Aeschinis Orationes. Post Fr. Frankium curavit Fridericus Blass

warburg01.cch.kcl.ac.uk

Aeschinis Orationes. Post Fr. Frankium curavit Fridericus Blass

®AESCHINISt *fORATIONE SPOST FR. JFRANKIUMCURAVITFEIDEEICUS BLASSEDITIO ALTERA CORRECTIORMDCCCCVmLIPSIAEIN AEDIBUS B. G. TEUBNERI


Cum Fr. Blass vir doctissimus alteram Aeschinis editionemparans usque ad p. 113 progressus praematura morte litterisereptus esset, orationum textum, dum nova subsidia praestoessent, paucissimis locis exceptis intactum relinquere, apparatumcriticum corrigendum et papyrorum lectionibus augendum curareoptimum visum est. Epistulae tamen quae feruntur novis collationibusper E. Drerupium volgatis recognitae sunt.PA B. G. Teubner.ft 2-110«LIPSIAB: TYPIS B. Q. TEUBNERI.


PEAEFATIO.Aeschinis editionis Frankianae recudendae cum mihi negotinmimpertitum esset, fugere me non potuit eius operaevel utilitas vel difficultas. Postquam enim Fridericus Franke,vir de hoc oratore optime meritus, a. h. s. LIX. operi suoultimam manum admovit, mox et Ferdinandi Schultzii editioprodiit subsidiis novis codicum insigniter munita, et AndreaeWeidneri, qui primus codicum tantopere inter se dissidentiumveriorem aestimationem docuit.doctissimos,Mitto nunc enumerare virosqui ad emendanda Aeschinis verba post Frankiicuras plurima contulerunt. Oportebat igitur huius editionemtandem aliquando ita refingi, ut eliminarentur quae quin vitiosaessent iam non posset dubitari, substituerentur quaeveriora esse satis certa ratione cognossemus. Hoc igitur utnecessarium, ita non admodum difficile erat; verum quisnescit,etiam nunc pauca esse de quibus constet, prae eorum numerode quibus adhuc dubitari et possit et debeat? Ita enim verbaAeschinis per saeculorum decursum sunt male habita, ut derestituenda vera ubique forma ne cogitare quidem possis, nequeexstant eius codices vel codex, quibus vel tantum fidei habeasquantum Isocratis Urbinati Demosthenisve Parisino. Quamquametiam his talibus testibus diffidere iam didicimus. Quaecum ita essent, ego ut pauciora saltem vel corrumperem velin veriorem formam restituere neglegerem quam fecerunt eiqui ante me idem opus tractarunt, hanc viam putavi esse tutissimam.Sunt enim quam paucissima vel ex codicum quorundamauctoritate vel ex generalibus quibusdam rationibus iudicanda,contra quam plurima ex singulorum locorum rationea*


IVPRAEFATIO.peculiari. Iniuria Frankius codicibus a(b)gm plus auctoritatistribuerat quam codicibus ekl, et propter ipsam hancauctoritatem falsam multa peius constituerat quam poteratfacere. Reddito debito honore alteri librorum generi tamencaveri oportebat, ne contraria ratione his libris plus aequotribueretur. Et cavit ab hoc peccato Weidnerus; sed idemin alterum non minus funestum incidit. Cum enim constaretvarium in variis libris verborum quorundam ordinem indesaepe originem duxisse, quod verbum aliquod explicandi causain aliquo codice superscriptum diversis sedibus in apographaeius codicis receptum esset: ille hanc unicam eius varietatiscausam ratus ubique ex eis verbis, quorum sedes non constaret,unum aliquod tanquam spurium removere studuit. Atsunt eiusdem huius rei complures causae, ut iam nequeamusex effectu solo causam cognoscere: Grjfiatov est interpolationisadmissae varius verborum ordo, minime zeKfirjQtov. Itaque ubiadsunt aliae de aliquo verbo suspiciones, etiam hoc ari^sla) utilioebit; ubi desunt illae, nihil potius moliendum quam temeredamnandum vocabulum neque convictum et fortasse quammaxime genuinum.Est tamen quaedam generalium rationum species quamnon recte spernas. Sicubi enim apparuit scriptorem constantervel forma aliqua alicuius verbi uti vel norma aliqua scribendi,sine dubio corrigere debemus quae ei rationi contraria traditasint. Et si non norma ea certa est sed tamen consuetudo, adeam consuetudinem dubia dirigere tutissimum est. Hoc igituret Erankius facere studuit et alii editores; sed mirum planeest ad hiatus vitandi legem eos omnino non animum attendisse,quasi constaret ea norma hunc quidem oratorem usumnon esse. Quod contra esse facile cognoscere poterant. Etsienim affirmari nequit Aeschinem ab hiatu ea cura quam velIsocrates vel Demosthenes adhibuit cavisse, tamen plane manifestumper totam orationem alteram studium hiatus vitandi,nisi is membri vel periodi clausula excusetur sive vocula Kalquaeque similes sunt existat sive elisione tolli possit. Quaeres facillime demonstratur coUectis eis hiatibus, qui in primaeius orationis parte et in media quadam et in ultima codicum


PRAEFATIO.Vconsensu traditi sunt. §§ 1. 7 deofiai, vfi&v (sed Seo^aL ovvvel apud Isocratem exstat). 7 evvola aTiovovrccg. 12 edlco vito.14 elarjei tj yqaopri slg. 15 Sxqo^§1%ov vioq. 16 OilCmtov avev.2l6lo(}%OLvo} a^QOico. 28 EvQvdUr} rj. Tcolei olKelcog. yeyevfjad-aLadelcpS). cpiXcp rjfiiv. 31 eQQi^d^ri ^?- ^^ ccTceaxri ^- ^^ ^exaCxfivaii](iag. — § 70 TioXe^ov viteQ. xakrid^f] elTtoDV. 73 d-avfid^et, 6.OTtov eaxLv. 78 eavxov r^li^iag. 82 ^veia iyevexo. 87 iprjcpa)e^OQKi^ea&ai. i^coXr} avxov. sIvul iTtaQaG&ai. 88 ij nov d6i%ov.drj^oaia ixekevxTjCav. 91 xeXeveL dnLevaL vel ditLevaL iTcl.95 ^ovXrj l^ofivvGd^aL. 96 Xoyov dno. 97 bSov ovk. 99 avx^avd^QCOTtOL. 100 TtoXe^o) ovSeva. yevrjxaL^ dg)rj


VIPRAEFATIO.QOTOvriwl aQiovtEg. 30 67](jlol s^ (an pausa est?). 31 cpvXT}ccQlovta. 33 olfiaL wexo. 35 TtQoeQG) vfitv. 40 TJrot 6. diqitovi^sXEyiovtdL 41 dLdd^co v^ccg. 42 atecpavovfievoL rj (anpausaest?) 44 eKTilTjaLa i]vcoyXeLto. 46 tovtov i'E,. 47 jcj^^i^^at inetQeipate.48 itQoayeyQa^taL iv. vofio) e^etvaL. aoL 1'^ca. firjdafiovXL (an pausa est?). 50 %QLvaL ei^fiad^rjg. Videri potest inquibusdam locis scriptor neglegentior fuisse, quamquam deplerisque certe hiatibus non aliter iudicandum atque de eis,qui in oratione secunda traditi sunt.Neque vero orationis primae condicio prorsus diversa est,sed ex parte tantum. Sunt enim eius orationis particulae quaeabundent hiatibus ; at aliae aut nuUos aut perpaucos traditoshabent. Ut igitur ex illis temerarium sit removere velle hiatus,ita in his ei qui rari exstant non carebunt suspicione. Frequentioresautem sunt in universum per priorem partem orationis,rariores per posteriorem: velut statim § 2 haec exstatsententia: Kal G)g eoLnev co a. ^A. ot elcoQ^oteg loyoL leyeaO^aL iitLtOLg SrjfioaLOLg ccy&aLV ovTi elal il^evSetg ' at yccQ LdiaL eyp^QaL itollccTtavv t&v %OLV&v iitavoQd-ovaLV^ excipitque (§ 3) altera haectov fiev ovv okov aycbvog cpavi^aetaL ovd"^ rj TtokLg aitia ovaaTLficcQyco O'U'0'' ot vofiOL o-u-O-' vfietg %te. Sed in §§ 180—196hi tantum traduntur hiatus non excusati: 181 ecpr] ot AazedaLfiovLOLavdQog 182 Xmtov eig. 'hfieteQcp aateL. (183 legisformula est.) 187 anoXvaaL ofjioloyrjaete. 193 iyco ovofiaatl.ovofiaatl ifivrja&rj. eavta enaatog. Itaque ego in his ot delevi(181), seclusi iyo) et ovofiaatl (193); reliquos autem hiatusideo toleravi, quia medelam eorum certam non inveniebam.Consentaneum autem esse videtur eum, qui hiatuum tantamcuram gerat, ne numerorum quidem plane omittere, et apparentquaedam eius generis apud Aeschinem, quae casui nonrecte tribuas. Velut haec est sententia subarguta in or. I(§13): i% yccQ tov TtQattea&ai ttv' d)v ov 7tQoari%ev, i% tovtovtovg vofiovg e&ev&^ ot nalaLoi^ constans ex duobus membrispari numero structis ( i=^_>^__^_c;). Ubi e^ev^ proeQ-r}%av reposui et propter sensum — Athenienses enim vetustosdicit, non legislatores — et propter testium auctoritatemmaiorem, quibus tertium ex numero argumentum ac-


IPRAEFATIO.VIIcedit. In or. III § 79 haec habes duo membra: nod^ev ovvinl trjv ^sra§oXriv ijXx^s x&v 7tQay(idt(ov oti QiXoTiQcctrjgfihv ccTtot(bv avtwv TtoXitsvfidtcov (^/iri^oG^svsi)^ uu ^ «^ _ v.a^Sed in universum non multum huic_ (_) _ w _ _ vj _ (_ _ u _).rei tribuo, quia etiam ipso casu quaedam numerose cecidissepossunt, neque apparet in Aeschine id studium numerorumquod in Demosthene vel Isocrate.In formis verborum grammaticis a normis severi Atticismialiquanto magis quam Frankius recessi, non quod nostros librosuUa in talibus rebus fide dignos iudicarem, sed quod non putabamab Aeschine quidem plus exigendum esse quam praestanteiusdem aetatis inscriptiones Atticae. Scimus illum scribampublicum fuisse et in legibus et populiscitis multum versatumesse: ubi cum videamus quarto quidem saeculo IIsLQaLscog,Tlaiaviscxiv^ alia id genus fere non minus saepe exstare quamUsLQat&g UaLavL&v, non est cur confidamus eum in orationibushanc antiquiorem rationem semper diligenter servasse. 'HiG^svautem pro rjds^sv et '^slv in persona tertia non puto huiusaetatis fuisse, neque minus ab Aeschine quam a Demosthenealiena. In aliis, sicut in XrjtovQyla, tutum esse duxi vetustioremscribendi rationem vel contra libros adhibere, quae exstatnon in titulis tantum sed etiam in charta Aristotelica. Satismature in titulis sunt nXsig et kXslco^ et in charta quam m dodixi et oiata%Xrjaavtsg et Y,ata%XsLGag %ata%XLaQ-SLg.lam quod ad librorum manuscriptorum usum auctoritatemqueattinet, enumerat I. Bekkerus quos ipse adhibuit codicestredecim, quos minusculis litteris latinis notavit: abc(Roman.) de (Venet.) fghiklmn (Paris.). Quibus postea additisunt eadem notandi ratione adhibita: o Hauniensis in Dindorfiiusum collatus, p Helmstadiensis Reiskio cognitus, q MeadianusTajlori (ap. Reisk.), r Lockeranus Taylori, s eiusdemHarleianus, t Gothanus Frankii, v Bremii Vindobonensis, deniqueMosquensis z, quem ad Ctesiphonteam adhibuit Carol. HofmannHessus editor (1845). Tum Ferdinandus Schultzius,praeterquam quod Parisinum f (F) denuo contulit, hos librosnovos in lucem protraxit: Vaticanum (Vat. vel V), Barberinum(Barb. vel Bb.) denique Laurentianae bibliothecae quattuor


VinPRAEFATIO.(Laur., Laur. I, Flor[ent.], Abb[atian.]). *) Quibus additis Bekkerinumerus duplicatus est. Ex hoc tamen tanto numeronunc iam complurium ratio non est habenda. Nam egregiisM. Heysii studiis (Uber die Abhangigkeit einiger jiingererAeschines-Handschriften,progr.Bunzlaviense a. 1904) demonstratumest r Lockeranum et o Hauniensem unum eundemqueesse atque illum, o Vindobonensem, n Parisinum (praeter extremampartem) ex m Parisino, b Romanum ex a Romano,s Harleianum ex k Parisino, t Gothanum ex c Romano descriptosesse, p autem Helmstadiensem ex Vaticani apographo originemduxisse. Dolendum autem erat, quod plerique libri valderecentes essent.Ipse Parisinus f (F) saeculi X. exeuntis velXI. ineuntis est (Schultzio videbatur Vaticano aetate fere supparesse a. 1270 exarato). Saeculi XTTT. est etiam i Paris.,XIII. vel XIV. Par. k et Barberinus, XIV. Abbatianus (et d?),at XV. aeghmz Laur. Laur. I. Flor., XV. vel XVL 1; reliquorumaetates non indicantur. Sed quamvis per haec extremamedii aevi saecula aliquantum sit corruptelarum prioribusadditum, scimus tamen in universum homines Byzantinos indescribendis libris perquam laudabiliter se gessisse, ut interarchetypum saec. decimi et apographon decimi quinti non multuminteresse soleat. Antiquiores aevo Byzantino sunt pleraequecorruptelae : quod et in aliis scriptoribus chartae sive membranaeAegyptiacae recens repertae docuerunt et in Aeschineipso, cuius iam habemus fragmentum tertiae orationis inAegypto inventum, a Guil. Hartel editum. ^) Sunt folia duomembranacea, quibus continentur paragraphi minus novem,id est totius orationis pars fere trigesima. Verum profectone ad hanc quidem particulam rectius constituendam multuni1) Commemorandae praeterea schedae H. Scrimgeri (Reisk.vol. III p. XXIV) ab H. Stephano adhibitae, farrago e suspicionibusviri docti nescio cuius et lectionibus codicis nescio itemcuius commixta (R.; cf. TroostN. Annal. 129,101); tum exemplumAldinae quod fuit Ed. Bernardi, scholiis et lecfcionibus manuscriptis auctum, quae lectiones videntur esse ab los. Scaligeroet scriptae et profectae (cf R. III, 715 sqq.).2) W. von Hartel, iiber die griechischen Papjri ErzherzogRainer (Wien 1886) p. 42 sqq.


PRAEFATIO.IXlucrati sumus.Mitto TtotsQc^ pro TtotsQOv § 178, quodhonoriscausa magis ab illa membrana accepi quam quod certum putarem;neque nimis confidenter eidem obsecutus omisi i]dr}meadem paragrapho; certum sed leviusculum tcc additum postta ds TtQdyfxata § 179. Tum av scripsi pro iav § 180; omisistL § 181, satL post a^LOv 182; at «ijtw itQcota) 186 non visumest omitti posse, obstante auctoritate multo graviore CorneliiNepotis. Gravissimum est omnium, quod 186 pro tC ovv sdtLv,w a L4., fyob Xsyw] ivtavda tj — membrana exhibet tl ovv,iatLv Sv iyoa lsy(o ivtav^a; —7] Potior videtur haec lectio,tamen hiatu eadem laborat intra membrum admisso. Sed exstatalter in sententia proxima non minus vitiosus: iv t^ ayoQaavaxsLtai^ quem transpositione facta tollere possis: iv tfj ay.ra v7to^vrj(iata avaKSLtaL. Verum sic si est medendum, eademfacilitate scripseris rt ovv iatLv ivtav&a av iyoa Xiya), et rectefortasse, quamvis nihil nobis de tali re constare possit. Profectoautem ne membranae quidem temere tides est habenda,quae non pauca continet aperte corrupta, interpolationisquemonstrat haud obscura vestigia: § 181 iTtLnalov^svog (cumAC) post 6 dL%aLog, 182 slvaL post rjyov^aL:, etiam clariorain eis quae ab altera manu superscripta sunt, ex collationecredo alterius libri ut assolet: 179 aQa post ovkovv (nisi significaturov^K aQa), ibd. rj vvv post ^aXXov cum deterioribus nostris.Docuerunt etiam chartae Isocratis harum interpolationum antiquitatem,quas non recte solebamus Byzantinis magistellis tribuere.A quibus additamentis ut nuUus inter nostros codicesest intemeratus, ita ne hunc quidem antiquum fuisse videmus.Sed et est et fuit alius alio purior, confirmatumque est egregiemembranis Aegyptiacis repertis eorum iudicium, qui in orationeCtesiphontea codices ekl tutissimos duces esse arbitratisunt. Plerumque enim cum his membranae faciunt, non quodaliquid cognationis intercedat — id quod non sinit crederemille fortasse annorum intervallum — , sed quod et hi suntmagis sinceri testes quam reliqui et illae. Neque vero ubiqueab hac parte stant membranae, sed est ubi cum aliis codicibuscontra libros ekl consentiant. — Accesserunt quattuorfragmenta papyracea, edita a Grenfell et Hunt, duo alterius


XPRAEFATIO.orationis: §§ 21. 26 sq. 29 sq. (Oxyrh. Pap. III 458), §§ 42.74 sq. (ibd. III 440b), duo tertiae: §§ 94. 96 (ibd. IV 703),§ 167 (ibd. m 457).Itaque sicuti dixi, principem quidem locum tenent et inhac oratione et in altera codices ekl^), sed non utceterorumtestimonia recte neglegas. Sunt hi propter arctissimam affinitatemunius codicis instar, quem Weidnerum secutus litteraA notavi. Item unius archetypi exemplum referuntcodices a(g)m (= B); item dfq Barb., inter quos longe princepsest f. Quos codices in Timarchea ceteris multum praestarerectissimo iudicio Weidnerus perspexit, cum Scheibius,Frankius, Schultzius satis perverse per omnes orationes codicesB reliquis praetulissent. Est autem ideo orationis primaecondicio a reliquarum diversa, quod abest ea oratio a codicibusek, in 1 autem librum recentem aliundeneque ex veterearchetypo A illata esse videtur. Hinc nota A in hac et aWeidnero et a me ad f sociosque translata est, quos in reliquisut et A et B deteriores littera C notavi. Verum segregatisomnibus his libris ABC, ordineque eorum ex meritisdescripto, nondum editoris negotium absolutum est. Quidenim reliquis faciendum ? an sine mora abiciendi ut nulliuspretii? Quod ut non plane immerito eis accidat, est tamenaliquanto cautius agendum. Bekkerus quidem in orationealtera codici isolam habet), quamvis manifestum sit eundem vitiis plurimissatis multum tribuit (quam orationem is codexscatere, neque ego aKter facere potui, non propter antiquitatemcodicis, qui est plerisque aliis antiquior, sed propter ipsarumlectionum indolem egregiam. 101 iTVQsapsvo^sv i: falsoe7tQS6§sv6a^sv ceteri. 103 rovr' scjtlv 7]dr} tcqsc^scov sqyovayaO-Siv i : riSri sQyov (hiat.) s6xl TtQ. ay.^ qui est ordo verborumgrammaticus (r) avvta'^Lg), non hoc uno loco a magistris explicandigratia adscriptus pro genuinoque postea receptus.^)1) Accedere solet in or. III. cod. h.2) Cf. Bchol. in, 228 (tTig yccQ altiag ai6%Q0v tbv altim^svovt6 ^Qyov ^rj ^%siv iTtidsl^ai): 7] ovvta^ig- alG%QOv yccQ ietiv tbvaitio3iisvov tfjg aitlag tb ^Qyov ^i) ^xsiv aTCodsl^ai. Jt. ibd. adinitium paragrapbi, neque desunt alia scholia consimilia


PRAEFATIO.XI111 Tr}v a^htov i (Bk.,Fr.): X7]v in avrovg {eit avrov). § 116iXcciLGvco i(Scalig): iXaxxovi ceteri.§ 118 a.ya%^ov EQyaGaGQ^ccLi, EQy. ay, cum hiatu ceteri. 126 GvyyjcoQriGei xavd'^ i Vatic.(sclaol.): (ivy%. (hiat.). 129 a%ovets i (Bk. Fr.): TjKovdate velaKov6ats. 146 v6(icov i (schol.): ifji&v. [Confirmatum estBlassii iudicium papyro Oxjrhynchica,quae duobus locis(§74 vav^ayiaq TtQog tov nsQGrjv^ § 75 tovtcov [isv aTtdvtoDv)cum i consentit.]Abhorruit autem ne Frankius quidem ab hac ratione lectionespotius quam codices eorumve genera eligendi: qui iama. 1838, cum principium edendi huius oratoris faceret, pronuntiaveritnuUum eius codicem aut tam bonum esse, quinaliquotiens nos falleret, aut tam malum, unde non aliquidinterdum utilitatis peti posset. Tum satis acerbe nuperWilamowitzius ^) eos castigavit, qui ultra describendas codicumprosapias nihil saperent, postulans ut tandem aliquandosecundum antiquissima testimonia nova Aeschinisrecensio institueretur. Nescio an Vaticanum dicat a Schultzioet collatum et hic illic ad emendandum oratorem adhibitum:cui codici etsi aliquantum tribuendum sit, minime tamen profundamento huic editioni subici potuit. Ipsum illud i^aQSGaad-aLm, 116, quod et Wilamowitzio et mihi genuinum esse videtur,in Vat. asecunda demum manu illatum est, cum a prima ibiexstet i^sLyd6d-aL, k autem codex Vaticano fortasse non recentiori^aQsaadd^aL a prima manu neque correctum habeat; quidniigitur ad hunc potius nos applicemus? Sed etiam antiquior ethoc et illo f codex : cuius tamen qui nuper patronus exstitit Henr.Ortner, non potuit quin confiteretur, in altera tertiaque orationeeum etsi aliquantum, tamen non multum utilitatis habere.Itaque semper eo revertimur unde sumus profecti: non posseAeschinis recensionem ad fidem vel unius alicuius vel pluriumcodicum constitui, sed singulas lectiones per se esse spectandas.Fuit mihi in hac editione etiam altera ratione delectusadhibendus, cum apertum esset non posse in apparatu criticoomnes omnium codicum lectiones commemorari. Quae res1) Aristot. und Athen I, 36.


XIIPRAEFATIO.etiam multo magis dubitationis plena fuit,multaque rursusdelevi, quae ab initio receperam. Manent autem priores aliorumeditiones neque hac mea abrogantur ; itaque qui pleniusquid libris traditum sit cognoscere voluerit, illas poterit adire.Ne coniecturas quidem virorum doctorum omnes apponerelicuit, neque id utile putavi. Sunt multae multorumoptimae, sunt aliae futtiles; recipiendae illae, tacendae haec;sed de intermedio genere erat dubitandum. Id certe recte ame exspectari potest, ut locos indicem, ubi qui volent quidpraeterea propositum sit invenire queant. Sed video anteade epistulis quae fei-untur Aeschinis pauca esse dicenda.Hae igitur epistulae omnium consensu spuriae minime immeritoprae orationibus genuinis adhuc neglectae sunt. Omisiteos in sua editione Schultzius, unde apparatus criticus quemdicimus in eis adhuc tenuissimus erat; etenim ne Bekkerusquidem plus duobus codicibus (ac) ad eas adhibuit, Hercherusautem epistolographorum Graecorum editor ne unum quidemaddidit. Itaque ego occasione usus Florentiae codices Laurentianaebibliothecae ipse contuli, qui novem sunt numeroL^ (LVin, 6). L^ (LIX, 5). L» (LX, 28). L^ (LXX, 19).L^ (Acquisti 50). L« (LVII, 12). L' (LVII, 45. L« (Conventisoppressi 25); unum (pl. LX, 4) ut nullius pretii neglexi. Estcodicum magnus numerus, cum non solum cum orationibus,sed etiam cum aliorum epistulis hae epistulae coniunctim describisolitae sint. Diligentissime nunc de his codicibus egitE. Drerup (Aeschinis quae feruntur epistolae, Lips. 1904^)),qui duodequinquaginta enumerat, ex quibus quadraginta tresipse inspexit, optimos contulit. Sunt autem codicum duogenera, alterum omnes duodecim epistulas continens, alterumquattuor epistularum (I, VI, VII, III) delectum. Ex illo generesunt optimi f, a m, V Barb., huius archetypus est codex Harleianus5610 saec. XIII. exeuntis vel XIV. ineuntis (Cumontioiudice), qui quamquam aliquot habet bonas lectiones, tamencavendum est, ne pluris aestimetur quam par sit.Editio Aeschinis Reiskiana (R.) prodiit a. 1771, orato-1) Cf. L. Radermacher, Lit. Zentralbl. 1904, 1432 sq.,K. Fuhr, Berl. Phil. Wochenschr. 1905, 660 sqq.


PRAEFATIO.Xmrum Atticorum volumen III. quartique priorem partem explens.Insunt notae et emendationes Hieronymi Wolfii, Henr.Stephani, J. J. Scaligeri, Jerem. Marklandi, Jo. Tajlori, aliorum.Tum Bremii editio (Br.) est anni 1823, Imm. Bekkeri(Bk.) 1824 (Or. Att. vol. III), eiusdem anni Dindorfiana(Dd.); sequuntur a. 1840 Turicenses editores (Turr.)Baiterus Sauppiusque. Frankius (Fr.) Timarcheam edidit a.1846, tres orationes a. 1851 iterumque 1859; ultimae autemeius curae in praefatione huius extremae editionis leguntur,quas nota Fr."^ signavi. Intra hoc idem tempus, a. 1855, prodiitBenseleii editio; at Ferd. Schultzii codicum novis subsidiisscholiorumque insignibus incrementis aucta a. 1865.Andreas autemWeidner primumCtesiphonteam edidit a. 1872,secundum tres orationes a. 1875, tertium (1878) eandemOtesiphonteam cum commentario germanico (W.^). Est eiusdemepistula adOobetum data (progr. gymn. Gissensis a. 1874)et commentatiuncula Philologi vol. XXXV (1876) inserta(p. 561). Reliquorum scripta ex litterarum ordine breviterrecenseo. Jo. Adam de codicibus Aeschineis, D. I. Berol.1882, quipatronus existit codicum A (ekl). — Ferd. Baekerde interpolationibus orat. I, D.I.Gryphisw. 1875. — Jo. Bakein scholic. hypomnemat. vol. IV(l852) et in Mnemosyn. vol.VII (1858) p. 329. — Ric. Buttner quaest. Aeschin., D. I.Gotting. 1878, qui contendit codicum (df Barb.) aliquamrationem habendam esse. — Oobet in Variis lectionibus(ed. 2 1873), Novis lectionibus, editionibus orationum Hyperidis.— Rud. Dahms Ann. Fleckeis. vol. 93 (1866) 221. —P.P. Dobree Advers. I, 322sqq. (1831). — Ad. Emperius,Opusc. (1847) p. 317 sq. — A. H. G. P. van den Ess,Mnemos. VI (1857), 444. — Fr. Franke Qu. Aeschin.,inActis Societ. gr. II, 1 (1838); it. in programm. Fuld. 1841;Lectiones Aeschin. I, Philol. suppl. vol. I (1860), 427; II.libell. gratulator. Misniae 1867. — Herm. Frohberger,Philol. 29 (1870), 632. — 0. v.Halm, Act. Academ. Monac.1875, I, 1. — H. G. Hamaker, Mnem. VII (1858), 451.VIII (1859), 1. — W. Hardt de A. emendatione, D. I. Hal.1882. — Rud. Hercher, Herm. H (1867), 319 (ad epist.


XTVPRAEFATIO.X, 2). — F. 0. Hertlein, progr. gymn. Wertheim. 1862 (adI, 72). Annal. Fleckeis. vol. 109 (1874) p. 63. Herm. XHI(1878), 13. Henr. van Herwerden, Mnemos. N. S. V(1877), 192. — Hillebrand, progr. gymn. Weilburg. 1868.— G. Kaibel, Herm. XVH (1882), 408. — G. Klinke qu.Aesch. criticae, D. I. Gryphisw. 1887, qui praeter alia testimoniisveterum diligenter collectis apparatum criticum auxit.— C. G. Linder, Philol. 20 (1863), 127. — J. N. Madvigin Advers. crit. ad scr. Gr. p. 454 sq. (sed pauca ad A. viregregius contulit). — Henr. Ortner, Krit. Unters. zu A.Reden. D.I.Erlang. 1886(=progr. gjmn.reg.Guil. Monach.),qui libellus coUationem novam codicis f continet. — P. Pabstde additamentis quae in A. orat. inveniuntur, D. I. Jen. 1880.— A. Poutsma, quaest. Aesch., D. I. Amstelodam. 1888.— E. A. Richter, Ann. Fleckeis. 93 (1866), 30. — Godofr.Romheldt, qu. de A. or. Ctes., D. I. Marburg. 1869. — W.Rohdewald, progr. Burgsteinfurt. 1867. — Aem. Rosenberg,progr. Hirschberg. 1878. Philol. 35(1876), 181. Ann.Fleckeis. 101 (1870), 529; 109 (1874), 93; 111 (1875), 59.— A. Th. Rudiger, progr. gymn. Dresd. 1863. — G. Sakorraphos,Mnemos. N. S. XX (1892), 144; Ann. Fleckeis.145 (1892), 309; Philol. 52 = K S. VI (1893), 435. —H. Sauppe,Epist. crit. (1841) et Gott. Gel. Anz. 1886, nr. 12.— M. Schanz, Mus. Rh. 38 (1883), 140. — C. Scheibe,Observ. in or. Att. Hal., 1836; Ztschr. f. Altertumsw. 1845,nr. 27; Ann. Fleckeis. 68, 151 sqq. (censura edit. Frankianae).— Bernh. Schmidt, Mus. Rhen. 34 (1879), 109. — Maur.Schmidt, Mus Rhen. 20 (1865), 470. — R. SchoU, Act.Academ. Monac. 1886, 116.—C. Troost, Ann. Fleckeis. 129(1884), 101. — Jo. Tschiedel, qu. Aesch. de verborura insiticiorumquodam genere, D. I. Berol. 1887. — G. F. Unger,Philol. 41 (1882), 159.— H. Usener, Mus. Rhen. 25 (1870),593. — Hieron. Vitelli, Riv. di filologia VI (1878), 509.— H. Wachendorf, Coniectanea in orat. Att., Vratisl. 1875.D.: Halis Sax. mense Oct. a. 1895.FridericusBlass.


1.VITA AESCHINISex vitisX oratorum Plutarcho adscriptis.Aiaxlvrjg ^AtQOfii]rov^ (pvyovxog fjiev BTtl tcbv k\ avyKar-5 ayayovrog dk rov drjfiov, Kal rkavKod^iag, r&v drjfKov Kod^Mv,L8}]g^ovxe aara yivog rojv ETtKpav&v ovre %ara nsQiovaiavIQTjfidrcov. viog (5' g)v Kal iQQOfiivog tw acofiarL tceql ra 2yvfivdaia eTtovsL, kafircQocpcovog 6^ cov fiera ravra rQaymdCav7]aK7]aev' ag Se Ai^f^Loa&ivr^g (p}]aLv, vnoyQafifiarevoiv Y,al10 rQLraycovLar&v ^AQLaro6r](i(p ev roLg


2 BE AESCHINIS5 tTjg SiQi^vrjg' ecp' y TiarrjyoQrjd-T} vith /drjfio^d^ivovg, ccvr}Qrj-^ivov rov Qcoviicov ed^vovg^ en, d^ cog noXsfiov l^cc^jccg^ rjvlxaTtvXayoQccg rjQS&r], ^AiicpixrvoGi itQog ^A^cpiCiGsig (rr]v lsqccvyi^vy %ccl rov Xi^ivcc iQya^o(xivovg, «| o\j Cvviprj rovg ^A^cpLKrvovagOlXltctcco TtQoCcpvyslv^ rov 5' vno rov AIgiIvov 5CvvsQyov^svov STtLd-iad-ca rotg itQccy^ccCL accl rr]v OcoTildccXcc^SLv' aXXcc avvsLTtovrog avrcp Ev^ovXov rov UTtLv&ccQOv6 JJQO^aXLGLOv Srjiiaycoyovvrog X' ipricpoLg anicpvysv. sicl 6^OL cpaCL (ivyyQccipaL }isv rovg QrjroQag rovg Xoyovg, s^nodcov8s ysvo^ivcov rcov rtSQL XaiQcovsLav ^rjnirL rr\v 8L%r\v slcsX- 107 ^SLv. XQOvcp S^ vCrsQov OlXltc%ov iisv rsrsXsvrr]Y,6rog^ ^AXs-'S,ccvSqov Ss SLa^ccvrog sig rr]v ^AoLav, syQcciparo Krr]6LCp&vranaQavo^cov inl raig Ar]fio6d-ivovg rLfiatg, ov (israXa^mv Ssro TtifiTtrov fiiQog r&v ijjTqcpcov scpvysv sig rr]v ^PoSov^ XiXlag8 8Qai(iag '{)7tSQ T-^g ^rrr]g ov ^ovXr^d^slg Karad^icd^aL. ot d' 15arL^iiag avrco TtQoCrLfir^&r^vaL XiyovCLv ov d^iXovtL i^^sXd^SLvri]g TtoXscog^ y.al sXQ-slv sig "EcpsCov a)g ^AXi^avSQOv. rovSs rsXsvriqCavrog raQaif^g ovCr^g ccTtccQag sig rr]i^ PoSov, iv-9 ravO-o; 6ioXr]v KaraCrr^Ca^isvog sSlSaCKSv. aviyvco rs rolgPoSloLg rbv xara Krr]0LcpS)vrog Xoyov S7tLSsL7ivv(isvog' d^avfia- 20^ovrcov Ss Ttccvrcov, si ravra sincov r]rrr]d-i]., y,ovK av" ecpr]^.^sd^av^id^srs^ ^PoSlol^ si TtQog ravra Aiq^iocid^ivovg Xiyovrogr^KOvCars". 6ioXr]v r sksl TtQoaxariXLTts^ rb 'PoSLaKbv S^Sa-10 CKaXsiov KXr^d-iv. STtSLra TtXsvCag sig Ud(iov xal SiarQL^cov11 inl r'y]g vr]Cov ^ oXCyov ^CrsQOv irsXsvrr]Csv. iyivsro S^ 25svcpcovog^ a)g Sf]Xov s% rs av


VITA. 3ITLficcQiov Kdl 6 TtSQi zfjg TCccQCiTtQE^I^&iag y,al 6 viaxa, KtTj^Lcp&vxoq^oV xat ^ovoi elal yvri


4 DE AESCHINLSTtaida ^BV ovtcc iv ro5 dLdaCyMhla) rov TCaxQoq VTtovQysLVy.al rfj ^r}rQl rag ^l^Xovg avayLV(o(5y,uv^ ravrriv 8\ SKorsLv&vfx roTtcov OQfico^ivriv nal cpo^ovcSav itaLdag %ai yvvatKag"E^TtovCav ovoiiaG&fjvaL^ iTCsl vvyirsQLVov cpdvraG^a 7} "E(i-3 TtovGa ' yevo^isvov de (iSLQd%LOv vnoy.QLd-fivaL rQaycodlav^ &6rs 54rQLraycovLGrsLVy ovra 8s Xa^TtQOcpoavov yQa^i^arsvGaL ^AQLCro-(pS)vrL %al iisra rovrov Ev^ovXcOy %al d,vayLV(o6y,ovra i|;i^qpt-6fidr(ov o^ov %aL v6fi(ov s(i7tSLQ0v ysvo^isvov iitLQ^i^sd^aL ra^i](iarLy %al rwv %ar avrov SLSvsy%SLV ovra svcpva. (isrdSe rr^v ^lXltctcov rsXsvrr^v 8oS,avra TtoXs^istv rc5 d?Jfi(a %al 10SLa7ti(i7te6d-aL to5 ^AvrL7tdrQ(o %ard rfjg 7t6Xs(og, dLa rovr6 rssiXricpivaL iv Sri^aLg %ri](xara^ evd^vvovra Krr]6Lcpcbvra ^ oreeyQaipe ATjiioGd^ivy^v iv rro 'd-edrQ(p dvayoQevaaL 6re(pav(o-5 d-ivra, (ir} (leraXapetv rb Tti^ncrov (liQog r&v -^Ji^ipcov. drL^Ko-Q-ivra de d^t&QaL elg rr^v ^Aolav, %aL iXQelv elg "Ecpe6ov 15OLTid-ivra %ardE,eLv avrov elg ^AQi^vag ^AXi^avdQOv' 7tvQ6-(isvov 6e rereXevr7\%ivaL rov ^a(5LXia %aL raQa^i^v elvaL r(ov6 §La8eyp(iiiv(ov^ %aracpvyeLv elg ^P66ov. evQa 6eo(iiv(ov ^PodloDvrr^v riivriv avrovg dLdd^aL rr^v Q7]roQL%i^v^ dQvri(ja6d-aL el^rvvza(ir]d^ avrbv eldivaL. dUag yovv %eXev6vr(ov slitSLV ovde 202 iy, aY.oTCivotg xotcolq aiQ[ir\(iivr\v iv,(po§. •axL Y, iv. axoreiv&vxoTtoiv xotg TtaiGi %cd xatg yvvai^lv dQ(iai(i. "Elltc. al. Cf.Idomeneus, Bk. An. p. 250. — 4 Dem. XVIII, 130. — 6 tptiray.JXQLxayiovL6xi]v yevicQaL XQayadLOiv V, cf. p. 6,7. — 7 yisx' avxbv d.Dem. XVni, 162. — 11 xe] ys a. — 12 iv ©ryjSa/?] om. V. V. D.XVIII, 41. — 13 sq. 6X£cpav(o&ivxa R. (Fr.): 6XE(pdv(p (-vovatvovSaupp.). — 16 TtvQoiisvog Bb., neLQoiievog V. — 18 yiaxa(p.elg 'P.Jpro V. 1. Bk. affert (cf. schol. ad or. II, 1 R.; p. 5 Schultz): itg 'P.^Ttlsvas y.al 'Podiccy.bv SLdaa%alstov avviaxr^as., TtaiSsvav xs ovxco(ovxa om, f) xovg viovg xal xotg xsXsiOxiQOig dvdQdaiv dvayivooay.ojvxbv Tiaxd Kxrjaicpdivxog., bv sltcs %axd xov ^^[loaQivovg.%aL Qavfia^oiisvog aq)6dQa TtaQ' avx&v STtl xovxoj 'Aal iQcoxoiiisvog'„7taig ovv i-Jtl xoiovxoa 7.6y(p rjxxijaat;^'- aTCSy.QLvaxo „d-av(id^sxs Ttcbgi]xxt](iai, y.aQb ovy r]%ovaaxs v^istg xov Qr^Qiov iysivov''^. Qr]QiovyaQ ai)xbv iydXsi 6id xb dsivbv x&v XQ^TCoav y.al dvsXiriuov.Xiysxai ds Zxl %al xdg Xsyoiiivag (isXixag >ia;J. xd TtXda^Laxa xcov^r]tr]\idxG)v avxbg TtQ&xog iystas evqsv iv rco a%oXd^£Lv. — 18 sq.'P06. xi]v X. avxovg Fr, : it. sed avxotg codd., avxov 'P. x. x. vulg.— 20 avxbv om, V.


11VITA. 5^rovto i&sXi^^at,, ^v^^cdovrcc^ qxl iv tfj TtcitqiSi rjtti^d-elgKO^udi] y av i%\ yfjg cdlotQiag 6LC((pd-aoslri, tilog ovv imv}]i> tov TCatQog ilxi^etv xe'j(y\]v ymI didd^KeLv tovg Ttaldagyqd^^ata, ^)]^o%aQYig 6e 6 aSeX(pLdovg ^t](,w6d'evovg^ el aqa 75 TtLatsvteov avtm leyovti tcbqI Aidylvov,, g)r]6LV ^lay^dvdQOvtov tQayoydoTtOLov tQLtaycovLatr^v yeve^&aL tov ALa%lvY]Vj'{)7toKQLv6^evov Olvo^aov dLcoKovta UeXoTta aL(S%Qcbg neiSeLv^%al ava(itf]vaL vno Zavvlcovog tov xoQodL(h


:6 I>E AE8CIIINISrov /j^oao), emim v^xbqov ava6ta6av arth t^g iQyaalccgtavt rigETtl tb telstv kccI 'Kcc^alqsiv tovg {iovXo^hovg aTCO-3 'KXivai. yByovhg d' i^, tovtcov 6 AlGitvrjg^ %al adsXcpotv avTWdvo ysi/o^evcov, ^Acpo^r^tov ymI 0LXo'/^cioovg tov tag aXa^a-Ctod^Yiviag %al ta tv^Ttava yqacpovtog^ itaig ^sv cov tc5 TtatQL 5vTCYlQStsi yqa^aata diddci^ovti,^ a,v7]Q Ss ysvoiisvog t6 fisvTtQ&tov VTtsyQaiifidtsvCs taig aQ'/alg iqovov tiva 6vv to5a.8s'kcp& Acpo^rjtco' ijv 8s S7tovsi8i(5tov tovto to SQyoV STtsitadnocitag tovtov tQLtaycovt.6trig iysvsto tQaycoSiCov^ %al iv4 KolXvta Ttote Olvo^aov 'bitoKQivofjisvog %ats7ts6s. (istd tavta loSs TtQoaoTttcov trj 7}h%ia inl t6 nolits^vsad^ca %ai td %oivdTtQattSiv d7te%Xivs. %al So%Si triv 'vtcsq OiXlitTCov %al ^AXs-^dvdQOV TtoXitsiav iTtavsXicd-ai^ %oivco6dfisvog 0iXoy,QdtSitd 7tQdy(iata^ %al 7tQog tr}v i%sivcov %dQiv %al %oXay.eiavaQaad-ai 7t6Xs^ov 7tQbg tovg 7tSQi Arjuoad-svriv, tovg Ta:v«vTta 15toig 0iXi7t7tov 7T,Qdyfxaai %ai ^AXs'S,dvdQOv TtoXitsvaaiiivovg.oti 6s 7tQbg %dQiv irtoXits^vaato tolg ^aaiXsvaiv^ dXXa tsTtoXXd ^aQtvQid iati^ %al Si] 7tdvtcov i%Sivo ivaQyeatatov'sXo^svov ydQ 7tots avtbv tov SrjfjLOv avvSi^ov 'VTtSQ tov ivArjXco iSQOv 7tQbg trjv ysvo{isv)]v TtQog AqXiovg ^Ad-rjvaicov 20SiaSi%aaiav., ov% i^tstQSTtsv 1] iv Aosicp Ttdyco ^ovXi]^ dXXditsXdaaaa avtbv G)g ovk ovta svvovv tco Si]fi(p tco Ad^r]-ij vaicov ^TTtSQsiS'!] Xsysiv TtQoasta^s. cpaal (isvtoi tivsg avtbvdKOvaT-r^v ysviad-ai IlXdtcovog ts %ai Uco%Qdtovg^ ijjsvSo-1 ijQojco] tsfiivEL schol. V. — 2 Dem. XVJII, 259. XIX, 249.- 4 B. XIX, 237.^— 5 D. XVIII, 258. — 7 ibid. 2G1; XIX, 237.— 7 VTtsyQafLybdttvs Bait. — 8 tovro to] Cf. Liban. arg. D XIX.-^ 9sq. D. XVIII, 180. — 15 tioXsilov R.: TtoXLtsiav (Fr.). —19 8qq. D. XVIII, 134. — 22 ro» 'A^rivala) a. — 23. 'TTtsQsi^j]Turr. Fr.: 'TnsQidr]. — 24. Rectius 'laoTtQ., cf. Plut. § 4. —ij)Ev8.] pro V. 1. Bk. affert (cf. schol. R. ad or. II, 1 ;p. 6 Schultz)otL fiad^ritrjg iyivsto, mg (ihv ^ri(Li]tQiog 6 ^aXriQS^vg (priOL^ScoY.Qdtovg tov cpLXoGotpov, sld'' votsQOv nXdtoovog' tog ds Kai-KLXiog y.al 'Idoiisvs^vg -aayEQaLTCTiog laroQOvGiv, oi}y. ^xovGs twvtcovtoav dvSQobv (lad^^asag %dQLv. cpaci (qprjffl i) yaQ mg otl {StLom. i) ovSsv tov ^fapaxr^poff tov JIXatcovLKOv gco^sl xtI. (v.infra p. 12).


VITA. 7}i£vot. riv ds xcvt exSQog qiqtojq Alcilvrjg ^ElsvaivLog, og 7y,al xiyyag ksyezca ^rjtoQLKccg yeyQacpivai,. XiysraL 6e 6 SAtaxLVTjg iQmLzog yeyovivaL. avzog 81 6 Ala^/^Cvrjg itEQL 9rov yivovg avrov iv tc5 itEQL TraQaitQEa^ELag cprjaLV^ d)g 6n TiavYiQ avtov ^AxQOfirirog (paxQLag fiEv rjv %al yivovg xov^ExEOpovxaScov, o^d^sv 7] X'f]g ^Ad-yjvag xfig TIolLadog iaxlvLEQELay viog d' wv TJ-^-Aft, aal XQOvo) vaxEQOv xrjv ovaiavanoXiaag iv to5 noli^co i^iTtsaEv vno xcbv XQLccKOvxa^ KalaxQatEvo^Evog iv ^Aala aQLaxELcov rj^Lcod^rj^ %al iv KoQLvd^ca10 ^Exa xrjv EKTtxcoaLv dLaxQLipag avynaxrjyayE xbv Srj^ov' ^LwaaLd' avafiaQxrixag, slvaL ^' avxbv ixwv ivEvri%ovxa xEaaccQcov.q^rjal 6e Kal xovg TtQbg (irjxQog avx^ TtQoaiqTiovxag eXev- 10^iQOvg slvaL. xmv 6e adsX^p&v avxov OLXoyaQri fihv ivyvinvaaioLg diaxQi^ELV yial (iex^ ^IcpLKQaxovg iaxQaxEvaO^aL Kal15 avvE^&g axQaxijyELVy Acpo^rjxov 6e xbv vEcoxaxov avx&v adsXcpbvTtETtQEa^EVTiivaL (lEV cog ^aa^Xia a.^icog xrig jtoXEoog^ iTclt- Se T^g dLOLKfiaEcog yEv6(iEvov KaX&g xcbv dri(ioaLcov itQoaodcovi7tL(iEXrid^T]vaL. TtSQL Se iavxov cprjaLVy cog i-K TtaiScov 11aTcaXXaysLg itEQiitoXog xiqg AxxLKrjg %coQag iyivExo 6vo Exr]^pfo Ecpr]^og cov' ovxol yccQ (lEd-^ onXcov xr]v icoQav itEQLrjQyovxo\ %axa TtQoaxay^ia v6(iov' iaxQaxEvaaxo Se TtQcoxrjv axQaxsiavxr]v iv xoLg (liQEaL %aXov(iivr]v, Kal av(i7taQaTti(jL7tcov (lEx^^AXoiL^LCidov zal x&v E^ivcov xr]v Eig 0XELOvvxa naQaito^ntrjv^KLv6vvov ysvo(iivov tceql xrjv KaXov(iivr]v NE(iEd6a yaQccSQav^45 a^LETtaivcog i(,iaiiaaxOy xal xccg ccXXag xccg i% 6La6oyr]g iS^o-\ dovg Ttdaag i^ijXd^E, Kal iv MavxLVEia yEvvaicog i(iayiaaxo,Tial xi]v iv TatxvvaLg (idy^v]v iv xolg ETtLXiKxoLg^ eW iaxEcpavGiO^r](iay6(i£vog. ixEXEvxijas d' A.Layivr]g dvaLQsd^Elg VTtb 12^AvxLTtdxQOv %axaXvd'Eiar]g xrjg TtoXixEiag, oxe Kai ot tceqIWolf :1 sq. cf. Diog. L. II, 04. — 3 cf. A. I, 136. — 4 tt. tto:q.TtuQccTiQ. (Fr.). Cf. p. 3, 1. 8, 7. 13. V. II, 147 sqq. —7 7]%X£L Wolf Fr.: yLdllEL. — ^ iv 'Jaicc Saupp. Fr.: TialEvvoLccg y.al ad Y Bb. — 13 xatv dh dSeXcp&v Bk. Fr. : tbv dhdSsXcpbv. — 18 sqq. A. II, 167 sqq. — 23 ^XLOvvxa omnes. —naQaTto^nr]v ex A. scripsi: no^ni]v. — 24 y.lvS. (ex A.) R.rX. Sh Fr.


8 1>E AESCHINIS13 /fri(io6d-6vriv l^sdod-rjdav, pe^LMKmg etf} oe' . xql&v ()e ovvcovloycov Tcbv vit avxov yeyQa^^iviov^ %al tovrcov dtj^io(jLcov,6 yccQ JrjhaKog vod-og iarl, rbv ^sv Kccra Krr\6Lcpcovrog6VQCa%o(iEv tsUvraLOv yeyQa^i^hov' im yaQ r&v ^Ale^dvdQOvIQOvcov ysyQaTtraL' rS)v de Xoltcwv tvsqI rovg avrovg ovrowIQOvovg TtQoreQog iarL rf] ra^SL 6 Karcc TL^ccQypv' iv yaQTo5 ^er avrov, to5 TceQL Tfyg TCaQaitQea^eiag ^fie^vrjraL 6Aiay^Lvrig xovxov rov loyov.4.DE VITA ET SCRIPTIS AESCHINISloex Photii Bibliotheca (cod. 61).1 ^Aveyvcoad^T] Aia^ivov ol xQelg Adyot, 6 yMra Tl^ccqiov,og iarL %al TtQcbrog x&v avxov Xoycov^ Kal 6 (^TteQiy itaQa-TtQea^eiag^ xQixog de kol xeXevralog 6 Kaxa KxrjaLcpGrvxog.2 XQetg yciQ ^ovovg avxov cpaaL yvr\aiovg elvaL^ %al ivvea im- 15axolcig' Slo xovg (lev Xoyovg avxov XLveg XccQLxag oivo^aaav^Slcc xe xb yccQiev xov Xoyov kol xbv ccQLQ^^bv xcbv XaQixcov,Movaag de rccg imoxoXccg.) Slcc xbv ccQLd^^ibv xcov ivvea Mov-3 aa)v. cpsQsxaL de avxov Kal aXXog Xoyog^ 6 ArjXLay.bg Xeyofievog'ov% iynQiveL Se avxbv 6 KaLxiXLog, cdX Ala'^ivr\v 20aXXov avyiQOvov xovde ^Ad^rfvaLOv xbv TtaxsQa slvaL xovXoyovcprjaiv.4. 5 Ovxog 6 Aiayjvrig elg ijv xG)v deKa QrjxoQcov. Kaxr^yoQrjd-elgde TtaQajtQea^eiag vitb Jri(xoaQevovg ov^ eccXo),axe Srj Ev§ovXov xov dr^iaycoyov^ m 'i^TtriQexrjae^ avvaycovL- 25aa^ievov avxco xaTa Ari^ioad^evovg, iv to5 itaQaaKevdaaLxovg dLTiaarag avaarrjvaL, stl rov Af^^ioad^evovg Xeyovrog.3 xal voQos adm Laur. Bb. — 11 de Phot. Bibl. cod. 264V. supra ad Plut. init. — §§1—3 cf. Plut. § 11. — 15 qprjdl A.— 15 sq. cf. Philostr. V. S. I, 184: iTtLGt. ov noXXccl (liv, (lEatccldh KtL — 19 Xsyo^LEvos scr. : vo^Log. — 20 'alkiXXo? A, y.Lv.iXL0(s vulg.— 20 cf. Apollon. § 7. — §§ 5— 9 cf. schol. ap. Schultz. p, 5sq.,unde haec desumpsit Phot. (exstant ea partim supra p. 4 adn.).


:VITA. 9vatEQOV de xcmjyoQTqaag tov 'ipi]q)La^iatog rog itaQavoiiov^ oy.cctcc Kti]6L(pG)vtog eyoaipe Jr](.io6d-ev)]g. zal OQlcSag to TtQodtL^ovavtbg eavtco^ iav fii] Ssf^r] naqavoiiov^ (i7] Sel^ag agvireGyeto eE^eneae zi]g TtatQidog, %al Ttoog (.dv \4Xe^avdQ0v tbv 75 OiUnTCOv ev ^Acla avQatevovta cpevyeiv OQin^d^elg eTteayJd^r]^tbv izeivov d^ccvatov aKOv^ag yml (leatovg d'OQvP(ov tovgey.eivov ^aQ-^yv dLadoyovg' elg ^Podov de 7tlev6ag yMte^ieiveyQovov, ev w tovg veovg eitaideve. d'av(Aa^6vt(ov de rcbv 8anQoatwv, %al anoQOvvtcov oitcog to6avtr]v eycov dvvafiLV10 tov yQcccpeLv V7tb Ji^^oad^evovg 7]ttii]d'rj^ ecpiq' „£t i^KovaateToi; d-r^Qiov eneivov"', d-r^oiov zaXwv tbv yJr^fioa&evr^v^ „oujcav vfiLv tovto i^TCOQetto''''. leyetaL 8e ovtog TtQ&tog ey.elae 9a'iolaC,cov ta TtXccafiata %aL tag keyofievag fieXetag avvd^eLvaL.yr]Q(zaag de aitb '^PoSov eig Safiov fieteatr]^ 'KccyeL 1015 T^^gvTo?. 7]v de TtatQbg (lev ^ArQO{ir]tov, fir]tQbg 6e FXavKO- 11d-eag rf]g ieQeiag, a,ar](jiov yevovg' adeX^ovg 6e elye dvo^Acp6^r]tov yial 0LXoyaQr]v. tb fiev ovv itQcbtov etQLrayco- 1viareL fieyaX6cpcovog cov, eiteira eyQafifKxteve rr] [SovXf], %aly,ar bXiyov enl t6 Sr]fiay(oyeLV TtQoriXd^e. rf]g 6e rcbv (pLXLitm-20 ^ovtcov ev ^A^r]vaLg fioiQag r]v' d^b zal SieTtoXLteveto Ar]-fioad-eveL. dLanovaaL 6e avtbv TlXatcovog nal ^AX%i6ccfiavti 13(paaL fiad-r]revaaL' %al eivai Tt %aL eKareQOv 6eLyfia 6La rS>vAiayivov Xbycov^ rb fieyed-og r&v ovoficcrcov y,al rr]v aefivbrr]tar&v itXaafidrcov. ALOvvaLog 6e nore 6 aocpLarr^g ev- 1425 rvycov r(p Kara TLficcQyov X6y(p^ %al avayvovg rr]v a.Qyr]vrov TtQooifiiov' ^^ov6eva ncoTtore ovre yQacpr^v yQaipccfjievogovr ev evQ-vvaLg Xvnr^aag"^ ^el&e itoXXovg eyQcc^o)'''^ ecpr]^^^eid^e TtoXXovg eXvnr^aag^ iva nXeiovg %araXeXoL7ta)g ervyyaveg9>1 foeda haec; schol, 1. c. ro-D tpricp. xov Krr^GLcpmvrog toviTiSQ Tov Jriii. 6ig naQccvofiov. — §§ 7—10 cf. etiam Plut.8— 10 (sed non sunt inde haec descripta). 12 rjTtoQStto§§—•scr. : ijTtoQriro. — 14 non adduntur haec in nostris schol. libris.— 17 ^LXoxaQLv codd. — 21 'JXv.L6dfiavTL Huhnken coll. Suid. 1'AvTaXv,i6(x. — 22 elvai tl %al A Bk. : r^v ^tl. — ^lcc riav . . .Xoycov. .loyov. — 28 17 GEfivoTr]? A. — 24 /diovv6Log\A Bk. : Tov .num Pergamenus cognom. Atticus? an Milesius qui Hadrianoimperante floruit?


10 DE AESCHINIS15 Xoyovg"' ovtcog i]6d^r} ra '^QaKxT)QL xov QriroQog. k'


VITA. 11Slci^siv cog ivd^ov0iS)v, — Al^pvrjg ^Ad-rjvatog^ \4too},irirov HyQUfii^iaiodLdaanakov %al rXciVKod^iccg T^g reXeCXQLcig^ ccvrbgVTtoKQLrrjg^ sira yQaii^ccrevg^ sira Qi^rcoQ^ TtQodorrjg^ 6 Keqao^U7trr]vy.al Ocov.iag itQodovg. yQaipdiievog de itaQavo^cov5 KrriGLCpG)vra^ Crecpavovv yQatpdfievov AriiioGd^evriv^ ijrrrjd-rinal ecpvyev eig 'PoSov Kal eTtaldevaev STiEL,DE AESCHINIS ELOQUENTIAiudicia veterum.Dionysius ^AQialcov %QL(SLg V, 5 (qui liber e Dionysii10 Tteql ^L^riOEcog commentario secundo excerptus est):"O 6^ AlaiLveLog (sc. loyog) drovcoreQog fiev rov Ar}-^.load^EVLKOv, iv dh rfj rcbv Xe^ecov iy^Xoyri TTOfimTibg afia naldELvog' 'nal ov itdvv ^hv evrE^vog^ rfj Sh naQa rfig cpvGecfigEviEQELa 7iE'iOQr]yr]^Evog' oiaL acpodQa ivEQyrig xort ^aQvg Tiali:, av^rjrLnbg Kal TtLHQog^ %a\ ojdvg ^hv avrod^Ev ivrv^ovrL,^acpodQbg 6' eE,£raad-ELg.Id. de Demosth. c. 35 p. 206 Rad.:Aia^jilvYig 6 ^i^TO)^, avr]Q XafjiTTQordrr] cpvasL nsQl Xoyovg2Qr]ad^Evogy og. . . .ov tcoXv av htEiELv Sov^el^ Kal r6)v ccXXcov20 Qr^roQCOv ^Era Ar^fioad^Evr^v fir]dEvbg dEvreQog dQtd^(ieLa'&ai.Antiquiorum Dionysio scriptorum Graecorum unus quodsciamus Agatharchides Cnidius (ap. Phot. p. 447 a 24) eloquentiamAeschinis commemoravit, dicto quodam ex or. III (§ 133)allato coUaudatoque. — 11 6 AlaxivEtos Usener: Ai6xivr\?. —14 ivEQfT]g Us.: ivaQyr]g.Dionysius de A. egit in ovvtd^SL secunda operis de antiquisoratoribus, quippe quem praestantissimis oratoribus sex adnumeraret.Cf. n. t. dQ%. QT^t. prooem. c. 4; de Isae. extr., deDin. c. 1 init., ubi bis postpouitur Hyperidi, semel praeponitur(sicut fit in 'Aq%. tiQiaEL). — 19 lacunosus locus esse vid. —xorl quod erat post ^rjr. transposui ante rd)v.


12 lUDICIAp.Caecilius Calactiniis ap. scliol. Aesch. p. 5 Sch. (v. supra(i adn.):Ovdev xov iaQC(KX7]Qog xov Illccrciyvr^ov (Jro^ft, ovts toanQL^eg %cd za&ccQOV y,cil ccTteQittov oicd evQvd-iiov^ aXXay.epivvLcc Ttcog i6rlv ccvtov 7} ISea xov XoyoVy yal axeivog^ev %al TtQOTTeTTjg %al ev^^eQwg ercl xo loidoQelv alG%Qcog v.alaTCQSTtcbg QViTOQL i'E,ayo(iev7]^ e^^ovGa 8e tl evrpveg vscl evciycoyov,Kal olov av yevoLTO tlvl e% cpvGecog v.al ^eleTTjg a(pavovg.Dio Chrjsost. XVIII, 11:nXi^v ov7i av eyco 6ol 6vfil3ovkev6ccL{iL to, noXka tovTOLg(Lysiae et Demostheni) IvTvyyaveLv^ alX' 'TTteQeLdrj Te ^aXXovTial AiGiLvri' tovtcov yccQ ccTtXovGTeQai Te ai dvvd^eLg Y,alevXrjTtTOteQaL at KaTaGKevaLj 7ial t6 %dXXog t&v ovo^aTcovovdev e%eivcov XeLTCo^evov.Hermogenes it. ISe&v TOft. §' c. 11 p. 384sq. W.:^O d^ AiG%ivrig itoXLTLzog (xev eCzLv., eYiteQ eTeQog Tig,60(pLGTL%og 6e %al yavQog^ Y.al to5 ^eyed-eL fieTa tot; 'AaTcc(Sifj^a TidXXovg TtXeovd^onv' ov yccQ drj fieTcc TtavTog tov eTtL-^eXovg' eTtel tovtov ye avTco Tor zSa^ov ^Qayv tl ^STeOTL^10Caecilius et in libro de X orator. de Aeschine egit et 6vy-'KQLOLv driiioa&^vovg y,al Ai6%lvov edidit. — 4 %aL post v,a^aQ0vf i Laur. 1; om. cett.; R. Ego lacunam esse postccitiQ. statuerim:


DE AESCHINE. 13ncd Sl* oUyov (lev ioxiv iitL^eUig^


1.KATA TIMAPXOT,xnooEsis.^Ad-Y]vciLoi, TCol8^rj6avrEg TtQog OlXimtov xov ^OXvvd^iwKovTtoXs^ov, vGrsQov d6'^av avroig eiqrivriv inoLiqdavro Ttgbg 50lh7t7tov, Kal Gvfifia^/^Cav avrm %al rolg iyyovoig iprjcpiaajLisvot,eiteiiijjav TtQog avrbv dirM TtQia^eLg rovg a7toXr]il)0(iivovgTtaQ^ avrov rovg OQZovg^ iv olg i]Cav JrjfioO&ivrjg rexoft Ai^i^ivr^g. iitavr^KovGr^g 61 rfig TtQeG^dag^ yQacpovraiTtaQaTCQBG^eiag Aiaiivr^v Jrjfioad^ivr^g rs 6 QrjrcoQ y,al Ti^aQypg lo^AQLlr]Xov S(pr]rriog^ dLaarjfiog cov iv rrj TtoXLrsia Kal dr^^r]-yoQ&v 'nal TtXiov t) inarbv ipr]g)ia[iara ysyQa(pcog. irvyyavsds vsmarl ysyQacpag 'xpr](pLa^a ^ovXsvcov^ rbv iacpiQOvra oTtXaTtQbg OiXLTtTtov d^avarcp ^r^^iLOvad-aL. ccTtorsd^siar^g ovv r7]gyQa(p7]g, TtQLv rbv ay&va siasX&SLV, iyQdiparo Aiaxivr]g rbv 15TifiaQiov 6}g dr]}ir]yoQOvvra TtaQo. rovg v6(.iovg' ov% i^si^vaLyccQ avr(p dr]^r]yoQSLv riraLQr]%6rL. svlol ^sv ovv cpaaLv, G)ga7tiqy'^aro 6 Ti^uQ^og rr]v TiQiaiv ov% V7t0(ieivag' ol di, ortaXovg i^Ttfiro^i/ , a)g Jr](ioad-ivr]g iv tro TtSQL rfjg TtaQaTtQSapsiag.ovrco ds 7tSQL§6r]rov rb TtQuyfia iyivsro^ coars cmb i'orfig TiQiascog ravrr]g tovg Tt^QVOvg rb XoL7tbv SKaXovv Tl-(iccQiovg. ro Sh 7tQOoi(iL6v iari rQayLKcorSQOv' iv avrm Ss dLaavarr]aagsavrbv (livQLOv, Lva svvoLav i7tLa7taar]raL^ nca rbvTifiaQ^ov dLa§aXoiv nal TtSQL rT]g 7toXLrsiag si^tcov^ (israfiaivsLiTtl 'jiscpccXaia ov r^g VTCod^iasoog fdLa^ aXXcc aoLva xara 7tdvrcovrmv sraiQiqascog KQLVOfiivcov. sari §s rdSs' si y.aXcbgOr. I.A = df Barb.; B = ain.9 yQdcpovtccL (ci. Bk.) Fr,: yQdcpovGL. — 19 V. Dem. XIX, 257.284. — 23 avGtrjOcxs (HWolf.) Fr.


KATA TJMAPXOT. 15%cil cciiQLp&g tovg v6(jL0vg e&evto oi ncckcivol zovg itBQl X7]gxCqv Ttatdcov evKoafilag nai ^eLQa%l(ov %al tcbv akXcov rjkL-%LGiv' sl OQd^cbg cmeLTtov toig rjtaLQrjTioaL (ir) dri^riyoQelv.y,aL e^rig^ ei itaQcc tovg vo^ovg Sri^r^yoQel Ti^aQy^og rjtaLQr}-5 jccag, iv (0, el evoypg trj yQacprj etaLQrjCag' ei itaQcc ML6y6karfcaLQr]6e fiLOd^ov neQL ta tOLavta ovtL deLva' sl TtaQcc AvtL-%leL' v ccveXricpd-rjVTtb IJLttaXd^ov^ 6r](ioaLOv dovkov tr]g noXecog, %aLTcaQ^ a'utc5 dLetQLipev etaLQ&v' ei itaQcc ^Hyr^advSqcp t& Tl-10 fio^miov ta^ia SLetQL^^e %q6vov etaLQ&v.AAASiS.Tovtov tbv X6yov 6 Aiayivr^g yeyQacps So%Lfiaaiav %atdTLmcQypv. r]v Se 6 Ti^aQipg tS>v eTtl t6 jS-^jita itQoaL^ vtcav,%aL avtbv tbv Aiayivr^v aeav%o(pavT7]%cog. v6(jlol 6e eiaL neQL15 Tcov Qr]t6Qaiv %ei(ievoL^ ovatLvag xQr] SLQyead-aL tov XiyeLv^OLOv tovg td TtatQma %ar e6r]do%6tag, tovg r]taLQr]%6tag' eide (ir] nei^oLvto^ IS^elvat tbv §ovl6(ievov avtolg do%L(iaaiaveitayysLXaL., chate So^Lfid^ead-aL^ ei e7tLtr]deLoi eiaL leysLv. 6vo6e ey%aX&v TL^idQycp Aiayivr]g^ %al otL r]taiQ7]%s %aL otL td20 TcatQcpa %ate6r]6o%s ^ nsQl staLQr^ascog STCLyQdcpetaL 6 X6yog^otL t6 nXiov ttJ^ %atr]yoQiag 6Ld tavtr]v sCti. cpaivetaL 6evevLKr]%cog tbv dy&va^ cog cpaaLv ot TtaXaLoi. 6o%ovaL 6e(10 L OL X6yoL (letd tdg 6i%ag yeyQdcpi^aL.E Gregorio Gorinthio25 (W. Rh. Gr. Vir, 1183 sq.).^E7taveXd-6vrog e% trig 6evteQag 7tQea§eiag Alayivov^ 6voSTtiatr^aav tovtov %atr]yoQOL., ^^(load-ev)]^ %aL Ti(iaQyog^ toi)-tov eXiyyovteg. itQbg (lev ovv At^fioaQ^eviiv eiaeQyetaL tbvX6yov Tfjg aTtoXoyiag 7toLov(ievog vateoov., 6eL%vvg d)g ovI7 fct add. Bait. Fr. — 23 yiyQdcp&aL Berii. Scalig. (cf. Argum.or. 11): yqdcpeGQ^aL. — 24 addidi argum. ex Gregor. Cor., qniid ex suo Aeschinis codice fere descripsisse putandus est.


16 AISXINOT7CccQe7tQB6§Ev6ev y ov %aX TtaQaTCQeO^ielag ezakeGev. xeag devvv TtQwzov tbv Tl^aQypv naQayQacpexai^ fjir} ocpetXeiv avvbvKart^yoQeLV a)g 7]raLQi]K6ra keycov' rovg yaQ xoiovrovg ovkeG)6Lv OL voiioL 6ri(io6La dL%d^ead-ai. Kal itQbg rovg ^eafio-^erag roLavrrjv elGaycov %ax7jyoQLav elaeQiexaL' TtuQ^ airoLg 5yaQ at yQacpal x5)v TjxaLQijKoxcov eylvovxo.7} ^ev ovv vnod-edLgxoLavxrj. r) 6e xov Xoyov (SxdaLg xaxa (lev XeLQlaocpovaxo%aa(i6g^ Kad^b ^TjxeLxaL, el dlr\9^G)g rjxaLQrjKe TlfiaQxog' elyciQ y.al r) vnoQ-eaLg xov X6yov TtaQayQacprj eaxLv^ aXl^ ov6eL, cpriat^ laQaKxrjQL^eLV aTtb xrjg VTto&eaecog xr}v axdaLv, 10aXk' ditb xfig vXr]g xov Xoyov xb el6og xf^g axdaecog %Qtvead^aL.o(icog 6e v.ax dXXovg XLvdg ditb xfjg vTtoQ^eaecogeaxaL (laXXov (lexdXrjipLg, nad-b xbv TlfiaQiov itaQayQdcpexaL'axoyaaxL%G)g 6e TtQoeQpxaL^ yml eyeL xd arj^ieLa %al rr/y x&veXeyycov dnatxipLV. (Lev ovv Aiaytvrig KaxrjyoQ&v xov 15TL^jLaQyov cprjalv d)g rixatQr]%e., Kad-oxL nLXvaXd%co %LvaL6o7toLcpavvfjv' 6 6e itQOcpeQeL xr]v TtL&avrjv ditoXoytav Xeycov' ^^dXX^ovy b nLxraXaKco avvo)v Ttdvxcog 6r] %aL rjxatQr]y.ev". e^i]-xrjaav 6e XLveg., el itaQayQacpr] iarLv 7} axdaLg xov X6yov,iaxLV ditaycoyr] xfjg evd-v6L%tag, iitaveQyexaL (6^y eig xr]v 20evd-v^LTitav' ovxo) yaQ ytvexaL r] itaQayQacpr]. r]v 6e r] evd-v-6L%ta iv xcp Xoycp xovxco^ oxl itaQeitQea^evaev Aiaytvrjg.,TtQbg ^v ocpetXeL ditoXoyiqaaad-aL. Xeyo^iev ovv, oxl ov avvecpeQexovxo xco Aiaytvrj' 6Lb aQKelxaL xrj TtaQayQacprj. iaxeov6e^ OXL 6 'EQ(ioyevr]g axoyaafibv elvat cpr^aL xbv %axd rov 25TL^idQypv X6yoVy iv rm xQtrco r6(icp rS)v evQsaecov Xeycovovrcog' ,prav (lev yaQ 6 X6yog dXXr]g ardaecog |),%eg)aXatoLgdXXoLg 6iaLQ0V(ievr]g^ xm voiit^icp 6e ov naxaaKevaad^rjaofieinjg^xoxe 7tQ0Kaxaa%evr] xb vo^iliiov ytvexaL, rog iv rc5 Kard Tl-(idQyov, aroyaafiov rf]g ardaecog (pvarjgy^ itQonaraaKevr] rb 30v6(iL(ioviyevero".20 addidi 6'. Cf. Syrian. W. IV, 781. — 25 Hermog.III, 103 W. — 30 ovarig addidi ex Hermog.


:KATA TIMAPXOr. 17Ovdeva JtcoTtots t&v TCoXitCbv & avdQeg 'y^xtrjvaloiovts yQacpYjV yQai^d^svog ovt iv evd-vvatg Xv7ty]0ag^aXk' hg fyoys vo^i^ii) ^etQLOV e^avtbv TtQog exa6tatovtcov 7taQe6%ri%G)g^ oq&v de triv te TtoXiv ^eydla5 ^Xajtto^evrjv VTtb Tt^dQXov tovtovl d7]^7jyoQOvvtogjtaQa tovg vo^ovg^ %al avtbg Idicc avKocpavtov^evog{ov de tQOTtov^ jtQoCovtog ejtidei^o tov Xoyov)^ ev ti 2tav alaxi^tcov r]yr]6d^rjv [elvai] ^rj ^or^^fi^ai tf] tejtoXei 7td6r] Kal totg vo^otg xal vnlv xal epiavto'10 eldog d' avtbv evo%ov bvta olg oXiy(p jtQoteQov r]Kov-6ate dvayiyvG}6xovtog tov yQaiiiiatecog^ eTtrjyyetXa avtcotr]v doxi^a6iav tavtr]Vi. xal ag eoixev g) m^dQeg ^Ad-r]-valoij ol elco%-6teg Xoyoi Xeye^d-at eTtl toTg dr]iio6iOigdycb6iv ovx eiiSl jl^evdetg' al yaQ Idiai e^d^Qat %oXXd15 Ttdvv t&v xoiv&v ijtavoQd-ov^i. tov ^ev ovv oAoi; 3dy&vog cpavr]6etai ovd'^ r] TtoXig altCa ov6a Ti^dQXC)ovd'' oi vo^oi ovd-' v^etg ovt eyd)^ dXX^ avtbg ovtogeavto. oi ^ev yaQ vo^oi TtQoetjtov avta ai^xQcbg fisfiioxoti^r] dr]^r]yoQetv^ ejtitayiia^ og ys di] eyco XQivao^20 ov yaXejtbv e7titdjE,avteg.^ dXXd xal jtdvv Qadiov e^eorat. 1 ovdsvcc ... 2 lv7tt]6(xg affert Hermog. III, 330 W. (cf.sclaol. Herm. V, 368. 462. VI, 414. VII, 57; Phot. cod. 61);ovdivcc ... 15 iitavoQid-. Greg. Cor. VII, 1182 sq. — avdgsg A, Greg.om. Fr. Item per totara or. w a. 'A. pro m 'A. restitui. — 4 d^om. Greg. — ts om. B d V Fr. — 7 inidsi^oi TCQOiovtog BV Fr. Cf. 42. — 8 stvaL om. Greg. Cf. III, 3.-9 yial tolgvo^LOLg om. f^ Cf. v. 17; Dem. XXI, 7. — 10 stSmg . . 11 yc>aftfi.aff. Hermog. p. 410 W.; sMcbg ... 15 iutavoQd-. Greg. VII, 131G. —11 iTiTjyyELXa . . . do-uii. Lex. Cantabr. y. JjtayY^XXniV', schol. adDem. p. 600, 20. — 12 tavtr]v f Greg. bis. — xal dyg . . .16 ircav.Hei-mog. p. 410 W. — 13 inl] iv B V. — 14 at ... 15 inavoQ^.Stob. Fl. 43,57. — 15 iTtavoQQ-ovvtaL B V. — tov ... 18, 11 %£lliivoLgGreg. VH, 1316. — 17 ovQ'' ol v6uol om. Greg. et utvid. f * {ovd-' ol . . . v^stg in ras, P). Cf. v. 9. — 19 ft?)] iirjdhVindob. Gregorii; cf. § 40.Aeschines, ed. Blass. 8.


18 AISXINOT(5' i^fjv avta^ sl i6co(pQ6v£L^ ^ij 6vxo(pavt£lv. Jtaglfiev ovv tovtmv ^^tQtcog ilTtCt^co ^ol jtQoeLQfpd^ai.4 OvK ayvoG) dh d) avdQ£g '^d-rjvalot^ a ^iXXco ivTCQfbtotg Xey^LV^ ott (pav^l^d'^ xal iteQcov jtQot^Qovax7jKo6t£g' alXd ^ol dox£t KaLQog £ivaL xal i^£ vvv 5TtQog v^ag t oXiy. '/.al rorfe* StX. Cob. W. — 18 xczl] xorl tijvA. — 19 1) Xiy.] tL Xiy. A. — post j3f|3. delevi %oXd'(;,nv (]>. 19,5)cum f» (Wolf, Tayl.) W.


KATA TIMAPXOT. 19rcDV. jtQ06ifjxsLV dh sycoys vo^l^cj^ otav ^sv voiiod^s- 6tvj^sv., tovd-' ri^ag axoTtslv^ OTtcjg xalCjg s%ovtag xal(Sv^cpSQOVtag vo^ovg tfj jtolitsCa d^ri^o^sd-a^ sxsidavds vo^iod^strjacj^sv^ tolg vo^oig tolg xst^svoig jtsid^s-5 0^ai^ tovg ds ^ij xsid-oiisvovg xokd^siv^ sl dsl ta ri^gxoXscjg xalojg s%siv. axsil^aad^s yaQ m avdQsg 'A%')]-valoi^ o&Yjv TtQovoiav TtsQi 6c!}(pQo6vvr]g szoitjdato 6Eokov sxslvog^ 6 Ttalatog vo^od-strig^ xal 6 Z^QaxcDVKal ol xata TOt^g XQ^^^^Ssxsivovg vo^od^stat. itQCJtov 710 atv yaQ xsqI tijg 6c3(pQo6vvi]g t&v xaidcov tcbv rjiisktsQcovsvo^od-stTjijav^ xal diaQQrjdrjV ccTtsdsi^av^ a j(^Qi]tbv Ttalda tbv sksvd^SQOv STtitrjdsvsiv^ xal tbg dsl avtbvtQacpfjvat^ sjtsita dsvtSQOv TtSQl tcrv asiQccxiCJV^tQitov d' scps^fjg TtSQi tG}V aXkcJv rjkiKicn'., ov ^wvov];> n:sQl tCov IbiCotCov., cvkccxag. ftoido^ai 8drj xal syco vvvl TtQog vadg tbv avtbv tQoJtov iQ)]aaa^ait(p Xoyoo^ ovttsq toig vouoig 6 voaoiytziig. TtQCj-20 roi^ ^isv yccQ dis^siai TtQog vaCg tovg voaovg., oVxslvtca TtSQi trig svxoa^cag tCov Jtccidcov tdv v^istsQCJV^'s:tsita dsvTiQoi' tovg TtSQi tCjv ^iSiQccxccov., tQitov d'1 post TtaQuv. add. -/.ul ccatXyu)^ ihovvtcov A (sed oin. f^)q Fr. — viiccg f Barb. — 3. TtdXsL hrn W. — d^riodiisd-cc Abb.Bremi: ^riaoi^itdcc. — 5 xoXo:^iiG\)ca A. — 6 yicdcog] v.. y.al sv A(sed om. y.ccl f t- f^). — 7


20 AISXINOTscps^TJg tovg jtsqI xav akXiov ijkimCjv^ ov ^ovov JtSQltcbv idLotcbv^ ciXXk %ca jtsQl tG)v QTitoQCJV ovtc^ yccQav iLoi ^dXc^ta VTColaii^dvcD tovg Xoyovg sv^ad-slgy£ve6d-at. a^ia de xal povXo^ac g) avdQeg ^Ad^rjvalotJtQodiE^skd-stv TCQcbtov JTQog v^ag^ cjg 8%ov0iv ol vo^oi 5[^£()t] tijg Ttoksog^ jtdhv ds ^std tovto dvts^std^aitovg tQOTtovg tovg Ti^dQXOV svQriasts yaQ avtbvsvavticjg d7ta6i totg vo^ocg psPic^xota.9 'O yaQ vo^od-strjg jtQcbtov ^sv totg didaeocdXoig^olg s^ dvdyxrjg JtaQaTcatatid^siis^a tovg rjiistSQOvg av- 10tmv Jtatdag^ olg s0tiv 6 ^\v ^tog djth roi) ^cocpQovstv^7] d' djtoQia SK t&v svavticov^ oiicjg djti^t&v (paCvstai^xal diaQQT^drjv djtodsixvv^i., jtQcbtov ^sv r}v coQav jtQ06-7]7iSilivai thv jtatda thv iksvd-SQOv slg th dida^xaXstov^STtsita ^std Jt66c3v Jtaidcav si^iivai^ xal jtrjvixa djti- 1510 ivai^ xal tovg dida6xdXovg td didadTcaksta xal tovgjtaidotQi^ag tdg jtaXai^tQag dvoiysiv ^sv djtayoQsvsi^rj jtQotSQOV^ JtQiV dv rjkiog dvi^xV-) ^^^^^^ ^^ JtQo6-tdttsi JtQh rjliov dsdvxotog^ tdg iQTj^iag xal th 6x.6togiv Jtlsi6tri vjtofpia Jtoiov^svog' xal tovg vsavi6Kovg 20tovg si6(poitG)vtag ov6tivag dst sivat%al d6tivag rjhxiagsxovtag^ %al dQ%riv rjtig s6tai rj tovtcov ijti^sXri-6o^ivr]^ 3cal JtSQl Jtaidaycjy&v ijti^slsiag Tcal jtSQiMov6siov iv totg dida6xaXsioig xal jtSQl ^EQ^aicov iv1 ov (i6vov...2 Qr\x6qoiv (= p. 19, 14 sq.) del. (Bk.) Fr.,x^eschinem puto corrigentes (Cob. TtQ&xov p. 19, 19 . . p, 20, 2 ^rjro-Q(ov del.).Cf. Bensel. — 5 dish^slQ-^lv dfg W. — G itsQl secl. Dahms{v. ol X. 7(. HWolf, 5r£()t r. cjt. del. Turr., coll. 37. 196). — 7 xovTi^i. fg Barb. — 13 rjv mQ


I;KATA TLMAPXOT. 21ralg 7talcu6rQcci,q^ xcd xh rsXEVtatov TtfQi xfig ^v^cpoityjdscogtCov Ttcadcov xccl tibv %0Qm> tMV xvkXloov.xsXsvet yccQ tbv xoQYjybv tbv asXlovtK trjv ov6tav trjv 11savtov slg vaag avaXt^xstv vtcsq tsttaQdxovta sti]..hysyovota tovto TtQcxttstv^ Iv ijdrj sv tfj 6cD(pQovs6tdtr]avtov rilfxtcc av^ ovtcog svtvy%ccvri '^^^^ v^stsQotg7tat6tv. dvccyvcb^stat ovv v^lv tovtovg tovg i/d^oi^g,tv sldrlts^ ott 6 vo^od^strjg i^yy^csccto tbv xakcbg tQcccpivtaTtatda dvdQcc ysvofisvov %Qri0t^ov s0s6%^at tfi10 Ttokst' oroji' d' 1] (pv6tg tov dvd^Qajtov svd^vg jtovrjQavd.QxrjV kcc^ri tr]g ^atdstag^ s% twv xax&g tsd-Qa^afi'covjtatdcov jtaQa7ch]6tovg r]y7]6ato jtoXttag sdsad-cct Tt-^aQxoo tovtcpt. Isys avtolg tovg voiiovg tovtovg,NOMOI.15 [Ot 8e xcbv nccLdcov dLddOKaXot dvoLyexcoGav (ihv xu 12SLdaOTiccXeLCi ^r} tcqotsqov r^llov dvLovtog^ KXeLSxcoGav 6sTtQo r]lLOv dvvovrog. %al ^r] sS,s6xco xolg vtcsq xr]v xcovtccclScov r]XiKLCiv 0V6LV slaLSvaL xcbv TCaCdcov svSov ovxcov.,sciv ^r] VLog dLdaaTidXov r] dSsXcpbg ?) d^vyaxQog dvr]Q'20 sdv ds xtg Ttaqd xavx^ siclr]^ d^avdxo) ^rj(iL0v6&0}. %al otyv^va6LdQia.v xoig ^EQ^aloLg ^r] sdxcoaav CvyKaQ-LSvat(jLr]dsva x&v iv r]XLKLa xqotcco (irjdsvl' sdv 6h smxQSTCr]%al (ir] sE,SLQyr] xov yvfivaGtov, ^'vo^og s6xco 6 yv^ivaaidQxrjgxcp xf]g sXsv^SQcov cp&oQag v6(icp. ot 6s %OQr]yol ot %ad-Laxd(ievoLvtco xov 6r](jLov saxcoaav xr]v r]XL%Lav vtcsq rsxxaQd%ovxasxr].]2 Kvyllcov Fr. ^ (cf. Bcliol.; III, 232) : iyyivnXioav. — 3 sq. cf. Harp.8. oxL vo^iog. — 4 Eis v(i&s om. B Y Fr. (non Fr. ^). Cf. III, 19. —5 oacpQovL P. — 7 ovv] 6h BqV, yovv g Abb. — post v6(iovgomisi 6 yQ(X(L^c.rtvs cum f ^ (Ham.). — 10 sv^vs om. V. — 11 rijvaQ%r\v f Barb. — 12 TCccQccTtlriGiov B qV; TtoXlrrj a^q, TCoXlrriv a^m.— 13 liys mV: X. 6' (Fr.). Cf §§ 15. 20. — 15 sqq. leges om. funcis incl. Tnrr. Fr. ~ 19 6i6.


.22 AISXINOT13 Metc) tavra toiinw g) avdQsg 'Ad-rivaloi vo^o^stHjtsqI ddLX7]^dt(Dv ^sydXcjv ^fV, ytyvo^evov d' ol^aiiv tfj TtoksL' SK yaQ tov-TtQdtts^d-aC tiv cdv ov %qo6-fjxsv^ s% tovtov rovg vd^ovg sdsvd'' oi TcaXaLoC. dLaQ-Qridi]v 6' ovv XsysL [6 i^d/iog], sdv tLva sx^L6d^(bg, a> dvdQsg'A^^r^valoL^ t^mnog ^isv avtov d(paLQSltaL trjV ovr^^LV i5trig jtaLdojtOLCag^ &6jtSQ sxslvog sxsCvov tr]v JtaQQr]6Cav^tsXsvtr]6avta ds avtov^ r]vCxa 6 ^sv svsQystov^svogovx ai6%dvstaL wv sv jtdo^SL^ tLiiataL ds 6 vo^og xaltb d^slov^ ^djttSLV if]dr] xsXsvsl xal tdXla jtoLslv tdvo^LL^o^sva. xal tCva stSQOV vo^ov sd-r]xs (pvlaxa tav 20vastsQav JtaCdcov; tbv tfig jtQoaycjysCag^ td ^syi^tasjtLtC^La sjtLyQdil^ag^ sdv tLg sIsv%-sqov Jtalda 7] yv-4 B&svto df W.: ^d^riKccv (Fr.). Est rhythmica h. 1. oratio,duobus menibris paene exaequatis. Aif. hanc sent. rhetores, sedliberius (W. IV, 50. (222.) V. 20. 234): yiv£6d-cct ..,5)v ;trj dft. .^^&Bvto. — 5 d' ovv Bk.: ovv V Sch., yovv cett. Fr. — X^ytLdel. Herw.: sed cf. p. 23, 3. 7. — secl, 6 vo^og. — 8 yQacprivAm: yqcccpag (Fr.). Cf. schol. § 14. Add. codd. praet. A ^tat-^r;(7fa)g (Fr.); cf. schol. 1. c. — 9 (pr\alv ante ort Aq, post ot^aV (Fr.j, post iinad-. m. — 12 i-aiiLa&aarj m. — 13 avtbv (cf.V. 17) post ds add. aV Fr. {arco&avovtL Sh avta m). — 14 postvoni^. NOMOI f^ Abb. — Sij] di q Bk. — 15' post 'AQ'. pleneinterpunxi ut § 24. — 16 iv.sivov Aq^: tov naidbg (Fr.). —18 ovY. af (Fr.): ov-Aiti. — 21 Tyuer. (cf. § 7) Amq.


KATA TIMAPXOT. 23valxa JtQoayojysvrj. xal Jtoiov iUXov; xhv tfjg vpQeojg^ 15o^ ivl %8cpalaiG} Ttdvra ra toiavxa 6vXka^(ov exel' iv(p dcaQQTJdriv yiyQaTCtai^ idv ttg vpQi^ri eig jtalda(y^QL^EL dh drj tcov 6 ^tOd^ovusvog) tj avdqa i) yvvalKa.^1] t&v iXevd^EQCov tivd -rj tobv dovJiGiv^ -rj idv Tta^dvo-^ov ti Ttoifj slg tovtcov ttvd^ yQacpdg v^QEcog slvat7t£jtot7]X£v Tcal tt^Tj^a ijtid-yjKEV^ o Tt XQYj Tta^Elv ridjtot£l6at. XiyE tovg v6^ovg.NOMOI.["Av ttg ^Ad"rivalo)v ilevd^eQov Jtatda '^^Qtarj., yQcc(pi- 16(f-O-o) 6 ocvQLog rov jtatdog TtQog tovg ^sa^o&ixag, tl^rjficcijtLyQccilfdfievog, o^ ^' civ to dLKaati^QLOv KaTaijjr}q)La7}raL,TtaQadod^elg tOLg svdeKa tsd^vdrco avd^rifiSQOv. sdv 8s slgaQyvQLOv TiaTaiprjcpLad-y, ditorsLadrco iv svdsKa rjfiSQaLg fisrdrrjv dUriv^ sdv ^r] 7taQaxQf]fia 8vvr\raL ditorivsLv' soig Ssrov ditorsLaaL SLQi&iqrco. svoyoL 8s sarcoaav xaLads ralgairiaLg Kal ot sig td otKsrLTid a6(iara s'^a(iaQtdvovtsg.]''l6G)g dv ovv Ttg d^av^id^EtEv i^atg)vrjg dxov^ag^ 17Tt 8ri Jtot iv ta voiim tco trjg v^QECjg jtQ06EyQdcprjTovTo t6 Qfjfia., t6 t&v dovXcjv. tovto ds idv 6xojtf}t£d) dvdQEg 'Ad-rjvcdotj EVQr]6£tE ott Jtdvtcov dQt6ta E%Et'ov yaQ vjtEQ t&v olKEtCbv i6jtovda6Ev 6 vo^iod^itrjg.)1 -nQoayaysvayj Aq. Cf. § 15; Mus. Rh. XLIV, 421 sq. — 2 kvlxfg?.] cf. Dem. XX, 78. — aitavtu BfV Fr. — 5 sq. ?) sdv'] v.al A(sed f in erasis) q; v.ccv W. Cf. Dem. XXI, 47 (r)). — 7 ns7Coir\y,sv(§ 20) del. W. — 8 dTCorlGai {dTtotLGca f Barb.) omnes. — rovgvoiiovg. NOMOI scr.: tbv vo^iov. NOMOI. Cf. v. 19 adiectum tcotfjg v^Qscog. — 10 sqq. legem om. df; uncis incl. Turr. Fr. —idv q Barb. — 12 ov d' dv Dobr.: ov ccv (Tayl.) V Fr., a ccvplerique. — v.cctcctpritplGritai. (Wolf) hV Fr. : aata^ricpLa&fj. Seddeesse vid. ^dvatov (quod post iTCiyQ. 12 add. Dobr.), cf. v. 14. —14 Ttataipricpi . . V. — 14. 16 aTtotia. et dnotlaai omnes. — 19 cf.schol. ad Dem. p. 529, 3. — 21 dvSqsg om. B ut fere semper. —oti (R.) p: ort tovto (Fr.); sed tovto otL Laur. — 22 {mhQ] jtsqlBV Fr. — ianovSa-ASv agq.


24 AliJXlNOTaXXa poDhnisvog v^ag id^L^at :toXv aitiyHV rrig tcovsXsv^SQCDV v^Qeojg^ 7CQo6iyQa^e ^rjd^ alg xovg dovkovgv^QL^SLV. oXcog de iv drj^oKQatta tbv slg bvtivovv v^ql-6t7]v^ Tovrov ovx ijtLtrjdsLov rjy7](3ato slvaL 6v^7toXL~18 tsvs^d^aL. xaKslvo di ^ol 6vvdLa^vrj^ovsv6ats g) avdQsg 5'AQ^rivaloL., otL ivtavd"^ b vo^od^itrjg ovTtco dLaXiystaLavtfp t


KATA TIMAPXOT. 25J^**^IliovXfj ^rjTE fV ta Stj^ig)^ ^irjd^ ccv dstvorarog ij If/yf.iv.sav de tig TCaQa tavra TTQarrri^ yQacpag iratQrj(jecoguteTCOirjjie xal ra ^eyi^ra ejtirt^ia eTted-TjKSv. leye avtotgxal tovtov tbv vo^ov^ Iv eldTjte^ oicov vo^cov5 v^tv xei^evcovy cog TcaXcbv %al acocpQOVcov.) tstoX^rjxeTifiaQx^S Sri^riyoQeiv btoiovtog tbv tQOTtov^ olov v^etgeTtiata^d^s.NOMOS.['Edv xiq ^Ad^rjvaiog eraLQrjdr}., ^rj i'E,£(iTO) avx^ r&v 2110 ivvea aQ^ovrcov ysvsG&ai., (irjd^ lEQcoavvrjv iSQCoCaGd^ai^^rids 6vvdL%fi0ai to5 Siq^(py ftt^^£ ^Qjriv aoiixco (iriSs^lav^firjTS sv8r]^ov ^r}xs vtcsqoqlov, (jii]X£ oihjQooxrjv (irjxs %slqo-tovt^rijv, ^rjd^ iTtl KrjQvnsLav aTtoCxsXXscfd^ci), fir^dh yvcofirjvIsysxo)^ (ir^d^ slg xa drj}ioxsXrl lsqcc slClxco^ firjd^ iv xatg1,5 TiOLvaLg 6xs(pavr](p0QLCcig Oxs^pavovCd^co, firjd ivxbg [xf]gayoQag^ xcbv itSQLQavxriQLCov TtoQSvsOd^co. iav Ss XLg


26 AISXINOT^«To, tLi'cc XQYj r()o;ro7' 6v2,Xeyo^tvovg rj^ccg elg tageKKlri^iag ^ovlevE^d^ai JteQi tCov 07tovdaiotdt(ov TCQay^dtow.Tial Ttod-ev aQxetai; ^.,v6fioi'\ (prjalj „:r£()l ev-Ko6^iag". aTtb 6G)(pQo6vvrig ^Q&tov 7]Q^ato^ cog^ OTtov%Xei6tri evxo6^ia e6ti^ tavtrjv aQi6ta trjv TtoXiv oixrj- 523 6o^evr]v. Tcal Ttcjg xeXevei [tovg jtQoedQovg] %Qri^atit,eiv\ejteiddv tb xad-dQ0iov 7ceQieve%%^]i Tcal 6 KfjQvh,tdg TtatQiovg ev^dg ev^rjtai^ TtQOx^tQotovelv xekeveitovg TtQoedQovg TteQi leQwv tibv TCatQiov xcd xiJQv^ixal ^Qea^eCaig xal b^Ccov^ %a\ ^etd tavta ejteQcota 6 10TcrJQv^ ' „Ttg dyoQeveiv ^ovXetat tcbv vjteQ 7tevtii\xovtaetrj yeyovotcov;''' ejteiddv ds ovtoi Jtdvteg sl'utc36i^ roVrjdrj Tcelevei Xeyeiv t&v dXXcov ^A^rivaCcov tbv ^ovko-24 ^evov^ olg e^e6tiv. ^xe^^a^d^e dr]^ oog ;c«A»g, d) dvdQeg'Ad-rjvaioi. ovk rjyvoei ol^ai vo^od^etrjg^ oti ol TtQe- 156^vtSQ0i ta [lev ev (pQOvelv dx^d^ov^iv^ r] de toX^afjdr} avtovg aQxetat eTtiXeCTtstv dtd tijv sy^TteiQCav t&vTtQayiidtcov. povXo^evog di] ^vved^C^ai tovg dQi6ta(pQovovvtag^ tovtovg ejcdvayiceg TteQi tibv jtQay^dtcovkiyeiv^ SJtsidrj ovo^aOtl avtcov sva sxa6tov dTtoQst 201 v^&g h, sed cf. § 33, — 1 sq. rdg ixvlrfiiag Aq: ttjv ^xyiXriaiccv(Fr.). — 2 GnovdaioxsQfov B. — 4 U7tb . . . riQiato del.Sakorraphos; contra 3 voiioi . . . svyioa^. (cf. § 28) del. W. —6 yiccl TC&s Abb. Fr.^ W. (cf. § 19. 28): %c(l 7ta>s Sh {'KCil n. Si] 'Bk.). Cf. V. 1. § 50. — tovg (hoc. om. f Barb. Abb.) TtQoidQ.(Jel. W. — 7 insiSdv -AtL'] cf. schol. Ar. Ach. 44. — TiccQ^dQaiovHarp. s. V. — 8 itQOXBiQ . ..9 nQoedQovg male del. Bake; cf.Aristot. Uol. kd: c. 43, 6.-9 Isq \ tcav l. df. — 10 -kccI daiav]V. Aristot. 1. c. — 13 i]Sri] di] Laur. schol. Ar. — dri^riyoQslvschol! Ar. — ji^. andvtcov tbv Aq Abb. — 14 avAxbaabs . . .18 TtQayii. Stob. Fl. llo, 25. — drjj di Stob. Bk. Cf. § 14. —15. cbs ante ovv, hab. Stob. — 16 17 de ... 17 indsiTtsiv Thom.Mag. p. 116, 12. — 17 sq. did . . . TtQayy.. suspecta Gr. Hermanno,del. Cob.; post 16 axu-. collocata mal. Bk. — 20 ovotLaatl (R.)W.: dvoaati (Fr.). Cf. 193. lE, 96.


KATA TIMAPXOT. 27TCQo^fnTttiv^ Tfj ijtcovv^ia Ti]jg oAi/g yjXiKiag TCSQtkajicovTtaQaxaXel ml rb pij^ia Tcal TtQotQtTtsi drj^i^yoQElv.aiia dl xal rovg vecorsQovg diddoxsi aldivvB^^^aL rovg7tQ66^VT8Qovg^ xol Ttdvd"^ v(jt8Qovg jtQattSiv^ xal tLiiav5 t6 yijQag^ sig o jtdvtsg dcpt^oiisd^a, sdv aQa dtaysvcQ-^sd^a. xal ovtcog rj6av 6(O(pQ0vsg ol aQialoi sxslvoi 25Qr\tOQsg., 6 IIsQixXfig Tcal 6 &sui6toKXrjg xal 6 'AQt^tsCd7]g^6 ti]V dvo^oiov sitov STtcovv^iav Ti^dQXG) tovtoji^\b diTcaiog S7tiKaXovnsvog\ &6ts o vvvl Ttdvtsg sv sd^si10 TtQatto^iSV.^ tb tr]v %slQa £'|a) 's%ovtsg Isysiv^ tots tovtod-Qa6v ti sdoxsi slvai %al svXa^ovvto avtb TtQdttsiv.asya ds tovtov jtdvv 0r]^siov SQycp v^lv ol^at sjtidsi-^siv. si) yaQ oiS' bti Ttdvtsg sxTtsjtXsvxats slg 2JaXa-^lva xal tsd^scoQrixats tr]v Uokcovog sixova^ ;cojt avtol15 ^aQtvQrJGait dv^ bti sv tfj dyoQa tf] Xala^ivCcov dvdxsitat6 UoXcov svtbg tr]v %slQa s%cov. tovto d' s6t\vd) dvdQsg 'A^rjvaloi vjt6^vr]^a xal iiC^iiqiia rov UoXcoa^og6%f]^atog., bv tQOJtov s%g)v avtbg disXsysto rtodrjuG) [tibv 'A^r]vaC


28 AISXTNOTBKelvoi^ cov oXtycp TtQoxEQOv STts^vYJ^d-riV. ixsTvoi ^ievys y^xvvovro s^co rijv xsiQa s/iovxsg keystv^ ovto6l dsov TtdXai^ alXcc 7tQcbi]V Ttots Qiil^ag d-ol^dtiov yv^vbgS7tayKQatiat,sv sv tfjSKKh]6ia^ ovtco ocaTiag Kal al^XQcbgdiaxsi^svog tb ^G^^ia imb ^sd^rjg xal ^dslvQiag^ (o6ts 5tovg ys si) cpQovovvtag syKalvtfja^d-ai^ ai^xvvd^svtagvjtsQ r^g jtolscjg^ sl toiovtotg ^v^^ovXoig %QCDas%ci.27 ct (jvvidcov 6 vo^iod^strjg diaQQvidrjv aTtsdsi^sv^ ovg %Qy]driiir]yoQSiv ytal ovg ov dsl ksysiv sv tS dri^G). xalovx icTtslavvsi aitb tov Pri^atog^ Si ttg ^rj %Qoy6vcov los^tlv s6tQatr]yir]7c6tG)v^ ovds ys si ts%vr]v nva sQycit,staiSTtiXovQ&v Ti] avayxaici tQOCpf]^ aXXa TOVTor'^ Kcd^dXi6ta ddTtd^stai^ Ttal did tovto TtolXdxig STtSQCota.^28 tCg dyoQSVSiv ^ovXstai. tivag d' ovx Ssto dslv Xsysiv;tovg ai6%Qcbg ps^iCDxotag' tovtovg ovk sa dr]^r]yoQslv. i5Tcal Ttov tovto dr]Xol; ^.,doKiaa6ia'\ cpr]6i., ^^Qr]t6QC3V'sdv ttg Xsyri sv tc5 diqiicp tbv TtatSQa tvjttcov r] tr]vlir]tsQa^ r] ^r] tQSCpcov^ tj ^i] 7taQS%G)v oi'ocr](3iv''' tovtovovK sa Isysiv. vi] ^Ca xaXag ys^ wg sycoys cpr]^i. didTt; 0T6 sl' Ttg, ovg f| i6ov dsl ti^dv tolg ^soTg^ sig 20tovtovg s6tl q)avXog^ tC Jtots^ cpr]6lv


..KATA TIMAPXOT. 29a67cCda aTto^e^Xi^xcog^^ dtxaia Xeycov. xC dri Ttote; avd-Qcojts^rfi Ttokei^ vjteQ rig %a oitXa firj tC%-e6ai t) dtadeikCav ^rj dvvatbg ei ejta^vvat^ ^rjde 6v^povXeveivd^Cov. tQCtov tC(3i diakeyetai; „?j JtejtOQvev^evog"'^5 cprj^lv^ „'») rjtaiQrjKcog"' tbv yaQ tb 6G)^a tb eavtov ecp'v^Qei jtejtQaxota^ xal ta xoiva tfjg TtoXecog QcxdCcjg7]yrj


30 AISXINOTliovov Xeyji^ ccklcc xal avxoipccvtf] xal a6eXyccCvri^ xal^rjKEtc tbv toiovtov avd^QOOTtov dvvrjtai (pSQSiv rjjrdAtg,y^doxi^a(3iav ^fV", (prj0iv^ ^^tTtayysildtG) 'A^rjvaiav 6^ovXo^svog^ olg s^sijttv''^ vaag d' rjdr] Kslsvsi ttsqItovtcjv sv rc3 6ixa6tr]Qi(p dtayiyvio^xsiV xal vvv sycj 5xata tovtov tbv vo^ov rixcj JtQbg v^ag.33 Tavta iLSV ovv Jtcckai vsvo^od^strjtai' v^slg 6' stiTCQO^sd^sad-s xcavbv vo^ov ^stcc tb Kcclbv TtayxQcctiov^ovtog STtaynQatCaasv sv tfj SKKlr]6Ccc^ v7tSQai0%vvd^evtsgi%l tc5 TtQccy^ati^ Tcad-^ sxcKOtrjv sxxXr^6Cav 10(XTtoKXriQovv cpvXrjV STtl tb Pfj^cc^ rjrtc,' %QosdQsv6ii.xal tC TtQOijsta^sv 6 tid^slg tbv vo^ov; xa^ri^d^at \ks-Xsvsi\ tovg cpvkstag fiorjd^ovvtccg toig vo^ocg xal rg6r]iioxQatCci^ ag sl ^ii] ^orjd^sidv Ttod^sv ^stajts^i^o^sd^c/.S7tl tovg ovtco iSsliiCJKotag.^ ovds povXsvsad-at dvvr]6o- 15^svovg r]^ag TtSQi tav 67tov6aiOtcctcov TtQay^cctcov.34 s6ti d' ov6sv ocpsXog « av6Qsg 'Ad"r]valoi^ t,r]tslv rovc,'toiovtovg dvd-QcoTtovg aTtsXavvsiv djtb tov ^rj^atog taigKQavyalg' ov yccQ al6%vvovtai' dXXd ti^cjQCcag tovtovgdjtsd^C^SiV iQf]' ^ovGjg yaQ dv ovtojg dvsKtol ysvoivto. 20^Avayvcj6stca ovv v[ilv tovg vo^ovg tovg jtsQt trjgsvKOO^Cag KSiiisvovg tiov QritoQCJv. tbv yaQ TtSQl tf]g7tQOs6QCccg t&v (pvXCbv voaov TCuccQxog ovtoal kuI3 cp)]6Lv in ing. f. — 10 ijil A (Fr.). yccQ tTil; tum posti'K%l. add. cett. vo^ov i&rjy.ats zccivov fom. A, Fr.). Cf. schol.— 11 TCQoatSg. Foucart non recte, v. Philippi. — 12 ^tXtvai del.Cob. — V'> §ori^7]6ovTc:^' Hamuk. — 15 sq. i)i^ias (^vvr]6. (hiat.)A. — 16 biiag B. — 17 'C,}]tilv . . . 1*.> y.oavyais del. Hcrm. nonrecte; commendat enijn Aesch. hanc legem nondum nilamfiictam. — 19 xm,(OQ. a^mV (v. Sch.): xaig xiikdq (Fr.). —22 xhv yccQ ghq Tayl. Fr.^: yta) xov cett. (sed f .tbv.. (M-asis.sinj^ulis litt.); tum 23 vouiov f (in erasis) h [viMnav (j) 'ru.yl. Kr.*:VO^LOV OP.


KATA TIMAPXOT. 31£t£Qoc xoiovtoL Q7]toQ£g avv£kd-6vt£g y£yQaii^£voi £ial117] £7at7]d£iov £ivaL^ Xv ^l^ avtolg ical liy^iv y,al t,fiv^hg avtol ^ovXovtai.NOMOI.[TGiv QYixoQiov idv xig liyri iv H. (Fr.): il>r]cpi^or (-^wv, -^slv) 2v codd., addentesrd)v ^ov/.ivubr, quod del. Turr. iVv.). — 18 7iQdY.rt>tJ(in'H. (Fr.): TtQ. rcbv v()ucov.


32 AI2XIN0T36 Tg}v ^6V ovv vo^cov dxTjXoats « ccvdQsg ^Ad-rjvaloi^xal £v oid^ otL 8oxov0iv v^lv xalmg ^ielv. rovrovgliivtoi tovg vo^ovg sivai XQr}6L^ovg rj axQ7]6tovg £(p\v^lv i6tiv' iav ^iev yaQ aoM^rjts tovg adixovvtag^£6ovtai v^lv ol vo^oi Kalol Tcal xvQiOi^ iav d' dcpiilts^ 5TcaXol ^iv^ xvQiOi ds ovxiti.37 Bovlo^ai d\ a67t£Q vjtsd-i^riv dQx6^£vog tov Xoyov^i7t£idrj 7C£qI t€bv vo^cov £l'Qrjxa^ jtdXiv ro iL£td tovtodvt£^£td6ai tovg tQ^Jtovg tovg Ti^dQXov^ tv fZdijrt,060V 8ia(piQ0v6i tav voficov tG)v v^£tiQcov. dio^ai d' 10v^cbv G) dvdQ£g 'Ad^rjvaloi^ ^vyyva^r^v [/lot] ix^iv^ idvdvayxa^oiisvog liy£iv 7t£Ql ijtitrjd^v^dtcov (pv6£i ^£v^rj xaXobv^ tovtc) dh 7t£7tQay^iv(ov^ i^axd^a ti Qrj^a38 £l7t£iv^ o i6tiv o^oiov tolg £Qyoig toig Ti^dQxov. ovd£yaQ dv dixaicog i^ol i7titi^r]0ait£^ £i rt Gacpag £l'7toi^i 15didd0x£iv PovX6^£vog^ dXXd 7toXv ^aXlov rovrej, £lai(3XQG)g ovtcj tvyxdv£i p£pi(ox(og^ a>6t£ tov td tovta7t£7tQay^iva di£^i6vta ddvvatov £ivai eItceIv cog avtbgPov?,£tai^ idv ^ij ti xal tcbv toiovtcov (pd-iy^rjtat Qiq^dtcov.£vXap7]6o^ai d' auro 7toi£lv rag dv dvvco^at ndXi0ta. 2039 Hxiil^a^d-E 8% (b avdQ£g 'Ad-rjvaloi^ cog ^£tQiG)g ^iXXcoTtQo^cpiQE^^^ai TiiidQxcp tovtmC. iyco ydQ^ o6a ^lv ^talgG)V £lg ro 6G)aa ro iavtov rj^dQtrjX£v^ d(piri^i^ xal£dt(o tavta a67t£Q td i7tl tcov tQidxovta 7) td 7tQ05 ^alol HWolf. — ccfffits A. Qi. 111. — Q [ihv iBarb. (omnes 177) Dobr. Fr.^: iiovov. — 7 vTthd-. post Xdyov Aq.— 9 tovs T.] tov Tl\l. adf, om. artic. gm. — 11 ftot om. Abb.— 13 TiQOsiax^tb A. Cf. 70. — 16 didccGv.BLv'] add. v^loc? Aq. —16 sq. eI ..ovt(o\ ovtco yag al6%Q. Aq\ — 15 (p&syyritaL A W.Cf. V. 13 sq. — 20 (idXLGta om. A. — 22 tovtcpi om. A; T/;t.del. W. (coll. § 26). — 24 post tavta om. aKvga cum V. Cf.schol. (alterum schol. in explic. a-AVQa slvai, alterum avs^ttaaTaiyhsto, tum rursus ocvs^stccatoas acpsiGQai). — ^ A: Kal (Fr.).


:KATA TIMAPXOT. 33EvxXsidov^ Tj BL tig aXh} Ttajtote toiccvtrj yiyove TtQO-^86^ia' a ds rjd'»^ (pQOV&v xal ^UQamov cbv Kal tovgvofiovg i7ti6td^evog tovg tijg TtoXeag diajteTtQaKtai^TteQi tovtcov eyG) te tag xatrjyoQiag 7toi7]6o^ai^ TialeK Jtaidcov^ exdd^rjto ev IleiQaiel enl tov Evd-vdiKovlatQeiOV., 7tQ0(pd6ei ^ev trjg te^vrig ^ad^rjtijg^ tfj d' dlrjd-eCasjtcjXelv avtbv TtQoriQrjiievog^ (hg avtb tovQyovTwi^ TtoXitcjv tav rj^eteQov ocat exeCvovg tovg %q6-7Jvovg exQri^avto ta 6(D^ati Tt^dQxov^ eKcov xaltovtovg vjteQJirjaonai^ Xva ^t] ^e ^(-6' si'^Xl ^S dQa XCavdjtavt aKQi^oloyov^ai' cjv d' iv talg olzCaig yeyoveaQv&v i% avt(p rovrco, o djtayoQevei 6 vo^iog iiijTtQdtteiv i^ (.irjde dr^^r^yoQelv^ TteQi toi^tg?!^ 7toi7J6oiiai§§ 54. 62. — m om. Ath. — 10 Kollvtsvg (Bk. ap. Harp.) Tiirr. Fr.5 v^ag eTt^ avtolg d^iG) ^jtovdd^eiv.Ovtog yaQ jtdvtcjv ^ev jtQ&tov^ eTteidij aTtriXXdyri 4010 ^dei^ev. o6oi ^ev ovv tmv eiiTtoQcov 7] tG)v dlXcjv ^evcov15 Katai6xvvc3v tb 6G)^a tb iavtov %a\ trjv jrdAtv, ^i^d'-rovg koyovg. Mi6y6kag e6ti tig NavKQdtovg (b dvdQeg 41\A%^rivaloi KoXkvtevg^ dvijQ td ^ev dkla xaVog xdya-20 '0'dg, Kal ovda^fj dv tig avtbv ne^ifaito., TteQi de tbi TtQccy^a tovto dai^ovCcog i^TtovdaKag^ Tcal deC tivag€ic3d-G)g e^eiv TteQl avtbv Kid-aQfpdovg rj 7ad-aQi6tdg.1 iyivsto (hiat.) A. — 2 yial ^ielq. mv del. Herw. — 4 tovrcovTtrAthen.VnT,339B.— ^ati M. A (om. tig cum Ath.). ^rrrt M. Ti? hq, ^ati ti? M. W. coll./voZvTTfvg^et. Athenaei A;. Cf. Harp. s. v. — 22 gico-O-wg }^%hiv Ath.^%(ov dfq W. (qui conf. 11] , 13): 'ixcov d. Barb. l^%8iv d. cett. Fr. —'/.i^iaQiatai y.al yiid-aQaSovg Ammon. v. y.id^aQLS^ Bachm. An.n,378.Aeschines, ed. Blaa». 3


34 AISXINOTtavtl 6s keyco ov tov (poQtiTcov evExa^ c^AA' tva yvco-QL6rjt£ ccvtbv o(3tig s6tiv. ovtog alad-o^svog g)v svsxatag diatQipag STtoislto Ti^aQ%og ovto6i STtl tov latQSiov^ccQyvQiov ti 7tQoavaXG)0ag avs(3trj6sv avtbv xals0%s Ttao' savta^ sv^aQxov ovta xal vsov xal ^dslv- 5Qbv Kal STtitrjdsiov TtQbg tb jtQay^ia^ b JtQorjQslto42 sxsivog ^sv TtQattsii'^ ovtog ds Ttd^isiv. Kal tavtaovK cjKVYjijsv^ dXX' vjts^trj Ti^aQxog ovto6i^ ovdsvbgcjv t&v ^stQicov svdsr]g' TtoXXrjv yocQ Jtdvv xatsliTtsv6 TtatrjQ «^rffii ovdiav^ rji/ ovtog xatsdrjdoxsv^ cog iyc) loTtQoCovtog STtidsi^G) tov Xoyov dkX^ sjtQa^s tavta dovksvcovtalg al(5%i0taig rjdovalg^ otl^ocpayia xal TtoXvtsXsiadsCnvcov xal avXr]tQi6i Tcal staiQaig xal xvpoigTcal tolg aXXoig^ vcp' cdv ovdsvbg XQrj KQatsi6d^ai tbvysvvalov Tcal iXsvdsQov. xal ovk fi^xvvd-rj 6 ^ia^bg i5ovtog SKkiTCcov iisv triv itatQcpav olKiav^ diattco^svogds jtaQa Mi6y6lqi ovts jtatQiKa ovti (pClco ov%-^ rjXi-KiCJtri [^ovts TtaQ^ sjtitQOTtfp]^ dXXd jtaQ^ dXlotQicp KaljtQSG^vtSQCp savtov^ Kal JtaQ^ dKoXdMto) TtSQi tavta43 cjQalog cbv. TtoXXd ^sv ovv Kal dXXa KataysXa6ta 20TtsjtQaKtai Ti^dQX(p Kat iKsCvovg tovg iQovovg.^ sv ds^Kal dii]yr]6a6d-ai v^lv ^ovXo^ai. i]v ^sv ^iovv6Ccovtcjv iv d6tsi (r^y Jto^jtr]^ ijto^jtsvov d' iv tavta tsMi6y6Xag 6 tovtov dvsiXiqcpcog Kal ^cddQog KaXXCov1 xctvxl et. Atben.: ravta Aq. — 2 avtbv yvcoQ. BgV Fr. —5 ^SeXvQov scliol. ad Arist. Nub. 446. — 7 post ravra om. TtoLSlv A.Cf. 54 (Dem. XVIII, 197). —12 6^boq)ayla ^al TtoXi^xsXsia A(Ortner):6ipO(payiaLg ^.al jtoXvxsXeiaig. Cf. v. 1. p. 54, 8. V^ocpayia PoUiixVI, 37. — 13 Ssinvcov] v.aL dsijcva) f Barb. — 14 xQr] Aq: du(Fr.). — 18 o^xs TtaQ' irtLXQ. del.'W. (TtaQ' del. HAVolf Fr.). —18 sq. ytal TtaQu JtQ. Aq. — 23 /; add. Saupp. Fr. Cf. II, 151. —iTto^Ttsvsv A, 7co\insv(ov gmqV. — 24 KaXXiov r Fr.: 6 K.


KATA TIMAPXOT. 352^(py\xxLog. dvvd^s^evov d' avtolg av^Tto^Tcevetv Tc-ILcxQXOV tovrovi^ 01 ii£V tceqI trjv allrjv 7tciQa6K£vrjvdiEtQcPov^ ovtog de ovx £7CavYJKS. ucaQCj^v^^Bvog dsjCQog tb TCQay^a 6 Mt6y6Xag, ^rjtrjacv ccvtov sjcoielto5 ^sta tov ^acdQov^ s^ayysld^evtog d' avtoig svql^kov^ltovtov iv 6vvoiKca ^sta ^evcjv tivcov (jvvaQi6tG)Vta.dia7C£ih](3a^Bvov ds tov Mi6y6la xal tov QatdQovtoZg ^Evoig^ ocal %£k£v6vto3v i]drj axolovd-Elv £lg tode^iKotrJQiOV.) 6ti ^EiQaxiov ilEvd-EQOv diScpd^EtQav^10 (poprjd^svteg oi ^evoi cp£vyovt£g (pxovto^ xatcdijc6vt£gta 7CaQ£6K£va6^£va. xal to^vO'' oti ccArjd'?} Idyco^ JC(x,vt£g., 4466oi Kat £K£ivovg roug xQ6voj)g iyiyvcoijKov Mi6y6lavKal Ti^aQXOv^ i6cc(jiv.fj dri Kal tcczvv xcaQco^ oti (^coiyiyovEV rj dixi] JCQog av^Qcojcov ovk rjyvoi]^£vov vcp^15 vftwf , ovd' ajc' allov ycyv 106x6 ii£vov ov8£v6g.) 1] aicavtov tov £7Citr]d£v^atog^ jceqI oO Kal tr]v cpTjcpov ^ueAl£t£cp£Q£iV. 7C£qI ^£V yccQ tc)v ayvoov^EPOJv 6acp£lgl'6cog 7tQo6r]K£i tag a7Cod£i^£Lg TtoiEl^d^ai tbv KatrjyoQov^7C£qIdh tibv bnoXoyov^ivcov ov lCav £ycoy£ ^eya £Qyov20 £Lvai vo^L^co tb KccT)]yoQ£lv' ava^vY]6aL yccQ [ibvov7tQo6Y]K£L tovg ccKovovtag. iyco toCvvv KaC7t£Q baolo- 45yov^evov tov 7CQ(f:y^atog., ijCELdi] iv dLKa6tt]QC(p i6^iv.^yiyQacpa ^aQtvQCav tcp ML6y6Xcf ilhid^f] ^iv^ ovk cItcccCd£vtovde, cog y i^avtbu 7t£C^co. ccvtb ^lv yccQ tov-25 vo^cc tov EQyov^ £7CQatt£ TCQbg tovtov^ ovK iyyQacpio.^6 B^iayyblQ^lv^i — 10 cp^vyovxsg a%. Aq: cc>%. cp. (Fr.). —11 otrt Aq W. : OXL iy oj (Fr.). Cf. § 65. — Tcdvtsg A W.: ccTtavtsg(Fr.). — 12 uaoi] ol Aq, qui inser. (praet. Barb.) oaoi anteiylyv. — 13 fj drfj ijdri Aq. — 16 iiihXlsts A. — 18 itoi. tccga7To9. Aq. — 20 rb om. A. — 21 sq. 6vtog jjost ouol. add. A,post TCQciyii. q. — 23 tw om. BV Fr. — 24 ag y' Sakorr. cogiya. — 26 ovk iyyiyQcccpc/. del. yiyQ. 36, 1 Cob.3*


36 AI2XIN0Tovd' aXXo ytyQacpa ovdtv^ o STti^TJ^iov i^tiv ix tcdvvo^&v xfp taXrfifi ^aQtvQrj^avti' a di i^tiv v^lv teaKov6ai yvcoQi^a^ axivdvva ts tc3 ^aQtvQOvvti xal ^i}46 alaxQa^ tavta yiyQacpa. iav ^&v ovv id^slyjori 6 Mi-6y6lccg devQo ^aQeXd-lov tdhid-yj ^aQtvQslv^ ta dixcaa 5TCOiYi^Ei' idv d\ jtQoaiQYitai ixxXritsvd-fivai ybakXov [tjtdXri%-fi liaQtvQslv^^ v^slg t6 olov utQayna 6vvidsts.si yaQ 6 ^sv TtQa^ag al6%vvsitai Tcal 7CQoaiQr\6stai%iXiag fiaAAoi' ^Qa%\Ldg d7totsl6ai ta drj^o6iC)^ a6tsfti) dsi^ai tb TtQo^coTtov tb savtov viilv, 6 ds TtSTtov- 10'^wg drj^rjyoQTJasi^ 6ocpbg 6 vo^od^itrjg 6 tovg ovtco47 pSskvQovg i^siQycov dnb tov ^yj^atog. idv d' aQavTtaKov^r} ftfV, tQdjtrjtai ds ijtl tb dvaidi^tatov^ iitltb i^o^vv^d^ai tdg dlrid^siag^ wg Ti^dQ%G) (isv %dQitagditodidorjg.^ stSQOig d' ijtidsi^iv Ttoiov^isvog .,c}g sv 15ijti0tatai td totavta avyxQVTttSiV^ jtQcbtov ^sv sigsavtbv i^cciiaQtr]6stai, STtsita ^ovdsv s6t avta jtXiov.stiQav ydQ iyco yiyQacpa ^ccQtvQiav tolg sid66i TCliaQ%ovtovtovl Kcctali7t6vta tijv TtatQcpav oixiav xaldiaitcoiisvov JtaQd Mi0y6la.^ nQayyba oi^ai %aks7tbv 202 alrid-fi A. — v^iv rs df: om. ts cett. (Fr.), vnlv ^hvH. Wolf, Fv.\ Cf. n, 81. III, 90 al. — 3 ScyiovaccL f Barb.:axovovai cett., tots dyc. U. Fr. — ax. xs scripsi: ay.lvB. ds. —Tc5 iiaQt. v.al iii] A Fr. : xat /xr) rc5 fi.— 5 ^ccQtvQstv Aq:liccQtvQfiGai (Fr.). Cf. 48. 50. 69; aliter comparatus locus 72.— 6 idv db . . . iiaXXov aff. schol. Aesch. Patm. p. 154. —6 sq. secl. 1] tS(X. iiaQt. — 7 ovvldsts B, avvsidsts A (-ratBarb.) q, avvsidrjasts Bern., avviats Turr., avvsiasad^s Scb.,avvriasts Fr. — 9 ^iX. &q. ii&XXov Aq, %i>ltag Sq. Laur., del.^&XXov Cob. Baeker (qui conf. II, 76 al.). — ciTCottaai omnes.— 11 aocpog (y'y Cob. — 17 post i^aa. add. iniOQy.cov aMf^Barb. (ante i^. hq). Cf. schol. — 'iat' avt& A (in avtcpq):avtca satai (Fr.). — 19 'nataXiTtovta Aq (§ 76): i-^Xiitovta(§ 42; hiat.).


IeteQOi:KATA TIMAPXOT. 37li^eQyd^edd-at] iTCi^eiQcov' ovxs yccQ ^s del roijg i^iavroi)(pCkovg ^KQtVQag TtaQaOxe^d^aL^ ovre rovg Tourwrix^QOvg^ ovte tovg ^rjdsteQOvg rj^a^v yoyvdyaxovtag^dXXa toi)g tovtcov cpClovg. dv d' aQa 'nal tovtovg 48:reC6co6i ^iij iiaQtvQeZv^ cog ovx otoiiai' el de ^rj^ dlX''ov% aTtavtdg ye' iKelvo ye ov ^iJTtote dvv7J6ovtai^ dcpelidxfait})v dhjd^eiav^ ovds tijv iv tfi Tcolei TteQi T ^-dQ%ov (prj^}]v^ rjv ovk iyco tovtci) TtciQe^Kevada^ ciXl'avtbg ovtog eavtco. ovtco yaQ XQij Kccd^ccQbv eivca tbv^iov tov (jcocpQovog difdQog^ SocSte ^i7]d' imde%e(3%^aido^av ccitCag TtovriQag.BovAo^cci de KdKeivo JtQoeiJtelv^ idv aQcc v:tccKov6ri 496 Micjyolag toig vbiioig kccI v^lv. eial cpv6eig ccvd^Qco-Ttcov :toXv diacpeQovdai bcpd-yivat tCov dlkcov td TteQl15 triv r]kiKCav' eviOi ^ev yaQ vsoi bvteg^ TtQocpsQelgl^de^ jtQed^vteQOi cpaCvovtca.^de TtoXvv dQid-^bvXQovov yeyovoteg 7tccvtcc7ta6i vioi. tovtcov d' i0tl rtovdvdQcbv 6 Mi6yblag. tvy%dvei aev yaQ rjXiKicotrig cbvi^bg Kcd avvecpr^^og^ Kal ecStiv rj^ilv tovtl :teii7ttov1 i^sqydGciad^cii A {i'gHQycc6. q); sed del. yid., cf. Plat.Criton. 45 C. — ^ni%iLQ&v (Fr.): iyiBiQ&v Aq. — yccQ ^s ci. Fr,yccQ i^l. — 3 ovts dq Barb. Fr.^: ov f, ovSs cett. Fr. — 5 omisiys post oio^aL cum A, inserui post &7ro:vrag 6(post 6h bab. Abb.).Cf. 53. — Q ov ii7]nots ^vvt^aovtca Emper. Fr.^: ovdh urJTtotsSvvoavtai A, it. sed dvvri6ovtc(L hq, ovd^nots Si'V7]6ovtca B (ov^7]7t. dvvcovtca W.). Cf. ITI, 177. — 8 7tccQS6y.. xovtcp Aq; del.xovxa W. — 9 ovtog om. Aq. Cf. § 57. — ovtco. . . 11 novr^QagStob'. Fl. 5, 74 (19 Hense); Flor. Monac. Mein. IV, 277. — xQUTtad'. SLvaL tbv (Uov A iStob. Flor. : v.a^. xqi) t. §. slvaL BV Fr.,X. s. %Q7] t. (S. hq. — 10 ftrjd"' A: ftr/ (Flor. Fr.); (jL7]Shv ds%s6Q^aLStob. — 13 To» voyicp Aq. — 14 tcbv aX7.cov q: dXX7]lo3v (Fr.).— 15 ^VL0L...1& cpalv. Mant. proverb. II, 71. — 16 TtQocp. %al^ 7tQS6§. codd.; '/.al 7tQS6§. secl. Cob.; cf. schol. (Harp. v. nQOcp.).Agnoscit sed vituperat nal nQS6§. schol. gm (hab. Mant. pr.).— 17 vioL a Fr. : v. (paivovtaL gmV, v. 8ov.ov6lv {-ovvtsg f Barb.)sIvaL Aq. — 18 tvy%czvsL ... 19 6vvecp. Lex. Vindob. 165, 5 N.


38 AIHXINOT%al rettaQ(yMo6tov hog' xal iyG) ^sv to6avta


IKATA TJMAPXOT. 39^xf, astQLcbteQ' av diBTriTtQaKro^ sl dVj tu tCov toiovtcovi6tl iibtQiov^ Kal eycoye ov% av £t6l^iYj6a avtbvovdsv aitiaad^at tJ ojtsq 6 voiiod-stYjg JtaQQ7]6id^£taL^yjtaLQTjKSvaL ^ovov 6 yaQ TtQog £va tovto TtQattcDv^5 £7tl iiL0%'^ §£ tijv TtQcc^LV TtOLovii&vog^ avta iLOL dox£ttovtG) £vo%og £ivaL. £av 8^ ij^ag dva^vrjijag £JtLd£L^C3^ 52V7t£Q^aLVcov tov0d£ rovg dyQLOvg^ KrjdcovLdrjv Kal Avto-TcXsCdrjv xal &£Q6av8Qov^ [Kal hjtL^^i^ci] avtovg


. .TtoXsoag.v.v^.40 AISXINOTXa^pccvEL avthv ^JlvtixXijg KaXXCov Evcjvv^svg. ovtog^£V ovv a7tE6tiv iv ZdiiG) iieta tcbv KkriQov%(ov' akkata ^eta tavta iQC3. d)g yaQ ccTtrjXXdyrj TtaQa tov ^Avtinliovgxal tov Mi6y6Xa Ti^aQ%og ovto6i^ ov% ivovd^itrjasvsavtov^ ovds peltiovcav diatQi^ibv 7]ipato^ dlXa 5dirj^iQSvev iv ta xv^EiG)^ ov rj trjXia tid^Etai otal tovsdXsTCtQvovag 6v^pdXXov6iv [xal %vp£vov6iv]' i^jdrj yaQol^aC tivag v^&v icoQanivai^ sl dh ^r]^ «AA' dxrjKoivai54 ys. tG)v ds ix tfjg diatQiPfjg tavtrjg i(5tC tig Ilittdka-;cog, dvd^QCJTtog drj^oaiog olxitrjg trjg TtoXECog. ovtog loEVJtoQcbv dQyvQCov xal idcjv tovtov iv tf] diatQi^fi^dviXa^ev avtov xal i^xs itaQ^ eavt(p. xal tavt ovxi8v6%iQavEv 6 ^iaQog ovto6C^ ^iXXcov iavtbv xatat-0%vvEiv TtQog dvd^QCOTtov dr]^66iov oiKitr]v tfjg ^oXECog'dXX' eI Xrjilfstai %OQr]ybv tfj ^SeXvqCcc tf} iavtov^ tovto i5^6vov idxiijato^ tcbv ds %aXcbv t) tcbv ai6%C0tC3v ov-55 dE^Cav TtcoTtotE 7tQ6voiav inoiri^ato. %al toiavta d^aQtfi^ataTcal toiavtag v^QEig iyco dxrJKoa yEyovivat VTtbtov dvd^Qcojtov Tovrot; Elg ro 6G)^a tb Ti^dQ%ov^ oiagiyh lid tbv ZlCa tbv 'OXv^Ttiov ovx dv toX^ir]6ai^i 2c4 ovtog B. — 5 dlld. . .7 tivsg avfi^dXXovGi Schol. Patm.p. 154 Sakk. — 7 kccI y.v^. del. W. (ov. . delebat Tayl;contra iv tip y,v§. del. Cob.). — 8 v^ibv tivccg Aq. — post ioiq.om. a Uyo) (cf. 71) cum A. — 9 yg om. dfq. Cf. 48. —10 dvQ-Qcaitog . om. f ^ (del. Ortner); et. Harp. v. Srnio-6Log non haec priora sed proxima v. 14 dvd-QcoTtov . . . TtoX.aff. Sunt autem haec utroque loco necessaria. Oly. t. it. ethic et V. 14 et § 62 del. (Dobr., qui tamen conf. Dem. XLII, 32)Bak. Herw. Fr.^ — 11 b^Giv Aq (propter svnogmv? W. Cf. 57.— tuvtT] ad eiKtQ. (cf. V. 9) add. codd. (Fr.) praet. glmY. 12 ^6xs fq Barb. : slxs. Cf. 41. Nihildum describitur ante § 55. —tovt' A. Cf. 42. — 13 idvax^Qccvsv scr : -atvsv. Cf. coy.vrjasv 42.ovrog A. — 14 v. ad v. 10. — 16 cciaxiatoav A; cciaxQcbv (Fr.).— 17 sq. d^ccQT.] TtQay^atoc A. — 18 puto b/coy' .— 19 to T.df: tov T. (Fr.).


KATA TJMAPXOT. 41TfQog v^ag sljtHv' a ytiQ ovrog fQyo) jtQdrzcov ovxij6xvv£to^ tavT sycj Xoya dacpcbg fV viliv djtojv ovkav ds^at^r]v ^yjv. vjrb dl rovg avtovg ^Qovovg tov-TOfg, 8v olg ofnog ijV TtaQa tm TlLttaXdKG)^ KataTtksl5 dsvQO £'5 'Elhiditovtov 'IlyrjaavdQog., TtsQl ov TtdXat svoW oti ^av^d^ets dioti ov us^vi^fiai' ovtoog svaQyigf6tLV SQoj. ovtog 6 'HyyOavdQog dcpLXVSitat^ bv 56v^slg i6ts y,dkliov r] syco. stv%s ds tots 6v^7tXsv6agsig 'EXlri67tovtov ta^tag TL^o^dxc) ta ^A%aQvsi ta10 6tQatrjy7J6avtL^ xal rjxs dsvQO dTtoXslawttbg^ wg ksystat^trig skslvov svijd^sCag^ s%g3v ov% sldttovg 6-ydoriKovta ^vag dQyvQiov xal tQOstov tivd ov% rixi^taahiog sysvsto Ti^ofid%(p tijg 6v^q)0Qdg. cbv 6' sv toi- 57avtri dcpd^ovia xal sl6cpoitCov hg toi' IlLttdXaxov 6vy-15 Kvftsvtrjv ovta^ xal tovtov sxsl jtQ&tov id6v^ 7}6^rjts y,al STtsd^v^rj^s md sfiovkijd-rj cjg avtbv dvaXa^slv.,Kcci Jtcog rjyri^ato avtbv iyyvg slvai frig avtov cpv6scog.TtQcotov iisv ovv t(p UittaXdxG) 8isXi%^ri dso^svogTtaQadovvat tovtov Sg d' ovk sjtsid^sv^ avta tovtcp20 7tQo6^dlXsL^ y.al ov jtoXvv dvrikco6s koyov., aAA' svd^vgfjtSTtSLTCSL' ocal yccQ sig avtb t6 TtQdy^a SsLvi] rj yamaxal d7tL6tLa^ G)6ts yal s^ avt&v tovtcov sixotcog av1 avxog Aq. — 2 ^0795 om. a^glmV (Sch., qui conf. §73);contra l6y(p ^ovov Aq. — 3 dt^ccl^n^v Cob. (coU. II, 179):iSt^d^riv (Fr.). — 5 post "Hy. om. 6 rovtov dvsilricpcog cum f ^(Ortner) Ham. Sch. — 11 oyd. A: ri oyS. — 13 post iyiv. om.ovrog cum A. — 13 sq, ravTrj rf] dfhq, tavtr] Barb. — 14 slacpoit(bvAq: q)oitcbv (Fr.). 15 i(^(t)v iyisl nQcbtov Aq. 17 mogCob. W. 7C(og laojg (Fr.). — slvab avrov iyyvg BV Fr. — 19 post^TCSid^sv {^TtsLasv Fr.^) om, avtbv cum A. — tovtcp om. A. —20 av7]Xcoas A Fr. : ScvdXooas. Xoyov A q21 yiayiia Am^ (Fr.): &yia7cia. — 22 dnLaria IqV Barb, (Fr.):svitLatia.: j(^q6vov (Fr.) —


42 ATSXINOT58 ^t^oLto. Sg d' ajrrjlXccKto ^lv TCaQa tov UittaldKov^avsihjTCto ds vtco tov 'Hyri^dvdQov^ cjdvvato ol^ai 6Ilittdlaxog^ ^dtrjVj cjg y Ssto^ to6ovtov aQyvQtovdvrj^coxGjg^ %al itpqlotvTtei td yiyvo^iEva^ xal icpoCtafTcl triv oiKiav. ots ds avtolg rjvcbx^si^ ^Ke^a^d^s 5[leydXrjv Q6}irjv ^HyrjadvdQov ^al Ti^dQ^ov' ^ed'!)-^d^evtsg ydQ TCots %al avtol xal dXloi tivsg^ av ov59 ^ovXo^ca td ovo^ata Isysiv^ sl^TCrjdij^avtsg vvxtooQslg tijv olyciav^ ov axsi 6 HittdXaxog^ TCQ&tov ^sv6vvstQipov td 6KSvdQia zal diSQQiTCtovv slg trjv oddi^, loaGtQaydlovg ts tivag dia6si6tovg %al cpi^iovg xal kv-^svtiKa stSQa OQyava^ Kal tovg oQtvyag xcd tovg dXeKtQr)6vag.,ovg rjydjcci 6 tQidxaKodat^cov dv^QcoTCog^aTCSKtsivav^ tb ds tsksvtalov dr\6avtsg uCQog tbv Ktovaavtbv tbv HittdlaKov s^a6tiyovv tdg s^ dvd-Q^TCoov i5Tclriydg ovtco :coXvv %q6vov., co6ts zal tovg ysCtovag60 ai^d^sOdai Trjg KQavyfjg. tfj d' v0tSQaCa imsQayava-Ktri^ag ta TCQdy^ati 6 HittdXaKog^ SQ%stai yv^vbg sigt^v dyoQav Kal Kad^C^Si stcI tbv ^c^iibv tbv tfjg ^rjtQbgta>v d^scyv. 6%Xov ds 6vvdQa^6vtog^ olov sfcDd^s 20yCyvs6^ai^ cpoprjd^svtsg 6 ts ^HyrjdavdQog Kal 6 TCfiaQ%og^^ij dvaKr]Qv%d"^ avtCbv rj ^dsXvQCa sig 7Cd6avtrjv n6kiv (^STCriSi ds SKxXrjaCa)^ ^sov6i TCQbg tbv ficj^bv1 'JtccQU A a (Fr.): ciTtb. Cf. 53. — 3 adti]v mg y' asroAq post Jltrr. : ^dtriv ojg a. BY post agy. (Fr.). — toaovtov]tb A W. (sed too. q). — h ots Tayl. : oti. Cf. 62; per ^nsidr]expl. schol. — 7 aXloi tivig f Barb. (Saupp. Turr.): add. tihv(om. d) ovynv^svtmv dhq (Fr.^); Ttal r. 6vyv.. tLvsg accl dlloiBV Fr. Cf. p. 43, 1. — 11 ts om. Aq. Cf. Harp. diacsiatovg. —ytal (pL^ovg ... 12 l)Qyava Harp. qp/fto/,BV Fr.: nal cp. %al y,v§ovg21 6 (0 ts hq) Ti^i. xal 6 'Hy. Ahq. Malim autem 'xal Tl^. —22 ^rj &vazriQvyQrivaL avt. triv ^dsXvQiavVhot. Reitzenst. 113, 18.Y,al ^tSQa tLva oqv. Aq. — 19 ^caiibv tbv Aq: ^coabv (Fr.). —


KATA TIMAPXOT. 4P>yM) avtol Kcd tG)v (ivyKv^svtCov ttvsg^ xcd TTfQKJtczvteg 01sdtovto tov nittaXckKov ccvcc6trjVai ^ Xeyovteg^ oti rooXov TtQay^cc jrciQoivicc yeyovsv^ xal avtbg ovtog^ ovTtcoaa zJCa cocyTtSQ vvv aQyaksog cbv tijv oiI^lv^ akl' etir.iQy]6i^og^ xmoyevsidt^oyv xhv avd^QCOTtov Tial Ttckvta cpcz-6kcx)v jtQc^^siv^ a av SKsCvcp 6vvdoxfj. JtSQag JtsCd^ovdivdva6tf]vai aTtb tov ^co^ov \tbv chd-QC07tov\^ (bg tsv-^o^svov tivog tCov dacaCcov. cog d' djtflld^sv sk tf]gdyoQag^ ovKsti :tQ06sl%ov avt^ tbv vovv. fiaQSCog ds 6210 (psQcov tr]v v^Qiv avtav 6 avd-QCOTtog^ dCK7]v SKatSQcpavtibv kayyjivsi. ots d^ sdiKa^sto^ aKs^^a^d^s ^sydXr]vQcbar]v ^Hyri^dvdQov dv^Qcoitov ovdsv avtbv r]diKri-Kota^ dXXd tb svavtCov r]diKr]^isvov, ovds 7tQO07]Kovtaavta^ dlld dr]^66iov olKStrfV tf]g TtoXsc^g., r]ysv sig15 dovXsCav cpd6Kcov savtov etvai [dovXov^. sv Ttavtl 8sKCiKov ysvoiisvog 6 UittdJMKog^ ztQoaTtCjttSi dvdQi kcciadka %Qr]6ta. s6ti tig FXavKcov XoXaQysvg' ohtogccvtbv dcpaiQsltca sig sXsvd^SQCav. tb ds ^std Tof)To o;jdiKcbv Xri^Sig S7toir]6avto. TtQoCovtog ds tov y^QOVov20 STtstQSxpav diayvcovai tb utQdy^a ^iOTtsCd^Si rw Uovvisl^dr]^6tr] ts ovti tov 'Hy}]6c


44 AISXINOTvU in iq6v(ov. wg de ^rciQtjsc ml ro /3fj^u« ro v^heQov 6^Hyr]0avdQog^ ote xal TtQo^eTtolt^Eu ^^Qidtocpojvti ta'AtpqviEi^ TtQiv «vrco riji' ccvf^v tavtrjv sv tcp dri^caYi7t£i^0sv s^ayysXiav STCayyskBiv., r\v7tBQ eyco Ti^cf.QX(p^xal iTtetdri KQco^v^og 6 adekcpbg avtov idrj^y^yoQec^ 5xal oXcog aTtetok^cov v^lv ovtoc TteQi tcbv 'EkXrjViXcav6v^^ovlevetv^ evtav^a ridrj Tcata^e^tlfcc^evog eavtbv 6UittcikaKog xal exXoyiOcqievog^ o^tcg hv TtQog ov6tivageTtoke^ei^ ev e^ovXev^ato {del yccQ tahi^lg Xtyeiv)'r]6v%iav ed^ev^ xal rjycKJtri^ei^^ el' rfc ^t) TtQooXcxf^oi loxaivbv xaxov. evtavd-a d)) t)]v xaXr]V tavtr^v viX7]vvevixr]xvjg 6 'Hyr]6avdQog axovitC^ el%e TtaQ' eavtcp()5 TiaaQxov tovtovC. xal tavta oti aXr^d^r] keyco^ Ttcwteg'i6ts' tCg yaQ v^cbv TtcoTCotB elg tov^pov acplxtai xaltag dajtdvag tag tovtcov ov te^BcoQr^xev'^ tj tCg tolg istovtcov xcb^oig xal ^d%aig 7CBQitv%G)v ovx r^xd^e^d^r]vTtsQ tf]g TtoXecog-, o^cog d\ BJteidTJTteQ ev dixa6t^QCcpea^ev^ xckXei ^oi FXavxodva XolaQysa tbv dcpslo^svovslg sXsv^sQCav tbv UittdXaxov, xal tdg etSQag fiaQtvQCagdvayCyvcotjXB. 2(1 7tuQ7j£i gm(V) Fr. : Ttaqfiv {ticcqjislv Cob. W.). — r}^Bt8Q0VA. — 3 avt7]v tccvtriv om. A. — iv tm (J. h. 1. Ahq, ante 4 rjvnsoBV Fr, — 4 ansil7]6cci£v A. — iTtayysXiav Harp. s. v. — i^tayysXstvscr.: iTcayysXlsi A, om. cett. Fr. Cf. 81. — m^TtSQ A;post Ttjx. om, iTtriyysila cmn A. Cf. 87, — 6 viitv'} iv viuv(rjii. d) Aa^q, — itQ&tov ovtoi Aa^q {iv TtQmtoig ovroi Ham.),— 7 ri8ri Aglq: di] (Fr.), qiiod aptum infra v, 11, — 8 oati? A:ti? (Fr,), — 9 talri^h Aq: talriQ^fi (Fr.). — 10 'iaxsv ImV (Fr.^):sxsiv (Fr.); del, ?>, t Cob, — rt del, Cob.; Dem, XX, 139 conf.Fr, — 13 tovtov Aq. — oti'] oti iyoi A(q), Cf, 44, — 14 TCoiTCOts]praemitt, og ov hq, ovtog og ov (og in f a m. sec.) A, ov cett.Fr. — 15 ov post tig om. cnm a^ Abb. Fr. — 16 ^dxaig Ham.(coll. Isae. in, 13): iioixsiaig. § 136, Eur. Cycl. 534 confert Fr.\— 17 insvdriTCSQ fq Abb. : i-jtsiSi] (Fr.). § 45 antecedit -aaiitSQ. —18 Xol. Fr. (ut II, 67 al.). — rov . . . 19 Tlitt. del Sakorr.


—KATA TIMAPXOT, 45MAPTTPIAI.[MaQtVQei^ riav%(Ov Ttfialov XokaQyevg. iym ayoiie- 66vuv elg SovXelav vtzo ^HyyjCdvdQOV IliXTdlaKOV dcpeLkofjirivelg eXevd-eQLav. XQOvo) (5' vCreQOv el&ow TtQog e^ie TlLxxdlay.og.^ecprj ^ovlead^aL SLaXvd-T]vaL xd TCQog ^HyipavSQOvTTQOGTte^tljag avxa,


46 AISXINOTMAPTTPIA.68 l^HyiqaccvdQog JLCpiXov UTEiQisvg fiaQtvQei. ors Kati-Ttlevaa e^ ^EXXiqCnovxov ^ natika^ov TtaQcc TIittaXd%(ii rc57iv§£vtrj SLatqi^ovta TifiaQiov tbv ^Aql^i^Xov, Kal i^ iKsivi^gtj]g yva^scog ixQfiad(jL7}v TL^dQico o^lXwv tj) avtTJ iQifjaei, 5r) Kal t6 TtQOteQOv AecoSd^avtL.]69 OvK rjyvoovv^ on VTteQoii^etai tbv oqxov « avdQsg'Ad^TjvaloL^ dkXa xal TtQOHitov v^lv. xaKelvo ye tiqodrjXovietiv^ otc ijteLdi} vvv ovk iO^ilei ^aQtvQstv^avtLxa ^dQ6L6LV iv tfj dnoXoyia. xal ovdev ^d ACa lod-av^a^tov dva^ri^staL yaQ oi^aL davQo 7tL6tBvov rcosavtov Plc)., dvrjQ Tcakbg xdyad^bg xal ^L6o7t6vr]Qog xaltbv Ascjdd^avta o6tLg rjv ov ytyvcb^xcov^ i(p « v^slg70 id-OQVpi]0at6 trjg ^aQtVQLag dvayLyv(o6xo^6vrjg. aQays i^axd^^tj^o^ao tL 6a(p66t6Qov elTtelv r^ v.atd tr\v i5iybavtov cpvdLv; etjtati ^ol JtQbg tov ZlLbg 5f(^l t&vdXlcov d^scbv G3 dvdQsg 'Ad^^t^valoL^ o6tig avtbv nat/j-6%vvs TtQbg 'Hy7J0avdQov^ ov doKsl v^Tv TtQbg tbvTtOQVov TtSTtOQvev^d^aL; ri tLvag avtovg ovk oio^sd'^v^6Q^oXdg JtoLet^d-ai jidsXvQLag TtaQOivovvtag xal 20[lovov^ivovg; ovk oisOd^s tbv ^HyrjdavdQov djtolvo-2 sqq. test. om. f; uncos add. Turr. Fr. — ZntiQievg Bdglq,Zovvievg (63) (Tayl.) Sch. — 4 Tiu. p Bk.: xov TiiL. (Fr.). —5 %Qri6SL Wolf Emp. Fr. : aQasi codd. , TtQd^^ei R. W. — 8 y£K W. : 8i /Ltot (Fr.). — 10 ovdhv yovv '9'. ... 13 oGtig ictlv ccyvo&v(sic) Herodian. W. VIII, 589. — 11 oIuccl A W.: vutv (Fr.); om.ot/x. SbVQO Her. — Ticcl 7tL6t. t. t. (iicp post ^iaoTt. 12 Her. —12 v.alog ts Her. — 13 7]v\ iatlv Her. — 14 aQa... 16 SLTtsivBachm. An, I, 362. — 15 itccx^. A: nQoax^. (Anecd.) Fr. Cf.§ 37. — xl] otL BgY. — 16 tov (om. 1) et tu)v aXXcov del. Cob.W. Cf. 79. 87. IIT, 156; Dem. IX, 54. — 17 y.ataiaxvv£L f Barb.— 19 ahtovg (aif tovg Barb.) post otoiisd'' Aq; om. Bk. —oisad'' ci. Bait. — 21 dnoXvdiisvov Sakorr. (I, 122. II, 2. Thuc.Viri, 87): aTtoXoyov^svov.


KATA TIMAPXOT. 47lievov tag TtQog rhv Aecodd^avta TtQd^Eig tag JtsQt-Po7]tovg^ ag v^atg ajtavteg 6vvL


48 AisxiNor^tj rtff devQo TtaQsXd^hv aaq^cyg ayba xal avai6%vvtG3g^aQTVQ7]6ri^ ^^^ rot)To ijtiXri^d^Bd-a.74 Uxsifjaad^s dh xal ix TtaQadsty^dtcov' dvdyari d*l'6(og ^dtai utaQaTcXr]6ia td TtaQadety^ata slvai totgtQOTtotg tolg Ti^dQxov. oQate tovtov6l tovg etcX t&v 5olTcrj^dtmv xad^rj^evovg^ tovg biioloyov^svcog trjv nQa-%iv TtQdttovtag. ovtoi fisvtot otav TtQog tfj dvdyxritavtri yiyvcovtai^ o^ucog TtQO ys tfjg ai^xvvrjg nQo^dkkovtaCtt xal 6vyy,Xr]ov6L tdg %-VQag. sl drj tig v^agSQOito tovg bd(p ^oQSVo^svovg^ ti vvv ovtog b dvd-Qco- lojtog TtQdttsi^ svd^vg dv stnoits tov SQyov tovvo^a^ov% bQ&vtsg^


KATA TIMAPXOT. 49dccg s^m xal itaLQag tag ^oXvtsXs6tdtag^ xal xvpsvri^xal ^7]dsv iKtCvri «'^^


50 AISXINOTTtQog tov ^diog^ el^ a67t€Q ^sql xov yevovg^ ovtG) x


KATA TIMAPXOT. 51ravft^v Tl^ccqx^ STCrjyyeUa^ ravd'^ viiag avaiivYi^aipovXo^aL. rrig yccQ ^ovXrlg rrjg iv ^AqsCg) Ttdyq) JtQO^odovTtoiov^avtjg %Qog rbv drjjiov xara rb ^7^'g?t^/ia,o ovrog siQTJxec jcsqI rwv olmi^scov r&v ev rf}5 UvxvL^ ijv ^sv 6 rbv koyov ksycov ix rdv AQSOTtaycrcbvAvroXvxog^ 'nakihg vrj rbv /lCa %al rbv 'AjtoXkcoxal 6s^VG)g xal d^Cog sxsCvov rov ^vvs^qCov ^s^lcox6g'ijtSLdij ds' Jtov TtQoCovrog rov Xoyov sItcsv^ ort rd 82ys si67Jyr(^a rb Ti^aQXOV djtodoxL^cc^^SL rj ^ovXrj^ „xat10 TtsQL rfjg iQrj^iCag ravrrjg xal rov roitov tov iv rfjTLvxvl ^rj ^av^d^rjrs cj dvdQsg 'Ad^rjvaloL^ fi TC^aQ%ogi^TtSLQorsQCog s%sl rrig ^ovXfig rrig i^ 'AqsCov Jtdyov'\dvsd^OQv^T^aars v^islg ivravd^a xal scpars rbv Avro-Ivxov dkrid^f] XsytLV' sivaL yaQ rovrcov rovrov s^jtSL-15 Qov. dyvoTq^ag d' vii^v rbv ^oqv^ov 6 AvroXvxog^ 83^idXa ^Kvd-QOTtdGag xal dLakiTtcDV sijtsv' ^.frj^slg aivroLujdvdQsg Ad-r^valoL ol 'AQSOJtaylraL ovrs TcarriyoQOv^svovrs djtOAoyoviisd-a^ ov yaQ r]^lv TtdrQLOv fVrtv, s%o^svdh roLavrriv rLvd


52 AILXINOT84 AcoTOg ^OQv^og. cjg d' ijt£^vi]6d'rj twv olxoTttdcjv Tcalrwi' kdxKcov^ ovd^ avalapslv avtovg idvvadd^s. svd^adij Tcal TtaQBQXstaL IIvQQavdQog S7titt^Yi6c3V v^iv^ ;cal7]Qsto tbv dfj^ov^ si ovK al6%vvoivto yslcjvtsg jtaQovdrjgtfig ^ovXrjg tilg s^ ^AqsCov Ttdyov. v^sig d' s^s- 5^dXksts avtbv vjtokaajidvovtsg' ^^i6^sv tb IJvQQavdQS^oti oi) dsi yslav tovtcov svavttov dX)^ oxitGig l6%VQbvs6tiv rj dXyjd^sia^ G)6ts Ttdvtcov sjtiXQatsiv tG)v dvd^QCj-85 Ttivcjv Xoyi6^0jv.''' tavtif]V syco VTtoka^^dvo) ^aQtvQtavfis^aQtVQfiad^ai v^iv vjtb tov dTi]^ov tov 'A^r]vaiC3v^ bv lod?.G)vai ipsvdoinaQtvQiGiv ov xaX&g 's%si. ovxovv dto-Ttov cj dvdQsg ^Ad^rjvaioi^ si ^rjdsv ^sv s^ov ksyovtogavtol ^oats trjv sjtcjvv^tav t&v SQycjv cov 6vvi0tstovtG)^ i^ov ds Xsyovtog iTtiXsXr^^d^s^ xal ^ij ysvo-^svrjg ^sv XQi6sog ^sqI tov TtQdyfiatog sdkco dv^ ys- i5yovbtog ds iXsyyov djto(psv^stai.86 ^Ejtsl ds i^vyj6d^i]v tCbv diaiprjcpC^scjv xal tci)V z/t^liofpCkovTtokitsv^dtcov^ PovXo^aC ti Kal dXko TtaQddsty^asfSQi tovtov slitsiv. 6 yaQ avtbg ovtog dvriQxal TtQotsQov ti toiovtov TtolCtsv^a ijtoXitsvOato. 20rjtid^atb tivag sivat^ ot aQa ivs%sCQovv 0vvdsxd^siv2 7)Svv(X6^s ag {id. 1 Fr.): i&vvrid^rits. — 2 sq. Mcc di}%at] hdsv %(xl A, ^v&cc dh hq. — 5 iv ^AQticq Ttdya) (81) a*mY.— viLhi£ ... 9 loyio^&v Stob. Flor. 11, 23 (24 Hense). — i^s^dlXscsfhqm^- i^s^dXsts (Fr.). — 6 VTtolaiLfiavovrsg f Abb. Stob.:v-jtoXa§6vtss (Fr.). — o'ida{Lsv fhq. — TIvQavdQS d Stob. (praet.M*). — 81^ om. Stob. — iTCi-KQoctslv d Stob. Cob.: im%Qccxsl. —9 ^yioys ut 72? — ante yi,ocQX. om. xi]v cum fhg Abb. — 10 xov'AQ'. f Bk.: Twv 'A^. (Fr.). — ov Fr. : riv. — 11 scribebant tl)sv-So^ccQxvQLwv; cf. Cob. V. L. 623 2; Aristot. lIoX.^Ad'. c. 59,6 —post axoTCov om. av slr] c. dfhq. — 14 iTtdrjasGds Cob.; iTtilsl-^Gsad-s?— 15 sccXoi Fr^- i]X(o. — 16 cpsv^^stca A. — 17 iTts)Sh . . . diuilj. Bachm. An. 1,217. — insl BV (Bachm. An.) Fr.:insLdi]. — 18 xl zccl aXXo Ahq: nccl ccXXo xl (Fr.). — 21 /Jr.TLvag Bachm. An. I, 253. — ol f Barb. : oiTtSQ. — Ssv.d^sLv Cob.


KATA TIMAPXOT. 53rrjv fXTcXrjijiav oicd tcclXcc diTia^triQLa^ &()7tEQ Tial vvvlNix66tQatog' xal uteQi tovtcov KQi6Sig al a\v f/yivovto[:r«Ac^i], al d^ ivs6ta6iv hi. cpEQS dri TCQog Toi) ^ibg 87xal d^s&v^ el enl tijv avtrjv etQccTtovto aitoXoyCav v\v-5 uteQ Ti^aQxog vvvl xal ol (SvvayoQevovteg avtco^ %alYi^iovv diaQQrjd7]v tiva ^aQtvQelv jteQl tijg aitCag iqtovg dixa6tag ^i] 7ti6teveiv' 7ta6a driTtov avdyxrj rjvex, tov loyov tovtov aaQtvQelv tov ^ev^ cjg eSexa^e^tbv de^ Gjg edexd^eto.^ stQoxei^evrjg exatiQco tpq^Cag ex10 tov vo^ov d^avdtov^ CQ67CeQ evd^dd^ edv tig ^i^d^cb^r}-taC tiva ^Ad^rivaCcov ecp' v^qsl^ xal TtdXiv edv tig 'Ad^rjvaCcovejtl vf} tov 6co^atog al6%vvri excov ^i^d^aQv^.e6tiv ovv o6tig av e^aQtvQrj6ev^ 7] xatrjyoQog bg 88ive%eCQri6e toiavtrjv Ttoiel^d^at trjv aTtodei^iv tov JtQd-15 yaatog; ov drjta. tC ovv; aTtecpvyov ol XQivouevoi;^a tbv ^HQaxkea^ enel ^avdtcp e^ri^iicod-rj^av^ jtoXv vijItbv JCa xal tbv 'AitoXlco elattov a^dQtrj^a rj^aQtrjxotegtovtovl tov dvd-QcoTtov.exeivoi uev ye ol taXaCztcoQOiov dvvd^svoi yfiQag d^a xal TtevCav duvve^d^ca^20 td ^iyi6ta t(bv iv dv%-Qco7toig xaxcjv^ tavtaig ixQtj-6avto talg 6vfiq)0Qaig ovtog d' ovx.,id^iXcov tijv eav-Tou ^deXvQCav xati%eiv.Ei ^ev toCvvv Tjv 6 dycov ovto6i iv Ttolei ixxXrjtc), 89v^ag dv eycoys ri^Ca)6a ^dQtVQdg ^oi yevi^d^ai^ tovgI1 vvv Ahq. — 2 sq, ndXca ysyovccGtv Ahq; del. ndXctt W.— ^ ai dh vs(06tl vvv h' sloi BY, ccl dh vvv ivs6r&Giv hi AqFr., it. sine vvv W. — rov del. W. (cf. 70. 79). — 4 Q-sa)v fhqAbb. W.: Twv &. (Fr.). — 6 rtm om. BV Fr. — 7 7Tcc6a A:ana6cc (Fr.). — 8 sq. cf. Lex. Cantabr. v. 8sv.dtsLv. — \i) &v ngf, ut saepius. — 13 av om. df Bk. (Fr.^). og om. A. — 14 noisi6^ccitjjv &7t6d. Ahq: &7t6d. tc. (Fr.). — 16 insl om. a^gmqV.— 18 rovTov Aq. — 19 a^vvs^d^ca f^q: vTtsvsynstv (Fr.) —22 lac. post yiccrix- stat. Hertlein Rosenberg. — 23 ovrog Ahq.


54 AISXINOTaQL6ta sldotccg^ ort aXi-j^ij Xsycj' d d' 6 ii\v ccymv£6tLV 'Ax^rivri^iv^ ol d' avtoC ^ot dixa6tal ytal uaQtv-Qsg 66te tG)v koyov^ i^ol ^hv dva^iiivri^nsiv 7CQ06rjxsi^v^iag ds [loi ^rj d7ti


:KATA TIMaPXOT. 55XQ7]0a6d^E dfj jtaQadsLy^atL tfj ^ovkf^ tfj i^ ^Aqblov 92Ttdyov^ ta diCQLps6tdt


:56 AISXINOT^ov Tte^oQvsv^d^ai %al ta jtatQaa xatsdrjdoKavac th^6v yaQ rj^aQtrjKBvat ti 7t8Ql tb 6a^a TCatdbg elvaCcpipL^ t6 ds ta TtatQcoa xatsdrjdoKavai avdQog. ht detovg xataiOjvvovtag avtovg ^i^d^ovg (prj6i TtQatts^d^aitov TtQay^atog' aTtod^av^d^cov ovv TtEQiSQXstai xal tSQa-^tsvo^Evog %ata trjv ayoQav^ sl 6 avtbg TtsnoQvsvtaCi96 ts xal ta TtatQ^a Katsdridoxsv. sl ds tig dyvosl tav^'ojtcog sxsi.) syco 6a(ps6tsQov avtd TtsiQdGo^iai diOQC6ait


yaQKATA TIMAPXOT. 57ovtcog rjTiacysto 6(p6dQa ^Qog tScg rjdovdg. tovtco yccQ 97Tcatiki^EV 6 jtatrjQ ovdtav^ a(p' 'fjg stSQog ^lv %avslritovQysL^ ovtog da ovd^ avt& diaq^vXd^at idr^vrid^rj'oixCav iiBV oTtiOd^ev tfjg TtoXscog^ i(Siatiav 8\ UcprittoT^b'^X(D7ts%ri6c d' stSQOV %coqCov^ %(OQlg ds olKstag drj^tovQyovgtfjg 6Kvtoto^LJir}g tE%vrjg svvia rj dixa^ cjv£xa6tog tovtco dv o^oXovg aTtocpoQccv scpsQS trjg rj^i-Qag^ 6 d' rjys^hv tov iQya^trjQiov tQLCj^oXov' hc dsTtQbg tovtOLg yvvalza daoQyLva STtLdta^ivrjv sQyd^s6^aL10 xal [^SQya Xsnta\ sig trjv dyoQav ix(piQov6av^ xal ccvdQa7toLXL?,t7]v^ xal hcpsCXovtdg tLvag avtm aQydQLOv^ xalsjtLTtXa. otL ds tavt dlrjd^fj Xiyco^ ivtav^a ^ivtoi vij 98^Ca 6a(pG)g jtdvv xal dLaQQtjdrjv iyco ^aQtvQovvtagviilv Tovg ^dQtvQag jtaQi^o^aL' oi^dslg yaQ xCvdvvog^15 Gi67tSQ ixsL^ ovd^ al^xvvrj 7tQ66s6tLV ovds^Ca t(p tdXrj%"f}^aQtvQovvtL. tfjv ^sv .olxCav trjv iv a


:58 AISXINOT«AA' sl ^1] ti alXo^ ivta(pfivat


KATA TIMAPXOT. 59Qov [ciyQOv] 'J^(pLtQ07t7J6iv^ £Qya0r^QLa dvo iv tolgccQyvQELOLg^ £v ^hv iv AvlGiVL^ etsQov d' iTtl ®Qa6vXlG).od^sv dh tavt 7]V7t6Q7]6€v^ iyc3 iQC). ijijav oStot tQslg 102adelcpoC^ EvTtoXs^og te 6 TCaLdotQL^rig Tcal 'AQltpqlog 65 tovtov TtatYiQ xal 'AQLyvcotog^ og stL zal vvv e6tL^7tQE6^vtrig dLecpd^aQ^Evog tovg ocpd^aX^ovg. tovtcovTtQCJtog itelevtri^ev EvTtoXe^og^ ave^ritov rijg ovaiagov^rjg^ devteQog d' 'AQL^rjlog 6 Tl^ckq^ov 7tati/]Q' ot£d' e^r]^ jtadav trjv oxxjCav dLe%eLQLt,e dLa trjv a^d^ivELav30 xal trjv 6v^(poQav tr}v TteQi xa o^^uata tov 'AQLyvatovxal dLa t6 teteXevtrjxivaL tbv EvTtoXeuov^ xaC tt xcdelg tQocpijv ^vvta^cc^evog idCdov tco \4QLyvcbtG). iTtel io3de xal 6 ^AQCtpfilog itekevtrjaev [6 TL^aQXov TowoiJtctatrJQ^ , tovg ^ev TtQcbtovg ^^di^ovg, ecog Ttalg r^v ovTog,15 ccTtavta ta ^EtQta iyCyvEto jtaQcc tmv ijtLtQOTtcov taAQLyvcjto)' iTtEtd^ d' ivEyQckcpri TC^aQ^og Eig t6 At^J^aQ%LZOVyQa^^atelov xal xvQLog iyeveto trjg ov^Cag^ctaQC3(3CC(ievog avdQa TtQe^Pvtrjv xal rjtvxrjxota^ ^eloviavtov^ triv te ov6Cav rjcpccvL0£^ xal t&v iTtLtrideCov20 ovdev idCdov ta AQLyvcbtc)^ aXXa TteQLeldev ix to-6avtrig ov6Cag iv tolg advvdtOLg ^L^d^ocpoQovvta. xal 104t6 teXevtalov.^ o xal deLVOtatov^ ditolELCpd^Evtog tovTtQEafivtov tfjg yLyvo^ivYjg tolg ddvvdtoLg dom^aaCag^(xaV) IxEtr^QCav d^ivtog slg f^v ^ovXrjv vjtEQ tov ftt-1 ayQov del. Cob. W. — 2 iv cum Laur. 1 del. Cob. 3 sv7t6Qri6Ev 1 Fr. — 6 og ^gzl (hi Barb.) xal vvv (om. hi) Aq. —7 EvTtoXtnog post o^aris 8 Aq (ovoris om. Barb.). — 8 dEvtsQovBV. — Ttfi. rovtovl hq. — 9 aa&ivEiavl voaov Ahq. — 11 xatT/. . . . 12 kQ. Bachm. An. I, 376. 12 inELdrj Ahq. — 13 tovtovA; del. 6 . . naTi^Q 14 Cob. — 15 Jtdvta dfh. — TtaQa t&vE7C. iyiyv. Ahq. — 16 Tiu. hq Fr.^; T. ovtog. — 19 ^qpavixs BV.— 23 advvdtoig Harp. s. v. — 24 y.al add. Fr.^ Sch. (vulg. aute Bk,).


. Abb.60 AliJXINOT6d^ov^ PovXevti]g ljv xal TCQoadQEvcav sicrivrjv trjv '^^s-Qav^ ovK 71^1030ev avtfp 6vv8i,7t6lv^ aXla TtSQiEldeva7toXt6avta tbv ty]g itQVtaveiag ^L^d^dv. oti d' aXri%'fiXiyco.) ndXei ^iol %al ^AQuyvcotov E(pr\ttiov^ xal tijv^aQtvQtav avayiyvco^Ke. 5MAPTTPIA.105 ^Akl^ l'6G)g av tig efTtoi^ ag ajtodo^evog tijv %atQCjavol%iav etsQav aXXod^i Ttov tov a^tecog extri^ato^dvti de trjg e6%atiag xal tov x^^Q^^^ '^ov ^AXcoTtexrj^ixal tmv drnniovQycbv aal tcbv aXXcov eig taQyvQeid ti loxate0Kevd6ato^ m6jteQ xal 6 TtatijQ avtov TtQOteQov.dXX^ ovx. e6ti tovttp XoiJtbv ovdev^ ovk olKia^ ov 6vV'oiKia^ ov %coQiov.) ovK olKetai^ ov ddvei6^a^ ovk aXX'ovdev dcp gjv av^QCOTtoi ^r] KaKOVQyoi ^cb^iv. dXXdtovtcp dvti tcbv TtatQcpcov 7teQie6ti ^deXvQia^ 6vko- locpavtCa^ ^'Qd^og.f tQvcpT]^ deiXCa^ dvaCdeta^ tb p) cW-^ta^d^ai eQvd^Qiccv enl tolg ai6%Qolg' e^ hv dv 6 Kdm-6tog Kal dXv6iteXe0tatog TtoXCtrjg yevoito.106 Ov toCvvv ftovoi/ td natQ(pa KatedrjdoKev^ dXXdKal td KOivd td v^eteQa^ o6cov 7td)7tot6 KVQiog yeyo- ^vev. ovtog yaQ tavtrjv tr]v r]XiKCav e^cov^ r]v viielgbQate^ ovK e6tiv r]vtiva [TtcoTtot |ovkr]Q^6V dQxrjVyovde^iCav Xa.%hv ovde %eiQOtovi]^eCg^ dXXd 7td6ag 7taQdtovg vo^ovg 7tQid^evog.d}v tdg ^ev 7tX6C6tag 7taQr]6Gi^107 dvoiv d' tj tQi&v ^ovov ^vr^^d^ri^o^ai. Xoyi6tr]g yaQ sb4 xal prius ora. Aliq (hiat.). — 2J(p. df: rbv Zcp. (Fr.).Of. 100, — 8 &6tS(os d: ocatsog (Fr.). — 10 ticcI tav dXXoav om.f^. — 12 tovr(p\ tovto ag Ahq, tovto V. — 18 ysvrjastui, f— ^22 nfonots (v. 20) secl. Cob. — 25 8vslv af. — ftdv(ovhmq.


:KATA TIMAPXOT. 61ysvo^svog 7tXel6xa ^lv tijv Ttokiv splatfjs dmQa Xa^pdvcovjtaQa rCbv ^ii doTcaiwg dQ^dvrcjv^ iidXi6ra 6'e6v-KocpdvxT^ds rCbv VTtsv^vvov rovg ^rjdsv rjdLKrjK6rag.rjQ^s d' iv "AvdQcp TtQcd^svog rQidTcovra ^ivibv rrjv aQ-5 j[^r]v^ 8avsi6d^svog izt svvsa o^oXolg rr\v ^vav^ svjto-Qiav rfi ^dslvQia rfj savrov rovg 6v^^dxovg rovg v^srsQovgTtoLov^svog' Kal ro6avrr]v d^sXysiav sjtsdsi^aroslg iXsvd^SQCJV dvd^QcoTtcov yvvaiTcag^ rj?.LKrjv ovdslgTtdyjtod'^ srsQog. av ovdsva syco TtaQa^aXCo dsvQO ri]v10 (ivrov av^cpoQdv., r]v stXsro ^tyav^ slg 7toXkoi}g STc^aQrvQ)\6ovra.)dXl' valv rotJro TcaraXsLTtcj 6xo7tSLV. ro 108ds 7tQo6doKdrs; xbv 'Ad^rjvri^LV v^QL^xijV ovk slg xovgdXXovg ^ovov^ dXXd xal sig rb 6a)^a rb savrov^ vo^cjvbvrc3v^ v^cbv oQa^vrcjv., sxd^Qo^v S(ps6rrix6rc3v^ rovrov15


Q2AISXINOTuTCavta 116V ovv die^EXd^slv^ a iv tovxG) t& lviavt&ixaxovQyrj^s^TtQog ^cxqov ^i^og rj^iQag ovk a^iov iTfi-%BiQBlv' cl d' i6tlv iyyvtdtco tfig altiag^ xad"^ riv rj110 7taQov0a KQi6Lg i^tC^ Tavr' iQCb dia pQaxicov. iid toCvvvtov avtov ccQxovtog^ od-^ o^btog ifiovXBVBV^ ta^Cag 5r]v tmv tfjg d^BOV ^Hyy]6avdQog 6 Kqco^vXov adslq^og^BTc^Bjftov dh trjg 7t6XB(og xoLvfj Tcal ^dXa cpikstaCQcogXilCag dQax^dg. al6d-6^Bvog ds tb jtQdy^a dvrjQ iTCi-Bixrjg ndiicpiXog 6 ^AxBQdov6iog., 7tQo6KQov0ag ti tovtcpTcal jtaQO^vvd^BCg^ ixTch^^Cag ov^-t^g elutBv dvadtdg' „« 10dvdQBg 'Ad^rjvaloi^ xXsTttov^iV v^cbv dvijQ xal yvvij111 xoivfj ^tAtojg dQax^dg.'' ^av^aodvtcov d' v^i&v^ Jt&gdvijQ Tcal yvvij ocal tCg 6 X6yog^ BiTtB ^iXQOv diakiTtihv^^dyvoBttB''' Bcpri^ „0 ti kiyco-, 6 ilbv dvrJQ i6tiv ^Hyn]-6avdQog izBlvog vvvC^' Bcprj., .,^7tQ6tBQov 6' rjv xal avtbg 15ABcodd^avtog yvvrj' rj ds yvvrj TC^aQxog ovto6C. bvdl tQ^Ttov xlBTttBtai tb dQyvQiov^ iyco iQ(b.'' ^Btdtavta ^drj dcB^fjBi JtBQl tov JtQdy^atog xal ^dXa 6l66-tG)g %al 6acpG}g. diddt,ag 8b tavta^ „rt ovv i6tiv"Bcpri „d) dvdQBg Ad^i^vatoi^ d dv^i^ovkBVG) v^tv; idv 20^lv r} ^ovXii 7catayvov6a tovtovl xal ixcpvX?^ocpoQij-6a6a dixa6t7]QC(p TtaQadip^ d6t£ tijv dcoQSuv avtotg^ idvds ^ij Kokd6G)0i^ ^i] d&ts^ dll' slg ixBivr]v avtotg ti]v112 r]^iQav djto^vr^^ovBvaatB.'' ^Btd tavta tbg iTtavrjXd^Bv1 tovtoj om. f^. — 2 Tj^itQo:? f Barb. Abb.: tfjg ijii. Cf.III, 148. I)em. XX, 26. — G 'Hyi^a. Aq Fr.^: "Hy. ovtog. —7 iidXa] uaa A. — 9 a%aQSov6iogi. — 11 {vli)ntov6iv r)u.&v . . 13 6:vi]Qom. f m ^ ras. — &vi]Q v.al yvvi] post dQa^^iag 12 f Abb., p08t noivf]d Barb., sed om. d xd. Sq. (cf. ad 12); xotrfy del. W. recte fort. —12 sq. -S-avfi. . . . yvvi] om. d. — 18 -sial ^dXa ... 19 tavta Thom.Mag. p. 168. — 19 d¥\ Si] dfgh Thom. — 20 %/^ om. Ah. ~a K: 6 (Fr.). Cf. III, 165 (W.). — 21 tovrovl Fr.: rovtovl. —delevi adiv.Hv post tovt. (hiat.), cf. II, 6. — 23 v.olc


KATA TIMAPXOT. 63ij ^ovXrj elg tb ^ovXsvtriQiov^ i^scpvlkotpoQrias ^svavtov^ iv Se tfi tl^ijq^G) Katsde^ato. oti d' ov TtaQsdcoxedixa^trjQLG) ovd^ i^TJla^sv i% tov fiovksvtrjQcov^ ai^ofiaofisv Xsycov^ dvccyxr] d' i(jtlv siTtslv^ ort trjg dcjQsag5 djtstvxs, iir] toCvvv (pavrjts g) avdQsg ^Ad^rjvalot^ tfj^sv PovXfj xalsTtrivavtsg xal %svtaxo6iovg avdQag tcbv7tolLtG)v d^tscpavcDtovg 7t0L7]6avtsg^ oto tovtov ovkitLy.coQiJ6ato^ avtol ds dcprjts^ xal tbv t^ ^ovkf} yrj^vvsvsyKovta QritoQa^ tovtov rc3 diqyG) 7tsQi7toL7](3r]ts.10 '^Xld TtsQL ysv tdg 7ikrjQG)tdg dQ^dg i6tL toLovtog^ 113TtSQL ds tdg xsLQOtovYjtdg ^sXtLCJV. xal tCg 'bycov ovxoldsv^ G)g TtSQL^orjtog i^rjlsyxd^rj TclsTttrjg cbv; Jtsycpd^slgyaQ 'bcp'' vfiG^v i^staatrjg tcbv iv 'EQStQCa ^svav^ ^6vogtcbv i^sta6tG)V coyoXoysLXa^slv dQyvQLOV^ xal ov TtSQt15 roi) TtQayiiatog dTtsloyslto^ dXX' svdi)g JtsQL tov tLfirjyatogIxstsvsv byoXoyav ddLXslv. vyslg ds totg ysvi^aQVOLg itLyrJ6ats taXdvtov SKd(ftG)^ tovtco ds tQidxovtaiiVG)v. ol8\ vo^iol xsXsvov6l tcbv xksjttcbv tovgfisv byoloyovvtag ^avdtcp ^i^iiLov^d-aL^ tovg d' dQvov-20 lisvovg xQCvs^d^ai. tOLyaQovv ovtcog vycbv %atscpQo- 114¥vr]0sv^ G)6t svd-vg ijtl talg [iv tolg (^tj^uotgj diatprjcpC-(Ss0i di0%iXCag dQaxfidg ^ka^s. cprj^ag yaQ QiXcotddrivtbv Kvdad^rjvaia^ sva tG)v :toXitG)v^ djtsXsvd-sQov sivaLsavtov^ xal 7tsC6ag d7totl)i]cpC6a6d-ai tovg d?/iidrccg,1 ^hv hq Fr. : om. cett. — 5 knixvy^^ W.: qv% hvxs Ahq,8 iTi^coQr^Gato aV Fr. : -occvto. — acpivtsg&7t£tvyx(^v£ cett. Fr.—•Cob. — 9 driiKp fhq Barb. Abb.: d'7/aoj ^t/ (Fr.). — 7t£Qi7toir'j6stsd (interrogationis signo posito Gebauer aut v. 9 (iri6h . . 'jzsqi-TtoLrjarits). — 13 tcov |. iv 'Eq. A. — 17 iTtstiurioats Ahq. —19 d-ccv. trili.'\ &7tod^v7jGy.SLv Ah W. Cf. 91. — 20 toLyccQovv AhqW. : tOLYdQtOL. — 21 iv totg dijiioig Aq (Fr.): SriiiooiccLg; del.Saupp. W., cf. 11,182. — 22 kXa^s ^Qccyadg Ahq. — ^rAfotdSrivA. — 23 KvdaQ-rivaui f Barb. Fr, : Kvda%r\vccisoc. —ansXsvQ^sQov Harp. p. 31, 19 n.


64 AisxmoTS7ti6tag xfi Tcatr^yoQicc ijcl tov dixa^trjQLOv^ %al Xa^hvelg t^v iavtov %EiQa ta IsQa^ xal o^oaag ^ij XaPetvdmQa ^Yjds k7]tlj£6d-ac^ xal iTto^o^ag tovg bQXiovg d^eovg115 xal s^aXsiav S7taQa6d^svog savtco^ sllrjg^ag rjXsyxd-rjTtaQa AsvTKDVidov tov ^iXatddov xrjds6tov did Oikr]- 5fiovog tov 'bjtoKQitov sixo6i ^vag^ ag sv 6kCy(p %Q6v(pTtQog Qiko^svTiV dvr]k(06s tijv staiQav^ xal TtQovdcoxstbv dymva^ Tial thv oqzov S7tid>QKri6sv. oti d\ dXri^^r]Xsycj^ TcdXsi ^oi 0iXr]^ova tbv dovta tb dQyvQtov\Ti^dQXG)] ocal AsvKcovidrjv tbv OiXcjtdSov xr]ds0tr]v^ loxal tcbv 6vv%^)]7icov dvdyvcod-t td dvtiyQacpa^ Tcad-^ dgtijv 7tQa0iv S7toirJ6ato tov dy&vog.MAPl^TPIAI.2TN0HKAI.116 IJsQi ^sv ovv tovg TtoXitag xal tovg oixsiovg ologysysvrjtai^ xal tr^v TtatQcoav ov^Cav cog al^xQ&g dvrj- loXcoxs^ xal trjv v^QiV trjv slg tb savtov 6a)^a cog vjtSQscoQaKS^dvvfjGts ^sv xal %qIv s^s ksysiv^ ixavag d'v^ag 'bTtofis^vrixs y.al 6 TtaQ" s^ov koyog' dvo ds fiovtfig xatriyoQCag sidrj ksCitstai^ sip' olg Sfiavtov t' sijtslvsvxofiai toZg d^solg 7ta(ji ocal 7td6aig V7tsQ trjg 201 rjj v.atr}yoQic)c] puto xar^yopo? ut III, 79. — 3 ftrj^a] fiijTfAhq. — 4 i^(i>Xsiav Bait. Fr.: trjv H Cf. HI, 99 al. (Bait.). inag. iavTa) Ahq: avta iitaQ. (Fr.). — slX. i]X. f^ in ras. —5 xrjd.] to\i %7]d. Bq. — ^iXriybOvog] v. Wilhelm, Urk. dramat.Auffiihr. p. 161. Scil. Hco^txor). — 9 sq. Tia. th 6cQy. Ahq, del.Tiyb. W. — 10 tbv ^iX. y,r]S. del. Baeker Sakorr. — 11 nccd-dig{-ms d) Ahq. — 14 jrfot ... 19 XsLTtstai [Cornut.] ti^V' Qr\t. Sp.I, 428 = Hammer I, 35-4. — 16 tiyv post vpQ. et 005 vtvsq. om.[Corn.]. — 17 Gvvyats Cob. Fr.: avvLGts ([Com.] libere v^slg tottpro GvvLGts . . . XiysLv). — 18 v7toiLi^v7]v.s Cob. : v7toiiL}ivijov,si {vniiivr]GsHam.; ap. Corn. est v.a) Iv,. vua? avi^vriGsv 6\ — 19 tfjg,v.at. SL8r] {tdg xar. [Corii.]) del. Ham. — XsinttaL Ahq [Coru.]:XiXsLntai, (Fr.). Cf. 161; III, 175.


KATA TIMAPXOT. 65^olscog cjg 7tQ07]Qr]^ac^ v^dg xe ^ovkot^riv av olg syG)^iklG) Xeysiv 7tQo6E%eiv [roi' vovv^^ %al jtaQaxokovd^elvev^ad^ibg. e'6tc d' 6 ^sv jtQoreQog ^ot Xoyog TtQodiTJ- 117'yrj^ig trjg anoloyiag rjg dxova) ^eXXetv ytyvead-ac^ cva5 ^7} tovto siiov jtaQaXcitovtog 6 tag tG)v Xoycjv ts%vagTcatejtayyeXXoaevog tovg veovg dcddOKecv djtdtri ''^^^^7taQaloyc


66 AISXINOT^OQvmhv tdXog' xal tovg jtQia^evovg ro tsXog oincslxcc^scv^ «AA* aKQipag eidevca tovg tavtri XQCj^evovgtri £Qya(3ia. bTCOts dij ovv tEtoX^TjTca dvtL'yQdtpcc6d-ai7t€JtoQvevfiBVip TiiidQ%(p ^ij i^elvai drniriyoQelv ^ ccTCaitslv(prj0i tr}v TtQ&^iv avtrjv ovtc altCav xatr^yoQov^ 5dXXa iiaQtvQiav teXcovov rov TtaQcc TiiidQ%ov tovto120 ixXs^avtog tb teXog. iyco de TtQog tavt^ g) avdQeg^A^-rivaloi (jxetl^aod-^ av ccTtXovv viilv xal iXevd-eQiov66^(o X6yov Xeysiv. al6%vvo^ai yaQ vtcIq tTjg ^oAfop,si Ti^aQ%og^ 6 tov drj^ov 6v^ovXog xal tdg eig trjv lo^EXXdda toXn&v ^Qe^^eCag 7tQe6p^veiv^ ^ij tb TtQccy^aoXov ditotQiipa^d^ai iTti^eiQr^^ei^ dXXd tovg t^Ttovg iTte-Qcst^dei^ ojtov ixad-e^eto^ xal tovg teXcovag^ ei stdmote121 jfa()' avtov tb TCOQVixbv teXog eiXricpaaiv. tavti]g ^evovv trjg ditoXoyCag v^ayv svexa TtaQaxcoQrjadtco' steQov isd' iyd) 6oi X6yov vTto^aXCo xaXbv zal dCxaiov^ cb XQ^arj.,si (ir^dev ai0%Qbv (?o:wal 6vvoi6d^a. t6Xiir]6ov yaQ eigtovg dixa6tdg ^Xe^ag siTtelv a TtQoarjxei Xeysiv dvdQl6acpQ0Vi td sfSQl trjv r}XixCav' ^^ccvdQeg 'Ad^rjvaloi^ ted-Qa^^iai^lv ix ^aidbg xal ^siQazCov TtaQ' v^lv^ ovx 20dcpavslg ds diatQi^dg diatgC^G)^ dXX^ iv talg ixxXr^aCaig122 ^sd'^ 'biiG)V bQcj^iai. ol^ai d' ar, si ^Qbg dXXovg tivdg'^v 6 X6yog iioi JtsQl t7]g aitCag '^g xQCvo^ai, talg 'v^stSQacg^aQtvQCacg Q(xdCcog av djtoX^vaaad-ai to^bg tovxatr}y6Qov X6yovg. fii) ydQ ort, si Tce^QaxtaC pioi rt as1 th rilog] add. to^to Aqa*. — 2 £l8ivuC\ otsrca i^std^SivAhqa*. — 3 d^ ovv] ovv di} m; altemtrum del. vid., cf. v. 1.p. 38, 2. — 8 v^lv post Xoyov 9 BqV Fr. — 9 8o7ia> Cob.; sedV. III, 161 (W.). — XiysLV BV Fr.: sItcsTv. — 12 iy%siQriasi dfAbb. — 14 th om. Ahq. — 16 vitopdUco X6yov Ahq. — 18 Xiysivom. Aq Cob. (hiat.). — 20 nccg' v^itv] iisd-' v/wwv ut v. 22 Ahq.— 25 sl Sti gmV. — tl ^OL Ahq W.


KATA TIMAPXOT. 67tovtcov^ aAA' sl doKG) v^iv TtaQa^tXrj^LCjg ^epicsTiivairalg Isyoiiivaig vtco tovtov altCaig^ apicotov [eivai^rjyov^evog e^avta tbv XoiTtov ^Cov^ 7taQadCdco{ii t^vslg i^avtbv ti^coQCav iva7toloyrj(3a6&ai tfj TtdXsi Jt^bg5 tovg "EkXrivag^ ovd' i]X(o 7ta()aitr]66^evog v^ag^ alXdixataxQrj^a^d-i ^oi^ el doKtb Totovrog eivai.'' avtrj ^ividtiv^ C3 TC^aQ%e^ dvdQog dyad^ov Tial 6co(pQovog d^to-XoyCa %al TteTti^tevmtog ta pCo) xal TcatacpQovovvtogelKotcog d7td6rjg pXa6(pr]^Cag' a de TteCd-ei 6e ^rmo- i2S10 ^d-ivtjg Xiyeiv^ ovk dvdQog i6tiv iXevd-iQov^ dlXdjtOQVov TteQl tmv tOTtcov diacpeQo^ivov. iTteidij d' elgtdg iTtcovv^Cag tow olK7]6ecjv xatacpevyetg^ Tcat oixTj^atb jtQccy^a i^etd^e6d^ai d^icjv^ OTtov ixccd^i^ov^ d iiikXcakiyeiv dxov6ag el^avd^tg ov XQ^^^ji toiovtcp koyo)^ idv15 6cocpQovfjg. ov yaQ td olKrjiiata ovd^ al olKtl^eig tdgiTtcovv^Cag toTg ivoiK7]6a6i 7taQixov6iV^ dkk^ ol ivoiKT]-6avteg tdg'tcbv IdCcov i^titrjdev^dtcov iTtcovv^Cag toigtoTtoig 7taQa6Kevd^ov6iv. 07tov ^ev 'yaQ 7tokkol ^i- V2A6&c)6d^evoi iiCav ol'Kr]6iv dtekoiievoi exov6i^ 6vvoiKCav20 Kakov^ev^ 07tov d' elg ivoiKei^ ohCav. idv d' elg evdr]7tov TOVTCtJi' tcbv i7tl taig bdoig iQya6tr]QCov latQogfl6oiKC6r]tai^ latQeiov Kakeitai' idv d' 6 ^ev i^0iKC6r]-Tttt, eig de tb avtb tovto iQya6tr]Qiov %akKevg el6oi-KC6r]tai^ XakKeiov iKkrjd-r]^ idv de Kvag^evg^ xvacpeiov^25 idv dl tiKtcjv^ teKtoveiov idv de 7toQvopo6Kbg KalI2 Bq. ijYOv^svog slvai Ahq; del. slvai W. — 4 &7toXoy^6a6&ai(ci. Fr.) W., mire. — 6 ^ot] ^is ci. Wolf. Cf. II, 70. — 7 ano-Xoyla ante MQog Ahq. — 8 tc5 kavxov §i(p (69. 90. 118) p. —10 Xiysiv jdi^iio6d-ivrig Ah. — 18 otcov ^sv ... 20 oly.iav del.Valck. W. (iav ^sv W. 20), quae tuta sunt vocibus ov8* aloiv.ri6si,g 15. — 22 sl6oi-HL6ritai (ci. Steph.) qV (Fr.): st60Lxr}6.;i^oixL67}rai ... 23 si60Lv,L6. Steph. (Fr.): ^lotxrjarjrat . . . si60Lxi]6riratcodd. — 24 ^xiT^-O?] del. W. — yvacpsvg. yvat^. Ahq.5*


68 AISXINOTTtOQvat^ KTtb tijg EQyaatag avxrig iicXyjd^r} jtoQvelov,a6t£ 6v %olla TtOQvela tfj tijg TtQd^scjg £v%eQsCci 7t£jtoifjKag,^ri ovv^ ojtov jtote £7tQatt£g^ iQcbta^ aXT^hg ov 7t£jtoLr}7cag^tovto aTCoXoyov.125 '^'li%£i d' hg £OiK£ xal £t£Qog Xoyog ttg vTto tov 5avtov 6ocpi6tov 6vy}C£iH£vog. Xiy^i yccQ^ cjg ovdividtiv ddi7ccbt£Qov cpri^rjg^ dyoQala t^z^TJQia xal Ttav-TfAwg dxoXovd^a tm avtov ^Cco jtaQ£%6[i£vog. TtQcbtov^£V yaQ trjv iv KoXcovcp 6vvoi%Cav trjv zJTJ^covog %a-Xov^ivrjv ip£v8fl cpri6i trjv ijtcDvviiCav £%£iv' ov yaQ loeivav zirin.Givog' £7C£ita tbv ^Eq^tIv tbv ^AvdoxCdovxaXov^£vov ovK 'AvdoyJdov^ dXX^ Alyfjdog cpvXfjg £ivai126 dvdd^rj^a. jtaQacp£Q£i 6' avtbv iv 6%cb^iiatog ^iQ£i, agrjdvg (hvy dvrjQ Tcal 7t£Qi tdg idCag diatQi^dg y^Xolog'„£^ /at) xal i^£ d£l" cp7]6lv ^.,vjtaxov£iV tolg oxXoig ^rj i5^rj^o^d^ivrjv 7caXov^£VOV^ dXXd BdtaXov^ oti tavtrjv£| vjtoKOQC6^atog tCtd^rjg trjv ijtcovv^Cav £%co''^. £i dhTC^aQXog wQalog iyiv£to xal 6%cojtt£tai tfj rov jtQay^iatogdia^oXfj Tcal ^rj toig avtov iQyotg^ ov drjjiov127 did rovT' avtov cprj^i d£lv 6v^cpoQa jt£QiJt£6£lv. iyh 20d£ G) /Jri^o^d^Ev^g jt£Qi ^£V tG)V dvad-rj^dtcov Tcal tCbvoimcbv Kal tcbv Ktrj^dtcDV xal jtdvtoDV oXojg tG)V dcpcovcovjtoXXovg Tcal jtavtodajtovg xal ovdijtot£ tovg avtovgdTcovco Xoyovg X^yo^ivovg' ov ydQ £i6iv iv avtolgovta TcaXal ovta ai6%Qal jtQd^£ig^ dXX' 6 JtQo6a^d- 251 avtfjg BV: sv^vg Ahq Fr. (cf. v. 1. 70, 8), avd^ig (ci.Turr.) Scli. Cf. § 119 p. 66, 5. — 4 tovto ov plerique, ov tovtom^, rovro TtSTt. om. ov m^ V: transposui. — 9 ^hv Im V: ^hvydg. — 11 ^TCSira ... 13 avd&ri^a Harpocr. 'Av8oy.i8ov 'EQ^fjg. —12 Alyriidog omnes. — 14 dvfiQ (aut (divy avfiQ) Dobr. Turr.Cf. 132. — 16 BdraXov (Fr.): BdrraXov 1. Cf. Radermacher,Berl. Phil. Woch. 1907 p. 301 sq. — 17 vTto-AOQia^ardg rivogfhq Barb. — 22 %al itsQl rav Krrni. AhV.


KATA TIMAPXOT. 69lievoQ avtcjv tcccI 7taQarv%(DV^ o6rtg av fj^zata rolibyed-og r^g avtov do^rjg Xoyov 7taQt%ei' TCeQi dh tbvtibv dvd^QCJTtcov piov xal tdg TtQa^eig djljevdyjg tig djtbtavto^dtov TtXavatai (pi]^r} ^atd tijv itoliv^ %al dtay-5 yelXei tolg TtoXlolg tdg idiag TtQd^etg^ %oXXd de xal^avtevetai uteQi tmv ^eXkovtcjv e6e6^ai. %aX ovtcog 128evaQyeg e6ti xal ov 7tejtXa6^evov o leyGi^ co6%'^ evQiq-0ete xal trjv Ttokiv ijn&v xal Toi^g TtQoyovovg cpriiirigdjg d-eov ^eyt^tr^g (icD^bv IdQv^evovg., %al tbv '"'Oiir^Qov10 jtolXdKig ev tfj 'Ihddi leyovta TtQb roi) ti tcbv iieXXovj»tcov yeve6d-ai' ^^g^ri^irj d' eig 6tQatbv rjXd^e^^ oicd TtdXiV|p tbv EvQiTtidriV djtocpaivo^evov tr^v ^ebv tavtr^v ovliovov tovg t^&vtag e^cpavi^eiv dvva^evrjv^ oTtoloi tivegdv tvyxdvc36iv ovteg^ dXXd oial tovg teteXevtrjxotag^15 otav Xeyrj^(pyj^Tj tbv e6^Xbv %dv liv%cp 8ei%vv6i yf^g,6 6' ^H6iodog Tial diaQQT^drjV d^ebv avti]v d7todei7cvv6i^ 120ctdvv 6a(pG}g cpQd^cjv tolg povXouevoig 6vvitvai' XeyeiydQ,(p^iirj (5' ovtig Jtd^jtav djtoXXvtai^ r\vtiva XaoljtoXXoi cpi]Hi^co6i' %-e6g v^ tig e6ti xal avtr].1 TttQitv^cov Hamaker. — 3 v.cct rdg Scheibe Fr, : v.ccl (xovacld. BV) Xoyov %. xa?. — v.al aiite a^. adcl. Ahq. — 5 tioI-Xccvis Col). — 8 vav tjj TtoXai ijii. tovg TtQ. Hamaker, del. ci.val tovg TtQ. et scr. l8Qv^iiv7]v Fr. , val tijv 7t. ij^. del. Sch.,val tb jtdlai jjii&v tovg 7tQ. W. — 10 'llLadt] nusquam innostra quidem. — 12 EvQLTtidip''] frg. 857 N. — 16 y.vxotg Suid.V. (p7]iiri, Yalckenaer, W. — 18 7.Ey8taL A. — 20 Hes. Op. 763 sq.,ubi 7toi7.0L 7.aoL\ it. hic. BY et II, 144 paene omnes; sed laoiTtoXXol (Fr.). et. Dem. XIX, 243, Aristot. Eth. Nic. p. 1153 b 27,Dio Chrys. or. 37 extr. — 21 (prjiii^coOL fh Barb. (Fr.): cprjai^cDaLdq, cpTjai^ovGL B, cpriiii^ovGi al.; simil. variant libri Hesiodi.Cf. IL 144.


70 AISXINOTxal X0VXC3V XG)v TtoirindxGiv xovg ^€V ev^xrnidvcog ^s-PLCJKOxag £VQr]06xs STtaivsxag ovrag* jcdvxsg yaQ oldriiL06Ca cpikoxLiioi TtaQcc XYJg dyad-flg cpi^iirjg '^yovvxaixrjv do^av oco^islGd^ai' olg 8' al^xQog i6xiv 6 /3tog, ovXIIIL&61 xriv d-sbv xavxriv Tcaxr^yoQov yaQ avxijv d&d- 5130 vaxov s^SLV rjyovvxaL, dvaiivriOd^rjxs ovv ca dvdQsg^XLVL xsxQrj^d-s (prj^r} ^sqI TL^aQxov, ov% d^a xovvo^aXsysxaL xal xb SQd)xrj^a sqcjxccxs' „7rotog TL^aQxog; 67t6QVog"; STtSLxa si ^isv ^dQxvQag jtaQSLXo^rjv tcsqCXLVog^ s%L0xsvsx' dv [iol' si ds xijv d^sbv [idQxvQa lojtaQBXoiiaL^ ov 7Cl6xsv(5sxs; rj ovds ipsvdo^aQxvQCav131 d^eiiLg s6xlv STtLaxT^jpaad-aL. STtsl xal TtsQL xrjg Jrnioed^ivovgSTtcjwiiCag ^ ov xaxcjg vnb xr^g (pri^rjg^ dXX'ovx '^^o xfig xCxd-rig BdxaXog jtQO0ayoQSvsxaLj i^dvavdQCag xal XLvaLdCag svsyxdiisvog xovvo^a. si yaQ isxCg 0OV xd xo^ipd xavxa xXavC(jKLa jtsQLslo^svog koIxovg {lakaxovg ^trcort^xov?, sv oig xovg xaxd x(bv(pClav loyovg yQdcpSLg^ jtSQLSvsyxo:g doCrj slg xdg x^^Q^Sxcbv dLxaOxcbv^ ol^aL dv avxovg^ sl' xig fti) TtQosLTthvxovxo ^OL7J0SLSv^ djtoQfi^aL^ slxs dvdQbg stxs yvvaLxbg 20silriq)a0LVs^d^fixa.132 ^Ava^riOsxai d' iv xfj d:JtoloyCcc xal xcbv 6xQaxriyG)VTtg, ag dxovca^ vjtxLd^cov xal xaxa^xoTtov^svogiavx6v^ Sg iv TtaXaCaxQatg xal dLaxQL^alg ysyov6g'3 ayad^fjs del. Cob. Hamaker (Fr.^). — 6 w dvSqs? sine'A%: hic omnes ut vid. — 8 iQcor&Tt df Abb.: svd-vg ig. (Fr.);iQtox&xcci dR. (om. V). — 10 insl Ss Cob. (cf. 89). — 11 Ttiaxsv-6SXS AW. (qui cf. 85): TtiGxsvsxs (Fr.). — ilpsvdonccQxvQL&v omnes,V. ad 85. — 12 i7ti6'A.TqipciG%-ai Bachm. An. I, 231. — 14 6 Bdx.BV Fr. — 15 Mqiccs xLvbg A. Cf. 126. — sl yuQ . . . 16 itSQihX.Thom. Mag. p. 31)9; cf. Tzetz. Chil. VI, 139. — 16 xXccviGxicc,17 xLxa)vl6y.ovg Bachm. An. I, 415. — 23 i^TtXid^aiv ... 24 ysyoviigThom. Mag. p. 372.


KATA TIMAPXOT. 71bg Buti%siQri6Si dLaavQSLv xi^v oXriv sv6ta^iv rov dy^vog,ov XQiijLV s^svQTjxsvaL us (pcK6x(DV^ dXXa dsLV7}ga7CaLdsv6Cag dQ%i]v^ jcaQacpsQiov ^QG)tov ^lv tovg sv-SQystag tovg v^stsQovg^ 'Aq^oSlov xal ^AqL^toysCtova^5 nal tiiv TtQog dXX7]Xovg TtC^tLV xal tb TtQay^a Sg 0vv-Tjvsyxs tfj TtoXsL dLS^L^v ovK dtps^staL ^, &g q)a(3LV^ 133ovds tSiv '0^i]Qov TtOLTjiidtojv ovds tcbv ovo^dtcov t&vilQQOLKcbv^ dkkd %al ti^v Xsyo^svrjv ysvsad^aL cpLXCavdv iQcota IlatQOKlov xal ^AiLXXscag {)y.v't]6SL^ xal tb10 xdXXog^ a^TtSQ ov TtdlaL ^axaQL^d^svov^ dv tv%Yi


72 AT2XIN0TyiXfoxa Kcd kriQov xlvcc TtQotQSJCo^svog v^ag^ STadai^s-^d^Ki ^ov (prjdlv o6a jtSTtotrjxa SQCJtLxa Sig tivag Ttoii]-fiata^ Ttal XoidoQiibv tivcov Tcal ^Xriycbv sk tot) TtQoiy^atog^ai JtSQi s^s ysysvr^vtai^ ^aQtvQiag (prjal Ttag-130 8^s6d-ai. syG} ds ovts SQCota diicaiov ifjsyG)^ oihs tovg 5xdXXsi dia(pSQovtdg (pr]^i 7tS7tOQVSv6d-ai^ ovt avtbgs^aQvov^at ^ij ov ysyovsvai (y^ SQCJtiKog xal sti xalvvv SLvat^ tdg ts s% tov TtQdy^atog ytyvo^svag JtQogstsQovg (piloviXiag xal ^d^ag ovx aQVOvaai ai] ovyl6v^Ps^7]X8vai iioi. jtSQi 8\ tcbv Jtoi7]^dtC3V cjv (pa0iv loohtoi ^s 7tS7toir]K8vaL^ td ^sv o^oXoyG)^ td ds s^aQvov^aiiir] tovtov s%siv tbv tQOJtov^ bv ovtoi dia-137 (pd^SiQOVtsg TtaQS^ovtai. oQi^o^ca d' sivai tb ^sv sqccvT&v xaXibv xal (jocpQOVcjv (piXavd-Qcbjtov Ttdd-og xalsvyvcb^ovog il^vxf]g^ tb ds d^sXyaCvsLV aQyvQiov tLvd 15^i^d^ov^svov v^Qi^tov %al djtaidsvtov dvdQbg SQyovslvaL \r]yoviiaiY xal tb ^sv ddia^pd^oQCjg SQa^d^ai (pr]^LTiaXbv sivaL^ tb 6' STtaQd^svta iii6%-talcodd.Ttdd^ovg Herm.). — 15 tLvdg Ahq. — 16 sq. ^Qyov slvaL ijy.SLvaL ^Qyov Hermias; del. slvaL 177. (hiat.) Saupp. — 17 aSiaq^d^OQcogPhot. s. V. etReitzenst. 30, 27. — 21 XoyoLg del. Cob. — 22 sq. postavayv,. add. MOifHai»' %a/ ayad^obv BVhq in mg. (Fr.).


KATA TIMAPXOT. 73I„dot>Aov" cpTjalv 6 vo^og „fti) yv^vcc^Edd^ac ^rjds ^rjQa-XoKpslv iv rcclg 7talaL


74 AISXINOT&6t6 tovg ETCaivovvtag tci exsLvmv igya xatadss6t^Qovgdoxslv sivai iv tolg syxcoiiCoLg tav sxsCvoLg utSTtQayiisvov.141 ^ETCSidri d\ ^Axikkscog xal UatQdxlov ^s^vti^d^s xal^OlLYlQOV Xal StSQCOV TCOiT^tcbV^ G)g t&v flSV diXa6tG)V 5avrjx6cov jtaidsiag ovtcov^ v^slg ds sv0%riiiovsg tivsgl^QO^JCOiSl^Q^S slvai] Xal TCSQKpQOVOVVtSg l^tOQi^ tovdrj^ov^ iv sldfits^ oti xal '^^slg ti Tjdrj rjxovaa^svxal s^ccd^o^sv^ Xs^o^isv ti xal ['^^slg^ tcsqI tovtcov.snsid^ yaQ ijCixsiQOv^i cpiXo(56(p(ov dvdQ&v ^siivrjad^ai loxal xatacpsvysiv stcI tovg slQrj^svovg sv ta [istQipX6yovg^ d^scoQTJ^ats aTCo^Xs^avtsg m avdQsg 'Jd-r^vatocslg toi)g 6^oXoyov^sv(og dyad-ovg xal %Qr]6tovg TCOirjtdg^o6ov xs%coQi0%^ai sv6^i6av tovg 0(ocpQovag xal tcbv6fiOicovSQ&vtag^ xal tovg dxQatsig cdv ov %q^xal tovg i5142 V^QiCStdg. Xs^G) ds TCQcbtOV ^ISV TCSqI ^0^7]Q0V^ ov svtolg 7CQS6^vtdtoig xal 0ocpc3tdtoig tcbv ^oirjtav sivaitdtto^sv. sxslvog yaQ 7CokXa%ov ^s^vrj^svog tcsqI UatQ6xXovxal ^A%iXXs(og^ tbv ^sv SQCota xal t^v stccjvvliiavavtav trjg cpilCag djcoxQVTCtstai^ rjyov^svog tdg 20tfjg svvoCag vTCSQ^oldg xatacpavslg sivac tolg TCSTCai-143 dsv^svoig tcbv dxQoatG)v. Xsysi ydQ tcov 'AxiXXs^bgddvQ6asvog tbv roi) UatQ^xXov d^dvatov^ d)g sv rttovto tG)V XvjcrjQotdtcov dva^iiivri0x6^svog^ btc t^v V7c6-6%s6iv tr^v TtQbg tbv TCatsQa tbv UatQ^xlov MsvoCtiov 257 ycQOGTt. slvai del. Cob. Cf. 126. 132. — iTCSQQpQOvovvregAhq. — 9 ijiisig del. Ham. (ical r]^. del. Sch.). — 11 tc5 del.Cob. — 13 oiioXoyoviiivovg d Barb. — 15 alterum tovg del. Fr.*Sch. — 16 Xf.^(o (om. dh tcq. fi«v) ... 18 xdtroiisv schol. Aristid.p. 545 Dd. — 18 TtoXXa Ahq. — 19 tbv ^sv ^q. ticcI ti}v] t^ivlisv7 — 20 ccTCoxiyiQVTCtai A, cf.tbv M. (Fr.).116 al. — 25 Msvoitiov A Turr.:


'KATA TIMAPXOT. 75ax(ov iip£v6ato' iTtayysiXaad^ai, yocQ elg 'OTtovvta 6g)VaTtd^siv^ el (jv^Tte^tl^eLev avxhv elg xriv TqoCav xalTtaQaxaxad^etxo avxa, c5 xaxa(pav7lg iaxiv^ «g di eQcotax^v iTti^eleiav avxov TtaQeka^ev. e6xi dl xa eTtrj^ ci 1445 iyoi vvvi iiellG) XeyeivG) TtoTtoi^ rj Q aXiov eitog eTi^alov rj^axi xeivcyd^aQ^vvcDV rJQCja MevoCxiov iv ^eyaQOi^iv.(priv de ol elg 'Ojtoevta TteQixXvxbv vlbv aTtd^eiv.,"IXiov inTteQ^avxa Xa^ovxa xe XrjCdog ai0av.10 dXX' ov Zevg dvdQeaai vori^axa Ttdvxa xeXevxa'diicpcj yaQ TtejtQcoxai b^ioCriv yalav iQevd^eiv.ov xoCvvv ivxav^a ^iovov 6%exXidt,Giv cpaCvexai^ dXX^ 145ovxcjg avxbv l6%vQG)g i7tevd-rj6ev ^ G)6xe TtaQa ®exidogxfig avxov nrjXQbg jtQoaKOv^ag^ oxi iiri ^exeXd^cov iiev15 tovg ixd-QOvg.) dXX'' iddag dxi^G)Qr^xov xbv xov JJaxQokXov^dvaxov^ iTtaveXd^ojv oixade yrjQaibg [iv xf] a^xovTtaxQCdi^ aTtod-avelxai ^ xi^oQri^diievog de didxa%eG)v niXXoi xbv ^Cov xeXevxdv^ eZXexo xr^v xovxed^ve&xog JtC6xiv iidXXov ri xr^v acjxrjQCav. ovxg) ds20 ^eyaXo2pvxG)g r^TteCyexo xbv (povea xbv ixeCvov xi^G)Qijaa6d-ai^G)(5x£ 7cdvxG)v avxbv TtaQa^vd-ov^ivG^v xal ocs-Xevdvxov Xov(3a0d-ai xal 6lxov TtQo^eveyxaad-ai^ d%6-1 post yaq om. avxhv cum A Turr. (hab. Fr.); cf. infr, 2.— 2 oLTtdi,hiv Aliq Turr.: d-x. xhv UdxQoyiXov, rjv yccQ 'OTtovvxiogBV, dTt.y ^v yccQ 'On. Fr., iTCccvd^SLv Poutsma.— ccvxhv] wbxa B fh qV.Saupp. hic pron. delendum, reponendum ci. v. 1 post iTiuyy. yccg^ut ap. Hom. est qp7> di ol (hiat.). — 3 TtaQccaaxcc&stxo a* (Fr.):'jcaQav,ocxd%'Qixo. — 4 ds] yccQ V Sch. — 5 vvvY] vvv viitv B Fr.(it. omisso iiiXXco V). — 6 sqq. II. I 324 sqq. — 11 iQSvoai rectiuslibri Homeri (et. Laur. 1, SQfvd^eivoai q). — 16 sq. deleo iv xyavxov TiaxQidi (hiat.); cf. Plat. Symp. 179 E (Hug Mus. Rh.XXIX, 444). — 17 ccTto^avoLxo^i cf. Plat. 1. c. (^£'Ust v. 18 glLaur.). — 19 rrjv


76 AISXINOTlivv6c ^r^dhv tovrcov JtQd^eiv^tcqIv ccv trjv roi) "ExtoQog146 xsipalrjv £7tl tbv tov IlatQOKlov td(pov eveyxri. ^o^^^vdovtogd' avtov ijtl tfj tcvq&^ ag g)rj6LV 6 Jtoirjtrjg^sfdcjlov i(pi6tatai UatQoxlov^ %al tocovtcjv ins^vria^r]%al toiavta ijtiaxrjiljs t(p ^A%ill8l^ icp^ olg xal da7CQv6ai 5Tcal t,r]lcj6ai trjv aQstrjv %al tijv cpiXiav a^iov avt&vi6tiv. i7ti6xri7tt£i ^£v yaQ avtc5^ 7tQO£i7tcov^ otu ovd£i%£tvog a7t£%£i ^axQav trjg tov ^Cov t^X^vtfjg^ £t Ttcagstrj dvvatov^ TtQodiOinrjaa^d^ai, ojtog tbv avtbv tQOTtov.,a(37t£Q xal itQacprjdav %al i^iC36av iv ta avta^ ovtG) lozal t£l£vtr]6dvtc3v avtCbv td b(3ta iv tfj avvfj 6oQa147 K£i6£tai' 6dvQ6^£vog d£ xal tdg diatQiftdg di£^iav^ ag^£t dXkrjXcjv i&vt^g diitQi^ov^ kiy£i^ bti ^^ovxiti 7t£QltG)V ii£yi6tG)v^ w67t£Q tb 7tQ6t£Qov^ xad^^^by.^voi [l£tdkkrjkav [^ovoi^ d^tcjd^^v tcbv dXXov (pilcov povl£v66- i5l^eO-o^", trjv 7ti6tiV oi^ai %al trjv £vvoiav Ttod^^ivotdtrjvr]yov^£vog £ivai. Zva 8\ %al did tov [litQov tdgyvcbiiag d%ov6r]t£ rov Ttotrjtov^ dvayv(h6£tai valv 6yQa^i^at^vg td £7trj td 7t£Ql tovtcDV^ d "O^rjQog 7t£-148 7tOiri%£. X£y£ 7tQC3tov td 7t£Qi trjg "ExtOQog tiiicjQiag. 20dlX' i7t£l ovv^ (pil^£talQ£^ 6£v v6t£Qog £1^^ V7tbyalav^ov 6£ 7tQlv %t£Qic(), 7tQiv y "ExtoQog ivd^dd' iv£l%air£t;;^£a 'nal %£(paXr]v^ ^^yad^v^ov 6£lo (povrjog.1 ^ridhv a (Fr.): iiridhv ccv. — 3 [avTov] (liiat.)? cf. p. 73, 12 sq.— TtvQu'} ccKTj}'^ Sakorr. Sed male meminit Homeri narrationem,id quod etiam in v. 1 sq. apparet. — 4 roi) JT. Ah, to JT.q (R., Turr.,al.). Cf. Hermog. p. 436 W. — 11 puto Ttal tcc 6aT& TsXsvTriadvTGiv[avTcbv'] (hiat.); ccvt&v del. Cob. — 15 secl. (lovot (hiat.). —aTtad^sv Laur. Fr. : a-jtoQ^sv. Cf. 99. •— 18 sq. 6 yporft^. del. Ham.— 19 o: nsQl r. ''Dft. Cob. — 20 tr?)? rov "Ekt. Ahq. — 21 sqq.II. Z 333 sqq. — vvv S' iTtsl ovv UdTQOiiXs Homeri libri; cf.Z 101. Placere potest aXXd, si quidem omittatur v. 332 ovdh©irig ftryrrjp, aXX' avTov yala 'Aa^i^si. — 22 ivsiyio} a^mV, utHomeri libr. pars. — 23 aoto Fr. (Thiersch, Bk.); at ap. Hom.


.KATA TIMAPXOT. 77avaytyvGj^xs drj xa TtEQi tov 6^orcc(povg avtovg ysvs- 1496d-aL xal TtsQL tcbv dLatQL^cbv^ ag (jvvdLStQL^ov alkriXoLg.ov yaQ stL Jcoot ys cpClfov ajtdvsvd^sv staLQCJV^ovlag s^o^svoL ^ovXsv^o^sv dll^ s^s ^sv Ktjqd^(ps%avs (jtvysQYi^ ijjtSQ M^s ysLVO^svov jtSQ'%al ds 6ol avtip ^olQa^ d^solg STtLSLKS^ ^A^lXXsv^tSL%SL VTto Tqcocdv svTjysvscjv djtoXsad-aL^liaQvd^svov driLOLg 'Elsvr]g svsk rjVico^OLO.dXlo ds tOL SQSCO^ 6V d' Svl (pQS6L pdXXsO 0fj0LV'^rj sad 6g)v djtdvsvds tLd^t^^svaL 66ts ^ 'A%lIXsv^dll^ Lva TtsQ 6s xal avtov 6^0Lr] yala KSKsvd^rj^%QV6S(p SV d^(pL(pOQSl^ tOV tOL TtOQS TtOtVLa ^7]t7]Q.,Wg 6piOV StQd(pS^SV JtSQ SV V^StSQ0L6L do^OL^LV^svts ^s tvtd-bv sovta MsvoCtLog £| ^OTtosvtogiqyaysv v^stSQOvd' dvdQ0Xta6Cr]g VTto XvyQfjg^iqiiatL tkI, ots jtalda xatsxtavov ^A^^pLdd^iavtog^quoque paene omnes libri Galo exhibent. — 1 tra A: o: (Fr.).Recepto xa delenda erant lEysi (a Xtyst f Barb.) iv ta vnvcp ondtQOzXog (hiat.), quae post ysvia^ca add. codd. (Fr.j — 3' II.Y 77 sqq. — ov yccg hi] ita et. Hermog. p. 436 ; ov fisv yccQHom., sed ^v xlgl xav TtolLXLH&v yag 'itL adnot. Didym. —5 ysLvoiievov omnes Hom. libri, it. hic AqV: yLvo^Lsvov cett.{yLyv. Bk, in Hom., Fr.). — 7 svti^peviav W., quod ap. Hom.legebant Aristophanes et Rhianus. — 8 ^ccqvccixsvov . . . tjvkoiioloom. libriHom.;cf.l317 et339. — 9 av d' ivl . . (>^(>n; (=A297al.)]yiccL i(pT^aoiiaL, ccl' -as Ttld^i^ccL yQ. mg. q libri Hom. Ipse Aesch.supra § 146 sl' Ticog slt] dvvcctov. — 10 xl^sl^svccl mV. — 11 sq.alV Lva . . . ^ijxriQ] ignorant hos duos v. libri Hom. (om. et. hicq); cum altero cf. v. 92, quem om. Aeschines damnatqueAristarchus. Verum ne Aeschines quidem supra § 146 horumversuum rationem habet; itaqne apparet non ipsum sed aliumhaec ex suo Homero adscripsisse (v. et. ad v. 9). — 11 Ksvd^rj A,xs-KSvd^oL Saupp. — 13 ms oiiov] aXl' o^ov mg q ut Hom.; ixQU-(pri^sv om. 7CSQ mq al., ut pars libr. Hom. {mg itQaqiriv tcsqalii); itQczcpsiisv AVa; itQdcpoiisv Scaliger, ut ap. Hom. xqcc-(po^sv La Roche. — rnistiQOLaL plerique (v/x. a^). — 14 svxsfA£ . . . p. 78, 3 ovo^rivsv in mg. hab. f recens addita.


78 AI2XIN0TvTJjtLog^ ovx id^EXcjv^ cciKp a^xQaydkoiai xoXGjdsCg'^vd-a iLB ds^diisvog iv da^aacv LTCTtota Ilrjlevg^XQE(pi X ivdvxicog %al abv d^EQaTtovx^ ovo^ijvsv'(bg de xal 60xia vcjlv 6^rj doQog d^cpixaXvTtxoL.160 6}g xoLvvv i^TJv avx(p acod-rjvaL fii) XL^cjQrjaaiiivG) xbv 5xov IlaxQoxXov d-dvaxov^ dvdyvod^L [, a XiysL rj &ixLg^.d)xv^oQog drj ^ol xixog €06£aL^ ol' dyoQSvsLg'avxLxa ydQ xol sjtSLxa ^isd^ "ExxoQa Ttox^iog sxol^og.xijv ccv f *a (Fr.). — post xi\lg}q. 2— 3 verba erasa f. —6 a... Qkig (hiat.) secl., cf. § 149. — 7 II. I 95 sqq. — dri\df Am. — 9 xr]v 8 . . .'A%iXXsvg\ xrjv dh {liy' 6x^riGccg 7CQ06i(prinodccg oi-nvg 'A. ap. Hom. — 11 ^ot . . . ^oyisv'] ap. Hom. nsvlidXa xriXod'!, 7tdxQ7}g ^qp-O^tr', iiisio ds Sf]asv c(Qf]g ccX-KXTiQcc ysviad-ccL.— 12 6 xoivvv ... 17 sl'r]v iym aff. Gregor. Cor. W. VH, 1321 sq.;cf. Hermog. p. 436. — 16 Eurip. Stheneb. frg. 671 N. — 18 xolvvvdel. Hillebrand. — 6 cciychg'] noir]XT]g add. Ahq. — Eur. Phoenic.frg. 809 N.


KATA TIMAPXOT. 79vTCo^iag [irjd'JCOLSl^d^CCCix dia^oXfig^ aAA' eK xov ^Cov td:g x^L^stgi^dif] ds TtoXlav riQi%-riv X6yov XQLtTjg^xal TtoXX^cc^Mrjd^svta ^aQtvQcov vjto5 tavavtC syvcDv (jviicpoQag ^Lccg TCeQL.xdyco ^6v ovt(D^ %(o0tLg £6t avriQ aotpog^XoyL^o^aL tdXrjd-sg^ slg dvdQog cpvaLV6xo7CG)v dCaLtdv -9'', iqvtLV rj^EQevetaL.o0tLg d' 6^lXg)v ijdetaL %axolg dvi^iQ^10 o^ 7CC37Cot riQcbtr]0a^ ycyvcj^Kcov^ otLtoLOvtog i^d-' OLOL07C£Q i]detaL i,vv(hv.0XEtpa0d^e 6' & at^dQeg 'jid^rjvaloL tdg yva^ag^ ctg dico- 163(paCvetaL 6 TCOLTjtrjg. ijdr] de TCoXXmv TCQccyndtcov cp7]6lyeyevfj^d^aL XQLt7]g^ co07CeQ vvv viieig dLxa^taC, xal tdg15 xQC^eLg ovK dx tcbv [iccQtvQLcbv^ dXX^ ix tcbv eTCLtrjdevlidtcwxal tcbv o^ilXl&v (pt]0L TCOLeiad-aL^ exeiOe dTCopieTCcov^TCcbg tbv xad-' rj^eQav ^Cov t/f] 6 XQLVo^evog,%a\ 'ovxLva tQOTCov dLOLxei tr]v eavtov oixCav, Sg7CaQa7cXri6Ccog avtov xal td t7]g TCoXecog dcoLxij^ovray90 xal tC0L %aCQeL 7ch]0Ld^(ov' xal teXevtibv ovx (hxvr]0evaTCocpTJvadd-aL toLovtov elvaL oLOL07CeQ ijdetac ^vvcov.3 TCoXX&v ... 6 y,i&g Tciqi om. f Abb. — v.Qixrig l6y(ov lo. Dam.IV, 159 M. — 6 y.ccl ^yd> ^lv AB, -Aal oatig omnes codd. et lo. —T^ 6h xciX^Q-hg BVd. — 8 ^XiTtcov lo.Dam. — &' exlo. (Boissonad.)Fr. — rjiiSQSvstoci Gaisf.: hiSQsvstai lo., i[L7C0QBvEtcti codd. (Fr.).Cf. V. 17. Post h. V. lac. esse stat. Scheibe Meineke, non sinecausa (cf. 153). — 10 o-o — 11 ivvm[v in tract. rhet. pap. Oxyrh.m 410, 103—107 (II saec. p. Chr.). — iad^' oioiaitsQ HWolf R.:iativ olaTtsQ h Abb. f in erasis et Greg. Vind.pr.m.; iativpap. (Fr.); i. S-Accatog olansQ B V al., quae forma versus etiam ap.alios testes est. — 13 Sh del. (Saupp.) Sch.; contra conf. Fr. Dem.XIX, 181. 243. — 15 ticcQtvQcov V. — 16 nsTtoLfjad-ca Steph. —17 del. 6 y.QLv. (hiat.)? — 18 del. §ccvtov (hiat.)? — 21 post toLovrovom. ccbtov cum Ahq (retinet Fr.). — oiOLa-xsQ Tayl. R.: olansQ.^d.


80 AISXINOTovKovv dixatov Kal utsQL TiiidQ%ov roig avrolg v^ccg154 EvQLTtidri XQTq^a^d^ai XoyL6^olg. Ttcbg dLaK7]X6 rrjviavrov ov6Lav; ocarsdTJdoxs ra jtarQwa xal [ra r&vq^Ll&v^ usiiL^d^aQvr^xag rc5 6c3^arL xal ScoQodox&v drjlio0Lajr.dvr r](pdvLxev^ G)0r£ ^iridev dXX^ -») rag ai^xvvag 5avr^ %8QLelvaL. %aLQ£L de tc5 ^vvcbv; 'HyrjadvdQGt.6 d' 'Hyri^avdQog ex rLvov e^rlv ijtLrrjdev^drov; i^cov avrbv ol vo^ol djtayoQevov^L ^ij drj^rjyoQelv. iyhds rC Xeyco xard TL^aQxov^ xal rCva Ttor idrlv advrLyeyQa^^aL; [^rj] drjy^rjyoQelv TC^aQ%ov jtejtoQvev- lo^ievov xal rrjv TtarQaav ov6Cav xaredrjdoxora. v^elgde rC o^cj^oxare; vjteQ avrcav ^ricpLel6d^aL cjv dv rjdCcj^Lgfj.155 ^'Iva de ^irj ^axQoXoyo) steQt r&v jtOLi^r&v dLe^LCJV^dvdQG)v iQC) 7tQe6pvr£QCJv xal yvcjQC^icjv v^lv ovo^ara i5xal ^etQaxCcov xal TtaCdcov.^ av rolg ^ev dtd rrjv ev-TtQejteLav jtoXXol yeyova^tv iQadraC^ ivCoLg de rcbv ivrjXLxCa erL xal vvv elaCv., av ovdelg %6nor elg rdgavrdg alrCag dcplxraL TL^aQxo)' xal utdXtv v^tv dvrLdLe^eL^Ldvd^Qcojtov jtejtoQvev^evcjv al0%Qcjg xal cpave- 20QG)g ovoiiara^ Zva v^elg dva^vrj^d^evreg xaraveC^rjre eig156 rrjv jtQOd7]xov6av rd^LV TC^aQxov. jtQcbrov dh Xi^cord r&v iX^vd^EQCcjg xal xaX&g ^^pLCDXorcDv ovofiara.yLyvd)6x£r£ g)dvdQeg 'Ad^rjvaloL KQCrcova rbv ^A6rv6%ov3 del. kavtov (p. 79, 18; liiat.)? — 3 sq. tcc t&v (pilfov del.Hain. Fr. — 6 gvvwv fmV (Sch.); Ivymv (Fr.). — 7 ante i^ deleviiv. tovtav cum Brem. — 7 sq. i^ av avtbv Scli..: i^ av ccvtbvnQd^avtcc a^glmV; a tbv tcq. Aa^hq (Fr.). — 8 ft?iom. fmVBarb. — 9 tCvcc] ti ci. W. (at v. Dem. XXm, 24). — 10 secl.ftrj.— 12 ti om. Ahq, ort gm. — ip7]


xal nsQLTcXsidrjvIlavxalsovxa xhv KXsayoQov %alKATA TIMAPXOT. 81xov IIsQid^OLdrjv xal Uoks^aysvr^v xalTl^tjGl^sov xbv dQo-^sa^ KaXXL6xovg ov ^6vov xcjv ^oXlxg)v^ aXXa xal x&v*EX2.7]vc3v ysysvTjiisvovg ^ xal 7tXsL0xc3v xal ^cocpQovs-6 6xdx(ov xv^ovxag SQa6x(bv' aXX^ o^cog ovdslg TtcoTtoxsavxovg sxps^s, TcdlLV sk xg)v ^SLQaxtcov %al xcbv sv 157^at^lv sxL xal vvv ovxgjv tiq&xov ^sv xbv ddsX(pLdovvxbv 'IcpLXQaxovg^ vlbv dl Tsl6lov xov 'Pa^vov^LOV^b^dyvvyiov d^ xov vvvl XQLVop^svov [^TL^aQxov]' og10 svTtQsnrig hv idslv xo0ovxov d^s%SL xg)v aioxQojv^ a6xs^Qcbrjv sv xolg xax^ dyQovg ^LOvv^CoLg xoo^md&v hvxcoviv KoXXvxa^ xal IlaQ^svovxog xov \xc3^lxov] vtcokqlxovsiitovxog XL TtQbg xbv %OQbv dvditaLaxov^ sv ca ^v slvaCXLvag TCOQvovg ^sydlovg TL^aQxadstg^ ovdslg vjtsXd^-16 ^avsv sig xb [iSLQdxLOV^ «AA' sig 6s Ttdvxsg' ovxg3TcXrjQovo^og si xov S7tLxr]dsv^axog. TtdXLv ^AvxLxXsa xbv^xadLodQo^ov xalQstdCav xbv ddsX(pbv xbv MsXrjaCov.SXL ds sijtslv sycav TtoXXovg Ttaveo^ac^ 'Cva ^ij doxcj xbvSTCaLvov d^SQaTtsCcc XLvl xax' avxcbv jtOLslGd^aL. TtsQl ds 15820 rojv b^oxQOTtcjv XG)v Tc^dQxov^ (psvyov xdg aTtsxd^sCag^G)v i]XL6xd iioi pLslsL ^vr]6d-rj(30^aL. xCg ydQ v^cdvxbv oQcpavbv xaXov^svov ^LO^pavxov ovx oldsv^ ogxbv ^svov TtQbg xbv aQ^ovxa d%r\yaysv.^


AISXINOT.82..icalrovg vo^ovg Xsyavy oi XEkevov^i rov aQ%ovta rcbvoQipccv&v 87ti^skel6d-aL^ rovg vTtsQ rijg 6(O(pQO0vvrjgKSLiisvovg avrbg vTtsQps^rjKag; 7] rCg rcbv 7CokirG)v ovksdvdxsQavs KTjcpi^odcjQov rbv rov MoXcovog TcaXov-^svov^ Kakli6.rr}V (oQav o^s(og aKlss^rara diScpd-aQ^ 5Kota; rj Mvrj^Cd^sov tbv rov jiaysCQOV KaXov^svov; rj1~)9 Ttoklovg srsQOvg^ mv SKcav STtikavd^dvonai; ov yaQSTts^skd^slv avrav sxa


,KATA TIMAPXOT. 83tovT i^7]ta


,—84 AI2:XIN0TyQan^atslov tb TtaQa zfrj^oad^svsi xsifLSVov''' ovdsv yagXGiXvEi ovtGig alQfi^d-ai' „6 d' ov jtoiEl iiol ra: «/ioAoyrjiieva'',xal tavt ijdr} dta^SL^i drjXovoti TCQog tovg^L%a(5tdg^ ksyov a xqt] tbv toLOvtov jcolsvv. eTtSLta ovxataXsvijd-TJ^etaL 6 ^L6d-ov^6vog tbv ^A%-rivaiov TtaQa 5tovg vo^ovg^ xal jtQo^ocpXcyv a7t£L0LV sk tov dLTia^tr^-QLOV ov tijv STtcjpsXiav ^di^ov, dXXa xal jtoXXrjv vpQLv;164 dXX' ovx ovtog^ dXX' 6 iiL^d^cod^elg dLxd^staL. XsyitG)dij xaQsXd-cDV^


KATA TIMAPXOT. 85%oXlxg)V (t6 d' ovo^a ov Xs^co' tag yaQ djtsx^soag(pevyco) ovdlv TtQoCdo^svog g)v hXCyG) jtQdtSQOv iyadts^flXd-ov TtQog v^ccg^ XeyEtai xata ^vvd-rjxag ^itaiQrixevaitag TtaQ^ ^AvtLy.Xei xst^svag' ovk wv


'rj^ag86' 'AisxmoT16S Tcohv TtoisL ojg yaQ tag i^o:g evd^vvag pXdjttcjv^ ctgvjtsQ trijg jtQs6pSLag ^Xk(o dtdovai^ (pri^C ^s^ ox avtbgjtQmriv ^Qhg tijv fiovXijv vTthQ rov Ttaidhg ^Aks^dvdQovdiS^TjSi^ cog sv t(p ctotG) [rniCbv^ XLd-aQi^ot xal XiyoiQ7]6sig tivdg xal dvti%Q0v6sig TtQhg stSQOv jtalda^ xal 57t£Ql tovtcjv d d7] ^ots avthg stvy%avs ytyvdi^^av%Qhg ty\v povXijv djts(p7]vato ^ ovy^ hg ^v^TtQsdfisvtriv^dll' wg 0vyysvfi tolg slg thv Ttalda 67c6^^a6iv dya-169 vaKtfl^ai. syc3 d' ^Aks^dv8Q(p ^sv slKotcog did ti]vrjXiTCiav ov diSiXsy^ai^ 0iXiJt7tov ds vvv ^sv did ti^v lo;tG)v Xoycov sv(prii.iiav STtatvco' sdv d^ 6 avtbg TtQogev tolg SQyoig ysvrjtai^ olog vvv iotiv iv tolgijtayyiX^aijiv, d^cpalfi xal Qadiov thv Kad^' avtovjtOiri(5si STcaivov. ijtsti^ii]6a d' iv ta pov?ySvtr]Qic)^r^^o^d^ivsi ov thv Ttalda ixd^SQaTtsvov^ dXT^ idv td i5itoiavta djtodixr^dd^s^ b^oCav vo^Ct,cov ti]v Jtoliv cpavr]-0s6^ai tf]tov Xiyovtog dxoO^Ccx.170 "0?.c3g d' G) dvdQsg ^A^r]valoi tdg s^od^sv tov TtQuyiiatogditoXoyCag ^i] TtQoadixs^d^s^ jtQ&tov ^sv tavOQXcov svsxa^ ovg d)^66ats , dsvtSQOv ds vjtsQ tov ^i] 20jtaQaxQOv^d^rjvai vjth dv&QcoJtov tsjvCtov Xoycjv.^iXQbvd^ dvG)d-sv aQ^o^ai didd6xsiv v^ag. ^r^^odd^ivr^g ydQ^,ijtsidi] ti]v TtatQcpav ov^Cav dvijkcoas^ JtSQiyst [jtsQV]ti]v Jtokiv ^r]QSVG)v viovg jtXov^Covg oQcpavovg, g)v ol3 ^Qog trjv §ovXr}v (7) om. A. — 4 dLS^lri A (Sls^t^slv Fr^).— iv Tco omnes. — secl. rj^cbv (hiat.). — 10 ^iliit-jtov . . . il inc(Lv&Thom. Mag. p. 158. — 11 6 om. Ahq. — 12 vii&g Ahq W. —'TtQog r][i. (iv) totg ^Qy. ci. Saupp.: iv totg TtQog rj^. ^. (sed totg£'. pro I. BV); del. totg nQog rjn&g Scheib. — 14 tcoli^gsl (Bk.) Fr.:jtOL^^GStai. — 16 vo^iL^oo gmV. — 16 sq. malim cpccvstGd-aL. 20 ^vsKcc Fr. Bens. : svs-ksv. — 21 av&QMTtov om. f1 Barb. Abb. —23 0V6LKV om. a^mV (Sch.). — ccv^Xcogs Turr. Fr. : ccvccX. — secl.TtsQL (yiata W.), cf. Andoc. 1, 99 al. — 24 oQq^avovg del. Cob.


KATA TIMAPXOT. 87^£V TcatbQeg itersXsvrrixsdav , al dl ai^t^Qsg dt^xovvtag ovoCag. TtoXXovg d' vjtSQpag ivbg t&v Ssiva Jts-^ovd^otov [v:tb tovtov] [ivrj6d-y]6onat, xatidhv yccQ 171oixtav 7tXov6tav xal ovk svvo^oviisvrjv rjg i]ys^G}v.,5 ^sv r]v yvvri ^sya cpQovov6a xal vovv ovx sxov6a^vsavt67cog ds oQcpavbg rj^t^avrjg dts%stQtt,s tr^v ov6tav^'AQt6taQxog 6 tov Md(?%ov, tovtov 7tQo67totr]0a^svogiQcc6trig stvat^ xat tb ^stQaxtov slg tijv (ptkav^Qcontavtavtrjv TtQoxalsad^svog ^ iXjttdcjv xsvCbv iajtXr]6ag^ Sg10 avttxa dr] ^dka tCbv Qr^tOQOv 7tQ(otsv6ovta^ xatd-Xoyov aTtofpatvcov ^ totovtcov sl6riyTitr]s avtc5 xal dt- 1726d6xaXog SQycov iysvsto^ i^ cjv ixslvog^sv (psvyst tr]vTtatQtda^ ovtog d' avtov td tf]g cpvyrjg itpodta TtQoXaphvtQta Tc^Ao^vTa d7ts6tsQr]xs ^ Ntx6dr]{iog d' 6 'y^cpt-15 dvalog vTt' ^QtataQxov tstsXsvtrixs ptato) d^avdto).) ixxoTtslg6 dstXatog d^cpotSQOvg tovg bcpQ-aX^ovg xal tr]vyXcbttav ixt^r^dstg^ 7} iTtaQQr^atd^sto jttOtsvcDv tolgvoaotg ;cat {j^lv. sjtstd-' vy^stg a dvdQsg Ad-rjvatot 1732J(DXQdtr]v ptsv tbv 6o(pt6tr]v djtsxtstvatSy ort KQtttav20 iq)dvri jtSTtatdsvxcog^ sva t&v tQtdxovta tcbv tbv dfj^ovxataXvadvtcov^ ^r^^o^d^svr^g d' 'halv statQovg i^attrjastat^6 tr]Xtxavtag tt^coQtag Xa^^dvcov TtaQa tmvidtcota)V xal dr^^ottxcbv dvd^Qchjtov 'b^tsQ tf]g i0r]yoQtag;''1 itEtiXsvv^nEGccv Fr.^: tstsXsvf^yisaav a^V (Fr.), tsisXsvTt]''ASiaav al. — 2 tt/v ovaiccv B Fr. §§ 194. III, 19. 21. 255 conf.Sch. — 3 v-jth tovtov om. f Barb. Abb. — 3 sq. ncctLdav ..svvo^ov^svriv Thom. Mag. p. 158. — 7 tov del. GHermann. Sedcf. 158. m, 162. — tovtov...9 rcqoav.. Thom. Mag. p. 388. —9 7tqo-/.cclsa. Linder: nQoa%ccX. — 10 sq. v.atdXoyov] qritOQOiv vnccvtov ysysvT^^^vcov add. a^ ex schol. — 14 Niv.68ri^o


88 AisxiNor^ TtaQccxsxXrj^evoL rt,VEg rcbv fiad^rjrcbv ijxov^LV iTtl r^vicKQoa^LV' xarectayysXXsrai yccQ stQbg avrovg^ eQyoXa-P&v ecp viLag^ Sg eyh Ttvvd-dvofiaty kri6eiv iieraXkd^ag174 rbv dySiva xal rijv v^ereQav dxQ6a6iv^ xal jteQt-0r7]6eiv r(p ^\v (pevyovn d^aQQelv^ orav avrbg devQo sTtaQeld^rj^TteQlexTteitXriid^av d\ ra xarrjydQC) xal Ttecpo^fi^d^aiavrov^ ro6ovrovg de xal rr^Xixovrovg ixxaXei6d-atTtaQa rav dixa^rcbv d-OQV^ovg^ jtaQe^pdXXcsv rdg e^dgdrjiirjyoQiag xal ipeyov rijv elQrjvrjv rrjv dc i^ov xal0iXoxQdrovg yeyevrj^evrjv^ co0r ovde d7tavrr]6e6d-ai ^ie loijtl rb dixaarrJQiov d7toXoyr]66^evov^ orav rdg [rfjgTtQe^Peiag^ evd^vvag dtdw, dXX^ dyaitYi^eiv^ idv fierQLC)176 rifirjfian 7teQi7te


KATA TIMAPXOT. 89tpsvycov xcctrjyoQSc, 6 ds TccctrjyoQog ixQLvsto^ ol dh6i%a6tai^ cjv fisv rj6av 8ixa0taC^ iTteXdd-ovto ^ cjv d'0V7C ^6av ocQitai^ jtSQl tovtcjv ijxovov." 'bnstSQov d' 176idtlv SQyov TCQog tavta dvtitstdxd^av^ xal Jtavtaxfl6 ^taQaxolovd^ovvtag ^iqda^y TtaQSKKlCvsiv avtbv iav^lirids tolg i^aycjvCoig Xoyoig dnOxvQCt^s^d-ai' dkk''co^jtSQiv talg iTtTtodQO^Caig sig tbv tov TtQay^atog avtov6q6iiov sl0sXavvsts. xdv tavta Ttoifits^ ov xata(pQovrjd-7]0s0d-s^ocal t^v avtrjv s^sts yvcjiirjv vo^od^stovvtsgloxal diTcd^ovtsg' si ds fit^, do^sts ^sXXovtcov ^sv yCyvs-^d^ai tG)v ddixrj^dtCDV ^Qoatad-dvsad^ai Tcal OQyC^sad^ai^ysyovotcov d\ ovxsti cpQovtC^siv.^^g d' iv y.s(palaC(p siQfjad-ai^ idv ^sv xoXd^rjts mtovg ddiKovvtag, s^ovtai v^lv ol vo^oi xaXol xal15 7cvQiOi


: £lkr](p6r£g^90 AISXINOTocdQ&ovg €V£7c ddtxov^ ovrs %dQitOg ovt £%^Qag^ dXXciTtQog avxh ^iovov rb dLxatov xal t6 0v^(pEQOv aTCo^Xiutovrsg'ijtida^ioo d^ oi^ai (pvvreg iriQiov ^akXov^ sIko^rcog xaXliijrovg vo^ovg rid^a^d^e.iv de ralg ixxk7]aiaig%al rolg dixa^rrjQiOig TtoXXdxig dcpi^evoi r&v elg avrb 5rb utQuy^a XoycDv^ vjtb rfjg aTtdrrjg- %al rav dka^ovsvlidrcovvTtdysads^ %al ^dvrcov ddixtbrarov ed-ogslg rovgdyoivag TtaQadixs^d^s' iars yaQ rovg dTtoXoyov^ivovgll^ dvnxarriyoQElv rav xarr^yoQiov. ijtsiddv d^ dnb rY^gdTtoloyCag d7to67ta6d-flr£ xal rdg il)v%dg i(p iriQcov loyivrj^d^E., £lg Xrjd^r^v i^7t£66vr£g rr]g xarriyoQiag^ i^iQ-%£6d'^ in rmv dixa6rrjQi(ov ovdh jtaQ irsQOv dixr^vovf£ jtaQa rov xarrjy^Qov^ iprj(pog yaQ x^t'ccvrov ov Sidorai^ ovr£ jtaQa Toi) d^toXoyov^ivov^ rdlgyuQ dXXorQiaig alrtaig d^torQi^d^Evog rd vjtdQ%ovra lo[c^^-uTw] iyxXri^ara ix7ti(p£vy£v ix tov dixadrrjQiov olds vo^oi xaraXvovrai xal rj dr^^oxQarta dia^pd^EiQEratxal t6 ed^og ijtl zoXv 7tQ0paiV£i' £v%£QQbg yaQ iviorsX6yov dvev %Qrj6rov^Cov 7tQo6di%£0^£.180 ^AIX^ ov Aax£8aia6viOi' xakbv d' i6rl xal rdg^o^£Vixdg dQsrdg ^i^£l6d^ai,dr](ir]yoQovvrog yaQ nvog ivrri tcbv Aax£dai(iovi(ov ixxXrj6i(x^ dvdQbg ^£^i(ox6rog^£V al6%QG)g^ liy£iv d' £lg v7t£Q^olriv dvvarov^ xalrcbv Aax£daiiioviC3v^ &g cpa6i^ xard rrjv ix£ivov yv(blirivjprj^piiEdd-ai ii£XX6vrcov^ 7taQ£Xd^cbv r ig rcbv y&Qov-^ 25Thom,1 ovts xccQitog om. A. -^ 3 iitidi^ioi . . . yiallovp. 158 sq. — 7 vTtdysGd^s Ahq: uysa&s (Fr.). — ig tovg f.—8 Ttccgad^dsxd-s Cob. (cf. III, 193). — 9 TicctriyoQOvvtav omnes,cf. 175. — 10 ccTtoGTCccoQ: ante aTib A. — tcclg ipvxaig ci. Wolf(Fr.i), cf. 111,186; sed et. ni,153. Dem. LII,2 (W.). — 11 i^TtsGovtsgY (Bait. Fr.).: s-nTtsa. — tfjg om. BV. — 14 deSoraL Orell. —16 secl. avtco (hiat.). — i'A tov ^lv.. del. Cob. ; cf. Ill, 7. — 19 yialov(III, 174) post Xoyov add. Gob. — 21 sqq. cf. Gell. N. A. XVIII, 3.


•KATA TIMAPXOT. 91tiov^ ovg ixslvoL xal al


92 Aii:xiNOTiyxarG)K0$6^rj66v a^hx^v ^sd"' LTtTtov slg sqtj^ov olxCav^•bfpov 7tQod7]la)Q s^sXkev aTtoXslad-aL [dia Xl^ov] 6vyxa-^SLQyiisvrj. xal sti xal vvv tfjg olxiag tavtrjg s


KATA TJMAFXOT. 93&dLX0v6av rL[i(0Q7]66raL; i^ XLg ovx aTcaCdsvxog elvavdd^ev tr} ^ev xata (pv0LV a^aQtavov


.94'AISXINOTdia7ti0XBv6oiiev', rC 8^ ovk m^ aTtodotto & rrjv tov (jojliatogvpQiv TtejTQaKcbg; xCva d' av ovtog ilei^aeisv 6avtbv ovKe?,erj0ag;189 Tivi d' v^G)V ov% evyvco^tog e6tiv rj Ti^aQxovftdekvQCa; co^TCeq yccQ tovg yviivat.oiievovg^ Km^ ^ij 5TtaQcb^ev ev tolg yv^va^Coig^ elg tag eve^Cag avtcjvaTto^lentovteg yiyvcj^xo^ev^ ovtcj toi^g TteTtOQvev^evovg^%av ^Yj 7taQG)^ev avt&v toig eQyoig^ ex t^g dvaideCag^ Tcal tov d^Qa^ovg ncd tcbv eTtitridev^dtcjv yiyvc36%oiiev.6 yaQ ejtl tcbv ^eyC^tcov tovg vo^ovg %al trjv dcaicpQo- lo6vvr]v VTteQidcDV^ e%ei tivd e^iv tr]g/tl^v%7jg^ tj diddrjloge% trjg dno^^Cag tov tQOJtov yCyvetat.190 nieC6tovg d' dv evQOit en tcov toiovtcov dvd-Qch-Ttcov TtoXetg dvatetQocpotag %al talg jieyC^tatg av^icpo-Qalg avtovg jteQiTtentcoxotag. [iri yocQ oted^s m dvdQeg i5^AQ^rivaloi tdg tcbv ddixr^^dtov dQ^dg dito ^e&v^ dXl'ov7i d7t dvd^QcoTtov d^elyeCag yCyve^d-at^ ^r]de tovgrjCjePrjKotag^ Tca^djteQ ev talg tQaycpdCaig^ Iloivdg elav^191 vetv Tial Tcold^eiv d(x6lv rjpt^evaig' dlX^ al jtQOTtetelgtov 6cDiiatog rjdoval %al to ^rjdev Ixavbv riyel^d-ai^ 20tavta TtlrjQol td XridtrJQta^ tavt elg tbv eTtaxtQOKe-Xrjta e^Pipd^et^ tavtd e6tiv eKa^tcp Iloivri^ tavta2sq. tiva ^' civ iX. 6 avtbg avtbv bene Cob. — 8 avt&v totgAhq Fr. : iv tote avtatv Y, totg avt&v B. — 9 yiyv6i6%. (7) del. Cob.— 10 iTtl gl Fr.^: Tt£Ql. — 11 7) f Barb. (Turr. Fr.): ^. — 15 avatstgafpotagA V. — 15 ftrj yccQ ... 1 7 yivsa^-ai Theo Progymn. 1, 224 W.— 15 sq. avdQsg'A&. Theo: om. dvdQsg codd. — 16 atv%rnLdt(ov gTheo (HWolf Dobr. Sch. Fr.^); adversatur Klinke. Cf. Hom. o: 32(Dobr.); A. III, 117 (KL). — 17 ovk an Brem. : an {%a\ Med.) Theo,ov% vit' nostri (Fr.). — 17 sq. cf. Cic. p. Sex. Rosc. 67, in Pis. 46,^e leg. I 40. — 18 iv tQaywdia dfhq {iv tQaymdiaig Barb.)»W.19 xal. y,ol. del. Cob. — cilV'. . . 22 iiL§i§dtsi Ammon. v. h^X^?.— 20 'f]yBt6Q'ai'\ slvai Ammon. — 21 tovt' (sic) f/? . . . 22 iyi^.echol. Patm. p. 154. — 21 sq. i'jtav.tQO%ilrita Harp. s. v. — 22 httvom. gm. Yerba tavtd .. Tloivri ponit Dobr. ante 21 xavta TtXriQot.


KATA TIMAPXOT.^5srccQccxeXsveTca 6(pdttEiv tovg ^olCtag^ VTtriQetelv tolgtvQavvoig^ 6vyKatalvBiv tbv Sfi^ov.ov yaQ tijv al0%v^vtjv ovd^ & 7tei6ovtai Xoyit^ovtat.^ alX^ [^V]^^? %ato^T^%(xi6avteg ev(pQav^y]6ovtai^ tovtoig 7ceK7]Xfjvtai, e^ai-'-5 Qelt ovv (& avdQeg ^AQ^rivaloi tag toiavtag (pv0eig^ xaltu tmv vicjv ^fjkch^ata eTt aQetr^v jtQotQeijeGd-e.Ei) d^ ejti^ta^d^ey naC ^oi (3(p6dQa to ^ellov qtj- 192d-rjije^d^ai dia^vr]^ovevete, ei ^ev dc36ei t&v eTtitrjdevliat(x)vTC^aQXog dC%rjv^ aQir]v evK06^Cag ev tfj TtoleiiQ 'K(cta6x6VDc0ete' ei d' d:to(pev^etai^ KQeCxtcov riv 6 dyhvai] yeyevrj^evog. TtQlv ^ev yaQ eig %QC(3iv TC^aQ^ovzata6trjvai, (po^ov ti6l jtaQei%ev 6 vo^og %al tb tCbvdiKadtrjQCcov ovo^a' ei d' 6 TtQCjtevcov ^deXvQCa ^alyvcoQi^atatog eicSek^cDv %eQiyevr](5etai^ TtolXovg d^aQ--15 tdveiv eTtaQBl^ Kal tekevtcov ov% 6 ?^6yog.) dkX' 6 xatQbgvyiag e^OQyiel. jii] ovv eig dd-Qoovg^ dXl' eig eva c^;ro-. 193dKTJi^ate^ Kal tr]v 7taQa6Kevi]v Kal tovg 0vvr]y6QOvgavtciv 7taQatr]Qeite' d}v ovdevbg [eyco\ 6vo^a6tl ^vr]-^d^rjaopai^ Zva ^i]tavtr]v dQ%i]v tov kbyov Ttoiij^ovtai.)20 Sg ovK dv TtaQfjXd^ov^ ei ^rj tig avtCbv \6vo^a(3tl\i^vr^^d^r]. dXl' eKelvo %oir\6c3' dcpeXav td ovo^ata^die^ihv de td e7titr]dev^ata^ Kal td 6ch^aata avtcjvyvchQiiia Kata6tf]6cj. e6tai d' avtbg eavta eKa6togaitiog^ edv devQO dvafif] Kal dvai6%vvtf], tovtcp yaQ 19425 7taQCa6iv BK tQiav eidcbv 6vvf]yoQOi^ ol ^ev talg Kad"'1 TCccQayisL] totg vEoig add. Ahq, — rovg om. f Barb. —3 secl. i(p\ cf. Dem. VI, 17. — 4 vJ^lrivtai A. — 6 TtQotQsipeGd^sCob. W.: TtQOtQi^cia^s. — T sv Sh] ^V dh sv Ahq. Cf. III, 6(ibd. 17 fS kl pro iv). — 18 ccvtov HWolf, avtm (Turr.) Sch.— secl. iyoj (hiat.). — 20 ovo^ccti A; sed delendum (hiat.). —22 ccvtmv post Gmybata Ahq Cob.: post init. (Fr.). —25 TCaQiaoiv Aa^hq: TtdQSiaiv Fr. (ut JI, 179, cuius loci ali^;est ratio).


96 AI2X1N0T KATA TIMAPXOT.'fjfiSQav daTtccvaig dvr]Xcox6t£g tag TcaxQwag ovcftag^ olds tatg 7]XiKCaig talg iavt&v ov xaXag TcsxQfj^avoi^xal dsdidtsg ov jtEQi Ti^dQ%0Vy dXXoi tceqI iavt&v xaltCbv a7titr]d£v^dt(DV ^tj jtot£ £lg XQi6iv xata^t&diV£t£QOi d' £% t&v dxokd0tGiv xal tav tolg toiovtoig 5x£XQrjii£V(ov «gp^di/cog, iva tatg porjd^Eiaig avt&v m-195 6t£vovt£g Qaov tiV£g i^a^iaQtdvco^iv. oov tcqIv tfjgdvvrjyoQiag dxov^ai tovg ^Covg dvafnnvrj^XEGd^s^ xaltovg ^£V £lg td dcb^ata rjiiaQtr^Kdtag ^rj v^tv ivox^Etv^dXXd Ttav^a^d^ai drj^rjyoQOvvtag XEkavEts' ovds yaQ 6 wv6^og tovg idiotEvovtag^ dXXd tovg 7CoXit£vo\i£vovgi^£td^£i'tovg da td TtatQwa xat£dr^dox6tag iQyd^Ead-acxal itSQcad^EV xtaad-ai tbv pCov x£X£V£t£' tovg dh tcbvvicov^ o6oi QadCcjg dXCbxovtai^ d^rjQEvtdg ovtag £lg tovg^ivovg xal tovg ^EtoCxovg tQ£7t£6d-ai x£X£V£t£^ Xva ftrjtixEtvoi trjg jtQoaiQ£0£C3g d7to6t£QG)vtai iiriQ-^ {)^£tg ^Xd-Tttrj^d-E.196 Td ^£v ovv TtaQ i^ov dCxaia ndvta d^£iXr^(pat£'idCda^a tovg v6^ovg^ i^7]ta6a tbv pCov tov XQivo^iivov.vvv ^£v ovv 'diiEtg i6t£ tG)v iiiG)v X6yGiv XQttaC^ 20avtCxa d' v^itEQog iyh ^Eatrig' iv ydQ tatg 'bii£t£Qaigyva^aig 'fj ^Qcc^ig xataX£C7t£tai. el o^vv ^ovX^riGsG&s, mSUaia nal xd av(i(piQOvva v^&v Ttoiricdvrav, (piXotniOTeQOV'fjiisig s%o^sv tovg 7caQavo(iovvTag i^sid^SLv,2 Tcctg havt&v scr.: tolg k. GmpLUGLv Aq, ncci tots ^. G. cett.Fr.; cf. 182. Del. xai tots L 6. Cob. — 5 rolg om. aMmV. 7 QuSLdv Ah. — 7 sq. xriv GvvrivoQLav A. — 13 rbv del. Cob. —16 TisXsvsts del. W. — 16 ccTCOGtSQoavtccL B (Bk.). — 19 §iov thv tovV Scb. (qui conf. 11,6. 111,203). — 22 sl ovv ... 24 i^st. add. AhqAbb. (uncis incl. B., del. Br. al. Fr.). Schol. B: XslnsL tavtcc h tLvt(scr. tLGL) tcbv &vTLyQd(p(ov. Neque sunt haec indigna Aeschine(cf. II, 183. III, 260), neque casu a parte librorum abesse videntur.la


2.nEPI TH2 nAPAnPESBEIAS.TnoeEsis.5 vTtb ^AQLdtoSiqfiov Kal NeoTttoXe^ov %al Kti]6L(pwvtog SLQrjvrivTtQog avtbv TtOLri^aC&aL^ nal ETte^ijjau 8vo nQeG^elag^ trjV(lev rCQOteQav TteQL T^g eLQi]Vf}g, trjv devteQav 6e aTtolriipO'(livrjv tovg oQTCOvgy iv alg a^icpotiQaLg iiiSav TtQeG^evtal /dr]-(lOGd^ivrig Kal AL


98 AISXINOTdevtSQOi) vorj^att itQay^a EiQrj^svov iv ty %atriyoQla Sia-^dXlEL, %al ni0tovtai a^L0%i(5t(oq ^ cog %al avtmv elSotcov^oti il^evdog iotL. %al tovto Se etg dLapoXr}v tov avtLdtaov'Kal xa e^rig 6(iOLcog eig evvoLav eavtov nal dia^oXriv tovavtiSimv.^Eo^ai v^cbv d) ccvdQsg ^Ad^rjvaloi^ ed-elrj^ai ybov^et evvoCag anov^ai liyovxog^ vjtoXoyi^oixevovg to te^eyed^og tov onvdvvov xal tb ^lrjd-og t&v aiti&v^^Qhgag d^oXoyij^a^d^ai ^ie del^ xal tag teyyag xal tdgxata6xevdg tov xatrjyoQov %al trjv d)^6trjta^ bg aroA- lo^rj6e ^n^aQaxekevijaad-ai JtQog dvdQag o^coiioKotag t&vdvtidiKcov b^oicog d^cpoteQCJV dxov6e0^ai tov xlvSv-2 vevovtog fpovriv iiri vTto^eveiv. ocal ravT' etytev ovdi oQyyjv ovdelg yaQ tcbv ipevdoiievov tolg ddiXGigdia^aXkoiievoig oQyi^etai^ ovd^ ol tdXr]d-fi Xeyovteg 15%(x)lvov6i koyov tvxelv thv (pevyovta' ov yaQ jtQoteQovrj TcatrjyoQia TtaQa tolg dxovovijtv i^^vei^ tcqIvdv 6 cpevycov dTtokoytag tv%G)v ddvvatri^ri tdg TtQo-3 eiQrjiievag aitCag dnoXv^a^Q^ai. dXX^ oi^ai zlrj^o^d^evrjgov %aCQei dixaCoig Xoyotg.^ ovd' ovtco JtaQe^xeva^tai^ 20dXXd tijv v^eteQav oQyrjv exKaXe^aad^ai ^ePovXrjtai.ocal xatrjyoQrjxe dcjQodoxCag^ djtCd^avog cbv TtQog tijv'bTtoxl^Cav tavtrjV tbv yaQ ejtl talg dcjQodoxCaig jtQotQejto^evov[tovg dtxaijtdg] oQyC^edd-ai.^ avtbv XQrj2 xal ante avt&v om. V. — 6 av^Qsg add. eik Flor. Bk.(om. Fr.). — 6sq. iiov ante itst' Ai Flor. Bk.: ante Xsyovtog(7) cett. (Fr.). — 10 TtaQccansvag Hertl. — 12 ccKQoaGSGd-aL Cob.— Tov A W.: rr/i^ tov (Fr.). — 11 ij JtarriyoQia Ai Bk. (Fr.^):KatriyoQia f Barb., %atriyoQog cett. (Fr.). — ioxvsi ante naQaC. — 19 ccTtoXvG.] Xvsiv Ai. Cf. § 24; I, 122. — 21 §ovXstai ABk. — 23 VTCoXriiprv ikl Fl. — 23 sq. tovg Si-n. post TtQOtQ. BVFr., ante TiQotQ. cett., del. W. — iiQotQSTtovta A. Cf. I, 135.III, 139 (I, 138).


!6s6a}(pQovrj^ivG)vIIEPI THS riAPAnPP^LBEIAS. 99TtoXv tcjv toiOVTcov SQycjv acpB^tdvai. iaol d' w avdQeg 4'A^Yivaloi 6v}i^8(ir]K6 trjg ^rj^oad-Evovg axovovti xatr]-yoQiag ^TJts dsl^au JtcjTtod'^ ovtcog^ ag iv tfids tfj rj^iQa^ftijr' dyavaTctTJ^at, ^aAAov tj vvv^ iirjt slg v7teQ^oXr]v5 b^oCcog rj^d^fivai. icpo^ijd^rjv ^ev yaQ., ocal eti xal vvvted-oQv^rj^ai^ ^rj ttvsg v^&v dyvor]6c36i ^ie -^viaycoyribivtegtolg i^ti^eftovXevpiivoig xal xaxorid-e^t tovtotgdvtid^itoig' i^iijtrjv d' i^avtov xal tr^v altCav ^aQiogrjvsyxa^ o^' v^Qiv xal jtaQOivtav eig yvvalKa ilevd^iQav10 xal tb yivog ^Okvvd^Cav xatrjyoQei' rjdd^rjv di^ bt avtbvijtl tfig altCag bvta tavtrjg i^efidXets^ xal t&viv ta ^{(p ^oi yd.QiV dTCSiXricpivaivo^C^cj. v^ag ^ev ovv iitaiVG) xal diacpeQovtcjg dyaTtcj^ 5bti ta ^Cg) ^aXlov tcp t(bv XQivo^ivG)v 7ti6teveze^ rj15 taig TtaQa tcbv iyd^Qav altCatg' avtbg 6' ovx dv dito-^taCrjv trjg TtQbg tavt djtoXoyCag. ei ydQ ttg ri tCovMk ii,(o^ev ^eQie6tr]x6tG)v 7ti7tei6tai^ 6%e8bv d' ol 7tXei0toitG)V TtoXitCbV 7tdQei25 di fiofc KdKelvog 6 loyog i(pdvrj Kal deiVG)g ddiKog^ o^'1 TtoXv ante ttbv ik Flor.: om. el, ante dq^sat. cett. Fr. (hiat.).— aTttxsGd^ocL Ai^ a7ti%£iv W. — 3 o3g ... JiiibQa] r} vvv fh (rf; r}^eQ(iadd. V^; iv om. i; del. et haec et r} vvv 4 Cob'.). — 4 slg om. A. —5sqq. cf. lex. Vind. 195; Phot. Reitzeusteini 148, 13. Harp. avrl--a-ffftS, Bk. An. 410, Bachm. An. I, 105, schol. ad Dem. 385, 12. - -6 ccyvoovat A. — 6sq. cf. Tiber.W Viri,545. — 8 ri]v ccirlccv om. s,secl. R. — 10 xccrrjyo^ft A: xccr. [lov. — 11 ii,s§dllsrs dfimV Barb.— 18 v[Ldiv om. A. — 22 ^'gsUyioi Ai Bk. — 25 od-'^ o


100 AI2]X1N0Tviiag STtrjQata^ el olov t i6tlv iv xfi avtfj TCokti^ikoxQatovg iilv ^dvatov Kataiprjcpi^aOd^aLy ot^ Tcatayvovgiavtov triv kqC^iv ov^ vTce^ecvsVj i^ov d' ScTtoyvGyvauiyo) d' £;r' avtS tovtto dLxaicjg av vTCokayL-(idvcj ^dXiCta 0(p^£6d'ac' ei yaQ 6 xatayvoi)g iavtov 5xal ^rj TCaQcov ddtxsl^ o ys d^oyvovg xal tb 6cb^a tolgvo^ocg xal tolg TCoKCtacg TCa^adovg ovx ddcxsl.7 IIsqI ds tr]g dXXrjg xatrjyoQCag dsoaac v^&v g)dvdQsg ^A%"rivaloc^ idv tc TcaQaXCTtco xal ^rj ^v)]0%^g}^iTCSQCJtav ^s xal drjkovv^ o tc dv TCod^rjts dxov6ac^ 10^rjdsv TCQOTcatsyvcjKotag^ [cjg ddcKoi]^ «AA' l'6ri '^V ^^voCadxovovtag. dTCOQcb d\ ojcod^sv %Qri TCQcbtov aQ-^a^d-ac^ dcd trjv dvcD^akCav trjg zatrjyoQCag. ^xs^aa^-s8 d\ dv v^lv slxog tc TCQay^a do^cj 7td6%scv. sl^l ^svyaQ 6 ncvdvvsvcDv iyh vvvl tcsqI tov 6(b^atog^ trjg ds 15xatrjyoQCag trjv ^ksC6triv TCSTCoCrjtac ^ckoxQdtovg xal^Qvvcjvog xal tcjv dXXcjv 6v^7CQa6psov^ xal QcXCtctcovxal trjg slQrjvrjg xat tav Ev^ovlov TCokctsv^dtc^v^ ivd7Ca6c ds tovtocg iyh tstay^ac. ^ovog d' iv ta koycpcpaCvstac xrjds^hv tfjg TCoXscjg ^rj^o6d-svi]g^ ol d' dXXoc 20jCQodotac dcatstslsxs yaQ sig rj^dg v^qC^cov^ xal kocdoQCagifjsvdslg ovx i^ol ^ovov XocdoQovfisvog^ dXXd9 xac tocg dXlocg. ov d" ovtcog dtc^d^sc.) Tcdlcv ix ^ista-1 avtifi oin. A (ante tjj hab. i). — 2 oti] oatig Flor. —3 dSL-icstv post tccvtov add. el W. (hiat.), post y.atccyv. B al. Fr.,om. gmV. Cf. 1, 111. III, 214. — ccTtOYvibvaL Baclim. An. 1, 122,Bk. An. 425. — 6 aa^sa&cci Ai Bk. (Fr.^ aut sic aut deleto dv):(tcod-r]6S6d-ai. — G y's Ai Bk.: 6 Sr} (hiat.). — 7 naQadidovgY Sch.— 8 dXXrig] ^Xrig Tayl. Usener. — 9 TtaQaXsiTtco eil al. (Bk.). —10 b dv {iav e) Ai; rt idv al. (emend. Ald. Steph.). — jtoO-iJrf]aov (hiat.) adcl. codd. praet. afhm, del. Turr. Fr. — 11 tcqoxatsyvcoxotsg... 12 d-novovtsg Ai. — ag ddLTtm del. Hamak.Usener (coll. Dem. XVIII, 2) W. — 14 d6^a> Ttdcx^tv Ai Bk.::t, ad|(a (Fr.). — 21 yccQ] dh AiK — vti&g BCi.


iEPI TH2 nAPAnPESBEIAS 101ftoXfjg^ ojcov av tv%i[i^ co^TtsQ ^kKLftiddrjv rj &mL6royiXmXQivcov^ oi 7cXBl(5rov rcbv 'EXItjvcjv do^ri ^crjvsyyMv^dvriQr]K8vaL ^ev alriaraL [^£\ rdg sv 0ok€v6l TCoXsLg^dTCrjXlorQLCDKSvaL d' {jy.&v rov stcI 0QdK7]g roTCov^ sk~5 ftsftXrjKSvat ds rfjg dQp]g KsQ0oftXs7Crriv[^ dvdQa (pCXovKal 6v^iiia%ov rfig TCoXscog]. svsxsLQr]6s d' aTCSLKa^SLV 10fis ^LOVV0LG) ra ELKsXCag rvQdvvco^ Kal ^isrd 67tovdfjgKal KQavyfjg :coXXfjg 7caQSKsXsv6ad'^ v^lv (pvXd^aMd^aL^nal ro rf]g IsQsCag svvjcvlov r^g sv UlksXCi^ dciqyiq^aro.10 ovrG) d^ dvm rb JCQccy^a s^dQag^ scp^6vr]6s ^iov ralgSLaftoXalg^ rdg airCag dvarLd^slg rav TCSJCQay^svcjv ovrolg saolg Xoyoig^ dXXd rolg ojcXocg roig QlXCtctcov.TCQog df] ro6avrr]v roX^av Kal rsQarsCav dv^QcoTCov 11laXsTCOv Kccl dLa^vr]^ovsv6at rd Xsypsvra Kad'' sKa6ra^15 Kal XsysLV ^srd klvSvvov TCQog djCQo^doKrjrovg diaftoXdg.od^sv d' r]yov^aL 0acps0rdrovg rs ^ol rovg Xoyovgi^sGd^ai Kal yvcjQL^ovg v^lv Kal dLKaCovg^ ivrsv&svaQ^o^ac^ dTcb r&v tcsql rfjg slQrjvr^g Xoycov Kal rf]galQs6sc3g rfig 7CQs6ftsCag' ovrcj yaQ ^dXc^ra koX ^s^vtj-20 6oiiaL^ Kcd sItcsZv dvvi]6oiiaL^ Kal v^slg ^a%'r]6s6^s.1 xv%oi, Aa* Fr., xvxt] cett., ccv tvxt] (schol., ci. Bk.) Sch.W. — 2 ol ... Sirjvsyyiccv del. Dobr. W.' — 3 fte del. Cob. 4 viL&v Ai W. (Fr.i): &(p' v^cov. — 5 de A Bk.: ds yial (Fr.). —ruv KnQG. ehik Flor. — 5sq. cpiXov ticcI om. ikl; tfjg TToXscogom. i^kl. Cf. III, 61, unde haec avSgcc . . TcnXeojg desumpta puto;del. Bak. — 7 rco BiV (Fr.): toi ysvofiEvco. — 8 noXXfig o^. A.8LE'K8Xsv6ccd-' eik. — vfitv A'W. (Bk.):' v^iv tb Q-tiqIov (§20).— cpvXdtfcLv i. — 9 UQsiccg'] 'lasQaiccg ci. (Didjm.) ap. schol.;C^^yt£?- del. tfig hv S. Sakorraphos. Cf. Bk. An. 266; Paroem.Gr. L. I, 421. — 12 tolg post onX. om. A. — 13 dr] eik Flor.Bk.: dl (Fr.). ~ tlcv^-Qmnov Markl. Cf. 22. 67. 153. — 14 tcc XsxQ^.\LvrnLovsvGaL A (r. X. — diaiiv. i), del. tcc Xsx^- W. — 16 ^d^sv Ai Bk.:J (Fr.). Cf. Ill, 61. ijYov^ioci] ol^ai (Gebauer) vel olo^ai C. — tsaddidi ex el. — 18 xarl] -Aal tcsqI A. ~ 19 yccQ Aa^i Bk. (Fr.^):yccQ av. — 20 SLTtstv SvvijaouaL amV (Fr.): dvv. sln. (hiat.).


102 ATSXINOT12 "j^TCavtag yaQ v^ag ol^ai xovto ys avxo ^vrj^ovevsLV^0'9'' 01 7tQf(3^SLg ol tcbv Evposcov^ iTtSLdrj ^sqIt^yjg ^Qog avtovg slQrivrjg tm d7]HG) dLsks%^ri6av^ sItcov^otL xal OClL^tTtog avtovg xsXsv^slsv v^lv anayysllaL^otL ^ovXstai dLalviSa^d-aL TCQog v^ag Tial [ti^v] sIqtjvyiv 5aysLV. ov tcoXX^ d' v0tSQOv xqovc) ^qvvcov 6 'Pa-^vov^Log sdkcs ijiio Xtj^t&v sv taig ^TCovdatg tatg^Olv^TtiaKalg^ Sg a\)tbg rjtiato' STCSLdrj d^ STCavfjXdsdsvQO XvtQGyd^scg^ sdslto v^cbv JCQsa^svtrjv avTw JCQog^CkLTtTCov sXs^d-aL., %v\ sl TCcjg dvvacto^ ajcold^OL td 10XvtQa. TCSLGd^svtsg d' v^stg £%Xs6\f' avta Ktrj^Lcp&vta13 7CQS0^svti]v. sjcsLdrj ds STCavrins dsvQ^ djcb Ti]g tcqs-(5§SLag 6 Ktrj6L(pG)v^ djctjyysLXs JCQbg v^ag vjcsq wvsjcs^cp^rj^ xal JCQbg tovtOLg., otL (paCrj QCXLJCJCog dxcjv^sv jcoXs^fj6aL JCQbg vfiag^ povXsOd^ac ds %al vvv djcak- 15kayfivac tov jcoXs^ov. sljcovtog 8s twvtoj tov Ktrj6L-(pcbvtog^ %al jcoXXrjv tLva s^ayysCXavtog JCQbg tovtOLgcpiXav^QcojtCav^ xal tot) dij^ov 6cp6dQa djtods^a^svovxal tbv Ktrj6LcpG)vta sjtaLVs6avtog^ dvtSLJtovtog d' ov-. dsvog^ svtav^a ijdrj dCdco^L iljTJcpL^iia ^LXoKQdtrjg 6 20^^yvov^Log^ Tcal 6 dfjy.og djtag 6^oyvc3^ovG)v s%SLQot6-vrj^sv^ s^stvaL 0LXCjtJtG) dsvQO KtJQvoca zal jtQsa^sigjts^jtSLV vjtsQ slQTJvrjg. jtQ6tsQov ^sv yaQ Kal avtb1 yaq ikl (Bk.): yuQ av (Fr.). — otftort viL&g ik Flor., vybo.^el {oLOnca BC). — ccvrov? Herw. — 2 od''] oti Ai. — oi CkV:oi TcaQCi a Fr., TCKQCi h, oi tcsqI egilm. — iTCStdi] om. A. —3 slTtov Tg gimY, sl-Jiovxsg A. — 4 yisXsvGOL A. — iTtayYsllai A.5 ri]v del. i3ait. W. — 7 rjlco A W. — 8 'Olv^miY.al? fhklq. —9 6tupo] ndliv ^svQO A, d. %. i. — TtQog^ xal TCQog A. — 10 iv'... aTtoXd^Oi] sl' . . . ai!tola§siv Cob. — 11 sils6%-s Ai^: itQOsiX.BC, TCQOGsil. i^V Flor. Fr. — 12 iTtavfil^s BV Fr. Cf. § 16. —19 avxsiTCOvrog Ai (Fr.): avricrdvrog. — 20 81] Ai Bk. — 22 dsvQO0il. Chm. Cf. III, 62. — x7]pVKa Bk. Fr.: yn^QVnag.


nEPI THS nAPAnPESBEIAS. 103Tovr iKojXvsto vjto tivav^ olg rjv tovt eTtL^sXsg^ agavtb t6 TtQccy^a sdsi^sv. yQacpovtat yccQ ovtoi TtaQa- 14vo^cov tb '4^7]cpt6^a.^ AvKivov STtl trjv yQacprjv STttyQail>cc^svoL^xal ti^rj^a sxatbv tdXavta. xal ^sta raiJT'5 si6ijSL ri yqacpri sig tb dixa(Sti]QL0V^ aQQcb^tag d' sxg)v6 ^iloKQdtrig SKo:ls6sv avta 6vv7]yoQOV ^rj^odd^svrjv.,aXX' ovx s^s. TtaQsXd^av d' 6 ^i6o(pCli7t7tog Zlriiio6%'svrjg^xatstQi^s tijv rj^sQav ajtoXoyov^svog' %al tb ts-Isvtalov ccTtocpsvysi QikoKQcctrjg^ 6 ds yQail^d^svog tb10 Jts^Jttov iiSQog tcjv ^yjcpcov ov ^ista2,a^pdvsL. xal tavd-'v^slg ccTtavtsg i'(3ts. vjtb ds rovg avtovg xaiQovg 15"OXvvd^og sdXG)^ xal jtoXXol t(bv rjiistSQCJV synatskri-(pd^rj^av TtoXitibv^ g)v r]v ^IatQOKXr]g 6 'EQyo%dQOvgddsXcpbg xal Em]Qatog 6 UtQo^^ixov vlog. vjtsQ di]15 TOtJTCDV lKStr]QiaV d^SVtSg ol oiKSlOL^ sdsOVtO V^(bV STti-^islsiav 7toi7]6a6d'ai. jtaQsXd^ovtsg d' avtolg 6vvr]y6-Qovv 0iloKQdt7]g xal /dr]iio6%svr]g^ «AA' o^ijk Ai^xCvr^g.Kal 7tS^JtOV6L 7tQS6^SVtr]V AQL6t6dr]^0V tbv V7tOKQLtr]VTtQbg ^CXiTtTtov^ did tr]v yvCb6iv Kal cpiXav^QcoTtCav20 tr]g ts%vr]g. hg d' S7tavr]KC3V djtb tr]g 7tQS0psCag 6 16'AQi6t6dr]^og did tivag d6%oXCag ov 7tQo6t]Si 7tQbg tr]vPovXyv^ dXX' s(p%a6sv avtbv 'IatQ0KX7]g sXd^cov ix2 yccQ A Bk.: Sh (Fr.). — 3 sq. iyyQccip. C. — 4 tiiiTHicc A(Bk. Fr.): rtft. iTti&riyiccv. — 5 slGfjSiv Cob. Sch. — 6 JrnioGQ'. C:xhv Jriii. — 8 TjniQccv AgW. (Dem. LVII, 9, Herw.): i]^. oXriv(Fr.). — 9 ^Uoxp. Flor.: 6 ^lX. (Fr., hiat.). Cf. III, 62. — 12 tccXcoFr.^ Sch.: i]Xg). Cf. p. 102, 7. — 12 sq. y.cctEXrjcpQ'. Aai. —13 'IcctQoxXiig A Bk. Fr.: HtQcctonXfjg. — ^EQ^oxccQOvg eh. —14 EvrjQatog dfq R. : EvKQcctog (Fr.). — viog (hiat.) del. Sakorr,— di} ek Bk.: ih (Fr.). — 15 lyi£tr]Qio:g Agim. Cf. Harp. iyistriQla.— d^evtsg] add. Ai iv tm drjiKo (hiat.). — 16 ccvtol C. —19 sq. 8lcc ... ti%vr\g Thom. p. 388. — 20 iituv.] add. dsvQO Ai.— 6 om. A. — 22 ^xi ano Ai.


104 AISXINOTMaxedovLag afpedslg [vjtb ^lXltctcov] avev XvxQOiv\yav6nevog ai%y.dl(xixog]^ ivtav^' Yjyavdxtovv nolloi^oti trjv ^QS6pSLav ov% aTtriyysXXsv b 'AQLOtbdrniog^tovg avtovg Ibyovg dxovovtsg tov ^latQoxlsovg tcsqI17 Tov OL2,L7t7tov. tsXsvtalov d' slg tijv povkrjv sldsXd^cov 5^rj^oTCQatrjg b 'AcpLdvalog^ S7tSL6s trjv ^ovXijv dvaytaXi-6a0d^aL tbv 'AQL6t6dr]^ov' slg ds tcjv ^ovksvtwv rjv^rj^o^d^ivrjg b s^bg xatyjyoQog, TtaQsl^cov d' 6 'Aqlatbdrj^og^TCoXlriv tLva svvotav dTttjyysLls tov QLlCTt-Ttov TtQbg trjv TtbXLv^ xal TtQo^id^rjKsv^ btL %al 6v^- mlia%og ^ovXoLto tf} 7t6XsL ysviad^aL. xal tavt ovk svtf} ^ovX^ [lovov stJtsv^ dXXd %a\ sv tk» di]^(p. %dv-'rcit)'^''ovdsv dvtSLTts ^rj^o^d^ivrjg^ dXXd %al 6ts(pav€b6aL18 tbv 'AQL6t6drjiiov syQaips. Qrj^ivtcjv ds roi;ro3i/, ^?^-(pL6^a syQafsv 6 ^LXo^Qatrjg sXi^d^aL 7tQi6^SLg TtQbg 15QCXLTtTtov avdQag di%a^ oltLVsg dLaXi^ovtaL ^LXLTtTtcoTtSQL slQijvrjg %al tcbv %olv^ 6vjjL(psQ6vtc}v 'Jd^rjvaLOLg%al 0LXL7t7ta).%SLQOtovoviiivcov ds tcbv 8i%a ^tQi^^scov^syco lisv ^tQos^Xrjd^rjv V7tb Nav6L%Xiovg^ zJrjao^d^ivrjg d'V7t' avtov 0LXo%Qdtovg^ 6 vvvl QLXo%Qdtovg %atriyo- 2019 Qcbv. ovt(D d' '^v TtQb^v^iog slg td 7tQdy^ata^ co6ts ivtfj PovXfi yQd(psL^ Lva d^tj^Log hv rj^lv b 'AQL6t6drj^og6v^7tQS6psvri^ sXi^d^at 7tQi6pSLg S7tl tdg 7t6XsLg^ iv algsdsL tbv ^AQL6t68riiiov dycovL^s^d^aL^oXtLVsg vjtsQ avtov7taQaLtri6ovtaL tdg ^rj^Cag. %al btt tavt i6tlv dXrjd^rj^ i>51 secl. 'bTtb ^lX. (hiat.). — 2 ysvdiisvog ccl%ii. del. Dobr.Fr. — 3 ccTCriyyBiksv ovcm^B. — 4 'XBqI Ai (Fr.): TtccQcc. — 6 xovom. k. — EiGslQ^o^v s. x. §. ikl. — 7 §ovXsv6vxcov fhq Barb. —8 d^' 6 Ai Bk.: d' (Fr.). — 14 Xsx^ivxcov Ai. — xovxcov Ai W.:xovxoav iv xm dr}^(p (12). — 14 sq. ipr\cpi6iid xi A. — 16 iiQhgA W.: viiagnQhg (Fr.). -- 17 tvsqI xfjg sIq Ai W. — 17 sq. 'Ad''xocl $a. del. Tayl. ~ 20 alterum ^lXokq. om. A. — 22 sq. 6 'Aq.aviiTtQ. Ai W.: 6V1171Q. 6 'Aq. (hiat.). — 23 7CQS6§svxr}v BV.


: 20nEPi THS nAPAnPESBEiAs:. 105Xa^s ^ot ta jjjr}g)c6iiatcc^ Tcal trjv iKaaQtvQtav avdyvcod^itijv 'AQi6todri^ov^ ;(«t %dlei TtQog ovg s^s^aQtvQrjGev^%v sldcb6tv ol dt}ca6tat^ rtg 6 ^tXoxQatovg staiQog^xal ttg 6 tdg dcoQsdg ^AQt6to^ri^(p q)d0KG)v nstCstv5 doiJmt thv drj^ov,'PH^ISMATA. EKMAPTTPIA.^H ^sv totvvv i^ dQxrjg ^v6ta6tg t(bv oXg)v TtQa- 20y^dtcov iysvsto ov dt i^ov^ dXXd dtd zJi^^oOd^svovgxal 0tXoxQdtovg' iv dh tfj 7iQs6^sta 6v66ttslv ri^lv10 i67Covda6sv^ ovx i^s TCst^ag^ dXXd tovg ^ist i^ov^'AyXaoxQsovta tbv Tsvsdtov^ ov in t&v dv^^dxccfvsXXs6^s^ xal 'latQoxXsa. iv ds tfj TtoQsta TtaQaxsXsvs-^'9'at ^s (prjdlv avtm, OTtcog tb d^riQtov xotvf] (pvXd-|oft£i/, tbv QtXoKQdtrjv^ 7tQdyy,a Xsycov TtSTcXad^svov,15 Ttcjg ydQ dv iyd) ^rj^o^d^svrjv i^tl 0tXoKQdtrjv TtaQSxdXovv^ov fjdstv 6vvst7t6vta ^sv ^tXoxQatst^ ot' rjvrj tibv 7tciQav6aG3V yQacprj^ ^tQofiXrjd^svta d' sig tr]v7tQS6^stav VTtb 0tXoKQdtovg; TtQbg ds tovtotg oxfK iv 21totovtotg ijiisv X6yoLg [ol 0v^7tQs6^stg\ dXX' oXrjv trjvTtoQstav rivayKa^o^sd^a jdrj^o^d^svrjv 'b^toiisvstv d(p6Qrjtov\J6vta^ Kal ^aQ^bv dvd-QCJTtov og dta0KO7tovvtc3v^ 5 tt1 xr]v ... 2 ^lfft. Thom. p. 242. — 3 i^v post tig add. al.(Fr.), om. A; cf. p. 114,5; IH, 75. — 6 tov ^iX. Ai Bk., 6 ^lI.W.: tov a>. gh, ^. cett. Fr. — 6 VHOIIMATA s. Markl. (Fr.):¥H0IZMA. — ixiiaQtvQica adfV Fl., }i


:lOGAT2XIN0Tri, ^QYI ^^y^f^v^ KCil Ktucovog eijtovtog^ on (po^olto^ liY]dtxaioXoyov^svog ctsQiyevoLto rj^cbv 6 ^CXtnnog^ Ttrjyagdri loycov acp^^ovovg iTtrjyyaXXsto, ;cal X£qI tCbv di-KaiC3v tcbv vTtsQ ^AiKpiTtoXsog Tcal tfjg ccqxV^ t^ov noXe-^ov toiavta eqeIv ecpi]^ G)6ts aTtoQQccipSiv tb 0ili7t7tov 50t6^a oXoaxoiVG) a^Q6%co^ xal 7tsi6siv 'Ad^rjvaiovg fisvxatads^aed-ai Ascoad-svrjv^ OCliTtTtov d' ^Ad-rjvaCoig 'A^i-22 (pCTtoliv aTtodovvai. Xva ds ^rj ^axQoXoycb trjv rovTOfdis^icjv v7tSQr](pavCav^ cog t(x.%i0ta rjxo^sv sig MaxsdovCav^6vvstcc^a^sv (TtQogy rj^ag avtovg^ orai^ 7tQo6- loCco^isv 0iXC7t7tG}, thv 7tQs6^vtatov TtQcbtov ksysiv xaltovg XoiTtovg xad^' yjXixCav stvyjavs ^' r\\ii{bv vscotatogcov^ cog scpri^ ^rj^o^d-svrjg. STtSidi] ds si^SKXi^d^r^^sv^ —xal tovtoig rjdr] ^ot 6(p6dQa TtQo^s^^ts tbv vovv svtSvd^SVyCCQ Xat6ll^S6d-S dvd-QCOTtOV Cpd^^VOV VTtSQ^CcX- 15Xovta Kal 8sivr]v dsiUav a^a xal Tcaxorjd^siav^ zaltoiavtag STti^ovldg xat dvdQG)v 6v66Ctcov xal 6v^-TtQs^^scov^ ag ovd' dv xatd tCbv sx^C6tcov ttg slxf]7toir]6aito. tovg yaQ trjg 7t6Xs(x)g dlag [xal tr]v dr]^o-6Cav tQaTts^av^ JtSQi 7tlsC6tov dyj (pr]6i ^toiSi^d^at^ ovk 2023 cbv STCiXcoQiog^ siQr]6stai yaQ^ ovd' syysvTJg. r]^sig ds^olg IsQa Kol tdcpoi 7tQoy6vcov v7tdQxov6iv iv tf] %a-1 cpo^sitai pap. pr. — 3 Sij] Sh el, Sh dr} gmC, ... di] a, ts 87]R. Turr. Quid pap. habuerit incertum est. — Sicpd-ovovg d W. (cf.156): ^x^LV acpd'. A Bk., acpd'. ^%uv pap. al. (Fr.), ^%8lv post inriyy.Laur. — anriyyillsto f. — v,al ante TtSQl om. pap. ? — 4 t&v postdiY,. om. A. — 5 ro tov ^lX. Ai. — 6 oXco 6xoiv(p A. Cf. Harp.s. V. Tzetz. Ch. VI, 190. — ^ihv om. A. — 10 TtQog M. R. Fr.^ —10 sq. otav . . . tiqsg^. om. A. — 11 tov jiQSG^vtatov TtQ&tov Herw.tovg TCQ-ovg TtQwtovg. — 15 Y.atoipSGd^s] xai otpsGd-at V, oipsGd^sB Fl. — tavd^QcoTfov Markl. ut § 11. — 17 sq. gv^itcq.] Gv6Tt6vd(ovSakorr. coll. 163. 183. — 18 av add. eikm (Fr.). — 19 tovg ..21 iyy. rj^iv aff. schol. HI, 224. — 19 sq. ytal ... tQccTt. del.Cob. — 20 Srj om. Ai. — 21 iyy.] add. viiiv {rj^Tv d sch.) C seh.


\QaCvsijncxXivovg t6 nsya ocpslog rr]g %6Xs(og stQr]xs z/T^ftoj6^svr]g^jxatr]yoQr]^sv(X)v1i^Ejtsidi]ITtQsafisiag\td\vvvi1TtQ&rov;TIEPI TTIS nAPAnPP:SBEIA2. 107TQidi^ xal diatQiPcd xal ^vvrjd-eiai ^sd'^ immv eXsv-^SQLOL^ ocal yd^ot %axa tovg vo^ovg nal y.y]de6xal xalrsxva, 'Jd-7]V7]6L ^lv ij^sv a^toi rijg v^sreQag ^ti^rsag^ov yaQ av TCors riiiag stXsed^s^ s^^ovrsg d' slg Maxs-5 dovtav i^ai(pv7]g sysvo^sd-a TtQodorat. 6 ds ovdsvaitQarov s%(x)v [iSQog rov ^co^arog^ [oud' od^sv rr]vcp6)vi]v TtQOisrat^^ dig cbv ^AQi6tSidr]g 6 rovg cpoQOvgrd^ag rolg "EXXr]6iv., [6 di^aatog s^tiTiaXovasvog^ 8v6%s-xal xarajtrvsi dcjQodoxiag. ccaov^ars di] rovg 24rs i]iisrsQovg koyovg^ ovg st^o^sv imsQ v^cbv^ xal1v icps^rjg zal xara ^lkqov TtQog sxa6ta t&vccTtoXoyyjocD^ai. i^tatvib d' slg vjtSQ-PoXr]v {j^ag w dvdQsg dixa6tai\ oti 6i/yr] xal dixaCcog[5 r]^G)v dxovsts' d)


108 AisxiNorTto 0iXt7t7tov 7tatQL\ ovSlv TtaQalFtTtov^ ^A/,' icps^figccTtavta v7to^i^vfj6K(ov^ dsinsQov de, cov avrbg riv^ccQtvg £v Ttad^cov. ^A^vvtov ^sv yccQ vsco^tl tstsXsvtrjxotogxal 'AXs^dvdQov tov 7tQs6(ivtdtov tibv ddsl-(p&v^ UsQdiocxov ds xal ^UiJtTtov ^aCdcov 'ovtcov^ Ev- 6QvdtXT^g dh tTJg ^rjtQog avtcbv TtQodsdo^svr^g vTtb tcbv27 doxovvtc3v avtijg slvai cpCXcov^ Uav^avcov d' sitltijv aQxrjv avtcbv xattovtog^ cpvyc^dog ^sv ovtog^ taxaiQa d' iaxvovtog^ TtoXlcbv d' avtfp av^TtQattovtcjv^s%ovtog ds ^EXXrjvixriv dvva^tv.) sUrjcpotog ds 'Avd^s- ic^ovvta xal &8Q^av xal UtQstl^av xal «AA' dtta xcctQia^Maxsdovcjv ds ov% o^ovoovvtcjv^ dlXd tcbv TtXsC^tovtd IIav0avCov (pQovovvtojv ^ S7tl tcbv xaiQ&v tovtcjvixsiQot6vr]0av Ad^rjvaloi ^tQatr^ybv sn A^cpCTtoXiv 'Icpi-XQdtrjv^ 'Afig)i7toXitG)v avtSw i%6vtG}v t6ts tr^v 7t6Xiv28 xal ti]v ydiQav xaQTtov^svcov. dq)iXo^svov d' slg tovgt67tovg ^IcpiXQdtovg ^ist dXCycDv tb TtQibtov vs&v^ iitlxata0xo7tfj ^iaXXov t&v TtQayndtcov ri 7toXiOQxCcc tfjg7t6XsG)g., ivtav&\ scprjv iyco^ ^stSTtsiixl^ato avtbv [Ev-QvdCxrj^ rj ^i7]tr]Q rj 6t]^ xal ag ys di] XsyovOiv oljtaQbvtsg Ttdvtsg^ UsQdCxxav ^ilv tbv ddsXcpbv tbv abvxata6tr]6ada sig tdg %slQag tdg 'IcpiXQdtovg^ 6\ d^k sigtd ybvata td ixsCvov d^sl^a TtaidCov 5z^ra, si^tsv^ oti1 TtccQcchnwv Ai. — 3 k^vvrov . . . 14 sq. 'IcpixQ. aff. Aristid. IX,H75sq. W. — 3 [ihv ex Ar. add. Fr.^ — 5sq. EvQvdUrig ... 7 (pilcovom. Ar. — 6 'TtQodidoii. A. — ta)[v . . . 8 sq. ro) [xatpw pap. Oxjrh. (v.p. 105,21) frg. h. — 7 avtrjg Aiq Barb.: ccvtolg (pap.); del. Cob. —8 ccvt&v del. Cob. (bab. pap.). q)vy. iihv bvtog om. pap. pr. — 11 @bq.uccv Harp.s.v.; Qbq^tiv eik. — xatiJtrp.^Harp. s.v.) ...laQiaom.Ax.12 dl om.A. — licr^ar.^-^-. C, ^'9'.7{ai(yr9.Paris.l741 Aristidis.— in' kficp. om. Ar. ; f /? .^. Ai. — 15 ccvt&v om. kl. — t6t£ ante tr\vnoXiv AiBk., ante y.ccQ7t. cett. Fr., om.W. — 16 sq. 'l(p. sigtovgt.Ai. — 19 sq. secl. Evq. (hiai). — 20 ij arj ^rjr?]^ A W., cf. v. 21. —21 tbv abv &8. e W. — 23 t« post y6v. om. Agi. — siTtsiv A.


nEPI TUi: IIAPAnPESBEIAS. 109^'^A^vvtag 6 jtatrjQ t&v Ttatdcav tovtcav^ 6t s^r]^ vlbvBTCoiYi^ato


110 AisxiNorcjv BtTCoiiii^oiQTVQag ta^ ixeivcjv iTndtakag 7taQ£ix6^r]Vxal ta i^rig)i0^ata tov (Jrjftot» xal tas Kakki^d-evovgavoxdg. tcsqI ^sv ovv trjg i^ ocQxfjg Ktri68G)g trig xcjQag^xal tcbv xaXov^ivcov ^Evvia od&v^ xal TtSQi tav ©rjdicjgTtaidcov, G)v 'ATid^ag Xeystai cp£Qvr]v ijtl tfi yvvaixl 5Xa^elv trjv %(bQav tavtrjv^ tots ^sv rJQ^otti te leyeiv xaliQQrjd^r] dyg ivede%eto dxQipi^tata^ vvvl de i6G)g dvdyxrj6vvte^V£iV tovg X6yovg' d de rjv tcbv 6rj^ei03V ovk ivtolg aQxaCoig ^vd-oig^ dXl^ icp rj^av yeyetfrj^eva^ tov-82 tcav ijteiivtjdd-rjv. ^v^^a^iag yaQ Aaxedai^ovicjv xal 10tG)v dllov ^EXXriVG)v ^vveXd^ovdrjg^ elg cbv tovtcov^A^vvtag 6 QiXiJtTtov 7tatr]Q ocal jte^TtCDv ^vvedQov xaltrjg xad"^ avtbv tl^rjcpov TcvQiog rav, iipr]q)i6ato ^A^cpC-TtoXiv tijv Ad^r^vaCcov 6vve^aiQ£iv y^etd t&v dkXcov'EXX)]VG)v Ad-rjvaCoig. xal tovtcov tb xoivbv d6y^atmv 'EXXiqvav xal tovg tljrjq)i6a^evovg ioc t&v drj^o^Cov33 yQa^^dtcjv ^dQtvQag TtaQeix^firjv. cov de 'A^vvtagd7te6trj [6 ^iXCjtJtov TtatrjQ^ ivavtCov tav ^EXXrjvcovditdvtov ov ii6vov X^yoig.^ dXXd xal ifriq)(p^ tovtojv^ecprjv iyd)^ ^e tbv i^ ixsCvov yeyevrj^evov ovx e^ti 2(dCxaiov dvti7toiel6d-ai. el d' dvtiTtOifi %atd utbX^^ovXa^hv £l7c6tG)g e%eiv^ sl [lev stQbg Jj^dg 7toXe^rJ0agdoQidXotov triv jt6XiV elXeg, xvQCcog e%eig tw toi)1 ti7t. A (Fr.): civ sln. — liccQxvQiccg el. — 3 ante tcsqI lac.esse vid. paullo maior, cf.arnisicov 8. — xriGtcog? Dobr. — 4 'Evv.oS. cf. Harp. — 6 ccvf^v C. t^qhoztbts i, i]q^otte te Bk. : tJqiiotts.— 7sq. avvT. ccvdyari S^- — ^sq. t. STCL^LvrioQ^riao^cci HWolf, xat t.iTts^v^ad^rjv ci. Fr., t. ini^vriaQ^fivaL Hillebrand, t. aal sv rj^lv ccviTCLiivriad-siriV W. — 10 sig (om. e^) av^uaxiccg {-iccv e^) A. — 11 avvsXd^dvToyvA. 12 6 7Cccti]q ^lX. Ai, del. W. — 13 havTbv f.—15 Tovro BC. — 17 TCccQSLxofiriv Adfiq Bk. (cf. v. 1): nccQsax- (Fr.).— 18 6 (IhI. 7CccTi]Q del. Bait. Sch. — li) iv XvyoLg gni, Xoyco k, rro X.eil. — 21 &vTiXiysLg Cob. — 23 rriv ttoXlv ante (^oq. Ai Bk. —nXsg] ^xsLg Ham. W. Cf. Gebauer ad Lys. XIH p. 408.


TIEPI TH^ nAPAIIPESBEIAS. 111Ttokeiiov v6^(p 7iTrj6d^£vog' si d' ^^^(ptTtoXttag ocq)EiXovtijv 'A%-rivmcov TtoXiV^ ov taxeivcov sx^iS^ aXXa trjv'Ad^rjvaicov xcjQav.'Prjd-svtov ds xal tovtcjv xal iteQCJV Xoycjv^ rjdrj 345 xad^fJKSV slg Zjfrj^o^d^Evrjv tb tijg jtQ86^Eiag ^SQog., xaljtdvteg :tQo6el%ov cog VTteQ^oldg tivag dvvd^ecjg dxov-06^Evoi k6yc!3v' Tcal yaQ TtQog avtbv tbv ^iXiTtTtoVycjg rjv v6teQov dxoveiv^ xal JtQog tovg etatQovg £^7]yyeXtori tcbv eTtayyeXicbv VTteQpoXt]. ovtcj de aTtdvtov10 diaxeiiievcjv JtQbg trjv dxQ^adtv^ (pd^eyyetai tb d^rjQiovtovto ^QOoiiiiov cixoteiv6v ti %al ted^vrjmg [deiXicc]^xal (liTCQbv TtQoayaycov dvco t&v TtQay^dtcov^ e^aicpvrjgE6iyrj6E ical dirjjtoQr]d-r]^ rsXEVt&v dh ixTtiTttSi tovX6yov. Idcov dh avtbv 6 0iXi7t7tog cjg diSTCEito^ d-aQ- 3515 QEiv te jtaQexeXeveto xal [irj vo(ii^Ecv, co^tceq iv tolg^EdtQOig^ did tovto [^oiE^d^at] ti TteTtovd^evca^ dXX'ri^vxfj ^ccl xatd ^iXQbv dvay^i^vrj^xedd^ai xal Xeyeivcog JtQOEiXEto. 6 d' drg djta^ itaQdx^rj xal tcov ysyQa^^Evcovdi£6cpdXr]^ ovd' dvaXa^Eiv avtbv idvvrjd^rj^20 dXXd xal jtdXiv ijtiy^EiQTJ^ag Xiysiv tavtbv Ejtad-EV.d)g d' rjv 0i(O7tr].^ ^Eta^tfjvac rj^ag 6 xflQv^ ixiXEVEV.2 ovxl kl W. — 4 xai prius add. Ai (om. Fr.). — 6 Svvdlisag(cum i^) om. Cob. W.; Xoycav del. Dobr. coll. D. XIX, 339.— 8 ccK0v6av A. — 8 sq. i^rjyysXto (Bk.) W. : i^7iyy^X{X)sto A,i^7]yyiX&ri (hiat.) cett. Fr. Delevi ccvtov (hiat.), quod post i^.hab. A, ante i^. cett. Fr. — 10 sq. imitans Dio Cass. XLVI, 7(pQ^sy^divsvog tanBivov rt acu tsd^vy^-Kog (Dobr.); aff. y.ccl ffx. v,cclts^v. 7tQ. ti Tzetz. Cbil. VI, 19G (cf. XII, 577). — 11 rt (ts q) postffxor. add. C; itQooliiiov ts rf-^^vTjxo? ti v.al avot. A. — dsiXla.om. Dio Tz. (Sakorr.). — 13 sv.Ttl-nxsi aV Fl.: ivn. iv (hiat.) cett.Fr. — 15 vofil^SLv vel oug'&c


112 AISXINOT30 'E^Sidrj d' iq)' rj^&v avtCov [ol 0v^7tQi(3^eig\ iysvo-^sd^a^ 6(p6dQa citcivv dKvd^QOJTiccaag 6 XQrj6tbg ovtoal^Tj^oad^svYjg^ aTtoXaXsxivai ^s itpri trjv Ttolcv xal tovg6v^lidxovg. ixTtXayivtog ds ovk i^iov novov^ dkXa xaltcjv 6v^7tQi6^E(x)V aTtdvtov^ Tcal trjv aitCav Ttvv^avo- 5fifVov, di rjv tavt eiTtBv^ ^QSto ft£, sl tav 'Ad^TJvrj^iTtQay^dtcjv ijtikiXri0^ai^ xal tbv drj^ov xata7t£:tovrj-^iivov xal dcpodQa iiti^v^ovvta siQ7]vr]g si ^rj ^i^vrj-37 ^at. ^-i} ^iya cpQovstg" scprj ^^inl talg iipricpiij^ivaig^\v TtsvtTJxovta vav^iv^ ovdijtots 6s TtXrjQcod^i^do^ivaig ;loovtca ydQ rjQid^ixag QiXiTtJtov xal toiavta siQrjxag^ s^cjv ovx siQrjvrj yivoit dv ix stoXi^ov^ dXX^ i^ siQiqvrjgTtoXs^og dxriQvxtog.'' dQ%o^ivov d' i^ov TtQog tavtadvtiXiysiv^ ixdlovv rj^ag ol vTtrjQitai [ol tov OiXiJt-38 Ttov^. cjg d' siarjXd^o^sv xal ixad^s^o^sd-a^ i^ dQxfjg lostQbg sxa6tov tG)v siQi]^ivG3v ivsxsiQSt ti Xiysiv 60iXi7t7tog^ 7tXsL0trjv ds sixotcjg ijtoitjdaro diatQifirivjtQbg tovg i^ovg Xoyovg' l'6c3g yaQ ovdsv tav ivovtcovsiTtsiv^ mg ys oi^ai^ TtaQiXinov xal TtoXXdxig ^ovtovvo^a iv tolg Xdyotg dyvo^a^s' TtQbg ds ^ri^o^d^ivrjv 2(tbv ovtco xataysXdatcog djtaXXd^avta ovd' VTtSQ svbgoi^ai disXix^rj. tovto de ijv ccQa dyxovrj [xal XvTtrjli39 tovtG). iTtSidij de xatidtQS^sv sig g)iXavd-QC37tiav tovgXdyovg^ xal tb ^vxocpdvtrjiia^ o TtQOSiQnjxsi xat i^ov1 ol GviLTtQ. (oi TTQ. 1) del. Turr. Sch. W.; cf. § 21. —2 Tcdvv ecp. MSchmidt sec. Hesych. Phot. Ttdvv 6(p.; del. TtdwW. — ovTog B al. Fr. — 3 Jri^. secl. W. Cf. Mus. Rben.XLIV, 4sq.; Dem. XIX, 175. — 4 ^ovov ad al. Fr. — 8 stQrjvrigAdf Barb. Bk.: rfjg 8lq. (Fr.). — sl fir}] ov A. — 10 fihv om. A.— ovdsTtwTtoTs (om. (Vs) A. — 14 sq. secl. oi (om. i Fl.) rov ^d.i^hiat.). — 15 slarild-o(isv Ai Bk.: riXd-oiLSv (Fr.). — 20 oovondisTOAi. — 22 ap(a) ^v efm. — y.al XvTtr} del. Dobr. W. —24 ^iX. (6 ^iX. Fi.) post X6y. om. cum kl.


:nEPI THS nAPAnPESBEIAS. 113ytQbg Tovg 6v[i7tQi6^eig ovtog^ dyg idoiiivov ttoXsiiovTcal dtacpoQag airiov^ diEitiTttsv a^Tw, ivtavd^a ijdr] xalTtavtsX&g i^i6td^£vog avtov xatacpavrjg ijv^ &6ts xoj^xXrjd^ivtcjv rjficjv inl ^ivta dsiv&g d6%Yi^ov£lv.5 ^A(poQiiG}vt(ov d^ rj^&v olxads ix trjg TtQS^^sCag^ 40i%aC(pvrig Tcatd trjv 6dbv jtaQado^cjg zal (ptlavd-QcojfcogjtQbg €xa6tov dosXiysto. o tc iisv ovv Ttot rjv 6 xiQxcoil)r) ro xaXov^svov TtaiTtdXrj^a r) tb TtaXiii^oXov t)td toiavta QTj^ata^ ov% fjdsiv TtQotSQOV vvvl 8' i^r]-10 yr^trjv tovtov ka^hv tfig djtd^rjg xaxorjd^stag ^Sfidd^rjxa.diala^^dvcov yaQ sxa6tov rj^av iv ^iQSi^ t(p ^sv 41iQavov 6v6tr]6siv iTtriyyillsto xal ^orjd-r^^siv tolgidiOig^ tbv 8s sig 6tQatr]yiav %ata(5tiq6siV' i^ol dhTtaQaxoXovd^av %al trjv cpv0iv ^aKaQit^cDV xal tovg X6-15 yovg ovg sl^ov iyxco^idt,cov Tcokvg r]v tolg STtaCvotgxal i7Ca%d"if]g. 6vvdsi7tvovvt(ov d' r]ii&v aTcdvTCov ivAaQicr]^ avtbv ^sv s^xcojtts xal ti]v djtoQCav ti]v ivtG) X6yG} 6v^pa6av savtG)., tbv ds OCXiTtJtov tcbv vitbtbv r]kiov dvd^QcoTtcav scpr] TtdvtcDV sivat dsiv6tatov.:o 6vva7tocpr]vaiiivov ds xd}iov ti toiovtov^ cog Tcal [ivr]- 42^ioviKcbg sf^oi TtQbg td TtaQ^ r^^&v Qr^d^ivta^ Ktr]6icpcbvtogdi^ 607tSQ r]v r]^(bv TtQSdfivtatog^ v7tSQ^olr]v tivasavtov 7taXai6tr]tog %al TtXrjd^ovg itcov si7t6vtog^ aal7tQo0d-ivtog^ cog iv to6ovtG) xq6vg) xal ^Ccp ov 7tcb7tod-'2 ccttlov] i"/. tov ivavtiov Ai al. — 3 yiccl om. A. — 5 iy. tfj?TtQ^a^. ante 0iv.c!.dsA.i Bk.; del.W. — QY.ai] «gCob. — 7 ovv] rtadd.A (1?). — TTotr' ^v d f i , schol. Patm. p. 154 (qui aif. o ti ... TCaUyb^.)7]v cKod'' (Fr.). — 7 sq. yiSQyiG}'^ Harp. s. v. Tzetz. Ciiil. VI, 143. —8 TtccXiiipotov Harp. s. v. — 9 wvl de: vvv (Fr.). — 10 TcaGrig A al.W. — 14 sq. "iiai tovg ... iyyito^. ora. ehkmq. — 16toig] iv totghiFr.^ — 17 AaQLGrj a^ Sch. W. :AaQLGar}. — avtbv ekmC: iig avtbval. Fr. — 18 a/jrw e. — 20 v.a\ add. ag V Fl.Fr. — 21 Kt]Yia\icpG)Vtog. . . 24 (off ^v pap. Oxyrli. 111,440 (frg. b), III. saec. p. Ciir. Cf. ad§ 74. — 22 manBQ ilm V. — 24 xat ^Up del. Herw. W. FiniturAeschinbs, ed. Blasa. 8


114 AISXINOTovtcog 'fjdvv ovd^ ina(pQ6dixov ccvd^Qosjtov icDQCCKhg sfrj^43 dvaxQot7]6ag 6 2JL6vcpog ^Se tag xstQagj ^ytavta ^ivtoi^^fcprj „« Ktr^^LCpGyv^ ovt ccv 6v TtQog tbv drj^ov slnoig^ovt' av oi)tog^' spbs drj Xsycjv ^^tol^7]6SLSv slTtslv TCQog'A^rivaiovg^ Ktg 6 QCkiTiTCog dsivog sljtslv Kal fivrjfiovix6g."dvaL0d"t]tc3g ds rj^cjv syovtcov Tcal trjv sm-^ovXiiv ov TtQOOQCj^svcjv^ rjv avtLxa dxov^s^d^s^ slg(jvvd^TJxrjv tLvd rj^ag TcatsxXri^sv vTtsQ tov tavt iQslvjtQog v\Lag, s\iov d\ 'nai dsrj^LV i6%vQdv iSsrjd^rj \irjTtaQaXtnslv^ dXk^ sljtslv^ dyg {^TtsQ 'A\icpL7t6Xsd)g ti nal lo^rj^ioad^svrjgstjtoL.44 Ms%QL \ISV OVV tOVtCOV Ol 6Vll7tQS6^SLg sl6L flOl^iaQtvQsg^ ovg TtQOTtrjXaxt^ov ovtog Tcal dLa^dklGiv ivtfj oiatrjyoQLa dLatstsXsxs' tcbv d' iTtl rot) firj^iatogTtaQ' v(iLV X6yc3v viislg dxrjK6ats^ &6ts ovx iviotaL i5(lOL ipsvds6%^aL. dionat ds v\icbv 7tQo6S7tL7Covr]6ai dxovovtagTcal trjv XoLJtrjv dLrjyrjaiv. otL \isv yaQ SKa6togvn&v Ttod^sl td jtsQL KsQ6opXsjttrjv dxovsLV xal tdgjtsQL ^coxfwi/ altCag^ 6acpG)g olda^ xal JtQog tavta6jtsv8co' ft;AA' idv \irj td jtQO rovrov dxov6rjts^ ovd^ 20ixsLVOLg 6\iOLC3g TtaQaxoXovd^rjasts. idv d' i\iol rc3 xlvdvvsvovtLdc)ts sljtslv &)g ^ovXo^iaL^ xal 6G)6aL \is^ silirjdsv ddLXcb^ dvvTj^s^d^s^ Ixavdg siXrjcp6tsg d


;svHEPI THS nAPAnPESBEIAS. 115xscpaXaicjv tijv 7CQS6(iEiav ocTtrjyysilafisv, xal trjv stcl-6toliiv aTCsdoiisv tijv TtaQa ^tXC^itov^ sjtacvetrjg 7]vrj^cbv ^rj^o^d^svrjg ^Qog tovg 6v^povlsvidg^ %al tijv'E6tCav S7t(x)^o6s tijv ^ovXaCav 6vy%aCQStv tfj TCoXst^5 ott totovtovg avdQag sitl tr^v jtQS^jisCav s^STts^il^sv^ o'Cxal tfj 7tC6tst xal Isyovtsg rj6av a^tot trjg jcoXscjg.vjtSQ s^ov ds siTts tt totovtov^ cdg ov ipsvdaC^rjv tag 46tav sXoiisvcav [is STtt tijv 7tQS(5^sCav slitCdag. tslogds Ttdvtcjv syQaiJjs yccQ rj^ag 6ts(pavK)6at d-aXXov 6ts-10 (pccvo) sxa0tov svvoCag svsxa tr}g slg tbv dfjaov^ TcalKaXsaat sjtl dstJtvov sig t6 TCQVtavslov sig avQtov. ottd' ovdsv tljsvdog stQrjxa JtQog v^ag^ Xa^stco ^ot tbtfjTjcpt^^a 6 yQa^^atsvg^ xal tdg tav 6vpi7tQs6^S(ovliaQtvQtagdvayvatcj.15 'PH^ISMA. MAPTTPIAI.'Ejtstdii toCvvv djtrjyyslXo^sv tijv 7CQS6^sCav sv ta 47drj^(p^ S17CS 7caQsld-G)v TCQcjtog i^tta)!/ dtd tijv rjltxCavKtt]6t(p(X)v dllovg ts ttvag koyovg xal tovg TCQbgz1yi^o6^svyiv c:vrd5 6vyKSt^svovg sqsiv^ tcsqC ts tr]g20 svtsv^s(Dg trjg 0tXCjcjcov xal trjg idsccg avtov %al tf]g\XQdtovgtoig Jtototg S7Ctds^t6tr]tog. %al ^std tovtov Otlo-stjcovtog ^iKQd %al ^sqkvXov^ ^caQi^^.d^ov syco'3 rovg ccvtovg 6v^§ovlsvtdg i, tovg §ovlbvovtag rell. (Fr.),P Tovg ^ovlsvtdg Ham., — —TCQog t. §. del. Fr.^. 5 ^Ttstiipsv A.6 xccl t^ jtLGtsi V.. Xsy. scr. : %ccl totg loyoig v,al ty %. Xiy. codd.,del. Uyovtsg Bremi (Fr.). — 9 yd^ add. Af.^ Cf. Hjper. c.Athenog. § 3. — Gts^oLvovG^^ai egl (cf. ad III, 243). — 9 sq. 6ts-(puvoi om. A Bk. Cf. III, 187. - 17 dLu ti]v i]l. ante Ttqwtog i,del. 'W. ,— 19 avy-A. i]iilv. kBC\', avyv.. v(iiv Fl. (Fr.). — 20 tfjgtv ... 21 STtiS. Thom. p. 159; tov . eliljn. - 21 ds^LOtr^tog el;cf. i7tLdtt,iog 124; I, 178.8*


116 AISXINOT48 87tELdri d^ riiv ccXlrjv disirjXd^ov jtQe6^suw^ ccnrjvr7]6axal TtQbg rbv X6yov^ ov iv tolg 0viil7Cqs(3^s(Si dtcj^okoyr}6d^rjv^sItccdv^ Zxl ^al ^vrj^ovLXcog %al dvvat&g 60LXc7t7tog si'7C0i' xal trjv dsr]6LV ovx sjtsXad^d^rjv tijv^rj^oad^svovg^ otL tai^^sir] XsysLv^ sdv tL TtaQakLTto^sv 549 rj^slg^ vTtsQ ''A^cpLTtoXscog. i(p aTta^L d' rjy.lv dvL6tataLtsXsvtalog ^rj^o^d^svrjg, xal tsQatsvddysvog^ co67tSQSLcad^s^ ta 6%riiiatL xal tQLil^ag trjv xs(palr\v^ 6qg)V inL-0r]iiaLv6ysvov tbv drj^ov xal djtodsdsyysvov tovg TtaQiyov koyovg^ dy(potSQC3v i(prid^avyd^SLV^ xal tcbv dxov- lodvrcoi/ xal tcov TtQsO^sv^dvtcov^ otav TtaQSVtsg tbv%q6vov^ ol luv tbv tov ^ovXsvs^d^aL^ ol ds tbv roi)avii^ovlsvsLV^ d7to8LatQL^G)6L tr^v vTtsQOQLOV kahdvdyaTtcbvtsg iv tolg olxsCoLg TtQdyyadLV ovdsv yaQ50 slvaL Q&ov rj TCQSQ^sCav dTtayystXaL, „/3ovAoftat d' vylv" uiiprj ^^xal S7tLd£it,ccL^ wg dsl tb TtQdyya yCyvsad^aL."dya d' ixsksvsv dvayvcoG^^rivaL tb ^7]cpL6fia tov dri^ov.dvayvcD^d^svtog dc sItcsv^ otL ^.^Tcatd tovto £S,S7C£y(pd-rj-(isv^ xal tavta iTCQdttoysv^ d svtavd^ol ysyQa^ctaL.kapis dyj liOL Tcal trjv i7CL6tok^v^ t^v t^ko^sv 7CaQd 0l- 20XC7C7COV (psQovtsg". i^csLdi] ds dvsyv^^d^rj^ ^^d^cixsts^'E(prj ,5^7)1' d7c6KQL6LV^ %al XoLTcbv vpLLV i6tL ^ovlsv-51 ^a^d^aL". d^OQv^rj^dvtcov d' fV avt^ tuv yiv^ SgdsLv6g tLg sl'rj %al avvtoyog^ tcbv 8\ ^cXslovcov^ mg(pd-ovsQbg Kal TtovYjQ^g^ ^^axixfjaGd-s dh" scpr]^ ^^hg 6vv- 253 'Accl prius om, Adq. — 6 sqq. cf. Tzetz. Chil. VI, 149 sq. —7 tsXhvxcuov el, om. q W. — 8 ffooO-ft iB. — 9 CcitodsdEyii.Scalig. (W.): SsdsyiL. — 12 ^ovXtvhad-ai i: ^ovXsvaaa&cci. —15 r) om. Af^ — 16 im8d^Ka%-ui i, cf. 64. — ysvBa&ccL aVFJ. Fr. — 17 iyiiUvaBv Agq. — 19 i^sTCQdxT. (propter ^ltTr.)Adf. — 19 ivxavd^cc i Fl. ivxccvd-l Fr. — 20 ^oi kpri i. — 22 iaxivv{uv i. — 25 (pdov. -lial nov. i: nov. Y,cil cpd', — 25 om. aal anieaxiip, cum i,


IIEPI THS IIAPAIIPESBEIAiJ. 117t6(i(og Tcal rcckXa Ttdvta ccTtayyeke), idoxsi dsivbg slvaikiyeiv AldxCvri QthTtTtog^ dlk' ov% cfiot, dlX' d xtgavrov rijv rvxrjv TtBQiekGiv ariQco JtSQLd^Sir]^ ovk avTtokv ri xaradsiig strj. sdozsi Krrj^itp&vn rijv b^iv 525 XaiiTtQog slvai^ s^ol d' ov %siQ(av 'AQi6r68ri^og 6 vjto-KQirTJg^" TtaQfiv 8' ri^ilv Tcal ^vvs^QSd^svs. ^^^vri^ovi7i6vng avr6v (prj6iv slvat' %al yaQ srsQOi. 6v^7tiSiv dsivbgrjV 0iloxQdrr]g 6 (isd'' rni&v dsiv6rsQog. k6yov rCg(prj6iv s^oi xarakiJtsiv vjtsQ A^(pi7t6ksc3g' aAA' ovt' dv10 vy^iv 6 QrjrcDQ ovrog ovr dv Sfiol X6yov ^sradoCrj.ravrl (isv ovv ,,£9)^" krjQ^g sdnv syco ds i}7^(pi6^a 53yQdtl^Cxi Tcal ra xiJQVxi 67tsC6a0^ai np TtaQa ^iXCjtTtovrjKovn^ Tcal roig ^sXXov6i TtaQ^ avrov dsvQO Isvai7tQs6^s6i.^ xal rovg jtQvrdvsig., sjtsiddv riKC36iv ol utQSlod^sig^ sKxXrj^Cav sitl dvo rj^sQag Ttoislv /ai) /ioVov i)7tsQslQrivrig.^ dXXd Kal %sqI 6v^iia%Cag^ xal rovg 7tQS6psigYj^ag^ sl doKov^sv a^ioi slvai^ S7taivs0ai %al %aliaaisjti dslTtvov slg ro 7tQvravslov slg avQiov.''' on d' 54dkTjx^r} Xeycj.) la^s ^oi rd ifrjcpCa^ara.^ Xva sidr]rs g)20 dvdQsg dixa6ral ocal rr^v dvco^aXCav avrov nal rbv(pd^^vov^ Tcal rrjv r&v 7tQccy^drc3v ^srd QiXoKQarovgKOiVfxivCav .,Tcal rb rj^og., cjg STtCfiovXov %al djti^rov.TcdXsi 8b (loi xal rovg 6v^7tQs6psig^ xal rdg ^aQrvQCagavr&v dvdyvcod^i [xal rd ^ricpC6aara rd ^rj^o^d^svovg^.1 Ttdvta om. Adf. — dsivbg Auger. Turr. : ^vrmoviKog (ctV. 6) xal d., sed ytccl om. A. — 4 'nocxccSsiarsQog Cob. — slvaiDobr. — 5 XccfiTcgbg] d-aviicc6tbg i. — 6 ituQfiv 8' Af* Bk.: ognccqfiv (Fr.). — 7 (pr\6iv avtbv iV, cf. v. 9. — hiQOig 6v^7ti,stv{-TfOLsiv i) kligfq, av^TCisZv hxsQoig e. — nLslv R. , sed v. 112.Plut. Dem. 16. — 8 icXla ^iX. df-q Barb. gim. — 11 xavu^ihv ovv lcpr\ X. i. i: Ta-Dra fi. 0. X. i. ^cpr] (Fr.). — 20 diyiaaxaladd. i (om. Fr.). — 24 xd xov A. B Fr., roD d. V, Ar\\i. hkldfFL; xorl xd 'ip. x. Jr^i. del. Tayl.


118 AISXINOT'FH^I2MATA.55 Ov roivvv ^ovov tavta eyQaijjsv^ aXXa xal ^8tatavta sv tfj ^ovXri d^sav sig ta /liovv6La xatavsl^aitolg TCQsapsaLV^ iTCSidav y\Kcoai^ tolg QilCnTiov. kiysTcal tovto t6 ifYjcpia^a. 5'PH^irMA.^Avdyvcjd-i dij xal trjv t&v 6v^jtQsa^SG)v fta^ri'-Qtav., %v sidijts a avdQsg ^A^rivaloi^ oti ^rj^oad-svrigov% vTtsQ tfig 7t6ls(Dg sijtslv dvvatai^ dXX^ snl tovg0v66itovg zal 6^o6:t6vdovg ^sksta, loMAPTTPIA.5G Triv iisv toivvv xoivcoviav t(bv TtSQl trig siQT^vrjgTtQd^scjv ovK s^ijv Tcal ^iXoKQdtovg^ dXXd zJi]^o6^svovg%al 0iXoKQdtovg svQi67csts^ xal tdg Jti6tsig tobvsiQrj^svcjv iTcavdg v^lv ol^ai TtaQS^xrl^d-ai' tcbv ^sv i >'yaQ icTtriyysX^svov v^slg s6ts ^ioi ^dQtvQsg^ tibv d' svMaxsdovia Qrjd^svtcjv xal tGiv xatd tr^v utOQSiav rj^lv6v^pdvtc3V tovg 6v^7CQs6^sig v^lv ^idQtvQag TtaQS-6x6^r]V. trjg ds VTtb /driy.o6%'svovg dQticng siQrj^svr^gxatrjyoQiag rjX0v6ats Tcal ^s^vr^^d^s^ rjg trjv dQ^riv 20S7tOiri6ato aTtb trjg dr^^rjyoQiag^ rjv SiTtov TtSQi trjg57 siQrjvi^g. ctdvta ds sv tc5 ^sQSi tovtcp tfjg natrjyoQiag1 WricpiGybcc (^pricpiG^atcc) ^riaoGQ^ivovg f Barb, Fl. , sed cf.§ 110. — 2 xavra ^ovov elV. — 3 sItce ^iav gmdq. — y.atsvsL(i8Aa -f nV. — 6 Wricpiaiia i: Jriy.o6d'Evovg add. ek al. — 7 tcqsg^scovelV. — 8 avdgsg add. i Bk. — 15 naQaexMai AC W. — 21 cctco']vnhg Af. — ?)v] ^g gin. — siTtov] s. iyb) eB Fr. (post 22 sIq.add. ^ycb i).


:nEPI TH>: nAPAnPESBEIAI!. 119iipBvdiiivog^ STtl rc3 TcaiQa [tovtG)] dstvcyg i()%etXLa6s,tovg yag Xoyovg tovtovg ivavtCov cpri^l tcbv %qs0^s(ovXiysaQ^aL^ ovg STts^il^av JtQog iJ^ag ol "EXXrjvsg ^sta-Tts^cpd^ivtsg VTto tov dri^ov^ Zva xoLvfj xal TtoXs^olsv^5 sl dioL^ 0LXL7t7tG) ^stcc 'Ad^rjvaLcov^ xal tfjg slQt^vrjg^ sltovto slvaL doKOLrj 6v^(piQov^ iisti%0LSV. ^xi^a^d^s dijTtQayiiarog ^sydXov TcXojtrjv xal dsLvijv avaL6%vvtLavtijv ^Ekkdda^ stL tov TtoXi^ov tov TtQog ^LhjtTtov v^lv10 svs6tr}x6tog^ ol ^sv xqovol tfjg alQi6sc3g[j ots i^STti^-(pd^ri^av^] Tcal td tav 7tQS(3psv6dvtG}v ovo^ata iv tolgdri^o0LOLg dvayiyQaTttaL y^d^^a^L^ td ds ^(b^atd idtLvavtav ovK sv MaxsdovLa^ dXk' '^d^ijvrj^L' talg 8s^svLxalg TtQS^^sCaLg rj ^ovkri tdg slg tbv dfj^ov 7tQO0-15 ddovg TtQopovXsvsL' ovtog d' i(ps6tdvai tdg d7tb tavad^svsg iTtl t6 ^fj^a tovto iv tc5 i^a Xoyca^ slTtsTtoXscjg -^atLVog ^ovXsl tcov ^EXlrjvCdcav tovvo^a^ i^ -^gd^pli^^aL tots (pjjg tovg 7tQi6^SLg' Tcal td 7iQo^ovksv-20 ^ara avtcbv ix tov povXsvtrjQCov dbg dvayv&vaL^ xaltovg ^Ad^rjvaCcjv xdXsL 7tQi


120 Aii:xiNorTtolsig^ (locQtVQag. xccv jtaQstvac xal firi aTCodrjfislv^ o%srj %6lLg tiiv sIqt^vtiv STtoisito^ ^aQtvQti^GJCiLV^ rj tag^Qog tijv PovXijv avtcbv 7tQo66dovg xal ta ^rj(pL6^ataav TtaQa^xXi ^'^^ ^^ 9^VS ovta xqovo)^ ocata^aLVCx) xald^avdtov tL^G}^ai„ 660 ^AvdyvGid^i dij %al tb t&v 6v^iid%(ov d6y^a tC Xsysi^sv d) dcaQQrjdrjv ysyQantai^ STtstdii ^ovXsvstai 6 dfjy^og6 'Ad^rjvaLOv vTtsQ slQTivrjg jtQog 0L?.L7tJtov^ ol ds UtQS-O^stg ovjtco 7tdQSL6LV^ ovg s^STtsii^sv 6 drj^og slg tijv'ElXdda TtaQaxalav tdg 7t6lsLg vtcsq trjg sXsvd^sQLag lot&v ^EXlriviov. dsd6x^aL tolg ^v^^d^OLg^ ijtSLddv sjttdrj^rl0(o0LVol 7tQS(5^SLg nal tdg 7tQs6^SLag d7tayysLX(D6LV'Ad^rivaCoLg xal totg 6v(iiidxoLg^ 7tQoyQdijjaL tovg TtQvtdvsLgsxxXri6Cag dvo xatd tbv v6(iov^ sv dl tavtaLg^ovksv^a^Q^aL tcsqI trjg slQrjvrjg 'Ad^rjvaCovg' o tL d' dv i5PovXsv0rjtaL 6 drj^iog^ tovt sivaL xoLvbv d6y(ia ta^v6v(i(idx(x)v. dvdyvcod^L dij (iol tb tcjv 6vvsdQcov d6y(ia.AOrMA STNEAP^iN.61 IlaQavdyvcoQ^L dii (iol xal tb ^rj^io^d^svovg ijJ7]cpL(3(iajsv d) xsXsvsL tovg TtQvtdvsLg (istd td ALOvvdLa td sv 20d6tSL xal tijv sv Alovv0ov sxxXri^Cav TtQoyQdipat dvoSKxXrj^Cag^ ti^v pLsv tfj 6yd6ri STtl dsxa^ ti^v 8s tfjsvdtri [iTtl dsxa]^ bQC^ov tbv xQOVov xal TtQovcpaLQcbv4 ccv om. A W. — iv o}] m e Fl., mg klf ^ — ZQOvoi ovxcci, bvxK iq6vov f^(kl). — 10 TtccQccKccXav aV (Fr.): jtccQccyiaXstvgmh, TtccQccyiccXovvxsg e, -ovvxag cett. Bk. W. Cf. III, 58. 64. 65 (68).— 13 xal rotg ov^nidxoLg del. Tayl. — 14 xbv om. e, rovg vo^ovgikgd. — 16 ovii§ovX. gmhV. — 16— 17 xi . . . av^iidxcov om.el. — 16 ij)ricpl6r]xccL Cob. — yioivbv om. i. -— 19 ftot om. i.—Jri^. iklC Bk.: xov A. — 23 ItiX div.ci. del. Cob.


IIKFI THS riAPAIIPESBEIAi;. 121tag eKnhptag^ ^qIv e7ttdrj^7J6aL tovg ccTtotav 'ElXr\vG)VjtQE6petg. %aX t6 likv t&tv 6v^iid%G)v ddy^ia xekevet.,(p 6vvet7telv xal eycj b^oXoycb^ viteQ elQ^^vrjg ^ovovv^ag fiovXevaaad^at.,^rjiioad^evrjg de xal TceQi 6v^-5 iia%tag xeXevet. leye avtoig tb il^rjcptOiia.'PH^ISMA.Tcbv ^ev ^rjg)t6^dt(ov d^q)oteQC3v rjxovdate « avdgeg 62'y4d-rjvatot, vfp' mv i^eXeyxetat ^rj^o^d^evrjg tdg d^todrj-^ov6ag 7tQe6^etag eTttdri^elv cpd^Kcov^ xal ^ovko^evcov10 v^icbv dxQod^a^d^at^ tb tcbv 6v^[id%ci)v dxvQOV Ttejtotrjxhgdoyiia. ol ^ev yaQ dTtecpTqvavto dva^etvat tijvTtoltv tdg ^EXXrivfndg :itQe6petag^ ^rj^o^d^evrjg dl ovXoycp ^ovov xeocG)Xv}ce TteQt^elvat^ 6 Ttdvtcjv al'6%t6taxal tdxt6ta iietattxteiievog^ dXX^ eQyo) xal ipricpt6^att^15 7tQ06td^ag i]dr] ^e^ovXev^d-at.ElQrjxe de^ d)g ev tr] TtQoteQo. tcbv e7CKXrj6tG)v drj- 63Hr]yoQ7]6avtog QtXoxQdtovg^ v6teQov dva^dg eyca xate-^e^^ijdiirjv 7]v el^rjyelto exelvog elQijvrjv^ al6%Qdv xaltrjg TtoXecag dva^tav elvat cpd6xc3v^ tfjd' v6teQata TtdXtv20 [rj^eQa] d)g 6vvayoQevot^c rc3 ^tXoKQdtet^ xal trjvexxXr]6tav evr]^eQr]6ag ol%ot^r]v (peQcov., Ttetd^ov v^ag}ir] ZQ06e%etv tolg tdg ^d%ag xal td tcbv TtQoyovcov1 ccTtbj Ttaga i W. Cf. p. 119, 15. — 3 « om. A. — rr)sante bIq. (p. 120, 15) om. cum ekC. Cf. III, 68. — 6 Xiyekldfh: X. dh (Fr.). Cf. I, 11. 15. 20. — 7 (ixTjxoare i. — addidiccvSQi-g. — co Ik.d'. post a^cpox. (h.iat.) AC. — 9 iitidrwLElv anteTCQB6§. i, post (pdayccov e. — 11 sq. tr^ itdXsL e; rrjv tcoXlv del.Cob. — 13 ixmXvGi- q Fr^ — 14 ^Etad^i^svog q. — 15 ^ov-Xsvsad-ccL A C. — 18 ixstvog slariy. A. — 20 rjy.iQa del. Cob. Fr. —ovvriyoQSvov Sch. — 21 oly^oi^ijv scr. : a>x6^r]v {ipiQcov a>x. i). —22 iii} TCQOGsx^tv om. A.


122 AI2XIN0T64 liyov6v XQOTCaia^ ^rjds tolg "EXlri^i, poiq^elv. ort d' ovipsvdrj ^ovov xaxi^yoQriKSv^ aklct %al advvata ysvi^d-ai^fiiav fi€V avtbg xad'' avtov [zir}^o6d'8vr}g'] ^aQtvQtavILaQtvQYi^EL^ stSQav ds Ttdvtsg 'jid^rjvaloi xal 'b^slg dva-^L^vriaxo^svoi^ tQLtrjv ds rj trjg altCag aTti^avotrig^ 5tstccQtrjv d^ dviiQ diioXoyog^ slg t&v TtoXitsvo^svcov^^A^vvtoQ^ S iljr](pi0^a STtsdsi^ato ^r^^o^d^svr^g xal dvsxoivovto^si d(p rco yQa^^atsl^ ov% vTtsvavtCa^ dXldG5 tavtd ysyQacpcjg ^iXoxQatSi. xaC ^ioi Xa^h tb i^7]cpi6^axal dvdyvcod^i tb ^rj^oOd^svovg^ sv (h cpaCvstai ysyQa- 10(pcog^ tfi ^sv ^QOtSQcc tcjv sxxlri6iG3v 6v^povXsvsiv tbvfiovXo^svov^ tri d' v6tSQcc tovg TtQOsdQovg sjtL^rjcpC^sivtdg yvco^iag^ Xoyov ds ^rj TtQOti^svat^ sv y ^s (prjatvavtbg QiXoxQatSi awsiTtslv.'FH^ISMA. 1566 OvKOvv td ^isv ^r]cpC6^ata^ Sg s^ dQxyjg iyQacprj^fiivsi^ ol dh tcbv 6vxocpavtG)v Xoyoi ^Qbg rovg icp'ij^iQav xaiQovg Xiyovtai. noisl di ^ov njv drj^rjyo-QCav 6 ^isv zatr]yoQog diatQStrjv^ ro ipri(pt6iLa 8s xaltdXrjd^sg ^Cav loyov yaQ fti) TtQotid^ivtcjv slg trjv 20v6tiQav ixxXr]6Cav tcav TtQoidQCJv^ ovx ivfjv siitslv.tC d^ dv xal ^ovXo^svog^ siTtSQ tavtd ^iXoxQatSi TtQO-3 Jriii. ante kcc^' i, posfc /tapr. klf, del. Cob. W. —4 &7tavtsg i. — 7 delevi to ante i/)7jqp. — 8 vTCSvccvTia scr.:vTCSvavxlav el, vTtsvavrlov cett. Fr. — 9 xavta scr. : tavxbv. —11 sq.


nEPI TITS nAPAIIPESBEIAi:. 123siXo^rjv^ xatrjyoQovv ^ev ^Qog tovg avrovg axQoatagtri jtQotsQaia^ ^iav ds vvxta dtaXLTtcov avvrjyoQovv,TtotSQa ft)g avtbg svdo^riijcov^ rj cjg sksIvov d}(psXr]6(ov',aAA' ovK svr]v ovdstsga si^svsyxaad^ai^ aXl' vtco Jtdv-5 Tcoi' ^sv ^L^sl^d^ao^ TCSQatvsiv ds ^r]dsv.KdXsL ds iioL xal 'A^vvtoQa ^EQXLsa^ xal tijv ^aQ- 67tvQLav dvdyvcod^L. ov ds tQOTtov ysyQajttaL^ TtQodLsXd^slvv^lv ^ovko^aL. ^aQtx^QSl 'AiivvtcoQ Al^xLvri^ otss^ovXsvsto 6 drj^og JtSQL tfig (^slQiqvrig ocal trjgy 6v^-10 iia%Lag tfjg TCQog ^CkLTtTtov xatd tb Arj^o^d^svovg ipr]-(pL6^a^ sv tfj vGtSQcc tcbv dvolv sxxXrj^LGyv^ ots ovks^rjv drj^rjyoQsiv.^ dlld td TtSQi trjg slQrjvrjg xal 6v^inaxCagiprjcpCa^ata STtsiprjcpC^sto.) sv tavtrj tfj SKKlriaCa 68Arj^oOd^svrjv STtLdsC^add^aL TtaQaKad^ri^svov ipiqcpLO^a \ys~15 yQa^^svov^ savta^ scp' ch STtsysyQaTtto (tby Ari^o6d-svovg^ovo^ia^ Kal dvaKOLvovdd^aL avtbv avrw, si dc5tolg TtQosdQOLg STtLil^rjcpCoaL^ xal sivaL^ scp oig trjv si-Qy]vrjv Kal trjv Gv^^a^Cav syQaips JtOLslijd-aL^ sjtl tolgavtolg^ scp^ ol6JtSQ Kal 0LXoKQdtr]g sysyQdcpSi. zdlsL20 ds ^OL ^A^vvtOQa ^EQ^Lsa^ Kal SKKlr^tsvs^ sdv ^rj d^sXt]dsvQi utaQSLvat.1 zatr}yoQOvvttov iisv Ttgbg avtovs f *. — 4 ov^stsga Sakorraphos;cc^cpotSQa. — 6 'Aii. (^tbv} Fr.; it. 20. Cf. § 155. T, 100.— 'EQxia Fr.; it. 20. — 9 slgrivrig xat tfjg add. Hamak. —10 tb tov e. — 11 iv om. Fl. — vatEQa V Bk. Fr. : vatSQaia.— dvslv kBfV, dvo i. — 15 havtov A, secl. ysyQafifiivov. tb add. Markl. (Fr.). — 16 dm Markl. (Fr.): d&ta yQainiatsl. —17 totg TtQ. ^TtL^pricpiaaL schol. Aristid. 458: 'iTtiih. (Markl. Fr.;-iaaaQ^ai codd.) tolg itQ. (hiat.). — 20 v. ad v. 6. — i-Kyilritsvscf Harp. s. v.


124 AI2:XIN0TMAPTTPIA.69 Trjg (i6v iLaQxvQtas dxT^xoats © avdQsg 'Ad"rjvaloL'axoTtelta df, JtotSQa v^lv doTtel zirj^oad^avrjg i^ov xatrjyoQTjTievaL^rj tovvavtCov aiftbg avtov \^i7tl t(p fft»6v6iiatC\. STCSidii ds Tcal tijv drj^rjyoQLav ^iov dia- 5^dlXsL^ xal tovg slQrj^svovg Xoyovg STtl ta %siqg3dis^sQxstai^ ovt av d^odQaLrjv^ ovt av tcbv tot sIqt]-^ivcov ovdsv dQvrj6aL^rjv ^ oi^t' al0%vvoiiai sjt^ avtolg^7.0 dXXd Tcal (ptXotiiiov^ai,. ^ovloiiai 8^ i)iiag xal tovgTcaiQoi^g vTto^vfj^ai^ iv olg i^ovXsvs^d-s. trjv ^sv ydg 10dQxr^v iTtOirjed^sd^a tov Ttoks^ov VTtsQ "AiKpiTtoksiDg^dvvs^aLvs d' i^^rai/ tov ^tQatrjybv iv t(p 7CoXi[i(pspdo^7}icovta ^sv xal Jtivts itdksLg 6v^^axLdag dito-^spXrjxivaiy dg iictri^atoTu^^sog 6 Kovcovog xal xati-6trj0sv slg tb 6vvidQiov' {TtQorjQrj^aL yaQ jtaQQrj(3id6a- 15^d^aL^ xal iXsvd^iQCjg d^a xal tdXrjd^fj slTthv aa^s^d^at'idv ds dXXog Ttcog yLyv667cr}ts^ xataxQi]6aa^i ^ol' oif71 yaQ dv v7to6tsi?.ai^rjv') sxatbv ds xal JtsvtrjxovtatQiriQSig Xa^ovta ix tcbv vscoQicov ^^ xataxsxo^ixivat^\txal tavta v^lv iv tolg dyS)(jiV dsl tolg XdQrjtog ol 20xatTJyoQOi dsixvvov^i^ ;^tAfcOJ ds xal 7tsvtax66ia tdlavtaovx sig 6tQaticotag^ dXT^ slg riys^6vov dXat,ovsiag dvrjl(oxivai^^rjidQYjv ts xal ^rjiTtvQov ;cal noXv(p6vtriv^2 *A&rivatoi addidi cum i. — 3 ^^ elV Barb. Bk.: di} (Fr.).— 3 sq. yiccrriyoQ. ^ov {saov q) C. — 3 sq. secl. iTcl . . . 6v6^axi(hiat.). — 9 v.ul ^aXXov a^gmi. — 10 yag om. A. — 15 jtQorj-Q7\[Lai ^^ . . . 16 am^. Suid. v. rcaqQriaia. — 16 xal prius om. A. —17 iLoi'\ iie h Fl. i)obr. coll. Thom. p. 81 sq. Cf. I, 122. - 20 Scslom. a^gmV, — rotg post S^sl om. A. — 22 eig om. a^ — 23 rs]dh adfqV, om. Fi. — Arii-nvlov i. — JJolvacpovrriv el, IIolvcpoivraBi Fl.


Ixad'^nEPI THS IIAPAIIPESBEIAS. 125dQaTcitag dvd-Qa^tovg i% rijg 'EXkddog 6vvsiley^dvovg^xal %c3()tg slg rovg tcsqI xh ^TJ^a %al rrjv ixxlrjaLav^i^d^oqjoQOvg^ ot rovg ^sv raXaiTCcoQovg vrj^icorag6xa6rov ivcavrov s^ijxovra rdlavra el^BTCQarrov6 6vvra^LV, xarrjyov dh rd TtXola xal rovg "Ellrivag i%rfig ocoLvfjg ^aXdrrrig. dvrl de d^Lco^arog xal rrjg rcbv 72^Eklrivov rjys^ovLag^ rj utokLg r]^cjv {rfjgy Mvovvrj0ovxal rrjg r&v Iri^r&v do^rjg dvsTtC^Tclaro' ^LhTtjtog dsbQnrjd^slg ix Maxsdovcag^ ovxsd'^ v^tsQ '^^(pcTtolscog10 TCQog rj^ag rjyovc^sroy dX^ r\^r\ %sq\ At^^vov xal "Iii^qovKol Utcvqov^ r&v '^^srsQCJV iirrjfidrcjv' i^slsLJtov dsXsQQOvriCov rj^av ol jtoXlrac^ rr^v ov6av b^oXoyov-^ivcog ^AQ^rivaCov' TcksCovg ds iKKkrj^Cag 6vy7ck7]rovgrjvayxd^s^d^s ixKXr\6Ld^SLV fisrd (po^ov Kal d^OQv^ov^ tj15 rdg rsrayfisvag ix r&v voiicov ovrco d' '^v ^cpalsQa 73xal ijCLKCvdvva rd jCQdy^ara^ ca6rs rjvayxdod^r] yQdtpaLxlfi](pL(3^a Kri(pL6o(pG}v 6 UaLavLSvg^ slg r&v cpCkcDV xalsraCQGiv rcbv XaQrjrog^ iKTclstv rr]v ra%C6rriv 'AvrCo^ovrbv iTcl rcbv VTCrjQsnoc&v^ xal t,rjrsiv rbv 6rQarrjybv20 rbv STcl rri dvvdiiSL rsray^svov^ Tcdv ivrv%ri tcov^ cpQd-^SLV^ ort d^av^dtsL 6 dfj^og 6 'Ad^r^vaCcov^ sl QCUjc^tog^sv sjcl XsQQOvri^ov ri]v ^A^i^vaCcov TCOQSvsrac^ 'Ad^r^valoLds ovds rbv orQarijybv l'0a0LV ovds rrjv dvva^LV^7]v i^STCSiiiljav^ 07C0V i(SrCv. on 6' dhid-rj ksycj^ dxov-25 6ars Tov ilfrj(pC(}iiarog., Tcal dva^vTJ^d^r^rs rov TtoXs^ov.^7 xfig add. (Br.) Fr.^ — 10 vyiag Ai W. — 11 vilsx, e W. —i^BKsiTiov Sleph.: fghXmov. — 12 sq. o^iioloyri^^vcog kfq Barb. VFl. (Fr.), 6iaolo'/ri\iivovg a, a^oXoyrniivriv e. — 15 GcpccX.] ijSri6(p. i. — 17 ipricpLG^ccra ^biV. — 17 sq. slg xov fpLlov 'a.cc\ xbvhxaiQOv A. — 18 xmv X. BhifY Barb. (Fr.): xhv X. k, xfig %dQixog1, xov X. cott. — 20 -/al i]v xvxrj A. — 21 6 'Ad\ im^ W.: 6rtoi' 'J'd: Adf(j, xibv 'A. cett. (Fr.j. — 24 ^.Tts^ipccv i.


126 AISXINOTxal tiiv slQTJvrjv tovg tcbv otcXcov rjyspioveig^ aXXcc fti)tovg ^QB^^BigaTtaitelte.'PH^ISMA.74 01 ^sv xaiQol trjg jtokecjg toiovtot^ ev otg ol TceQirijg elQijvrjg eyCyvovto koyoi' avi6td^evoi de ol 0vv- itetayfievoi QT^toQeg^ TCeQi ^ev tfjg 6c3tr]Qiag rijg jtoXecjgovd^ eve%eiQovv keyeiv^ a7Co^le:teiv de eig ta JtQOTtvXaiatfjg dxQOJto^eog e%ekevov 'biiag^ xal trjg ev ZaXa^lvijtQog tbv neQ6rjv vaviia%iag [le^vrj^d^ai^ ocal t&v tdcpcov75 tG)V TtQoyovcjv ocal tcbv tQ07taiG)V. eyh de aTtdvtcov u^ev tovtcov ecpr]v delv ^e^vfldd^ai^ ^i^el^d^ai ^evtoitdg tuiv TtQoyovcov ev^ovXiag.^ td de d^aQtrj^ata avt&vxal tfjv dxaiQov cpiXovixCav cpvXdtte^d-at^ tfjv fievev nXataialg JtQog tovg JJeQ^ag %eloiia%Cav^ y.al tovgdycbvag tovg JteQi Eala^lva., xal tfjv ev MaQad-avi if^d%r]v^ Tcal tfjv ejt' 'AQte^i6C


nEPI THS IlAPAnPESBEIAS. 127raCav a^ovkiav [(pvldt^a^d^ai]^ oO-' ritrrj^svoi np itolilKp^7tQoxaXov^evG)v avrovg Aaxsdat^ovicov siQijvijvaysiVy ^xovrag TtQog rfi ^ArriTcri Ayi^ivov Tcal "I^^qovxal 2JxvQov^ Kal drj^oKQarov^svovg xara rovg vo^ovg^5 rovrav [isv ovdsv T^dslov utoislv, TtoXs^slv ds jtQori-Qovvro ov dvvd^svoi^ KXsocpcbv ds 6 XvQOJtoiog^ ovjtoXXol dsds^svov sv Ttsdatg s^vrjnovsvovj TtaQsyyQacpslgal^xQcbg jtolirrjg xal discpd-aQXcDg vo^fj XQrj^drcjv rbvdri^ov^ djtoKofsiv rjTtsUsi \ia%aiQa rbv rQdxrjXov^ si10 ng slQTijvrjg ^vrj^d^TJ^srai* rsXsvr&vrsg ds elg rovro rr]v 11jtdXiV TtQOTqyayov ^ G)6rs dyajtrjrmg rrjv siQTJvrjv jtoiT]-0a6\tai^ djto^rdvrag jtdvrcov xal rd rsixrj Tcad^sXovrag^Tial TtaQads^a^isvovg (pQOVQav xal Aaxsdai^oviov aQliotjrTJv^xal rflg drj^oxQariag rolg rQidxovra dg)s^svovg^15 ot ^ftAtovg xal jtsvraK06i0vg rcbv jtoXircbv dxQtrovgdjtsTirsivav. rrjv ^sv roiavrrjv d^ovXiav bnoXoycb jtaQayyskXsiV(pvkdrrs6%^ai^ rd d' bXiycp jtQorsQov siQrj^sva^ilisl^d-ai. ov yaQ jtaQa r&v dXXorQicov^ dXXd jtaQarov Jtdvrcov oixsiordrov ravra sjtvvd^avo^rjv. 'ArQO- 7820 ^r^rog yaQ b jtarriQ b rj^hsQog^ bv 6v XoidoQslg ovr'sidag ovt' sjtidcjv rrjg savrov rjXiXiag b^ng r]v^ xalravra a Ari^o^Q-svsg iz r&v vo^ddcjv Uxvd^cbv rbjtQog ^rjrQog cbv ysvog.^ s(pvys ^sv sjtl rcov rQidnovra^(Svyicariqyays ds rbv dfj^ov' xal b rrjg ^rjrQog Tfjg rj^s-1 q^vld^^ccGd-ai del. Bait. Cf. v. 17; sed offendit aor. —2 TiQO-ii. ds V Saupi3., Tial tcq. i, tzqok. rs B Fl. — avtovg del.Cob. — 5 sq. TtQorjQovvxo ov\ ov tcqoyiq. A. — 7 TtolXoX] ol tt.i. — 10 siQ^^vrig AC Bk. : rfjg tiQ. (Fr.). — 13 AwKBdaniSviovelm: -^iorUov (Fr.). — 14 roig] rovg Bd. — 15 (^xp/royg {-cogelm(?)) ante rcbv noX. BV Fr. (sed v. Fr.^). Cf. III, 235. —16 sq. TtccQ. rfj tcoXsl ipv?,. i. — 23 mv yh>ug A: y. cov (del.yivog W.).


..128 AT2:XIN0TtsQag ddsX(p6g^ dslog Se ijfisrsQog, Kkso^ovlog 6 rXccvxovTov ^AxaQvmg vl6g^ iista ^rniaivstov tov Bovt^vyov6vyxatsvav^dx7]6s Xsilcova tbv AaKsdac^ovtcov vavaQXOVcjdts olxsld ^ioi oial 6vv7]d"r] td trjg jt6Xs(Dgdtvxriiiata slvaL toig aalv dxovsiv. 579 ^EjtitLfiag d^ ^ol xal trjv iv tolg ^VQooig sv ^AQKadCadrj^rjyoQiav xal %QS6^sCav^ xal ^stapspXrjOd^aC ^s tprjg^avtbg G)V dvdQajtodcjdr^g xal ^6vov ovx s^tty^svogavt6iioXog. syco d' sv ^sv ttp jtoXs^a) 0vvC6trjv^ xad'^660V rjv dvvat6g.) ^AQxddag %al tovg dkXovg "EXlrjvag loi^l ^CliJtTtov ovdsvbg d' dvd-Qd):tcDV ijtixovQovvtog tfj7t6XsL^ dXld tcbv fisv utSQLOQ^vtcov^ tL 6viipy]0staL^tcbv d% 6vvs7tL6tQatsv6vtcov^ tcbv d' iv tf] jt6ksL Qr]-t6QG)v xoQV?^'^ '^^^S ^f^^^ rj^sQav dajtdvaLg tbv 7t6Xs^ovjtoLOv^svcov^ bnokoycb 6v^Poidsv6aL ta dri^co dLaXv- i5^aad^aL JtQbg QChjtJtov xal tijv slQTJvrjv dvvd^s^d^aL^ rjv6v vo^C^stg vvv al^XQdv


nEPl THS riAPAriPESBEIAS. 129tag ^dxccg VL7cri6a


130 AI2XIN0TccTtodovvaL tovg ogxovg rolg OiXiTtTtov %Qe(S^£6i,^ xal^vvavayQaq^rjvac KeQ^o^XsjttTjv iv totg {^iisteQOcg 0v^fidxoig.Qrjd^evtGJV ds t&v koyav tovtcoVy ^AXs^C^axog6 IlTJlrj^ didco0LV dvayv&vai ilf^^^pid^a toZg TtQosdQOig^iv ca sysyQajtto djtodovvai tovg oQKOvg 0iXi7f7tG) fistd 5t&v akXcov 6v^^dxG)v tbv rixovta naQa KsQ^o^Xsittov.84 dvayvcacd^svtog 8s tov tj^rjcpiij^atog^ xal tavta ol^aiTtdvtag vfiag fivrjfiovsvsiv^ dva6tdg sx t&v TtQosdQov^rjfio^d^svrjg^ ovx s(pr] tb i{j7]g)i6fia STtiiprjcpislv^ oi)dsXv0siv triv jtQbg 0iXiJt7tov slQrjvrjv^ ovds yiyv(b6xsiv lotcbv (jvfifidxcov tovg G)67tSQ 0vvs(pa7ttofisvovg tolg67tsvdov6i tG)v lsQG)v' d^todod^fivai yaQ tcsqI tovtavstsQav sxxlri^iav. ^ocavtcov ds 'bficbv xal tovg ttqosdQovgSTtl tb ^rjfia xalovvtcov^ ovtcsg dxovtog avtov85 tb ^r]g)i6fia STCsfrjcpiiSd^rj. oti d' dXrjd'?} Xsyco^ xdlsi i5fiot tbv yQdipavta tb -tl^rjcpi^fia 'AXs^ifiaxov xal tovg6vfi7tQosdQovg tovg zfrjfio^d-evovg^ xal tr^v fiaQtvQiavdvdyvG)^i.MAPTTPIA.^O filv toivvv S7tidaxQv6ag dQticog svtavd-ot zfrjfio- 20^d^svYjg fivrj^d^slg KsQ6opks7ttov^ cpaCvstai trig OvfifiaxCagsxxXrjov avtov. cog d' 17 7taQov


iTtod^ev:nEPI THL nAPAnPESBEIAE. 131KQito^ovkov cc7tYila6a xhv XQ86^evtriv tov ^aga Ksq-6o^Xe7ttov^ TtaQdvtcov ^ev tav 0v^^d%G}v^ exjjrjg)i(3^evovde toij di]^ov^ jtaQaxad"r]^evG)v de tSyv dtQatrjyav^to^avtrjv Q^^rjv lapcov; rj Ttcbg av tb TtQdy^ab i^iyyjd^r]; si d' ccQa iya tovto itoX^cov Ttoielv^ iitetQetlfagav (d zirj^oed^eveg^ xal ovx iveitkri^ag pofjg KalxQavyrlg ti]v dyoQav^ bQcbv ft£, cog e^prj^d"' dQtCcog^ad-ovvta djtb t&v leQ&v tbv TtQed^evtrjv; KalsCtco de^ot tovg dtQatrjyovg 6 KrjQV^ xal tovg 6vvedQovg tcbv10 6v^^dxG)v^ xal tdg ftaQtvQLag avtcbv dxov0at6.IMAPTTPIAI.''OvK ovv dsivbv m dvdQsg ^Ad-rjvaloi^ sl' tig xat 87dvdQog TCoXitov^ ov% io^vToi), «AA' v^eteQov^ tovto yaQTtQO^diOQd^ov^ai^ toliia trjXiJcavta Tcata^evdead^ai^ ociv-15 dvvevovtog VTteQ tov ^cj^atog; rj Tt&g ov% elxdtcjg olTtateQeg ri^S)v iv talg q^ovixalg dixaig (talgy iitl Ual-Xadicp Katedei^av^ te^vovteg td rd/ita, tbv vixavta tfjTJjyjcpG) i^oQKi^eiSd-ai^ xal tovto vfilv jtdtQiov i6tiv ertxal vvv^ tdXrid-fi xal td dixaia iil;rjcpi0d'ai tcbv dixa-20 0tG)v o6oi trjv jljr}(pov ijveyxav avta^ %al ipevdog {irjdevslQrjxevai^ ei de fti^', i^cblri avtbv elvca ijtaQa^d^at Tcal2 avii^. aTcdvtcov i. — 6 rovto itoX^iov i: om. tovto V Sch.,ix. xovto cett. Fr. (hiat.). — noislv om. i. — 6 sq. v.al xpavy?)?om. A. — 7 ^gjTjty^' Fr.^ (III, 164. 224): icpyi?. — 8 d^] 8r\ i.— 12 av^^f? om. Fr., add. aV Fl. Bk. — 14 %qo8ioq%. ehlHWolf Sch. W. — 16 v^div efq Barb. ~ ^r] i-nl A. — (xalqyScalig. Sch. 17 xiy,vovtag iklY Fr., ~vta Laur. Scalig. , xsliovtagCob. — xa om. i. — xbv vi-Aoivxa Scalig., cf. v. 2l8qq.xovg viY.cbvtag (Fr.). — 19 irpricplGd-ai Scalig. Sch.: iipricpLGd^ri i,ipri(fl^s6d-ai cett. (Fr.). — 21 i^mlri Af^ (Fr.): i^oaXri xe; fort.^|.iisv.9*


132 AI2JXIN0Ttriv olxCav rr]v avtov^ tols ^s dixa^talg Bv%B0%^aiTtoXka iial aya^^a slvat; ocal ^dXa oQd^ag xal TtoXtttxas88 G) avdQsg ^Ad^rjvalot' ei yaQ ^rjdslg av v^cbv iavtbvdva7tXrj6at q)6vov dtxatov ^ovlotto^ i] Ttov ddtxov ye(pvld^att dv^ tr]V jpviriv ri tijv ov6tav -») tr^v BTtttt^tav 5ttvbg dtpeXo^evog^ ei, cov avtovg dvriQrfita6t ttveg^ ol8e xal drj^o6ta ete2.evtrj6av. a^' ovv & dvdQeg ^Ad-rjvalotdotrjt dv ^ot 6vyyvd}^r}v^ ei Ktvatdov avtbv%Qo6etncov xal ^ri xad^aQevovta tc3 6d)^att^ ^irjd^ od^evtrjv (fovrjv dq)trj0tv^ ejtetta tb XotTtbv ^eQog tov xatrj- 10yoQYJ^atog tov TteQt KeQ^o^leTttrjv fV avtotpdyQC) det-^at^t jpevdog ov;89 KdXXt6tov yaQ oinat TtQccy^a xal iQrj^tiiGJtatovtolg dta^alkoiievotg jtaQ' v^tv ytyvetat' xal yaQ tovgXQOVovg xal td zl^rjcpta^ata xal tovg ejttiprjcpt^avtag ev 15totg drjiio^totg yQd^^a6t tbv djtavta xqovov cpvldttete,etQrjxe de ovtog TtQbg v^ag^ TtaQa tovto dtacp^aQYjvattd KeQ0o^ke:ttov jtQdy^ata^ ott tfjg 7tQe6petag cbvrjyeiicov eyco xal xatevrj^eQrjxcjg jtaQ' v^tv^ avtov xelevovtogeig &Qaxrjv rj^dg iivat KeQ(5o^ke7ttov TtoXtoQ- 20xoviievov^ xal dta^aQtvQa6d-at ^tXiTtxcp tavta ^yjjtotelv^ ovx rjd^eXrj^a^ «AA' exad-rj^rjv ev 'SlQea^ xal ol90


nEPI THS nAPAnPESBEIA2. 133oQog xarsil7jq)S OikiTtTCog iXacprjpoli&vog ^r^vbg efido^r}(pd^LVovtog' zirjiioGd^svrjg d' iv rc5 diffto) jtQoridQsvsxovxov xov ^rjvog^ slg cov xcbv TtQsC^scov^ SKxr} cpd^Cvovxog.5 EmSTOAH.Ov ^ovov xoivvv disxQLi^a^sv xag loiTtag r^^sQag 91xov ^i^vdg, akka iiovviXiSiVog s^(x)Q^7]6a^sv. xal xovxovxr^v ^ovXriv [laQxvQa viilv jtags^o^ai' s6xi yagavxYjg jjj^t^q^i^^a.) o xsXsvsi a^isvai xovg ^QS^psig sjtl10 rovg oQxovg. naC ^oi Ksys xb xrjg ^ovkfig ifji](pi6^a.^FH^ISMA.TlaQavdyvGi^i drj Tcal xbv xqovov^ o6xig rjv,XPONOS.1 'Axovsts.^ oxi iiovviXiCbvog st}jrj(pC6d'r} XQixri l6xcc- 92^15 nsvov. 6 ds KsQ6o^ks7txrig no^atg TtQoxsQov ri^SQaiga7tG)ks6s xr^v aQxrjv TtQiV s^s a^isvat; ag (pri^i XccQrjg6 6xQaxr]y6g {xal rj iTti^xoXnf].) xov jtQoxsQov ^rjvog^si'7tsQ iXa(prj^oXi(x)v i6xi ^ovviXicbvog TtQoxsQog. idv-(vcc^r}V ctv ovv iyh 6cb6ai KsQ6opXs7txi]v^ og jtQtv i^s1 £§86u7]...3 £XT7? Spengel ASchafer Fr.^ (sec. 111,73):^yitr] (et. Theodor., v. ad lA). . .E§S6(ir]. — 3 sU. . .itQ^G^. raaledell Fr.*. — 7 ^ovvv^. omnes; it. v. 14. 18. — 9 xovg %q. ccjt. i.Cf. Dem. XIX, 154. — 10 xb ip. xfig |3. i. — 12 naQavdyv.(61. 135) ag Fl. Steph. Fr.*: itQoeav. Omiserat antea (v. lOsq.)praescriptiones Aeschines, ne appareret Deraosthenis hanc rogationemesse (D. XIX, 154); iam particulam earum eam quaesibi utilis erat recitari iubet. — 14 ay.ovexs ... 18 tcqoxsqo?Theodor. Gaz. Petav. Uranol. 282. — 16 SiQ%7]v^ @Qav,riv Theod.— 17 6 om. Theod., 6 gxq. del. Cob. — xal i) {i] add. iV Fl.)iTtiaxoXi] del. (Bait.) W. — 19 av ovv A W, : ovv av iiav del.) a^,ovv al. Fr.


134 AISXINOT^^OQ^ctv ofxod^sv ccTroXcjlsL', £7t8i,ta oh0^i ri rovxovaXrid^g slQrjxdvaL rj ttsqI r&v iv Maxsdovia TtQax^svrcovtj [^f()t] r&v iv SsrraXia^ og roi) PovlsvrrjQcovxal rCbv dr]^o6LC3v yQaii^drcjv Tcal rov xqovov r&v93 SKxXr}0i(ov %ara^svdsrai\ xal rbv KsQ6opXs7trr}v '^d-tj- 5vr]6i lisv sx^Ttovdov iTtoCsig ^QOsdQog «v, iv ^SlQStp (5'rjXsstg; xal vvv ^isv dcjQodoxtag xarrjyoQsTg^ ^QorsQovd' vTts^sivag rr^v i7ti^okr]v rf^g ^ovlrig rf^g £| 'AqsCovTtdyov^ ovK i^ts^ihv rfj roi) rQav^arog yQafpf]^ r^viyQaifCj zlrjuo^sXrjv rbv Ilaiavisa^ dvsifibv ovra^ isti- lors^av rr^v 0avrov xscpaX^^v; xal 6s^vo?,oysl^ G)g ovksld66i rovroig^ ort zirj^o6^svovg vlbg sl voQ^og roi)^iaxaiQOTtOiOv; >94 'E7tsxsCQr}0ag d' slTtslv^ hg xal rr}v ijtl rovg 'J^cpixrvovagjtQS^^sCav i^o^o6d^svog 7CaQS7tQS0^sv6a^ xal i^ip7Jq)i6fia rb ^sv dvsyvcog^ ro ds V7tSQS^7]g. iyh d' al-Qsd^slg 7tQS6^svrrig i^tl rovg ^Au(pixrvovag^ dQQmdrcjgd^ sxc^v^ lisrd 7toXXfjg ^tQod^v^iCag dTtayysXkav dcp^ ^g^xov 7tQS0^sCag 7tQbg v^iag^ rrjv ^sv TtQsO^sCav o^bxi^G}^o6d^rjv^ dXX' {)7ts6x^^V'^ TtQSCj^svdsiv^ idv m dv- 20varog^ TtQbg ds rriv ^ovXriv dTtiovrcjv rcbv av^TtQsapscjvrbv ddskcpbv rbv i^avrov xalrbv ddsXcpidovv xal rbv95 larQbv s^ts^^l^a^ ovx i^o^ov^svovg' ovds yaQ 6 v6^og1 i'S,OQ^f]Gai i. — 3 r&v iv tcsqI i; delenclum vid. TtSQi. —4 delevi v,ccl post XQOVOV. — 6 fi6J'\ ^isv av {a)v) amV, (isvcovik, iiiXXcov el, iisv ... f^ — iTCoisi ... 7 fjXisi AC. 7 TtQosdQog&v del. W. — 8 i7Ci§ovXr}v A al. — 9 tov om. dA. — 10 TlcciccvucFr. — 11 6siLvoXoysl Cob. W.: 6s\LvoXoyslis. Cf. D. XIX, 255.Quod sequeb. iiiilv del. Steph. Fr. — 12 tovxo i (v. 1. in schol.);sidotag tovtovg Ham. — 14 ivsx- eldfq. — 1 6sq. 'A^cp. cclQS^slg i.— 17 inl] vTQog i. — 18 xal post ^x^^v delevi cum Dobr., utkaec ^sta xti. rationem infirmitatis continerent.Violenter transponuntHam. W. — 23 post i^o^. add. ^a^ f *.


nEPI TH2 nAPAnPESBEIA2. 135ia tag 1% rov dijftot' x£LQotoviag iv rfj ^oxiXf^ fjo-^vvod^ai' «AAa rrjv ccQQCO^rtav ^ov drjXaGlovrag' STtsidijds ol 6vn7tQB0^Sig Ttvd^oiisvoi rk %sq\ rovg 0coxsagav^^ccvra dvsarQSif^av^ ysvo^ivrjg ixnXri^iag ifidri TtaQhv5 'itai dvvdasvog r(p (Joo^aTi, TtQo^avayKa^ovrog rov dij^ov^rjdlv rjrrov TtQS^^svsiV rj^ag rovg i^ dQxfig alQsd^ivragaTtavrag^ dtfjsvdslv TtQog 'Ad^rjvatovg S^rjv dslv, %al 96ravrrig rfjg 7tQS6pSiag ov TiarrjyoQSig ^ov didovrog rdgsvd^vvag^ dXk' inl ravrrjv r]xsig rijv ijtl rovg oQxovg^10 VTtsQ '^g iyh 6a(pcbg xal dixaiag d7toXoy7J0o^ai. 6ol^sv yaQ aQ^orrsi xal jtaai rolg ipsvdo^svoig ^sra-(piQSiv rovg xQovovg,, i^ol d' icps^fjg Xiysiv^ dvala^6vritijv dQxrjv rov X6yov djtb rrjg noQsCag rfjg iTtl tovgOQXovg,15 JjQcbrov lisv yaQ dixa TtQiafiscjv ovrcov^ svdsxdrov 97dl Tov ^v^Tts^cpd^ivrog ij^lv djtb rcbv (Svii^dxcov^ ovdslgavr(p 6v66irsiv^ 6r i^fj^sv i:tl rijv v0riQav JtQS-6^stav^ ijd^sXsv^ ovds iv ralg bdolg^ OTtov dvvarbv -^v,slg ravrbv Ttavdoxstov xaraXvstv^ bQcbvrsg avrbv iv20 rfi utQorsQcc TtQsC^sta: 7ta6tv avrotg i7tt^s^ovXsvx6ra,TtSQt ^sv ovv rfjg ijtl ©Qcxxrjg bdov ovx iyivsro ^vsta' 98ovrs yaQ rb ip^^cpt6^a TodO'' rj^tv TtQooirarrsv^ dlk^dTtoXa^stv ^6vov rovg OQXovg xal aXl' drra^ ovriXd-6vrag TtQdrrstv ovdsv ivsdi^sro^ rcbv TtsQl Ksq0o-25 pxijtrrjv ijdrj ysysvrj^ivcov^ cog d^rtcog riocov^ars^ ovd^'ovrog ovdsv dXrjd^sg slnsv^ dXkd i^svdsrat xal zarrjyo-2 driXd)6avrccg f. — 9 Tccvtriv Bk. Fr. : t. Tr]v TtQsa§8Lav codd.— 13 TtoQsiag] ScTtOQiag A. — 14 post OQmvg add. xal ti^g7tQS6§siag codd., del. Bk. Fr. — 16 anb] vnb def Barb. Cf.§§ 58. 61. — 17 i^ji^sv Fr.i: i^si^isv. — 18 o^8h Bk. Fr.: o^ts.22 o^TS Bk. Fr.: ovdl. — 23'oi5d£ fV Barb. Fl. — 24 ovSs i\— tCov om. ai. — 25 wv pro wg efhil (ita Turr.).


13GAI2XIN0T90 Q£tv ovdsv ccXrjd^lg £%(ov rsQatevstat. 6vvr}xoXovd-oifVd' auTW avd^QcojtoL dvo 6tQG)^at6d£6^a (p£Qovt£g' iv dhta it£QG) tovtcDV^ d)g avtbg icprj^ tdXavtov ivfjv aQyv-Qtov. G)6t£ tovg 0v^7tQ£(3p£Lg dva^i^vTi^x^ad^aL tdgdQ%aiag iTicovv^iag avtov' iv Ttaiol ^£v yaQ cbv iTtXy^d^rj 5di al(5%Q0VQyiav tivd xal %ivaidiav BdtaXog, ix utaidc3vd£ d7taXkatt6ii£vog xa\ d^xatakdvtovg dixag ixdeto)t&v iTtitQ^TCCDV Xay%dvc3v ^AQyag [f^/ltf^T^], dvr^Q d£y£v6^£vog 7tQo6£iXrj(pE tijv tcbv TtovrjQcov xoivrjv ijtco-100 vv^Cav^ dvKoq)dvtrjg. i7toQ£V£to dl Xv66^£vog tovg 10ai%iiaX(x)tovg ^ cog k'(prj zal 7tQbg -b^ag dQticog £l'QrjK£v^sldhg ^£v 0iXi7t7tov iv td5 TtoXiiiG) ovdiva 7t67tot£^Ad^rjvaiCJv XvtQa 7tQa^d^£vov^ dxovcov d£ tcbv in^ivovcpiXcjv d^tdvtcov^ oti xal tovg Xoi7tovg^ idv £lQr]vr] yivrjtai^d(p7J6£i^ 7toXXc3V d' ritv%r]x6tci)v tdXavtov (p£QG)v^ i5ivbg dvdQ6g^ ovdl tovtov XCav £V7t6QOV^ Ixavd XvtQa.101 cjg d' ri^£v iv Max£dovicc xal (Svvr^Xd^ouEv £ig tavtbvxal QiXiTtTtov ix &Q(xxrjg 7taQ6vta xat£iX7](p£^£v^ dvsyvcb^d^r]^£v tb ^ijcpi^^a^ xad'' 6 i7tQ£6^£vo^£v^ xal td7tQo6t£tay^£va rj^lv TtQbg ta tovg oQxovg d7toXa^£iv 206vvriQi^^ov^£%^a' hg d\ ovd^lg v7t£Q t&v ^£yi6tG)vi^i^vrjto^ dXXd 7t£Qi 7tQay^dtG)v iXatt6vG)v tijv dtatQipi]vi^toiovvto^ £i7tov iycj X6yovg^ ovg dvayxal6v1 dXrid^sg deletum mav. Sch. — 2 avd'. . . .(J)^q.Thom. Mag.p. 332. — 5sq. iv . . . BdrccXog schol. ad I, 126; cf. Harp. Bdr.— 6 xal] 7) C schol. — BdrrocXog i. — 7 kKaarco] kavrat C. —8 'Agyag (Hesych. Harp.) Fr.: 'AQydg {"jQyag schol. Patm, p. 154,ubi aflfer. 6sq. i-n Ttaidav a7t. . . . "AQyag). — secl. i^nXrjd-ri (v. 5),quod non add. schol. Patm. — 11 ^qprj del. Cob. — 17 sq. xal. , . ravrbv post xattiX^^cp. transp, Hillebrand secundum Bremium.— 18 TiarsiXT^cps^sv Fr.^ Sch, : -ti^sv V Laur. , -a^isv cett, —19 iTCQsa^svo^sv i Ham,: -aa^isv falso cett. (Fr,). — 20 rm] rbek, om. 1 Fl.


nEPI THS IIAPAnPESBETAS. 137i6ti TTQog v(.iag Qrj^rjifai. Tccd TTQog rSiv d-foiv^ co avd^fg 102dLxa6tcit^ Gj67tSQ xal tfig KatrjyoQtag r]xov0cnE g)(," avtbg6 xatriyoQog s(3ovXsto slTtslv^ ovtcD xal rijg ajtoXoyiagsvtccxtCDg axov6ats^ xal tbv avtov ^oc tQOTCov dia^SL-5 vats.) ovTCSQ «1 ccQirig sv tolg TCQOstQrjpiSvoig ^jdr] XoyoigrjKQoa^d^s. o^sQ yccQ xal ccQticog VTtsd^siiriv cb avdQsg^Ad^rjvaioi^ sItcov 6vvsiXsyasvcDV t&v ^qs^^scov^ oti ^otdoytolsv ro ^syt^tov jtQo^tay^a tov drjaov dsiv&gayvoslv. „^6 yisv yccQ tovg oQxovg aTCoXa^slv.^ Tcal tcsqI 103(t) tG)v aXXcjv diaXsxd^rjvat^ xal tcsqI tcbv al%iialcx)tcovsItcsIv^ Ticcv sl tovg v7Cr]Q8tag STCs^ipsv rj TColtg jcsqcd^slOa7Ct6tiv avtolg^ aicavt av TCQaid^rivai vo^i^co' tbds V7CSQ t&v oAgji^ OQ^cjg PovXsvda^d-at^ o6a xad"'rj^ags6tiv r) QiXiTCTCov^ tovto s6tiv r]dr] 7Cqs6^scov SQyov15 cpQOVi^cov, ksyco df" scpriv syco ^.^csqI rijg slg UvXag6tQatSiag^ r]v oQcits ov6av sv 7CaQa6xsvf]. oti ds ovKaxcbg 6toxcc^o^ai tcsqI tov 7CQCKyy,atog^ ^syccXa tovtcovvuiv 6r]asia dst^co. 7CccQSi6i ^sv yccQ ®r]Paicov^ 7]xov6i lO-tds Aaxsdat^ovicov TCQS^Pstg^ acpty^sd^a d' r]^sig s%ovtsg20 tov dr]iLov ipr]cpi6^a^ sv (p ysyQaTCtat ^.,7CQccttSiV ds rovg7CQs6^Sig Kal akX^ o rt av dvvcovtat ayad^ov" ccTtavtsgds ol "EXXr]vsg 7CQbg tb ^sXXov s^s^d^at ^Xs7Cov6iv. sl^sv ovv r]ysito 6 dfj^og (^t^rw KaXag s%siv s^svsyKslv^sta 7CaQQr]6iag 7CQbg ^iXtTCTCov^ ®r]^aicov ^sv TCSQts-i1 sq. avdQEg Si-accGtccL i Bk.: 'Ad-rivccloi (Fr.). — 3 slTtslvi^ovl, i; del. sliit. Cob. — 5 iqdri tcqoslq. i. — 6 avdgsg adcl. i,in qiio pro 'Ad-. est 'Ad'. di^aorai. — 8 doxotsv Steph. Fr.*: do--aoLriaccv. — 9 sq. tcsql xcbv om. i, TtsgL r. Cob. — 11 slnsTvdel. Saupp. Cob. — 13 rjii&g i Fl. (Bk. Fr.): v[iag. — 14 i) ^iX.del. Fr.^ Sch. W. — ^ctlv ijSri ng. ^gy. i: v^tj ^gy. (hiat.) iotiTtQ. {Fr.). — 18 aTjii. v^lti> el; potest deleri v^. (cf. III, 177.238).— 24 post naQQriGLag add. codd. iv t& ipricpLG^atL (p. 138, 2);del. Markl. Fr.


138 Ai2:xiNorXflv xriv v^Qiv^ Boixot&v 8e ava0tfj6at tcc tei%ri^ tccvtccv Yi^ico68v iv ta iljrj(pi0iiatL' vvv ds avtolg ^hv xat^-XiTtov t^v elg tb acpavsg avacpoQav^ av fti) ^tsCd^cs^Ev^105 iv rj^lv d^ aTroTavdvvsvsLV dtrjd^r^Oav dslv. 8sl drjtovg utQog ta Koiva (ptXoti^ov^svovg ft?) Kats%SLV ^sv :>stSQCov x&Qav %QS6^SGiv^ ovg s^fjv ns^TCSiV av%'^ rj^cbv^A^rivaCovg^ avtovg ds tag TtQog &ri^aCovg djtsxd^sCag(psvysiv^ cjv slg hv ^E7ca^siv6vdag^ ovx v^ojttTJ^ag tbtCbv ^A^rivaCcov d^Ccoaa^ siTts diaQQTJdrjv sv r© TtXyjd^sitip ©rj^aCcov^ mg dsl td trjg ^Ad^rjvaCcov dxQ07c6XsG)g loTtQOJtvXaia ^stsvsyxstv sig triv 7tQo6ta0idv trjg Ka-106 d^isCag." tavta d' s^ov nsta^v Xsyovtog^ dva^oa Tta^-^sysd^sg ^rj^o^d^svrjg.) d)g £0a6i Jtdvtsg ol 6v^TCQS6^Sigri^cbv' xal yaQ ^Qbg tolg dXloig xaxolg ^oiCDtid^Si. ^vd* ovv TtaQ avtov toiavtl td ksyoiisva' ,^dvd-QC07tog i5ovto6i taQaxflg xal toX^rjg iatl ^satdg' syco ds 6^o-Xoyo) ^aXaxbg slvat xal td dsivd TtoQQCod^sv dsdisvai^djtayoQSvco ^svtoi ^rj 6vvtaQdttSiv rj^dg TtQbg dXkriXagtdg Ttolsig^ tb ^ij 7Colv7tQayy.ovstv ri^dg tovg TCQse^Sig107 yrjdiv^ tovt dyad^bv v^toXaypdvcov sivai. TtoQSvstac 20^CXiTtTiog sig UvXag^ iyco ds syxccXvjttoyai. ovdsCg ystcbv OTcXcov svsxa tcbv 0iXC7t7Cov KQivst^ dXX' cov dvsl'7tco ti iiri dsov, 'JJTtQa^co ti tcbv [ifi 7tQO0tstay^svcov."'2 r]^lco6uv eilC, recte puto, ut le&titvLSiinT Ji&rivatoL (cf. schol.)pro iv xm ipr]q>. — 3 nrf] ft^ rt B Fr. — ircsid^coiisv scr. : Ttsld-cooiv{-a(06Lv Fr.^). — 6 Tt^^xpsiv A {Ttiaipcci W.). — 8 'Exa^siv. f Barb.(Fv.):'E7iociiiv.; add. arQarriybs codd., quod del. Dobr. Fr. — 10 ro507]|3. scr.: r&v @r]§. — wg ... 11 sq. Kada. Harpocr. v. nqoar. —11 TtQoaraaiav Scb. W.: utQoaraaiav. Cf. Herodian. I, 294 L. —12 sq. 7tay.^^y£d-sg] cf. Philodem. vol. rhet. I, 197, 24 Sudh. —14 rjiicbv del. Cob. — 15 ravrl AC — av^Q. Saupp. Fr.: avd-Q.— 16 ovrog ekdfq. — 17 yioLva A; TtdQQco&ev xa dsiva i.—18 ftf/om. gmq. — 22 sq. Sav (om. i^ Fr.) av ... rt] cf. Dem. XX,117. 120. I06. XI bis del. Cob. W. — 23 puto /ii^ 'jtQoaxsxayidvov.


IIEPI TIIS nAPAriPP]SBElAS. 139XEQag ds ro?! TCQdyiiaxog^ ixl)rj(pi0ccvto ol (jv^JCQE^Pstgxat ccvdQa i7reQa3tG)^6voi, sxa^tov rj^&v^ o tt vo^t^ot0v^(p£QStv^ tovto Xsystv. ott d' dXrjd"}} Xsyco^ xtxXst^OL Tot>g 6v^7tQS6pstg xal tijv ^aQtVQtav avtcbv Xsys.5 MAPTTPIA.'ETtstdrj totvvv d) avdQsg ^^d-rjvatot 6vvsXs'yrj6av 108^sv slg TlsXXav ai TCQSO^slat^ jtaQfjv ds 6 QtXtTtTtog^Tcal tovg 'Ad-rivatcjv TtQS^fistg 6 xrjQV^ SKaXst^ TtQ&tov^sv TtaQfj^sv ov ocad'' rjXtKtav^ cSajtsQ sv tf} 7tQ0tsQ(x10 7tQS6pst(x^ TtaQci tt(3tv sx)doxt(i6t Tcal x66^iog slvat trjgTtoXscjg sq)atvsto, dXka xatd trjv Zlri^o0^svovg dvata%vvttav.(pd^TCCDV yaQ vsatatog slvat Ttcivtcjv^ trjvtcK^tv Toi) 7tQG)tog lsy6tv ovx dv ifprj jtaQaXiJtstv^ ovd'ijtttQStl^stv ttvC^ alvttto^svog slg i^s^ TtQoxatala^ovta15 td 0tXt7t7tov cota tolg dlXotg Xoyov ^rj xataXt^tslv.dQ^d^isvog ds tov Xsystv^ TtQCJtov dtafioXriV ttva V7t6t- 1097tci)v xatd tCov 6v^7tQs6^scov^ cog ov% d^tavtsg vTtSQ t&vavtcov ovd^ oaotot talg So^atg rjTcot^sv., dts^fjst tdgv7triQS6tag tdg VTtrjQyfisvag slg 0tXt7t7tov avt(p, 7tQco-20 trjv ^sv trjv ta il}ij(pt6^att tco 0tXoxQdtovg 6vvr^yoQtav.,ots s(psvy6 7taQav6^cov i^elvat yQdtl^ag 0tXt7t7tG) 7tQs-6^6tg 7tQbg 'Ad-rjvatovg v7tsQ slQrivrjg 7ts^7t6tv' d6vt6QovL 1 tov 7tQ. del. Herw. — iip. (ya()> ut § 46? At v, lll, 124.I — 2 insQcormiisvoty eycaGtov Cob.: iTCSQCotdjiisvos ^nccGtog. — vo-\iitoi Markl.: vo^i^tL. — 4 tccg iiccQtvQiccg i. — 6 GvvsXsx^riaccv a4.— 8 6 om. i. — 9 TcaQfj^isv Wolf, Fr.^: TcaQjiSL^sv. — 10 slvociom. i. — 11 Kcctscpccivsto i. — 12 ccnccvtcov vscot. sIvccl i.—16 8s i Fr.: yuQ. — TCQcbtog Uysiv (v. 13) BV, X. TtQcbtog dehlf;del. TCQcbtog Saupp. Fr.^ Sch. W. — 18 Tqv.onisv kl R. Bk.: T^-noyLSv(Fr.). — 19 svsQysaiccg i. — 20 trjv roo HWolf: tijv iv tm. —Tw ^iX. i Bk.: tov ^iX. oett. Fr., qui delet iv tm ip7\cp. —20 dr\u,riyOQiav A.


140 AI2XIN0Tds VTtaviyvco tb iljr]q)i(3^a^ b ysyQacphg avtbs iiv^ dTTSt-6a6d-ao t(p xy]Qvxi xal tf] TtaQa OtXtJtJtov jtQS^fista^tQLtov ds tb TtSQl tov ^ovXsv6a6^at tbv dri^ov vjtsQ110 slQTJvrjg iv taKtalg 'fj^SQatg. Tcal TtQO^sd^rjKS ti toiovtovsvd^v^rjiia tg5 XoyG)., oti jtqCotog STttdto^t^at tovg 5tijv siQ7]VYiv sxxXrjovtag^ ov tolg Xoyotg., alXa totgXQOvotg. STtstd'^ stsQov STtrjysto i^TJcpt^^a^ tb xal TtSQt^v^^a^tag povXsv^a^d-at tbv dfj^ov^ xal ^sta Tctur'^dr} tb JtSQl tfjg jtQosdQtag trjg slg ta zttovv0ta tolg111 7tQ86ps6t tolg 0tXt7t7tov tl^TJcpt^^a. Kal TtQOijsd-rjKS trjv 10sjtt^sXstav trjv «vToi) Kat 7tQ06KScpaXatc3V d^s^tv Kal(pvXaxdg ttvag Kal ayQvnvtag dta tovg cpd^ovovvtagKal povko^svovg slg trjv avtov cptXott^tav vPQt^at^Kot td ys dr] KataysXadta TtavtsX&g^ scp olg ol 6v^-TtQsa^stg svsKaXv^avto^ hg s^svt6s tovg jtQsa^stg tovg 15OtUjtTtov^ hg s^t^d^cj^at avtolg., ot' d:tf]s6av^ dQStKcc^svyrj Kal 6v^7taQrjst scp^ ijtTtov^ ov Katadvg slg t6(yxotog^ co67tSQ stSQOt ttvsg^ dXXd (pavsQG)g sjttdstKvv-112 ^svog tr^v tcbv TtQay^dtcov d^SQajtstav. SKSlva d' i^drjKal 6(p6dQa dtcoQd-ovto' .,^ovk sljtov^ Sg KaXbg sl' yvvi] 20yaQ tCbv ovtcjv s6tl KdlXt6tov' o^d' cDg dstvbg 6v^-TttslVj(jTtoyytag tbv sjtatvov vjtoXa^pdvcjv tovtov slvat'ovd^ cjg iivrj^ovtKog^ 6ocpi(5tox) td totavta vo^t^ov SQyo-Xapovvtog syKa^ta slvat". Xva ds ^i] iiaKQoXoycD^1 i%ccvByv(o ci. Dobr. Fr.^ Cf. Hyp. Euxen. § 40 (col. 49).— 3 dfc om. A gm. — 5 inLatofiiGsis Fr. — 7 iTtriysto gmiV(Bk. Fr.): iTtfjys. — 11 ti]v avtov i R. Fr. : trjv i^t' avtov V,trjv in avtovg cett., tr]v TtsQi ccvtovg HWolf Fr.*. — 12 TtQO-(pvXa-ndg i. — 15 sq. tovg ^.] tov ^. AV. — 16 oqwhu gm:6ql%cc (Fr.). Cf. Harp. s. v. — 17 tgj' ... 18 dXld. om. AT, iq)'... tLvsg om. V. — 19 ijdri] di] BiV Fl. (Fr.). — 21sq. nLSiv?Dobr. (Cob.), cf. § 62. — 23 ^vrmovLTiog AC Bk.: fiv. sl (Fr.). —iQyoXcc§ovvtog Bachm. An. I, 23;').


iiEFi THiJ nAPAnpp:^BEiA2:. 141tocavr Yjv a sXsys naQovtcav t(bv ^tQe^fiscov (Dt,^ STtogalTtslv sl c(7tDc67jg tijg 'Ellccdog^ scp olg yikotsg ovxol tv%6vteg iyCyvovto. ijtsidri ds stot sjtav^ato %al 113^coTtii sysvsto^ YjvayKa^6^7]v syco Isysiv ^sta totavtrjv5 ajtatdsvatav %al xoXaKSiag ai6%Qag VTtsQ^olriv. xal^LKQa


142 AISXINOTxal tovg OQXOvg avrcav avsyvov^ iv olg avoQXov rivtolg icQxaCoig^ ^r^dsiitav Jtokiv t&v ^A^^pixtvovidovKvd6tatov ^oiiq^Eiv^ iirjd^ vddtcov va^atiuLcov eHQ^etv^TJt iv ^okiiiG) ^r^t iv alQiqvri^ idv di tig tavtajtaQa^r}^ 6tQatsv66tv inl tovtov %al tdg nokeig dva- 5atTJ&etv^ xal idv ttg rj 6vXa td tov d^eov^ rj avvetdfjtt^ 7] povXev6ri tt xatd tav leQ&v^ tt^cjQTJ^etv xalXetQt Kal TCodl Tcal(pcsvfi xal %d6ri dvvd^et' xal 7tQo6ijv116 rc5 OQKC) aQa l6%vQd, tovtcav de dvayvcj^d^ivtcjvdTtecprjvdiir^v^ ott ^ot doxotrj dtxatov elvat ^ij JteQtOQdv loxate0xa[i^ivag tdg iv Botcjtotg TtoXetg, ort d' ii6av'AiKptmvovtdeg xal evoQXot^ xatrjQtd^^rj^d^rjv e&vrj d6-'dexa td fieti%ovta tov leQov^ ©ettalovg^ Botcatovg^ov Qri^atovg iiovovg^ ^OQtiag^ ''Icavag^ IleQQatpovg^Mdyvrjtag^


nEPi THi: nAPAnPE^BEiAi:. 143fi£V ovv KQXW '^^ff (SxQareCag tavtrjv b6Cav xal dticaCavcc7t£(prjvd^7]v slvav ^vXXsysvtov ds tGtv 'A^(pi%tv6vcovslg tb IsQov Tcal tvxovtcov ^cotrjQCag xal tl^rjq^ov^ tovgaltCovg trig s^ aQ%fig KataXTJipsog tov Isqov dCxrjg6 Yj^Covv tvxslv^ 117] tag jtatQidag avtcbv^ aAA' avtovgtovg x^f^QOVQyTJ^avtagTtaQSxov^ag slgxal ^ovksv6avtag^ tag 8s %6XsigXQC^iv tovg ddi7crj6avtag d^r^^Covg slvai.^^si d' iTts^sXd-cjv dvvd^si ^spaia^sig td ©ripaCcDV ddi-XYiiiata^ TtaQ^ g)v [isv Porjd^slg ovx d7toXr]ipri x^Q^'^' o^-10 dl yaQ dv dvvato avtovg trjXixavta svsQystfjaai, riXCxa^Ad^rjvaloi 7tQ6tsQOV^ cav ox) [is^vrjvtat' ovg 6' syxata-XsCtjJSig^ ddiKr]6sig^ XQV^V ^' ^X^Q^^S ^sC^o6iv^ aAA' ov(pCXoig.""Iva 88 ^ij diatQCpcj tovg ixsl X6yovg Qrjd-svtag 11815 vvvl TtQhg v^ag dxQi^&g dis'S,i(x)v^ iv xscpaXaCa TtSQtTtdvtav sijtcov 7tav0o^ai. rj ^isv tvx^l xal OCliTtitogrj6av tG)v SQyov xvQiOi^ syco d\ tfjg sig v^ag svvoCagxal tG)v X6yov. jtaQ i^ov fisv ovv iQQrjd-rj td dCxcaaxal td 6vyL(piQovta v^lv^ dits^ri ds ovx d>g ri^slg r^vx^-20 ^sd^a^ «A/l' cjg ^CkiJfjtog sjtQa^s. %6tSQ0v ovv 6 ^r]dsvTtQod^v^rjd-slg dyad-bv iQydeaad^ai dCxai6g iativ svdo-^siv^ r] 6 ^rjdsv av ijv dvvatbg iXXiJtav; iv ds tajtaQbvti vvvl jtoXXd did tbv xatQbv TtaQaXsCjtoi.Eijts di^ tbg i^svdoX6yovv (pd^xcov 6XCyc3v rj^SQ&v 11925 tdg Sri^ag s(3S0%ai tajtstvdg^ xal tovg Ev^osag hg1 tuvxr\v scr. : xuvtr\s. — 2 ccjtdvxtov t&v i. — 9 ^orid^i^asLsCob. — cL7Colrixl)Si s Fr. — 9sq. ovdh i: o^. — 10 ccbtbg Aif. 12 iidiyi.riGcc(s Lobeck Bk. Fr., om. d' cum a^gm^Y (hiat.). —14 QTiQ'. Xoy. i. — 15 vvvl i W.: vvv Fr. — 17 slg agiV FlFr. (cf. 46): TiQog. — 19 sq. £v%6^e%-cc Fr. — 21 aya%-bv iQyccc. i:iQy. ccy. (hiat.) cett. Fr. — 22 mv -^v &.] dvvocxbg av i. — iXliTccovHamak.: iXXsiTtcov (Fr.). — 24 6X. r}^.] Sl' 6X. yiccLQcav A.— 25 Ev§oas Fr.


:144 AISXINOTixpo^ovv^ TtQodyojv eig ekTttdag Ksvag v^dg. o dlTCoiel^ xata^dd^sts m avdQeg 'jid-rjvalot. iya yaQ TtaQcc^iUTtTtfp {lev G}v Yj^Lco^a., TtQog d' viiag tjxov aTttjyyeXlov^oti tdg @ri^ag BoKotiav dCxaiov riyoi^riv eivai^nal iir] tr^v BoicotCav ®ri^ag. tovto ovx aTtayyeiXai^ 5120 aAA' 'b7to^%e6%'ai ^ie q^rj^iv. eXeyov de TiQog iJ^ag., ortKXeoxaQrjg 6 XaXmdevg ^av^d^eiv v^obv Ttal 0iki7t7tov(paCri trjv e^aCcpvrjg o^ovotav^ alXog te %al jtQodtetay^evovrj^lv^ TtQatteiv dyad-bv rt dv dvvco^ed-al^ evta tprjtpC^^ati]' tovg yaQ ^iZQOTtoXCtag^ co^jteQ avrdg, 10(popeiv td tcbv ^ei^ovcjv aTtoQQrjta. tavta ov dtrjyrj-6a6d-aC ^ie (prj^Cv^ dXTi eTtrjyyekd-ai trjv Ev^oiav jtaQadco^etv.eyco de vTtetXTjcpeiv deiv trjv Ttoliv trjv vjteQtav oXcov ^elXov^av ^ovXeve^d-at ^rjdevbg Xoyov 'EXXrjviKovdvrjxoov eivai. 15121 /lie^aXXe de xdxeivov diatQov^evog tbv Xoyov., mgdjtayyeXXeiv tdXrjd^fj PovXonevog^ V7t' e^ov xal 0lXoxQatovgxcjXv&eCrj. eyco d' viiag rjdecDg dv eQoC^rjv^el' ttg 7t(D7tote ^Ad^rjvaCcov TtQe^^evtrjg ex7te^cpd-eCg^ ecp^olg 7te7tQe6pevKe KexaXvtat 7tQbg tbv dfj^ov d%ayyeX- 20Xeiv.^ xal tavta Ttad^ojv xal dti^a^d^elg V7tb tcbv 6vfi~TtQe^^ecov^ tovtovg eyQa^ev e7taive6ai xal KaXedat e7tldei7tvov. ^rj^oad^evrjg toCvvv rjKcov aTtb trjg v6teQag1 ^Evds Markl. (I, 171. III, 91): TLvdg. — 2 dvdgss addidiex p. — 3 sq. a.TCt^yystla i, — 4 8st yuQ rdg Grj^ccg slvcci Bol-(otiav {-Lccg), ov rrjv B. @r]§ccg {Sr]§a>v) Alex. tt. (J^r^fi. p. 480 W.— 7 viimv gmi (R. Bk.): rjixmv (Fr.). — 8 aHco? ts -nccl scr.y.al t6 ACh Bk.; atg v.al tb cett. (Fr.). — 9 sq. iv tm i/>. seclusi.— 10 avtog Af4i Cob. : ainovg {avtovg Turr. Fr.). —11 sq. SLrlyrjad-ail, SLriyf]6&aLllB.msbk. W. — 14 ^ovXsvsa&aL iieXX.kl; ^ovXsvaaG^aL e. — 14 sq. puto tmv 'EXXrivLTiav (hiat.), cf. 59.— 18 r]d. dv 'Uft. hq. — 19 itQsa^svaaL Ah — 22 yf/gacpsvHamak.


nEPI THS nAPAnPESBEIAS. 145^Q£6p£iag^ iv rj cprj^L ta rcbv 'EXXyjvov TtQccy^ata avatQa^tfjvai^ovx iv ta jlJYjipL^^att ^ovov rKiag i7CrjV£Lj«AA' a7tayy£Lkavtog TtQog tbv dfj^ov i^ov tovg 7t£Ql 122tcbv ^A^cpLoctvovayv loyovg Kal BoLOtcov^ ov% g)67C£q5 vvv 6vvt£^vovtog ovd^ ijt^tyo^ivov^ dXX^ cog idvvd^rjvxatd QTJ^a dnQL^iijtata^ zal tov Sij^ov 6g)6dQa d.Ttod^xoiiivov,TtaQaKXrjd^^lg VTt^i^ov ^£td t&v dXXcjv 6v}i-7CQ£6^£G3v Tial dL£Qcotco^£vog^ £l td^rjd-fj %al tavtddTcayyikXco TtQog '^d"r]vaLOvg ^ djt£Q JtQog ^ClLTtTtov10 sljtov^ Ttdvtov iiaQtvQovvtciv xal iTtatvovvtojv ^£ t&v6vii7tQi6^£C0V^ ijtava^tdg ijtl TtddLV ovk £cpri ft£, c367t£QiK£l [£i7tov]^ ovtcjg iv t(p TtaQovtL Xiy£LV^ dlX' iK£ldL7tXa6L(og d^£LV0V. xal tovtcov {)^£ig ol tijv il^ficpov[LiXXovt£g cpiQ£LV i6ti ^ol iiaQtvQ^g. %aitoL rtg dv 12a15 avt^ xaXXLOV xaLQog iyiv£to^ t) rdr' i^£X£y%£LV £v%"vg.^£L ti tijv TtoXtv i^rjTtdtcjv; cpr]g ydQ ^£ iv ^£v tfj7tQotiQo: 7tQ£6^£La Xad^^lv 0avtbv 6vv£6t7jK6ta i^tl tijv7t6XLV^ iv dh tfj v6t£Qa ahd^i^d^at^ iv fi6vvayoQ£vc3vliOL cpaivri. ^dK£Lvrjg ^£v d^ia KatrjyoQ&v ov cpyg xatrj-20 yoQ£LV.^ tfjg d' i7tL tovg OQKovg KatriyoQ£lg. xaCtoL £itfiv £lQYivriv tpiy^Lg^ 6v Kal tfjv ^v^^iaxCav iyQaif^ag'Kcd 0LXL7t7tog £L tL tf]V 7t6XLV i^rjTtdta., dLd tovtoiip£vd£to.) 67tc3g tf^g £lQr\vrig., fjTt^Q 6vvicp£Q£V ai;Td5,rV%0L. OVKOVV 7] ^lv TtQOthQa 7tQ£6^£Ca tbv KaLQOV25 rovtov £i%£v., 1]6^ v6t£Qa iTtl 7t£7tQay^ivoLg iyCyv£to.TCv£g ovv fi6av al d^tdtat^ tavta ydQ tov y6rj- 1214 Tial Boiwzojv del. W. — 5 idvvdu7]v iyu) i. — 7 itQbG^soov i.— 8 yiccl SuQcotwutvos om. f^ (W.), x.al om. A; nccl iQOJt. Cob.- 12 secl. HTtov (hiat.). — 13 dinlaGiai Bk. W. (hiat.). Cf.Arist. Av. 1578. — 17 TtQotiqa (cf. 24) i Bk.: TiQmtrj (Fr.). —18 vGtiQcjc eilV (Fr.): vatSQqia'. — 22 6 ^ll. i. — 2.^ i^itBQ HWolfBk. Fr. : d rr i, tl-jtBQ cett. — 26 TOfOra] ta c. lac. k. — tovyoTixog] i. e. demonstrant thv yorita.Aesghinbs, ed. Blass. 10


146 AISXINOTxog ccvd-QaTtov^ «1 c)v €l'Qr}X£ XoyL^aad^s. Bi6%kslvli£ (prj^iv iv iiovo^vIg) TtXoic) xazoc rbv AoidCav %oxa-\iov xv\g vvTctbg ag OCkiTtTtov^ 7ta\ t^v istL^roXiiv rijvdsvQO il^ov6av ^iXCnTtco yQd^ai. 6 ^lv yaQ Aeco-6d-ivrig^ 6 (pevycov ivd^ivds dta rovg 6vxoq)ccvrag^ ov 5dvvarbg ^v ijttds^Ccog i7ti6ro^v yQdipat^ bv ovx okvovcCrtveg d7to(paCv£6%'aL ^srd KalXC6rQarov rbv 'Acpi-125 dvalov rcbv dXXcov ^dlL^ra elTtEiv dvva^d^aL' ovd^ avrbg6 ^ClLTtTtog^ TtQbg bv dvreLTtElv ^rj^o^d^ivrjg vjtsQ {j^&vovx rjdvvrjd^r}' ovd^ 6 Bv^dvrtog Ilvd^cov, dvd^Qcostog iitl lotkI yQdcpELV iiiya (pQovcov dXX' ojg solxe rb TtQay^aifiov 7tQo6ed£lro. Tcal liyEig ^iiv^ orL ^iUTtTtG} ^Ed^riiiiQav xokXdmg ^6vog ^ovm dLEXEyd^iriv^ alrLot df£l67tXElv ^E vvJcrG)Q xard rbv Ttora^dv ovrcs vvzrE-126 QLvrjg i7tL0rolrjg rb TCQay^a idElro. ort d' ovdlv dXr]- if.^•Eg XiyELg^ rixov6L ^ev iiaQrvQr]6ovr£g ^Ed'' av 6vve-^Crovv, ^AyXaoTCQECjv 6 TEvidLog xal ^latQOTcXrig 6 IJa-6Lcpcbvrog^ ^Ed^^ G)v E^rjg ccTtavra rbv xqovov rdg i^t^^^ragdvETtavo^riv^ ol 6vvC6a0Cv ^ol ^r]dE^Cav 7t6Ttor£ d^t'avrcbv vvxra aTtoyEvo^ivcj^ ^rjdl [liQog vvxrog' dyo^Ev 20Se zal rovg olicirag ocal 7taQadCdoiiEv Elg ^d6avov.xal rbv ^ev Xoyov^ eI 6vyxG)Qr]6£L ravd"' 6 xarrjyoQog^xaraXvG)' TtaQi^rat dl 6 drjiio^tog Tcal ^a6avLEi ivav-2 AoLdiav Harp. Phot. Suid. (R. W.): Av8iav (FrJ.—6 iTCiGx. imd. i. — 9 VTthg vii&v om. i*. — 10 idvvq^ri Fr. —10 sq. iTtl tco HWolf Fr.^: ^sqI to. — 11 yQacpSLV AC: yg. Xdyovs(Fr.). — 13 TCoXXccKig om. A C. — 19 /ioi i : iy.ol (Fr.). — 20 ayoiisv . . .21 naQaSidoiLSv C Bk. Fr.* („iios contubernales") : ayco^Lsv . .naQadiScb^sv. — 22 6vy%a>QSl schol. — tavQ-' add. iV schol.Sch. : om. Fr. (hiat.). — 23 Xvca A. — TtaQiatav . . . p. 147, 1'bpimv Thom. Mag. p. 94. — ijdri post TtaQiatai Sh (hiat^ add.BCV Fr., post Sr,^. i; om. A Thomas. — dri^Seiog klC Thoni:Sri(iiog (Fr.)..


:nEPI THS nAPAIIPESBEIAS. 147tiov vfiav, ctv xsXsvrjts. ivdi%stav ds tb XoiTthv ^sQogtrjg '^iisQag tavta TtQa^ar TCQog svdsTca yccQ a^(pOQsagiv dLa^s^stQTj^svri tr} ri^sQa KQLVO^ac, xav cpCbiSLV 127an^KOLtov ^s tovtovl Ttajtots tcbv 6v00LtG)v ysyovsvaL^5 ^ii (psL6ri6%^s {lov G) avdQsg ^AxtrivaloL^ «AA' ava6tdvtsgajtoxtSLvats. iav d' i^sXsyx^fiS i^svdo^svog ^rnio-^d^svsg^ toLavtr^v dLxrjv dog' 6^ok6yr]6ov dvdQoyvvogslvaL xal ^rj iXsvd^SQog ivavtCov tovtov. xdXsL [ioltovg oixitag dsvQO ijtl tb ^rjiia^ xal trjv tcbv 0vfL-10 TtQia^scov dvayLyva)6xs ^aQtvQLav,MAPTTPIA. IIPOKAHSIS.I^E^SLdri tOLVVv oi) ds%staL trjv TtQOKXrj^LV, ovd' av 128(pr]6LV iv ^a^dvoLg dvdQajtoScov ysvs6d-aL^ Xaps ^oltr}v iTtLdtoXrjv tavtr]v^ rjv 6 ^LXLJtTtog STts^tps. drjXov15 yaQ otL ^sydla trjv TtoXLV jtaQaXoyL^staL^ Sl r^v rjyQv-Ttvov^sv yQd(povtsg.Eni2T0AH.'Anovsts co dvdQsg dLxa^taC^ otL „Tovg OQXovg aTto- 129dsdcaxa'' (p7]6l ^^tolg v^stsQoig 7tQS6^s6L^^'' xal tov 6v^-•20 ^d%ci)v tcbv savtov tovg :taQaysvo^svovg xat ovo^aysyQacps^ xal avtovg xal tdg :t6XsLg avtcbv^ tovg 6'v6tSQri0avtag tcbv 0v^^d%o)p d7to0tsXstv (py]6L ^Qog1 dh om. CV, cods i. — 3 dLccuefisxQ. cf. Harp. s. v. (falsotv xcp V.. Kvi]a.). — 4 xovttxtv Af, om. q Barb. — Gvaa. Bait. Fr.6VG0. [iaGuvi^ouiivoi. — 10 ardyvfo^-ii. — 11 TTPOKA. MAPT. Sch.— 14 6 om. i Fl. — ^yQccipi- i. — 16 (isydXa] xk (ity. B Fl., xai^. ci. Saupp. W., ndvv li. R. -- 18 axovsvi- i Bk. Fr. : ijTiovGuxee, a-novGccxs cett. — 6iy.a6xal add. i Bk. : om. agfV Fl. Fr.,'A^r\vuLOi al. — 18 sq. &7fodsdoiy.u gi Bk. : an^doviiu (Fr.). —21 yiyQucfS aki (Fr.): yiyQucpa.10*


148 AISXINOTviiag, tavT ovv ovk ccv ois^d^s dvva^d-at Yqdtpai OtkiTtnovfisd'^ tj^BQav avsv i^ov;130 '/^AA' E^oiye vrj tovg ^sovg ovtog doxsl tovto^dvoi^ loyt^s^d^aL^ OTtcog ^sta^v Xsycjv 61)60x1^7^661' 6lds liiKQhv 67ti0%G)v do^eu utovrjQotatog tG)v ^EXItjvov 56lVaL^ Ovds flLKQOV


\7]nEPI TH2 nAPAnPESBEIAS. 149Xaixov ^reQi rav ^£lX6vt(ov s^s^d^ca TtQayndtcov ayvoia.iikv yccQ @£ttaXG)v xal QiXiTTTtov 6tQat£ia tcqodrjlog7jV^ oi) Ttolkip de XQ^'^^^ JtQot^Qov 7] tijv JtQogviiag eiQTJvr^v y^vsad-ac^ 7tQi0^£ig TtQog v^ag rjXd^ov ioi5 ^coxecovn^ ^OYid-^lv avtolg x£?,£vovt£g^ Tcal £7tayy£kl6-lL£voi 7taQad(o6£iv ^AXjtavov %al @Q6viov xal Nixacav^tcc tG)v :taQ68c3v tmv £lg UvXag %GiQia xvQia. if^rjcpi- 1336aii£VG)v d' v^cbv TCaQadovvat IlQo^ivq} ta 6tQatr]yatoi)g 0c3X£ag tavta ta ^coQia^ xal ^£vt7]7covta TtXrjQovv10 tQir]Q£ig^ xal Tovg ^ixQi^ t^ttaQccKovta £ta)v i^iivat,avtl tov TtaQadovvac ta xcoQta IlQo^ivG)^ £drj6av oltvQavvoi tovg %Qi6^£ig tovg i7tayy£iXa^ivovg v^lv7taQad(x)0£iv ta cpvXaxtTJQia^ xal tolg 6Jtovdocp6QOig tolgtag ^v6triQi6tidag 6novdag inayyiXkov6i ftoVot tcbvi5'EXk7]vov ^c3X£lg ovx i67t£i6avto. xal JtaXiv 'AQXtdd-^ov tov AccKcovog utaQaka^^dv^iv ovtog itoC^ov taXOQia xal cpvXdtt£iv.^ ovx i%£i6^ri6av ^ dl}! djt£XQivavtoavtcp td trjg UjtdQtr^g d£ivd d^diivat xal ^rj tdjtaQ o:^Torg. xdvtavd^a ovjtco di^liXv^d'^ ^iXiTtJtc)^ 13420 dXX' iv tfi avtfj rj^iQ(x 7t£Qi t£ r^g ^lQTJvrjg ipovX£V£6d-£.,xal trjg i7ti6toXr}g rjxov£t£ trjg IlQo^ivov, oti 0cjx£lgov 7taQad£d(bxa6iv avt


150 AiLXiNor:fTrayydkkovtsg ^6vovg t&v ccXX(ov 'Ekkrivcav KTtitpaivovOcoHsag ov dsdsy^evovg xag ajtovddg^ dXka xal rovgdsvQo iXrjkvd^otag TCQsa^sig dsdsTcotag. ort dl dXrid^i}Ksyco^ TcdXst ^ot tovg 67tov6o(p6Qovg^ xal rot'? naQaUqo^svov Tof) OtQatrjyov 7tQS6^sv6avtag slg Ocoxsag^ 5KaXXtxQdtrjv xal Mstaysvrjv,, xal tr^g S7tt6toXrig dxov-6ats trjg riQO^svov.MAPTTPIAl.EniLTOAH.135 l4xovsts G) avdQsg 'Ad^rjvaiot.) tcbv xqovcjv TtaQavaytyvcodxo^svcovs% t&v drj^oaCcjv yQa^^dtov, xal 10t&v ^aQtvQcav v^lv TtQoadta^aQtvQovvtcov^ ott TtQtvi^s xstQotovr]d-fjvat TtQsa^svtijv^ 0dXatxog 6 tc)v (^cjotscjvtvQavvog rj^iv ^sv %al Aaxsdatfiovtotg rj^tt^tst^0tXt7t7tG} d' i7tt0tSVSV.136 'JlXX' ovtog ^ovog tb 6v^pri66^svov riyv6st', v^slg mds avtol drj^o6ta Tt&g dtsKst^d^s; ov 7tdvtsg 7tQo6sdoxats0tXt7t7tov ta7tstvm0stv ©rj^atovg^ bQ&vtd Dobr. — 18 v.al xa HWolf(Fr.): xal xb codd., diu xb Bait., -Aal Saupp. Cf. Dem. XVHI, 273(Sakorr.). — 19 iitavh,fioai Saupp. (cf. schol. f): inaay.j^aaL (Fr.).— 20 @ri§aiovs f^. — 21 diri7t£ilovvxo Cob.: StriTtslXovv. Cf.I, 43. — 22 secl. xots . . .TtQ. (23 ol . . . 7tQ. del. Sakorraphos).


nEPI THS nAPAnPESBEIAS. 151de ov xatsysXcov tcbv akkcov^ vTtsQ avt&v (pd


152 AirxiNOT7CQE6^Evovtog ifiov rrjv tQtrrjv 7]dr} jtQBd^eiav sjtl roKotvbv tG)V ^AiKpLxtvovav^ £gp' riv tol^ag ^e XeysivG)g ov xecQorovrjd^slg Gi%6^riv^ i%^Qbg d^ cbv ovdsTtG)%al rrniSQov rjd^alrixdg ^s el^ayyEllai 7taQa7tQ86^Ev0a-6d-at; ov yaQ drj (pd^ovrj^ag yi ^ot tCbv elg rb ^G)^a 5140 rL^rj^drG)v. roiydQroi &ri^aiG)v ^ev TtaQaxad^rj^ivG^vxal d£o^ivG)v^ rrjg d^ rj^EriQag utolsG^g dia 6£ rE^oQv^ri-^ivrjg xal r&v 'Ad^rjvatG^v bTtlircbv ov 7taQ6vrG)v^ &ErraAwvds ©rjPaiOig XQoad^E^ivG^v did rrjv v^sriQavd^ovXiav xal rrjv TtQbg 0G)ociag E^d^Qav^ -Jj jtQovTtrjQXE lo®ErraXolg ix utaXai&v %q6vg)v^ 6r£ avrCbv rovg biirj-Qovg la^6vr£g ^G)KEig %arriX6ri0av^ ^aXatxov Se TtQlv£[i£ild-Eiv Tcal 2Jrig)avov %al ^eqkvXov xal rovg dXlovg141 jtQiapEig djtEXrjXvd^^rog v7to67t6vdov ^ 'Oqxo^evCg^v dl7C£Qi(p6pG)v bvrov Tcal 67tovddg rolg 0G)iia6iv alrrj6dv- i5Tov, G)6r£ d^tEld^slv ix rijg BoiG^rtag^ 7taQ£6rrjx6rG)v^£V rCbv &ri^aiG)v TtQi^^EOv^ v7toXEi7to^ivr]g d' E^d^QagcpavEQdg QiXi7t7tG) 7tQbg ©rjpaiovg xal &Erralovg^ r6r£d7tG)lovro al 7tQd^£ig ov di i^i^ dXXd did rrjv 6rjv7tQodo6iav xal rrjv TtQbg Sri^aCovg TtQo^EvCav. ^EydXa ^^o142 d' oliiai rovrG)v EQyco 6r]^£la ETtidEC^Eiv. eI ydQ nrovrcov dXrjd-eg rjv g)v 6v Xiysig^ xarrjybQOVv dv ^ovBoiG)rG)v xal 0g)X£g)v olcpEvyovrEg^ wv rovg ^ev e^e^e-^XriTiEiV^ rovg d^ ixG)Xv6a xarEXd^EiV vvv d' ovxl rd6v^^dvra Xoyi^6^Evoi^ dXXd rrjv Evvotav rijv i^rjv 251 7tQ.


nEPI TflS nAPAnPESBEIAS. 153ccitodE%6^evoi^ 0vXkeyevx8g ol (psvyovtsg Boicotav i^QrjvxaC^oi ^vvrjyoQovg^ ijxov^i d' ccjtb rcbv sv ^cjxsv^iTtolsov 7tQS0^sig^ ovg sycj trjv tQitrjv TCQS^^sCav sjtltovg ^AiicpiKtvovag TtQS^^svcov sdco^a^ OitaCcov sy%si-5 Qovvtcav Isysiv^ cog dsl tovg rj^avtag (hd^slv xata tovKQrj^vov^ xal TtaQiqyayov slg tovg 'A^q)iKtvovag^ cj^tsajtoloyCag tv%siv. 6 ^sv yccQ ^cclaiKog vjto^Ttovdogacpslto^ ol ds avaCtiOi aTto^vfi^KSiv siisXlov^ 6vvayo-Qsvovtog d' s^ov disaad^rjGav. oti d' d?,r]d'fl Xsycn^ 141510 'Kalsi lioi Mvd6cova tbv 0o)Ksa xal tovg


154 AI2XIN0Ttriv d' avx^v tavtrjv ijxsLV vvv d^ebv i^ov xatrjyoQovGavTidvtag yaQ Xfyscv^ cjg xQ^fiata ^%g} TtaQa f^LXCnnov.145 Ev d' l!6tE G) avdQsg 'Jd-rjvaloi,^ ott Ttkelatov dia(peQ€Lq}7]^rj xal 6vxo(pavtCa, fpri^^ ^ev yaQ oi) xoivcoveldLa^olr}^ dLa^Xri d^ ddeXcpov e6tL 6vxo(pavtCa. dLOQLot 5d' avtojv exdteQov 6a(pcbg. (prniri ^ev e6tLV^ orav t6TtXfid^og t&tv TtoUtCbv avTOfiaroi' ex ^rjde^Lag 7tQ0(pd6e(agleyji tLvd ag yeyevrjfievriv utQa^LV avxocpavtCa d'e0tCv^otav TtQog tovg TtoXXovg etg dvriQ altCav e^paXcov^ ivte talg exxlrj^CaLg d^tdaatg JtQ6g te tijv ^ovl^v dta- lo^dXXri tLvd. xal tfj ^ev (p^tjiiri drj^oaCa d^vo^ev ag^•ea^ tG)v de 6vxo(pavtG)v Ktg xaxovQytov drj^o^Cq: TtQo-PoXdg TtoLOv^ed^a. fiij ovv 6vvaye elg tavtov td xdllL6tatolgal6xC6toLg.146 'Ejtl TtoXXolg ^ev ovv eycoye tG}v xatrjyoQrj^evcjv i5riyavdxtr]6a^ [idlL^ta dl rjvCxa fjtLccto ^e elvaL JtQodotr]Vd^a yaQ talg altCaLg tavtaLg cpavfjvaC ^e ^detd^rjQLcbdTJ xal trjv il)v%r]v d6toQyov xal TtoXXoig eteQotgd^aQtTil^a6L TtQOteQov evo%ov. tov ^ev ovv eiiov ^Covxal tf^g xad'^ ri^eQav dLaCtr^g v^idg doxL^a6tdg Ixavovg 20elvaL vo^C^co' d d' e6tL tolg ^ev noXXolg d6vvo7tta^tolg dh %Qr}6tolg xdg tpv^dg ^eyL6ta^ tovtcav viilv td7tXel6ta xal xaXcbg e%ovta ex tcbv vo^cjv oqccv dva^t-^a^ai^ LV eldflte xdg e^dg jtaQaxatad^T^xag^ dg oIxol1 rjyiSLV vvv Q^sov ifiov xar. i: -9". ^'h. vvv {vvv oni kl) xorr.i^ov cett., ex scholio avvra^Lv indicante. — 2 ^x^lv A ^x^i f ^ —5 GVicocpavtioc Herw. Cob. (ty a. Scalig. Tayl.): GvnocpavTla dqBarb., xai. Gvnocpavtia (v. 4) cett. — 6 iyo) aacpag i. — t^^v] ^hvyaQ (v. 4) i. — 12 t(bv SV] t^ Ss v Af ^ — 12 sq. drni. . . .TCOLOv^. Thomas 278. — TtQo^oXug Harp. s. v. — 16 iTtl om. A. —16 slval fis bik C. — 17 t^ altia tavtrj Ham. — slvaL superscr.cpavr\ f. — l^dsL A: om. dfh Barb'., Ssl cett. (Fr.). — 18 aatoQyov]y.al tbv Xoyov A. — 19 -jtQOt. a^aQt. i. — ovv om. A. — 23 xal]Tiul xa k. — voaav i, cf. schol. : i^av (Fr.).


lriEPI THS nAPAriP£SBEIA2. 155xaraXi:tG}v slg Maxsdoviav e7tQt'dpsv6a. 6v ^lv yccQ 147J7iy.66d'£V£g ravta mXddco iii siis^ iyh d' hg £7caid£vd"Yivxal dtxaLCog i^rjytj^o^aL. ovro6l ^ev i6ri fiot narijQ'ArQO^rjrog^ 6%£dov nQ£6^vrarog r&v TCoXtrcjv' hrj5 yaQ 7]dr] /3£/3ta)^£V £V£V7]xovra %al r£rraqa' 6v(ip£prix£d£ ojvTw V£C} ^£v ovrt^ TCQLV rijv ov6iav d7Col£6ai didrbv 7c6X£^ov^ dd^X^lv ra ^co^an., £X7C£66vri ds vtcorcbv rQidxovra ^rQar^v^^d^ai ^£v iv rfj 'j46ia^ dQi6r£v£ivd' iv rolg xivdvvoig^ slvat d' ix


I5GAISXINOTccv roX^Tq6ca^t sljcelv^ Sg dvijQ sl^ iyQatpYig liutota^Lov^xccl xhv yQaipa^svov NcKodrj^ov rbv '^(pidvalov iqy]-lia6i 7CSi6ag i^a^rjg^ ov v0t€Qov ^sta ^AQi6tdQ%ov6vva7t8xt£Lvag^ %al ov xad^aQbg hv elg tijv dyoQccv149 i^pdXlatg. 0iXoxdQ7jg d' ot>ro(?t, 6 TCQsa^vtatog ddeX- 5(pbg ri^G)v^ ov% dyevveig dtatQipdg^ cog 6v ^la^cprj^elg^^Xav^ dlk^ iv yv^va0iOig diatQi^cov^ xal ^ei^d 'IcpiTiQdtovg6vve6tQat£v^evog^ xal 6vv£XG)g £tog ijdr] tovtltQitov 6tQatrjycjv^ r]X£i d£r]66^£Vog v^cbv i^£ 6a6ai.'Aq)6prjtog d' ovto6i, 6 v£6tatog ri^av dd£X(p6g., 7t£7tQ£- 106^£V7icog ii£V V7t£Q v^ojv d^icjg trjg 7t6X£G}g 7tQbg tbvn£Q6S)v ^a^ikia^ xaXcbg dh xal dixaicog tcbv v^£t£QOv7tQo66dc3v i^ti^^lrjd^^ig^ orf avtbv i^tl trjv xoivijvdiOi7i7]6iv £tA£(?'9'£, Tcal 7t£7taido7toirj^evog %atd tovgv6^ovg^ «AA' ov KvG)6iC3Vi tijv iavtov yvvalxa 7taQa- 15xataxXivov^ co67teQ 6v^ 7tdQe6ti xataq^Qovcjv tcbv 6g)vXoidoQi&v tb yaQ ^evdeg ovetdog ov TteQaittQCO tfjg:150 dxorjg dcpixveltai. it6X^rj6ag de %a\ TteQi tav i^&v}cr}de6tav elTtelv ovtcog dvaidijg xal ^t^QQcod^ev dxdQi-6tog £t, og 0iX6dr]^ov tbv ^CXovog TCateQa xal 'E7ti- 20KQdtovg ov% dyaTtag ovde 7tQ06%vvelg^ di ov elg rovgdri^6tag iveyQdcprjg^ ag l'6a6iv ol 7tQe6^vteQ0i Tlaiaviicov,ixTti^tXrjy^ai df, el 6v XoidoQelv ^CXova toX-^iag^ xal tavta iv tolg i7Cieixe6tdtoig Ad-rjvaicov^ ot1 sl om. Af^ iyQdcpr^g V Saupp. Fr.: ivsyQacprig. —XiTtot. Fr.: XsiTiot. 4 «1; AC W.: atv tdg %slQa.g. — 5 sqq.cf. Apollon. § 10. — 7 ^x^v ante diatQi§dg 6 i, del. Cob. —8sq. tQLtov tovtl eil Bk. W. — 10 ^ficov dd. i:d&. rj^oav (v. 5sq.)cett. Fr. — 12 IIsqg&v eiV Bk.: tatv U. (Fr.). — 14 sq. xaravoiLov i, cf. Tzetz. Chil. VI, 147. — 18 v,ul nsQl i: xam cett.codd. Fr., iiccl -Acctd R. Sch. W. — 20 sl om. gm. — 0?] ongAG. — 21 ov] oSv i. — 22 diqaovg A. — 7tQS6§vtSQ0L i: tcqs-^(ivtcctOL (Fr.). — 22 sq. IIccLavLiav Sch. Fr.


;STtavdystg-nEPI TH2J nAPAnPESBEIAS. 157dsvQo ddsXrjlvd^a^t dLxd0ovteg evsxa tov psXtt6tovrijg Ttokscog^ xal ^dXlov %qo0s%ov0l tolg ^ioig ri^cov tJtotg Xoyotg. TtotSQa yaQ av 7tQo6doxag avtovg sv^a- 151^d^ai ^VQLOvg oTtXitag o^OLOvg ^lXcovl ysvs^d^aL^ nal5 xa (3G)^ata ovtco dLaxsLiisvovg %al tijv ^l^vxyjv ovtC30G)(pQovag^ 7] tQL6^vQLovg KLvaCdovg olovg tcsq 6v; xalm triv 'ETtLXQatovg svaycayLav^ tov ^LXmvog adsXcpov^slg ovsidrj. xal tig avtbv slds Ttayjtots d^xrj-^ovri^avta^ ri ^isd'^ rj^sQav^ wg 6v (pdg^ sv rg Tto^Ttfj10 tav ^lovv6lg)v^ rj vvxtcoQ-, ov yaQ dv tovto y sfjtOLg^ag slad^sv ov yaQ rjyvoslto. s^ol ds g) dvdQsg sk trlg 152^LXodtjnov ^vyatQog nal QLkovog ddsX^prjg xal 'Ejtt-TCQdtovg tQslg Ttaldsg sIol^ ^Ca ^sv ^vydtrjQ^ dvo dsvislg* ovg syio dsvQO ijKco ^std t&v dlXcov xo^C^cov^15 svbg SQcat7]^atog svsxa Tcal tsTc^rjQCov utQbg tovg dLxa-0tdg^ G) vvv f}drj XQ7]6o^aL. SQCjtc) yaQ g) dvdQsg'Ad^rjvaloL^ sl doxG) dv v^tv ^Qbg tfj TtatQCdt Tcal tfitG)v (pCXcjv ^vvrjd^sCg: Tcal isQ&v Tcal td(pG)v jtatQacov^stovoCcc tovtovol tovg Ttdvtcov dvd^Qi^Ttov s^ol cpLXtd-20 tovg TtQodovvaL 0LXCjt7tc)^ Kal TtSQL jtXsCovog trjv sxsCvov(pLXCav tf^g tovtG)V 6G)tr]QCag jtoiri^aed^aL. %oCa XQatrjd^slg7]dov]] ; r] tC 7tG):tots d6%r]piOV svsKa XQV^^''^^'^TtQa^ag-, ov yaQ r] MaxsdovCa nanovg r] %Qr]6tovgTtOLst^ dX?J rj (pv6Lg' ovd' s6^sv etSQoC tLVsg r]xovtsg25 aTtb tf^g TtQsOfisCag^ dlk^ oXovg s^sTts^xljats.1 di7idaovt£g iB Fl. (Fr.): Siy.d^ovtsg. — 2 Ttdvv ii&XXov i.—6 olos g. — 11 w dvdQsg i Bk. : oin. a, 'Ad-i^valoL d Barb., w 'Ad:cett. Fr. (hiat.). — 14 vhig BiV Fl. (Fr.): vloL — Ssvqo om.Aadfq Fl. W. (hiat.). — 16 93 vvv i]dri ^^ptjVo^at BiV Fl. (Fr.):o vvv (0] iQ7]6o^icci. —IyuQ v^&g i. — avdQsg add. i Bk. (om.PFr,). — 19 tovvovgI i Bk.: tov liklf Barb., tovtovg cett. (Fr.). —* 21 sq. Troiojv Ad lik., iidovoiv el Bk. (Kuhner (Ir. U, '606). -25 oiovg viisig i.


158 AILXINOT153 UviiJteTtXsyfiai d' sv tfj TtokLXsCa xa-d'' 'X)7teQ^oXrivicv^QGiTtip ydrjti xal JtovrjQa^ og ovd' av axojv dlrjd^hgovdsv sl'7toL. 'fjyeltai d\ otrai/ n ipevdrjtai, t€)v XoyovOQXog xatd tCbv dvai0%vvtGiV oipd^al^Siv, xal td yeyevrj^eva ov (lovov cag 'e6ti leyei^ dkld xal trjv rjiie- 6Qav, iv ri cpri^i ysvead^ar xal 7tQo6ti%-ri0iv tivog bvo^aTtXaadiievog^ cag etv%e TtaQcbv, ^i^ov^evog tovg tdlrjd^fiXeyovtag, av de evtv^ov^ev ol (irjdev ddixovvteg^ btiTtQog tfi teQateCa tot) tQOTtov Tcal tfj t&v dvo^dtcov6vvd'e6ei vovv ovx e%ei. ^xeil^a^d-e (^^evy ydQ dcpQo- lo0vvrjv d^a xal dnaidev^Cav dvd^Qcojtov^ og toiovtov'i:tla6s tb :teQl trjv 'OXvvd^Cav yvvalxa ipevdog x«t'ifiov^ i(p (p fieta^v keycov vcp^ v^&v i^eQQCcprj' tbvydQ 7tXei6tov dcps6trjx6ta t&v toiovtav TtQbg toi)g154 sldotag diifialke. axeipaad^s de^ Sg TtOQQCod^sv iTtl tr^v i5ccitCav tavtrjv 7taQS0xsvd^sto. i6ti yaQ ttg iTtidrniCbvsig triv TtoXiv 'AQi6tocpdvrig 'OXvvd^iog' tovtcp 6v0tad^slg{)7t6 tivcov xal atvd^o^svog ^ Sg sljtsiv dvvataiyV7tsQSX%^SQa7tsv0ag avtbv xal 7tQo6ayay6^svog^ STtSid^svi^ov td ipsvdij xata^aQtvQsiv TtQbg vnag^ xdv 7taQsX- 20d^cov id^shjcri ^xsthd^ai xal leysiv^ hg slg oixsCavai^tov yvvaixa al%^dXcotov yeysvrj^ivriv TCeTtaQcpvTixa^TtevtaxocCag ^ev ijdrj dQaxiidg v7fi6x^^^'^o avt(p dcjaeiv^2 ^xav Af*. — 4 xat ra] xara Weisk. Turr. — y,rj add.Casaub. Fr. {y.iid^nots add. R.).' — 5 Xiyeiv Adf Barb. —6 xivog] &^cc tivbg BhiV Fr. — 7 7tmlcc6[iivog V, 7t£7tl


nEPI THL nAPAnPESBEIAS. 1597tEvtaKo6Cag S* hsQag^ sjtetdav xata^aQtvQri6ri. 6 d' 155[avr»] icTteKQivato^ hg avtbg dirjyslto^ oti rijg ^ev(pvyrlg xal tfjg jtaQov67]g aTtoQiag avta ov xaxag^ aXX'G)g ol6v ta aQL6ta 6to%dt^oito^ tov de tQdjtov TtXsldtov5 sl'rj dcrj^aQtrjTicbg' ovdsv yScQ av toiovtov ^Qa^ai. oti8s dXrid^ri ksyco^ avtov ^AQt^tocpdvrjv [laQtvQovvtaTtaQS^o^ai. xdXsi [loi ^AQi6to(pdvriv ^OXvvd^iOV^ xal tijv[laQtVQiav dvayiyvco^xs^ ;fal tovg dxrjxootag avtov xalTtQbg i^l dyysiXavtag, zIsqxvIov Avtoxlsovg ^Ayvov6iov10 xal ^AQi0tsidr]v Evfpilritov Kr]q)i6isa.\MAPTTPIAI.T&v ^sv ^aQtvQov dioiivvfisvcov xal ^aQtvQovv- 156tcov dxovsts' tdg d' dvo6iovg tavtag ts%vag^ dg ovtogTtQbg tovg vsovg STtayysXXstai xal xs%Qritai vvvl xar'15 sy^ov.^ aQa ^siivri^&s, d)g i7tidaxQv6ag xal trjv ^ElXddaxatodvQd^svog, xal UdtvQov tbv xco^ixbv vTtoxQitijv7tQo6s7taivs6ag^ oti ^svovg tivdg savtov aix^aXcotovg6xdmovtag sv ta ^ikiTtTtov d^nskovQysicp xal dsds-^svovg TtaQa Ttotov i%ritr\6ato naQa ^ikiTt^cov^ tavd-^ 15720 vTtod^slg iTtSiTtsv ivtsivd^svog tavtrjv tr]v o^slav xaldv66iOV (pcovriv.^ cog dsivov^ si 6 ^sv tovg KaQicovag2 seclusi ccbta (hiat.). — 6 sq. ^dgTVQcc TtaQExo^t i.—7 rbv 'OX. i Fr. Cf. § 67 sq. — 9 i^ccyysiXccvTccg i. — JsQtiv-Xov f Fr. {JiQxvXov d): JiQy.vXXov. — Kricpiaia Cob. — 13 TccvTagTurr. Fr. : r. toiv Xoycov i, t&v X. Tavrag cett. (I, 117), cf. v. 1. 14.— ag ovtog om. Af^ W. — 14 vtovg] t&v Xoycov add. Af^hFl. — '/.al 'Ai%Q7iTai om. AB W. — 16 vnov.Quriv'] 7C0L7]Ti]v i. —17 ort ... 19 fDiX. Harp. Phot. Suid. v. otl ^evovg. — 18 a^TtsX&vLi, Si^TtsXovQyia} Harp. — 19 TtaQcc Ttdrov Harp. Phot. Suid.: sr.Tov 7i6tov. — TjTrjaaTo ek, '^TLccaaTo 1. — ^tXLTtrtov e Harp. Phot.Suid. W.: tov'$lX. — 20 disTav cf. Philodem. vol. rhet. I 197,22Sudh. — 21 avoaLov i Bk. : avoalav. — 8slv6v elC: d\ th] (Fr.).Cf. I, 86.


160 AISXINOTxal tSlavd^Lagv:toxQtv6iievog ovtcog evysvrjg xal iisyaldil^vxogyivoixo^ syco d' 6 rijg ^syt^tr^g 0v[ipovkogjtoXscjg^ 6 tovg ^VQtovg ^AQxddcjv vovd^stcbv^ ov xatd-0XOL^i trjv v^QLV^ dXXd TtaQad^SQ^avd^stg^ oO"' rj^agst6tta Ssvodoxog tcbv statQcov ttg ttbv ^tltTCTtov^ sl- 6xotiittcbv tQt%c}V xal la^cov QVtfJQa [La6ttyotr]v ai%^d-158 kGitov yvvatxa. ovkovv si v^slg avta S7tt0tsv0ats^r} 'jQt0toq)dvrjg [lov avyxatsfsvaato^ sit ai6%Qalgaitiatg dTtcjlo^rjv dv ddiKCDg. sdosts ovv tb totovtovavtov TtQo^tQOTtatov^ iir] yaQ dij Tjjg Ttoksag ys^ iv v^tv lodva^tQS^psad-at; xal ti]V ^sv sxKkr}6iav xad-atQSts^ sv8s tolg j}jrjq)i6fia6t dtd tovtov tdg sv%dg TtotTJasad^s^xal 0tQattdv 7] Tts^rjv rj vavttxrjv sx^ts^^^^ts; xal ^ijvys ^Haiodog Isyst^TtoXXdxt tot ^v^7ta6a Ttoltg xaxov dvdQog d:trjVQa^ isog xsv dkttQaivri xa\ dtd^^ala ^rjxavdatat.159 ^'Ev ds TtQog toig siQrj^svotg siTtslv stt ^ovXo^at.si ydQ Ttov ttg s6tt xaxia ;f«T' dvd^Qchjtovg^ dv ^ijTtQOtsvovta TtSQt tavtrjv dTtodsi^cj ^rj^oOd^svrjv^ %-avdtovtt^G)^at.dXX^ ot^at JtoXkd xal xaXsitd JtaQaxokovd^stta XQtvo^svc)^ xa\ ^staxakst tijv tljvxiiv dzb trjg— 3sq. y.atcc6xoiriv? Cob. — 5 IStvocpQcov e Dem. XIX, 196 scrib.1 Kccl tovs ^Elccvd-. A. — 2 sq. ovii^. zoX. i Bk. : Ttol. av^^. (Fr.).puto; Ssvodoyiog i e. ^svodoxos. — osq. t. tg. tl-n. i. — 6 iia6tLyol(iiAC, sed eid.(praet.Bai'b.) tijV alxaaX. — 8 v.ats^tp. iBarb. — 9 ccticoX.av dd. e: dd. a-rt. av (Fr,). — iccatts ... 10 TtQoatQ. Harp. (cf. Pbot.al.)V. jcQ06tQ. — idaats deihlV Barb. Harp. — t6 (Saupp.) toi.avtov scr. : avtbv toi. avtov h Fi. (f \ in quo pro avtov lacunainerasis) Fr., avtbv toi. cett. codd., avtbv (avtbg, avtb) tb (vel om.)tot. Harpocr. (^Xsys ^tbv nQoatQOTtaiov'' scliol. adlllllO), avtbv tbvtoi. avtov Turr. — 10 di)] dst d, om. Af ^ Cf. Dem. XVm, 200.— ys iv Dob. coll. Dem, I, c. : ts iv f superscr. mg, iv A, oiats ivcett. Fr. — 11 iihv om. A. — 15 sq. cf. III. 135. ~ rectius inr]yQsv(Thiersch). ~ 18 dv'\ si A. — 19 xara tavtriv dti^co i.—20 x^XsTta] (fo^tQcotSQtt i. — 20 sq. rw "iiQiv. TtaQav.. i.20


\ 7]'6vvd"rixagIelQTJvrjgI10nEPI THS IIAPAnPE2BEIA2. 161OQyfjg 6 xivdvvog inl rovg vjtsQ ri^g GwtrjQiag Xoyovgyxal dtaXoyL6^ov 7taQi(STrj6L^ ^ri tu %aQalL7Cri xCbv xarr]-yoQrj^evav. g)6t£ a^a ^lv viiag^ a^a ds i^avtbv sig^dvd^vrj6LV [tcbv KatrjyoQrj^svcov] dyayslv ^ovkoiiai,6 6%07CBLt8 yaQ dij ocad'' exaatov ay avdQeg 'Ad-rjvalot^ 160Ttoiov ilj7](pL6^a yQatl^ag XQLVo^at^ 7] tcoIov v6^ov ^.vdag^TtoLOV ysvi^Q-aL xcokvaag^ ri tCvag vtcIq trig TCoXecogjtoLrj6d^6vog^ 'Jj tc t&v dedoy^evcov TtSQL trjgaTtaXeLtljagj rj tc t&v ^ri do^dvtav v^lv utQ06-yQaipag. ovx r]Qe6KE tL6L t&v QrjtOQCov rj elQrjvrj' eTtetta 161ov tote dvtLkeyeLV avtovg e%Qrjv^ dXXd ^rj vvv euexQLveLv; eTtlovtovv tLveg e% tov TtoXe^ov^ dTtb t&vv^etsQcov ei6(poQG)v Tcal t&v drj^o6L(x)v jtQo^odojv^ vvvde TtEJtavvtaL' elQTJvrj yaQ aQyCav ov tQecpeL' ejteLta ol15 ^iev ovK ddixov^evoL^ dXX' ddLXOvvteg f^v tcoXlv^ Ttfto-Q^^^ovtaL tbv 7tQo6tdvta trjg eiQrjvrjg^ ol d' d}(peXov^evoLtovg xQrj6C^ovg elg td xoLvd yevo^evovg eyxata-XeCtl^ete;6vvf}dov yaQ tovg TCacavag QtXCjtTt^p^ xate6Ka^- ig2lievcov tmv ev QcoKev6L TCoXecov^ wg (prj6LV 6 xatTJyoQog.20 xal TCoCco dvvaLt dv tLg tex^rjQC(p tovto 6acpag eTtc-8el^aL; exXtjd^rjv ^ev yaQ enl ^dvLa ^etd tcov 6v^7tQe-^jiecov^ rj6av d' ol xXrjtol xal 6vv8eL7Cvovvteg 6vv talgd7tb t(x)v ^EXXijvcDv 7CQe6^eCaLg ovk iXdttovg rj dLax66LOL,ev de tovtoLg (bg eoLxev eyco dLacpavrjg rjv ov^ v7to6t-1 iTtl'] vTtEQ A. — 2 sq. t(bv Ticcxr^Y- del. Saupp. Sch. —3 £/x.] avtbv (ccvt.) A. — 4 seclusi tmv ymz. — 6 iyo) posti^totov om. cum ek. ^ ... Xvaag om. Af^ — ^ M add. gm*Fr. — 10 tivL klY. — 11 avtovs i^Q. avtiX. i. — 14 TtiTtavtai,Adfh Barb. — slQrjvr} ... tQiq^sL Sopater, Rh. W. V, 29; it.om. yaQ Apostol. VI, 69 c. — 16 TtQoGtdtrjv el. — 17 ysvon.Markl. Sch.: yivoii. codd., yiyv. Fr. 19 6 Kat. cp. i. — 20 dvv.av tis tsv.^. i: tSKii. 8vv. av tig. — tovto oacp&g i (qui add.viitv): a. tovto. — 21 ^ivLa scr. : ta ^svia. — 24 toaovtqig R,Abschines, ed. Blass. 11


162 AISXINOTyoii', aXlcc evvadov^ ag cpri^i Jri^o6d-ivrig ovx avtogjtaQav, ovts tG)v sxel TtaQOVtav ovdsva ^aQaaxo^svogIGS ^aQtvQa. xal t(p ys dfjXog rjv^ sl ftt^ ?^ G>67tSQ svtoig %0Q0ig TCQofjdov; ovxovv sl ^sv s^Cyoov^ ipsvdfi ^ovxatrjyoQslg' sl ds OQd^fjg rj^tv tfjg :tatQidog ov^rjg^ xal 5Twv 7toXita)v %Oivf] ^r^dsv atvxovvtcjv^ 6vvf]dov ^statG)V aXlcov 7tQs6psc3v tbv Tcaiava^ i^vCxa 6 ^'sog ^svsti^ato^ ^Ad^rjvaloi ds ^rjdsv rido^ovv, sv^i^ovv^ all'ovK rjdixovv^ xal dixaicsg av 6G)^0i^rjv. STtsita syco ^svdia tavta dvr]Xs7]g ttg sl^l avd-QOTtog^ 6v ds sv0s^r}g lo6 tcjv biioOitovdov xal 6v66itcov xatriyoQog;164 ^SlvsidiOag 8i ^oi xal TtolitsCag suTtXrj^Cav^ sl Jts-7tQS(3pSVXC0g TtQbg ^CXiTtTtOV^ TtQOtSQOV TCaQSxdkoVV STt^sxslrov tovg "EXXrjvag. xaCtoi tavtr^v^ si ^ovXsi^ tr}vxatrjyoQCav xal tCov dXlcov ^A^rivaCcov d7]^o6Ca xatr^- 15yoQTJ^sig. STtoXs^slts Aaxsdai^ovCoig., xal ^std tijv svAsvxtQOig 0v^q)OQdv tolg avtolg sporjd^sits' xatr]ydysts(psvyovtag 0r]^aCovg sig trjv utatQCda^ xal utdXiV tovtotgsuaxioa^d^s sv MavtivsCa' s7toXs^7]6ats^EQStQiSv6ixal 0s^C6covi^ xal TtdXiV s6co6ats. xal ^VQCotg dXXoig 20tcbv ^EXXr]vcov ovtco xsxQy^^d^s' tolg yaQ xaiQolg2 ovdiva tcbv iv,st TCciQ. A. — 3 prius y£ del. Cob. —5 dqQ-fjc; 8* rnilv t. Tt. o^cri? Suid. oQQ-fig, Phot, 346, Bachm.An. I, 320, Cram. An. Par. lY, 172, recte fort., ut ponatur d anteGvv^^Sov. — 7 TtQsa^Eav Adfh Bk.: Gv^inQ. cett. Fr., del. Turr.— 10 avrCk£r\v(cf. § 55. III, 52) add. df HqY Barb. Sch. — 12 wr. ... i^iTiLLex. Vindob. 29, Zonaras 698. — 13 TtsTtQia^evaa . . . TtaQayiaX&vHamaker. — 14 i%SLV(p i. Cf. III, 58 al. — 17 del. tots W.— 18 cpsvy. @. slg t. natQ. i: slg t. n. cpsvy. @. cett. (Fr.).Nisi delendum slg trjv n. (Sakorr.). — 19 iiiaxi^aaQ-s i Bk.:iiidxsad^s (Fr.). — 20 itdXiv'] add. avtovg iV Bk. — aXXoig i:a. ijdri (Fr.). — 21 yccQ om. A.


nEPI THS nAPAnPESBEIAS. 163avdyxrj 6vn7C£Qi(peQS0^ai TtQog ro KQdti6xov xal xov avdQcc%al xijv tcoXlv. xov da ayad^bv ava^ovXov %C %Qr} TtoLstv; 165ov xfi TtoXsL TCQog xb TCaQbv xa pikxL6ta (jv^^ovXevslv;xbv ds JtovrjQov xaxy^yoQov tC \xQri XiyELv\^ ov tovg5 xaLQOvg ajtoxQVTtto^svov xrjg TtQa^scog xatrjyoQSlv; tbvds sx cpv6sc3g TtQodotrjV Jta^g [xQVov% (bg^scoqslv]; aQa ye6v tolg svtvy%dvov(SL aal 7tL6tsv6a6L xs%Qrj


164 AIHXINOTXl7Cg)V r7]vds trjv rjpLtQccv^ iivrj6d'7J6o^ai; ix TtaCdav^lv yccQ ccctallayslg TtSQiTtoXog T^g XcoQag xavrrig sysv6^rjvdv srr]^ xal rovrcov v^iv rovg avvscpYi^ovg ocal168 rovg ccQxovrag rjiiG)v ^dQtvQag TtaQs^o^at' TtQcorrjv d's^sXd^av ^xQarsiav rijv sv rolg ^BQS


nEPI THS nAPAnPESBEIAS. 165TCokscog (SxQarEiag xal ^conCova xhv axQaxrjyov^ ^ijjtcodvvTJyoQov, av xovxoiq ^vvdoxfj, dll^ VTtevd-vvov rc50vxo(pdvxri ^dQxvQa^ idv "^^svdrixai,'PH^^ISMA.MAPTTPIAT.5 'j^jtayysikag xoivvv TCQCixog xr^v xyjg TCoXEmg vlxtjv 171v^tv xal xriv xCbv TCaCdcJV xcbv v^exeQCJv TcaxoQd^cj^cVyjCQcoxrjv xavxTjv v^ag djcacxS) xdQcv^ xi]v xov 6(D^axog6caxriQCav^ ov acdodrj^og cov^ G)g (pri^cv 6 xaxrjyoQog^dlXd ^c Emper.; (^rrjvy rmv r. (rmvy ... 'nsnr. (^avccGrccGLvy ci.Cob. — vTCo] TCQog A. — 17 viliv agfV. — 18 rivcov\ xal tcsi^6d-ivrsg add. i. — 19 TtoXlcc yial] %cci Tt. i. — 20 Kmoivog rovMilr. Mitford. ap. Dobr., Kirchner (Sch., W.). Sed non alia estap. Andoc. lectio.


166 AISXINOTdat^oviovg^ ovtog TtQo^svov^ 67tovdag [tov TtoXe^ov^7C£vtr]xovtasr6lg i^toirj^d^sd^a^ ixQrj^d^sd^a ds strj tQia-173 xacdsxa. sv ds tovtG) rc3 XQOVtp stSLX^6a(isv (^^sv^tbv UstQaia xal to ^oQSiov tslxog G)xodo^i]6a^sv^sxatbv ds rQiiJQSig Ttgbg talg v7caQX0v6aig svavjtrjyrj- 5dd^sd-a^ rQiaxo6iOvg d' iTt^tsag 7tQo6xat60xsva6diisd'a,xal tQiaxo0iOvg- Uxvd^ag STtQidasd-a^ xal tijv drj^o-XQatiav ^spaicog si'xo^6v. TtaQs^UTtsaovrav d' slg rrjvTtoXirsiav 'fj^av ovx slsvd^SQcov dvd-QG}7t(ov xal rotgrQ^Ttoig ov ^ErQiCDv^ TcdXiv TtQbg


IIEPI TH2 nAPAnPESBEIAS. 167zcd :ioXXc3V dyad^cbv 6teQr]d'Svteg^ elQtp^rjg ideij&ri^ev^oicd iTtoirjdci^ed-a dia Nixtov tov NtKrjQCKtov. xal ^uliviv t(p XQOVG) tovtcp eTttaTii^xtlia tdXavta dvrjveyna^evelg trjv dxQOJtohv dtd triv eiQrjvrjv tavtr^v^ tQtTJQetgd' extr]6d^e&a TtXcot^ovg xcd evteXelg ovx eldttovg ritQia%o6tag^ (poQog d' rjiilv Kcct evtavtbv TtQoofiet ^leovri %tlta xal dtaKO^ta tdlavta^ xal XeQQOvr^^ov xatNd^ov %al Ev^otav etxo^ev^ 7tXei6tag d' aTtotxtag evtolg xQ^^^^otg tovtotg aTteatetXaaev. xcd to6avt exov- 17Gb teg tdyad^d^ jtdXtv TtoXe^ov [dt 'y^Qyetovg'] TtQog Aaxeldataovtovg e^r]veyxaiiev Ttet^d^evteg V7t' ^AQyetcov^ xalteXevtavteg ex trjg t&v Qi]t6Q(ov diljt^axtccg elg g)Qov-Qav tr]g jtoXecog xal tovg tetQaKo6tovg %al tovg d^epelgtQtdxovta eve7te0oiiev^ ovx elQ^vr]v jtotr]0d^evot^ cUA'ks ex TtQOcStay^dtcov r]vayxa6^evoi. TtdXtv de acocpQOVcagTtoXttev^evteg^ xal tov drjiiov xateXd^ovtog dTtb ^vXijg^'AQXtvov xal &Qa(jvPovXov 7tQo6tdvtcov tov dyj^ov,xalTO ^i] ^vr]6txaxelv TtQog dXXrjXovg evoQXOV r]iitv xata-6tr]6dvtcdv^ od^ev 0o(pcatdtr]v ccTtavteg tr]v TtoXtv r]yr]-20 (javto eivat^ xdvtavd^a dvacpvvtog tov drj^ov xal 177jrdXtv e^ dQxrjg l6xv6avtog.) dvd^QcjTtot TCaQeyyQaittoiyeyevr]iiivot TtoXltat^ xal tb voOovv tf]g TtoXecog del7CQo6ay6^evoi^ xal 7t6Xe^ov ix TtoXe^ov 7toXitev6^evoi^4t trjv ante &-iiQ. om. A. — 5 TtXcoiiiovg elk^V (Fr.): TtXotliovg.— 6 7tQ06. X. iv. i. — Ttlstv? Fr.*. — 8 Ev^. i Bk.: trjvE^§. (Fr.). — 9sq. tavtcc ... t&yccd^d Afq Barb. (sed ay.) W.;toaavtcc . . . ccyccd-d al. (Fr.). Cf. And. § 9. — 10 TtdXiv addidi cumi And. — di,' 'Aqy. del. Markl. Sch. (Ttsiad'. vn 'Agy. 11 del.Ham. W.; sed cf. And.). — 13 tQLaycoalovg A. — 14 sq. ovy. sIq.... ^vayx.] cf. And. 11 sq. — 17 Ttqoat. t. S.'] TCQog ta tovtcov di'Tjficov A, TtQoatatovvtcov d' ij^&v f^. — 19 aTtavtsg i: Ttdvtsg (Fr.).— 20 slvat om. Fl. Cob. — Scvacp&^vtog gmh. Fl. — 22 ysy. TtoXTtai(xal) del. Dobr. Bait., ysysv. del. Sch. — t6 tfig TtoX. voaovv i.


168 AISXINOTiv ^sv siQ7]vri xk 8sivcc ra loyG) TtQOOQafisvoi^ xal rccgtlfvxccg rccg (piloriiiovg %al XCav h^sCag SQsd^CQovrsg^ svds rolg ^olsiLoug ottXcjv ov% ajtro^svoL^ s^sra6ral dsTcal a7to0rolsig ycyvo^svoL^ TCaidoTtoiov^svoL de £'| srai-Q&v^ arLiiOL d* sk 6vxoq)avrCag^ sig rovg s6%drovg xlv- sdvvovg rriv ^oXlv xad-L6ra6L^ rb [ilv rijg drj^oKQarCagovo^a ov rolg ijd-sOLV^ aXXd rfj xolaxsCa d^SQajtsvovrsg^xaralvovrsg d\ rijv siQ7]vr]v^ i^ rjg tj drj^oxQarCa


nEPi THi: iiAPAnPESBEiAi;. 169TtQoikoivxo^ xr]d66tal ds %al tuvrl ta ^lxqcc %ai8iaxal tovg ^ev Kivdvvovg ovjto dvvLSVta^ iXeiva d\ al'ti 6v^p7](38taL 7tad-£iv rj^iv. v7t£Q cjv iycj dio^at %alIxstsvoj Jtolh)v TtQovoiav Jt0i7]6a6d-ai^ %al ftr) tolg6 ex^Qolg avtovg ^rjd' dvdvdQC) %al yvvaiK^iG) trjv OQyrjvdvd-QcoTto) TtaQadovvai. TtaQaxaXS) d£ %al lx£t£vco 65)- 1806ai ii£ TtQ&tov ^£v tovg -^fovg, d£vt£Qov d' v^ag tovgtfjg ^7](pov TcvQiovg^ olg iyco TtQog £Ka6tov tcbv TcatrjyoQTi^evcov£lg ^vri^riv slvai trjv i^iriv djtoX^Xoyri^ai^10 xal diofiai 6G)6ai ii£ xal ^ri ta XoyoyQacpa) xal Uxvdif}TtaQadovvai^ o6oi ^iev v^&v jtat£Q£g £i6l TtaCdov i^v£C3tiQ0vg dd^Xcpovg 7t£Qi TtoXXov jtoi£l6%-£.^ dva^vri-^d^ivt^g^ oti triv trlg 6co(pQo6vvrig naQdxlri6iV did tfjgjt£Qi TC^aQ%ov %QC6£G)g d£iiivrJ6tG)g jtaQaxixXrixa^ tovg 18116 d' aXXovg djtavtag^ olg iaavthv dXvjtov JtaQi^xrniai^tijv ^£v tvxriv idicjtrig mv zal tolg ^£tQCoig v^cbvo^Oiog^ iv de tolg jtoXitiXolg dycj6i aovog twv dXXovicp v^dg ov 6vv£6trixd)g ^ aitcj jtaQ v^g)v triv 6G)t}]-QCav^ ^£td Jtd6rig £vvoCag tfi Jt6X£i jt£jtQ£6^£VXG)g., xal20 ^iovog -bjtoiL^Cvag tbv t&v 6vxocpavtG)v ^oQvpov^ ovijdrj JtoXXol t&v tdg i^vxdg iv tolg jtoXi^otg Xa^jtQ&v1 sloLvto Cob. — ^Lsv post iLLXQcc df Barb. FL, om. i Cob.,post tavtl cett. Fr.; tansposui post tovg (2). — 2 iXsivd Cob.:iXssLvd (Fr.). — 3 -Ttad^slv riyilv i: rnilv (hiat.) Tca^^slv (Fr.). —4 TtQovoLccv Ald. R. Fr. (q?): vii&g -jtQ. i Bk. Fr.\ rni.lv itQ. g,7tQ. 7]^tv Laur., nQ. rni&v V Barb. FL, r]^a)v itQ. cett. —6 avtovg id (Bk. Fr.): avtolg g, avtov aL — 5 sq. xr]v 6Qyi]v(6Qiii]v i) avd-Q. Ci, om. ti]v oQy. (hiat.) AaV FL W., hab.post avd-Q. (hiat.) cett. Fr. — 6 sq. yial ix. a&aai iis (10) del.Dobr. — 10 tm Xoy. tmds -Aal Hv.. Thom. 224. — Z-av&t] ACFr. : Zx. xaotw ovtL. — 14 avtovg post asniv. om. cum kldfq.— 15 7taQE6X7]'Aa Poutsma. — 16 ipvxi]v Adfq. — 20 iiovogvTTOfi.] iisivag Af^


170 AISXINOTovx v7ti


HEPI THS nAPAnPESBEIAS. 171tGJV^ i% 8e tcbv cpCkcov xal t&v rjXiKtGJtcbv t&v iaavtovNav6LKXea xal tovg aXXovg a^tavtag^ oi^ti0iv syco%8y^Q7]^at, xal t5)v avtibv i^tLtVidsv^dtcov ^eti0%riKa. 6^ev ovv i^og Xoyog etQrjtai., tb de 0(X)^a rjdrj tovtl5 jtaQadLdc30LV vaTv xal iyco xal 6 vo^og.1 taiv ante rjXi'/.. om. A. — 2 olg i. — 4 ijSri rovti i: rov-^bv ijdri (Fr.).


3.KATA KTHSI^^NTOS.TnO0E2IS.KtrjaLcp&v eyQaijjs ipT^^pLafjia CTEipav&aal te /dri^ocd-ivrivJi^^oaQ-ivovg Ilaiaviia XQvaw areq)dvG) ymI avayoQevaaL tovavicpavov ev tc5 'd'edtQ(o ^LOvvaloLg r^aycoJwv, otl dLatsXstta ccQiata oial Xiycov nal TtQdttcov tm Sri\i(o tc5 A&rivaicov.tovto t6 ijJT^cpLa^a iyQdipato AlayLvrig 7taQav6(i(ov^ KalsladysL %e(pdXaLa yevLKa toia^ *£vf^^'^?ort vTtevQ^vvov ovtatbv Arjfioad^ivriv iatecpdvcoae ^ tov vofiov Kelevovtog (irj ii^eivaL vitevQ^vvov aQypvta atecpavovv\^^ iteQL ovaiag^^ SevteQOv6i, otL iv rc5 '^-ec^r^co dveKiqQv'^e tbv aticpavov^ dnayoQevovtogtov vofiov nrjdiva atecpavovv ev to5 -^^ft^r^w^,TteQL Ttotort^rog] , tQitov %al televtalov^ otL Kai td ipevdrjeyQatpev ev to5 ipricpiafiatL' ovk elvaL yccQ Kalbv Kal dyad^bv itbv Jrjfioad-ivrjVy ovde a^LOv tov atecpdvov. Kal tovto v 'A&: — 11 Tceglovalag et similia deinceps omnia om. p, w. 13 sq. 18 sq.,p. 173, 2 8q. 6. 10. — 16 addidi Sh — 17 xai: 6 adV Barb.Or. m.


IKATA KTHSI^S^NTOS. 173^ilsLa' sl 6e kccl &Qxr}, x(p ys BTtLdsdcoTiivai, i% r&v idicovKccl iirjSev sllrjg^ivccL i% trig TtoAecog ov% ijv {^Ttevd-vvog^' neQLTtOLorr^rog cc(i(p6teQa]. TtQog Se tovto 6 AlaiLvrjg eledysi6tO'iaCTLy,ov KecpdlaLov^ ov fiivTOL TiaraGTievd^eL' ^^ei Se firi5 TCaQ^ eavrov iitiScoxev^ dlX' elye itaQd TTJg ^ovXrjg eig rovTOSiKU rdXavral, TteQL ov^iag] ;" 'JtQbg de rb SevreQOV xecpdXaLOVTcaQByp^ivov Jt^^oGd^ivovg vo^ov ereQOv, %eXevovra dvaKrj-QvrreLV iv rc5 d^edrQco,, av ipricpiijriraL 6 Siifiog^ AiGiivrig ovTtBQL r&v tcoXltlk&v avrbv elvai (prjCLv, dXXd TteQL rcov ^evLi.oxrav 6re(pdvcov[^j TteQL ovcsiag]. itQbg de rb XQirov itoXXd%ard fiiQog. oXeraL 81 rbv A7]iio()^ivr]v eig ricsaaQag %aLQOvgdLriQrjKivaL Tr}v dnoXoyiav, rd itQdyfiara xa-^"' e%a6Ta eigTovrovg ^eQicSavra. itQcbrov fiev ovv cprjOLV elvaL %aLQbv


yivEaQ-aL iv rrj 7t6X£i at Ssr^aELg^ %araa%£vr] dv ELr}. £%£l\174 AISXINOT^l)sv iv rm TCa^aydfK», 0:^0; xort rf^g Ttohrslag KatTiyoQei rovJrj^oax^ivovg, KaX&g 7tE7toXLrEV(iivov rov ccvdQog. avrbg dhxovvavriov rovrui fialKSra lcivQL^Erai, kiycov ovrcog' „l'(JTt(J' VTtokoLTtov fiigog rfjg KarrjyoQLag^ icp « (iah6ra 67tovdd~^co' rovro S^ iorlv rj TtQog^aOLg^ Sl^ rjv avrov a^LOL CrEcpavov- 5cd-aL."' (ir]7torE 8\ aQLOra rovro STtQa^Ev' iTtELdr} yaQ ElyESoi^av (lEydXrjv 7taQa 7ta6L Kal v^tolrjijjLV 6 Jrj^ioOd-ivrjg 6)gXafi7tQ6rara 7tE7toXLr£V(iivog, ELKorcog (prjd-rj tpviQovg ymIovSsvbg d^LOvg cpav^GEG&aL rovg 7tEQl rwv 7taQav6(icov X6-yovg, EL (juri d6^av avroig i(i7tOLriaEL rr}v ivavrlav, Sg ccqu 106 Jrj(i06d-ivr}g yM%6vovg iarl to5 di](i(p Y,al aicSiQ&g yuIi7tL(ii(i7trcog 7tE7toXirEvraL. dLa rovro iGTtovSaas 7tEQL rovro(idXLOra, nal iv rovrco to5 (liQEL riqg %arr]yOQiag rb 7tXEL6rovivdLirQLTpE. (ii(iipaLro S^ av rLg rb 7tQ00L(iL0v ag tQayLY.bv%al TtEQLrrbv yol imX6y


:.KATA KTHSI^I^S^NTOS. 175Trjv ^sv 7tccQa6x£vrjV oQats cb ccvdQsg ^Ad-rivaloi^%cd rrjv TtaQdra^cv o6r] 'yeysvrjrai^ xal rag xara rrjvayoQccv 8er\0Eig^ alg %E%QrivraC nvsg vTtsQ rov ra ^e-TQca ical ra 0vvrj^rj [irj yCyvsad^ai ev rfj TColsi' eyh5 d\ jteTtiarevKojg rjXCD utQojrov ^ev rolg d-eoig^ eTteirarolg vo^oig Tcal v^lv^ r]yov^evog ovde^Cav ^aQa^xevriv^el^ov l6%veiv TtaQ^ v^tv rCov voiicov %al rCbv diKaCcov,ipovXoiirjv ^ev ovv (b ccvdQeg 'A^rivaloi xal rijv Povkrjv 2rovg TtevraxoijCovg %al rag eKxlrj^Cag vjtb rcbv ecpe6ri]-10 Korcov oQd^ag diOiTceiOd-ca^ xcd rovg vo^iovg ovg evo^od^errjdev6 UoXcov jteQl rrjg rcov Qr^roQcov evxo6^Cagl6%veiv^ IW e^Yiv TtQcorov ^iev rcp 7tQe6^vrdrco rcbvTtoAirinv^ co67teQ ol vo^ioi jtQO(3rc/.rrov(ji^ ^cocpQovcog eTtlrb ^fiiia TtaQeXd-ovn [avev %-oqv^ov xal raQa%f]g'] e^15 e^JtecQCccg ra ^iXn6rcc rf] Ttolec av^jiovXeveiv^ devreQovd^ rjdr] xal rcbv ccllcov TCoXirciv rbv Pov?.6^evov xad''r]lixCav %coQlg \xal iv ^eQei] TteQt exddrov yvcb^r]VctTtocpaCve^d^ai' ovrco yccQ dv [loi doxel iq re TtoXigaQi^ra dioixelad^ai^ ac rs XQCdecg iXd%i6rai yCyvedd^at.1 XT]v. . .3 xivs? aff. Harpocr. 145. Phot. Suid. 'jtccqayysUcc-,xrjv . . . TtciQckxci^iv Clem. Al. Strom. VI. 2, 20. Cf. schol. ad Dem.226, 1. 28. — civdQB? add. ek Harp. Phot. Suid. Clem. (om. Fr.).— 4 xof^ 6vv. A W. — iv del. Naber. — 5 ^Ttsixcc post Steph. W.STtsixa dsvxsQov A, dsvxsQov d's cett (Fr.). Cf. I, 7. — 6sq. ovds^iav


176 AISXINOTvvvl KaxaXikvxat^ nal yQacpovaC xe rtv^g Qadicog TtaQavofiovgyvco^ag^ xal xavxag exsQoC Xiveg £7tLtljr}g)C^ov0Lv^o^x sz xov dfKaioxdxov XQOitov laiovxag TtQOEdQSveiv^dl)J i% jtaQa


KATA KTHSI^MTOL\ 177yQacpcct, sl 61 xcd tamag xataXvdstE Jj toTg xataXvov-6iv 8:ritQs4'£t£^ TTQoXsyco v^lv^ oti Xri^ste xata ^tKQOvtfig jtoXitSLag ttol 7taQa%coQri6avtEg. ev yaQ i'6t£ g) GavdQsg '^d^rjvaiot, oti tQSlg eiol Tiolttslai TcaQa ztaOiv5 av^Q6^%oig,, tvQavvlg xal oXiyaQ%ia xal drjpLOKQatia^diOLKOvvtat d^ al ^sv tvQavvCdsg xal 6lLyaQ%Lat tolgtQoitotg ta)v scpsOtrjKOtcjv^al ds Ttolstg al drj^oxQatovlisvattolg vo^OLg tolg xsL^svoLg. ^rjdslg ovv v^cjvtovt dyvosLtco^ aXXa Oacpcbg s7ca6tog scttatc/Md-co^ oti10 otav siaCri sig ^LKaOtriQLOV yQacprjv jtaQavcmwv dLXccacjv^£V tavtri tfj riiisQcc ^sXksL tijv tljficpov cpsQSLV jtSQL trjgsavtov TtaQQr^aLag. Sloz^Q ^al 6 voaod^strjg tovto TtQcbtovsta^sv sv t(p tcbv dLxaatcbv oqkO)^ ^.,Jl)rjcpLov^aL %atatovg vo^ovg".) sxslvo ys sv sidchg^ otL ctv dLati]Qrjd^S)6tv15 ol vo^OL tfj TtoXsL^ a


178 AISXINOTTCetv T^v td^iv^ 7]v tetaxd^s VTcb tav vo^cov (pvXaxeg8 Tflg SriiiLoxQaticcg tTJvde trjv 7)fi8Qav. xdxslvo ds XQVdia^vrniovsvsiv^ oti vvvl Jtdvtsg ol TtoXitai jtaQaxatad^s^svoitriv jtoXiv v^iv xal trjv jtoXitsCav dia7ti6tsvaavtsg,oi ^sv jtdQSi6i xal STtaxovov^i tfiads tfjg kqC- 5^fog, ol ds d7tsi6iv sjtltmv IdCcov SQycov ovg al6%vv6-ILSvoi xal t&v OQXCJV^f ovg dy^oiSats^ ^s^vrj^svoi xaltCbv vo^cov^ sdv s^s^Jy^cj Ktrj6iq)(bvta xal jtaQdvo^aysyQaq)6ta xal ^svdf] xal d^viicpoQa tfj TtoXsi^ kvstsG) dvdQsg 'Ad-rivaloi tdg 7taQav6^ovg yva^ag^ ^s^ai- i)oijts tfi 7t6Xsi tfjv drjiioxQatCav, xokdt,sts tovg vTtsvavticjgtolg v6fioig xal ta 0v^(psQovti ta v^stsQCj TtoXitsvo^svovg.xdv tavtrjv sxovtsg tfjv didvoiav dxov6r]tstCbv ^sXXovtcov Qr^d^fjas^d^ai k^ycov^ sv oid' oti xaldCxaia xal svoQxa xal 6v^(psQovta v^lv avtolg ^r^- 15(pisiad^s xal 7td6ri tf] 7t6ksi.9 IlsQi iisv ovv tf]g okr]g xatr^yoQCag ^stQCog fiotsX7tCiG) 7tQosiQf]0d^ai' TtSQi ds avtcjv tcbv vdficoi/, Oixslvtai TtSQl tG)v v^tsvd-vvav^ TtaQ^ ovg ro ilJ7]


—KATA KTHSI^SiNTOS. 179Tfg, xal dGJQodoxovvteg TtSQl £xa6ta tovtiDv^ jtQodXa^-^dvovtsg toY)g ts ix tov ^ovXsvtrjQLOV Qi]t0Qag xaltovg £x tov dtj^ov^ jtoQQcod^ev TtQoxatsld^^avov xagsvd^vvag sjtaCvoLg xal (jStsfpdvoLg TtaV} xrjQvy^adLV^5 aOt iv talg svd^vvaLg t&v aQicbv sig ti]v ^syL0trjv^sv ccTtoQLav d(pL7ivsl6^aL tovg xatriyoQOvg^ Ttokv destL iidXXov tovg 8Lxa6tdg. TtolXol yaQ Ttdvv tCov 10VTtsvd-vvav^ sji avto(pd)Qco KksjttaL t&v drj^o6LG)v XQV~^dtcjv ovtsg i^sXsyxo^svoL^ ^LSCpvyyavov ix t&v dLxa-10 6tr]QtG)v^ sixotcog' y^xvvovto yaQ oi^ai ol dtyca(jtaL^si cpavr]6stai 6 avtbg avr]Q iv tf] avtf] 7t6XsL[^ tv^bvds xal iv ta aurc5 fVtaurw,] 7tQcbr]v ^sv Ttots dvayo-Qsvoiisvog iv tolg dyu6LV^ ott ats^pavovtcn dQStf]gsvsxa xal d Lxcii0(5vvrig vTtb roi) dr]^ov %QV6(p (3ts(pdv(p^15 6 ds avtbg dvr]Q ^lxqov i%L6%CiOV s^sl6lv ix tov dtxa-0tr]QLOV xXojtfig [svsxa tdg svd^vvag] dycpXr^xcog' coOtst^vayxd^ovto tf]V ^yf^cpov cpsQSLV \oi dLxa6tai] ov jtSQltov jtaQovtog ddtxfj^atog^ dXX vjtsQ tf]g ai0%vvr]g tov 116f]^ov. xatidcov drj ttg tavta vo^od^str^g ttd-r]0L vo^ov20 xal iidka xalibg s^ovta^ tbv dtaQQf]dr]v dnayoQSvovtatovg vjtsvd-vvovg ^i] atscpavovv. xal tavta ovtcog svjtQoxatstkr]cp6tog tov vo^iod^stov svQr^vtat.,XQStttovsgk6yoL tcbv v6^cov^ oi)g si ^r] ttg v^iv iQsl^ kf]6st£2 TS om. A Rh. — 4 v.ccl ats(pdvoig add. Rh. Coronarunxmentio utique necessaria. Cf. § 12. — 5 ccQxav A: ccqxovtmv(Fr.); del. tcbv a. W. — {^v . . .&qx. delebat Dobr.). ^sv om. elq.9 iy.] ^TTo AV2; ix t&v d. (cf. 7. I, 186 al.) del. Dobr. W».— 10 ol om. f ^m (ol dtv.. om. z). — 11 6 om. A {ccvtog W.).tvxbv ... 12 ivLavta (hiat.) del. Cob. 13 iv tolg ccy&6iv del.Dobr. W. — 16 seclusi hs-Kcc t. svd'. — 17 ol Slk. del. Dobr. —19 St] Rh.: 8i (Fr.). Cf. 44 init. — 20 xccl om. Rh. — tbv del.Cob.; cf. § 36. — diayoQSvovta A. — 22 sq. xQsittovg hz Fl.Bk. (Fr.*); XoyoL xQsittovsg A.12*


180 AI2XIN0Tf^ajrccrrjd^svtsg. rovtiDv yccQ t&v tovg v^tsvd^vvovg6t£g)avovvt(ov uiccQa tovg vo^ovg ol iisv (pv6eL ^etQLOL^sl dt] tig B6tl ^BtQLog tcjv ta TcaQavo^a yQaipovtav^«AA' ovv TtQofidkXovtaC ya tL ^qo trjg alaivvrig. jtQoOyQdcpov6LyccQ \7tQ0g td iprj^Ld^ata^ 6t£cpavovv thv 5vitevQ^vvov^ istELddv koyov xal evd^vvag tijg dQxrjg Sa.12 nal r] fisv jtoXLg tb l'0ov ddLxrj^a ddLxeltai' jtQoxataka^pdvovtaLydQ iitaLVOLg xal 6tBcpdvoLg al svd^vvaL'6 df tb jl)7](pL6^a yQd(pcov ivdsLxvvtaL totg dxovov^LV^otL yiyQa(ps ^sv utaQdvo^a^ ala%vvstaL 6s i(p olg 10t)lidQtriKS. Ktrj6LcpG)v ds o) dvdQsg 'Ad-r^valoL vjtSQ-Ttrjdri^agtbv vo^ov tbv ^sqI tcbv vjtsvd-vvov xsl^svov^Tcal trjv :tQ6(pa6LV rjv dQtLcag %qos1^ov v^lv dvsXcov^jtQLV koyov %qIv svd-uvag dovvaL yiyQacps ^sta^v Jrj-^o^d^ivrjv aQxovta ^tscpavovv. 1513 Ait,ov6L ds C3 dvdQsg Ad^rjvaloL xal stSQOv loyovvitsvavtLOV rc5 dQtCc^g siQrjiiivG}^ cog aQa^ o6a tLg alQStbgG)V TtQdttSL xatd ^^yjcpL^iia^ ovk s6tL tavta aQpj^dkX' iTtL^iXsLd tLg %al dLaxovCa' dQ^dg ds (p7]6ov6LVixsCvag sivaL,, dg ol d^s^^od-itaL zlriQov6LV iv tcj &)]- 206sCg)^ xdxsCvag^ dg 6 dfj^og SLCjd-s %SLQOtovslv iv dQ-1 yccQ Cob. W.^: yd.Q tivsg. Cf. schol. v. 3. — 2 TtuQatovg vo^ovg del. W. — ^itQLOL Cob. W. ^ (coU. 86. 157): ^itQLOLslaLv (hiat.). — 3 iatl ^. kl Fr. (cf. I, 51): ^itQ. e W.,iatl II. iTcl BC, (i. iatl Tayl. Fr.\ — 4 sq. ^QoayQdfpovai Dobr.Bake (it. § 203) Fr.^: TtQoasyyQ. Cf. Dem. XLIV, 51 v. 1. (Fr.);schol. ad V. 2. — 5 TtQog tcc ipricp. del. Dobr. W.^ cf. schol. 1. c.— 6 insLddv] saepe est haec formula in decretis quae hodiequoque exstant. — 10 yeyQcccps ekg^V (Fr.): ysyQdq>SL amzf^,iysyQdtpsL df^ al. — 13 ^70» ante aQticDg (hiat.) add. BC (Fr.).— §§ 13—16 transponi volunt post 23 (Fox) Kaibel, Troost. —16 i^ovaL f ^ — xat om. el W. — tLvcc post stSQov add. A al.,om. azC Fr. — 19 (pi^a. del. Cob. W.^. — 20 xXriQovaLv scr.:ccTtoxXrjQ. (hiat.). Cf. Ar. IIoX. 'AQ-. c. 62, 1 al. cc7(o-aX. ol Q". k. —21 x^LQOtovsi (hiat.) om. SLad^s A W.


KATA KTHSI^&S^NTOi:. 181yjaQB^iaig^ {ptQccxriyovg Tcal i:t7Cc:Q%ovg xccl tag astcctovtcjv ccQxccg^^ ta d' ccXXa Ttccvta TCQay^iateiag TtQodtetay^Evagxccta ipyjcpi^^a. syco de JtQog tovg Xoyovg 14tovg tovtG)v voaov v^stsQov TtaQs^o^ca^ ov v^slg svo^io-L^ 5 d^strj^ats Xv0Siv rjyov^svoi tag toiavtag 7CQ0(pd6Sig^K iv (p diaQQ7]driv ysyQaittaiy „Tc


182 AISXJNOT'^^BNOMOr.J6 "Otav xoivvv G} KvdQsg ^Ad^rjvatot^ otg 6 vonod-trr^g«9%«S ovo^d^st^ ovtOL 7CQO(3ayoQ£vci6i TtQay^atSLag xaliTCi^sXsLag^ v^hsQov SQyov s6tlv aTto^vrj^ovsvsLV xalavtttdttSLV tbv vo^iov ctQog triv tovtcov dvatdsLav^ xal 5vTtopdXksLV avtolg^ otL ov utQo^dsxseds xaxovQyov 6o-(pL0tiiv oio^svov Qriiia6L tovg voiiovg dvaLQ7]6sLV^ dXX'000) dv tLg d^sLVOv ksyri TtaQdvo^a ysyQacpmg^ to6ovtG)iiSL^ovog dQyijg tsv^stac. xqtj yaQ d) dvdQsg '^d^rjvaloit6 avth cpd^syys^d^aL tbv Q7]toQa xal tbv vd^ttoi/' lootav ds stsQCiv ^sv cpcovrjv dcpcfj 6 vofiog^ stSQav ds 6Q7]tcoQ^ t(p ToO voiiov dLxaLG) XQT] SLdovaL tijv iljfjcpov^o'^ tfi tov Xsyovtog dvaL6%vvtLcc.17 IlQbg ds di] tbv dcpvxtov koyov^ ov cprj^L Jrnio-^d^ivrjg^ ^Qaxsa ^ovXo^aL TtQosLTtslv. Xs^sl yaQ ovtog' 15^^tSLXOTtoLog si^L' o^oXoya)' dXX STttdsdoxa tfi tcoIsllivag sxatov^ xal tb SQyov ^si^ov s^sLQya6^aL. tCvogovv sliiL vTtsv^vvog-^ si iiri rtg s6tlv svvoCag svd'vva."'itQog dij tavtrjv ti^v TtQocpa^LV dxov6ats ^ov Xsyovtogxal dCxaLa xal 6v^cpsQovta. sv yaQ tavtr} tfj TtoXsL, 20.ovtog dQxaCa ^t^ ov0ri xal tTjXLxavtri tb ^isysd^og^ovdsCg s6tLv dvvjtsv^vvog tCov xal b:tco6ovv TtQbg td18 ocoLvd TtQO^sXrjXvd-otcov. dtdd^co d' v^ag TtQcbtov STtl2 sq. ag 6. . .dvo^id^BL, ovxoi AC W. :6 piBv . . .ovoiLa^rj,ovToi ds BV Fr. — 6 sq. kuk. xat ao


iKATA KTHSI^SiNTOS. 183'0rcbv TtaQado^cov. olov tovg isQSccg xal tag IsQetag vTtsv-^"vvovg sivca y,8lsvBi 6 vo^og^ Kal avXktjpdyjv ajtavtagxal xcoQig exd^tovg xata a&ita^ tovg ta yeQa ^ovovXa^fidvovtag xal tag ev%dg vTtsQ v^&v ^Qog tovg5 d^eovg svxo^evovg^ xal ov ^ad^^oi^ idta^ dHd xal xoLvfitd yevrj^ Ev^ioX^cdag xal KTJQvzag xal Toi>g aXXovgaTtavtag. TtdMv tovg tQirjQdQXOvg vTtevd^vvovg sivat 19%sksvsL 6 vo^og^ ov td Tcoivd diaxeiQi()avtag^ ovd^ dnormv v^ete'Q(x)v [7tQo66d(ov] JtoAAd ^ev vcpaiQOV^svovg^10 pQaxea de xatatid^evtag^


184 AISXINOT€poj6L. :tdliv rijv povlijv tovg X£vtaKo6iovg vTtsv-21 d^vvov 7te7toii]K£V 6 vo^od-etrig. nal ovtcjg i^x^Q^SdjtL6t£l tolg VTtevd-vvocg^ &6t £vd"vg aQx^^^^^^g t&vr- vo^cov [^Xey^i]^ .,^ccQxi]v vjt^vd^vvov" (prj6l „/i?) aTtodrjfi£lv''.w ^HQccKl£ig^ vTtoXd^oi tig dv^ oti rjQ^cc^ ^rj 5d7todr]^i]0(D; Zva y^ [ir] jtQola^fov %Qr]^ata tf]g 7t6X£cog7] TtQdX^ig dQa6^a XQ^^V- ^dliv v7t£vd-vvov ovx iatr]v ov6iav 7ca%^i£Qovv^ ov8\ dvdd^r^^a dva%-£lvai^ ovd^ix7toir]tov y£V£6d^ai, ovds diad^sdd^ai td iavtov^ ovd^dkka Ttokld,' ivl dl X6y(p iv£XVQc^^£i tdg ovcCag 6 lovo^od-itr^g tdg t&v VTt^vd^vvcov^ fcog dv X6yov d^toda^i22 vf] 7t6k£i. vai\ dXl' £6ti tig dvd-QOTtog^ bg ovt £iXr]-(p£V OVdlv tcbV dr^^06iC3V OVt dvY]kG)K£.^ 7tQ06f]k^£ 8\TtQOg ti t(bV XOiVibV. Xal tOVtOV d7tO(piQ£iV X£k£V£ik6yov 7tQog tovg koyi6tdg. xal 7t6jg 6 y£ ^i]d£v Xa^cov i5[iiqd^ dval(D6ag d7toi6£i X6yov tf] 7t6X£i'y avthg vTto-^dkl£i Tcal didd6x£i [6 v^^iog d %Qr] yQd(p£ivy X£k£V£iyaQ avtb tovto iyyQdcp£iv^ oti „ovt' ika^ov ovdev tavtY]g 7t6k£cjg ovt dvr]kc36a''. dvsvd^vvov dh xal dt^rjtr]-tov xal dv£^ita0tov ovdiv i6ti t&v iv t?j 7t6k£i. oti 20ds dkr]d^T] kiycj^ ccvtcbv dxov6at£ tGJV v6^cjv.NOMOI.23 'Otav toivvv ^dki6ta d^Qa^vvr^tai ^r^^o^d^ivr^g kiycov^d)g dtd tr]v i7tido6iv ovx £6tiv v^t^vd^vvog, £X£lvo3 6L7iaixsl egmY^. — svQ^v? A Fr.^: sv-^-tcog. — 4 XiyEi del.Cob. W.^ — 6cQir]v (§ 31) del. (Dobr.) Hamaker; ccQ%f]? ci. Dobr.(Orell.). — 5 tig ccv scr. : dv ng (hiat.). — 9 iyin. ysv. Bk. An 247.— 10 ivB%vQi(k^Ei Af^ — 10 sq, 6 vo\io%-. tdg ovaiag A: del. 6voii. Cob. — 11 a %Qi) yQ. del. Hamaker. — 19 &vv7tsvQvvovA Phot. Reitzenst. 151, 16, qui aff. avvn. . . . cc^rit. — 19 sq. xalScvs^st. %al cc^rit. B V Fr. 'A^ritritov aff. Harpocr., Phot. Reitzenst.38, 16. — 20 avs^Et(x6tov Phot. Reitzenst. 132, 22.—• 21 ta>vv6ii€ov] t&v iv tjj noXsL (20) A.


IKATA KTH2I«^.QNT0S. 185[civt(p] vTCopdXlsre' „ov% ovv i%Qfiv 6s w Jrj^o^d^svsgia0ai tbv tav Xoyi^jtav XTJQvxa xr]Qv^aL ro TtdtQiovxal svvo^ov X7j0vy^a tovto, rtg povXstac TcatrjyoQslv;sa0ov a^(pi6^i]tii6ai 6oi tbv pov^o^svov t&v TCoXitCbv^5 Gjg ovK sjtsdcjKag^ dXl^ ditb jtoXXa)v av s%sig slg tijvtSiV tSi%G}V olzodo^iav ^iXQU xatsd^TjTcag^ dsxa tdlavtaslg tavta tfig TtoXsog slXrjq^cbg. iirj aQTta^s tr]v (piXonyLiav^lirjds s^aiQov tCov dixaat&v tdg iljr](povg sx tCbvXSiQcov^ ^r]d' suTtQo^d^sv tG}v vo^ov^ dVJ v0tSQog10 Ttolitsvov. tavta yaQ OQd-oi tr]v dr]iiOKQatiav."IlQbg ^sv ovv tdg xsvdg :tQ0(pd6sig^ dg ovtoi TtQo- 24


186 AI2X1N0TWH^ILMA.OVXOVV Sl ^7]d6V 8XL tOVtOV TtSQaLtSQCO dsL^at^i^dtxaiog av alCaxoLxo KtrjdLcpcov' alQsl yaQ avtbv ov%7] xatrjyoQLa rj s^ri^ akXa ta dr]^66La yQa^^ata.25 IlQotSQov ^sv tOLvvv o) avdQsg ^Ad^rjvatoL avtL- 5yQacpsvg ijv %SLQotovrithg tfj jtoXsL^ bg xaO'^ ixd0tr]vTtQvtavsLav aTtsloyC^sto tag 7tQo668ovg ta d^^co' diads tijv TtQog Ev^ovlov ysvo^svr]v 7tC6tLV v^lv ol s:tltb ^scoQLxbv xsiSLQOtovriiisvoL r]Qxov iisv^ TtQlv rj tbv'Hyri^ovog v6^ov ysvsdd^aL^ tijv tov dvtLyQacpsojg dQxrjv^ loijQxov ds ti^v tG)v aTtodsKt&v^ xal vscoqCcov ijQ^ov^ ocaldKsvod^TJxrjv d)xod6^ovv^ ij0av ds Tcal bdojtoLoC^ xal2G 6%s8bv ti]v oXrjv dLoCxr^aLv s'l%ov vrig 7t6ksGig. %al oi)xatrjyoQ&v avtcbv ovd' sjtLtLiiav Xsyco^dX}J sxslvo v^tvsvdsC^add-aL povX6^svog.) 6tL 6 ^sv vo^od^strjg^ sdv tLg i5^Lccg dQxrjg trjg sXa%C6tr]g vTtsi^d^vvog fj^tovtov ovxsa^ TtQlv dv X6yov xa\ svd^vvag (J«, 0ts(pavovv^ Ktr}6i-(pav ds ^rj^o^d^svrjv tbv dvXXrj^drjv dndcag tdg1 tit. om. k^lBV^; SiccXoyLGfjibg (6 SiaX. k*) rav ij^sqcov al.Fr., 'ip-qcpia^a e. Addebatur otl fieaovvTcc rrjv ccQj^r]v ^yQcci^sv ccvtbvctsrpavovv. ccvayivcoGyis, quae om. elk^ del. (Tayl.) Bk. Fr. —2 zovtov TtSQccLt. A; TtSQ. tovxov (Fi.) ; del. tovtov W. — 3sq. cclqsIyccQ avti]v ov% i] yQccq^r} fiovov, ccXXcc aal to ipr]cpL6fia scliol. Aristid.p. 474. — 3 avtbv om, a. — 5 ^Q&tov BV Fr.; cf. schol. —m d. !dd: om. A. — 5 sq. ccvtiyQacpsvg Harp. , Phot. Reitzenst.147, 12. — 9 ro5 ^sojQLyia) e (Bake). Cf. p. 185, 14. — tvqlv ?)]TtQLv Barb. W.;' cf. 77; 'an tvqlv di], ut Th. V, 61, 1 ex coni.Kruegeri? — 10 yQcccpsag A. — 11 vscaQLCDV ccqxvv codd. (Bk.Ajdl. 303); vsa)Qa)v d. Steph., vscoqlov (s. -ta Dobr.) del. aQX- Dobr.Fr. (cf. Hyper. frg. 139 S. Philoch. ap. Dionys. ad Amm. I, c. 11p. 742 R.), vsoDQLCDv t' iTtsuiXovto W., r. r]Qxov vel ut Dobr.vswQLa Kaib. Cf. inscr. ap. Boeckh. de re nav. p. 51 = C I. Att.n, 811, c, 139 (ot ta>v vscoQLOiv aQxovtsg). — 12 Gnsvod'. a)H. PoU.X, 10. — 15 §ovX6fisvog Cob. : ^ovXo^aL (Fr.). — 17 X6yov (Scheib.)Fr.: X6yovg. — 17 sq. Kt. dt scr.: 6 Sh Kt. Cf. ad § 34. —18 Jr](iOGd-svriv del. Poutsma (coU. § 176). — ccTtdeag om, A.


I1KATA KTHSI^£>NTOS. 187'yid^TJvrj^iv ccQx^S aQxovta ovx cDm^rj(j£ yQoiipca 6t£q)avG)6at.^Slg xoCvvv xal trjv t&v t£LX07totG)v aQxiiv ^QX^v., 27o-^"' ovtog t6 tp7](pt6^a £yQaxlj£^ xal ta 8riii66ta XQriaata5 dt£X£tQt^£^ xal ijttpolag £7t£paXX£^ xad-aTt^Q ol allotaQxovt£g^ %al dtxa^trjQtcov r]y£^ovtag iXdfi^av^^ tovtcjvv^tv avtbv zJrj^o^d^svr]}' ^aQtvQa ^aQ£%o^at. £7tl yaQXatQcovdov aQxovtog^ d-aQyrjXtcbvog ^r^vbg d£vt£Qa cpd^tvovtog^£xxlri6tag ov0r}g £yQai}£ zJrj^o6d-£vrig dyoQav10 Ttotrjeat t&v (pvX&v 6xtQO(poQtG)vog d£vt£Q(x l6ta^£vovxcd tQttrj.) xal £7t£ta^£v [iv ta il^rjcptaiiatt^ £xc^6trjgtG)v cpvl&v £k£6^at tovg £7tt^£kri6o^£vovg tcbv £Qyc3v£7tl td t£txrj xal ta^tag., xal ^dXa OQd-G^g^ tv r\ TtdXtg£XOt vTt^vd^vva 6cb^ata.) TtaQ cov l\jb£'k'k£ t&v dvrjXco-15 ii£vcov Xoyov d7tolri^£6%-at. xat fiot Xiy^ tb y\)r\cpt6\ia.•4>H*I2MA.iVafc, aAA' dvttdta7tk£X£t TtQog tovto £vd^g kiycov^ 28hg ovt £kax£ t£txo7iotbg ovt ix^iQotovrid-ri \y7tb tovdijftov]. xal 7t£Ql tovtov Z/rj^o^d^ivTjg ^&v xal Ktri6ibv.ad'. v,al ol C. — ccXXoi om. A. — 7 d7]ii. 'acu KtriGi-(p&vta ^ccQtvQag BC Fr.,^aQtVQa v,al Kt. A; del. Kal Kr.Hamaker Fr.^ — 8 sq. Q^aQy. . . .(pQ'. et 9 ayoQccv . . .11 tQltr]Theod, Gaz. Petav. Uranol. p. 283. — iirivog %-aQy. A, del.lL7\vbg W., recte fort., cf. v. 10, — 9 ^yQaips A. A W.: %yQ. iprj-(pt6iia ^. BC Fr., ^yQ. J. ipr]


188 AISXINOT(p(x)v Ttokvv :toir]6ovtac Xoyov b di ya vo^og ^QCcxvgxal ecccprig xal roj;^v Xvcjv tag tovtcjv texvag. ^lxqcc29 de v^tv V7t£Q avtcov TtQ&tov TtQoeLJtElv PovXo^at. £6tlyaQ d) avdQsg ^A^rivaloL tcbv jtSQl tag ccQxag SLdr] tQLa^mv £V }i£v Tcal (pav£QG)tatov ol xXrjQatol %al ol %£t()o- ;tOVrjtol CCQXOVt£g^ d£Vt£QOV d£ O6OL tL dLa%£LQLt,0V6Ltcbv tfig 7t6k£G)g v7t£Q tQLccTcovta rj^tQag xal ol tcovdr]^o6LC3V ^Qycov £7tL6tdtaL^ tQLtov d' £v t(p vo^a yiyQa7ttaL^xal £l tLV£g akloi alQ£to\ i^yeaovCag dLxaatrj-QLC3V Xa^pdvov6L^ xal tovtovg aQ%£LV doxL^a6d-ivtag. u30 £7t£Lddv d' dcpiXji tLg tovg V7tb tov dri^ov X£X£LQOtovr]-iiivovg xal tovg xXrjQcotovg ocQXOVtag^ xataX^tTtovtaL^ovg al (pvkal xal ai tQLttv£g xal ol drj^oL i^ iavt&valQovvtat td drj^odia %QriiLata dLa'i£LQLt,£Lv\j^ tovtovgalQ£tovg ccQxovtag £ivaL^. tovto dh yCyv^taL^ otav^ li(o67t£Q vvv^ iTtLtaxd^ri tL talg (pvlalg^ -i) tdcpQovg i^£Qyd^^^d^aLr] tQL7]Q£Lg vavTtr^y^l^d-ai. ott d£ dkr]%-r\ Xiycj^i^ avt&v tGiV voiicov fiad^rj^^ad^s.NOMOI.31 ^Ava^vr^ad^rit^ dr] tovg 7tQO£iQr]fiivovg Xoyovg^ otL6 ^£V vo^od-itr^g tovg ix t&v (pvlcbv ccqxslv X£l£V£LdoxL^aad^ivtag iv t(p dLxa6tr]QiG)^ r] 61 Uavdiovlg [q)v-Ai^] aQXovta xal t£ixo7toibv d7tid£i^£ ^riy.o6%'ivi]V., ogix tf]g diOLxr](5£G)g £lg tavta £X£i ^iXQOV d£tv dixa1 sq. ^QCixV '/tat aKq}f] yt. t. Xvovtcc A. — 3 itQcatov del. W.— 5 Ttaai. ante (pavsQmt. add. AC. — 7 sq. v.kI. . iTtiat. del.W. Philippi. — 9 OLtLvsg klV. — cclQstol del. Cob. W.». — 11 drpi-XritccL BV Fl. — 12 yicctaXsiTtovtccL AC ScheiheFi^: xataXtTtcovtaLBV, TiataXeiTtEtai; edd. (Fr.); cf. v. 14. — 13 as A. — tQLttvsgHarp. s. V. — 14 sq. tovtovg . . . sIvaL del. Scheibe Fr.\ coll.§ 45 extr. — 22 sq. secl. cpvXrj (hiat.). — 24 &siv] S* siTtstv AfK


KATA KTHri^SiNTOr. 189tdXavta^ €t£Qog d' aTtayoQevei voitiog aQp]v vTtsvd-vvovlii] 6t8(pavovv ^ v^elg ds o^oJnoKats Kara tovg voiiovg'll}rj(pL£l6d^aL^ 6 d£ QljtCOQ y£yQa(p£ tOV V7t£Vd-VV0V 0t£-(pavovv, ov 7tQo6d^£lg ^^£jt£Ldav d(p koyov xal svd^vvag''^^5 £^03 dE £^£l£yx(x) TO TtaQc/.vo^ov ^cKQtvQag a^a rovg v6-^ovg 'aal ta 7pr](pL6^ata %al tovg dvtLdixovg 7taQ£x6-li£vog. Jt&g ovv dv r/g 7t£QL(pav£6t£Qov ijtLds^^£L£Vdvd-Q(D7tov TtaQavo^KDtata y^yQacpota;^Slg tOLvvv Kal trjv dvdQQr]6LV tov 6t£(pdvov jtaQcc- 3210 vo^cog £v rcS i{jr](pL6^atL X£l£V£L yCyvE^^aL^ xal tovd''v^ag dLdd^cx). 6 yaQ vo^og dLaQQy]dr]v v.£X£V£l^ idv uivtLva r] ^ovXr] 6t£(pavol.^ iv ta ^ovX£vtr]QLCp dvaxrjQvtt£6d^aL.,idv 61 6 dfi^og., iv tf] ixxXr]6La^ dkXod^L dh^r]6aiiov. xaC ^ol Xiy^ thv v6^ov*15 N0M02.Ovtog 6 v6^og g) dvdQEg 'AQ^r^valoL xal ^dXa xaXcjg 33£%£L. ov yaQ oiiiaL cp£to d£tv 6 vo^od^itr^g tbv QrjtOQa6£^vvv£6d-aL TtQog tovg i^cDd^^v^ dXT^ dyaTcav iv avtf]T^ jt6X£L tL^coii£Vov vjto tov dtjfAOV, ocal ^r] iQyoka^£lv20 iv tolg %r]Qvy^a6LV. 6 ^£v ovv vo[iO^£tr]g ovtcog' 6d£ Ktr]6LCpG)v JtG)g; dvayLyv(o6%£ tb ^r](pL6^a.'


190 AISXINOTrsLV tbv V7tb tov dij^ov &t8(pavovnBvov^ aXXod-t da^rjda^ov^ Ktr^6L(pcDV dh iv rco d^sdtQip^ ov tovg vo^ovg^ovov vTiEQ^dg^ dkka xal tbv tOTtov ^etevsyxcov^ ovdhexxlrj^La^ovtcov ^Ad-rivaCcov^dXkd t^ayad&v yLyvo^evmvxaLVG)v^ ovd' evavtCov roi) diq^ov^ dll' evavtCov tG>v i^EXl7]VG)v^ LV tj^lv


.KATA KTHLI^SiNTOr. 191OTteQ diaxekG} 67tovdd^cov JtaQcc TCafSav trjv xaxriyoQiav,'bI yccQ tovto s6tiv aXr]^8g^ xal toiovtov ed^og jtaQadsdvxevv^G)v elg tijv TtolLteiav^ (b6t ccKVQovg vo^iovgev tolg xvQLOcg avayeyQacpd^ai^ xal dvo TtSQi ^iag jtQcc-5 ^ecjg {jjtevavtiovg aXhjXotg^ eti av tavtrjv elTtoi tigilvai jtokiteCav^ ev fjtavta 7tQo6tdttov6iv ol vo^oijtoielv nal ^ij Ttoieiv; aAA' ovx exei tavd'^ ovtcjg' 38^rjd'' v^elg Jtote elg toaavtrjv dta^Cav tcbv vo^cdv jtQOfiairjte^ovte rj^eXrjtai JteQi t&v toiovtcov ta voiiod^etri10 tcp tijv drj^ioKQatiav xata0tr\0avti^ dkkd dLaQQ7]drjvjtQo^tetaxtai tolg d^e^^od-haig xad-' exa6tov iviavtbvdiOQd^ovv 6v tG) driiiLG) tovg vo^ovg^ dxQi^&gei^etdaavtag xal 6xefa^evovg^ el rtg dvayeyQajttaivd^og evavtiog eteQco vofnp^ rj dxvQog ev tolg xvQioig^15 rj el' Ttov eCal vo^oi itXeiovg evhg dvayeyQayi^evoijteQi exd0tr]g jtQd^eog, xdv ti toiovtov ehQi^xo^iv^ 39dvayQdcpovtag iv davidiv extid^evai xeXevei jtQo^d^evtcov ejtayvviicov^ tovg de TtQVtdveig Ttoielv exxkr^GiavijtiyQdipccvtag vo^od-etaig^ tbv d' ejti^tdtriv tcbv tcqo-20 edQcov dia%eiQotoviav didovai [ta d7^'ftc}], xal tovg iilvdvaiQelv tibv vo^cov^ rotjg de xataleCjteiv ^ ojtcog dvelg fivo^og xal ^ij JtleCovg exddtrjg TtQd^ecog. xaClioi keye tovg vo^ovg.3 Tjiicbv e. — 5 ki ccv scr. : rt ccv hi. Cf. I, 188. — 6 tr}Vante TtoXitslav del. cum Poutsma. — 7 ovt' W. — 8 jxrj-O-'] /xfjAB. — 11 &£aiLod'hccg Harp. s. v. — 14 ivavtiog vo^Log A (hiat.);del. vo^Log et vdfto) W. — 16 sl' . . . 16 ngd^eag Priscian. XVriI,270.— sl om. f ^hi. — evbg del. Usener, cum Prisc. (qui post ntQ.add. slg). Cf. V. 22. — Ttsgl om. q(hiat.), cf. v. 22. — 17 avaygd-(povtccg 8cr. : ccvccyBygccq^otag (cf. v. 15). — 19 vo^od^staig Dobr.(Fr.): votio^atag, quod def. SchoU Ber. d. Bayr. Ak. 1886, 116.— 20 tm SriiLcp del. Scholl 1. c. 117. — xat del. Kaibel; v.al . .21 'AatalsiTtBiv del. Hamaker W. (sed cf. W.'). — 21 xaraZtTCftvf ^ Y. — 22 hxdatrig BC Scheibe (N. Ann. 1868, 154): TtSQl k. (Fr.).


192 AISXINOTNOMOI.40 El ToCvvv G) avdQsg ^Ad-rjvuloi cclrj&rig rjv 6 TtaQaxovxov Xoyog^ xa\ r](Sav dvo xsl^svol vo^ol TtSQi x&vocrjQvy^dxcjv^ s^ dvdyxrjg oi^ai xg)v ^sv ^s^^od^sx&vs^svQovxcov^ xcov ds %QvxdvsG)v aTtodovxov xolg vo^io- r»d^sxatg dvfiQrjx' dv 6 sxsQog xav vdftGJi', ijxoL 6 xrjvs^ov6iav dsd(DKG}g dvsiTtslv t) 6 d7tayoQsvG)V' bitoxs dsHrjdsv xovxG)v ysysvrjxat, (pavsQ&g drj %ov s^sksy%ovxaLov ^ovov iljsvdr} Xsyovxsg^ dkld %al TtavxsX&g ddvvaxa41 ysvs^d^at. o&sv ds xo tl^svdog xovxo S7ti(pSQov6iv.^ syh loSiSd^o \viiag\ ctQosiTtcbv^ cov svsxa ol vo^oi ixsd^y^^avol TtSQi XG)V sv Tco d^sdxQG) %rjQvyy.dxG)v. ytyvo^svmvyaQ XG)V sv d6xsi XQayadav dvszrJQVxxov Xivsg^ ov7tsi6avxsg xbv dfj^ov^ ol asv oxi 6xs(pavovvxai vTtbXG)v (pvXsxG)v^ sxsQOi 6' v7tb XG)v drj^oxov' dXXoi ds 15tivsg vTtoxi^Qv^d^svoi xovg avxojv olxsxag d(piS6av42 slsvd^SQovg^ ^dQxvQag xovg "EXlrivag utoiov^svoi. d'riv STtiCpd^ovcbxaxov^ TtQo^svucg svQr^^svoi Xivsg sv xaigs^G) 7t6ks0i^ diSTtQdxxovxo dvayoQSvs^d-ai^ oxi 6xs(pavolavxovg 6 dfjiiog^ sl ovxg) xvyjoi^ xg)v 'Podicjv ?) Xicsv 2Cjrj xai xivog dkXrjg 7t6XsG)g dQSxf^g svsxa xal dvdQayad^Cag.xal xavx' sjtQaxxov ov% a67tSQ oi vjtb xfjg— 6 ccTCodiiovTcav BY Barb.' — 8 yivrirccL B. — 10 ^rj q Flor.,dh 3i] cett. (Fr.); Si} del. W. (retinet W.»). Cf. 214. — ipsvdhg C.— intL6(piQ. fq. — 11 secl. viLag (hiat.). — 12 x5i om. A. —15 itSQOi 6' Cob. Sch. W. — di om. A. — 16 acpsTaav A.— 17 iXsvQ-eQOvg Cob. (Fr.^): aTtsXsv^sQovg, quod del. Ddf. —fiapr. rovg"EXX. Cob. (Fr.^): fi. r. '"'E. t^s aTtsXsv&SQiag A, ^. rfigccTt. T. "EXX. cett. (Fr.). — 18 xLvsg svQrnLsvoL BC Fr. (hiat.). —2 7JV dXri^rjg A. — 3 voilol -/£tfi«i/ot A W.^ — 4 olo^at B. i21 xvvog aXXrig A : dXXrig rivog (Fr.) : 7) y.al . . . TtoXdag secl. W. —svExu dQsrfig BC. — 22 ol om, BC.


KATA KTHSI«I>SiNTOS. 198PovXYjg trjg v^etBQccg atscpavov^svoc rj vTtb tov dyj^ov^TteCaavtsg v^ag xal ^eta tljrjq)c6^atog


194 AISXINOT45 rbv X7]Qvxa. orc^i' ovv ccjtodsi^ri roig ^ev vTto rrig^ovXfig 6rB(pavov^EvoLg ro ^ovXevryiQiov avaQQYid^fivai^rolg d' vTto rov drj^ov [prscpavov^svoig^ rrjv ixxkri^Cav^rolg d' vTto rCov drj^orcjv {prscpavov^svoLg] xal (pvXsravaTtsiTtr} ^rj %riQvrrs6^ai roig rQaycpdolg^ Xva ^rjdslg 5SQavL^cov ^rscpdvovg xal xrjQvy^ara jl^svdf} q^iXort^iavxrarat^ 7tQo6a7tsi7tri d' sv rm vo^co ^rjd' vjtb aklov^rjdsvbg dvaKrjQvrrs^d^ai., (Jkv ^rj tl^7](pi6r]raL 6 dfjiiogy^d7tov6rig ^ovXfig xal dfj^ov xal cpvXsrcjv %al drj^orcjVy— orft:v ds rLg ravra dcpslri^ rC rb xaraXsLTto- lo46 ^svov s6rL TtXijv ol ^svlkol OrscpavoL; orL d' dXrjd-fjXsycj^ ^sya ^rj^slov v^lv rovrcov s^ avrcbv rcbv vo^covsjtLdsC^co. avrbv yaQ rbv xqv6ovv 6rs


:KATA KTHSI«I>SiNT02]. 195aAA' ovx ixslvov xov sv r^ £KKli]^ia (jtecpavov avaQ- 47Qrid^ivra ovdelg xad-iSQol^ dlX' £|£^Tt icextrj^d-aL^ Xva11)) fiovov avtog^ dXXa xal ol s^ ixsivov^ e%ovteg iv rgoIklcc to V7t6}iv7]^a^ iiridinots xaxol tijv ipvxiiv elg tbv5 dfj^ov yiyvcjvtat. xal did tovto ^QOdid^rjxev 6 vo^od-itrjg^rj 7irjQvtte6&aL tbv dXlotQcov Otifpavov iv t«d^edtQG).) idv ^ij Tprjfpiaritai 6 drj^og^ Xv rj TtoXlg rj pov-Xo^ivr] tivd tGiv vfietiQov 6te(pavovv jtQi^^eig Tti^--il^a^a deyjd-f] tov dr^^ov^ xal 6 xr]Qvtt6^evog ^ei^G) %dQiv10 eldf] tG)v Gtetpavovvtfov v^lv^ oti xr]Qv^ai inetQi^ate.oti d' dXr]%-f] Xiycj^ t&v vo^cov avtcbv dxov^ats.NOMOI'ETteiddv toivvv i^ajtat&vteg v^ag Xiycj^iv^ cog 487tQo6yiyQajttai iv t(p v6^(p i^elvai [ptecpavovv]^ idv15 %jr](pi(3r]tai 6 dfj^og^ d7to^vr]^ovevete avtolg vito^dXketv'vai^ el' ye 6i tig dXXr] jt6Xig 6te(pavoi' ei de 6df]^og 6 ^A&r]vaiG)v^ djtodideixtai 6oi To^rog, o;tov deltovto yiyve^d^ai^ dTtetQr^taC aoi e^cj tfjg ixxXr]6iag ^i]xr^Qvtte^d^ai. ro ydQ ^^dXXod-i de ^r]da^ov'' o tt iotiv^20 oXr^v tf]v r]^iQav Xiye' ov ydQ dTtodei^eig.^ cog evvo^ayiyQacpev.I1 sq. ccvctQQi]Q^. avEq). AC (liiat,), del. 6T8(p. Sch. (hiat.). —4 rb] XI m, del. Bake, asl W,, rov%'* W.', avrbv Kaibel. —6 /xr/] iirirs A, ^irids W. — 8


196 AISXINOT49 ''E0ti ds vTtoXoiJtov ^oi ^BQog rijg xat7]yoQtag^ fqp'c5 ^idli6ta ^Ttovdd^G)' rovto ds i6tiv ri TtQotpa^ig^ di^v avtbv d^Lol 6t6(pavov6d^aL. kiyei yccQ ovtcag ivt(p ipr](pi6^ati' „;cat rbv KyJQvxa dvayoQBvsiv iv tc5d^sdtQG) TtQog tovg "EXkrjvag^ oti 6ts(pavoZ avtbv 6 5dijfiog 6 ^Ad^rjvaiCJv dQStrlg svsxa zal dvdQayad^iag"^xal t6 ^iyi^tov „0Tt diatsXsl Tcal kiycav xal jtQdttcjv50 td aQidta ta drj^G)''. djtXovg dij 7tavtd7ta6iv 6 ^stdT«VT« rjfilv Xoyog yCyvstai^ xal v^lv dxov6a6i XQivatsv^ad^^^g' dsi yaQ drj jtov tbv ^sv xatrjyoQovvta i^s lotovd-^ v^lv STtidsixvvvai^ cjg si^lv ol xatd ^rj^oGd^ivovgSTtaivoi ipsvdslg^ xal ag ovt' 7]Q^ato liysiv td ^iltiCta^ovts vvv diatsXsl TtQdttcov td 6v^(piQovta t(p dtj^cj.xdv tovt' STtidsi^G}^ dixaicjg dtj Ttov tr^v yQacprjv dl(D-6stai Ktr}6ig)G)v' djtavtsg yaQ ditayoQSvov^iv ot voiioi i5^rjdiva ipsvdr} yQd(pSiv sv tolg drjuo6iOig xpr^cptef^a^i.T« d' d7toXoyov[iivG) tovvavtCov tovtov dsixtiov iarCv.v^slg 6' rj^lv sas^d^s tcbv Xoycav XQitaC.51 "^X^i' ^' ovtcog. iyco tbv ^sv ^Cov tbv zfrj^o^d^ivovgi^std^Siv ^axQOtiQov Xoyov sQyov rjyov^ai. tC yaQ 20dsl vvv ravra kiystv^ 7) rd TtSQt rr^v rov rQav^arogyQa(p7]v [avra ^v^^s^rjxora^ or iyQdipato slg "AQStovTtdyov ^rj^o^iXrjv rbv Ilaiavtia^ dvsiptbv ovra^ xal1 ^OL om. argum. supra p. 174, 4. — 60 'A&riv. W.: 6tmv 'Ab. (Fr.). — 7 xal Xtycov A: Xiycav (Fr.). Cf. argum.p. 172, 7. — 8 Tco dr^^o) xd, doiGrcc A. — 11 Kcctd tov J. C.— 12 Xeytiv td §sXr. del. W, — 16 ygd^^atcc (cett. Fr. posttp.) om. 1 Tayl., ygdcpsiv pro iyyg. (cett. Fr.) el Tayl., cf. argum.p. 172, 18. — 20 slvat (hiat.) post 7]y. add. cett. Fr., om. z Fl.,cf. schol. § 62. — 22 ccvta yQcccpijv el; secl. ccvrm gv^^s^. {ccvrcpdel. Cob.). — or' , . . 28 ovrcc Harpocr. HcciccviBlg. — 23 Jri^olisXrif. — Uoaccvia. Fr. ; IIcauvEcc (?) Didym. ap. Harpocr. — post6vTcc omisi kocvta cum Harp.; ovtcc kccvtoi om. 1.


:Toi^.KATA KTH2I^SiNT0r. 197Tr]V tfjg XECpaXr^g £7tito[i7Jv' t/ ro; JtSQl ti]v Krjcpi^odotov6tQat'Yiyiav zal rov t&v veav sxTtXovv tbv sig ^ElXyja-Ttovtovj ots slg cbv tav tQiriQdQ%Giv ^rjuo^d^svrjgy xal 52nsQidycjv tbv OtQatrjybv STtl tfjg vsmg^ xal 0v66itS)v5 xal Ovvd^vav Tcal 6v67t8vdG3v^ xal tovtcov d^icod^slg didtb TtatQixbg avtip (pikog slvat^ ovx cbxvr]6sv dii sl6ayysXiagavtov XQivo^svov stSQi d^avdtov xatijyoQogysvs6^ai' xal tavta di] td JtSQi Msidiav xal tovgxovdvXovg^ ovg sXapsv sv tfj oQXiqGtQa xoQrjybg cov^10 xal ojg aTtsdoto tQidxovta ^iv&v d^a tr]v ts slg avtbvv^Qiv xal tr^v tov dij^wv xata^SiQotoviav^ 7]v sv /diovv6ovxatsxsiQot6vr]6s Msidiov. tavta ^^v ovv ^ioi 53doxc) xal tdXka td tovtotg o^ota vTtsQ^riasad^ai^ ovTtQodidovg v^dg ovds tbv dy&va xataxaQi^o^svog^dlk*'15 ixslvo cpofiov^svog^ ^7] ^oi TtaQ v^cbv dTtavtri^ri rodoxslv dXrjd'?! ^sv Xsysiv^ dQxcctc^ ^£ ^oil kiav b^oXoyov-ILSva. xaitoi^ d) Ktrj^icpcbv^ otcp td ^syi0ta t&v ai^xQcbvovtcog s6ti Ttidtd xal yvd^Qi^a tolg dxovov6iv, cD6tsxatTJyoQov ^rj doxslv tl^svdfi Xsysiv^ dXXd nalatdxal liav TtQoco^oXoyrjiisva^ jtotSQa avtbv dsl XQ'^^^6tscpdvG} ^tscpavcjd^fivai^ rj ipsys^d^ai ; xa\ 6s tbv ipsvdfjxaljtaQdvo^a toX^S}Vta yQacpSiV %6tSQa XQV xatacpQOvsivtcbv dixa6trjQiG)v^ rl dixrjv tfj 7t6lsi dovvai;IIsqI ds t(x)v dr]^o6ic3v ddixrj^dtov 7tsiQd6o^ai 5425 6acps6tSQ0v siutslv. xal yaQ Ttvv^dvo^at ^skXsiv ^r\-— 4 nsQLdycov ...6 slvcci cf. scliol. ad § 51.— 5 xat tovtcov ... 6 slvaiSuid. TCutQoyoiv. — v.cil ante tovt. del.HalmW.^. — 6 TtatQiv.bgVh.oi.Lex. TCCitQcpcov. — avt&v A. — ^ dr] Cob.: i'i8ri (Fr). — 10 cbi,' . . .11 y.ata%. Suid. d^a. — 16 al7\%"fi [isv Oob.: ^hv al. (Fr.) —17 OTO)] onov W. — 18 ovtcog om. A. — mats ek (Fr.): oig. —20 TCQoaco^oX. C Cob. — jtotSQOv ehl yQ m. — 21 ipSYsa^ai\ccnoXsad^aL^^ Tnrr. — 21 sq. naQuvoua Tial ij^svdfj Ag (td naQav.1 Krtfpiao^. cf.Harp.— 2 tov sig'\ slgtov el.— S Jr]no6d' . del.Woxn. aal ip. W.), — 23 Sovvai A W.^: di^ovai (Fr.).


198 AISXINOTfio^d^evTjv^ ^Tffidav avtoig 6 Xoyog «Trodo-O-fy, xarccQtd^fisiOd-ai stQog vaag^ cjg ccQa tfj tcoIsl tittaQsg i]dr]ysysvrjvtat xatQot, iv olg avtbg TtsTtoXttsvtat. cjv sva^sv xal Ttdvtayv TtQibtov^ ag sycoys dycovco^ Katakoyi-^stat [ixslvov tbv xqovov]^ iv (p TTQog OtXtnjtov vjtsQ 5'^^(ptTtoXscog STtoks^ov^sv tovtov d' dcpoQtt^stat tfj[ysvoitsvri] siQrjvri xal 6viiaaiiCi^ iqv ^tkoxQatrjg 6'AyvovGtog syQatjjs xal avtbg ovtog iist sxstvov, wcj55 syci) dst^co. dsvtSQOv ds (prj6t ysvsad-at^ ov rjyo^svXQOVOV tY]v siQ7]vrjv^ dr]Xov()tt ^s%Qt tfjg r]^SQag sxst- lovrjg^ sv ij xatakv6ag tijv v7tdQ%ov6av siQrjvrjv tfj ctoXst^6 avtbg ovtog QJitcoQ syQaxl^s tbv Ttoks^ov tQttov dsov s^toXs^ov^sv ;^()di/ov ^sxQf^ t&v sv XatQcovsicx^ tstaQtovds tbv vvv TtaQovta xatQov. tavta ds xata-Qtd^^ri^d^svog., cog dxovco^ ^sXlst ^s naQaxalslv xal i5STtSQOtctv., OTtotov tovtcov t&v tsttdQcov avtov xatQcbvxatrjyoQ&^ xal Jtots avtbv ov td ^slttCtd (prjiit tcpdrinco 7tS7tokttsv0^af xdv p)O-fAoj dTtoxQtva^d^at.^ dX)CiyxaXvTttconat xal djtodtdQaMxcj^ sxxalvii^stv ^s cprjGtTtQoOsXd^cov xal d^stv STtl t6 Prjiia xal dvayxd6stv dito-5G XQtvaad^at. tv ovv ^7]%"' ovtog laxvQt^rjtat v^stg tsTtQostdfits sycb ts djtoxQtvco^at^ svavttov 6ot t&v dtxa-4 TtdvTcov TtQ&tov A W. :TtQatov UTtdvxdiV aV, 7CQ&X0V ginC(Fr,). Cf. I, 40 (W.). — 5 secl. iyiBtvov xbv %q6vov (hiat.). —6 dcpoQi^sxcct A (Fr.): dq)OQ. xbv %q6vov. — 7 secl. ysvo^ivri (hiat.).9 cpriGi gm (Turr. Fr.): (p. ncciQbv aeV Fl., v^cclqov cpriGi Ckl.— 11 XvGoc? expectabat W.^ Cf. 83. — 13 xSav iv Cob.: xfjgccxv%iccg xd>v iv A., x. &x. r^? iv cett. Fr. — 15 ^s om. A. —y.aXElv Ceh^; cf. 72. 82. 96. — 16 OTtoiov . . . 11 7iccx7}yoQm om.A Cob. (hic et. xal 17). — 20 cc^slv] sI^slv Cob. W. — ccvccyytd^SLVAC. — 22 TtQoidriXS f*. — ccTtoy.QivoficcL dqV; ^yo) {iyo)Sr] Tayl. ^ycoys Saupp.) ccito-KQivoiiccL Turr., iyoo xi Sc7toyiQivov(icciBakius, del. i. xs kit. Ham. Cob., xs dit. del. Fr. Cf. p. 199, 7 sqq.xs . . . 710.1 . . . v,al\ 11. 11 extr.20


KATA KTH£I, ovg6v dtaiQfi^ xav oZ rs ^sol ^sXco6i ocal ol dixaOral s^ 57l'0ov riiLcbv dxovo)6i ocdyco dvvco^iat dTto^vr^y^ovsv^ai atSoi 6vvoida^ Ttdvv 7tQo6dox(b sjtidsi^siv [rolg dixa-6ralg^ rfjg ^sv ^cjrr]Qiag rfj Ttolst rovg d^sovg alrCovgyeyevr]iisvovg xal rovg cpiXavd^Qcojtag %al ^srQicog rolgrfig TtoXscog 7tQdyy.a6i %Qrj6a^svovg ^ r{bv ds drvxrjiidrcovccTtdvrcov zJrjuo^d^svrjv [ainov ysysvrj^sj'ov^. %al1QrJ6o^ai rf] Toi) Xoyov rd^si ravrri^ fjrovrov Ttvvd^dvo-15 ^ai {jtoisl^d^ai ^sXXsiv]^ Xs^co ds JtQcbrov TtsQi rovjtQ^rov TcaiQov xal dsvrsQov jtSQi rov dsvrsQov xal(rQirov JtsQl rov s(psh,fig xal rsraQrov jtsQi rcbv vvvlzad-s6rr]K6rG)v jtQay^drcov. xal dij STtavdyco s^avrbvijtl rr]v siQ7]vr]v., i]v 6v xal ^iXoxQdriqg syQd^ars.20 'Tiilv yaQ s^sysvsr dv g) lcvdQsg ^A^t]vaioi rr]v 58jiQorsQav sxsivr]v slQ7]vr]v Jtoir^^add-at ^srd xoivov6vvsdQiov rcbv ^EXXiqvcov.^ e'C nvsg v^ag sl'a6av jtSQi-1 -Kccl x&v noX. 'Acd tcbv allcov A, — dr/ (V) edd.: 8e aC,81 superscr. ts gni, om. A (7? W.). — 2 ^gco kl Fl. — 3 inaoiovsivMarkl. (Fr.): vTtccy.. — 4 nots A. — 5 anoKQLvov^ai kB,--nQiv&iiai el. — 6 6ov del. Cob.; ooovs pro 6ov ovg W.'. —7 (^iaLQsls BV Fr. Cf. 11, 121. — 8 av.ovco6i Ham. W. :a-AOv-6C06L (§ 8). — dvvaiiai aC. — 9 601 om. B. — ftot dov.cb Cob.anoSti^ELv C. — 9 sq. secl. tolg Slv.. — 10 tovg


200 AI2XINOT^slifai tccg JtQeopstag^ ccg i]t£ ixjtfJto^cpoTsg xax ixslvovtbv TiaiQov slg trjv 'Elldda^ utaQaxaXom^tsg iTcl OCXitc-Ttov^ Ipeta^x^lv ^EXkriviKov OvvsdQiov^ %a\ itQolovtogtov xQovov %aQ ixovtcjv t&v ^EXkrivcov dnoXa^slv tijv*Tjys^ovLav %a\ tovtcov dTtsatSQT^d^rjts dtd zlTj^oGd^svriv 5Ka\ ^tXoxQatrjv Ka\ tdg tovtcov dcoQodooctag^ dg idco-Qod6Kr]6av 6v6tdvtsg i7t\ tb drj^66tov tb v^stSQov.59 si ds tt6tv viiCov i^atcpvrjg dxov6a6tv d7Ct6t6tSQog7tQo67tS7ttcoxsv 6 totovtog X6yog^ ixstvcog trjv v7t6Xot-Ttov 7totri6a6d's dKQ6a6tv. co67tSQ otav 7tsQ\ xQriudtcov lodvrjXco^svcjv dtd TtoXXov xQovov xad^s^co^isd^a iTtt tovgXoyt6^ovg^ iQX^^isd^a dit] Ttov tljsvdslg olxod^sv ivtotsd6^ag s%ovtsg \xatd t&v Xoyt6^cbv]'dXX' o^cjg iTtstddv6 Xoyt6iibg 6vyKS(paXatc3d^fj^ ovdslg [rj^(bv] i6ttv ovtcjdv6KoXog triv (pv6tv^ 66ttg ovk d7tSQ%stat tovto\b^o- 15Xoyri6ag Ka\] i7ttvsv6ag dXrid^sg sivat^ tt dv [avtbg]CO 6 Xoyt6^bg atQfj' ovtco Ka\ vvv tr^v dKQ6a6tv ^totr^^a-6^s.st ttvsg v^G)v iK tcbv sa7tQ06^sv xq6vcjv rjKOv^tvotKo^sv totavtrjv s%ovtsg tijv d6^av^ cjg aQa 6 zJrj^o-^d^svfjg ovdsv 7t(x}7tots sl'Qr]KSV VTtSQ 0tXt7t7tov 6v6tdg 20^std QtXoKQdtovg^ — 66ttg ovtco dtciKSttat^ ^r^t d7to~yvcotG) ^rjdsv ^trjts Katayvcotcj 7tQ\v (dvy dK0v6ri' ovyaQ dtKatov. dXX' idv i^ov dtd pQaxicov \dKov6r]ts]3 [i£t. 'EXX. 6VV. del. Dobr. Ham. Fr.*. — 5 sq. ^tX. yicclJri^. el. — aTCiGxog A. — 11 sq. inl tovg loy. del. Dobr. Saupp.W. — 12 ivloth ante ij^avdHg (hiat.) A (del. W). — 13 yicctatbv XoyiGiiov A; del. (Saupp.) Sch. W. — 14 17/xdjj^ (Steph.) z Fl.(Fr.): v^cbv, quod post iotiv est in A; seclusi. — 16 xai iTttvsvoccg(p. 201, 12) om. A W.; sed 6uuXoYrj6ccg ^al potius secludenda.— ccvtbg (p. 201, 3) om. A W. — 17 v.al vvv om. kl,y.al om. e W. — 22 av add. Reisig Fr. — ay.ovoai B, ayiov60Lkl. — 23 ay.ov6avt8 f^, ayiov6avt8g h et yg m; seclusi {otavpro iav Hamak.).


KATA KTH2I^OTT02. 201v7to^t^v)]6xovTog rovg KcciQOvg xal r« iprjfpL^^atcc TCaQS-XO^tvov^ a ^sra ^iXoxQarovg syQaips ^Tj^odd^svrjgj\sav^ avrog 6 rfig akri^^siag Xoyi^^bg xataXa^pavri rbv^rj^o^d^svrjv TtXsico ^sv ysyQacpora iprjq^ta^ara 0lXo-5 KQczrovg ttsqI rrjg f| ccQxfig slQTjvrjg xal Gv^^axtag^xad'' VTCSQ^oXriv ds al^xvvrjg xsxolaxsvKora ^CXiTCTtov 61xal rovg naQ^ sxsivov TCQs^^sig^ airiov 8s ysyovoraTw driiicp rov ^ij iisra tcocvov 6vvs8Qtov rcbv ^Ekh]VG)v7tOLr]6a6%'ai rrjv slQTJvrjv^ sxdorov ds TtSTtoirjxora Oi-10 kCnTtcp KsQ6opic:^rrjv rbv ®Qaxrjg ^aOilsa^ avdQa cpCkovxal 6v^^axov rfj TtoXsi^ — sav ravd'' v^lv 0acpG)g sjtidsC^co^dsrj6o^ai v^g3V ^srQCav dsrj6iv' S7tivsv6ars ftotTtQbg d^s&v rbv jtQmrov rcbv rsrraQcov xacQcbv ^rj xa-Xcjg avrbv TtsTtoXirsv^d^at. Xs^co ds od^sv ^ccli6ra15 TtaQaxolovd^rj^srs."EyQccjps 0iXoxQccrrjg s^slvai OikCitTtcp dsvQO XTjQVxa G2xal 7tQS6^Sig jts^TtSiv JtSQi slQrjvrjg. rovro rb iprjcpi6fiasyQcccprj TtaQavo^cov. rjxov oi rfjg XQC6scog XQ^"^^^'xarrjyoQSi ^sv Avxlvog 6 yQa^d^svog^ aTtskoyslto ds20 (DiloxQDctrjg.^ 6vva7tsloyslto ds zirj ao6d^svrjg' ccTtscpvys^iloxQatrjg. ^sta tavta STtfjSi ;u()()x^og &s^i6toxXf]g1 xa tpr]q)i6iiata... 2 a AW.:t6 i/jr/qpKy^a.. .8. — 2 ysyQa(ps{4:)A W. — 3 secl, iav. — 6 avrbs A, 6 avrfig Spengel W. — Xoyia^bsBachm. An. I, 291. — Y.ataXaii§dvr] Fr. : iyaarala^^dvrj codd,, iyyiaraXd§r]Hamak.; yiaraXd^rj (ci. Fr.^)W.*. — 6 iietd ^iX. gC. —7 'nal tovg itaQ iyisivov Tr^.HWolf (Fr.): ytal ovx dva^isivavta t. ttq.A, yial tovg Ttag' iv.. tcq. ov% dva^sivavta {ov 7taQa\L. a) cett., xat r.7CQ. W. — 8 rov om. A. — ribv 'EXX. ora. Bz Fl. (Scheib.). — 9 sq.71871017]%. ^iX.k: ^iX.7TS7i.(¥v); del. ^tLW. ; cf. 73. — 11 roii'9'' kl.—13 7tQ&tovl^ tva klBV. — 16 KTjQVAa A (Fr.): yirJQvyiag. — 17 xalaviiiiaj(^iag post sIq. add. BC. — 17 tovtl dfb. — 19 Avv.lvogom. ag^m\ — 6 om. A, 6 yQ. del. W. — 20 6s om. Bf Barb.;v.al post hoc Sh (cett. Fr.) om. A W. — 20 sq. diitpvyEv (cf.§ 10) 6 4>. A (6 «2>. etiam W.). — 21 6 xQOvog gm; iTtrjti XQdel.Hamak. (jq. dcl. AV.»). Cf. And. 1, 96 (Turr.).


202 ATSXINOTl^Qycov ivrav^^ fiaFQiftat poidsi^trjg \dg ro (iox^lfvriflQiov]^rjno^d^svrjg^ ovrs Xayhv ovr inikayGiv^ all'£K %aQa6xevrig TTQtd^svog^ iv slg v7todo%i]v anavra xalXsyoL xal TtQccrroL ^iloKQarsi^ cjg avrb sdst^s rb sQyov.63 vtxa yaQ srsQOV i(jricpt6^a ^tloKQdrrjg^ [aV co xsXsvst] f»iUad^at dsxa jtQsGJistg^ ontvsg dg)tx6^svot ^Qbg 0t-XtTCTCov d^td)6ov0tv avrbv dsvQO TtQs^pstg avroxQdroQagTtsiiJtstv VTtsQ slQT^vrjg. rovrcDv slg r^v ^rj^o^d^svrjg.xdKsld^sv STtavrjxcjv STCatvsrrig i]v rf]g slQ7]vr]g, xalra^ird rolg dXXotg itQS^^s^tv ditr^yysKXs^ xal ^ovog lorcbv Povlsvr&v syQaips ajtstaaad^at ra xrJQvxt ra0tXtJt7tov xal roig jtQs6^s6tv^ dxolovd-a yQdcpcav 0lXo-XQarst' 6 [isv ys ri]v s^ov6tav dsdcjxs rov dsvQo xt]-Qvxa xal jtQs6pstg Jts^Ttsad^at.) 6 ds rf] 7tQS6^stcc 67tsv-64 dsrat. rd ds ^srd ravra i]dr] ^iot 6cp6dQa 7tQ06s%srs i5rbv vovv. STtQdrrsro yaQ ov TtQbg rovg dkkovg TtQs-6^SLg^ rovg TtokXd ^vxocpavrrfisvrag v6rsQov sx ^sra-^olf]g vTtb zlr^iio^d^svovg^ dkld TtQbg ^tloxQdrr^v xal^r^^o^d^svr^v^ six6rc3g, rovg d^a ^sv 7tQs6^svovrag^ d^ads rd ipr](pt6^ara yQdcpovrag^ TtQ&rov ^lv OTtcog ^i] 2(TtSQi^svslrs rovg 7tQS6^stg^ ovg r]rs sx7tS7to^(p6rsg jtaQaxakovvrsgSTtt OtktTtTiov^ tva ^ii] ^srd rcbv ^EXXrjvcov^1 sq. secl. slg xo ^ovXsvttjqiov (^ovXsvtr]g del. Cob. W.^ c.hiat.). — 2 ovTS. . .3 TtQtdii. Harp. iTtiXaxoov. — 6 6 ^iX. A W.— iv m yisXsvst (hiat.) secl., cf. 66. 74. 151. 11, 73 (11, 91). 6 TtQog] mg AVW. (hiat.). — 8 7ts(i7tsiv] ccitoatsXlsLv A W. —xfig ante sIq. om, cum C W. — 11 tibv dXXcav (10) §ovX. B Fr.— 11 sq. ro5 vnb {ccnb q Wolf Fr.) tov (tov om. ae) ^iX. codd.Fr.; del. Herw. vnb, ro5 vTtb ^. del. W. — 13 ^dcoyis A Fr. 13 sq. 'M^Qvnccg C. — 14 Tti^Ttsiv? — 14 sq. 67tivds6%-cci A. —15 sq. ffqp. fiot tov vovv tiq. A, del. ^ot et tbv vovv W. Cf. II, 22(Turr.). — 21 TtSQnisvslts (cf. § 65) mg. Bern. , Steph., Bk.:nsQLiisivrits (Fr.; -aits Saupp.). — 21 sq. nciQccyiaXovvtccg (cf. 68)Markl. Cob. Cf. § 58. II, 60. — 22 t&v dXXcov 'EXX. BC Fr.


.KATA KTH2I$5iNTOI]. 203ai] fLovov elQypnjv^ aXka xal ^v^fjLaiCav eivai ^YitpielOd^eTtQog 0iXi7t7tov^ Xv\ el tiveg JtQo6exoiev ta Ttlrjd^ei tcjv^eteQtp^ elg tvjv e6%dtriv e^7tt'6oiev dd^v^iav^ OQavtegotxoi de iir] fiovov elQrivrjv^ dkXd 'naX 6j)^^a]^iav eiprjcpie^evovgTtoiel^d^ai' tQitov de ojtcog KeQtSopXejttrig6 &Q(xxrig pa6ilevg ^rj e6tai evoQXog^ ptride ^ete6taitrig 0v^^axiag xal trig elQrjvrig avttp. TtaQriyyeXketo^evog ovx ridCxet.^ TtQo yaQ t&v oqxg)v %al tCbv 6vvd^rixS^vdve^e6ritov r^v avtco jtQattetv td 6vyLcpeQovta^oi 8' djtodo^evoi xal xataxoivcjvyjaavteg td tf^g jtolecogl6%vQd pteydXrig OQyfig rj6av d^iOi. 6 ydQ ^iGaXs^avfioad^evrig^6 tiiv ^.evCav e^ol TtQocpeQcov ti^v 'AXe^dvdQov^liivov tov eXacpri^oXiG)vog ^rivog^ or' riv ta 'j6xXri7ticpovdelg ^eavritai yeyovog^ tCva 7tQ6cpa6iV 7toiri6d^evog;"Cva^ cpri^lv^ idv ijdr] 7taQG)6iv ol 0iXC7t7tov 7tQe6^eig^^ovXev6r]tai 6 diiaog Sg td%t6ta 7teQi tcbv TtQog1 TtOLrjOaLa^s Bk. (Fr.^): 7toLrjOr]G^s (p. 204, 5). Cf. v. 3. —2 ti]v siQTivriv (1) BC (Fr.). — 3 tcqogsTxov kl. — 5 v^iag postlisv A. — Tov TCQOs ^iXmnov TtoXs^ov A. — 8 uridh Bk. : ftijrf—.9 7taQt]yysXto Cob. W. ; sed cf. ViO (Fr.). — 10 ijdri in' avtbv(hiat.) A {ridr] del. W., sed cf. 90). — 12 td om. df. — 13 xara-TiOLvSoavtsg k. — 18 TtOLSiG&aL Ad. — 18 sq. LGta^ivr] C. —19 t(p male om. A W. — 20 v,al 6] v.al ot r]v Agm V. — iv . .rUA' i^ta ^oi.rj^caad-f tijv elQrivrjv' dsvteQov d' OTtcog 655 v^dg avtovg }iev TtaQaxakovvtag ejtl tbv TtoXe^ov^10 d' eit avtov ijdri 6tQateia. xal rat»^' 6 ^ev e^covov- 6615 dQog vvvl cpdMxcjv sivai xal Tdre ^i6ocpiXi7t7tog Ar]-. yQacpei tpricpt^^a^ tovg xatQovg tijg TtoXecog vcpatQovfievog^exxXri^Cav Ttoieiv rovg TtQvtdvetg tf] oydori l6ta- 6720 i] d^v^Ca xal 6 stQoaychv^ ev tfj leQa iiaeQa^ b 7tQ6teQ0vr]iiSQa suspecta Bakio (hiat.). — 21 ysyovbg A W. :ysvoasvov(Fr.).' — 22 naQ&GLv i]dr] (laiat.) A (del. 7/673 AV.). — ol A W.:oi Toi5; pf. p. 204, 6. — 23 dfniog] ^iXmnog A.


204 AISXINOT^CXiTtTtov^ xolg ovTtcj 7CaQov6i 7tQF0ftf6t TtQonaraXaii-^dvcov trjv sx%lYj0tav^ xal tovg XQ^^^^^S v^cbv vjtors^ivo^svogTcal tb TtQay^a xata^Ttsvdcov^ tva ^ij ^atatcbv aXXcjv ^EXXt^vov^ mavskd^ovtcav t&v v^stSQcavG8 7tQ86^6G)v^ dXXa fiovoi 7toi7]0r]6d^s tYiv slQrjvrjv. ^stdtavta G) dvdQsg ^A^rivaloi rjxov ol OiXiJtTtov TtQs^^sig'ol 8s v^stSQOi dTtsdyj^ovv^ JtaQccKaXovvtsg tovg "EXXt]-vag sctl 0iki7t7tov. svtavd'' stSQOv vtxa tl^rjq^i^^a ^rj-^ioOd^svrjg sv tp yQdcpsi ^rj ^ovov v7tsQ slQTjVrjg^ dXXd.fxal 7tsQi 6v^^a%iag ^vXs\)6a6d-ai^ ^rj 7tsQiiisivavtagTovg 7tQi6^sig Tovg v^stSQOvg^ dXX' svd-vg ^std td^iovv0ia td sv d0tsi^ tfj oydori xal svdtr] STtl dsxa.bti d' dXrjd^rj Xsya^ tav ^t](pi6^dtc:iv dxov6ats.TO^I2MATA.69 'E7tsidr] toivvv a dvdQsg 'Ad^r^valoi TtaQslriXvd^si td,zJiovv0ia^ sytyvovto ds al SKKXrjOiai, sv ti] TtQotsQutcbv SKKXr]6icbv dvsyvdiO^r] doyiia xoivbv tav 6v^ud-%Giv., ov td xstpdkata did ^Qa%SG}v iycj 7tQ0SQG}. TtQcb-Tov ^sv ydQ syQajl^av vTtlQ slQTJvrjg v^ag ftdrov /3ov-1 ^iX. 7tQh§£(ov C. — 2 rjn&v A. — 4 rjiistEQcov el V BC.— 5 (istci ek W. : iistd 8h (Fr.). — 6 malim fjyiov iX. A W. (ut p. 203, 22): ol tov $. — 7 fj^ttSQOL codd. —jtaQunccXovvtss . . . S ^iX. del. Sch. — 8 vfaa 'ipiqcp. A W.: ip. v.(Pr.). — 9 [sv m yQcccpsi]'^ Cf. 63, sed et. U, 61 al. — tt/sante sIq. om. cum C; cf. p. 203, 2; 11, 61. — 10 tisqI add. AW., cf. II, 61. — post oyftjLt. add. rjii&s BC, vii&s (v. 19) z Fr.,om. A W. Cf. § 63. — 11 rj^istSQovs A. — td om. egmVW.Cf. n, 61. — 13 r. ipricp. &%. A (r. ipri


KATA KTHST^SiNTOS. 205Xevdaad-ai^ ro ds trjg ava^axiag ovo^a vjtsQS^i^^av,ovx iTtilslria^ivoi^ aXka %al tijv slQrjvrjv avayxatotE-Qav rj 7caXU(o vnoXa^^dvovteg slvac STtscta d7C7]vtrj6avoQd^cbg ia^oasvoi to /Iriiio^d^svovg dcoQodoxrj^a^ xal 705 ^Q06iyQaxl)av [sv ta doy^ati] s^alvac ra5 ^ovXo^svatGyv ^EXlrjvav sv tQL0l iirj^lv sig triv avtriv 6t'i]lr}vdvaysyQdcpd^ai ^ist ^Ad-rjvaicov xal ^sts%Siv tav oqxcdvxal tav 0vvd-r]}CG)V ^ dvo ^syi^ta TtQOxatala^pdvovtsg^TtQ&tov ^sv thv xQovov tbv tfjg tQifiijvov talg tavw^EXXrivav 7tQs6^sCaig Ixavov jtaQaysvs^d^ai xata&xsvd-^ovtsg^ STtsita trjv tCbv 'ElXfivcov svvoiav rg JtoXsi^std xoivov (SvvsdQiov Kta^svoi^ Iv sl jtaQapaivoivzoal Ovv^fixai^ [11] fiovoi ^rjd^ d7taQd0xsvoi 7toXs^rJ6ai^sv^vvv rjnlv Ttadslv ^vvs^r] did zJrjiiodd^svrjv. oti d'15 dXrfd-Y} Xsyco^ s^ avtov tov doy^atog dxov6avtsg ^a&i^-AOrMA STMMAXS^N.TovtG) ta doy^ati dvvsiitstv b^oXoycb^ aal Ttdvtsg 7101 sv tfj TtQotSQa tcbv SKxXrj6iG)v drj^YjyoQovvtsg' xal20 6 drj^og djtfiXd^s toiovtov ti vjtSiXrjcpcog^ ag s6tai [isvfj siQTJvrj (^sqI ds 6v^^axiag ovx diisivov slr} did trjvtcbv ^EXkfivcov TtaQdxXri^iv ^ovXsvijadd-ai)^ s^tat dsxoivf} ustd tav 'EXXfivav aTtdvtcov. vv^ sv ^S6C3^ xal5 iv ro3 ddyft. secl.; iv susp. R. — 7 avayQdcpsod-aL ek Fr.^W., ccvccysyQdcpBGd^ca 1. — S td ^syiGtcc A W. — 7tQ0G%atccX. C.— 9 \isv A (Fr.): \lIv ovv. — tbv post %q6vov om. 0. — 10 naQccysvsG^aiA W. : ysvs6Q-ai. — 10 sq. v.ata6v.svd^ovtsg A W. : 7CaQa6y,.— 12 v.oivov tov 6VV. e, {istd x. 6vvs6q. del. Dobr. W. — 14 oCob.: a (Fr.). — i]iLlv kgm (Fr.): valv. 18 doy^ati^ i/jijqptffjuaTfcA. — add. iyui post b^ol. Dobr. W. — 20 toiovtov ti vnsiX.W. coll. I, 49: toiavtriv tivd 86i,av slX. (ised. vTtsil. AV) codd.Fr. — 21 7] om. dzV. — 22 (iovXsvs6d-ai A W. — 23 voiviiklgm W.\


206 AiLxmoTTTccQijfiev xfi v0T6Qa{a dg rijv exxXr^6Lav. ivtavd^a di}TtQoxatalaliojv zJrj^o6^8V7]g to /3i}|Lta, ovdsvl t&v aXXovutaQaXiTthv Xoyov^ ovdev o(psXog s(prj tav xd^sg sIq^]-^svcov sivat Xoycov^ si tavd^' ol ^iXiTtnov fiij 6v^7tsiad-rj^ovtai7tQB6psig, ovds yiyvco^xsiv scprj trjv slQTJvrjv 572 a7tov0rjg 6v^^axiag. ov yaQ scpr} dslv^ xal yaQ tbQfj^a iis^vri^at G)g sins^ dta triv ar^dtav tov Xsyovtoga^a xal roi) ovo^atog^ aTtoQQTj^ai trjg slQrivr]g trjv6v^(iaxiav^ ovds ta t&v ^EXXrivcov dva^svsiv ^sXXrj-^ata^ dXX' rj TtoXs^slv avtovg^ rj triv slQTJvrjv idCa loTtoislad^ai. xal tsXsvtcjv S7tl tb pfj^a TtaQaxaXsaag'Avti7tatQ0V SQGJtriiid ti rjQcbta^ 7fQOSi^tcov ^sv d SQrj-6stai., 7tQodiddiag ds d XQV ^cara trig TtoXscDg d^toxQtva6^ai.xal tsXog r^tiT' svCxa.^ ta [isv Xoycp 7tQo6-pia0a^svov zlrj^o^d^svovg.^ tb ds ifjrjcpi^^a yQaipavtog is73 ^iXoxQatovg. o ds rjv v7t6Xoi7tov avtolg^ KsQ6o^Xs7ttrivxal tbv S7ti ®Qdxrig totcov sxdotov 7toifj6ai^ xal rovtSTCQa^av sxtrj cpd^Cvovtog rov sXacprj^oXicbvog^ 7tQlv i^tltrjv v0tSQav aTtaCQSiV 7tQs6^sCav trjv STtl tovg oQXovgzJri^o^d^svriv 6 yaQ ^njaXs^avdQog xal ^i6ocpCXi7t7tog 20viLiv ovto6i Q7]tc3Q Slg S7tQS0fisv6sv sig MaxsdovCav.,s^bv ^r]ds d7ta^., 6 vvvl xsXsvcov tcbv MaxsdovcjvxataTttvsiv. slg ds rrjv sxxXr]6Cav rrjv rfj sxrr]ji TtccQjinBv Cob. male. — dg trjv vazBQav iyiyiXr^aiav? (hiat.).— 2 TtQonataXa^cav A Barb. Fr,* W.: nQOtiataXafi^dvoav. — tb^fiyja ^riii. A. — 6 xal yccQ tb] tb yaQ ek. — 8 sq. tr]v ov^fi. tj]gbIq. A; ov Ssl [ov6h Dionys. libri] tfjg (piXiag anoQQri^aiti^v Gvii^i.Dionys. de Dem. 57. — 9 to; om. C. — 11 y.aXhaag C; cf. 55. —12 ti om, A {iQ(otrin,at' W.). — 14 sq. TtQoa^iaaaiievov R. Fr.*(cf. 93): ytQO^iaa. — 15 tov Jr\ii. C, — 18 fAaqp.] add. ^rjvbgAC W. ,quo hic non opus (cf. § 67). — 21 riUtv A. — ovrogAC. — 8LS MaKsSoviav A (Fr.^): iv Mayiedovia.


:KATA KTHi;i«I>S^NT02. 207jTQoxad^s^o^svog povXsvtrjg cbv sx jtaQa^xsvijg^ sxdotovyuQ 6 ^sv 0LXoxQdtr]g sv tl^r]q)i(3^atL ^std tcbv dkkoyv\yQapindt(Dv\ TtaQsyyQd^ag^ 6 d' S7ti^ri(pi6ag^ ^rj^o^d^s-7tQS


208 ATSXINOT76 'TTtoXoiJtov d' i^TL iioi triv xoXax£Lav die^eXd-elv,^rj^oGd^dvTjg yccQ w avdQsg ^Ad^rjvaloi^ ivLavtbv ^ov-XevOag^ ovdsiiLav ^cojtots (pavijijetaL TtQs^psiav sigTtQosdQLav 7caXs6ag^ dXXa tots ^ovov Tcal jtQ&tov


KATA KTHSI^5iNT0S. 209^svcc Jtotrj^at^ 6t£(pav(x)0()c^svog Tcal Xsvxrjv i6d-r]taXa^hv s^ov^vtsi %al jtaQsvo^Si^ trjv ^iovrjv 6 dsCkaiogKal ctQcjtrjv a\)tbv ^tatSQa jtQo6si^ov6av a7Cols6ag.xal ov tb dv6tv%riiia ovsidi^cD^ aXXa tbv tQoitov s\s- 785 ta%(xi. 6 yaQ ^idotsxvog %al TtatrjQ TtovrjQbg ovk avTcots ysvoito drj^aycjybg %Qy]


-iilr]^r]astai210 AISXINOTdvcc0tcctovg inoCri^e^ ©rjpaiovg rf, Sg tod'^ 'b^tv idoKsjteQactBQco Tof) TcaLQov xal tov v^etigov 0v^(piQOVtogl0%vQovg xatE(3XSva0sv^ v^slg ts ix tcov ayQcbv cpo^rid-ivtsgidxsvaycoyrj^ats^ iv talg iisyC0taig d' i]6avaltCaig ol TtQi^^sig ol trjv slQ7]vr]v 7tQS0^sv&avtsg^ 6Tioli) 8s tcbv allcov dcacpsQovtog OLXoxQcitrjg Tcal ^rj-^oOd^ivrjg^ dca tb ^rj ^ovov TtQS^^svsiv^ aXka xal ta81 ^rjcpC^^ata ysyQacpivac^ ^vvi^r} ts iv tolg avtolg %()dvocgdcacpiQsGd^aC tc ^rj^o^d^ivrjvxal 0LXoxQdtr]v 6%sdovvjtsQ tovtcovj vTtsQ av xal v^stg avtovg vTtcjJttsv- lo6ats disvsixtrivai' toiavtrjg [ds] i^7ti7ttov6rjg taQapiig^fistd tcbv av^cpvtov avta vo0rj^dtc3v '^drj td fistdmvra s^ovXsvsto^ fistd dsiXCag xal trjg TtQog ^tXo-XQatrjv vjtsQ trjg doQodoxCag tpqlotvjtCag^ ;(al rjy7]6ato^sl tG)v 6vii7tQs6^sv6vtcov Tcal tov QiXCjtTtov KatriyoQog i5dvacpavsCrj^tbv ^sv ^iXoKQatrjv TtQodyjXGyg aTtoXstad^at^tovg ds dXXovg ^v^TtQi^^sig Kivdvvsv6siv ^ avtbg d'svdoKi^t]0SLV^ xal TtQodotrjg av tcbv cpCXcov xal TtovrjQbg82 Jtidtbg tm drj^cp cpavr\6s6d-ai. xatidovtsg d' avtbv oltfj trjg TtoXscjg 7tQo67toXs^ovvtsg rjavxCa^ d^^svoi TtaQS- 20JcdXovv ijtl tb ^rj^a^ tbv iiovov ddcjQodoKrjtov 6vo}id-1 tE scr.: Sh (om. kl). Cf. v. 3. 8; Adam p. 11. — x6&"\tovd'' BV. — 2 tov ante Haigov om. C. — 3 ts] ^^ cd Fr. —4 iGyiEvczycoyTq-nccts BC. — 5 trjv siQrivr\v A Bk. : itSQl tfi? siQ^^vrjg(Fr.). — 7 m om. BCV. — 8 rs A: ^' (del. Sch. c. hiatu). —9 tbv z/7jfi. CV. — 11 Sh del. Tayl. Cf. 149. II, 157. ^7) (Tayl.)Dobr. — 12 avtm voarni. fq, avtobv vo6. V Barb: vo6. a-urw (hiat.).Deleri potest avta. — 13 iLsta om. schol.? /x£Ta . . . ^Tjior. del.Bake Fr.^ — 14 ^rikot. d(OQoSov,iag B. — 15 ev^iTtQia^sav Cob.— 17 7tQBa§sig C, del. Cob. W. — -nivdvvsvasLv k (Fr.): v.ivdvvsvsLV.— 18 7tQo86tr,g ts atv f^ — tav (piXav om. f^ —19 %al -jtiatbgi^. — (pavr\astaiY A. Malim (pccvsla&ai..,— 20 7tQ067toXsii. ante tji tfjg A W., om. ty BC V. — aa^tvcog A W.


:KATA KTHSI^SiNTOS. 211^ovtsg tfi %6Xei' 6 dh TtaQtcjv aQXccg avtolg ivsdidovTCoXe^ov xal taQax^jg' ovtog B6tiv (b avdQsg 'Ad"r}valoi6 TtQcatog e^svqcdv UsQQiov t£l%og xal ^OQi^Kov %al'EQyi^xriv xal MvQti^xrjv xal Fc^vog %al Favidda^5 yjcoQia^ G}v ovds ta ovo^ata fide^ev jtQOteQov. zal eigtovto cpeQCJV 7teQie0trj6e ta TtQccy^ata^ cS6t ei ^ev ^i]Tte^jtoi ^CXiTtTtog :tQe6^eig^ xata(pQoveiv avtbv ecpr] tfjgjtoXecjg^ ei de Tte^jtoi^ xataaKOJtovg Tte^Ttetv^ aXl' o\)10 o^otoj TteQl tcbv eyxXrj^dtcov^ ovx eivat XQitriv l'6ovri^lv ecprj xal 0iXi7t7tG}. ^AXovvrjaov edidov 6 d' d^trjyoQeve^rj ka^^dvetv^ ei 6idco6iv^ dXXd \if\ d^todidcodi^7teQl 6vXka^cbv dtacpeQo^evog. xal tb teXevtalov 6te-(pav(h6ag tovg ^ietd '^Qi6todfj^ov eig ®ettaXiav %al15 Mayvrj^iav TtaQa tdg trjg elQrjvr}g ^vvd^rJKag 7tQe6^ev-6avtag^ tfjv ^ev eiQ7jVr]v dieXv6e^ t^v de 6v^cpOQdv[xal tbv 7t6ke^ov] Kate6Keva6ev.avtbg (prj(3i^ ti]v %cbQav fj^&v eteC%i6e.^ tf] tcbv Ev^oecjv•20 xal @r]paCcov 6v^^axCa. dXl'' d) dvdQeg '^d^rjvaloi 7teQitavta Kal ^eyt^ta f^dCKr^^d^e xal ^dXi(jta f]yvor]Kate.1 (^ivy t^ Markl., cf. 73. — ccvtoTg ccQxdg A (del. avtotgW.).— 4 'EQyi6%riv cf. Harp. s. v. — v,(x.i MvQti6'^r]v kz Barb. (Fr.al.): nccl MvQyie-nriv df, om. elBV (xat MvQtrivbv ex Dem. Sch.).— rdvov V Fr.^ Sch., sed Fdvog et. Harp. s. v. 'H Fdvog fuitsec. Suid. ; cf. Xen. An. VU, 5, 8. — xal Favidda Harp. Fr.*:v.al FaviSa vulg. Fr., v.al ddvSia el, om. B. — 5 jjdt^sv scr.7tQe6^eig. ei de mitQejtetv e^eXoi Ttokei ttvl Idri xal 83NaC^ dlld xaXxotg %al dda^avtCvotg teC%e(Siv^ d)g 84ydsi[Lhv {rj6[i£v Fr.^). — 7 jtQh^tig ^il. A W. — 9 bbilsi IB. —11 ^Al6vvri6ov cf. Harp. — 15 tfjg B: tcsql tf]g AC. — 15 sq. tiqsa§sv6avtagAz schol. (Bak., Sch.): ini6tQatbv6(ivtag falso BCVFr. — 16 nv6£ Cob. Cf. 55 — 17 %al tbv Ttol. del. Cob. Cf.p 209, 18. — v.ath6vtva6sv A W. : naQS6%. (Isocr. VIII, 100?). —19 sq. Tf/ @r\^. v.al tfj t(bv Ev^. A. Cf. p. 212, 2 ifps^f^g. —21 xat fi^y. A (Adam; %al td fisy. Kaibel): (liy. f\ tQia {liy.cett. Fr. (cf. 91. 141), tQia td ^ey. R. W.14*


212 AISXINOT^jtevdcov d' sljtslv tcsqI rtjg '^'avfta^yr^g 6v^iiccxiag rijgtav &7]^ai(ov^ iv ig^s^rjg ksycj^ TtsQi t&v Ev^osovTtQCJtOV^vrjad^TJ^o^cci.85 ^T^slg yccQ « avdQsg ^Ad^rjvatoi TtolXcc xal iisydlarjdiKT^^svoi VTCO Mvrj^ccQxov tov XaXxidsog^ tov KaX- 5Xiov xal TavQo^d^svovg TtatQog^ovg oi>tog vvvl fii6d-bvXa^cov ^A^rivaCovg sivat toX^a yQacpSiv^ xal Jtdkiv 'bjtb0s^i6c3vog tov ^EQStQiSGjg, bg rj^av slQ7]vrig ov^rjg^SlQOTtbv dcpsilsto^ tovtcjv SKovtsg STtiXad^o^svoi^ snsidridis^r^0av sig Ev^oiav ©rj^aloi ocatadovXcj^a^d^ai tdg loTColsig nsiQa^svoi^ iv %svts rj^SQaig ifior]d'7]6ats avtolgTcal vav6l xal uts^fj dvvdfisi^ xal TtQlv tQidxovd'^ rj^SQagdisld^slv v7to(57t6vdovg &r]paiovg dcprjxats^ xvQiOi tfjgEv^oCag ysv6^svoi^ %a\ tdg ts 7t6lsig avtdg Tcal tdgTtoXitsCag djtsdots OQd^a^g xal dixaCcjg tolg TtaQaxatad-s- i5^svoig^ ov% rjyov^svoi dCxatov slvat tr^v oQyrjv dito-86 ^vrjiiovsvsiv sv rc5 TtiOtsv^rjvai. xal trjXixavd'' v(p^vficov sv TtSTtovd^^tsg ol XaXxidslg^ ov tdg o^oCag v^lvdjtsdo6av [xdQitag]., dXX' iitsiSri dis^rjts slg Ev^oiavnXovtdQ%(p Porjd^yj^ovtsg^ tovg ^sv TtQatovg xQovovg 20dXX^ oi)v 7tQO(3S7toiovvd'^ v^lv sivai cpCXoi^ i^tsidrj dstd%i(5ta slg Ta^vvag TtaQ^^Xd^o^sv^ %al t6 KotvXaiov6voiia^6iisvov OQog vTtSQS^dXo^sv^ svtavd^a KaXXCag 6XaXxidsvg.) bv ziri^oad^svYjg ^iad^aQvojv ivsxcj^Ca^sv^SiTtco ex 1 (Fr.).— TCSQi tfjg t(bv A. — 9 STCiXavd-avoiLSvoi BC. — 12 TCstT} A Fr.^:Tts^iv.fj. — 13 aq^Evtsg Cob.; yial yivQ. (del. xal ante ro:?) Markl. Cob.— 14reom.C. 15sq. totg naQay,atccdsiiivoigA{Fl.): avtoig TtaQaxata&tiisvoL.— 17 v(p' om. B, vcp' v^cbv om. f ^. — 18 naQ^ovtsg AW. ; cf. p. 213, 18. — 19 %ocQitag—8isi^rirs om. f ^ — %dQitag del. Cob.— im-id)] Saiipp.: in. tccxiata (v. 21 sq.). — 20 ^orii^ovvtsg A W. —22 KorvXaiov Harp. s. v. Ta^vvag Harp. s. v. — 23 vTtSQS^dlo^i-rA: v7iSQS§ccXXonsv (Fr.). — 24 ^ia^aQvibv A Bk.: ^iia^bv Xa^tov ev. 6 sq. (Fr.). — ivSTtaiila^sv A (R. al. Fr.): ivsxvQia^sv.1 Q-aviiccatf^g AY {¥1:) : ^sylatrig. — 2 leyoi A W. :


[ lidxv.KATA KTHSI^SiNT02. 213oQ&v t6 drQatOTtadov t6 tyjg TtoXscog slg dsivccg dvaxco- 87QLag Kataxsxh]^8vov^ od^sv ^ij viKyi6a6i [idxrjv ov% rivavaxwQrjdLg^ ovds porjd^suag sXudg ovr' sk yrjg ovt skd-aldttrjg^ 6vvaysiQag s^ a7td6r]g trjg Ev^oCag 0tQat6-")Jtsdov^ xal TtaQo. ^iliTtTtov dvva^tv :tQ06^sta7ts^t}jdasvog^t ddsX(phg avtov TavQoOd^svrjg^ 6 vvvl ndvtagds^iov^svog xal TtQo^ysXCbv^ tovg OcoKixovg ^svovg dta-^i^d(3ag^ ijXd^ov s(p r]^ag cyg dvaiQ7]6ovtsg. xal si urj 887tQ(x)tOV ^SV d^S&V ttg S6C06S t6 ^tQatOTtsdoV^ STtSid''10 ol 0tQatiG)tai [ol viistSQOi^ xal ol Jts^ol xal ol iTtJtslgccvdQsg iysvovto dyad-oo^xal TtaQa tbv iTtTtodQoiiov thviv Ta^vvatg sk TtaQatd^scog ^dxr} KQatTJ^avtsg d(psl0avv7to6Jt6vdovg tovg jtoXs^iOvg^ ixivdvvEv6sv dv r/ 7t6Xigai6xi0ta Ttad^slv ov yaQ th dv0tv%fi0ai Katd 7t6Xs^ov15 ^syi0t6v i0ti Tcax^v^ dXX^ otav tig TtQhg dvtaycjvi0tdgdva^iovg avtov diamvdvvsvcov d7totv%ri^ di7tXa0iavslxhg sivai tijv 0v^(poQdv. dXX' ofKog v^slg toiavtaTtSTtovd^^tsg Ttdliv disXv0a0^s TtQhg avtovg. tvicov dsTtaQ v^G)v 0vyyvd)^rig KaXXCag 6 XaXxidsvg^ ^iXQhv 89tu diaXiTtcjv xQ^^ov TtdXiV i]KS cpsQ6^svog slg tr]v savtovcpv0iv^ Ev^olKhv ^isv t(p X6ya) 0vvsdQiov slg XaXKida1 alterum rb om. el. — dsivas Az W.: tivccg {dsivds ZLvag'Cob.). — 2 %axciv.£%lrj[i. Fr.: -xXtj/x. m, -'hIslil. acfV\ x^fKTft,\^cett. — fto;;tr/ A (hiat.). — 3 ovds Bk, Fr, : ovxs. — G 6 vvv , .i7 Uvov? Prisc. XVIII, 280. — 7 dsiiov^svog v.cd om. A Prisc.W. — 8 7]aa.g ael Fr,: v[iag. — 10 secl, ol v\istsqol (hiat.);cf. t6 GXQaxonsdov v, 9. — ol its^ol xal ol A W, (cf. 140): ns^ol%al (Fr.). — 11 iyivovxo ayad^ol A: ay. iy. c, hiat. (Fr.). —,1-J /i. %QaxT]aavxss] ft. vLyiijcavxss (v, 2) A, yiQat. ^a%7]s f ^hi (secl.'W.W,^), — aq)SLOav A Bk. Fr.: dtpisaav. — 13 vTtoanovSovsante dcp. (12) A W, —17 tvoXls aC Turr, Fr.: v^ibv h, 1., tum r;7t. post Ttad^slv (14) A, riiLcbv 7} Tt. cett. — 15 ^sy. iatL v.axov]iotL iiiy. ek Adam, iotiv noXsuov 1, — 10 §avtov dva^iovs (hiat.)A. — 17 fcixo?] siv.6s iotLv A W. — 11) avyyv. naQ' v^av A— - 6 Xalv.Ldsvs del. Hamak. W,^


214 AISXINOTI^vvdycov^ i0%VQccv 8\ 'c^v Ev^oiav i(p {)^ccg eQyp%axa67ievdt,(DV^ i^aiQStov d' avtip tvQavvtda TCEQiTtoiov-^svog. Kavtavd^a sljtt^Gyv 6vvaycavL6ti]v ^lliTtTCovXrjtljs^d^at^ dnrild^sv slg MaKsdovtav xal jtSQifist nstd90 0iXi7t7toVy %al tG)v staiQav sig dyvo^d^sto. ddcKij^ag 5ds QiXiTtTtov TcdKsld^sv djtodQdg^ vTts^alsv savtov (pi-QG)v &rjPaiotg. nataXiTthv da TcdKSivovg^ xal TcksCovgtQajto^svog tQOJtdg rov EvQiTtov^ TtaQ ov Sksv^ slgIIS60V Ttijttsif^g ts ©r]Pai(Dv s^d^Qag Kal trjg QtUjtJtov,djtoQ&v d\ ti xQ7J6aito avta^ koI 7taQayysX2.o^sv7]g loS7t' avtbv TJdr^ ^tQatstag^ ^Cav skTtCda XoiTtrjv Katslds6G)t7jQCag^ svoQKov Xa^slv thv 'Ad^rjvaCcov drj^ov^ 6v^lia%ovovo^add^svta^ ^oTjd-ij^siv ^ sl' ttg s%^ avtbv fot'91 6 TtQodrjXov Tjv sOo^svov^ si fti^ v^slg KG)lv6sts. tavtadiavorjd^sCg^ d7to0tsXXsi dsvQO jtQS&pSig rXavKsti]v Kal i5^E^nsdcova Kal ^iodcjQov tbv doXixodQo^rj^avta^ (ps-Qovtag t(p ^sv drj^G) Ksvdg sXjtCdag^ ^rj^o6d-svsi d'dQyvQiov Kal tolg TtsQi tovtov. ZQCa d' i]v a d^as^sG)vsito, 7tQ(x)tov ^sv fii^ dia6(pakr]vai trig TtQog v^dg6v^^axCag' ovdsv yaQ rjv tb ^s6ov^ si fivrj^d^slg tG)v i!0jtQotSQCJV ddiKrjiidtcjv 6 drj^og fi'^ 7tQo6ds^aito tr}v6va^axCav, «AA' vTtrjQXSv [avta] rj (psvysiv sk XalKC-1 avvccyaywv A. — 2 'ncctccaY.svd^. scr. : 7CccQcca'ji. — 3 yiccvravd-aA W.: 'nccl tccvtrig (Fr.). Cf. 252. — 6 y,av.8Ld'Sv] aav.Blvov(7) A; ad. ds y,cc%slvov ccTtodQ. W. — vns^aXXsv amV Fr.— 7 zarahTCcov Fr.^ Sch. W.: iyyiataliTtdjv. — 8 atQScpo^isvog A.nXsLOvag tQOTtag tQSTto^. tov TtoQd^nov Dio Cass. XLVI,3. — iivQiagtQOTtccg tQanoiL. Lucian. de mort. Peregr. 1. — 9 iiiTCLTttSL kL —ts om. B (add. g-m^) C. tfjg *.] tov $. A. — 11 atQatsiagmg. Steph. Fr. : atQatLccg. — 12 tov d. tav 'Ad: A, tbv d. tbv'A.Bk. W. — 14 y.oi)XvaaLts mg. Bern. Markl. (Fr.). — 8h post tavtaadd. BCV (Fr.). — 15 dsvtsQov A. — 17 %svdg iXn. A: iX7t. v..c. hiat. (Fr.). — 18 tovtov A: avtov (Fr.). — 19 il,s(xivslto Fr.^il,(iivsito. — 21 TtQotSQOv Fr.^ — 22 secl. a-yTra (hiat.).


KATA KTHLI^SJNTOS. 215dog, rj rsd^vdvm Tcatalrjcpd^svtt' trjXtxavtaL dvva^stgiit avtbv 87t£(StQdtsvov^ ij ts OLlcTtTCov %al Sri^aiG)v.dsvtSQOV d' '^xov ol ^L^d^ol t(p yQa^ovtt trjv 6v^-^a%iav vTtsQ tov ^rj 6vvs8qsvslv 'Ad^rjvrjijL XalxLdsag^5 tQLtov ds G>6ts ^rj tsXslv 6vvtd^SLg. xal tovtcov t&v 927tQoaLQt6scov ovds^Lccg ditstvyjs KaXXCag^ dl)J 6 ^L6otv-Qavvog ^rjfio^d^svrjg^ wg avtbg 7tQ067t0LsltaL^ ov cprjft/Ktri6LCpG)v td psXtL6ta ksysLV^ djtsdoto ^sv tovg %aL-Qovg tovg trjg TCoXscDg., syQa^ps d' sv tfj 6vii^a%Lcc10 por]d-slv riiiag XaXxLdsv^L^ Qrj^a ^6vov dvtLxataXXa^dlisvogdvtl tovtcov^ svcprj^cag svsxa %Qo6yQd^l)ag xalXaXxLdsag porjd^slv^ sdv tLg Iri sit! 'Ad^rjvaLovg' tdg ds 936vvsdQLag xal tdg ^vvtd^SLg^ sh, cov l6%v6sLV 6 TtoXs^ogi}(isXXsv, aQdrjv ditsdoto^ xaXXC^tOLg 6v6^a6Lv al6%C6tag15 7tQdi,SLg yQdcpcov^ xal ttp X6yG) jtQo^pL^d^cjv v^ag^ tdg^sv ^orjdsCag cog dsl ti]v 7t6XLv 7tQ6tsQov jtoLSl^d^aLtolg dsl dso^svoLg tG)v ^EXXrjVcov^ tdg ds 6vii^a%Cagv6tBQag fxstd tdg svsQys6Cag. Xva d^ sv sldiqts^ ottdXrjd-rl Xsyco^ Xa^s ^ol trjv KaXXCa yQacpsi6av 6v^-20 iia%Cav. dvdyvcod^L tb ^rjcpL6^a.1 v.ccxocXricpQ'. scripsi (hiat.) : iyv.cctalricpQ^ivxi fgm Barb. (Fr.):iyAaTulsitpQ^ivti cett. Cf. 60. — 2 iGXQatsvGavxo el. — v.al ii@ri§. Steph. Turr.; adv. Fr.^. ij xs . . .fri^.del. W. — 3 ygdipovxLSch. : ygdipavxL (Fr.). — 3 sq. xrjv 6v^(i. vtisq xov del.Sch. — 11 dvtl xovxcov del. W. — 'TtQoyQaipag BCV, -nQOGiyQaipsel, del. W. — svcp. . , .TtQooyQ. om. z Fl. — 11 sq. xal XaXx.Az W.: XaXx. (Fr.). — 13 TCQOsdQLag BCV^ — 14 ^^isXXsv e^, — 15 sq. ra? (isv §oriQ. post TtoXLv BC. — 18 vaxiQag 'jtolslGd-aLiisxd BCV. — 19 KaXXla yQacpstaav scr.: KaXXiov yoacpr^v'xal xr\v {xi]v K. yQ. ffvfijx. del. Hamak.). — 20 avdyv. el; valccvdyv. (Fr.).


216 AI2XIN0T«PH^^ISMA.94 Ovjtcj toivvv tovt' i(3tl deivov^ si xaiQol TtiitQavtaitrjXixovtoi xal (SvvsdQiai %al ^vvtd^Sig^ dXXa Ttolvtovtov dsiVotsQov [(pavYj^etai] o ^eAAco liysiv. slgyaQ tovto 7CQ07]x^V KaXXCag ^sv [6 Xakoadsvg'] vPQS(og 5xal Ttlsovs^iag, ^ri^o^d^evrjg ds^ bv STtaivsl Ktrj0i(pG)v^dcjQodoKiag, &0ts tdg f| ^^qsov avvtd^sig %al tdg s^'EQStQiag^ td dsxa tdXavta^ ^covtcov (pQovovvtovpks7t6vt(x)v slax^ov v^cbv vfpsloiisvoiy xal tovg ix tmvTtoXsmv tovtcov 6vvsdQ0vg TtaQ* v^mv ^sv dvs0trj6av, loTtdXiv ds sig XaXxida xal tb xaXov^svov Evpoixbv(SvvsdQiov ^vviqyayov. bv ds tQOTtov xal dC otcoi^xaxovQyrj^dtcov^ [t^vt' i^drj] d^iov i6tiv dxovOai.95 dq)i%vsitai yaQ TtQbg v^dg ovnsti di dyysXcjv^ dXTJavtbg 6 KalXCag^ Tcal jtaQskd^cDV sig tijv ixxXrjGCav i5Xoyovg dis^rjld^s icats6Ksva0^svovg vjtb ^rj^oad-svovg.sl%s ydQ^ cog ijjioi ix nsXo7tovvi]6ov vs(o6tl 0vvtay(iaavvtdiag sig sxatbv taXdvtcov TtQO^odov iTtl 0Ch7t7tov^aal disXoyC^sto^o0ov sxd^tovg sdsi 6vvtsXsiv^ ^A^aiovg^sv Ttdvtag xal MsyaQsag s^i^xovta tdlavta^ tdg d' 2096 iv Ev^oCa Ttoksig aTtdaag tsttaQdxovta' i% 8s tovtcjvtG3v iQriiidtGiv v7tdQ^SiV %al vavtizrjv %al Tts^ijv dv-2 sl ol aaLQol Bf Barb. V. — 2 sq. TjiUxovtoi TtsitQcciiivoitvyji^dvovOLv A W. Fort. dsivov, v.caQol cfSTtQcc^ivot triX. v.al xrl. —3 'AcxX cvvsdg. yiccl avvt. del. Ham. W. — 4 tovto elB V. — dsivot.A W. : d. vntv. — secl. q^avT^Getai (hiat.); qp. slvai ek. — 5 6XaXy,. del. Ham. Cob. W. — 7 'SIqso]v [avvtcc^SLg y.al tas] i^'EQStQL[ag ta di-^a tdX]avta t(ov pap. Oxyrh. IV, 703 col. 1 (saec. IITp. Chr.). — 8 ^mvtcov pap. ci. Kaibel: dQoovtav. — 9 §Xsot6vtcov]cf. Ar. Eq. 298 (Dobr.). — viiag A. — 10 tovtoav AV (Fr.): totovtovga, tovtovg al. — ijiicbv BCV. — 13 tovt' el; secl. tavt'i]dri (hiat.; cf. 79). — 16 ^LstfjXd-s] i^^Xs^i^ A. — 19 ajtsXoyit.(D. XIX, 20) W. — ^rtoGov f Barb. — 20 tdg . . . 21 tsttaQcc-ti.om. A. — 22 Tcstriv el Fr.^: tcs^ivAiv. Cf. 85.


:KATA KTHSI^SiNTOS. 21715va^iv alvai ds ^o2.lovg xal alXovg t&v ^EXXtjvcdv^ovg ^ovkeOd^ai kolvcjvsIv Trjg ^vvrd^scjg^ C36ts ovrsIQYi^dtcov ovts 0tQaticotG)v ditoQCav s6s6%^ai. %altavta ^sv td (pavsQd' s(pr} ds %al jtQd^stg JtQdttsiv5 stsQag di aTtoQQtjtayv^ xal toxhcjv slvaC tivag ^aQtvQagtibv ri^stSQCJV TtoXitGiv^ %al tslsvtmv dvo^a6tl TtaQSxdXsizJrnLoC^svriv %al 6vvsi7tsiv ri^Cov. 6 ds 6s^VG)g 97Tt^dvv TtaQsXd^GJV^ tov ts KalXCav vTtSQSTtfjVSi^ to tsaTtOQQr^tov %Qo6S7tOiri6ato sldsvat^ trjv t sx IIsXo-I10 7tovvri6ov TCQS^PsCav^ rjv s%qs6^sv6s^ %al tijv s^ 'AnaQvavCagscpri PovXsad^ai v^lv dTtayyslXai. riv d' avtaxsg)dXaiov t&v Xoycov^ Ttdvtag ^sv UsXoTtovvri^CovgvjtdQXSiv, utdvtag d^ 'AxaQvavag 6vvtstay^svovg btcI^CXiTtTtov v(p savtovj slvat ds tb avvtay^a %Qriiidtcovfisv sig SKatbv vs&v taivvavtov^iov 7tXr]Q(o^ata aalsig Tts^ovg 6tQati(btag ^vQCovg ical litTtsag %iXCovg^vjtdQ^siv ds TtQbg tovtotg xal tdg ctoXittKdg dvvd^stg^ 98S7C IIsXoTtovvYi^ov (isv TtXsov iq di6%iXCovg ojtXCtag^ s^'AxaQvavCag ds stsQOvg to6ovtovg' dsd66d-ai ds djtdvtovtovtcov triv rjys^ovCav v^lv TtQaxd^rj^s^d-ai dsavtd ovK sig naxQdv^ dXX' sig trjv emriv sjtl dsxaToi» dvd^s^tr^QiCJVog ^rjvog' siQfi6%ai yaQ sv talg Jto-Xs6iv V7t avtov xal TtaQr^yysXd-ai jtdvtag iqxsiv 6vv-1 ytal add. A iik. — [ullo\vs 1 ... ^dQ[vQUQ:\., 6 et 6 7tci\Qt[v.dUipap. Oxyrh. IV, 703 col. 2; cf. ad § 94.-2 maxs A pap. Fr. : ws. 3 a7t0Qia{v] ^Gtad^ai pap. : ^asod^ai anoQ. (hiat.). — 4 ^hv dr] pap. —6sq. 7CaQav,ali:i A. — 8 Ttdvv om. el.— ro rs\zaltb C. — 9 t* iy. scr.8' Ix {$' om. a). — 9 sq. alg nslonovvi^aov C. — 12 xscpdXaiov Phot.Lex. V. — Tov loyov A (Phot.?) W. — 14 %Qrniata e. — 16 iTiTtstsHCV. — 17 xal om. C. — 18 TtXsov A: nXsiov? q Sch., nXsiova?al. Fr., nXslv W. — dta^vQiovg kl recte puto; exciderint postOTcX.


218 AISXINOT 1sdQsv6ovtag 'j4d"t]va^£ slg r^v Ttav^ilrivov. xal yccQ99 xovxo av^QcnTtog Idtov xal ov aotvbv Jtoisl. ol ^svyaQ alkoi aXat,6vsg^ otav ti ilfsvdcjvtai^ ad^t


ITtaQ''yQailjag:KATA KTH2TSiNT0S. 2197tQ86pstg]^ oXtivBg dsri^ovrai xhv avtbv 'Jd^rjvaLoig xal(pClov %cd sxd-Qov voiiCt,8iv [slvai]. STteita avacpaCvstai 101aitavt hv ev rco tjjrjipC^^ati TCQog t(p KXsa^ati^xal ta mvts tc^Awvto: tovg 7CQs6^Sig ai,iOvv5 tovg ^SlQsCtag^ij v^lv^ «AAa KalXCa didovai. oti d'aXrjd'YJ XayG)., dcpsXcDV tbv no^iTCov Tcal tdg tQi7]QSig xaltrjv dXa^ovsCav dvdyvod^i aTtb rot) xXs^^atog [dfai].,vcpsCXsto 6 ^iaQog Kal dvo^iog dvd^QOTtog^ ov cpri^i"^Ktr]6iCpG)v sv t^ds t


220 AisxmoTrov d' f'! 'EQetQLag TCaqcc KksirdQ%ov tov tvQdvvov,xdlavxov de ii, 'SIqsov^ di o Kal %ata(pavYig sysvsto^drj^oKQatov^svcov tmv 'SlQSitav %al ^dvta TtQattovtcjvlistd ifr]g)i6^atog. s^av7]Xcj^svoi yaQ iv ta tcoXs^o)Kal Ttavtskcbg aTtoQGig diaxsi^svoi^ 7ts^7Cov6i TtQog avtbvFvcj^idrj^ov tbv XaQiysvovg vlbv tov dvva6tsv6avt6gTtots iv 'SlQsa^ dsrj66^svov tb ^sv tdkavtov d(pslvaitfj 7c6Xsi^ iTtayyslov^isvov d' avTKl xakKriv siz6va [^tg;-104 d^Tj^sad^ai iv 'SIqscjJ. 6 ds aTtsKQivato rta rvo^idrj^G)^oti iXa%i6tov %alKov ovdsv dsoito^ tb ds td^^avtov dcdtov KaXXiov slasTtQattsv.Tialdvayxa^o^svoi ds ol 'SlQsltacovK svTtOQOVvtsg^ vTtsd^s^av avta tov taXdvtov tdgdr]^o6iag 7tQO06dovg^ %al t6Kov iqvsyKav ^rj^oed^svsitov dcjQodoKTij^atog dQa^^rjv tov ^rjvbg T^g ^vag^ scjg105 t6 KscpdXaiov d7Cs8o6av. Kal TavT' ijCQd^d^rj ^std ipr]-(pi6aatog tov drj^ov. oti ds dlrjd'?} Xiyco^ la^i ^oi t6tl^y](pi6^atGiv 'SlQSitcjv,Tovt i6tl t6 j{j7](pi6^a o) dvdQsg 'Ad^rjvaloi al6%vvrilisv trig 7c6ls(xtg^ sXsy%og ds ov ^cKQbg tcbv ^rj^oad^ivovg^toXitsv^idtcov^ (pavsQa ds Katr^yoQca Ktr]6i(p(jbvtog'tbv yaQ ovtcjg al6%Qcbg dcoQodoKovvta ovk sotiv2 81' ov Wolf W. — 4 -jtQog ^iliTi-jiov add. post tc5 df *ginVBarb. — 6 XatQsysvovg A. — vlbv del. W.^ — 7 ocvtov postSsriG. add. BCV Fr. — cicpstvcci A (Fr.): acpiivca. — 8 iitayystovybsvovSteph. Bk. : iTta.yysVko^isvov (Fr.). — 8 sq. secl. Gxa^".{6xr\6SG^ai C) iv 'SlQsm (om. f ^; Mat.). — 10 iXdx. del. (Dobr.)Kaibel; iXdxiGxa del. ovdsv R. Halm. — 11 sl6i%Qaxxsiv A:slenQaxxsLv (Fr.). — 13 y.al ... 15 anid. Suid. KStpdXaiov. — 13 sq.Jriii. xov dcoQ. del. Ham. W. — 15 xavx'] Ttdvx' (3) B Fr. —16 sq. oTt . . . i/>rfqp. om. el; k pro x&v hab. xov; faisse vid. inarchet, A i/;jjqp. tov 8ri\L0v xcbv ut in Flor. — 16 xdXri^fi kBdVFr. — 21 sq. xov Kxri6i(p. B Fr. — 22 hsGxtv Acgmzf Barb.


:KATA KTHSI^SiNTOS. 221ccvdQa yeyovivai ayad-bv^ 6 tstok^rjHsv ovtog iv tail}7](pL()liati,yQdipaL.'Evtavd'' 7]dr] titaxtai %al 6 tQitoq t&v xacQCJV^ lOGlialkov d^ 6 Ttdvtov utiKQotatog ^^^di^og, iv c5 zItj^o-5 0^ivrig d7tG}ke(3e tdg tcbv ^EXkijvcov Tial tr^g jtolecogTCQd^eig^ dae^Yi^ag ^ev eig tb leQbv tb ev ZleXfpolg^ddixov de %al ovda^ag L0r]v tr]v utQbg &r]^aiovg 6v^lia%iavyQdipag. aQ^o^ai de aTtb t&v eig tovg d^eovgavtov 7tXr]^iieXr]^dtcovliyeiv."E6ti yaQ d) dvdQeg 'Ad^r^vaioi ro KiQQalov [pvo- 107lia^iiivov^ TtedLOV %al kL^r]v 6 vvv ^^dyL6tog %al ijtd-Qatog d}vo^a6^ivog. tavtr]v Ttote tr]v %(hQav xat(p%r]-6av KLQQaloL xal KQayakCdaL^ yivr] JtaQavo^cjtata^ olTteQl tb leQov tb ev /lekcpolg %al td dvad^rj^ata r]6i-15 /3ow, e^r]^dQtavov de %al eig tovg ^A^cpiyttvovag. dyavaxty]6avtegd' eTtl totg ytyvo^ivotg ndXi6ta ^iv^ SgXiyovtai^ ol v^iteQOL TtQoyovoL^ eTteita xal ol dXkoL^AiKpiKtvoveg^ ^avtetav e^avtev6avto TtaQa td5 ^ea^tiVi iQT] ti^cjQLa toijg dvd^Q(x)7Covg tovtovg iieteX^elv,20 %al avtolg dvaiQel \r] IIvQ^La] TtoXe^elv KtQQaCoLg ical 108KQayalCdaig itdvt rj^iata %al 7td6ag vvxtag^ Tcal tr]VXcoQav avtcbv Kal tr]v nolLV ix7toQd^r]6avtag Kal avtovg1 c mg. Steph. : u. — 1 sq. yQ. iv rco xp. BCV Jb'r. (hiat.);del. iv x& ij). W. — 8 dQ%o\iaL kl. — tovg om. A W. — 9 -TtlrnnL.ccvt. A, del. avt. W. — 10 sq. divoiiao^tvov del. W., coU. Harp.KiQQ. — 11 it,dyiGtog cf. Harp. s. v. — 13 KQccyccXiScn Saupp.'Av.QayulU8cci (Fr.; it 21); KQaval{l)i8ai Harp. (?) KQayaXlidaiHarp. D), KQuvyal(l)i8ai Didymus ap. Harp.; sed v. Saupp. Ep.cr. 54 sq. — 14 ntQl scr. (cf. prox.): d


222 AISXINOTavdQa^todi^a^svovg avad^slvac tct ^ATtoXXcovi t^ IIvd^iG)Kal r§ ^AQXs^idL ;«at ylrjtol Kal Ad"riv& IlQovoia STtlTcdari dsQytal^ xal tavtrjv triv %6Qav ^rjt avtovgSQydt,s0%'ai fiTJt dXXov sav]. la^ovtsg ds tbv xQr^a^bvol ^A^LCpLXtvovsg sipr}q)L0avto ZloXcovog sljcovtog A^r]-vaCov tijv yvcbfirjv^ dvdQog xal vo^od^strjijaL dvvatovTial ttsqI jtoLrj0LV aal cpLXo6o(pLav dLatstQLCpotog^ stcl-0tQatsvsLV snl tovg svayslg Tcatd trjv ^avtsCav tov109 d^sov' xal ^vvad^QoC^avtsg dvvaiiiv TtoXXrjv t&v 'A^q)L7ctv6v(x)V^i^rjvdQaTtodCoavto tovg dvd^QcoTtovg xal tbv loXL^sva Tcal trjv TtoXtv avtS)v xatsdxaipav xal trjv %G)Qav[avtcbv] Kad^LSQcoaav Tcatd trjv ^avtsCav xal STtl tovtotgOQXov G)^o6av 16%vq6v^ }ii]t avtol trjv IsQdv yfjvSQyd^s^d-aL [iTJt dlXco STCLtQS^SLV^ dlkd ^orjd^rj^SLV tad^sa xal tfj yfi tfj IsQot Tcal %slqI %al itodl (^cal cpovf]} i5110 Kal 7td6ri dvvd^SL. xal ovk d7ts%Qr]0sv avtolg tovtovtbv OQKov 6^66aL^ dXXd Kal ^Qo^tQOJtrjv Kal aQavl6%vQdv vTtsQ tovtcDV sjtOLTJ^avto. ysyQajttaL yaQ ovtogsv tfi dQa^ „£t' rtg tdds''^ (pr]al ^^TtaQafiaCvoL rjjt6XLg rj IdLcbtrjg rj sd^vog^ svayrjg'' (prj6LV „£^Ta) tov 201 r}vdQa7todL6^ivovg B. — 2tj} 'Aqx. C : 'Aqt. (Fr.). Cf. § 110 sq.— falsum HqovoIu, verum nQovccicc vel potius Hqovuu (Pre)ler-Robert Myth. 195); schol. autem eum errorem ipsi Aeschiniimputat. Nihil de errore scriptoris memorat Harp. s. v., apudquem HQovaiu pro IlQOvoLa scr. Bk. It. hic Turr. W. (et. § 110 sq.).— 3 -Acd ... 4 iav (cf. § 109) del. Herw. — 4 %q. tovrov A. —5sq. 'Ad^. om. Fl. del. Dobr., 'Ad'. t. yv. (Plut. Sol. 11) del. Cob.W. — 9 noXXrjv A: lv,avriv{¥r.), quod idem valet in lingua hellenist.— 9 sq. ix t(bv A. C. — 10 sq. tbv iLiisva A: tovg 'u^ivag lc%oiaav.Cf. 119. 123 (Adam). — avt&v del. W. — 12 avt&v del. Markl.—14 iQyd^BoQ^aL A, iQydGaa^aL Bf Barb. V. — iititQhnEiv A. —16 Y.al (pojvfi (ex 120. H, 115) add. Turr. Fr. (xort %et(»i . . . aQcc 19om. A). — 17 tov oQTiov Laur. W. : t. 0. ^iovov gm, ^ovov tbv 0.cett. Fr. — nQoaxQOTtiiv cf. llarp. itQoatQonaLov. — dQav schol.ad II, 110. — 20 ivayqg cf. Harp. dvaytLg, Phot. Reitzenst. 107, 21.


KATA KTHSI5iNT02. 223'^TtoXXovog Tcal tijg 'j^QtE^idog xcd Arjtovg xal '^d-rjvdgIlQovoiag". xal i7tEV%£taL avtolg ^Tjts 'yfjv xaQ- 111jtovg (pEQELV^ ^7]t£ yvvalxag tixva tLXtstv yovEv0LVsoLXOta^ alXa tiqata^ ^rjts ^o^XTJ^ata xata (pv6iv5 yovag TCOLEi0%-aL^ rjttav ds avtolg sivaL jtoli^ov xaldLKcbv xal ayoQcbv^ xal E^aXsLg sivaL xal avtovg xalolxLag xal yivog tb exelvcov. „xat ^7]jtot£" cprjalv„6^tG3g %V6£LaV t(p 'AjtokXcjVL ^TjdE tfj 'AQtElLLdL ^tjSetfi Arjtoi ^rjd^ ^Ad^rjva IIqovolcc^ firjdE di^aivto avtolg10 ta LEQa.''^ otL d' aXri^ri kEya^ avdyvcod^L trjv tov d^EOV 112[lavtELav. axov6at£ trjg aQag. dva^vij^d^rjtE tcbv oq-XOV, OVg V^CJV ol JtQOyOVOL ^Etd tcbv 'A^CpLKtVOVOV^vvco^oijav.MANTEIA.15 [Ov tcqIv t7}(}6e TtoXrjog iQElipEts TtvQyov eXovtsg^TtQiv ys d-sov tsfisvei %vav(07tL6og AfjLtpitQLtrjg0(,VfAC( TtotiKlv^rj Kskadovv iSQaiCiv in dyaaig.]OPKOI.APA.Tavtr]g tijg dQccg xal tcbv OQXcav xal trjg ^avtEiag 11320 [ysvo^ivrjg^^ dvayEyQa^^ivcov stL xal vvv, ol Aokqol— 8 riyitsiv ti^va el, del. tmva W. — 4 ^r]ts g (R. Bk.): nr}6s(Fr.). — 5 slvai avtolg A, del. avtolg W — 6 ayoqag A W. -Kal ante aiit. om. elq. — 7 t6 om. AW. — oUslcov el. —8 d-vasiav Fr.: d"vasisv Aq, d-v6aisv cett. Cf. 121. — i) ^rj^'][ii^ts ty el, iirjts k. — avtotg Chm Dobr. : avt&v. Cf. 121. —11 sq. av.ova. trjg aQ&g ante APA (v. 19), deinceps avaiiv. . . .avvcoiLoaav. OPKOI (19) Scheibe Sch. W. ; a%. t. aQ&g. APApost OPK. BSchmidt. Cf. 119. 127. — 15 sqq. non est hoc oraculumquod dixit Aesch. § 108. V. Pausan. X, 37, 6. — 16 ys\ts k, om. el, -iisv (xai iv) iiim Pausan., unde yis scrib. vid. -—1 v,al Tfjg Arixovg Sch. coU. § 111. 121. — 2 iTCsvxsa^ai AV.Ti aal f^ tsf-iivq f*. — 17 y.slaSovv m Paus. (Pr.): y.iXadog a,xtilordov (vario accentu) cett. -- 18 APA. OPKOI Saupp. —20 ysvoiiivTjg] ys B; om. 1 recte.


224 AISXINOTol 'J^cpt,6(j8lg^ iiaXlov 8e ol TtQoe^trjTcorsg avtSiv^ avdQ£gstaQavo^atatoi,^ STtrjQyd^ovto tb TCediov^ xal thvXc^eva tbv i^dyi^tov Tcal eTtccQatov jtdXiv itei%i0avKal 6vv(p%i(3av^ xal teXrj tovg xataTcleovtag i^eXeyov^Tcal tG)v dcpLTiVov^evcov elg /deXcpovg TtvXayoQOV ivtovg114 %Qri^a(5i diecpd-eiQov^ hv elg rjv ^rj^o^d^evrjg. %eiQO'tovrjd^elg yccQ vcp v^av utvkdyoQog^ la^^dvei di6%iliagdQa%^dg TtaQa t&v ^Aiicpi6(Secov^ tov firjde^iav ^veiavTCeQi «uTwi' iv tolg ^AficpiXtvo^i stoirj^a^d^ai. dtoftoAoytjd^r]d^ avt(p Kal elg tbv XoiTtbv %q6vov dTto^teX^Xe0d-ai ^Ad^rjva^e tov iviavtov exdotov ^vdg el%o6i,t&v e^ayi0tcov xal ijtaQdtcDV ^Qrj^dtov^ icp d)te /5oi^-&7]6ei tolg ^Aiicpi00ev6iv 'Ad"i]vrj(3i %atd %dvta tQOTtov' 10%-ev eti iiakXov i) ^QOteQov 6v^pe^r]}cev avta^ otovdv 7tQo6d^r]tai^ 7] dvdQbg idicotov rj dvvd6tov ij xo- i5Xecog drjfioKQatoviievrjg^ tovtcov exd6tovg dvidtoig 6v^-115 q^oQalg TteQi^dXXeiv. ^Tcetpa^d^e dr] tbv dat^ova koItr]v tv%Y]v^ b6cp TteQieyeveto trjg t&v A^cpi66e(X)v d6e-^eCag. eTtl yaQ @eo(pQd6tov dQ%ovtog^ leQo^vyj^ovogbvtog ziioyv7]tov ^AvacpXv6tiov^ TtvXayoQovg v^elg eX- 2cXe6%-e Meidiav te ijcelvov tbv AvayvQd6iov^ bv i^ov-2 scribebatur insiQy. — 6 disq^&SLQOv k: -qccv (Fr.). — rjvom. gmz. — 7 TtvldyoQog f^ W.: TtvXccyoQag (Fr.). Cf. §§ 115.122. 124. 126 sq. — diGxdiag AV^ Fr.: ^j^i^lio:?. — S tov AW.:vTtEQ rov (Fr.). — 9 Ttoislad^ccL A W, — 10 sq. ciTtoaTiXXsad-aiAV^: dTtoataXriaEa&ca {d-xoataXfioca V^). — 11 sq. shoaiv iv.t&v A W. — 12 sq. §ori^r]asL cd: ^orjS-i^asiv (Fr.). — 14 hiom. BC Fr. — 15 rj dvdQog scr. : i) dvdQog rj A, dvdQog cetfc.Fr., ri W.; cf. 158. — 15 ;) dvv. del. Dobr. Hamak., drnionQ.16 del. Hamak. — 16 sq. avucpoQuig A W.: na-noig. It § 226.— 18 ag Bz (Fr.): d Y\ (o 'C, oato AqV'. — 20 tov 'JvatpX.Bait. Sch. Of. I, 43. — TrvXayOQag ch. — 21 'AvayvQaaiovHarp. s. V.


KATA KTH2I^SiNT0i:. 225Xoiirjv av TtoXl&v evexa Jijv, xal &Qa6vKlia rbv s^Olov^ xal XQixov ^sta rovtcov s^s. Ovvs^r} d' rj^lvaQtiCjg ^sv sig .dsXcpovg dcptxd^ac^ TtaQaxQij^a ds tbvlsQo^vi]^ova zlioyvrjtov TtvQsttsiV tb d^ avtb tovto5 6vvs7tS7tt(bxsi xal t(p MsidCa. ol d^ aXloi avvsxdd^rjvto^A^cpiKtvovsg. s^YiyyslXsto d' ri^lv TtaQa t&v fiovXo- 116^svG)v svvoiav svdsixvvdd^ai tfj ^oXsi^ oti ol A^(pi0-6slg VTtOTtSTttcDxotsg tots xal dsivcbg dsQajtsvovtsg tovg©rjpaiovg sl0s(psQov doy^a xatd trjg rj^stSQag 7t6ls(og^10 TtsvtrjKOVta taXdvtotg ^rj^icb^ai tbv drj^ov tbv 'Ad-rjvai(ov.,oti xQ^^^S d^jtidag dvsd^s^sv JtQbg tbv xatvbvvsd)v TtQiV s^aQs6a6^ai^ xal STtsyQd^^a^sv tb jtQo^rjxov h^iiTtiyQa^fia ^^Ad-rjvaloi dnb Mridcov xal ©rj^aicjv^ otstdvavtCa tolg "EXlrj0iv s^dxovto". ^stajts^jpd^svog15 ds 6 IsQo^vYiiicjv rj^iov ^is sidsXd-stv sig tb 6vvsdQiovxal siitstv ti TtQog tovg A^cpixtvovag vjtSQ rfjg jtoXscjg^xal avtbv ovto) TtQoriQrj^svov. dQxo^svov ds ^ov 117Xsysiv xal jtQod^v^otsQov Ttcog si^sXrjXvd^otog sig tb(SvvsdQiov^ t&v dXXcjv jtvXayoQCJV ^sd^s^trjxotcov^ dva-20 ^oYi^ag tig t&v ^A^(pi66sc3v^ dv^QCJTtog d6sXys6tatogxal cog s^iol scpaCvsto ovds^idg jtaidsCag ^stsOxW^Sf>1 he-ASv B. — 1 sq. i^ Olov A Bk. : As6§iov B C , Ahmov(FAWolf) Fr. — 2 tQitov Flor.: r(). dh (tq. di] W.). — S'] ^rjA (hiat.). — 3 tbv om. B. — 6 i^r^yysXto W. — 9 rjiistSQixgqV Barb. Sch.: V(Fr.). — 10 sq. tbv 'A^. f W.: t&v 'Ad-.— 11 Zti . . . 12 vsoiv Harp. v. i^aQd6a.aQ-cci. — oti tccg %q. C.— aviO^s-^sv 1, avsQ'riY.sv Harp. Turr. Fr. Cf. p. 228, 8. —TtQog'] slg ehl. — 12 sgaQsaaa^cci kV^, cf. schol. Vat. Laur.,Kohler Herm. XXVI, 45 (Wilamow. Aristot. I, 36): i^aQaa. elHarp. (Fr.), iisiyaaQ-ai V^, i^SLQyaaO^at BC. — iitsyQaipsv W.— 13 ytal @ri^. om. 1. — 15 [is post 7]liov inserui: post 8sAzV^ (Fr.), om. cett. — 16 slnslv .18 sq. slg t6 avvidQ. del. Fr, ^ Sch..X^d avviSQiov om. A. —Abschinbs, 8d. Blaas. 16


226 AISXINOTl'6(ogd^ xal dai^ovtov tcvbg e^a^aQtccvetv TtQoayo^ivov^^^aQ%riv de ye" e^prj^ „« avdQeg "EXXrjveg^ ei e^coq^Qoveite^ovd' av Gyvo^d^eto tovvo^a tov dijiiov tov^Ad-rjvatcov ev tal6de talg ri^eQacg^ aXX^ ag evayelg118 e^eiQyet av e% tov leQov^'. a^a de e^e^vr^to trjg tav 5^(OKeav av^^axiag^ rjv 6 KQCo^vXog exelvog syQail^s^xal aXXa jtoXla xal dv6%eQfi jcata tfjg TtoXecog dte^rjeL^a ovte Tor' eTtaQteQovv axovav^ ovte vvv rjdecog^e^vrj^at avt&v. dxov^ag de ovtc3 TtaQCJ^vvd^rjv ^ wgovde7tG}7tot ev tc3 i^avtov ^Cco. xal tovg fiev aXXovg loXoyovg vjteQpTJ^o^at' eTtrjXd^e d' oi)V [lot [ejtl trjv yvaarjv^livri^d^Yivai tr]g t&v '^^(pL06ec3v TteQt trjv yf\vtr\v ieQccv ddepeiag^ xal avtod-ev e^trjxhg edetxvvovtolg ^Aii(pL7itvo6iv' vTtoxettai yaQ tb KtQQalov Ttedtov119 ta leQa ^cc^t eativ evavvo:ttov. „6^«r'", ecprjv ey6, i5,,« avdQeg ^A^cptKtvoveg^ e^etQyaa^evov tovtl tb Ttediovvjtb tcbv 'A^cpi66ecov^ xal xeQaiiela evmKodo^r]fieva xalavkta' oQccte tolg dtpd-aXy^olg tbv e^dyi6tov xal end-Qatov li^eva teteixt^^evov Idte tovtovg avtoC^ xalovdev eteQcov del0%^e ^aQtvQcov^ teXrj JteTtQamtag xal 20XQ7]iiata la^^dvovtag ex tov leQov Xi^evog." a^a dedvayiyvaezeiv exeXevov avtolg trjv ^avteCav tov d^eov^1 avTov post i^ccii. add. BCV Fr., om. A W. — 3 odvo^cc^etsAdf W. — St^^ov Tov ek Bk.: d. t&v (Fr.). — 5 i^dqysT ccv AzBk.: i^riysTS (Fr.). Cf. 122 (Scb.). — 6 Kqco^Hos cf. Harp. s. t. —7 disl.^ Xiy(ov add. cett. (Fr.), om. ehkV Sch. W. — 8 iyoi posta (hiat.) om. cum df. — 9 8b\ 8h iyd> V. — 11 iTtTJsi (cf. v. 7)A W. — 8' ovv] df BVz Fr. — 11 sq. inl tjiv yvanir\v (hiat.)del. Bait. W. — 12 nsQl A (Fr.): inl. — 12 sq. rT^r yfiv ttjvIsQCiv B Fr. : rrjv Isqccv yfiv. Cf. 109 (ibid, rrjt' i. y.). 120. 122.124. — 13 ccGs^siag] naQuvo^lag hkl. — 16 insiQyaoiiivov Herw.— rovrJ, A Bk.: rovro (Fr.). — 18 Harp. avXla {inavXia C). —20 TisnQa'/.6Tag Ham. W. : jrtjr^a^jjoras (Fr.).


:KATA KTHSI^SJNTOS. 227xov oQXov xov TtQoyovcov^ TTjvy \uQav trjv ysvo^evrjv^xal dt(OQti6^7]v^ OTfc ^•)SyG) ^ev vxeq tov drj^ov tov 120^Ad^YjvaiCJv xal tov 6(o^atog xal teKvcov xal olTctagtrjg eiiavtov Porjd^G) xata tbv oqkov xal ta ^ea xal5 tfj yf} tfj IsQa %al xslqI xal TCodl ocal (pcovfi xal Jta^tvolg dvva^at^ %al tijv Ttokiv trjv rj^steQav ta TtQogtovg d-eovg a(po6icb' v^slg d' vTtsQ v^icbv avtav rjdrj^ovXsvs^d^s.svYiQxtai ^lv ta xava^ TtaQs^trjxs dh [tolgPco^oig] ta d-v^ata^ ^elXsts 6' aitslv tovg d^sovg10 tayad^a xal xoivfj xal Idio^. dxoTtslts Srj^ Ttotcx (pcjvfj^ 121TtoLCj^ tpvxf}') Ttoioig 6^^a6t^ ttva t6k[iav xti^^ci^svottag ixststag Ttotrj^Sijd-s^ tovtovg itaQSVtsg att^coQrjtovgtovg svayalg %al tatg ccQalg svoxovg. ov yccQ dt/alvty(iG)v^ aXX^ svaQycbg ysyQajttat [fV tf] aQa\ xatcc15 te tcbv a6s^ri6dvtc3v^ a %Qrj Ttad^stv avtovg^ %a\ natatG)v STtttQsipdvtcov^ Kat tsXsvtalov ev tfj ccQa yeyQa-Tttat^ ^r]d' oiStcog^ (prjOt^ O-t^^jftoii/ ol ^ij tt^cjQovvtegTc5 ^AjtoXXcovt ^rjde tf] 'AQte^tdt ^rjds tfi Ar]tot ^rjd'^Ad^rjva IlQOVota^ ^irjds de^atvto avtolg ta leQci." tavta 12220 xal TtQog tovtotg eteQa %oXXa ^te%eX^6vtog e^ov^ sjtet-I2 sq. roi) 'Ad'. AB (Fr,): ta>v 'Ad'. — 3 tbtivcov A: tmvtey.vcov. — 4 tov t&v Ttgoyovcov o. (1) kV, tbv rcQoy. 6. ehl. —5 v.ccl ante %siqI om. A. — 6 olg av Svvco^tai A W. — 7 cccpoatmcf. Harp. s. V. — 8 §ovXev6cc6&£ C. — iv. tu h. Poll. VIII, 83.— 7taQE6tri A. — 8 sq. m ^vy.ccTa toTg §co^. A ; del. tots §coliotgW. — 10 Sri Ck (Bk.): dh (EV.). — 12 lytsrdag A W.{oiy.£t8iccg 1): lyis6Lccg. Cf. (Phrynich) Bk. An. 44. — nccQSvtsgtovtovg A; del. pron. W. — 13 tcctg^ tovg Bz. — 14 cctviyiicovA W. : aivLy{Ldtcov. — secl. iv tjj ocqcc (l


228 AILXINOTdnj Ttoxe ccTtrjXXdyTjv xal ii€t£6tr}V ix tov 6vve8qCov^XQavyij TtoXXi} xal d-OQV^og rjv tav ^A^q)iKtv6v(ov^ xal6 Xoyog i^v ovxatL 7C£qI t&v a^TtCdcov^ ag rj^sig dved^e-^sv^ dXX^ i^drj cit£Ql tfjg tav 'A^(pi66£(x)v tiiicoQiag. i^drjds jtoQQCJ tfjg ij^sQag ovtog^ TtQOsX^oJV 6 KrjQv^ dv£i7C£^ izJeXcpav o(jOi £7tl di£t£g ri^&Oi^ ocal dovAovg Kal £?,£vd-SQOvg^7J7C£iv cc^a tfi rj^8Q(x £%ovtag dfiag xal dixdkXagTtQog tb &vt£iov £K£l Kakov^£vov' Kal Ttdkiv 6 avtbgKrJQV^ dvayoQ£V£i tovg hQoiivrj^ovag Kal tovg %vlayoQovgr]K£iv £ig tbv avtbv tojtov Porjd^tjdovtag rc5 kd^^a Kal tfi yfj tfj Uqu' ^.pfitig d' dv ^rj TtaQf] TtoXtg^£l'Q^£tai tov Uqov Kal £vayr]g £6tai Kal tfj d^a £vo-123 XOg.'''' tfj d£ V6t£QaiCC 7]K0^£V £C0^£V £lg tbv 7tQ0£iQrj-^evov to^tov^ K,al Katd^rj^^v £ig tb KiQQalov st^diov-,Kal tbv Xi^sva Kata6Kd^avt£g Kal tdg oimag i^TtQr]- i6avt£g dv£X(OQOv^£v. tavta d£ r^^ojv TCQattovtcov olAoKQol ol Aii(pi60£lg^ £^r]Kovta (jtddca djtcjd^^v oiKovv-T£g A£X(pG)V^ r]?.^ov £(p' r]^ag ^£^' otcJcov Jtavdr]ii£i'Kal £i ^r] dQo^c) ^oXig £^£(pvyo^£v £ig A£k(povg., £Kiv-124 8vv£v6aii£v dv dTtoki^d^ai. tf] dh £7tiov6r] r]^£QaK6ttv(pog 6 tdg yv(o^ag £7titlfr]cpi^cjv £KKlr]6iav£7toi£i t(bv AiKpiKtvovcjv £KKkr]6iav yuQ 6vo^d^ov6iv,3 6 Xoy. ABk.: Xoy. (Fr.). — 5 ovtog Ham.: o^erig (del. Frohberger,Herw.). — TtQOsXd-av Markl. Fr. : TCQOGtX&ujv. — 7 avQiov^TiSLV g, ^yisiv avQ. A (cf. schol. Laur.), rjv,. sig ccvqlov del. u^cctfj i7ft. W. — iia-KsXXag a. — 8 Harp. s. v. Qvatiov et hanclect. testatur et alteram t&v 'AtttyiLavav @vtLov. — 9 avayo-QSVSL A, avriyoQSvs B (Fr.), avtriyoQSvs C; male avriyoQSvas(Fr.^) Sch. — 9sq. tovg ante TtvX. add. ekh W.; cf. p. 229, 1.— 10 anavtag ^-kslv A W., ccTtavtav (126) Sakorr. — 13 vat.rjusQa A. — sacod^sv A. — 16 tavta ds^ -Kal tavta A W. —17 aTt(o%^sv a Laur. Flor. (Fr.): uTtoQ-sv. — 18 iiXnd-ov A: 7iv.ov(cf. V. 13) cett. (Fr.). — tqp' A Bk.: nQog (Fr.). — TtavSrnLi A. —19 yioXLg om. d Fr.^ (hiat.). — 20 av om. BC Fr.; cf. § 88.


KATA KTHSI^SiNTOS. 229orav ng ^i] ^ovov tovg jtvXayoQOvg xal tovg Isqo-^vTJ^ovag 6vyxaXs0ri^ dXla xal tovg d-vovtag xal tovg%QG)^ivovg tcD d^Sfp. ivtavd'^ i^drj Ttoklal ^ev t&v.A^(pt668cov sytyvovto xatrjyoQtai^ Ttolvg d' STtatvog ijv5 xatd tTjg riiietBQag TtoXetog' tsXog ds navthg tov loyovil^rj^pt^ovtat^ rjxatv tovg IsQo^vrj^ovag tiqo tfjg STttov^rigTTvXatag sv Qrjta XQOvtp dg /TuA^g, s^ovtag doy^a^xad'^ tt dtxag dG)6ov6tv ol 'Aiicpt66£lg vtzsq cjv slgtov d^sbv xal trjv yrjv trjvIsQdv xal tovg 'A^tptxtvovag10 i^ri^aQtov. ott ds dlri%-ri Xsya)^ dvdyvco%-t tb Tprjcpt^^a.»im


.230 AISXINOTTovto xal iv tfj ixxXrj6La diSTtQd^ccto iTtt^tljTjcpiad-ijvaixal ysvi^d^ai drj^ov ipYitpi^iia^ fV dva6rd6si tfjg skxXrj6iag


KATA KTHSI^SiNTOS. 231^H^sig (i8v ovv G) avdQsg 'Ad^rjvalot Tcare^eiva^sv 128dta tovto t6 ^rjcpLd^a^ ol d^ aXkoi ^A^(pi%tvovsg 6vv~sXeyrj^av sig IJvkag TcXriv ^iag ^toXscag^ fig [fV^] ^^''^'av tomw^a «tjrotftt, ^yjd'^ al 6v^g)0Qal TtaQaTtXri^ioi5 ysvotvto ai»T>jg ^rjdsvl tdv ^EXXtjvcov. xal (SvvsXd^ovtsgstprj(pi0avto S7tL6tQatsvstv ijtl tovg ^Aii(pL66sag^ xal6tQatrjybv siXovto Kottvcpov tbv ^aQddXtov tbv totstag yva^ag STtttl^rjcpt^ovta^ ovk sjttdrj^ovvtog sv MaxsdovtaQtXiTtTtov^ [aXX'^ ovd^ sjtl trjv ^EXXdda TtaQtov-10 tog^ dXX^ sv Z^^fv-O-atg ovtco ^axQav aTtovrog' ov avttxa^dXa toX^ri6st Xsystv z/rj^o6d-svy]g ag syoo S7tl rovg"EXXrivag sjtTJyayov. xal jtaQsXd^ovtsg tfj TtQatji 6tQa- 129tsta %al ^dXa ^stQtcjg sxQiq6avto tolg 'A^


232 AISXINOTTC91/, tiis ds ^i^^oad^evovg dcoQodoxcag i^jtodojv yeysvrjiievrjg.130 'y^AA' 01) TCQOvXsyov^ ov 7tQoe6y]^aLvov oi ^eol (pvXd-^aO^ai^ ^ovov ys ovk dvd^QdyTtcov q)(ovdg 7tQ06Ktrj6d-^svot;ovds^tav toi ^dtTtots syays ^allov jtoXiv scoQaxaV7tO IISV tobV d^sCbV 6(p^0^8V7]V^ VTtO ds tG)V Qr]t6QCi)Vivicov dTtoXlv^svrjv. ov% Ixavbv rjv tb tolg ^v6tr]QL0ig(pavsv 6r]^slov^ r] t&v ^v6tc)V tsXsvtT]; ov jtSQl tovt(DV'J^SLVtddrjg ^sv TtQovXsysv svXa^slad^aL xal Tts^itsLVslg ^sl(povg STtsQrjOo^svovg tbv d^sov.^ o tt XQV ^QdttSLV^^ri^o^d^svrig 8s dvtiksys (pLkLTtTtClsLV trjv Ilvd^Cav(pd^xcDV^ djtaCdsvtog cbv %a\ ditokavcjv xal s^Ttt^jtXd- -131 iisvog tfjg dsdo^svTig v(p v^g)v [avta] s^ov6Cag; ovt6 tslsvtalov dd-vtcjv %al dnakXLSQr^ta^v bvtcov tcbvlsQa)v s^STts^-ilJS tovg 6tQatL(x)tag sjtl tbv JtQodriXov:mvdvvov; ocaCtOL TtQCjrjv ys djtstol^a ksysLv^ oTt jtaQatovto ^ClLTCJtog ovK rjXd-sv rjLLcbv stcI trjv %G3Qav^ otLovK r]v avt(p Kakd td IsQd. tCvog ovv 6v ^rjiiCag d^Logsl tv^slv^ G) trjg ^Eklddog dXsLtrJQLS; sl yaQ 6 ^svKQatG)V ovK rjXd^sv slg tr]v tcbv KQatov^svcjv xcoQav^ 20btL ovK r]v avt(p KaXd td isQd^ 6v d' ovdsv TtQostdcjgt&v ^sXX6vtG)v s6s6^aL^ jtQLV KallLSQYi^aL tovg 6tQa-3 nQOv6riiiciLvov Fr.^ — add. post itQOSG. BCV Fr. 7][ilv. —4 ys add. A W. — TtQOKtrjG. f. — 8 q)vXd^cco&ocL (3) post ari^.iterant codd., om. (Bait. Scheib. Hamak.) Sch. W. — 10


KATA KTHSI^SJNTOS.23BTiojtag f^tJtfuil^as^ TtorsQov 6r.e(pccvov6%-aC 6s del ijtlralg rrjg TtoXecog arv%iaig^ y\ vTteQCJQi^d^ai;ToiyaQroi rC r&v aveX^CiSrcov zal ajtQO^doKTJrov 132e(p' rjfiibv ov yeyovev; ov yaQ ^Cov ye rnielg avd-QG)7tivov5 ^e^iaxa^ev^ alX'' elg TtaQado^oXoyCav rolg [e6o^evoig]^ed-' rj^ag etpv^ev. ovx 6 ^ev ribv IleQijcjv Pa6iXevg^6 rbv "Ad^G) diOQv^ag., 6 rbv ^EllrjaTtovrov j£i>|ag, 6yijv xal vdcjQ rovg "EXXrjvag alr&v^ 6 roX^cjv ev ralge7ti6roXalg yQacpeiv^ ort de^Ttorrjg e6rlv ccTtdvrov dv-10 ^QiDTtGiv dcp riXCov dviovrog ^e%Qi dvo^evov^ vvv ovTteQi rov KVQiog ereQOJV eivai diaycovC^erai^ dXX' rjdr]TteQl rrjg rov 6d)^arog ^corriQCag', Tcal rovg avrovgOQ&^ev rrjg re do^rig ravrr^g xal rfjg eitl rbv UeQ^rjvrjye^ovCag rj^icj^evovg^ oi xal rb ev zleXcpolg leQbv15 rjXevd^eQco^av; ©fjfiai de^ &fiPai^ itoXig darvyeCrcov^ 133f6£^'rj^eQav ^Cav ex ^e^rjg rfjg 'EXXddog dvrJQjtaarai^el xal dixaCcjg., TteQi ribv oXcjv ovk oQd^Gyg ^ovXev6d-^evoi^ dXXd rriv ye ^eo^Xd^eiav Ttal rrjv d(pQ06vifrjvovK dvd^QCJTtCvcog^ dXXd dai^ovCcjg Krr]6d^evoi. AaKe-20 daiaovioi d' oi raXaCjtcjQOi^ jtQo^aipd^evoi aovov rovrc3vr&v TtQayndrov e^ dQ^rig TteQl rrjv rov leQovKardXrj^fjiv^ ol rcjv 'EXXtJvcjv nore d^iovvreg rjye^oveg1 Ttoti-Qcc A W.'. — 2 v7C8Q0Qi^86d-ca dq Barb. — 3 tOLydQtoLxi\ ti yaQ toi ehl W. — avsXitiGtcov xal om. A W. — 5 sq, ^lsQ^'Tjiias iooii. {-voi e) A; del. partic. Cob. W. — 10 ft. rjXiov Svo-[livov A. — 11 hsQcov om. Bz. — aycov. p Cob. W^ (hiat.) ut 134.— 12 6(ot.] svtvxiag C. — 14 iv JsXcpotg om. AV W., sed aegreeis caremus. — 15 ©fi^ai ... 16 avr\Qna6tai Apsin. W. 585(cf. 500. 595), Herodian. n. 6%^]^. W. VEI, 598. 603; Demetr.7t. hQ[Lr\v. § 267; TtoUg ... r}q)cx.vL6taL (sic) Agatharchides Phot.447 a 25 ; descripsit eadem ex Aesch. Din. I, 24. Cf. carmen defiguris V. 77. — alterum @fj§aL om. aCVz\ — 16 ^isQ'' i)^.^iav om. Din. Agatharch. Demetr., [iiav om. Apsin. Herod., cf.schol. V. — 21 Tt8Ql ... 22 -AatdX. del. Dobr. W.


234 AISXINOTIslvcci,^ vvv 6^7]Q£v6ovt£g Tiai rrjg 6v^q)0Qccg £7tCd£i^LV:toLr]06^£vot iiillov6LV cjg ^AXi^avdQov avaTte^TtE^d^ai,tovto ot€L66^£VOL nal avtol Tcal rj TtatQLg^ o ti av£X£tva} dd||^, xal iv tfj tov KQatovvtog xal jtQorjdLxr]-134 ^ivov ^£tQL6tr]tL kqlQ"yi06ii£vol. 7] d' ri^£t£Qa ^roAtg,7] TCOLvrj xatav ^EXXrjvcov^ stQog rjv acpLXVovvto7tQ6t£Qov £X trjg ^EkXddog al 7tQ£6^£laL^ v.ata 7t6l£Lg£xa6toL TtaQ^ rj^G)V trjv 6c3tr]QLav £VQr]66^£V0L^ vvvovK£tL 7t£QL tf]g tcjv ^ElXiqvcov i]y£iiovLag dycovL^^tai^«AA' i]dr] 7t£Ql tov trjg TtatQLdog iddcpovg. xal tavd^' lor]^Tv 6v^pipr]K£V^ i^ otov zfrj^o^d^ivrjg TtQog tr]v Ttoh-Tftai^ TtQO^^XljXvd^^V. £V yaQ TC£QL t&V tOLOVtCOV ^H6lodog6 7tOLr]tr]g aTtocpaCv^taL. kiy£L ydQ Ttov^ 7taLd£vcovtd TtXrjd-r] xal 6v^PovX£vg)v talg 7t6l£6L tovg 7tovr]Qovgtcov dr]^ayG)yc)v ^r] 7tQo6di%£6^aL' li^co dh xdyco td i5135 £7tr]' dLa tovto yaQ ol^aL 7taldag ovtag rj^ag tdg tav7tOLr]tG)v yvG)^ag ix^avd^dv^LV^ lv dvdQ£g ovt£g avtalgXQco^^d^a,7toXXdxL dr] ^v^7ta6a 7t6lLg xaxov dvdQog aTtrjvQa.,og X£V dkLtQaCvY] xal dtd^d^aXa ^rjtLdatai. 20^tol6LV d' ovQav^Q^EV iiiy i7tr]yay£ 7tr]^a'KqovCov^ ;|Xl^ov 6^ov xal koL^6v^ d^tocpd^LVvd^ov^L dh laoC'1 6\LriQBvovTCig Hai*p. s. v. (cf. Phot. Suid.). — 5 nQL&riao-ILhvoi A W.: %Qi%"ri6ovTm (Fr.). — 8 v^&v AV. — 11 v^lIvBdfV. — TtQOs] slg ehk W. — 16 riyb&g bvtocg a. — 19sqq. Hes."Egya 240 sqq.; cf. E, 158. — 19 Sr]\ roi E, 158; xai Hes. —rectius inrivQSv (Thiersch); inavQsl h^ v. 1. ap. Hes. — 20 0$Ttff Hes. — ^7]tidaxcci Adfq: iirixccvccatca (II, 158; Hes.). —21 iieycc Ttijiicc S&yis BC, it. sed ^d. A, nf^ncc (liya d&yis V. Versuiconveniat doa-iisv ^iya nfiiia (Saupp.). — 22 Xolilov . . . Xl^iovek W. — sequuntur in h (ex Hes.) duo versus, quos in multisexemplaribus defuisse testantur schol. Hes.1


KATA KTHST^OTTOr. 235tj tG)v ys 6tQatov svqvv aTtmXs^sv rj o ys tslxog^rj vaccg sv Ttovtc) ccTrotsivvtai svQVOTCa Zsvg.sav ds TtSQLsXovtsg tov Ttoirjtov tb ^stQov tag yvcb^ag 136s^std^Tjts^ oi^ai v^tv d6^siv ov 7tOi7]^ata 'H6i6dov5 Sivai^ dXXa %Qri(5\ji0v slg trjv z^rj^oed^svovg TtolitsCav'xal yaQ vavtixrj Ttal Tts^rj 6tQatid Kal ^6Xsig aQdrjvslclv dvrjQ7ta6^svai iz tijg tovtov nohtsiag.'AXX^ ol^ai ovts ^Qvvmvdag ovts EvQv^atog ovt i;57dXlog ovdslg TtcjTtots t&v TtdXat %ovriQcbv toiovtog10 ^dyog xal y6r]g sysvsto^ og, « yfj xal d^sol xal daCfiovsgxal dvd^QCJutoi^ o6oi ^ovks^^s dxovsiv tdXi^d^yj^toX^a ksysiv fiXsTtcjv sig td 7tQ6&G)7ta td v^stsQa^ agaQa @rj^aloi trjv 6va^a%Cav v^ilv S7toiy]6avto ov didtbv xaiQ6v, ov did tbv (p^fiov tbv 7tSQi6tdvta avtovg^15 ov did trjv 'biistsQav do^av^ dXXd did tdg ^Jr^^oad^svovgdrj^rjyoQiag. xaCtoi TtoXXdg ^sv tovtov 7tQ6tSQOV 138TtQsafisCag S7tQs6^sv6av slg ®ri^ag ol ^dh6ta olxsCcogsxsCvoig diaxsC^svoi^ TtQcotog ^sv ®Qa6v^ovlog 6 Kok-Xvtsvg^ dvriQ sv ®7]paig ^tc^tsvd^slg cjg ovdslg stsQog,20 7tdliv ®Qd6c3v 6 'EQXiSvg^ 7tQ6isvog cbv Qri^aCoig^Ascodd^ag 6 'AxaQvsvg,, ov% rittov zJr]^o6d^£vovg ksysiv 139dvvd^svog^ dX}^ s^oiys xal rjdCayv, 'AQxsdy^^og 6 IltjXT]^^1 rcbv] tov f^V, o A. rd ys P. — 2 viccg a Hes.; viiccgcett. — iv 2be Fr. : M cett. — &'jtotSLvvtav scr., ccjtotivv. edd. exHes. : tiv{v)vtca {tsivritcci A). Ap. Hes. est KQoviSrig ccitot. {anoccivvtaiPeppm.) avtiov. — Z Sh om. AC W. — 8 idV ... 10 yor^gSuid. ^Qvv. — ^Qvvcovdcc? Harp. s. v. — EvQv§cctog Harp. s. v. —9 ovdslg om. Suid. TcdXai om. Bz. — 10 fidyog Ammon. s. ndyov.— 12 rjfietSQa A. — 13 viitv zV al. (Fr.): ij^tv. — 14 ov] ovdh tMarkl. W. — 15 ov ahV (Fr.): ovSh (W.). — 16 tovtov postnQOtSQOv ehl, om. a Fr. — 18ante @Qao. add. ovtog 6tQatr\ybgAC. — mal. TCQobtov. — 18 sq. Kolvttsvg Bz, — 22 post i]di(ovadd. QTitoiQ yial ovtog AC. — 'AQxi6r]^og dfq. — ITr/^T]! Harp. s. v.


23GAISXINOTxal dinmrbg eljtstv xkI ^toXXa xsxtvdvvsx^xtog iv tfjnoliXEia dia &ri^aiovg^ 'jQi6ro(pCjv 6 'A^rjVLBvg, TtXeldrovxQOVov rriv tov ^otcorid^eLv vTto^sivag alrCav^ITvQQavdQog 6 'AvacpXviSriog^ 6g en xal vvv t,fj. dXX''o^cjg ovdelg TtcjTtore avrovg edvvi]d"rj TtQorQe^aOd^ai 5elg tijv v^eteQav cpiXCav. tb d' alttov oida ^ev^ Xeyetv140 d' ovdlv deo^ai did tdg dtv^Cag avtCbv. dXX^ otuat,eTteidrj^CXiitTtog avrCov dcpeXo^evog NCxatav GerraXolgTtaQedcoxe^ xal rbv TtoXeiiov^ ov jtQoreQov e^rjXaaev ex,f^S Xc^QO^S T^VS Boicjrav^ rovrov utdXiV rbv avrbv lojtoXe^ov ejtfjys did rf/g ^cjxCdog eTt avrdg rdg &7JPag^xal t6 reXevralov 'EXdreiav xaraXa^cav e%aQdxGi0e xalq)QOVQdv el^iqyayev.^ evrav^' ijdrj^ ejfel tb detvbv avtcbvriTtteto^ ^eteTte^ipavto 'Ad^rjvaCovg^ Kal v^elg £|tJAd^stexal elafjte elg tdg @>^'/3c^s ev tolg ojtXotg die6xev- i5ad^evoi^ xal ol Jte^ol xal ol iTtTtelg., ^qIv jteQi 6v^-141 ^a%Cag aCav ^dvov 6vXXa^rjv yQailjat ^rj^o^d^evrjv. 6d' el6dyc3v rjv v^ag eig tdg ®7]^ag ocatQbg xal cpo^ogxal XQeCa ^v^^a^Cag^ dXX' ov ^rj^o^d^evrjg. ijtel TteQCye tavtag tdg TtQd^etg tQCa jtdvtcov iieyiOta JrnioC^e- 20vrig eig v^ag e^rj^aQtrjxe ^ TtQUitov ^ev^ oti OiXCitTtovta ^ev ovoiiati jtoXe^ovvtog v^lv^ ta 8' ^Qy(p TtoXvHaXXov ^i6ovvtog SrjPaCovg^ cog avtd td TtQay^ata1 Tial Svv.] mg Svv. B. — 2 ante 'Jq. add. codd. SriiMccycoybg,del. Bk. — 4 ante Uvqq. {IIvQavdQog codd. praet. eBV Laur.)add. QTixGiQ dfq. — 'Avfic(pl. cf. Harp. s. v. — 8 atpbX. avtcov A. —9 ov ... 11 itoUiLov om. elh^ — 10 rfig B. afV (Fr.): t&v B.kgmd, tfjg t&v B. cet. — 10 sq. rbv avtbv TtoXs^ov om. q Herw.Cf. Dem. n, 26 (W.^). — 11 ^Tif^ys scr.: iitriyays. — 13 sq. rqTtxBxoa^btibv C. — 15 SLGTjSLts codd. Fr.; em. Sch. — 16 yial ol tce^olxal ol iTtTtsig A Bk. (cf. 88): %o;l ol i. v,al ol tt. (Fr.). — 17 ftdvovV Sch. (coll. § 192): fiovriv (Fr.). — 18 rjiiag AY. —20 tQia ehl: tQLa ra. Cf. 70. — 22 rj^Tv A.


KATA KTHSI^iiNTOi;. 237dsdyjkcoKS^ xal xC dsX ra ^XeiG) Xeyetv; ravtcc ^lv rarrjALxavra rb ^dysd-og d7t£KQv4'aro ^ 7tQO(S7tOLr]6d^£vogd£ ^ikX^LV rriv 6v^^a%iav 'y£vri0£0%'ai ov did rovgxaLQOvg^ dXXd did rdg avrov 7tQ£(5^£iag^ 7tQG>rov ^lv 1426 6vv£7t£L6£ Tov drj^ov iirjxert ^ovk^v^^d^aL^ £7tl rC^L d£l^tOL^L^d^at rr]v 6v^iia%Cav^ dXl^ dyaTtav ^ovov^ siyCyv£raL^ rovro df TtQola^hv £xdorov ^lv rijv BoLcorCavd7ta6av £7toCr]6£ GrjPaCoig^ yQatpag £v ra il)ri(pC6^ari^£dv rLg d(pL6rYiraL Ttoltg d^tb ®riPaC(ov^ Porjd^^lv ^A^^r]-10 vaCovg BoLCorolg rolg iv &r]PaLg^ rotg 6v6^a0L xXiTtrcov%al ^£ra(piQC3v rd 7tQdy^ara^ c367t£Q SLCod^sv^ ag rovgBoLCjrovg £Qy


238 AisxmoTds 7taQaX£C7tov6iV^ dXla xayco kiyca xal Jtdvtag STftri^G)0Lxal v^elg 6vvL6te xal ovx dQyi^e^d-e. exelvoyccQ TfeTtdvd^ate TtQog ^rj^o^d^evrjv' ^vveLd^L^d^s i]drjrddLKTJ^ata td tovtov dxoveLV^ &6te ov d^av^d^ete,del de ov% ovtmg^ dX^ dyavaxtelv Ttal tL^coQelijd^aL^si X9V '^^ loLTtd tfiTtoXeL xakob^ exeLV.145 z/evteQov de %al Ttokv tovtov ^el^ov ddLxrj^a rjdL-7crj6ev^ otL ro ^ovXevtTJQLOv t6 trjg Ttokeag xal trjvdrj^oxQatLav ccQdrjv eka^^ev vcpeXofievog^ Tcal ^ettjveyxevelg ®r]Pag eig trjv Kad^eLav^ trjv xoLVCovCav t&v ^Qa-^ecov tolg BoLCDtdQxaLg ^vvd^e^evog' xal trjkLxavtrjvavtbg avtfp dvva^tecav xate^xevaaev^ C30t rjdrj TtaQLcoveTtl ro ^fj^a TtQe^^ev^eLV fiev ecprj^ otcol dv avrco dox^,146 xdv iir] v^elg exTte^Ttrjte^ ei de ttg ojvrw tG)v 6tQatr}-ycav dvteLTtOL^ xatadovXovfievog tovg ccQxovtag xal i5dvved^L^av ^rjdev a-bt^ dvtLleyeLV dLadLxa^Cav ecprjyQaipeLV ta ^ri^atL TtQog tb (jtQattjyLOV TtXeCo) yaQv^ctg dyad-d v(p eavtov e(pr} djtb tov ^Tjiiatog nenovd^evat^ri vitb t&v (jtQatrjyav ex tov ^tQatrjyCov.liLdd^ofpoQav d' ev rd5 ^evLxa xevalg %t6()o^tg, xal td 200tQatLG)tLxd ;u()tjfiara xlejttcov,^ xa\ tovg ^vQCovg ^evovgex^L6%-(x)6ag 'A^(pL66ev6L^ %oXXd dLa^aQtvQo^evov xal(3xetUdt,ovtog ev talg exxkrj^CaLg e^ov^ TtQO^e^ieL^e4 tcc tovTov Turr. Fr. : tovtov BVz, td ccvtov Barb., t'avtov f, ccvtov A W. — 7 rovto ehl W. — 10 slg Ori^ccg del.Cob. W. — alterum t7]v om. C. — 13 onoi k (Fr.): ojrov elBV,OTtot C. — 14 v\LHg 117] z Fl. — 17 yQd(p'cLv AC {-riv d). Med.eit ap. Plut. Mor. 350 B {yQd(p£ta.i). — atQccxTiyslovbY (simil. 19),tr]v GtQcctr]yiccv Plut. — 18 malim dt' lccvtov, del. i^qjr] (hiat.);cf. schol. — tov om. BV^ ccnb t. /5rj/x. del. W. — 19 vtio (ndvt(ovytav eV.. tov 6tQ. Cob.; iy. tov gzq. del. W. — 20 yi,ocivc(lgAB. — tcc om. A W. — 22 Sicc^ccQtvQcc^. kC, -Qoviisvog e,-Qoviihov Igm. — 23 TtQOGs^LL^s omnes.


KATA KTHSI^SiNTOi:. 239(pEQcov avaQxadd-evTcov ta)v ^evav tbv xCvdvvov aica-Qa(Sxsv(p tfj Ttoksi. tC yaQ av ole6^b ^iXiTtJtov sv tolg 147tots xaLQotg sv^a^d-aL; ov xcoQig ^sv TtQog triv %olLtL-XYjv dvva^LV^ XtOQlg d' sv ''A^(pL06ri JtQog tovg ^svovg5 dLaycjvL^aad-aL^ ad^v^ovg ds tovg "EXXrjvag ka^slv trj-XLxavtrig TtXrjyrjg TtQoysysvrj^svTjg; xal trjXLXOvtcjvxaxcbv aftLog ysvo^svog ^rj^o^d^svrjg ovx ayaita^ si^i] dtxrjv dsdcjxsv^ aAA' si iirj xal XQV0a atscpdvG)^tsipavcad^fj^staL^ ayavaxtsl' ovd' Ixavov s6tLV avTc510 svavtCov v^cbv xrjQvttsdd^aL^ aXk^ si ^i} tcbv ^EXXt^vovsvavtCov avaQQrjd-TJfjstaL^ tovt dyavaxtsl. ovtcog cogsoLxe TtovrjQa (pv^tg^ ^sydlrjg s^ov^Cag sjtLlapo^svrj^drjfioijCag aTCSQydlstat dv[i(poQdg.TQitov ds xaX tcbv TtQOSiQrj^svav ^syi^tov s6tLV 14815 lisklo XsysLV. ^LlCTtTtov yccQ ov xatacpQovovvtogtcbv ^EXkrivGiv^ ovd^ dyvoovvtog^ ov yaQ rjv d^vvstog^otL TtSQL tcbv v7taQ%6vt(ov dyad^cbv sv ri^sQag ^lxqnliSQSL diaycoviSitai,^ xal did tavta ^ovXoy^svov ^oltj-(SaiSd^aL slQijvrjv xal TtQS^^sCag d7to6tiXXsiv ^sXlovtog^20 xal tav dQxovtov tcbv sv 0rjfiaig (po^ov^svGiV tbvsjtiovta xCvdvvov^ sixotag' ov yaQ QrjtcoQ ddtQatsvtogxal iLTthv trjv td^LV avtovg svovd-strjasv^ aAA' 6 0co-XLxbg Ttols^og dsxstrjg ysyovag dsCybvriatov jtaidsCavI 1 ^jt t&v ccvaQTt. |. ACV*. — 4: iv 'A^cp. del. W. — 5 &d^viiovgBaclim. An. I, 37, Phot. Reitzenst. 43, 11. — 6 TtQoysyBv. BVz(Fr.): ysysv. — 7 ysvoiisvog A: ysysvri^tvos (6) cett. Fr. — 8 xal^fj amzV. — 11 Tovt' i]dr] &y. (Mat.) A W. — 12 rcovriQcc . . .13 av^Lcp. Stob. fl. 43, 35 (Orelli op. sent. I, 122. Boisson. An.I, 118). — Xa§o(i£vri Stob. — 17 ^iXQa hkV al. (Fr.): aiiLTiQa.— 19 tr}v slQTqvriv Bk. (Fr.), e codd. nihil adnotans; om. tr\vcodd. Schultzii omnes (Sch.) recte, etsi cum hiatu. — TtQSG^siccvz, TtQSG^sig Cob. — 22 tag td^sig AV^ Cf. 181. — 23 dsHttrigA W.: ^snastrjg (Fr.). — TtQoysysvri^Evog (G) ehk.


240 AISXINOT149 avtovs iTtmdsv^s' tovtcov s%6vxc3v ovrog alad^o^svogzfrj^o^d^svrjg^ ocal tovg BoicotccQXf^^S v7C07ttsv6ag iiskksivslQYivrjv 18Ca Ttoisl^d-av^ %qv6Cov avsv aijtov TtaQa^QiUvCTtov ka^ovtag^ dpCcjtov rjyrjdd^svog slvai^ st\tivog d7Coksi(p%"ri0stai dcDQodoxCag^ dvaTtrjdyj^ag sv tr]sxxXrjoCa^ ovdsvbg dvd^QcoTtcjv ksyovtog ovO"' G)g dslTtoislOd^aL TtQog ^CXi^Ttov slQrjvrjv ovO*' wg ov dsl^dXX'' d)g Ssto xrJQvy^d tv tovto tolg BoiotaQxaig TtQO-KrjQvttcov^ dvacpSQSiV «vrco td iiSQrj tcbv Xrj^iidtcav^150 dia^vvto tijv ^Ad^rivav^ r^v cog soixs 0SidCag svsQyo- lola^slv riQyd0ato xal svsTtiOQXslv ^rj^o^d^svsi^ ri ^7]v^Si tig SQSl^ cog XQV ^Q^S ^CliTtTtov siQTJvrjv stoirj^a-(Sd^ai^ djtd^Siv sig tb 8s(5^G)triQiov STtiXa^o^svog tcbvtQix&v^ djto^i^ov^svog tijv KXsocp&vtog jtoXitsCav^ bgS7tl tov JtQbg jiaxsdaifiovCovg jtoXs^ov^ ag Xsystat^ i5triv Ttokiv djtcoXs6sv. cog d^ ov 7tQo6stxov avr« olccQxovtsg ol sv talg @7]Paig^ dkXd xaX tovg 6tQati(otagtovg v^stSQovg utdXiv dvs6tQS^av slE^sXriXvd^otag^ tra151 ^ovXsv6ri0%-s JtSQl trjg siQTJvrjg^ svtavd'' 7]dr] navtdna6ivsxcpQcov sysvsto^ xal TtaQsXd^hv sstl tb pfj^a 20TtQodotag tcbv 'EXXrjvcov tovg BoicotaQxag dnsxdXsi^ xalyQaxfjsiv scprj jprj^pia^a 6 tolg ^oXs^Cotg ovdsjtcjjtotdvti^Xs^ag^ jts^jtsiv v^ag jtQs6^sig sig Gri^ag ait7]0ovtag®ri^aCovg dCodov sstl QCXiJtTtov, vjtsQai^xw^svtsg1 tovtav Sh BC. Cf. 81. — 3 ISla om. A. — 4 &§i(otov{^d^y Poutsma (xal a^. Tayl.). — 8 xrjp. t. tovto scr. : nrjpryiiarttovta A, tovto yirjQ. rt cett. Fr., clel. tovto et asto W. —11 slgyccaato omnes. — 18 TtukLv om. C. — 19 §ovXsvocci6^sci. Saupp. Cf. p. 241, 1. — rjdri om. BC Fr. — 21 ccTtsxdXsitovg B. A, r. B. &itsv.dXs6s cett. Fr. — 22 yQdipstv ^qpr]] yQatpsiA, yQcccpELv htpri C. — 22 sq. 6 ^riSsTtmTt. ^ridh (iii]ts) tovg (tols M)Trolsuiovg cc. Prisc. XVIII, 190. — 22 ovdsTtwnots A W.: ovdi-Ttots (Fr).i


KATA KTHSI^SJNTOS. 241de ol iv 07JPatg aQiovtsg^ fiij do^co^iv cjg alrjd^&gslvac TtQodoxai tcbv ^EXkijvcov^ ccTtb ^sv rijg alQTJvrjgaTtstQccTtovto^ iitl dh triv JtaQdta^LV coQ^7]6av."Ev^a dij xal t&v ayad^cbv dvdQCJV d^iov i0tiv 1525 iTti^ivrjdd^ijvai^ ovg ovtog dd^vtcov xal dxalliSQi]tcjvovtcjv tcbv IsQ&v ixTti^^ag i^tltbv jtQodrjXov Xivdvvov^it6X^r]6s tolg dQaTtitatg Ttocl xal XskoiTto^i tr^v td^ivdva^dg ijtl tbv tdcpov tbv t&v tsXsvtrj0dvtcov^ iyxcjliidt,sivtrjv ixsivcjv aQStriv. & ^tQbg ^ev td ^sydka10 x«t 67tov8ala tcov SQycov aTtdvtcov dvd^QCJjtayv dxQrj6t6-tats^ TtQbg ds tijv iv tolg X6yoig t6X^av d^av^a^id)-tatSy i7ti%siQri6sig avtixa ^dXa^ pksTtcov slg td tovtcjv7tQ66c37ta^ kiysiv^ G)g 8si


242 AISXINOTt(ov TtXeto) ddxQva Scg}i]6etv iTcl tatg tQayoydtcctg xaltolg rjQmxoig 7id^e6t tolg iieta tavt e7cet6tov0tv^ -ij154 eTtl tfj trig Tt^Xecog dyvG)^o6vvri, ttg yaQ ovx av dlytj-0etev avd^QCJTtog "ElKriv xal utatdevd^elg iXevd^eQtcjg^dva^vr^ed-elg [fV ta d^edtQC)] exelv6 ye^ el ^rjdev eteQov^ott tavtri Ttote tfj r}^eQa ^eXXovtcov a>67teQ vvvl tavtQay(p8cbv ytyvecd^at^ ot' evvo^etto fia^,Xov rj Ttohgxal ^ektto^t TtQOiStdtatg exQfjto^ TtQoek^hv 6 xfjQv^xal 7taQa6tr]6dy.evog tovg oQtpavovg^ cov ol TtateQegrjfjav ev ta TtoXe^c) teteXevtrjxdteg^ veavt67iovg 7tavo- i7tkta xexo^iiriiievovg^ eKrJQVtte tb xdXlt^tov xyJQvy^axal TtQotQeTtttKCJtatov 7tQbg aQetTJv^ ott rot;(?


;KATA KTHSI^iJNTOS, 243dvdQccyad^LCcg svsxa rbv avavdQov ocal IsXotJtota rrivrd^LV. iiYj TtQog rov ^iog Tcal ^s&v [iKsrsvco v^aSg] 156G) ccvdQsg 'Ad^rjvaloL rQOTtaiov X^rars dcp' vil&v avrcbviv rfi rov zJlovv^ov oQXTJ^rQa^ ^rjd^ alQslrs TtaQavoiag5 svavrCov rav ^EX^tjvcov rbv dfj^ov rbv 'Ad^r^vatov^firjd^%)7to^L^vrj6Ksrs rCbv dvtdrov %al dvrjKs6rc3v xaKcbvrovg raXaL7tG)Qovg Sri^atovg^ ovg cpsvyovrag dt« rovrov'bTtodsdsxd^s rfj TtoXsL^ av IsQa xal rsKva xal rdcpovgditcDlsOsv rj ^rj^o^d^svovg dcjQodoKta Kal rb ^a^LlLKbv10 1QV6L0V' dX)J sjtsLdrj rolg 6c3^a6LV ov 7taQsysvs6^s^ 157dkld ralg ys dLavoCaLg dTto^ksipar c^vrrai' sig rdg6viLcpoQdg^ Kal vo^Ldad'^ bQccv dXLdKo^svr^v jtoAtv,rsLX&v Kara6Kacpdg^ s^:tQ7J6SLg oIkl&v^ dyo^svag yvval-Kag^ [Kal] jtaldag slg dovlsCav^ 7tQS0^vrag dvd^Qcojtovg^15 7tQs6^vrLdag yvvaiKag oijjs ^sra^avd^dvovrag rrjv sXsvd^SQtav^KXaLOvrag^ LKsrsvovrag v{iag^ oQyL^o^svovg ovrolg rL^iGJQov^svoLg^ dlXd rolg rovrcjv alrCoLg^ S7tL


244 AILXINOTajTTJXXals ^rj^o0d-evsi, av^^ovlG) xgrjijcc^evog. vy.elg d^G) ccvdQeg ^A^^rivaloi ovx al^xvve^d^e^ ei ejtl ^iev tovgTtoqd^iieag tovg eig SaXa^lva TtoQd^^evovtag vo^oved-e^d-e^ edv tig avt&v axow iv #^5 TtoQO) TtXolov dvatQeil^ri^tovtG) ^rj e^elvaL Ttdliv JtoQd^^el yevead^ai,^ Zva 5firjdelg avto6%edidt,ri eig td tcbv ^Ellrjvcov ^co^ata^ tovde tr^v ^Ekkdda xal tijv Ttohv aQdriv dvatetQ0(p6ta^tovtov ed0ete ^dXiV aTtevd^vvetvtd xotvd;159 "Iva d' el'7tc3 xal xeQt tov tetdQtov xatQOv xal tcbvvvvl xad^edtrjTcotcov jtQay^dtcjv^ exelvo v^ag v7to^vf}6ai 10^ovXoiiai^ oti ^rj^o^d^evrjg ov triv djtb 6tQat07tedovliovov td^iv eliTtev^dXXd xal trjv ix trjg jtoXecog^ tQiTJQrjTtQo^Xa^hv v^&v^ xal tovg "EXXrjvag aQyvQoXoyrj^ag.xatayayovijrjg d' avtbv eig trjv utoXiv tfig dTtQQdSoxT]-tov 6c3trjQiag^ tovg ^ev jtQchtovg xQovovg vTtotQo^og 15^v dvd^QCOTtog^ %al itaQicov rj^id-vijg STtl tb Prj^a^eiQrjvocpvXaxa v^dg avtbv ixeXeve %eiQOtoveiv' v^elgd\ [xatd ^ev tovg TtQcotovg xQovovg^ ovd' iitl td tl^rj-(fid^ata eidte tb ^rj^o^d^evovg ijtiyQdcpeiv ovo^ia^ dXXdNav6ixXel tovto 7tQO0etdttete' vvvl d' ijdrj xal 6t£- 20160 cpavov^d^ai d^iol. iTteidij d' iteXevtrj6e ^ev QiXiTtTtog^'AXe^avdQog d' eig triv aQ^riv xati^trj^ TtdXiV ai) tSQatevoybevogleQa ^ev idQv6ato Ilav^aviov^ eig aitCav 8eevayyeXiC3v d^v^iag tijv ^ovXijv Kate^trjaev^ ijtcovv^iavavT]Q W. Cf. 114.252. — 3 sqq. cf. Philodem. vol. rhet. I, 358,3sqq.Sudh. — 4 Tclolov ccvaxQ^ TtSQLtQS^^rj? Philodem. — 7 &vatstQacpotaekVC Philodem. — 8 aitsvQ^vvsiv Aq Bk : i-nsvQ-.(Fr.). — 12 ivJ\ aTto sched, Scrimg. — lac. post 'jioXstog stat.R. Bak. al., sine iusta causa. — 13 aQyvQoXo)'rj6a(s sched. Scrimg.(Troost): riQyvQoXoyriGsv. — 16 av^Qconog Markl.: dv^^Q. 17 avtbv {avtbv libri) om. e W. , hab. post i-n^Xsvsv dlh^ 18 xaTcc . . . xQOvovg (15) del. Tayl. W. — 21 ^sv om. BCV. —22 av] avrbg C. — 24 ^VGlag'] v.al n^v6. Bz. — l^ovXriv] aQxijv(22) ehkV^


KATA KTHSI^iMTOS. 245d' 'AXsldvdQa) MaQyitr]v itid-eto^ a^stoX^a ds Xsysiv^cog ov xivr^d^rj^stai bk Maxsdoviag' ayaTtav yccQ avtbv{£(prf\iv nillri ^SQi^^cit^ovvta xal ta 6jtldy%va cpvXdttovta.xal tavtl Xsystv [s^prj] ovx slxd^cjv^ dXX dxQi-5 ^&g sidcog^ oti aiy.at6g s6tiv rj dQStrj djvia^ avtbg ovkE%(ov alfia^ xal d^scoQ&v tbv ^AXs^avdQov ovk sx tfjg'AXs^dvdgov (pvdscog^ dVJ ix. tfig savtov dvavdQiag.^drj d' i2ljr](pi6^svcjv (dsttaXav S7ti6tQatsvsiV stcI trjv 161v^stiQav TtoXiv^ ocal tov vsavi6Kov tb jtQ&tov ^taQo^vv-10 d^svtog slKotogy iTtsidrj ^tsQi Sr]^ag rjv tb ^tQatoTtsdov^7tQS6^svtrig v(p' v^cbv ^SiQotovrid^Sig^ dTtodQag ix ^s6ovtov Ki^aiQ&vog rJTcsv v7to6tQS^ag.^ ovt iv slQrjvri ovtiv TtoXs^G) xQr]6iuov savtbv 7taQS%cov. xal tb Ttdvtovdsivotatov., v^slg ^sv tovtov ov otQovdots^ ovd' sid6ats15 xQid-rjvai iv t(p t&v ^EXXrjvcov 6vvsdQi(p^ ovtog d' v^agvvvl TtQodsdcjKSV,, SiTtSQ dXrjd^rj i^ttv d Xsystai. hg 162ydQ (pa6iv ol IldQaloi xal ol 7tQs6^sv6avtsg utQbg'AXs^avdQov^ Kal tb TtQccy^a sixotcog 3fi6tsvstai^ s6tLttg ^AQi6tiC3v nXataiKog^ 6 tov ^^Qi6to^ovXov tov20 (paQVLaK07t(bXov \yl6g\ sl' tcg ccQa Kal v^cbv yiyvco6KSi.ovt6g Ttots vsavi6Kog stSQCOv trjv o^iv dia^psQcov ysv6'^svog^ SKri6s TtoXvv %q6vov iv tfj ^rj^o^d^svovg oiKicc'ti ds 7td6%G)v -?) TtQattcov^ d^Kpi^oXog o^ aitia^ Kal tbTtQccy^a ovdaiLcbg Bv6%rj^ov ifiol Xsysiv. ovtog, d)gi1 d* om. B dfx. Aff. inoiv ^^sto (sic) Harpocr. Suid.MccQy. Cf. Plut. Dem. 23. — 3 ^cpTj iv] ^(pr]Gs A; secl. ^qprj hicet 4 (hiat.). — 4 ravtcc BVz Fr. — 9 i^^LBtiQuv Agz W. —11 sq. cf. Plut. 1. c. — 16 vvvl A W.: vvv. — 17 IldQccXoi,AVz (Fr.): IIuQdUoi. Lex Cantabr. v. IIccQaXog. — 19 kQiGtocpiXov{-vlov 1) A. — 20 secl. vio? (hiat.). — 21 TtotB scr. : nots6. — hccLQ&v Bz. — 21 sq. ysvo^iEvog om. d Fr.^ Sch. W. —23 TtczGj^cov 7} TtQ. A: 7CQ. ^ Ttd6%oiv (Fr.).


24GAI2XIN0Tsya) dxovcD^ rjyvoTj^EVog o6tLg Ttox £6x1 xal utmg pspccoKmg^xov 'Aki^avdQov vTtoxQBiei Kal TcXri0idt,ei i%eiv7]q)i6^a; ^ovket 6e^'G) (poprjd^rjvai zal XQ7j6a6d-ai xS 6avxov XQOTtG); xaCxoiQrjxoQiKrjv detXCav drj^66iog TcaiQog ovk dva^isvet.1G4 aAA' ejteidrj %d6rfi^ xfj dvvd^et ^aQelog Tcaxe^e^riKei^ 6d' ^AXe^avdQog rjv aTteiXrjfi^evog ev KiXiKCcc Ttdvxcov 20ivdeTjg^ cjg ^q^rj^d^a 6v^ avxCTca iidla d' e^eXlev^ cag rjv k6 TtaQa 60V Xoyog^ ^v^Ttatrjd^tj^e^d^ai vTtb xfjg neQ6i- "Krjg iTtJtov^ xrjv de 6rjv drjdCav rj TtoXtg ovx ixcoQSi1 Ttot* . . .71&S Ag^m^ (Fr,): zal 'nm? Ttox' iarl. — 2 ttAtjaidc^covehl. — 3 Jrnioad^ivqs post TtspL^^ocs add. C Sch. —4 TicctaXXayas A. — 7toXXi]v tj]v v,oX. A W. — 5 Q^toiQriasts A. —6 Tt] toi A {toi ovt(os W.). — 6 sq. J7]uoad'. ante iq)Q. A, del.W. — 7 sq. TtQos tbv 'A. C. — 11 a-KcctaaKsvcov hk 1 Bk. (Adamp. 36): aTtaQaa-KBvcav (Fr.). — 13 av d' B. — 14 ijiias A. —tiiv] tr}v %oivr]v cdfq. — 16 Xoyov om. V. — 17 g?o/?.] jcal cpo^.cmC. — aavtov ez Flor. g*h^ Markl. (Fr.^): avtov am, avtco 1,uvtov Turr. Fr., havtov cett. Cf. 176. — 18 QJitoQ. . . . ov naQa-^ivsi Mant, prov. II, 78. — 21 ^dXa d''] $£ ^dXa A, dr} ^dXadel. 7jv 20 ci. W.I


KATA KTHSI^SiNTOS. 247xal tag ijti0toldg^ ctg i^rjQtrjiievog ix t&v daKtvXcovTtSQifiELg^ iTtLdaLKvvcov tL0l tb i^bv jtQ66(07tov cog ix-TtejtXrjy^Evov xal dd^v^ovvtog^ xal xqv^oksqcov d^toxal&vTcal Kate6tiq)^aL g)d6xcov^ sl' tL 7ttai6^a 0vii^7]0e-5 taL ^Akei^dvdQcp^ ovd' ivtavd^a ejtQa^ag ovdiv^ dXX^ ei'gtLva xaLQbv dve^dlov xaXXLCj. 'b^teQ^dg toCvvv djtavta 165tavta^ xjTteQ tuiv vvvl xad^e^trjxotcov Xi^co. AaxedatliovLOL^ev xal tb ^evLxbv i7titv%ov ^dxri^ xal dLitpd^eL-Qav tovg TteQl KoQQayov 6tQatL6tag^ 'HXeloL d' avtolg10 6v^^etepdXovto Kal ^AxaLol Ttdvteg TtXrjv IleXXrjvicDv^Kal 'AQKadCa Jtaaa TtXriv MeydXrjg TtdXecog^ avtrj deijtoXLOQKelto Kal Kad^* SKd6trjv rj^iQav i^tCdo^og rjvdXvbvaL^ 6 ^' ^AXi^avdQog e^cj tfjg aQKtov Kal trjgolKovfiivrjg hXCyov delv 7td(Si^g ^sd^eL^tiJKeL^ 6 dh AvtC-15 TtatQog TtoXvv %()dvov 6vvfjye ^tQatOTtedov^ tb d' ido-^evov ddrjXov fjv. ivtavd^' rj^lv aTtodeL^LV 7toCrj0aLArj^d^d^eveg^ tC Ttot ijv a e^tQa^ag^ tj tC Ttot rjv oieXeyeg' xal sl ^ovXeL^ TtaQaxcoQa 6ol tov ^T^^atog^ ecogdv el'7trig. i^tetdfi ds 6Lyag^ otL ^ev d^tOQelg^ 6vyyva- 16G20 ^iriv ex(o 6ol^ d ds tot' sXsysg^ iyco vvvl Xii,c3. ov^ilivrj^d^s avtov td ^iLaQa Kal d^tC^ava QTJ^ata, d Ttcbg:ro^' {f^slg^ m 6Ldr]Qol^ iKaQtSQslts dKQoco^svoL; oVscprj ^taQsXd^av ^^d^7tsXovQyov6C tLvsg tf^v TtdXLV^1 S? del. Halm. — 2 TL6i]...Tt f. — 6 &v8§dXov ek W.:iivs^dllov (Fr.). — 10 6vfiiisT8§dXXovTO BC, 6vvsn£Xd§ovTO z^ Fl.(Fr.^). — IJsXXriviav h Cob. (Fr.^): UsXXrivcclav. — 16 ccnoSsi^Lvom. ehl (e et. nolri^aL A. om.). — 17 w Aiwi. kl, — ?)] %al Af.— 19 siTioKi Am. — 20 vvvX A Bk.: vvv (Fr.). — 20 sq. ovHsiiv 23 noXiv Alex. n. 6xr\[L. p. 458 (cf 432), ov lii^Lvp. 248, 2 cpOQfiOQQ. Herod. tc. 6%r]ii. p. 590 W. — 21 aTtiQ^civa.v.cil yLiccQcc Alex. bis. — a n&g -/tre.] navxsXoig ixaQTSQ. tu? 6l$i^-QSLOL Aristid. IX, 359 W. — 22 (« ffidrj^of Cob. Sch. W. (Fr.^):ms ^lS^iqslol (Arist.) k, ag 6idriQSLa el, mg (w) 6lStjqloi Alex.,co 6LdriQS0L BCV Herod. ~ 22 bnoTS Herod. — 23 ^gpTjas ehl.— aiinsX. . . . tcoXlv Diouys. de Dem. c. 57.


248 AliiXIKOT\avater^7JKcc


KATA KTHSI^SiNTOS. 249NaC^ ulla drj^oriKog i6tcv. av iihv toCvvv JtQog 16HTYjv evfpYiiiCav avtov tav Xoycov ccTCo^keTtrite^ i^aitatrjd^TJ^s^d^e^&67CSQ Tial TtQotSQov., sav 6' elg ti]v cpv6ivnal f^v alrjd^SLav^ ovk s^aTtatrjd^rj^s^d^s. SKsCvcjg ds5 aTtoXck^sts TtaQ avtov koyov. iyco ^sv ^sd'^ v^cbvXoyLOv^cai.) a 8sl VTtccQ^ac sv tfj cpv6si tc5 drj^otiK^dvdQl Kal 6cbcpQ0Vi., Kal JtccXiv dvtid^rj^cj., tcoXov tivaslKog s6tiv elvai tbv bXiyaQ%iKov av^Qcoitov %al cpavlovv^slg d' dvtid^svtsg SKatSQa tovtcov d^scjQri^at10 avtov^ ^ri bjtotSQOv tov XoyoVy dXl' bxotSQOv tovpCov s6tCv. ol^ai toCvvv ccTtavtag av v^ag b^oloyfi^ai., 169tdds dslv vTtaQ^ai t« drj^otiKip^ TCQcbtov ^sv slsvdsQOV[avtbv^ sivai Kal TCQbg TCatQbg Kal TCQbg ^rjtQog^ Iva^rj dtd triv jcsqI tb ysvog dtv%Cav dv6^svrjg fjtolg15 vo^oig^ oi 6(p^ov6i trjv drj^oKQatCav^ dsvtSQov d' djcbt(x>v TCQoyovcjv svsQys6Cav tivd avt(p TCQbg tbv Stj^ovvTcdQisiV.) t) rd y dvayKatotatov ^rjds^Cav s^^Qav,iva ^rj Porjd-cbv tolg tcov JCQoyovcov dtvjriiia6i KaK&giTCixSiQfi noiSiv trjv nokiv. tQCtov 6(hcpQova Kal ^s- 17020 tQiov XQrj TCScpvKSvai [avtbv] JCQbg tijv Ka^' rj^SQavdCactav^ ojccjg ^rj did trjv d6skysiav tfig daTtdvrjg dc3-QodoKfj Katd roi) dij^ov. tstaQtov svyvco^ova Kaldvvatbv slnslv KaXbv ydQ trjv ^sv didvotav jtQoaiQsl-^d^ai td ^sXti6ta^ trjv ds TtatdsCav [tijv Toi) ^r^ro^og]1 TtQos] slg eh Cob. W. (v. a). Cf. Dem. 3, 1. — 2 ccvtovr&v X. AC Bk. : tav X. ccvrov {hisit.) Fr., del. avrov W. — ScnO"pXs^^rirs CV. — 4 elg rijv ek W. (1 om. mGTtSQ 3 . . . i^an. 4).—o Xoyov A W. : tbv Xoyov. — 7 sqq. tcccI Gmcpgovi^ Ticcl cpavXovdel. Poutsma. — 11 vn&g b[ioXoyf]6ai A (W., deleto pron.), it.sed -6SIV cCz Fl. ; 6\LoXoyiq6Siv u/xa? BV Fr. (av del. ci. Fr.*). —12 sq, ccvrbv iXsvd-. Acf Barb., del. ccvtbv W. — 13 alterum nqbgom. BCV. — 13 sq. ivcc ry tvsqI r. y. arvy^ice. A. — 14 tisqX] TCQog(13) Bz. — 20 secl. avtbv (biat.), — 21 a6eXysiav Bachm. An.I, 150. — 24 secl. rr]v rov QijroQog.


.250 AISXINOTxal xov X6yov 7id%^ELV rovg axovovtccg' sl 8s firj, f^vy 8vyvcofio6vvi^v del TtQotaKteov rov loyov. ni^TttovdvdQBiov eivaL triv ^v^t^v^ Xva ^rj TtaQa td dsLvd Tcaltovg mvdvvovg syxataXsiTtri tbv dri^ov. tov d' 6Atyaq%LKOvJtdvta tdvavtCa tovtcov s%slv' tC yd^ dsl 5TcdlLV dLS^LSvai; 6xs^a6^s dij, tC tovtcov vjtaQXSL ^rjlioOd^svEL'6 dl ^oyL0^bg s6t(o STtl 7ta6L dLxaLOLg.171 Tovtc) ^atrjQ ^sv r]v ^rj^o^d^svrjg 6 JJaLavLSvg^dvrjQ sksvd^SQog' ov yaQ dsl ipsvds^d^ac' td d' dnb trjgliritQbg Tial tov TtaTtTtov tov TtQog ^rjtQbg Tt&g s%sl loavta^ syo3 cpQa^co. rvkcov rjv sk KsQa^sov. ovtogTtQodovg tolg TioXs^CoLg Nv^cpaLov tb sv t& iZdvTC),tots tr\g TCoXsixig s%ov6r\g tb %coqCov tovto^ g)vydg dnsl6ayysXCag sk tf}g TtoXscog sysvsto d^avdtov xatayvco-^d^svtog avtov^ trjv kqC6lv ov% vTto^isCvag^ Kal dcpLKvsl- i5taL sig Bo^TtoQOV^ KdKsl ka^^dvsu dcoQsdv itaQd tav172 tVQavvcov tovg dtvo^aa^svovg K7]7tovg^ Kal ya^sl yvvalKa7tXov6Cav ^sv v^ /iCakol %qv6Cov sjtLCpSQO^svrjvTCokv^ UKvd^LV de tb ysvog^ s^ rig avta yCyvovtatd^vyatSQsg dvo^ dg SKslvog dsvQO ^std TtoXkcov %Qr]^d~ 201 tb Xoyov ytsi&SLv oin. C. — 2 y*] ^h a, om. Afq Barb. z.— 3 post avdg. add, accl ccvtov AcV. — 4 v.iv8vvovg A: noXifjLOvg(Fr.); del. xal rovg yiLvd. W., recte fort. — iynatccXiTty ACW.'. — tbv dii^iov^ tr]v td^tv a. — 5 Ttccvtcc C: ndvta ^st (Fr.).— 8 ^v om. V. Affer. haec {tovtat . . . ijjsvSsG&ai) Anonym. Sp.I, 439 (Hammer I, 369); Doxop. W! Rh. 11, 234. — 8 sq. ^tj/xiXevd".] iXsv&SQog avr]Q Jrni. Anon., iXsvd^sgog Doxop., quod valde— 12 N. ts iv {tco Harp. AB) Uovtco Harp.; ta om. et. aehlW. (hab. Syrian. H, 25 Rabe); v. Mus. Rh. XLIV, 14. — 13 sq.placet {Jriii. 6 JI. exstat p. 251, 3 sq.). — 11 iya (pQccGo} om. A W.U7t' sl6ayysXiag (cf. § 79) om. B (hab. mg. m) f ^ — 14 iv, tiignoX. del. Sakorraphos, sed cf. Plut. Dem. 4. — 14 sq. ^avdtov . .a^btov (cf. 251, 6) del. Bak. Sch. W. (cf. Syrian. 1. c. — 15 ttjv . .vnoiisivag (cf. II, 6) del. Sakorr. — 17 cf. Harp. s. KfJTtog. —19 Zlyivd^iSa Syrian. Cf. schol. — i^ r}g avt(p y. A: y. J"' avtio C,il fig y. a^btm (hiat.) B Fr. — 20 Svo ^vy. A.I


.KATA KTIl^I^SiNTOiJ. 251tav cc7to6xEClag^ 0vv(pxL6s tijv ^lv ireQav 6tG}d7j7tot€yLva ^rj TCoXkolg ccTtBx^^dvcoiiaL' triv d' itsQav eyrj^sTtaQLdcjv tovg Ttjg utoXecog vo^ovg ^rjiiood^evyjg 6UaLavLSvg^ s^ rjg v^lv 6 TtSQLSQyog xal avxocpdvtrjg5 ysysvr^taL ^rj^oiSd^svrjg, ovkovv aTCO ^sv tov TtaTtjtovTtoXs^Log av SLrj ta dyj^G)^ %-dvatov yccQ avtov t&vTtQoyovcov xatsyvcots^ td 6' aTtb tfjg ^rjtQbg UKvd^rjg^^aQ^aQog iX?.rjVL^cov tfj cpcjvfj' od^sv xal trjv jtovrjQtavovx S7CL%d)QL6g s6tL. TtSQL ds trjv Ka%'' ri^8QC3v dCaLtav 17310 tCg s0tLv; SK tQLrjQaQxov loyoyQacpog dvscpdvri , tdTtatQaa KataysXd^tcog jtQos^svog' aTCL^tog ds xal TtSQltavta do^ag slvat xal tovg Xoyovg sxcpSQSLV tolg dvtLdCxoLg^dvs7tiqdrj6sv STtl tb ^fj^a' JtXslatov d' sk trjgTtolLtsCag siXrjcpcjg aQyvQLOv^ sld%L6ta TtsQLSTtoLrj^ato.15 vvv ^svtoL tijv dajtdvrjv STtLXSxlvxsv avtov tb ^a6L-Xixbv %Qv6Cov^ s6taL d' ov8s tovd'^ Ixavov ovdslg yaQ7tG)7tots TtXovtog tQOTtov TtovrjQov TtsQLsysvsto. xal t6ocscpdXaLOV^ tbv ^Cov ovx ix tav IdCcjv 7tQo66dcjv TtoQC-^stat^ aAA' sk tSiv v^stsQCJV klvSvvov. TtQbg d' svyvco- 17420 ^odvvrjv Kal l6yov dvva^LV Ttcbg JtscpVKs; dsLvbg Isystv^I 1 arslXag B Vz. — 6 ^tj/x. yey. AVaz; in C pro voiiovs 3 . .ovHovv 5 est voiiovg i^ rig A. b 11. ysyivriraL. ovkovv. — 'ndTtnovA W. : TT. rov tiqos firirQbg (cf. Syrian. 1. c). — 6 sq. r&v itQOydvcovdel. Hamak. W. r&v TtQoyovoiv . . . rov jtdmcov Poutsma. —7 Zv.vQ-7]g ... 8 cpcovjj Sopat. W. V, 50. — 10 sq. ytccray. ra TturQ.A W. — 12 iiiq)SQ8iv scr. : iyKptQcov (Fr.). Contra ytal del. Halm.— 13 TtXstarov . . . p. 252, 6 cpavXa Stob. Eci. H, 15, 49 W. —ri]gom. Stob. — 14 TtoXirsiag A, mg. gm, Stob. (Bk.) -.TtoXBcog (Fr.).Cf. § 23. — 16vvv... 17 nsQLsy. Diodor. XVH, 4. — 15 sq. rrjv dan.iniv.. avrov rb ^ae. 'j^q. Diod. (Usener): rb §. XQ- i^- 1. dan. a. codd.Stob., qui est ordo verborum grammaticus. — 17 TtmTtors om.C. AfF. haec Sopat. W. V,28, Anon. IV, 71, Apostol. XIII, 51 b.— TCovriQov rQonov ehl, Apostol., Anon.; om. TtovriQov Stob. W.(hab. Diodor.). — 19 rnLsrsQiov Stob. Apost. — TCQog Stob. Herw.(cf. p. 249, 20): nsQl (Fr.). — 20 Xoycav Stob. — dsivibg dgm Stob.


252 AisxiNorxaxbg pLavat, ovta yccQ xexQrjtai xccl tS savtov dco^^att xal jtaidojtOLta^ a)6t s^e [lij ^ovXs^d^ai keyEtv atovtG) TtSTtQaKtai' rjdr] yaQ Ttots sidov fnarjd^svtag tovgta tmv jtXri^iov al6%Qa XCav oacp&g Xsyovtag. STtsitati ^vfi^aivsi tr} TtoXsfj ol ^sv Xoyoi KaXoC^ ta d' SQya 5175 (pavXa. TtQog ds dvdQsCav ^Qa%vg ^oi IsCTtstat Xoyog.sl iikv yaQ rjQvslto ^rj dsiXbg sivau^ r) viLslg iirj 0vvrjdsts^diatQi^rjv 6 Xoyog av [loi JtaQS6%sv' sjtsidrj dsTcal avtbg b^oXoysl sv talg sxTcXrjdCaig^ xal v^sig 6vvt


ICATA KTHlJI^SiNTOi:. 253tbv ov 7tQo6rjKovta sl(37ialsig tolg tQaycpdolg elg trjv0Q%Yi6tQav^ slg tb IsQbv tov ZfLOVv6ov tbv ta IsQadeiUa :tQodsd(Dx6ta."Iva ds liii ccTtoTtkavG) v^ag ccTtb tijg v^od^sdscjg^5 sKslvo p^s^vrj^d^s^ otav (pfjdr]^otL%bg sivai' d^scjQSltavtov }irj tbv koyov^ dXla tbv ^iov^ xal 6xo7tslts ^ijtig (prj6cv sivai^ dXXa tCg s^tiv.^Ejtsl ds 0ts(pdv(ov dvs^vrj6d-riv xal dcoQScbv^ scog 177sti ^S(ivr]^ai^ TtQolsycj v^lv g) dvdQsg 'Ad^rjvaloi^ sl10 ^ij xataXv6sts tdg d(p%-6vovg ravrag ScoQsdg ocal tovgslKf} dido^svovg ^tscpdvovg^ ovd'' ol ti^cjiisvoi %dQivv(.ilv sl'0ovtai^ ovts td trjg Jto^^scjg ^Qay^ata STtavoQd^cjd-iq^stai'tovg ^sv yaQ JtovrjQovg ov ^rj utots ^sltiovg%0iri6sts^ tovg ds %Qri0tovg slg tr^v s0%dtr]v15 dd^v^iiav s^paXstts. oti d' dlrjd^r] Isycj^ ^sydXa tovtcovol^ai 0rjy.sia dsi^siv [viitv]. si yd.Q tig v^ag 178SQOf^^sis^ 7t6tSQOv v^tv ivdo^otsQa doKst rj 7t6Xigslvai STti tcbv vvvl KaiQCJV rj sjtl tcbv 7tQoy6vc3v^ djtavtsgdv b[ioXoyr]0aits^ sitl rwv 7tQoy6vcjv. dvdQsg ds20 7t6tsQov t6ts d^isivovg r]6av rj vvvC', t6ts ^sv dta^ps-Qovtsg^ vvvl ds 7tolX


254 AILXINOTxk %ala TCaQ ri^lv^ xal tb tfjg aQEtrls ovoiia tt^iov'vvvl ds KataTtinlvtat to itQay^a^ x«t to dtE(pavovv179 £'1 sd^ovg^ alX ovx ix %QOVoCag TCoiEl^d^E. ovx ovvatoTtov ovtcD6l dLaXoyi^o^EVOLg^ Tag ^iev doQEag vvvlTtXsCovg slvai^ ta ds jtQciy^ata tcc t7}g jtoXECog tots 5lialXov 16%VELV^ xal tovg avdQag vvv ^ev xeCqov^Eivai^ totE d' diiECvovg; iyo) ds roi)^' v^ag iTttXEiQriacodidd^xEiv. oIe6%^ dv TtotE w dvdQEg 'A&rjvaloL id^slf)f\(SaCtiva ijta^xElv Elg td 'Olv^^tia^ t) dkkov ttvdtcbv 6tE(pavita)v dymvcjv^ TtayxQattov r) xal dkko tt tcbv lopaQvtEQG)v dd^Xcov^ eI 6 6t£cpavog idCdoto ^ij ta XQatCatcp^dlld t(p diaTtQa^a^EVG); ovdElg dv not^ rid^i-180 Xri^Ev \i%a6xEiv\ vvv d' oi^ai dtd tb 6Jtdviov xal tbTtEQi^dxr^tov xal tb xaXbv xal tb dEC^vrjatov ix tijgvCxTjg id^iXov^Cv tiVEg td 6(X)^ata TtaQaxatad^i^Evoi xal i5tdg {lEyC^tag takaiTtcjQCag vTto^ECvavtsg diaxivdvvEVEiv.vjtoXd^EtE xoCvvv v^dg avtovg stvai dycovo^itag TtoUtixijgdQEtijg^ xdxEivo ixXoyC^aad^E^ ort, idv ^sv tdgdcoQEdg olCyoig xal diCoig xal xatd tovg v6(iovg didrarf, stokXoi)g dyc3Vi6xdg e^exe xijg dQExijg^ dv ds xc5 abi^ovloiiivGi xal tolg diaTtQa^a^ivoig xf>^Q^tV^^^-> ^


KATA KTHSia>SiNTOS. 255HLXQa 6cc(ps0t£Qov v^ctg ^ovXo^ac dcdcc^at. TtotSQovv^lv d^etvcjv dvrjQ alvai doxsl @s^L6tOKX7}g 6 6tQatrjyy}6ag,ots tfi I^aXa^lvt vaviia%ia tbv UsQarjv svixats^rj ^rjfio^d^svrjg 6 vvvl tijv td^iv Xi7t6v; MtXtiddrjg ds5 6 tijv sv MaQad^G^vi ^d^rjv tovg ^aQ^aQovg viX7J6ag^rj oi)tog; hi d' ol aTtb ^vXrjg cpsvyovta tbv drj^ovxatayayovtsg; '^Qi^tSidrjg d' 6 dixaiog^ 6 trjv dvo^oiovsx(ov ijtcovv^iav ^rj^oad-svsi; dXX' sycoys ^d tovg 182d^sovg tovg ^OXv^Ttiovg o^d' sv talg avtalg rjnsQaig10 d^iov 'fjyov^ai ^s^vrj6drci tov d-rjQiov tovtov xdxsivcjvtav dvdQav. iTtidsi^dto toCvvv ^rj^oed^svrjg [sv tasavtov ^oygj]^ sl' tcov ysyQantaC tiva tovtcov tcov dvdQG)v


256 AisxiNOT183 ^Hadv ttVFg G) avdQsg 'Ad^rivalov nata tovg totexaiQovg^ o'C Ttokvv Ttovov vTto^scvavtsg xal ^sydXovgxtvdvvovg iitl tip UtQviiovt 7tota^(p svtxcov ^axd^isvotM)]dovg' ovtot dsvQO dcptxo^svot tbv dTj^ov fjtrj^avdcoQsdv^ xal sdaxsv avtolg 6 drj^og tt^dg ^sydlag^ cjg 3t6t sdoxst^ tQSig ktd^tvovg ^EQ^ag ^tri^at sv tfj 6toatfi tG)v 'Eqiig)v^ scp^ (pts iiri ijttyQacpstv ro ovoftt^ t6savtojv^ tva ^rj tcbv 6tQatrjyG)v^ dXXd roi) 8ri\iov doxfj184 sivat tb STttyQa^^a. ott d' dXrjd^rj Ksyco^ s^ avtcbvtcbv Jtotriiidtcov sl'6s6d'S. ijttysyQajttat yaQ STtl ^sv icta TtQatc) tcbv ^Eq^g)V'rjv GLQa xdxslvot talaxdQdtot^ ol' Ttots MrjdGtvTtatalv STt' 'Htovt^ UtQv^ovog d^cpt Qodg^Xt^ov t afd^cjva XQatSQov t sitdyovtsg "AQr^a|jjtQCJtot dv6^svsG)v svQov d^ri%aviriv. ifSTtl ds ta dsvtSQG)riys^6vs06t ds fit0d'bv 'Ad^rjvalot tdd' sdoxavdjvt svsQys6irjg xal ^sydkrjg dQStrlg.^alX6v ttg tdd' idcav xal S7ts66opiivG)v id^skriestdiKpl ^vvol6t TtQdy^a6t ^6x^ov s%stv. 2(1 « a. 'JQ'. AP Bk.: ora. BCV Fr. — 2 -Jtovov vn. xQOvov B,V7t. xQOVov C V. — 5 y.al om. A W.; P: riir\7]6av . . . |i/. . . .\J [rt|/iag %tI. — 6 "EQii&g cf. Harp. s. v. — T tjjpost 6toa om. AP. — irp' ons] 'icpri \i(pr\v a) ts BV, ^(priGs C. —t6 ovo^cc xo AP, cf. p. 257, 8 : ta. ovoiiata tu (Fr.). — 10 hgsgQ^b]yvmasGd-s AP (195). — yag om. hkl. — 10 sq. tm puhv amV Barb.Fr. — 12 rjaav aga A. — Immutavit ordinem epigrammatumRichter (W.), ut primum esset p. 257, 2 sqq., alterum v. 12 sqq.,tertium 17 sqq., et rccte quidem, quod ad poetae mentem attinet.Tamen non diverso ordine exhibentur a Piut. Cim. 7, Tzetz. adLyc, 417. 14 ycQVSQOv Plut. — 17 tdy' A, Apostol. Cent.Vin, 41 0. — 18 fisydl(ov Scyad-mv Plut. — 19 STCsaaoiisvoig P*.— 20 xaiQtov a^q)l |. A Apostol. (fuit x-v. 1. pro ^aXXov 19,cf. schoL), &iicpl nsQi ^vvoTg Turr. ex Plut. — TTQrjy^iaav Kircliholf.— iiox^ov] d^Qiv Plut,


KATA KTHSISiNTOS. 257inl dh tm tQLtm [iTtiyiyQaTttaL ^EQin^fi] 186BK TCote tr}6dE ^toXriog a^' ^AtQECdri0L MevE^dsvgfjyalto ^dd^sov TQcoLxbv a^ TcedLOV^ov TCo^' "O^riQog acpri z/ao^c^wi' nvxa xalxoxLttbvcov5 7co6^rjtfJQa ^dji^rjg a^oxov dvdQa ^oXelv.ovtcjg ovdev dsLxeg ^Ad^rjvatoL^L TcaXelOd^aLTto^nrjtdg TCoXi^ov t d\i^)\ xal rjvoQsrjg.i^tL 7C0V tb T^v 6tQatr]yS)v bvo^a; ovda^ov^ dlXd tbtov 8r\yiOv.10 IlQoil^sts di^ tfi dLavoLCf xal sig tf^v atodv ti^v 186xoLXLkrjV aTcdvtcov yaQ v^lv tcbv xaXSyv SQyov tdvTCo^vriiiata sv tfj dyoQo. dvaKSLtaL. tC ovv s6tLV cjviyoj liyG) ivtavd^a; rj iv MaQad^&VL ^d^rj yiyQaTCtautCg ovv fjv 6 6tQatr]y6g', ovtcjol ^hv iQCotr^d^ivtsg15 aTCavtsg dTCoxQCvacCd^s dv^ otL MLltLadrig^ ixsl ds ovkiTCLyiyQaTCtac. 7CG)g\ ovx ^tr^^s tavtrjv tr^v doQsdv;r^tri^sv^ aAA' 6 dfi^og ovx sdcoxsv^ aAA' dvtl tov 6v6-^atog 6vvs%d}Qri0sv avtip TCQcjtG) yQccq)fjvaL TCdQaxaXovvtLtovg 6tQatLcotag. iv toCvvv ta ^rjtQcoco 18720 [TCaQa tb ^ovXsvtTJQLOv]^ r^v sdots dcjQsdv tolg d^b2 TtSXsag gmCV. — 3 ig TtsSiov hklP Plut. — 4 ^aXxo;^.]7CSQ


258 AISXINOT^vXiig (pEvyovxa xhv dfj^ov Tcaxayayovdiv^ £6xcv Idslv.7jv 116V yccQ 6 xb tfjil^pia^a vtxij6ag ^AQxlvog 6 m KoClrig^slg xcjv xaxayayovxcav xbv dij^ov^ syQaxl^s dh tcqCoxovfilv avxolg slg %-v6Cav xal dvad-rj^axa dovvai %ikCagdQaiindg^ xal xovx^ s6xiv sXaxxov ri dsxa dQax^al xax' r.avdQa^ STtSixa xsXsvsi 6xs(pavG30ai Q^alkov 0xs(pdvc3avxG)v sxa6xov^ aAA' ov XQv6


KATA KTHSI^iiNTOS. 259sl Bxelvot Jcar' d^tav ittuTld^rj^av^ ovtog avd^tos ojv6t£(pavovtaL.KaCtoi ^tvvd^dvoiiai y avtbv fiBXlEiv Xsysiv^ ayg 189ov dCxaia jtocG) TtaQa^dXlcov avtd5 td t&v TtQoyovcoV5 sQya' ovde yaQ ^tld^iKDva (p7]0Si tbv Ttvxtr^v 'OAv^-7tCa6c 6tS(pavcod"f]vaL vL7C7]0avta FkavKov tbv TtakatbvEKslvov nvKtrjv^ dXXd tovg xad'' iavtbv dycovL0tdg^G>67tsQ v[iag dyvoovvtag^ oto tolg usv TtvKtatg s6tlv 6dycov TtQbg dXXijXovg^ tolg d' d^t,ov6L ^tstpavov^d^at10 TtQbg avtijv tijv dQStriv^ rjg xal EvsKa 6tS(pavovvtai.dsl yaQ tbv KrJQVKa difjsvdslv^ otav tijv dvdQQri^iv svtcp d-sdtQG) Ttoifjtat TtQbg tovg "EkXrivag. ^ri ovv r}iitv,cag JJataiKCcovog d^Sivov 7tE7toXCtEv0ai^ dis^id^i^ dXKEcpiKO^Evog tfjg dvdQaya^Cag^ ovtco tdg xaQitag tbv15 drj^ov dTtaCtSi.^'Iva ds ^rj dTtOTtXavcb v^ag djtb tfjg 'b7to%'E6sG)g^ 19«dvayv(o6Etai v^lv 6 yQa^^atsvg tb E7tCyQa^^a^ o STtiyeyQa7ttaitolg d7tb QvXfjg tbv dtJ/AOv xatayayovdiv.IEnirPAMMA.Tov68' dQstfjg svsKa dtscpdvotg sysQaQS TtaXaCx^covdfj^og 'Ad^rjvaCcjv^ ot 7tots tovg ddCxotgd-safiolg ccQ^avtag ^toXscog 7tQC3toi xataTtavsivYiQ^av^ xCvdvvov 06^a6LV dQafisvoL,1 sl d' iyisivoi ecB. W.^ — 5 cf^^si C Bk.: cpa6l elqhf,


'260 AirxiNOT191 T9rt TOijg JtaQa tovg vo^ovg aQ^avtag xatsXvOav^$ia tovt avtovg (prj^LV 6 jcoLrjtiig tiarjdilvai,, evavlovy&Q ^v £t(, tote na6LV^ oti trjvLxavta 6 drl^og xats-Xvd-rj^ i:tSLdrj tLVsg tag yQacpag tav TCaQavo^cov avslXov.xal yaQ rot, hg syco tov Ttatgbg tov s^avtov stcvv- f>d^avd^rjv^ og strj ^iovg ivsvrJKovta xal Ttsvts stsXsvtrjtjsv^ccTtdvtcjv (istadxhv t&v jtovcov tfj tcoXsl^ bg^oXXdxig stQog i^s dis^rjSL inl ^xoXrjg' scprj ydQ^ otsocQtLCjg xatsXrjXvd^SL 6 dfj^og^ sl' tLg s16lol yQacprjvjtaQav6^c3v sig dLxa


,KATA KTH2:i$SiNT0L\ 261ixBQG) xivl rrjv yvco^rjv £%ov6iv. 7]dr} d' ix xcbv xaxvcbv l^Zxcbv zlrj^odd^avovs al6%Q0v sd-og iv xolg diKa6xrjQL0t^TtaQadsdsxd^e. fisxsvTqvsxXaL yaQ v^iv xa xrjg TtolecoQdLTcata' 6 ^ev yccQ xaxTJyoQog aTtokoystxaL, 6 de tpev^,i) ycov xrjv yQa(pr]v yMxrjyoQel^ ol de dLxa6xal evLOxe cov^ev el6L xQLxal eTtLXav^dvovxai^ c)v d' ovx el6\ diTca-GxaC^ TteQi X0VXC3V dvayxd^ovxaL xrjv tfjrjcpov (peQe.Lv,XeyeL 8e 6 (pevycov., dv aQa Tto^' dipr]xaL xov TtQdy^a-Tog, 01)% cag evvo^a yeyQacpev^ dXT^ «g r\8ri Ttoxe %al10 TtQOxeQOV exeQog xotavxa yQdil^ag aTtecpvyev. ecp c6 %alvvvl [leya cpQovelv dxovo Kxrj6i(pG)vxa. exokiia d' ev 194v^lv Ttoxe^e^vvve^d^aL ^AQL^xocp&v exelvog 6 'At,r]VLevgXeyav^ oxl yQacpdg :taQav6^C3v djtecpvyev e^8o^r]%ovxa \ocal Ttevxe. dXl' ovyl KecpaXog 6 TtalaLog eKelvog^ o15 doxG)v dr]^oxiZG)xaxog yeyovevat^ ov% ovxcog^ dl}J eTtlxolg evavxiOig icpiXoxi^elxo^ Xeycov^ ort 7tXel6xa JtdvxcovyeyQacpcjg ipr](pi6^axa^ ovde^iiav TtcoTtoxe yQacpijvTticpevye TtaQavo^cjv, xaXcbg oi^ai 6e^vvv6^evog.iyQacpovxoyaQ d},.Xr]Xovg 7taQav6^cov ov ^6vov ol diajtoXL*-20 xev6^evoi^ dXXd xal ol cpCXoL xovg cpCXovg^ et xl fjaliaQxdvoLevelg xr]v 7t6XLV. ixel&ev de xovxo yv(o6e6d-e. 195AQxlvog yaQ b ix KoCXrjg iyQafaxo 7taQav6^G)v 0Qa6vjSovAorxbv UxetQiia [yQdipavxd: xi JtaQa xovg v6^ovg\eva XG)V djtb QvXfjg avxa ^vyxaxeXd^^vxcjv^ xal elXe1 sq. Tsyv^^ '^o* -^- ~" ^"""^ ^^- ^^^^- ^^V' P- ^^^ Bk. —3 naQcc&sdsx^s Cob. (cf. I, 178): TtccQccSsx^G&s. — v^tv Markl.(Fr.): rjiilv ehk, viimv cett., del. Saupp. Cf. p. 262, 6. —6 sq. div.ci6xai del. Cob. Cf. I, 175. — 10 toaccvtcc A. — 11 vvvAdf. — 13 icnicfvytv A: Tticpsvysv (Fr.); cf. v. 17. — 14 ovx A,— KicpccXos z Fl. : 6 K. (Fr.). — 18 tcpsvys A, ^cpvys Cob. W. —20sq.i^cc^dQtoLSv'h'Bk.W. — 2SUt8iQL&Dohr.Fi.—rLOm.A,YQ....voiiovg (p.262, 4) del.Dobr.Hamak. Fr.^— 24 ivcc C Fr.: etscpuvovv


262 AisxmoT' vE(x)6rl yEyEvrjiiBvcov avra tav svsQys^i&v^ ctg ovxVTCsloyC^avxo ol di%a(StaC' Yjyovvto yaQ, &0:tSQ toteai)tovg (psvyovtag [ajfb ^vlrjg] ©Qaav^ovXog xatrjyaysv^ovxg) vvv ^svovtag s^sXavvsiv Ttaga tovg v6-196 (lovg yQacpovtd tv. dXX^ ov vvv^ d?Ad Ttav tovvavtCov 5yCyvstai' ol yaQ dyad^oi dtQatrjyol 'b[iiv xal t&v tdg6cti]dSLg ti^vsg svQrj^svov [sv tkI 7tQvtavsC


:KATA KTHSI^SiNTOS. 263Quv TtaQaiXEixaL" odtig d' iv rm ^qcot^ XoyG) Ti)rtl}7iq)ov aitsl^ oQxov aital, vo^ov aitst^ drj^oxQatiavaitsl^ (bv ovt€ altfi6ai ovdsv o


264 AIHXINOTTtQOSQG). BTCEidccv TtQosld^cov ivtavd-ol Ktrj6L


KATA KTHSI^SiNTOS. 265jtbv ^rj^o^d^Evovg TtQotEQOv die^fiXd-ov^ ovts tcbv dr}-^o6C(av adLXTj^dtav ovdsvbg jtQOtsQov Sjiv7]6^7}v^ acpd^ovadj^TCov Tcal nolloc s%(dv Xsyscv^ i^ Ttdvtcov y av sirivccTtOQGytatog' dXXd TtQ&tov y.sv tovg vo^ovg STtsdsi^a5 djtayoQSvovtag (irj 0ts(pavovv tovg vTtsvd-vvovg^ STtsttatbv QYitOQa s^TJXsy^a yQail^avta ^rj^o^d^svrjv vTtsvd-vvovbvta ^tscpavovv ovdsv stQo^aXo^svov^ ovds TtQoOyQai^avta^^STtSiddv d(p tdg svd^vvag^" dXkd Ttavtsk&g xal,v^cbv %al t&v v6^(Dv TcatajtscpQovrjxota' xal tdg s60r10 ^svag TtQbg tavta %Q0(pd6sig siTtov^ dg d^iS) xal vy,dgdia^vrj^ovsvsiv. dsvtSQOv d' v^lv dis^rjXd^ov tovg 204jtsQL tav KrjQvy^idtcov vo^ovg., sv olg diaQQ7]drjv dTtsir\ Qrjtai tbv VTtb tov dr^^ov 0ts(pavov^svov ^r} xrjQvttSr^d^at s^o tfjg sxKXr]6iag' 6 ds QrjtcjQ 6 (psvycov tijv15 yQa(priv ov tovg vo^ovg {idvov TtaQa^s^rinsv^ dkkd ocaltbv xaiQbv tf}g dvaQQri^scog xal tbv tOTtov^ tcsXsvcdvovx sv tfi ixxlri^ia^ aAA' sv ta d-sdtQ^ tr^v dvdQQr]0iVyCyvs^d^ai^ ovd' SKxlrj0talovtcjv 'Ad-rjvaCcjv^ dkkd ^sX-Xovtcov tQaycidSiv sl^isvai. tavta d' slTtcov fiiXQa20 fisv TtsQl tav IdCcjv sl^ov^ td ds %ksi


266 AI2XIN0TdcoQeag. iav d' Vfi&v 8iri%ai 6vyx(DQrj6at, a^bta tisqItrjg td^ecjg tov Xoyov^ xatSTtayysXXo^svog^ ^g inl tf]tsksvtfj trjg aTfoXoyLag Xv68v tb TtaQavonov., ^ij 6vy%co-QSltE^ liTjd' dyvo£ld'\ otL jtdXaL6^a tovt s0tL dLxa-0trjQLOV' ov yaQ sl^avd^Lg Jtots ^ovloLt dv TtQog ro 5TtaQdvo^ov d7toXoysl6d-aL^ dXX' ovdsv sxcov dLzaLovsiTtslv stiQcov TtaQS^^oXf} TtQay^dtov sig Xrid^rjv viiag206 ^ovkstaL trjg xatriyoQLag i^PaXslv. &67tsQ ovv ivtotg yv^VLXolg dy&t^LV bQats tovg Ttvxtag ^sqI tfjg0td6sG)g dXXriloLg diaycjVL^o^ivovg^ ovtca ^cal 'bfislg looXrjv trjv fj^iQav 'h^tsQ tijg Ttolscjg ^sqI trjg 6td6sG)gai}t(p [tov Xoyov^ ^d^s^d^s^ xal ^rj iats avtbv s^catov TtaQavo^ov ^SQLL^ta^d^aL^ dXX' iyxad^r^^svoL xalivsdQSvovtsg iv rf; dxQod^sL^ si6sXavvsts avtbv sigtovg tov TtaQavo^ov Xoyovg^ xal tdg ixtQoxdg avtov is207 t6v Xoycov ijtLtr]QSLt£. dXX' d dij 6v^p7J6staL v^lv,idv tovtov tbv tQOTtov tr^v dxQoa^LV JtoLrj^rj^d^s^ tavd"'{jfilv r]drj dCxaLog si^L TtQosLTtslv. ijtSL^d^st yaQ tbvyorjta xal ^aXXavtLoto^ov xal dLatst^rjxota tijv stoXtfi.X. W. — ovSs (oi^Ssv ehl) avd^iog A Dobr. W.: ovk icvd^iog f,ov8\ al^os cett. Fr. {ugiog del. ovds Markl.). — 4 iLr]8' ^yv.om. af Laur. — 5 ^ovXoit ccv Azg^m^ Fl. (Rosenberg) : ^ov-XsvsTui i^ ^ovXsvastai dq Barb. ,§ovXstcci, (8) cett. Fr. (§ovXl]-asTai Bern.,del. W.). — 8 §ovX. del. Cob. — 10 alXrjXovg amhSTCQog &XX. C. — 11 nsQl] xal tisqI C. — aTaasojg ci. Petms Fabersec. Quintil. III, 6, 3: td^sag. — 12 tov Xoyov avTA A (del.avTovW.); secl. T. X. {causae statu Quint.). — 12 sq. ^lw tov naQ. YLaur., et ci. Dobr. Fr. (Turr.): add. X6yov C, Xoyovg B, sig Tovgl T. TtaQ. X6yovg A (cf. 14 sq.). — 13 aXX' . . .16 X6yovg Plin.epist. IX, 26, 11. — 14 dyiQodasi] i-A-nXriala A; del. iv tjj cckq.W. — 15 Tov TtaQavoiLOv A W.: 7taQav6[iovg Plin., tov jtQO,-yfiaTog cett. (Fr.), ex I, 176. — 16 aXX' a dr}] dXXd om. A,&XV a (dXXd) C. — 17 idv Bern. Lamb. Tayl. (Fr.^). -^utoirjaria&s A: Ttoifja^s (Fr.). Cf. § 8. — tovd^' A. — 18 yaQom. hkl. — 19 jSaX;Lavr. af Sch.: ^aiai/r. (Fr.).


KATA KTHSl^SiNTOr. 267tsCav. ovtog xXdsi ^sv q&ov i^ ol alloi ys^cb^cv^ijaoQxet dh ^dvtcov TtQoxsiQotata' ovx av d^av^d^acficdf, si ustapaXo^svog tolg s^cjdsv 7tsQLs6trjx66L Aotdo-Q7]6stac^ (pd6x(ov tovg [isv okiyaQiixovg vi^ avtf}g tijg5 dXrjd^Siag dirjQid^^ri^svovg rjxsiv TtQog tb rov xatrjyoQOV^fjfia^ tovg ds drj^otixovg iJtQog tb tov (psvyovtog,otav dij td toiavta Xsyri^ TtQbg ^sv tovg 6ta6ia6tiX0vg 208Xoyovg sxslvo avta vTto^dlksts' „« zlrj^60d-svsgj sl0ol r]0av oiioioi ol djtb QvXfig cpsvyovta tbv drj^ov10 xatayay6vtsg^ ovx dv ^ro^' rj drnioxQatCa xats0ti]. vvvds sxslvoi ^sv ^sydXcjv xax&v 6v^pdvt(ov s6co0av tr]VTtoliv tb xdXXi0tov sx TtaidsCag Qfjiia (pd^sy^d^svoi^ iirj^vr]0ixaxslv' 0v ds iXxojtoislg^ xal ^aXXbv 0oi ^sXsitCbv avd^riiisQov X6ycov^ ij tfjg 0c3tr^QCag tf]g 7t6Xscog.^'15 otav d' STtCoQxog cov sig tf]v did tav oqxcjv 7tC0tivxata(pvyydvr]^ ixslvo d7to^vr]^ovsv0ats avtfp^ oti rrajtoXXdxig ^sv sjtiOQXovvti^ dsl ds fie-O*' oqxcov d^iovvti7ti0tsvs0%^ai.^ dvotv d^dtSQov vTtdQ^at dft, d)V ovSstSQOVs0ti ^rjiio^d^svsi VTtdQxov^ rj tovg d^sovg xatvovg^ ?J20 rovg dxQoatdg iif] rovg avtovg. JtSQi ds ta^v d«x(>vcDi^ 209xal rov t6vov tf]g cpcjvfjg^ otav v^ctg STtsQcota' ^.ptol(pvyco.^ dvdQsg ^Ad^rjvaloi; TtSQisyQdi^ats ^s' ovx s0tiv1 cf. Tzetz. Chil. VI, 145. — qadioi? BCV Tzetz. — oladd. k W. (om. et. Tzetz.). — 2 TtqoxBiQi] add. Scvd^QooTtav C. —3 iLSTcc^aXXoii. omnes. — ^^ad-sv Kleynius (coU. § 56; 11, 5;Dem. XVIII, 196): ^^co (rfjg itoXscog add. C). — 1 tcc toiavvcc ABk.: tccvta (Fr.). — 8 oj] Srt w AC. — 9 o^olov riaav 6ol A. —10 cf. Dem. XX, 11. — 13 XoYonoistg C. Cf. Plin. ep. IX, 26, 12.Bk. An. 248. Tzetz. Chil. VI, 136. — 15 Sia] cntb ehl; del.Saliorr. (Eur. Med. 492). — 17 icsl dh Dobr. Fr.: &sl dk TtQogtovg avtovg. — 18 $voiv Q^dt] tv totv $votv A. — Siv....19 ^TtaQxov del. Cob. — 22 Haraqpvyco {-cpsvy. e) (p. 268, 2) AhCBk.; cf. Din. I, 43. — nsQLsyQdtl^ats hk W.: Trf^tfypa^ftf el,TtSQiyQai^ats cett. Fr. Add. i-a tfjg noXitsiag BCV Fr.


,268 AISXINOT^TCOL dvajCf^^o^ai''^ avd^vTto^dkXexE avta' „6 de drj^og t6 ^jdd-Tjvaicov Tcol Tcatacpvyri^ ^rj^o^dsvsg; TtQog TtoCav6v^^dxG)v 7taQa6xev7]v; TtQog Ttola xQW^T^^i 'ft TtQO-^aXXoiLEVog VTtsQ tov d7]^ov 7te7toXCtsv(3ai; a ^ev yaQvjtsQ 0savtov PsPovXsvaat^ Ttdvtsg oq&^sv. sxXLTtcjv 6^sv tb a6tv ovx oixslg^ ag doxslg^ iv IIsiQaisl^ dXX^i^oQ^slg ix tTjg TtoXscog^ itpodta ds TtSTtoQiCai tfj davtovdvavdQCa tb ^adiXixbv %()V(?f.'ov xal td drjno^ia210 dcoQodoxT^^ata." oXcog ds tC td ddxQva; tCg 7] HQavyri;tCg 6 tovog tf^g q)Covi]g; ovx 6 iisv tijv yQacpriv cpsv- icycov ietl Ktrj0i(pG)v^ 6 d' dyav oifK dtC^rjtog^ 6v d*ovts TtsQl tfig ovijCag ovts TtsQl tov 66^atog ovts TtSQltfjg i^titi^Cag dyavCtpri; dXXd TtsQi tCvog i^tlv avtS ^67tovd7]; TtSQl ;u^v(?»v 0ts(pdvov xal xrjQvy^dtcov iv ta211 d^sdtQG) ntaQa tovg vo^ovg' ov ixQV'^^ ^^ ^


KATA KTHSISiN r02. 269y€ 'b^&v oifdslg (poPrJ6staL, ^ij ^rjjioed^Evrjg, avijQ iisyaXoipvxogxal xk TtoXs^txa diacpsQcov^ anoxvjhv x&vaQi


270 AisxiNorTto^vo^o^mav l^xvQcbg dEdiEvac. tovg di) xarsyvaxo'tag aXXijXmv ^i]day.S)g v^slg ol xoivol ZQital tmv iy-^Xfjfidtcjvd^oXvdrjts*215 IIsqI ds tcjv slg i^avtbv Xoidogimv ^Qaiia fiovkoiiaiutQOSiTCaiv. Ttvvd-dvo^ai yccQ li^siv ^drj^o^d-svrjv^ 5cog rj TtoXig V7t' avtov ^sv c3q)sXrjtai TCoXXd^ vtc' s^ovdl xata^spXaTttai^ xal tbv 0iXi7f7tov xal tbv ^Als^av-Sqov zal tdg djtb tovtov altCag dvoi6siv s% s^s.ovtcj 6' satlv ft}g soiTcs dsivbg drj^iovQybg Xoycjv^ cSatsovx dTtoxQfi «vrd5, si^ ti jtsjtoXitsv^ai TtaQ^ v^lv sycj^ 10ri st tivag drj^rjyoQiag SiQrjKa^ tovtcjv Tcati^yoQSlv^816 dXXd Tcal trjv ri^viCav avtijv tov ^Cov dia^dXXsi xaltfjg 6iG}7tfig ^ov xatrjyoQsl, Xva iirjdslg avt^ to^togd6vxo(pdvtrjtog 7taQaXsC7trjtai^ xal tdg sv tolg yv^va-0Coig fistd tcbv vscotsQCJV ^ov diatQipdg Tcata^s^xpstai^ 15xal xatd trjods tfjg 7CQC6sc3g svd-vg dQxo^isvog tov Xoyovq)SQSi tivd altCav^ Xsycov^ dyg iyh trjv yQa(prjv ovxv7tsQ tfjg 7t6Xsc3g iyQajl^d^rjv^ dXX^ ivdsixvv^svog ^AXs-817 %dv8Q(p did trjv 7tQbg avtbv ix^Q^'^' ^^^ ^^ ^^% ^?iyco ^tvvd-dvo^aiy ^sXXsi y.s dvsQcotav^ did tC tb ^sv 20KScpdXaiov avtov tfjg TtoXitsCag ^sycj^ td ds %a%''SKa6tov ovx ixcoXvov ovd^ iyQa(p6firjv^dXXd diaXsCTtcovxal TtQbg trjv 7toXitsCav ov %VKvd 7tQ06iG)v d7t7]vsyxatrjv yQaq)7]v, iyco ds ovts tdg ^rjfio^d^svovg dtatQi^dg1 dri] Ss di] Bz Fr. — 2 post ccUriXcov om. ddiv.Elv cum V.Cf. n, 6. — 5 nQ06H7Csiv Agz. — 6 ftgr om. A. — 9 ^* scr.:yap. Cf. p. 273, 15 v. 1. — 12 civxr]v C: ^ov (Fr.); an ccvxrivfiov'^ — 14 nagaXinrixai f^. — 17 (^(i^XXsiy cpsgsLv^ Cf. v. L§ 225. iQEi ci. Poutsma. — 19 dvcc del. Wolf, did . . . ^x^gavHirschig. — 21 avxov xrjg ctoX. A W.: x. noX. a^xov. — 21 sq.v.a%' ^Tiaaxa fqz V Barb. Sch. (coll. II, 25). — 22 diaXdTCOiv» Fl. (cf. §220): diaXiTtaiv. — 23 aiirivEyv.a ?


KATA KTHSI^SiNTOS. 271i^^Xaxa^ ovt' STtl talg i^avtov al^%vvoiiai^ ovte toifg£lQr]^8vovg iv v^lv Xoyovg i^avtfp aQQritovg


ds272 AISXINOTorav avta dox^, xal t6 ^sv dia ;u()oVov Xeyeiv 6r^-(lelov i^tiv STtl t&v xaiQCJV xal tov 6v^(p6Qovtog avdQogTCoXitsvoiiivov^ tb dh ^rjds^Lav TtaQaXeCTteiv 'fj^e-221 Qav eQya^o^evov xal iii^d-aQvovvtog. vTteQ de Toi)liTJTtcj xexQiad^ai vTt' fftov, ^rjde t&v ddixri^dtov 5ti^KDQiav vTtodxelv., otav xatacpevyrig iTtl toi)g toiovtovgl6yovg^ ri tovg dxovovtag iTtiXiqOpiovag 'b^oXa^pdveig^rl 6avtov TtaQaXoyitpri. td ^iev ydQ TtSQi tovg^Aiicpi60iag rj^efirj^iva 6oi xal td neQl f^v EvfioiavdcoQodoxrjd^ivta, icp olg vt^ i\iov (paveQ&g i^rjXiyxov^ loXQOvcov iyyeyevrj^ivcov l^og ikTtC^eig tbv drj^ov d^ivrj-222 iLovelv td de TteQl tdg tQiriQeig xal tovg tQirjQaQXovgaQ^dy^ata tCg dv d^toxQv^ai XQ^^^og dvvait dv^ ot£vo^od^ettj^ag :teQl tS)v tQiaxoaCcjv.) xal aavtbv TCeC^ag'Ad^rjvaCovg ijti^tdtrjv td^ai tov vavtixov^ i^^^l^iyx^VS ^^'bjt^ i^ov e^rjxovta xal ^ivte vemv taxvvavtov0cbvtQirjQaQxovg 'vg^^riQrj^ivog^ TcXiov trjg xdXecog dcpavC^covvavtixov^ rj (p Ttote 'Ad^rjvali^ f^v iv Nd^G) vav^axCav223 Aaxedai^ovCovg xal IlolXiv ituxrjdav; ovtco de taigaltCatg ivicpQalE,ag td^ xatd aavto^v ti^coQCag^ co6ts 20tbv xCvdvvov eivai ftf 60I ta ddiXYi^avti^ dXXd tolgi7tei,iov0i^ TCoX^vv ^ev tbv AXi^avdQov xal tbv OCXiTt-Ttov iv talg dia^oXam^ cpiQcov., aitio^evog .tivagi^tTCodC^siv to^ifg frlg ^Xscog xaiQovg^ dsl tb JcaQbv1 Solri Cgm. Cf. p. 271, 10. — 3 naQCiXslnsLv A (Fr.):TCaQuXLTtstv. — 5 jM^Ttco AC: ^ridinoj (Fr.). Cf. II, 170. — fii^tsA. — 6 rovg om. hkl. — 10 icp' olg scr.: iv olg. Simul quaeante iv legebantur verba xQovav iyy sy. cum Dobr. transposui.— 13 XQ^^^^S ccTtov.QvipaL A. — av post dvv. om. e W. —14 TQiayioaLcov^ add. vs&v AG, — 17 ijii&v post ^oXscog om. cumA (Turr.). — 18 « (Dobr.) Ttots W.: onots A, ots cett. Fr. (8tcoCob.) — 22 sq. tbv ^iX. A Bk.: ^iX. (Fr.). Cf. p. 270, 7. —24 «Jfl ft^v Wolf, r6 Pbutsma.


KATA KTH2ISiNT0S. 273Xv^atvo^svog^ ro dl iiikXov xatfTtayysXXo^svog. ov t6rs2.svravov siaayysXksa&at iiskkcav vtc s^ov^ tijv 'Avai,CvovGvXlriTpiv tov ^SlQsCtov xats


274 AisxiNOT226 m^ iyiveto. aavtbv d' ovk avtSQCotag^ ttg ccv sl^drj^aycoybg toiovtog^ o6tig tbv ^sv dfj^ov d-cjTrevcfaidvvatto^ tovg ds xaiQovg^ iv olg ^v 0c3^60d-ac f^vTtoXiv^ aTtodovto^ tovg d^ £v q)Qovovvtag tccoXvol dtapdXXmv6v^povX8V£iv, ccTtodQccg d' ix t&v xlvSvvcov r:xal tiiv TCoXiv avy]xi6tOLg 6v}ig)0Qaig TC^Qi^aXhv a^iOirj6t£(pavov0d^ai f jr' aQ£tfi^ dyad^bv ^lv TCEJtoirjxcog ^rjdiv^ctdvtcov d£ tCov xax&v aitiog yeyovcog^ iTtSQcatfpri Sstovg avxotpavti^d-ivtag ix trjg 7toXit£iag i% ix£ivc3Vtcbv xaiQmv^ oV ivriv 0G>^£6d-ai^ did ti avtbv ovx ixm- lo227 Xv6av i^a^aQtdv£iv^ aTtoxQVJttOito d£ tb Jtdvtcov t£X£vtalov,oti tf]g ^d^rjg iTtiy^vo^iivrjg ovx i6%oXdt,oii£vyt£Qi trjv 6riv slvai ti^oQiav^ dXX'' vjtsQ trjg 6G)trjQiagrijg %6X£Cjg i7tQ£6(i£vo^£v. i7t£idrj d£ ovx djti^Qr] 6oidixrjv ^ij S^dcoxivai^ dXXd xal dcoQ^dg fjt£ig^ xatayi- uXa6tov iv tolg "EXXr]6i tijv utoXiV Ttoi&v^ ivtav^"' ivi-6trjv xal trjv yQag)r]v djtTJv^yxa.228 Kal vri tovg ^£ovg tovg 'OXvnTtiovg^ cjv iyco :tvv-^dvo^iai zJi]^o6d-ivr]v Afjftv, £9)' c5 vvvl ^iXXco Xiy£ivdyavaxtG} ndXi6ta. dcpo^oiol ydQ ^ov tr]v cpv6iv talg mE£iQf]6iv cog £OiX£. xal yaQ V7t ixeCvcov [ov xr]X£l6d'ai'\(pr]6\ tovg dxQoci}^ivovg\^.^ g:AA'] d7t6XXv6d-ai^ 8i67tSQ1 iyivsto &v A, iyivsto W., qui p, 273, 21 pro a dtt' civ. —avEQOitttg AC. — 6 Gv^cpoQcctg A W.: xaxor? (v. 8) cett. (Fr.).Cf. 114! — a^LOiT] Fr.^: cc^iol. Cf. II, 83. — 7 fij^Ssv TtSTtoir]-'/.mg A (ayccd-ov ^isv ^riSsvbg om. TtSTt. W.^). — 9 „^h tfjg TtoXitsiagnescio an falsum sit" W. Cf. 209 v. 1. — 11 a7to%qivoivtoC. — 12 iTtiyivon,. A, ysvoiiivr^g a. — 15 altslg omnes. —18 rav df schol. (Fr.): mg. — 20 ayavav,t& ^ccXLata Laur.Fl. z', cf. schol. (Brodaeus Bk.): ^lccX. ayava-Ktm 1, /t. ayavav.ttbvehk, ayavav.t(jav ^dXLGta cett. — ^lov om. C, — 21 cag. .v.r\XsL6%-aL'\ iv.si-^otxf ante talg S. A, del. (Bait.) W. — vn .vag (pTiGlv oi) v.r(Xslv A.


KATA KTHSI*5iNT0S. 275ovd^ evdoxL^ehf r^v tcbif UeiQrjvcov nov^Lxijv' xal dijxal xriv tCov i^&v evQoiav Xoycjv [xal xriv (pvaiv |ttot»]yeyevrl^d-at eTtl P^^dpri xcbv dxovovxcov. KaCxoi xbv Adyojfxovxov oAwg fiev eycoye ovdevl jtQe^jteiv riyov^at\h%eQ\ e^ov keyeiv xijg yccQ alxCag alaxQOv xov alxicj-^evov e6xi xb eQyov fiij e%eiv eTCideltai' el d' ijv dvay- 229xcdov Qrjd^fjvat, ov JrnioGd^evovg rjv 6 Ad^og, dXl' dvdQbg6XQaxr]yov iieydXa ^ev xrjv Tcbkiv dyd%'' elQya6^evov^leyetv de ddvvdxov xal xrjv xcbv dvxidCxcjv10 did xovxo e^rjXcjxoxog (pv0Lv^ oxl ^vvoidev eavxa ^ievovdev cjv diaTteTCQaxxai dvva^evo3 cpQd^ai^ xbv 8exaxriyoQOV bQa dvvd^evov xal xd ^rj TtejtQay^eva vitavxov TtaQiaxccvai xolg dxovov6iv G)g dicjxrjxev. oxav6' e^ ovo^dxcov dvyxeC^evog dvd-Qcojtog^ xal xovxcov[bTtiXQCJV xal TteQieQyav^ eitetxa eitl xrjv d7tX6xr]xa xalxd eQya xaxacpevyr}., xCg dv dvdaxoixo; o\) xijv yXcbxxavco67ceQ xcov avXcbv idv xtg dcpeXr}^ xb koiitbv ovdevi6xiv.Sav^d^cD d' eycoye vncov co dvdQeg ^Ad^t^vaioi xal 230» tr^xo)^ TtQbg xC dv d7topXet};avxeg ditoTpricpC^ai^d-e xr^vyQacp^v. TtoxeQov drg xb tlj7](pi6^d i6xiv evvo^ov; dXX'1 ovS'] ovv. BC Fr. — ZsiQrivav] slQrnLivav C. — 2 prius%al om. ehl. — i^Qoiav X. scr. : avTtoQLccv X. A, X. Bv-jtOQiccv g"ni*,X. ccTtoQiav a, X. i^TCELQLav cett.; trjv i^i]v X. (rav X. Ham.) i^LneLQiavDobr., t7]v tav X. i^Ti8LQ. Saupp. Fr., trjv i^rc. W. —secl. X. t. (pvCLv ^ov (p. 274, 20). — 8 ty noXsL BCY Fr. —aydd'' SLQY. Herw. Cob. W.^: y.atSLQy. Aut


276 AISXINOTovdsuta Jta^ots yva^rj TtaQavo^cjTEQa ysysvrjtai,,aAA'«bg 6 tb tlfrjcpL^iia yQailjag ovx i^ttti^dsLog B6tL Slxtjvdovvai; ovx ccq^ si^l ^aQ^ v^lv svd-vvac ^Cov^ si tovtOVa(pYl6StS. SXStVO d' OV XvTCTJQOV^ Si JtQOtSQOV ^lvsvs7tL[i7tXato rj oQxriijtQa xqv6&v (jtscpdvcjv^ olg 6 di}- .i^og S0ts(pavovto vjtb tG)v 'EXXt^vcov^ $loc t6 ^svLKolg0tS(pdvoLg tavtrjv d^todsdo^d-aL f^v rj^sQav^ sk ds t&v^rj^o^d^svovg TtoXLtsviidtcsv v^slg ^sv datscpdvatoL231 'nal dKTjQvxtOL yCyvs^d^s^ ovtog ds xrjQvx^yj^staL-, xalsi fisv tLg tCbv tQayLX&v jtOLrjtcbv t&v ^std tavta loS7tSL6ay6vtcov 7tOL7]6sLSv sv tQaya)dCa tbv ©SQOCtrjvVTtb tG)v ^EXXt^vcov 6tscpavovnsvov^ ovdslg dv viicbvVTtoiLsCvsLSv^ otL (prj^lv "O^iriQog dvavdQov avtbv sivacxal dvKO(pdvtr]v' avtol d'OTav tbv tOLovtov dvd-QCJTtov&ts(pav&ts^ ovK {avy otsGd^s sv talg tcbv ^EXhjvcov udo^aLg dvQCtts^d^aL; ol ^isv yaQ TtatsQsg v^&v td ^svsvdo^a KOL Xa[L%Qd tcbv 7tQay^dt(ov dvstCd^s^av taSri^Kp^ td ds tajtSLvd Kal KatadssetSQa sig tovg qt]-toQag tovg (pavXovg stQSTtov Ktri^LCpcbv d^ {)y.agolstatdslv d(psX6vtag trjv ddo^Cav djtb ^rj^o^d^svovg jtSQL- 2


KATA KTHSI^5iNT02, 277Ta)v ^L0vv6iG)v^ iav fiij diKaicag tovg xvxXtovg xoQovgxqiv(d6l^ ^rjfii.ovts' avtol de ov kvxXlcov yoQcbv KQitalxad^E^trjxdtsg^ aXXa vo^cov Tcal TtoXttLKTJs «(>£rf/g, tagdcjQsag ov xata tovg vofiovg ovd^ bXCyoLg ical tolg^ a^Lotg^ dXXa rc3 dLaTtQa^a^avG) dco6ste;"ETtELt £^£L6LV £Z tOV dL7Ca6tr}QLOV 6 tOLOVtOg TCQL- 23Strjg iavtbv ^lv aMd^Evr} TtETtotrjxcjg^ IdxvQhv d\ tbvQritOQa. dvijQ yccQ idLcatrjg iv 7t6k£L drj^oxQatoviiivriv6^G) Tcal -^ritpG) PadtXEvsL' otav d^ £t£QG) tavta naQa-10


278 AISXINOTrj ;|rtAtovg Tcal nevtaxodcovg tCov TCoXit&v dx^itovgditiKtSLvav^ TtQiv xal tdg altCag dxov6ai^ e(p alg e^eX-Xov djtod-vfiexeiv^ xal ovd' eTtl tdg [tacpdg xaV] exq)0~Qdg tCbv teXevtri^dvtov eicov tovg jtQodrixovtag jtaQayeve^d^ai.ov% vcp v^tv avtolg e^ete rovg TtoXitevo- 5^evovg; ov ta7teiVG)0avteg djtOTte^ij^ete tovg vvv ejtrjQlievovg;ov ^e^vri^e^d'^ oti ovdelg Ttcojtote eTted^eroTtQoteQov dij^ov xataXv0ei^ ^qIv dv ^el^ov t&v diOia-6trjQiG)v i^x^^Vy236 'Hdecog d' dv eyoye m dvdQeg ^^d-rjvaloi evavtCov lotJftwv dvaXoyi6aC^rjv TtQog tbv yQaipavta tb xlftjcpi^^a^did TtoCag eveQye^Cag d^iot Zfrj^oad^evriv atecpav&dai.sl nev ydQ Xe^eig., od-ev trjv dQxrjv tov tpricpCanatogenoiri^a^ oti tdg tdcpQovg tdg TteQi td teCxrj TcaXcbgetd(pQev6e^ d^av^d^co 0ov. tov yaQ tavt e^eQya^d^fjvai i5xaX&g tb yeyevf}6d^ai tovtcov attiov iieCt^co xatrjyoQCavdx^i' ov ydQ 7teQixaQaxd)0avta XQ^ '^^ '^^'^XV^ovdetdg)ovg drj^o^Covg dveXovta tbv oQd^Cog TteitoXitev^evovdcoQedg aitetv^ dXX' dyad-ov tivog altiov yeyevrj^evov237 tfi icoXei. ei de ii^eig eTtl tb devteQOV ^eQog tov^ri(pC0piatog^ ev d) tetoX^rixag yQacpeiv^ cog e6tiv dvriQdyad^og^ xal diateXet Xeycov xal jtQdttcov td dQi6ta\Tc5 driiLG) t(p ^A^rivaCcov^ d(peXcov triv dXa^oveCav xal2 ytal add. B Fl. h* (Fr.). — 3 tu(pccg xal secl. W.^ (zali-Kcp. del. Cob.). — 4 sq. itccQaysvieQ^ai aC (Fr.): TtaQaylvscd-ai.— 7 iisnvrJGsaQ-' Cob. W.: iiE^vr}6d'' (Fr.). — 8 &rinov A Bk.;ry xov b. (Fr.). — iLsl^ov hkl Laur. (Fr,); fisi^co. — 11 avaXoy.ldiioXoyriaaiiiriv BV Fr. — 12 atscpavcoQ-fivai A. — 13 Xilsig ASch.: Xsysig. Cf. v. 20. — 15 si^siQydad-ai k Bk.; ilsQydaaa^ai,elh^ — 17 tsixri\ add. ovSh tag tdcpQovg C. — 18 tdcpovgSriiioaiovg scr.: tacpdg dri^oaiag A: tag ^rjfi. r. cett. (Fr.); tovgtdcpovg del. drjft. (Cob.) W.'. -- 23 tw kd". fq Bk.: tcbv'A^», (Fr.).


3KATA KTH2I^OTT0L\ 279tbv x6^:tov tov xfjriCpLa^atog a^l^at tcbv eQyav^ i%idst^ovi]^lv o rt Xsystg. tag ^sv yaQ tcsqI tovg '^/i-(pt(36sag xal tovg Ev^osag doQodoxiag TiaQaXsiTtco' otavds trjg TCQog @rj^aiovg 6v^^axiag tag aitiag avattd^fjg6 ^Tj^odd^svst^ tovg ^isv dyvoovvtag i^ajtatag^ tovg d'sldotag xal al^d^avo^svovg v^Qi^stg. d(pslhv yaQ tbvxatQOV xal triv d6^av tijv tovtcov^ dt rjv sysvsto r)


'AQxddcjv i^eXrjlv&otCDV xal t&v rjye^ovcov itoviKOv\—.280 AISXINOT240 ;j()i>


KATA KTHLI^iiNTOS. 281KlsoTcdtQav x^v 0cli7tJtov d-vyatBQcc %eLQOxovEl6%-ai^avvaxd^sad-rj^d^svog stcI tfj tov MoXottCbv Pa6iXsmg\4ks^dv8Qov tsXsvtf}^ vvvl ds ov (prJGsig dvva^d-ac Xsysiv.STtSLta yvvaZxa ^sv dXXotQiav TCsvd-ov^av dvva^ac5 TtaQaiivd^sl^d^ai^ yQdipag ds ^tad^ov ipyjcpia^a ovx d^o-?My7]0ri; rj rotovrdg i6tLv ov ysyQatpag 6ts(pavS}6aL^ 243olog 117] yLyvaaKS^d-aL vtco t&v sv TtsTtov^^otcov^ dv fitlttg 60L 0vvsL7tri; S7tSQcotr]0ov di] tovg dLza0tdg^ si iyiyv(D0xovXapQiav %al 'IcpLKQdtrjv %al TliioQ^sov^ xal10 Ttvd^ov TtaQ avtav^ dta tC tdg dcoQsdg avtolg s8o0avTcal tdg slxovag s0tr]0av. ccTtavtsg yaQ diia djto-XQivovvtaL^ otL Xa^QLa ^sv dta tr]v TtSQl Nd^ov vav-^axiavy 'IcpLXQdtSL d^ otL ^oQav jiaxsdaL^ovLCJV djcs-KtSLVS^ TL^od^SG) dh dLa tbv TCSQLTtkovv tbv slg KsQif>KVQav^ %al dXXoLg^ cov SKd0t


282 AISXINOTccTCoxteLvri^ vxeQOQi^o^sVy xal idv tig avtov 8taxQ^-^TjtaL^ trjv %ElQa ti^v tovto 7tQd^a6av xcoQig tov (?«-245 ^atog d^ccTCto^ev^ zirj^oed^svi^v dh h avdQsg ^A^rivaloi^tbv yQaipavta ^sv tr^v 7tavv0tdtrjv s^o6ov^ 7CQo86vtads tovg 0tQati(btag^ tovtov v^stg tL^}]6sts. ovkovv 5v^Qi^ovtaL ^sv oi tsksvtri^avtsg^ dd^viLotSQOi 6s olt,G}vtsg yCyvovtai^ hQcbvtsg rfjg ccQStrjg dd-Xov {jisvytbv ^dvatov xst^svov^ tr^v ds ^vtj^rjv STCiXsCTtov^av't6 ds iLsyi^tov^ msQcotcj^cv viiag ol vsatsQoi^ TCQogoTtoiov XQ^ staQddsty^a avtovg tbv ^Cov ctOLsliSd^ai, lo246 sv yccQ l'6ts (d dvdQsg 'Ad^rjvaloL^ ott ovx al naXal-6tQaL ovds td dLda0xalsla ovd' rj ^ov6Lxrj ^ovov JtaLdsvsLtovg viovg^ dXXd TtoXi) iiaXXov td dr]^6


KATA KTHSISiNTOS. 283li'^ liovov xQtvovtsg^ dXla xal d^scoQov^svoL^ ovta) t^v^ij(pov (pEQEts^ slg djtoXoyt^^bv tolg vvv ^lv ovTtaQovdL tG)v TtoXit&v^ i7tSQr]6o^8voLg ds v^iag^ tC sdtxd^sts.si) yaQ i'0ts gj dvdQsg 'AQ-rivaloi^ oti totavtrj5 do^st 7] TtoXig slvat^ bnolog tig dv fj6 xrjQvtto^svog's6tt ds bvsidog ^ij tolg TtQoyovotg v^dg^ dXXd tfj ^yj-^o^d^svovg dvavdQia TtQoGsiKa^d^Yivai. Ttag ovv dv rtgtijv toiavtrjv al^ivvriv sxtpvyot; sdv tovg stQoxata- 243Xa^pdvovtag td Kotvd xal (ptXdvd-QCJjta t&v ovo^dtG)^^.,10 djtt6tovg


284 AISXINOTtvx6vt(ov avd-QaTTcov^ aXXa TtaQa tav TtQcotsvdvtcov ivtfj ^A0ia xal tri EvQ^jtri; ical icp^ olg iativ ix t&vvdfiGXV iri^Ca ^dvatog^ tavtd tivsg ovx i^aQvovvtai ||TCQattsiv^ dXX^ biLoXoyovaiv iv ta ^WG)^ xal tdg i^i-6tokdg dllifiXoig %aQavayiyvG)6%ov6LV' TtaQaxsXsvovtat, 5d' [y^lv^ ol iisv pXsTtSLV slg td savtcbv TtQoacoTta hg(pvXaxsg tfig drj^oxQatLag^ stsQOL d' altov^L dcDQsdg d)g251 acatTjQsg tijg TtoXscog ovtsg. 6 ds dfj^og ix tfjg dd^vfiLagtG)v 6v^PsPr]7c6tc3v &67tsQ TtaQaysyrjQaxcog r\jtaQavoCag saXcDxag^ avtb ^6vov tovvo^a tfjg drj^o- lootQatCag TtSQLTtoLsltaL^ tcbv d' SQycov stsQOLg TtaQaxsxd)-QrjKSv. STtSLt djtsQXS^d^s ix tmv ixKXrj^Lcbv ov ^ov-XsvadiisvoL^ dX)J c307tSQ ix t&v iQdvfov^ td 7tsQL6vta252 vsL^d^svoL. otL d' ov XrjQ&^ ixsld^sv tbv Xoyov d-SG)-Q7J0ats. iysvst6 rtg, dx^o^aL ds TtoXXdmg iisfivi^^svogy i5dtvxCa tfi 7t6XsL. ivtavd"^ dvrjQ idLCJtrjg ixTtXslv ^6vovsig Ed^iov i7tLxsLQ7J6ag^ Sg TtQod^tr^g tf}g TtatQCdogavd^rj^SQbv V7tb trjg i^ ^AqsCov Ttdyov ^ovXfjg d^avdto)i^rjiiLadi^. stsQog d' ixTtXsvaag idtatrjg sig ^Podov^ orttbv q)6pov dvdvdQCjg ijvsyxs^ 7tQG)rjv Ttots si6rjy- 20ysXd^ [xal t6ai al ip7J(poL avta iysvovto\ si ds ^Ca1 TtQOJt. ccvd-Qoanoiv C. — 2 xal iv C. — ^x] 7] nuQCi A. —5 ytaQccK. Sh C: xal tcccq. (Fr., hiat.). — 6 vfttv del. Sanpp. olalv viilv AC, vyilv oi ti. cett. (Fr.). — 9 Trapayeyrjpaxcbs] ysyriQ.hl. Cf. Poll. 11, 16. — 14 tbv Xoyov del. Poutsma (coU. § 163. 176).— 15 fteftvrjft. TtoXXccyiig A. — 16 octvxicc ty 'jtoXsi A Madv. W.:tus &tvxiocis tfig TtoXsois (Fr.). — iduotrig ^ ^' i^- og. — fiovov.V Flor. (Tayl.) Bk. Fr.:C. — 18 vnb] icnh A. — 19 itSQog .om. C Turr., ^ovog cett. — 17 iYxsLQrjaccg. p. 285, 1 dcn^&avsv Hai-p.Phot. Suid. V. foai ipficpoL. — iymlsvGccg {nXsvGag Harp. Ph. S.)Idicat7\g A Harp. Phot. Suid.: 18. i-nTtX. cett. (Fr.). — 20 TtQOirivliiv Harp. Phot. Suid. W. — 21 aittco al tlf. A; del. xal teai, . .iyiv.W. (hiat.)..II


\dLcc'KaLQOV•KATA KTHSI^SiNTOL\ 285Tirfjipog ^stS7ts6sv^ v7tSQC0QL6r ccv [7] ocTtsd^avsv^. ocvtid-G)- 253^sv di) ro vvvl yiyvonsvov. avriQ Q7]tcoq, 6 Ttdvtcovt&v xax&v attLog


.286 AISXINOTyviivaatal avtov^ ot i^v iv rjhxicf:, dXlS^ ^a tbv Aiatbv ^OkviiTCLOv ovx '^S ayQLOvg ocvvrjystav^ ovds r^gtov 66fiatog sx^e^cag STtL^sXo^evog^ «AA' inamcbv tixvag856 iTtl tovg tag ov^Cag xsxtrj^ivovg dLaysyivrjtaL. aXX^sig tiiv akalovsCav aTCopXi^favtsg^ btav


KATA KTHi:i*SiNTOL\ 287vrjg ^QOX7]kaxt0^ip, aal STtsQcotLovta^ sl ovx al6xvvs(3d-e,sl ol ^sv TtaxsQsg 'b^&v "Aq^hlov xov Zsksiti]v xoiildavtasig trjv 'ElXdda ro sx Mrjdcov %Qv0iov^ S7tv~dri^7]6avta slg xriv Ttoliv^ TtQo^svov ovta tov d7]^wv5 tov ^Ad-rivacGJv^ naQ ovdsv (^tsv r^Xd^ov dTtoxtstvat^s^sxilQV^av d' sx tf]g JtoXscog xal sh, djtdar^g rjg ccqxov-6iv ^Ad-rivaloi^ 'b^slg ds Ar]^o6d^svi]v^ ov xoiiCaavta to 259sx Mr]dG)v xQv^Cov^ dlld doQodoxtj^avta xal stt ;««tvvv xsxtr]iisvov^ %Q'^^^ atscpdvG) ^slXsts 6ts(pavovv.10 0s^t6toxXsa ds xal tovg sv MaQad^CovL tsXsvtr]6avtagxal tovg sv lllatatalg xal avtovg tovg tdg)Ovg tovgti^)v JtQoyovov ovx oi's6%-s 6tsvd^stv^ sl 6 {istd tojvPaQ^aQCJv o^okoyibv tolg "Eklr^dtv dvttJtQdttSLV 6ts-(pavcoQ-r^astaL ;15 ^Eyco iisv ovv^ g) y\] xal rjhs xal aQSti] xal avv- 260s6Lg xal JtaidsCa^ 7] 8LayLyvG)6xoasv td xald xai tdal6%Qd^ ^s^or]d-7]xa xal SLQr]xa. xal si ^sv xakag xaldh,Cc3g tov ddtXTJiiatog xcctt^yoQrfxa, siTtov d)g s^ovXo^r^v^si ds svdss^tsQcog^ cog sdvvd^i]v. v^slg ds xal sx tcov20 siQr]iLSVG)V I6yc3v xal sx tCbv jtaQaXstTto^svcjv avtoltd dCxata xal td ^v^cpsQovta vjtsQ t7]g Ttokscog il)7]cpC-(jaad^s.1 7} ovv, Alex, — 2 f^ ol\ oti ol A et Alex. p. 444. —6 tov 'A^. kmCVz (Bk.): t&v 'A&. (Fr.). — iisv om. A. —6 sq. 'Ad-rjvcctoL ccqx- (hiat.) BCV Fr. — U tovg post tdcpovgom. Ag. — 12 ovx] ovx ccv edfq Sch. — atevdlsiv A Flor.(Fr.): atsvd^cci B z V Sch., dvaatsvd^ai C. — 13 dvtiTtQ&^caC. — 20 naQci.Xsmoiiivaiv Af Barb.: TtaQaXsXsi^nsvcov. Cf. 1, 116.


[AI2XIN0T] EniSTOAAI.1.AISXINHS ^IAOKPATEI XAIPEIN.Av6avteg ix. Movvi%iag i67tBQag XaiiTtQa 6cp68QaUxiQcovL TtsQi ^e^Yjv Ti^BQav xaxYixQ-ri^av sig KoQrj6bv sf^v KbCcov. xad^i^avtsg ds rj^BQag ivvsa (axaibg yaQ^v 6 avs^og)^ slta B67tBQag TtdXiv Xv6avtsg a^a tfj scj2 slg /dfiXov ^Xd^o^sv. ^TJkiOi ds ivoaovv XoiiiGidri tivctv66ov' ta ^EV jtQoacjTta i^ti^Ttkavto XsvKrjg xal tagtQi^ag Afvjcot iyCyvovto., 6 ds tQccxri^og %al ta 6tBQva lodvcodsi^ TtvQstOi d' ovk iyCyvovto ovds aXyrid6vBglisydXai^ ovds ta Tcdto ^sQrj jtaQ7]XXattsv ovdsv ti.Taf5m ds iutsCd^ovto xaro: ^fjviv 'A7t6XXcovog avtolg6viiPsPi]XBvai^ tacpBvtog iv t^ vy]6


EllISTOAAI. 289(pava}V^ ov TtQotSQov sicod^og' ix. rovtov TtQoa^akslvavtolg tbv d^sbv tijv v66ov tavtrjv vjtsXd^pavov. rj^stg 3dh cD67tSQ sl'g ti s&vog aXlofpvlov tj vij6ov sv tfj s^cod^aXdttrj dfpiyiisvoi^ xal Iddvtsg s^aiipvrjg XQfj^a stoiXiXov6 dvd^QCJTtcov^ vvKtbg sti (psvyovtsg axo^sd^a^ Ttvvd^avo-^svoi dXl^ijXcov xatd tbv ctoQov^ sl ro XQ&iia sxoi SKa-6tog oiov SKd^i^sv ofKod^sv^ «al tdg tQi^ag. t,dXri dsKal dvsfiog s^(o6trjg i^7ts0G)v djtrjvsyKSv rj^dg vTtsQKQrjtrjv, TtXri^Cov Waiia%^ovvtog. cog ds iv dvvdittG) 410 ^^sv rjdr]^ dvti%vsl Ttvsv^a Ai^vKOv. slta 7tvsv6avtogillilv d% aQKtcjv itdXiv^ Ttsvts vvKtag sv ^akdttriysv6iisvoi 7tQo6sxo^sv^ 'AsQihvri^ Iva ^dd^co^sv ^r] jtokv-TtQay^ovslv^ sl' rtg sv tr] savtov TtatQidi Katd to^bgv6^ovg tJ ^r] 6ts(pavovtai. ndKsld^sv tsttaQdiv rj(isQaig15 d(piK6iLS%-a slg i7tivsi6v ti r^g 'Podiag^ OTtov voafj^ai(lOi 6vvs^r] tr]V 7tSQl tb ddd^^a v66ov. dtg ds STti^Si- 5vavtog avt^d^i ovk svsdidov r] v66og, 8iS7tlsv6a sig*P6dov^ Kal ids^ato rjiiag siffisv&g 6 t67tog' svd-vg yaQ1 tovtov] ovv add. H. — 7tQ06§dXXsLV 0. — 2 avtm i, avtolam. — tavtriv om. a. — 3 sl'g rt a, corr. pr.: sl' ti fm, ti Y {agtcsqI tL Barb.), sfrits H. — 4 d^aXdttrj f : -66rj. — nal del. W. —4 sq. XQVl^^ TtoL-niXov dvd-QSTCcov R. : XQ^l^^tcolxlXov dv&QmTcavH, TCOL-KLXovg &v&Q(07Covg Fr. — 5 hL cpsvy. H: ts iTCLcp. A,aTCocp. B. — 6 y,atcc tbv -tcoqov om. H. — ^x^lsv H, ^x^l am B.— 8 'ujr^^] slg 0. — 9 ipaii^ad^ovvtog aB. — evvontco a^B,6vv67CtQ(o fma\ ccTcdTCtoa H (Arrian. An. H, 10, 3 cf. Blass; estvox Tisitatior). — 11 cctc^ icQTitov a^ Barb., &7c' aQ%tov m,ciTcdQ%tLovY^ icnaQ^xLOv pg. — 12 ysvo^svoi Ha^, ysvoLg fa\ y*iv olg m, iv olg V, icpsQOiisd^a iv olg Barb. (corr. alg 5)—7CQ06i6xoiisv aVH. — asQoovri H, dtoQcov r\ f, iv atoQmvr]am, TCOQ^vri V, tOQ


:290 [A12JX1N0TJcjg cc(pix6nr}v^ jtoXv Qamv sysvo^rjv. Tcal tavtl ^evsxo^ev 601 tscog STti^tskksiV ta d' aXXa hg av SKa6ta6viiL^aCvri^ dr]l66o{isv. svtv%si^ xal ^ri jtoXitsvov^rjds TtQdaxQovs ^ijts tolg itUov 6ov iirjts tolg skattovdvva^svoig.2.KTHSr^iiNTI.^E7ts6tSiXsv r}^iv Nix66tQatog 6 TtQog ^rjtQog d^slog^ag iTtrjQsd^Oig ^sv slg avtbv ov ^stQicog^ i^ol dhdvsidi^oig trjv dta 6s fioi 6v^pd6av 6v^(poQdv. syh lods d^av^d^G)]^ ti Ttad^hv s^iov6i ^sv rj^lv oi^Kod^sv totavtadisXs^d^rjg^ co6ts 7tsi6d-rjvaC ^is ^rjdsv g>v disXsxd^r^g Jts-TtXd^d^ai 6s ^rjd^aXXcog (pQovslv^ ^Xsjtovta TtQcotov ^isvslg trjv s^rjv 6v^cpoQdv^ riv ov% djtsiKog slvai xal tovgs^d^Qovg sXsslv vTtsXdii^avov^ sitsita dh sCg tb ^tov %qo6- i5GiJtOV 60Vy 67lvd-QC07tbv Xal O^OiOV dsdaXQV^SVG)' G)6tsycjys %al S7ts6xr}ilja evCotg tcbv 7tQ06r]x6vtG)v iniiv^ sC rov 1dsoivto^ 7tQ06iSvai 6oi^ %al ^rjdsvbg v6t£QrJ6tiv V7ts6%6- \firjv avtolg^ Tcal avtbg ds S7ts6tSiXa TtsQi cjv sxQXi^ov'j^d^TJvrj^C iioi ysvs6^ai TtoXXdxig' vvv d' ovd' ifiTtod&v 20sti ov6iv rjiilv^ ovds diSvoxXov6i 60I ovd^ dXXca tivl^^d^rjvaCcav iTtrjQsd^Sig^ xal ovts slg trjv tvxv^ aTto^Xi-1 agjfcx.] 8ii§7\v H. — tavxa H. — 4 ^rid^ apographa, Bk.jLn^rf 0, v,cd ^7] H. — ftijiTf tol


EiiirroAAi. 291Ttscg ovtE slg allo ri tcbv dvd-QCJTtivcov^ ccXX' iTtay&vitprifrt xal £X7i£7CtG)K60L tfig %axQidog Tcal ajts^rsQrj^evoLgijtLti^iag xal Tto^scjg xal TtoXitcbv Tcal (fi^cov. Kal o6a 3^sv slg s^s anovta s^XaOcpYHLSig ^ 6o\ ^sv l'6cog (pSQOL5 av tLva slxotcDg ocal ^j^^di^ov xal ^l^og^ co^TtsQ av sl'xiva tcbv tsd^vsatcov STti^dXloiO pXa^cprj^slv^ sv ovtC3XQrj^tfj ts Kal (piXavd-QCDTtG) TtoXsi' syh ds ovx av diSctavta q)avX6tsQog voiiLdd^sCrjv^ vtco 6ov XoidoQov^svogaTtchv^ atv%s6tSQog ^isvtoi xal sXssLv6tSQog L6cjg, , . . Ttoth10 fisv ovdsvbg tJTTG)!', vvvl ds ovdsiiCav vitsQ avtovg)avrjv sxTtsiiJtSiv , aXV ovds d%ovsiv XoidoQOv^svogdvva^ai. tb ds ysQovta sjtiSiTcrj v^QCt,s6%'ai^ ^rjdsfiCav 4sti eXjtCda sxovta tov dvvriGsci^aC Ttots d^vva^d^at^ ogys trjv 6r]^7ta6av eXTtCda i(p' rj^lv aTC^riv e%si tolg ^rjd^15 avtovg 6G3^siv sti dvva^evotg^ Tt&g ovk al6%Q6v sdtLV^dXXd ^ii TtQbg tov zii6g^ ^rj 6v ys^ cb Ktipicpcbv,, ^rjdsSi td fidXi6ta rj^ag dviccv stL ^ovXsl^ xal sC ^ij TtSTtXrj-QC07C8 6s iir]dsv Tdii' rj^stSQCJV icax&v^ ^Ca6^a tovto »TtQo^d^fig 6avta te Tcal tolg 7taL6Cv^ ovg tQscpsig ^orj-20 ^ovg s^sGd^aL drjXov6tL ta yr]Q(x 6ov 7tQo6doKav. xal(ie^vrj6o^ oti ovds Ai6%CvYig slg tovt6 ctots d(pC^s6^ai1 av ..vcov f^, civi . vo)v corr. 3 (?). — 4 {ihv om. a^ —5 uv post maTCEQ om, a. — 8 vTtoXoiSoQOviiEvog ccTCoav f^ V7tbaov XoiS ccTC. f^am, Scndiv v a. Xoid. B. — 9 post 1'acog addvotiLad^slg fa^mB, (pccvslg a^. Dittographia vera lectio expulsa.(fccvsiriv cum lac. coni. Blass; og add. Tayl., jiccl Wolf. —10 lihv Wolf: 'Sh. — ovdEvbg Tayl: ovdEv. — fjttov a^V. -—vvv amB. — i^ccvtov Wolf. — 11 iv.iti^Ttsiv om. f^am^ inmg. add. f^^m^; num aqptfWt? — 13 iX. &%. hi a, iX. hi 1%mB, del. Iti W. — dvvr\acca%ai a. — a^vvza^ai Barb. —og] coff V. — 14 v\iiv Wolf. — post j]yXv del. avtolg (ut e tolgnatum) Blass. — liu t&v tolg f, %£i' toTaSs Barb — 16 tovom. a. — 19 TtQoad-slg fV. — aavtm L*g: avtcb f, avtca amB.-- 20 t(p yrjQCjc aov f: yfjQag ov a\ ov indux. 2, t6 yfjQag ov m,ro-O yiJQcog aov B. Cf. Dem. 24, 107.19*


292 [AISXINOT]ijXoitdBVy ovd' ctkXoL TtoXlol nal en ^&lXov ccK^ddavtsgsv rfj iavtmv TtoXsi xal tcoXv Xa^TtgoteQot i^ov tsKal 6ov yevo^svoi,3.AISXINHS THI BOTAHI KAI T5il AHMSJI. 6Ol fisv akloi Ttdvtsg^ o6oi (psvyov6iv ddixog^ t}dsovtai tcbv TtoXitcov^ oTtcog S7tavsl^Gi6iv^ -i) dia^aQtovtsgtovtov XoidoQov6i tdg savt&v TtatQidag^ agcpavXcog avtolg TtQO^cpsQo^svag' syco ds sjtsiJtSQ dna^dva^iog d)V STtolitsvodiiriv rjtvx7]6a^ xal xatrjyoQ&v lodXXcjv avtbg sdXcov^ dx^o^at ^sv^ co6^sq sixog s6tiv^2 dyavaxtG) ds ovdsv. ov yuQ ovtcog sycoys rjXi^idg slia^G)6ts^ £^ rig TtoXscog &siiv6toxX7}g 6 trjv ^EXXdda sXsvd^SQGi^ags^rjXd^r]^ xal OTtov MiXtiddrjg^ oti ^iKQovcocpSiXs t(p drj^o6iG), ysQCOV cbv sv tm ds6^cotr]QCci dits- i5^avs^ tavtrj tfj TtoXsi Al6%ivriv tbv 'AtQo^rjtov cpsvyovtadyavaxtslv ols^&ai dslv^ sl' ti tcbv sicoO-otcov3 'A%^rivri6iv sstad^sv. dXX^ sycoys xat XafiJtQOv six6tc3glioi voiii6aiii dv avtb ysvs^d^ai^ tb ^ist sxsivcov svdSo^ia jtaQa tolg STtsita dvd-QcoTtOig xal d^iog tov 20o^oia Ttad^slv SKSivoig ysyovsvat.1 xal hi iiaXlov om. Barb. — 2 TtoXlol a^m, nolltp Wolf.— 3 yevo^. om. V. — 5 tit. om. 0. — — 6 sl iilv H. ' Ttdvrsgom, H. — 8 ^ccvTwv om. H. — 9 ijtsineQ &7ccc^] anah, om. ABarb. , iTtlnav Y. — 10 xat v.av. . . idXcov 11 6m. H. — 13 6@s^. amB. — 15 cocpsds H (R.): mcpXs^v) 0. — cov om. amB.16 aia%iv7\ f. — 18 UnaQ^ov fam^B^ — &XXd xat a. — sl. oto?f, sidoxco? a^m. — 19 dv i^ol H. — avtbv H. — ysvj^GSGd-ai, ci.Saupp. — 19 sq. fioL 7ta()d t. iit. ccvQ^Qoaitoig vo^. dv avtb tbysv. fisr' iv,sivcov Hertlein. — 20 avQ^Q. ^^Tistod^aLy Sakorraph. —21 YSYOvivai] add. a^m: uiniaai 7tvQaot6v.oi6iv aXdatoQS? sivstsTtdvrsg. ov d^iuis civttd^iovg isQov 86(iov uiicpiTtoXsvstv. Subscr.H tiXog t&v aia%ivov tov ^ijtOQog iTtiatoXav.


eiiti:toaai. 2934.'EttsI dooisl 6oL 7tvv^dvs6%-ai tisqI KXsozQcctovg^o6tig s6tlv 6 KXsoKQcctYjg^ axovs' 7tav0ri Y^Q ^^ itQolxa7toXv7tQay^ovG)v^ ovd^ aTtsiTtQiv ^axQag a%ov6ai dirjyT]-5 6scog. t6 ^sv ydcQ ysvog s6tlv ajtcivtov dvdQmv ^EXIt]-vcov ovK sv dcpavsijtdtoig^ ^AQicpQova thv s% ^a^ayyjtovst Ttov Ttvvd^dvoio, bv Ttov xal 6 ^syag aiQSi IIMaQog.dXX^ OTtcog ^ij ysXcata ocpXi^Tidvrig ^rjtOjv^ b6tig s6tlv6 nCvdaQog. tovtl ^lv yaQ olfiai btt xal JtaQa Mavtia 210 rc5 yQa^iiati6tfj d^a s^oi Ttots s^iad^sg [tb yQd^^a^xal si ^rjdsvbg sti t&v jtaQa Mavtia, ^vrj^ovsvsig^ svyovv tatg sKxXi-j^iaig MsXav6jtov sxdMtots dxovsigXsyovtog^ „(»tal XiTtaQal xal doidi^oi ^EXXddog SQSi^^i'Ad^avai". Tcal bti ThvddQOV tov Sy]^aiOV tb STtog 315 tovto s6ti^ [Xsyovtog^^ Oial bti stpfniicd^ecv avtbv @r]^aloL tovto JtoiY]6avta tb sjtog^ ol ds r^fistsQOi TtQOyovoidi7tX7]V avtcj tr^v ^7]^iav djtsdo^av ^istd rof) Kalsi%6vi %o;A;(f; ti^f]6ai' xal 7]v avtr] xal sig r]^dg fTt,jtQO tr]g pa6iXsiOV 6toag xad^T^^svog svdvuati xal Xvqoc20 6 ITivdaQog^ diddr]^a s%g}v Tcal sitl tcov yovdtcjv2 60i doKst B. Cf. schol. ad Thom. Mag. BioyQ. West.p. 99, 28. ~ 3 6 KX. del. W. — 4 aTtst^ Si in ras. fl —5 avdgbg f. — 6 ccq. xhv i"A 8aiiay7]tov {da[Laxrixov V) a^B:aQicpQOvd xs iz daiidxrixov f, ccq. xbv i% da^dxrixov a^m. —7 Ttvvd-dvTj f. — nov add. f. — 9 MavTia'] C. I. A. Append. 38cf. Wuensch, Berl. Phil. Woch. 1907 p.'578. — 10 xb yQ. del.Markl. — 12 MsXavinTtov B. Cf. ep. 7; 12, 17. 13 w xalf (Brunck): co xs am, ai' xs B. Y. fr. 76 Schroed. liTtaQd m.— doidi^oi] ^idv^oi fa^, Si^v^ia m, Sidv^a a^ — 14 d&fpata\ dd"r]va m. — 14 sq. xovto xb ^nog a (del. xovxo W.). —15 Xsyovxog del. Caselius. — @ri§aloi


294 lAlUXINOTJ4 civsiXiyyiivov fiifiXiOV. o^rog di] 6 IIMccQog ^ayidyritovadsi sksIvov^ slg ov ccvateivei tb KXfoxQdtovgyivog. Xdysi de Jtov 6 avtbg TlivdaQog %al xa tcsqXtbvg AiayoQUOvg Tcal ta tcsqI tijv TtQsOfivtiv^ 'fjg tb^rjtQmov ysvog avtov ccTCtstai. ocal sl ^ri 6(p6dQa f]dsivjtoir}tG}v VTtiQcpQova bvta


EIJILTOAAI. 295aXXa xal iyxsKmiiiazsvaL avtov^ m^nsQ xal @Qa6viia%ogxov ^svov^ 0vvxstd%%^ai xal aTtotCvsiv tavtrjvtrjv %dQiv tov Xa^^tQ&g sdttaad^ao doTccb. to(Sovtov^svtoi sl':tOi^' av^ ott ij 7tQS6^vtig iKSivrj^ sl tovtov5 iyvaTcsi tbv KXsoxQdtrj., TtoXv av ^aXXov STtl tovto rjinl tolg otsvts ^OXv^Ttiovixaig s^s^vvvsto.I5.'O ^lv OvXiddrjg^ d) iidXaSt STtsjtoid^Sig^ ovts otsdq^Cy^sd^a slg 'Podov naQcov stv%sv^ dXXd jtSQl ACvdov10 ^v, ovt sjtavsXd^cbv sig ^P6dov nsQittcbg ri6^svi6svrj^ag^ s^g) dij roi) td xoivd tavta 7tQo6tdi,ai^ Xsysiv^st tivcov xQii^o^sv. 6 ds KXsoxQdtrjg^ ovds ^d tovgd^sovg sjti6tSiXai 6oi dvvai^rjv dv avtdQxcog tijv vjtSQ-PoXijv tflg (piXavd^QCJTttag^ o6ri xsxQrjtai tcsqI sfis. xal 215 y^Q olxiav 7taQs6xsva6s ^oi drj^o6ia dod^rlvai xal %co-Qiov iv Ka^iQG)^ xal avtbg ds STts^xl^sv rjiilv td ijtitrjdstaxal slg iviavtbv dcpd^ova^ ovx i^ol ^ovov^ dXXdxal Tsvd-Qavti xal nXsi6tia^ td ^sv dXXa xal si cpav-XdtSQa tcbv 'Ad^Tjvrj^iv^ a>6:tSQ sXaiov xal ^sXi^ dXX''20 oicjv TtaQovtcov ovdsv dv tcbv ixsld^sv dsrjd^sCrj^sv^oivov ys ^ijv xal TtoXi) d^sivo) tot) JtaQ^ v^lv^ xal ix1 iytccaiiiwnsvca a^mV. — 2 tcov ^ivmv A. —


296 [AIIJXINOT](jtQo^iXov a(ia xal dXeifQcov %al dQCJ^dtcov JteTCOir^^Eva3 sv xvTtotg tQayriiiata^ cjv xal jtejtoiKpd 0OL. tavtd


EllliJTOAAI. 297q^svyco, (paivoiiaL' otav 8' av Tcdhv vTcJld^ri ^s koyi- 6^iiog x£ Kal ^vTJ^Tj TG)v avroQ^i^ ov^ itaLQCov |lk)voi/,alla Tcal ^vyysv&v oial STiKlriaCag %al Kollvtov^ sv d)nsvts xal tsttaQccKovta strj G)Krj6a^ %al tov 'AXfi^i %&-Qiov Tcal tS)v SKsl ^oi lista 6ov xal OiUvov diatQi^&vysvoasvcov^ ^staQQSl aTtav tb alfia aXko^s Ttoi t&v67tkdy%vcov TtdXiV^ nai ^oi diqTtots %al loidoQiai^ algiloidoQov^rjv 'bito ^rj^o^d^svovg^ y]di6tai doxov6i^ xal6xco^^ata^ scp olg ovdslg s^co Ktrj^icpibvtog sysXa6sncoTtots. dXla yccQ aXig ^sv ^drj daxQvcov^ 61) ^' 7svtvxoCrjg^ xal ^rj ^ovov TtoXitsCav duta6av^ dXXd ^alAsTttivriv cpsvys^ oti %Qog ri^dg sxst cpiXajtsxd^rjfiovcjg^xal bti tdXXa toiovtog s0tiv^ otov TtsQislvat ^sv firidsvhgXa^TtQotSQOV, '^ttd^d^ai Ss ddo^otatov. xal ^d-Xi6ta ^sv ^aQaivS).^ cpsvys tdg ^st avtov dcatQi^dg'sl d' ai) ^vvsXd^oig s% tvxr^g xal aad'' ri^cbv Xsyoi Tt,nsLQG) 6iC37tdv^ dv i^x^VSn ^^^ ysXdv. dXX^ 6 ^sv dC- 8dco6iv d7toxQG)6av dCxrjv t(p 7td6iv dvd^QcoTtoig xal ys-Xcjtog slvai doKslv d^a Tcal ^C6ovg d^iog' 6v ds^ si ^rjjtdvv (pojifj trjv ^dXattav., dcpCxoio TtaQ^ rj^dg Ttots^xal TtaQa^x&v 6avtbv idsiv rj^lv STtavCotg TtdXiv.1 (pEvycav am*. — [ls Herch. : ^ioi. — 2 ^v^fir} Bk. : yvm^ri.^dvcov f. — 3 KoXXvtov ain: koXXvtov f, v.oXvttov B.— 4 tsaaaQ. 0, corr. Ald. — AXfiai Meurs., ex Menandri'Eavtbv tL^(OQ. ut vid., Reitzenstein I. L. Rost. 1890/1 p. 8{ccXfiat fa\ aXriasi m, dXaEi B, aXoinEv.fiai a^). — 4 sq. ^^coptoi;]TtEdiov a^. — 6 cpLXlcov a*, cpLXiov a^m^. — 1 al XoiSoQLai L^,Drerup. — XoidoQiaL, als] XoLdoQiatg m\ XoLdoQiat Sg m^ —10 7]8r] f : ijiiLv cett. — 13 sq. y,r]dsvbg R. : (iridiva {iiri$hv m^,ci. Saupp.). — 16 avv^Xd^OLg Bk. : -d-rjg. — XiyoL rt] XiyoLto f. —18 Tco R. : t6. — 20 &dXaaaav m. — 21 aavtbv fa': avtbv a^,^savtbv mB.I


298 lAliJXINOTJ6.AISXINHS ^IAOKPATEI.^j4Qi0tGiv ovtog^ 6 Tco^L^cov 60L tfiv im^toXr^v^ 6%QG)t6q i6tiv rj^ccg v^tode^cc^svog iv ^Pddc). TtSTtXsvxsds 'Ad^TJva^s xata %QSiav xrjds6tov ysQovtog^ ccQyvQLovsl67tQd^(DV TtaQdc tov tQajts^itov XaQ^oXa. 6x67csi ovv^07t(og avtov vTCods^ri g)iXo(pQ6vc3g {s6ti ds Ko^iSfi svtsXijgtrjv dCattav xal jtQSJtcov rjfiiv^ c) Ad"rjvaiOi) Tialtoc aXXa 6vii7tQd^sig^ hg ^ccd-r}^ oti ov TCavtsX&g ^Qrj^ov(piXtov vTtsXapsv^ ocXk' s6ti ttg Ad"i]vrj6iv Ai6%ivov^vTj^rj xal l6yog.1.AI2XINH2 THI BOTAHI KAI TSJI AHMSil.'ETtvd^o^rjv Ta Qrjd^svta MsXav(DJtG) TtQog v^ag^ %altijv ^lv v^stsQav dTtsds^cc^rjv (pilavd^QcoTtiav^ Mslav(x)7ta)ds ovK iTtavsld^dsv ^6vov TtQog v^ag vo^C^(o totgPs^icj^svoig avt(p 7tQS7tov6av d7tod(D6Siv %dQiv^ dXX^dtvx&v hv ocal tf}g TtatQidog i^tSQrjiisvog o^cag dQxs6ai2 TtSiQcc^o^ai. iycj yaQ^ gj MsXdvG)7ts, xatd ^sv tovg v6^ovgb^okoyG) tavtrj xsxQrj^d^ai tfi 6v^(poQa^ cprj^l ^svtoi Porjd^covtavta tolg v6^oig ^ts^tovd^svca, xal v7tsQ Toi) ^rjdiva^ts^pavov^d^ai 7taQ ' avtovg dyG)vi^6^svog. ifiol fisv2 tit. om. 0. — 3 xofitda? H. 6 ^ciqI^ov H. — 7 v7to-8ih,ri ccvxbv H. — 8^1 di] amV. — 8 TtQSTtovtcog Markl. —i)^tv (o f; ii^lv a amB, rjnlv H (vutv v. Wilam.; co &eo} estep. XII, 3). — 9 ^QTi^oi H. — 10 vniXcc^sv: i6[Liv H., del. Blass;vitsdi^ato q. — %6tiv hi am. — 10 sq. Xoyos yiocl iivijiirj amB.— 13 tit. om. 0. — 14 ta MeXccv. a^mV. — 15 sq, MsXdvojTtovHm*. 16 nQbg vftdg om. B. — 17 sq. ccXl' atvi&v Ha*: kllcctvxbv. — 18 tflg om. 0. — 19 ta> yccQ MsXccvcoTtcp H. — 20 toivvvsuprascr. ^svtoi f \ — 21 totg v. tavtcc H. — 'nccl ... 22 6xsfpuv.om. H. — 22 icyoiv.^ tovg vo^ovg add. H.


\dtoxXsaEni2T0AAI. 299ovv tb dedv()rv%Yi^ivai TtoXttsvo^ieva) acotvoi^ e6ti cirQbg@8^u6toKkm %al 'j4QL0tFi'6rjv xal ccklovg TtoXXovg t&vXaiictQOtdtGJV TTots £v tfj TColei ysvo^evcDv' 0ol ds tb S^isxQi ^ev x^lg xal 7tQG)r]v d^s^^od^stovvtog ijdrj 6ov5 7tQOS0tdvai trjv ^rjtSQa^ tQlg ds s^^s6stv slg tb ds6^(ot7]Qiovtbv ctatSQa 6ov, 6s ds TtQad-svta tQi^iiliGivdQax^cbv tr]v dx^rjv ritaiQrjxsvai^ toig jisqI TC-^aQxov vsoig %oivd tavt slvat^ ov tolg tisqI ®s^i-^ 'y^QidtsCdrjv tbv dixaiov 'h^toXa^^dvG). dkld ^io MsXavG)7CG) [isv av^ig., idv v^lv (^d|?j, diaXs^o^ai7taQG)v' v^ilv ds trjg ^hv svvoCag^ r]v djtovti ^oi TtaQS-X^^d^s, d^oQv^ovvtsg dsl %al ^r] ^sXovtsg dxQoaad-aitG)v koidoQovvtG3v rj^ag^ TtoXl^^v %a()tt/ £%a3,dixaiotSQOV^svtoi xal d^sivov rjv s^s avtbv sa0ai JtQbg tovg15 XoidoQovvtag Isysiv^ 2};riq)i6a^svovg d JtoXXdxig JtoXXolgijdr] sipr^cpC^a^d^s td ^syi6ta d^aQtov6iv slg v^dg. sl 5de ^T]^ to ys dsvtsQov dv der^d^eCrjv^ dvexs^d^at tcoXvlidXlov tG)v XoidoQov^svG)v r]^dg^ rjx^Q^^^^^^^


:300 [AI^XINOTJ8.2^v ^lv ovdsTtm Tcal vvv acpl^ai ytQog 't^^iag^ alXaxal v66ovg xal diTcag xal Ttdvta [lalXov xov ^i] ^ovke-^d-ai, sXd^stv ^Qog rj^ag alna' Ntxtag ds dfplxrat Trdlat%al 'AvdQcovidag. sl ^lv ovv vvv ys dvv ^ilCvG) (^Ttvvd^dvo^aiyccQ avtbv i^ievai) disyvcjxag d(pixvBi6d-ai^Qog '^i^dg^ td%^ dv sfr^ 6oi eti djtoXoyia aal XvQ^sCi]b TtoXs^og' Ei d\ ovdh 6vv BxeCvco dieyvcaxag e^isvai^ ov^hv e7ti6tekelg did itavtbg i^^tv dcpC^e6^ai TtQog rj^ag^eyb de ccTta^ dvidoo^ai.9.neQaicod-dg ejtl 0v6kov^ rj6vxd0ag exeCv7]v trjvrjpiSQav^ ov% hi^ dQyCag.^ dXXd iirjKvvetv edo^ev rj TteQtro dod^^ia v66og., (bg trjv vvxta evedcjxe xal Qacoviyevo^rjVj ^adCoag slg trjv "Ainov sitsldov td %C3QCa. ijxaC ^oi sdo^s xaXd \isv dXXcog xal TtoixCXa stvai td%c3QCa {xal yaQ sXatmv (pvtd r]v itoXXd xal d[i7tsXoi6v%vai %a\ 67t6Qi[ia TtXsCova xal vo^al xaXaC)^ STtavXiOV2 de ovde ^etQiov., dXXd Ttdvta eQeCitia. ede^ato


EniSTOAAI. 301d^eovg ovx rjdecjg ^tSQo^svog rfjg e^avtov Ttole&g^ xal^ccXidta tOLavtrjg^ ev 7] dvvaito av r^g f^ttov alyelvVTtolaii^dvcov oixelv. eQQco6o.10.5 O drj Ki^iGJV ola ocata tcoXlv exd6ti]v Kal alytaXbvTi^ag dedQaxev^ ovx ed^ovg^ ov vo^ov g^eido^evog ovdevog.Kata ^eav elg "IIlov dg)iic6^rjv tfjg te yflg xald^aldttrjg. xal d ^ev eidov avtod^i^ yQdcpetv eml doxelvXrjv aq)%^ovov e^etv^ 6i(on7Jdco' didofna yaQ^ ^ij10 TtotrjtiKfjg Xa^ofievog (plvaQiag djtetQOKaleve^d-at do^co.td dh KiiKovog SQya xal tijv dxQa^tav^ ^ovd' et ptotdsxa fiev ykc)66ai\ dvvaC^r]v ^dv^ dQOcedat Xeycjv. dta- 2tQi^ovtcov yaQ rj^av %olXdg rj^eQag ev 'IXico Tcal (i'^TtXriQov^evcov tf^g -O-fo^g tcbv tdcpcov (^v de ^ot yv6^rj15 ^evetv^ ecog ccTtavta STte^eXd^co td iv tfj 7Xtddt eTtrjTtQog avtotg e%d6totg^ vTtcQ d)v td ejtrj e6tl ytyvofieva)^i^TtiTttet rj^iQa^ iv 7} TtetQcovtat tovg yd(iovg oi 'IXtetgtcbv d^vyatiQGJv^ odcjv STtitQiTtet Ttotelv r] coQa. iyi- 3vovto de 6v%vat o^l ya(iov(ievai. vevofiidtai dh ev tfiI1 GXBQOv^svog V. — 2 7]ttov Dreiup : 7\66ov. — 3 OLTistv B:ol am (litt. expunctae), id. ut vid. eras. in f. vnoXcc^^dvsiv oItc&vV. Wilam. — 5 ai6%ivov QiqtoQog inietolcu eras. in V. Cf.Radermacher, Lit. Zentralbi. 1904, 1432. — 6 ov-k %^ovg Dobr.:ov KvSovg fa^m, ov 'nt^dovg a-B. — 6 sq. ovdsv6g\ add. ^etivots V, ots Barb. — 9 aq)&ovov ^xsiv tijv vlriv a, vli]v ^%. dcpd:mB. — 12 iihv cum a^ del. Tur. (Hom. B, 489); add. a* Shadh Gxoiiat slsv. — av add. Bremi (post 11 ov8' q Hercli.). —14 x&v xdcpcov del. Markl. — yvaniriv m. — 15 iisvsl V. —dLs^iXd-co amB. — x^ om. a. — ^itr] secl. W. — 16 avta s'7ia6taHerch. — yL^y^vofisvog fB, ysysvr]iiivag^ ysyQa(i^iva Markl., del.W. — 17 iyyv&vtaL Herch. — 'lUsLg Herch.: TiXsi^toL:, numTtoXttaL^ — 18 06CD V. — 17 ooQa noLStv amB {t} w. (^tovto^7t. Herch.).


302 [A12JX1N0TJTQCjccdi, yfjtag yafioviisvag jtaQ%^ivovg €7tl xov 2Jxd-^avdQov ^QXs^d^ac^ xal kov6a^ivag ait avTov xo sjtogtovto G)67tBQ Uqov ti STtLlsystv, ^^la^B ^ov^ Uzd^avdQ€^ trjv TtaQd^svtav", iv 8ri talg allaig KaXXtQQorj'dvo^La TtaQd^svog ^sydkri^ TtatQog 8s ov t&v STtccpav&v^^ i^tl tbv Ttota^bv '^xs lov^o^evrj. Kal rj^slg a^a tolg tsolxsiotg ttbv ya^ov^svcjv xal tolg akloig o%koLg JtoQ-Qcod^sv trjv soQtijv Ka\ td lovtQa tcbv jtuQd^svcjv, rj^•siLig a\)td s^c3tsQC3 oQdv^ sd^scjasd-a. 6 ds TcaXbgxdyad^bg Ktficov syKQVTttstai slg d^d^vov tov UxaiidvSqov^ Tcal 0ts(pst savtbv dova^iV rjv ds c^utw drjXadrjt6 6tQatrjyr}iia tovto xal 6 ^oxog s^ rj^SQag STtl triv5 KakXiQQorjv svtQSTttjg. kovo^svrig d\ ^cat tb sicjd^bgsjtog^ dyg ^std tavta STtvd^oiirjv^ Xsyov^rjg^ ^^Xapd ^ov^Uxd^avdQS^ trjv TtaQd-svtav"^ ixd^oQhv ix t&v d^d^vcov i56 Zxd^avdQog Kificov ^i^dfog" scprj ^^dsxo^ai xal Xa^pdvcDKaXhQQorjv Uxd^iavdQog iov^ Tial Ttokk' dyaxtdTtoirj^co 6oi". tavta d^a Xsycov xal aQJtd^ag trjv6 Jtatda a(pavrig yCyvstai. ov [irjv xal t6 TtQay^a dtpavsgyCyvstai^ dXXd tsttaQdiv v^tSQov rjfisQaig Ttofi^ci} [isv 20rjv 'Ag^Qoditrjg^ iTto^itsvov ds al vsc36tl ysya^rj^svai^xal ri^slg trjv noiinriv id^sa^sd^a. rj ds vv^cprj idov6atbv Ki^cava cjg^rjdsv avta xaxbv Gvvsidota a^a i^>oi4 nccXXi.Qori f (er. vid. -9'), xaUt-^-pdrj a^m, xaUtpdrj B. —5 TtccQd^bvoig R. Bk. —


'6EIIISTOAAI. 303d-soDUSvov^ 7tQo66Kvvrj6£^ xol KTtopXstl^a^tt elg trjv tQOcpov^950(>«s" f ^JJ^fj ^',ritd'rj, tbv UKcc^avdQov^ tp trjv staQd-Evtavsdcoxa;''' xal 17 tttd^rj aKov6a6a dvsxQays^ Tcalt6 TtQay^a socTtvatov ycyvstat. dyg dh otxads si^sQXo^aty 7? Katalaii^dvco tbv KC^ava^ xal ola r^v slxbg SQyd^o^at^xaXav dv66tov xal dt avtbv dTtokcDlsvat Xsytov rniag.ds ovdsv dt avtb sdst6sv^ ovds ri6%vv^ri totg ^ts^TtQay^svotg^ dXXd \xv^ovg hTCs^dXlsto Xsystv ^axQovg^tovg djtavtaiod^t tQoxcbv d^ta slQya^^svovg xara^t-O^^ovlisvog.xal yaQ iv Mayvri^tcf, tavtb tovto TtSQl Matav- ^Sqov tbv Jtota^bv scpri ysyovsvat {yTto ttvog tcbv sxstvsav^ dcp' ov xal stt ^tj^SQOV "AttaXov tbv dd^Xrjtrjv6 TtatriQ^ ^fpV'> ccvtoi) ov% savtov viov^ dXXd tovMatdvdQov sivat TtsC^stat^ xal dtd tovto avtbv ovta6 Ttdvv vo^C^st 6aQXcbv ts ;cat Qco^rjg sv sxstv ijtstddvds jtoXXdg Xa^cav stXrjydg xal d:tst7td^svog i^ri^ tbvjtotaiibv avtfp vs^s0fi6at Xsyst^ ort vtX7]6ag ov TtatSQadvrjyoQSVSv avtov. ovx aQ dTtOQsl ys rjtta^svog jtQocpd6scjg.xal jtsQl 'EjtCda^vov d' o^oCcog ^JtdXtv xattcov i»ds scprj ^ov0txbv vjt svrjd^sCag JtSTtst^d^at^ ort ^HQaxXeovgsl'rj tb sx ^otxov ysyovbg avta jtatdCov. iycod\ oi)x i7taLdo7roiri0d^r]v^ i^^V^ djta^ 8s dtsXsx^rjvjtatdl VTtSQ^Qqj ts rjdrj^ x«l Xovo^svrjv avtrjv ^std ^tag2 slnsl ^q)i^ amB. — titd"r] i^&ri a^, induxit et titd'?} inmg. corr. 2, titd-i], i]d^r]v m (fuitne tit^ri^i). — tov] t&v f*. —4 Hntvctov B. — yByovs{v) am. — 5 dgyi^o^aL Wolf. — 6 di'ccvtbv post ccTtoX. repetit V. — 7 dt' ccvtb (cf. 6) del. Herch. —8 iTis^aksto Barb. — 9 anavtaxoQ^sv f. —9 sq. -AataQiQyianLtvogBarb. — 10 tavtb om. amB. — 12 ataXXov fa. — 14 nsid^Etai,slvai a. — 16 Tcollag om. V. — i^ii[j Bk. : l^ioi. — 17 Xiysiv0. — 18 icvTiyoQEVGbv V. - 19 noUv yiat' 'loviov ^qpTj R., ndXivKaQioiva '^cpri tbv e coui Wolfii('r') 5. — 20 -Ott'] in' V. —20 sq. rjQa-iiXEOs am. — 22 dh ov ov'a Y.


304 [AISXINOT]ygabg idav. xal ccXkeog d' idoKsi ^ot^ etpri^ hg ^ri Jtavtd7ta6Lta iv 'IXiC) tQaytxd ts Tcal (po^SQa ?}, itaCteivdslv ti xal rj^ag ;cal olov iv Kaiicodiaig 7t£Ql tbv10 UKa^avdQov iQ'yd6a6d'at. xdyco ^ev dXlo ovdev '») Ttolkri^£i rj to6avt7j dvai^yyvtCa 7tQo6^dvG)V^ XC^ivog vitidTti^tCag iysyovsiV 6 ds iaxsi xal tQitrjv ^A7t6kX(ov6g^oi doKG) Tcal ^iovv6ov iioixsCav iitd^siv^ scog Idaviyc) '6%lov 7tQ06i6vta tfj ^vqcc^ „roi>T' ixsivo" sq^rjv^^^nataTtQriOovtsg rj^ag TtdQSi^i"^ Kal di dTtt^d^od^^ovtivbg svd^scog TtQbg MskaviutTtCdrjv (psvycov g)x6^7]v.^ iixsid^sv ds s^TCSQag STtl ^dXattav., sita slg tov^^rQo^d^sv.slta d^ivcp xal cj^trj dvsiico natrii^riiisv^ ov ^7]dslg dvdXXcjg 7} (fsvyov tb Ki^covsiov dyog vTto^sCvat TtXicov.xoiavta [isv Ttad^cjv dslv 6oi yQd(psiv^ hg 6%stXid0ovtixal e^ov [laXXov^ G)^rjv' 6v ds dv Ixavag ol^at ysXd- iasiag,11.THI BOTAHI KAI TSll AHMiil 1191 A0HNAISJN.Td iisv dXXa dslv v^lv i%L6tiXXsiv^ tisqI g)v i^ov-X^iirjv^ Ka\ 7tQ6tsQ0v d}6^riv (ov ydQ d(priQrl6d-aC ysm1 dXloLg a^m. — d' iSd-nsi R.: &s doyisl. — 2 nal^sLv Markl.:Tcad^stv. iiccd-slv Blass. — 3 Ssl m. — ti zccl Wolf : xat tl {tlci. Blass). — 4 OTtoL am. — 6 sq. VTtaGTtLGtlccg a^ — 6 tQiri^v^y.ccl tstdgtrivy ci. Blass,


EmSTOAAI. 305Irovto tcbv dtvxr]


306 [AISXINOT]^eta rov doTcsiv ^EniTCkrirtSLv}^ cSd^r6q akXoi tivig^4 a,X}J ekavd^EQCog vovd-et&v. sv yccQ eidevai %Qri^ otitS)V Ttokitevo^evov ol ^akXov e^L^X^^ttetv rj %aQit,e-0d^ai d^ekovteg 'b^lv doKelv^ ovtoi %al iidli^ta Ttghg7]dovrjv Xeyovdi^ trjv VTtb 7tQod%7]^ati [tfjg] JtaQQrjaCagodbv tov xola%eveiv eXofievoi (xal yaQ avtrj iCge6tiv tov %aQCt,e6%-ai itokCtaig xal rjye^odi TtolvxaxovQyoteQa 7tQoaCQe6ig)' r^v fiadC^ovteg tiveg uid-Tjvr]6i%al cteQiovtog e^ov :taQ' v^lv (ovtcj yaQ fie%Qij keyeiv)^ xal vvv^ o6ov e(p' v^lv^ ted-vemtog^altiobvrai ^ev v^av tijv oXiycoQCav cjg ovz ed^eXovtcjvaQ%eiv trig ^EXXddog^ TtQotQSTtovtai de eitl tijv Yjye-6 iiovCav dyg dvva^evovg. v^elg de iieta tov doTcetvaQyoi yeyovevai dvvadd^at ta)v ^EXXyjvcov aQ%eiv vo^Ct,e6%^ai%-eXete ^aXXov^ r] ^etd tov ^eveiv v^av tdg nTtQod-v^Cag evdei0d-ai tTjg dvvdfieog. ^jtvvd-dvo^at yaQteXevtr]6avrog 'AXe^dvdQov TtQorQsiteiv nvdg v^agKaivoreQCJV ccTtredd-ai TtQayfidrcjv eyo) d' ePovXo^rjvdv ravTft; 6v^povXeveiv v[ilv ^etd tov tavta (jv^cpe-6 Qetv. ov yaQ rjyvoovv ^d tbv /lCa xal tovg dXXovg 20d-eovg^ oti Xa^JtQOV idtiv tb tolg ^ev ^aQ^dQotgTtoXeiielv^ rovg de ^'EXXr^vag eXevd^eQovv, ocal tavtd yexal tovg TtatSQag rj^&v ^QoeXofiivovg' dXX' eCg ^ev rb1 ^std a^: i^is fma^. ^. t. dox. om. B. — add. i^niTclrittsivBlass. — 2 vovQ^stBiv fB. — 5 TCQOGxv^ccti corr. L^ Markl.:TtQoaxriiict. — TTjg del. R. — 8 Ttolv g: i] ttoXv 0, xal n. Markl.— 9 TtaQiovtog a^ — iis om. a. — 10 tsd^vswtog f corr, B: tdtsd^v. f^, td ts&v. nad^ovtog am. — 13 v^sig s: iiiol 0. —dh] iisv V. — 18 antsadai] ana^ V. — i^ovXd^riv Blass: §ov-Xoi^r]v. Cf. ijyvoovv v. 20. — 19 tavtd R. : tavta. — tavta posttov del. Herch. — 20 iid] ^std a. — 21 asl post (iaQ^aQOig add. g.— 23 zal om. Barb.' - vuibv f. Cf. p. 307, 14. -- (kXX' sig]X' sig in lac. 5 litt. add. ;i*. — nhv tov f, tb fihv to m.


EmSTOAAI. 307^ovkeO^^m %cc XQdtt6ta rrjv yvcb^rjv ov6av Ixavrjv^ dgde ro dvva^d^at, xal tvxrjg ayad^fjg v^ag dso^evovg.TtQOijTJTceLv ovv ^s^vfj^d^ai Tcal v^ag vTteXdii^avov^ oxi 7^Ad^rivaCoig ^iev eiCi^teXXoiiev^ ^A^rjvatoig de ovx ev oig5 ©e^idtoxXrlg eTCoXttevaato^ dXV ol tdg ^ev yvcofiag xaitdg ^vr]6ag exeivcov eioC^ tdg ^evtoi TtQog tovg TtoXe^ovgdcpoQ^dg ov% b^oCag e%ov


:308 [AISXINOT]Ttslv 7CCCV Ixavol m^Bv^ ayaO^r] rvxxi avaXapovteg ^ta}OTtka evd-ecjg sXevd^eQCb^Ev tovg "Elkrivag. sl de rovtov[i£v dhycjQT^^o^EV^ xoXaxsvo^svoL ds rjGd-rj^o^sd^a^TtCbg ov ^sta tov doxslv savtolg attioi ysyovsvai t&v6vfig)0QC3V^ b ^ovov ovds jtaQa^vd-iav s%sv tolg xaxcbg 510 7tQdttov0LV^ dtvxrj^o^sv; e0tiv ds xal Ttoksag xal dvdQogsv (pQOVovvtog SQyov^ dsl JtQog tdg 7taQov6ag dcpoQfidgvTtsQ tcbv jtaQovtcav ^ovlsv6a6^ai' tt ds trjv ^isvtok^av sig td TtQay^ata^ olg STtixsiQsl tig^ sk trjg TtQo-^d^sv i^x^f^S H^^^-) '^W ^^ i^xvv Ttdlat Ttot £(y;ui^;f£V«i 10lisydXrjv^ o^oid ys (paivstat^ a6jtSQ dv sl' ttg 'OXv^i-7tCa6i viK7]6ag Ttokkdmg v6tSQ0v ysQcov cov djtoyQdcpoitosti %al TtQOTcaXoito tovg dvtiitdlovg^ dva^i^vr^-6jc6^svog rjg s^xrjxsv^ ovxl tijg 7taQ0V6rjg, dvvd-11 [iscag. d^iov ds %al d ksysiv avtovg Jtvvd-dvo^ai 15XoyC6add'ai ^sd^' v^g)v, cag xaivd xal d^av^a6tbv060V sig d ^ovXovtai TtQcc^ai avXXafisiv dvvd^sva, l(pdd%


EmrroAAi. 309voslv^ cog i'0^sv aTtavteg^ avtaQxrig i6xlv t) dvvafitg.8(og d' av fii/re (jtQattdg^ ^oXs^ovvtsg s^o^sv,fi7]ts XQti^dtGiv JtoQovg dsLXVvco^Lv^ dXka tijv 'A^^rivavsyyvov didoi6t tov ^oXs^ov^ ^r^dsv (zfrjaoOd-ivovgy5 dtacpsQstv avxovg avttxa vo^C^sts, dlX' sxslvov ^fV, 13a>07tSQ ijv d^tog TtaQaTtkrj^ triv dtdvotav cov., xatslv0atssixotcjg' tovtotg ds d7toxQr}6dt(o ^rjdsv Ttad^slv xaxbvTtaQadoi^ovg Xoyovg ^sXstcbaty xal ^rj6s Xstifjavov iaetvyj^lv Tt tcbv TtQayadttav^ dXkd xal tovttov tpxtovovGt^10 TtQdttstv d' dsl ^ovlo^svotg^ scag dv tb 0rjPatcjv nolttsv6covtatTtokttsv^a^ ^rjXdpotov rjumv ysvsGd^at trjvXd)Qav ;cat xata6xa(privat tr^v TtoXtv dvayxd6avtsg. ovydQ, si xaxcjg §x^t td itQdy^ata^ dtd tovto ovdsv^ oTtcsgf*^ X^^QO'^ ^lf^5 (pQOVtt0tSOV.16 12.AISXINHS A0HNAISJN THI BOTAHI KAI Tiil AHMS2I.^EyGi 7tQo6rik^ov ta 7tolttsvs6^at ysyovtog str^ tQtccxal tQidxovta, ^d At ov tQttaycovi6tslv ^ad^iov^ cag^rj^odd^svrjg sksysv^ dlld xal tQatpslg sksvd^SQtcog^ xal20 Ttatdsiag (pQovti6ag td ^stQta., xal loyov oXovg Ksystv1 fo? (^dslvy R. — 2 d** om. a*. — cxQccxid? a* (ci. Blass):GvGXQocridg f ^a^mB, 6v6XQccx8iag f*. — ag add. Blass. — s^consvf\ ^'^^ajfKrV Markl. — 3 ^gjqovs dstyivuovGLV am. — 4 8id6ci6Lahn. — Jr]^L06%'. add. Blass, coll. izslvov. — 5 voiii^co^sv amB.— ixslva) A. — 7 xovxa) A. — ccTtoxQTiGdxco Bk. : a7tsxQri6ccxofa et cum lac. 6— 7 litt. m, cc7t6%Qri xb Barb., ccnEXQr] x6 V. —8 iieX£X(b6av f. — ^iriShv Barb. — d xl x&v'] xotg f. — 10 d' da]Blass: Ssl f, di] am, a dsl B. Cf. p. 299,12. — 13 xovxo] xovf. — ovSiv Blass: u,r\8iv. — 14 ^|£t] sl in ras. 1. litt. corr. f^— 16 tit. om. 0, add. m rec. in mg. THI BOYAHI KAI 1Q\AHMQI TQN (TQI Blass) A0HNAIQN


310 [A12]XIN0TJ2 ev ^A^rivtag VTtQETCS. ncd xovtovg ovk elg 0vxoq)avtiav'yv^ivd^ag^ ovds rivi rCov TtoXczcbv dixrjv diTiaad^svog£VQ£d"t]0oiiaL laficov aQyvQtov^ ovds vpQSug aTiodoiisvog^dll^ ovde v^QiO^elg oXcog ovds dg)OQ^rjv TtQOJtTjXaTii-6^ov TtaQa^xcov^ ovds sig diKTjv nvd x&v Ttokitcjv xata-3 0t7J(jag^ s^co Ti^iaQXOV ^ovov. zal ovx dXa^ovsvo^aiTtQog v^dg^ cog TCokkd Tcdvv la^slv s^ov ^ioi %Q7J^ata/xi) laPcbv^ dXX' cog i]v TtQoOyiKov^ diKy]V Katd rovg v6-liovg Xa^cbv. xal ^std tavta Ttdktv Ktr]6icpcovta., JtoXld^sv V7t avtov Jta&cov^ TtoXXd ds vjtb zJi^iiodd^svovg^ lO;utaQavoimv syQai}jd^7]v^ 8iKaiotdt7]v co Q-sol yQacp-qv.4 Kal ov8sv d-aviiaatov^ sl Kal t(bv vo^xdv tibv v^istSQCOvKal tCbv s^Cov loycov 7] zir^uood-svovg dsiv6t7]g KQsCttcovsysvsto. scpdvT] ds i^cog scp oig Kat)]yoQ7]%"r]v 7tQ6-tsQov vith zlr^^oOx^svovg.j Ttolv ^isi^o^i dr]Xov6ti tovtcDv 15ov0ij di d vvv e^S7ts6ov, ov ihkqov dsiy^a tovtotov KaXcog 7toXitsvs0^ai vo^i^sdd^at^ oti ovds ^r]^o-5 ad-svovg Kat7]yoQovvtog sdXcov. ^std ds tavtr]v ti]vav^cpoqoiv Kal tsXscog Katacpavf] 7td6i tolg "EXXr]6iv,oi)x ojtcog ^6voig v^tv^ s^avtbv oio^at ysyovsvat. tCg 20yaQ ovK oidsv^ ott dTtod^avovtsg ol dvd-QCOTtot [ovto]Kal cpsvyovtsg sk tmv TtatQidcov^ t6ts di] Kal ^dXi^ta.,butoioi tivsg sysvovto tovg tQOTtovg^ diadsiKvvvtai;2 dUriv om. Barb. — 6 oMh ttg dlxrjv iter. a, priore 1.ind. 2. — 5 eq. yMzi-Gv^aag m^. — 7 tioXXcc xtZ.J v. Dem. XXI, 3.— Ttd. . . . vv f. — 10 VTtb'] VTthQ V ut V. 15. — 13 sq. nQeitzcovm: '/.QsiaGcov. — 14 icpdvi] ... v. 18 eccXcov om. V, add. postysyovivca v. 20. — itpdvri m^mg.: 'icpriv. — 15 tovrcov om. m,ovtmg a^ — 16 ^u%Qbv R., Turr. : funQbv v^ag 0, ft. alg v^&gm^ — 17 tov\ tb Y. — tov


EIIIilTOAAI. 311Tcccl yaQ a 6vv£7CQV7Ctov avxol TtQotSQoVj i% ^saov 6ysvo^avcov ixsivcov avacpaCverai xa^^aQcoQ' ahidrai yccQitoXv iidXlov avrovg r&v ex^Qcbv £Ka6rog ovdsv avr-EiTtslv dvva^svovg. ot de d^ cpsvyovrsg ijtl roiavraig5 airCaig, cog ra rcbv jtoXs^Cov dsl jtQoaiQov^evoi^ xalTCavrelcbg dsiKvvov6i xal rovg rQditovg xal rag sv r«Ttolirsve^d^at yevo^svag avrolg yvco^ag >caraq)avslg'xal yccQ Tcal OTtcjg cpeQov6i rag av^cpoQc^g^ xal cjg did-TCSivrac TtQog rdg eavrcbv TtarQCdag, e^erd^ovrai ^acpcbg.10 aQ^ ovv Tcal ^ilCTtTtco TtQodovg rr^v e^avrov JtarQCda^ 7ocal 7taQa7tQe6^ev(5ag roiavra zard rfjg TtoXecog^ xal deld^SQaTtsvdag Maxsdovag^ sjtsLdi} rd%i6ra cpsvycov TtaQ^'b^mv axo^r^v^ ^Qog 'Ale^avdQov dTtrilldyYiv^ %dQiv rscov 7taQS0x6^rjv avra Tco^iov^evog Tcal TtQo^rjd^eCag drj-15 lovori rev^o^evog %aQ avrov; %a\ ovk e^d"' bjtog ov% 8ed)Q(ov rd ^ev ev BotcorCa Ttavdoxela ^r^^ddrjv 'e%ovraxal %G3QCa ^evycbv el'7co6iv dQovvra Tcal %Qv6dg e%ovracpidXag^ ^Hyri^ova de xal Kalh^ddovra^ rbv ^ev evTleklri^ tbv de sv BsQoCa^ xal dcoQsdg d^a siXricporag20 Jcal yvvalxag sv7tQSJts6rdrag ysya^riKorag. xal ^i^v 9ov8e TtQbg @r]PaCovg ovd' eig ©erralCav g)%6^7jv JtaQv^&v, ovde JtQog dlXovg nvdg^ TtaQ oig r] XoidoQelvedei ^s rrjv jtarQCda ri^v i^rjv^ 7] XoidoQov^evrjg avrrjgdxovsiv^ dXX' sig 'P6dov d(pix6^rjv^ ovrs ^d rbv JCa25 dv6^svcbv v^iv ovr dXXcog (piXa7ts%%-ri^6vcov dvd^Q^-7tC3V 7t6XiV. tb ^sv ydQ dy%i6ta tfjg savtmv lo3 whtovg om. a*mV. — 4 (pvyovtsg amV. — 6 tra] totg f.— 8 yuQ xal] yccQY. 10 ovv mgY. — 11 yiccl ccsl Blass: ccsl f,xccl di] a, ag di} mB. — 14 TtccQSX^^riv V. — 15 ccvtov R. : avto).— 16 7cav8o%sla f. — 18 dh] ^sv am. 19 §sqqoIcc amB. 24 QooiiT^v am^ — 25 dvGiLsvccivtav am. — 26 cbs add. Blass. —havtov AV.


312 [AISXINOTjjtcctQtdog i^tdvai KKtscQCJVEVo^svav i^oiye rijg ^v^i-(poQctg £ivai ^aXXov tj ^tSQyovtcov idoxei trjv TtoXivtbv ds ovtag 6teQyovta tiiv iavtov TioXiv ag tcoqqcdtdtG)^c^AAoi/ avt fjg i%Qriv aTtiivai^ %al ^rjdsv iv tolg11 o^^a6iV VTtoiivriiia i%8iv^ o tijv yvcb^rjv d^v^si. Kal ^yccQ ovd^ ivtavd^a ^£ivag[^ iv ^Poda).^] cpav£iriv dv^ dlXdtrjg utEQaCag ilo^isvog tv cpQovQvov ^iKQ6v^ Z4^ov'xdvtavd^a TtQid^svog xcoQia to6ovtG)v taldvtcDV^ o6(ov£lxbg iiv tbv ^ikiTtTtov ^lv jtQOtSQov^ ftr' ^A?,£^dvdQovui^d^atbv v6t£Qov y£v6^£vov^ xal QcjxElg utQodovta loxal triv tcbv ^EXXrivcov iX£v%-£QCav Max£d66i^ xdd-rjuai^sd^'intd ^SQan^vtGiv ivtavd^a xal dvotv ^6vcov yvco-12 Qi^G)v xal trig ^ritQog^ rj tQitov £%ov6a xal i^dourj-K06tbv £tog £7tl£v6£ 6vv i^ol ^Ed^i^ovOa tfjg di v^dg^oi 0v^cpoQdg yEvo^ivrjg^ xal ^etd yvvaix6g^ rj 0vv- is£^£7t£6i ^ioi xcokvovtog avtrjv tov TtatQbg xal ^ivEivi!(5cog dvayKa^6vtcov tCbv v6^cov^ tbv tQ^Jtov tfjgjt6X£cog iidXkov ri tovg v6^ovg im^ta^ivri^ xal ^£tdtQiG)v 7taidG)v ovdinG) xal vvv tfjg iavt&v 6v^(poQdgijtaiOd^o^evGJv^ ovd^ bTtoCav avtolg 6 d^Ebg didoxe 20yiyvo^ivoig natQida trjv '^d^rjvaicov Jt6kiv^ oTtoCav d'13 Evd^ic^g y£vo^ivG)v d(p(jQrjtai stdXiV. xal £t£QOi fifV,d)g £OiX£, tovg iavtcbv Ttaldag^ tovg rj iv BoiCOtCa1 yicctSLQOv. Y. — 5 o^iiccaiv : oq^d^aXiiotg B. — 6 iv 'P68(pdel. Wolf. — cpavELri f ^ corr. 1. — 7 TtsQaiag Markl.: atsQS&g.^i-KQbv (pQovQiov amB. — "A^iov v. Wilam. : d^aov\ del. W.— 8 tal.'\ add. Svolv (ex ep. IX), del. Wolf. — oaov fam\corr. 2. — 10 votsQOv del. W. — 12 yial ^ovoav m, ^ovoiv


BEniSTOAAl. 313yfvrjd^tvtag ?) iv AlxGilia^ ^Qog vficcg :te^7tov0i, tfjgavtod-L TCaidECag ^sd^E^ovtag' olg de tavta TCaQa tTjg(pvaecog vTtfjQ^sv^ ov drj^oTtotrjtov ^atQog ov6iV ovd^i% altiaig al(5iQalg iaXcoxdtog^ q)Evyov6iv stt VY^Ttiot^v^iv ejti^teXlei^ xal deltat xalojg Ttoi&v xaQi^a^d^aitb TtatQKtov avtolg ocplrnia^ %al v^elg ovdev aXX' r]'AQ-YivaCcov SQyov^ sXefj^avteg avtovg xal i^Qi6(y-^evoi^ ejtoirJ6ate' xal yaQ dQyt^e^a^^ai Q(xdi(og v^ivi^avtov Ttaidcjv ovk av v^dg 7tSi6ai^i dso^svog^ ag^7] ^oi (^^rf) ^ovov sv OQ(pavCcc tQa(pS}6iv^ all' oQcpavoC^^'y a^a xal cpvyccdsg ovt sg^ ovts ddixr]6avtsg TtaldsgsalGiKotcov :t(/.vta utsjtovd^otsg; sita tsXsvtr]6avtog


U4[AIIXINOTJ KriliJTOAAT.€0x^^ V"^^^5 aXXatg


FRANKIIINDEX NOMmVM.*^'AyXccoyiQBcov 6 T£vidLogIl,20.^126. Cf. 97.^Jyvovaiog. ^iXov.Qatrig 6 'J.II, 13. ^EQKvXoQ Avxo%Xiovg ^A.II, 155.fAsQcavri ep. I, 4.'A^rivLSvg. 'AQiGtocp&v 6 "A.I, 64. 158. III, 139. 194.^'AQ-Tiva ni, 77. '6%'8v 7] ti^g'Ad^riv&g tfig TLoXiddog iotlvUQSLd II, 147. tbv XQvaovvaticpavov isQbv elvkl tf]g 'A&rivagIII, 46. 'A&riva IlQOvolaIII, 108. 111. 121.' 'Ad-rivugTlQOVoiag III, 110. tr]v "A^rvavni, 150. 219. ep. XI. V2.'A^rjva^s III, 98. 114. ep. VI.Ad^i^vai. iv^Ad^iqvaLge^p.Xll,!.(A^&vaL ep. ly, 2.)^'A&rivatog. oatLg 'A. ovtiogiat\ v.a\ oatLg ^ri I, 77. idvtLg 'A. itaiQ^qarj [I, 21]. 26-Xavog ytO-rivaLov III, 108. 6HLad^ovnsvog tbv 'Ad^rivatovI, 163.'A&rivatoL II, 29. 73. 113. 117.139. 163. m, 116. 222. 258(184). jtdvtsg 'A. 11, 64. dv tLg'Ad-rivalav I, [16.] 19. 72. 87.SL tig TtcQTCOts^Ad^rivaLavll, 121.ovdiva TtcoTCOts 'Ad-. II, 100.'Ad^rivaicov 6 ^ovXoiisvog olg^^satL 1, 32. tmv dXXcov 'A. 1, 22.11,164. 111,4. iyinXriaLa^ovtcov'AQ'. III, 34. 204. ovK aitovvtcov'Ad'. ni, 139. y^LXiovg inL-XsTitovg ^%cov 'AQ"rivaLcov 11, 75.rjyoviiivovk.il., 30. ivtotg im-SLy.satdtoLg kd'.ll.,lbO. ustdkd-.11,57. III, 70. tovg^Ad'. otQia§SLgn, 59. 108. tmv 'AQ'. OTtXLtSiVII, 140. tbv lsQO^vi]uova tbv(male al. tcbv) 'id: IIl', 126. 127.tf]g kd^.ccKQO^jtoXscogll. 105. 'Ad'.^Qyov ep. XII, 14. tij 'Ad-. itoXsLII, 28. 'A^cpLTtoXLV ti]v 'Ad'. II,32. ti]v 'AQ'. TtoXLv II, 33. ep.XII, 12. XsQQOvriaov ti]v 'Ad.II, 73. ti]v ovaav diioXoyovfiivcog'A&. II, 72. ejp. II, 2. XI, 8. tbtG)V 'Ad'. d^Lco^a II, 105. nta-Xaix^cov dfjiiog 'Ad-. (111, 190).tbv 'Ad'. 8f]^ov 111,90. 6 dfj^og6 'AQ. II, 60. ni, 48. 120. 209.6 dfiy,og 6 [t&v] 'Ad'. III, 49.male legebatiir 6 dfj^og tobv*) [ ] indicat ea quae suspecta,( )ea quae e poetis ab Aeschine allata sunt.


.316 JNDEX NOMINVM.'Ad-. pro 6 S. 6 'A. I, 85. II, 73.111,46. 101. 116. 117. 155. 156.237. 258 (6 ^. [rd3i;'J'§'.]1, 25). —'^-O-Tji/atofcgll, 18. 21.33.60.138.III, 100. ep. XI, 7. iv anciGiv 'A^.111,224 tolg 'Ad-. II, IIC. 'Ad-rjvccioLGi(III, 158). — 'AQ-rivaiovgII, 21. 60. 105. 111,140.142.222.7rc)osk^.II,43.95.109.122.i7t'AQ-.m, 92. &7[;avtccg'Ad'. II,25. ovg^Q-rivaioi''? slvaitol^ayQdcpHv 111,85.— d) Ad^Tjatoiep. V. — avSQsg^A&TivaiOil,121. 111,177 (co Qiov ep. V, 6.


INDEX NOMINVM. 317'AXtQQod^tog ep. XI, 8.'AXv.L^^td8riq. S)67CBQ 'AXm^td-87\vr] Qs^taro-KXEa y.Qivoovll^ld.'AXy.t^tddris. GviiTCaQccnsiiTtojv^Etcc tcbv 'AX%t§td8ov k,^v(ovtr}v stg ^Xetovvtcc TtccQano^-Ttrjv (Olymp. 108, 2) U, 168.^'AX6vvr]aog III, 83.'AXTtavog II, 132. 138.'AXoaTtsyifjatv I, 97. 99. 105,'Aiistvtddrig III, 130.'Afiog., trjg nsQaiccg ^tv.QbvXojqCov ep. XII, 11. rj A. ep.'A^vvtag 6 ^tXinnov natriQII, 28. 32. 33. 'A^vvtov II. 26.'AiLvvta ibid.'AfivvtoijQ n, 64. 'AiivvtOQa'EQXtsa II, 67. 68.'A^cptyitvovsg. tr]v TtQwtrivavvodov ysvo^Bvriv twv A^cptlitvdvojvv,al tovg OQ%ovg c/.vtavn, 115. belliim c. CirrhaeisIII, 107. 108. 109. 112. cumPhocensibus II, 94. 114. 117.122. 138. 139. 142. cum AmphissensibusIII, 115. 1 16. 118.122. 124. 128. 129. sv totg'AiicftiitvoatYn^ll^. tb Tiotvbvtcbv 'A^cptKtvovcov II. 139. iyi-'AXriaia tcbv 'A. III, 124. \tovg'A{Lcptv.tvovag 7CQta(ieLg II, 140.]oj avdQsg 'A^cptyiTvovsg III, 119.(xirticulus semper praefigitur.)*A{tq)t'Atvovi8sg. TtoJ.stg 'A.n, 116. {tr^dsuiav TtoXtv tcbv'AyLcptv.tvoviSoiv II, 115.'A^cpi-xoXLglL^ 21. 27. 29. 32.43. 48. 52. 70. 72. III, 54.^'A(icpt7toXttat II, 27. 33.'AiLcptaQ-svrig [I, Q>(j\."Aucptaaa III, 125. 147.'A^cptoastg. ol Ao-aqol ol 'A.111,113. 123. Praeter unumloeum (AiKpiaasvat IH, 140)seiiipt-i- iirliciilus udilitiir: oi^'A. m, 116. 124. t&v 'AiicptaascavIII, 114. 115. 117.' 118.119. 122. 124. tolg 'Ayicptaasvatni, 114. 129. tovg 'A^cpLaaiagIII, 128. 129. 221. 237.Ayi,cpttQitr\ [III, 112].'A\icpttQOTtr]atv I, 101.'AvayvQdatog. Mstdiav tbv'A. in, 115.'Avah,tvog. 'Ava^ivov tov 'SlQsitovin, 223.'AvacpXvattog. UvQQavdQog 6'A. ni, 139. /Jtoyviqtov 'AvacpXvatiovIII, 115.'Av8ov,i8r]gIl..,114:. tbv'EQ^f]vtbv 'Avdov.idov KaXov^svovI, 125.AvdQtot. ti]g 'AvdQicov TtoXsoagI, 108."AvdQog. iv "AvSqco I, 107.'AvSQcoviSag ep. vTII.'Avd^s^ovg. 'Av^snovvta 11,27.'AvtfAXyg Ka7.Xiov Evcovvasvg'AvtfAXyg b atadtodQOiiogI, 157.'AvtL'AXT]g. v,atu avvQ'7]v,ag tdgTtaQ' 'AvtfnXsZ Tistfisvag I, 165.'Avtio%og 6 inl tmv VTtr^QStt-'Awv II, 73.'Avti7tatQoglll,12. ep. XI, 9.6 cV 'A. III, 165.'AnoXXcov. 'A7t oXXcov og Q^.I, 2. X, 10. tov 'A. 'Aal tfjg'AQts^iSog III, 110. 111?. 121.tcb 'A. tcp rivd^icp III, 108. vi]tbv dia v,al tbv 'ATtoXXo) I, 81.88. 108.'AQyug n, 99.'AQysLOL II, 176."AQSLOg Ttdyog. SyQdipato slg"Aqslov Ttdyov III, 51.iv 'A. tc.iv.Qid'»] ep. XI, 8. i] i^ 'A. -x.^ovXr'] ITl, 252. -)] §ovXii V ^l'//. 7t. I, «l. 82.


.318 INDEX NOMmYM.[m, 20.] 71 §ovXri 7] iv 'A. n.^in,20.^'AQ80Ttayltrig. rjiiElg oi 'A.I, 88. ^v i% t&v 'A. I, 81."Aq 7\g ep. XI, 8. ]^'Aqrici. III, 1 84.]"AQ%-iLiog 6 ZsXdtrig III, 258.'AQiyvcatogl^ 102. 'A. Sq^rjttiogI, 104. tov 'A. I, 102. tco 'A.I, lOS.'AQi^riXog 6 Tl^ccqxov itatriQI, 102. 6 'A. [6 T^iccQXOv TcatiqQ\I, 103. [TliLaQiov thv'AQitriXov I, 68.]'AQiataQXog 6 tov Moaxov1,171. 'AQiataQvov tov MoGxovII, 166. 'AQiCtaQxov 1, 172. 11,148. 166.'AQi6tsi8r\g EvcpiXritov Kr\q)i-CiEvg n, 155.'AQiGteidrig ep. VII, 2. 'A. 68iv.aiog ep. VII, 3. 6 'A. I, 25.'A. 6 8i%aiog {iTti-AaXovybSvog][1,25.][II, 23.) 111,181.^ 'A. btovg cpOQOvg ta^ag tolg '''EXXr\-6iv n, 23. ni, 258.'AQi6tiaiv TLXatai%og 6 tov'AQi6to§ovXov tov cpaQybayio-TtSXov [viog] lU, 162.'AQi6t6§ovXog 6 cpaQiiayio-7ta)Xr\g III, 162.'AQi6toysitoav. "AQ^iodiOv v.cd'AQi6toysitova I, 132. 140.'AQi6t68r\uog 6 v7tov,Qitr\g11,15. 52. %. 11,19 (bis). 6'Aq. septies: II, 16. 17. 19.'AQi6t 6 87\iio g. 6tS(puv(X)6agtovg iista '/^Qi6to87J^ov sigOsttaXiav val Mayvr\6iav rta-QO. tag tfjg siQ^^vr^g 6vvd'^v,ag7tQS6§sv6avtag III, 83.'AQi6tocpdvr\g 'OXvvd^iog 11,154. lofi. 158.'AQi6to(pibv 'A^r\visvg I, 64.158. IIl, 139. 194.'AQiatiov Rhodius ep. VI.'AQicpQGiv6 iv da^ayrjtov ep.^^', V'AQvd8sg 11^79. tovg iiVQiovg'AQvd8cov n, 157. Ttdvtcav 'Aqvd8a)vm, 240.'AQva8ia 7ta6a m, 165.iv'A.n, 79..^AQiL68iog. ^AQii68iOv %al 'AQi-6toysitova I, 132. 140."AQts^ig. tm'An6XXciivi tco IIv-^icp v,al tfj 'AQts^ii8i III, 108.tov 'An6XXcovog val tf^g AQtiliiSogm, 110. 111. 121.'AQtsiii6iov. trjv i^t 'AQtsya-6ica vav^iaxiav II, 75.'AQ'xi8r\^og 6 nr\Xr\^ 111,139.'AQxi8anog 6 Advcav 11, 133.'AQXivog 6 iv Ko iXr\g IIL, 1S7195. 'AQxivov val @Qa6v§ov-Xov 7tQ06tdvta)v tov 8riiiovII, 176.'A6ia, r\. II, 147. III, 163. 238.250.'A6tvoxog. KQitatv 6 'A6tv6xovI, 156.'AtQSi8ai. {'AtQsi8r]6bIIl,lSb.)'AtQ6^ir\togIl^lAl. 'A. 6 7tatr\Q6 r\iiitSQog 11, 78. ep. m, 2."AttaXog IttaXog 6o dd-Xr\t^g ay^Xr^tr^g ep. X, a, 8.'Attivq. Ittivq.TtQbg tji 'Attivjj II, 76,^ T^MA%Xa) ['hXdov. iv A^vXcbvi I, lOl. 1A'. ['btovXsi8r\g I, 52. IA'. ['vtovXf]g. dsQVvXov A^vtovXiMovg ^Ayi "Avvo^v^iov 11, 155. *A'vt6Xvvogl.,'6\. 6^.1,82.83.'Acpidvatog. Jr\aovQdtr\g 6'A.II, 17. KaXXiatoatog 6'y/.II,l:M.Niv68r\^iog 6 'A. I, 172. U, 148.'A(p6§i\tog ovt06i n, 149.'A(pQo8itr\ ep. X, 6.'Axc^iol 7cdvtsg m, 95. 165.'Axo: Qvsvg. uisai8d^ag 6 'A.ni, 138. rXavvog 6 'A. II, 78.TiuoiLcr/^og 6 'A. I, 156.\4 XSQ 8 oV (J f o g. nducptXog 6 'A.L 1 10


INDEX NOMINVM. 319'A%iUEvg 1, 133. 141. 142. 143.xa 'A%illsl I, 146.BdtaXog (v. ad I, 126). ivTtaialv a>v iyiXrj&r} Si' aia%Q0VQyiccvxivcc accl xti/atdiavBdxalog U, 99. I, 126.o ,B. "TtQoaayoQSvsxai I, 131. 6aocpbg B. I, 164.BsQOia ep. XII, 8.BoicoxccQXcci, ot 111,145. 149.151.BoiOJXia. oxi xag @ri§ag BoiO)-xiav dinaiov ijyoifiriv slvai'Aal (irj xr}v Boioaxiav @ri§agn, 119. i% xfig B. II, 141. xr]vB. Ttaaav III, 142. iv B. ep.Xn, 8. 13.Boiaxoi. Eotcorc5i; 11,104. 122.142 (bis). 143. m, 140. xag ivBoicoxolg Ttdlsig 11, 116. 137.Boicoxovg n, 1 1 6. Boioaxotg xolgiv &-^§aig m, 142. r?;g xavBoicoxwv (pvyf]g II, 143. xovgB. m, 142.BoajtOQog III, 171.Bov^vyiqg. z^rjftatr trou xovBov^vyov II, 78.Bv^dcvxiOi III, 256. 6 Bv^dvxiogTlv^-aiv II, 125.Favidg. Tavidda CTavida)III, 82.rdvog (rj vel x6) m, 82.rkav^itrig DI, 91.rXavy.og. KXsdQovlog 6 FXav-'Aov tov 'AxaQVEcog vl6g 11, 78.rXaiJyiog 6 'JtaXaibg iyistvognv-Ktrig III, 189.rXav-Aoav XoXaQy&vg I, 62. 65.rX. Ti[Laiov XoXaQysvg [I, 66].Fv aaidri^og 6 XaQiyivovgvibg tov Svvaatsvaavtog itoxsiv 'SlQsa m, 103. 104.VvXoiv i% KsQa^iiav ID, 171.Ja^dyritog ep. IV, 4. 'A^icpQoav6 iv, zla^ayqtov ep. IV, 1.^avaoi. zJavacov Trvxo: %a>L-'noxitmvcov (v. ^oiQri-iitdajv) (III,185).JaQstog m, 164.Jsy,iXsia II, 76.JsXcpoi. zJsXcp&v oaoi inl Sistsgr\§&aiv III, 122./JsXfpoi (oppidum) 11, 114.III, 106 107. 113. 115. 123126. 130. 132.JsQ-AvXog n, 47. 140./lsQ'AvXog Avtov-Xsovg "Ayvovaiog(idem) II, 155.JrjidQrig II, 71.Jr}i7tvQog II, 71.zlrjXiOi ep. I, 2.JfjXog ep. I, 1.Jriiiddrig ep. XII, 8.Jriiiaiv stog 6 Bov^vyr^gII, 78.J rifioyiQdtrig 6 'AcpiSvatogn, 17./^r\^o^iXr\g 6 JTatai;t£vjII,93.III, 51.d riiio ad" evri g 6 Uaiavisvg(oratoris pater) m, 171. 172.Jriiioad^ivovg vlbg sl tov ^a-XaiQO-TtOiOv n, 93.dri^oaO^ivrig 6 i^bg 'Aatr\yo-Qog II, 17. 82. 6 tr\Xi%avxagXi^coQiag Xan^dvoiv I, 1 73. 6xr\v td^iv XiTtcov m, 181. oXQr\atbg ovtoal z/. 11, 36. 6TtSQittbg iv totg Xoyoig z/.I, 119. II, 114. 6 TtSQiSQyog y.alavv,ocpdvtr\g d. m, 172. 6 ^iao-


320 INDEX NOMINVM.triv tov JrinoGQ^ivovg dcoQO-Sov.iav III, 214. Jri^oad^ivovssine articulo quadragies semel(praeter locum susp. II, 54);adde ep. V, 6. XII, 3. 4 (bis).— dri^oGQ^ivsi quater et deciesscriptum est. — [iri Jr^fioad^Evriv"KaXov^svov, alXccBartccXov I, 126; tbv lilvaidovzJriiioad-Evriv I, 181. tbv dr^-^oad-hriv III, 60. 202 (-tjBk.).205, ^riihoaQ-ivriv sine articulobis et tricies, nisi quod Bk.quinquies non zJri^oad-icvriv,sed zirnioaQ-ivri posuit (E, 38.in, 140. 200. 202 (bis). — J^iioad-svsg11, 59. 127. 147. 148.m, 56. 163. 165. 209. co z/.I, 127. n, 78. 86. III, 23. 208.218.zlri^ocpLXog. tav /Jri\iO(piXovTtoXitsv^dtcov I, 86.Jrili(ov. tijv iv KoXmvip avvoiy.iavtr]v ^i^^covog 'naXoviiivrivI, 125.JiayoQSLOi, oi. ep. IV, 4.d ioyvritog 'AvacpXvatLog III,115. 6 IsQoav^^cov z/. ibid.JiodcoQog 6 doXixodQOHTjaagm, 91.Jlovv aLa. iitSLdr] 7taQsXr]Xv-Q^SL ta A. m, 69. [ista ta z/.ta iv aatSL II, 61. III, 68. r^v^sv /JLOvvaicov twv iv aatsii] TCOUTtr] I, 43. iv tfj TtouTtf]tojv d. II, 151. ^iav slg taz/. -KatavsLuaL toig 7tQsa§saivII, 55. tb TtSQi tf]g TtQOsdQiagtf]g sig ta J. toTg 7tQsa§satipi^cpLaiia m^ 110. tovg %Qitagtohg iy, tcbv J. Ul, 232. ivtolg v.at dyQOvg J. T, 157.JiovvaiaY,6g. tbv J. v6novIIT, 35.JiovvaLog 6Eiv.sXiag tvQavvogIT, 10.Ji^vvaog ep, X, 10. tb Isqovtov J. m, 176. iv tfj tov J.6Q%r]atQCi m, 156. ^cc tbv J.1,52. ^i;'z^tovv(>ovII,61.m,52.JioitsiO^r^g 6 Sovvtsvg I, 6.i.6 J. ibid.Ji6cpavtog. tbv OQcpavbv "Aa-Xov^isvov J. I, 158.JicpiXog [I, 68].jQCCTiCOV, 6. I, 6.JatQiSig. JooQiiag 11, 116.'EyitcoQ.tf]g '"'E-ntOQog tiymQiagI, 148. tf]v tov "E. %scpaXrivI, 145. {iLS%'' "E-AtoQa I, 150.'EXdrsLa m, 140.^EXXavodi-nai, ol. ep. IV, 5.'EXXdg, i]. I, 117. 120. 11, 58.60. 71. 112. 156. m, 58. 128.131. 133. 134. 157. 158. 258.ep. m, 2. XI, 3. 4. 7. 'EXXddogsine artic. (ep. IV, 2).^'EXXr]v. tig — av&QCOTtog ~'EX-Xrjv m, 154 tovg dXXovg '^'E.n, 79. aTtdvtcov dvdQcov "EX-Xiqvcav ep. IV, 1. ct dvSQSg''EXXr]vsg 111,117. praetereaot'''EXXr]vsg sexagies sexies scriptumest, item in ep. XI, 5.6. 9. XII, 5. 11.'EXXr]VLy.6g. ^%ovtog 'EXXrjvi-'iir]v dvvafiiv 11,27. [^staa^SLv^EXXr]VL'AOv avvsSQiov^ III, 58.iir]dsvbg Xoyov '^EXXr^vLyiov dvr]-v.oov SLvai n, 120. vTtSQ 'EX-7.r]VL%o)v IsQcbv ^ovXsvsad^caIT, 114. tdg ^EXXi]viy(.dg itQSa§siagII, 62. TtSQl t&v "EXXr]-vLY.cbv av^^ovXsvSLv I, 64.^EXXr]vig. 7t6Xsa)g f]atLVog §ov-XsL t&v '^EXX7]vido}v tovvoucc^II, 59. yj]g aTtdar^g ^E?.Xr]vidogep. XT, 3.' EXXi']a7to vro^ T, 55. 50 [68J.ill, 51. o To V ' E. ^sv^ag TTI, 1 32


INDEX NOMINVM. 321'EibTciSoav. *EiLTii8(ovcc III, 91.'Evv^cc odoi. t&v '/.ccXoviiivoav'Evvicc bdcbv II, 31.'ETtcciiSLvmvdccg II, 106.'Eitidaiivog ep. X, 9.'E^JtvnQdtrig filius Philodemi,frater Philonis II, 150. 151. 152.'EQyiGnri III, 82.'EQyoxdgrig 11, 15.'EQitQLccl, 113. in, 94. 100.103.'EQStQisvg. tbv 'EQStQiiccII, 116. ©s^iomvog tov 'EqstQii(ogni, 85. 'EQStQisvGi II,164. tav 'EQStQLimv III, 100.'EQiiccia I, 10. tolg 'EQiiccioig[i. 12].'EQiifig. tbv 'EQ^fjv tbv Av-8ov.idov v,ccXov[isvov I, 125.tQSig Xi^ivovg 'EQHccg Gtf^auLm, 183. 184.^ [185.] iv tfjatou tjj tG)v 'Eq^g)v III, 183.'EQXLSvg. Gqccocov 6'E.in.^liiS.'A[LvvtOQcc 'EQ%iicc n, 67. 68.'^EotLcc. ti]v r2oticcv iTtm^oostr)V ^ovXcciccv II, 45.'Etso§ovtddcci II, 147.Ev§oSLg. tav Ev§oi(ov H, 12.{§ III, 84 (bis). tovg Ev^oiccg1 n, 119. m, 237.E^^OLcc. iv Ev§oia m, 95.P E^^OLcxv n, 169. 175. III, 85.86. rr}? E. m, 85. i^ ccin;o:Grigtfig E. III, 87. tr]v E. II, 120.III, 89. 221.Ev^OLvog. Ev§OLv.bv ovvi-Sqlov III, 89. 94.Eij§ovXog II, 8. 184. IH, 25.EvT^Qcctog (v. 1. EvHQKtog)^6ZtQO\L§i%ov VLog n, 15.EvQ^vdLvog.iitl tov EvQ^vdi-V.0V lcctQsiov I, 40. [I, 50.]EvyLXsiSrig. tcc TtQb EvvXsi-8ov I, 39.E^tiQcctog V. EvriQcctog.EviioXniSccL m, 18.AEBCHrsEs, cd. Blass.EvTtoXs ^ og 6 ytai8otQL§r]sI, 102.EvQLitidrig. b ovdsvbg rjttovffoq)bg tcbv noLrit&v EvQLitidrigI, 151. EvQLTtiSr) I, 153. tbvEvQ. I, 128.E^QLTtog, m, 90.EvQv^atog m, 137.EvQv8i%ri n, 26. [28.]EvQoiitri., i] III, 250.EvcpiXritog II, 155.EvGivv{LSvg. 'AvtLnXfjg KaX-Xiov EvoDvv^svg I, 53.ZsXsitr]g. "Aq&illov tbv ZsXsitrivIII, 258.Zsvg (I, 144.) svQVOTta Z. (m,135.) TtQbg tov i/iog ep. U, 5.jtaQcc tov .dLog III, 77. nQbgxov .diOQ {y.al d^scov 8. zal tcovScXXcov ^.) I, 70. 79. 87. III, 156.vr] Jia I, 28. 98. m, 172. 217.iLcc Jia I, 61. 69. ep. XII, 1.vr] tbv Jia I, 88. 108. vi] tbvJia tbv '0Xv}i7tL0v I, 81. ftatbv Jia tbv'0Xvii7tL0v 1,55. 76.III, 255. iLa tbv Jia ep. XI, 6XII, 9.'Hyrjftcov ep. XII, 8.tbv 'Hyr]-fLovog vo^ov m, 25.'HyrjoavdQog JLcpiXov Ztsi-QLSvg [I, 66. 68.]^Hyr]6av8Qog {ZovvLSvg., vid.1,63). 1,55. 58.62.70. 95. l54.b 'Hy. I, 58. 60. 63. 64 (bia).67. 70. ovtog b 'H. I, 56. 'H.ivSLVog I, 111. "^Hy. b Kqod^V'Xov ccdsXcpog I, 110. avtbv tbv'Hy. I, 67.'Hy-qOLTtTtog. Vid. KQ03§vXog.'Hlcov. {in 'Hlovl m, 184.)'HXSLOL III, 165.'^HQa. tr]v "Hqav m, 219.'HQanXfjg ep. X, 9. fia tbv21


322 INDEX NOMINVM.'HQcc^Xia 1, 88. IH, 212. « 'Hgd-TiXsig I, 49. m, 21.'HaLodog 6 TtotrjTTfs III, 134.'Ha. in, 136. 6 'Ha. I, 129.H, 144. 158.©KQyrilimv IH, 27.e ^ K7 rm, 62.jc X ^ S ap^fov (ol. 108,2)@s^i6tO'A,Xfig 6 GXQoctriyriaocgm, 181. 6 @. 6 rTjv 'EXXdSctiXsvd-eQmaccg ep. m, 2. 08/x.n, 9. m, 259. ep. vn, 2. 3.XI, 7. 6 0. I, 25.@snlaa)v 6 'EQStQisvg m, 85.@siLiaa}vi 11, 164.@s6cpQccatog. i7fl@so(pQ(xatovccQxovtog (ol. 110, 1) m, 115.@iQiia n, 27.@iQaocvdQog I, 52.©SQaitrig, 6. III, 231.Gitig, r]. [1,150.] ©itiSogtfjgavtov ^ritQog I, 145.©frraXta 11,92. m, 83. ep.xn, 9.GsttaXoi (sine artic.) II, 116.132. 136.138.140.241. 111,140.161. 167.Gij^aL di,@fi^aiJn.,13S. Grj^agn,119. Tras0rj^asn,119(bis).iv @r]§aig III, 138. 142. 148.151. iv talg @. 111,150. slg@ri§ag m, 7(i. 138. 145. 151.slg tag @. III, 140. 141. rtSQitocg @. m, 161. avtdg rdg @.m, 140.@riBalog. TllvdaQog 6 @. ep.IV 3.@ri§alOL II, 137. m, 85. 137.ep. IV, 3. XI, 13. Xn, 9. ivtm nX^qd-Si t(5 (codd. tmv) @ri-^aicav II, 105. ta>v @ri§aia)v7CQia§SG)v II, 141. tfj tcav Ei)-§oio}v aal @ri§aia)v 7]-^aiovg 11, 164.Praeterea v&v@riPaio)v n, 136 [bis]. m, 84.239, @ri^aio3v decies; @ri^aioigocties, tovg @r]§aiovg m,116, @ri§aiovg quindecies.@r]aslov. iv tm @r]asicpJJI^13.@r]asvg 11,31.'^Qix-nr] (sine artic.) 11, 9. 82.89. 98. 101. m, 61. 65. 73.@Qaav§ovXog 6 KoXXvtsvgm, 138.@Qaav§ovXog 6 SxsiQisvgIII, 195. 'AQ%ivov ital @Qaav-§ovXov 7CQoatdvta)v tov dr]yMvn, 176.@Qaav%Xf]g 6 i^ Otbvm,115.@QdavXXog. inl ^QaavXlaI, 101.@Qaaviiaxog ep. IV, 6.@Qdaa)v 6 'EQXiSvg III, 138.@Q6viOv n, 132.'latQoyiXfjg 6 TLaaicp&vtog 11,1-26. 15. 16. 20. tov'L 11,16.^IsQOV OQog n, 90.'IXidg, i]. I, 128. m, 100. ep.iXiog, IXiov. slg I. ep. X, 1.iv 'L ep. X, 2. 9. C^^iov in-TtiQaavta I, 144.)"l^^Qog n, 72. 76.(l6viog. xat'^ l6viov7 ep.X,9)'I(p i^i Qdtr]g I, 157. 11, 27. 28.29. 149. m, 243."Imvsg n, 116. t&v 'lcavtovibid.KaSiisia, i]. H, 105. m, 145.KaXXiag. 'Avti-nXfjg KaXXiovEvcawiisvg I, 53.KaXXiag. ^ai$Qog KaXXiov2(pr\ttiog I, 43.KaXXiag 6 XaX'Ai8svg m, 86.89. 94. aMg 6 K.JR, 195. 6


.INDEX NOMINVM. 323K. m, 97. 104, sine artic.in, 85. 92. 93. 100. 101. 103.KccXXLv.QdxT]g 11, 134.KaXXnii8(ov ep. XII, 8.KaXXLQQOT] 6vo^cc TiccQd-ivogep. X, 3. 5. i) K. ep. X, 4.KotXXi6%-iv7ig n, 30.KccXXiazQaxog 6 'Acpidvcclogn, 124.Kd^LQog. iv KcchIqo) ep. V, 2.KccQLcav. 6 xovg KocQLOJVccg Kal!Slav&iag vnoxQLvo^svoglL^iblKblol. KoQTiabg f} Ksicov ej^.I, 1.KsQa^stg. VvX(ov rjv £x Ksquiiicovin, 171.KiQKVQa in, 243.KsQao^Xinxrig 6 ©Qayirig ^a-GLXsvg in, 61. 65. 6 K. H, 92.93. in, 74, sine artic. vicies.KicpaXog. K. 6 naXaLbg itisZvogm, 194.KridaviSrig l, 52.KijTtoL m, 171.K7]QVKsg m, 18.K7\(pL6LaaLv I, 101.Kr{(pL6LSvg. 'jQL6xsidriv Evq^L-Xrixov Kr]QpL6Lia 11, 155.^TjgjKTod^oTos. xriv Kri(pL6o-Soxov 6XQaxr]yiav III, 51.Kr]cpL66da)Qog oxovMoXcovognaXoviisvog I, 158.Kr]cp L6ocp cbv TlaLavLSvgn, 73.KLQ^aLQchv. i-K ^i60v xov Kl~^aLQmvog III, 161.KLXLnia m, 164Ki^av (Miltiadispater) 11,172.Ki^icav (legatus Atheniensium)n, 21.Kiiicov ep. X, 1 sqq.KLiLcovsLog. xb Klh(x)VSlov&yog ep. X, 10.KLQQaiog. xb KLQQalov \^a3vo-^a6yi,ivov\ TCsdiovlSl^ i07. 118,123.KLQQalOL III, 107. 108.KXsayoQag. UavxaXsovxa xbvKXsayoQOv I, 156.KXsaivsxog 6 %OQo8L8d6v,aXogI, 98.KXsixaQ%og 6 xvQuvvog (Eretriae)III, 103.KXs6§ovXog 6 rXavv-ov xov*ji%aQvicog viog II, 78.KXsov.Qdxr]g ep. IV. V.KXsoTidxQa rj ^LXiytnov -^vydxr]Qm, 242.KXsoq)cbv 6 XvQ07tOL6g 11, 76.xi]v KXsocp&vxog noXLXsiav m,150.KXso%dQr]'g 6 XaXtiLSE^ig 11,120.Kvca^imv 11, 149.Ko%-oiv.i8aL ep. V, 3.KoiXr]. 'jQ%tvog 6 i% KoiXr\gm, 187. 195.KoXXvxsvg. ML6y6Xag Nav-KQdxovg KoXXvxsvg I, 41. €)Qa-6v§ovXog 6 i:. m, 138.KoXXvx6g ep. V, 6. iv KoXXvxaI, 157.KoXoov^g. iv KoXcova I, 125.Kovcov. TnJL6&sog 6 Kovavogn, 70.^^KoQr]6bg 7] Ksicov ep. I, 1.K6QLvd-og. slg K. II, 148.K^QQayog. Aav.s8ani6vLOL 8^4-(pd^SLQav xovg tvsqI K^QQayov6XQaxL0ixag III, 165.K6xxv(pog III, 124. K. 6 ^uq-6dXLog III, 128.KoxvXaLOv. xb K. 6vOfia^6-^svov OQog m, 86.KQayaXi8aL (v. 1. KQav{y)a-X{X)i8aL,'AyiQayaXXi8aL)m,107.108.KQrixr] ep. I, 3.KQLxiag slg x&v X' I, 173.KQLxb^ovXog 6 Aa^ipavr^v^gn, 83. 6 7iQsa§svxr]g 6 TraQctKsQao§Xi7txov 11, 86.21*


324^INDEX NOMINVM.KQit(ov b *A6xv6%ov I, 156.KQOvimv (ni, 135).KQ(o§vXog(H.egesi^i^\is). oKq.iy.stvoglH^ilS. 6 ccdsXcpbg ccvxovKQco§vXog 1,Q4:. 11. 6 Kqco-§vXov ccdsXcpog I, 110.KrriOLcpcbv (legatus) E, 12. 42.61 6 Kt. n, 13. a Kt. 11, 43.Kx ri6icp&v (auctor rogationis)sine articulo semel et vicies,bis in ep. V, 6. XII, 3. 6 Kt.in, [26.] 33. 36. 214. w Kt.m, 53. 242. ep. n, 5.Kvda&i^vaisvg. ^LXoatddrivtbv Kv8a^r\vaLia I, 114.KvtlvLOv II, 116.AwnsdaLiiovLOL I, 180. 182.n, 32. 76. 77 {AayiESaLHOVLOvaQii06triv). 78. 104. 116. 135.136. 164. 172. 177. in, 133.150. 165. 187. 222. 243. ol A.I, 180 (ter). 181 (bis codd.).II, 184.^Aa-nGiv. 'jQXLdd^Lov tov Ady.(ovogII, 133.Aa-H.ajvL-Kog. Ta AayKovL-Acc6V6tf]6aL III, 167.Aaiiipayirivdg. KQLt6§ovXog 6A. II, 83.AdQL6a n, 41.AeovttvoL II, 76.AsTftLvrig ep. V, 7.AsvyitQa. iv AsvyitQOLgU^lQi:.AsvKwvidrig 6 ^LXatddov -Arids6trig1, 115.As(o8d[iag 6 'A%aQvsvg III,138. As(od. I, [68.] 111. tbvA. I, 69. 70.Asca6^ivr]g II, 21. o A. 6(psvy(ov 11, 124.Afjiivog II, 72. 76.^Tjrr;, 111,108. 110. ^ AlILlll.121.Ai§vii6g. Ttvsv^cc Al^vhov eip.I, 4.Aivdog ep. V, 1.ALTtaQ^g n, 143.AoLdiag. yiata tbv AoLSiav(Avdiav codd.) Tcoraftovll, 124Ao%Qoi n, 116. OL A. oi 'AiicpL66SLgni, 113. 123.AvALvog II, 14. ni, 62.AvnovQyog. ol AvnovQyovTcaidsg ep XII, 14.Mayvri6ia ep. X, 8.Mdyvritsg 11, 116.MaiavSQog 6 nota^og ep.X,8.Maxg^ovf ? n, 27. 138. ep.XI, 3. 9. Xn, 7. 11. OL M.III, 73.Ma-Asdovia H, 16. 22. 23. 29.56. 58. 72. 92. 101. 113. 136.146. III, 73. 78. 83. 89. 128.160. i] MaHsdovia 11, 152.MaXLStg n, 116.Mavtiag 6 yQa^LaatL6ti^g ep.IV, 2.MavrivSLa. ^vM. 11,164.169.MaQa^mv. iv MaQad^&VL U,75. in, 181. 186. 259.MaQyitrig. i7tcovvy,Lav 'JXs-^dvSQco MaQyitriv itid^sto III,160.MsydXri n6XLg EI, 165.MsyaQStg. MsyaQiagTL.llb.in, 95.MsLdiag III, 52. 212. roy M.III, 115. MsLdiav i-astvov rbv'AvayvQd6L0v ibid.MsXavL7t7ti8r]g ep. X, 10.MsXdvcoTtog ep. IV, 2 (MsXaviTtTtovpars codd.). VII, 1. 4.XII, 16. 17.MsXi]6Lag. ^SLdiav tbv ddsX-(pbv tbv MsXr]6iov (MLXr]6iovcodd.) I, 157.Msvs6&svg (III. 185).MsvoitLog. tbv TtatiQa tbvnatQ6v,Xov tbv MsvoitLOv I,143. (^Qcoa MsvoitLOV I, 144.)


INDEX NOMINVM. 325Mstccy^vrig 6 Srpritriog 1, 100,n, 134.MfjdoL 111,116. 183. 258. 259.ep. XI, 3. (M-^dcov rcaiGiv III,184.)MiXrjaiog.Vid. MsXr]6iag.Milt idd7]g Tll, Ul. 1S6. ep.m, 2. M. 6 KiiLcovog II, 172.MiCyoXccg NavAQOctovg KoX-Xvtsvg I, 41. [M. Niv,iov TIsi-Qccisvg I, 50 bis.] 6 M. I, 43.46. 49. 53. MiOyola I, 50. avtovMiGyoXa ib. tov M. 1,43.53. MiGyola I, 42. 45. 47 tmM. 1,51.52.67. M(6y6Xavl,U.Mvdacov ^cav.svg II, 143.Mvri6aQ%og 6 XaXmSsvgIII, 85.MvrjGid' s g 6 MvQQivovaiogI, 98.Mv r]6 id' s g 6 tov fiaysiQOvKaXoviisvog I, 158.MoXottoi. tov MoXort&v §a-GiXioog 'AXs^dvdQov III, 242.MoXoov. KricpiaodcoQOv rbv to^MoXcovog vaXovusvov I, 158.Moaxog. 'AQiataQxog b M6a%ovII, 166. 6 tov M. I, 171.Movvi%ia (-vxicc codd.)ep. 1, 1.MovasZa I, 10.Mv6vvr]aog II, 72.Mv QQivov6iog. Mvrjal&sog bM. I, 98.MvQtiavr] III, 82.MvcoviffvQ (MvQcov. codd.) ep.IX, 2,Nd^og II, 175. ti]v ^v N.vavixa%iav ni, 222. t. jtSQlNdh,ov vavyb. III, 243.NavyiQutr^g. Mi6y6Xag Nav-TiQdtovg KoXXvtsvg I, 41.iVav(ytxX77?II,18.184. ni,ir)9.Navaiy.Qdtr]gb%caiiiv.Qg7toiiifqgI, 98. trjv Navaiv.QdtovgItaQtvQiccv I, 100.Ns^isdg. rr]v Ns^sdda KaXovH^vi]v xaQddQav II, 168.Niyiuia 11, 132. 138. UI, 140.Niviag b Ni%r]Qdtov II, 175.Niyiiag. [MiaybXag NiviovUsiQaiSvg I, 50.]Niviag ep. V[f[.NL'ii6dr]iiog b^Aq^iSvaiogl^n^.II, 148.NiyibatQatog I, 86. Ni%6-atQatog b TtQog itr^tQog &Siogep. II, 1.Niyi6(pr]iiog. iTtl aQxovtogNi-Kocpri^ov (ol. 104, 4) I, 109.Nv^cpaLov tb iv rco n6vraiIII, 171.iSlav&iag. b rovg KaQioovag"/.al lElav&iag VTtoyiQivbiisvogn, 157.Ssvodov.og (rectius IsisvocpQcov)t&v itaiQcov tig t&v'^iXin^nov n, 157.Olov. @QaavyiXia thv ih, OlovIII, 115.OitaloL n, 116. 142.'OXvnTtLa ep. IV, 5.ta *0. III,179.^'OXviL-jtLa%6g. iv tatg aTCovdatg tatg 'OXviiTtiayiatg 11, 12.'OXviLniaai III, 189. ep. IV, 5.XI, 10.^'OXv^rtiovlv.ai ep. IV, 5. 6.'OXviiTCiog. tovg ^sovg tovg'OX. II, 182. 228. (la (vr]} rhvJia rov 'OX. I, 55. 76. [81.]III, 255.'OXvvQ^iog.^AQiarocpdvr^g^OXvvd^iogII, 154. 155. yvvaiyta thyivog 'OXvvQ^iav 11, 4. %r]v 'OX.yvvaivcc I[, 153.''OiLr]Qog I, 128. 133. 141. 142.147. in, 231. (185.)^OitXLatiag v. FLXsLariccg.^yDitovvnog l, 143.]


326 INDEX NOMINVM.'Onovs, stg 'OTtovvroc I, 143.(slg 'OTtdsvTcc I, 144.)'OQXOilivLOL n, 141.Oi)XLdS7ig ClovX.codd.)e^.Y,l.Ilociuvisvg. KriwLGocp&v 6 11.n, 73. Jri^oad-svrig 6 11. IH,171.172. /:l7i[ioniXriv xbv Ucciciviian, 93. m, 51. TIuiccvLiaivn, 150.IJaXXddLOv. iTtl UccXXaSia)n, 87.Ud^KpLXog 6 'A%SQ8ov6LogI, 110.IIccvdLovlg. r}n.[(pvXri]in.,31.xov xf]g navdiovldog xa^iaQ-Xov n, 169.TlavxaXicav 6 KXsayoQOVI, 156.TldQaXoL, ol. ni, 162.n.aQ\iiv(ov 6 'KooiiLyibg vjtoyiQLxr\gI, 157.IIaGL(pd>v.^'IaxQO%Xi]g 6 IlttCL-(pd>vxog n, 126.naxaLKLcav III, 189.ndxQOicXog I, 133. 141. 142.143. 146. [6 n. I, 149.] xbv^xov natQOvlov ^dvaxov 1, 143.145. 150.navGavCag aemulus Philippin, 27. 29.IlavGavLag interfector PhilippiIII, 160. 219.nsL&d) in, 256.IIS LQttLSVg. iv IISLQaLSL I, 40.ni, 209. xbv nsLQaLcc II, 173.JT^iZa II,108.in,160. ep.Xn,8.HsXXrivslg. UsXXrivicav (IIsX-Xr\vaL(ov codd.) III, 165.IIsXonovvr^GLOL III, 97.IIsXo-itovvriGog. ^x 21. 111,96.97. 98. dLcc niGrig U. II, 75.IIsQdLyiyiag Amyntae filiusn, 26. 28. 29. 30.HsQLQ-oldrig. IIsQLvXsldrig 6n. I, 156.IIsQLyiXsLdrig 6 IIsQi^oidrisI, 156.IIsQLyiXfjg, 6. I, 25.nsQQaL^oin, 116. m, 167.niQGrig. 6 niQ6r\g (Persae)n, 74. 172. m, 132. 181. IHq-GttL ep. XI, 3. 1 niQGttL II, 75.6 (xdiv) IIsQGmv ^aGLXsvg 11,149. m, 132. 163. 238.IIsQGLy.6g. xfjg IIsQGLyifjg LTfjtovm, 164.IlriXrit 'AXsU^axog 6 II. 11, 83.'AQxiSriiiog 6 JT. m, 139.nivSaQog 6 ©TjjSarog ep. IV, 2.6 iiiyag JT. ep. IV, 1. Cf. 3. 4.IlLXxdXayiog. ^gxl XLg II. dv-^QOi-jtog Sri^oGLog olyiixrig xfjgTtoXswg I, 54. [I, 66. 68.] 6 J7.I, 55. 57—62. 64. 65.nXaxaiai. iv nXaxaLaLgli.^7£>m, 259.nXaxaCy.dg. 'AQLGxicov JH. m,162.nXsLGxiag (R. pro 'OTtXLGx.)ep. V, 2.nXovxaQxog m, 86.IIvv^. iv Ilvyivi m, 34. iv x^Ilvyivi I, 81. 82.UoLvri I, 191. IIoLvai I, 190.UoXXLgm, 222.noXv(p6vxr\g 11, 71.n6vxog. NvyL(paLOv xb iv x&novxm m, 171.HoGSLd&v. UoGSLdcbva ep.XI, 8. vr\ xbv noGSLda I, 73.TlQLr\vsvg. xbv 'EQSXQLia xalnQLr\via 11,116.TlQOvoLa. 'A&r^va JT^. 111,108.110. 111. 121.IlQotsvog 6 GXQaxriy6gIL^lSS.134.TlxoXs^alog 11, 29,Uv^ia, 7] m, [108.] 130.IIv^Log. xm 'A7t6XXa)VL x


INDEX NOMINVM. 327IIvQ-fov B. Ilv&iaiv (BoL(ot6g)n, 143.Ilvd-cov. 6 Bv^dvTiog 11. 11, 125.nvXccL II, 103. 107. 114. 130.132. m, 80. 126. 128.^PciiLvovaiog. Tsiaiccg 6 'P.I,^ 157. ^Qvvav 6 'P. n, 12.^'PoSiog. dg i^^tivsidv n rfjg'Podiag ep. I, 4. 6 Sfjiiog 6tcbv 'Podicav rj Xioav III, 42.'Pd^os m, 252. ep. I, 5. V, 1.VI. XI, 3. Xn, 9. [11.]SaXa^iivioi. iv tfj ayoQa t^SaXa[Livi(ov I, 25.UaXa^iig. slg ZaXayblva I, 26.m, 158. tffg iv EaXa^tvi Tcqhgtbv UiQariv vaviia%iag 11, 74.172. tovg ay&vag tovg tzsqISaXaiilva 11, 75. t^ ZaXafiivivav^Laxia III, 181.i:djiog l', 53. m, 152.I^dtvQog 6 Kcafwnbg vTto-HQifqgn, 156.ZsiQf)vsg, al. m, 228.2iv.sXia n, 10. 76.Siavcpog. b S. oSs (Demosthenes)n. 42.S-icdiiavSQogf b. ep. X, 3. 4.6. 9. 6 S%diiavSQog Kificov ep.X, 5. Sv.d^avSQS ep. X, 3. 6.SyiiQoav ep, I, 1.SKv&iqg III, 172. tm XoyoyQacp(p'Aal Z-Kvd-j] n, 180. iv S-av--O-atsm^l^^. tQia-Aoaioig tol6-tag S-Avd^ag 11, 173. tovg Sv,v-^ag m, 129. i% tmv voyidSoavSyivd-cav 11, 78.Syivd-ig m, 172.SzvQog n, 72. 76.S 6 Xay V 'A&rivatogin., 109. tr\vS6X(ovog slii6va I, 25. tov S6-Xcovog axriiLatog I, 25. S6Xcovatbv ^aXXiatoig vb^oig 'noa^i^aavtatr}v SrifLO-HQatiav m,257.6 SoXcov I, 25. 26. m, 2. 6 S.i-Aslvog TtaXaibg voiLoQ^itrigI, 6. b S. b TtaXaibg vo^Lod^ir7j?in,175.b SbXcov b — iv-So^btatog l, 183.Sovvisvg. JiOTtsid^rig b S.I, 63.27oqpoxX^S ep. V, 6.SndQtri, V- I, 180. 11, 133.StSiQisvg. [^HyijaavSQog z/t-(piXov St. I, 68.] @Qaav§ov-Xov tbv StsiQiia m, 195.Sticpavog II, 140.StQatoiiXfig b rjiLStSQog atQatr\y6gm, 143.StQitpa n, 27.StQ6(L§ixog. EirjQatog bStQo^Lpixov vl6g n, 15.StQvyboav. inl tm StQV^LOViTtota^Lcp III, 183. {StQV(L6vogd^cpl Qodg III, 184.)Scp-qttiog. ^alSQog KaXXiovS(p.l^4t^. *AQiyvcotog ^^^.1, 104.Mstayivrig b Scp. I, 100.Scprittoi I, 97.S(o%Qdtrig b aocptati^g I, 173.Ta(Lvvai. 17 iv Ta^Lvvaig iLd%rin, 169. m, 88. sig Ta^Lvvagm, 86.TavQoad^ivrig. MvqaaQxog uXaX-AiSsvg b KaXXiov Hal Tav-Qoad-ivovg rtatriQ m, 85. 87.Tsiaiag {Tiaiag libri) 6 *Pa-(Lvovaiog I, 157.Ts(LSviSrig{?) b ta^iaQXog IL,169. 6 T. n, 170.TsviSiog. 'AyXao-AQioav b T.n, 20. 126.TsvQ-Qag ep. V, 2.Ti(Laiog. irXav^Aoav Ti(LaiovXoXaQysvg I, 66.]Ti(i aQxog. [T. tbv 'AQi^^^XovI, 68.] Ti(LaQxog 6 — 1, 120.185. Ttolog T. I, 130. 6 vvvlHQiv6(LSvog [T.] 1, 167. T. o^-


328 3>iDEK NOMINVM.to6L I, 1. 11. 25. [26.] 34. 39.41. 42. 43. 47. 60. 51. 53. 64.89. 93. 103. 111. 6 TliiccqxovTtarrjQ I, [103.] ol TQO-Jtoi olTnLCiQxov 1,8. 37. 74. 82. 158.w TifiaQXS I, 18. 122. — 6T. (?) I, 60. Praeterea Ti^LaQ-Xos sine articulo II, 144. 180.ep. VII, 3. XII, 2. et in timarchea,si suspecta 5'). 66.68. 83. 100. 103. 115. 157.omittuntur, sexies et triciesscriptum est.TinaQxog Tisiae filius 1, 157.{TnicxQxoa^riS- TtOQVOVS ^sycc-Xovs TL^ccQxa)8sLS I, 157.)Tnir\6i%-sos 6 Sqo^svs 1,156.TL^od^sos 6 Kovmvos II, 70.Tlil. I, 95.ToXn iSris- Ti]v ToX^idov otQatriyiavII, 75.TQoicc, ij. I, 143.TQcpas-, T]. ep. X, 3.TQOJLyios- {TQaLHOv a^utsdiovlU, 185.)^aidQOs KaXXiov ScprittLOsI, 43. ty]v ^aiSQOV ^aQtvQiavI, 50. tov ^. 1, 43.^dXaL'AOS o ^co-n^cov tvQavvos11,130. 135. ^aLlI, 132. 138.140. 6 ^dX. II, 142.^aQodXLOS- Kortvcpos 6 ^.in, 128.^SLdias III, 150.^Sidias o dSsXcpbs 6 MsXr]-aiov I, 157.^Q-L&taL n, 116.^LXdii^cov 6 nmitr]s III, 189.^tXr^iiGiv 6 vnov,QLtr]s I, 115.^lXlvos ep. V, 6. ep. VIII.^iXLTtTtos- avrbs 6 ^. 11,34.125. tbv 'AXi'6,av8QOv otccl tbv^iXLmtov ni, 223. d ^. I, 1G6.11,21. 3o. 38. 43. 48. 108. 128.137. roi)#.IT,16. 17. [37.]85.UI, 67. 68. 81. 256. xbv #.I, 167. II, 41. 178. III, 215, ceterislocis, qui sunt centumviginti septem, et in ep. XII, 7.II. sine articulo scriptum est.^LX6dr]H0s ^iXcovos 7tatr]Qv,al 'EnL%Qdtovs II, 160. tf]s^iXodr^^ov d-vyatQds U, 152.^LXov-Qdtris b ^AyvovGLOs U,13. III, 54. #. 6 (isd"' r]^a>v11,52. 6 ^^r, $i^ox()ar7]sIU,74.avrov ^LXo%Qdrovs U, 18. d$. II, 14. 18. rr]v tov ^lXo-KQdrovs 6vvr]yoQiav II, 109.tbv^. n,14(bis). m,81. Ceterumsexies et tricies sine articulopositum est.^iXo^^vr] 17 staiQa I, 115.^LXoxdQr]s II, 149.^iXcav U, 150. 151. 162.^LXiotddr^s Kvdad^r^vaLSvgI, 114. Asvv,Gividr]v tbv ^LXatddovv,r]8s6tr]v I, 115.^Xblovs {^Xlovs libri) II, 168.^olvlI Euripidis. iv tm ^oi-VLV.L I, 152.^OQiiioiv 6 T^aTtf^trTjffU, 165.^Qvvov n, 8. ^Q. 6 'Pajxvov-6iOS II, 12.^QVVcovSas III, 137.^vXr] in, 187. 06OL avt&v inl^vXfj iitoXLOQ-Aiqd^r^^av ib. tovSr][LOv vatsX^ovtos dnb ^XfjgU, 176. UI, 181. 187. 190. 195[bis]. 208.^oa-KSvs. Mvd6cav 6 ^. 11,143.^ca-ASLS II, 130. 133. 134. 138.140. ep.XII,ll. $a)X£WII,44.81. 130. 132. 142. 143. ^0iv,sv6iII. 9. 131 (bis). 142. 162. 111,80.^coH^a? 1,175. 11,116. 134 (bis).140; contra ol ^coxff? U, 130,toiv ^omioiv 11,135. lU, 118.rovg ^cov.ias II, 95. 133.^oiv.Lv,6s. 6 $. 7toAs|xogIU,148.tovs ^. iivovs lU, 87.


INDEX NOMINVM. 329^co-nig. dLcc Tf}g ^(o-KiSog m,140.^co^nicov II, 184. ^. 6 atQcctriyogn, 170.Xcc§Qiag m, 243.XccLQmvdag. iTcl XaiQmvdovccQXOvtog (ol. 110, 3) m, 27.XccLQmvSLalll.bb.lSl. riTtSQlX. yi^ccxr] ep. XI, 8.XccX%Ldsvg. KXsoxccQTig 6 X.n, 120. KalUag 6 X. IH, 86.89. [94.] MvriaaQxog 6 X. lE,85. XaX%L8svaLin.,d2. XaX-nLdsagm, 92 (bis). ol X.Ul, 8«.XaXyiig IH, 89. 91. 94. 103.XccQrig 6 atQatr\y6g 11,92. ivtolg ccycbaL totg XccQriTog II, 71.73. trig XccQr^tog iTtLatoXfjgU.QO.XaQiyivr]g. rvcoaiSrjiiog 6XaQLysvovg vlog m, 103.XaQLdriiiog m, 77.XaQii6Xag{?). itaQU roD tQa-Ttslitov XaQii6Xa{'}) ep. VI.XsiXcov 6 AdcKsdaLiiovioav vavaQxogn, 78.XsQQ6vri(Jog n,72. 73.82.175.Wa^iad-ovg ep. I, 3.'SlQsitrig. 'Ava^lvog 6 'Sl. III,223. ol'SlQsitaLin.,[\00.]101.103. 104. 105.'SlQs6gIL, 89. 93. m, 94. 100.[103.] 224.'SlQC0 7t6g III, 85.


LIPSIAE : TYPIS B. G. TEUBNERI


INDEX AESCnmEFSCOMPOSUITSIEGMUND PREUSS.LIPSIAEIN AEDIBUS B. Gr. TEUBNEBI.MDCCCXCVI.


LIPSIAE; TYPIS B. G. TBUBNERl.kNASTATISCHE DRUCKrRf 1 C. PARIS BERUN,N.«?


:.INDEX VERBORVM.ic^ieXxfQla, woUlJ? d. 1, 71a^loTog, ^Cov 1, 122 2, 51,183. — 3,140.ii^ovXia, cpvXccTtia&cci vijVd. 2 76 77. did 2,U0.a^QOxoq, bloaxoCvoi &. 2,'21.^yaB-oq, I. MQoe it.l.Ul.sim. 3, 106 237. plur.: 1, 1188, 88 154 162. bvx(Q$ &, ity. 3,241. -AaXol!} «ai tJ:. 1, 31. sifli.1,41 69. &. 'Aal cdxpQOVog 1,122.ccvdQoc cpddaocpov %ocl vo^io^^-Tiqv &. 3, 267. 6^oXoyov^vc(iga. %aX XQfiatovs not,r}rdg 1, 141.sim. 2, 144. ctqatriyoi 3, 196.ai^li^ovXov 2, 165. t'6%ri 3, 154.qpijlttjjg 1, 129. — %aXhg li&y.1, 184 3, 78. n. neutr. &ya96vsubi, 2, 87. praedic. 2, 106. ~gen.: 3,286 2,175. yrsQCB.US.— acc. obi.: 8, 120 2, 118 1763, 146 226 2, 104 120. ^tydXa .&ydd^' slQyaOfiivov 3, 229.aYavaxTii)}, [acc. tovto 3,147.] l)abs.: 2,4 3,144. 2) c.dat.: 1, 166 168. 8) 4ni: 3, 1072,146 3,142 228 4) a) sq. eC3, 147b. b) eq. Stt 2,16.aYaxdoi, 1) c, acc. person.2, 160 6. — rerum: 1, 59 2, 493, 142. 2) a) sq. ei: 1, 64 3, 142147. — idv: 1, 174 3, 20. b) sq.5rt: cf 2,6. 8) c. part.: 3,33160AiscHiwBS, ed. Blass. — Ind comp PreuaRayfmritdjq 2, 77.«yy6AAa>. TCQog ifih -eiXav-Ta? 2, 155.avyekoq, oi^iti $i' -coy , &XX"aMg 3, 95.«y^y^^tofij. ix* altCaig -oig3, 226.ayevv^q, iuctqt,pdg 2, 149.— praed. 3,46.ayvoect}, [pass. 1,44 2,161-8,162.] I. abs.: 3,84 237. II. c. acc: 1, 44 3, 6 2, 1S6. person.: 2, 4 151. cf. 3, 162. —1,44. ^dQvpov 1,83, TtQoazuyfiatov dtjpLOv dBLV&g -etv 2, 102.III. sq. ort: 1, 4 24 67 69. (cf.3, 6) 3, 148 189 205. IV. rai)^'iinojg i^xSL 1, 95. ovtog . . ijyvor}-fiivog oavig not' iatC 3, 162. —tc Xsyco 1," 111.ayroia 2. 182. ayvo>/iiO'oiyvT^ 3, 163. ayvihfiova neutr.8, 244.ayoQa, -c&v3,lll. -5s8,176.iv. xfjg &, 1, 61. — iv t^ &1, 25 8, 1 86.— acc. : 2, 86 8, 213.= contionem 3, 27. dg tr]v &.1,60 97 164 2,148. Mttt^ trjv &.1,94 3, 1.ayoQdCovtoq 3,22B. ayo^Qaia neutn 1, 126, ayoQaafiata3, 223.ayoQBveiv abs.: 1, 23 273,4


INDEX VERBORVM.ayQioq, {avSgas) 1 , 52. vg3, 255.ccyQog» oiBvciyaiyeiv i% t&v


INDEX VERBORVM.iiBL xovi TtvXuyo^ovq tov£ aiQOJ. xbv dfjfiov htfjYiXbv&. nvXayoQovvxcc? 3, 126 127. — riQEv 2, 174.3, 208 2, 71 3, 93 1, 95 41 77 aiaO-dvofiai. (cf. Trente8, 127 239 223 2, 177 30 3, 170. pohl p. 64.) I. abs. 3, 237. -ci€lfiVfiarog. 3, 180. cf. Ortnerp. 35. ov ticciSbIccv 3, 148. 1, 110. 2) ov% -Exav Sv eI nd^xBi2, 123. — 3, 149. n. 1) TCQ&yficcaeifiVTiazitiii 2, 180,1, 14. yiQUvyfig 1,59, III. -^6-asqyia 3, 108.lievog oiv iVfxa . . 1, 41.a^fiiog. 2, 19 117.aiaxQoq. I. alxiaig 2, 168.it^i^ZTitov nom. 3, 22,^#og 3, 193. xotg -iexoig iiiixri$EV(.ia6iv1, 185. xatg -^avaigccn(ft€cv 3, 164 72.aS^avaxoq. 1, 129 8, 182. ifdovaig 1, 42. i]8ovdg 1, 160.a&-2.€Zv Tw cdi^aTL 2, 147. "KoXayiEiag a. 2,113. nQa^Bi^ 1,aS^lov. 3, 246 179.127. -iatag rtQ. 3, 93. vnoipiaga^Qv^cag kvbv d^oQvpovj|1, 167. —jj1, 45 129 137 2^633, 201.79. bv . . iext, acc. c. inf.a^goo^. ^jj sts -ovg, dcXX* 3, 228.a? £W i, 193.U. neutr. pro subst, : x&vaB^fioin^zog 3, 164. a^v~ -Ccxcov 1, 2. x(bv a. 1, 64 167fila. hi 3, 251. £^g: 3, 177 65. 3, 53. :ftEQi 1, 185. xoig -itSxoigaB^fioq 3, 147. -oxB^oi 3, 245. 2, 145. inl xoig a. 1, 105, —aS^zoiV neutr. 3, 131 152. acc. 3, 260 174 88. x6 y*ix xfjgalfta, 3, 160 b.ccXT]&Eiag -6v 3, 155 1, 121.aiviyfi&v aiviyyidxiov li3, St' aioxQOVQY*-*^^ '^^'vo^ 2, 99,II121. «trtrrrf^ei/o^ «e ^


anaQaCH.-169 186 b 227 236 260. anovSae2, 141. oGTLg S* iv tat nqwzcoX6ytf> ti]v y)i]cpov -er, bgttov -fhvofiov -si, SrjfJionQaTiav -tr, wro^VB -f^aai ovdev ociov o-^evtoi?ir* -^tvxa ft^qci} dovvai 3, 198.ni. 1) -& Ttaq' vfia}V T7}V Ccozriqiav2, 181. 2) a) jui; {ib -bixs{X^vgCov) 3, 238. b) add. accdupl : 8,120 132 151 183.sq. infin. 3,167.idxia» 1) = crimen: subi.2, 5, — gen.: pend. a subBfc.:2,64 1,48 3,228 2,1.-1,109.— 3, 264. &n6 1, 176. hni 2, 4.^g^t 1, 87 122. — dat.r 2, 146INDEX VEEBOEVM.— acc:i2,alxi^€l^


2, 182. evvriyoQLccg 1, 195. tpTjtpiGfuirmv2,62 73 3,68. —IV. add. (vel simul auditur)acc. a) 1, 72. — 1, 53 123. —1, 141 2, 7 29 44 81 b 3, 94.cf 3, 79 118 241. — 3, 137,— b) tag . . xQLi^QSig %aX . . rovgcvvidqovg Xoyoa 7}-A0vaccte 3, 102.— a: 3,144 2,44 3,235 2,78,y: 1, 147. 6: 2,44. s: 2, 43.U 2, 24. jtt: 2, 86. v: 2, 34,V. c. praepos.: Ttsgii v. 2, 161, 175 2, 81. — VI. c. partic.a) 1,127. b) &iioiJacci (lov Xs~yovxog 2, 1. sim. 8, 17 [60].—2, 135 156. — Vn. c. infin. : 1, 65117 3,193. — Vin. sq. ott: 2,92129 3, 34. — 2, 100. cf. 2, 134.ann. ; add. xotg imC 2, 78 182.Sta xov (iSTQOv li, 147.axQccv 8,240.&xqn


.aXXd, [noxtQOV rag . . ; .'VoCag 8CiXaiyid>g 3^251. aX&vca^svdo^aQVVQCaiv 1, 85. 3) ri]vyqcctpTiV liXaiCExair K. 3, 60. sim.3, 23*2.xfiq 'EXXddog aXiriqQioqfBlasa cfXfix, 3, 131 157.&XX' Mg .,} 3, 230.] I. Taletad restringendum : icXX' ovv 3,86. — 'A&. 3, 84. 6) in responsione: 1 , 49 2, 66, 6c, oihd£tiCa3, 230. -— III. 1) in correctione:1, 52 sed Blass 'nai.2) in gradatione: &. %al 1, 69.&. ovd' 3, 128. — IV. 1) iilvovv .. cc. 1 53. cf. , 1 , 49 2, 44124 et 125 3, 138 et 139 155.2) a) simul auditur praecedentibusverbis iiiv: k. fioi 1,4.&. iTtQa^i 1, 42. tc ovxojg 1, 84.ci. idv 2, 44. a. orr' av 2, 52.a:. inid. 3, 17. &. ov% ivc. 3, 47.cf. aXX' d(ja)g 3, 59. b) svnQSna>gyf x


dat.: 3,m l,18i 3,260 2001, 149 3, 87. — acc: 3, 194.Tt^og 3,189 1,132 161 2,176.TC^bjf -ccg 2, 106.INDEX VERBORVM.238. sim. 3, 13. a. noXXa 3, 118et 21 1, 41. %ata noXXcc ^tal &.1,108. b) T&iAa noLtiv %cc vo-[iL^6(i>£va 1, 13 14. tavta . . KorltaXXa tu tovtotg 8(ioia 3, 53'KTj^vtTiC&UL) 3, 32. cf. 3, 34 43 a},X6z^ioq» 1) altiatg 1 , 1 • 9.48. a. Ttov zov acxsfog 1, 105. yvvui-Aa &. 3,242. evvouicv 3,46.HXXoq, I. add, (vel simul oCv.iaig 1, 75, -6v ti «^aywaauditur) subst, : (cf, etiam infran.) a) negl rav &/A&'r}vaioov — 01 &. 1,28. 2) pro subat.3, 192. Gtitpavov 3, 47.— 3, 255.1, 22. sim. 1 , 23 2, 164. 3, 4. 2, 77 1, 42. vyL&g . , irovff &, 3, 78.a: 1,49 3,99 2,138 3,107 115 ^'AJlcu^ «ojg 2, 70. «. Tf xat128 15 27, ^: 3, 3. y: 3, 74. 2 120.,g &lag3,67 2,79168. tj: 1,7 8. &: 1,70. 2, 22. cf. 3, 224.«: 1, 166 2, 106 7. X: 3, 118. akvTtov 2,181.v: 1, 15. |: 1,40. (i: 1,100. aAvv n^y(ia afiaQZVQOV 1, 92.&. 1, 105. ne^l tmv &. 2, 103114 81. — totg &. 1, 42. —afieivmv, aQiaxoq. I. comp.%ata 9)tMri^ 1, 185. — 2) c. acc.:1) &ymvt(it'>fig 3, 175. &viiQ 3,181. — 3, 71 178 179. — 2) adv.:


'ovg8 INDEX VEKBORVM.-ov 2, 122 3, 16 189. II. superL:ta &. %M erjfioi 3, 49 101 237.— ady. -ce: 3, 2. eUivai: 1, 8990. t%ii 1, 17. oUriaofiivrjv1, 22. (og oi6v t£ &, ezoxcc^oiTO2, 155, qjQovovvtag 1, 24.ovxB iiinekrixai ns^l t&vToiovxav Tc5 voiiod^itfj 3, 38.dfia^ 11anag||xal dtHfUo;?3, 122.afivijpioviat* -tiv Siv ^xovcatB1, 72. c. acc. S, 221.Blass kfjLOqyov 1, 97.)afiovooq tig xal «bra^i^cuTOff^^'9'^(07ro9 1, 166.afJixeXovQyeUii 2, 166. «/«mXovQyem » tamquaui tItemamputo 3, 166.yflQag %al TCivCav afivvS'a&ai vTtevsy-KSLVII |j1, 88.afKpl^oXo^ 7] aitia 3, 162.afHfi0^7iTeot>, Cv -oav ccvrjgBLvat, 2 , 148. '^acov -fieaC goltbv . ., mg 3,23.afi(pOQtv(^, ngbg Evds-iia^iag . . HQCvoiiaL 2, 126.afitfOTSQOi, 1) -flor ^avfid"^si.f 2, 49, H«r' -ov avrcov 3,213. — xu}v &vxidi%cov &. 2, 1.tovg oqoO". 1, 172, t&v tp.(i. 2,62. 2) neutr. pro subst.:8,234.I. av, 1) c. coniunct.: ovtoigOTtoog av Svvrjtai 1, 181.?tog &v 2,82 sim. 3,21 165.nglv av 1, 10 145 2, 2 3, 26^hoy 235. ebg av dvvcafiai [la-XiGxa 1, 38. 0$ av 1, 13. sim.1, 30 61 154 183 2, 107 3, 7 46202. rt av 2, 7. sim, 1, 1272, 60 104 120 3, 69 114 122 133.OTtoloC tivtg &v 1, 128. sim.3, 247. oaai &v 1, 29. sim.3, 218. Sfffo av . , .tocovtG) 3, 16.OTCOL &v 3, 145. oncog (ady.) av1,160. sim. (coniunctio) 3,39.— 2) c. opt. a) V. sl I 2). —ovn av S£^aifir]v || sdB^afiriv\\tf)v 1, 55. .sim. 3, 217. — 3, 21186 1,17. sim. 1, 105 3,1751,57. sim. 1, 166 2,121 1633, 196 236 1, 34. sim. 1,19041. sim. (post negat.): 1, 552,5 4'3b 69 b. ov yccQ &v 2,70 et 117 et 148 et 151 1793,46 78 b 128 154 207. — 1,161 3,203 1,25 75 108. sim.1,161 188 2,162 8,37 46 205217 225 226 229 230 241 2421, 188. sim. 3, 247 3, 211b1,72 3, 167b 2,130. sim, 3,311, 105. sim. 2, 22 37 153 (1, 88)3,7 (2,143). sim. 3,172 2441, 116 159. b) infin. pro Opt.:(1, 131) 2, 129 1, 8. sim. 2, 63, 2 169 2, 152 108 128 161.sim. 3, 147 2, 155. c) duplex:tig av . . ^vratt' av 3,222.cf. 2, 52. 3) cum indic. praeterititemp. a) v d \ 3),—3, 115. — (3, 117 b) 3, 179 2, 23.,|jsim. 3, 126. jjyap sine &v codd.|{ij1, 181. cf. Herm. de partic. &vet Trentepohl p. 47. 3, 123 1632,86 92 1,88. {rLotv) 1,97 (3,179)1,79 (3, 175). cf. 1,56 3,2261,85 80 2,20. sim. 3, 219 2,123. b) duplex: 1,122 2,103.— ann, 1) nusquam significat&v (c. indic. praeteriti t.) iterationem.2) v.av =» v.al &v2, 103.4) cum inf : d yccQ . . av 2, 88.11. av (= idv), 9CCCV, [avd' aQU 1, 48 3, 202. av &Qa 3,1931. cf. Trentepohl p. 50. —1) a) a) K&v 3, 39. sim. 1, 161.— 2, 104. fA7]d' &v 1, 20. K&v2,127, sim. 2,170 126. k&v:1,176 3,65 67. (?) k&v 1,184.sim.: liav 2, 73, xay 2, 5. sim.


.INDEX YERBORVM..iv . . yQccfifiaaL 2, 58. — sig .fiv 2,1593,168. xai;.., i% nQoataynatcav ~CfiivoC2yl1C>.rj , . av 2,59. sim.: ccv 3, 3 6. -^ofitvog vnb . . Sanccvrig 3, 218.ctv aqa 3, 193. &v 3, 243 1, 133. — sq. inf.: 1,37 2,21 72 73Sv d' ctQa: 3,202 1,48. sim.: 113 3, 10 55 193.\\&v av \\ 2, 107. nav 3, 8 et 60. avaYxaioq, tQocpy 1, 27. —&v d' 3, 167 b 1,19. ovr iiv oiSsvbg t&v cc. ifivi^c&Ti 2,1, 31. sim. %av 2, 154. — 114, t&v i% cpvaeoig -oav 1, 138.b) xaj' = aw.(^ toenn : ^av xalXa — -6v iatL Qrjd^fjvai 2, 101.2, 5. sim. 1, 189b 31 3, 146 sim. 3, 229, — T^r elQ-^vrjv213.-otSQav TQ naXXCoa slvai 3, 69.2) = ob: ayiixpac&€ 6\ av . — t) rd y* -otatov 3, 169.$61(0 2,7. sim. 1, 120.avccYiCfi, 1) c. inf.: -r; ^atavava^aivio, - §dg 2, 63 3, 241. 1, 74. anaaa a. ^v 1, 87. -r]^pi^aSTaL iv tfj anoXoyia 1, 132. iatCv 1, 112. omisso iati: naaa— $svQo: 1,69 193 2,' 148, —ic. 1, 76. -7] 2, 31 164. — 2) i^ini c. acc: 1,80 :^, 152.-rjg 1,9 2, 113 3, 40 126. —ava^aXkofiai, TCQ&yiia . . nQogt^ &. tavtjjyCyvoovtaL 1, 74.XQovovg i% xQOVojv 1,63. stg: avayoQevct), avei:tov, «veQ&cet. 1) -ELnBLV (t6 yti^Qvyfia)3, 164 1, 139.ava^ipa^Ofiai. §i.§w^ai2y 3, 40. — ti not* -SQBL 3, 165.146. — ovg (IfVooig) 3, 7. — ot dh -svovvo ivavtCov . .iiva^oaia, abs.: 3,117. — 3,43. -svsad^aL atscpavovfisvov~cri „?taX«t" 3, 202. — Ttafi^syed^ig2, 106. — i


— 9:10 INDEX VERBORVM.&ia noXefLitv 3, 10». Tjk^ovijv' r}(i&g Sg -rjaovxBg 3,87.i^ cav wbro^bg -MtnaC Ttvsg 2, 88.— aX7]d-BLav iy 90. '^gcccp^g tcHvTca^otv. 3, 191. v6(iovg: 3, 16202 39 40. cf. 1, 90. TcoXsig 2,TTIV nqofpaaiv S^ 12. xoitpdg 3,236.osvaiaS-Titix^q 2,43.avaiaxvvx'^ 1, 193. A^vee^»ax^vxla, dat.: 3, 16. ace.:2,57. xara 2,108.«va/


:204. — gen. : 3, 204. — obi./lai 3,209.^avaTKtiffdoj. ^svqo 1,71, ivtr^ ^HJtX. 3, 149. iTtlrb^j^fiaS^nS.Tov StvdxtiQOV {yvvaiY.a)Tcoifieat. 1, 183.dvaTiifjLTckrifii. Mvovvijcovitccl . . d6^T]s— savTov .-eTS^finXtxto


.12 INDEX VERBORVM.111 126. &. stg tmv tcoXix&v165 167 182 2,64 99 145 148 b3,188 158 171 181 211 212.&. CdioDTris 233 287 252. &.gijtcoQ 253. 6 &. 1, 86 111 180188 3, 10 b 167 191. — &vdgos1, 31 94 122 123 131 137181 3, 108. &. tdiwtov 3, 114.svbg &.y ov6h xovtov XCccv bvnoQOv2, 100. &. TtoXitsvo^^vov3, 220. &. atQatr,yov 3, 229.xar" &. noXCtov 2, 87. tov &.1, 48 49. tov ccvtijg &. 2, 148.— &v6qI 1, 121, &. xofl ficcXaXQr)6tm 1, 62. &. cvvrjyoQcp diy.aCa)%al cdixpQOVL 3, 197. toi&. 3, 168. — avdQa 1, 11 15103 167 181 2, 9 3, 34 61 105224^ 267. &. noimXtriv 1 ,97.xar* &. 2, 107. yiat* a. E-naetov8, 187. tbv a. 2, 164 3, 224.tovSs xbv a.« U 8r] y.aX ovtog&vriQ 3, 156. cf. 1, 167. tbv a.^Bv v,al aQQSva, yvvavKeia ds .1, 185. — Mgsg 3, 88 113186 164 178. 01 a. 1, 26. —&vdQaiV 1, 141 155. Kat' &.gvaaCtoav xai av^tcQSG^EOiv 2,22. ta)V &. 1,49 2,184 3,152182 b. — avdQag 2, 1 18 453, 256. nsvtanoaCovg Hc. tibvnoXit&v 1, 112. Tovs a. 1, 1183, 179 241. — o) a. 1, 130 2,152. a. 8i%aataC 1, 78 164. (S&. d. 2, 24 54 102 129. a. ^J&j]-varot 1, 121 3, 209 211. m &.*J»7i^aiov 1, 124668 13 1417 18 24 26 26 34 36 37 3941 61 69 70 82 83 85 89 93109 110 111 112 120 141 153166 163 170 173 177 188 190191 2, 1 4 7 55 62 69 80 8187 88 b 102 108 119 127 135145 162 160 183 3,1 2 6 812 13 16 b 25 29 33 34 4058 68 69 75 76 77 82 84 85106 107 128 166 168 177 179183 199 230 234 236 244 245246 247. co a. Uiicpiyitvovsg 3j119. ^ a.^^EXX. 3,117. de: &cc.^A&rjvaLOi, avSQsg 'A&7iv.{smeco), m avdQsg v. Ortner progr.1886 p. 12.tov avS^eiJTiiQicavoq fii^vog3, 98.avO^QOiTtivoq, §lov &. 3, 132.Xoyiaii&v 1, 84.avO-q(xi:iivo}Q, 3, 133.avS^QioTioq» avd-Qconog 1, 72166 2, 125 3, 22 117 241. a.'''EXXrjv 3, 154. &vriXsr}t6g tigsCiil a. 2,163. a. drjfioaiog oCvLitr]gtfig noXscog 1, 54. i^ 6vofidtmvavyycsCiiBvog a. 3, 229.a. &axr}^ova)V toj §Cai y.al §$s-XvQog 3, 246. oa. 1, 59 62 743, 79 101 212. av&. 2, 106 3,99 126 169. — gen.: 1,31 752, 11 22 67 153. vnb &. ts%vCtovXoycov 1, 170. cf. 3,200.tov &. 1, 11 65 74 88 2, 124.~ dat.: 2, 130 153 179. %m &,3, 157. — acc: 1, 44 54 622,21 42 3,31. xaxor^yov a.xal tsxvitriv Xoyosv 3, 200. cvv.ocpavtr\va. 3, 256. tbv &. l^30 32 61 [61] 94 3,168 231253. — av^Qans 1, 29. — avd^QConoL2, 99 177. a. fii} xaxov^yot1,105. — gen.: 1,4959 107 155 190 2, 136 152 1733, 130 132 152. ovSsvbg &. 1,78 2,79 3,149. fi,r}dsva &, 3,7.t&v &. 1,127 173 181 190 2,41. naQ& x&v tvx^vxmv &. 3,250. — dat.: 1,4 88 3,6. —acc. : 1,67 3,157. SQanitag&. 2,71. xar* &. 2,159. iroi;s&. 1,34 152 3,107 109. — ^.. &., oaoL 3,137.av9"V3io^dXk(ti* otav sns-Qcat&j -§dU,st8 avtm 3, 209.


:INDEX VERBORVM. 13aviazoq, v,aY,6v 3, 114 156.tr]v aviaov nolixBCav 1, 6.avlarrifii, 1) act. trans.avtov 1,41. tioXbis 2, 115. tov?. . cvvs^QOvg nag* vjxav 3, 94.tu tBC%r] 2, 104. 2) intrans.:1, 61 b {anb tov ^cofiov). 2, 1271,110 2,49 74. €»2,84.^avlaxot* tcqIv av 6 TJXiog-i'ap 1, 10.avoiysiv tag naXaiatQag1, 10.avofioioq, cum dat. : 1,253, 181.avoOtoq, tC . . iativ -wtsQov&vSQ6g 3, 191. a. nal avKOKpdvtT]v2,5. — av&Qconog 3,101.tB%vag 2, 166. cpvaig 1, 95. cpcovriv2, 157.avoxcti, naQBL%6(ir]v . . taga. 2, 31. -ag nQog avtov inoLi^eaa&s2, 30. dta tag n^bg II.&. 2,30.avt;ayiavLGxa


14 INDEX VERBORVM.a^la, oidh ti^g it. {xrfj(ia)aniSoto 1,96. xar' &l(ttv 3,188,a^ioXoyoq, icv^Q ic. 2, 64.-totBQOvs avSgag 3,255.a^io^ 1) absol. .a^t6v (iativ)^. inf.: 1, 146 166 3, 94 152182 b 241. cf. 1, 109. dt«g>f-Qovtoog &. 3, 79. — ^|ioi 2, 53.iXiyoLg xal toig a. 3,232. cf.-S, 180. 2) a. fcrrt fiiaEia^at. 3,99. tvxfM; 3, 131. 3) c. gen.:dQyfjg 3, 66. nCattmg % 23. wdjlfccog1,134. 2,45 113 3,182.«|*o/^get>s. £^ff p^* -(ov 3,249.a|tda>. 1) c. inf.: 1, 29 3971 87 89 90 104 123 160 2,83114 117 3,49 63 75 96 101116 133 159 189 202 203 205208 226 236 253. 2) ^geioffa. . OTi r}yo((iriv 2,119. 3) c. acc,TavT* civ -^ltWfv iv tm t^T]-ipCc(iMti 2, 104. 4) pasa. c. gen.Tot)r©*' 3, 52. 86irig x«l . . f/yafioviag3, 132.a^iii>fj,a, 6ivtl ds -og 2, 72.Obi.: 3,237 2,105.c(4ta>s. c. gen.: 1,81 3,2602, 149.T7/V a^iexfiv tavtt^v (ista-^SQcov in 3,220.aOQiOToq. -a xal Scaatpfj 3,^9. ov . . -6v iati tb dCiiaiov3, 199,a7taYysXkix>, 1) a)g 1 , 135.3, 192. cf. 2, 51. 2) tibv &nr\yyElfiivaiv2, 56. cf. 2, 25. o S'^iatl VrOivhv xal dCnaiov v.atCc(npot8Qiov atJrcov -stXai. nQog. . 3, 213. ticXr)&rj 2, 121. Bim.2,122 3,63 2,51 119. a filvfl$ov, oag bISov, ^yiiv -Uov, u5' ^xovffa, ag ri%owsa 2, 81.-X(x>v &q)' fjg fiMv nQia§BCag 2,54. cV otg nsnQia^sv%E 2, 121.vjTf9 wy insficp^r} 2, 13. oto?::^v 2, 169. 3) sq. ort: 2,12 119.cf. 2, 13. 4) dQrivriv 2, 80. «i;-voLav 2, 17. Xoyci^g 2, 25 122.vCnrjV 2, 169 171. nQta^eCocv:2, 16 45 47 49 130 3, 97 2, 60.ann.: add. nQog rtra: 2,1325 45 94 121 122 b 3,213.dat.: 1,136 2,12 60 81 3,97.iv tSt 8i/j(iai 2, 25 47.a7tayoQ€v


icnaXXdrta}, a) act.: intrans.:nocXaig -Xa^s 3, 158. vbvo%t(o %cctayBXd6va)g -lofvra 2, S8.b) pass.: -yriv 3,122. yslgt&v vdficov l^ 22. -yfjvai. to-DTtoXifiov 2, 13. — i-x. naC8(ov:-yr} 1, 40. -S^svog 2, 99. -ysCg^,167. — 'xa^d: -yq 1,53. -xro1, 58.&n'ijJiXotQLa}xevai vii&v tbvinl &Qav.rig tdnov 2, 9.icTtavTcim. 1) de peraon.:-ijvrrjffav . . laeoitsvoi 3, 69. —slg: 8, 126 198. stiI tb SiTia-CfqqLOv &noXoy7ia6iisvov 1,174.ngbg tbv Xoyov . . slitmv 2, 48.2) derebus: ju.»} fioi naq* vfi&v-i^aj] tb $ov,stv (isv dXij-O'^ Xiysiv3, 53. sim. naQU . . &6-Qv§og 1, 83. KQavyi} naQa t&v9. aiftm -i^astai 1, 164.axa^. 3, 73. — wg a. 2, 35,aTtaQaaxevoq. ^ir} h6vol^tp tfi ndXsi 3, 146. — (&v,atacy.svmvBlass 3, 163).aTtaq. I. simulauditursnbst.3, 14 b 1, 100. s-A tf}g n6Xsa)g^al i| -7]g fig 'AQ^rivaLOL ccq-Xovatv 3, 258. — tovg nQbg (ir]-tQog -tag 2, 148. II. cum subst.1) KQbg &. UQ-rjvaLovg 2 , 26.sira.: 3,152 224 1,67 3,1321, 122. 2) avXXripdriv a. tag *A.&QXCcg 3, 26. toav &tvxr}(idt(ov€C. 3,67. sim. 3,142. d: 2,13.«: 2,145 112 33 104 3,43 71126 186 87. k: 3,56. (i: 1,103.: 1, 8 3,50 3r: 3,95 191 O:2,36 81. (p: 2,100. x- 2,126.cf. 2, 89. 3) tijg a. 'naKor^&SLag^,40. sim. 2,89 4) tovg ts-Qsag . . xal cvXXrj§9riv -tag v,al%oiQlg s-iidatovg 3, 18. — III. c.pronom.: tohg &XXovg 2.2,181:INDEX \^RBORVM. 152, 8.3, 98— a. tavtafv neutr. 2, 75a. tovta 3, 165. — r}fi&v184 3, 18. — iv &. tovtotg masc.a 2, 41. cf, 2, 49. r}(iag tohgatQS&ivtag a. 2. 95. 'bfiSLg &.1, 70 2, 15. cf. 2, 12 3, 169. —IV. solum 1) -tsg s^xsa&e ot(LsXXovtsg 1, 134. 2) -tsg subi.2, 109 3, 178 186 243. -tcovsubi. 2,34. -t:asl,48. 3)neutr.:obi. : 1, 40 109 3, 62 1, 99 1642, 103 178 26. naQd 3, 101.ajtdrij. tlvsg r^aav at &. 2,124. ~ sve^a 1, 93. 'hno 1, 178.j]tivl naQaXoyLad(tsvog 1,117.'1, 152.&:t€i9cd^€iv (jte ^LOVvaioy2, 10.djteiXio). nQlv airc^ i}nsi-Xr^asv inayysXiav 1, 64, sq. inf.fut^: 8, 76 3, 3.dx€ifii {sl(jll). dno^dar^g §ov-(17)9* -01 no7.s(ii^aai(isv 3, 70. —Xiig 3,46. &. av(i,ybaxiag 3,71.— iv: 1,63. ovtcQ (laxQUV 3,128. — inl t&v CSiav SQycav3,8.d:xeifii {st(iL). aba. : 2, 92 94111 3, 76. — 1, 10. — i% 1,168. SsvQo 2, 82. inl tovg 8qxovg2, 91.dmeiJtov v. &nayoQsv(o.nQoaXapwv ti]v tuv yQdipavtogdjtEiQiav 3, 126.(i;t€}.avva). &nb tov §i^(iatog1, 27. riQavyaLg 1, 34. &nbt&v tsQ&v 2, 86.dn€k€v^€qo(i. ~ov Blvaisavtov 1, 114. — oittitag &(pUaav-ov£, sed Blass iXsv&igovg3, 41.di^€X€v9'€(f6(0. oUitas 8,44 b.dji€Qyd^Oficci. SrKiaaiagaTte^^lCo}. 1, 34. — sq. infin.:av(iCD(tQdg 3,147. — otovg -^staLtb inLtr}dsv(ta l, 67.


.16 mDEX VERBORVM.aJiSQXOfiai, abs. : 3,69 71126. -sXrjXvd-dTog vnoanovdov2,140. ~ ht 1,61 2,141 3,251. cf. 3,126. — stg 3,89.an:€v0^vvetv insvd'. tk\\ \\v,oivd 3, 158.noXXotg axsx^txvcjfiai 3,172.aTtex^Bios» (pi^vyHv: xkg &,1, 158 165 2, 105.a7i8Xv nQog 2, 3.i} xfjg alxiag aniB-avoxri^s2,64.aniaxeo), c. dat.: 1,89 2,135 1,9 3,21. — xoig nQayfiaci2, 137.aJtiarla. subi.: 1,5. |!svneiaxia\\ 1,57. -agsvsyial,l&l.aJtiaxoq» &vd-Q(hncov a. 2,136. (^^off) 2, 54. oxsQog .X6yog 3, 59. ovg xotg rj^m3,248. og nsQL xavxa 3, 173.aTtXoxTiq, inl xrjv (avxov)a. 3, 229.a7t}.ovq, Xoyov 1, 1 20. sim.3, 50.aTtkcjq, ndvv ttayt&g %al a.Qn^V 1,31.aTto, (cf. Trentepohl p. 33)1. 1) pend. a verbis : a : 3, 1001,61 175. cf. 3,100 (2,9) v.ScnsXavvco. 2,126 3,176 1901,179 3,151. &QXBa^ai: 1,222, 11 3,106. a: 3,231 142242. y: 1 , 190 b 44 b. S: 1,137. slvat, 1,9. s: 1, [175] -3246 2,13 16 3,224. ^ 1,105.V. ij%(o rV. x: 1,124. V. %atdyo>Ib). x: 2,176. X: 1,97. (it 2,169. «: 2,161. a: 3,196 2,169.v: 3,19. co: 2,86. 2) aarco^fv^. 3, 100. 3) a) ScQxri'' 2, 56.cf. 1, 190. 2, 96. — [1, 166.] —8, 215. cf. 2, 109 162. cf. 2,68 et 61 3, 169. sim. 3, 253. —3, 146. — b) 3, 19 23. c) &.t&v nQoy6va>v Sy 169 171 172 b^4) 3,156- cf. (epigramma) 8,.116. — n. tovg Sc, xrjg x&v B.tpvyqg rjQrifiivovg 2, 143. sim.2, 97. ni. de tempore : 3, 132-182. — IV, &n BlattyysXCag 3,.62 79 171. &. xd)v avxcov noXixBVfidxrav3, 79. — V. d. xaixofidxov1, 127.aTte^Tj (= evenit) ovx a)g,&XX' mg 2, 118.aTto^dkXoi* danLda 1, 29.noXsig avit^fiaxtSag 2, 70.icTto^XeMO}, iv.BLCs . . , n&g1, 153. — sCg: 3, 214 256 1,.189 141 2, 74. xaig dLavoCaig3,157. cf. 3,168. — nQ6g: 3^230 1, 178 3, 168.aTtoyiyvofiai, -ysvo^ivca 2,126.aTtOYiyvdxJxoi == absolvo.i^ov -yi^cbvat 2,6. 6 Kaxayvohgsavxov . ., ddi} -yvovg (qui sese^absolvit) 2,6. fiTJr' -yvmzca ^irj-6sv fii^xs nutayv&xco 3, 60.axodelxvvfii, a) c. dnplacc: 1,129 3,31. b) xCg -didsLnxaLXoyog avdQl avvrjyoQca3, 197. xoCg filv . . xonng i] iv,-%Xr]aCa^ iv y 3, 43. sim. 3, 48.— -Ssi^r} xotg axscpavoviiivoii;&vaQQr]^r]vai 3, 45. c) sq. interrog.obl,: $LaQQr]di]V &. 1,79 27. ~ 3, 48. d^ c. part. : 2,159.x&v a7to6e6eikiax6x(i}vvnodBdsiX.j; \\&v&QSnoiV 1, 181.


, f ^ . . 1 , 94. -^Bi . .,:INDEX VEEBORVM. 17252.] — oi &vaittoi -xetv IftfXtagd. 1,44 88. ri(iLV ,., tC Xov 2 , 142. sim. i(p' alg {altiatq)H, 166.3, 235.TjQxov xr}v t&v aTtodsxvdtv nXBCatag &7tOLXlaq dnsaxBC'\aQ%riv) 3, 25.Xa^Bv 2, 175.a^iodexofiai, {tovxo) 2, 13. dxoxaXea}. c. dupl. acc:{Xoyov?) 2,49 122. — ra rotavra{(iB) 3, 164 151.1, 169. B^voiav 2, 142. iv r}(itv djtosetv&vveveiv7r(>a|«t? 3, 125.mri&riaav dstv 2, 104.&,Ko67ifie*3i, abs.: 2^59 62. dxoxXfiQOOM, {&QXOig) iv X(p3,68 21 b. ix r^? fAfra T. &r]asta)f sed Blass xXrjp. 3, 13aTto^Tifiiaq 1, 96.q>vXi]V inl xb ^ijfjia 1, 33.ajtodiaxQi^oxH 2, 49.aTtoxoiTOv iiB tovta)vl yeyovsvat2, 127.axodtdQdaxoi, abs. r 2, 69vi,55. -^^aff?? 3, 167 161. — djfoxo^ffetv (jLaxcctQa tbv%&yiBL^sv 3,90. Ix: 3,226 253. tQdvrjXov 2, 76.cf, 3, 161.aTtoxQivofiai. I. 1) abs.;aKo6i6oifiu 1) act.etpass. 3, 55 b 66 224. ~- 2) acc : Sa) (cpvXaH^) -«dflttxe jjMdooyiB\\xohg n.xara tfjg noXsoig 3, 72,ipis, sCg bnotsQav 1,159.3) nQbg11. sq.xtfy 8ri[Wi . . avvidBLV 3,75. b) a) c. acc.i ('v^XdvvTjffov) inf.: a^rw 2,133. cf, 3, 104.3, 83. ddyaa 3^ 125, iifiiXrja^av III. sq. oTi: a^rc5 2,155. ivavttov2,84. iTTtVcoii^v 2,45. xggwj^-aot tatv 8t%. 3, 56. r^ V.Xatav 3, 104. p) c. »co. et dat. 3,104 186 243.'A^itpCitoXiv 2, 21. ii^BQav 3, dnixBts ti]v aTtoxQiOiv 2, 50.230. (cf. 2, 45.) X6yov 3, 21 54. dTtoxQVXveii. 1) act.: apcf.1,162. fivfiff 1,100. (rdjLiovff) Trayftara tCg dv -xpiJt^at XQOvog3,40. g()Jtove 2, 83 b 129 3,dvvaix' av 3, 222. 2) med.74. noXBig xal noXtxeCag 3, 85. ^QOita xal inoivviiiav 1, 142,Xt^ptv (-aff) 1,47. Blg 2,143 3, ytatQOvg 2,165. ravra 3,141.86. vda)Q 1,162. i^^qpov 1,93. — sq. ort 3, 227.— ra i^ixBQa 3, 19 2) tned. diitoxxeivai, omissoacc.:2,a) e. acc: xl oux av -Sotto 1,188. ~ 3, 66 1, 29. -— xatpovff:3, 92 226. xr^>ara 1, 101 olvLav:Navatv.Qdtsi 1, 98 105.avvBdQiag xat avvtd^sig 3, 93.(Xco^iToi;)!, 99. cf. 1,101. b)c.acc.et ^en. pret. : 1, 96 b 99 3, 62.aTtodoxtfid^iO, B(a7^yr}puic 1,»2: xat^dv 3, 211,aJtoO-avfid^m, -atv nsQiiQ-XStai ..sC ari 1, 119.dxoB-sv V. anoid-BV.127 8,244. — c acc: 1,1732,30 3,224 258. — 3,243 1,59. jjtXtovff dyiQixovg x&v noXtx&v2,77 8,235.ditoXafi^dvia. [-lijt^iy 2,117.] 1) i(p* ovg ioQ-KOvg) ^xo-(iBV -Xr]tl>6fiBVot 2, 114. — ranaQ* iptoi) Sinata 1, 196. tr]vi]yBiiovCav 3, 58. Xoyov 3, 27168. XvxQU 2, 12. ^QKOvg 2, 98101 103. cf. 2, 114. xa^tv 2, 4117. 2) naQd: 2,117. 3,27 58168. cf. 1, 196. 3) 6 'AXs^ 7]v-BiXri(iiiivog iv KtXiyiia 3, 164.:


:18 UNDEX VERBOEVM.avr&> i^ova^g 8, 130. v^s ix«4^vov fvr^d-siccg 1, 56.aTtokeixta, trt x


'.-vttai . -1 152. tv ntQl , . . ,€i7to(Sxri^are 1, 193.&no xfii aTioXoyiaq aTiOGTtacB^fixe1, 179.iLno0xeXkit>, aTtomiaq 2, 175.{%-vyciriqccg) StvQO 3,172. j|-cra-Xijffee^ai 'IG^UL 'A&-^va^s . .\\(LV&g 3, 114. itQtaptiag 3, 148.SivQO 7tQeapsi,g 3, 91. — TtQog2, 129.iiTioaxeqem, 1) {xdkavxa)TtQoXa§a)v tov XQvciov -iGtSQr]-aag 3, 239. — 2) c. dupl acc.1, 168 2, 166. 3) c. acc. etgen.: 1,172. pass.: 1,195. SiaA. 3,58.hh,tr,aGxul yuxl aTtOifxoXeiq2, 177{rrjv yXuiTtav itTtorftriS^fiq,sed Bla^B ^xtji.. 1,172.)tag SoiQiikg sig . . am^iataccnoS^eoSs 3,256.&ytoriv€i}. dQaxfiag -xsCaai,tm 6ri(wa/c) 1,46. — (ti[(ir}iia)-TffCat 1, 16.aitorokfido}, c. inf.: 1,643,131 160.i(.7co tfi^ eiQiqvrfi aTtexQa-:tovro 8, 151.a7cor\^ipOfiat. tyAXr](iatu 1,179. t6 7tQ&y(Ui olov 1, 120.aKOrqoniq x&v xoiovtwvl6ycov 3, 201.6inorvYXf^^^^* ^^^- ' 3, 88.— c. gen : aQtffxtioov 3,212.9aQtag 1,112. TCQoaiQ^atmv oiydt^iag3, 92.ano


:&Qa. 2, 166. 5. yf 1, 70. a.ye ov%^ 2, 165. ccq* ovv 2,88.a(^a« v. iv xotg «:,ii. , o ^X^fr ^;^»»' '^^ • « 1 » ^5.— -ov 1,54.-1,137 164. — 1,66 2, 99 8, 240. — acc. obi. : 1,58 100 115 111 101 113 3,1731,97 41 76 8,91.Tovg "EXX. aQyvQoXoyiioag178.^ jroXmx^ff ic. 3,180 232.3, 202. i%' -^ 3, 226. — acc.20 INDEX VERBORVM.


.—3,9 24 2,182. (Jti&g a. tt)? iXa-Xiarr]g 3 , 26. — acc : cxqxslv :1, 19 106 3, 24b 26 b 26 27.SvofHsCv 3,9. ^ay3;««'£i.i' 1,106.Xa^ovtu 1, 108, dvoficctrj 3, 16.jrgpda^cbv 3, 14. n^lue^ai 1,106 107. -riv (= a^^fovra, cf.3, 21) vnBvQ-vvov ^i) ctetpavovv3,31. xff-Qorovttv: 1,106 3,1314 24. — nsQL (liv Tag y.XriQcoraed:. . ,.arf ^i 6'« rag jff tpozovrirdg1, 113. rwi' Tce^i rasa:. «^(S»} rpta 3,29. 3) = imperium:rfjg &. 2,9. ^jtzbq 2,29. - acc: aitoXkvvai,: 2, 9092. Ug rijv 6c. yuxractfjvav: 2,29 131 3,160 163 219. ini2, 27.a(fXv 2, 167. — vicoqiojv^QXOv 3,25. 2) med, a) arai--d**!/ 1, 170. ivtBvd^ev a., dsro .2, 11. nod-sv 1, 22. OTCod-^v 2,7.wbp^JCD-d-fv 2,171. djTlJ: 1,223, 106. cf. 2, 11. b^ c. inf.: 1,170 24 2,37 3,50. cf, 3,106117. — c) c. gen.: r&O Xiysiv2,109. rmv vbftcov 3, 21. Xoyov1,37 3,216.dQ%


-ov^2INBEX VERBORVM.&Ctvyeira*v. @fi§m, ndXtg-mv 3, 1 33.aavxo(pdvTVjTOfiL&gnQotpdoBoag 2, 146. -ov xl3, 167. — dnb xavxofidtov 1,127.^avrofioXsfo, xoCg -XovaivBv xji noXLXBLcc 3, 76. — fiT/ •-Tjatjg Blg . . ^mT^tpas-l, 159.avrofioXoq 2, 79.• avroq, (cf. Trentepohlp. 24 sq.) A) cum subst. (cf.B 1) et C 3) et 4). a) 6 a.dvi^Q 3, 10 b. xbv a. dvdQa 3,224. sim.: a: 1, 30 94 2,661,110. y: 1,176. d: 3,232 1,176. a: 3, 10. TavTOv 3, 219 2,184 3, 175. rj: 2,134 3,182.x: 2, 15 3,122. X: 1,4 100 1272, 16. n: xaMv 2, 97 6 3, 10.a: 1, 146 125 3, 70. x: 3, 1222241,75 93. 9:3,100. ;c:3,81.ip: 3,127. b) a.xbv TlLttdXayiov1, 59. sim. 1, 67 2, 34 126 3, 96.in a. tdg Qri^ag 3, 140. — 1,178 2. 117. vn' a. xfjg dXrj&siag3,207. sim.': a: 3,189. S: 3,70. 6: 1,81 40 44 3,62. x: 2,102 3,192. i: 3, 59 60. v: 3, 922b 30 46. o: 1, 46 3, 251.n: 1, 13 3, 184 33 1 , 57 1782,13 3,197 141 2,136 3,156.a: 3, 46 1, 18. x: 3, 269. —


c) Tovg vofiovg a. 3,15. sim.1,119 216 3,47 86.B) add. pron. ovxog 1) 6 a,ovtog ScvqQ 1, 86 188. sim. 1,139 3,55 1,64 124 2,144. —vitb xovg a. xQovovg ro^rovg,iv otg 1, 55. — xiiv tc6X€(Iov,bv . . s^ijiaaE^ xovxov ndXiv xbva. nolEfiov imjyayE 3, 140. —2) a) masc. : aitxbg ovxog savxa-{ahi6g iaxLv xov icy&vog) 1, 348. sim.: aixbg ovxog 1, 61.Tovxov avxov (subi.) 1, 108.^tloiiQdxrjg , . xai aixbg ovxogfiEx'' inEivov 3, 54. — ovrog . .6 aifx^g . . aijxbg ehoov %ax£-TtEfitffE 8, 239. — a. xo^ixta ngoa-§dXXEL 1, 57. b) neutr. a) 1, 57.— 1,61 52 40 2,6. — 3, 222, 13 12. §) xb aifxb xovxo .xat 3, 115 2.S9. — 3, 126.C) 6 avx6g 1) masc: subi.1 , 94 152 89. — 3, 208. — 3,224 2, 164. — 2, 178. 2) nentr.xb a. subi. : 1, 77 2, 131. ra^-Tov 1,138 —gen.: 1,95 2,109.— iv xavxA = una 1, 43 146.— obi, : xavxov 2, 35. xa


:24 INDEX VERBORVM.at cvfitpogal mnQaTtlTJaiOi^tjdtvlftrj-d"*ytvoivxo avxfis K-rtoXtms)3, 16 20 4^ 54 78 76 82 85 108 afpavfi^i, diatQL^ds 1, 121.110 111 ter 119 121 165 183 — de pers.: 1, 186. — i] i^cpos~i)S qiiQStaL 3, 233. — els187 243. naQ' a. 3, 20. avtais(= yvm^ais) 3, 135, — avtois tb is 2, 104.obi.: 1, 24 156 175 180 2,iiaiVrovsijlS 76 117 132 179 3,42129 137 139 148 b 191. (a. (pevyovrag)l95. itQCK; a. 1,173 3,88.2) neutnim: «ijr«>v {tpri^r]Stdi.a^QXfis) i%dtSQOv 2,[146. TtQOCai^a^tVQ^cci^tmv 1, 127. avtoivfivric^-^aofiai, 2, 167. a o^tsTor" iyiaQtiQOvv ccAOvoiv o^tsviiV i)8iias (iifivrijiaL avt&v 3,118. ~ TttQL 3, 114. vntQ 3, 28.— kv txvxois 1, 127. in' avtms1, 39. — obi. : avzd: 2, 1711,95. avto: 1,38 25. nQaj^ifoac^onavtd 3, 98, in' avxu{ti)v i^vouiv "nal tb dri{to%QatiaqovofjLa) nata^pBvy ovtes 3,248.11. sq. relat. : avrovs Xiycovojv 1 , 62. — im^Q avxSiV tpjj-(pitCa&aL iiv av 1, 154.anii. : vis pronominis ai)%6saucta est 2, 27 (= propriis viribusconsiliisque) et 3, 72.aiyxoOx^^^^^''^ «^ ra tayv^EXX. adoiiocta 3, 158.avzov V. iavtov.in' avTOipfOQm 1 , 91 2, 883, 10.iiKpaiifiaM* 1) act. a) = deme tr«vra 3,45. — 3,30. icno: 3,101. cf. 3, 287. — ov tr]v yX&xtav&a7ttQ tmv avXiav edv rtg-iXrj 3, 229. — d^o^Lav drtb J.3, 231. b) = dissimulo: 3, 2371,193. 2) med. a) = everto:1, 48. b) = assero (iu liberteitem):tLS a. 3, 168^ iytatiQco a. 1, 62.ftg iXivd^tQLav 1, 62xttT' avtibv 1, 157 180. otar' 66. c) xoffiw-oa' 1,183. aticpavova(jL


:INDEX VERBORVM. 25aipavL^e». a^yv^iov 1, 101.vavxLxoi' 8, 222 ovGiav 1, 103.Ttdvza 1, 154acp^ovla, FTfl Tso^lfig &.1,95. ajv 8v rutavty} d. 1,57.atpSovoq, SaQfdg 3, 177.«Tjyag Xoyouv -ovg 2, 21 — 3, 203.a


26 INDEX VERBORVM.238. — rov MoL -mg 'A. 3, 242.— K. xbv 0Qa^rig -ia 3, 61.nQog 2, 149.^aifiXeixa, v6(i(a xai i/>^qpo)-et 3, 23».^aaiXixog* tb §. xqvaCov 8,156 173 209 239 240.^deXvQia. 1, 106. 17 T. j3.1, 189. — v7tSQ§oXag -ag 1, 70.vitb -ag 1, 26. — nQtozEvcov -a1, 192. tj] §. T$ tavtov 1, 10764. — obi.: 1,60 88.^(fsXvQOq. 1,41 3,246 —icvQ-Qmnov §. 1, 31. q)V0i,g 1, 96.— tovg ovtm §. 1, 46.^e^aioq, praed.: 1,162.^e^aiom. ta Sr^paLoiv adt-K^fiuTa 2, 117. tjj tcoIei tr^vSiri\iov.Qatiav 3, 8 aijtm tovgInaivovg 3, 249.tr]v dr}(io%Qatlav ^s^aio}^€Cxo(isv 2, 178.rag ^s^aLwaeiq t&v ^tr}(idto)v3,249.^skovri. „inl ta atsvd ttvsgnQonov mansQ totg jJ. StsiQovaiOrtner tivsg trjv noXiv(i}(iag)ilman. tdg &ij:.nilovg ^Xi§ovat\\3 , 166.^sXrimv. dttttQtpSiV 1, 63nQOGtdtatg 3, 164. aia(Lata 3,255. — praed.^ 1, 113 3, 177. —^eXriaToq. svs%a tov §. tfjgnoXsoog 2,160. — td §.: Xiystv3, 50 92. nsnoXttsva&ai 3, 55.nQoatQStad^at 3,170, av(t§ov-Xtvstv 2, 165 3, 2.^flfJia. tov §. 3,165. dno:3, 146. dnaXavvstv a. t. §. 1, 2734. k%sCQystv: 1,31 46. sni: 2,44 3, 167 257. — tw ^. 3,146.— nQOKataXa(i§dv(ov tb §. 3,71.inl tb §.: 1,33 80 3,55 173.rJKSiv 1,30. TtaXstv 2,84 127.naQajiaXstv 1, 24 3, 72 82.naQtsvat (nccQsX&stv) : 1, 64 2,59 3, 2 145 151 159. nsQl tb|3. 2, 71. nQbg tb tov natriyoQOV§. 3,207.^taiffi &avdt(p 1, 172.^to^, 6 ^. 1, 9 129. tbv §.subi. 1, 48 122 2, 5. — tov §.3, 100 1, 30 3, 168 2, 146 3, 230216 218 1, 146. avsv 1,179.ix 1,162 2,113. vno 1,90.—tw §. 1, 125 3, 246 1, 69. cf. 1,122 2,6. totg §. 2,160. Iv 2,442 8, 118. — obi.: a: tovg B.1,195. §tovv: 3,100 132. S:3,203. s: 1,196 3,61. ^fjv 1,163. «•: 8,176. x: 1,196. n:1,118 183 3,246 173. t: 1,145.sig 3, 249. nsQt 1, 127.^ioat. 1) xax6? §t6avat 3,174. — ^TT? 2, 147 3, 91. —alazQmg: 1, 3 28 38 180 188.svavttcog 1,8. sim.: s: 1,129.x: 1,156 81. 0: 1,33. n: 1,122 3,162. 0-: 1,81. cf. 1,146.— (ASt* &QSt7)g 3, 211. nuQatoifg v6(iovg 1, 5. — 2) iv xatgvftsxiQaig ^tarpt^atg -xa 2, 182,— 3) §tov 3, 100 132.-ji^Xd^ri. -riv subi. 1, 139. gjrltmv d, 3,228.^Xdjixm. 1) (rva) nii^^' viu-f iff-T^ff-a-s 1, l^h.— sv^vvag 1, 168.«ditv 3, 200. 2) tr]v n6Xtv (isydXa-o(tivi)v 1, 1. sim. 1, 107.ovx 6Xiya -pivtsg 2, 174.^XaaifTifl^cii. 2, 149. rt roi.-ovtov xar' avrcoi', cbs 1, 180.^kaa


j9occct>. 1, 80 2, 84. — trivincovv^hCav 1 , 85.^o^. ivsTtXriffag §of}g xat «p.rT}v icy, 2, 86.^oriB-eia, -ag fAxftj 3, 87.— raig j3. a^bx&v 1, 194. — obi.:/3. i«l xovg . . 1, 33. xag §. 3, 93.^OTiS-eci}* L abs.: 3,90 92240. — 3, 260. II. c. dat. : 2,117 132 138 164 3,85.-3,196255. — xoig^^EXL 2, 63 76 3,86 92 114 142. — totg diyiatoi.g(neutr.) 2, 137. toCg iSCoig(neutr.) 2, 41. &xvxriiutai 3,169.— -a-fcw Ttai yxi 3, 109 122. vn^Qxov Si^fiov 3, 120. xoig voaotg1,33. cf. 1,2. TtoXst 1,2.^ori^^oq. noXXovg (3. 2, 183.^oieiiXLdtfO, -£i 2, 106. xov-£LV 3, 139.xb ^o^eiov xsLx^g 2, 173.^oOxrifJiara yovag noiti-C&ai 3,111.e^ovS^TSi xal nagBvo^st3, 77.^ovXatoi^, xi}v 'EaxCav xr\vp. 2,45.^ovksvfta, x&v %aX(bv xfjnoXst, -cov ^rjXcoxdg 2, 171.^ovXsvTi^Qiov, xov §. 2,92.fjt 1,112 2,59 3,9. — £v 1,92r 169 3, 32. — obi.: 3,250 145t^? 1,112 3,45 [62] 125. [Trapa]8, 187.^ovXsvTT^q, -rig iyivsxo 1,109. sim. 1,104 3,73 62. —eig tatv ^. 2, 17. sim. 3, 3 63.^ovlevat, 1) act.: 1,80110.— 3, 76 2, 117. — Tt %ara x&vIbq&v 2, 116. — 2) med. (etpass.): abs.: 1, 64 2, 49 50,^e^ovXevc^ai 2,62 70 3,218251. r— xi 2, 60. xu (isxaTai)Ta 3,81. — nsgl tfjg slQr]-vr\g: 2,60 61 82 3,150. sim.nB^i'. 1, 147 3,68 133 1,22 33.INDEX VERBORVM. 27nBQl (xfjg) ev^fiaxCagt 2, 67 1103, 68 71 2, 134. sim. 3, 1433,07. — vnsQ (r^g) sCQrjvrig: 2,60 61 109 3, 68 69. sim. vtisq:2, 114 103 120 3, 255 120. §e-§ovX£vaai 3, 209. — sq. interrog.:3,142 255.^ovlii. ij p. 1, 80 82 111112 119 2, 68 3, 32. i] ^. i\ f |:'Aq. ndyov 3, 20. — &novar}s §.3, 45. cf. x^g ^. xf]g iv *Aq. n.1, 81 82 84 2, 93. -- 2, 91. vno3, 42 45. vnh xfig i^ 'Aq. n. -qg3, 252. — tfj §. tfj i^ 'Aq. n,1,92. tfi p. 1, 112 b. iv: 1,202,17 19 55 95 3,125. — tijv3, 218. — III. sq. inf.: -Ofiail,8b 37 43 49 58 81 86 1592,50 67 70 159 b 3,9 17 26 28159 181 213 215. -«rai 1, 2327 2, 12 3, 4 23 206 b. -sad-s3, 137. -miisd-a 3, 199. -ouo2.17 88. -ofisvog 1,17 24 382,121. -ofisvov 3,148 225. -ofisvcDV2, 62 3, 116. toCg -oiiivoig1,129. dia tovg ^, 2,111. r\noXig r\ §. 8, 47. -sa&aL 2, 13.t^ 11Sia tb (ir\ [\-sad-ai 2, 136.-sad-ai 3, 96 97 174. i§ovXtto2,102 3,211. i^ovXrjd^r] 1,57.§£^ovXriTaL 2, 3. — IV. sq. coni.§. 2, 17 91 3, 160 187 subi.trjv ^. rovg nEvxaxoalovg 3, 220, trjv §. trjv iv 'Aq. n. 3, 20.f^ff: 1,104 2,17. jr9dff:l,168b2. 16 46 59 94 146.^ovXofiat, I. abs. : sl -ea-d-e1,77. «^-«2,164 3,165. onora»'-r\tat 3. 75. cbg a-^rol -ovrat1,34. sim. 1,38 2,44 3,260.sl ^ovXriasa^s 1, 196. — slnsnoXscog riotivog -£i to^vofia 2,59. ~ tbv -ouEvov 1, 23 3, 223. sim. 1, 32 2, 65 3, 70 180220 b. ~ n. add. acc. :2 , 661, 73 3, 163. — V. sq. inf. c.


28 INDEX VERBORVM.acc: 1, 116 3, 2 115.|ii§€V-X6iir]v jl-oiju,7/V 3, 217.^i^axvq. 1) ioyog 3, 175.vofios 3, 28. 2) pro subst. : ^ta~S(ov: 3,60 1.109 3,9 69. ~-ia obi.: 3, 213 19 2, 114 3, 17215.^'£ aXri^da 2, 166. sim. 3, 212242. y. difinov 3, 60. wrov y. Srj3, 241, — nccl y.: v. ncU B) 7).{y.ui y ovSi 1,96) — (itv y.:1, 36 44 45 49 b 98 94 125 146192 2,4 13 44 56 62 96 103124 182 142 147 174 3, 90 43177 187 192 209 220 221 234b236ṁ. =«= alfo (benn): in interrogatione:€v y. &v 8, 167b.xiy. 3, 170. noxE^ y. izv 2, 151.IV. in parenthesi : == ja : r^^i)y. 1,53. — ===noinIic^: 1,143.flQrjasxaL y. 2,22. iGcog y. 2, 3887. ~ = benn: 1, 64 (166) 2,23 116 124 148 171 3,44b 6679 100 126 148b 172 214. —fii] y. 8r] x^g xolfcag (elliptice)2, 168.V. t6X(iriaov y. 1, 121. —ccTtavxeg y. 8, 243.ann. 1) collocatio: XQbg %v-^exa y. &^ktpOQiag 2, 126. dia.xovxo y. 3, 136. Si' aiir^v y.283. — 2) iclXa y. nnsquaminvenitur.I


INDEX VERBORVM. 29ye, 1) a) uQd ys 1, 70 2, 165.b) HULXOL Xoyoyqdqxotq yi xigcpTfclv . . 1, 94. x«i (ir}v 3 ye'H. Xiyu 2, 158. sim. 3, 22 63.— 3, 132. ~ de^ 1, 48 cf. Ortnerp. 13. wg ye olfiat, 2, 38. cf. 1,45 58. — 1 , 74 (cf. 3, 11). —o^ SinsXavvei, . . ovtSe ye ei1, 27 ovSs ye 3, 78. — xovg ye8v fpgovovvxcis 1, 26. sim. ' Srj \\2,6 3,126 1,28 3,20 1,82. xkxvy' av yciQ sine av oodd., yaQ}jiiv; V. Hexm. de part. av 76j{. . eHiice noltxevecd-ccL 1, 181.c) iyaye 1,1, cetera v. iym.^iye 2, 130 3, 139 234. —rovrd ye wi^xo 2, 12. ov yag avrovTO y' el'rcoig, a»s 2, 151. sim.3, 212 242. i%Biv6 ye 1, 48 693,6. i%evv6ye^ eC firjShv ?xtQov3, 154. %&%eLvoC ye oi (li] xexifjktifjtivoL8, 1^2. iyuivoL (liv ys1, 26 88, i) ndvxcov y' av ii'7}vj&ymQ(hxaxog 3, 203. x^ ye dfiXtigrjv ..; 2,163.2) a) eiSe /iif, ..ye..3,170.cf. 1, 53. Ti Tcov . . yf 2, 88.b) icUd .. y«: 1,48 49 68 99.cf. 8,170. sim. 3,133 155 157.— iclV olv .. yc: 3,11. (cf. 1,74.) c) aaixoL ye: (x. nQnrr^ye) 3, 181 189. cf. 1, 94. d) *ryt «= wean namlidti: 8,48 219.e) = etma: ei fii/i ye 2, 163. —tva ye (irj 8, 21. f) inel . . ye8, 141. g) Si ye: 3, 28 117246 ter. h) a) ys Si^: mg ye dri1,3 2,28. xal xayftf^x. 2,111.§) Si} . . ye: 2, 189 166 8,212.hcf. 2, 156. i) ^ To y' ^vayKaio-raxov 3, 169.f aTMi. : sq. iclld : 3, 20 126 155.yeiziov, xovg y. subi. 1, 69.Y€?.ao}, 1,80 3,207 1, 84b.yeXoioq. neQl to^ idCag Sta-XQL^ag -og 1, 126.yeXo>q, -sg ovx oi xvxovxtg2, 112. — ^txa -off %^6QV^Qg 1,83. — v.a^' v(i6iv avxav -«naQdox7]X£ 1, 175, eCg -a %alXfiQOv xLva 1, 135.yevvaio^, xbv y. kkI iXev-&£QOV 1, 42.yivoq» -r) naQavofioaxaxa 3,107. xa y. 8, 18. og xbiiieLv


:I30 INDEX VERBOm^.x-iJpvyjLta 3,211. -iiivdvvog 2,169.%Qtcts 1,85 86. X6yot2,74. (liira-axits1,165. (iveia2,S2. cf. 2,98. voiioe 2, 160 3, 25. niatig 3,25. 7t6Xefiog3yl4:3. jrpayjLta 1,1618, 192. TCQ&^vg 1, 165 2, 146. cf.3.240. nQtG^iiu 2,123. tiqodsGfiLa1, 39. (JTjjtt^ra 2, 31.acco3r»f 2, 113. cvXXoyog 3, 126.avfiiiaxia 2,137 138 3,54 141142. cf. 3, 237. avvodog 2,llb.tpiXovei^Cai xal iid%ai 1 , 136.qpopa 3, 234, — xa Ilv^ia 3, 254.2) aliquis: 2, 151. -ofitvcovT&v iv aatti tQaytpd&v 3, 41.sim. 3, 34 154. — tovg fnrjSsTiaysyovdtag . ., tovg 8* ijSr} yeyov6tag1, 134. — 1, 108.n. add. ubi? 3,48. cf. YIII.III. add. adv.: ona>g "Scv ijnQ&^i,g yivrjtai 1, 160. sim. 1,165 b 3, 32 2, 50 1, 90 3,192.IV. add. praedicati loco1) subst; -ofisvoL 2, 177. aor.;iy£v6firiv 2,161, -sto 1,109 1723,137. -ofta^a^a 2,23. -oj/TO 3,88.-rjtat 1, 30. -otro 3, 78. -oiievog1,107 2,99. ~6(isvov 1,11. -6fisvoL3,164. -sa^ai 2,17 3,52 126158. ysysviiGd'aL 1,153 2,28.ysyovs 1,61. ysyovmg 1, 1363.241. ysyovsvaL S,106. 2)adi.:a) -staL 1,189 3,50 241. -sg»s3,230. -oi/rat3,245.-a)vrat3,47.-dfisvov 2,116. -ofLSvovg 2,161.-sa%ai 8,2. — aor. : -fro 1,56 95103 126 3, 103 151. tpvydg 171225. -iritaL 3,46. -corrat 1,134.-otro 2, 157 3, 46 78. -ovvto 1,34. -sa&av 1,8 3,21 143 1,149.-6fisvov 1, 160. [-ofisvog] 2, 16-6fisvoL 1,91. cf. 3,85. perf.rysysvrjtaL: 1, 165 3, 230 233.(pvydg 3, 79. -fisvog 3, 147. ~fi4-vov 3,57 236. -fisvr}v 2,154.-fisvovg 1, 156 3, 57. ro -f^ad^ai3,236. ysyovs 1,106 3,66. -cog3, 226 148. -dra 3, 61. -oteg1 , 187, -ivciL 1 , 136 2, 127 3,194. b) stSQcov ti}v oipiv Sluqf^Qcovysv6fisvog 3, 162. naQiyyQuntOLysysvrifisvoi noXttav2, 177. 3) pron.: 1, 169 3, 1.4) 3, 65. 6) ifinoddiv ysysvr}-fiivr]g 3, 129.V. c. gen. : t&v ivvia icQxovrQ)vl,19.rajv r^taxovra 3,235.VI. add. dat.: 1, 8 44 152172 2, 17 116 3, 50 56 57 61153 236. a) anavta ra fiitQLaiyCyvsto naQa t&v i, tm *A.1, 103. — 1, 88 104 2, 187 1233, 54 2, 138 89 3, 128 252 b.b) «V rofg fi^sv noXXoL ysy6vaaLviQuatallylbb. sim.3,172bl,89.Vn. ijnhQ tstt. stri ysyov6ta1, 11. sim, 1, 23 3, 4 1, 49.VIII. cum praepoe.: dn6:1,190. cf. 3,79. dia c.gen.: 2,20b 1, 174. c. acc: 3,141b1, 138 3, 237 240. cf. 3, 46. —3,283. slg: cf. 1,56 2,161 3,47. ix; cf. 1,136 189.-2,33.cf. 3,172b. — 1,105 2,37b.iv: cf. 3, 204 1, 77. — 3, 153 b1, 81 40 62 132. ~ 2, 128 1,62. — i(p' r]fi&v 2, 31 3, 132.cf. 2, 36 1, 179. inC c. dat.:2, 112 123 3, 228. — xara yQuiifiatstov1 , 166. nsQC c. gen.82 98. -c. acc: 2,98 1,136 116.— 7ra9a:2,89. Trpd: cf. 3, 126.nQog c dat.: 1, 74. c acc: cf.1,136 152. — 1,44 3,25. vnoc gen. : 1, 190.IX. pleonastice: dSvvata ysvia^aL2, 64 3, 40.X. xQOVov tatg . . nQsa^sCuLgLtLuvbv ysviad^ai (sed BlassnuQaysv.) nutuGY.svd^ovtBg 3,70.yiyvmaxio, I. 1) abs.: (avtov)3, 162. 2) iuv Sh dXXcog


:INDEX VERBORVM.aiTCios -riTt 2,70. II. add. acc.1) de pers. a) 1, 44 47 166 3,243. cf. 1, 189. — anticip.: 1,69. b) 2, 84. — 3, 243. 2) i|mv-Exai 1,90. a 1,168. trt 3,5.si^ijvrjv 3, 71. — i-KsC&sv xovzo3, 195. ni. cum praepos, : ocn61,44. fx 1,189.ann. : sq. interrog. obl. 1, 69.yXcjTTa, 1,172 3,229.yvmfiri* ovSsfiia y. naqavoliooTigaysyivrjTaL 3, 230. — svratff vfiszsQaLs y. 1, 196. — oM.cc : rag y. zov noir]tov 1 , 147.a: 1,163 3,2. yqa.q)siv: naqavdfwvsy. 3,3. rrjv y. 3,103213. sCnscv: 1, 20 3, 108. -as1, 181. s: Tas tcbv noiTjTav y.8,135 136. sni,ii}riq)i^st,v: zasy. 2,65 3,124 128. iyjtv: 1,176 186 3,192. l: tccs nagavdfiovsy. 3,8. a: tccs y. 1,153.— sni Tr]v y. j)i. t. y. delendasunt cum Baitero ||3, 118. snlrag Tov 8iqyi.ov y. 1, 188. xaraxriv itiscvov y. 1, 180.yvmQil^Ci}, ai)xbv -arjTS offrtffSGTLV 1,41. ro nqayiia 1,74.yvcw^t^g. 1) -coraroff 1, 192.praed.: 1,186 193. 2) c. dat.:1, 155. — 2, 11 3, 53. 3) S . .iffrtj; vfiLV ccnovaai -a 1,45yvd>dQ-TVQas naQaaxiad^ai 1, 160. slsTO Xr]^LaQXLV.bv y. 1, 18 103.xara -ov 1,160 161 165 b. sim.1,163 164.yi^afjLftaxEv^i, 6 y. 1, 147 2,46 3, 190 192. rov y. 1, 2. rwy, 2,64 3,100. rov y. 3,192.«^og rov y. 3, 15.y^ajj. subi.: -r\r> 1, 13.-ag 1, 15- -aC 3, 175 b. 17 rojvnaQavoficav -^ 2, 20. sim. 3, 6.f^ffijfft 17 y. 2, 14 3, 197. — tHxov TQa^ifLaTOs -^ 2, 93. cf. 336. iv xaCs y. rcov Tra^av. 3, 200.inl xats y. x&v naqav. 3 , 199.— acc: ccXCa-Ksa^aL: 3,50 232.&vslXov 3,191. anoq^SQSLv: 3,217 227 219 b. a: 3,230. y^aq)£G»aL:1,1 2,93 3,216 212.d: 3,6. «: 3,191 196. x: 3,5.7C: 1,20. «pcvyttv: 3,193 197199 204 210 194 b. — inl xrjvy. 2, 14. nsQL 3, 61.y(^d


:,32 INDEX VERBORVM.^tiaf: 1,67 2,67. 7r


.,.,INDEX VEBBORVM. 33


34 INDEX VERBORVM.64. cf. 1,124. z^Q^S i"",• %^9^yccQ vofwi nQOsinov ainm .Si 1, 169 3, 147. — Stccv .9*f*. ., ifji,s i^^v avtm . . fi-ri av%o~Insidav Si 1,6. sim, 1,36 46 cpavtSLV 1, 3. i]vi%a 6 fi. s^bsQystovfisvogovx ala&dvstai, .111 177 3,32 168 180 254 1,,51 et 62 3, 175 1,89 3,236 et tifiatai ds 6 vofiog 1, 14. sim.237 1,130 192 2,33 163 3,82. 1, 22 24 71 81 et 83 107 116(cf. 167) 260 234 1, 96 192. — 146 et 147 2, 13 et 14 56. ||dri\\naQa fi. ccvSQog xaXoi) . , .naQa 69 101 117 162 174 179 et 180ds av&QWTCov ^dsXvQoi) 1, 31. 3,1 4 77 94 141 234 et 235nsQl fi. . . , nsQl ds . . 1 44. 242 248 258. — e) in enumeratione:(cf. 1,67) 1,97 98 et, sim. (praepos.): 1,113 127 2,123 177 178 3, 9 130 151 152. 99 195 2, 9 26 70 et 71 86 99(cf 158) 220. cf 232. — nuQCC 100 104 130 138 b 140 et 141^. fi. .. , 2,119. — v.av* 147 173 174 177 179 180 etavtov fi. . . xara Sh tovt1, 13. 181 184 3, 45 60 et 61 62 71sim. 1,109 3,98 215 240. — 89 100 105 120 160 165 167cf 1, 108. — inl TM (i. . ., inl 193 243 256. — tdXavtov fi.*8 Tw . . , inl dh Tm .. 3, 184 ix . ,et 185. —.tdXavtov d' i| .. ,b) iivoCysiv ft. . Xavtov ds l| . . 3,103. fiLuv.'nXrisiv 8s 1, 10. ^&vtog ju-. .. fi. fiaQtVQtaVj stSQav ds . . . .tsisvtriGavtog 9b 1, 14. sim. 1, tQCtriv dc . ., tstdQtr\v Ss 2,64.42 43 47 58 67 86 121 et 122 1«./« fi. %vydtriQy 8vo &s vtsig145 176 180 2,4 20 78 83 108 2, 152. — cf. supra a). — noX-125 131 (cf. 141) 143 3, 12 72 Xo-bg |U'. . , .noXXo^g dh .,207 218 232 245 263.— c) nsQl dXCyovg Ss 1, 117. — nQ&tov fi,Sc^iiirifidtoov (isydXtov f*., yt.yvofisvoavolfiai iv . , 1, 18. tfo- ^' . . 1, 7 8. et similia v. nQ&-., tQCtov'Kifiaaiav fi. inayysddta> , tog n 3) b)—.e) et I 3) — 3,vfi&g d* . . nsXsvsL . . 1, 32. sim. 86 159 b. — cf. fisv IV 1).—1, 83 37 45 67 85 90 91 96 98 f) ft>. ovv rjysLto 6 Sfjfiog .,,100 108 109 112 b 116 121 tavt' av ii^Ccaasv . ' vvv 9s 2,122 et 123 124 129 134 137 104. (cf 2,142 [3, 208]). — iyoa140 166 b 167 169 171 174 tbv ft. pCov tbv Jrjfioad: i^std^sLV. . riyovfiaL . . {fisv reci-178 181 185 188 196 2, 5 8 1320 23 25 27 31 37 40 44 53 pitur a § 53:) tavta fi. o-Sv fioL62 et 63 66 b 70 71 74 b d^oxca ital t&XXa . . vnsQ§i^asa^ai76 79 81 et 82 82 85 et 86 94. . nsQl Ss t&v Sr\fioaLcov &8l'105 118 126 b 132 et 133 146 b Tirifidtcav 3, 63 et 54. cf. fihv147 147 et 148 149 158 167 III. — 2) non antecedit fiiviet 168 178 179 181 3, 2 et 3 9 nQ&tov . . , ndXLv ds fista toHto10 24 35 53 65 74 92 et 93 96 1, 8. nQ&tov Xs^a> . . nsQl 9s97 103 106 118 139 146 et 146 t&v . . fivrjad^rjaofiaL 1— 156 ,166 186 187 202 208 209 211 158. nQ&tog . , SsvtSQog S'.1,223 225 226 229 b 231 232 102. nQ&tov xal . . dsvtSQOV,233 237 241 242 245 247 254. tQLtov dh tb fiiyLatov Xsyca 3, 206.— .. Si 2,113. d) ot fi. ifeii


-6g:INDEX VERBORVM. 358ubi. : 3, 7. — obi.: S. Seia^cci:2,43 3,61. s: 2,48. o: tug %ataTTiv ayoQCiv -eve, als 8, 1, not-SLGd-UL vnifj 2, 29.6el, I. el dioL 2, 57. — ccv{ina xt ybi] 6dov 2, 107. — - 11. sq.acc. c. inf.: ^ft 1,6 7 10 2747 84 126 2,1 50 105 3,4850 53 93 131 152 168 189 199200 208 211. SeCv 1, 28 30 119126 160 2,120 3,33 169 175231. ?^£t 2,19 146 3,95. id^rios1,79.— III. sq. inf.: dsC 1,2864 75 2,105 142 3,51 141 142143 149 b 170 171. dsi: 8sovx ovTcog, MX* Scyavayitsiv 3,144. dsiv 2, 75 95 104 3, 72182 263. Bti 3,100.deitfoj. 1) SsiGai, 2,4. 2) yi-Qovtas . . Ssdi'aci' 1, 180. radsivu . . dsdLsvai 2,106 133.d^sovg dsSiaig 1, 50. novriQlav. . CaxvQ&g Ssdiivai 3, 214. 3) sq.fii] a) dsSiivai 2, 137. b) ds-Stotfg . . nsQL 1, 194.deixvvfii, I. abs. : mg avtbtovQyov ^SsL^sv 1,40 3,62 2,13. obg iyoi SlC^co 3, 54. II. add.acc. 1) 6S6g 1, 90. — 2) tavta2, 71. sim. 3, 24 50. III. add.acc. et dat.: cf. 2, 71. — 3, 118.1,46. — CTitiSLa 2,103 3,177.IV. sq. partic. : in* avtocpmQoj2,88 2,116.tfeiXaioq. o^. 1,172 3, 77.deikla, -a 1 , 105. — -agy(>a.] 2,61. sim. 3,68 98.'dexa^e}, (laQtvQsiv tbv (liv,atg iSsTLa^Sy tbv Si^ mg iSsY.dtsto1,87.tfeseazaXdvTOvq SLv.ag 2,99.ifexaTOq, 2, 178. — 3, 4.dexezfiq, noXsfiog: 2,131 3,148.6 vvvl ndvtag de^iovfievoq3, 87.


:—36 INDEX VERBORVM.esse : IntffxoXfig tb nQ&yfial&SLto 2, 125. jjaixoiJ ov^ivd4oLto 3, 104. ~ 3, 139 == necesseeet.48 3, 150.dtOJtOTQjq ocTtcivtcov Siv&^oyTteav 3, 132.devgl, avfijt^taptvaavtog S.2, 169. — TtuQBivtii 2, 68.6€VQO* ^sxQi^ S. 8, 24. —ava§f]vaL 1,69 193 2,143. sirn.:a: 1,71 2,82 3,91 172 183.t: 2,150 12 13 46 124 134.7]: 1,56 2,162 169. i: 2,53.x: 2,127 1,65. n: 1,46 73 174107 2,13 3,62 63 b.if€vx€Qog» I. 1) &8l%r]iut 3,145. sim. 3, 57 79 287. — fiT]-vhg -« cp&Lvovtog 3,27. sim,3,27. 2) praecedit a) nQmtog:V. ngartog I 3). b) dg: 3, 29.n. dsvt€QOv: 1,29. — v. nQwtovII 3) e.6€XOfiai, 1) tu tsQoi 3, 111121. w^axATjtftv 2.128. anovSds2,134 138. atscpavov 3,211.tdXavTa 3,239. 2^ c.inf.: 1,653,217.I. cfcco == ligo: nQsapstg 2,133 134. aCxfiaXojzovg 2, 156.— iv nsdatg 2, 76. — 8^avtsgnQbg tbv nCova avtbv vbvn. 1,59.II. 6e€t> =« absum: (il^qovStiv 3, 31. sim. 3, 166. dXi/yovSi(o klnsLV 3, 199.6ri, 1) a) in apodosi: a) iv-^tav^a Sr] 1,64. (i]dr] Blass 1,96 et 3, 100). §) = cntjd^iebcn:sed Blass ys 2, 6. — b) dtjjrov3,40 50 b 59 242.— 2) = bfl*f^ex: 1,24 175 3,74.— 3) valetad augendum: nv^yag drj }|n.ts dri, n. 6s dr\., n. 8s \\2,2122 1,171 3,238 56 2,43 3,52 201. — 4) in exhortatione(saepe =- aljo): (cf. 1,175).a) a-KonsLte dij, sed Blass dt2,69.— b) g>vXa*t4ev Sr} 1,5.cf. 2,105. a^i^t^a^s di]: 1,1424 2,57 3,115 121 170. sim :2, 160 3, 153 1, 92 2, 24 90 3,17 2,50.IIdi i 1, 149 (anteceditXsys nQ&Tov). 1, 164 3, 31 186243 253. &vdyvai&L di] %al .2, 55. sim. 2,60b 61 91 3,188. — cpiQS 6i] nQbg roi» Jl^^1, 79 87. — c) ovtco Si] xai 3,206. — 6) coniunctiva particula:a) tt Srj tLg 1,74. sim. 1,80 3, 208 214. — b) ivvav^ad^l,64. sim. 3,71 1,135. svd^a$7] 1, 84. sim. 3,162. — c) 3,6036 44. d) 1, 8 44. — 2, 11 16.e) xal Sr'] : 3, 57.—• -ital Si]yiai: 2, 114 3, 228. — 6) sC ^= wenn ndmlicj^: l, 61 3, 11.3, 155. — 7) = tn ber X^at:ov yccQ d?f,. 1, 94> — ov yaQSr} ..ys ..: 3,212 (cf 3,242)2, 139 166. — fii] yaQ Si] yt2, 158. — 8) ys Sj] : 1, 3 2, 28111. — Ss Sr, = nun aber, aberboc^: Blass S' i]S)] 2, 112 3,17.— Si] ovv: 1,119. tl ovv SrjXs^tts . ; . 1, 187. — a Si] avfifirjastaL3,207. — «' Srj noT 1,17 29. a Stjnots aitbg itvyxccveyLyvwa%cov 1, 168.ann.: datLaSrinoTe 3, 172.6atLaSf]notoi!)v 1, 164.dfilovoTi. 3,55. — 1,162163.6^}.0q, -ov yccQ otL 2, 128.rc5 yt -og r,v^ tl 2, 163.drikoia, 1) abs. : cbs ta nQoyfiaxa-'KS 3,141. 2) c, acc: 1,28. — aQQcaatLav 2, 95. tixvag3,36. 3) 2,7.6ijfiay


iffifiiJYOQeo}, -fi 3,220. -£«/1.3 20 24 27 28 32 40 119164 b 2, 67. fSrjii^yoQft 1, 64.-ijatb 1,46. navaaeQ^ai -ovvTug1,195. -i^cavtog ^. 2,63. -Tfaag3, 256. -ovvto$ . . rtvos Jj' r^h%Xr{ata 1,180. sim. 3,71. —arcf^oc tor? vdttov?: -ovvro? 1,1.^«JTjfiTjyd^cf 1 , 73. — ra avtatovTcp -^aag 3, 217.ift^fiijyOQia* Scno 2, 56. —taig sfLaig d. 2, 130. — r^ d.jiiov 2,69, bltceCv: 2,56 3,215.sim. obi. : r^v ^v rotg pivqCoig-av 2, 79. ras ifias d. 1, 1742, 66. — (Jto: rag JrKioad^ivovg~ag 3,138.dvjfiioVQyoq,INDEX VERBORVM. 37oUitag -ovgti]g axvtot. tfxvrjg 1, 97. Scvtl. . t&v 8. 1, 105. — Seivbg d\Uyoav 3,215.6 cf9}^to9; sed Blass di]f*dotos2, 126.6rifioxQareofjLai, rd: rco-s;-ovfiivcDv aihfiata 1, 5. sim. 2,76 3,103. ai noXtig at -ov^svai1.4 3,6. sim. 3,114 233.drjfioxQuzia. -a 1,4 3,6.ri d\ 3, 208. — tcc tfjg d. iaxvQcc3, 234. ro tf}g S. bvofia 2, 1773,248 251. sim.: gen.: 2, 1723,7 250. - 2,77 3,249. in -ag3,220. — tji S. 3,197 1,33.iv: 3,196 1,17. iv taig d\ 3,220. — obi.: at 3,198. ^: 3,8.6: 1,179. «: 2,173. x: 3,38200 257. fi: 3,145. o: 3,23.a^t^iv: 3,169 2,177 3,6. v: 3,145. inl tT]v S. 3, 202.dflfioq. cf. Rosenberg progr.1878 p. 16 et Trentepohl p. 60et Fuhr animadv. in or. Att.p. 33 et 35. — 6 S. 2, 13 3060 b 67 104 177 3, 13 14 3236 42 47 48 67 71 91 154 182Aeschhtbs, ed. Blaas. — Ind. comp. Preusa.183 186 191 b 211 224 230250 251 258. 6 6, 6 'A&r]va£mv2,60 73 3,48 49 156 209. —dijfiov 3, 45 126. rov d. 1, 120188 2, 13 31 50 86 95 102 104122 176 b 177 3, 10 33 4752 105 125 166 183 185 235.rov S. tov 'A^. 1,85 3,46 117120 258. iy. tov d\ 2, 96 3, 9.ivavtCov roO S. 3, 34. xara rovd. 3, 170. vnsQ 3, 120 209. vnbtov 8. 2,57 169 3,10 28 3034 35 86 42 43 44 46 204. vno1, 85. — rco d. 1, 112 2, 12 7990 3, 26 38 49 50 55 61 76 8191 172 231 b 238 239. rw S,ro5 *4^. 3, 101 237, rco d. [t&v'A&:\ 1, 25. iv toi $', 1, 20 2728 64 80 2, 17 26 47 90 3, 3438 250. — tbv S. 1, 84 141 173191 2, 19 36 49 76 78 109 110138 147 174 b 3,41 142 170181 183 187 b 189 190 208221 226 234 254. tbv 'AdT^vaCaiv8. 3, 90. tbv 8. tbv 'A^. 3, 116156. slg tbv 8. 2,46 58 3,47.nQbg tbv 8. 1,81 2,43 121 1223, 169 220. o^g ot S. i^ iavt&vatQOvvtai 3 , 30. — iv toig $.1,77 [114] 2,182.drifioaia. a) CSCa .. S.: 1,30 2,28 3,78. b) 2,136 88.—1,154 2, 145b 164 1,129.^TifioCioq. inl totg 8. &yaiaiv1,2. sim. 3,56. «i^txTj^arcov3,54 203 204. yQd^fi.ata 3,242,32 135 3,24 2,92 3,75 2,5869. 8: 3, 209. ^Qycov 3, 14 29.x: 3,163 246. ft: 1,139. oiiiirrjg1 , 54 b 62. nQoadSoiv 2,161 3,104. a: 3,147. r: 3,2362, 22. XQriiidtcav 3, 10 27 30.tjf: 3,50.6 ^7j/*d(rtogjj^i7/itog;!2,126.tb Sijfioaiov: subi.: 3, 234.rtS 8. 1, 46 19. inl tb 8. 3, 58.


:38 INDEX VERBORVM.ta drifioaia: ovdsv rayv S.3, 22.dijfiOT€ ^i^q. sig xa d\ hqd1, 183 3, 176.ifri/LiOTtiq, ot S. 1,78. atv8,45. vn6 3,41 44 b 46. tjtov 'H. 1, 63. — tovq d. 1, 114.slg 2, 150.6ri/iorix6q* 6 So-k&v -mtatogyByovivai 3, 194. -6g iativ3, 168. sim. 3, 176. — rw d. 3,169. T0r5 d\ 3,207. —' avSQi3, 168. av^QwTtcov 1, 173.rfi};rov. cf. Si^ 1 b). — ov%iti5. 1,52 126. awaaa d. 1,87.—3, 203 1, 124.^^xa, anteced. interrog. ov8. 1,88cf1«. A) cum gen. I. de loco1) 2 75 3 , ,140. 2) translatein 6vo(idt(ov d. tfjg noXitsiagnXiovta 3, 253. 11. de temporea) 3,59 220. b) 2,180. III. demodo 1) 3, 121 2, 25 1, 147 3,208 1,159. — 3,96. 8. §Qa-X£(ov: 1,109 3,9 60 69. d\ ta-Xiiov 1, 145. 2) 1,90 3, 94.IV. de personis = per 1) 3,95 1,115 3,104 129 2,131 3,162 77. 2) 3,242 2,175 1,1742,20 168.B) cum acc. 1) de rebus a) d.tovto 1,27 73 126 166 2,353, 47. otrt . . , 5. tovxo 3, 191.6. tovto .., ott 1,73 3,229.8. tovto . . , oncog 2, 123.


INDEX VERBORVM.ao3,148 132. ccXXriloig 3,206.—nQog: 3, 147.diddijXoq, praed,: 1,189.diadixaoiav yQaipsiv xcoPriiiaxi 3, 146.tccg ix 6ta6ox^^ i^o^ovg2, 168.dia^vy^vTsg tfvov 2, 179..3,219. v7t4q 2,38.6i€tXetJico, 1) abs.: 1,83 3,217 220. 2) fii-KQOv -nutv 1,111.sim. 3, ijQ 3, 89.6tak}.ayri, adsidv tiva svoj]iaixa/ -dg 3, 162.dtaXoyit^OfJiat, ta xa^a xa),td firl 1, 18. — ovtcoGi 3, 179.— -sro, OGov 3, 95.6iaXo}'i6fidv TiaQiGxrjGi, (iri2, 159.6ta^v. 1) Tra^a rco JVi.1,51. — fioi 2,102. — 2,' 172.2) c.part.: 3,182.sv 6taftefieT(yijf4evrj rf}r,fifQoc 2, 126.6i afivr^fiovevGM, nQOcpdGiig3,203. — xh fiiX/.ov Qri^vGtG^^ai2,diaiQeigTQICC'K7]GiVfievog-Tjg6iaLTdo(iiai,c. dat.:6idxeiiuai,ovto)fiOGLO.tbb)34.3, 138.6iaictv6vv8vetXe


::40 INDEX VERBORVM.6ia7tOQ90fUti, -d"/] 2, 84.-riahi] 2, 148.&iaJt:Qdvrofiau 1) abs.: 3,179 180 232. 2) a)_ u 1,39.tamd 1, 89. ovSsv ^ 8, 229.— fifTQimTtQa 1,51. sim. 1, 70.b) detvbv tQyov 2,29. 3) totovtovXI sig 2,6. 4) sq. inf.: 3,42 126.tfiaf^tO^^iifO, tovg dliyaQX'-%ovs vn'' avtfjg tf]g aXrjd^euxg-fir]{i^vai'g 3, 207.dut^Q7^*:irtrow 1, 59.6id


INDEX VEBBORVM. 41Tiat* iuov . . cbs «S ^» 1^^^H 2,59.ann. : S. tpiqcpLaua sq. acc. c.inf. 2, 13. S. Tfcvi T^ijqpnjfta sq.inf. fin. : 2, 68 83 3, 100. cf . 3,40 2,59. — dtS6c»aL aito ==«9ro 3, 98.cfieifit, aixa ^tXQcp -etju-taacpiGtSQOV 2, 171.cftftQOvai 3, 166. cf. §sX6vri.iSti^etfit, A) =« pervado:Sict c. gen. : 2, 75. B) = cxpono,commenioro I. 3,170.-—1, 163 38 3, 118. — dtatQtpag1.147. sim. «: 1,193. n: 1,1323, 155. v: 2,109 22. cp: 2,30.n. c. praepos. 1) itQog: 3,191225 1,8 2,118 1,168. 2) neQi:2, 114. d86tcog xcel aatp&q 1,111155. 3)v7r^p:l,168. Ill.ms:1, 175. cf. 1, 132. — 3,189. cf.1, 168.6i(:^iqX9fiat» c. acc: 1,159.— ccTtavta 1, 109. sim. 3, 122.1.165. — §ioy 3,208. sira. «:


42 INDEX VEKBORVM.2,26. x: 3,76 2,115. ;.: 3,95.v: 3,204. Tt: 2,48 3,201. g:2, 115. — tovg loyovg iTtl tccXFlQlO -£TCCl 2, 69.aiin.: 'ddA.TCQog: 1,165 2.263, 201.(fteQXO/u.aL, 7C0LV zq. ijfiCQug-sXd-CLV 3,85.di£Q€iiTtbfievo: 2, 6 163. v:3,196.dLxaiJXTiQtov, ndXaiGfiutovt' EGTL -ov 3,205. i]ysfiovLag-a>v 3,14 27 29. cf. 3,14. —T&v d\ 3,53 235 1,192 3,19.[&n6 1, 175.] iv, 1, 163 179 b186 3,7 10 b 233. im 1,114.— TtaQadovvav -w: 1, 111 112.iv 1,45 65 32 79 2,178 3,1531 153 1,91 177 178 3,193232. nQog 1,117.-- obi.: taXXa^.1,86. tLGiivaL: tig 3,6 191.-- tig tb d. 2,14 3,197. tig -u2, 165. snL 1, 174. n^dg 1, 77.dLxaiJziqi;, ol d. 1, 175 2,19 3, lOb 57 192 b 193 195.praed.: 1,89 153 162 175 3,193. tcov S. subi. 1, 141. tmvS. 1,131 175 2, 87 3,6 23.ivavtiov &. 3, 56. TtaQU 1, 164174. ~ Toig 8. 2, 87 [3, 57]. —Tovg 8. subi.: 1,87 3,9. obi.:1,50 [2,3] 3,243. tig 1,121.nQog 1, 163 2, 152. — uvdQtg-aC 1,78 164. m u. -ul 2,2454 102 129.dixsXkit, i'xovTug ufiag nul-a? 3,122.dixTi, i] 8. 1,44. -tjs 1,1612, 117. -(bv 3, 111 1,63. — «Vrorrg cpovLv.uLg 8. 2,87. — obi.SlSovul: 1,91 192 3,63 124


.147 227 230 246 2,127. layia,-vsiv : 1 , 62. ie-KcctaldvTovg S.2,99. Xaii§dveLv: 1,161 179.rfto, sed Blass ^ 3, 99.iflodov inl 0iXin7tov 3,151.if101X8(0, c. acc. : 3,229 1,153. — &Qxdg 3,9. ^: 3,2. fc:3,2. 0:1,153 1,4 3,6. ovaCav:1,164 170. TioXiv: 3,2 1,4 3,6.n: 3,9. r: 1, 4 3, 0.diohCfiaiq. iv, rfjg S. 3, 31.— Ti^v oiTjr d. r^ff 5t6Xfcoff 3,25. inl TTjv %oi,vi]V $. 2, 149.diofivvfiai, 2, 156, dtcb-(ivvzo xrjv 'Ad^rjv&v ^ ju-rj» .3, 149 et 150.diOfioJioyem, 1) /Idyov ^v .-ad^riv 2, 48. 2) -d-r] $' aitM. . dnoaTaX^qaEad^aL 3, 114.(fiojteQ, 3,6 228.iflOQ&OfO, 1) TOVff vofiovg3, 38. 2) med. : i^slva aq>68qa2,112.. 1) ubique add.aatp&g: c. acc: 1,166. -optco2, 145. rw idyo) 1, 95. 2) med.:-^dlLnji', ott 8, 119.6 thv "A^o) ifiOQV^aq 3,132.rfcort. d-avfid^sTB 9. 1.55,— 1,80.dtnkaoiav sivai ttiv avfi"tpogdv 3, 88.di7iXa(flv . . avftr ^ (J. ^ 1, 154.doy/Mcc. ro t&v av(i(idx(ov-a .., w 2,61. cf.2,60. praed.:2, 60. -^ gen. : cf. 3, 69. -og 3,127. dvsv -og 3, 42. sh 3, 70.— TOVTOJ Tt5 ^. 3, 71. cf. 2,61.sv [3,70] 'cf. 2,60. — obi.:dvayiyvooaitSLv: 2, 60 b 3, 69,a: 3,125. s: 3, 116 8q. inf. 3,INDEX VERBORVM 43124. n: t6 'noivbv 9. t&v E.2,32 62. %aTd 3, 124.(foxia>. I. •— videor 1) wgTod-* rou'&'' v(uv iSoyisLII3,II80. sim. 3, 183. — wg SotiSLg3, 209. 2) c. inf.: 1,122 157182 2,53 3,194 2,26 3,183 2,57 1, 140 3, 53 b 1, 25 185 2,130 3, 155 247 1, 176 3, 254214 173 151 1,70. 3) c. dat.person. et inf.: 1,4 51 52 7078 89 94 2,69 116 130 3,2178 181 250 234 1, 122 2, 1521, 36. SonoLSv 2, 102 1, 134 1,30 2, 51 52 1,120 2,7 3,136.4) == mihi videor: ravra (ioi-dt . . vnsQpijaead^aL 3,63, 5) 6'rrorf tcov-SL nsnoQvsva&aL TL(taQ%ov (sedBlass TC(ii,aQxog) 1, 79, cf, 1,94.n, = placet mihi 1) tC twv9sSoy(isvcov nsQl .. , ^jLtTj So^dvTcov 'b(iLV 2, 160, 2) c,dat, : a-AOvELV 3, 202 133 220145 218. 3) dsdox^aL toig a.sq. acc. c. inf, 2, 60.doxifid^(i>. ov% A9oyiC(iaaTOL^&XXd -d^SLaaL aQxovaL 3, 15, sim.3, 15 31 29. — OLKod^sv fx rou^iov -a(isvovg cc^Covg Tfjg n.slvaL 2, 113.6oxifiaOia. -a QriTOQfov 1,28. — tfjg yLyvo(isvr]g Toig &9vvdTOLg-ag 1, 104. nsQl — Tr)g tcovQr^TOQOiv -as 1 186. obi.,snayysXXsLv: 1, 2 32doxifjLaarriq. c. gen. 2, 146.z/. Tov 6oXLxo6QOfiriaavra3, 91.66S,a. xara ro (isys&og Ti]gavxov -r]g 1, 127, Tfjg t&v XrjaT&v-r]g 2, 72. r^g


44 INDEX VERBORVM,6oifid Xiiixov vriv noXiv stXsg2, 33.6ovkeia» uysiv sls -oiv 1,62 3,167.f^ov?,ev


. vnsQ^oX-^v'INDEX VERBORVM. 45-1] 3,ns.tlg dFivccg rfviTxfa^a^ xara'-nrAlrjfiivov 3, 87.tfMexa, 2, 116 1,99.«fcti^ece. ~ccl 'nal atii^avoi3, 178. at d\ 2, 80. rof? S. subi.3,179. -e&y3,177. r7js


..46 INDEX VERBORVM.— &va^iovg ccvTOv 3, 88. IdiavavT&v 3,3. — 2, 158. f) i^iavzatv 3, 30. rbv nad'' avtov^naivov 1, 169. sim. 3, 241 2,32 64. TcaQal.bZ. 7rt(>t 1,194174. vniQ 1,89. 2) pertinetad subi. Terbi regentis a) 1,6762. sim. 1,114. vniq 2,1363,141. ^y'3,146. avfv3,149260. b) insQoixiicei . ., bI . .naQ* a. 1, 120. — v.av id^eXr^ar]XiyBLV, «g etg olnsiav a. yvvaCxa.. 2, 164. 3) in or. obl.:trjv olniav ti}v a. 2, 87. -btp' i.3, 97. — II. femin. : ^tpvys fjLstatov [avtfjg] &vSQ6g 2, 148. dir]GLvsnoLsito vnhQ avtfjg 2, 29.B) dat. I. masc. 1) pertinetad subi. eiusdem enuntiatia) tov . . ay&vog (pavqastaL . .(aixLog a»v) aijtbg ovtog s. 1,3.sim. 1,48 3,145 1,97 114 3,99 1, 193 2, 14 3, 257 2, 1043,3 77 89 90 229. — avd^QO)-nov . . o^bdsv nQoa^qxovta a. .riytv slg 1 , 62. sim. [1, 179]2, [41] 68 109 178 183 3,163.b) saxs naQ* s. 1, 41 54 64. —2) pertinet ad subi. verbi regentis: iiiLGd^maato ^ls staLQstva. 1, 164. sim.: inf. : a^btm 2,12 20 104 3, 146 149. I. 3, 77205. avtoig 2, 132. ra na^'avtoig 2, 133. — otL . . tr)g naQovav,gccnoQLag a. (sed Blassavrw) ato%d^OLto 2, 155. sim.avtOLg (Blass avr.) 2, 97. nQsa§svasLVsvpri onoL av a. doyifi 3,145. 3) in orat. obl. : cf. 2, 68.HaQtvQSL 'A^vvtcoQ . . avay,OLvova^aLavxbv (Jr^pLoad'.) a.('J^vvt.) 2, 68. sim. avtra 1,143. — 11. feminin. : ccvttpo-XovGrjg . . ivtacpfjvai vnoXinsLV(xa)QLOv) avtrj 1, 99C) acc 1) pertinet ad subi.eiusdem enuntiati a) noiXsLvaijtbv nQorjQri(isvog 1, 40. oi^y.ivovd^itriGEv s. 1, 53. sim. 1,54 70 160 94 64 72 126 132186 188 2, 36 88 b 3,90 161212 244 233 234 241 b. — avd^Qomovovdhv a. 'q6Lyir}%6tariysv slg 1, 62. sim. 3, 65.b) ccniSoto triv stg a. v^qlv3, 52. — SLg a. ccno^Xinoiv 3,214. sim. 1,47 159. v.atd 1,109. t6 xaa-' s. 3, 214 189.nsQL 1,41. nQog 2,12. wg 1,57. — 2) pertinet ad subi. verbiregentis a) inf. : 1, 72.— 1, 1583, 159. b) otL'. avtovg, sed Blassavt. 2, 12. avt6v 2, 83. 3) in.. . -^


:XQOvav eyyeyevTjfiivMV 3,221.eyyQciffOj, 1) avrb tovto-tpttv, oxL 3, 22. To^vofia 1,45.2) c. praepos. a) iv: incaToXjj3,238. b) slg: tlg tb Xt]^. ygaiif.iaTtCov1, 18 103. £4" Tovg dij-HOTag 2, 150. c) X6yov v.al sv-Q^vvag UQog: 3, 15 20.ag eyyvQjrijv ^iXimtov y.altfig ilgrivrig 2, 178.eyyvq, eyyvxdxfxi, c. gen,1, 57. -zDCTui 1, 109.eyxa^Jlfiievot 3, 206.eyxaXvTtxofiai, abs. : 1, 262, 107 3, 55. — «y olg 2, 111.iyxaTaXafi^dvm, c. accperson. : 3, 239 2, 15. — c, part.Blass yiaxaX. 3, 60.eyxaraikeiTtoi, c. acc. person.:2, 117 161 3, 232. tbvSfifiov 3, 170. - ^eyscarwscodofi^ijaev (Qvya-Tiga) fitd^' innov tlg 1, 182.eyxkrifia, t&v i. ScTioXvarjTs3, 214. inLTQtntiV . . TtEQl Tcbvi. 3, 83. anoTQLipdiJLBvog tcc i.1, 179.eyxQareia, nQog SLTiaioavvrjvnal -av 1, 181.eyxvxXioq v. •avsiXLog.eyx(x}fiid^(o, de person. : 3,86. lavTOv 3, 241 b. — aQtTTJv.3,3, 152. t6 y.dXXog . . -datTaL 1,133. Xoyovg 2,41.eyxd>fjLiov, -a 2, 112. ivTotg i. 1, 140.eyx^tgeiD. sq. inf.: 1,86 2,74 1, 88 2, 10 174 2, 38 114130 142.eyx^iQi^ffi» olg iavrbv -^t3, 234.eyx^tt^c^i' tb vSwq rw .197 b.^fy


. rovj:48 INDEX VERBORVM.SimSi . . . i. (piXxdxovg tcoXlv rj. 1, 128 2, 172 3,178.7CQoSoi}vat 2, 152. — (xot: 1,4 01 TtaxiQsg r]. 1,138 2,87. sim.:18 44 60 b 51 52 65 67 70 80 [1,168] 2,72 76 106 150 16789 b 100 104 115 IIG 117 b 173 3, 84 126. — 17. rbv axQuxr\y6v2, 70. sim.: 2, 72 120 3,122 b 130 135 158 163 192 2,6 19 22 44 b 46 50 54 b 56 60 127 131. — i-Aacxog i]. 2, 4161 65 67 68 70 78 79 85 86 107 3, 175. sim. 3, 59 2, 137.88 91 102 b 107 116 122 128 firjdsxiQovg r]. 1, 47. — 7]. vsa>xaxog2,22. sim.: 2,42 47 149 b.126 127 128 134 139 142 143 ter147 148 166 164 169 170 b 3,2 — obi. : 2, 21 24 39 82 1 78 3,24 27 32 39 49 61 64 75 76 b 57 85. inatvitrig i]v rj. 2, 45,93 103 106 118 16H 175 b 218 — av»' i}. 2, 106. icp' r,. 3,220. fioi &o'/,a> 3, 53. — CQm 132. Iqp* 17. uvt&v 2, 36. yia&'perf. pass.: (loi: 1,122 2,4 3, i]. 2, 183. /Lif^' i]. 2, 52 136.24. — pertinet ad subi. enuntiatiregentis: /xtTpuotr iXni^ai aiyx&v 2, 113. v(p' f/. 3, 125.nuQ* 17. 2, 42 3, 134. nsQt i}.aoi nQ0it(}i)6&aLl,'d 3,9. sim.i]liLV: 1, 49 83 2, 19 20 28ittotl,8[37] 89 — 136 2,5 11167. 52 56 97 98 101 120 135 138fii^ (lOL 8 53. ^fioiys 1 , , 89 163 168 172 175 176 179 3, 34',ial yag liuotya, quod recep. 50 b 70 83 115 116 129 134Ortner et Blase. 2,130 3,139 165 189 237. nQdttstg xc x(av234.avxmv 17. 1, 164. iv ij. 2, 104.iai: subi.: 1,4 116 126 2, icp' anaGL 17. 2,49. nuQ' r;. 3,92 b 140 3, 174. tbv nazTjyo- 178.Qovvva L 3, 50. — obi.: 1, 3 i]fiag: subi.: 1,6 22 33 2,35118 2, 14 20 135 149 161 167 53 89 106 3, 92 135 176. /j.178 3,115 211. ?>£ Xiyfov 2, tovg nQSG^BLg 2, 106. i}. tovg43. — fis: subi.: 1,47 71 94. . aLQsd^svxag unavxag 2, 95. —132 136 160 168 174 2, 1 20 obi. : 2,23 37 43. (^.. . SKaatov)36 65 79 86 119 120 122 123 2,46 113 121 157 [3,237]. r;.124 127 144 146 3, 219. /w-f: avtovg 2,22. — slg i]. 2,8 25,obi.: 1,80 164 2,4 [9] 10 36 fV V- 3, 87. Ka&' i). 3, 234.44 46 107 122 126 139 146 183 totg iaofxivoLg fis^' 17. scpvfisv3,55b 116 209 217 225 238. per 3,132. nQbg i]. [1,169] 2,^2anticip.: 1,40 2,139. — pertinetad subi. enuntiati regen-«ycuyf. T. iyco.82 3, 123,tis: obi.: 2,7 180 b. 8i s. 2, eoaxpoq, nsQl xov tf)g natQidog-ovg 3, 134.141. slg L 2, 108. f«' L 2,147 178 3,215. nfQi i. 1,135. eS-eXco. I. ovx i^^iXi^aaTCQog i. 1,159 2,166 3,191. (livat) 2, 89, II. sq. infin, : -slB) plur,: 7)U8i:g: subi. : 1,80. 1. 69. -ovat 3, 180. firjSs -srs. .(x«l 7).) 141 [141] 196 2, 23 48 3,201. -ot3,83. -out'1,88.104 118 3, 122 128 132. 7}. . . vav -ovtcav 3, 201 . ijQ^sXov 2,ot 'AQBonayixat 1, 88.76. i]^sXsv 2, 97. -rjasL 2, 80.rjfL&v: subi.: 2,40 43 3,123. av . . i]&sXr]asv 3, 179, 'rjarj 1,ii. andvxoiv subi. : 2, 41. — xriv 46 50 2, 154. -7}


.INDEX VERBORVM. 49-ijaeie 1,72, ~r)aai 2,1. ocv .-rjaca 3, 179. rjd^sXT^riag 2, 139.e-S^i^fO, c. inf. : v^ug -locci1,17.sS-voq, subi. : 3, 110. — 2,lieter.sS-oq» TOLovxov i. subi. 3,37. tb t. 1, 179. £| -ovg, ccXX*ov% iv, TCQOvolas 3, 178. — iv-fct 1, 2o. — acc: nuQaSi%Bad-ai1, 178 3, 193. e^g ir6 «a^*ilfiBQav -og 1, 95.€^ct> T. tito&a.eL I. 1) a) cc) et Si^ zi t&vTOtovrwv iatl fiFtQiov 1, 51.sim. 3, 11 156. — 1, 96. — ti$h fiij (omisso verbo^: 1,48 53176 2,87 3,170- — 3,17 143.— n jiiif xt aXXo 1,99 3, 1541, 126. — ft ye 3,48 219. —Fi T15 aQa 3, 162- ti' ti 3,5.— 1,39 3,29. — 1,27 b 2,87.sim. 3, 242 1, 122 b. sim. 2, 56 159 3,188 196. — 2, S3ter.— 1, 130. — 1, 6. sim. 1, 1262, 53 3, 144 1, 134 3, 37. — 3,165. — 1 , 77 122. sim. 3, 5960. — 3, 83. ~ 2, 123 3, 48. —1, 28 95. sim 1, 121 2, 44 1643,167. — 3, 147b 1,46. sim.2^126 3,230 241 1,90 192.—1,33 73. sim. 1, 192b 196 2,80 117 3, 11 177 164 1, 133.sim. 2,76 3,5 71 150 149. —1,99. sim. 3,237. — 1,3 2,123. sim. 2,163 123 163 b 3,229 163. — 3, 188. sim. 3, 131.— 3, 215 b 260 b. §) praecedit:aiaxvvea^ai: 3, 158 1, 1203, 10 258. atujtov 3, 242. sXe-BLvd 2, 179. iv.it6nXriyfiai 2, 150.^avaa^siv: 1,82 18S! (cf. 1,94119) 2. 78 3, 175 207 236. cx£vci^SLV3, 259. axstXid^ovtttg3, 244. — bj =-- insl: 1, 89.c) = OTrcos (quomodo) cf.Trentepohlp. 41: 1, 54. d) = oti:1142 147. ayavaxTft" 3, 147 b.aiaxvvQsvrag 1, 26. cf. 3, 10.ano^avtjid^oov 1, 94. sim. 1,119(cf. 1,82 188 2,73 3,175 207236.) i7titi.fi&v: 1,38 3, 220.(cf. 2,30 oTt). uivtt^iaag 2,161.— dtonov 1, 85. cf. 3, 242.Seivov: 3,94 244. oti 250., 80. — praeced. : ayan&v 3,cf. 2,87. Xvnr)Q6v '6,'r60.2) cum optat. a) 1, 38 80.sim. 1, 74 2, 61 88 143 3,24178 231 2, 88. — 1, 131 b 3, 82.sim. 3, 83 81. sim. 3, 146 1,143. sim. 3, 90. — sl ^rj . .-KOiXvaaite 3. 90 91. — 1, 1462,114 3,42. — 2,12. sim. 2,57 b 8, 65 70. — 2, 157. — 3,194. sim. : oiyv. sl . . icXX' tl 3,192 191. — 6^ya^ 1,80. b) f\ydni]a£v,sC 1,64. c) pro idv: 3,110 (exsecrationis verba).3) cum indic. praeteriti temp.a) in apodosi av: 1, 130. sim.2, 66 142 3. 117 123 40 2, 863, 175. sim. 1, 89 122 2, 1043, 208 179. — 1, 51. sim. (plusqpft.et aor.) 3, 262. cf. 3, 40.— 1, 79 2, 158. sim. 3, 58 881,193. %av Bi\\ etstl .., . . dv2,103. — b) omissa part, dv:iXQfjv 3,211. dvdyxT] t\v 1,87.4) Ei %al.., dXXd . . yf : 3, 133.ann. 1) sl . . ov: 2,87 1578, 131 (ibidem ovSiv). 242. cf.3, 250 259. fC . . ovdiv: 3, 258.cf. 3, 131. bC . . ovSi: 2, 73.2) ddti: 1,51 74 80 3,11 155.a" ye: 3, 48 219, sl 8* uQa:2, 86 114. sl' tvg doa 3, 162.3) aTOjrov, sv . . ^Xca dv 1, 85.dv inf. 2, 88 152. s( f= OTt) . .dv 1,80.II. == Ob 1) 6l,6QCOtCl>(l£VOg,sl 2, 122. slaonivovg 1, 118 ter.


50 INDEX VERBORVM.:i^^qTaaiv 1,160. inFgcotccoi: 1,135 3,258 243 2,6 1,120. fWSsi^ocTco 3, 182. i]()Eto 1, 84 1872, 36b 121. Iqiot&V'. 1,165 2,152. G-AOTthiv : 1 , 75 b 3 , 38 b.(cf. 1, 54). (pQOvtLlst 2, 130. —TIBLQCCV Xd§co 3, 213.ann. : f ^ ovy, 1, 84 135 3, 258.fl (iri 2, 36.2) cum coni.t S:vi^oivovto,ft^w2, 64. sim.2, 68. inavfQOfiivov,si -iiaXsGr]||%aXsGa>.yiaXsGsis, %aXs60i, aaXsGSL, 1]naXsGioli3, 202.el6oq, plur. : 3, 29. i% tQi&vs. 1, 194. XiXsLTtrai 1, 116.eidotaiq, yial (idXa e. y,alaatp&s 1, 111-ei6toi.ov itpLGtataL IJatQOxXov1,146.eixd^m, ovn -ttLv, dXX'&%QL-§ms sidivaL 1, 119. sim. 3, 160.six^, 3,177 1,52 2,22. —ovdh . . s. TtQ&^aL, dXX' dv,QL-§(os . . 3, 187.€'isco€li, 1, 98 115 3, 114.eixoroii;, 1) = natiirUd^: 1,95 169 178 2, 38 3, 64 161 246.2) = begreifltd^ertoeijc (sq. y«p)solum : 1, 160 3, 10 148. 3) =- mit9?erf)t: 1,57 2,33 1,122 2,873, 162.eixiitv, acc. : tatdvaL : 2, 80.ai)t(o iv 'Sl. 3, 103. avtois 3,243. — ts^iaa&s trjv Z. -a 1, 25.eixdiq v. ^OL-na 2) b).ei/ui, cf. Rosenberg progr.1878 p. 14. — I. 1) est aliquis:Totg iaoiiivoLS (is&' rj^ccs 3, 132.— MLGyoXas sGtL tLS NavAgdtovs. . KoXXvtsvs 1,41. sim.1,62 3,162 171 1,88 3,22.—'jQLyvoitos, Sg stL nal vvv satL1, 102. — yjtidGato tLvas SLvaL^otnsQ ivixsLQOvv 1, 86. sim.—3, 96 183 1, 157. - 8i%a TtQSa§scov6vtoiv 2, 97. rovs d.TCQoyovovs (iLfiSLa&aL , oi ydgsioLV 2, 171, 2) est aliquid:7Cq6s tb (isXXov sGSGd^aL 2, 104.sim. 3,77 1,127 3,131. tatvovTcov 2,112. cbg ^'(Jtt 2,153.satuL 3, 71. o TtQodi^Xov rjviGOfisvov^ si (iiq 3, 90. sim. 3,99. t6 iaofisvov 3, 165. — sgsa&aLdnoQLav 3,96. sim.: y:1,13 15 3, 175ter 2,20. d: 2,182. s: sati 3,29 71 85 1,1103, 27 100. sGtL 1, 144 3, 17.x: UtL 2, 159 3, 126 122. v:1,108 3,39. 7r: sgtl 3, 107 1,43 2, 132. cf, 2, 104. tds iaojiifWsS,203. or: 2,35. tp: 2,59.satL 2, 91.II. 1) tavt' tovt' iatlv 6II IITtQO^Gtris %aL td tovtOLS OfiOLa2, 166. — 2) add. praedicatiloco subst. : a) a) oGtLs 'A-d^rivaiosovtcos iotl nai octLg (ii]1, 77. sim. 3,85 1, 143 2, 23.— 1, 111 b. — §) tovt' iatLv. . vn6(ivri(ia 1, 25. sim. 2, 60• i^SLvas blvaL,3, 201 1, 72. — tavta XfJQOSiatLV 2, 53. sim.: satL 3, 13.slvaL 3, 30. iatLv 1, 122. y) ovtos. . iatLv 6 dsvtsQOs tiaLQOs3, 79. sim. 3, 49 105. — 3, 79.— ovSsv r}v t6 (Lsaov 3, 91.b) dvdyxr]: sGtuL 1,74. rjv 1,87. iatL 1, 112. 'naLQOS slvaL1,4. sim.: SLvaL 1, 44 62 114125 187 b 139 171 180 2,26108146 b 148 166 171 3, 51 96133 136. ws dXri^&s s. 151 180181 214. aQxds-as . . 3, 13. cf. 3, 14. sifii2, 163 3, 17. fl 2, 93 148. sGti1, 72 130 166 176 191 2, 103145 b {(prjfiri . iatLV, otav . . ,.GvyLocpavtia 6' iativ, otav).147. satL db 3,14 16 88 132205 215 -220. sctLV 237 et 247.


:.INDEX VERBORVM. 51fOTt d' ovSsv 61, 103 109 110 171 2, 19 26 453, 63 186 (tig r\v 6 ctQCit7]y6g).rjaav 1,102 175 b 3,25. i^cfa^B3, 60.3) add. praedicati loco adiect.Tel partic. vel numer.a) stiii 3. 17 207. i-l 1, 29 1572, 112 150 3, 131 242. fW 1,28 37 45 b 51 55 69 73 79 125J28 143 146 161 166 180 1892, 19. o-^x fffTt 2,33 50 92 101106 118 131 146 3, 11 17 22.ov% (ativ 23 37 53 59 78 7994 b 99. £


52 INDEX VERBORVM.ijU-KiCig i'xovTag 1, 10, oarigiaviv 1, 41. cf. 1, 69 74 1272,78 91 3,162. 6 ti tjv 6 vt,2, 40. t6 yuQ „uXlo&L 6. ft."8 ti ^6tiv, . . Isys 3, 48, —tig cov .. 1, 64. cf. 8, 173 176b.Tt ovv iaziVy 1, 111. cf. 8, 186c. dat.: 1,36 3, 170 2,68 3,250. &-Kovovaiv 3, 53.— xara c.


INDEX VERBORVM. 532, 34. ectiv I8hiv 3, 187. h otsi^v cm^sa^ac xi]v noXiv 3, 226.xbv . . d. ov-K ^ativ ydyovivaiScyccd-ov 3,105. 2) Ti- . . &vdnai-GTOVy iv 03 r^v BLvaC xivag 1,157.IX. pleonastice: xi . .xavxriviinov xi£ elvai xijv noXtxeCav^iv ^ 3, 37. — stg (iv^iir^v slvaLxr]v ifiriv 2, 180.{tvTtQEnrjc; a)V ISsLy 1, 157. cf.1, 49.)X. ^ffTW xavxa 1, 39,filfJH» naq* avToi; SevQO 2,63. — £^e:2,89 1,9. inC c.&cc:8,90 92.eiJiSQ. 1) = ttjcnn anber§;2,92 3,161. 2) = hJcnnndmUc^:1,161 2,66.eljiovy eQoJ, eiQrixa, eiQij'fiaiy eiQriaoftaL (2,22), qtI'S^fliSofjtai, ioQriO-riV, I. abs.1) sq. orat. dir.: 1,78 80 83110 111 139 [164] 3,211 2) 1,23 2, 22 154 147 3,165 260.3) dtLvbg blntLV 2, 43. SvvatbgB. 3, 139 170. 4) ovSbv x&vivovtoiv ttnBLV 2, 38. sim. 2, 661, 96. — II. c. adv. &HQi^eaxaxa2, 31. xautag xal aniiog 1, 31.sim.t agxCiog: 1,101 2,56 1003,13. d: 2,105 48. fc: 2,70 1,92 3,84. ft: 2, U 124 42 48.o: 1,163 164. Gacp&g: 1,38 5670 3,54. dtg: 1,38. cf. 1,1162,44 3,260. ZansQ 2, 122.m. add. (vel simul auditur)acc. 1) iQio, sed Blass nQOBQOi3, 201. — XL 1, 38 53 55 b 70109 121 157 164 192 2,2 1317 18 21 25 31 36 37 38 4243 quater. 46 47 183 v. 3, 2042, 56 b 69 77 107 124 159 3,100 204 211 b 213. — x&Xi]^!']2,70. sim. 2,92 98 114 1533,127b (t6 ^dLGxov &yiov6ca).— xa dCnaLU 2, 118 3, 205. —Aeschines, ed. Blass. — Ind. coznp. PxeuBS.sCnstv Bxoiv noXXovg 1, 157.2) subst. : {vTiV alxiav) 2, 5. yvmfjLriv(-ag)1,20 181 b 3,108 213.drifirjyoQCav 2,bQ 3,215. TiaxriyoQCav2, 66 102. (yixrjiidtcov) 1,101. Uyov (-ovg): 1,31 93 1412, 24 b 34 41 47 b 69 83 101 b118 184 3,8 13 71 163 217229 260. vofiovg 3, 11. 6Vofta1, 74. sim. 1, 155 2, 59 3, 128.naQdSsLyfia 1, 86. nQocpdasLg 8,203. Qi)(ia 1, 37 3, 72. vnsQpO'X^qv 2, 42. v^QBtg 1, 55. ipsvdog2, 46 87. tln]cpL6(ia 1, 81.IV. c. praepos.: iv: v. iv I.— nBQC: 1,75 2,29 81 150.—3,54 2,103 21 3, 204b 159 1,37 3,9 2,31 b 118 114 quater.3,84. cf. etiam 1,(81) 86 2,47 56 92 3,213. — nQog: 2,100 122. V. etiam 1, 55 157 2,43 ter 46 86 89 101 3, 116 3,24 V. 2,42. {jniQ: 1,116 2,66114 3,116 2,26 3,60. cf.etiam2,(24) 43 46.V. sq. 1) Sxl: slnsVj oxl ..2, 28 50. — c. indic: 1, 82 1122,114 144 3,103. — c. opt.:2,12 21 48 83 102. 2) a>s: c.indic: 2,151. — 1,40 105 (v,2,29) 2,63 86 94 105 112 b119 b 144 148 3, 150 199. —copt.: 2,43 46 3,95. cf. 2,63.3) sq. interrog. a) 1,70. b)obl.:1,102 111 165 2,43. 4) acc. cinf. a) 3, 37. b) 2, 89 3, 98.VI. ws iv %B(paXaCoi stQfiG&ai1, 177. fog fnog sCnsLV 2, 112.ann. : slnag 3, 163. sCndxai 1,20. sinaxe 1, 70. QT^d^atad-cCL1,192 3,8. Qrid-i]a6(iBV0L 1,93.sCQrjaexccL 2, 22.eiQyo}, I. c gen. : vSdxcov 2,115, TOi> LBQOv H,122. II. med.:-Ofisvov ^avdxov nal toH &vdnriQQvnotfjGaL 1, 183.


54 INDEX VERBOEVIH.si(>riVfj, subi.: 2,37 100 132137 161 >. 3,71 85 69 2,172.— gen. : peud. a subst.: 2,1783, 63 2, 8 183 3, 83. — pend.a verbis: a: 3,72. S: 2,175.ii 2,36 174. (i: 3,66 2,57 76.tt: 2,161. r: 2,123. &7i6 3,151.in 2,37. negi 2,18 3,62 2,1112 66 b 60 67 74 82 134160 3,60 80 150. vrtig: 2, 1353 60 109 b 3, 69. — 2, 61 3,63 68. — dat.: 3, 54. h -rj 2,115 177 3,161. — obi.: ayeiv2,76 174 12 3,55. a: 2,80 73.y: 3,71. S: 3,83. f: 2,63 110178. h: 2,137 177 3,55 2,63.X: 2,84. n: 3,254. cf. 2,178 2,178. V. noiico 11 2). 6: 2,79.1/»: 1,174 2.123 82 3,65. —^id 2, 175. STtC 3, 57.BlqTlvoipvXaxa avtbv ;j«i-QorovsLV 3, 169.eiQYiKfOfiai, 2, 22 v. ftTcoi'.ft^. I. coniung. c. Terbis:ayeiv: 1,62 2,159 3,157. a:2, 108 1, 43 39 195 139 3, 16470 1,60. &.vaUG'Ativ: 1,11 2,71ter 3,19. a: 2,174 175 &ndysiv: 3,150 1,143. d;7rai/Tai/:3,126 198. a: 3,89. v. (^Tro-^XfTTco. 1,193 3,255. &G£§si:v:3,106. a: 1,159 3,158 1,62.sim. 1, 65. V. dcpiKveo(iai 1).—V. ^Xinco 3) a). y : 3, 51. v. Sia-^aCvco. 8: 3,255 197 1,131 59.— iyygdcpBLv: 1,18 103 2,150.b: 1,182 79 3,141 1,176 3,206. V. hlGiQ%oiiuL 3). V. €t(ff-£i^t II b) et 2) et 3). f : 3,176 b 1, 124b 59 107. v. h-TrffiTrco III. \.i-AnXio}. inq^igSLv:1,97. cf. 3,125. s: 3,123. v.ifi^dXXco II et B). £: 1, 191. V.ifinLntoi 2) b). v. s^a^iaQzdvcoII. ^Travaytii': 2,151 3,249. s:1,112 3,179. V. inLdrniiio. s:3,83. V. ^QXOpLaL II b). ?j: 3,76. V. -iyxa) III b). ^aWt: 2, 891,9. x: 3,73 yia^riyiSLV: 2,2634. V. yLu^CGt7]iiL A) IV et B) III.xaAftv: 3,76b 164 2,46 63.x: 3,123. y(,atdysLv: 2,164 3,159. V.: 2,111. i^ata^XriSLV : 2,43 3,87. x:2, 97. %ataviyiSLv:1,165 159 ter. x: 1,105 2,391, 123 3, 208 258. X: 1, 114 3,241. ft:3,145b 2,105. w: 2,1421,178 2,126 3,37 234 71 2,173 3,96 211 86 2,117 154 3,130 151 82 90 1, 167. noQSvsGd^ai:2,107 3,126. n: 3,168.nQSG§svsLv: 2,134 146 3,73.cf. 1, 120 3, 138. nQodysLv : 2,77 119 3,94. n: 3,38 256 76163 186 1,171 135 3,139. v.GvXXiyo) 3) b). (?: 1, 143 56. v.Gvvdyo). a: 2,101. t:2,28. tQSnSLv:1,195 3,231. v. 'b^QCla).v: 2,109 1,157. tp: 2,148.II. xaxot 3 j47. naQavouov1, 15. nQod^vfiog 2, 19. cpavXog1,28. ;t9^'crtftog 2,161. —• cf.etiam 2, 5 b.in. 1) coni. c, subst. velphras.: a: 3,143 2,104 1,107.^: 1,167. d: 3,238 51. s^vOLa:2,46 118. &: 2,55. t: 1,104.;i: 2,165 3,215. n: 2,168 1324 3, 243 106 1, 135 120. cf. 3,138 3,100b 2,110 58. g: 1,168 2,76. sim. 2,103 114 169.t: 2,139 1,122. v: 1,17. sim.1, 108b. v: 1,55. sim.: 1,1162.4 3,52. v: 2,109.


—INDEX VERBORVM. y)0b) 1,95 3,23 b. sim.3,31 187.— 2,20 1,102. — 2,143. 2) dgavtb ro TtQayfia: 3,197 1,178.— 1,57. cf.: dUaiog Big tbnQ&y^cc 1, 162.VI. de tempore: 3,99 98 b1,111. - 2,46 53. ~ 2,66 3,98 2, 183 3, 114. — 1, 180.slq» I. c, subst. 1) a) a: 1,165 182 2,100 145 3,26. 6:3,902,152. 75:3,133. 0": 2,152 %: 1,16. X: 3,21. ft: 3,5. r:3,38 392,66. o: 1,124 3,14. tt: 3,12837. piiuv iiovov c. 3, 140 192.^) ovd* ctv tdimting o{)di fIs 3,46. — {iia {ipficpog) 3,252. 2) sigW , . ttov . , igyaGtriQicav 1,124.— T(>£ig %avQOL . . etg filv 6ngtbtog, ots . . 3, 163, — dLac-QEtrjv, . . ^Uav 2, 66. 3) 1, 43.— II. sq. 1) ttSQog: 1,101 3,36 2,64. 2) dVjnf^os: 3,29.hvu H«l TCQottov 3,54 et 55. - -III. add. pron. 1) Ttg: sv ti:c. gen. superl. 1,2 143 151.2) avtcbv £vu itiaGzov 1, 24.IV. solum ponitur 1) a) t-tg1, 124. — slg iva 1, 193. TtQbgiva 1,51. b) cum gen.: tot;-Tooi' dg 1,180. sim.: 2,17 3264 73 90 106 3,62 63 89 113187. — ivos 1, 170. — iva 1,114 173 3,195. 2) neutr.: o^d'VTchQ f:vbg . . dLtlsx^ri 2, 38. —acc: 2,159 153.eioayytkla, an -a? 3, 5279 171.ilGayykXXoi, c. acc. : 3 , 3223 252. — sq. infin,: 2,139.eiiJdya). q^QOVQuv 3, 140. —f^g: 1,79 3,141.eiaav^iq, t. jroTt 3,205.1,123.eiaeifii, I. — in seaenamprodeo: 3,204. 11. 1) a) {dgrb didaG^auXiiov) 1, 10. (ttj taff^a) 1.183. h)dg: -f/r^ 3,140.— 1,183 3,176. 2) dg div.acxfiiQiov^Lytdcwv 3,6, — -ry£tyQ«(prj fig tb 8iv.u6t. 2, 14.7}sim'. 3, 197. 3) ygacpv.v nuQavo^ojvi:h diHactrJQLor 3, 191.friaeXuvvm* (avtbv) eiq: 1,176 3,206.eiai(fx^f^^*^* 1) ^) a^s.: 1,192 74 2, 38. b) 6cyiQoac6fA,£voi,3,201. 2) ^iVQO Hiv.dcovti^g 2,150. anli tov Sm. ola(xSb 1,175. 3) dg: 2,17 3,62 125 2,16G 3,116 117.fjv eiatiyeixo B.LQi]vriv 2,63.t6 eiaiiyrifJLa tb Tl^uqxov1, 82.toiovunv eiariyrixil


:.56 INDEX VERBORVM.loyoL Xsyta&ai 1, 2. aei tivugBXHv -a»g 1, 41.cx, €§. I. coniung. c. verbisa: 2,20 3,30 133 173 2,84.anqXlciyri ix naCScop 1,40. sim.2,99 167. Y.&itiQXO^UL. at 1,163 3,22G 258 2,59 40. y£yvta»ai.:1,105 136 2,33 37 b 3,172 b. y: 1,189. d: 3,24 10.e: 3,184 v. f^jit^ V. e: 3,258 b.SHqpevyfitv: 1,179 8,7. f: 3,11723. sim. 3, 256 v. i^slavvoi.t: 1,179. i^nQT-nnhog 3, 1Q4:.liiivoci: 3,10 233. c: 3,209 1,186 3,129 46 2,16 132 1,95.V ^MO) IV. -9-: 2,44. V. ^em-Qsco 2) x: 2,71 1,55 3,160 1,90 b. V. lap.§dv(o III, X: 2,124.V. ^av^fivco 3) b). ft: 3, 122220 b. o: 2,72. n: 2,177 135101 3,173 b.


4—INDEX VERBORVM. 57-ov 2 , 46. ngbg -ov (ij(i&v) 2,40. b) c. gen.: -og 'bfimv 1,77. sim.: 1,186 2,44 3,7 1,97.-og rjfiwv 3, 176. cf. 2, 107. —-0) 1.83 2,99 3,243. obi.: 2,411,169. -ovs3,114. -ov 3,187.— 2) teminin. : -rig | i^ndetrj \\x&v (pvX&v 3, 27. — 3) neutr.a) TtfQl ~ov 3, 2. xad-* -ov 2,160. xa-a-' -« 2,11. rb fjthv x«-cpdXatov, xci Sh xa-O"' -ov 3,217.b) e. gen.: 8,7 1,96. — i(p'-oig 3, 143. -ra yia^' -a 2, 25.ntql -a 3, 9. itQbg -a 1, 1. sim.2,24 180 38.exccreQoq» I. sing. 1) masc.a) -ov 1,161. -«1,13 87. b) -mait&v 1, 62. 2) nentr. : -ov tovtwv1, 137 2, 145. n. plnr.1) masc: -oiv nQoirX6(isvot tivag1,159. 2) neutr. : -a tovtav2,81 3,168.exatov. 3,17 97 2,14 3,962,71 173 174.ex^dXXw, c. acc. 1, 84 2,142 3, 129. — T^s a:p;t^g 2, 9.exyiyvofiat* hiiiv i^syivtt'av . . BtQifivYiv 7C0Li^cac%'ai Z,b%.fx6i6ii>fA.i. ov tag ^vyati-Qag -idcontv 6 8fi(iog 3, 268.exdozog* -ov noi^cai: 3,73 b. c. dat.: 3,61 142.tr]v ixdoxvv Inoi^/iGato tovnoXifiov 2, 30.ixel, 1 ) td-nei: %a%iatdvai 2,114. — tbv i. GHv&QCondv 3,20. 2) &6n£Q i. 1, 98. — 2,122 b 3, 186 122. xaxtr 3, 1721,57 2,162, xiixfr 2,169. 3) i.vvvl di 2, 25. sim. 2, 118.. .,^ixei&ev. 1) de loco: xax.:3, 90 63. 2) pertinet ad ea quaesecjuuntur: 3, 163 195 252.exelvoq. 1. c. eubst. (v. infraIII) 1) a) ^HyTJffavSqog i. vvvi1,111. — MHdCav i. tbv 'Avay.ov .. 3, 115. 'Aq. i. 6 'At 3,194. 6 K. 6 naXaibg ^., 6 do~ncbv . . 3, 194. b) o £. i, 1. 6,6 Kq. i. 3, 118. 2) a) ot &v-SQBg i. 1,26. sim. 3,55 1,6.b) i. (liv ys ot tccXaincoQOt. . .,ovtog Si 1, 88. xdtt. yt ot (liitsti(i,y}nivot 3, 182. — i t&vdvdQ&v 3,182. sim.: 7}: 1,104111. cf. 2, 82. x: 3,58 226. X:2,6 121. o: 3,47 1,81. x- ^t40 43 44 108. cf. 3, [54] 182.c) 01 dQXCftOL i. QfjtoQig 1 , 25.sim 3,58 189.II. solum ponitur 1) masc.et fem.: i-nttvog subi.: 1, 14 49142 146 2,63 3,172 192 i.(isv . . , ovtog Si: 1,41 172.^xetVov: cf. 2, 139. obi.:l,143,201. tfjg i. svrid-ticig 1,56.sim.: 1,180 2,100 152. tbv(povia tbv i. 1,145. sim.:2,28.i^ i. 2,33. OL ii i. 3,47. (itti. 3,54. nuQ' i. 3,61. vntQ i.1 , 75. — iiteCvrjg : xII||ale%Q&g3, 188.— Q^d* -OLg b^ioicog nuQa-KoXov&tjattt 2, 44. b) pertinetad ea quae sequuntur: i%ttvosubi,: 1,69 3,230. i-Attvo obi.:1,193 3,23 53 (sq. (iri). 144 176


6.58 INDEX VERBORVM.208. s. ys ovSiTroTB Svv^Govxai^SccpiXsG&cci xr]v ^iXri^iiav 1,48.xftK.: 1,49 et 188 (sq. d). xav.btvo. . , QtL . .1, 18. sim. 3,8 26 154 159 180 208.— ^xftVaobi.: 2, 112.III. sq. pron. relat. : cf. o,115. ot avSQsg i. cov 1,26. ivi. cff rjfisoay Vf 2, 82. sim. : 3, 5554. — 3,13 b 2,139.exeivmi; . . , mam^ otav 3,59. — 3, 168.exeloe. tavd^ivdE i. 2, 130.— i . . , TCibg 1, 153. i. avXXtyofiivoii:3, 127,oi) t6»' xatdcc fX^-f^txjtevMv1, 169.BXxaXeo!Liai, Bujd-av sae-C^at, -ioacd^aL \\J!nccocc . . ^oqv-^ovff 1, 174. 6qyi^v 2, 3.ixxijQVTTfo» c. acc. : iy. tf]gnoXsoog xal i^ . 3, 258..ixxXriOLa, subi. : 2 , 82 953,69 1, UO 3,27 126 1,60. —xov XQOVOv xav i. 2, 92. iv zr)nQOtiQcc ran' i. 2, 63 65 3, 6971. sim. 2, 67. iv. t&v i. 3,251. f|oi Tfig i. 3,35 36 48 204.— Tj) i. ccvayirjQvtTiiv 3,34. ivnoia i. 3, 24. iv t^ i. 1, 2G 3381 'l80 2,68 83 3,32 43 47125 126 149 204. iv xaiQ i.1,121 178 180 2,145 3, 146175.— obi.: a: 3,43 2,84. d:2,85 3,2. i-KytXrjCLd^uv 2,72.«: 3,44 2,63. m: 2,158. o: 3,124. n: 3,224. ctouCv : 2,538,39 67 124. crr: 2, 60 61 3,672,61. er: 1,86. t: 2,72. t=.tgxr]v i. 1,22 3,45 71 73 95 125211. sim. 2, 66. 'au^' indctrjvi. 1,33. (i8td trjV iv d. ~av 2,Q1.nsQl tr,v i. 2, 71.ixxJ.7i(Jicc^


—:INDEX VERBORVM. 59exTiXovg* tbv t&v ve&v -ovvxbv sts '£. 3, 51.ixTtoifivov ytvsG^ai. 3, 21.rrjv xmgciv ex7to^9^Cavrag3, 108. ^ ^i(p' eS vqp' ifJL&v e%BQQiia d. 3, 187. ov%-ovg r\ 1,56 2,162 175. II. sup.1) fii&g aQxfig xf}g i. 3, 26. xmi. (^&vsi) 2,116. -ov xciXKOi)3, 104. — at %Qi(!Sig -ai yiyvs-G&ai 2. 2) -a rcsQisnoiriGaxo3,178.— ovx -ovgdsxSivl^lll.eXavvo}, xovg r^as^rjiioxagTloivccg -vsiv 1, 190.eXaifijpoXubv, 2,92. -og(ir]v6g 2, 90. tov i. 3, 73. xovi. urjvog 3, 67.eXeyxOQ, -og ov fHTiQbg x&vd. noXixsvfidtcov 3, 106. ysyo-1'dTOs -ov 1,85. qtopovfLSvoi tbvs. 3,99.ekeyx^^' c. paiiic: 2,5 1,115.ekeeivoc;, naidCa . . -a 2, 179.ekeem, c. acc: 2,93 1,188.avxbv 1, 188.eXevS-eQia, 'bnsQ xffg i. x&v*.E. 2,60. fieTafiav&dvovxag xijvi. 3,157 dq}aiQSixai slg -av 1,62 65.eXevSeQLoq, Gvvri%^siai -ot2, 23. Xoyov 1, 120.eXevO-eQioiq 1, 166.eXevS-eQOQ, I. cum subst.dvdobg . . i. 1,123 3,171. sim.:a: 1,107 2,173. y: 2,4. /x: 1,43. «atc;: 1,7 9 14 139. g: 2,5.II. solum 1) 2, 127 148 3, 169.— 3,41. 2) pro subst. : tbvysvvaiov xal i. 1, 42 3, 122.1, 138. — x&v i. 1, 15 159 17.— toig i. 1, 138. — xbv i. 1,139. xovg i. 1, 138.iSQOv iikevSeQtaOav 3, 132.ekevSeQ. 1) c. inf.: -^ca fiot


.:Ttevds 3, 91. ipBV6aLyLr]v rag i.2,46. — els -ccs xivds 2,119.ifiavtov, cet. A) gen. : pertinetad subi. eiusdem enuntiatia) ine 6fL tovg i. tpLlovsficcQtvQas TtaQaGxicQ^aL 1, 47.sim. 2,144 3,217. tbv dSeXcpbvtov i, ^nsuipa 2, 94. sim. 2,184 3,120191.^ b) inf.: 1,70.naQw^vv&riv , wg ovdinot' iv1, 46. b) TcaQadLdoaiiL triv sCgi.IItrjv ifiavtov \\tipLcoQ^av .tfj noXsb 1,122. sim. 3,215.2) pert. ad subi. verbi regentis60 INDEX VERBORVM.nQ0£LQf]6&ccL 1, 3. sim. 3, 9, —fut.: -^cov 3,89. -^Biv 3,214.2) acc. c, inf. a) perf : 1, 108.b) praes.: 3,221.e^ytig. poj^&sias -Cs 3, 87. —-cav v,sv&v 1, 171 3, 100. &n68, 100. — obi. : tag xov yriqoiq-ag 2, 179. (liav -cc 3, 90. -asrco i. §ico 3, 118. c) i^iatrjv d'i. 2, 4. — B) dat. 1) pert. adsubi. eiusd. enunt.: ivavtlafie XiysLV i. 1,94. 2) pert. adsubi. verbi regentis: inf. : 1,2122 163 3, 217. — C) acc.1) pert. ad subi. eiusd. enunt.a) 2, 169 24 3, 57 1, 1 2, 181i. t' slnsLv eiJ^jOjttat . .vfi&s ts1, 116.efji^aXXm, A) transit. 1. 8s-^Lciv 3, 224. n. 1) c. praepos.sls: s. &&v(iiav 3,177. s. tagSitvxLas 3, 79. s. Xrj&rjv 3, 205.2) TtQbs '«^©'ijff noXXovg . . altCav-^^a^lir 2,145. B) intrans. : ipi.-pdXXsLs sig tr]v ayoQav 1, 1642, 148. -v.6tcov slg xcoQav 2, 76.ifi^i^d^oi* tavt slg tbvsna%tQov.iXr]ta -^sl 1,191.ifioq. I. r]XL%L6atr]s i. 1,49.— 2,56. II. 1) tov i. pLOv 2,146. sim.: S: 1,174 2,130. s:1,168. rj: 2,182. x: 2,17 150.X: 1,119 2,10 1,196 2,38 59184 3,228. (i: 2, 148. o: 2,69.n: 2,146. 3,164. 6: 3,218 2,148. 2) a) SLs iivri(ir]v slvaitr]v i^r]v 2, 180. b) tr]v s^voLavti]v i. 2, 142. sim. 3, 24.ifiTieiQia, fhv t&v Xoycov-a»^8ubi. 3,228. J|-as3,2. 8Latijv i. t&v nQay(idta>v 1, 24.efineiQOv to^^tcov 1, 82.ifinsiQoxiQex^ '^XSl 1, 82.ifiTtiTiktifH, [^iiinL(inX.B)i2kaB3, 130] ctscpdvoov 3, 230. ~ iXnCdoivKsv&v 1, 171. i^ovaCag3, 130. porjg xal ^Qavyfjg ti\vScyoQav 2, 86.ifiTthtQTjfii, tccg oi%Cag -tJ-6avtss 3, 123.ifiTtlTtrm, 1) a) -toverjg ra-Qaxfjg 3,81. b) c dat.r tw 3,244. 2) sig: 3,65 1,179.— «^?(pQOVQav 2, 176.ifJLJtkri^ia, acc. obi.: noXLtsCas-av 2, 164. tr]v i. 3, 214.ifMJtodiCeiv rovs tf]s n6XscogyiaLQOvs 3, 223.ifM,7to6v 1,40.^fiJtQriaiq, -SLs oi-KL&v 3,157.ifiJtQOOS-ev, a) =pro: (ii^8*s. t&v v6(icov, dcXX' vGtSQOS noXLtsvov3,23. — b) iv toCg ?.XQ^votg 3, 9. sim. 3, 60.ta 6oa(iata ifKpav^ naQS-Xie&oo 1, 99.efM.€pavitiO},tovs ^&vtas -^f iv,onotoC tLVss 1, 128.ifHfQccOaa*, Tar? aitCaLS-scpQoc^as tag tL(ia)QCas 3, 223.iv, [iv JiovvGov 2, 61 3, 52.]I. coniung. c verbis: i]-K(iatov2,138. &vayoQSvsLv: 3,46 4749. &vayQdq>SLv: 2,58 3,39.ScvdKSLtaL: 1,25 3,186. dvaxij-QVttSLv: 3, 32b 34ter 43. a:


INDEX VERBORVM. 612,158 25 47 1,53 3,128 1,145. &7eomv8vv£V£LV 2^104:. a:3,13 2,113 147 1,107 3,75.(3: 2, 182. V. ytyvofiuL Ylll. ds-SffLEVov 2,76. 8: 1,180. sim.3,71 206 1,50 2,149 1,53 2,48 3,103. iyyQdtpsLv: 3,2S8.V. Bt(ii V. siTtBLv: 2,17 106 1,55 3,217 2,56 3,98. cf. 1,141. e: 2,124 3,206 2,99 3,175 224 2,121. cf. 2,178 3,128 33 42. fctdvuL: 1,182 3,103 156 183. %a&f}ad^aL: 1,402,89. «: 3, '224 1,196 3,202.TLHod-aL: 1,146 3,248. xrjpvrxscii-ai:3,47 246. yiQtvtad-UL:1,91 3,161. V. Xiym IV. fi: 2,164 1,103. v: 1,75. oUslv: S,16-2 209. o: 3,260. 6^&i/: 1,54 3,187. cf. 1,121. naqtLvaL:1,189. 7t: 3,160 2,92b 8,^70]250. (jfiLir-yvicr-d-at: 1,175 3,194.0: 2, 156 147 83 41. thayfiaL2, 8. (cf. 1,142.) vndQXBLV: 2,23 3,168. 3,171. sim. 3, 1421, 43. — §j xijg ^ovXfjg xfig iv'Jq. ndyio 1,81 3,20. sim. 2,61 3,68! cf. 1,43. — 1,98 3,46 148 150 3,55 88 126 1,8182 3,106 107. sim. 3,132 2,10.— y) To5 &'iiQipBaTdx{p cwe-Sq^g) t&v iv x^ ndXsL 1, 92.sim'. 3,4 22. cf. 1,166 2,92.— d) 2,61 1,113 2,74. sim.2, 75b 169 b 172 3,181 186222 41 216 1, 114 126 2, 1641,48 2,79 3,19 41 2,80 3,1512.9. sim. 2,116 137 142 1623,80 95 2, 131 b. — s) nsQiMovesicov iv xoig did. xal nsQL*EQiiaia)v Bv xatg naXaCaTQaLg1.10. sim. 1,101 3,210 249196 178. b) 1,88. c) xi]v ivxoCg fivQLOig iv 'AQ-iiadLa drjiir}-yoQLav 2,79, — 2,150. — 1,177. d) xriv iv xoCg Xoyoig x6X~fiav 3, 152. — 2, 47 3, 214 218.— 2) pertinet ad totum enuntiatuma) iv toig 'JficpLKXvoaL3, 114. sim. 3, 227. b) iv Jlovvaov3, 52. cf. 2, 61. — iv rwai6irc5 — ima: 1,43 146. — iv'Jfi(piaai] 3,147. povXfj: 1,202,17 19 55 95 3,125. §: 1,92169. y: 1,135. d: 1,17. cf. 3,220 196 b. 8i]fi(p: 1,20 64 802,90 (TT^o^^^^fiVf). 3,38. sim.l,77 2,182. dL^aaTTjQtca: 1,32 792,178 3,15 31 153. 'sim. 1,1783,193 232. i'Av.Xr]aLa: 1,26 333,125 126 149 204! cf. 2,6365 67 82 3,43 69 1,81 2,6883 3, 24 1, 121 178 180 2, 1453,146 175 2,60. &BdxQO}: 3,36 44 154 189 204. cf. 2,85.^: 3,138. l: 1,176. v.: 3,164.M: 2, 136 3, 78. MaQa^&VL 8,259 (cf. Trent^pohl p. 74). |:3,146. o: 3,47 220 b 52. n: 1,138 3,259. noXBi: 1,13 92 1923, 1 225 256. cf. 2, 19 6 3, 1017 33 233. noXLXBLa 3, 139.


:62 INDEX VERBORVM.QOig 2,168. ihrnplciiaxi: 2,104.cf. 1, 188 2, 61 65 83 104 120121 168 178 3,27 50 63 6874 b 101 105 127 142 237. ~-3) a) iv bQ-ii 1,25. sv [liQU3,2. cf. 3,4 2,41. iv oyKhfiiiccrognigsL 1, 126. cf. 3, 202. ivtvxfjg iiiQEi 1, 151. b) iv %£iQSiVvofim 1, 5. cf. 3, 33. ov . . ivtOLg yQcifiiiaaL TL^&ad^cii, &XX'iv tfj fivTJiirj 3, 182. c) chg ivTiSCpaXccio) flgiiad-ciL i,\ll7. sim.2,118. cf. 1,141.— 4) iv UQmroLg-= princii)io: 1. 4. — ivtovtoig 2,162. cf. 2,168 b 169.— 3, 37. sim. 3,38. — cf.etiam1 , 103. — 5) Taria a) iv offf(XLtcovLa-aoLg) 1,131. iv toCg'dnXoLg diSC-ABvaaiiivoL 3, 140.b) 1,10. — 169b 2,49. iv tcayrLatBvd"f]vaL 3,85. — c) 3, 133.cf. 2,128 3,231.V. de tempore : aycbaL : 2, 1813,10. pCca 2,4. cf. 2,42 3,118.J: 1,157.' dgrivf]: 2,115 177 3,161. ivLavt^: 1,109 3,10. ivLOLgtcov iv i)lLy,ia 1, 155. i^ft^^a: 1,932, 4 3, 74. sim. 2. 82 126 3, 624 2, 184 3, 67 182 2, 130 1533, 55 85 117. iv ta-^tatg rni.2,109. TjavxLa 1,83, ytaLQoCg:3, 147 2,70 74 3,54 226. cf.2,139 3,211 254. Xoycp 2,59.ficxxij 3, 244. iiSQCL S, 148. vv^iv fiiacp 3,71. (iriGLv S,70. dSoCg2, 97. fjL^t' iv noXifica (i7]t* ivBiQijvr] 2, 115. sim. 3, 161. no-Xiucoi 2,70 79 100 3,7 103154'b. cf. 2, 177 181. rtoXitELc^2,153. 7t: 2,151 20 3,158. n6taj1, 168. cf. 2.47. nQsa^Bla: 2,20. cf. 2,121 81 b. cf. 2,97 108123 ter. anovdaCg 2, 12. tt(ir]aiL3,198. v^rm 1, 149. XQ^^o)' l^93 116 2,42 173 175 b. cf. 3,981 126 124 129 1,55 3,54 1062, 69. T/>Tjqp« 1, 112. — iv tcpnaQovtL 2, 118 122.fvayjjg, 1) -i]g eatco tov'JnoXX. S,ilO. 2) abs.: 3, 122.— acc. obi.: 3,117 129 b 121.inl tovg i. 3, 108.(eyayxo^ f^'vsyxog,iv6xovg\\j!omisit Blass 1,92.)evavrioq* I. adi. (c. dat.):v6(iog 3,36 38 44. II. neutr.ivavtLov (et plur.) 1) a) anavtovv. yiyvhtaL 3, 196. b) Jx t&vi. 1,9. c) inl toCg i. 3,194.d) acc. c;) tb i. 1, 62. tovv. 1,162 2, 69. §) add. gen. (cf.Trentepohl p. 39 et 40): tovv,3, 60. t&v. 3, 170. tovv. 3, 254.x&v. 246. y) add. dat. : -a 1, 94.t&v. 3, 116 2, 136 3, 155. 2) =coram: c. gen.: a: 3,156 34 b.t&v 'EXX. i. 3,147 58 2,3S„sim. 3, 43. §: 2, 126. y: tovtcovi. 1,84. f: 3,125. h: 3,147, X:2,57. o: 2,127 3,236.ivavTi


:-:INDEX VERBORVM. 63.,, otL 3,26. — B^voiav xfj (— iv&(x$e) indics IfLijyyeXXovnoXEL 3, 116.2, 130.'bnsQ rf^g VQbg 'AXil. evdei" eveS-vfiriQ^ri 1, 108.^ecjg 3, 219.ZL toiovtov ev9-vfirifia, otievdexa. 1,99 2,126. x&v 2,110.%ttXov(isvoiv 'E. odcov 2, 31. evlavr OG,, tov i. i-accatov 3,ev^exatoq, 2, 97.114. — iv' 1,109 [3,10]. —ev^exoinai, c. inf.: 2,98 -bv ^ciGtXi-.vGttg 3,76. — xar*126. a>g -xo (k/iQtpictatcc 2,31. -ov 2, 175. v.a%^' i^aatov i. 1,119[irjt' eviffifiov2,71 3,38.i&QXV'^) ."'J^*imtQOQiov 1, 19.evtoi, QTitOQbiv -oav 3, 130.—evdiaxQi^ri abs. 3,201.3, 235. ^. abv . . etFQOL di1, 49. ~&QXag avtoig evedi6ovc. gen.: J,155 3,113.tcoks^nv3, 82,eviore. 3,193 5i> 1,177 179.eviova,uai. ivtavd-' -ictTjveVcfolog. -otiQu 8, 178. -oratog1, 183. — tcc3. 227. — TtoXi\iov rtQog *Ik {fuiv-a xal Xocfi--xoTOg- 2, 68 — {^iQLGSig) at SsTtQCC tu>v nQuyfiditmv 3, 231.vvv -tataGLV i'ti t. 86.eveiyQSvn}. -ovzeg iv trievvea, 1, 19 107 97 3,240.anQodahi 3, 206.evvofioq, 1,140. y.^JQvypba B^eveifii. 1) «V 2,99. 2) sq.23. nohtiiu 1, 5. — tpi](piO(iamf. : 2, 66. tiov ivovtmv 2, 38.3, 230. a yiyQacpag 3, 48 193.ftot 2,44 66 3,226.evotxeoi. abs.:l,123b. osrovevexa, [^s (atJfrO?) «al ?.1, 1243, 189. e. antecedit subetantivoevoLXo6ofAexX£ito 3,44. -sic^oaYcd -nv ^rjpLoc&ivei 3, 150.3, 43.eveQyola^eiv 3, 150.evoxog, cf. ^vayxog. I. abs.iv toig cxvtoig inLtif.Uoig eve-' 1,79. II. add. dai: 1,2 51 52.XeiJ&ai 3, 175.— afjLUQtrjfiaai 2,146 StQaig 3,evexvQci^ei tccg Qvciag 3,21. 121 122, iwLtYjSevfiaCLv 1, 185.ev^it, de tempore: f. 6V/ 1, iniXLfiioLg 1, 72 b 90.84. — de loco: f. Sri 3,152. evoraaiq. v. . i^ &QXVS -*ffevS-d6e ^ in unferm ^oSkt: tav nQuypidtaiv 2 , 20. SLuevmaneQivd^dd'^ iocv tig 1, 87. Q€LV xr}v oXriV i. xov ccymvogevraipfirai vTtoXtntiv ccvtjj 1, 132.(tb x^ocov) i, 99.evravS-a. 1) deloco: 3,252evO^evffe. 2,124. — Tar-^-. (186). — 1,18 145. ^&vt. Sri


.64 INDEX VERBORVM.1, 136. — L ildr) 3, 106—124.2) de tempore : 1, 98. —3, 62. nm. 3,68. (cf. 3,186.)i. Si] 3,71. — xtii^r. 2,17 et134 et 177 3,89 163. o^id' i.3,164 165. — xdvr. 2, 174.3) == in biefem f^allc: i. rjdi? 3,246. 4) in apodosi a) -i. dif:1,64. i.ijdr}: 1,96 2,39 3,140161. i. solum: 2,16 3,86 2271,82. i, i]dri (antecedit partic.)2, 13 3, 100. i. solum 2, 28. cf.3, 164. b) partic: i. dr] 1, 64.{ivrav^i 2, 50 85 v. ivravivxavB-ol2, 60 86 3, 201.ivxeivdfievoq (poovqv 2, 157.rQi7]Q£t.S . . ivrsJieiq 2,175.ivTeiyS^Ev. 1,5 2,22. — od-€v'2,11.i-evzev^ig» (Benseler: JBene^smcn, Trentepohl: Stuftreten)nBgi -mg t^g ^iXinnov 2,47.evrog xrjv %fCQci ^'xcav 1,25.cvrvyx«vft>. abs.: 2,166.—(ccbzy) 1 , 183. nov (rw axQU'TTjyro ) 2,73. ickXriXoig ' 1 , 184.ncciaCv 1, 11.ivvTiviov, obi. : diriyi/jaaro2,10. ^pavS^^l^b. avfinXocaagiavxM -ov 3, 77.avrjyoQSvovTo ivenTtiov (sedBlass ivavxCov) x&v *EU. 3, 43.«|ayycAXet>. I. abs. : 1, 43.II. cpLXavd-QmnCav 2,13. nQbgaijxbv xbv $. . . i^ijyyeXxo i]x&v inayyeXimv 'bnEQ^oXt] 2,34.III. '8X0 S* r](iiv naQ(k . , oxt. . 3, 116.i^dYiarog, ubique cum ind-Qaxog coni.: Xifirjv: 8,107 113119. — %Qr]iucxoav 3, 114.i%ayQi6ai, x6nov . . dtLv&gi^TiyQicofiivov 1, 98.£^ayo>. iav dvayyia^ofisvogXiyeiv . . i^a%»& sq. inf. 1, 37..aQa yB e^ax&rjaofiai [j nQoax».j|. sCnsLv 1, 70. — xoCg i^aycovCoLgs^ca xov &y&vogII X6yoLg||1,176.i^alQezov avxai xvQuvvCdan£QLnoLOVfi€vog 3, 89.i^aiQew, 1. act.: qovffftg 1,191. n. raed. : c. gen. : i}(i&v xbdCxaiov 3, 7. — add. praetergen, Ix x&v xsLQ&v: 3,23 266.i^alQO}, avoa xb nQ&yaa i^d-Qag^ 2, 10.i^aizeofiai, = deprecor:yQarpdg 3, 196. — I^iillv ixaCQOvg-rtaixai 1, 173. iivovg nagd 2,156.i%ai


::INDEX VERBORVM. 65^^bv ^r]ds ancc^ {nQha^svBiv)8, 73. II. add. dat. : 1 , 23 S2.III. sq. infin. 1) 2,67 3,47 48.2) c, dat.: 1,3 19 34. ix xovvo/ttov 1, 79 119 150 2, 13 1098,62 2 70 168 199. 3) c. acc:2, 106. cf. 3, 2 (acc. et dat.)e%€Lfii (slfii). abs. : = inaciem exire 2, 133. §o7]d-rjaoviraff2, 137. — ini c. acc: i^fjfisv2, 97 82. ix 3, 10 233.€§eiQyQi, c acc: Sinb rovj5»j>aT0g 1,32 46. -e^Qyet' ccviy, 3, 117. f|a) 3, 176.e^ekavvat. c acc: 3,195.— ix: 1,112. 2,29. n6Xe(iov3, 140.€^€Xiyx' I. abs.: 3,126.uv .., d 2, 123. II. 1) t6nagdvofiov 3, 21. 2) neql tovtcov£v .. -^eCq 3,224. III. 1) (paveQiaginC 3,221. 2) c part.:1,113 2.62 127 3,8 10 40 203218 222.€^€Qyd^Ofiai» 1) t6 eqyov(itL^ov 3, 17. -0(iivov neSCov3,119. TT^jayfia [1, 47]. av(i(ioi-%iav i^TiQyd^Eto |)i^eiQy. \\ 3,239. Taqp^o-ug 3,30. 2) tov TavT*'di)vcct TUxX&g 3,236.xaoT^jptoov 1, 179. 2) a) = copiaseducere: 3,140 150 2402,137. nccvSr]neC 2,131 . b) i^odovg2, 168. atQuxeCuv 2,' 168.t^exd^isi, I. 1) c. acc pers.1,195 196. 2) alqd: 1,92. —^Cov. 1,196 3,51. yvm(iag 3,136. EVTid-eiav 1, 161. xaT' oiycrjfioct6 nQ&yficc . , ottov 1, 123..TpOTTor 3,78. 11. nsQC: 1,76.m. ei %ottrja%vve, rovt 1, 160.sim. 3,38.'e^eraOTriq, nB(icat96sujaa?fi|o^yfcet 1,192.€%oqxiC,, c acc aviifidxovg2, 85. ^tff^d-at sq. acc c. inf.2,87.e^OQfidm, intrans. : -i^aafiev2, 91. iiie -&v oi-nod-ev 2, 92.e^OQfieig i-A, tfjg n^Xtoog 3,209.e^ovaia, 1) tf]g SLdofievTjgv(p' viiobv aiitco -ot£ 3, 130. fisydXi]gi. iniXa^ofievr^ 3, 147.Xa§6vta . . -av 1, 108. 2) tov^ed^oxoTa -av sq. inf.: 3, 86.sim. 3, 40. Tov . . nenntaQ-at^,^^.e%(o, 1) adv.: 1,25 26. (Blasse^eod^ev 3, 207.) — 3, 42. 2) c.gen. : k'. t&v neQiQQavtr]QC(av ti]gdyoQccg e^eiQyei 3, 176. sim.•ii7]Qvrteiv: 3,35 36 48 204. fi:3,165. n: 1,188 3,206.


66 INDEX VERBORVM.s^M&ev, 1)1, 166 (anteced.vniQ tov nQdyiiaxog). 2,6 8,56207. nQog roijg L 3,33. 2) c.gen. : xkg i'. xov nQdyiiaxog ccno-Xoyfag 1, 170.e|a>Jleea. -av ahxm snaQa-G&ait 1,114 3,99.6|a»A^S. 2, 87 3, 111.i^atviofiai, ratJra 3, 66.XQia a . ., [17] Siaaq^aXfjvaL 3,91 cf. Ortner p. 27.e^tjQoq. o^bxoal -og (= na-Xaf,6g, £%co xfjg rjXtKiag) iysvexoI, 96.eotsca. 1) mg tOLxev: a) ==•h)ie e§ itatiirH^ ift: 1,2 188 2,125 162 3, 147. b) = m\)X''fd)ciittic^: 1,125. c) = tDte eS\(t)mii: 1,134 3,150 152 216.d) Tidetur = tuie e§ l^eifet: 3,228. "2) partic. a) = similis:TS-Kva yovavatv ^otxoira 3, 111.b) = toal^rid^einUc^ : i% xcav d-lidxcov 1,91.— =ttatiirUd^: d-Y.6g (iaxiv) sq. inf.: 3,88 168.— = biHig : tUog xi nQ&y^ia 2, 7.e;r«yyeAc«. 1) inayyiXXevv1,64 81. 2) = pollicitatio 17T&v -tbv vnsQ^oX^ 2, 34.SMayysXJiai, I. aet. 1) fivaxTjQLa2, 134. onovSdg 2, 133.2) do^Lfiaalav 1,2 32. — inayyeXCav-stv (TL^aQXcp) 1, 64 81.II. med. 1) m]ydg 2, 21 v. 2). xi-Xvag nQ6g 2,156. 2) sq. inf.a) praes. : sed Blass omisit ix-2,21. b) fut. a) 1,143 2,41 132133. ^) 2, 110 -ovnEvov 3, 103.eTtayyekfia. olog ioxLv ivtOLg i. 1, 169.eTtdycj, 1) ini c. acc. : 3,128. — 3, 140. 2) med. : sxbqov-r\yixo tpi^ipLafia , tb . . §ovXtveaa&aL2, 110.eTtaiverriq, 2,178. c. gen.:1, 129 rifi&v 2, 45 3, 63.ejtaiveot, c. acc. : aq. oxl 2,5. ttg vnBQ§oXrjv 2, 24 3, 234.~ 2,13 121 122 168 3, 94.aVya 1.140. nQia^BLg2,oS 121.did 1, 169.eTtaivoq. subi. : 3, 124. tbvl 2, 112. 01 i. 3, 50. — noXvgriv \toig f .] 2, 41. -OLg xal axBtpdvotg3, 12. sim. 3, 9. — acc.obi.: 3,249 241 1,169 157.ann. : add. naxd c. gen. : 1,169 3,50 124 241. cf. 1,157.ejtaiqot, noXXovg dfiaQxdvsLvinaQBL {sici.) 1,192. — xovg vvvinrjQfiivovg 3, 235. — inaQ&ivta(iia&ip 1, 137.^xbv ^ivov eTtaiTiaadfievoqsq. inf. 1,158.e7taxo2.ovO'eiv2b\>s. : 1,139 b.eTtaxovo}. xp/oecog 3, 8 56,xbv enaxtQoxeXfiza — myoparopiraticus 1, 191.enafixivai vniQ 1, 29.eTtdvayxeq. adv.: 1,24. —i. BlvaL roj naLSi inf. 1, 13.enavdyat, sCg 6vBLSr\ 2, 161.— iyLavxbv inX xr\v BlQ^^vrjv 3,57. xbv Xoyov tig j3i'ov d^io-XQBcav 3, 249^in* ava(TTd


—:::INDEX VERBORVM. 671, 114 3, 99 — sq. acc. c. inf.:2,87.ejtd^fatog. 3, 107 113 119114.(p6§ovg eTtriQXTioa xovg 6iY.qocofitvoig1, 175.€7iaoxt(xi, 1) c. acc. a) ^-augeo: sed Blass i7cav'^f]aat 2,136. b) slg rci "OXvu-nia . tcay--Kgdtiov 3,179 xiyvag ETti 3,266. 2) oidBig ii^ikqasv [-stvj3, 179.€7tav^fiaat 6vvcc{iiv 2 136.,e7ta€p^66iTor ikv^Qoanuv 2,42.tTcax^^flc,» TioXvgrjvtotginaivoigaal --7^


68 INDEX VERBORVM.—:Slov 3, 113.e:ieQi]aofiai, sq. interrog.:3,130 247.enfikS-e ^01 inl X7]v yvm-(irjv [I. r. y. delenda sunt] (ivriff^rjvai3, 118.eTtega^Tdm* 1. a) sq. interrog.:1, 23 27. vfiag 3, 209. —b) ^tat' ccvSqu 2,107. II. sq.tl 1) 1,135 3,258 2,6 3,243.2) tovg tOTCOvg, onov . ., «alxovg rtXmvag., £i 1,120. III. sq.interrog. obl. : 3, 65. cf. 1, 1203,225 226 245. IV. c. dupl.acc: vyiag ., %r^qvy[ia 1,79.V. nBQC 2, 7.exevB-vveiv (sed Blass d^rfv-^vvBLv) xcc y.oivd 3, 158.eTtevx^rai avxoCg firjts sq.inf. 3, 111.^fiLytQov eJtiC)X


;•1,107. b) i(p'mTS: 3,114 183.sim. 2, 68 ter 3, U2. c) 1, 178.cf. 3,170. 2) [i. tc5 ifjia 6v6-fiazi.] 2, 69.C) c. acc. I. coniung. c.verbisa: 3.55. atQetad^ai: 2,46 149.(cf. 2,19 94.) a: 1,80 3,152173 215 2,82 3,73 1,174 2,91 1,33. d: 3,166. v. ^XW€>-7t(o ni. ilUvat: 2,82 97. «: 3,128 140 57 255 118||i, t. y.delenda sunt cum Baitero. iliniy(id(pBiv: 1,188 2,14 3,159167. V. inLaTQaxsvaj. s: 1,173.V, ^QXO(iai II c) (3, 131 ini etalg). s: 1,175. v. ij-Koa m c).[3,123.] ihai: 3,90 92. x; 3,59 1,60. V. AaUa) IV. v. xara-(psvyoo. x: 2, 27. [i: 2,55 1591,72. 0:3,151. TraQayyiXXsad-at:3,65 90. n: 3,235. v.TcaQayiuUoj IV. tt: 2,154 3,89.V. TtaQSQxofjbaL n 2). naQisvai:1,64 3,128 145 159. n: 2,14773 139 142 1,179. nQotQinsiv:1, [138] 191. a: 2,115 1,1172, 79 V. avv^atrifii, 11 2). a: 3,97. V. T^eww II 2) b). q>: 1,145 58. de 3,166cf.Lutzp.l22.V. ^etporovetu IV. — H. coni.c. subst. vel phras,: a: 3, 24b.§: 1,33. d: 3,151. e: 3,27. ?}:3,132. v: 3,158. n: 2,96 94.cf. 2,142 96. sim. 2,123 3,73[2,140] 2,19 94. a: 3, 129 b2,27. — cf. etiam 3,95. —III. a»^^ i. noXv 3,248. — IV. 2,69. V. de tempore: i. SCstsq3, 122. — 2, 53. — 2, 66 3, 7.fJtipiiifeaS-ai (is&-' 5nXo>vXsQQOvriaov 2, 82,intpoXag SJii^aXXs 3, 27.tJrt^oXiq, -ag ini§aXXs 3,27.vnifxtLvag ttiv i. 2, 93.tTti^ovXsvix}, naatv avtotgINDEX VERBORVM. 692, 97. — totg -§s§cvXsv}isvoi£&vtt&stotg 2, 4.eTii^ovkri, obi.: totavtag s.xara . . avaatTiav 2, 22. ri^v i.2,43.r6 ^. A) act. et paas.I. nQoyQoitpavTagi) \\ 3, 39.n. add, acc. 1) inLyQa(i(jta3, 116 190. — intTt(tta, idv 1,14. 2)


,70 INDEX VERBORVM.iTtK^i^ioq == exercitatus.dexter: 1,178.tceqI xfjg Iv totg notois ijii'de^iaTTixoq 2, 47.imife^icttq iTCLOxoXi^v yQdil>ai2, 124.iMidixf^^CiL So^av cclxiag'jcovr^Q&g 1, 48.i7tt6rifii, abs. : {ngic^Eig)2,60 61 62. — iv 3,128. —dg: 3,258 2,154.ixtdiifmfn» abs.: 3,19 23.— XTJ nolEi. (ivag 3, 17.i7iL6o%0(i rjv ccl&vai 3.165.i:ti6oaiv 3,23.ixteixiqg* 1, 109. StviiQ i. 1,110. xug -etg (pvaEis 3, 180. —iv xocg -scxdxoig 'AQ^TiVaCaiV 2,150.o iTtit^rifiiov icxiv fx xmvvoyuov Tw 1, 45.iTti^vfiiiii, I. 1) (ro^yrov) 1,57. 2) x&v avz&v (neutr.) 1,95.(iei,^6va)v alcxQ&g 3, 218. — tlpifrrjg2, 36 174. cxBcpdva^v xorty.riQvy^idxojv 3, 249. 11. x&vi^o^^LUQxdveLV -ovvxwv 1, 184.i:tLXcckiti>, 6 8iY.aiog -oviitroe1,25 2,23.riv ixL)civ6vva xa nQdyfiaxa2, 73.ixixkriQoq, 7} xijs -ov ovcia,^»•1,95.^iTtLXkv^m, XQV6L0V -%E X7}VSandvriv avxov 3, 173.ijtLXOLVQ}via>, vofiov oidhv-Qvvxa Tc5 . . v6/*oj 3, 44.ixixovqio}, ty noXet, 2, 79.— vy dvay%aia XQorp^ 1, 27.. 7] xa>v vo^atv . iTtixovQicc1,161.ixiXQaxsi {r} &Xi^&£La) x&vdv&QOin. XoyiOfioiV 1, 84.o^x£ Xaxcov o^x' ijtiXaxdtv3, 62.iytLXafi^dvo/tai,iieydXr^gitovciag 3, 147. — x&v tQi%aavZ, 150.ijtLXav^-dvofiaL, I. abs.: 1,85 3,69 n. 1) 1,175 3,193.2) 1, 73. III. 1) xriv Siriciv .OTt 2, 48..2) add. gen. : tovto*(neutr.) 3, 85. xoiv 'na&^BCxrjy.O'xaiv 3,211. TtQuyiidxaiV 2,36.— civ (masc.) 1, 158.ijtLXfixQ}, abs. : xr}v (ivr,fi7}V-novcav 3, 245. — avxovg 1, 24i7tiX€XTO


:INDEX VERBORVM. 71hbS. 1, 180.€7ti(yr{fLiaivofiai = comprobo,applaudo. rovs nccq' i}iovXoyovs 2, 49,fivria&TJ xtixibv €7iieieevijg1, 80.€7iLaxri7txm, 1) act. a) c.dat. : xoiavra tc5 'A. 1,148. b)c. inl*.: 3, 157. ayro) 1,14C. ^i)iried.t 7/(^aw) ovSl tlftvSo^M/QxvQvoiv%b^ig tGzlv -ipaad-aiji CAi^jtliaad^ui , sitLa-nhpocaQ^ai^inLGyirJTpaad-B, tjrttfx^i/jat[j 1,130.€7iicxaftaL, I. 1) JFv 1, 192.— 2) c. acc: 1,20, vo/iov? 1,39.— 11. c. mfin.: c^ 1,47 97. xoyui] i. 1,105 118 b. III. sq. ort:cacpats -dada), ovi 3, 6.LrtCirdxijq. x&v ^'gycov 3,14 ter 29. — rov vavrtxoD 3, 222.xcbv nQoidocov 3,39.e:tL(JT€XX(o, ijtLGxolrjv : c.dat 2, 90.^^€7tLCtoX']^.


72 INDEX VERBORVM.c. dat.: 3, 5 109. 2) sq. inf.:c. dat.: 1,63 2,108. 3) noXBt,xivl 167] . . ntQi x&v iynXrjiidx(ov3,88.ixlxQOKO^* 1) -Oi 1, 13. -0)1, 18 [42]. Ixaorro) xav i, 2, 99.nccQcc xtitv i. 1, 103. 2) -of x&vngay^cctojv 2, 20.t;xfzvxov (idxrj 3, 166.e.XKfeQO). 1) 3, 35. 2) 3, 413) xovg -ofievovg abxio %ivdvvovg3, 163. - ywatxc^ XQ'^"Ciov -ofiivTjv 3, 172.d* Tjv inKpS^ovihzatot*3, 42.ijiixetQeoi, ubique c inf :'ibv 1,47. -Eiv 1,109. -rjfffi.1, 120 132. -ovaL 1, 141. -tofft1,160. -^»^'«^5 2,36 3,252. -rjaag2,94. -^3,169. -r/fut.3,179.— -rjOEiv idsX^asig 3, 152.e.TfXcu^to^. ovx «y -og 2, 22.— xal xTjv novriQlccv ovx -6giort 3, 172.eJti^tiffl^m» 1) a) abs.2,89.b) yvd>(iocg 2, 66 3, 124 128. 2){tp^fLG(ia) I-Gaa&at \\ 2, 68.{yodfi^iu) 3,74. 3) rafjra 3,75.-a^fivat, 3,126." tpr^fpianuTa:-^BXO 2,67. -la^Ti 2,84. -m>2,84. -^ovtftv 3,3.ejioftivvfii, &£ovg 1, 114.xr}V*EGTiav -gb avyxaLQBiv^^^tS.e:toq, 1) xa e, 1,144. obi.:ra ?. 1, 147 3, 184. 2) dtg inogtlnBlv 2,112.exxa (i/vag 1, 100.£:VTa^toff09>Zo>$' r»)v e^oi^ekiav1, 163.£v1,24. — acc. obi.: a: 2,99 1,142. §: 1,85. ?3jen': xt]v &v6-(loiov i. 1, 26 3, 181. 'i/j«v^7^XT]V i. 1,126. rj]vi. 1,126. X:1,80. cf. 1,85. Tt: 1,24 123b2,99. r: 3,160. — slg 1, 123.exvv/x,oq. [iv xotg -oig]2, 168. — i%xt^ivai, ngoaO^Bvxoav i, 3, 39.eQavil^oji' CTtcpdvovs %al xrj-Qvyaaxa 3, 45.BQavog, &anBQ in x&v i.3, 251. — XM (isv -ov avaxt^-G£l.V 2, 41.eQaattig, subi.: 1,156. —c. gen.: 1,135 171. — rv^^^vrag-tii- 1, 156.fQdo>, 1. abs.: l,139b,11. a) Blq tovg iQcofjJvovg 1,159. b) a^taqp^o^cog 1, 137, am-(pQovoig 1,161.


.INDEX VERBORVM. 73cf. 3, 16 2, 103. (la^QOtSQovXoyov i. 3,51. ~ gen.: pend.a subst.: 8-. 1,172. iniatdrr.s:3,14ter 29 s: 1, 80 85. o:1,46. cf. 1,74. tt: 2, 178. v:3, 186. -~ 3, 152, T(ov L v.vqioi2,118. pend. a verbis: a: 3,237 2, 3. f : L inl rcc tf ijjTy3,27 fi: 3,127 1,76. jt: 3,261.-— XI tiov &6£Xyearcittcv i'. 1, 108.— 3, 241. — ix 1, 172. irtl 3, 8.— dat : -oi 1,26 73 2,141 3,142 -oj . . Xoyta 1, 55. sim. 2,62 3, 89 102 248. tco (ilv ovofiari,. . , Tc5 d* l 3, 141. cf 3,126 142. ~ toCg f. 1,37 189126. iv 1,169. — obi.: ^: 2,29.s: l Xintd 1,97 3, '228 1,140 3,17. n: 3, 189 241 243 1,46 76.


74 INDEX VERBORVM.14 3,31 38. o: 1,105 59. ni — ut hL 1, 188. 4) ovSdg l.1, 16B 141 3, 220 205 96 2, 105 1, 95. sim. 3, 24. 5) noXv Sh I.3,100. o: 1,31. x: 2,174. X' .uaUov 3, 9. I. ^aXXov 3, 114.1,97 101. i^: 2,110 3,63 68.— b) iv tm F. Tovtcov 2, 99.sim. 3, 40. 2) ntvtayioaLag /xti'vattf 1, 95. 4) a) ~av ahv .. . SQOcxpbccg . dmatLV, n^vta-VLoaCag d' -as 2, 154. -o^>s to-(jovTous 2, 174. sim. 3, 98. 3)tziQOv t


.sve^la.im:)EX VERBORVM. 75r^s tov acaaaroi; -ag3,255. fts tag £. ccvtibv 1,189.sveQysdia» -uv tivd subi3, 169. — rwv s., 5s 3, 195. —obi. : rag f., &g 2,26. dta 3, 236.ftfra 3,93.£U€^y€Tea>. 6 -ov^Bvog 1,14.— ai)rot>s Tt;itxat)ra -fjGcci^rjX^-na2, 117.eveQyezriq, tovg tf]g TcoAetos-as 1, 140 3, 257. tovg 8. tovgvfitrSQOvg 1, 132.eiy^O-eia, sig toaovtov -agfAera 2, 1 181. ~ lOij rf/ £. 2,7. xag 1, 129.— acc. obi.: TtoXX-qv rtva -ar €vv. X^flEtg &£ -ig2,17 142 26 3, 116 70 46. 6icctijv TtQog trjv noXiv -av 1, 159.evvofJieofjLai, 1, 5. — oiKt'a1, 171. TtoXig 3, 154.evvov


76 INDEX VERBORVM.tiveg elvai 1, 141. — tb nQ&yfiaovSaik&i -ov i^ol Xsy8Lv3,lQ2.€-hrdxxMq ayLovautt 2, 102.fvTVX^o^» ott S' ov ysyfvr}'tai . , -ov^tv 3, 234. jev Ss-ovftfv, Srt . oiiv. ^%Bv 2, 163.(patl . evrvx^i^ f?vat3,232.triv evxvxiccv t7]v t^q no-Xms 1, 108,evffTifiia* -ag hvsKu 3, 92.Sta tr}V tcbv Xoyoav -av 1,169.sim.: TCQog 3, 168.tiva tQOTtov sviprifiozeQovfivri6&& t&v 1, 76.iqj' olg Y.atoQ%m6avtBg ev-


2,153. o: 1,124. tt: 1,187 2,21 1,49 2,27 33ter 1,5 922, 114 evyyvmiifiv: 1, 37 838,166. a: 3,27. r: 3, 3.1 tqo-Tcov: 1,25 136. i^ 3,47. xijvXUQOc: i'^u 1,25 26. ' ivrog 1,25.X: 2,33 3,171. i/>: 2,104. —2, 76 138 175.in. add. duplex acc: 1,129.IV. c. praepos.: etg: 3,23 31.«h: 1,95 126. h: 3,47. (iitaXttgag 1,77. TtaQci: ^iXinnov2, 146. Ttaq' eavtm: 1,41 5464. cf. 1,95. nBgl avzov 1,41.i&qp' iiitv avxoig 3, 235.V. yiaXmg Ijjjet 8q. (acc. C.)inf: 1,85. a-bxw 2,104.VI. 1) ov ya^ l%flo . . , xiva. . (iv7ic^& 1 , 76. 2) c. inf :e^7r«rv 1,157 3,205. sim. 3,2282,98 3,35 203.ann.: med. aut pass. noniuTenitur.x^ vcxsQaitf so}0-ev 3, 123.€a>§. 1) = quamdiu: 3, 1771,96 103. — «. icv 2,82. 2)«= donec: 3,104. — i'. av 3,21 165.5«cr>. 1) 1,14 55 3,217 1,102 2, 28 3, 246 1, 128 147 2,179 3,115 139 219. — 1,34.2) a^' cov ^(Sfftr 1,105. 3) n&gxbv xaO-* ijfiiQav §iov ^fj 1,153.6 xbv 'EXXrjaTtovxov l^v^aq8, 132.^evyoq* xqCtt t;. 6Qi%d 3, 76.sim. 2,111.^TiXoxvTtem. &Qtxriv 3, 211.xa yiyvofitva 1, 58.lisxa xf)g TCQbg *. ifneQ xr)$SonQoSo-KCag ^rilotVTtlaq (~ invidia)3,81.^fjXoii}. x^v &QBxriv xal xrjv diligentia: xaXfov vtcov -xa 1, 191.Z,7ik(x>xriC,. ^ovXev^dxcov 2,17i. xfjg r]XL%Cixg 2, 166.t,rifita. icp' olg iaxiv -a d^dvaxog3, 250. sim. 1, 87. — xCvog^. xvxBtv 3, 131, — obi. : xag J.2, 19 3, 176.C^JiUtoco. 1) 3,232. 2) ^avdxto:1,88 91 113 174 3,224252' 1, 184. — xaXdvxotg 3, 116.XQ^nfiaaiv 3, 129.^9}T£0>. 1) xb oXov TCQ&yiia1, 78. — xbv atQurr]y6v 2, 73.2) sq. inf : 1,34. 3) -w, UQogxC av . . 3, 230.^iqT7l


.,;.. . ov . ..oi) ^o-KEi . . ; ?] XLvag .. ; 1, 70.sim. 2, 87. — xl dei .. , ^ te .. 7j ..)^ri ra w. 1,28— 30. d)(.7t. T) CC. T) -9-. 71 s. Ti ol(og . . 1,18.ann. : ^ xat 3, 42 179. —2) a) 17 = . rj entmeber . . , obet:1, 5. — iitoi 6 . . St-dojnag . . ri6 ccnayoQirVOJV 3, 40. — 3, 208.— enuntiata: 1, 119 3, 72 91221. b) = fci e§..ober a) 1,162,151 158.-2,5. sira.2,92. ~3, 30. |3) sC tig . . nocQoc^oiCvoiri sroZts iq idLcoxrjg 7) id^vog 3,110. sim. 3, 114. — 2, 115. y)f] jjzig yccQ rj x&v X. xcbv x. J)xoiv %. desunt in complur. cod.|jt) xd)V jA. 7] Ttor av^. tj rdoi; .^5.1,91. c) ^njiejumSeij^tel:ri xa tcsqI xijv . .yQ. avfi^B-. .Prjxdror, . . 7) toc TtEQl xi]v K.CXQUxriyLocv 3, 51.3) in interrog. a) cc) tcoxe-Qov . . r,: Y. TcoxEQOV I. rtffI?)1, ; 7] rtf . . o-UH . . ; 65.sim.: 1,185 2,86 152 3,155.78 INDEX VERBORVM.r) rt . ; 1, 76. nov . ..7} noxE. . t) TtQog XLvag . .; 2, 167. —x£g ..; -q xCg . . ; ri M.; 1) tto/I-Zo-ug . . ; 1, 158. — noiov . . , 1]noLOv . , 1) noLov . , 7) rwas .^ rt . . r) rt . .2, 160. y) 1,883, 163 243 253. ~ 3, 167. b) a)^ oti ..^3,260. |5) 2,36 et 37.— 7) . . 7} . . 1, 164. c) l^covrat,«t . . 7) . . 1, 187. — aKtTpafiivovgeI . . ^ . , 7) f t' «ov 3, 38..— cf. 3, 165.4) «e jonft: icnayoQEVEi fti^nQaxxEiv Jj /i^ drjfirjyoQELV 1,40. sim. 1,87. — 1,139 3,44203.II. in comparatione (cf. Rosenbergprogr. 1878 p. 7). a)nQoaLQrjxac . . fi&XXov 7) . . 1,46.sim 1, 145. — ^ccXXlov ij 1, 66.sim. 1,67 2,4 5 28 72 123 150.ovx iXdxxovg ri 1,56 2,162 176.sim. 3, 187. nlsCovg i] 1,1003,235. nXeov i\ 2,175. sim.3, 14 98 114 146 175 207 208222. y.o6txitaxiQav 7] v,ax' Heivovi,67.sim. 1,70. — &vay-Y.aioxEQav 7] v.aXXCoa . . eIvul3, 69. — oi) . . nqdtEQOV (nQLVBlass omisit) 7) . . ytvBG&cct 2,132. nglv i) 3,25.^ b) qv8' knaXXov . . ovdEvb? 7) &n' . . 1,44.fit^dEV aXX' i] 1,154. o^bShv . . ij1,51.Ti^doxio, Ti^dm, xovg r\^Cbvrag2, 142. ro5 naidi -GavxL 1,13. — Enl dCExeg r]§ob6L 3, 122.^^i?. (lEXQL -rjg 3, 154.fiyefiovia. tfjg ini tbvIlEQ-


INDEX VERBORVM. 79inf. solus: 1,129 138 3,14. b)-cccTO civrbs £vdoKiiii]6siv S^Sl.Tiifeatq, 2, 121 3, 118 236.ijdij. I. = ie^t bereit^, fd)on,nunme^r 1) a) a) 1,24 32 3, 132.sim. 3,134 1,163 18 3,249 1971,11 2,103 3,79. sim. 3,94207. cf. 3, 24 1, 14 2, 184 9522. sim. 3,64 1,3^. §) ^t}T/. ^e^tcoKev fvsvrjyiovta 2, 147.sim. 2,149. cf 3,106. y) 3,7257. d) iav i]. =foboIb3,67.— iTtsiSocv . . 7]. 1,18. b) 3,24.— 1, 169 3,120. 2) a) ^sratavta 7].: 1,111 2,29 110. sim.3, 81. (cf. 3, 64.) — ivrai'^' rj.3, 124. ovtcog ij. 3, 129. §) 2,34. — II. =fc^on, bereitS (depraeterito) a) 2,82 3.161 1,134 2,98 102 3,144 256. —1,53. — 1,141 165. -— 3, 6590.-2,72 3,122. b) nollovs. . [i].] 1, 92. ij. ds tivag 1, 92.sim. 1, 153 2, 181. TCoUd-/j. . .xiff 1, 108. r/. Tro^pco 3, 122. r/.TtotB 3, 174. ij. nots v.ai tcqotSQOv3, 193. ti}v tQitriv ij. n.2, 139. sim. 3, 54. — III. = fo*gleic^, jofort: 1,43 2,183. ~2, 152 154. ~ svtuv^a ij. 1,962, 13. — 1, 96 3, 145. — 2, 62.— IV. valet ad augendum a)a) ^'rj. 2,112. 7/. ^'3,193. §)ijdT] -Aai: 1,63 2,39 3,2 106159 246. y) = erft: ror' //'. 1,23.i^vTavO'' T\. 3, 140. b) = tJoHenbSflud^: sed Blass


:80 INDEX VERBORVM.tiXlxoq, rrj/ltxavTa, -«2,117.tocavxrjv .. , -rjv 1, 107. — interrog.: 3, 238.^Xioq. ^Xiog 1, 10. tcqo -ovdsSvKOtos 1, 10. &(p* -ov icvL-6vxo9 ^^%Qi SvofJtivov 3, 132.vicb xbv ^. 2, 41. — w yf) nal-s 3,260.jjfjiaQ* noLvx* -xa xal jraffagvv%xaQ 3, 108.rifieqa» XQt,d%ovQ'' -aq subi.3, 85. — nQqQoa T7)s 'f]- o^ar)?3, 122. -ag 3, 148. -cbv 2, 130.tfis i). 1,97 109 2,126. dXiymvil, 2,119 3,264. nixQ'' 3,65 182.— Ttocaig r}. 2,92. r^ vatSQaiaaraXtv [-a] 2,63. xfj imovaj] i}.3,124. cf. 3,164. aiia x^ij.3,76 122. iv $iafi€(iexQrifiivijr^ 17.2,126. iv: 1,93 2,4 3,74.cf. 2,130 163 82. cf. 3,66 2,184 3,6 24 67. plur.: 3,85 117182 2, 109. — obi.: i} rj. Si3,197. — acc: 3,220. cf. 2,167. SXr}v tr}v 17.: 1,52 2,143,48 206. — 1, 104 2,163 3,7230. E§d6(ir}v i}. 3, 77 2,91.xQtd%ov&' -ag 3, 14. ttg 1, 111.fwt 2, 63 66. v.a»' -av: 1,153194 2,79 146 3,170 173 1,953, 166. (JLt^' -av: 2,125 129161 3, 77 133. imiQ 3, 29.7i/iiz€Qoq» I. d-twg Sh ^.,KX. 2,78. 11. 1) x&v i}. -Axr}-(i,dxa)v 2,72. sim. 2,24 15 3,96 2,140 3,124 134 1,182. 2)t^g itr}tQbg xf}g i}. 2,78. sim.1,7 2,78 3,120 1,40. III. xovg-ovg avxmv natSag 1, 9.nuQioav fifii^iiq inl xb ^fjfia3, 159.VBavlartog dQtpavbg THfiLfia*viic 1, 171.tnfUa, 1) 2, 138 146. 2) causahvi: 1,14 2,168.flQOfiTiv T. tQiqifOfiauTiQm(-ic6g. 6vo[idta>v 1 , 13i— Ttd&tai, 3, 153.VOvx^ ^al Hara (ii,y.Q6v2ySb.ijOvxia. xf} xf}g noXtmg -^\3,82. iv 1,83. inlxy i}.l,BSJobi.: 3,216 1,64.WTOi. = aut: i'jxoL . . r/ 3,40.rixxav noXifiov «al Stx&v3,111tfcrdofiat, ^r\iiivoi tw «o-XiiiMi 2,76.Tixxovy Tixiaxa. 1) comp.t1, 166. ~ oyx 7}- 3, 139. MtvbgT}. ao


.INDEX VERBORVM. 81. TCQog trjv111. cf. 3,230. 5) a) add. acc:ScTCQa^tav 1 188. , 6(i6voiccv 2,120, b) 1,188.S^avfidifiog» m .. . zoXfiav -vatB 3, 152.S^avfiaOzo^* xol o^bdhv (iccJCa ~6v 1,69. — cvmiaxtasS,B4:.S-sd, taCg as(i/»atg d". 1,188S^ia* ^eav slg xaJi.ov. %ata-VEifiai toCg TCQ. 2, 55,b-edofiai, h% . . t&vtiXtyo-(kBva 2 44. , ti%iac%-B (!! !: rs-^tcoqi^yiati: Blass 1, 25.)-d-cccrijg. vfi-frt^og ~ijs 1,196.xovg Q-. ho%kiiii&ai 3,43.S-eaxQOv, tb ^ iivoaxlHto3, 44. — fcV Tw -a- 3, 34 36 4143 44 46 47 49 153 164 189204 210 246. iv toig &. 2, 35.— slg t6 d-. 3, 76.S^eZov. xi^&ttti xb -9-. 1, 14^^eZog, -og 1,13 2,78. -oviavtov 1, 103.&-iXio, I. %av oT VB Q-sol'COGi 3,57. n sq. inf.: 1,1188,55 2,68.S^efiitq BCtiv sq. inf. 1,130xTiV y« ^eo^Xd^eiav Saifio--vLcog %xr}Gd(iBvoi 3, 133.S^eoq* masc. et fem.: 6 ^.2, 163. — xov &. 2, 115 3, 108112 119 127. 9^fti7S o}g &£ov(i&yicxrig 1, 128. xfjg &€0v 1, 110.~ Tc5 «•. 8,109 120 122 124120145.b. xfi (pri^r] mg d^Bcp . . 2,naga ta &. 3,107. — &£bvaitxiiv dno6si%vvai 1, 129. xbv&. 3, 130. xi]v &s6v subi. 1,1282, 144. obi. : xr}v &s6v 1 , 129130. slg xbv &. 3,124. — ot ».3,57 130 196. — »e&v rtg 3, 88.ovdsvbg d-sa>v 1, 188. x&v &.1, 60 67 3, 77 129. unb ^siav1, 190. nqbg &s&v 1, 75 3, 61.nQog . . tav aXloav 0". 1,70. ngbg. . (tcav) &. 1, 87 2, 102 3, 156.vnb t&v &. 3 , 130. — xotg &,1, 28 3, 1. toig &. n&Gi xal ndcaig1,116. ~ xovg d: 1,50 2,180 3,67(subi.). 120. xovg 9;%aivovg subi. 3 , 208. /m xovg». Toi;s 'OX, 3, 182. vf/ robg «•.2, 130 3, 228. Toi?^ 6Q%lovg ».1, 114. elg xovg &. 3, 106. nQbgxovg «•. 3, 18 120. — w y^ xal-^-eol x«i *a/|ftovfcC 3, 137.^•e(fd7taiva» x&v ^. xal rciyo^xfTcof ovSiva 1, 99.^eQaTteia. -a xivC 1,167.x&v nQay-iwtdtixvvuivog xriv(idxcov ~av 2, 111.S-eQajtevio, c. acc: dsiv&g3,116 1,182. — 2,177.nQoanstpaXaimv ^eCiv 2, 111.S^eafio^irai. ot &. 3,13,r&f -9^. subi. 3, 40. to*s -9. 3,38.^iio, ^sovGi nQbg xbv §00-(Lov 1, 60.^eiUQiea, 1) add. acc. a) a) 1,118 3, 247. — ^) 3, 168. b) dnai-SsvGiav 3,241. §: 3,176. d: 1,65. tzxs&scaQrj-Mcxe ^lxsd^iaa&sW1,25. A: 3,176. cf. 3, 252. —Tr^o^or^jv [2, 165]. 2) add. a) Ix3, 160. — t6 nQay(iM'. 1, 77 93.b) nQog: 2,80. 3) c. part.: 1,92. 4) a) sq. interrog.: 1,141i%ei&sv 3, 163. b) ort . , s%Si-&£v 3,252.O^ewQixov, xi)v.inl rm &.dQX^qv 3, 24. sim. 3, 24. inl xb». 8,25;O^Qevrijg, rovff x&v vicov .-dg ovxag 1, 195.S^Qevoiv viovg nXovaiov^1, 170.B^qlov, t6 &, xoHxo 2,34.Tov ^. 3, 182. — TO 9. (pvXd-^aa»ai 2, 10. cf 2, 20.cpavijvai (is dsi O^Qiibdrj2, 146.^riOxoi, xe&vdvai 3,91. toO


.:82 INDEX VERBORVM.xB&vs&tog 1, 145. TtQOOi^iiov . .ted^vrjnbg SsiXLcc 2, 34.S^OQV^eoi. i) a) iqp' w 1,69.cf. 2,51. b)a)g:l,78. hn avtio2, 51. 2) pass. a) dioc


. iva,. toig:INDEX VERBORVM, 83Ta Srj^OTbXfj tsQcc 1,183 3,176.Scae§£iv d? iro t. 3, 106 107.ieQOi^, xijv i. yfjv 3,109. sim.3,109 120 122 118 124. — 3,67 119 2, 131. -:- c. gen.: 3,46.leQ(U0VVli.-7]V: tlQdfSCCCd^OCi1, 19. xXrjpcitxrfxrat 1, 188.Ixavog» 1) praed.: c. dat.:naQaysvsG&ai 3, 70 147. — 1,191 3, 173. — 2, 56. 2^ acpoQ-(xdg 2,44. SGAHiactus i. 2,146.XvtQa 2. 100. 3) sq. inf. : 3, 130.ciF. 3, 147.IxavcJi 1,116.tag Ixeteiaq 7toi.T]asC'd^£ 3,121.ix€T€vag ^utfidtiov 1,26.pertinet ad totum enunt.1) c. coni. a) praes. a) 1, 11 b20 34 37 141 157 164 (181)183 194 195 2, 19 b 54 55 1463,2 34 45 47 b 56 84 93 135158 169 b 170 183 216 175.— 1,50 155 182 2,118 3,176190. ^) deest verbum ex quopendet: 2,22 112 3,172 202et 203. b) aor.: 1,40 41 4967 117 147 155 161 181 1932,24 3,35 46 47 67 84 150159 213. — 3, 76. — 3, 21 67.2) c. opt. a) praes. : 2, 57 3, 2762. b) aor.:.2, 12 3,64 65 70.iTiTtaQX^^' GtQazTiyovg %alt. subi. 3,13.i7t:t€v


-otitvogu1,77 2,2. (leilovS,!. 3) hvev-^sv -atts 1,5. n6&st -x« 1,165.Zifisiq* a) = toicKeid^t: 1,17105. nm i. 1, 88 44 74 3, 221117. b) = natMic^: 2, 31.c) == nja^c^einlic^:^ 2,38.xk xfbv novdvXoav *ixvri 3, 212.xaB-aiqiio. xovg tvQCcvvovs2, 132. ta nqdyikaxu 2, 181. —xBCiri 2, 77.X7]v tyi.Y,XriaCav xaO-alQexe2,158.;c«d-a;r«^. 1,190.-3,15 27.xa^oi^evct^* 6ig oide -ovtiTto cwfiati 1,19. ft^ H. Tc5 tf.2,' 88.xdS-aQfia ii]i.otvxovv icffi'triv 3,211.xaB-aQog, 2, 148 1, 48 -bgtb a&}iK 1, 188intiSav tb xaO^QCiov 7ts-QlBVSX^f/ 1, 23,xaS^i^o^aL, ixaSs^ofiiijv»1) a) ha&st6{is9a 2, 38. —7rf(>l . . -ofisvoL 1, 147. b) innaqaayLSvfig '6^svol 3, 3. cf. stsxr}v ixnXriaCav . 3, 73.2) onov. -fTO 1,120. -ov 1,123.3) orav nsgl . . 'oafisd-a inl tohgXoyia^ovg 3, 69.pca^evrfovTC^ inl t^ nvQ&1,146.xaS-iiXisi» ngb tov -ovtogXQOvov 3,126. — sCg Jrifi. tbtfjg nQsa§. fidQog 2, 34.INDEX VERBORVM.sCg ijii&g6 Xoyog 2, 25.xdS-tjfJUXU 1,33 162 3,74.— iv . . inl tot) iciXQtiov 1,40,iv 2, 89. inC | xat^a^o.u^j^ovs li1,74.xaSieQOia* TT/voviCav 1, 171 sq. part. — fiCaviXnCdu Xoini]v . . sq. inf. 3, 90.xuL V. a/Lia I. 3), A) == que.I. bina membra coniunguntur1) nomina Terba adyerbia cet.a) at filv tvQavvCdsg x, 6XiyaQ%Cai1, 4. sim. 1 , 5 sexies,lOter 13 et pasaim. — v.aXbgxaya^off 1, 41 69 134 3, 78. —numeralia: 1,49 2,70. sim. 2,147 3, 191 194 222. — 2, 71 b.sim. 2, 174 175 236, /J) v. no-Xvg 11 2) b). noXXa x. xaioj ^ya3, 241 243. 6XCyoig x. dlCoig 3,180. 6Xiyoig x. rotj &lCoig 3,232. — 2> bina enuntiata a) 1,7ter 10 b 13 b 14 15 20 23 b24 25 ter 27 b. sim. passim.


.b) oix &(i>u . . XBysTcct, x. . . sgcotfir*1,130. sim. 1,187 ~3) a) interpositum enuntiatumcopulatur: %. zovtotg "qdr} nqoai%BZ6tbv vovv 2, 22. X. raDra^ft(V . . &tl . . oi McctiqyoQOL 8bI'livvQvai 2, 71. sim. 2, 84 87 3,141 162 187. b) T^uov 8* . .yiyQuntaiy x. bi ti.vBg &XXoi . .Xc(fi§dvovai 3, 29. cf. 3, 49 111.— 4) a) X. TcDra^sunb jtpar;2, 78 150. — X. TovTGJV 3, 229b) » Uttb fftoax: tois ^syCatoiqX. TOts iaot,g iitit1(1^016 1,72.X. yidXiata k% tovtmv^ a. 1, 77.oiv ey X. (pavBQcatatov 3 , 29«v £va ^ev X. «pStov 3 , 54.kav . . tas doop^tt^ dXiyoig (x.a|i'oig) X. xata Tovff v6(i.ovg 6l-6a}ts 3,180. c) «= unb boc^:v^crs (yvvi.ffT« X, ovx dQyC^sa^^e3 . 144. — 5) OTttv Bivofii^ad-eX ftrj xataXvrjff-O-E 1, 6. sim. 1,3 26 174. cf. 1,176 2,7 3,201.— xntl (iri = unb nic^t oietmel^r2, f»9. item xal ovx 2,86. x. (iri= aber nic^t 2, 119 133 3, 201.— cf X. ScXXScII 1 triv a. s. y. 1,176. (17}r^^STt a, 265.INDEX VERBORVM. 85. . §ovXBVBa&Sj x. . . fir/II. teraa membra coniung1) tvQavvlg X. dXtya^jj''*^ '^- ^']~jxox^aTta 1,4. sim,: 1,6, tibqIn. i. xal tcbqI M. . . xai tcbqI*E. 1, 10 25 50 52 b 60 90 9395 108 127 132 1.S9 155 176189 2, 11 22 31 b 72 74 76 8081 89 94 132 143 146 152 170175 176 3,1 6 8b 13 18 2228 30 31 43. nsQl t&v . . xnBQi t&v , . X. ksqI toav . . 4446 56 58 91 94 97 101 111113 122 124 141 156 166 175176 197 200 207 214 215 216224 226 239 243 244 246. —2) enuntiata: 1,18 39 53 57Aeschikss, ed. Blaas. — Ind. comp. PreuBS.58 64 80 95 116 116 118. x.ndXtv 128 146 153 176 179183 2, 10 19. X. ndXiV 29 3234 41 45 59 68. nav 73 73 101103 133 136 (interrog.) 149. x.. ajiAa 153 154 156 159 173174 3, 3 7 16 65 63 67 79 8589 96 108 123 125 129 130140 146 148 151 163 192 212224 250.ni. quatema membra con*'iung. 1) t^ffa^xoj' 6'yTa x vsovX. ^SbXvqov X initr^SBt.ov 1, 4197 106 127 141 2,27 92 114140 3, 14 24 46. ng&tov nsQl. . X. devtSQOV nBQl , x tQitovnsQl . X TfTa^Tov nsQl 3,57 102 108 110 120 l37 178.(dtd t6 andviov xal tb nsQi-(idxritov xal j|slvai pro nal Ortner||tb v,aXbv %al tb &BL(i>vr}'atov ix T^g rtxTjff cf Ortnerp. 36) 180 259. — nsQl isq&vt&v natQLQiv X %r]QV^L x nQBa^BiaLgx. 6ai(QV [|baioig {j1, 232) enuntiata: 2,77 169 3,2735 et 36 76 109 113. %d%Bt 172265 (imperat.). — IV. quina. X. J7 . . X. /I. X.1) KQLtoiva .JT. . X T. 1,156. sim 2,75.X Ta yf 8i) •itataysXaata''i, 1113,260. 2) enuntiata: 1,76 114.— V. aena 1) di^oqpayiatj x.noXvtsXsiaLg d. xal a. xat e.xal A. xal toCg aXXoLg 1,42.sim. : 2, 8 3, 82. 2) enuntiata:3, 62. — VI sexies xat': 2, 23.— enuntiata: 1, 9 et 10VII. 1) in initio enuntiatia) 1, 2 7 13 23 26 27 31 3242 b 44 49 60 54 55 56 6569 b 77 80 81 82 86 96 99100 b 104 107 128 129, n&v^tav&a 136 136137 138 153. x.ndXiv 155 162 163. %&yo) (ibv .164166 166. %av 176 182 184


86 INDEX VERBORVM.:188 2,2. ^ttvfirj 5 14 b 15 b 17.xarxraC'^' 17 19 29 b 30 b. r.ndXiv 30 31 32 47. x«i' 59 6165 91 b 96 102 110 111 113116 b 122. x&itehrjg 123 126126. xftvl27 130. K.TcdXiv 133.K6cvTCiv»a 134 134 145 164 168y.. ndUv 175 176. 'ndpoi 179.ocfti' .. 3, 8 11 12 21 24 26 2728 32. KC(V 39 39 42. ^ccKstvoi43 47 49. nccv . . 60. •/. tai>tc£62. xttv 55 57. X. drj . . 57 68.Kaxft-S-fv 63 66 71 72 72 7678 82 83 86 88 89 92. %. recvtccpihv zcc cpavBQa 96 105 108109 b 110 111 118. n. ndliv122. H. ndXiv 127 128 129 134144 145 147 160. «i. ro ndvtoivdsivotuzov 161. X. ndXiv167. K. th %BCpdXcciov 173. a.o^6i 187 192 b 200 203 217220 224 228 b 231 232 b. x. to7idvt(ov dtonmtatov 282. x. rov.vcpdXaiov 240 260 254 260.(%. tBXtvtaiov 1,104 136 1632. U 3, 72 83. cf. 1, 60.) b) inmterrogat.: 1,14 15 19 22. v.tdnmg Sh •nsXeveL 1,23 28 b 33113 161 188 2,9Ster 138 151158 162 163 3, 22 53 182 244.2) xal Sri = unb \o beun 3,57.Vni. 1) xal . . xttfc a) X. tovgQ^EOvg Stdtcag x. tovg GvvtiSotagalGxvvofievog 1 60. sim. ,enuntiata: 1,122 2,5 11 28 4467 151 177 3,2 108 139. xaymXiyco X. ndvTBs initL^&6i 3, 144.b) X. ni^v&g X. &^ioag 1,81.sim. (singiila yerba): 1,34 58128 146 164 180 2, 34 45 4849 81 b 129 164 169 172 1843. 17 49 62 86 88 96 100 120 b122 127 133 140 169 174 (cf.175) 203 218 234 260. 2) xal, . xal . . x«t :2, 63. — X.(enuntiata)nuqdvona1 24,yqdtpavtaX. '^EvSi] x. davfupOQa3.8. eim. 3,8 18 111 136 163.— X. aVTol X. T&v «Tvyxv^fyt&vTiffg . . X. avrbg ovtog 1,60 et 61. 8) xal . . xccl . . xai.. xai . .: 2,29 64 115 3,109120.IX. t£ . . xat a) o Tf Miayo-Xag . . X. 't^aiSQog 1, 43. ^rpaydXovgti riraff (x. iptfiovg) x.srega OQyava 1, 59. sim. 1, 60.2,11 36 131 3,9 52 8590 91 97 121 132. — aXXovgti tLVag Xoyovg x. rovg . . evy-KSLfjLSvovg 2,47. cf 2,120. —rr,v ts noXiv . . §Xanto(JkivriV .X. aitbg avKotpavtovfisvog 1,1.tfj ts Sandvrj dnsLns x. tovrovs^insfLips 1, 63. d7}(i6trj rs ovtl. . X. ribr^ nors x. xQrjaa^ivoi 1,63. nen^QvsvtaL re x. ra na-TQcoa •nareSi^Soyi.ev 1,94. sim.1,39 103 2,24 31 169 3,3 238. cf


.:.INDEX VERBORVM. 87162 b 159. (cf. 159.) 172 175 a) =bcnn: 1,57 80 2,89 3,54.180 186 187 193 205 224 229 (cf. 136.) 242 244. ~ x. y. rot .241. (cf. 246.) — aXr i)iot,yt%. r]8Caiv 3, 139. — 1, 8 43 44100 102 116 127 2,9 12 3943 51 66 94 120 3,6 46 76103 147 189 199 213 235 239. snactov tcbv Ktrjiidtwv ccTTESoto— %av (== >tal uv) sl 2,103. ovS' .. , SiXXd 1 , 96. — b) Sscf. 1, 97. — o X. dsivotccTOv 1, xat'= imb au^: 1, 127 166 3,104. — b) oi^Sslg . . tmv k. 10 25 107. di . . %ai 2, 44 54dnaaovv nqbg zu %oiva TCQoa- 67 3,126. —- ^s xat =.- aberBXTiXv^otav 3,17. — 2) £l x. au(f|: 1,8 49 74 100 103 108(= mnn wirflid)) 3. 211. st dr] 147 2, 13 42 43 61 00 69 121V.. ovtog avrJQ 3, 155. cf. 3, 232. 126 150 184 3,5 90 90 107— .3) y,al ai)t6g =^ et ipse; 1, 117 134 173 175 387. I^\, . x«t76 111 3, 116 175 235 t aMg 1,48 77 116 125 129 182 180D ) II. -— 4) in comparatione 188 198 2,6 50 70 79 104 148aOTteQ it. vvvl NiyioctQatog 1, 164 3,2 13 98 114 315 1.59 b86. sim. 1,105 3,168. cf. 2,68. 239 241. — xai . . H =- unb(120 147) 3, 15 163 249 202. aud) 1, 18 69 3, 8. c) x«t 8r\— tucnsQ %. . . , ovtoi X. 1, 1462,102. cf. 3,205. — taCJtf-Q itSQl. .,o^toi X. tcsqI . . 1, 79. sim.3, 7 200 206. — ovtfo x. vijv 3,60. Tovg avtovg . . , oV x. . .iiXBvd-^Qcoaav 3 132. 5) , o^>(jLiTj) ftovov . . aiXa %al'. v. jiiovogn. oii . . itVk^. %ai\ v. oh (iri l,189b 3,146 213. — siIII 2) b). — ot'X ijyvoovv., otc x«t dinaimg (= mcnnfdion, ob*. . , AXXa xal nQOfiTtov 'b^iv 1, gleid)), . . aXXa . . ys 3, 133. —69. o*x . . aXXa X. 3, 216 227. 8) OTCSQ yciQ X. icQtiojg vnsQ-s--ovdh . . ,ScXXa X. 1,99 133 2,35. pLijv 2, 102, — X. dtaQQriSi]V 1,ovdiv . . , &XXa xal . . iyQatpt 129. X. |U«Xa 1,62 71 111 2,872, 17. ovt' aicxvvofxai . , ^XXcc. 8,11 27 33 129 238 b. %. ^d-X. r] . . x/^t 3, 106. TtoXsoogidfjiiog) 3,42. sim.3, 179.V. ijdr] IV. a) ^). — ^ti x. «^tjv ann. : oimoa x. trj^sQov (== ovSs1,102. (xttt) ^tt X. vi> 1,186 t.) 2, 139. — xav (a« v.al dv182 2,4 81 3,259. svl x. ri;v1,155 157 164 2,87 3,113 139.cf. vvv 4) c) §). X. vvv =s= ^rtX. VI' V 2, 13. 7;#rj nots x. Jt^o-T6Q0I/ 3, 193. — 7) a) xal yaQscpr^ yccQ . . (anacoluth.) 3, 191.— §) = bcnn aiic^: 1,91 1662,:^4 52 80 106 8,72 99 155226. — X, y. uvdh tfjg ccHagx«f': 2,114 3,228 v. ^ 5) e).d) xci^t y^r\v : x«J \x/r\v 6 ys 'Hcio-^o? Xsysi 2, 158. x. tbv 'naiQovfirjv fivi^ad-v^ts 3, 254. e) x«v= aud^ ttjcnn: 1, 31 2, 5 (nav(= nal av = adv.) f ^ . . , ccnavt" ?iv TCQax^fivai 2, 103.) nav= adv.) sl .., dv 2, 108. — xav= x«t f«v V. U. dv. --- itav= xort sv 2, 114. xavraD-d-o:1,135 2,17 134 174 177.xan>oq. tovg Q^sovg x, {dvai)


:88 INDEX VERBORVM.3,208. — xaxov 1,64. vsmv 3,116. v6(j.ov 1, 33. tgaycoSmvccymvilo^BvoiV %. 3, 34.xai:teif. 1,45 167.xaiQoq. cf. Trentepohlp. 17.Ttff 'iiaXUatv . . '6i 2 , 123. ~6s3, 141 239. SritioaLOS k. 3, 163.s -cov 2, 145.xax(bq, xdxiov 2, 182 x.xal alaxQ&s SiaytsCfisvos 1, 26sim. : d: ndvv x 1, 92. s: ndvvX. 1,31. o^xati/: 1,30 2,182.ndaxetv: 3, 142b. ;t: 3, 169.oi) X. 1,181. atoxd^iOd^at : ovX. 2,103 155. t: 1,11.^eccAeco. I add. accj r}(ias2,37. Jj](ioa&ivr]v 3,202. („xa-Xff, xaXci" 3,202.) (xovtovs) 2,19. jrpe


:INDEX VKRBORVM. 89wbv^ avvt/jyoQOV xbv Jrifioad'.2, 14. — IV c. praepos. : ano1,124. diti c. acc: 2,99. ttg:2,46 63. ttg nQOB$qic(v: '6^76h154. iici c. acc: i, ro ^rjfia: 2,84 127. i. Shtnvov 2,46 53 121.«, levtu: 2, 39 162. \i. zi]v ^agtVQioiv]1,67. i. cavtov cet.3, 202.nglv xaXXifQfiftara)»'2,171. sim. 1,37. %a: 3,241.243 lae. yiixiQol -Xiaxoi 3, 163itg tivtx 'naiQbv . . ~Xi(o 3, 164.tb -ktaxov xal caKfQOviatatovn^Qvyiia 3,4. sim, 3,164. /L: 1,121. «»: 1,64 v6(ioi: 1,20 1783,257. o: 3,93, n: 1,33 2,891,127. q: 3,208. O: 2,167. «;1,158. — 2) praed. : ytarcc xrjv7tQsa§£iav x. xtiya^d-oe 3,78. x.x^iya-d-ovff Tag ^dfaj 1, 134. —1,166. — 2,112 — 2,79 3,692,138 3,131b 2.123 139 3,174 l,36b 177 b 186 137 1803,170. — yvv^ x&v ovxm' icxl-Xtaxov 2,112. -6v, .. -6v i;tav d. yQ. q)vXayirj (iaxi) 3,76.— II. neutr. solum: ta x. «p=^luiJjetci^nungcn 3, 178, ~ gen.;t&v X, 1, 137 54 3, 246. ev ttt&v -Xiatoav 1,151. — tcbqI t&valaxQ&v xat x. 1,185.— obi,Ta X. 3, 260. xa x. xat ra /trf1, 18. t6 X, t6 ix t(bv yvfiva'aicov 1, 138. ra x. xal ra ^i] x,1, 118. Ta -Xtaxa 2, 145. dta r6X. 3, 180 cf. Ortner p. 35. sigra X. 1, 160.9(ceild>g. 1) omisso verbo: 1,28 24 14. 2) X. anriXXa^s 3, 158.piovv: 1,81 loG. d\- 1, 182. €:1,56 3,286 2,149. ^x^iv: 1,6 b36 85 2,104 146 3,3 144 188.pidXa X. fjfstv 3,11 33. xt 3,260 1,177. o; 1,73. n: 3,61232. a: 3,194. t: 3,236 1,11.5C^v = xal iv 2, 114.xav «= xal ^av v. : II, av.xav r=: xal &v (adv.) 1,972,103.^ceevoi?»', t6. ivfjQiixai xu -&3, 120.xavtbv, 3, 200b.xi]v x^Q'^'^ xaf^Ttoviiieviav2, 27.yfiV xaqnovq (fiQHv 3,111.xaQXBQeo}, c part. : av.oviov3, 118 241. ii%Qo^iiiivoi 3, 166.;(aT«. A) c. gen. I. deloco;oiQ^iLV X. ToO x^tjftf/olJ 2,142.— II. = de (in c acc) ; 3, 121 b.— do^a: 3,59 213. inaivos'. 1,169. sim. 3, 50 241 124. cf. 1,167. ni. «= contra (in) a) 3,213 72 1,180 2,116 8,170 2,87 1,154 2,30 3,118 2.39. cf.2,113. b) a^ri^a 3,21b. ^iXtota1,175. yQatprr' l,18b 3,219.^ia^oZ^: 2,109 113. d: 3,116.«: 2, 22b. x; 2,183. X: 1,131.^: 2.64. t: 2,156 3,223 tp: 2,144. ^: 2,168 1,179. FV. Zqxog X. xCav &.vaiaxvvx(ov dtpd^aX-(i&v 2, 163.B) c, acc I, de loco 1) x.xbv A. noxaiiov 2, 124 125. sim.1,94 [170] 127. 2)a) 3,1 1,1573, 143 b. — 2, 40. b) xar' &vd-Qmnovs'= iv Sc. (sed Lutz «in rebus bumanis) 2,159. —IT, 1) xa^' atiTOv; 1,109 2,32.— xa^* E-nccaxa: 2,11 25 3,2172,160. — xar' ar^^a 2,107 3,187. sim, 1, 123 159 2, 129 3,134 2,122 3,18. 2) y.ar" iviavx6v2,175. sim. 1,119 2,71 3,


. . Aal tr]v noXiv 1, 40. 2) savtbv:.90 INDEX VERBORVM.:>S, i]^SQav: 1,153 li)4 2,79 et gen.: 1,165 3,46 171. pass.146 3,170 173 1,95 3,165. 172. 4) sq. inf.: adLyiSLV : savtovysed Blaas omisit (kS. 2, 6,3) de tempore a) iiiy.Xrjclccv 1,33. KULQOv: 2,80' 3,58 183. n: tOVtOVL 1, 111.3,243 2,56 [3,78] 25. xqOvovs: xatdyoj, I. l) = reduco1,40 43 44 108 1,G [3, 159].— a) c. acc: 3,129b. — dfi^ov:b) ^ad-' ii^&s 3,234. sini. 3,189. 3,187 188. b) ot ccTW


::iNDEX YERBORVM. 913, 91 . 'EXccTS(.KV 3, i 40. sira. 2, 903, 187. — c. part.ijiyxatccX.jj3, 60.xaraXfi:to», A)act. I. ~relinquo1) 1,43 3,90.— oly.Cav1,75. «yujLtfiopiav 1,159. 2) oi'%ot2, 146. H7tLG&£v 2, 138. 3) add.aec. et dat.: &va(poQ(lcv 2,104.Xoyov: 2,52 108. {oixslticv) 1,99 42 97. 4) sq. inf.: 1,107.n. = retineo: 1,99 3,39. —B) pass. a) = reliquum esta) xl xo -oybsvov l(yTt3,45. sjct-•AOVQux 1, 161. ^) sq. acG. c. inf.3, 30. b) h xais 'biisxiquLq yvoi-(latg 7} «^altff -sxai 1,196.xamJieva&TiiTeTai 1,163,xazdXi^xpiq tov leqov 2, 1173,133.xaraXodm* xovg 6in}Qovgy,axr,X6r,eav 2, 140xaraXoyi^^Oftai» 3 , 54. —h aQBT^ xovto 3, 202.xardXoyov a7to


92 INDEX VERBORVM.rb Jtg&yua xaraajtevifmv3, 67.xarsotiffB-ai (fiB) qtccaxmv3, 164.aeariCTQe^ev Blgfptluvd^Qa)-nCav roi^ff Xoyovg 2, 39.xaxaxefivm, yiscpaXijv . . ftv-QidnLg -x« 3, 212.xatatlS^fii, 1) ^gaxia 3,19. jtiix^a 3,23. 2) %QriiiLaxa tc3^6c3 3, 129. 3) %dQvv ~d'e(isvoi3,42.xaxevQitpe ztjv rjiiiQav olrjvanoXoyovfisvos 2, 14.xaxatpavi^q. praed. : 3, 103— c. dat. : 1 , 142. — c. part.2, 39. — « -rig iazLV, ag 1, 143.xaTa. sCg: 1,123. —iTCL c, acc: 3,248 229 1,1413,221. — Ttob', itQOg 3 209.xaraipQoveo}, 1) pass.; 1,176 8,187. 2) ^^©v 1,114. t&v*EXL 3, 148. — §Xaa(pr}fiiag 1,122. SLitaaTrjQCcav 3, 53. d^s&v1, 67. XoL$OQL&v 2, 149. voficov3, 203. noXsag 3, 82.xaTatpvyydvca, sCg xr}v Siux


IIcvkd: -ovINDEX VERBOKVM. 93«. xriv nXtiGXTiV 2, 8. — icnoveiv :xfis X. 2, 4 56 102. — niQi 2, 73, 9. — T|7 H. 1, 114. iv 2, 44.— obi.: {d^Tiiiivrig 2,66.) bxeiv3,236. ««r?]yo^£tV 2, 164. ttoii?-(TOjLiat 1,39. ^fvdi? crwtal^S -av2, 183. jra^a 3, 37.xaxiiyoqo* olg iniv^eexal -aro 3, 211.XBkevoi, I. abs.: 2,126 3,2.n. sq. inf. c. acc: 3,176 1,1123 ter 32 [33] IGO 183. {iv a^rj-(fiafiaxi) 2, 61 et 3, 32 2, 61 b91 3,16 18 et 19 et 20 2231 32 39 46 187 b 1,113 168195 ter 3, 249 204 2, 80 35 503, 159 2, 74 12 3, 198. III. sq.inf. solus: 1,14 184 3, 16 2234. (cf. 3, 39.) 63 249 2, 75 3,73 2, 132 1, 43 145 3, 119 192.xsvoq. iXnlSoiv x. 1, 171.sim. 3, 91. elg iXn. -dg 2, 119.nQOi^'


:94 INDEX VERBORVM.sv 3,3S — obi. : tb ix vovvofiov ~a 1, 79. atSQpcivovg xat-tu 3,45. nr^QvtttLv: to nd-TQtov Kal hvofiov X. 3, 23. tbyidXXiatov x. xal vcQOtQSTtti-noyxaxov3, 154. -d tt 3, 149. radt]^6aLa X. 3, 246. asaiyTf]tai tbiiOLX7^iaxov xal flrcoqppoi/ecTTaTovX. 3,4.fiTiris xriQVscevodre^ 1, 20.y.^QV$, 6 X. l,23b 79 2,3586 108 3, 122 b 154. xbv x&vXoyiatibv x. subi. 3, 23. tbv x.subi.; 3,44 49 153 189. ~ tovX. 3,155. — Tco X. 2,58 1093, 63. -^t 1, 23.' a 2, 13 3,62 63.xviQVTTix). [3,23 47 Blass-v|at pro -vgat.] -o/n-si/og 3, 47247. -sa^ai 3, 253. -i5|at 3, 47.-jf-S^cTfTat 3,230. ivavtLOvbfi&v-ead-UL 3,147. xotg xqayoiSoCq-sad-ai 3, 45. ScXXod^i -6(?^at 3,43. cf. 3,48. erat' tig iv ..,(iti 3, 246. — Tov at£tpavo'6(isvov~siv k'^(o tfjg inyiX. 3, 35.sim. : -sa^at 3, 36 48 204. -sad^aLatitpavov iv roi '9'. 3, 47. raOr*-xsv 3,155. — %riqvyyi,a: -v|at3, 23. -xs 3, 154.(Bir iv tcp TToxoy r,ii(bv xi^a*Qi^ot 1, 168.xiS-aQOidov^ri xiB-o^uJrdgto xlviX4foq\\yiivuidogf^ 3,167.xtvatdia, i^ dvavSQLag %al-ag 1,131. Sl alaxqovQyCav tivaxal -av 2,99.xivatdoq. cf. 3, 167, rov x.^Tqfioad". 1, 181. -ovg oibvg nsQav 2,151. -ov avTov nQoasLncnv2, 88.xtv6vvevio, 1) abs.: 2,1823,81 2,1 44. 2) nSQt: 2, 8.vnsQ : % 87 183. 3) xt]v yiuxr\v2, 169. noXXd 3, 139. 4) c. inf.3,88 123.xivifvvoq* -og 3, 167. 6 x.2, 159. ow^ilj X. 1, 98. tov x.subi. 3, 223. ot Xv 3, 143 240.-ov subi. 2,168. — tov x. 2, 1167. ix3, 226 173. ftfra 2,11.vnb t&v vvvL naQOvxoav avtm-cov 3, 239. — tm x. 2, 182. i'vtoig X. 2,147, — obi. : n: 3,146. ff: 2, 179. v: 3, 183. (p: 3,148. ^ta Tovg snicpsQo^iviyiigaiitm -ovg 3, 163. slg 1, 135 2,177, inl tbv nQoSriXov x. 3,131162. naQOi 3, 170. niQl tbv ysv6(i,svovX, otos 'Tjv 2, 169.. . 1, 113.oi) xtvr^f^riceTat i%M. 3, 160.dr]aavtsg n^bg tbv xiova tbvn. 1,59.xktUiii* -ovtag 3, 157. xAa«tQ&ov j). . 3, 207xkefifjta, &nb xoii x.,o 3, 101.&no>d'ev dnb tov x. 3, 100. —nQbg Tc5 x. 3, 101.xXiTiTtiq, praed.: 1,113. c.gen. 3, 10. — Tt§ . . x&v X. 1,91.t&V X. TOVg fisvxXeTtTiO. 1) a) dQyoQLov 1,111. 3:p77>aTa 3,146. b) add.acc. et gen. : 1, 110 b. 2) a) tr]vdttQ^aaiv hpL&v 3, 35. sim. 3, 99200. b) TOtg dvbfiaCL -(ov . . tdTfiQdyfuxta 3, 142.xXfjfux. ,,dvax£xii,i^yiaai xdX. Tov Srjfiov'^ 3, 166.xXriQOVOfioq. -og c. gen.:1,30 157.(jksxd x&v xkriQOVx^v 1,53.xXriQOiii. 1) -ovaLv {dQ%dg)iv Tc3 S7]asL(o 3, 13. 2) -ov(ievognQoeSQSvsLv 3,3. — lsqo>'avvijv yiXriQdyasxaL 1, 188.xkfiQOtTOQ. dQxrj: 1, 19 1133, 15. dQXcov 3, 29 30.ot x2.7iToi 2, 162.xdg naXaiaxQaq xXr^stv 1, 10.


:X^OJtiq* -fjg svi-na 3,10. TCQay-(icitog (isydXov -rjv 2, 57.m'cnf)eiov» 1, 124.scvaffsvq. 1, 124.xoit*^. 1) 1, llOb. 2,18 2067 3, 71. — 2, 163. 2) ^olvjj . .lSlk: 1,133 3,18 120.xoivog, I) 1) cum subst.xiiv X. aotQCi^iuv 1,188. sim.dx 2,149. d6y(j.u: 2,32 60 3,69. t: 3,254 2,99. -^: 2, 71.x: 3,134 214. 7t: 1,187. a: 3,253. GvvidQiov: 3,58 61 70.2) ra X. xal qpiXavi^ocarra rtovdvo/xara)v 3,248. II) praedic.a) Cdiov xai o^ -6v 3,99. sim.3, 143. — 3, 3. b) 3, 213. III.solum pro subst. 1) sing.: initb H. t&v 'AiitpiKT. 2, 139. 2)plur, a) noXXdi t&v -mv 1, 2.Trpog ri Ttov Ti. 3, 22. rrov rr/g7i:6;i£(og -cov 1, 160. — b) obi.tcc %. %k T^s TroXeojff 1,29. sim.1,30. xa X. 3,19 158 1,106.f4 ra X. 2, 161. iTii 2,138.Trpo? 3,17. cf. 3,22 1,165 2,105.xoivofvivt}. qp»f/Ai7 . . OV -BLfit,a§oXfj 2, 145, — tiig evvta-Isiog S',96.xoLvmvia. ti\v td)v TCQccyfuH't(ov (ittoc ^. -ocv 2, 54. tjjv x.rc&v . . 7tQU^B(ov 2, 56 3, 145.roi)g xoivmvovfg taiv Scoqo-6oyir]fidtaiv 3, 257.deoAct^oti. 1) omisao acc:1,111 3, 20. — c. acc: 1,6 36177 118 3, 8. 2) daclv i](iii£vacig1, 190.xoXaxeia. -ccg aioxQ&g insg-^vXriv 2,113. — tjj X. 2, 177.— obi.: triv x. 3,76 162. did[3, 76].xoXaxBvo}, ^lkiTtnov 3,61.iXaiQB -opktvog 3, 234.:INDEX VERBORVM. 95scoka^, 6 trjXLHovrog tb fisysd-og-«I 3,77.xofitiCto. i) naiSag 2,152.XQvcUovl 8, 239 259. slg 3, 258.2) med. : aQyvQiov 1, 100. naQcctfjg ay. (pi^fjbrjg tijv So^av -sia^ai1, 129.xoftTroq, a(psX(hv zbv x. 3,101. sim„ 3,237.ta xoff^d xXavla-Aia 1,131.x6v6vkoq,. tcc t&v x. l'xvri3, 212. ra nsQi tovg x., ovgtXa^BV 3, 52.v.aXsitat naQ' tnnov %al xo-QTIV 1, 182.xoCfJiiGi, 1) ydftotg tr)v dri-(iO)iQatLav 3, 257. vsavLO^ovgnavonXla 3,154. 2) med. : 1,183 b.xd


96 INDEX VERBORVM,2) 6 '6nspog: 1, 90 [163] 186sim. 1,78 2,169 1,88 157 1962, 6. — 2, 9 U4 160 161 178.xfxpiWat 3,221. ~ 1,91 118176 20. — iv tfi tov iiiQatodV'TOff . . ptitQidtfjti -d^rtCoiisvoir 8,183. 3) c. praepos.: 9ict tovto1,73. iv: 3,161. cf. 1,79 91.svtv.cc: 2,107. i%: 1,90. inltfj ultict 1, 76. nsifi d-ttvtitov3, 52. cf. 2,165. — nQbs sv-Ssna &(icpOQiag 2, 126. 4) nsQltftg altCag r^g -ofiat 1, 122. III.aliquid 1) riQivai si^ia&i^g 3,50. 2) 1, 118. KQiasLg 3,4. tbnQ&yfia: 1,79 186. x^^Q^^^S 3,232.XQiaiq, 7} naQoiJaa x. 1, 109.-fiiff ttt iisv .. 1, 86, at X. 3, 2.ticg X. subi. 1,77. ysvofiivrigX. nsQC 1, 86. — ti)g x. 8, 62.inaxovstv tfjeSs t^gx.: 3,8 56.dicc t^g nsQl Tlfi,aQ%ov -cos 2,180 xara 3, 216. futk ipiricpovxal -cog 2,114. — acc. obi,: s:1, 132. %ataXvsiv . . hqCvsiv 3,4.wot«rflf^at: 1, 93. cx 1, 152. cf.1,153. inofi^svsiv: 2,6 3,171.8id 1,98. slg x.: xataor^vat:1, 192 194. naQS%siy 2, 117.XQiri^q, 4>fisig oi xotvol x.3,214. ovx slvai -riv laov iifiWxat $. 3, 88. 6 ro(oi;ro? x. 3,233. mv .. sict, -aC 3,198. sim.1,176. Uymv -aC: 1,196 8,50.nQuyyLdtmv «fjs 1 , 153< %oq&v-aC 3,232. — rovs x. tovg i%t&v ^towcCojv 3, 232.XTciofiiai, 1) a) (rrjv n6Xiv)2,33. {tbv atitpavov)3,il, {tbXQvaCov) 3, 259. b) ScQyvQiov1, 101. a: 8, 133. stiQcad-sv•At&aQ-ai, tbv BCov 1, 196. Q^so-§Xcc§stav . SaifiovCcag 3, 188.x: 3,212. o: 1,105 3,266. n:2,70 3,212. roZftav 3, 121. r:2,175.


:INDEX VERBORVM. 97TM XMfiixm «oiijr^ 1, 98.toij [x.] i)no'H,Qi,tov 1, 157. acc.*2, 156.tois XOVtCOV XOi/lOl^ nhQl'tv%aiv 1, 65.iCaifUftifeJV ovtmv iv K. 1,157.layxavoi, 1) abs.: 3,28 62,2) ScQxriv 1 , 106. 3) e. infin.nQOBSgiE^etv: 2,82 3,3. bvtoag3,3. 4) Sinfiv fixaW^w: 1,622, 99.Jid9-Qic. 1,90 91.Xdxxoq» inB(i>vi^G&Ji reav X.1,84.triv vJti-QOQtov ka)MiV ayan&vtBsiv . . 2, 49.Xafii^dvai, I, (r^v «oAt»') 2,33. cf. 3, 83. ixQrificctu) 3, 218.(XQvaiov) 3, 238. II. add. acc.1) pers. a) c. part.: 1,185 3,249. — rovff dfii^QOvg 2, 140.ivoQHOV tbv 'A. Sijfiov . . §orjd"qattv3, 90. b) 61 i»/i/j«rrttX^Q^~yov r^ ^dsXvQtcc 1, 54. 2) reia) 3, 22 ter, — 'Avd-tfJtovvta %al. , n^oo^ta 2, 27. {^Akovvrjaov)3,83. — ^^fmv 1, 108. sim.a: 1,113. a:^^': ^i ^l- ^f. 1,108.


INDEX VERBORVM.2,11 106. to ccil n^pg r]Sovr\v'6(ifvov 3,127. — otg iyd) fieXlio-siv nqoGHXBiv 1, 116. sim. 2,142 3, 228 b. — u (laia ivnQtaroLg -Biv 1,4:. sim. 1,71 111121 123 b 128 3,186 [1,150]2,21 112 3,94 148 99 161 165166 b 174 211. cf. 218 237. —rl 8st -Biv 1, 75. sim. 1, 75 2,165 1,187 2,60.— c^Trai/ta 3,62.sim, 1,85 2,106 107 3,51 152160 280. ~ b) atcxQCi 3, 174.t6 citxiov 3, 139. xav^' 6xiiiXriQ'fi -^ '^^^^ X- W3;dft7jv2,139. sim 2,153.b) ~*t, tbff ovdsv iattv 1. 125.sim. 1, 160 165 2, 130 142 145.(cf. 3,13.) 2,154 3,23 28 3648 62 128 137 149 b 152 160189 193 215 216. wg ov-a anayo^svovatv,oi^X s^ovat -stv 3,35.3) sq. interrog. obl. : 8, 48. cf.1, 163. 4) -ft, „&Qxr}v vTtsv^vi^ov"tpr^ai ,yfir} dnodrifisiv^^ii, 21.cf. 3,49 1,138. 6) -stat. rjtai-Qrjiiivat 1,165. cf. 2,31, triv-CfisvrjV ysvsa&ai cptXiav di'iQoota 1, 133.Xeijt€o. c. acc. : $vo ds fiottijg )iatriyoQiag sfSr} -ntat 1,116. ^Qaxvg fiot -nsxat X6yog3,175. tr^v td^tv: 3,7 148 152166 159 175 176 181 187 244263.eXtiTOVi^yei , iXrit. Blass1,97.ras kBixovQyia^, Xrit. Blass1,101.^ya kexxd 1, 97.KfVKifiv ia^T^ta 3,77.slg X^-B^rjv c. gen. : ifi^aXsiv3,205. ifinsaovTsg 1,179Tu fjtSQrj x&v XrifAfiidxfov 8,149.


INDES VERBORVM. 99t6 X,ri^i(tQX^*^ov y(xcc(i(ia'rsLov 1, 18.diyiwv X^J^^eiq tnoL^occvto 1,63.XriQiio» ft 117] Sbl-8ivS, 14:S.OTL d* oi) -a> 3, 262.XTiQO^» Tai)ra -og lativ 2, 53.f/g ^/^Acora: ^al -6v rtra 1,135.yt^cyrny^cor. nXriQOL ta 1. 1,191.^^tfr^g. tfig t&v X. do^rig2, 72. 'uwo -coi' 2 , 12. (avtbv)rag -rjv tiov ngccYficitafV 3, 253.Xiav. 1,40 3,53b.— c. adi.:2, 100 177 1, 44. — X. aoifpoig3, 174.XlO-ivoq* tQ£Lg X. 'EQii&g 3,183.Xi»ovq 3. 244.2ufiTiv, ^'cTTt. . . Xt,^r}v 6 vvvi^ccyLGtog 'accl tndqoctog oivo-^cccfisvog n,107. cf. 3,113 119.i'A, TOV LEQOV X. 3, 119. —obi.: 3,123 113 119 109.unoXtL6&ca [dLcc Xifiov] 1,182.Xinora^iov 8yQdq)r,g 2, 148.koyi^ofiau a) c. acc. : 1,191 2,142. b) sq. interrog.:-ovyLDCL 8, 168 153. — iv. 2, 124.c) TovTO (lovov, onwg 2, 130.XoynJfioq, ainbg 6 X. 3,59.o tfle itXriQ-tLccg -6g 3,60. 6. X.3, 170. — tujv ccv&Qcanlvtov X.1, 84. [yMtd 3, 59.] — tom? ccvtoCg. . X. 1, 153. — obi.: 3, 59.-6v tivDC ijfiBQcbv 2,180. inltovg X. 3, 59.AoytffTiJ^. -r/ff yavoiisvog 1,107. Tor t&v X. xtjpvxa 3, 23,nQbg tovg X. 3,22 16 20.XoyoYQaipoq, -og y« tLg 1,94. Ik tQLiiQdQxov -og &vfq)dv7i3,173. TM i. 2,180.^Xoyoq, n X6yog r]v nsQi 3,122. Ti^BL trsQog X. tLg vnb .av'i"x.^Lii£vog 1, 125. 6 X. 1, 122177 192 2,6 25 184 3,50 175229. ot X. 3, 174. oi £{ai»6t&gX. X^ysa^av 1,2, Tti: o ;i. 1, 111.tig X. 1,161. dniat6ttQog nQoansTctcayievb touovtog X. 3, 59.6 nccQ* ifxov X. 1, 116. sim. 3,164 40. o ii8v nQ&tog X. . . 66h SsvttQog X. 1,117. oi ntQttfjg slQ^qvr^g iyivovto X. 2, 74.— nQoXovtog tov X. 1, 1 42 82Tov X. subi. : 3, 170. tovg X.subi.: 1,8 2,11 3,217.— xfvottQOvt&v X., ovg tLco&t XiytLv3, 100. — dnotQcni] t&v tOLovToavX. 3, 201. &Qxr,v tov X.1, 193 2, 96. sim.: pend. asubst. : 6: 3,215. Svvcculv: 3,174 2,34. e: 3,206 228 51 1,161 169 3,168. tvQOLd 3,228.«: 3,97 1.196 3,50 2,118 178.(i: 1, 89. o: 3,71 n: 1, 1662,21. a: 1,165. td^Lg: 3. 57205 [206]. t: 3,257 124 1,117170 3, 200. — firidtvbg X. "EXXrrVLV.OV &VT]-KOOV tUaL 2, 120,pend. a verbis: tcnovtLV: 3, 82,44. a: 1,37 3,216 1,178.6: 3,168 1,30. r]: 2.153. |ii:3,208 2,52 8,127. n: 1,78 3,170. t: 2,2. ecn6 2, 11. iyitov X. 1,87 92 2,34. i% t&vtlQripLivaw X. y.al iy, t&v naQa-XfXtLfiHBvtov 8, 260 — ^Qy


—:100 INDEX VERBORVM.iv voig X. 1,119 137 2,38 1148,152. iv Totovrotff X. 2,21. ivxots nQoscQTjnivoig X. 2,102.obi: &%ov£i,v: 2,16 24. cf. 1,127. a: 1,67 139 3,31 2,122.cf. 2, 26 3, 197. &nodoe-svtog1,162 3,21 54. &ytoXa(i§dvBiv:3,27 168. «: 1,122. &no (Uc dCa ..&qyaXiogtov 1, 61. sim. 1, 69 763, 212. — (jLoc tbv d. 0^% . . 1,52.sim. 1,55 3, 182 255. 2) inresponsione: fta T6v'Hpax, 1,88.t6v tov fiayeiQOv v.aXovfihvov1, 158.TotouTosr fidyo(i xal yor^ff 3,137.fia^^xri^* tfig ti%vr\g -i^g1,40. ttvsg t&v (i. 1,173.fiaivofiai* (lavslg 6 Srj(iog3,211.fiaxaQi^iii, T^xaUoff 1,133.triv (pvaiv 2, 41.fiaXQav. 1, 146 .3,128. —ovx sCg it., dXX' t:''S 3, 98.fjiaxQoXoyimm Lva (irj -«5 2,112. sim. 1,155 2,22.I


—,:INDEX VERBORVIH. 101fiaxQoq. -OTBQOv Adyov3,51.To ft. rstxos 2, 174. tpilqnaficc, , -ottQov tils 'IX. 3, 100.fidkUf ftaXiMV, fidXiaxa,I. posit,: jLt. (i^v&QOiTiccccii 1,83.— «iJrtxa di] fi, 1,171. ccvtCnujit. 1,71 3,128 152 164. - ^.ipiXBtttiQOig 1, 110. — &.vSqI xalII, XQTidttii 1,62. siro, nal jt*.i1,71 111 '2, 87 3,11 27 33 129238 b. — n. compar, 1) a) 3,164 1,169 3,130. ~b) c. gen.:1^178. c)icoXvii 1,38 118 3,141 246. noXv 81 hi ft. 3,9.2) a) nQoaLQYiaBtoti . , jia. 1, 46.b) sq. Tii nQoaiQfjtiXL > . (i. r/1,46. sim. 1,145. — 2,4 b 15028 3,114 175 179 208. 3) a)(i&XXov de = ober t>xdtntt)x: 3,106 113. b) &XX' oi) (i. 3,142.— III. superl. 1) 1, 8 3, 138. —2 11. a: 2,146 3,228 84. f:2,124. &i 1,77 3,23. w: 3,61.a: 3, 49 2, 6. — 2) 1, 107. — jia.ju.iv 3, 202. — ^aXiata (liv =in etfter Sinie, jundc^ft: 2,1143, 107. 3) •nal fidXLafa == ganjbefonber^: 1,27. cf, 3,99.' 4)wff Sv dvviofiai (i. 1, 38.^ceAa;co^. ^j^iroir/incav? 1,131.-6s flvat 2, 106.fiavB-dva», 1) 2,11. 2) rt1,141. 3) a) 2,40. b) ix: sq.Otii 3,70 30.^'xjuft^o»' iv x^ fjiavla ^wxf tg2, 138.fiavnsia, rf/s fi,. subi : 3,113.(ii}(ivf)a&ai . . r^g roi) t^£Oi>-as3,127. -ag 3t^o


:102 INDEX VERBORVM.88 iv 3,244:. -ais \\ uOLXfiaisW1,66. — obi.: y: 3, 186. ^: 2,76. h: 2,169. X: 2,63. yixav:2,80 3,87 181. ff: 2,169.fidxofiai* 1) a) 3, J83. b)Tccvavt£a tois 'EH. 3, 1 16. to-uzoig iv M. 2,164. 2) in^ ..niQi . . alJtiw 3, 206.fdeyaX6(pQa)v {tjv 6 S^fjibg)3, 182.fisyalo-iffvxo^. 3,212 2,157.fieyc:Xotpvx hlvdvvQV2, 1. xata 1, 127.vni) fii(Hjq xai p$tXvQiag1, 26.fie^iaxTifii. 1) transit. a)tocg noXitsiag 2,131. tou^ ivayitg-iotrjaav|1-^at^aavto |j 3,129. b) aor. med. c. acc. pers.:3, 125. 2) intrans. a) -at^vai2,35. nvXayoQCov -HOtoiV (WQid-'ner *= discedere, Trentepohl =*concedere de alqua re) 3, 117.b) in 3, 122. ^co 3, 165.ftt&va&^evteq 1, 68./Liei(fdxiov, -ov viov 1, 75.(pQOvdiv Tial -ov MV 1 , 39. —ix naiSbg nal -ov 1, 121. rot;j*. 2, 166. -oav 1, 155. t&v ft.1,175. ix 1, 167. nEoi 1, 7 822. M 1,49. Torg (i. 1,186.ov iXsvd-EQOv 1,43. t6 ja.1,171. tlg 1,157.fiikei. c. gen. et dat.: 1,168 8, 208.inl Tovg avaaitovg fieketa2,55.fjLhXXififLa» xa rwv ^EXX. uva^^ivaiv -xa 3,72.fiekJMt* \riiLf.XXEv ifi.. jj K 3^164.] I. Btg tbv -ovta xqovov2,183. wp6 Tou ti t&v -ovtavytvia&ai 1, 128. t6 nuQov . .,t6 8s -ov 3 , 223. II. sq. inf.praes.: 1,4 22 39 116 123 144167 168 3,94 148 228 1,1353, 6 55 217 225 254 1,44 3,120 259 133 1,145 54 3,223148 1,11 2,114 1,134 2,1221,180 2,120 3,54 [57] 149 189.^i. 3,126 et 2,138 et 142 et 3,235.— 1,117 3,153 1,176. cf. 3,164. III. sq. irif. fut. : tCav -6vx.3, 93 164. cf. Livai 2,53 3,204.


:INDEX VERBORVM. 103fAtftvrifLai Y. yLiyLvricnio.ovSa^f] av rtf avtb flifi'tpairo 1, 41.fjtiv, [6 d^ibg (i. 2,163. tovgvoiiovg (i. 1,177. cf. 1,91 108.Tovg T^s TtoXfoag (i. t^Si^yitccg1.140. xar' avTov ft. 1,13. sim.1,109 3,215. nuQ' 8(iov (i. 2,118. cf. 2,66 146 3,94. tcccq'o^i^dhv (i. 3,258. Bv i'tifLV7j (i.ovv tfj iiiiSQo: 2, 82. in TLtlonovvriaovu. 3, 98. sim. 2, 119.Si' ivdbiav [i. XQTQfjidTcov 3,240.£x naidcav fi. y^.Q 2, 167. ef. 2,99.slqtriv fityLatTjV fi. anoQLav 3,9inl 6t tipinl Ttti ijL. Toototca . .dtvttQOi 8, 184. kTtl tcctg ixpr,'tptafisvtxig fi. 2,37. tb SonttvfL. 3, 53. —fi-v, yBvoiiivfjg fi . .yeyovotog ds 1, 85. cf. 1, 1452, 105.] — I. fisv. . Si: T. dV IV,.1). — ojg t


104 INDEX VERBOJiVM.fiearoq, c.gen.: 2,106 3,100,fitetd, A) c. gen. I. de animalibus1) coniung. cum verbiscum cvv compositis: (cf. 2,23)2,78 1,43 2,32 126 3,60 2,138148 149 163 168 3,112. 2) «:3,115 2,126 3,269 1,53 '2,82.S: 1,147. £: 1,182 10 3,83.x: 1,147 2,162 162 3,70. X:S, 168. v: 3, 226. o: 1, 121.«: 2,122 S,35 89 2,136. q>:2,148. 3) 1,43 3,58. sim. 3,61 64 67 73. — 2, 83. 4) a)Tovg iiex' ifiov 2, 20. cf. 2, 523» 64. sim. 3,60.-^1,95 3,13216 2, 54 23. — b) 1, 109. 6)KOiV^ . . fi. 2,57 3,71. Ti]v. ft. 3,70. — II. de rebusaM}v .1) a) 3, 74. — 3, 172 2, 28. —b) fisd^' onlav: 3,123 2,82 1141, 6. fi. ip-^^cpov '/.al yiQiG^tog 2,114. 2) /i. tlfqcfiafMixtog: 3,42103. sim. 3, 43 105. 3) fi. ye-Xcotog 1,83. evvoiccg: 2,1 181.«: 2,11 10. o: 3, 4 99 208.n: 2,104 94. g: 1,162 2,10.(po^ov 2,72. 4) 3, 211. — 3,81 b.B) c. aec. 1) de ordine a) fi.tovtov: 1,53 2,47. cf. 2,113.b) 2, 124. 2) de tempore a) 3,132. — fA. tovto 1,8. t6 (i.tovto 1, 37 63. fi. ta^tci 1, 1323 111 112 2,14 29 b 55 1103,50 62 68 153 231. ra ft.xavta 1,63 3,64 81. — fi. tk^uivvGta 8,68. cf. 2,61. fHiQ-'•fifitqav 2,125 129 151 8,77133. v: 2,172. sr: 1,33. e: 2,164. b) vGtEQag fi. 3,93. 3) fi.XBlQagJxBte 1,77.fASi:a^dX2,Ofiai, abs. 3, 207.'fkpXfjGd-at fie tprig 2,79.fxexa^okri, Jx -f^g: 2, 9.- ex contrario : 3, 64 75. —inl xiiv fi. tmv Tcqayfidtcov 3,79.tftol Xoyov f^stadoijj 2,62./ueraxaXei n)v ipvxiiV anb. . f:Tc\ Tovg . .2, 159.fiexakafi^dvoii, thnBfintov3, 12.fiiQog tcbv tp. ov -ei 2, 14,f4.era^},dTTakm thv &yibvuxal tTjV ayiQdaCLV 1, 173. oithv TQonov, ScXla tbv tonovfiovov 3, 78.fAexafiavO-dvovxaq tijviXev&eQtav 3, 157.fteta^v, fi. . . KQxovtasim.i «: 3, 225. fi. Xeyovtog 2,106. sim. 2, 130 153.ftexa^ifijiofiai. 1) pass.-qi^ivttg vno 2,57. 2) mod.a) c. acc. : 2, 138 {r]ti&g). 2, 283,116 140. b) §ori^Hdv no&tvinl tovg . . 1, 33.fiezaTtixroi)* el fiCa fwvov{'^fjrpog) 'inecev 3, 252.fiexaxi^efiai. 6 ndvttovaicxtGta ytal tdxtcta -Tid^efievog2, 62.fierafpeQOJ» 1) td tfjg no-Xmg dC%aia 3, 193. nQdyfiata3, 142, tonov 3, 34. ^u^o-uovs2, 96. 2) a) i%i xi]v d^toaaiv3,220. b) Big: 3,146 2,105.fterafpOQd, taig elg tbvnaida nenQayfiatevfievaig -atg6vofidto)v 1, 167.fiezeifit, cog ov -bv tdt otptvofiivcotfjg noXecag 1,78. cf.3, 65. 'fiexeQX,Ofiai, tovg ix^Qovg1,145. sim. tivL xLficoQC^ 3, 107.fiieTex*o. 1) abs. : 3, 127 1,138. 2) c. gen. : ^afi&v 2, 147.eiQYjvijg 2, 57. e : 2, 184. l : 2,116. x: 2,148 1,160. o: 3,70.n: 3,117. c: 3, [58] 70. 3) c.dat. et gen. : 2, 147 3, 127 191.eig toi/g fiexoixovq 1,195.nQog ffj. . tdcpcov natQtpaiVfiexovaia 2, 152.:


.INDEX VERBORVM. 105fiixQiog, [fiBtQimrtQa 1,61.1I. civd^Qwnmv toig tQonoig oi)-0)^2,173. dhjGtv 3.^1. ttfi^^ficctL1,174. n. praed.: 1.1623, 11 b. nQbg . . dianctv 3, 170.-— ov i(iavtbv Tigbg . . nuQS»cxT}yi&s 1,1. — cf. 1,51. in.pro subst. 1) inasc. t totg -oigviimv 2,181. 2) neutr. : aitavtaxa jtt. snbi. 1.1 Oo 3,1.- MsvbgiiiV t(hv fi. ivdtrjg 1, 42. —-MtiQ' av


.106 INDEX VERBORVM..yoQSveil,lO. 8im.l,28 32 138b154 2,106 3,11 31 36 45 4883 203 204. — o ScjiayoQSvst .fii} TtQcctteiv fj (iTidhjl fii] \\Si]-(iriyoQSiv 1 , 40. i^uQvovfiat1, 136 3, 175. — orx ccnccyo-QSV0V61 . .(17) y.r}Q't}tTiiv 3, 35.c) &6te (17] 1,46 3,53 91 143174 223. icp' ftJrf fif) 3, 183.d) tb fii) iniatac^ixi iQvd-Qi&v1, 105. aim. 2, 106 176 3, 127.— gen.: 2, 183 3, 61. vtcsq 1,170 3,1 91. — dat.: $va tb (it)I|Baiter j!2, 136. — Sca tb (ii^ . .3, 80. 5) partie. a) fjui) ysvofiivr^gHQiaecogl^Sb. sim. 1,131.(cf. 1, 145.) 150 192 2,66 88107 b 3,87. b) tovg fir) TtBi^ofisvovg1,6. sim. 1,112 1612,6. (cf. 2,107.) 153 160 3,78121 182 229.II. in contrariis 1) ftrj fxovov.. ccXXcc v.stC: v. fiovog II. 2)sq. aXXd a) Sc^i(i>OBL (ir} i^ ojv(li) . . oti . .yiyvcoa-iisxai, aXX' i-tc ta>v (iuq-TvQioiv XQivsG^UL 1,90. sim.iioperat. (coniunct.) : 1,93 111118 (&.7toXv(i&XXov). 124 193 2,127 3,153 167 168 176 b 189206 255 b. partic: 1,126 1453,68 247. inl: 1,75 99 152195 2,35 43 114 117 3,53 101.(mats) 223 247. st 1,120 3,179220. xav 3, 55. tva 3.64 67183. — b) fii) yotQ . , ScXXd: 1,161 190—191. 3) aXXa ftTj: 2,73 161 3,83. 4)md :1, 122 3, 167. - (lij. . OTt .&XX' ovSi : 3, 46. 5) f t Sh . .


INDEX VERBORVM. 107IV solura ponitur 1) masc.a) subi.: 3,45 46 158 50. b)c. gen.: siibi.: 2,88 3,6 202.dat.r 3,128. acc.:3,7. 2) neiitr.a) u) fi. fiTtov =^ niJiilo minus2, 95. B) subi. : 1, 93. «— acc. :1 107 2,5 44 153 183 3,14660 2,163 3,24 1,75 191 22 1,85 2,66 106 7 3,225. b)c.gen.:3,7 2,118 1,145.ann. 1) apud partic: 1,852, 6 7 126 163 3,226. add.artic: 1,107 2,118b 158 3,22.— apud iniinit.: 1, 145 154 2,66 87 95 115 120 3,7 44 4650 127 157. cf. 2,7 118. add.artic: 1,191 2,106 183 3,114.2) ^Sdg (ir]Sh 3,44 45 202.. .fiTi&h firfdElg . . jnrjdtJtore, (iirjte. . (iTitB 1, 19. MtB . . (iriSBLg3, 60 128. (17) . . (irttB . . (ir,9eig3, 127. (iriSdg. . (itl^t (. . (iritB. . (irjts 3, 7. 3).. (ir^ts) 2,115 126 3,22. ftT]-dslg. ., (irits(irjSsls . . &Xloi'. V. Hld V 2).firidinoxe, (ir\8s . . (i^rySe-(iLctv (i. 1,19. sim. 1,20. —tvcc . . iiA. 8, 47.fiTj^eXai* Toi;^ vuLg tovg (i.ysyovotag 1, 134. vrtSQ tov (i.yiS'iiQiG»ccL 3,221.tovg firi


:108 INDEX VERBOEVM.filfirifia xov ZoXcovos axi^"(lazog 1, ?6.fiifivriaiiii}, cf. Trentepohlp. 71, (ubique dep. pass.) 1. abs.1 , 65 3, 252. — fi^tiVT^eofiai 2,11 3,177. IL sq. gen. 1) person.:1. 141b. cf. 1,158 8,1821, 170 182 2, 86. ~ ovofiaCTi1, 193 b. 2) rei a) 2,75 114117 167 3,118. b) cidLXTjtidtmv3,91 203. sim.: a: 3,127 1,106 3,118. 8: 1,86 3,182. e:2,76 1,80 76. yt: 2,56. |Lt: 3,8.v: 2,74 3,8. o: 3,8 127. n:1,86. 6: 3,118. t: 2,74. III.sq. acc: 2,7 3,176. sim.: x:3,254. v: 1,160. p: 3,72 166.t: 2,156. IV. c. praepos.: tieqI:cf. 1,55 1,142 158 3,84. —1,100 2,167. TtQos c. acc: 2,167. vnsQ: 2,101. V. sq. 1)OTi: 1,119 3,236. 2) wg: cf.1,80 2,156 3,72. 3) partic:2,36 3,56 67,6 fii(JaXi^av(f^oQ %cel \li.60'


INDEX VEHBORVM. 109(/lOIX^t^» ^oi? xovtiov xwjLtotgxai -aiq sed Blase fmij;f«tg jl'neffuvx^v 1, 65.)fioixoq, tCg . . t&v it. 1,91.f


:110 INDEX VERBORVM.ptaiV^S 1,171. ovxog 6 v. ..3,162. Tovs V. tovg itacpoiT&vrccs1,10. obi.r tantg dQqxxvove v.3,154. toO V. 3,161. xov


INDEX VERBORVM. 111a V. (ot V.) %sUvsi. 3, 18 19 20.cf. J,113 158 3,2 32 46 249.Uyt-i 6 V. 1,13. cf. 1,40 1133^11 16. OV V. «QObLKOV 1,3.sim. 3,37. -cov ovrcov 1,108.rmv V. gen. comp.: 3,1 257.thv V. subi. : 3, 16 25. bt£qovV. 8ubi. 3, 36. tovg v. 8ubi : 1,36 3, 203. voijg v. iexvciv 3, 2.— liQsCtTovtg (koYOi) t&v V. 3,11. roijf jtifcr roov V. 3^39. 6 Btf-Qog x&v V. 3, 40.gen, pend. a subst. : a:3,38.^: 3, 16. £: 1,161. x: 3,232.j»r: 3, 35. 71 : 1,187. a verbis:^xovftv: 1,36 3,22 47. siin.:a: 1,22 3,21. d: 1,37. x: 3,203. fi: 3,8. — by. toy r. 1, 79.i% tov V. 1, 79 87. iyt t&v v.1, 45 188 2, 72 146 3, 4 30 46175 176 250. Sfi7tQ06&fv td>vV. 3, 23. -rtkQl t(bv v. 1, 37 3, 9.vno t(hv V. 3 , 7. — xolg v. 3,197. r&> rot) noliiiov v. 2,33.— pend. a rerbi.s: ^: 3,233.^orj^fiv: 1,2 33.


112 INDEX VERBORVM.2,171. Bi 1,196 169 3,235 1731,77. tj: 1,32 2.178, t: 3,257.x: 3,67 159 166 2,18 82 1443,73 2,8 1,157. /:*: 1,144. sim3,228 5J. v: 2,79. o: 3,107.n: 3,8 2.118. 7r«ptov:3,55 239247. 7c: 3.36 1.79 3,70 1,748,161 2.148. t: 3,85. %: t.B2,156. b) V. Tjdrj 2,152. 4) a) 1,4 69 169 2,4 161 3,50. h) hit. . V.: 2,25. cf. 2,118. TttkXai ..r.: 1,133. (cf. 1,61.) ?rorf . . v.3,133, r. ..w(>6rf90v: 1,22 3,3134 193 1,111 2,40 93. nQtprjv. . V. 3,242. nqwxovg . . v. 3,159.xoxB . . vvv : V. xota 1) a). —3,154 181. c) a) ovtoa yial v.3, 7. sim. 3, 60. ~ ymI v. 2, 13.^ hi Jtal V.: 1,102 136 155167 164 182 2,4 81 87 3,113139 269. 5) st fihv ovv ijysitoCCV 7}^L(i)6SV . .•VVV Sh . .2, 104. sim. 2, 142 3, 180 208.vv$, vv^ iv (ifcoi 3,71. —xTjg V. 2, 124. — ndvt' i](ictta"iial Ttdffag v. 3, 108. tag v. 2,126. fir,Sffitav . . v.2,12%. fitavv. SiaXmcov 2, 66.hri ^evia 2,39 162.ti]v ^fviav tTjv 'AXf^dvS^ov3, 66.e^iviae tovg TCQfG^SL^ 2,111.$8viie6v» T^ |. 3, 166. iv tw|. '3, 146.^^evixoq» 1) praed.: atBtpavov3,46. 2) dQitdg 1,180.nQia§ftatg 2 , 58. atfcpdviov 3,44. sim. 3,45 230. [-ibv] et. naltirjQvyiidtav 3,249. tQani^f]93, 224.^XTid-Hg ^evoxTovog 3, 224.iivoq, 1) :t=peregriiius;Tov|. X 168. ot §. 1,43. ocot -OL3, 224. oaoi t&v dXXoiv |. 1,40.tdg Tcov I isijcdg 3,7. ftBtd|. ttv&v 1,43 ror? |. 1,43.ff'? 1, 195. 2) == mercemflarius r01 |. 3,240. t&v iv 'EQStQia-G>»' 1,113, dvaQnaad^svtwv Tcbv^. 3,146. ^fcf -fflv 2,131. fistdt&v 'JX-K. -cov 2, 168. rovv? ^coxtxovg^. 3, 87. rovg fiVQtovg §.3,146. 7r^(ig3,147. 3) = hospes:at'd(>a (piXov Tt.al | 3,224. -oi/?Ttva? 2,156.%r^^akoitpeiv iv taig na-XaictQatg 1, 138.td ^vka 3,244.Of 7if To («i>). V. aXXog I a)et III, d(i.q)6t£Q0t, anag, avtog,infivog, rjfiitsQog et cet. v,etiam Blfit II 3) e). [^dtsQov3, 208. ^otfidttov 1, 26. tohipov1,65. sim.: passim.6 tr]v rov 1, 188. 6 rag rwvJ11,117. sim. 1,187 3,82 174. ^rov? (jM-J^v) rttfe- rcbv 3, 232, —td TiaXd liat td firj 1, 18. sim,1,318 (139) 3,199.]I. Tariar idv S' 6 fiiv (6iarQog) i^otKiar]tai, slg Si tbavto tovto iQyacxriQiov . . 1,124. ot fihv (cvftfiaxot) Jr\-. .fioc^ivrig di 2,62. cf. di IV.6 Si l,163cet. v.di II 5). atftsv tvQttvvidsg . . al dh noXfig1,4. sim. (c. subst.) v. Si IV 1);(«ine subst.) V. ibidem. — TiftCLQxov. . aipT/crsrf ^ xhv dvdQO.fihv xal aQQhva ... . . 8h . ,rjfiaQxrjyidta 1, 185. — xijv fi6~vrjv 6 d&tXaiog rtal nQoorriv aitbvnatiQa nQOCitnovcav (d^v-|yatFQa) dnoXicag 3, 77. — (6 |BdtaXog nQocayoQSvetatj sedBlass omisit 6 1,131.) cf ; tbv%aXbv ctQaxidixriv ifth (hvofia^Bv2, 167. rov fiovov dSoQoS6%r}-tov 6vofU)ctovxBg 3,82. cf 3,165 {tbv nd-Ktetov . xbv dvav-


. x^INDEX VERBORVM. 113^QOv). — xr]v ^ovXi)v rovg nhvxccyioaLovs3, 2 20.61 sim. 3,67 68 73 98. xjj nQO-123 b. xfi oydoT} . ivdxij 2,II, c. subst, : 6 vo(io&irr\g xBQaicc 2,66, cf. 2,63 1,60 3,711,8 9 11. — sim. : passim, — 123 xTiv u£V tx8Qav {&vyaxiQa)m 'A^it]vcci4)i cf. Treutepohl p. 59.. , , XT]v 6' bxioav 3, 172. 6 XQ^ffovs{6Ti(pavos) 3, 187.m avSQis 'A^TivaiOL v. civt^Q etcf. Ortner p. 12. co avSQtg IV. ' c. subst. et adi. (pron.,"'EXlTjVis 3, 117. 00 avd\ug 'Afir- nunier.) 1) attribut, : a) inl xots(pl7tVV0V£S 3, 119. CO ttvdQBS 1, dr}{io6iOLS dyu>aLV 1, 2. at yaQ130 2,152. — w^HQCi-AXsLs 1, tdiocL ix^Qac 1,2. sim. collocaturadiect. : 1 , 3 6 b 6. (cf.49 3,21. ©/T. 1,84. w T. 1,122. K. 2, 43 3, 53 242 — w xtrad^oe3, 167. sira. 3, 131 152 116 117 b 118 119 b 120 12298 103 b 105 b 108 113 b 114166. J. y^ xal ^foi . . 3, 137 260. 123 126 127 129 131 138 139 blU. c. adiect. (pro subst.) 140 141 151 154 157 164 1701) ot jraiaio/1, 13. tots ccSwd.- 173 179 180 181 b 183 185 187tot.S 1 , 103 104. TQis noXloCs 188 b 190 191 194 2,6 14 221, 127. sim. 2, 145 146 3, 126. 24 26 31 32 b 36 44 49 b 58 bxoiv nXfL6T(ov 2, 27, x(ov nXtio- 62 66 71 b 75 76 78 81 b 82 bViov 2,61. xGtv fjL£i'^6vajv 2,120. 87 88 89 91 92 b 97 b 99 bTois dXLyois 3, 234. t(i>v iiinti- 102 108 114 121 123 124 131 bQOiV 3,47. tojv tQi.d%ovtci 1, 39 133 135 140 148 149 b 153 bet saepe. — siin. : passim. — 156 b 157 161 165 b 167 1712) X(ti Srjfio6£(a 1,19, xov cpoQXL- 173 174 177 181 184 3, 3 4Kov tvtY,cc 1,41. xb nXiov 1,96. 8b 9ter 10 12 14 b 15 17 19cf. 3,141 204 1,46 3,22 68 23 24 ter 27 29 b 30 ter 31 35234. ta noXXd 3, 213. Inl tu (37 38) 44 45 47 50 54 58 59%ti\m 2, 69, t6 ^iiffov 3, 91, tb 66 67 73b 75 78 79 80 81 84^gii-bv -Aal xb fi»/3,199. — sim.: 86 87 91 92 98 101 102 104passim. — nBQi xiav 'EXXrjvtx»v1, 64. xd Aa-noaviTid. 3, 167. 123 129 131 134 146 147 (148)106 109 114 b 116 118 119 b— t6 ivavxiov 1,62 162 2,69. 152 ter 153 154 156 ter 159tb nQotBQOv 1, 147. tb teXBvxaiov1,10 59 et aaepius. -— 177 b 179 b 180 b 181 188 189164 166 168 b 172 173 b 175tu-Ksi 2, 114. nQbs xovs B^oid^sv 196 200 202 203 b 204 2063,33, xoi>v nX. 3,174. xb yaQ 208 b 209 b 212 214 224 231dXXod^L 3, 48. — 3) tfjS r^tfMJvov3,70, xr}v navGeXrjvov 3,98 264, xu>v ivvia ScQxbvtoov 1,19,232 236 239 b 240 242 245 246X02. xnv dsiLdv 3, 224. 4) tds sim. Cnumer.): 2, 14 18 67 115nXsiaxag (dQxds) 1, 106. xb ,ufyiGTOVllp iXdxTOVt (^d^VSL) 2j, 94 100 101 102 129 b 143 b123 139 142 3, 57 b 61 79 86116, TiiV xaxi6X7]v 2,73. t^ 146 159 ter 185 197 quateriiOXiQtx. (ixx/lijfftrt) 2, 65. sim. 2, 198 b 237 239. ot v^itSQOi,


114 INDE^ VERBORVM.{n^ta^sis) 3, 68. — 6 yccQ fitaoreyivogotat Ttat^^g Ttovj^Qog 3, 78.— b) ta {toiv naq^Swv t&v sigUvlag) xcuQia y.vQia 2,132.xovg ^ev ovttog avdQug ccya-Q^ovg 8, 241. — ^iag aQ%i]g tfjgiXujcvGtrjg 3,26. cf. 3,163: ngo nQtbtog.c) TCfQl tBQfov tmv natQLiOV1,23. cf.2, 32 73 3, 133 142.— d) avi]Q ^x{OQ^ 6 ndvtoavtmv 'Aatidiv ahiog 3,253. —e) xQia xic (sed JBlass omisitxd) ndvtcov ^tyicta 3, 141. ilg{naiQbg) fjilv 6 nQwtog 3, 163.— 2) xov iviavtov e%d6tov 3,114. V. ovtog, ey.tlvog et cet.— 3) praedicat. : taa ta ini~xifiia , . nenoii^TiB 1,13. (cf. 1,167 169 2,80 3,76 227 252.V. noiib.) — tffsvdfi . . rrjv iniovvfiiavt'x&iv 1, 126. cf. 2, 7 33(66) 3, 60 106 1, 19. iy, fiiarigxfjg 'EUadog 3, 133. sim. 3, 161.V. nag II. anaQuazBvcp x^ noXetB , 146. — hg TOfcOVTOv tnXaGBxb . . tf)Sv§og 2f, 153. cf. 1, 88.fiT) onot^QOv tov Xoyov^ dXX*onoxeQOv rov ^iov iativ 3, 168.vnsQ oinsiag tfjg noXecog 3, 255.— cf. etiam: nag* imvtiov twv'EXX. 8, 58. cf. 3, 147. — 8, 8889 162 223. cf. etiam V 2) |3).V. c. particip. 1) toCg xijvtt-ViGovnoXttBicivnoXtttvo^ivoig1, 5. rovg iv ^biq&v vdjitro raynoXitEiag ytaxaXvovtag 1, 6. tovgnaQfk xovg vofiovg ri Xeyovtag i)pBpiranorag 1,5. vnb x&v nuQawofiovvtoiv%al . . piovvtoov 1,5.zovg [lij netQ^ofievovs 1, 6. sim.partic. artic: 1,10 11 13 b14 15 20 23. tbv povXofxsvov23. (cf. 32 2, 65 3, 70 180 220.)24 26 28 29 30 et passim.ne^l ttbv ev (^)straXia {nQax^ivrcov)2, 92. rovg iv UXarataig{tsXevtijaavrag) 3,259. — rf]goi-Kovnevr]g 3, 165. — 2) add. velsimul ttuditur subst. a) a) inrwv v,uy.Sig teQ-gafifiivaiv nui-Soiv 1,11. robv aot . . nenQuyfiivoaveQymv 1,76. sim. : l,93ter101 104 109 112 122 133 139.inl Toug elQriftevovg iv r iXacp. 3,78. cptvyovturbv ^fifiov 3 , 181 187208. — b) rw natdl T]pif]Gavtt1, 13. 01 fthv . . idyot Xtyofievot. . , ot d' . . Qrj^driaofisvoi 1, 93.6 dy&v fxi] ysytvrifievog 1,192.cf. 2,36 117 3,148 (152). —iy.stvov tbv aticpuvov uvuQQr^-'^evra 3,47. — rovs iv.ti XoyovgQr]^ivtag 2, 118. — nQog rbSvtbCov iv.ei y.uXovfievov'^.!'^^.— taCg vnsQ tov TtQayfiatcgHaHorjd^eiutg Xeyoptivutg 1, 166.


:IKDEX VERBORVM. 115c) XoyoyQdipoq . . rvs . ,, 6 |t*r;-XCtv6(i£vog 1 94. vofiov , . «a-.Adjf sxovxci, tbv . . Sc7iccyo(>svovvtx3,11. sim. 3,36. rkavnovu vbv(omisit Blass) X. xov G:qp«?.o/*evov. . 1, 65, sim. 3, 64. v.infraXI 7). yilcoxhs oi}% ot tvxovxeg. 2, 112. X€L tov . hiX. 1, 119.eim. 1, 165 2, 116. ;itfA. 6 vvvi^dytorog . . oivo^LaGy^svog 3, 107.ftqoax. . Gxgax. tijv iv xoCg (li-QEGi iiaXoviiiv'i]v 2, 168. {tcqoydvoivxS)V iaxQaxriyrjiidxcovFranke, tiq. gx. Blass 1, 27.) cf.1, 75. 3) "itcc-iiBLVOL ye ol (li] xe~xitiri(Livoi 3, 182VI. e. iufinit.: subi.: 1,4494 b 105 187qaater. 139 151167 186 191 2, 103 b 106 1103,53 88 127 220 b 236. — 3,246. — g-en.: 2, 109 1, 183. (cf.2,49.) 3,61 286 2,183 b 3,1392, 108 3, 63. avxL 2, 133. dyeo1,9. ix 1,13. wf(?t 1,149 2,1093,132. 7^90 1,128. vniQ 1,1702,43 3,1 91 114 221.— dat.:1, 24 2, 136. iv 3. 85. TtQog 2,101.~obi.: 1,25 2,176 3,178.— did: 1,102 3,46 52 80 230.int: 1,47 96. nsQt 2, 125.VII. interposita sunt adverbialia(vel aliae ennutiatorumpartes): rj (leta trcov HTcltovcpQOVQa 1,5. ot yiaTCC xovg jjpdvovgi%BCvovg vo(io%ixai 1 , 6.xbv slg bxiovv v^QL6rr)v 1, 17.sim.: 1,34 48 59 70 79 etpassim. — cf. 2,72. — xovgnsQi xcov (jkeLQaiclcav (v6(iovg) 1,8. sira. 1,8 92 148 (168) 2,109123 3,9 94 97 159 206. rocnaQ* avxoig {dBLvcc) 2, 133. xoig(masc.) n€Ql xbv naCda 1 , 18.xmv i-K xijg dLaxQi^f^g xavrrig1., 54. ivioig x&v iv i]XL%ia. 1,155. xovg fisx' iitov 2,20. cf.2, 148 3, 29 31. ot i^ ixsivov3, 47. xoig Trsoi avrov 3, 91. —ra inl xvav XQtdnovxci v.ai xoiytQO EvtiXBLSov 1 ,39. xa nhQlriiv riXcALcev 1,49 121. sim.neutr.i 1,149 181 2,44 3,2251. (cf. 52.) 67 120 171 172.—xk v.u9* ^ttaaxa (ratv . , Qrid^iv-. . ecgxiov) 2, 25. sim. 3, 217. xb (latccxovzo 1, 37 63. sim. 1, 53 3, 6481. xce nQO rovxcov 2, 44, xbvfa-d"' iavvov 3, 214. — iv xotgiqpt^^g . . X6yoLg 1, 137. iv xoigi(inQoa&tv XQ^voLg 3, 9. sim. 3,42 60 178 183 208 234 254.xbqI xov icpeifjg (^aiQov) 3, 67.T^ d' 'JXarMeHflaL xci>Qiov 1, 99.xbv 'A&rivriaLv v§qicx7]v1, 108. sim. 2, 36 3, 26. iv x^HaXa^uvi vav(i.a%La 3,181. —(ikhta. xr}v iv H. vaviiaxiav nQogxbv UiQcriv 2, 172. — cf. tdavtQycov inl xd xeixr^ 3, 27. — cf.Bvvoiag svtv.a. xfig eig xhv Sij-(lov 2, 46.VIJI. add. genet. 1) xr}v Eo-Xoivog eCnova 1, 25. sim. (nom.propr.): 1,25 40 50 ter 86 100102 103 108 115 b 131 133189. — 2,4 8 10 21 28 31 b32 33ter 59 61 67 68 75 7883 89 90 105 108 ter 109 117180 b 132 b 133 140 141 143150 151 152 15S 168 171. —3,26 51 61 65 69 71 74 7785 90 b 93 105 129 186 138150 156 159 160 162 214 b217 223 230 238 239 342 b247 254 257. — t« xoiv drjfionQarov^voiJvccoixara 1.5. aini.1,17 87 95 104 116 117 b 120122 123 124 126 127 133 139140 142 143 145quater. 146150 156 159 160 161 166 b169 b 172 174 176 176 180 bl&i 183 186 187 188 b 190. (ct


;116 INDEX VERBORVM.TtQOTtsteis rot) 6(i>ficctos r}SovaC)191 191 192 — 2, 1 10 20 2233 34b 46b 54 55 58 60 b 6162 63 64 66 72 b 73 75 78 b86 91 93 99 105 b 111 120 121J27 132 136 136 b 143 b 144147 149 152 153 157 163 166169 171 ter 172 176 177 178 b179 180 b 181 183 b. — 3, 24 5 6 7b 14 16b 19 23 b 2527 29 51 ter 52 57 b 60 62 6667 68 69 70 b 71 72 75 82 8884 99 106 112 115 118 b 122125 127 130 131 ter 132 b 133 b134b 135 139 142 143 152 163155 b 156 157 168 161 163 169172 174 177 178 186 187 188 b189 193 205 206 207 212 218223 224 227 228 b 229 231 232234 235 237 238 239 242 248255 257 258. >ioivi}v tobv 'EU.cv^cpoQoiv 3, 253. nolXccl . . xSiv'A^q)iCG. 'natriyoQiccL 3, 124. —tci Tr}g 'A^7)vaioiV dx^owoifcco?TtQonvXaia 2, 105.rj)s i-KtLvov Ev^d^iCas 1, 56.V, iv^tCvog 11, [gBJi, iKtivov eti-Kiivcov). T. iavtov et cet, tov^xovTcov ixQ^QOvg 1,47. v. o^ro?B) IV gen. tovtov et Tovrcov.cl. ©V ra a&ipLQLVa . . rovrojv tadvo^atu 3, 99. — ro£gnQ6$ tijvPovXi}V avv&v TCQoaoSovs 2,69.sim. 3,106 216. ~ tcc tfjg tto-Uag 1, 6 163. sim. 1, 8. (cf. 1,30.) 3,14 22 29. tafiLug rjVt(bv Ti)g ^iiov 1, 110. [roj tavopiXwv 1, 154.] ta xov &tov 2,115. tcc Uavaavlov opQovovvtav2, 27. ta ixuvoiv 2, 83. cf.3, 21 164. — ro tfig avftfLaxiag(ovoua) 3, 239. r^s ^tlimtov{h^Qug) 3,90. sim. 3,91 185207 217. xct tdiv tVQavvaiv {o6i~fiara) 1,5. sim. 1,14 15 3,24 25.2) dg tv$atfiovovaav olv,Cavti}v'AQLGtaQxov2^\^^. cf.3,111120. cf. '4 46. 3) toig tQonoigXQiv iipsaTr}%6tiov 1,4 3,6, ntQir^ff acocpQoavvr^g t


:.JNDEX VERBOEYM. 117rj fiStXvQLce 1, 60 V. avtog E) I(gen. ccvtov et avt&v). v(i&vrbv &6qv§ov 1, 83 et cet. v. av.— riy.&v xal ^iWitnov . . vijvl^aCcpvr^g oyLOVOiav 2,120 xr\vincowiuav avt&v xfjg (piXias1, 142. tag iv^tQOTrag aitov tcbvXoyeav 3, 206. triv i]Gv%Luv (lovrov §Cov 3, 216. cf. nQog trjvB-h^pjKiCav tSiV 7,6ycov uvtov 3,168. — rr/1' nQoaCQtaiv ti]g a^yaaCagtov &vQ'Qo}nov 1, 74. —cf. 1, 60, 5) partit. (cf. Rosenbergprogr. 1878 p. 23.) a) tw§ovXoiisvco tSiV "EXXi^vcov 3, 70.cf.3,23. sim 1,U2 2,129 3,93134 247 1 , 183 2, 142. — ivr-fj nQOtiqa z&v iiuiXriGiuiv 2,63 66 (tfl 'S' ititiQu). 8, 69 71.sim. 2,67 3,40 61 106 184.sn\ 8b tco dsvTSQo) (t0v \EQfi&v)184. cf.'3, 67 73 98 — iv taistiQOi rovtcov 2, 99. — 6 2^Xeov6 rcbv vofio^stoiv ivSo^oxatog1, 183. — za (leyusta t&v iv&v^QainoLg na^n&v 1 , 88, sim.3,19. zm &%QLpBaxdt(o GvvsdQCtor&v iv ry noXu 1,92. sim. 3,4.iv roig rtQBa^vtaroLg xal coqpco-XKtOLg t&v noLTit&v 1 , 1 i2 sim.1,166 2,5 26 41 112 130 143147 150 b 8,2 14. xa (liyLatar&v aiaxQ&v 3, 53. — tovxovgrovg ndvxcov av&Q. iuol tpiXxurovg2, 152. cf. 3, 141. xb ndvrcovSBLVoxatov 3, 161. cf. 2, 773, 141 227 232 — xb voaovvrf)e noXBoag 2, 177. aCg (liaovmCnxBL xijg rs @q^aC(ov ^'xd^QagSiXCnnov 3, 90. — rotg%ai T?)ffAeschikes, ed. Blaas. — Ind. comp. Preuss.(iBrQioig v(A&v 2, 181, nQhg (ulv.Qbv(iBQog rT}g (sed Blass omis.r7)g) r}(JLiQ«g 1,109. sim. 2,233,5 49 114. xb ni(intov (liQogx&v 'ip^Tiqxov 2,14. sim. 2,88126 8,4 237. xa (liQt] rcov i»?/x-(icitcov 3, 149. sim. 3, 166. tra^vSo^a nal Xa^nQo. tibv nQay-(idrcav . , to; dfi ransiva . . 8,.231. sim. 3, 248.— nevxwaoaCovgavdQag r&v noXLt&v 1, 112. (cf.2, 77.) sim. 2, 164 3, 235. tov*(iVQCovg *AQytccScov 2, 157, (lovoixoiv ^EXX^^vcov 0co-iiBLg 2,133134. cf. 2,181 3,63. noXloi tcov., Xa(inQ&v 2, 181. ovSEvbg .xcbv nocririjovl, 151, sim.rpassim.&vr}Q Big xcov noX. 1, 165. cf,1,114 182 2,^73 90 99 3,52187 195. nQbg Bv.aata tc^v %atr\-yoQri(iivmv 2,24, cf 1,2 61 143151 2,24 25 30 31 38 b 114146 159 160 b 180 3,131 132. —b) x&v dlXcov 'A&rivaCoiv tbv ^o-u-X6(iBvov 1,23. cf. 1,32 3,2. x&v'ptjtpcov !] xttQvni](iivr} .., ^ dsnXr}Qr]g 1,79, sim.: 1,107 1132, 129 (162). x&v txaCQcov XLvhgx&v ^ilCnnov 2, 137 157. x&vbxuCqcov etg 3, 89, sim. 1, 13 15103 3,113 203. vnb Ss x&vQr^xoQcov BvCcov 3, 130, x&v TagaixiqaBLg xLvlg BVQr}(iivcov iv tq>nQ. 3, 196. ^conicov ol (pBvyoV"XBg 2,142. cf. 2,142. xfjg y.axi}-yoQCag xr)v nXBCatrfV 2, 8. tovxoav.. . tu nXBcaxa 2, 146. tovv6(iov (iBQBi XLvC 3, 35. cf. 3, 14cLIX, iteratur artieulus: rovsXQonovs xovg TL(idQxov 1, 8 3774. iv x& v6(L(p r& xrjg v^QScog1, 17, Tovg vopLovg . . xohg rf}gn6X 1, 18. iv tfj dyoQ& xf] ZaX.1 , 25. flim. 1,37 39 55 00 82108 143 157 b 158 2,5 10 1928 87 47 48 [54] 55 65 71 7381 85 107 110 111 134 b 137157 3, 21 42 51 66 70 84 8792 140 142 145 170 183 193199 200 203 212 254 259. naQivTB$xbv jj^oroi', ot (iBV xbvTOx> ^ovXBvaaa&uL^ ot Sh xbv


118 INDEX VERBORVM.tov 6. 2, 49. tovTO tb Qi](icc, tbtoiv SovXcav 1,17. 6 61)^10$'Jd-rivai(ov 2,60 73 3,48 49155 209. tov d. tov ji, 1,853,46 117 120 258. rc5 S. tm'J. 3,101 237. tbv d'. tbv 'A.3, 116 156. {tbv 'A&r]vaCav Si)-fiov S, 90.) cf. S, 126 127. ticgdandvag tag rovttov 1,65. sim.(etiain i%Bivov) 1,81 95 1452,28 3,14 144 237. ti}V ovciavtrjv savtov 1,11. sim.: 1,2939 40 46 54 107 108 2, 87 94111 129 130 184 3,183 191240. — tb tibqI tf]g TtQosdQLagT^ff tlg ta Jlov. tOLg 7tQ^a§6aitOLg ^tX. ipr^cpt.Gfia 2,110. —tojv naiScav tojv rjfietsQcov 1, 78, sim. 1,37 40 64 106 107 1322,28b 78 b 85 142 171 1843, 8 24 37 42 58 65 68 88 107120 137 150 197 198 199. —tbv TiatSa tbv iXev&SQOV 1, 7 9.tcsqI . . tdjv yoQoiv toiv iynvKXicov1, 10. sim. (adi.): 1,55 70 76 81133 2, 12 45 138 147 174 1773,53 108 109 113 b 118 120122 123 124 176 182 186 228231 255, — at rrtoXhig al StjIIO-KQatovfiEvai totg vo^otg totgKetpi-evotg (StotKovvtat) 1,4. sim.(part.): 1,6 10 11 13 14 2225 b 34 43 46 56 65 79 89 95.tr}V . . avvofKtav tr]V jJiq^covogyiaXoviievrjV 1, 125 134 163 173174 181 2,41 53 73 109 120124 133 b 3, 6b 12 38 47 6473 80 119 126 127. o t&v Hsqaaiv^aatXevg, 6 . . StoQv^ag^ 6. . t^v^ag, 6 . . alxojv., 6 toXfiaiv132 133 137 153 157 158 204231 244. — tov xuiQiov tov 'AX.1,105. tfjg ^ovXfjg tfjg iv *AQeiojndyoo (yel ^|) 1 , 81 82 84 922,93 S,20b. cf. 3,252. nSQitdiv ohrjaea^v tcov iv tjj TI.1,81, sim.: 1,82. trjv oUiaptr]V iv datet 1,98. sim.: 102116. ro tiaXbv tb in tcov yvyirvaaicov138. trjv vn6a%tatv tr]vnQog tbv natiQa tbv UatQokXov143 147 161 177 186 2,1012 21 45 61 67 (73) 75 86 8896 110 132 3,4b 24 41 46 5155 63 68 73 74 76 77 88 106107 125 126. tfiV (lev . . tr]V Sh143 148 150 171 172 232 236243. — eCg tr]v iK^Xriaiav, ti]vty e-atri 3, 73. — tocg dXXag tdgi% StaSoxfjg ^i^S. tdg iv toiginojv. i^fjX&ov 2, 168.X. 1) vfiiv toig . . ^x^vat 1,5.sim. 2, 5 33 44. v^ietg ot .. fiiX-Xovteg 2, 122. sim. 2, 157 3, 53223. tbv 'Katr]yoQOvvta iiis 3,50. sed vfisig dva(it(ivr]a-K6(isvot.2, 64. cf. 3, 131. v(jiiv d-Aovaaat3 , 50. — vii&g tovg StKaatdg1, 50. cf. 1, 74 83. r](iag rovgnQsapstg 2, 106. sim. 2,157 163180. (cf.3, 140.) 3,214. ^(lag .,tovg dXXotQiovg 3, 78. 2) anavtsg{svxsad^s) ot (liXXovtsg nav-SonotsiaO-ai 1, 134. sim. 1, 1872, 21 [36] 153. {otnoXXoi) 3,234. 3) tertia persona:yQarpstv icpr] tfji/jcptafia drofs noXs(iioig oiSinot* dvtir-§Xsipag 3, 151.XI. c, nomin. propr. 1) (idtbv /Ji6vvaov 1, 52. rov Jiov.3, 156 176. (Ld tbv Jia tbv 'OX,1,55 76 81 3,255. (cf. 1,6169 98 3, 172.) sim.: de dis:1, 70 3, 156 1, 73 79 81 87 88108. (cf. 3,217.) 2,147 3,46149 67 77 108 110 111 121219. — (id tbv ^HQaKXsa 1, 883, 212. — [i] nv&iajS, 108 130.i] ©ettg 1,150. tr]v ^Eatiav(. — tfiV §ovXaiav) 2,4:5. . 2) (nsQlMovasiiov . . nsQt ^EQ^iaiaiv 1,


::10.) Blg xk Jtovvcta 2,55 110.fietcc tcc d (tcc iv aatet) 2, 613, 68. sim. 2, 161 3, 69 232, ivtoig ^cct* ccyqovg dtovve^otg 1,lp7. {Jiovvaicov tciiv iv &at£i(^ijy ^ofntT^ 1, 43.) ra 'OXvfintu3,179. Ta nv^ia 3,254. —S) iv tfi 'IXtddi 1, 128. tfjg 'IX.3, 100. iv Tw


.).120 INDEX VERBORVM.162.) *AQiCTOtp&v instvos 6 'A^rjviBvg3,194. — d Bv^dvtiogTlv^mv 2, 125. — KQitcovci tbv'Agzv6%ov 1,156. sim.: 1,156171 2,70 126 166 172 175. (cf.3, 103.) *A\i (^LXtcotdSov nrjSiGtov 1,115. sim : 1, 115 120 2, 10 15 b26 83 78 b 180 (135) 143 151169 S,61 65 85 103 102 242— 6 dcSeXcpbg avtol) KQcop-vXog1,71 8,87. ro tov ^eiiSbe{ovofia)UlE^dvSQov 1,166 168. tbv yiiifaiSov^'rifiOGb^ivTiv 1,181. sim.3,115. tov MoXottCav §aGiXia>g*AX€^. 3,242. — tbv yQa^ilfavtatb ip^^^pic^ia 'AXs^Lfiaxov 2, 85.sim. 2, 85 148.ann.: rov &vd'BGtriQivM1,58.6g 1,119. b) reit iy.stvo 3,G. tavtu2,15. oca catp&s 1,78. — toatTtov 3,139. sim. 3,97 199.—ti}V a.ifcop,aXiav , . 2, 64 tj : 2, .54.x; 2,54. rdftovs 1,18. dvdiiata3,82. jr: 2,146. qp:2,54. ;t«**'i^fiLV 3, 47 177. 2) anticip : 2,73 cf. 2,54 146, ElGOfiivovs1,118 III. sq. si:==otL 1,80= ob: 1,118. IV. sq. OT/: 1,511 25 36 44 55 65 84 89 1412,44 65 93 145. ixstVd ys 3,6b 8 93 160. i% 184 246 247.— d^Qi^&g sv otS' ^tL xorriyvoit&v 1,79. V. sq. parfcic:1, 2 47 50 92 2, 100 3, 119. —1,73 3,99 2,20. VI. sq.interrog.obl.: 1,20 37 113 164 2,1940. cf. 2,73. 0V7L olS' on(og1, 52. cog 2, 54.oZy,atf€» 2,40 1,176 186.i^avsX&aiv o. 1,145 3,212 246.oixeioq, 1) a) sig ~av avtovywaiTut 2, 154. sim. nQdy\LUGi2, 49. -dTara (TcojttofTa 3, 78.b) praed.: 2,78 3,255. 2) oi o,2, 16. rovff 0. t&v tsXivtrjGdvTflof 3, 153. nuQcc tov ndvtan>-otdtov 2yll obi. : rovg savt&v-orff 1. 186. nsQl toiig d.1,116. nQ6g 3,225.


.oixeta}(i, 3,138 2,28.Oixix^qt 11) avd-QiOTTOq $7]-fidatog o.tfjg noXeiJOs 1,54. acc:1, 64 62. -ccg Sr^iiLOVQyovg rfjgaxvTOTOjwtxf/s tix*'^? 1» '^7. 2)-«t 1,106, T&v o. ovSfvcc 1,99Tcc omfiaxa ttbv o. 1, 99. tisqIt0V o. 1,17. — obi,: tovg o.2, 126 3, U b 41 2, 127.oixem, I. 1) Kdntov -fC 2,182. — ov 1,59. — wap' ov3, 90. aTTa^c»; . . ^tXcp&v 3, 1 23.~ Ivx 3,162 209. 2) triv ISCavolniav yiav.aig 1,80. trjv TtoXirxccQicta ~riG0(ifvr]v 1,22. vialojg.1, 73, — Trjv STtoiQtViV anoQQ^ritov1, 180. — II. I^^co tfig ao-ntovx«l tf^g -ov(iBvr]g «acTjg 3,165.oixfifta, ta o. 1, 123. ijrlrwv 0. 1,74. y.ofT* -/ta . , ojrov1, 123.oixiimq, al o. 1 , 123 tlgxag iacavv^ilag t&v o. 1, 128,TtSQl T&v 0. t&v iv ty IIvKvi1,81. obi,: pLiav -iv 1,124.naQEXHVi 1,13 28.oixla, -a 1, 105. ti]v o.subi.: 2,87. cf. 8, 111. — i(inQi^CBig-wv 3,157. tfjg o. tav-T7/S 1,182. cf. 1,171. mQl t&vo. 1,127. vnhQ . . -ag vf}g ifiav-Tov 3,120. — Iv 1,60 3,47 162.iv &XiotQiais 0. 1,75. iv iSCaigo. 1,90. cov iv tutg o. 1,40 52.— obi.: &no6CSoG&aii 1,98 105.«: 2, 166. ^: 1, 158. iyiUnuvxtrjv natQtoav o. 1,42 47. f : 3,123 1,171. x: 1,124 171. xara-Untiv. 1,97 76. o: 1,30. nr:1, 100. dg 1, 182 69 2, 166 3,250. inC 1,58. w^de 3, 167.oixo^Ofieat. vBoacoUovg 2,174. vfwQtov v.ai antvod^i^^Krjv8, 25. tfLxog 8, 173.ctg T^v Te6v tBvx&v oixoffo'fiiiav 8,28.INDEX VERBOEVM 121Oflxo^cv. 2, 92 3, 59 60. —0. ^x TOi; |3/'ov ds$oyii(ia


.122 INDEX VERBORVM.::2,155. III. interrog.: c. subst.: oftijQevo}, Aansd. . . vvv1, 20 67 3, 34 94. — 1, 116 2, -0ovr£?3,133. -ovra nuQa ^t-161^. IV. adv. olov: o. sCoa&s XinntpyLyvsG&ca 1, 60. —2, 81.3, 18.OfiriQoq, obi. : avr&v rovgroiOIJrOV . OlOl07teQ i| Ol67tSQ\\ 6. 2, 140. appos. : 2, 137.1,153.lofiUslv 1, 139.]oiXOfiai, imperf.: c. part. o/jLikia, iK r&v 6. 1, 153.1,43 2,63 139.ofifjia. noioig 6. 3,121. fii]6xviv 1,44. sim. 1,1623.9. TCQ&yfjia: 1,46 61 73 2,20. fisv . . 1, 136. rovro [3, 59].2) 7] noXig o. 1,28. sim.: 1,120. nQccy^ia 1, 45. III. sq. inf 1)3) 0. r^v i^fiaeav 1,52 3,48 206. 1,113 b 187 2,61 77 79 106sim.:2,21. — II. ra oiasubst.: 3,71 167 b 2,127 3,259. iv=3» snmma rerum: ^ovXsvse^ai: rm drjfifo 3, 250. nQog r}(i>ccg 2,nsQl rmv 8. 3, 133. vniQ t&v 82 (inf.' fut.). 2) 3, 169. IV.0. 2, 108 120.sq. inf. c. nom. : -ovvrai 1, 4.oXdaxoivoq, -oj d^(>d;Kcij2,21. ra -rjfi^sva xaX&g sxslv 3, 3.oXa>q, T} 0. 1, 13. nai 0. 1, V. 1) sq. orat. dir.: 3,178. 2)18. sim. 1, 127 2, 29. -- o. 5« rovro . , .ort 1, 161. — B) med.in initio noTi enuntiati: 1,17 -riaaifirjv nQ^g^ sed Blass ccva-170 3,199 210. — 1,64 3,228. Xoyi6aLiiriv 3,236. {o}fio^OYfi-


INDEX VERBORVM. 123fiiret}g, 1,141 2,72.^ — 3, 19 1, 167 74.bfiovoovvroiv 2,27.Tjftcbv HCfl (P. tr]v 8^ccL'q>vr}gOfJLOVOiav 2, 120.Bn\ tovg 6fio07t6v6ovq 2,65. Toi»' 6. -/cal v 2, 163.OfiOTdipovq 1, 149.nSQl TOiV bflOTQOTKOV TOiVT. 1,158.6fl6>VVflOV tOV Tl^CCQXOV1,157.6>o$. 1) a) 1,9. o. Ss t,65. b) 2,30. 2) &XX' 0(10)9 : 1,71 156 166 2,182 3,69 88 139,liivtot. . , 0. 1, 74,6vet6l^o}, t6 8v6Tv%r\iicc 3,78. — ftot noXvteCas i^inXr^^Cav,tl . . 2, 164.6V8t(fO^. T^l/JfV^fgO.^jl^^.praed. : -og 3,247. — twv o.dnovaac 2,182. — acc: -tj 1,118. f^g: -?; 2, 161. -og xaixivdvvovg 1, 135.trjv ovijOiv tfjs naiSonouag1, 14.Svofia, t6 t&v Siv.aGtrjQtcov6'. 1, 192. sim. 3, 178 185 248.t6 o- 3, 191. — tav 6. t&vrjQooLn&v 1,133, ^ta r^v Scr}Siav., ToC (5. 8,72. ft£Ta9J0(>at"ff -o)v1,167. sim. 2,153. ct. 3,142.^iXdv&Qcona t&v 6. 3,248.Ttt . .6ivtl tov 6. 3,186. i| ~(ov avy-Xbt(isvoe avd^Qoanog 3,229. in'-cov 3, 253. — to) d . . Tw SQyox3,126 141. v.aXXt6Totg 6. 3,93.TOfcs 6. 3,142. £vt 6. 3,14. [iniTco ifiw 6.] 2,69. — obi. : a :2',5S 1,166 155 193. s: 1,453,82. stnstv: 1,74 155 2,593, 128. IntyQacpstv : 2, 68 3, 159183. %: 2,177. Xiystv: 1,130166 3,239 1,58 156 3,99. ovolid^eivt2,38 3,117. «: 3,2512,153. v: 3,69. tar* -a 1, 159 2, 129.6vofid^a>, 1) Toyi^Ofta: 2,38 3,117. 2) a) TO KoTvXaiov-ofisvov ii^iog 3,86 sim. 3,172107 [107]. b) 3,16 124. c) tov'/.aXbv 6TQatidiTi]v ius 2, 167.sim. 3,82 90. tav hatQcov slg3, 89. — 3, 246.6vofia(STi, 11dvofiatt |j1,24.(ivriad^f]vat: 1,193 [193j, naQ-STidXsi 3, 96.oW«>§. Toi' o. «fvovv 1,139.To-y? avdQag 6'. ayad^ovg 3^24^1.— 3,211. etmt: 1,77 3,24.~ iure, rite : 3, 3.6^v^^ cpoivt^v 2,157. tpvxag.. Xlav 6. 2,177.[oJtfivixa, pro riv toQav Cobetus1,9.]6jn,


124 INDEX VERBOKVM..|tv 1, 159. — ftTj -ov tov X6-ycv, icXX' -017 tov pCov letCv 3,168.oJtov, 1) de loco: 1,22 80.— 1,120 123 8,48. — 2 73.0. noxs 1,124 71. 2) *=* Uv:1, 124 b. — 3, 167. — 2, 9 97.— cf. etiam 3,241.OTioiq, {ovtmq o. 1,181. o.av (=== bamit) c. coni. 3,S9.J1) a) indic. fut. a) c%on(ivl,&.— rcQoSifii-AiqaaGQ^ai 1, 146. ^)XoyC^fod-cu 2, 130. b) naQaVri-Xs6ea»av (fut.) 2,20. c) nQO)-tov (lev o. fii] I nBQ(,fiECv7}te ijneQifieveite, . . SevteQov ^' 8. .if^ricpieia^d^e, tQitov de o, . . firjtatat 3, 64 et 65. d) c. coni.3, 89. — 3, 170, e) opt. : 2, 123.2) = hjte a) oiiyt. fitd* S, iwi/faoft,ai1,62. b) c ind.: 1, 95186 [71] 165. c) 0. av C coni.:1, 160. — ovtva^ Z. av SvvVftai1,181.o:ta>Covv. 1,165 3, 1 7.OQam, I. abs. a) noXv $t,aff^eQOvaai6cp&r]vat 1,49. einQenijscov ISeiv 1,157. — b) (toi)to)1, 71 75 108 3, 94. 11. sq. acc.1) person.: 1,49 74. eoOQayicosetTi 2,42. 2) rei a) a Xeyco 1,58. a elSov, mg etSov 2, 81.gim. 2,81. tavtcc 2,137 3,246,b) subst. : evvnviov. 3,219b.T]: 1,106. »: 2,136. x: 3,167.5r: 1,49 2,182. fioa


ovg o. 2.82 91 96 b 123 3,73.ef. 2,114. YMTa zbv 3. 8,120.6{ifido}, iTtl zf]v Tca^ta^iv7yO«v 3, 151. 7]d^dc t'x AIcc-HfA\ 2,72.iiifOQ* 'IiQOv 6. 2, 90. t6 K.ovoacc^OfiEVov o. 3, 86.OQTV^. tovg 6. 1,59.OQif^avift» tbv xrjg 6. tom»ncatilv txinov 3, 155.OQipavoq, veaviamg 6. T}fii-ILavijs 1, 171. — ta>v 6. 1,168.— rbv -bv TiaXovfi^ivov ^t6(p.1, 158. viovg nXovaiovg 6., wv1, 170. rovg 6., wr viavCcnovg. . 8, 154.. . ,dQX^i^f^QCio ^v T^ Q. 8, 62. ivtfj Tov /Jiov. -a 3,156. i] 6.obi.: 3,230.^^ elg rrjv 6. 3,176.o^, ?}, o. I. refertur adeingnla verba, quae praecedunt(peiH:inet ad totum enuntiatum:6 2,108 3, 67. cf. 1, 104.icp' J} 3,193. & 3,70 105): adnomina propria: 1, 100 102 1582,29 75 92 3,31 85 139 150.— i'fiatv uriSBlg . ., og av 3^ 202.—- off:1,' 65 2, 153 b 188 3, 2226 1, 88 2, 1 1, 16 13 3, 191 bsubi.: 2, 174126. — 3,46. —9j1, 189 2, 140 148 3, 182 2, 181183 147. — subi.: 1,87 992,91. — 1,45 104. — obi.: 1,96 100 101 3, 190 1, 45 3, 1011,33 41 2,39 1,81 2,109, did3,108. eig 1,24. r.axd 2,101.— 'ev Si, 1, 43. — ov: 3,2582,179. (neutr.) 8,69. nBQt 1,56. nsQi (neutr.) 1, 44. vn6 1,182. — ^g: i^ and%^n> .. 2,11. —J= quare: 7/S-i] %al ndvvXaCQCi)^ oxL 1,44. — ov subi.:1, 142 2, 124 3, 02 101 115.obi.: refertur ad nora. propr.2,20 b 76 78. (nQog) 125 148.(dm) 150 3, 86. (naQd) 90 94.— 3, 100 1, 86 2, 181 48 3, 1714 S6 233 140. xora 2, 80. ~ijv: obi.: 3, 160 2, 93 3, 2192,56 73 79 2,43 1,95 2,50 903,62 [1,85] 1,42 3,97 12 2,76 103 3.54 118 1,107 8, 7 b1,48 2,166. 6id 2,36 3,2372, 128 3, 49. inC 2, 139. naxdT^adv Ttrfff .., oi' 3, 183 1, 86.refertur ad nom. piopr. : 2, 971 126 3, 107. — 2, 77 3, 2352,150. — 2.179 1,8 158 3,9169 7. — «f: 1,135. — djv2, 142 3. 166 2, 105. ~ fem. 2,80. neutr. 3,29. — 3,163 1,170 8,154 1,97 155 b 2, 3115 1, 58. neutr. 3, 82. ~- 1, 523, 113 1, 158. — neutr.: 3, 198208. — i^: 2,177. fem. 3,93.neutr. 1,105. f*£r« 2,126. naQaneutr. 3, 27, bno neutr. 2, 62.— oig: 1,23 32 2,13 23 1803, 143. — 3, 241 1, 9 b 3, 230.iv 2,70 74 3,54 226 1,72 1608,204 2,115 1,131 3,221. inC1,134. neutr.: 1,116 2,111,—atg: 3,1. ^v 2, 130 19. inC dy235. — ovs: subi.: 3,77 85. —3,196. — obi.: 2.142 8,156l.,69 3,152 1,180 3,52 7 2,24 b 41 101 3,100 11 2 1,170


:126 INDEX VERBORVM.3, 8 112 127 2, 67 59 60 3, 642,106 44. inL 2,114:. TcaQuS.O.— ag: obi.: 3,122 1,153 147149 3,58 164 2,26 58 3,1951,168 3,172 1,115 2,146 1,492,70 1,70 3,58 24 203. xara1,115. TCQog 2,1. — a: obi.:1,144 147 3,60 166 239 b. —pertinet ad totum enuntiatum3,70 105.II. add. substant., quod inenunt. relat, coUocatum estt2, 63 1, 101 2, 94 3, 46 1, 1592, 59 3, 55 b.III. praecedit a) aXlos: 3,2432,181 3,96 1,100 2,81 114.(cf. 1,105.) 1,42 3,118. §) anag:3,14 56 1, 109 164. — 7c5s: 3,120 1, 61. y) 6 avtog: 1, 1813, 132. — aMg: 1, 154. cf. 1,52. — avtbg ovtog : 1, 40 138.i) V. i^stvog III. — f) V. ovtogB) V. — ^) ods: 3,154. 7)) toiovtog:2,45 130 22 1,172 3,137 1, 72 3, 196 234 2, 163 371,146 2,112.IV. = is qui a) masc. : (Joy3, 224. viv: 1,158 2,126. '—olg: 1.129 2,138. cf. 3,234.— ovg: l,22b 2,117 3,2342, 19. ov: 2, 9 3, 232 243 233.(b) fem.: tov 3, 182 omisitBlass.) c) neutr. ^aj) w^3, 222.— elliptice: o 8* r^v inirp&oycbraTOV3, 42. cf. 1, 104 3,73.— §)8* riv vnoXomov {ocQyv-Qtov) . , anidcayiEV inta iivag.1,100. o)V: l,17b 3,193 1,14130 2, 26 1, 105 2, 13. — ^v w3,74. £Vorff2,68. itp* m i,224. — o: 3,188 1,55 128 3,94 148 186 1, 111. a: 3,991,154 3,91 1,4 121 123':b [150]2, 112 3, 161 211. (cf. 3, 166.)2,81 quater 1,191 3,121 2,1193,165b 57 218.V. per attractionem positumest 1) a) mv 1,93. b) cov 1, 13.(cf. Scbulze progr. Bautzen1882, p. 7). «v^ 1,165 3,2292, 118. — S)V {evs%a) av 8lno)2, 107. c) S)V 1, 14 72. i| v}V1,92 154 2,124 1,90. vnsg a)V3, 124. 2) nag' av = naga tovxcovorg 2,117. 3) a) ^j/ (== 5)2, 142. cf. 3, 228. attractioomissa est: in tovtcov a . . 1,77. i^ G)v aitov j|i| av tovjj1, 154. Tteql . t twv aXXcov a . .2,81 114. b) ndvtmv av 2,31.i)v 3,23. c) ^g 1,117. oi 1,167. &v 1, 80 85. [oi 1, 45.]a)V 1,136 3,241.attractio omissa est: 1, 85142 149 170 180 2,57 68. [cf.2,56: Tig]. 90 105 3,7 8 11 66100 b 101 112 118 122 127128 152 195.4) otg 1,93 116 2. icp' otg3, 12 142. aV cS 3, 228.VI. non attractione, sed quasicontractione quadam exorta estformula itp' ^ ts: 3, 114 183.cf. Schulze p. 14. Kuehner H,p. 913 ann. 1.Vtl. Ti consecutiya: ovtoag \&vui8i\g . . sl, og 2, 150. (concessiva:8i ov 2, 150. og 3, 212.'bfiLv, oig 3, 143.) adversativa;triXLy.avtci, riXitia . ., o)v oi) (li->fivi]vtai 2, 117.VIII. in initio novi enuntiati:og: 1,182 157 2,21 8,212. ov3,211, ovg 1,118 3,244. o 3,90. ~ ov 3, 126 229. a>v 1,106107 3,54 1,193 195. i^ av 2,88. vnsQ Oiv 2, 179. ~ w 1, 173.neutr. 1,143. rj 1,130. — ov3,128. oug 3,8 2,152. ag 3,35.«3,7 1,27.IX. in interrog. obl. a) ovg1, 27 b. a 3, 168. — g)v svskcc


.2) oaa 1,78. offot: 2,180 3,29122. — ovv, oXiyovg . , &XX*oaovg 3, 56. — oaa , . , a d« 1,1,41 177 3,41. — i


:;128 INDEX VERBORVM.sim- 23 3, 16. sim. 189 231.— 1,6 2.22. ~ 1,174. 3,176.sim. 3,208 b 209 257. — 1,128.sim. 8, 266. b) 1, 187 1, 11.sim. 1,174. -- 1,167 3,45b.— 3, 30. sim. 3, 6 88 124. 1.80. — 3,249. -^ 3,233. —c) 1,5. d) 3,229 241. — 2,49.e) mansQ o. 3,59.ami.: orav pro tt 3,46. proiccv saepe: 1,167 187 (3.45)3.200 208 229 237 241 249.cf.2, 107.OTS, ubique cum indicativo.1) de tempore a) c. imperf. a)5t6liott avtotg iivmx^et 1^,58.(isim. 1,62. XQTicaiiivfj) , 8t' f^viv ijXinia 1,63. sim. (o. xat)1,64 80'llO 138 168 2,20 2859 67 67 76 82 97 109 111 144167 182 3, 67 76 116 154 181187 226 255. cf. 3, 163. §)=s= jclange : 1, 102. b) c. aoristo%: 3,246 154. v. Uy(0 V. 1).(2,137.) Y fiaqtvQio}. (2,64)«cf 2,135. ittf^vfycr^at: 1,119'3,285. o: 1,161. oq&v: 1,7177. n: (3. .. ano^uvBvtaL, ,»iUXXci) 1, 145 146. cf. 3, 313,5 2,136 2,17. cf. 2,110. vt3,16. 9: 3,165 2,73. 2) a) h-^ynr}(JLa 2, 1 10. inictoXfje 2, 90.sim. 2, 134. ^a^rv^ta;; 1, 99.aiUiBia 2,103. sim. 3,46 177.b) ort ^JAtj^^ Xiyto, ndXsi fioi'A. 1,104. sim. 1,115 2,19 4654 73 85 107 134 143 170 3,15 (46) 75 101 105 112 124187 252. sq. d-KOvaatt: 3,2247 68, (ia&r,6ta9^£: 3,80 70.3) ^vavXov 3,191. — SfjXov %128 1,76 69II. ftr) OTt . . aXXd t 1 , 1223, 167. jiiTj ott . . iiXX" obS*3, 46.III. = toeil (ba^) 1) vi causalipertinet ad totum enun^tiatum: l,13b 19. {Sia ti;Sti) 28 43 112 126 173 178184 2,6 116 3.21 49 116 131229 231 236 243. {dicc r/; S.;ScoQod/rAog , 8. SEiXog, 0. xi]ptd^iv i'Xt,ne) 3,244 252- 2) aVrjyavdyttDvv 2,16 inatvtb %ul..dyan&2,b. sim 2,24 3, 234.cf. 2,166. f: 2,30. (cf. 3,2203,180 1163, 22. V. IV. V. tlnov V. 1). ann.: cf Trentepohl p.42 et12 26 2,48 1,11.1.81. (cf 1,168.) 2,149 3,2427 51 52 222 [2,58]. ^Qaxog(xatpoff), or' . . dtipri, /jxfta^f8'. . 3, 163. c) c. plusqpf : 3.ciQZLoag 3,191. 2) a) 2, 4 b. —fiv7)(iovfiVBi,v 2, 12. iiipt.vri0d'8 . .or* tipr] . . ymI naXiv o. . . ilsyfg3,166 et 167. cf. 3,222.b)^2, 6. 3) vi causali: 2, 140.OTC. [Blnf.v, '6ti (sq. orat.dir.:) 2,28 50. sim. 1,147 3,22 119 186 243 244.]bL) 2,153- eim. 3,234. ft: 3,I. »=baj5 1) pend. a verbis: 99. n: 2,156. a: 2,45. x' 1» 1V. &YVoi(o ni. V. anovca VIII. 44 112. b^ 3,166 47. cf. 1,108.&vayOQ€V€iv : 3,10 42 49. avf- 3) rt 3tor iatl rb ahiov, otiM^QWtov 3,41. ^vafivi]a&i}tB. , yByivr\taL 3, 79. 4) ^ta roi;-3,31. cf. 3,154 2,180. cinayyiXXHv:To .., ort 1, 73. sim. 3,191.2,12 13 119. v, &no- '/.ata TCftJra, ort 1, 108. naQU'KQivoiualll. a: 8,227 208 2, tovto, ort 3,131 2,89.116 (cf. Trentepobl p. 45). y: IV. »= infofcrn, baburd^ bafe:8, 132. d: 3, 8 1, 18 3,159. nQ&xov fiiv, oti 8,141. sim.V. SMg'A(o rV. 1).oWa3,119. «: 3, 145.


43 sq. — tlftov , o. . . itsXivcauvviXLV 6c7tayyBHm^ o. ^ov-Xtzcii 2\ 12.ov, adv. 3, 257 1, 53 59.ov, [o^zt 1,136 2,142 3,194,— anaphora 1, 105. cf. etiam2,136 137 165 3,130 137 235.]I. in enuntiato condicionalio^bn TjX^EV 3, 131. 0-6 fp-rj68tg3,242. cf. etiam 2,87 157 3,250 259-II. 1) x^eriinet vel ad verbumvel ad totum enuntiatuma) a) ov Sei 1,84 3,149 171 211.oijy. ia 1,13 28 b 183 3,21 26127 176. cf. 2,171. oiK fl 2,171 3,60 71 87131 b 148 172 230 b 242. o^hhzL 1, 105 106 2, 33 8, 23 105209. — oi-K ala&dv Btvci 1, 14,sim. praecedit verbo: 1,30 42,(cf. 3,218.) 43 45 48 52 57 6972 99 b 112 b 123 124 129 136163 160 163 165 169 177. (cf2,30 3,26 52.) 179 ?,6b 1416 40 42 44 46 48 66 98 112117 128 133 134 138 145 153161 b 3,35b 88 66 74 125 1.^1144b 157 160 161 163 164 167168 186 218 226 b 234 b 238239 240 b 241 252^— ov yaQalQ%vvovtcci 1, 34. sim. ; ov ydq :1, 76. (cf. 1, 83 2, 151 166 1713, 60 148 171 211.) 2,23 70117 139 148 151 166 3,44 48126. cf. 2, 151 3, 238. — 1, 943, 212 242. -— oi>% &v : 2, 5 1793,78b 207. — 1,61 55 103 3,208- — ovx &nuvT£s 2,109.§) ov-K &yvo& 1,4 67. sim. 1,24 69 2,151. y) ovn tq)7j .. inii/j»jg)i£w'2,84. cf. infra c). sim.2,108 122 123 3,65. b) relat.enunt. : (cf. 1, 106). o>v o^ itQoafi-ABv1,13. sim. 1,141 27. —:INDEX VERBORVM. 129.1,56. •— praecedit relat: l,55b58 85 2,117 124 125 181 3,99195. — 1,175 3,193. — 2,160.— 3,69. c) infin.: I,l7 3,85.


:130 INDEX VERBORVM.126. cf. 3,212 242. 4) omissoverbo: ov ydcg di] tjj ys ScXr}-^tCa 2, 166. 5) jLtdvov ov: 2,793, 130.III. in contrariis 1) ov /Ltdvov. . aXXd, ov (i. . . &. xa/:V. pLovos II. — 2) a) sq. icXXdcc) ov ndXccij ic. nQoWiV . . isray-Y.Qaxia^hv 1, 26. ov tov tpoqtt,-•aov cvtxa, dXX' iva 1, 41. sim.1,27 42 48 53 64 57 104. ovv,Mcti tovtco . . d. 1,105 113 121123 164 165 169 176 192 2,2—3 3 16 20 21 24 30 31 3337 yivoLt* dv. 55 56 58 66 6780 89 94 96 108 110 opt. 113opt. 118 130 133 141 155 opt.ebg dsLvbv tiri, il . . ov %atdcxoitii,d. 157 167 178 3,13 15b16 20 23 24 26 42 47 64 7578 86 132 (in interrog.). ov$id . . j ov Slu . , ov did .., d.$id . . 137,144 147. {tota (isvtavt* iyi^qQvttsv, dXX') ov vvv^d. 155 165 173. (ovx, d.) 182186 192 b 193 194 196 209 212.0-6 tb v.ad'* eavtov (pt^OL cpo§£L~e&aL, . . d. tr]v . . dcoQodov.Lav(priGl tpoQhta^ai 3, 214 216 217218. (cf. 219.) 220 224 227 b229 282 234 246 b 250. cf.261.— ^) infin.: 1, 119b 125 132153 168 2,71 119 120. ov%tcpr} fiB .. XiysLV, d. 122 3,1098 136 141 204. (cf. 214.) 219[228J. y) partic: 1,74 165 1942,10 20 27 64 94-95 111 122,ovxt- td 142 149. ot ov% ddiyiov(isvoL,dXX' d8L'Aovvtsg 161162 171. oi) tovg J. 'bfiag ovv.i&v (= "iicoXvcov) nQoyovovg (il-(iSLO&aL, . . d. . . naQayiaX&v 2,171 176 177 3,3 19 63 56 77128 133 b 139 157 160 b 220232 251 255 259. 8) SL'tLgycat dvSQog noXCxQv, ovx ^ccvtOV,dXX' V(LStSQOV . , toX(i& .Kataif). 2,87. sim. 3,260.' b)dXXd y,al : initay(ia . . ov x


:117 159 164 173 182 205 228.— b) Kul 0. rovTO 3, 187. sim.3, 235. c) aXV oids 3, 128. d)(17} yag ort . , .&XX' o{)d* oidi)(. ,3,46. — II. 1) = o^ne ju: 1,179 2,79. 2) = neque tamen1,130. 3) == neque enim: ticcIyccQ o. 1 , 96. 4) o-bds yccg a)= bettn aud^ nid^t: 1, 195 2.95(= nott; neque enim) 3, 20 44189. b) 1,38.-2,117. III. praeceditnegatio 1) ovx: 1,27 3044 45 53 92 112 123139 183 191 2, 3 22 42 84 b108 109 112 b 122 125 b 128150 152 169 171 3,19 21 quater26 53 72 78 ter (o. . . ovh). 87127 b 147 148 161 176 204 217218 232 236 246b 255. —o^Ttco:3, 219. -- (o^bd^ . . &7ci$oro\oW . . o. 1,96. sim.2,73 3,34.— ovdhTtoTB: 1, 48, — ovdh:1,62 78 98 106 2,2 23 97 182 b8,71 203. — ovdBrBQOcg: 3,24.— 2) ov% . . ovda . . oide (= ne. . quidem , . neque): oiyi, &(ps-^erccL S' . . o. r&v 'O* 7tOLr](iccrcov0. rcoy 6. 1, 183. ~ IV. cc^Cai-Tov . , oW riv,m , . 1, 122. —V. oi^rc .. o{;re .. ovSs: 1,47.ann. : 1) &(yS' av IdLotrrjs ovdhng 3,46. 2) ivbg &vSQ6g, ov8ezovrov XCav svnoQOv 2, 100.3) ovds . . oiSeCg 1 . 44 45 982, 153 3, 164. ovSh . . ovSsTTore3, 78. 4) ovSh , . o*x (pleonastice)3, 78. 5) ovSh . . &XXd v.ecXXa V. 2). 6) sC . . ofdf 2,73.ovdeiq, I. in enuntiato condicionali:3,131 258. (cf.Krueger68, 36, 5.) — 11. 1) c. subst.3,158 1,106 3,230 194 l,98b2,23 82 1,34 164 3,71 117 1173 130 76 1,54 2,46. 2)pend.a gen.: 3,203 163 92. 3) o.&Xr}d-ig 2,98b 126 158. sim.:INDEX VERBORVM. 1313,205 2,165. — m. add. 1) aA-Xog:l,U 45 105 3,137.2) Irc-Qog: 1,107 3, 138. — IV. solumponitur 1) masc. a)nom. :1,95108 156 157 2,80 97 101 107174 3,47 66 67 139 179 212235.— gen.:2,13.— dat.:3,198228. b) c. gen.: nom.: 1,1552,2 182 3,17 59 231.— gen.:1,78 2,79 .3,149 1,188 193 151.— dat.: 3,71. — acc.: 1,1 99107 2,162 100. 2) neutr. a)subi.: 1,47 105 125 2,49 1,163. — 3,91 229. — acc. : 1,62 3,36 44.-— 1,51 2,17 1,963, 60 2, 26 3.164 203. — adv.:1,69 78 3,104 119 1,39 1,164.b) c. gen. : subi. : 3, 22. — gen.l,42b 2,114. — obi.: 3, 1982,69 1,103 3,22b 2, .38 76 981,165 .3,229.ann. 1) avVfQ . . niarsv&slgwg ovSslg srsQog 3, 138. 2)naQ' ovSsv rjX^ov i(7toys.rFivai= Ijaene 3, 258. 3) oijSsvbgrjrrov aocpog 1, 151. 4) o-^x . .ovdsig {ovSiv) l,105b ,3.47 212.. ..ovSs .. oi^Siv 1, 98 2,163 3,, ovS* ovSsvog164. oyx .1.44. cf. 1,45. o^rs .. ovSsCg{ovSh') 2,69 98 b 162 3,22 b158 203. oi;r' aXXog ovSsig 3,137. o^TS . . ovSsv . . ovSsvioi;r' . . 3, 198. oiSslg . . ovSiv1,95. ovSslg .. ovSs 1,78 98106 2,2 23 97 182 3,71 203.oiiSslg . . o^rs . . oi're 1,1 783,149. ,5) apud infinit.: (2,4974 155) 2,98 3,1 71 198 228,6) ovSslg . . aXXci v. ccX7,cc V 2),ovdi^tore, I. 1) (i-astvo ys0. SvvriGovrai^ sed Blass ov(iriTCorf 1, 48.) 2) partic: 1,127.-2,37 3,99 100. II. oi^Ss. . o. . . , ovS' . . o. 3, 78.{ov6i7C(i)jjovrtco Blass ji1,61.):


132 INDEX YEEBORVM.ovde7toi:toze 3, 118 151,ovder€QO' 0.2,88 143. 2) onorsSi] 0, 1,119. TL o. Sri 1,187.3) fihv ovv: V. fiiv III. —II. ov% ovv: in interrog.: 2,873,23 179. — III. coniimctiTapartic: l'co>g av o. ttg 1, 17.sim. 1,49 165 3,79 66.— IV. 8'ovv: 1,13 2,106 3,118. — V,ScXX' ovv. 3, 86. aXX" oi[tv . . yc:3, 11.ov;ro>. a) 8,94. — 1,18.IIoUintoII1, 61 2, 60 134, o.%al xrJtiHQov 2, 139. b) 2, 82188 .179 3, 67 219.ovg, ToCg w. &v.ovbiv 2 , 78182. Toi%


:6 . . pneotpCXiTntoq . . ohtoel gi/j-TcoQ 3, 73. sim. 2, 36. — iaviviifiTv tovti nifiTCTOV . . hog 1»49. sim. 2, 149. — 2) ovtoah 1,26 95 2,147. rowtroi;/' 1, 111.tovtovv obi. 1, 78. vccvtC snbi.2,53. tavti Xsyat 1,.41.B) ovTog, (cf. Trentepoblp. 26) I. c. substant. (vel adi.vei part.) : [cf. etiam aMg B 1).]1) a) oit. 6 'Hyi^aavSQog 1, 66.b) t. . . t&v &vSq(ov 1 , 49 3,182. 0. 6 av&QoiTtog 1, 74, sim.«: 1,121 3,113. ^:3,8 71 126186. s: 2,68 83 1,109 126 119124. ri: 1,106 3,6 154 230. n:2,139 8,66 2,164 3,77. (i: 1,86 2,90. v: 3,162 1,20 22 323,36 33 1,7 11 36. o: 3,110.3P: 1,129 3,17 133 1,72 3,1412,9Gb 3,92 201 J7, ^: 1,17.a: 1,83 92. t: 1,119 3,207 1,136 3,43. z:Syd6 2^173 3,107108 2,133. ^: 2,65 170 3,62128 186. — T. . . toiig ivaysTg3,121. sim. 2,162 3,11. -~roiid'*. . tb SCyimov 3, 7. sim.3, 52. t. . . ta ri^XiXwOTcf ti fi^y*.^©?3, 141. ct* 3>, 7.7. 2) it«rl-p^ a?T6< T. 1, 76. sim.; a: 2', 4146 154 3,238 1,74 55, 3,107220 24. f?:2,69 1,92. y:3,103.e, 2,30 1,54 3,132. e: 2,1751,81 2,112 128 1,67 79 8^133. 7j: 1,83. ^: 1,128 129 2,34 3,182. %: 2,27 [67] 1233.212 23 1,93. X: 1,.87 161166 2,67 83 3,228. (i: 2,671,42, vjl, 22 11. 0:1,182. «:2,28b 3,94 1,41 90 158. p:2,62. 0:2,117. t:3,6'7 1,182.tJ: 2,3, q>: 1,171. X' 2, 175176 31 167 3,171. i/»: 3,41.—8) ^T(\^ivt(iiV % l tovtmv HoriitSQmv Xoycov 2, 34. 4) 6 Jl^Tjctbg0. J7]^oa^ivi]g 2,36. —INDEX VERBORVM. 133ti]V' lialiiv T. i//fx7?«' 1, 64. &im.1,131 2,4 156 3,13 177. —cf. etiam infra V 2) a). — 11. ovtog. . iativ 6 dtvtBQog xat^og3, 79. cf. 3, 82. — cttfwj . . ictiv. &noXoyCa 1 , 122. —Mgbg .sim.: 1,26 3,206 106 187. —Tovro r,v &y.%6vri .. to^m 2,38.sim. 3,49 1,191 2,63.— ravr'iatlv Q nQo86triq x«l ta tovtoi9ofioia 2, 166; — x«t ravto:(jn^ Tii tpavBQci 8, 96. sim. 3,1.67. — 2, 103 106. — tavtryifScQxrjv tov X. TtoiriaaivtaLl^ 193.sim. 2, 171. — III. 1) coni. c.pron. ainog : v. ahtog B), 2) ovtoindvteg 1 , 23. sim. 2 ,. 8.neutr. : «yidvtav t. 2,75 3, 98166.IV. solum ponitur 1) masc.et fem. : ovrog subi.: 1,33 4041 b 42 43 49 53 54 55 b 6280 83 86 97 98 99 100 101103' 106 109 110 104 b 166 1721^8 2, 39 43 44 58 89 98 130.0. fiovog 2, 136 156 3,17 24 2756 85 106 162 b. si di) xal o.avnQ {eati) 3, 156' 161 162 171181 188 207 212 230 241 253.obi. : 3, 244. — avtr] (naXig)inoXiOQ-tieito 3, 166. — ivbg ctv-SQog, ovSs tovtov (=5 nequeeius) Xiav f-vn^Qov 2, 100. ovt6gys tovtov oi) noXv StatpiQU1,.49. taig r. vnBQ^oXaig 1, 70,sim.: 1,93 102 2,22 107 3,136.yiata tb tpi^cp. r6 r. 1,81. ?]^d. (pvaiig 7] t. 1,95, tadvKri-(toeta vci r. 3, 144. — rovrov«()dirf9ov3,138. obi.:l,80 171.d\d 2,158 3,162. nUQd 1,62vno 1,98 122 170. — rovrca1.37 38 b 48 76 79 86 97 b100 106 b 110 113» 188 1942.38 154 3,36 = vofioi. idvriff .., rovTM 158 171 174 217.A£SCHIK£S, ed. Blaas. — Ind. comp. Preusa. 10


—:.134 INDEX VERBORVM.'naQO. r., . . tcuq' vuiv 3,240.tovxov 8ubi.: 1,82 3,22 57.tbv . . v^Qiav^v, tovrov 1,17.tovtov obi.: 1,28 43 b 53 5467 b 95 112. tbv . . /*/; avvsvsynovtaQijtogUy t. 112 2, 40.s= Xoyov 2,165 166 3,3 26.= "KUiQOV 3,54. tbv .. civatstQocpota^r. idasts . . 159 161224 230 244. Ji^fioad^ivriv . .xbv yQOLfpavta . . , t. 245 254.SUc t. 3,156. inl t. 2,116.jti-fTo: t. 2, 47. TTfpt 3, 91. tcqost. 1, 45. tavtiqv obi. : = olY.Cav2, 166. wspl r. (vtaittai;) 2,159. — o^TOt subi.: 1,64 74136 b 161 2,14 178 3,16 2436 43 183. riaav ovtot, tQBig&dEX(poi 1, 102. — tovtav:tovg tovtcov l^u^d^povg 1,47. tovgtovtcov (ptXovg 1 , 47 . sim. coUoc.1,66 2,152 3,16 28 37 58 152257. tug danccvag tug t. 1, 65.sim. 3, 14 237. t. ng 1, 180 2,32 3,63. slg tovtcov ttvd 1,15.r. ot fisv . . ot ds . . 1, 91. t.TtQ&tog 1, 102. — ccTtb t. 3,215.t. ivavtLOv 1, 84 2, 127. (istdt. 3,13 115. TtaQd t. 3,40. tccqIt. 1, 141. V7ISQ t. 2, 15. — fem.TOVTcov (drKit^yoQi&v) %atriyo~QSiv 3,215. — tovtoig: 1,632,164 170. wg oiy, stSoai r. 2,93. iv t. 2,162. TtQog t. 1,97. — iv tavtaig {s%%X7]aiaig)2,60. — tovtovg subi.:3, 16.it«lT. 3,29 119. avvsQ^laui tovgaQiata cpQOvovvtag., tovtovg .)l«'/«n/ 1, 24. TOVTOVff obi.: xoflt. 1, 27 28 32 b 34 48 134 2,121 = Xoyovg 165. cf. 3,119.— ytal tavtag (= yQucpdg)-nataXvasts 3,5. — 2) neutr.a) pertinet ad ea quae antecedunt(vel ad ea quae dicuntur):TOiJTO subi.: 2,13 57 81rjySLa&^ai., tavta . , tavt' . .114 3,30 48. = xQvaCov 173188. tavta subi.: 1,39 76. at. . rjdovai Tial tb firiSsv t-navbvtavta . . (subi..anaph.) 1 , 1912, 19. tavta roS yoijrog dv&QOinov(parenth.) 2,124 3,23 3872 1.S4. — tovvavtLOV tovtov3 , 50 254. tovtov . . yidQtvQU2, 91. TovTov arifisiov 1, 25.TtoXv tovtov SsLv6tsQOV 3 94.,sim. 3, 145. nsQuitig^ tovxov3, 24. tcsqI tovtov 3, 28. in roOTCQdttsad^uc . , in tovtov 1,13..— TOVTcov subi.: 3,5 149. tdgtovtcov ultLug 1,177. TOtff r.altCoLg 3, 157. tov ratJr' i^SQyua&"fivuLHof^iSg ro ysysvfja&uctovxGiv uLtLov 3, 236. iidQtVQugtovtcov 1, 160 2, 32 122 1673,27 96. T. .. (ri7fi.fta 2, 103 1413, 177. cf. 3, 46. iv tm stiQcotovtcov (azQoo^atoSsafieav) 2,99.sy.dtSQOv tovtcov 1, 137. cf. 2,81 3, 168. TOVTcov . . s%aatovl-S-yo? 2,116. tL tovtcov 1, 122.3, 163 1, 145 3, 40 2, 76. tC t.3, 170. tdvavtiu tovtcov 3,170.TtQog sy.uatu tovrcov 1,1 3,143. — dvtl 1. 1,76 3,92. iiixQtt.2,44. nsQl t. 1,3 32 86 b147 2,84. (xal n.t.) 167 3,130175 224. tu TtQb t. 2, 44. vnsQT, 3, 11 0. — rovTcov i7CLfisXr]aofisvri1, 10. sim.: obi. 1,82 1662,116 3,52 58 85 212. — rovtOLg:2,166 3,53. inl t. 3,109. TtQog rovTOt? 2,13b 21 813, 98 122. — Tovro, ravrarsl . . dyvosL tavd"' oncog ^x^i1,95. td Sh . . ysvousvUf rofO-d''1,81. rovro 1, 143 28. sinsLVttuvtu 2,2 13 17 36 43 3,100204 211. QTj^ivtGiV tovtcov2.,lS.XiysLv: tuvta 1,44 65 98 1772, 106 3, 160. tavtu vsvoiio^i-I


.INDEX VERBORVM. 135Ttjrat 1, 83. noiBLV : tovto 1, 124131 2,86. Tavral,4:2 176 2,89.•TeQCCTTSLV: TOVTO 1,11 51 52 913,187 244. TccvTK 1,42 73 2,126 3,42 105 123. tuvtu tcqo-XByoa 1,49. a%07tBtv: rovrol, 17107. rovro (lovov 1, 54. praeterea:rovro obi.: 1, 99 = j;a»-QLOV. 101 117 2,87 98 119162 3,6 32 (Httl r.). 50 69 70142 147 149 159 179 195. rccmaobi.: 1,95 99 102 111 163 1812, 15 29 55 71 77 104 116 120121 126 129 131 137 147 1673,3 11 b 44 45 53 55 61 6671 75 [75] 91 94 129 == XQV-(uxvce. 144 155 200 233 236 246249. xal r. 256. 5ta rovro 1,27 73 126 165 2, 36 3, 47. ort..,^iar.3,191. dtaravra2,1633,148. eCgTavTcc 3,23 31. «ararovro 2, 50. (istcc tovto 1,8 63.r6 fi, r. 1, 37 63. fisrcc vavva1,13 23 111 112 2,14 29 b 65110 3,50 62 68 153 231. tcc(«.. r. 1,53 3,64 81. naqci rai;ra1,20 32. nsgl tavta 1, 42 3,84.xai jr.r.3,173. ?rp6ff rovro 3, 28,TCQog tavTtt 1, 120 176 2, 6 2637 44 3,203. b) pertinet adea quae sequuntur: cf. 3, 57.rovro subi. : 2,87. sq. mcts 3,87.t. . , .sl 94. ravra subi.: 1,39,—, tovTOLS . . nQoaixsTS tbvvovv . . yccQ 2, 22. — rotrrpobi.: 1, 159. o^j . , st . . tig . ..KaTrjaxws , tovt* s^-qTaasv 1,160! (r. . . , Srt) 1, 161 3, 6 99202 212. r. , wff 2, 151 3, 50. .242. ravra obi.: 2,84. ow,.,ravra 3, 24. rai5r* ovn idvax^-Qatvsv, .. fiiXloov savtbv xarataxvvsLv1,54. rai5ra, a>g 2,43. ravra, ?) ra , ij ra . .3,. .51. cf. 1, 39. rov-d"' . . a%onsLVfonoag 1, 6. cf. 2, 130. ^ia rotiro.ort 1 , 73 3, 229. Slcc r., oncog2,123. dta r., tva 3,135. slgTOVTO . . nQOi^yayov, mOTS 2, 77.cf 3 , 82 94. xar^ rovro , ort1 , 108. naQcc89 3,131. c)rovro . . , ort 2,xal tavta = idque:2, 78 (cf. 2, 100) 2, 1503, 229.V. c. relativ. 1) a) ourog 6*Hy.^ ov . tate 1,66. &v rovroov, . .3, 99. ov^ . . tovTovg 3, 801,28. rovrov . . og 2,92. b) octls. , TOVTOv 1, 160, sim. 3, 114.c) ocfot . . rovtovff 1,40. 2) a)rrjvsntaToXriv r., rjv 2, 128. sim.1, 106 3, 212 87 1, 22 2, 96 3,67 2, 156 1, 186 65. — 2, 178.— 1, 77. b) a) OTL . . roi>ro 2,60. sim. 2, 107 3, 133. — 3,13.— ^). . TovTO 1 ,25. sim. 1,71 2,31 33 142 146 1,39 168175. (cf. 3,193.) 3,81.— 1,191166 3,211. — 1,45 55 109 3,213 1,73 138 2,60 3,73 250207. c) a)v (masc.) iv rat? oC-'x.CaLg ysyovs . , nsQl rovrcov(neutr.) noLtiaofuxL Tovg Xoyovg1, 40.ovrm, ovrtag, ovxo>aL]ovTcag ubique ante vocales (velmterpunctiones), velut 3, 5 ovrcoff,xat. — alaxQcbg ovtco 1,38.ovtmg avtbv laxvQ&g 1, 145. o.7]nsCysT0 acp68Qa 1, 96. — ovtoaal3, 127 179 186.]I. spectat 1) ad ea quaeantecedunt verba a) in initioenuntiati: 1,8. sim. 2,11 34125 3, 2 147 1, 55 96 157. —2,10 3,36. — 1,34. — 3,60205. b) a) 6 fisv ovv vofiod^stfjg0.' 6 dh Kt. n&g; 3,33.dsL $h ovx 0., &XX' icyava-AtSLV3, 144. cf. 3, 194. |3) ov S' o.&tLfidtsL 2, 9. sim.: |3: 1, 33. 8:1, 185 3, 179 2, 151 3, 60 127.10*


.136 INDEX VERBORVM.s: 2,84 3,186 2,81 3,5 14938. jr; 2,3 3,116. r: 3,42. cp:3,194. X' 2,1^4:. — 3,17 1,462,157 42 3,128 2,151. ~ 3,106 11 2, 38 1, 166. 2) ad eaquae sequuntur Terba a) 1,1631164] 3, 50 49. 8im. 3, 110.b) 3,247. — II. = ol^ne mittm:^aditog o. 'ACXTiXvaccP ibv 87}fiov3,234, — in. in apodosi: o.^'di] = iam tum 3, 129. —IV. antecedente partic: 1,113, 189. — V. MontQ . . o^tio: v.&onsQ 3). — o. 'inui^ av S^dvr}-tat 1,181, o.,


:INDEX VERBORVM. 1371,94. .iXfvd-igov


138 INDEX VERBORVM.178 polil p. 38) I. 1) c. c. verbis:yQafifisva dCY.r^v Xd^r] Ttaga rov 3, 18."^dvtog 1,161. — clQrjVTjv: 2, 7taQa66i


.::INDEX VERBORVM. 139xagaife^vxsv elg xr\vid^ognokuBCav 3, 37.TtaQaS^eQfiavS^tlq, 2, 157.xavxa . . 7ta(^i^ve0e xoig no-Xixaig 1, 181,TtaQaireofiai, xr]v dqyriv 3,198. vju.d-ff 1,122. — vnsQ avxovxag ^rnitag 2, 19.jtaQaiedO-rifiau -^tvov 2, 68.-(iiva>v 2, 86 140.jiaQaxaXeo}. I. omisso acc.3,64 82. n. add. acc; 1,173181 2,122 180 3,55. {dvoaaCxC)96 200 b 202.-3,186. Ill.l)t7]vxfjg aa}(pQoavvrig naQdtiXriaiv .&6i,fLVT^ax


::140 INDEX VERBORVM.y^tpead-at, -mv. 2,14 3,62 194195. yQCnpti -0)^:3,6 191 194 b197. r) x&v n. ygatpri 2, 20. cf.3, 5 191 196 199 b 200. S


^)INDEX VERBORVM. 141i^^as 1, 167. tag sftag 5»}fx>>]yo-Qiag 1, 174.7i€Ci^€fi^o2.i^. -ccl Xoyayp 1,166. ivGQOMf -jj nQcey^dxmv 3,206.staQSfiTteaovraj^v stg xr\vnoXixsiccv 2, 178.;ra^e^;(a/ucce. I. = praetereo:xifdvog 1, 93 b. ta Atavvcia3,69. — IL == prodeo1) -fX^fflv 1,180 b 2,14 16 1747 88 154. -^f^X^ov 1,198 2,47.asiLvoig Tcuvv -sX&oaiv 3,97. —vnsQ avrof; 1,164.-2) a) dsvQo:1,46 78 174. b) a) itpi) -sld^mv3, 166. §) tig tiiv i%HXr}ab»v 3,^5 211. — inl xo §ffuci: 2, 59.(acocpQOvaig) 3,2 151. 3) -pcwtijitiXLlii^aiV 1,.84. — III. == accedo(procedo), penetro: -aA-^ovTsg 3, 129. — e^g: 3, 86.stGO) IlvXatv: 2,130 8,80.7taQf:X


::142 INDEX VERBORVM.icBQyCa 3, 108. n. &vdyx'q 1, 7687. n. &vd'Qdi7toi.g 1,4 3,6 2,162. aim.: S: 2,115 3,109. £:2,181. Tj: 3,108. v: 3,108. z:3, 114. 2) a) TT. or noXCxcci 3,8.TT. ot gjtic^Tt/itot 1, 129. sim. 3,212. — 01 naQOVXBg n. 2,28.cf. 2, 96 3, 71 165. ntQl ..ndvxmv . . t&v acpmvcov 1, 127,nav xovvavtCov 3, 196. xa 8C-%aia n. 1, 196. n. xa . . auo-XoyTjfi^va 3,3. b) xd>v . . dv-&Qmn(ov . . n. 2, 41. sim.: 6: 2,137 3,164. f:3,14. -S-^l^ll^b.ii:3,226 253 37. ;i: 1,84 3,124.v: 3,192. o: 1,102. zfj noXein. 1,2. cf. 3, 125 1,60 3,8. c:2, 106 122. 3) 6 n. c. seq. subst.nusquam. cf. anag 2, 40 89. —III. c. pronom. vel sim. : n. vu&g2,84. — n. ayrorg 2,97. — ovtocndvxsQ 1, 23. — xaXXa n. 2, 6 51.sim. 3, 13. — n. ta xotavxa 1, 16.IV. solum 1) masc: ndvtsg:prima persona : 1,24 25 119 1613,209. altera pers.:l,25 65 2,136. tertiapers.: 1,44 157 2,34144 176 3,144. ndvxag subi.:2,146 3,98. n.SaoL S,14:. ndv-Tcov subi. : 1 , 145. — Svhvrivo-%6xa ndvrmv 2, 184. c. superlat.2,62 77 108 3,106 194 203207. vno 2, 66. — naaiv 3,191.inC 2, 122. -— ndvxag 3, 87.2)neutr. : gen. ndvxcov : n. aQiaxa1, 17. nQ&xov n. 1. 40. n. dSi-%mxaxov 1, 178. cf. 3, 141 161232 227. — n. a)v einoifit (idQxvQag2, 31. tiXog n. 2, 46. —dnoatdvtag n. 2, 77. cf. 3, 1642, 131. — nzQl n. 2, 118. — kvnavxX 6h yMKOv -/taxw yevSfievog1, 62. naaiv olg dvvaybai|| |j3, 120. — ndvxa Set xdvavtCatovtcov s'%siv 3, 170. ndvt' r\tpd-VIY.BV 1,154. n. nQdxxsiv: 1,2461 3, 103. ndvta , . itjjsvaiiivi2, 57.Jtdax» [insnov&saavWnen:3, 142.] I. abs.: 6 'Q-wg 1,73. II. sq. acc. 1) 2,35 1213,133 88 70 121 162 1,19]2,35 179 1,28. 2) dya&d S^146. alaxtata 3,88. dttvd: 1,170 2,143. %a3, 241. Hana2,172. nQ&yfia: 1,41 2,7. xl-(iTjfia 1,15. III. add. adv.: ev:2,26 3,182 243 232. xaxo&ff 3,142. cf. 3, 88. IV. add. obi. etadv.: ev: 1,14. cf. 2,26 3,86."Kati&g 3, 142. V. add. nQog]{= affici ab) : 3, 144. did c. acc.3, 70. vno: 1,28 170 3,86146 b 232.TtecrijQ» naxriQ 1, 13 2, 179.n. 'AxQOfirixog 2, 147. xovxm n.Tjv J. 3,171. 6 n. 1,42 97 99101 102 b [103] 105 2,28 3233 78 3,78. ~ nQog naxQogv.al nQhg fLrjxQog 3, 169. xo^ n.1,100 3,86 191. — naxQC 1, 18. 1x(o n. 2 , 26, — aistbv natiQU "nQoaetnovaav 3, 77. tbv 9r. 1, 1328 2, 160. nQog 1, 143 152. —oaot vficbv natiQsg eCal naCScov2, 180. mv ot n. 3,154b. otn. 1,138 170 186 2,87 3,231268.TcaTQixoq, xr}v n. evvotav2, 26. n. cpiXog 3, 52 1, 42.TtaTQioq, ov yaQ ijfitv -6viaxtv 1, 83. sim. 2, 87. cf. 3,20.— ev%dg 1, 23. nsQt teQcav t&vn. hckI oaCcov 1,23. %rjQvy{ia 3,23. — neQl td)v -mv 2, 114.7taxQi


INDEX VERBORVM. 14376 105. oi)aiav 1,31 96 116164 170. oi)aias 1,194 3,19.rdq>aiv n. 2,152. — subst.: rocvc. TtaxfdrjSo-Kivav: 1, 30 94 ter106 154 195. xa n. nqoifiEvog3,113. ^vxl x&v n. 1,105.Jiavofiai, abs.: 2,113 1,1572,118 161. — c. ^art.: 1,195.^sds^Bvov iv Tiidaig 2, 76.Ttedlov, xb KiQQaiov n. 3,107 118 123. inELQyd^ovxo x6n. 3, 113. i^sLQyaafiivov xovxot6 n. 3, 119.xr}v iv IJ. nQog zovg 11. Jie^i^Ofiaxiav 2, 75.;t€§o§. Hal 01 tnnsLg xal otn. 3, 140. sim. 3, 88. — n. dvvdfiBi3, 85. cf. 3, 96. axQccxiavn. 2, 168. n. axQaxid 3, 102 136163. n. cxQaxioaxag 3, 97.TteiS^o}, I. l,57b. 1) 2,104.nineiad-E 1, 93. 2) a) iiiavxov1,45. — c. acc: 2,20 3,41 4243 170. b) pass.: 1,134 2,12133 176. II. sq. inf.: 1,48 61114 123 2,17 19 21 3,222 2,63 154.—pa8S.:2,175. Hl.XQrifiaai2, 148. IV. 1) eUoxoog ov-exai 3, 246. 2) xoig v6(ioig-ead^ai 1, 6 b. V. sq. atg: nineiaxai,2, 5.Vva v.al Tteiqav Xd^co^ el . \.3, 213.Tteigdofiai, sq. inf. : -divrat3,99. -cb|Lt«vot3,85. -ffoju-at 1,95137 2,25 3,24 54 238. inei'Qmfiriv 2, 30.xifiiJtToq, 1) 2, 14. — 1, 49.2) nQ&xov (isv . . niiinxov 3, 170.7te/i7tQi, I. sq. acc: imaxo-Xrjv 2, 128. cf. 2, 137. — 2, 83.nQia^eig: 2,105 3,47 82 ter.— 2, 32 103. II. add. dat.:imazoXt^v 2,137. III, c.apposit.:1,113. nQea^Evxriv: 1,188 2,15113. IV. 1) add. quo? Sevqo:2,13 3,62 63 b. £^s: 3,130 151.«1« 1, 188. nQ6s: 2, 94 57 10915 3, 103. ws 3, 162. 2) neQi:3,62. iiniQ: 2, 13 b 109 3,63.ann, : sq. part. fut. : 2, 94 1133,103 130 151. inf.: 2,137.JtevS^ea», 3, 77 242. — a^rovtaxvQOig 1, 145. — iq)' oig 3, 211.:!tevlav dfivvead-ai 1, 88.jtevTaxooiOi, 2,77 3,235.xi]v §ovXr}v xovg n. 3, 2 20,— 1,112 2,154 71.stevre, 3, 85 240 100 101*— 2, 70 3, 194 191 222.jtevT^^xovra, 1,23 3,4 2,371,139 3,116 2,133. — 2,71.anovSccg TtevTtjxovTaexei^2, 172.TteQ, ZQLafivQ^ovg v.Lvaldovgoiovg n. av 2, 161.TteQalveiv (ir}Siv 2, 66.TteQaiTeQOi, (iridev hi n,xovxov 3, 24. — ov n. xf^g dKor)g2, 149. n. xov ^aLQOv iaxvQOvg3,80.jteQaq, 1) adv.: 1,61. 2) n.xov nQdyyLaxog,.iipri(pLaavxo ,.2, 107.jteQi, A) c gen. I. pend. averbis: a:2,72 3,134b 210 ter1,175 2,81. cf. 2,16 3,38 1,lOquater 1,113 2,113 1,1683,134. cf. 3,2. §: 2,60 61 823,150 1,147 3,133 1,22 33 2,67 110 3,71. cf. 3,68 2,1343,143 67. y: 1,183. cf. 3,60140. d: 1, 194b 32 185 3,148132 b 206 2, 103 12 18 1, 188123 3,83 2, 114b 1,111 1662, 160. V. etnov IV. e : 3, 2241,76 3,83. ^: cf 1,55. t: 1,113. x: 1,44 2,8 165 3,52.V. Xiyia IV. jt*: 1,127 87 3,206.V. (iL(ivi]6Ka} IV. cf, 1, 55 158.v: 1,7 quinquies 13 3,222. cf.3,2. Jt: 1, 93 3, 62. v. noLSO-


:'«144 INDEX VEaSBOEVM./iat4)b). n:l,H 3,9 215 130 1,23. c: 1,89 2,103 3,205 1,64.qp: 1,174 2, 148. — II. coniung.c, subat. (vel phrasibus) : w: 2,182 2,44 1,44. y: 3,2. 8: 2,101.f: 2,63 84 1,147 148. x: J,13689 86. cf. 1,86. X: 1,153 3,592, 11. sim, 2, 122 2, 16 1, 122.sim. 8,122b 2,47 1,40. aim.3,28 2,74. fiu: 1,130. (iVBHa:1,160 2,82 98 3,114. .vo^o^:1,22 160. cf. 1,8 qviater 34186 3,204 205 37 38. sim. 3,39 2 1,22 ter 3,44.ter. sim.3, 41 9. cf. 1, 8 34 3, 12 36 40175. — «: 2,56 1,6. ff-3,210b140. rifibccg . . 1, 82.IV. pertinet ad totum euuntiatum1) [1, 8]. — {^ni Blass1,189.) 2) 1,131 136 2,7 3,209.cf. Trentepohl p. 37 et 38 init.B) c. acc. I. coniung. c. yerbis:rjS£%ri6&eS,M. sim.:a:l,94. cf.-3, 107 141 221. *:1,433,108 9. sim. 3,221. s: 3,161227 1,41. n: [1,170] 2,159.c: 1, 41 2, 96. cf. .8, .51 2, 168.n. ciMXciatxa 1,.42. cf. a: 8,173.y: 1,126. III. 1) fiubst.: tohgicyatvag rofyff jr. SodayLiva 2, 75.aim.: a: 1, 175 3, 222 118 169.S: 3,237. 6: 3,219. x: 2,88180. (i: 2,71. fi^: 3,243. cr: 3,166 1,102. t: 3,236. v: 2,181.-^: 2,163. 2) a) k'an . . tSbv n.Tccg diQxag Bidri tQia 3, 29. —TOAg n. tbv nuiSa, natQi\ ^dsl-9c5 . . 1, 18. sim. 3,91. \>) xun. KsQCO§X&Tcvr)v 2, 44. sim. 3,98. xa n. ti]v i]Xiv,Cav 1,49 121.xa n. T7}v Krnp. axQatriyiav i^i~ysiv) 8,51. sim. 3,52. IV. pertinetad totum enuntiatum1) 2,168. cf. 3,51. 2) 1,113116 2,169 3,173 174.-1,131— 1, 127. — 3, 133 141, 3)tempoi^ : 3, 254. (loci a Lutzijp. 137 allati ad haec nontinent).^Sf^idyiuv tbv 6tqatriyb\Inl tfjg vtatg 3, 52.iX€QiaiQe€tt. 1) -tXovtsg tinoiritov t6 ^titQov 3, 136. cl2, 51 104. 2) cov tcc xXavLOm-6io,a*vo(? 1, 131.TieQi^dkket», c. acc. et datjcvfifpooatg 3, 114 226.ngd^iig Tc;g ^tSQl^Oi^TOVi1, 70.steQi^oriTwq 1,113.TteQiy.iYyofiai. 1) abs.192. 2) add. gen.: 2,21.3, 115 173.^€Qi.syifd^aTe jttf 3,209.xvH^^j neQi6ivv csa^o^lini tov pri(icctog 3,167.JteQieifit, (dfbC). (led -ovta251. c. dat. : 1, 164 106.7ieQl€ifi,i {dfit). 3,164 8S— [nsQi] rrjv ndXiV 1,170.6 3te{>l€QyoQ ,%al aviioq)dvtiA7)(i. 3,172. — 3,229.^SQLeQX^f*^!^* -ovtai tj}\dyoqdv 3,213. -btai .. xaitrjv dyoQdv 1, 94.jieQuOTTifti* I. slg tovto cp^Q(ov -€atr]CE td nQdyfiaza, &aTi3, 82. atr)0€LV \\nagaa. \\ ticpfvyovtL d^aQQBiv 1,174. II.trans. 1) 1,61. 2) i'|co rpO na{voybOv .3j 206. — fccoO-fv: 2,-Sdx&ai 3,56 207. 3) -saxaaatX7p> i}i-iiXr}c(av 3, 224. — tov(po^ov tbv -Gtdvta ainovg 3, 137.TteQikafjL^dvQ}, tri incowluta. . -^av (avtovg) 1,24. -^mv yj^^^' '.IrteQifiaxilToq. -ot 1, 134 —tb n. 3,180.


x€Qif€evot>, 1) aba.: 2,62.2) add. acc: TtQSoQsig 3, 5864 68.TtSQioqdm, 2, 79. — c. part.:1, 108 104 (aor.). v.attf5yi,oLiiyi,svag2, 116.Iv niUTj :iSQi7C^TOvvxa 3,160.(poivi,%iSccg AiSQiexeTctOS 3,76.TtSQmln^TOJ, iyo) roig s(uxv-ToO loYOig ~tco (= mecum ipsepugno) 2, 144. — XotdoQuxig 1,1G5.


146 INDEX VERBORVM.Cfiivov 2, 20. toiovtov ^nXaastb . . rpBvdog Kat* ifioH 2, 163.bIs tovto IIQOI^X^V ^^fOve^laq3,94.TiXea), in' dvofidtoav dicc tijgTCoXvtsiag TtXiovta 3, 253.TtXfiyi^» triXfnavtrjg rc. subi.3, 147. -mv tivcav^ a*l Ttegl sfisysysvrjvtai, aaQtvqCag 1,136.— avtbv . . sfiaetiyovv tag i^av&QOJTtcov -dg i.,6d. tvTttsa&ainsvtrj-AOvta -dg 1, 139.TtXi^B^o^» tb it. t&v rcoXLt&v2 , 145. — vnsqPoXriv . . -ovgit&v 2 , 42. — nQoaixoisv ttan. 3, 65. iv ta n. t&v Sr]^aC


.INDEX VERBORVI^f, 1471,167. §or}»tlccg S,d3. yovdg3,111. de7]Civ 2,29. dicctQi§riv1,41 2,38 101. tiqt]vr]v: 2,5968 77 175 176 3,58 61 64 6567 72 148 149 b 150. hdoxijv2,30. enaivov 1,167. im^ov-Xdg 2, 22. iTtidei^LV: 1,47 3,133. inLfiiXsLccv 2,15. £{>xdg2,158. ^riXT]Giv 1,43. tnBtEdCcig3,121. xarw^po/^iTfv 1,135. xarriyoQtug1, 39 2, 8. yioXayteiav3,162. MptW: 1,93 152 153.Xtj^Eig 1,63. Zdyovg: 1,40 3,28.fjLveLav: 1,160 3,114. 5rpa|iv1,51. TCQaGiv 1,116. nqo^oXccg2,145. w^dvoiar: 1,6 64 2,179.TtQoaodov 1,S1. TtQotpaaLV S,67anovddg 2, 172. GtQatELav 3,129. Gv^iiaxiav. 2,29 68 3,6593 142 137. avv^ri%ag: 1,1612,160. ira^iv3, 67. inSQ^oXdg1,70. 3) add. duplex acc: 3,41 224 2,28. — res: 1,107 2,79. — 1 , 193. 4) c. praepos.a) h: 1, 161 10. b) tieqI tcoX-Xov, nXsiovog, nXsiatov: 3, 78.— 2,180 22 3,224 46 257 1,182 2,152.jioififza, -ta 3, 136. «v1, 129 133 3, 184. {noLsiv) 1,136.— oaa nsnoCrjyia iQootLHce sigtLvag -ta 1,135. cf. 1,136.ccvdQog . . nsQl Tfoii^Oiv dLarsTQKpotog3, 108.:xoi7iT7jq» 6 n. 1,146 153 3,191. -i]v dyad-ov 2, 144. 'Ha.6 n. 3, 134. — tag yvmiiag tovn. 1,147. sim. 3,135 136 1,151. 'O1.11JQOV y.al itSQcov n. 1,141. iv toig GocpcotdtOLg tcav n.1,142. ttiiv tQayLv.cbv n.S,2Sl.— nsQi 1, 155. — Tc5 y.co^LV.mn. 1,98. — dya^ovg wxl xqt]-Gtovg n. 1,141. n. dyad-ov 3,257.Ttoisclkoq, ti]v Gtodv rrjv n.3, 186.xoixtXTfiq» dvSQa n. 1, 97.TtoZoq, 1. 2,152 3, 209b 2,162 1,130. — 1, 15. II. obl.1) 2, 160 ter 3, 24 b 121 ter 236245. 2) noLOV XLva 3, 168.xoX€fiieo>, 1. abs. : 2, 76 3,56 70 72. II. add. dat.: 2,293,141 2,164 b 3,108 2,57 138.m. nQog: 2,13 33 1,64 3,54.vniQ: 2,29 3,54.TtoXefiixoq, ot vvv -oC 2,137. -- td n. S, 212.7toXe/biLX(bq 3, 163.Ttolifiiog, 1) adi.; 2, 75.c. dat. : 3,172. 2) subst.: t&vn. subi.: 2,76 3,187. tOLg n.3,151 171. tovg n. obi.: 3,88175.Ttokefnoq, -og d%riQvv.tog 2,37. 6 ^coy.L-Aog n. 3, 148. 6 n.3, 93. tov n. subi. 2 , 58. -ov2, S2. — tfig ^QXm "^ov n. 2,21.cf. 2, 70 3, 82, tov n. pend. asubst.: 2,30 3,111 2,33 172.t&v n. al svQ^vvaL 2, 80. — tovn. 2,73 13 79. i% -ov 2,37177. i% rov n. 2,161. inl tovn. S, 150. — %Qatovvtsg tco n.2,30. sim. 2,76. ror? ^r. 2,177.iv -cp 2, 115 3, 161. iv tco n.2,70 79 100 3,7 103 154 b'. ivtoig n. 2,177 181. — obi.: y:3,55. s: 2,176 3, 140 b. n: 3,83. danovdovg %al dv^tjQvyitovgtovg n. noLr]asts 2, 80. ^gopTjyovtaig dandvaLg tbv n. noLOVfisvcov2,79. ov iv. -ov noXLtsv6(isvoL2, 177. — dLa tbv n.2,131 147. slg tbv n. 3,143.%ataatf]vaL stg-ov: 2,172 173175. inl tbv n. 3,65. v.atd-ovl,181 2,33 3,88 243. naQaxbv ysvofisvov n. 3, 143.at TtoXiai (tQLxsg). acc. 1,49.TtoXioqxeoi, 2,89 3,165 187.


148 INDEX VERBORVM.ixl . . :voJ,iOQ}Uiic zfjg noXscos2, 28.ynoXcq, TtoXig 3,46 110 12215B. Tis n. 3, 142. tig &Xlr} n.8, 48. n. ScGTityEktov 3, 133. t/«. 1,3 28 32 2,59 72 103 1723, 2 12 27 47 88 134 154 164178 211 215 247 264. — srd-Xeciis rjativos 2, 59. aXXiis nvhgn, 3 , 42. TT. dj](io%QcctovfiivriS3, 114, nXr}v (ilccs tt. 3, 128.nXiiv MsyeiXris n. 3, 165. x^sw. 1,6 8 IS 26 29 30 39 64b62 65 78 97 108 b 110 116 117120 134 140 153 160 166 177188 b. — 2,8 9 22 24 28 4555 63 74 b 78 108 113 140 149150 157 158 160 169 b 170 171176 177 183. — 3, 4 14 21 2223 25 29 57 66 b 72 82 b 8792 105 106 116 b 118 124 125131 145 152 153 159 171 b 172177 179 182 193 206 208 ^09216 219 222 223 224 227 237241 250 253 265 257 258 260.— noXn TLvl Hcri v,a.i 6yi,oia3,83. h n. 1,89 '3, 233. t^; n.1, 2 11 13 29 48 92 b 118122 132 192. — 2,6 17 28 29 b45 79 b 165 171 181. — 3,12 4 5 6 8quater 10 (r^ avtf,n.), 17 b 19 21 22 b 25 33 3653 54 65 57 61 70 82 103 116144 146 156 174 191 225 236252 266. — noXw 2, 116 3, 130167. triv n. 1, 1 22 40 60 73107 127 128 134 169 165 167169 170 2,17 27 30 33 b 36 6277 120 123 ter 128 154 161164 176 177 3, 8 76 93 108109 120 126 127 150 157 158159 166 169 194 200 226 b227 229 258. — noXBts 3, 136.ut n. 1, 4 3, 6. t&v n. 2, 142162 3, 94. - tais n. 3, 42 98134. — n6Xiis acc. 1, 190. nivxBn. cviifiuxidug 2, 70. rag n. 2,9 19 69 60 lii6 116 116 11129 130 137 3,80 85b 95. ^octinoXsts 3, 134.jvokirsicc, tQtis Bivat -ai1,4. cf. 3,6. t£ av Bti Tavvriv slnoi tis slvai v^ n., iv7/., 3,37. — -as ifxnXr^^iav2, 164. tb 'xecpdXamv ti)s n.ai^tov 3,217. ti)s n. 3,5 b. diatils n. 3, 253. i^ st&Qag n. 3,220. i'A Tf)s n. 3, 173 226 136.— t^ n, 1,6. iv toiccvTfi n.yijv 3, 196. iv ty n. 2, 163' 3, 75139 214. — obi.: a: tas n. 3,85. triv KX, -av 3, 160. 8x 3,207. f; ti]v ['ar^v Hal ivvofiovTT. 1,5. ?]: 3, 3. ^ataXvsiv: 3,196 [1,5]. X'. 3,7. .a: 2,131.n: 3,8. noXitBvaad-ai: tr}v uviraova?. 1, 5, na^dvo^v n. 3, 7.VTjv n. cw^ovcst 1,5, cf. 3,196.ds 2,173 3,37 136 2.34. fcWS,161. nQos 3,134 217.TtoXizev/Licc, tb' ri}ff


—INDEX VERBORVM. 149cxQ&i noXkrig 2, 76. avd^qconoL 12 182 3, 129 238. XQvaiov 3,•xaQiyyQcmtoi ysy6vr]fiiyoi n. 172. fjyqtpiapiaxtt 5, 60 194. —5, 177. 6 iicim.GTOg xal ScXvai,- ^v (ccQXcbv) tccg nXeiaxag 1,106.tBXiatatog n, 1,105. ot n, ^,72. sim. 2,8. b) n. riff: 2,17 13.anavtig ol n. 3, 8. — iMCt' &vdQog-ov . . {xfittBQOv 2, 87. —c) n. itiQoig &fi. 2, 146. 2)praedic: 3,178 179. — 1,166tibv n. 1,1 40 90 114 117 156 2, 41. vv tbv ^Ali^. iv taig158 2, 5 16 145 147 168 Bubi. SiaQoXaig (piQmv 3,223.3,2 b 23 56 247. nBVxa%oa£ovg II. solum 1) masc. a) noXXot&vdQag tmv n. 1,112. &v^q dg 1,124 2,16 76. c. gen. part.:t&v n. 1,165 182. nevtaxoaiovg 2,181 3, 10. ax^dhv ol nXtiatoit&v n. 2,77 3,235. xivag x&v t&v •xoX. 2,6. otn altera persona3,234. — noXX&v subi.jTjfiitiQwv n. 3, 96. — xoi^g iav-Tov n. 1,181. toSg n. 2,6. —2, 27 100. tibv fiiv, . . tibv S\nt^xag subi. 1,11. roi^s n. 1, nXeiovmv subi. 2,51. x&v n.191. xovg aXXovg n. 1,50. itBQi ictpBiuivmv 3, 126. ovg subi.1,116.1,92. c. gen: 1,117. nXtiatovi;nokitixoq, &yv TtocQa- 1, 135. {Uta %XBi6vaiv (oppos.Ssiyfidteov 1,77.Htt'9'' «vTov) 1,109. — "Oig dirixd-cofuti3, 172. toig n. 1, 127xa/ (i4ila 6Q^&q %aX sfoki^Tixaiq 2,87.2,146. — obi.: -ol x&v noUt&v2,15. nXsiovg iq x^XiovgjtolXaxK;, «! 1,178 3,192.d: 2,125 3,191. s: 1,108 27 3,236 1,192 157 2,183 1,170.3,208. X: 1,128. |Kt 3,262. o: tlg -ovg 1, 107. nQog -o^^g 1, 52.2,38.nQog tovg n. 1, 145. b) n. BxijioXXecxoviie(ivr}^ivog nsQl Qovg 1, 158. 2) neuti'. a) a)n. 1,142.uom.r nXiov tj ;utXta 2,175.ro iir, 3tolvxQ(tYfiOV€iv oi>dpv iat' av 2,146. — S) acc:1,164 2,10 3,122. X: 1,127 sing. : nXiov i) t^. 7}. 3, 14. aim.3,28. fi: 1,100. v: 3,39 38. 3, 98. — icnixttv: noXv 1, 17.o: 1,42. n: 1,166 3,183 1,124 nXBlatov 3, 248. atpBatdvccii163 8,138 2,94 114 179. r: jr6/lv2,3. 7i;iUu;i;ov2,153. diafpSQBiv:nolv l,'49b 137. dia-1,98 3,90. v: 1,10 163. %' 8,42 172. XQOvog: 3,69 1,57 59 (pF^ovTcog 3, 80. «XtMrtof 2,9180 3,7 162 165 139 1,93 2, 145. — noX^ Sbivoxbqov 3,94.AiscHiNES, ed. Blass. — Ind. comp. Preuss. 11


.150 INDEX VERBORVM.3im. 1, 88 38 118 3, 9 141 246145 127 192. — &v(X(iEV£iv rbnXiov 1,96. in\ noXv nqo^aC"vii 1, 179. tibg knl xo noXv 3,248. — ovx av xoXv tc xara-^trjg SLT} 2,61, — plur.: -a xalpBydXcc ijSLHrifisvoi 3, 85. tov-TOiv xct nXstcroc &va§i,§&aai. 2,146. Si -a 3, 146. «: 1,2. x:3, 139. Xsysiv: xa nXsico 3,141.xk nXsicta 3, 204. ft: 1, 127.«: 2, 118. v: ra -a 3, 213. vi3,19. b) -a yial iiya^d 2,87.sim. 2,159 3,86. aXXa n. -AalSvGxsgfi 3, 118. -a Kal dXXaKaxaysXaata 1,43. ytaxd -d xaldXXa 1, 108. sim. 3, 96. c) xdsavxov ov8* dXXa n. 3, 21. cf,3, 118. sxsQa n. 3, 122. — xdn. Y.aL naXaid 1,81. 3) nXstatatj]v noXLV s^Xatps 1 , 107. cf.2,155 3, 64 216. — nXiov . .dcpavL^oav vavxL'A.6v, ri ots . ivC-KTiaav 3,222.dovXsvcav itoXvxeXeici $sC-Tivcov . . 1, 42.jtoXvzeXi^q* Bsinva 1, 76.ixaCgag -tdtag 1, 75.eTtofiTtsvov sv t& avtCO 6.M. %a\ ^. 1,43.:tOfi7t7i* K^riy n. 1, 43. iv t^n, x&v JLovvaCmv 2, 151.jtovtiifici. acc: 3, 172 2142, 166.TtovfiQoq, I. 1) c. subst.:alxCag 1,48. dv%^qcona)v 1,181.cf. 2, 163. dQ%riv 1, 11. xarifyogov2, 165, naxriQ 3, 78. ^rjxoQOiv3, 234. r^OTTOv 3, 173.(pvaLQ 3,147, 2) rovg -ovg xatvdr]pLaya>y&v 3, 134. 11. 1) 1, 308, 78. — 2,130 143, — 3,81 992, 51. ~ 3,75. 2) 3,246. —pro subst.: 2,99 3,137 213 177.:!tovoq, xmv n. 3, 191. no-Xhv n. hnopsCvavxsg 3, 183.TtOQeia.dnb xfjg n. tf)$ in\xovg OQyiovg 2,96. iv xfj n. 2,20. oXriv xr]V n. 2,21. %atdxriv n, 2, 56.noQei^Ofjiai, c. part. fut.:2,100. — 6dc3 1,74. — stgx 2,107 3,126. ini 2,73.noQB^fJiexx;» 3, 158 b. noq9-fievovxaq 3, 158.TtOQi^Oftai, (idQXVQug 1,92.— ^Cov ix . . 3, 173. xQvaCovxai . . doiQoSoyLriybaxa 3, 209.jtOQveiaq gen. 2, 144. jtOQ"velov 1, 124 b.TtOQvevoftai, ubique perf.:1,29 52 79 94 b 119 136 137164 155 159 188 189. nQbgxbv ndQVOv nsnoQvsva&ai 1,70.TtOQVlJ, -aL 1, 124. JtOQVl'xoq, xb n. xiXog 1, 119 120.JtOQVo^oaxia, xr]v xov Knovr]QLav nal -av 3, 214.JtOQVO^oaxoq, 1,124. XLg..novrjQbg 'naL jr. 3, 246. rovff ic.1, 188.TtOQVoq, 6 n. 1,130. n. ps^ydXovg TL^iaQxmSsLg 1, 157. -ov1, 123. nQbg xbv n. nsnoQVfva&aL1,70.TtOQog, iv rc5 n. 3, 158.TtOQQO} xrjg r]piQag ovcrrjs 3,122.jtOQQooB-ev, n. (schoU. = i^d:^;^^?) djja^Krro? sl 2, 150 a^btdn. (de tempore) dQ^dn^vog . ,dCsLfiL 2, 171. cf. 2, 154 3,9.xd SsLvd n. dsdlivaL 2,106.Jtoaoq, 2, 92. — 1, 10.Ttoxafioq, in\ .xa S. n. 3,183. xara xbv A. n, 2, 124,v.axd xbv n. 2, 125.Ttoze, [xavxTiV n. xi]v xcoQav3,107. sim. 3,154 162.J I =aliquando(quondam) a) 3, 193 b)1, 68. — 3, 103 107 164 162194 222. — slaav^ig n. 3, 206(


:INDEX VERBORVM. 151ijSri n.x 1,63 3,174 193. iiQtprivTT.: 1,26 3,10 242 252. — iwetdri%. 3,122 2,113. c) ic, ..,vvv 8,133. d) 3,179. II. 1) ininterrogatione : 1,28 164 3,165166. — 1,124 164 3,79b 1622, 40 3, 165 b. 2) ^^' it. 1, 194.ni. ti drj 7C. 1,17 29. cc StJn. 1, 168. — ovdslg uv it. 3, 179.ov .. w. 2,23 3,126 208 78.oi) (ii/i 7t. 3, 177.TtOTS 2, 167. -- 3, 66.TtoxeQOv , xoTEQa , adv,[c. coniunct. 3, 127.] I. sq. ij— 118 138 b. -a1) «a 2, 66. 2,2, 161 et 3, 53 b et 127 3, 131178 b 244. b) -ov . . , i) . ; M..^K. i) ..; 3,181. 2) -a 1,159et 2, 69 et 3,153 3,178 256.n. sq. ccXXd: 3,230.TtoTog, h xip nt. 1, 168. Ivxotq Tt. 2, 47. Ttaqa tt. 2, 156.Ttov* 1) de loco a) quo?(sed Blass noi 1,80). b) ubi?a) 3,167 182 2,73 159 3,1851, 143 3, 134 1, 151 2, 167. |3)c. gen.: (kXXoH n. 1,106, —1, 82. 2) a) ft' n. 3, 38. — dt]n.i 1, 15 3, 40 50 b 69 242.b) fttj-a-* ..n. 3, 38. 3) ^ novin apodosi: 2, 88.Ttov. 1, 28 2, 167.;rovs. dat.: 2,115 3,109 120.xoig d^anixaig n. xal XBXoindat,xijv xd^iv 3, 152.jtqayfia, 1. subi.: 1,61 1652,50 89 1,161 2,125b 13 3,141 2,73 3,163 192 179 162.— n. gen.: 2,34. — 3,193 2,36 3, 133. — gen. pend. a subst.a: 1,88. d: 1,126 176. 8: 1,24 2,20 29. Q". 2,111. x: 2,28 57 64 1,153. X: 3,253. ft:3,79 1,94. [y: 3,166.] m 3,206 2,107. — xa Mo^a jtalXafinffa xatv n. 3, 231, — ^xrot> n. 1, 136 136. I'|a)^fv rovn. 1, 170. nBQi xmv fiEXXovxtav?


152 INDEX VERBORVM.n^Kyn^va: 1,38 140 2,10 1233, 129 229 2, 92. — u: 1,18122 164 2, 107. tQHvoi 1,113, 187 244 1, 42 78 91 2,50126 3,42 73 123 260. aMi3,98. o {&): 1,40 3,130 1,266o 188 3,166 174. ott: 3,162.tt: 1,74. ndvra: 1,24 61 2,108 8,62 103 105. ^ca: 8,13.tir]Siv sini.: 1,145 2,98 155 3,164. — icyud^ow: 2, 104 120.sim.: 3,49 101 287. iiCxr]flQv2, 162. Tovvavtcov 3, 264. xavayikaata1,43, nai^vofia 8,191. cvu(psifovta 8,68 50, 4)iuhst.: e7ciTr]6evpiatai^37. I$yovi1,45 76 3,243. ngayfi.a1,41. »pfi|M/ (-Fip): 1,74 75160 8,96 167. 5) cum praepos.:naQa: 1,20. n^os: 1,51. (cf.1, 46.) 62. cf. 8, 64. 6) sq.owflDC ter: 3, 64,II. = exigo a) tsXii 'X^ta^ 3,119. b) med.: Xvtqu -lafisvov2,100.^ ftiff^ovff 'tc&ai, 1,04.TC^neiv c. dat. et inf. : 8,228.jtQeC^eLa. eubi.: 2,58 62123 3, 184 260. cvveXiyriaavttf « 2, 108. .- tijg n. [1,174]2,U 84 89 96. t&v n. 2,68.&nb tf}9 n. 2.13 16 152. icnhtf^q vtttigag n. 2,121. cf 2,94.#x tfje n, 2,40. i-ai^ trTjg w.1,168 2,25. — T^ n. mcfvSs^tai 3,63. tf^ naga (t^iUnnov-« 2, 109. tats Tvbv *EH. -aig3,70. -ottff 1,23. T«tfe §«rt^argJT. 2,58. ivtfjn. 2,20 81. cf2, 97 108 123. cvv taig . . n,2, 162. — acc: pend. a Yerbis:a : 2, «2. &nayy4XXu.v : 2, 16 4547 130 3, 97 2, 49 60. &q>' hqr]%ov -ag 2,94. a: 8,148. d:2,48. s: 3,68 2,94b 79. x:3,76. «:3, 68. ngsc^tvstv: l^120 2,82 130 142 3,97 138. —:-^ta 3,141. «^2,20. i«t 2, 4546 82 97 3,73. [xatd 3,78.]ol nqea^ini, -ti^ 2,104 132142. oln 2,12 63 60 b 86 1863,67 68 71 80. — toh^ n. snbi.2,59 61 80 91 104 106 140 8,101. — l^ov -av (pQOviiixoV2,103. ds-aa -cov ovttov 2,97.t&v n. 2, 18 90 141 163 3, 672,80. ivavtiuv twv n. 2,57.cvvsiXsyfjLsvcov riov n. 2, 102.cf. 2, 112. stSQoav %aiguv n. 2,105. — totg n. 2, 53 65 83 110129 [136] 3, 68 b 67 74 76. —obi.: 3, 91. iXic^ai: 2,18 193,63 100 b. nifixsiv (


.INDEX VERBORVM. 153n. 1, U7.^ xoyq n. 1,24. — 2)superl. : Tiv iiyLOiV n. 2, 42, toi)7t. xdiv adel^&v 2,26. cf. 2,149. ©r 7C. HuKxviibv 2, 150.Iv toLg 7c. Twv TTot^rwv 1,142.(SXt6ov -og rcav nolixmv 2, 147.cf. 3,2. Tov n. 2,22.sfQea^vTfiq* -ris 1, 102. —avd^a 7C. 1,108. -ag «ivO-pcb-Tfovff 3, 167. — tov n. 1, 104,TtQBiJ^i^tiq» 'Svis yvvai%a's3, 157.— &Qlds i-riv): 1,106 107 3,62. BiQTjvriv 2, 178. oUiav 1,100. zilog 1, 119. 2) Tca^a: 1,S8b. add. gen. pretii: 1,98107.Ttqiv, \n. rj 3, 25.] 1) c indic.: 1, 64. 2) c. infin.: nonanteced. negatio: 1, 116 192195 2, 61 92 135 140 147 3,12 b 25 73 77 85 116 131 140219 235. — nQOtiQOv . . «.: 2,92. 3) n. av c. coni. (ubiqueanteced. neg.) a) aor.: 1, 1453,26. 60. oi) nQOXSQQV ..,ar. «v . . 2, 2 et (anteced. praeteritum)3, 235. b) praea. : 1, 10.7Zq6m 1) nQO^ccXlovvcci 1, 748,11. sr^oqpwVftat 2, 148. 2)de tempore a) xa n. tA)v,Xei$ov1,39. Ta «. xovxoiv 2,44. b)1, 10 3, 238. — 3, 124 126. c)1, 128 3, 66.TCQOayfo, I. 1) pLi%Qhv -yoav^VGi x&v nQayixdxftiV 2,34. —2) slg-. 2,77 3,94. — 2, 119.n. dai(ioviov iiay.aQxdvBiv aixbv-opievov 3, 117.TtQoaYoyysia , TtQoayia»yfvca. 1, 14. ;r^oaya>yosmasc, et fem. 1, 184 b.7tQOaYv» rj d^vaia %cel 6n. 3,67.TtQOadiXf-.Qi* xoi) %QaxovV'xog xal -riaBvov 3, 133.TtQoddot. ojansQ iv xoig %0'QOtg -ffdov 2, 163.TtooatQtOfiai, I. abs.: 3,42(— 9ibi honorem praeripientes).il. =«= instituo (perf.: in animohabeo)r ovreo 3, 116,a>g -ri^ai1,116. eim. 2,35. III. -=eUgo:1, 169 8, 170. — 2, 66. IV. sq.infin. a) = instituo, decemo:1,40 41 2,70 3,125. b)=malo,praefero: 2,76 179. — sq. \iQX-Xov f]: 1, 46, -T'iasxai uaXXov .anottaai tto Sri(ioai(o^ &axi ^i} . -1, 46.TtQoaiQemq. 1,196 3,92.—xi]v n, xfjg iQyaeiag avvti96xtq1,74.^tQoatO^aveoB-cci 1, 176naQk ^Exidoe XQoaxaOffa^,oxi 1,145,TtQoava^laxoj. &QyvQ(rOV l^41 76^QO^alvta. xh l^d-os iytlnoXv -m 1,179. ils: 3,38 266.:tQOpctk)Mftat, 1) med. : 3,209. — w^o: 1,74 3,11. 2)pass.r2,18. sl$: 2,20..tQO^taoafikvov, sed BlassnQoap. 3, 72,tCov avTiocpavtaiV drifioaC^jXQO^oka^ noio^fiisd-a 2, 146.XQO^ovlevfJta, 2,59 3,126.TtQO^ovXsvst 2, 58.tTjXL-A.avxr^g «iTjy^g nr^oyfyfvrifiivTiq3,147.TtQoyovoq, subi.: 3,107 112127 1, 128. x&v n. pend. asubst.: 3,169 189 2,75 3,1192,23 74 3,259 2,63. cf. 2,74.si' tig UTj -00V iatl x&v iaxga-TtjyijxoTOJV 1,27. xcbv n. 3,1721,182.


.154 INDEX VERBORVM.nQOGBiTtaa&T^vai, 3, 247. — tovgn. [iLfisia^ai, 2,138 171.itQoy(fci-xdras, wg 2, 7.:tQOxaraXafi^dv


INDEX VERBORVM. 155[icag %civdxov 1,87.XQOXijQVXSvofiat* — propraecone ago cum: jr^dg 2, 172.tcDto jtif^vyfta rt xoii B.TtQOXriQVTTOiV 3, 149.ov Sixhxai xriv TiQOxXfjCiv2, 128.TiQO^afi^dvct}, a) Tovro 3,142. — ijXixiav 1,162. b) rjji&vajraira^^/Atwwor) 2,178, avrovTa T^s (pvyiig ttpodia 1, 172.u^ -pd)v %Qriyi,axa xrjs noXeoig^ TCQd^Big 3,21. a (raiavTa)-pwv Tov BaaiXfnov %QvaCov 3,239. c) xaXavxa naQ^ *A. 2,166.XQoXiy(i>, 1) TaiJTa 1, 49.ra (iiXXovxa iaaad-ai 3,77. 2)sq. inf.: 3,130. «tpt: 3,130.3) ~y(o -ufitv, OTt 3,5. —^3,177.'tlLvdvvOV 7tQOVOOVf>t8VOq 2,167.TtQOVOia, h -ag 3, 178 212.— -av k'xetv vfCBQ 2, 114. -avnouiad^ai: {ntQl) 1, 6 54. vn^Q2,179.TtQO^evia, -ag: 3,42 2,89.tijv nQog &r}^aLOvg -av 2,141.TtQo^evog, c. gen.: 2, 1433,258. c. dat.: 2,172 3,138.TtQOOtda. 3 , 56. — ovdtv-Bidag x&v ueXXovxcov ^cea&ai3,131.TtQOoifitov, -ov av,oxsivbvnal xe&VTiKbg SBvXta 2, 34. avvtixay^ivovavxm -ov 3, 201.TtQOOfioXoyeiv, naXaia >ialXCav -7]fiiva 3, 53.TtQOOQaofiat, oiidbv -l86-fisvog 5)V 1, 165. Ta SBVva to3Xoytp -ih(ievov 2, 177. — xrjv ini-^ovXijr 2,43.7tQoioJtfft\pev 3, 76.7tQO:rszi^g, at -stg xov crebju-aTOgijdovaL 1,191.^QOTtTilaxi^MV 2,44. stQO'TftikaxiOfKp 3, 258.jtQOTtvkata, xa xfjg Ud-rjv,6cKQon6XB(og -a 2,105. cf. 2,74.TtQoq, A) cumgen. l)=per:«. Tov .^i^iog xal Tcoi' aXXaiv%B&v 1,70. sim. 3,156 1,752,102 3,61. ^iiQE Si] n. xovjLog 1, 79 87. 2) == ab: ro n.(i7}XQbg yivog 2, 78. sim. 2, 1483, 171. xal TT. jrar^^ff xai «.(irjXQ^g 3, 169.B) cum dat. 1) yiyvaivxat 1,74. — nQoasaxr]yi6xag 1,117,2) cov iv Tw ipriqtiapLaxi n. rw%Xiii(iaxL S', 101. — cf. 3,1922, 163. 3) = praeter: ht 6hn. xovxoLg 1, 97. n. xovxoig 2,13 b 21 81 3,98 122.-2,1591,166 2,106 76 173. (inf.) 101 152.C) cum acc. I. coniung. c,verbis: a: 2,155 72 3,49 1,1153,116 2,125 3,28 2,37 3,2571,176. sim.3, 16. y. ccnayyiXXcoann. 1,158 2,48. ScnopXinnv:1,178 et 3,168 et 230.-1,159.V. &noXoyiofiaL 3). 2,129 1,1683, 22. V. ictpLTtvioyLai 1). 2, 95.^Xinuv: 1,162 et 2,104 2,60.8: 1,59 2,145 153 3, 147 b 2,34. V. diaXeyofiai III. v. dia-Xvco 2). SLacpiQCo 1, 181. 6ls^iQXsa»aL:1,165 et 2,26 et3,201. Y.dLS^tLfLill)!). iyyQcc-(psLv: 3, 15 20. v. slnov IV.s: 2,19 174 104 145 1,122 2,34 b 156 1,96 2,132 3,18. v.^xco III. d). ^: 1, 60 2, 80. x:1,54 70. naxayidfinxcovxaLl.ilSl.— 2,154 3,54 209b 1,173 2,66,n. svdsTia iSciiq^OQiag . . yiQLVOftai.2,126. V. Xiyco IV. (l: 2,176167. o: 2,82 3,236. n: 3, 562,1 1,43 177. V. xrf UTTQi IV. 1).V. 5roU|u.t'a) III. 1,70. nQdxxsLv:1, 45 et 51 et 52 et 3, 64 b.


:156 INDEX VERBORVM.7€QB


::INDEX YERBjORVM. 1577]fiLV V.UX* iviccvtbv -17CI, 2,175.— "lcofiev ^iXinTCoji 2, 22. —jrpoff: 2,16 ly^itqocaxdi Blass77) 165 3,217.^TtQOiSBTcaivkCaq 2, 156.nQOiJe:tmov^6ai 2, 44.JtQOOBQX^^fl'^^' i) -^^*' 3»65. 2) a) fVTav-S-ot; sed Blassn^oMmv 3, 201. b) -sX%-bt&3il ty BioivoiK Hal sli rt/r (jroai'S, 186. c) TtVos: 3, 167 b, — 3,220 17 22 134.XQoaex^* I- iutrans. 1) 2,34 = intenti erant (sq. ms c.part. fut.). 2) c dat.: 2,63 3,160. — X6yoiq ovY. bIvm -faxiov1,119. cf. 2,150 wlii^-et 3,65.II. add. tbv vovv a) c. dat.:1,61. [Tovvr^ 1,116 2,22 114150. b) xa 8s (istcc tavva fjdijuot atpoSjQia -8XS x, v. 3,64. cf.Trentepohl p. 66.Jigoaiixvti, I. 1) xb -fjxovInCyqcin}^ 3,116. sioi. xa^ivI. 165. — 2) xhv ov -riiiLovxa«=? indignum 3, 176. 3) xohq-Yi^ovxai -« cognatos 3, 235.II. tiva mv ov -^xaf 1, 13.III. c. dat.: ccirvdi 1, 62. ygatpfi3, 36. — aM '3, 257. IV. c.,inf. a) 1, 44. cl 1, 13. b) c. dat.ifioi ^ihv ..'b(i&g Si . . 1, 89121. c) 1, 6 9 44 75 134 2,114.TtQoeariuaivov 3, 130.TtQOOO-BvtSiv inaivvfiiov'^^''^^.TtQoaeazTixoxaq |jnQOBat. \\TCQbg tixi dtyiaGzJiQitp 1 , 117.TiQOcaxaIInQOGia» |jjt^os x6 dt-Kuax. 1,77-7tQoasca^i^iq(f€i 3, 167.tnniag :tQoa»areOX€vaad'fis^a 2,173.jtQoaxe^dXaiov. -(ovd-iaiv2,111. -a l-S-TjKf (xoZg nQia§£ai)3, 76.TtQoaxQovoi* c. dat.: 1,1102, 136.:tooaxTdo/Ji.at, Stv^QtnnoiV(poivag -adiisvoi 3, 130.jtQoaxvvetq 2, 150.jtQoakafn^dvat» c. acc.icnstQtav 3, 125. incavvfjkiav 2,99. K«x6v 1, 64. — rovg ^ifro-^ag 3,9. — XQf^Q7] -Xai^v'bfi&v 3,159.:tQoafieTa7tefi%t/dfM,evoq 3,87.jtQoaefiei^e 3, 146.TtQoao^OQ. 1) = aditus: 1,81 2 58 , 69. 2) =. vectigal,reditus: 2, 149. &7t6: 2, 161[3, 19]. in : 3, 173. acc. : 3, 259 104. 6 av^Qh x«qpa-Xf\v^ dXXa -ov %i%xrixai 3,212.slg iytatbv xdXavxmv -ov 3, 95,7tQoao


158 INDEX VERBORVM.•^fttv 2, 120. SiaQQi^8r}v -xtroctToig &B6(i. 3, 38.TtQoaxlB-riftL, A) act, 1) 3,31. — iv&v^^a xm X6yKii 2,110. tmfisXeLav 2, 111. hvo^a2,153. 2) sq. inf.: 3,47. 3) sq.OTt: 2,17. cbg: 2,42. cf. 2, 111.B)med. l)ro|:Aov 1,33. 2) = seconiungere: c. dat.: 2,140.nQoaTQOTtaioq, 2, 168. (Harpocr.nQoazQ. neutrum putafcquod ayoget idem significare,yel (iLa6{ia).TtQoatQOTtiqv 3, 110.TtQOOipSQOf, I. tbv •navova3,199. II. med.: 6ltov 1,146.— HSTQLODg TLiidQXOi 1 , 39.:tQ6aQ>7Cov, acc: obi.: 1,463, 164 2, 182. pXsnoav elg tu n.ra vfihsga 3, 137. sim. 3, 162250.:^QoraXTeov 3, 170.TtQOTSQaiog, tjj n. 2,66.TtQOTSQog, I. 1) c. subst.:3,91 58 2,63 3,69 71 2,92108 1,181. — c. gen.: 2,92.2) sq. ^f-yTf^off 1,117. v6T€Qogi2,65 81 82 97 123 b. II. nQ6-TBQOV (to itQ. Ijl^^f) 1) ellipt.r1, 105 147 3, 168 2, 117. 2) 2,146. — 1,4 3, 193 134 67 2032,40 3,82 1,111 3,230 1401,30 2,172 3,3 25 44 2,133,203 2,164 1,86. xovtov it.3,138 114 2,03 3,234. 3) 3,93. 4) sq. tiqCv'. 2, 2 3, 235. —1, 10. ' 5) hUyGi 7t. 1, 2 22 2672 165 2,77 147. sq-. TtQLv: 2,92. 7](Blass omisit tvqlv) 2, 132.^QOTiO^/Lit, l6yov 2, 65 66.TtQOTQSTtTCXOq. x^^vyjiia-rotarov nQog ccQtt^v 3, 154.TtQOTQSTtm, A) aet. tTtC: 1,138. — sq. inf : 1,24. B> med.1) c. acc: dg 1, 136 3, 139.—knC 1, 191. 2) c infin.-r 2, 3.TtQOVTtflQXS 2, 140.7tQOVd66Lg,ag ovtol -(paaLovvTaL3, 24.^JtQO^paaiq, 17 «. 3, 49. IhliTjdsiiL&g n. 2,145. sl fihv. . , Tfi 6' dXrid-sCa 1, 40. — obi. r3, 12 203 14 67! -^ Slo: 3, 49.nQ6g 3, 17. nQog Tag "Ksvag n.,ag ovTOL nQO(pa6tovvTaL 3, 24.nQOtpSQSl^ %aL nQS6^VTSQ0L(paCvovTat 1, 49.7tQ0


.....INDEX VERBORVM. 159terea tgtTog, TETagrog: 3, 184—186. — 3,54—65. cf. 3,57197. — II. ngcbTOv (ro tt.; ivytQmTOig 1,4) 1) 1,22 2,7. (roft.) 2,28. de 3,166 cf. Ortnerp. 29. 3,76 1,67. (r6 «.) 3,16128. — iv -oig 1,4. 2) 1,40118 142. 3) a) w. . . %al ^eTccxu^T nSf] 2,109—110. cf 1,9—14. b) TT. iikv . .' oig B* l^57 2,97—101. TC. 1*^1; . . inuSri6s .. 2,108— 113. Xiys n. ..avaY^yvcocnB dt] . . 1, 148. 7t.Xi^oo . . Ttsgl


160 INDEX VBBBOKVM.202. c) a a. nod-* .. JxctprfpcttcScTtQOwiiBvoi; 3, 166. d) «. . .&v a) 2,148 3,31 247.—. ^) 2.20 86 3,219. e) obl: 1,111168 162.:n)jq, 1, 57. — aXXojg Tt. 2,70. TtQo^-v^ottqov ar. 8, 117. —«' TT. l, 146 2, 12.^iadeos, If^ov 2,49. 1) 1,3.— 1,169. 2) 1,161 2,49.^cccfca>o. ^. iccxQaxBvxog 3,148. 6 J. 3, 16 31. cf. 1, 1812,52 3,66 73 204. xbv q. Sttbi.:1, 30 3, 16 33 203. oi &QxaiOLixitvot Q. 1, 25. cf. 1, 34 3, 20.ot avvxsxayfiivot $. 2, 74. —xoiovxcav Q. 8ubi.: 1,188. sim.:2, 79. — gen.: pead. a subst.:3,4 2,176 1,28 186 34. cf.3,2170 234.^2,161 3,7.-1,171.nsQi: 1,78. vno : 3 — 130. ,acc. obi.: 3,249 1,112 3,233 9.sCg xovg q, xovg cpavXovg 3,231.oi-^aq. %oln.dtiov 1, 26.ovTTiq, Xk^ojv ~a 2, 157.QCjfitj, obi.: xoauvxr}v q. 2,86. — fiBydXTjv ^. 'Hyriadv^Qov1,58. sim. 1,62.aavi6iov» xovxX xh c, 3,200.zb a. XaPitv 3, 201.Caviq, dvayByQacpoxae iv-laiv iKxid^ivai 3, 39.Oavvov, [aBuvxo^ 3, 209.aBavx6v 8,167.] A) geru pertinet1) ad subi. eiusdemenuxitiati: ImxBy^oov triv a.v.B


—:INDEX VERBORVM. 161Tovtav 2,31, — fifyaXcij c.6i&d^m 8,238. — obi.: Sei^


162 INDEX VERBORVM.4fnov6aL -(bv . . tpQOvtiactg2, 183. h taiq a. tccLg VXvfix.2, 12. -us toig GmyLccaLv aitr}"aavtcov2,Ul. 8sx^G&ai:2^1U.tag a. tag iivatriQimtidag 2,138.sim. 2,133. ~ag rov noki^ov%bvtr\Y.ovtattBig 2, 172.aTtovdoffOQog, toisa.2, 138.tovg a. 2, 134.ajtoud€C^Q>, 1) ontQ 3,37.2) ini: in' avtoig 1,39. icp*w 3,49. — TceQl t&v ohit&vi, 17. cf. 1,89. nsQl tb nQ&y^a. . daiiiovicog -xcbg 1,41.— vnsQavtov 1, 89. 3) avaaiteiv i]^iv-aasv 2,20.


45tQaxsia» fj ^iXCnnov a. 2,132. xi]v a. subi. 2, 136. — xtivocQxVV r?Js a. 2, 117. iy, 3, 129.^bqC 2, 103 114 167. — xfjTCQmtrj a. 3, 129. — jtQmxrivi^iXQ^aiv c. xriv iv xotg (iSQtai,nalovfiivriv 2, 168. obi. r 3, 6690 129. atQatevaa&cci: 1,29 2,169. cf. 2, 170 76., 1) act. : 2, 138.ini xovtov 2, 115. 2) med.jiv 2, 147. xag axQCCXEiag: 1, 292,169.avQaxi^Yea»» nQoyovcov -xo-Tcov 1, 27. T. tat -•qaavxi 1,66.0. 6 -riaaq 3,181. avvBx&g 2, 149.


164 IKBEX VERBORVM.1!2a0 246 258. {>. . . a^rot 260.i). 8iv.ctaxai 1, 153. v. ot v,. xpttoti3, 214. V. anavxts 1, 70 2,15. — obi. : 1, 195 2, 12 8, 86.— v[i&v:suhi.: 1,108 111 1962,62 84 133. obi.: *. &HOVEiv3, 201. Siia&ai v. 1, 37 2, 1 712 15 44 149 179 3,7 61 205257. &ciVficito V. 1, 188 8, 280.V. 'naracpQOviiV 1, 114 8, 203.— ^xaatog v. 1,77 88 186 2,44 3, 7, sim. 2, 88 182 3, 6 202212 231 2,180 1,63 80 2,43,59 60 162 175. rig .. t&vSiva^ovtcov V, 2, 5. rtff ^. 1, 65113 158 185 189 3,46. tivtg^. 8,256. xoCg iabxqIois ^. 2, 181.— V. xbv &6qv§ov 1, 88. sim.8, 87 112. ot itutiQig ^. 1, 1853,231 268. sim.: 2,137. —MntovGiV V. .. dQaxfids 1,110.sim. 3,86. tovg XQorovs v. vtiott(jLv6(iBvns3, 67. cf. 8, 94 159.— acp* -5. 2, 9. axp* 4). avt&v3, 156. ivavtlov v, 2, 126 3,125147 236. *. EV^yicc 1,121. xa-d-'V. avt&v 1, 175. (i^d^' V. 1, 1212,23 3,168. TtaQ' >b. 1,83 2,181 3, 68 89 94. vicsq •b. 2,2429 126 149 183 3,18 244. iitBQV. aMv 3,120. itp' ^. 1,44113 2,153 3,86 114 130 161.— ifiCv; 1,2 7 11 20 22 2634 36b 43 46 49 64 67 b 6970 78 84 86 93 98 100 101107 111 120 122 147 156 b172 177 2,7 10 11 12 39 60 b52 66 b 58 67 69 71 81 8791 103 118 133 135 187 b 143146 152 160 167 171 184 3,5 8 11 12 15 19 24 25 26 2728 [35] 46 47 60 58 61 73 8086 b 97 98 100 101 136 137141 143 172 177 b [177] 178181 186 187 190 193 196 202204 207 b 288 250 [250]. v.avtotg 3,8. — {). icyittvovGt l^45 3, 50, V. T


4SvyyQa


166 INDEX VEEBORVM.IjTtgbg tovg OVfi^ovXevtcigpovXsvovrag [|2, 45.CVfi^ovXevo}. 1) abs.:2,4965 3,226. 2) ry noXii 1,29.3) a) v^iv TCBql Tcbv ^EXXrivin&v1, 64. — add, acc. et dat, : 1,111 2,165 3,2 225. b) c. dat.et inf.: 2,79 3,134.Ovfi^ovkoq*^ b tov diqybov a.1, 120. sim. 2, 167. tbv icyaHva. 2, 165. — xqfia^ai; xoiovtoiga, 1, 26 180. -cp 1, 185 3, 158.avfifiaxia. 7] a, 3, 237. trjva. subi. 3, 65 141. cf. 3, 54. —&novar,g a. 3, 71. ~ag subi. 2,32 137 138. tfjg ngbg ©. a. 3,237, tf}g a. 3,69, tfjg dvatv-XsatdvTig a. 3, 239. jiptta -ag 3,141. cf. 3,239. — tf]g a. 3,912, 85 3, 65 118. tS>v a. ||ffvft-(iccxoiv II2,84. TtBgl 2,53 61 1103,71 140 2,67 b 3,60 84. W^3 , 68. — T^ yBVOfievju a. , TJv3, 54. tjj tcbv @. a. 3, 84. iv8,92, — obi, r a: 3,72. yqdq>BLV'.2,123 3,106. cf. 3,54118. f: 3,239. X:S, 93. noiEiad-ai:3,65 2,29 68 3,91 137142. tag a. 'bat^Qug (ista rasf^f^y. 3, 93. cf. 3, 141 237. «:3, 91. slg 3, 163.avfifiaxl^* n6XELg a. 2, 70.T^v iv M. yidxr]v avvefAtt'X^odfAriv oi)yi. alaxQ&g 2, 169.avfifutxoq. -og 2,17. &vdQafpiXov xal a. tijg TtoXmg 2,9.cf. 3,61. t&v a. subi. 2,86,—t&v a. 2,129 60 b 61 62 3,69.-cov 3, 209. t&v a. 2, 86 3, 74102. -cov 3, 239. |1av(i,(iaxi&v!!2,84. &n6 2,97. i-A 2,20. iihtd2,83. — toig a. 2,60b. h 2,83. — obi.: a: 2,36. s: 2,85.o: 3,90. n: 1,107.avfifieTS^d?.ovxodefecerant 3, 165.= unao dv&Qoiitca 3,167. 6 OQ-Aog -tbv 3,233.avfi7taQajtefiJt


INDEX VERBORVM. 167xbtfig 'JToXscog-QOv 1,117 2,183.t6 -qov 1,178 rc3 ^qovxi rwviiBx. 3,8. -govta 3,17 66. Tte-QaixiQco . . tov vfiet^ -Qovxog 3,80. iitl . . xov -Qovtog 3, 220.Ta-(>o«;ta 1,196 3,2G0. 2) Elvai-Qov 2, 57. -QSiv 2, 107. II. c.dat. 1) subi, est res a) -oicsiv1,31 2,18 118 3,8 50. b) sC-QTjVT]: 2.123 178. voiwvg 1,6.7SQ&y{ia 1,1S2. 2) tbv r^ ^ovXfj(17} -Hovtoi QrjxoQa 1, 112.


168 INDEX VERBORVM.dvvviJi^iLf &, 93. TciitqccvTtx.i. -atTiixl tfvvT. a, 94.


3) ii utv ocvxol -tW(Tt 1 ^ 92.n. 1) aliquid: wv uiTol 'laxf1, 93. otg avTol -tffrf 1, 93.2) vi 2, 116. ~ 1, 70. jjElSotss^cf. Ortner p. 17i|1, 74. III. add.dat. et obi. 1) 1, 80 85. 2) accvTw 1,121. — 3, 57 2il. — 3,Si. IV, c, part. 1) -Ceaaiv ift^ol.. 2,126. — 3,229. 2) ov 6'ci-btol 7tolix€v6{ievov -tfftf 8, 232.OWOixla, "cc 1,105. Tr}v ivK. 'Ccv thv driHatvoQ ytaXovfiivrjV1,126 iv -a 1,43. obi.: 1,124.Cvvoixl^oi, Xi^iva . , -wxt-0av 3,113. -(pTiice ^vyatiqadtmSijnots 3, 172.SQyiovs iiBta t&v *An(p. (jvvM'tJtO0av 3, 112.CvvoQaGt, add. acc. : 3, 76.CvvtdstsIIGvvriChtE || 1— 46. ,1, 27 3, 44.Cvvxayfia, to


170 INBEX VERBORVM.GTQOCTOTtEdoV H,SS. GOifiaTa 1,5.3) de pers.: 1, 150 2,6 44 7092 142 148 149 1G3 180 b. —2, 183.


afiiaq, -a


.172 INDEX VERBORVM.os 2, 49. cf. -0» neutr. 3,121.-av 1,60. 2) a) -ov de 2,17.b) vb X. 8,131 223. xh xdvxav'ov 3, 227. xal xb x. 1, 10 104135 2,14 3,83 140. xh 6e x,1,69.reXevTdix}, I. intransit. 1)1, 14 100 102 b lOS 128 146170 2, 26 3,77 162 b. ^aav ,'Koxsg 3, 164 164 160 191 226153 235 246 258. iv MaQa».8, 259. — Sr}fwci'u 2, 88. vtcsq4)ii&v iv xfj fidxi] 3, 244. — 2)partic. « tandem: ~&v 1, 163192 2,34. -mvxsg: 2,77 136 176.'&v 3,72 96. n. xhv §lov 1,146.— iin' *j4giiSxciQX0v -xs ^iaua^avdxxp 1, 172.tekevxTi. 7] x&v fivax&v -i^3,130. xf)g ro« p^ov -^g 1,146.iTcl -^e iviyqa^tpsv iv x^ ifci^cxoXfi 3, 238. inl -fls xoH U-yov 3,257. — inl xfj r. xfjg &no-XoyCag 3 , 205. inl xfj xov M.§ac. -y 3,242. — obi: trjvviig, -ov 1,119. xovgX. 1, 120,xkfivm, xu xdfua 2, 87. tjjvXmQav xfirid-fjvaL 2, 175.T€Qa^, -axa 3, 111.reQaveia. xQog xfi x. to-OXQonov 2, 153. nQog xoaavxr,vX. (= mendacia prodigiosa)Sevd^Qmnov 2, 11.reQarevofiat* l)&h8.:-6fisvog1, 94 3, 160. -stai 2,98.2) -edfisvog tc3 axi^fi^ciXL 2 ^ 49.riraQro^, v. «p&toff I. 3) b)et n, 3) e). — 3, 159. — 2, 641, 30.rerQaxoOioi, slg . . xovg x,ivsniaofisv 2, 176.rerraQ4X3eovra. 1,11 3,96.rerraQaxoaroq. 1, 49.rirraQeq, 1, 158 3, 54 5556 61. — 2, 147.rexvij, tpLXavQ^QionCav xfjgX. 2, 16. T»)ff aKvxoxofitxfjg x.1, 97. T^ff r. {laTQi^nf^g) fnaO^r]-*xrig 1 , 40. — ^x tcov r. rwvJrifioa^, 3,193. — dat.: cf. 2,166. — obi.: $: 1,117. «: 2,166 3,265 86 1,27. X: 3,28,ft: tkg itvoeCovg xavxag x. %15«. v: 2, 1; nQog 3,37.rexvlrTiq. hnh dv^Qanov-ov X6ya)v 1, 170. sim. 3, 200.njXla. «=> mensa in qua talimittebantur: (scholl. ^ cavlgi) •)iv§svxix'^) 1, 63.rTiXixovroq, I. ^. eubsi:1) r. ^vvdfisig 3,91. sim. 3,94147 b. r. t6 fiiye^og 3, 17 1,173. 2) ra r. imxdyfiuxa 1,^76.n. ovTOs . . 6 T. r6 fisys^ogxra .. ijU^a 2, 117.IV. sq. roOTf: 1,174 3,145.r^^fieQOv 2,139.rtivixairta ,,, insLSri 3,191.rlB^fii. cf. xf£/ta». A) act.1) a) t%sxriQCav vniQ (f^f) 1,1042,15. — vofwvgi 1,14 22 333, 11 44 b. - cf. 3, 199. —nQoansqjdXaLa (xoig nQ.) 3, 76,b) ah slg xa yovaxa 2, 28. 2).-= pono: §ovXsL as -O^ qpo^Tj-&^vaL . ; . 3,163. B) ov r) xriXCa-sxaL 1, 63, — wv svs-Ka ot vofiOLixi%7icav ol nsQC 3, 41.cf.3, 199 sq. inf. C) med. : in


:;13 178 b. sq. inf. 3,m — cf.3, 199. V7CEQ T;g tcc onXcc ftij-cCdL 1,29.tixva risereiv 3, 111,rtficna* A) act. et pass.1. c. acc. :^l i^Gov toCg d: 1, 28.'nax* cc^Cccv 3, 188. tv zfj {iV7Jii7]3, 182. — ot 'iiifievoi {dcoQBais)3, 177. ot (iri -rinsvot 3, 182.sim. 3,191 196 b 244 245. —^y^^aff 1,118 3,34. y/J^ag 1,24. Mv 1, 129 2, 163. sim.»: 1, 14. vi 1, 14. p: 3,33.n. ftdd. dat.: Ttftats 3,43. cf.3, 177. in. toiJs lilv ii^cc^vQisit{,pkl^6atB taldvtov i-ndatoi 1,113. B) mcd.: davdtov -&fAac2,6 59 160.tifiij, (isi^oaL r. tifi&ed^oci3,43, -org iiBydlag 8,183.TLfiT^fia* t&v dg vb ao)fiaH»i» 2, 139. nsQl tov r. 1, 113.r. 1, 34. rtVi r. 3, 107. — obi.pbtTQio) t. 1, 174. -a brid-ritiiVfo rt 1, 15. x«l -a £k. Ta^arror2, 14.xifiTiOiq. T^ r. 3, 197. ivt^ t. 3, 198. dnavtciv elg r^vr. 3,198.xifiioq. praed. : S, 187 178.xvfiGtQiop. I. act.: abs.:ndar) dvvdfiei 2, 116. ot firj-of)f'rfs 3,121. II. med. 1) abs.:1,145 3,144 157. 2) add. acc:1,112 2,161 1,185 3,253 1,145. — b^dvatov 1, 150.xififOQla. nsQltfig tfbv 'Ajiq).-ag 3, 122. sim. 1, 148. — rai^e: tag %atd aavto^ -ag 3,223.X: 1,173. «: r^v tlg Ifiocvtbv-av 1,122. VI 3,221. niQl trjvcrjv tivai -av 3, 227.tI$, xl, pron. indefin. cfRosenberg progr. 1878 p. 10[tov 1, 79. rw 3, 244. «rraiXOiQCa) 2,27 98.] I. 1) c. subst.:INDEX VERBORVM. 173:MiayoXag iari tig 1, 41. sim.1,64 62 2,154 3,162. ~ ddsidvT. 3,162, sim.: «: 2,99 3,216252 22 1,117 41 3,9 2,16 1,59. 3: 3,117 215 2,109 3,149.f: 1,189 3,13 72 169 17. r}:1,76. »: 1,157. h: 3.164 2,159 1,64 135 3,149 1,41. X:1,135 2,130 1,94 3,163. (it3,36. v: 3,11 44 1,79 3,38.|: 1,43 2,166. m 1,77 1353,142 83 1,157 3,164 2,145.Q*. 1,37 168. a: 2, 43, t: 1,27 56. v: 2, 34 42. tp: 3,1672, 111. ip'.S, 163. 2) add. adi.a} dXXoTQiov ti nQ&Yfia 3,192.sim.: a: 1,166 2,163 1,127.^: 2,51. e: 2,7. n: 2,13 17.cf. 2, 51. a: 2,84. — 1,141.b) dYad-ov tivog 3 236. sim. ,a: 2,92 1,157 3,167. 3: 2,107.^: 1,25. m 1,15 2,51. 0: 1,70. — II. add. dXXog: v. ^AogII. 1) -~ tlg: €v n 1,2 143151. ~ tttQog: 1,125. — hs~Qoi tivts 2,111 3,3 2,162.nQog stsQca ttvi (neutr.) 3, 192.bnotog: l,'l28 3,5 247. noiogi3,168. totovrog: 1,83 3,71 1,86 2,110 1,180 2,6 46 3,392,42 1,49. —III. solum ponitur 1) masc.a) tig subi.: 1, 166 2, 52 b 130162 3, 13 16 21 30 31 37 4688 246 b 247. kdv rtg: 1, 1415 28 72 b 87 2,115 3,20b26 92 229 244. idv dd tig: 1,20 32 2^115. cf. 3,124. idvftij tig 1,73 3,213 243. «rrts:1,27 28 76 131 160 2, 61 7687 3, 90 160 191. ti ydQ tig:1, 131 8, 178 196. si Si tig 1,95. st 6ri ng 1, 74 80. sl fii/jtig 1^193 3,11. se tig ..r} n,77 ^. ^ ?. 3,110. laatg dv..tig1,17. sim. 1,105 41 2,22. iva


174 INDEX VERBORVM.(irj . .Tig 1, 40. oacc rtg . . avrog1,78. — Ttra subi.: 1,87 3,179.— Ttvsff subi. : 1, 133 136 165 b194 2,88 124 161 3, 1 3 7 4142 166 ter 180 191 250. ei' tl-VBS 3,58 66. Ttvas subi.: 1,92.— Tivog subi.: 1,180. t^v iiti,-ttfiiccv Tiv6g 2,88. — TtegC tivog1, 130. ft*Ta tlvcov 3, 225.vno TLvaiv 2, 154 172. — tiaw:1,100 3,164 1,76 3,5 1,192.xivi'. 2, 108. naQa tiglv 2,108.obi.: TLVccg 3,223. Tig 1,80.TLVcc 2, 145 1, 13. TLVccg 1, 13497. Tis 3,246. TLVcc 1,137 3,32. b) c. gen.: Tav %vqC(ov Ttg1,13. sim.: 1, 19 87 2,121 1,132 180 2, 5 157 3,3 88 117146 168 162 175 281. — Ttvagsubi. 1, 53 3, 96. tivsg 1, 6860 173 2,4 3,60 2,137. cf. 2,167 3,11 196. — TKrt 2,161 3,7 59. — obi.: tlvu 1,72 87 90.TLVccg 1,159. TLva 3,47 182.BLg . . TLva 1 . 15 b. n^og TLvag2, 137. — 2) neutr. a) a: 1,14194. (3: 2, 115. y: 3, 5 195 b.d: 3,81 1,102. a: 1,38 2,433,116 194 30. x: 1,105. X: 1,141 2,38. n: 2,7 48 35 179104 3,215. Tiva 1, 13 74 3,111, 110. 6: 2,115. — 2,123b153 3, 99. b) c. gen.: subi.:1, 51 2, 142 1, 128. — TLvog 1,61 2,30. — obi.: 1,108 3,1429 2, 24 159 1, 122 164 2, 1071, 38 3, 163. ngdg tl 3, 22. —IV. sq. relat. : TLvbg . . Sj 2, 153.cf. 1,13 58 157. TLvag iivaLfotnsQ 1, 86. Tjadv TLVsg . . ^ oV3, 183. vn6 TLVcov^ olg 2, 13.ann.: tlvC graviter dicitur2, 108.rlq, xi; pron. interrog. [tco1.154 2,163.] I.^l) c. subst.:Ttg , . av^QOiTtog "EXXtiv 3, 154.sim.: a: 3,24. y: 1, 186. 8: 3,182. £: 1, 154. t' 3,131. rj:3,24. x: 2, 123. X: 1,161 3,197. v: 1,14. o: 1,187. n: 3,67. a: 2,160. t: 3,107 121 1,22 76. v: 1,70. g?: 1,130. %:3, 222, 2) t) tC nmnoTE acxi\-/lov; 2, 162. — II. nBQL 81 t^iv. . SCaLTav TLg iativ; 3, 173. cf.3,176b. — 2,19b 3,76b. TLVsg3, 255. — 3, 186. — 3, 225226 1,72 111 3, 210ter 2,1243, 201. — TL 3, 167. TLva 2, 81.tC: 3,46 79 127 1,111. sim.3, 186. tCva 1, 154. tC 3,166b.in. 1) interrogat. directa a)a) tCg subi.: 1,65 72 108 164185 2,151 3,23 229 241. tCvagsubi: 1,28 — Ttfft 1, 29b. tw:1,154 2,163. — TtVa obi.: 1,188. nQog tCvag 2,167. §) c.gen.: tCg: 1,23 3,4 1,66 113158 185 3,46 1,91 15S. — tCvivfi&v 1,189. b) neutr. a) 3,174191 1, 88.— tCvog 3, 17. tCvog?v£Ha 3,175. 3tf 9t TiVog 3,210.— Tt = dLoc tC: 3,51 141 170200 1,80. Tt drj noTS 1,29.—obi.: 3,155b 1,188 2,66 3,1471, 75 b 2,165 1,154 187 15428 2, 130 3< 15 2,165 3,2091,108 33 79. Slu tC 1,28 4967 177 3, 217 244. ^) Tt t&vdcvsXnCaTCiiv 3, 132. 2) interrog.obliqua a) Ttg subi.: 1,27 71.— Ttcrt 1, 153. b) neutr. a) ln\tCai 3,142. — tC Srj noT 1,17.obi.: 3,247 1,164 2,60 1,74.—^ta Tt' 3, 226 243. nQog tC 3,230. f)c. gen.: 2,160b 3,170.tir^. -7^5 1,126. -67^0 1,131.TOi» {r}(iSLg T., sedBiass ftfv-TOt 1, 83.) ovdsydav t. 3,130.— v.al yccQ TOL 3, 191.rotyaQOvv TOtya^Tot\\ || 1,114.


:X£y6(isva 2, 106. — sim. praed.xoLyaqrou 1,92 140 2,140.— 3,132.xoivvv, plerunique alterumlocum obtinet. 1) annectit ==fcrner, nun: ftfra xavxu x. l,13 1,51 53 89 101 145 150 151152 2, 47 55 121 3, 19 25 2732 77 94 169. 2) = bemnarf),alio, fo ..benn: 1,45 106 110 2,20 56 85 108 128 171 3, 16 2335 40 48 69 176 187. imperat.:1,93 112 2,59 3, 180 182. 3)= fretacl^: 3,168. 4) = bodt):3,165. 5) in conclusione: ==nun abcr: 2,91 et 92.xoiovxoQ,, (refertur ad sequentiaverba : 2,127. xoiavxL2, 106.) I. c. subst. 1) snl x.&v.aiQi.ag 3,211. sim.: a: 2,1131,57 2,127. l: 1,123 2,21. q:1,188. (J: 1,26. sim. 1, 180.r: 3, 81. 2) -Tjr i%ovzsq rr]vdo^av, cbg aga 3, 60. sim. 2, 153.3) xr^v X. a^ovXiav 2,77. sim.a: 3,7 247 1,32 3,231 1,34190. y: 1,183. e: 2, 112 2, 3.x: 3, 233. X: 3, 59 221 201.tt: 3,14. q: 1,38 2,40. g) 1, 180 2, 42 463 , 39. xoLOVxov XI 1 , 49 2 , 5wg 3, 71. — V. seq. 1) ologa) 1,20. — 1, 55. b) 3, 243.2) onoiog: 3,6 247. 3) og: v.og in. v). {-ov . . xb , . il>svSog2, 153.) 4) Saxig: 3,225 226.5) ocnsQ: 1, 153. 6) aoxs: 1,140 2, 21. ~ 3, 37.roscoq, -ov 3, 104.roXficc. ^ r. 1, 24. — xuqu-Xfis 't»^ -^S {ASGxog 2, 106. —x£vu -UV ZX7}GU{ISV0L 3,121.ytQog 2, 11. ngbg xr}v sv xotgXoyoLg X. 3, 152,xoXfidat» I. uXX* oiicog -rixuL2,182. II. c. inf.: -?]xe 1,202, 86 3, 105. ov% av -gul^il 1,55 2,148. -7]xa 1,119. 6 ..-mv1, 120. -7}6ov 1, 121. -rjGS 2,144 3 , 152. xbv -rjauvx' 2 , 5.oiix' uv . . -i^GSLSV 2, 43. IxoX-(loov 2, 86. -a 2,87 3,85 99137 196. -rJGuvzsg 2, 131. -ag2,139 150. -riGug 2,150. xiguv . . -rjGSLS 3, 46. as xbv . .-cavxu 3, 53. -i]Gsl 3, 128 241.o -d>v 3, 132. sxdXfia 3, 194.->ias3,237.^roX/iriQoq. QrjxoQoov x. 3,234.rofita, xa. xs(ivovxug xcc x.2, 87.rovoq, xCg 6 x. tfig qpoor^g;'3, 210. sim. nsQL 3, 209.ro^oxriq, -ug 2, 174,x6:toq, tcsqI xav x. 1, 123.cf. 1,82. — rots r. 1,123. —obi. : u: xbv ini 0Qa%r}g x. 2,9.u: 3,43. onov 3,48 1,98. s:1,98. ojrov 1,120, x: 1,182.(a: 3,78 34. n: 3,204 216 1,98. xbv inl ©Qdnrjg x. 3,73.stg 2,28 3,122 123,roaovrog, I, c, subst. 1) ro-GuvxuGL noXidg, ug 1, 49, 2) r.dvsXsv^SQLuv 3, 46. sim. 1, 58


4176 IKDEX VERBORVM.sim.XQtifm, c. acc: 1,7 146 ~ov novrjQOv 3, 173. Ix 8,3 48.121 2,182, — 3,154 1,187 1, - roti? r. Tote Ti^fiaQXOv 1, 74.3,38 1,103 2,86 U 4^. xoaavt'ix^vng^ %&y€i%d 2, 176. Kaxco? 1, 11. — iiqyCav 2, 161.13 28 3,256. xaXwg 1,11,n. TO^oxag sti^ovg x. 2, 174. XQiaxaiffexan hi} v. 2,172.sim. 3,98. III. 1) r. . » .i^Xmci^» XQidxovxa, 1) 01 T. : 3, 1871, 107. 2) otroi . . xoco^inm 3, 16. 235. ini xiov x.i 1,39 2,78.IV. sq. m6x€: 1, 174. Blq ~ov x&v X. 1, 173 2, 147. totg x. 2,evr,»£ias 3, 256. — -ov 1, 157 77. xovg ccas§6ig x. 2,176. 2) 2,3, 212.133 174 3, 29 14 85 1, 100 107x6t€, 1) = bomaI§ a) vJQv 113 3, 52.xQicu:6€>LOi. 1) nsQl x&v r., . TOTf : vvvl . . X. 1, 26.2, 31 161 3, 66 118 155 166 3,222. 2) 2,173 b 3,289 2,175.178 quater 179 187 195. ^ b) iv r^e^«§ xr^v -nBtpaX^qv 2 49.,xoig X. "^aiQoiq 3,147. sim. 3, XQiTiQaQXOii, otr. 3,19. Tovg183. c) 3,171. d) 2,59 3,80 r. subi. 3, 19. — x&v x. 3, 52.183 191 2, 09 128 90 3,128 Ih-ov3,173. obi.: 8,222. nsQt76 2,27 1,56 3,116. 2) a) antecedit3, 222.gen. absol.: 2, 141. XQniQTiq, obi.: a\ 3,102101.b) = bann; x, T]Sr} 1, 23.h: 2,71. -sig nlcal^iovg 2,175.Ti^ayixdg, x&v r. noirix&v X: 2,71. vavnrjysicdtci: 2,1733, 231.174 3,30. ot: 2,133 3,159. nsqCxqayq}6ia» iv -a 8,231. iv 3, 222.xaCg X. l',190. inl xaig r.8,163. XQifirivoq, xov %q6vov xbvxfigTQayaidoL suhi.iy^yveedttii3,34 41 164. slaiivai 3,204. - o XQiCxaxo6alfHi>v &v-Q^Qconog^oig 3, 36. TOti? r. 3, 46 1, 59«176,XQiOfivQioi, -ovg •KivaCBovgTQaTte^a, xi)g ^svvA^g r. 3,2, 151.224. -7]g 2, 183. iin6 3, 224.XQixoq, V. nQ&xog I. 3) b)xriv 8i]tioe(cLV r. 2, 22et 11. 3) e). — iiovvv%i&vog -tfXQaTietixri^i, $. ro5 r. 2, 166.2, 92. sim. 3, 27. — l^rog rovrl-ov 3, 70.XQav/iia* x^ xov X. yQaq)jj r. 2 , 149, xr}v r, nQsa^sCav 2,2,93 3,51. -og ygacpdg 3,212. 139 142. — 3,106 115. — 2,64.XQax^^oq» dinov.oiphiv . . xov cf. 3,29 148.r. 2, 76.XQixxvg, at cpvXal xal atXQBiq. 1) 3, 141. -- 3,91. -sg 3,30.2) c. subst.: 1, 102 194 3,29 XQt{0^o2.ov 1,97.183 76 163 197 70 2, 152 1, XQ^Jtaiov, x&v X. 2,74. ^ij3,6 1,172 2,166 3,10.S.-1,106. -ov i'axaxs &(p* 'b^&v avx&v 3,XQix


:INDEX VERBORVM. 177rotis r. oi) fAsrQia>v 2, 173. vorgT. vmv ^(pBCtipiOXCov 1,4 3,6.Tft) altov t. =*» indoli 3, 163,p!r]8£vl T. 1,175 3,157 257.—obi.: &vtil%XKeai tovg t. tohgTtjit, 1,8 37. cf. 3,78. ^: 1,136.s: 1,25 136. ft: 3,78 n: 1,136140. — 6 toiovtog xbv r. otov1,20. — hv Si T. 1,1 111 2,67 3,94. orrtva T. 1, 153. tov-Tor t6v t. 3, 207. xbv ccvxbvT.: 1,8 75 93 146 2,102 3,102202. t£va r. 1, 22. t. t. fru^»^(idtBQOV 1,76. -ov Ttva 1, 56.— «4* ^. tfroqppova 3, 249. xaTCJndvrcK t. 3, 114.r^oy^. tfj &vo(f%ui(x T. 1, 27.Btg -rjv 1, 102.TQVXik{&, xSyv tpvtpmv ij retQvnri(Jkfvr]1 , 79.Qi/jxoQB£ XQVq>mai 8, 20.r^v(f>ri 1, 105.tvyxdvfx}, I, abs. 1) elg rbrvxbv {a&fia) 2, 5. ye^cores ovjj01 vvxovttg 2, 112. sim. S, 250.2) oTToi; Tvyot 2,9. cf. 3,42.3) [ri;;j6v] 3, 10. II. add. gen.1) tivog r&v dt,%eL£7ib Tfis r. 3, 232. —&ya^^ T. 8,154. — Tr^v r. 2,181.=»= sirvxiccv 2, 61. tov SaifiovaKttl r^v T. 3, 115 157. 9tcc ttjvt. 2, 131.v^gtZ* abs. : 1, 15. — c. acc.lavTOv 1,185. — 3, 237 246. —fig^^ 1,15 17 2,8 111.v^Qcg, 7} itbqI riiv rsXBvrriv-tg 2, 181. Twavrag v. .. sCg1, 55. — stg toiVto -tog 3,94.ypaqpag -cog 1,16. t^ t^ v.(v6(iov) 1,15 17, T^? T&y iifv-


:.178 INDEX VERBORVM.44. 2) a) tiiv v. ic^ovXiav % 140.sim. a: 2, 183 1, 173 93 182196. 8'. 2,182 3,137. £: 2,161.x: 3,173. ii: 1,122 3,152. o:2,3. n: 1,11 14 187 2,23 1,108 3,107 116 161 67 2,129149 3, 19. q: 3, 20. c: 2,833, 80 143. tp: 3,139. %: 3, 3.tp : 3, 20. — 3, 68. b) inl xo §fifiaro {f. 1,64. sim.: §: 3,42. 6:3,68. f: 1,132. x: 1,106. v:1,37 3,37 199. o: 3,197 198.«: 1,8 2,171 3,65 68 137. ff:2,85 3,88 150 1,107 3,8. 11. tr]vV. 7]dLv.r}aiv(QV fptXav&QCDTtlav2, 30. III. mtov -ov 3, 143.IV. ttva twv i). masc. 3, 47. —&7CodL86vtag v(ilv ta -a 3, 19.tijv . . cptXiav vfiviqUsi 1, 133.vTidyeifB-e \\ayso&s ||1,178,vTtaxovo}, abs. : 1 47. ,totg vofioLg nal v[ilv 1 , 49. —toCg dxXoig sq. part. 1, 126.V3taviyvct> tb tpricpLG^a 2,109.vnaQX^' 1)3,176. 2)a)roj-oi^ra 2, 131. — subi. icya&d3,148. Tptijpttg 2,173. b)subi.Svva^tg 3,96 97 et 98. 3) ilQYivr^g-ovarjg nqbs A. 2, 172.4) c. dat. a) xa -ovta avtmiynXrjfiata 1,179. Elgi^vrj 3,55.cf. 2, 172. Leqa -Aal xdtpOL . . 2,23. b) 3, 168. cf. 3, 169. — 3,170 208 sq. acc. c. inf. iati .-dQxov 3, 208. c) 3, 169. 5) sq.inf.: avxip: 1,72 3,91.-3,169.6) add. acc. et dat.: s^bBQyscCag'Afivvta 2, 26. cf. 3, 169,tag vnriQBGLag tag -riQy(isvagstg ^lX. avxa 2, 109.Sta^oXr^v VTieiTtdtv yiata t&v£»., a)§ 2,109.v^tevavxiog. ubique c. dat.Xoyov 3, 13. v6(iovg 3,37. —ovx ~"i ScXXa tavtd 2 , 64.vJtevavTtoyq, c. dat.: 3,8.VTteq, cf. Trentepohl p. 36et 37 et Lutz p. 96. A) c, gen.I. coniung. cum verbis: /;ya>-VL^Bto 2,72. alaxvvsa&aL: 1,26120. a: 2,125 3,125. &7toXoyEtaO-aL:1,162 2,96. a: 1,65.^: 3,120. \. ^ovXBvoi "2). 8:2,38 3, 81 b 1, 168. v. etnov XV.«: 1, 75 (3,18). 7]: 2,109. klv-8vvavSLV: 2,87 183. Y.Xsya)W.cf. 1,166. /!i: 2, 101. v: 1,138.7c: 2,19 60. V. 7t4{i7to) IV) 2).7r:3, 54. sim, 2, 29. tt: 3,209.7tQsa§svsLv: 2,149 3,227. tcqo-SL7teLv : 3,2S.


INDEX VERBORVM. 179vnSQ^oX'^* tcig Tfjg ivvoCag-dg 1, 142. — Tuig rottov -alg1,70. — obi.; c. gen.: a: -dgtivag dvvd}iB(og Xoycov 2, 34.£: 2,42. i} rmv intxyysXicbv -r)2,34. jr: 1,70. slg -rjv 1,1802,4 24. yiud'' iqv 1,95 2,1533,61. [isxcc . . %oXav.BCag aiaxqag-riv 2, 113.v^teQCxO-eQaxevCaq aitov2, 154.vTteQeTtaivicj, tbv KaXX.-rivBL 3, 97.trjV tovtov SiB^imv vJteQTi-ava ta inndyfuicta1,70.v7teQxaTay£j.a0TOV, praed.3, 192.vTteQfieyeS^eq, praed. 3, 7,vTteQOQaa}, vofiov^ 1, 67189. OQyiov 1,:69. cootpgoavvrjv1, 189. v^Qiv 'l, 116.VTteQOQi^fO, G£ -oaQtcd^ai. 3,131. -toQLat' dv 3, 252. — td^vXa . . -o(isv 3, 244.VTteQOQioq. -ov (dQZiiv) 1,19.trjv V. XaXidv 2, 49.vxeQ7tri6d, &7toXoyCav 3,200 202. voiiov 3, 12.v7teQa>eQO), tatg aQBtaCg-tvTjVOXotag 1, 140.vTtevO^voq, I.&qxv'^ -ov3, 21 31, %£(paXriv 3, 212. rwavKocpdvtrj iidQtvQU 2^ 170, cmiiata3,27. II. praed.: 3,18 1920. 8id 3,?3 24 203. IIL prosubst. : -ov 3,21. — tmv v. 1,107 3,10 21 205. «^9^3,9 12.— totg V. 3, 21. — tovg v.3, 11 b 203. tbv V. 3,11 31.IV. c. gen.: dQxfjg 2, 182 3, 26.tCvog 3, 17.vxexoi* (ir}ds t&v ddiv.. tt-(koqCuv -6X£iv 3, 221.tag vTtriQeotaq tag vnr\Qyfisvagslg ^CX. avtco 2, 109.vTtriQexeiv toig tvQdvvoig1,191.vTtYiQerriq, ol v. ol tov ^lX.2, 37. rovg v. 2, 103.vTtrjQeTtxoq, 'A. tbv inl t&v-cbv {nXoLcov) 2, 73.vTttOxvsofiat, 1) tovto 2,119. 2) sq. inf. fut.: 2,94 154.(vTtvoc, Xiy£L iv rc5 v. delevitBlass 1, 149.)vTto. A) c. gen. I. c. verbispassivis 1) 1, 1 5 42 58 85 9098 113 122 131 b 161 166 170178 2,12 13 16 18 b 20 25 b26 56 57 62 66 121 b 122 153154 168 169 172 176 3,2 7 1028 30 33 34 35 36 41 b 42 b43 44 quater 45 quater 64 85 b95 97 98 114 119 126 126 130ter161 164 196 204 207 215 b 218221 b 222 223 224 228 229 230231 232 239 243 252. — 1, 44.2) ysyovsvuL: 1, 55. ndax^Lv:1, 28 [170] 3, 86 146 b 232.Gvyyi£C(isvog 1, 125.ann.: de rebus: 1,42 90 178190 2,62 3,7 196 207 218 232239.3) dnoXsLcd-aL 1, 182. i^nscovtL2,147. nsntcoKotcov 2,172.tstsXsvtr\iis 1, 172. — II. Sia-§oXri 2, 113. III. {). [lE^rig ^^^§, 1,26,B) c. dat.: 3,235.C) c. acc. 1) a) 2,41. b) 3,20 19, 2) de tempore: 2,>151,55.V7to^dXX(i>, 1) a xQr) yQdcpSLV3,22. 2) iytsCvo avvm 3,23, sim, 3,48. nQog 208, X6-yov coL 1,121. — avtoCg^ oti3, 16, 3) -s^aXXsv savzbv (pSQcov0ri§aCoig 3,90.


180 INDEX VERBORVM.itov 1, 61.(r&V VK06€^€lkl€lx6vtOV,sed Blass ccTtodsd. &vQ-Q


. .::INDEX VERBORVM. 181(vjisveyxsiv, sed Blass cciivvsad^cci,1, 88.)IL ixvri k'x£iv 8ti -d 8,212.


182 INDEX VERBORVBltbv tdq>op 1,146. VI. « more habeo: 3, 223. VII. 1) fpi-Qcov pleonastice add. signif.yelcelentatem Tel temeritatem. . itpT] 1,83. slns . . ^(pr\ . . ^(pr\,. S(pr] 1,111. — IL mg iy


:INDEX VERBORVM. 183€f9-oviia» 1) dta rovg -qvv-Tttg 2,111. 2) jtiov tuiq Sia^o-XctiS 2,10. — ftot Twi' c^g t6a&ita tift7](idteiv 2, 139.tpB^voq, obi.: r^v g). 2,54.Kvd^Qmnov -ov v7tsg§dXXovta2, 22. Sid 2, 139.^eAc(v^^€t>;ria. obi. : 2 30,13. dia . . -av tijg ti%vrii 2,15.Us 2, 39 1, 171.ifiXdv^QWXOq,-ov '^•Z^ff1, 137. — ra xoivo; xal -a t&vovofidtwv 3, 248.^cilay^oa»;ra>$ 2,40 3,67.fikdla ipiXeraiQO^ 1, 110.fftXia» ti}v krctaw^Cav av-T&v tfjg nQuyfiatogytyvofkivug ngbg itigovg -ag1, 186.ipiko^, 1) K.^ avdQU ^ov xalcvfifiaxov t^g noXeiog 2, 9. sim.3, 61. TOi)c . . ifiol fptXtdtQvg 2,152. ta tpiXtata . . emfucta 3,78. 2) 7eatifi%bg aiytm -og itvai3, 52. cf. 1, 42. t&v do%ovvtcovavtoig Bivat, -av 2,27. cf. 2,288, 86. Tov aitbv 'A^rjvaioig -ov%al ix&Qbv dvat 3, 100. — [tar&v cp,] 1, 154. t&v (p. 2, 73 3,81 2,152 2,100. an(o»£v t&vaXXmv tp. 1,147. i% 2,184. xatc^1,131. ~- -otff 2,117. — iygdq>ovtooi 9>. tovg tp. 3,194.Tovg ifiavtov qp. . . tovg tovttovtp. 1, 47, avSga -ov xal ^ivovnoio^iftBvog 3, 224.iptk0450ipiav 3, 108.


184 INDEX VERBORVM.aatp&g -cov toig §. 1, 129. —ovdtv 3,229. -«V, Srt 2,73.ipQOvem, I. abs.:8,94 1,139S9. n. 1) c. adv.: a^torral.Si.thi 1,24 26 3,226. 2) add.liiya a) 1,171. b) €jrt c. dat.:2,37 126 3,193. III. add.acc:xa, Uavaaviov 2, 27. tl toiftcav3, 163.TtQBa^emv q>QOvlfi


INDEX VERBORVM. 1853) add. partic: 1,153 154 3,234-zf] aficcQTccvov4Srj 1, 185.Xalejtog» 1) iTiitayfia . . oi%. 1,3. TiQ&ypLa %. 1,47. 2) -ov{hti) 2, 1 1. 3) pro subst. : noXXa.Hal -d 2, 159. 4) ff^og rag alcx^dvag-ol 1,182.' 5) add, dat:-thtSQOL 3, 192.XaXxeiov hXri&r} 1, 124.XaXxevq 1, 124.Xcc^^xos, iXaxtovov -ov 3^104:.XaXxovq, f^xova 3,103. rsi-%iGiv 3, 84.X«^«d^a. thqX tiivN£(isccdccyiaXov(jLivr}v -av 2, 168.*EXdteiav JB/a(?a?cc«€r6 3,140.XaQi^Ofiai» tovtoig 1, 63.Tf3 ^ovXofiivoj 3, 180, — ij jjcJ^rgnQbi ov -^sto adTjXog yeyivritai3, 233.X^Qt,q, f} %. 3,233. — 'Og(evtKa) 1,178. — obi.: Scnaitsiv:2,171. tccg %. 3, 189. dnodidovai:-ag 1,47. -iv 2,143.tdg ofioiag \x.) 3, 86. dnoXa\i-^dvtiv: 2, 4 117. dSsvai: 3.47177. yiataQ^SfiiSvoi 3,42.X^iQ» iv -(bv voiKp 1,5. txt&v X- 3, 23 256, — Jfft(>^ 'toflcrod/ 2,115 3,109 120. tjj 6avtovX- 3,224. — obi.: a: 2,43.ti]v X- H^ sxovtsg 1 , 25 26.cf. 1,25. &: 3,244. sCg 1,1312, 28 1, 114. ^iEtd -ag 1, 77.xeigoTOveet, 1. add. acc:aQxdg: 3,13 14. apj^orras 3, 30.nQsapsig 2,18. II. add. dupl.acc 1) 2,27 135 3,161 242114 28 159. 2) &Qxiiv -9sig1, 106. cf. 3, 24. III. 2, 13.IV. inc' c acc: 3, 25 2, 82139.XetqOTOVifltOi* dvxiyqacpBvg8,26. dQxri: 1,19 113 3,14.aQxovtsg 3, 29.XeiQorovla, obi. : raff vi^stSQagX' dvayoQSvrj 3, 3. tdgi-a tov Si^fiov -ag 2, 95.tovg /ec^ov^yijtfavras 2,117.Xf«Qm'. i^raed.: 2,52. ti}v^vxnv 3, 46. -ovg 8, 179. —inl tk xf^h^ ^i 6^'46X*^«§» iJwv X' BlQri(isva)v Xoycov3, 71.Xl^ioi. 1) ;|f.dQuxiidg 1,110 b 3,187. sim, 2,75 3, 972,174. 2) a)2,77 3,236. b) 2,174 175 71,tovgfiaXaKOvgxiTOiviCxovg,iv oig 1, 131.Xi-aviaxiov, xd noiitpd x-1, 131.taCg r}dovaig taig aavtoi} x^"QvjyeZq 3,240.XOQijyoq» -bg mv 3, 52. tbvX. 8ubi. 1,11. — obi.: tovg x-3, 43. -ov 1, 54. -ov tatg xa9'*i)(iiQav dandvaig 2, 79.XOQo6i6aaxakoq» KX. 6 x-1,98.XOQOQ, hvkXicov X- v.QitaC 3,232. tSiV X'"^ojv iyTivyiXioiV 1,10. mansQ iv toCg x- 2,163.obi. : tovg nvnXiovg x- 3 , 232,nQog tbv x- 1» 157.XQaofiau ixQriari 1,121 1232,117.] I. (aito)) 1,63. U. sq.dat. 1) person. a) 1,194 2,164165 184 3, 129. — dnoQ&Vy oti"aaito avtco 3, 90. — subst.:•d-ecS 3, 124. itQoatdtaig 3, 154.aviipovXoig 1, 26 180. b) c appos.:2, 117 178 1,185 3,158.2) rei a) yv


186 INDEX VERBORVM.82, 172 1, 88. emfuiti: 1, 31 40194 3,174. t:3,67 2,162. xar'i^ov 2,156 3,163. 9: 1,130.ann.: add. adv.: 1,31 194 2,28 3, 57. cf. 1, 8.b) c. appos. 1, 92.X^cea. cvfifiaxiccg 3, 141 239.XQV»I- ^ove icxQatBig avovxQV 1»141- n. sq. acc.c.inf.:XffTJ 1, 7 22 27 42 48 163 1642,3 80 [166 b] 3,7 16 121 144170 236 245. ixQ^v 2,161 3,23 211. in. sq. inf.: XQ^I 1, 1634 76 [76] 140 2, 7 21 166 3,16 22 53 72 107 130 150. XQfi^3, 43.Xiffjfuxta, fiv&g si%. t&v i|ayCctcov%al inaQUtmv %. 3,114.anoQuc 'cov 2,131. sim. 3,96240. t&v STjfioaioiv x- 3, 10.vofi^ 2, 76 3, 97. t&v isq&v x-uipac&ai 2, 131. — U 3, 96.?r«xa 2,162. /ntTtt 3,172. ntQlX-avriXcofUvfov 3, 69. ci 3,113 129 2,148.— 3,163. obi.:a: 3,167. cf. 3,59. 8: 3,27 30.f: 3,129 2,146. x:3,146. Ix2,166 3,119. m 3,21. nQognota X' 3,209.Xii^ftccxi^siv 1, 23.XQn^ifioq, 1) praed.: 3, 1611,61. — «^d^ovg 1,86. -Mtatov{nQ&yfia) 2,89. 2) c. dat.: 1,11 31. 3) ttg ta %oivd 2, 161.XH^fff*^» -ov fig triv ^rifioc&.noXiteCav 3, 186. Xa§6v'ttg tbv X- 8, 108.XQ^^^^oq. 1) a) 6 x- ovtogJ. 2,86. — ivdQl rtal fidXa-wl,62, |5tov 1,179. iri(Mty(0'ybg X- 3, 78. noiritdg 1,141.b) praed.: 3,76 2,162. 2) tfijfioeCa-6g 1, 80 3, 78. 3j prosnbet. : tu t&v -cor ar\fieia 3,99. tovg X' 3, 177. toig x- ^«Sti>vxds 2, 146,XQovoq* Infjsi, -of Bsfiiat.uQXfov 3, 62. tCg . .X- 3, 222. oCtfjg KQiaBatg x- 3, 62. -oov iyyeyBvi]fiivcoviv otg 8, 221. xQoi-6vtog rov x- 1»63 3,68. — no-Xvv dQi&fiSv -ov 1,49. Tov x-2, 131 92. dn6 3, 182. i^ta -ov3, 220 69. in 1, 93 2, 140. i%t&v ^fi/KQoa&BV X' 3,60. nQbtov %ad"^yiovtog x- ^, 126, —totg X- 2,110. T« nXBCovi x- 1,93. noXXm vatBQOv x- 2, 12 S,129. cf. 2,132 3,288. iv: 1,932,173. cf. 3,64 106 2,176b1, 116 2,42 69. iv totg ifmQOe^BvX'^ 3, 9. cf. 3, 81. iv toigtBtayfiBvoig x- 3, 126. iv ^ijteSX. 3,124 129. cf. 3,221 1,65.— o^rcD noXvv x- «5atc 1 , 59.sim. 1,180 3, 139 162 165 1532, 89 126. Cf. 3, 54 et 55. TOt>snQmtovg x- 1, 103 3, 86 159. —&vB§dXXBto . . -ovg in -cov 1,63.obi. : a: ot x- tfjg aiQiaBOig 2,58. a: 2,49 3,64. d: 3,89. x:3,(54] et 55. fi: tovg x- 2,96.o: 2, 61. «t 2, 135. tbv jj. tbvtfjg tQifirjvov 3,70. n: 2,49 91.r: o ndvtcov nitiQ^tatog j. 3,106. v: 3,67. cp: 2,89. — slg:2,183 3,114. inC 3,7. »at'ixBCvovg tovg X' 1»*0 48 44108 6 [3, 159]. iino tovg aitovgX. rovtovff, iv otg 1, 56.XQVifiov, tb §aaiXi%bv X'*3, 156 173 240. tov fiaa. x- «,239. — obi.: 3,288 172 239.tb i% MriScav x- 3 , 258 et 269149. r6 ^acF.x 3,209.XQVOonSQOiv &no%aX&v (fiB)3, 164.XQVOOvg. danCiag 3, 116.aticpavog: 3,187 10 63 147 187269 46 210 230 167.XdiVWfJiu tbv XifiBva Bxoaaapjsed Blass omisit 8, 109.


:::33. X : 3, 109 2, 27. BrBQcav nQia§£a)v-av {= locum) 2, 105. xINDEX VERBORVM. 187Xa»


.188 INDEX VERBORVM.yvcbffxco 1) b). Y. yQatfxa I. 8) a).cf.2,66. ypaqpfff'9-at:2,14. ^y^a-(pK] TtccQavoficov 3,62. SiSdvcci:2,13. cf. 2,83 3,100. e: 3,242,110b. imd8iiccG^ca: 2,QSM iniif)ri(pL'^sivx 2, 84 b 67.ixovTsg 2, 104. Xa§£va> {Xa§i) :2,46 65 170 3,76 105 2,1964. XiyHv: 2,56 61 91 3,27,viv.av: 3, 63. cf. 3, 68 187. 3r:2,61. itUQixf^G^ai: 3,60 2,3169 3, 31. v: 2, 109 94. fcos 1,187 2,180. tfjs «a^* av-Tov i/>. nvQms 2, 32, — Td>i' tp.2. 14 1, 79. -ov 2,117. (ittd 2,114. 0) 1, 161 2, 33 3, 233.ytitwvra? r^ -^, 2, 87. r^ sr^cbr;;^. 3, 197. iv T$ t^. 1, 112. —obi.: altstvt 3, 198 b. ai 1,93.StSovai: 1,77 79 3,16. V>, jtar'avToi; 1,179. S: 3,198, «: 3,23. T, q>iQm II 2) ^ ^. &(pavrig(piQitatr 3, 233. — vsro r^p rcbvdiiiaatriQiiov -^. 3, 19. cf. 8, 20.tpvxayotyjiS-evreg totg , .«aMOif^fCi &vti%^itoig 2, 4.tffvxV' ^**« ?!'*' '^^ff ^' 1»189. (ptXavd-QOiircov %al £vyv&''fiovog if>. 1, 137. — no^a \f). 3,121. — acc. gi-aec: fqv ijf. 2,146 151 3, 46 47 170. tag i^.1,179 2,146 181. — obi.: tijvip. 2, 88. tccg iff. tag cpiloti'ptovgxal Xtav d^t^ag 2,177. trjv tp,2,159.^£. «:«6 T«v Tf (>&«' 2, 86.Kara rov x^itjuvov 2, 142.(MfioXoYfifiev€]jg, sed Blasso^oXoyovfi. 2, 72.)tatfiiotijg.vnoXoyt^o(iivovgT^v w. 2,1,ihv^iti^q, tfig*Av8QCoiv noXmg-»fs^ 1, 108.(Xivioq, ai(iat6g iativ rj dQntfi-oj 3,160.a>^cc. xccXXei «ai -a SiBvsy-Kovteg 1, 134. ^v &. )jCobetusSitriVUa pro §v w. {] 1, 9. obi.:naXXictrjv «. oipscog 1, 158.6>^aco$. -off «v 1,42. -ogiyivEvo 1,126.o>§, praepos. (ubique de personis): dig avtbv avaXa^eCv {avtov)1, 67. aim.: a: 3, 133nQ^g!| jl 3, 63, eU(poitiav l, 67.*: 2,124 1,62. r\: 1,51 tt: 3,162. — 3, 242.ct>s. (cf. Trentepohl p. 42et 43.) I. coniunct. 1) = \i^^a) pend. a verbis; a: 3, 23230 b 48 1,124 3,205. §. 1,180. y: 3,237, Sx 2,121. cf.2, 109 2, 29 3, 82 189 1, 168.V. el-rtov V. 2). «j 2, 157 1, 1013,50. «: 3,64 206. v.;i^ya)V2).3,13. cf. 1,150. \ii 1,87 803,72. jr: 2,5 [7] 42 111 b 153164. 6: 3, 242 2, 42. b) Sia^o-Xr\v 2,109, S6\avi 3,60 71.^oyog: 1,193 3,93, (laQtvQ^ag1,99. sim. 1,100 3,27. c) Hara-(pavi^s 1,143. — cf. etiam infraII. 3), 2) consecut.: mg inog*^7rfrv2,112. eim. 1,177, 3) detempore a) 2, 36. gq. ivtavd^a:3,150 et 1,64 et 2,16 1,61.sim. 2, 85 38 45 1, 53. sim. 1,112 58. sim. 1,84 2,101. b) a>ffa7Ca| 2,35. ag v


39 113 137 2,154 51. 2) a) c.superlat.: mg av dvvoofiai (id-Xiaxa 1, 38. sim. 2, 122 31 156.— a»$ zdxiGtcc 8, 67. cf. supraI S) b). b) mg inl xb noXv 3,248. c) dtg alTi»&g 3, 151. 3) ininterrog. obl.: 1,7 8 116 1322, 35 60 81 b 147 166 3, 229.4) a) coni. c. verbis : mg aMgTjti&to 2,12. sim. : u: 1,132136 3, 66 2, 98 3, 54 162 2, 341,136 3,192. ^: 2,149. S: 1,402, 13 8, 62 64 141 2, 165 3, 801S8 209. ^oiKs: 1,2 126 134188 2, 125 162 3, 147 150 162216 228. iniSei^co 1,42. laccat,2,106. sim. 2,150. x: 1,3. Xsyttoti:1,66 180 3,107 150 2,28. v: 1,1. o: 1,68 3,149 1,48 2,38. sr: 1,45 3,257 921,99 173 3,217 225 191. 9: 3,117 1,28 161. y. tpnai. b) 3,164. 6) a) 3,232. b) ^tJv, t&(?avtol poviovtat 1, 34. sim. 1,38 2,44 102 3,260b 1,1162,35. — 2,66 118 b 165. --cbg ovSslg BttQog 3, 138. c) ovtcng.. mg: 2,4 3, 118. 6) wffv.ai yidetur aigidficare quod'atque etiam': (hg (sed BlassaXXoog re itat') Kal tb XQoatstayfiivov2, 120. 7) = tamquam,quasi, ut a) 1,126. — 1,1282,145b. — 1, 168 b 2,178b3,255b. — 3,262 253 b. —2, 39 3, 117. b) c. partic. a) 2,145 3, 164 77. — 1, 143 2, 233,167 247. |3) 1,141 2,93. —y) 3, 226. 8) vi causali (c.partic.) a) 1,19 132. — §) 1,78.— 1,188 3,250 b 257. y) fut.:1,22 33 70 153 3,142.-1,61171. — 2, 34. 9) vi finali: ubiquec. part. : 1, 47 168. — fut.:2, 66 b 3, 87.ann. 1) ag aqa 1,40 3,13INDEX VERBORVM. 18954 60 137. &g ys Sij 1,3 2,28. cf. Trentepohl p. 43. — tttoLOvtov, dtg 1, 180 2, 42 46.2) mg (&iali vi subiecta) nusquaminvenitur (cum coniunct.)..3) imatoXag ds aiyS> tpevdslg .mg ifiov . . vsmtsql^siv §ovXofUvov3,225.ej0JtBQ, l) = ut,sicut(quemadmodum):3, 249. — 1,' 14 3986 105 153 176 2,35 108 111120 149 163 3,42 229 24fi. —1,61 79 87 98 147 2,122 3,30164 168. 2) fr^ov2,147. sla&e1,90 2,49 3,142. xfXfyovfft 3,2.V7ts&i^7]v 1, 37. (pria^ 3, 163.3) atOTteQ . . ovt 00 a) 1, 79. —1,189 2,102 122 3,7 196 199 et200 206. b) 1, 146. 4) tbv aitbvtQOJtov . . , «5. 3, 192. cf. ly146. 6) SHsivcag . , w. 3, 69.ann. ;.marcsQ v,a{: v. v.aC B) 5).6) = quasi, tamquam a) 3,166 251. b) 1,133 2,9 84 3,192^ 251 256. c) 3, 189.itiOre, l&at' ovdi icnavtriaead-aC(is 1 , 174. 5. o^ts x(fo^tsat. iasa^ai ^cTtoQiav 3,96.] I. c. indic. 1) a) 1,176.—2, 28. — 3,144 212 2,44 3,218. b) slg tovto . . «. : 3, 8294. — ovtcog . . c5. : v. ovtcoVI. 1) a). TriXi-itavtT^v . m, 3,.145. toaovtog , . co. : 1,157 3,212. 2) = itaque: 1, 124 2,24 169 3,10. cf.^infra III 3).11. C. optat. : co. x«i ^l avt&vtovttov sl%6tcog av (iiaoito1,57.m. c. infin. 1) a) 1, 154 2,39 142 3,9 76 96 143. b) eCgTovto ca. 2,77. cf. 3,82. ovtcog.. &.: V. ovtco VI 1) b).tOLOvtog . . 00. : 1,140 2,213,37. TOffotJros . . w.: 1, 1743,256, c) yQa^pavtL tr}V cvfb-,


.190 INDEX VERBORVM.^axiitv vnsQ roS (ir) gvvb8qbv£lv, , zQLtov de &. |xrj xbXelv awrd^EiS3, 91 cf. Ortner p. 27.2) pleonastice: iccGezB ovv ccvtbv. , «. (omisit Blass) iv.•bfiiv &vaatQ£cpfiGd-ciLt, 2, 158.3) = itaque: 2,78 99. 4) yifinali: 1,46 2,141. cf. 2,1423, 91.ann.: itp* mts 3,114 183. v.'6's yi. ^m


PLEASE DO NOT REMOVECARDS OR SUPS FROM THIS POCKETUNIVERSITY OF TORONTO LIBRARYPA Aeschines3323 Aeschinis OrationesA21908

More magazines by this user
Similar magazines