13.07.2015 Views

Ä°ZMÄ°R iTALYAN TÄ°CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ...

Ä°ZMÄ°R iTALYAN TÄ°CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ...

Ä°ZMÄ°R iTALYAN TÄ°CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mayıs - Maggio 2010İÇERİKSOMMARIOAvrupa Bölge ToplantısıRiunione d’Area Europadella CCIEİtalyan Ulusal BayramıKutlamasıCelebrazione della Festa dellaRepubblica ItalianaE-Learning ProjesiProgetto E-learningChamber Partnership ProjesiProgetto Chamber PartnershipFikri Mülkiyet Haklarını KorumaMasasıDesk a tutela della ProprietáIntellettualeNotizie sulla Turchiaİtalya’dan İşbirliği TeklifleriRichieste di Collaborazionedalla TurchiaAVRUPA BÖLGE TOPLANTISI BU YIL İSTANBUL’DAYAPILDIHer yıl 28 İtalyan Ticaret Odasının katılımıylafarklı bir ülkede yapılan İtalyan Ticaret OdalarıAvrupa Bölgesi Toplantısı bu yıl İstanbul İtalyanTicaret Odası tarafından gerçekleştirildi. 21Mayıs 2010 tarihinde İstanbul Grand HyattOtel’de yapılan toplantıda Türkiye’ninAvrupa’daki önemi vurgulandı. Ekonomisi veticareti hakkında bilgiler verildi.Söz konusu toplantılara İtalyan Odalar BirliğiBaşkanı Ferruccio Dardanello, Yurtdışındakiİtalyan Ticaret Odaları Birliği Başkanı AugustoStrianese ve Başkan Yardımcısı LeonardoSimonelli, Ekonomi Geliştirme BakanlığıUluslararasılaştırma Departmanı Genel MüdürüPietro Celi, İtalyan Odalar Birliği BaşkanYardımcısı ve Trieste Ticaret Odası BaşkanıAntonio Paoletti ile dünyadaki 6 bölge temsilcisiBaşkanı katıldılar. Ayrıca, Avrupa’da bulunan 28İtalyan Ticaret Odası Başkan ve GenelSekreterlerinin hazır bulunduğu toplantıya Türktarafından banka temsilcileri ve sanayiciler dekatıldılar.HazırlayanlarRedazioneEce ALDOĞAN KIVRAKEren SÜRERBilge TABANCALuca MANGINIRIUNIONE D’AREA EUROPA DELLE CCIE E’STATA ORGANIZZATA A ISTANBULLa Camera di Commercio di Istanbul haorganizzato la Riunione d‘Area Europa delleCCIE, che si tiene ogni anno in un paesediverso e che vede la partecipazione di 28CCIE. La riunione ha avuto luogo il 21Maggio 2010 per l’occasione è statarealizzata una presentazione rivolta aipartecipanti sull’economia e sul commerciodella Turchia e sull’importanza della Turchiain Europa.Alle riunioni hanno partecipato il Presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanello, ilPresidente di Assocamerestero Augusto Strianese, il Vice Presidente Leonardo Simonelli,il Direttore Generale del Dipartimento di Impresa e internazionalizzazione del Ministerodello Sviluppo Economico Pietro Celi, il Vice Presidente dell’Unioncamere, Presidentedella Camera di Commercio di Trieste Antonio Paoletti e i presidenti rappresentanti delle6 regioni nel mondo.Inoltre, hanno partecipato i presidenti e i segretari generali di 28 camere di Commercioitaliane in Europa, i bancari e industriali turchi.İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİRÝZMÝRÝTALYAN TÝCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR01


Mayıs - Maggio 2010İTALYAN ULUSAL BAYRAMI KUTLAMASICELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLAREPUBBLICAİzmir İtalya Konsolosluğu tarafından her yıl düzenlenen 2Haziran Ulusal İtalyan Bayram’ı töreni bu yıl Swiss Otel’degerçekleşti. Davet İzmir İtalya Konsolosu Simone Carta’nınkonuşmasıyla açıldı ve iki şövalyelik liyakatı nişanısahiplerine teslim edildi. İtalyan Lirik konserinin ardındankokteyle geçildi. İzmir İtalya Konsolosu Sn. Simon Carta budavet ile İzmir’deki görevine veda etmiş oldu.Anche quest’anno, il Consolato d’Italia di Izmir haorganizzato una serata in occasione della Festa dellaRepubblica Italiana del 2 giugno, che ha avuto luogopresso lo Swiss Hotel. La serata si è aperta con il discorsodel Console Simon Carta, che ha poi consegnato dueonoreficenze di “Cavaliere della Legion d’Onore”. A seguireun concerto di musica lirica e un cocktail. Con questaserata, il Console ha terminato il suo mandato a Izmir.İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİRÝZMÝRÝTALYAN TÝCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR02


Mayıs - Maggio 2010FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINI KORUMA MASASI - İSTANBULFikri Mülkiyet Haklarının Korunması amacıyla oluşturulan ticari işletmelereyardım masası Türkiye’de, “Marka ve Coğrafi İşaret Korumasında danışmanlık veizleme faaliyetlerini yerine getirme ve işletmelere Marka ve Patent tescilindehukuki destek sağlama” işlevine sahiptir.IPR Masası, Fikri Mülkiyet Haklarının korunmasında yerel sistemin anlaşılması; söz konusu haklara tecavüzünönlenmesinde, kaldırılmasında ve işbu hakların savunmasında ve eski hale getirilmesinde gerekli prosedür veuygulamaların tanınması ve kullanılması için araçlar sunarak, Türkiye pazarı ile ilgilenen İtalyan işletmelere Fikri MülkiyetHaklarının Korunmasında destek ve oryantasyon sağlamaktadır. IPR Masası, bulunduğu ülke topraklarındaki anten rolü ilepiyasayı izleme ve mevzuat değişikliklerini takip etme faaliyeti yürütmektedir.IPR Masasının temel amacı sürekli artan sayıdaki işletmelerin; ikili ilişkilerde, ekonomik ve ticari faaliyetlerde aynıönemde ve işlevde dil ve araçlar kullanarak, ekonomik değer yaratmada ve yabancı piyasada olduğu gibi ulusal piyasadaFikri Mülkiyet Haklarının tanınmasını ve kullanmasını teşvik etmektir.İtalyan Ekonomi Geliştirme Bakanlığı tarafından, 350 sayılı ve 24.12.2003 tarihli yasaya dayanılarak, 10 ülkede açılmış olanFikri Mülkiyet Haklarını Koruma Masası, söz konusu faaliyetlerini bulunduğu ülke İtalyan Ticaret Merkezi ofisi nezdinde,Dışişleri Bakanlığı ve Gümrük Müdürlükleri ile koordinasyon içerisinde sürdürmektedir.İstanbul IPR Masası’nın görevleri dört ana faaliyet konusu çerçevesinde özetlenebilir: İşbirliği, Bilgilendirme, Tanıtım,Formasyon.İşbirliği- Faaliyet konusunda yetkili Türk otorite ve kurumlarile.- Ortak icraatların koordine edilmesi için AvrupaBirliği Delegasyonu ve diğer AB üyesi ülkeler ile.- Yerel Barolar, Tahkim Komisyonları ve uzmanHukuk Büroları ile.- Ortak etkinliklerin organizasyonlarında Türk TicaretOdaları ve Türkiye’deki İtalyan Ticaret Odaları ile.- Sektör Dernekleri ile.Bilgilendirme- İlk aşamada bulunulan ülke topraklarındaki Fikri MülkiyetHaklarını Koruma sistemi ve işleyişi oryantasyonu.- İtalyanca ve Türkçe periyodik bültenlerin yayınlanması.- Marka ve Patentlerin tescili ile tecavüz hallerinde hukukikoruma yolları ve yararlı sözleşmeler dizini v.s. ile ilgili Türkmevzuatı hakkında kitap yayınlanması.- Bakanlıklar, İtalyan Ticaret Merkezi, Bölgesel İdareler, SektörDernekleri, Bankalar ve diğer kuruluşlarca Türkiye hakkındaİtalya’da düzenlenen etkinliklere katılım.Tanıtım- Her iki ülke işletmelerinin, kurumlarının,ihracatçılarının, distribütörlerinin, tüketiciderneklerinin dahil edildiği bilgilendirme vebilinçlendirme etkinliklerinin organizasyonu.- Sektörel fuarlarda bilgi /destek noktaları.Formasyon- Türk normlarının ve usullerinin Avrupa/İtalyan norm veusulleri ile uyumlaştırılması ve sahtecilikle mücadele ve FikriMülkiyet Haklarının korunmasında ve haksız rekabetlemücadelede İtalyan uygulamalarının tanınması/yayılmasıamacıyla İtalya’da inceleme gezileri organizasyonu.-Her iki ülkede iyi derecede uzmanlaşmış ve devamlı olarakdestek verebilecek profesyonel figürler geliştirmeFikri Mülkiyet Haklarını Koruma Masasıİtalyan Ticaret MerkeziTel: +90 212 373 03 26Fax: +90 212 241 82 23iprdesk.istanbul@sviluppoeconomico.gov.itwww.sviluppoeconomico.gov.itwww.ice.gov.itwww.iprdesk.itİZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİRÝZMÝRÝTALYAN TÝCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR04


Mayıs - Maggio 2010DESK A TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETUALE - ISTANBULIl Desk di assistenza alle imprese per la tutela della proprietá intellettuale inTurchia ha la funzione di "ufficio di consulenza e di monitoraggio per la tutela delmarchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nellaregistrazione dei marchi e dei brevetti”.L’IPR Desk fornisce alle imprese italiane interessate al mercato turco assistenza e orientamento in materia di ProprietáIntellettuale, offrendo strumenti per comprendere il sistema locale della proprietá intellettuale, per conoscere eutilizzare le procedure e le pratiche necessarie alla prevenzione, alla difesa e al ripristino dei propri diritti. Comeantenna sul territorio, il Desk svolge un’attivitá di monitoraggio del mercato e dei mutamenti legislativi.L’obiettivo principale dell’IPR desk è portare un numero sempre piú elevato di imprese a conoscere e usare i diritti diproprietá intellettuale nel creare valore economico, nel mercato nazionale così come sui mercati esteri, utilizzandonelle operazioni economiche e commerciali linguaggio e strumenti che abbiano lo stesso significato e funzione.Come gli analoghi Desk aperti in 10 paesi dal Ministero dello Sviluppo Economico in base della legge n.350 del24.12.2003, l’IPR Desk svolge la propria attivitá presso il locale Ufficio dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero(ICE) in coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e l’Agenzia delle Dogane.Il lavoro dell’IPR Desk di Istanbul si sviluppa attraverso quattro linee di attivitá: Collaborazione, Informazione,Promozione, FormazioneCollaborazione- Con le Autorità e le Istituzioni Turche competenti permateria.- Con la Delegazione dell’Unione Europea e con gli altriStati membri dell’UE per il coordinamento di azionicomuni.- Con l’Ordine degli Avvocati, le Camere Arbitrali e gliStudi Legali specializzati.- Con le Camere di commercio turche e italo-turche perl’organizzazione di attivitá congiunte- Con le Associazioni di Categoria.Promozione- Organizzazione di eventi di informazione esensibilizzazione sulla tutela pubblica dei diritti PI,coinvolgendo imprese, istituzioni, esportatori edistributori, associazioni di consumatori di entrambi iPaesi.- Punti informativi e di assistenza in fiere specializzate.Informazione- Primo orientamento sul sistema di proprietá intellettuale esul suo funzionamento nel territorio.- Diffusione di notiziari periodici in italiano e in turco.- Pubblicazione di manuali sulla legislazione turca in materia diregistrazione di marchi e brevetti, forme di tutelagiurisdizionale delle violazioni, directory dei contatti utili, etc.- Partecipazione in Italia alle iniziative relative alla Turchia inItalia organizzate da Ministeri, ICE, Regioni Associazioni diCategoria, Banche, altri enti.Formazione- Organizzazione di Study Tours in Italia per favorirel’armonizzazione delle norme e delle procedure turche conquelle italiane/europee e la conoscenza/diffusione dellepratiche italiane di tutela dei diritti PI e della lotta allaconcorrenza sleale.- Sviluppo di figure professionali altamente specializzate inentrambi i Paesi e in grado di fornire assistenza continuativaalle imprese italiane.Tutela della Proprieta’ IntellettualeIstituto Nazionale per il Commercio EsteroTel: +90 212 373 03 26Fax: +90 212 241 82 23iprdesk.istanbul@sviluppoeconomico.gov.itwww.sviluppoeconomico.gov.itwww.ice.gov.itwww.iprdesk.itİZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİRÝZMÝRÝTALYAN TÝCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR05


Mayıs - Maggio 2010NOTIZIE SULLA TURCHIATurchia - Dati Statistici Commercio Estero (gennaio-aprile 2010). Vola l'Italia!Secondo i dati statistici pubblicati il 31 maggio dal TUIK e rielaborati da ICE Istanbul, considerato il primo quadrimestredell'anno in corso si puó ormai affermare con certezza che sia in corso un sostanziale miglioramento dell'andamentodell'economia turca e conseguentemente della bilancia commerciale. Nel complesso, l'interscambio turco con il mondo èammontato a 89 miliardi di dollari (+25,4% '10/'09), con importazioni cresciute del 35,6% (53,3 miliardi di dollari) edesportazioni dell'11,3% (35,7 miliardi di dollari). Il saldo è negativo per 17,6 miliardi di dollari (+151,4% '10/'09). L'Italia siconferma il quarto partner commerciale della Turchia, con un interscambio di 5,3 miliardi di dollari (+40,7% '10/'09). Leesportazioni nazionali sono ammontate a circa 3 miliardi di dollari (+47,1% '10/'09), mentre le importazioni, cresciute del34,2%, sono ammontate a 2,3 miliardi di dollari. Il saldo è attivo per l'Italia per 681 milioni di dollari. La quota di mercatodell'Italia sul totale importato dalla Turchia dal mondo è pari al 5,5%, in lieve aumento rispetto alla media degli ultimi anni.L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) si dichiara ottimista sulla crescita turca per l’annoin corsoIn un rapporto pubblicato recentemente, l’OCSE afferma che l’economia turca crescerá del 6,8% nel 2010 (a novembrescorso l’Organizzazione aveva pronosticato per lo stesso periodo una crescita del 3,7%). Il rafforzamento delle esportazionie la ripresa dei consumi privati hanno contributo a rivitalizzare l’economia dopo un calo del 4,9% nel 2009. In vista delrilancio del sistema economico, la Turchia aveva operato un insieme di tagli consecutivi al tasso di interesse e lanciatoincentivi fiscali per stimolare investimenti e consumi. Gli esportatori hanno cercato, lungo tutto l’arco della crisi, didiversificare i mercati di esportazione, puntando sulla Russia e sui Paesi del Medio Oriente, quando la domanda di beni eservizi dall’Europa risultava debole. Secondo quanto dichiarato dall’Assemblea degli Esportatori turchi, questa strategia èstata una delle ragioni alla base del balzo in avanti delle esportazioni turche nei primi 4 mesi del 2010 rispetto allo stessoperiodo del 2009 (+23% per un totale di 35,1 miliardi di dollari).In Turchia tre nuovi porti container sulle rotte asiatiche. Mersin terminal della ferrovia che collegherà Cina eMediterraneo.Entro il 2014 la Turchia costruirá tre nuovi porti, per un investimento previsto di oltre un miliardo di dollari. Saranno tretasselli importanti del futuro assetto logistico del Paese, ponte tra Europa e Asia. Ma uno di questi sará piú strategico deglialtri e avrá puntati addosso gli occhi degli investitori internazionali. E’ il nuovo scalo container di Mersin, nella Turchiameridionale, di fronte a Cipro: perché sará l'ultima tappa della ferrovia che collegherá Cina, India e Pakistan alMediterraneo, il prossimo grande corridoio per le merci asiatiche. Mersin ospita giá uno dei porti piú importanti dellaTurchia, che nel 2007 è stato ceduto per 750 milioni di dollari alla Port Authority di Singapore, che lo gestisce in jointventure con la societá locale Akfen. I progetti ferroviari del continente asiatico spingono tuttavia l'Organizzazione per laPianificazione Statale (Dpt) di Ankara a prevedere la costruzione ex novo di un ulteriore scalo container, dal costo previstodi 370 milioni di dollari. Il secondo progetto giá approvato dalle autoritá turche è la costruzione dello scalo di Candarli, inprossimità di un altro trafficato porto del Paese, Smirne, con un investimento previsto di 185 milioni di dollari. Il terzo deiporti previsti sorgerá a Filyos, sul Mar Nero, e necessiterá di un investimento di 500 milioni di dollari. I primi due a essereavviati saranno Candarli e Mersin, con le prime fasi che dovrebbero terminare entro l'anno 2014, sempre che si riesca atrovare i supporti finanziari, dato che il governo di Ankara garantirá solo una parte dei fondi. Fondamentale sará l'interessee la partecipazione dei porti esteri, gli stessi che negli ultimi anni si sono fatti avanti per la privatizzazione di 122 dei 174scali marittimi del Paese. Con lo scalo di Mersin è giá in contatto l'Università di Genova, interessata al tema della logistica,ma il porto italiano piú attivo sul fronte turco è per ora quello di Trieste. La concorrenza peró avanza. Oltre ai grandioperatori portuali, come la Port Authority di Singapore o la Hutchison Port Holdings che gestisce lo scalo di Smirne, stannomanifestando un crescente interesse per la logistica della Turchia i porti francesi come anche quelli della Slovenia. (MicaelaCappellini – Sole 24 Ore – 18.05.2010).L’Amministrazione delle Privatizzazioni (ÖIB) lancerá a breve un’asta per la gestione del Porto di Iskenderun.La ÖIB organizzerá un’asta per la concessione dei diritti di gestione per 36 anni del Porto di Iskenderun, nella partenord-orientale della costa mediterranea. Il porto serve il fianco sud e sud-est della regione anatolica, cosí come il traffico ditransito verso i Paesi del Medio Oriente, beneficia di collegamenti con la rete autostradale e ferroviaria e puó servire sia ilcargo in generale che il sistema Ro Ro. Le offerte verranno ricevute il 4 agosto e verranno accettate sia quelle provenientida imprese turche che da imprese internazionali, che potranno accedere sia all’asta che alle trattative.İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİRÝZMÝRÝTALYAN TÝCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR06

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!