25.11.2015 Views

Braun Series 7-790cc, 790cc-3, 790cc-4, 790cc-5, 790cc-7,795cc-3, Limited Edition 2010, -2011, -2012, Porsche, Boss - 790cc, Series 7 LV, LT, EE

Braun Series 7-790cc, 790cc-3, 790cc-4, 790cc-5, 790cc-7,795cc-3, Limited Edition 2010, -2011, -2012, Porsche, Boss - 790cc, Series 7 LV, LT, EE

Braun Series 7-790cc, 790cc-3, 790cc-4, 790cc-5, 790cc-7,795cc-3, Limited Edition 2010, -2011, -2012, Porsche, Boss - 790cc, Series 7 LV, LT, EE

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

B0562


<strong>Braun</strong> <strong>Series</strong> 7 skuveklis <strong>790cc</strong><br />

Tips 5692.<br />

Latviski<br />

Mūsu produkti ir izgatavoti atbilstoši<br />

augstākajiem kvalitātes, funkcionalitātes un<br />

dizaina standartiem. Ceram, ka Jums patiks<br />

jaunais <strong>Braun</strong> skuveklis.<br />

Brīdinājumi!<br />

Jūsu skūšanās sistēmai ir īpašs vads, kurā ir<br />

iestrādāts ļoti zema sprieguma strāvas bloks<br />

drošībai. Nenomainiet un nepārveidojiet<br />

nevienu no tā daļām, jo pastāv elektriskā<br />

šoka risks.<br />

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem<br />

vai personām ar garīga vai fi ziska rakstura<br />

traucējumiem, izņemot gadījumus, kad<br />

tos uzrauga personas, kas atbild par viņu<br />

drošību. Mēs iesakām glabāt ierīci bērniem<br />

nepieejamā vietā.<br />

Lai novērstu tīrīšanas šķidruma noplūdi,<br />

pārliecinieties, ka Clean&Renew ierīce ir<br />

novietota uz gludas virsmas. Kad tīrīšanas<br />

kasetne ir uzstādīta, uzmanieties un<br />

neapgāziet ierīci, pēkšņi nesakustiniet to<br />

vai nepārvietojiet jebkādā veidā, jo tīrīšanas<br />

šķidrums var izlīt no kasetnes. Nelieciet<br />

ierīci skapītī ar spoguļiem un vietās, kur ir<br />

pulēta vai lakota virsma.<br />

Tīrīšanas kasetnē ir viegli uzliesmojošs<br />

šķidrums, tāpēc sargājiet to no uguns<br />

avotiem. Nesmēķējiet ierīces tuvumā.<br />

Nepakļaujiet ilgstošai tiešas saules gaismas<br />

ietekmei.<br />

Neuzpildiet kasetni, lietojiet tikai oriģinālās<br />

<strong>Braun</strong> tīrīšanas šķidruma kasetnes.<br />

Ierīces apraksts<br />

Clean&Renew tīrīšanas ierīce<br />

1 Tīrīšanas šķidruma līmeņrādis<br />

2 Poga kasetnes nomaiņai<br />

3 Kontaktvietas skuvekļa un<br />

Clean&Renew ierīces savienošanai<br />

4 “start cleaning” poga (sākt tīrīt)<br />

4a “fast clean” poga (ātrā tīrīšana)<br />

5 Tīrīšanas programmas gaismas diodes<br />

6 Ierīces kontaktligzda<br />

7 Tīrīšanas šķidruma kasetne


Skuveklis<br />

8 Sietiņa un griezējbloka kasetne<br />

9 Poga kasetnes noņemšanai<br />

10 Skuvekļa galviņas „lock” slēdzis<br />

11 Atvāžams trimmeris garajiem matiņiem<br />

12 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga (on/off)<br />

13 „sensitive” (-) režīma poga<br />

14 „intensive” (+) režīma poga<br />

15 Restartēšanas (reset) poga<br />

16 Skuvekļa displejs<br />

17 Kontaktvietas skuvekļa un<br />

Clean&Renew ierīces savienošanai<br />

18 Skuvekļa kontaktligzda<br />

19 Ceļojumu futrālis<br />

20 Strāvas vads<br />

Pirms skūšanās<br />

Pirms pirmās lietošanas skuveklis ir<br />

jāpieslēdz elektrotīklam, izmantojot vadu<br />

(20) vai arī rīkojieties kā minēts turpmāk.<br />

Clean&Renew ierīces uzstādīšana<br />

• Izmantojot vadu (20), savienojiet ierīces<br />

kontaktligzdu (6) ar elektrotīklu.<br />

• Nospiediet kasetnes nomaiņas pogu (2),<br />

lai atvērtu korpusu.<br />

• Nolieciet tīrīšanas kasetni (7) uz gludas,<br />

stabilas virsmas (piemēram, galda).<br />

• Uzmanīgi noņemiet kasetnes vāciņu.<br />

• Iestumiet kasetni ierīces pamatnē, cik tālu<br />

vien iespējams.<br />

• Lēnām aizveriet korpusu, spiežot to uz<br />

leju, līdz tas ir ciet.<br />

Tīrīšanas šķidruma līmeņrādis (1) rāda, cik<br />

daudz šķidruma ir kasetnē:<br />

„high”<br />

līdz 30 tīrīšanas cikliem;<br />

„low”<br />

līdz 7 tīrīšanas cikliem;<br />

„empty” ir nepieciešama jauna<br />

kasetne.<br />

Skuvekļa uzlādēšana un tīrīšana<br />

Ielieciet skuvekli ar galviņu uz leju tīrīšanas<br />

ierīcē. (Kontaktvietām (17), kas ir skuvekļa<br />

aizmugurē, ir attiecīgi jāatbilst kontaktvietām<br />

(3) tīrīšanas ierīcē.)<br />

Ja tas būs nepieciešams, tad Clean&Renew<br />

ierīce automātiski sāks uzlādēt skuvekli.<br />

Ierīce arī izvērtēs skuvekļa higiēnas stāvokli,<br />

un attiecīgi iedegsies viena no tīrīšanas<br />

programmas gaismas (5) diodēm:


„clean” skuveklis ir tīrs<br />

1 lāsīte ir nepieciešama neliela,<br />

ekonomiska tīrīšana<br />

2 lāsītes ir nepieciešama parastā<br />

tīrīšana<br />

3 lāsītes ir nepieciešama<br />

pastiprināta tīrīšana.<br />

Ja ierīce izvēlas kādu nepieciešamo<br />

tīrīšanas programmu, tā sāks darboties tikai<br />

tad, kad tiks nospiesta “start cleaning” poga<br />

(4). Labākam skuvumam iesakām tīrīt<br />

skuvekli pēc katras lietošanas reizes.<br />

Kamēr darbosies tīrīšanas programma,<br />

attiecīgā tīrīšanas programmas diode<br />

mirgos. Katrai tīrīšanas programmai ir<br />

vairāki cikli, kuru laikā tīrīšanas šķidrums<br />

viscaur izskalo skuvekļa galviņu un ar karstu<br />

žāvēšanas procesu izžāvē skuvekli. Ņemot<br />

vērā izvēlēto programmu, tīrīšanas ilgums<br />

var būt no 32 līdz 43 minūtēm.<br />

Tīrīšanas programmas nedrīkst pārtraukt.<br />

Lūdzu, atcerieties, ka tad, kad žūst skuveklis,<br />

skuvekļa galviņa var būt karsta un mitra.<br />

Kad tīrīšanas programma būs pabeigta,<br />

iedegsies zilā „clean” gaismas diode. Tagad<br />

Jūsu skuveklis ir tīrs un gatavs lietošanai.<br />

Ātrā tīrīšana<br />

Nospiediet „fast clean” pogu (4a), lai<br />

aktivizētu ātrās tīrīšanas programmu bez<br />

žāvēšanas. Programma ilgst tikai apmēram<br />

25 sekundes un to ieteicams aktivizēt, ja<br />

nav laika izmantot kādu no automātiskajām<br />

tīrīšanas programmām. Izņemot skuvekli<br />

tūlīt pēc tam, kad beigusies tīrīšanas<br />

programma, noslaukiet skuvekļa galviņu ar<br />

papīra salveti, lai tā nepilētu.<br />

Gaidīšanas režīms<br />

Kad skuvekļa uzlāde un tīrīšana būs<br />

pabeigta, Clean&Renew ierīce pēc 10<br />

minūtēm pārslēgsies gaidīšanas režīmā.<br />

Clean&Renew ierīces gaismas diodes<br />

izslēgsies.


Skuvekļa displejs<br />

Skuvekļa displejs (16) kreisajā pusē rāda,<br />

cik daudz ir uzlādēts akumulators, bet labajā<br />

pusē − skuvekļa higiēnas stāvokli. (6 tumšie<br />

segmenti katrā displeja pusē nozīmē, ka<br />

akumulators ir pilnībā uzlādēts un skuveklis<br />

ir higiēniski tīrs.)<br />

Akumulatora segmenti<br />

Uzlādes laikā vai kad lietojat skuvekli,<br />

attiecīgie akumulatora segmenti mirgos. Kad<br />

skuveklis būs uzlādējies pilnībā, iedegsies<br />

visi 6 segmenti. Akumulatoram izlādējoties,<br />

segmenti pakāpeniski izdzisīs.<br />

Zema akumulatora līmeņa indikators<br />

Sarkanais „low” indikators mirgo, kad<br />

akumulatora jauda būs mazāka nekā 20%,<br />

ja skuveklis ir ieslēgts. Atlikusī jauda ir<br />

pietiekama apmēram 2 līdz 3 skūšanās<br />

reizēm.<br />

Higiēnas stāvokļa segmenti<br />

Visi 6 higiēnas stāvokļa segmenti parādīsies<br />

pēc skuvekļa tīrīšanas Clean&Renew ierīcē.<br />

Kad skuveklis atkal tiks lietots, higiēnas<br />

stāvokļa segmenti pakāpeniski izzudīs.<br />

Tad, kad skuveklis tiks ievietots atpakaļ<br />

Clean&Renew ierīcē, sistēma automātiski<br />

izvēlēsies attiecīgo tīrīšanas programmu,<br />

un segmenti atkal parādīsies, kad tas būs<br />

maksimāli higiēniski tīrs. Skalojot skuvekli<br />

zem tekoša ūdens, tas nebūs tikpat<br />

higiēniski tīrs, kā izmantojot Clean&Renew<br />

ierīci, tāpēc higiēnas stāvokļa segmenti<br />

atjaunosies tikai tad, kad skuveklis tiks<br />

iztīrīts Clean&Renew ierīcē.<br />

Informācija par lādēšanu<br />

• Ja skuvekļa akumulators ir pilnībā uzlādēts,<br />

tad skuveklis, darbojas apmēram 50<br />

minūtes, ja nav pievienots elektrotīklam.<br />

Šis darbības laiks var būt arī atkarīgs no<br />

bārdas rugāju garuma.<br />

• Vispiemērotākā vides temperatūra uzlādei<br />

ir no +5 °C līdz +35 °C. Neuzglabājiet<br />

skuvekli ilgāku laiku temperatūrā, kas<br />

pārsniedz +50 °C.<br />

Individuālie skuvekļa iestatījumi<br />

Ar „sensitive” (13) un „intensive” (14) pogu<br />

palīdzību Jūs variet izvēlēties vislabāko<br />

iestatījumu dažādu sejas zonu skūšanai<br />

atbilstoši Jūsu vajadzībām. Dažādos<br />

iestatījumus uzrāda on/off pogā (12)<br />

iestrādātā signālgaisma:


• „intensive” = tumši zila<br />

(intensīva skūšanās)<br />

• „normal” = gaiši zila<br />

• „sentitive” = balta (rūpīgai un ērtai<br />

skūšanai jutīgās vietās,<br />

piem. kakls)<br />

Rūpīgai un ātrai skūšanai mēs iesakām<br />

„intensive” iestatījumu. Nospiežot pogas<br />

„+” vai „-”, aktivizēsies Jūsu izvēlētais<br />

iestatījums. Nākamajā skūšanās reizē<br />

ieslēdzot skuvekli, aktivizēsies pēdējais<br />

izmantotais iestatījums.<br />

Lietošana<br />

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu<br />

(12), lai skuveklis sāktu darboties:<br />

• Kustīgā skuvekļa galviņa un sietiņi perfekti<br />

pielāgosies sejas kontūrām.<br />

• Lai noskūtu grūti pieejamas vietas<br />

(piemēram, zem deguna), pārbīdiet<br />

skuvekļa kustīgās galviņas „lock” slēdzi<br />

(10) uz gala pozīciju, lai nostiprinātu<br />

skuvekļa galviņu.<br />

• Lai apgrieztu vaigu bārdu, ūsas vai<br />

bārdu, atvāziet trimmeri garo matiņu<br />

apgriešanai.<br />

Ieteikumi perfektam skuvumam<br />

Lai iegūtu perfektu skuvumu, <strong>Braun</strong> iesaka<br />

trīs vienkāršus soļus:<br />

1. vienmēr skujieties pirms sejas<br />

mazgāšanas;<br />

2. vienmēr turiet skuvekli pareizā leņķī<br />

(90°) pret seju;<br />

3. nostiepiet ādu un skujiet pretēji rugāju<br />

augšanas virzienam.<br />

Skūšanās, pieslēdzot skuvekli<br />

elektrotīklam<br />

Ja skuveklis ir izlādējies un Jums nav laika<br />

to uzlādēt Clean&Renew ierīcē, tad skuvekli<br />

var arī lietot pieslēdzot elektrotīklam,<br />

izmantojot vadu.


Tīrīšana<br />

Automātiskā tīrīšana<br />

Pēc katras skūšanās ievietojiet skuvekli<br />

atpakaļ Clean&Renew ierīcē un rīkojieties<br />

kā minēts iepriekš nodaļā „Pirms skūšanās”.<br />

Tad nepieciešamie uzlādēšanas un tīrīšanas<br />

procesi notiks automātiski. Lietojot katru<br />

dienu, tīrīšanas kasetne būs pietiekama<br />

apmēram 30 tīrīšanas cikliem.<br />

Higiēniskās tīrīšanas kasetnes šķidruma<br />

sastāvā ir alkohols, kasetni atverot, tas<br />

iztvaikos apkārtējā gaisā. Katra kasetne, ja<br />

to nelieto ikdienā, ir jāmaina apmēram pēc<br />

8 nedēļām.<br />

Tīrīšanas kasetnes šķidrumā ir arī eļļas, kas<br />

var palikt uz sietiņa ietvara virspuses pēc<br />

tīrīšanas. Taču tās ir viegli notīrīt, uzmanīgi<br />

noslaukot ar drāniņu vai mīkstu, plānu<br />

salveti.<br />

Manuālā tīrīšana<br />

Skuvekļa galviņu var tīrīt arī zem tekoša ūdens.<br />

Brīdinājums. Atvienojiet skuvekli no<br />

kontaktligzdas, pirms tīrāt skuvekļa galviņu ar<br />

ūdeni.<br />

Skuvekļa galviņas skalošana zem tekoša ūdens<br />

ir alternatīvs tīrīšanas veids, jo īpaši, kad ceļojat:<br />

• ieslēdziet skuvekli (bez vada) un skalojiet<br />

skuvekļa galviņu zem tekoša ūdens. Tīrīšanai<br />

Jūs varat izmantot arī šķidrās ziepes, kas<br />

nesatur abrazīvas vielas. Kārtīgi izskalojiet<br />

skuvekli, lai nepaliek putas, un atstājiet to<br />

ieslēgtu vēl uz dažām sekundēm;<br />

• tad izslēdziet skuvekli, nospiediet kasetes<br />

noņemšanas pogu (9) un noņemiet sietiņa un<br />

griezējbloka kasetni (8) un ļaujiet tai izžūt;<br />

• ja Jūs regulāri tīrāt skuvekļa galviņu zem<br />

tekoša ūdens, tad vienreiz nedēļā uzpiliniet<br />

mazliet eļļu (kas paredzēta ierīcēm) uz sietiņa<br />

un griezējbloka kasetnes.<br />

Jūs arī varat tīrīt skuvekli ar tam paredzēto<br />

birstīti:<br />

• izslēdziet skuvekli. Noņemiet sietiņa un<br />

griezējbloka kasetni (8) un uzsitiet ar to<br />

pa gludu virsmu. Lietojot birstīti, iztīriet<br />

galviņas iekšpusi, bet netīriet ar birstīti<br />

pašu kasetni, jo to var sabojāt.


Korpusa tīrīšana<br />

Periodiski tīriet gan skuvekļa, gan<br />

Clean&Renew ierīces korpusu ar mitru<br />

drāniņu, jo īpaši tīrīšanas ierīces iekšpusi,<br />

kur tiek ievietots skuveklis.<br />

Tīrīšanas kasetnes nomaiņa<br />

Pēc tam, kad ir nospiesta poga kasetnes<br />

nomaiņai (2), lai atvērtu korpusu, pagaidiet<br />

dažas sekundes, pirms izņemat izlietoto<br />

kasetni, lai izvairītos no jebkādas šķidruma<br />

nopilēšanas. Pirms izmetat izlietoto kasetni,<br />

aiztaisiet to ar jaunās kasetnes vāciņu, jo<br />

tajā ir netīrais tīrīšanas šķidrums.<br />

old<br />

Skuvekļa optimālas darbības<br />

nodrošināšana<br />

Sietiņa un griezējbloka kasetnes<br />

nomaiņa/restartēšana<br />

Lai skuvums būtu 100% perfekts, nomainiet<br />

sietiņa un griezējbloka kasetni (8), kad uz<br />

skuvekļa displeja (16) iedegas attiecīgais<br />

simbols (apmēram pēc 18 mēnešiem) vai<br />

kad tā ir nolietojusies.<br />

Attiecīgais simbols par sietiņa un<br />

griezējbloka kasetnes nomaiņu atgādinās<br />

nākamās 7 skūšanās reizes. Tad skuvekļa<br />

displejs automātiski tiks restartēts.<br />

Kad ir nomainīta sietiņa un griezējbloka<br />

kasetne, izmantojiet lodīšu pildspalvu,<br />

lai nospiestu reset pogu (15), un turiet<br />

to nospiestu ne mazāk kā trīs sekundes,<br />

lai dzēstu rādījumus. To darot, nomaiņas<br />

gaisma mirgos un izslēgsies, kad process<br />

būs pabeigts. Rādījumus var restartēt<br />

manuāli, kad vien tas ir nepieciešams.<br />

Aksesuāri<br />

Tos iespējams iegādāties elektropreču<br />

veikalos vai <strong>Braun</strong> servisa centrā<br />

• sietiņa un griezējbloka kasetne 70S;<br />

• Clean&Renew tīrīšanas šķidruma<br />

kasetne CCR.<br />

Apkārtējās vides aizsardzība<br />

Produktā ir akumulators. Lai aizsargātu<br />

apkārtējo vidi, produktu neizmest<br />

sadzīves atkritumu konteinerā. Par<br />

iespējām bez maksas nodot lietotās<br />

elektropreces t.sk. ar akumulatoru, lūdzu<br />

interesējaties veikalā, kurā Jūs nopirkāt<br />

produktu.<br />

Tīrīšanas šķidruma kasetni var izmest sadzīves<br />

atkritumos.


Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš<br />

nebrīdinot.<br />

Produkts atbilst Eiropas direktīvai<br />

EMC 2004/108/EC un Zema<br />

Sprieguma direktīvai 2006/95/EC.<br />

Elektriskās specifikācijas, lūdzu, skatiet uz īpašā<br />

strāvas vada.<br />

Servisa nodrošināšana<br />

Šim produktam mēs nodrošinam 2 gadu<br />

bezmaksas servisu no produkta iegādes dienas.<br />

Servisa nodrošināšanas laikā, veicot remontu<br />

vai nomainot bojātās produkta detaļas, mēs bez<br />

maksas novērsīsim visus defektus, kas radušies<br />

ražošanas procesā. Ja produktu nav iespējams<br />

salabot, to var apmainīt pret jaunu vai analoģisku<br />

produktu. Šī servisa nodrošināšana ir spēkā<br />

jebkurā valstī, kurā šo produktu piedāvā <strong>Braun</strong><br />

vai tā pilnvaroti izplatītāji.<br />

Servisa nodrošināšana neattiecas uz 1)<br />

bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas<br />

rezultātā; 2) normālu ierīces nolietojumu (piem.<br />

sietiņa un griezējbloka kasetne); 3) defektiem,<br />

kuri būtiski neietekmē ierīces darbību vai tās<br />

vērtību. Servisa nodrošināšana nav spēkā, ja<br />

remontu ir veikusi persona, kura nav pilnvarota<br />

to darīt, kā arī ja remonta laikā nav izmantotas<br />

oriģinālās <strong>Braun</strong> detaļas.<br />

Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu servisa<br />

nodrošināšanas laikā, griezieties <strong>Braun</strong><br />

pilnvarotā servisa centrā, līdzi ņemot ierīci un<br />

pirkuma čeku.<br />

Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar<br />

normatīvajiem aktiem un šie noteikumi neietekmē<br />

patērētāja ar likumu noteiktās tiesības.<br />

<strong>Braun</strong> servisa centrus skatieties<br />

www.service.braun.com vai zvaniet pa tālruni<br />

67425232 vai 26304860.<br />

Ražotājs: <strong>Braun</strong> GmbH, Frankfurter Straße 145,<br />

Kronberg, Vācija.<br />

Pārstāvniecība: Procter & Gamble,<br />

Kr. Valdemāra 21, Rīga, <strong>LV</strong>-1010.<br />

Ražots Vācijā.<br />

Vairāk informācijas<br />

par <strong>Braun</strong> produktiem – www.braun.com


Skustuvas „BRAUN <strong>Series</strong> 7“<br />

790 cc<br />

Tipas 5692<br />

Lietuvių<br />

Naudojimo instrukcija<br />

Mes gaminame produktus, atitinkančius<br />

aukščiausius kokybės, funkcionalumo ir<br />

dizaino standartus. Tikimės, kad Jums patiks<br />

naudotis šiuo nauju „<strong>Braun</strong>“ skustuvu.<br />

Dėmesio!<br />

Skustuvas turi specialų saugios labai žemos<br />

įtampos (SE<strong>LV</strong>) laidą. Nekeiskite jo dalių<br />

jokiomis kitomis ir patys netaisykite, nes<br />

rizikuojate patirti elektros šoką.<br />

Šiuo prietaisu negali naudotis vaikai ir<br />

fi ziškai ar protiškai neįgalūs asmenys, jei<br />

jie nėra prižiūrimi už jų saugumą atsakingo<br />

asmens. Rekomenduojame laikyti prietaisą<br />

vaikams nepasiekiamoje vietoje.<br />

Kad valomasis skystis neištekėtų,<br />

„Clean&Renew“ įrenginys turi būti pastatytas<br />

ant plokščio paviršiaus. Kai kasetė įdėta,<br />

įsitikinkite, kad įrenginys nėra pasviręs,<br />

nejudinkite jo staigiais judesiais ir nekelkite<br />

iš vienos vietos į kitą, kad iš kasetės<br />

neištekėtų valomasis skystis. Nestatykite<br />

įrenginio į veidrodinę spintelę, ant poliruoto<br />

ar lakuoto paviršiaus.<br />

Kasetėje yra labai degus skystis, todėl<br />

laikykite ją atokiau nuo uždegimo šaltinių.<br />

Nerūkykite šalia įrenginio. Saugokite nuo<br />

tiesioginių saulės spindulių.<br />

Nepildykite kasečių pakartotinai. Išnaudotas<br />

pakeiskite tik originaliomis, naujomis „<strong>Braun</strong>“<br />

kasetėmis.<br />

Aprašymas<br />

„Clean&Renew“ įrenginys<br />

1. Valomojo skysčio indikatoriai<br />

2. Kasetės pakeitimo mygtukas<br />

3. Įrenginio jungiamieji kontaktai su<br />

skustuvu<br />

4. „clean & dry“ mygtukas<br />

5. Valymo programos indikatoriai<br />

6. Įrenginio kištukinis lizdas<br />

7. Valomoji kasetė


Skustuvas<br />

8. Skutamojo tinklelio ir kerpamojo bloko<br />

kasetė<br />

9. Kasetės nuėmimo mygtukas<br />

10. Skutamosios galvutės užraktas „lock“<br />

11. Išstumiamas ilgų plaukelių kirpiklis<br />

12. Įjungimo/išjungimo mygtukas<br />

13. „sensitive“ (-) nustatymo mygtukas<br />

14. „intensive“ (+) nustatymo mygtukas<br />

15. Pradinių parametrų nustatymo<br />

mygtukas „reset“<br />

16. Skustuvo ekranas<br />

17. Skustuvo jungiamieji kontaktai su<br />

įrenginiu<br />

18. Skustuvo kištukinis lizdas<br />

19. Kelioninis dėklas<br />

20. Specialus maitinimo laidas<br />

Prieš skutimąsi<br />

Prieš pradėdami naudoti skustuvą, įjunkite<br />

skustuvą į elektros tinklą, naudodami<br />

specialų laidą (20) arba laikykitės žemiau<br />

išvardintų nurodymų:<br />

„Clean&Renew“ įrenginio pajungimas<br />

• Naudodami specialų laidą (20), prijunkite<br />

įrenginio kištukinį lizdą (6) prie elektros<br />

tinklo.<br />

• Paspauskite kasetės pakeitimo mygtuką (2),<br />

kad atidarytumėte korpusą.<br />

• Padėkite valomąją kasetę (7) ant lygaus,<br />

tvirto paviršiaus (pvz., stalo).<br />

• Nuo kasetės atsargiai nuimkite dangtelį.<br />

• Stumkite kasetę į įrenginį tol, kol ji įsitvirtins.<br />

• Lėtai uždarykite korpusą spausdami jį žemyn<br />

tol, kol jis užsirakins.<br />

Valomojo skysčio indikatoriai (1) rodo, kiek<br />

skysčio yra kasetėje.<br />

„high“ (daug) — skysčio užtenka<br />

iki 30 valymų<br />

„low“ (mažai) — skysčio užtenka<br />

iki 7 valymų<br />

„empty“ (tuščia) — reikia pakeisti kasetę<br />

Skustuvo įkrovimas ir valymas<br />

Įstatykite skustuvą galvute žemyn į valomąjį<br />

įrenginį. (Jungiamieji kontaktai (17)<br />

užpakalinėje skustuvo pusėje sutaps su<br />

valomojo įrenginio jungiamaisiais kontaktais<br />

(3)).<br />

Jei reikia, „Clean&Renew“ įrenginys<br />

automatiškai įkraus skustuvą. Taip pat bus<br />

tikrinama skustuvo higienos būklė ir įsijungs<br />

vienas iš valymo programos indikatorių (5):


„clean“ — skustuvas yra švarus<br />

1 lašelis — reikalingas trumpas<br />

ekonomiškas valymas<br />

2 lašeliai — reikalingas įprastas valymas<br />

3 lašeliai — reikalingas intensyvus<br />

valymas<br />

Jei įrenginys aptiks vieną iš reikiamų<br />

valymo programų, jis neįsijungs, kol<br />

nepaspausite „clean & dry“ mygtuko (4).<br />

Geriausiam skutimosi rezultatui pasiekti<br />

rekomenduojame valyti skustuvą po<br />

kiekvieno skutimosi.<br />

Skustuvo valymo metu mirksės atitinkamos<br />

valymo programos indikatorius. Kiekvieną<br />

valymo programą sudaro keli valymo ciklai,<br />

kurių metu skystis išplauna skutamąją<br />

galvutę, o karšto džiovinimo sistema<br />

išdžiovina skustuvą. Priklausomai nuo<br />

pasirinktos valymo programos, valymo<br />

laikas gali užtrukti nuo 32 iki 43 minučių.<br />

Valymo programos neturėtų būti<br />

nutraukiamos. Atkreipkite dėmesį, kad<br />

džiovinimo metu skustuvo galvutė gali<br />

būti karšta ir šlapia. Pasibaigus valymo<br />

programai, įsijungia mėlynas „clean“<br />

indikatorius. Dabar Jūsų skustuvas yra<br />

švarus ir gali būti naudojamas.<br />

Greitas valymas<br />

Paspauskite greito valymo „fast clean“<br />

mygtuką (4a), kad įjungtumėte greito<br />

valymo programą be džiovinimo. Ši<br />

programa trunka tik apie 25 sekundes ir<br />

yra rekomenduojama tuomet, kai neturite<br />

laiko laukti vienos iš automatinio valymo<br />

programų. Jei pasibaigus procedūrai iškart<br />

išimsite skustuvą, nušluostykite skutamąją<br />

galvutę popierine servetėle, kad iš jos<br />

nelašėtų skystis.<br />

Laukimo režimas<br />

Praėjus 10 minučių po valymo ar įkrovimo<br />

sesijos, „Clean&Renew“ įrenginys įsijungia<br />

į laukimo režimą: „Clean&Renew“ įrenginio<br />

indikatoriai išsijungia.<br />

Skustuvo ekranas<br />

Skustuvo ekranas (16) rodo akumuliatoriaus<br />

įkrovimo būseną kairėje ir higienos būklę<br />

dešinėje. (6 tamsūs segmentai matomi<br />

kiekvienoje pusėje, kai akumuliatorius pilnai<br />

įkrautas ir skustuvas higieniškai švarus).


Akumuliatoriaus segmentai:<br />

Krovimo metu ar naudojant skustuvą mirksės<br />

atitinkami akumuliatoriaus segmentai.<br />

Pilnai įkrovus akumuliatorių, rodomi visi<br />

6 segmentai. Mažėjant akumuliatoriaus<br />

pajėgumui, palaipsniui segmentai dingsta.<br />

Mažos įkrovos indikatorius:<br />

Kai akumuliatoriaus pajėgumas bus<br />

mažesnis nei 20%, mirksės mažos įkrovos<br />

„low“ indikatorius su raudonais rėmeliais.<br />

Šio pajėgumo užteks 2 - 3 skutimams.<br />

Higienos būklę nurodantys segmentai<br />

Išvalius skustuvą „Clean&Renew“<br />

įrenginyje, atsiras visi 6 higienos būklę<br />

nurodantys segmentai. Naudojant skustuvą,<br />

šie segmentai palaipsniui pradings. Įstačius<br />

skustuvą į įrenginį, sistema automatiškai<br />

parinks tinkamą valymo programą ir<br />

segmentai vėl atsiras. Skustuvo skalavimas<br />

vandeniu nėra toks higieniškas kaip<br />

valymas įrenginyje, todėl higienos būklę<br />

nurodantys segmentai atsiranda tik tuomet,<br />

kai skustuvas yra valomas „Clean&Renew“<br />

įrenginyje.<br />

Informacija apie įkrovimą<br />

• Su pilnai įkrautu skustuvu galėsite skustis<br />

be laido iki 50 minučių. Šis laikas gali skirtis<br />

priklausomai nuo Jūsų barzdos ilgio.<br />

• Geriausia temperatūra skustuvo krovimui<br />

yra tarp 5 °C ir 35 °C. Nelaikykite skustuvo<br />

aukštesnėje nei 50 °C temperatūroje ilgą<br />

laiką.<br />

Individualius poreikius atitinkantis<br />

skustuvas<br />

Mygtukais „sensitive“ (13) ir „intensive“<br />

(14) galite pasirinkti geriausią nustatymą<br />

skirtingoms vietoms skusti ir tokį, kuris<br />

atitiks Jūsų individualius poreikius. Skirtingi<br />

nustatymai rodomi signaline lempute,<br />

įrengtoje įjungimo/išjungimo mygtuke (12):<br />

• „Intensive“ = tamsiai mėlyna<br />

(galingas skutimasis)<br />

• „Normal“ = šviesiai mėlyna<br />

• „Sensitive“ = balta (kruopščiam jautrių kūno<br />

vietų, pvz., kaklo, skutimui)


Kruopščiam ir greitam skutimui<br />

rekomenduojame „intensive“ nustatymą.<br />

Spausdami „+“ „-“ mygtukus, reguliuosite<br />

norimą režimą. Kai įjungsite skustuvą<br />

sekantį kartą, įsijungs paskutinį kartą<br />

nustatytas režimas.<br />

Skutimasis<br />

Norėdami įjungti skustuvą, paspauskite<br />

įjungimo/išjungimo mygtuką (12):<br />

• Paslanki skutamoji galvutė ir judantys<br />

tinkleliai automatiškai prisitaiko prie Jūsų<br />

veido kontūrų.<br />

• Skusdami sunkiai pasiekiamose vietose<br />

(pvz., po nosimi), paslinkite skutamosios<br />

galvutės užraktą „lock“ (10) į galinę padėtį,<br />

kad užfi ksuotumėte paslankią galvutę tam<br />

tikru kampu.<br />

• Norėdami pakirpti žandenas, ūsus<br />

ar barzdą, paslinkite išstumiamą ilgų<br />

plaukelių kirpiklį į viršų.<br />

Naudingi patarimai<br />

Tam, kad pasiektumėte geriausių skutimosi<br />

rezultatų, pasinaudokite trimis „<strong>Braun</strong>“<br />

patarimais:<br />

1. Visuomet skuskitės prieš nusiprausdami<br />

veidą.<br />

2. Laikykite skustuvą 90° kampu.<br />

3. Patempkite odą ir skuskite prieš<br />

plaukelių augimo kryptį.<br />

Skutimasis naudojant laidą<br />

Jei skustuvas išsikrovė ir Jūs neturite laiko<br />

jo įkrauti „Clean&Renew“ įrenginyje, galite<br />

skustis įjungę skustuvą į elektros tinklą.<br />

Įjunkite naudodami specialų maitinimo<br />

laidą.<br />

Valymas<br />

Automatinis valymas<br />

Po kiekvieno skutimosi įstatykite skustuvą<br />

į „Clean&Renew“ įrenginį ir tęskite kaip<br />

nurodyta aukščiau esančiame skyriuje<br />

„Prieš skutimąsi“.<br />

Taip bus automatiškai pasirūpinta įkrovimo<br />

ir valymo poreikiais. Kasdien naudojant,<br />

valomosios kasetės turėtų užtekti 30-čiai<br />

valymo ciklų.<br />

Higieniškos valomosios kasetės sudėtyje<br />

yra alkoholio, kuris lėtai garuos atidarius<br />

kasetę.<br />

Kiekviena kasetė, jei naudojama ne kasdien,<br />

turi būti keičiama maždaug kas 8 savaites.


Valomojoje kasetėje taip pat yra tepalo, nuo<br />

kurio po valymo gali likti žymės ant išorinių<br />

tinklelio rėmelių. Tačiau šias žymes galite<br />

lengvai nuvalyti švelnia audinio skiautele ar<br />

minkšta popierine servetėle.<br />

Valymas rankomis<br />

Skutamąją galvutę galima plauti po tekančiu<br />

vandeniu.<br />

Įspėjimas: prieš plaudami skutamąją galvutę<br />

vandeniu, išjunkite prietaisą iš elektros<br />

tinklo.<br />

Skutamosios galvutės plovimas po tekančiu<br />

vandeniu yra kitoks puikus būdas išlaikyti ją<br />

švarią, ypač keliaujant:<br />

• Įjunkite skustuvą (be laido) ir nuplaukite<br />

skutamąją galvutę po karštu tekančiu<br />

vandeniu. Galite naudoti skystą muilą be<br />

abrazyvinių medžiagų. Nuplaukite putas ir<br />

dar kelias sekundes palaikykite skustuvą<br />

įjungtą.<br />

• Tuomet išjunkite skustuvą, paspauskite<br />

nuėmimo mygtuką (9), kad nuimtumėte<br />

skutamojo tinklelio ir kerpamojo bloko<br />

kasetę (8) ir palikite ją išdžiūti.<br />

• Jei reguliariai plaunate skustuvą vandeniu,<br />

tuomet kartą per savaitę patepkite<br />

skutamojo tinklelio ir kerpamojo bloko<br />

kasetės viršų netiršta mašinine alyva.<br />

Taip pat galite išvalyti skustuvą šepetėliu:<br />

• Išjunkite skustuvą. Nuimkite skutamojo<br />

tinklelio ir kerpamojo bloko kasetę (8) ir<br />

pastuksenkite ją ant lygaus paviršiaus.<br />

Šepetėliu išvalykite vidinę paslankios<br />

galvutės pusę. Tačiau nevalykite šepetėliu<br />

skutamojo tinklelio ir kerpamojo bloko<br />

kasetės, kad jos nesugadintumėte.<br />

Korpuso valymas<br />

Kartkartėmis išvalykite skustuvo ir<br />

„Clean&Renew“ įrenginio korpusą drėgna<br />

šluoste, ypač valymo angą, į kurią įstatote<br />

skustuvą.


Valomosios kasetės pakeitimas<br />

Po to, kai norėdami atidaryti korpusą<br />

paspausite kasetės pakeitimo mygtuką (2),<br />

palaukite kelias sekundes, prieš išimdami<br />

seną kasetę, kad neišvarvėtų valomojo<br />

skysčio.<br />

Prieš išmesdami seną kasetę, uždarykite<br />

jos angas naujos kasetės dangteliu, nes<br />

senoje kasetėje bus likę užteršto valomojo<br />

skysčio.<br />

old<br />

Geriausios skutimo kokybės<br />

palaikymas<br />

Skutamojo tinklelio ir kerpamojo bloko<br />

kasetės keitimas/pradinių parametrų<br />

nustatymas „reset“<br />

Tam, kad 100% palaikytumėte skutimo<br />

kokybę, skutamojo tinklelio ir kerpamojo<br />

bloko kasetę (8) keiskite tuomet, kai<br />

skustuvo ekrane (16) užsidega skutamųjų<br />

dalių pakeitimo simbolis (po maždaug 18<br />

mėnesių), ar kai kasetė nusidėvi.<br />

Per sekančius 7 skutimus, skutamųjų dalių<br />

keitimo simbolis primins pakeisti skutamojo<br />

tinklelio ir kerpamojo bloko kasetę. Tuomet<br />

skustuvas automatiškai nustatys ekraną į<br />

pradinę būseną.<br />

Po to, kai pakeisite skutamojo tinklelio ir<br />

kerpamojo bloko kasetę, tušinuko galiuku<br />

nuspauskite pradinių parametrų nustatymo<br />

mygtuką „reset“ (15) ir palaikykite nuspaudę<br />

bent 3 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte<br />

skaitiklį.<br />

Tuo metu švies skutamųjų dalių keitimo<br />

simbolis, kuris išsijungs pabaigus pradinių<br />

parametrų nustatymą. Nustatyti pradinius<br />

parametrus rankiniu būdu galite bet kuriuo<br />

metu.<br />

Priedai<br />

Galima įsigyti „<strong>Braun</strong>“ aptarnavimo<br />

centruose:<br />

• Skutamojo tinklelio ir kerpamojo bloko<br />

kasetė Nr. 70S<br />

• Valomoji kasetė „Clean&Renew“ CCR<br />

Turinys gali būti keičiamas atskirai<br />

neįspėjus.<br />

Elektros specifi kacijas žiūrėkite ant<br />

specialaus laido.


Garantija<br />

Šiam produktui suteikiama 2 metų garantija,<br />

skaičiuojant nuo jo įsigijimo datos. Garantiniu<br />

laikotarpiu mes nemokamai pašalinsime bet<br />

kokius prietaiso defektus, atsiradusius dėl<br />

gamybos ar medžiagų broko. Priklausomai nuo<br />

gedimo mes nusprendžiame, ar prietaisas turi<br />

būti taisomas arba keičiamos jo dalys, ar visas<br />

prietaisas turi būti pakeistas nauju. Garantija<br />

galioja kiekvienoje šalyje, kur šis prietaisas<br />

tiekiamas „<strong>Braun</strong>“ ar jo paskirto platintojo.<br />

Garantija negalioja šiais atvejais: gedimai,<br />

atsiradę dėl netinkamo prietaiso naudojimo,<br />

sulaužymo, įprastinio nusidėvėjimo (pvz.,<br />

skutamojo tinklelio ir kerpamojo bloko kasetės)<br />

taip pat defektai, neturintys įtakos prietaiso<br />

funkcionalumui. Garantija nustoja galioti, jei<br />

prietaiso remontas vykdytas tai daryti neįgaliotų<br />

asmenų ir jei naudotos neoriginalios „<strong>Braun</strong>“<br />

dalys.<br />

Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, atveškite<br />

visą prietaisą arba atsiųskite jį su pirkimo kvitu<br />

į „<strong>Braun</strong>“ įgaliotąjį klientų aptarnavimo centrą.<br />

Garantija galioja tik tuo atveju, jei pirkimo<br />

data patvirtinta pardavėjo spaudu ir parašu<br />

garantinėje ir registracijos kortelėse.<br />

Ši garantija niekaip nepaveikia Jūsų įstatymų<br />

nustatytų teisių.<br />

Importuotojas: Procter & Gamble International<br />

Operations SA<br />

<strong>LT</strong>100001716312<br />

Šiame produkte yra įkraunamas<br />

akumuliatorius. Elektros ir elektroninės<br />

įrangos atliekas reikia rinkti atskirai<br />

ir nešalinti su kitomis komunalinėmis<br />

atliekomis. Jas galite priduoti į „<strong>Braun</strong>“<br />

aptarnavimo centrą arba specialų surinkimo<br />

punktą. Valomąją kasetę galite išmesti kartu su<br />

buitinėmis atliekomis.<br />

Šis gaminys atitinka<br />

Elektromagnetinio suderinamumo<br />

2004/108/EB ir Žemųjų įtampų<br />

2006/95/EB direktyvų reikalavimus.<br />

Garantinis aptarnavimas:<br />

UAB „Baltic Continent“<br />

P. Lukšio g. 23,<br />

<strong>LT</strong>-09132 Vilnius<br />

Tel. (8 5) 274 1788<br />

www.service.braun.com<br />

Pagaminta Vokietijoje.


KASUTUSJUHEND<br />

Pardel <strong>Braun</strong> <strong>Series</strong> 7: 790 cc.<br />

Tüüp: 5692.<br />

Meie tooted vastavad kõige kõrgematele<br />

kvaliteedi-, funktsionaalsus- ja disaininõuetele.<br />

Loodame, et uuest <strong>Braun</strong>i<br />

seadmest on teile palju kasu.<br />

Eesti<br />

NB!<br />

See habemeajamissüsteem on varustatud<br />

spetsiaalse laadimisjuhtmega koos<br />

sisseehitatud turvalise nõrkvoolu (Safety<br />

Extra Low Voltage – SE<strong>LV</strong>) vooluallikaga.<br />

Ühtegi selle osa ei tohi muuta ega vahetada<br />

– esineb elektrilöögi oht.<br />

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele<br />

ega füüsilise või vaimse puudega inimestele,<br />

kui puudub nende ohutuse eest vastutava<br />

isiku järelevalve. Üldiselt soovitame hoida<br />

seadet lastele kättesaamatus kohas.<br />

Puhastusvedeliku lekkimise vältimiseks<br />

tuleb Clean&Renew puhastusüksus tasasele<br />

pinnale asetada. Kui puhastuskassett on<br />

paigaldatud, ärge kallutage, liigutage äkiliselt<br />

ega transportige puhastusüksust, sest<br />

puhastusvedelik võib kassetist välja loksuda.<br />

Ärge asetage puhastusüksust peeglitega<br />

kappi ega mis tahes poleeritud või lakitud<br />

pindadele.<br />

Puhastuskassett sisaldab kergestisüttivat<br />

vedelikku – hoidke see tuleallikatest eemal.<br />

Ärge suitsetage selle läheduses. Ärge<br />

hoidke kassetti otsese päikesevalguse käes<br />

pikka aega.<br />

Kassett ei ole mõeldud korduvtäitmiseks.<br />

Kasutage ainult originaalseid <strong>Braun</strong>i<br />

täitekassette.<br />

Seadme osad<br />

Clean&Renew puhastusüksus<br />

1 Puhastusvedeliku nivoo näidik<br />

2 Kergitamisnupp kassetivahetuseks<br />

3 Puhastusüksuse ja pardli vaheline<br />

ühendus<br />

4 «clean & dry» (puhasta & kuivata) nupp<br />

5 Puhastusprogrammide indikaatorid<br />

6 Puhastusüksuse voolukontakt<br />

7 Puhastuskassett


Pardel<br />

8 Teravõrgu- ja lõikekassett<br />

9 Kasseti vabastusnupp<br />

10 Lõikepea lukustuslüliti<br />

11 Eenduv pika habeme trimmer<br />

12 Toitelüliti<br />

13 «sensitive» (-) sätte nupp<br />

14 «intensive» (+) sätte nupp<br />

15 «algseadistamise» nupp<br />

16 Pardli näidik<br />

17 Pardli ja puhastusüksuse vaheline<br />

ühendus<br />

18 Pardli voolukontakt<br />

19 Reisivutlar<br />

20 Spetsiaalne laadimisjuhe<br />

Enne raseerimist<br />

Enne pardli esmakordset kasutamist tuleb<br />

pardel spetsiaalse laadimisjuhtme (20)<br />

abil elektritoitega ühendada või toimida<br />

järgnevalt kirjeldatud moel.<br />

Clean&Renew puhastusüksuse<br />

paigaldamine<br />

• Ühendage puhastusüksuse voolukontakt<br />

(6) spetsiaalse laadimisjuhtme (20) abil<br />

elektrikontakti.<br />

• Vajutage korpuse avamiseks<br />

kergitamisnuppu (2).<br />

• Asetage puhastuskassett (7) tasasele ja<br />

stabiilsele alusele (nt lauale).<br />

• Eemaldage ettevaatlikult kasseti kaas.<br />

• Libistage kassett puhastusüksuse alusele<br />

nii kaugele, kui see liigub.<br />

• Sulgege korpus seda aeglaselt alla<br />

surudes, kuni see lukustub.<br />

Puhastusvedeliku näidikul (1) näidatakse,<br />

kui palju on kassetis vedelikku:<br />

«high» (täis) kuni 30 puhastustsüklit;<br />

«low» (madal) kuni 7 puhastustsüklit;<br />

«empty» (tühi) paigaldage uus kassett.<br />

Pardli laadimine ja puhastamine<br />

Paigaldage pardli lõikepea puhastusüksuse<br />

sisse. (Pardli tagaküljel olevad kontaktid<br />

(17) ühtivad puhastusüksuse kontaktidega<br />

(3).)<br />

Vajaduse korral hakkab Clean&Renew<br />

puhastusüksus seepeale pardlit<br />

laadima. Samuti analüüsitakse pardli<br />

hügieenitaset ning süttib üks järgmistest<br />

puhastusprogrammide indikaatoritest (5):


«clean»<br />

«eco»<br />

«normal»<br />

(puhas) pardel on puhas;<br />

(ökonoomne) vajalik lühike<br />

ökonoomne puhastus;<br />

(tavaline) vajalik tavapärane<br />

puhastus;<br />

«intensive» (intensiivne) vajalik põhjalik ja<br />

intensiivne puhastus.<br />

Kui puhastusüksus on valinud vajaliku<br />

puhastusprogrammi, ei käivitu see enne, kui<br />

olete vajutanud nuppu «clean & dry» (4).<br />

Parimate raseerimistulemuste<br />

saavutamiseks soovitame seadet<br />

puhastada pärast iga habemeajamist.<br />

Puhastamise vältel vilgub valitud<br />

puhastusprogrammi indikaator. Iga<br />

puhastusprogramm koosneb mitmetest<br />

tsüklitest, mille vältel loputatakse lõikepead<br />

puhastusvedelikuga ning kuivatatakse<br />

seda kuumutades. Olenevalt valitud<br />

puhastusprogrammist, kestab puhastamine<br />

32–43 minutit.<br />

Puhastusprogramme ei tohiks katkestada.<br />

Pidage meeles, et pardli kuivatamise<br />

käigus võib lõikepea olla kuum ja märg. Kui<br />

pesuprogramm on lõppenud, süttib sinine<br />

«clean» (puhas) dioodlamp. Nüüd on pardel<br />

puhas ning kasutusvalmis.<br />

Kiirpuhastamine<br />

Ilma kuivatamiseta kiirpuhastusprogrammi<br />

sisselülitamiseks vajutage nuppu 4a.<br />

Programm kestab vaid 25 sekundit ning<br />

seda soovitame kasutada juhul, kui teil<br />

pole automaatsete puhastusprogrammide<br />

jaoks aega. Kui eemaldate pardli<br />

puhastusüksusest kohe, kui programm<br />

on lõppenud, pühkige lõikepea salvrätiga<br />

kuivaks, et tilkumist vältida.<br />

Ooterežiim<br />

10 minutit pärast laadimist või puhastumist<br />

lülitub Clean&Renew puhastusüksus<br />

ooterežiimi. Clean&Renew puhastusüksusel<br />

olevad indikaatorid ning pardli<br />

olekuindikaator lülituvad välja.<br />

Pardli näidik<br />

Pardli näidik (16) vasakpoolne osa näitab<br />

aku laetuse taset ning parempoolne osa<br />

pardli hügieeni olukorda. (Mõlemal küljel<br />

on 6 tumedat segmenti, kui aku on täielikult<br />

laetud ning pardel hügieeniliselt puhas.)


Akusegmendid<br />

Laadimise või pardli kasutamise ajal<br />

vilguvad indikaatori akusegmendid. Kui<br />

aku on täielikult laetud, näete 6 segmenti.<br />

Laetuse vähenedes kustuvad segmendid<br />

järk-järgult.<br />

Vähese laetuse indikaator<br />

Vähese laetuse segment, mis on märgistatud<br />

punase raamiga, hakkab vilkuma, kui aku<br />

laetus on langenud alla 20 % kogumahust.<br />

Sellest hetkest saab pardlit veel 2 kuni 3<br />

korda kasutada.<br />

Hügieenisegmendid<br />

Kõik 6 hügieenisegmenti ilmuvad, kui<br />

pardel on puhastatud Clean&Renew<br />

puhastusüksuses. Pardli kasutamisel<br />

kaovad hügieenisegmendid järk-järgult.<br />

Kui pardel on puhastusüksusesse<br />

asetatud, valib süsteem automaatselt<br />

sobiva puhastusprogrammi ning kõik<br />

hügieenisegmendid ilmuvad nähtavale.<br />

Kuna kraaniveega loputamine ei ole<br />

nii hügieeniline kui puhastusüksuses<br />

puhastamine, uuenevad hügieenisegmendid<br />

vaid siis, kui pardel on puhastatud<br />

Clean&Renew puhastusüksuses.<br />

Laadimisinfo<br />

• Täielikult laetud aku võimaldab ilma<br />

juhtmeteta habet ajada kuni 50 minutit.<br />

See aeg erineb, sõltuvalt habeme<br />

tihedusest.<br />

• Parim keskkonnatemperatuur laadimiseks<br />

on vahemikus 5 °C kuni 35 °C. Ärge<br />

hoidke pardlit pikema perioodi vältel<br />

kõrgema temperatuur juures kui 50 °C.<br />

Pardli seadistamine<br />

Nuppude «sensitive» (13) ja «intensive»<br />

(14) abil saate valida parima sätte erinevate<br />

näopiirkondade raseerimiseks vastavalt<br />

oma vajadustele. Erinevaid sätteid märgib<br />

toitelülitisse (12) sisseehitatud märgutuli:<br />

Intensive = tumesinine (intensiivne raseerimine)<br />

Normal = helesinine<br />

Sensitive = valge<br />

(põhjalik ja mugav raseerimine<br />

tundlikes piirkondades, nt kael)<br />

Põhjalikuks ja kiireks raseerimiseks<br />

soovitame kasutada sätet «intensive».<br />

Vajutades nuppudele +või – aktiveerub teie<br />

lemmiksäte. Kui lülitate pardli järgmine kord<br />

sisse, siis aktiveerub viimati valitud säte.


Raseerimine<br />

Pardli sisselülitamiseks vajutage toitenuppu<br />

(12).<br />

• Pöörduv lõikepea ja liikuvad teravõrgud<br />

kohalduvad automaatselt teie näo<br />

kontuuridega.<br />

• Raskelt ligipääsetavate alade (nt<br />

ninaalune) raseerimiseks libistage<br />

lõikepea lukustuslüliti (10) tagumisse<br />

asendisse ning lukustage pöörlev lõikepea<br />

vajalikku asendisse.<br />

• Põskhabeme, vuntside või habeme<br />

trimmimiseks libistage eenduv pika<br />

habeme trimmer ülespoole.<br />

Täiusliku raseerimise nipid<br />

Parimate tulemuste saavutamiseks soovitab<br />

<strong>Braun</strong> teil järgida 3 lihtsat nõuannet.<br />

1. Ajage habet alati enne näopesu.<br />

2. Hoidke pardlit kogu aeg naha suhtes<br />

täisnurkselt (90˚).<br />

3. Tõmmake nahk pingule ja raseerige<br />

vastu habeme kasvamissuunda.<br />

Juhtmega pardliga raseerimine<br />

Kui pardli aku on tühjaks saanud ning teil pole<br />

aega seda Clean&Renew puhastusüksuse<br />

abil laadida, võite raseerida ka siis, kui<br />

pardel on spetsiaalse laadimisjuhtmega<br />

elektrikontakti ühendatud.<br />

Puhastamine<br />

Automaatne puhastamine<br />

Pärast iga raseerimiskorda asetage pardel<br />

Clean&Renew puhastusüksusesse ning<br />

tegutsege selliselt nagu kirjeldatud lõigus<br />

“Enne raseerimist”.<br />

Selliselt puhastatakse ja laetakse pardlit<br />

automaatselt. Igapäevasel kasutamisel<br />

peaks ühest puhastuskassetist piisama 30<br />

puhastustsükliks.<br />

Hügieeniline puhastuskassett sisaldab<br />

alkoholi, mis avatuna aurustub aeglaselt<br />

ning lendub. Kui puhastusüksust ei kasutata<br />

iga päev, tuleks kassett ligikaudu 8 nädala<br />

pärast välja vahetada.<br />

Puhastuskassett sisaldab ka määrdeaineid,<br />

mille jäägid võivad pärast puhastamist<br />

välimisele lõiketera raamile jääda. Neid<br />

jääke on lihtne õrnalt riidelapiga või pehme<br />

salvrätiga pühkides eemaldada.


Manuaalne puhastamine<br />

Lõikepead võib puhastada ka jooksva vee<br />

all.<br />

NB! Enne lõikepea veega puhastamist tuleb<br />

pardel elektrivõrgust lahti ühendada!<br />

Lõikepea veega loputamine on alternatiivne<br />

võimalus pardli puhastamiseks, mida läheb<br />

vaja eriti reisides.<br />

• Lülitage pardel sisse (ilma juhtmeta) ning<br />

loputage lõikepead jooksva kuuma vee<br />

all. Võite kasutada ka ilma abrasiivsete<br />

osakesteta vedelseepi. Loputage kõik<br />

vahujäägid ära ning laske pardlil mõne<br />

sekundi vältel töötada.<br />

• Järgmiseks lülitage pardel välja,<br />

vajutage vabastusnuppu (9), eemaldage<br />

lõikekassett (8) ning laske sel kuivada.<br />

• Kui puhastate pardlit regulaarselt veega,<br />

tilgutage kord nädalas lõikekassetile tilk<br />

kerget masinaõli.<br />

Võite pardlit puhastada ka kaasasoleva<br />

harjaga.<br />

• Lülitage pardel välja. Eemaldage<br />

lõikekassett (8) ning koputage see tasasel<br />

pinnal puhtaks. Puhastage harjaga<br />

pöörleva pea sisemus. Kuid harjaga ei<br />

tohi puhastada kassetti, kuna hari võib<br />

terasid vigastada.<br />

Korpuse puhastamine<br />

Puhastage pardli ja Clean&Renew<br />

puhastusüksuse korpust aeg-ajalt niiske<br />

lapiga, eriti puhastuskambri sisemust, kus<br />

pardlit hoitakse.<br />

old<br />

Puhastuskasseti vahetamine<br />

Pärast seda, kui olete korpuse avamiseks<br />

vajutanud kergitamisnuppu (2), oodake<br />

mõni sekund enne kasseti väljavõtmist, et<br />

vältida selle tilkumist.<br />

Enne kasutatud kasseti ära viskamist,<br />

sulgege avaused uue kasseti kaane abil,<br />

sest kasutatud kassett sisaldab saastunud<br />

puhastuslahust. Kasutatud puhastuskasseti<br />

võib minema visata koos tavaliste<br />

olmejäätmetega.


Pardli parimas töökorras hoidmine<br />

Lõikekasseti vahetamine/<br />

algseadistamine<br />

Selleks, et tagada pardli 100%<br />

raseerimisomadused, tuleb lõikekassett (8)<br />

välja vahetada, kui süttib pardli näidikul (14)<br />

olev väljavahetamise sümbol (umbes iga 18<br />

kuu tagant) või kui lõikekassett on kulunud.<br />

Väljavahetamise sümbol tuletab teile<br />

järgneva 7 raseerimiskorra vältel meelde,<br />

et lõikepea tuleb välja vahetada. Seejärel<br />

algseadistab pardel olekuindikaatori<br />

automaatselt.<br />

Kui olete lõikepea välja vahetanud, vajutage<br />

kuulpeaga pastakaotsa abil algseadistamise<br />

nuppu (15) vähemalt 3 sekundi vältel ning<br />

raseerimiskordade loendur lähtestatakse.<br />

Selle vältel väljavahetamise tuli vilgub ning<br />

kustub, kui algseadistamine õnnestus.<br />

Võite pardlit manuaalselt mis tahes ajal<br />

algseadistada.<br />

Tarvikud<br />

Saadaval edasimüüja juures või <strong>Braun</strong>i<br />

teeninduskeskustes:<br />

• Lõikekassett nr 70S<br />

• Puhastuskassett Clean&Renew CCR<br />

Elektrispetsifikatsioon on märgitud<br />

spetsiaalsele laadimisjuhtmele.<br />

Toodud andmed võivad muutuda ilma<br />

etteteatamiseta.<br />

Valmistaja: <strong>Braun</strong> GmbH. Valmistatud<br />

Saksamaal.<br />

Esindaja: Procter & Gamble Services Eesti<br />

OÜ, Paldiski mnt 27/29, 10612 Tallinn.<br />

See toode vastab Euroopa<br />

Ühenduse direktiividele<br />

2004/108/EC (elektromagnetiline<br />

ühilduvus) ja 2006/95/EC<br />

(madalpinge elektriseadmed).<br />

Sisaldab akut. Antud toodet ei tohi<br />

visata segaolmejäätmete hulka. Kõik<br />

kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja<br />

elektroonikaseadmed ning patareid ja<br />

akud tuleb koguda lahus ja viia selleks ettenähtud<br />

lähimasse tasuta vastuvõtu punkti. Kasutuselt<br />

kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete<br />

ning patareide ja akude lahuskogumine ning<br />

materjalide ringlussevõtt aitavad vähendada<br />

keskkonnale ja tervisele kohalduvaid riske.


Lisainformatsiooni kasutuselt kõrvaldatud<br />

seadmete lahuskogumise kohta saad kohalikust<br />

omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõtetelt või<br />

seadmeid müüvatelt kauplustelt.<br />

Garantii<br />

Seadmel on kaheaastane garantii, mis hakkab<br />

kehtima seadme müügipäevast (müügitempel<br />

talongil). Garantiiaja jooksul kõrvaldatakse<br />

tasuta kõik seadmel ilmnenud vead, mis<br />

on tingitud ebakvaliteetsest materjalist või<br />

valmistamisest ja koostamisest, vahetatakse<br />

välja vigased detailid või kogu seade, kui<br />

praak on tekkinud tootja süü tõttu.<br />

Garantiiparandust ei tehta juhul, kui rikke on<br />

põhjustanud seadme vale kasutamine (juhendi<br />

järgimata jätmine), ebaõige voolupinge või kui<br />

seade on purunenud. Samuti ei kehti garantii<br />

seadme normaalse kulumise ning vigade<br />

korral, mis ei halvenda seadme väärtust<br />

ega kasutust. Garantii ei kehti, kui seadet ei<br />

ole parandatud <strong>Braun</strong>i ametlikus hooldus- ja<br />

parandustöökojas ega <strong>Braun</strong>i varuosadega.<br />

Garantiiparanduse alla ei käi seadme<br />

puhastamine.<br />

Garantii ei kehti pardlite ja kosmeetiliste<br />

pardlite võrgukasseti ja lõiketera kohta ning<br />

elektriliste hambaharjade harjapeade kohta.<br />

Garantii jõustub ainult siis, kui ostukuupäev<br />

garantii- ja registreerimistalongil on kinnitatud<br />

kaupluse templi ja müüja allkirjaga.<br />

Garantii ei anna seadme kasutajale ja teistele<br />

isikutele õigust nõuda väärast kasutamisest<br />

johtuvate materiaalsete ja isiklike kahjude<br />

korvamist.<br />

Garantii kehtib riikides, kus käesolevat<br />

seadet müüakse kas <strong>Braun</strong>i tütarfirma või<br />

selle ametliku esindaja kaudu ja kus ei ole<br />

kehtestatud impordipiiranguid ega muid<br />

seadusi, mis takistavad seadmele lubatud<br />

garantiiteenindust.<br />

Garantiiparandusse viidav seade peab<br />

olema komplektne. Klient toimetab seadme<br />

parandustöökotta omal kulul.<br />

Seadme garantiiaeg pikeneb garantiiparanduses<br />

oldud aja võrra. Seadme<br />

üksikute ümbervahetatud osade või kogu<br />

ümbervahetatud seadme garantii lõpeb kogu<br />

seadme garantiiaja lõppemisega (2 aastat).<br />

Simson OÜ, Raua 55, 10152 Tallinn.<br />

Tel: 627 8730. Faks: 627 8739.<br />

Simson OÜ, Aleksandri 6, 51004 Tartu.<br />

Tel: 7 343 494.<br />

Simson OÜ, Laine 4, 80016 Pärnu.<br />

Tel: 4 427 231.<br />

www.service.braun.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!