Views
1 year ago

KitchenAid ICF220 B - Freezer - ICF220 B - Freezer SV (850790901040) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid ICF220 B - Freezer - ICF220 B - Freezer SV (850790901040) Istruzioni per l'Uso

BRUKSANVISNING • Är

BRUKSANVISNING • Är stickkontakten ordentligt insatt i eluttaget? • Är elsladden hel? 4. Den gröna kontrollampan (beroende på modell) är släckt och apparaten fungerar. • Den gröna kontrollampan är trasig. Kontakta Service för byte. 5. Kompressorn fungerar kontinuerligt. • Har varma matvaror lagts in i apparaten? • Har locket varit öppet en längre stund? • Har apparaten placerats i ett för varmt rum eller i närheten av en värmekälla? • Är termostatvredet i korrekt läge? • Har knappen för snabbinfrysningsfunktionen (beroende på modell) tryckts ned oavsiktligt? 6. De bildas för mycket frost på de övre listerna. • Sitter pluggarna korrekt i kanalen för avfrostningsvattnet? • Är locket ordentligt stängt? • Är locket skadat eller deformerat? (Se Installation) • Har de fyra distanselementen avlägsnats? (Se Installation) 7. Det bildas kondens på frysens ytterväggar. • Det är helt normalt att det bildas kondens under speciella omgivningsförhållanden (fuktigheten överstiger 85 %) eller om apparaten är placerad i ett fuktigt och dåligt ventilerat rum. Detta försämrar dock inte frysens prestationer. 8. Frostlagret på frysens innerväggar är inte jämntjockt. • Detta är helt normalt. MILJÖRÅD 1. Emballage Emballagematerialet kan återvinnas till 100 % och är märkt med återvinningssymbolen . Följ lokala bestämmelser när förpackningen skall kasseras. Emballagematerialet (plastpåsar, delar i styrenplast, o.s.v.) skall förvaras utom räckhåll för barn. Det kan vara farligt. Följ lokala bestämmelser om avfallshantering när apparaten skall skrotas. Lämna apparaten till en auktoriserad återvinningscentral. Lämna inte apparaten utan övervakning ens ett par dagar, eftersom den kan vara farlig för barn. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna apparat, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där apparaten inhandlades. Information: Denna apparat innehåller inte CFC. Kylsystemet innehåller R134a (HFC) eller R600a (HC), se typskylten på apparatens insida. Apparater som innehåller isobutan (R600a): Isobutan är en miljövänlig naturgas. Den är däremot lättantändlig. Det är därför av största vikt att kontrollera att kylsystemets rörledningar inte är skadade. Denna apparat kan innehålla fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoavtalet. Köldmediet befinner sig i ett hermetiskt slutet system. Köldmedium: R134a har en global uppvärmningspotential (GWP) på 1 300. Försäkran om överensstämmelse • Denna apparat är avsedd för förvaring av matvaror och tillverkad i överensstämmelse med förordning (EG) nr. 1935/2004. • Denna apparat har formgivits, tillverkats och sålts i överensstämmelse med: - Säkerhetskraven i lågspänningsdirektiv 2006/95/EG (som ersätter direktiv 73/23/EEG med efterföljande ändringar). - Skyddskraven i EMC-direktiv 2004/108/EG. • Apparatens elektriska säkerhet kan endast garanteras när apparaten är korrekt ansluten till ett verksamt jordningssystem som överensstämmer med gällande lagstiftning. 2. Skrotning Denna apparat är tillverkad av material som kan återvinnas . Denna apparat är märkt enligt direktiv 2002/96/EG, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Genom att se till att denna apparat återvinns på korrekt vis, ser kunden till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljö och hälsa. Symbolen spå apparaten eller i medföljande dokumentation visar att denna apparat inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Klipp av elsladden innan apparaten skrotas så att apparaten blir obrukbar. Avlägsna även lock och hyllplan så att barn inte kan stängas in i apparaten. SERVICE Innan du kontaktar Service: 1. Försök att åtgärda felet på egen hand. 2. Slå på apparaten igen för att kontrollera om felet har åtgärdats. Om så inte är fallet drar du ut stickkontakten ur eluttaget, låter apparaten stå och vila i 1 timme och gör sedan om försöket. 3. Om du inte lyckas åtgärda felet på egen hand kontaktar du Service. Uppge: • Vilken typ av problem det rör sig om, • Modell, • Servicenumret (denna kod finns efter ordet SERVICE på typskylten som finns på baksidan av apparaten), • Fullständig adress, • Telefon- och riktnummer.