis olietrykketi motoren er for lavt. Når motoren er stillestående,skal indikatoren lyse, da der i så fald ikkeer noget olietryk.Når motoren kører, skal indikatoren være slukket.Hvis indikatoren tændes under kørsel, skal motorenøjeblikkeligt stoppes, og maskinen skalbringes til et autoriseret værksted til reparation.3.5.8 Indikator til motorens temperatur(1:J8)Indikation af for høj motortemperatur sker bådeved, at indikatoren tændes, og ved at en summergiver lyd.Motoren må aldrig belastes eller køre imere end tomgang med tændt temperaturindikatoreller summer. Der errisiko for alvorlige motorskader.Indikatoren og summeren til motortemperaturaktiveres kun, når tændlåsen er ikøreposition.Indikatoren og summeren til motortemperatur advarer,hvis temperaturen i motoren når et potentieltskadeligt niveau.Når motoren arbejder skal indikatoren væreslukket, og summeren skal være stille. Hvis indikatorentændes, eller summeren lyder, under drift,skal følgende handlinger udføres:• Sæt gashåndtaget til tomgang. Stands ikke motoren.• Rengør køleren udvendigt for blade, græs ogandre urenheder. Se "5.12".• Lad motoren blive i tomgang til temperaturen erfaldet, indikatoren slukkes og summeren standser.Derefter kan maskinen igen anvendes somnormalt.• Hvis temperaturen ikke falder inden for femminutter, skal du standse motoren og indleveremaskinen til at autoriseret værksted til reparation.Efter en alarm i forbindelse med for høj motortemperaturskal kølervæsken kontrolleres. Se "5.4".3.5.9 Indikator for hydraulikoliens temperatur(1:J9)Motoren må aldrig køre med tændttemperaturindikator. Der er risiko foralvorlige motorskader.Indikatoren for hydraulikoliens temperaturer kun aktiveret, når tændingslåsen eri køreposition.Indikatoren for hydraulikoliens temperatur advarer,hvis hydraulikoliens temperatur når et potentieltskadeligt niveau.Når motoren kører, skal indikatoren være slukket.Hvis indikatoren lyser op under brug, skal følgendegøres:• Sæt gashåndtaget til tomgang. Stands ikke motoren.• Rengør oliekøleren udvendigt for blade, græsog andre urenheder. Se "5.12".• Lad motoren blive i tomgang til temperaturen erfaldet og indikatoren er slukket. Derefter kanmaskinen igen anvendes som normalt.• Hvis temperaturen ikke falder inden for femminutter, skal du standse motoren og indleveremaskinen til at autoriseret værksted til reparation.3.5.10Indikator for batteriladning (1:J10)Lad aldrig motoren køre, når ladeindikatorener tændt. Batteriet aflades.Indikatoren for batteriladning er kun aktiveret,når tændingslåsen er i køreposition.Indikatoren for batteriladning advarer, hvis motorensgenerator ophører med at oplade batteriet. Nårmotoren er stillestående, skal indikatoren lyse,eftersom generatoren ikke afgiver nogenladestrøm.Når motoren kører, skal indikatoren være slukket.Hvis indikatoren lyser op under brug, vil batterietblive afladet, og med tiden vil motoren ikke kunnestartes. Maskinen skal indleveres til et autoriseretværksted til reparation.3.5.11 Timetæller motor (1:J11)Viser antallet af driftstimer. Fungerer kun, når motorener i gang.3.5.12 Indikator for hydraulikoliens niveau(8:N)Olieniveauet skal være synligt i det gennemsigtigerør.Hvis oliestanden er for høj, kan olien risikere atløbe ud gennem udluftningsventilen. Hvis oliestandener for lav, er der fare for høj olietemperaturog skader på hydrauliksystemet.45


DADANSK3.5.13 Indikator for luftfilter (11:P)Indikatoren advarer, hvis luftfilteret er tilstoppet.Hvis indikatoren lyser rødt, skal luftfilteret udskiftes.Derefter nulstilles indikatoren, ved atknappen trykkes ind.4 ANVENDELSESOMRÅDERMaskinen må kun anvendes sammen med originalttilbehør.Som tilbehør til maskinen findes der kits, der indeholderdet udstyr, der kræves for kørsel på almindeligvej. Indholdet af disse kits er tilpasset degældende, lokale regler. Kontakt en autoriseretforhandler for at få gode råd og hjælp til indkøb.5 START OG KØRSELMaskinen må ikke bruges, uden at motorlugerneer lukkede og låste. Der errisiko for forbrænding og klemningsskader.Hold alle væk fra knækstyringen, nårmotoren er tændt. Der er risiko for alvorligeklemskader mellem maskinensforreste og bageste del.Maskinen leveres med væskefyldtedæk. Disse fungerer som modvægt vedkørsel med klippeaggregat.Hvis der ikke benyttes væskefyldte dækved kørsel med klippeaggregat, skal deraltid være monteret en modvægt påmindst 60 kg på maskinens bageste redskabsfæste.5.1 UDFØRES FØR STARTInden maskinen startes, skal følgende handlingerudføres:• Kontrollér/påfyld brændstof.• Kontrollér motorens oliestand.• Kontrollér kølevæskestanden.• Kontrollér, at indikatoren for luftfilteret ikke erudløst.• Kontrollér, at vandudskillerens og brændstoffilteretshaner er åbne.• Kontrollér, at vandudskilleren ikke indeholdervand. Tøm hvis nødvendigt.• Kontrollér hydraulikolietankens oliestand. Se"3.5.12".• Udfør sikkerhedskontrol.• Kontroller, at der er monteret væskefyldte dækpå maskinen, eller at der er monteret en modvægtpå mindst 60 kg på maskinens bageste redskabsfæsteunder kørsel med klippeaggregatet.• Kontroller, at udkoblingshåndtaget sidder i indersteposition. Se 3.5.6.Ovenstående handlinger beskrives nedenfor.5.2 PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOFDiesel er meget brandfarligt. Opbevarbrændstof i beholdere, der er specieltfremstillet til dette formål.Påfyld kun brændstof ude i det fri, ogundlad tobaksrygning under påfyldningen.Fyld brændstof på, inden motorenstartes.Tag aldrig tankdækslet af, og påfyldaldrig brændstof, mens motoren kørereller stadig er varm.Motoren må ikke køre på rapsdiesel(RME). Kontakt motorleverandørenfor yderligere information.Påfyldning af brændstof op i påfyldningsrøretresulterer i lækage og brandfare.Brug kun diesel, der opfylder kravene i 2.1.1. Åbn tankdækslet (4:D).2. Fyld diesel til påfyldningsrørets nedre del. Hvisder fyldes brændstof op i påfyldningsrøret , vilder sive brændstof ud, eftersom det udvides vedopvarmning.3. Luk tankdækslet.5.3 AFLÆSNING AF MOTOROLIE-STANDKontrollér hver gang før brug, at oliestanden erkorrekt. Maskinen skal stå plant.Tjek følgende:1. Aftør området omkring oliepinden (15:K), ogtræk den op.2. Tør den af.3. Før oliepinden helt ned og træk den op igen.4. Aflæs oliestanden. Oliestanden skal være mellemmarkeringerne (7:I) på oliepinden.Fjern oliedækslet (14:W), og fyld olie på op tilmarkeringen, når det er nødvendigt.Brug kun olie af graden CF eller højere jævnførAPI og jævnfør temperaturdiagrammet nedenfor.Brug aldrig tilsætningsstoffer i olien.46


DANSKDAOliestanden må aldrig komme under den nederstemarkering. Dette vil forårsage overophedning afmotoren. Hvis oliestanden er over markeringen,skal der aftappes olie, til den korrekte oliestand ernået. Se 6.7.Sæt derefter oliedækslet på plads igen.5.4 KONTROL AF KØLEVÆSKE-STANDHvis der mangler kølevæske, fungerertemperaturindikatoren ikke. Dette kanføre til motorskader.Kontrollér hver gang før brug, at kølevæskestandener korrekt.Tjek følgende:1. Motoren skal være kold, når du foretager tjekket.2. Afmonter gitteret, højre og venstre motorlugeog toppladen. Se 3.4.5.2.3. Skru kølerdækslet af (14:X), og kontrollér, atvæskeniveauet når helt op til påfyldningshullet.4. Sæt kølerdækslet på plads igen.5. Kontrollér, at kølevæskestanden er omkringden nederste markering (11:O1) i ekspansionsbeholderen.Fyld om nødvendigt mere kølevæske på. Se nedenfor.5.4.1 Påfyldning af kølevæskeKølevæsken skal opfylde følgende krav:• Anvend altid en blanding af kølemiddel ogvand. Anvend aldrig kun vand.• Bland vand og kølemiddel efter kølemiddelleverandørensanvisninger.• Bland aldrig forskellige typer kølemiddel.• Anvend blødt vand (uden kalkindhold), destillereteller demineraliseret vand.Motoren skal være kold ved påfyldning.Hvis kølerdækslet åbnes, mens motorener varm, er der risiko for alvorligebrandskader forårsaget af varmt vand,der sprøjter ud.Fyld på som følger:1. Afmonter gitteret, højre og venstre motorlugeog toppladen. Se 3.4.5.2.2. Kontrollér, at samtlige kølesystemets propperer monterede og tætte.. Kontrollér, at samtlige kølesystemets haner erlukkede og tætte.4. Kontrollér, at samtlige kølesystemets slanger erintakte og tætte.5. Skru kølerdækslet af (14:X).6. Fyld forsigtigt kølevæske i køleren. Der måikke opbygges luftbobler under påfyldningen.Fyld kammeret helt op.7. Sæt kølerdækslet på plads igen.8. Åbn låget på ekspansionsbeholderen (11:O), ogfyld blandingen i op til den nederste streg, somer niveauet ved kold motor.9. Luk låget til ekspansionskammeret.10.Kør motoren varm, og kontrollér niveauet i ekspansionskammeret.Niveauet skal nu ligge omkringden øverste markering (11:O2), som erniveauet ved varm motor.11.Hvis ikke niveauet når op til den øverste markering,skal du lade motoren køle af og derefterfylde den manglende mængde kølevæske i ekspansionskammeret.5.5 LUFTINDIKATORKontrollér, at luftindikatoren (11:P) ikke er blevetudløst.Kontrol, se "3.5.13".Udskiftning af luftfilter, se "6.13".5.6 VANDUDSKILLERKontrollér, at vandudskillerens flyder (10:L5) befindersig nederst.Kontrollér, at vandudskillerens hane er åben. Sefig. 10.5.7 SIKKERHEDSKONTROLKontrollér at resultaterne af nedenstående sikkerhedskontrolleropfyldes i forbindelse med test afmaskinen.Sikkerhedskontrollen skal altid udføresinden brug.Hvis nogle af nedenstående resultaterikke opfyldes, må maskinen ikke bruges!Indlevér maskinen til reparation pået serviceværksted.5.7.1 Generel sikkerhedskontrolObjektResultatBrændstofledningerog tilslutninger.Ingen lækage.Elkabler. Al isolering intakt.Ingen mekaniske skader.Udstødningssystem. Ingen lækage i tilslutninger.Samtlige skruer spændt.Hydraulikslanger. Ingen lækage. Ingen skader.Kør maskinen fremad/tilbage,og slipMaskinen skal stoppe.pedalen træk-driftsbremse.Prøvekørsel. Ingen unormale vibrationer.Ingen unormale lyde.47


DADANSK5.7.2 Elektrisk sikkerhedskontrolSikkerhedssystemets funktion skal altidkontrolleres inden brug af maskinen.Tilladelse Løsning ResultatPedalen koblingbremseer ikketrykket ned.PTO er ikkeaktiveret.Prøv at starte. Motorenskal ikkestarte.Pedalen koblingbremseer trykketned.PTO aktiveret.Motoren i gang.PTO aktiveret.Håndtaget til redskabsløfter ikke iflydestilling.Prøv at starte.Føreren rejser sigfra sædet.Prøv at koble PTOtil.Motorenskal ikkestarte.PTO skalkobles fra.PTO måikke kunnekobles til.5.8 START1. Kontrollér, at PTO er koblet fra.2. Hold ikke foden på gearpedalen.3. Indstil gashåndtaget til 1/4 gas.4. Træd bremsepedalen helt ned. Kontrollampen(1:J3) skal tændes.5. Ved koldstart ved lave temperaturer skal motorenglødes før start. Se "3.4.4.1". Drej dereftertændingsnøglen og start motoren.6. 6.Maskinen må ikke belastes eller køres umiddelbartefter en koldstart, da hydraulikolien erkold.Varm hydraulikolien op ved at køre i tomgangmed gashåndtaget på 1/4 gas. Kør i det antal minutter,som diagrammet nedenfor viser.Eksempel: Ved -10 °C skal der køres med ¼ gas i18 minutter.Når maskinen er i brug, bør der altid gives fuld gas.For at undgå unødige trykforøgelser i hydrauliksystemetskal gashåndtaget stå på ¼ gas, førdet den hydrauliske PTO kobles til.5.9 SERVOSTYRINGServostyringen betyder, at kraft fra maskinens hydrauliksystemoverføres til rattets bevægelser.Dette gør maskinen meget nem at styre, når motorengår med sit arbejdsomdrejningstal (fuld gas).Servoeffekten reduceres, når motorens omdrejningstalfalder.5.10 KØRETIPSSørg altid for, at der er den korrekte mængde olie imotoren. Især ved kørsel på skråninger.Se "5.3".Vær forsigtig på skråninger. Undgå atstarte eller stoppe pludseligt ved kørselopad eller nedad på en skråning. Køraldrig på tværs af en skråning. Kør oppefraog ned eller nedefra og op.Maskinen må kun køres på skråningermed en maksimal hældning på 10°,uanset retning.Sæt hastigheden ned på skråninger og iskarpe sving for at bevare kontrollen ogreducere risikoen for at vælte.Drej ikke rattet helt ud ved kørsel medfuld gas i højeste gear. Maskinen kanvælte.Hold hænder og fødder borte fraknækled og sædekonsol. Man kanrisikere at få dem i klemme. Kør aldrigmed åben motorhjelm.Maskinen leveres med væskefyldtedæk. Disse fungerer som modvægt vedkørsel med klippeaggregat.Hvis der ikke benyttes væskefyldte dækved kørsel med klippeaggregat, skal deraltid være monteret en modvægt påmindst 60 kg på maskinens bageste redskabsfæste.Lås ikke redskaber under kabinen isænket position, da dette kan bevirke,at redskabet og maskinen beskadigesved kørsel på ujævnt underlag.5.11 STOPPTO udkobles. Træk parkeringsbremsen.Lad motoren gå i tomgang 1 - 2 minutter. Standsmotoren ved at dreje tændingsnøglen.Hvis maskinen efterlades uden opsyn,skal tændingsnøglen fjernes.Motoren kan være meget varm ligeefter standsning. Rør ikke ved lydpotteneller andre motordele. Dette kangive forbrændingsskader.48


DANSKDA5.12 RENGØRINGFor at reducere brandfaren skal motor,lyddæmper, batteri og brændstoftankholdes fri for græs, blade og olie.For at mindske brandfaren skal detregelmæssigt kontrolleres, at der ikkesiver olie og/eller brændstof ud.Brug aldrig vand med højt tryk. Dettekan ødelægge akseltætninger, elektriskekomponenter og hydraulikventiler.Benyt aldrig luft under højt tryk påkølerens lameller. Det ødelægger lamelstrukturen.Maskinen skal altid rengøres efter brug. Nedenståendeanvisninger gælder for rengøringen:• Spul ikke vand på motoren.• Rengør motoren med børste og/eller trykluft.• Rengør motorens køler (13:T) og kondensator(13:V) med en blød børste. Større emner kanfjernes med hånden. Hvis køleren er meget tilsmudset,kan den forsigtigt sprøjtes med vandmed et egnet rengøringsmiddel.• Efter rengøring med vand skal maskinen og eteventuelt klippeaggregat startes for at fjernevand, som ellers trænger ind i lejer og kan forårsageskade.6 VEDLIGEHOLDELSE6.1 SERVICEPROGRAMFor at holde maskinen i god stand med hensyn tilpålidelighed og driftssikkerhed samt ud fra etmiljøsynspunkt skal serviceanvisningerne i detteafsnit følges.Al service bør udføres af et autoriseret værksted.Service udført på et autoriseret værksted giver garantifor fagligt korrekt arbejde med originale reservedele.Ved hver service, som udføres på et autoriseretværksted, stemples servicebogen. En servicebogmed dokumentation for disse serviceeftersyn er etværdipapir, der øger maskinens gensalgsværdi.Servicepunkterne fremgår af tabellen nedenfor.Efter tabellen følger en beskrivelse af, hvordanprocedurerne skal udføres.6.2 SERVICEPUNKTER.1. gang Interval Se afsnitServicepunkt Driftstimer/KalendermånederVandudskiller, kontrol50/- 6.4Forfilter, rengøring 6.4Brændstoffilter,udskiftning400/- 6.5Dæktryk, kontrol,justering6.6Motorolie, filter,udskiftning50/12 200/12 6.7Hydraulikolie, filter,tankudluftningsventil,udskiftning/50/12 400/12 6.8rengøringHjulmotorer, olieskift50/12 200/12 6.9Remtransmissioner,kontrol50 200/- 6.10Kølesystem,rengøring1000/12 6.11Batteri, kontrol 50/- 6.12Luftfilter, rengøringforfilter6.13Luftfilter, udskiftinderste filter6.13Smøring 6.14Justering af ventiler 1000/- 6.15Slibning av ventiler 2000/- 6.156.3 FORBEREDELSEAl service og vedligeholdelse skal udføres på stilleståendemaskine med standset motor.Undgå at maskinen triller ved altid attrække parkeringsbremsen.Stands motoren.Undgå ufrivillig motorstart ved atfjerne startnøglen.6.4 VANDUDSKILLERI vandudskilleren findes en flyder (10L5), der kanses gennem den gennemsigtige kop. Flyderen skalbefinde sig på bunden. Hvis flyderen stiger op,skal vandudskilleren rengøres som følger:1. Luk vandudskillerens hane. Se fig. 10.2. Hold en beholder under vandudskilleren til opsamlingaf brændstof.3. Løsn koppen ved at dreje dens ring (10:L1).49


DADANSK4. Tag forsigtigt koppen ud (10:L2), og afmontérfjederen (10:L4) og flyderen (10:L5) fra koppen.5. Rengør koppens inderside og trådfilteret(10:L3).6. Kontrollér, at O-ringen er intakt, og sæt delenepå plads i omvendt rækkefælge af ovenstående.7. Åbn hanen.Hvis der ofte opsamles vand i vandudskilleren,skal brændstoftanken rengøres. Kontakt et autoriseretværksted.6.5 BRÆNDSTOFFILTER1. Stands motoren, og lad den køle af.2. Luk samtlige brændstofhaner.3. Løsn filteret (5,6 :F) med en filternøgle i retningen(6:Dis). Fjern forsigtigt filteret, så der ikkespildes brændstof.Eventuelt spildt brændstof tørres op.4. Rengør omkring filterets monteringsflade.5. Kom et tyndt lag brændstof på pakningen på detnye filter.6. Montér det nye filter ved at dreje det i retningen(6:Ass), indtil pakningen kommer i kontaktmed monteringsfladen.7. Stram filteret yderligere en omgang med filternøglen.6.6 DÆKTRYKTryk forrest: 0,9 bar.Bemærk! Denne maskine leveres med væskefyldtebagdæk. Det er for at undgå behov formontering af modvægt i det bageste redskabsfæste.Dækkene er fyldt med saltvand.Saltindhold: 33% (CaCl 2 )Frysepunkt: ca. -35°CKontakt et autoriseret værksted mhp.service og vedligeholdelse af væskefyldtedæk.Forsøg ikke at kontrollere lufttrykketpå bagdækkene med en almindelig lufttryksmåler.Dette kan bevirke, at dertrænger saltvand ind i måleren, hvilketødelægger den.Se i øvrigt trykangivelserne i manualen til det aktuelleredskab.6.7 SKIFT AF MOTOROLIE, FILTERMotorolien kan være meget varm, hvisden tappes af straks efter standsning.Lad derfor motoren køle af nogleminutter, inden olien tappes af.Udskift motorolie og filter på følgendede:1. Placér maskinen på et plant underlag, og kørmotoren varm.2. Stop motoren og fjern oliedækslet (14:W).3. Placér en opsamlingsbeholder under olieaftapningsproppen(15:Y), afmontér proppen, og ladolien løbe ud i beholderen.4. Bortskaf olien i henhold til relevante lokale bestemmelser.5. Rengør området rundt om oliefilteret (15:Z), ogafmontér filteret. Brug oliefilternøgle.6. Smør pakningen på det nye oliefilter med olie,og skru det på, indtil pakningen berør motorensydre. Stram derefter filteret yderligere en omgangved brug af oliefilternøglen.7. Montér olieaftapningsproppen. Stram den med50 Nm.8. Fyld ny olie på iht. "5.3".9. Efter oliepåfyldning skal motoren startes og gåi tomgang i ca. 30 sekunder.10.Undersøg, om der forekommer udsivning af olie.11.Stands motoren. Efter yderligere 30 sekunderskal oliestanden kontrolleres som beskrevet i"5.3".6.8 SKIFT AF HYDRAULIKOLIE, FIL-TERIngen urenheder må komme ind i hydrauliksystemet.Dette kan forårsagealvorlige skader på systemets komponenter.Udskift hydraulikolie og filter på følgendede:1. Anbring maskinen på et plant underlag.2. Rengør rundt om filteret (8:K) på hydrauliktankensoverdel, og afmontér filteret.3. Placér en opsamlingsbeholder under olieaftapningsproppen(8:M), afmontér proppen, og ladolien løbe ud i beholderen. Beholderen skalkunne rumme ca. 20 liter.4. Bortskaf olien i henhold til relevante lokale bestemmelser.5. Montér olieaftapningsproppen. Stram den med40 Nm.6. Udskift tankudluftningsventilen (8:J). Ventilenskrues af, og den nye monteres i omvendt rækkefølge.7. Fyld ny olie på gennem filteråbningen.Olie: Se 2.1.Oliemængde ved skift: Se 2.1.8. Montér filteret igen med følgende dele:9:K1 Pakning. Kontrollér, at pakningen er intakt.9:K2Nyt filter. Filteret skal altid skiftes, når olienskiftes.9:K3Fjeder9:K4 Dæksel50


DANSKDA9. Efter påfyldning af olie, start motoren, ladmaskinen køre nogle minutter, og undersøg, omder forekommer olielækage.10.Kontrollér oliestanden. Se "3.5.12".6.9 UDSKIFTNING AF OLIE I HJUL-MOTORERSkift olien i hjulmotorernes gearkasse som følger:1. Anbring maskinen på et plant underlag.2. Rengør omhyggeligt rundt omoliepropperne (17:D, E).3. Placér en opsamlingsbeholder under olieaftapningsproppen(17:E), afmontér proppen, og ladolien løbe ud i beholderen.4. Afmontér påfyldningsproppen (17:D).5. Montér olieaftapningsproppen.Bortskaf olien i henhold til relevante lokale bestemmelser.6. Fyld ny olie på via påfyldningsproppens hul.Pump olien ind ved hjælp af en oliekande. Fyldpå, indtil niveauet når op til påfyldningproppenshul.Oplysninger om olietype og -mængde findes itabel 2.1.7. Montér påfyldningsproppen.8. Stram propperne med 30 Nm.6.10REMTRANSMISSIONERKontrollér efter 5 timers drift at alle remme er intakteog uden skader.6.11 RENGØRING AF KØLESYSTE-METEfterhånden som motoren kører, bliverkølevæsken forurenet af rust og aflejringer. Detteforringer kølevæskens evne til at lede varme vækfra motoren. Derfor skal kølevæsken udskiftesmed jævne mellemrum.Skift kølevæske sådan:1. Sørg for, at motoren er helt kold.2. Afmonter gitteret, højre og venstre motorlugeog toppladen. Se 3.4.5.2.3. Skru kølerdækslet af (14:X).4. Placer en opsamlingsbeholder under kølerensaftapningsprop (14:U) og under motorens kølevandsprop(11:S).5. Afmonter kølerens aftapningsprop, så denbrugte kølevæske kan løbe ud i opsamlingsbeholderen.6. Afmontér motorens kølevandsprop, så denbrugte kølevæske kan løbe ud i opsamlingsbeholderen.7. Skyl kølesystemet fra påfyldningshullet medrindende vand fra en vandslange, indtil systemeter rent.8. Genmonter kølerens aftapningsprop og motorenskølevandsprop.9. Fyld ny kølevæske på iht. 5.4.Stram den med 40 Nm.6.12 BATTERI (11:R)Syre, som kommer i kontakt med øjneeller hud, forårsager alvorlige personskader.Hvis en kropsdel kommer i kontaktmed syre, skal der straks skyllesmed rigeligt vand. Søg straks læge.Batteriet er et ventilreguleret batteri med 12 Vnominel spænding. Elektrolytniveauet hverkenkan eller skal kontrolleres eller påfyldes. Deneneste vedligeholdelse, der kræves, er opladningefter f.eks. lang tids opbevaring.Før batteriet tages i brug første gang,skal det ladet helt op. Batteriet skalaltid opbevares helt opladet. Hvis batterietopbevares afladet, opstår der alvorligeskader.6.12.1 Opladning med motorenI første omgang kan batteriet oplades ved hjælp afmotorens generator på følgendede:1. Montér batteriet i henhold til nedenstående.2. Placér maskinen udendørs eller montér en udsugningsanordningtil udstødningsgassen.3. Start motoren i henhold til instruktionerne ibrugsanvisningen.4. Kør motoren uden uafbrudt uden stop i 45minutter.5. Stop motoren, og batteriet er fuldt opladet.6.12.2 Opladning med batteriladerVed opladning med batterilader skal der anvendesen batterilader med konstant spænding.Kontakt forhandleren vedr. køb af batterilader medkonstant spænding.Batteriet kan tage skade, hvis der anvendes enbatterilader af standardtype.6.12.3 Demontering/monteringInden batteriet frakobles, skal strømmenafbrydes med hovedstrømafbryderen(1:M).Hvis kablerne byttes om, ødelæggesgenerator og batteri.Spænd kablerne godt fast. Løse kablerkan forårsage brand.Motoren må aldrig køre, når batterieter koblet fra. Der er risiko for alvorligeskader på generator og el-system.Afmontér/montér kun batteriet på følgendede:1. Afmontér venstre motorluge.51


DADANSK2. Afbryd strømmen med hovedstrømafbryderen(1:M).3. Løsn batteriets kabeltilslutninger, og afmontérbatteriet.4. Montering foretages i omvendt rækkefølge.Slut det røde kabel til batteriets pluspol (+) ogdet sorte kabel til batteriets minuspol (-).5. Aktivér hovedstrømafbryderen.6.12.4 RengøringHvis batteripolerne er oxiderede, skal de rengøres.Rengør batteripolerne med en stålbørste, og smørdem ind i polfedt.6.13 LUFTFILTER, MOTORMotoren må aldrig køre med beskadigetluftfilter eller uden luftfilter. Der errisiko for alvorlige motorskader.Luftfilteret består af to filtre som beskrevet nedenfor:12:Q3Forfilter12:Q4 Indvendigt luftfilterBemærk! Rengør/udskift filtre oftere end angivet iskemaet, hvis maskinen arbejder i støvede omgivelser.Rengør/udskift luftfiltre som beskrevet nedenfor.1. Afmonter luftfilterhuset (11:Q) ved at løsneskruen (11:Q1) og føre skruen på indersiden afmotorrammen ud af sit spor.2. Åbn filterhuset ved at løsne de to klemmer(12:Q2).3. Tag forfilteret ud (12:Q3), og lad det indvendigefilter (12:Q4) sidde, så der ikke kommerstøv eller lignende i motoren, mens forfilteretblæses rent.4. Blæs forfilteret rent. Blæs forsigtigt, så filteretikke tager skade. Blæs indefra og ud medtrykluft. Trykket skal være 3 - 5 bar.Hvis forfilteret ikke kan rengøres, eller hvis deter skadet, skal det skiftes ud.5. Rengør filterhusets inderside.6. Hvis inderste luftfilter skal skiftes, tages det udmed det samme.7. Genmontér alle dele i omvendt rækkefølge.8. Nulstil filterindikatoren, hvis denne blev aktiveret.Se "3.5.13".6.14 SMØRINGAlle smørepunkter vist i nedenstående tabel skalsmøres for hver 50 timers drift samt efter hvervask.Brug en fedtsprøjte fyldt med universalfedt. Pump,indtil der trænger fedt ud. Smøreniplerne vises ifig. 18-19.Pas på remmene under smøringen. Ingenrem må komme i kontakt med olieeller fedt.Objekt Smørenipler/FigurhandlingerSpændearm, 1 smørenippel. 19:HpumperemLøftegaffel, 1 smørenippel 19:AdrejningLøftegaffel, 2 smørenipler 19:Bop-nedLuftcylinder 2 smørenipler 19:FStyrecylinder 2 smørenipler 19:GKnæk 3 smørenipler 19:DGaswire Smør wirernes ender 18med en oliekande, samtidigmed at håndtagetaktiveres.Bør udføres af to personer.6.15 VENTILERVentiljustering og ventilslibning skal udføres af etautoriseret værksted.52


DANSKDA6.16 SIKRINGERStrømstyrker, der angives i dette afsnit,er maksimale værdier på sikringer, dermå monteres. Hvis der monteressikringer med højere strømstyrke, erder risiko for brand og skade på maskinen.Maskinen er udstyret med tre sikringsdåser.Der findes en sikringsdåse i kabinens loft, som indeholdersikringer til kabinens elektriske funktioner.Sikringsdåsen findes under kontrolpanelet iloftet, og der skabes adgang ved at løsne skuerne(16:C) i kontrolpanelet. Alle sikringer er på 15 A.To sikringsdåser (16:A og 16:B) er placeret somvist i fig. 16. Disse sikringsdåser indeholder de sikringer,der er vist i tabellen herunder.Ved elektrisk fejl kontrolleres og udskiftes brugtesikringer. Løser det ikke problemet, skal du kontakteet autoriseret værksted.SikringFejlKontrollamper, summer,holdeventil transportstillingKlippehøjde, grusspreder,bagmonteret rive,lygterPlacering16:B/116:B/2Styrke10 A20 AFartholder, generator 16:B/3 10 AEl-udtag på panel 16:B/4 10 AShut off pull 16:B/5 30 APTO, advarselslampeparkering, sikkerhedsrelæ16:B/610 ALedig16:B/7Hovedsikring 16:B/8 40 ANærlys 16:A/1 20 ABlinklys 16:A/2 10 APositionslys, horn, nærlysrelæ16:A/3 10 AHovedsikring, kabine 16:A/4 30 AAC 16:A/5 20 ALedig16:A/6Ledig16:A/7AC 16:A/8 30 AGGP forbeholder sig ret til at foretage ændringeri produktet uden forudgående varsel.53


NONORSK1 GENERELTDette symbolet betyr ADVARSEL. Hvisdu ikke følger instruksene nøye, kan detføre til alvorlig personskade og/ellermateriell skade.Før start må denne bruksanvisningenog den medfølgende trykksaken"SIKKERHETSFORSKRIFTER"leses nøye.Ikke la det komme forurensning inn ihydraulikksystemet eller drivstoffsystemet.Dette gir alvorlig skade på systemetskomponenter.1.1 SYMBOLERFølgende symboler finnes på maskinen for å minneom den forsiktighet og oppmerksomhet somkreves ved bruk og vedlikehold.Symbolene betyr:Advarsel!Les instruksjonsboken og sikkerhetshåndbokenfør maskinen tas i bruk.Advarsel!Se opp for utkastede gjenstander. Holdtilskuere borte.Advarsel!Bruk alltid hørselvern.Advarsel!Med originaltilbehør montert kan maskinenkjøres i maks. 10° helling, uansett retning.Advarsel!Klemfare. Ingen kroppsdeler må befinneseg inntil midjestyringen når motoren er igang.Advarsel!Fare for brannskader. Berør ikke lydpotten/katalysatoren.Advarsel!Før man starter reparasjonsarbeider, måtenningsnøkkelen fjernes fra maskinen.Advarsel!Klemfare – roterende vifte.Klemfare – roterende rem.Klemfare – mekaniske deler.1.2 HENVISNINGER1.2.1 FigurerFigurene i denne bruksanvisningen er nummerert1, 2, 3 osv.Detaljer inne i figurene er merket A, B, C osv.Henvisning til detalj C i figur 2 angis slik: ”2 C”.1.2.2 OverskrifterOverskriftene i denne bruksanvisningen er nummerertsom vist i eksempelet nedenfor:“1.3.1 Generell sikkerhetskontroll” er et underpunkttil “1.3 Sikkerhetskontroll” og inngår idenne overskriften.Ved henvisninger til overskrifter angis som oftestbare nummeret på overskriften, for eksempel: ”Se1.3.1”.2 TEKNISKE DATA2.1 DATA FOR MASKINENMotoreffekt, kW 24,5Driftstid kraftuttak HydraulikkHastighet, km/t 0–20Vekt, ca. kg 840Høyde, mm 1950Lengde, mm 2300Bredde, mm 1080Motorolje, volum 5,1 literMotorolje, kvalitet Se 5.3Hydrulikkolje 20 liter SAE 10W-30Til bruk vinterstid ISOVG 46. Se 2.2.1Olje hjulmotorer 4 x 0,1–0,15 liter GL4/575W-90Omgivelsestemperatur Ned til -20 °CDrivstoffDiesel (EN590:96)Tankvolum 42 liter54


NORSKNO2.2 HYDRAULIKK – OVERSIKTTabellen nedenfor gir en oversikt over hydraulikkuttakeneog innretningene som styrer dem.Forkortelse Betydning Mål KapasitetPTO1f Uttak for drift av frontmontert redskap. Parallellkoplet2 x 1/2” + 3/8” retur 42 l / 220 barmed PTO1r. Se fig. 1.PTO1r Uttak for drift av redskap som er montert på 2 x 1/2” + 3/8” returvognen bak. Parallellkoplet med PTO1f. Se fig. 1.42 l / 220 barPTO1s Styringsinnretning for manøvrering av uttak tilredskapsdrift. Se fig. 1.PTO1l Styringsinnretning for sperring av PTO mens dener tilkoplet. Se fig. 1AuxPTO Uttak for drift av alternativt frontmontert redskap. 2 x 3/8” benytter sammeSe figur 1.retur som PTO1fAuxPTOs Styringsinnretning til manøvrering av uttak fordrift av alternativt frontmontert redskap. Se fig. 1.AuxPTOv Styringsinnretning for regulering av gjennomstrømningeni uttaket for drift av alternativt frontmontertredskap. Se fig. 1.Aux1 Uttak for hjelpefunksjoner på frontmontert redskap.Se fig. 1.Aux1s Styringsinnretning for manøvrering av Aux1. Sefig. 1.Aux2f Uttak for hjelpefunksjoner på frontmontert redskap.Se fig. 1.Aux2ra Uttak for hjelpefunksjoner på redskap som ermontert foran på vognen bak. Parallellekopletmed Aux2rb. Se fig. 1.Aux2rb Uttak for hjelpefunksjoner på redskap som ermontert bak på vognen bak. Parallellkoplet medAux2ra. Se fig. 1.Aux2S Styringsinnretning for manøvrering av Aux2f,Aux2ra og Aux2rb avhengig av Aux2fr. Se fig. 1.Aux2fr Styringsinnretning for aktivering av Aux2f ellerAux2ra/Aux2rb. Se fig. 1.H Redskapsløfter. Se fig. 1.Hs Styringsinnretning for manøvrering av redskapsløfterenog løfting av redskap som er montertunder førerhuset. Se fig. 1.Hrl Styringsinnretning for låsing av redskap underførerhuset i høyden, dvs. at det ikke påvirkes avHs. Se fig. 1.2.2.1 HydrulikkoljeSAE 10W-30 anbefales.Ved bruk vinterstid kan en ISO VG46-oljebenyttes. Denne oljen kan også erstatte SAE 10W-30 hvis hydraulikken har treg respons.2.3 REDSKAPTa kontakt med en autorisert forhandler hvis du harbehov for redskaper, og les bruksanvisningen somfølger med redskapet.0–12 l / 120 bar.Kan reguleres2 x 1/4” 12l / 125 bar2 x 1/4” 12l / 125 bar2 x 1/4” 12l / 125 bar2 x 1/4” 12l / 125 bar55


NONORSK3 BESKRIVELSE3.1 DRIVKRAFTMaskinen har firehjulsdrift. Kraften fra motoren tildrivhjulene overføres hydraulisk. De fire hjuleneer utstyrt med separate hydraulikkmotorer. Dieselmotorendriver en hydraulikkpumpe (2:P) sompumper olje gjennom hjulenes hydraulikkmotorer(2:M).Hydraulikkmotorene er koplet til hydraulikkpumpensom vist i fig. 2.Dette gjør at for- og bakhjulene tvinges til å roteremed samme turtall, men turtallet på henholdsvishøyre og venstre side kan være ulikt.3.2 STYRINGIngen må oppholde seg i nærheten avmaskinens midjepunkt når rattetberøres. Fare for alvorlig klemskademellom maskinens fremre og bakre del.Maskinen er midjestyrt, og styringen er servoassistert.Det innebærer at rammen er delt i enfremre og bakre del som kan vris i forhold tilhverandre.Midtstyring gjør at maskinen kan svinge medusedvanlig liten radius rundt trær og andre hindre.3.3 SIKKERHET3.3.1 Elektrisk sikkerhetssystemMaskinen er utstyrt med et elektrisk sikkerhetssystem.Sikkerhetssystemet avbryter bestemte aktivitetersom kan medføre fare ved feilmanøvreringer.For eksempel er det ikke mulig å starte motorenhvis du ikke har trykker inn koplings-/parkeringsbremsepedalen.Kontroller alltid at sikkerhetssystemetfungerer hver gang maskinen tas ibruk.3.3.2 HammerDet finnes en hammer i førerhuset. Den skalbrukes til å knuse glasset i nødstilfeller.Kontroller at hammeren alltid er påplass i holderen.3.3.3 VarseltrekantDet finnes en varseltrekant i førerhuset. I nødstilfellerskal denne plasseres i veibanen i henhold tillokale bestemmelser.Kontroller at varseltrekanten alltid ertilgjengelig ved kjøring.3.4 BETJENINGSUTSTYRBeskrivelsene av styringsinnretningene er gruppertetter hvor de er plassert på maskinen.Styringsinnretning – seteSe 3.4.1Styringsinnretning – takSe 3.4.2Styringsinnretning – styrekonsoll ogpedalerSe 3.4.3Styringsinnretning – instrumentpanelSe 3.4.4Styringsinnretning – andreSe 3.4.53.4.1 Styringsinnretning – seteSetet er utstyrt med sikkerhetsbryter som er koplettil maskinens sikkerhetssystem. Dette gjør at bestemteaktiviteter som kan medføre fare, ikke ermulig å utføre når ingen sitter i setet. Se også 5.7.2.3.4.1.1 Justering av setet i lengden (1:A1)1. Før regulatoren oppover.2. Still setet i ønsket stilling.3. Slipp regultatoren, slik at setes låses.3.4.1.2 Justering av fjæringen i setet (1:A2)Fjæringen i setet kan tilpasses kroppsvekten vedhjelp av rattet.Hardere fjæring: Vri rattet med klokken.Mykere fjæring: Vri rattet mot klokken.Fjæringsinnstillingen kan leses av på indikatoren(1:J2) ved siden av rattet. Indikatoren lyser grøntnår innstilingen er korrekt.3.4.1.3 Justering av vinkelen i ryggstøtten(1:A3)Ryggstøttet kan stilles inn til ønsket vinkel vedhjelp av rattet.3.4.1.4 Justering av armlenet (1:A4)Armlenet kan stilles i ønsket høyde ved hjelp avrattet som befinner seg under de respektive armlenene.3.4.1.5 Vifte (1:A5)Bryteren brukes for å regulere viftehastigheten.Luften blåses inn gjennom vifteåpningene (1:F).3.4.1.6 Varme (1:A6)Bryteren brukes for å stille inn temperaturen i førerhusetnår det er behov for oppvarming.56


NORSKNO3.4.1.7 Komfortkjøling (1:A7)Bryteren brukes for å stille inn temperaturen i førerhusetnår det er behov for kjøling.3.4.2 Styringsinnretning – tak3.4.2.1 Vindusspyler (1:B1)Strømbryter for aktivering av vindusspyler.Spylervæske fylles på i beholderen (1:E).3.4.2.2 Varsellys (1:B2)Varsellys er ekstrautstyr.Følg gjeldende lover for bruk av varsellys.Strømbryter for til- og frakobling av varsellys.3.4.2.3 Arbeidsbelysning (1:B3)Følg gjeldende lover for bruk av arbeidsbelysning.Strømbryter for til- og frakobling av arbeidsbelysningen(4:B).3.4.2.4 Vindusvisker (1:B4)Strømbryter for til- og frakobling av vindusviskerne.3.4.2.5 Kupébelysning (1:B5)Kupébelysningen er plassert i taket. Belysningentennes og slukkes ved at selve lampen trykkes nedtil høyre eller venstre.3.4.3 Styringsinnretning – styrekonsoll ogpedaler3.4.3.1 Ratt (1:C1)Ikke juster rattet under kjøring.Ratthøyden kan heves og senkes samt settes i uliketrinnløse vinkler. Se 3.4.3.3 og 3.4.3.9.3.4.3.2 Frontlys og horn (1:C2)Spaken har følgende funksjoner:HornBlinklysRetningslysFrontlysSe symbol på bryterne for aktuell funksjon.3.4.3.3 Justering av rattvinkel (1:C3)Ikke juster rattet under kjøring.Rattet kan stilles trinnløst i forskjellige vinkler.Løsne spaken på siden av styrekonsollen, og stillinn rattet til ønsket vinkel. Trekk til spaken.3.4.3.4 Drift-kjørebrems (1:C4)Dersom maskinen ikke bremser somforventet når pedalen slippes, skal denvenstre pedalen (1:C6) brukes som nødbrems.Pedalen bestemmer utvekslingsforholdet mellommotoren og drivhjulet (= hastigheten). Kjørebremsenaktiveres når pedalen slippes.1. Trykk pedalen fremover –maskinen beveger seg fremover.2. Pedalen ubelastet – maskinenstår stille.3. Trykk pedalen bakover –maskinen rygger.4. Trykket på pedalenreduseres – maskinen bremser.Den maksimale hastigheten kan reduseres til optimalarbeidshastighet ved hjelp av sperren (1:C5).3.4.3.5 Hastighetssperre (1:C5)Maskinens hastighetsområde kan begrenses ved atpedalen drift-kjørebrems (1:C4) stoppes ved hjelpav hastighetssperren (1:C5).Med aktivert hastighetssperre gis en optimal maksimumshastighetunder arbeid med arbeidsredskap.Sperring:Vri hastighetsregulatoren forover.Tilbakestilling:Vri tilbake hastighetsregulatoren.3.4.3.6 Nødbrems – Parkeringsbrems (1:C6)Trykk aldri på pedalen under kjøring.Fare for overoppheting i kraftoverføringog brems.Pedalen har følgende funksjoner:•Under kjøring. Nødbrems.•Ved oppstilling. Parkeringsbrems.Indikatoren (1:J3) lyser når pedalen er trykket heltned.57


NONORSK3.4.3.7 Sperre, parkeringsbrems (1:C7)Sperren låser pedalen (1:C6) i inntrykketstilling. Funksjonen brukes til å låsemaskinen i skråninger, ved transport osv.når motoren ikke går.Låsing:1. Trykk pedalen (1:C6) helt inn. Indikatoren(1:J3) lyser.2. Vri sperren forover.3. Slipp pedalen opp.Frigjøring:1. Trykk pedalen (1:C6) helt inn.2. Vri sperren bakover.3. Slipp pedalen opp.3.4.3.8 Nødblinklys (1:C8)Strømbryteren brukes til å aktivere nødblinklysene.Dvs. at samtlige blinklys ogindikatoren (1:J5) blinker samtidig.3.4.3.9 Justering av ratthøyden (1:C9):Ikke juster rattet under kjøring.Ratthøyden kan heves og senkes trinnløst.Løsne justeringsrattet på styrestangen og hev ellersenk rattet til ønsket stilling. Trekk til.3.4.4 Styringsinnretning – instrumentpanel3.4.4.1 Tenningslås (1:D1)Tenningslåsen brukes til å starte og stoppe motoren.Fire stillinger:Tenningsstilling: Sylinderne varmes oppfor en enklere start. Ved lavere temperaturerbør denne innstillingen holdes somoppgitt nedenfor, før motoren startes.Maks 5 sekunderStoppstilling: Motoren er stoppet. Nøkkelenkan fjernes.Kjørestilling: Brukes først når motoren eri gang.Startstilling: Den elektriske startmotorenaktiveres når nøkkelen vris til den fjærbelastedestartstillingen. Når motoren erstartet, setter du nøkkelen tilbake til kjøreposisjon.3.4.4.2 Redskapsløfter (1:Hs)Denne innretningen styrer både den hydrauliskeredskapsløfteren foran på maskinen (1:H) og løftesylinderenfor redskap som er montert under førerhuset.Disse to er seriekoplet.Styringsinnretningen (1:Hs) fungerer bare når motorener i gang.Nedsenking til flytestilling fungerer imidlertid nårmotoren er slått av.Forlat aldri maskinen når redskapetstår i transportstilling. Fare for alvorligklemskade da redskapet senkes rasktved utilsiktet berøring av kontrollen.Spaken har følgende fire innstillinger:Flytestilling. Før spaken til fremre stillingder den låses. Redskapet senkes nå tildet når flytestilling.Flytestilling innebærer at redskapet alltidhviler med samme trykk mot bakken ogkan følge konturene i bakken.Flytestilling skal brukes under arbeid.Senkning. Redskapet senkes uavhengigav dets vekt. Senkehastigheten bestemmesav redskapets vekt og hvor storden hydrauliske kraften er ved senkningen.Låsing i transportstilling. Spaken hargått tilbake til nøytral stilling etter løftingeller senkning. Redskapet er låst i transportstilling.Løfting. Før spaken til bakre stilling tilredskapet befinner seg i høyeste stilling(transportstilling). Slipp deretter spakenog høyden låses i transportstilling.3.4.4.3 Hydraulikkspak (1:Aux1PTOs)Denne styringsinnretningen aktiverer en ventilsom overfører kraften fra hydraulikkpumpen tilfrontmontert redskap i hydraulikkuttakene (1:Aux-PTO). Retningen på strømningen styres ved å førestyringsinnretningen fremover eller bakover. Kanfor eksempel brukes til å velge rotasjonsretning pået redskap.Det er ingen gjennomstrømning i hydraulikkuttakenenår styringsinnretningen står i fristilling.Styringsinnretningen fungerer kun når motoren eri gang og redskapets hydraulikkslanger for dengjeldende funksjonen er koplet til hydraulikkuttaket(1:AuxPTO).3.4.4.4 Styringsinnretning for låsing av førerhusmontertredskap i høyden (1:Hrl)Denne styringsinnretningen låser løftesylinderenfor redskap som er montert under førerhuset, foreksempel et sugemunnstykke til rengjøringsutstyr.Det vil si at frontmonterte redskaper kan heves ogsenkes (se også 3.4.4.2) uten at redskapene undermaskinen blir påvirket.Ikke lås redskap under førerhuset inedsenket stilling. Det kan føre til atredskapet og maskinen blir skadet vedkjøring på ujevnt underlag.58


NORSKNO3.4.4.5 Styringsinnretning for gjennomstrømning(1:AuxPTO2v)Ventilen regulerer hvor kraftig gjennomstrømningeni hydraulikkuttaket (1:AuxPTO) er. For eksempeltil å tilpasse rotasjonshastigheten på etredskap.3.4.4.6 Hydraulikkspak (1:Aux1s)Denne spaken brukes til å styre visse funksjoner,alt etter hvilket redskap vom er koplet til.Spaken fungerer kun når motoren er i gang, og redskapetshydraulikkslanger for den gjeldende funksjonener koplet til hydraulikkuttaket (1:Aux1).3.4.4.7 Hydraulikkspak (1:Aux2s)Denne spaken brukes til å styre visse funksjoner,alt etter hvilket redskap som er koplet til.Spaken fungerer kun når motoren er i gang, og redskapetshydraulikkslanger for den gjeldende funksjonener koplet som vist nedenfor.• Redskap foran via hydraulikkuttaket (1:Aux2f).• Redskap foran på vognen bak via hydraulikkuttaket(1:Aux2ra) eller bak på vognen bak viahydraulikkuttaket (1:Aux2rb).Se også 3.4.4.13Begge hydraulikkuttakene på vognen bak er parallellkoplet.3.4.4.8 Gasshåndtak (1:D2).Betjeningsorgan for innstilling av motorens turtall.Fullgass – ved bruk av maskinen bør alltidfullgass brukes.Tomgang.3.4.4.9 Strømbryter (1:PTO1l)Strømbryteren brukes til å sperre PTO iaktivert stilling (se 3.4.4.11). Strømbryterenkan aktiveres bare hvis PTO ogparkeringsbremsen er aktivert samtidig.Før sperren på knappen bakover mens du trykkerned knappens fremre ende for å aktivere funksjonen.Denne funksjonen brukes ved operatørarbeid utenformaskinen, for eksempel med et sugemunnstykkepå en slange.3.4.4.10Strømbryter (1:Gs)Strømbryteren kan brukes til for eksempeltrinnløs innstilling av klippehøyden i klippeaggregatetved hjelp av en elektriskklippehøydeinnstilling.Strømbryteren styrer kontakten (1:G) medvekslende polaritet.3.4.4.11Strømbryter (1:PTO1)Strømbrytere for inn- og utkopling av drift avfrontmontert redskap. To innstillinger:1. Trykk på strømbryterens fremre del –kraftuttaket koples til. Symbolet lyser.2. Trykk på strømbryterens bakre del –kratuttaket koples fra.Unngå unødvendige trykkøkninger i hydraulikksystemetved å stille gassreguleringen på1/4gass før det hydrauliske kraftuttaket koplesinn.Regulatoren aktiverer en ventil som overførerkraften fra hydraulikkpumpen til frontmontert redskap.Kraften overføres deretter hydraulisk til redskapetvia hydraulikkuttaket (1:PTO).3.4.4.12Strømbryter (1:Ls)12VStrømbryteren har tre stillinger og kanf.eks. brukes ved sandspredning.Strømbryteren styrer funksjoner i støpselet foranpå vognen bak (1:L) og i støpselet bak på vognenbak (1:Lr). De to støpslene er parallellkoplet.3.4.4.13Strømbryter (1:Aux2fr)Strømbryteren har to posisjoner og angirhvilket hydraulikkuttak som skal aktiveresav spaken (1:Aux2s).Frontmontert hydraulikkuttak (1:Aux2f) eller hydraulikkuttakpå vognen bak (1:Aux2ra,1:Aux2rb). Se også 3.4.4.73.4.5 Styringsinnretning – andre3.4.5.1 Hovedstrømbryter (1:M)Hovedstrømbryteren er plassert under1 den fremre motorluken.Før det utføres arbeid på det elektriskesystemet, må strømmen stenges av ved0hjelp av hovedstrømbryteren.3.4.5.2 MotorlukerMaskinen må ikke brukes uten at motorlukeneer lukket og låst. Fare forbrannskader og klemskader.Det finnes fire demonterbare luker som gir tilgangtil ulike deler av motoren. Lukene åpnes på følgendemåte:Luke på høyre og venstre side (1:N)Demontering:1. Løsne gummistroppen foran og bak (4:D).2. Dra luken opp, bøy den nedover og dra den ut.Montering:1. Dra luken ned over innsiden av hjulet.2. Hekt lukens øverste del i V-sporet på maskinenog tilpass styrestiften nederst.3. Fest den fremre og den bakre gummistroppen.59


NONORSKLuke foran (6:H)Demontering:1. Løsne låsbryteren (4:E) øverst ved å vri den enrunde til venstre.2. Dra luken fram og opp.Montering:1. Tilpass luken.2. Tilpass tappene på låsbryteren til hullet på oversiden,og vri låsbryteren mot høyre til luken låserseg.Gitter bak (1:P)Demontering:1. Fell ned gitteret ved å dra det ut sammen med defjærbelastede sperrene (1:Q) på begge sidene avgitteret.2. Løft gitteret bort fra flensene.Montering:1. Løft opp gitteret, og tilpass det til flensene.2. Fell opp gitteret, og kontroller at sperrene låserdet i stilling.TopplateDemontering:1. Demonter lukene på høyre og venstre side.2. Løsne de fire skruene (1:T), og løft av platen.Montering:1. Tilpass platen, og skru fast de fire skruene.3.4.5.3 Strømuttak for tilhenger (1:R)Sjupolet uttak for tilhenger.3.4.5.4 Låsesplinter (1:S)Maskinen har uttak foran og bak for ulike tilbehør.Det aktuelle tilbehøret låses med to låsesplinter ettermonteringen. Låsesplinterne låses automatisk isporene etter montering.3.4.5.5 Tanklokk (3:A)Tanklokk for påfylling av diesel av passert bak førerhuset.3.4.5.6 Dørholder (4:C)Dørholderen skal holde døren i halvåpen posisjonfor bedre ventilasjon.Hvis dørholderen ikke treffer dørlåsennår den lukkes, vil førerhuset bli skadet.Kontroller at dørholderen griper korrektom låsen når den er i bruk.3.4.5.7 Frakoplingsspak (5:G)Spak for å kople fra den trinnløse transmisjonen.Gjør det mulig å flytte maskinen.Frakoplingsspaken skal aldri stå mellomdet ytterste og innerste sporet.Dette overoppheter og skader transmisjonen.Maskinen må aldri slepes, bare flyttestil og fra en tilhenger om nødvendig.Sleping skader transmisjonenSpaken har følgende to stillinger:Spaken inn:Hydraulikkpumpen er koplet inn for normal bruk.Spaken ut:Hydraulikkoljen koples forbi hydraulikkpumpenog kan strømme rundt i systemet uten at hydraulikkpumpenblokkerer gjennomstrømningen.Maskinen kan flyttes. Gjennomstrømningen er imidlertidbegrenset, så det kreves relativ stor kraftfor å flytte maskinen.3.5 INDIKATORER3.5.1 Drivstoffmåler (1:J1)Drivstoffmåleren viser mengde drivstoff på tanken.3.5.2 Indikator for setefjæring (1:J2)Viser hvordan setefjæringen er innstilt. Se 3.4.1.2.3.5.3 Indikator for brems (1:J3)Kjør aldri maskinen når bremseindikatorenlyser. Parkeringsbremsen og nødbremsenvil bli ødelagt.Bremseindikatoren gir en advarsel nårparkeringsbremsen (1:C6) er aktivert.3.5.4 Timeteller PTO1 (1:J4)Viser antallet timer som PTO1 har vært aktivert.Fungerer bare når motoren er startet.3.5.5 Indikator for blinklys/varselblinklys(1:J5)Indikatoren blinker samtidig som blinklys/varselblinklysblinker.3.5.6 Drivstoffindikator (1:J6)Drivstoffindikatoren er kun aktivert nårtenningslåsen står i kjørestilling.Brenselsindikatoren gir en advarsel når drivstofftankeninneholder mindre enn 2,5 liter diesel.3.5.7 Indikator for oljetrykk (1:J7)Motoren må aldri kjøres når oljetrykksindikatorenlyser. Fare for alvorlig motorskade.Indikatoren for oljetrykk er kun aktivertnår tenningslåsen står i kjørestilling.Indikatoren for oljetrykk gir en advarsel nåroljetrykket i motoren går under skadelig nivå. Vedstillestående motor skal indikatorene lyse, sidendet da ikke finnes oljetrykk.60


NORSKNONår motoren er i gang, skal indikatoren være avslått.Om indikatoren begynner å lyse under drift,må motoren stoppes umiddelbart og maskinen leveresinn til et autorisert verksted for reparasjon.3.5.8 Indikator for motortemperatur (1:J8)For høy motortemperatur indikeres delvis gjennomindikatoren og delvis gjennom et lydsignal.Motoren må aldri belastes eller kjørespå mer enn tomgang når temperaturindikatorenlyser eller lydsignalethøres. Fare for alvorlig motorskade.Indikatoren og lydsignalet for motortemperaturer kun aktivert når tenningslåsenstår i kjørestilling.Indikatoren og lydsignalet for motortemperaturgir en advarsel når temperaturen i motorenoverstiger skadelig nivå.Når motoren er i gang, skal indikatoren væreslukket og det skal ikke høres noe lydsignal. Hvisindikatoren begynner å lyse eller hvis lydsignalethøres under drift, må følgende tiltak settes i verk:• Still gassreguleringen på tomgang. Stopp ikkemotoren.• Rengjør radiatoren utvendig for løv, gress ogannen forurensning. Se 5.12.• La motoren fortsette å gå på tomgang til temperaturenhar sunket, indikatoren slutter å lyseog lydsignalet har stoppet. Maskinen kan nåbrukes som vanlig igjen.• Hvis temperaturen ikke har sunket etter femminutter, må du stoppe motoren og leveremaskinen på et autorisert verksted for reparasjon.Hvis det er indikert en for høy motortemperatur,må du kontrollere nivået på kjølevæsken. Se 5.4.3.5.9 Indikator for hydraulikkoljens temperatur(1:J9)Motoren må aldri kjøres når temperaturindikatorenlyser. Fare for alvorligmotorskade.Indikatoren for hydraulikkoljens temperaturer kun aktivert når tenningslåsen ståri kjørestilling.Indikatoren for hydraulikkoljens temperatur gir enadvarsel når temperaturen i hydraulikkoljen overstigerskadelig nivå.Når motoren er i gang, skal indikatoren være avslått.Hvis indikatoren begynner å lyse under drift,må følgende tiltak settes i verk:• Still gassreguleringen på tomgang. Stoppikkemotoren.• Rengjør oljekjøleren utvendig for løv, gress ogannen forurensning. Se 5.12.• La motoren fortsette å gå på tomgang til temperaturenhar sunket og indikatoren slutter ålyse. Maskinen kan nå brukes som vanlig igjen.• Hvis temperaturen ikke har sunket etter femminutter, må du stoppe motoren og levere innmaskinen til et autorisert verksted for reparasjon.3.5.10Indikator for batterilading (1:J10)Kjør aldri motoren når ladingsindikatoren lyser.Batteriet vil i så fall lades ut.Indikatoren for batterilading er kun aktivertnår tenningslåsen står i kjørestilling.Indikatoren for batterilading gir en advarseldersom motorens generator slutter å lade batteriet.Ved stillestående motor skal indikatorenlyse siden generatoren ikke gir noen ladestrøm.Når motoren er i gang, skal indikatoren være avslått.Hvis indikatoren begynner å lyse under drift,kommer batteriet til å lades ut og motoren kan etterhvert ikke startes. Maskinen må da leveres inn tilet autorisert verksted for reparasjon.3.5.11 Timeteller motor (1:J11)Viser antall driftstimer. Fungerer bare når motorener i gang.3.5.12 Indikator for hydraulikkoljenivå(8:N)Oljenivået skal vises gjennom det gjennomsiktigeglasset når maskinen står vannrett.Hvis oljenivået er for høyt, er det er fare for at detkan strømme olje ut gjennom lufteventilen. Hvisoljenivået er for lavt, er det en fare for forhøyet oljetemperaturog skader på hydraulikksystemet.3.5.13 Indikator for luftfilter (11:P)Indikatoren gir en advarsel når luftfilteret er tett.Hvis indikatoren viser rødt, må luftfilteret byttesut. Tilbakestill deretter indikatoren ved å trykke påknappen.4 BRUKSOMRÅDERMaskinen skal brukes bare sammen med originalredskap.Som tilbehør til maskinen finnes det satser, som inneholderutstyr som kreves for kjøring på vanligferdselsvei. Satsenes innhold er tilpasset lokaleforskrifter. Ta kontakt med en autorisert forhandlerfor kjøp og kjøpsinformasjon.61


NONORSK5 START OG KJØRINGMaskinen må ikke brukes uten at motorlukeneer lukket og låst. Fare forbrannskader og klemskader.Ingen personer skal oppholde seg vedmaskinens midtpunkt når motoren er igang. Fare for alvorlig klemskade mellommaskinens fremre og bakre del.Ved kjøring med klippeaggregat skalalltid en motvekt eller et tilbehør påminst 60 kg være montert bak på maskinen.Maskinen leveres med væskefylte dekk.Dekkene fungerer som motvekt vedkjøring med klippeaggregat.Hvis det ikke benyttes væskefylte dekkved kjøring med klippeaggregat, skaldet alltid være montert en motvekt påminst 60 kg på maskinens bakre redskapsfeste.5.1 TILTAK FØR STARTFølgende tiltak skal iverksettes før maskinen startes:• Kontroller / fyll på drivstoff.• Kontroller oljenivået i motoren.• Kontroller kjølevæskenivået.• Kontroller at luftfilterindikatoren ikke er utløst.• Kontroller at kranene til vannavskilleren ogdrivstoffilteret er åpne.• Kontroller at vannavskilleren ikke inneholdervann. Tøm ved behov.• Kontroller oljenivået i hydraulikkoljetanken. Se3.5.12.• Utfør en sikkerhetskontroll.• Kontroller at det er montert væskefylte dekk påmaskinen eller at det er montert en motvekt påminst 60 kg på maskinens bakre redskapsfeste,ved kjøring med klippeaggregat.• Kontroller at frakoplingsspaken ikke står i innerstestilling. Se 3.4.5.7.De ovennevnte tiltakene beskrives nedenfor.5.2 PÅFYLLING AV DRIVSTOFFDiesel er svært brannfarlig. Oppbevardrivstoffet i en beholder beregnet pådette.Drivstoff skal bare fylles utendørs.Røyk er forbudt mens fyllingen pågår.Fyll drivstoff før du starter motoren.Ta aldri av lokket til tanken eller fylldrivstoff mens motoren er i gang ellerfortsatt er varm.Motoren må ikke gå på rapsdiesel(RME). Kontakt motorleverandørenfor mer informasjon.Påfylling av drivstoff i påfyllingsrøretfører til drivstofflekkasje og brannfare.Bruk bare diesel som oppfyller kravene i "2.1".1. Åpne tanklokket (3:A).2. Fyll diesel til påfyllingsrørets nedre del. Hvisdrivstoffet fylles på i påfyllingsrøret, kommerdet til å lekke ut ettersom drivstoff utvides vedoppvarming.3. Skru på tanklokket igjen.5.3 NIVÅKONTROLL, MOTOROLJEKontroller at oljenivået er riktig hver gang dutar maskinen i bruk. Maskinen skal stå vannrett.Kontroller følgende:1. Tørk rent rundt oljepeilestaven (7:H) og dra denopp.2. Tørk av oljepeilepinnen.3. Stikk oljepeilestaven helt ned og trekk den oppigjen.4. Les av oljenivået. Oljenivået skal ligge mellommarkeringene (7:I) på peilepinnen.Ved behov kan du ta bort oljepåfyllingslokket(14:W) og fylle på olje opp til markeringen.Bruk olje med grad CF eller høyere i henhold tilAPI og i henhold til temperaturdiagrammet nedenfor.Bruk aldri tilsetningsstoffer i oljen.Oljenivået skal aldri være lavere enn den nederstemarkeringen. Dette kan føre til at motoren bliroveropphetet. Hvis oljenivået overstiger markeringen,må oljen tappes til riktig nivå. Se 6.7.Sett på plass oljepåfyllingslokket når oljenivået erjustert.62


NORSKNO5.4 NIVÅKONTROLL,KJØLEVÆSKEHvis det ikke er nok kjølevæske, virkerikke temperaturindikatoren. Dette kanføre til motorhavari.Kontroller at kjølevæskenivået er riktig hver gangdu tar maskinen i bruk.Kontroller følgende:1. Motoren skal være kald når kontrollen utføres.2. Demonter gitteret, høyre og venstre motorlukeog topplaten. Se 3.4.5.2.3. Skru av kjølerdekselet (14:X) og kontroller atvæskenivået når helt opp til påfyllingshullet.4. Sett på plass dekselet igjen.5. Kontroller at kjølevæskenivået ligger ved dennederste markeringen (11:O1) i ekspansjonstanken.Fyll på kjølevæske ved behov. Se nedenfor.5.4.1 Påfylling av kjølevæskeKjølevæsken må oppfylle følgende krav:• Bruk alltid en blanding av kjølemedium ogvann. Bruk aldri bare vann.• Bland vann og kjølemedium i henhold til anvisningenfra kjølemediumleverandøren.• Bland aldri ulike kjølemidler.• Bruk mykt vann (uten kalk), destillert eller avdemineralisert vann.Motoren skal være kald ved påfylling.Hvis kjølelokket åpnes mens motorener i gang, er det en fare for alvorligebrannskader fra kokende vann somspruter ut.Fyll på følgende måte:1. Demonter gitteret, høyre og venstre motorlukeog topplaten. Se 3.4.5.2.2. Kontroller at samtlige plugger i kjølesystemeter satt i og at de tetter godt.. Kontroller at samtlige kraner i kjølesystemet erstengte og tette.4. Kontroller at samtlige kraner i kjølesystemet erstengte og tette.5. Skru av kjølelokket (14:X).6. Fyll sakte kjølevæske på kjøleren. Påse at detikke dannes luftbobler under påfyllingen. Fyllpå opp til påfyllingshullet.7. Sett på plass dekselet igjen.8. Åpne lokket (11:O), og fyll på blandingen opptil den nederste streken som viser nivået vedkald motor.9. Steng lokket til ekspansjonstanken.10.Kjør varm motoren, og kontroller nivået i ekspansjonstanken.Nivået skal nå ligge ved denøverste markeringen (11:O2) som er nivået vedvarm motor.11.Hvis nivået ikke når opp til den øverste markeringen,må motoren kjøles ned før du fyller påmed kjølevæske i ekspansjonstanken.5.5 LUFTINDIKATORKontroller at luftfilterindikatoren (11:P) ikke harblitt utløst.Kontroll, se 3.5.13.Bytt luftfilter, se 6.13.5.6 VANNAVSKILLERKontroller at vannavskillerens flottør (10:L5) befinnerseg i bunnen.Kontroller at vannavskillerens kran er åpen. Se fig.10.5.7 SIKKERHETSKONTROLLKontroller at resultatet av sikkerhetskontrollennedenfor innfris ved test av maskinen.Sikkerhetskontrollen skal alltid utføreshver gang maskinen tas i bruk.Maskinen må ikke brukes hvis noen avresultatene nedenfor ikke er innfridd!Lever maskinen på et serviceverkstedfor reparasjon.5.7.1 Generell sikkerhetskontrollObjektResultatDrivstoffledninger Ingen lekkasje.og tilkoplinger.Strømkabler. All isolasjon intakt.Ingen mekaniske skader.Avgassystem. Ingen lekkasje i tilkoplinger.Alle skruer trukket til.Hydraulikkslanger. Ingen lekkasje. Ingen skader.Kjør maskinen Maskinen skal stoppe.forover/bakover ogslipp pedalen driftkjørebrems.Prøvekjøring. Ingen unormale vibrasjoner.Ingen unormale lyder.63


NONORSK5.7.2 Elektrisk sikkerhetskontrollKontroller alltid at sikkerhetssystemetfungerer hver gang maskinen tas ibruk.Tilstand Løsning ResultatPedalen koplingbremsikke trykketinn.Kraftuttaket er ikkeaktivert.Forsøk åstarte.Motorenskal ikkestarte.Pedalen koplingbremstrykket inn.Kraftuttaket eraktivert.Motoren i gang. Kraftuttaketer aktivert.Håndtaket for redskapsløfterer ikke i flytestilling.Forsøk åstarte.Føreren reiserseg fra setet.Motorenskal ikkestarte.Kraftuttaketskalkoples fra.Forsøk åkople til kraftuttaket.Kraftuttaketskalikke kunnekoples til.5.8 START1. Kontroller at kraftuttaket er frakoplet.2. Hold ikke foten på kjørepedalen.3. Still gasshåndtaket på 1/4 gass.4. Tråkk bremsepedalen helt ned. Kontrollampen(1:J3) skal begynne å lyse.5. Ved kaldstart ved lave temperaturer skal motorentennes før start. Se 3.4.4.1. Vri deretter omstartnøkkelen og start motoren.6. Maskinen må ikke belastes eller kjøres direkteetter kaldstart, da hydraulikkoljen er kald.Varm opp hydraulikkoljen ved å kjøre på tomgangmed gasshåndtaket på 1/4 gass. Kjør i detantallet minutter som vises i diagrammet nedenfor.Eksempel: Ved –10 °C: Kjør med 1/4-gass i 18minutter.Ved bruk av maskinen bør alltid full gass brukes.Unngå unødvendige trykkøkninger i hydraulikksystemetved å stille gassreguleringen på1/4gass før det hydrauliske kraftuttaket koplesinn.5.9 SERVOSTYRINGServostyring innebærer at kraft fra maskinens hydraulikksystemtilføres rattbevegelsene. Dette gjørat maskinen blir meget lettstyrt når maskinen gårpå arbeidsturtall (full gass).Servoeffekten reduseres når turtallet senkes.5.10 KJØRETIPSPass alltid nøye på at oljenivået i motoren er riktig.Særlig ved kjøring i skrått terreng. Se 5.3.Vær forsiktig i skråninger. Unngå plutseligestart og stopp ved kjøring opp ellerned skråninger. Kjør aldri tversover en skråning. Kjør ovenfra og nedeller nedenfra og opp.Maskinen kan kjøres i helling på maks.10 grader, uansett retning.Reduser hastigheten i skråninger ogskarpe svinger slik at du beholder kontrollenog reduserer faren for å velte.Ikke bruk fullt rattutslag ved kjøringpå høyeste gir og full gass. Maskinenkan velte.Hold hender og fingre vekk fra midtdelenog setebraketten. Klemfare. Kjøraldri med åpent motorpanser.Maskinen leveres med væskefylte dekk.Dekkene fungerer som motvekt vedkjøring med klippeaggregat.Hvis det ikke benyttes væskefylte dekkved kjøring med klippeaggregat, skaldet alltid være montert en motvekt påminst 60 kg på maskinens bakre redskapsfeste.Ikke lås redskap under førerhuset inedsenket stilling. Det kan føre til atredskapet og maskinen blir skadet vedkjøring på ujevnt underlag.5.11 STOPPFrikople kraftuttaket. Kople til parkeringsbremsen.La motoren gå på tomgang i ett til to minutter.Stans motoren ved å vri om startnøkkelen.Hvis maskinen forlates uten tilsyn, skaltenningsnøkkelen tas ut.Motoren kan være svært varm like etterat den har stanset. Ikke berør lyddempereneller andre motordeler. Det kanforårsake brannskader.64


NORSKNO5.12 RENGJØRINGHold motor, lydpotter, batteri og drivstofftankfri for gress, løv og olje – slikreduserer du brannfaren.For å redusere brannfaren bør du kontrollereregelmessig at det ikke forekommerolje- og/eller drivstofflekkasje.Bruk aldri vann med høyt trykk. Detkan ødelegge akseltetningene, de elektriskekomponentene eller hydraulikkventilene.Bruk aldri trykkluft mot kjølerneslameller. Det vil ødelegge lamellstrukturen.Maskinen skal rengjøres etter hver gang den harvært i bruk. Følgende anvisninger gjelder forrengjøring:• Ikke spyl vann på motoren.• Rengjør motoren med børste og/eller trykkluft.• Rengjør motorens kjøler (13:T) og kondensator(13:V) med en myk børste. Større gjenstanderkan fjernes for hånd. Hvis kjølerne er sværtskitne, kan du bruke litt rennende vann sammenmed egnet rengjøringsmiddel.• Etter rengjøring med vann, starter du maskinenog eventuelt klippeaggregatet for å fjerne vannsom kan trenge inn i lager og forårsake skade.6 VEDLIKEHOLD6.1 SERVICEPROGRAMFor å holde maskinen i god stand med hensyn tilpålitelighet og driftssikkerhet samt med tanke påmiljøet, skal serviceanvisningene i dette avsnittetfølges.Samtlige servicer bør utføres av et autorisert verksted.Service som er utført ved autorisert verksted garantererat arbeidet er utført fagmessig, med originalereservedeler.Ved hver service som utføres ved autorisert verksted,blir serviceheftet stemplet. Et servicehefte somdokumenterer disse, er et verdifullt dokument somøker maskinens salgsverdi.Sevicepunktene fremgår av tabellen nedenfor. Ettertabellen følger en beskrivelse av hvordan prosedyreneskal utføres.6.2 SERVICEPUNKTER.1. gang Intervall Se paragrafServicepunkt Driftstimer/kalendermånederVannavskillere,kontroll50/- 6.4Forfilter, rengjøring 6.4Drivstoffilter, bytte 400/- 6.5Dekktrykk, kontroll,justering6.6Motorolje, filter,bytte50/12 200/12 6.7Hydraulikkolje, filter,tankluftingsventil,50/12 400/12 6.8bytte/rengjøringHjulmotorer, bytteav olje50/12 200/12 6.9Remtransmisjoner,kontroll50 200/- 6.10Kjølesystem,rengjøring1000/12 6.11Batteri, kontroll 50/- 6.12Luftfilter,rengjøring forfilter6.13Luftfilter, bytteinnerste filter6.13Smøring 6.14Justering av ventiler 1000/- 6.15Sliping av ventiler 2000/- 6.156.3 KLARGJØRINGAlt service- og vedlikeholdsarbeid skal utføres nårmaskinen står stille med motoren slått av.Unngå at maskinen ruller ved å alltidkople til parkeringsbremsen.Stopp motoren.Ta ut startnøkkelen for å hindre ufrivilligstart av motoren.6.4 VANNAVSKILLERI vannavskilleren finnes det en flottør (10:L5) somkan observeres gjennom den transparente koppen.Flottøren skal bevege seg i bunnen. Hvis flottørenhar steget, må vannavskilleren rengjøres på følgendemåte:1. Steng kranen på vannavskilleren. Se fig. 10.2. Hold en beholder under vannavskilleren for åsamle opp drivstoff.3. Løsne koppen ved å vri på ringen (10:L1).4. Ta forsiktig ut koppen (10:L2) og fjern fjær(10:L4) og flottør (10:L5) fra koppen.65


NONORSK5. Rengjør koppens innside og trådfilteret (10:L3).6. Kontroller at O-ringen er intakt, og sett tilbakedelene igjen.7. Åpne kranen.Hvis det ofte samler seg vann i vannavskilleren,må drivstofftanken rengjøres. Kontakt et autorisertverksted.6.5 DRIVSTOFFILTER1. Slå av motoren og la den kjøle seg ned.2. Steng samtlige drivstoffkraner.3. Bruk en filternøkkel og løsne filteret (5, 6:F) iretningen (6:Dis). Vær forsiktig når du demontererfilteret så du ikke søler drivstoff.Tørk opp drivstoffsøl.4. Rengjør rundt filterets monteringsflate.5. Påfør et tynt lag med drivstoff på pakningen tildet nye filteret.6. Monter det nye filteret ved å vri det i retningen(6:Ass) til pakningen kommer i kontakt medmonteringsflaten.7. Trekk deretter filteret til ytterligere en rundeved hjelp av filternøkkelen.6.6 DEKKTRYKKTrykk foran: 0,9 bar.NB! Denne maskinen leveres med væskefyltebakdekk. Dekkene eliminerer behovet for åmontere motvekt på det bakre redskapsfestet.Dekkene er fylt med saltvann.Saltinnhold: 33 % (CaCl 2 )Frysepunkt: ca -35 °CTa kontakt med et autorisert verkstedfor å få utført service og vedlikehold.Ikke kontroller lufttrykket på bakdekkenemed en vanlig trykkluftsmåler.Det kan føre til at det kommer saltvanninn i måleren, og ødelegger den.Du kan se trykkangivelser i håndboken for det aktuelleredskapet.6.7 SKIFTE MOTOROLJE, FILTERMotoroljen kan være svært varm hvis dentappes rett etter stopp. La derfor motorenkjøle seg ned i noen minutter før oljen tappes.Skift motorolje og filter på følgende måte:1. Sett maskinen på et flatt underlag og kjør motorenvarm.2. Stopp motoren og fjern oljepåfyllingslokket(14:W).3. Plasser et oppsamlingskar under oljeavtappingspluggenpå tanken (15:Y), fjern pluggen og laoljen renne ned i oppsamlingskaret.4. Lever oljen til deponering i overensstemmelsemed lokale regler.5. Rengjør området rundt oljefilteret (15:Z) ogfjern filteret. Bruk oljefilternøkkel.6. Olje inn pakningen på det nye oljefilteret ogskru på den til pakningen berører motorensoverflate. Trekk deretter til ytterligere en rundeved hjelp av en oljefilternøkkel.7. Monter oljeavtappingspluggen. Trekk til med50 Nm.8. Fyll på ny olje slik som i 5.3.9. Etter påfylling av olje skal motoren startes ogkjøres på tomgang i 30 sekunder.10.Kontroller om det forekommer oljelekkasje.11.Slå av motoren. Vent i 30 sekunder og kontrollerderetter oljenivået i henhold til 5.3.6.8 SKIFTE HYDRAULIKKOLJE,FILTERIkke la det komme forurensning inn i hydraulikksystemet.Dette gir alvorlig skadepå systemets komponenter.Skift hydraulikkolje og filter på følgende måte:1. Still maskinen på et jevnt underlag.2. Rengjør nøye rundt filteret (8:K) på hydraulikktankensoverdel, og fjern filteret.3. Plasser et oppsamlingskar under oljeavtappingspluggenpå tanken (8:M), fjern pluggen og laoljen renne ned i oppsamlingskaret. Karet måromme ca. 20 liter.4. Lever oljen til deponering i overensstemmelsemed lokale regler.5. Monter oljeavtappingspluggen. Trekk til med40 Nm.6. Bytt tankluftingsventilen (8:J). Ventilen skrusløs og den nye monteres i omvendt rekkefølge.7. Fyll på ny olje gjennom filteråpningen øverst.Olje: Se 2.1.Oljemengde ved bytte: Se 2.1.8. Sett på plass filteret med følgende deler:9:K1 Pakning. Kontroller at pakningen er intakt.9:K2 Nytt filter. Filteret skal alltid byttes i sammenhengmed oljebytte.9:K3 Fjær9:K4 Lås9. Etter påfylling av olje må du starte motoren ogkjøre maskinen i noen minutter for å undersøkeom det forekommer oljelekkasje.10.Kontroller oljenivået. Se 3.5.12.66


NORSKNO6.9 BYTTE AV OLJE I HJULMOTOR-ERBytt olje i hjulmotorenes girhus på følgende måte:1. Still maskinen på et jevnt underlag.2. Rengjør nøye rundtoljepluggene (17:D, E).3. Plasser et oppsamlingskar under oljeavtappingspluggenpå tanken (17:E), fjern pluggen og laoljen renne ned i oppsamlingskaret.4. Løsne påfyllingspluggen (17:D).5. Monter oljeavtappingspluggen.Lever oljen til deponering i overensstemmelsemed lokale regler.6. Fyll på ny olje gjennom hullet på påfyllingspluggen.Pump inn oljen med en oljekanne. Fyll på til nivåetnår opp til hullet på påfyllingspluggen.Se tabellen i 2.1 for opplysninger om oljetypeog –volum.7. Monter påfyllingspluggen.8. Trekk til pluggene med 30 Nm.6.10REMTRANSMISJONERKontroller etter 5 driftstimer at alle remmer er intakteog uskadde.6.11 RENGJØRING AV KJØLESYS-TEMETEtter hvert som motoren kjøres, kommerkjølevæsken til å forurenses av rust og avleiringer.Dette forringer kjølevæskens evne til å lede varmebort fra motoren. Derfor må kjølevæsken skiftesmed jevne mellomrom.Bytt kjølevæske som beskrevet nedenfor.1. Kontroller at motoren er helt kald.2. Demonter gitteret, høyre og venstre motorlukeog topplaten. Se 3.4.5.2.3. Skru av kjølerlokket (14:X).4. Plasser et oppsamlingskar under kjølerens avtappingsplugg(14:U) og under motorens kjølevæskeplugg(11:S).5. Løsne kjølerens avtappingsplugg, slik at denbrukte kjølevæsken renner ned i oppsamlingskaret.6. Demonter motorens kjølevæskeplugg, slik atden brukte kjølevæsken renner ned i oppsamlingskaret.7. Spyl kjølesystemet via påfyllingshullet medrennende vann fra en vannslange til systemet errent.8. Sett kjølerens avtappingsplugg og motorenskjølevæskeplugg tilbake på plass.9. Fyll på ny kjølevæske i henhold til 5.4.Trekk til med 40 Nm.6.12 BATTERI (11:R)Syre som kommer i kontakt med øyneeller hud forårsaker alvorlige personskader.Hvis en kroppsdel kommer ikontakt med syre, skal du umiddelbartskylle med rikelige mengder vann ogkontakte lege snarest.Batteriet er et ventilregulert batteri med 12 V nominellspenning. Batterivæsken trenger ikke og kanikke kontrolleres eller fylles på. Det eneste somkreves av vedlikehold er lading, for eksempel etterlengre tids oppbevaring.Batteriet må lades helt opp før førstegangs bruk. Batteriet skal alltid oppbevaresi helt oppladet stand. Hvis batterietoppbevares i utladet stand, oppstårdet alvorlige skader.6.12.1 Lading med motorenFørst og fremst kan batteriet lades ved hjelp av motorensgenerator, slik:1. Monter batteriet i maskinen som beskrevetnedenfor.2. Sett maskinen utendørs eller monter en utsugingsinnretningfor avgassene.3. Start motoren etter instruksene i bruksanvisningen.4. Kjør motoren uten stopp i 45 minutter.5. Slå av motoren, og batteriet er helt oppladet.6.12.2 Lading med batteriladerVed lading med batterilader må det brukes en ladermed konstant spenning.Ta kontakt med forhandleren for innkjøp av batteriladermed konstant spenning.Batteriet kan skades hvis du bruker en batteriladerav standardtype.67


NONORSK6.12.3 Demontering/monteringFør batteriet koples ut, skal strømmenbrytes ved hjelp av hovedstrømbryteren(1:M).Hvis kablene byttes om, blir generatorenog batteriet ødelagt.Stram kablene skikkelig. Løse kablerkan forårsake brann.Motoren må aldri kjøres med frakopletbatteri. Fare for alvorlige skader pågenerator og elektrisk system.Demonter/monter batteriet på følgende måte:1. Demonter høyre motorluke.2. Kutt strømmen med hovedstrømbryteren (1:M).3. Løsne batteriets kabler, og ta ut batteriet.4. Sett batteriet på plass igjen. Koble den røde kabelentil batteriets plusspol (+) og den svarte kabelentil batteriets minuspol (-).5. Aktiver hovedstrømbryteren.6.12.4 RengjøringHvis batteripolene har oksidert, må de rengjøres.Rengjør batteripolene med en stålbørste og smørdem inn med polfett.6.13 LUFTFILTER, MOTORMotoren må aldri kjøres med skadetluftfilter eller uten luftfilter. Fare for alvorligemotorskader.Luftfilteret består av to filtre:12:Q3Forfilter12:Q4 Innvendig luftfilterNB! Rengjør/bytt filter oftere enn det som er angisi vedlikeholdsskjemaet dersom maskinen arbeiderunder støvete forhold.Rengjør/bytt luftfiltre på følgende måte.1. Demonter luftfilterhuset (11:Q) ved å løsneskruen (11:Q1) og føre skruen som sitter på innsidenav motorrammen, ut av sporet sitt.2. Åpne filterhuset ved å låse de to klemmene(12:Q2).3. Ta ut forfilteret (12:Q3) og la det innvendige filteret(12:Q4) sitte igjen, slik at det ikke kommerstøv o.l. inn i motoren når forfilteret blåses rent.4. Blås rent forfilteret. Blås forsiktig, slik at filteretikke skades. Blås innenfra og ut med lufttrykk.Trykket skal være på 3–5 bar.Hvis forfilteret ikke blir rent eller hvis det erskadet, så må det byttes ut.5. Rengjør innsiden av filterhuset.6. Hvis det innvendige luftfilteret skal byttes, mådet dras ut.7. Monter alle deler igjen i motsatt rekkefølge.8. Tilbakestill filterindikatoren dersom denne harblitt utløst. Se 3.5.13.6.14 SMØRINGAlle smørepunktene i tabellen nedenfor skalsmøres hver 50. driftstime samt etter hver vask.Bruk fettpresse fylt med universalfett. Pump helttil fettet trenger ut. Smørepunktene vises i fig. 18-19.Pass på remmene under smøringen.Ikke la noen remmer komme i kontaktmed olje eller fett.Objekt Smørenipler / fremgangsmåteFigurSpennarm, 1 smørenippel. 19:EpumperemLøftegaffel, 1 smørenippel 19:AvridningLøftegaffel, 2 smørenipler 19:Bopp nedLøftesylinder 2 smørenipler 19:DStyresylinder 2 smørenipler 19:EMidtpunkt 3 smørenipler 19:CGassvaier Smør vaierendene medoljekanne samtidig somreguleringen aktiveres.Skal utføres av to personer.186.15 VENTILERVentiljustering og ventilsliping skal utføres av autorisertverksted.68


NORSKNO6.16 SIKRINGERStrømstyrker som angis i dette avsnittet,er maks. verdi for sikring som kanmonteres. Hvis det monteres en sikringmed høyere strømstyrke, foreliggerrisiko for brann og maskinskade.Maskinen er utstyrt med tre sikringsbokser.En sikringsboks er plassert i taket inne i førehusetog inneholder sikringer for førerhusets elektriskefunksjoner. Sikringsboksen finnes under kontrollpaneleti taket og er tilgjengelig når skruene (16:C)i kontrollpanelet løsnes. Samtlige sikringer er på15 A.To sikringsbokser (16:A og 16:B) er plassert somvist på fig. 16. Disse inneholder sikringer i henholdtil tabellen nedenfor.Ved elektrisk feil, kontroller og bytt ut utløstsikring. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte et autorisertverksted.SikringFeilKontrollamper, lydsignal,ventil transportstillingPlassering16:B/1Styrke10 AKlippehøyde, sandspreder,16:B/2 20 Abakrive, frontlysHastighetsregulering, 16:B/3 10 AgeneratorEl-uttak på panel 16:B/4 10 AShut off pull 16:B/5 30 APTO, varsellampe parkering,16:B/6 10 AsikkerhetsreléLedig16:B/7Hovedsikring 16:B/8 40 ANærlys 16:A/1 20 ABlinklys 16:A/2 10 ARetningslys, Horn, Nærlysrelé16:A/3 10 AHovedsikring, førerhus 16:A/4 30 AAC 16:A/5 20 ALedig16:A/6Ledig16:A/7AC 16:A/8 30 AGGP forbeholder seg retten til å endre produkteneuten varsel.69


DEDEUTSCH1 ALLGEMEINESDieses Symbol kennzeichnet eine WAR-NUNG. Ein Nichtbefolgen der Anweisungenkann schwerwiegende Personenundbzw. oder Sachschäden nach sichziehen.Vor dem Start sind diese Bedienungsanleitungsowie die beigefügte Broschüre„SICHERHEITSVORSCHRIFTEN"aufmerksam durchzulesen.In das Hydrauliksystem oder die Kraftstoffanlagedürfen keine Verunreinigungengelangen. Dadurch würden dieTeile des Systems schwer beschädigtwerden.1.1 SYMBOLEAm Gerät befinden sich folgende Symbole, umden Bediener darauf hinzuweisen, dass bei Benutzungund Wartung des Geräts Vorsicht undAufmerksamkeit geboten sind.Bedeutung der Symbole:Warnung!Lesen Sie vor der Benutzung des GerätsBedienungsanleitung und Sicherheitsvorschriften.Warnung!Achten Sie auf herausgeschleuderte Gegenstände.Stellen Sie sicher, dass sichniemand im Gefahrenbereich des Mähersaufhält.Warnung!Beim Mähen immer einen Gehörschutztragen.Warnung!Maschinen mit montierten Original-Zubehörteilendürfen unabhängig von derRichtung nur über Gefälle bis zu einemNeigungswinkel von maximal 10° gefahrenwerden.Warnung!Quetschgefahr! Bei laufendem Motor darfsich kein Körperteil innerhalb der Knickgelenksteuerungbefinden.Warnung!Verbrennungsgefahr! Den Schalldämpfer/Katalysator nicht berühren.Warnung!Vor dem Ausführen von Reparaturarbeitenist der Zündschlüssel von derMaschine abzuziehen.Warnung!Klemmgefahr: rotierendes Gebläse.Klemmgefahr: rotierender Riemen.Klemmgefahr: mechanische Teile.1.2 VERWEISE1.2.1 AbbildungenDie Abbildungen in dieser Bedienungsanleitungsind mit 1, 2, 3 usw. nummeriert.Die Komponenten in den Abbildungen sind mit A,B, C usw. bezeichnet.Ein Verweis auf Komponente C in Abbildung 2wird als „1:C“ angegeben.1.2.2 ÜberschriftenDie Überschriften in dieser Bedienungsanleitungsind gemäß folgendem Beispiel nummeriert.„1.3.1 Allgemeine Sicherheitskontrolle“ ist eineZwischenüberschrift zu „1.3 Sicherheitskontrolle“und ist ihr untergeordnet.Bei einem Hinweis auf Überschriften wird häufiglediglich die Nummer der Überschrift angegeben:z. B. „Siehe 1.3.1“.2 TECHNISCHE DATEN2.1 MASCHINENDATENMotorleistung, kW 24,5Antrieb PTO HydraulikGeschwindigkeit, km/h 20Gewicht, ca., kg 840Höhe, mm 1950Länge, mm 2300Breite, mm 1080Motoröl, Volumen 5,1 LiterMotoröl, Qualität Siehe „5.3“.Hydrauliköl 20 Liter SAE 10W-30Bei Verwendung imWinter ISO VG 46.Siehe 2.2.1ÖlRadmotoren4 x 0,1 – 0,15 LiterGL4/5 75W-90Umgebungstemperatur Bis -20 °CKraftstoffDiesel (EN590:96)Tankvolumen 42 Liter70


DEUTSCHDE2.2 HYDRAULIK – ÜBERSICHTDie folgende Tabelle gibt einen Überblick über dieHydraulikanschlüsse und die Bedienelemente, diediese steuern.Abkürzung Bedeutung Abmessungen KapazitätPTO1fPTO1rPTO1sPTO1lAuxPTOAnschluss für den Antrieb eines frontseitig montiertenArbeitsgeräts. Parallel geschaltet zu PTO1r. Siehe Abb.1.Anschluss für den Antrieb eines am Heckteil montiertenArbeitsgeräts. Parallel geschaltet zu PTO1f.Siehe Abb. 1.Bedienelement zur Bedienung des Anschlusses für denAntrieb eines Arbeitsgeräts. Siehe Abb. 1.Bedienelement zum Sperren von PTO, wenn etwasangeschlossen ist. Siehe Abb. 1Anschluss für den Antrieb eines optional frontseitigmontierten Arbeitsgeräts. Siehe Abb. 1.AuxPTOs Bedienelement zur Bedienung des Anschlusses für denAntrieb eines optional frontseitig montierten Arbeitsgeräts.Siehe Abb. 1.AuxPTOv Bedienelement zum Regeln des Hydraulikstroms imAnschluss für den Antrieb eines optional frontseitigmontierten Arbeitsgeräts. Siehe Abb. 1.Aux1 Anschluss für Hilfsfunktionen eines frontseitig montiertenArbeitsgeräts. Siehe Abb. 1.Aux1s Bedienelement zur Betätigung von Aux1. Siehe Abb. 1.Aux2f Anschluss für Hilfsfunktionen eines frontseitig montiertenArbeitsgeräts. Siehe Abb. 1.Aux2ra Anschluss für Hilfsfunktionen eines vorne am Heckteilmontierten Arbeitsgeräts. Parallel geschaltet zuAux2rb. Siehe Abb. 1.Aux2rb Anschluss für Hilfsfunktionen eines hinten am Heckteilmontierten Arbeitsgeräts. Parallel geschaltet zuAux2ra. Siehe Abb. 1.Aux2S Bedienelement zur von Aux2fr abhängigen Betätigungvon Aux2f, Aux2ra und Aux2rb. Siehe Abb. 1.Aux2fr Bedienelement zur Aktivierung von Aux2f oderAux2ra / Aux2rb. Siehe Abb. 1.H Geräteheber. Siehe Abb. 1.Hs Bedienelement zur Betätigung des Gerätehebers undzum Anheben von unter der Kabine montiertem Arbeitsgerät.Siehe Abb. 1.Hrl Bedienelement zum Verriegeln der Höhenverstellungvon Arbeitsgeräten unter der Kabine, sodass es nichtdurch Hs betätigt wird. Siehe Abb. 1.2.2.1 HydraulikölEmpfehlung: SAE 10W-30.Bei Verwendung im Winter kann Öl vom Typ ISOVG46 verwendet werden. Dieses Öl kann auchSAE 10W-30 ersetzen, wenn die Hydraulik nurlangsam zu reagieren scheint.2 x 1/2" + 3/8"Rücklauf2 x 1/2" + 3/8"Rücklauf2 x 3/8", verwendetden gleichen Rücklaufwie PTO1f42 l / 220 bar42 l / 220 bar0-12 l / 120 bar.Einstellbar2 x 1/4" 12 l / 125 bar2 x 1/4" 12 l / 125 bar2 x 1/4" 12 l / 125 bar2 x 1/4" 12 l / 125 bar2.3 ARBEITSGERÄTSArbeitsgeräts erhalten Sie bei Ihrem autorisiertenFachhändler. Lesen Sie die mit dem Arbeitsgerätmitgelieferte Gebrauchsanweisung.71


DEDEUTSCH3 BESCHREIBUNG3.1 ANTRIEBDas Gerät verfügt über einen Vierradantrieb. DieLeistung vom Motor wird hydraulisch auf die Antriebsräderübertragen. Die vier Räder sind mit getrenntenHydraulikmotoren ausgestattet. DerDieselmotor treibt eine Hydraulikpumpe (2:P) an,die Öl durch die Hydraulikmotoren (2:M) derRäder pumpt.Die Hydraulikmotoren sind wie in Abb. 2 gezeigtan die Hydraulikpumpe angeschlossen.Dadurch wird erzwungen, dass Vorder- undHinterräder mit der gleichen Drehzahl laufen, dieDrehzahl auf der rechten und der linken Seite kannaber unterschiedlich sein.3.2 LENKUNGEs darf sich niemand am Knicklenkpunktder Maschine befinden, wenn dasLenkrad berührt wird. Gefahr vonschweren Quetschverletzungenzwischen dem hinteren und dem vorderenTeil der Maschine.Die Maschine ist mit einer servounterstütztenKnickgelenksteuerung ausgestattet. Dazu bestehtder Rahmen aus einem separaten vorderen undhinteren Teil, die zueinander verdreht werden können.Durch die Knickgelenksteuerung kann das Gerätmit einem besonders geringen Radius um Bäumeund andere Hindernisse schwenken.3.3 SICHERHEIT3.3.1 Elektrisches SicherheitssystemDas Gerät ist mit einem elektrischen Sicherheitssystemausgerüstet. Das Sicherheitssystemunterbricht bestimmte Vorgänge, die bei Fehlsteuerungenzu Gefahrensituationen führen können.So kann beispielsweise der Motor nichtgestartet werden, wenn das Pedal für die Kupplung-Feststellbremsenicht heruntergedrückt ist.Vor jedem Einsatz ist die Funktion desSicherheitssystems zu überprüfen.3.3.2 HammerIn der Kabine befindet sich ein Hammer. Dieser istim Notfall zu verwenden, um die Scheibe einzuschlagen.Überprüfen Sie stets, ob sich der Hammeran seinem Platz in seiner Halterungbefindet.3.3.3 WarndreieckIn der Kabine befindet sich Warndreieck. Diesesist bei einem Notfall gemäß den lokal geltendenBestimmungen auf der Fahrbahn aufzustellen.Kontrollieren Sie stets, ob das Warndreieckwährend der Fahrt mitgeführtwird.3.4 BEDIENELEMENTEDie Beschreibungen der Bedienelemente sindnach ihrer Anordnung an der Maschine gruppiert.Bedienelemente – SitzSiehe 3.4.1Bedienelemente – DeckeSiehe 3.4.2Bedienelemente – Steuerungskonsoleund PedaleSiehe 3.4.3Bedienelemente – ArmaturenbrettSiehe 3.4.4Bedienelemente – SonstigeSiehe 3.4.53.4.1 Bedienelemente – SitzDer Sitz verfügt über einen Sicherheitsschalter, deran das Sicherheitssystem des Geräts angeschlossenist. Dadurch können bestimmte Vorgänge mitGefahrenpotenzial nicht ausgeführt werden, wennsich niemand auf dem Sitz befindet. Siehe auch5.7.2.3.4.1.1 Einstellung des Sitzes in Längsrichtung(1:A1)1. Bewegen Sie den Hebel nach oben.2. Bringen Sie den Sitz in die gewünschte Position.3. Lassen Sie den Hebel los, um den Sitz zu arretieren.3.4.1.2 Einstellung der Sitzfederung (1:A2)Die Sitzfederung kann mit Drehknopf an dasKörpergewicht angepasst werden.Härtere Federung: Drehknopf im Uhrzeigersinndrehen.Weichere Federung: Drehknopf gegen denUhrzeigersinn drehen.Die Einstellung der Federung kann an der Anzeige(1:J2) neben dem Drehknopf abgelesen werden.Bei korrekter Einstellung ist die Anzeige grün.72


DEUTSCHDE3.4.1.3 Einstellung des Neigungswinkels derRückenlehne (1:A3)Die Rückenlehne kann mit dem Drehknopf inwahlfreiem Winkel eingestellt werden.3.4.1.4 Einstellung der Armlehne (1:A4)Die Armlehnen können mit den unter ihnen befindlichenDrehknöpfen im gewünschten Winkeleingestellt werden.3.4.1.5 Gebläse (1:A5)Das Bedienelement wird verwendet, um die Gebläsegeschwindigkeitzu regeln. Die Luft wirdüber Vorrichtung (1:F) eingeblasen.3.4.1.6 Heizung (1:A6)Bedienelement wird verwendet, um bei Heizbedarfdie Temperatur in der Kabine einzustellen.3.4.1.7 Komfortkühlung (1:A7)Bedienelement wird verwendet, um bei Kühlbedarfdie Temperatur in der Kabine einzustellen.3.4.2 Bedienelemente – Decke3.4.2.1 Scheibenwaschanlage (1:B1)Schalter zur Aktivierung der Scheibenwaschanlage.Die Scheibenwaschflüssigkeit wird imBehälter (1:E) aufgefüllt.3.4.2.2 Warnlicht (1:B2)Das Warnlicht ist Zubehör.Für den Betrieb des Warnlichts sind diegeltenden Gesetze zu befolgen.Schalter zum Ein- und Ausschalten desWarnlichts.3.4.2.3 Arbeitslicht (1:B3)Für den Betrieb des Arbeitslichts sinddie geltenden Gesetze zu befolgen.Schalter zum Ein- und Ausschalten derArbeitsbeleuchtung (4:B).3.4.2.4 Scheibenwischer (1:B4)Schalter zum Ein- und Ausschalten desScheibenwischers.3.4.2.5 Innenlicht (1:B5)Das Innenlicht befindet sich an der Decke. DasLicht wird ein- und ausgeschaltet, indem dieLeuchte nach rechts bzw. links gekippt wird.3.4.3 Bedienelemente – Steuerungskonsoleund Pedale3.4.3.1 Lenkrad (1:C1)Ändern Sie die Lenkradeinstellungnicht während der Fahrt.Das Lenkrad kann stufenlos in der Höhe sowie mitunterschiedlichen Winkeln eingestellt werden.Siehe 3.4.3.3 und 3.4.3.9.3.4.3.2 Scheinwerfer und Hupe (1:C2)Der Hebel besitzt folgende Funktionen:HupeBlinkerPositionslichtScheinwerferAktuelle Funktion, siehe Symbole auf dem Bedienelement.3.4.3.3 Einstellung des Lenkradwinkels (1:C3)Ändern Sie die Lenkradeinstellungnicht während der Fahrt.Der Winkel des Lenkrads kann stufenloseingestellt werden.Lösen Sie das Bedienelement an der Seite derSteuerkonsole und stellen Sie den gewünschtenWinkel ein. Ziehen Sie das Bedienelement anschließendwieder fest.3.4.3.4 Antrieb-Betriebsbremse (1:C4)Wenn die Maschine beim Loslassen desPedals nicht wie erwartet bremst, istdas linke Pedal (1:C6) als Notbremse zubenutzen.Das Pedal bestimmt das Übersetzungsverhältniszwischen Motor und Antriebsrädern (= Geschwindigkeit).Wird das Pedal losgelassen, wirddie Betriebsbremse aktiviert.1. Pedal nach vorn drücken –das Gerät bewegt sich nachvorn.2. Pedal unbetätigt – das Gerätsteht still.3. Pedal nach hinten drücken –das Gerät fährt rückwärts.4. Druck auf das Pedal verringern – das Gerät beginntzu bremsen.Die maximale Geschwindigkeit kann mit Sperre(1:C5) auf die optimale Arbeitsgeschwindigkeitreduziert werden.73


DEDEUTSCH3.4.3.5 Geschwindigkeitssperre (1:C5)Der Geschwindigkeitsbereich des Geräts kann eingeschränktwerden, indem das Pedal Antrieb-Betriebsbremse(1:C4) mit derGeschwindigkeitssperre (1:C5) gestoppt wird.Bei aktivierter Geschwindigkeitssperre wird eineoptimale Maximalgeschwindigkeit bei der Arbeitmit dem Arbeitsgerät erreicht.Sperren:Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler nachvorne.Zurückstellen:Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler zurück.3.4.3.6 Notbremse – Feststellbremse (1:C6)Das Pedal darf niemals während derFahrt betätigt werden. Es besteht Überhitzungsgefahrin der Kraftübertragungund der Bremse.Das Pedal besitzt folgendeFunktionen:• Während des Betriebs Notbremse.• Beim Abstellen: Feststellbremse.Anzeige (1:J3) leuchtet, wenn das Pedal ganz durchgedrücktist.3.4.3.7 Sperre, Feststellbremse (1:Q)Die Sperre verriegelt das Pedal (1:C6) inder niedergetretenen Stellung. DieseFunktion wird verwendet, um das Gerätan Abhängen, beim Transport usw. zusichern, wenn der Motor nicht eingeschaltetist.Sichern:1. Treten Sie das Pedal (1:C6) ganz durch. DieAnzeige (1:J3) leuchtet.2. Drehen Sie die Sperre nach vorne.3. Lassen Sie das Pedal los.Lösen:1. Treten Sie das Pedal (1:C6) ganz durch.2. Drehen Sie die Sperre nach hinten.3. Lassen Sie das Pedal los.3.4.3.8 Warnblinker (1:C8)Der Schalter wird verwendet, um dieWarnblinker einzuschalten. Das heißt,dass alle Blinkerlampen und die Anzeige(1:J5) gleichzeitig blinken.3.4.3.9 Einstellung der Lenkradhöhe (1:C9)Ändern Sie die Lenkradeinstellungnicht während der Fahrt.Die Lenkradhöhe kann stufenlos eingestellt werden.Lösen Sie den Drehknopf an der Lenksäule undstellen Sie das Lenkrad auf die gewünschte Höheein. Drehen Sie es anschließend wieder fest.3.4.4 Bedienelemente – Steuerungskonsoleund Pedale3.4.4.1 Zündschloss (1:D1)Das Zündschloss dient zum Anlassen und Abstellendes Motors.Vier Stellungen:Glühstellung: Für einen leichteren Startwerden die Zylinder vorgewärmt. HaltenSie bei niedrigen Temperaturen denSchlüssel wie unten angegeben in dieserStellung, bevor der Motor gestartet wird.Max. 5 sStoppstellung: Der Motor ist abgestellt.Der Schlüssel kann abgezogen werden.Fahrstellung Wird beim Start übersprungenund verwendet, wenn der Motor läuft.Startstellung: Wenn der Schlüssel in diezurückfedernde Startstellung gedrehtwird, wird der elektrische Anlasser aktiviert.Wenn der Motor angesprungen ist, istder Schlüssel in die Fahrstellung zurückfedernzu lassen.3.4.4.2 Geräteheber (1:Hs)Dieses Bedienelement steuert sowohl den hydraulischenGeräteheber vorne an der Maschine(1:H) als auch den Hubzylinder für das Arbeitsgerätunter der Kabine. Sie sind in Serie geschaltet.Das Bedienelement (1:Hs) funktioniert nur beilaufendem Motor.Die Absenkung zur Fahrposition funktioniert jedochbei abgestelltem Motor.Verlassen Sie das Gerät mit niemals,wenn sich das Arbeitsgerät in Transportstellungbefindet. Gefahr vonschweren Quetschverletzungen durchplötzlich absinkendes Arbeitsgerät beiunabsichtlicher Berührung des Bedienelements.Der Hebel hat folgende vier Stellungen:74


DEUTSCHDEFahrposition. Führen Sie den Hebel indie vordere Stellung, in der er arretiertwird. Daraufhin wird das Gerät bis zurFahrposition abgesenkt.In der Fahrposition liegt das Gerät stetsmit gleichem Druck auf dem Boden aufund folgt den Konturen der Bodenoberfläche.Die Fahrposition ist während der Arbeit zu verwenden.Absenkung. Das Gerät wird unabhängigvon seinem Gewicht abgesenkt. Die. DieSenkkraft wird vom Gewicht des Arbeitsgerätsund der beim Senken nach untengerichtet aufgebrachtenhydraulischen Kraft bestimmt.Sicherung in Transportstellung. DerHebel ist nach dem Heben oder Absenkenin seine Neutralstellung zurückgekehrt.Das Gerät ist in Transportstellunggesichert.Heben. Bewegen Sie den Hebel nachhinten, bis sich das Gerät in seiner höchstenPosition (Transportstellung) befindet.Lassen Sie anschließend den Hebellos und die Höhe wird in der Transportstellunggesichert.3.4.4.3 Hydraulikbedienelement (1:AuxPTOs)Dieses Bedienelement aktiviert ein Ventil, das dieEnergie von der Hydraulikpumpe zum frontseitigmontierten und an Hydraulikanschluss (1:AuxP-TO) angeschlossenen Arbeitsgerät überführt. Durchnach vorne oder nach hinten Führen desBedienelements wird die Richtung des Hydraulikstromsgesteuert. Dies kann z. B. zur Einstellungder Rotationsrichtung eines Zubehörs verwendetwerden.Wenn das Bedienelement in seiner Neutralstellungsteht, fließt kein Hydraulikstrom durch den Hydraulikanschluss.Das Bedienelement funktioniert nur, wenn derMotor läuft und die Hydraulikschläuche des Arbeitsgerätsfür die vorgesehene Funktion mit demHydraulikanschluss (1:AuxPTO) verbunden sind.3.4.4.4 Bedienelement zur Verriegelung derHöhenverstellung des unter der Kabinemontierten Arbeitsgeräts (1:Hrl)Dieses Bedienelement verriegelt den Hubzylinderfür das unter der Kabine montierte Arbeitsgerät, z.B. die Saugdüse einer Reinigungsausrüstung. Diesbedeutet, dass frontseitig montiertes Arbeitsgerätangehoben und abgesenkt werden kann, siehe auch3.4.4.2, ohne dass Arbeitsgeräte unter derMaschine beeinflusst werden.Arbeitsgeräte unter der Kabine dürfenniemals verriegelt werden, wenn siesich in abgesenkter Stellung befinden,da dies beim Fahren über einen unebenenUntergrund zu Schäden am Arbeitsgerätund der Maschine führenkann.3.4.4.5 Hydraulikstromregler (1:AuxPTO2v)Das Ventil regelt, wie stark der Hydraulikstromdurch den Hydraulikanschluss (1:AuxPTO) ist. Z.B., um die Rotationsgeschwindigkeit eines Arbeitsgerätsanzupassen.3.4.4.6 Hydraulikbedienelement (1:Aux1s)Dieses Bedienelement wird zur Steuerung einigervom angeschlossenen Arbeitsgerät abhängigerFunktionen verwendet.Das Bedienelement funktioniert nur, wenn derMotor läuft und die Hydraulikschläuche des Arbeitsgerätsfür die vorgesehene Funktion am Hydraulikanschluss(1:Aux1) angeschlossen sind.3.4.4.7 Hydraulikbedienelement (1:Aux2s)Dieses Bedienelement wird zur Steuerung einigervom angeschlossenen Arbeitsgerät abhängigerFunktionen verwendet.Das Bedienelement funktioniert nur, wenn derMotor läuft und die Hydraulikschläuche des Arbeitsgerätsfür die vorgesehene Funktion wie folgtangeschlossen sind:• Arbeitsgerät vorne über Hydraulikanschluss(1:Aux2f).• Arbeitsgerät vorne am Heckteil über Hydraulikanschluss(1:Aux2ra) oder hinten am Heckteilüber Hydraulikanschluss (1:Aux2rb).Siehe auch 3.4.4.13Die beiden Hydraulikanschlüsse am Heckteil sindparallel geschaltet.3.4.4.8 Gashebel (1:D2)Zur Regulierung der Motordrehzahl.Vollgas – die Maschine sollte stets mitVollgas betrieben werden.Leerlauf.75


DEDEUTSCH3.4.4.9 Schalter (1:PTO1l)Der Schalter dient zum Sperren von PTOin aktivierter Stellung, siehe 3.4.4.11.Der Schalter kann nur aktiviert werden,wenn PTO und Feststellbremsegleichzeitig aktiviert sind.Während das vordere Ende des Tasters gedrücktwird, ist seine Sperre nach hinten zu schieben, umdie Funktion zu aktivierenDiese Funktion wird verwendet, wenn ein Bedieneraußerhalb der Maschine arbeitet, z. B. mitSaugdüse am Schlauch.3.4.4.10Stromschalter (1:Gs)Der Stromschalter kann z. B. für diestufenlose Einstellung der Schnitthöhe aneinem Mähwerk mit elektrischer Schnitthöhenverstellungverwendet werden.Der Stromschalter schaltet die Polarität von Anschluss(1:G) um.3.4.4.11Stromschalter (1:PTO1)Schalter zum Ein- und Ausschalten des Antriebseines frontseitig montierten Arbeitsgeräts. ZweiStellungen:1. 1. Vorderen Schalterteil drücken – PTOwird eingeschaltet. Das Symbol leuchtetauf.2. Hinteren Schalterteil drücken – PTOwird ausgeschaltet.Um unnötige Drucksteigerungen im Hydrauliksystemzu vermeiden, ist der Gashebel auf 1/4Gas zu stellen, bevor das hydraulische PTO eingeschaltetwird.Das Bedienelement aktiviert ein Ventil, welchesdie Kraft von der Hydraulikpumpe auf das frontseitigmontierte Arbeitsgerät überträgt.Die Energie wird dann hydraulisch über den Hydraulikanschlussvorne (1:PTOf) oder am Heckteil(1:PTOr) zum Arbeitsgerät übertragen. Die beidenHydraulikanschlüsse sind parallel geschaltet.3.4.4.12Stromschalter (1:Ls)12VDer Schalter hat drei Stellungen und kannz. B. für Sandstreuer verwendet werden.Der Schalter steuert die Funktionen in der Steckdosevorne am Heckteil (1:L) und in der Steckdosehinten am Heckteil (1:Lr). Die beiden Steckdosensind parallel geschaltet.3.4.4.13Schalter (1:Aux2fr)Der Schalter kann zweifach verstellt werdenund gibt an, welcher Hydraulikanschlussvom Bedienelement (1:Aux2s)aktiviert werden soll. Frontseitig montierter Hydraulikanschluss(1:Aux2f) oder Hydraulikanschlüsseam Heckteil (1:Aux2ra, 1:Aux2rb). Sieheauch 3.4.4.7.3.4.5 Bedienelemente – Sonstige3.4.5.1 Hauptstromschalter (1:M)Der Hauptschalter befindet sich unter1 der vorderen Motorhaube.Bevor an der elektrischen Anlagegearbeitet wird, muss der Strom am0Hauptstromschalter abgeschaltet werden.3.4.5.2 MotorklappenDas Gerät darf nur benutzt werden,wenn die Motorklappen geschlossenund gesichert sind. Andernfalls bestehtVerbrennungs- und Quetschgefahr.Um an die Teile des Motors zu gelangen, gibt es 4abnehmbare Klappen. Die Klappen werden wiefolgt geöffnet:Klappen auf der rechten und der linken Seite(1:N)Demontage:1. Lösen Sie die vordere und die hintere Gummischlinge(5:F).2. Ziehen Sie die Haube nach oben und falten Siesie nach unten, um sie dann nach außen zu ziehen.Montage:1. Führen Sie die Klappe über die Innenseite desRads nach unten.2. Haken Sie das obere Teil der Klappe in der V-Nut der Maschine ein und fügen Sie denFührungsstift nach unten ein.3. Verbinden Sie die vordere und die hintere Gummischlinge.Vordere Klappe (1:O)Demontage:1. Lösen Sie die obere Klinke (4:E), indem Siediese eine Umdrehung nach links drehen.2. Führen Sie die Klappe nach vorne und nachoben.Montage:1. Setzen Sie die Klappe passend ein.2. Führen Sie die Zapfen der Klinke in die Löcheran der Oberseite ein und drehen Sie die Klinkenach rechts, bis die Klappe fest verschlossen ist.Hinteres Gitter (1:P)Demontage:1. Klappen Sie das Gitter herrunter, indem Sie anbeiden Seiten des Gitters die federbelastetenSperren (1:Q) herausziehen.2. Heben Sie das Gitter von den Flanschen ab.Montage:1. Heben Sie das Gitter an und setzen Sie es passendauf die Flansche.2. Klappen Sie das Gitter hoch und überprüfenSie, dass die Sperren das Gitter in dieser Stellungverriegeln.76


DEUTSCHDEAbdeckblechDemontage:1. Montieren Sie die Klappen auf der rechten undlinken Seite.2. Lösen Sie die vier Schrauben (1:T) und hebenSie das Blech ab.Montage:1. Legen Sie das Blech passend ein und schraubenSie die vier Schrauben fest.3.4.5.3 Stromsteckdose für Anhänger (1:R)Siebenpolige Steckdose für Anhänger.3.4.5.4 Sicherungssplinte (1:S)Die Maschine verfügt vorne und hinten über Anschlüssefür unterschiedliche Zubehöre. Das zuverwendende Zubehör wird nach der Montage mitSicherungssplinten gesichert. Die Sicherungssplintesind nach der Montage in ihren Schlitzenselbstsichernd.3.4.5.5 Tankverschluss (3:A)Der Tankverschluss für das Betanken mit Dieselbefindet sich hinten an der Kabine.3.4.5.6 Türhalter (4:C)Der Türhalter kann die Tür für eine bessere Lüftungin teilweise geöffneter Position feststellen.Verfehlt der Türhalter beim Schließendas Türschloss, wird die Kabine beschädigt.Kontrollieren Sie, ob der Türhalter bei der Anwendungrichtig ins Türschloss einrastet.3.4.5.7 Auskupplungshebel (5:G)Hebel zum Auskuppeln der stufenlosen Kraftübertragung.Ermöglicht es, das Gerät zu schieben.Der Auskupplungshebel darf sich niezwischen äußerer und innerer Stellungbefinden. Dadurch wird das Getriebeüberhitzt und beschädigt.Das Gerät darf niemals abgeschlepptwerden. Bei Bedarf nur darf es nur zumund vom Transportanhänger geschobenwerden. Abschleppen beschädigtdie Kraftübertragung.Der Hebel besitzt folgende zwei Stellungen:Hebel innen:Hydraulikpumpe ist zur gewöhnlichen Verwendungeingeschaltet.Hebel außen:Das Hydrauliköl wird an der Hydraulikpumpe vorbeigelenktund kann frei im System zirkulieren,ohne dass die Hydraulikpumpe den Fluss blockiert.Das Gerät kann geschoben werden. Der Hydraulikstromist jedoch begrenzt, weshalb für dasSchieben des Geräts eine relativ große Kraft aufgewendetwerden muss.3.5 ANZEIGEN3.5.1 Tankanzeige (1:J1)Die Tankanzeige gibt den Tankfüllstand an.3.5.2 Anzeige für Sitzfederung (1:J2)Zeigt an, wie die Sitzfederung eingestellt ist. Siehe3.4.1.2.3.5.3 Bremsenanzeige (1:J3)Lassen Sie den Motor niemals bei leuchtenderBremsenanzeige laufen. Die Feststellbremse unddie Notbremse werden dadurch zerstört.Die Bremsenanzeige gibt einen Alarm,wenn die Feststellbremse (1:C6) angezogenist.3.5.4 Betriebsstundenzähler PTO1 (1:J4)Zeigt an, wie viele Stunden PTO1 aktiviert war.Funktioniert nur bei gestartetem Motor.3.5.5 Blinker-/Warnblinkeranzeige (1:J5)Sie blinkt gleichzeitig, wenn Blinker/Warnblinkerblinken.3.5.6 Tankanzeige (1:J6)Die Tankanzeige ist erst eingeschaltet,wenn sich das Zündschloss in Fahrstellungbefindet.Die Tankanzeige gibt eine Warnung, wennder Kraftstofftank weniger als 2,5 Liter Diesel enthält.3.5.7 Öldruckanzeige (1:J7)Der Motor darf niemals bei leuchtenderÖldruckanzeige laufen. Gefahr vonschwerem Motorschaden.Die Öldruckanzeige ist erst eingeschaltet,wenn sich das Zündschloss inFahrstellung befindet.Die Öldruckanzeige warnt, wenn der Öldruck imMotor einen schädlichen Wert unterschreitet. Bestillstehendem Motor muss die Anzeige leuchten,weil dann kein Öldruck vorhanden ist.Bei laufendem Motor muss die Anzeige verloschensein. Wenn die Anzeige während des Betriebsaufleuchtet, muss der Motor unmittelbarangehalten werden und das Gerät muss zu einerautorisierten Werkstatt zur Reparatur gebrachtwerden.77


DEDEUTSCH3.5.8 Motortemperaturanzeige (1:J8)Eine zu hohe Motortemperatur wird zum einen mitAnzeige und zum anderen durch einen Summertonangezeigt.Der Motor darf bei leuchtender Temperaturanzeigeoder bei einem Summertonniemals belastet oder mehr alsim Leerlauf laufen gelassen werden.Gefahr von schwerem Motorschaden.Die Anzeige und der Summer für die Motortemperatursind erst aktiviert, wennsich das Zündschloss in Fahrstellung befindet.Die Anzeige und der Summer für die Motortemperaturgeben eine Warnung, wenn die Motortemperatureinen schädlichen Wert übersteigt.Bei laufendem Motor muss die Anzeige verloschensein und der Summer darf keinen Ton abgeben.Wenn die Anzeige während des Betriebsaufleuchtet oder der Summer anfängt, einen Tonabzugeben, müssen folgende Maßnahmen ergriffenwerden:• Stellen Sie den Gashebel auf Vollgas. StoppenSie nichtden Motor.• Reinigen Sie den Kühler von außen von Laub,Gras und anderen Verschmutzungen. Siehe5.12.• Lassen Sie den Motor weiter im Leerlauflaufen, bis die Temperatur abgesunken ist unddie Anzeigen verloschen und verstummt sind.Anschließend kann die Maschine wie gewöhnlichverwendet werden.• Wenn die Temperatur nicht innerhalb von 5 Minutenabgesunken ist, ist der Motor anzuhaltenund die Maschine zu einer autorisierten Werkstattzur Reparatur zu bringen.Nach Anzeige einer zu hohen Motortemperaturmuss der Füllstand der Kühlflüssigkeit überprüftwerden. Siehe 5.4.3.5.9 Temperaturanzeige für Hydrauliköl(1:J9)Der Motor darf niemals mit leuchtenderTemperaturanzeige laufen. Gefahrvon schwerem Motorschaden.Die Temperaturanzeige für das Hydraulikölist erst aktiviert, wenn sich das Zündschlossin Fahrstellung befindet.Die Temperaturanzeige für das Hydrauliköl gibteinen Alarm, wenn die Hydrauliköltemperatur einenschädlichen Wert übersteigt.Bei laufendem Motor muss die Anzeige verloschensein. Wenn die Anzeige während des Betriebsaufleuchtet, müssen folgende Maßnahmenergriffen werden:• Stellen Sie den Gashebel auf Vollgas. StoppenSie nichtden Motor.• Reinigen Sie den Ölkühler von außen von Laub,Gras und anderen Verschmutzungen. Siehe5.12.• Lassen Sie den Motor weiter im Leerlauflaufen, bis die Temperatur abgesunken ist unddie Anzeige verloschen ist. Anschließend kanndie Maschine wie gewöhnlich verwendet werden.• Wenn die Temperatur nicht innerhalb von 5 Minutenabgesunken ist, ist der Motor anzuhaltenund die Maschine zu einer autorisierten Werkstattzur Reparatur zu bringen.3.5.10 Batterieladeanzeige (1:J10)Lassen Sie den Motor niemals bei leuchtenderLadeanzeige laufen. Die Batterie wird dabei entladen.Die Batterieladeanzeige ist nur aktiviert,wenn sich das Zündschloss in Fahrstellungbefindet.Die Batterieladeanzeige gibt einen Alarm, wenndie Lichtmaschine die Batterie nicht mehr auflädt.Bei stillstehendem Motor muss die Anzeigeleuchten, weil die Lichtmaschine keinenLadestrom liefert.Bei laufendem Motor muss die Anzeige verloschensein. Wenn die Anzeige während des Betriebsaufleuchtet wird die Batterie entladen undnach einer gewissen Zeit kann der Motor nichtmehr gestartet werden. Die Maschine muss dannzu einer autorisierten Werkstatt zur Reparatur gebrachtwerden.3.5.11 Betriebsstundenzähler Motor(1:J11)Zeigt die Betriebsstundenanzahl an. Funktioniertnur bei laufendem Motor.3.5.12 Anzeige für Hydraulikölfüllstand(8:N)Der Ölfüllstand muss über das transparente Rohrsichtbar sein.Wenn der Ölfüllstand zu hoch ist, besteht die Gefahr,dass Öl durch die Entlüftungsventile ausfließt.Wenn der Ölfüllstand zu niedrig ist, bestehtdie Gefahr, dass die Öltemperatur zu hoch wirdund Schäden am Hydrauliksystem auftreten.3.5.13 Anzeige für Luftfilter (11:P)Die Anzeige gibt einen Alarm bei verstopftemLuftfilter. Wenn die Anzeige rot ist, muss das Luftfilterausgewechselt werden. Die Anzeige wird anschließenddurch Drücken dieses Tasterszurückgestellt.78


DEUTSCHDE4 ANWENDUNGSBEREICHEDie Maschine darf nur mit Originalzubehör verwendetwerden.Als Zubehör zum Gerät sind Ausrüstungssätze erhältlich,die für die Fahrt auf öffentlichen Wegenerforderlich sind. Diese Ausrüstungssätze sind andie lokalen Vorschriften angepasst. Nehmen SieKontakt mit Ihrem autorisierten Händler auf, umInformationen zum Kauf zu erhalten und denentsprechenden Satz zu erwerben.5 START UND BETRIEBDas Gerät darf nur benutzt werden,wenn die Motorklappen geschlossenund gesichert sind. Andernfalls bestehtVerbrennungs- und Quetschgefahr.Bei laufendem Motor darf sich niemandam Knickgelenk der Maschinebefinden. Gefahr von schweren Quetschverletzungenzwischen dem hinterenund dem vorderen Teil der Maschine.Die Maschine wird mit flüssigkeitsgefülltenReifen geliefert. Diese dienenbeim Betrieb mit Mähwerk als Gegengewicht.Wenn beim Betrieb mit Mähwerk keineflüssigkeitsgefüllten Reifen verwendetwerden, muss stets ein Gegengewichtvon mindestens 60 kg am hinterenGerätehalter der Maschine montiertsein.5.1 MAßNAHMEN VOR DEM STARTVor dem Start der Maschine sind folgendeMaßnahmen zu ergreifen:• Überprüfen Sie den Kraftstofffüllstand und füllenSie gegebenenfalls nach.• Überprüfen Sie den Ölstand im Motor.• Überprüfen Sie den Kühlflüssigkeitsstand.• Überprüfen Sie, dass die Luftfilteranzeige nichtausgelöst wurde.• Überprüfen Sie, dass die Hähne am Wasserabscheiderund am Kraftstofffilter geöffnet sind.• Überprüfen Sie, dass der Wasserabscheiderkein Wasser enthält. Dränieren Sie, wenn dieserforderlich ist.• Überprüfen Sie den Ölstand im Hydrauliköltank.Siehe 3.5.12.• Nehmen Sie eine Sicherheitskontrolle vor.• Überprüfen Sie beim Betrieb mit Mähwerk,dass flüssigkeitsgefüllte Reifen an derMaschine montiert sind oder dass ein Gegengewichtvon mindestens 60 kg auf dem hinterenGerätehalter montiert ist.• Überprüfen Sie, dass sich der Auskopplungshebelin der inneren Stellung befindet. Siehe3.4.5.7.Die oben genannten Maßnahmen werden im Folgendenbeschrieben.5.2 KRAFTSTOFFEINFÜLLUNGDieselkraftstoff ist sehr feuergefährlich.Der Kraftstoff ist ausschließlich inspeziell für diesen Zweck hergestelltenKanistern aufzubewahren.Kraftstoff darf nur im Freien aufgefülltwerden, Rauchen ist dabei zu unterlassen.Der Kraftstoff ist vor dem Anlassendes Motors einzufüllen.Den Tankverschluss nicht abnehmenund keinen Kraftstoff einfüllen, wennder Motor in Betrieb oder noch warmist.Der Motor darf nicht mit Rapsdiesel(RME) betrieben werden. Weitere Informationenerhalten Sie beim Motorhersteller.Kraftstoff darf nicht bis in den Einfüllstutzengefüllt werden. Dies führt zumAustreten von Kraftstoff und Feuergefahr.Verwenden Sie nur Dieselkraftstoff, der die in„2.1“ gestellten Anforderungen erfüllt.1. Öffnen Sie den Tankverschluss (3:A).2. Füllen Sie Dieselkraftstoff bis in den unterenTeil des Einfüllstutzens. Wenn Kraftstoff ganzin den Einfüllstutzen gefüllt wird, wird es beiErwärmung durch seine Ausdehnung herauslecken.3. Setzen Sie den Tankverschluss wieder auf.5.3 ÖLSTANDSKONTROLLE, MO-TORÖLKontrollieren Sie vor jeder Anwendung, ob dervorliegende Ölstand korrekt ist. Dabei solltedas Gerät auf einer ebenen Unterlage stehen.Nehmen Sie die Überprüfung wie folgt vor:1. Wischen Sie um den Ölmessstab (7:H) sauberund ziehen Sie ihn heraus.2. Wischen Sie den Ölmessstab ab.3.Schieben Sie den Ölmessstab ganz rein und ziehenSie ihn wieder heraus.4. Lesen Sie den Ölstand ab. Der Ölstand musszwischen den Markierungen (7:I) auf dem Ölmessstabliegen.Nehmen Sie bei Bedarf den Öldeckel (14:W) abund füllen Sie Öl bis zur Markierung nach.Verwenden Sie Öl vom Grad CF oder höher gemäßAPI und gemäß folgendem Temperaturdiagramm.79


DEDEUTSCHVerwenden Sie niemals Ölzusätze.Der Ölstand darf niemals unterhalb der unterenMarkierung liegen. Ansonsten kann sich der Motorüberhitzen. Übersteigt der Ölstand die Markierung,ist Öl abzulassen, bis der korrekte Ölstanderreicht ist. Siehe 6.7.Setzen Sie den Öldeckel wieder auf, nachdem derÖlfüllstand eingestellt wurde.5.4 FÜLLSTANDSKONTROLLE,KÜHLFLÜSSIGKEITBei fehlender Kühlflüssigkeit funktioniertdie Temperaturanzeige nicht. Dies führtzu Motorschäden.Überprüfen Sie vor jeder Anwendung, dass derKühlflüssigkeitsstand korrekt ist.Nehmen Sie eine Überprüfung wie folgt vor:1. Der Motor muss bei der Überprüfung kalt sein.2. Demontieren Sie Gitter, rechte und linke Motorhaubeund das Abdeckblech. Siehe 3.4.5.2.3. Schrauben Sie den Kühlerdeckel (14:X) ab.Kontrollieren Sie, ob der Flüssigkeitsstand biszur Füllöffnung reicht.4. Bringen Sie den Kühlerdeckel wieder an.5. Überprüfen Sie, ob der Kühlflüssigkeitsstandan der unteren Markierung (11:O1) im Ausdehnungsbehälterliegt.Füllen Sie bei Bedarf Kühlflüssigkeit nach. Sieheunten.5.4.1 Nachfüllen von KühlflüssigkeitDie Kühlflüssigkeit muss folgende Anforderungenerfüllen:• Verwenden Sie immer eine Mischung aus Kühlmittelund Wasser. Verwenden Sie niemalsreines Wasser.• Mischen Sie Wasser und Kühlmittel gemäß derAnweisungen des Kühlmittellieferanten.• Mischen Sie niemals unterschiedliche Kühlmittel.• Verwenden Sie weiches Wasser (kein Kalkgehalt),destilliertes oder demineralisiertes Wasser.Der Motor muss beim Nachfüllen kalt sein.Wenn der Kühlerdeckel bei warmemMotor geöffnet wird, besteht schwereVerbrennungsgefahr durch heißes herausspritzendesWasser.Füllen Sie wie folgt nach:1. Demontieren Sie Gitter, rechte und linke Motorhaubeund das Abdeckblech. Siehe 3.4.5.2.2. Überprüfen Sie, dass alle Stopfen des Kühlsystemsmontiert und dicht sind.. Überprüfen Sie, dass alle Hähne des Kühlsystemsgeschlossen und dicht sind.4. Überprüfen Sie, dass alle Schläuche des Kühlsystemsintakt und dicht sind.5. Schrauben Sie den Kühlerdeckel (14:X) ab.6. Füllen Sie langsam Kühlflüssigkeit in den Kühler.Beim Füllen dürfen sich keine Luftblasenbilden. Füllen Sie bis ganz zur Füllöffnung auf.7. Setzen Sie den Kühlerdeckel wieder auf.8. Öffnen Sie den Deckel des Ausdehnungsbehälters(11:O) und füllen Sie die Mischung bis zumunteren Strich nach. Dies ist der Füllstand beikaltem Motor.9. Schließen Sie den Deckel des Ausdehnungsbehälters.10.Lassen Sie den Motor warmlaufen und überprüfenSie den Füllstand im Ausdehnungsbehälter.Der Füllstand muss jetzt bei der oberenMarkierung (11:O2) liegen, die der Füllstandbei warmem Motor ist.11.Wenn der Füllstand nicht bis zur oberen Markierungreicht, lassen Sie den Motor abkühlenund füllen Sie anschließend fehlende Kühlflüssigkeitin den Ausdehnungsbehälter nach.5.5 LUFTFILTERANZEIGEÜberprüfen Sie, dass die Luftfilteranzeige (11:P)nicht ausgelöst hat.Überprüfung, siehe 3.5.13.Austausch des Luftfilters, siehe 6.13.5.6 WASSERABSCHEIDERÜberprüfen Sie, dass sich der Schwimmer desWasserabscheiders (10:L5) am Boden befindet.Überprüfen Sie, dass der Hahn des Wasserabscheidersoffen ist. Siehe Abb. 10.5.7 SICHERHEITSKONTROLLEÜberprüfen Sie, ob die Ergebnisse der im Folgendenaufgeführten Sicherheitskontrollen beim Testdes Geräts erfüllt werden.Vor jedem Einsatz ist die Sicherheitskontrolledurchzuführen.Wenn nur eines der unten aufgeführtenErgebnisse nicht zutrifft, darf dasGerät nicht verwendet werden! DasGerät ist dann zur Reparatur in eineServicewerkstatt zu bringen.80


DEUTSCHDE5.7.1 Allgemeine SicherheitskontrolleObjektErgebnisKraftstoffleitungen Keine Lecks.und AnschlüsseElektrokabel Die gesamte Isolierung istintakt.Keine mechanischenSchäden.Abgassystem Keine Lecks an denAnschlüssen.Alle Schrauben sind fest angezogen.Hydraulikschläuche.Keine Lecks. Keine Schäden.Gerät nach vorn/ Das Gerät sollte anhalten.hinten fahren undPedal Antrieb-Betriebsbremsefreigeben.Probefahrt Keine unnormalen Vibrationen.Keine unnormalenGeräusche.5.7.2 Elektrische SicherheitskontrolleVor jedem Einsatz ist die Funktion desSicherheitssystems zu überprüfen.Zustand Maßnahme ErgebnisPedal Kupplung-Bremse nichtheruntergedrückt.Start versuchen. Der Motordarf nichtstarten.PTO nicht aktiviert.Pedal Kupplung-Bremseheruntergedrückt.PTO aktiviert.Motor läuft. PTOaktiviert.Bedienelement desGerätehebers nichtin Fahrposition.Start versuchen. Der Motordarf nichtstarten.Fahrer erhebtsich aus demSitz.Versuch, PTOeinzuschalten.PTO mussausgeschaltetwerden.PTO darfnicht eingeschaltetwerdenkönnen.5.8 START1. Überprüfen Sie, ob PTO ausgeschaltet ist.2. Setzen Sie den Fuß nicht auf das Gaspedal.3. Stellen Sie den Gashebel auf 1/4 Gas.4. Treten Sie das Bremspedal ganz herunter. Kontrollleuchte(1:J3) muss aufleuchten.5. Bei einem Kaltstart bei niedrigeren Temperaturenmuss der Motor vor dem Start vorgeglühtwerden. Siehe 3.4.4.1. Drehen Sie anschließendden Zündschlüssel um und lassen Sie den Motoran.6. Das Gerät darf nicht direkt nach einem Kaltstartbelastet oder gefahren werden, weil das Hydraulikölkalt ist.Wärmen Sie das Hydrauliköl auf, indem Sieden Motor bei 1/4 Gas im Leerlauf laufen lassen.Lassen Sie den Motor die im unten stehendenDiagramm angezeigte Zeit in Minutenlaufen.Beispiel: Bei –10 °C mit 1/4-Gas 18 Minutenlaufen lassen.Der Einsatz des Geräts sollte stets mit Vollgas erfolgen.Um unnötige Drucksteigerungen im Hydrauliksystemzu vermeiden, ist der Gashebel auf 1/4Gas zu stellen, bevor das hydraulische PTO eingeschaltetwird.5.9 SERVOLENKUNGBei der Servolenkung wird die Kraft vom Hydrauliksystemdes Geräts den Lenkradbewegungenzugeführt. Dadurch lässt sich das Gerät leichtsteuern, wenn der Motor in seiner Arbeitsdrehzahl(Vollgas) arbeitet.Die Servoleistung reduziert sich, wenn die Motordrehzahlverringert wird.5.10 FAHRTIPPSAchten Sie stets darauf, dass sich im Motor diekorrekte Ölmenge befindet. Dies gilt insbesonderebeim Fahren an Hängen.Siehe 5.3”.Beim Fahren an Hängen ist besondereVorsicht geboten. Führen Sie beim AufundAbfahren an Hängen keine abruptenStarts oder Stopps aus. Fahren Sieniemals quer zum Hang. Fahren Sie vonoben nach unten oder von unten nachoben.Das Gerät darf unabhängig von derRichtung nur über Gefälle bis zu einemNeigungswinkel von maximal 10° gefahrenwerden.81


DEDEUTSCHReduzieren Sie die Geschwindigkeit anHängen und bei scharfen Kurven, umdie Kontrolle zu behalten und die Umkippgefahrzu verringern.Bei Vollgas und höchstem Gang keineengen Kurven fahren. Das Gerät kannumkippen.Halten Sie Hände und Finger vonKnickgelenk und Sitzkonsole fern.Quetschgefahr! Fahren Sie nicht mitgeöffneter Motorhaube.Die Maschine wird mit flüssigkeitsgefülltenReifen geliefert. Diese dienenbeim Betrieb mit Mähwerk als Gegengewicht.Wenn beim Betrieb mit Mähwerk keineflüssigkeitsgefüllten Reifen verwendetwerden, muss stets ein Gegengewichtvon mindestens 60 kg am hinterenGerätehalter der Maschine montiertsein.Arbeitsgeräte unter der Kabine dürfenniemals verriegelt werden, wenn siesich in abgesenkter Stellung befinden,da dies beim Fahren über einen unebenenUntergrund zu Schäden am Arbeitsgerätund der Maschine führenkann.5.11 STOPPPTO auskuppeln. Betätigen Sie die Feststellbremse.Lassen Sie den Motor 1 bis 2 Minuten im Leerlauflaufen. Schalten Sie den Motor durch Drehen desZündschlüssels aus.Wenn das Gerät ohne Aufsicht stehengelassen wird, ziehen Sie den Zündschlüsselab.Der Motor kann unmittelbar nach demAusschalten sehr heiß sein. BerührenSie nicht den Schalldämpfer oder andereMotorteile. Dies kann zu Verbrennungenführen.5.12 REINIGUNGZur Verringerung der BrandgefahrMotor, Schalldämpfer, Batterie undKraftstofftank frei von Gras, Laub undÖl halten.Zur Verringerung der Brandgefahr dasGerät regelmäßig auf Öl- und/oderKraftstoffaustritt kontrollieren.Verwenden Sie niemals unter hohemDruck stehendes Wasser. Dies kann zurZerstörung von Wellendichtungen, elektrischenKomponenten oder Hydraulikventilenführen.Richten Sie niemals unter hohemDruck stehende Luft gegen die Kühllamellen.Dadurch wird die Lamellenstrukturzerstört.Das Gerät ist nach jedem Gebrauch zu reinigen.Dabei sind folgende Anweisungen zu beachten:• Den Motor nicht mit Wasser abspülen.• Reinigen Sie den Motor mit Bürste und/oderDruckluft.• Reinigen Sie Motorkühler (13:T) und Kondensator(13:V) mit einer weichen Bürste. GrößereGegenstände können von Hand entfernt werden.Sind die Kühler stark verschmutzt, nehmenSie einen dünnen Wasserstrahl und ein geeignetesReinigungsmittel zu Hilfe.• Starten Sie nach der Reinigung mit Wasser dieMaschine und gegebenenfalls das Mähwerk,um Wasser zu entfernen. Dies kann sonst in dieLager eindringen und Schäden verursachen.6 WARTUNG6.1 SERVICEPROGRAMMDamit sich das Gerät auch weiterhin in einemguten Zustand befindet, zuverlässig und betriebssicherarbeitet und um die Umwelt zu schonen,sind die Serviceanweisungen in diesem Abschnittzu befolgen.Alle Serviceleistungen sollten von einer autorisiertenWerkstatt ausgeführt werden.Der von der autorisierten Werkstatt ausgeführteService garantiert eine fachmännische Arbeit mitOriginalersatzteilen.Jeder von der autorisierten Werkstatt durchgeführteService wird mit einem Stempel im Serviceheftbestätigt.Das Serviceheft mit diesen Servicedaten ist einWertdokument und erhöht den Wiederverkaufswertdes Geräts.Die Servicepunkte gehen aus der folgendenTabelle hervor. Nach der Tabelle wird beschrieben,wie die Tätigkeiten auszuführen sind.82


DEUTSCHDE6.2 SERVICEPUNKTE.1. Mal Intervall SieheServicepunkt Betriebsstunden/ AbschnKalendermonate ittWasserabscheider,Überprüfung50/- 6.4Vorfilter, Reinigung 6.4Kraftstofffilter,Austausch400/- 6.5Reifendruck, Überprüfung,Einstellung6.6Motoröl, Filter,Wechsel50/12 200/12 6.7Hydrauliköl, Filter,Tanklüftungsventil, 50/12 400/12 6.8Wechsel/ReinigungRadmotoren,Ölwechsel50/12 200/12 6.9Riemenantriebe,Überprüfung50 200/- 6.10Kühlsystem, Reinigung1000/12 6.11Batterie, Überprüfung50/- 6.12Luftfilter, ReinigungVorfilter6.13Luftfilter, Wechselinnerer Filter6.13Schmierung 6.14Justieren der Ventile1000/- 6.15Schleifen der Ventile2000/- 6.156.3 VORBEREITUNGAlle Service- und Wartungsmaßnahmen sind amruhenden Gerät bei ausgeschaltetem Motor durchzuführen.Ziehen Sie immer die Feststellbremsean, um ein Wegrollen des Geräts auszuschließen.Stoppen Sie den Motor.Ziehen Sie den Zündschlüssel ab, umein unbeabsichtigtes Anlassen des Motorszu verhindern.6.4 WASSERABSCHEIDERIm Wasserabscheider befindet sich ein Schwimmer(10:L5), der durch den transparenten Behälterbeobachtet werden kann. Der Schwimmer musssich am Boden befinden. Wenn der Schwimmeraufgeschwommen ist, muss der Wasserabscheiderwie folgt gereinigt werden:1. Schließen Sie den Hahn des Wasserabscheiders.Siehe Abb. 10.2. Halten Sie einen Behälter unter den Wasserabscheider,um ausfließenden Kraftstoff aufzufangen.3. Lösen Sie den Behälter, indem Sie seinen Ring(10:L1) drehen.4. Nehmen Sie den Behälter (10:L2) vorsichtigheraus und montieren Sie Feder (10:L4) undSchwimmer (10:L5) vom Behälter ab.5. Reinigen Sie die Innenseite des Behälters unddas Drahtfilter (10:L3).6. Überprüfen Sie, dass der O-Ring intakt ist, undmontieren Sie die Teile wieder in umgekehrterReihenfolge.7. Öffnen Sie den Hahn.Wenn sich im Wasserabscheider häufig Wasseransammelt, muss der Kraftstofftank gereinigt werden.Nehmen Sie Kontakt mit einer autorisiertenWerkstatt auf.6.5 KRAFTSTOFFFILTER1. Stellen Sie den Motor ab und lassen sie ihn kaltwerden.2. Schließen Sie sämtliche Kraftstoffhähne.3. Lösen Sie den Filter (5, 6:F) mithilfe eines Filterschlüsselsin Richtung (6:Dis). DemontierenSie den Filter vorsichtig, sodass kein Kraftstoffverschüttet wird.Wischen Sie verschütteten Kraftstoff auf.4. Reinigen Sie den Bereich um die Montageflächedes Filters.5. Bringen Sie eine dünne Schicht Kraftstoff aufder Dichtung des neuen Filters auf.6. Montieren Sie den neuen Filter, indem Sie ihnin Richtung (6:Ass) drehen, bis die DichtungKontakt mit der Montagefläche aufweist.7. Ziehen Sie den Filter mithilfe eines Filterschlüsselseine weitere Umdrehung fest.6.6 REIFENDRUCKDruck vorne: 0,9 Bar.Hinweis: Diese Maschine wird mit flüssigkeitsgefülltenHinterreifen geliefert. Dadurch kannvermieden werden, dass ein Gegengewicht aufdem hinteren Gerätehalter montiert werden muss.Die Reifen sind mit Salzwasser gefüllt.Salzgehalt: 33 % (CaCl 2 )Gefrierpunkt: ca. -35°CSetzen Sie sich für Service und Wartungflüssigkeitsgefüllter Reifen miteiner autorisierten Werkstatt inVerbindung.83


DEDEUTSCHUnternehmen Sie keinen Versuch denLuftdruck der Hinterreifen mit einemgewöhnlichen Luftdruckmesser zumessen. Dabei kann Salzwasser in denLuftdruckmesser gelangen und diesenzerstören.Sonst, siehe Druckangaben im Handbuch für dasjeweilige Arbeitsgerät.6.7 WECHSEL DES MOTORÖLS,FILTERDas Motoröl kann sehr heiß sein, wennes direkt nach der Benutzung desGeräts abgelassen wird. Daher solltenSie den Motor vor dem Ablassen desÖls einige Minuten abkühlen lassen.Wechseln Sie Motoröl und Filter wie folgt:1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Unterlagelassen Sie den Motor warmlaufen.2. Stoppen Sie den Motor und nehmen Sie denÖleinfülldeckel (14:W) ab.3. Stellen Sie einen Sammelbehälter unter denÖlablassstopfen (15:Y), nehmen Sie den Stopfenab und lassen Sie das Öl in den Sammelbehälterfließen.4. Entsorgen Sie das Öl gemäß den lokalen Bestimmungenzur Deponierung.5.Reinigen Sie den Bereich um das Ölfilter (15:Z)und demontieren Sie das Filter. Verwenden Sieeinen Ölfilterschlüssel.6. Ölen Sie die Dichtung des neuen Ölfilters einund schrauben Sie es so weit ein, bis die Dichtungdie Motoroberfläche berührt. Ziehen Sieanschließend das Filter eine weitere Umdrehungmithilfe eines Ölfilterschlüssels an.7. Montieren Sie den Ölablassstopfen. Ziehen Sieihn mit 50 Nm an.8. Füllen Sie neues Öl gemäß „5.3“ nach.9. Starten Sie nach dem Einfüllen des Öls den Motorund lassen Sie ihn 30 Sekunden lang imLeerlauf laufen.10.Überprüfen Sie das Gerät auf Öllecks.11.Stellen Sie den Motor ab. Warten Sie 30Sekunden und kontrollieren Sie den Ölstandgemäß „5.3“.6.8 WECHSEL DES HYDRAU-LIKÖLS, FILTERIn das Hydrauliksystem dürfen keineVerunreinigungen gelangen. Dadurchwürden die Teile des Systems schwerbeschädigt werden.Wechseln Sie Hydrauliköl und Filter wie folgt:1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Unterlage.2. Reinigen Sie sorgfältig um das Filter (8:K) amOberteil des Hydrauliktank und montieren Siedas Filter ab.3. Stellen Sie einen Sammelbehälter unter denÖlablassstopfen (8:M), nehmen Sie den Stopfenab und lassen Sie das Öl in den Sammelbehälterfließen. Der Behälter muss ein Volumen von ca.20 Litern haben.4. Entsorgen Sie das Öl gemäß den lokalen Bestimmungenzur Deponierung.5. Montieren Sie den Ölablassstopfen. Ziehen Sieihn mit 40 Nm an.6. Tauschen Sie das Tanklüftungsventil aus (8:J).Demontieren Sie das Ventil und montieren Siees in umgekehrter Reihenfolge.7. Füllen Sie frisches Öl durch die obere Filteröffnungein.Öl: Siehe „2.1“.Ölmenge beim Ölwechsel: Siehe „2.1“.8. Montieren Sie das Filter mit folgenden Teilen:9:K1 Dichtung. Überprüfen Sie, dass die Dichtungintakt ist.9:K2 Neues Filter. Das Filter muss bei einemÖlwechsel immer ausgetauscht werden.9:K3 Feder9:K4 Deckel9. Starten Sie nach dem Nachfüllen von Öl denMotor und lassen Sie das Gerät ein paar Minutenlaufen. Untersuchen Sie dabei, ob ein Ölleckvorhanden ist.10.Überprüfen Sie den Ölstand. Siehe „3.5.12“.6.9 WECHSEL DES ÖLS IN DENRADMOTORENWechseln Sie das Öl in den Getrieben der Radmontierenwie folgt:1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Unterlage.2. Reinigen Sie den Bereich um die Ölstopfen(17:D, E) sorgfältig.3. Stellen Sie einen Sammelbehälter unter denÖlablassstopfen (17:E), nehmen Sie den Stopfenab und lassen Sie das Öl in den Sammelbehälterfließen.4. Nehmen Sie den Füllstopfen 17:D) ab.5. Montieren Sie den Ölablassstopfen.Entsorgen Sie das Öl gemäß den lokalen Bestimmungenzur Deponierung.6. Füllen Sie durch die Öffnung im Füllstopfenneues Öl ein.Pumpen Sie Öl mithilfe einer Ölkanne hinein.Füllen Sie Öl ein, bis der Ölstand bis zur Öffnungdes Füllstopfens reicht.Angaben zu Öltyp und Ölvolumen entnehmenSie der Tabelle in Abschnitt 2.1.7. Montieren Sie den Füllstopfen.8. Ziehen Sie die Stopfen mit 30 Nm an.84


DEUTSCHDE6.10RIEMENÜBERTRAGUNGENÜberprüfen Sie nach 5 Betriebsstunden, ob sämtlicheRiemen intakt und unbeschädigt sind.6.11 REINIGUNG DES KÜHLSYS-TEMSNach und nach wird mit dem Betrieb des Motorsdie Kühlflüssigkeit durch Rost und Ablagerungenverschmutzt. Dies verschlechtert die Fähigkeit derKühlflüssigkeit, die Wärme vom Motor abzuleiten.Deshalb muss die Kühlflüssigkeit inregelmäßigen Abständen ausgewechselt werden.Wechseln Sie die Kühlflüssigkeit wie folgt aus:1. Überprüfen Sie, dass der Motor kalt ist.2. Demontieren Sie Gitter, rechte und linke Motorhaubeund das Abdeckblech. Siehe 3.4.5.2.3. Schrauben Sie den Kühlerdeckel (14:X) ab.4. Stellen Sie einen Sammeltrog unter den unterenAblassstopfen (14:U) des Kühlers und unterden Kühlflüssigkeitsstopfen des Motors (11:S).5. Lösen Sie den Ablassstopfen des Kühlers, sodassdie verbrauchte Kühlflüssigkeit in denSammeltrog abfließt.6. Demontieren Sie den Kühlflüssigkeitsstopfendes Motors, sodass die verbrauchte Kühlflüssigkeitin den Sammeltrog abfließt.7. Spülen Sie das Kühlsystem von der Füllöffnungmit fließendem Wasser aus einem Wasserschlauch,bis das System sauber ist.8. Montieren Sie den Ablassstopfen des Kühlersund den Kühlwasserstopfen des Motors wieder.9. Füllen Sie neue Kühlflüssigkeit wie in „5.4“nach.Ziehen Sie ihn mit 40 Nm an.6.12 BATTERIE (11:R)Säure, die mit Augen oder Haut in Kontaktkommt, verursacht schwere Verletzungen.Ist ein Körperteil mit Säurein Kontakt geraten, sofort mit reichlichWasser spülen und einen Arzt aufsuchen.Bei der Batterie handelt es sich um ein ventilgesteuertesModell mit 12 V Nennspannung. EineKontrolle oder Auffüllung der Batterieflüssigkeitist weder möglich noch nötig. Die einzige erforderlicheWartungsmaßnahme besteht in der Aufladung,z. B. nach einer langen Lagerung.Vor ihrer ersten Verwendung muss dieBatterie vollständig aufgeladen werden.Sie ist darüber hinaus stets invollgeladenem Zustand zu lagern. Wirddie Batterie in entladenem Zustand gelagert,treten schwerwiegende Schädenauf.6.12.1 Laden per MotorDie Batterie kann in erster Linie mithilfe des Motorgeneratorsaufgeladen werden. Gehen Sie dabeiwie folgt vor:1. Montieren Sie die Batterie im Gerät gemäß derfolgenden Anleitung.2. Stellen Sie das Gerät im Freien auf oder montierenSie eine Absaugvorrichtung für Abgase.3. Starten Sie den Motor gemäß der Gebrauchsanweisung.4. Betreiben Sie den Motor ohne Unterbrechungfür die Dauer von 45 Minuten.5. Stellen Sie den Motor ab. Die Batterie ist nunmehrvollständig aufgeladen.6.12.2 Laden mit BatterieladegerätBeim Aufladen mithilfe eines Batterieladegerätsist ein Gerät mit Konstantspannung zu verwenden.Hinweise zum Kauf eines Batterieladegeräts mitKonstantspannung erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.Bei Verwendung eines Standardladegeräts kanndie Batterie beschädigt werden.6.12.3 Demontage/MontageBevor die Batterie abgetrennt wird,muss der Strom mit dem Hauptstromschalter(1:M) unterbrochen werden.Durch das Vertauschen der Kabel werdenGenerator und Batterie zerstört.Ziehen Sie die Kabel fest an. Lose Kabelkönnen Brände verursachen.Der Motor darf nie bei getrennter Batteriebetrieben werden. Dadurch bestehtdie Gefahr für Schäden anGenerator und elektrischem System.Gehen Sie bei der Demontage/Montage der Batteriewie folgt vor:1. Nehmen Sie die linke Motorklappe ab.2. Unterbrechen Sie den Strom mit dem Hauptstromschalter(1:M).3. Lösen Sie die Kabelanschlüsse der Batterie unddemontieren Sie die Batterie.4. Gehen Sie bei der Montage der Batterie in umgekehrterReihenfolge vor. Schließen Sie dasrote Kabel an den Pluspol (+) der Batterie anund das schwarze Kabel an den Minuspol (-)der Batterie.5. Aktivieren Sie den Hauptstromschalter.6.12.4 ReinigungOxidierte Batteriepole müssen gereinigt werden.Verwenden Sie dazu eine Stahlbürste undschmieren Sie die Pole mit Polfett ein.85


DEDEUTSCH6.13 LUFTFILTER, MOTORDer Motor darf niemals mit beschädigtemLuftfilter oder ohne Luftfilterbetrieben werden. Gefahr vonschweren Motorschäden.Das Luftfilter besteht wie im Folgenden angegebenaus zwei Filtern:12:Q3Vorfilter12:Q4 Inneres LuftfilterHinweis: Reinigen/wechseln Sie die Filter häufigerals im Wartungsschema angegeben, wenndas Gerät in staubigem Umfeld verwendet wird.Reinigen/wechseln Sie die Luftfilter wie folgt.1. Demontieren Sie das Luftfiltergehäuse (11:Q),indem Sie die Schraube (11:Q1) lösen und dieSchraube an der Innenseite des Motorrahmensaus ihrer Nut herausschieben.2. Öffnen Sie das Filtergehäuse, indem Sie diebeiden Klammern (12:Q2) lösen.3. Nehmen Sie das Vorfilter (12:Q3) heraus undlassen Sie das innere Filter (12:Q4) an seinemPlatz, sodass Staub oder ähnliches beim Sauberblasendes Vorfilters nicht in den Motor gelangenkann.4. Blasen Sie das Vorfilter sauber. Seien Sie beimBlasen vorsichtig, damit das Filter nicht beschädigtwird. Blasen Sie mit Druckluft von innennach außen. Der Druck muss 3-5 Barbetragen.Wenn das Vorfilter nicht sauber wird oderwenn es beschädigt ist, muss es ausgetauschtwerden.5. Reinigen Sie die Innenseite des Filtergehäuses.6. Ziehen Sie das innere Luftfilter heraus, wenn esausgetauscht werden soll.7. Setzen Sie alle Teile in umgekehrter Reihenfolgewieder zusammen.8. Stellen Sie die Filteranzeige zurück, wenn sieausgelöst wurde. Siehe „3.5.13“.6.14 SCHMIERUNGSämtliche Schmierpunkte entsprechend der folgendenTabelle sind alle 50 Betriebsstunden sowienach jedem Waschen zu schmieren.Verwenden Sie eine Fettspritze mit Universalfett.Pumpen Sie solange, bis Fett austritt. Die Schmiernippelsind in Abb. 18-19 dargestellt.Passen Sie während des Schmierens aufdie Riemen auf. Es darf kein Riemenmit Öl oder Fett in Berührung kommen.Objekt Schmiernippel/ Abbil-Spannhebel,PumpenriemenHubgabel,DrehungHubgabel,Maßnahmedung1 Schmiernippel. 19:E1 Schmiernippel. 19:A2 Schmiernippel 19:Brauf-runterHubzylinder 2 Schmiernippel 19:DLenkzylinder 2 Schmiernippel 19:EKnickgelenk 3 Schmiernippel 19:CStartseilzugSchmieren Sie dieSeilzugenden mitÖlkännchen undbetätigen Sie dabei dieBedienelemente.Am besten von 2 Personenauszuführen.186.15 VENTILEJustieren und Schleifen der Ventile müssen voneiner autorisierten Werkstatt ausgeführt werden.6.16 SICHERUNGENDie in diesem Abschnitt angegebenenStromstärken sind Maximalwerte fürdie zu montierende Sicherung. Wirdeine Sicherung mit einer höherenStromstärke montiert, besteht die Gefahrfür einen Brand und einen Maschinenschaden.Die Maschine ist mit drei Sicherungseinheiten ausgestattet.Eine Sicherungseinheit befindet sich an der Kabinendeckeund enthält die Sicherungen für die elektrischenKabinenfunktionen. DieSicherungseinheit befindet sich unter dem Steuerpultan der Decke und ist zugänglich, wenn dieSchrauben des Steuerpults (16:C) gelöst werden.Sämtliche Sicherungen sind für 15 A ausgelegt.Zwei Sicherungseinheiten (16:A und 16:B) sindwie auf Abb. 16 positioniert. Diese enthalten dieSicherungen gemäß der unten aufgeführten Tabelle.86


DEUTSCHDEFühren Sie bei elektrischen Störungen eine Überprüfungdurch und tauschen Sie die durchgebrannteSicherung aus. Besteht der Fehlerweiterhin, wenden Sie sich an eine autorisierteWerkstatt.SicherungFehlerPosition StärkeKontrollleuchten, Summer, 16:B/1 10 AHalteventil TransportstellungSchnitthöhe, Sandstreuer, 16:B/2 20 AHeckrechen, ScheinwerferTempomat, Generator 16:B/3 10 ASteckdose an der Bedieneinheit16:B/4 10 AShut Off Pull 16:B/5 30 APTO, Warnleuchte Parken, 16:B/6 10 ASicherheitsrelaisFrei16:B/7Hauptsicherung 16:B/8 40 AAbblendlicht 16:A/1 20 ABlinker 16:A/2 10 APositionslicht, Hupe, 16:A/3 10 AAbblendlichtrelaisHauptsicherung, Kabine 16:A/4 30 AKlimaanlage 16:A/5 20 AFrei16:A/6Frei16:A/7Klimaanlage 16:A/8 30 AGGP behält sich das Recht vor, ohne vorherige AnkündigungÄnderungen am Produkt vorzunehmen.87


ENENGLISH1 GENERALThis symbol indicates CAUTION.Serious personal injury and/or damageto property may result if theinstructions are not followed carefully.You must read these instructions for useand the accompanying pamphlet“SAFETY INSTRUCTIONS”carefully, before starting up themachine.Contaminants must not enter thehydraulic system or the fuel system.This causes serious damage tocomponents of the systems.1.1 SYMBOLSThe following symbols appear on the machine.They are there to remind you of the care and attentionrequired during use and maintenance.This is what the symbols mean:Caution!Read the instruction manual and the safetymanual before using the machine.Caution!Watch out for discarded objects. Keep onlookersaway.Caution!Always wear hearing protectors.Caution!The machine, equipped with original accessories,must not be driven in any directionon slopes with a gradient greater than10º.Caution!Risk of crushing injuries. Keep all bodyparts away from the articulated steeringwhen the engine is running.Caution!Risk of burn injuries. Do not touch the silencer/catalyticconverter.Caution!Before starting repair work, remove theignition key from the machine.Caution!Risk of crushing injuries, rotating fan.Risk of crushing injuries, rotating belt.Risk of crushing injuries, mechanicalparts.1.2 REFERENCES1.2.1 FiguresThe figures in these instructions for use are numbered1, 2, 3, etc.Components shown in the figures are marked A, B,C, etc.A reference to component C in figure 2 is written“1:C”.1.2.2 HeadingsThe headings in these instructions for use are numberedin accordance with the following example:“1.3.1 General safety checks” is a subheading to“1.3 Safety checks” and is included under thisheading.When referring to headings, only the number of theheading is normally specified. E.g. “See 1.3.1”.2 TECHNICAL DATA2.1 MACHINE DATAEngine output, kW 24,5Drive PTOHydraulicsSpeed, km/h 20Weight, kg 840Height, mm 1950Length, mm 2300Width, mm 1080Engine oil, volume 5.1 litresEngine oil, grade See 5.3Hydraulic oil 20 litres SAE 10W-30When using in winterISO VG 46. See 2.2.1Oilwheel motors4x0.1-0.15 litres GL4/5 75W-90Ambient temperature Down to -20°C.FuelDiesel (EN590:96)Tank volume 42 litres88


ENGLISHEN2.3 IMPLEMENTSFor implements, contact an authorised dealer andread the instructions for use supplied with the accessory.2.2 HYDRAULIC - OVERVIEWThe table below gives an overview of the hydraulicoutputs and their controls.AbbreviationMeaning Dimensions Capacity*PTO1f Output for driving front mounted implements. 2x1/2” + 3/8” return 42 l / 220 barConnected in parallel with PTO1r. See fig. 1.PTO1r Output for driving implements mounted on the 2x1/2” + 3/8” return 42 l / 220 barrear section. Connected in parallel with PTO1f.See fig. 1.PTO1s Control for operation of output for drivingimplements. See fig. 1.PTO1l Control for limiting PTO in engaged mode. Seefig. 1AuxPTO Output for driving of alternative front mountedimplements. See fig. 1.2x3/8” uses same returnas PTO1fAuxPTOs Control for operation of output for driving alternativefront mounted implements. See fig. 1.AuxPTOv Control that regulates flow of output for drivingalternative front mounted implements. See fig.1.Aux1 Output for auxiliary functions on front mounted 2x1/4”implements. See fig. 1.Aux1s Control for operating the Aux1. See fig. 1.Aux2f Output for auxiliary functions on front mounted 2x1/4”implements. See fig. 1.Aux2ra Output for help functions of implements 2x1/4”mounted at front of rear. Connected in parallelwith Aux2rb. See fig. 1.Aux2rb Output for auxiliary functions of implements 2x1/4”mounted at rear of rear section. Connected inparallel with Aux2ra. See fig. 1.Aux2S Control for operating the Aux2f, Aux2ra andAux2rb depending on Aux2fr See fig. 1.Aux2fr Control for activating Aux2f or Aux2ra/Aux2rbSee fig. 1.H Tool lift See fig. 1.Hs Control for operating the tool lift and liftingtools is mounted under the cab. See fig. 1.Hrl Control for locking implements under the cabvertically, that is they are not affected by Hs. Seefig. 1.0-12 l / 120 bar.Settable12l / 125 bar12l / 125 bar12l / 125 bar12l / 125 bar2.2.1 Hydraulic oilSAE 10W-30 is recommended.When using in winter an ISO VG 46 oil can beused. This oil can also replace SAE 10W-30 if thehydraulic response is slow.89


ENENGLISH3 DESCRIPTION3.1 DRIVEThe machine is four wheel drive. The power fromthe engine to the driven wheels is transferred hydraulically.The four wheels are equipped withseparate hydraulic motors. The diesel motor drivesa hydraulic pump (2:P), which pumps oil throughthe hydraulic motors (2:M) of the wheels.The hydraulic motors are connected to the hydraulicpump according to fig. 2.This means that the front and rear wheels areforced to rotate at the same speed, but the speed onthe right and left side can vary.3.2 STEERINGKeep all body parts away from themachine’s pivot point when the steeringwheel is turned. There is a risk ofserious crushing injury between themachine’s rear and front sections.The machine has articulated steering, which ispower assisted. This means that the chassis is dividedinto a front and rear section, which can beturned in relation to each other.The articulated steering means that the machinehas an extremely small turning circle and can beeasily tuned around trees and other obstacles.3.3 SAFETY3.3.1 Electric safety systemThe machine is equipped with an electric safetysystem. The safety system stops certain activitiesthat may be hazardous in the event of incorrect operation.E.g. The engine cannot be started if theclutch pedal/parking brake is not depressed.The safety system’s function mustalways be checked before use.3.3.2 HammerThere is a hammer in the cab. This is used to breakthe glass in the event of an emergency.Check that the hammer is always in positionin its holder.3.3.3 Warning triangleThere is a warning triangle in the cab. This must beplaced on the road in an emergency situation in accordancewith local regulations.Check that the warning triangle is alwaystaken when travelling.3.4 CONTROLSThe descriptions of the controls are gathered byhow they are placed in the machine.Controls - seatSee 3.4.1Controls - otherSee 3.4.5Controls - roofSee 3.4.2Controls – steering bracket and pedalsSee 3.4.3Controls – instrument panelSee 3.4.43.4.1 Controls - seatThe seat is equipped with a safety switch that isconnected to the machine’s safety system. Thismeans that certain dangerous activities are not possiblewhen there is nobody sitting on the seat. Seealso 5.7.2.3.4.1.1 Adjusting seat backwards/forwards(1:A1)1. Move the control lever (1:AJ) upwards.2. Set the seat to the desired position.3. Release the control lever to lock the seat.3.4.1.2 Adjusting seat suspension (1:A2)The suspension of the seat can be adjusted accordingto body weight using the knob.Harder suspension: Turn the knob clockwise.Softer suspension: Turn the knob anticlockwise.The suspension setting can be read off from the indicator(1:J2) by the knob. At correct setting the indicatorshows green.3.4.1.3 Adjusting the backrest angle (1:A3)The backrest can be adjusted to the desired angleusing the knob.3.4.1.4 Adjusting the armrest (1:A4)The armrest can be adjusted to the desired angleusing the knob under the relevant armrest.3.4.1.5 Fan (1:A5)The control is used to regulate the fan speed.Air is blown in through the ventilation ducts (1:F).3.4.1.6 Heating (1:A6)The control is used to set the temperature in the cabwhen heating is required.90


ENGLISHEN3.4.1.7 Comfort cooling (1:A7)The control is used to set the temperature in the cabwhen cooling is required.3.4.2 Controls - roof3.4.2.1 Windscreen washer (1:B1)Switch for activating the windscreenwasher.Washer fluid is topped up in the reservoir(1:E).3.4.2.2 Warning beacon (1:B2)The warning beacon is an option.Follow applicable laws regarding use ofthe warning beacon.Switch for engaging and disengaging thewarning beacon.3.4.2.3 Work lighting (1:B3)Follow applicable laws regarding use ofthe work lighting.Switch for engaging and disengaging thework lighting (4:B).3.4.2.4 Windscreen wiper (1:B4)Switch for engaging and disengaging thewindscreen wiper.3.4.2.5 Interior lighting (1:B5)The interior lighting is in the roof.The interior lighting is switched on and off by turningthe actual lamp to the left and to the right.3.4.3 Controls – steering bracket and pedals3.4.3.1 Steering wheel (1:C1)Do not adjust the steering wheel duringoperation.The steering wheel can be raised and lowered andset at different angles smoothly. See 3.4.3.3 and3.4.3.9.3.4.3.2 Headlamp and horn (1:C2)The lever has the following functions:HornParking lightsHeadlightsSee the symbols on the control for the relevantfunction.3.4.3.3 Adjusting steering wheel angle (1:C3)Do not adjust the steering wheel duringoperation.The steering wheel can be set at different anglessteplesslyRelease the control on the side of the steering columnand set the steering wheel to the desired angle.Tighten the control.3.4.3.4 Drive / service brake (1:C4)If the machine does not brake asexpected when the pedal is released, theleft pedal (1:C6) should be used as anemergency brake.The pedal determines the gear ratio between theengine and the driven wheels (= speed). The servicebrake is activated when the pedal is released.1. Press the pedal forwardsand the machine starts tomove forwards.2. No load on the pedal– the machine is stationary.3. Pedal moved backwards –the machine reverses.4. Pressure relieved from the pedal – the machinebrakes.The maximum speed can be reduced to optimalworking speed with the inhibitor (1:C5).3.4.3.5 Speed inhibitor (1:C5)The machine’s speed range can be limited by stoppingthe drive-service brake pedal (1:C4) with thespeed inhibitor.With the speed inhibitor activated an optimal maximumspeed is achieved during work with the implement.Locking:Turn the speed control forwards.Resetting:Turn the speed control back.Turn signal lamps91


ENENGLISH3.4.3.6 Emergency brake / Parking brake (1:C6)The pedal must never be depressedduring operation. Risk of overheatingin power transmission and brake.The pedal has the followingfunctions:• During operation. Emergency brake.• When stopping. Parking brake.Indicator (1:J3) lights when the pedal is completelydepressed.3.4.3.7 Inhibitor, parking brake (1:C7)The inhibitor locks the pedal (1:C6) in thedepressed position. The function is used tolock the machine on slopes, when transporting,etc. when the engine is not running.Locking:1. Depress the pedal (1:C6) fully. The indicator(1:J3) lights.2. Turn the inhibitor forwards.3. Release the pedal.Releasing:1. Depress the pedal (1:C6) fully.2. Turn the inhibitor backwards.3. Release the pedal.3.4.3.8 Hazard warning lights (1:C8).The switch is used to activate the hazardwarning lights. All the turn signal lampsand the indicator (1:J5) flash at the sametime.3.4.3.9 Adjusting steering wheel height (1:C9)Do not adjust the steering wheel duringoperation.The height of the steering wheel is steplessly adjustable.Undo the knob on the steering column and raise orlower the steering wheel to the desired position.Tighten.3.4.4 Controls – instrument panel3.4.4.1 Ignition lock (1:D1)The ignition lock is used for starting and stoppingthe engine.Four positions:Preheat position: The cylinders are heatedto facilitate starting. Hold in this positionas below at lower temperatures beforestarting the engine.Max 5 secondsStop position: The engine is stopped. Thekey can be removed.Operating position: Bypassed at start-upand used when the engine is running.Start position: The electric starter motor isactivated when the key is turned to thespring-loaded starting position. Once theengine has started, let the key return to theoperating position.3.4.4.2 Implement lifter (1:Hs)This control controls both the hydraulic tool lift atthe front of the machine (1:H) and the lift cylinderfor tools installed under the cab. These are connectedin series.The control (1:Hs) only works when the engine isrunning.However, it can be lowered to the floating positionwhen the engine is off.Never leave the machine with the implementin the transport position. Risk ofserious crushing injuries by the implementas it lowers quickly if the controlis unintentionally affected.The lever has the four following positions:Floating position. Move the lever to itsfront position, where it locks. The implementis now lowered to its floating position.In the floating position, the implementalways rests against the ground at thesame pressure and can follow the contoursof the ground.Use the floating position when carryingout work.Lowering. The implement lowers regardlessof its weight. The loweringforce is determined by the implement’sweight and the hydraulic down force thatis applied when lowering.Locking in the transport position. Thelever has returned to the neutral positionafter raising and lowering. The implementis locked in the transport position.Raising. Move the lever to the rear positionuntil the implement is in the highestposition (transport position). Then releasethe lever to lock in the transport position.3.4.4.3 Hydraulic control (1:AuxPTOs)This control activates a valve that transfers thepower from the hydraulic pump to the front mountedtools installed in the hydraulic output. (1:AuxP-TO). Moving the control backwards or forwards92


ENGLISHENdetermines the direction of the flow. Can be usedto select the direction of rotation of an implementfor example.In the control’s neutral mode no flow passesthrough the hydraulic outputs.The control only works when the engine is runningand the tool’s hydraulic hoses for the intendedfunction are connected to the hydraulic output(1:AuxPTO).3.4.4.4 Control for locking the height of a cabmounted tool (1:Hrl)This control locks the lift cylinder for the implementmounted under the cab, for example the suctionnozzle for cleaning equipment. This meansthat front mounted implements can be raised andlowered, see also 3.4.4.2, without the tool underthe machine being affected.Do not lock the implement under thecab in lowered position, this can lead tothe implement and machine beingdamaged when driving on unevensurfaces3.4.4.5 Flow control (1:AuxPTO2v)The valve controls the strength of the flow in thehydraulic output (1:AuxPTO). For example toadapt the rotational speed of the implement.3.4.4.6 Hydraulic control (1:Aux1s)This control is used to control certain functions dependingon the attached implement.The control only works when the engine is runningand the implement’s hydraulic hoses for the intendedfunction are connected to the hydraulic output(1:Aux1).3.4.4.7 Hydraulic control (1:Aux2s)This control is used to control certain functions dependingon the attached implement.The control only works when the engine is runningand the implement’s hydraulic hoses for the intendedfunction are connected as follows:• Implement at the front via the hydraulic outputs(1:Aux2f).• An implement mounted on front of the rear sectionvia hydraulic output (1:Aux2ra) or implementmounted on the rear of the rear section viahydraulic output (1:Aux2rb).See also 3.4.4.13Both hydraulic outputs on the rear section are connectedin parallel.3.4.4.8 Throttle control (1:D2).Control for setting the engine’s revs.Full throttle - when the machine is in operation,full throttle should always beused.Idling.3.4.4.9 Switch (1:PTO1l)The switch is used to restrict the PTO inactivated mode, see 3.4.4.11. The switchcan only be activated if PTO and parkingbrake are activated at the same time.Move the restrictor on the button backwardat the same time as the front end of the buttonis pushed down to activate the functionThis function is used for operator work outside themachine, for example with a nozzle on externalhose.3.4.4.10Switch (1:Gs)The switch can be used to smoothly set thecutting height of the cutting deck withelectric cutting height adjustment.The switch controls the contact (1:G) withswitching polarity.3.4.4.11Switch (1:PTO1)A lever for engaging and disengaging the operationof the front mounted implement. Two positions:1. Press the front part of the switch – PTOengages. The symbol will light up.2. Press the rear part of the switch – PTOdisengages.To prevent unnecessary increases in pressure inthe hydraulic system, set the throttle control to1/4 throttle before the hydraulic PTO is engaged.The control activates a valve that transfers thepower from the hydraulic pump to the front mountedimplement.The power is then transferred hydraulically to thetool via the hydraulic outputs, front (1:PTOf) orrear (1:PTOr). Both hydraulic outputs are connectedin parallel.3.4.4.12Switch (1:Ls)12VThe switch has three positions and can beused for the sand spreader for example.The switch controls the function of the electricalsocket at the front of the rear section (1:L) and theelectrical socket at the rear of the rear section(1:Lr). The two sockets are connected in parallel.93


ENENGLISH3.4.4.13Switch (1:Aux2fr)The switch has two positions and indicateswhich hydraulic output will be activatedby the control (1:Aux2s). Front mountedhydraulic output (1:Aux2f) or hydraulic outputs onthe rear section (1:Aux2ra, 1:Aux2rb). See also3.4.4.73.4.5 Controls - other3.4.5.1 Main switch (1:M)The main switch is located under the1 front engine cover.Before carrying out work on the electricalsystem, the power must be cut0using the main switch.3.4.5.2 Engine casingThe machine may not be operated unlessthe engine casing is closed andlocked. Risk of burns and crushing injuries.To access components on the engine, there are fourdetachable covers. Open the covers as follows:Cover on the right and left sides (1:N)Removing:1. Remove the front and rear rubber straps (4:D).2. Pull the cover upward, fold it down and pull itout.Installing:1. Lower the cover over the inside of the wheel.2. Hook the cover’s upper part into the machine’sV-groove and insert the locating pin at the bottom.3. Hook on the front and rear rubber straps.Front cover (1:O)Removing:1. Slacken off the locking knobs (4:E) by turninga few turns to the left.2. Move the cover forward and upward.Installing:1. Align the cover.2. Insert the locking knob lugs in the holes on topand turn the locking knobs to the right until thecover is securely fastened.Grille rear (1:P)Dismantling:1. Fold down the grille by pulling out the sprungcatches (1:Q) on both sides of the grille.2. Lift the grille from the flanges.Assembly:1. Lift the grille and align it with the flanges.2. Fold the grille up and check that the catcheslock the grille in position.Top panelDismantling:1. Remove the covers on the right and left sides.2. Remove the four screws (1:T) and lift off thepanel.Assembly:1. Align the panel and tighten the four screws.3.4.5.3 3Electrical socket for trailer (1:R)Seven-pin socket for trailer.3.4.5.4 Locking pins (1:S)The machine has front and rear sockets for differentimplements. The relevant implementis lockedby two locking pins after installation. The lockingpins self-lock in their grooves after installation.3.4.5.5 Fuel cap (3:A)The fuel cap for filling diesel is located at the rearof the cab.3.4.5.6 Door holder (4:C)The door holder is designed to hold the door in thepartially open position to increase ventilation.If the door holder misses the door catchwhen closing, the cab will be damaged.Check that the door holder engages the door catchcorrectly when used.3.4.5.7 Disengagement lever (5:G)A lever for disengaging the variable transmission.Enables the machine to be moved.The disengagement lever must never bebetween the outer and inner positions.This overheats and damages thetransmission.The machine must never be towed butmay only be moved to and from atrailer, if necessary. Towing damagesthe transmission.The lever has the following two positions:Lever inwards:The hydraulic pump is engaged for normal use.Lever outwards:The hydraulic oil is connected passed the hydraulicpump and can flow around the system without thehydraulic pump blocking the flow. The machinecan be moved. The flow is restricted, however, andis why relatively large force is required to movethe machine.3.5 INDICATORS3.5.1 Fuel gauge (1:J1)The fuel gauge indicates the level of the fuel in thefuel tank.3.5.2 Indicator for seat suspension (1:J2)Shows the seat suspension setting. See 3.4.1.2.94


ENGLISHEN3.5.3 Brake indicator (1:J3)Never operate the machine with the brake indicatorilluminated. Parking brake and emergencybrake will be affected.The brake indicator gives a warning thatthe parking brake (1:C7) is activated.See 3.4.3.6.3.5.4 Hour meter PTO1 (1:J4)Shows the number of hours the PTO1 has been activated.Only works when the engine is running.3.5.5 Indicator for turn signal/hazardwarning lamps (1:J5)The indicator flashes at the same time as the turnsignal lamps/hazard warning lamps flash.3.5.6 Fuel indicator (1:J6)The fuel indicator is only activated whenthe ignition is in the operating position.The fuel indicator gives a warning when there isless than 2.5 litres of diesel in the fuel tank.3.5.7 Oil pressure indicator (1:J7)The engine must never be run when theoil pressure indicator is illuminated.Risk of serious engine damage.The oil pressure indicator is only activatedwhen the ignition is in the operatingposition.The oil pressure indicator gives a warning whenthe engine oil pressure falls below a harmful level.When the engine is not running the indicatorshould illuminate as there is no oil pressure.When the engine is running the indicator shouldnot be illuminated. If the indicator illuminates duringoperation, stop the engine immediately andtake the machine to an authorised workshop for repair.3.5.8 Engine temperature indicator (1:J8)Too high engine temperature is indicated partly bythe indicator and partly by a buzzer that sounds.The engine must never be loaded oroperated at more than idle speed withthe temperature indicator illuminatedor when the buzzer sounds. Risk ofserious engine damage.The engine temperature indicator andbuzzer are only activated when the ignitionis in the operating position.The engine temperature indicator and buzzer givea warning when the engine temperature exceeds aharmful level.When the engine is running the indicator shouldnot be illuminated and the buzzer should notsound. If the indicator illuminates or if the buzzersounds during operation, carry out the following:• Set the throttle control to idle. Do not stop theengine.• Clean away any leaves, grass or any other objectsfrom the outside of the radiator. See 5.12.• Leave the engine idling until the temperaturehas dropped, the indicator has gone out and thebuzzer stopped. The machine can then be usedas normal.• If the temperature has not dropped within 5minutes, stop the engine and take the machineto an authorised workshop for repair.In the event of an indication of too high enginetemperature, check the coolant level. See 5.4.3.5.9 Hydraulic oil temperature indicator(1:J9)The engine must never be run when thetemperature indicator is illuminated.Risk of serious engine damage.The hydraulic oil temperature indicator isonly activated when the ignition is in theoperating position.The hydraulic oil temperature indicator gives awarning when the hydraulic oil temperature exceedsa harmful level.When the engine is running the indicator shouldnot be illuminated. If the indicator illuminates duringoperation, carry out the following:• Set the throttle control to idle. Do not stop theengine.• Clean away any leaves, grass or any other objectsfrom the outside of the oil cooler. See 5.12.• Leave the engine idling until the temperaturehas dropped, the indicator has gone out. Themachine can then be used as normal.• If the temperature has not dropped within 5minutes, stop the engine and take the machineto an authorised workshop for repair.3.5.10 Battery charging indicator (1:J10)Never run the engine with the chargingindicator illuminated. This will drain thebattery.The battery charging indicator is only activatedwhen the ignition is in the operatingposition.The battery charging indicator gives a warningwhen the engine’s alternator stops charging thebattery. When the engine is not running the indicatorshould illuminate as the alternator does notgenerate any charge.95


ENENGLISHWhen the engine is running the indicator shouldnot be illuminated. If the indicator illuminates duringoperation, the battery discharges and the enginecannot be started. Take the machine to anauthorised workshop for repair.3.5.11 Hour meter engine (1:J11)Indicates the number of working hours. Onlyworks when the engine is running.3.5.12 Hydraulic oil level indicator (8:N)The oil level must be visible through the transparentglass when the machine is level.If the oil level is too high there is a risk of oil flowingout through the bleed valve. If the oil level istoo low there is a risk of an increase in the oil temperatureand damage to the hydraulic system.3.5.13 Air filter indicator (11:P)The indicator warns of a blocked air filter. If the indicatoris red, the air filter must be replaced. Thenreset the indicator by pressing its button.4 AREAS OF USEThe machine may only be used together with originalaccessories.Optional kits are available for the machine thatcontain the equipment required in order to drive onpublic roads. The contents of the kits are adaptedaccording to local regulations. Contact an authoriseddealer for purchase information and purchase.5 STARTING AND OPERATIONThe machine may not be operatedunless the engine casing is closed andlocked. Risk of burns and crushinginjuries.Ensure no one is near the pivot point ofthe machine when the engine isrunning. There is a risk of seriouscrushing injury between the machine’srear and front sections.The machine is supplied with liquidfilled rear tyres. These function as acounter-weight when driving with acutting deck.If liquid filled tyres are not used whendriving with the cutting deck, acounterweight weighing at least 60 kgmust be installed on the rear implementmounting of the machine.5.1 ACTIONS BEFORE STARTINGCarry out the following before starting the machine:• Check/top up with fuel.• Check the engine oil level.• Check the coolant level.• Check to make sure that the air filter indicatorhas not been tripped.• Check that the water separator’s and fuel filter’staps are open.• Check that the water separator does not containwater. Drain if necessary.• Check the oil level in the hydraulic tank. See3.5.12.• Carry out safety checks.• Check that liquid filled tyres or a counterweightweighing at least 60 kg are installed on the rearof the machine when driving with the cuttingdeck.• Check that the disengagement lever is in the innerposition. See 3.4.5.7.The above actions are described below.5.2 REFUELLINGDiesel is highly inflammable. Alwaysstore fuel in containers that are madeespecially for this purpose.Only fill or top up with fuel outdoors,and never smoke when filling ortopping up. Fill up with fuel beforestarting the engine.Never remove the fuel cap or fill withfuel while the engine is running or stillwarm.The engine must not be run on rapeseeddiesel (RME). Contact the enginesupplier for additional information.Filling fuel up into the filler pipe resultsin fuel leakage and risk of fire.Only use diesel which satisfies the requirements in2.1.1. Open the fuel cap (3:A).2. Fill with diesel up to the lower part of the fillerpipe. If fuel is filled up into the filler pipe, fuelwill leak out because it expands when heated.3. Close the fuel cap.96


ENGLISHEN5.3 LEVEL CHECK, ENGINE OILCheck the oil level every time before using toensure it is correct. The machine should bestanding on level ground.Check the following:1. Wipe clean around the oil dipstick (7:H), andpull it up.2. Wipe the dipstick.3. Slide the dipstick down completely and pull upagain.4. Read off the oil level. The oil level should bewithin the markings (7:I) on the dipstick.If necessary, remove the oil filler cap (14:W) andfill up the oil up to the mark.Use oil grade CF or higher according to API andaccording to the temperature diagram below.Never use oil additives.The oil level must never go below the lower marking.This can cause the engine to overheat. Drainthe oil to the correct level if the oil level exceedsthe mark. See 6.7.Reinstall the oil filer cap once the oil level hasbeen adjusted.5.4 LEVEL CHECK, COOLANTThe temperature indicator will notwork if there is no coolant. This resultsin engine failure.Check the coolant level every time before use toensure it is correct.Check the following:1. The engine must be cold when checking.2. Remove the grille, right and left engine coverand top panel. See 3.4.5.2.3. Unscrew the radiator cap (14:X) and check thatthe coolant level reach the filler hole.4. Reinstall the radiator cap.5. Check that the coolant level is at the lower mark(11:O1) in the expansion tank.If necessary, top up with coolant. See below.5.4.1 Topping up with coolantThe coolant must meet the following requirements:• Always use a mixture of refrigerant and water.Never use just water.• Mix the water and refrigerant according to therefrigerant supplier’s instructions.• Never mix different refrigerants.• Use soft water (no calcium content), distilled ordemineralised water.The engine must be cold when filling.If the radiator cap is opened when theengine is hot there is a risk of seriousburn injuries from hot water that mayspray out.Top up as follows:1. Remove the grille, right and left engine coverand top panel. See 3.4.5.2.2. Check that all the plugs in the cooling systemare installed and sealed.. Check that all the taps in the cooling system areclosed and sealed.4. Check that all the hoses in the cooling systemare intact and sealed.5. Unscrew the radiator cap (14:X).6. Slowly fill the radiator with coolant. Air bubblesmust not form when filling. Fill up to thefiller hole.7. Reinstall the radiator cap.8. Open the cap on the expansion tank (11:O) andtop up the mixture to the lower mark which isthe level when the engine is cold.9. Close the cap for the expansion tank.10.Run the engine to operating temperature andcheck the level in the expansion tank. The levelshould now be at the upper mark (11:O2),which is the level for when the engine is hot.11.If the level is not up to the upper mark, allow theengine to cool and then top up with coolant inthe expansion tank.5.5 AIR FILTER INDICATORCheck to make sure that the air filter indicator(11:P) has not been tripped.Check, see 3.5.13.Replace the air filter, see 6.13.5.6 WATER SEPARATORCheck that the water separator’s float (10:L5) is atthe bottom.Check that the water separator’s tap is open. Seefig. 10.5.7 SAFETY CHECKSCheck that the results of the safety checks beloware met when testing the machine.The safety checks must always becarried out before use.97


ENENGLISHIf any of the results below are not met,the machine must not be used! Take themachine to a service workshop forrepair.5.7.1 General safety checksObjectFuel lines and connections.Power cables.Exhaust system.Hydraulic hoses.Drive the machineforwards/backwardsand releasethe drive/servicebrake pedal.Test driving.ResultNo leak.All insulation intact.No mechanical damage.No leakage in the connections.All screws tightened.No leakage. No damage.The machine should stop.No unusual vibrations.No unusual noise.5.7.2 Electric safety checkThe safety system’s function mustalways be checked before use.Status Action ResultThe clutch-brakepedal notdepressed.PTO not activated.Attempt to start.The clutch-brakepedal notdepressed.PTO activated.Engine running.PTO activated.Control for implementlifter not infloating position.Attempt to start.The engineshould notstart.The engineshould notstart.The operator PTO shouldleaves the seat. disengage.Attempt to engage PTO shouldPTO.not be ableto beengaged.5.8 START1. Check that PTO is disengaged.2. Do not keep your foot on the accelerator pedal.3. Set the throttle control to ¼ throttle.4. Depress the brake pedal fully. The indicatorlamp (1:J3) should illuminate.5. For cold starts at lower temperatures, the engineshould be preheated before starting. See 3.4.4.1.Then return the ignition key and start the engine.6. The machine must never be loaded or driven directlyafter a cold start when the hydraulic oil iscold.Heat the hydraulic oil by running the engine at¼ throttle. Run it for a few minutes as shown inthe diagram below..Example: At -10°C run at ¼ throttle for 18 minutes.When the machine is in operation, full throttleshould always be used.To prevent unnecessary increases in pressure inthe hydraulic system, set the throttle control to1/4 throttle before the hydraulic PTO is engaged.5.9 POWER ASSISTED STEERINGThe power steering transfers the force from themachine’s hydraulic system to the steering wheelwhen turned. This makes the machine very easy tosteer when the engine is running at full throttle.Power steering forces reduce as the engine speedreduces.5.10 OPERATING TIPSAlways ensure that the correct amount of oil is inthe engine. Especially when driving on slopes.See 5.3.Be careful when driving on slopes. Nosudden starting or stopping whenmoving up or down a slope. Never driveacross a slope. Move from the top down,or from the bottom to the top.The machine must not be driven in anydirection on slopes with a gradientgreater than 10º.Reduce the speed on slopes and whenmaking sharp turns to prevent themachine from tipping over or youlosing control.Do not turn the steering wheel to fulllock when driving in top gear and at fullthrottle. The machine can easily toppleover.Keep hands and fingers well away fromthe articulated steering joint and seatbracket. Risk of crushing injuries.Never drive with the engine casingopen.98


ENGLISHENThe machine is supplied with liquidfilled rear tyres. These function as acounter-weight when driving with acutting deck.If liquid filled tyres are not used whendriving with the cutting deck, acounterweight weighing at least 60 kgmust be installed on the rear implementmounting of the machine.Do not lock the implement under thecab in lowered position, this can lead tothe tool and machine being damagedwhen driving on uneven surfaces5.11 STOPDisengage PTO. Apply the parking brake.Allow the engine to idle 1 - 2 mins. Stop the engineby turning off the starter key.If the machine is left unattended,remove the ignition key.The engine may be very hotimmediately after it is shut off. Do nottouch the silencer or other engine parts.This can cause burn injuries.5.12 CLEANINGTo reduce the risk of fire, keep theengine, silencer, battery and fuel tankfree from grass, leaves and oil.To reduce the risk of fire, regularlycheck the machine for oil and/or fuelleakage.Never use high-pressure water. This candamage shaft seals, electricalcomponents or hydraulic valves.Never use high-pressure air against theradiator fins. This will damage the finstructure.Clean the machine after use. The following instructionsapply to cleaning:• Do not point jets of water directly at the engine.• Clean the engine with a brush and/or compressedair.• Clean the engine’s radiator (13:T) and condenser(13:V) with a soft brush. Large objects can beremoved by hand. If the coolers are heavilysoiled, clean using slow running water and asuitable detergent.• After cleaning with water, start the machine andany cutting deck to remove the water that mayotherwise penetrate bearings and cause damage.6 MAINTENANCE6.1 SERVICE PROGRAMIn order to keep the machine in good condition, asregards reliability and operational safety as well asfrom an environmental perspective, the service instructionsin this section should be followed.All services should be carried out by authorisedworkshops.Service, carried out by authorised workshops,guarantees a professional job with original replacementparts.The service log should be stamped at every servicecarried out by an authorised workshop. A “fullystamped” service log is a valuable document thatimproves the machine’s second-hand value.The service points are given in the table below. Descriptionsof how the procedures are to be carriedout are given after the table.6.2 SERVICE POINTS.1st time Interval SeeService point Hours of operation/ paragraphCalendar monthsWater separator,check50/- 6.4Pre-filter, cleaning 6.4Fuel filter, replace 400/- 6.5Tyre pressure,check, adjust6.6Engine oil, filter,change50/12 200/12 6.7Hydraulic oil, filter,tank vent valve, 50/12 400/12 6.8change/cleanWheel motors ,change oil50/12 200/12 6.9Belt transmissions,check50 200/- 6.10Cooling system,clean1000/12 6.11Battery, check 50/- 6.12Air filter, clean prefilter6.13Air filter, changeinner filter6.13Lubrication 6.14Adjusting valves 1000/- 6.15Grinding valves 2000/- 6.1599


ENENGLISH6.3 PREPARATIONAll service and all maintenance must be carried outon a stationary machine with the engine switchedoff.Prevent the machine from rolling byalways applying the parking brake.Stop the engine.Prevent unintentional starting of theengine by removing the ignition key.6.4 WATER SEPARATORThere is a float in the water separator (10:L5) thatcan be viewed through the transparent cup. Thefloat must be at the bottom. If the float has risen,the water separator must be cleaned as follows:1. Shut off the water separator tap. See fig. 10.2. Hold a container under the water separator tocollect fuel.3. Open the cup by pressing its ring (10:L1).4. Carefully remove the cup (10:L2) and removethe spring (10:L4) and float (10:L5) from thecup.5. Clean the inside of the cup and thread filter(10:L3).6. Check that the O-ring is intact and reinstall thecomponents in reverse order.7. Open the tap.Clean the fuel tank if water accumulates in the waterseparator often. Contact an authorised workshop.6.5 FUEL FILTER1. Stop the engine and allow it to cool.2. Close all the fuel taps.3. Use an oil filter wrench to slacken off the filter(5, 6:F) in the direction (6:Dis). Carefully removethe filter to prevent the spillage of fuel.Wipe up any spilled fuel.4. Clean around the mounting surface of the filter.5. Apply a thin layer of fuel to the new filter gasket.6. Install the new filter by rotating it in the direction(6:Ass) until the gasket comes into contactwith the mounting surface.7. Then tighten the filter a further turn using thefilter wrench.6.6 TYRE PRESSUREPressure front: 0.9 bar.NOTE! This machine is supplied with liquidfilled rear tyres. This is to eliminate the need fora counterweight on the rear implement mounting.The tyres are filled with saltwater.Salt content: 33% (CaCl 2 )Freezing point: approx -35°CFor service and maintenance of liquidfiled tyres contact an authorisedworkshop.Do not try to check the air pressure ofthe rear tyres using a normal airpressure gauge. Salt water may enterthe gauge and damage it.See pressures in the manual for relevant implement.6.7 CHANGING ENGINE OIL, FIL-TERThe engine oil may be very hot if it isdrained off directly after the engine isshut off. So allow the engine to cool afew minutes before draining the oil.Change engine oil and filter as follows:1. Place the machine on a level surface and run theengine to operating temperature.2. Stop the engine and remove the oil filler cap(14:W).3. Place a container under the oil drain plug(15:Y), remove the plug and let the oil run outinto a container.4. Dispose of the oil according to local regulations.5. Clean the area around the oil filter (15:Z) andremove the filter. Use an oil filter wrench.6. Lubricate the gasket on the new filter and screwthis in until the gasket touches the surface of theengine. Then tighten the filter a further turn usingan oil filter wrench.7. Install the oil drain plug. Tighten to 50 Nm.8. Fill with new oil according to 5.3.9. After filling the oil, start the engine and run atidle speed for 30 seconds.10.Check to see if there is any oil leakage.11.Stop the engine. Wait for 30 seconds and thencheck the oil level. See 5.3.100


ENGLISHEN6.8 CHANGING HYDRAULIC OIL,FILTERNo contaminants must enter the hydraulicsystem. This causes seriousdamage to components of the systems.Change hydraulic oil and filter as follows:1. Place the machine on a level surface.2. Clean the area around the filter (8:K) thoroughlyon the upper part of the hydraulic tank and removethe filter.3. Place a container under the oil drain plug (8:M),remove the plug and let the oil run out into acontainer. The container must have a capacityof 20 litres.4. Dispose of the oil according to local regulations.5. Install the oil drain plug. Tighten to 40 Nm.6. Replace the tank vent valve (8:J). The valve isunscrewed and the new one is installed in reverseorder.7. Fill with new oil through the filter opening atthe top.Oil: See 2.1.Oil quantity when changing: See 2.1.8. Reinstall the filter with the following components:9:K1 Gasket. Check that the washer is intact.9:K2New filter. The filter must always be replacedwhen changing the oil.9:K3Spring9:K4Cover9. After filling the oil, start the engine and run themachine for a few minutes and check for oilleakage.10.Check the oil level. See 3.5.12.6.9 CHANGING THE OIL IN THEWHEEL MOTORSChange the oil in the gear housing of the wheelmotors as follows:1. Place the machine on a level surface.2. Clean carefully around theoil plugs (17:D, E).3. Place a container under the oil drain plug(17:E), remove the plug and let the oil run outinto a container.4. Remove the filler plug (17:D).5. Install the oil drain plug.Dispose of the oil according to local regulations.6. Fill with new oil via the filler plug hole. Pumpin the oil with help of an oil can. Fill until thelevel reach the the filler plug hole.Regarding type and volume of oil, see the tablein 2.1.7. Install the filler plug.9. Tighten the plugs to 30 Nm.6.10BELT TRANSMISSIONSAfter 5 hours of operation check that all belts areintact and not damaged.6.11 CLEANING THE COOLING SYS-TEMAfter the engine is run, the coolant becomes contaminatedby rust and deposits. This deterioratesthe coolant’s capacity to draw heat from the engine.Therefore, the coolant must be changed regularly.Change the coolant as follows:1. Check that the engine is completely cold.2. Remove the grille, right and left engine coversand top panel. See 3.4.5.2.3. Unscrew the radiator cap (14:X).4. Place a drip tray under the radiator drain plug(14:U) and under the engine coolant plug(11:S).5. Remove the coolant drain plug so that the usedcoolant runs into the drip tray.6. Remove the engine coolant plug so that the usedcoolant runs into the drip tray.7. Flush the coolant system from the filler holewith running water from a water hose until thesystem is clean.8. Reinstall the coolant drain plug and reinstall theengine coolant plug.9. Fill with new coolant according to 5.4.Tighten to 40 Nm.6.12 BATTERY (11:R)Acid that comes into contact with eyesor skin causes serious injury. If youcome into contact with acid,immediately rinse with water andcontact a doctor.The battery is a valve-regulated battery with 12 Vnominal voltage. The battery fluid does not need toand cannot be checked or topped up. The onlymaintenance that is required is charging, for exampleafter extended storage.The battery must be fully chargedbefore being used for the first time. Thebattery must always be stored fullycharged. If the battery is stored whiledischarged, serious damage will occur.6.12.1 Charging with the engineThe battery can also be charged using the engine’salternator as follows:1. Install the battery in the machine as shown below.2. Place the machine outdoors or install an extractiondevice for the exhaust fumes.3. Start the engine according to the instructions inthe user guide.101


ENENGLISH4. Allow the engine to run continuously for 45minutes.5. Stop the engine. The battery will now be fullycharged.6.12.2 Charging using battery chargerWhen charging with the battery charger, a batterycharger with continuous voltage must be used.Contact your dealer to purchase a battery chargerwith constant voltage.The battery can be damaged if a standard typebattery charger is used.6.12.3 Removal/InstallationThe current must be cut using the mainswitch (1:M) before disconnecting thebattery.If the cables are interchanged, thegenerator and the battery will bedamaged.Tighten the cables securely. Loosecables can cause a fire.The engine must never be driven withthe battery disconnected. There is a riskof serious damage to the alternator andthe electrical system.Remove/install the battery as follows:1. Remove the left-hand engine cover.2. Cut the power using the main switch (1:M).3. Disconnect the battery’s cable connections andremove the battery.4. Install the battery in reverse order. Connect thered cable to the battery’s positive terminal (+)and the black cable to the battery’s negative terminal(-).5. Activate the main switch.6.12.4 CleaningIf the battery terminals are coated with oxide, theyshould be cleaned. Clean the battery terminals witha wire brush and grease them using terminalgrease.6.13 AIR FILTER, ENGINEThe engine must never be run when theair filter is damaged or without an airfilter. Risk of serious engine damage.The air filter consists of two filters as follows:12:Q3Pre-filter12:Q4Inner air filterNOTE! Clean/replace the filters more often thanstated in the maintenance schedule if the machineoperates in dusty conditions.Clean/replace the air filters as follows.1. Remove the air filter housing (11:Q) by removingthe screw (11:Q1) and then moving thescrew on the inside engine frame out of itsgroove.2. Open the filter housing by releasing the twoclamps (12:Q2).3. Remove the pre-filter (12:Q3) and leave the innerfilter (12:Q4) in place so that dust etc. doesnot penetrate the engine when the pre-filter isbeing blow cleaned.4. Blow clean the pre-filter. Take care not to damagethe filter. Blow from the inside out usingcompressed air. The pressure must be 3-5 bar.If the pre-filter cannot be cleaned or if it is damagedit must be replaced.5. Clean the filter housing internally.6. If the air filter must be replaced, pull this out aswell.7. Reassemble all parts in the reverse order.8. Reset the filter indicator if it has tripped. See3.5.13.6.14 LUBRICATIONAll lubrication points according to the table belowmust be lubricated after every 50 operating hoursas well as after each clean.Use a grease gun, filled with universal grease.Pump until grease protrudes. The lubricationpoints are shown in fig. 18-19.Note the belts when lubricating. Beltsmust not come into contact with oil orgrease.Object Lubrication nipples / FigureactionTension arm, 1 lubrication nipple. 19:Fpump beltLifting fork, 1 lubrication nipple 19:AturningLifting fork, 2 lubrication nipples 19:Bup-downLifting cylinder2 lubrication nipples 19:DControl cylinder2 lubrication nipples 19:EPivot point 3 lubrication nipples 19:CThrottle cable Lubricate the cable ends 18using an oil can at thesame time as activatingthe respective control.Preferably carried out bytwo people.6.15 VALVESValve adjustment and grinding should be carriedout by authorised workshops.102


ENGLISHEN6.16 FUSESThe current strengths given in this sectionare the maximum values of the fusethat may be installed. If a higher currentfuse is installed there is a risk offire damage to the machine.The machine has three fuse boxes.One fuse box is in the roof of the cab and containsthe fuses for the cab’s electrical functions. The fusebox is under the control panel in the roof and is accessibleby removing the control panel screws(16:C). All fuses are 15 A.Two fuse boxes (16:A and 16:B) are located in accordancewith fig. 16. These contain the fuses accordingto the table below:In the event of electrical faults, check and replaceblown fuses. If the fault persists, contact an authorisedworkshop.FuseFaultIndicator lamps, buzzer,hold valve transport positionCutting height, sandspreader, rear rake, headlightLocation16:B/116:B/2Rating10 A20 ACruise control, alternator 16:B/3 10 AElectric socket on panel 16:B/4 10 AShut off pull 16:B/5 30 APTO, warning lamp parking,16:B/6 10 Asafety relaySpare16:B/7Main fuse 16:B/8 40 ADipped beam 16:A/1 20 ATurn signal lamps 16:A/2 10 AParking lights, Horn, 16:A/3 10 ADipped beam relayMain fuse, cab 16:A/4 30 AAC 16:A/5 20 ASpare16:A/6Spare16:A/7AC 16:A/8 30 AGGP reserves the right to make alterations to theproduct without prior notification103


FRFRANÇAIS1 GÉNÉRALITÉSCe symbole signale un DANGER. Risquede blessure ou de dégâts matérielsen cas de non-respect des instructions.Avant de démarrer la machine, lire attentivementles instructions ainsi queles consignes contenues dans le fascicule« RÈGLES DE SÉCURITÉ » ci-joint.La présence de corps étrangers oud’agents contaminants dans le fluidehydraulique ou le circuit de carburantpeut gravement endommager le circuit.1.1 SYMBOLESLes symboles suivants figurent sur la machine. Ilsattirent votre attention sur les dangers et lesmesures à respecter lors de l’utilisation et de lamaintenance.Explication des symboles:Danger!Lire le mode d’emploi et le manuel de sécuritéavant d’utiliser la machine.Danger!Des objets laissés à l'abandon peuventprovoquer des accidents. Travailler à unedistance suffisante de toute présence.Danger!Porter des protections auditives.Danger!La machine, équipée d’accessoires d’origine,ne peut en aucun cas être utilisée surdes pentes dont l’inclinaison estsupérieure à 10°.Danger!Risque de blessure par écrasement. Resterà distance suffisante de l’articulation lorsquele moteur fonctionne.Danger!Risque de brûlure. Ne pas toucher le silencieuxou le convertisseur catalytique.Danger!Avant toute intervention sur la machine(entretien, réparation, etc.), retirer la cléde contact.Danger!Ventilateur en mouvement. Risque deblessure par écrasement.Courroie en mouvement. Risque de blessurepar écrasement.Pièces mécaniques. Risque de blessure parécrasement.1.2 RÉFÉRENCES1.2.1 ChiffresLes chiffres utilisés dans ce mode d'emploi sontdes chiffres arabes (1, 2, 3, etc.).Les pièces illustrées sont repérées par des lettresmajuscules (A, B, C, etc.).Une référence renvoyant à l’élément C de la figure2 sera indiquée « 1:C ».1.2.2 Intitulés des rubriquesLes intitulés des diverses rubriques de ce moded'emploi sont numérotés comme suit:« 1.3.1 Contrôles de sécurité générale » est unsous-titre intégré au chapitre « 1.3 Contrôles de sécurité».Les renvois aux différentes rubriques se font enprincipe uniquement à l'aide de leur numéro. Parexemple « Voir 1.3.1 ».2 CARACTÉRISTIQUES TECH-NIQUES2.1 DONNÉES MACHINEPuissance moteur, kW 24,5Entraînement PTO Hydraulique(prise de force)Vitesse, km/h 0-20Poids, kg 840Hauteur, mm 1950Longueur, mm 2300Largeur, mm 1080Huile moteur, volume 5.1Huile moteur, grade Voir « 5.3 ».Huile hydraulique 20 litres SAE 10W-30En cas d’utilisation enhiver, ISO VG 46. Voir2.2.1Huile4x0,1-0,15 litre GL4/5moteurs de roue 75W-90Température ambiante Jusqu’à -20°C.CarburantDiesel (EN590:96)Volume réservoir 42 litres104


FRANÇAISFR2.2 CIRCUIT HYDRAULIQUE –RÉCAPITULATIFLe tableau ci-dessous mentionne les sorties hydrauliqueset leurs commandes.Abréviation Signification Dimensions Capacité*PTO1f Sortie pour outils montée à l’avant. Connecté parallèlement2x1/2” + 3/8” retour 42 l / 220 barà PTO1r. Voir fig. 1.PTO1r Sortie pour outils montée sur la section arrière. Connecté2x1/2” + 3/8” retour 42 l / 220 barparallèlement à PTO1f. Voir fig. 1.PTO1s Commande de sortie pour manœuvre des outils.Voir fig. 1.PTO1l Commande de limitation de la prise de force enmode enclenché. Voir fig. 1AuxPTO Sortie pour autres outils montée à l’avant. Voir fig. 2x3/8” utilise le même 0-12 l / 120 bar.1.retour que PTO1f RéglageAuxPTOs Commande pour autres outils montée à l’avant. Voirfig. 1.AuxPTOv Commande régulant le flux de sortie pour autresoutils montée à l’avant. Voir fig. 1.Aux1 Sortie pour fonctions auxiliaires des outils montée à 2x1/4”12l / 125 barl’avant. Voir fig. 1.Aux1s Commande de l’Aux1. Voir fig. 1.Aux2f Sortie pour fonctions auxiliaires des outils montée à 2x1/4”12l / 125 barl’avant. Voir fig. 1.Aux2ra Sortie pour fonctions auxiliaires des outils montée à 2x1/4”12l / 125 barl’avant de la section arrière. Connecté parallèlementà Aux2rb. Voir fig. 1.Aux2rb Sortie pour fonctions auxiliaires des outils montée 2x1/4”12l / 125 barderrière la section arrière. Connecté parallèlement àAux2ra. Voir fig. 1.Aux2S Commande pour Aux2f, Aux2ra et Aux2rb en fonctionde Aux2fr. Voir fig. 1.Aux2fr Commande d’activation d’Aux2f ou Aux2ra/Aux2rb. Voir fig. 1.H Dispositif de levage. Voir fig. 1.Hs Commande du dispositif et outils de levage sous lacabine. Voir fig. 1.Hrl Commande de blocage des outils à la verticale de lacabine, sans que ceux-ci soient affectés par Hs. Voirfig. 1.2.2.1 Huile hydrauliqueHuile recommandée: SAE 10W-30.En hiver, une huile ISO VG 46 peut être utilisée.Cette huile peut également remplacer l’huile SAE10W-30 lorsque la réponse hydraulique est lente.2.3 OUTILSPour les outils, contacter un revendeur agréé et lireles instructions fournies pour chaque élément.105


FRFRANÇAIS3 DESCRIPTION3.1 ENTRAÎNEMENTLa machine possède quatre roues motrices. La puissancedégagée par le moteur est transmise auxroues par un système hydraulique. Chaque roue estéquipée d’un moteur hydraulique distinct. Le moteurdiesel actionne une pompe hydraulique (2:P),qui envoie l’huile dans les moteurs hydrauliques(2:M) des roues.Les moteurs hydrauliques sont connectés à lapompe hydraulique comme illustré à la figure 2.Cela signifie que les roues avant et arrière sont obligéesde tourner à la même vitesse, mais que lavitesse peut varier selon le côté.3.2 DIRECTIONRester à distance suffisante de l’articulationau moment de tourner le volant.Il existe un risque important d’écrasemententre les deux parties de la machine.La machine dispose d’une direction articulée et assistée.Cela signifie que le châssis est divisé endeux sections, avant et arrière, qui pivotent l’unepar rapport à l’autre.Grâce à ce châssis articulé, la machine a un rayonde braquage très réduit et contourne aisément lesarbres et autres obstacles.3.3 SÉCURITÉ3.3.1 Sécurité électriqueLa machine est équipée d’une sécurité électriquequi interrompt certaines activités susceptiblesd’être dangereuses en cas de mauvaise manœuvre.Par exemple le moteur ne démarre pas lorsque lapédale d’embrayage/frein de stationnement n’estpas enfoncée.Le fonctionnement du dispositif de sécuritédoit être vérifié avant chaque utilisation.3.3.2 MarteauUn marteau est disponible dans la cabine pour pouvoirbriser la vitre en cas d’urgence.Veiller à ce que le marteau soit toujoursen place.3.3.3 TriangleUn triangle est disponible dans la cabine. En casd’urgence, il doit être posé sur la voie publiqueconformément aux lois et règlementations en vigueur.Vérifier que le triangle est toujours àbord.3.4 COMMANDESLes descriptions de commandes sont regroupéesen fonction de leur emplacement sur la machine.Commandes – siègeVoir 3.4.1Commandes – plafondVoir 3.4.2Commandes – volant et pédalesVoir 3.4.3Commandes – tableau de bordVoir 3.4.4Commandes – diversVoir 3.4.53.4.1 Commandes – siègeLe siège est équipé d’un contacteur raccordé audispositif de sécurité de l’engin. Certaines activitésdangereuses seront donc impossibles lorsque personnen’est assis sur le siège. Voir également5.7.2.3.4.1.1 Réglage avant/arrière du siège (1:A11. Déplacer vers le haut la manette de commande.2. Mettre le siège dans la position souhaitée.3. Lâcher le levier de commande pour bloquer lesiège.3.4.1.2 Suspension du siège (1:A2)La suspension du siège se règle à l’aide de la moletteen fonction du poids du corps.Suspension plus dure: Tourner la molette dans lesens des aiguilles d’une montre.Suspension plus souple: Tourner la molette dans lesens inverse des aiguilles d’une montre.La suspension peut être réglée sur le témoin (1:J2)situé près de la molette. Le témoin s’affiche en vertlorsque le réglage est correct.3.4.1.3 Réglage de l’inclinaison du dossier(1:A3)La molette permet de régler l’inclinaison du dossier.3.4.1.4 Réglage de l’accoudoir (1:A4)Le bouton situé sous chaque accoudoir permetd’en régler la hauteur.106


FRANÇAISFR3.4.1.5 Ventilateur (1:A5)La commande permet de régler la vitesse du ventilateur.De l’air est soufflé dans les gaines de ventilation(1:F).3.4.1.6 Chauffage (1:A6)La commande permet de chauffer la cabine.3.4.1.7 Climatisation (1:A7)La commande permet de climatiser la cabine.3.4.2 Commandes – plafond3.4.2.1 Lave-glace (1:B1)Bouton de commande du lave-glace.L’appoint de liquide se fait dans le réservoir(1:E).3.4.2.2 Gyrophare (1:B2)Le Gyrophare est disponible en option.Respecter les lois et règlementations envigueur pour son utilisation.Interrupteur du gyrophare.3.4.2.3 Projecteur de travail (1:B3)Respecter les lois et règlementations envigueur pour son utilisation.Interrupteur du phare de travail (4:B).3.4.2.4 Essuie-glace (1:B4)Interrupteur de l’essuie-glace.3.4.2.5 Éclairage intérieur (1:B5)L’éclairage intérieur est installé au plafond. Il s’allumeet s’éteint en tournant l’ampoule respectivementvers la gauche ou la droite.3.4.3 Commandes – volant et pédales3.4.3.1 Volant (1:C1)Ne pas modifier la hauteur du volantpendant le fonctionnement de la machine.Le volant peut être réglé en hauteur selon différentsangles de confort. Voir 3.4.3.3 et 3.4.3.9.3.4.3.2 Projecteur et klaxon (1:C2)Le levier dispose des fonctions suivantes:KlaxonClignoteursPhare halogènePharesLes symboles sur la commande correspondent à lafonction.3.4.3.3 Réglage de l’inclinaison du volant(1:C3)Ne pas modifier la hauteur du volantpendant le fonctionnement de la machine.Le volant peut être réglé selon différents angles.Dégager la commande située sur le côté de la colonnede direction et régler l’inclinaison du volant.Serrer la commande.3.4.3.4 Conduite / frein de service (1:C4)Si la machine ne freine pas comme prévuen relâchant la pédale, utiliser lapédale de gauche (1:C6) comme freind’arrêt d’urgence.La pédale détermine le rapport de transmission entrele moteur et les roues motrices (= vitesse). Lefrein de service est activé lorsque la pédale estrelâchée.1. Pédale enfoncée vers l'avant –la machine avance.2. Pas de pression sur la pédale –la machine reste immobile.3. Pédale ramenée vers l’arrière– la machine recule.4. Relâchement de la pressionsur la pédale – la machine freine.La vitesse maximale peut être ramenée à la vitessede travail optimale grâce à l’inhibiteur (1:C5).3.4.3.5 Inhibiteur de vitesse (1:C5)La vitesse maximale de la machine peut être limitéeen arrêtant la pédale accélérateur/frein de service(1:C4) au moyen de l’inhibiteur.Une fois l’inhibiteur activé, la vitesse maximaleoptimisée est atteinte pendant l’utilisation de l’accessoire.Verrouillage:Déplacer l’accélérateur vers l’avant.Remise à zéro:Ramener l’accélérateur vers l’arrière.107


FRFRANÇAIS3.4.3.6 Frein d’urgence/frein de stationnement(1:C6)Ne jamais enfoncer la pédale lorsque lamachine fonctionne, pour éviter toutesurchauffe au niveau de la transmissionet des freins.La pédale dispose des fonctionssuivantes:• En cours de fonctionnement. Frein d’urgence.• À l’arrêt. Frein de stationnement.Le témoin (1:J3) s’allume lorsque la pédale estcomplètement enfoncée.3.4.3.7 Inhibiteur, frein de stationnement (1:Q)L'inhibiteur bloque la pédale (1:C6) en positionenfoncée. Cette fonction permet decirculer sur des terrains en pente, de transporterla machine, etc. lorsque le moteurest à l’arrêt.Verrouillage:1. Enfoncer complètement la pédale (1:C6). Le témoin(1:J3) s’allume.2. Déplacer l’inhibiteur vers l’avant.3. Relâcher la pédale.Déblocage:1. Enfoncer complètement la pédale (1:C6).2. Déplacer l’inhibiteur vers l’arrière.3. Relâcher la pédale.3.4.3.8 Feux de détresse (1:C8).L’interrupteur actionne les feux de détresse.Dans ce cas, les clignoteurs et l’indicateur(1:J5) clignotent tous en mêmetemps.3.4.3.9 Réglage de la hauteur du volant (1:C9)Ne pas modifier la hauteur du volantpendant le fonctionnement de la machine.La hauteur du volant est réglable en continu.Desserrer le bouton situé sur la colonne de directionet mettre le volant à la hauteur adéquate.Resserrer.3.4.4 Commandes – tableau de bord3.4.4.1 Verrou d’allumage (1:D1)La clé de contact permet de démarrer et d’arrêter lemoteurQuatre positions:Position préchauffage: Les cylindres sontchauffés pour faciliter le démarrage.Maintenir dans la position illustrée ci-dessousavant de démarrer le moteur partemps froid.Max. 5 secondesPosition d’arrêt: Le moteur est arrêté. Laclé peut être retirée.Position en cours de fonctionnement:Uniquement lorsque le moteur tourne etpas pendant le démarrage.Position de démarrage: Le démarreurélectrique est activé lorsque la clé esttournée à fond dans la position de démarrage.Lorsque le moteur tourne, la clé revienten position de marche.3.4.4.2 Dispositif de levage (1:Hs)Cette commande permet de régler le dispositif hydrauliquede levage des outils à l’avant de la machine(1:H) et le vérin de levage des outils installéssous la cabine. Ils sont connectés en série.La commande (1:Hs ) ne fonctionne que lorsque lemoteur tourne.Toutefois, il peut être abaissé en position flottantelorsque le moteur est coupé.Ne jamais abandonner la machine avecl’accessoire en position de transport. Ilexiste un risque important d’écrasementpar abaissement de l’accessoire encas d’actionnement intempestif de sacommande.Ce levier possède quatre positions:Flottement. Déplacer le levier versl’avant. Il se bloque dans cette position etl’outil s’abaisse en position de flottement.L’outil repose alors toujours sur le solavec la même pression et peut suivre lesirrégularités du terrain.Cette position s’utilise pour exécuter lestravaux.Abaissement. L’outil s’abaisse, quel quesoit son poids. La force d’abaissementest déterminée par le poids de l’outil et laforce hydraulique dirigée vers le bas quis’applique lors de l’abaissement.108


FRANÇAISFRBlocage en position de transport.Après avoir levé et abaissé l’outil, le levierest ramené en position neutre. L’outilest bloqué en position de transport.Levage. Déplacer le levier vers l’arrièrejusqu’à ce que l’outil parvienne à sonpoint haut maximal (position de transport).Relâcher ensuite le levier pour bloquerl’outil en position haute pendant lesdéplacements.3.4.4.3 Commande hydraulique (1:AuxPTOs)La commande active une vanne qui transfère la puissancede la pompe hydraulique aux outils montéeà l’avant dans la sortie hydraulique. (1:AuxPTO).Le déplacement de la commande vers lavant oul’arrière détermine le sens du flux. Permet notammentde déterminer le sens de rotation d’un outil.En mode neutre, aucun flux ne passe dans les sortieshydrauliques.Cette commande n’est active que lorsque le moteurtourne et que les gaines hydrauliques de l’outilsont connectées sur la sortie hydraulique (1:AuxP-TO).3.4.4.4 Commande de blocage de la hauteurd’un outil monté sur cabine (1:Hrl)Cette commande verrouille le vérin de levage del’outil monté sous la cabine, par exemple l’emboutd’aspiration du matériel de nettoyage. Cela signifieégalement que les otils montée à l’avant peuventêtre levés et abaissés, voir également 3.4.4.2,sans la moindre influence sur l’outil sous la machine.Ne pas bloquer l’outil sous la cabine enposition baissée pour éviter d’endommagerl’outil ou la machine lors de déplacementssur des surfaces irrégulières3.4.4.5 Régulation de débit (1:AuxPTO2v, ).La vanne commande l’ampleur du débit vers lasortie hydraulique (1:AuxPTO). Par exemple, pouradapter la vitesse de rotation d’un outil.3.4.4.6 Commande hydraulique (1:Aux1s)Cette commande permet de contrôler certainesfonctions, selon l’outil utilisé.Cette commande n’est active que lorsque le moteurtourne et que les gaines hydrauliques de l’outilsont connectées sur la sortie hydraulique (1:Aux1).3.4.4.7 Commande hydraulique (1:Aux2s)Cette commande permet de contrôler certainesfonctions, selon l’outile utilisé.Cette commande n’est active que lorsque le moteurtourne et que les gaines hydrauliques de l’outilsont connectées comme suit:• Outil monté à l’avant via les sorties hydrauliques(1:Aux2f).• Un outil monté devant la section arrière via lasortie hydraulique (1:Aux2ra) ou derrière lasection arrière via la sortie hydraulique(1:Aux2rb).Voir également 3.4.4.13Les deux sorties hydrauliques de la section arrièresont connectées en parallèle.3.4.4.8 Réglage du régime (1:D2).Levier de réglage du régime du moteur.Plein régime - le mode plein régime doittoujours être enclenché lorsque la machinefonctionne.Ralenti.3.4.4.9 Interrupteur (1:PTO1l)Cet interrupteur permet de restreindre laprise de force en mode actif, voir3.4.4.11. L’interrupteur ne peut être activéque lorsque la prise de force et lefrein de stationnement sont activés simultanément.Déplacer la butée du bouton vers l’arrière tout enenfonçant la partie avant du bouton pour activer lafonction.Cette fonction permet à l’opérateur de travaillerhors de la machine, par exemple en branchant unembout sur une gaine extérieure.3.4.4.10Interrupteur (1:Gs)L’interrupteur permet de régler aisémentla hauteur de coupe du plateau à réglageélectrique.L’interrupteur commande le contact (1:G) à polaritéde commutation.3.4.4.11Interrupteur (1:PTO1)Levier permettant de commander le fonctionnementet l’arrêt de l’accessoire monté à l’avant.Deux positions sont possibles:1. Appuyer sur la partie avant du disjoncteur– la prise de force s’engage. Le symboles’allume.2. Appuyer sur la partie arrière du disjoncteur– la prise de force se déconnecte.Pour éviter toute augmentation inutile de lapression dans le système hydraulique, positionnerle bouton de réglage du régime sur ¼ de sacourse avant d’engager la prise de force hydraulique.La commande active une vanne qui transfère la puissancede la pompe hydraulique à l’accessoiremonté à l’avant.La puissance est alors transférée hydrauliquementà l’accessoire via la sortie hydraulique, à l’avant(1:PTOf) ou à l’arrière (1:PTOr). Les deux sortieshydrauliques sont connectées en parallèle.109


FRFRANÇAIS3.4.4.12Interrupteur (1:Ls)12VL’interrupteur à trois positions peut notammentêtre utilisé pour l’épandeur desable.L’interrupteur commande la prise électriquedevant la section arrière (1:L) et celle située derrièrela section arrière (1:Lr). Les deux prises sontconnectées en parallèle.3.4.4.13Interrupteur (1:Aux2fr)L’interrupteur a deux positions et indique lasortie hydraulique qui sera activée par lacommande (1:Aux2s). Sortie hydrauliquemontée à l’avant (1:Aux2f) ou sorties hydrauliquesde la section arrière (1:Aux2ra, 1:Aux2rb). Voirégalement 3.4.4.73.4.5 Commandes – divers3.4.5.1 Interrupteur principal (1:M)L’interrupteur principal est situé sous1 le capot moteur.Couper l’alimentation électrique auniveau de l’interrupteur principal0avant toute intervention sur le systèmeélectrique.3.4.5.2 Carter de moteurNe pas utiliser la machine si le capot dumoteur n’est pas fermé et verrouilléRisque de brûlure et de blessure parécrasement.Pour accéder aux composants du moteur, le capotse détache en quatre parties, à ouvrir comme suit:Capots à gauche et à droite (1:N)Dépose:1. Retirer les sangles en caoutchouc situées àl’avant et l’arrière (4:D).2. Soulever le capot et le replier vers le bas pour ledéposer.Installation:1. Abaisser le capot sur l’intérieur de la roue.2. Accrocher la partie supérieure du capot dans larainure en V de la machine et introduire l’ergotde positionnement dans le bas.3. Accrocher les sangles en caoutchouc situées àl’avant et à l’arrière.Capot avant (1:ODépose:1. Desserrer les molettes (4:E) de quelques toursvers la gauche.2. Déplacer le panneau vers l’avant et le haut.Installation:1. Aligner le capot.2. Introduire les pattes des molettes de verrouillagedans le haut et tourner vers la droite pourattacher fermement le capot.Grille arrière (1:P)Démontage:1. Replier la grille en tirant les attaches à ressort(1:Q) de part et d’autre.2. Dégager la grille en la soulevant.Assemblage:1. Soulever la grille et l’aligner.2. Remettre la grille en place en veillant à ce queles attaches la maintiennent correctement enplace.Tableau supérieurDémontage:1. Retirer les capots de chaque côté.2. Retirer les quatre vis (1:T) et soulever le panneau.Assemblage:1. Aligner le panneau et serrer les quatre vis.3.4.5.3 3Prise électrique pour remorque (1:R)Prise à sept broches pour remorque.3.4.5.4 Goupilles de verrouillage (1:S)La machine possède des prises avant et arrièrepour différents accessoires. Une fois installé, l’accessoireest verrouillé par deux goupilles qui s’autoverrouillentdans les rainures.3.4.5.5 Bouchon du réservoir de carburant(3:A)Le bouchon du réservoir de disel se trouve à l’arrièrede la cabine.3.4.5.6 Entrebâilleur (4:C)L’entrebâilleur permet de laisser la porte partiellementouverte pour augmenter la ventilation.Un l’entrebâilleur mal engagé dans ledispositif de fermeture de la porte peutendommager la cabine.Vérifier qu’il s’engage correctement lors de la fermeture.3.4.5.7 Levier d’embrayage (5:G)Levier permettant de débrayer la transmission variable.Permet de déplacer la machine.Le levier d’embrayage ne doit jamais setrouver entre les positions extérieure etintérieure pour éviter de surchauffer lemoteur et d’endommager la transmission.La machine ne peut pas être remorquée.Si nécessaire, elle peut êtretransportée sur une remorque à plateau.Le remorquage endommage latransmission.Le levier possède deux positions:Levier vers l’intérieur:La pompe hydraulique est prête pour un fonctionnementnormal.110


FRANÇAISFRLevier vers l’extérieur:L’huile hydraulique est connectée au-dede lapompe hydraulique et peut circuler dans le systèmesans que la pompe ne bloque le flux. La machinepeut être déplacée. Toutefois, le débit étant restreint,une force relativement grande est nécessairepour la bouger.3.5 TÉMOINS3.5.1 Jauge de carburant (1:J1)La jauge indique le niveau de carburant dans le réservoir.3.5.2 Témoin de suspension du siège(1:J2)Indique le réglage de suspension du siège. Voir3.4.1.2.3.5.3 Témoin de frein (1:J3)Ne jamais faire tourner le moteur lorsque le témoinde frein est allumé pour éviter tout problèmeavec le frein de stationnement et le freind’urgence.Le témoin de frein signale lorsque le freinde stationnement (1:C6) est activé.3.5.4 Compteur horaire PTO1 (1:J4)Affiche le nombre d’heures pendant lequel lePTO1 a été activé. Le compteur ne fonctionne quelorsque le moteur tourne.3.5.5 Indicateur de clignoteurs/feux dedétresse (1:J5)Il clignote en même temps que les clignoteurs etles feux de détresse.3.5.6 Témoin de carburant (1:J6)Le témoin de carburant ne s’active quelorsque l’allumage est en position de service.La jauge de carburant signale lorsqu’il reste moinsde 2.5 litres de diesel dans le réservoir.3.5.7 Témoin de pression d’huile (1:J7)Ne jamais faire tourner le moteur lorsquele témoin de pression d’huile est allumé.Risque d’endommagergravement le moteur.Le témoin de pression d’huile ne s’activeque lorsque l’allumage est en positionde service.Le témoin de pression d’huile émet un avertissementlorsque la pression descend sous un niveaudangereux. Lorsque le moteur ne tourne pas, le témoindoit s’allumer puisque l’huile n’est pas souspression.Le témoin doit s’éteindre lorsque le moteur tourne.Lorsque le témoin s’allume en cours d’utilisation,couper immédiatement le moteur et confier la machineà un atelier agréé.3.5.8 Témoin de température du moteur(1:J8)Une température moteur trop élevée est indiquéepar le témoin et par le buzzer qui retentit.Ne jamais mettre le moteur sous chargeni dépasser le ralenti lorsque le témoinde température s’allume ou que le buzzerretentit. Risque d’endommagergravement le moteur.La témoin de température du moteur et lebuzzer ne s’activent que lorsque l’allumageest en position de service.Le témoin et le buzzer émettent un signal lorsquela température moteur dépasse un niveau dangereux.Le témoin doit s’éteindre et le buzzer ne doit pasretentir lorsque le moteur tourne. Lorsque le témoins’allume ou que le buzzer retentit en coursd’utilisation, procéder comme suit:• Mettre l’accélérateur sur ralenti. Ne pas couperle moteur.• Éliminer les feuilles, l’herbe et tout autre objetprésent à l’extérieur du radiateur. Voir 5.12.• Laisser tourner le moteur au ralenti jusqu’à ceque la température ait baissé, que le témoin soitéteint et que le buzzer s’arrête. L’utilisation normalede la machine peut alors reprendre.• Si la température ne baisse pas dans un délai de5 minutes, couper le moteur et confier la machineà un atelier agréé.Lorsque le témoin de température élevée du moteurs’allume, vérifier le niveau du liquide de refroidissement.Voir 5.4.3.5.9 Témoin de température d’huile hydraulique(1:J9)Ne jamais faire tourner le moteur lorsquele témoin de température est allumé.Risque d’endommagergravement le moteur.Le témoin de température d’huile hydrauliquene s’active que lorsque l’allumageest en position de service.Le témoin émet un signal lorsque la températured’huile hydraulique dépasse un niveau dangereux.Le témoin doit s’éteindre lorsque le moteur tourne.Lorsque le témoin s’allume en cours d’utilisation,procéder comme suit:• Mettre l’accélérateur sur ralenti. Ne pas couperle moteur.• Éliminer les feuilles, l’herbe et tout autre objetprésent à l’extérieur du refroidisseur d’huile.111


FRFRANÇAISVoir 5.12.• Laisser tourner le moteur au ralenti jusqu’à ceque la température ait baissé et que le témoinsoit éteint. L’utilisation normale de la machinepeut alors reprendre.• Si la température ne baisse pas dans un délai de5 minutes, couper le moteur et confier la machineà un atelier agréé.3.5.10 Témoin de charge de batterie(1:J10)Ne jamais faire tourner le moteur lorsque le témoinde charge est allumé. Cela viderait la batterie.Le témoin de charge de la batterie ne s’activeque lorsque l’allumage est en positionde service.Le témoin avertit lorsque l’alternateur du moteurcesse de charger la batterie. Lorsque le moteur està l’arrêt, le témoin doit s’allumer lorsque l’alternateurne génère aucune charge.Le témoin doit s’éteindre lorsque le moteur tourne.Si le témoin s’allume en cours d’utilisation, la batteriese décharge et il est impossible de démarrer lemoteur. Faire contrôler la machine par un atelieragréé.3.5.11 Compteur horaire moteur (1:J11)Indique le nombre d’heures de travail. Le compteurne fonctionne que lorsque le moteur tourne.3.5.12 Témoin de niveau d’huile hydraulique(8:N)Le niveau d’huile doit être visible dans le tubetransparent lorsque la machine est à l’arrêt sur unsol plat.Lorsque le niveau d’huile est trop haut, elle risquede s’écouler par la vanne de purge. Lorsque leniveau est trop bas, l’huile risque de surchauffer etd’endommager le système hydraulique.3.5.13 Témoin du filtre à air (11:P)Le témoin indique lorsqu’un filtre est colmaté.Lorsque le témoin est rouge, le filtre doit être remplacé.Appuyer sur le bouton pour réinitialiser letémoin.4 UTILISATIONUtiliser uniquement des accessoires d’origine.Des kits sont disponibles en option pour équiper lamachine afin de pouvoir circuler sur la voie publique.Le contenu de ces kits est adapté en fonctionde la législation locale. Veuillez contacter un vendeuragréé pour tout information commerciale.5 DÉMARRAGE ET CONDUITENe pas utiliser la machine si le capot dumoteur n’est pas fermé et verrouilléRisque de brûlure et de blessure parécrasement.Veiller à ce que personne n’approche del’articulation lorsque le moteur tourne.Il existe un risque important d’écrasemententre les deux parties de la machine.La machine est fournie avec pneus arrièreremplis de liquide. Ils servent decontrepoids lors de l’utilisation d’unplateau de coupe.À défaut d’utiliser des pneus remplis deliquide lors de l’utilisation d’un plateaude coupe, ajouter un contrepoids d’aumoins 60 kg sur le châssis de montagede l’accessoire arrière.5.1 AVANT DE COMMENCERAvant de démarrer la machine, procéder aux vérificationssuivantes:• Vérifier/faire l’appoint de carburant.• Contrôler le niveau d’huile moteur• Vérifier le niveau du liquide de refroidissement• S’assurer que le témoin du filtre à air n’est pasallumé.• Vérifier que les robinets du séparateur d’eau etdu filtre à carburant sont ouverts.• Vérifier que le séparateur d’eau ne contient pasd’eau. Purger si nécessaire.• Vérifier le niveau d'huile du réservoir hydraulique.Voir 3.5.12.• Procéder aux contrôles de sécurité.• Lors de l’utilisation du plateau de coupe, veillerà ce qu’un contrepoids ou un contrepoids deminimum 60 kg soit installé à l’arrière de la machine.• Vérifier que le levier de débrayage est positionnévers l’intérieur. Voir 3.4.5.7.Les actions susmentionnées sont décrites ci-dessous.112


FRANÇAISFR5.2 CARBURANTLe diesel est très inflammable. Toujoursconserver le carburant dans desrécipients spécialement conçus à cet effet.Faire le plein uniquement à l’extérieuret ne pas fumer pendant l’opération.Faire le plein de carburant avant de démarrerle moteur.Ne jamais retirer le bouchon du réservoirni ajouter d’essence lorsque le moteurtourne ou tant qu’il est chaud.Ne pas utiliser de diesel à base de colza(EMC = ester méthylique de colza).Pour plus de renseignements, contacterle fabricant du moteur.Ne pas dépasser la base du goulot deremplissage; il y a risque de débordement,voire d’incendie.Utiliser uniquement du diesel répondant aux spécificationsminimales suivantes: 2.11. Dévisser le bouchon de remplissage (3:A).2. Faire le plein de diesel jusqu’à la base du goulotde remplissage. En cas de remplissage au-dede ce niveau, le carburant déborderait (il prendde l’expansion quand il est chaud).3. Revisser le bouchon.5.3 CONTRÔLE DU NIVEAU DEL’HUILE MOTEURVérifier le niveau d’huile avant chaque utilisation.Placer la machine sur un sol plat.Vérifier les éléments suivants:1. Nettoyer la zone autour de la jauge d’huile(7:H), et sortir la jauge.2. Essuyer la jauge au moyen d’un chiffon.3. Remettre la jauge en place (l’enfoncer à fond) etla ressortir.4. Contrôler le niveau d’huile indiqué par la jauge.Le niveau d’huile doit arriver jusqu’au repère(7:I) sur la jauge.Si nécessaire, retirer le bouchon du réservoir d’huile(14:W) et faire l’appoint jusqu’au repère.Utiliser de l’huile de grade CF ou supérieur selonAPI et conformément au diagramme de températuresci-dessous.Ne jamais utiliser d’additifs pour huile.Le niveau d’huile ne doit jamais descendre souscette marque sous peine de surchauffe du moteur.Vidanger l’excédent d’huile si le niveau dépasse lerepère. Voir 6.7.Remettre le bouchon du réservoir un fois le niveaud’huile rectifié.5.4 CONTRÔLE DU NIVEAU DU LIQ-UIDE DE REFROIDISSEMENTLe témoin de température ne fonctionnepas sans liquide de refroidissementpour éviter une panne de moteur.Vérifier le niveau du liquide de refroidissementavant chaque utilisation.Vérifier les éléments suivants:1. Le moteur doit être froid pour procéder à la vérification.2. Retirer la grille, le capot moteur à gauche et àdroite ainsi que le panneau supérieur. Voir3.4.5.2.3. Dévisser le bouchon du radiateur (14:X) et vérifierque le liquide de refroidissement atteintl’orifice de remplissage.4. Remettre le bouchon du radiateur.5. Vérifier que le niveau du liquide de refroidissementatteint le repère inférieur (11:O1) dans levase d’expansion.Si nécessaire, faire l’appoint (voir ci-après).5.4.1 Ajout de liquide de refroidissementLe liquide de refroidissement doit répondre auxcritères suivants:• Toujours utiliser un mélange de réfrigérant etd’eau. Ne jamais utiliser uniquement de l’eau.• Mélanger l’eau et le réfrigérant conformémentaux instructions du fournisseur.• Ne jamais mélanger de réfrigérants différents.• Utiliser de l’eau douce (sans calcaire), distilléeou déminéralisée.Le moteur doit être froid pour faire l’appoint.Ne pas ouvrir le bouchon du radiateurlorsque le moteur est chaud pour évitertout risque de brûlure par projection devapeur.Faire l’appoint comme suit:1. Retirer la grille, le capot moteur à gauche et àdroite ainsi que le panneau supérieur. Voir3.4.5.2.2. Vérifier que tous les bouchons du circuit de refroidissementsont en place et étanches.. Vérifier que tous les robinets du circuit de refroidissementsont en place et étanches.4. Vérifier que toutes les gaines du circuit de refroidissementsont intactes et étanches.5. Dévisser le bouchon du radiateur (14:X).113


FRFRANÇAIS6. Remplir lentement le radiateur de liquide de refroidissement.Éviter les bulles d’air pendant leremplissage. Remplir jusqu’à l’orifice de remplissage.7. Remettre le bouchon du radiateur.8. Ouvrir le bouchon du vase d’expansion (11:O)et faire l’appoint de mélange jusqu’au repère inférieurcorrespondant au niveau lorsque le moteurest froid.9. Revisser le bouchon du vase d’expansion.10.Faire tourner le moteur pour qu’il atteigne satempérature de service et vérifier le niveau duvase d’expansion. Le niveau doit atteindre lerepère supérieur (11:O2), correspondant auniveau lorsque le moteur est chaud.11.Si le niveau n’atteint pas le repère supérieur,laisser refroidir le moteur et faire l’appoint deliquide de refroidissement dans le vase d’expansion.5.5 TÉMOIN DU FILTRE À AIRS’assurer que le témoin du filtre à air (11:P) n’estpas allumé.Vérification, voir 3.5.13.Remplacement du filtre à air, voir 6.13.5.6 SÉPARATEUR D’EAUVérifier que le flotteur du séparateur d’eau (10:L5)est en position basse.Vérifier si le robinet du séparateur d’eau estouvert. Voir fig. 10.5.7 CONTRÔLES DE SÉCURITÉVérifier que les résultats des contrôles de sécuritésont satisfaisants lors du test de la machine.Procéder aux contrôles de sécuritéavant chaque utilisation.Si l’un des résultats ci-dessous ne donnepas satisfaction, ne pas utiliser la machineet la faire contrôler par un atelieragréé!5.7.1 Contrôles de sécurité généraleObjetRésultatConduites de carburantet raccords.Absence de fuite.Câbles d’alimentation.Absence de dégâts mécaniques.Isolation intacte.Échappement. Absence de fuite dans lesbranchements.Vis serrées.Gaines Absence de fuites. Absence dehydrauliques. dégâts.Faire avancer et La machine doit s’arrêter.reculer l’engin etrelâcher la pédalede conduite-freinde service.Test de pilotage. Absence de vibrations inhabituelles.Absence de bruits inhabituels.5.7.2 Contrôle de sécurité électriqueLe fonctionnement du dispositif de sécuritédoit être vérifié avant chaque utilisation.Statut Action RésultatPédale embrayagefreinnon enfoncée. rage.Essai de démar-Prise de force désactivée.Le moteurne doit pasdémarrer.Pédale embrayagefreinnon enfoncée.Prise de forceactivée.Le moteur tourne.Prise de forceactivée.La commande delevage des accessoiresn’est pas enposition flottante.Essai de démarrage.Le conducteurquitte son siège.Tenter d’engagerla prise de force.Le moteurne doit pasdémarrer.La prise deforce doit sedésengager.Il doit êtreimpossibled’engager laprise deforce.114


FRANÇAISFR5.8 DÉMARRAGE1. Vérifier que la prise de force n’est pas engagée.2. Ne pas laisser le pied sur l’accélérateur.3. Mettre l’accélérateur sur ¼ de sa course.4. Enfoncer à fond la pédale de frein. Le témoin(1:J3) doit s’allumer.5. Par temps froid, préchauffer le moteur avant ledémarrage à froid. Voir 3.4.4.1. Puis tourner laclé de contact et démarrer le moteur.6. Ne jamais charger ou conduire la machine immédiatementaprès un démarrage à froid lorsquel’huile hydraulique est froide.Chauffer l’huile hydraulique en réglant l’accélérateursur ¼ de sa course. Laisser tourner pendantquelques minutes – voir le diagramme cidessous.Exemple: À -10°C, laisser tourner sur ¼ pendant18 minutes.Le mode plein régime doit toujours être enclenchélorsque la machine fonctionne.Pour éviter toute augmentation inutile de lapression dans le système hydraulique, positionnerle bouton de réglage du régime sur ¼ de sacourse avant d’engager la prise de force hydraulique.5.9 DIRECTION ASSISTÉELa direction assistée transfère la force du circuithydraulique au volant lorsqu’on le tourne. La machinese conduit donc très aisément lorsque le moteurfonctionne à plein régime.La direction assistée s’affaiblit lorsque le moteurralentit.5.10 CONSEILS D'UTILISATIONVérifier le niveau d’huile du moteur, en particulierlors d’une utilisation sur terrain en pente.Voir « 5.3 ».Redoubler de vigilance sur les terrainsen pente. Ne pas démarrer ou s’arrêterbrutalement sur un terrain en pente. Nejamais circuler perpendiculairement àune pente. Se déplacer de haut en bas, etde bas en haut.La machine ne peut en aucun cas êtreutilisée sur des pentes dont l'inclinaisonest supérieure à 10°.Ralentir dans les pentes et dans les viragespour éviter de basculer ou de perdrele contrôle de la machine.Ne pas braquer à fond lorsque la machineest en vitesse supérieure et à pleinrégime. Dans cette situation, elle pourraitfacilement basculer.Garder les mains et les doigts à distancedes éléments articulés et du support dusiège. Risque de blessure par écrasement.Ne jamais utiliser la machine lorsquele carter moteur est ouvert.La machine est fournie avec pneus arrièreremplis de liquide. Ils servent decontrepoids lors de l’utilisation d’unplateau de coupe.À défaut d’utiliser des pneus remplis deliquide lors de l’utilisation d’un plateaude coupe, ajouter un contrepoids d’aumoins 60 kg sur le châssis de montagede l’accessoire arrière.Ne pas bloquer l’outil sous la cabine enposition baissée pour éviter d’endommagerl’outil ou la machine lors de déplacementssur des surfacesirrégulières.5.11 ARRÊTDésengager la prise de force. Serrer le frein de stationnement.Laisser tourner le moteur au ralenti pendant 1 à 2minutes. Arrêter le moteur en tournant la clé.Si la machine est abandonnée sans surveillance,retirer la clé de contact.Le moteur peut être très chaud immédiatementaprès l’arrêt. Ne pas toucher lesilencieux ni le éléments du moteur. Risquede brûlure.5.12 NETTOYAGEPour réduire le risque d’incendie, dégagerl’herbe, les feuilles et l’excédentd’huile se trouvant sur le moteur, le potd’échappement, la batterie et le réservoirde carburant.Pour réduire le risque d’incendie, contrôlerrégulièrement que la machine neprésente aucune fuite d’huile et/ou decarburant.Ne jamais nettoyer au jet haute pressionpour ne pas endommager les joints,les composants électriques ou lesvannes hydrauliques.Ne jamais utiliser d’air comprimé surles ailettes du radiateur pour éviter deles endommager.115


FRFRANÇAISNettoyer la machine après utilisation. Instructionsde nettoyage:• Ne pas diriger les jets d’eau directement sur lemoteur.• Nettoyer le moteur à l’aide d’une brosse et/ou àl’air comprimé.• Nettoyer le radiateur du moteur (13:T) et le condenseur(13:V) à l’aide d’une brosse douce.Éliminer à la main les plus grosses particules.tA\;Les refroidisseurs très sales se nettoient àl’eau courante avec un détergent approprié.• Une fois le nettoyage terminé, démarrer l’enginet actionner l’éventuel plateau de coupe pouréliminer que l’eau ne pénètre dans les paliers etn’endommage la machine.6 ENTRETIEN6.1 PROGRAMME D’ENTRETIENRespecter le programme d’entretien de ce chapitrepour conserver la machine en bon état de marche,qui respecte l’environnement et reste sûre et fiable.Les entretiens doivent être exécutés par un atelieragréé.L'entretien en atelier agréé garantit un travail dequalité professionnelle ainsi que l’utilisation depièces de rechange d’origine.À chaque entretien, un cachet doit être apposé dansle carnet par l’atelier agréé. Un carnet d’entretiencomportant tous les cachets requis augmente la valeurde reprise de la machine.Voir les points d’entretien dans le tableau ci-dessous.La description des procédures suit le tableau.6.2 POINTS D'ENTRETIENPoint d’entretienIntervalleparag-Voir1re foisHeures de service/ raphecalendrier annuelSéparateur d’eau,vérification50/- 6.4Préfiltre à air, nettoyage6.4Filtre à carburant,remplacement400/- 6.5Pression des pneus,réglage6.6Huile moteur, remplacement50/12 200/12 6.7Huile moteur, filtre,aérateur du réservoir,remplacement/50/12 400/12 6.8nettoyageMoteurs de roue,remplacer l’huile50/12 200/12 6.9Courroies de transmission,vérifier50 200/- 6.10Circuit de refroidissement,nettoyer1000/12 6.11Batterie, vérifier 50/- 6.12Filtre à air, nettoyerle préfiltre6.13Filtre à air, remplacerle filtre intérieur6.13Lubrification 6.14Réglage des soupapes1000/- 6.15Rodage des soupapes 2000/- 6.156.3 PRÉPARATIFSToute intervention d'entretien doit se faire aprèsimmobilisation de la tondeuse et arrêt du moteur.Toujours serrer le frein à main.Couper le moteur.Pour éviter tout démarrage intempestif,retirer la clé de contact.6.4 SÉPARATEUR D’EAULe flotteur du séparateur d’eau (10:L5) est visiblepar transparence. Il doit être dans le bas du séparateur.S’il a monté, nettoyer le séparateur d’eaucomme suit:1. Fermer le robinet du séparateur d’eau. Voir fig.10.116


FRANÇAISFR2. Placer un récipient sous le séparateur d’eaupour récupérer le carburant.3. Ouvrir le bas du filtre en appuyant sur l’anneau(10:L1).4. Enlever prudemment le bas du filtre (10:L2) etretirer le ressort (10:L4) et le flotteur (10:L5).5. Nettoyer l’intérieur du bocal et le filtre (10:L3).6. Vérifier que le joint torique est intact et remonterles composants dans l’ordre inverse.7. Ouvrir le robinet.Nettoyer le réservoir à carburant si de l’eau s’accumulesouvent dans le séparateur d’eau. Contacterun concessionnaire agréé.6.5 FILTRE À CARBURANT1. Arrêter le moteur et le laisser refroidir.2. Fermer tous les robinets de carburant.3. Desserrer le filtre à huile (5, 6:F) vers la gauche(6:Dis) au moyen d’une clé spéciale. Retirer lefiltre prudemment pour ne pas renverser de carburant.Le cas échéant, nettoyer immédiatement lecarburant répandu.4. Nettoyer les abords du filtre.5. Appliquer une fine couche de carburant sur lenouveau joint.6. Mettre le nouveau filtre en place en le tournantvers la droite (6:Ass) jusqu’à ce que le joint touchela surface de montage.7. Serrer le filtre d’un tour supplémentaire à l’aided’une clé spéciale.6.6 PRESSION DES PNEUSPression avant: 0,9 barRemarque: La machine est fournie avec pneusarrière remplis de liquide. Cela évite de devoirinstaller un contrepoids à l’arrière de la machine.Les pneus sont remplis d’eau salée.Teneur en sel: 33% (CaCl 2 )Point de gel: environ -35°CConfier l’entretien et la maintenancedes pneus remplis de liquide à un atelieragréé.Ne jamais tenter de vérifier la pressiondes pneus arrière à l’aide d’une jaugede pression pneumatique classique.L’eau salée risquerait de l’endommager.Voir le manuel pour adapter la pression en fonctionde l’accessoire utilisé.6.7 VIDANGE DE L’HUILE MOTEUR,FILTREL'huile moteur peut être très chaude sion l'évacue aussitôt après l'arrêt du moteur.Il est donc recommandé de laisserrefroidir le moteur pendant quelquesminutes avant d'effectuer la vidange.Pour remplacer l’huile moteur et le filtre, procédercomme suit:1. Installer la machine sur une surface plane etfaire tourner le moteur pour qu’il atteigne satempérature de fonctionnement.2. Arrêter le moteur et retirer le capuchon du réservoird’huile (14:W).3. Installer un récipient sous le bouchon de vidanged’huile (15:Y), retirer le bouchon etlaisser l’huile d’écouler dans le récipient.4. Se débarrasser de l’huile conformément à la réglementationen vigueur.5. Nettoyer la zone autour du filtre à huile (15:Z)et retirer le filtre à l’aide d’une clé à filtre spéciale.6. Lubrifier le joint du nouveau filtre et visser celui-cijusqu’à ce que le joint touche la surface dumoteur. Serrer le filtre d’un tour supplémentaireà l’aide d’une clé spéciale.7. Installer le bouchon de vidange d’huile. Couplede serrage: 50 Nm.8. Remplir d’huile neuve, conformément à 5.3.9. Après remplissage, démarrer le moteur et lelaisser tourner au ralenti pendant 30 secondes.10.Vérifier l’absence de fuites d’huile.11. Arrêter le moteur. Attendre 30 secondes, puiscontrôler le niveau d’huile. Voir 5.3.6.8 VIDANGE DE L’HUILE HY-DRAULIQUE, FILTRELa présence de contaminants dans lefluide hydraulique peut gravement endommagerle circuit.Pour remplacer l’huile hydraulique et le filtre,procéder comme suit:1. Placer la machine sur un sol plat.2. Nettoyer correctement la zone autour du filtre(8:K) sur la partie supérieure du réservoir hydrauliqueet retirer le filtre.3. Installer un récipient sous le bouchon de vidanged’huile (8:M), retirer le bouchon etlaisser l’huile d’écouler dans le récipient. Leréservoir doit avoir une capacité de 20 litres.4. Se débarrasser de l’huile conformément à la réglementationen vigueur.5. Installer le bouchon de vidange d’huile. Couplede serrage: 40 Nm.6. Remettre en place l’aérateur l’aérateur du réservoir(8:J). L’ancien aérateur est dévissé; pourinstaller le nouveau, procéder en ordre inverse.117


FRFRANÇAIS7. Remplir d’huile neuve par l’ouverture située ausommet du filtre.Huile: Voir 2.1.Quantité d’huile lors d’une vidange: Voir 2.1.8. Réinstaller le filtre avec les éléments suivants:9:K1 Joint. Vérifier que le joint est intact.9:K2 Nouveau filtre. Toujours remplacer le filtreaprès la vidange d’huile.9:K3 Ressort9:K4 Couvercle9. Après remplissage de l’huile, démarrer le moteuret le laisser tourner au ralenti pendantquelques minutes pour vérifier l’absence defuites.10.Vérifier le niveau d’huile. Voir 3.5.12.6.9 REMPLACEMENT DE L’HUILEDES MOTEURS DE ROUESPour remplacer l’huile dans la boîte à engrenagesdes moteurs de roue, procéder comme suit:1. Placer la machine sur un sol plat.2. Nettoyer correctement la zone autour desbouchons d’huile (17:D, E).3. Installer un récipient sous le bouchon de vidanged’huile (17:E), retirer le bouchon etlaisser l’huile d’écouler dans le récipient.4. Retirer le bouchon de remplissage (17:D).5. Installer le bouchon de vidange d’huile.Éliminer l’huile conformément à la réglementationen vigueur.6. Remplir d’huile neuve par l’orifice de remplissageà l’aide d’un récipient adapté. L’huile doitparvenir jusqu’au bouchon de remplissage.Pour le type et le volume d’huile, voir le tableaudu point 2.1.7. Remettre le bouchon de remplissage.8. Serrer à 30 Nm.6.10COURROIES DE TRANSMIS-SIONAprès 5 heures de service, vérifier l’état des courroies.6.11 NETTOYAGE DU CIRCUIT DEREFROIDISSEMENTPendant le fonctionnement du moteur, le liquide derefroidissement est contaminé par des la rouille etdes dépôts, ce qui réduit sa capacité à réduire latempérature du moteur. C’est pourquoi il doit êtreremplacé régulièrement.Pour remplacer le liquide de refroidissement,procéder comme suit:1. Vérifier que le moteur est tout à fait froid.2. Retirer la grille, le capot moteur à gauche et àdroite ainsi que le panneau supérieur. Voir3.4.5.2.3.. Dévisser le bouchon du radiateur (14:X).4. Installer un récipient sous le bouchon de vidangedu radiateur (fig. 14:U) et sous le bouchondu liquide de refroidissement du moteur(11:S).5. Retirer le bouchon de vidange pour que le liquides’écoule dans le récipient.6. Retirer le bouchon du liquide de refroidissementmoteur pour que le liquide de refroidissements’écoule dans le récipient.7. À l’aide d’un flexible, rincer à l’eau le systèmepar l’orifice de remplissage jusqu’à ce que lecircuit soit propre.8. Remettre les bouchons de vidange du liquide derefroidissement.9. Remplir de liquide de refroidissement conformémentà 5.4.Couple de serrage: 40 Nm.6.12 BATTERIE (11:R)Les projections d’acide dans les yeux ousur la peau peuvent provoquer des blessuresgraves. En cas de contact avec del’acide, rincer immédiatement à l’eauclaire et consulter un médecin.La batterie est du type à soupape avec une tensionnominale de 12 V. Il ne faut pas vérifier le niveauou faire l’appoint de la batterie. Rien n’est d’ailleursprévu pour le faire. Le seul entretien nécessaireest la charge, par exemple après un remisageprolongé.Charger complètement la batterieavant la première utilisation. La batteriedoit être chargée au maximum lorsqu’onl’entrepose. Une batterieremisée totalement déchargée risqued’être sérieusement endommagée.6.12.1 Charge à l’aide du moteurLa batterie peut également être chargée à l’aide del’alternateur du moteur, comme suit:1. Installer la batterie dans la machine comme illustréci-dessous.2. Mettre la machine à l’extérieur ou brancher unextracteur de fumées.3. Suivre les instructions du manuel pour démarrerle moteur.4. Laisser le moteur fonctionner en continu pendant4 minutes.5. Arrêter le moteur. À présent, la batterie estcomplètement chargée.6.12.2 Charge à l’aide d’un chargeur debatterieEn cas d’utilisation d’un chargeur de batterie, utiliserun modèle à tension constantePrendre contact avec votre distributeur.L’utilisation d’un chargeur de type standardrisque d’endommager la batterie.118


FRANÇAISFR6.12.3 Dépose/InstallationCouper le courant à l’aide de l’interrupteurprincipal (1:M) avant de déconnecterla batterie.Intervertir les câbles endommagera lagénératrice et la batterie.Serrer correctement les câbles. Les câbleslâches peuvent être à l’origine d’unincendie.Le moteur ne peut jamais fonctionnersans batterie raccordée. Il y a risquesérieux d’endommager l’alternateur etle système électrique.Retirer/installer la batterie comme suit:1. Retirer le capot de gauche.2. Couper le courant à l’aide de l’interrupteurprincipal (2).3. Débrancher le câble de la batterie et retirercelle-ci.4. Placer la batterie en procédant en ordre inverse.Connecter le câble rouge sur la borne positive(+) et le câble noir sur la borne négative (-) dela batterie.5. Actionner l’interrupteur principal.6.12.4 NettoyageNettoyer les traces d’oxydation qui peuvent apparaîtresur les bornes. Nettoyer les bornes au moyend’une brosse en métal, puis les graisser à l’aided’un lubrifiant prévu à cet effet.6.13 FILTRE À AIR, MOTEURNe pas faire fonctionner le moteur lorsquele filtre à air est endommagé oumanquant. Risque d’endommagergravement le moteur.Le filtre à air se compose de deux filtres:12:Q3Pré-filtre12:Q4 Filtre à air interneRemarque: Nettoyer/remplacer les filtres plus souventque prévu dans le programme de maintenanceen cas d’utilisation fréquente en environnementpoussiéreux.Pour nettoyer/remplacer les filtres à air, procédercomme suit:1. Retirer le carter du filtre à air (11:Q) en enlevantla vis (11:Q1) et en dégageant celle-ci du châssismoteur.2. Ouvrir le carter du filtre en dégageant les deuxpinces (12:Q2).3. Retirer le pré-filtre (12:Q3) et laisser le filtre interne(12:Q4) en place pour empêcher la poussièrede pénétrer dans le moteur pendant lenettoyage du préfiltre.4. Nettoyer le préfiltre à l’air comprimé en veillantà ne pas l’endommager. Souffler l’air de l’intérieurvers l’extérieur à une pression de 3-5bars.Tout filtre endommagé ou impossible à nettoyerdoit être remplacé.5. Nettoyer l’intérieur du support du filtre.6. Si le filtre à air doit également être remplacé, leretirer.7. Procéder au montage en inversant l’ordre desétapes.8. Reinitialiser le témoin de filtre s’il s’était activé.Voir 3.5.13.6.14 LUBRIFICATIONLubrifier les points de graissage toutes les 50 heuresde service, conformément au tableau ci-dessous,ainsi qu’après chaque lavage.Appliquer de la graisse universelle à l’aide d’unpistolet. Remplir de graisse jusqu'à débordement.Les points de graissage sont indiqués à la figure18-19.Faire attention aux courroies pendantle graissage: elles ne peuvent entrer encontact avec l’huile ou la graisse.Objet Points de graissage / FigureBras de tension,courroiede pompeFourche delevage, rotationFourche delevage,montée etdescentemarche à suivre1 point de graissage. 19:E1 point de graissage. 19:A2 points de graissage 19:BVérin de 2 points de graissage 19:DlevageVérin de commande2 points de graissage 19:EArticulation 3 points de graissage 19:CCâbled’accélérateur18Lubrifier les extrémitésdes câbles à l’aide d’uneburette en activant toutesles commandes.Pour plus de facilité, travaillerà deux.6.15 SOUPAPESLe réglage et le rodage des soupapes doivent êtreexécutés par un atelier agréé.119


FRFRANÇAISProblèmeTémoins lumineux, buzzer;soupape de maintiende la position de transportHauteur de coupe, épandeurde sable, râteauarrière, phareRégulateur de vitesse,alternateurPrise électrique du panneauDésactivation de la tractionPrise de force, feu designalisation stationnement,relais de sécurité6.16 FUSIBLESLes intensités mentionnées dans cechapitre correspondent au calibre maximaldes fusibles à installer. L’utilisationd’un fusible surcalibré implique unrisque d’incendie.La machine possède trois boîtes à fusibles.Celle située au plafond de la cabine contient les fusiblescorrespondant aux éléments électriques de lacabine. Pour y accéder, retirer les vis du panneaude commande (16:C) situé au plafond. Tous les fusiblessont de 15 A.Deux boîtes à fusibles (16:A et 16:B) sont situéescomme illustré à la fig. 16. Leurs fusibles sont décritsdans le tableau ci-dessous:En cas de défaillance électrique, vérifier et remplacerles fusibles si nécessaire. Si la panne persiste,contacter un atelier agréé.FusibleEmplace-Calibrement16:B/116:B/216:B/316:B/416:B/516:B/610 A20 A10 A10 A30 A10 ARéserve16:B/7Fusible principal 16:B/8 40 ACodes 16:A/1 20 AClignoteurs 16:A/2 10 AFeux de stationnement, 16:A/3 10 Aklaxon, relais codesFusible principal, cabine 16:A/4 30 AAC 16:A/5 20 ARéserve16:A/6Réserve16:A/7AC 16:A/8 30 AGGP se réserve le droit de modifier le produit sansavis préalable.120


NEDERLANDSNL1 ALGEMEENDit symbool verwijst naar eenWAARSCHUWING. Als de instructiesniet nauwkeurig worden opgevolgd,kan dit tot ernstig persoonlijk letsel en/of materiële schade leiden.Voordat u deze machine in gebruikneemt, moet u de gebruiksaanwijzingen de meegeleverde "VEILIGHEIDS-VOORSCHRIFTEN" zorgvuldigdoornemen.Zorg dat er geen vuilresten in het hydraulischesysteem of het brandstofcircuitkomen, want daardoor kunnenonderdelen van de machine ernstigworden beschadigd.1.1 SYMBOLENOp de machine vindt u de volgende symbolen omu eraan te herinneren dat voorzichtigheid en oplettendheidbij gebruik en tijdens onderhoud gebodenis.Betekenis van de symbolen:Voorzichtig!Lees vóór gebruik van de machine de gebruikershandleidingen de veiligheidsvoorschriften.Voorzichtig!Pas op voor uitgeworpen voorwerpen.Houd omstanders op afstand.Voorzichtig!Draag altijd gehoorbescherming.Voorzichtig!U mag met de machine, uitgerust met deoriginele accessoires, niet rijden op eenhelling met een grotere hellingshoek dan10º.Voorzichtig!Gevaar op verwonding door bekneld raken.Blijf met uw lichaamsdelen uit debuurt van de knikbesturing als de motorvan de machine loopt.Voorzichtig!Gevaar op brandwonden. Raak de geluiddemper/katalysatorniet aan.Voorzichtig!Haal voordat u met reparatiewerkzaamhedenbegint de sleutel uit het contactslot.Voorzichtig!Risico op letsel door beknelling, draaiendeventilator.Risico op letsel door beknelling, draaienderiem.Risico op letsel door beknelling, mechanischeonderdelen.1.2 VERWIJZINGEN1.2.1 AfbeeldingenDe afbeeldingen in deze handleiding zijn genummerdmet 1, 2, 3 etc.Onderdelen in afbeeldingen worden aangegevenmet A, B, C etc.Een verwijzing naar onderdeel C in afbeelding 2wordt als volgt weergegeven: “1:C”.1.2.2 TitelsDe titels in deze gebruikershandleiding zijn op devolgende manier genummerd:“1.3.1 Algemene veiligheidscontrole” is een subtitelvan “1.3 Veiligheidscontrole” en wordt onderdeze titel vermeld.Wanneer naar een titel wordt verwezen, wordt alleenhet nummer van deze titel aangegeven. Bijvoorbeeld“Zie 1.3.1”.2 TECHNISCHE GEGEVENS2.1 TECHNISCHE GEGEVENS MA-CHINEMotorvermogen, kW 24,5PTO-aandrijving HydraulischRijsnelheid, km/u 0-20Gewicht, kg 840Hoogte, mm 1950Lengte, mm 2300Breedte, mm 1080Motorolie, hoeveelheid 5,1 literMotorolie, graad Zie “5.3”Hydraulische olie 20 liter SAE 10W-30Bij gebruik in de winterISO VG 46. Zie 2.2.1Oliewielmotoren4x0,1-0,15 liter GL4/575W-90Omgevingstemperatuur Tot -20 °CBrandstofDiesel (EN590:96)Tankinhoud42 liter121


NLNEDERLANDS2.2 HYDRAULISCH SYSTEEM -OVERZICHTDe onderstaande tabel biedt een overzicht van dehydraulische uitgangen en hun bedieningselementen.Afkorting Betekenis Afmetingen CapaciteitPTO1fPTO1rPTO1sPTO1lAuxPTOAansluiting voor aandrijving van aan de voorzijdegemonteerde werktuigen. Parallelle aansluiting metPTO1r. Zie afb. 1.Aansluiting voor aandrijving van aan de achterzijdegemonteerde werktuigen. Parallelle aansluiting metPTO1f. Zie afb. 1.Bedieningshendel voor aansluiting voor de aandrijvingvan werktuigen. Zie afb. 1.Hendel voor beperking van PTO in ingeschakeldestand. Zie afb. 1Aansluiting voor aandrijving van alternatieve aan devoorzijde gemonteerde werktuigen. Zie afb. 1.2x1/2 inch + 3/8 inchretour2x1/2 inch + 3/8 inchretour2x3/8 inch, gebruiktdezelfde retour alsPTO1f42 l / 220 bar42 l / 220 bar0-12 l / 120 bar.InstelbaarAuxPTOs Bedieningshendel voor aansluiting voor aandrijvingvan alternatieve aan de voorzijde gemonteerde werktuigen.Zie afb. 1.AuxPTOv Bedieningshendel voor stroming van de aansluitingvoor aandrijving van alternatieve aan de voorzijdegemonteerde werktuigen. Zie afb. 1.Aux1 Aansluiting voor hulpfuncties van aan de voorzijde 2x1/4 inch 12l / 125 bargemonteerde werktuigen. Zie afb. 1.Aux1s Bedieningshendel voor de Aux1. Zie afb. 1.Aux2f Aansluiting voor hulpfuncties van aan de voorzijde 2x1/4 inch 12l / 125 bargemonteerde werktuigen. Zie afb. 1.Aux2ra Aansluiting voor hulpfuncties van voor aan de achterzijde2x1/4 inch 12l / 125 bargemonteerde werktuigen. Parallelle aansluitingmet Aux2rb. Zie afb. 1.Aux2rb Aansluiting voor hulpfuncties van achter aan de 2x1/4 inch 12l / 125 barachterzijde gemonteerde werktuigen. Parallelle aansluitingmet Aux2ra. Zie afb. 1.Aux2S Bedieningshendel voor de Aux2f, Aux2ra en Aux2rb,afhankelijk van Aux2fr. Zie afb. 1.Aux2fr Bedieningshendel voor activering van Aux2f ofAux2ra/Aux2rb. Zie afb. 1.H Werktuiglift. Zie afb. 1.Hs Bedieningshendel voor de werktuiglift en hefwerktuigenbevindt zich onder de cabine. Zie afb. 1.Hrl Bedieningshendel voor verticale vergrendeling vanwerktuigen onder de cabine, d.w.z. ze worden nietbeïnvloed door Hs. Zie afb. 1.2.2.1 Hydraulische olieSAE 10W-30 wordt aanbevolen.Bij gebruik in de winter kan een ISO VG 46-olieworden gebruikt. Deze olie kan ook worden gebruiktals vervanging voor SAE 10W-30 bij eentrage hydraulische respons.2.3 WERKTUIGENNeem voor werktuigen contact op met een erkendedealer en lees de gebruiksinstructies die met hetaccessoire zijn meegeleverd.122


NEDERLANDSNL3 BESCHRIJVING3.1 AANDRIJVINGDe machine heeft vierwielaandrijving. Het motorvermogenwordt hydraulisch op de wielen overgebracht.De vier wielen hebben afzonderlijkehydraulische motoren. De dieselmotor stuurt eenoliepomp (2:P) aan die olie door de hydraulischemotoren (2:M) van de wielen pompt.De hydraulische motoren worden zoals in afb. 2getoond op de hydraulische pomp aangesloten.Dit betekent dat de voorwielen en achterwielenmet dezelfde snelheid draaien, maar dat de snelheidlinks en rechts kan verschillen.3.2 BESTURINGBlijf met uw lichaamsdelen uit de buurtvan het knikpunt als de motor van demachine loopt. U kunt ernstige verwondingenoplopen als u bekneld raakt tussenhet voorste en achterste deel van demachine.De machine heeft een door de motor ondersteundeknikbesturing. Dit betekent dat het chassis is verdeeldin een voor- en een achtergedeelte die ten opzichtevan elkaar kunnen draaien.Knikbesturing houdt in dat de machine met een extreemkleine draaicirkel langs bomen en andere obstakelskan rijden.3.3 VEILIGHEID3.3.1 Elektrische beveiligingDe machine is uitgerust met een elektrisch veiligheidssysteem.Het veiligheidssysteem stopt bepaaldeactiviteiten die bij een onjuiste bedieninggevaarlijk kunnen zijn. Zo kan de motor niet wordengestart als het koppelings-/rempedaal niet isingedrukt.De werking van het veiligheidssysteemmoet vóór elk gebruik worden gecontroleerd.3.3.2 HamerIn de cabine bevindt zich een hamer. Daarmee kuntu in geval van nood ruiten kapotslaan.Zorg dat de hamer altijd gebruiksklaarin de houder zit.3.3.3 GevarendriehoekIn de cabine bevindt zich een gevarendriehoek.Die moet u in een noodgeval volgens de voorschriftenop de weg plaatsen.Zorg dat u de gevarendriehoek altijdbij u hebt als u een rit gaat maken.3.4 BEDIENINGSELEMENTENDe beschrijvingen van de bedieningselementenzijn ingedeeld op basis van de plaats van de bedieningselementenop de machine.Bedieningselementen - stoelZie 3.4.1Bedieningselementen - dakZie 3.4.2Bedieningselementen - stuurbevestigingen pedalenZie 3.4.3Bedieningselementen - instrumentenpaneelZie 3.4.4Bedieningselementen - overigeZie 3.4.53.4.1 Bedieningselementen - stoelDe zitting is voorzien van een beveiligingsschakelaardie is aangesloten op het beveiligingssysteemvan de machine. Dit houdt in dat bepaalde gevaarlijkefuncties niet werken als er niemand op de zittingzit. Zie ook 5.7.2.3.4.1.1 Zitting naar achteren/voren verstellen(1:A1)1. Beweeg de hendel omhoog.2. Zet de zitting in de gewenste stand.3. Laat de hendel los om de zitting te vergrendelen.3.4.1.2 Zittingvering verstellen (1:A2)De vering moet worden aangepast aan het lichaamsgewicht.Dat doet u met knop.Hardere vering: Draai de knop rechtsom.Zachtere vering: Draai de knop linksom.De veringsinstelling kan worden afgelezen op deindicator (1:J2) bij de knop. Bij de juiste instellinggeeft de indicator de kleur groen weer.3.4.1.3 Rugleuninghoek verstellen (1:A3)De rugleuning kan met de knop in de gewenstehoek worden gezet.3.4.1.4 Armsteun afstellen (1:A4)De armsteun kan in de gewenste hoek worden gezetmet de knop onder de betreffende armsteun.3.4.1.5 Ventilatie (1:A5)Met knop regelt u de ventilatorsnelheid. De luchtwordt door de ventilatiesleuven (1:F) geblazen.3.4.1.6 Verwarming (1:A6)Met knop stelt u de cabinetemperatuur in als erverwarming nodig is.123


NLNEDERLANDS3.4.1.7 Comfortkoeling (1:A7)Met knop stelt u de cabinetemperatuur in als erkoeling nodig is.3.4.2 Bedieningselementen - dak3.4.2.1 Ruitensproeier (1:B1)Schakelaar voor het activeren van de ruitensproeier.De ruitenvloeistof bevindt zich in het reservoir(1:E).3.4.2.2 Zwaailicht (1:B2)Het zwaailicht is een optie.Houd u aan de wetgeving voor het gebruikvan een zwaailicht.Schakelaar voor het in- en uitschakelenvan het zwaailicht.3.4.2.3 Werkverlichting (1:B3)Houd u aan de wetgeving voor het gebruikvan werklampen.Schakelaar voor het in- en uitschakelenvan de werkverlichting (4:B).3.4.2.4 Ruitenwisser (1:B4)Schakelaar voor het in- en uitschakelenvan de ruitenwisser.3.4.2.5 Interieurverlichting (1:B5)De interieurverlichting bevindt zich in het dak.Deze verlichting wordt in- of uitgeschakeld doorde lamp naar links of rechts te draaien.3.4.3 Bedieningselementen - stuurbevestigingen pedalen3.4.3.1 Stuur (1:C1)Verstel het stuurwiel niet tijdens het rijden.Het stuur kan lager of hoger worden gezet en dehoek kan worden aangepast. Zie 3.4.3.3 en 3.4.3.9.3.4.3.2 Koplamp en claxon (1:C2)De hendel heeft de volgende functies:ClaxonRichtingaanwijzersKoplampenDe symbolen op de regeling verwijzen naar elkvan de functies.3.4.3.3 Stuurhoek instellen (1:C3)Verstel het stuurwiel niet tijdens het rijden.Het stuur kan traploos op verschillende hoekenworden ingesteld.Draai de knop op de zijkant van het stuurhuis losen zet het stuur in de gewenste hoek. Draai de knopweer vast.3.4.3.4 Rijden / bedrijfsrem (1:C4)Als de machine niet remt zoals verwachtals het pedaal wordt losgelaten,moet het linkerpedaal (1:C6) alsnoodrem worden gebruikt.Het pedaal regelt de overbrengingsverhouding tussende motor en de aangedreven wielen (= de snelheid).Wanneer het pedaal omhoog staat, wordt debedrijfsrem geactiveerd.1. Pedaal voorwaarts – de machinegaat vooruit.2. Pedaal onbelast – de machinestaat stil.3. Pedaal naar achter – de machinegaat achteruit.4. Minder druk op het pedaal –de machine remt.De maximumsnelheid kan met de vergrendeling(1:C5) worden verlaagd voor een optimale werksnelheid.3.4.3.5 Snelheidsvergrendeling (1:C5)Het snelheidsbereik kan worden beperkt door metde vergrendeling (1:C4) het pedaal van de bedrijfsrem(1:C5) te stoppen.Door het activeren van de snelheidsbegrenzer kaneen optimale maximumsnelheid voor het werkenmet gereedschap worden ingesteld.Vergrendelen:Draai de snelheidsregelaar naar voren.Terugzetten:Draai de snelheidsregelaar naar achter.3.4.3.6 Noodrem / parkeerrem (1:C6)Het rempedaal mag tijdens het werkennooit ingedrukt zijn. Daardoor kanoververhitting in de aandrijving en derem optreden.Parkeerlichten124


NEDERLANDSNLHet pedaal heeft de volgendefuncties:• Tijdens het gebruik. Noodrem.• Stilstaand. Parkeerrem.Indicator (1:J3) gaat branden als het pedaal volledigwordt ingedrukt.3.4.3.7 Vergrendeling, parkeerrem (1:C7)De vergrendeling vergrendelt het pedaal(1:C6) in de ingetrapte stand. Deze functiewordt gebruikt om de machine te vergrendelenop hellingen, tijdens transport enz.als de motor niet loopt.Vergrendelen:1. Druk het pedaal (1:C6) geheel in. De indicator(1:J3) gaat branden.2. Draai de vergrendeling naar voren.3. Laat het pedaal los.Ontgrendelen:1. Druk het pedaal (1:C6) geheel in.2. Draai de vergrendeling naar achter.3. Laat het pedaal los.3.4.3.8 Waarschuwingsknipperlichten (1:C8).De schakelaar dient voor het inschakelenvan de waarschuwingsknipperlichten.Alle richtingaanwijzers en het indicatielampje(1:J5) knipperen in hetzelfde ritme.3.4.3.9 Stuurhoogte instellen (1:C9)Verstel het stuurwiel niet tijdens het rijden.De hoogte van het stuur kan traploos worden ingesteld.Draai de knop op de stuurkolom los en zet het stuurop de gewenste hoogte. Draai de knop weer vast.3.4.4 Bedieningselementen - instrumentenpaneel3.4.4.1 Contactslot (1:D1)Het contactslot wordt gebruikt om de motor te startenen uit te schakelen.Vier standen:Voorverwarmen: De cilinders wordenvoorverwarmd voordat u de motor start.Gebruik de hieronder getoonde stand bijlage omgevingstemperatuur voordat u demotor start.Max. 5 secondenStoppen: De motor wordt uitgezet. Desleutel kan verwijderd worden.Rijden: Wordt tijdens starten overgeslagen.Wordt gebruikt als motor loopt.Starten: De elektrische startmotor wordtgeactiveerd op het moment dat de sleutelin de veerbelaste startstand wordt gedraaid.Laat de sleutel teruggaan naar derijstand wanneer de motor gestart is.3.4.4.2 Gereedschapslift (1:Hs)Deze bedieningshendel regelt zowel de hydraulischewerktuiglift aan de voorzijde van de machine(1:H) als de hefcilinder voor onder de cabine gemonteerdewerktuigen. Deze zijn in serie met elkaarverbonden.De hendel (1:Hs) werkt alleen bij draaiende motor.U kunt de lift echter naar de zweefstand laten zakkenals de motor niet loopt.Verlaat de machine nooit als de gereedschapsliftin de transportpositie staat. Uloopt kans op ernstige verwondingendoor bekneld raken als de lift snel daaltomdat u de bediening onbedoeld activeert.De hendel heeft de volgende vier standen:Zweefstand. Zet de hendel in de voorstestand, waar deze wordt vergrendeld. Degereedschapslift daalt naar de zweefstand.In de zweefstand steunt het gereedschapaltijd met dezelfde druk op de grond enkan het de contouren van de grond volgen.Gebruik de zweefstand bij het uitvoerenvan werkzaamheden.Omlaag brengen. Het gereedschap gaatonafhankelijk van het gewicht naar beneden.De kracht bij het dalen is afhankelijkvan het gewicht van het gereedschapen van de hydraulische druk die bij hetdalen wordt gebruikt.Vergrendelen in transportstand. Dehendel staat in de neutrale stand na hetomhoog en omlaag brengen. Het gereedschapis vergrendeld in de transportstand.Omhoog brengen. Verplaats de hendelnaar de achterste stand tot het gereedschapin de hoogste stand staat (transportstand).Laat dan de hendel los om hetgereedschap in de transportstand te vergrendelen.125


NLNEDERLANDS3.4.4.3 Hydraulische besturing (1:Aux1PTOs)Deze bedieningshendel activeert een klep die hetvermogen van de hydraulische pomp overbrengtop aan de voorzijde gemonteerde werktuigen dieop de hydraulische aansluiting zijn aangesloten.(1:AuxPTO). De stroomrichting wordt geregelddoor naar voren of naar achteren bewegen van dehendel. Kan bijvoorbeeld worden gebruikt om dedraairichting van een werktuig te selecteren.In de neutrale stand van de hendel is er geen stromingnaar de hydraulische aansluitingen.De hendel werkt alleen bij draaiende motor enwanneer de hydraulische slangen voor de betreffendefunctie van het werktuig zijn aangesloten ophydraulische aansluiting (1:AuxPTO).3.4.4.4 Bedieningshendel voor verticale vergrendelingvan een onder de cabinegemonteerd werktuig (1:Hrl)Deze bedieningshendel vergrendelt de hefcilindervoor het onder de cabine gemonteerde werktuig,bijvoorbeeld de zuigmond voor reinigingsapparatuur.Dit betekent dat aan de voorzijde gemonteerdewerktuigen omhoog en omlaag kunnen wordengebracht, zie ook 3.4.4.2, zonder dat het werktuigonder de machine wordt beïnvloed.Vergrendel het werktuig onder de cabineniet in de lage stand, hierdoor kunnenhet werktuig en de machinebeschadigd raken bij rijden over ongelijkeoppervlakken.3.4.4.5 Stromingsregeling (1:AuxPTO2v)De klep regelt de kracht van de stroming in de hydraulischeaansluiting (1:AuxPTO). Bijvoorbeeldom de draaisnelheid van het werktuig aan te passen.3.4.4.6 Hydraulische besturing (1:Aux1s)Deze hendel bedient bepaalde functies, afhankelijkvan het gemonteerde gereedschap.Deze hendel werkt alleen als de motor loopt en dehydraulische slangen van het gereedschap met dehydraulische aansluiting (1:Aux1) zijn verbonden.3.4.4.7 Hydraulische besturing (1:Aux2s)Deze hendel bedient bepaalde functies, afhankelijkvan het gemonteerde gereedschap.Deze hendel werkt alleen als de motor loopt en dehydraulische slangen van het gereedschap als volgtzijn aangesloten:• Gereedschap aan de voorzijde op de hydraulischeaansluiting (1:Aux2f).• Een via hydraulische aansluiting (1:Aux2ra)voor aan de achterzijde gemonteerd werktuig ofvia hydraulische aansluiting (1:Aux2rb) achteraan de achterzijde gemonteerd werktuig.Zie ook 3.4.4.13Beide hydraulische aansluitingen aan de achterzijdezijn parallel verbonden.3.4.4.8 Gashendel (1:D2)Voor het instellen van het toerental van de motor.Vol gas - geef altijd vol gas als u met demachine aan het werk bent.Stationairloop.3.4.4.9 Schakelaar (1:PTO1l)De schakelaar wordt gebruikt om dePTO in de geactiveerde stand te beperken,zie 3.4.4.11. De schakelaar kan alleenworden geactiveerd als de PTO ende parkeerrem tegelijk worden geactiveerd.Beweeg de beperker op de knop naar achteren alsu de voorzijde van de knop indrukt om de functiete activeren.Deze functie wordt gebruikt om de bediener instaat te stellen buiten de machine te werken, bijvoorbeeldmet een spuitmond op een externeslang.3.4.4.10Schakelaar (1:Gs)Deze schakelaar bedient de elektrische regelingvoor de maaihoogte van het maaidek.De schakelaar bedient het contact (1:G) met omschakelingvan de polariteit.3.4.4.11Schakelaar (1:PTO1)Hendel voor in- en uitschakelen van de aandrijvingvan aan de voorzijde gemonteerde accessoires.Twee standen:1. Druk op het voorste deel van de schakelaar- de PTO wordt geactiveerd. Het symboollicht op.2. Druk op het achterste deel van de schakelaar- de PTO wordt gedeactiveerd.Zet de gashendel op ongeveer 1/4 van voordat ude hydraulische PTO activeert. Zo voorkomt uonnodige drukverhogingen in het hydraulischesysteem.De schakelaar activeert een klep die het vermogenvan de hydraulische pomp overbrengt op de gereedschapsliftaan de voorzijde.Het vermogen wordt dan hydraulisch op het werkstukovergebracht via de hydraulische aansluitingen,voor (1:PTOf) of achter (1:PTOr). Beidehydraulische aansluitingen zijn parallel verbonden.126


NEDERLANDSNL3.4.4.12Schakelaar (1:Ls)12VDe schakelaar heeft drie standen en kanbijvoorbeeld voor de zandstrooier wordengebruikt.De schakelaar regelt de functie van de elektrischeaansluiting voor aan de achterzijde (1:L) en deelektrische aansluiting achter aan de achterzijde(1:Lr). De twee elektrische aansluitingen zijn parallelverbonden.3.4.4.13Schakelaar (1:Aux2fr)De schakelaar heeft twee standen en geeftaan welke hydraulische aansluiting doorde besturing wordt bediend (1:Aux2s).Hydraulische aansluiting aan de voorzijde(1:Aux2f) of hydraulische aansluitingen aan deachterzijde (1:Aux2ra, 1:Aux2rb). Zie ook 3.4.4.73.4.5 Bedieningselementen - overige3.4.5.1 Hoofdschakelaar (1:M)De hoofdschakelaar bevindt zich onderde motorkap aan de voorzijde.1Schakel altijd eerst met deze hoofdschakelaarde stroomvoorzienig uit0voordat u onderhoud aan elektrischeonderdelen gaat uitvoeren.3.4.5.2 MotorkapDe machine alleen gebruiken met geslotenen vergrendelde kap. Anders bestaater een kans op brandwonden enkunt u bekneld raken.De motorkap bestaat uit vier afneembare delen, dietoegang bieden tot onderdelen van de motor. Opendie delen als volgt:Kappen aan linker- en rechterzijde (1:N)Verwijderen:1. Verwijder de rubberen sluitingen voor en achter(4:D).2. Trek de kap omhoog, vouw deze omlaag en trekdeze naar buiten.Terugplaatsen:1. Laat de kap over de binnenkant van het wiel zakken.2. Haak de bovenkant van de kap in de V-groef opde machine en bevestig de positioneerpen aande onderkant.3. Zet de rubber banden voor en achter vast.Kap aan voorzijde (1:O)Verwijderen:1. Maak de vergrendelknoppen (4:E) los door dieeen paar slagen linksom te draaien.2. Trek de kap naar voren omhoog.Terugplaatsen:1. Lijn de kap uit.2. Bevestig de pennen van de vergrendelknoppenin de openingen aan de bovenkant en draai dieknoppen rechtsom tot de kap stevig is vergrendeld.Grille achter (1:P)Verwijderen:1. Vouw de grille omlaag door de veergrendels(1:Q) aan beide zijden van de grille los te halen.2. Til de grille van de flenzen.Terugplaatsen:1. Breng de grille omhoog en lijn deze uit met deflenzen.2. Vouw de grille omhoog en controleer of deveergrendels de grille in de juiste stand vastzetten.BovenpaneelVerwijderen:1. Verwijder de kappen links en rechts.2. Verwijder de vier schroeven (1:T) en trek hetpaneel omhoog.Terugplaatsen:1. Lijn het paneel uit en zet de vier schroeven vast.3.4.5.3 Elektrische aansluiting voor aanhanger(1:R)Zevenpens aansluiting voor aanhanger.3.4.5.4 Borgpennen (1:S).De machine heeft aan de voorkant en aan de achterkantbevestigingspunten voor verschillende accessoires.Na het monteren van een accessoireborgt u dat met twee borgpennen. Die pennen wordenautomatisch in groeven vergrendeld.3.4.5.5 Tankdop (3:A)De tankopening voor het bijvullen van diesel bevindtzich achter de cabine.3.4.5.6 Deurhouder (4:C)De deurhouder zorgt dat de deur een beetje geopendblijft voor extra ventilatie.Als de deurhouder niet in de deuropvangvalt, wordt de cabine beschadigd.Zorg ervoor dat de deurhouder tijdens het gebruikcorrect in de deuropvang valt.3.4.5.7 Ontkoppelingshendel (5:G)Hendel om de variabele transmissie uit te schakelen.Daarna kan de machine worden verplaatst.De ontkoppelingshendel mag nooit tussende binnenste en buitenste standstaan. Dit leidt tot oververhitting en beschadigingvan de transmissie.De machine mag nooit worden gesleept,maar alleen indien het nodig is naar envanaf een aanhanger worden verplaatst.Slepen beschadigt de transmissie.127


NLNEDERLANDSDe hendel heeft de volgende twee standen:Naar binnen:De hydraulische pomp is geactiveerd voor normaalgebruik.Naar buiten:De hydraulische olie stroomt niet door de hydraulischepomp en kan door het systeem vloeien zonderdat deze pomp de doorstroming blokkeert. Demachine kan worden verplaatst. De doorstromingis echter beperkt. Daarom is nogal wat kracht nodigom de machine te verplaatsen.3.5 INDICATIELAMPJES3.5.1 Brandstofmeter (1:J1)De brandstofmeter toont de hoeveelheid brandstofin de tank.3.5.2 Indicator voor zittingvering (1:J2)Geeft de veringsinstelling van de zitting aan. Zie3.4.1.2.3.5.3 Remlampje (1:J3)Gebruik de machine nooit als het remlampjeoplicht. Het lampje geldt voorde parkeerrem en voor de noodrem.Het remlampje licht op als de parkeerrem(1:C6) actief is.3.5.4 Urenteller PTO1 (1:J4)Geeft het aantal uren aan dat PTO1 geactiveerd isgeweest. Werkt alleen bij draaiende motor.3.5.5 Indicatielampje voor richtingaanwijzers/waarschuwingsknipperlichten(1:J5).Het indicatielampje is een optie.Het lampje knippert in hetzelfde ritme als de richtingaanwijzers/waarschuwingsknipperlichten.3.5.6 Brandstoflampje (1:J6)Het brandstoflampje werkt alleen als demotor wordt gestart.Het brandstoflampje waarschuwt als er minder dan2,5 liter diesel in de tank zit.3.5.7 Oliedruklampje (1:J7).Als dit lampje oplicht moet de motoronmiddellijk worden uitgezet. Bij een telage oliedruk kan de motor ernstigeschade oplopen.Het oliedruklampje werkt alleen als deontsteking in de bedrijfsstand staat.Het oliedruklampje waarschuwt als de oliedruk inde motor zo laag wordt dat schade aan de motorkan optreden. Dit lampje moet oplichten als de motorniet loopt, omdat er dan geen oliedruk is.Dit lampje moet uit blijven als de motor loopt.Licht het lampje op als de motor loopt, zet de motordan meteen uit en breng de machine naar eenerkende dealer voor reparatie.3.5.8 Motortemperatuurlampje (1:J8).Als de temperatuur van de motor te hoog wordt,licht het temperatuurlampje op en hoort u eenwaarschuwingstoon.Als dit lampje oplicht of de waarschuwingstoonklinkt, mag de motor nietzwaar worden belast en alleen stationairlopen. Risico op ernstige schade aande motor.Het lampje en de waarschuwingstoonvoor een te hoge motortemperatuur werkenalleen als de ontsteking in de bedrijfsstandstaat.Het lampje en de zoemer waarschuwen als de motortemperatuurzo hoog wordt dat schade aan demotor kan optreden.Als de motor loopt, moet dit lampje uit blijven ende waarschuwingstoon achterwege blijven. Als tijdenshet werken dit lampje oplicht of de waarschuwingstoonklinkt, doe dan het volgende:• Zet de gashendel in de stand stationair. Zet demotor niet uit.• Verwijder bladeren, gras of andere voorwerpenvan de buitenkant van de radiator. Zie 5.12.• Laat de motor stationair lopen tot de temperatuuris gedaald, het lampje dooft en de waarschuwingstoonstopt. Daarna kan de machine weernormaal worden gebruikt.• Als de temperatuur na 5 minuten nog steeds tehoog is, zet de motor dan uit en breng de machinenaar een erkende dealer voor reparatie.Controleer of er voldoende koelvloeistof aanwezigis. Zie 5.4.3.5.9 Lampje voor temperatuur van hydraulischeolie (1:J9).De motor mag niet worden gebruikt alsdit temperatuurlampje oplicht. Risicoop ernstige schade aan de motor.Het lampje voor de temperatuur van dehydraulische olie werkt alleen als de ontstekingin de bedrijfsstand staat.Het lampje waarschuwt als de temperatuur van dehydraulische olie zo hoog wordt dat schade aan demotor kan optreden.Dit lampje moet uit blijven als de motor loopt. Alsdit lampje tijdens het werken oplicht, doe dan hetvolgende:128


NEDERLANDSNL• Zet de gashendel in de stand stationair. Zet demotor niet uit.• Verwijder bladeren, gras of andere voorwerpenvan de buitenkant van de oliekoeler. Zie 5.12.• Laat de motor stationair lopen tot de temperatuuris gedaald en het lampje uit is. Daarna kan demachine weer normaal worden gebruikt.• Als de temperatuur na 5 minuten nog steeds tehoog is, zet de motor dan uit en breng de machinenaar een erkende dealer voor reparatie.3.5.10 Acculampje (1:J10).Laat de motor nooit lopen als het acculampjeoplicht. In dat geval zou de accu volledigworden ontladen.Het lampje voor het opladen van de accuwerkt alleen als de ontsteking in de bedrijfsstandstaat.Het acculampje waarschuwt als de dynamo deaccu niet meer oplaadt. Dit lampje moet oplichtenals de motor niet loopt, omdat de dynamo de accudan niet bijlaadt.Dit lampje moet uit blijven als de motor loopt. Alsdit lampje tijdens het werken oplicht, wordt deaccu niet bijgeladen en kan de motor niet wordengestart. Breng de machine voor reparatie naar eenerkende dealer.3.5.11 Urenteller motor (1:J11)Toont het aantal werkuren. Werkt alleen bij draaiendemotor.3.5.12 Peilglas voor hydraulische olie(8:N).Het oliepeil moet zichtbaar zijn door het kijkglasals de machine horizontaal staat.Bij een te hoog oliepeil kan er olie uit het oververloopventielgaan lekken. Bij een te laag oliepeilkan de olietemperatuur te hoog worden en schadeaan het hydraulische systeem optreden.3.5.13 Luchtfilterindicator (11:P)Dit indicator waarschuwt voor een verstopt luchtfilter.Als het indicator rood oplicht, moet hetluchtfilter worden vervangen. Druk na het vervangenvan het filter op de knop om het indicator te resetten.4 TOEPASSINGENDe machine mag alleen worden gebruikt met originelewerktuigen.Er zijn optionele kits leverbaar met alle onderdelendie vereist zijn voor het rijden op de openbare weg.De inhoud van die kits wordt afgestemd op de lokalevoorschriften. Neem contact op met een erkendedealer voor meer informatie en het kopenvan een kit.5 STARTEN EN RIJDENDe machine alleen gebruiken met geslotenen vergrendelde kap. Anders bestaater een kans op brandwonden enkunt u bekneld raken.Zorg dat er niemand bij het knikpuntvan de machine komt als de motorloopt. U kunt ernstige verwondingenoplopen als u bekneld raakt tussen hetvoorste en achterste deel van de machine.De machine wordt geleverd met achterbandenmet vloeistofvulling. Deze fungerenals contragewicht bij het rijdenmet een maaidek.Als geen vloeistofgevulde bandenworden gebruikt bij het rijden met hetmaaidek, moet een contragewicht vanten minste 60 kg worden gemonteerd opde werktuigbevestiging aan de achterzijdevan de machine.5.1 VOORBEREIDING OP HET GE-BRUIKControleer de volgende punten voordat u de motorstart:• Vul indien nodig diesel bij.• Controleer het peil van de motorolie.• Controleer het peil van de koelvloeistof.• Controleer of het filterlampje gedoofd is.• Controleer of de kraantjes van de waterscheideren het brandstoffilter open zijn• Zorg dat de waterscheider geen water bevat. Iser water aanwezig, laat het dan weglopen.• Controleer het oliepeil in de hydraulische tank.Zie 3.5.12.• Voer de algemene veiligheidscontroles uit.• Controleer of vloeistofgevulde banden of eencontragewicht van ten minste 60 kg aan de achterzijdevan de machine zijn gemonteerd alvorenste gaan rijden met het maaidek.• Controleer of de ontkoppelingshendel naar binnengericht staat. Zie 3.4.5.7.Nu worden de hierboven genoemde handelingenbeschreven.129


NLNEDERLANDS5.2 BIJVULLENDiesel is zeer brandbaar. Bewaarbrandstof altijd in een speciaal daarvoorbestemde tank.Vul de brandstof alleen bij in de buitenluchten rook niet tijdens het bijtanken.Vul de tank voordat u de motor start.Verwijder nooit de brandstofdop en vulde machine nooit met brandstof wanneerde motor loopt of nog warm is.Voor de motor mag geen biodieselworden gebruikt. Neem contact op metde motorleverancier voor meer informatie.Als u brandstof bijvult tot die in de vulopeningblijft staan, kan brandstoflekkageof brand optreden.Gebruik alleen diesel die voldoet aan de vereistenin 2.1.1. Verwijder de tankdop (3:A).2. Vul diesel bij tot aan de onderkant van de vulpijp.Als u brandstof bijvult tot die in de vulopeningblijft staan, zal diesel gaan lekken omdat diebij verhitting uitzet.3. Sluit de tankdop.5.3 MOTOROLIE CONTROLERENControleer voor elk gebruik of het oliepeil correctis. De machine moet op een vlakke ondergrondstaan.Ga als volgt te werk:1. Veeg de ruimte rond de oliepeilstok (7:H)schoon en trek de peilstok omhoog.2. Maak de oliepeilstok schoon.3. Steek de peilstok helemaal naar binnen en trekhem weer omhoog.4. Lees het oliepeil af. Het oliepeil moet tussen demarkeringen (7:I) op de peilstok staan.Indien nodig de olievuldop verwijderen en olie bijvullentot de markering.Gebruik olie met de graad CF of hoger, conformAPI en volgens de onderstaande temperatuurgrafiek.Gebruik nooit olie met toevoegingen.Het oliepeil mag nooit onder de onderste markeringkomen. In dat geval kan de motor oververhitraken. Als het oliepeil boven de markering staat,moet u de olie tot het juiste niveau aftappen. Zie6.7.Als het peil in orde is, plaatst u de olievuldop terugen draait u deze vast.5.4 PEIL VAN KOELVLOEISTOFCONTROLERENZonder koelvloeistof werkt het temperatuurlampjeniet. Dan werkt de motorook niet.Controleer voor elk gebruik of er voldoende koelvloeistofaanwezig is.Ga als volgt te werk:1. Bij deze controle moet de motor afgekoeld zijn.2. Verwijder de grille, de motorkap links en rechtsen het bovenpaneel. Zie 3.4.5.2.3. Draai de radiatordop los (14:X) en controleer ofde koelvloeistof tot de vulopening staat.4. Draai de radiatordop weer vast.5. Controleer of het peil van de koelvloeistof bijde onderste markering (11:O1) in het expansievatstaat.Vul indien nodig koelvloeistof bij. Zie hieronder.5.4.1 Koelvloeistof bijvullen.De koelvloeistof moet aan de volgende eisen voldoen:• Gebruik altijd een mengsel van koelvloeistof enwater. Gebruik nooit alleen water.• Meng het water en de koelvloeistof zoals deleverancier van de koelvloeistof voorschrijft.• Gebruik nooit verschillende soorten koelvloeistof.• Gebruik zacht (zonder calcium), gedistilleerd ofgedemineraliseerd water.Bij het vullen moet de motor afgekoeld zijn.Als u de radiatordop verwijdert terwijlde motor nog heet is, kunt u ernstigebrandwonden oplopen omdat heet wateruit de radiator kan spuiten.Doe het bijvullen als volgt:1. Verwijder de grille, de motorkap links en rechtsen het bovenpaneel. Zie 3.4.5.2.2. Controleer of alle pakkingen in het koelsysteemzijn bevestigd en goed zijn gesloten.. Controleer of alle kraantjes in het koelsysteemzijn afgesloten en geborgd.4. Controleer of alle slangen van het koelsysteemin orde zijn en goed zijn geborgd.5. Draai de radiatordop los (14:X).130


NEDERLANDSNL6. Vul de radiator langzaam bij met koelvloeistof.Zorg dat er tijdens het bijvullen geen luchtbellenontstaan. Vul koelvloeistof bij tot die in devulopening staat.7. Draai de radiatordop weer vast.8. Open de dop van het expansievat (11:O) en vulbij tot het peil bij de onderste markering staat,want dat is het correcte peil bij een koude motor.9. Sluit de dop van het expansievat.10.Laat de motor op bedrijfstemperatuur komen encontroleer het peil in het expansievat. Het peilmoet nu bij de bovenste markering (11:O2)staan, want dat is het correcte peil bij een opgewarmdemotor.11.Staat het peil lager dan de bovenste markering,laat dan de motor afkoelen en vul koelvloeistofbij.5.5 LUCHTFILTERINDICATORControleer of het filterindicator (11:P) geactiveerdis.Zie ook 3.5.13.Vervang het luchtfilter. Zie 6.13.5.6 WATERSCHEIDERControleer of de vlotter (10:L5) van de waterscheiderzich onderin bevindt.Zorg dat het kraantje van de waterscheider open is.Zie afb. 10.5.7 VEILIGHEIDSCONTROLESControleer of de machine voldoet aan de eisen inde volgende veiligheidscontroles.De veiligheidscontroles moeten vóórieder gebruik worden uitgevoerd.Als een van de onderdelen niet door detest komt, mag u de machine niet gebruiken!Breng de machine voorreparatie naar een dealer!5.7.1 Algemene veiligheidscontrolesOnderdeel ResultaatBrandstofslangen Geen lekkages.en aansluitingen.Elektrische bedrading.Geen mechanische schade.Isolatie is intact.Uitlaatsysteem. Geen lekkage bij de verbindingen.Alle schroeven zijn vastgedraaid.Hydraulische slangen.Geen lekkages. Geen schade.Rijd de machine De machine moet stoppen.vooruit en achteruiten laat het pedaalvan de bedrijfsremomhoog komen.TestritGeen abnormale trillingen.Geen abnormale geluiden.5.7.2 Elektrische veiligheidscontroleDe werking van het veiligheidssysteemmoet vóór elk gebruik worden gecontroleerd.Status Actie ResultaatKoppelings-/rempedaalniet ingedrukt.Probeer te starten. De motormag nietstarten.PTO niet actief.Koppelings-/rempedaalniet ingedrukt.PTO actief.Lopende motor.PTO actief.Regelaar voor gereedschapsliftnietin zweefstand.Probeer te starten. De motormag nietstarten.De bestuurderstaat op van de zitting.Probeer PTO teactiveren.PTO moetwordenontkoppeld.PTO activerenmoetonmogelijkzijn.5.8 STARTEN1. Zorg dat de PTO niet is geactiveerd.2. Houd uw voet niet op het gaspedaal.3. Zet de gashendel in de stand 1/4.4. Trap het rempedaal volledig in. Het indicatielampje(1:J3) moet oplichten.5. Voor starten bij lage omgevingstemperaturenmoet de motor worden voorverwarmd voordat udie start. Zie 3.4.4.1. Draai de contactsleutel omen start de motor.131


NLNEDERLANDS6. Direct na een koude start mag u de machine nietmeteen belasten of gaan rijden, omdat de hydraulischeolie nog te koud is.Laat de hydraulische olie opwarmen door demotor met ¼ gas te laten draaien. Laat de motoreen paar minuten lopen zoals hieronder is aangegeven...Voorbeeld: Bij -10 °C 18 minuten lang bij gashendelin de stand ¼.Bij gebruik van de machine altijd vol gas geven.Maar voor de modellen 26H en 32H geldt het volgende:Zet de gashendel op ongeveer 1/4 voordat u de hydraulischePTO activeert. Zo voorkomt u onnodigedrukverhogingen in het hydraulische systeem.5.9 STUURBEKRACHTIGINGDe stuurbekrachtiging zorgt ervoor dat het vermogenvan het hydraulisch systeem de bewegingenvan het stuur ondersteunt. Dit maakt het makkelijkerde machine te besturen als de motor op vollekracht werkt (vol gas).Als het toerental van de motor lager wordt, verminderthet effect van de stuurbekrachtiging.5.10 BEDIENINGSTIPSZorg altijd dat er voldoende olie in de motor aanwezigis. Dat geldt met name bij het rijden op hellingen.Zie “5.3”.Wees voorzichtig bij het rijden op hellingen.Start of stop niet plotseling wanneeru een helling op- of afrijdt. Rijdnooit dwars over een helling. Rijd vanboven naar beneden en van benedennaar boven.Rijd niet met de machine op een hellingmet een grotere hellingshoek dan 10º.Neem gas terug op hellingen en als uscherpe bochten maakt om tevoorkomen dat de machine kantelt of ude controle over de machine verliest.Draai bij rijden in de hoogste versnellingen bij vol gas het stuur niet volledignaar één kant. De machine kan dankantelen.Blijf met uw handen uit de buurt van destuurbekrachtiging en de zittinghouder.U kunt bekneld raken en verwondingenoplopen. Rijd nooit met de machine alsde motorkap open is.De machine wordt geleverd met achterbandenmet vloeistofvulling. Deze fungerenals contragewicht bij het rijdenmet een maaidek.Als geen vloeistofgevulde bandenworden gebruikt bij het rijden met hetmaaidek, moet een contragewicht vanten minste 60 kg worden gemonteerd opde werktuigbevestiging aan de achterzijdevan de machine.Vergrendel het werktuig onder de cabineniet in de lage stand, hierdoor kunnenhet werktuig en de machinebeschadigd raken bij rijden over ongelijkeoppervlakken.5.11 STOPPENZorg dat de PTO wordt ontkoppeld. Trek de parkeerremaan.Laat de motor 1 tot 2 minuten stationair draaien.Zet de motor af door de contactsleutel om te draaien.Als u de machine onbeheerd achterlaat,verwijder dan de contactsleutel.Direct na het uitzetten kan de motornog zeer heet zijn. Raak nooit de demperof andere motoronderdelen aan. Ditkan ernstige brandwonden veroorzaken.5.12 REINIGINGOm het gevaar op brand te verkleinende motor, de demper, de accu en debrandstoftank vrijhouden van gras,bladeren en olie.Controleer de machine ook regelmatigop olie- en/of brandstoflekkage.Spuit nooit water onder hoge druk opde machine. Hierdoor kunnen asafdichtingen,elektrische onderdelen of hydraulischekleppen beschadigd raken.Spuit nooit lucht onder hoge druk tegende radiatorvinnen. Hierdoor zal de radiatorbeschadigd raken.Reinig de machine na gebruik. Voor het reinigengelden de volgende richtlijnen:• Richt geen waterstralen rechtstreeks op de motor.• Reinig de motor met een borstel en/of perslucht.• Reinig de radiator (13:T) en de condensor132


NEDERLANDSNL(13:V) met een zachte borstel. Grote voorwerpenkunt u met de hand verwijderen. Als dekoelers ernstig vervuild zijn, reinig deze danmet langzaam stromend water en een geschiktreinigingsmiddel.• Start na het reinigen de machine en een eventueelgemonteerd maaidek om water te verwijderendat anders lagers zou kunnen binnendringenen beschadigen.6 ONDERHOUD6.1 ONDERHOUDSSCHEMAOm de machine voortdurend in goede staat te houden,de betrouwbaarheid en veiligheid te bevorderenen het milieu te ontzien, moet het hierbehandelde onderhoudsschema worden gevolgd.Reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkendedealer.Als het onderhoud door een erkende dealer wordtuitgevoerd, wordt het professioneel gedaan enworden originele vervangingsonderdelen gebruikt.Na elke onderhoudsbeurt door een erkende dealermoet een stempel in het onderhoudsboekje wordengezet. Een boekje dat “volgestempeld” is, wordteen waardevol document dat de tweedehandswaardevan de machine verhoogt.Hieronder ziet u wanneer welk onderhoud moetworden uitgevoerd. Daarna wordt behandeld hoe ude onderhoudsprocedures moet uitvoeren.6.2 ONDERDELEN.1e keer Interval Zie bijOnderdeel Bedrijfsuren/kalendermaandenWaterscheider, controleren50/- 6.4Voorfilter, reinigen 6.4Benzinefilter,vervangen400/- 6.5Bandenspanning,controleren, corrigeren6.6Motorolie, filter,vervangen50/12 200/12 6.7Hydraulische olie,filter, tankbeluchtingsklep,vervangen/reinigen50/12 400/12 6.8Wielmotoren, olieverversen50/12 200/12 6.9Riemtransmissies,controleren50 200/- 6.10Koelsysteem, reinigen1000/12 6.11Accu, controleren 50/- 6.12Luchtfilter, voorfilterreinigen6.13Luchtfilter, binnenfiltervervangen6.13Smeren 6.14Kleppen controleren1000/- 6.15Kleppen schuren 2000/- 6.156.3 VOORBEREIDINGService en onderhoud moet altijd worden uitgevoerdaan een stilstaande machine met een uitgeschakeldemotor.Zorg dat de machine niet kan wegrollen.Gebruik daarom altijd de parkeerrem.Zet de motor af.Voorkom onbedoeld starten van de motordoor de contactsleutel te verwijderen.6.4 WATERSCHEIDERDe waterscheider bevat een vlotter (10:L5), die inde transparante houder zichtbaar is. De vlottermoet zich onderin bevinden. Als de vlotter hogerhangt, moet de waterscheider als volgt worden gereinigd:1. Sluit de kraan van de waterscheider. Zie afb. 10.133


NLNEDERLANDS2. Houd een bak onder de waterscheider om deuitlopende brandstof op te vangen.3. Open de houder door op de ring (10:L1) tedrukken.4. Verwijder voorzichtig de houder (10:L2), deveer (10:L4) en de vlotter (10:L5) uit de houder.5. Maak de binnenkant van de houder en hetdraadfilter (10:L3) goed schoon.6. Controleer of de O-ring onbeschadigd is enmonteer dan in de omgekeerde volgorde alleonderdelen.7. Open de kraan.Maak de brandstoftank schoon als er vaak veel waterin de waterscheider staat. Neem contact op meteen erkende dealer.6.5 BRANDSTOFFILTER (32H)1. Stop de motor en laat die afkoelen.2. Sluit alle brandstofkranen.3. Gebruik een oliefiltersleutel om het filter (5,6:F) een beetje los te draaien in de richting(6:Dis). Verwijder het filter voorzichtig, zodat ugeen brandstof morst.Veeg eventueel weggelopen brandstof meteenop.4. Maak de ruimte rond het bevestigingsvlak vanhet filter schoon.5. Breng op de nieuwe filterpakking een dunlaagje brandstof aan.6. Bevestig het nieuwe filter door het in de richting(6:Ass) te draaien tot de pakking het bevestigingsvlakraakt.7. Draai het filter dan nog een slag vaster met behulpvan de filtersleutel.6.6 BANDENSPANNINGBandenspanning voor: 0,9 bar.LET OP! Deze machine wordt geleverd metachterbanden met vloeistofvulling. Hierdoorhoeft geen contragewicht te worden gemonteerdaan de werktuigbevestiging achter.De banden zijn gevuld met zout water.Zoutgehalte: 33% (CaCl 2 )Vriespunt: ca. -35°CNeem voor onderhoud van banden metvloeistofvulling contact op met een erkendewerkplaats.Probeer niet om de spanning van deachterbanden te controleren met eennormale bandenspanningsmeter.Hierbij kan zout water de meter binnendringenen deze beschadigen.Kijk ook naar de bandenspanning in de gebruikershandleidingvan het gebruikte gereedschap.6.7 MOTOROLIE EN FILTERVERVANGENDirect na het stoppen van de machinekan de motorolie erg heet zijn. Laat demotor daarom een paar minuten afkoelenvoordat u de olie aftapt.Vervang vervolgens het oliefilter op de volgendewijze:1. Zet de machine op een vlakke ondergrond enlaat de motor op bedrijfstemperatuur komen.2. Schakel de motor uit en verwijder de olievuldop(14:W).3. Zet een opvangbak onder de olieaftapplug(15:Y), verwijder die plug en laat de olie in deopvangbak lopen.4. Bij het afvoeren van de verbruikte olie moet uzich aan de regelgeving van de lokale overheidte houden.5. Maak rond het filter (15:Z) schoon en verwijderhet filter. Gebruik hiervoor een oliefiltersleutel.6. Smeer de pakking van het nieuwe filter enschroef die pakking vast tot hij het motoroppervlakraakt. Draai het filter dan nog één slagvaster aan met behulp van een oliefiltersleutel.7. Bevestig de olieaftapplug. Aanhaalmoment 50Nm.8. Vul nieuwe olie bij. Zie 5.3.9. Na het bijvullen van olie start u de motor en laatdeze 30 seconden stationair draaien.10.Controleer of er ergens olie lekt.11.Zet de motor af. Wacht 30 seconden en controleerdan het oliepeil. Zie 5.3.6.8 HYDRAULISCHE OLIE EN FIL-TER VERVANGENZorg dat er geen vuilresten in het hydraulischesysteem komen. Daardoorkunnen onderdelen van de machineernstig worden beschadigd.Vervang daarna de hydraulische olie en het oliefilterals volgt:1. Zet de machine op een vlakke ondergrond.2. Maak rond het filter (8:K) op de bovenkant vande hydraulische tank grondig schoon en demonteerhet filter.3. Zet een opvangbak onder de olieaftapplug(8:M), verwijder die plug en laat de olie in deopvangbak lopen. De opvangbak moet een inhoudvan 20 liter hebben.4. Bij het afvoeren van de verbruikte olie moet uzich aan de regelgeving van de lokale overheidhouden.5. Bevestig de olieaftapplug. Aanhaalmoment 40Nm.134


NEDERLANDSNL6. Tankbeluchtingsklep vervangen (8:J). De klepwordt losgeschroefd en de nieuwe wordt in omgekeerdevolgorde gemonteerd.7. Vul nieuwe olie bij door de opening in de bovenkantvan het filter.Olie: Zie 2.1.Oliehoeveelheid bij verversen: Zie 2.1.8. Monteer het filter en de volgende onderdelen:9:K1 Pakking. Controleer of de ring onbeschadigdis.9:K2 Nieuw filter. Na het verversen van de oliemoet altijd het filter worden vervangen.9:K3 Veer9:K4 Kapje9. Na het bijvullen van olie start u de motor en laatu die een paar minuten lopen. Dan controleert uof er ergens olie lekt.10.Controleer het oliepeil. Zie 3.5.12.6.9 OLIE VAN WIELMOTORENVERVERSENDe olie in de overbrengingsbehuizing van de wielenververst u als volgt:1. Zet de machine op een vlakke ondergrond.2. Maak de omgeving rond deolieaftappluggen (17:D, E) goed schoon.3. Zet een opvangbak onder de olieaftapplug(17:E), verwijder die plug en laat de olie in deopvangbak lopen.4. Verwijder de olievuldop (17:D).5. Bevestig de olieaftapplug.Bij het afvoeren van de verbruikte olie moet uzich aan de regelgeving van de lokale overheidte houden.6. Vul nieuwe olie bij via de olievulopening.Pomp de olie in het systeem met een oliepompje.Vul bij tot op het niveau van de olievulopening.De tabel in 2.1 geeft informatie over het type ende hoeveelheid olie.7. Bevestig de olievuldop.8. Draai de pluggen vast met een aanhaalmomentvan 30 Nm.6.10RIEMTRANSMISSIESControleer na 5 bedrijfsuren of alle riemen van demachine in orde en onbeschadigd zijn.6.11 KOELSYSTEEM SCHOONMAK-ENTijdens het gebruik komen roest- en vuildeeltjes inde koelvloeistof terecht. Dat verslechtert de werkingvan die koelvloeistof. Daarom moet de koelvloeistofregelmatig worden vervangen.U ververst de koelvloeistof als volgt:1. Zorg dat de motor volledig is afgekoeld.2. Verwijder de grille, de motorkap links en rechtsen het bovenpaneel. Zie 3.4.5.2.3. Draai de radiatordop (14:X) los.4. Plaats een opvangbak onder de aftapplug van deradiator (14:U) en de koelvloeistofplug van demotor (11:S).5. Verwijder de aftapplug van de radiator, zodat dekoelvloeistof in de opvangbak loopt.6. Verwijder de koelvloeistofplug van de motor,zodat de koelvloeistof in de opvangbak loopt.7. Plaats een waterslang in de vulopening en spoelhet koelsysteem door met stromend water todathet systeem schoon is.8. Breng de aftapplug van de radiator en de koelvloeistofplugvan de motor weer aan.9. Vul de machine met nieuwe koelvloeistof. Zie5.4.Draai de plug vast met 40 Nm.6.12 ACCU (11:R)Als u accuzuur in uw ogen of op uwhuid krijgt, kan dit ernstig letselveroorzaken. Komt u met accuzuur inaanraking, spoel dan meteen metschoon water en raadpleeg een arts.De accu wordt gereguleerd door kleppen en geefteen uitgangsspanning van 12 V. De accuvloeistofkan en mag niet worden gecontroleerd of aangevuld.U hoeft de accu alleen maar op te laden, bijvoorbeeldals u deze lang niet hebt gebruikt.De accu moet volledig zijn opgeladenvoordat u deze voor de eerste keer gaatgebruiken. De accu moet altijd volledigopgeladen worden bewaard, anderskan deze beschadigd raken.6.12.1 Accu opladen met motorDe accu kan ook worden opgeladen met de dynamovan de motor:1. Plaats de accu in de machine zoals hieronder afgebeeld.2. Zet de machine buiten of zorg dat de uitlaatgassenkunnen worden afgevoerd.3. Start de motor volgens de instructies in de handleiding.4. Laat de motor 45 minuten lopen.5. Zet de motor af. De accu is nu volledig opgeladen.6.12.2 Accu opladen met opladerGebruik voor het opladen van de accu een opladermet een constante spanning.Neem contact op met uw leverancier voor een dergelijkeoplader.De accu kan beschadigd raken als er een standaardoplader wordt gebruikt.135


NLNEDERLANDS6.12.3 Verwijderen/PlaatsenSchakel altijd eerst met de hoofdschakelaar(1:M) de stroomvoorzieniguit voordat u de accu gaat losmaken.Als u de kabels verwisselt, raken de dynamoen de accu beschadigd.Zet de kabels stevig vast. Losse kabelskunnen brand veroorzaken.De accu moet altijd aangesloten zijn alsu de motor wilt laten lopen, anderskunnen de dynamo en het elektrischesysteem beschadigd raken.Verwijder/monteer de accu als volgt:1. Verwijder de linkermotorkap.2. Zet met de hoofdschakelaar (1:M) de stroomvoorzieninguit.3. Maak de accukabels los en neem de accu uit demachine.4. Voer deze stappen in omgekeerde volgorde uitals u de accu weer wilt monteren. Sluit de rodekabel aan op de positieve accuklem (+) en dezwarte kabel op de negatieve accuklem (-).5. Schakel de stroomvoorziening weer in met dehoofdschakelaar.6.12.4 ReinigingIndien de accupolen geoxideerd zijn, moeten dezeschoongemaakt worden. Reinig de accupolen meteen staalborstel en smeer ze in met vet.6.13 LUCHTFILTER, MOTORStart de motor nooit zonder luchtfilter ofmet een beschadigd luchtfilter. Risico opernstige schade aan de motor.Het luchtfilter bestaat uit twee filters:12:Q3Voorfilter12:Q4Binnenste luchtfilterLET OP! Indien de machine in een stoffige omgevingwordt gebruikt, moeten de filters vaker wordengereinigd/vervangen dan aangegeven in hetonderhoudsschema.Reinig/vervang de luchtfilters als volgt:1. Verwijder het filterhuis (11:Q) door de schroef(11:Q1) te verwijderen en vervolgens deschroef op het binnenste motorframe uit degroef te bewegen.2. Open het filterhuis door de twee klemmen(12:Q2) los te halen.3. Verwijder het voorfilter (12:Q3). Laat het binnenfilter(12:Q4) op zijn plaats, zodat er geenstof etc. in de motor kan komen als u het voorfilterschoonblaast.4. Maak het voorfilter met perslucht schoon. Gavoorzichtig te werk, zodat het filter niet wordtbeschadigd. Blaas perslucht van binnen naarbuiten door het filter. De druk mag niet hogerdan 3-5 bar zijn.Krijgt u het filter niet schoon of is het beschadigd,koop dan een nieuw filter.5. Maak de binnenkant van de filterbehuizingschoon.6. Als ook het luchtfilter moet worden vervangen,neem dat dan uit de machine.7. Monteer alle onderdelen weer in de omgekeerdevolgorde.8. Reset de filterindicator als die is geactiveerd.Zie 3.5.13.6.14 SMERINGAlle in de onderstaande tabel genoemde smeerpuntenmoeten elke 50 bedrijfsuren en na elke reinigingsbeurtworden gesmeerd.Gebruik een smeerpistool met universeel vet. Blijfpompen tot vet tevoorschijn komt. De smeerpuntenzijn aangegeven in afb. 18-19.Ga voorzichtig te werk in de buurt vanaandrijfriemen. Er mag geen vet of olieop de riemen komen.Onderdeel Smeernippels / actie AfbeeldingSpanarm, 1 smeernippel. 19:EpompriemLiftvork, 1 smeernippel. 19:AdraaienLiftvork, 2 smeernippels 19:BomhoogomlaagLiftcilinder 2 smeernippels 19:DStuurcilinder 2 smeernippels 19:EKnikpunt 3 smeernippels 19:CGaskabel Smeer de kabeluiteinden18met olie terwijlu het betreffende bedieningselementbedient.Dit gaat het beste mettwee personen.6.15 KLEPPENHet afregelen en schuren van kleppen moeten wordenuitgevoerd door een erkende dealer.136


NEDERLANDSNL6.16 ZEKERINGENDe hier vermelde waarden verwijzennaar de zwaarste zekeringen die gebruiktmogen worden. Bij zekeringenmet een hogere toelaatbare stroom kanschade door brand optreden.De machine heeft drie zekeringkasten.Een zekeringenkast bevindt zich in het cabinedaken bevat de zekeringen voor de elektrische cabinevoorzieningen.Deze zekeringenkast bevindt zichonder het bedieningspaneel in het dak en is toegankelijkdoor de schroeven (16:C) van dat paneel loste draaien. Alle zekeringen zijn 15 A.Twee zekeringenkasten (16:A en 16:B) bevindenzich op de in afb. 16 getoonde posities. De volgendetabel toont de in deze kasten aangebrachte zekeringen:Als er een elektrische storing optreedt, vervangdan doorgeslagen zekeringen. Als het probleemaanhoudt, breng de machine dan naar een erkendedealer voor reparatie.ZekeringProbleemPlaats WaardeIndicatielampjes, zoemer,16:B/1 10 AtransportstandMaaihoogte, zandstrooier,16:B/2 20 Averticuteerderachter, koplampCruise control, dynamo 16:B/3 10 AElektrische aansluiting 16:B/4 10 Aop paneelUitschakelen 16:B/5 30 APTO, waarschuwingslamp16:B/6 10 Aparkeren, beveili-gingsrelaisReserve16:B/7Hoofdzekering 16:B/8 40 ADimlicht 16:A/1 20 ARichtingaanwijzers 16:A/2 10 AParkeerlicht, claxon, 16:A/3 10 AdimlichtrelaisHoofdzekering, cabine 16:A/4 30 AAC 16:A/5 20 AReserve16:A/6Reserve16:A/7AC 16:A/8 30 AGGP behoudt zich het recht voor zonder voorafgaandeaankondiging wijzigingen in het productaan te brengen.137


ITITALIANO1 GENERALITÀQuesto simbolo indica una segnalazionedi ATTENZIONE. La mancata osservanzadelle istruzioni fornite può causaregravi lesioni personali e/o danni materiali.Prima di mettere in modo, leggere attentamentequeste istruzioni per l’uso ele "NORME DI SICUREZZA".Nell'impianto idraulico o nel circuitodel carburante non devono entrare impurità.Danneggerebbero infatti seriamentei componenti degli impianti.1.1 SIMBOLISulla macchina vengono utilizzati i seguenti simboli.La loro funzione è quella di ricordare all’operatoredi utilizzarla con l’attenzione e la cautelanecessarie durante l'uso e la manutenzione.Significato dei simboli:Attenzione!Prima di utilizzare la macchina leggere attentamenteil manuale di istruzioni e ilmanuale sulla sicurezza.Attenzione!Fare attenzione a eventuali oggetti sparsi.Fare attenzione a eventuali persone presentisul posto.Attenzione!Indossare sempre cuffie protettive.Attenzione!Questa macchina, con installati accessorioriginali, può procedere con un’inclinazionemassima di 10°, a prescindere dalladirezione.Attenzione!Vi è il rischio di lesioni da schiacciamento.Mantenere tutte le parti del corpolontano dallo sterzo articolato quando ilmotore è acceso.Attenzione!Vi è il rischio di ustioni. Non toccare il silenziatore/ la marmitta catalitica.Attenzione!Prima di eseguire interventi di riparazione,rimuovere la chiave di accensionedalla macchina.Attenzione!Vi è il rischio di lesioni da schiacciamento,ventola rotante.Vi è il rischio di lesioni da schiacciamento,cinghia rotante.Vi è il rischio di lesioni da schiacciamento,parti meccaniche.1.2 RIFERIMENTI1.2.1 FigureLe figure in queste istruzioni per l'uso sono numerate1, 2, 3, e così via.I componenti indicati nelle figure sono contrassegnaticon le lettere A, B, C, ecc.Un riferimento al componente C nella figura 2 vieneindicato con la dicitura "1:C".1.2.2 IntestazioniLe intestazioni in queste istruzioni per l'uso sononumerate come indicato nel seguente esempio:"1.3.1 Controlli di sicurezza generale" è un sottotitolodi "1.3 Controlli di sicurezza" ed è incluso sottoquesta intestazione.Quando si fa riferimento alle intestazioni, in generevengono specificati solo i numeri relativi, adesempio "Vedere 1.3.1".2 DATI TECNICI2.1 DATI DELLA MACCHINAPotenza del motore, kW 24,5Tipo PTOIdraulicoVelocità, km/h 0-20Peso, kg 840Altezza, mm 1950Lunghezza, mm 2300Profondità, mm 1080Olio motore, volume 5,1 litriOlio motore, grado Vedere 5.3Olio idraulico 20 litri SAE 10W-30Nel periodo invernale,ISO VG 46. Vedere2.2.1Olio motori delle ruote 4x0,1-0,15 litri GL4/575W-90Temperatura ambiente Fino a -20°C.CarburanteGasolio (EN590:96)Capacità serbatoio 42 litri138


ITALIANOIT2.3 ATTREZZIPer gli attrezzi, contattare un rivenditore autorizzatoe leggere le istruzioni per l'uso fornite con l'accessorio.2.2 IDRAULICA - PANORAMICALa tabella seguente fornisce una panoramica delleuscite idrauliche e dei relativi comandi.AbbreviazioneSignificato Dimensioni CapacitàPTO1f Presa di forza per l'azionamento di attrezzi montati 2x1/2” + 3/8” ritorno 42 l / 220 barfrontalmente. Collegata in parallelo con PTO1r.Vedere fig. 1.PTO1r Presa di forza per l'azionamento di attrezzi montati 2x1/2” + 3/8” ritorno 42 l / 220 barnella parte posteriore. Collegata in parallelo conPTO1f. Vedere fig. 1.PTO1s Comando per l'azionamento della presa di forza perl'azionamento degli attrezzi. Vedere fig. 1.PTO1l Comando per la limitazione della presa di forza inmodalità inserita. Vedere fig. 1AuxPTO Presa di forza per l'azionamento di attrezzi alternativi 2x3/8” utilizza lo stesso 0-12 l / 120 bar.montati frontalmente. Vedere fig. 1.ritorno di PTO1f RegolabileAuxPTOs Comando per l'azionamento della presa di forza perl'azionamento di attrezzi alternativi montati frontalmente.Vedere fig. 1.AuxPTOv Comando che regola il flusso di uscita per l'azionamentodi attrezzi alternativi montati frontalmente.Vedere fig. 1.Aux1 Uscita per le funzioni ausiliarie su attrezzi montati 2x1/4”12l / 125 barfrontalmente. Vedere fig. 1.Aux1s Comando per l'azionamento di Aux1. Vedere fig. 1.Aux2f Uscita per le funzioni ausiliarie su attrezzi montati 2x1/4”12l / 125 barfrontalmente. Vedere fig. 1.Aux2ra Uscita per le funzioni di assistenza per gli attrezzi 2x1/4”12l / 125 barmontati sul davanti della parte posteriore. Collegatain parallelo con Aux2rb. Vedere fig. 1.Aux2rb Uscita per le funzioni ausiliarie degli attrezzi montati 2x1/4”12l / 125 barsul retro della parte posteriore. Collegata in parallelocon Aux2ra. Vedere fig. 1.Aux2S Comando per l'azionamento di Aux2f, Aux2ra eAux2rb a seconda di Aux2fr. Vedere fig. 1.Aux2fr Comando per l'azionamento di Aux2f o Aux2ra/Aux2rb. Vedere fig. 1.H Attrezzo di sollevamento. Vedere fig. 1.Hs Comando per l'azionamento dell'attrezzo di sollevamentoe degli altri attrezzi di sollevamento montatisotto la cabina. Vedere fig. 1.Hrl Comando per il blocco degli attrezzi in verticale sottola cabina, per escludere l'azione di Hs. Vedere fig. 1.2.2.1 Olio idraulicoSi consiglia di utilizzare l'olio SAE 10W-30.Durante il periodo invernale, è possibile utilizzareanche l'olio ISO VG 46. Quest'olio può essere utilizzatoin sostituzione dell'olio SAE 10W-30 incaso di risposta idraulica lenta.139


ITITALIANO3 DESCRIZIONE3.1 TRASMISSIONELa macchina è dotata di quattro ruote motrici. Lapotenza dal motore alle ruote motrici viene trasmessaidraulicamente. Le quattro ruote sono dotatedi motori idraulici separati. Il motore diesel azionauna pompa idraulica (2:P), che pompa olio nei motoriidraulici (2:M) delle ruote.I motori idraulici sono collegati alla pompa idraulicacome illustrato nella fig. 2.Ciò significa che le ruote anteriori e posteriori giranoalla stessa velocità ma che la velocità sul latodestro e sinistro può variare.3.2 STERZOMantenere tutte le parti del corpolontano dal punto pivottante dellamacchina quando si gira il volante. Vi èil rischio di gravi lesioni da schiacciamentotra le sezioni anteriore e posterioredella macchina.La macchina è dotata di sterzo articolato servoassistito.Ciò significa che il telaio è diviso inuna sezione anteriore e una posteriore che possonoessere sterzate l'una rispetto all'altra.Lo sterzo articolato fa sì che la macchina possa girareattorno agli alberi e ad altri ostacoli con unraggio di sterzata estremamente ridotto.3.3 SICUREZZA3.3.1 Sistema di sicurezza elettricoLa macchina è dotata di un sistema di sicurezzaelettrico. Questo sistema arresta determinate attivitàche potrebbero essere pericolose in caso di azionamentonon corretto. Ad esempio, impediscel'accensione del motore se il pedale della frizione/freno di stazionamento non è premuto.Controllare sempre prima dell'uso ilfunzionamento del sistema di sicurezza.3.3.2 MartelloNella cabina è presente un martello, utilizzato perrompere il vetro in caso di emergenza.Controllare che il martello sia sempreposizionato nel proprio supporto.3.3.3 Triangolo d'emergenzaNella cabina è presente un triangolo d'emergenza,da posizionare sulla strada in caso di emergenza inbase alle normative locali.Controllare di avere sempre con sé iltriangolo d'emergenza in caso di viaggio.3.4 COMANDILe descrizioni dei comandi sono suddivise a secondadella posizione sulla macchina.Comandi - SedileVedere 3.4.1Comandi - AltroVedere 3.4.5Comandi - TettuccioVedere 3.4.2Comandi - Supporto sterzo e pedaliVedere 3.4.3Comandi - Pannello degli strumentiVedere 3.4.43.4.1 Comandi - SedileIl sedile è dotato di un interruttore di sicurezza collegatoal sistema di sicurezza della macchina. Ciòsignifica che quando sul sedile non vi è nessunonon è possibile svolgere certe attività pericolose.Vedere anche 5.7.2.3.4.1.1 Regolazione del sedile in avanti/indietro(1:A1)1. Spostare la leva di comando verso l’alto.2. Regolare il sedile nella posizione desiderata.3. Rilasciare la leva di comando per bloccare ilsedile.3.4.1.2 Regolazione della sospensione delsedile (1:A2)La sospensione del sedile può essere regolata inbase al peso del corpo per mezzo del pomello.Sospensione più rigida: Ruotare il pomello in sensoorario.Sospensione meno rigida: Ruotare il pomello insenso antiorario.La regolazione della sospensione può essere verificataper mezzo dell'indicatore (1:J2) accanto alpomello. In posizione corretta, l'indicatore è di coloreverde.3.4.1.3 Regolazione dell'angolazione delloschienale (1:A3)Lo schienale può essere regolato all'angolazionedesiderata per mezzo del pomello.3.4.1.4 Regolazione del bracciolo (1:A4)Il bracciolo può essere regolato all'angolazione desiderataper mezzo del pomello posto sotto il bracciolostesso.140


ITALIANOIT3.4.1.5 Ventola (1:A5)Il comando viene utilizzato per regolare la velocitàdella ventola. L'aria viene soffiata attraverso i condottidi ventilazione (1:F).3.4.1.6 Riscaldamento (1:A6)Il comando viene utilizzato per impostare la temperaturain cabina quando è richiesto il riscaldamento.3.4.1.7 Raffreddamento comfort (1:A7)Il comando viene utilizzato per impostare la temperaturain cabina quando è richiesto il raffreddamento.3.4.2 Comandi - Tettuccio3.4.2.1 Lavacristallo (1:B1)Interruttore per attivare il lavacristallo.Il fluido di lavaggio viene rabboccato nelserbatoio (1:E).3.4.2.2 Faro di segnalazione (1:B2)Il faro di segnalazione rappresenta un elementoopzionale.Rispettare le leggi applicabili relativeall'uso del faro di segnalazione.Interruttore per attivare e disattivare il farodi segnalazione.3.4.2.3 Illuminazione operativa (1:B3)Rispettare le leggi applicabili relativeall'uso dell'illuminazione operativa.Interruttore per attivare e disattivare l'illuminazioneoperativa (4:B).3.4.2.4 Tergicristallo (1:B4)Interruttore per attivare e disattivare il tergicristallo.3.4.2.5 Illuminazione interna (1:B5)L'illuminazione interna, situata sul tettuccio, vieneattivata/disattivata azionando la relativa lampada asinistra e a destra.3.4.3 Comandi - Supporto sterzo e pedali3.4.3.1 Volante (1:C1)Non regolare il volante durante la marcia.Il volante può essere alzato e abbassato e regolatofacilmente a diversi angoli. Vedere 3.4.3.3 e3.4.3.9.3.4.3.2 Faro e segnalatore acustico (1:C2)La leva assolve alle seguenti funzioni:Segnalatore acusticoLuci di direzioneLuci di parcheggioFariConsultare i simboli sul comando per conoscernela funzione.3.4.3.3 Regolazione dell'angolazione del volante(1:C3)Non regolare il volante durante la marcia.Il volante può essere regolato in modo continuo adiverse angolazioni.Rilasciare il comando a fianco dello sterzo e regolareil volante in base all'angolo desiderato. Serrareil comando.3.4.3.4 Freno di servizio/trazione (1:C4)Se la macchina non frena come previstoquando il pedale viene rilasciato, utilizzareil pedale di sinistra (1:C6) comefreno d'emergenza.Il pedale determina il rapporto di trasmissione trail motore e le ruote motrici (= velocità). Il freno diservizio viene attivato al rilascio del pedale.1. Premendo il pedale in avantila macchina inizia a muoversiin avanti.2. Quando non c'è pressione sulpedale la macchina è ferma.3. Quando il pedale spostatoindietro la macchina procedein retromarcia.4. Riducendo la pressione sulpedale la macchina frena.La velocità massima può essere ridotta alla velocitàoperativa ottimale per mezzo del fermo (1:C5).3.4.3.5 Fermo della velocità (1:C5)Il campo di velocità della macchina può esserelimitato arrestando il pedale del freno di servizio/trazione (1:C4) con il fermo della velocità (1:C5).Quando il fermo di velocità è attivato, durante il lavorocon l'attrezzo si raggiunge una velocità massimaottimale.Bloccaggio:Spostare la leva della velocità in avanti.Ripristino:Spostare la leva della velocità indietro.141


ITITALIANO3.4.3.6 Freno d'emergenza/freno di stazionamento(1:C6)Non lasciare mai premuto il pedale duranteil funzionamento. Vi è il rischio disurriscaldamento nella trasmissione enel freno.Il pedale assolve alle seguentifunzioni:• Durante il funzionamento. Freno d'emergenza.• Durante l'arresto. Freno di stazionamento.Quando il pedale è premuto a fondo, l'indicatore(1:J3) s'illumina.3.4.3.7 Fermo del freno di stazionamento(1:C7)Il fermo blocca il pedale (1:C6) in posizionecompletamente premuta. Questafunzione viene utilizzata per bloccare lamacchina su pendii, durante il trasporto,ecc., quando il motore è fermo.Bloccaggio:1. Premere a fondo il pedale (1:C6). L'indicatore(1:J3) s'illumina.2. Spostare il fermo in avanti.3. Rilasciare il pedale.Rilascio:1. Premere a fondo il pedale (1:C6).2. Spostare il fermo indietro.3. Rilasciare il pedale.3.4.3.8 Luci di emergenza (1:C8).L'interruttore viene utilizzato per attivarele luci di emergenza. Tutte le luci di direzionee l'indicatore (1:J5) lampeggianoin contemporanea.3.4.3.9 Regolazione dell'altezza del volante(1:C9)Non regolare il volante durante la marcia.L’altezza del volante è regolabile in modo continuo.Svitare la manopola (1:S) dello sterzo e sollevare oabbassare il volante nella posizione desiderata.Serrare.3.4.4 Comandi - Pannello degli strumenti3.4.4.1 Blocchetto di accensione (1:D1)Il blocchetto di accensione è usato per avviare e arrestareil motore.Quattro posizioni:Posizione di preriscaldamento: I cilindrivengono riscaldati per facilitare l'accensione.Mantenere nella posizione indicatadi seguito a temperature inferiori prima diavviare il motore.Max 5 secondiPosizione di arresto: Il motore si spegne.La chiave può essere estratta.Posizione di marcia: All'accensione vienesaltata e viene utilizzata quando il motoreè in marcia.Posizione di avviamento: Girando ulteriormentela chiave parte il motorino di avviamento.Quando il motore è in moto,rilasciare la chiave, che torna in posizionedi marcia.3.4.4.2 Sollevatore attrezzi (1:Hs)Questo comando controlla sia l'attrezzo di sollevamentoidraulico nella parte anteriore della macchina(1:H) che il cilindro di sollevamento degliattrezzi sotto la cabina. Questi sono collegati in serie.Il comando (1:Hs) funziona solo quando il motoreè acceso.Quando il motore è spento, può tuttavia essere abbassatoin posizione oscillante.Non lasciare mai la macchina con l'attrezzoin posizione di trasporto. L'attrezzopuò causare gravi lesioni daschiacciamento poiché, se inavvertitamenteviene toccato il comando, si abbassavelocemente.La leva ha le quattro posizioni seguenti:Posizione oscillante. Portare la leva nellaposizione più avanzata, dove si blocca.A questo punto l'attrezzo viene abbassatofino alla posizione oscillante.In tale posizione, l'attrezzo poggia sempreal suolo esercitando la stessa pressioneed è in grado di seguire il profilodel terreno.Utilizzare la posizione oscillante durantel'esecuzione dei lavori.Abbassamento. L'attrezzo si abbassa,indipendentemente dal suo peso. La forzadi abbassamento è determinata dalpeso dell'attrezzo e dalla forza idraulicaverso il basso applicata durante l'abbassamento.142


ITALIANOITBloccaggio nella posizione di trasporto.Dopo il sollevamento e l'abbassamento,la leva è ritornata nella posizione difolle. L'attrezzo viene bloccato nella posizionedi trasporto.Sollevamento. Portare la leva nella posizionepiù arretrata, fino a quando l'attrezzonon si trova nella posizione più alta(posizione di trasporto). Rilasciare quindila leva per bloccarla nella posizione ditrasporto.3.4.4.3 Comando idraulico (1:Aux1PTOs)Questo comando attiva una valvola che trasmettela potenza dalla pompa idraulica agli attrezzi montatifrontalmente sulle uscite idrauliche. (1:AuxP-TO). Spostare il comando in avanti o indietro aseconda della direzione del flusso desiderata. Adesempio, può essere utilizzato per selezionare ladirezione di rotazione di un attrezzo.Se il comando è in folle, non vi è passaggio di flussoattraverso le uscite idrauliche.Il comando funziona solo quando il motore è accesoe quando i tubi idraulici dell'attrezzo per lafunzione desiderata sono collegati all'uscita idraulica(1:AuxPTO).3.4.4.4 Comando per il blocco dell'altezza di unattrezzo montato sotto la cabina (1:Hrl)Questo comando blocca il cilindro di sollevamentoper l'attrezzo montato sotto la cabina, ad esempiol'ugello di aspirazione per un apparecchio di lavaggioDi conseguenza, gli attrezzi montati frontalmentepossono essere sollevati e abbassati, vedereanche 3.4.4.2, senza effetti sull'attrezzo montatosotto la cabina.Non bloccare l'attrezzo sotto la cabinain posizione abbassata per evitare possibilidanni all'attrezzo e alla macchinadurante lo spostamento su terreni accidentati.3.4.4.5 Controllo del flusso (1:AuxPTO2v)La valvola controlla l'intensità del flusso nell'uscitaidraulica (1:AuxPTO). Ad esempio, per variarela velocità di rotazione di un attrezzo.3.4.4.6 Comando idraulico (1:Aux1s)Questo comando è utilizzato per controllare determinatefunzioni, in base all'attrezzo collegato.Il comando funziona solo quando il motore è accesoe quando i tubi idraulici dell'attrezzo per lafunzione desiderata sono collegati all'uscita idraulica(1:Aux1).3.4.4.7 Comando idraulico (1:Aux2s)Questo comando è utilizzato per controllare determinatefunzioni, in base all'attrezzo collegato.Il comando funziona solo quando il motore è accesoe quando i tubi idraulici dell'attrezzo per lafunzione desiderata sono collegati come segue:• Attrezzo frontale tramite le uscite idrauliche(1:Aux2f).• Un attrezzo montato sul davanti della parte posterioretramite un'uscita idraulica (1:Aux2ra) oun attrezzo montato sul retro della parte posterioretramite un'uscita idraulica (1:Aux2rb).Vedere anche 3.4.4.13Entrambe le uscite idrauliche sulla parte posterioresono collegate in parallelo.3.4.4.8 Comando del gas (1:D2).Comando per regolare il regime del motore.Pieno gas - da utilizzare sempre durantel’impiego della macchina.Minimo.3.4.4.9 Interruttore (1:PTO1l)Questo interruttore serve a limitare lapresa di forza in modalità inserita, vedere3.4.4.11. L'interruttore può essere attivatosolo se la presa di forza e il freno distazionamento sono contemporaneamenteattivati.Per attivare la funzione occorre spostare indietro illimitatore sul pulsante e premere contemporaneamenteil lato anteriore del pulsante.Questa funzione consente all'operatore di lavorarefuori dalla macchina, ad esempio utilizzando unugello o un tubo esterno.3.4.4.10Interruttore (1:Gs)L'interruttore può essere utilizzato per impostarefacilmente l'altezza del piatto ditaglio con regolazione elettrica.L'interruttore controlla il contatto (1:G)con commutazione di polarità.3.4.4.11Interruttore (1:PTO1)Leva per l'inserimento e l'esclusione del funzionamentodell'attrezzo montato frontalmente. Due posizioni:1. Premere la parte anteriore dell'interruttore- innesto PTO. Il simbolo si illumina.2. Premere la parte posteriore dell'interruttore- disinnesto PTO.Per impedire aumenti inutili di pressionenell'impianto idraulico, regolare il comando delgas a 1/4 prima dell'innesto della PTO idraulica.143


ITITALIANOIl comando attiva una valvola che trasmette la potenzadalla pompa idraulica all'attrezzo montatofrontalmente.La forza viene quindi trasferita idraulicamenteall'attrezzo per mezzo delle uscite idrauliche, frontale(1:PTOf) o posteriore (1:PTOr). Entrambe leuscite idrauliche sono collegate in parallelo.3.4.4.12Interruttore (1:Ls)12VL'interruttore ha tre posizioni e può essereutilizzato ad esempio per lo spandisabbia.L'interruttore controlla la funzionalità della presaelettrica sul davanti della parte posteriore (1:L) edella presa elettrica sul retro della parte posteriore(1:Lr). Le due prese sono collegate in parallelo.3.4.4.13Interruttore (1:Aux2fr)L'interruttore presenta due posizioni e indicaquale uscita idraulica verrà attivatadal comando (1:Aux2s).Uscite idrauliche montate frontalmente (1:Aux2f)o uscite idrauliche sulla parte posteriore(1:Aux2ra, 1:Aux2rb). Vedere anche 3.4.4.73.4.5 Comandi - Altro3.4.5.1 Interruttore principale (1:M)L'interruttore principale si trova sotto1 il cofano anteriore del motore.Prima di effettuare interventi sull'impiantoelettrico, è necessario togliere0l'alimentazione tramite l'interruttoreprincipale.3.4.5.2 Cofano motoreLa macchina non funziona se il cofanomotore non è chiuso e bloccato. Vi è ilrischio di ustioni e di lesioni da schiacciamento.Per accedere ai componenti del motore, sono presentiquattro cofani rimovibili. Aprirli come segue:Cofano di destra e di sinistra (1:N)Rimozione:1. Rimuovere le fascette in gomma anteriori e posteriori(4:D).2. Spostare il cofano verso l'alto, abbassarlo edestrarlo.Installazione:1. Abbassare il cofano sopra la parte interna dellaruota.2. Agganciare la parte superiore del cofano nellascanalatura a V della macchina e inserire il pernodi riferimento in fondo.3. Agganciare le fascette in gomma anteriori e posteriori.Cofano anteriore (1:O)Rimozione:1. Allentare i pomelli di bloccaggio (6:J) ruotandolidi alcuni giri verso sinistra.2. Spostare il cofano in avanti e verso l'alto.Installazione:1. Allineare il cofano.2. Inserire le alette dei pomelli di bloccaggio neifori superiori e ruotare i pomelli di bloccaggioverso destra finché il cofano non è ben fissato.Griglia posteriore (1:P)Smontaggio:1. Abbassare la griglia estraendo i fermi a molla(1:Q) su entrambi i lati della griglia.2. Sollevare la griglia dalle flange.Montaggio:1. Sollevare la griglia e allinearla con le flange.2. Piegare verso l'alto la griglia e controllare chevenga bloccata in posizione per mezzo dei fermi.Pannello superioreSmontaggio:1. Rimuovere il cofano di destra e di sinistra.2. Rimuovere le quattro viti (1:T) e staccare il pannello.Montaggio:1. Allineare il pannello e serrare le quattro viti.3.4.5.3 Presa elettrica per il rimorchio (1:R)Presa a sette poli per il rimorchio.3.4.5.4 Perni di bloccaggio (1:S)La macchina è dotata di attacchi nella parte anterioree posteriore per i vari accessori. Dopo l'installazione,l'accessorio pertinente viene bloccatoper mezzo di due perni. I perni si bloccano automaticamentenelle rispettive scanalature dopo l'installazione.3.4.5.5 Tappo del carburante (3:A)Il tappo del carburante per il rabbocco del gasoliosi trova sul retro della cabina.3.4.5.6 Fermo portiera (4:C)Il fermo portiera mantiene la portiera in una posizionedi parziale apertura per incrementare laventilazione.Se il fermo portiera non si fissa al ganciodella portiera in fase di chiusura, lacabina si danneggerà.Controllare che il fermo portiera si fissi correttamenteal gancio quando utilizzato.144


ITALIANOIT3.4.5.7 Leva di disinnesto (5:G)Leva che esclude la trasmissione variabile. Consentedi spostare la macchina.La leva di disinnesto non deve mai trovarsitra la posizione in fuori e in dentro.Ciò surriscalderebbe edanneggerebbe la trasmissione.La macchina non deve mai essere trainatae può essere spostata solo fino a e daun rimorchio, se necessario. Il trainodanneggia la trasmissione.La leva può assumere le seguenti due posizioni:Leva in dentro:La pompa idraulica è innestata per l'uso normale.Leva in fuori:L'olio idraulico è collegato a valle della pompa idraulicae può circolare nell'impianto senza venirebloccato dalla pompa stessa. La macchina può esserespostata. Il flusso è tuttavia ridotto e pertanto,per spostare la macchina, è richiesta una forza relativamentegrande.3.5 INDICATORI3.5.1 Indicatore livello carburante (1:J1)L'indicatore livello carburante mostra il livello dicarburante nel serbatoio.3.5.2 Indicatore per la sospensione delsedile (1:J2)Mostra l'impostazione per la sospensione delsedile. Vedere 3.4.1.2.3.5.3 Indicatore del freno (1:J3)Non azionare mai la macchina quando l'indicatoredel freno è acceso. Il freno di stazionamentoe il freno d'emergenza verrebbero danneggiati.L'indicatore del freno emette un avvertimentoper segnalare che il freno di stazionamento(1:C6) è attivato.3.5.4 Contaore PTO1 (1:J4)Mostra il numero di ore di attivazione di PTO1. Èattivo soltanto a motore in moto.3.5.5 Indicatore per le luci di direzione/diemergenza (1:J5)L'indicatore lampeggia in contemporanea alle lucidi direzione/di emergenza.3.5.6 Indicatore del carburante (1:J6)L'indicatore del carburante si attiva soloquando l'accensione è in posizione di marcia.Emette un avvertimento quando nel serbatoio visono meno di 2.5 litri di gasolio.3.5.7 Indicatore di pressione dell'olio(1:J7)Quando l'indicatore di pressionedell'olio è acceso, il motore non devemai essere tenuto in marcia. Vi è il rischioche venga danneggiato gravemente.L'indicatore di pressione dell'olio si attivasolo quando l'accensione è in posizionedi marcia.L'indicatore di pressione dell'olio emette un avvertimentoquando la pressione dell'olio del motorescende al di sotto di un livello pericoloso. Quandoil motore è spento, l'indicatore dovrebbe accendersiin quanto non vi è pressione dell'olio.Quando il motore è in marcia, l'indicatore nondeve essere acceso. Se, durante il funzionamento,l'indicatore si accende, spegnere immediatamenteil motore e portare la macchina a un'officina autorizzataper la riparazione.3.5.8 Indicatore di temperatura del motore(1:J8)Una temperatura del motore troppo elevata è segnalatain parte dall'indicatore e in parte da un cicalinoche suona.Il motore non deve essere mai messosotto sforzo o azionato oltre il minimoquando l'indicatore della temperatura èacceso o quando il cicalino suona. Vi è ilrischio che venga danneggiato gravemente.L'indicatore di temperatura del motore e ilcicalino si attivano solo quando l'accensioneè in posizione di marcia.L'indicatore di temperatura del motore e il cicalinoemettono un avvertimento quando la temperaturadel motore supera un livello pericoloso.Quando il motore è in marcia, l'indicatore nondeve essere acceso e il cicalino non deve suonare.Se, quando il motore è in marcia, l'indicatore si accendeo se il cicalino suona, effettuare le operazioniseguenti:• Regolare il comando del gas al minimo. Nonspegnere il motore.• Rimuovere foglie, erba o altri oggetti dalla parteesterna del radiatore. Vedere "5.12".• Lasciare il motore al minimo finché la temperaturanon scende, finché l'indicatore non sispegne e finché il cicalino non smette di suonare.A questo punto, la macchina può essere usatanormalmente.• Se la temperatura non scende entro 5 minuti,spegnere il motore e portare la macchina aun'officina autorizzata per la riparazione.145


ITITALIANOSe viene segnalata una temperatura del motoretroppo elevata, controllare il livello del refrigerante.Vedere 5.4.3.5.9 Indicatore di temperatura dell'olio idraulico(1:J9)Quando l'indicatore di temperatura èacceso, il motore non deve mai essere tenutoin marcia. Vi è il rischio che vengadanneggiato gravemente.L'indicatore di temperatura dell'olio idraulicosi attiva solo quando l'accensione è inposizione di marcia.L'indicatore di temperatura dell'olio idraulicoemette un avvertimento quando la temperaturadell'olio idraulico supera un livello pericoloso.Quando il motore è in marcia, l'indicatore nondeve essere acceso.Se l'indicatore si accende quando il motore è inmarcia, effettuare le operazioni seguenti:• Regolare il comando del gas al minimo. Nonspegnere il motore.• Rimuovere foglie, erba o altri oggetti dalla parteesterna del radiatore dell'olio. Vedere "5.12".• Lasciare il motore al minimo finché la temperaturanon scende e finché l'indicatore non sispegne. A questo punto, la macchina può essereusata normalmente.• Se la temperatura non scende entro 5 minuti,spegnere il motore e portare la macchina aun'officina autorizzata per la riparazione.3.5.10 Indicatore di carica della batteria(1:J10)Non tenere mai in marcia il motore quando l'indicatoredi carica è acceso. La batteria siscaricherebbe.L'indicatore di carica della batteria si attivasolo quando l'accensione è in posizionedi marcia.L'indicatore di carica della batteria emette unavvertimento quando l'alternatore del motoresmette di caricare la batteria. Quando il motore èspento, l'indicatore dovrebbe essere acceso inquanto l'alternatore non genera alcuna carica.Quando il motore è in marcia, l'indicatore nondeve essere acceso. Se l'indicatore si accendequando il motore è in marcia, la batteria si scaricae non è possibile riaccendere il motore. Portare lamacchina a un'officina autorizzata per la riparazione.3.5.11 Contaore motore(1:H)Indica le ore di guida effettuate. È attivo soltanto amotore in moto.3.5.12 Indicatore di livello dell'olio idraulico(8:N)Quando la macchina si trova su una superficie piana,il livello dell'olio deve essere visibile attraversoil vetro trasparente.Se il livello dell'olio è troppo alto, vi è il rischioche fuoriesca dalla valvola di sfiato. Se il livello ètroppo basso, vi è il rischio che aumenti la temperaturadell'olio, con danni all'impianto idraulico.3.5.13 Indicatore del filtro dell'aria (11:P)L'indicatore segnala che un filtro dell'aria è ostruito.Se l'indicatore è rosso, è necessario sostituire ilfiltro dell'aria. Quindi ripristinarlo premendo il relativopulsante.4 SETTORI DI APPLICAZIONELa macchina può essere usata solo con attrezzi originali.Sono disponibili kit opzionali per la macchina,contenenti l'attrezzatura necessaria per guidaresulle strade pubbliche. Il contenuto dei kit dipendedalle normative locali. Per informazioni relativeall'acquisto, rivolgersi a un rivenditore autorizzato.5 AVVIAMENTO E MARCIALa macchina non funziona se il cofanomotore non è chiuso e bloccato. Vi è ilrischio di ustioni e di lesioni da schiacciamento.Controllare che, quando il motore è acceso,non vi sia nessuno vicino al puntopivottante della macchina. Vi è il rischiodi gravi lesioni da schiacciamentotra le sezioni anteriore e posteriore dellamacchina.La macchina viene fornita con pneumaticiposteriori riempiti di liquido chefungono da contrappeso durante lospostamento con un piatto di taglio.Se in fase di spostamento con il piatto ditaglio non vengono utilizzati pneumaticiriempiti di liquido, sul supporto perattrezzi nella parte posteriore dellamacchina deve essere installato un contrappesodel peso di almeno 60 kg.146


ITALIANOIT5.1 AZIONI PRIMA DELLA MESSAIN FUNZIONEPrima di avviare la macchina, effettuare le operazioniseguenti:• Controllare/rabboccare il carburante.• Controllare il livello dell'olio del motore.• Controllare il livello del refrigerante.• Controllare che l'indicatore del filtro dell'arianon si sia attivato.• Controllare che i rubinetti del separatoredell'acqua e del filtro del carburante siano aperti.• Controllare che il separatore dell'acqua noncontenga acqua. Svuotarlo, se necessario.• Controllare il livello dell’olio nel serbatoio idraulico.Vedere 3.5.12.• Effettuare i controlli di sicurezza.• In caso di spostamento con il piatto di taglio,controllare che i pneumatici siano riempiti di liquidoo che nella parte posteriore della macchinasia installato un contrappeso del peso dialmeno 60 kg.• Controllare che la leva di disinnesto sia in posizionein dentro. Vedere 3.4.5.7.Le azioni sopra sono descritte qui di seguito.5.2 RIFORNIMENTOIl gasolio è altamente infiammabile.Conservare sempre il carburante incontenitori idonei.Effettuare il rifornimento o il rabboccodi carburante solo all’aperto; non fumaredurante queste operazioni. Effettuarei rifornimenti di carburanteprima di avviare il motore.Non aprire il tappo del serbatoio né farerifornimento quando il motore è accesoo è ancora caldo.Non utilizzare carburante a base disemi di colza (RME) per il motore. Perulteriori informazioni contattare il fornitoredel motore.L'eccessivo riempimento comporta perditedi carburante e rischio di incendio.Utilizzare solo carburante per motori diesel conformeai requisiti specificati in "2.1".1. Aprire il tappo del carburante (3:A).2. Riempire con carburante fino alla parte inferioredel tubo. Un riempimento eccessivo provocaperdite di carburante in quanto, quando ècaldo, il carburante si espande.3. Chiudere il tappo del carburante.5.3 CONTROLLO DEL LIVELLODELL’OLIO DEL MOTOREControllare il livello dell'olio prima di ogni occasioned'uso. La macchina deve essere in piano.Controllare quanto segue:1. Pulire l'area attorno all'asta dell'olio (7:H) ed estrarrel'asta.2. Pulire l’asta.3. Inserirla completamente ed estrarla di nuovo.4. Controllare il livello dell’olio. Il livello dell'oliodeve essere compreso tra le tacche (7:I) sull'asta.Se necessario, rimuovere il tappo dell'olio (14:W)e rabboccare con olio fino alla tacca.Utilizzare olio di grado CF o superiore in base adAPI e al diagramma della temperatura sotto riportato.Non utilizzare mai additivi per olio.Il livello dell'olio non deve mai scendere al di sottodella tacca inferiore. Ciò potrebbe causare il surriscaldamentodel motore. Se il livello dell’olio superala tacca superiore, eliminare l’olio in eccessofino al livello corretto. Vedere 6.7.Una volta ottenuto il livello di olio corretto, rimettereil tappo dell'olio.5.4 CONTROLLO DEL LIVELLO DELREFRIGERANTEL'indicatore della temperatura nonfunziona se non vi è refrigerante. Neconsegue un guasto del motore.Controllare il livello del refrigerante prima diogni occasione d'uso.Controllare quanto segue:1. Al momento del controllo, il motore deve esserefreddo.2. Rimuovere la griglia, il cofano destro e sinistrodel motore e il pannello superiore. Vedere3.4.5.2.3. Svitare il tappo del radiatore (14:X) e controllareche il livello del refrigerante raggiunga ilforo di riempimento.4. Rimettere il tappo del radiatore.147


ITITALIANO5. Controllare che il livello del refrigerante corrispondaalla tacca inferiore (11:O1) nel serbatoiodi espansione.Se necessario, rabboccare. Vedere di seguito.5.4.1 Rabbocco di refrigeranteIl refrigerante deve essere conforme ai seguentirequisiti:• Utilizzare sempre una miscela di refrigerante eacqua. Non utilizzare mai solo acqua.• Miscelare acqua e refrigerante secondo le istruzionidel fornitore del refrigerante.• Non miscelare mai refrigeranti diversi.• Utilizzare acqua dolce (priva di calcio), distillatao demineralizzata.Al momento del riempimento, il motore deve esserefreddo.Se il tappo del radiatore viene apertoquando il motore è caldo, vi è il rischiodi gravi ustioni provocate da eventualischizzi di acqua bollente.Rabboccare come segue.1. Rimuovere la griglia, il cofano destro e sinistrodel motore e il pannello superiore. Vedere3.4.5.2.2. Controllare che tutti i tappi nell'impianto di raffreddamentosiano installati e stagni.. Controllare che tutti i rubinetti nell'impianto diraffreddamento siano chiusi e stagni.4. Controllare che tutti i tubi nell'impianto di raffreddamentosiano intatti e stagni.5. Svitare il tappo del radiatore (14:X).6. Riempire lentamente il radiatore con refrigerante.Durante il riempimento non devono formarsibolle d'aria. Riempire fino al foro.7. Rimettere il tappo del radiatore.8. Aprire il tappo sul serbatoio di espansione(11:O) e rabboccare la miscela fino alla taccainferiore, che corrisponde al livello quando ilmotore è freddo.9. Chiudere il tappo del serbatoio di espansione.10.Lasciare acceso il motore fino a raggiungere latemperatura di esercizio e controllare il livellonel serbatoio di espansione. Il livello dovrebbeora trovarsi in corrispondenza della tacca superiore(11:O2), che corrisponde al livello quandoil motore è caldo.11.Se il livello non raggiunge la tacca superiore,far raffreddare il motore, quindi rabboccare conrefrigerante nel serbatoio di espansione.5.5 INDICATORE DEL FILTRODELL'ARIAControllare che l'indicatore del filtro dell'aria(11:P) non si sia attivato.Controllare, vedere 3.5.13.Sostituire il filtro dell'aria, vedere 6.13.5.6 SEPARATORE DELL'ACQUAControllare che il galleggiante del separatoredell'acqua (10:L5) si trovi in fondo.Controllare che il rubinetto del separatore dell'acquasia aperto. Vedere fig. 10.5.7 CONTROLLI DI SICUREZZAAl momento di provare la macchina, verificare chei risultati dei controlli di sicurezza corrispondano aquanto riportato sotto.Effettuare sempre i controlli di sicurezzaprima dell'uso.Se uno qualsiasi dei risultati si discostada quanto indicato sotto, non è possibileutilizzare la macchina. Consegnare lamacchina ad un centro di assistenza perla riparazione.5.7.1 Controlli di sicurezza generaliOggetto RisultatoImpianto del carburantee connes-Nessuna perdita.sioni.Cavi dell'alimentazioneelettrica. Nessun danno meccanico.Tutto l'isolamento intatto.Impianto di scarico. Nessuna perdita nei punti diconnessione.Tutte le viti serrate.Tubi idraulici. Nessuna perdita. Nessundanno.Muovere la La macchina dovrebbe arrestarsi.macchina in avanti/indietro e rilasciareil pedale del frenodi servizio/trazione.Guida di prova. Nessuna vibrazione anomala.Nessun rumore anomalo.148


ITALIANOIT5.7.2 Controllo di sicurezza elettricoControllare sempre prima dell'uso ilfunzionamento del sistema di sicurezza.Stato Azione RisultatoPedale frizionefrenoProvare a met-Il motorenon premuto. tere in moto.PTO non innestata.nondovrebbemettersi inPedale frizionefrenonon premuto. tere in moto.Provare a met-PTO innestata.Motore acceso.PTO innestata.Comando per sollevatoreattrezzi nonin posizione oscillante.L’operatoreabbandona ilsedile.Tentativo diinnestare laPTO.moto.Il motorenondovrebbemettersi inmoto.La PTOdovrebbedisinnestarsi.Nondovrebbeessere possibileinnestarela PTO.5.8 AVVIAMENTO1. Controllare che la PTO sia disinnestata.2. Non tenere il piede sul pedale dell'acceleratore.3. Regolare il comando del gas a ¼.4. Premere a fondo il pedale del freno. La spia(1:J3) dovrebbe accendersi.5. Per avvii a freddo a temperature piuttosto basse,è necessario preriscaldare il motore. Vedere3.4.4.1. Girare quindi la chiavetta di accensionee mettere in moto.6. Non bisogna mai mettere sotto sforzo o guidarela macchina subito dopo un avvio a freddoquando l'olio idraulico è freddo.Riscaldare l'olio idraulico lasciando il motoreacceso a ¼ di gas. Lasciare acceso per alcuniminuti, come indicato nel diagramma seguente.Esempio: A -10°C lasciare acceso per 18 minuti a¼ di gas.Utilizzare sempre il pieno gas durante l’impiegodella macchina.Per impedire aumenti inutili di pressionenell'impianto idraulico, regolare il comando delgas a 1/4 prima dell'innesto della PTO idraulica.5.9 STERZO SERVOASSISTITOIl servosterzo trasmette la forza dall'impianto idraulicodella macchina al volante quando viene girato.Di conseguenza, è molto facile sterzare lamacchina quando il motore opera a pieno gas.Le forze di sterzata si riducono col diminuire dellavelocità del motore.5.10 SUGGERIMENTI PER L’USOControllare sempre che nel motore vi sia la quantitàd'olio corretta. Stare molto attenti quando siguida sui pendii.Vedere "5.3".Stare molto attenti quando si guida suipendii. Non effettuare brusche partenzeo frenate quando si guida sui pendii.Non utilizzare la macchina trasversalmentesu un pendio. Muoversi sempredall’alto verso il basso o dal basso versol’alto.Questa macchina può procedere conun’inclinazione massima di 10°, a prescinderedalla direzione.Ridurre la velocità sui pendii o nellecurve strette per evitare di ribaltarsi odi perdere il controllo della macchina.Procedendo alla massima velocità conla marcia più elevata, non girare completamentelo sterzo. La macchinapotrebbe ribaltarsi.Tenere mani e piedi lontani dal giuntoarticolato dello sterzo e dal supportosedile. Vi è il rischio di lesioni da schiacciamento.Non guidare la macchina conil contenitore motore aperto.La macchina viene fornita con pneumaticiposteriori riempiti di liquido chefungono da contrappeso durante lospostamento con un piatto di taglio.Se in fase di spostamento con il piatto ditaglio non vengono utilizzati pneumaticiriempiti di liquido, sul supporto perattrezzi nella parte posteriore dellamacchina deve essere installato un contrappesodel peso di almeno 60 kg.Non bloccare l'attrezzo sotto la cabinain posizione abbassata per evitare possibilidanni all'attrezzo e alla macchinadurante lo spostamento su terreni accidentati.149


ITITALIANO5.11 ARRESTODisinnestare la PTO. Inserire il freno di stazionamento.Lasciare girare il motore al minimo per uno o dueminuti. Spegnere il motore girando la chiave.Se la macchina viene lasciata incustodita,togliere la chiavetta di accensione.Il motore potrebbe essere molto caldosubito dopo lo spegnimento. Non toccarela marmitta o altre parti del motore.Vi è il pericolo di ustioni.5.12 PULIZIAPer ridurre il rischio di incendi, assicurarsiche su motore, marmitta, batteriae serbatoio del carburante non sianopresenti erba, foglie ed olio.Per ridurre il rischio di incendi, controllareregolarmente che non vi sianoperdite di olio e/o carburante.Non utilizzare mai acqua ad alta pressione.Potrebbe danneggiare le guarnizionidell'albero, i componenti elettricie le valvole idrauliche.Non utilizzare mai aria ad alta pressionerivolta contro le alette del radiatore.La struttura delle alette ne verrebbedanneggiata.Pulire sempre la macchina dopo l'uso. Per lapulizia, attenersi alle istruzioni seguenti:• Non puntare il getto d’acqua direttamente sulmotore.• Pulire il motore con una spazzola e/o aria compressa.• Pulire il radiatore del motore (13:T) e il condensatore(13:V) con una spazzola morbida. Oggettidi grandi dimensioni possono essere rimossia mano. Se i refrigeratori sono molto sporchi,pulirli utilizzando un flusso leggero di acquacorrente e un detergente adatto.• Dopo la pulizia con acqua, avviare la macchinae gli eventuali piani di taglio per rimuovere l'acquache altrimenti potrebbe penetrare nei cuscinettie provocare danni.6 MANUTENZIONE6.1 PROGRAMMA DI ASSISTENZAPer tenere sempre la macchina in buono stato perquanto riguarda affidabilità, sicurezza di funzionamentoed attenzione all’ambiente, attenersi semprealle istruzioni riportate in questa sezione.Tutti gli interventi di assistenza devono essere effettuatiesclusivamente da officine autorizzate.La manutenzione, eseguita da officine autorizzate,garantisce un lavoro professionale con ricambioriginali.Ogni intervento svolto da un'officina autorizzatadeve essere accompagnato dal relativo timbro sullibretto di assistenza. Un libretto "completo di tuttii timbri" aumenta il valore delle macchine di secondamano.I punti di assistenza sono riportati nella tabella seguente.Dopo la tabella sono riportate le descrizionirelative alla modalità in cui eseguire le procedure.6.2 PUNTI DI ASSISTENZA.Prima IntervallovoltaPunto di assistenzaOre di esercizio/Mesi di calendarioVedereil paragrafoSeparatoredell'acqua, controllo50/- 6.4Pre-filtro, pulizia 6.4Filtro del carburante,sostituzione400/- 6.5Pressione dei pneumatici,controllo,regolazioneOlio motore, filtro,sostituzioneOlio idraulico, filtro,valvola di sfogodel serbatoio, sostituzione/pulizia6.650/12 200/12 6.750/12 400/12 6.8Motori delle ruote,cambio dell'olio50/12 200/12 6.9Trasmissioni a cinghia,controllo50 200/- 6.10Sistema di raffreddamento,pulizia1000/12 6.11Batteria, controllo 50/- 6.12Filtro dell'aria,pulizia pre-filtro6.13Filtro dell'aria,sostituzione filtrointerno6.13Lubrificazione 6.14Regolazione dellevalvole1000/- 6.15Rettifica delle valvole2000/- 6.15150


ITALIANOIT6.3 PREPARAZIONETutti i controlli e gli interventi di manutenzionedevono essere effettuati a macchina ferma e motorespento.Applicare sempre il freno di stazionamentoper evitare che la macchina sisposti.Spegnere il motore.Evitare l'avvio involontario del motoretogliendo la chiave di accensione.6.4 SEPARATORE DELL'ACQUANel separatore dell'acqua (10:L5) vi è un galleggianteche può essere visto attraverso la coppatrasparente. Il galleggiante deve essere sul fondo.Se è salito, è necessario pulire il separatore dell'acquacome segue:1. Chiudere il rubinetto del separatore dell'acqua.Vedere fig. 10.2. Mettere un contenitore sotto il separatoredell'acqua per raccogliere il carburante.3. Aprire la coppa premendo il relativo anello(10:L1).4. Rimuovere attentamente la coppa (10:L2), lamolla (10:L4) e il galleggiante (10:L5) dallacoppa.5. Pulire l'interno della coppa e il filtro filettato(10:L3).6. Controllare che l'O-ring sia intatto e reinstallarei componenti in ordine inverso.7. Aprire il rubinetto.Se si verificano spesso accumuli d'acqua nel separatoredell'acqua, pulire il serbatoio del carburante.Contattare un'officina autorizzata.6.5 FILTRO DEL CARBURANTE1. Arrestare il motore e attendere che si raffreddi.2. Chiudere tutti i rubinetti del carburante.3. Utilizzare una chiave per filtri dell'olio per allentarlo(5, 6:F) nella direzione (6:Dis). Rimuovereattentamente il filtro per evitare versamentidi carburante.Pulire ogni residuo di carburante fuoriuscito.4. Pulire intorno alla superficie di montaggio delfiltro.5. Applicare un leggero strato di carburante allanuova guarnizione del filtro.6. Installare il nuovo filtro ruotandolo nella direzione(6:Ass) fino a far entrare in contatto laguarnizione con la superficie di montaggio.7. Stringere quindi il filtro di un altro giro mediantela chiave per filtri dell'olio.6.6 PRESSIONE DEI PNEUMATICIPressione dei pneumatici anteriori: 0,9 bar.NOTA! La macchina viene fornita con pneumaticiposteriori riempiti di liquido. Questoelimina la necessità di installare un contrappeso sulsupporto per attrezzi posteriore.I pneumatici sono riempiti con acqua salata.Contenuto salino: 33% (CaCl 2 )Punto di congelamento: circa -35°CPer interventi di assistenza e manutenzionesui pneumatici riempiti di liquido,contattare un'officina autorizzata.Non controllare la pressione dei pneumaticiposteriori utilizzando un normalemanometro. L'acqua salatapotrebbe penetrare nel manometrodanneggiandolo.Fare riferimento alle pressioni riportate nel manualedell'attrezzo pertinente.6.7 CAMBIO DELL'OLIO DEL MO-TORE E SOSTITUZIONE DELFILTROL’olio motore potrebbe essere moltocaldo se viene tolto immediatamentedopo aver spento il motore. Pertanto,lasciare raffreddare il motore per alcuniminuti prima di togliere l’olio.Cambiare l'olio e sostituire il filtro del motorecome segue:1. Poggiare la macchina su una superficie piana elasciare acceso il motore fino a raggiungere latemperatura d'esercizio.2. Spegnere il motore e togliere il tappo dell'olio(14:W).3. Mettere un contenitore sotto il tappo di scaricodell'olio (15:Y), togliere il tappo e far defluirel'olio nel contenitore.4. Smaltire l’olio nel rispetto delle normative locali.5. Pulire l'area attorno al filtro dell'olio (15:Z) erimuovere il filtro. Utilizzare una chiave per ilfiltro dell'olio.6. Lubrificare la guarnizione sul nuovo filtro e avvitarlafinché non tocca la superficie del motore.Quindi stringere il filtro di un altro giro permezzo di una chiave per filtro dell'olio.7. Mettere il tappo di scarico dell’olio. Serrare a50 Nm.8. Riempire con olio nuovo come indicato in 5.3.9. Dopo il rifornimento, avviare il motore e procedereal minimo per 30 secondi.10.Controllare che non vi siano perdite d’olio.11.Spegnere il motore. Attendere 30 secondi econtrollare nuovamente il livello dell’olio. Vedere5.3.151


ITITALIANO6.8 CAMBIO DELL'OLIO IDRAULI-CO E SOSTITUZIONE DEL FIL-TRONessuna impurità deve entrare nell'impiantoidraulico. Danneggerebbe infattiseriamente i componenti degli impianti.Cambiare l'olio idraulico e sostituire il filtro comesegue:1. Posizionare la macchina su una superficie piana.2. Pulire accuratamente l'area attorno al filtro(8:K) sulla parte superiore del serbatoio idraulicoe rimuovere il filtro.3. Mettere un contenitore sotto il tappo di scaricodell'olio (8:M), togliere il tappo e far defluirel'olio nel contenitore. Il contenitore deve avereuna capacità di 20 litri.4. Smaltire l’olio nel rispetto delle normative locali.5. Mettere il tappo di scarico dell’olio. Serrare a40 Nm.6. Sostituire la valvola di sfogo del serbatoio (8:J).La valvola viene svitata e il ricambio viene installatoin ordine inverso.7. Riempire con olio nuovo attraverso l'aperturasuperiore.Olio: Vedere 2.1.Quantità d’olio al cambio dell’olio: Vedere 2.1.8. Rimettere il filtro con i componenti seguenti:9:K1 Guarnizione. Controllare che la rondellasia intatta.9:K2 Nuovo filtro. Il filtro deve essere sempresostituito quando si cambia l'olio.9:K3 Molla9:K4 Coperchio9. Dopo aver fatto il pieno d'olio, accendere il motoree lasciare la macchina in funzione per alcuniminuti per controllare se vi sono perdited'olio.10.Controllare il livello dell’olio. Vedere 3.5.12.6.9 CAMBIO DELL'OLIO NEI MO-TORI DELLE RUOTECambiare l'olio nella scatola degli ingranaggi deimotori delle ruote come segue:1. Posizionare la macchina su una superficie piana.2. Pulire attentamente l'area attorno aitappi dell'olio (17:D, E).3. Mettere un contenitore sotto il tappo di scaricodell'olio (17:E), togliere il tappo e far defluirel'olio nel contenitore.4. Togliere il tappo di riempimento (17:D).5. Mettere il tappo di scarico dell’olio.Smaltire l’olio nel rispetto delle normative locali.6. Riempire con nuovo olio attraverso il foro deltappo di riempimento dell'olio. Immettere l'olioutilizzando una tanica. Riempire finché il livellonon raggiunge il foro del tappo di riempimentodell'olio.Per quanto concerne il tipo e il volume dell'olio,vedere la tabella al punto 2.1.7. Mettere il tappo di riempimento.8. Stringere i tappi con una coppia di 30 Nm.6.10 TRASMISSIONI A CINGHIADopo 5 ore di funzionamento, controllare che tuttele cinghie siano intatte e che non presentino danni.6.11 PULIZIA DELL'IMPIANTO DIRAFFREDDAMENTOCon il funzionamento del motore, il refrigeranteviene contaminato da ruggine e depositi. Di conseguenza,si riduce la sua capacità di raffreddamentodel motore. È pertanto necessario cambiareregolarmente il refrigerante.Cambiare il refrigerante come segue:1. Controllare che il motore sia completamentefreddo.2. Rimuovere la griglia, il cofano destro e sinistrodel motore e il pannello superiore. Vedere3.4.5.2.3. Svitare il tappo del radiatore (14:X).4. Mettere un recipiente per raccogliere eventualisgocciolamenti sotto il tappo di scarico del radiatore(14:U) e sotto il tappo del refrigerante delmotore (11:S).5. Togliere il tappo di scarico del radiatore per fardefluire il refrigerante esausto nel raccoglitore.6. Togliere il tappo del refrigerante del motore perfar defluire il refrigerante esausto nel raccoglitore.7. Lavare l'impianto del refrigerante dal foro diriempimento con acqua corrente utilizzando untubo flessibile finché l'impianto non è pulito.8. Reinstallare il tappo di scarico del radiatore e iltappo del refrigerante del motore.9. Riempire con nuovo refrigerante come indicatoin 5.4.Serrare a 40 Nm.6.12 BATTERIA (11:R)L'acido che entra a contatto con occhi opelle causa gravi lesioni. In questo caso,lavare immediatamente con acqua erivolgersi a un medico.La batteria VRLA (regolata con valvole) ha unatensione nominale di 12 V. Il liquido della batterianon deve essere controllato o rabboccato. L'unico152


ITALIANOITintervento di manutenzione necessario è effettuarela carica della batteria, ad esempio dopo un lungoperiodo di immagazzinamento.Prima del primo utilizzo, caricare completamentela batteria. Caricare semprela batteria prima di immagazzinarla.La batteria subisce seri danni se vieneimmagazzinata quando è scarica.6.12.1 Carica mediante il motoreLa batteria può essere anche caricata mediante l'alternatoredel motore come segue:1. Montare la batteria nella macchina come indicatodi seguito.2. Posizionare la macchina all'esterno o montareun dispositivo di aspirazione dei gas di scarico.3. Mettere in moto seguendo le istruzioni del manualedell’utente.4. Far funzionare ininterrottamente il motore per45 minuti.5. Spegnere il motore. A questo punto la batteria ècompletamente carica.6.12.2 Carica mediante carica batteriaQuando si carica mediante carica batteria, è necessariousare un carica batteria a tensione continua.Contattare il rivenditore di fiducia per l'acquisto diun carica batteria a tensione costante.Se si impiega un carica batteria standard, labatteria potrebbe danneggiarsi.6.12.3 Smontaggio/montaggioPrima di scollegare la batteria, toglierela corrente tramite l'interruttore principale(1:M).L'alternatore e la batteria si danneggianose i cavi vengono scambiati traloro.Serrare bene i cavi. Cavi allentatipotrebbero causare un incendio.Non azionare mai il motore se la batterianon è collegata. L'alternatore e l'impiantoelettrico potrebbero seriamentedanneggiarsi.Rimuovere/installare la batteria come segue:1. Rimuovere il cofano sinistro del motore.2. Togliere corrente tramite l'interruttore principale(1:M).3. Scollegare i cavi della batteria e togliere la batteria.4. Installare la batteria seguendo l’ordine inverso.Collegare il cavo rosso della batteria al morsettopositivo (+) e il cavo nero al morsetto negativo(-).5. Attivare l'interruttore principale.6.12.4 PuliziaSe i morsetti della batteria sono ossidati, è necessariopulirli. Pulire i morsetti della batteria con unaspazzola di metallo e ingrassarli.6.13 FILTRO DELL’ARIA DEL MO-TORENon accendere mai il motore quando ilfiltro dell'aria è danneggiato o assente.Vi è il rischio che venga danneggiatogravemente.Il filtro dell'aria è costituito dai due filtri seguenti:12:Q3Pre-filtro12:Q4Filtro dell'aria internoNOTA! Pulire/sostituire i filtri più spesso rispettoa quanto indicato nella tabella di manutenzione seil funzionamento della macchina avviene in ambientipolverosi.Pulire/sostituire i filtri dell'aria come segue.1. Rimuovere l'alloggiamento del filtro (11:Q)rimuovendo la vite (11:Q1) e quindi estraendodalla sua sede la vite sul lato interno del telaiodel motore.2. Aprire l'alloggiamento del filtro rilasciando ledue mollette (12:Q2).3. Rimuovere il pre-filtro (12:Q3) e lasciare il filtrointerno (12:Q4) per impedire che polvere,ecc. penetri nel motore quando si pulisce il prefiltrocon aria compressa.4. Pulire il pre-filtro con aria compressa. Fare attenzionea non danneggiare il filtro. Soffiarecon aria compressa procedendo dall'interno versol'esterno. La pressione deve essere di 3-5 bar.Se non è possibile pulire il pre-filtro o sequest'ultimo è danneggiato, è necessario sostituirlo.5. Pulire la parte interna dell'alloggiamento del filtro.6. Se si rende necessario sostituire il filtrodell'aria, estrarlo.7. Rimontare il tutto in ordine inverso a quello dismontaggio.8. Ripristinare l'indicatore del filtro nel caso in cuisi sia attivato. Vedere 3.5.13.153


ITITALIANO6.14 LUBRIFICAZIONELubrificare tutti i punti riportati nella tabella seguenteogni 50 ore di funzionamento e dopo ogni interventodi pulizia.Usare un ingrassatore riempito con grasso universale.Pompare finché il grasso non fuoriesce. I nipplidi ingrassaggio sono illustrati nelle fig. 18-19.Fare attenzione alle cinghie quando siprocede alla lubrificazione. Le cinghienon devono entrare in contatto con olioo grasso.Oggetto Nippli di ingrassaggio / FiguraBraccio tenditore,cinghiadella pompaForca di sollevamento,rotazioneintervento1 nipplo di ingrassaggio. 19:E1 nipplo di ingrassaggio 19:AForca di sollevamento,soll-2 nippli di ingrassaggio 19:Bevamento-abbassamentoCilindro disollevamentoCilindro dicomandoPunto pivottanteCavo del gas Lubrificare le estremitàdei cavi con olio e, contemporaneamente,attivareil rispettivocomando.Quest'operazionedovrebbe essere effettuatada due persone.2 nippli di ingrassaggio 19:D2 nippli di ingrassaggio 19:E3 nippli di ingrassaggio 19:C186.15 VALVOLELa regolazione e la rettifica delle valvole devonoessere effettuate da officine autorizzate.6.16 FUSIBILILe potenze di corrente indicate in questasezione rappresentano i valori massimidel fusibile installabile. Se vieneinstallato un fusibile per una correntemaggiore sussiste il rischio di incendioalla macchina.La macchina è dotata di tre scatole di fusibili.Una è presente sul tettuccio della cabina e contienei fusibili destinati alle funzioni elettriche dellacabina. Si trova sotto il pannello di controllo neltettuccio ed è accessibile rimuovendo le viti delpannello di controllo (16:C). Tutti i fusibili sono da15 A.Due scatole di fusibili (16:A e 16:B) sono collocatedove indicato nella fig. 16. Contengono i fusibiliin base alla tabella in basso:In caso di guasti elettrici, controllare e sostituire ifusibili saltati. Se il problema persiste, contattareun'officina autorizzata.FusibileProblemaSpie, cicalino, posizionedi trasporto valvola ditenutaAltezza di taglio,spandisabbia, rastrelloposteriore, faroPosizione16:B/116:B/2Capacità10 A20 AAcceleratore manuale, 16:B/3 10 AalternatorePresa elettrica sul pannello16:B/4 10 AShut off pull 16:B/5 30 APTO, spia stazionamento, 16:B/6 10 Arelè di sicurezzaLibero16:B/7Fusibile principale 16:B/8 40 AProiettore anabbagliante 16:A/1 20 ALuci di direzione 16:A/2 10 ALuci di parcheggio, clacson,16:A/3 10 Arelè luci anab-bagliantiFusibile principale, 16:A/4 30 AcabinaCA 16:A/5 20 ALibero16:A/6Libero16:A/7CA 16:A/8 30 AGGP si riserva il diritto di modificare il prodottosenza preavviso.154


ESPAÑOLES1 GENERALIDADESEste símbolo indica PRECAUCIÓN. Sino se siguen al pie de la letra las instruccionesse pueden producir lesiones personalesy/o daños materiales graves.Lea atentamente estas instrucciones deuso y el folleto “INSTRUCCIONES DESEGURIDAD” antes de poner enmarcha la máquina.No deben entrar contaminantes en elsistema hidráulico ni en el sistema decombustible, pues esto puede producirgraves daños a los componentes de talessistemas.1.1 SÍMBOLOSHemos incluido los siguientes símbolos en la máquinapara recordarle que debe manejarla y realizartodo el mantenimiento con el debido cuidado y atención.A continuación se indica el significado de los distintossímbolos.¡Precaución!Lea el manual de instrucciones y el manualde seguridad antes de utilizar la máquina.¡Precaución!Tenga cuidado con los objetosdesechados. No deje que se acerque nadiea la zona de trabajo.¡Precaución!Utilice siempre protectores para los oídos.¡Precaución!No conduzca la máquina equipada con accesoriosoriginales por pendientes con unainclinación superior a 10º, ya sea en sentidoascendente o descendente.¡Precaución!Riesgo de pillarse las extremidades. Mantengalas partes del cuerpo lejos de la direcciónarticulada con el motor enfuncionamiento.¡Precaución!Pueden producirse quemaduras. No toqueel silenciador ni el catalizador.¡Precaución!Antes de iniciar los trabajos de reparación,quite la llave de contacto de la máquina.¡Precaución!Pueden producirse lesiones por aplastamiento:ventilador girando.Pueden producirse lesiones por aplastamiento:correa girando.Pueden producirse lesiones por aplastamiento:piezas mecánicas.1.2 REFERENCIAS1.2.1 FigurasEn estas instrucciones las figuras van identificadascon números: 1, 2, 3, etc.Los componentes que se muestran en las figurasvan identificados con letras: A, B, C, etc.La referencia a un componente determinado de unafigura concreta incluye el número de la figura y laletra de dicho componente, separados por dos puntos.Por ejemplo, la referencia “1:C” correspondeal componente C de la figura 2.1.2.2 ApartadosLos apartados de estas instrucciones van numeradoscomo se indica en el ejemplo siguiente:“1.3.1 Comprobaciones generales de seguridad” esun subapartado de “1.3 Comprobaciones de seguridad”y forma parte de dicho apartado.Por lo general, las referencias a los apartados ysubapartados incluyen el número correspondiente,pero no su título. Por ejemplo: “Consulte el apartado1.3.1.”.2 ESPECIFICACIONES TÉCNI-CAS2.1 DATOS SOBRE LA MÁQUINAPotencia del motor (kW) 24,5Accionamiento de la PTO HidráulicaVelocidad (km/h) 0-20Peso (kg) 840Aceite motor (volumen) 5,1 litrosAceite motor (grado) Consulte el apartado“5.3”.Aceite hidráulico 20 litros de SAE 10W-30Durante el uso invernalISO VG 46. Consulte2.2.1Aceite de los motores de 4 x 0,1 - 0,15 litroslas ruedasGL4/5 75W-90Temperatura ambiente -20 ºC como mínimo.CarburanteGasóleo (EN590:96)Capacidad del depósito 42 litros155


ESESPAÑOL2.2 SISTEMA HIDRÁULICO: VISIÓNGENERALLa siguiente tabla ofrece una visión general de lassalidas hidráulicas y sus controles.Abreviatura Significado Dimensiones Capacidad*PTO1f Salida para accionar las herramientas instaladas en la 2 x 1/2” + 3/8” 42 l / 220 baresparte delantera. Se conecta en paralelo con PTO1r. Consulteretornola figura1.PTO1rPTO1sPTO1lAuxPTOSalida para accionar las herramientas instaladas en laparte trasera. Se conecta en paralelo con PTO1f. Consultela figura 1.Control para manejar la toma de las herramientas. Consultela figura 1.Control para limitar la PTO en el modo activado. Consultela figura 1.Salida para accionar otras herramientas instaladas en laparte delantera. Consulte la figura 1.AuxPTOs Control para manejar la toma de las otras herramientasinstaladas en la parte delantera. Consulte la figura 1.AuxPTOv Control para regular el caudal de la toma de las otrasherramientas instaladas en la parte delantera. Consultela figura 1.Aux1 Salida para las funciones auxiliares de las herramientasinstaladas en la parte delantera. Consulte la figura 1.Aux1s Control para manejar la salida Aux1. Consulte la figura1.Aux2f Salida para las funciones auxiliares de las herramientasinstaladas en la parte delantera. Consulte la figura 1.Aux2ra Salida para las funciones de ayuda de las herramientasinstaladas frente a la parte trasera. Se conecta enparalelo con Aux2rb. Consulte la figura 1.Aux2rb Salida para las funciones de ayuda de las herramientasinstaladas detrás de la parte trasera. Se conecta enparalelo con Aux2ra. Consulte la figura 1.Aux2S Control para manejar las salidas Aux2f, Aux2ra yAux2rb dependiendo de Aux2fr. Consulte la figura 1.Aux2fr Control para accionar Aux2f o Aux2ra/Aux2rb. Consultela figura 1.H Elevador de herramientas. Consulte la figura 1.Hs El control para accionar el elevador de herramientas ylas herramientas elevadoras se instala debajo de lacabina. Consulte la figura 1.Hrl Control para bloquear herramientas debajo de la cabinaen vertical, de modo que no estén afectadas por Hs.Consulte la figura 1.2 x 1/2” + 3/8”retorno2 x 3/8” utiliza elmismo retornoque PTO1f42 l / 220 bares0-12 l / 120bares. Ajustable.2 x 1/4” 12 l / 125 bares2 x 1/4” 12 l / 125 bares2 x 1/4” 12 l / 125 bares2 x 1/4” 12 l / 125 bares2.2.1 Aceite hidráulicoSe recomienda SAE 10W-30.Durante el uso invernal puede utilizarse tambiénun aceite ISO VG 46. Este aceite también puedesustituir al SAE 10W-30 si la respuesta hidráulicaes lenta.2.3 HERRAMIENTASPara las herramientas, póngase en contacto con undistribuidor autorizado y lea las instrucciones deuso incluidas con el accesorio.156


ESPAÑOLES3 DESCRIPCIÓN3.1 TRANSMISIÓNLa máquina es de tracción a las cuatro ruedas. Elsistema de transmisión de la potencia del motor alas ruedas es de tipo hidráulico. Las cuatro ruedasestán equipadas con motores hidráulicos independientes.El motor diésel acciona una bomba hidráulica(2:P), que bombea aceite hasta los motoreshidráulicos (2:M) de las ruedas.Los motores hidráulicos están conectados a labomba hidráulica según la figura 2.Esto significa que las ruedas delanteras y traserasestán obligadas a girar a la misma velocidad, perola velocidad del lado derecho e izquierdo puedevariar.3.2 DIRECCIÓNMantenga todas las partes del cuerpolejos del punto de giro de la máquinacuando se gira el volante. Existe riesgode sufrir lesiones al quedar atrapadoentre las secciones delantera y traserade la máquina.La máquina está equipada con dirección articuladaasistida, es decir, el chasis está dividido en dos secciones(delantera y trasera) que giran por separado.La dirección articulada permite que la máquinatenga un ángulo de giro muy pequeño para girarfácilmente entre los árboles y otros obstáculos.3.3 SEGURIDAD3.3.1 Sistema de seguridad eléctricaLa máquina está equipada con un sistema de seguridadeléctrico que interrumpe determinadas accionesque pueden resultar peligrosas en caso deuna operación incorrecta. Por ejemplo, el motor nose puede poner en marcha si no se pisa el pedal deembrague o freno.Antes de utilizar la máquina se debecomprobar que el sistema de seguridadfunciona correctamente.3.3.2 MartilloHay un martillo en la cabina, que se utiliza pararomper el cristal en caso de emergencia.Compruebe que el martillo esté siemprecolocado en su soporte.3.3.3 Triángulo de advertenciaHay un triángulo de advertencia en la cabina, quedebe colocarse en la carretera en caso de emergencia,según establece la normativa local.Compruebe que lleva siempre el triángulode advertencia en sus desplazamientos.3.4 CONTROLESLas descripciones de los controles están organizadassegún su colocación en la máquina.Controles - asientoConsulte 3.4.1Controles - techoConsulte 3.4.2Controles - soporte de la dirección ypedalesConsulte 3.4.3Controles - panel de instrumentosConsulte 3.4.4Controles - otrosConsulte 3.4.53.4.1 Controles - asientoEl asiento lleva un interruptor de seguridad que estáconectado al sistema de seguridad de la máquinae impide realizar determinadas acciones peligrosassi no hay nadie sentado. Consulte también el apartado5.7.2.3.4.1.1 Ajustar el asiento hacia delante/atrás(1:A1)1. Desplace la palanca de control hacia arriba.2. Ponga el asiento en la posición deseada.3. Suelte la palanca para bloquear el asiento.3.4.1.2 Ajustar la suspensión del asiento(1:A2)Es posible ajustar la suspensión del asiento segúnel peso del usuario mediante el mando.Suspensión más dura: gire el mando hacia la derecha.Suspensión más blanda: gire el mando hacia laizquierda.Es posible consultar el ajuste de la suspensión enel indicador (1:J2) situado al lado del mando. En elajuste correcto, el indicador se verá en color verde.3.4.1.3 Ajustar el ángulo del respaldo (1:A3)Es posible ajustar el respaldo en el ángulo deseadomediante el mando.3.4.1.4 Ajustar el reposabrazos (1:A4)Es posible ajustar el reposabrazos en el ángulo deseadoutilizando el mando situado bajo el mismo.157


ESESPAÑOL3.4.1.5 Ventilador (1:A5)El control se usa para regular la velocidad del ventilador.El aire circula a través de los conductos deventilación (1:F).3.4.1.6 Calefacción (1:A6)El control se utiliza para ajustar la temperatura dela cabina cuando es necesaria la calefacción.3.4.1.7 Aire acondicionado (1:A7)El control se utiliza para ajustar la temperatura dela cabina cuando es necesaria la refrigeración.3.4.2 Controles - techo3.4.2.1 Lavaparabrisas (1:B1)Interruptor que activa el lavaparabrisas.El líquido lavaparabrisas se añade en eldepósito (1:E).3.4.2.2 Rotativo de señalización (1:B2)El rotativo de señalización es opcional.Respete las leyes aplicables relacionadascon el uso del rotativo de señalización.Interruptor que activa y desactiva el rotativode señalización.3.4.2.3 Faros de trabajo (1:B3)Respete las leyes aplicables relacionadascon el uso de los faros de trabajo.Interruptor que activa y desactiva los farosde trabajo (4:B).3.4.2.4 Limpiaparabrisas (1:B4)Interruptor que activa y desactiva el limpiaparabrisas.3.4.2.5 Iluminación interior (1:B5)La iluminación interior está en el techo. La iluminacióninterior se enciende y apaga girando la propialámpara hacia la izquierda y hacia la derecha.3.4.3 Controles - soporte de la dirección ypedales3.4.3.1 Volante (1:C1)No ajuste el volante cuando la máquinaesté en funcionamiento.3.4.3.2 Faros delanteros y bocina (1:C2)La palanca tiene las siguientes funciones:BocinaLuces indicadoras de giroLuces de aparcamientoFaros delanterosConsulte la función relevante mediante los símbolosen el control.3.4.3.3 Ajustar el ángulo del volante (1:C3)No ajuste el volante cuando la máquinaesté en funcionamiento.El volante se puede ajustar en distintos ángulos deforma gradual.Suelte el control situado en el lateral de la columnade la dirección y coloque el volante en el ángulodeseado. A continuación, vuelva a apretar el mando.3.4.3.4 Freno de conducción/servicio (1:C4)Si la máquina no frena como debieracuando se suelta el pedal, utilice el pedalizquierdo (1:C6) como freno de emergencia.El pedal determina la relación de transmisión entreel motor y las ruedas motrices (por consiguiente, lavelocidad). El freno de servicio se activa al soltarel pedal.1. Pise el pedal hacia delantey la máquina comenzará amoverse hacia delante.2. Al dejar de pisar el pedal, lamáquina se detiene.3. Al mover el pedal hacia atrás,la máquina retrocede.4. Al soltar el pedal,la máquina frena.Es posible reducir la velocidad máxima hasta lavelocidad de trabajo idónea mediante el inhibidor(1:C5).Es posible subir y bajar el volante y ajustarlo fácilmenteen diferentes ángulos. Consulte 3.4.3.3 y3.4.3.9.158


ESPAÑOLES3.4.3.5 Inhibidor de velocidad (1:C5)El rango de velocidad de la máquina puede limitarsedeteniendo el pedal de conducción/servicio(1:C4) con el inhibidor de velocidad.Con el inhibidor de velocidad activado, se obtienela velocidad máxima idónea durante el trabajo conel accesorio.Bloqueo:Gire el control de velocidad hacia delante.Restablecimiento:Gire el control de velocidad hacia detrás.3.4.3.6 Freno de emergencia/freno de mano(1:C6)No debe estar pisado nunca el pedal duranteel funcionamiento, pues se correel riesgo de sobrecalentar la transmisióny el freno.El pedal tiene las siguientes funciones:• Durante el funcionamiento: freno de emergencia.• En parada: freno de mano.El indicador (1:J3) se enciende al pisar el pedal afondo.3.4.3.7 Inhibidor, freno de mano (1:C7)Esta palanca bloquea el pedal de (1:C6) enla posición de pisado a fondo. Se utilizapara bloquear la máquina en cuestas, durantesu transporte, etc., con el motor apagado.Bloqueo:1. Pise el pedal (1:C6) a fondo. Se enciende el indicador(1:J3).2. Mueva la palanca hacia delante.3. Suelte el pedal.Desbloqueo:1. Pise el pedal (1:C6) a fondo.2. Mueva la palanca hacia detrás.3. Suelte el pedal.3.4.3.8 Luces indicadoras de emergencia(1:C8).El interruptor se utiliza para activar las lucesindicadoras de emergencia. Todas lasluces indicadoras de giro y el indicador(1:J5) parpadean simultáneamente.3.4.3.9 Ajustar la altura del volante (1:C9)No ajuste el volante cuando la máquinaesté en funcionamiento.La altura del volante se puede regular de maneragradual.Afloje el mando situado en la columna del volantey levante o baje el volante hasta la posición deseada.A continuación, vuelva a apretarlo.3.4.4 Controles - panel de instrumentos3.4.4.1 Bloqueo del encendido (1:D1)El bloqueo del encendido se utiliza para arrancar oparar el motor.Tiene cuatro posiciones:Posición de precalentamiento: los cilindrosse calientan para facilitar el arranque.Mantenga esta posición, como se indicaabajo, con temperaturas bajas antes de poneren marcha el motor.Máx 5 segundosPosición de parada: el motor se detiene yse puede retirar la llave.Posición de funcionamiento: se utilizacuando el motor está en marcha.Posición de arranque: el motor de arranqueeléctrico se activa al girar la llavea la posición de arranque. Cuando el motorhaya arrancado, suelte la llave para queregrese a la posición de funcionamiento.3.4.4.2 Elevador de accesorios (1:Hs)Este control permite controlar tanto el elevadorhidráulico de herramientas en la parte delantera dela máquina (1:H) como el cilindro elevador paralas herramientas instaladas debajo de la cabina.Ambos se conectan en serie.El control (1:Hs) solo funciona cuando el motorestá en marcha.Sin embargo, puede bajarse hasta la posición flotantecon el motor apagado.No deje nunca la máquina con el accesorioen la posición de transporte. Existeel riesgo de sufrir graves lesionescausadas por el accesorio que baje rápidamentesi se acciona involuntariamenteel control.La palanca tiene las cuatro posiciones siguientes:159


ESESPAÑOLPosición flotante. Desplace la palancahacia delante todo lo posible. La palancase bloquea y la herramienta queda enposición flotante.En esta posición, la herramienta apoyasiempre en el suelo con la misma presióny puede seguir las variaciones del terreno.Es la posición adecuada para trabajar.Descenso. La herramienta baja con independenciade su peso. La fuerza de descensodepende del peso del accesorio yde la presión hidráulica que se aplica enel descenso.Bloqueo en la posición de transporte.Después de una operación de elevación odescenso, la palanca vuelve a la posiciónneutra. La herramienta se bloquea en laposición de transporte.Elevación. Desplace la palanca haciaatrás todo lo posible para poner la herramientaen la posición más alta (posiciónde transporte). A continuación,suéltela para bloquearla en la posición detransporte.3.4.4.3 Control hidráulico(1:AuxPTOs)Este control activa una válvula que transfiere lapotencia de la bomba hidráulica a las herramientasinstaladas en la parte delantera conectadas a latoma hidráulica. (1:AuxPTO). Mover el controlhacia atrás o adelante determina la dirección delflujo. Puede utilizarse para seleccionar la direcciónde giro de una herramienta, por ejemplo.En el modo neutro del control, el flujo no circula através de las salidas hidráulicas.El control funciona solamente cuando el motor estáen marcha y los manguitos hidráulicos de la herramientapara dicha función están conectados a lasalida hidráulica (1:AuxPTO).3.4.4.4 Control para bloquear la altura de unaherramienta instalada en la cabina(1:Hrl)Este control bloquea el cilindro elevador para unaherramienta instalada bajo la cabina, por ejemplouna boquilla de aspiración para la limpieza deequipos. Esto significa que es posible subir y bajarlas herramientas instaladas en la parte delantera,consulte también 3.4.4.1, sin afectar a la herramientainstalada bajo la máquina.No bloquee la herramienta bajo la cabinaen la posición inferior, pues podríaocasionar daños a la herramienta y lamáquina al circular sobre superficiesirregulares.3.4.4.5 Control de flujo (1:AuxPTO2v)La válvula controla la fuerza del flujo en la salidahidráulica (1:AuxPTO). Por ejemplo, para adaptarla velocidad de giro de la herramienta.3.4.4.6 Control hidráulico (1:Aux1s)Este control se utiliza para controlar determinadasfunciones en función del accesorio montado.El control funciona solamente cuando el motor estáen marcha y los manguitos hidráulicos del accesoriopara dicha función están conectados a lasalida hidráulica (1:Aux1).3.4.4.7 Control hidráulico (1:Aux2s)Este control se utiliza para controlar determinadasfunciones en función del accesorio montado.El control funciona solo cuando el motor está enmarcha y los manguitos hidráulicos del accesoriopara dicha función están conectados del modosiguiente:• Accesorio en la parte delantera mediante lassalidas hidráulicas (1:Aux2f).• Una herramienta instalada frente a la partetrasera mediante la salida hidráulica (1:Aux2ra)o una herramienta instalada detrás de la partetrasera mediante la salida hidráulica(1:Aux2rb). Consulte también el apartado3.4.4.13.Ambas salidas hidráulicas de la parte trasera seconectan en paralelo.3.4.4.8 Control del acelerador (1:D2).Palanca para ajustar las revoluciones del motor.A pleno gas: mantenga siempre el mandoen esta posición cuando la máquina estáfuncionando.Ralentí.3.4.4.9 Interruptor (1:PTO1l)El interruptor se utiliza para limitar laPTO en el modo activado, consulte3.4.4.11. El interruptor solo puede activarsesi la PTO y el freno de mano estánactivados al mismo tiempo.Mueva hacia atrás el limitador del botón al tiempoque pulsa la parte delantera del botón para activarla función.Esta función se utiliza para que el operador trabajefuera de la máquina, por ejemplo con una boquillaen una manguera externa.160


ESPAÑOLES3.4.4.10Interruptor (1:Gs)Es posible utilizar el interruptor para ajustarfácilmente la altura de corte de la placade corte con ajuste eléctrico de la altura decorte.El interruptor controla el contacto (1:G) con polaridadalterna.3.4.4.11Interruptor (1:PTO1)Una palanca para activar y desactivar el funcionamientodel accesorio instalado en la parte delantera.Tiene dos posiciones:1. Pulse la parte delantera el interruptor: laPTO se activa y el símbolo se iluminará.2. Pulse la parte trasera del interruptor: laPTO se desactiva.Para evitar incrementos innecesarios de lapresión del sistema hidráulico, ajuste el controldel acelerador a ¼ antes de activar la PTO hidráulica.El control activa una válvula que transfiere la potenciade la bomba hidráulica hasta el accesoriomontado en la parte delantera.Entonces, la potencia se transfiere hidráulicamentea la herramienta a través de las salidas hidráulicasdelantera (1:PTOf) o trasera (1:PTOr). Ambas salidashidráulicas se conectan en paralelo.3.4.4.12Interruptor (1:Ls)12 VEl interruptor tiene tres posiciones ypuede utilizarse para el esparcidor de arena,por ejemplo.El interruptor controla el funcionamiento de latoma eléctrica frente a la parte trasera (1:L) y latoma eléctrica detrás de la parte trasera (1:Lr). Lasdos tomas se conectan en paralelo.3.4.4.13Interruptor (1:Aux2fr)El interruptor tiene dos posiciones e indicaqué salida hidráulica activará el control(1:Aux2s).Salida hidráulica instalada en la parte delantera(1:Aux2f) o salidas hidráulicas en la parte trasera(1:Aux2ra, 1:Aux2rb). Consulte también el apartado3.4.4.7.3.4.5 Controles - otros3.4.5.1 Interruptor principal (1:M)El interruptor principal está situado1 bajo la tapa delantera del motor.Antes de realizar ningún trabajo con elsistema eléctrico, debe desconectarse0la electricidad con el interruptor principal.3.4.5.2 Cubierta del motorNo utilice la máquina si la cubierta delmotor no está correctamente cerrada ysujeta con la correa de goma. Podría sufrirquemaduras y pillarse los dedos.Para acceder a los componentes del motor, hay cuatrotapas practicables. Abra las tapas como sigue:Tapas en los lados derecho e izquierdo (1:N)Retirada:1. Retire las correas de goma delanteras y traseras(4:D).2. Tire de la tapa hacia arriba, dóblela y extráigala.Colocación:1. Coloque la tapa en el interior de la rueda.2. Sujete la parte superior de la tapa en la ranura dela máquina e introduzca el pasador en la parteinferior.3. Enganche las correas de goma delanteras ytraseras.Tapa delantera (1:O)Retirada:1. Afloje los cierres (4:E) girando algunas vueltashacia la izquierda.3. Mueva la tapa hacia delante y hacia arriba.Colocación:1. Alinee la tapa.2. Introduzca los topes del cierre en los orificiossuperiores y gire los cierres hacia la derechahasta que la tapa esté bien sujeta.Rejilla trasera (1:P)Desmontaje:1. Pliegue la rejilla tirando de los fiadores con resorte(1:Q) a ambos lados de la rejilla.2. Levante las rejillas desde las bridas.Montaje:1. Levante la rejilla y alinéela con las bridas.2. Pliegue la rejilla y compruebe que los fiadoressujetan la rejilla en su sitio.Panel superiorDesmontaje:1. Desmonte las tapas en los lados derecho eizquierdo.2. Retire los cuatro tornillos (1:T) y levante el panel.Montaje:1. Alinee el panel y apriete los cuatro tornillos.3.4.5.3 Toma eléctrica para remolque (1:R)Toma de siete clavijas para remolque.161


ESESPAÑOL3.4.5.4 Pasadores de seguridad (1:S)La máquina tiene tomas delanteras y traseras paradistintos accesorios (9:M). El accesorio pertinentequeda sujeto mediante dos pasadores de seguridaddespués de su instalación. El pasador de seguridadqueda sujeto en sus ranuras después de la instalación.3.4.5.5 Tapón del depósito de combustible(3:A)El tapón del depósito de combustible para repostargasóleo está situado en la parte trasera de la cabina.3.4.5.6 Soporte de la puerta (4:C)El soporte de la puerta está diseñada para mantenerla puerta en posición parcialmente abierta para aumentarla ventilación.Si el soporte de la puerta no se enganchaen el pestillo al cerrar la puerta, lacabina podría sufrir daños.Compruebe que el soporte de la puerta se enganchaen el pestillo de la puerta correctamente al utilizarlo.3.4.5.7 Palanca de desembrague (5:G)Palanca que desembraga la transmisión variable.Permite mover la máquina.La palanca de desembrague no debe estarnunca entre las posiciones haciafuera y hacia dentro. Esto sobrecalientay daña la transmisión.No debe remolcarse nunca la máquina,aunque puede subirse o bajarse de unremolque en caso necesario. Remolcarladañará la transmisión.La palanca tiene las dos posiciones siguientes:Palanca hacia dentro:la bomba hidráulica está embragada para su usonormal.Palanca hacia fuera:El aceite hidráulico procedente de la bomba hidráulicaestá conectado y puede fluir por el sistemasin que la bomba hidráulica bloquee su caudal. Esposible empujar la máquina. Sin embargo, el caudalestá limitado, por lo que se requiere una fuerzarelativamente alta para empujarla.3.5 INDICADORES3.5.1 Metro de combustible (1:J1)El metro de combustible señala el nivel de combustiblerestante en el depósito de combustible.3.5.2 Indicador de la suspensión delasiento (1:J2)Muestra el ajuste de la suspensión del asiento.Consulte el apartado 3.4.1.2.3.5.3 Indicador de freno (1:J3)No utilice nunca la máquina con el indicador defreno encendido. Podrían resultar afectados elfreno de mano y el de emergencia.El indicador del freno avisa de que estáechado el freno de mano (1:C6).3.5.4 Contador de horas PTO1 (1:J4)Muestra el número de horas que ha estado activadala PTO1. Solo avanza cuando el motor está enmarcha.3.5.5 Indicador de los indicadores de giro/emergencia (1:J5)El indicador parpadea al mismo tiempo que los indicadoresde giro/emergencia.3.5.6 Indicador de combustible (1:J6)El indicador de combustible solo funcionacuando el contacto se encuentra en la posiciónde funcionamiento.El indicador de combustible avisa cuando quedanmenos de 2,5 litros de gasóleo en el depósito.3.5.7 Indicador de presión del aceite(1:J7)No debe utilizarse nunca el motor cuandose encienda el indicador de presióndel aceite. Se corre el riesgo de dañargravemente el motor.El indicador de presión del aceite solofunciona cuando el contacto se encuentraen la posición de funcionamiento.El indicador de presión del aceite emite un avisocuando la presión del aceite del motor cae por debajode un nivel peligroso. Cuando el motor no estáfuncionando, el indicador deberá encenderse,puesto que no hay presión de aceite.Cuando el motor está en funcionamiento, el indicadorno debería encenderse. Si el indicador se enciendecon el motor en funcionamiento, detenga elmotor inmediatamente y lleve la máquina a un tallerautorizado para que la revisen.162


ESPAÑOLES3.5.8 Indicador de temperatura del motor(1:J8)El indicador y el sonido del zumbador indican unatemperatura del motor demasiado alta.Nunca debe cargarse o utilizarse el motormas que al régimen de ralentí cuandose enciende el indicador detemperatura o suena el zumbador. Secorre el riesgo de dañar gravemente elmotor.El indicador de temperatura del motor y elzumbador solo funcionan cuando el contactose encuentra en la posición de funcionamiento.El indicador de temperatura del motor y el zumbadorle avisan cuando la temperatura del motorsobrepasa un nivel peligroso.Cuando el motor está en marcha, el indicador deberíapermanecer apagado y no debe escucharse elzumbador. Si se enciende el indicador o suena elzumbador durante el funcionamiento, haga lo siguiente:• Coloque el control del acelerador en la posiciónde ralentí. No detenga el motor.• Retire las hojas, césped o cualquier otro objetodel exterior del radiador. Consulte el apartado“5.12”.• Deje el motor funcionando al ralentí hasta quebaje la temperatura, se apague el indicador ydeje de sonar el zumbador. La máquina podráutilizarse con normalidad.• Si la temperatura no baja en 5 minutos, detengael motor y lleve la máquina a un taller autorizadopara su reparación.En caso de que se indique una temperatura del motordemasiado alta, compruebe el nivel de refrigerante.Consulte el apartado “5.4”.3.5.9 Indicador de temperatura del aceitehidráulico (1:J9)No debe utilizarse nunca el motor cuandose encienda el indicador de temperatura.Se corre el riesgo de dañargravemente el motor.El indicador de temperatura del aceite hidráulicosolo funciona cuando el contactose encuentra en la posición de funcionamiento.El indicador de temperatura del aceite hidráulicoavisa cuando la temperatura del aceite hidráulicosobrepasa un nivel peligroso.Cuando el motor está en funcionamiento, el indicadorno debería encenderse. Si el indicador se enciendedurante el funcionamiento, haga losiguiente:• Coloque el control del acelerador en la posiciónde ralentí. No detenga el motor.• Retire las hojas, césped o cualquier otro objetodel radiador de aceite. Consulte el apartado“5.12”.• Deje el motor funcionando al ralentí hasta quebaje la temperatura y se apague el indicador. Lamáquina podrá utilizarse con normalidad.• Si la temperatura no baja en 5 minutos, detengael motor y lleve la máquina a un taller autorizadopara su revisión.3.5.10 Indicador de carga de la batería(1:J10)No utilice el motor con el indicador de carga encendido,podría agotar la batería.El indicador de carga de la batería solofunciona cuando el contacto se encuentraen la posición de funcionamiento.El indicador de carga de la batería avisa cuando elalternador del motor deja de cargar la batería.Cuando el motor no está en marcha, debería indicarseya que el alternador no está generando carga.Cuando el motor está en funcionamiento, el indicadorno debería encenderse. Si el indicador se enciendedurante el funcionamiento, se descargará labatería y no podrá arrancar el motor. Lleve la máquinaa un taller autorizado para que la revisen.3.5.11 Contador de horas del motor (1:J11)Indica el número de horas de funcionamiento. Soloavanza cuando el motor está en marcha.3.5.12 Indicador de nivel de aceite hidráulico(8:N)El nivel de aceite debe ser visible a través del visortransparente cuando la máquina está nivelada.Si el nivel de aceite es demasiado alto, se corre elriesgo de que salga aceite por la válvula de purga.Si el nivel de aceite es demasiado bajo, se corre elriesgo de que suba la temperatura del aceite y dañeel sistema hidráulico.3.5.13 Indicador del filtro de aire (11:P)El indicador avisa si el filtro de aire está atascado.Si se ilumina en color rojo, es necesario sustituir elfiltro de aire. Después, restablezca el indicadorpulsando el botón.4 USOS AUTORIZADOSUtilice la máquina exclusivamente con herramientasoriginales.Existen kits opcionales disponibles para la máquinaque incluyen el equipamiento necesario paracircular por vías públicas. El contenido de estoskits está adaptado a la normativa local. Solicitemás detalles a su distribuidor autorizado.163


ESESPAÑOL5 PUESTA EN MARCHA Y USONo utilice la máquina si la cubierta delmotor no está correctamente cerrada ysujeta con la correa de goma. Podría sufrirquemaduras y pillarse los dedos.Compruebe que no hay nadie cerca delpunto de giro de la máquina cuando elmotor está en marcha. Existe riesgo desufrir lesiones al quedar atrapado entrelas secciones delantera y trasera de lamáquina.La máquina se suministra con neumáticostraseros llenos de líquido, que sirvende contrapeso al circular con una placade corte.Si no se utilizan neumáticos llenos delíquido al circular con la placa de corte,deberá instalarse un contrapeso quepese al menos 60 kg en la herramientainstalada en la parte trasera de la máquina.5.1 ACCIONES ANTES DEL AR-RANQUERealice las siguientes comprobaciones antes de arrancarla máquina:• Compruebe/agregue combustible.• Compruebe el nivel de aceite del motor.• Compruebe el nivel de refrigerante.• Compruebe que el indicador del filtro de aire nose haya activado.• Compruebe que los tapones del separador deagua y el filtro de combustible estén abiertos.• Compruebe que el separador de agua no contengaagua. Vacíela en caso necesario.• Compruebe el nivel de aceite en el depósito hidráulico.Consulte el apartado 3.5.12.• Realice las comprobaciones de seguridad.• Compruebe que haya neumáticos llenos delíquido o un contrapeso que pese al menos 60 kginstalado en la parte trasera de la máquina cuandocircule con la placa de corte.• Compruebe que la palanca de desembrague estéen la posición interior. Consulte el apartado3.4.5.7.Las acciones anteriores se describen a continuación.5.2 LLENADO DE COMBUSTIBLEEl gasóleo es altamente inflamable. Almacénelosiempre en recipientes diseñadospara tal fin.Llene siempre el depósito al aire libre yno fume cuando esté repostando. Echeel combustible antes de arrancar el motor.No quite el tapón del depósito ni eche elcombustible con el motor en marcha ocuando esté todavía caliente.No haga funcionar el motor con diéselde colza (EMC o éster metálico obtenidoa partir del aceite de colza). Si deseaobtener más información, póngase encontacto con el proveedor del motor.Llenar de combustible el tubo de llenadopuede provocar fugas de combustibley peligro de incendio.Utilice solamente gasóleo que cumpla los requisitosindicados en “2.1”.1. Abra el tapón del depósito (3:A).2. Llénelo de gasóleo hasta la parte inferior deltubo de llenado. Si se reposta hasta el tubo dellenado, se saldrá el gasóleo porque se expandeal calentarse.3. Cierre el tapón del depósito.5.3 COMPROBACIÓN DEL NIVELDE ACEITE DEL MOTORCompruebe el nivel de aceite cada vez que vayaa utilizar la máquina y antes de ponerla enmarcha para asegurarse de que es el adecuado.La máquina debe estar situada sobre un terrenobien nivelado.Compruebe:1. Limpie la zona alrededor de la varilla (7:H) ysáquela.2. Limpie la varilla.3. Vuelva a introducir la varilla completamente yextráigala de nuevo.4. Compruebe el nivel del aceite. El nivel de aceitedebe estar dentro de las marcas (7:I) en la varilla.En caso necesario, quite el tapón de aceite (14:W)y agregue aceite hasta alcanzar la marca.Utilice aceite de grado CF o superior que cumplala norma API de acuerdo con el siguiente diagramade temperaturas.164


ESPAÑOLESNo utilice aditivos en el aceite.El nivel de aceite nunca debe estar por debajo dela marca inferior, pues el motor podría recalentarse.Si sobrepasa esta marca, vacíe aceite hasta alcanzarel nivel correcto. Consulte el apartado 6.7.Vuelva a colocar el tapón del aceite después decorregir el nivel.5.4 COMPROBACIÓN DEL NIVELDE REFRIGERANTEEl indicador de temperatura no funcionarási no hay refrigerante. Esto podríacausar una avería del motor.Compruebe el nivel de refrigerante cada vezque vaya a utilizar la máquina y antes de ponerlaen marcha para asegurarse de que es eladecuado.Compruebe:1. El motor debe estar frío durante la comprobación.2. Retire la rejilla, las tapas derecha e izquierdadel motor y el panel superior. Consulte el apartado3.4.5.2.3. Desenrosque el tapón del radiador (14:X) ycompruebe que el nivel del líquido refrigerantellega al orificio de llenado.4. Vuelva a colocar el tapón del radiador.5. Compruebe que el nivel de refrigerante superela marca inferior (11:O1) del vaso de expansión.Si es necesario, añada más refrigerante. Vermás abajo.5.4.1 Reposición de refrigeranteEl refrigerante debe cumplir los requisitos siguientes:• Utilice siempre una mezcla de refrigerante yagua. No utilice nunca agua sola.• Mezcle el agua y el refrigerante según las instruccionesdel fabricante del refrigerante.• No mezcle nunca refrigerantes diferentes.• Utilice agua blanda (sin cal), destilada o desmineralizada.El motor debe estar frío durante la reposición.Si se abre el tapón del radiador con elmotor caliente, existe el riesgo de sufrirquemaduras debidas al agua calienteque pueda salpicar.Reponga refrigerante como sigue:1. Retire la rejilla, las tapas derecha e izquierdadel motor y el panel superior. Consulte el apartado3.4.5.2.2. Compruebe que todos los tapones del sistemarefrigerante estén instalados y sellados.3. Compruebe que todos los tapones del sistemarefrigerante estén cerrados y sellados.4. Compruebe que todos los manguitos del sistemarefrigerante estén intactos y sellados.5. Abra el tapón del radiador (14:X).6. Rellene lentamente el radiador de refrigerante.No deben formarse burbujas de aire al reponerrefrigerante. Rellene hasta el agujero de llenado.7. Vuelva a colocar el tapón del radiador.8. Abra el tapón del vaso de expansión (11:O) yagregue la mezcla hasta la marca inferior, queindica el nivel cuando el motor está frío.9. Cierre el tapón del vaso de expansión.10.Arranque el motor hasta que alcance la temperaturade funcionamiento y compruebe el niveldel vaso de expansión. El nivel debería estar enla marca superior (11:O2), que indica el nivelcuando el motor está caliente.11.Si el nivel no alcanza la marca superior, dejeque se enfríe el motor y agregue más refrigeranteal vaso de expansión.5.5 INDICADOR DEL FILTRO DEAIRECompruebe que el indicador del filtro de aire(11:P) no se haya activado.Comprobación, consulte el apartado “3.5.13”.Sustitución del filtro del aire, consulte “6.13”.5.6 SEPARADOR DE AGUACompruebe que el flotador (10:L5) del separadorde agua se encuentre en la parte inferior.Compruebe que el tapón del separador de agua estéabierto. Consulte la figura 10.5.7 COMPROBACIONES DE SEGU-RIDADAl probar la máquina, asegúrese de que las comprobacionesde seguridad indicadas más abajo danel resultado correcto.Las comprobaciones de seguridad debenllevarse a cabo cada vez que se vayaa utilizar la máquina.Si alguno de los resultados obtenidos noes satisfactorio, no utilice la máquina yllévela a un taller para que la revisen.165


ESESPAÑOL5.7.1 Comprobaciones generales de seguridadObjetoResultadoConductos y Ninguna fuga.empalmes del circuitode combustibleCables de alimentación.Ningún daño mecánico.Aislantes en perfecto estado.Sistema de escape. Ninguna fuga en las conexiones.Todos los tornillos apretados.Manguitos hidráulicos.Sin fugas ni daños.Conduzca la máquinamarcha adelanteLa máquina debe detenerse.y marcha atrás;suelte el pedal delfreno de conducción/servicio.Prueba de conducción.Ninguna vibración extraña.Ningún ruido extraño.5.7.2 Comprobación de seguridad eléctricaAntes de utilizar la máquina se debecomprobar que el sistema de seguridadfunciona correctamente.Estado Acción ResultadoPedal deembrague-frenosin pisar.Intente arrancar. El motor nodebe ponerseen marcha.PTO sin activar.Pedal deembrague-frenosin pisar.PTO activada.Motor en marcha.PTO activada.Control de elevadorde accesoriosno en la posiciónflotante.Intente arrancar. El motor nodebe ponerseen marcha.Levántese delasiento.Intente activar laPTO.La PTO debedesactivarse.No debepoder activarla PTO.5.8 ARRANQUE1. Compruebe que la PTO está desactivada.2. No ponga el pie en el pedal del acelerador.3. Ajuste el control del acerador a ¼.4. Pise a fondo el pedal del freno. El indicador(1:J3) debe encenderse.5. Para arrancar en frío a bajas temperaturas, debeprecalentarse el motor antes de arrancarlo. Consulteel apartado 3.4.4.1. Después, gire la llavede encendido y arranque el motor.6. No debe cargar ni conducir la máquina directamentedespués de un arranque en frío cuando elaceite hidráulico esté frío.Caliente el aceite hidráulico haciendo funcionarel motor a ¼ de acelerador. Hágala funcionardurante algunos minutos, como indica el siguientediagrama.Ejemplo: a -10 ºC, hágala funcionar con el aceleradora ¼ durante 18 minutos.Mantenga la palanca en la posición “a pleno gas”mientras la máquina está en funcionamiento.Para evitar incrementos innecesarios de lapresión del sistema hidráulico, ajuste el controldel acelerador a ¼ antes de activar la PTO hidráulica.5.9 DIRECCIÓN ASISTIDALa dirección asistida transfiere la potencia del sistemahidráulico de la máquina al volante cuando segira. De este modo, la máquina resulta muy fácil dedirigir cuando el motor funciona a pleno gas.La potencia de la dirección asistida se reduce conla velocidad del motor.5.10 RECOMENDACIONES DE USOAsegúrese de que el motor tiene la cantidad correctade aceite, especialmente si va a conducir porpendientes.Consulte el apartado “5.3”.Tenga cuidado cuando conduzca en terrenosinclinados. No conviene arrancaro parar la máquina cuando se está subiendoo bajando por este tipo de terrenos.No conduzca de través porpendientes. Vaya en línea recta, de arribaabajo o de abajo arriba.No conduzca la máquina por pendientesde subida o de bajada con una inclinaciónsuperior a 10º.Reduzca la velocidad en las pendientesy cuando tome curvas cerradas para noperder el control de la máquina y evitarque vuelque.No gire el volante hasta el tope cuandoconduzca con la marcha más alta y apleno gas, ya que es fácil que la máquinavuelque.166


ESPAÑOLESMantenga las manos y los dedos alejadosde la junta de dirección articuladay de la fijación del asiento. Podríapillarse los dedos. No conduzca nuncala máquina con la cubierta del motorabierta.La máquina se suministra con neumáticostraseros llenos de líquido, que sirvende contrapeso al circular con una placade corte.Si no se utilizan neumáticos llenos delíquido al circular con la placa de corte,deberá instalarse un contrapeso quepese al menos 60 kg en la herramientainstalada en la parte trasera de la máquina.No bloquee la herramienta bajo la cabinaen la posición inferior, pues podríaocasionar daños a la herramienta y lamáquina al circular sobre superficiesirregulares.5.11 PARADADesactive la PTO. Ponga el freno de mano.Deje que el motor funcione al ralentí durante unoo dos minutos. Gire la llave de encendido paraparar el motorQuite la llave del encendido si va a dejarla máquina desatendida.Es posible que el motor esté muycaliente inmediatamente después deapagarlo. No toque el silenciador niotros componentes del motor, pues podríaquemarse.5.12 LIMPIEZAPara reducir el riesgo de incendio, eliminelos restos de césped, hojas y aceiteque pueda haber en el motor, el silenciador,la batería y el depósito de combustible.Para reducir el riesgo de incendio, reviseperiódicamente la máquina y asegúresede que no tiene fugas de aceite nide combustible.Nunca utilice agua a presión, pues podríadañar las juntas del eje, los componenteseléctricos o las válvulashidráulicas.No utilice nunca aire a presión paralimpiar las aletas del radiador, ya quepodría dañar su estructura.Limpie la máquina después de cada uso. Siga estasinstrucciones durante la limpieza:• No dirija chorros de agua directamente al motor.• Limpie el motor con un cepillo o aire comprimido.• Limpie el radiador del motor (13:T) y el condensador(13:V) con un cepillo suave. Es posibleretirar los objetos grandes con la mano. Silos radiadores están muy sucios, límpielos conagua corriente y un detergente apropiado.• Después de limpiarlos con agua, ponga enmarcha la máquina y cualquier placa de cortepara eliminar el agua que, de lo contrario, podríaentrar en los cojinetes y causar daños.6 MANTENIMIENTO6.1 PROGRAMA DE MANTENIMIEN-TOPara mantener la máquina en buenas condicionesde fiabilidad y seguridad de funcionamiento, asícomo de protección del medio ambiente, es precisorespetar las instrucciones de mantenimiento deeste apartado.Todas las operaciones deben realizarse en talleresautorizados.El servicio técnico realizado por talleres autorizadoses garantía de un trabajo profesional con recambiosoriginales.Debe sellarse el cuaderno de mantenimiento encada servicio técnico realizado por un taller autorizado.Un cuaderno de mantenimiento con todoslos sellos necesarios es un documento muy valiosoque incrementará el valor de la máquina en el mercadode segunda mano.Los puntos de revisión se indican en la tabla siguiente.Después de la tabla, se describe cómo debenrealizarse los procedimientos.167


ESESPAÑOL6.2 PUNTOS DE REVISIÓN.1ª vez Intervalo Ver elPunto de revisión Horas de funcionamiento/mesespárrafoRevisión del separadorde agua50/- 6.4Limpieza del prefiltro6.4Sustitución del filtrode combustible400/- 6.5Comprobación yajuste presión de los6.6neumáticosCambio aceitemotor y filtro50/12 200/12 6.7Cambio/limpiezaaceite hidráulico y 50/12 400/12 6.8filtroCambio aceitemotores de las ruedas50/12 200/12 6.9Revisión correas detransmisión50 200/- 6.10Limpieza del sistemade refrigeración1.000/12 6.11Revisión de la batería50/- 6.12Limpieza de prefiltroy filtro del aire6.13Sustitución de filtrointerno y filtro6.13del aireEngrase 6.14Ajuste de las válvulas1.000/- 6.15Rectificado de lasválvulas2.000/- 6.156.3 PREPARATIVOSTodas las tareas de mantenimiento y reparación debenefectuarse con la máquina y el motor parados.Ponga el freno de mano para evitar quela máquina se mueva.Pare el motor.6.4 SEPARADOR DE AGUAHay un flotador en el separador de agua (10:L5)que puede verse a través del depósito transparente.El flotador debe estar en el fondo. Si se eleva, debelimpiarse el separador de agua del modo siguiente:1. Cierre el tapón del separador de agua. Consultela figura 10.2. Coloque un recipiente bajo el separador de aguapara recoger el combustible.3. Abra el depósito presionando el anillo (10:L1).4. Retire con cuidado el depósito (10:L2) y retireel muelle (10:L4) y el flotador (10:L5) deldepósito.5. Limpie el interior del depósito y el filtro(10:L3).6. Compruebe que la junta tórica esté intacta yvuelva a montar los componentes en orden inverso.7. Abra el tapón.8. Purgue el sistema de combustible. Consulte elapartado “5.12”.Limpie el depósito de combustible si se acumulaagua con frecuencia en el separador de agua. Póngaseen contacto con un taller autorizado.6.5 FILTRO DE COMBUSTIBLE1. Detenga el motor y deje que se enfríe.2. Cierre todas las válvulas de combustible.3. Utilice una llave para filtros de aceite para aflojarel filtro (5, 6:F) en la dirección (6:Dis). Retirecuidadosamente el filtro para evitarderramar el carburante.Limpie cualquier carburante derramado.4. Limpie alrededor de la superficie de montajedel filtro.5. Aplique una delgada capa de combustible en lajunta del nuevo filtro.6. Instale el nuevo filtro girándolo en la dirección(6:Ass) hasta que la junta entre en contacto conla superficie de montaje.7. Después, apriete el filtro una vuelta más con lallave para filtros.Quite la llave del encendido para evitarque el motor se ponga en marcha de formaaccidental.168


ESPAÑOLES6.6 PRESIÓN DE LOS NEUMÁTI-COSPresión neumáticos delanteros y traseros: 0,9bares.¡ADVERTENCIA! Esta máquina se suministracon neumáticos traseros llenos de líquido, paraevitar la necesidad de utilizar un contrapeso en laherramienta instalada en la parte trasera.Los neumáticos se llenan con agua salada.Contenido en sal: 33 % (CaCl 2 )Punto de congelación: aprox. -35 °CPara el mantenimiento de los neumáticosllenos de líquido, póngase en contactocon un taller autorizado.No intente comprobar la presión delaire de los neumáticos traseros con unmanómetro normal. Podría entrar aguasalada en el manómetro y dañarlo.Consulte las presiones en el manual para el accesoriocorrespondiente.6.7 CAMBIO DEL ACEITE DE MO-TOR Y EL FILTROSi vacía el aceite nada más apagar elmotor, es posible que esté muy caliente.Deje enfriar el motor unos minutosantes de vaciar el aceite.Cambie el aceite motor y el filtro del modo siguiente:1. Coloque la máquina en una superficie a nivel yarranque el motor hasta que alcance la temperaturade funcionamiento.2. Detenga el motor y retire el tapón de llenado deaceite (14:W).3. Coloque un recipiente bajo el tapón de vaciadode aceite (15:Y), retire el tapón y deje que elaceite caiga en el recipiente.4. Deseche el aceite con arreglo a la normativa local.5. Limpie la zona alrededor del filtro del aceite(15:Z) y retire el filtro. Utilice una llave para filtrosde aceite.6. Engrase la junta del nuevo filtro y móntelo hastaque la junta toque la superficie del motor.Después, apriete el filtro una vuelva más con lallave para filtros de aceite.7. Coloque el tapón de vaciado de aceite. Aprietecon un par de 50 Nm.8. Agregue aceite nuevo según “5.3”.9. Después de llenar el depósito de aceite, arranqueel motor y déjelo al ralentí durante 30 segundos.10.Compruebe si hay alguna fuga de aceite.11.Pare el motor. Espere otros 30 segundos y compruebeel nivel de aceite Consulte el apartado“5.3”.6.8 CAMBIO DEL ACEITE HIDRÁU-LICO Y EL FILTRONo deben entrar contaminantes en elsistema hidráulico, pues esto puede producirgraves daños a los componentesde tales sistemas.Cambie el aceite hidráulico y el filtro del modosiguiente:1. Coloque la máquina en una superficie nivelada.2. Limpie bien la zona alrededor del filtro (8:K) enla parte superior del depósito hidráulico y quiteel filtro.3. Coloque un recipiente bajo el tapón de vaciadode aceite (8:M), retire el tapón y deje que elaceite caiga en el recipiente. El recipiente debetener una capacidad de 20 litros.4. Deseche el aceite con arreglo a la normativa local.5. Coloque el tapón de vaciado de aceite. Aprietecon un par de 40 Nm.6. Agregue aceite nuevo por la abertura del filtroen la parte superior.Aceite: consulte el apartado “2.1”.Volumen de aceite necesario para el cambio:consulte el apartado “2.1”.7. Sustituya la válvula de ventilación del depósito(8:J). La válvula se desatornilla y se instala lanueva siguiendo el orden inverso.8. Vuelva a colocar el filtro con los componentessiguientes:9:K1 Junta. Compruebe que la arandela esté intacta.9:K2 Filtro nuevo. Debe sustituirse siempre elfiltro al cambiar el aceite.9:K3 Resorte9:K4 Tapa9. Después de agregar el aceite, arranque el motory hágalo funcionar durante unos minutos. Compruebeque no haya pérdidas de aceite.10.Compruebe el nivel de aceite. Consulte el apartado“3.5.12”.6.9 SUSTITUCIÓN DEL ACEITE DELOS MOTORES DE LAS RUE-DASSustituya el aceite en la caja del engranaje de losmotores de las ruedas del modo siguiente:1. Coloque la máquina en una superficie nivelada.2. Limpie bien la zona alrededor de lostapones del aceite (17:D, E).3. Coloque un recipiente bajo el tapón de vaciadode aceite (17:E), retire el tapón y deje que elaceite caiga en el recipiente.4. Retire el tapón del filtro (17:D).5. Coloque el tapón de vaciado de aceite.169


ESESPAÑOLDeseche el aceite con arreglo a la normativa local.6. Añada aceite nuevo a través del orificio de llenado.Introduzca el aceite con la ayuda de unalata. Añada aceite hasta que el nivel alcance elorificio de llenado.Para el tipo y la cantidad del aceite, consulte latabla en “2.1”.7. Coloque el tapón del filtro.8. Apriete los tapones con un par de 30 Nm.6.10CORREAS DE TRANSMISIÓNTranscurridas 5 horas de funcionamiento, revisetodas las correas para asegurarse de que están enperfectas condiciones.6.11 LIMPIEZA DEL SISTEMA DE RE-FRIGERACIÓNAl utilizar el motor, el refrigerante queda contaminadopor óxido y depósitos que deterioran la capacidaddel refrigerante para absorber el calor delmotor. Por lo tanto, debe sustituirse el refrigerantecon regularidad.Cambie el refrigerante del modo siguiente:1. Compruebe que el motor esté completamentefrío.2. Retire la rejilla, las tapas derecha e izquierdadel motor y el panel superior. Consulte el apartado3.4.5.2.3. Abra el tapón del radiador (14:X).4. Coloque una bandeja debajo del tapón de vaciadodel radiador (14:U) y debajo del tapón delrefrigerante del motor (11:S).5. Quite el tapón de vaciado del refrigerante deforma que el refrigerante usado caiga en labandeja.6. Quite el tapón de refrigerante del motor de formaque el refrigerante usado caiga en la bandeja.7. Limpie el sistema de refrigeración desde el agujerode llenado con agua corriente de una manguerade agua hasta que el sistema esté limpio.8. Vuelva a poner el tapón de vaciado del refrigerantey el tapón del refrigerante del motor.9. Agregue refrigerante nuevo según “5.4”.Apriete con un par de 40 Nm.6.12 BATERÍA (11:R)Si el ácido entra en contacto con los ojoso la piel puede causar graves lesiones. Sientra en contacto con ácido, enjuágueseinmediatamente los ojos con agua ypóngase en contacto con un médico.La batería es del tipo regulado por válvulas y sutensión nominal es de 12 V. El fluido que contieneno se puede comprobar ni reponer. El único mantenimientoque requiere la batería consiste en recargarla,por ejemplo, después de un períodoprolongado sin utilizarla.Cargue la batería completamente antesde utilizarla por primera vez. Guárdelasiempre completamente cargada. Labatería se estropeará si la guarda descargada.6.12.1 Recarga con el motorLa batería también se puede recargar con el generadordel motor como se indica a continuación:1. Instale la batería en la máquina como se indicamás abajo.2. Saque la máquina al aire libre o instale un extractorde humos.3. Ponga en marcha el motor como se indica en lasinstrucciones.4. Deje el motor en marcha durante 45 minutos.5. Pare el motor. La batería debe estar totalmentecargada.6.12.2 Recarga con un cargador de bateríasEl cargador de baterías debe ser de tensión constante.Acuda a su distribuidor para adquirir un cargadorde baterías de tensión constante.Si utiliza un cargador estándar, la batería puedeestropearse.6.12.3 Desmontaje/MontajeEs posible cortar la corriente medianteel interruptor principal (1:M) antes dedesconectar la batería.Si intercambia los cables, tanto el generadorcomo la batería resultarán dañados.Apriete bien los cables. Si quedan cablessueltos se podría producir un incendio.No ponga en marcha el motor con labatería desconectada. Tanto el generadorcomo el sistema eléctrico podríansufrir una avería grave.Extraiga/instale la batería como se indica a continuación:1. Retire la tapa izquierda del motor.2. Desconecte la corriente mediante el interruptorprincipal (1:M).3. Desconecte los cables de la batería y retire labatería.4. Instale la batería siguiendo el orden inverso.Conecte el cable rojo al borne positivo (+) y elnegro al borne negativo (-) de la batería.5. Active el interruptor principal.170


ESPAÑOLES6.12.4 LimpiezaSi los bornes de la batería están oxidados, límpieloscon un cepillo de alambre y engráselos con grasaespecial.6.13 FILTRO DE AIRE DEL MOTORNo debe poner en marcha el motor sinfiltro o con éste dañado. Se corre el riesgode dañar gravemente el motor.El filtro del aire está formado de dos filtros, comose explica a continuación:12:Q3Prefiltro12:Q4Filtro de aire interno¡ADVERTENCIA! Limpie/sustituya los filtroscon más frecuencia que la que se indica en el programade mantenimiento si se utiliza la máquina enentornos con mucho polvo.Limpie/sustituya el filtro de aire como se explica acontinuación:1. Retire la carcasa del filtro de aire (11:Q) quitandoel tornillo (11:Q1) y después saque de su ranurael tornillo que hay dentro del cuerpo delmotor.2. Abra la carcasa del filtro soltando las dos abrazaderas(12:Q2).3. Retire el prefiltro (12:Q3) y deje puesto el filtrointerno (12:Q4) para que el polvo, etc. no penetreen el motor mientras se limpia el prefiltro.4. Limpie el prefiltro. Tenga cuidado de no dañarlo.Límpielo desde dentro hacia fuera con airecomprimido. La presión debe ser de 3 a 5 bares.Si no puede limpiarse el prefiltro o si está dañado,deberá sustituirlo.5. Limpie el interior de la carcasa del filtro.6. Si debe sustituir el filtro de aire, retire tambiénla carcasa.7. Vuelva a montar todas las piezas en orden inverso.8. Restablezca el indicador del filtro si se ha activado.Consulte el apartado “3.5.13”.6.14 LUBRICADOEngrase cada 50 horas de funcionamiento ydespués de cada lavado todos los puntos que se indicanen la tabla siguiente.Utilice una pistola de engrase llena de grasa universal.Apriete hasta que salga grasa. Los puntosde engrase se muestran en la fig. 18-19.Tenga cuidado con las correas mientraslubrica. Las correas no deben entrar encontacto con aceite ni grasa.Objeto Engrasadores/acción FiguraBrazo tensor, 1 engrasador 19:Ecorrea de labombaHorquilla de 1 engrasador 19:Aelevación, giroHorquilla de 2 engrasadores 19:Belevación, subiday bajadaCilindro de 2 engrasadores 19:DelevaciónCilindro de 2 engrasadores 19:EcontrolPunto de giro 3 engrasadores 19:CCable del aceleradorEngrase con aceite los 18extremos del cable altiempo que acciona elmando correspondiente.Si es posible, pida ayudaa otra persona.6.15 VÁLVULASEl ajuste y rectificado de las válvulas debe realizarseúnicamente en talleres autorizados.171


ESESPAÑOLAveríaIndicadores, zumbador,válvula de posición detransporteAltura de corte, esparcidorde arena, rastrillo trasero,faro delantero6.16 FUSIBLESLas intensidades que se indican en esteapartado son los valores máximos delfusible que puede instalarse. Si se instalaun fusible de intensidad superior, correel riesgo de ocasionar daños a lamáquina.La máquina tiene tres cajas portafusibles.Una caja portafusibles está en el techo de la cabinay contiene los fusibles para las funciones eléctricasde la cabina. La caja portafusibles está bajo el panelde control en el techo y se accede a ella retirandolos tornillos del panel de control (16:C). Todoslos fusibles son de 15 A.Hay dos cajas portafusibles (16:A y 16:B) situadassegún se indica en la figura 16. Contienen los fusiblesque se detallan en la tabla siguiente:En caso de averías eléctricas, compruebe y sustituyalos fusibles fundidos. Si la avería persiste, acudaa un taller autorizado.FusibleLocaliza-Amperajeción16:B/116:B/210 A20 AControl de crucero, alternador16:B/3 10 AToma eléctrica en el cuadro16:B/4 10 ADesconexión 16:B/5 30 APTO, indicador de estacionamiento,relé deseguridad16:B/6 10 ARepuesto16:B/7Fusible principal 16:B/8 40 ALuz de cruce 16:A/1 20 AIndicadores de giro 16:A/2 10 ALuces de aparcamiento,claxon, relé de la luz decruce16:A/310 AFusible principal, cabina 16:A/4 30 AAire acondicionado 16:A/5 20 ARepuesto16:A/6Repuesto16:A/7Aire acondicionado 16:A/8 30 AGGP se reserva el derecho de realizar modificacionesen el producto sin previo aviso.172


PORTUGUÊSPT1 GENERALIDADESEste símbolo significa CUIDADO. Onão cumprimento rigoroso das instruçõespoderá originar lesões pessoaise/ou danos materiais graves.Estas instruções de utilização e a brochuraanexa "INSTRUÇÕES DE SEG-URANÇA" deverão ser lidasatentamente antes do arranque.Não podem entrar contaminantes nosistema hidráulico nem no sistema decombustível. Isto provoca danos gravesnos componentes dos sistemas.1.1 SÍMBOLOSOs seguintes símbolos aparecem na máquina. Asua função é lembrar-lhe dos cuidados e atençõesque deverá ter durante a utilização e a manutenção.Explicação do significado dos símbolos:Cuidado!Leia o manual de instruções e o manual desegurança antes de utilizar a máquina.Cuidado!Preste atenção aos objectos descartados.Mantenha os curiosos afastados.Cuidado!Use sempre protecção auditiva.Cuidado!A máquina, com os acessórios genuínosmontados, não deve ser conduzida em terrenocom uma inclinação superior a 10º,independentemente da direcção seguida.Cuidado!Risco de ferimentos devido a esmagamento.Mantenha todas as partes do corpoafastadas da direcção articulada quando omotor estiver a trabalhar.Cuidado!Risco de ferimentos por queimadura. Nãotoque no silenciador/catalisador.Cuidado!Antes de iniciar o trabalho de reparação,retire a chave da ignição da máquina.Cuidado!Risco de ferimentos provocados por esmagamento,ventilador rotativo.Risco de ferimentos provocados por esmagamento,correia rotativa.Risco de ferimentos provocados por esmagamento,peças mecânicas.1.2 REFERÊNCIAS1.2.1 FigurasAs figuras incluídas nestas instruções estão numeradas1, 2, 3, etc.Os componentes mostrados nas figuras estão marcadoscom A, B, C, etc.Uma referência ao componente C na figura 2 é indicadocomo "1:C".1.2.2 TítulosOs títulos nestas instruções de utilização estão numeradosde acordo com o exemplo a seguir:"1.3.1 Verificação de segurança geral" é um subtítulode "1.3 Verificações de segurança" e está incluídosob este título.Quando há uma referência a títulos, normalmenteapenas é especificado o número do título. Porexemplo, "Consulte 1.3.3".2 DADOS TÉCNICOS2.1 DADOS DA MÁQUINAPotência do motor, kW 24,5Transmissão PTO Sistema hidráulicoVelocidade, km/h 0-20Peso, kg 840Altura, mm 1950Comprimento, mm 2300Largura, mm 1080Óleo do motor, volume 5,1 litrosÓleo do motor, grau Ver "5.3"Óleo hidráulico 20 litros SAE 10W-30Quando utilizar noInverno ISO VG 46. Ver2.2.1Óleo motores das rodas 4x0,1-0,15 litros GL4/575W-90Temperatura ambiente Até -20 °C.Combustível Diesel (EN590:96)Volume do depósito 42 litros173


PTPORTUGUÊS2.2 SISTEMA HIDRÁULICO –DESCRIÇÃO GERALA tabela abaixo fornece uma descrição geral dassaídas hidráulicas e respectivos controlos.Abreviatura Significado Dimensões CapacidadePTO1f Saída para accionar utensílios montados na frente. 2x1/2” + retorno 3/8” 42 l / 220 barLigada em paralelo com PTO1r. Ver fig. 1.PTO1r Saída para accionar utensílios montados na secção 2x1/2” + retorno 3/8” 42 l / 220 bartraseira. Ligada em paralelo com PTO1f. Ver fig.1.PTO1s Controlo para operação de saída para accionarutensílios. Ver fig. 1.PTO1l Controlo para limitar PTO em modo de engatada.Ver fig. 1AuxPTO Saída para accionar utensílios alternativos montados2x3/8” utiliza o mesmo 0-12 l / 120 bar.na frente. Ver fig. 1.retorno de PTO1f RegulávelAuxPTOs Controlo para operação de saída para accionamentode utensílios alternativos montados nafrente. Ver fig. 1.AuxPTOv Controlo que regula o fluxo de saída para accionamentode utensílios alternativos montados nafrente. Ver fig. 1.Aux1 Saída para funções auxiliares em utensílios montados2x1/4”12 l / 125 barna frente. Ver fig. 1.Aux1s Controlo para operação de Aux1. Ver fig. 1.Aux2f Saída para funções auxiliares em utensílios montados2x1/4”12 l / 125 barna frente. Ver fig. 1.Aux2ra Saída para funções de ajuda de utensílios montados 2x1/4”12 l / 125 barna frente da parte de trás. Ligada em paralelo comAux2rb. Ver fig. 1.Aux2rb Saída para funções auxiliares de utensílios montados2x1/4”12 l / 125 barna parte de trás da secção traseira. Ligada emparalelo com Aux2ra. Ver fig. 1.Aux2S Controlo para operação de Aux2f, Aux2ra eAux2rb dependendo de Aux2fr Ver fig. 1.Aux2fr Controlo para activação de Aux2f ou Aux2ra/Aux2rb Ver fig. 1.H Elevador de ferramentas Ver fig. 1.Hs O controlo para operar o elevador de ferramentas elevantar ferramentas está montado sob a cabina.Ver fig. 1.Hrl Controlo para trancar utensílios sob a cabina verticalmente,ou seja, não são afectados por Hs. Verfig. 1.2.2.1 Óleo hidráulicoRecomenda-se o SAE 10W-30.Durante a utilização no Inverno, pode usar-se umóleo ISO VG 46. Este óleo pode também substituirSAE 10W-30 se a resposta hidráulica for lenta.2.3 UTENSÍLIOSPara os utensílios, contactar um revendedor autorizadoe ler as instruções de utilização fornecidascom o acessório.174


PORTUGUÊSPT3 DESCRIÇÃO3.1 TRANSMISSÃOA máquina tem tracção às quatro rodas. A potênciatransmitida do motor às rodas comandadas é transferidahidraulicamente. As quatro rodas estãoequipadas com motores hidráulicos separados. Omotor diesel acciona uma bomba hidráulica (2:P)que bombeia o óleo através dos motores hidráulicos(2:M) das rodas.Os motores hidráulicos são ligados à bomba hidráulicade acordo com a fig. 2.Isto significa que as rodas dianteiras e traseiras sãoforçadas a rodar à mesma velocidade, mas a velocidadeno lado direito e esquerdo pode variar.3.2 DIRECÇÃOMantenha todas as partes do corpoafastadas do ponto pivô da máquinasempre que rodar o volante. Risco de esmagamentograve entre as secções traseirae dianteira da máquina.A máquina tem direcção articulada, que é assistida.Isto significa que o chassis está dividido numa secçãodianteira e traseira, que podem rodar uma emrelação à outra.A direcção articulada significa que a máquina temum círculo de viragem extremamente pequeno epode rodar facilmente à volta de árvores e de outrosobstáculos.3.3 SEGURANÇA3.3.1 Sistema da segurança eléctricaA máquina está equipada com um sistema de segurançaeléctrico. O sistema de segurança impedecertas actividades que podem ser perigosas no casode utilização incorrecta. Por exemplo, o motor nãoarranca se o pedal da embraiagem/travão de estacionamentonão estiver premido.O funcionamento do sistema de segurançadeve ser sempre verificado antesde utilizar a máquina.3.3.2 MarteloHá um martelo na cabina. Este é utilizado para partiro vidro em caso de emergência.Verifique se o martelo está sempre posicionadono respectivo suporte.3.3.3 Triângulo de avisoHá um triângulo de aviso na cabina. Este deveráser colocado na estrada numa situação de emergênciade acordo com os regulamentos locais.Certifique-se de que quando viaja o triânguloé sempre levado.3.4 CONTROLOSAs descrições dos controlos estão agrupadas deacordo com a posição que ocupam na máquina.Controlos - assentoVer 3.4.1Controlos - outrosVer 3.4.5Controlos - tejadilhoVer 3.4.2Controlos – suporte da direcção e pedaisVer 3.4.3Controlos – painel de instrumentosVer 3.4.43.4.1 Controlos - assentoO assento está equipado com um interruptor de segurançaque está ligado ao sistema de segurança damáquina. Isto significa que determinadas actividadesperigosas não serão possíveis se o operadornão estiver sentado no assento. Ver também 5.7.2.3.4.1.1 Ajustar o assento para trás/frente(1:A1)1. Desloque a alavanca de controlo para cima.2. Coloque o assento na posição desejada.3. Solte a alavanca de controlo para travar o assentoem posição.3.4.1.2 Ajustar a suspensão do assento (1:A2)A suspensão do assento pode ser regulada de acordocom o peso do corpo utilizando o botão.Suspensão mais rija: Rode o botão para a esquerda.Suspensão mais suave: Rode o botão para a direita.A regulação da suspensão pode ser lida no indicador(1:J2) junto do botão. Na regulação correcta, oindicador mostra verde.3.4.1.3 Ajustar o ângulo do encosto (1:A3)O encosto pode ser ajustado para o ângulo desejadoutilizando o botão.3.4.1.4 Ajustar o apoio do braço (1:A4)O apoio do braço pode ser ajustado para o ângulodesejado utilizando o botão debaixo do apoio debraço relevante.3.4.1.5 Ventoinha (1:A5)O controlo é utilizado para regular a velocidade daventoinha. O ar é soprado para o interior atravésdas condutas de ventilação (1:F).175


PTPORTUGUÊS3.4.1.6 Aquecimento (1:A6)O controlo é utilizado para regular a temperaturana cabina quando é necessário aquecimento.3.4.1.7 Arrefecimento de conforto (1:A7)O controlo é utilizado para regular a temperaturana cabina quando é necessário arrefecimento.3.4.2 Controlos - tejadilho3.4.2.1 Lava-pára-brisas (1:B1)Interruptor para activar o lava-vidros.O fluido do lava-pára-brisas é atestado nodepósito (1:E).3.4.2.2 Luz avisadora do tejadilho (1:B2)A luz avisadora do tejadilho é uma opção.Cumpra as leis aplicáveis relativas àutilização da luz avisadora do tejadilho.Interruptor para activar e desactivar a luzde aviso rotativa.3.4.2.3 Iluminação de trabalho (1:B3)Cumpra as regras aplicáveis relativas àutilização da iluminação de trabalho.Interruptor para activar e desactivar a luzde trabalho (4:B).3.4.2.4 Limpa-pára-brisas (1:B4)Interruptor para activar e desactivar o limpa-pára-brisas.3.4.2.5 Iluminação interior (1:B5)A iluminação interior está no tejadilho. A iluminaçãointerior liga-se e desliga-se girando a luz propriamentedita para a esquerda e para a direita.3.4.3 Controlos – suporte da direcção epedais3.4.3.1 Volante (1:C1)Não ajuste o volante durante a condução.O volante pode ser levantado e baixado e reguladopara ângulos diferentes suavemente. Ver 3.4.3.3 e3.4.3.9.3.4.3.2 Farol e buzina (1:C2)A alavanca tem as seguintes funções:BuzinaLuzes indicadoras de mudança de direcçãoLuzes de estacionamentoFaróisVeja os símbolos no controlo para saber qual a funçãorelevante.3.4.3.3 Ajustar o ângulo do volante (1:C3)Não ajuste o volante durante a condução.O volante pode ser regulado para ângulos diferentesde forma não escalonada.Liberte o controlo no lado da coluna da direcção eregule o volante para o ângulo desejado. Aperte ocontrolo.3.4.3.4 Condução / travão de serviço (1:C4)Se a máquina não travar como seria deesperar ao soltar o pedal, deve utilizar opedal do lado esquerdo (1:C6) comotravão de emergência.O pedal determina a relação de desmultiplicaçãoentre o motor e as rodas comandadas (= velocidade).O travão de serviço é activado quando solta opedal.1. Carregue para a frente nopedal – a máquina começa a mover-separa a frente.2. Sem carga no pedal – a máquinaestá parada.3. Pedal anda para trás – a máquinafaz marcha atrás.4. Pressão libertada do pedal –a máquina trava.A velocidade máxima pode ser reduzida para a velocidadede trabalho ideal com o inibidor (1:C5).3.4.3.5 Inibidor de velocidade (1:C5)A gama de velocidade da máquina pode ser limitadaparando o pedal de condução-travão de serviço(1:C4) com o inibidor de velocidade.Com o inibidor de velocidade activado, obtém-seuma velocidade máxima ideal durante o trabalhocom o utensílio.Trancar:Vire o controlo de velocidade para a frente.Repor no estado inicial:Vire o controlo de velocidade para trás.176


PORTUGUÊSPT3.4.3.6 Travão de emergência / Travão de estacionamento(1:C6)Nunca se deverá carregar no pedal duranteo funcionamento. Risco de sobreaquecimentona transmissão e notravão.O pedal tem as seguintes funções:Posição de pré-aquecimento: Os cilindrossão aquecidos para facilitar o arranque.Mantenha nesta posição, conformeabaixo, a temperaturas mais baixas antesde ligar o motor.Máx. 5 segundosPosição de paragem: O motor pára.Pode-se retirar a chave.• Durante a utilização. Travão de emergência.• Quando pára. Travão de estacionamento.O indicador (1:J3) acende quando o pedal está afundo.3.4.3.7 Inibidor, travão de estacionamento(1:C7)O inibidor fixa o pedal (1:C6) na posiçãode carregado. Esta função é utilizada paratravar a máquina em declives, durante otransporte, etc., quando o motor não está atrabalhar.Trancar:1. Carregar a fundo no pedal (1:C6). O indicador(1:J3) acende.2. Vire o inibidor para a frente.3. Largue o pedal.Largar:1. Carregue a fundo no pedal (1:C6).2. Vire o inibidor para trás.3. Largue o pedal.3.4.3.8 Luzes de emergência (1:C8)O interruptor é utilizado para activar as luzesde emergência. Todas as luzes indicadorasde mudança de direcção e oindicador (1:J5) piscam ao mesmo tempo.3.4.3.9 Ajustar a altura do volante (1:C9)Não ajuste o volante durante a condução.A altura do volante pode ser regulada de forma nãoescalonada.Desaperte o botão na coluna da direcção e faça subirou descer o volante para a posição desejada.Apertar.3.4.4 Controlos – painel de instrumentos3.4.4.1 Fechadura da ignição (1:D1)A fechadura da ignição é utilizada para arrancar/parar o motor.Quatro posições:Posição de funcionamento: Ignorada noarranque e utilizada quando o motor está atrabalhar.Posição de arranque: O motor de arranqueeléctrico é activado quando se roda achave para a posição de arranque sob acçãode mola. Assim que o motor arrancar,deixe a chave voltar à posição de funcionamento.3.4.4.2 Elevador de utensílios (1:Hs)Este controlo controla o elevador hidráulico dasferramentas na frente da máquina (1:H) e o cilindrodo elevador para ferramentas montadas sob acabina. Estes estão ligados em série.O controlo (1:Hs) só funciona quando o motor estáa trabalhar.Pode no entanto ser baixado para a posição suspensaquando o motor está desligado.Nunca deixe a máquina com o utensíliona posição de transporte. Risco de ferimentosgraves por esmagamento peloutensílio se baixar rapidamente devidoà activação acidental do controlo.A alavanca pode ser colocadas nas quatro posiçõesseguintes:Posição de suspensão. Desloque a alavancapara a posição dianteira, onde tranca.O acessório é agora rebaixado até àposição suspensa. Na posição suspensa,o utensílio permanece sempre junto aochão, à mesma pressão, e segue os contornosdo terreno. Para trabalhar, utilize aposição suspensa.Baixar. O acessório executa o rebaixamentoindependentemente do respectivopeso. A força a que baixa é determinadapelo peso do utensílio e pela força hidráulicadescendente que é aplicada aobaixar.Bloquear na posição de transporte. Aalavanca regressou à posição neutra apósa elevação e rebaixamento. O acessórioestá bloqueado na posição de transporte.Elevar. Desloque a alavanca para a posiçãotraseira até o acessório estar na posiçãomais elevada (posição de transporte).A seguir, solte a alavanca para que bloqueiena posição de transporte.177


PTPORTUGUÊS3.4.4.3 Controlo hidráulico (1:Aux1PTOs)Este controlo activa uma válvula que transfere apotência da bomba hidráulica para as ferramentasmontadas na frente, instaladas na saída hidráulica.(1:AuxPTO). Para determinar a direcção do fluxo,deslocar o controlo para trás ou para a frente. Podeser utilizado para seleccionar a direcção de rotaçãode um utensílio, por exemplo.No modo de ponto morto do controlo, não há passagemde fluxo através das saídas hidráulicas.O controlo apenas funciona quando o motor está atrabalhar e as mangueiras hidráulicas da ferramentapara a função pretendida estão ligadas à saída hidráulica(1:AuxPTO).3.4.4.4 Controlo para trancar a altura de umaferramenta montada na cabina (1:Hrl)Este controlo tranca o cilindro do elevador referenteao utensílio montado sob a cabina, por exemplo,o bico de aspiração para equipamento de limpeza.Isto significa que os utensílios montados na frentepodem ser levantados e baixados, ver também3.4.4.2, sem a ferramenta sob a máquina ser afectada.Não tranque o utensílio sob a cabina naposição rebaixada porque corre o riscode danos no utensílio e na máquina durantea condução em superfícies irregulares3.4.4.5 Controlo de fluxo (1:AuxPTO2v)A válvula controla a intensidade do fluxo na saídahidráulica (1:AuxPTO). Por exemplo, para adaptara velocidade rotacional do utensílio.3.4.4.6 Controlo hidráulico (1:Aux1s)Este controlo é utilizado para controlar certas funçõesque variam consoante o utensílio anexado.O controlo apenas funciona quando o motor está atrabalhar e as mangueiras hidráulicas do utensíliopara a função pretendida estão ligadas à saída hidráulica(1:Aux1).3.4.4.7 Controlo hidráulico (1:Aux2s)Este controlo é utilizado para controlar certas funçõesconsoante o utensílio anexado.O controlo apenas funciona quando o motor está atrabalhar e as mangueiras hidráulicas do utensíliopara a função pretendida estão ligadas da seguinteforma:• Utensílio na frente através das saídas hidráulicas(1:Aux2f).• Um utensílio montado na frente da secção traseiraatravés da saída hidráulica (1:Aux2ra) ouutensílio montado na parte de trás da secção traseiraatravés da saída hidráulica (1:Aux2rb).Vertambém 3.4.4.13Ambas as saídas hidráulicas na secção traseira estãoligadas em paralelo.3.4.4.8 Controlo do acelerador (1:D2).Comando para regular as rotações do motor.Aceleração máxima – quando a máquinaestá a trabalhar, deve-se usar sempre aceleraçãomáxima.Ralenti.3.4.4.9 Interruptor (1:PTO1l)O interruptor é utilizado para restringir aPTO no modo activado, ver 3.4.4.11. Ointerruptor só pode ser activado se a PTOe o travão de estacionamento estiveremactivados ao mesmo tempo.Desloque o limitador no botão para trás ao mesmotempo que a extremidade dianteira do botão é premidapara activar a funçãoEsta função é utilizada para trabalho do operadorfora da máquina, por exemplo, com um bico namangueira externa.3.4.4.10Interruptor (1:Gs)O interruptor pode ser utilizado para regularsuavemente a altura de corte da plataformade corte com o ajuste eléctrico daaltura de corte.O interruptor controla o contacto (1:G) com polaridadede comutação.3.4.4.11Interruptor (1:PTO1)Uma alavanca para engatar e desengatar o funcionamentodo utensílio montado na frente. Duas posições:1. Premir a parte da frente do interruptor –PTO engata. O símbolo acende-se.2. Premir a parte de trás do interruptor –PTO desactiva.Para impedir subidas de pressão desnecessáriasno sistema hidráulico, regule o controlo do aceleradorpara 1/4 de aceleração antes da PTO hidráulicaser engatada.O controlo activa uma válvula que transfere a energiada bomba hidráulica para o utensílio montadona frente.A potência é depois transferida hidraulicamentepara a ferramenta através das saídas hidráulicas,frente (1:PTOf) ou traseira (1:PTOr). Ambas as saídashidráulicas estão ligadas em paralelo.3.4.4.12Interruptor (1:Ls)12VO interruptor tem três posições e pode serutilizado para o espalhador de areia, porexemplo.O interruptor controla a função da tomada eléctricana frente da secção traseira (1:L) e a tomada eléctricana parte de trás da secção traseira (1:Lr). Asduas tomadas estão ligadas em paralelo.178


PORTUGUÊSPT3.4.4.13Interruptor (1:Aux2fr)O interruptor tem duas posições e indicaqual a saída hidráulica que será activadapelo controlo (1:Aux2s).Saída hidráulica montada na frente (1:Aux2f) ousaídas hidráulicas na secção traseira (1:Aux2ra,1:Aux2rb). Ver também 3.4.4.73.4.5 Controlos - outros3.4.5.1 Interruptor principal (1:M)O interruptor principal encontra-se sob1 a tampa dianteira do motor.Antes de efectuar qualquer trabalho nosistema eléctrico, a alimentação tem0que ser cortada utilizando o interruptorprincipal.3.4.5.2 Capota do motorA máquina não pode ser operada a nãoser que a capota do motor esteja montadae trancada. Risco de ferimentos provocadospor queimaduras eesmagamento.Para aceder a componentes no motor estão disponíveisquatro tampas amovíveis. Abra as tampasconforme descrito a seguir:Tampa nos lados direito e esquerdo (1:N)Desmontagem:1. Retire as correias de borracha dianteiras e traseiras(4:D).2. Puxe a tampa para cima, dobre-a para baixo epuxe-a para fora.Montagem:1. Baixe a tampa sobre a parte de dentro da roda.2. Prenda a parte superior da tampa dentro da ranhuraem V da máquina e introduza o pino-guiano fundo.3. Pendure nas tiras de borracha dianteiras e traseiras.Tampa dianteira (1:O)Desmontagem:1. Afrouxe os botões de bloqueio (4:E) rodandoosalgumas voltas para a esquerda.2. Avance a tampa e levante-a.Montagem:1. Alinhe a tampa.2. Introduza as patilhas dos botões de bloqueionos orifícios em cima e rode os botões de bloqueiopara a direita até a tampa ficar bem presa.Grelha traseira (1:P)Desmontar:1. Dobre a grelha para baixo puxando para fora ostrincos suspensos (1:Q) em ambos os lados dagrelha.2. Levante a grelha das flanges.Montar:1. Levante a grelha e alinhe-a com as flanges.2. Levante a grelha e verifique se os trincos trancama grelha na posição correcta.Painel superiorDesmontar:1. Retire as tampas nos lados direito e esquerdo.2. Retire os quatro parafusos (1:T) e depois levantee tire o painel.Montar:1. Alinhe o painel e aperte os quatro parafusos.3.4.5.3 Tomada eléctrica para o atrelado (1:R)Ficha de sete pinos para o atrelado.3.4.5.4 Cavilhas de segurança (1:S).A máquina tem encaixes à frente e atrás para acessóriosdiferentes. O acessório relevante é presocom duas cavilhas de segurança depois de ser instalado.As cavilhas de segurança fixam-se automaticamentenas suas ranhuras depois da instalação.3.4.5.5 Tampão de combustível (3:A)O tampão de combustível do abastecimento dieselestá situado na parte de trás da cabina.3.4.5.6 Retentor da porta (4:C)O retentor da porta foi concebido para manter aporta na posição de parcialmente aberta para aumentara ventilação.Se o retentor da porta falhar o trinco daporta ao fechar, a cabina será danificada.Verifique se o retentor da porta engata correcta3.4.5.7 Alavanca de desengate (5:G)Alavanca para desengatar a transmissão variável.Faz movimentar a máquina.A alavanca de desengate tem que estarsempre entre as posições exterior e interior.Isto provoca sobreaquecimento edanos na transmissão.A máquina nunca deve ser rebocada,apenas deslocada para ir ou para sairde um atrelado, caso necessário. O reboquedanifica a transmissão.A alavanca possui as duas posições seguintes:Alavanca para dentro:A bomba hidráulica engata para utilização normal.Alavanca para fora:O óleo hidráulico é ligado depois da bomba hidráulicae pode fluir à volta do sistema sem a bombahidráulica bloquear o fluxo. A máquina pode sermovimentada. Contudo, o fluxo está limitado, motivopelo qual é necessária uma força relativamentegrande para deslocar a máquina.mente no trinco da porta quando for utilizado.179


PTPORTUGUÊS3.5 INDICADORES3.5.1 Contador de combustível (1:J1)O contador de combustível indica o nível de combustívelno depósito de combustível.3.5.2 Indicador para suspensão do assento(1:J2)Mostra a regulação da suspensão do assento. Ver3.4.1.2.3.5.3 Indicador do travão (1:J3)Nunca ponha a máquina a trabalhar com o indicadordo travão aceso. O travão de estacionamento eo travão de emergência serão afectados.O indicador do travão emite um aviso deque o travão de estacionamento (1:C6) estáactivado.3.5.4 Contador de horas PTO1 (1:J4)Mostra o número de horas que a PTO1 esteve activada.Só funciona quando o motor está a trabalhar.3.5.5 Indicador para as luzes indicadorasde mudança de direcção/deemergência (1:J5)O indicador pisca ao mesmo tempo que piscam asluzes indicadoras de mudança de direcção/deemergência.3.5.6 Indicador de combustível (1:J6)O indicador de combustível só activaquando a ignição está na posição de funcionamento.O indicador de combustível emite um aviso quandoa quantidade de diesel no depósito é inferior a2.5 litros.3.5.7 Indicador de pressão do óleo (1:J7)O motor nunca deve ser posto em funcionamentoquando o indicador depressão do óleo está aceso. Risco dedanos graves no motor.O indicador de pressão do óleo só activaquando a ignição está na posição defuncionamento.O indicador de pressão do óleo emite um avisoquando a pressão do óleo do motor desce abaixo deum nível prejudicial. Quando o motor não está atrabalhar, é normal o indicador acender visto nãohaver pressão no óleo.Quando o motor está a trabalhar, este indicadordeve estar apagado.Se o indicador acender durante o funcionamento,pare imediatamente o motor e leve a máquina auma oficina autorizada para reparação.3.5.8 Indicador da temperatura do motor(1:J8)Quando a temperatura do motor está demasiado alta,isso é assinalado pelo indicador e pelo som deum besouro.O motor nunca deverá ser carregadonem utilizado a uma velocidade superiorà do ralenti se o indicador de temperaturaacender ou se ouvir o besouro.Risco de danos graves no motor.O indicador da temperatura do motor e obesouro só activam quando a ignição estána posição de funcionamento.O indicador da temperatura do motor e o besouroemitem um aviso quando a temperatura do motorexcede um nível perigoso.Quando o motor está a trabalhar, o indicador nãodeverá acender e o besouro deverá estar silencioso.Se o indicador acender ou se o besouro tocar duranteo funcionamento, faça o seguinte:• Regule o controlo do acelerador para ralenti.Não pare o motor.• Limpe as folhas, relva ou quaisquer outros objectosda parte de fora do radiador. Ver 5.12.• Deixe o motor ao ralenti até a temperatura descer,o indicador apagar e deixar de ouvir o besouro.Quando isso acontecer, pode voltar ausar a máquina como de costume.• Se a temperatura não descer no espaço de 5minutos, pare o motor e leve a máquina a umaoficina autorizada para reparação.No caso de uma indicação de temperatura do motordemasiado elevada, verifique o nível do líquidode refrigeração. Ver 5.4.3.5.9 Indicador de temperatura do óleohidráulico (1:J9)O motor nunca deve ser posto em funcionamentoquando o indicador de temperaturaestá aceso. Risco de danosgraves no motor.O indicador de temperatura do óleo hidráulicosó activa quando a ignição está naposição de funcionamento.O indicador de temperatura do óleo hidráulicoemite um aviso quando a temperatura do óleo hidráulicoexcede um nível perigoso.Quando o motor está a trabalhar, este indicadordeve estar apagado. Se o indicador acender duranteo funcionamento, faça o seguinte:• Regule o controlo do acelerador para ralenti.Não pare o motor.• Limpe as folhas, relva ou quaisquer outros objectosda parte de fora do refrigerador de óleo.Ver 5.12.• Deixe o motor ao ralenti até a temperatura desc-180


PORTUGUÊSPTer e o indicador apagar. Quando isso acontecer,pode voltar a usar a máquina como de costume.• Se a temperatura não descer no espaço de 5minutos, pare o motor e leve a máquina a umaoficina autorizada para reparação.3.5.10 Indicador de carga da bateria(1:J10)Nunca ponha o motor a trabalhar com o indicadorde carga aceso. Isto esgota a bateria.O indicador de carga da bateria só activaquando a ignição está na posição de funcionamento.O indicador de carga da bateria emite um avisoquando o alternador do motor pára de carregar abateria. Quando o motor não está a trabalhar, é normalo indicador acender porque o alternador nãoestá a produzir qualquer carga.Quando o motor está a trabalhar, este indicadordeve estar apagado. Se o indicador acender duranteo funcionamento, a bateria descarrega e não consegueligar o motor. Leve a máquina a uma oficinaautorizada para reparação.3.5.11 Contador de horas do motor (1:J11)Mostra o número de horas de funcionamento. Funcionaapenas com o motor a trabalhar.3.5.12 Indicador do nível de óleo hidráulico(8:N)O nível do óleo deverá estar visível através do vidrotransparente quando a máquina está nivelada.Se o nível do óleo estiver muito alto, há o risco doóleo sair através da válvula de purga. Se o nível doóleo estiver muito baixo, corre-se o risco de umasubida da temperatura do óleo e danos no sistemahidráulico.3.5.13 Indicador do filtro de ar (11:P)O indicador avisa que há um filtro de ar bloqueado.Se o indicador estiver vermelho, o filtro de ar temque ser substituído. Depois reinicialize o indicadorcarregando no seu botão.4 ÁREAS DE UTILIZAÇÃOA máquina só pode ser utilizada com utensíliosoriginais.A máquina dispõe de kits opcionais contendo oequipamento necessário para poder conduzi-la navia pública. O conteúdo dos kits é adaptado consoanteos regulamentos locais. Contacte um revendedorautorizado para obter informações sobre acompra e para proceder à compra.5 ARRANQUE E FUNCIONA-MENTOA máquina não pode ser operada a nãoser que a capota do motor esteja montadae trancada. Risco de ferimentos provocadospor queimaduras eesmagamento.Certifique-se de que não há pessoaspróximas do ponto pivô da máquinaquando o motor está a trabalhar. Riscode esmagamento grave entre as secçõestraseira e dianteira da máquina.A máquina é fornecida com pneus traseiroscheios com líquido. Estes funcionamcomo contrapeso quandoconduz com uma plataforma de corte.Se não utilizar pneus cheios com líquidoquando conduz com a plataforma decorte, deverá instalar um contrapesopesando, pelo menos, 60 kg na fixaçãotraseira de utensílios da máquina.5.1 MEDIDAS A TOMAR ANTES DELIGAR A MÁQUINAFaça o seguinte antes de ligar a máquina:• Verifique/ateste com combustível.• Verifique o nível do óleo do motor.• Verifique o nível do líquido de refrigeração.• Verifique para ter a certeza de que o indicadordo filtro de ar não disparou.• Verifique se as torneiras do separador de água edo filtro de combustível estão abertas.• Certifique-se de que o separador de água nãocontém água. Drene se for necessário.• Verifique o nível do óleo no depósito hidráulico.Ver 3.5.12.• Realize as verificações de segurança.• Certifique-se de que são montados pneus cheioscom líquido ou um contrapeso pesando pelomenos 60 kg na parte de trás da máquina quandoconduzir com a plataforma de corte.• Certifique-se de que a alavanca de desengateestá na posição interior. Ver 3.4.5.7.As medidas acima encontram-se descritas a seguir.181


PTPORTUGUÊS5.2 REABASTECIMENTOO diesel é altamente inflamável.Guarde sempre o combustível em recipientesfabricados especialmente paraesse efeito.Encha ou ateste com combustível apenasno exterior e nunca enquanto está afumar. Encher com combustível antesde pôr o motor a funcionar.Nunca retire a tampa do depósito decombustível nem encha com combustívelenquanto o motor estiver a funcionarou se ainda estiver quente.O motor não trabalha com diesel de colza(RME). Contacte o fornecedor domotor para obter mais informações.O abastecimento de combustível pelotubo de enchimento origina fugas decombustível e risco de incêndio.Utilize apenas diesel que cumpra os requisitos em"2.1".1. Abra o tampão do combustível (3:A).2. Encha com diesel até à parte inferior tubo deenchimento. Se o combustível atingir o tubo deenchimento, acabará por haver fuga porque ocombustível expande quando aquece.3. Feche o tampão de combustível.5.3 VERIFICAR NÍVEL, ÓLEO DOMOTORVerificar sempre, antes de cada utilização, se onível de óleo está correcto. A máquina deve estarapoiada num piso plano.Verifique o seguinte:1. Limpe à volta da vareta do óleo (7:H), e puxepara cima.2. Limpe a vareta.3. Enfie completamente a vareta e tire-a outra vezpara fora.4. Leia o nível do óleo. O nível de óleo deve estardentro das marcas (7:I) na vareta do óleo.Se for necessário, retire o tampão do tubo do óleo(14:W) e ateste com óleo até à marca.Utilize óleo CF ou superior, em conformidade como API e com o diagrama de temperaturas abaixo indicado.Nunca utilize aditivos de óleo.O nível do óleo nunca deve descer abaixo da marcainferior. Risco de sobreaquecimento do motor.Drene o óleo até ao nível correcto se o nível doóleo ultrapassar a marca. Ver 6.7.Volte a colocar o tampão do tubo de enchimentodo óleo assim que o nível do óleo estiver ajustado.5.4 VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DOLÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃOO indicador de temperatura não funcionaráse não houver líquido de refrigeração.Isto faz com que o motor falhe.Verifique sempre o nível do líquido de refrigeraçãoantes de cada utilização para ter a certeza deque está correcto.Verifique o seguinte:1. O motor deve estar frio quando fizer a verificação.2. Retire a grelha, a tampa direita e esquerda domotor e o painel superior. Ver 3.4.5.2.3. Desaperte a tampa do radiador (14:X) e verifiquese o nível do líquido de refrigeração chegaao orifício do bocal de enchimento.4. Volte a colocar a tampa do radiador.5. Verifique se o nível do líquido de refrigeraçãoestá na marca inferior (11:O1) no depósito deexpansão.Se necessário, ateste com líquido de refrigeração.Ver abaixo.5.4.1 Atestar com líquido de refrigeraçãoO líquido de refrigeração tem que satisfazer os seguintesrequisitos:• Utilize sempre uma mistura de refrigerante eágua. Nunca use apenas água.• Misture a água e o refrigerante de acordo comas instruções do fornecedor do refrigerante.• Nunca misture refrigerantes diferentes.• Utilize água macia (sem teor de cálcio), destiladaou desmineralizada.O motor deve estar frio quando atestar.182


PORTUGUÊSPTSe abrir a tampa do radiador com o motorquente, corre o risco de sofrer queimadurasgraves provocadas pela águaquente que pode espirrar.Ateste conforme indicado a seguir:1. Retire a grelha, a tampa direita e esquerda domotor e o painel superior. Ver 3.4.5.2.2. Verifique se todos os tampões no sistema de refrigeraçãoestão colocados e selados.. Verifique se todas as torneiras no sistema de refrigeraçãoestão fechadas e seladas.4. Verifique se todas as mangueiras no sistema derefrigeração estão intactas e seladas.5. Desaperte a tampa do radiador (14:X).6. Encha lentamente o radiador com líquido de refrigeração.Não deverão formar-se bolhas de arao encher. Encha até ao orifício de enchimento.7. Volte a colocar a tampa do radiador.8. Abra a tampa no depósito de expansão (11:O) eateste a mistura até à marca inferior que é o nívelquando o motor está frio.9. Feche a tampa do depósito de expansão.10.Ponha o motor a trabalhar até atingir a temperaturade trabalho e verifique o nível no depósitode expansão. O nível deverá situar-se agora namarca superior (11:O2), que é o nível paraquando o motor está quente.11.Se o nível não estiver na marca superior, deixeo motor arrefecer e depois ateste com líquido derefrigeração no depósito de expansão.5.5 INDICADOR DO FILTRO DE ARVerifique para ter a certeza de que o indicador dofiltro de ar (11:P) não disparou.Verifique, ver 3.5.13.Substitua o filtro de ar, ver 6.135.6 SEPARADOR DE ÁGUAVerifique se a bóia do separador de água (10:L5)está no fundo.Verifique se a torneira do separador de água estáaberta. Ver fig. 10.5.7 VERIFICAÇÕES DE SEG-URANÇAVerifique se obtêm os resultados das verificaçõesde segurança abaixo quando testar a máquina.Estas verificações de segurança devemser sempre realizadas antes de cada utilização.Se algum dos resultados abaixo não foralcançado, a máquina não deverá serutilizada! Leve a máquina a uma oficinade assistência técnica para revisão.5.7.1 Verificação de segurança geralObjectoLinhas e ligações decombustívelCabos eléctricos.Sistema de escapeMangueiras hidráulicas.Conduza a máquinapara a frente/para tráse solte o pedal decondução/do travãode serviço.ResultadoNão há fugas.Todos os isolamentos intactos.Nenhum dano mecânico.Não há fugas nas ligações.Todos os parafusos estãoapertados.Sem fugas. Não há danos.A máquina deverá parar.Ensaio de condução. Não há vibrações anómalas.Não há ruídos anómalos.5.7.2 Verificação da segurança eléctricaO funcionamento do sistema de segurançadeve ser sempre verificado antesde utilizar a máquina.Estado Acção ResultadoPedal da Tentativa de colocaçãoem funcion-não pega.O motorembraiagem-travãonão carregado. amento.PTO não activado.Pedal daembraiagem-travãonão carregado.PTO activado.Motor a trabalhar.PTO activado.Controlo para elevadorde utensíliosnão está na posiçãosuspensa.Tentativa de colocaçãoem funcion-não pega.O motoramento.O operador sai do PTO deveassento. desactivar.Tentativa de activara PTO.Não deveráconseguiractivar aPTO.5.8 ARRANQUE1. Verifique se a PTO está desactivada.2. Não manter o pé no pedal do acelerador.3. Regule o controlo do acelerador para ¼ da aceleração.4. Carregue no pedal do travão a fundo. A luz indicadora(1:J3) deve acender.5. Para arranques a frio a temperaturas mais baixas,o motor deve ser previamente aquecidoantes de arrancar. Ver 3.4.4.1. Depois rode achave da ignição e ponha o motor a trabalhar.6. A máquina nunca deve ser carregada ou conduzidadirectamente a seguir a um arranque a frio,altura em que o óleo hidráulico está frio.183


PTPORTUGUÊSAqueça o óleo hidráulico colocando o motor atrabalhar a ¼ da velocidade. Deixe-o a trabalhardurante alguns minutos conforme indicadono diagrama a seguir.Exemplo: A -10°C ponha a trabalhar com ¼ daaceleração durante 18 minutos.Ao utilizar a máquina, deve usar-se sempre aceleraçãomáxima.Para impedir subidas de pressão desnecessáriasno sistema hidráulico, regule o controlo do aceleradorpara 1/4 de aceleração antes da PTO hidráulicaser activada.5.9 DIRECÇÃO ASSISTIDA.A direcção assistida transfere a força do sistemahidráulico da máquina para o volante quando esteé rodado. Isto faz com que a máquina seja muitofácil de conduzir quando o motor está a funcionarna aceleração máxima.As forças da direcção assistida diminuem à medidaque a velocidade do motor baixa.5.10 SUGESTÕES DE OPERAÇÃOCertifique-se sempre de que o motor tem a quantidadede óleo certa. Especialmente quando conduzirem terrenos inclinados.Ver "5.3".Cuidado ao conduzir em declives. Nãofaça arranques ou paragens repentinasquando estiver a subir ou a descer umterreno inclinado. Nunca conduza numterreno inclinado em diagonal. Devedeslocar-se sempre em sentido ascendenteou descendente.A máquina não pode ser conduzida emterreno com uma inclinação superior a10º, independentemente da direcçãoseguida.Reduza a velocidade em terrenos inclinadose curvas apertadas para evitarque a máquina tombe ou para não perdero controlo da mesma.Ao conduzir com a mudança mais alta eà velocidade máxima, não virar o volanteaté ao máximo. A máquina podevoltar-se facilmente.Mantenha as mãos e os dedos bem afastadosda articulação central e dosuporte do assento. Risco de ferimentospor esmagamento. Nunca conduzir coma capota do motor aberta.A máquina é fornecida com pneus traseiroscheios com líquido. Estes funcionamcomo contrapeso quandoconduz com uma plataforma de corte.Se não utilizar pneus cheios com líquidoquando conduz com a plataforma decorte, deverá instalar um contrapesopesando, pelo menos, 60 kg na fixaçãotraseira de utensílios da máquina.Não tranque o utensílio sob a cabina naposição rebaixada porque corre o riscode danos na ferramenta e na máquinadurante a condução em superfícies irregulares5.11 PARARDesactivar a PTO. Aplicar o travão de estacionamento.Deixe o motor trabalhar ao ralenti durante 1 ou 2minutos. Pare o motor desligando a chave do motorde arranque.Se tiver que deixar a máquina sem vigilância,retire a chave da ignição.O motor pode estar muito quente imediatamentea seguir a ser desligado.Não toque no silenciador nem noutraspeças do motor. Risco de ferimentosprovocados por queimaduras.5.12 LIMPEZAPara reduzir o risco de incêndio, mantero motor, o silenciador, a bateria e odepósito de combustível limpo de relva,folhas e óleo.Para reduzir o perigo de incêndio, verifiqueregularmente a máquina para verse há fugas de óleo e/ou combustível.Nunca utilize água a alta pressão. Podedanificar os vedantes dos veios, os componenteseléctricos ou as válvulas hidráulicas.Nunca utilize ar a alta pressão nas alhetasdo radiador porque danifica a estruturadas alhetas.Limpe a máquina depois de cada utilização. Para alimpeza aplicam-se as seguintes instruções:• Não aponte jactos de água directamente para omotor.• Limpe o motor com uma escova e/ou arcomprimido.• Limpe o radiador (13:T) e o condensador184


PORTUGUÊSPT(13:V) do motor com uma escova macia. Os objectosgrandes podem ser retirados à mão. Se osrefrigeradores estiverem muito sujos, limpecom água a correr lentamente e um detergenteadequado.• Depois de limpar com água, ligue a máquina ea plataforma de corte para retirar a água que,caso contrário, pode entrar nos rolamentos ecausar danos.6 MANUTENÇÃO6.1 PROGRAMA DE REVISÕESPara manter a máquina sempre em bom estado relativamentea fiabilidade e segurança de funcionamento,e também do ponto de vista ecológico,deverá seguir as instruções das revisões indicadasnesta secção.Todas as revisões devem ser levadas a cabo poroficinas autorizadas.Uma assistência prestada por oficinas autorizadasgarante um trabalho profissional com peças desubstituição originais.A caderneta das revisões deve ser carimbada sempreque a revisão é feita por uma oficina autorizada.Uma caderneta de revisões com os carimbostodos é um documento valioso que valoriza a máquinapara venda em segunda mão.O quadro que se segue contém os pontos da revisão.As descrições da execução dos procedimentosestão a seguir ao quadro.6.2 PONTOS DE REVISÃO.1ª vez Intervalo VerPonto de revisãoHoras de funcionamento/Mesesde grafopará-calendárioSeparador de água,verificar50/- 6.4Pré-filtro, limpeza 6.4Filtro de combustível,substituir400/- 6.5Pressão dos pneus,verificar, ajustar6.6Óleo do motor, filtro,mudar50/12 200/12 6.7Óleo hidráulico, filtro,válvula do respiradourodo 50/12 400/12 6.8depósito, mudar/limparMotores das rodas,mudar o óleo50/12 200/12 6.9Transmissões decorreia, verificar50 200/- 6.10Sistema de refrigeração,limpar1000/12 6.11Bateria, verificar 50/- 6.12Filtro de ar, limparpré-filtro6.13Filtro de ar, mudar6.13filtro interiorLubrificação 6.14Afinar as válvulas 1000/- 6.15Rectificar as válvulas2000/- 6.156.3 PREPARAÇÃOTodas as revisões e todos os trabalhos de manutençãodeverão ser realizados com a máquina paradae com o motor desligado.Aplique sempre o travão de estacionamentopara impedir que a máquinarole.Pare o motor.Previna o arranque não intencional domotor retirando a chave da ignição.6.4 SEPARADOR DE ÁGUAHá uma bóia no separador de água (10:L5) quepode ser vista através do copo transparente. A bóiatem que estar no fundo. Se a bóia subir, o separadorde água deve ser limpo da forma indicada em seguida:1. Feche a torneira do separador de água. Ver fig.10.185


PTPORTUGUÊS2. Coloque um recipiente debaixo do separador deágua para recolher o combustível.3. Abra o copo fazendo pressão no seu anel(10:L1).4. Retire cuidadosamente o copo (10:L2) e tire amola (10:L4) e a bóia (10:L5) para fora deste.5. Limpe a parte de dentro do copo e o filtro de rosca(10:L3).6. Verifique se o O-ring está intacto e volte a instalaros componentes pela ordem inversa.7. Abra a torneira.Limpe o depósito de combustível se a água acumularcom frequência no separador de água. Contacteuma oficina autorizada.6.5 FILTRO DE COMBUSTÍVEL1. Pare o motor e deixe arrefecer.2. Feche todas as torneiras de combustível.3. Utilize uma chave para filtros de óleo paraafrouxar o filtro (5, 6:F) no sentido (6:Dis). Retireo filtro com cuidado para não derramarcombustível.Limpe o combustível derramado.4. Limpe à volta da superfície de montagem do filtro.5. Aplique uma camada fina de combustível nanova junta de vedação do filtro.6. Monte o filtro novo rodando-o no sentido(6:Ass) até a junta de vedação entrar em contactocom a superfície de montagem.7. Depois aperte o filtro mais uma volta utilizandouma chave para filtros.6.6 PRESSÃO DOS PNEUSPressão à frente: 0,9 bar.NOTA! Esta máquina é fornecida com pneustraseiros cheios com líquido. Tal é para eliminara necessidade de um contrapeso na fixação traseirado utensílio.Os pneus estão cheios com água salgada.Teor de sal: 33% (CaCl 2 )Ponto de congelamento: aprox. -35 °CPara assistência e manutenção de pneuscheios com líquido, contacte uma oficinaautorizada.Não tente verificar a pressão de ar dospneus traseiros utilizando ummanómetro normal. Pode entrar águasalgada no manómetro e danificá-lo.Consulte as pressões no manual para o utensílioem questão.6.7 MUDAR O ÓLEO DO MOTOR,FILTROO óleo do motor pode estar muitoquente se for drenado logo a seguir adesligar o motor. Deixe o motor arrefecerdurante alguns minutos antes de drenaro óleo.Mude o óleo e o filtro do motor seguindo as instruçõesabaixo:1. Coloque a máquina sobre uma superfície planae coloque o motor a trabalhar até atingir a temperaturade funcionamento.2. Pare o motor e retire o tampão do tubo do óleo(14:W).3. Coloque um recipiente debaixo do bujão dedrenagem do óleo (15:Y), retire o bujão e deixeo óleo escorrer para dentro de um recipiente.4. Elimine o óleo de acordo com os regulamentoslocais.5. Limpe a área à volta do filtro do óleo (15:Z) eretire o filtro. Utilize uma chave para filtros deóleo.6. Lubrifique a junta vedante no filtro novo e enrosque-oaté a junta tocar na superfície do motor.Depois aperte o filtro mais uma voltautilizando uma chave para filtros de óleo.7. Monte o bujão de drenagem do óleo. Apertecom 50 Nm.8. Encha com óleo novo de acordo com 5.3.9. Depois encher com óleo, ligue o motor e deixeoa trabalhar ao ralenti durante 30 segundos.10.Verifique se há alguma fuga de óleo11.Pare o motor. Espere durante 30 segundos e depoisverifique o nível do óleo. Ver 5.3.6.8 MUDAR O ÓLEO HIDRÁULICO,FILTRONão podem entrar contaminantes nosistema hidráulico. Isto provoca danosgraves nos componentes dos sistemas.Mude o óleo e o filtro hidráulico seguindo as instruçõesabaixo:1. Coloque a máquina sobre uma superfície plana.2. Limpe muito bem a área à volta do filtro (8:K),na parte superior do depósito hidráulico e retireo filtro.3. Coloque um recipiente debaixo do bujão dedrenagem do óleo (8:M), retire o bujão e deixeo óleo escorrer para dentro de um recipiente. Orecipiente tem que ter uma capacidade de 20 litros.4. Elimine o óleo de acordo com os regulamentoslocais.5. Monte o bujão de drenagem do óleo. Apertecom 40 Nm.186


PORTUGUÊSPT6. Substitua a válvula do respiradouro do depósito(8:J). A válvula é desapertada e a nova é instaladapela ordem inversa.7. Encha com óleo novo através da abertura do filtroem cima.Óleo: Ver 2.1.Quantidade de óleo aquando da substituição:Ver 2.1.8. Volte a montar o filtro com os seguintes componentes:9:K1 Junta vedante. Certifique-se de que a anilhaestá intacta.9:K2 Filtro novo. O filtro tem que ser sempresubstituído cada vez que muda o óleo.9:K3 Mola9:K4 Tampa9. Depois de encher com óleo, ligue o motor eponha a máquina a trabalhar durante algunsminutos e veja se há fugas de óleo.10.Verifique o nível do óleo. Ver 3.5.12.6.9 MUDAR O ÓLEO NOS MO-TORES DAS RODASMude o óleo na caixa de engrenagens dos motoresdas rodas seguindo as instruções abaixo:1. Coloque a máquina sobre uma superfície plana.2. Limpe com muito cuidado à volta dosbujões de óleo (17:D, E).3. Coloque um recipiente debaixo do bujão dedrenagem do óleo (17:E), retire o bujão e deixeo óleo escorrer para dentro de um recipiente.4. Retire o tampão do bocal de enchimento (17:D).5. Monte o tampão de drenagem do óleo.Elimine o óleo de acordo com os regulamentoslocais.6. Encha com óleo novo através do orifício do bocalde enchimento. Verta o óleo com a ajuda deuma lata de óleo. Encha até o nível atingir o orifíciodo bocal de enchimento.No que toca ao tipo e volume de óleo, ver a tabelaem 2.1.7. Coloque o tampão do bocal de enchimento.8. Aperte os tampões com 30 Nm.6.10 TRANSMISSÕES DE CORREIAAo fim de 5 horas de funcionamento verifique seas correias estão intactas e não apresentam danos.6.11 LIMPEZA DO SISTEMA DE RE-FRIGERAÇÃODepois do motor trabalhar, o líquido de refrigeraçãofica contaminado com ferrugem e depósitos.Isto deteriora a capacidade do líquido de refrigeraçãode retirar o calor do motor. Por conseguinte, olíquido de refrigeração tem que ser mudado comregularidade.Mude o líquido de refrigeração da seguinte maneira:1. Verifique se o motor está completamente frio.2. Retire a grelha, as tampas direita e esquerda domotor e o painel superior. Ver 3.4.5.2.3. Desaperte a tampa do radiador (14:X).4. Coloque um tabuleiro receptor por baixo dotampão de drenagem do radiador (14:U) e porbaixo do tampão do líquido de refrigeração domotor (11:S).5. Retire o tampão de drenagem do líquido de refrigeraçãopara o líquido de refrigeração usadoescorrer para dentro do tabuleiro receptor.6. Retire o tampão do líquido de refrigeração domotor para o líquido de refrigeração usado escorrerpara dentro do tabuleiro receptor.7. Lave o sistema do líquido de refrigeração apartir do orifício do bocal de enchimento comágua corrente fornecida por uma mangueira deágua até o sistema ficar limpo.8. Volte a colocar o tampão de drenagem do líquidode refrigeração e reinstale o tampão do líquidode refrigeração do motor.9. Encha com líquido de refrigeração novo deacordo com 5.4.Aperte com 40 Nm.6.12 BATERIA (11:R)O ácido que entra em contacto com osolhos ou pele pode provocar lesõesgraves. Em caso de contacto com ácido,lave imediatamente com água e consulteum médico.A bateria é regulada por válvulas e tem uma tensãonominal de 12 V. O líquido da bateria não precisae não pode ser verificado nem atestado. A únicamanutenção necessária é a carga, por exemplo,após armazenamento prolongado.A bateria tem de estar totalmente carregadaantes de ser utilizada pela primeiravez. A bateria deve ser sempreguardada totalmente carregada. Se abateria for guardada descarregada,ocorrerão danos graves.6.12.1 Carregar com o motorA bateria pode também ser carregada utilizando oalternador do motor da seguinte forma:1. Instale a bateria na máquina como ilustradoabaixo.2. Coloque a máquina no exterior ou instale umdispositivo de extracção para os fumos de escape.3. Ponha o motor a trabalhar de acordo com as instruçõesno guia do utilizador.4. Deixe o motor a trabalhar continuamente durante45 minutos.5. Pare o motor. A bateria estará agora completamentecarregada.187


PTPORTUGUÊS6.12.2 Carregar utilizando um carregadorde bateriasQuando se carrega com um carregador de baterias,é necessário utilizar um carregador com tensãocontínua.Contactar o seu revendedor para adquirir um carregadorde baterias com tensão constante.A bateria pode ficar danificada se se utilizar umcarregador de bateria de tipo standard.6.12.3 Desmontagem/instalaçãoA corrente tem que ser cortada utilizandoo interruptor principal (1:M) antesde desligar a bateria.Se os cabos forem trocados, o gerador ea bateria ficarão danificados.Aperte firmemente os cabos. Cabos soltospodem provocar um incêndio.O motor nunca deve ser accionado coma bateria descarregada. Risco de danosgraves no alternador e no sistema eléctrico.Desmonte/monte a bateria da seguinte forma:1. Retire a tampa esquerda do motor.2. Corte a alimentação utilizando o interruptorprincipal (1:M).3. Desligue as ligações dos cabos da bateria e tirea bateria.4. Monte a bateria pela ordem inversa. Ligue ocabo vermelho ao terminal positivo (+) da bateriae o cabo preto ao terminal negativo (-) da bateria.5. Active o interruptor principal.6.12.4 LimpezaSe os terminais da bateria estiverem oxidados, terãoque ser limpos. Limpe os terminais da bateriacom uma escova de arame e lubrifique-os commassa para terminais.6.13 FILTRO DE AR, MOTORO motor nunca deve ser posto a trabalharquando o filtro de ar está danificadoou quando não tem filtro de ar. Riscode danos graves no motor.O filtro de ar é composto por dois filtros:12:Q3Pré-filtro12:Q4Filtro de ar interiorNOTA! Limpe/substitua os filtros com mais frequênciado que a indicada no programa de manutençãose a máquina trabalhar em condições demuito pó.Limpe/substitua os filtros de ar da seguinte forma:1. Retire o alojamento do filtro de ar (11:Q) retirandoo parafuso (11:Q1) e movendo em seguidao parafuso na estrutura interior do motor parafora da respectiva ranhura.2. Abra o alojamento do filtro libertando as duasbraçadeiras (12:Q2).3. Desmonte o pré-filtro (12:Q3) e deixe o filtrointerior (12:Q4) instalado para o pó etc. não penetrarno motor quando proceder à limpeza dopré-filtro com ar comprimido.4. Limpe o pré-filtro com ar comprimido. Tenhacuidado para não danificar o filtro. Limpe aplicandoar comprimido de dentro para fora. Apressão tem que ter 3-5 bar.Se não conseguir limpar o pré-filtro ou se estiverdanificado, terá que o substituir.5. Limpe a caixa do filtro por dentro.6. Se o filtro de ar tiver que ser substituído, puxeotambém para fora.7. Volte a montar todas as peças pela ordem inversa.8. Reinicialize o indicador do filtro se tiver disparado.Ver 3.5.13.6.14 LUBRIFICAÇÃOTodos os pontos de lubrificação indicados na tabelaabaixo devem ser lubrificados a intervalos 50horas de funcionamento bem como depois de cadalimpeza.Utilize uma pistola de massa lubrificante com massauniversal. Bombar até a massa lubrificante começara sair. Os pontos de lubrificação estãoindicados na fig. 18-19.Tenha atenção às correias durante a lubrificação.As correias não podem entrarem contacto nem com óleo nemcom massa lubrificante.Objecto Bicos de lubrificação / Fig.Braço tensor,correia dabombaForquilha deelevação, rodarForquilha deelevação, subirdesceracção1 bico de lubrificação. 19:E1 bico de lubrificação 19:A2 bicos de lubrificação 19:BCilindro de elevação2 bicos de lubrificação 19:DCilindro de controlo2 bicos de lubrificação 19:EPonto pivô 3 bicos de lubrificação 19:CCabo do acelerador18Lubrifique as extremidadesdo cabo utilizandouma lata de óleo, aomesmo tempo que activa orespectivo controlo.Esta operação deve ser, depreferência, executada porduas pessoas.188


PORTUGUÊSPT6.15 VÁLVULASA afinação e rectificação das válvulas deve ser realizadapor oficinas autorizadas.6.16 FUSÍVEISAs potências de corrente indicadas nestasecção correspondem aos valoresmáximos do fusível que poderá estar instalado.Se for instalado um fusível comuma corrente mais alta, há o risco dedanos na máquina causados por incêndio.A máquina tem três caixas de fusíveis.Uma caixa de fusíveis está no tejadilho da cabina econtém os fusíveis para as funções eléctricas da cabina.A caixa de fusíveis está debaixo do painel decontrolo no tejadilho e fica acessível retirando osparafusos (16:C) do painel de controlo. Os fusíveissão todos de 15 A.Há duas caixas de fusíveis (16:A e 16:B) posicionadasde acordo com a fig. 16. Estas contêm os fusíveisde acordo com a tabela abaixo:No caso de avarias eléctricas, verifique e substituaos fusíveis queimados. Se a avaria persistir, contacteuma oficina autorizada.FusívelAvariaLocalizaçãoficaçãoLuzes indicadoras, besouro, posição16:B/1 10 Ade transporte da válvula deretençãoAltura de corte, espalhador de 16:B/2 20 Aareia, escarificador, farolControlo de velocidade de cruzeiro,16:B/3 10 AalternadorTomada eléctrica no painel 16:B/4 10 ATracção de encerramento 16:B/5 30 ARelé PTO, luz de aviso estacionamento,16:B/6 10 AsegurançaSobressalente16:B/7Fusível principal 16:B/8 40 ALuz de médios 16:A/1 20 ALuzes indicadoras de mudança de 16:A/2 10 AdirecçãoRelé das luzes de estacionamento, 16:A/3 10 Abuzina, luz de médiosFusível principal, cabina 16:A/4 30 ACA 16:A/5 20 ASobressalente16:A/6Sobressalente16:A/7CA 16:A/8 30 AA GGP reserva-se o direito de efectuar alteraçõesno produto sem aviso prévio.189


PLPOLSKI1 INFORMACJE OGÓLNETen symbol nakazuje zachowanieOSTROŻNOŚCI. Niedokładne stosowaniesię do instrukcji może prowadzićdo poważnych obrażeń ciała i/lubuszkodzenia mienia.Przed uruchomieniem maszyny należyuważnie przeczytać niniejszą instrukcjęobsługi oraz załączoną broszurę „IN-STRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA”.Należy chronić układy hydrauliczny ipaliwowy przed dostaniem się zanieczyszczeń,aby zapobiec poważnymuszkodzeniom ich elementów.1.1SYMBOLENa maszynie znajdują się następujące symbole,mające przypominać o zachowaniu ostrożności iuwagi podczas jej używania.Znaczenie symboli:Ostrożnie!Przed przystąpieniem do korzystania zmaszyny należy przeczytać instrukcję obsługii instrukcje bezpieczeństwa.Ostrożnie!Uważać na wyrzucane przedmioty. Przymaszynie powinien znajdować się tylkooperator.Ostrożnie!Zawsze nosić ochraniacze słuchu.Ostrożnie!Nie wolno prowadzić maszyny z oryginalnymiakcesoriami po pochyłościach ostopniu nachylenia przekraczającym 10ş.Ostrożnie!Istnieje ryzyko zgniecenia. Po uruchomieniusilnika nie wolno zbliżać żadnych częściciała do przegubowego układukierowniczego.Ostrożnie!Istnieje ryzyko oparzeń. Nie dotykać tłumika/katalizatora.Ostrożnie!Przed przystąpieniem do naprawy należywyjąć kluczyk zapłonu ze stacyjki.Ostrzeżenie!Ryzyko zgniecenia – wirujący wentylator.Ryzyko zgniecenia – wirujący pasek.Ryzyko zgniecenia – części mechaniczne.1.2 OZNACZENIA1.2.1 RysunkiRysunki w niniejszej instrukcji zostały kolejno ponumerowane:1, 2, 3, itd.Przedstawione na nich komponenty zostały oznaczoneliterami A, B, C, itd.Oznaczenie elementu C na rysunku 2 to: „1:C”.1.2.2 SekcjeSekcje w niniejszej instrukcji zostały ponumerowanezgodnie z następującym przykładem:„1.3.1 Ogólne kontrole bezpieczeństwa” to podpunktw sekcji „1.3 Kontrole bezpieczeństwa”,umieszczony właśnie w tej sekcji.Odwołując się do sekcji zwykle podawany jest tylkojej numer. Przykład: „Patrz 1.3.1”.2 PARAMETRY TECHNICZNE2.1 PARAMETRY MASZYNYMoc silnika (kW) 24,5Wałek odbioru mocy HydraulicznynapęduPrędkość (km/h) 0-20Waga (kg) 840Olej silnikowy (ilość) 5,1 lOlej silnikowy, klasa Patrz 5.3Olej hydrauliczny 20 litrów SAE 10W-30Użytkując zimą – ISOVG 46. Patrz 2.2.1Olej, silniczki kół 4 x 0,1-0,15 l GL4/575W-90Temperatura otoczenia Do -20°C.PaliwoOlej napędowy(EN590:96)Pojemność zbiornika 42 l190


POLSKIPL2.2 UKŁAD HYDRAULICZNY - OPISPoniższa tabela zawiera opis gniazd hydraulicznychi ich sterowania.Skrót Znaczenie Wymiary WydajnośćPTO1f Gniazdo napędu narzędzi montowanych z przodu. Połączone2 x 1/2” + 3/8” powrót 42 l / 220równolegle z PTO1r. Patrz rys. 1.barówPTO1r Gniazdo napędu narzędzi montowanych w części tylnej. 2 x 1/2” + 3/8” powrót 42 l / 220Połączone równolegle z PTO1f. Patrz rys. 1.barówPTO1s Sterowanie pracą gniazda napędu narzędzi. Patrz rys. 1.PTO1l Sterowanie ograniczeniem PTO w trybie włączonym.Patrz rys. 1.AuxPTOGniazdo napędu alternatywnych narzędzi montowanychz przodu. Patrz rys. 1.2 x 3/8” wykorzystujeten sam powrót, coPTO1f0-12 l / 120barów.RegulowanaAuxPTOs Sterowanie pracą gniazda napędu alternatywnych narzędzimontowanych z przodu. Patrz rys. 1.AuxPTOv Sterowanie regulujące przepływ gniazda napędu alternatywnychnarzędzi montowanych z przodu. Patrz rys. 1.Aux1 Gniazdo dodatkowych funkcji narzędzi montowanych z 2 x 1/4” 12 l / 125przodu. Patrz rys. 1.barówAux1s Sterowanie pracą gniazda Aux1. Patrz rys. 1.Aux2f Gniazdo dodatkowych funkcji narzędzi montowanych z 2 x 1/4” 12 l / 125przodu. Patrz rys. 1.barówAux2ra Gniazdo pomocniczych funkcji narzędzi montowanychz przodu lub z tyłu. Połączone równolegle z Aux2rb.2 x 1/4” 12 l / 125barówPatrz rys. 1.Aux2rb Gniazdo dodatkowych funkcji narzędzi montowanych z 2 x 1/4” 12 l / 125tyłu części tylnej. Połączone równolegle z Aux2ra. Patrzbarówrys. 1.Aux2S Sterowanie pracą gniazd Aux2f, Aux2ra i Aux2rb zależyod gniazda Aux2fr. Patrz rys. 1.Aux2fr Sterowanie uruchamianiem gniazd Aux2f lub Aux2ra/Aux2rb. Patrz rys. 1.H Podnośnik narzędzi. Patrz rys. 1.Hs Sterowanie pracą podnośnika narzędzi i podnoszonychnarzędzi pod kabiną. Patrz rys. 1.Hrl Sterowanie blokadą narzędzi pod kabiną w pionie, dziękiczemu nie są ograniczane przez dźwignię Hs. Patrzrys. 1.2.2.1 Olej hydraulicznyZalecany olej to SAE 10W-30.W okresie zimowym można stosować olej ISO VG46. Ten olej może również zastąpić SAE 10W-30,jeśli układ hydrauliczny działa powolnie.2.3 NARZĘDZIW sprawie narzędzi należy kontaktować się z autoryzowanymprzedstawicielem i przeczytać instrukcjedołączone do akcesoriów.3 OPIS3.1 NAPĘDMaszyna posiada napęd na cztery koła. Moc z silnikado napędzanych kół przekazywana jest hydraulicznie.Wszystkie cztery koła wyposażono woddzielne silniczki hydrauliczne. Silnik diesla napędzapompę hydrauliczną (2:P), która pompujeolej przez silniczki hydrauliczne (2:M) kół.Silniczki hydrauliczne są połączone z pompą hydraulicznązgodnie z rys. 2.191


PLPOLSKIOznacza to, że przednie i tylne koła muszą obracaćsię z taką samą prędkością, choć prędkość praweji lewej strony maszyny może być różna.3.2 UKŁAD KIEROWNICZYPodczas kręcenia kierownicą nie wolnozbliżać żadnych części ciała do osi przegubumaszyny. W przeciwnym raziemoże dojść do zmiażdżenia kończynmiędzy jej tylną i przednią częścią.Maszyna posiada przegubowy układ kierowniczyze wspomaganiem. Oznacza to, że podwozie zostałopodzielone na odcinek przedni i tylny, któremogą skręcać się względem siebie.Przegubowy układ kierowniczy oznacza, że maszynama bardzo mały promień skrętu i potrafi złatwością manewrować wokół drzew i innychprzeszkód.3.3 BEZPIECZEŃSTWO3.3.1 Elektryczny system bezpieczeństwaMaszyna została wyposażona w elektryczny systembezpieczeństwa, który przerywa pewne potencjalnieniebezpieczne czynności w razienieprawidłowej obsługi. Na przykład, nie możnauruchomić silnika, jeśli nie zostanie wciśnięty pedałsprzęgła/ hamulca postojowego.Przed uruchomieniem maszyny zawszenależy sprawdzać działanie systemubezpieczeństwa.3.3.2 MłotekW kabinie znajduje się młotek, który w sytuacjiawaryjnej służy do rozbicia szyby.Dbaj, aby młotek zawsze był w uchwycie.3.3.3 Trójkąt ostrzegawczyW kabinie znajduje się trójkąt ostrzegawczy, któryw sytuacji awaryjnej należy ustawić na drodzezgodnie z lokalnymi przepisami.Pamiętaj, aby zawsze zabierać trójkątostrzegawczy przed wyjazdem.3.4 STEROWANIEOpisy sterowania zostały podane według grup, wjakich występują w maszynie.Sterowanie - fotelPatrz 3.4.1Sterowanie - dachPatrz 3.4.2Sterowanie - wspornik sterowniczy ipedałyPatrz 3.4.3Sterowanie - deska rozdzielczaPatrz 3.4.4Sterowanie - pozostałePatrz 3.4.53.4.1 Sterowanie - fotelFotel jest wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa,podłączony do systemu bezpieczeństwa maszyny.Oznacza to, że pewne niebezpieczneczynności można wykonać dopiero po zajęciumiejsca na fotelu. Patrz także 5.7.2.3.4.1.1 Regulacja fotela w tył/ w przód (1:A1)1. Przesuń dźwignię sterującą w górę.2. Ustaw fotel w żądanej pozycji.3. Zwolnij dźwignię sterującą, aby zablokować fotel.3.4.1.2 Regulacja zawieszenia fotela (1:A2)Zawieszenie fotela można regulować pokrętłemodpowiednio do ciężaru ciała.Twardsze zawieszenie: Obróć pokrętło w prawo.Bardziej miękkie zawieszenie: Obróć pokrętło wlewo.Ustawienie zawieszenia można odczytać z kontrolki(1:J2) obok pokrętła. Przy prawidłowymustawieniu, kontrolka świeci na zielono.3.4.1.3 Regulacja nachylenia oparcia (1:A3)Oparcie można ustawić pod żądanym kątem za pomocąpokrętła.3.4.1.4 Regulacja podłokietników (1:A4)Nachylenie podłokietników można ustawić za pomocąumieszczonych pod nimi pokręteł.3.4.1.5 Wentylator (1:A5)Regulator służy do regulacji prędkości wentylatora.Powietrze jest wdmuchiwane przez przewodywentylacyjne (1:F).3.4.1.6 Ogrzewanie (1:A6)Regulator służy do ustawiania temperatury w kabinie,kiedy wymagane jest ogrzewanie.3.4.1.7 Klimatyzacja (1:A7)Regulator służy do ustawiania temperatury w kabinie,kiedy wymagane jest chłodzenie.3.4.2 Sterowanie - dach3.4.2.1 Spryskiwacz przedniej szyby (1:B1)Włącznik spryskiwacza przedniej szyby.Płyn spryskiwacza uzupełnia się w zbiorniku(1:E).192


POLSKIPL3.4.2.2 Światło ostrzegawcze (1:B2)Światło ostrzegawcze jest dostępne jako wyposażeniedodatkowe.Światła ostrzegawczego należy używaćzgodnie z obowiązującymi przepisami.Włącznik światła ostrzegawczego.3.4.2.3 Oświetlenie robocze (1:B3)Oświetlenia roboczego należy używaćzgodnie z obowiązującymi przepisami.Włącznik oświetlenia roboczego (4:B).3.4.2.4 Wycieraczka przedniej szyby (1:B4)Włącznik wycieraczki przedniej szyby.3.4.2.5 Oświetlenie kabiny (1:B5)Oœwietlenie kabiny znajduje siê na suficie i możnaje włączyć lub wyłączyć, naciskając lampę z lewejlub z prawej strony.3.4.3 Sterowanie - wspornik sterowniczy ipedały3.4.3.1 Kierownica (1:C1)Nie wolno regulować pozycji kierownicypodczas jazdy.Kierownicę można w prosty sposób regulować wpionie i ustawiać pod różnym kątem. Patrz 3.4.3.3i 3.4.3.9.3.4.3.2 Reflektor i klakson (1:C2)Dźwignia pełni następujące funkcje:KlaksonKierunkowskazyŚwiatła postojoweReflektoryPoszczególne funkcje są oznaczone przez symbolena sterowaniu.3.4.3.3 Regulacja nachylenia kierownicy (1:C3)Nie wolno regulować pozycji kierownicypodczas jazdy.Nachylenie kierownicy można regulować bezstopniowoZwolnij dźwignię z boku kolumny kierownicy iustaw kierownicę pod żądanym kątem. Dokręćdźwignię.3.4.3.4 Jazda / hamulec główny (1:C4)Jeśli maszyna nie hamuje prawidłowopo zwolnieniu pedału, należy wykorzystaćlewy pedał (1:C6) jako hamulecawaryjny.Pedał ten określa stosunek przełożenia między silnikiemi napędzanymi kołami (= prędkość). Hamulecgłówny jest załączany po zwolnieniupedału.1. Wciśnij pedał do przodu –maszyna zacznie jechać naprzód.2. Brak nacisku na pedał – maszynastoi w miejscu.3. Pedał wycofany – maszynaporusza się do tyłu.4. Zmniejsz nacisk na pedał –maszyna hamuje.Prędkość maksymalną można zmniejszyć do optymalnejprędkości roboczej za pomocą ogranicznika(1:C5).3.4.3.5 Ogranicznik prędkości (1:C5)Zakres prędkości maszyny można ograniczyć, blokującpedał jazdy / głównego hamulca (1, 1:C4) zapomocą ogranicznika prędkości (1:C5).Włączony ogranicznik prędkości umożliwia uzyskanieoptymalnej prędkości maksymalnej podczasużytkowania narzędzia.Blokowanie:Przekręć regulator prędkości naprzód.Przywracanie pozycji wyjściowej:Przekręć regulator prędkości wstecz.3.4.3.6 Hamulec awaryjny / Hamulecpostojowy (1:C6)Nie wolno wciskać hamulca podczaspracy, ponieważ grozi to przegrzaniempędni i hamulca.Pedał pełni następujące funkcje:• W trakcie pracy. Hamulec awaryjny.• W trakcie zatrzymywania. Hamulecpostojowy.Przy pełnym wciśnięciu pedału świeci kontrolka(1:J3).193


PLPOLSKI3.4.3.7 Ogranicznik, hamulec postojowy (1:C7)Ogranicznik unieruchamia pedał (1:C6) wpozycji wciśniętej. Funkcja ta służy doblokowania maszyny na pochyłościach,podczas transportu, itp., kiedy silnik jestwyłączony.Blokowanie:1. Wciśnij pedał (1:C6) do oporu. Kontrolka(1:J3) zaświeci się.2. Przekręć ogranicznik do przodu.3. Zwolnij pedał.Zwalnianie:1. Wcisnij pedał (1:C6) do oporu.2. Przekręć ogranicznik do tyłu.3. Zwolnij pedał.3.4.3.8 Światła awaryjne (1:C8).Światła awaryjne są dostępne jako wyposażeniedodatkowe.Przełącznik służy do włączania świateławaryjnych. Wszystkie kierunkowskazy ikontrolka (1:J5) pulsują równocześnie.3.4.3.9 Regulacja wysokości kierownicy (1:C9)Nie wolno regulować pozycji kierownicypodczas jazdy.Wysokość kierownicy można regulować bezstopniowo.Odkręć pokrętło na kolumnie kierownicy i unieślub opuść kierownicę do żądanej pozycji. Dokręćpokrętło.3.4.4 Sterowanie - deska rozdzielcza3.4.4.1 Stacyjka (1:D1)Stacyjka służy do uruchamiania i zatrzymywaniasilnika.Dostępne są cztery położenia:Podgrzewanie: Cylindry są podgrzewanew celu ułatwienia rozruchu. Przed rozruchemw niskich temperaturach należyprzytrzymać kluczyk w tym położeniu.Maks. 5 sekundStop: Silnik jest wyłączony. Można wyjąćkluczyk.Praca: Położenie pomijane przy rozruchu iużywane przy uruchomionym silniku.Start: Przekręcenie kluczyka w położenierozruchu uruchamia elektryczny rozruszniksilnika. Po uruchomieniu silnika kluczykpowinien powrócić w położenierobocze.3.4.4.2 Podnośnik narzędzi (1:Hs)Dźwignia służąca do sterowania hydraulicznympodnośnikiem narzędzi z przodu maszyny (1:H)oraz siłownikiem podnośnika narzędzi instalowanychpod kabiną. Oba elementy są połączone szeregowo.Dźwignia (1:Hs) działa tylko przy uruchomionymsilniku.Można go jednak opuścić tuż nad podłoże, kiedysilnik jest wyłączony.Nie wolno zostawiać maszyny z podnośnikiemw pozycji transportowej, ponieważgrodzi to zmiażdżeniem kończynprzez szybko opuszczane narzędzie wrazie przypadkowego uruchomieniasterowania.Dźwignia posiada następujące cztery położenia:Położenie tuż nad podłożem. Przesuńdźwignię do przodu, gdzie zostanie zablokowana.Narzędzie jest teraz opuszczonetuż nad podłoże.W tym położeniu narzędzie przez całyczas równomiernie naciska na podłoże idopasowuje się do ukształtowania terenu.Wykorzystuj to położenie podczas pracy.Opuszczanie. Narzędzie zostaje opuszczoneniezależnie od jego wagi. Siłaopuszczania zależy od wagi narzędzia isiły hydraulicznej stosowanej podczasopuszczania.Blokowanie w pozycji transportowej.Po podniesieniu i opuszczeniu, dźwigniapowraca w położenie neutralne. Narzędziejest zablokowane w pozycji transportowej.Podnoszenie. Przesuń dźwignię do tyłu,aż narzędzie znajdzie się w najwyższejpozycji (transportowej). Następnie zwolnijdźwignię, aby zablokować je w pozycjitransportowej.3.4.4.3 Sterowanie hydrauliczne (1:Aux1PTOs)Dźwignia uruchamiająca zawór, który przenosimoc z pompy hydraulicznej do narzędzi montowanychz przodu, podłączonych do gniazda hydraulicznego(1:AuxPTO). Przesuwanie dźwigni w tyłlub w przód określa kierunek przepływu. Za jej pomocąmożna na przykład wybrać kierunek obrotównarzędzia.Po ustawieniu dźwigni w położeniu neutralnym,przepływ przez gniazda hydrauliczne jest zamknięty.Dźwignia działa dopiero po uruchomieniu silnika ipodłączeniu przewodów hydraulicznych danejfunkcji narzędzia do gniazda hydraulicznego(1:AuxPTO).194


POLSKIPL3.4.4.4 Dźwignia do blokowania wysokościnarzędzia montowanego pod kabiną(1:Hrl)Dźwignia blokująca siłownik podnośnika narzędziamontowanego pod kabiną, na przykład ssawkiurządzenia czyszczącego. Oznacza to, że narzędziamontowane z przodu mogą być podnoszone iopuszczane niezależnie od narzędzia pod maszyną.Patrz także 3.4.4.2.Nie blokuj narzędzia pod kabiną w pozycjiopuszczonej, ponieważ grozi touszkodzeniem narzędzia i maszyny wczasie jazdy po nierównym podłożu.3.4.4.5 Regulacja przepływu (1:AuxPTO2v)Zawór reguluje natężenie przepływu w gnieździehydraulicznym (1:AuxPTO). Umożliwia na przykładdostosowanie prędkości obrotowej narzędzia.3.4.4.6 Sterowanie hydrauliczne (1:Aux1s)Ta dźwignia służy do sterowania określonymifunkcjami, odpowiednio od zamontowanego narzędzia.Dźwignia działa dopiero po uruchomieniu silnika ipodłączeniu przewodów hydraulicznych danejfunkcji narzędzia do gniazda hydraulicznego(1:Aux1).3.4.4.7 Sterowanie hydrauliczne (1:Aux2s)Ta dźwignia służy do sterowania określonymifunkcjami, odpowiednio od zamontowanego narzędzia.Dźwignia działa dopiero po uruchomieniu silnika ipodłączeniu przewodów hydraulicznych danejfunkcji narzędzia w następujący sposób:• Narzędzie z przodu podłączone do gniazdhydraulicznych (1:Aux2f).• Narzędzie montowane z przodu (1:Aux2ra) lubz tyłu tylnej części przez gniazdo hydrauliczne(1:Aux2rb).Patrz także 3.4.4.13Oba gniazda hydrauliczne w tylnej części są połączonerównolegle.3.4.4.8 Przepustnica (1:D2).Służy do sterowania obrotami silnika.Przepustnica całkowicie otwarta – kiedymaszyna pracuje, przepustnica powinnabyć zawsze całkowicie otwarta.Bieg jałowy.3.4.4.9 Przełącznik (1:PTO1l)Przełącznik służący do ograniczania uruchomionegowału odbioru mocy (PTO),patrz 3.4.4.11. Przełącznik może zostaćwłączony dopiero po uruchomieniu PTOi hamulca postojowego.Aby uruchomić funkcję, przesuwaj ogranicznik naprzycisku w tył, naciskając jednocześnie przednikoniec przycisku.Ta funkcja jest używana w czasie pracy operatorapoza maszyną, na przykład, kiedy używa dyszy naprzewodzie zewnętrznym.3.4.4.10Przełącznik (1:Gs)Przełącznik służy do płynnej regulacjiwysokości koszenia agregatu tnącego zelektryczną regulacją wysokości koszenia.Przełącznik steruje stykiem (1:G) zmieniając biegunowość.3.4.4.11Przełącznik (1:PTO1)Dźwignia do włączania i wyłączania narzędzimontowanych z przodu. Dostępne są dwa położenia:1. Naciśnij przednią część przełącznika –uruchomi się wałek odbioru mocy. Zaświecisię symbol.2. Naciśnij tylną część przełącznika – wałekodbioru mocy wyłączy się.Aby zapobiec niepotrzebnym wzrostom ciúnieniaw ukůadzie hydraulicznym, przed wůŕczeniemhydraulicznego waůka odbioru mocyustaw przepustnicć na Ľ.Przełącznik uruchamia zawór, który przenosi mocz pompy hydraulicznej do narzędzia montowanegoz przodu.Następnie moc jest przenoszona hydraulicznie donarzędzia przez przednie (1:PTOf) lub tylne(1:PTOr) gniazdo hydrauliczne. Oba gniazda hydraulicznesą połączone równolegle.3.4.4.12Przełącznik (1:Ls)12VPrzełącznik 3-pozycyjny, służący np. doobsługi piaskarki.Przełącznik steruje pracą gniazd elektrycznych zprzodu (1:L) i z tyłu tylnej części (1:Lr). Obagniazda są połączone równolegle.3.4.4.13Przełącznik (1:Aux2fr)Przełącznik posiada dwa położenia iwskazuje, które gniazdo hydrauliczne zostanieuruchomione przez sterowanie(1:Aux2s). Montowane z przodu gniazdo hydrauliczne(1:Aux2f) lub gniazda hydrauliczne w tylnejczęści (1:Aux2ra, 1:Aux2rb). Patrz także 3.4.4.73.4.5 Sterowanie - pozostałe3.4.5.1 Wyłącznik główny (1:M)Wyłącznik główny znajduje się pod1 przednią osłoną silnika.Przed rozpoczęciem prac przy instalacjielektrycznej należy odciąć zasilanieza pomocą głównego0wyłącznika.195


PLPOLSKI3.4.5.2 Osłona silnikaNie wolno uruchamiać maszyny przedzamknięciem i zablokowaniem osłonysilnika, ponieważ grozi to oparzeniami izgnieceniem.Elementy silnika znajdują się pod czterema zdejmowanymiosłonami. Procedura otwierania osłon:Osłona po prawej i lewej stronie (1:N)Demontaż:1. Zdejmij przednie i tylne taśmy gumowe (4:D).2. Podnieś osłonę, złóż ją i wyjmij.Montaż:1. Opuść osłonę od wewnątrz koła.2. Zaczep górną część osłony w szczeliniemaszyny i włóż dolny kołek ustalający.3. Zaczep na przednich i tylnych gumowych pasach.Przednia osłona (1:O)Demontaż:1. Odkręć pokrętła ustalające (4:E) o kilkaobrotów w lewo.2. Przesuń osłonę do przodu i w górę.Montaż:1. Wyrównaj osłonę.2. Włóż uchwyty pokręteł ustalających w górneotwory i dokręć je w prawo, aż osłona zostaniepewnie zamocowana.Osłona tylna (1:P)Demontaż:1. Złóż osłonę, wyciągając zaczepy sprężynowe(1:Q) po jej obu stronach.2. Wyjmij osłonę z prowadnic.Montaż:1. Unieś osłonę i dopasuj ją do prowadnic.2. Złóż osłonę i sprawdź, czy jest zablokowanaprzez zaczepy.Osłona górnaDemontaż:1. Zdejmij osłony po prawej i lewej stronie.2. Wykręć cztery wkręty (1:T) i podnieś osłonę.Montaż:1. Dopasuj osłonę i wkręć cztery wkręty.3.4.5.3 Gniazdo elektryczne przyczepy (1:R)Siedmiopinowe gniado do przyczepy.3.4.5.4 Kołki ustalające (1:S)Maszyna posiada przednie i tylne gniazda dla różnychakcesoriów. Zamontowane narzędzie blokujesię za pomocą dwóch kołków ustalających. Kołkiustalające blokują się w szczelinach po montażu.3.4.5.5 Korek wlewu paliwa (3:A)Korek wlewu paliwa do zbiornika oleju napędowegoznajduje się z tyłu kabiny.3.4.5.6 Blokada drzwi (4:C)Blokada drzwi służy do ich blokowania w pozycjiczęściowo otwartej w celu zwiększenia wentylacji.Jeśli blokada drzwi nie trafi w zatrzaskdrzwi podczas zamykania, kabina ulegnieuszkodzeniu.Sprawdź, czy blokada drzwi prawidłowo trafia wzatrzask.3.4.5.7 Dźwignia wysprzęglająca (5:G)Dźwignia służąca do wysprzęglania przekładnibezstopniowej. Umożliwia przemieszczanie maszyny.Dźwigni wysprzęglającej nigdy nie wolnoustawiać między położeniem zewnętrznymi wewnętrznym, ponieważspowoduje to przegrzanie i uszkodziprzekładnię.Maszyny nie wolno holować, ale w raziepotrzeby można ją wepchnąć lub zepchnąćz przyczepy. Holowanie uszkodziprzekładnię.Dźwignia posiada następujące dwa położenia:Dźwignia w pozycji wewnętrznej:Pompa hydrauliczna jest włączona do normalnejpracy.Dźwignia w pozycji zewnętrznej:Olej hydrauliczny przepływa przez pompę hydraulicznąi może krążyć w układzie, a pompa hydraulicznanie blokuje przepływu. Maszynę możnaprzemieszczać. Przepływ jest jednak ograniczony,w związku z czym przemieszczanie maszyny wymagadużo siły.3.5 KONTROLKI3.5.1 Wskaźnik poziomu paliwa (1:J1)Wskaźnik poziomu paliwa wskazuje poziom paliwaw zbiorniku.3.5.2 Kontrolka zawieszenia fotela (1:J2)Pokazuje ustawienie zawieszenia fotela. Patrz3.4.1.2.3.5.3 Kontrolka hamulców (1:J3)Nie wolno używać maszyny, kiedy świecikontrolka hamulców, ponieważ dotyczyto hamulca postojowego iawaryjnego.Kontrolka hamulców ostrzega, że hamulecpostojowy (1:C6) jest załączony. Patrz3.4.3.63.5.4 Licznik godzin PTO1 (1:J4)Pokazuje liczbę godzin pracy PTO1. Działa tylkoprzy włączonym silniku.196


POLSKIPL3.5.5 Kontrolka kierunkowskazów/ światełostrzegawczych (1:J5)Kontrolka pulsuje równocześnie z kierunkowskazami/światłami ostrzegawczymi.3.5.6 Kontrolka paliwa (1:J6)Kontrolka paliwa włącza się dopiero poprzekręceniu kluczyka w położenie robocze.Kontrolka paliwa ostrzega, kiedy w zbiorniku paliwajest mniej niż 2,5 l oleju napędowego.3.5.7 Kontrolka ciśnienia oleju (1:J7)Nie wolno uruchamiać silnika, kiedyświeci kontrolka ciśnienia oleju, ponieważgrozi to poważnym uszkodzeniemsilnika.Kontrolka ciśnienia oleju włącza siędopiero po przekręceniu kluczyka wpołożenie robocze.Kontrolka ciśnienia oleju ostrzega, kiedy ciśnienieoleju silnikowego spadnie poniżej niebezpiecznegopoziomu. Kiedy silnik jest wyłączony, kontrolkapowinna świecić, ponieważ nie ma ciśnieniaoleju.Po uruchomieniu silnika kontrolka nie powinnaświecić. Jeśli kontrolka zaświeci się podczas pracy,należy natychmiast zatrzymać silnik i zawieźćmaszynę do autoryzowanego warsztatu w celu naprawy.3.5.8 Kontrolka temperatury silnika (1:J8)O zbyt wysokiej temperaturze silnika informujekontrolka i brzęczyk.Nie wolno obciążać silnika ani włączaćżadnego biegu, kiedy świeci kontrolkatemperatury lub słychać brzęczyk, ponieważgrozi to poważnym uszkodzeniemsilnika.Kontrolka temperatury silnika i brzęczykwłączają się dopiero po przekręceniu kluczykaw położenie robocze.Kontrolka temperatury silnika i brzęczykostrzegają, kiedy temperatura silnika przekraczaniebezpieczny poziom.Podczas pracy silnika, kontrolka nie powinnaświecić i nie powinno być słychać brzęczyka. Jeślikontrolka zaświeci się lub słychać brzęczyk podczaspracy, należy wykonać poniższe czynności:• Ustawić przepustnicę na bieg jałowy. Niewyłączać silnika.• Usunąć liście, trawę i inne przedmioty zchłodnicy. Patrz 5.12.• Zostawić silnik na biegu jałowym, dopókitemperatura nie spadnie, kontrolka nie zgaśnie,a brzęczyk nie ucichnie. Można wtedynormalnie używać maszyny.• Jeśli temperatura nie spadnie w ciągu 5 minut,należy wyłączyć silnik i zawieźć maszynę doautoryzowanego warsztatu w celu naprawy.W razie wskazania zbyt wysokiej temperatury silnikanależy sprawdzić poziom płynu chłodzącego.Patrz 5.4.3.5.9 Kontrolka temperatury olejuhydraulicznego (1:J9)Nie wolno uruchamiać silnika, kiedyświeci kontrolka temperatury, ponieważgrozi to poważnym uszkodzeniemsilnika.Kontrolka temperatury oleju hydraulicznegowłącza się dopiero po przekręceniukluczyka w położenie robocze.Kontrolka temperatury oleju hydraulicznegoostrzega, kiedy temperatura oleju hydraulicznegoprzekracza niebezpieczny poziom.Po uruchomieniu silnika kontrolka nie powinnaświecić. Jeśli kontrolka zaświeci się podczas pracy,należy wykonać poniższe czynności:• Ustawić przepustnicę na bieg jałowy. Niewyłączać silnika.• Usunąć liście, trawę i inne przedmioty zchłodnicy oleju. Patrz 5.12.• Zostawić silnik na biegu jałowym, dopókitemperatura nie spadnie, a kontrolka niezgaśnie. Można wtedy normalnie używaćmaszyny.• Jeśli temperatura nie spadnie w ciągu 5 minut,należy wyłączyć silnik i zawieźć maszynę doautoryzowanego warsztatu w celu naprawy.3.5.10 Kontrolka ładowania akumulatora(1:J10)Nie wolno uruchamiać silnika, kiedy świecikontrolka ładowania, ponieważ spowoduje torozładowanie akumulatora.Kontrolka ładowania akumulatora włączasię dopiero po przekręceniu kluczyka wpozycję roboczą.Kontrolka ładowania akumulatora ostrzega, kiedyalternator silnika przerwie ładowanie akumulatora.Kiedy silnik jest wyłączony, kontrolka powinnaświecić, ponieważ alternator nie generuje prądu.Po uruchomieniu silnika kontrolka nie powinnaświecić. Jeśli kontrolka zaświeci się podczas pracy,akumulator ulegnie rozładowaniu i nie możnabędzie uruchomić silnika. W takim przypadku należyzawieźć maszynę do autoryzowanego warsztatuw celu naprawy.3.5.11 Licznik godzin silnika (1:J11)Wskazuje liczbê przepracowanych godzin. Działatylko przy włączonym silniku.197


PLPOLSKI3.5.12 Kontrolka poziomu olejuhydraulicznego (8:N)Poziom oleju powinien być widoczny przez szybkę,kiedy maszyna stoi na równym podłożu.Zbyt wysoki poziom oleju grozi przelaniem sięoleju przez zawór upustowy. Natomiast zbyt niskipoziom oleju grozi wzrostem temperatury oleju iuszkodzeniem układu hydraulicznego.3.5.13 Kontrolka filtra powietrza (11:P)Kontrolka ostrzega o zablokowanym filtrze powietrza.Jeśli kontrolka jest czerwona, należy wymienićfiltr powietrza, a następnie zresetować ją,naciskając przycisk.4 OBSZAR ZASTOSOWANIAMaszyny można używać tylko z oryginalnymi narzędziami.Dostępne są zestawy opcjonalne dla maszyny, zawierającewyposażenie wymagane do poruszaniasię po drogach publicznych. Zawartość zestawówodpowiada przepisom lokalnym. W celu uzyskaniainformacji o kupnie i zakupu należy skontaktowaćsię z autoryzowanym partnerem.5 URUCHAMIANIE I PRACANie wolno uruchamiać maszyny przedzamknięciem i zablokowaniem osłonysilnika, ponieważ grozi to oparzeniami izgnieceniem.Po uruchomieniu silnika należy dopilnować,aby nikt nie zbliżał się do osiprzegubu maszyny. W przeciwnym raziemoże dojść do zmiażdżenia kończynmiędzy tylną i przednią częścią maszyny.W razie jazdy z agregatem tnącym, z tyłumaszyny należy zamontować przeciwwagęlub narzędzie o wadze conajmniej 60 kg.Tylne koła maszyny są wypełnione płynem,który działa jako przeciwwaga wrazie jazdy z agregatem tnącym.Jeśli koła wypełnione płynem nie sąużywane w razie jazdy z agregatem tnącym,do mocowania tylnego narzędzianależy zamontować przeciwwagę o wadzeco najmniej 60 kg.5.1 PRZYGOTOWANIE DOURUCHOMIENIAPrzed uruchomieniem maszyny należy wykonaćponiższe czynności:• Sprawdzić/ uzupełnić paliwo.• Sprawdzić poziom oleju silnikowego.• Sprawdzić poziom płynu chłodzącego.• Sprawdzić, czy nie włączyła się kontrolka filtrapowietrza.• Sprawdzić, czy zawory oddzielacza wody ifiltra paliwa są otwarte.• Sprawdzić, czy w oddzielaczu wody nie mawody. W razie potrzeby opróżnić.• Sprawdzić poziom oleju w zbiornikuhydraulicznym. Patrz 3.5.12.• Sprawdzić zabezpieczenia.• W razie jazdy z agregatem tnącym należysprawdzić, czy z tyłu maszyny zamontowanokoła wypełnione płynem lub przeciwwagę owadze co najmniej 60 kg.• Sprawdź, czy dźwignia wysprzęglająca jest wpołożeniu wewnętrznym. Patrz 3.4.5.7.Powyższe czynności zostały opisane poniżej.5.2 UZUPEŁNIANIE PALIWAOlej napędowy jest substancją łatwopalną.Zawsze należy przechowywaćpaliwo w zbiornikach, które są do tegospecjalnie przeznaczone.Paliwo należy uzupełniać wyłącznie nazewnątrz, a podczas uzupełniania nigdynie należy palić. Paliwo należy uzupełniaćprzed uruchomieniem silnika.Nigdy nie należy wyjmować korka paliwalub uzupełniać paliwa podczas pracysilnika lub, kiedy silnik jest jeszczeciepły.Zabrania się stosowania rzepakowegooleju napędowego (RME). W celu uzyskaniadodatkowych informacji należyskontaktować się z producentem silnika.Uzupełnianie paliwa do rury wlewuspowoduje wyciek paliwa i ryzyko pożaru.Stosować tylko olej napędowy, który spełnia wymogipodane w 2.1.1. Wyjąć korek wlewu paliwa (3:A).2. Nalać oleju napędowego do dolnej części rurywlewu. Jeśli paliwo sięgnie rury wlewu,wycieknie z powodu rozszerzania się popodgrzaniu.3. Zamknąć korek wlewu paliwa.198


POLSKIPL5.3 KONTROLA POZIOMU, OLEJSILNIKOWYPrzed każdym użyciem maszyny należy sprawdzićpoziom oleju i upewnić się, że jest odpowiedni.Maszyna powinna stać na równympodłożu.Kontrola:1. Wytrzyj miejsce wokół wskaźnika poziomuoleju (7:H) i wyjmij go.2. Wytrzyj wskaźnik poziomu oleju.3. Wsuń go do oporu i wyciągnij.4. Odczytaj poziom oleju. Poziom oleju powinienzawierać się między oznaczeniami (7:I) nawskaźniku.W razie potrzeby wykręć korek wlewu oleju(14:W) i uzupełnij olej do oznaczenia.Stosuj olej klasy CF lub wyższej, zgodny z API i zponiższym wykresem temperatur.Nie używaj dodatków do oleju.Poziom oleju nigdy nie powinien spaść poniżejdolnego oznaczenia. Może to doprowadzić doprzegrzania się silnika. Jeśli poziom oleju przekraczaoznaczenie, spuść olej do właściwego poziomu.Patrz 6.7.Po zakończeniu uzupełniania wkręć korek wlewuoleju.5.4 KONTROLA POZIOMU, PŁYNCHŁODZĄCYKontrolka temperatury nie będzie działać,jeśli nie ma płynu chłodzącego. Doprowadzito do awarii silnika.Przed każdym użyciem maszyny należy sprawdzićpoziom płynu chłodzącego i upewnić się, że jestodpowiedni.Kontrola:1. Podczas kontroli silnik powinien być zimny..2. Zdejmij osłonę tylną, prawą i lewą osłonę silnikai osłonę górną. Patrz 3.4.5.2.3. Odkręć korek chłodnicy (14:X) i sprawdź, czypoziom płynu chłodzącego sięga otworu wlewu.4. Załóż korek chłodnicy5. Sprawdź, czy poziom płynu chłodzącego wypadaprzy dolnym oznaczeniu (11:O1) w zbiornikurozprężnym.W razie potrzeby uzupełnij płyn chłodzący.Patrz poniżej.5.4.1 Uzupełnianie płynu chłodzącegoPłyn chłodzący powinien spełniać następujące wymogi:• Zawsze stosuj mieszankę czynnikachłodniczego i wody. Nigdy nie używaj samejwody.• Zmieszaj wodę i czynnik chłodniczy zgodnie zinstrukcją producenta.• Nigdy nie mieszaj różnych czynnikówchłodniczych.• Używaj miękkiej (bez wapnia), destylowanejlub demineralizowanej wody.Podczas uzupełniania silnik powinien być zimny.Odkręcenie korka chłodnicy przy gorącymsilniku grozi poważnymi oparzeniamiprzez gorącą wodę, która możewytrysnąć.Procedura uzupełniania:1. Zdejmij osłonę tylną, prawą i lewą osłonę silnikai osłonę górną. Patrz 3.4.5.22. Sprawdź, czy wszystkie korki w układziechłodzenia są założone i szczelne.3. Sprawdź, czy wszystkie zawory w układziechłodzenia są zamknięte i szczelne.4. Sprawdź, czy wszystkie przewody w układziechłodzenia są nienaruszone i szczelne.5. Odkręć korek chłodnicy (14:X).6. Powoli napełnij chłodnicę płynem chłodzącym.Podczas napełniania nie powinny powstawaćpęcherzyki powietrza. Uzupełnij do otworuwlewu.7. Załóż korek chłodnicy.8. Zdejmij korek ze zbiornika rozprężnego (11:O)i uzupełnij mieszankę do dolnego oznaczenia,które wskazuje poziom płynu przy zimnymsilniku.9. Załóż korek zbiornika rozprężnego.10.Uruchom silnik i zaczekaj, aż osiągnietemperaturę roboczą, po czym sprawdź poziomw zbiorniku rozprężnym. Teraz poziompowinien sięgać górnego oznaczenia (11:O2),które wskazuje poziom płynu przy gorącymsilniku.11.Jeśli poziom nie sięga górnego oznaczenia,zaczekaj, aż silnik ostygnie i uzupełnij płynchłodzący w zbiorniku rozprężnym.199


PLPOLSKI5.5 KONTROLKA FILTRAPOWIETRZASprawdź, czy nie włączyła się kontrolka filtra powietrza(11:P).Kontrola, patrz 3.5.13.Wymiana filtra powietrza, patrz 6.13.5.6 ODDZIELACZ WODYSprawdź, czy pływak oddzielacza wody (10:L5)jest na dnie.Sprawdź, czy zawór oddzielacza wody jest otwarty.Patrz rys. 10.5.7 KONTROLEBEZPIECZEŃSTWAPodczas testowania maszyny należy sprawdzić,czy wyniki poniższych kontroli bezpieczeństwa sąpozytywne.Kontrole bezpieczeństwa należy przeprowadzaćprzed każdym użyciem.W razie negatywnych wyników dowolnejkontroli, nie wolno używać maszyny!W takim przypadku należy zawieźćmaszynę do serwisu w celu naprawy.5.7.1 Ogólne kontrole bezpieczeństwaZakresPrzewody paliwowei złącza.Kable zasilania.WynikBrak wycieków.Cała izolacja w stanie nienaruszonym.Brak uszkodzeń mechanicznych.Układ wydechowy. Brak nieszczelności na złączach.Wszystkie śruby dokręcone.Przewody hydrauliczne.Rusz maszynąnaprzód/ wstecz izwolnij pedał jazdy/hamulca głównego.Jazda próbna.Brak wycieków. Brak uszkodzeń.Maszyna powinna się zatrzymać.Brak nietypowych wibracji.Brak nietypowego hałasu.5.7.2 Kontrola bezpieczeństwaelektrycznegoPrzed uruchomieniem maszyny zawszenależy sprawdzać działanie systemubezpieczeństwa.Stan Czynność WynikPedał sprzęgłahamulcanie jest chomić silnik.Spróbuj uru-wciśnięty.Wałek odbioru mocynie jest włączony.Pedał sprzęgłahamulcanie jestwciśnięty.Wałek odbioru mocyjest włączony.Silnik pracuje.Wałek odbioru mocyjest włączony.Kontrola podnośnikanarzędzi nie znajdującegosię tuż nadpodłożem.Spróbuj uruchomićsilnik.Operatoropuszczafotel.Spróbuj włączyćwałekodbioru mocy.Silnik niepowinien sięuruchomić.Silnik niepowinien sięuruchomić.Wałekodbioru mocypowinien sięwyłączyć.Włączeniewałka odbiorumocy niepowinno byćmożliwe.5.8 ROZRUCH1. Sprawdź, czy wałek odbioru mocy jestwyłączony.2. Nie trzymaj stopy na pedale gazu.3. Ustaw przepustnicć na Ľ.4. Wciśnij pedał hamulca do oporu. Kontrolka(1:J3) powinna się zaświecić.5. Przy zimnym rozruchu w niskichtemperaturach należy rozgrzać silnik przedrozruchem. Patrz 3.4.4.1. Następnie przekręćkluczyk zapłonu i uruchom silnik.6. Nie obciążaj maszyny, ani nie ruszaj bezpośredniopo zimnym rozruchu, kiedy olej hydraulicznyjest zimny.Rozgrzej olej hydrauliczny, zostawiając uruchomionysilnik z przepustnicą otwartą na ¼.Zaczekaj kilka minut, jak pokazano na poniższymwykresie.200


POLSKIPLPrzykład: Przy -10°C otwórz przepustnicę na Ľ na18 minut.Podczas pracy maszyny przepustnica powinna byćzawsze całkowicie otwarta.Aby zapobiec niepotrzebnym wzrostom ciśnieniaw układzie hydraulicznym, przed włączeniemhydraulicznego wałka odbioru mocyustaw przepustnicę na Ľ.5.9 WSPOMAGANIE KIEROWNICYWspomaganie kierownicy przenosi siłę z układuhydraulicznego maszyny na kierownicę podczasskręcania. Funkcja ta znacznie ułatwia kierowaniemaszyną, kiedy silnik pracuje przy przepustnicycałkowicie otwartej.Wspomaganie kierownicy maleje wraz ze spadkiemobrotów silnika.5.10 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCEOBSŁUGIZawsze sprawdzaj, czy poziom oleju w silniku jestprawidłowy. To ważne, szczególnie podczas jazdypo pochyłościach.Patrz 5.3.Zachowuj ostrożność podczas jazdy popochyłościach. Unikaj nagłego ruszanialub zatrzymywania się podczas jazdy wdół lub w górę pochyłości. Nigdy nieprowadź maszyny w poprzek pochyłości.Zawsze jedź z góry lub pod górę.Nie wolno prowadzić maszyny po pochyłościacho stopniu nachylenia przekraczającym10ş.Zwalniaj podczas jazdy po pochyłościachi na ostrych zakrętach, aby zapobiecprzewróceniu maszyny lub utraciepanowania.Nie skręcaj maksymalnie kierownicąpodczas jazdy na najwyższym bieguprzy przepustnicy całkowicie otwartej,ponieważ grozi to przewróceniem sięmaszyny.Trzymaj dłonie i palce z dala od przegubowegoukładu kierowniczego i wspornikasiedzenia. Istnieje ryzykozgniecenia. Nigdy nie jedź z otwartąosłoną silnika.Tylne koła maszyny są wypełnione płynem,który działa jako przeciwwaga wrazie jazdy z agregatem tnącym.Jeśli koła wypełnione płynem nie sąużywane w razie jazdy z agregatem tnącym,do mocowania tylnego narzędzianależy zamontować przeciwwagę o wadzeco najmniej 60 kg.Nie blokuj narzędzia pod kabiną w pozycjiopuszczonej, ponieważ grozi touszkodzeniem narzędzia i maszyny wczasie jazdy po nierównym podłożu.5.11 ZATRZYMYWANIEWyłącz wałek odbioru mocy. Zaciągnij hamulecpostojowy.Zostaw silnik na biegu jałowym przez 1-2 minuty.Zatrzymaj silnik przekręcając kluczyk zapłonu.Zostawiając maszynę bez nadzoru, wyjmujkluczyk zapłonu.Krótko po wyłączeniu silnik może byćbardzo gorący. Nie dotykaj tłumika aniinnych części silnika, ponieważ może tospowodować oparzenia.5.12 CZYSZCZENIEAby ograniczyć ryzyko pożaru, należyczyścić silnik, tłumik, akumulator izbiornik paliwa z trawy, liści i nadmiaruoleju.Aby ograniczyć ryzyko pożaru, należyregularnie sprawdzać, czy z maszynynie wycieka olej i/lub paliwo.Nigdy nie używaj wody pod wysokimciśnieniem. Może to uszkodzić uszczelkiwałków, elementy elektryczne lub zaworyhydrauliczne.Nigdy nie używaj powietrza pod ciśnieniemdo czyszczenia ożebrowaniachłodnicy, ponieważ spowoduje to jegouszkodzenie.Maszynę należy czyścić po każdym użyciu. Wskazówkidotyczące czyszczenia:• Nie kieruj strumieni wody bezpośrednio nasilnik.• Czyść silnik szczotką i/lub sprężonympowietrzem.• Do czyszczenia chłodnicy silnika (13:T) iskraplacza (13:V) używaj miękkiej szczotki.Większe przedmioty można usuwać dłonią.Jeśli chłodnice są bardzo brudne, można jewyczyścić, używając słabego strumieniabieżącej wody i odpowiedniego detergentu.• Po umyciu wodą należy uruchomić maszynę idowolny agregat tnący, aby usunąć wodę, któraw przeciwnym razie może dostać się do łożysk,powodując uszkodzenie.201


PLPOLSKI6 KONSERWACJA6.1 PRZEGLĄDYAby utrzymać maszynę w dobrym stanie, gwarantującymniezawodność i bezpieczeństwo pracyoraz zachowanie parametrów dotyczących ochronyśrodowiska, należy przestrzegać instrukcji serwisowychpodanych w tym rozdziale.Wszystkie przeglądy należy zlecać autoryzowanymwarsztatom.Serwis prowadzony przez autoryzowane warsztatygwarantuje profesjonalną pracę oraz zastosowanieoryginalnych części zamiennych.Każdy przegląd wykonany przez autoryzowanywarsztat należy potwierdzić odpowiednim stemplemw książce serwisowej. Całkowicie podstemplowanaksiążka serwisowa jest cennymdokumentem, który zwiększa wartość maszynyprzy ewentualnej odsprzedaży.Znaczenie punktów serwisowych podano w poniższejtabeli. Opisy wykonywania procedur podanopod tabelą.6.2 PUNKTY SERWISOWE.Punkt serwisowy 1-szy raz CzęstotliwośćPatrzsekcjaGodziny pracy/ MiesiącekalendarzoweOddzielacz wody,50/- 6.4kontrolaFiltr wstępny,6.4czyszczenieFiltr paliwa,400/- 6.5wymianaCiśnienie w oponach,6.6regulacjaOlej silnikowy, filtr, 50/12 200/12 6.7wymianaOlej hydrauliczny, 50/12 400/12 6.8filtr, zawór odpowietrzającyzbiornika,wymiana/czyszczenieSilniczki kół, 50/12 200/12 6.9wymiana olejuPrzekładnie 50 200/- 6.10paskowe, kontrolaUkład chłodzenia,1000/12 6.11czyszczenieAkumulator, kontrola50/- 6.12Filtr powietrza,6.13czyszczenie filtrawstępnegoFiltr powietrza,6.13wymiana filtrawewnętrznegoSmarowanie 6.14Regulacja zaworów 1000/- 6.15Szlifowanie zaworów2000/- 6.156.3 PRZYGOTOWANIEWszystkie czynności serwisowe i konserwacyjnenależy przeprowadzać na nieruchomej maszynie zwyłączonym silnikiem.Zawsze zaciągaj hamulec postojowy,aby zapobiec toczeniu się maszyny.Zatrzymaj silnik.Wyjmij kluczyk zapłonu, aby zapobiecprzypadkowemu uruchomieniu silnika.202


POLSKIPL6.4 ODDZIELACZ WODYW oddzielaczu wody jest pływak (10:L5), którywidać przez przezroczysty pojemnik. Pływak powinienbyć na dnie. Jeśli się unosi, należy wyczyścićoddzielacz wody w następujący sposób:1. Zamknij zawór oddzielacza wody. Patrz rys. 10.2. Przytrzymaj zbiornik pod oddzielaczem wody,aby zebrać paliwo.3. Otwórz pojemnik, naciskając jego pierścień(10:L1).4. Ostrożnie zdejmij pojemnik (10:L2), po czymwyjmij z niego sprężynę (10:L4) i pływak(10:L5).5. Wyczyść wnętrze pojemnika i filtr sznurkowy(10:L3).6. Sprawdź, czy o-ring jest nienaruszony i złóżelementy w odwrotnej kolejności.7. Otwórz zawór.Jeśli w oddzielaczu wody często gromadzi się woda,należy wyczyścić zbiornik paliwa. W tym celunależy skontaktować się z autoryzowanym warsztatem.6.5 FILTR PALIWA1. Zatrzymaj silnik i zaczekaj, aż ostygnie.2. Zamknij wszystkie zawory paliwowe.3. Użyj klucza do filtra oleju, aby odkręcić filtr(19, 20:P) w kierunku (19:Dis). Ostrożnie wyjmijfiltr, aby zapobiec rozlaniu paliwa.Wytrzyj całe rozlane paliwo.4. Wyczyść dookoła powierzchni montażowej filtra.5. Nanieś cienką warstwę paliwa na nową uszczelkęfiltra.6. Zainstaluj nowy filtr, wkręcając go w kierunku(6:Ass), aż uszczelka dotknie powierzchnimontażowej.7. Następnie dokręć filtr o jeszcze jeden obrót,używając klucza do filtra.6.6 CIŚNIENIE W OPONACHCiśnienie w przednich kołach: 0,9 bar.UWAGA! Tylne koła maszyny są wypełnionepłynem. Ma to na celu wyeliminowanie koniecznościstosowania przeciwwagi na mocowaniu tylnegonarzędzia.Koła są wypełnione słoną wodą.Zawartość soli: 33% (CaCl 2 )Temperatura krzepnięcia: ok. -35°CW celu serwisowania i konserwacji kółwypełnionych płynem należy skontaktowaćsię z autoryzowanym warsztatem.Nie próbuj sprawdzać ciśnienia powietrzaw tylnych kołach za pomocą zwykłegociśnieniomierza. Może do niegoprzeniknąć słona woda, powodującuszkodzenie.Sprawdź ciśnienie w instrukcji poszczególnychnarzędzi.6.7 WYMIANA OLEJUSILNIKOWEGO, FILTROlej silnikowy może być bardzo gorący,jeśli jest spuszczany bezpośrednio po wyłączeniusilnika. Dlatego przed spuszczeniemoleju należy pozostawić silnik nakilka minut, aby ostygł.Procedura wymiany oleju silnikowego i filtra:1. Ustaw maszynę na równym podłożu i uruchomsilnik, aż osiągnie temperaturę roboczą.2. Zatrzymaj silnik i odkręć korek wlewu oleju(14:W).3. Umieść zbiornik pod korkiem spustowym oleju(15:Y), wyjmij korek i pozwól olejowiwypłynąć do zbiornika.4. Usuń olej zgodnie z lokalnymi przepisami.5. Wyczyść miejsce wokół filtra oleju (15:Z) iwyjmij go. Użyj klucza do filtra oleju.6. Nasmaruj uszczelkę na nowym filtrze i wkręcajgo, aż uszczelka dotknie powierzchni silnika.Następnie dokręć filtr o jeszcze jeden obrót,używając klucza do filtra oleju.7. Wkręć korek spustowy oleju. Dokręć zmomentem 50 Nm.8. Wlej nowy olej zgodnie z 5.3.9. Po uzupełnieniu oleju, uruchom silnik i zostawgo na 30 sekund na biegu jałowym.10.Sprawdź, czy olej nie wycieka.11.Zatrzymaj silnik. Odczekaj 30 sekund isprawdź poziom oleju. Patrz 5.3.6.8 WYMIANA OLEJUHYDRAULICZNEGO, FILTRUkład hydrauliczny należy chronić przeddostaniem się zanieczyszczeń, aby zapobiecpoważnym uszkodzeniom jego elementów.Procedura wymiany oleju hydraulicznego i filtra:1. Ustaw maszynę na równym podłożu.2. Dokładnie wyczyść miejsce wokół filtra (8:K)na górnej części zbiornika hydraulicznego iwyjmij filtr.3. Umieść zbiornik pod korkiem spustowym oleju(8:M), wyjmij korek i pozwól olejowiwypłynąć do zbiornika. Pojemność zbiornikapowinna wynosić 20 l.4. Usuń olej zgodnie z lokalnymi przepisami.203


PLPOLSKI5. Wkręć korek spustowy oleju. Dokręć zmomentem 40 Nm.6. Za³ó¿ zawór odpowietrzaj¹cy zbiornika (8:J).Zawór jest wykręcony, a nowy instaluje się wodwrotnej kolejności.7. Wlej nowy olej przez otwór w górnej częścifiltra.Olej: Patrz 2.1.Ilość wymienianego oleju: Patrz 2.1.8. Załóż filtr i następujące elementy:9:K1 Uszczelka. Sprawdź, czy podkładka jestnienaruszona.9:K2 Nowy filtr. Filtr należy wymieniać przykażdej wymianie oleju.9:K3 Sprężyna9:K4 Osłona9. Po wlaniu oleju, uruchom silnik, zaczekaj kilkaminut, po czym sprawdź, czy nie ma wycieku.10.Sprawdź poziom oleju. Patrz 3.5.12.6.9 WYMIANA OLEJU WSILNICZKACH KÓŁProcedura wymiany oleju w obudowie przekładnisilniczków kół:1. Ustaw maszynę na równym podłożu.2. Wyczyść dokładnie miejscewokół korków oleju (17D, E).3. Umieść zbiornik pod korkiem spustowym oleju(17:E), wyjmij korek i pozwól olejowiwypłynąć do zbiornika.4. Wyjmij korek wlewu (17:D).5. Wkrêæ korek spustowy oleju.Usuñ olej zgodnie z lokalnymi przepisami.6. Wlej nowy olej przez otwór korka wlewu. Pompujolej za pomoc¹ olejarki. Wlewaj, a¿ poziomsiêgnie otworu korka wlewu.Informacje o typie i iloœci oleju podano w tabeliw rozdziale „2.1”.7. Załóż korek wlewu.8. Dokrêæ korki momentem 30 Nm.6.10PRZEKŁADNIE PASKOWEPo 5 godzinach pracy należy sprawdzić, czywszystkie paski są nienaruszone i nieuszkodzone.6.11 CZYSZCZENIE UKŁADUCHŁODZENIAPo uruchomieniu silnika, płyn chłodzący ulegazanieczyszczeniu przez rdzę i osad, co obniżaskuteczność, z jaką odbiera ciepło z silnika.Dlatego płyn chłodzący należy regularniewymieniać.Procedura wymiany płynu chłodzącego:1. Sprawdź, czy silnik jest całkowicie zimny.2. Zdejmij osłonę, prawą i lewą osłonę silnika iosłonę górną. Patrz 3.4.5.2.3. Odkręć korek chłodnicy (14:X).4. Umieść misę ściekową pod korkiemspustowym chłodnicy (14:U) oraz pod korkiempłynu chłodzącego silnika (11:S).5. Wyjmij korek płynu chłodzącego, aby zużytypłyn chłodzący wypłynął do misy ściekowej.6. Wyjmij korek płynu chłodzącego silnika, abyzużyty płyn chłodzący wypłynął do misyściekowej.7. Przepłucz układ płynu chłodzącego przez otwórwlewu, używając bieżącej wody z węża, ażukład będzie czysty.8. Załóż korek spustowy płynu chłodzącego ikorek płynu chłodzącego silnika.9. Wlej nowy płyn chłodzący zgodnie z 5.4.Dokręć z momentem 40 Nm.6.12 AKUMULATOR (11:R)Elektrolit w kontakcie z oczami lub skórąpowoduje poważne obrażenia. W raziekontaktu z elektrolitem należynatychmiast spłukać go wodą i wezwaćlekarza.Jest to akumulator regulowany zaworami o napięciunominalnym 12 V. Sprawdzanie lub uzupełnianieelektrolitu jest niepotrzebne i niemożliwe.Jedyną wymaganą czynnością konserwacyjną jestładowanie, na przykład po długim przechowywaniu.Przed pierwszym użyciem akumulatornależy maksymalnie naładować. Przedprzechowywaniem zawsze należy gomaksymalnie naładować. Jeśli akumulatorbędzie przechowywany w stanierozładowanym, może ulec poważnemuuszkodzeniu.6.12.1 Ładowanie za pomocą silnikaAkumulator można także ładować za pomocą alternatorasilnika w następujący sposób:1. Zamontuj akumulator w maszynie, jakpokazano poniżej.2. Wyprowadź maszynę na zewnątrz lub załóżwąż odprowadzający spaliny.3. Uruchom silnik zgodnie z opisem w instrukcjiobsługi.4. Zostaw uruchomiony silnik na 45 minut.5. Zatrzymaj silnik. Akumulator powinien byćmaksymalnie naładowany.6.12.2 Ładowanie za pomocą ładowarki doakumulatorówŁadowarka do akumulatorów powinna oferowaćstałe napięcie.Aby zakupić taką ładowarkę, skontaktuj się z lokalnymprzedstawicielem handlowym.204


POLSKIPLStosowanie standardowej ładowarki może uszkodzićakumulator.6.12.3 Demontaż/ montażPrzed odłączeniem akumulatora odetnijprąd za pomocą głównego wyłącznika(1:M).Zamiana przewodów spowoduje uszkodzenieprądnicy i akumulatora.Dokręć mocno przewody. Luźne przewodymogą spowodować pożar.Nigdy nie uruchamiaj silnika przy odłączonymakumulatorze, ponieważ grozito poważnym uszkodzeniem alternatorai instalacji elektrycznej.Procedura demontażu/ montażu akumulatora:1. Zdejmij lewą osłonę silnika.2. Odetnij zasilanie za pomocą głównegowyłącznika (1:M).3. Odłącz zaciski kabli akumulatora i wyjmij go.4. Instalacja akumulatora przebiega w odwrotnejkolejności. Podłącz czerwony kabel dododatniej klemy akumulatora (+), a czarnykabel do ujemnej klemy akumulatora (-).5. Włącz główny wyłącznik.6.12.4 CzyszczenieJeśli klemy akumulatora są pokryte tlenkiem, należyje oczyścić. Klemy należy oczyścić szczotkądrucianą, a następnie nasmarować odpowiednimsmarem.6.13 FILTR POWIETRZA, SILNIKNie wolno uruchamiać silnika, kiedy filtrpowietrza jest uszkodzony lub wyjęty, ponieważgrozi to poważnym uszkodzeniemsilnika.Filtr powietrza składa się z następujących dwóchfiltrów:12:Q3Filtr wstępny12:Q4Wewnętrzny filtr powietrzaUWAGA! Filtry należy czyścić/ wymieniać częściej,niż podano w harmonogramie konserwacji,jeśli maszyna pracuje w warunkach dużego zapylenia.Procedura czyszczenia/ wymiany filtrów powietrza:1. Zdejmij obudowę filtra powietrza (11:Q), wykręcającwkręt (11:Q1), a następnie wyjmującwkręt na wewnętrznej stronie ramy silnika zeszczeliny.2. Otwórz obudowę filtra, zwalniając dwa zaciski(12:Q2).3. Wyjmij filtr wstępny (12:Q3) i zostaw filtr wewnętrzny(12:Q4) na miejscu, aby kurz itp., niedostał się do silnika podczas przedmuchiwaniafiltra wstępnego.4. Przedmuchaj filtr wstępny. Uważaj, aby nieuszkodzić filtra. Przedmuchuj sprężonympowietrzem od wewnątrz do zewnątrz.Ciśnienie powinno wynosić 3-5 bar.Jeśli filtra powietrza nie można wyczyścić lubjest uszkodzony, należy go wymienić.5. Wyczyść wnętrze obudowy filtra.6. W razie wymiany filtra powietrza, ją też należywyjąć.7. Ponownie złóż wszystkie części, powtarzającpowyższą procedurę w odwrotnej kolejności.8. Zresetuj kontrolkę filtra, jeśli zadziałała. Patrz3.5.13.6.14 SMAROWANIEWszystkie punkty smarowania podane w poniższejtabeli należy smarować co 50 godzin pracy ipo każdym czyszczeniu.Należy używać smarownicy napełnionej smaremuniwersalnym. Smar należy tłoczyć, aż zaczniewyciekać. Położenie punktów smarowania przedstawiająrys. 18-19.Podczas smarowania należy uważać napaski, które nie powinny mieć kontaktuz olejem lub smarem.Zakres Smarowniczka / działanie RysunekRamię napinające,1 smarowniczka 19:EpasekpompyWidły podnośnika,1 smarowniczka 19:AobrotyWidły podnośnika,2 smarowniczki 19:Bgóra-dółSiłownik 2 smarowniczki 19:DpodnośnikaSiłownik sterowania2 smarowniczki 19:EOś przegubu 3 smarowniczki 19:CLinka przepustnicyUruchamiaj poszczególne 18elementy, smarując równo-cześnie końce linki smarowniczkąręczną.Nalepiej robić to w dwieosoby.6.15 ZAWORYRegulację i szlifowanie zaworów należy zlecać autoryzowanymwarsztatom.205


PLPOLSKI6.16 BEZPIECZNIKINatężenia prądu podane w tym rozdzialeto maksymalne wartości bezpieczników,jakie można zainstalować.Zainstalowanie bezpiecznika dla wyższegonatężenia grozi zapaleniem maszyny.Maszyna posiada trzy skrzynki bezpiecznikowe.Jedna skrzynka bezpiecznikowa znajduje siê w suficiekabiny i zawiera bezpieczniki funkcji elektrycznychkabiny. Skrzynka bezpiecznikowaznajduje się pod deską rozdzielczą w suficie, a dostępdo niej uzyskuje się, wykręcając wkręty deskirozdzielczej (16:C). Wszystkie bezpieczniki mająmoc 15 A.Położenie dwóch skrzynek bezpiecznikowych(16:A i 16:B) pokazano na rys. 30. Zawierają onebezpieczniki podane w poniższej tabeli:W razie usterek elektrycznych należy sprawdzić iwymienić przepalone bezpieczniki. Jeśli usterkawystępuje nadal, należy skontaktować się z autoryzowanymwarsztatem.UsterkaBezpiecznikKontrolki, brzęczyk, zawórutrzymywania pozycji transportowejWysokość koszenia, piaskarka,tylne grabie, reflektorPołożenie Moc16:B/1 10 A16:B/220 ATempomat, alternator 16:B/3 10 AGniazdo elektryczne na panelu 16:B/4 10 AWyłącznik 16:B/5 30 AWałek odbioru mocy, lampkaostrzegawcza parkowania,przekaźnik bezpieczeństwa16:B/6 10 AZapasowy16:B/7Bezpiecznik główny 16:B/8 40 AŚwiatła mijania 16:A/1 20 AKierunkowskazy 16:A/2 10 AŚwiatła postojowe, klakson, 16:A/3 10 Aprzekaźnik świateł mijaniaBezpiecznik główny, kabina 16:A/4 30 AAC 16:A/5 20 AZapasowy16:A/6Zapasowy16:A/7AC 16:A/8 30 AFirma GGP zastrzega sobie prawo dowprowadzania zmian w produkcie bezuprzedzenia.206


РУССКИЙRU1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯЭтот символ обозначает ПРЕДУП-РЕЖДЕНИЕ. Несоблюдение инструкциипо эксплуатации можетпривести к серьезным травмам илипорче имущества.Прежде чем включить двигатель,обязательно изучите данное руководствопо эксплуатации и инструкциюпо технике безопасности.В гидравлическую и топливную системуне должны попадать посторонниевещества. Это может вызватьсерьезное повреждение компонентовсистемы.1.1 СИМВОЛЫНа машине предусмотрена следующая символьнаямаркировка. Маркировка служит длянапоминания о необходимой осторожности ивнимании при эксплуатации и техническом обслуживании.Предупреждающие знаки означают следующее:Предупреждение!Перед началом эксплуатации внимательноизучите руководство и инструкциюпо технике безопасности.Предупреждение!Внимательно следите за тем, чтобы вмашину не попали посторонние предметы.На участке выполнения работ недолжны присутствовать посторонниелица.Предупреждение!Обязательно используйте средства защитыслуха.Предупреждение!Запрещается движение машины, оснащеннойнавесными орудиями данногопроизводителя, в любом направлениипо склонам с уклоном свыше 10є.Предупреждение!Возможны серьезные травмы. При работающемдвигателе не приближайтеськ механизму шарнирного рулевогоуправления.Предупреждение!Возможны серьезные ожоги. Не прикасайтеськ глушителю или каталитическомупреобразователю отработавшихгазов.Предупреждение!Перед началом ремонтных работвыньте из машины ключ зажигания.Предупреждение!Возможны серьезные травмы. Вращающийсявентилятор.Возможны серьезные травмы. Вращающийсяремень.Возможны серьезные травмы. Механическиедетали.1.2 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ1.2.1 РисункиРисунки, приведенные в данных инструкцияхпо эксплуатации, обозначены цифрами 1, 2, 3 ит. д.Компоненты, показанные на рисунках, обозначеныбуквами A, B, C и т. д.Ссылка на компонент С на рис. 2 записываетсякак «2:С».1.2.2 ЗаголовкиЗаголовки в настоящих инструкциях по эксплуатациинумеруются в соответствии со следующимпримером:«1.3.1 Общая проверка безопасности» – являетсяподзаголовком к «1.3 Проверки безопасности»и включается в этот параграф.При ссылках на заголовки обычно указываетсятолько номер заголовка, например, «См. п.1.3.1».207


RUРУССКИЙ2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ-РИСТИКИ2.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫМощность двигателя, 24,5кВтПривод PTO ГидравлическийСкорость, км/ч 0-20Вес, кг 840Высота, мм 1950Длина, мм 2300Ширина, мм 1080Моторное масло, 5,1 литраобъемМоторное масло, См. 5.3маркаГидравлическое 20 литров SAE 10W-30маслоПри использовании взимнее время ISO VG46. Смотри п. 2.2.1МаслоколесныегидромоторыТемператураокружающей средыТопливоОбъем бака4x0.1-0.15 литровыйGL4/5 75W-90До -20°C.Дизельное (EN590:96)42 литра2.2 ГИДРАВЛИКА - ОБЗОРПриведенная ниже таблица дает представлениео гидравлических выходах и органах управленияими..СокращениеЗначение Размеры МощностьPTO1fPTO1rPTO1sPTO1lAuxPTOВыход для приведения в действие переднего навесногооборудования. Соединен параллельно с PTO1r(механизмом отбора мощности). См. рис. 1.Выход для приведение в действие приспособленийустановленных в задней секции. Соединен параллельно сPTO1r. м. рис. 1.Управление работой гидравлического выхода дляприведения в действие оборудования. См. рис. 1.Управление работой ограничивающего PTO вовключенном режиме. См. рис. 1.Выход для приведения в действие альтернативногопереднего навесного оборудования. См. рис. 1.2x1/2” + 3/8”возврат2x1/2” + 3/8”возврат2x3/8”использует тотже возврат, чтои PTO1f42 l / 220 бар42 l / 220 бар0-12 l / 120бар.Размещаемый208


РУССКИЙRU3.2 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕНе приближайтесь к точке поворотамашины при вращении рулевого колеса.Существует опасность серьезногопридавливания между задней ипередней секциями машины.Машина имеет шарнирное рулевое управлениес усилителем. Это означает, что шассиразделено на переднюю и заднюю секции,которые могут поворачиваться относительнодруг друга.Шарнирное управление означает, что машинаимеет чрезвычайно малый радиус поворота иможет легко объезжать деревья и другие препятствия.СокращениеЗначение Размеры МощностьAuxPTOs Управление работой гидравлического выхода для приводаальтернативного переднего навесного оборудования. См.рис. 1.AuxPTOv Управление органом регулировки потока выхода дляпривода альтернативного переднего навесногооборудования. См. рис. 1.Aux1 Выход для приведения в действие вспомогательныхфункций переднего навесного оборудования. См. рис. 1.2x1/4” 12l / 125 барAux1s Управление работой Aux1. См. рис. 1.Aux2f Выход для приведения в действие вспомогательных 2x1/4” 12l / 125 барфункций переднего навесного оборудования. См. рис. 1.Aux2ra Выход для вспомогательных функций оборудования, 2x1/4” 12l / 125 барустановленного с лицевой стороны задней части. Соединенпараллельно с Aux2rb. См. рис. 1.Aux2rb Выход для вспомогательных функций оборудования, 2x1/4” 12l / 125 барустановленного с тыльной стороны задней части.Соединен параллельно с Aux2ra. См. рис. 1.Aux2S Управление работой Aux2f, Aux2ra и Aux2rb в зависимостиот Aux2fr см. рис. 1.Aux2fr Управление активацией Aux2f or Aux2ra/Aux2rb см. рис. 1.H Рукоять подъема см. рис. 1.Hs Органы управления работой рукояти подъема и подъемныхинструментов установлены под кабиной. См. рис. 1.Hrl Органы управления блокировкой оборудованияустанавливают под кабиной вертикально, т. е. они ненаходятся под воздействием Hs. См. рис. 1.2.2.1 Гидравлическое маслоРекомендуется SAE 10W-30.В зимнее время можно использовать масло ISOVG 46. В случае если реакция гидравлики низкая,масло можно заменить на SAE 10W-30.2.3 ОБОРУДОВАНИИПо вопросам об оборудовании обращайтесь куполномоченным дилерам и смотрите инструкциипо применению, прилагающиеся к аксессуарам.3 ОПИСАНИЕ3.1 ПРИВОДМашина имеет привод на четыре колеса. Мощностьот двигателя на ведущие колёса передаётсягидравлическим способом. Каждое изчетырех колес оборудовано отдельным гидравлическимдвигателем. Дизельный двигательприводит в действие гидравлический насос(2:P), который прокачивает масло через гидромоторы(2:M) колес.Гидромоторы подсоединены к гидравлическомунасосу согласно рис. 2.Это означает, что передние и задние колесаприводятся в действие для вращения с однойскоростью, однако скорость вращения колес левойи правой стороны может отличаться.209


RUРУССКИЙ3.3 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ3.3.1 Безопасность электрической системыМашина оборудована электрической системойбезопасности. Система безопасности останавливаетопределенные действия, которые могутбыть опасны в случае неправильного использования.Например, двигатель не запустится, еслипедаль сцепления/стояночный тормоз ненаходится в нажатом положении.Перед работой на машине всегдапроверяйте функционирование системыбезопасности.3.3.2 МолотокВ кабине имеется молоток. Молоток предназначендля разбивания стекла в случае аварии.Молоток всегда должен находиться внадлежащем месте в соответствующемдержателе.3.3.3 Знак аварийной остановкиВ кабине имеется знак аварийной остановки.Этот знак должен устанавливаться на дороге ваварийной ситуации согласно местным правилам.При переездах знак аварийной остановкидолжен всегда находиться вкабине.3.4 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯОписания органов управления собраны по принципутого, как они расположены в машине.Органы управления — сидениеСм. п. 3.4.1Органы управления — крышаСм. п. 3.4.2Органы управления – рулевойкронштейн и педалиСм. п. 3.4.3Органы управления – панель инструментовСм. п. 3.4.4Органы управления — другиеСм. п. 3.4.53.4.1 Органы управления — сидениеСиденье оборудовано предохранительным выключателем,который подключен к защитнойсистеме машины. Это значит, что выполнениеопасных рабочих операций невозможно, еслина сидении машины никого нет. См. также5.7.2.3.4.1.1 Регулирование сиденья внаправлении вперед/назад (1:A1)1. Переместите рычаг управления вверх.2. Установите сиденье в требуемое положение.3. Отпустите рычаг, чтобы зафиксировать сиденье.3.4.1.2 Регулирование подвески сиденья(1:A2)Подвеску сиденья можно регулировать с помощьюручки, исходя из веса человека.Чтобы сделать подвеску жестче: Повернитеручку по часовой стрелке.Чтобы сделать подвеску мягче: Поверните ручкупротив часовой стрелки.Жесткость подвески сиденья указана на индикаторе(1:J2) возле ручки. При правильных настройкахиндикатор будет зеленым.3.4.1.3 Регулировка угла отклонения спинкисиденья (1:A3)Спинку сиденья можно устанавливать на требуемыйугол с помощью ручки.3.4.1.4 Регулировка подлокотника (1:A4)Под каждым подлокотником имеется ручка длярегулировки его угла.3.4.1.5 Вентилятор (1:A5)Элемент управления предназначен для регулированияскорости вентилятора. Воздух всасываетсячерез вентиляционные каналы (1:F).3.4.1.6 Подогрев (1:A6)Элемент управления предназначен для установкитемпературы в кабине при необходимостиподогрева.3.4.1.7 Комфортное охлаждение (1:A7)Элемент управления предназначен для установкитемпературы в кабине при необходимостиохлаждения.3.4.2 Органы управления — крыша3.4.2.1 Омыватель ветрового стекла (1:B1)Переключатель омывателя ветровогостекла.Жидкость омывателя доливается в резервуар(1:E).210


РУССКИЙRU3.4.2.2 Предупредительный маячок (1:B2)Предупредительный маячок является дополнительнымнеобязательным элементом.Соблюдайте требования применимогозаконодательства относительноиспользования предупредительногомаячка.Переключатель для включения и отключенияпредупредительного маячка.3.4.2.3 Рабочее освещение (1:B3)Соблюдайте требования применимогозаконодательства относительнорабочего освещения.Переключатель для включения и отключениярабочего освещения (4:B).3.4.2.4 Стеклоочиститель (1:B4)Переключатель для включения и отключениястеклоочистителя.3.4.2.5 Внутреннее освещение (1:B5)Лампы внутреннего освещения находятся напотолке. Внутреннее освещение включается ивыключается посредством поворота нужнойлампы влево или вправо.3.4.3 Органы управления – рулевойкронштейн и педали3.4.3.1 Рулевое колесо (1:C1)Не допускается регулировка высотыруля во время работы.Рулевое колесо допускает плавную регулировкувысоты и угла наклона. См. п. 3.4.3.3 и3.4.3.9.3.4.3.2 Фара и сигнальный рожок (1:C2)Рычаг имеет следующие функции:РожокЛампы сигналов поворотаСтояночные фонари3.4.3.3 Регулировка угла наклона рулевогоколеса (1:C3)Не допускается регулировка высотыруля во время работы.Рулевое колесо можно плавно устанавливатьпод различными угламиОтпустите рычажок на боковой стороне рулевойколонки и установите рулевое колесо подтребуемым углом. Затяните рычажок.3.4.3.4 Привод / рабочий тормоз (1:C4)Если при отпущенной педали торможениемашины не выполняетсядолжным образом, необходимо выполнитьаварийное торможение припомощи левой педали (1:C6).Педаль определяет передаточное соотношениемежду двигателем и ведущими колесами (=скорость). Рабочий тормоз активируется приотпускании педали.1. Нажмите педаль вперед –машина начнет движение вперед.2. Отпустите педаль машины– движениепрекращается.3. Переместите педаль назад– машина движется в обратномнаправлении.4. При уменьшении нажатия на педаль – машинатормозит.Максимальную скорость можно снизить дозначения оптимальной рабочей скорости с помощьюограничителя (1:C5).3.4.3.5 Ограничитель скорости (1:C5)Диапазон скорости машины можно ограничить,останавливая педаль рабочего тормозапривода(1:C4) с помощью ограничителя скорости.С помощью ограничителя скорости достигаетсяоптимальная максимальная рабочая скоростьв процессе работы с навеснымоборудованием.Блокировка:Поверните рычаг управления скоростью вперед.Разблокирование:Поверните рычаг управления скоростью назад.ФарыСм. указанные на элементе управления символы,обозначающие соответствующую функцию.211


RUРУССКИЙ3.4.3.6 Аварийный тормоз / стояночныйтормоз (1:C6)Никогда не нажимайте педаль вовремя работы. Существует вероятностьперегрева и поломки в силовойтрансмиссии.Педаль имеет следующиефункции:• Во время работы. Аварийный тормоз.• Во время стоянки. Стояночный тормоз.Индикатор (1:J3) светится, когда педаль полностьюутоплена.3.4.3.7 Блокиратор, стояночный тормоз(1:C7)Блокиратор фиксирует педаль (1:C6) внажатом состоянии. Эта функция применяетсядля блокировки машины насклонах, при транспортировке и т. д.,когда двигатель не работает.Блокировка:1. Полностью утопите педаль (1:С6)Индикатор (1:J3) светится.2. Поверните блокиратор вперед.3. Отпустите педаль.Освобождение:1. Полностью нажмите педаль (1:C6).2. Поверните блокиратор назад.3. Отпустите педаль.3.4.3.8 Лампы аварийной сигнализации(1:C8).Лампы аварийной сигнализации активируютсяс помощью выключателя.Все лампы сигналов поворота и индикатор(1:J5) загораются одновременно.3.4.3.9 Регулировка высоты рулевогоколеса (1:С9)Не допускается регулировка высотыруля во время работы.Высота положения рулевого колеса регулируетсяплавно.Освободите рукоятку на рулевой колонке и поднимитеили опустите рулевое колесо в нужноеположение. Затяните рукоятку.3.4.4 Органы управления – панель инструментов3.4.4.1 Замок зажигания (1:D1)Замок зажигания служит для запуска и остановкидвигателя.Четыре положения ключа зажигания:Положение для подогрева: Цилиндрыподогреваются для облегчения запускадвигателя. При низкой температуре окружающеговоздуха перед запускомдвигателя удерживайте ключ в этом положениив течение следующего времени:макс. 5 секундПоложение остановки двигателя: Двигательостанавливается. Ключ можноизвлечь из замка зажигания.Рабочее положение: Пропускается припуске и используется при работающемдвигателе.Положение запуска: Электродвигательстартера включается поворотом ключав подпружиненное положение запуска.Как только двигатель запустится, отпуститеключ, он возвратится в рабочееположение.3.4.4.2 Подъемник навесного оборудования(1:Hs)Этот орган управляет как гидравлической рукоятьюподъема, расположенной в передней частимашины (1Н), так и подъемным цилиндромдля инструментов, установленных под кабиной.Они подключены последовательно.Орган управления (1:Hs) работает только призапущенном двигателе.Однако его можно опустить в плавающее положениепри выключенном двигателе.Никогда не оставляйте машину соборудованием в транспортном положении.Существует риск получениясерьезной травмы в случае непредумышленногоопускания оборудования.Рычаг имеет следующие четыре положения:Плавающее положение. Передвиньтерычаг в переднее положение, в которомон фиксируется. В результатеустройство будет опущено в плавающееположение.В плавающем положении устройствобудет всегда опираться на площадку содинаковым давлением и может перемещатьсяв соответствии с профилемповерхности площадки.При выполнении работ применяйтеплавающее положение.212


РУССКИЙRUОпускание. Подъемное устройствовыполняет опускание независимо отсвоего веса. Усилие опускания определяетсявесом навесного оборудованияи гидравлическим усилием,прилагаемым при опускании.Фиксирование в транспортном положении.Рычаг возвращен в нейтральноеположение после подъема иопускания. Устройство зафиксированов транспортном положении.Подъем. Переведите рычаг в заднееположение таким образом, чтобы устройствооказалось в самом верхнемположении (транспортное положение).После этого отпустите рычагтак, чтобы он зафиксировался в транспортномположении.3.4.4.3 Гидравлическое управление(1:Aux1PTOs)Данный элемент управления включает клапан,который передает мощность гидравлическогонасоса переднему навесному оборудованию,установленному в гидравлическом выходе.(1:AuxPTO). Движение органа управления впередили назад определяет направление потока.Например, это можно использовать для выборанаправления вращения иструмента.В нейтральном режиме работы органа управленияни один поток не проходит через гидравлическийвыход.Элемент управления работает только когдадвигатель включен, а к гидравлическому выходуподключены гидравические шланги инструмента,необходимые для требуемой функции(1:AuxPTO).3.4.4.4 Управление блокировкой высотынавесного оборудования кабины(1:Hrl)Этот орган управления блокирует подъемныйцилиндр для инструмента, установленного подкабиной, например всасывающее сопло чистящегооборудования. Это означает, что переднеенавесное оборудование может быть поднятоили опущено, смотрите также 3.4.4.2, без оказаниякакого-либо влияния на инструмент, установленныйпод машиной.Не блокируйте оборудование под машинойв нижней позиции, это можетпривести к повреждению машинылибо оборудования во время езды понеровным поверхностям.3.4.4.5 Управление потоком (1:AuxPTO2v)Сила потока в гидравлическом выходе управляетсяклапаном (1:AuxPTO). Например, для тогочтобы приспособить часоту вращения инструмента.3.4.4.6 Гидравлическое управление(1:Aux1s)Данный элемент предназначен для управленияопределенными функциями в зависимости отподсоединенного оборудования.Элемент управления работает только когдадвигатель включен, а к гидравлическому выходу(1:Aux1) подключены гидравлическиешланги, необходимые для требуемой функции.3.4.4.7 Гидравлическое управление(1:Aux2s)Данный элемент предназначен для управленияопределенными функциями в зависимости отподсоединенного оборудования.Элемент управления работает только когдадвигатель включен, а гидравлические шланги,необходимые для требуемой функции, подключеныуказанным ниже образом:• Подключение оборудования спереди к гидравлическомувыходу (1:Aux2f).• Инструмент, установленный в задней секциичерез гидравлический выход (1:Aux2ra),или инструмент, установленный с тыльнойстороны задней секции через гидравлическийвыход (1:Aux2rb).Смотрите также 3.4.4.13Оба гидравлических выхода задней секции соединеныпараллельно.3.4.4.8 Управление дроссельной заслонкой(1:D2).Служит для регулирования скорости вращениядвигателя.Дроссельная заслонка полностью открыта– в рабочем режиме машины рукояткадроссельной заслонки должнавсегда быть в этом положении.Холостой ход.3.4.4.9 Переключатель (1:PTO1l)Переключатель используется для ограниченияPTO во включенном режиме,смотрите 3.4.4.11. Переключательможет быть активирован только еслиPTO и стояночный тормоз включеныодновременно.Двигайте ограничитель на кнопку назад, вместес тем передний край кнопки толкайте вниздля включения функции.Эта функция используется когда оператор работаетза пределами машины, например, с насадкойна внешнем шланге.213


RUРУССКИЙ3.4.4.10Переключатель (1:Gs)Переключатель может использоватьсядля плавной установки высоты стрижкирежущего блока с помощью электрическойрегулировки высотыстрижки.Переключатель управляет контактом (1:G) с переключаемойполярностью.3.4.4.11Переключатель (1:PTO1)Рычаг для включения и выключения рабочегомеханизма переднего навесного оборудования.Два положения:1. Нажмите на переднюю часть переключателя– PTO подключается. Загораетсясветовой индикатор.2. Нажмите на заднюю часть переключателя– PTO отключается.Для предупреждения нежелательного повышениядавления в гидравлической системеустанавливайте положение дроссельной заслонкина 1/4 перед подключением гидравлическогоPTO.Управление включает клапан, который передаетмощность гидравлического насоса переднемунавесному оборудованию.Мощность передается оборудованию черезгидравлический выход, передний (1:PTOf) илитыльный (1:PTOr). Оба гидравлических выходасоединены параллельно.3.4.4.12Переключатель (1:Ls)12 VПереключатель имеет три положения иможет использоваться, например, разбрасывателемпеска.Переключатель контролирует работу электрическойрозетки на лицевой части задней секции(1:L), а также электическую розетку на тыльнойчасти задней секции (1:Lr). Две розетки соединеныпараллельно.3.4.4.13Переключатель (1:Aux2fr)Переключатель имеет две позиции ипозволяет выбрать гидравлический выход,который будет активироваться спомощью управляющего устройства(1:Aux2s).Передний гидравлический выход (1:Aux2f) илигидравлические выходы задней части(1:Aux2ra, 1:Aux2rb). См. также 3.4.4.7.3.4.5 Органы управления — другие3.4.5.1 Главный выключатель (1:M)Основной переключатель находится1 под передней крышкой двигателя.Перед выполнением любых работ сэлектрическим оборудованием следуетотключить питание с помощью0главного выключателя.3.4.5.2 Кожух двигателяМашина не может работать, если кожухдвигателя не закрыт и не замкнут.Существует опасностьполучения ожога или травмы.Для доступа к компонентам двигателя имеютсячетыре съемные крышки. Открывайте крышкиследующим образом:Боковые крышки с левой и правой стороны(1:N)Разборка:1. Снимите передние и задние резиновыеленты (4:D).2. Потяните крышку вверх, согните вниз иизвлеките ее.Сборка:1. Опустите крышку за колесо.2. Зацепите верхнюю часть крышки в V-образном пазу и вставьте установочныештифты снизу.3. Зацепите передние и задние резиновыеленты.Передняя крышка (1:O)Разборка:1. Ослабьте фиксирующие ручки (¤:E), сделавнесколько поворотов влево.2. Переместите крышку вперед и вверх.Сборка:1. Выровняйте крышку.2. Вставьте фиксирующие ручки в отверстиясверху, поверните их вправо для надежногокрепления крышки.Задняя решетка (1:P)Разборка:1. Отогните решетку сгибаниемподпружиненного захвата (1:Q) по обеимсторонам решетки.2. Поднимите решетку с фланцев.Сборка:1. Поднимите решетку и выровняйте ее спомощью фланцев.2. Согните решетку вверх и убедитесь, что оназафиксирована на защелках.Верхняя панельРазборка:1. Уберите крышки с правой и левой сторон.214


РУССКИЙRU2. Извлеките четыре винта (1:T) и снимитепанель.Сборка:1. Выровняйте панель и затяните четыревинта.3.4.5.3 Электрическая розетка для прицепа(1:R)Семиштырьковый разъем для прицепа.3.4.5.4 Стопорные штифты (1:S)Машина имеет передние и задние гнезда дляподсоединения приспособлений. Соответствующиеприспособления после установки фиксируютсядвумя стопорными штифтами.Стопорные штифты имеют канавки для самоблокировкипосле установки.3.4.5.5 Крышка топливного бака (3:A)Крышка топливного бака для заливания дизельноготоплива находится в задней части кабины.3.4.5.6 Держатель двери (4:C)Держатель двери предназначен для удержаниядвери в частично открытом положении дляулучшения вентиляции.Несовпадение держателя двери сдверной защелкой во время закрыванияприведет к повреждению кабины.При использовании держателя двери он долженудерживать дверную защелку надлежащимобразом.3.4.5.7 Рычаг отключения трансмиссии (5:G)Рычаг отключения бесступенчатой трансмиссии.Разрешает движение машины.Рычаг отключения трансмиссии нив коем случае не должен находитьсямежду наружным и внутренним положениями.Это приводит к перегревуи повреждению трансмиссии.Машина не подлежит буксировке, но,при необходимости, ее можно перемещатьв трейлер и из трейлера. Буксировкаповреждает трансмиссию.Рычаг имеет следующие два положения:Рычаг установлен внутрь:Гидравлический насос подключен для нормальногоиспользования.Рычаг установлен наружу:Гидравлическое масло подключено к системе,минуя гидравлический насос. В этом положениирычага насос не блокирует гидравлическуюсистему. Машина может передвигаться.Однако поток масла ограничен, поэтому дляпередвижения машины необходимо прикладыватьусилие.3.5 ИНДИКАТОРЫ3.5.1 Указатель уровня топлива (1:J1)Указатель уровня топлива обозначает уровеньтоплива, имеющегося в топливном баке.3.5.2 Индикатор подвески сиденья(1:J2)Показывает жесткость подвески сиденья. См.3.4.1.2.3.5.3 Индикатор включения тормоза(1:J3)Никогда не эксплуатируйте двигатель со светящимсяиндикатором тормоза. Это повредитстояночный и аварийный тормоз.Индикатор тормоза светится при включениистояночного тормоза (1:C6).См.3.4.3.6.3.5.4 Счетчик моточасов PTO1 (1:J4)Показывает количество часов, в течение которыхPTO1 был включен. Работает только привключенном двигателе.3.5.5 Индикатор ламп сигнала поворота/аварийнойсигнализации (1:J5)Индикатор является дополнительным необязательнымэлементом.Индикатор загорается одновременно с включениемламп сигнала поворота/аварийной сигнализации.3.5.6 Индикатор уровня топлива (1:J6)Индикатор уровня топлива активентолько в рабочем положении зажигания.Индикатор уровня топлива предупреждает отом, что в баке осталось меньше 2,5 литров дизельноготоплива.3.5.7 Индикатор давления масла (1:J7)Двигатель никогда не должен работатьпри светящемся индикаторедавления масла. Это грозит серьезнымповреждением двигателя.Индикатор давления масла активентолько в рабочем положении зажигания.Индикатор давления масла активизируется,когда давление масла в двигателе падает нижеопасного предела. При неработающем двигателеиндикатор давления масла светится, посколькудавление масла отсутствует.После запуска двигателя индикатор давлениямасла должен погаснуть. Если индикатор давлениямасла засветится во время работы двигателя,немедленно заглушите двигатель ипоставьте машину на ремонт в уполномоченноймастерской.215


RUРУССКИЙ3.5.8 Индикатор температуры двигателя(1:J8)Слишком высокая температура двигателя частичнообозначается индикатором и частичнозвуковым сигнализатором.Двигатель не должен работать поднагрузкой или иметь обороты вышехолостых при включении световогоиндикатора или звукового сигнализатора.Это грозит серьезным повреждениемдвигателя.Индикатор температуры двигателя извуковой сигнализатор активны тольков рабочем положении зажигания.Индикатор температуры двигателя и звуковойсигнализатор включаются при превышенииопасного уровня температуры двигателя.При запуске двигателя индикатор температурыдвигателя и звуковой сигнализатор не должнывключаться. Если во время работы засветилсяиндикатор температуры двигателя или зазвучалсигнализатор, выполните следующее:• Установите регулятор дроссельной заслонкив режим холостых оборотов. Неостанавливайте двигатель.• Очистите внешнюю поверхность радиатораот листьев, травы или других предметов. См.5.12.• Оставьте двигатель работать на холостыхоборотах до падения температуры, о чембудет свидетельствовать погасшийиндикатор и отключенный звуковойсигнализатор. Далее машину можноиспользовать в обычном режиме.• Если температура двигателя не падает втечение 5 минут, заглушите двигатель идоставьте машину в уполномоченнуюмастерскую для ремонта.В случае индикации слишком высокой температурыдвигателя проверьте уровень охлаждающейжидкости. См. 5.4.3.5.9 Индикатор температуры гидравлическогомасла (1:J9)Двигатель никогда не должен работатьпри светящемся индикаторетемпературы. Это грозит серьезнымповреждением двигателя.Индикатор температуры гидравлическогомасла активен только в рабочемположении зажигания.Индикатор температуры масла включается, еслитемпература гидравлического масла превышаетопасный уровень.После запуска двигателя индикатор температурымасла должен погаснуть.Если индикатор засветится во время работы,выполните следующее:• Установите регулятор дроссельной заслонкив режим холостых оборотов. Неостанавливайте двигатель.• Очистите внешнюю поверхность масляногорадиатора от листьев, травы или другихпредметов. См. 5.12.• Оставьте двигатель работать на холостыхоборотах до падения температуры, о чембудет свидетельствовать погасшийиндикатор. Далее машину можноиспользовать в обычном режиме.• Если температура двигателя не падает втечение 5 минут, заглушите двигатель идоставьте машину в уполномоченнуюмастерскую для ремонта.3.5.10 Индикатор зарядки батареи(1:J10)Никогда не эксплуатируйте двигатель сосветящимся индикатором зарядки. Это приведетк разрядке батареи.Индикатор зарядки батареи активентолько в рабочем положении зажигания.Индикатор зарядки батареи включается, еслигенератор двигателя перестает заряжать батарею.Когда двигатель не работает, индикаторзарядки светится, поскольку генератор не заряжаетбатарею.После запуска двигателя индикатор зарядки батареидолжен погаснуть. Если индикатор будетсветиться во время работы, батарея разрядится,и запуск двигателя будет невозможен. Отправьтемашину в уполномоченную мастерскую дляремонта.3.5.11 Двигатель моточасов (1:J11)Указывает число часов работы. Работает толькопри включенном двигателе.3.5.12 Индикатор уровня гидравлическогомасла (8:N)Уровень масла должен быть виден через прозрачноестекло, когда машина в уровне.Если уровень масла слишком высокий, существуетопасность переливания через сливной клапан.Если уровень масла слишком низкий,существует опасность повышения его температурыи повреждения гидравлической системы.216


РУССКИЙRU3.5.13 Индикатор воздушного фильтра(11:P)Индикатор сигнализирует о забившемся воздушномфильтре. Если индикатор светитсякрасным светом, воздушный фильтр необходимозаменить. После этого сбросьте индикаторнажатием кнопки.4 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯМашина может использоваться только совместнос фирменным оборудованием.Для машин, которые содержат оборудованиедля передвижения по дорогам общего пользования,имеются в наличии дополнительныекомплекты. Содержимое этих комплектов адаптируетсяк соответствующему местному законодательству.Для получения информации оприобретении и по вопросам приобретения обращайтеськ официальному дилеру компании.5 ПУСК И РАБОТАМашина может не работать, если кожухдвигателя не закрыт и не замкнут.Существует опасностьполучения ожога или травмы.При работающем двигателе никто недолжен находиться возле центра вращениямашины. Существует опасностьсерьезного придавливаниямежду задней и передней секциямимашины.Машина поставляется с заполненнымижидкостью задними шинами.Они служат противовесом при езде срежущим боком.Если заполненные жидкостью шиныне используются при вождении с режущимблоком, на задний инструментмашин должен крепитьсяпротивовес в как минимум 60 кг.5.1 ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД ПУСКОМПеред началом работы машины выполните следующее:• Проверьте и при необходимости долейтетопливо.• Проверьте уровень масла в двигателе.• Проверьте уровень охлаждающей жидкости.• Убедитесь в том, что не сработал индикаторвоздушного фильтра.• Убедитесь в том, что краны топливногофильтра и водоотделителя открыты.• Убедитесь в том, что водоотделитель несодержит воды. При необходимости слейтеводу.• Проверьте уровень масла в гидравлическимбаке. См. 3.5.12.• Выполните проверки связанные сбезопасностью.• При езде с установленным режущим блокомубедитесь, что в задней части машиныустановлен противовес от 60 кг или шины,заполненные жидкостью.• Убедитесь в том, что рычаг отключениятрансмиссии находится в крайнемвнутреннем положении. См. 3.4.5.7.Вышеприведенные действия более подробноописываются ниже.5.2 ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМДизельное топливо является легковоспламеняющейсяжидкостью.Храните топливо только в емкостях,специально предназначенных дляэтой цели.Заправлять или дозаправлять машинутопливом следует только на открытомвоздухе, и ни в коем случаепри заправке или дозаправке нельзякурить. Перед запуском двигателязалейте топливо в топливный бак.Запрещается снимать крышку заливнойгорловины или заливать топливо,если двигатель работает илиеще горячий.Не допускается работа двигателя нарапсовом дизельном топливе (RME).За дополнительной информацией обращайтеськ представителю фирмы,изготовившей двигатель.Заполнение бака под самою горловинусвязано с опасностью утечки ивозгорания топлива.Используйте только дизельное топливо, удовлетворяющеетребованиям в 2.1.1. Снимите крышку топливного бака (3:A).2. Залейте дизельное топливо до нижней частизаливной горловины. Если топливо залитодо верха заливной горловины, оно будетпротекать вследствие расширения принагревании.3. Закройте крышку топливного бака.217


RUРУССКИЙ5.3 ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОР-НОГО МАСЛАПеред запуском двигателя каждый раз проверяйтеуровень масла, чтобы убедиться,что он в норме. Машина должна стоять наровной площадке.Проверяйте следующим образом:1. Протрите поверхность двигателя вокругмасляного щупа (7:H) и вытяните его.2. Протрите масляный щуп.3. Опустите его до упора и снова извлеките.4. Снимите показание уровня масла. Уровеньмасла должен быть в диапазоне отметок(7:I) на масляном щупе.При необходимости снимите крышку заправочнойгорловины масла (14:W) и долейте маслодо уровня отметки.Используйте масло марки CF согласно API итемпературной схеме, представленной ниже.Никогда не используйте масляные присадки.Уровень масла никогда не должен опускатьсяниже маркировки. Это может привести к перегревудвигателя. Слейте масло до правильногоуровня, если уровень масла превышает отметку.См. 6.7.Установите на место крышку заправочной горловинымасла после того, как уровень масла будетотрегулирован.5.4 ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖ-ДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИЕсли охлаждающей жидкости недостаточно,индикатор температурыможет не работать. Это может привестик отказу двигателя.Перед запуском двигателя каждый раз проверяйтеуровень охлаждающей жидкости, чтобыубедиться, что он в норме.Проверяйте следующим образом:1. Двигатель должен быть в холодном состоянии.2. Уберите решетку, правую и левую крышкидвигателя и верхнюю панель. См. 3.4.5.2.3. Отвинтите крышку радиатора (14:X) и убедитесьв том, что уровень охлаждающейжидкости достигает заливной горловины.4. Установите крышку заливной горловины.5. Убедитесь в том, что уровень охлаждающейжидкости находится около нижней отметки(11:O1) расширительного бачка.При необходимости долейте охлаждающуюжидкость. См. ниже.5.4.1 Доливка охлаждающей жидкостиОхлаждающая жидкость должна удовлетворятьследующим требованиям:• Всегда используйте смесь хладагента сводой. Ни в коем случае не используйтепросто воду.• Смешивайте хладагент и воду согласноинструкциям поставщика хладагента.• Никогда не смешивайте хладагентыразличных типов.• Используйте мягкую (без содержаниякальция), дистиллированную илидеминерализованную воду.Перед доливкой жидкости двигатель долженбыть в холодном состоянии.При открывании крышки горловинырадиатора при горячем двигателесуществует опасность полученияожогов горячей водой вследствие ееразбрызгивания.Доливку производите следующим образом:1. Уберите решетку, правую и левую крышкидвигателя и верхнюю панель. См. 3.4.5.2.2. Убедитесь в том, что все заглушки системыохлаждения плотно установлены.3. Убедитесь в том, что все краны системыохлаждения герметично закрыты.4. Убедитесь в том, что на всех шлангахсистемы охлаждения нет повреждений иутечек.5. Отвинтите крышку радиатора (14:X).6. Медленно заполните радиаторохлаждающей жидкостью. При заливке недопускается формирование воздушныхпузырьков. Заполните до уровня горловинырадиатора.7. Установите крышку заливной горловины.8. Откройте крышку на расширительном бачке(11:O) и залейте в него смесь до уровнянижней отметки, которая является уровнемдля холодного двигателя.9. Закройте крышку расширительного бачка.218


РУССКИЙRU10.Запустите и прогрейте двигатель до рабочейтемпературы, а затем проверьте уровеньохлаждающей жидкости в расширительномбачке. Уровень должен быть около верхнейотметки (11:O2), которая является отметкойдля горячего двигателя.11.Если уровень ниже верхней отметки, дайтедвигателю остыть и снова долейтеохлаждающую жидкость в расширительныйбачок.5.5 ИНДИКАТОР ВОЗДУШНОГОФИЛЬТРАУбедитесь в том, что не сработал индикаторвоздушного фильтра (11:P).Проверьте также 3.5.13.Для замены воздушного фильтра см. 6.13.5.6 ВОДООТДЕЛИТЕЛЬУбедитесь в том, что поплавок водоотделителя(10:L5) находится на дне.Убедитесь в том, что кран водоотделителя открыт.См. рис. 10.5.7 ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ БЕЗО-ПАСНОСТИПри испытании машины убедитесь в том, чторезультаты указанных ниже проверок безопасностиявляются удовлетворительными.Проверки безопасности следует обязательновыполнять перед каждымиспользованием машины.Если результаты какой-либо из указанныхниже проверок неудовлетворительны,эксплуатировать машинузапрещается! Отправьте машину вмастерскую для ремонта.5.7.1 Общие проверки безопасностиОбъектТопливныетрубопроводы исоединения.Кабели питания.Выхлопнаясистема.Гидравлическиешланги.Подайте машинувперёд/назад иотпустите педальрабочего тормоза.Испытательнаяпоездка.РезультатУтечек нет.Вся изоляция в порядке.Механические поврежденияотсутствуют.В местах соединенийпросачиваний нет.Все винты затянуты.Утечки отсутствуют.Повреждения отсутствуют.Машина должнаостановиться.Необычных вибраций нет.Необычного шума нет.5.7.2 Проверка безопасности электрическойсистемыПеред работой на машине всегдапроверяйте функционирование системыбезопасности.Состояние Действие РезультатПедаль сцеплениятормозане нажата. запуска.ПопыткаPTO выключен.Двигательзапускатьсяне должен.Педаль сцеплениятормозане нажата.PTO включен.Двигательработает. PTOвключен.Управлениеподъемникомнавесногооборудования не вплавающемположении.Попытказапуска.Оператор ненаходится насидении.ПопыткаподключитьPTO.Двигательзапускатьсяне должен.PTO долженотключиться.PTOподключаться недолжен.5.8 ПУСК1. Убедитесь в том, что PTO отключен.2. Уберите ногу с педали акселератора.3. Установите регулятор дроссельнойзаслонки в положение ј.4. Выжмите педаль тормоза до отказа. Должензасветиться индикатор (1:J3).5. Для холодного запуска при низкойтемпературе окружающего воздухадвигатель следует предварительно прогреть.См. 3.4.4.1. Поверните ключ зажигания изапустите двигатель.6. Машину нельзя нагружать или приводить вдвижение сразу после холодного запускапри холодном гидравлическом масле.Прогрейте гидравлическое масло спомощью работающего двигателя приположении дроссельной заслонки ¼. Дайтедвигателю поработать несколько минут, какпоказано на нижней схеме.Пример: При температуре -10°C дайте поработатьдвигателю 18 минут при положении дроссельнойзаслонки ј.219


RUРУССКИЙПри работе машины необходимо использоватьрежим полного открытия дроссельной заслонки.Для предупреждения нежелательного повышениядавления в гидравлической системеустанавливайте положение дроссельной заслонкина 1/4 перед подключением гидравлическогоPTO.5.9 УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УП-РАВЛЕНИЯУсилитель рулевого управления передает усилиеот гидравлической системы машины на рулевоеколесо при выполнении поворота. Этозначительно облегчает управление машиной,когда двигатель работает при полностью открытойдроссельной заслонке.Усилие гидроусилителя руля уменьшается приуменьшении скорости машины.5.10 СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИВсегда поддерживайте правильный уровеньмасла в двигателе. Особенно при движении посклонам.См. 5.3.Будьте осторожны при движении насклонах. При движении вверх илипод уклон не допускается резкое троганиес места или остановка. Запрещаетсяперемещать машину поперексклона. Двигайтесь или сверху вниз,или снизу вверх.Не допускается движение машины влюбом направлении на уклонах более10є.Снижайте скорость на уклонах и привыполнении резких поворотов, чтобыне допустить опрокидывания машиныили потери управления.При движении на высшей передачеили на полных оборотах не поворачивайтерулевое колесо слишкомрезко. Машина может опрокинуться.Держите руки и пальцы дальше отшарнирного сочленения рулевой колонкии скобки сидения. Возможнысерьезные травмы. Не двигайтесьпри открытом капоте.Машина поставляется с заполненнымижидкостью задними шинами.Они служат противовесом при езде срежущим боком.Если заполненные жидкостью шиныне используются при вождении с режущимблоком, на задний инструментмашин должен крепитьсяпротивовес в как минимум 60 кг.Не блокируйте оборудование под кабинойв опущенном положении, этоможет привести к повреждению машинылиб оборудования во время ездыпо неровным поверхностям.5.11 ОСТАНОВОтключите PTO. Поставьте машину на стояночныйтормоз.Дайте двигателю поработать 1-2 минуты на холостомходу. Остановите двигатель поворотомключа зажигания.Если машина будет оставлена безприсмотра, выньте ключ зажигания.Двигатель может быть очень горячимсразу после выключения. Неприкасайтесь к глушителю или другимчастям двигателя. Это можетпривести к ожогам.5.12 ЧИСТКАДля снижения опасности пожараочищайте двигатель, глушитель, аккумулятори бензобак от травы, листьеви масла.Чтобы уменьшить опасность пожара,регулярно проверяйте машину напредмет отсутствия утечки масла и/или топлива.Никогда не используйте воду под высокимдавлением. Это может повредитьуплотнения вала,электрические комоненты или гидравлическиеклапаны.Ни в коем случае не используйте воздухпод высоким давлением для чисткиоребрения радиатора. Этоприведет повреждению радиатора.После использования очищайте машину. Причистке соблюдайте следующие инструкции:• Не направляйте струю водынепосредственно на двигатель.• Двигатель следует чистить щёткой и/илисжатым воздухом.• Чистите радиатор двигателя (13:Т) иохладитель (13:V) мягкой щеткой. Большиеобъекты можно извлекать вручную. Причрезмерном загрязнении радиаторов следуетвыполнить чистку с помощьюмедленнотекщей проточной воды иподходящего моющего средства.• После чистки водой запустите машину илюбой режущий блок, чтобы убрать воду,которая в противном случае можетпроникнуть внутрь подшипников иповредить машину.220


РУССКИЙRU6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИ-ВАНИЕ6.1 ПРОГРАММА ОБСЛУЖИВА-НИЯЧтобы поддерживать машину в хорошем состояниив плане обеспечения надежной и безопаснойработы и защиты окружающей среды,следует соблюдать инструкции по техническомуобслуживанию, изложенные в этом разделе.Все работы по обслуживанию должны выполнятьсяв уполномоченных мастерских.Техническое обслуживание, выполненное вуполномоченных мастерских, гарантирует профессиональновыполненную работу с заменойдеталей на фирменные запасные части.Каждое техническое обслуживание в уполномоченноймастерской должно регистрироватьсяв журнале технического обслуживания.Журнал технического обслуживания с отметкамиобслуживания в мастерской – это документ,который повышает стоимость при продаже подержанноймашины.Обслуживаемые точки указываются в таблицениже. Описание выполняемых процедур приведенопосле таблицы.6.2 ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ТОЧКИ.В Интервапервый лразОбслуживаемаяточкаЧасы работы/календарныемесяцыСм.параграфВодоотделитель,проверка50/- 6.4Фильтрпредварительной6.4очистки, очисткаТопливныйфильтр, замена400/- 6.5Давление в шинах,проверка,6.6регулировкаМоторное масло,фильтр, замена50/12 200/12 6.7Гидравлическоемасло, фильтр,выпускной клапана50/12 400/12 6.8бака, замена/чисткаКолесныегидромоторы, 50/12 200/12 6.9замена маслаРеменнаяпередача, замена50 200/- 6.10Системаохлаждения,1000/12 6.11чисткаАккумуляторнаябатарея, проверка50/- 6.12Воздушныйфильтр, чисткафильтра6.13предварительнойочисткиВоздушныйфильтр, заменавнутреннего6.13элементаСмазка 6.14Регулирующиеклапаны1000/- 6.15Притиркаклапанов2000/- 6.15221


RUРУССКИЙ6.3 ПОДГОТОВКАВсе виды техобслуживания и ремонта должныпроизводиться на неподвижной машине с выключеннымдвигателем.Для предотвращения самопроизвольногоотката машины всегдаставьте ее на стояночный тормоз.Остановите двигатель.Для предупреждения непредумышленногозапуска двигателя выньтеключ из замка зажигания.6.4 ВОДООТДЕЛИТЕЛЬВодоотделитель (10:L5) имеет поплавок, которыйвидно через прозрачную чашку. Поплавокдолжен находиться на дне. Если поплавоквсплыл, водоотделитель следует прочиститьследующим образом:1. Перекрыть кран водоотделителя. См. рис.10.2. Под водоотделитель поставить емкость длясбора топлива.3. Открыть чашку водоотделителя, нажав наего кольцо (10:L1).4. Осторожно снять чашку (10:L2), извлечьпружину (10:L4) и поплавок (10:L5) изчашки.5. Очистить внутреннюю поверхность чашки иволоконный фильтр (10:L3).6. Убедиться в том, что уплотнительное кольцонаходится в хорошем состоянии, иустановить все компоненты в обратномпорядке.7. Открыть кран.Если в водоотделителе часто скапливается вода,следует очистить топливный бак. Для этогообратитесь в уполномоченную мастерскую.6.5 ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР1. Остановите двигатель и дождитесь его охлаждения.2. Закройте все топливные краны.3. С помощью ключа для масляного фильтраослабьте фильтр (5, 6:F) в направлении(6:Dis). Осторожно снимите фильтр, не проливаятопливо.Удалите возможные подтеки горючего.4. Очистите монтажную поверхность фильтра.5. Нанесите тонкий слой топлива на прокладкунового фильтра.6. Установите новый фильтр, повернув его внаправлении (6:Ass) до контакта прокладкис монтажной поверхностью.7. Затем затяните фильтр еще на один оборот спомощью ключа для фильтра6.6 ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХДавление в передних шинах: 0,9 бар.ПРИМЕЧАНИЕ! Данная машина поставляетсяс заполненными жидкостью заднимишинами. Это исключает необходимость крепленияпротивовеса с задней стороны.Шины заполнены солёной водой.Содержание соли: 33% (CaCl 2 )Точка замерзания: приблизительно -35 °CДля сервиса и сохранения шин, заполненныхжидкостью, обратитесь вуполномоченную мастерскую.Не пытайтесь проверить давлениевоздуха в задних колёсах используяобыкновенный манометр. Соленаявода мжет попасть в манометр и повредитьего.При применении оборудования требуемое давлениесмотрите в руководстве к оборудованию.6.7 ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА,ФИЛЬТРАСливаемое сразу после останова двигателямоторное масло может бытьгорячим. Поэтому перед сливом масладайте двигателю остынуть в течениенескольких минут.Замену моторного масла и фильтра производитеследующим образом:1. Разместите машину на ровной поверхностии прогрейте двигатель до рабочейтемпературы.2. Остановите двигатель и снимите чашкумасляного фильтра (14:W).3. Под пробкой слива масла (15:Y) разместитеемкость, снимите пробку и дайте маслувытечь в емкость.4. Отработанное масло следует утилизироватьсогласно местным правилам.5. Очистите область вокруг фильтра (15:Z) иснимите фильтр. Используйте ключ длямасляного фильтра.6. Смажьте прокладку нового фильтра изавинчивайте его до тех пор, пока прокладкане коснется двигателя. Затем затянитефильтр, поворачивая его с помощью ключадля масляного фильтра.7. Установите пробку слива масла. Затяните сусилием 50 Нм.8. Залейте новое масло в соответствии сразделом 5.3.9. После заправки масла запустите двигатель ипрогрейте его на холостом ходу в течение 30секунд.10.Осмотрите двигатель на предмет утечкимасла.222


РУССКИЙRU11.Остановите двигатель. Подождите 30секунд, и затем проверьте уровень масла.См. 5.3.6.8 ЗАМЕНА ГИДРАВЛИЧЕСКОГОМАСЛА, ФИЛЬТРАВ гидравлическую систему не должныпопадать загрязняющие вещества.Это может вызвать серьезноеповреждение компонентов системы.Замену гидравлического масла и фильтра производитеследующим образом:1. Установите машину на ровной поверхности.2. Тщательно очистите область вокруг фильтра(8:K) в верхней части гидравлического бакаи снимите фильтр.3. Под пробкой слива масла (8:M) разместитеемкость, снимите пробку и дайте маслувытечь в емкость. Объем емкости долженсоставлять не менее 20 литров.4. Отработанное масло следует утилизироватьсогласно местным правилам.5. Установите пробку слива масла. Затяните сусилием 40 Нм.6. Замените выпускной клапан бака (8:J). Отвинтитеклапан и установите новый клапан,выполняя те же действия в обратной последовательности.7. Залейте свежее масло через отверстие подфильтр сверху бака.Масло: См. 2.1.Количество масла для замены: См. 2.1.8. Вновь установите фильтр со следующимикомпонентами:9:K1 Прокладка. Проверьте целостностьшайбы.9:K2 Новый фильтр. При замене маславсегда заменяйте фильтр.9:K3 Пружина9:K4 Крышка9. После заливки масла запустите двигатель ипоработайте на машине несколько минут, азатем проверьте отсутствие утечек масла.10.Проверьте уровень масла. См. 3.5.12.6.9 ЗАМЕНА МАСЛА В КОЛЕСНЫХГИДРОМОТОРАХЗаменяйте масло в картере редуктора колесныхгидромоторов следующим образом:1. Установите машину на ровной поверхности.2. Тщательно очистите поверхность вокругмасляных пробок (17D, E).3. Под пробкой слива масла (17:E) разместитеемкость, снимите пробку и дайте маслувытечь в емкость.4. Снимите пробку маслозаливной горловины(17:D).5. Установите пробку слива масла.Отработанное масло следует утилизироватьсогласно местным правилам.6. Залейте новое масло через маслозаливнуюгорловину. Закачивайте масло при помощиручной масленки. Доливайте его до тех пор,пока уровень не достигнет маслозаливнойгорловины.Информацию о типе и объеме масла см. втаблице в 2.1.7. Установите пробку маслозаливной горловины.8. Затяните пробки с крутящим моментом 30Нм.6.10РЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИСостояние всех ремней следует проверять после5 часов работы.6.11 ЧИСТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖ-ДЕНИЯВо время работы двигателя охлаждающая жидкостьзагрязняется ржавчиной и отложениями.Это ухудшает способность охлаждающей жидкостиотбирать тепло от двигателя. Поэтому охлаждающуюжидкость следует регулярнозаменять.Заменяйте охлаждающую жидкость следующимобразом:1. Убедитесь в том, что двигатель полностьюхолодный.2. Снимите решетку, правую и левую крышкидвигателя и верхнюю панель. См. 3.4.5.2.3. Отвинтите крышку радиатора (14:Х).4. Разместите поддон под сливной пробкой радиатора(14:U) и сливной пробкой двигателя(11:S).5. Снимите сливную пробку охлаждения двигателятаким образом, чтобы использованнаяохлаждающая жидкость сивалась вподдон.6. Снимите сливную пробку охлаждения двигателятаким образом, чтобы использованнаяохлаждающая жидкость сивалась вподдон.7. Промывайте систему охлаждения через заливнуюгорловину проточной водой изшланга до тех пор, пока система не будетчистой.8. Установите на место сливную пробку охлажденияи пробку охлаждения двигателя.9. Залейте новую охлаждающую жидкость всоответствии с разделом «5.4».Затяните с усилием 40 Нм.223


RUРУССКИЙ6.12 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТА-РЕЯ (11:R)Попадание кислоты в глаза или накожу может вызвать серьезные химическиеожоги. При попадании кислотынемедленно промойте местопопадания проточной водой и обратитеськ врачу.В машине используется аккумуляторная батареяс регулируемыми клапанами и номинальнымнапряжением 12 В. Проверять и доливатьэлектролит в аккумуляторной батарее не требуется.Единственным требуемым техническимобслуживанием является зарядка, например,после длительного хранения.Перед первым применением батареядолжна быть полностью заряжена.Хранить батарею следует в полностьюзаряженном состоянии. Прихранении аккумулятора в разряженномсостоянии он может выйти изстроя.6.12.1 Зарядка двигателемАккумуляторную батарею можно также зарядитьот генератора двигателя следующим образом:1. Установите аккумулятор в машине, какпоказано ниже.2. Выведите машину на открытый воздух илисмонтируйте устройство для вытяжкивыхлопных газов.3. Запустите двигатель в соответствии синструкциями, приведенными в руководствепользователя.4. Дайте двигателю проработать непрерывно втечение 45 минут.5. Остановите двигатель. Теперьаккумуляторная батарея полностьюзаряжена.6.12.2 Зарядка с помощью зарядного устройстваДля зарядки аккумуляторной батареи следуетиспользовать зарядное устройство с постояннымнапряжением.Для приобретения зарядного устройства с постояннымнапряжением обратитесь к вашемудилеру.При зарядке от стандартного автомобильногозарядного устройства аккумуляторная батареяможет выйти из строя.6.12.3 Снятие/установкаПеред отключением батареи электрическуюцепь следует разорвать спомощью главного выключателя(1:M).Если кабели поменять местами, тогенератор и аккумуляторная батареявыйдут из строя.Надежно закрепите кабели. Незакрепленныекабели могут послужитьпричиной пожара.Ни в коем случае не допускается работадвигателя с отсоединенной аккумуляторнойбатареей. При этомвозможно серьёзное повреждение генератораи электрооборудования.Процедура снятия/установки аккумуляторнойбатареи следующая:1. Снимите левую боковую крышку двигателя.2. Отключите питание с помощь главноговыключателя (1:M).3. Отсоедините кабель и снимите аккумулятор.4. Устанавливайте аккумуляторную батарею вобратном порядке. Подсоединяйте красныйпровод к положительной клемме (+), ачерный провод к отрицательной клемме (-)аккумуляторной батареи.5. Включите главный выключатель.6.12.4 ЧисткаЕсли выводы батареи окислились, их следуетзачистить. Зачистите клеммы батареи проволочнойщеткой и смажьте их консистентнойсмазкой.6.13 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР, ДВИ-ГАТЕЛЬДвигатель никогда не должен работатьс поврежденным воздушнымфильтром или без него. Это грозитсерьезным повреждением двигателя.Воздушный фильтр состоит из двух фильтров:12:Q3Фильтр предварительной очистки12:Q4Внутренний воздушный фильтрПРИМЕЧАНИЕ! Если машина эксплуатируетсяв условиях повышенного содержания пыли ввоздухе, очищайте/заменяйте фильтры чаще,чем регламентируется техническим обслуживанием.Процедура очистки/замены воздушных фильтровследующая.1. Снимите корпус воздушного фильтра (11:Q),вынув винт (11:Q1) и перемещая его повнутренней раме двигателя до выхода изсвоего паза.2. Откройте корпус фильтра, отпустив два зажима(12: Q2).224


РУССКИЙRU3. Снимите фильтр предварительной очистки(12: Q3) и освободите внутренний фильтр(12: Q4) в таком месте, где пыль подобныевещества не смогут попасть в двигатель припродувании фильтра предварительной очистки.4. Продуйте фильтр предварительной очистки.Делайте это осторожно, чтобы не повредитьфильтр. Продувайте изнутри наружу спомощью сжатого воздуха. Давлениедолжно составлять 3-5 бар.Если предварительный фильтр очистить неудалось, или он поврежден, его следуетзаменить.5. Очистите внутреннюю часть корпусафильтра.6. Если следует заменить внутреннийвоздушный фильтр, извлеките также его.7. Установите все снятые детали на место вобратном порядке.8. Произведите сброс индикатора фильтра,если он сработал. См. 3.5.13.6.14 СМАЗКАВсе точки смазки, указанные в таблице ниже,следует смазывать каждые 50 часов эксплуатации,а также после каждой чистки.Используйте шприц, заполненный универсальнойконсистентной смазкой. Нагнетайте смазку,пока она не начнёт выходить. Точки смазкипоказаны на рис. 18-19.Во время смазки помните о ремнях.Смазка или масло не должны попадатьна ремни.Объект Смазочные ниппели / Рис.Рычагрегулировкинатяженияремня насосаВильчатыйзахват, поворотВильчатыйзахват, вверхвнизЦилиндрподъемногодействия1 смазочный ниппель. 19:E1 смазочный ниппель 19:A2 смазочных ниппеля 19:B2 смазочных ниппеля 19:DприспособленияЦилиндр 2 смазочных ниппеля 19:EуправленияТочка вращения 3 смазочных ниппеля 19:CТросик18дроссельнойзаслонкиСмазывайте концытросика маслом иодновременноприводите в действиесоответствующийэлемент управления.Эту операциюжелательно выполнятьвдвоем.6.15 КЛАПАНЫРегулировку и притирку клапанов следует выполнятьв уполномоченных мастерских.225


RUРУССКИЙ6.16 ПРЕДОХРАНИТЕЛИЗначения силы тока, приведенные внастоящем разделе, являются максимальнымидопустимыми номинальнымизначениями предохранителей.При установке предохранителя с болеевысокой силой тока существуетопасность повреждения машины врезультате возгорания.Машина снабжена тремя коробками предохранителей.Одна коробка предохранителей установлена напотолке кабины и содержит предохранителидля кабинных электрических функциональныхсистем. Коробка предохранителей находитсяпод панелью управления на потолке, доступ кней обеспечивается путем удаления болтов панелиуправления (16:C). Сила тока всех предохранителейсоставляет 15 А.Две коробки предохранителей (16:A и 16:B) устанавливаются,как показано на рис. 16. Функциинаходящихся в них предохранителейприведены в следующей таблице:В случае отказа электрических цепей проверьтеи замените перегоревшие предохранители.Если неисправность устранить не удалось, обратитесьв уполномоченную мастерскую.ПредохранительРасположениеНоминалНеисправностьИндикаторные лампы, звуковой16:B/1 10 Aсигнализатор, удержи-вающий клапантранспортного положенияСистема управления высотой16:B/2 20 Aстрижки, разбрасыва-тель песка, задние грабли,фарыСистема автоматического 16:B/3 10 Aподдержания скорости,генераторЭлектрическая розетка на 16:B/4 10 AпанелиВыключатель тяги 16:B/5 30 AМеханизм отбора мощности,16:B/6 10 Aсигнальная лампа пар-ковки, защитное релеЗапасной16:B/7Главный предохранитель 16:B/8 40 AФары ближнего света 16:A/1 20 AЛампы сигналов поворота 16:A/2 10 AСтояночные фонари, сигнальный16:A/3 10 Aрожок, реле фарближнего светаГлавный предохранитель, 16:A/4 30 AкабинаПеременный ток 16:A/5 20 AЗапасной16:A/6Запасной16:A/7Переменный ток 16:A/8 30 AКомпания GGP оставляет за собой правовносить изменения в изделие безпредварительного уведомления.226


ČEŠTINACS1 OBECNĚTento symbol znamená POZOR.Nedodržení pokynů může vést kvážnému zranění osob nebo kpoškození majetku.Než spustíte stroj, přečtěte si pozornětento návod k použití a přiložený leták„BEZPEČNOSTNÍ POKYNY“.Dbejte, aby do hydraulického čipalivového systému nevnikly nečistoty.Mohly by způsobit vážné poškozenísoučástí systémů.1.1 SYMBOLYNa stroji jsou umístěny následující symboly.Informují vás, kdy je při jeho používání a údržbětřeba dbát zvýšené opatrnosti.Symboly mají následující význam:Pozor!Před použitím zařízení si přečtěte návod kobsluze a bezpečnostní pokyny.Pozor!Dávejte pozor na odhozené předměty.Pracujte v dostatečné vzdálenosti odpřihlížejících lidí.Pozor!Vždy používejte ochranná sluchátka.Pozor!Stroj vybavený jakýmkoliv originálnímpříslušenstvím nesmí pojíždět v žádnémsměru po svahu se sklonem většímnež 10°.Pozor!Nebezpečí vážných poranění. Je-li motorv chodu, nepřibližujte se žádnými částmitěla do oblasti kloubového řízení.Pozor!Hrozí nebezpečí popálení. Nedotýkejte setlumiče výfuku a katalyzátoru.Pozor!Než začnete zařízení opravovat, vyjměteklíček ze zapalování.Pozor!Nebezpečí vážných poranění, otáčející sevrtule.Nebezpečí vážných poranění, otáčející seřemen.Nebezpečí vážných poranění, mechanickésoučásti.1.2 ZNAČENÍ1.2.1 ObrázkyObrázky v této příručce jsou značeny čísly 1, 2, 3atd.Součásti znázorněné na obrázcích jsou značenypísmeny A, B, C atd.Součást C na obrázku 2 je tedy označena „1:C“.1.2.2 NadpisyNadpisy v tomto návodu k použití jsou čísloványpodle následujícího příkladu:„1.3.1 Všeobecná kontrola bezpečnosti“ je dílčínadpis pod „1.3 Kontrola bezpečnosti“ a je uvedenpod tímto nadpisem.Při odkazování na nadpisy se normálně uvádípouze číslo nadpisu, např. „Viz 1.3.1“.2 TECHNICKÉ ÚDAJE2.1 INFORMACE O STROJIVýkon motoru, kW 24,5Ovládání PTO HydraulickéRychlost, km/h 0-20Hmotnost, kg 840Výška, mm 1950Délka, mm 2300Šířka, mm 1080Motorový olej, objem 5,1 litrůMotorový olej, druh Viz „5.3“Hydraulický olej 20 litrů SAE 10W-30Při použití v zimě ISOVG 46. Viz 2.2.1Olejmotory kol4x 0,1 - 0,15 l GL4/575W-90Teplota vzduchu Minimálně -20 °CPalivoNafta (EN590:96)Objem pali-vové 42 lnádrže227


CSČEŠTINA2.2 HYDRAULIKA - PŘEHLEDV následující tabulce je uveden přehled hydraulickýchvýstupů a jejich ovládacích prvků.Zkratka Význam Rozměry Objem*PTO1f Výstup pro pohon nástrojů instalovaných 2x 1/2” + 3/8” návrat 42 l/220 barvpředu. Zapojuje se paralelně s PTO1r. Viz obr.1.PTO1r Výstup pro ovládání nástrojů instalovaných v 2x 1/2” + 3/8” návrat 42 l/220 barzadní části. Zapojuje se paralelně s PTO1f. Vizobr. 1.PTO1s Ovládání výstupu pro pohon nástrojů. Viz obr. 1.PTO1l Ovládání pro omezovač PTO v zařazenémrežimu. Viz obr. 1AuxPTO Výstup pro pohon alternativních nástrojůinstalovaných vpředu. Viz obr. 1.AuxPTOs Ovládání výstupu pro pohon alternativníchnástrojů instalovaných vpředu. Viz obr. 1.AuxPTOv Ovládání na regulaci výstupního průtoku propohon alternativních nástrojů instalovanýchvpředu. Viz obr. 1.Aux1 Výstup pro pomocné funkce nástrojůinstalovaných vpředu. Viz obr. 1.Aux1s Ovládání Aux1. Viz obr. 1.Aux2f Výstup pro pomocné funkce nástrojůinstalovaných vpředu. Viz obr. 1.Aux2ra Výstup pro pomocné funkce nástrojůinstalovaných na přední straně zadní části.Zapojuje se paralelně s Aux2rb. Viz obr. 1.Aux2rb Výstup pro pomocné funkce nástrojůinstalovaných na zadní straně zadní části.Zapojuje se paralelně s Aux2ra. Viz obr. 1.Aux2S Ovládání Aux2f, Aux2ra a Aux2rb v závislostina Aux2fr. Viz obr. 1.Aux2fr Ovládání aktivace Aux2f nebo Aux2ra/Aux2rb.Viz obr. 1.H Zvedací zařízení. Viz obr. 1.Hs Ovládání zvedacího zařízení a zvedání nástrojůje nainstalováno pod kabinou. Viz obr. 1.Hrl Ovládání pro zajišťování nástrojů pod kabinouve vodorovné poloze, což znamená, že nejsouovlivňovány výstupem Hs. Viz obr. 1.2x 3/8”, používá stejnýnávrat jako PTO1f2x 1/4”2x 1/4”2x 1/4”2x 1/4”0 - 12 l/120 bar.Nastavitelný12l/125 bar12l/125 bar12l/125 bar12l/125 bar2.2.1 Hydraulický olejDoporučuje se SAE 10W-30.Při práci v zimě lze použít olej ISO VG 46. Tentoolej může také nahradit SAE 10W-30, pokud máhydraulika nízkou odezvu.2.3 NÁSTROJEPokud jde o nástroje, obraťte se na autorizovanéhoprodejce a přečtěte si dodaný návod k použití,dodaný s příslušenstvím.3 POPIS3.1 POHONStroj má poháněna všechna čtyři kola. Energie zmotoru je hydraulicky přenášena na kola hnacínápravy. Všechna čtyři kola mají samostatnéhydraulické motory. Vznětový motor poháníhydraulické čerpadlo (2:P), které vhání olej dohydraulických motorů (2:M) kol.228


ČEŠTINACSHydraulické motory jsou k hydraulickémučerpadlu připojeny podle obr. 2.To znamená, že přední a zadní kola jsou nucena kotáčení stejnou rychlostí, avšak rychlost na pravé alevé straně může být různá.3.2 ŘÍZENÍPři otočení volantem se nepřibližujtežádnými částmi těla do oblastispojovacího bodu stroje. Hrozínebezpečí vážného poraněnírozdrcením mezi přední a zadní částístroje.Stroj je vybaven kloubovým řízením sposilovačem. To znamená, že podvozek jerozdělen na přední a zadní část, které se mohouvzájemně otáčet.Díky kloubovému řízení má stroj neobyčejně malýpoloměr otáčení a dokáže se snadno otáčet kolemstromů a dalších překážek.3.3 BEZPEČNOST3.3.1 Systém elektrické bezpečnosti3.3.2 KladívkoV kabině je kladívko. Je určeno k rozbití skla vnouzových situacích.Dbejte, aby kladívko bylo vždy na svémmístě v úchytu.3.3.3 Výstražný trojúhelníkV kabině je výstražný trojúhelník. Podle pravidelsilničního provozu jej musí řidič vozidla v případěnouzového zastavení umístit na vozovku.Dbejte, abyste měli výstražný trojúhelníkvždy ve vozidle.3.4 OVLÁDACÍ PRVKYPopisy ovládacích prvků jsou seskupené podleumístění ve stroji.Ovládací prvky - sedadloViz 3.4.1Ovládací prvky - střechaViz 3.4.2Ovládací prvky – konzola řízení apedályViz 3.4.3Ovládací prvky – přístrojová deskaViz 3.4.4Ovládací prvky - ostatníViz 3.4.53.4.1 Ovládací prvky - sedadloSedačka je vybavena bezpečnostním spínačem,který je připojen k bezpečnostnímu systému stroje.Znamená to, že pokud v sedačce nikdo nesedí,nelze provádět určité nebezpečné činnosti. Viztaké 5.7.2.3.4.1.1 Posunování sedadla dozadu/dopředu(1:A1)1. Ovládací páku (1:AJ) vysuňte směrem nahoru.2. Nastavte sedadlo do požadované polohy.3. Po uvolnění ovládací páky se sedadlo zajistí vnastavené poloze.3.4.1.2 Nastavování závěsu sedadla (1:A2)Tuhost kyvného závěsu sedačky lze pomocíšroubu přizpůsobit hmotnosti obsluhy.Tvrdší zavěšení: Otáčejte po směru hodinovýchručiček.Měkčí zavěšení: Otáčejte proti směru hodinovýchručiček.Nastavení závěsu sedadla lze zjistit na indikátoru(1:J2) vedle šroubu. Při správném nastavení jeindikátor zelený.3.4.1.3 3Nastavování úhlu opěradla (1:A3)Opěradlo lze nastavit do požadovaného úhlu šroubem.3.4.1.4 Nastavování loketní opěrky (1:A4)Požadovaný úhel loketní opěrky lze nastavitšroubem pod příslušnou opěrkou.3.4.1.5 Ventilátor (1:A5)Ovladač slouží k regulaci otáček ventilátoru.Vzduch je vyfukován výdechy (1:F).3.4.1.6 Vytápění (1:A6)Ovladač slouží k nastavení požadované teploty,pokud je třeba zvýšit teplotu v kabině.3.4.1.7 Klimatizace (1:A7)Ovladač slouží k nastavení požadované teploty,pokud je třeba snížit teplotu v kabině.3.4.2 Ovládací prvky - střecha3.4.2.1 Ostřikovač předního skla (1:B1)Spínač na aktivaci ostřikovače předníhoskla.Kapalina do ostřikovače je v nádrži (1:E).229


CSČEŠTINA3.4.2.2 Výstražný maják (1:B2)Výstražný maják je volitelné příslušenství.Při používání výstražného majákudodržujte platné předpisy.Spínač na zapínání a vypínánívýstražného majáku.3.4.2.3 Pracovní osvětlení (1:B3)Při používání pracovního osvětlenídodržujte platné předpisy.Spínač na zapínání a vypínání pracovníhoosvětlení (4:B).3.4.2.4 Stěrač předního skla (1:B4)Spínač na zapínání a vypínání stěračepředního skla.3.4.2.5 Osvětlení interiéru (1:B5)Osvětlení interiéru je umístěno ve střeše. Zapíná avypíná se otočením samotného světla doleva adoprava.3.4.3 Ovládací prvky – konzola řízení apedály3.4.3.1 Volant (1:C1)Volant nenastavujte během jízdy.Volant lze plynule zvýšit, snížit a nastavit dorůzných úhlů. Viz 3.4.3.3 a 3.4.3.9.3.4.3.2 Reflektor a houkačka (1:C2)Páka má následující funkce:HoukačkaUkazatele směru jízdyParkovací světlaPřední světlaPříslušné funkce indikují symboly na ovladači.3.4.3.3 Nastavování úhlu volantu (1:C3)Volant nenastavujte během jízdy.Volant lze plynule nastavovat do různých úhlů.Uvolněte páku na straně sloupku volantu anastavte volant do požadovaného úhlu. Pákuutáhněte.3.4.3.4 Kombinovaný pedál pohonu/brzdy(1:C4)Pokud stroj po uvolnění pedálu nebrzdípodle očekávání, použijte levý pedál(1:C6) jako pomocnou brzdu.Pedál slouží k nastavení převodu mezi motorem ahnací nápravou (= rychlosti). Při uvolnění pedáluse aktivuje brzda.1. Pedál je sešlápnutý vpřed –stroj se začne pohybovatvpřed.2. Pedál není sešlápnutý – strojstojí.3. Pedál je sešlápnutý vzad –stroj couvá.4. Pedál je uvolněn – stroj brzdí.Maximální rychlost lze snížit pomocí omezovače(1:C5) a nastavit tak optimální pracovní rychlost.3.4.3.5 Omezovač rychlosti (1:C5)Rychlost stroje lze snížit omezením pohybu pedálupohonu/brzdy (1:C4) omezovačem.Je-li aktivován omezovač rychlosti, pohybuje sestroj při práci s nástrojem optimální rychlostí.Zajištění:Otočte omezovač rychlosti vpřed.Návrat do výchozí polohy:Otočte omezovač rychlosti zpět.3.4.3.6 Pomocná brzda/parkovací brzda (1:C6)Pedál se nikdy nesmí sešlápnout zachodu. Hrozí nebezpečí přehřátípřevodovky a brzdy.Pedál má následující funkce:• Za chodu. Pomocná brzda.• Při zastavení. Parkovací brzda.Indikátor (1:J3) svítí při úplném sešlápnutí pedálu.3.4.3.7 Blokovací zařízení parkovací brzdy(1:C7)Blokovací zařízení slouží k zajištěnípedálu (1:C6) v sešlápnuté poloze. Tétofunkce lze použít k zajištění stroje vesvazích, při přepravě apod., když neběžímotor.Zajištění:1. Úplně sešlápněte pedál (1:C6). Rozsvítí se indikátor(1:J3).2. Otočte blokovací zařízení vpřed.3. Uvolněte pedál.Uvolnění:1. Úplně sešlápněte pedál (1:C6).2. Otočte blokovací zařízení vzad.3. Uvolněte pedál.230


ČEŠTINACS3.4.3.8 Výstražná světla (1:C8).Spínač aktivuje výstražná světla. Po jehostisknutí začnou blikat zároveň všechnyukazatele směru jízdy a indikátor (1:J5).3.4.3.9 Nastavování výšky volantu (1:C9)Volant nenastavujte během jízdy.Výška volantu je plynule nastavitelná.Povolte šroub na sloupku volantu a volant vysuňtenebo zasuňte do požadované polohy. Utáhněte.3.4.4 Ovládací prvky – přístrojová deska3.4.4.1 Zámek zapalování (1:D1)Zámek zapalování se používá ke spouštění azastavování motoru.Čtyři polohy:Poloha předehřívání: Válce se předehřejí,aby se usnadnilo startování. Při nižšíchteplotách před spuštěním motoru podržtev níže znázorněné poloze.Max. 5 vteřinPoloha vypnutí: Motor se vypne. Klíčeklze vyjmout.Provozní poloha: Touto polohou klíčekprojde při startování a používá se přispuštěném motoru.Startovací poloha: Elektrický startérmotoru se aktivuje po otočení klíčkem dostartovací polohy opatřené pružinou.Jakmile motor běží, uvolněte klíček, kterýse vrátí do provozní polohy.3.4.4.2 Nástrojový zvedák (1:Hs)Tento ovládací prvek ovládá jak hydraulickézvedací zařízení na přední straně stroje (1:H), takzvedací válec pro nástroje nainstalované podkabinou. Jsou zapojené do série.Ovládací prvek (1:Hs) funguje pouze přispuštěném motoru.Při vypnutém motoru jej však lze spustit dovýkyvné polohy.Nikdy neopouštějte stroj s nástrojem vtransportní poloze. Hrozí nebezpečívážného poranění způsobenéhorychlým spuštěním nástroje přinechtěné aktivaci ovládacího prvku.Páka má následující čtyři polohy:Výkyvná poloha. Posuňte páku dopřední polohy, kde se zajistí. Nástroj jenyní zdvihnutý ve výkyvné poloze.Ve výkyvné poloze nástroj vždy zůstáváse stejným tlakem nad zemí a může takkopírovat její povrch.Výkyvnou polohu požijte pro běžnoupráci.Spuštění. Nástroj se spustí k zemi bezohledu na svou hmotnost. Přítlačná sílazávisí na hmotnosti nástroje ahydraulickém přítlaku při spouštění.Zablokování v přepravní poloze. Pozdvihnutí a spuštění k zemi se pákavrátila do neutrální polohy. Nástroj jezablokován v přepravní poloze.Zdvihnutí. Posuňte páku dozadu, dokudnástroj nedosáhne nejvyšší polohy(přepravní polohy). Poté páku uvolněte.Nástroj se zajistí v přepravní poloze.3.4.4.3 Hydraulické ovládání (1:AuxPTOs)Tento ovládací prvek aktivuje ventil, který přenášíhnací moment z hydraulického čerpadla na přednínástroje nainstalované na hydraulickém výstupu(1:AuxPTO). Pohyby ovládacího prvku dozadunebo dopředu určují směr průtoku. Lze ho použítnapříklad k volbě směru otáčení nástroje.V neutrální poloze ovládacího prvku neproudíhydraulickými výstupy žádná kapalina.Ovládání funguje pouze tehdy, pokud je spuštěnýmotor a pokud jsou hydraulické hadice pro danýnástroj připojeny k hydraulickému výstupu(1:AuxPTO).3.4.4.4 Ovládací prvek na zajištění výškynástroje nainstalovaného na kabině(1:Hrl)Tento ovládací prvek zajistí zvedací válec nástrojenainstalovaného pod kabinou, například sacíhubice pro čisticí zařízení. To znamená, že lzenástroje na přední straně lze snižovat a zvyšovat(viz také 3.4.4.2) bez ovlivnění činnosti nástrojepod strojem.Nezajišťuje nástroj pod kabinou vespodní poloze, mohlo by dojít kpoškození nástroje a stroje při jízdě ponerovném povrchu.3.4.4.5 Ovládání průtoku (1:AuxPTO2v)Ventil ovládá sílu průtoku v hydraulickém výstupu(1:AuxPTO). Může se použít například kpřizpůsobení otáček nástroje.3.4.4.6 Hydraulické ovládání (1:Aux1s)Tento prvek slouží k ovládání určitých funkcí vzávislosti na připojeném nástroji.231


CSČEŠTINAOvládání funguje pouze tehdy, pokud je spuštěnýmotor a pokud jsou hydraulické hadice pro danoufunkci připojeny k hydraulickému výstupu(1:Aux1).3.4.4.7 Hydraulické ovládání (1:Aux2s)Tento prvek slouží k ovládání určitých funkcí vzávislosti na připojeném nástroji.Ovládání funguje pouze tehdy, pokud je spuštěnýmotor a pokud jsou hydraulické hadice pro danoufunkci připojeny následovně:• Nástroj na přední straně připojený khydraulickému výstupu (1:R).• Nástroj nainstalovaný na přední straně zadníčásti prostřednictvím hydraulického výstupu(1:Aux2ra) nebo nástroj nainstalovaný na zadnístraně zadní části prostřednictvímhydraulického výstupu (1:Aux2rb).Viz také 3.4.4.13Oba hydraulické výstupy na zadní části jsouzapojené paralelně.3.4.4.8 Ovladač plynu (1:D2).Tímto ovladačem se nastavují otáčky motoru.Plný plyn – při provozu stroje by měl býtvždy nastaven plný plyn.Chod naprázdno3.4.4.9 Spínač (1:PTO1l)Spínač se používá k omezování PTO vaktivovaném režimu, viz 3.4.4.11.Spínač lze aktivovat pouze při současnéaktivaci PTO a parkovací brzdy.Funkce se aktivuje posunutímomezovače na tlačítku dozadu při současnémstisknutí přední strany tlačítka.Tato funkce se používá, když obsluha pracuje vněstroje, například s hubicí na vnější hadici.3.4.4.10Spínač (1:Gs)Spínač lze použít k plynulému nastavenívýšky sekací hlavy s elektrickýmovládáním výšky sečení.Spínač ovládá kontakt (1:G) s přepínanoupolaritou.3.4.4.11Spínač (1:PTO1)Spínač pro aktivaci a deaktivaci činnostipříslušenství instalovaného vpředu. Dvě polohy:1. Stiskněte přední část spínače – PTO seaktivuje. Rozsvítí se symbol.2. Stiskněte zadní část spínače – PTO sedeaktivuje.Abyste zabránili zbytečnému nárůstu tlaku vhydraulickém systému, před aktivací PTOnastavte plyn na 1/4.Ovládací prvek aktivuje ventil, který přenáší hnacímoment z hydraulického čerpadla na přednípříslušenství.Pak je energie hydraulicky přenášena do nástrojepřes přední (1:PTOf) nebo zadní (1:PTOr)hydraulický výstup. Oba hydraulické výstupy jsouzapojené paralelně.3.4.4.12Spínač (1:Ls)12VSpínač má tři polohy a lze jej použítnapříklad pro sypač písku.Spínač ovládá kontakt (5:O).3.4.4.13Přepínač (1:Aux2fr)Přepínač má dvě polohy a určuje, kterýhydraulický výstup bude ovládaný pákou(1:Aux2s).Hydraulický výstup na přední straně (1:Aux2f)nebo hydraulické výstupy na zadní části(1:Aux2ra, 1:Aux2rb). Viz také 3.4.4.7.3.4.5 Ovládací prvky - ostatní3.4.5.1 Hlavní vypínač (1:M)Hlavní vypínač je umístěn pod1 předním krytem motoru.Před započetím jakýchkoliv prací naelektrickém systému se musí hlavním0vypínačem odpojit napájení.3.4.5.2 Motorová skříňStroj se nesmí používat bez zavřené azajištěné motorové skříně. Hrozínebezpečí popálení a poranění.Přístup k motoru umožňují čtyři snímatelné kryty.Kryty lze otevřít podle následujícího postupu:Kryt na pravé a levé straně (1:N)Demontáž:1. Odstraňte přední a zadní gumový pásek (4:D).2. Vytáhněte kryt nahoru, složte ho a vytáhněte hoven.Montáž:1. Spusťte kryt přes vnitřní stranu kola.2. Horní stranu krytu zahákněte do drážky V strojea zasuňte vodicí čep na spodní straně.3. Zahákněte přední a zadní gumové pásky.Přední kryt (1:O)Demontáž:1. Otočením o čtvrt otáčky vlevo uvolněte zámky(4:E).2. Vysuňte kryt vpřed a nahoru.Montáž:1. Vyrovnejte kryt.2. Výstupky zámků zasuňte do otvorů na hornístraně krytu a otočte zámky doprava, aby sekryt bezpečně upevnil.232


ČEŠTINACSZadní mřížka (1:P)Demontáž:1. Složte mřížku tak, že vytáhnete odpruženézápadky (1:Q) na obou stranách mřížky.2. Zvedněte mřížku z přírub.Montáž:1. Zvedněte mřížku a vyrovnejte ji s přírubami.2. Rozložte mřížku a zkontrolujte, zda západkyzapadly na svá místa v mřížce.Horní panelDemontáž:1. Odstraňte kryty na pravé i levé straně.2. Odstraňte čtyři šrouby (1:T) a zvedněte panel.Montáž:1. Vyrovnejte panel a utáhněte čtyři šrouby.3.4.5.3 Elektrická zásuvka pro přívěs (1:R)Sedmikolíková zásuvka pro přívěs.3.4.5.4 Pojistné čepy (1:S)Stroj má přední a zadní zdířky pro různápříslušenství. Instalované příslušenství se zajistídvěma pojistnými čepy. Po zasunutí se pojistnéčepy v otvorech samočinně zajistí.3.4.5.5 Víčko palivové nádrže (3:A)Ústí palivové nádrže, kam se doplňuje nafta, je nazadní straně kabiny.3.4.5.6 Držák dveří (4:C)Držák dveří slouží k zablokování dveří v částečněotevřené poloze za účelem účinnějšího větrání.Pokud při zavírání držák dveří minezápadku, může dojít k poškozeníkabiny.Pokud používáte držák dveří, dbejte, aby správnězachytil západku.3.4.5.7 Páka odpojení pohonu (5:G)Páka k vypínání převodovky. Umožňujepohybovat strojem ručně.Páka odpojení pohonu nesmí být nikdymezi vnější nebo vnitřní polohou. Tímse zahřívá a poškozuje převodovka.Stroj nesmí být nikdy vlečen. Je-litřeba, smí se pouze přesouvat na přívěsnebo z přívěsu. Vlečení stroje poškozujepřevodovku.Páka má následující dvě polohy:Vnitřní poloha:Hydraulické čerpadlo je aktivováno pro běžnépoužití.Vnější poloha:Hydraulický olej může protékat systémem mimohydraulické čerpadlo, které tak neblokuje jehoprůtok. Strojem tak lze pohybovat. Průtok je všakomezen, a proto je k uvedení stroje do pohybutřeba relativně velké síly.3.5 INDIKÁTORY3.5.1 Měrka paliva (1:J1)Měrka paliva ukazuje hladinu paliva v nádrži.3.5.2 Indikátor závěsu sedadla (1:J2)Ukazuje nastavení závěsu sedadla. Viz 3.4.1.2.3.5.3 Kontrolka brzdy (1:J3)Pokud svítí kontrolka brzd, nikdynepoužívejte stroj. Poškodila by sepomocná a parkovací brzda.Kontrolka brzd upozorňuje, že jeaktivována parkovací brzda (1:P).3.5.4 Počítadlo hodin PTO1 (1:J4)Ukazuje délku aktivace PTO1 v hodinách. Fungujepouze tehdy, když je motor v chodu.3.5.5 Indikátor ukazatelů směru jízdy avýstražných světel (1:J5)Indikátor bliká zároveň s ukazateli směru avýstražnými světly.3.5.6 Kontrolka paliva (1:J6)Kontrolka paliva je aktivní pouzetehdy,pokud je klíček zapalování v provoznípoloze.Kontrolka paliva se rozsvítí, pokud je v palivovénádrži méně než 2,5 litrů nafty.3.5.7 Kontrolka tlaku oleje (1:J6)Pokud svítí kontrolka tlaku oleje,motor se nikdy nesmí nastartovat činechat běžet. Hrozí nebezpečí vážnéhopoškození motoru.Kontrolka tlaku oleje je aktivní pouzetehdy, pokud je klíček zapalování vprovozní poloze.Kontrolka tlaku oleje upozorňuje, že tlak olejeklesl pod nebezpečnou úroveň. Pokud je motor vklidu, kontrolka by měla svítit, protože olej nemážádný tlak.Pokud motor běží, kontrolka by neměla svítit.Pokud se během provozu kontrolka rozsvítí, ihnedvypněte motor a stroj předejte do opravy vautorizované dílně.3.5.8 Kontrolka teploty motoru (1:J8)Je-li teplota motoru příliš vysoká, rozsvítí sekontrolka a zároveň se ozve zvukový signál.Pokud se rozsvítí kontrolka teplotymotoru nebo pokud se ozve zvukovýsignál, motor se nesmí zatěžovat a smíběžet pouze na volnoběžné otáčky.Hrozí nebezpečí vážného poškozenímotoru.233


CSČEŠTINAKontrolka teploty motoru je aktivní pouzetehdy, pokud je klíček zapalování vprovozní poloze.Kontrolka teploty motoru a zvukovýsignál upozorňují, že teplota motoru překročilanebezpečnou úroveň.Pokud motor běží, kontrolka by neměla svítit azvukový signál by se neměl ozývat. Pokud se připrovozu rozsvítí kontrolka nebo zazní zvukovýsignál, postupujte následovně:• Ovladač plynu nastavte na volnoběh.Nevypínejte motor.• Odstraňte veškeré listí, trávu či jiné předměty zvnější strany chladiče. Viz „5.13“.• Nechte motor běžet na volnoběžné otáčky,dokud teplota neklesne, kontrolka nezhasne azvukový signál neztichne. Poté lze stroj opětnormálně používat.• Pokud teplota neklesne do pěti minut, vypnětemotor a stroj předejte do opravy v autorizovanédílně.V případě upozornění na příliš vysokou teplotumotoru zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. Viz„5.4“.3.5.9 Kontrolka teploty hydraulickéhooleje (1:J9)Pokud svítí kontrolka teploty, motor senikdy nesmí nastartovat či nechatběžet. Hrozí nebezpečí vážnéhopoškození motoru.Kontrolka tlaku hydraulického oleje jeaktivní pouze tehdy, pokud je klíčekzapalování v provozní poloze.Kontrolka teploty hydraulického oleje upozorňuje,že teplota hydraulického oleje překročilanebezpečnou úroveň.Pokud motor běží, kontrolka by neměla svítit.Pokud se kontrolka rozsvítí při provozu,postupujte následovně:• Ovladač plynu nastavte na volnoběh.Nevypínejte motor.• Odstraňte veškeré listí, trávu či jiné předměty zvnější strany chladiče oleje. Viz „5.13“.• Nechte motor běžet na volnoběžné otáčky,dokud teplota neklesne a kontrolka nezhasne.Poté lze stroj opět normálně používat.• Pokud teplota neklesne do pěti minut, vypnětemotor a stroj předejte do opravy v autorizovanédílně.3.5.10Kontrolka dobíjení akumulátoru(1:J10)Pokud svítí kontrolka dobíjení akumulátoru,nikdy nenechte motor běžet. Akumulátor by sevybil.Kontrolka dobíjení akumulátoru je aktivnípouze tehdy, pokud je klíček zapalování vprovozní poloze.Kontrolka dobíjení akumulátoru upozorňuje, žealternátor motoru přestal dobíjet akumulátor.Pokud je motor v klidu, kontrolka by měla svítit,protože alternátor negeneruje proud.Pokud motor běží, kontrolka by neměla svítit.Pokud kontrolka svítí při provozu, akumulátor sevybíjí a motor nelze nastartovat. Předejte stroj kopravě do autorizované servisní dílny.3.5.11 Počítadlo hodin PTO1 (1:J4)Počítadlo ukazuje počet pracovních hodin. Fungujepouze tehdy, když je motor v chodu.3.5.12 Indikátor hladiny hydraulickéhooleje (8:N)Hladina oleje musí být vidět v průhledné trubici.Je-li hladina oleje příliš vysoká, hrozí nebezpečí,že začne vytékat vypouštěcím ventilem. Je-lihladina oleje příliš nízká, hrozí nebezpečí zvýšeníjeho teploty a poškození hydraulického systému.3.5.13 Indikátor vzduchového filtru (11:P)Indikátor upozorňuje na ucpaný vzduchový filtr.Pokud je indikátor červený, je třeba vyměnitvzduchový filtr. Poté indikátor resetujte stisknutímtlačítka.4 OBLASTI POUŽITÍStroj se smí používat pouze s originálnímpříslušenstvím.Pro stroje, které vyžadují příslušenství pro provozna veřejných komunikacích, lze zakoupit volitelnésady. Obsah těchto sad je přizpůsoben místnímpředpisům. Máte-li zájem o informace nebo okoupi této sady, obraťte se na autorizovanéhoprodejce.234


ČEŠTINACS5 SPUŠTĚNÍ A PROVOZStroj se nesmí používat bez zavřené azajištěné motorové skříně. Hrozínebezpečí popálení a poranění.Dbejte, aby se při provozu stroje nikdonepřibližoval do oblasti spojovacíhobodu. Hrozí nebezpečí vážnéhoporanění rozdrcením mezi přední azadní částí stroje.Při jízdě se sekací hlavou musí být nazadní straně stroje upevněno protizávažínebo příslušenství o hmotnosti nejméně60 kg.Stroj se dodává se zadnímipneumatikami naplněnými kapalinou.Fungují jako protizávaží při jízdě sesekací plošinou.Pokud se při jízdě se sekací plošinounepoužijí pneumatiky naplněnékapalinou, na držák nástrojů na zadnístraně stroje se musí nainstalovatprotizávaží o hmotnosti alespoň 60 kg.5.1 ÚKONY PŘED SPUŠTĚNÍMSTROJENež nastartujete motor, proveďte následujícíkontrolu:• Zkontrolujte/doplňte palivo.• Zkontrolujte hladinu motorového oleje.• Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.• Zkontrolujte, zda nebyl aktivován indikátorvzduchového filtru.• Zkontrolujte, zda jsou otevřeny ventilyodlučovače vody a palivového filtru.• Zkontrolujte, zda v odlučovači vody není voda.Pokud ano, vypusťte ji.• Zkontrolujte hladinu oleje v hydraulické nádrži.Viz „3.5.12“.• Proveďte bezpečnostní kontrolu.• Před jízdou se sekací plošinou zkontrolujte, zdase používají pneumatiky naplněné kapalinou,nebo je na zadní straně stroje nainstalovánoprotizávaží o hmotnosti alespoň 60 kg.• Zkontrolujte, zda je páka odpojení pohonu vevnitřní poloze. Viz 3.4.5.7.Výše uvedené činnosti jsou popsány níže.5.2 DOPLŇOVÁNÍ PALIVAMotorová nafta je vysoce hořlavá.Palivo vždy skladujte v kanystrech,které jsou k tomuto účelu speciálněvyrobeny.Palivovou nádrž naplňujte nebodoplňujte venku a nikdy při tomnekuřte. Palivo doplňujte předspuštěním motoru.V žádném případě neodstraňujte víkopalivové nádrže a nádrž nenaplňujtepalivem, pokud je motor v chodu neboje dosud teplý.Řepková motorová nafta (RME) senesmí používat. Chcete-li získat dalšíinformace, obraťte se na dodavatelemotoru.Nedolévejte palivo až do hrdla nádrže.Mohlo by uniknout a vznítit se.Používejte pouze naftu, která splňuje požadavkyuvedené v „2.1“.1. Otevřete víko palivové nádrže (3:A).2. Palivo doplňujte pouze do spodní části hrdlanádrže. Doplníte-li palivo až do hrdla nádrže,bude v důsledku rozpínání teplem unikat.3. Zavřete palivovou nádrž.5.3 KONTROLA HLADINYMOTOROVÉHO OLEJEPřed každým použitím stroje zkontrolujte, zdaje hladina oleje správná. Při kontrole musí strojstát na vodorovném povrchu.Zkontrolujte:1. Očistěte okolí olejové měrky (7:H) a vytáhněteji.2. Otřete olejovou měrku.3. Úplně ji zasuňte dovnitř a znovu vytáhněte.4. Zkontrolujte hladinu oleje. Hladina oleje musíbýt mezi značkami (7:I) na měrce.Je-li třeba, odstraňte zátku plnicího otvoru (14:W)a doplňte olej až ke značce.Používejte olej jakosti CF nebo vyšší podleklasifikace API a níže uvedeného teplotníhoschématu.235


CSČEŠTINANikdy nepoužívejte olejová aditiva.Hladina oleje nesmí nikdy klesnout pod dolníznačku. Mohlo by dojít k přehřátí motoru. Pokudhladina oleje přesahuje značku, vypusťte jej nasprávné množství. Viz 6.7.Jakmile je hladina oleje správná, nasaďte zpětzátku plnicího otvoru.5.4 KONTROLA HLADINYCHLADICÍ KAPALINYPokud v motoru není chladicí kapalina,nebude fungovat kontrolka teploty. Toby způsobilo poškození motoru.Před každým použitím stroje zkontrolujte, zdaje hladina chladicí kapaliny správná.Proveďte následující kontrolu:1. Při kontrole musí být motor chladný.2. Odstraňte mřížku, pravý a levý kryt motoru ahorní panel. Viz 3.4.5.2.3. Odšroubujte víčko chladiče (14:X) a zkontrolujte,zda chladicí kapalina dosahuje k plnicímuotvoru.4. Našroubujte zpět víčko chladiče.5. Zkontrolujte, zda je hladina chladicí kapaliny vexpanzní nádržce na spodní značce (11:O1).V případě potřeby chladicí kapalinu doplňte.Viz níže.5.4.1 Doplňování chladicí kapalinyChladicí kapalina musí splňovat následujícípožadavky:• Vždy používejte směs chladiva a vody. Nikdynepoužívejte pouze vodu.• Podle pokynů výrobce chladiva smíchejtechladivo s vodou.• Nikdy nemíchejte dohromady různá chladiva.• Používejte měkkou (bez obsahu vápníku),destilovanou nebo demineralizovanou vodu.Při doplňování musí být motor chladný.Je-li motor horký, při otevření víčkachladiče hrozí nebezpečí vážnéhopopálení chladicí kapalinou, kterámůže vystříknout.Chladicí kapalinu doplňujte následovně:1. Odstraňte mřížku, pravý a levý kryt motoru ahorní panel. Viz 3.4.5.2.2. Zkontrolujte, zda jsou všechny zátky chladicíhosystému na svém místě a zda těsní.3. Zkontrolujte, zda jsou všechny kohoutychladicího systému uzavřené a zda těsní.4. Zkontrolujte, zda jsou všechny hadicechladicího systému nepoškozené a zda těsní.5. Odšroubujte víčko chladiče (14:X).6. Chladič pomalu naplňte chladicí kapalinou. Připlnění chladiče nesmí vznikat vzduchovébubliny. Chladič naplňte až k plnicímu otvoru.7. Našroubujte zpět víčko chladiče.8. Otevřete víčko expanzní nádržky (11:O) adoplňte chladicí směs ke spodní značce, což jeznačka hladiny při studeném motoru.9. Uzavřete víčko expanzní nádržky.10.Spusťte motor, zahřejte jej na provozní teplotua zkontrolujte hladinu v expanzní nádržce.Hladina by měla dosahovat horní značky(11:O2), což je značka hladiny při teplémmotoru.11.Pokud hladina nedosahuje horní značky, nechtemotor vychladnout a do expanzní nádržkydolijte chladicí kapalinu.5.5 INDIKÁTOR VZDUCHOVÉHOFILTRUZkontrolujte, zda nebyl aktivován indikátorvzduchového filtru (11:P).Kontrola, viz „3.5.13“.Vyměňte vzduchový filtr, viz “6.13”.5.6 ODLUČOVAČ VODYZkontrolujte, zda je plovák odlučovače vody(10:L5) na dně.Zkontrolujte, zda je kohout odlučovače vodyotevřený. Viz obr. 10.5.7 KONTROLA BEZPEČNOSTIPři zkoušení určitého stroje zkontrolujte, zda bylodosaženo níže uvedených výsledků bezpečnostníkontroly.Bezpečnostní kontrola se musí provádětpřed každým použitím.Není-li dosaženo kteréhokoliv z nížeuvedených výsledků, stroj se nesmípoužívat! Předejte jej servisní dílně kopravě.236


ČEŠTINACS5.7.1 Všeobecná kontrola bezpečnostiPředmětRozvod paliva apřipojení.Napájecí kabely.Systém výfuku.VýsledekŽádný únik.Veškerá izolace vneporušeném stavu.Žádné mechanické poškození.Žádný únik ve spojích.Všechny šrouby utažené.Hydraulické hadice. Žádný únik. Žádné poškození.Přejeďte strojem Stroj by se měl zastavit.dopředu/dozadu auvolnětekombinovaný pedálpohonu/brzdy.Zkušební jízda.Žádné abnormální vibrace.Žádný abnormální hluk.5.7.2 Kontrola elektrické bezpečnostiPřed použitím se musí vždyzkontrolovat funkce bezpečnostníhosystému.Stav Činnost VýsledekPedál spojky -brzdy je uvolněn.PTO neníaktivován.Zkustenastartovat.Motor by senemělspustit.Pedál spojky -brzdy je uvolněn.PTO je aktivován.Zkustenastartovat.Motor běží. PTO je Obsluha vstaneaktivován. ze sedačky.Ovládací prvek Pokuste sevedlejšího pohonu zapnout PTO.není nastaven dovýkyvné polohy.Motor by senemělspustit.PTO by seměl vypnout.PTO bynemělo býtmožnézapnout.5.8 SPUŠTĚNÍ MOTORU1. Zkontrolujte, zda je PTO vypnutý.2. Nenechávejte chodidlo na pedálu pohonu.3. Ovladač plynu nastavte na 1/4 otáček.4. Úplně sešlápněte brzdový pedál. Měla by serozsvítit kontrolka (1:M).5. Před studeným startem při nízké teplotě bysteměli motor předehřát. Viz 3.4.4.1. Otočteklíčkem zapalování a nastartujte motor.6. Nikdy nezatěžujte motor ani neuvádějte stroj dopohybu ihned po studeném startu, kdy je hydraulickýolej chladný.Nechte běžet motor na čtvrtinu plynu, aby seohřál hydraulický olej. Nechte motor běžetněkolik minut, viz níže uvedený graf.Příklad: Při teplotě -10 °C nechte motor běžet na 1/4 otáček 18 minut.Za provozu stroje by měl být vždy nastaven plnýplyn.Abyste zabránili zbytečnému nárůstu tlaku vhydraulickém systému, před aktivací PTOnastavte plyn na 1/4.5.9 POSILOVAČ ŘÍZENÍPosilovač řízení přenáší při zatočení energiihydraulického systému stroje na volant. Toznamená, že stroj se velmi snadno řídí, když motorběží na plný plyn.S poklesem otáček motoru se účinek posilovačesnižuje.5.10 RADY PRO POUŽITÍ STROJEVždy zkontrolujte, že je v motoru dostatečnémnožství oleje. Zvláště při jízdě ve svažitémterénu.Viz „5.3“.Při jízdě po svazích buďte opatrní. Připohybu do svahu nebo ze svahu seprudce nerozjíždějte ani nezastavujte.Nikdy nejezděte napříč svahem. Posvahu se pohybujte shora dolů nebozdola nahoru.Stroj nesmí pojíždět v žádném směrupo svahu se sklonem větším než 10 °.Při jízdě po svahu a v ostrých zatáčkáchsnižte rychlost, aby nedošlo kpřevrácení stroje nebo abyste neztratilikontrolu nad jeho řízením.Máte-li zařazen nejvyšší rychlostnístupeň a jedete na plný plyn, neotáčejtevolantem až na doraz. Stroj by se mohlsnadno převrátit.Ruce a prsty mějte v dostatečnévzdálenosti od kloubu hřídele volantu akonzoly sedadla. Hrozí nebezpečívážných poranění. Nikdy neřiďte stroj sotevřeným krytem motorové skříně.237


CSČEŠTINAStroj se dodává se zadnímipneumatikami naplněnými kapalinou.Fungují jako protizávaží při jízdě sesekací plošinou.Pokud se při jízdě se sekací plošinounepoužijí pneumatiky naplněnékapalinou, na držák nástrojů na zadnístraně stroje se musí nainstalovatprotizávaží o hmotnosti alespoň 60 kg.Nezajišťuje nástroj pod kabinou vespodní poloze, mohlo by dojít kpoškození nástroje a stroje při jízdě ponerovném povrchu.5.11 VYPNUTÍ STROJEVypněte PTO. Použijte parkovací brzdu.Přibližně 1 až 2 minuty nechte motor běžetnaprázdno. Vypněte motor otočením klíčkuzapalování.Chcete-li ponechat stroj bez dozoru,vyjměte klíček zapalování.Motor může být bezprostředně povypnutí velmi horký. Nedotýkejte setlumiče ani jiných částí motoru. Mohlibyste se spálit.5.12ODVZDUŠNĚNÍ PALIVOVÉHOSYSTÉMU (26B, 26H)Je-li v palivovém systému vzduch, musí se ručněodvzdušnit. Vzduch může do systému vniknout znásledujících příčin:• Po vypnutí motoru v důsledku vyčerpáníveškerého paliva.• Po výměně filtru.• Po vypuštění odlučovače vody.• Po opravě palivového systému.Nikdy se nepokoušejte odvzdušnitpalivový systém otáčením motorupomocí startéru. Došlo by k poškozenímotoru startéru.Odvzdušnění se provádí následovně:1. Zkontrolujte, zda je v nádrži palivo.2. Otevřete všechny kohouty palivového systému.3. Ručním čerpadlem (7:V) vyčerpejte veškerývzduch z palivového systému.4. Zkuste nastartovat. Pokud motor nenaskočí,pokračujte podle uvedeného postupu sodvzdušňováním.5.13 ČIŠTĚNÍAbyste omezili nebezpečí vznikupožáru, pravidelně čistěte motor, tlumičvýfuku, akumulátor a palivovou nádržod trávy, listí a oleje.Abyste omezili nebezpečí vznikupožáru, pravidelně kontrolujte, zda zestroje neuniká olej nebo palivo.Nikdy nepoužívejte vysokotlakou vodu.Mohla by poškodit těsnění hřídele,elektrické součásti nebo hydraulickéventily.Žebra chladiče nikdy nečistětevysokotlakým vzduchem. Došlo bypoškození jejich struktury.Stroj vyčistěte po každém použití. K čištění sevztahují následující pokyny:• Proud vody nesměrujte přímo do motoru.• Vyčistěte motor kartáčem a/nebo stlačenýmvzduchem.• Chladič motoru (13:T) a kondenzátor (13:V)čistěte měkkým kartáčem. Velké nečistotymůžete odstranit rukou. Pokud jsou chladičesilně znečištěné, umyjte je mírným proudemvody a vhodným saponátem.• Po vodním čištění spusťte stroj a sekací plošinu,abyste odstranili vodu, která by jinak mohlavniknout do ložisek a poškodit je.6 ÚDRŽBA6.1 SERVISNÍ PROGRAMAby byl stroj udržován v dobrém stavu, je zhlediska jeho spolehlivosti a provozní bezpečnosti,jakož i s ohledem na ochranu životního prostředí,nutno dodržovat servisní pokyny uvedené v tomtooddíle.Veškeré servisní práce svěřujte autorizovanýmdílnám.Servis prováděný v autorizované dílně zaručujeprofesionální práci s použitím originálníchnáhradních dílů.Každé provedení servisu v autorizované dílněbude potvrzeno v servisním deníku razítkem.Servisní deník „plný razítek“ je cennýmdokumentem zvyšujícím hodnotu stroje při jehonásledném prodeji.Servisní místa jsou uvedena v následující tabulce.Popis servisních prací je uveden pod toutotabulkou.238


ČEŠTINACS6.2 SERVISNÍ MÍSTA.Poprvé Interval VizServisní místo Provozních hodin/ odstaveckalendářníchměsícůOdlučovač vody,kontrola50/- 6.4Předfiltr, čištění 6.4Palivový filtr,výměna400/- 6.5Tlak vpneumatikách,6.6kontrola, nastaveníMotorový olej,výměna50/12 200/12 6.7Hydraulický olej,filtr, odvzdušňovacíventil palivové 50/12 400/12 6.8nádrže, výměna/vyčištěníMotory kol,výměna oleje50/12 200/12 6.9Řemenové pohony,kontrola50 200/- 6.10Chladicí systém,kontrola1000/12 6.11Akumulátor,kontrola50/- 6.12Vzduchový filtr,vyčištění předfiltru6.13Vzduchový filtr,vyčištění vnitřního6.13filtruMazání 6.14Seřízení ventilů 1000/- 6.15Broušení ventilů 2000/- 6.156.3 PŘÍPRAVAVeškerý servis a údržba se musí provádět nastojícím stroji s vypnutým motorem.Proti pohybu stroj vždy zajistěteparkovací brzdou.Vypněte motor.Abyste předešli neúmyslnému spuštěnímotoru, vyjměte klíč ze zapalování.6.4 ODLUČOVAČ VODYV odlučovači vody (10:L5) je plovák, který jevidět průhledným pouzdrem. Tento plovák musíbýt na dně. Pokud je plovák výš, je třeba odlučovačvody vyčistit podle následujících pokynů:1. Uzavřete kohout odlučovače vody. Viz obr. 10.2. Pod odlučovačem vody držte nádobu, do níž sevylije palivo.3. Stisknutím kroužku (10:L1) uvolněte pouzdro.4. Opatrně jej odstraňte (10:L2), a vyjměte z nějpružinu (10:L4) a plovák (10:L5).5. Vyčistěte vnitřek pouzdra a filtr (10:L3).6. Zkontrolujte, zda není poškozený O-kroužek, av opačném pořadí nainstalujte všechnysoučásti.7. Otevřete kohout.Pokud se v odlučovači často hromadí voda,vyčistěte palivovou nádrž. Obraťte se naautorizovanou dílnu.6.5 PALIVOVÝ FILTR1. Zastavte motor a nechte jej vychladnout.2. Uzavřete všechny palivové kohouty.3. Klíčem na olejové filtry povolte filtr (5, 6:F) vesměru (6:Dis). Filtr opatrně vyjměte, abystenepotřísnili okolí nádrže.Rozlité palivo otřete.4. Otřete okolí montážní plochy filtru.5. Na těsnění nového filtru naneste tenkou vrstvupaliva.6. Nový filtr našroubujte ve směru (6:Ass), dokudse těsnění nepřitiskne k montážní ploše.7. Poté jej utáhněte o další otáčku speciálním klíčemna filtry.6.6 TLAK V PNEUMATIKÁCHTlak předních pneumatik: 0,9 bar.UPOZORNĚNÍ! Tento stroj se dodává sezadními pneumatikami naplněnými kapalinou.Díky nim není nutné protizávaží na zadním držákunástrojů.Pneumatiky jsou naplněné slanou vodou.Obsah soli: 33 % (CaCl 2 )Bod mrazu: přibližně -35 °CServis a údržbu pneumatik naplněnýchkapalinou svěřte autorizované dílně.Nepokoušejte se měřit tlak v zadníchpneumatikách normálním vzduchovýmtlakoměrem. Do tlakoměru by mohlavniknout sůl a poškodit ho.Předepsaný tlak v pneumatikách pro různápříslušenství je uveden v návodu pro danépříslušenství.239


CSČEŠTINA6.7 VÝMĚNA MOTOROVÉHOOLEJE A FILTRUPokud se olej vypouští bezprostředněpo vypnutí motoru, může být velmihorký. Proto několik minut počkejte,aby motor zchladl, a teprve potomzačněte olej vypouštět.Podle následujícího postupu vyměňte motorovýolej a filtr:1. Umístěte stroj na vodorovnou podložku anechte motor zahřát na provozní teplotu.2. Vypněte motor a odstraňte zátku plnicíhootvoru oleje (14:W).3. Pod vypouštěcí otvor (15:Y) umístěte nádobu,vyšroubujte zátku a nechte olej vytéci donádoby.4. Použitý olej zlikvidujte v souladu s místnímipředpisy.5. Očistěte okolí olejového filtru (15:Z) a filtrodstraňte. Použijte klíč na olejové filtry.6. Promažte těsnění nového filtru a našroubujtejej, aby se těsnění dotklo motoru. Poté jejutáhněte o další otáčku klíčem na olejový filtr.7. Našroubujte vypouštěcí zátku. Utáhněte jimomentem 50 Nm.8. Nalijte nový olej podle „5.3“.9. Po doplnění oleje spusťte motor a nechte jej 30sekund běžet naprázdno.10.Zkontrolujte, zda olej neuniká.11.Vypněte motor. Počkejte 30 sekund a potomzkontrolujte hladinu oleje. Viz „5.3“.6.8 VÝMĚNA HYDRAULICKÉHOOLEJE A FILTRUDo hydraulického systému nesmějívniknout žádné nečistoty. Mohly byzpůsobit vážné poškození součástísystémů.Podle následujícího postupu vyměňte hydraulickýolej a filtr:1. Umístěte stroj na vodorovnou podložku.2. Důkladně očistěte oblast kolem filtru (8:K) vhorní části hydraulické nádrže a odstraňte filtr.3. Pod vypouštěcí otvor (8:M) umístěte nádobu,vyšroubujte zátku a nechte olej vytéci donádoby. Nádoba musí mít objem nejméně 20litrů.4. Použitý olej zlikvidujte v souladu s místnímipředpisy.5. Našroubujte vypouštěcí zátku. Utáhněte jimomentem 40 Nm.6. Namontujte zpět odvzdušňovací ventil nádrže(8:J). Ventil je odšroubován. Nový namontujtev opačném pořadí.7. Otvorem na horní straně filtru nalijte nový olej.Olej: Viz „2.1“.Množství oleje při výměně: Viz „2.1“.8. Nainstalujte filtr s následujícími součástmi:9:K1 Těsnění. Zkontrolujte, zda podložka nenípoškozená.9:K2Nový filtr. Při výměně oleje je nutné vždyvyměnit také filtr.9:K3Pružina9:K4 Kryt9. Po nalití oleje spusťte motor, nechte jej několikminut běžet a zkontrolujte, zda olej neuniká.10.Zkontrolujte hladinu oleje. Viz „3.5.12“.6.9 VÝMĚNA OLEJE V MOTORECHKOLOlej převodovek motorů kol vyměňte podlenásledujícího postupu:1. Umístěte stroj na vodorovnou podložku.2. Pečlivě očistěte okolívypouštěcích zátek (17:D, E).3. Pod vypouštěcí otvor (17:E) umístěte nádobu,vyšroubujte zátku a nechte olej vytéci donádoby.4. Vyšroubujte zátku plnicího otvoru (17:D).5. Našroubujte vypouštěcí zátku.Použitý olej zlikvidujte v souladu s místnímipředpisy.7. Otvorem plnicího hrdla nalijte nový olej.Pomocí olejničky napusťte nový olej. Nalévejtejej, dokud hladina nedosáhne otvor plnicíhohrdla.Požadovaný typ a objem oleje naleznete vtabulce v oddílu 2.1.8. Našroubujte zátku plnicího otvoru.9. Zátky utáhněte utahovacím momentem 30 Nm.6.10ŘEMENOVÉ POHONYPo pěti hodinách provozu zkontrolujte, zda jsouvšechny řemeny celé a nepoškozené.6.11 ČIŠTĚNÍ CHLADICÍHOSYSTÉMUBěhem provozu motoru se chladicí systémpostupně zanáší rzí a usazeninami. Tím se snižujeschopnost chladicí kapaliny odvádět od motoruteplo. Proto je třeba chladicí kapalinu pravidelněměnit.Chladicí kapalinu měňte podle následujícíchpokynů:1. Zkontrolujte, zda je motor zcela studený.2. Odstraňte mřížku, pravý a levý kryt motoru ahorní panel. Viz 3.4.5.2.3. Odšroubujte víčko chladiče (14:X).240


ČEŠTINACS4. Pod vypouštěcí zátku chladiče (14:U) avypouštěcí zátku chladicího systému motoru(11:S) položte odkapní mísu.5. Odpojte zátku chladiče a nechte použitouchladicí kapalinu vytéci do odkapní mísy.6. Odpojte zátku chladicího systému motoru anechte použitou chladicí kapalinu vytéci doodkapní mísy.7. Do plnicího otvoru zasuňte hadici s tekoucívodou a propláchněte chladicí systém, dokudnezačne vytékat čistá voda.8. Vraťte vypouštěcí zátku chladiče a vypouštěcízátku chladicího systému motoru.9. Nalijte novou chladicí kapalinu podle „5.4“.Utáhněte momentem 40 Nm.6.12 AKUMULÁTOR (11:R)Pokud se kyselina dostane do kontaktus očima nebo pokožkou, může způsobitvážná zranění. Pokud se jakákoliv částtěla dostane do kontaktu s kyselinou,okamžitě ji opláchněte vodou a conejdříve vyhledejte lékaře.Typ akumulátoru: akumulátor regulovanýventilem o jmenovitém napětí 12 V. Elektrolytakumulátoru není třeba kontrolovat ani doplňovat.Akumulátor je nutno dobíjet pouze v případěpotřeby, například po dlouhodobém uskladněnístroje.Před prvním použitím musí býtakumulátor plně nabitý. Skladujte jejve stavu plného nabití. Uskladněnímvybitého akumulátoru může dojít kjeho vážnému poškození.6.12.1 Nabíjení pomocí motoruAkumulátor lze nabít také pomocí alternátorumotoru. Postupujte následovně:1. Podle následujícího obrázku nainstalujteakumulátor.2. Stroj postavte ven, nebo namontujte zařízení naodvádění výfukových plynů.3. Nastartujte motor podle pokynů v uživatelsképříručce.4. Nechte motor běžet nepřetržitě 45 minut.5. Vypněte motor. Akumulátor je nyní zcelanabitý.6.12.2 Nabíjení akumulátoru pomocínabíječkyPři nabíjení akumulátoru pomocí nabíječky semusí používat nabíječka s konstantním napětím.Koupi vhodné nabíječky s konstantním napětímkonzultujte se svým prodejcem.Při použití standardní nabíječky může dojít kpoškození akumulátoru.6.12.3 Demontáž/montážPřed odpojením akumulátoru se musíhlavním vypínačem (1:M) odpojitnapájení.Opačným zapojením kabelů by došlo kpoškození generátoru a akumulátoru.Dobře připevněte kabely. Uvolněnékabely mohou způsobit vznícení.Nikdy nespouštějte motor bez řádněpřipojeného akumulátoru. Mohlo bydojít k vážnému poškození alternátorua celého elektrického systému.Akumulátor odstraňte/upevněte podlenásledujícího postupu:1. Odstraňte levý kryt motoru.2. Hlavním vypínačem (1:M) odpojte napájení.3. Odpojte kabely akumulátoru a vyjměteakumulátor.4. Akumulátor nainstalujte zpět v opačnémpořadí. Červený kabel připojte ke kladnémupólu akumulátoru (+) a černý kabel kzápornému pólu (-).5. Zapněte hlavní vypínač.6.12.4 ČištěníZoxidované vývody akumulátoru je nutno očistit.Vývody akumulátoru očistěte drátěným kartáčema namažte je mazivem na kontakty.6.13 VZDUCHOVÝ FILTR MOTORUNikdy nespouštějte motor bezvzduchového filtru, nebo v případě, jelifiltr poškozený. Hrozí nebezpečívážného poškození motoru.Vzduchový filtr tvoří následující dvě součásti:12:Q3Předfiltr12:Q4Vnitřní vzduchový filtrUPOZORNĚNÍ! Pokud stroj pracuje v prašnémprostředí, čistěte nebo vyměňujte filtry častěji, nežje uvedeno v harmonogramu údržby.Vzduchové filtry vyčistěte či vyměňte podlenásledujícího postupu:1. Odstraňte pouzdro vzduchového filtru (11:Q)tak, že odstraníte šroub (11:Q1) a potomvysunete šroub na vnitřní straně rámu motoru zdrážky.2. Uvolněte dvě svorky (12:Q2) a otevřetepouzdro filtru.3. Odstraňte předfiltr (12:Q3) a vnitřní filtr(12:Q4) nechte na místě, aby při profukovánípředfiltru nevnikl do motoru prach apod.241


CSČEŠTINA4. Profoukněte předfiltr. Dbejte, abyste filtrnepoškodili. Foukejte stlačeným vzduchem zvnitřní strany filtru. Tlak vzduchu musí být vrozmezí 3-5 bar.Pokud předfiltr nelze vyčistit nebo pokud jepoškozen, vyměňte jej.5. Vyčistěte zevnitř pouzdro filtru.6. Je-li nutné vzduchový filtr vyměnit, také jejvyjměte.7. V opačném pořadí namontujte zpět všechnydíly.8. Pokud se aktivoval indikátor filtru, resetujte jej.Viz „3.5.13“.6.14 MAZÁNÍPo každých 50 hodinách provozu a po každémmytí se musí namazat všechny mazací body podlenásledující tabulky.Použijte mazací lis naplněný univerzálnímmazivem. Čerpejte, dokud nezačne vycházetmazivo. Mazací body jsou znázorněny na obr. 18-19.Při mazání dbejte, abyste nepotřísniliřemeny. Řemeny nesmějí přijít do stykus olejem či mazivem.Předmět Mazací čepy/činnost ObrázekNapínací 1 mazací čep. 19:Frameno,řemenčerpadlaVidlicové 1 mazací čep. 19:Avyorávacítěleso, otáčeníVidlicové 2 mazací čepy 19:Bvyorávacítěleso, svislýpohybZdvihací 2 mazací čepy 19:DválecOvládací 2 mazací čepy 19:EválecSpojovací bod 3 mazací čepy 19:CLanko plynu Namažte nosné body 32olejničkou a současněpohybujte příslušnýmovládáním.Doporučuje se pracovatve dvou lidech.6.16 POJISTKYProudové kapacity pojistek uvedené vtomto oddíle jsou maximální hodnoty,které lze použít. Při použití silnějšípojistky hrozí nebezpečí vznícení stroje.Stroj má tři pojistkové skříně.Jedna je umístěna ve střeše kabiny a obsahujepojistky elektrických funkcí kabiny. Pojistkováskříň je umístěna pod střešním ovládacím panelema je přístupná po odstranění šroubů (16:C). Všechnypojistky mají kapacity 15 A.Dvě pojistkové skříně (16:A a 16:B) jsou umístěnypodle obr. 30. Obsahují pojistky podle následujícítabulky:V případě elektrické závady zkontrolujte a vyměňtevyhořelé pojistky. Pokud závada přetrvá, kontaktujteautorizovanou dílnu kvůli opravě.PojistkaUmístění JmenovitýZávadaKontrolky, bzučák, ventildržení přepravnípolohyVýška sečení, sypač písku,zadní hrábě, světlomet16:B/116:B/2proud10 A20 ASystém udržování rychlosti16:B/3 10 Ajízdy, alternátorElektrická zástrčka na 16:B/4 10 ApaneluVypnutí tahu 16:B/5 30 APTO, kontrolka parkovacíbrzdy, bezpečnostnírelé16:B/6 10 ANáhradní16:B/7Hlavní pojistka 16:B/8 40 ATlumené světlo 16:A/1 20 AUkazatele směru jízdy 16:A/2 10 AParkovací světla, houkačka,relé tlumenýchsvětel16:A/310 AHlavní pojistka, kabina 16:A/4 30 AAC 16:A/5 20 ANáhradní16:A/6Náhradní16:A/7AC 16:A/8 30 A6.15 VENTILYSeřízení a broušení ventilů svěřujte autorizovanýmdílnám.Společnost GGP si vyhrazuje právo provádětzměny produktu bez předchozího upozornění.242


MAGYARHU1 ÁLTALÁNOSFIGYELMEZTETŐ jelzés Ha nemtartják be pontosan az utasításokat,súlyos személyi sérülés és/vagy vagyonikár keletkezhet.Mielőtt beindítaná a gépet, figyelmesentanulmányozza a használati utasítást ésa mellékelt „BIZTONSÁGIÚTMUTATÓ” című füzetet.Nem juthat szennyezőanyag ahidraulikus rendszerbe vagy azüzemanyag rendszerbe. Ez a rendszerelemeinek súlyos károsodásáteredményezné.1.1 SZIMBÓLUMOKA gépen a következő szimbólumok láthatók. Arraszolgálnak, hogy emlékeztessenek a használat éskarbantartás közben szükséges gondosságra ésfigyelemre.A szimbólumok jelentése:Figyelem!A gép használata előtt olvassa el ahasználati utasítást és a biztonságikézikönyvet.Figyelem!Ügyeljen az eldobott tárgyakra. Tartsatávol a bámészkodókat.Figyelem!Mindig viseljen fülvédőt!Figyelem!Az eredeti tartozékokkal ellátott géppel10ş-nál nagyobb lejtőn semmilyenirányban sem szabad haladni.Figyelem!Zúzódásokat szenvedhet! Ha a motorműködik, egyetlen testrésze se kerüljönkapcsolatba a csuklós hajtással.Figyelem!Égési sérüléseket szenvedhet! Ne érintsemeg a kipufogót/katalizátort.Figyelem!A javítási munkák megkezdése előttvegye ki az indítókulcsot a gépből.Figyelem!Zúzódásokat szenvedhet, ügyeljen a forgóventilátorra!Zúzódásokat szenvedhet, ügyeljen a forgóékszíjra!Zúzódásokat szenvedhet, ügyeljen amechanikus alkatrészekre!1.2 HIVATKOZÁSOK1.2.1 ÁbrákA Használati útmutatóban szereplő ábrákszámozása 1, 2, 3 stb.Az ábrákban bemutatott alkatrészek jelölése A, B,C stb.A 2. ábrán látható C alkatrészre vonatkozóhivatkozás: 1:C.1.2.2 Fejezetek címeiA Használati útmutatóban szereplő fejezetcímekszámozása a következő példa szerint történik:Az „1.3.1 Általános biztonsági ellenőrzések”alcím az „1.3 Biztonsági ellenőrzések” főcím alávan besorolva.A címekre történő hivatkozáskor általában csak afejezet számát adjuk meg. Például: „Lásd az 1.3.1fejezetet”.2 MŰSZAKI ADATOK2.1 A GÉP MŰSZAKI ADATAIMotorteljesítmény, kW 24,5PTO-hajtásHidraulikaSebesség, km/h 0-20Tömeg, kg 840Magasság, mm 1950Hossz, mm 2300Szélesség, mm 1080Motorolaj, mennyiség 5,1 literMotorolaj, minőség Lásd “5.3”Hidraulika olaj 20 liter SAE 10W-30Téli használat eseténISO VG 46. Lásd 2.2.1Olaja kerekek motorjaihoz4 x 0,1-0,15 liter GL4/5 75W-90Környezeti hőmérséklet -20 °C-igÜzemanyag Dízel (EN 590:96)A tartály űrtartalma 42 liter243


HUMAGYAR2.2 HIDRAULIKUS – ÁTTEKINTÉSAz alábbi táblázat áttekintést ad a hidraulikakimenetekről és azok szabályozásáról.Rövidítés Feloldása Méretek Kapacitás*PTO1f Kimenet a gép elejére szerelt eszközök2 x 1/2” + 3/8” vissza 42 l / 220 barmeghajtásához. A PTO1r-rel párhuzamosancsatlakoztatva. Lásd a 1. ábrát.PTO1r Kimenet az eszközök meghajtásához, a gép hátsó 2 x 1/2” + 3/8” vissza 42 l / 220 barrészére szerelve. A PTO1f-fel párhuzamosancsatlakoztatva. Lásd a 1. ábrát.PTO1s Az eszközök meghajtását végző kimenetműködésének szabályozása. Lásd a 1. ábrát.PTO1l Szabályozás a bekapcsolt PTO korlátozásához. Lásd a1. ábrát.AuxPTOKimenet a gép elejére szerelt alternatív eszközökmeghajtásához. Lásd a 1. ábrát.AuxPTOs A gép elejére szerelt alternatív eszközökmeghajtásának vezérlése. Lásd a 1. ábrát.AuxPTOv A gép elejére szerelt alternatív eszközökmeghajtásához tartozó kimeneti áramlást szabályzóvezérlés. Lásd a 1. ábrát.Aux1 A gép elejére szerelt eszközök kiegészítő funkcióinakkimenete. Lásd a 1. ábrát.Aux1s Az Aux1 működtetésének vezérlése. Lásd a 1. ábrát.Aux2f A gép elejére szerelt eszközök kiegészítő funkcióinakkimenete. Lásd a 1. ábrát.Aux2ra A gép hátsó részének az elejére szerelt eszközöksegédfunkcióinak kimenete. Az Aux2rb-velpárhuzamosan csatlakoztatva. Lásd a 1. ábrát.Aux2rb A gép hátsó részének a végére szerelt eszközökkiegészítő funkcióinak kimenete. Az Aux2ra-valpárhuzamosan csatlakoztatva. Lásd a 1. ábrát.Aux2S Az Aux2fr-től függően az Aux2f, az Aux2ra és azAux2rb működtetésének vezérlése. Lásd az 1. ábrát.Aux2fr Az Aux2f vagy az Aux2ra/Aux2rb aktiválásánakszabályozása Lásd az 1. ábrát.H Eszközemelő Lásd az 1. ábrát.Hs Az eszközemelő működtetésének és a kabin alászerelt eszközemelőknek a vezérlése. Lásd a 1. ábrát.Hrl Az eszközök kabin alatti függőleges rögzítésénekvezérlése, azaz, ezeket ne befolyásolja a Hs. Lásd a 1.ábrát.A 2 x 3/8” kimenetugyanazt a visszatérővezetéket használja,mint a PTO1f0-12 l / 120 bar.Beállító táblázat2 x 1/4” 12l / 125 bar2 x 1/4” 12l / 125 bar2 x 1/4” 12l / 125 bar2 x 1/4” 12l / 125 bar2.2.1 Hidraulika olajSAE 10W-30 javasolt.Téli használat során az ISO VG 46 olajalkalmazható. Ezzel az olajjal helyettesíthető azSAE 10W 30, ha a hidraulika válasza túl alacsony.2.3 ESZKÖZÖKAz eszközökkel kapcsolatban forduljon egyengedéllyel rendelkező forgalmazóhoz és olvassael a tartozékkal együtt szállított használatiútmutatót.244


MAGYARHU3 LEÍRÁS3.1 MEGHAJTÁSA gép négykerék-hajtású. A hajtott kerekekhidraulikus úton veszik át a motor energiáját. Anégy kerék külön-külön hidraulikus motorokkalvan felszerelve. A dízelmotor meghajt egyhidraulikus szivattyút (2:P), amely olajatszivattyúz a kerekek hidraulikus motorjaiba (2:M).A hidraulikus motorok a 2. ábra szerintkapcsolódnak a hidraulikus szivattyúkhoz.Ez azt jelenti, hogy az első és a hátsó kerekeknekazonos sebességgel kell forogniuk, de a jobb és abal oldali kerekek sebessége eltérő lehet.3.2 KORMÁNYZÁSA kormánykerék elfordításakor egyetlentestrész sem lehet a gép forgáspontjaközelében. A gép eleje és hátsó részeközötti területen fennáll a súlyosroncsolásos sérülések veszélye.A gép szervó-rásegítős, csuklós rendszerűvezérléssel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy azalváz egy első és egy hátsó részre van osztva,amelyek egymáshoz képest elmozdulhatnak.A csuklós kormányzás azt jelenti, hogy a géprendkívül kis sugarú körben meg tud fordulni a fákés az egyéb akadályok körül.3.3 BIZTONSÁG3.3.1 Elektromos biztonsági rendszerA gép elektromos biztonsági rendszerrel vanellátva. A biztonsági rendszer bizonyostevékenységeket letilt, amelyek nem megfelelőüzemeltetés esetén veszélyesek lehetnek. Például amotor nem indítható be, ha a tengelykapcsolópedálja/a kézifék nincs lenyomva.Használat előtt mindig ellenőrizni kell abiztonsági rendszer működését.3.3.2 KalapácsA kabinban található egy kalapács. Vészhelyzetbenezzel kell betörni az üveget.Ellenõrizze, hogy a kalapács mindig ahelyén legyen a kalapácstartóban.3.3.3 Figyelmeztetõ háromszögA kabinban található egy figyelmeztetõ háromszög.Vészhelyzetben a jogszabályok elõírásainakmegfelelõen fel kell állítani az úton.Ellenõrizze, hogy a figyelmeztetõháromszög utazáskor mindig kéznéllegyen.3.4 KEZELŐSZERVEKA vezérlés leírása aszerint jelenik meg, ahogyan azgépben elhelyezkedik.Vezérlés – ülésLásd 3.4.1.Vezérlés – egyébLásd 3.4.5.Vezérlés – tetőLásd 3.4.2.Vezérlés – kormány és pedálokLásd 3.4.3.Vezérlés – műszerfalLásd 3.4.4.3.4.1 Vezérlés – ülésA vezetőülés olyan biztonsági kapcsolóval vanfelszerelve, amely a gép biztonsági rendszeréhezvan csatlakoztatva. Ez azt jelenti, hogy bizonyosveszélyes tevékenységek nem lehetségesek, hasenki sem ül a vezetőülésben. Lásd még 5.7.2.3.4.1.1 Az ülés állítása hátra/előre (1:A1)1. Tolja fel a szabályozó kart.2. Állítsa az ülést a kívánt helyzetbe.3. Az ülés rögzítéséhez oldja a szabályozó kart.3.4.1.2 Az ülés rugózásának beállítása (1:A2)Az ülés felfüggesztése a gombbal a testsúlynakmegfelelően állítható.Keményebb rugózás: A gombot fordítsa el azóramutató járásával azonos irányba.Lágyabb rugózás: A gombot fordítsa el azóramutató járásával ellentétes irányba.A rugózás beállítása a forgatható gomb mellettikijelzőről (1:J2) olvasható le. A megfelelőbeállítás esetén a kijelző zöldre vált.3.4.1.3 A háttámla szögének beállítása (1:A3)A háttámla a gombbal állítható a kívánt szögbe.3.4.1.4 A kartámasz beállítása (1:A4)A kartámasz az érintett támasz alatti gombbalállítható a kívánt szögbe.3.4.1.5 Ventilátor (1:A5)A vezérlés használható a ventilátorsebesség szabályozására.A ventilátorvezetéken keresztül fújjákbe a levegõt (1:F).245


HUMAGYAR3.4.1.6 Fûtés (1:A6)A vezérlés használható a kabinhõmérséklet beállítására,amikor fûtés szükséges.3.4.1.7 Komfort hûtés (1:A7)A vezérlés használható a kabinhõmérséklet beállítására,amikor hûtés szükséges.3.4.2 Vezérlés – tető3.4.2.1 Szélvédõmosó (1:B1)A szélvédőmosót aktiváló kapcsoló.A mosófolyadékot a tartályba (1:E) kellbetölteni.3.4.2.2 Figyelmeztetõ fényjelzés (1:B2)A figyelmeztetõ fényjelzés opcionális.Kövesse az alkalmazandójogszabályokat a figyelmeztetõfényjelzés használatával kapcsolatban.A figyelmeztető fényt bekapcsoló éskikapcsoló kapcsoló3.4.2.3 Munkavilágítás (1:B3)Kövesse az alkalmazandójogszabályokat a munkavilágításhasználatával kapcsolatban.A munkavilágítást (4:B) bekapcsoló éskikapcsoló kapcsoló3.4.2.4 Ablaktörlõ (1:B4)A szélvédőtörlőt bekapcsoló éskikapcsoló kapcsoló3.4.2.5 Belsõ világítás (1:B5)A belsõ világítás a tetõn található. A belsõ világítása lámpa balra és jobbra történõ elforgatásával kapcsolhatóbe és ki.3.4.3 Vezérlés – kormány és pedálok3.4.3.1 Kormánykerék (1:C1)Ne a gép üzemelése közben állítsa be akormányt.A kormánykereket egyszerűen fel lehet emelni, lelehet engedni és különböző szögekbe lehet állítani.Lásd 3.4.3.3 és 3.4.3.9.3.4.3.2 Fényszóró és kürt (1:C2)A karnak az alábbi funkciói vannak:KürtParkolófényFényszórókLásd a releváns funkciók szimbólumait a vezérlõszerveken.3.4.3.3 A kormány szögének beállítása (1:C3)Ne a gép üzemelése közben állítsa be akormányt.A kormány szöge fokozatmentesen változtatható.Oldja ki a kormányoszlop oldalán lévőszabályozót, és állítsa a kormánykereket a kívántszögbe. Húzza meg a szabályozó gombot.3.4.3.4 Meghajtás / üzemi fék (1:C4)Ha a pedál felengedésekor a gép nemúgy lassul, mint ahogyan azt elvárná, abaloldali pedált (1:C6) kellvészfékezésre használni.A pedál határozza meg a motor és a hajtott kerekekközötti áttételt (= sebesség). Az üzemi fék akkoraktiválódik, amikor a pedált felengedik.1. Nyomja előre a pedáltés a gép megindul előre.2. Ha nem nyomja a pedált, agép - álló helyzetben van.3. A pedált hátrafelé mozgatja –a gép hátrafelé halad.4. A pedálra gyakorolt nyomáscsökkentésekor – a gép lassít.A maximális sebesség a sebeségszabályozóvalcsökkenthető az optimális üzemi sebességre(1:C5).3.4.3.5 Sebességszabályozó (1:C5)A gép sebességtartománya úgy határolható be, haa sebességszabályozóval (1:C5) rögzítik ameghajtást / a szervizfék pedált (1:C4).Ha a sebességszabályozó aktiválva van, optimálismaximális sebesség érhető el munka közben azeszközzel.Rögzítés:Tolja előre a sebességszabályozót.Átállítás:Tolja vissza a sebességszabályozót.Irányjelzõ lámpák246


MAGYARHU3.4.3.6 Vészfék / Kézifék (1:C6)Működés közben tilos a pedállenyomása. Fennáll az erőátvitel és afék túlhevülésének a veszélye.A pedálnak az alábbi funkcióivannak:• Üzemelés közben. Vészfék.• Megálláskor. Kézifék.Jelzőlámpák (1:J3), amikor a pedált teljesenbenyomják.3.4.3.7 Sebességszabályozó, kézifék (1:C7)A sebességszabályozó lenyomottállapotban rögzíti a pedált (1:C6). Ezzel afunkcióval a gépet lejtőkön, szállításközben stb. lehet rögzíteni, amikor amotor nem jár.Zárás:1. Nyomja le teljesen a pedált (1:C6). A jelzőlámpák(1:J3).2. Tolja előre a sebességszabályozót.3. Engedje fel a pedált.Kioldás:1. Nyomja le teljesen a pedált (1:C6).2. Tolja hátra a sebességszabályozót.3. Engedje fel a pedált.3.4.3.8 Veszélyt jelzõ lámpák (1:C8).A kapcsolóval aktiválhatók a veszélytjelzõ lámpák. Minden irányjelzõ lámpa éskijelzõ (1:J5) egyszerre villog.3.4.3.9 A kormány magasságának beállítása(1:C9Ne a gép üzemelése közben állítsa be akormányt.A kormány magassága fokozatmentesen állítható.Oldja ki a kormányoszlopon lévő gombot, ésemelje vagy süllyessze a kormányt a kívántpozícióba. Rögzítse a gombot.3.4.4 Vezérlés – műszerfal3.4.4.1 Gyújtáskapcsoló (1:D1)A gyújtáskapcsoló szolgál a motor indítására ésleállítására.Négy állása lehetséges:Előizzítás: A hengerek hevítése az indításhoz.A motor beindítása előtt, alacsonyabbhőmérsékletek esetén az alábbiakszerint tartsa ebben a helyzetben.Max. 5 másodpercStop: A motor leáll. Az indítókulcskivehető.Üzemi állás: Indításkor kiiktatva, ésüzemben, amikor a motor jár.Start: Az elektromos indítómotor akkoraktiválódik, amikor a kulcsot a indítóhelyzetbe állítják. Miután a motorbeindult, az indítókulcsot állítsa vissza azüzemi helyzetbe.3.4.4.2 Eszközemelő (1:Hs)Ez a szabályozó vezérli a gép elején elhelyezetthidraulikus eszközemelőt (1:H) és a kabin aljáraszerelt eszközemelő hengert. Ezek soroskapcsolásúak.A vezérlő (1:Hs) csak akkor működik, ha a motorjár.Leengedhető azonban üzemi helyzetbe, ha a motorki van kapcsolva.Soha ne hagyja úgy magára a gépet,hogy a rászerelt eszköz szállításihelyzetben legyen. A gépre szerelteszköz súlyos zúzódásos sérüléstokozhat, mivel gyorsan leengedhető, haa vezérlést véletlenszerűen működésbehozzák.A karnak négy állása van:Üzemi helyzet . Tolja előre a kart elsőállásba, ahol az rögzül. Az eszköz mostüzemi helyzetbe van leengedve.Üzemi helyzetben az eszköz mindigugyanolyan nyomással nehezedik atalajra, és követi annak vonalát.Munkavégzés közben az eszköz legyenüzemi helyzetben.Az eszköz leengedése Az eszköz annaktömegétől függetlenül leengedhető. Aleengedéshez szükséges erőt az eszközsúlya és a leengedéskor kifejtett, lefeléirányuló hidraulikus erő határozza meg.Rögzítés szállítási helyzetben.Felemelés és leengedés után a karvisszatér üres állásba. Az eszközszállítási helyzetben van rögzítve.Az eszköz felemelése Tolja a kart hátsóállásba, hogy az eszköz a legmagasabbállásba emelkedjen (szállítási helyzet).Majd engedje ki a kart, hogy az eszközszállítási helyzetben rögződjön.3.4.4.3 Hidraulikus vezérlés (1:AuxPTOs)A vezérlés aktiválja azt a szelepet, amely ahidraulikus szivattyútól a gép elejére, a hidraulikakimenethez felszerelt eszközökhöz továbbítja azerőt. (1:AuxPTO). A vezérlés hátra vagy előremozgatása határozza meg az áramlás irányát.Például használható egy eszköz forgásirányának akiválasztására.247


HUMAGYARAmikor a vezérlés semleges üzemmódban van,nem halad keresztül áramlás a hidraulikakimeneteken.A vezérlés csak akkor működik, ha a motor jár ésaz eszköz megcélzott funkcióihoz tartozóhidraulika tömlők csatlakoztatva vannak ahidraulika kimenethez (1:AuxPTO).3.4.4.4 A kabinra szerelt eszköz magasságátrögzítő szabályozó (1:Hrl)Ez a szabályozó lezárja a kabin alá szerelt eszközhengerét, például a tisztító berendezés szívókájáét.Ez azt jelenti, hogy az a gép elejére szerelteszközök felemelhetők és leengedhetők, lásd még3.4.4.2, anélkül, hogy ez érintené a gép alá szerelteszközt.Ne rögzítse a kabin alá szerelt eszköztleengedett helyzetben, mert ez az eszközés a gép sérülését eredményezheti,amikor egyenetlen felületen halad.3.4.4.5 Áramlásszabályozás (1:AuxPTO2v)A szelep az áramlás erősségét szabályozza ahidraulika kimenetben (1:AuxPTO). Például, azeszköz forgási sebességének beállításához.3.4.4.6 Hidraulikus vezérlés (1:Aux1s)A csatlakoztatott eszközöktől függően avezérléssel szabályozhatók bizonyos funkciók.A vezérlés csak akkor működik, ha a motor jár ésaz eszköz megcélzott funkcióihoz tartozóhidraulika tömlők csatlakoztatva vannak ahidraulika kimenethez (1:Aux1).3.4.4.7 Hidraulikus vezérlés (1:Aux2s)A csatlakoztatott eszközöktől függően avezérléssel szabályozhatók bizonyos funkciók.A vezérlés csak akkor működik, ha a motor jár ésaz eszköz megcélzott funkcióihoz tartozóhidraulika tömlők az alábbiak szerintcsatlakoztatva vannak:• A gép elejére szerelt eszköznél a hidraulikakimeneteken (1:Aux2f).• A gép hátsó részének elejére (1:Aux2ra) vagyhátuljára (1:Aux2rb) hidraulika kimenettelrögzített eszköz.Lásd még 3.4.4.13A hátsó részen található mindkét hidraulikakimenet párhuzamos csatlakoztatású.3.4.4.8 Fojtószelep vezérlés (1:D2).A motor fordulatszámának szabályozása.A fojtószelep teljesen nyitva — amikor agép üzemel, a fojtószelep mindig legyenteljesen nyitva.Üresjárat.3.4.4.9 Kapcsoló (1:PTO1l)A kapcsolót az aktivált üzemmódbanlévő PTO-hajtás korlátozásárahasználják, lásd 3.4.4.11. A kapcsolócsak akkor aktiválható, ha a PTO-hajtásés a kézifék aktiválása egyszerretörténik.Mozgassa hátrafelé a gomb korlátozó eszközét,miközben a funkció aktiválása érdekébenlenyomja a gomb első részét.Ez a funkció akkor használható, ha a gépkezelő agépen kívül végez munkát, például egy külsőtömlőre szerelt fúvókával.3.4.4.10Kapcsoló (1:Gs)A kapcsolóval egyszerűen beállítható avágószerkezet vágási magassága azelektromos vágási magasság beállítóval.A kapcsoló szabályozza az összeköttetést (1:G) apolaritás megfordításával.3.4.4.11Kapcsoló (1:PTO1)A gép elejére szerelt eszköz működésének ki- ésbekapcsolására szolgáló kar. Két állása van:1. Nyomja meg a kapcsoló első részét – aPTO bekapcsol. A szimbólum világítanikezd.2. Nyomja meg a kapcsoló hátsó részét – aPTO kikapcsol.A hidraulikus rendszerben a nyomásszükségtelen növekedésének megelőzéseérdekében állítsák a fojtószelep szabályozását1/4-re a hidraulikus PTO bekapcsolásához.A vezérlés aktiválja azt a szelepet, amely ahidraulikus szivattyútól a gép elejére szerelteszközhoz továbbítja az erőt.Innen az erő hidraulikusan az eszközhöztovábbítódik az első (1:PTOf) vagy a hátsó(1:PTOr) hidraulikus kimeneten keresztül.Mindkét hidraulika kimenet párhuzamoscsatlakoztatású.3.4.4.12Kapcsoló (1:Ls)12 VA kapcsolónak három állása van éshasználható például a homokszórónál.A kapcsoló vezérli a hátsó rész elején (1:L) lévőelektromos csatlakozó és a hátsó rész hátulján(1:Lr) lévő elektromos csatlakozó funkcióját. Akét csatlakozó párhuzamos csatlakoztatású.3.4.4.13Kapcsoló (1:Aux2fr)A kapcsolónak két állása van és azt jelzi,hogy a vezérlés melyik hidraulika kimenetetaktiválja (1:Aux2s).Előre szerelt hidraulika kimenet (1:Aux2f) vagy ahátsó részen lévő hidraulika kimenetek (1:Aux2ra,1:Aux2rb). Lásd még 3.4.4.7.248


MAGYARHU3.4.5 Vezérlés – egyéb3.4.5.1 Főkapcsoló (1:M)A főkapcsoló az elülső motorburkolat1 alatt található.Mielőtt munkát végeznének azelektromos rendszeren, a0főkapcsolóval ki kell kapcsolni azáramellátást.3.4.5.2 MotorházA gép csak akkor üzemeltethető, ha amotorház zárva van. Égési sérüléseketés zúzódásokat szenvedhet!A motor alkatrészeihez való hozzáféréshez négyleemelhető burkolati elem van. Az elemekkinyitásának módja:A bal és jobb oldalon lévő burkolat (1:N)Eltávolítás:1. Távolítsák el az első és a hátsógumihevedereket (4:D).2. Húzza felfelé a burkolatot, hajtsa le és húzzakifelé.Telepítés:1. Engedje le a burkolatot a kerék belső oldalánál.2. Illessze be a burkolat felső részét a gép V-hornyába és helyezze be az alsó rögzítőcsapszeget.3. Akassza be az első és a hátsó gumihevedereket.Elülső burkolat (1:O)Eltávolítás:1. Néhány bal fordulattal lazítsa meg a zárógombokat (4:E).2. Mozdítsa el a burkolatot előre és felfelé.Telepítés:1. Hozza egyenesbe a burkolatot.2. Illessze be a záró gomb füleit a felső nyílásokbaés fordítsa el a záró gombokat jobbra, hogy aburkolat stabilan rögzítve legyen.Hátsó rács (1:P)Leszerelés:1. A rács két oldalán lévő rugós reteszt (1:Q)kihúzva hajtsa le a rácsot.2. Emelje le a rácsot a peremekről.Összeszerelés1. Emelje fel a rácsot és igazítsa hozzá aperemekhez.2. Hajtsa fel a rácsot és ellenőrizze, hogy areteszek a helyére rögzítik-e a rácsot.Felső panelLeszerelés:1. Távolítsa el a burkolatot a jobb és a bal oldalon.2. Távolítsa el a négy csavart (1:T) és emelje le apanelt.Összeszerelés1. Igazítsa meg a panelt és húzza meg a négycsavart.3.4.5.3 Az utánfutó elektromos csatlakozása(1:R)Hét tűs csatlakozó az utánfutóhoz.3.4.5.4 Rögzítőcsap (1:S)A gép a különböző tartozékokhoz elöl és hátulcsatlakozásokkal rendelkezik. A megfelelőtartozékot felszerelés után két rögzítő csap rögzíti.A rögzítő csapok a hornyokba illesztés utánönzáróak.3.4.5.5 Tanksapka (3:A)A dízel üzemanyag betöltésére szolgáló tanksapkaa kabin hátulján található.3.4.5.6 Ajtókitámasztó (4:C)Az ajtókitámasztó félig nyitott helyzetben rögzítiaz ajtót a szellõzés fokozása érdekében.Ha az ajtókitámasztó bezáráskor nemilleszkedik az ajtózárba, a kabinsérülhet.Ellenõrizze, hogy használatkor az ajtókitámasztómegfelelõen illeszkedjen az ajtózárba.3.4.5.7 Kioldó kar (5:G)A változtatható erőátvitel kioldó karja. Lehetővéteszi a gép kézi erővel történő mozgatását.A szétkapcsoló kar soha nem állhat akülső és a belső pozíció között. Ettől azerőátvitel túlmelegszik ésmegrongálódik.A gép nem vontatható; de ha szükséges,feltolható az utánfutóra, illetveletolható róla. A vontatás megrongáljaaz erőátvitelt.A kar a következő két állásban állhat:Kar hátrahúzva:A hidraulikus szivattyú normál üzemmódrakapcsolva.Kar előretolva:A hidraulika olaj a hidraulikus szivattyún keresztülvan csatlakoztatva, és úgy áramolhat rendszerben,hogy az ne akadályozza az olaj keringését. A gépkézi erővel mozgatható. Az áramlás azonbankorlátozott, ezért a gép mozgatása viszonylat nagyerőt kíván.3.5 KIJELZŐK3.5.1 Üzemanyagmérõ (1:J1)Az üzemanyagmérõ jelzi a tartályban lévõ üzemanyagszintjét.3.5.2 Kijelző az ülés rugózásához (1:J2)Megmutatja az ülés rugózásának a beállítását.Lásd 3.4.1.2.249


HUMAGYAR3.5.3 A fék kijelzője (1:J3)Soha ne üzemeltesse a gépet, ha a fék kijelzőjevilágít. A kézifék és a vészfék lehet érintett.A fék kijelzője figyelmeztet, hogy akézifék (1:C6) aktiválva van.3.5.4 Üzemóramérő PTO 1 (1:J4)Megmutatja, hogy a PTO1 hány órán át voltaktivált állapotban. Csak akkor működik, amikorjár a motor.3.5.5 Az irányjelzõ/veszélt jelzõ lámpákkijelzõje (1:J5)Az indikátor villog, amikor az irányjelzõ lámpák/aveszélyt jelzõ lámpák is villognak.3.5.6 Üzemanyag kijelző (1:J6)Az üzemanyag kijelző csak akkor aktív, haaz indítókulcs üzemi helyzetben van.Az üzemanyag kijelző figyelmeztet, amikor 2,5liternél kevesebb dízelolaj van azüzemanyagtartályban.3.5.7 Olajnyomás kijelző (1:J7)Tilos a motort járatni, ha azolajnyomás kijelzője világít. Fennáll asúlyos motorkárosodás veszélye.Az olajnyomás kijelzője csak akkoraktív, ha az indítókulcs üzemihelyzetben van.Az olajnyomás kijelzője figyelmeztet, amikor amotorban az olajnyomás a veszélyes szint alá esik.Amikor a motor nem jár, a kijelzőnek világítaniakell és nincs olajnyomás.Ha a motor jár, a kijelzőnek nem szabadvilágítania. Ha a kijelző működés közbenvilágítani kezd, a motort azonnal le kell állítani ésa gépet javításra engedéllyel rendelkező szervizbekell vinni.3.5.8 Motorhőmérséklet kijelző (1:J8)A túl magas motorhőmérsékletet részben a kijelző,részben egy csengő jelzi.Ha a hőmérsékletjelző világít vagy ha acsengő megszólal, a motor csaküresjáratban járatható, nagyobbterhelésnek nem tehető ki. Fennáll asúlyos motorkárosodás veszélye.A motorhőmérséklet kijelzője és a csengőcsak akkor aktív, ha az indítókulcs üzemihelyzetben van.A motorhőmérséklet kijelzője és a csengőfigyelmeztet, ha a motorhőmérséklet meghaladja aveszélyes szintet.Ha a motor jár, a kijelzőnek nem szabad világítaniaés a csengő nem szólalhat meg. Ha működésközben a kijelző világít vagy a csengő megszólal,tegye a következőt:• Állítsa a fojtószelepet üresjáratba. Ne állítsa lea motort.• Távolítson el minden levelet, füvet vagy egyébtárgyat a hűtő külső részéről. Lásd „5.12”.• Hagyja addig üresjáratban a motort, amíghőmérséklete lecsökken, a kijelző már nemvilágít és a csengő már nem szól. A gép ezutána szokásos módon használható.• Ha a hőmérséklet 5 percen belül nem csökken,állítsa le a motort és vigye a gépet javításraengedéllyel rendelkező szervizbe.Ha a kijelző túl magas motorhőmérsékletet jelez,ellenőrizze a hűtőközeg szintjét. Lásd „5.4”.3.5.9 A hidraulika olaj hőmérsékleténekkijelzője (1:J9)Tilos a motort járatni, ha a hőmérsékletkijelzője világít. Fennáll a súlyosmotorkárosodás veszélye.A hidraulika olaj hőmérsékleténekkijelzője csak akkor aktív, ha azindítókulcs üzemi helyzetben van.A hidraulika olaj hőmérsékletének kijelzőjefigyelmeztet, ha a hidraulika olaj hőmérsékletemeghaladja a veszélyes szintet.Ha a motor jár, a kijelzőnek nem szabadvilágítania. Ha működés közben a kijelző világít,tegye a következőt:• Állítsa a fojtószelepet üresjáratba. Ne állítsa lea motort.• Távolítson el minden levelet, füvet vagy egyébtárgyat az olajhűtő külső részéről. Lásd „5.12”.• Hagyja addig üresjáratban a motort, amíghőmérséklete lecsökken, és a kijelző már nemvilágít. A gép ezután a szokásos módonhasználható.• Ha a hőmérséklet 5 percen belül nem csökken,állítsa le a motort és vigye a gépet javításraengedéllyel rendelkező szervizbe.250


MAGYARHU3.5.10 Az akkumulátortöltés kijelzője(1:J10)Soha ne járassa a motort, ha a töltés kijelzőjevilágít. Ezzel lemerítheti az akkumulátort.Az akkumulátortöltés kijelzője csak akkoraktív, ha az indítókulcs üzemi helyzetbenvan.Az akkumulátortöltés kijelzője figyelmeztet, ha amotor generátora nem tölti az akkumulátort. Ha amotor nem jár, a kijelzőnek világítania kell, mivela generátor nem tölt.Ha a motor jár, a kijelzőnek nem szabadvilágítania. Ha a kijelző működés közbenvilágítani kezd, az akkumulátor tölt és a motor nemindítható be. Vigye a gépet egy engedéllyelrendelkező szakszervizbe, és javíttassa meg.3.5.11 A motor üzemórája (1:J11)A felhasznált üzemórákat mutatja. Csak akkormûködik, amikor jár a motor.3.5.12 A hidraulika olaj szintjének kijelzője(8:N)Amikor a gép egyenes helyzetben van, azolajszintnek láthatónak kell lennie az átlátszószintjelzőn.Ha az olajszint túl magas, fennáll a veszélye, hogyolaj szivárog ki a leürítő szelepen keresztül. Ha azolajszint túl alacsony, fennáll a veszélye, hogymegnő az olajhőmérséklet és károsodhat ahidraulikus rendszer.3.5.13 A légszűrő kijelzője (11:P)A kijelző figyelmeztet, ha a légszűrő elzáródott.Ha a kijelző pirosan világít, a légszűrőt ki kellcserélni. Majd nullázza le a kijelzőt a gombmegnyomásával.4 FELHASZNÁLÁSITERÜLETEKA gép csak eredeti eszközökkel használható.Opcionális készletek állnak rendelkezésre agéphez, amelyek tartalmazzák azokat azeszközöket, amelyekkel közúton is lehetközlekedni. A készletek tartalmát a helyielőírásokhoz igazítják. A beszerzéssel kapcsolatosinformációval és a beszerzéssel kapcsolatbanforduljon egy engedéllyel rendelkezőforgalmazóhoz.5 BEINDÍTÁS ÉSÜZEMELTETÉSA gép csak akkor üzemeltethető, ha amotorház zárva van. Égési sérüléseketés zúzódásokat szenvedhet!Ha a gép üzemel, ügyeljen rá, hogysenki se tartózkodjon a gépforgáspontja közelében. A gép eleje éshátsó része közötti területen fennáll asúlyos roncsolásos sérülések veszélye.A gépet folyadékkal feltöltött hátsókerekekkel szállítjuk. Ezekellensúlyként funkcionálnak, amikor agép a vágószerkezettel halad.Ha a vágószerkezettel való haladáskornem használják a folyadékkal feltöltöttkerekeket, legalább 60 kg-os ellensúlytkell a gép hátsó eszköztartójáraszerelni.5.1 BEINDÍTÁS ELŐTTIMŰVELETEKA gép beindítása előtt tegye a következőket:• Ellenőrizze az üzemanyagszintet/töltse felüzemanyaggal.• Ellenőrizze a motorban az olajszintet.• Ellenőrizze a hűtőközeg szintjét.• Ellenőrizze, hogy a légszűrő kijelzője nemkapcsolt-e le.• Ellenőrizze, hogy a vízszeparátor és azüzemanyagszűrő csapja nyitva legyen.• Ellenőrizze hogy a vízszeparátor netartalmazzon vizet. Ha szükséges, ürítse le.• Ellenőrzése az olajszintet a hidraulikustartályban. Lásd 3.5.12.• Végezze el a biztonsági ellenőrzéseket.• Ügyeljenek rá, hogy a gép hátuljára folyadékkaltöltött kerekek vagy legalább 60 kg-os ellensúlylegyen felszerelve, amikor a vágószerkezettelhaladnak.• Ellenőrizze, hogy a lekapcsoló kar belsőállásban legyen. Lásd 3.4.5.7.A fenti intézkedéseket az alábbiakban ismertetjük.251


HUMAGYAR5.2 ÜZEMANYAGFELTÖLTÉSA dízel üzemanyag erősen gyúlékony!Az üzemanyagot mindig kifejezetten azilyen célra kialakított edényben tartsa.A benzintartályt mindig a szabadbantöltse fel, és soha ne dohányozzon aművelet közben. Az üzemanyagtartályta motor beindítása előtt töltse tele.Soha ne távolítsa el a tanksapkát vagytöltsön a tankba üzemanyagot, ha amotor még jár vagy meleg.A motor nem üzemeltethető repcébőlkészült dízel üzemanyaggal (RME).További információért forduljon amotor gyártójához.Ha az üzemanyagbetöltő csőbe is kerülüzemanyag, az szivárgáshoz vezet, éstűzveszélyt eredményezhet.Csak olyan dízel üzemanyagot használjon, amelymegfelel a „2.1”-ben található előírásoknak.1. Nyissa ki az üzemanyagtartály sapkáját (3:A).2. Töltse tele dízel üzemanyaggal a betöltő csőalsó részéig. Ha üzemanyag kerül a betöltőcsőbe, az kiszivároghat, mivel felmelegedvekitágul.3. Zárja a tanksapkát.5.3 A MOTOROLAJ SZINTJÉNEKELLENŐRZÉSEA gép használata előtt minden alkalommalellenőrizze, hogy megfelelő-e az olajszint. Agépnek sík területen kell állnia.Ellenőrizze a következőket:1. Törölje tisztára a mérőpálca környékét (7:H) éshúzza ki.2. Törölje tisztára a mérőpálcát.3. Tolja teljesen a helyére a mérőpálcát, majdhúzza ki újra.4. Olvassa le az olajszintet. Az olajszintnek a mérőpálcánlátható jelzések (7:I) között kell lennie.Ha szükséges, távolítsa el a tanksapkát (14:W) éstöltse a jelig a tankot olajjal.Az API és az alábbi hőmérséklet diagram szerinthasználjon CF vagy magasabb minőségű olajat.Soha ne használjon olajadalékokat.Az olajszint soha nem csökkenhet az alsó jelzésalá. Ez a motor túlmelegedését okozhatja. Ha azolajszint meghaladja a jelzést, engedje le az olajata megfelelő szintig. Lásd 6.7.Az olajszint beállítása után helyezze vissza azolajbetöltő nyílás sapkáját.5.4 A HŰTŐKÖZEG SZINTJÉNEKELLENŐRZÉSEHa a rendszerben nincs hűtőközeg, ahőmérséklet kijelző nem működik. Ezmotorhibát eredményezhet.Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze,hogy megfelelő legyen a hűtőközeg szintje.Ellenőrizze a következőket:1. Ellenőrzéskor a motornak hidegnek kell lennie.2. Távolítsa el a rácsot, a jobb és a balmotorburkolatot és a felső panelt. Lásd 3.4.5.2.3. Csavarja le a hűtő sapkáját (14:X) és ellenőrizze,hogy a hűtőfolyadék szintje eléri-e a betöltőnyílást.4. Helyezze vissza a hűtő sapkáját.5. Ellenőrizze, hogy a hűtőközeg a tágulási tartálybanaz alsó jelig (11:O1) érjen.Amennyiben szükséges, töltse fel olajjal. Lásdalább.5.4.1 Feltöltés hűtőközeggelA hűtőközeg feleljen meg az alábbi előírásoknak:• Mindig hűtőfolyadék és víz elegyét kellhasználni. Soha ne használjon csak vizet.• A vizet és a hűtőfolyadékot a szállító utasításaiszerint keverje.• Soha ne keverjen össze különfélehűtőfolyadékokat.• Használjon lágy vizet (ami nem tartalmazkalciumot), desztillált vagy ásványi anyagmentes vizet.feltöltéskor a motornak hidegnek kell lennie.Ha a hűtő sapkája nyitott, miközben amotor meleg, fennáll az esetlegesenkifreccsenő forró víz miatti súlyos égésisérülések veszélye.252


MAGYARHUA feltöltés módja:1. Távolítsa el a rácsot, a jobb és a balmotorburkolatot és a felső panelt. Lásd 3.4.5.2.2. Ellenőrizze, hogy a hűtőrendszer mindendugója a helyén legyen, tömítéssel ellátva.. Ellenőrizze, hogy a hűtőrendszer minden csapjael legyen zárva, tömítéssel ellátva.4. Ellenőrizze, hogy a hűtőrendszer mindennyílása ép és tömítéssel van ellátva.5. Csavarja le a hűtő sapkáját (14:X).6. Lassan töltse fel a hűtőt hűtőközeggel. Felöltésközben nem keletkezhetnek légbuborékok.Töltse fel a töltőnyílás pereméig.7. Helyezze vissza a hűtő sapkáját.8. Nyissa ki a tágulási tartály (11:O) sapkáját éstöltse fel az elegyet az alsó jelig, ami azt aszintet jelöli, amikor a motor hideg.9. Zárja vissza a tágulási tartály sapkáját.10.Járassa a motort az üzemi hőmérsékleteléréséig és ellenőrizze a szintet a tágulásitartályban. A szintnek most a felső jelnél(11:O2) kell lennie, ami az a szint, amikor amotor már felforrósodott.11.Ha a szint nem éri el a felső jelet, hagyja amotort lehűlni, majd töltse fel a tágulási tartálythűtőközeggel.5.5 LÉGSZŰRŐ KIJELZŐJEEllenőrizze, hogy a légszűrő kijelzője (11:P) nemkapcsolt-e le.Ellenőrizze, lásd 3.5.13.Cserélje ki a légszűrőt, lásd 6.13.5.6 VÍZSZEPARÁTOREllenőrizze, hogy a vízszeparátor úszója (10:L5) afenéken legyen.Ellenőrizze, hogy a vízszeparátor csapja nyitvalegyen. Lásd a 10. ábrát.5.7 BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSEKÜgyeljen rá, hogy a gép tesztelése során abiztonsági ellenőrzések eredménye megfeleljen azalábbiaknak.A biztonsági ellenőrzést mindenhasználat előtt el kell végezni.Ha az alábbi követelményekbármelyike nem teljesül, a gépet tiloshasználni! Vigye a gépet egyszakszervizbe, és javíttassa meg.5.7.1 Általános biztonsági ellenőrzésekCélEreményÜzemanyagvezeték Nincs szivárgás.ek és csatlakozásokElektromos kábelek Minden szigetelés ép.Nincs fizikai sérülés.Kipufogó rendszer Nincs szivárgás acsatlakozásoknál.Minden csavar meg van húzva.Hidraulikus tömlők Nincs szivárgás. Nincs sérülés.Haladjon előre/ A gépnek meg kell állnia.hátra a géppel ésoldja ki a gázpedált/üzemi féket.PróbaútNincs szokatlan rázkódás.Nincs szokatlan zaj.5.7.2 Elektromos biztonsági ellenőrzésHasználat előtt mindig ellenőrizni kell abiztonsági rendszer működését.Állapot Intézkedés EreményA sebességváltó/fékpedál nincslenyomva.Kísérelje meg agép beindítását. A nem motornakszabadbeindulnia.PTO nincsaktiválva.A sebességváltó/fékpedál nincslenyomva.A PTO aktiválvavan.A motor jár. A PTOaktiválva van.Az eszközemelőnincs üzemihelyzetben.Kísérelje meg agép beindítását. A nem motornakszabadbeindulnia.A vezető felálltaz ülésből.Kísérelje meg aPTObekapcsolását.A PTO-nakki kellkapcsolnia.A PTO-naknem szabadbekapcsolnia.5.8 INDÍTÁS1. Ellenőrizze, hogy a PTO ki legyen kapcsolva.2. Ne hagyja a lábát a gázpedálon.3. Állítsa a fojtószelepet 1/4 állásba.4. Teljesen nyomja le a fékpedált. Ajelzőlámpának (1:J3) világítania kell.5. Alacsonyabb hőmérséklet eseténhidegindításkor a motort beindítás előtt elő kellmelegíteni. Lásd 3.4.4.1. Fordítsa vissza azindítókulcsot és indítsa be a motort.6. A gépet tilos terhelni vagy közvetlenül hidegindításután üzemeltetni, amikor a hidraulika olajmég hideg.253


HUMAGYARMelegítse fel a hidraulika olajat azzal, hogy 1/4 gázzal járatja a motort. Járassa néhány percig,ahogyan azt az alábbi diagram mutatja.Példa: -10 °C-on járassa a motort Ľ gázzal 18percig.Amikor a gép üzemel, a fojtószelep mindig legyenteljesen nyitva.A hidraulikus rendszerben a nyomásszükségtelen növekedésének megelőzéseérdekében állítsák a fojtószelep szabályozását1/4-re a hidraulikus PTO bekapcsolásához.5.9 SZERVÓKORMÁNYA szervo rásegítő a gép hidraulikus rendszerétől azerőt a kormányhoz továbbítja, amikor aztelfordítják. Ezzel a gép kormányzása nagyonkönnyűvé válik, amikor a motor teljes gázzalüzemel.A szervo rásegítő ereje a motor sebességévelegyütt csökken.5.10 ÖTLETEK AZÜZEMELTETÉSHEZMindig gondoskodjon róla, hogy megfelelőmennyiségű olaj legyen a motorban. Különösenakkor, ha lejtőn halad a géppel.Lásd „5.3”.Legyen óvatos, ha lejtőn halad a géppel.Lejtőn felfelé vagy lefelé haladvakerülje a hirtelen indítást vagymegállást. Lejtőn soha ne haladjonkeresztben. Fentről lefelé és lentrőlfelfelé haladjon.A géppel 10ş-nál nagyobb lejtőnsemmilyen irányban sem szabadhaladni.Lejtőn és éles fordulásoknál csökkentsea sebességet, hogy megelőzze a gépfelborulását vagy elveszítse felette azirányítást.Ha a legmagasabb sebességfokozatban,teljes gázzal halad, ne tekerje el akormányt ütközésig egyik irányba se. Agép könnyen felborulhat.A kezét és az ujjait tartsa távol acsuklós vezérlőműtől és azülésrögzítéstől. Zúzott sérüléseketszenvedhet! Soha ne közlekedjen agéppel úgy, hogy a motorház nyitvavan.A gépet folyadékkal feltöltött hátsókerekekkel szállítjuk. Ezekellensúlyként funkcionálnak, amikor agép a vágószerkezettel halad.Ha a vágószerkezettel való haladáskornem használják a folyadékkal feltöltöttkerekeket, legalább 60 kg-os ellensúlytkell a gép hátsó eszköztartójáraszerelni.Ne rögzítse a kabin alá szerelt eszköztleengedett helyzetben, mert ez az eszközés a gép sérülését eredményezheti,amikor egyenetlen felületen halad.5.11 STOPKapcsolja ki a PTO-t. Használja a kéziféket.Hagyja a motort 1-2 percig üresben járni. Fordítsael az indítókulcsot és állítsa le a motort.Ha a gép őrizet nélkül marad, vegye kiaz indítókulcsot.A motor közvetlenül a leállítás utánnagyon forró lehet. Ne érjen akipufogóhoz vagy a motor másrészeihez. Égési sérüléseket szenvedhet.5.12 TISZTÍTÁSA tűzveszély csökkentése érdekébentisztítsa meg a motort, a kipufogót, azakkumulátort és az üzemanyagtartálytfűtől, levelektől és olajtól.A tűzveszély csökkentése érdekébenrendszeresen ellenőrizze, hogy a gépbőlnem szivárog-e az olaj vagy azüzemanyag.Soha ne használjon nagy nyomásúvizet. Ez tönkre teheti a tengelyektömítését, az elektromos alkatrészeketvagy a hidraulika szelepeket.A hűtőrácsok tisztítására soha nehasználjon nagy nyomású levegőt. Ezkárosítja a hűtő szerkezetét.Használat után tisztítsa meg a gépet. Tisztításra azalábbi utasítások alkalmazandók:• A vízsugarat ne irányítsa közvetlenül a motorra.• A motort kefével és/vagy sűrített levegőveltisztítsa.• A motor hűtőjét (13:T) és a kondenzátor (13:V)puha kefével tisztítsa. A nagy tárgyakat kézzeltávolíthatja el. Ha a hűtők erősen254


MAGYARHUszennyezettek, próbálja meg gyengevízsugárral és megfelelő mosószerrelmegtisztítani.• A vízzel végzett tisztítást követően indítsa be amotort és a vágószerkezetet, hogy eltávolítsa avizet, ami máskülönben bekerülhet acsapágyakba és károsodást okozhat.6 KARBANTARTÁS6.1 SZERVIZPROGRAMAhhoz, hogy a gép jó állapotban legyen, ésmegbízhatóan, biztonságosan és környezetbarátmódon üzemeljen, be kell tartani az ebben afejezetben található szervizelési utasításokat.Minden szervizelést engedéllyel rendelkezőműhelyben kell elvégezni.Az engedéllyel rendelkező műhelyben végzettszolgáltatás garantálja az eredeti alkatrészekkelvégzett profi munkát.A szerviznaplót az engedéllyel rendelkezőműhelyben minden szervizelés alkalmával le kellbélyegezni. A rendesen vezetett szerviznaplóértékes dokumentum, ami növeli a gép értékét, hahasználtan értékesíteni kívánja.A szervizpontok megtalálhatók az alábbitáblázatban: Az eljárások végrehajtásának leírásátaz alábbi táblázat tartalmazza.6.2 SZERVIZPONTOK.Első Köztes Lásd aSzervizpontokalkalom idő bekezdÜzemóra/naptári ésthónapVízszeparátor,ellenőrizés50/- 6.4Légszűrő, tisztítás 6.4Üzemanyagszűrő,csere400/- 6.5Abroncsnyomás,ellenőrizés, beállítás6.6Motorolaj, szűrő,csere50/12 200/12 6.7Hidraulika olaj, szûrõ,tartály leürítõ szelep, 50/12 400/12 6.8csere/tisztításKerékmotorok,olajcsere50/12 200/12 6.9Ékszíjhajtás,ellenőrzés50 200/- 6.10Hűtőrendszer, tisztítás 1000/12 6.11Akkumulátor,ellenőrzés50/- 6.12Légszűrő, előszűrőtisztítása6.13Légszűrő, a belsőszűrő cseréje6.13Zsírzás 6.14A szelepek beállítása 1000/- 6.15Aprító szelepek 2000/- 6.156.3 ELŐKÉSZÜLETEKMinden szervizelést és karbantartást álló gépen,kikapcsolt motor mellett kell elvégezni.A parkolófék használatával előzze meg,hogy a gép elgurulhasson.Állítsa le a motort.A gép véletlen beindításánakmegelőzése érdekében vegye ki azindítókulcsot.6.4 VÍZSZEPARÁTORVan egy úszó a vízszeparátorban (10:L5), amelyaz átlátszó sapkán keresztül megfigyelhető. Azúszónak a fenéken kell lennie. Ha az úszófelemelkedett, a vízszűrőt az alábbiak szerint kellmegtisztítani:1. Zárja el a vízszeparátor csapját. Lásd a 10.ábrát.255


HUMAGYAR2. Tartson egy tartályt a vízszeparátor alá, hogyösszegyűjtse az üzemanyagot.3. A tömítőgyűrűt megnyomva nyissa ki a sapkát(10:L1).4. Óvatosan távolítsa el sapkát (10:L2), a rugót(10:L4) és az úszót (10:L5) a sapka alól.5. Tisztítsa meg a sapka belsejét és csavarja ki aszűrőt (10:L3).6. Ellenőrizze, hogy a O-gyűrű hibátlan ésfordított sorrendben szerelje össze az elemeket.7. Nyissa ki a csapot.Tisztítsa meg az üzemanyagtartályt, ha a vízgyakran felgyülemlik a vízszeparátorban.Forduljon engedéllyel rendelkező szervizhez.6.5 ÜZEMANYAGSZÛRÕ1. Állítsa le a motort és hagyja lehúlni.2. Zárja el az összes üzemanyagcsapot.3. Lazítsa meg a szûrõt (5, 6:F) úgy, hogy elforgatjaa megadott irányba (6:Dis); ehhez használjonegy olajszûrõhöz való csavarkulcsot. Az üzemanyagkifröccsenésének megelõzése érdekébenóvatosan távolítsa el a szûrõt.Töröljön fel minden kifröccsent üzemanyagot.4. Tisztítsa neg a szûrõ foglalata körüli felületet.5. Kenjen üzemanyagot vékony rétegben a szûrõtömítésére.6. Helyezze be az új szûrõt úgy, hogy elforgatja amegfelelõ irányba (6:Ass), amíg a törmítés nemérintkezik a foglalat felületével.7. Majd az olajszûrõhöz való kulccsal még egyfordulattal húzza meg a szûrõt.6.6 AZ ABRONCSOK NYOMÁSANyomás elöl: 0,9 barMEGJEGYZÉS! Ezt a gépet folyadékkal feltöltötthátsó kerekekkel szállítjuk. Ezzel szükségtelennéválik ellensúly felszerelése a hátsóeszköztartóra.A kerekeket sós vízzel vannak feltöltve.Sótartalom: 33 % (CaCl 2 )Fagyáspont: kb. -35°C.A folyadékkal feltöltött kerekekszervizelésével és karbantartásávalkapcsolatban forduljon engedéllyelrendelkező műhelyhez.Ne próbálja a hátsó kerekekben alégnyomást hagyományoslégnyomásmérővel ellenőrizni. A sós vízbelekerülhet a mérőeszközbe éskárosíthatja azt.Lásd az egyes eszközökre vonatkozó nyomást azútmutatóban.6.7 A MOTOROLAJ ÉS A SZŰRŐCSERÉJEA motorolaj igen forró lehet, haeltávolítására közvetlenül a motorkikapcsolása után történik. Az olajleürítése előtt hagyja a motort néhánypercig hűlni.A motorolaj és szűrő cseréjének módja:1. Állítsa a gépet sík felületre és járassa a motort,amíg eléri az üzemi hőmérsékletet.2. Állítsa le a motort és vegye le az olajbetöltőnyílás sapkáját (14:W).3. Helyezzen egy tartályt a leürítő nyílás alá(15:Y), távolítsa el a dugót és engedje le azolajat a tartályba.4. Az olajat a helyi előírásoknak megfelelőenhelyezze el.5. Tisztítsa meg az olajszűrő (15:Z) környékét ésvegye ki a szűrőt. Használjon az olajszűrőhözaló fogót.6. Zsírozza meg az új szűrő tömítését éscsavarozza be, hogy a tömítés hozzáérjen amotor felszínéhez. Az olajszűrőhöz valókulccsal még egy fordulattal húzza meg aszűrőt.7. Csavarja vissza az olajleeresztő kupakját.Húzza meg 50 Nm-ig.8. Töltse fel a gépet friss olajjal a 5.3 szerint.9. Az olaj betöltése után indítsa be a motort és 30másodpercig járassa üresjáratban.10.Ellenőrizze, hogy tapasztal-e bármilyenolajszivárgást.11.Állítsa le a motort. Várjon 30 másodpercig,majd ellenőrizze az olajszintet. Lásd 5.3.6.8 A HIDRAULIKA OLAJ ÉS ASZŰRŐ CSERÉJENem juthat szennyezőanyag ahidraulikus rendszerbe. Ez a rendszerelemeinek súlyos károsodásáteredményezné.A hidraulika olaj és a szűrő cseréjének módja:1. Állítsa a gépet egyenes felületre.2. Alaposan tisztítsa meg a szűrő (8:K) környékéta hidraulikus tartály felső részén és vegye ki aszűrőt.3. Helyezzen egy tartályt a leürítő nyílás alá(8:M), távolítsa el a dugót és engedje le az olajata tartályba. A tartálynak 20 literesnek kelllennie.4. Az olajat a helyi előírásoknak megfelelőenhelyezze el.5. Csavarja vissza az olajleeresztő kupakját.Húzza meg 40 Nm-ig.256


MAGYARHU6. Cserélje ki a tartály leürítõ szerepét (8:J). A szelepetki kell csavarozni és az újat fordított sorrendbenkell beszerelni.7. A tartály tetején lévő olajbetöltő nyíláson áttöltse fel új olajjal.Olaj: Lásd 2.1.Az olaj mennyisége az olajcsere alkalmávalLásd 2.1.8. Szerelje vissza a szűrő az alábbi elemekkel:9:K1 Tömítés. Ellenőrizze, hogy az alátéthibátlan legyen.9:K2 Új szűrő. A szűrőt minden olajcserealkalmával ki kell cserélni.9:K3 Rugó9:K4 Burkolat9. Az olaj betöltése után indítsa be a motort ésjárassa a gépet néhány percig és ellenőrizze,hogy szivárog-e az olaj.10.Ellenőrizze az olajszintet. Lásd 3.5.12.6.9 OLAJCSERE A KEREKEKMOTORJAIBANAz olajcsere módja a kerekek motorjainak asebességváltóiban:1. Állítsa a gépet egyenes felületre.2. Alaposan tisztítsa meg az olajleeresztőkdugóinak környékét (17:D, E).3. Helyezzen egy tartályt a leürítő nyílás alá(17:E), távolítsa el a dugót és engedje le azolajat a tartályba.4. Távolítsa el a betöltő nyílás dugóját (17:D).5. Illessze be az olajleeresztő dugóját.Az olajat a helyi előírásoknak megfelelőenhelyezze el.7. Töltse be a friss olajat a betöltő nyíláson keresztül.Egy olajos kannából töltse be az olajat. Addigtöltse az olajat, ameddig a szintje eléri abetöltőnyílást.Az olaj típusát és mennyiségét lásd a táblázatban,a 2.1 alatt.8. Illessze a helyére az betöltő nyílás dugóját.9. 30 Nm nyomatékkal húzza meg a dugókat.6.10ÉKSZÍJHAJTÁSOKÖt óra üzemelés után ellenőrizze, hogy az ékszíjaképek és nem sérültek.6.11 A HŰTŐRENDSZERTISZTÍTÁSAA motor járatása közben a hűtőközeg rozsdával éslerakódásokkal szennyeződik. Ez rontja ahűtőközeg képességét, hogy hőt vonjon el amotortól. Ezért a hűtőközeget rendszeresencserélni kell.A hűtőközeg cseréjének módja:1. Távolítsa el a rácsot, a jobb és a balmotorburkolatot és a felső panelt. Lásd 3.4.5.2.2. Távolítsa el az elülső motorburkolatot éscsavarozza le a hűtősapkát (14:X).3. Csavarja le a hűtő sapkáját (14:X).4. Helyezzen egy folyadékgyűjtő tálcát a hűtőleürítője alá (14:U) és a motorhűtőfolyadékának leürítője alá (11:S).5. Távolítsa el a hűtőfolyadék leürítő nyílásánakdugóját, hogy a használt hűtőfolyadékkifolyhasson a folyadékgyűjtő tálcába.6. Távolítsa el a motor hűtőfolyadék leürítőnyílásának dugóját, hogy a használthűtőfolyadék kifolyhasson a folyadékgyűjtőtálcába.7. A vízhálózatból vett folyóvízzel öblítse át ahűtőfolyadék-rendszert a betöltőnyílásonkeresztül, amíg megtisztul.8. Helyezze vissza a hűtőfolyadék leürítőnyílásának dugóját és a motor hűtőfolyadékleürítő nyílásának dugóját.9. Töltse fel a gépet friss hűtőközeggel az „5.4”szerint.Húzza meg 40 Nm-ig.6.12 AKKUMULÁTOR (11:R)A szembe vagy a bőrre kerülő savsúlyos sérülést okozhat. Ha savvalkerülne érintkezésbe, azonnal öblítse levízzel és forduljon orvoshoz.Az akkumulátor szelepszabályozós, 12 V névlegesfeszültséggel. A akkumulátorban lévő folyadékotnem kell ellenőrizni, és utántölteni. Karbantartásgyanánt kizárólag az akkumulátor feltöltéseszükséges, például tartós tárolást követően.Az első használatot megelőzően azakkumulátort teljesen fel kell tölteni.Az akkumulátort mindig teljesenfeltöltve kell tárolni. Ha azakkumulátort feltöltetlen állapotbantárolják, tönkremehet.6.12.1 Feltöltés a motorralAz akkumulátor a motor szinkrongenerátoráról isfeltölthető az alábbiak szerint:1. Az itt bemutatottak szerint helyezze azakkumulátort a gépbe.2. Helyezze el a gépet a szabadban, vagy egyhosszabbítóval vezesse ki a kipufogógázt aszabadba.3. A felhasználói kézikönyv utasításai szerintindítsa be a motort.4. Folyamatosan, 45 percig működtesse a motort.5. Állítsa le a motort. Az akkumulátor teljesenfeltöltődött.257


HUMAGYAR6.12.2 Feltöltés az akkutöltővelHa az akkumulátort az akkutöltővel tölti fel,állandó fezsültséggel működő töltőt kell használni.Forduljon a forgalmazóhoz, hogy beszerezze azállandó feszültséggel működő akkutöltőt.Az akkumulátor károsodhat, amennyibenszokásos típusú akkutöltőt használ.6.12.3 Kiszerelés/beszerelésAz akkumulátor kiszerelése előtt afőkapcsoló (1:M) lekapcsolásával le kellkapcsolni az áramot.Ha a kábeleket felcseréli, a generátor ésaz akkumulátor is károsodhat.Biztonságosan rögzítse a kábeleket. Ameglazult kábelek tüzet okozhatnak.A motort soha nem szabad úgy járatni,hogy az akkumulátor nincsencsatlakoztatva. Fennáll aszinkrongenerátor és az elektromosrendszer súlyos károsodásának aveszélye.Az akkumulátor ki-/beszerelésének módja:1. Távolítsa el a motor burkolatát a bal oldalon.2. A főkapcsolóval (1:M) kapcsolja le az áramot.3. Kösse le az akkumulátor kábelcsatlakozásait ésvegye ki az akkumulátort.4. Fordított sorrendben szerelje be azakkumulátort. Csatlakoztassa a vörös kábelt azakkumulátor pozitív kivezetéséhez (+), és afekete kábelt az akkumulátor negatívkivezetéséhez (-).5. Aktiválja a főkapcsolót.6.12.4 TisztításAmennyiben az akkumulátor sarui oxidálódtak,azokat meg kell tisztítani. Egy drótkefével tisztítsameg az akkumulátor saruit és kenje megakkumulátorhoz használt zsírral.6.13 LÉGSZŰRŐ A MOTORBANTilos a motor járatása, ha a légszűrősérült vagy ha hiányzik a légszűrő.Fennáll a súlyos motorkárosodásveszélye.A légszűrő két szűrőből áll:12:Q3Előszűrő12:Q4 Belső légszűrőMEGJEGYZÉS! Ha a gép poros körülmények közöttüzemel, a karbantartási ütemezésben szereplőnéltisztítsa/cserélje gyakrabban a szűrőt.A légszűrők tisztításának/cseréjének módja:1. Távolítsa el a légszűrő házát (11:Q) a csavar(11:Q1) eltávolításával, majd vegye ki furatábóla belső motorkeretben lévő csavart.2. A két bilincs (12:Q2) oldásával nyissa ki aszűrőházat.3. Vegye ki az előszűrőt (12:Q3), hagyja a helyéna belső szűrőt (12:Q4), hogy por stb. nekerülhessen a motorba, amíg az előszűrőtlefúvatással megtisztítja.4. Lefúvatással tisztítsa meg az előszűrőt.Ügyeljen rá, hogy a szűrő ne rongálódjon meg.Belülről kifelé haladva fúvassa le a szűrőtsűrített levegővel. A nyomás legyen 3-5 bar.Ha az előszűrő nem tisztítható, vagy hakárosodott, ki kell cserélni.5. Tisztítsa meg a légszűrő házának a belsejét.6. Ha légszűrőt is ki kell cserélni, azt is húzza ki.7. Az alkatrészek összeszerelését végezze elfordított sorrendben.8. Nullázza a szűrő kijelzőjét, ha kikapcsolt. Lásd3.5.13.6.14 ZSÍRZÁSAz alábbi táblázat szerinti összes zsírzópontot 50üzemóránként, valamint minden tisztítás után megkell zsírozni.Használjon általános kenőanyaggal töltöttzsírzópisztolyt. Pumpálja addig a kenőanyagot,amíg a zsírzógomb megtelik. A zsírzógombok az18-19. ábrán láthatók.Zsírzás közben ügyeljen az ékszíjakra.Az ékszíjak nem érintkezhetnek olajjalvagy kenőzsírral.Objektum Zsírzógombok / ÁbraintézkedésFeszítő kar, 1 zsírzógomb. 19:Eszivattyú ékszíjaEmelővilla, forgó 1 zsírzógomb 19:AEmelővilla, fel-le 2 zsírzógomb 19:BEmelőhenger 2 zsírzógomb 19:DVezérlőhenger 2 zsírzógomb 19:EForgáspont 3 zsírzógomb 19:CA gázkar kábele Olajzóval kenje meg a 18kábelvégeket amegfelelő vezérlésegyidejű aktiválásával.Lehetőleg két személyvégezze.6.15 SZELEPEKA szelepbeállítást és a köszörülést engedéllyelrendelkező szerviznek kell végeznie.258


MAGYARHU6.16 BIZTOSÍTÉKOKAz ebben a részben megadottáramerõsségek jelentik a beszerelhetõbiztosítékra vonatkozó maximálisértékeket. Ha nagyobb biztosítékothasznál, fennáll a veszélye, hogy a géptûzkárt szenved.A gépen három biztosítékdoboz van.Egy biztosítékdoboz a kabin tetején található és akabin elektromos funkcióihoz tartozó biztosítékoktalálhatók benne. A biztosítékdoboz avenérlõpanel alatt helyezkedik el, és a vezérlõpanelcsavarjainak eltávolítása után lehethozzáférni (16:C). Minden biztosíték 15 A-s.Két biztosítékdoboz (16:A és 16:B) helye a 16. ábraszerinti. Ezek az alábbi táblázat szerinti biztosítékokattartalmazzák:Elektromos hibák esetén ellenõrizze/cserélje ki aleolvadt biztosítékot. Ha a hiba nem szüntethetõmeg, forduljon szakszervizhez.BiztosítékHibaJelzõlámpák, berregõ, aszállítási helyzet rögzítõszelepeVágási magasság,homokszóró, hátsógereblye, reflektorHely16:B/116:B/2Méret10 A20 ASebességszabályozás, 16:B/3 10 AszinkrongenerátorElektromos csatlakozás a 16:B/4 10 ApanelenKikapcsoló zsinór 16:B/5 30 ALehajtótengely, parkolólámpa,16:B/6 10 Abiztonsági reléTartalék16:B/7Fõbiztosíték 16:B/8 40 ATompított fény 16:A/1 20 AIrányjelzõ lámpák 16:A/2 10 AParkolólámpák, kürt, 16:A/3 10 Atompított fény reléFõbiztosíték, vezetõfülke 16:A/4 30 AAC (váltakozó áram) 16:A/5 20 ATartalék16:A/6Tartalék16:A/7AC (váltakozó áram) 16:A/8 30 AA GGP fenntartja magának a jogot arra, hogyelőzetes bejelentés nélkül módosítsa a terméket.259


SLSLOVENSKO1 SPLOŠNOTa znak označuje OPOZORILO.Navodila dosledno upoštevajte,drugače lahko pride do resnih poškodboseb ali opreme.Pred zagonom stroja obvezno preberiteta navodila za uporabo in priložena"VARNOSTNA NAVODILA".Varujte hidravlični sistem in sistemgoriva pred onesnaženjem. To povzročihude okvare na delih sistemov.1.1 SIMBOLINa stroju so naslednji opozorilni znaki. Njihovnamen je, da vas opozarjajo, na kaj morate bitipozorni pri uporabi in vzdrževanju.Znaki pomenijo naslednje:Pozor!Pred uporabo stroja preberite navodila zauporabo in varnostna navodila.Pozor!Pazite se predmetov, ki jih stroj izvrže.Opazovalci naj bodo na varni razdalji odstroja.Pozor!Vedno uporabljajte ščitnike za zaščitopred hrupom.Pozor!Stroja, opremljenega z originalnimipriključki, ne smete voziti v nobeni smerina vzpetinah z naklonom, večjim od 10°.Pozor!Obstaja nevarnost zmečkanja. Meddelovanjem stroja se z nobenim delomtelesa ne približujte območju krmilnegazgloba.Pozor!Obstaja nevarnost opeklin. Ne dotikajte seglušnika/katalizatorja.Pozor!Preden začnete kakršna koli popravila,odstranite ključ za vžig s stroja.Pozor!Nevarnost zmečkanja – lopatice ventilatorja.Nevarnost zmečkanja – pogonski jermen.Nevarnost zmečkanja – premikajoči semehanski deli.1.2 VIRI1.2.1 SlikeV teh navodilih so slike oštevilčene z 1, 2, 3 itd.Deli, prikazani na slikah, so označeni z A, B, C itd.Sklic na del C na sliki 2 je naveden kot "1:C".1.2.2 PoglavjaPoglavja v teh navodilih za uporabo so oštevilčenav skladu z naslednjim primerom:"1.3.1 Preverjanje splošne varnosti" jepodpoglavje "1.3 Preverjanje varnosti" in je deltega poglavja.Pri sklicevanju na poglavja je navadno navedenasamo številka poglavja. Npr. "Glejte 1.3.1".2 TEHNIČNI PODATKI2.1 PODATKI STROJAIzhodna moč motorja, kW 24,5Pogon PTOHidravlikaHitrost, km/h 0-20Masa, kg 840Višina, mm 1950Dolžina, mm 2300Širina, mm 1080Motorno olje, količina 5,2 litraMotorno olje, vrsta Glejte 5.3.Hidravlično olje 20 litrov SAE 10W-30Pri delu pozimi ISOVG 46. Glejte 2.2.1Olje kolesni motorji 4 x 0,1–0,15 litraGL4/5 75W-90Temperatura okolice Do –20 °CGorivoDizel (EN590:96)Prostornina rezervoarja 42 litrov260


SLOVENSKOSL2.2 HIDRAVLIKA – PREGLEDV spodnji tabeli je pregled hidravličnih izhodov innjihovega upravljanja.Kratica Pomen Mere ZmogljivostPTO1f Izhod za pogon spredaj nameščenih priključkov. 2 x 1/2” + 3/8” povratek 42 l/220 barPriključen vzporedno s PTO1r. Glejte sl. 1.PTO1r Izhod za pogon zadaj nameščenih priključkov. 2 x 1/2” + 3/8” povratek 42 l/220 barPriključen vzporedno s PTO1f. Glejte sl. 1.PTO1s Krmiljenje delovanja izhodov za pogon priključkov.Glejte sl. 1.PTO1l Krmiljenje omejitve odgona moči pri vklopljenemnačinu. Glejte sl. 1.AuxPTO Izhod za pogon alternativnih spredaj nameščenihpriključkov. Glejte sl. 1.2 x 3/8” uporablja isti 0–12 l/120 bar.povratni vod kot PTO1f. Nastavljivo.AuxPTOs Krmiljenje delovanja izhoda za pogon alternativnihspredaj nameščenih priključkov. Glejte sl. 1.AuxPTOvRegulacija pretoka na izhodu za pogon alternativnihspredaj nameščenih priključkov. Glejte sl. 1.Aux1 Izhod za pomožne funkcije spredaj nameščenih 2 x 1/4” 12 l/125 barpriključkov. Glejte sl. 1.Aux1s Krmiljenje delovanja Aux1. Glejte sl. 1.Aux2f Izhod za pomožne funkcije spredaj nameščenih 2 x 1/4” 12 l/125 barpriključkov. Glejte sl. 1.Aux2ra Izhod za pomožne funkcije priključkov, nameščenih 2 x 1/4” 12 l/125 barspredaj na zadnjem koncu. Priključen vzporedno zAux2rb. Glejte sl. 1.Aux2rb Izhod za pomožne funkcije priključkov, nameščenih 2 x 1/4” 12 l/125 barzadaj na zadnjem koncu. Priključen vzporedno zAux2ra. Glejte sl. 1.Aux2S Krmiljenje delovanja Aux2f, Aux2ra in Aux2rb,glede na Aux2fr. Glejte sl. 1.Aux2fr Krmiljenje aktiviranja Aux2f oziroma Aux2ra/Aux2rb. Glejte sl. 1.H Dvig orodja. Glejte sl. 1.Hs Krmiljenje delovanja dviga orodja in dvižnih orodijje nameščeno pod kabino. Glejte sl. 1.Hrl Krmiljenje blokade priključkov pod kabino vnavpični smeri, da nanje ne vpliva Hs. Glejte sl. 1.2.2.1 Hidravlično oljePriporočeno je olje SAE 10W-30.Pri delu pozimi lahko uporabljate olje ISO VG 46.To olje lahko tudi uporabite namesto SAE 10W-30, če se hidravlika odziva počasi.2.3 PRIKLJUČEKGlede olja za priključke se posvetujte s pooblaščenimserviserjem in upoštevajte navodila, priloženapriključkom.261


SLSLOVENSKO3 OPIS3.1 POGONStroj ima pogon na vsa štiri kolesa. Moč motorja sena pogonska kolesa prenaša hidravlično. Vsako odštirih koles je opremljeno s svojim hidravličnimmotorjem. Dizelski motor poganja hidravličnočrpalko (2:P), ki dobavlja olje hidravličnimmotorjem (2:M) na kolesih.Hidravlični motorji so priključeni na hidravličnočrpalko, kot kaže sl. 2.To pomeni, da se sprednje in zadnje kolo navsakem boku stroja vrtita z enako hitrostjo, hitrostlevih in desnih koles pa je lahko različna.3.2 SMERNO KRMILJENJEMed delovanjem stroja se z nobenimdelom telesa ne približujte območjukrmilnega zgloba. Sprednji in zadnjidel stroja vas lahko zmečkata medseboj.Stroj ima servo krmiljenje s krmilnim zglobom. Topomeni, da je šasija deljena v sprednji in zadnjidel, ki se pregibata drug proti drugemu.To pregibanje stroju omogoča zavijanje okrogdreves in drugih ovir z zelo majhnim obračalnimradijem.3.3 VARNOST3.3.1 Elektrièni varnostni sistemStroj ima vgrajen električni varnostni sistem.Varnostni sistem ob nepravilnem delovanju aliupravljanju onesposobi nekatere funkcije, ki bibile lahko nevarne. Na primer: če ni pritisnjenastopalka sklopke/parkirne zavore, ni mogočezagnati motorja.Pred vsako uporabo stroja obveznopreverite delovanje varnostnegasistema.3.3.2 KladivoV kabini je namešèeno kladivo. Z njim v primerusile razbijete steklo.Skrbite, da je kladivo vedno na svojemnosilcu.3.3.3 Opozorilni trikotnikV kabini je namešèen varnostni trikotnik. V sili gapostavite na cesto v skladu s prometnimi predpisi.S Skrbite, da je opozorilni trikotnikmed vožnjo vedno na svojem mestu.3.4 KOMANDEOpisi komand so urejeni po razporeditvi teh elementovna stroju.Komande – sedežGlejte 3.4.1.Komande – drugoGlejte 3.4.5.Komande – strehaGlejte 3.4.2.Komande – konzola smernega krmiljenjain stopalkeGlejte 3.4.3.Komande – instrumentna ploščaGlejte 3.4.4.3.4.1 Komande – sedežSedež je opremljen z varnostnim stikalom,povezanim z varnostnim sistemom stroja. Topomeni, da so nekatera nevarna opravila blokirana,kadar na sedežu nihče ne sedi. Glejte tudi 5.7.2.3.4.1.1 Nastavitev sedeža naprej/nazaj (1:A1)1. Pomaknite ročico navzgor.2. Nastavite sedež v želeni položaj.3. Sprostite ročico, da se sedež zaskoči vnastavljenem položaju.3.4.1.2 Nastavitev vzmetenja sedeža (1:A2)Vzmetenje sedeža lahko z gumbom prilagoditetelesni teži.Trše vzmetenje: Gumb obračajte v smeri urnihkazalcev.Mehkejše vzmetenje: Gumb obračajte v nasprotnismeri urnih kazalcev.Nastavitev vzmetenja je prikazana na prikazovalniku(1:J2) ob gumbu. Pri pravilni nastavitvi je prikazovalnikzelen.3.4.1.3 Nastavitev nagiba hrbtnega naslona(1:A3)Hrbtni naslon lahko nastavite na želeni nagib zgumbom.3.4.1.4 Nastavitev naslona za roko (1:A4)Naslon za roko lahko nastavite na želeni nagib zgumbom pod naslonom.3.4.1.5 Ventilator (1:A5)S komando uravnavate hitrost ventilatorja.Ventilator vpihuje zrak skozi prezraèevalne šobe(1:F).262


SLOVENSKOSL3.4.1.6 Ogrevanje (1:A6)S komando nastavite želeno temperaturo v kabini,kadar je potrebno ogrevanje.3.4.1.7 Hlajenje kabine (1:A7)S komando nastavite želeno temperaturo v kabini,kadar je potrebno hlajenje.3.4.2 Komande – streha3.4.2.1 Pralnik vetrobranskega stekla (1:B1)Stikalo za vklop pralnika vetrobranskegastekla.Tekoèino za pranje dolivate v posodo(1:E).3.4.2.2 Opozorilna vrtljiva luè (1:B2)Vrtljiva opozorilna luè spada med opremo zadoplaèilo.Upoštevajte veljavne predpise ouporabi vrtljive opozorilne luèi.Stikalo za vklop in izklop opozorilne vrtljiveluči.3.4.2.3 Delovne luèi (1:B3)Upoštevajte veljavne predpise ouporabi delovnih luèi.Stikalo za vklop in izklop delovnih luči(4:B).3.4.2.4 Brisalec vetrobranskega stekla (1:B4)Stikalo za vklop in izklop brisalca vetrobranskegastekla.3.4.2.5 Razsvetljava kabine (1:B5)Luèka za razsvetljavo kabine je vgrajena na stropu.Vkljuèite oziroma izkljuèite jo z zasukom v levooziroma desno.3.4.3 Komande – konzola smernega krmiljenjain stopalke3.4.3.1 Smerno krmilo (1:C1)Ne nastavljajte krmila med delom.Krmilo lahko zvezno dvigujete, spuščate innagibate. Glejte 3.4.3.3 in 3.4.3.9.3.4.3.2 Žaromet in hupa (1:C2)Ročica ima naslednje funkcije:HupaSmernikeParkirne lučiŽaromete,Komanda je opremljena s simboli za omenjenoopremo.3.4.3.3 Nastavitev nagiba volana (1:C3)Ne nastavljajte krmila med delom.Nagib volana je nastavljiv brezstopenjsko.Sprostite komando na krmilnem drogu in nastaviteželeni nagib krmila. Pritegnite komando.3.4.3.4 Pogon/delovna zavora (1:C4)Če stroj ob sprostitvi stopalke ne zaviranormalno, za zasilno zavoro uporabitelevo stopalko (1:C6).S stopalko nastavljate prestavno razmerje medmotorjem in pogonskimi kolesi (= hitrost). Ko jestopalka sproščena, je delovna zavora vključena.1. Pritisnite stopalko naprej –stroj se začne premikati naprej.2. Brez pritiska na stopalko –stroj stoji na mestu.3. Stopalka pomaknjena nazaj– stroj vozi vzvratno.4. Zmanjšan pritisk nastopalko – stroj zavira.Najvišjo hitrost lahko zmanjšate na primernodelovno hitrost z blokado (1:C5).3.4.3.5 Blokada hitrosti (1:C5)Območje hitrosti stroja lahko omejite zblokiranjem stopalke pogona/delovne zavore(1:C4) z blokado hitrosti.Ko je blokada aktivirana, lahko vzdržujete najvišjooptimalno hitrost pri delu s priključkom.Blokiranje:Zasukajte komando za hitrost naprej.Sprostitev:Zasukajte komando za hitrost nazaj.263


SLSLOVENSKO3.4.3.6 Zasilna zavora/parkirna zavora (1:C6)Stopalke med delom nikoli ne držitepritisnjene. Obstaja nevarnostpregrevanja prenosa moči in zavor.Stopalka ima naslednjefunkcije:• Med delom s strojem. Zasilna zavora.• Ko je stroj ustavljen. Parkirna zavora.Signalna lučka (1:J3) zasveti, ko je stopalka pritisnjenado konca.3.4.3.7 Blokada parkirne zavore (1:C7)Blokada zaskoči stopalko (1:C6) vpritisnjenem položaju. To se uporablja zablokado stroja na strmini, med prevozomipd., kadar motor ne deluje.Blokiranje:1. Do konca pritisnite stopalko (1:C6). Signalnalučka (1:J3) zasveti.2. Zasukajte blokado naprej.3. Sprostite stopalko.Sprostitev:1. Do konca pritisnite stopalko (1:C6).2. Zasukajte blokado nazaj.3. Sprostite stopalko.3.4.3.8 Varnostne utripalke (1:C8).Vkljuèite jih s stikalom. Hkrati utripajovsi smerniki in signalna luèka (1:J5).3.4.3.9 Nastavitev višine volana (1:C9)Ne nastavljajte krmila med delom.Višina volana je nastavljiva brezstopenjsko.Sprostite gumb na krmilnem drogu in dvignite alispustite krmilo v želeni položaj. Privijte gumbnazaj.3.4.4 Komande – instrumentna plošča3.4.4.1 Ključavnica za vžig (1:D1)Ključavnica za vžig se uporablja za zagon inustavitev motorja.Štirje položaji:Položaj za predgrevanje: Valji motorjase predgrevajo za lažji zagon. Predzagonom motorja pri nižjih temperaturahdržite v tem položaju spodaj navedeni čas:Največ 5 sekundPoložaj za zaustavitev: motor ugasne.Ključ lahko izvlečete.Delovni položaj: premoščen prizaganjanju, aktiven med delovanjemmotorja.Položaj za zaganjanje: ko obrnete ključ vpoložaj za zaganjanje, proti sili vzmeti,deluje električni zaganjalnik motorja. Pozagonu motorja pustite, da se ključ vrne vdelovni položaj.3.4.4.2 Mehanizem za dviganje priključka(1:Hs)Komanda upravlja dvig hidravličnega orodja nasprednjem delu stroja (1:H) in dvižni cilinder zaorodja, nameščena pod kabino. Cilindra sta vezanazaporedno.Komanda (1:Hs) deluje samo pri prižganem motorju.Ko je motor ugasnjen, pa ga lahko spustite v prostopomični položaj.Nikoli ne zapustite stroja s priključkomv položaju za prevoz. Nevarnost hudihpoškodb z zmečkanjem, saj se lahko obnehotenem premiku ročice priključeksunkovito spusti.Ročica ima naslednje štiri položaje:Prosto pomični položaj. Pomakniteročico v sprednji položaj, kjer se zaskoči.Mehanizem se sedaj spusti v prostopomični položaj.V prosto pomičnem položaju priključekpritiska ob tla s stalnim tlakom in selahko prilagaja obliki tal.Med delom uporabljajte prosto pomičnipoložaj.Spuščanje. Priključek se spušča ne gledena težo. Silo spuščanja določata težapriključka in hidravlična sila navzdol, kideluje med spuščanjem.Blokiranje v položaju za prevoz.Ročica se po dviganju ali spuščanju vrnev nevtralni položaj. Priključek jezaustavljen v legi za prevoz.Dviganje. Premaknite ročico v zadnjipoložaj in jo pridržite, da priključekdoseže najvišji položaj (za prevoz). Natospustite ročico, da se blokira v položajuza prevoz.3.4.4.3 Hidravlična komanda (1:Aux1PTOs)Ta komanda aktivira ventil, ki prenaša moč izhidravlične črpalke v orodja, nameščena spredaj inpriključena na hidravlični izhod. (1:AuxPTO). Spomikom ročice naprej oziroma nazaj določitesmer toka olja. To možnost lahko uporabite naprimer za izbiro smeri vrtenja priključka.264


SLOVENSKOSLKo je komanda v nevtralnem položaju, ni pretokaskozi hidravlične izhode.Komanda deluje samo, če je motor prižgan in sohidravlične cevi orodja za te funkcije priključenena hidravlični izhod (1:AuxPTO).3.4.4.4 Komanda za blokiranje višine orodjapod kabino (1:Hrl)Ta komanda blokira dvižni cilinder priključka,nameščenega pod kabino, na primer sesalne šobečistilne opreme. V takem stanju lahko sprednjepriključke dvigate ali spuščate, glejte tudi 3.4.4.2,ne da bi ti premiki vplivali na orodje pod strojem.Priključka pod kabino ne blokirajte vspuščenem položaju, da se priključekali stroj ne poškoduje pri vožnji poneravni podlagi.3.4.4.5 Regulacija pretoka (1:AuxPTO2v)Ventil regulira pretok skozi hidravlični izhod(1:AuxPTO). Na primer za prilagajanje hitrostivrtenja priključka.3.4.4.6 Hidravlična komanda (1:Aux1s)Ta komanda se uporablja za upravljanje določenihfunkcij priključka, če jih ima ta vgrajene.Komanda deluje samo, če je motor prižgan in sohidravlične cevi priključka za te funkcijepriključene na hidravlični izhod (1:Aux1).3.4.4.7 Hidravlična komanda (1:Aux2s)Ta komanda se uporablja za upravljanje določenihfunkcij priključka, če jih ima ta vgrajene.Komanda deluje samo, če je motor prižgan in sohidravlične cevi priključka za te funkcijepriključene na naslednji način:• Priključek spredaj prek hidravličnih izhodov(1:Aux2f).• Priključek, nameščen spredaj na zadnjem deluprek hidravličnega izhoda (1:Aux2ra), alipriključek, nameščen zadaj na zadnjem deluprek hidravličnega izhoda (1:Aux2rb).Glejte tudi 3.4.4.13.Hidravlična izhoda na zadnjem delu sta vezanavzporedno.3.4.4.8 Ročica za plin (1:D2)Ročica za nastavitev števila vrtljajev motorja.Polni plin – med delom s strojem navadnouporabljajte polni plin.Prosti tek3.4.4.9 Stikalo (1:PTO1l)Stikalo služi za omejitev odgona moči vvklopljenem stanju; glejte 3.4.4.11. Stikaloje mogoče aktivirati le, če sta hkratiaktivirana odgon moči in parkirna zavora.Gumb omejevalnika pomaknite nazaj ob tem, ko spritiskanjem gumba navzdol na sprednjem robuaktivirate funkcijo.Ta funkcija služi operaterju za delo zunaj stroja, naprimer za delo s šobo na zunanji cevi.3.4.4.10Stikalo (1:Gs)Stikalo lahko uporabite za zveznonastavljanje višine rezanja kosilnice, če jeta opremljena z električnim nastavljanjemvišine rezanja.Stikalo upravlja kontakt (1:G) s preklopnopolariteto.3.4.4.11Stikalo (1:PTO1)Ročica za vklop in izklop odgona moči za pogonspredaj nameščenega priključka. Dva položaja:1. Pritisnite stikalo na sprednjem koncu –PTO se vklopi. Prižge se znak.2. Pritisnite stikalo na zadnjem koncu –PTO se izklopi.Da tlak v hidravličnem sistemu ne bi prevečnarasel, pred vklopom hidravličnega PTOnastavite plin motorja na 1/4 polnega plina.Komanda aktivira ventil, skozi katerega se prenašamoč iz hidravlične črpalke na spredaj nameščenipriključek.Moč se hidravlično prenaša na orodje prek hidravličnihizhodov, spredaj (1:PTOf) oziroma zadaj(1:PTOr). Hidravlična izhoda sta vezana vzporedno.3.4.4.12Stikalo (1:Ls)12 VStikalo ima tri položaje in ga lahkouporabljate na primer za posipalnik peska.Stikalo upravlja delovanje električne priključnevtičnice spredaj na zadnjem delu (1:L) in električnepriključne vtičnice zadaj na zadnjem delu(1:Lr). Vtičnici sta vezani vzporedno.3.4.4.13Stikalo (1:Aux2fr)Stikalo ima dva položaja in doloèa,katerega od hidravliènih izhodovupravljate s komando (1:Aux2s).Stikalo upravlja delovanje električne priključnevtičnice spredaj na zadnjem delu (1:L) in električnepriključne vtičnice zadaj na zadnjem delu(1:Lr). Vtičnici sta vezani vzporedno.Glejte tudi 3.4.4.7.265


SLSLOVENSKO3.4.5 Komande – drugo3.4.5.1 Glavno stikalo (1:M)Glavno stikalo je vgrajeno pod sprednjimmotornim pokrovom.1Pred posegi v električni sistem strojaizklopite električno napetost z glavnim0stikalom.3.4.5.2 Okrov motorjaStroja ne smete uporabljati, če pokrovmotorja ni zaprt in zapet. Obstajanevarnost opeklin in zmečkanin.Za dostop do delov motorja imate na voljo štiriodstranljive okrove. Okrove odprete ponaslednjem postopku:Okrova na desni in na levi strani (1:N)Odstranjevanje:1. Odstranite sprednjo in zadnjo gumijasto vez(4:D).2. Povlecite pokrov navzgor, preklopite ga navzdolin izvlecite.Sestavljanje:1. Spustite okrov ob notranji strani kolesa.2. Zataknite zgornji del okrova v klinasti utor nastroju in ga nataknite na pozicionirni zatičspodaj.3. Pripnite gumijaste pasove spredaj in zadaj.Sprednji okrov (1:O)Odstranjevanje:1. Z zasukom za nekaj obratov v levo popustitevarovalna gumba (6:J).2. Povlecite okrov naprej in navzgor.Sestavljanje:1. Poravnajte pokrov.2. Vstavite čepa varovalnih gumbov v odprtini navrhu in zasukajte gumba v desno toliko, da jeokrov trdno vpet.Rešetka zadaj (1:P)Odstranitev:1. Izvlecite vzmetna zaskoka (1:Q) na obeh stranehrešetke in rešetko preklopite navzdol.2. Dvignite rešetko s prirobnic.Sestavljanje:1. Dvignite rešetko in jo poravnajte s prirobnicami.2. Dvignite rešetko in preverite, da jo zaskokavpneta.Zgornji okrovOdstranitev:1. Odstranite okrova na levi in desni strani.2. Odstranite štiri vijake (1:T) in dvignite okrov.Sestavljanje:1. Poravnajte odprtine okrova in privijte štiri vijake.3.4.5.3 Električna priključna vtičnica zapriklopnik (1:R)Sedempolna vtičnica za priklopnik.3.4.5.4 Varovalni zatiči (1:S)Stroj ima spredaj in zadaj vgrajene nosilce zarazlične priključke. Priključek po namestitvizavarujete z dvema varovalnima zatičema.Varovalna zatiča se po vstavljanju sama zaskočita.3.4.5.5 Pokrovèek rezervoarja goriva (3:A)Pokrov rezervoarja goriva je vgrajen za kabino.3.4.5.6 Zaskok vrat (4:C)Zaskoki vrat držijo vrata v delno odprtempoložaju, da se tako izboljša prezraèevanje.Èe pri zapiranju vrat z zaskokomzgrešite zaklep, lahko poškodujetekabino.Preverite, ali zaskok vrat pravilno leže v zaklep.3.4.5.7 Izklopna ročica (5:G)Ročica za izklop brezstopenjskega menjalnika.Omogoča premikanje stroja.Izklopna ročica ne sme biti nikdar vvmesnem položaju med zunanjim innotranjim položajem. To povzročapregrevanje in uničuje prenos moči.Stroja ni dovoljeno vleči, dovoljeno jesamo premikanje pri natovarjanjuoziroma raztovarjanju s priklopnika.Pri vleki se poškoduje prenos moči.Ročica ima naslednja dva položaja:Ročica navznoter:Hidravlična črpalka priključena za normalnodelovanje.Ročica navzven:Hidravlično olje teče po obvodu mimo črpalke inse prosto pretaka po sistemu, ne da bi ga črpalkaovirala. Stroj lahko premikate. Vendar pa je pretokolja omejen, zato je za premikanje stroja potrebnasorazmerno velika sila.3.5 KAZALNIKI3.5.1 Merilnik goriva (1:J1)Merilnik kaže raven goriva v rezervoarju.3.5.2 Prikazovalnik vzmetenja sedeža(1:J2)Prikazuje nastavitev vzmetenja sedeža. Glejte točko3.4.1.2.3.5.3 Kazalnik zavor (1:J3)Stroj ne sme delovati pri prižganem kazalnikuzavor. To bi škodovalo parkirni zavori in zasilnizavori.Kazalnik zavor sveti kot opozorilo, da jeaktivirana parkirna zavora (1:C6).266


SLOVENSKOSL3.5.4 Števec ur delovanja PTO1 (1:J4)Prikazuje skupno število ur delovanja odgona močiPTO1. Števec teče samo, kadar dela motor.3.5.5 Signalna luèka smernikov/varnostnihutripalk (1:J5)Signalna luèka spada med opremo za doplaèilo.Signalna luèka utripa skupaj s smerniki/varnostnimi utripalkami.3.5.6 Kazalnik goriva (1:J6)Merilnik goriva deluje samo, kadar jeključ za vžig v delovnem položaju.Merilnik goriva sproži opozorilo, ko količinadizelskega goriva v rezervoarju pade pod 2,5litrov.3.5.7 Kazalnik tlaka olja (1:J7)Motor ne sme delovati, ko je prižganaopozorilna lučka za tlak olja. Obstajanevarnost hudih poškodb motorja.Kazalnik tlaka olja deluje, kadar jeključ za vžig v delovnem položaju.Kazalnik olja sproži opozorilo, če tlak motornegaolja pade na nevarno nizko raven. Ko je motorugasnjen, mora kazalnik svetiti, saj motorno olje nipod tlakom.Ko motor deluje, kazalnik ne sme svetiti. Čekazalnik med delom zasveti, takoj ugasnite motorin peljite stroj na popravilo na pooblaščeni servis.3.5.8 Kazalnik temperature motorja (1:J8)Na previsoko temperaturo motorja vas opozarjatakazalnik in opozorilni brenčač.Če sveti kazalnik temperature in delujeopozorilni brenčač, motor ne smedelovati pod obremenitvijo ali privrtljajih, višjih od vrtljajev prostegateka. Obstaja nevarnost hudih poškodbmotorja.Kazalnik temperature motorja inopozorilni brenčač lahko delujeta samo,kadar je ključ za vžig v delovnempoložaju.Kazalnik temperature motorja in opozorilnibrenčač se sprožita, če temperatura motorja doseženevarno visoko raven.Ko motor deluje, kazalnik ne sme svetiti inopozorilni brenčač ne sme delovati. Če med delomzasveti kazalnik ali se sproži opozorilni brenčač,napravite naslednje:• Premaknite ročico plina na prosti tek. Neugasnite motorja.• Odstranite listje ali druge smeti s hladilnika.Glejte 5.12.• Pustite motor teči v prostem teku, doklertemperatura ne pade toliko, da kazalnik ugasnein opozorilni brenčač utihne. Po tem lahko sstrojem spet normalno delate.• Če temperatura ne pade v petih minutah,ugasnite motor in peljite stroj na popravilo napooblaščeni servis.V primeru opozorila na previsoko temperaturopreverite količino hladilne tekočine. Glejte 5.4.3.5.9 Kazalnik temperature hidravličnegaolja (1:J9)Motor ne sme delovati, ko je prižganaopozorilna lučka za temperaturo.Obstaja nevarnost hudih poškodbmotorja.Kazalnik temperature hidravličnega oljadeluje samo, kadar je ključ za vžig vdelovnem položaju.Kazalnik temperature hidravličnega olja se prižge,če temperatura hidravličnega olja doseže nevarnovisoko raven.Ko motor deluje, kazalnik ne sme svetiti. Čekazalnik zasveti med delom, napravite naslednje:• Premaknite ročico plina na prosti tek. Neugasnite motorja.• Odstranite listje, travo ali druge smeti shladilnika olja. Glejte 5.12.• Pustite motor teči v prostem teku, doklertemperatura ne pade toliko, da kazalnik ugasne.Po tem lahko s strojem spet normalno delate.• Če temperatura ne pade v petih minutah,ugasnite motor in peljite stroj na popravilo napooblaščeni servis.3.5.10 Kazalnik polnjenja akumulatorja(1:J10)Motor ne sme delovati, ko je prižgan kazalnikpolnjenja akumulatorja. Pri tem bi seakumulator izpraznil.Kazalnik polnjenja akumulatorja delujesamo, kadar je ključ za vžig v delovnempoložaju.Kazalnik polnjenja akumulatorja sproži opozorilo,če alternator ne polni akumulatorja. Ko je motorugasnjen, mora kazalnik svetiti, saj alternator nedeluje.Ko motor deluje, kazalnik ne sme svetiti. Čekazalnik zasveti med delom, to pomeni, da seakumulator prazni in motorja ne bo mogočezagnati. Odpeljite stroj na popravilo napooblaščeni servis.3.5.11 Števec ur delovanja motorja (1:J11)Kaže število delovnih ur. Števec teèe samo, kadardela motor.267


SLSLOVENSKO3.5.12 Kazalnik nivoja hidravličnega olja(8:N)Ko stroj stoji na vodoravni podlagi, se mora gladinaolja videti skozi kontrolno stekelce.Če je nivo olja previsok, lahko olje izteka skoziodzračevalni ventil. Če pa je nivo olja prenizek, selahko olje pregreje in pri tem poškodujehidravlični sistem.3.5.13 Kazalnik zračnega filtra (11:P)Kazalnik vas opozarja, da je zračni filter zamašen.Če kazalnik sveti rdeče, je treba zračni filterzamenjati. Nato kazalnik izklopite s pritiskom nanjegovo tipko.4 PODROČJA UPORABEStroj je dovoljeno uporabljati samo z originalnimipriključki.Za doplačilo so na voljo kompleti opreme zaprireditev stroja za vožnjo po javni cesti. Kompletiopreme so prilagojeni cestnoprometnimpredpisom posameznih držav. Glede informacij inmožnosti nabave se obrnite na pooblaščenegaprodajalca.5 ZAGON IN DELOVANJEStroja ne smete uporabljati, če pokrovmotorja ni zaprt in zapet. Obstajanevarnost opeklin in zmečkanin.Skrbite, da se med delovanjem strojanihče ne približa območju krmilnegazgloba. Sprednji in zadnji del stroja vaslahko zmečkata med seboj.Stroj ima ob dobavi nameščene z vodonapolnjene zadnje pnevmatike. Tepnevmatike služijo kot protiutež privožnji s kosilnico.Če pri delu s kosilnico ne uporabljate zvodo napolnjenih zadnjih pnevmatik,mora biti na priključku na zadnjemdelu nameščena protiutež masenajmanj 60 kg.5.1 POSTOPKI PRED ZAGONOMPred zagonom stroja opravite naslednje:• Preverite količino goriva/dolijte gorivo.• Preverite nivo motornega olja.• Preverite nivo hladilne tekočine.• Preverite, ali kazalnik zračnega filtra nisprožen.• Preverite, ali sta ventila na izločevalniku vodein filtru goriva odprta.• Preverite, ali v izločevalniku vode ni vode. Popotrebi vodo izpustite.• Preverite nivo olja v hidravličnem rezervoarju.Glejte 3.5.12.• Opravite varnostna preverjanja.• Preden greste na vožnjo z nameščeno kosilnico,preverite, ali je na zadnjem koncu strojanameščena protiutež, težka vsaj 60 kg.• Preverite, ali je izklopna ročica v notranjempoložaju. Glejte točko 3.4.5.7.Zgoraj omenjeni ukrepi so opisani v nadaljevanju.5.2 DOLIVANJE GORIVADizelsko gorivo je izredno vnetljivo.Vedno ga hranite v posebej za toizdelanih posodah.Gorivo vedno nalivajte ali dolivajte naprostem in pri tem nikoli ne kadite.Gorivo nalijte pred zagonom motorja.Med delovanjem motorja ali kadar je taše vroč, nikoli ne odstranite pokrovčkaza gorivo, niti ne nalivajte goriva.Za pogonsko gorivo ne smeteuporabljati biodizla (RME). Dodatneinformacije dobite pri proizvajalcumotorja.Če nalijete toliko goriva, da sega v grlorezervoarja, se lahko prelije in pride dopožara.Uporabljajte samo dizelsko gorivo, ki izpolnjujezahteve iz točke 2.1.1. Odprite pokrov rezervoarja (3:A).2. Nalijte toliko goriva, da sega do dna cevi zanalivanje. Če nalijete toliko goriva, da sega vcev, se bo zaradi širjenja pri višjih temperaturahprelivalo iz rezervoarja.3. Zaprite pokrov rezervoarja.5.3 PREVERJANJE NIVOJAMOTORNEGA OLJAPred vsako uporabo stroja preverite, ali je nivoolja pravilen. Stroj mora stati na vodoravnipodlagi.Preverite naslednje:1. Obrišite do čistega okolico merilne paličice(7:H) in izvlecite paličico.2. Obrišite merilno paličico.3. Vstavite merilno paličico do konca in jo spetizvlecite.4. Odčitajte raven olja. Gladina olja mora biti medoznakama (7:I) na merilni paličici.Po potrebi odstranite pokrovček odprtine zadolivanje (14:W) in dolijte olje do oznake.Uporabljajte olje CF ali boljše po klasifikaciji API,glede na spodnji temperaturni diagram.268


SLOVENSKOSLNikoli ne uporabljajte dodatkov za olje.Gladina olja ne sme nikoli pasti pod spodnjo oznako.To lahko povzroči pregrevanje motorja. Če oljesega čez oznako, ga izpustite toliko, da sega dooznake. Glejte točko 6.7.Ko dosežete ustrezen nivo olja, zaprite pokrovodprtine za dolivanje olja.5.4 PREVERJANJE NIVOJAHLADILNE TEKOČINEČe ni hladilne tekočine, kazalniktemperature ne deluje. To bi povzročiloodpoved motorja.Pred vsako uporabo stroja preverite količinohladilne tekočine.Preverite naslednje:1. Pri preverjanju mora biti motor hladen.2. Odstranite rešetko, desni in levi okrov ter zgornjiokrov motorja. Glejte 3.4.5.2.3. Odvijte čep hladilnika (14:X) in preverite, alihladilna tekočina sega do odprtine za polnjenje.4. Namestite čep rezervoarja nazaj.5. Preverite, ali hladilna tekočina sega do spodnjeoznake (11:O1) na ekspanzijski posodi.Po potrebi dolijte hladilno tekočino. Glejte navodilaspodaj.5.4.1 Dolivanje hladilne tekočineHladilna tekočina mora izpolnjevati naslednjezahteve:• Uporabljajte mešanico hladila in vode. Nikoline uporabljajte samo vode.• Vodo in hladilo mešajte po navodilihproizvajalca hladila.• Nikoli ne mešajte med seboj različnih hladil.• Uporabljajte mehko vodo (brez kalcija),destilirano ali demineralizirano vodo.Ko nalivate hladilno tekočino, mora biti motorhladen.Če odprete čep hladilnika, ko je motorvroč, vas lahko vroča voda, ki brizgne izhladilnika, hudo opeče.Hladilno tekočino nalijte po naslednjem postopku:1. Odstranite rešetko, desni in levi okrov ter zgornjiokrov motorja. Glejte 3.4.5.2.2. Preverite, ali so vsi čepi na hladilnem sistemunameščeni in tesnijo.3. Preverite, ali so vsi ventili na hladilnem sistemuzaprti in tesnijo.4. Preverite, ali so vse gumijaste cevi v hladilnemsistemu brezhibne in tesnijo.5. Odvijte čep rezervoarja (14:X).6. Počasi nalijte hladilno tekočino v hladilnik. Konalivate hladilno tekočino, ne smejo nastajatizračni mehurčki. Hladilno tekočino nalijte dopolnilne odprtine.7. Namestite čep rezervoarja nazaj.8. Odprite pokrovček ekspanzijske posode (11:O)in nalijte hladilno tekočino do spodnje oznake,to je do predpisanega nivoja pri hladnemmotorju.9. Zaprite pokrovček ekspanzijske posode.10.Zaženite motor in ga pustite teči, dokler nedoseže delovne temperature, nato preverite nivohladilne tekočine v ekspanzijski posodi.Hladilna tekočina mora zdaj segati do zgornjeoznake (11:O2), to je do predpisanega nivojapri ogretem motorju.11.Če hladilna tekočina ne sega do zgornje oznake,pustite, da se motor ohladi, nato dolijte hladilnotekočino v ekspanzijsko posodo.5.5 KAZALNIK ZRAČNEGA FILTRAPreverite, ali kazalnik zračnega filtra (11:P) nisprožen.Glejte 3.5.13.Zamenjajte zračni filter; glejte 6.13.5.6 IZLOČEVALNIK VODEPrepričajte se, da je plovec izločevalnika vode(10:L5) na dnu.Preverite, ali je ventil izločevalnika vode odprt.Glejte sl. 10.5.7 PREVERJANJE VARNOSTIKo stroj preizkušate, preverite, ali uspešnoprestane vsa našteta varnostna preverjanja.Pred vsako uporabo preverite varnost.Če kateri koli od spodnjih rezultatov nidosežen, stroja ne smete uporabljati.Odpeljite stroj na popravilo v servisnodelavnico.269


SLSLOVENSKO5.7.1 Preverjanje splošne varnostiDelRezultatNapeljava goriva Brez puščanjain povezaveElektrični kabli Nepoškodovana izolacijaBrez mehanskih poškodbIzpušni sistem Brez puščanja na spojihVsi vijaki privitiHidravlične gibke Brez puščanja in brez poškodbceviZapeljite stroj Stroj se mora ustaviti.naprej/nazaj insprostite stopalkopogona/delovnezavore.Preskusna vožnja Brez neobičajnih vibracijBrez neobičajnih šumov5.7.2 Preverjanje električne varnostiPred vsako uporabo stroja obveznopreverite delovanje varnostnegasistema.Stanje Kaj storiti RezultatStopalka sklopkezavorenipritisnjena.PTO ni aktiviran.Poskusitezagnati motor.Stopalka sklopkezavorenipritisnjena.PTO aktiviran.Poskusitezagnati motor.Motor se nesme zagnati.Motor se nesme zagnati.Motor deluje. PTO Uporabnik PTO se moraaktiviran. vstane s sedeža. izklopiti.Komanda dvižnega Poskusite Ne sme bitimehanizma za aktivirati PTO. mogočepriključek ni vaktiviratiprosto premičnemPTO.položaju.5.8 ZAGON1. Preverite, ali je PTO izklopljen.2. Ne držite noge na stopalki plina.3. Premaknite ročico plina v položaj L'.4. Do konca pritisnite zavorno stopalko. Kazalnikzavor (1:J3) mora za