15.11.2016 Views

Toyota TNS410 - PZ420-E0333-SL - TNS410 - Manuale d'Istruzioni

Toyota TNS410 - PZ420-E0333-SL - TNS410 - Manuale d'Istruzioni

Toyota TNS410 - PZ420-E0333-SL - TNS410 - Manuale d'Istruzioni

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>TNS410</strong><br />

Navodila za lastnika


KAZALO<br />

1<br />

Kazalo<br />

Pred uporabo<br />

1. Uvod ..............................................................................................7<br />

2. Varnostna navodila......................................................................9<br />

3. Opozorila ....................................................................................10<br />

Omejitve navigacijskega sistema....................................................... 10<br />

4. Varnostni ukrepi.........................................................................11<br />

Pred uporabo<br />

1. Pred uporabo..............................................................................13<br />

Diski ...................................................................................................... 15<br />

Delovanje<br />

1. O prejemniku ..............................................................................18<br />

Imena in delovanje kontrol.................................................................. 18<br />

Stikala plošče..................................................................................... 18<br />

VKLJUČEVANJE ali IZKLJUČEVANJE NAPAJANJA........................ 19<br />

Menjava med zaslonom za zvok in za navigacijo ............................. 19<br />

VKLOP in IZKLOP PND zaslona ......................................................... 20<br />

Odstranitev PNDja ............................................................................... 20<br />

Uporaba PNDja.................................................................................. 20<br />

Kako odstraniti PND od glavne enote ................................................ 20<br />

Namestitev PNDja.............................................................................. 20<br />

Uporaba zvočne maske ....................................................................... 21<br />

Uporaba zvočne maske ..................................................................... 21<br />

Nameščanje zvočne maske ............................................................... 21<br />

Kako odstraniti zvočno masko od glavne enote................................. 21<br />

Prostoročni mikrofon in senzor svetlobe .......................................... 21<br />

Nastavljanje kota prikaza .................................................................... 22<br />

Vstavljanje/izmet diska........................................................................ 22<br />

Koraki za vstavljanje .......................................................................... 23<br />

Koraki za izmet CDjev/DVDjev .......................................................... 24<br />

Delovni pogoji sprejemnika ................................................................ 25<br />

2. Nastavljanje sprejemnika ..........................................................26<br />

Nastavljanje sprejemnika .................................................................... 26


2 KAZALO<br />

Nastavitve glavne enote ...................................................................... 26<br />

Vklop vodečega tona ......................................................................... 26<br />

Vklop AUX.......................................................................................... 26<br />

Vklop VTR.......................................................................................... 27<br />

Zatemnitev podprikaza....................................................................... 27<br />

Povezava nočnega pogleda z žarometi ............................................. 27<br />

Osvetlitev ........................................................................................... 28<br />

Zvočno vodenje.................................................................................. 28<br />

Nastavitev kamere ............................................................................. 28<br />

Nastavljanje in prilagajanje zaslona................................................... 28<br />

Nastavljanje kakovosti slike ............................................................... 29<br />

Kontrast.............................................................................................. 29<br />

Svetlost .............................................................................................. 29<br />

Barve.................................................................................................. 29<br />

Prestavitev v širokokotni način .......................................................... 30<br />

3. Menjava zvočnega vira ..............................................................31<br />

Menjava zvočnega vira ........................................................................ 31<br />

4. Nadzor glasnosti ........................................................................32<br />

Nastavljanje glasnosti ......................................................................... 32<br />

Utišanje zvoka ...................................................................................... 32<br />

5. Nastavljanje kakovosti zvoka ...................................................33<br />

Menjava načinov nadzorovanja zvoka ............................................... 33<br />

Nastavljanje basa (BASS).................................................................. 33<br />

Nastavljanje srednjih tonov (MIDDLE) ............................................... 33<br />

Nastavljanje visokih tonov (TREBLE) ................................................ 33<br />

Uravnoteženje desnih in levih zvočnikov (BALANCE) ....................... 33<br />

Uravnoteženje prednjih in zadnjih zvočnikov (FADER) ..................... 33<br />

Nastavljanje načina poudarjanja (LOUDNESS)................................. 34<br />

Nastavljanje SVC (Nadzor glasnosti virov) ........................................ 34<br />

Zvočne možnosti<br />

1. Uporaba radia.............................................................................35<br />

Poslušanje radia .................................................................................. 35<br />

Izberite želeno postajo. ....................................................................... 35<br />

Ročno iskanje postaj.......................................................................... 35<br />

Samodejno iskanje............................................................................. 35<br />

Izbiranje prednastavljenega kanala ................................................... 36


KAZALO<br />

3<br />

Pritisk na prednastavljeno stikalo....................................................... 36<br />

Izbira radio pasu .................................................................................. 36<br />

Shranjevanje postaje v spomin .......................................................... 36<br />

Ročno shranjevanje ........................................................................... 36<br />

Samodejni spomin za postaje (ASM)................................................. 37<br />

Pregled prednastavljenih postaj......................................................... 37<br />

Prikaz podatkov ................................................................................... 37<br />

2. Uporaba RDS (Radio podatkovni sistem)................................38<br />

Nastavljanje AF (Alternativna frekvenca)/REG (Regionalno)........... 38<br />

Nastavljanje TP (Program za promet)/TA (Prometna obvestila) za<br />

sprejemanje prometnih informacij ..................................................... 38<br />

Prejemanje prometnih informacij ....................................................... 39<br />

Prejemanje prometnih podatkov, ko je TP VKLJUČEN ..................... 39<br />

Prejemanje prometnih podatkov, ko sta tako TP kot TA<br />

VKLJUČENA...................................................................................... 39<br />

EON (Izboljšana druga mreža) sistem................................................ 39<br />

Sprejemanje nujnih obvestil ............................................................... 39<br />

Nadzor glasnosti za prometna navodila ............................................ 40<br />

Nastavljanje PTY (vrste programa) .................................................... 40<br />

3. Uporaba CD predvajalnika ........................................................41<br />

Poslušanje CDja................................................................................... 41<br />

Izbiranje želene pesmi ......................................................................... 41<br />

Previjanje naprej/nazaj ........................................................................ 42<br />

Iskanje želene pesmi ........................................................................... 42<br />

Ponavljanje iste pesmi ........................................................................ 42<br />

Naključno predvajanje......................................................................... 43<br />

Prikaz podatkov o pesmi na podzaslonu........................................... 43<br />

4. Uporaba MP3/WMA predvajalnika ............................................44<br />

Predvajanje MP3/WMA datoteke......................................................... 44<br />

Izbiranje želene mape .......................................................................... 45<br />

Izbiranje želene glasbene datoteke .................................................... 45<br />

Previjanje naprej/nazaj ........................................................................ 45<br />

Povratek neposredno na osnovno mapo .......................................... 45<br />

Iskanje želene glasbene datoteke ...................................................... 46<br />

Ponavljanje glasbene datoteke........................................................... 46<br />

Naključno predvajanje......................................................................... 47


4 KAZALO<br />

Prikaz podatkov na podzaslonu ......................................................... 47<br />

Menjava med CD-DA in MP3/WMA ..................................................... 47<br />

MP3/WMA.............................................................................................. 48<br />

Standardi za predvajanje MP3 datotek .............................................. 48<br />

Standardi za predvajanje WMA datotek............................................. 48<br />

ID3/WMA oznake ............................................................................... 49<br />

Podprte vrste medijev ........................................................................ 49<br />

Format diskov .................................................................................... 49<br />

Imena datotek .................................................................................... 50<br />

Večsejni CDji...................................................................................... 50<br />

Predvajanje MP3/WMA...................................................................... 51<br />

Prikaz časa predvajanja MP3/WMA................................................... 51<br />

Ustvarjanje in predvajanje MP3/WMA datotek .................................. 51<br />

Nalaganje s strani z glasbo MP3/WMA na internetu.......................... 51<br />

Pretvorba glasbenega CDja v MP3/WMA datoteke ........................... 51<br />

Zapisovanje datotek na CD-R/RW..................................................... 52<br />

Predvajanje CD-R/RW diskov z MP3/WMA datotekami .................... 52<br />

5. Uporaba USB predvajalnika glasbenih datotek ......................53<br />

Predvajanje USB glasbenih datotek................................................... 53<br />

Previjanje naprej/nazaj ........................................................................ 53<br />

Izbiranje želene glasbene datoteke .................................................... 54<br />

Iskanje želene glasbene datoteke ...................................................... 54<br />

Ponavljanje predvajanja iste glasbene datoteke .............................. 55<br />

Naključno predvajanje glasbenih datotek ......................................... 55<br />

O USB napravah................................................................................... 55<br />

Standardni za predvajanje USB pomnilnikov..................................... 55<br />

Standardi za predvajanje MP3 datotek .............................................. 55<br />

ID3 oznake......................................................................................... 55<br />

Format USB pomnilnika ..................................................................... 56<br />

Upravljanje predvajanja videa<br />

1. Pred uporabo DVD predvajalnika .............................................57<br />

Prednosti digitalnih prilagodljivih diskov (DVDjev).......................... 57<br />

Več-zvočno delovanje........................................................................ 57<br />

Več-kotno delovanje .......................................................................... 57<br />

Možnost prikaza podnapisov ............................................................. 57<br />

Diski ...................................................................................................... 58


KAZALO<br />

5<br />

Vrste diskov, ki jih lahko predvajate................................................... 58<br />

Regijske kode diskov, ki jih lahko predvajate..................................... 58<br />

Oznaka prikazana na disku................................................................ 59<br />

Konfiguracija diska............................................................................. 59<br />

Izdelki opremljeni z Macrovision zaščito........................................... 60<br />

Postopki delovanja .............................................................................. 60<br />

2. Uporaba DVD predvajalnika......................................................61<br />

Ogled DVD videa .................................................................................. 61<br />

Video delovanje.................................................................................... 61<br />

Predvajanje videa .............................................................................. 62<br />

Previjanje naprej/nazaj....................................................................... 62<br />

Premor videa...................................................................................... 62<br />

Ustavitev videa................................................................................... 63<br />

Možnosti v meniju diska...................................................................... 63<br />

Iskanje želenega videa ........................................................................ 63<br />

Iskanje po poglavjih ........................................................................... 63<br />

Iskanje po številki naslova ................................................................. 63<br />

Iskanje po številki poglavja ................................................................ 64<br />

Menjava prikaza dotičnih stikal .......................................................... 64<br />

Skrivanje dotičnih stikal...................................................................... 64<br />

Premikanje prikaza dotičnih stikal...................................................... 65<br />

Menjava prikaza zaslona in zvočnega načina ................................... 65<br />

Spreminjanje kota .............................................................................. 65<br />

Sprememba jezika podnapisov.......................................................... 66<br />

Sprememba jezika zvoka................................................................... 66<br />

Nastavitve DVD predvajalnika ............................................................ 67<br />

Določanje jezika zvoka ...................................................................... 67<br />

Določanje jezika podnapisov ............................................................. 68<br />

Določanje jezika menijev ................................................................... 69<br />

Določanje stopnje zaščite za otroke .................................................. 69<br />

Menjava video izhoda ........................................................................ 70<br />

Seznam kod jezikov ............................................................................. 72<br />

3. Uporaba VTR (video rekorder - izbirna oprema) .....................73<br />

VKLOP in IZKLOP VTR načina............................................................ 73<br />

Predvajanje VTR................................................................................... 74<br />

Menjava zaslona za nastavitve VTR ................................................... 74


6 KAZALO<br />

Izklop VTR............................................................................................. 74<br />

Uporaba prenosnih zvočnih naprav<br />

1. Uporaba iPod predvajalnika (izbirna oprema).........................75<br />

Poslušanje iPoda ................................................................................. 75<br />

Previjanje naprej/nazaj ........................................................................ 76<br />

Izbiranje želene glasbene ali video datoteke..................................... 76<br />

Iskanje želene glasbene datoteke ...................................................... 76<br />

Nastavljanje iPod video načina .......................................................... 77<br />

Predvajanje........................................................................................... 78<br />

Premor .................................................................................................. 78<br />

Ponavljanje predvajanja iste glasbene datoteke .............................. 78<br />

Naključno predvajanje glasbenih datotek ......................................... 78<br />

2. Uporaba AUX..............................................................................79<br />

VKLOP in IZKLOP AUX načina ........................................................... 79<br />

Poslušanje prenosnega glasbenega predvajalnika.......................... 80<br />

Drugo<br />

1. O stikalih na volanu ...................................................................81<br />

Osrednja stikala na volanu ................................................................. 81<br />

2. Nadzor nad vzvratno kamero (izbirna oprema).......................83<br />

Predvajanje videa skozi vzvratno kamero ......................................... 84<br />

Ko je kamera nastavljena na MANUAL (ROČNO) ali AUTO<br />

(SAMODEJNO).................................................................................. 84<br />

Ko je kamera nastavljena na AUTO (SAMODEJNO) ........................ 84<br />

Pomoč<br />

1. Odpravljanje težav .....................................................................85<br />

Ko mislite, da kaj ne dela pravilno ..................................................... 85<br />

2. Diagnostika.................................................................................87<br />

Če se pojavijo sledeča sporočila........................................................ 87<br />

3. Specifikacije ...............................................................................89<br />

4. Podatki o napajanju PNDja........................................................91


PRED UPORABO<br />

7<br />

Uvod<br />

Hvala, ker ste kupili naš Navigacijski sistem. Prosimo, da previdno preberete ta<br />

priročnik in zagotovite pravilno uporabo.<br />

Navigacijski sistem je eden izmed najbolj tehnološko naprednih dodatkov za vozilo vseh časov.<br />

Sistem sprejema satelitske signale sistema globalnega določanja položaja (GPS), ki ga<br />

upravlja Ministrstvo za obrambo ZDA: Z uporabo teh signalov in drugih senzorjev vozila sistem<br />

prikaže vaš trenutni položaj in vam pomaga poiskati želeni cilj.<br />

Navigacijski sistem je zasnovan za iskanje učinkovitih poti od vašega trenutnega položaja do<br />

vašega cilja. Sistem je prav tako zasnovan, da vam pomaga učinkovito priti do cilja, ki vam je<br />

še nepoznan. Podatkovna baza zemljevidov je ustvarjena na osnovi TomTom zemljevidov, ki<br />

so sami osnovani na Tele Atlas zemljevidih. Izračunane poti mogoče niso najkrajše niti najmanj<br />

prometne. Vaše osebne lokalno znanje ali 'bližnjice' so lahko včasih hitrejše kot izračunane<br />

poti.<br />

Sistem prav tako ponuja pogled na zemljevid in zvočna navodila. Zvočna navodila bodo<br />

opozarjala na preostalo razdaljo in smer, v katero morate zaviti, ko se približujete križišču. Ta<br />

zvočna navodila pomagajo, da lahko ohranite pogled na cesto in so nastavljena tako, da vam<br />

pustijo dovolj časa, da manevrirate, zamenjate pasove ali upočasnite.


8 PRED UPORABO<br />

Prosimo, da se zavedate, da imajo vsi navigacijski sistemi za vozila določene omejitve,<br />

ki lahko vplivajo na to, kako dobro delujejo. Natančnost položaja vozila je odvisna od<br />

stanja satelita, konfiguracije cest, stanja vozila ali drugih okoliščin.<br />

© 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION<br />

Vse pravice pridržane. Tega gradiva ni dovoljeno reproducirati ali kopirati, v celoti ali deloma,<br />

brez pisnega privoljenja <strong>Toyota</strong> Motor Corporation.<br />

© 2009 TOM TOM INTERNATIONAL B.V.<br />

TomTom ® in logo 'dveh rok' sta med blagovnimi znamkami ali registriranimi blagovnimi<br />

znamkami v lasti TomTom International B.V.


PRED UPORABO<br />

9<br />

Varnostna navodila<br />

Za uporabo tega sistema na najbolj varen<br />

način sledite varnostnim nasvetom<br />

prikazanim spodaj.<br />

Sistem je namenjen pomoči pri doseganju<br />

ciljev in če ga pravilno uporabite, to tudi stori.<br />

Voznik je sam v celoti odgovoren za varno<br />

delovanje vozila in varnost sopotnikov.<br />

Ne uporabite nobene možnosti tega sistema,<br />

če bi vas lahko zamotila in preprečila varno<br />

vožnjo. Prva prioriteta med vožnjo je vedno<br />

varna uporaba vozila. Med vožnjo zagotovo<br />

upoštevajte vse prometne predpise. Pred<br />

dejansko uporabo sistema se naučite, kako<br />

ga uporabljati in se dodobra seznanite z njim.<br />

Preberite Navodila za lastnike navigacijskih<br />

sistemov v celoti in zagotovite, da sistem<br />

razumete. Ne dovolite drugim, da uporabljajo<br />

ta sistem, dokler niso prebrali in razumeli<br />

navodil v tem priročniku.<br />

Za vašo varnost nekatere možnosti med<br />

vožnjo ne delujejo. Gumbi, ki niso na voljo, so<br />

na zaslonu na dotik zatemnjeni. Samo, ko se<br />

vozilo ne premika, lahko izbirate cilj in želeno<br />

pot.<br />

PREVIDNO<br />

● Zaradi varnostnih razlogov voznik ne<br />

sme uporabljati navigacijskega sistema<br />

med vožnjo. Nezadostna pozornost na<br />

cesto in promet lahko povzroči nesrečo.<br />

● Med vožnjo zagotovo upoštevajte<br />

prometne predpise in bodite pozorni na<br />

pogoje na cesti. Če je bil spremenjen<br />

prometni znak na cesti, lahko vodič poti<br />

poda napačne podatke, npr. smer<br />

enosmerne ulice.<br />

Med vožnjo čim bolj poslušajte zvočna<br />

navodila in se na zaslon ozirajte le bežno in<br />

samo takrat, ko je varno. Vendar se ne<br />

zanašajte brezpogojno na zvočna navodila.<br />

Uporabite jih samo kot pomoč. Če sistem ne<br />

more pravilno določiti trenutnega položaja<br />

vozila, je možno, da bodo zvočna navodila<br />

nepravilna, pozna, ali pa da jih sploh ne bo.<br />

Podatki v sistemu so včasih nepopolni.<br />

Stanje na cestah, vključno z omejitvami<br />

vožnje (prepovedan zavoj levo, zaprte ceste<br />

ipd.) se pogosto spreminja. Zato pred<br />

upoštevanjem navodil sistema ugotovite, če<br />

lahko navodilo upoštevate varno in po<br />

pravilih.<br />

Ta sistem ne more opozarjati na stvari kot so<br />

varnost območja, stanje cest in<br />

razpoložljivost urgentnih služb. Če niste<br />

prepričani, da je območje varno, vanj ne<br />

zapeljite. Pod nobenim pogojem ni sistem<br />

zamenjava za osebno odločitev voznika.<br />

Uporabljajte ta sistem samo tam, kjer to ni<br />

protizakonito. Nekatere države/province<br />

imajo mogoče zakone, ki prepovedujejo<br />

uporabo video in navigacijskih zaslonov<br />

poleg voznika.


10 PRED UPORABO<br />

Opozorila<br />

■ Omejitve navigacijskega sistema<br />

Navigacijski sistem izračuna trenutni položaj<br />

vozila z uporabo satelitskih signalov, različnih<br />

signalov vozila, podatkov zemljevidov ipd.<br />

Vendar je možno, da natančen položaj ne bo<br />

prikazan zaradi stanja satelita,<br />

konfiguracije cest, stanja vozila ali drugih<br />

okoliščin.<br />

Sistem za globalno določitev položaja (GPS),<br />

ki ga je razvilo in ga nadzoruje ministrstvo za<br />

obrambo ZDA prikazuje natančen trenuten<br />

položaj vozila, ponavadi z uporabo 4 ali več<br />

satelitov in včasih s 3 sateliti. GPS sistem ima<br />

določeno stopnjo netočnosti. Navigacijski<br />

sistem ponavadi za to kompenzira, vendar je<br />

lahko in nujno pričakovati občasne napake v<br />

položaju do 100 m. Na splošno bodo napake<br />

v položaju odpravljene v nekaj sekundah.<br />

Ko vaše vozilo sprejema signale satelitov, se<br />

prikaže v levem zgornjem kotu oznaka<br />

prečrtane črte.<br />

GPS signal je lahko fizično oviran, zaradi<br />

česar je lahko označeni položaj vozila na<br />

prikazu zemljevida nepravilen. Predori,<br />

visoke zgradbe, tovornjaki, ali celo predmeti<br />

na armaturni plošči lahko ovirajo GPS<br />

signale.<br />

GPS sateliti prav tako lahko nehajo pošiljati<br />

signale zaradi popravil ali nadgradenj v teku.<br />

Tudi, če navigacijski sistem sprejema jasne<br />

GPS signale, lahko včasih pride do<br />

napačnega položaja vozila ali napačnih<br />

navodil za izbiro poti.<br />

OPOMBA<br />

Zatemnjena stekla lahko ovirajo GPS<br />

signale. Večino zatemnjenih stekel vključuje<br />

majhen delež kovin, ki ovirajo sprejem GPS<br />

signalov. Svetujemo vam, da ne namestite<br />

zatemnitve stekel na vozila z navigacijskimi<br />

sistemi.


PRED UPORABO<br />

11<br />

Varnostni ukrepi<br />

OPOZORILO<br />

● Ne predelujte tega sistema za uporabo na načine, ki niso opisani v tem priročniku. <strong>Toyota</strong> ni<br />

odgovorna za poškodbe, ki vključujejo, a niso omejene na, resne poškodbe, smrt ali škodo, ki<br />

jo povzročijo vgradnje, ki omogočajo nepriporočeno uporabo.<br />

● Ko se vozilo premika, nikoli ne umaknite pogleda s ceste, da bi spreminjali glavno enoto. Vedno<br />

morate gledati na cesto, da se izognete nesrečam; ne pustite, da bi uporaba ali nastavljanje<br />

glavne enote preprečila, da bi odgovorno upravljali z vašim vozilom.<br />

● Voznik ne sme gledati na zaslon med vožnjo. Saj to lahko povzroči nesrečo.<br />

● Ne vstavljajte tujkov v režo za diske ali priključek za USB. Saj lahko pride do požara ali<br />

električnega udara.<br />

● Ne razstavljajte ali spreminjajte glavne enote. Saj to lahko povzroči nesrečo, požar ali električni<br />

udar.<br />

● Ne dovolite, da bi v notranje dele glavne enote zašla voda ali tujki. Saj to lahko povzroči dim,<br />

požar ali električni udar.<br />

● Ne uporabljajte glavne enote, če ne deluje (zaslon se ne prižge ali ni zvoka). Saj to lahko<br />

povzroči nesrečo, požar ali električni udar.<br />

● Vedno zamenjajte varovalke z varovalkami z enako kapaciteto in lastnostmi. Nikoli ne uporabite<br />

varovalke z višjo kapaciteto, kot jo je imela prvotna varovalka. Uporaba napačne varovalke<br />

lahko povzroči požar ali veliko škodo.<br />

● Če tujki ali voda zaidejo v glavno enoto, lahko pride do dima ali čudnega vonja. Če se to zgodi,<br />

takoj nehajte uporabljati glavno enoto in stopite v stik s prodajalcem. Lahko pride do nesreče,<br />

požara ali električnega udara, če pod temi pogoji še vedno uporabljate glavno enoto.<br />

● Med vožnjo voznik ne sme menjati diskov ali USB pomnilnika. Saj to lahko povzroči nesrečo.<br />

Najprej morate ustaviti ali parkirati avto na varnem mestu in potem odstranite ali vstavite disk in/<br />

ali USB.<br />

● Zagotovo parkirajte vozilo na varno mesto in nastavite ročno zavoro preden gledate DVDje ali<br />

posnetke. Zaradi varnostnih razlogov bo med premikanjem vozila na voljo samo zvok DVDjev<br />

in videov.<br />

● Naj bo glasnost na razumni stopnji, tako da boste še vedno lahko slišali zvoke izven vozila,<br />

vključno z opozorilnimi zvoki, glasovi in sirenami. Če tega ne storite, to lahko privede do<br />

nesreče.<br />

● Bodite previdni, da si ne priščipnete rok ali prstov med nastavljanjem nagiba ali zapiranjem<br />

prikaza. To lahko povzroči poškodbe.<br />

● Ne vstavljanje rok ali prstov v režo za diske ali priključek za USB.<br />

To lahko povzroči poškodbe.<br />

● Glasnost nastavite na srednjo stopnjo, da ne pride do poškodb sluha, ko vključite glavno enoto.<br />

● Ne uporabljajte, če enota proizvaja zvoke, kot so šum.<br />

● Glavna enota uporablja nevidno lasersko svetlobo. Ne razstavljajte ali spreminjajte glavne<br />

enote. Če pride do težav, stopite v stik s prodajalcem, ki vam je prodal glavno enoto.<br />

● Če spreminjate glavno enoto, vas to lahko izpostavi laserskim emisijam (ki lahko poškodujejo<br />

vaš vid), ali povzroči nesrečo, požar ali električni udar.<br />

● Če glavna enota pade na tla oz. je na zunaj videti počena, izključite napajanje glavne enote in<br />

stopite v stik s prodajalcem. Če jo uporabite v tem stanju, to lahko povzroči požar ali električni<br />

udar.


12 PRED UPORABO<br />

● Z uporabo pulznega signala hitrosti vozila lahko uporabite možnost vodiča za pot tudi v<br />

lokacijah, kjer ponavadi ni navodil (npr.: v predoru). Vendar natančnost vodiča ni zagotovljena,<br />

saj je vodenje osnovano na podatkih o površini vozišča in hitrosti vozila.<br />

● Nalepka “CLASS 1 LASER PRODUCT” (laserski izdelek 1. razreda) je pritrjena na vrh te enote.<br />

● V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/EC (o odpadni električni in elektronski opremi=WEEE)<br />

tega izdelka, ki je označen s prekrižano posodo za smeti, ne smete odvreči skupaj z<br />

gospodinjskimi odpadki v državah članicah EU.<br />

WEEE: Odpadna električna in elektronska oprema<br />

Če želite odvreči ta izdelek v državi članici EU, ga odvrzite v skladu z zakoni te države, na<br />

primer tako, da ga vrnete distributerju.<br />

WEEE ima potencialne vplive na okolje in človeško zdravje zaradi prisotnosti nevarnih snovi.<br />

Te vplive lahko odstranite in izboljšate ponovno uporabo/reciklažo/druge načine obnavljanja z<br />

vašim sodelovanjem.<br />

● Če prihaja do veliko vibracij - npr. ko vozite po slabi cesti - mogoče glavna enota ne bo delovala,<br />

saj ne bo mogla prebrati podatkov z diska.<br />

● Na leči se lahko nabere kondenzacija, če uporabite funkcijo, ki zahteva branje CDjev ali DVDjev<br />

takoj po tem, ko VKLJUČITE grelec v hladnih temperaturah. Počakajte približno eno uro, da<br />

kondenzacija izhlapi in naprava bo delovala normalno.<br />

Stopite v stik s pooblaščenim servisom, kjer ste kupili napravo, če po več urah naprava še<br />

vedno ne deluje normalno.<br />

● Če uporabite sprejemnik takoj po tem, ko ste ga kupili, ali ko ste ga shranili odključenega od<br />

akumulatorja vozila, bo mogoče trenutni položaj prikazan nepravilno. Počakajte trenutek in<br />

GPS bo popravil prikazani položaj.<br />

● Ta naprava je zelo natančno izdelana in podatki, ki jih po nakupu shranjujete po njej, se lahko<br />

izgubijo zaradi statične elektrike, električnega šuma, vibracij ali drugih vplivov. Priporočamo, da<br />

shranite podatke, ki jih hranite na glavni enoti, tudi še drugje.<br />

● Vedite, da sledečih dogodkov garancija ne pokriva.<br />

➀ Okvara ali izguba podatkov zaradi okvare ali nepravilne uporabe enote ali drugi težav<br />

povezanih z njo, ali zaradi vplivov električnega šuma ali drugih dejavnikov.<br />

➁ Okvara ali izguba podatkov zaradi napačne uporabe glavne enote s strani kupca ali<br />

tretje stranke.


PRED UPORABO<br />

13<br />

Pred uporabo<br />

PREVIDNO<br />

● Bodite previdni in vedno pazite na varnost, ko uporabljate<br />

nadzor zvoka med vožnjo. Saj drugače lahko pride do nesreče.<br />

Zagotovo nastavite glasnost tako, da še vedno lahko slišite<br />

zvoke izven vozila.<br />

Nepravilna uporaba lahko privede do prometne nesreče.<br />

● Nikoli ne uporabljajte sistema, če je na kakršenkoli način<br />

okvarjen. Če opazite dim, nenormalne zvoke ali nenormalne<br />

vonje, takoj izključite napajanje. V takih situacijah takoj izključite<br />

zvok.<br />

Bodite previdni glede temperature znotraj vozila.<br />

● Saj se lahko med vročimi obdobji temperatura v vozilu poveča.<br />

Počakajte, da temperatura v vozilu pade, preden uporabite ta<br />

sprejemnik.<br />

Drugače lahko pride do poškodb.<br />

● Ne razstavljajte ali spreminjajte sprejemnika.<br />

Glavna enota ima zelo natančno zasnovano strukturo in če<br />

opazite nezadovoljivo delovanje, stopite v stik z vašim<br />

prodajalcem.<br />

● Na zaslon ne pritiskajte premočno.<br />

Drugače lahko pride do poškodb.


14 PRED UPORABO<br />

● Ne puščajte monitorja nagnjenega, če ga ne uporabljate.<br />

Saj se lahko poškoduje.<br />

● Ne vstavljajte ničesar drugega razen diskov v režo za diske.<br />

Drugače lahko pride do poškodb.<br />

● Bodite previdni, da se prsti ali drugi predmeti ne ujamejo za<br />

zaslon, ko se umika na mesto.<br />

Vmešavanje lahko povzroči poškodbe vas ali glavne enote.<br />

● Ko odstranjujete disk iz glavne enote, ga vzemite ven v<br />

vodoravni smeri.<br />

Ne vlecite jih gor ali potiskajte dol, ko jih odstranjujete.<br />

Nepravilna odstranitev lahko opraska disk, povzroči, da<br />

sprejemnik oddaja nenavadne zvoke, ali privede do drugih<br />

poškodb.


PRED UPORABO<br />

15<br />

Diski<br />

POZOR<br />

● V hladnem ali deževnem vremenu se lahko megla (kondenzacija vode) nabere ne samo na<br />

notranjih steklih ampak tudi na glavni enoti. (Kondenzacija) Ko do tega pride, je lahko predvajanje<br />

diskov nepravilno ali nemogoče. Razvlažite zrak v vozilu, preden znova predvajate diske.<br />

● Če pride do težave, se predvajanje samodejno ustavi, da zaščiti notranje dele. Če predvajalnik ne<br />

deluje tudi po tem, ko ste upoštevali navodila na zaslonu, se je mogoče predvajalnik pokvaril.<br />

Stopite v stik s prodajalcem.<br />

● Predvajanje bo mogoče nepravilno, ko je predvajalnik podvržen močnim vibracijam, npr. med<br />

vožnjo po grobih površinah.<br />

● Ne uporabljajte čistilca za leče, ki ga dobite v trgovinah, saj lahko poškoduje predvajalnik.<br />

■ Format diskov<br />

● Prevajate lahko zvočni disk ali DVD video disk, ki ima eno od spodnjih oznak.<br />

Pri uporabi DVD±R/RW (DVD±zapisljivih/prepisljivih) diskov se zavedajte, da lahko<br />

predvajate samo tiste diske, ki so bili zapisani v video načinu. Diskov, ki so bili zapisani v<br />

načinu VR ali zvočnem načinu, ni mogoče predvajati.<br />

● Dolby Digital format je na voljo in diske z logom prikazanim spodaj lahko predvajate.<br />

Ta izdelek je proizveden z licenco Dolby Laboratories. Dolby in dvojni-D simbol sta<br />

registrirani blagovni znamki Dolby Laboratories.<br />

● Možno je, da CD-R (zapisljivi CD) ali CD-RW (prepisljivi CD) diskov v glavni enoti ne bo<br />

mogoče predvajati zaradi lastnosti zapisa ali diska, prask, umazanije ali razkroja, ki ga<br />

povzroči dolgotrajna shranitev v vozilu. Prav tako ni mogoče predvajati CD-R ali CD-RW<br />

diskov, ki še niso bili zaključeni, in CD-R ali CD-RW diskov v UDF formatu.<br />

● Možno je da DVD±R/RW (DVD±zapisljivih/prepisljivih) diskov ne bo mogoče predvajati v<br />

sprejemniku zaradi lastnosti zapisa ali diska, prask, umazanije ali razkroja, ki ga povzroči<br />

dolgotrajna shranitev v vozilu. Prav tako ni mogoče predvajati DVD±R/RW diskov, ki še<br />

niso bili zaključeni. Lahko se zgodi, da ne bo mogoče predvajati diska, ki je bil posnet na<br />

osebnem računalniku, odvisno od nastavitev programa in okolja.<br />

● CD-TEXT možnost lahko uporabite samo za CD-text CDje, ki so na voljo na tržišču. Znaki<br />

zapisani na CD-R in CD-RW diskih mogoče ne bodo prikazani pravilno.<br />

● Ne uporabljajte CDja in See Through diska s prosojnim ali polprosojnim območjem za<br />

zapisovanje, saj se lahko ne naložijo ali izvržejo in ne predvajajo vsebin.


16 PRED UPORABO<br />

● CDja z nadzorom kopiranja (CCCD) ni mogoče predvajati, saj ne dosega uradnih CD<br />

standardov.<br />

■ Ravnanje z diski<br />

● Ne pustite diska na sočni svetlobi; vsak disk shranite v zaščitni ovoj.<br />

Saj se drugače diski lahko zvijejo in ne bodo delovali.<br />

● Ne nanašajte traku na osnovi papirja na stran za zapisovanje ali za<br />

oznako diska. To lahko privede do poškodb.<br />

● Počenih ali zvitih diskov ne vstavljajte v predvajalnik, saj to lahko<br />

poškoduje glavno enoto.<br />

● Ne dotikajte se strani za zapisovanje (mavričaste strani) diska. Saj se<br />

lahko disk umaže in predvajanje ne bo tekoče.<br />

● Če predvajate umazan disk, se lahko površina diska opraska in<br />

predvajanje ne bo tekoče. Uporabite čistilec za čiščenje CDjev, ki ga<br />

lahko kupite v trgovinah, in nežno očistite od središča do roba.


PRED UPORABO<br />

17<br />

■ Čisto novi CDji<br />

● Lahko se zgodi, da so kakšni čisto novi diski grobi okoli<br />

središčne luknje ali na zunanjem robu. V tem primeru odstranite<br />

kosme ali odlomke okoli robu s stranjo krogličnega pisala,<br />

preden uporabite novi disk. Če tega ne storite, se lahko odlomki<br />

in kosmi zataknejo na stran za zapisovanje, kar prepreči<br />

predvajanje.<br />

Grobi robovi<br />

Kroglično pisalo<br />

Grobi robovi<br />

■ Izposojeni diski<br />

● Ne uporabljajte izposojenih diskov z lepilom ali ostanki<br />

lepljivega traku ali nalepk. Saj se lahko tak disk zatakne ali<br />

poškoduje glavno enoto.<br />

Celofanski trak<br />

Zapisljiva površina<br />

■ Nepravilno oblikovani CDji<br />

Posebej oblikovanih (npr. v obliki srca), ali osemkotnih CDjev ni<br />

mogoče predvajati. Tudi z adapterjem ne skušajte predvajati takih<br />

diskov. Saj se lahko poškoduje predvajalnik.<br />

■ Dodatki za diske<br />

● Ne uporabljajte dodatkov (stabilizatorjev, zaščitnih tesnil,<br />

čistilcev laserskih leč ipd.), ki jih prodajajo za “izboljšavo zvočne<br />

kvalitete” ali “zaščito CDjev”. Spremembe v debelini ali zunanji<br />

dimenziji CDja, ki jih ti dodatki ustvarijo, lahko povzročijo težave<br />

v predvajalniku.<br />

● Zagotovo NE namestite nobenega ščitnika (ali drugega<br />

dodatka) v obliki kroga na vaše diske. Ti ščitniki so ponavadi na<br />

voljo v trgovinah in naj bi ščitili diske in izboljšali kvaliteto zvoka<br />

(s preprečevanjem vibriranja), vendar lahko povzročijo več<br />

škode kot koristi med vsakdanjo uporabo. Največ problemov je<br />

z vstavljanjem/izmetom diskov in težave s tem, da ni “Ni<br />

predvajanja” zaradi kroga ščitnika, ki se je mogoče snel v<br />

diskovnem mehanizmu.<br />

CD obroč


18 DELOVANJE<br />

O prejemniku<br />

Imena in delovanje kontrol<br />

Sprejemnik lahko upravljate s pritiski na gumbe na plošči (stikala plošče) ali z dotikom stikal, ki<br />

so prikazana na zaslonu (dotična stikala).<br />

■ Stikala plošče<br />

Pritisnite na stikalo plošče, da ga uporabite.<br />

Mikrofon<br />

Senzor svetlobe<br />

Podzaslon<br />

PND prikaz<br />

1 Gumb [SRC]<br />

kratek pritisk: Zamenja SOURCE (VIR).<br />

Dolg pritisk (več kot eno sekundo): IZKLJUČI zvočni način.<br />

Dolg pritisk (več kot 5 sekund): Čisto IZKLJUČI napajanje.<br />

2 Gumb [MUTE]<br />

kratek pritisk: IZKLJUČI ali VKLJUČI MUTE (TIHO).<br />

Dolg pritisk: IZKLJUČI PND prikaz.<br />

kratek pritisk: Zamenja na zvočne kontrole.<br />

3 Gumb [CTRL]<br />

Dolg pritisk: Zamenja na zaslon za nastavitve, ko ste v video načinu.<br />

Lahko zamenjate v način za nastavitve ko je PND povezan in je stikalo<br />

PWR (MOČ) IZKLJUČENO.<br />

4 Vrtljivi gumb [VOL] Nastavi glasnost.<br />

5 Gumb [SCREEN AV/NAV]<br />

kratek pritisk: Zamenja med zaslonom NAVI in zaslonom AV. VKLJUČI<br />

PND prikaz, če je IZKLJUČEN.<br />

Dolg pritisk: Prikaže CAMERA (KAMERA) zaslon, če je povezana<br />

kamera.<br />

6 Gumb [BAND] (AF/REG)<br />

kratek pritisk: Zamenja valovni pas, ali prestavi predvajanje med CD-DA<br />

in MP3 (WMA).<br />

Dolg pritisk: Zamenja AF in REG nastavitve.<br />

7<br />

Gumb [SELECT (Desni/<br />

Levi)]<br />

kratek pritisk: Išče radio postaje, izbere CD/MP3/WMA, iPod in USB<br />

pesmi, izbere DVD poglavja.<br />

Dolg pritisk: Izbere prednastavljene radio postaje, previja naprej ali nazaj<br />

CD/MP3/WMA, iPod in USB pesmi in previja naprej ali nazaj DVDje.


DELOVANJE<br />

19<br />

8<br />

Gumb [SELECT (Gornji/<br />

Spodnji)]<br />

9 Gumb [TP] (TEXT)<br />

10 [Gumb (OPEN/EJECT)]<br />

kratek pritisk: Nastavi radio postaje s SEEK UP/DOWN (IŠČE GOR/<br />

DOL) Izbere mape na CDju (MP3/WMA).<br />

Dolg pritisk: Nadaljuje s SEEK UP/DOWN radio postaj.<br />

Dolg pritisk gumba DOWN (DOL): Povratek v osnovno mapo MP3/<br />

WMA.<br />

kratek pritisk: Spremeni TP in TA načina.<br />

Dolg pritisk: Spremeni naslove ali prikazane podrobnosti, ko je PND<br />

priključen. Trenutna nastavitev je prikazana, ko je PND odstranjen.<br />

kratek pritisk: Izvrže disk ali odpre in zapre prednjo ploščo.<br />

Dolg pritisk: Nagne prednjo ploščo korak za korakom ali prisilno izvrže<br />

disk, če je prednja plošča odprta.<br />

11 Gumb [Release] Odstrani desno stran PNDja od glavne enote.<br />

VKLJUČEVANJE ali<br />

IZKLJUČEVANJE<br />

NAPAJANJA<br />

3<br />

Ko je napajanje VKLJUČENO, 5<br />

sekund ali dlje držite gumb [SRC].<br />

● Napajanje se bo čisto IZKLJUČILO.<br />

Ko vključite napajanje, se stanje v času<br />

izključitve napajanja (npr. predvajanje CDja<br />

ali radia) obnovi. Sledite koraku 2 ali koraku<br />

3, ko izključujete napajanje.<br />

OPOZORILO<br />

● Ko prvič vključite napajanje glavne enote,<br />

ali če so bili izključeni priključki<br />

akumulatorja, npr. za vzdrževanje vozila,<br />

in potem vključite napajanje, se glavna<br />

enota zažene v FM načinu. Potem bo<br />

samodejno poiskala radio postaje (ASM -<br />

samodejni način iskanja) in jih registrirala<br />

na prednastavljene številke [1] do [6].<br />

1<br />

Menjava med zaslonom<br />

za zvok in za navigacijo<br />

Vsakič ko pritisnete gumb [SCREEN<br />

AV/NAV], se prikaz zamenja med<br />

zaslonom za ZVOK in zaslonom za<br />

NAVIGACIJO.<br />

POMEMBNO<br />

Ko je vir zvoka izključen, je prikazan<br />

navigacijski zaslon dokler je izbran.<br />

1<br />

Ko je napajanje IZKLJUČENO,<br />

pritisnite [SRC].<br />

● Napajanje se bo VKLJUČILO.<br />

2<br />

Ko je napajanje VKLJUČENO, 1<br />

sekundo ali dlje držite gumb [SRC].<br />

● Vsi viri zvoka se bodo IZKLJUČILI.


20 DELOVANJE<br />

VKLOP in IZKLOP PND<br />

zaslona<br />

1<br />

Pritisnite gumb [Release].<br />

1<br />

● PND zaslon se bo IZKLJUČIL.<br />

2<br />

Ko je PND zaslon VKLJUČEN, držite<br />

gumb [MUTE] za 1 ali več sekund.<br />

Ko je PND zaslon IZKLJUČEN,<br />

pritisnite gumb [SCREEN AV/NAV].<br />

● Desna stran PNDja se bo odpela od<br />

sprejemnika.<br />

2<br />

Odstranite PND.<br />

● Držite PND za desno stran, ga dvignite in<br />

potegnite proti sebi, da ga odstranite.<br />

● PND zaslon se bo VKLJUČIL.<br />

Odstranitev PNDja<br />

■ Uporaba PNDja<br />

Navigacijo lahko uporabljate tudi, če PND ni<br />

nameščen na glavni enoti.<br />

POZOR<br />

■ Namestitev PNDja.<br />

Za podrobnosti o uporabi PNDja, si preberite<br />

navodila za PND.<br />

1<br />

Pripnite levo stran PNDja na<br />

sprejemnik.<br />

■ Kako odstraniti PND od glavne<br />

enote<br />

POMEMBNO<br />

● Ko odstranjujete PND, se zagotovo NE<br />

dotikajte zadnje strani.<br />

● Potem ko ste odstranili PND, namestite<br />

pokrov za priključke na zadnjo stran<br />

PNDja.<br />

● Zagotovo ne namestite PNDja na<br />

sprejemnik, brez da bi odstranili pokrov za<br />

priključke z zadnje strani.<br />

● Ko nameščate PND, ne pritisnite na prikaz<br />

zaslona.<br />

● Če se PND zmoči, ga ne namestite na<br />

glavno enoto.<br />

● Zataknite zaponko na levi strani PNDja s<br />

pripravo za zaklep na glavni enoti.<br />

2<br />

Namestite PND na sprejemnik.<br />

● Pritiskajte desno stran PNDja dokler se ne<br />

zaskoči.


DELOVANJE<br />

21<br />

Uporaba zvočne maske Prostoročni mikrofon in<br />

senzor svetlobe<br />

■ Uporaba zvočne maske<br />

PND je opremljen z vgrajenim prostoročnim<br />

Priporočamo, da uporabite zvočno masko za mikrofonom in senzorjem svetlobe. Za<br />

sprejemnik, ko odstranite PND. Zvočna podrobnosti za uporabo prostoročnega<br />

maska je izbirna oprema.<br />

klicanja ali nastavitve senzorja svetlobe si<br />

preberite navodila za PND.<br />

■ Nameščanje zvočne maske<br />

POMEMBNO<br />

● Pritiskanje ostrih predmetov na prostoročni<br />

Namestite levi del zvočne maske na mikrofon ali senzor svetlobe ju lahko<br />

1<br />

poškoduje.<br />

sprejemnik.<br />

● Če vas med prostoročnim klicanjem slabo<br />

slišijo, nastavite nagib prednje plošče in<br />

● Zataknite zaponko na levi strani zvočne<br />

skušajte usmeriti mikrofon proti sebi.<br />

maske s pripravo za zaklep na glavni<br />

enoti.<br />

Senzor svetlobe<br />

Vgrajeni prostoročni mikrofon<br />

Namestite celotno zvočno masko na<br />

2 sprejemnik.<br />

● Pritisnite desno stran zvočne maske, tako<br />

da se zaskoči.<br />

■ Kako odstraniti zvočno masko od<br />

glavne enote<br />

1<br />

Pritisnite gumb [Release].<br />

● To odstrani desni rob zvočne maske od<br />

glavne enote.<br />

2 Odstranite zvočno masko.<br />

● Držite zvočno masko za desno stran, jo<br />

dvignite in potegnite proti sebi, da jo<br />

odstranite.


22 DELOVANJE<br />

Nastavljanje kota prikaza<br />

Če zaslon blešči zaradi sončne svetlobe,<br />

lahko nastavite kot prikaza.<br />

PREVIDNO<br />

Ko nastavljate kot, bodite previdni, da si ne<br />

priščipnete prstov. Saj se lahko poškodujete,<br />

prav tako pa lahko odpove zaslon.<br />

POMEMBNO<br />

● Ne vstavljajte diska skozi zgornjo režo, če<br />

je prikaz nagnjen. Saj se lahko opraskata<br />

ali poškodujeta disk in sprejemnik.<br />

POZOR<br />

● Tudi če je prikaz nagnjen, ga lahko odprete.<br />

Ko prikaz zaprete, se vrne v prednastavljeni<br />

kot.<br />

● Če nagnete zaslon in IZKLJUČITE<br />

zaganjač, se bo prikaz vrnil v pokončni<br />

položaj. Če pa zaganjač prestavite v položaj<br />

ACC ali VKLJUČITE motor, se prikaz vrne v<br />

prednastavljeni položaj.<br />

Vstavljanje/izmet diska<br />

Če želite poslušati glasbo, vstavite glasbeni<br />

CD v režo pogona. Prav tako lahko vstavite<br />

DVD, če ga želite predvajati.<br />

1<br />

1 sekundo ali dlje držite gumb [<br />

(OPEN/EJECT)].<br />

● Vsakič ko pritisnete gumb lahko<br />

spremenite kot nagiba za en korak.<br />

● Kot je lahko spremenjen v 5°, in je lahko<br />

nagnjen do 30°.


DELOVANJE<br />

23<br />

■ Koraki za vstavljanje<br />

2<br />

PREVIDNO<br />

● Ne postavite posode ali pločevinke na<br />

prikaz, ko je prikaz odprt. To lahko<br />

poškoduje prikaz.<br />

● Ne pritiskajte gumba [ (OPEN/EJECT)],<br />

ko vstavljate disk v režo.<br />

POMEMBNO<br />

Ta sprejemnik lahko predvaja 8 cm CDje in 8<br />

cm DVDje. Za preprečevanje problemov z<br />

diski vstavite diske brez uporabe adapterja.<br />

1 Pritisnite gumb (OPEN/EJECT)].<br />

● Prikaz se bo odprl in odprla se bo reža za<br />

vstavitev diska.<br />

Vstavite disk v režo.<br />

● Prikaz se bo samodejno zaprl, ko boste<br />

vstavili disk.<br />

● Držite disk pravilno (tako, da vstavite en<br />

prst v srednjo luknjo in da z drugim prstom<br />

držite rob tiska), obrnite disk tako, da bo<br />

stran z oznako zgoraj, in vstavite disk v<br />

režo.<br />

● Ko vstavite DVD v režo, bo film na njem<br />

predvajan v DVD načinu.<br />

● Ko vstavite v režo CD, se bo začel<br />

predvajati glasbeni CD ali MP3/WMA.<br />

CD, MP3/WMA, DVD


24 DELOVANJE<br />

■ Koraki za izmet CDjev/DVDjev<br />

POMEMBNO<br />

● Zagotovo NE zaprite prikaza, ko je izvrženi<br />

disk še vedno v reži. Saj se lahko<br />

opraskata disk in sprejemnik.<br />

● Ne zapirajte prikaza z roko. To lahko<br />

poškoduje prikaz.<br />

● Če na prikaze pljuskne sok ali kaka druga<br />

vrsta tekočine, ga nemudoma obrišite in<br />

očistite. Če ga ne očistite, se lahko prikaz<br />

poškoduje.<br />

● Za zaščito pred vročino in prahom naj bo<br />

prikaz zaprt, razen ko vstavljate ali<br />

odstranjujete disk.<br />

● Če se disk ne izvrže (npr. če se zatakne),<br />

držite gumb [ (OPEN/EJECT)] dlje kot 5<br />

sekund.<br />

1<br />

Pritisnite gumb (OPEN/EJECT)].<br />

● To odpre prikaz in izvrže disk.<br />

2<br />

Ko je bil disk izvržen, pritisnite gumb<br />

[ (OPEN/EJECT)].


DELOVANJE<br />

25<br />

Delovni pogoji sprejemnika<br />

Sprejemnika ne morete uporabljati v sledečih pogojih (položajih zaganjača).<br />

○: Uporaben; ×: Neuporaben<br />

OFF<br />

(LOCK) -<br />

IZKLJUČEN<br />

(ZAKLENJEN)<br />

ACC/ON -<br />

VKLJUČEN<br />

AKUMULATO<br />

R z vključeno<br />

ročno zavoro<br />

Možnost zvoka × ○<br />

Delovanje videa × ○<br />

Stikalo motorja<br />

ACC/ON - VKLJUČEN<br />

AKUMULATOR s<br />

sproščeno ročno<br />

zavoro<br />

Nekatere možnosti so<br />

izključene zaradi<br />

varnostnih razlogov.<br />

* DVD, iPod-video ali VTR slike med vožnjo NE bodo prikazane.<br />

Prikaz odprt<br />

×<br />

Zvočno vodenje se<br />

nadaljuje.<br />

Za vašo varnost<br />

×<br />

delujeta samo zvočno<br />

vodenje in predvajanje Zvočno vodenje se<br />

glasbe. * nadaljuje.


26 DELOVANJE<br />

Nastavljanje sprejemnika<br />

Nastavljanje sprejemnika<br />

■ Vklop vodečega tona<br />

Lahko izberete ton vodiča, osvetlitev in druge<br />

koristne možnosti sprejemnika.<br />

Nastavitve glavne enote<br />

VKLJUČITE ali IZKLJUČITE “Vodeči ton”. Če<br />

je VKLJUČEN, lahko slišite vodeči ton, ko<br />

uporabite gumb.<br />

1 Pritisnite .<br />

Držite gumb [SRC] 1 sekundo ali dlje,<br />

1 da IZKLJUČITE zvočni način.<br />

Pritisnite gumb [SCREEN AV/NAV],<br />

2 da prikličete zvočni zaslon.<br />

2 Pritisnite Next .<br />

3 1 sekundo ali dlje držite gumb [CTRL].<br />

● VKLJUČI ali IZKLJUČI se vsakič, ko<br />

pritisnete Enable guide tone .<br />

3 Pritisnite Done .<br />

Enable guide tone<br />

POZOR<br />

Ton vodiča se bo slišal samo, ko je zvok<br />

(razen tisti iPoda/USBja) uporabljen.<br />

■ Vklop AUX<br />

VKLJUČI ali IZKLJUČI “Nastavitev AUX”. Će<br />

je VKLJUČENA, lahko slišite AUX vhod.<br />

1 Pritisnite Enable AUX .<br />

● VKLJUČI ali IZKLJUČI se vsakič, ko<br />

pritisnete Enable AUX .<br />

2 Pritisnite Next .<br />

3 Pritisnite Done .


DELOVANJE<br />

27<br />

■ Vklop VTR<br />

VKJUČI ali IZKLJUČI VTR. Će je<br />

VKLJUČEN, lahko izberete VTR vhod.<br />

1 Pritisnite Enable VTR .<br />

● VKLJUČI ali IZKLJUČI se vsakič, ko<br />

pritisnete Enable VTR .<br />

2 Pritisnite Next .<br />

3 Pritisnite Done .<br />

■ Zatemnitev podprikaza<br />

■ Povezava nočnega pogleda z<br />

žarometi<br />

Če je “vključena”, se PND prikaz nastavi v<br />

nočni način, ko vključite luči avtomobila.<br />

1 Pritisnite Link night view to headlight .<br />

● VKLJUČI ali IZKLJUČI se vsakič, ko<br />

pritisnete<br />

Link night view to headlight .<br />

2 Pritisnite Next .<br />

3 Pritisnite Done .<br />

Če je “vključena”, se svetloba podprikaza<br />

spremeni, ko VKLJUČITE luči avtomobila<br />

(stranske luči, zadnje luči, luč registrske<br />

tablice) ON.<br />

1 Pritisnite Dim sub-display .<br />

● VKLJUČI ali IZKLJUČI se vsakič, ko<br />

pritisnete Dim sub-display .<br />

2 Pritisnite Next .<br />

3 Pritisnite Done .


28 DELOVANJE<br />

■ Osvetlitev<br />

Zamenjate lahko barvo osvetlitve.<br />

1 Pritisnite Next .<br />

2 Pritisnite Change .<br />

● Barva osvetlitve se zamenja med zeleno in<br />

oranžno vsakič, ko pritisnete Change .<br />

■ Nastavitev kamere<br />

Nastavi kamero v način delovanja AUTO<br />

(SAMODEJNI) ali MANUAL (ROČNI).<br />

V AUTO načinu se pogled kamere prikaže na<br />

PNDju, ko prestavite v vzvratno prestavo ali<br />

ko dolgo držite gumb [SCREEN AV/NAV]. V<br />

ročnem načinu se pogled kamere prikaže, ko<br />

dolgo držite gumb [SCREEN AV/NAV].<br />

1 Pritisnite Next .<br />

3 Pritisnite Done .<br />

■ Zvočno vodenje<br />

Izberite levi ali desni kanal za glasovno<br />

navigacijo.<br />

1 Pritisnite Next .<br />

2 Pritisnite Change .<br />

● Vsakič, ko pritisnete Change , se levi in<br />

desni kanal za glasovno navigacijo<br />

zamenjata.<br />

2 Pritisnite Change .<br />

● AUTO in MANUAL način delovanja se<br />

zamenjata vsakič, ko pritisnete Change .<br />

3 Pritisnite Done .<br />

Nastavljanje in<br />

prilagajanje zaslona<br />

Ko ustavite avto, lahko zamenjate iz DVD,<br />

VTR ali iPod-video prikaza na nastavitveni<br />

zaslon, kjer lahko nastavite kontrast in<br />

svetlost prikaza.<br />

3 Pritisnite Done .


DELOVANJE<br />

29<br />

1<br />

Nastavljanje kakovosti<br />

slike<br />

Držite gumb [CTRL] med<br />

predvajanjem DVD ali VTR posnetka.<br />

■ Barve<br />

1 Pritisnite .<br />

2<br />

Barve lahko nastavite tako, da<br />

pomaknete od levega konca<br />

(0%) do desnega konca (100%).<br />

POZOR<br />

Če ne napravite nobene spremembe v 6<br />

sekundah, se zaslon za nastavitev kakovosti<br />

slike zapre.<br />

■ Kontrast<br />

1<br />

Kontrast lahko nastavite tako, da<br />

pomaknete od levega konca<br />

(0%) do desnega konca (100%).<br />

■ Svetlost<br />

1<br />

Svetlost lahko nastavite tako, da<br />

pomaknete od levega konca<br />

(0%) do desnega konca (100%).


30 DELOVANJE<br />

Prestavitev v širokokotni<br />

način<br />

PREVERITE<br />

Velikost zaslona lahko prestavite v zaslonu za<br />

nastavitev DVDja, iPod-videa ali VTRja.<br />

1<br />

Pritisnite , ali .<br />

● Prikažete lahko stikalo takole.<br />

DVD:<br />

Pritisnite Next na zaslonu za delovanje in<br />

pritisnite Display .<br />

iPod-video/VTR:<br />

Pritisnite Display na zaslonu za<br />

delovanje.<br />

● 16:9 način<br />

Zaslon v razmerju 9 (navpično) krat 16<br />

(vodoravno) (običajen TV zaslon) se<br />

enakomerno razširi levo in desno.<br />

● Približevanje<br />

Zaslon v razmerju 3 (navpično) krat 4<br />

(vodoravno) (običajen TV zaslon) se<br />

enakomerno razširi gor, dol, levo in desno.<br />

POZOR<br />

Uporabnik ne bi smel imeti nobenih težav, ko<br />

sam gleda posnetek na širokokotnem zaslonu.<br />

Če pomanjšate ali povečate zaslon za<br />

komercialne namene ali za prikaz publiki, to<br />

lahko krši avtorske pravice, ki jih ščitijo zakoni<br />

o avtorskih pravicah.<br />

● 4:3 način<br />

Zaslon je prikazan v razmerju 3 (navpično)<br />

krat 4 (vodoravno) (običajen TV zaslon) in<br />

stranski robovi so črni.


DELOVANJE<br />

31<br />

Menjava zvočnega vira<br />

Menjava zvočnega vira<br />

1<br />

Pritisnite gumb [SRC].<br />

● Vsakič ko pritisnete gumb [SRC] se zvočni<br />

vir zamenja takole.<br />

FM/AM DISC (DVD ali CD disk) *1 <br />

USB *2*3 AUX *4 iPod *2*3 VTR *5<br />

FM/AM ...<br />

*1 Ne morete izbrati te možnosti, če ni<br />

diska v napravi.<br />

*2 Ne morete izbrati, če naprava-ni povezana<br />

na glavno enoto.<br />

*3 Če PND ni povezan na glavno enoto,<br />

ne morete izbrati USBja ali iPoda.<br />

*4 Ne morete izbrati, če je AUX nastavljen<br />

na IZKLJUČEN<br />

*5 Ne morete izbrati, če je VTR nas-tavljen<br />

na IZKLJUČEN.


32 DELOVANJE<br />

Nadzor glasnosti<br />

Nastavljanje glasnosti<br />

1<br />

Obrnite vrtljivi gumb [VOL].<br />

● Obrnite desno za povečanje glasnosti.<br />

Obrnite levo za zmanjšanje glasnosti.<br />

POZOR<br />

● Nastavite glasnost tako, da ne bo vplivala na<br />

varnost pri vožnji.<br />

● Stopnjo glasnosti lahko nastavite od 0 do 80.<br />

● Dejanska stopnja glasnosti se lahko<br />

spremeni, ko spremenite zvočni vir.<br />

Nastavite glasnost v skladu z izbranim<br />

zvočnim virom. Za nastavljanje glasnosti<br />

glejte “Nastavljanje SVC (Nadzor<br />

glasnosti virov)” na strani 34.<br />

Utišanje zvoka<br />

1<br />

Pritisnite gumb [MUTE].<br />

● Zvok se ugasne.<br />

● Znova pritisnite gumb [MUTE], da se<br />

povrnete na prejšnjo glasnost.<br />

● Za preklic ugasnitve lahko tudi povečajte<br />

glasnost. Glasnost se bo povečala (za<br />

izbrano število korakov) od stopnje,<br />

preden ste zvok utišali.<br />

● Zvočno vodenje navigacije lahko slišite<br />

tudi, če ste utišali zvočni sistem.


DELOVANJE<br />

33<br />

Nastavljanje kakovosti zvoka<br />

V načinu nadzorovanja zvoka lahko natančno nastavite zvok.<br />

POMEMBNO<br />

● Način nadzorovanja zvoka se izključi, če<br />

ne pritisnete nobenega gumba več kot 6<br />

sekund.<br />

● Vaše nastavitve lahko preverite na PND<br />

zaslonu, ko je nameščen. Ko ni nameščen,<br />

lahko preverite nastavitve na podzaslonu.<br />

1<br />

BASS MID TREB BAL FAD <br />

LOUD SVC ...<br />

2<br />

Menjava načinov<br />

nadzorovanja zvoka<br />

Način za nadzor zvoka se spremeni v<br />

sledečem vrstnem redu vsakič ko<br />

pritisnete gumb [CTRL].<br />

Stopnjo vsake možnosti lahko<br />

nastavite z vrtenjem gumba [VOL].<br />

■ Nastavljanje basa (BASS)<br />

Lahko nastavite bas (nizki toni).<br />

● Desno:<br />

Poudari nizke tone.<br />

Levo:<br />

Omili nizke tone.<br />

■ Nastavljanje srednjih tonov<br />

(MIDDLE)<br />

■ Nastavljanje visokih tonov<br />

(TREBLE)<br />

Lahko nastavite visoke tone.<br />

● Desno:<br />

Poudari visoke tone.<br />

Levo:<br />

Omili visoke tone.<br />

■ Uravnoteženje desnih in levih<br />

zvočnikov (BALANCE)<br />

Lahko nastavite ravnotežje desnih in levih<br />

zvočnikov.<br />

● Desno:<br />

Poudari desne zvočnike.<br />

Levo:<br />

Poudari leve zvočnike.<br />

■ Uravnoteženje prednjih in zadnjih<br />

zvočnikov (FADER)<br />

Lahko nastavite ravnotežje prednjih in<br />

zadnjih zvočnikov.<br />

● Desno:<br />

Poudari prednje zvočnike.<br />

Levo:<br />

Poudari zadnje zvočnike.<br />

Lahko nastavite srednje tone.<br />

● Desno:<br />

Poudari srednje tone.<br />

Levo:<br />

Omili srednje tone.


34 DELOVANJE<br />

■ Nastavljanje načina poudarjanja<br />

(LOUDNESS)<br />

Poudari nizke in visoke frekvence, ko je<br />

glasnost nizka.<br />

Ko je poudarjanje VKLJUČENO, se<br />

pomanjkljivost visokih tonov kompenzira.<br />

● Desno:<br />

VKLJUČI.<br />

Levo:<br />

IZKLJUČI.<br />

■ Nastavljanje SVC (Nadzor<br />

glasnosti virov)<br />

V tem načinu lahko nastavite glasnost za<br />

vsak zvočni vir, glasnost FM radia pa je<br />

osnova.<br />

(Glasnost zvočnega vira, ki ga trenutno<br />

poslušate, se nastavi.)<br />

POMEMBNO<br />

Če je glasnost DVDjev prenizka, nastavite<br />

SVC za njih.<br />

● Desno:<br />

Poveča glasnost trenutnega zvočnega<br />

vira.<br />

Levo:<br />

Zmanjša glasnost trenutnega zvočnega<br />

vira.


ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

35<br />

Uporaba radia<br />

SRC<br />

Gumb za izbiro BAND (PASU)<br />

Gumb za iskanje gor/dol (ročno iskanje postaj)<br />

Gumb za iskanje gor/dol (samodejno iskanje postaj)<br />

Poslušanje radia<br />

■ Ročno iskanje postaj<br />

1<br />

Pritiskajte gumb [SRC], dokler se na<br />

podzaslonu ne prikaže “FM” ali “AM”.<br />

1<br />

Pritisnite gumb [SELECT (desno)] ali<br />

[SELECT (Levo)].<br />

Izberite želeno postajo.<br />

PREVIDNO<br />

Če je akumulator vozila izključen (za<br />

popravila vozila ali odstranjevanje glavne<br />

enote), bodo vse postaje v spominu<br />

izgubljene. V takem primeru znova vstavite<br />

postaje v spomin.<br />

POMEMBNO<br />

Včasih je nemogoče ohraniti najboljši<br />

sprejem, saj je antena, pritrjena na vaše<br />

vozilo, premikajoča (relativno na oddajno<br />

anteno), kar pomeni, da obstaja neprestano<br />

spreminjanje moči prejetih radio signalov.<br />

Drugi dejavniki, ki vplivajo na sprejem so<br />

motnje zaradi naravnih ovir, znakov ipd.<br />

● Desno:<br />

Išče gor za en korak.<br />

Levo:<br />

Išče dol za en korak.<br />

En korak (AM):<br />

9 kHz<br />

En korak (FM):<br />

0,05 MHz<br />

■ Samodejno iskanje<br />

1<br />

Pritisnite gumb [SELECT (Gor)] ali<br />

[SELECT (Dol)].<br />

● Ko se najde postaja, ki ima frekvenco<br />

najbližjo tisti, ki je prikazana na naslonu,<br />

se samodejno iskanje izključi. Za preklic<br />

samodejnega iskanja znova pritisnite<br />

gumb.


36 ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

POZOR<br />

Shranjevanje postaje v<br />

Samodejno iskanje mogoče ne bo uspelo, če spomin<br />

je prejeti signal šibak.<br />

Radio postajo lahko shranite v spomin v<br />

samodejnem in v ročnem načinu.<br />

■ Izbiranje prednastavljenega<br />

kanala<br />

■ Ročno shranjevanje<br />

Eno sekundo ali dlje držite gumb<br />

1 [SELECT (desno)] ali [SELECT<br />

Z ročnim ali samodejnim iskanjem<br />

(Levo)].<br />

1 izberite postajo, ki jo želite shraniti.<br />

● Desno:<br />

Držite prednastavitveno stikalo<br />

Prestavi na naslednji, večji prednastavljeni<br />

2 postaje, ki jo želite shraniti, dokler ne<br />

kanal.<br />

zaslišite piska.<br />

Levo:<br />

Prestavi na naslednji, manjši<br />

prednastavljeni kanal.<br />

■ Pritisk na prednastavljeno stikalo<br />

Pritisnite prednastavljeno stikalo s ● Izbrana postaja bo shranjena, in številka<br />

1 spominom.<br />

prednastavljega kanala ali PS ime bo<br />

videno na prikazu.<br />

Za ročno nastavljanje dodatnih izbranih<br />

postaj za preostale prednastavljene<br />

kanale ponovite ta postopek za vsak<br />

kanal.<br />

Za vsakega od FM 1, 2 in 3 si lahko<br />

naprava zapomni šest postaj, ter šest za<br />

● Registriran prednastavljeni kanal bo izbran AM, kar v celoti pomeni 24 postaj.<br />

in predvajala se bo z njim povezana<br />

Če ste postajo shranili v spomin, jo lahko<br />

postaja.<br />

izberete s pritiskom na prednastavljeno<br />

stikalo in oddaja bo začela predvajati.<br />

Izbira radio pasu<br />

POMEMBNO<br />

1 Pritisnite gumb [BAND]. ● Pravilen prikaz imena postaje je v celoti<br />

odvisen od FM oddajne postaje.<br />

● Vsakič ko pritisnete gumb [BAND] se<br />

valovni pas zamenja takole.<br />

FM1 FM2 FM3 AM FM1 ...


ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

37<br />

■ Samodejni spomin za postaje<br />

(ASM)<br />

POMEMBNO<br />

● Postajo lahko izberete tako, da preprosto<br />

pritisnete na prednastavljeno stikalo<br />

(katerokoli od [1] do [6]). Frekvenca<br />

izbrane postaje ali ime postaje bo<br />

prikazana na prednastavljenem stikalu.<br />

● Ko shranite novo postajo v spomin, je<br />

obstoječa postaja izbrisana.<br />

● Če lahko najdete samo manj kot šest<br />

postaj, preostale postaje ostanejo v<br />

spominu.<br />

Pregled prednastavljenih<br />

postaj<br />

Ta možnost omogoča pet sekundno predvajanje<br />

vsake postaje na prednastavljenih stikalih.<br />

1 Pritisnite Preferences .<br />

1 Pritisnite Preferences .<br />

2 Pritisnite Preset SCAN .<br />

2 Pritisnite ASM .<br />

● Postaje na prednastavljenih stikalih P1 do<br />

P6 bodo po vrsti predvajane. Vsako<br />

postajo boste poslušali pet sekund.<br />

Za preklic pregleda prednastavljenih<br />

postaj pritisnite Stop SCAN .<br />

Prikaz podatkov<br />

● Samodejna izbira postaj se bo začela s<br />

piskom. Iskanje se bo začelo od najnižje<br />

do vedno višjih frekvenc in postaje z<br />

močnim signalom se bodo shranile pod<br />

prednastavljene registracijske številke [1]<br />

do [6]. Ko se registracija zaključi, boste<br />

zaslišali dvojni pisk in postaja, ki je bila<br />

izbrana zadnja (torej postaja na P6) bo še<br />

naprej oddajala. Ko boste poslušali radio,<br />

boste lahko izbirali postaje s pritiski na<br />

prednastavljene številke.<br />

Za preklic ASM pritisnite .<br />

Če je PND nameščen, lahko prikažete<br />

trenutno frekvenco ali stanje RDS (kazalnik)<br />

na LCD zaslonu.<br />

1<br />

1 sekundo ali dlje držite gumb [TP/<br />

TEXT].


38 ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

Uporaba RDS (Radio podatkovni sistem)<br />

RDS (Radio podatkovni sistem) lahko sprejema signale, kot so podatki o prometu, prek FM<br />

radio valov. Prav tako lahko v primeru slabega signala sistem samodejno zamenja na drugo<br />

postajo z dobrim sprejemom, tako da lahko uporabnik še naprej posluša isti program. Radio<br />

besedilo za trenutno poslušano postajo je prikazano.<br />

Ko je AF VKLJUČEN, enota samodejno<br />

zamenja na frekvenco, pri kateri je signal<br />

postaje, ki jo trenutno poslušate, najboljši.<br />

Privzeto je možnost AF VKLJUČENA.<br />

Včasih lahko postaja na različnih frekvencah<br />

oddaja različne programe.<br />

Ko je VKLJUČENA možnost REG, lahko še<br />

naprej poslušate isti program.<br />

● Vsakič ko pritisnete gumb [BAND], se<br />

bodo nastavitve spremenile takole.<br />

AF-VKL/REG-IZKL AF-VKL/REG-VKL<br />

AF-IZKL/REG-IZKL AF-VKL/REG-<br />

IZKL ...<br />

● Ko je možnost AF VKLJUČENA:<br />

se “AF” prižge na PND prikazu.<br />

● Ko je možnost REG VKLJUČENA:<br />

se “REG” prižge na PND prikazu.<br />

Gumb za nastavitev TP/TA<br />

Vrtljivi gumb VOL<br />

Gumb za nastavitev AF/REG<br />

Nastavljanje AF<br />

(Alternativna frekvenca)/<br />

REG (Regionalno)<br />

● Prav tako lahko preverite te kazalnike<br />

stanja na podzaslonu, tudi če PND ni<br />

nameščen.<br />

Nastavljanje TP (Program<br />

za promet)/TA (Prometna<br />

obvestila) za sprejemanje<br />

prometnih informacij<br />

1<br />

Pritisnite gumb [TP/TEXT]].<br />

1 1 sekundo ali dlje držite gumb [BAND].<br />

Z možnostjo TP/TA lahko prejemate<br />

prometne podatke ročno ali samodejno.<br />

● Vsakič ko pritisnete gumb [TP/TEXT], se<br />

bodo nastavitve spremenile takole.<br />

● V načinu FM radio:<br />

TP IZKL/TA IZKL TP VKL/TA IZKL <br />

TP VKL/TA VKL TP IZKL/TA IZKL ...<br />

● V načinu, ki ni AM/FM radio:<br />

TP IZKL/TA IZKL TP VKL/TA VKL TP<br />

IZKL/TA IZKL ...


ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

39<br />

Prejemanje prometnih<br />

informacij<br />

Ko je TP, ali tako TP kot TA, VKLJUČEN, se<br />

prometni podatki prejemajo takole:<br />

■ Prejemanje prometnih podatkov,<br />

ko je TP VKLJUČEN<br />

VKLJUČITE TP in prikaže se “TP”. Če je na<br />

voljo TP postaja v AF seznamu, se radio<br />

prestavi na TP postajo, če se na TP postajo<br />

ni mogoče prestaviti, bo “TP” prikaz utripnil.<br />

Če se to zgodi, pritisnite gumb [Seek (Gor/<br />

Dol)], da poiščete TP postajo.<br />

Če signal oslabi potem, ko ste našli TP<br />

postajo, pritisnite gumb [Seek (Gor/Dol)] in<br />

poiščite TP postajo z boljšim signalom.<br />

Če ni mogoče najti nobene TP postaje, se<br />

prikaže “NOTHING” (NIČ) in oddajati začne<br />

prvotna FM postaja.<br />

“TP SEEK” (TP ISKANJE) se še naprej<br />

prikazuje, ko naprava išče TP postajo.<br />

■ Prejemanje prometnih podatkov,<br />

ko sta tako TP kot TA<br />

VKLJUČENA<br />

[Ko je ZVOČNI VIR FM radio]<br />

VKLJUČITE TP in TA in prikaže se “TA”. Če<br />

je na voljo TP postaja v AF seznamu, se radio<br />

prestavi na TP postajo. Če se na TP postajo<br />

ni mogoče prestaviti, bo “TA” prikaz utripnil in<br />

začelo se bo samodejno iskanje TP postaje.<br />

“TP SEEK” je prikazan med izbiranjem TP<br />

postaje.<br />

Če ni mogoče najti nobene TP postaje, se<br />

prikaže “NOTHING” (NIČ) in oddajati začne<br />

prvotna FM postaja.<br />

Zvok je utišan, dokler se ne najde TP postaja<br />

in prikažejo prometne informacije.<br />

[Ko ZVOČNI VIR ni AM/FM radio]<br />

“TA” se prikaže. Če je na voljo TP postaja v<br />

AF seznamu, se TP postaja izbere. Če to ne<br />

uspe, se samodejno poišče druga TP<br />

postaja. Ko so TA podatki prejeti, se trenutno<br />

predvajanje zvoka ustavi in samodejno<br />

prestavi na prometne informacije. Ko<br />

prejemate TA podatke, sistem prestavi na<br />

način prekinitve za prometne podatke.<br />

● Če imate izbran vir zvoka, ki ni radio, lahko<br />

preverite, če je TA VKLJUČEN ali<br />

IZKLJUČEN na podzaslonu tako, da 1<br />

sekundo ali dlje držite gumb [TP/TEXT].<br />

EON (Izboljšana druga<br />

mreža) sistem<br />

Če trenutna TP postaja ne oddaja prometnih<br />

informacij, ali če signal oslabi, ko sta TP ali<br />

TA VKLJUČENA, bo sistem samodejno<br />

poiskal drugo primerno TP postajo, ki oddaja<br />

prometne informacije. Med delovanjem te<br />

možnosti je prikazan “EON”.<br />

Ko je konec trenutnih prometnih informacij,<br />

se sistem vrne na prejšnjo TP postajo.<br />

Sprejemanje nujnih<br />

obvestil<br />

Če je prejet PTY31 (nujno sporočilo) se<br />

pojavi “ALARM” in začne se predvajati<br />

PTY31 (nujno sporočilo). Če FM radio ni<br />

izbran, postanejo onemogočene vse<br />

možnosti razen menjave SOURCE (VIRA) in<br />

menjave valovnega pasu


40 ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

Nadzor glasnosti za<br />

prometna navodila<br />

2 Pritisnite Select PTY .<br />

Lahko nastavite glasnost za TA in PTY31<br />

(nujna sporočila).<br />

1<br />

Obrnite vrtljivi gumb [VOL] medtem, ko<br />

prejemate TA ali PTY31.<br />

● Glasnost lahko nastavite od 0 do 80.<br />

Obrat desno: Glasnost GOR (glasneje)<br />

Obrat levo: Glasnost DOL (tiše)<br />

● Nastavljena stopnja glasnosti je shranjena<br />

in na to stopnjo se nastavi glasnost<br />

naslednjič, ko je prejeto oddajanje TA ali<br />

PTY31. Glasnost med 40 in 65 je lahko<br />

shranjena za TA.<br />

Z RDS postajami so oddajana tudi imena<br />

oddajne programske storitve (PS) in podatki<br />

o vrstah programov (PTY) in se lahko<br />

prikažejo na podzaslonu enote.<br />

1<br />

Nastavljanje PTY (vrste<br />

programa)<br />

Pritisnite Show PTY na zaslonu za<br />

delovanje FM.<br />

● Vsakič ko pritisnete Select PTY , se bo<br />

zvrst zamenjala tako, kot kaže spodaj.<br />

NO-PTY (BREZ PTY) NEWS (NOVICE)<br />

SPORTS (ŠPORT) TALK<br />

(POGOVORNE ODDAJE) POP <br />

CLASSICS (KLASIKE) ...<br />

● Ko je žanr nastavljen na TALK, se<br />

menjavanje začne pri TALK.<br />

● Če postaja ne podpira vrst programov, se<br />

prikaže “NO-PTY”.<br />

3<br />

Ko je izbrani PTY prikazan, pritisnite in<br />

držite gumb [Seek (Gor/Dol)], dokler<br />

ne zaslišite piska.<br />

● Naprava bo začela iskati postajo, ki oddaja<br />

program, ki ustreza izbranemu PTYju.<br />

● Če ni mogoče najti nobenega ustreznega<br />

programa, se prikaže “NOTHING” (NIČ).


ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

41<br />

Uporaba CD predvajalnika<br />

SRC<br />

Gumb za preklop podatkov o pesmi<br />

Gumb za izbiro sledi (začetna točka) / previjanje<br />

naprej (nazaj) / izbiro datoteke<br />

Poslušanje CDja<br />

Vstavite CD v režo za diske in začel se bo<br />

predvajati.<br />

PREVIDNO<br />

● Ne pritiskajte gumba [ (OPEN/EJECT)],<br />

ko vstavljate CD v režo. To lahko povzroči<br />

telesne poškodbe ali poškodbo prednje<br />

plošče.<br />

● Ne vozite avta, če je prednja plošča<br />

prejemnika odprta. Saj lahko plošča<br />

povzroči nepričakovane telesne poškodbe<br />

v primeru nenadne ustavitve ali česa<br />

podobnega.<br />

● Ne zapirajte prednje plošče z roko. To<br />

lahko poškoduje ploščo.<br />

POMEMBNO<br />

Predvajanje je lahko moteno, če je CD<br />

opraskan, ali če je zapisana stran umazana.<br />

1<br />

● Disk se začne predvajati.<br />

POZOR<br />

● Če so zapisani naslovi pesmi in drugi<br />

podatki v CD-textu, jih lahko prikažete.<br />

● Vedite, da se CD-text CD-R/RW diskov<br />

mogoče ne bo prikazal.<br />

Lahko izberete želeno pesem.<br />

1<br />

Pritiskajte gumb [SRC], dokler se na<br />

podzaslonu ne prikaže “CD”.<br />

Izbiranje želene pesmi<br />

Pritisnite gumb [SELECT (desno)] ali<br />

[SELECT (Levo)].<br />

● Desno: Preskoči na naslednjo pesem.<br />

Levo (en pritisk): Vrne se na začetek<br />

predvajane pesmi.<br />

Levo (več kot dva pritiska): Preskoči na<br />

prejšnjo pesem.


42 ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

Previjanje naprej/nazaj<br />

Pesem, ki se trenutno prevaja, lahko<br />

previjete naprej ali nazaj.<br />

1<br />

Eno sekundo ali dlje držite gumb<br />

[SELECT (desno)] ali [SELECT<br />

(Levo)].<br />

● Desno:<br />

Previje pesem naprej.<br />

Levo:<br />

Previje pesem nazaj.<br />

Ko zaslišite pisk, se previjanje naprej (ali<br />

nazaj) začne, in pesem se previja naprej<br />

(ali nazaj), dokler ne odstranite prsta s<br />

stikala.<br />

Ponavljanje iste pesmi<br />

1 Pritisnite Preferences .<br />

2 Pritisnite Repeat song .<br />

Iskanje želene pesmi<br />

1 Pritisnite SCAN .<br />

● Pesem se bo ponavljala.<br />

● Ko pritisnete Repeat song , se pesem<br />

ponavlja, dokler jo ne prekličete.<br />

Znova pritisnite Repeat song za<br />

preklic ponavljanja.<br />

● Glavna enota bo predvajala prvih 10<br />

sekund vsake pesmi. Ko pritisnete<br />

Stop SCAN , bo trenutna pesem še<br />

naprej predvajana.


ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

43<br />

Naključno predvajanje<br />

1 Pritisnite Preferences .<br />

2 Pritisnite Random songs .<br />

● Vse pesmi na CDju so predvajane v<br />

naključnem vrstnem redu.<br />

● Ko pritisnete Random songs , se<br />

naključno predvajanje ponavlja, dokler ga<br />

ne prekličete.<br />

Ko znova pritisnete Random songs ,<br />

se naključno predvajanje ugasne.<br />

Prikaz podatkov o pesmi<br />

na podzaslonu<br />

Številko trenutne pesmi in pretečeni čas<br />

lahko prikažete na podzaslonu.<br />

1<br />

1 sekundo ali dlje držite gumb [TP/<br />

TEXT].<br />

● Vsakič ko pritisnete gumb [TP/TEXT], se<br />

prikaz spremeni takole.<br />

Št. pesmi Pretečen čas Št. pesmi. <br />

...


44 ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

Uporaba MP3/WMA predvajalnika<br />

SRC<br />

Gumb za preklop podatkov o pesmi<br />

Gumb za izbiro sledi (začetna točka) /<br />

previjanje naprej (nazaj)<br />

Gumb za izbiro mape<br />

Predvajanje MP3/WMA<br />

datoteke<br />

Ko vstavite CD-R/RW disk z MP3/WMA<br />

datoteko v režo za diske, je datoteka<br />

predvajana.<br />

PREVIDNO<br />

● Ne pritiskajte gumba [ (OPEN/EJECT)],<br />

ko vstavljate disk v režo. To lahko povzroči<br />

telesne poškodbe ali poškodbo prednje<br />

plošče.<br />

● Ne vozite avta, če je prednja plošča<br />

prejemnika odprta. Saj lahko plošča<br />

povzroči nepričakovane telesne poškodbe<br />

v primeru nenadne ustavitve ali česa<br />

podobnega.<br />

● Ne zapirajte prednje plošče z roko. To<br />

lahko poškoduje ploščo.<br />

● Če ima datoteka, ki ni MP3/WMA,<br />

končnico “.mp3” ali “.wma”, bo mogoče<br />

nepravilno prepoznana kot MP3/WMA<br />

datoteka. Če je taka datoteka predvajana,<br />

bo prišlo do zelo glasnega hrupa in<br />

mogoče se bodo poškodovali zvočniki.<br />

Bodite previdni in ne pripisujte končnic<br />

“.mp3” in “.wma” datotekam, ki niso MP3/<br />

WMA.<br />

POMEMBNO<br />

● Predvajanje je lahko moteno, če je disk<br />

opraskan, ali če je zapisana stran<br />

umazana.<br />

● Prejemnik ima možnost izbire mape ali<br />

datoteke.<br />

1<br />

Pritiskajte gumb [SRC], dokler se ne<br />

prikaže “CD“, ko imate v reži CD-R/<br />

RW disk.<br />

● Disk se začne predvajati.<br />

● Datoteke se ponavadi predvajajo v<br />

sledečem zaporedju: <br />

“[Primer konfiguracije MP3/<br />

WMA]” na strani 50.<br />

● Če je več MP3/WMA datotek in map v isti<br />

hierarhiji, potem so predvajane v rastočem<br />

zaporedju imen datotek in map.<br />

● Če želite ustvariti datoteko, ki ni formata<br />

MP3/WMA, se prikaže opozorilo “NO<br />

SUPPORT” (NI PODPORE).


ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

45<br />

Na disku lahko izberete želeno mapo.<br />

1<br />

Izbiranje želene mape<br />

Pritisnite gumb [SELECT (Gor)] ali<br />

[SELECT (Dol)].<br />

● Gor: Se premakne na naslednjo višjo<br />

mapo in zaigra prvo pesem v tej mapi.<br />

Dol: Se premakne na naslednjo nižjo<br />

mapo in zaigra prvo pesem v tej mapi.<br />

Izbiranje želene glasbene<br />

datoteke<br />

V mapi lahko izberete želeno glasbeno<br />

datoteko.<br />

POMEMBNO<br />

Če so glasbeni podatki (CD-DA) in MP3/<br />

WMA podatki vsebovani na istem disku,<br />

lahko zamenjate vrsto predvajanega formata<br />

s pritiskom na gumb [BAND].<br />

1<br />

Pritisnite gumb [SELECT (desno)] ali<br />

[SELECT (Levo)].<br />

● Desno: Preskoči na naslednjo datoteko.<br />

Levo (en pritisk): Vrne se na začetek<br />

predvajane datoteke.<br />

Levo (Dva ali več pritiskov): Povratek na<br />

prejšnje datoteke.<br />

Pesem, ki se trenutno prevaja, lahko<br />

previjete naprej ali nazaj.<br />

1<br />

Previjanje naprej/nazaj<br />

1 sekundo ali dlje držite gumb<br />

[SELECT (desno)] ali [SELECT<br />

(Levo)].<br />

● Desno:<br />

Previje pesem naprej.<br />

Levo:<br />

Previje pesem nazaj.<br />

Ko zaslišite pisk, se previjanje naprej (ali<br />

nazaj) začne, in pesem se previja naprej<br />

(ali nazaj), dokler ne odstranite prsta s<br />

stikala.<br />

Povratek neposredno na<br />

osnovno mapo<br />

Lahko se vrnete na osnovno mapo in zaigrate<br />

datoteko v njej.<br />

POMEMBNO<br />

Če v osnovni mapi ni datoteke, se zaigra<br />

datoteka v prvi mapi.<br />

1<br />

1 sekundo ali dlje držite gumb<br />

[SELECT (Dol)].<br />

● Lahko se vrnete na osnovno mapo in<br />

zaigrate datoteko v njej.<br />

● Za primer ustvarjanja MP3/WMA datoteke,<br />

glejte “[Primer konfiguracije MP3/WMA]”<br />

na strani 50.


46 ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

Iskanje želene glasbene<br />

datoteke<br />

POMEMBNO<br />

● Če želite še naprej predvajati želeno<br />

pesem ali datoteko, IZKLJUČITE iskanje<br />

(scan).<br />

● Celoten disk se preišče enkrat, potem pa<br />

se začne normalno predvajanje tam, kjer<br />

ste začeli z iskanjem.<br />

● Ko izberete “Predvajaj začetek pesmi/<br />

datotek”, “Ponavljajoče predvajanje”, ali<br />

“Igranje pesmi/datotek v naključnem<br />

vrstnem redu”, se te možnosti izpišejo na<br />

prikazu kot “SCAN”, “ALL”, “RPT”, ali<br />

“RAND”.<br />

Ponavljanje glasbene<br />

datoteke<br />

POMEMBNO<br />

Ko izberete “Predvajaj začetek pesmi/<br />

datotek”, “Ponavljajoče predvajanje”, ali<br />

“Igranje pesmi/datotek v naključnem vrstnem<br />

redu”, se te možnosti izpišejo na prikazu kot<br />

“SCAN”, “ALL”, “RPT”, ali “RAND”.<br />

1 Pritisnite Preferences .<br />

1 Pritisnite SCAN .<br />

2 Pritisnite .<br />

2 Pritisnite Current folder ali<br />

.<br />

3<br />

Pritisnite Current song ali<br />

Current folder .<br />

● Pritisnite za povratek na prejšnjo<br />

stran.<br />

● Trenutna mapa: Prevaja prvih 10 sekund<br />

vsake pesmi, ki se nahaja v istem sloju<br />

mape.<br />

Prva pesem vsake mape: Predvaja prvih<br />

10 sekund pesmi v vsaki mapi.<br />

Ko pritisnete Stop SCAN , bo trenutna<br />

pesem še naprej predvajana.<br />

● Trenutna pesem: Ponavlja trenutno<br />

datoteko.<br />

Trenutna mapa: Ponavlja datoteke v<br />

trenutni mapi.<br />

● Pritisnite Repeat za preklic<br />

ponavljanja.


ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

47<br />

Naključno predvajanje<br />

POMEMBNO<br />

Ko izberete “Predvajaj začetek pesmi/<br />

datotek”, “Ponavljajoče predvajanje”, ali<br />

“Igranje pesmi/datotek v naključnem vrstnem<br />

redu”, se te možnosti izpišejo na prikazu kot<br />

“SCAN”, “ALL”, “RPT”, ali “RAND”.<br />

1 Pritisnite Preferences .<br />

● Trenutna mapa: Predvaja datoteke v istem<br />

sloju trenutne mape v naključnem vrstnem<br />

redu.<br />

Vse pesmi: Predvaja pesmi vseh map po<br />

naključnem vrstnem redu.<br />

Ko pritisnete , se naključno<br />

predvajanje ponavlja, dokler ga ne<br />

prekličete. Ko znova pritisnete<br />

Random , se naključno predvajanje<br />

ugasne.<br />

Če med naključnim predvajanjem<br />

pritisnete , se ponovi trenutna<br />

pesem. Ko znova pritisnete Repeat ,<br />

se naključno predvajanje znova začne.<br />

Prikaz podatkov na<br />

podzaslonu<br />

2 Pritisnite .<br />

Številko trenutne pesmi in pretečeni čas<br />

lahko prikažete na podzaslonu.<br />

1<br />

1 sekundo ali dlje držite gumb [TP/<br />

TEXT].<br />

3<br />

Pritisnite Current folder ali<br />

All songs .<br />

● Vsakič ko pritisnete gumb [TP/TEXT], se<br />

prikaz spremeni takole.<br />

Št. datoteke Pretečen čas Št.<br />

datoteke ...<br />

Menjava med CD-DA in<br />

MP3/WMA<br />

Če disk vsebuje zvočne podatke (CD-DA) in<br />

MP3/WMA glasbene datoteke, lahko med<br />

njimi menjate.<br />

1<br />

Pritisnite gumb [BAND].<br />

● Vsakič ko pritisnete gumb [BAND], se<br />

prikaz spremeni takole.<br />

CD-DA MP3(WMA) CD-DA ...


48 ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

MP3/WMA<br />

MP3 (MPEG Audio Layer 3) je standardni format za kompresijo zvoka. Z uporabo MP3 se<br />

lahko datoteka zmanjša na eno desetino velikosti izvirnika.<br />

WMA (Windows Media Audio) je Microsoftova tehnologija kompresije glasov. WMA datoteke<br />

so lahko manjše kot MP3 datoteke.<br />

Sprejemnik predvaja določene MP3/WMA standarde datotek, zapisljivih medijev in formatov.<br />

Uporabite sledeče zaznamke, ko zapisujete MP3/WMA datoteke na disk.<br />

■ Standardi za predvajanje MP3 datotek<br />

● Podprti standardi:<br />

MPEG Audio Layer 3 (=MPEG1 Audio Layer III, MPEG2 Audio Layer III, MPEG2.5 Audio<br />

Layer III)<br />

● Podprte frekvence vzorčenja:<br />

8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 (kHz)<br />

● Podprte bitne hitrosti:<br />

8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 (K bps)<br />

* Podpira VBR.<br />

* Ne podpira prostega formata.<br />

* MPEG-1 in MPEG-2 standarda definirata drugačne bitne hitrosti.<br />

● Podprti načini kanalov:<br />

Stereo, Joint Stereo, Dvokanalski, Monaural<br />

■ Standardi za predvajanje WMA datotek<br />

● Podprti standardi:<br />

WMA Raz. 9 zadostuje Standard Decoder Class 3<br />

● Podprte frekvence vzorčenja:<br />

22,05, 32, 44,1, 48 (kHz)<br />

● Podprte bitne hitrosti:<br />

20, 22, 32, 36, 40, 44, 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 (K bps)<br />

* Podpira VBR. (5 do 320K bps)<br />

* Ne podpira kompresije brez izgube.


ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

49<br />

■ ID3/WMA oznake<br />

V MP3 in WMA datoteke lahko shranite podatke v ID3/WMA oznakah, ki vsebujejo naslove<br />

pesmi in imena ustvarjalcev.<br />

Sprejemnik podpira ID3v.1.0 in ID3v.1.1 oznake. Sprejemnik podpira samo kode ISO-8859-1.<br />

Uporabite samo ISO-8859-1 kode za zapis oznak. Če zapišete znake, ki niso vključeni v ISO-<br />

8859-1 kodah, mogoče ne bodo pravilno prikazani.<br />

Sprejemnik podpira WMA oznake ASF revizijo (v1.20.02). WMA oznake samo z Unicode znaki<br />

so podprte. Vedno uporabite Unicode znake za vnos podatkov.<br />

■ Podprte vrste medijev<br />

Lahko predvajate MP3/WMA datoteke zapisane na CD-ROM, CD-R ali CD-RW diskih. V<br />

primerjavi s CD-ROMi, ki so ponavadi v uporabi za glasbene diske, so CD-R in CD-RW diski<br />

zelo občutljivi na visoke temperature/visoko vlažnost, in kak del CD-R/CD-RW diska lahko<br />

postane neuporaben. Prstni odtisi ali praske na diskih lahko preprečijo predvajanje ali<br />

povzročijo preskakovanje med predvajanjem.<br />

Deli CD-R/CD-RW diskov lahko odpovejo, če ostanejo dlje časa v vozilu.<br />

Svetujemo vam, da shranite na UV svetlobo občutljive CD-R in CD-RW diske v zaščitne ovoje.<br />

■ Format diskov<br />

V predvajalniku lahko uporabite sledeče formate diskov.<br />

● CD-ROM formati:<br />

CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2 (Form 1)<br />

● Formati datotek:<br />

ISO 9660 Level 1 ali Level 2 (tako za CD kot za DVD diske)<br />

ROMEO sistem, JOLIET sistem<br />

MP3/WMA datoteke zapisane v formatih, ki niso navedeni zgoraj, lahko povzročijo, da<br />

datotek ne bo mogoče predvajati pravilno in da imena datotek in map ne bodo prikazana<br />

pravilno.<br />

Omejitve in dodatki k standardom so sledeči.<br />

● Največ slojev map:<br />

8 slojev<br />

● Največ znakov za imena datotek in map:<br />

30 znakov (vključno z ločilom “.” in 3 znaki za končnico datoteke) za MP3, ampak 15 znakov,<br />

(vključno z ločilom “.” in 3 znaki za končnico datoteke) za WMA.<br />

● Podprti znaki za imena datotek in map:<br />

A do Z (brez šumnikov), 0 do 9, in podvezaj (_)


50 ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

● Največje število datotek na enem disku:<br />

999 datotek<br />

● Največje število map na enem disku:<br />

255 datotek<br />

[Primer konfiguracije MP3/WMA]<br />

Mapa<br />

Osnovna mapa ( 1 )<br />

MP3/WMA zvočna ali besedilna datoteka<br />

2<br />

1<br />

2<br />

5<br />

3<br />

3<br />

4<br />

V celoti lahko na enem disku ustvarite 256 datotek.<br />

Datoteke razen MP3/WMA datotek (na primer: 004.txt)<br />

prav tako štejejo kot posamične datoteke.<br />

5<br />

4<br />

6<br />

6<br />

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 4. stopnja<br />

■ Imena datotek<br />

Samo datoteka z “mp3” ali “wma” končnico je prepoznana kot MP3 ali WMA datoteka. Vedno<br />

shranite MP3/WMA datoteko z “mp3”/“wma” končnico.<br />

“mp3” ali “wma” končnica mora biti eno-bajtne, velike tiskane črke.<br />

POZOR<br />

Če ima datoteka, ki ni MP3/WMA, končnico “.mp3” ali “.wma”, bo mogoče nepravilno prepoznana<br />

kot MP3/WMA datoteka. Če je taka datoteka predvajana, bo prišlo do zelo glasnega hrupa in<br />

mogoče se bodo poškodovali zvočniki. Ne shranite datoteke, ki ni MP3/WMA, z “mp3”/“wma”<br />

končnico.<br />

■ Večsejni CDji<br />

Večsejni CDji so podprti in lahko predvajate CD-R/RW z zapisanimi MP3/WMA datotekami.<br />

Če pa zapišete CD s “Track at once” (Pisanje celotne sledi), pa zaključite disk z zaključkom<br />

seje ali zaščito pred pisanjem.


ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

51<br />

■ Predvajanje MP3/WMA<br />

Ko vstavite disk z MP3/WMA datotekami, sistem najprej preveri vse datoteke zapisane na<br />

disku. Če ima disk veliko datotek in map, bo mogoče sistem za to potreboval nekaj časa.<br />

Medtem ko sistem preverja disk, bo glasba, ki je igrala do takrat, še naprej predvajana.<br />

Za hitro preverbo datotek priporočamo, da ne shranjujete datotek, ki niso MP3/WMA, in da ne<br />

ustvarjate nepotrebnih map na disku.<br />

Prav tako priporočamo, da zapečete vse podatke v eni seji, saj sistem potrebuje dlje časa za<br />

prebiranje nadzornih podatkov več sejnega CDja.<br />

■ Prikaz časa predvajanja MP3/WMA<br />

Možno je, da čas predvajanja ne bo pravilen, odvisno od pogojev pisanja MP3/WMA datoteke.<br />

* Možno je, da čas predvajanja ne bo pravilen, ko uporabite VBR Hitro Gor/Dol.<br />

Ustvarjanje in predvajanje MP3/WMA datotek<br />

Ustvarjanje MP3/WMA datotek s snemanjem iz virov kot so oddaje, posnetki, zapisi, video<br />

posnetki in nastopi brez dovoljenja lastnika avtorskih pravic razen za osebno uporabo ni<br />

dovoljeno.<br />

■ Nalaganje s strani z glasbo MP3/WMA na internetu<br />

Na internetu lahko najdete razne vrste strani za distribucijo MP3/WMA glasbe, vključno s<br />

spletnimi trgovinami, poskusnimi poslušanji in stranmi z zastonj glasbo. S teh strani lahko<br />

snamete glasbo tako, da upoštevate njihova pravila za plačila in snemanje.<br />

■ Pretvorba glasbenega CDja v MP3/WMA datoteke<br />

Pripravite osebni računalnik in razpoložljivo MP3/WMA kodirno (pretvorno) programsko<br />

opremo. (Nekatere so zastonj.) Vstavite glasbeni CD v CD pogon računalnika in kompresirajte<br />

glasbeni CD tako, da sledite postopkom programske opreme za kodiranje MP3/WMA.<br />

Ustvarijo se glasbene datoteke oblike MP3/WMA. 12cm glasbeni CD (ki ima lahko največ 74<br />

min posnetkov/650 MB podatkov) je lahko stisnjen na 65 MB (okoli 1/10 prvotne velikosti).


52 ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

■ Zapisovanje datotek na CD-R/RW<br />

MP3/WMA datoteke lahko zapišete na CD-R/RW z uporabo CD-R/RW pogona, ki je povezan<br />

na računalnik. Zapišite tako, da nastavite format zapisa v programski opremi za zapisovanje na<br />

ISO9660 level 1 ali level 2 (ne vključno s formatom končnice).<br />

Za format diska izberite CD-ROM ( mode1 ) ali CD-ROM XA ( mode2 ).<br />

■ Predvajanje CD-R/RW diskov z MP3/WMA datotekami<br />

Ko vstavite CD v režo, sprejemnik ugotovi, ali je glasbeni CD ali CD-R/RW disk z MP3/WMA<br />

datotekami. Prav tako, ko vtaknete v režo DVD, ga sprejemnik prepozna kot DVD video disk.<br />

Sprejemnik izbere pravilni način predvajanja na osnovi vsebine diska in začne predvajati disk.<br />

Če vstavite disk, ki vsebuje mešane glasbene CD podatke (CDDA) in MP3/WMA datoteke, se<br />

vir zamenja v vrstnem redu CDDA in MP3/WMA datoteke in potem so predvajane v tem<br />

vrstnem redu. Za spremembo trenutnega vira samo pritisnite gumb [BAND].<br />

PREVIDNO<br />

● 128K bps fiksna bitna hitrost in 44,1-kHz frekvenca vzorčenja sta priporočena za visoko<br />

kakovost predvajanega zvoka.<br />

● Vedite, da nekateri CD-R in CD-RW diskov mogoče ne bo mogoče prebrati zaradi njihovih<br />

lastnosti.<br />

● Ker je na voljo veliko vrst MP3/WMA kodirne programske opreme, vključno s plačljivimi in<br />

zastonj programi, se lahko zvočna kakovost poslabša, pri začetku predvajanja se mogoče<br />

ustvari hrup in nekateri posnetki mogoče ne bodo predvajani, odvisno od stanja kodirnika in<br />

formata datoteke.<br />

● Ko zapišete datoteke, ki niso MP3/WMA, na disk, bo sistem mogoče rabil nekaj časa, da<br />

prepozna disk, in mogoče ga ne bo predvajal.


ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

53<br />

Uporaba USB predvajalnika glasbenih datotek<br />

Sprejemnik lahko predvaja glasbo shranjeno na USB pomnilniku. Ta sprejemnik lahko<br />

predvaja samo MP3 datoteke.<br />

POMEMBNO<br />

Glasbeno datoteko na USB pomnilniku lahko predvajate samo, če je PND nameščen na<br />

sprejemnik.<br />

SRC<br />

Gumb za izbiro sledi / previjanje naprej (nazaj)<br />

Predvajanje USB<br />

glasbenih datotek<br />

2<br />

Pritiskajte gumb [SRC], dokler se na<br />

podzaslonu ne prikaže “USB”.<br />

PREVIDNO<br />

● Ko povežete USB pomnilnik (ko je<br />

prikazano sporočilo “Don't remove the<br />

storage device until scanning is finished” -<br />

'Ne odstranite pomnilnika, dokler ni<br />

skeniranje končano'), ne izključite<br />

napajanja in ne odstranite PNDja ali USB<br />

pomnilnika. Pred odstranitvijo USB<br />

pomnilnika prestavite prikaz na zvočni<br />

zaslon in pritisnite .<br />

POMEMBNO<br />

Ko vstavite USB pomnilnik, bo mogoče<br />

sprejemnik nekaj časa potreboval, da<br />

pregleda in prebere oznake datotek. Če<br />

želite ta čas skrajšati, na USB pomnilnik<br />

shranite samo MP3 datoteke in zmanjšajte<br />

število map na napravi.<br />

● Predvajanje se bo začelo.<br />

Trenutno predvajano pesem je mogoče je<br />

previti naprej/nazaj.<br />

1<br />

Previjanje naprej/nazaj<br />

1 sekundo ali dlje držite gumb<br />

[SELECT (desno)] ali [SELECT<br />

(Levo)].<br />

● Desno:<br />

Previje pesem naprej.<br />

Levo:<br />

Previje pesem nazaj.<br />

Prestavi med previjanjem naprej ali nazaj<br />

in previja naprej ali nazaj, dokler ne<br />

odstranite prsta z gumba.<br />

1<br />

Povežite USB pomnilnik z USB<br />

priključkom.


54 ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

Izbiranje želene glasbene<br />

datoteke<br />

Lahko izberete pesem, ki jo želite predvajati.<br />

1<br />

Pritisnite gumb [SELECT (desno)] ali<br />

[SELECT (Levo)].<br />

● Desno:<br />

Preskoči na naslednjo datoteko.<br />

● Levo:<br />

Vrne na prejšnjo datoteko.<br />

● Izbrana pesem (datoteka) bo predvajana.<br />

Iskanje želene glasbene<br />

datoteke<br />

PREVIDNO<br />

● Čeprav je drugače pri CD-ROM diskih, z<br />

zvočnimi gumbi ne morete izbirati map v<br />

USB načinu.<br />

● Pred odstranitvijo USB pomnilnika s<br />

sprejemnika vedno prestavite prikaz na<br />

zvočni zaslon in pritisnite . Če temu<br />

postopku ne sledite, lahko pride do izgube<br />

podatkov.<br />

● Če izključite USB pomnilnik ali PND iz<br />

sprejemnika med predvajanjem glasbene<br />

datoteke na USB pomnilniku, se<br />

sprejemnik vrne v prejšnji način delovanja.<br />

● Za vašo varnost vam priporočamo, da ne<br />

uporabljate gumbov , , in<br />

, ko avto teče.<br />

2<br />

Za izbiro pesmi za predvajanje<br />

pritisnite Playlist , Artist , Album ,<br />

Song , ali Genre .<br />

● To prikaže zaslon s seznamom v izbranem<br />

načinu.<br />

3<br />

Pritisnite na ime glasbene datoteke, ki<br />

jo želite predvajati.<br />

● Izbrana glasbena datoteka je predvajana.<br />

● Ko se pojavita ali , ju pritisnite<br />

za zamenjavo strani seznama glasbenih<br />

datotek.<br />

● Če želite iskati po imenu datoteke ali<br />

ustvarjalca, pritisnite .<br />

● Glasbeno datoteko lahko iščete po črkah<br />

in številkah.<br />

1 Pritisnite Select .


ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

55<br />

Ponavljanje predvajanja<br />

iste glasbene datoteke<br />

1 Pritisnite Preferences .<br />

2 Pritisnite Repeat song .<br />

● Kar naprej se predvaja trenutno<br />

predvajana glasbena datoteka.<br />

● Ko pritisnete Repeat song , se bo<br />

izbrana glasbena datoteka ponavljala,<br />

dokler ne boste preklicali ponavljanja.<br />

Znova pritisnite Repeat song za<br />

preklic ponavljanja.<br />

Naključno predvajanje<br />

glasbenih datotek<br />

1 Pritisnite Preferences .<br />

2 Pritisnite Shuffle songs .<br />

● Ko pritisnete Shuffle songs , se<br />

naključno predvajanje ponavlja, dokler ga<br />

ne prekličete. Znova pritisnite<br />

Shuffle songs za preklic naključnega<br />

predvajanja.<br />

O USB napravah<br />

■ Standardni za predvajanje USB<br />

pomnilnikov<br />

● Največji tok:<br />

500mA<br />

● Združljivost:<br />

USB 1.0/1.1 (NAJVEČJA stopnja prenosa<br />

je 12M bps za USB1.1.)<br />

● Podpora masovnega pomnilnika:<br />

USB masovni pomnilniki (npr. zunanji trdi<br />

disk) niso podprti.<br />

■ Standardi za predvajanje MP3<br />

datotek<br />

● Podprti standardi:<br />

MPEG-1, MPEG-2, in MPEG-2.5<br />

● Podprte frekvence vzorčenja:<br />

MPEG-1: 32, 44.1, 48<br />

MPEG-2: 16, 22.05, 24<br />

MPEG-2,5: 8, 11.025, 12<br />

● Podprte bitne hitrosti:<br />

8 do 320K bps<br />

* Podprt VBR (64 do 320K bps)<br />

* Ne podpira prostega formata.<br />

● Podprti načini kanalov:<br />

Monaural, Stereo, Joint Stereo,<br />

Dvokanalski<br />

■ ID3 oznake<br />

MP3 datoteke imajo “ID3 oznako”, ki<br />

omogoča vnos podatkov, tako da lahko<br />

shranite podatke kot so naslov pesmi in<br />

ustvarjalec.<br />

Sprejemnik podpira ID3v. 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 in<br />

2,4.<br />

● Podprte USB naprave:<br />

Največja kapaciteta: 4 GB<br />

● Podprti datotečni format:<br />

FAT 16/32<br />

● Podprti glasbeni format:<br />

MP3


56 ZVOČNE MOŽNOSTI<br />

■ Format USB pomnilnika<br />

Sledeče razloži definicije teh standardov.<br />

● Največ slojev map:<br />

8 slojev<br />

● Največ znakov za imena datotek:<br />

Do 254 znakov (Seštevek imena mape, imena datoteke, “.”, in trimestna končnica)<br />

● Znaki, ki jih lahko uporabite za imena datotek:<br />

A do Z (brez šumnikov), 0 do 9, in podvezaj (_)<br />

● Največje število datotek na eni spominski napravi:<br />

2000 datotek<br />

001.mp3<br />

002.mp3<br />

003.mp3<br />

004.txt<br />

005.mp3<br />

1498.mp3<br />

V celoti lahko na enem USB pomnilniku<br />

ustvarite 2000 datotek.<br />

Datoteke razen MP3 datotek (na primer:<br />

004.txt)prav tako štejejo k 2000 datotekam.<br />

1499.mp3<br />

2000.mp3


UPRAVLJANJE PREDVAJANJA VIDEA<br />

57<br />

Pred uporabo DVD predvajalnika<br />

Sprejemnik lahko predvaja visokokvalitetno sliko in visokokvalitetni digitalni zvok DVD videov.<br />

Prav tako lahko izberete kateregakoli od jezikov (za govor ali podnapise), ki so zapisani na<br />

DVDju, z izbiro video in zvočnih kanalov. Če je isti prizor posnet z več različnih zornih kotov,<br />

lahko izberete kot in predvajate video iz izbranega kota.<br />

Prednosti digitalnih<br />

prilagodljivih diskov<br />

(DVDjev)<br />

■ Več-zvočno delovanje<br />

Nekateri DVDji podpirano več-zvočno<br />

delovanje, ki vam omogoča da uporabite več<br />

jezikov in zamenjate jezik zvoka na želenega.<br />

* Zmožnost spreminjanja jezika govora je<br />

odvisna od DVDja.<br />

■ Možnost prikaza podnapisov<br />

Nekateri DVDji podpirajo možnost prikaza<br />

več podnapisov, kar vam omogoča, da<br />

spreminjate jezik podnapisov med<br />

predvajanjem. Če je potrebno, lahko pri<br />

predvajanju izključite podnapise.<br />

* Zmožnost prikaza podnapisov je odvisna od<br />

DVDja.<br />

■ Več-kotno delovanje<br />

Nekateri DVDji podpirajo več-kotno<br />

delovanje, ki vam omogoča, da predvajate<br />

isti prizor iz različnih kotov in med<br />

predvajanjem izbirate želeni kot.<br />

* Zmožnost ogleda iz več različnih kotov je<br />

odvisna od DVDja.<br />

● Kot videa se spreminja.


58 UPRAVLJANJE PREDVAJANJA VIDEA<br />

Diski<br />

■ Vrste diskov, ki jih lahko predvajate<br />

Oprema je usklajena z metodami PAL za barvne televizije, prosimo, da predvajate diske, ki na<br />

disku ali ovojnimi vsebujejo znak “PAL”. Ta naprava ne more predvajati diskov, ki uporabljajo<br />

metode, ki niso PAL (kot sta NTSC, SECAN).<br />

Vrste in oznake diskov, ki jih<br />

lahko predvajate<br />

Velikost/stran za predvajanje<br />

12cm/1 stran<br />

1 sloj<br />

2 sloja<br />

12cm/2 strani<br />

1 sloj<br />

2 sloja<br />

Najdaljši čas predvajanja<br />

<br />

133 min.<br />

242 min.<br />

<br />

266 min.<br />

484 min.<br />

POZOR<br />

Status predvajanja je določen z odgovorom na DVD ali ga določi ustvarjalec diska. Sprejemnik<br />

predvaja vsebine diskov tako, kot si je zamislil ustvarjalec diska; torej možnosti mogoče ne bodo<br />

delovale tako, kot si želite. Zagotovo preberite navodila, ki ste jih dobili z diskom, ki ga želite<br />

predvajati.<br />

■ Regijske kode diskov, ki jih lahko predvajate<br />

(regijska koda), ki je prikazana na nekaterih DVDjih, predstavlja regije, kjer jih lahko<br />

prevajate. Sprejemnik ne more predvajati diskov, ki na tej oznaki nimajo napisano “2” ali “ALL”<br />

(VSE). Če boste skušali tak disk vseeno predvajati, se bo pojavilo sporočilo “you cannot play<br />

this disc.” (Tega diska ni mogoče predvajati). Vedite, da nekateri diski prav tako upoštevajo<br />

druge regionalne omejitve, kar pomeni, da jih mogoče sprejemnik ne bo predvajal, čeprav<br />

imajo označeno regijsko kodo.


UPRAVLJANJE PREDVAJANJA VIDEA<br />

59<br />

■ Oznaka prikazana na disku<br />

Sledeča tabela prikazuje oznake, ki jih najdete na DVDjih ali ovojninah.<br />

Oznaka<br />

Opis<br />

Prikazuje število zvočnih sledi.<br />

Prikazuje število podnapisov.<br />

Prikazuje število kotov.<br />

Prikazuje razmerja slike (razmerje med višino in širino TV zaslona), ki<br />

so na voljo.<br />

● “16:9” pomeni širokokotni zaslon in “4:3” pomeni običajen zaslon.<br />

S številko prikaže regije, kjer lahko predvajate ta disk.<br />

● “ALL” pomeni, da lahko disk predvajate kjerkoli na svetu in<br />

številka označuje kodo regije. “2” je regijska koda za Evropo.<br />

■ Konfiguracija diska<br />

Videi in sledi zapisani na DVDju so razdeljeni v dele.<br />

Večji del se imenuje naslov, ki mu je dodeljena številka naslova. Naslov se deli v poglavja, ki<br />

imajo dodeljene številke poglavij.<br />

Title 1<br />

DVD-Video Title 2<br />

Title 3<br />

Številka naslova<br />

Chapter 1<br />

Chapter 2<br />

Chapter 3<br />

Chapter 1<br />

Chapter 2<br />

Chapter 3<br />

Chapter 1<br />

Chapter 2<br />

Chapter 3<br />

Številka poglavja


60 UPRAVLJANJE PREDVAJANJA VIDEA<br />

Izdelki opremljeni z Macrovision zaščito<br />

Sprejemnik je opremljen s tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je zaščitena s patentom<br />

pod ZDA patentnim pravom in drugimi pravicami intelektualne lastnine, ki je v lasti Macrovision<br />

Corporation in drugih lastnikov pravic. Uporaba tehnologije za zaščito avtorskih pravic zahteva<br />

dovoljenje Macrovision Corporation in tehnologijo lahko uporabite samo doma in v drugih<br />

omejenih okoljih, razen če to izrecno dovoli Macrovision Corporation. Napravo je prepovedano<br />

predelati ali razstaviti.<br />

Postopki delovanja<br />

Ta razdelek razloži, kako uporabljati DVD predvajalnik ali iskati slike ali privzete nastavitve.<br />

● Pritisk dotičnih stikal prikaže upravljalne zaslone, ki so prikazani spodaj.<br />

Zaslon za upravljanje z DVD predvajalnikom<br />

Zaslon za meni<br />

Pritisnite na zaslon<br />

Done<br />

Back<br />

Next<br />

Back<br />

Number<br />

Back<br />

Zaslon za iskanje številke menija<br />

Search<br />

Done<br />

Set up<br />

Done<br />

Naslovni zaslon<br />

Back


UPRAVLJANJE PREDVAJANJA VIDEA<br />

61<br />

Uporaba DVD predvajalnika<br />

POMEMBNO<br />

Za zagotovitev varnosti med vožnjo ne morete gledati videa, ko se avto premika.<br />

PREVERITE<br />

Zaradi varnostnih razlogov lahko video na DVDju gledate samo, ko ustavite vozilo in vključite ročno<br />

zavoro, vključen pa mora biti zaganjač ali ACC (akumulator). (Če vir zamenjate na DVD<br />

predvajalnik medtem, ko se avto premika, je na voljo samo predvajanje zvoka.)<br />

SRC<br />

Gumb za izbiro poglavja / previjanje naprej (nazaj)<br />

Vstavite DVD v režo za diske in začel se bo<br />

predvajati.<br />

1<br />

Ogled DVD videa<br />

Pritiskajte gumb [SRC], dokler se na<br />

podzaslonu ne prikaže “DVD”.<br />

● Disk se začne predvajati.<br />

● Če niso prikazana upravljalna stikala<br />

(dotična stikala), pritisnite na zaslon.<br />

● Če boste skušali predvajati DVD, ki ni<br />

podprt, se bo prikazalo sporočilo “Cannot<br />

read disc. Please check disc.” - 'Ni<br />

mogoče brati diska. Prosimo, preverite<br />

disk.'.<br />

● Če je potovanje regulirano ali PND ni<br />

nameščen, se DVD samodejno začne<br />

predvajati na zadnjem zaslonu, ko je<br />

poteklo 5 sekund v DVD načinu.<br />

Video delovanje<br />

POMEMBNO<br />

● Dotični gumbi in druge ikone za upravljanje<br />

se pokažejo za približno 6 sekund. Če<br />

pritisnete zaslon, se bodo znova pokazali.<br />

● Odvisno od diska mogoče ne bo delovalo<br />

samodejno predvajanje, prav tako lahko<br />

predvajanje ne deluje, razen če ne<br />

izberete menija na disku.Glejte “Možnosti<br />

v meniju diska” na strani 63


62 UPRAVLJANJE PREDVAJANJA VIDEA<br />

■ Predvajanje videa<br />

Previjanje naprej ali nazaj z uporabo<br />

dotičnih stikal<br />

1 Pritisnite .<br />

1<br />

1 sekundo ali dlje pritiskajte ali<br />

.<br />

● Ko zaslišite pisk, se previjanje naprej (ali<br />

nazaj) začne, in video se previja naprej (ali<br />

nazaj), dokler ne odstranite prsta s stikala.<br />

■ Previjanje naprej/nazaj<br />

Predvajani video je mogoče je previjati<br />

naprej/nazaj.<br />

Previjanje naprej ali nazaj z uporabo<br />

stikala plošče<br />

1<br />

1 sekundo ali dlje držite gumb<br />

[SELECT (desno)] ali [SELECT<br />

(Levo)].<br />

● Desno:<br />

Previje video naprej.<br />

Levo:<br />

Previje video nazaj.<br />

Ko zaslišite pisk, se previjanje naprej (ali<br />

nazaj) začne, in video se previja naprej (ali<br />

nazaj), dokler ne odstranite prsta s stikala.<br />

■ Premor videa<br />

1 Pritisnite .<br />

● Če je video v premoru ( ) in ko na<br />

hitro pritisnete , se začne počasno<br />

predvajanje. Ko pritisnete , se začne<br />

predvajanje po sličicah.


UPRAVLJANJE PREDVAJANJA VIDEA<br />

63<br />

■ Ustavitev videa<br />

1 Pritisnite .<br />

Iskanje želenega videa<br />

Video lahko iščete po številki naslova,<br />

poglavja ali menija (številka je dodeljena<br />

vsaki vsebini).<br />

■ Iskanje po poglavjih<br />

1<br />

Pritisnite gumb [SELECT (desno)] ali<br />

[SELECT (Levo)].<br />

Možnosti v meniju diska<br />

Meni, ki je zapisan na disku, lahko<br />

uporabljate.<br />

● Desno:<br />

Ko izbirate naslednje poglavje<br />

Levo:<br />

Ko izbirate začetek ali prejšnje poglavje<br />

1<br />

Pritisnite Menu ali Top Menu .<br />

■ Iskanje po številki naslova<br />

2 Pritisnite .<br />

1 Pritisnite Search .<br />

3<br />

Pritisnite<br />

izberite meni za predvajanje.<br />

in<br />

4 Pritisnite Enter .<br />

POZOR<br />

Predmeti v zapisanem meniju so odvisni od<br />

diska. Ta naprava predvaja to, kar je zapisano<br />

na vstavljenem disku; torej možnosti mogoče<br />

ne bodo take, kot pričakujete.


64 UPRAVLJANJE PREDVAJANJA VIDEA<br />

2<br />

Pritisnite , , , ali<br />

in vnesite številko naslova.<br />

3<br />

Pritisnite , , , ali<br />

in vnesite številko menija.<br />

● Če pritisnete oz. , se številka<br />

naslova zmanjša oz. poveča za 1.<br />

● Če pritisnete oz. , se<br />

številka naslova zmanjša oz. poveča za<br />

10.<br />

● Če pritisnete oz. , se številka<br />

menija zmanjša oz. poveča za 1.<br />

● Če pritisnete oz. , se<br />

številka menija zmanjša oz. poveča za 10.<br />

3 Pritisnite Enter .<br />

■ Iskanje po številki poglavja<br />

1 Pritisnite .<br />

4 Pritisnite Enter .<br />

Menjava prikaza dotičnih<br />

stikal<br />

Med predvajanjem lahko spremenite ali<br />

skrijete prikaz dotičnih stikal.<br />

■ Skrivanje dotičnih stikal<br />

1 Pritisnite Done .<br />

2 Pritisnite Number .<br />

● Če pritisnete zaslon, se bodo dotična<br />

stikala znova pokazala.


UPRAVLJANJE PREDVAJANJA VIDEA<br />

65<br />

■ Premikanje prikaza dotičnih<br />

stikal<br />

1 Pritisnite .<br />

■ Spreminjanje kota<br />

Če disk podpira več kotov, jih lahko<br />

spremenite za predvajanje videa.<br />

PREVERITE<br />

2<br />

Pritisnite Up ali Down .<br />

Če je na zaslonu prikazan znak za več kotov,<br />

lahko spremenite trenutno izbrani kot.<br />

Multi-angle mark<br />

● Vsakič, ko ju pritisnete, se prikaz dotičnih<br />

stikal premakne gor oz. dol.<br />

1 Pritisnite Next .<br />

2 Pritisnite Angle .<br />

Menjava prikaza zaslona<br />

in zvočnega načina<br />

Spremenite lahko jezik podnapisov, jezik<br />

zvoka ali kot prikaza predvajanega videa.<br />

3 Pritisnite Change angle .<br />

● Vsakič, ko pritisnete Change angle , se<br />

spremeni številka kota in koti, ki so<br />

zapisani na disku, se po vrsti zamenjajo.


66 UPRAVLJANJE PREDVAJANJA VIDEA<br />

■ Sprememba jezika podnapisov<br />

Če disk podpira podnapise v več jezikih, jih<br />

lahko spremenite za predvajanje videa.<br />

POMEMBNO<br />

Mogoče boste lahko spremenili jezik<br />

podnapisov samo v glavnem meniju, odvisno<br />

od diska.<br />

1 Pritisnite Next .<br />

2 Pritisnite Sub title .<br />

■ Sprememba jezika zvoka<br />

Če disk podpira zvok v več jezikih, ga lahko<br />

spremenite med predvajanjem.<br />

POMEMBNO<br />

● Mogoče boste lahko spremenili jezik zvoka<br />

samo v glavnem meniju, odvisno od diska.<br />

● Sprejemnik ne podpira dts (digitalni<br />

gledališki sistem) formata; torej zvok ne bo<br />

predvajan, če izberete “dts audio” za disk,<br />

ki vsebuje dts zvok. Če je zvok zapisan na<br />

DVD videu, vendar se ne predvaja, izberite<br />

“Dolby Digital audio”.<br />

● dts je registrirana blagovna znamka<br />

podjetja iz ZDA Digital Theater Systems,<br />

Inc.<br />

1 Pritisnite Next .<br />

2 Pritisnite Audio .<br />

3 Pritisnite Change subtitle .<br />

● Vsakič, ko pritisnete Change subtitle ,<br />

se spremeni številka podnapisa in jeziki<br />

podnapisov, ki so zapisani na disku, se po<br />

vrsti zamenjajo.<br />

3 Pritisnite Change audio .<br />

● Vsakič, ko pritisnete Change audio , se<br />

spremeni številka zvoka in jeziki zvokov, ki<br />

so zapisani na disku, se po vrsti<br />

zamenjajo.


UPRAVLJANJE PREDVAJANJA VIDEA<br />

67<br />

Nastavitve DVD<br />

predvajalnika<br />

Vnaprej lahko določite način predvajanja<br />

zvoka ali jezik za prikaz podnapisov ali<br />

menijev. Prav tako lahko nastavite prikaz ali<br />

skritje znaka za več kotov ali nastavite<br />

stopnjo zaščite za otroke.<br />

1 Pritisnite Next .<br />

2 Pritisnite Set up .<br />

4 Pritisnite Done .<br />

■ Določanje jezika zvoka<br />

Video lahko predvajate v želenem jeziku.<br />

1<br />

2<br />

Pritisnite Audio language na<br />

začetnem zaslonu za nastavitve.<br />

Pritisnite na želeni jezik.<br />

● Če pritisnete Other , lahko izberete jezik,<br />

ki ni prikazan na zaslonu.<br />

3<br />

S pritiskom na posamično dotično<br />

stikalo lahko nastavite sledeče<br />

nastavitve.<br />

3 Pritisnite Done .<br />

Dotično stikalo Možnost Stran<br />

Audio language<br />

Določi jezik zvoka<br />

predvajanega 67<br />

videa<br />

Sub title<br />

Določi jezik<br />

podnapisov<br />

predvajanega<br />

68<br />

videa<br />

Menu language<br />

Določi jezik, ki bo<br />

v uporabi v 69<br />

meniju.<br />

Parental setting<br />

Omeji DVD videe,<br />

ki jih lahko 69<br />

predvajate.<br />

Video out<br />

Določi velikost<br />

zaslona.<br />

70


68 UPRAVLJANJE PREDVAJANJA VIDEA<br />

Vnos kode<br />

1<br />

2<br />

Pritisnite Other na zaslonu za<br />

nastavitve želenega jezika zvoka.<br />

Vnesite kodo želenega jezika.<br />

2<br />

Pritisnite na želeni jezik.<br />

● Če pritisnete Other , lahko izberete jezik,<br />

ki ni prikazan na zaslonu.<br />

● Če pritisnete , lahko gledate video<br />

brez podnapisov na zaslonu.<br />

● Za kode jezikov glejte “Seznam kod<br />

jezikov” na strani 72.<br />

3 Pritisnite Done .<br />

3 Pritisnite Select .<br />

● Pritisnite<br />

stran.<br />

POZOR<br />

Back<br />

za povratek na prejšnjo<br />

Če izbrani jezik ni kompatibilen z diskom, tega<br />

jezika ne boste mogli izbrati.<br />

■ Določanje jezika podnapisov<br />

Vnos kode<br />

1<br />

2<br />

Pritisnite Other na zaslonu za<br />

nastavitve želenega jezika<br />

podnapisov.<br />

Vnesite kodo želenega jezika.<br />

● Za kode jezikov glejte “Seznam kod<br />

jezikov” na strani 72.<br />

Video lahko predvajate s<br />

želenem jeziku.<br />

podnapisi v<br />

1<br />

Pritisnite Sub title na začetnem<br />

zaslonu za nastavitve.


UPRAVLJANJE PREDVAJANJA VIDEA<br />

69<br />

3 Pritisnite Select .<br />

● Pritisnite<br />

stran.<br />

POZOR<br />

Back<br />

za povratek na prejšnjo<br />

Če izbrani jezik ni kompatibilen z diskom, tega<br />

jezika ne boste mogli izbrati.<br />

■ Določanje jezika menijev<br />

Vnos kode<br />

1<br />

2<br />

Pritisnite Other na zaslonu za<br />

nastavitve jezika menijev.<br />

Vnesite kodo želenega jezika.<br />

● Za kode jezikov glejte “Seznam kod<br />

jezikov” na strani 72.<br />

Lahko določite jezik za prikaz menijev, ki so<br />

zapisani na disku.<br />

1<br />

2<br />

Pritisnite Menu language na<br />

začetnem zaslonu za nastavitve.<br />

Pritisnite na želeni jezik.<br />

● Če pritisnete Other , lahko izberete jezik,<br />

ki ni prikazan na zaslonu.<br />

3 Pritisnite Select .<br />

● Pritisnite Back za povratek na prejšnjo<br />

stran.<br />

POZOR<br />

Če izbrani jezik ni kompatibilen z diskom, tega<br />

jezika ne boste mogli izbrati.<br />

■ Določanje stopnje zaščite za<br />

otroke<br />

3 Pritisnite Done .<br />

Lahko preprečite predvajanje prizorov, ki niso<br />

primerni za otroke, na primer z odraslimi<br />

temami ali nasiljem. Stopnjo zaščite za<br />

otroke lahko spreminjate v korakih.<br />

PREVERITE<br />

Ta možnost ni na voljo za diske, ki ne<br />

podpirajo zaščite za otroke.


70 UPRAVLJANJE PREDVAJANJA VIDEA<br />

1<br />

2<br />

Pritisnite Parental setting na<br />

začetnem zaslonu za nastavitve.<br />

Pritiskajte številke eno za drugo, da<br />

vnesete kodo.<br />

● Če kode ne vnesete, se v zgornjem polju<br />

prikaže, “----”.<br />

3 Pritisnite Select .<br />

● Pritisnite<br />

stran.<br />

4<br />

Back<br />

za povratek na prejšnjo<br />

Pritisnite na želeno stopnjo zaščite za<br />

otroke.<br />

● Če ste vnesli napačno kodo, vzemite disk<br />

ven in znova določite stopnjo zaščite za<br />

otroke.<br />

POZOR<br />

● Koda je obvezna. Če številke ne vnesete, ne<br />

bo mogoče nastaviti omejitve za<br />

predvajanje.<br />

● Ko nastavite kodo, jo morate vnesti vsakič,<br />

ko uporabljate to nastavitev. Pazite, da ne<br />

pozabite kode. Če pozabite kodo, pritisnite<br />

10-krat, ko je polje za kodo prazno,<br />

tako lahko izbrišete trenutno kodo.<br />

● Stopnje zaščite za otroke so razdeljene v<br />

sledeče tri vrste.<br />

1. stopnja<br />

Predvaja samo DVDje, ki so bili narejene za<br />

otroke. (Prepreči predvajanje splošnih<br />

DVDjev in tistih za odrasle.)<br />

2. do 7. stopnja<br />

Predvaja samo splošne DVDje in DVDje za<br />

otroke. (Prepreči predvajanje DVDjev za<br />

odrasle.)<br />

8. stopnja<br />

Predvaja vse DVDje. (Privzeto)<br />

■ Menjava video izhoda<br />

1<br />

Pritisnite Next na zaslonu za<br />

nastavitve.<br />

2 Pritisnite Video out .<br />

3<br />

Vsakič ko pritisnete Video out se<br />

velikost zaslona spremeni takole.<br />

16:9 4:3 (LETTER BOX) 4:3<br />

(PAN&SCAN) 16:9 ...<br />

5 Pritisnite Select .<br />

● 16:9<br />

Prikaz s črnim pasom na zgornjem in<br />

spodnjem robu. DVDji zapisani v 4:3<br />

razmerju so predvajani v prvotnem<br />

razmerju, kar točno ustreza zaslonu.


UPRAVLJANJE PREDVAJANJA VIDEA<br />

71<br />

● 4:3 (REŽA)<br />

Prikaz v običajnem širokem načinu. DVDji<br />

zapisani v 4:3 razmerju so prikazani s črno<br />

črto na levem in desnem robu ali v<br />

horizontalno razširjenih razmerjih.<br />

● 4:3 (PREDELAVA)<br />

Levi in desni rob video slike sta odrezana.<br />

DVDji zapisani v 4:3 razmerju so<br />

predvajani v prvotnem razmerju, kar točno<br />

ustreza zaslonu.<br />

● Slika izhoda videa je ponavadi nastavljena<br />

na razmerje prikaza izhoda. Ponavadi je v<br />

uporabi privzeto razmerje 16:9, razen ko<br />

uporabite prikaz zadnjega zaslona s 4:3<br />

razmerjem.<br />

POZOR<br />

Uporabnik ne bi smel imeti nobenih težav, ko<br />

sam gleda posnetek na širokokotnem zaslonu.<br />

Če pomanjšate ali povečate zaslon za<br />

komercialne namene ali za prikaz publiki, to<br />

lahko krši avtorske pravice, ki jih ščitijo zakoni<br />

o avtorskih pravicah.


72 UPRAVLJANJE PREDVAJANJA VIDEA<br />

Te kode se uporabljajo za nastavitev jezikov za zvočne sledi, podnapise in prikaze menijev na<br />

zaslonu.<br />

Seznam kod jezikov<br />

Japanese<br />

English<br />

French<br />

German<br />

Italian<br />

Spanish<br />

Dutch<br />

Russian<br />

Chinese<br />

Korean<br />

Greek<br />

Afar<br />

Abkhazian<br />

Afrikaans<br />

Amharic<br />

Arabic<br />

Assamese<br />

Aymara<br />

Azerbaijani<br />

Bashkir<br />

Byelorussian<br />

Bulgarian<br />

Bihari<br />

Bislama<br />

Bengali<br />

Tibetan<br />

Breton<br />

Catalan<br />

Corsican<br />

Czech<br />

Welsh<br />

Danish<br />

Bhutani<br />

Esperanto<br />

Estonian<br />

Basque<br />

Persian<br />

Finnish<br />

Fiji<br />

Faroese<br />

Frisian<br />

Irish<br />

Scots-Gaelic<br />

Galician<br />

Guarani<br />

Gujarati<br />

Hausa<br />

Hindi<br />

Croatian<br />

Hungarian<br />

Armenian<br />

Interlingua<br />

Interlingue<br />

Inupiak<br />

Indonesian<br />

Icelandic<br />

Hebrew<br />

Yiddish<br />

Javanese<br />

Georgian<br />

Kazakh<br />

Greenlandic<br />

Cambodian<br />

Kannada<br />

Kashmiri<br />

Kurdish<br />

Kirghiz<br />

Latin<br />

Lingala<br />

Laothian<br />

Lithuanian<br />

Latvian<br />

Malagasy<br />

Maori<br />

Macedonian<br />

Malayalam<br />

Mongolian<br />

Moldavian<br />

Marathi<br />

Malay<br />

Maltese<br />

Burmese<br />

Nauru<br />

Nepali<br />

Norwegian<br />

Occitan<br />

Oromo<br />

Oriya<br />

Panjabi<br />

Polish<br />

Pashto<br />

Portuguese<br />

Quechua<br />

Rhaeto-Romance<br />

Kirundi<br />

Romanian<br />

Kinyarwanda<br />

Sanskrit<br />

Sindhi<br />

Sangho<br />

Serbo-Croatian<br />

Sinhalese<br />

Slovak<br />

Slovenian<br />

Samoan<br />

Shona<br />

Somali<br />

Albanian<br />

Serbian<br />

Siswati<br />

Sesotho<br />

Sundanese<br />

Swedish<br />

Swahili<br />

Tamil<br />

Telugu<br />

Tajik<br />

Thai<br />

Tigrinya<br />

Turkmen<br />

Tagalog<br />

Setswana<br />

Tonga<br />

Turkish<br />

Tsonga<br />

Tatar<br />

Twi<br />

Ukrainian<br />

Urdu<br />

Uzbek<br />

Vietnamese<br />

Volapuk<br />

Wolof<br />

Xhosa<br />

Yoruba<br />

Zulu<br />

Code Language Code Language Code Language<br />

1001<br />

0514<br />

0618<br />

0405<br />

0920<br />

0519<br />

1412<br />

1821<br />

2608<br />

1115<br />

0512<br />

0101<br />

0102<br />

0106<br />

0113<br />

0118<br />

0119<br />

0125<br />

0126<br />

0201<br />

0205<br />

0207<br />

0208<br />

0209<br />

0214<br />

0215<br />

0218<br />

0301<br />

0315<br />

0319<br />

0325<br />

0401<br />

0426<br />

0515<br />

0520<br />

0521<br />

0601<br />

0609<br />

0610<br />

0615<br />

0625<br />

0701<br />

0704<br />

0712<br />

0714<br />

0721<br />

0801<br />

0809<br />

0818<br />

0821<br />

0825<br />

0901<br />

0905<br />

0911<br />

0914<br />

0919<br />

0923<br />

1009<br />

1023<br />

1101<br />

1111<br />

1112<br />

1113<br />

1114<br />

1119<br />

1121<br />

1125<br />

1201<br />

1214<br />

1215<br />

1220<br />

1222<br />

1307<br />

1309<br />

1311<br />

1312<br />

1314<br />

1315<br />

1318<br />

1319<br />

1320<br />

1325<br />

1401<br />

1405<br />

1415<br />

1503<br />

1513<br />

1518<br />

1601<br />

1612<br />

1619<br />

1620<br />

1721<br />

1813<br />

1814<br />

1815<br />

1823<br />

1901<br />

1904<br />

1907<br />

1908<br />

1909<br />

1911<br />

1912<br />

1913<br />

1914<br />

1915<br />

1917<br />

1918<br />

1919<br />

1920<br />

1921<br />

1922<br />

1923<br />

2001<br />

2005<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

2011<br />

2012<br />

2014<br />

2015<br />

2018<br />

2019<br />

2020<br />

2023<br />

2111<br />

2118<br />

2126<br />

2209<br />

2215<br />

2315<br />

2408<br />

2515<br />

2621


UPRAVLJANJE PREDVAJANJA VIDEA<br />

73<br />

Uporaba VTR (video rekorder - izbirna oprema)<br />

Video lahko gledate tudi, če priključite VTR. Vendar pa ne morete skupaj povezati iPod kabla<br />

(video zveza) in VTRja (kabla za iPod in VTR sta izbirna oprema).<br />

POMEMBNO<br />

Za zagotovitev varnosti med vožnjo ne morete gledati videa, ko se avto premika.<br />

PREVERITE<br />

Zaradi varnostnih razlogov lahko video gledate samo, ko ustavite vozilo in vključite ročno zavoro,<br />

vključen pa mora biti zaganjač ali ACC (akumulator). (Če vir zamenjate na VTR predvajalnik<br />

medtem, ko se avto premika, je na voljo samo predvajanje zvoka.)<br />

SRC<br />

VKLOP in IZKLOP VTR<br />

načina<br />

3<br />

Držite gumb [SRC] 1 sekundo ali dlje,<br />

1 da izključite zvočni način.<br />

2 1 sekundo ali dlje držite gumb [CTRL].<br />

Pritisnite Enable VTR , ki se<br />

pokaže na PND zaslonu.<br />

● Obkljukan:<br />

VTR nastavitev je VKLJUČENA<br />

Ni obkljukan:<br />

VTR nastavitev je IZKLJUČENA<br />

4 Pritisnite Next .<br />

5 Pritisnite Done .


74 UPRAVLJANJE PREDVAJANJA VIDEA<br />

Predvajanje VTR<br />

1<br />

Pritiskajte gumb [SRC], dokler se na<br />

podzaslonu ne prikaže “VTR”.<br />

● VTR zaslon se prikaže.<br />

● Pritisnite na zaslon, da zamenjate na<br />

zaslon za delovanje VTR.<br />

● Sprememba na zaslon za delovanje VTR<br />

prikaže vsa dotična stikala za okoli 6<br />

sekund.<br />

● Če pritisnete Done na zaslonu za<br />

delovanje VTR, se znova prikaže video.<br />

POZOR<br />

● Če bo video prikazan pravilno ali ne, je<br />

odvisno od povezane opreme.<br />

● Če ste priključili vaš iPod z iPod kablom<br />

(izbirna oprema), ne morete priključiti VTR<br />

kabla. Za uporabo VTR kabla najprej<br />

odklopite iPod kabel.<br />

Menjava zaslona za<br />

nastavitve VTR<br />

1 Pritisnite Display .<br />

2<br />

Pritisnite , ali .<br />

● To vas povrne na zaslon za delovanje VTR<br />

Izklop VTR<br />

1<br />

1 sekundo ali dlje držite gumb [SRC].


UPORABA PRENOSNIH ZVOČNIH NAPRAV<br />

75<br />

Uporaba iPod predvajalnika (izbirna oprema)<br />

Ko povežete iPod, lahko predvajate iPod glasbene in video datoteke. Z uporabo sprejemnika<br />

lahko na primer izberete datoteko iz seznama ali zamenjate na naključno predvajanje. Vendar<br />

pa ne morete skupaj povezati iPod kabla (video zveza) in VTRja.<br />

POMEMBNO<br />

● Za podrobnosti o delovanju iPoda si preberite navodila za iPoda.<br />

● Od tu naprej se smatra, kot da je iPod že povezan na glavno enoto z izbirnim iPod kablom.<br />

● Preverite spletno stran Toyote ((http://newata.toyotaeurope.com/ata/accessory/<br />

list.do?accessoryId=234693&typeId=164217)) za podrobnosti o združljivih iPod modelih (generacijah).<br />

● Za zagotovitev varnosti med vožnjo ne morete gledati videa, ko se avto premika.<br />

● Glasbene datoteke na iPodu lahko predvajate samo, če je PND nameščen na sprejemnik.<br />

● iPod je blagovna znamka Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah.<br />

SRC<br />

Gumb za izbiro sledi / previjanje naprej (nazaj)<br />

Poslušanje iPoda<br />

PREVIDNO<br />

● Izključite slušalke in druge dodatke iz<br />

iPoda, preden ga povežete na sprejemnik.<br />

Če tega ne storite, sprejemnik mogoče ne<br />

bo sposoben upravljati iPoda.<br />

● Če ima iPod prednastavljen izenačevalnik,<br />

bo mogoče zvok popačen, ko ga povežete<br />

z izbirnim namenskim kablom.<br />

POMEMBNO<br />

● Ko priključite iPod, se glasba nadaljuje od<br />

prejšnje ustavitve. Če ste IZKLJUČILI/<br />

VKLJUČILI napajanje, ali če ste odstranili<br />

PND, se glasba nadaljuje od prejšnje<br />

ustavitve.<br />

● iPod bo začel predvajati glasbeno datoteko, ki<br />

jo je predvajal, preden ste ga priključili. Če<br />

sprejemnik ne more zaznati glasbene<br />

datoteke, ki je bila predvajana prej, bo začel<br />

predvajati prvo glasbeno datoteko.<br />

● Ko zamenjate iz iPod video na iPod glasbo, bo<br />

sprejemnik začel predvajati prvo glasbeno<br />

datoteko.<br />

1<br />

Pritiskajte gumb [SRC], dokler se na<br />

podzaslonu ne prikaže “IPOD”.<br />

● Predvajanje se bo začelo.


76 UPORABA PRENOSNIH ZVOČNIH NAPRAV<br />

Previjanje naprej/nazaj<br />

Pesem ali video, ki se trenutno prevaja, lahko<br />

previjete naprej ali nazaj.<br />

1<br />

1 sekundo ali dlje držite gumb<br />

[SELECT (desno)] ali [SELECT<br />

(Levo)].<br />

● Desno:<br />

Previje pesem ali video datoteko naprej.<br />

Levo:<br />

Previje pesem ali video datoteko nazaj.<br />

Prestavi med previjanjem naprej ali nazaj<br />

in previja naprej ali nazaj, dokler ne<br />

odstranite prsta z gumba.<br />

Izbiranje želene glasbene<br />

ali video datoteke<br />

Lahko izberete želeno pesem ali video.<br />

1<br />

Pritisnite gumb [SELECT (desno)] ali<br />

[SELECT (Levo)].<br />

● Desno:<br />

Preskoči na naslednjo datoteko.<br />

Levo:<br />

Vrne se na začetek predvajane datoteke.<br />

Levo (več kot dva pritiska):<br />

Vrne na prejšnjo datoteko.<br />

Izbrana pesem ali video (datoteka) bo<br />

predvajana.<br />

Iskanje želene glasbene<br />

datoteke<br />

PREVIDNO<br />

Če odklopite iPod ali PND iz sprejemnika<br />

med predvajanjem glasbene datoteke na<br />

iPodu, se bo sprejemnik povrnil na prej<br />

izbrani način.<br />

1 Pritisnite Select .<br />

2<br />

Za izbiro pesmi ali programa za<br />

predvajanje pritisnite Playlist ,<br />

Artist , Album , Song , Genre ali<br />

Audio books .<br />

● To prikaže zaslon s seznamom v izbranem<br />

načinu.<br />

3<br />

Pritisnite na ime glasbene datoteke, ki<br />

jo želite predvajati.<br />

● Izbrana glasbena datoteka je predvajana.<br />

● Ko se pojavita ali , ju pritisnite<br />

za zamenjavo strani seznama glasbenih<br />

datotek.<br />

● Če želite iskati po imenu datoteke ali<br />

ustvarjalca, pritisnite .


UPORABA PRENOSNIH ZVOČNIH NAPRAV<br />

77<br />

● Za vašo varnost vam priporočamo, da ne<br />

uporabljate gumbov , , in<br />

, ko avto teče.<br />

3<br />

Pritisnite na video, ki ga želite<br />

predvajati.<br />

● Pojavi se zaslon za izbiro iPod videa.<br />

● Glasbeno datoteko lahko iščete po črkah<br />

in številkah.<br />

4<br />

Pritisnite na ime datoteke, ki jo želite<br />

predvajati.<br />

Nastavljanje iPod video<br />

načina<br />

Lahko izberete in predvajate želeno video<br />

datoteko v iPod pomnilniku.<br />

PREVIDNO<br />

● Video datoteke na iPodu lahko predvajate<br />

samo, če je PND nameščen na<br />

sprejemnik.<br />

● Če odklopite iPod ali PND iz sprejemnika<br />

med predvajanjem video datoteke na<br />

iPodu, se bo povrnil na prej izbrani način.<br />

1 Pritisnite Select .<br />

● Izbrana video datoteka je predvajana.<br />

● Če se pojavita ali , ju lahko<br />

pritisnete za zamenjavo strani seznama<br />

glasbenih datotek.<br />

● Če želite iskati po imenu datoteke ali<br />

ustvarjalca, pritisnite .<br />

● Za vašo varnost vam priporočamo, da ne<br />

uporabljate gumbov , , in<br />

, ko avto teče.<br />

● Video datoteko lahko iščete po črkah in<br />

številkah.<br />

2 Pritisnite Video .


78 UPORABA PRENOSNIH ZVOČNIH NAPRAV<br />

Ponavljanje predvajanja<br />

Predvajanje<br />

1 Pritisnite . iste glasbene datoteke<br />

1 Pritisnite .<br />

1 Pritisnite Preferences .<br />

2 Pritisnite Repeat song .<br />

Premor<br />

● Kar naprej se predvaja trenutno<br />

predvajana glasbena datoteka.<br />

● Ko pritisnete Repeat song , se bo<br />

izbrana glasbena datoteka ponavljala,<br />

dokler ne boste preklicali ponavljanja.<br />

Znova pritisnite Repeat song za<br />

preklic ponavljanja.<br />

Naključno predvajanje<br />

glasbenih datotek<br />

● Pritisnite za premor v predvajanju.<br />

Pritisnite za nadaljevanje<br />

predvajanja.<br />

1 Pritisnite Preferences .<br />

2 Pritisnite Shuffle songs .<br />

● Ko pritisnete Shuffle songs , se<br />

naključno predvajanje ponavlja, dokler ga<br />

ne prekličete. Znova pritisnite<br />

Shuffle songs za preklic naključnega<br />

predvajanja.


UPORABA PRENOSNIH ZVOČNIH NAPRAV<br />

79<br />

Uporaba AUX<br />

Prenosni predvajalnik zvoka lahko upravljate tako, da ga povežete na sprejemnik z uporabo<br />

AUX.<br />

POMEMBNO<br />

● Ko je vključen način AUX, lahko dejanja kot so izklop predvajalnika zvoka ali odklopitev kabla<br />

povzročijo glasen hrup, ki lahko poškoduje zvočnike sistema. Zagotovo se temu izognite tako,<br />

da izključite napajanje, ali zamenjate iz načina AUX v kak drug način, preden izključite ali<br />

odstranite prenosni predvajalnik zvoka.<br />

● Glasnost se razlikuje od naprave do naprave, ki jo lahko povežete s to metodo. Previdno<br />

nastavljajte glasnost, dokler ne ugotovite glasnosti povezanega predvajalnika.<br />

● Preden uporabite prenosni predvajalnik glasbe v vozilu, previdno preberite navodila<br />

predvajalnika. Svetujemo vam, da ne uporabljate naprave v vozilu med vožnjo.<br />

SRC<br />

VKLOP in IZKLOP AUX<br />

načina<br />

3<br />

Držite gumb [SRC] 1 sekundo ali dlje,<br />

1 da izključite zvočni način.<br />

2 1 sekundo ali dlje držite gumb [CTRL].<br />

Pritisnite Enable AUX , ki se<br />

pokaže na PND zaslonu.<br />

● Obkljukan: AUX nastavitev VKLJUČENA<br />

Ni obkljukan: AUX nastavitev<br />

IZKLJUČENA<br />

4 Pritisnite Next .<br />

5 Pritisnite Done .


80 UPORABA PRENOSNIH ZVOČNIH NAPRAV<br />

Poslušanje prenosnega<br />

glasbenega<br />

predvajalnika<br />

Za podrobnosti o uporabi prenosnega<br />

glasbenega predvajalnika si preberite<br />

navodila, ki ste jih dobili s prenosnim<br />

glasbenim predvajalnikom.<br />

PREVIDNO<br />

● Ne uporabljajte prenosnega glasbenega<br />

predvajalnika med vožnjo.<br />

● Glasnost se razlikuje od naprave do<br />

naprave, ki jih lahko povežete s to metodo.<br />

Lahko nastavite stopnjo SVC nastavitve.<br />

Za podrobnosti glejte “Nastavljanje SVC<br />

(Nadzor glasnosti virov)” na strani 34.<br />

1<br />

2<br />

Vključite povezani prenosni glasbeni<br />

predvajalnik za začetek predvajanja.<br />

Pritiskajte gumb [SRC], dokler se na<br />

podzaslonu ne prikaže “AUX”.<br />

● Zvok iz povezanega prenosnega<br />

glasbenega predvajalnika bo predvajan.<br />

● Če je nastavitev za omogočitev AUX<br />

IZKLJUČENA, se “AUX” ne bo prikazal,<br />

tudi če pritiskate gumb [SRC]. Nastavite<br />

omogoči AUX na VKLJUČEN Za<br />

podrobnosti glejte “Vklop AUX” na strani<br />

26.<br />

POZOR<br />

Za napajanje prenosnega glasbenega<br />

predvajalnika uporabite baterije, ki ste jih dobili<br />

s prenosnim glasbenim predvajalnikom. Če<br />

predvajate prenosni glasbeni predvajalnik<br />

hkrati, ko ga polnite z napajanjem ali<br />

dodatkom v vozilu, boste mogoče slišali<br />

dodatne zvoke.


DRUGO<br />

81<br />

O stikalih na volanu<br />

Osrednja stikala na volanu<br />

V vozilih s stikali na volanu lahko ta zlahka dostopna stikala uporabite za glavne zvočne in<br />

druge možnosti.<br />

Razpoložljivost te možnosti je odvisna od vrste vozila.<br />

Delovanje Stikalo Ime Možnost Razlaga delovanja<br />

Splošen nadzor (+)<br />

(–)<br />

Stikalo za glasnost Vsak pritisk na ta<br />

stikala spremeni<br />

glasnost za en korak.<br />

Držite stikalo za<br />

daljše spreminjanje<br />

glasnosti.<br />

(+): Glasnost GOR<br />

(–): Glasnost DOL<br />

Nadzor nad<br />

radiom<br />

Nadzor nad CD<br />

predvajalnikom<br />

(KRATEK<br />

PRITISK)<br />

(DOLG<br />

PRITISK)<br />

(∧)<br />

(∨)<br />

(∧)<br />

(∨)<br />

Stikalo za izbiro<br />

načina<br />

Stikalo za izbiro<br />

načina<br />

Stikalo za izbiro<br />

kanala<br />

Stikali za izbiro<br />

pesmi<br />

● Če to stikalo<br />

pritisnete, ko je<br />

napajanje<br />

izključeno, se<br />

napajanje vključi.<br />

● Način se spremeni<br />

v sledečem<br />

vrstnem redu.FM/<br />

AM DISC (CD<br />

ali DVD) USB * <br />

AUX * IPOD * <br />

VTR * Povratek<br />

na FM/AM.<br />

Dolg pritisk tega<br />

stikala izključi<br />

napajanje.<br />

● Po vrsti prikliče<br />

prednastavljene<br />

kanale.<br />

● Začne z možnostjo<br />

samodejne izbire<br />

kanalov.<br />

● Izbere naslednjo<br />

pesem ali prejšnjo<br />

pesem ali začetek<br />

trenutne pesmi.<br />

● Previjanje naprej<br />

ali nazaj<br />

Ko je napajanje<br />

vključeno, se način<br />

spremeni vsakič, ko<br />

pritisnete (MODE).<br />

Izključi napajanje.<br />

Kratko pritisnite (∧)<br />

ali (∨) za izbiro<br />

naslednjega ali<br />

prejšnjega<br />

prednastavljenega<br />

kanala.<br />

Pritisnite in držite<br />

(∧) ali (∨) za<br />

začetek samodejne<br />

izbire kanalov.<br />

Kratko pritisnite (∧)<br />

ali (∨) za izbiro<br />

naslednje ali<br />

prejšnje pesmi.<br />

Pritisnite in držite<br />

(∧) ali (∨) za<br />

previjanje pesmi<br />

naprej ali nazaj.


82 DRUGO<br />

Delovanje Stikalo Ime Možnost Razlaga delovanja<br />

Nadzor nad MP3/ (∧)<br />

Stikali za izbiro ● Izbere naslednjo Kratko pritisnite (∧)<br />

WMA<br />

pesmi<br />

ali prejšnjo<br />

(∨)<br />

ali (∨) za izbiro<br />

predvajalnikom<br />

datoteko.<br />

naslednje ali<br />

prejšnje datoteke.<br />

Nadzor nad USB<br />

Nadzor nad<br />

iPodom<br />

Nadzor nad<br />

DVDjem<br />

* Možnost<br />

(∧)<br />

(∨)<br />

(∧)<br />

(∨)<br />

(∧)<br />

(∨)<br />

Stikala za izbiro<br />

datoteke ali mape<br />

Stikali za izbiro<br />

pesmi<br />

Stikalo za izbiro<br />

poglavij in<br />

previjanje naprej ali<br />

nazaj<br />

● Premakne v<br />

naslednjo ali<br />

prejšnjo mapo.<br />

● Izbere naslednjo<br />

ali prejšnjo<br />

datoteko.<br />

● Premakne v<br />

naslednjo ali<br />

prejšnjo mapo.<br />

Izbere naslednjo<br />

pesem ali prejšnjo<br />

pesem ali začetek<br />

trenutne pesmi.<br />

● Izbere naslednje<br />

ali prejšnje<br />

poglavje.<br />

● Previjanje naprej<br />

ali nazaj<br />

Pritisnite in držite<br />

(∧) ali (∨) za izbiro<br />

naslednje ali<br />

prejšnje mape.<br />

Kratko pritisnite (∧)<br />

ali (∨) za izbiro<br />

naslednje ali<br />

prejšnje datoteke.<br />

Pritisnite in držite<br />

(∧) ali (∨) za izbiro<br />

naslednje ali<br />

prejšnje mape.<br />

Kratko pritisnite (∧)<br />

ali (∨) za izbiro<br />

naslednje ali<br />

prejšnje pesmi.<br />

Pritisnite in držite<br />

(∧) ali (∨) za<br />

previjanje pesmi<br />

naprej ali nazaj.<br />

Kratko pritisnite (∧)<br />

ali (∨) za izbiro<br />

naslednjega ali<br />

prejšnjega poglavja.<br />

Pritisnite in držite<br />

(∧) ali (∨) za<br />

previjanje videa<br />

naprej ali nazaj.


DRUGO<br />

83<br />

Nadzor nad vzvratno kamero (izbirna oprema)<br />

Če namestite posebej prodajano vzvratno kamero, lahko predvajate vzvratni pogled na<br />

prikazu, ko zamenjate v vzvratno prestavo.<br />

PREVIDNO<br />

Vzvratna kamera predvaja zrcaljeno video sliko na isti način, kot vzvratno ali stransko ogledalo<br />

odsevata prizor. Zavedajte se, da so zorni koti odvisni od modela vozila.<br />

POZOR<br />

● Ne zaupajte preveč vzvratni kameri.<br />

● Uporabite vzvratno kamero kot dodatno orodje za iskanje ovir.<br />

● Dežne kaplje na kameri lahko povzročijo, da bo slika slaba.<br />

● Ne vozite vzvratno tako, da gledate samo na zaslon. Zagotovo glejte tudi v vzvratno in stranski<br />

ogledali in se prepričajte, da so pogoji okoli zadka vašega vozila varni za vožnjo.<br />

● Ne uporabite te naprave v sledečih pogojih.<br />

• Ko vozite na zmrznjenih, drsečih ali s snegom prekritih cestah.<br />

• Neravnih površinah kot so klanci<br />

• Ko zadnja vrata niso pravilno zaprta.<br />

• Ko uporabljate verige ali začasna kolesa.<br />

● Ko je prikaz hladen, bo mogoče težko prepoznati vsebino posnetka zaradi temnejše slike ali<br />

zamujanja slike. Zagotovo sami poglejte, da so pogoji okoli vašega vozila varni za vožnjo.<br />

● Oseba ali ovira, ki jo vidite na zaslonu, se razlikuje od dejanskega položaja ali razlike zaradi<br />

lastnosti objektiva kamere.<br />

● Pazite, da kamera ne bo podvržena močnim udarcem, na primer udarjanje kamere ali<br />

zaletavanje kamere v trd predmet. To lahko premakne položaj kamere ali kot vgradnje, zaradi<br />

česar se lahko vzvratna kamera okvari.<br />

● Fotografija je samo primer. Doseg, ki je prikazan na zaslonu je odvisen od modela vozila.<br />

● Ko zamenjate v vzvratno prestavo, se bo zaslon pomodril in potem se bo slika hitro vrnila na<br />

zaslon.<br />

● Če je kamera izpostavljena močni svetlobi, kot so sončna svetloba ali žarometi, se lahko pojavi<br />

vertikalno belo polje.<br />

● Vzvratna kamera je opremljena s posebnim objektivom, torej so razdalje, ki jih vidite v posnetku<br />

drugačne od dejanskih razdalj.


84 DRUGO<br />

■ Ko je kamera nastavljena na<br />

MANUAL (ROČNO) ali AUTO<br />

(SAMODEJNO)<br />

1<br />

Predvajanje videa skozi<br />

vzvratno kamero<br />

Držite gumb [SCREEN AV/NAV]<br />

● To zamenja na zaslon vzvratne kamere<br />

■ Ko je kamera nastavljena na<br />

AUTO (SAMODEJNO)<br />

1 Prestavite v vzvratno prestavo. <br />

POZOR<br />

● Razpon slike, ki jo boste videli na zaslonu, je<br />

odvisen od vozila in pogojev na cesti.<br />

● Razpon slike na zaslonu je omejen, torej ne<br />

morete prikazati kaj, kar je blizu enega<br />

izmed koncev blatnika ali pod blatnikom.<br />

● Barve, ki so prikazane na vzvratni sliki, se<br />

lahko razlikujejo od dejanskih barv.<br />

● V sledečih primerih je mogoče težko videti<br />

sliko, a to ni napaka.<br />

• Na temnih mestih (ponoči ipd.)<br />

• Če je temperatura blizu objektiva visoka<br />

ali nizka.<br />

• Če so na kameri kapljice ali ko je vlažnost<br />

visoka (med deževjem ipd.)<br />

• Če so tujki (blato ipd.) pritrjeni na mesta<br />

blizu kamere.<br />

• Če je bil objektiv kamere neposredno<br />

izpostavljen soncu ali žarometom.<br />

• Če se zelo intenzivna točka (sonce<br />

odsevano od karoserije vozila ipd.)<br />

odseva na kamero, to lahko povzroči<br />

fenomen razmazanja * , ki je svojstven<br />

CCD kameram.<br />

● To zamenja na zaslon vzvratne kamere<br />

Točka zelo<br />

močne svetlobe<br />

* fenomen razmazanja: Pomeni zamik slike,<br />

ki se pojavi v vertikalni smeri zelo<br />

intenzivne točke (sonce odsevano od<br />

karoserije vozila ipd.), ki se odseva na<br />

kamero.


POMOČ<br />

85<br />

Odpravljanje težav<br />

Ko mislite, da kaj ne dela pravilno<br />

Rahla razlika v delovanju se lahko zmotno smatra za okvaro. Prosimo, da najprej preverite<br />

vnose v sledeči tabeli.<br />

Če enota ne deluje tudi po tem, ko ste izvedli primerne postopke, prosimo, da stopite v stik z<br />

vašim pooblaščenim serviserjem.<br />

PREVIDNO<br />

Če pride do težave, na primer, da se glavna enota ne odziva na pritiske gumbov, ali če prikaz ne<br />

deluje pravilno, pritisnite gumb [Reset] s sponko ali podobnim predmetom.<br />

Fenomen Možen vzrok Ukrep<br />

Zaslon je za kratek čas temen, ko<br />

vključite napajanje pri nizkih<br />

temperaturah.<br />

To je značilnost LCD zaslonov. To ni napaka. Malo počakajte.<br />

Prikaz je za kratek čas spačen, ko<br />

vključite napajanje.<br />

Ni zvoka.<br />

To je značilnost osvetlitve<br />

LCDjev.<br />

Glasnost je slabo nastavljena ali<br />

pa je vključen MUTE (TIHO).<br />

Glasba je utišana, ko se PND<br />

priključi na glavno enoto in ko:<br />

● je VKLJUČENO glasovno<br />

vodenje.<br />

● se prostoročno pogovarjate *<br />

Zvok se sliši samo iz ene strani Glasnost ni prav nastavljena.<br />

(leve ali desne, spredaj ali zadaj).<br />

Zvočna kakovost se ne spremeni<br />

tudi po tem, ko ste opravili<br />

spremembe.<br />

Gumb [Reset]<br />

Nastavljena kakovost zvoka ni<br />

vključena v radio prenosu ali<br />

disku.<br />

To ni napaka. Prikaz se bo kmalu<br />

stabiliziral.<br />

Preverite glasnost z vrtenjem<br />

vrtljivega gumba [VOL]. Ali<br />

prekličite delovanje MUTE.<br />

To ni napaka. Glasbo lahko<br />

znova zaslišite, ko je konec<br />

glasovnega vodenja ali ko se<br />

izključi prostoročni način.<br />

Preverite nastavitev ravnotežja<br />

levo/desno in spredaj/zadaj.<br />

Preverite z zamenjavo radio<br />

postaje ali diska.<br />

CD/DVD ne gre v napravo. Napajanje ni vključeno. Vključite zaganjač na [ACC] ali<br />

[ON].<br />

Disk je že vstavljen in skušate<br />

vstaviti še enega.<br />

Najprej izvrzite prejšnji CD/DVD<br />

in nato vstavite želeni CD/DVD.


86 POMOČ<br />

Fenomen Možen vzrok Ukrep<br />

CD/DVD diska ni mogoče<br />

predvajati.<br />

Slišite zvok a ne vidite slike.<br />

Slišite zvok a ne vidite DVD<br />

videa. (Ko vozilo stoji.)<br />

Tako zvok kot slika se ne<br />

predvajata.<br />

Na zaslonu je točka svetlobe.<br />

Prišlo je do kondenzacije vode v<br />

napravi.<br />

Na CD/DVD disku je velika<br />

praska, ali pa je zvit.<br />

Za nekaj časa nehajte uporabljati<br />

napravo in potem poskusite<br />

znova.(Glejte stran 15)<br />

Vstavite drug CD/DVD.<br />

CD/DVD je zelo umazan. Očistite CD/DVD.(Glejte stran 15)<br />

CD/DVD je obrnjen na glavo.<br />

Vstavili ste vrsto CD/DVD diska,<br />

ki ni podprt.<br />

Zaslon je bil izključen z gumbom<br />

za IZKLOP zaslona.<br />

Niste uporabili ročne zavore.<br />

Zaganjač vozila ni vključen.<br />

Vsaj 99,99% pikslov na LCD<br />

zaslonu je učinkovitih, vendar je<br />

možno, da se 0,01% pikslov ne<br />

bo prižgalo oz. bo ostalo<br />

prižganih.<br />

Vstavite CD/DVD obrnjen<br />

pravilno.<br />

Vstavite CD/DVD, ki ga naprava<br />

podpira.(Glejte stran 15)<br />

Pritisnite gumb [SCREEN AV/<br />

NAV].(Glejte stran 20)<br />

Zategnite ročno zavoro.<br />

Vključite zaganjač na [ACC] ali<br />

[ON].<br />

To ni napaka.<br />

USB/iPod ne predvaja Napaka v dekodiranju datoteke Namestite/odklopite PND, da<br />

preverite povezavo.<br />

* Možnost utišanja mogoče ne bo delovala pravilno, odvisno od vašega mobilnega telefona. Če ne<br />

deluje, pritisnite gumb [MUTE] na glavni enoti. Preverite spletno stran TomToma (http://<br />

tomtom.com/phones/compatibility) za podrobnosti o združljivih modelih telefonov.


POMOČ<br />

87<br />

Diagnostika<br />

Če se pojavijo sledeča sporočila<br />

Če se pojavijo sledeča sporočila, znova preverite status, in poiščite vzrok in ukrep.<br />

(PND): Prikaz na PND zaslonu:<br />

(LCD): Prikaz na podzaslonu:<br />

Sporočilo Vzrok Ukrep<br />

v CD/MP3 WMA/DVD načinu<br />

DISC CHECK (PND)<br />

INF3 (LCD)<br />

DISC CHECK (PND)<br />

INF5 (LCD)<br />

DISC ERROR (PND)<br />

INF6 (LCD)<br />

DISC ERROR (PND)<br />

INF7 (LCD)<br />

NO SUPPORT (PND)<br />

ERR (LCD)<br />

DISC CHECK (PND)<br />

INF3 (LCD)<br />

DISC ERROR (PND)<br />

DISC ERROR (PND)<br />

INF6 (LCD)<br />

Pass code incorrect (PND) - Koda<br />

napačna<br />

- - - - (LCD)<br />

Parental lock enabled (PND) - Zaščita<br />

za otroke vključena<br />

ERR (LCD)<br />

Currently this function is disabled -<br />

Trenutno je ta možnost onemogočena.<br />

(PND)<br />

- - - - (LCD)<br />

Currently this function is disabled -<br />

Trenutno je ta možnost onemogočena.<br />

(PND)<br />

- - - - (LCD)<br />

Invalid code (PND) - Napačna koda<br />

- - - - (LCD)<br />

DISK JE UMAZAN ALI<br />

POŠKODOVAN<br />

CD PREDVAJALNIK MEHANSKO<br />

ODPOVE<br />

KO JE NOTRANJA TEMPERATURA<br />

CD PREDVAJALNIKA VISOKA (ZA<br />

ZAŠČITO ENOTE ZA VSTAVLJANJE<br />

DISKOV)<br />

PRIHAJA DO NAPAKE Z NOTRANJIM<br />

NAPAJANJEM<br />

NA CDJU NI PRAVILNIH DATOTEK<br />

CD/MP3 WMA/DVD je umazan,<br />

opraskan, zvit ali obrnjen na glavo.<br />

Zaradi nekega razloga CD/MP3·WMA<br />

ali DVD predvajalnik ne deluje.<br />

Temperatura CD/MP3·WMA ali DVD<br />

predvajalnika je neobičajno visoka.<br />

To sporočilo se prikaže, če je vnešena<br />

nepravilna koda.<br />

Vključene so omejitve predvajanja.<br />

V meniju ste izbrali možnost, ki je<br />

onemogočena.<br />

Izbrali ste možnost, ki ni na voljo, ko se<br />

vozilo premika.<br />

Za kodo jezika ste vnesli številko, ki ni<br />

podprta.<br />

Vstavljeni disk je umazan ali obrnjen na<br />

glavo. Preverite, če je pravilno obrnjen<br />

in poglejte, če je čist.<br />

CD predvajalnik zaradi nekega razloga<br />

ne deluje.<br />

● Temperatura v CD predvajalniku je<br />

previsoka za nadaljevanje.<br />

Počakajte, da se ohladi.<br />

● Nadaljujte s predvajanjem, ko izgine<br />

sporočilo “High temperature sensed<br />

and CD stopped” - Zaznana je<br />

visoka temperatura, CD ustavljen.<br />

Če CDja še vedno ni možno<br />

predvajati, naj napravo popravi vaš<br />

prodajalec.<br />

● Izključite ACC, ga znova vključite in<br />

nadaljujte z uporabo.<br />

● Če to ne odpravi napake, stopite v<br />

stik z vašim prodajalcem.<br />

Preverite datoteke.<br />

Očistite disk, če je umazan. Vstavite<br />

disk pravilno, če je obrnjen na glavo.<br />

Ne uporabite opraskanih ali zvitih<br />

diskov.<br />

Izvrzite disk.<br />

Brez da bi počeli z napravo kaj<br />

drugega, počakajte, da se temperatura<br />

spusti * .<br />

Vnesite pravilno kodo.<br />

Spremenite nastavitve za omejitve<br />

predvajanja in začnite znova.(Glejte<br />

stran 69)<br />

Sledite navodilom na zaslonu in začnite<br />

znova.<br />

Ustavite vozilo in vključite ročno<br />

zavoro.<br />

Vnesite pravilno kodo jezika.


88 POMOČ<br />

Sporočilo Vzrok Ukrep<br />

Region code error - (PND) - Napaka<br />

regijske kode<br />

ERR (LCD)<br />

Requested chapter or title not found. -<br />

Zahtevanega poglavja ali naslova ni<br />

bilo mogoče najti. (PND)<br />

- - - - (LCD)<br />

Regijska koda (nadzor nad regijo za<br />

predvajanje) diska ni sprejemljiva.<br />

Izbrano poglavje/naslov ne obstaja.<br />

Preverite, če ima DVD regijsko kodo, ki<br />

jo lahko predvaja naprava.(Glejte stran<br />

58)<br />

Izberite poglavje/naslov, ki je na disku.<br />

v USB načinu<br />

NO DATA<br />

V USB POMNILNIKU NI PRAVILNIH<br />

Preverite datoteke.<br />

DATOTEK<br />

USB READ ERROR TEŽAVA PRI PRENOSU PODATKOV Preverite povezavo USB pomnilnika ali<br />

standarde USB pomnilnika.<br />

Don't remove the storage device until Naprava trenutno bere USB podatke.<br />

Malo počakajte.<br />

scanning is finished. - Ne odstranite<br />

pomnilnika dokler ni skeniranje<br />

končano. (PND)<br />

- (LCD)<br />

No songs found (PND) - Najdena ni bila<br />

nobena pesem<br />

ERR (LCD)<br />

USB ne vsebuje pesmi. Posnemite pesmi na USB, če jih želite<br />

predvajati.<br />

External USB device is not supported. -<br />

Zunanja USB naprava ni podprta.<br />

(PND)<br />

ERR (LCD)<br />

This device cannot be connected in this<br />

way - use a different cable. - Te<br />

naprave ni mogoče tako povezati -<br />

uporabite drugačen kabel. (PND)<br />

ERR (LCD)<br />

READING (PND) - BRANJE<br />

- (LCD)<br />

No songs found (PND) - Najdena ni bila<br />

nobena pesem<br />

ERR (LCD)<br />

No videos found (PND) - Najden ni bil<br />

noben video<br />

ERR (LCD)<br />

No songs or videos found (PND) -<br />

Najdena nista bila nobena pesem ali<br />

video<br />

ERR (LCD)<br />

Unable connect to iPod (PND) -<br />

Povezava na iPod ni uspela<br />

ERR (LCD)<br />

Napaka pri komunikaciji ali predvajanju<br />

v iPod načinu<br />

iPod je bil povezan na USB priključek.<br />

Naprava trenutno bere iPod podatke.<br />

iPod ne vsebuje pesmi.<br />

iPod ne vsebuje videov.<br />

iPod ne vsebuje videov ali pesmi.<br />

Prišlo je do napake pri komunikaciji,<br />

predvajanju, združljivosti iPod<br />

programske opreme ali kontrolne<br />

napake.<br />

Počakajte, dokler se napaka ne<br />

odpravi, ali zamenjajte način.<br />

Počakajte, dokler se napaka ne<br />

odpravi, ali zamenjajte način.<br />

Malo počakajte.<br />

Posnemite pesmi na iPod, če jih želite<br />

predvajati.<br />

Posnemite video datoteko na iPoda, če<br />

jo želite predvajati.<br />

Posnemite video ali zvočno datoteko<br />

na iPoda, če ju želite predvajati.<br />

Povežite iPod, ki se ga lahko predvaja.<br />

* Če se to zgodi, počakajte nekaj časa. Ko se temperatura znotraj opreme vrne na običajno, bo<br />

sporočilo izginilo in predvajanje se bo začelo. Če sporočilo tudi po dolgotrajnem čakanju ne izgine,<br />

stopite v stik s pooblaščenim servisom.


POMOČ<br />

89<br />

Specifikacije<br />

<br />

* Ne puščajte te naprave v vozilu dlje časa, če je možnost, da bo prekoračena garantirana<br />

temperatura shranjevanja PNDja. Če se to zgodi, bo prišlo do okvare.<br />

<br />

Napajanje 13,2V DC (11 do 16V)<br />

Poraba toka<br />

Dimenzije (cela enota) (Š × V × G)<br />

Teža (cela enota)<br />

Dimenzije (samo PND) (Š × V × G)<br />

Teža (samo PND)<br />

Temperaturni razpon delovanja (cela<br />

enota)<br />

Temperaturni razpon delovanja (samo<br />

PND)<br />

Garantirana temperatura za shranjevanje<br />

PNDja *<br />

Temperaturni razpon shranjevanja (samo<br />

audio)<br />

Primerna impedanca obremenitve<br />

3A<br />

180 × 100 × 165 mm<br />

2,5 kg<br />

130 × 82,5 × 24,5 mm<br />

0,2 kg<br />

-4-20°C do +65°C<br />

14-10°C do +55°C<br />

-4-20°C do +60°C<br />

-20-40°C do +85°C<br />

4Ω<br />

PRIKAZ<br />

Ločljivost<br />

4.3˝ WQVGA<br />

480 × 272 pikslov<br />

<br />

Razpon frekvenc<br />

Učinkovita občutljivost<br />

50dB občutljivost tišanja<br />

Stereo separacija<br />

FM: 87,5 do 108,0 MHz (50 kHz koraki)<br />

RDS: 87,5 do 108,0 MHz (100 kHz koraki)<br />

15dBf<br />

24dBf<br />

40 dB (1 kHz)<br />

<br />

Razpon frekvenc<br />

Uporabna učinkovitost<br />

LW: 153 do 279 MHz (3 kHz koraki)<br />

MW: 522 do 1611 MHz (9 kHz koraki)<br />

27 dB (1 kHz)<br />

<br />

Frekvenčni odziv<br />

20Hz do 20.000Hz ±3dB<br />

Nihanje zvoka<br />

Pod merljivi mejami<br />

Separacija kanalov<br />

65 dB<br />

S/N razmerje (A-obteženo)<br />

CD: 75 dB<br />

DVD: 70 dB<br />

Dinamični razpon<br />

95 dB<br />

Skupna harmonična distorzija 0.008%


90 POMOČ<br />

<br />

USB vmesnik 1.1<br />

Frekvenčni odziv<br />

20Hz do 20.000Hz ±3dB<br />

S/N razmerje (A-obteženo)<br />

75 dB<br />

<br />

Nadzor za nizke/srednje/visoke tone<br />

±11dB pri 80 Hz, ±11dB pri 700 Hz, ±11dB pri 10 kHz<br />

<br />

Proizvedena moč 15 W × 4<br />

Stopnja Izhoda/impedanca<br />

Glasnost<br />

Največ 50 W × 4 MOS-FET<br />

3V/1k Ω impedanca izhodnega voda<br />

+9 dB pri 100 Hz, +6 dB pri 10 kHz<br />

Podatki v tem priročniku mogoče ne bodo v celoti pravilni za sprejemnik zaradi sprememb v<br />

specifikacijah izdelka, zunanjem pogledu ipd.


POMOČ<br />

91<br />

Podatki o napajanju PNDja<br />

Za zaščito baterije je razpon temperature, pri kateri lahko napajate baterijo 0°C do +45°C. Če<br />

se način napajanja spremeni na počasno, je to zato, ker se je PND baterija ogrela nad<br />

specifikacijo za temperaturo napajanja. Da se PND ne bo pregrel nad temperaturo napajanja,<br />

odstranite PND iz vozila, ko ga ne uporabljate.<br />

Če je potrebno, uporabite priloženi USB kabel in napajajte prek računalnika.<br />

Stanje baterije<br />

Napajanje<br />

Napajanje<br />

Kazalnik<br />

(Zelena premikajoča)<br />

Polna<br />

Napajanje pri visokih temp<br />

Prazna pri visoki temp<br />

" "<br />

" "<br />

" "<br />

(Zelena)<br />

(Ni indikacije)<br />

(Zelena)<br />

(Ni indikacije)<br />

(Rdeča)<br />

(Ni indikacije)<br />

POZOR<br />

Priporočljivo je, da redno posodabljate PND s TomTomove spletne strani. (www.tomtom.com)<br />

Prosimo, da si preberete navodila na TomTom HOME CDju za podrobnosti.


Publication no. AOM 000 282-0<br />

Printed in Belgium (September 2009)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!