15.11.2016 Views

Toyota Ipod Integration Kit Czech, Hungarian, Polish, Russian, Slovenian, Ukrainian - PZ420-00261-EE - Ipod Integration Kit Czech, Hungarian, Polish, Russian, Slovenian, Ukrainian - Manuale d'Istruzioni

Toyota Ipod Integration Kit Czech, Hungarian, Polish, Russian, Slovenian, Ukrainian - PZ420-00261-EE - Ipod Integration Kit Czech, Hungarian, Polish, Russian, Slovenian, Ukrainian - Manuale d'Istruzioni

Toyota Ipod Integration Kit Czech, Hungarian, Polish, Russian, Slovenian, Ukrainian - PZ420-00261-EE - Ipod Integration Kit Czech, Hungarian, Polish, Russian, Slovenian, Ukrainian - Manuale d'Istruzioni

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

iPod ® integration kit<br />

Přiručka uživatele<br />

Kezelési útmutató<br />

Instrukcja użytkownika<br />

Руководство по эксплуатации<br />

Priročnik za lastnika<br />

Пociбник з експлуатації


Než začnete používat iPod ® integration kit, pozorně si přečtěte tento návod k použití.<br />

Návod k použití mějte stále uložený ve svém vozidle.<br />

Olvassuk el gondosan ezt az útmutatót, mielőtt a iPod ® integration kit berendezést használatba<br />

vennénk.<br />

Mindig tartsuk a kezelési útmutatót a gépkocsiban.<br />

Przed rozpoczęciem użytkowania systemu wspomagania parkowania iPod ® integration kit prosimy<br />

uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.<br />

Niniejszą instrukcję użytkownika należy zawsze przechowywać w samochodzie.<br />

Внимательно прочитайте это руководство перед использованием системы iPod ® integration kit.<br />

Постоянно храните это руководство по эксплуатации в автомобиле.<br />

Pred uporabo aparata iPod® skrbno preberite ta priročnik.<br />

Ta uporabniški priročnik naj bo vedno v vozilu.<br />

Уважно прочитайте цей посібник перед використанням iPod®.<br />

Завжди зберігайте цей посібник користувача в транспортному засобі.<br />

iPod


NÁVOD K POUŽITÍ .................................................................................................Strana 3<br />

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ ...........................................................................Oldal 15<br />

INSTRUKCJA OBSŁUGI ........................................................................................Strona 27<br />

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .............................................................. Tаблица 39<br />

NAVODILA ZA UPORABO ................................................................................Stran 51<br />

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ .......................................................................... Стор. 63<br />

<br />

iPod


Obsah<br />

Úvod ....................................................................................................................................... 4<br />

Informace k bezpečnosti ....................................................................................................... 5<br />

Informace o zřeknutí se odpovědnosti ................................................................................. 7<br />

Důležité informace ................................................................................................................ 7<br />

Pokyny k použití ..................................................................................................................... 7<br />

Symbol rádia ..................................................................................................................... 7<br />

Připojení přehrávače iPod .................................................................................................. 7<br />

Odpojení přehrávače iPod ................................................................................................. 8<br />

Zapnutí a vypnutí .............................................................................................................. 8<br />

Zvýšení a snížení hlasitosti ................................................................................................. 8<br />

Výběr režimu přehrávače iPod ........................................................................................... 8<br />

Použití ekvalizéru v režimu iPod ........................................................................................ 8<br />

Princip playlistů ................................................................................................................. 8<br />

Přímý výběr playlistu ......................................................................................................... 9<br />

Posunutí na další/předchozí playlist ................................................................................... 9<br />

Výběr skladby .................................................................................................................... 9<br />

Vyhledávání ve skladbě ...................................................................................................... 9<br />

Opakování skladby ............................................................................................................ 9<br />

Opakování playlistu ........................................................................................................... 10<br />

Náhodné přehrávání z playlistu ......................................................................................... 10<br />

Náhodné přehrávání celého obsahu .................................................................................. 10<br />

Procházení skladeb v playlistu ........................................................................................... 10<br />

Procházení playlistů ........................................................................................................... 10<br />

Zobrazení údajů na znakovém displeji ............................................................................... 11<br />

Zobrazení údajů na grafickém displeji ............................................................................... 11<br />

Dálkové ovládání na volantu ................................................................................................. 12<br />

Výběr režimu ..................................................................................................................... 12<br />

Hlasitost ............................................................................................................................. 12<br />

Přepínání mezi skladbami .................................................................................................. 12<br />

Přepínání mezi playlisty ..................................................................................................... 12<br />

Odstraňování závad ............................................................................................................... 13<br />

Resetování adaptéru a přehrávače iPod ............................................................................... 14<br />

Specifikace .............................................................................................................................. 14<br />

iPod


Úvod<br />

Děkujeme, že jste si koupili náš výrobek.<br />

Abyste mohli výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tyto pokyny. Především si před<br />

použitím přečtěte “Informace k bezpečnosti“ na stránce 5 a 6.<br />

Tyto pokyny k použití si ponechejte, abyste do nich mohli v budoucnu nahlédnout.<br />

<br />

iPod


Informace k bezpečnosti<br />

• Než začnete zařízení používat, přečtěte si pečlivě pokyny k použití zařízení a všech ostatních<br />

komponentů vašeho audiosystému. Najdete zde informace k bezpečnému a efektivnímu<br />

využití systému. <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv<br />

problémy, ke kterým dojde v důsledku nedodržení pokynů uvedených v této příručce.<br />

• Symboly používané v této příručce odkazují na bezpečné použití výrobku a upozorňují na<br />

možná rizika, ke kterým může dojít v důsledku nesprávného zapojení nebo použití. Význam<br />

jednotlivých piktogramů je vysvětlen dále. Abyste mohli systém i příručku správně používat,<br />

je nezbytné v plné míře porozumět významu uvedených piktogramů.<br />

m<br />

Varování<br />

Tento piktogram upozorňuje na důležité pokyny k použití a instalaci zařízení.<br />

Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k vážnému úrazu nebo smrtelnému<br />

zranění.<br />

mPozor<br />

Tento piktogram upozorňuje na důležité pokyny k použití a instalaci zařízení.<br />

Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k úrazu nebo poškození majetku.<br />

m<br />

Při práci se zařízením dodržujte následující varování<br />

• Řidič by během jízdy neměl pozorovat<br />

displej ani ovládat zařízení.<br />

Pozorování displeje a ovládání zařízení<br />

odvádí pozornost řidiče od sledování<br />

provozu před vozidlem. V důsledku<br />

toho může dojít k nehodě. Než se<br />

podíváte na displej nebo začnete zařízení<br />

ovládat, zastavte na bezpečném místě<br />

a zatáhněte ruční brzdu. Jinak může dojít<br />

k problémům.<br />

• Zařízení nedemontujte ani neupravujte.<br />

Zařízení nedemontujte a neupravujte.<br />

Nepokoušejte se sami zařízení opravit.<br />

Je-li třeba zařízení opravit, kontaktujte<br />

autorizovaného prodejce.<br />

• Nepoužívejte zařízení, pokud nefunguje.<br />

Pokud zařízení nefunguje (bez napájení,<br />

bez zvukových projevů) nebo se nachází v<br />

abnormálním stavu (obsahuje cizí předměty,<br />

dostala se do něj voda, vychází z něj kouř<br />

nebo zápach), okamžitě zařízení vypněte a<br />

kontaktujte autorizovaného prodejce.<br />

• Ohledně výměny pojistky kontaktujte<br />

svého autorizovaného prodejce.<br />

Pokud se pojistka propálí, odstraňte<br />

důvod propálení pojistky a zajistěte u<br />

kvalifikovaného servisního technika výměnu<br />

pojistky za pojistku předepsanou pro toto<br />

zařízení. V důsledku nesprávně vyměněné<br />

pojistky může dojít k poškození, požáru<br />

nebo vývinu kouře z tohoto zařízení.<br />

iPod


m<br />

Při práci se zařízením dodržujte následující pokyny<br />

• Nastavte hlasitost na přiměřenou<br />

úroveň.<br />

Nastavte hlasitost na dostatečně nízkou<br />

úroveň, abyste byli schopni sledovat<br />

dopravní situaci a provoz na komunikaci.<br />

• Nepoužívejte tento adaptér v jiných<br />

vozidlech a mimo vaše vozidlo.<br />

Pokud nedodržíte tyto pokyny, může<br />

dojít k požáru, vývinu kouře, poranění,<br />

úrazu elektrickým proudem nebo<br />

k jiným problémům.<br />

• Nepoužívejte zařízení delší dobu,<br />

je-li motor vypnutý.<br />

Pokud budete používat audiozařízení<br />

delší dobu při vypnutém motoru,<br />

vybije se baterie.<br />

• Nevystavujte adaptér a přehrávač<br />

iPod nadměrnému horku a přímému<br />

slunečnému záření.<br />

V opačném případě se zvýší teplota<br />

uvnitř zařízení a může dojít k vývinu<br />

kouře, požáru nebo jinému poškození<br />

zařízení.<br />

• Nepoužívejte komponenty, pokud<br />

byly vystaveny působení vody,<br />

vlhkosti a prachu.<br />

Pokud vystavíte adaptér nebo přehrávač<br />

iPod působení vody, vlhkosti nebo<br />

prahu, může dojít k vývinu kouře,<br />

požáru nebo jinému poškození<br />

zařízení. Především zajistěte, aby<br />

zařízení v myčkách a během deštivého<br />

počasí nenavlhlo.<br />

• Instalace: Před instalací resp.<br />

doplňováním systému si pozorně<br />

přečtěte pokyny k instalaci.<br />

• Před použitím zařízení musí být<br />

přehrávač iPod spolehlivě funkční.<br />

Zabraňte tomu, aby iPod spadl na<br />

podlahu. Mohl by se vzpříčit pod<br />

brzdovým nebo plynovým pedálem.<br />

• Podrobnosti k přehrávačům iPod<br />

najdete v příručkách na stránce<br />

www.apple.com/ipod/ipod.html<br />

<br />

iPod


Informace o zřeknutí se odpovědnosti<br />

• Opravy výrobku poškozeného v důsledku požáru, zemětřesení, zásahu třetí strany či jiné<br />

nehody, opravy výrobku poškozeného záměrným nebo náhodným chybným či nesprávným<br />

použitím ze strany uživatele, a opravy výrobku poškozeného v důsledku použití za<br />

nevhodných podmínek budou účtovány uživateli.<br />

• Společnost <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA není odpovědna za žádné vedlejší škody, např.<br />

ušlý zisk nebo ztrátu či změnu dat v paměti, způsobené používáním nebo nepoužíváním<br />

tohoto výrobku.<br />

• <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat v přehrávači iPod,<br />

a to dokonce ani v případě, kdy ke ztrátě dojde během používání přehrávače.<br />

Důležité informace<br />

Toto zařízení je určeno výhradně k poslechu a ovládání poslechu hudebních souborů na<br />

přehrávači iPod prostřednictvím originálního systému head unit.<br />

• iPod je obchodní známkou společností Apple Inc. registrované v USA a jiných zemích.<br />

• Funkce se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru v přehrávači iPod.<br />

• Funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném systému head unit.<br />

• Informaci o tom, zda je váš systém head unit kompatibilní s adaptérem přehrávače iPod,<br />

vám podá váš prodejce.<br />

Pokyny k použití<br />

Symbol rádia<br />

V uživatelské příručce v části věnované<br />

ovládání audiozařízení najdete symbol rádia<br />

s odkazem na funkce tlačítek.<br />

Připojení přehrávače iPod<br />

Zasuňte konektor kolébky z adaptéru do<br />

přehrávače iPod.<br />

m Aby zařízení fungovalo správně,<br />

připojte k přehrávači iPod pouze<br />

konektor kolébky.<br />

Jakmile zapalování přepnete do polohy<br />

ACC nebo ON, přehrávač iPod se automaticky<br />

aktivuje. Na obrazovce přehrávače iPod<br />

se zobrazí symbol zaškrtnutí. Po několika<br />

sekundách se místo něj zobrazí logo značky<br />

vozidla. Přehrávač iPod je připraven k použití.<br />

Když je iPod připojen k tomuto zařízení,<br />

nemůže se sám zapnout ani vypnout. Baterie<br />

v přehrávači iPod se nabíjí automaticky.<br />

Jestliže iPod připojíte během přehrávání,<br />

skladba se přeruší.<br />

iPod


Pokud zapalování přepnete do polohy OFF,<br />

iPod přejde do režimu spánku. Když je<br />

zapalování vypnuté, iPod se nenabíjí.<br />

S adaptérem přehrávače iPod lze<br />

používat následující modely:<br />

iPod Generation 4, iPod Photo, iPod Nano,<br />

iPod Mini, iPod Generation 5.<br />

Upozornění:<br />

- Informace k přehrávači iPod najdete na<br />

webové stránce společnosti Apple.<br />

Odpojení přehrávače iPod<br />

iPod lze od zařízení kdykoliv odpojit. Pokud<br />

vytahujete iPod ze zařízení a zapalování je<br />

v poloze ON, zmizí logo vozidla a iPod po<br />

několika sekundách přepne na normální režim.<br />

Zapnutí a vypnutí<br />

Pro zapnutí stiskněte tlačítko [PWR-VOL].<br />

Pro vypnutí znovu stiskněte tlačítko<br />

[PWR‐VOL].<br />

Zvýšení a snížení hlasitosti<br />

Pro zvýšení hlasitosti otáčejte ovládačem<br />

[VOLUME] ve směru hodinových ručiček.<br />

Pro snížení hlasitosti otáčejte ovládačem<br />

[VOLUME] proti směru hodinových ručiček.<br />

Výběr režimu přehrávače iPod<br />

Pro výběr režimu přehrávače iPod stiskněte<br />

na systému head unit tlačítko [DISC].<br />

Po každém stisknutí tlačítka [DISC] dojde<br />

k následujícímu přepnutí režimu:<br />

Interní CD nebo CD CH ‡ externí CDCH1<br />

(=iPod) ‡ (externí CDCH2) ‡ Interní CD<br />

nebo CD CH.<br />

Upozornění:<br />

- Pokud je adaptér iPod připojen přes<br />

rozhraní externího CD měniče, bude<br />

rádio indikovat režim externího<br />

CD měniče.<br />

Použití ekvalizéru v režimu iPod<br />

Pro seřízení basů, výšek, vyvážení a ztišení<br />

do ztracena stiskněte na systému head unit<br />

tlačítko [EQ] nebo [CONTROL].<br />

Upozornění:<br />

- Na zvuk má také vliv nastavení EQ na<br />

přehrávači iPod. Změna nastavení EQ<br />

na přehrávači iPod – viz Uživatelská<br />

příručka k přehrávači iPod.<br />

Princip playlistů<br />

Adaptér iPod může přehrávat skladby<br />

z přehrávače iPod, které jsou uspořádány<br />

v playlistech.<br />

Rozhraní iPod neumožňuje výběr podle<br />

interpreta, alba nebo žánru. Doporučujeme<br />

uspořádat obsah přehrávače iPod do playlistů<br />

pomocí aplikace iTunes.<br />

Playlisty s výjimkou prvního playlistu budou<br />

v systému head unit uspořádány naprosto<br />

stejně jako v přehrávači iPod.<br />

Obsah prvního playlistu se může lišit:<br />

- Po připojení k přehrávači iPod může<br />

playlist 1 obsahovat playlist, který byl<br />

naposledy vybrán před připojením<br />

k systému head unit.<br />

- Po změně playlistu bude první<br />

playlist obsahovat všechny skladby<br />

z přehrávače iPod.<br />

Poslední playlist je vždy playlist v audioformátu<br />

on-the-go.<br />

Kvůli omezeným možnostem displeje jsou<br />

playlisty rozděleny do stránek a označeny<br />

čísly 1 až 6. Systém head unit neumožňuje<br />

zobrazit čísla 7 a větší čísla, proto číslování<br />

dalších playlistů je od 1 do 6. Skutečný<br />

playlist však poznáte podle názvu.<br />

<br />

iPod


Upozornění:<br />

- Pokud playlist neobsahuje skladby, head<br />

unit jej automaticky přeskočí a posune<br />

se na další playlist.<br />

- Je-li poslední playlist prázdný, head unit<br />

se posune na první playlist.<br />

- Počet playlistů není omezen.<br />

Přímý výběr playlistu<br />

Pokud stisknete tlačítko [1] až [6], budou<br />

vybrány playlisty z dané stránky. Je-li tedy<br />

aktivní stránka s playlistem 7 až 12 a stisknete<br />

tlačítka [1] až [6], budou vybrány playlisty 7<br />

až 12.<br />

Upozornění:<br />

- Tlačítka pro přímý výběr playlistů jsou<br />

dispozici pouze u rádií s grafickými<br />

displeji.<br />

Posunutí na další/předchozí playlist<br />

Pokud chcete přepnout na další playlist,<br />

stiskněte tlačítko [DISC ^].<br />

Upozornění:<br />

- Jakmile se dostanete na poslední playlist,<br />

tlačítko přestane být aktivní.<br />

Pokud chcete přepnout na předchozí playlist,<br />

stiskněte tlačítko [DISC v].<br />

Upozornění:<br />

- Jakmile se dostanete na první playlist,<br />

tlačítko přestane být aktivní.<br />

Výběr skladby<br />

Chcete-li přeskočit na další skladbu, krátce<br />

stiskněte [TRACK ^].<br />

Pro přesunutí na začátek aktuální skladby<br />

krátce stiskněte tlačítko [TRACK v]. Pro<br />

přesunutí na předchozí skladbu stiskněte<br />

tlačítko znovu.<br />

Upozornění:<br />

- Jakmile se dostanete na první skladbu<br />

v playlistu a stisknete toto tlačítko, první<br />

skladba se spustí od začátku.<br />

- Počet skladeb v playlistu není omezen.<br />

- Skladby v playlistu mají v důsledku<br />

omezených možnosti displeje čísla 1 až<br />

99. Pokud by číslo stopy bylo větší než 99,<br />

znovu se začne číslovat od stopy 1.<br />

Vyhledávání ve skladbě<br />

Pro převinutí v rámci dané skladby podržte<br />

[TRACK ^] stisknuté.<br />

Jakmile se dostanete na začátek skladby, spustí<br />

se přehrávání skladby od začátku. Pro rychlé<br />

posunutí dopředu v aktuální skladbě podržte<br />

tlačítko [TRACK v] stisknuté.<br />

Jakmile se dostanete na konec skladby, spustí<br />

se přehrávání další skladby.<br />

Upozornění:<br />

- Během tohoto kroku uslyšíte úryvky<br />

skladby.<br />

Opakování skladby<br />

Pro aktivací opakování krátce stiskněte<br />

tlačítko [RPT]. Momentálně vybraná skladba<br />

bude neustále opakována. Na displeji se<br />

zobrazí (RPT).<br />

Pokud chcete opakování vypnout, znovu<br />

stiskněte tlačítko [RPT] nebo stisknutím<br />

tlačítka [TRACK ^] nebo [TRACK v] vyberte<br />

jinou skladbu.<br />

Upozornění:<br />

- Jakmile se dostanete na poslední skladbu<br />

v playlistu, tlačítko přestane být aktivní.<br />

iPod


Opakování playlistu<br />

Pro aktivaci funkce opakování playlistu<br />

podržte stisknuté tlačítko [RPT] nebo stiskněte<br />

tlačítko [DRPT].<br />

Momentálně vybraný playlist bude neustále<br />

opakován. Na displeji se zobrazí (DRPT).<br />

Chcete-li vypnout opakování playlistu,<br />

stiskněte znovu [RPT]/[DRPT] nebo stisknutím<br />

tlačítka [DISC ^] nebo [DISC v] vyberte další<br />

playlist.<br />

Upozornění:<br />

- Je-li tato funkce aktivována a stisknete<br />

tlačítko [TRACK ^] nebo [TRACK v], výběr<br />

skladby nebude při dosažení první nebo<br />

poslední skladby v playlistu aktivní.<br />

- Pokud byla funkce Repeat na přehrávači<br />

iPod před připojením aktivována, bude<br />

aktivována i po připojení. Funkce Repeat,<br />

která byla aktivována během připojení,<br />

zůstane aktivní i po odpojení.<br />

Náhodné přehrávání z playlistu<br />

Pro náhodné přehrávání všech skladeb<br />

ze zvoleného playlistu stiskněte krátce<br />

tlačítko [RAND].<br />

Pro vypnutí náhodného přehrávání znovu<br />

stiskněte krátce tlačítko [RAND].<br />

Pokud v průběhu náhodného přehrávání<br />

stisknete tlačítko [TRACK ^], spustí se<br />

přehrávání další náhodně zvolené skladby.<br />

Pokud v průběhu náhodného přehrávání<br />

stisknete tlačítko [TRACK v], znovu se<br />

přehraje předchozí skladba.<br />

Upozornění:<br />

- Jestliže funkce opakování playlistu není při<br />

náhodném přehrávání aktivována a byly<br />

již přehrány všechny skladby z aktuálního<br />

playlistu, přehraje se v náhodném pořadí<br />

další playlist.<br />

- Pokud byla funkce Random na přehrávači<br />

iPod před připojením aktivována,<br />

bude aktivována i po připojení. Funkce<br />

Random, která byla aktivována během<br />

připojení, zůstane aktivní i po odpojení.<br />

Náhodné přehrávání celého obsahu<br />

Pokud podržíte stisknuté tlačítko [RAND]<br />

nebo stisknete [DRAND], aktivuje se náhodné<br />

přehrávání všech skladeb uložených v zařízení<br />

iPod (náhodné přehrávání playlistu 1).<br />

Pro vypnutí náhodného přehrávání znovu<br />

stiskněte krátce tlačítko [RAND]/[DRAND].<br />

Pokud v průběhu náhodného přehrávání<br />

stisknete tlačítko [TRACK ^], spustí se<br />

přehrávání další náhodně zvolené skladby.<br />

Pokud v průběhu náhodného přehrávání<br />

stisknete tlačítko [TRACK v], znovu se<br />

přehraje předchozí skladba.<br />

Pokud v průběhu náhodného přehrávání<br />

stisknete tlačítko [DISK^]/[DISC v], tato<br />

funkce se deaktivuje.<br />

Upozornění:<br />

- Náhodné přehrávání disku, které bylo<br />

aktivováno během připojení, zůstane<br />

aktivní po odpojení.<br />

Procházení skladeb v playlistu<br />

Pro aktivaci procházení všech skladeb ve<br />

vybraném playlistu krátce stiskněte tlačítko<br />

[SCAN]. Z každé skladby bude přehráno<br />

10 sekund. Jakmile budou přehrány ukázky<br />

všech skladeb v playlistu, tato funkce bude<br />

ukončena a spustí se přehrávání první<br />

procházené skladby.<br />

Pro deaktivaci funkce procházení skladeb<br />

znovu krátce stiskněte tlačítko [SCAN].<br />

Potom se bude pokračovat v přehrávání<br />

momentálně procházené skladby.<br />

Procházení playlistů<br />

Pokud chcete aktivovat procházení všech<br />

playlistů s výjimkou playlistu 1 dlouze<br />

stiskněte tlačítko [SCAN] nebo stiskněte<br />

tlačítko [DSCAN]. Přehraje se 10 sekund<br />

z první skladby v každém playlistu.<br />

10 iPod


Jakmile budou přehrány ukázky všech<br />

playlistů s výjimkou playlistu 1, tato funkce<br />

bude ukončena a spustí se přehrávání první<br />

procházené skladby.<br />

Pokud chcete deaktivovat funkci procházení<br />

playlistů, znovu stiskněte [SCAN]/[DSCAN].<br />

Systém bude pokračovat v přehrávání<br />

momentálně procházeného playlistu.<br />

Zobrazení údajů na znakovém displeji<br />

Pokud krátce stisknete [DISP]/[TEXT],<br />

můžete přepínat mezi stránkami s různými<br />

typy informací, které se v závislosti na typu<br />

zobrazení zobrazují v určitém pořadí:<br />

Znakové zobrazení bez podpory CD textu:<br />

- číslo playlistu a číslo skladby ‡ celková<br />

doba přehrávání ‡ číslo playlistu a číslo<br />

skladby.<br />

8znakové zobrazení s podporou CD textu:<br />

- číslo playlistu a číslo skladby ‡ celková<br />

doba přehrávání ‡ (DISC) po dobu 3<br />

s a potom název playlistu ‡ (TRACK) po<br />

dobu 3 s a potom název skladby ‡ číslo<br />

playlistu a číslo skladby.<br />

12znakové zobrazení s podporou CD textu:<br />

- číslo playlistu a číslo skladby a celková<br />

doba přehrávání ‡ název playlistu ‡<br />

název skladby ‡ číslo playlistu a číslo<br />

skladby a celková doba přehrávání.<br />

Pokud podržíte tlačítko [DISP]/[TEXT]<br />

stisknuté, můžete přepnout na další informace<br />

na stejné stránce. Ozve se pípnutí. Jakmile<br />

nikdo tlačítko během 5 s nestiskne, na displeji<br />

se znovu objeví původní zobrazení.<br />

Typ zobrazených informací závisí na typu<br />

zobrazení:<br />

8znakové zobrazení:<br />

- číslo playlistu a číslo skladby ‡ celková<br />

doba přehrávání<br />

- celková doba přehrávání ‡ název playlistu<br />

- název playlistu ‡ dalších 8 znaků<br />

názvu playlistu<br />

- název skladby ‡ dalších 8 znaků<br />

názvu skladby<br />

12znakové zobrazení:<br />

- číslo playlistu a číslo skladby a celková<br />

doba přehrávání ‡ název playlistu<br />

- název playlistu ‡ dalších 12 znaků<br />

názvu playlistu<br />

- název skladby ‡ dalších 12 znaků<br />

názvu skladby<br />

Zobrazení údajů na grafickém displeji<br />

Grafické zobrazení bez podpory CD textu:<br />

číslo playlistu a číslo skladby a celková<br />

doba přehrávání + tlačítka pro přímý výběr<br />

playlistu (1) až (6).<br />

K dispozici není žádný jiný obsah playlistu.<br />

Grafické zobrazení s podporou CD textu:<br />

Stisknutím tlačítka [TITLE] můžete přepínat<br />

mezi dvěma stránkami s různými typy<br />

informací:<br />

- číslo playlistu a číslo skladby a celková<br />

doba přehrávání + tlačítka pro přímý<br />

výběr playlistu (1) až (6).<br />

- číslo playlistu a číslo skladby a celková<br />

doba přehrávání + název playlistu +<br />

název skladby.<br />

iPod 11


Grafické zobrazení s podporou tracklistu<br />

Stisknutím tlačítka [TRACKLIST] můžete<br />

přepínat mezi stránkami s různými typy<br />

informací:<br />

- číslo playlistu a číslo skladby a celková<br />

doba přehrávání + tlačítka pro přímý<br />

výběr playlistu (1) až (6) + název<br />

playlistu + název skladby<br />

- seznam až 99 skladeb v aktuálním<br />

playlistu<br />

K přetáčení seznamu použijte tlačítka<br />

«nahoru» a «dolů» na kraji displeje.<br />

Zobrazené skladby lze zvolit přímo<br />

stisknutím příslušné plochy na displeji.<br />

Upozornění:<br />

- Kvůli omezeným grafickým možnostem<br />

displeje (2 číslice) mohou být playlisty<br />

obsahující více než 99 skladeb rozděleny<br />

do bloků s 99 skladbami.<br />

- Tracklist obsahuje skladby v bloku, který<br />

obsahuje aktuálně přehrávanou skladbu.<br />

- Tracklist není automaticky aktualizován.<br />

Nesprávný titul může být zvýrazněn.<br />

Pokud chcete aktualizovat obsah<br />

tracklistu, zavřete tracklist a znovu jej<br />

otevřete.<br />

- Stránka s tracklistem automaticky zmizí<br />

po 10 s nečinnosti.<br />

- Z bezpečnostních důvodů nebude<br />

tracklist k dispozici nebo zmizí v případě,<br />

že rychlost vozidla bude větší než 6 km/h.<br />

Dálkové ovládání na volantu<br />

Výběr režimu<br />

Po každém stisknutí tlačítka [MODE]<br />

audiosystém přepne mezi režimy FM-AM-CD.<br />

Hlasitost<br />

Pro zvýšení hlasitosti stiskněte nebo otočte<br />

tlačítko [VOL +].<br />

Pro snížení hlasitosti stiskněte nebo otočte<br />

tlačítko [VOL -].<br />

Přepínání mezi skladbami<br />

Pokud chcete přepnout na další skladbu,<br />

stiskněte tlačítko [^].<br />

Pro přesunutí na začátek přehrávané skladby<br />

stiskněte tlačítko [v]. Pro přesunutí na<br />

předchozí skladbu stiskněte tlačítko znovu.<br />

Přepínání mezi playlisty<br />

Pokud podržíte tlačítko [^] stisknuté, systém<br />

přejde na playlist.<br />

Pokud chcete přepnout na předchozí playlist,<br />

stiskněte tlačítko [v].<br />

12 iPod


Odstraňování závad<br />

Zkontrolujte, zda používáte poslední verzi aplikace iTunes. Zkontrolujte, zda je v přehrávači iPod<br />

zavedena poslední verze firmwaru, která je dostupná na webové stránce společnosti Apple.<br />

Pokud se domníváte, že něco není v pořádku, proveďte kontrolu podle následujících bodů.<br />

Problém<br />

Nezobrazují se skladby.<br />

Některé skladby<br />

nelze nalézt.<br />

V nabídce tracklistu je<br />

zobrazena nesprávná<br />

skladba (pouze v případě<br />

zařízení s možností<br />

tracklistu).<br />

iPod nefunguje správně.<br />

Přehrávač iPod po<br />

vytažení z adaptéru<br />

nefunguje správně.<br />

Možné řešení/vysvětlení<br />

Stiskněte DISP/TEXT/TITLE.<br />

Zkontrolujte u autorizovaného prodejte, zda vaše rádio<br />

podporuje CD text nebo externí CD měnič.<br />

Zařízení nepodporuje výběr podle názvu nebo interpreta.<br />

Doporučujeme uspořádat obsah iPod do playlistů pomocí<br />

aplikace iTunes. Všechny skladby jsou stále v playlistu 1.<br />

Tracklist se musí aktualizovat (viz kapitola věnována grafickému<br />

zobrazení s podporou tracklistu).<br />

Odpojte kabel od přehrávače iPod. Jakmile se zobrazí hlavní<br />

nabídka přehrávače iPod, kabel znovu připojte (viz Resetování<br />

adaptéru iPod a kapitola iPod).<br />

iPod nedetekoval, že byl odpojen. Resetujte iPod (viz příručka<br />

k přehrávači iPod).<br />

Jestliže navrhovaná řešení problém nevyřeší, doporučujeme odvézt vozidlo k nejbližšímu<br />

autorizovanému prodejci.<br />

V případě dotazů k přehrávači iPod nahlédněte prosím do uživatelské příručky nebo na webovou<br />

stránku aplikace Apple.<br />

iPod 13


Resetování adaptéru a přehrávače iPod<br />

Za jistých odolností se mohou objevit přechodné drobné závady v softwaru a iPod se zablokuje.<br />

Můžete rozhraní a iPod pomocí několika kroků resetovat. Resetování nemá žádný vliv na obsah<br />

a nastavení přehrávače iPod:<br />

- Vypněte a zapněte rádio.<br />

Pokud problém není vyřešen:<br />

- Odpojte a znovu připojte iPod k adaptéru. Zkontrolujte, zda je konektor v bezvadném stavu.<br />

Pokud problém není vyřešen, odpojte iPod a:<br />

- Otočte během jedné minuty klíčem zapalování do polohy OFF a potom zpět do polohy ON.<br />

Znovu připojte iPod.<br />

Pokud problém přetrvává, odpojte iPod, otočte zapalování do polohy OFF a:<br />

- Resetujte iPod. (Viz Uživatelská příručka k přehrávači iPod).<br />

Specifikace<br />

Adaptér iPod v systému:<br />

Napájení:<br />

Max. spotřeba proudu:<br />

DC 7,5V-16V (AVC LAN), 10,5 V-16 V (provozu<br />

přehrávače iPod)<br />

< 1A<br />

Max. odběr proudu v pohotovostním režimu: < 1mA<br />

Rozměry jednotky ECU:<br />

96mm (š) x 30mm (v) x 66mm (d)<br />

Hmotnost jednotky ECU:<br />

0,105 kg<br />

Max. Audio výstup:<br />

2 VRMS<br />

Max. Impedance audio výstupu:<br />

220 Ohm (vstup AMP >10K Ohm)<br />

Ochrana ESD:<br />

>15 kV<br />

14 iPod


Tartalomjegyzék<br />

Bevezető ................................................................................................................................. 16<br />

Biztonsági előírások ................................................................................................................ 16<br />

Felelősségtől való mentesség ................................................................................................. 19<br />

Fontos információ ................................................................................................................... 19<br />

Kezelési útmutató ................................................................................................................... 19<br />

Rádiószerű megjelenés ....................................................................................................... 19<br />

iPod csatlakoztatása ........................................................................................................... 19<br />

iPod lecsatlakoztatása ......................................................................................................... 20<br />

Bekapcsolás/kikapcsolás ..................................................................................................... 20<br />

Hangerő fel/le .................................................................................................................... 20<br />

iPod üzemmód választás .................................................................................................... 20<br />

Kiegyenlítés az iPod üzemmódban ..................................................................................... 20<br />

Zenelista rendszer .............................................................................................................. 20<br />

Közvetlen zenelista választás ............................................................................................... 21<br />

Kiválasztás fel/le a zenelisták közt ....................................................................................... 21<br />

Zeneszám kiválasztás .......................................................................................................... 21<br />

Keresés egy zeneszámban .................................................................................................. 21<br />

Zeneszám ismétlése ........................................................................................................... 21<br />

Zenelista ismétlése ............................................................................................................. 21<br />

Véletlenszerű lejátszás egy zenelistán belül ......................................................................... 22<br />

A teljes tartalom véletlenszerű lejátszása ............................................................................. 22<br />

Zeneszámok beolvasása egy zenelistába ............................................................................. 22<br />

Zenelisták beolvasása ......................................................................................................... 22<br />

Adatkijelzés karaktermegjelenítőn ....................................................................................... 23<br />

Adatkijelzés grafikus megjelenítőn ...................................................................................... 23<br />

Kormány-távirányító ............................................................................................................... 24<br />

Üzemmód választás ............................................................................................................ 24<br />

Hangerő ............................................................................................................................. 24<br />

Mozgás zeneszámok között ................................................................................................ 24<br />

Mozgás a zenelisták között ................................................................................................. 24<br />

Hibaelhárítás ........................................................................................................................... 25<br />

iPod adapter és iPod újraindítása .......................................................................................... 26<br />

Műszaki jellemzők .................................................................................................................. 26<br />

iPod 15


Bevezető<br />

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.<br />

Kérjük, gondosan olvassa el az útmutatásokat, hogy megfelelően tudja használni a terméket.<br />

Különösön fontos, hogy használat előtt elolvassa a “Biztonsági előírások“-at (16. 17. és 18. oldal).<br />

Őrizze meg ezt a kezelési útmutatót, hogy a későbbiekben is tájékoztatást nyújthasson.<br />

Biztonsági előírások<br />

• A rendszer használatba vétele előtt gondosan olvassa el a berendezés és az autórádió<br />

alkatrészeinek kezelési útmutatóját. Az útmutatókban le van írva, hogy használható a rendszer<br />

biztonságosan és hatékonyan. A <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA nem vállal felelősséget a használati<br />

utasításban leírtak tanulmányozásának elmulasztásából adódó hibákért.<br />

• Ez a használati utasítás piktogramok segítségével mutatja be a termék biztonságos használatát,<br />

és figyelmezteti Önt a nem megfelelő csatlakoztatásból és működtetésből eredő esetleges<br />

veszélyekre. A piktogramok jelentését az alábbiakban közöljük. Fontos, hogy Ön teljes<br />

mértékben tisztában legyen a piktogramok jelentésével, hogy a használati utasítást és<br />

a rendszert megfelelően tudja használni.<br />

m<br />

Figyelem<br />

m<br />

Vigyázat!<br />

Ez a piktogram fontos kezelési és telepítési utasításokra hívja fel a figyelmet.<br />

Az utasítások figyelmen kívül hagyása komoly sérüléshez vagy halálhoz vezethet.<br />

Ez a piktogram fontos kezelési és telepítési utasításokra hívja fel a figyelmet.<br />

Az utasítások figyelmen kívül hagyása sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.<br />

16 iPod


m<br />

A berendezés használata során figyeljenek az alábbi figyelmeztetésekre<br />

• A vezető, vezetés közben ne nézze<br />

a kijelzőt és ne foglalkozzon a rendszer<br />

üzemeltetésével.<br />

Ha a vezető a kijelzőt nézi, vagy a<br />

rendszer üzemeltetésével foglalkozik, nem<br />

figyel előre, ami balesethez vezethet.<br />

Mielőtt a kijelzőt nézné, vagy a rendszer<br />

üzemeltetésével foglalkozna, mindig állítsa<br />

le a járművet egy biztonságos helyen,<br />

és húzza be a kéziféket. Bajt okozhat.<br />

• Ne szedje szét és ne módosítsa<br />

a berendezést.<br />

Ne szedje szét, ne módosítsa a berendezést<br />

és ne kísérelje meg saját maga megjavítani<br />

a terméket.<br />

Ha a termék javításra szorul, kérjen<br />

tanácsot márkaforgalmazójától.<br />

• Ne használja a hibás berendezést.<br />

Ha a berendezés hibás (nincs<br />

energiaellátás, nincs hang) vagy a<br />

normálistól eltérő állapotban van (idegen<br />

tárgy került bele, vízzel érintkezett, füstöl<br />

vagy szagot ereszt), azonnal kapcsolja le,<br />

és kérjen tanácsot márkaképviselőjétől.<br />

• Ha biztosítékcserére van szükség,<br />

forduljon márkakereskedőjéhez.<br />

Ha a biztosíték kiégett, szüntesse meg<br />

az okot, és bízza a biztosíték előírt<br />

típusra történő kicserélését szakképzett<br />

szervizszakemberre. A biztosíték helytelen<br />

kicserélése füstöt, tüzet és a termék<br />

megrongálódását okozhatja.<br />

iPod 17


m<br />

A berendezés használata során figyeljenek az alábbiakra<br />

• Tartsák a hangerőt megfelelő szinten.<br />

A hangerőt tartsák elég alacsony szinten<br />

ahhoz, hogy vezetés közben figyelemmel<br />

kísérhessék az országúti és közlekedési<br />

feltételeket.<br />

• Ne használja ezt az adaptert más<br />

járművekben, vagy az autón kívül.<br />

Ha ezt figyelmen kívül hagyja, füst, tűz,<br />

áramütés, sérülés vagy egyéb probléma<br />

merülhet fel.<br />

• Ne működtesse a berendezést huzamos<br />

ideig álló motor mellett.<br />

Ha az audio berendezést álló motor mellett<br />

huzamos ideig működteti, az akkumulátor<br />

lemerül.<br />

• Ne tegye ki az adapter és az iPod<br />

lejátszót direkt napsütésnek vagy<br />

túlzott hőhatásnak.<br />

Ez növelheti a berendezés belső<br />

hőmérsékletét, ami füst-, vagy<br />

tűzképződéssel, vagy a berendezés<br />

egyéb sérülésével járhat.<br />

• Ne használja a berendezést vizes,<br />

nedves vagy poros környezetben.<br />

Ha az adaptert vagy az iPodot víznek,<br />

nedvességnek vagy pornak teszi ki,<br />

az füst‐, vagy tűzképződéssel, vagy a<br />

berendezés egyéb sérülésével járhat.<br />

Különösen ügyeljen arra, hogy a<br />

berendezéseket ne érje nedvesség az<br />

autómosóban vagy egy esős napon.<br />

• Telepítés: Mielőtt magát a rendszert<br />

telepítené vagy kibővítené, gondosan<br />

olvassa el a telepítési utasításokat.<br />

• Amikor ezt a berendezést használja,<br />

gondosan rögzítse az iPod lejátszót.<br />

Ne hagyja, hogy az iPod leessen a<br />

földre, ahol a fék- vagy gázpedál alatt<br />

megnyomódhat.<br />

• Az iPod lejátszóra vonatkozó<br />

részletekről tájékozódjon a<br />

www.apple.com/ipod/ipod.html<br />

weboldalon található iPod<br />

kézikönyvekből.<br />

18 iPod


Felelősségtől való mentesség<br />

• Tűz, földrengés, harmadik fél által okozott, vagy egyéb előre nem látott okból, a felhasználó<br />

által történt szándékos vagy véletlen visszaélésből, hibás használatból vagy a normálistól eltérő<br />

körülmények közti használatból eredő kár esetén a termék javításának költségei a vevőt terhelik.<br />

• A <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA nem vállal felelősséget a termék használatából vagy nemhasználatából<br />

eredő károkért, például üzleti profit veszteségért, a memóriában tárol adatok<br />

megváltozásáért vagy elveszéséért.<br />

• A <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA nem vállal felelősséget az iPod-ról elveszett adatokért, még akkor<br />

sem, ha az adatvesztés a berendezés használata közben történt.<br />

Fontos információ<br />

Ezt a berendezést zenefájlok kizárólag iPod-on, eredeti fejegységen keresztül történő kezelésére<br />

és meghallgatására fejlesztették ki.<br />

• Az iPod az Apple Inc. védjegye, az USA-ban és más országokban bejegyezve.<br />

• A működtetés az iPod szoftver változatától függően eltérő lehet.<br />

• A működtetés a csatlakoztatott fejegységtől függően változhat.<br />

• Kérdezze meg forgalmazóját, hogy az Ön fejegysége kompatibilis-e az iPod adapterrel.<br />

Kezelési útmutató<br />

Rádiószerű megjelenés<br />

A rádió ábrája, a gombfunkciók magyarázatával,<br />

a jármű kézikönyvének az audiorendszer<br />

működésére vonatkozó fejezetében található.<br />

iPod csatlakoztatása<br />

Dugja az adapter dock csatlakozóját az iPod<br />

lejátszóba.<br />

m Csak a dock csatlakozót csatlakoztassa az<br />

iPodhoz, hogy a berendezés megfelelően<br />

működjön.<br />

Ha a gyújtáskapcsoló ACC vagy ON állásban<br />

van, az iPod automatikusan aktiválódik. Az<br />

iPod képernyőjén egy ellenőrző jel jelenik meg,<br />

mely pár másodperc múlva a jármű márkajelére<br />

változik. Az iPod használatra kész.<br />

Amíg az iPod ehhez a berendezéshez van<br />

csatlakoztatva, maga az iPod nem kapcsolható<br />

be vagy ki; az iPod akkumulátora automatikusan<br />

töltődik.<br />

Ha az iPod-ot lejátszás közben csatlakoztatja,<br />

a zene megszakad.<br />

Ha a gyújtást OFF állásba kapcsolja, az iPod alvó<br />

üzemmódba lép. Kikapcsolt gyújtás mellett az<br />

iPod nem töltődik.<br />

Az iPod adapter az alábbi iPod modelleket<br />

támogatja: iPod Generation 4, iPod Photo,<br />

iPod Nano, iPod Mini, iPod Generation 5.<br />

Megjegyzés:<br />

- Az iPod lejátszóra vonatkozó információkért<br />

látogasson el az Apple weboldalára.<br />

iPod 19


iPod lecsatlakoztatása<br />

Az iPod bármikor lecsatlakoztatható erről a<br />

berendezésről. Ha úgy távolítja el az iPodot<br />

az egységről, hogy közben a gyújtás be van<br />

kapcsolva, eltűnik a jármű márkajel, és az iPod<br />

néhány másodperc múlva visszaáll normál<br />

üzemelésre.<br />

Bekapcsolás/kikapcsolás<br />

A bekapcsoláshoz nyomja meg<br />

a [PWR-VOL] gombot.<br />

A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét<br />

a [PWR‐VOL] gombot.<br />

Hangerő fel/le<br />

A hangerő növeléséhez forgassa a [VOLUME]<br />

gombot az óramutató járásával megegyező<br />

irányba.<br />

A hangerő csökkentéséhez forgassa a<br />

[VOLUME] gombot az óramutató járásával<br />

ellenkező irányba.<br />

iPod üzemmód választás<br />

Az iPod üzemmód kiválasztásához nyomja<br />

meg a fejegységen a [DISC] gombot.<br />

Valahányszor megnyomja a [DISC] gombot,<br />

az üzemmódok változnak, az alábbiak szerint:<br />

Internal CD vagy CD CH ‡ external CDCH1<br />

(=iPod) ‡ (external CDCH2) ‡ Internal CD<br />

vagy CD CH (internal = belső, external = külső).<br />

Megjegyzés:<br />

- Mivel az iPod adapter a külső CD changer<br />

interfészen keresztül csatlakozik, a rádió az<br />

“external CD Changer“ üzemmódot jelzik.<br />

Kiegyenlítés az iPod üzemmódban<br />

A magas és mély hang, kiegyenlítő és<br />

hangerőszabályzó beállításához nyomja meg<br />

a fejegységen az [EQ] vagy [CONTROL]<br />

gombot.<br />

Megjegyzés:<br />

- Az iPodon lévő EQ beállítások is hangot<br />

eredményeznek. Az iPod EQ beállítások<br />

módosítását lásd az iPod kézikönyvében.<br />

Zenelista rendszer<br />

Az iPod adapter le tudja játszani az iPod<br />

zenelistákba rendezett zeneszámokat.<br />

A iPod interfész nem támogatja az énekes/<br />

együttes, album vagy műfaj szerinti kiválasztást.<br />

Javasoljuk, hogy az iPod tartalmát az iTunes<br />

segítségével rendezzék zenelistákba.<br />

A zenelisták a fejegységen ugyanolyanok<br />

lesznek és ugyanolyan sorrendben lesznek,<br />

mint az iPodon, kivéve az első listát.<br />

Az első zenelista tartalma eltérő lehet:<br />

- Az iPod csatlakoztatása után az 1. zenelista<br />

a fejegységhez való csatlakoztatás előtt<br />

utolsóként kiválasztott zenelistát tartalmazza.<br />

- Zenelistaváltás után az 1. zenelista az iPod<br />

összes zeneszámát tartalmazza.<br />

Az utolsó zenelista mindig on-the-go zenelista.<br />

A kijelző korlátai miatt, a zenelisták 1-től<br />

6-ig számozott zenelista-oldalakra vannak<br />

szétválasztva. A 7. és többi szám a fejegységen<br />

jeleníthető meg, ezért a következő zenelisták<br />

ismét 1-től kezdődnek 6-ig. A zenelista neve<br />

azonban jelzi az aktuális zenelistát.<br />

Megjegyzés:<br />

- Ha egy zenelista nem tartalmaz egyetlen<br />

zeneszámot sem, a fejegység automatikusan<br />

átugorja, és továbblép a következőre.<br />

- Ha az utolsó zenelista üres, a fejegység<br />

továbblép az elsőre.<br />

- A zenelisták száma korlátlan.<br />

20 iPod


Közvetlen zenelista választás<br />

Az [1] - [6] gombok valamelyikét megnyomva<br />

kiválaszthatók az aktuális zenelista oldal<br />

zenelistái. Így, ha éppen a 7.-12. zenelistát<br />

tartalmazó zenelista-oldal aktív, az [1] - [6]<br />

gombokkal a 7.-12. zenelista érhető el.<br />

Megjegyzés:<br />

- Közvetlen zenelista választás gombok<br />

csak grafikus kijelzős rádiókon vannak.<br />

Kiválasztás fel/le a zenelisták közt<br />

A következő zenelistára kapcsoláshoz nyomja<br />

meg a [DISC ^] gombot.<br />

Megjegyzés:<br />

- Ha elérte a legutolsó zenelistát, ez a gomb<br />

inaktívvá válik.<br />

Az előző zenelistára kapcsoláshoz nyomja meg<br />

a [DISC v] gombot.<br />

Megjegyzés:<br />

- Ha elérte a legelső zenelistát, ez a gomb<br />

inaktívvá válik.<br />

Zeneszám kiválasztás<br />

Ahhoz, hogy a következő zeneszámra ugorjon,<br />

nyomja meg a [TRACK ^] gombot.<br />

Megjegyzés:<br />

- Ha elérte a zenelista utolsó címét, ez a<br />

gomb inaktívvá válik.<br />

Ahhoz, hogy a aktuális cím elejére ugorjon,<br />

nyomja meg röviden a [TRACK v] gombot;<br />

ha az előző címre akar ugorni, nyomja<br />

meg ismét.<br />

Megjegyzés:<br />

- Ha elérte a zenelista első címét, a gomb<br />

megnyomásával az első dal ismét elkezdődik<br />

az elejétől.<br />

- Egy zenelistán belül a címek száma korlátlan.<br />

- A zenelistán belül a zeneszámok, a<br />

kijelző korlátai miatt, 1-től 99-ig vannak<br />

megszámozva. Ha a trackszám túllépi a 99-<br />

et, a számozás az 1. tracktól kezdődik ismét.<br />

Keresés egy zeneszámban<br />

Az aktuális címet úgy tudja visszapörgetni,<br />

ha hosszan megnyomja a [TRACK ^] gombot.<br />

Ha elérte a cím elejét, a cím lejátszása az<br />

elejéről kezdődik el. Az aktuális címben való<br />

gyors előrepörgetéshez hosszan nyomja meg<br />

a [TRACK v] gombot.<br />

Ha a szám a végére ért, a következő zeneszám<br />

lejátszása kezdődik.<br />

Megjegyzés:<br />

- Eközben a művelet közben a track<br />

részletei hallhatók.<br />

Zeneszám ismétlése<br />

Az ismétlés művelet aktiválásához röviden<br />

nyomja meg az [RPT] Ekkor az aktuálisan<br />

kiválasztott zeneszám ismétlődik folyamatosan.<br />

(RPT) jelenik meg a kijelzőn.<br />

Az ismétlés művelet kikapcsolásához nyomja<br />

meg ismét a [RPT] gombot, vagy válasszon egy<br />

másik zeneszámot a [TRACK ^] vagy [TRACK v]<br />

lenyomásával.<br />

Zenelista ismétlése<br />

A zenelista ismétlés művelet aktiválásához<br />

nyomja meg a hosszan az [RPT] gombot,<br />

vagy nyomja meg a [DRPT] gombot.<br />

Ekkor az aktuálisan kiválasztott zenelista<br />

ismétlődik folyamatosan. (DRPT) jelenik meg<br />

a kijelzőn.<br />

iPod 21


A zenelista ismétlés művelet kikapcsolásához<br />

nyomja meg ismét az [RPT]/[DRPT] gombot,<br />

vagy válasszon egy másik zenelistát a [DISC ^]<br />

vagy [DISC v] lenyomásával.<br />

Megjegyzés:<br />

- Ha ez a művelet aktiválva van, a [TRACK ^]<br />

vagy [TRACK v] gomb lenyomásával történő<br />

zeneszám kiválasztás nem válik inaktívvá, ha<br />

a lista első vagy utolsó számához érkezik.<br />

- Ha az iPodon a csatlakoztatás előtt aktiválva<br />

volt az Ismétlés, a csatlakozás után is úgy<br />

marad. A csatlakoztatás után aktivált Ismétlés<br />

is aktív marad a lecsatlakoztatás után is.<br />

Véletlenszerű lejátszás egy zenelistán belül<br />

A kiválasztott zenelista összes zeneszámának<br />

véletlenszerű lejátszásához nyomja meg röviden<br />

a [RAND] gombot.<br />

A véletlenszerű lejátszás művelek<br />

kikapcsolásához nyomja meg ismét röviden<br />

a [RAND] gombot.<br />

Ha véletlenszerű lejátszás módban megnyomja<br />

a [TRACK ^] gombot, az iPod a következő,<br />

véletlenszerűen kiválasztott számot kezdi el<br />

lejátszani.<br />

Ha véletlenszerű lejátszás módban megnyomja<br />

a [TRACK v] gombot, az iPod az előzőleg<br />

játszott számot kezdi el lejátszani.<br />

Megjegyzés:<br />

- Ha a zenelista ismétlés művelet a<br />

véletlenszerű lejátszás módban nincs<br />

aktiválva, akkor, miután az aktuális zenelista<br />

összes száma sorra került, a következő<br />

lista számainak véletlenszerű lejátszásával<br />

folytatódik.<br />

- Ha az iPodon a csatlakoztatás előtt aktiválva<br />

volt az Véletlenszerű lejátszás, a csatlakozás<br />

után is úgy marad. A csatlakoztatás után<br />

aktivált Véletlenszerű lejátszás is aktív marad<br />

a lecsatlakoztatás után is.<br />

A teljes tartalom véletlenszerű lejátszása<br />

Az iPodon tárolt összes zeneszám véletlenszerű<br />

lejátszásához hosszan nyomja meg a [RAND]<br />

gombot, vagy nyomja meg a [DRAND] gombot<br />

(1. zenelista véletlenszerű lejátszása).<br />

A véletlenszerű lejátszás művelet<br />

kikapcsolásához nyomja meg ismét röviden<br />

a [RAND]/[DRAND] gombot.<br />

Ha véletlenszerű lejátszás módban megnyomja<br />

a [TRACK ^] gombot, az iPod a következő,<br />

véletlenszerűen kiválasztott számot kezdi el<br />

lejátszani. Ha véletlenszerű lejátszás módban<br />

megnyomja a [TRACK v] gombot, az iPod az<br />

előzőleg játszott zeneszámot kezdi el lejátszani.<br />

Ha véletlenszerű lejátszás módban megnyomja<br />

a [DISC^]/[DISC v] gombot, azzal kikapcsolja<br />

a műveletet.<br />

Megjegyzés:<br />

- A csatlakoztatás után aktivált összes<br />

zeneszám véletlenszerű lejátszása művelet,<br />

aktív marad a lecsatlakoztatás után is.<br />

Zeneszámok beolvasása egy zenelistába<br />

Az összes szám kiválasztott zenelistába való<br />

beolvasása művelet aktiválásához röviden nyomja<br />

meg a [SCAN] gombot. Minden zeneszám<br />

10 másodperig lejátszásra kerül. Ha a zenelista<br />

minden zeneszámának beolvasása megtörtént,<br />

a beolvasó funkció leáll, és a felhangzik az először<br />

beolvasott zeneszám.<br />

A beolvasó funkció kikapcsolásához röviden<br />

nyomja meg ismét a [SCAN] gombot. Ekkor<br />

az aktuálisan beolvasott zeneszám lejátszása<br />

folytatódik.<br />

Zenelisták beolvasása<br />

Ha aktiválni akarja az összes zenelista<br />

beolvasását, az 1. zenelistát kivéve, nyomja<br />

meg hosszan a [SCAN] gombot, vagy nyomja<br />

meg a [DSCAN] gombot. Mindegyik lista első<br />

zeneszáma 10 másodpercre lejátszásra kerül.<br />

22 iPod


Ha az 1. zenelistán kívül az összes zenelista<br />

beolvasása megtörtént, a beolvasó funkció leáll,<br />

és a felhangzik az először beolvasott zeneszám.<br />

A zenelista beolvasás művelet kikapcsolásához<br />

nyomja meg ismét a [SCAN]/[DSCAN] gombot;<br />

az aktuálisan beolvasott zenelista lejátszása<br />

folytatódik.<br />

Adatkijelzés karaktermegjelenítőn<br />

A [DISP]/[[TEXT] gombot röviden megnyomva<br />

kapcsolhat különböző típusú információsoldalak<br />

között, melyek , a kijelző típusától függően, egy<br />

bizonyos sorrendben jelentkeznek:<br />

Szöveget nem támogató karaktermegjelenítő:<br />

- zenelista sorszám és zeneszám sorszám<br />

‡ eltelt zeneidő ‡ zenelista sorszám és<br />

zeneszám sorszám.<br />

Szöveget támogató 8 karakteres megjelenítő:<br />

- zenelista sorszám és zeneszám sorszám<br />

‡ eltelt zeneidő ‡ (DISC) 3 másodpercre,<br />

majd a zenelista neve ‡ (TRACK)<br />

3 másodperce, majd a szám címe<br />

‡ zenelista sorszám és zeneszám<br />

sorszám.<br />

Szöveget támogató 12 karakteres<br />

megjelenítő:<br />

- zenelista sorszám és zeneszám sorszám és<br />

eltelt zeneidő ‡ zenelista neve ‡ szám<br />

címe ‡ zenelista sorszám és zeneszám<br />

sorszám és eltelt zeneidő.<br />

Ha sokáig nyomja a [DISP]/[[TEXT] gombot,<br />

ugyanazon az oldalon egy további információra<br />

kapcsolhat. Bip-hang hallatszik. A gomb<br />

elengedése után 5 másodperccel a kijelző<br />

visszatér eredeti állapotához.<br />

A megjelenített információ típusa a kijelző<br />

típusától függ:<br />

8 karakteres kijelző:<br />

- zenelista sorszám és zeneszám sorszám<br />

‡ eltelt zeneidő<br />

- eltelt zeneidő ‡ zenelista neve<br />

- zenelista neve ‡ zenelista nevének<br />

következő 8 karaktere<br />

- zeneszám címe ‡ zeneszám címének<br />

következő 8 karaktere.<br />

12 karakteres kijelző:<br />

- zenelista sorszám és zeneszám sorszám<br />

és eltelt zeneidő ‡ zenelista neve<br />

- zenelista neve ‡ zenelista nevének<br />

következő 12 karaktere<br />

- zeneszám címe ‡ zeneszám címének<br />

következő 12 karaktere.<br />

Adatkijelzés grafikus megjelenítőn<br />

Szöveget nem támogató grafikus megjelenítő:<br />

zenelista sorszám és zeneszám sorszám és eltelt<br />

zeneidő + (1) - (6) közvetlen zenelista választó<br />

gomb.<br />

Egyéb kijelzésre nincs mód.<br />

Szöveget támogató grafikus megjelenítő:<br />

A [TITLE] gomb megnyomásával két különböző<br />

típusú információt tartalmazó oldal között<br />

kapcsolgathat:<br />

- zenelista sorszám és zeneszám sorszám és<br />

eltelt zeneidő + (1) - (6) közvetlen zenelista<br />

választó gomb<br />

- zenelista sorszám és zeneszám sorszám és<br />

eltelt zeneidő + zenelista neve + zeneszám<br />

címe.<br />

iPod 23


Tracklistát támogató grafikus kijelzők<br />

A [TRACKLIST] gomb megnyomásával<br />

különböző típusú információt tartalmazó<br />

oldalak között kapcsolgathat:<br />

- zenelista sorszám és zeneszám sorszám és<br />

eltelt zeneidő + (1) - (6) közvetlen zenelista<br />

választó gomb + zenelista neve + zeneszám<br />

címe<br />

- aktuális zenelista max. 99 zeneszámának<br />

listája.<br />

A listán belül való mozgáshoz használja kijelző<br />

bal oldalán lévő fel és le gombot.<br />

A megjelenített zeneszám közvetlenül is<br />

kiválasztható, ha megnyomja a kijelző jelzett<br />

területét.<br />

Megjegyzés:<br />

- A kijelző grafikus korlátozása miatt<br />

(legfeljebb 2 számjegy) a 99-nél több<br />

számot tartalmazó zenelistákat a rendszer<br />

99 számot tartalmazó blokkokra vágja szét.<br />

- A tracklista az aktuálisan játszott zeneszámot<br />

tartalmazó blokk címét mutatja.<br />

- A tracklista nem frissül automatikusan, és<br />

előfordulhat, hogy rossz cím van kijelölve.<br />

A tracklista tartalmának frissítéséhez zárja<br />

be és nyissa meg újból a tracklistát.<br />

- 10 másodpercnyi működtetési szünet után<br />

a tracklista oldal automatikusan eltűnik.<br />

- Biztonsági okokból a tracklista nem érhető<br />

el vagy eltűnik, ha 6 km/óránál gyorsabban<br />

halad a járművel.<br />

Kormány-távirányító<br />

Üzemmód választás<br />

Minden alkalommal, amikor megnyomja<br />

a [MODE] gombot, az audio egység<br />

FM-AM-CD módra vált.<br />

Hangerő<br />

A hangerő növeléséhez nyomja meg vagy<br />

forgassa el a [VOL +] gombot.<br />

A hangerő csökkentéséhez nyomja meg<br />

vagy forgassa el a [VOL -] gombot.<br />

Mozgás zeneszámok között<br />

A következő zeneszámra ugráshoz nyomja<br />

meg a [^] gombot.<br />

Ahhoz, hogy a aktuális zeneszám elejére<br />

ugorjon, nyomja meg a [v] gombot; ha az<br />

előző számra akar ugorni, nyomja meg ismét.<br />

Mozgás a zenelisták között<br />

A következő zenelistára ugráshoz nyomja<br />

meg hosszan a [^] gombot.<br />

Az előző zenelistára ugráshoz nyomja meg<br />

a [v] gombot.<br />

24 iPod


Hibaelhárítás<br />

Győződjön meg róla, hogy a legfrissebb iTunes verziót használja, és az iPodra fel van töltve a Apple<br />

weboldalán található legújabb frissítés. Ha hibára gyanakszik, ellenőrizze az alábbiakat.<br />

Probléma<br />

Nem látszanak<br />

a dalcímek.<br />

Egyes dalok nem<br />

találhatók.<br />

A Track lista menü rossz<br />

címet mutat (csak Track<br />

lista opcióval rendelkező<br />

berendezéseknél).<br />

Az iPod nem működik<br />

megfelelően.<br />

Az iPod nem működik<br />

megfelelően az<br />

iPod adapterről való<br />

lecsatlakoztatás után.<br />

Lehetséges megoldás / magyarázat<br />

Nyomja meg a DISP/TEXT/TITLE gombot.<br />

Ellenőriztesse márkaforgalmazójával, hogy az ön rádiója<br />

támogatja -e a CD-szöveget külső CD-changeren.<br />

A rendszer nem támogatja az előadó vagy cím szerinti választást.<br />

Javasoljuk, hogy az iPod tartalmát az iTunes segítségével<br />

rendezzék zenelistákba. Egyébként az 1. zenelista az összes<br />

dalt tartalmazza.<br />

A tracklistát frissíteni kell (lásd tracklistát támogató grafikus<br />

kijelzők fejezet).<br />

Csatlakoztassák le a kábelt az iPodról. Ha megjelent az iPod<br />

főmenü, csatlakoztassák újból a kábelt (lásd iPod adapter és<br />

iPod újraindítása fejezet).<br />

Az iPod nem észlelte a lecsatlakoztatást. Indítsa újra az iPodot<br />

(lásd iPod kézikönyv).<br />

Ha a leírt javaslatok nem oldják meg a problémát, javasoljuk, hogy vigye el autóját a legközelebbi<br />

márkakereskedésbe.<br />

Közvetlenül az iPodra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban olvassa el az iPod kézikönyvét, vagy<br />

tájékozódjon az Apple weboldalán.<br />

iPod 25


iPod adapter és iPod újraindítása<br />

Speciális feltételek mellett szoftverhibák léphetnek fel, melyek miatt az iPod bezáródhat.<br />

Különböző lépések vannak az interfész és iPod újraindítására, melyek nem érintik az iPod<br />

tartalmát és beállításait:<br />

- Kapcsolja KI/Be a rádiót.<br />

Ha a probléma nem oldódik meg:<br />

- Csatlakoztassa le az iPodot az adapterről, majd csatlakoztassa rá ismét. Ellenőrizze, hogy<br />

a dugó tökéletes állapotban van.<br />

Ha a probléma nem oldódik meg, csatlakoztassa le az iPod-ot és:<br />

- Kapcsolja a gyújtáskapcsolót 1 perc időtartamra OFF állásba, majd ismét adja rá a gyújtást.<br />

Csatlakoztassa újból az iPodot.<br />

Ha a probléma nem oldódik meg, csatlakoztassa le az iPodot, kapcsolja ki a gyújtást és:<br />

- Indítsa újra az iPodot. (Reset, lásd iPod kézikönyv.)<br />

Műszaki jellemzők<br />

iPod adapter a berendezésen:<br />

Tápegység:<br />

DC 7,5V-16V (AVC LAN), 10,5 V-16 V (iPod működtetés)<br />

Max. áramfogyasztás:<br />

< 1A<br />

Max. szükség-áramellátás: < 1 mA<br />

Elektronikus vezérlőegység méretei: 96 mm (szél.) x 30 mm (mag.) x 66 mm (mély.)<br />

Elektronikus vezérlőegység súlya: 0,105 kg<br />

Max. audio kimenet:<br />

2 VRMS<br />

Max. audio kimenet impedancia: 220 ohm (amper bemeneti szint >10 kohm)<br />

Elektrosztatikai védelem:<br />

>15 kV<br />

26 iPod


Spis treści<br />

Wprowadzenie ....................................................................................................................... 28<br />

Informacje dotyczące bezpieczeństwa .................................................................................. 28<br />

Zwolnienie z odpowiedzialności ............................................................................................ 30<br />

Ważne informacje ................................................................................................................... 31<br />

Instrukcja obsługi ................................................................................................................... 31<br />

Wygląd radia ...................................................................................................................... 31<br />

Przyłączanie urządzenia iPod .............................................................................................. 31<br />

Odłączanie urządzenia iPod ................................................................................................ 31<br />

Włączanie/wyłączanie zasilania ........................................................................................... 31<br />

Zwiększanie/zmniejszanie głośności .................................................................................... 32<br />

Wybieranie trybu odtwarzacza iPod .................................................................................... 32<br />

Korekta brzmienia w trybie odtwarzacza iPod ..................................................................... 32<br />

Pojęcie listy odtwarzania .................................................................................................... 32<br />

Bezpośredni wybór listy odtwarzania .................................................................................. 33<br />

Wybór listy odtwarzania przy użyciu przycisków Następny dysk/Poprzedni dysk ................. 33<br />

Wybór utworu muzycznego ............................................................................................... 33<br />

Wyszukiwanie w utworze muzycznym ................................................................................ 33<br />

Powtarzanie utworu muzycznego ....................................................................................... 33<br />

Powtarzanie listy odtwarzania ............................................................................................ 33<br />

Odtwarzanie losowe utworów z listy odtwarzania .............................................................. 34<br />

Losowe odtwarzanie całej zawartości .................................................................................. 34<br />

Skanowanie utworów muzycznych w obrębie listy odtwarzania ......................................... 34<br />

Skanowanie list odtwarzania ............................................................................................... 35<br />

Wyświetlanie danych na wyświetlaczach znakowych .......................................................... 35<br />

Wyświetlanie danych na wyświetlaczach graficznych .......................................................... 35<br />

Elementy zdalnego sterowania na kierownicy ...................................................................... 36<br />

Wybór trybu ...................................................................................................................... 36<br />

Głośność ............................................................................................................................ 36<br />

Przełączanie utworów ........................................................................................................ 36<br />

Przełączanie list odtwarzania .............................................................................................. 36<br />

Rozwiązywanie problemów ................................................................................................... 37<br />

Resetowanie adaptera iPod i odtwarzacza iPod .................................................................... 38<br />

Dane techniczne ..................................................................................................................... 38<br />

iPod 27


Wprowadzenie<br />

Dziękujemy za zakupienie naszego produktu.<br />

Aby prawidłowo użytkować urządzenie, prosimy dokładnie przeczytać tę instrukcję. Przed<br />

rozpoczęciem użytkowania, szczególną uwagę należy zwrócić na temat “Informacje dotyczące<br />

bezpieczeństwa” (strony 28, 29 i 30).<br />

Zachowaj niniejszą Instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.<br />

Informacje dotyczące bezpieczeństwa<br />

• Przed rozpoczęciem użytkowania systemu przeczytaj instrukcje obsługi dla tego urządzenia oraz<br />

dla wszystkich części składowych samochodowego systemu audio. Zawierają one informacje,<br />

jak korzystać z systemu w bezpieczny i efektywny sposób.. Firma <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA<br />

nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek problemów wynikających<br />

z nieprzestrzegania zaleceń podanych w tym podręczniku.<br />

• W tym podręczniku wykorzystuje się piktogramy, aby pokazać, w jaki sposób należy bezpiecznie<br />

korzystać z produktu oraz, aby ostrzegać o potencjalnych zagrożeniach, jakie wynikają<br />

z nieprawidłowych połączeń i operacji. Poniżej objaśniono znaczenie tych piktogramów.<br />

Aby można było właściwie korzystać z podręcznika i systemu, ważne jest pełne zrozumienie<br />

znaczenia tych piktogramów.<br />

m<br />

Ostrzeżenie<br />

m<br />

Przestroga<br />

Zadaniem tego piktogramu jest alarmowanie o istnieniu ważnych zaleceń<br />

dotyczących obsługi oraz instalacji. Skutkiem lekceważenia tych zaleceń mogą<br />

być poważne obrażenia ciała lub śmierć.<br />

Zadaniem tego piktogramu jest alarmowanie o istnieniu ważnych zaleceń<br />

dotyczących obsługi oraz instalacji. Skutkiem lekceważenia tych zaleceń mogą<br />

być obrażenia ciała lub uszkodzenie materiałów.<br />

28 iPod


m<br />

Podczas użytkowania urządzenia należy stosować się do poniższego ostrzeżenia<br />

• Kierowca nie powinien nigdy podczas<br />

jazdy patrzyć na wyświetlacz ani<br />

obsługiwać systemu.<br />

Patrzenie na wyświetlacz lub obsługiwanie<br />

systemu rozprasza uwagę kierowcy,<br />

który nie patrzy na drogę przed pojazdem<br />

i może to być przyczyną wypadku.<br />

Jeżeli chcesz patrzyć na wyświetlacz lub<br />

obsługiwać system, zawsze powinieneś<br />

zatrzymać pojazd w bezpiecznym<br />

miejscu i zaciągnąć hamulec postojowy.<br />

Inaczej może to spowodować problemy.<br />

• Nie rozkładać zespołu na części<br />

ani nie modyfikować go.<br />

Nie rozkładaj na części, nie modyfikuj<br />

zespołu ani nie próbuj wykonywania<br />

samodzielnych napraw.<br />

Jeżeli produkt wymaga naprawy,<br />

zasięgnij rady w autoryzowanym<br />

punkcie sprzedaży.<br />

• Nie należy używać urządzenia,<br />

kiedy nie jest sprawne.<br />

Gdy urządzenie jest niesprawne (brak<br />

zasilania, brak dźwięku) lub w jest innym<br />

nienormalnym stanie (zawiera obce ciała,<br />

zostało wystawione na deszcz, wydziela<br />

dym lub woń), wyłącz go natychmiast<br />

i zasięgnij rady u autoryzowanego<br />

sprzedawcy detalicznego.<br />

• W celu wymiany bezpieczników<br />

należy zwracać się do autoryzowanego<br />

sprzedawcy detalicznego.<br />

W przypadku spalenia bezpiecznika, należy<br />

wyeliminować przyczynę i zapewnić,<br />

wykwalifikowany technik serwisu dokonał<br />

wymiany na bezpiecznik przewidziany dla<br />

tego urządzenia. Nieprawidłowa wymiana<br />

bezpiecznika może być przyczyną<br />

wydzielania dymu, wystąpienia pożaru<br />

oraz uszkodzenia produktu.<br />

iPod 29


m Podczas użytkowania urządzenia należy podejmować następujące<br />

środki ostrożności<br />

• Utrzymywać głośność dźwięku<br />

na stosownym poziomie.<br />

Utrzymuj poziom głośności na tyle niski,<br />

aby podczas jazdy mieć pełną świadomość<br />

warunków drogowych i warunków ruchu.<br />

• Nie należy używać tego adaptera<br />

w innych pojazdach lub poza swoim<br />

samochodem.<br />

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może<br />

spowodować wydzielanie dymu, pożar,<br />

porażenie prądem elektrycznym, obrażenia<br />

ciała lub inne problemy.<br />

• Nie należy używać urządzenia przez<br />

długi okres czasu, kiedy silnik nie pracuje.<br />

Korzystanie z systemu audio przez długi<br />

okres czasu, gdy silnik nie pracuje,<br />

spowoduje rozładowanie akumulatora.<br />

• Nie wystawiać adaptera ani odtwarzacza<br />

iPod na bezpośrednie działanie promieni<br />

słonecznych ani nie dopuszczać do<br />

nadmiernego nagrzewania.<br />

W przeciwnym razie spowoduje to wzrost<br />

temperatury wewnątrz urządzenia i może<br />

doprowadzić do wydzielania dymu,<br />

wystąpienia pożaru lub innych uszkodzeń<br />

urządzenia.<br />

• Nie należy używać tych produktów w<br />

miejscach, gdzie występuje narażenie<br />

na działanie wody, wilgoci lub pyłu.<br />

Narażenie adaptera lub odtwarzacza<br />

iPod na działanie wody, wilgoci lub pyłu<br />

może spowodować wydzielanie dymu,<br />

wystąpienie pożaru lub inne uszkodzenie<br />

urządzeń. Szczególną uwagę należy<br />

zwracać, aby nie doszło do zamoczenia<br />

zespołu w myjni samochodowej lub<br />

w deszczowe dni.<br />

• Instalacja: Przed przystąpieniem do<br />

samodzielnej instalacji lub rozszerzenia<br />

systemu zapoznaj się dokładnie<br />

z instrukcją instalacji.<br />

• Należy pewnie zamocować odtwarzacz<br />

iPod, kiedy to urządzenie jest używane.<br />

Nie dopuszczaj, aby odtwarzacz iPod<br />

upadł na podłogę, gdzie mogłoby dojść<br />

do zaklinowania pod pedałem hamulca<br />

lub pod pedałem przyspieszenia.<br />

• W celu uzyskania szczegółowych<br />

informacji na temat odtwarzaczy iPod<br />

należy zapoznać się z podręcznikami<br />

odtwarzaczy iPod na stronie<br />

www.apple.com/ipod/ipod.html<br />

Zwolnienie z odpowiedzialności<br />

• Koszty wszelkich strat spowodowanych przez ogień, trzęsienie ziemi, działanie osób trzecich<br />

lub inne wypadki albo wynikających z zamierzonego lub przypadkowego niewłaściwego<br />

użycia przez użytkownika, nieprawidłowego zastosowania lub użycia w nienormalnych<br />

warunkach oraz napraw z zasady obciążają użytkownika.<br />

• <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody incydentalne<br />

wynikające z użytkowania lub nie użytkowania tego produktu, takie jak utrata dochodów<br />

firmy lub zmiana bądź utrata danych w pamięci.<br />

• <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za utratę danych<br />

w urządzeniu iPod nawet wtedy, gdy utrata danych nastąpiła podczas używania urządzenia.<br />

30 iPod


Ważne informacje<br />

Ten zespół jest przeznaczony do sterowania i słuchania plików muzycznych na urządzeniu iPod<br />

poprzez oryginalny zespół głowicy.<br />

• iPod jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych<br />

i w innych krajach.<br />

• Obsługa urządzenia może być różna w zależności od wersji iPod.<br />

• Obsługa urządzenia może być różna w zależności od zespołu głowicy, do której jest przyłączony.<br />

• Należy skontaktować się ze swym dealerem, aby sprawdzić, czy zespół głowicy jest zgodny<br />

z adapterem urządzenia iPod.<br />

Instrukcja obsługi<br />

Wygląd radia<br />

Szkic radia z opisem funkcji przycisków<br />

można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu,<br />

w rozdziale przedstawiającym obsługę radia.<br />

Przyłączanie urządzenia iPod<br />

Przyłączyć do odtwarzacza iPod złącze<br />

dokujące z zespołu adaptera.<br />

m Należy przyłączyć tylko złącze dokujące<br />

do odtwarzacza iPod, tak aby ten zespół<br />

prawidłowo działał.<br />

Gdy wyłącznik zapłonu jest ustawiony w położeniu<br />

ACC (Akcesoria) lub ON (Włączony), nastąpi<br />

automatyczne uaktywnienie odtwarzacza iPod.<br />

Na ekranie odtwarzacza iPod pojawi się znak<br />

zaznaczenia i po kilku sekundach zostanie<br />

zastąpiony przez logo marki pojazdu. iPod<br />

jest gotowy do użytkowania.<br />

Kiedy iPod zostanie przyłączony do tego zespołu,<br />

samego odtwarzacza iPod nie można włączyć<br />

ani wyłączyć; będzie automatycznie ładować<br />

się akumulator odtwarzacza iPod.<br />

Kiedy odtwarzacz iPod zostanie przyłączony<br />

podczas odtwarzania, odtwarzanie utworu<br />

zostanie wstrzymane.<br />

Po obróceniu wyłącznika zapłonu do położenia<br />

OFF (Wyłączony) odtwarzacz iPod przejdzie do<br />

trybu uśpienia. Gdy zapłon jest wyłączony, nie<br />

ładuje się akumulator odtwarzacza iPod.<br />

Zespół adaptera iPod obsługuje następujące<br />

modele odtwarzaczy iPod:<br />

iPod Generation 4, iPod Photo, iPod Nano,<br />

iPod Mini, iPod Generation 5.<br />

Uwaga:<br />

- W celu uzyskania informacji dotyczących<br />

odtwarzacza iPod prosimy odwiedzić<br />

witrynę firmy Apple.<br />

Odłączanie urządzenia iPod<br />

Odtwarzacz iPod można odłączyć od tego<br />

zespołu w dowolnej chwili. Kiedy odtwarzacz<br />

iPod zostanie zdjęty z tego zespołu, gdy<br />

wyłącznik zapłon jest w położeniu ON<br />

(Włączony), znika logo pojazdu i po kilku<br />

sekundach odtwarzacz iPod wraca do swego<br />

normalnego trybu pracy.<br />

Włączanie/wyłączanie zasilania<br />

Naciśnij pokrętło [PWR-VOL], aby<br />

włączyć zasilanie.<br />

Naciśnij ponownie pokrętło [PWR-VOL],<br />

aby wyłączyć zasilanie.<br />

iPod 31


Zwiększanie/zmniejszanie głośności<br />

Obróć [VOLUME] w kierunku zgodnym<br />

z kierunkiem ruchu wskazówek zegara,<br />

aby zwiększyć głośność.<br />

Obróć [VOLUME] w kierunku przeciwnym<br />

do kierunku ruchu wskazówek zegara,<br />

aby zmniejszyć głośność.<br />

Wybieranie trybu odtwarzacza iPod<br />

Naciskaj [DISC] na zespole głowicy, aby<br />

wybrać tryb odtwarzacza iPod.<br />

Każde naciśnięcie [DISC] powoduje zmianę<br />

trybu w następujący sposób:<br />

Wewnętrzny dysk CD lub zmieniacz dysków<br />

CD ‡ zewnętrzny zmieniacz dysków 1<br />

(=iPod) ‡ (zewnętrzny zmieniacz dysków<br />

2) ‡ wewnętrzny dysk CD lub zmieniacz<br />

dysków CD.<br />

Uwaga:<br />

- Ponieważ adapter odtwarzacza iPod jest<br />

przyłączony poprzez interfejs zewnętrznego<br />

zmieniacza dysków CD, radio będzie<br />

sygnalizować tryb zewnętrznego<br />

zmieniacza dysków CD.<br />

Korekta brzmienia w trybie<br />

odtwarzacza iPod<br />

Naciśnij [EQ] lub [CONTROL] na zespole<br />

głowicy, aby dostosować ustawienia niskich<br />

tonów (Bass), wysokich tonów (Treble),<br />

balansu dźwięku - prawa/lewa strona (Balance)<br />

i balansu dźwięku - przód/tył (Fader).<br />

Uwaga:<br />

- Wpływ na brzmienie dźwięku mają<br />

również ustawienia EQ (korektora) na<br />

odtwarzaczu iPod. W celu uzyskania<br />

informacji o dostosowaniu ustawień<br />

korektora dźwięku odtwarzacza iPod (EQ)<br />

należy zapoznać się z podręcznikiem<br />

użytkownika odtwarzacza iPod.<br />

Pojęcie listy odtwarzania<br />

Adapter iPod może odtwarzać utwory<br />

muzyczne odtwarzacza iPod, które są<br />

zorganizowane w postaci list odtwarzania.<br />

Interfejs iPod nie obsługuje funkcji wyboru<br />

według artysty, albumu ani gatunku<br />

muzycznego. Zalecamy organizowanie<br />

zawartości odtwarzacza iPod w listach<br />

odtwarzania przy użyciu iTunes.<br />

Listy odtwarzania na zespole głowicy będą<br />

takie same i będą odtwarzane w takiej samej<br />

kolejności jak na odtwarzaczu iPod, oprócz<br />

pierwszej listy odtwarzania.<br />

Pierwsza lista odtwarzania może posiadać<br />

inną zawartość:<br />

- Po przyłączeniu odtwarzacza iPod, lista<br />

odwtarzania 1 zawiera pozycje listy<br />

odtwarzania wybranej jako ostatnia przed<br />

przyłączeniem do zespołu głowicy.<br />

- Po zmianie listy odtwarzania, pierwsza<br />

lista odtwarzania zawiera wszystkie utwory<br />

muzyczne odtwarzacza iPod.<br />

Ostatnią listą odtwarzania jest zawsze aktualnie<br />

odtwarzana lista odtwarzania.<br />

Ze względu na ograniczenia wyświetlacza,<br />

listy odtwarzania są podzielone na strony list<br />

odtwarzania i są numerowane od 1 do 6.<br />

Wskazanie numeru 7 i następnych nie może<br />

być wyświetlane na zepole głowicy, dlatego<br />

też numerowanie następnych list zaczyna się<br />

od początku od 1 do 6. Jednakże nazwa listy<br />

odtwarzania wskazuje rzeczywistą listę.<br />

Uwaga:<br />

- Kiedy lista odtwarzania nie zawiera żadnych<br />

utworów muzycznych, jest automatycznie<br />

pomijana i zespół głowicy przechodzi do<br />

następnej listy.<br />

- Jeżeli ostatnia lista odtwarzania jest pusta,<br />

wtedy zespół głowicy przejdzie na pierwszą<br />

listę odtwarzania.<br />

- Liczba list odtwarzania jest nieograniczona.<br />

32 iPod


Bezpośredni wybór listy odtwarzania<br />

Naciśnięcie przycisku [1] do [6] powoduje<br />

wybranie listy odtwarzania z bieżącej strony<br />

list odtwarzania. Tak więc, gdy aktualnie<br />

aktywna jest strona list odtwarzania<br />

zawierająca listy odtwarzania 7 to 12,<br />

przyciski [1] do [6] umożliwiają dostęp do<br />

list odtwarzania 7 do 12.<br />

Uwaga:<br />

- Przyciski bezpośredniego wyboru listy<br />

odtwarzania są dostępne tylko w przypadku<br />

radia z wyświetlaczem graficznym.<br />

Wybór listy odtwarzania przy użyciu<br />

przycisków Następny dysk/Poprzedni dysk<br />

Naciśnij [DISC ^] w celu przejścia do następnej<br />

listy odtwarzania.<br />

Uwaga:<br />

- Po osiągnięciu ostatniej listy odtwarzania<br />

przycisk ten stanie się nieaktywny.<br />

Naciśnij [DISC v] w celu przejścia do<br />

poprzedniej listy odtwarzania.<br />

Uwaga:<br />

- Po osiągnięciu pierwszej listy odtwarzania<br />

przycisk ten stanie się nieaktywny.<br />

Wybór utworu muzycznego<br />

Krótko naciśnij [TRACK ^], aby przejść do<br />

następnego utworu muzycznego.<br />

Uwaga:<br />

- Po osiągnięciu ostatniego utworu danej<br />

listy odtwarzania, przycisk ten stanie się<br />

nieaktywny.<br />

Krótko naciśnij [TRACK v], aby przejść<br />

na początek bieżącego utworu. Naciśnij<br />

ponownie w celu przejścia do poprzedniego<br />

utworu.<br />

Uwaga:<br />

- Po osiągnięciu pierwszego utworu danej<br />

listy odtwarzania, naciśnięcie tego przycisku<br />

spowoduje rozpoczęcie odtwarzania<br />

pierwszego utworu od początku.<br />

- Liczba utworów na liście odtwarzania jest<br />

nieograniczona.<br />

- Wskutek ograniczeń wyświetlacza utwory<br />

muzyczne listy odtwarzania są numerowane<br />

od 1 do 99. Gdy numer ścieżki przekroczy<br />

99, numerowanie zaczyna się ponownie od<br />

ścieżki 1.<br />

Wyszukiwanie w utworze muzycznym<br />

Długie naciśnięcie [TRACK ^] powoduje<br />

przewijanie wstecz bieżącego utworu.<br />

Kiedy zostanie osiągnięty początek utworu,<br />

rozpocznie się odtwarzanie tego utworu<br />

od początku. Długie naciśnięcie [TRACK v]<br />

powoduje przewijanie bieżącego utworu<br />

w przód.<br />

Kiedy zostanie osiągnięty koniec utworu,<br />

rozpocznie się odtwarzanie następnego<br />

utworu.<br />

Uwaga:<br />

- Podczas tej akcji będzie słychać fragmenty<br />

danej ścieżki.<br />

Powtarzanie utworu muzycznego<br />

Krótko naciśnij [RPT], aby uaktywnić funkcję<br />

powtarzania. Bieżący utwór będzie wtedy<br />

powtarzany w sposób ciągły. Na wyświetlaczu<br />

pojawi się informacja (RPT).<br />

W celu wyłączenia funkcji powtarzania należy<br />

ponownie nacisnąć [RPT] lub wybrać inny<br />

utwór muzyczny naciskając przyciski [TRACK ^]<br />

lub [TRACK v].<br />

Powtarzanie listy odtwarzania<br />

Długo naciskaj [RPT] albo naciśnij [DRPT],<br />

aby uaktywnić funkcję powtarzania listy<br />

odtwarzania.<br />

Aktualnie wybrana lista będzie wtedy<br />

powtarzana w sposób ciągły. Na wyświetlaczu<br />

pojawi się informacja (DRPT).<br />

iPod 33


W celu wyłączenia funkcji powtarzania listy<br />

odtwarzania należy ponownie nacisnąć<br />

[RPT]/ [DRPT] lub wybrać inną listę odtwarzania<br />

naciskając przyciski [DISC ^] lub [DISC v].<br />

Uwaga:<br />

- Kiedy zostanie uaktywniona ta funkcja,<br />

wybieranie utworów muzycznych poprzez<br />

naciskanie [TRACK ^] lub [TRACK v]<br />

nie staje się nieaktywne po osiągnięciu<br />

pierwszego bądź ostatniego utworu danej<br />

listy odtwarzania.<br />

- Jeżeli w odtwarzaczu iPod funkcja powtarzania<br />

była aktywna przed jego przyłączeniem,<br />

jej aktywność zostanie zachowana po<br />

przyłączeniu. Aktywność funkcji powtarzania,<br />

gdy odtwarzacz był przyłączony, zostaje<br />

utrzymana również po odłączeniu.<br />

Odtwarzanie losowe utworów<br />

z listy odtwarzania<br />

Krótko naciśnij [RAND] w celu uaktywnienia<br />

funkcji losowego odtwarzania wszystkich<br />

utworów muzycznych z wybranej listy<br />

odtwarzania.<br />

W celu wyłączenia funkcji losowego odtwarzania<br />

ponownie naciśnij krótko [RAND].<br />

Naciśnięcie przycisku [TRACK ^] podczas<br />

losowego odtwarzania spowoduje<br />

rozpoczęcie odtwarzania następnego<br />

losowo wybranego utworu. Naciśnięcie<br />

przycisku [TRACK v] podczas losowego<br />

odtwarzania spowoduje ponowne odtworzenie<br />

poprzednio odtwarzanego utworu.<br />

Uwaga:<br />

- Jeśli podczas losowego odtwarzania nie<br />

została uaktywniona funkcja powtarzania<br />

listy odtwarzania, wtedy po zakończeniu<br />

odtwarzania wszystkich utworów z bieżącej<br />

listy odtwarzania zostanie odtworzona<br />

następna lista odtwarzania wybrana<br />

losowo.<br />

- Jeżeli w odtwarzaczu iPod funkcja losowego<br />

odtwarzania była aktywna przed jego<br />

przyłączeniem, jej aktywność zostanie<br />

zachowana po przyłączeniu. Aktywność<br />

funkcji losowego odtwarzania, gdy<br />

odtwarzacz był przyłączony, zostanie<br />

utrzymana również po jego odłączeniu.<br />

Losowe odtwarzanie całej zawartości<br />

Długie naciśnięcie [RAND] lub naciśnięcie<br />

[DRAND] spowoduje uaktywnienie funkcji<br />

losowego odtwarzania wszystkich utworów<br />

muzycznych zapisanych w odtwarzaczu iPod<br />

(losowe odtwarzanie listy odtwarzania 1).<br />

W celu wyłączenia funkcji losowego<br />

odtwarzania ponownie naciśnij krótko<br />

[RAND]/[DRAND].<br />

Naciśnięcie przycisku [TRACK ^] podczas<br />

losowego odtwarzania spowoduje rozpoczęcie<br />

odtwarzania następnego losowo wybranego<br />

utworu. Naciśnięcie przycisku [TRACK v]<br />

podczas losowego odtwarzania spowoduje<br />

ponowne odtworzenie poprzednio odtwarzanego<br />

utworu muzycznego.<br />

Naciśnięcie [DISC^]/[DISC v] podczas losowego<br />

odtwarzania spowoduje wyłączenie tej funkcji.<br />

Uwaga:<br />

- Aktywność funkcji losowego odtwarzania<br />

dysku, gdy odtwarzacz był przyłączony,<br />

zostanie utrzymana również po jego<br />

odłączeniu.<br />

Skanowanie utworów muzycznych<br />

w obrębie listy odtwarzania<br />

Krótko naciśnij [SCAN] w celu uaktywnienia<br />

funkcji skanowania wszystkich utworów<br />

z wybranej listy odtwarzania Każdy utwór będzie<br />

odtwarzany przez 10 sekund. Po przeskanowaniu<br />

wszystkich utworów danej listy odtwarzania<br />

nastąpi zatrzymanie funkcji skanowania<br />

oraz rozpoczęcie odtwarzania pierwszego<br />

skanowanego utworu.<br />

34 iPod


W celu wyłączenia funkcji skanowania<br />

ponownie naciśnij krótko [SCAN]. Wtedy<br />

będzie kontynuowane odtwarzanie aktualnie<br />

skanowanego utworu.<br />

Skanowanie list odtwarzania<br />

Długie naciśnięcie [SCAN] lub naciśnięcie<br />

[DSCAN] powoduje skanowanie wszystkich<br />

list odtwarzania oprócz listy odtwarzania 1.<br />

Pierwszy utwór muzyczny z każdej listy<br />

odtwarzania będzie odtwarzany przez<br />

10 sekund.<br />

Po przeskanowaniu wszystkich list<br />

odtwarzania oprócz listy odtwarzania 1<br />

nastąpi zatrzymanie funkcji skanowania<br />

oraz rozpoczęcie odtwarzania pierwszego<br />

skanowanego utworu.<br />

W celu wyłączenia funkcji skanowania list<br />

odtwarzania należy ponownie nacisnąć<br />

[SCAN]/[DSCAN] - będzie kontynuowane<br />

odtwarzanie aktualnie skanowanej listy<br />

odtwarzania.<br />

Wyświetlanie danych na<br />

wyświetlaczach znakowych<br />

Krótko naciskając [DISP]/[[TEXT] można<br />

przełączać strony z różnymi rodzajami<br />

informacji, które są wyświetlane w pewnej<br />

kolejności, zależnie od typu wyświetlacza:<br />

Wyświetlacze znakowe bez obsługi tekstu CD:<br />

- numer listy odtwarzania i numer utworu<br />

‡ czas odtwarzania, jaki upłynął ‡ numer<br />

listy odtwarzania i numer utworu.<br />

Wyświetlacze 8-znakowe z obsługą tekstu CD:<br />

- numer listy odtwarzania i numer utworu<br />

‡ czas odtwarzania, jaki upłynął ‡ (DYSK)<br />

przez 3 sekundy, a następnie nazwa listy<br />

odtwarzania ‡ (ŚCIEŻKA) ścieżka przez<br />

3 sekundy, a następnie tytuł utworu ‡<br />

numer listy odtwarzania i numer utworu.<br />

Wyświetlacze 12-znakowe z obsługą<br />

tekstu CD:<br />

- numer listy odtwarzania i numer utworu<br />

i czas odtwarzania, jaki upłynął ‡ nazwa<br />

listy odtwarzania ‡ tytuł utworu ‡ numer<br />

listy odtwarzania i numer utworu i czas<br />

odtwarzania, jaki upłynął.<br />

Długim naciśnięciem [DISP]/[[TEXT] można<br />

przejść na dodatkowe informacje na tej samej<br />

stronie. Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.<br />

5 sekund po zwolnieniu przycisku, wyświetlacz<br />

powróci do swego normalnego stanu.<br />

Rodzaj wyświetlanych informacji zależy od<br />

typu wyświetlacza:<br />

Wyświetlacze 8-znakowe:<br />

- numer listy odtwarzania i numer utworu<br />

‡ czas odtwarzania, jaki upłynął<br />

- czas odtwarzania, jaki upłynął ‡ nazwa<br />

listy odtwarzania<br />

- nazwa listy odtwarzania ‡ 8 następnych<br />

znaków nazwy listy odtwarzania<br />

- tytuł utworu ‡ 8 następnych znaków<br />

tytułu utworu.<br />

Wyświetlacze 12-znakowe:<br />

- numer listy odtwarzania i numer utworu<br />

o czas odtwarzania, jaki upłynął ‡ nazwa<br />

listy odtwarzania<br />

- nazwa listy odtwarzania ‡ 12 następnych<br />

znaków nazwy listy odtwarzania<br />

- tytuł utworu ‡ 12 następnych znaków<br />

nazwy listy odtwarzania.<br />

Wyświetlanie danych na wyświetlaczach<br />

graficznych<br />

Wyświetlacze graficzne bez obsługi tekstu CD:<br />

- numer listy odtwarzania i tytuł utworu<br />

i czas odtwarzania, jaki upłynął + przyciski<br />

bezpośredniego wyboru list odtwarzania<br />

(1) do (6).<br />

Nie są wyświetlane inne informacje.<br />

iPod 35


Wyświetlacze graficzne z obsługą tekstu CD:<br />

Naciskając [TITLE] można przełączać dwie<br />

strony zawierające różne informacje:<br />

- numer listy odtwarzania i tytuł utworu<br />

i czas odtwarzania, jaki upłynął + przyciski<br />

bezpośredniego wyboru list odtwarzania<br />

(1) do (6).<br />

- numer listy odtwarzania i numer utworu<br />

i czas odtwarzania, jaki upłynął + nazwa<br />

listy odtwarzania + tytuł utworu.<br />

Wyświetlacze graficzne z obsługą list ścieżek<br />

Naciskając [TRACKLIST] można przełączać dwie<br />

strony zawierające różne informacje.<br />

- numer listy odtwarzania i tytuł utworu<br />

i czas odtwarzania, jaki upłynął + przyciski<br />

bezpośredniego wyboru list odtwarzania<br />

(1) do (6) + nazwa listy odtwarzania + tytuł<br />

utworu.<br />

- lista do 99 utworów bieżącej listy odtwarzania.<br />

Tę listę można przewijać korzystając z przycisków<br />

znajdujących się w górnej i w dolnej części<br />

lewej strony wyświetlacza.<br />

Wyświetlane utwory muzyczne można<br />

bezpośrednio wybierać naciskając wskazany<br />

obszar wyświetlacza.<br />

Uwaga:<br />

- Z uwagi na ograniczenia graficzne<br />

wyświetlacza (2 cyfry), listy odtwarzania<br />

zawierające więcej niż 99 utworów będą<br />

dzielone na bloki po 99.<br />

- Lista ścieżek przedstawia utwory w bloku<br />

zawierającym aktualnie odtwarzany utwór.<br />

- Lista ścieżek nie podlega automatycznej<br />

aktualizacji i może być wyróżniony<br />

niewłaściwy utwór. W celu zaktualizowania<br />

listy ścieżek należy zamknąć tę listę<br />

i ponownie ją otworzyć.<br />

- Strona listy ścieżek zniknie automatycznie<br />

po upływie okresu 10 sekund bezczynności<br />

użytkownika.<br />

- Ze względów bezpieczeństwa lista<br />

ścieżek nie będzie dostępna lub znika po<br />

przekroczeniu prędkości jazdy 6 km/h.<br />

Elementy zdalnego sterowania na kierownicy<br />

Wybór trybu<br />

Każde naciśnięcie przycisku [MODE]<br />

powoduje zmianę trybu zespołu audio<br />

w kolejności FM‐AM-CD.<br />

Głośność<br />

Naciśnij lub obróć [VOL +] w celu<br />

zwiększenia głośności.<br />

Naciśnij lub obróć [VOL -] w celu<br />

zmniejszenia głośności.<br />

Przełączanie utworów<br />

Naciśnij [^] w celu przejścia do<br />

następnego utworu.<br />

Naciśnij [v] w celu przejścia do<br />

poprzedniego utworu.<br />

Przełączanie list odtwarzania<br />

Długo naciśnij [^] w celu przejścia do<br />

następnej listy odtwarzania.<br />

Długo naciśnij [v] w celu przejścia do<br />

poprzedniej listy odtwarzania.<br />

36 iPod


Rozwiązywanie problemów<br />

Sprawdź, czy używasz najnowszą wersję iTunes oraz, czy do odtwarzacza iPod zostało pobrane<br />

najnowsze oprogramowanie układowe z witryny firmy Apple. Jeżeli przypuszczasz, że coś nie działa<br />

prawidłowo, zapoznaj się z opisanymi poniżej przypadkami.<br />

Problem<br />

Nie są wyświetlane utwory.<br />

Nie można znaleźć niektórych<br />

utworów.<br />

Menu listy ścieżek wyświetla<br />

niewłaściwy utwór (dotyczy<br />

tylko zespołów z opcją listy<br />

ścieżek).<br />

iPod nie działa prawidłowo.<br />

iPod nie działa prawidłowo po<br />

odłączeniu od adaptera iPod.<br />

Możliwe rozwiązanie / wyjaśnienie<br />

Naciśnij DISP/TEXT/TITLE.<br />

Zwróć się do autoryzowanego sprzedawcy detalicznego w<br />

celu sprawdzenia, czy Twoje radio obsługuje tekst CD na<br />

zewnętrznym zmieniaczu dysków CD.<br />

Ten zespół nie obsługuje wyboru według artysty ani<br />

według utworu.<br />

Zalecamy organizowanie zawartości odtwarzacza iPod w<br />

listach odtwarzania przy użyciu iTunes. Poza tym, wszystkie<br />

utwory znajdują się na liście odtwarzania 1.<br />

Lista ścieżek wymaga odświeżania (patrz punkt<br />

przedstawiający wyświetlacze graficzne z obsługa listy<br />

ścieżek).<br />

Odłącz kabel od odtwarzacza iPod. Kiedy zostanie<br />

wyświetlone menu główne odtwarzacza iPod, ponownie<br />

przyłącz kabel (patrz punkt przedstawiający resetowanie<br />

adaptera iPod i odtwarzacza iPod).<br />

iPod nie wykrył rozłączenia. Zresetuj odtwarzacz iPod<br />

(zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika odtwarzacza<br />

iPod).<br />

Gdy opisane zalecenia nie zapewniają rozwiązania problemu, zalecamy odstawienie samochodu<br />

do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy detalicznego.<br />

W razie wystąpienia pytań dotyczących samego odtwarzacza iPod, prosimy zapoznać się<br />

z podręcznikiem użytkownika lub przejść do witryny firmy Apple.<br />

iPod 37


Resetowanie adaptera iPod i odtwarzacza iPod<br />

W szczególnych warunkach mogą wystąpić zakłócenia pracy oprogramowania i odtwarzacz iPod<br />

może się zablokować. Jest kilka czynności resetowania interfejsu oraz odtwarzacza iPod bez wpływu<br />

na zawartość i ustawienia odtwarzacza iPod:<br />

- Wyłączyć/włączyć radio.<br />

Gdy problem nie został rozwiązany:<br />

- Odłączyć i ponownie przyłączyć odtwarzacz iPod do adaptera. Sprawdzić, czy wtyk jest w<br />

należytym stanie.<br />

Gdy problem nie został rozwiązany, odłączyć odtwarzacz iPod oraz:<br />

- Wyłączyć zapłon na jedną minutę i ponownie włączyć. Przyłączyć odtwarzacz iPod.<br />

Gdy problem nie został rozwiązany, odłączyć odtwarzacz iPod, obrócić wyłącznik zapłonu do<br />

położenia OFF (Wyłączony) oraz:<br />

- Zresetować odtwarzacz iPod. (Zapoznać się z podręcznikiem użytkownika odtwarzacza iPod).<br />

Dane techniczne<br />

Adapter iPod na zespole:<br />

Zasilanie:<br />

Maksymalny pobór prądu:<br />

Maksymalny prąd stanu gotowości:<br />

prąd stały 7,5V-16V (AVC LAN), 10,5 V-16 V<br />

(praca odtwarzacza iPod)<br />

< 1A<br />

< 1mA<br />

Wymiary ECU (elektroniczny zespół sterujący): 96 mm (szer.) x 30 mm (wys.) x 66 mm (głęb.)<br />

Masa ECU (elektroniczny zespół sterujący): 0,105 kg<br />

Maksymalny sygnał wyjściowy audio: 2 VRMS<br />

Maksymalny impedancja sygnału<br />

wyjściowego audio:<br />

220 omów (poziom sygnału wejściowego<br />

AMP >10 kiloomów)<br />

Zabezpieczenie ESD (wyładowania<br />

elektrostatyczne):<br />

> 15kV<br />

38 iPod


Содержание<br />

Введение .................................................................................................................................................. 40<br />

Информация по безопасности ............................................................................................................. 40<br />

Освобождение от ответственности ..................................................................................................... 42<br />

Важная информация .............................................................................................................................. 43<br />

Инструкции по эксплуатации ............................................................................................................... 43<br />

Изображение радио ......................................................................................................................................................... 43<br />

Подсоединение iPod ......................................................................................................................................................... 43<br />

Отсоединение iPod ............................................................................................................................................................ 43<br />

Включение / выключение питания ............................................................................................................................ 43<br />

Повышение / понижение громкости ........................................................................................................................ 43<br />

Выбор режима iPod ........................................................................................................................................................... 44<br />

Функция эквалайзера в режиме iPod ....................................................................................................................... 44<br />

Концепция списка для воспроизведения ............................................................................................................... 44<br />

Прямой выбор списка для воспроизведения ....................................................................................................... 44<br />

Выбор списка для воспроизведения «Диск вверх / вниз» .............................................................................. 45<br />

Выбор названия песни .................................................................................................................................................... 45<br />

Поиск в пределах песни .................................................................................................................................................. 45<br />

Повторение песни ............................................................................................................................................................. 45<br />

Повторение списка для воспроизведения ............................................................................................................ 45<br />

Произвольное воспроизведение в пределах списка для воспроизведения ........................................ 46<br />

Произвольное воспроизведение всего содержания ........................................................................................ 46<br />

Прогон песен в пределах списка для воспроизведения ................................................................................. 46<br />

Прогон списков для воспроизведения .................................................................................................................... 46<br />

Отображаемые данные на буквенно-цифровых дисплеях ............................................................................. 47<br />

Отображаемые данные на графических дисплеях ............................................................................................. 47<br />

Дистанционное управление на рулевом колесе ............................................................................... 48<br />

Выбор режима ..................................................................................................................................................................... 48<br />

Громкость ............................................................................................................................................................................... 48<br />

Переключение между названиями ............................................................................................................................ 48<br />

Переключение между списками для воспроизведения .................................................................................. 48<br />

Поиск и устранение неисправностей .................................................................................................. 49<br />

Возврат iPod и переходника iPod в исходное состояние ................................................................. 50<br />

Технические условия ............................................................................................................................. 50<br />

iPod 39


Введение<br />

Благодарим вас за покупку нашего изделия.<br />

Для правильного использования изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данными<br />

инструкциями. Перед использованием обязательно прочитайте «Информацию по безопасности»<br />

(страницы 40, 41 и 42).<br />

Эти инструкции по эксплуатации необходимо сохранить (они могут пригодиться вам в дальнейшем).<br />

Информация по безопасности<br />

• Перед тем как использовать систему, внимательно прочитайте инструкции по эксплуатации прибора<br />

и всех других компонентов вашей автомобильной аудиосистемы. В них могут содержаться указания<br />

о том, как безопасно и эффективно использовать систему. Компания <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA<br />

не берет на себя ответственность за какие-либо проблемы, возникающие из-за несоблюдения<br />

приведенных в данном руководстве инструкций.<br />

• В этом руководстве применяются пиктограммы, показывающие, как использовать изделие<br />

безопасным образом, и предупреждающие о потенциальных опасностях, являющихся следствием<br />

неправильных соединений и операций. Ниже приводится объяснение значений пиктограмм.<br />

Важно полностью понимать значение пиктограмм, чтобы использовать это руководство и систему<br />

надлежащим образом.<br />

m<br />

Предупреждение<br />

m<br />

Внимание<br />

Эта пиктограмма предназначена для того, чтобы предупредить вас о наличии<br />

важных инструкций по эксплуатации и инструкций по установке. Невнимательное<br />

отношение к инструкциям может вызвать серьезные увечья или смерть.<br />

Эта пиктограмма предназначена для того, чтобы предупредить вас о наличии<br />

важных инструкций по эксплуатации и инструкций по установке. Невнимательное<br />

отношение к инструкциям может вызвать повреждение или материальный ущерб.<br />

40 iPod


m<br />

Во время использования этого прибора соблюдайте следующие предосторожности<br />

• Водителю не следует наблюдать за<br />

дисплеем или управлять системой во<br />

время поездки.<br />

Наблюдение за дисплеем или управление<br />

системой будет отвлекать водителя и мешать<br />

ему смотреть вперед по ходу автомобиля,<br />

что может привести к аварии. Всегда останавливайте<br />

автомобиль в безопасном месте<br />

и используйте стояночный тормоз перед тем,<br />

как перейти к наблюдению за дисплеем или<br />

управлению системой. В противном случае<br />

это может вызвать затруднения.<br />

• Нельзя разбирать или модифицировать<br />

прибор.<br />

Не разбирайте и не модифицируйте прибор,<br />

а также не пытайтесь самостоятельно<br />

ремонтировать изделие.<br />

Если изделию требуется ремонт, обратитесь<br />

в свою авторизованную розничную<br />

организацию.<br />

• Нельзя использовать прибор, если он<br />

не в порядке.<br />

Если прибор не в порядке (нет электропитания,<br />

нет звука) или в нештатном состоянии<br />

(содержит посторонние предметы, подвергся<br />

воздействию воды, из него идет дым или<br />

запах), немедленно отключите его и обратитесь<br />

за консультацией в свою авторизованную<br />

розничную организацию.<br />

• Пожалуйста, обращайтесь в свою<br />

авторизованную розничную организацию<br />

по поводу замены предохранителей.<br />

Когда перегорает предохранитель, обращайтесь<br />

к квалифицированному инженеру<br />

по обслуживанию, чтобы устранить причину<br />

и заменить предохранитель предусмотренным<br />

для данного прибора предохранителем.<br />

Неправильная замена предохранителя может<br />

вызвать дым, возгорание и повреждение<br />

этого изделия.<br />

iPod 41


m<br />

Во время использования этого прибора заботьтесь о следующем<br />

• Поддерживайте громкость звучания<br />

на соответствующем уровне.<br />

Поддерживайте достаточно низкий уровень<br />

громкости, чтобы быть в курсе обстановки<br />

и условий движения на дороге во время<br />

поездки.<br />

• Запрещается использовать этот<br />

переходник в других автомобилях или<br />

вне вашего автомобиля.<br />

Несоблюдение этого требования может<br />

вызвать дым, возгорание, поражение<br />

электрическим током, травму или другие<br />

проблемы.<br />

• Запрещается эксплуатировать прибор<br />

в течение продолжительного периода<br />

при заглушенном двигателе.<br />

Работа аудиосистемы в течение длительного<br />

периода времени при заглушенном двигателе<br />

приведет к разрядке аккумулятора.<br />

• Запрещается подвергать переходник<br />

и проигрыватель iPod воздействию прямого<br />

солнечного света или чрезмерного нагрева.<br />

В противном случае это может привести<br />

к подъему внутренней температуры приборов<br />

и может вызвать дым, возгорание или другие<br />

повреждения приборов.<br />

• Запрещается использовать изделия там,<br />

где на них оказывает воздействие вода,<br />

влажность или пыль.<br />

Воздействие воды, влажности или пыли<br />

на переходник или проигрыватель iPod<br />

может вызвать дым, возгорание или другие<br />

повреждения приборов.<br />

Особенно проверяйте, чтобы приборы<br />

не намокли во время мойки автомобиля<br />

или в дождливые дни.<br />

• Установка. Перед тем как самостоятельно<br />

устанавливать или расширять систему,<br />

пожалуйста, внимательно прочитайте<br />

инструкции по установке.<br />

• Во время использования этого прибора<br />

надежно закрепляйте проигрыватель iPod.<br />

Не допускайте падения iPod на пол, где он<br />

может быть зажат под педалью тормоза или<br />

акселератора.<br />

• Чтобы получить подробные данные<br />

о проигрывателе iPod, см. руководства<br />

по iPod в интернете по адресу<br />

www.apple.com/ipod/ipod.html<br />

Освобождение от ответственности<br />

• В случае любого ущерба, вызванного пожаром, землетрясением, действием третьей стороны или<br />

другими стихийными бедствиями, или же умышленной или случайной неправильной эксплуатацией,<br />

неправильным применением или использованием в ненормальных условиях пользователем,<br />

ремонт изделия в принципе будет выполняться за счет пользователя.<br />

• Компания <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA не отвечает за какой-либо случайный ущерб, причиненный<br />

применением или неприменение этого изделия, такой как упущенная прибыль от ведения бизнеса<br />

или изменение или потеря данных на запоминающем устройстве.<br />

• Компания <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA не принимает на себя ответственность за потерю данных<br />

на iPod, даже если данные утрачиваются во время использования прибора.<br />

42 iPod


Важная информация<br />

Этот прибор предназначен для управления музыкальными файлами исключительно на iPod и их<br />

прослушивания через подлинное головное устройство.<br />

• iPod является торговым знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.<br />

• Работа может варьировать в зависимости от версии программного обеспечения iPod.<br />

• Работа может варьировать в зависимости от головного устройства, с которым установлено<br />

соединение.<br />

• Свяжитесь со своим дилером, чтобы выяснить, совместимо ли ваше головное устройство<br />

с переходником iPod.<br />

Инструкции по эксплуатации<br />

Изображение радио<br />

Эскиз изображения радио со ссылками на<br />

функции кнопок можно найти в руководстве<br />

владельца автомобиля в разделе, относящемся<br />

к работе аудиосистемы.<br />

Подсоединение iPod<br />

Вставьте разъем для дока от переходного<br />

устройства в проигрыватель iPod.<br />

m Чтобы этот прибор правильно работал, присоединяйте<br />

к iPod только разъем для дока.<br />

Когда ключ зажигания установлен в положении<br />

ACC или ON, iPod активируется автоматически.<br />

На экране iPod появляется контрольная метка,<br />

которая через несколько секунд заменяется<br />

логотипом торговой марки автомобиля. iPod<br />

готов к использованию.<br />

Пока iPod присоединен к этому прибору, iPod<br />

не может включаться или выключаться сам по<br />

себе; аккумулятор iPod будет подзаряжаться<br />

автоматически.<br />

Когда iPod подсоединяется во время воспроизведения,<br />

песня будет приостановлена.<br />

Когда ключ зажигания переводится в положение<br />

OFF, iPod переходит в спящий режим. При выключенном<br />

зажигании iPod не будет подзаряжаться.<br />

Переходное устройство iPod поддерживает<br />

следующие модели iPod:<br />

iPod 4-го поколения, iPod Photo, iPod Nano,<br />

iPod Mini, iPod 5-го поколения.<br />

Примечание:<br />

- Чтобы получить относящуюся к проигрывателю<br />

iPod информацию, пожалуйста, посетите вебсайт<br />

компании Apple.<br />

Отсоединение iPod<br />

iPod можно отсоединить от прибора в любое<br />

время. Если iPod снять с этого прибора, когда<br />

ключ зажигания находится в положении ON,<br />

логотип автомобиля исчезнет и через несколько<br />

секунд iPod возвратится к работе в обычном<br />

режиме.<br />

Включение / выключение питания<br />

Чтобы включить питание, нажмите ручку<br />

управления [PWR-VOL].<br />

Чтобы выключить питание, нажмите ручку<br />

управления [PWR-VOL] еще раз.<br />

Повышение / понижение громкости<br />

Для повышения громкости поверните<br />

[VOLUME] по часовой стрелке.<br />

Для понижения громкости поверните<br />

[VOLUME] против часовой стрелки.<br />

iPod 43


Выбор режима iPod<br />

Для выбора режима iPod нажмите [DISC] на<br />

головном устройстве.<br />

При каждом нажатии [DISC] режимы будут<br />

меняться в следующем порядке:<br />

Внутренний проигрыватель компакт-дисков<br />

(CD) или сменщик компакт-дисков (CD CH)<br />

‡ внешний сменщик компакт-дисков CDCH1<br />

(=iPod) ‡ (внешний сменщик компакт-дисков<br />

CDCH2) ‡ внутренний проигрыватель компактдисков<br />

или сменщик компакт-дисков.<br />

Примечание:<br />

- Так как переходник iPod подсоединяется<br />

через интерфейс внешнего сменщика<br />

компакт-дисков, то в радио будет<br />

указываться режим внешнего сменщика<br />

компакт-дисков.<br />

Функция эквалайзера в режиме iPod<br />

Для регулировки настроек низких частот,<br />

высоких частот, баланса и звукомикшера<br />

нажмите на головном устройстве [EQ] или<br />

[CONTROL].<br />

Примечание:<br />

- Настройки эквалайзера (EQ) на iPod<br />

также будут влиять на звучание. Чтобы<br />

отрегулировать настройки эквалайзера<br />

(EQ) iPod, пожалуйста, обратитесь<br />

к Руководству пользователя iPod.<br />

Концепция списка для воспроизведения<br />

Переходник iPod может воспроизводить песни<br />

в iPod, которые организованы в списки для<br />

воспроизведения.<br />

Интерфейс iPod не поддерживает функции<br />

выбора по исполнителям, по альбомам, по жанрам.<br />

Мы рекомендуем организовывать содержание<br />

iPod в списки для воспроизведения при<br />

помощи iTunes.<br />

На головном устройстве списки для воспроизведения<br />

будут аналогичны имеющимся на iPod,<br />

и будут приводиться в таком же порядке, кроме<br />

первого списка.<br />

Первый список для воспроизведения может<br />

включать в себя разное содержание:<br />

- После подключения iPod, список для воспроизведения<br />

1 будет содержать список, выбранный<br />

последним перед подсоединением головного<br />

устройства.<br />

- После изменения списка для воспроизведения,<br />

в первом списке будут все названия песен на<br />

iPod.<br />

Последние списки всегда будут списком, с которого<br />

возобновляется воспроизведение.<br />

Из-за ограничений дисплея, списки для воспроизведения<br />

делятся на страницы списков и<br />

нумеруются от 1 до 6. На головном устройстве<br />

нет возможности отображать указатели 7 и<br />

далее, поэтому нумерация последующих списков<br />

для воспроизведения заново начинается с 1 до 6.<br />

Тем не менее, название списка для воспроизведения<br />

будет обозначать фактический список.<br />

Примечание:<br />

- Если в списке для воспроизведения нет ни<br />

одного названия песни, он автоматически<br />

пропускается, и головное устройство (H/U)<br />

переходит к следующему списку.<br />

- Если последний список для воспроизведения<br />

пустой, головное устройство переходит<br />

к первому списку.<br />

- Количество списков для воспроизведения<br />

не ограничено.<br />

Прямой выбор списка для воспроизведения<br />

Списки для воспроизведения из текущей<br />

страницы списков выбираются нажатием кнопки<br />

от [1] до [6]. Поэтому, если фактически активирована<br />

страница списков для воспроизведения,<br />

содержащая списки с 7 по 12, то кнопки от [1]<br />

до [6] предоставляют доступ к спискам для<br />

воспроизведения с 7 по 12.<br />

Примечание:<br />

– Кнопки прямого выбора списков для<br />

воспроизведения доступны только на радио<br />

с графическими дисплеями.<br />

44 iPod


Выбор списка для воспроизведения<br />

«Диск вверх / вниз»<br />

Чтобы переключиться на следующий список для<br />

воспроизведения, нажмите [DISC ^].<br />

Примечание:<br />

- После достижения самого последнего списка<br />

для воспроизведения эта кнопка становится<br />

неактивной.<br />

Чтобы переключиться на предыдущий список<br />

для воспроизведения, нажмите [DISC v].<br />

Примечание:<br />

- После достижения самого первого списка для<br />

воспроизведения эта кнопка становится неактивной.<br />

Выбор названия песни<br />

Чтобы перескочить к следующему названию<br />

песни, кратко нажмите [TRACK ^].<br />

Примечание:<br />

- После достижения последнего названия<br />

в списке для воспроизведения эта кнопка<br />

становится неактивной.<br />

Чтобы перескочить к началу текущей песни,<br />

кратко нажмите [TRACK v]; нажмите еще раз,<br />

чтобы перескочить к предыдущей песне.<br />

Примечание:<br />

- После достижения первого названия в списке<br />

для воспроизведения эта кнопка приводит<br />

к тому, что начинается с начала первая песня.<br />

- Количество названий в пределах списка для<br />

воспроизведения не ограничено.<br />

- Названия песен в пределах списка для<br />

воспроизведения имеют нумерацию от 1 до 99,<br />

что обусловлено ограничениями дисплея. Если<br />

номер дорожки превышает 99, то нумерация<br />

начинается снова с дорожки 1.<br />

Поиск в пределах песни<br />

Чтобы осуществить перемотку назад в пределах<br />

текущей песни, выполните долгое нажатие<br />

на [TRACK ^].<br />

После достижения начала песни, начинается ее<br />

воспроизведение с начала. Чтобы осуществить<br />

ускоренную перемотку вперед в пределах<br />

текущей песни, выполните долгое нажатие<br />

на [TRACK v].<br />

После достижения конца песни, начинается<br />

воспроизведение следующей песни.<br />

Примечание:<br />

- Во время этой операции будут слышны<br />

фрагменты музыкальной дорожки.<br />

Повторение песни<br />

Чтобы активировать функцию повторения,<br />

кратко нажмите [RPT]. После этого будет непрерывно<br />

повторяться фактически выбранная<br />

песня. На дисплее появится (RPT).<br />

Чтобы дезактивировать функцию повторения,<br />

снова нажмите [RPT] или выберите другое<br />

название песни, нажав [TRACK ^] или [TRACK v].<br />

Повторение списка для воспроизведения<br />

Чтобы активировать функцию повторения<br />

списка для воспроизведения, выполните<br />

долгое нажатие на [RPT] или нажмите [DRPT].<br />

После этого будет непрерывно повторяться<br />

фактически выбранный список для воспроизведения.<br />

На дисплее появится (DRPT).<br />

Чтобы дезактивировать функцию повторения<br />

списка для воспроизведения, снова нажмите<br />

[RPT]/[DRPT] или выберите другой список,<br />

нажав [DISC ^] или [DISC v].<br />

Примечание:<br />

- Когда активирована эта функция, после<br />

достижения первого или последнего названия<br />

в списке для воспроизведения выбор названия<br />

песни нажатием [TRACK ^] или [TRACK v] не<br />

становится бездействующим.<br />

iPod 45


- Если повторение было активировано на iPod<br />

до подключения, то эта функция останется<br />

в действии и после подключения. Аналогично,<br />

повторение, активированное во время<br />

подключения, останется в действии и после<br />

отключения.<br />

Произвольное воспроизведение в пределах<br />

списка для воспроизведения<br />

Чтобы активировать произвольное воспроизведение<br />

всех песен в пределах выбранного списка,<br />

кратко нажмите [RAND].<br />

Чтобы дезактивировать функцию произвольного<br />

воспроизведения, снова кратко нажмите [RAND].<br />

При нажатии [TRACK ^] во время произвольного<br />

воспроизведения начинается проигрывание<br />

следующей произвольно выбранной песни.<br />

При нажатии [TRACK v] во время произвольного<br />

воспроизведения снова проигрывается воспроизводившаяся<br />

до этого песня.<br />

Примечание:<br />

- Если во время произвольного воспроизведения<br />

не активирована функция повторения<br />

списка для воспроизведения, то после проигрывания<br />

всех песен из текущего списка будет<br />

в произвольном порядке воспроизводиться<br />

следующий список.<br />

- Если произвольный порядок был активирован<br />

на iPod до подключения, то эта функция<br />

останется в действии и после подключения.<br />

Аналогично, произвольный порядок, активированный<br />

во время подключения, останется<br />

в действии и после отключения.<br />

Произвольное воспроизведение всего<br />

содержания<br />

Чтобы активировать произвольное воспроизведение<br />

всех песен, хранящихся на iPod<br />

(произвольное воспроизведение списка 1),<br />

выполните долгое нажатие на [RAND] или<br />

нажмите [DRAND].<br />

Чтобы дезактивировать функцию произвольного<br />

воспроизведения, снова кратко нажмите<br />

[RAND]/[DRAND].<br />

При нажатии [TRACK ^] во время произвольного<br />

воспроизведения начинается проигрывание<br />

следующей произвольно выбранной песни.<br />

При нажатии [TRACK v] во время произвольного<br />

воспроизведения снова проигрывается<br />

воспроизводившаяся до этого песня.<br />

При нажатии [DISC^]/[DISC v] во время произвольного<br />

воспроизведения эта функция будет<br />

дезактивирована.<br />

Примечание:<br />

- Произвольное воспроизведение диска,<br />

активированное во время подключения,<br />

после отключения останется в действии как<br />

произвольное воспроизведение.<br />

Прогон песен в пределах списка для<br />

воспроизведения<br />

Чтобы активировать прогон всех песен в выбранном<br />

списке для воспроизведения, кратко<br />

нажмите [SCAN]. Все песни будут проигрываться<br />

по 10 секунд. После прогона всех песен из списка,<br />

эта функция будет прекращена и начнется воспроизведение<br />

первой просмотренной песни.<br />

Чтобы дезактивировать функцию прогона, снова<br />

кратко нажмите [SCAN]. После этого продолжится<br />

воспроизведение фактически просматриваемой<br />

песни.<br />

Прогон списков для воспроизведения<br />

Чтобы активировать прогон всех списков для<br />

воспроизведения кроме списка 1, выполните<br />

долгое нажатие [SCAN] или нажмите [DSCAN].<br />

Первая песня из каждого списка для воспроизведения<br />

будет проигрываться по 10 секунд.<br />

После прогона всех списков для воспроизведения<br />

кроме списка 1, эта функция будет прекращена<br />

и начнется воспроизведение первой<br />

просмотренной песни.<br />

Чтобы дезактивировать функцию прогона<br />

списков для воспроизведения, снова нажмите<br />

[SCAN]/[DSCAN]; будет продолжено воспроизведение<br />

фактически просматриваемого списка.<br />

46 iPod


Отображаемые данные на буквенноцифровых<br />

дисплеях<br />

Если кратко нажимать [DISP]/[TEXT], то можно<br />

переключаться между страницами с различными<br />

типами информации, которые представляются<br />

в определенном порядке в зависимости от типа<br />

дисплея:<br />

Буквенно-цифровые дисплеи без поддержки<br />

текста с компакт-диска:<br />

- номер списка для воспроизведения и номер<br />

названия песни ‡ истекшее время воспроизведения<br />

‡ номер списка для воспроизведения<br />

и номер названия песни.<br />

8-разрядные буквенно-цифровые дисплеи,<br />

поддерживающие текст с компакт-диска:<br />

- номер списка для воспроизведения и номер<br />

названия песни ‡ истекшее время воспроизведения<br />

‡ диск (DISC) в течение 3 сек<br />

и затем название списка для воспроизведения<br />

‡ дорожка (TRACK) в течение 3 сек<br />

и затем название песни ‡ номер списка для<br />

воспроизведения и номер названия песни.<br />

12-разрядные буквенно-цифровые дисплеи,<br />

поддерживающие текст с компакт-диска:<br />

- номер списка для воспроизведения, номер<br />

названия песни и истекшее время воспроизведения;<br />

‡ название списка для воспроизведения<br />

‡ название песни ‡ номер списка<br />

для воспроизведения, номер названия песни<br />

и истекшее время воспроизведения.<br />

Если выполнить долгое нажатие на [DISP]/[TEXT],<br />

то можно переключиться на дополнительную<br />

информацию в той же самой странице. Раздастся<br />

тональный звуковой сигнал. Если не прикасаться<br />

к кнопке 5 сек, то дисплей вернется в свое<br />

первоначальное состояние.<br />

Тип отображаемой информации будет зависеть<br />

от типа экрана:<br />

8-разрядные буквенно-цифровые дисплеи:<br />

- номер списка для воспроизведения<br />

и номер названия песни ‡ истекшее время<br />

воспроизведения;<br />

- истекшее время воспроизведения ‡ название<br />

списка для воспроизведения;<br />

- название списка для воспроизведения<br />

‡ следующие 8 знаков названия списка<br />

для воспроизведения;<br />

- название песни ‡ следующие 8 знаков<br />

названия песни.<br />

12-разрядные буквенно-цифровые дисплеи:<br />

- номер списка для воспроизведения,<br />

номер названия песни и истекшее время<br />

воспроизведения ‡ название списка для<br />

воспроизведения;<br />

- название списка для воспроизведения<br />

‡ следующие 12 знаков названия списка<br />

для воспроизведения;<br />

- название песни ‡ следующие 12 знаков<br />

названия песни.<br />

Отображаемые данные на<br />

графических дисплеях<br />

Графические дисплеи без поддержки<br />

текста с компакт-диска:<br />

номер списка для воспроизведения,<br />

номер названия песни и истекшее время<br />

воспроизведения + кнопки прямого выбора<br />

списков для воспроизведения с (1) по (6).<br />

Другое содержание на дисплее не отображается.<br />

Графические дисплеи, поддерживающие<br />

текст с компакт-диска:<br />

Нажатием [TITLE] можно переключаться между<br />

двумя страницами с различными типами информации:<br />

- номер списка для воспроизведения, номер<br />

названия песни и истекшее время воспроизведения<br />

+ кнопки прямого выбора списков для<br />

воспроизведения с (1) по (6);<br />

iPod 47


- номер списка для воспроизведения,<br />

номер названия песни и истекшее время<br />

воспроизведения + название списка для<br />

воспроизведения + название песни.<br />

Графические дисплеи, поддерживающие<br />

список дорожек<br />

Если нажимать [TRACKLIST], то можно переключаться<br />

между страницами с различными типами<br />

информации.<br />

- номер списка для воспроизведения,<br />

номер названия песни и истекшее время<br />

воспроизведения + кнопки прямого выбора<br />

списков для воспроизведения с (1) по (6)<br />

+ название списка для воспроизведения<br />

+ название песни;<br />

- список названий до 99 песен из фактического<br />

списка для воспроизведения.<br />

Для перемещения по списку используйте кнопки<br />

«ВВЕРХ» и «ВНИЗ» с левой стороны дисплея.<br />

Отображаемые названия песен можно выбирать,<br />

непосредственно нажимая на указанную область<br />

дисплея.<br />

Примечание:<br />

- Из-за графических ограничений дисплея<br />

(2 знака) списки для воспроизведения,<br />

содержащие более 99 названий песен,<br />

будут делиться на блоки из 99 названий.<br />

- В списке дорожек отображаются названия<br />

песен из блока, содержащего фактически<br />

воспроизводимую песню.<br />

- Список дорожек не обновляется автоматически,<br />

и неправильное название песни не<br />

может быть выделено подсветкой. Чтобы<br />

обновить содержание списка дорожек,<br />

закройте список дорожек и снова его откройте.<br />

- Страница списка дорожек автоматически<br />

исчезает через 10 сек, если пользователь<br />

не выполняет каких-либо операций.<br />

- По причинам безопасности список дорожек<br />

будет недоступен или исчезнет при движении<br />

со скоростью более 6 км/ч.<br />

Дистанционное управление на<br />

рулевом колесе<br />

Выбор режима<br />

При каждом нажатии кнопки [MODE] происходит<br />

смена режимов аудиоустройства на FM-AM-CD.<br />

Громкость<br />

Для повышения громкости нажмите или<br />

поверните [VOL +].<br />

Для понижения громкости нажмите или<br />

поверните [VOL -].<br />

Переключение между названиями<br />

Чтобы переключиться на следующую песню,<br />

нажмите кнопку [^].<br />

Чтобы переключиться на начало текущей<br />

песни, нажмите [v]; нажмите еще раз, чтобы<br />

переключиться на предыдущую песню.<br />

Переключение между списками<br />

для воспроизведения<br />

Чтобы переключиться между списками для<br />

воспроизведения, выполните долгое нажатие<br />

кнопки [^].<br />

Чтобы переключиться на предыдущий список<br />

для воспроизведения, нажмите [v].<br />

48 iPod


Поиск и устранение неисправностей<br />

Убедитесь, что вами используется самая последняя версия программы iTunes и в iPod с веб-страницы<br />

компании Apple загружены самые последние программно-аппаратные средства. Если у вас есть<br />

подозрения, что что-то не в порядке, проверьте пункты, описанные далее.<br />

Проблема<br />

Не отображаются названия.<br />

Невозможно найти<br />

некоторые песни.<br />

В меню списка дорожек<br />

отображается неправильное<br />

название (относится только<br />

к приборам с опцией списка<br />

дорожек).<br />

iPod не работает<br />

надлежащим образом.<br />

iPod не работает<br />

надлежащим образом после<br />

отключения от разъема<br />

переходника iPod.<br />

Возможное решение / объяснение<br />

Нажмите DISP/TEXT/TITLE.<br />

Проверьте в своей авторизованной розничной организации,<br />

поддерживает ли ваше радио текст с компакт-диска на внешнем<br />

сменщике компакт-дисков.<br />

Прибор не поддерживает выбор по исполнителям или названиям.<br />

Мы рекомендуем организовывать содержание iPod в списки для<br />

воспроизведения при помощи iTunes. Так или иначе, все песни<br />

находятся в списке для воспроизведения 1.<br />

Необходимо обновить отображение списка дорожек (см. раздел<br />

«Графические дисплеи, поддерживающие список дорожек»).<br />

Отсоедините кабель от iPod. Как только отобразится главное<br />

меню iPod, снова подсоедините кабель. (См. раздел «Возврат iPod<br />

и переходника iPod в исходное состояние»).<br />

iPod не обнаруживает отсоединения. Выполните возврат iPod<br />

в исходное состояние (см. руководство iPod).<br />

Если описанные предложения не решают проблему, рекомендуется показать автомобиль<br />

в ближайшей к вам авторизованной розничной организации.<br />

По любым вопросам, связанным непосредственно с iPod, пожалуйста, обращайтесь<br />

к руководству пользователя проигрывателя или на веб-страницу компании Apple.<br />

iPod 49


Возврат iPod и переходника iPod<br />

в исходное состояние<br />

При особых обстоятельствах возможны кратковременные сбои программного обеспечения,<br />

которые могут заблокировать работу iPod. Существует несколько шагов по возврату интерфейса<br />

и iPod в исходное состояние, которые не влияют на содержание и настройки iPod:<br />

- Выключите / включите радио.<br />

Если проблема не решается:<br />

- Отсоедините iPod от переходника и повторно его присоедините. Убедитесь в идеальном<br />

состоянии разъема.<br />

Если проблема не решается, отсоедините iPod и:<br />

- Поверните ключ зажигания в положение OFF на одну минута и снова переключите его в положение<br />

ON. Повторно присоедините iPod.<br />

Если проблема не решается, отсоедините iPod, поверните ключ зажигания в положение OFF и:<br />

- Произведите возврат iPod в исходное состояние. (См. руководство пользователя iPod).<br />

Технические условия<br />

Переходник iPod на приборе:<br />

Напряжение питания:<br />

Макс. потребление тока:<br />

Макс. ток в дежурном режиме:<br />

Габаритные размеры ECU:<br />

Масса ECU:<br />

Макс. аудиовыход:<br />

Макс. полное сопротивление аудиовыхода:<br />

Защита от электростатического разряда:<br />

7,5 В-16 В пост. тока (AVC LAN), 10,5 В-16 В<br />

(работа iPod)<br />

< 1 А<br />

< 1 мА<br />

96 мм (Ш) x 30 мм (В) x 66 мм (Г)<br />

0,105 кг<br />

2 VRMS<br />

220 Ом (входной уровень усилителя > 10 кОм)<br />

> 15 кВ<br />

.<br />

50 iPod


Vsebina<br />

Uvod ....................................................................................................................................... 52<br />

Varnostne informacije ........................................................................................................... 52<br />

Odgovornost .......................................................................................................................... 55<br />

Pomembne informacije ......................................................................................................... 55<br />

Navodila za uporabo ............................................................................................................. 55<br />

Radijska slika ...................................................................................................................... 55<br />

Priključitev iPoda ............................................................................................................... 55<br />

Izključitev iPoda ................................................................................................................. 56<br />

Vklop/izklop ...................................................................................................................... 56<br />

Nastavitev glasnosti ........................................................................................................... 56<br />

Izbira načina delovanja iPoda ............................................................................................ 56<br />

Izravnava v iPod načinu ..................................................................................................... 56<br />

Koncept seznamov ............................................................................................................ 56<br />

Neposredna izbira seznama ............................................................................................... 57<br />

Izbira seznama - disk gor/dol ............................................................................................. 57<br />

Izbira posnetka .................................................................................................................. 57<br />

Iskanje v albumu ................................................................................................................ 57<br />

Ponavljanje posnetka ......................................................................................................... 57<br />

Ponavljanje seznama .......................................................................................................... 57<br />

Naključna izbira v seznamu ............................................................................................... 58<br />

Naključno predvajanje v celotni vsebini ............................................................................. 58<br />

Iskanje posnetkov na seznamu ........................................................................................... 58<br />

Iskanje seznamov ............................................................................................................... 58<br />

Prikaz podatkov za prikaze znakov ..................................................................................... 59<br />

Prikaz podatkov za grafične prikaze ................................................................................... 59<br />

Daljinsko upravljanje na krmilnem obroču .......................................................................... 60<br />

Izbira načina ...................................................................................................................... 60<br />

Glasnost ............................................................................................................................ 60<br />

Menjava posnetkov ............................................................................................................ 60<br />

Menjava seznamov predvajanja ......................................................................................... 60<br />

Odpravljanje napak ............................................................................................................... 61<br />

Ponastavitev iPod-a in iPod adapterja .................................................................................. 62<br />

Specifikacije ........................................................................................................................... 62<br />

iPod 51


Uvod<br />

Zahvaljujemo se vam, ker ste kupili naš izdelek.<br />

Prosimo vas, da skrbno preberete ta navodila, saj ga boste le tako lahko pravilno uporabljali.<br />

Pred uporabo zagotovo preberite “Varnostne informacije” (strani 52,53,54).<br />

Ta Navodila za uporabo shranite, saj jih boste še potrebovali.<br />

Varnostne informacije<br />

• Pred uporabo v vaš avtomobil vgrajenega avdio sistema skrbno preberite Navodila za<br />

uporabo te enote in vseh drugih sestavnih delov sistema. V njih najdete navodila za<br />

varno in učinkovito uporabo sistema. <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA ne prevzema nikakršne<br />

odgovornosti za kakršnekoli težave, do katerih lahko pride, če ne upoštevate navodil iz<br />

tega priročnika.<br />

• V priročniku vam s pomočjo znakov prikazujemo varno uporabo izdelka in vas opozarjamo<br />

na možne nevarnosti, do katerih lahko pride zaradi nepravilnih povezav in uporabe.<br />

Razlaga pomena znakov sledi v nadaljevanju. Za pravilno uporabo tega priročnika in sistema<br />

je pomembno, da v celoti razumete pomene znakov.<br />

m<br />

Opozorilo<br />

mPozor<br />

Ta znak vas opozarja na obstoj pomembnih navodil za uporabo in navodil za<br />

vgradnjo. Če teh navodil ne upoštevate, lahko pride do hudih poškodb ali smrti.<br />

Ta znak vas opozarja na obstoj pomembnih navodil za uporabo in navodil za<br />

vgradnjo. Če teh navodil ne upoštevate, lahko pride do poškodb ali materialne<br />

škode.<br />

52 iPod


m<br />

Pri uporabi te naprave upoštevajte naslednje opozorilo.<br />

• Voznik med vožnjo ne sme opazovati<br />

ekrana in ne sme uporabljati sistema.<br />

Opazovanje ekrana ali upravljanje<br />

s sistemom lahko odvrne pozornost<br />

voznika od vožnje in s tem povzroči<br />

nesrečo. Pred upravljanjem s sistemom<br />

in opazovanjem ekrana vedno zaustavite<br />

vozilo na varnem mestu in vklopite<br />

ročno zavoro. Lahko povzroči težave.<br />

• Naprave ne razstavljajte in ne<br />

spreminjajte.<br />

Izdelka ne razstavljajte, ga ne<br />

spreminjajte in ga ne poskušajte<br />

sami popraviti.<br />

Če je izdelek potreben popravila,<br />

se obrnite na vašega pooblaščenega<br />

prodajalca.<br />

• Če je izdelek pokvarjen, ga<br />

ne uporabljajte.<br />

Če izdelek ne deluje (ni napajanja,<br />

ni zvoka) ali je v neobičajnem stanju<br />

(vsebuje tujek, bil je v stiku z vodo,<br />

iz njega se kadi ali smrdi), ga takoj<br />

izklopite in se posvetujte z vašim<br />

pooblaščenim prodajalcem.<br />

• Za zamenjavo varovalke se obrnite na<br />

vašega pooblaščenega prodajalca.<br />

Če pregori varovalka, odstranite vzrok<br />

in poskrbite, da jo usposobljeni serviser<br />

zamenja z ustrezno varovalko za vaš<br />

izdelek. Neustrezna zamenjava varovalke<br />

lahko povzroči dim, ogenj in lahko<br />

poškoduje ta izdelek.<br />

iPod 53


m<br />

Pri uporabi te naprave upoštevajte naslednja navodila za nego.<br />

• Glasnost naj bo naravnana na<br />

primeren nivo.<br />

Glasba naj bo dovolj tiha, da lahko med<br />

vožnjo spremljate pogoje na cesti in<br />

v prometu.<br />

• Tega adapterja ne uporabljajte izven<br />

vašega vozila ali v drugem vozilu.<br />

Če tega ne boste upoštevali, lahko pride<br />

do dima, ognja, električnega udara,<br />

poškodb ali drugih težav.<br />

• Izdelka ne uporabljajte daljši čas,<br />

ne da bi bil motor v pogonu.<br />

Daljša uporaba avdio sistema ob<br />

nedelujočem motorju bo izpraznila<br />

akumulator.<br />

• Adapterja in iPoda ne puščajte na soncu<br />

in ju ne izpostavljate pretirani vročini.<br />

Če tega ne upoštevate, se lahko<br />

notranjost naprav močno segreje, kar<br />

lahko povzroči dim, ogenj ali druge<br />

poškodbe izdelkov.<br />

• Teh izdelkov ne uporabljajte v<br />

pogojih visoke vlage, vode ali prahu.<br />

Če sta adapter in iPod izpostavljena<br />

vlagi, vodi ali prahu, se lahko pojavi dim,<br />

ogenj, ali pa pride do drugih poškodb.<br />

Bodite posebej pozorni, da se napravi<br />

ne zmočita v avtopralnicah ali<br />

v deževnih dneh.<br />

• Vgraditev: Preden se sami odločite za<br />

vgradnjo ali razširitev sistema, skrbno<br />

preberite navodila za vgradnjo.<br />

• Pri uporabi tega izdelka iPod<br />

predvajalnik skrbno pritrdite.<br />

Ne dovolite, da bi vam iPod padel na<br />

tla, kjer bi se lahko zataknil pod pedal<br />

za zavoro ali plin.<br />

• Podrobnosti o iPod predvajalnikih<br />

najdete v Navodilih za uporabo na<br />

www.apple.com/ipod/ipod.html<br />

54 iPod


Odgovornost<br />

• Če pride do kakršnekoli škode zaradi požara, potresa, delovanja tretjih oseb ali drugih nesreč,<br />

ali zaradi namerne ali nenamerne napačne uporabe, ali zaradi uporabe v nenormalnih<br />

pogojih, bomo stroške popravil tega izdelka zaračunali uporabniku.<br />

• <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA ni odgovorna za kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročila uporaba<br />

ali neuporaba tega izdelka, npr. izguba dobička iz poslovanja ali sprememba ali izguba<br />

podatkov v spominu.<br />

• <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA ne sprejema nobene odgovornosti za izgubo podatkov na tem<br />

iPod-u, tudi če pride do izgube podatkov med uporabo izdelka.<br />

Pomembne informacije<br />

Ta izdelek je narejen za upravljanje in poslušanje glasbenih datotek izključno na iPodu preko<br />

glavne naprave.<br />

• V ZDA in drugih državah zaščitena blagovna znamka iPod je last Apple Inc.<br />

• Delovanje se lahko razlikuje glede na verzijo programske opreme iPoda.<br />

• Delovanje se lahko razlikuje glede na glavno napravo, na katero je priključen izdelek.<br />

• Vprašajte vašega trgovca, če je vaša glavna naprava kompatibilna z iPod adapterjem.<br />

Navodila za uporabo<br />

Radijska slika<br />

Skico oblikovanja radija v zvezi z delovanjem<br />

tipk lahko najdete v Priročniku za lastnika<br />

vozila, v poglavju, ki govori o delovanju<br />

avdio sistema.<br />

Priključitev iPoda<br />

Priključek, ki prihaja iz adapterja, priključite<br />

na vaš iPod predvajalnik.<br />

m Na iPod priključite samo priključek,<br />

tako bo ta izdelek deloval pravilno.<br />

Ko vžig pomaknete na ACC ali na ON, se bo<br />

iPod samodejno vključil. Na ekranu iPoda se<br />

bo pojavila kljukica, po nekaj sekundah pa<br />

jo bo nadomestil logo znamke vozila. iPod je<br />

zdaj pripravljen za uporabo.<br />

Dokler je iPod priključen na ta izdelek, ga<br />

ne morete samostojno vklopiti ali izklopiti.<br />

Njegova baterija se polni samodejno.<br />

Če iPod priključite med predvajanjem,<br />

se le‐to prekine.<br />

Ko je vžig izklopljen ( položaj OFF), preide<br />

iPod v počivalni način. Ko je vžig na OFF,<br />

se baterija iPoda ne polni.<br />

iPod adapter deluje z naslednjimi modeli<br />

iPodov: iPod Generacija 4, iPod Foto,<br />

iPod Nano, iPod Mini in iPod Generacija 5.<br />

Opomba:<br />

- Več podatkov o <strong>Ipod</strong> predvajalnikih<br />

najdete na spletnih straneh družbe<br />

Apple.<br />

iPod 55


Izključitev iPoda<br />

V vsakem trenutku lahko prekinete povezavo<br />

iPoda z izdelkom. Ko ob vklopljenem vžigu<br />

ON) odstranite <strong>Ipod</strong> iz tega izdelka, izgine<br />

z ekrana logo znamke vozila, <strong>Ipod</strong> pa po nekaj<br />

sekundah preide na običajen način delovanja.<br />

Vklop/izklop<br />

Za vklop pritisnite gumb [PWR-VOL].<br />

Za izklop ponovno pritisnite gumb<br />

[PWR-VOL].<br />

Nastavitev glasnosti<br />

Glasnost povečate, če gumb [VOLUME]<br />

zavrtite v smeri urinega kazalca.<br />

Glasnost zmanjšate, če gumb [VOLUME]<br />

zavrtite v smeri, nasprotni vrtenju urinega<br />

kazalca.<br />

Izbira načina delovanja iPoda<br />

S pritiskom tipke [DISC] na glavni napravi<br />

izberete način delovanja iPoda.<br />

Z vsakim pritiskom na tipko [DISC] se način<br />

delovanja spremeni:<br />

Notranji CD ali CD CH ‡ zunanji CDCH1<br />

(=iPod) ‡ (zunanji CDCH2) ‡ notranji<br />

CD ali CD CH.<br />

Opomba:<br />

- Ker je iPod adapter povezan s sistemom<br />

preko vmesnika za zunanji menjalnik<br />

CD‐jev, bo radio prikazal delovanje<br />

v načinu zunanjega CD menjalnika.<br />

Izravnava v iPod načinu<br />

Za nastavitev nizkih in visokih tonov in<br />

razmerja glasnosti zvočnikov (balance, fader)<br />

pritisnite na tipki [EQ] ali [CONTROL] na<br />

glavni napravi.<br />

Koncept seznamov<br />

iPod adapter lahko predvaja glasbo z iPoda,<br />

ki je urejena v seznamih predvajanja.<br />

iPod vmesnik ne podpira funkcij predvajanja<br />

po imenu umetnika, po nazivu albumu ali<br />

po žanru. Priporočamo vam, da vsebino<br />

na svojem iPodu organizirate s pomočjo<br />

programa iTunes.<br />

Razen prvega bodo seznami predvajanj na<br />

glavni napravi enaki in se bodo predvajali<br />

v istem vrstnem redu kot na iPodu.<br />

Prvi seznam predvajanja lahko vključuje<br />

različno vsebino:<br />

- Po priključitvi iPoda na adapter 1. seznam<br />

vsebuje zadnji predvajani seznam, pred<br />

priključitvijo iPoda na glavno napravo.<br />

- Po zamenjavi seznama predvajanja<br />

vsebuje prvi seznam vso glasbo, ki je<br />

shranjena na iPodu.<br />

Zadnji seznami so vedno seznami za<br />

potovanje.<br />

Zaradi omejitev ekrana so seznami predvajanja<br />

vedno razdeljeni v strani seznama, oštevilčene<br />

od 1 do 6. Ker glavna naprava ne more<br />

prikazovati številk od 7 dalje, so naslednji<br />

seznami spet oštevilčeni od 1 do 6. Naziv<br />

seznama seveda opisuje dejanski seznam.<br />

Opomba:<br />

- Če seznam ne vsebuje nobene glasbene<br />

datoteke, bo samodejno preskočen in<br />

H/U se bo premaknil na naslednji seznam.<br />

- Če je zadnji seznam prazen, se bo H/U<br />

pomaknil na prvi seznam.<br />

- Število seznamov je neomejeno.<br />

Opomba:<br />

- Na kakovost zvoka vplivajo tudi EQ<br />

nastavitve na iPodu. Navodila za EQ<br />

nastavitve iPoda najdete v njegovih<br />

Navodilih za uporabo.<br />

56 iPod


Neposredna izbira seznama<br />

S pritiskom na tipke [1] do [6] lahko izberete<br />

sezname s prve strani seznamov. Če je<br />

aktivna stran, ki vsebuje sezname od 7 do<br />

12, s tipkami [1] do [6] dejansko izbiramo<br />

sezname od 7 do 12.<br />

Opomba:<br />

- Tipke za neposredno izbiro seznamov<br />

so na razpolago le z radio aparati<br />

z grafičnimi ekrani.<br />

Izbira seznama - disk gor/dol<br />

Na naslednji seznam preskočite s pritiskom<br />

na tipko [DISC ^].<br />

Opomba:<br />

- Ko dosežete zadnji seznam, ta tipka ne<br />

deluje več.<br />

Na prejšnji seznam preskočite s pritiskom<br />

na tipko [DISC v].<br />

Opomba:<br />

- Ko dosežete prvi seznam, ta tipka ne<br />

deluje več.<br />

Izbira posnetka<br />

Na naslednji posnetek preskočite s kratkim<br />

pritiskom na tipko [TRACK ^].<br />

Opomba:<br />

- Ko dosežete zadnji posnetek na seznamu,<br />

ta tipka ne deluje več.<br />

Na začetek trenutnega posnetka preskočite<br />

s kratkim pritiskom na tipko [TRACK v].<br />

S ponovnim pritiskom na to tipko skočite<br />

na začetek prejšnjega posnetka.<br />

Opomba:<br />

- Ko dosežete prvo posnetek na seznamu,<br />

bo pritisk na to tipko sprožil predvajanje<br />

prvega posnetka od začetka.<br />

- Število posnetkov na seznamu ni omejeno.<br />

- Zaradi omejitev ekrana so posnetki<br />

na seznamu oštevilčeni od 1 do 99.<br />

Če številka posnetka presega 99, se<br />

oštevilčenje posnetka začne spet z 1.<br />

Iskanje v albumu<br />

Z dolgim pritiskom na tipko [TRACK ^] se<br />

pomikate nazaj po trenutnem posnetku.<br />

Ko dosežete začetek posnetka, se začne<br />

predvajanje posnetka od začetka.<br />

Z dolgim pritiskom na tipko [TRACK v] se<br />

hitro pomikate naprej po tekočem posnetku.<br />

Ko dosežete konec posnetka, se začne<br />

predvajanje naslednjega posnetka.<br />

Opomba:<br />

- Medtem se sliši delce posnetka.<br />

Ponavljanje posnetka<br />

Za vklop funkcije ponavljanja kratko pritisnite<br />

tipko [RPT]. Trenutno predvajani posnetek<br />

se bo vedno znova ponavljal. Na ekranu<br />

se prikaže (RPT).<br />

Funkcijo ponavljanja posnetka lahko izklopite<br />

s ponovnim pritiskom na tipko [RPT] ali<br />

z izbiro drugega posnetka s pritiskom na<br />

tipki [TRACK ^] ali [TRACK v].<br />

Ponavljanje seznama<br />

Z dolgim pritiskom na tipko [RPT] ali pritiskom<br />

na tipko [DRPT] vklopite funkcijo ponavljanja<br />

seznama.<br />

Trenutno predvajani seznam se bo vedno<br />

znova ponavljal. Na ekranu se prikaže (DRPT).<br />

Ponavljanje predvajanje seznama izklopite<br />

s ponovnim pritiskom na [RPT]/[DRPT] ali<br />

z izbiro novega seznama s pritiskom na tipki<br />

[DISC ^] ali [DISC v].<br />

iPod 57


Opomba:<br />

- Če je vklopljena ta funkcija, tipki<br />

[TRACK ^] oz. [TRACK v] delujeta tudi,<br />

ko dosežete konec oz. začetek seznama.<br />

- Če ste imeli funkcijo ponavljanja<br />

vklopljeno pred povezavo iPoda, bo<br />

delovala tudi po izvedeni povezavi.<br />

Enako velja, da med povezavo vklopljena<br />

funkcija ponavljanja deluje tudi po<br />

prekinitvi povezave.<br />

Naključna izbira v seznamu<br />

S kratkim pritiskom na tipko [RAND] vklopite<br />

funkcijo naključnega predvajanja posnetkov<br />

s trenutnega seznama.<br />

Funkcijo naključnega predvajanja posnetkov<br />

s seznama izklopite s ponovnim pritiskom<br />

na tipko [RAND].<br />

Če ob vklopljeni funkciji naključnega<br />

predvajanja pritisnete tipko [TRACK ^],<br />

preskočite na predvajanje naslednjega,<br />

naključno izbranega posnetka.<br />

Če ob vklopljeni funkciji naključnega<br />

predvajanja pritisnete na tipko [TRACK v],<br />

preskočite na predhodno predvajani<br />

posnetek.<br />

Opomba:<br />

- Če ob vklopljeni funkciji naključnega<br />

predvajanja ni vklopljena funkcija<br />

ponavljanja, bo aparat po predvajanju<br />

vseh posnetkov s tekočega seznama<br />

preskočil na naslednji seznam.<br />

- Če ste imeli funkcijo naključnega<br />

predvajanja vklopljeno pred povezavo<br />

iPoda, bo delovala tudi po izvedeni<br />

povezavi. Enako velja, da med povezavo<br />

vklopljena funkcija naključnega<br />

predvajanja deluje tudi po prekinitvi<br />

povezave.<br />

Naključno predvajanje v celotni vsebini<br />

Z dolgim pritiskom na tipko [RAND] ali<br />

pritiskom na tipko [DRAND] vklopite naključno<br />

predvajanje vseh posnetkov, shranjenih na<br />

iPodu (naključno predvajanje 1.seznama).<br />

Funkcijo naključnega predvajanja posnetkov<br />

izklopite s ponovnim kratkim pritiskom na<br />

tipko [RAND]/[DRAND].<br />

Če ob vklopljeni funkciji naključnega<br />

predvajanja pritisnete tipko [TRACK ^],<br />

preskočite na predvajanje naslednjega,<br />

naključno izbranega posnetka. Če ob vklopljeni<br />

funkciji naključnega predvajanja pritisnete na<br />

tipko [TRACK v], preskočite na predhodno<br />

predvajani posnetek.<br />

S pritiskom na tipko [DISC^]/[DISC v] ob<br />

vklopljeni funkciji naključnega predvajanja,<br />

se bo ta funkcija izklopila.<br />

Opomba:<br />

- Med povezavo vklopljena funkcija<br />

naključnega predvajanja vseh posnetkov<br />

bo delovala tudi po prekinitvi povezave.<br />

Iskanje posnetkov na seznamu<br />

S kratkim pritiskom na tipko [SCAN] vklopite<br />

iskanje med vsemi naslovi izbranega seznama.<br />

Slišali boste prvih 10 sekund vsakega posnetka.<br />

Po predvajanju vseh iskanih posnetkov se<br />

funkcija izklopi, začne se predvajanje prvega<br />

predstavljenega posnetka.<br />

Funkcijo iskanja izklopite s ponovnim kratkim<br />

pritiskom na tipko [SCAN]. Predvajanje se<br />

bo nadaljevalo s posnetkom, predvajanim<br />

v trenutku izklopa.<br />

Iskanje seznamov<br />

Z dolgim pritiskom na tipko [SCAN] ali<br />

pritiskom na tipko [DSCAN] vključite iskanje<br />

med vsemi seznami razen prvega. Slišite<br />

prvih 10 sekund prvega posnetka z vsakega<br />

seznama.<br />

58 iPod


Po predvajanju vseh iskanih seznamov,<br />

razen seznama 1, se funkcija iskanja izklopi,<br />

začne se predvajanje prvega predstavljenega<br />

posnetka.<br />

Funkcijo iskanja seznamov izklopite<br />

s ponovnim pritiskom na tipko [SCAN]/<br />

[DSCAN]; nadaljuje se s predvajanjem<br />

trenutnega posnetka.<br />

Prikaz podatkov za prikaze znakov<br />

S kratkim pritiskom na tipki [DISP]/[[TEXT]<br />

lahko izbirate med stranmi z različnimi<br />

vrstami informacij, ki so, glede na vrsto<br />

ekrana, prikazane v določenem zaporedju:<br />

Prikaz znakov, ki ne podpira CD besedil:<br />

- številka seznama & številka posnetka<br />

‡ pretečeni čas predvajanja ‡ številka<br />

seznama & številka posnetka.<br />

8-znakovni prikaz, ki podpira CD besedila:<br />

- številka seznama & številka posnetka<br />

‡ pretečeni čas predvajanja ‡ (DISC)<br />

za 3 sekunde in potem naziv seznama<br />

‡ (TRACK) za 3 sekunde in potem naslov<br />

posnetka ‡ številko seznama & številko<br />

posnetka.<br />

12-znakovni prikaz, ki podpira CD besedila:<br />

- številka seznama & številka posnetka<br />

& pretečeni čas predvajanja ‡ naziv<br />

seznama ‡ naslov posnetka ‡ številka<br />

seznama & številka posnetka & pretečeni<br />

čas predvajanja.<br />

Z dolgim pritiskom na tipki [DISP]/[[TEXT]<br />

lahko prikažete dodatne informacije z iste<br />

strani. Oglasi se beep. 5 sekund potem,<br />

ko ste pustili tipko nedotaknjeno, se ekran<br />

vrne v izhodiščno stanje.<br />

Vrsta informacij, ki jih lahko na tak način<br />

prikažete, je odvisna od vrste ekrana:<br />

8-znakovni prikaz:<br />

- številka seznama & številka posnetka<br />

‡ pretečeni čas predvajanja<br />

- pretečeni čas predvajanja ‡ naziv<br />

seznama<br />

- naziv seznama ‡ naslednjih 8 znakov<br />

naziva seznama<br />

- naslov posnetka ‡ naslednjih 8 znakov<br />

naslova posnetka<br />

12-znakovni prikaz:<br />

- številka seznama & številka posnetka<br />

& pretečeni čas predvajanja ‡ naziv<br />

seznama<br />

- naziv seznama ‡ naslednjih 12 znakov<br />

naziva seznama<br />

- naslov posnetka ‡ naslednjih 12 znakov<br />

naslova posnetka<br />

Prikaz podatkov za grafične prikaze<br />

Grafični prikaz, ki ne podpira CD besedil:<br />

številka seznama & številka posnetka<br />

& pretečeni čas predvajanja + tipke za<br />

neposredno izbiro seznamov (1) do (6).<br />

Druge vsebine za prikaz ni na razpolago.<br />

Grafični prikazi, ki podpirajo CD besedila;<br />

S pritiskom na tipko [TITLE] lahko izbirate<br />

med dvema stranema z različnimi vrstami<br />

podatkov:<br />

- številka seznama & številka posnetka<br />

& pretečeni čas prdvajanja + tipke za<br />

neposredno izbiro seznamov (1) do (6)<br />

- številka seznama & številka posnetka<br />

& pretečeni čas predvajanja + naziv<br />

seznama + naslov posnetka.<br />

iPod 59


Grafični prikazi, ki podpirajo Tracklist<br />

(seznam posnetkov)<br />

S pritiskom na tipko [TRACKLIST] lahko<br />

izbirate med stranmi z različnimi vrstami<br />

podatkov.<br />

- številka seznama & številka posnetka<br />

& pretečeni čas predvajanja + tipke za<br />

neposredno izbiro seznamov (1) do (6)<br />

+ naziv seznama + naslov posnetka<br />

- seznam do 99 naslovov posnetkov<br />

trenutnega seznama.<br />

S pomočjo tipk gor/dol na levi strani se lahko<br />

gibljete gor in dol po seznamu.<br />

Prikazane naslove lahko izberete neposredno<br />

s pritiskom na označeni del ekrana.<br />

Opomba:<br />

- zaradi dvoznakovne omejitve ekrana<br />

so seznami, ki vsebujejo več kot 99<br />

posnetkov, razdeljeni v posamezne dele<br />

z 99 posnetki.<br />

- Tracklist (seznam posnetkov) prikazuje<br />

naslove tistega dela, ki vključuje trenutno<br />

predvajani posnetek.<br />

- Tracklist se ne obnavlja samodejno, zato<br />

je lahko označen napačen naslov. Vsebino<br />

Tracklista obnovite tako, da Tracklist<br />

zaprete in ponovno odprete.<br />

- Tracklist stran se bo samodejno zaprla po<br />

10-ih sekundah neuporabe.<br />

- Iz varnostnih razlogov se Tracklist ne<br />

prikaže oz. izgine, kadar vozite hitreje<br />

od 6 km/uro.<br />

Daljinsko upravljanje na krmilnem obroču<br />

Izbira načina<br />

Vsakič, ko pritisnete tipko [MODE],<br />

se spremeni način delovanja avdio sistema:<br />

FM-AM-CD.<br />

Glasnost<br />

Glasnost povečate, če pritisnite ali zavrtite<br />

gumb [VOL +].<br />

Glasnost zmanjšate, če pritisnite ali zavrtite<br />

gumb [VOL -].<br />

Menjava posnetkov<br />

Na naslednji posnetek preskočite s pritiskom<br />

na tipko [^].<br />

Na začetek trenutnega posnetka preskočite<br />

s kratkim pritiskom na tipko [v].<br />

S ponovnim pritiskom na to tipko skočite<br />

na začetek prejšnjega posnetka.<br />

Menjava seznamov predvajanja<br />

Seznam zamenjate z dolgim pritiskom na<br />

tipko [^].<br />

Na prejšnji seznam preskočite s pritiskom<br />

na tipko [v].<br />

60 iPod


Odpravljanje napak<br />

Poskrbite, da uporabljate zadnjo verzijo programa iTunes in da je na iPodu naložena zadnja<br />

verzija programa s Apellove spletne strani. Če sumite, da nekaj ni v redu, postopajte, kot je<br />

opisano v nadaljevanju.<br />

Težava<br />

Naslovi se ne prikažejo.<br />

Nekaterih pesmi ni mogoče<br />

poiskati.<br />

Tracklist meni prikazuje<br />

napačen naslov (samo<br />

naprave z Tracklist opcijo).<br />

iPod ne deluje pravilno.<br />

iPod po odključitvi z iPod<br />

adapterja ne deluje pravilno.<br />

Možna rešitev / razlaga<br />

Pritisnite DISP/TEXT/TITLE.<br />

Pri svojem pooblaščenem prodajalcu se prepričajte ali<br />

vaš radijski aparat podpira CD besedila na zunanjem<br />

menjalniku CD-jev.<br />

Naprava ne podpira iskanja po izvajalcih ali naslovih<br />

posnetkov. Priporočamo vam, da vsebino na svojem<br />

iPodu s pomočjo programa iTunes organizirate v sezname<br />

predvajanja. V vsakem primeru pa so vsi posnetki na<br />

prvem seznamu.<br />

Tracklist morate obnoviti (glejte poglavje Grafični prikazi,<br />

ki podpirajo Tracklist).<br />

Izključite kabel iz iPoda. Ko se na ekranu prikaže glavni<br />

meni iPoda, ponovno priključite kabel (glejte poglavje<br />

Ponastavljanje iPod adapterja in iPoda).<br />

iPod ni zaznal odključitve. Ponastavite iPod (glejte navodila<br />

za uporabo iPoda).<br />

Če opisani predlogi ne rešijo problema, odpeljite avto do najbližjega pooblaščenega trgovca.<br />

Če imate vprašanja v zvezi s samim iPodom, si oglejte priročnik za njegovo uporabo ali obiščite<br />

Apellovo spletno stran.<br />

iPod 61


Ponastavitev iPod-a in iPod adapterja<br />

Pod posebnimi pogoji se lahko včasih pojavijo težave v izvajanju programske opreme in vaš<br />

iPod lahko "zamrzne". Vmesnik in iPod lahko ponastavite brez nevarnosti, da bi izgubili njegovo<br />

vsebino in nastavitve, po naslednjem postopku:<br />

- Izklopite/vklopite radijski aparat.<br />

Če problem ni rešen:<br />

- <strong>Ipod</strong> odključite in spet priključite na adapter. Prepričajte se, da s konektorjem ni nič narobe.<br />

Če problem še ni rešen, odključite iPod in:<br />

- Zavrtite ključ za vžig v položaj OFF in počakajte eno minuto, preden ga spet zavrtite v<br />

položaj ON. Ponovno priključite iPod.<br />

Če problem še ni rešen, odključite iPod, zavrtite ključ za vžig v položaj OFF in:<br />

- ponastavite vaš iPod. (Glejte Navodila za uporabo iPoda).<br />

Specifikacije<br />

iPod adapter na enoti:<br />

Napajanje:<br />

DC 7,5V-16V (AVC LAN), 10,5 V-16 V (delovanje iPoda)<br />

Največji tok:<br />

< 1A<br />

Največji tok v pripravljenosti: < 1mA<br />

Dimenzije ECU:<br />

96 mm (Š) x 30 mm (V) x 66 mm (G)<br />

Teža ECU:<br />

0,105 kg<br />

Največ Izhodna moč:<br />

2 VRMS<br />

Največ Impedanca izhodne moči: 220 Ohmov (APM vstopni nivo > 10K Ohmov<br />

ESD zaščita:<br />

> 15 kV<br />

62 iPod


Зміст<br />

Вступ ..................................................................................................................................................... 64<br />

Техніка безпеки ................................................................................................................................... 64<br />

Інформація про правовий імунітет ................................................................................................. 66<br />

Важлива інформація .......................................................................................................................... 67<br />

Інструкції з експлуатації .................................................................................................................... 67<br />

Зображення магнітоли ................................................................................................................................................. 67<br />

Підключення плеєра iPod ........................................................................................................................................... 67<br />

Відключення плеєра iPod ............................................................................................................................................ 67<br />

Ввімкнення / вимкнення ............................................................................................................................................. 67<br />

Регулювання гучності звуку ...................................................................................................................................... 67<br />

Вибір режиму iPod ......................................................................................................................................................... 68<br />

Користування еквалайзером в режимі iPod ...................................................................................................... 68<br />

Функція списку програвання .................................................................................................................................... 68<br />

Пряме обирання списків програвання ................................................................................................................ 68<br />

Обирання списку програвання кнопками обирання дисків ...................................................................... 69<br />

Вибір назви музичної композиції ............................................................................................................................ 69<br />

Пошук в межах однієї композиції ........................................................................................................................... 69<br />

Повторення музичної композиції ........................................................................................................................... 69<br />

Повторення програвання списку ........................................................................................................................... 69<br />

Випадкове програвання зі списку програвання .............................................................................................. 70<br />

Випадкове програвання всіх композицій ........................................................................................................... 70<br />

Сканування назв музичних композицій в межах списку програвання ................................................. 70<br />

Сканування списків програвання ........................................................................................................................... 70<br />

Показ даних на текстових дисплеях ...................................................................................................................... 71<br />

Показ даних на графічних дисплеях ...................................................................................................................... 71<br />

Дистанційне керування кермового колеса .................................................................................... 72<br />

Вибір режиму ................................................................................................................................................................... 72<br />

Гучність ............................................................................................................................................................................... 72<br />

Зміна композиції ............................................................................................................................................................. 72<br />

Зміна списку програвання ......................................................................................................................................... 72<br />

Розв’язання проблем ......................................................................................................................... 73<br />

Перезавантаження адаптера та плеєра iPod ................................................................................. 74<br />

Характеристики .................................................................................................................................. 74<br />

iPod 63


Вступ<br />

Дякуємо за покупку нашого виробу.<br />

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію для належного користування виробом.<br />

Перед використанням обов’язково прочитайте розділ «Техніка безпеки» (стор. 64,65 та 66).<br />

Збережіть цю інструкцію з експлуатації для довідок в майбутньому.<br />

Техніка безпеки<br />

• Перед використанням системи уважно прочитайте інструкцію з експлуатації пристрою та всіх<br />

інших компонентів аудіосистеми вашого автомобіля. Там містяться інструкції з безпечного та<br />

ефективного використання системи. <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA знімає з себе всю відповідальність<br />

за будь-які проблеми, що виникають внаслідок невиконання інструкцій, наданих в цьому<br />

посібнику.<br />

• В цьому посібнику використовуються піктограми, на яких зображено, як безпечно користуватися<br />

пристроєм, а також повідомляється про потенційну небезпеку, що виникає внаслідок некоректного<br />

підключення та експлуатації. Значення піктограм пояснені нижче. Для користування цим<br />

посібником, а також для належного використання системи важливе повне розуміння значення<br />

піктограм.<br />

m<br />

Попередження<br />

m<br />

Обережно<br />

Ця піктограма має звернути вашу увагу на важливі інструкції з експлуатації<br />

та установки. Невиконання інструкцій може привести до тяжких травм чи<br />

смерті.<br />

Ця піктограма має звернути вашу увагу на важливі інструкції з експлуатації та<br />

установки. Невиконання інструкцій може привести до травм чи матеріальних<br />

збитків.<br />

64 iPod


m<br />

При користуванні цим приладом дотримуйтеся наступних застережень<br />

• Під час руху водієві не можна дивитись<br />

на дисплей чи здійснювати управління<br />

системою.<br />

Спостерігання за дисплеєм чи управління<br />

системою буде відволікати водія від<br />

стеження за дорогою, що може привести до<br />

аварій. Завжди зупиняйте авто в безпечному<br />

місці та вмикайте паркувальне гальмо перед<br />

стеженням за дисплеєм чи здійснення<br />

управління системою. Це може спричинити<br />

проблеми.<br />

• Не розбирайте та не змінюйте пристрій.<br />

Не розбирайте, не змінюйте пристрій та<br />

не намагаєтесь самостійно відремонтувати<br />

його. Якщо пристрій потребує ремонту,<br />

зверніться до свого авторизованого дилера.<br />

• Не користуєтесь несправним пристроєм.<br />

Якщо пристрій вийшов з ладу (не<br />

вмикається, немає звуку), або знаходиться<br />

в ненормальному стані (містить сторонні<br />

предмети, потрапляв у воду, з’явився<br />

дим або запах), негайно вимкніть його та<br />

зверніться до авторизованого дилера.<br />

• Будь ласка, зверніться до авторизованого<br />

дилера для заміни запобіжника.<br />

При перегорянні запобіжника усуньте<br />

причину та зверніться до кваліфікованого<br />

сервісного інженера для заміни його<br />

відповідним запобіжником, призначеним<br />

для цього пристрою. Некоректна заміна<br />

запобіжника може привести до виникнення<br />

диму, пожежі та пошкодження пристрою.<br />

iPod 65


m<br />

При користуванні цим приладом дотримуйтеся наступних застережень<br />

• Підтримуйте гучність звуку на<br />

належному рівні.<br />

Підтримуйте гучність звуку на достатньо<br />

низькому рівні для забезпечення адекватного<br />

сприйняття стану дороги та руху транспорту<br />

під час управління автомобілем.<br />

• Не використовуйте цей адаптер в інших<br />

транспортних засобах або за межами<br />

вашого автомобіля.<br />

Невиконання цих вимог може привести до<br />

виникнення диму, пожежі, ударів електричним<br />

струмом, травм або інших проблем.<br />

• Не використовуйте пристрій протягом<br />

довгого періоду при вимкненому двигуні.<br />

Тривале використання аудіосистеми при<br />

вимкненому двигуні приведе до розрядження<br />

акумулятора.<br />

• Не залишайте адаптер чи плеєр iPod під<br />

прямими променями сонця або при надто<br />

високій температурі.<br />

В іншому разі це приведе до збільшення<br />

внутрішньої температури пристроїв, а також<br />

може привести до виникнення диму, пожежі<br />

чи інших пошкоджень пристроїв.<br />

• Не використовуйте пристрої в умовах, де на<br />

них може потрапити вода, волога чи пил.<br />

В іншому разі це приведе до збільшення<br />

внутрішньої температури пристроїв, а<br />

також може привести до виникнення<br />

диму, пожежі чи інших пошкоджень<br />

пристроїв. З особливою увагою стежте,<br />

щоб пристрої не промокали в автомийках<br />

чи в дощові днини.<br />

• Установка: Перед самостійною установкою<br />

чи розширенням системи уважно<br />

прочитайте інструкції з установки.<br />

• При використанні пристрою надійно<br />

зафіксуйте плеєр iPod.<br />

Не допускайте падіння плеєра iPod на<br />

підлогу, де він може потрапити під педаль<br />

гальма чи акселератора.<br />

• Детальну інформацію про плеєри<br />

iPod ви можете знайти за наступним<br />

гіперпосиланням:<br />

www.apple.com/ipod/ipod.html<br />

Інформація про правовий імунітет<br />

• у випадку збитків, завданих пожежею, діями третіх осіб чи іншими нещасними випадками, або<br />

навмисного чи випадкового неправильного використання, некоректного застосування, або<br />

використання в ненормальних умовах, ремонт продукту буде проводитися за кошти користувача.<br />

• <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA не несе відповідальності за будь-які непрямі збитки, такі як втрата<br />

комерційних прибутків, зміна чи втрата записаних в пам’яті даних, що були спричинені<br />

використанням чи невикористанням цього продукту.<br />

• <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA знімає з себе всю відповідальність за втрату даних на плеєрі iPod,<br />

навіть якщо дані були втрачені під час використання пристрою.<br />

66 iPod


Важлива інформація<br />

Цей пристрій призначений для управління та прослуховування музичних файлів виключно на<br />

плеєрі iPod через оригінальний головний пристрій.<br />

• iPod є торгівельною маркою Apple Inc., зареєстрованою в США та інших країнах.<br />

• Робота пристрою залежить від версії програмного забезпечення iPod.<br />

• Результати роботи пристрою залежать від головного пристрою, до якого він підключається.<br />

• Зверніться до авторизованого дилера, щоб з’ясувати сумісність вашого головного пристрою<br />

з адаптером iPod.<br />

Інструкції з експлуатації<br />

Зображення магнітоли<br />

Ескіз дизайну магнітоли із зазначенням функцій<br />

кнопок можна знайти в інструкції з експлуатації<br />

власника автомобіля, в розділі, що стосується<br />

роботи аудіосистеми.<br />

Підключення плеєра iPod<br />

Підключіть модульний рознімач, що виходить<br />

з адаптера до плеєра iPod.<br />

m Для належної роботи пристрою підключайте<br />

до iPod тільки модульний рознімач.<br />

Коли ключ запалення знаходиться в положенні<br />

ACC чи ON, iPod буде автоматично активований.<br />

На дисплеї iPod з’явиться «галочка», яку<br />

за декілька секунд змінить логотип марки<br />

автомобіля. iPod готовий до використання.<br />

Протягом всього часу, коли iPod підключений<br />

до цього блоку, плеєр iPod не можна ввімкнути<br />

чи вимкнути окремо, а батарея iPod автоматично<br />

заряджається.<br />

При підключенні iPod під час програвання,<br />

композицію буде поставлено на паузу.<br />

Коли ключ запалення повертається в положенні<br />

OFF, iPod переходить в режим очікування. Якщо<br />

ключ запалення знаходиться в положенні OFF,<br />

iPod заряджатися не буде.<br />

Адаптер iPod підтримує наступні моделі<br />

плеєрів iPod: iPod Generation 4, iPod Photo,<br />

iPod Nano, iPod Mini, iPod Generation 5.<br />

Примітка:<br />

- Інформацію, що стосується плеєра iPod ви<br />

зможете знайти на веб-сайті Apple.<br />

Відключення плеєра iPod<br />

iPod можна відключити від даного пристрою<br />

в будь-який час. При знятті iPod з цього<br />

пристрою, коли ключ запалення знаходиться<br />

в положенні ON, логотип автомобіля зникає,<br />

а iPod повертається до нормальної роботи<br />

через декілька секунд.<br />

Ввімкнення / вимкнення<br />

Натисніть на кнопку [PWR-VOL] для<br />

ввімкнення пристрою.<br />

Натисніть на кнопку [PWR-VOL] для<br />

вимкнення пристрою.<br />

Регулювання гучності звуку<br />

Повертайте регулятор [VOLUME] за<br />

годинниковою стрілкою для збільшення<br />

гучності.<br />

Повертайте регулятор [VOLUME] проти<br />

годинникової стрілки для зменшення<br />

гучності.<br />

iPod 67


Вибір режиму iPod<br />

Натисніть [DISC] на головному пристрої<br />

для вибору режиму iPod.<br />

При кожному натисканні [DISC], режими<br />

змінюються наступним чином:<br />

Внутрішній CD або CD CH ‡ зовнішній<br />

CDCH1 (=iPod) ‡ (зовнішній CDCH2)<br />

‡ внутрішній CD чи CD CH.<br />

Примітка:<br />

- Оскільки адаптер iPod підключений<br />

через інтерфейс зовнішнього програвача<br />

компакт-дисків, на магнітолі з’явиться режим<br />

зовнішнього програвача компакт-дисків.<br />

Користування еквалайзером в режимі iPod<br />

Натисніть [EQ] чи [CONTROL] на головному<br />

пристрої для регулювання налаштувань<br />

низьких та високих частот, балансу та<br />

автоматичного акустичного балансу.<br />

Примітка:<br />

- Налаштування еквалайзера на iPod також<br />

будуть впливати на звук. Для регулювання<br />

налаштувань еквалайзера iPod див. посібник<br />

користувача iPod.<br />

Функція списку програвання<br />

Адаптер iPod може програвати музичні<br />

композиції iPod, що упорядковані в списки<br />

програвання.<br />

Інтерфейс iPod не підтримує функції, обрані<br />

для окремого виконавця, альбому чи жанру.<br />

Ми рекомендуємо упорядкувати музику iPod<br />

у списки програвання за допомогою iTunes.<br />

Списки програвання будуть відповідати та<br />

наводитися в тому ж порядку, що і на плеєрі<br />

iPod та на головному пристрої, за винятком<br />

першого.<br />

Перший список програвання може<br />

включати інший зміст:<br />

- Після підключення iPod список програвання 1<br />

містить останній обраний список перед<br />

підключенням головного пристрою.<br />

- Після зміни списку програвання, перший<br />

список програвання містить всі назви<br />

музичних творів iPod.<br />

Останній список програвання завжди готовий<br />

до програвання.<br />

В зв’язку з обмеженнями дисплея, списки<br />

програвання відокремлені в сторінки списків<br />

програвання та пронумеровані від 1 до 6. На<br />

головному пристрої не можуть показуватися<br />

цифри від 7 й вище, тому нумерація наступних<br />

списків програвання відновиться знову від 1 до<br />

6. Тим не менш, назва списку буде збережена.<br />

Примітка:<br />

- Якщо список програвання не містить жодних<br />

назв музичних композицій, він буде автоматично<br />

пропущений, а головний пристрій перейде до<br />

наступного списку.<br />

- Якщо останній список програвання порожній,<br />

головний пристрій перейде до першого.<br />

- Кількість списків програвання не обмежена.<br />

Пряме обирання списків програвання<br />

Натисканням на кнопки від [1] до [6] обираються<br />

фактичні списки програвання відповідних<br />

сторінок списків. Отже, якщо активна сторінка<br />

списків програвання, що містить списки<br />

програвання від 7 до 12, кнопками від [1] до [6]<br />

можна обрати списки програвання від 7 до 12.<br />

Примітка:<br />

- нопки прямого обирання списків програвання<br />

наявні тільки в магнітолах з графічними<br />

дисплеями.<br />

68 iPod


Обирання списку програвання<br />

кнопками обирання дисків<br />

Натисніть [DISC ^] для переходу до наступного<br />

списку програвання.<br />

Примітка:<br />

- При досягненні останнього списку<br />

програвання, кнопка становиться не<br />

активною.<br />

Натисніть [DISC v] для переходу до<br />

попереднього списку програвання.<br />

Примітка:<br />

- При досягненні найпершого списку<br />

програвання, кнопка становиться не<br />

активною.<br />

Вибір назви музичної композиції<br />

Натисніть [TRACK ^] на короткий проміжок<br />

часу для переходу до наступної музичної<br />

композиції.<br />

Примітка:<br />

- При досягненні останньої назви списку<br />

програвання, кнопка становиться не<br />

активною.<br />

Натисніть [TRACK v] на короткий проміжок<br />

часу для переходу до початку поточної<br />

музичної композиції; для переходу до<br />

попередньої композиції, натисніть на<br />

кнопку ще раз.<br />

Примітка:<br />

- При досягненні першої композиції списку<br />

програвання, повторне натискання цієї<br />

кнопки буде повертати плеєр до початку<br />

першої композиції.<br />

- Кількість назв композицій в списку програвання<br />

не обмежена.<br />

- Назви музичних композицій в списку програвання<br />

пронумеровані від 1 до 99, в зв’язку<br />

з обмеженнями дисплея. Якщо номер доріжки<br />

перевищує 99, нумерація знову розпочинається<br />

від Доріжки 1.<br />

Пошук в межах однієї композиції<br />

Натисніть й утримуйте [TRACK ^] для перемотування<br />

поточної музичної композиції назад.<br />

При досягненні початку композиції програвання<br />

композиції розпочнеться з початку. Натисніть<br />

й утримуйте [TRACK v] для перемотування<br />

поточної музичної композиції вперед.<br />

При досягненні кінця композиції розпочнеться<br />

програвання наступної музичної композиції.<br />

Примітка:<br />

- Під час цієї операції буде чутно фрагменти<br />

музичної композиції.<br />

Повторення музичної композиції<br />

Натисніть [RPT] на короткий проміжок часу<br />

для активації функції повторення. Поточна<br />

композиція буде постійно програватися<br />

від початку до кінця. На дисплеї з’явиться<br />

напис (RPT).<br />

Для вимкнення функції повторного<br />

програвання знову натисніть на [RPT], або<br />

оберіть іншу композицію, натиснувши на<br />

[TRACK ^] або [TRACK v].<br />

Повторення програвання списку<br />

Натисніть [RPT] на довгий проміжок часу,<br />

або натисніть [DRPT] для активації функції<br />

повторення списку програвання.<br />

Поточний список програвання буде постійно<br />

програватися по колу. На дисплеї з’явиться<br />

напис (DRPT).<br />

Для вимкнення функції повторного програвання<br />

списку знову натисніть на [RPT]/[DRPT],<br />

або оберіть інший список програвання, натиснувши<br />

на композицію, натиснувши на [DISC ^]<br />

або [DISC v].<br />

Примітка:<br />

- При активації цієї функції вибір назви музичної<br />

композиції натисканням [TRACK ^] або<br />

[TRACK v] не стане не активним при досягненні<br />

останньої назви композиції в списку<br />

програвання.<br />

iPod 69


- При активації функції повторювання на<br />

плеєрі iPod перед підключенням, вона буде<br />

ввімкнена й після підключення. Також, функція<br />

повторювання, ввімкнена в підключеному<br />

стані буде активною й після відключення.<br />

Випадкове програвання зі<br />

списку програвання<br />

Натисніть [RAND] на короткий час для активації<br />

випадкового програвання всіх композицій<br />

обраного списку програвання.<br />

Для вимкнення функції випадкового програвання<br />

знову натисніть [RAND] на короткий<br />

проміжок часу.<br />

При натисканні [TRACK ^] під час випадкового<br />

програвання розпочнеться програвання<br />

наступної випадково обраної музичної<br />

композиції.<br />

При натисканні [TRACK v] під час випадкового<br />

програвання розпочнеться програвання<br />

попередньої композиції.<br />

Примітка:<br />

- Якщо в режимі випадкового програвання<br />

не активувати режим повторення, після<br />

програвання усіх композицій поточного<br />

списку розпочнеться програвання<br />

наступного списку.<br />

- При активації функції випадкового<br />

програвання на плеєрі iPod перед<br />

підключенням, вона буде ввімкнена й після<br />

підключення. Також, функція випадкового<br />

програвання, ввімкнена в підключеному<br />

стані буде активною й після відключення.<br />

Випадкове програвання всіх композицій<br />

Натисніть й утримуйте [RAND] або натисніть<br />

[DRAND] для активації випадкового програвання<br />

всіх композицій, збережених на плеєрі iPod<br />

(випадкове програвання списку 1).<br />

При натисканні [TRACK ^] під час випадкового<br />

програвання розпочнеться програвання<br />

наступної випадково обраної музичної<br />

композиції. При натисканні [TRACK v] в режимі<br />

випадкового програвання розпочнеться<br />

програвання попередньої композиції.<br />

При натисканні [DISC^]/[DISC v] в режимі<br />

випадкового програвання цю функцію буде<br />

вимкнено.<br />

Примітка:<br />

- Функція випадкового програвання альбомів,<br />

ввімкнена в підключеному стані буде<br />

активною й після відключення.<br />

Сканування назв музичних композицій<br />

в межах списку програвання<br />

Натисніть [SCAN] на короткий час для активації<br />

сканування всіх композицій обраного списку<br />

програвання. Всі музичні композиції будуть<br />

програватися протягом 10 секунд. Після<br />

завершення сканування всіх композицій<br />

списку, функцію сканування буде вимкнено,<br />

й розпочнеться програвання першої композиції.<br />

Для вимкнення функції сканування знову<br />

натисніть [SCAN] на короткий проміжок часу.<br />

При цьому буде продовжене програвання<br />

поточної сканованої композиції.<br />

Сканування списків програвання<br />

Натисніть й утримуйте [SCAN] або натисніть<br />

[DSCAN] для активації сканування всіх списків<br />

програвання, окрім списку 1. При цьому будуть<br />

програватися перші композиції всіх списків<br />

протягом 10 секунд кожна.<br />

Після завершення сканування всіх списків<br />

окрім списку 1, функцію сканування буде<br />

вимкнено, й розпочнеться програвання<br />

першої сканованої композиції.<br />

Для вимкнення функції випадкового програвання<br />

знову натисніть [RAND]/[DRAND] на<br />

короткий проміжок часу.<br />

70 iPod


Для вимкнення функції сканування списків<br />

знову натисніть на [SCAN]/[DSCAN], при цьому<br />

буде продовжувати грати список програвання,<br />

сканований останнім.<br />

Показ даних на текстових дисплеях<br />

Коротким натисканням [DISP]/[[TEXT] ви можете<br />

обирати сторінки з різними типами інформації,<br />

що виводиться в певному порядку, в залежності<br />

від типу дисплея:<br />

Текстові дисплеї, що не підтримують<br />

текстової інформації компакт-диска:<br />

- Номер списку програвання й номер<br />

композиції ‡ програний час ‡ номер<br />

списку програвання й номер композиції.<br />

8-символьні текстові дисплеї з підтримкою<br />

текстової інформації компакт-диска:<br />

- Номер списку програвання й номер<br />

композиції ‡ програний час ‡ (ДИСК)<br />

протягом 3 секунд, а потім назва списку<br />

програвання ‡ (ДОРІЖКА) протягом 3<br />

секунд, а потім назва композиції.<br />

12-символьні текстові дисплеї з підтримкою<br />

текстової інформації компакт-диска:<br />

- Номер списку програвання, номер<br />

композиції та програний час ‡ назва<br />

списку програвання ‡ назва композиції<br />

‡ номер списку програвання, номер<br />

композиції та програний час.<br />

Натискаючи [DISP]/[[TEXT] протягом<br />

тривалого часу ви можете перейти до<br />

додаткової інформації на тій самій сторінці.<br />

Пролунає звуковий сигнал. Через 5 секунд<br />

після відпускання кнопки дисплей повернеться<br />

у первинний стан.<br />

Тип відображуваної інформації залежатиме<br />

від типу дисплея:<br />

8-символьні текстові дисплеї:<br />

- Номер списку програвання й номер<br />

композиції ‡ програний час<br />

- програний час ‡ назва списку програвання<br />

- назва списку програвання ‡ наступні<br />

8 символів назви списку<br />

- назва композиції ‡ наступні 8 символів назви<br />

композиції.<br />

12-символьні текстові дисплеї:<br />

- Номер списку програвання, номер композиції<br />

та програний час ‡ назва списку програвання<br />

- назва списку програвання ‡ наступні<br />

12 символів назви списку<br />

- назва композиції ‡ наступні 12 символів<br />

назви композиції.<br />

Показ даних на графічних дисплеях<br />

Графічні дисплеї, що не підтримують текстової<br />

інформації компакт-диска:<br />

Номер списку програвання, номер композиції та<br />

програний час + кнопки прямого вибору списку<br />

програвання від (1) до (6).<br />

Жоден інший тип показів дисплея не доступний.<br />

Графічні дисплеї з підтримкою текстової<br />

інформації компакт-диска:<br />

Натискаючи [TITLE] ви можете перемикати між<br />

двома сторінками з інформацією різного типу:<br />

- Номер списку програвання, номер композиції<br />

та програний час + кнопки прямого вибору<br />

списку програвання від (1) до (6)<br />

- Номер списку програвання, номер композиції<br />

та програний час + назва списку програвання<br />

+ назва композиції.<br />

iPod 71


Графічні дисплеї з підтримкою<br />

списку звукових доріжок<br />

Натискаючи [TRACKLIST] ви можете гортати<br />

сторінки з інформацією різного типу.<br />

- Номер списку програвання, номер<br />

композиції та програний час + кнопки<br />

прямого вибору списку програвання від<br />

(1) до (6) + назва списку програвання +<br />

назва композиції<br />

- список композицій до 99 найменувань<br />

в активному списку програвання.<br />

Використовуйте кнопки вниз та вгору на<br />

дисплеї для перегортання списку.<br />

Назви музичних композицій можна обирати<br />

безпосередньо шляхом натискання обраної<br />

області дисплея.<br />

Примітка:<br />

- В зв’язку з графічним обмеженням дисплея<br />

(2 символи) списки програвання, що містять<br />

більше 99 назв будуть розділені на блоки до<br />

99 назв кожний.<br />

- Список звукових доріжок показує назви<br />

композицій блоку, що містить композицію,<br />

яка програється в даний момент.<br />

- Список звукових доріжок не оновлюється<br />

автоматично, виділеною може бути інша назва<br />

композиції. Для оновлення списку звукових<br />

доріжок закрийте та знову відкрийте список.<br />

- Сторінка списку звукових доріжок автоматично<br />

зникне після 10 секунд бездіяльності<br />

користувача.<br />

- З міркувань безпеки список звукових<br />

доріжок буде недоступним або зникне при<br />

перевищенні швидкості 6 км/г.<br />

Дистанційне керування кермового колеса<br />

Вибір режиму<br />

При кожному натисканні [MODE], аудіопристрій<br />

перемикає режими FM-AM-CD.<br />

Гучність<br />

Натисніть або поверніть регулятор [VOL +]<br />

для збільшення гучності.<br />

Натисніть або поверніть регулятор [VOL -]<br />

для зменшення гучності.<br />

Зміна композиції<br />

Натисніть кнопку [^] для переходу до<br />

наступної композиції.<br />

Натисніть [v] для переходу до початку<br />

поточної музичної композиції; для переходу<br />

до попередньої композиції, натисніть на<br />

кнопку ще раз.<br />

Зміна списку програвання<br />

Натисніть та утримуйте кнопку [^] для<br />

переходу до наступного списку програвання.<br />

Натисніть [v] для переходу до попереднього<br />

списку програвання.<br />

72 iPod


Розв’язання проблем<br />

Пересвідчіться в тому, що ви використовуєте останню версію iTunes, і на плеєр iPod також<br />

завантажена остання версія фірмового програмного забезпечення з веб-сторінки Apple.<br />

Якщо ви підозрюєте виникнення несправностей, перегляньте наведені нижче пункти.<br />

Проблема<br />

Не відображаються<br />

назви композицій.<br />

Неможливо знайти<br />

деякі пісні.<br />

Меню списку звукових<br />

доріжок відображує<br />

невірну назву (лише для<br />

пристроїв з функцією<br />

списку звукових доріжок).<br />

iPod працює некоректно.<br />

iPod працює некоректно<br />

після від’єднання від<br />

адаптера iPod.<br />

Можливі шляхи вирішення / пояснення<br />

Натисніть DISP/TEXT/TITLE.<br />

Зверніться до авторизованого дилера для перевірки підтримки<br />

вашою магнітолою функції відображення текстової інформації<br />

компакт-диска із зовнішнього програвача компакт-дисків.<br />

Пристрій не підтримує вибір за виконавцем чи за назвою.<br />

Ми рекомендуємо упорядкувати музику на плеєрі iPod у списки<br />

програвання за допомогою iTunes. В будь-якому разі, всі пісні<br />

відображуються в списку програвання 1.<br />

Список звукових доріжок необхідно оновити (див. розділ Графічні<br />

дисплеї з підтримкою списку звукових доріжок).<br />

Від’єднайте кабель від плеєра iPod. Після відображення<br />

головного меню плеєра iPod знову підключіть кабель<br />

(див. розділ Перезавантаження адаптера та плеєра iPod).<br />

iPod не розпізнав від’єднання. Перезавантажте iPod<br />

(див. посібник з експлуатації плеєра iPod).<br />

Якщо вирішити проблему за допомогою вищенаведених рекомендацій не вдається, рекомендується<br />

показати автомобіль найближчому авторизованому дилерові.<br />

Будь-яку інформацію, що стосується плеєра iPod, ви зможете знайти в посібнику користувача або<br />

ж на веб-сайті Apple.<br />

iPod 73


Перезавантаження адаптера та плеєра iPod<br />

За певних обставин часом можуть виникати збої програмного забезпечення, і ваш плеєр iPod<br />

може зависнути. Існує певний порядок дій для перезавантаження інтерфейсу та плеєра iPod, який<br />

не впливає на зміст та налаштування плеєра iPod:<br />

- Вимкніть за знову ввімкніть магнітолу.<br />

Якщо проблема залишається невирішеною:<br />

- Від’єднайте та знову підключіть iPod до адаптера. Пересвідчіться, що рознімач знаходиться<br />

в ідеальному стані.<br />

Якщо проблема залишається невирішеною, від’єднайте плеєр iPod та:<br />

- Поверніть ключ запалення в положення OFF протягом однієї хвилини та знову ввімкніть<br />

запалення. Знову підключіть плеєр iPod.<br />

Якщо проблема залишається невирішеною, від’єднайте плеєр iPod, поверніть ключ запалення<br />

в положення OFF та:<br />

- Перезавантажте плеєр iPod. (Див. посібник з експлуатації плеєра iPod).<br />

Характеристики<br />

Адаптер плеєра iPod до головного пристрою аудіосистеми:<br />

Електроживлення:<br />

7,5В-16В постійного струму (AVC LAN), 10,5В-16В<br />

(робота iPod)<br />

Макс. споживання струму:<br />

< 1A<br />

Макс. струм в режимі очікування: < 1мA<br />

Розміри ECU:<br />

96 мм (Ш) х 30 мм (В) х 66 мм (Г)<br />

Вага ECU:<br />

0,105 кг<br />

Макс. потужність аудіовиходу: 2 (середньоквадратичне значення)<br />

Макс. повний вихідний опір: 220 Ом (вхідний рівень підсилювача >10 кОм)<br />

Захист від статичної електрики: >15кВ<br />

74 iPod


www.toyota-europe.com<br />

<strong>PZ420</strong>-<strong>00261</strong>-<strong>EE</strong><br />

Publication no. AOM 000 111-0<br />

Printed in Belgium (February 2007)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!