15.11.2016 Views

Toyota TAS200 - PZ420-00212-SL - TAS200 (Slovenian) - Manuale d'Istruzioni

Toyota TAS200 - PZ420-00212-SL - TAS200 (Slovenian) - Manuale d'Istruzioni

Toyota TAS200 - PZ420-00212-SL - TAS200 (Slovenian) - Manuale d'Istruzioni

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>TAS200</strong><br />

Navodila za lastnika


m<br />

Pred uporabo <strong>TAS200</strong> pazljivo preberite ta priročnik.<br />

Ta priročnik za lastnika naj bo vedno v avtomobilu.<br />

<strong>PZ420</strong> <strong>00212</strong> <strong>SL</strong><br />

<strong>TAS200</strong> 1


© 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION<br />

Vse pravice pridržane. Brez pismenega soglasja družbe <strong>Toyota</strong> Motor Corporation tega<br />

gradiva, v celoti ali po delih, ni dovoljeno reproducirati ali kopirati.<br />

2 <strong>TAS200</strong>


Kazalo vsebine<br />

Lastnosti...................................................................................................................... 7<br />

O WMA.................................................................................................................................. 7<br />

O iPodu................................................................................................................................. 7<br />

Pomembna informacija o tem priročniku........................................................................ 8<br />

Za zagotavljanje pravilnega delovanja avdio sistema................................................... 8<br />

Previdnostni ukrepi..................................................................................................... 9<br />

Dvojne plošče...................................................................................................................... 12<br />

Zaslon in več-funkcijski izbirnik.................................................................................. 13<br />

Osnova uporaba........................................................................................................... 15<br />

Poslušanje RADIJA............................................................................................................. 18<br />

Poslušanje CD plošč........................................................................................................... 21<br />

Poslušanje MP3/WMA/AAC plošč in USB prenosnih avdio predvajalnikov/<br />

USB pomnilniških ključev........................................................................................ 23<br />

O rokovanju z iPod-om................................................................................................. 26<br />

Priključitev iPod-a.............................................................................................................. 26<br />

Izključitev iPod-a................................................................................................................ 27<br />

Poslušanje glasbe z iPod-a................................................................................................ 28<br />

ABC iskanje na iPod-u..................................................................................................... 30<br />

O rokovanju z USB prenosnim avdio predvajalnikom/USB pomnilniškim ključem.. 31<br />

USB prenosni avdio predvajalnik/USB pomnilniški ključ povežite z USB vhodom... 31<br />

Poslušanje USB prenosnega avdio predvajalnika/USB pomnilniškega ključa.......... 32<br />

Poslušanje DAB (opcijsko)........................................................................................... 33<br />

Uporaba AUX................................................................................................................ 36<br />

Spreminjanje pozdravnega obvestila......................................................................... 38<br />

Začetna nastavitev...................................................................................................... 40<br />

Priključitev zunanjega ojačevalnika............................................................................ 41<br />

Krmiljenje s tipkami na volanu.................................................................................... 42<br />

Imena in funkcije krmilnih tipk......................................................................................... 42<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 3


MP3, WMA in AAC datoteke......................................................................................... 43<br />

MP3 - dodatne informacije............................................................................................... 43<br />

WMA - dodatne informacije.............................................................................................. 44<br />

ACC - dodatne informacije................................................................................................ 44<br />

O mapah in MP3/WMA/AAC datotekah.......................................................................... 45<br />

Kompatibilnost USB prenosnih avdio predvajalnikov/USB pomnilniških ključev.... 46<br />

Pogoji............................................................................................................................ 47<br />

Oznake napak............................................................................................................... 49<br />

Menjava ali odklop akumulatorja................................................................................ 52<br />

O nastavitvi A<strong>SL</strong> (samodejno uravnavanje glasnosti).................................................. 52<br />

4 <strong>TAS200</strong> S


Če želite ta izdelek odvreči, ga ne odvrzite<br />

skupaj z gospodinjskimi odpadki. V skladu<br />

z zakonodajo, ki ureja pravilno obdelavo,<br />

zbiranje in ponovno uporabo rabljenih<br />

elektronskih izdelkov obstaja poseben<br />

sistem za njihovo zbiranje.<br />

Gospodinjstva v članicah Evropske skupnosti,<br />

Švici in Norveški lahko brezplačno vrnejo<br />

izrabljene elektronske izdelke v zbiralne<br />

centre, oz. prodajalcem ob nakupu<br />

podobnega novega izdelka.<br />

V drugih, prej neomenjenih državah se<br />

obrnite na lokalne oblasti, ki vas bodo<br />

seznanile s pravilnim načinom odmetavanja.<br />

Tako boste poskrbeli, da bo vaš izrabljeni<br />

izdelek pravilno obdelan, zbran in recikliran<br />

in s tem pomagali preprečiti možne slabe<br />

vplive na okolje in človeško zdravje.<br />

Do pustite, da bi ta aparat prišel v stik s<br />

tekočinami. Lahko bi prišlo do električnega<br />

udara.<br />

Stik s tekočinami lahko povzroči poškodbo<br />

aparata, dim in pregrevanje.<br />

"LASERSKI IZDELEK RAZRED 1"<br />

Ta izdelek vsebuje lasersko diodo, ki<br />

presega razred 1. Ne odstranjujte<br />

nobenega pokrova in ne poizkušajte<br />

dostopati do notranjosti aparata. Le tako<br />

vam bo zagotovljena stalna varnost. Vse<br />

servisne posege zaupajte usposobljenemu<br />

osebju.<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 5


6 <strong>TAS200</strong> S


Lastnosti<br />

Predvajanje CD<br />

Omogočeno je predvajanje CD/CD-R/CD-RW<br />

plošč.<br />

Predvajanje MP3 datotek<br />

Predvajate lahko MP3 datoteke, posnete<br />

na CD-ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660<br />

nivo 1/nivo 2 standardni posnetki) ali<br />

na prenosnih USB avdio predvajalnikih/<br />

USB pomnilniških ključih.<br />

Dobava tega izdelka prenaša samo licenco<br />

za osebno in nekomercialno uporabo,<br />

ne prenaša pa licence in ne dovoljuje<br />

kakršnekoli uporabe tega izdelka v<br />

komercialne namene (npr. takšne, ki<br />

prinašajo prihodek) oddajanja v živo<br />

(zemeljskega, satelitskega, kabelskega<br />

ali preko kateregakoli drugega medija),<br />

oddajanja/prenašanja preko interneta,<br />

intraneta in/ali kakršnegakoli drugega<br />

omrežja ali preko kakšnega drugega<br />

sistema distribucije elektronskih vsebin,<br />

npr. plačljivega avdia ali avdia-na-zahtevo.<br />

Za takšno uporabo je potrebna neodvisna<br />

licenca. Podrobnosti najdete na<br />

http://www.mp3licensing.com.<br />

Predvajanje WMA datotek<br />

Predvajate lahko WMA datoteke, posnete<br />

na CD-ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660<br />

nivo 1/nivo 2 standardni posnetki) ali na<br />

prenosnih USB avdio predvajalnikih/USB<br />

pomnilniških ključih.<br />

Predvajanje AAC datotek<br />

Predvajate lahko AAC datoteke, posnete<br />

na CD-ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660<br />

nivo 1/nivo 2 standardni posnetki) ali<br />

na prenosnih USB avdio predvajalnikih/<br />

USB pomnilniških ključih.<br />

iPod® združljivost<br />

Med uporabo tega aparata lahko krmilite<br />

iPod, iPod klasik, iPod nano, iPod touch in<br />

iPhone (glejte stran 26).<br />

O WMA<br />

Windows Media in Windows logo sta<br />

blagovni znamki ali v Združenih državah<br />

Amerike in/ali drugih državah zaščiteni<br />

blagovni znamki družbe Microsoft<br />

corporation.<br />

Ta izdelek vsebuje tehnologijo, ki je last<br />

družbe Microsoft Corporation, in njena<br />

uporaba ali distribucija brez licence družbe<br />

Microsoft Licensing, Inc. ni dovoljena.<br />

ó Opomba: ta aparat lahko glede na<br />

aplikacijo, uporabljeno za kodiranje<br />

WMA datotek, tudi ne deluje pravilno.<br />

O iPodu<br />

— presnemavanje in predvajanje vsebin,<br />

ki niso zaščitene z avtorsko pravico, in<br />

vsebin ki jih je dovoljeno presnemavati<br />

in predvajati za osebno uporabo, je z<br />

iPod-om dovoljeno. Kršenje avtorskih<br />

pravic je zakonsko prepovedano.<br />

— v ZDA in drugih državah zaščitena<br />

blagovna znamka iPod je last Apple Inc<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 7


— “izdelano za iPod” pomeni, da je<br />

bila elektronska dodatna oprema<br />

konstruirana posebej za priključitev<br />

na iPod in da razvijalec potrjuje, da<br />

oprema izpolnjuje standarde delovanja<br />

družbe Apple<br />

— “deluje z iPhon-om” pomeni, da je<br />

bila elektronska dodatna oprema<br />

konstruirana posebej za priključitev<br />

na iPhone in da razvijalec potrjuje, da<br />

oprema izpolnjuje standarde delovanja<br />

družbe Apple<br />

— družba Apple ni odgovorna za<br />

delovanje te naprave, niti za<br />

njeno skladnost z varnostnimi in<br />

regulatornimi standardi.<br />

Za zagotavljanje<br />

pravilnega delovanja<br />

avdio sistema<br />

— poskrbite, da preko avdio sistema ne<br />

polijete pijač<br />

— v režo ne potiskajte ničesar drugega<br />

razen CD plošč<br />

— uporaba mobilnih telefonov v ali v<br />

bližini vozila lahko med poslušanjem<br />

povzroča šum v zvočnikih avdio<br />

sistema. To ne pomeni, da je s sistemom<br />

karkoli narobe.<br />

Pomembna informacija o<br />

tem priročniku<br />

Iz varnostnih razlogov so v tem priročniku<br />

vsebine, ki zahtevajo posebno pozornost,<br />

označene z naslednjimi oznakami.<br />

ó Opomba: če tega opozorila ne<br />

upoštevate, lahko pride do škode na<br />

vozilu ali njegovi opremi. Sporočamo<br />

vam, kaj morate in česa ne smete<br />

narediti, da bi se izognili ali zmanjšali<br />

nevarnost poškodbe vašega vozila in<br />

njegove opreme.<br />

ò<br />

Opozorilo: če tega opozorila ne<br />

upoštevate, lahko pride do telesnih<br />

poškodb.<br />

Sporočamo vam, kaj morate in česa<br />

ne smete narediti, da bi zmanjšali<br />

nevarnost telesnih poškodb vas samih<br />

in drugih oseb.<br />

8 <strong>TAS200</strong> S


Previdnostni ukrepi<br />

ò<br />

Opozorilo: nobene funkcije tega<br />

sistema ne uporabljajte tako, da bi vas<br />

motila in preprečevala varno vožnjo.<br />

Med vožnjo ima varno upravljanje z<br />

vozilom vedno prednost. Med vožnjo<br />

vedno upoštevajte prometne predpise.<br />

Pred prvo uporabo tega sistema med<br />

vožnjo, se ga naučite upravljati in se<br />

z njim dodobra spoznajte. Preberite<br />

celoten Uporabniški priročnik <strong>TAS200</strong>.<br />

Tako boste razumeli delovanje sistema.<br />

<strong>Toyota</strong> ne prevzema nikakršne<br />

odgovornosti za škodo, ki vključuje,<br />

vendar ni omejena na, hude telesne<br />

poškodbe, smrt ali poškodbe lastnine,<br />

zaradi nepozorne vožnje.<br />

Glasnost predvajanja med vožnjo ne<br />

sme preprečiti zaznavanja zvokov<br />

izven vozila.<br />

Kadar je notranjost vozila prekomerno<br />

segreta, se izogibajte uporabi avdio<br />

sistema. Aparat uporabite šele potem,<br />

ko ste vozilo ohladili.<br />

Avdio sistema na razstavljajte in ga<br />

ne spreminjajte na kakršenkoli način.<br />

Za tehnično pomoč se obrnite na<br />

pooblaščenega serviserja.<br />

Avdio sistem deluje le, ko je ključ (ali stikalo)<br />

za vžig vozila v položaju ON ali v položaju<br />

ACC. Če želite avdio sistem poslušati<br />

medtem, ko motor ne deluje, zasukajte ključ<br />

za vžig v položaj ACC.<br />

Da bi iz vašega CD predvajalnika in vaših CD<br />

plošč dobili kar največ, upoštevajte naslednje<br />

točke.<br />

Uporabljajte samo plošče, ki so označene z<br />

eno od zgornjih oznak.<br />

Ta aparat lahko predvaja CD-R (CD plošče,<br />

ki jih je mogoče posneti) in CD-RW<br />

(CD plošče, ki jih je mogoče prepisati)<br />

posnete v standardnem avdio CD formatu.<br />

Prepričajte se, da je plošča zaključena (da<br />

je postopek snemanja končan). Lahko se<br />

zgodi, da nekaterih plošč, zaradi načina<br />

njihovega snemanja ali snemalne opreme,<br />

ni mogoče predvajati.<br />

V režo za CD-je nikoli ne vstavljajte<br />

ničesar drugega, razen običajnih CD plošč<br />

premera 12 cm.<br />

Izogibajte se uporabi CD predvajalnika na<br />

luknjastih in neravnih cestah, saj lahko<br />

vibracije povzročijo preskakovanje plošče<br />

in druge težave.<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 9


Razvlaževanje: v hladnem in vlažnem<br />

vremenu lahko pride, podobno kot na<br />

steklih, do kondenzacije vlage tudi v<br />

notranjosti CD predvajalnika. V takem<br />

primeru je predvajanje plošč prekinjeno<br />

ali v celoti onemogočeno. Pred ponovnim<br />

poskusom predvajanja posušite zrak v<br />

vozilu.<br />

Opraskanih ali zvitih plošč ne predvajajte.<br />

Opraskane plošče lahko povzročijo preskakovanje<br />

ali ponavljanje dela posnetka. Zvite<br />

plošče se lahko v predvajalniku zataknejo.<br />

Čiščenje reže za plošče: na reži se rad<br />

nabere prah. Prah občasno očistite in<br />

tako preprečite, da bi nabrani prah plošče<br />

opraskal.<br />

CD-ji<br />

Če je plošča umazana, jo obrišite od sredine<br />

proti robu z mehko krpo, ki ne pušča muck.<br />

Za odstranjevanje prstnih odtisov in<br />

drugih mastnih madežev s površine plošče<br />

uporabite komercialno čistilo za CD plošče<br />

v tekočini ali razpršilu.<br />

Za čiščenje CD plošč nikoli ne uporabite<br />

razpršila za čiščenje klasičnih plošč, topil ali<br />

abrazivnih čistilnih sredstev.<br />

Če ploščo po izmetu iz predvajalnika<br />

pustite predolgo stati v reži, se lahko<br />

zvije. Plošče hranite v njihovih ovitkih in<br />

jih varujte pred previsoko temperaturo in<br />

vlago.<br />

Na CD plošče nikoli ne lepite traku ali<br />

nalepk in jih ne praskajte.<br />

10 <strong>TAS200</strong> S<br />

Ko rokujete s ploščami, se jih nikoli ne<br />

dotikajte na posneti površini, držite jih<br />

samo za robove.


Grobi robovi<br />

Luskanje<br />

Kemični<br />

svinčnik<br />

V REDU<br />

NI DOBRO<br />

Grobi<br />

robovi<br />

Posneta površina<br />

Morda boste opazili, da so nekatere nove<br />

plošče ob središčni odprtini in okoli robov<br />

nekoliko grobe. Grobe robove poberite<br />

s stranico kemičnega svinčnika ali čem<br />

podobnim. Grobi robovi lahko preprečijo<br />

pravilno vlaganje plošče v CD predvajalnik.<br />

Odkrušeni drobci z grobih robov lahko<br />

motijo predvajanje.<br />

Ko jemljete iz reže izvrženo ploščo, jo<br />

povlecite naravnost ven. Pazite, da je ne<br />

vlečete pod kotom navzdol.<br />

Ne predvajajte neokroglih plošč (v obliki<br />

srca ali osmerokotnih,m npr.), tudi če imajo<br />

adapter. Takšne plošče lahko poškodujejo<br />

vas CD predvajalnik.<br />

Ne uporabljajte dodatkov (stabilizatorjev,<br />

zaščitnih nanosov, čistilcev laserske<br />

leče, ipd.), ki so naprodaj za "izboljšanje"<br />

zvoka ali za zaščito CD plošč. Sprememba<br />

debeline ali zunanjih mer plošče, ki jo<br />

povzročajo nekateri teh izdelkov, lahko<br />

povzročijo težave v CD predvajalniku.<br />

ó Opomba: prekomernemu praznjenju<br />

akumulatorja (ki lahko onemogoči<br />

zagon vozila) se izognete tako, da<br />

avdio sistema ne uporabljate dlje, kot<br />

je to potrebno, če motor ne teče.<br />

Na plošče ne pritrjujete "zaščitnih"<br />

prstanov ali podobnih dodatkov. Takšne<br />

izdelke lahko kupite v trgovinah in njihovi<br />

proizvajalci trdijo, da ščitijo CD plošče<br />

ali izboljšajo kakovost zvoka. V resnici<br />

lahko naredijo več škode kot koristi.<br />

Najpogostejše so težave pri vstavljanju<br />

in izmetanju plošč in nepredvajanju<br />

posnetkov.<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 11


Dvojne plošče<br />

Dvojne CD plošče imajo na eni strani avdio<br />

posnetek in na drugi strani DVD video<br />

posnetek.<br />

Ker CD stran dvojnih plošč fizično ni<br />

kompatibilna s splošnim CD standardom,<br />

CD strani takšne plošče morda ne bo<br />

mogoče predvajati s tem aparatom.<br />

Pogosto vstavljanje in izmetavanje dvojne<br />

plošče lahko povzroči na plošči praske.<br />

Hujše praske lahko povzročijo težave pri<br />

predvajanju na tem aparatu. Včasih se<br />

lahko dvojna plošča zatakne v reži in je ni<br />

mogoče izvreči. Da bi se temu izognili vam<br />

odsvetujemo predvajanje dvojnih plošč na<br />

tem aparatu.<br />

Podrobnejše informacije o dvojnih ploščah<br />

najdete pri njihovih proizvajalcih.<br />

12 <strong>TAS200</strong> S


Zaslon in več-funkcijski izbirnik<br />

Prikazane so možne operacije z gumbom Več-funkcijski izbirnik.<br />

Glavni zasloni MULTI FUNCTION SELECTOR (Več-funkcijskega izbirnika)<br />

V nadaljevanju so prikazani glavni zasloni, ki se pojavljajo med uporabo<br />

Več-funkcijskega izbirnika. Vsak zaslon prikazuje operacije, ki so v tem trenutku na<br />

razpolago.<br />

Več-funkcijski izbirnik lahko pritisnete na pet načinov:gor/dol/desno/levo in v<br />

sredini. Zavrtite ga v desno ali v levo za nastavitev glasnosti, izberite meni ali izberite<br />

predmet s seznama.<br />

SREDINA<br />

GOR<br />

LEVO<br />

DESNO<br />

DOL<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 13


Izberete lahko naslednji ali predhodni posnetek na CD-ju ali iPod-u s<br />

pomikanjem gumba Več-funkcijski izbirnik v desno/levo.<br />

Izberete lahko naslednji ali predhodni posnetek ali izberete mapo<br />

na CD-ju ali USB pomnilniku s pomikanjem gumba Več-funkcijski<br />

izbirnik gor/dol/ desno/levo.<br />

Radijsko frekvenco lahko iščete ali izberete s pomikanjem gumba<br />

Več-funkcijski izbirnik gor/dol/ desno/levo.<br />

or<br />

Nastavitveno možnost lahko izbirate s potiskanjem gumba<br />

Več‐funkcijski izbirnik gor/dol/ desno/levo.<br />

Izbrano možnost potrdite s pritiskom na sredino gumba<br />

Več‐funkcijski izbirnik.<br />

Po seznamu se lahko pomikate in lahko urejate OPENING TITLE<br />

(pozdravno sporočilo) s pritiskanjem na sredino/gor/dol/desno/levo<br />

gumba Več-funkcijski izbirnik.<br />

14 <strong>TAS200</strong> S


Osnova uporaba<br />

4 IZHOD<br />

3 MENI<br />

1<br />

NAPAJANJE<br />

2 Več-funkcijski izbirnik/GLASNOST<br />

Vaš avdio sistem deluje, ko je ključ za vžig<br />

vozila v položaju "ACC" ali "ON".<br />

ó Opomba: izogibajte se prekomernemu<br />

praznjenju akumulatorja. Avdio<br />

sistema ne uporabljate dlje, kot je to<br />

potrebno, če motor ne teče.<br />

1 NAPAJANJE<br />

S pritiskom aparat vklopite ali izklopite.<br />

2 Več-funkcijski izbirnik/<br />

GLASNOST<br />

Z vrtenjem Več-funkcijskega<br />

izbirnika spreminjate nivo glasnosti<br />

(na razpolago je 64 stopenj glasnosti).<br />

Delovanje Več‐funkcijskega<br />

izbirnika se spreminja in je<br />

odvisno od avdio vhoda ali menija<br />

(glejte stran 14).<br />

3 MENI<br />

Ko je aparat vklopljen (ON), pritisnite tipko<br />

MENI za prehod v AUDIO CONTROL in<br />

izberite nastavitve.<br />

• krmiljenje avdio sistema<br />

Z vrtenjem Več-funkcijskega izbirnika<br />

se predmeti za nastavljanje v meniju<br />

AVDIO KRMILJENJA spreminjajo v<br />

naslednjem zaporedju:<br />

AF (iskanje alternativnih frekvenc) ↔<br />

FADER/BALANCE (ravnotežje spredaj/<br />

zadaj, levo/desno) ↔ BASS (nizki toni) ↔<br />

TREBLE (visoki toni) ↔ A<strong>SL</strong> (Automatic<br />

Sound Levelizer - samodejno uravnavanje<br />

glasnosti) ↔ SW (Subwoofer-nizkotonski<br />

zvočnik) ↔ AUDIO BOOK SPEED (hitrost<br />

predvajanje zvočnih knjig) ↔ IPOD<br />

DIRECT CONT (neposredno krmiljenja<br />

IPOD-a) ↔ S-RTRV (reprodukcija zvoka) ↔<br />

LIVE MODE (način v živo) ↔ FIX EQ<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 15


• iskanje alternativnih frekvenc<br />

Funkcija AF (iskanje alternativnih<br />

frekvenc) služi iskanju drugih frekvenc<br />

istega omrežja, na katerih oddaja trenutno<br />

poslušana radijska postaja. Ob težavah<br />

pri sprejemu se sprejemnik samodejno<br />

preklopi na tisto frekvenco omrežja, na<br />

kateri prejema močnejši signal in je zato<br />

možen boljši sprejem trenutno poslušane<br />

radijske postaje.<br />

Podrobnejša navodila za uveljavitev te<br />

funkcije najdete na straneh 20 do 35.<br />

ó Opomba: funkcijo AF lahko uveljavite<br />

samo, ko poslušate radio ali DAB.<br />

• FADER/BALANCE (ravnotežje spredaj/<br />

zadaj in levo/desno)<br />

Za nastavitev ravnotežja med zadnjimi<br />

in sprednjimi zvočniki pritisnite<br />

Več‐funkcijski izbirnik gor ali dol.<br />

Vrednosti na zaslonu se spreminjajo med<br />

R7 in F7.<br />

Za nastavitev ravnotežja med levimi<br />

in desnimi zvočniki pritisnite Večfunkcijski<br />

izbirnik v levo ali v desno.<br />

Vrednosti na zaslonu se spreminjajo med<br />

L7 in R7.<br />

• BASS (nizki toni)<br />

Nizke tone nastavljate s pritiskanjem<br />

Več-funkcijskega izbirnika gor ali dol.<br />

Vrednost na zaslonu se spreminja med<br />

-5 in 5.<br />

• TREBLE ( visoki toni)<br />

Visoke tone nastavljate s pritiskanjem<br />

Več-funkcijskega izbirnika gor ali dol.<br />

Vrednost na zaslonu se spreminja med<br />

-5 in 5.<br />

• A<strong>SL</strong> ( samodejno uravnavanje<br />

glasnosti)<br />

Med vožnjo se hrup v vozilu se spreminja<br />

s hitrostjo vožnje. Funkcija samodejnega<br />

uravnavanje glasnosti (A<strong>SL</strong>) prilagaja<br />

glasnost avdio sistema hitrosti vožnje.<br />

Občutljivost A<strong>SL</strong> funkcije (spreminjanje<br />

glasnosti glede na spreminjanje hrupa)<br />

lahko nastavite na eno od treh stopenj.<br />

S pritiskanjem na Več-funkcijski<br />

izbirnik spreminjate nastavitve A<strong>SL</strong> na<br />

naslednji način:<br />

LOW (nizka)→ MID (srednja) → HIGH<br />

(visoka) → OFF (izklop)<br />

Če avdio sistem ni povezan s kablom, ki<br />

zaznava hitrost vožnje, je funkcija A<strong>SL</strong><br />

izklopljena (OFF).<br />

• SW ( nizkotonski zvočnik)<br />

S pritiskanjem na Več-funkcijski<br />

izbirnik lahko spreminjate izhodno fazo<br />

subwoofer nizkotonskega zvočnika med<br />

normalno in obrnjeno, s pritiskanjem<br />

Več-funkcijskega izbirnika gor ali dol<br />

pa nastavite njegovo glasnost. Vsakič, ko<br />

Več-funkcijski izbirnik pritisnete gor<br />

ali dol, se glasnost subwoofer zvočnika<br />

poveča ali zmanjša za eno stopnjo.<br />

Vrednosti na zaslonu se spreminjajo med<br />

+6 in -24.<br />

• Glasnost in fazo subwoofer<br />

zvočnika lahko nastavljate samo,<br />

ko je funkcija "SUBWOOFER CONT"<br />

(krmiljenje nizkotonskega zvočnika) v<br />

nastavitvenem meniju vklopljena (ON).<br />

Če je "SUBWOOFER CONT" (krmiljenje<br />

nizkotonskega zvočnika) v položaju<br />

OFF, stopnje glasnosti in izhodne faze ni<br />

mogoče nastaviti (glejte stran 40).<br />

16 <strong>TAS200</strong> S


• AUDIO BOOK SPEED<br />

(hitrost predvajanja zvočnih knjig)<br />

Spreminjate lahko hitrost predvajanja iPod<br />

zvočnih knjig.<br />

Zaporedni pritiski na Več-funkcijski<br />

izbirnik spreminjajo nastavitev v<br />

naslednjem zaporedju:<br />

FASTER (hitreje) → <strong>SL</strong>OWER (počasneje) →<br />

NORMAL (normalno)<br />

• Funkcija AUDIO BOOK SPEED se<br />

prikaže, ko je aparat v iPod načinu.<br />

• Ko je vklopljena funkcija IPOD DIRECT<br />

CONT (neposredno krmiljenje iPod-a),<br />

hitrosti ni mogoče spreminjati.<br />

• iPOD DIRECT CONT<br />

(neposredno krmiljenje iPod-a)<br />

Meni za vklop ali izklop neposrednega<br />

krmiljenja iPod-a. Če izberete možnost ON,<br />

lahko delovanje iPod-a krmilite na iPod-u.<br />

Če izberete možnost OFF, lahko delovanje<br />

iPod-a krmilite preko tega aparata.<br />

S pritiskanjem na Več-funkcijski<br />

izbirnik se možnosti spreminjajo v<br />

naslednjem zaporedju:<br />

OFF (izklop) → ON (vklop)<br />

ó Opomba: kadar je na vhodu iPod,<br />

lahko uveljavite neposredno krmiljenje<br />

iPod-a. iPod-i (5. generacija) in iPod<br />

nano (1. generacija) ne podpirajo<br />

neposrednega krmiljenja.<br />

• S-RTRV (reprodukcija zvoka)<br />

Funkcija S-RTRV (reprodukcija zvoka)<br />

daje širino, globino in bogastvo zvoka<br />

posnetkom v MP3/WMA/AAC formatih,<br />

kar pri poslušalcih ustvarja vtis živahnosti.<br />

Zaporedni pritiski na Več-funkcijski<br />

izbirnik spreminjajo nastavitev v<br />

naslednjem zaporedju:<br />

MODE1 (način 1) → MODE2 (način 2) →<br />

OFF (izklop)<br />

način1: Učinkovit pri avdio medijih nizke<br />

stisljivosti.<br />

način2: Učinkovit pri avdio medijih visoke<br />

stisljivosti.<br />

• LIVE MODE (način v živo)<br />

Način LIVE MODE lahko vklopite (ON) ali<br />

izklopite (OFF).<br />

S pritiskanjem na Več-funkcijski<br />

izbirnik se možnosti spreminjajo v<br />

naslednjem zaporedju: OFF (izklop) →<br />

ON (vklop)<br />

• FIX EQ MODE (Način FIX EQ)<br />

Krivuljo izenačevalnika lahko spreminjate<br />

tako, da kar najbolj ustreza vrsti vozila, v<br />

katerem je avdio sistem vgrajen.<br />

S ponovnimi pritiski na Več-funkcijski<br />

izbirnik spreminjate nastavitve v<br />

naslednjem zaporedju: OFF (izklop) →<br />

COMPACT (limuzina) → SEDAN<br />

(kombilimuzina)→ MINIVAN<br />

ó Opomba: funkcijo S-RTRV lahko<br />

izberete le med predvajanjem CD in<br />

MP3/WMA/AAC posnetkov s plošč,<br />

USB prenosnega avdio predvajalnika<br />

ali USB ključa.<br />

Funkcija S-RTRV ne podpira zunanjih<br />

stisnjenih avdio medijev. Vrednosti<br />

funkcij BASS in TREBLE lahko<br />

nastavite za vse načine (AM, FM, CD/<br />

MP3/WMA/AAC, iPod/USB prenosni<br />

avdio predvajalnik/USB pomnilniški<br />

ključ, AUX). Ko prehajate med<br />

različnimi načini, se vrednosti funkcij<br />

BASS in TREBLE spreminjajo glede na<br />

izbrani način.<br />

Funkcija A<strong>SL</strong> (samodejno uravnavanje<br />

glasnosti) deluje samo med vožnjo.<br />

4 ESC (Escape) (izhod)<br />

Za izhod iz menija AVDIO KRMILJENJA in<br />

NASTAVITVENI nastavitvenega menija<br />

pritisnite tipko IZHOD.<br />

Za izhod iz prikazanega seznama, ki ste<br />

ga dobili s pritiskom na tipko SEZNAM,<br />

pritisnite tipko ESC (izhod).<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 17


Poslušanje RADIJA<br />

5 PREDNASTAVITEV 1-6<br />

1 Ultrakratki<br />

valovi<br />

2 AM•DAB<br />

8 AST<br />

7 Besedilo<br />

6 Sprejem<br />

prometnih<br />

obvestil<br />

3 SEZNAM<br />

4 Več-funkcijski izbirnik<br />

1 ultrakratki valovi<br />

Preklaplja med FM1, FM2 in FM3 načinom.<br />

2 AM•DAB<br />

Preklaplja med AM načinom (srednji valovi)<br />

in DAB načini (če je funkcija vgrajena).<br />

3 seznam<br />

S pritiskom prikažete seznam shranjenih<br />

radijskih postaj PRESET 1-6.<br />

Z gumbom Več-funkcijski izbirnik<br />

izberite postajo s seznama.<br />

Če med poslušanjem FM območja<br />

pritisnete in zadržite tipko SEZNAM, preide<br />

sprejemnik v način za izbiro vrste oz.<br />

žanra programa. Za prehod med možnimi<br />

izbirami v načinu za izbiro vrste oz. žanra<br />

programa vrtite Več-funkcijski izbirnik<br />

v smeri urinega kazalca ali obratno, ali ga<br />

pritiskajte gor ali dol.<br />

NEWS (novice)→ SPORTS (šport) → TALK<br />

(pogovorne oddaje) → POP (zabavna<br />

glasba) → CLASSICS (klasična glasba)<br />

18 <strong>TAS200</strong> S


4 Več-funkcijski izbirnik<br />

• IZBIRA SEZNAMA<br />

Za izbiro radijske postaje vrtite Večfunkcijski<br />

izbirnik v smeri urinega<br />

kazalca ali obratno, ali ga pritiskajte gor<br />

ali dol. Za nastavitev postaje pritisnite<br />

Več-funkcijski izbirnik. Če pritisnete in<br />

zadržite gumb Več-funkcijski izbirnik v<br />

sredini, boste zaslišali pisk, trenutno izbrana<br />

radijska postaja pa se bo shranila na seznam<br />

prednastavljenih postaj.<br />

• Izbira vrste oz. žanra programa<br />

Za izbiro žanra vrtite Več-funkcijski<br />

izbirnik v smeri urinega kazalca ali<br />

obratno, ali pa ga pritiskajte gor ali dol.<br />

Radijske postaje, ki ustrezajo prikazanemu<br />

žanru, iščete s pritiskanjem Večfunkcijskega<br />

izbirnika v desno ali v<br />

levo.<br />

ó Opomba: funkcija PTY je v celoti<br />

odvisna od oddajne radijske postaje.<br />

• ISKANJE <br />

Gumb Več-funkcijski izbirnik pritisnite<br />

v desno. Zdaj lahko ročno izbirate (korak<br />

po korak) postaje z naslednjo višjo<br />

frekvenco oddajanja. Za hitrejši prehod do<br />

višjih frekvenc pritisnite in zadržite Večfunkcijski<br />

izbirnik v desno.<br />

Za izbiro naslednje višje postaje pritisnite<br />

Več-funkcijski izbirnik navzgor.<br />

• ISKANJE <br />

Gumb Več-funkcijski izbirnik pritisnite<br />

v levo. Zdaj lahko ročno izbirate (korak po<br />

korak) postaje z naslednjo nižjo frevenco<br />

oddajanja. Za hitrejši prehod do nižjih<br />

frekvenc pritisnite in zadržite Večfunkcijski<br />

izbirnik v levo.<br />

Za izbiro naslednje nižje postaje pritisnite<br />

Več-funkcijski izbirnik navzdol.<br />

5 PREDNASTAVITEV 1-6<br />

S pritiskom prikažete prej shranjene postaje<br />

(prednastavljene postaje).<br />

Tipko pritisnete in zadržite, dokler ne<br />

slišite piska. Zdaj je postaja, ki jo trenutno<br />

poslušate, shranjena kot prednastavljena<br />

postaja.<br />

ó Opomba: za vsako valovno območje<br />

lahko shranite do 6 postaj.<br />

6 sprejem prometnih obvestil<br />

Funkcija TA (sprejem prometnih obvestil)<br />

samodejno preklopi na prometna<br />

obvestila, ne glede na vhod signala, ki<br />

ga sicer poslušate. Funkcijo TA lahko<br />

vključite za TP postaje (postaje, ki oddajajo<br />

prometna obvestila) ali za EON TP postaje<br />

(postaje, ki prenašajo informacije, ki se<br />

referirajo na TP postaje).<br />

Med poslušanjem radijskih postaj z FM<br />

območja pride z vsakim pritiskom na tipko TA<br />

do spodaj prikazanega preklopa:<br />

OFF (izklop) → TP ON (vklop TP) → TA ON<br />

(vklop TA)<br />

Z izjemo sprejemnika lahko izbiro TA<br />

premikate med ON (vklop) in OFF (izklop).<br />

Ko je TA vključen, TA indikator zasveti med<br />

sprejemanjem TP podatkov. Če ni sprejema<br />

TP podatkov, TA indikator utripa.<br />

Ko je TP vklopljen, zasveti med sprejemanjem<br />

TP podatkov TP indikator. Če ni sprejema<br />

TP podatkov, TP indikator utripa. Če pride<br />

do prekinitve v programiranju za EON<br />

(okrepljena druga omrežja), zasveti EON<br />

indikator.<br />

7 BESEDILO<br />

Prikaz Vrsta programa z vsakim pritiskom<br />

na tipko BESEDILO prehaja iz stanja ON<br />

(vklop) v stanje OFF (izklop) in nazaj.<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 19


8 AST<br />

S pritiskom na to tipko shranite med<br />

prednastavljene postaje 1-6 šest postaj<br />

s trenutno najmočnejšim signalom na<br />

valovnem območju, ki ga poslušate.<br />

Razporejene so od najnižje do najvišje<br />

frekvence.<br />

• PTY Alarm (opozorilo)<br />

PTY Alarm je posebna PTY koda za<br />

najnujnejša obvestila, npr. naravne<br />

nesreče. Ko sprejemnik sprejme radijsko<br />

opozorilno kodo, se na zaslonu pojavi<br />

beseda ALARM (opozorilo), glasnost<br />

predvajanja pa ojača na TA glasnost. Ko<br />

radijska postaja preneha z oddajanjem<br />

nujnega obvestila, se sistem vrne v prejšnje<br />

stanje.<br />

• Nastavitev AF<br />

AF lahko nastavite v meniju avdio<br />

krmiljenje. Navodila za prikaz AF<br />

nastavitvenega zaslona najdete na<br />

straneh 16. Ko poslušate FM valovno<br />

območje, se z vsakim pritiskom na sredino<br />

gumba Več-funkcijski izbirnik izvede<br />

spodaj opisani preklop.<br />

AF ON/REG OFF (vklop AF/izklop REG) →<br />

AF ON/REG ON (vklop AF/vklop REG) →<br />

AF OFF/REG OFF (izklop AF/izklop REG)<br />

Ko je stanje ON (vklop), zasveti opozorilna<br />

lučka.<br />

20 <strong>TAS200</strong> S


Poslušanje CD plošč<br />

2 IZVRZI<br />

1 PLOŠČA<br />

5 Naključni<br />

izbor<br />

7 BESEDILO<br />

6 Ponovitev<br />

3 SEZNAM<br />

4 Več-funkcijski izbirnik<br />

ó Opomba: med predvajanjem CD plošče, ki ne vsebuje besedilnih informacij, se naslov<br />

posnetka ne prikaže.<br />

ó Opomba: nikoli ne poizkušajte<br />

razstavljati ali mazati kateregakoli dela<br />

CD predvajalnika. V režo ne vtikajte<br />

ničesar drugega, razen kompaktnih<br />

plošč.<br />

Plošče s premerom 8 cm lahko vstavite<br />

brez adapterja. Nikoli ne uporabljajte<br />

adapterja.<br />

Vstavite CD ploščo v režo za CD plošče.<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 21


1 PLOŠČA<br />

Vklop CD načina. (Deluje samo, če je v režo<br />

vstavljena CD plošča.)<br />

2 p (izvrzi)<br />

Pritisnite, če želite, da aparat ploščo izvrže.<br />

3 seznam<br />

S pritiskom se prikaže CD seznam.<br />

Z gumbom VEČ-FUNKCIJSKI IZBIRNIK<br />

izberite posnetek s seznama.<br />

4 Več-funkcijski izbirnik<br />

• izbira seznama<br />

Za izbiro želenega posnetka vrtite<br />

Več‐funkcijski izbirnik v smeri urinega<br />

kazalca ali obratno, ali pa ga pritiskajte<br />

gor ali dol. Predvajanje posnetka sprožite<br />

s pritiskom gumba Več-funkcijski<br />

izbirnik na sredini ali v desno.<br />

— med predvajanjem CD plošče, ki<br />

ne vsebuje besedilnih podatkov,<br />

se na zaslonu izpiše no CD List (ni<br />

CD seznama).<br />

• posnetek <br />

Za preskok na naslednji posnetek pritisnite<br />

Več-funkcijski izbirnik v desno.<br />

Če pritisnete in zadržite Več-funkcijski<br />

izbirnik v desno, dokler ne zaslišite piska, se<br />

posnetek pospešeno predvaja (slišite zvok).<br />

• Posnetek <br />

S pritiskom gumba Več-funkcijski<br />

izbirnik v levo se vrnete na začetek<br />

trenutno predvajanega posnetka. Za<br />

prehod na začetek predhodnega posnetka<br />

pritisnite gumb Več-funkcijski izbirnik<br />

še enkrat v levo.<br />

Če Več-funkcijski izbirnik pritisnete v<br />

levo in ga zadržite, dokler ne zaslišite piska,<br />

se posnetek pospešeno predvaja nazaj<br />

(slišite zvok).<br />

5 prednastavitev 5 (naključni izbor)<br />

S pritiskom na to tipko se na zaslonu<br />

izpiše , predvajalnik pa začne s<br />

predvajanjem posnetkov na plošči v<br />

naključnem vrstnem redu. Za preklic<br />

ponovno pritisnite tipko.<br />

6 prednastavitev 6 (ponavljanje)<br />

S pritiskom na to tipko se na zaslonu izpiše<br />

, predvajalnik pa začne s ponavljanjem<br />

posnetka, ki ga poslušate. Za preklic<br />

ponovno pritisnite tipko.<br />

7 besedilo<br />

S pritiskanjem se indikatorji na zaslonu<br />

spreminjajo, kot sledi (velja samo za<br />

CD plošče z besedilom):<br />

Gor: Track Artist Name<br />

(Ime izvajalca posnetka)<br />

Dol: Track Title (Naslov posnetka)<br />

➞<br />

Track Title<br />

(Naslov<br />

posnetka)<br />

ELAPSED TIME<br />

(pretečeni čas)<br />

➞<br />

Disc Title<br />

(Naslov plošče)<br />

Track Title<br />

(Naslov<br />

posnetka)<br />

Če je na zaslonu prikazana u in pritisnete<br />

in zadržite tipko, dokler ne zaslišite piska,<br />

se bo na zaslonu pojavila naslednja<br />

stran. Prikazani sta lahko največ 2 strani<br />

(32 znakov).<br />

ò<br />

Opozorilo: predvajalniki kompaktnih<br />

plošč vsebujejo nevidni laserski<br />

žarek, ki bi lahko povzročil nevarno<br />

sevanje, če bi bil usmerjen izven<br />

aparata. Zagotovite pravilno uporabo<br />

predvajalnika.<br />

22 <strong>TAS200</strong> S


Poslušanje MP3/<br />

WMA/AAC plošč in<br />

USB prenosnih avdio<br />

predvajalnikov/<br />

USB pomnilniških ključev<br />

1 PLOŠČA<br />

2 AUX•USB<br />

5 Naključni<br />

izbor<br />

7 BESEDILO<br />

6 Ponovitev<br />

3 SEZNAM<br />

4 Več-funkcijski izbirnik<br />

1 PLOŠČA<br />

2 AUX•USB<br />

3 seznam<br />

S pritiskom prikažete MP3/WMA/AAC<br />

seznam.<br />

Z gumbom Več-funkcijski izbirnik<br />

izberite predmet s seznama.<br />

4 Več-funkcijski izbirnik<br />

• izbira seznama<br />

Za izbiro datoteke ali mape vrtite<br />

Več‐funkcijski izbirnik v smeri urinega<br />

kazalca ali obratno, ali ga pritiskajte gor ali<br />

dol.<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 23


Predvajanje izbranega posnetka ali<br />

mape sprožite s pritiskom gumba<br />

Več‐funkcijski izbirnik v sredini ali<br />

v desno. Z gumbom Več-funkcijski<br />

izbirnik izberite predmet s seznama.<br />

(Če ste izbrali mapo, je na zaslonu izpisan<br />

naslov prvega posnetka v mapi.)<br />

Mapo izberete s pritiskom gumba<br />

Več‐funkcijski izbirnik v desno, s<br />

pritiskom na levo stran gumba pa se vrnete<br />

na prejšnjo mapo.<br />

MP3/WMA/AAC seznam se izpiše na zaslonu,<br />

ko izberete zgornjo mapo na korenskem<br />

imeniku ali naziv datoteke ali mape.<br />

• posnetek <br />

Za preskok na naslednjo datoteko pritisnite<br />

Več-funkcijski izbirnik v desno. Če<br />

pritisnete in zadržite Več-funkcijski<br />

izbirnik v desno, dokler ne zaslišite piska,<br />

se datoteka pospešeno predvaja (ne slišite<br />

zvoka).<br />

• posnetek <br />

S pritiskom gumba Več-funkcijski<br />

izbirnik v levo se vrnete na začetek<br />

trenutno predvajane datoteke. Za prehod<br />

na začetek predhodne datoteke pritisnite<br />

gumb Več-funkcijski izbirnik še enkrat<br />

v levo.<br />

Če pritisnete in zadržite Več-funkcijski<br />

izbirnik v levo, dokler ne zaslišite piska,<br />

se datoteka pospešeno predvaja nazaj (ne<br />

slišite zvoka).<br />

• MAPA < gor><br />

S pritiskom gumba Več-funkcijski<br />

izbirnik navzgor preidete na naslednjo<br />

mapo.<br />

• MAPA < dol><br />

S pritiskom gumba Več-funkcijski<br />

izbirnik navzdol se vrnete na prejšnjo mapo.<br />

Pritisnite gumb Več-funkcijski<br />

izbirnik navzdol in ga zadržite, dokler ne<br />

slišite piska, ki pomeni skok na DOMOV.<br />

DOMOV pomeni, da se predvajanje<br />

ponovno začne s prvo datoteko prve mape<br />

na predvajani CD plošči.<br />

5 prednastavitev 5 (naključni izbor)<br />

S pritiskom na to tipko se na zaslonu<br />

izpiše , predvajalnik pa začne<br />

s predvajanjem datotek v mapi po<br />

naključnem vrstnem redu. Za preklic<br />

ponovno pritisnite tipko.<br />

Ko pritisnete in zadržite to tipko, dokler<br />

ne slišite piska, se na zaslonu pojavi<br />

, aparat pa začne s predvajanjem datotek<br />

v vseh mapah na predvajani CD plošči<br />

po naključnem vrstnem redu. Za preklic<br />

ponovno pritisnite tipko.<br />

6 prednastavitev 6 (ponavljanje)<br />

S pritiskom na to tipko se na zaslonu izpiše<br />

, predvajalnik pa začne s ponavljanjem<br />

datoteke, ki jo poslušate. Za preklic<br />

ponovno pritisnite tipko.<br />

Če pritisnete to tipko in zadržite pritisk,<br />

dokler ne slišite piska, se na zaslonu izpiše<br />

, aparat pa ponavlja predvajanje<br />

trenutno izbrane mape. Za preklic ponovno<br />

pritisnite tipko.<br />

7 besedilo<br />

Ob pritiskanju se prikazi na zaslonu<br />

spreminjajo, kot sledi:<br />

Gor: Artist Name<br />

(Ime izvajalca posnetka)<br />

Dol: Track Title (Naslov posnetka)<br />

➞<br />

Track Title<br />

(Naslov<br />

posnetka)<br />

ELAPSED TIME<br />

(pretečeni<br />

čas)<br />

➞<br />

Folder Name<br />

(Ime mape)<br />

File Name<br />

(Ime datoteke)<br />

24 <strong>TAS200</strong> S


Če je na zaslonu prikazana u in pritisnete<br />

in zadržite tipko, dokler ne zaslišite piska,<br />

se bo na zaslonu pojavila naslednja<br />

stran. Prikazani sta lahko največ 2 strani<br />

(32 znakov).<br />

ó Opomba: ob predvajanju plošč,<br />

posnetih v Multi Session (več zbirk)<br />

sistemu, se predvaja samo prva zbirka.<br />

Če prva zbirka vsebuje kombinacijo<br />

MP3, WMA, AAC datotek in glasbenih<br />

datotek (CD-DA), predvaja ta aparat<br />

samo glasbene datoteke (glejte<br />

stran 43).<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 25


O rokovanju z iPod-om<br />

O nastavitvah iPod-a<br />

— delovanje se lahko razlikuje glede na<br />

verzijo programske opreme iPod-a<br />

— ne uporablja se iPod-ova nastavitev<br />

izenačevalnika iPod-a<br />

— funkcijo Shuffle na iPod-u na tem<br />

aparatu nadomesti funkcija Random<br />

(naključni izbor).<br />

ò<br />

Opozorilo: podatke shranite še<br />

na drug medij. S tem se izognete<br />

morebitni izgubi podatkov med<br />

uporabo iPod-a s tem aparatom.<br />

Ko iPod ni v uporabi, ne pustite, da<br />

bi nanj padala neposredno sončna<br />

svetloba. Daljša izpostavljenost iPod-a<br />

močnemu soncu lahko zaradi visokih<br />

temperatur povzroči njegovo okvaro.<br />

iPod-a ne izpostavljate visokim<br />

temperaturam ali neposredni sončni<br />

svetlobi.<br />

Ko uporabljate iPod s tem aparatom,<br />

ga skrbno pritrdite. Ne dovolite, da bi<br />

vam iPod padel na tla, kjer bi se lahko<br />

zataknil pod pedal za zavoro ali plin.<br />

iPod (5.generacija) raz: 1.3<br />

iPod klasik (1. generacija) raz: 1.1.2<br />

iPod klasik (2. generacija) raz: 2.0.1<br />

iPod nano (1. generacija) raz: 1.3.1<br />

iPod nano (2. generacija) raz: 1.1.3<br />

iPod nano (3. generacija) raz: 1.1.2<br />

iPod nano (4. generacija) raz: 1.0.3<br />

iPod touch (1. generacija) raz: 2.2.1<br />

iPod touch (2. generacija) raz: 2.2.1<br />

iPhone 3G raz: 2.0<br />

ó Opomba: za delovanje iPod-a in<br />

bodočih posodobljenih različic iPod<br />

programske opreme ne velja nobena<br />

garancija.<br />

Priključitev iPod-a<br />

Uporabite USB priključek<br />

iPod priključite s pomočjo USB kabla, kot je<br />

prikazano na spodnji sliki.<br />

Podrobnosti poiščite v priročniku za<br />

uporabo vašega iPod-a.<br />

O različici programske opreme iPod-a<br />

S tem aparatom lahko uporabljate<br />

naslednje različice iPod programske<br />

opreme (delovanje preizkušeno<br />

junija 2009):<br />

Bazni priključek<br />

iPod z vrati za bazni priključek<br />

USB priključek<br />

Pred priključitvijo iz iPod-a izvlecite kabel<br />

s slušalkami.<br />

*1 Priporočamo uporabo USB kabla, ki zadovoljuje zahteve<br />

tandarda USB 2.0.<br />

26 <strong>TAS200</strong> S


iPod se takoj po priključitvi samodejno<br />

vklopi.<br />

Dokler je iPod priključen na ta aparat, je na<br />

njegovem zaslonu izpisana beseda TOYOTA<br />

(ali (kljukica)).<br />

— medtem, ko je ključ za vžig vozila<br />

v položaju ACC ali ON, se baterija<br />

priključenega iPod-a polni<br />

— dokler je iPod povezan s tem aparatom,<br />

samega iPod-a ne morete vklopiti ali<br />

izklopiti<br />

— s tem aparatom povezani iPod se<br />

izklopi približno dve minuti potem, ko<br />

ste zavrteli ključ za vžig v položaj OFF.<br />

ó Opomba: večino težav med uporabo<br />

vašega iPod-a z <strong>Toyota</strong> avdio<br />

sistemom lahko rešite tako, da<br />

prekinete povezavo iPod-a z aparatom<br />

in ga resetirate.<br />

Navodila za resetiranje vašega iPod-a<br />

boste našli v njegovih navodilih za<br />

uporabo.<br />

Izključitev iPod-a<br />

Izvlecite USB priključek<br />

Primer<br />

Pri izključevanj priključka iPod-a le-tega trdno primite in<br />

potegnite proti sebi.<br />

Po odstranitve iPod-a s tega aparata se po<br />

nekaj sekundah vklopi na zaslonu iPod-a<br />

glavni meni.<br />

ó Opomba: potisnite navznoter, dokler<br />

ne slišite klika, ki potrjuje trdno<br />

povezavo. Če potiskanje ne poteka<br />

gladko, je priključek morda napačno<br />

obrnjen. Ne vztrajajte, saj lahko pride<br />

do poškodbe.<br />

Bazni priključek povežite neposredno z<br />

iPod-om preko vrat za bazni priključek.<br />

Ne priključujte ga preko iPod baze ali<br />

drugega priključka.<br />

Ko je iPod povezan s tem aparatom, je<br />

še vedno mogoče poslušati zvok preko<br />

slušalk iPod-a. Uporabljajte ga brez<br />

slušalk.<br />

Če iPod ne deluje preko <strong>Toyota</strong> Avdio<br />

sistema, izvlecite priključek iz iPod-a in<br />

ga ponovno priključite.<br />

iPod resetirate tako, da izvlečete<br />

priključek iz iPod-a in iPod ponovno<br />

priključite, ko se aktivira zaslon.<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 27


Poslušanje glasbe z<br />

iPod-a<br />

1 AUX•USB<br />

4 Naključni<br />

izbor<br />

6 BESedilo<br />

5 Ponovitev<br />

2 SEZNAM<br />

3 Več-funkcijski izbirnik<br />

1 AUX•USB<br />

Zaporedoma pritiskajte tipko, dokler se na<br />

vhodu ne pokaže iPod.<br />

ó Opomba: če iPod ni priključen na<br />

aparat, se tudi ob pritiskanju na tipko<br />

AUX•USB ne bo preklopil na iPod.<br />

2 seznam<br />

S pritiskom na tipko SEZNAM se prikaže seznam<br />

kategorij (najprej je prikazan seznam<br />

posnetkov). Z gumbom Več-funkcijski<br />

izbirnik spreminjajte ali izberite kategorijo.<br />

3 Več-funkcijski izbirnik<br />

• izbira seznama<br />

Vrtenje gumba Več-funkcijski izbirnik<br />

ob odprtem seznamu spreminja kategorije<br />

v naslednjem zaporedju: Zaključite s<br />

pritiskom gumba Več-funkcijski<br />

izbirnikna sredini ali v desno.<br />

Playlist (seznam posnetkov)→ Artists<br />

(izvajalci) → Albums (albumi) → Songs<br />

(pesmi) → Podcasts (podkasti) → GENRES<br />

(žanri) → Composers (skladatelji) →<br />

Audio Book (zvočna knjiga)<br />

28 <strong>TAS200</strong> S


Predmete iz izbrane kategorije izbirate<br />

z vrtenjem gumba Več-funkcijski<br />

izbirnik, izbiro pa zaključite s pritiskom na<br />

sredino ali v desno stran istega gumba.<br />

• posnetek , poglavje <br />

S pritiskom gumba Več-funkcijski<br />

izbirnik v desno nadaljujete predvajanje z<br />

naslednjim posnetkom ali poglavjem.<br />

Če pritisnete in zadržite Več-funkcijski<br />

izbirnik v desno, dokler ne zaslišite piska,<br />

se posnetek pospešeno predvaja (slišite<br />

zvok).<br />

• posnetek , poglavje <br />

S pritiskom stran gumba Več-funkcijski<br />

izbirnik v levo se vrnete na začetek<br />

trenutno predvajanega posnetka ali<br />

poglavja.<br />

Za prehod na začetek predhodnega<br />

posnetka ali poglavja pritisnite Večfunkcijski<br />

izbirnik še enkrat v levo.<br />

Če pritisnete in zadržite gumba Večfunkcijski<br />

izbirnik v levo, dokler ne<br />

zaslišite piska, se posnetek pospešeno<br />

predvaja nazaj (slišite zvok).<br />

4 prednastavitev 5<br />

(naključni izbor)<br />

S pritiskom na to tipko se na zaslonu<br />

izpiše , predvajalnik pa začne s<br />

predvajanjem posnetkov na iPod-u v<br />

naključnem vrstnem redu.<br />

Zaporedno pritiskanje prednastavitev 5<br />

spreminja izbiro med random (naključni<br />

izbor) in Off (izklop)<br />

Random se spreminja, kot sledi:<br />

Track Shuffle (izbiranje med posnetki)→<br />

Album Shuffle (izbiranje med albumi)→<br />

Off (izklop)<br />

Če tipko prednastavitev 5 pritisnete<br />

in držite, ste izbrali možnost Shuffle all<br />

(izbiranje med vsemi).<br />

5 prednastavitev 6 (ponavljanje)<br />

S pritiskom na to tipko se na zaslonu<br />

izpiše , predvajalnik pa začne s<br />

ponavljanjem posnetka, ki ga poslušate.<br />

Za preklic ponovno pritisnite tipko.<br />

6 besedilo<br />

Možen je prikaz besedilnih informacij,<br />

shranjenih v iPod-u.<br />

Naenkrat se lahko prikaže do 16 znakov.<br />

Ob pritiskanju se prikazi na zaslonu<br />

spreminjajo, kot sledi:<br />

Gor: Artist Name<br />

(Ime izvajalca posnetka)<br />

Dol: Song Title (Naslov pesmi)<br />

➞<br />

Song Title<br />

(Naslov pesmi)<br />

ELAPSED TIME<br />

(pretečeni čas)<br />

➞<br />

Album Title<br />

(Naslov albuma)<br />

Song Title<br />

(Naslov pesmi)<br />

Če je na zaslonu prikazana u in pritisnete<br />

in zadržite tipko, dokler ne zaslišite piska,<br />

se bo na zaslonu pojavila naslednja<br />

stran. Prikazani sta lahko največ 2 strani<br />

(32 znakov).<br />

ó Opomba: istočasno ne morete<br />

uporabljati daljinca za iPod.<br />

Če povezavo med predvajanjem z<br />

iPod-a prekinete, lahko slišite zvok.<br />

Med poslušanjem iPod-a ni mogoča<br />

uporaba funkcije SCAN (iskanje).<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 29


ABC iskanje na iPod-u<br />

Posamezen predmet na seznamu, ki ga<br />

prikazuje iPod, lahko poiščete po prvem<br />

znaku (samo alfanumerični znaki).<br />

1. Pritisnite tipko seznam. Na<br />

prikazanem seznamu izberite<br />

kategorijo in ponovno pritisnite<br />

tipko SEZNAM. Zdaj je ABC iskanje<br />

omogočeno.<br />

2. Z vrtenjem ali pritiskanjem gumba<br />

Več‐funkcijski izbirnik gor/dol<br />

izberite črko ali številko. Na primer -<br />

izberite "B".<br />

4. Z obračanjem gumba Več-funkcijski<br />

izbirnik izberite želeni posnetek.<br />

Seznam pomikajte navzdol.<br />

5. Ko se posnetek, ki ga želite slišati,<br />

pojavi na sredini zaslona, pritisnite<br />

Več-funkcijski izbirnik na sredino<br />

ali v desno. Začne se predvajanje<br />

izbranega posnetka.<br />

Za preklic ABC ISKANJE načina pritisnite<br />

tipko SEZNAM.<br />

3. Pritisnite gumb Več-funkcijski<br />

izbirnik.<br />

Začne se iskanje in na seznamu se<br />

pojavi prvi predmet, ki se začne s<br />

črko "B".<br />

Če seznam ne vsebuje nobenega<br />

predmeta, ki bi se začel s črko "B", se<br />

na zaslonu izpiše [NOT FOUND] (nisem<br />

našel), ABC ISKANJE pa se prekine.<br />

30 <strong>TAS200</strong> S


O rokovanju z USB prenosnim avdio<br />

predvajalnikom/USB pomnilniškim<br />

ključem<br />

— informacije o omejitvah uporabe<br />

USB prenosnih avdio predvajalnikov/<br />

USB pomnilniških ključev najdete<br />

na strani 46 "Združljivost USB<br />

prenosnih avdio predvajalnikov/USB<br />

pomnilniških ključev"<br />

— informacije o omejitvah map USB<br />

prenosnih avdio predvajalnikov/<br />

USB pomnilniških ključev najdete na<br />

strani 45 "O mapah in MP3/WMA/AAC<br />

datotekah".<br />

USB prenosni avdio<br />

predvajalnik/USB<br />

pomnilniški ključ<br />

povežite z USB vhodom<br />

— USB prenosni avdio predvajalnik/<br />

USB pomnilniški ključ povežite z USB<br />

vhodom<br />

— navodila za priključitev in izključitev<br />

iPod-a najdete na strani 26<br />

"Priključitev iPod-a" in strani 27<br />

"Izključitev iPod-a"<br />

— s ciljem zmanjšanja nevarnosti med<br />

vožnjo vam priporočamo, da za<br />

priključitev USB naprave uporabite<br />

USB kabel.<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 31


Poslušanje USB<br />

prenosnega avdio<br />

predvajalnika/USB<br />

pomnilniškega ključa<br />

1 AUX•USB<br />

1 AUX•USB<br />

Tipko pritiskajte toliko časa, da se na vhodu<br />

pojavi USB prenosni avdio predvajalnik/<br />

USB pomnilnik.<br />

Informacije o predvajanju posnetkov po<br />

preklopu vira na USB najdete na strani 23<br />

"Poslušanje MP3/WMA/AAC plošč in<br />

USB prenosnih avdio prevajalnikov/USB<br />

pomnilniških ključev".<br />

32 <strong>TAS200</strong> S


Poslušanje DAB (opcijsko)<br />

4 PREDNASTAVITEV 1-6<br />

1 AM•DAB<br />

5 AST<br />

6 BESEDILO<br />

2 SEZNAM<br />

3 Več-funkcijski izbirnik<br />

1 AM•DAB<br />

Preklaplja med AM načinom (srednji valovi)<br />

in DAB načini.<br />

ó Opomba: za poslušanje DAB kanalov<br />

potrebujete opcijski DAB komplet.<br />

Več informacij dobite pri vašem<br />

prodajalcu.<br />

2 seznam<br />

Pritisnite tipko za izbiro načina seznama<br />

prednastavljenih kanalov.<br />

Z gumbom Več-funkcijski izbirnik<br />

izberite kanal s seznama.<br />

Pritisnite in zadržite tipko SEZNAM za<br />

prehod v način izbire vrste oz. žanra<br />

programa.<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 33


3 Več-funkcijski izbirnik<br />

• izbira seznama<br />

Za izbiro želenega kanala vrtite<br />

Več‐funkcijski izbirnik v smeri urinega<br />

kazalca ali obratno, ali ga pritiskajte gor<br />

ali dol. Predvajanje začnete s pritiskom<br />

gumba Več-funkcijski izbirnik na<br />

sredini ali v desno. Če pritisnete in zadržite<br />

gumb Več-funkcijski izbirnik v sredini<br />

ali v desno, boste zaslišali pisk, trenutno<br />

izbrana postaja pa se bo shranila na<br />

seznam prednastavljenih kanalov.<br />

• Izbira vrste oz. žanra programa<br />

Za izbiro žanra vrtite Več-funkcijski<br />

izbirnik v smeri urinega kazalca ali<br />

obratno, ali pa ga pritiskajte gor ali dol.<br />

Postaje, ki ustrezajo prikazanemu žanru,<br />

iščete z vrtenjem gumba Več-funkcijski<br />

izbirnik v desno ali v levo.<br />

ó Opomba: funkcija PTY je v celoti<br />

odvisna od oddajne radijske postaje.<br />

• časovni zamik<br />

Način TIME SHIFT vklopite tako, da pritisnete<br />

in zadržite sredino gumba Več-funkcijski<br />

izbirnik. Ko ste v Time Shift načinu lahko s<br />

pritiskom na desno stran gumba predvajanje<br />

pospešite, s pritiskom na levo stran gumba<br />

pa ga obrnete nazaj. Način TIME SHIFT<br />

prekličete tako, da ponovno pritisnete in<br />

zadržite sredino gumba Več-funkcijski<br />

izbirnik.<br />

• iskanje <br />

Ročno iskanje postaj:<br />

gumb Več-funkcijski izbirnik pritisnite<br />

navzgor. Zdaj lahko ročno izbirate (korak<br />

po korak) postaje z naslednjo višjo<br />

frevenco oddajanja. Za hitrejši prehod do<br />

višjih frekvenc pritisnite in zadržite Večfunkcijski<br />

izbirnik navzgor.<br />

Samodejno iskanje postaj:<br />

za izbiro naslednje višje postaje pritisnite<br />

Več-funkcijski izbirnik v desno ali<br />

navzgor.<br />

• iskanje <br />

Ročno iskanje postaj:<br />

Gumb Več-funkcijski izbirnik pritisnite<br />

navzdol. Zdaj lahko ročno izbirate (korak<br />

po korak) postaje z naslednjo nižjo<br />

frevenco oddajanja. Za hitrejši prehod<br />

do nižjih frekvenc pritisnite in zadržite<br />

Več‐funkcijski izbirnik navzdol.<br />

Samodejno iskanje postaj:<br />

Za izbiro naslednje nižje postaje pritisnite<br />

Več-funkcijski izbirnik v levo ali navzdol.<br />

4 PREDNASTAVITEV 1-6<br />

S pritiskom prikažete prej shranjene kanale<br />

(prednastavljeni kanali).<br />

Tipko pritisnete in zadržite, dokler ne slišite<br />

piska. Zdaj je kanal, ki ga trenutno poslušate,<br />

shranjen kot prednastavljeni kanal.<br />

ó Opomba: na DAB valovnem območju<br />

lahko shranite do 6 servisnih postaj.<br />

5 AST<br />

S pritiskom na to tipko prehajate med<br />

ročnim in samodejnim načinom iskanja<br />

postaj. S pritiskom na ta gumb lahko<br />

ažurirate seznam postaj, katerih signal<br />

sprejemnik sprejema.<br />

ó Opomba: seznam postaj, ki jih<br />

sprejemnik sprejema, lahko ažurirate,<br />

ko je sprejemnik v načinu za<br />

samodejno iskanje postaj.<br />

34 <strong>TAS200</strong> S


6 besedilo<br />

S pritiskanjem na to tipko se oznake<br />

na zaslonu spreminjajo v naslednjem<br />

zaporedju:<br />

Gor:<br />

Ensemble<br />

(Skupaj)<br />

Ensemble<br />

(Skupaj)<br />

Ensemble<br />

(Skupaj)<br />

PTY<br />

PTY<br />

PTY<br />

➞<br />

➞<br />

➞<br />

➞<br />

➞<br />

Dol:<br />

Channel<br />

(Kanal)<br />

Service<br />

(Servis)<br />

Service Component<br />

(Servisna<br />

komponenta)<br />

Service<br />

(Servis)<br />

Bit rate<br />

(Bitna hitrost)<br />

Audio Mode<br />

(Avdio način)<br />

ó Opomba: o zaslonu Prikazano je<br />

lahko do največ 16 alfanumeričnih<br />

znakov. (Nekatere informacije ne bodo<br />

prikazane v celoti.)<br />

• Nastavitev AF<br />

AF lahko nastavite s pomočjo AVDIO<br />

KRMILJENJA. Navodila za prikaz AF<br />

nastavitvenega zaslona najdete na<br />

straneh 16. Med sprejemanjem DAB<br />

signala z vsakim pritiskom na sredino<br />

gumba Več-funkcijski izbirnik<br />

preklopite med on (vklop) in OFF (izklop).<br />

Ko je stanje ON (vklop), zasveti opozorilna<br />

lučka.<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 35


Uporaba AUX<br />

1 AUX•USB<br />

2 AUX vhod<br />

Z vstavljanjem mini vtiča v AUX adapter<br />

lahko poslušate glasbo s prenosne avdio<br />

naprave preko zvočnikov vozila.<br />

1 AUX•USB<br />

Prehodi na AUX način.<br />

ò<br />

Opozorilo: če je prenosna avdio<br />

naprava med predvajanjem priključena<br />

na napajanje ali na vtičnico za<br />

vžigalnik, se lahko med predvajanjem<br />

sliši šum.<br />

V takem primeru uporabite lastno<br />

napajanje prenosne avdio naprave.<br />

36 <strong>TAS200</strong> S


2 AUX vhod<br />

ó Opomba: mini vtičev, večjih od<br />

ø13 mm, ni mogoče priključiti na AUX<br />

vhod.<br />

ó Opomba: če na AUX vhod na sprednji<br />

strani avdio sistema ni priključen mini<br />

vtič ustreznega kabla, povezanega<br />

s prenosno avdio napravo ali drugo<br />

komponento, prehod na AUX način<br />

ni mogoč, tudi če pritisnete tipko<br />

AUX•USB.<br />

Nivo glasnosti med predvajanjem s<br />

komponente, povezane z aparatom<br />

preko mini vtiča, ni enak tistemu z<br />

vgrajenega CD predvajalnika ali radija,<br />

zato ga morate prilagoditi.<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 37


Spreminjanje pozdravnega obvestila<br />

PREDNASTAVITEV 1-3<br />

MENI<br />

NAPAJANJE<br />

Aparat vklopite s pritiskom na gumb<br />

Power. Ključ za vžig zavrtite iz položaja<br />

ACC v položaj OFF in nazaj v položaj ACC.<br />

Kot pozdravno sporočilo se pojavi napis<br />

"TOYOTA".<br />

Prednastavljeni napis "TOYOTA" lahko<br />

nadomestite s pozdravnim obvestilom<br />

po svoji želji. Prikazano je lahko do največ<br />

16 znakov. Postopek je opisan na naslednji<br />

strani.<br />

38 <strong>TAS200</strong> S


Urejanje besedila<br />

SETUP (nastavitveni) meni se prikaže,<br />

če medtem ko je aparat izklopljen (OFF),<br />

pritisnete in zadržite tipko MENI. Z<br />

obračanjem gumba Več-funkcijski<br />

izbirnik izberite OPENING TITLE<br />

(pozdravni napis). Znak lahko vnesete za<br />

utripajočim kurzorjem. V nadaljevanju je<br />

opisan postopek izbire znakov.<br />

Prikaz novega sporočila<br />

Ko boste naslednjič vklopili ACC, se bo<br />

prikazalo novo vneseno besedilo.<br />

ó Opomba: izogibajte se prekomernemu<br />

praznjenju akumulatorja. Avdio<br />

sistema ne uporabljate dlje, kot je to<br />

potrebno, če motor ne teče.<br />

1. Vnesite znak v PREDNASTAVITEV<br />

1, 2 in 3. S pritiskom gumba Večfunkcijski<br />

izbirnik navzgor ali<br />

navzdol izberite znak, potem pritisnite<br />

gumb Več-funkcijski izbirnik v levo<br />

ali desno za premikanje kurzorja.<br />

• PREDNASTAVITEV 1: vnos črk (A-Z)<br />

• PREDNASTAVITEV 2: številka<br />

• PREDNASTAVITEV 3: presledek,<br />

brisanje<br />

2. Po izbiri znaka pritisnite Večfunkcijski<br />

izbirnik v desno. Kurzor<br />

se premakne v desno in zdaj lahko<br />

urejate naslednji znak. (Vsak vnos ima<br />

lahko do največ 16 znakov.)<br />

Če želite posamezen znak besedila<br />

izbrisati, ga izberite s kurzorjem in<br />

pritisnite PREDNASTAVITEV 3 za<br />

brisanje.<br />

3. Po vnosu znaka pritisnite Večfunkcijski<br />

izbirnik na sredini in<br />

shranite nabor besedila.<br />

Če je kurzor na 16. mestu, s pritiskom<br />

gumba Več-funkcijski izbirnik<br />

v desno shranite celotno vneseno<br />

besedilo.<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 39


Začetna nastavitev<br />

Če držite tipko MENI, ko je aparat izklopljen<br />

(OFF), se odpre SETUP (nastavitveni)<br />

meni. Z vrtenjem Več-funkcijskega<br />

izbirnika se predmeti za nastavljanje v<br />

meniju SETUP spreminjajo v naslednjem<br />

zaporedju:<br />

SUBWOOFER CONT (krmiljenje<br />

nizkotonskega zvočnika) → OPENING<br />

TITLE (pozdravno sporočilo) → LIGHTING<br />

COLOR (barva osvetlitve)<br />

• krmiljenje nizkotonskega<br />

zvočnika<br />

Meni za vklop (ON) ali izklop (OFF)<br />

nizkotonskega zvočnika, če je priključen.<br />

Ko je nizkotonski zvočnik vklopljen (ON) in<br />

ga lahko slišite, lahko vstopite v nastavitve<br />

nizkotonskega zvočnika preko AVDIO<br />

KRMILJENJA menija, ki ga prikličete s<br />

pritiskom na tipko MENI, ko je aparat<br />

vklopljen (ON).<br />

Ko je zvočnik izklopljen (OFF), ne oddaja<br />

nobenega zvoka.<br />

S pritiskanjem na Več-funkcijski<br />

izbirnik se možnosti spreminjajo v<br />

naslednjem zaporedju:<br />

OFF (izklop) → ON (vklop)<br />

• pozdravno sporočilo<br />

V tem meniju lahko urejate pozdravno<br />

sporočilo.<br />

Pozdravno sporočilo lahko urejate na<br />

naslednji način.<br />

Podrobnosti o urejanju pozdravnega<br />

sporočila najdete na strani 38<br />

"Spreminjanje pozdravnega sporočila".<br />

• Kurzor premikate v levo ali desno s<br />

pritiskanjem gumba Več-funkcijski<br />

izbirnik v levo ali desno.<br />

• Besedilo izbirate s pomikanjem gumba<br />

Več-funkcijski izbirnik navzgor ali<br />

navzdol.<br />

• Črke vnašate s tipko<br />

PREDNASTAVITEV 1.<br />

• Številke vnašate s tipko<br />

PREDNASTAVITEV 2.<br />

• Presledke vnašate s tipko<br />

PREDNASTAVITEV 3.<br />

• Besedilo potrdite s pritiskom na<br />

sredino gumba Več-funkcijski<br />

izbirnik.<br />

• barva osvetlitve<br />

Osvetlitev avdio sistema lahko spremenite.<br />

S pritiskanjem na Več-funkcijski<br />

izbirnik se možnosti spreminjajo v<br />

Greenish white → amber<br />

(zaporedju zeleno-bela → jantarna)<br />

40 <strong>TAS200</strong> S


Priključitev zunanjega ojačevalnika<br />

Pri priključevanju zunanjega ojačevalnika<br />

na RCA priključke upoštevajte navodila v<br />

priročniku ojačevalnika.<br />

Izhod nizkotonskega zvočnika (subwoofer)<br />

ó Opomba: izhod nizkotonskega<br />

zvočnika (subwoofer) je v mono<br />

izvedbi. Glasnosti ni mogoče uravnati<br />

preko funkcije FADER/BALANCE<br />

(ravnotežje spredaj/zadaj<br />

in levo/desno) v meniju AVDIO<br />

KRMILJENJA.<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 41


Krmiljenje s tipkami na volanu<br />

Če je vozilo ustrezno opremljeno, lahko ta<br />

aparat krmilite s tipkami na volanu.<br />

Imena in funkcije<br />

krmilnih tipk<br />

■■<br />

Tipki za glasnost ( ⊕ , )<br />

Glasnost povečate s pritiskom na tipko ⊕.<br />

Glasnost zmanjšate s pritiskom na tipko .<br />

■■ Tipka za izbiro načina (MODE)<br />

• Kadar je ta aparat izklopljen (OFF):<br />

pritisnite to tipko in aparat se<br />

vklopi (ON).<br />

• Ko je ta aparat vklopljen (ON): vsakič, ko<br />

pritisnete tipko, se vhod* spremeni. Če<br />

držite to tipko pritisnjeno dlje časa, se<br />

aparat izklopi (OFF).<br />

* Vhod se menjava v naslednjem<br />

zaporedju: FM1 → FM2 → FM3 →<br />

CD(MP3/WMA/AAC) → CD-CH<br />

(opcijsko) → (AUX) → (iPod/USB) →<br />

AM → DAB (opcijsko) → FM1<br />

■■ Gumb za izbiro posnetka/<br />

postaje (t , u)<br />

• Med poslušanjem radija:<br />

pritisnite to tipko in prednastavljene<br />

postaje se prikličejo v zaporedju. Če<br />

držite to tipko pritisnjeno dlje časa, se<br />

sproži samodejno izbiranje postaj.<br />

• Med poslušanjem CD plošč:<br />

s pritiskom na tipko izberete posnetek.<br />

• Med poslušanjem MP3/WMA/AAC:<br />

s pritiskom na tipko izberete datoteko.<br />

Pritisnite in zadržite tipko za izbiro<br />

mape.<br />

• Med poslušanjem iPod-a:<br />

s pritiskom na tipko izberete posnetek.<br />

• Med poslušanjem USB prenosnega avdio<br />

predvajalnika/USB pomnilniškega ključa:<br />

s pritiskom na tipko izberete datoteko.<br />

Pritisnite in zadržite tipko za izbiro<br />

mape.<br />

M • ed poslušanjem DAB (opcijsko):<br />

pritisnite to tipko in prednastavljeni<br />

kanali se prikličejo v zaporedju. Če<br />

držite tipko pritisnjeno dlje časa, lahko<br />

izvedete postopke, ki so opisani v<br />

iskanje in iskanje na<br />

strani 34.<br />

42 <strong>TAS200</strong> S


MP3, WMA in AAC datoteke<br />

• MP3 je kratica za MPEG Audio Layer 3 in<br />

pomeni standard tehnologije stiskanja<br />

avdio posnetkov.<br />

• WMA je kratica za Windows MediaTM<br />

Audio in pomeni tehnologijo stiskanja<br />

avdio posnetkov, ki jo je razvila družba<br />

Microsoft Corporation. WMA podatke<br />

je mogoče kodirati s pomočjo programa<br />

Windows Media Player.<br />

• AAC kratica za Advances Audio Coding<br />

in pomeni standard tehnologije<br />

stiskanja avdio posnetkov.<br />

• Mogoče je, da z nekaterimi aplikacijami<br />

za kodiranje WMA datotek ta aparat ne<br />

bo deloval pravilno.<br />

• Z nekaterimi programi za kodiranje<br />

WMA datotek ta aparat ne bo pravilno<br />

prikazal imen albumov in drugih<br />

besedilnih podatkov.<br />

• Ta aparat omogoča predvajanje MP3/<br />

WMA/AAC datotek na CD-ROM, CD-R<br />

in CD-RW ploščah in USB prenosnih<br />

avdio predvajalnikih/USB pomnilniških<br />

ključih. Omogočeno je predvajanje<br />

posnetkov na ploščah, skladnih z<br />

ISO9660 standardom, nivo 1 in nivo<br />

2, in datotečnim sistemom Romeo in<br />

Joliet.<br />

• MP3/WMA/AAC datoteke niso<br />

kompatibilne prenosom paketno<br />

zapisanih podatkov.<br />

• Največje možno število znakov, ki jih je<br />

moč prikazati kot ime datoteke, vključno<br />

s podaljškom (.mp3, .wma, .m4a), je 32,<br />

šteto od prvega znaka.<br />

• Ime mape je lahko prikazano z največ<br />

32 znaki.<br />

• Pri datotekah, posnetih v skladu z<br />

Romeo datotečnim sistemom, se lahko<br />

prikaže le prvih 32 znakov.<br />

• Zaporedje izbora map za predvajanje in<br />

drugi postopki postanejo del zapisnega<br />

zaporedja, ki ga uporablja programska<br />

oprema za zapisovanje. Zaradi tega<br />

je mogoče, da pričakovano zaporedje<br />

v času predvajanja ne bo enako<br />

dejanskemu zaporedju predvajanja.<br />

Seveda pa obstajajo tudi takšni<br />

programi, ki omogočajo nastavitev<br />

zaporedja predvajanja.<br />

ò<br />

Pomembno: pri poimenovanju MP3/<br />

WMA/AAC datoteke dodajte tudi<br />

ustrezen podaljšek imena (.mp3,<br />

.wma, .m4a). Aparat predvaja datoteke<br />

z ustreznim podaljškom imena<br />

(.mp3, .wma, .m4a) kot MP3/WMA/<br />

AAC datoteke. Teh podaljškov ne<br />

uporabljajte za datoteke, ki niso MP3/<br />

WMA/AAC datoteke, sicer lahko pride<br />

do hreščanja in napak v delovanju<br />

aparata.<br />

MP3 - dodatne<br />

informacije<br />

• Datoteke so skladne z ID3 Tag Ver. 1.0,<br />

1.1, 2.2, 2.3 in 2.4 formati za prikaz<br />

albuma (naslov plošče), posnetka<br />

(naslov posnetka), izvajalca (posnetka)<br />

in komentarjev. ID3 Tag - Ver. 2.x ime<br />

prednost pred Ver. 1x, kadar obstajata<br />

obe verziji.<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 43


• Funkcija poudarka je veljavna<br />

samo med predvajanjem MP3<br />

datotek na frekvencah 32, 44,1 in<br />

48 kHz. (Sicer je možno predvajanje<br />

datotek s frekvencami vzorčenja 16,<br />

22,05, 24, 32, 44,1 in 48 kHz .)<br />

• Skladnosti z m3u seznamom<br />

predvajanja ni.<br />

• Skladnosti z MP3i (interaktivnim MP3)<br />

ali mp3 PRO formati ni.<br />

• Kakovost zvoka MP3 datotek se v<br />

splošnem izboljšuje z večjimi bitnimi<br />

hitrostmi. Ta aparat lahko predvaja<br />

posnetke z bitnimi hitrostmi od 8 kb/s<br />

do 320 kb/s, vendar pa za uživanje v<br />

zvoku primerne kakovosti priporočamo<br />

predvajanje samo plošč, posnetih z<br />

bitno hitrostjo najmanj 128 kb/s.<br />

WMA - dodatne<br />

informacije<br />

ACC - dodatne<br />

informacije<br />

• Ta aparat predvaja AAC datoteke, ki so<br />

kodirane z iTunes ® .<br />

• Ta aparat predvaja AAC datoteke s<br />

frekvencami vzorčenja 11,025, 16,<br />

22,05, 24, 32, 44,1 in 48 kHz.<br />

• Kakovost zvoka AAC datotek se v<br />

splošnem izboljšuje z večjo hitrostjo<br />

prenosa. Ta aparat lahko predvaja<br />

posnetke z hitrostmi prenosa od 16 kb/s<br />

do 320 kb/s, vendar pa za uživanje v<br />

zvoku primerne kakovosti priporočamo<br />

predvajanje plošč, posnetih z večjo<br />

hitrostjo prenosa.<br />

• Ta aparat ne podpira naslednjega<br />

formata:<br />

Apple Lossless<br />

• Ta aparat predvaja WMA datoteke,<br />

kodirane z Windows Media Player-jem.<br />

• WMA datoteke se lahko predvajajo<br />

samo s frekvencami 32, 44,1 in 48 kHz.<br />

• Kakovost zvoka WMA datotek se v<br />

splošnem izboljšuje z večjo bitno<br />

hitrostjo. Ta aparat lahko predvaja<br />

posnetke z bitnimi hitrostmi od 48 kb/s<br />

do 320 kb/s ali od 48 kb/s do 384 kb/s<br />

(VBR), vendar pa za uživanje v zvoku<br />

primerne kakovosti priporočamo<br />

predvajanje samo plošč, posnetih<br />

z večjo bitno hitrostjo.<br />

• Ta aparat ne podpira naslednjih<br />

formatov:<br />

Windows Media Audio 9 Professional<br />

(5.1ch)<br />

Windows Media Audio 9 Lossless<br />

Windows Media Audio 9 Voice<br />

44 <strong>TAS200</strong> S


O mapah in MP3/WMA/<br />

AAC datotekah<br />

• Spodaj je prikazana shema CD-ROM-a,<br />

USB prenosnega avdio predvajalnika/<br />

USB pomnilniškega ključa s posnetimi<br />

MP3/WMA/AAC datotekami. Podmape<br />

so prikazane kot mape v trenutno<br />

izbrani mapi.<br />

001<br />

(ROOT)<br />

002<br />

004<br />

005<br />

003<br />

First Prvi Second Drugi Third Tretji<br />

level nivo level nivo level nivo<br />

001.mp3<br />

(001.wma, 001.m4a)<br />

010.mp3<br />

(010.wma, 010.m4a)<br />

011.mp3<br />

(011.wma, 011.m4a)<br />

020.mp3<br />

(020.wma, 020.m4a)<br />

021.mp3<br />

(021.wma, 021.m4a)<br />

030.mp3<br />

(030.wma, 030.m4a)<br />

ó Opomba: Aparat sam določi številko<br />

mape. Uporabnik ne more določati<br />

številke map. MP3/WMA/AAC<br />

datoteke z USB prenosnega avdio<br />

predvajalnika/USB pomnilniškega<br />

ključa se predvajajo v istem vrstnem<br />

redu, kot so bile posnete nanj.<br />

Za določanje zaporedja, v katerem<br />

želite predvajati datoteke z USB<br />

prenosnega avdio prevajalnika/<br />

USB pomnilniškega ključa, vam<br />

priporočamo naslednji postopek.<br />

1. Z osebnim računalnikom dodajte<br />

pred ime datoteke številko, ki<br />

določa mesto datoteke v zaporedju<br />

predvajanja npr. [001xxx.mp3] ali<br />

[099yyy.wma].<br />

2. Datoteke postavite v mapo.<br />

3. Mapo prekopirajte v USB prenosni<br />

avdio predvajalnik/USB pomnilniški<br />

ključ.<br />

Glede na vaše računalniško okolje je še<br />

vedno mogoče, da s tem postopkom<br />

ne boste mogli določiti zaporedja<br />

predvajanja.<br />

Map, ki ne vsebujejo MP3/WMA/AAC<br />

datotek, ni mogoče pregledati. (Te<br />

datoteke aparat preskoči, brez da bi<br />

jim določil številko mape.) Možno je<br />

predvajanje MP3/WMA/AAC datotek,<br />

shranjenih v do 8 nivojih podmap. Pri<br />

predvajanju datotek s plošč in USB<br />

prenosnih avdio predvajalnikov/USB<br />

pomnilniških ključev z številnimi nivoji<br />

podmap pa prihaja do daljših premorov<br />

pred začetki predvajanja. Priporočamo,<br />

da ne ustvarjate plošč z več kot<br />

2 nivojema.<br />

Z ene plošče lahko predvajate do<br />

192 map in do 255 datotek.<br />

Z enega USB prenosnega avdio<br />

predvajalnika/USB pomnilniškega<br />

ključa lahko predvajate do 255 map in<br />

do 2500 datotek.<br />

Glede na znakovno kodo so lahko<br />

nekateri znaki prikazani nepravilno.<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 45


Kompatibilnost USB<br />

prenosnih avdio<br />

predvajalnikov/USB<br />

pomnilniških ključev<br />

• USB različice: 2.0, 1.1 in 1.0<br />

• Hitrost USB prenosa podatkov: polna<br />

hitrost<br />

• USB razred: MSC naprava (Mass Storage<br />

Class - razred obsežnega shranjevanja)<br />

• Protokol: sumarni<br />

• Najmanjši obseg pomnilnika: 256 MB<br />

• Največjii obseg pomnilnika: 250 GB<br />

• Datotečni sistem: FAT32 in FAT16<br />

• Napajalni tok: 500 mA<br />

ó Opomba: USB pomnilnik, razdeljen<br />

na particije, ni kompatibilen s tem<br />

aparatom.<br />

Glede na vrsto USB prenosnega avdio<br />

predvajalnika/USB pomnilniškega<br />

ključa, ki ga uporabljate, je mogoče, da<br />

ga ta aparat ne bo prepoznal ali pa na<br />

njem posnetih datotek ne bo predvajal<br />

pravilno.<br />

Ta aparat lahko predvaja datoteke z<br />

USB prenosnega avdio predvajalnika/<br />

USB pomnilniškega ključa, ki je USB<br />

razreda Mass Storage. Vendar pa ni<br />

omogočeno predvajanje avtorsko<br />

zaščitenih datotek z zgoraj navedenih<br />

USB naprav. (Če je na ta aparat<br />

priključen iPod, so pogoji predvajanja<br />

datotek odvisni od specifikacij iPod-a.)<br />

USB prenosnega avdio predvajalnika/<br />

USB pomnilniškega ključa ne morete<br />

priključiti na ta aparat preko USB<br />

zvezdišča (hub-a).<br />

Vse multimedijske prenosne naprave<br />

niso kompatibilne s tem aparatom.<br />

46 <strong>TAS200</strong> S


Pogoji<br />

Paketni zapis<br />

To je splošni izraz, ki opisuje način zapisa<br />

na CD-R ipd. plošče v času, ki je potreben<br />

za datoteko, tako kot to velja za datoteke<br />

na disketah ali trdih diskih.<br />

Bitna hitrost<br />

Izraža obseg podatkov na sekundo, ali<br />

enoto bps (bit/sek). Večja kot je hitrost, več<br />

podatkov je na razpolago za reprodukcijo<br />

zvoka. Ob uporabi istega načina kodiranja<br />

(npr. MP3) - večja je hitrost, boljši je zvok.<br />

Dodajanje posnetkov<br />

Dodajanja posnetkov (multi-session) je<br />

metoda snemanja, ki omogoča naknadno<br />

snemanje dodatnih podatkov. Pri<br />

snemanju podatkov na CD-ROM, CD-R ali<br />

CD-RW in podobne plošče se vsi podatki,<br />

od začetka do konca, obravnavajo kot ena<br />

samo enota - seja. Multi-session je metoda<br />

s katero se na eno ploščo lahko posname<br />

več kot 2 enoti - seji.<br />

CD-DA<br />

CD-DA je kratica za Compact Disc Digital<br />

Audio (digitalni avdio na kompaktni<br />

plošči). Opisuje nestisnjeni format<br />

običajnih CD plošč.<br />

ID3 Tag<br />

To je metoda vključevanja s posnetkom<br />

povezanih informacij v MP3 datoteko.<br />

Te vključene informacije vsebujejo<br />

naslov posnetka, ime izvajalca, naslov<br />

albuma, glasbeno zvrst, leto proizvodnje,<br />

komentarje in druge podatke. Vsebino<br />

je mogoče prosto urejati s pomočjo<br />

programske opreme - urejevalnika ID3<br />

Tag. Čeprav so ti dodatki (tag-i) omejeni<br />

s številom znakov, lahko informacije<br />

spremljamo med predvajanjem posnetka.<br />

ISO9660 format<br />

To je mednarodni standard za formatno<br />

logiko CD-ROM map in datotek. Za format<br />

ISO9660 obstajajo predpisi za naslednja<br />

dva nivoja.<br />

Nivo 1:<br />

Ime datoteke je v 8.3 formatu (ime<br />

sestavlja do 8 znakov, polbajtne angleške<br />

velike črke, polbajtne številke in znak "_"<br />

ter podaljšek s tremi znaki).<br />

Nivo 2:<br />

Ime datoteke ima lahko do 31 znakov<br />

(vključno z ločilom "." in podaljškom).<br />

Vsaka mapa je lahko razdeljena v manj kot<br />

8 nivojev.<br />

Podaljšani formati<br />

Joliet<br />

Imena datotek imajo lahko do 64 znakov.<br />

Romeo:<br />

Imena datotek imajo lahko do 128 znakov.<br />

m3u<br />

Seznami predvajanja, ustvarjeni s<br />

programom "WINAMP", imajo podaljšek<br />

imena seznama (.m3u).<br />

MP3<br />

MP3 je okrajšava za MPEG1 & 2 Audio<br />

Layer3. Gre za standard stiskanja avdio<br />

podatkov, ki ga je izdelala skupina<br />

(MPEG) Mednarodne organizacije za<br />

standardizacijo ISO. MP3 omogoča<br />

stiskanje podatkov na približno 1/10<br />

obsega konvencionalnih plošč.<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 47


WMA<br />

WMA je kratica za Windows Media TM Audio<br />

in pomeni tehnologijo stiskanja avdio<br />

posnetkov, ki jo je razvila družba Microsoft<br />

Corporation. WMA podatke je mogoče<br />

kodirati s pomočjo programa Windows<br />

Media Player, različica 7 ali kasnejša.<br />

AAC<br />

AAC je okrajšava za Advanced Audio<br />

Coding (napredno avdio kodiranje) in se<br />

nanaša na standard tehnologije stiskanja,<br />

ki se uporablja z MPEG2 in MPEG4.<br />

48 <strong>TAS200</strong> S


Oznake napak<br />

Če CD predvajalnik ne deluje ali, če se med predvajanjem nenadoma ustavi ali se pojavi<br />

kakšen podoben problem, se na zaslonu izpiše koda napake. Vzrok napake označuje koda<br />

napake. Na spodnjem seznamu lahko poiščete ustrezno razlago kode.<br />

ERROR 1<br />

ERROR 3<br />

ERROR 4<br />

NO SONGS<br />

WAIT<br />

Če je plošča umazana ali vstavljena narobe obrnjena.<br />

Preglejte ploščo.<br />

V CD predvajalniku je verjetno prišlo do električne ali mehanske okvare.<br />

Pokličite vašega pooblaščenega serviserja in se dogovorite za popravilo.<br />

Sporočilo se pojavi ob prekomernem toku.<br />

Pokličite vašega pooblaščenega serviserja in se dogovorite za popravilo.<br />

Sporočilo se pojavi, ko so MP3/WMA/AAC datoteke v nenavadnem<br />

formatu, ki jih ta aparat ne podpira (npr. WAV posnetki).<br />

Preglejte format MP3/WMA/AAC datotek.<br />

Sporočilo se pojavi, ko CD ne deluje zaradi previsoke temperature.<br />

Počakajte nekaj minut, da se temperatura v vozilu zniža.<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 49


Če pride do težav medtem, ko je iPod priključen na ta aparat, se bo na zaslonu izpisalo<br />

obvestilo. Na spodnji tabeli lahko ugotovite, za kakšen problem gre in potem izvedete<br />

priporočene korake za popravilo.<br />

ERROR 4<br />

CONNECTION<br />

ERROR<br />

DEVICE ERROR<br />

NO SONGS<br />

EMPTY<br />

STOP<br />

Sporočilo se pojavi ob prekomernem toku.<br />

Pokličite vašega pooblaščenega serviserja in se dogovorite za popravilo.<br />

Napaka v komunikaciji.<br />

Izključite kabel iz iPod-a. Ko se na zaslonu iPod-a pojavi njegov glavni<br />

meni, kabel ponovno priključite.<br />

Pojavi se, ko priključite iPod, ki ga aparat ne podpira.<br />

Napravo izključite iz aparata.<br />

No songs.<br />

Prenesite pesmi na iPod.<br />

Na izbranem seznamu ni pesmi.<br />

Izberite seznam, ki vsebuje pesmi.<br />

iPod se je zaustavil.<br />

Ponovno izberite s seznama ali ponovno priključite iPod.<br />

Če iPod "zmrzne", ga resetirajte in ponovno priključite.<br />

Če pride do težav medtem, ko je USB prenosni avdio predvajalnik/USB pomnilniški<br />

ključ priključen na ta aparat, se bo na zaslonu izpisalo obvestilo. Na spodnji tabeli lahko<br />

ugotovite, za kakšen problem gre in potem izvedete priporočene korake za popravilo.<br />

ERROR 4<br />

CONNECTION<br />

ERROR<br />

DEVICE ERROR<br />

NO SONGS<br />

Sporočilo se pojavi ob prekomernem toku.<br />

Pokličite vašega pooblaščenega serviserja in se dogovorite za popravilo.<br />

Napaka v komunikaciji.<br />

Izključite USB prenosni avdio predvajalnik/USB pomnilniški ključ in<br />

ga ponovno priključite.<br />

Se pojavi, ko priključite USB prenosni avdio predvajalnik/USB<br />

pomnilniški ključ, ki ga aparat ne podpira. Napravo izključite iz<br />

aparata.<br />

Sporočilo se pojavi, ko so MP3/WMA/AAC datoteke v nenavadnem<br />

formatu, ki jih ta aparat ne podpira (npr. WAV posnetki).<br />

Preglejte format MP3/WMA/AAC datotek.<br />

50 <strong>TAS200</strong> S


Če pride do težav z DAB iskalnikom postaj, se na zaslonu izpiše obvestilo. Na spodnji<br />

tabeli lahko ugotovite, za kakšen problem gre in potem izvedete priporočene korake za<br />

popravilo.<br />

NO SIGNAL<br />

NO SERVICE<br />

Na vaši trenutni lokaciji je DAB signal prešibek.<br />

Počakajte, da pride vaše vozilo na območje z močnejšim signalom.<br />

Nobena radijska postaja ne nudi servisa, ki ste ga izbrali.<br />

S<br />

<strong>TAS200</strong> 51


Menjava ali odklop akumulatorja<br />

O nastavitvi A<strong>SL</strong><br />

(samodejno uravnavanje<br />

glasnosti)<br />

Po zamenjavi ali odklopu akumulatorja ne<br />

morete nastaviti A<strong>SL</strong> medtem, ko se vozilo<br />

giblje.<br />

52 <strong>TAS200</strong> S


<strong>PZ420</strong>-<strong>00212</strong>-<strong>SL</strong><br />

Publication no. AOM 001 328-0<br />

Printed in Belgium (November 2009)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!