комбо комплекти - P90.bg

p90.bg

комбо комплекти - P90.bg

COMBOсанитарен порцеланCOMBO MEBEL 1Шкаф за баня с умивалник 530 мм (MDF)Àðòèêóëåí íîìåð Öâÿò4.5173.1.432.400.1 бялоСъдържа:1. Шкаф за баня - 4.5273.1.432.400.12. Умивалник 530 мм -8.1436.1.000.177.1COMBO MEBEL 1Шкаф за баня с умивалник 530 мм (PVC)Àðòèêóëåí íîìåð Öâÿò4.5177.7.432.991.1 бялоСъдържа:1. Шкаф за баня - 4.5177.5.432.991.12. Умивалник 530 мм -8.1436.1.000.177.1


COMBOсанитарен порцеланCOMBO MEBEL 2Шкаф за баня с умивалник 550 мм (MDF)Àðòèêóëåí íîìåð Öâÿò4.5173.2.432.400.1 бялоСъдържа:1. Шкаф за баня - 4.5273.2.432.400.12. Умивалник California 550 мм -8.1082.1.000.104.1COMBO MEBEL 2Шкаф за баня с умивалник 550 мм (PVC)Àðòèêóëåí íîìåð Öâÿò4.5177.8.432.991.1 бялоСъдържа:1. Шкаф за баня - 4.5177.6.432.991.12. Умивалник California 550 мм -8.1082.1.000.104.1


COMBOсанитарен порцеланCOMBO 3Àðòèêóëåí íîìåð Öâÿò8.6139.1.000.000.1 бялоСъдържа:1. Стенна тоалетна чиния -8.2357.0.000.000.12. Вградено казанче -8.9345.4.000.000.13. Бутон за вградено казанчехром-гланц 8.9345.6.004.000.14. Седалка и капак ANTIBAK -8.9020.1.300.000.1


Рока България АД1301 София, ул. Пиротска 5www.fayans.bgâàøàòà áàíÿ â êóòèÿCOMBO

More magazines by this user
Similar magazines