25.11.2015 Views

Braun Series 7, Pulsonic Pro-System Plus-760cc, 760cc-3, 765cc, 765cc-3, 760cc-4, 760cc-5, 760cc-6, 760cc-7, 765cc-4, 765cc-5, 765cc-6, 765cc-7 - 760cc, Series 7 LV, LT, EE

Braun Series 7, Pulsonic Pro-System Plus-760cc, 760cc-3, 765cc, 765cc-3, 760cc-4, 760cc-5, 760cc-6, 760cc-7, 765cc-4, 765cc-5, 765cc-6, 765cc-7 - 760cc, Series 7 LV, LT, EE

Braun Series 7, Pulsonic Pro-System Plus-760cc, 760cc-3, 765cc, 765cc-3, 760cc-4, 760cc-5, 760cc-6, 760cc-7, 765cc-4, 765cc-5, 765cc-6, 765cc-7 - 760cc, Series 7 LV, LT, EE

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

B0563


Braun Series 7 skuveklis 760cc

Tips 5693.

Latviski

Mūsu produkti ir izgatavoti atbilstoši

augstākajiem kvalitātes, funkcionalitātes un

dizaina standartiem. Ceram, ka Jums patiks

jaunais Braun skuveklis.

Brīdinājumi!

Jūsu skūšanās sistēmai ir īpašs vads, kurā ir

iestrādāts ļoti zema sprieguma strāvas bloks

drošībai. Nenomainiet un nepārveidojiet

nevienu no tā daļām, jo pastāv elektriskā

šoka risks.

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem

vai personām ar garīga vai fi ziska rakstura

traucējumiem, izņemot gadījumus, kad

tos uzrauga personas, kas atbild par viņu

drošību. Mēs iesakām glabāt ierīci bērniem

nepieejamā vietā.

Lai novērstu tīrīšanas šķidruma noplūdi,

pārliecinieties, ka Clean&Renew ierīce ir

novietota uz gludas virsmas. Kad tīrīšanas

kasetne ir uzstādīta, uzmanieties un

neapgāziet ierīci, pēkšņi nesakustiniet to

vai nepārvietojiet jebkādā veidā, jo tīrīšanas

šķidrums var izlīt no kasetnes. Nelieciet

ierīci skapītī ar spoguļiem un vietās, kur ir

pulēta vai lakota virsma.

Tīrīšanas kasetnē ir viegli uzliesmojošs

šķidrums, tāpēc sargājiet to no uguns

avotiem. Nesmēķējiet ierīces tuvumā.

Nepakļaujiet ilgstošai tiešas saules gaismas

ietekmei.

Neuzpildiet kasetni, lietojiet tikai oriģinālās

Braun tīrīšanas šķidruma kasetnes.

Ierīces apraksts

Clean&Renew tīrīšanas ierīce

1 Tīrīšanas šķidruma līmeņrādis

2 Poga kasetnes nomaiņai

3 Kontaktvietas skuvekļa un

Clean&Renew ierīces savienošanai

4 ”clean & dry” poga (tīrīšana un

žāvēšana)

5 Tīrīšanas programmas gaismas diodes

6 Ierīces kontaktligzda

7 Tīrīšanas šķidruma kasetne


Skuveklis

8 Sietiņa un griezējbloka kasetne

9 Poga kasetnes noņemšanai

10 Skuvekļa galviņas „lock” slēdzis

11 Atvāžams trimmeris garajiem matiņiem

12 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga (on/off)

13 „sensitive” (-) režīma poga

14 „intensive” (+) režīma poga

15 Restartēšanas (reset) poga

16 Skuvekļa displejs

17 Kontaktvietas skuvekļa un

Clean&Renew ierīces savienošanai

18 Skuvekļa kontaktligzda

19 Ceļojumu futrālis

20 Strāvas vads

Pirms skūšanās

Pirms pirmās lietošanas skuveklis ir

jāpieslēdz elektrotīklam, izmantojot vadu

(20) vai arī rīkojieties kā minēts turpmāk.

Clean&Renew ierīces uzstādīšana

• Izmantojot vadu (20), savienojiet ierīces

kontaktligzdu (6) ar elektrotīklu.

• Nospiediet kasetnes nomaiņas pogu (2),

lai atvērtu korpusu.

• Nolieciet tīrīšanas kasetni (7) uz gludas,

stabilas virsmas (piemēram, galda).

• Uzmanīgi noņemiet kasetnes vāciņu.

• Iestumiet kasetni ierīces pamatnē, cik tālu

vien iespējams.

• Lēnām aizveriet korpusu, spiežot to uz

leju, līdz tas ir ciet.

Tīrīšanas šķidruma līmeņrādis (1) rāda, cik

daudz šķidruma ir kasetnē:

„high” līdz 30 tīrīšanas cikliem;

„low” līdz 7 tīrīšanas cikliem;

„empty” ir nepieciešama jauna kasetne.

Skuvekļa uzlādēšana un tīrīšana

Ielieciet skuvekli ar galviņu uz leju tīrīšanas

ierīcē. (Kontaktvietām (17), kas ir skuvekļa

aizmugurē, ir attiecīgi jāatbilst kontaktvietām

(3) tīrīšanas ierīcē.)

Ja tas būs nepieciešams, tad Clean&Renew

ierīce automātiski sāks uzlādēt skuvekli.

Ierīce arī izvērtēs skuvekļa higiēnas stāvokli,

un attiecīgi iedegsies viena no tīrīšanas

programmas gaismas (5) diodēm:


„clean” skuveklis ir tīrs

1 lāsīte ir nepieciešama neliela,

ekonomiska tīrīšana

2 lāsītes ir nepieciešama parastā tīrīšana

3 lāsītes ir nepieciešama pastiprināta

tīrīšana.

Ja ierīce izvēlas kādu nepieciešamo

tīrīšanas programmu, tā sāks darboties tikai

tad, kad tiks nospiesta „clean & dry” poga

(4). Labākam skuvumam iesakām tīrīt

skuvekli pēc katras lietošanas reizes.

Kamēr darbosies tīrīšanas programma,

attiecīgā tīrīšanas programmas diode

mirgos. Katrai tīrīšanas programmai ir

vairāki cikli, kuru laikā tīrīšanas šķidrums

viscaur izskalo skuvekļa galviņu un ar karstu

žāvēšanas procesu izžāvē skuvekli. Ņemot

vērā izvēlēto programmu, tīrīšanas ilgums

var būt no 32 līdz 43 minūtēm.

Tīrīšanas programmas nedrīkst pārtraukt.

Lūdzu, atcerieties, ka tad, kad žūst skuveklis,

skuvekļa galviņa var būt karsta un mitra.

Kad tīrīšanas programma būs pabeigta,

iedegsies zilā „clean” gaismas diode. Tagad

Jūsu skuveklis ir tīrs un gatavs lietošanai.

Gaidīšanas režīms

Kad skuvekļa uzlāde un tīrīšana būs

pabeigta, Clean&Renew ierīce pēc 10

minūtēm pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

Clean&Renew ierīces gaismas diodes

izslēgsies.

Skuvekļa displejs

Skuvekļa displejs (16) uzrāda akumulatora

uzlādes stāvokli. Uzlādes laikā vai kad

lietojat skuvekli, attiecīgais zaļais „charge”

indikators mirgos. Kad akumulators pilnībā

ir uzlādēts, zaļais „charge” indikators degs

nepārtraukti, ja skuveklis ir ieslēgts vai

pievienots strāvas padevei.


Zema uzlādes līmeņa indikators:

Sarkanais „low” indikators mirgo, kad

akumulatora jauda būs mazāka nekā 20%, ja

skuveklis ir ieslēgts. Atlikusī jauda ir pietiekama

apmēram 2 līdz 3 skūšanās reizēm.

Informācija par lādēšanu

• Ja skuvekļa akumulators ir pilnībā uzlādēts,

tad skuveklis, kad tas nav pievienots

elektrotīklam, darbojas apmēram 50

minūtes. Šis darbības laiks var būt arī

atkarīgs no bārdas rugāju garuma.

• Vispiemērotākā vides temperatūra uzlādei

ir no +5 °C līdz +35 °C. Neuzglabājiet

skuvekli ilgāku laiku temperatūrā, kas

pārsniedz +50 °C.

Individuālie skuvekļa iestatījumi

Ar „sensitive” (13) un „intensive” (14) pogu

palīdzību Jūs variet izvēlēties vislabāko

iestatījumu dažādu sejas zonu skūšanai

atbilstoši Jūsu vajadzībām. Dažādos

iestatījumus uzrāda on/off pogā (12)

iestrādātā signālgaisma:

• „intensive” = tumši zila (intensīva

skūšanās)

• „normal” = gaiši zila

• „sentitive” = balta (rūpīgai un ērtai

skūšanai jutīgās vietās, piem. kakls)

Rūpīgai un ātrai skūšanai mēs iesakām

„intensive” iestatījumu. Nospiežot pogas

„+” vai „-”, aktivizēsies Jūsu izvēlētais

iestatījums. Nākamajā skūšanās reizē

ieslēdzot skuvekli, aktivizēsies pēdējais

izmantotais iestatījums.

Lietošana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu

(12), lai skuveklis sāktu darboties:

• Kustīgā skuvekļa galviņa un sietiņi perfekti

pielāgosies sejas kontūrām.

• Lai noskūtu grūti pieejamas vietas

(piemēram, zem deguna), pārbīdiet

skuvekļa kustīgās galviņas „lock” slēdzi

(10) uz gala pozīciju, lai nostiprinātu

skuvekļa galviņu.

• Lai apgrieztu vaigu bārdu, ūsas vai

bārdu, atvāziet trimmeri garo matiņu

apgriešanai.


Ieteikumi perfektam skuvumam

Lai iegūtu perfektu skuvumu, Braun iesaka

trīs vienkāršus soļus:

1. vienmēr skujieties pirms sejas

mazgāšanas;

2. vienmēr turiet skuvekli pareizā leņķī

(90°) pret seju;

3. nostiepiet ādu un skujiet pretēji rugāju

augšanas virzienam.

Skūšanās, pieslēdzot skuvekli

elektrotīklam

Ja skuveklis ir izlādējies un Jums nav laika

to uzlādēt Clean&Renew ierīcē, tad skuvekli

var arī lietot pieslēdzot elektrotīklam,

izmantojot vadu.

Tīrīšana

Automātiskā tīrīšana

Pēc katras skūšanās ievietojiet skuvekli

atpakaļ Clean&Renew ierīcē un rīkojieties kā

minēts iepriekš nodaļā „Pirms skūšanās”. Tad

nepieciešamie uzlādēšanas un tīrīšanas procesi

notiks automātiski. Lietojot katru dienu, tīrīšanas

kasetne būs pietiekama apmēram 30 tīrīšanas

cikliem.

Higiēniskās tīrīšanas kasetnes šķidruma sastāvā

ir alkohols, kasetni atverot, tas iztvaikos apkārtējā

gaisā. Katra kasetne, ja to nelieto ikdienā, ir

jāmaina apmēram pēc 8 nedēļām.

Tīrīšanas kasetnes šķidrumā ir arī eļļas, kas var

palikt uz sietiņa ietvara virspuses pēc tīrīšanas.

Taču tās ir viegli notīrīt, uzmanīgi noslaukot ar

drāniņu vai mīkstu, plānu salveti.

Manuālā tīrīšana

Skuvekļa galviņu var tīrīt arī zem tekoša ūdens.

Brīdinājums. Atvienojiet skuvekli no kontaktligzdas,

pirms tīrāt skuvekļa galviņu ar ūdeni.

Skuvekļa galviņas skalošana zem tekoša ūdens

ir alternatīvs tīrīšanas veids, jo īpaši, kad ceļojat:

• ieslēdziet skuvekli (bez vada) un skalojiet

skuvekļa galviņu zem tekoša ūdens. Tīrīšanai

Jūs varat izmantot arī šķidrās ziepes, kas

nesatur abrazīvas vielas. Kārtīgi izskalojiet

skuvekli, lai nepaliek putas, un atstājiet to

ieslēgtu vēl uz dažām sekundēm;

• tad izslēdziet skuvekli, nospiediet kasetnes

noņemšanas pogu (9) un noņemiet sietiņa un

griezējbloka kasetni (8) un ļaujiet tai izžūt;

• ja Jūs regulāri tīrāt skuvekļa galviņu zem

tekoša ūdens, tad vienreiz nedēļā uzpiliniet

mazliet eļļu (kas paredzēta ierīcēm) uz sietiņa

un griezējbloka kasetnes.


Jūs arī varat tīrīt skuvekli ar tam paredzēto

birstīti:

• izslēdziet skuvekli. Noņemiet sietiņa un

griezējbloka kasetni (8) un uzsitiet ar to

pa gludu virsmu. Lietojot birstīti, iztīriet

galviņas iekšpusi, bet netīriet ar birstīti

pašu kasetni, jo to var sabojāt.

Korpusa tīrīšana

Periodiski tīriet gan skuvekļa, gan Clean&Renew

ierīces korpusu ar mitru drāniņu, jo īpaši tīrīšanas

ierīces iekšpusi, kur tiek ievietots skuveklis.

Tīrīšanas kasetnes nomaiņa

Pēc tam, kad ir nospiesta poga kasetnes

nomaiņai (2), lai atvērtu korpusu, pagaidiet

dažas sekundes, pirms izņemat izlietoto

kasetni, lai izvairītos no jebkādas šķidruma

nopilēšanas. Pirms izmetat izlietoto kasetni,

aiztaisiet to ar jaunās kasetnes vāciņu, jo

tajā ir netīrais tīrīšanas šķidrums.

Skuvekļa optimālas darbības

nodrošināšana

Sietiņa un griezējbloka kasetnes

nomaiņa/restartēšana

Lai skuvums būtu 100% perfekts, nomainiet

sietiņa un griezējbloka kasetni (8), kad uz

skuvekļa displeja (16) iedegas attiecīgais

simbols (apmēram pēc 18 mēnešiem) vai kad tā

ir nolietojusies.

Attiecīgais simbols par sietiņa un griezējbloka

kasetnes nomaiņu atgādinās nākamās

7 skūšanās reizes. Tad skuvekļa displejs

automātiski tiks restartēts.

Kad ir nomainīta sietiņa un griezējbloka kasetne,

izmantojiet lodīšu pildspalvu, lai nospiestu reset

pogu (15), un turiet to nospiestu ne mazāk kā

trīs sekundes, lai dzēstu rādījumus. To darot,

nomaiņas gaisma mirgos un izslēgsies, kad

process būs pabeigts. Rādījumus var restartēt

manuāli, kad vien tas ir nepieciešams.

Aksesuāri

Tos iespējams iegādāties elektropreču veikalos

vai Braun servisa centrā

• sietiņa un griezējbloka kasetne 70S;

• Clean&Renew tīrīšanas šķidruma kasetne

CCR.

Apkārtējās vides aizsardzība

Produktā ir akumulators. Lai aizsargātu

apkārtējo vidi, produktu neizmest sadzīves

atkritumu konteinerā. Par iespējām


ez maksas nodot lietotās elektropreces t.sk. ar

akumulatoru, lūdzu interesējaties veikalā, kurā

Jūs nopirkāt produktu.

Tīrīšanas šķidruma kasetni var izmest sadzīves

atkritumos.

Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš

nebrīdinot.

Produkts atbilst Eiropas direktīvai

EMC 2004/108/EC un Zema

Sprieguma direktīvai 2006/95/EC.

Elektriskās specifikācijas, lūdzu, skatiet uz īpašā

strāvas vada.

Servisa nodrošināšana

Šim produktam mēs nodrošinam 2 gadu

bezmaksas servisu no produkta iegādes dienas.

Servisa nodrošināšanas laikā, veicot remontu

vai nomainot bojātās produkta detaļas, mēs bez

maksas novērsīsim visus defektus, kas radušies

ražošanas procesā. Ja produktu nav iespējams

salabot, to var apmainīt pret jaunu vai analoģisku

produktu. Šī servisa nodrošināšana ir spēkā

jebkurā valstī, kurā šo produktu piedāvā Braun

vai tā pilnvaroti izplatītāji.

Servisa nodrošināšana neattiecas uz 1) bojājumiem,

kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā;

2) normālu ierīces nolietojumu (piem.sietiņa un

griezējbloka kasetne); 3) defektiem, kuri būtiski

neietekmē ierīces darbību vai tās vērtību. Servisa

nodrošināšana nav spēkā, ja remontu ir veikusi

persona, kura nav pilnvarota to darīt, kā arī ja

remonta laikā nav izmantotas oriģinālās Braun

detaļas.

Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu servisa

nodrošināšanas laikā, griezieties Braun

pilnvarotā servisa centrā, līdzi ņemot ierīci un

pirkuma čeku.

Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar

normatīvajiem aktiem un šie noteikumi neietekmē

patērētāja ar likumu noteiktās tiesības.

Braun servisa centrus skatieties

www.service.braun.com

vai zvaniet pa tālruni 67425232 vai 26304860.

Ražotājs: Braun GmbH,

Frankfurter Straße 145, Kronberg, Vācija.

Pārstāvniecība: Procter & Gamble,

Kr. Valdemāra 21, Rīga, LV-1010.

Ražots Vācijā.

Vairāk informācijas par Braun produktiem –

– www.braun.com


Lietuvių Skustuvas „BRAUN Series 7“

760 cc

Tipas 5693

Naudojimo instrukcija

Mes gaminame produktus, atitinkančius

aukščiausius kokybės, funkcionalumo ir

dizaino standartus. Tikimės, kad Jums patiks

naudotis šiuo nauju „Braun“ skustuvu.

Dėmesio!

Skustuvas turi specialų saugios labai žemos

įtampos (SELV) laidą. Nekeiskite jo dalių

jokiomis kitomis ir patys netaisykite, nes

rizikuojate patirti elektros šoką.

Šiuo prietaisu negali naudotis vaikai ir

fi ziškai ar protiškai neįgalūs asmenys, jei

jie nėra prižiūrimi už jų saugumą atsakingo

asmens. Rekomenduojame laikyti prietaisą

vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Kad valomasis skystis neištekėtų,

„Clean&Renew“ įrenginys turi būti pastatytas

ant plokščio paviršiaus. Kai kasetė įdėta,

įsitikinkite, kad įrenginys nėra pasviręs,

nejudinkite jo staigiais judesiais ir nekelkite

iš vienos vietos į kitą, kad iš kasetės

neištekėtų valomasis skystis. Nestatykite

įrenginio į veidrodinę spintelę, ant poliruoto

ar lakuoto paviršiaus.

Kasetėje yra labai degus skystis, todėl

laikykite ją atokiau nuo uždegimo šaltinių.

Nerūkykite šalia įrenginio. Saugokite nuo

tiesioginių saulės spindulių.

Nepildykite kasečių pakartotinai. Išnaudotas

pakeiskite tik originaliomis, naujomis „Braun

kasetėmis.

Aprašymas

„Clean&Renew“ įrenginys

1. Valomojo skysčio indikatoriai

2. Kasetės pakeitimo mygtukas

3. Įrenginio jungiamieji kontaktai su

skustuvu

4. „clean & dry“ mygtukas

5. Valymo programos indikatoriai

6. Įrenginio kištukinis lizdas

7. Valomoji kasetė


Skustuvas

8. Skutamojo tinklelio ir kerpamojo bloko

kasetė

9. Kasetės nuėmimo mygtukas

10. Skutamosios galvutės užraktas „lock“

11. Išstumiamas ilgų plaukelių kirpiklis

12. Įjungimo/išjungimo mygtukas

13. „sensitive“ (-) nustatymo mygtukas

14. „intensive“ (+) nustatymo mygtukas

15. Pradinių parametrų nustatymo

mygtukas „reset“

16. Skustuvo ekranas

17. Skustuvo jungiamieji kontaktai su

įrenginiu

18. Skustuvo kištukinis lizdas

19. Kelioninis dėklas

20. Specialus maitinimo laidas

Prieš skutimąsi

Prieš pradėdami naudoti skustuvą, įjunkite

skustuvą į elektros tinklą, naudodami

specialų laidą (20) arba laikykitės žemiau

išvardintų nurodymų:

„Clean&Renew“ įrenginio pajungimas

• Naudodami specialų laidą (20), prijunkite

įrenginio kištukinį lizdą (6) prie elektros

tinklo.

• Paspauskite kasetės pakeitimo mygtuką

(2), kad atidarytumėte korpusą.

• Padėkite valomąją kasetę (7) ant lygaus,

tvirto paviršiaus (pvz., stalo).

• Nuo kasetės atsargiai nuimkite dangtelį.

• Stumkite kasetę į įrenginį tol, kol ji

įsitvirtins.

• Lėtai uždarykite korpusą spausdami jį

žemyn tol, kol jis užsirakins.

Valomojo skysčio indikatoriai (1) rodo, kiek

skysčio yra kasetėje.

„high“ (daug) — skysčio užtenka

iki 30 valymų

„low“ (mažai) — skysčio užtenka

iki 7 valymų

„empty“ (tuščia) — reikia pakeisti kasetę

Skustuvo įkrovimas ir valymas

Įstatykite skustuvą galvute žemyn į valomąjį

įrenginį. (Jungiamieji kontaktai (17)

užpakalinėje skustuvo pusėje sutaps su

valomojo įrenginio jungiamaisiais kontaktais

(3)).


Jei reikia, „Clean&Renew“ įrenginys

automatiškai įkraus skustuvą. Taip pat bus

tikrinama skustuvo higienos būklė ir įsijungs

vienas iš valymo programos indikatorių (5):

„clean“ — skustuvas yra švarus

1 lašelis — reikalingas trumpas

ekonomiškas valymas

2 lašeliai — reikalingas įprastas valymas

3 lašeliai — reikalingas intensyvus

valymas

Jei įrenginys aptiks vieną iš reikiamų

valymo programų, jis neįsijungs, kol

nepaspausite „clean & dry“ mygtuko (4).

Geriausiam skutimosi rezultatui pasiekti

rekomenduojame valyti skustuvą po

kiekvieno skutimosi.

Skustuvo valymo metu mirksės atitinkamos

valymo programos indikatorius. Kiekvieną

valymo programą sudaro keli valymo ciklai,

kurių metu skystis išplauna skutamąją

galvutę, o karšto džiovinimo sistema

išdžiovina skustuvą. Priklausomai nuo

pasirinktos valymo programos, valymo

laikas gali užtrukti nuo 32 iki 43 minučių.

Valymo programos neturėtų būti

nutraukiamos. Atkreipkite dėmesį, kad

džiovinimo metu skustuvo galvutė gali

būti karšta ir šlapia. Pasibaigus valymo

programai, įsijungia mėlynas „clean“

indikatorius. Dabar Jūsų skustuvas yra

švarus ir gali būti naudojamas.

Laukimo režimas

Praėjus 10 minučių po valymo ar įkrovimo

sesijos, „Clean&Renew“ įrenginys įsijungia

į laukimo režimą: „Clean&Renew“ įrenginio

indikatoriai išsijungia.

Skustuvo ekranas

Skustuvo ekranas (16) rodo akumuliatoriaus

įkrovimo būseną. Krovimo metu ar naudojant

skustuvą mirksės atitinkamas žalias

indikatorius. Pilnai įkrovus akumuliatorių,

žalias indikatorius švies nemirksėdamas,

jei skustuvas bus įjungtas ar prijungtas prie

elektros tinklo.


Mažos įkrovos indikatorius:

Kai akumuliatoriaus pajėgumas bus

mažesnis nei 20%, įjungus skustuvą mirksės

mažos įkrovos raudonas „low“ indikatorius.

Šio pajėgumo užteks 2 - 3 skutimams.

Informacija apie įkrovimą

• Su pilnai įkrautu skustuvu galėsite skustis

be laido iki 50 minučių. Šis laikas gali

skirtis priklausomai nuo Jūsų barzdos

ilgio.

• Geriausia temperatūra skustuvo krovimui

yra tarp 5 °C ir 35 °C. Nelaikykite skustuvo

aukštesnėje nei 50 °C temperatūroje ilgą

laiką.

Individualius poreikius atitinkantis

skustuvas

Mygtukais „sensitive“ (13) ir „intensive“

(14) galite pasirinkti geriausią nustatymą

skirtingoms vietoms skusti ir tokį, kuris

atitiks Jūsų individualius poreikius. Skirtingi

nustatymai rodomi signaline lempute,

įrengtoje įjungimo/išjungimo mygtuke (12):

• „Intensive“ = tamsiai mėlyna (galingas

skutimasis)

• „Normal“ = šviesiai mėlyna

• „Sensitive“ = balta (kruopščiam jautrių

kūno vietų, pvz., kaklo, skutimui)

Kruopščiam ir greitam skutimui

rekomenduojame „intensive“ nustatymą.

Spausdami „+“ „-“ mygtukus, reguliuosite

norimą režimą. Kai įjungsite skustuvą

sekantį kartą, įsijungs paskutinį kartą

nustatytas režimas.

Skutimasis

Norėdami įjungti skustuvą, paspauskite

įjungimo/išjungimo mygtuką (12):

• Paslanki skutamoji galvutė ir judantys

tinkleliai automatiškai prisitaiko prie Jūsų

veido kontūrų.

• Skusdami sunkiai pasiekiamose vietose

(pvz., po nosimi), paslinkite skutamosios

galvutės užraktą „lock“ (10) į galinę padėtį,

kad užfi ksuotumėte paslankią galvutę tam

tikru kampu.

• Norėdami pakirpti žandenas, ūsus

ar barzdą, paslinkite išstumiamą ilgų

plaukelių kirpiklį į viršų.


Naudingi patarimai

Tam, kad pasiektumėte geriausių skutimosi

rezultatų, pasinaudokite trimis „Braun

patarimais:

1. Visuomet skuskitės prieš nusiprausdami

veidą.

2. Laikykite skustuvą 90° kampu.

3. Patempkite odą ir skuskite prieš

plaukelių augimo kryptį.

Skutimasis naudojant laidą

Jei skustuvas išsikrovė ir Jūs neturite laiko

jo įkrauti „Clean&Renew“ įrenginyje, galite

skustis įjungę skustuvą į elektros tinklą.

Įjunkite naudodami specialų maitinimo

laidą.

Valymas

Automatinis valymas

Po kiekvieno skutimosi įstatykite skustuvą

į „Clean&Renew“ įrenginį ir tęskite kaip

nurodyta aukščiau esančiame skyriuje

„Prieš skutimąsi“.

Taip bus automatiškai pasirūpinta įkrovimo

ir valymo poreikiais. Kasdien naudojant,

valomosios kasetės turėtų užtekti 30-čiai

valymo ciklų.

Higieniškos valomosios kasetės sudėtyje

yra alkoholio, kuris lėtai garuos atidarius

kasetę.

Kiekviena kasetė, jei naudojama ne kasdien,

turi būti keičiama maždaug kas 8 savaites.

Valomojoje kasetėje taip pat yra tepalo, nuo

kurio po valymo gali likti žymės ant išorinių

tinklelio rėmelių. Tačiau šias žymes galite

lengvai nuvalyti švelnia audinio skiautele ar

minkšta popierine servetėle.

Valymas rankomis

Skutamąją galvutę galima plauti po tekančiu

vandeniu.

Įspėjimas: prieš plaudami skutamąją galvutę

vandeniu, išjunkite prietaisą iš elektros

tinklo.

Skutamosios galvutės plovimas po tekančiu

vandeniu yra kitoks puikus būdas išlaikyti ją

švarią, ypač keliaujant:

• Įjunkite skustuvą (be laido) ir nuplaukite

skutamąją galvutę po karštu tekančiu

vandeniu. Galite naudoti skystą muilą be

abrazyvinių medžiagų. Nuplaukite putas ir

dar kelias sekundes palaikykite skustuvą

įjungtą.

• Tuomet išjunkite skustuvą, paspauskite


nuėmimo mygtuką (9), kad nuimtumėte

skutamojo tinklelio ir kerpamojo bloko

kasetę (8) ir palikite ją išdžiūti.

• Jei reguliariai plaunate skustuvą vandeniu,

tuomet kartą per savaitę patepkite

skutamojo tinklelio ir kerpamojo bloko

kasetės viršų netiršta mašinine alyva.

Taip pat galite išvalyti skustuvą šepetėliu:

• Išjunkite skustuvą. Nuimkite skutamojo

tinklelio ir kerpamojo bloko kasetę (8) ir

pastuksenkite ją ant lygaus paviršiaus.

Šepetėliu išvalykite vidinę paslankios

galvutės pusę. Tačiau nevalykite šepetėliu

skutamojo tinklelio ir kerpamojo bloko

kasetės, kad jos nesugadintumėte.

Korpuso valymas

Kartkartėmis išvalykite skustuvo ir

„Clean&Renew“ įrenginio korpusą drėgna

šluoste, ypač valymo angą, į kurią įstatote

skustuvą.

Valomosios kasetės pakeitimas

Po to, kai norėdami atidaryti korpusą

paspausite kasetės pakeitimo mygtuką (2),

palaukite kelias sekundes, prieš išimdami

seną kasetę, kad neišvarvėtų valomojo

skysčio.

Prieš išmesdami seną kasetę, uždarykite

jos angas naujos kasetės dangteliu, nes

senoje kasetėje bus likę užteršto valomojo

skysčio.

Geriausios skutimo kokybės

palaikymas

Skutamojo tinklelio ir kerpamojo bloko

kasetės keitimas/pradinių parametrų

nustatymas „reset“

Tam, kad 100% palaikytumėte skutimo

kokybę, skutamojo tinklelio ir kerpamojo

bloko kasetę (8) keiskite tuomet, kai

skustuvo ekrane (16) užsidega skutamųjų

dalių pakeitimo simbolis (po maždaug 18

mėnesių), ar kai kasetė nusidėvi.

Per sekančius 7 skutimus, skutamųjų dalių

keitimo simbolis primins pakeisti skutamojo

tinklelio ir kerpamojo bloko kasetę. Tuomet

skustuvas automatiškai nustatys ekraną į

pradinę būseną.


Po to, kai pakeisite skutamojo tinklelio ir

kerpamojo bloko kasetę, tušinuko galiuku

nuspauskite pradinių parametrų nustatymo

mygtuką „reset“ (15) ir palaikykite nuspaudę

bent 3 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte

skaitiklį.

Tuo metu švies skutamųjų dalių keitimo

simbolis, kuris išsijungs pabaigus pradinių

parametrų nustatymą. Nustatyti pradinius

parametrus rankiniu būdu galite bet kuriuo

metu.

Priedai

Galima įsigyti „Braun“ aptarnavimo

centruose:

• Skutamojo tinklelio ir kerpamojo bloko

kasetė Nr. 70S

• Valomoji kasetė „Clean&Renew“ CCR

Turinys gali būti keičiamas atskirai

neįspėjus.

Elektros specifi kacijas žiūrėkite ant

specialaus laido.

Garantija

Šiam produktui suteikiama 2 metų garantija,

skaičiuojant nuo jo įsigijimo datos. Garantiniu

laikotarpiu mes nemokamai pašalinsime bet

kokius prietaiso defektus, atsiradusius dėl

gamybos ar medžiagų broko. Priklausomai

nuo gedimo mes nusprendžiame, ar

prietaisas turi būti taisomas arba keičiamos

jo dalys, ar visas prietaisas turi būti pakeistas

nauju. Garantija galioja kiekvienoje šalyje,

kur šis prietaisas tiekiamas „Braun“ ar jo

paskirto platintojo.

Garantija negalioja šiais atvejais: gedimai,

atsiradę dėl netinkamo prietaiso naudojimo,

sulaužymo, įprastinio nusidėvėjimo (pvz.,

skutamojo tinklelio ir kerpamojo bloko

kasetės) taip pat defektai, neturintys įtakos

prietaiso funkcionalumui. Garantija nustoja

galioti, jei prietaiso remontas vykdytas tai

daryti neįgaliotų asmenų ir jei naudotos

neoriginalios „Braun“ dalys.

Norėdami gauti garantinį aptarnavimą,

atveškite visą prietaisą arba atsiųskite jį

su pirkimo kvitu į „Braun“ įgaliotąjį klientų

aptarnavimo centrą. Garantija galioja tik tuo

atveju, jei pirkimo data patvirtinta pardavėjo

spaudu ir parašu garantinėje ir registracijos

kortelėse.


Ši garantija niekaip nepaveikia Jūsų

įstatymų nustatytų teisių.

Importuotojas: Procter & Gamble

International Operations SA

LT100001716312

Šiame produkte yra įkraunamas

akumuliatorius. Elektros ir

elektroninės įrangos atliekas reikia

rinkti atskirai ir nešalinti su kitomis

komunalinėmis atliekomis. Jas galite priduoti

į „Braun“ aptarnavimo centrą arba specialų

surinkimo punktą. Valomąją kasetę galite

išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Šis gaminys atitinka

Elektromagnetinio suderinamumo

2004/108/EB ir Žemųjų įtampų

2006/95/EB direktyvų reikalavimus.

Garantinis aptarnavimas:

UAB „Baltic Continent“

P. Lukšio g. 23,

LT-09132 Vilnius

Tel. (8 5) 274 1788

www.service.braun.com

Pagaminta Vokietijoje.


Eesti

KASUTUSJUHEND

Pardel Braun Series 7: 760 cc.

Tüüp: 5693.

Meie tooted vastavad kõige kõrgematele

kvaliteedi-, funktsionaalsus- ja disaininõuetele.

Loodame, et uuest Brauni seadmest on teile

palju kasu.

NB!

See habemeajamissüsteem on varustatud

spetsiaalse laadimisjuhtmega koos

sisseehitatud turvalise nõrkvoolu (Safety

Extra Low Voltage – SELV) vooluallikaga.

Ühtegi selle osa ei tohi muuta ega vahetada

– esineb elektrilöögi oht.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele

ega füüsilise või vaimse puudega inimestele,

kui puudub nende ohutuse eest vastutava

isiku järelevalve. Üldiselt soovitame hoida

seadet lastele kättesaamatus kohas.

Puhastusvedeliku lekkimise vältimiseks

tuleb Clean&Renew puhastusüksus tasasele

pinnale asetada. Kui puhastuskassett

on paigaldatud, ärge kallutage, liigutage

äkiliselt ega transportige puhastusüksust,

sest puhastusvedelik võib kassetist välja

loksuda. Ärge asetage puhastusüksust

peeglitega kappi ega mis tahes poleeritud

või lakitud pindadele.

Puhastuskassett sisaldab kergestisüttivat

vedelikku – hoidke see tuleallikatest eemal.

Ärge suitsetage selle läheduses. Ärge

hoidke kassetti otsese päikesevalguse käes

pikka aega.

Kassett ei ole mõeldud korduvtäitmiseks.

Kasutage ainult originaalseid Brauni

täitekassette.

Seadme osad

Clean&Renew puhastusüksus

1 Puhastusvedeliku nivoo näidik

2 Kergitamisnupp kassetivahetuseks

3 Puhastusüksuse ja pardli vaheline

ühendus

4 «clean & dry» (puhasta & kuivata) nupp

5 Puhastusprogrammide indikaatorid

6 Puhastusüksuse voolukontakt

7 Puhastuskassett


Pardel

8 Teravõrgu- ja lõikekassett

9 Kasseti vabastusnupp

10 Lõikepea lukustuslüliti

11 Eenduv pika habeme trimmer

12 Toitelüliti

13 «sensitive» (-) sätte nupp

14 «intensive» (+) sätte nupp

15 «algseadistamise» nupp

16 Pardli näidik

17 Pardli ja puhastusüksuse vaheline

ühendus

18 Pardli voolukontakt

19 Reisivutlar

20 Spetsiaalne laadimisjuhe

Enne raseerimist

Enne pardli esmakordset kasutamist tuleb

pardel spetsiaalse laadimisjuhtme (20)

abil elektritoitega ühendada või toimida

järgnevalt kirjeldatud moel.

Clean&Renew puhastusüksuse

paigaldamine

• Ühendage puhastusüksuse voolukontakt

(6) spetsiaalse laadimisjuhtme (20) abil

elektrikontakti.

• Vajutage korpuse avamiseks

kergitamisnuppu (2).

• Asetage puhastuskassett (7) tasasele ja

stabiilsele alusele (nt lauale).

• Eemaldage ettevaatlikult kasseti kaas.

• Libistage kassett puhastusüksuse alusele

nii kaugele, kui see liigub.

• Sulgege korpus seda aeglaselt alla

surudes, kuni see lukustub.

Puhastusvedeliku näidikul (1) näidatakse,

kui palju on kassetis vedelikku:

«high» (täis) kuni 30 puhastustsüklit;

«low» (madal) kuni 7 puhastustsüklit;

«empty» (tühi) paigaldage uus kassett.

Pardli laadimine ja puhastamine

Paigaldage pardli lõikepea puhastusüksuse

sisse. (Pardli tagaküljel olevad kontaktid (17)

ühtivad puhastusüksuse kontaktidega (3).)

Vajaduse korral hakkab Clean&Renew

puhastusüksus seepeale pardlit laadima.

Samuti analüüsitakse pardli hügieenitaset ning

süttib üks järgmistest puhastusprogrammide

indikaatoritest (5):


«clean»

«eco»

«normal»

(puhas) pardel on puhas;

(ökonoomne) vajalik lühike

ökonoomne puhastus;

(tavaline) vajalik tavapärane

puhastus;

«intensive» (intensiivne) vajalik põhjalik ja

intensiivne puhastus.

Kui puhastusüksus on valinud vajaliku

puhastusprogrammi, ei käivitu see enne, kui

olete vajutanud nuppu «clean & dry» (4).

Parimate raseerimistulemuste saavutamiseks

soovitame seadet puhastada pärast iga

habemeajamist.

Puhastamise vältel vilgub valitud

puhastusprogrammi indikaator. Iga

puhastusprogramm koosneb mitmetest

tsüklitest, mille vältel loputatakse lõikepead

puhastusvedelikuga ning kuivatatakse

seda kuumutades. Olenevalt valitud

puhastusprogrammist, kestab puhastamine

32–43 minutit.

Puhastusprogramme ei tohiks katkestada.

Pidage meeles, et pardli kuivatamise

käigus võib lõikepea olla kuum ja märg. Kui

pesuprogramm on lõppenud, süttib sinine

«clean» (puhas) dioodlamp. Nüüd on pardel

puhas ning kasutusvalmis.

Ooterežiim

10 minutit pärast laadimist või puhastumist

lülitub Clean&Renew puhastusüksus

ooterežiimi. Clean&Renew puhastusüksusel

olevad indikaatorid lülituvad välja.

Pardli näidik

Pardli näidik (16) näitab aku laetuse taset.

Laadimise või pardli kasutamise ajal vilgub

vastav roheline aku laetuse tase. Kui aku

on täielikult laetud, näete rohelist „charge“

tuld pidevalt põlemas, kui pardel on sisse

lülitatud või vooluvõrku ühendatud. Laetuse

vähenedes kustuvad segmendid järkjärgult.

Madala laetuse indikaator:

Punane vähese laetuse segment hakkab

sisselülitatud pardlil vilkuma siis, kui aku

laetus on langenud alla 20 % kogumahust.

Sellest hetkest saab pardlit veel 2 kuni 3

korda kasutada.


Laadimisinfo

• Täielikult laetud aku võimaldab ilma

juhtmeteta habet ajada kuni 50 minutit.

See aeg erineb, sõltuvalt habeme

tihedusest.

Parim keskkonnatemperatuur laadimiseks

on vahemikus 5 °C kuni 35 °C. Ärge hoidke

pardlit pikema perioodi vältel kõrgema

temperatuur juures kui 50 °C.

Pardli seadistamine

Nuppude «sensitive» (13) ja «intensive»

(14) abil saate valida parima sätte erinevate

näopiirkondade raseerimiseks vastavalt

oma vajadustele. Erinevaid sätteid märgib

toitelülitisse (12) sisseehitatud märgutuli:

Intensive = tumesinine

(intensiivne raseerimine)

Normal = helesinine

Sensitive = valge (põhjalik ja mugav

raseerimine tundlikes

piirkondades, nt kael)

Põhjalikuks ja kiireks raseerimiseks

soovitame kasutada sätet «intensive».

Vajutades nuppudele +või – aktiveerub teie

lemmiksäte. Kui lülitate pardli järgmine kord

sisse, siis aktiveerub viimati valitud säte.

Raseerimine

Pardli sisselülitamiseks vajutage toitenuppu

(12).

• Pöörduv lõikepea ja liikuvad teravõrgud

kohalduvad automaatselt teie näo

kontuuridega.

• Raskelt ligipääsetavate alade (nt

ninaalune) raseerimiseks libistage

lõikepea lukustuslüliti (10) tagumisse

asendisse ning lukustage pöörlev lõikepea

vajalikku asendisse.

• Põskhabeme, vuntside või habeme

trimmimiseks libistage eenduv pika

habeme trimmer ülespoole.

Täiusliku raseerimise nipid

Parimate tulemuste saavutamiseks soovitab

Braun teil järgida 3 lihtsat nõuannet.

1. Ajage habet alati enne näopesu.

2. Hoidke pardlit kogu aeg naha suhtes

täisnurkselt (90˚).

3. Tõmmake nahk pingule ja raseerige vastu

habeme kasvamissuunda.


Juhtmega pardliga raseerimine

Kui pardli aku on tühjaks saanud ning teil pole

aega seda Clean&Renew puhastusüksuse

abil laadida, võite raseerida ka siis, kui

pardel on spetsiaalse laadimisjuhtmega

elektrikontakti ühendatud.

Puhastamine

Automaatne puhastamine

Pärast iga raseerimiskorda asetage pardel

Clean&Renew puhastusüksusesse ning

tegutsege selliselt nagu kirjeldatud lõigus

“Enne raseerimist”.

Selliselt puhastatakse ja laetakse pardlit

automaatselt. Igapäevasel kasutamisel

peaks ühest puhastuskassetist piisama 30

puhastustsükliks.

Hügieeniline puhastuskassett sisaldab

alkoholi, mis avatuna aurustub aeglaselt

ning lendub. Kui puhastusüksust ei kasutata

iga päev, tuleks kassett ligikaudu 8 nädala

pärast välja vahetada.

Puhastuskassett sisaldab ka määrdeaineid,

mille jäägid võivad pärast puhastamist

välimisele lõiketera raamile jääda. Neid

jääke on lihtne õrnalt riidelapiga või pehme

salvrätiga pühkides eemaldada.

Manuaalne puhastamine

Lõikepead võib puhastada ka jooksva vee

all.

NB! Enne lõikepea veega puhastamist tuleb

pardel elektrivõrgust lahti ühendada!

Lõikepea veega loputamine on alternatiivne

võimalus pardli puhastamiseks, mida läheb

vaja eriti reisides.

• Lülitage pardel sisse (ilma juhtmeta) ning

loputage lõikepead jooksva kuuma vee

all. Võite kasutada ka ilma abrasiivsete

osakesteta vedelseepi. Loputage kõik

vahujäägid ära ning laske pardlil mõne

sekundi vältel töötada.

• Järgmiseks lülitage pardel välja,

vajutage vabastusnuppu (9), eemaldage

lõikekassett (8) ning laske sel kuivada.

• Kui puhastate pardlit regulaarselt veega,

tilgutage kord nädalas lõikekassetile tilk

kerget masinaõli.


Võite pardlit puhastada ka kaasasoleva

harjaga.

• Lülitage pardel välja. Eemaldage

lõikekassett (8) ning koputage see tasasel

pinnal puhtaks. Puhastage harjaga

pöörleva pea sisemus. Kuid harjaga ei

tohi puhastada kassetti, kuna hari võib

terasid vigastada.

Korpuse puhastamine

Puhastage pardli ja Clean&Renew

puhastusüksuse korpust aeg-ajalt niiske

lapiga, eriti puhastuskambri sisemust, kus

pardlit hoitakse.

Puhastuskasseti vahetamine

Pärast seda, kui olete korpuse avamiseks

vajutanud kergitamisnuppu (2), oodake

mõni sekund enne kasseti väljavõtmist, et

vältida selle tilkumist.

Enne kasutatud kasseti ära viskamist,

sulgege avaused uue kasseti kaane abil,

sest kasutatud kassett sisaldab saastunud

puhastuslahust. Kasutatud puhastuskasseti

võib minema visata koos tavaliste

olmejäätmetega.

Pardli parimas töökorras hoidmine

Lõikekasseti vahetamine/

algseadistamine

Selleks, et tagada pardli 100%

raseerimisomadused, tuleb lõikekassett (8)

välja vahetada, kui süttib pardli näidikul (14)

olev väljavahetamise sümbol (umbes iga 18

kuu tagant) või kui lõikekassett on kulunud.

Väljavahetamise sümbol tuletab teile

järgneva 7 raseerimiskorra vältel meelde,

et lõikepea tuleb välja vahetada. Seejärel

algseadistab pardel olekuindikaatori

automaatselt.

Kui olete lõikepea välja vahetanud, vajutage

kuulpeaga pastakaotsa abil algseadistamise

nuppu (15) vähemalt 3 sekundi vältel ning

raseerimiskordade loendur lähtestatakse.

Selle vältel väljavahetamise tuli vilgub ning

kustub, kui algseadistamine õnnestus.

Võite pardlit manuaalselt mis tahes ajal

algseadistada.


Tarvikud

Saadaval edasimüüja juures või Brauni

teeninduskeskustes:

• Lõikekassett nr 70S

• Puhastuskassett Clean&Renew CCR

Elektrispetsifi katsioon on märgitud

spetsiaalsele laadimisjuhtmele.

Toodud andmed võivad muutuda ilma

etteteatamiseta.

Valmistaja: Braun GmbH. Valmistatud

Saksamaal.

Esindaja: Procter & Gamble Services Eesti

OÜ, Paldiski mnt 27/29, 10612 Tallinn.

See toode vastab Euroopa

Ühenduse direktiividele

2004/108/EC (elektromagnetiline

ühilduvus) ja 2006/95/EC

(madalpinge elektriseadmed).

Sisaldab akut. Antud toodet ei

tohi visata segaolmejäätmete

hulka. Kõik kasutuselt kõrvaldatud

elektri- ja elektroonikaseadmed

ning patareid ja akud tuleb koguda lahus

ja viia selleks ettenähtud lähimasse tasuta

vastuvõtu

elektripatareide

punkti.

ja

ja

Kasutuselt kõrvaldatud

elektroonikaseadmete

akude lahuskogumine

ning

ning

materjalide ringlussevõtt aitavad vähendada

keskkonnale ja tervisele kohalduvaid

riske. Lisainformatsiooni kasutuselt

kõrvaldatud seadmete lahuskogumise

kohta saad kohalikust omavalitsusest,

jäätmekäitlusettevõtetelt või seadmeid

müüvatelt kauplustelt.

Garantii

Seadmel on kaheaastane garantii, mis

hakkab kehtima seadme müügipäevast

(müügitempel talongil). Garantiiaja jooksul

kõrvaldatakse tasuta kõik seadmel ilmnenud

vead, mis on tingitud ebakvaliteetsest

materjalist või valmistamisest ja

koostamisest, vahetatakse välja vigased

detailid või kogu seade, kui praak on

tekkinud tootja süü tõttu.

Garantiiparandust ei tehta juhul, kui rikke

on põhjustanud seadme vale kasutamine

(juhendi järgimata jätmine), ebaõige

voolupinge või kui seade on purunenud.

Samuti ei kehti garantii seadme normaalse

kulumise ning vigade korral, mis ei halvenda


seadme väärtust ega kasutust. Garantii ei

kehti, kui seadet ei ole parandatud Brauni

ametlikus hooldus- ja parandustöökojas

ega Brauni varuosadega.

Garantiiparanduse alla ei käi seadme

puhastamine.

Garantii ei kehti pardlite ja kosmeetiliste

pardlite võrgukasseti ja lõiketera kohta

ning elektriliste hambaharjade harjapeade

kohta.

Garantii jõustub ainult siis, kui ostukuupäev

garantii- ja registreerimistalongil on kinnitatud

kaupluse templi ja müüja allkirjaga.

Garantii ei anna seadme kasutajale ja

teistele isikutele õigust nõuda väärast

kasutamisest johtuvate materiaalsete ja

isiklike kahjude korvamist.

Garantii kehtib riikides, kus käesolevat

seadet müüakse kas Brauni tütarfirma või

selle ametliku esindaja kaudu ja kus ei ole

kehtestatud impordipiiranguid ega muid

seadusi, mis takistavad seadmele lubatud

garantiiteenindust.

Garantiiparandusse viidav seade peab

olema komplektne. Klient toimetab seadme

parandustöökotta omal kulul.

Seadme garantiiaeg pikeneb

garantiiparanduses oldud aja võrra.

Seadme üksikute ümbervahetatud

osade või kogu ümbervahetatud seadme

garantii lõpeb kogu seadme garantiiaja

lõppemisega (2 aastat).

Simson OÜ, Raua 55, 10152 Tallinn.

Tel: 627 8730. Faks: 627 8739.

Simson OÜ, Aleksandri 6, 51004 Tartu.

Tel: 7 343 494.

Simson OÜ, Laine 4, 80016 Pärnu.

Tel: 4 427 231.

www.service.braun.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!