Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Slovacco

B Ďalšie funkcie

B Ďalšie funkcie Formátovanie pamäte (FORMAT) V Network Walkmane môžete naformátovať vstavanú pamäť Flash. Po naformátovaní pamäte sa vymažú všetky údaje. Pred formátovaním všetky údaje skontrolujte. Tlačidlo Nx 4 Stlačte tlačidlo Nx. Bliká hlásenie “FORMATTING” a formátovanie začne. Po dokončení formátovania sa zobrazí hlásenie “COMPLETE” a obnoví sa zobrazenie z kroku 2. 5 Stlačte tlačidlo MENU. Obnoví sa štandardné zobrazenie. Zrušenie zobrazenia ponuky Menu V zobrazení Menu zvoľte [RETURN], alebo stlačte tlačidlo MENU. 1 Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazí sa ponuka Menu. Tlačidlo MENU Tlačidlo .–/+> REPEATMODE> Zrušenie formátovania V kroku 3 zvoľte “N”. Poznámky • Počas prehrávania nie je možné formátovanie. (V menu sa nezobrazí “FORMAT”.) • Vstavanú pamäť Flash musíte formátovať len pomocou softvéru SonicStage alebo cez režim Menu Network Walkmana. 2 Stláčaním tlačidla .–/+> zvoľte “FORMAT>” a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte. FORMAT:N Počas prehrávania nie je možné formátovanie. 3 Stláčaním tlačidla .–/+> zvoľte “Y” a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte. Zobrazí sa “Really?”. 32

Ďalšie funkcie Zobrazenie informácií o prehrávači (INFO) Môžete zobraziť také informácie, ako je názov produktu, kapacita vstavanej pamäte Flash, výrobné číslo a verzia softvéru. Tlačidlo Nx Tlačidlo MENU Tlačidlo .–/+> 1 Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazí sa ponuka Menu. REPEATMODE> 2 Stláčaním tlačidla .–/+> zvoľte “INFO>” a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte. Stláčaním tlačidla .–/+> zobrazujete nasledovné informácie. 1: Názov produktu 2: Kapacita vstavanej pamäte Flash 3: Výrobné číslo 4: Verzia softvéru Zrušenie zobrazenia ponuky Menu V zobrazení Menu zvoľte [RETURN], alebo stlačte tlačidlo MENU. 33