Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Greco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Greco

Nazwa produktu: cyfrowy

Nazwa produktu: cyfrowy telewizor kolorowy LCD Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Wprowadzenie Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy Sony. Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony. Informacje dotyczące funkcji Telewizji Cyfrowej • Wszystkie funkcje dotyczące Telewizji Cyfrowej ( ) dostępne są tylko w krajach lub na obszarach, gdzie nadawane są sygnały cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T (MPEG- 2 i H.264/MPEG-4 AVC) lub w miejscach, w których istnieje dostęp do kompatybilnych z urządzeniem sygnałów kablowych DVB-C (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC). Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, aby ustalić, czy w miejscu Państwa zamieszkania można odbierać sygnały DVB-T lub zwrócić się do dostawcy usług kablowych o informacje, czy oferowane przez niego usługi DVB-C będą dostępne w zakupionym odbiorniku TV. • Państwa dostawca usług kablowych może doliczyć dodatkową opłatę za swoje usługi lub poprosić o podpisanie stosownej umowy. • Zakupiony model telewizora jest dostosowany do odbioru sygnałów telewizji naziemnej DVB-T oraz kablowej DVB-C, nie można jednak zagwarantować jego kompatybilności z tworzonymi w przyszłości programami w formacie DVB-T lub DVB-C. 2 PL • W niektórych krajach lub regionach pewne funkcje Telewizji Cyfrowej lub kablowej DVB-C mogą być niedostępne. ~ • Symbol „x”, który pojawia się w nazwie modelu, odpowiada jednemu znakowi numerycznemu opisującemu projekt, kolor lub system transmitowania telewizji. • Wskazówki dotyczące „Instalacji ściennego uchwytu mocującego” znajdują się w instrukcji obsługi tego odbiornika TV. • Użyte w tej instrukcji ilustracje mogą odbiegać od wyglądu posiadanego modelu telewizora. • Użyte w tej instrukcji ilustracje pilota przedstawiają model RM-ED044 (o ile nie podano inaczej). • Przed rozpoczęciem używania telewizora zapoznaj się z punktem „Informacje dotyczące bezpieczeństwa” (strona 34). Tę instrukcję należy zachować do przyszłego użytku. Informacje dot. znaków towarowych jest zastrzeżonym znakiem towarowym projektu DVB. HDMI, logo HDMI i nazwa High- Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe HDMI Licensing LLC na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. DLNA®, logo DLNA oraz DLNA CERTIFIED® są znakami towarowymi, znakami usług lub znakami certyfikacji podmiotu Digital Living Network Alliance. DivX® to technologia kompresji plików wideo opracowana przez firmę DivX, Inc. DivX®, DivX Certified® i powiązane logo są znakami towarowymi firmy DivX, Inc. użytymi na podstawie licencji. INFORMACJE NA TEMAT TECHNOLOGII DIVX VIDEO: DivX® to format cyfrowej zawartości wideo opracowany przez firmę DivX, Inc. Niniejsze urządzenie z oficjalnym znakiem DivX Certified odtwarza zawartość w formacie DivX Video. Więcej danych i informacje na temat oprogramowania umożliwiającego konwersję plików do formatu DivX Video można znaleźć na stronie internetowej www.divx.com. INFORMACJE NA TEMAT USŁUGI DIVX VIDEO-ON- DEMAND: W celu odtwarzania zawartości DivX VOD (Video-on- Demand) niniejsze urządzenie ze znakiem DivX Certified® należy zarejestrować. Aby wygenerować kod rejestracji, należy zlokalizować sekcję DivX VOD w menu instalacyjnym urządzenia. Aby ukończyć proces instalacji, kod ten należy wpisać w witrynie vod.divx.com. Można tam również uzyskać dalsze informacje na temat technologii DivX VOD. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Nazwa „Dolby” i symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. „BRAVIA” i są znakami towarowymi Sony Corporation. TrackID jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB. Technologię rozpoznawania utworów i związane z nią dane dostarcza firma Gracenote®. Firma Gracenote wyznacza standardy na rynku technologii rozpoznawania utworów i dystrybucji treści muzycznych. Dalsze informacje na stronie www.gracenote.com. Dane Gracenote, Inc., copyright © 2000-do dziś Gracenote dotyczące płyt CD i muzyki. Oprogramowanie Gracenote, copyright © 2000-do dziś Gracenote. Co najmniej jeden patent będący własnością Gracenote ma zastosowanie do tego produktu i usługi. Niewyczerpujący wykaz stosownych patentów Gracenote można znaleźć na stronie internetowej Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, znak graficzny Gracenote oraz logotyp, jak też znak „Powered by Gracenote” są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Gracenote w Stanach Zjednoczonych oraz/lub w innych krajach. Opera® Browser from Opera Software ASA. Copyright 1995-2010 Opera Software ASA. All rights reserved. Wi-Fi Protected Setup i WPA są znakami należącymi do organizacji Wi-Fi Alliance.

Dla modeli KDL-55/46/40/32EX721, KDL-46/40/32EX724, KDL-26EX321, KDL-26/24/22EX320: Uwaga dotycząca sygnału cyfrowego 1. Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: http://www.compliance.sony.de/ 2. Informacja dla klientów: poniższe informacje mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń w krajach stosujących dyrektywy UE. Z systemu bezprzewodowego telewizora można korzystać w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania. Urządzenie może być używane w innych krajach poza Europą. System telewizji bezprzewodowej – informacje prawne Informacje dla klientów z Włoch Używanie sieci RLAN podlega: - s W przypadku użytkowania prywatnego – zarządzenie 1.8.2003 nr 259 („Przepisy komunikacji elektronicznej”). Należy zwrócić szczególną uwagę na postanowienia artykułu 104, na mocy którego na korzystanie z sieci RLAN trzeba uzyskać zgodę, oraz artykuł 105, opisujący przypadki, w których z sieci RLAN można korzystać bez zezwolenia; s Postanowienia regulujące dostarczanie dostępu publicznego do sieci RLAN w ramach sieci i usług telekomunikacyjnych, w postaci rozporządzenia z dnia 28.05.2003 roku z poprawkami i artykułu 25 (licencja na prowadzenie działalności związanej z sieciami i usługami komunikacji elektronicznej) przepisów komunikacji elektronicznej. Informacje dla klientów z Norwegii Używanie tego urządzenia radiowego w promieniu 20 km od centrum Ny- Alesund w archipelagu Svalbard jest zabronione. Informacje dla klientów z Cypru Użytkownik musi zarejestrować urządzenia RLAN (albo WAS lub Wi- Fi) w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (P.I. 365/2008 i P.I. 267/ 2007). P.I. 365/2008 to zezwolenie radiokomunikacyjne (dotyczy kategorii stacji, które rejestruje się i na które trzeba uzyskać zezwolenia na zasadach ogólnych) z 2008 roku, a 2008. P.I. 267/2007 to zezwolenie ogólne na wykorzystanie częstotliwości radiowych przez radiowe sieci lokalne (Radio Local Area Network) oraz systemy dostępu bezprzewodowego (WAS, Wireless Access System), w tym radiowe sieci lokalne (WAS/RLAN). Informacje dla klientów z Francji Z funkcji WLAN (lub WiFi) niniejszego cyfrowego telewizora kolorowego LCD można korzystać tylko we wnętrzach budynków. Korzystanie z funkcji WLAN (WiFi) niniejszego cyfrowego telewizora kolorowego LCD poza budynkami na terytorium Francji jest zabronione. Przed wyjściem z budynku należy wyłączyć funkcję WLAN (WiFi) niniejszego cyfrowego telewizora kolorowego LCD (decyzja ART 2002- 1009 z poprawkami zawartymi w decyzji ART 03-908; decyzje dotyczą ograniczeń związanych z częstotliwościami radiowymi). Lokalizacja etykiety identyfikacyjnej Etykiety dotyczące numeru modelu, daty produkcji (miesiąc i rok) oraz specyfikacji elektrycznej (stosownie do odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa) znajdują się z tyłu telewizora lub opakowania. (c.d.) 3 PL

 • Page 1: 4-269-995-93(1) LCD Digital Colour
 • Page 5 and 6: Utylizacja telewizora Pozbycie się
 • Page 7 and 8: Po zainstalowaniu telewizora BRAVIA
 • Page 9 and 10: 1: Mocowanie podstawy 1 Aby uzyska
 • Page 11 and 12: ~ • Sprawdź, czy przed telewizor
 • Page 13 and 14: 7: Przeprowadzanie konfiguracji wst
 • Page 15 and 16: Części i elementy pilota Do stero
 • Page 17 and 18: Mapa głównego menu Po naciśnięc
 • Page 19 and 20: Opis ekranu i-Manual Naciśnij przy
 • Page 21 and 22: Instalacja połączenia z Internete
 • Page 23 and 24: 3 Wybierz opcję „Sprawdź połą
 • Page 25 and 26: Dane techniczne System System panel
 • Page 27 and 28: Nazwa modelu KDL- 46CX52x 40HX72x 4
 • Page 29 and 30: Instalowanie elementów dodatkowych
 • Page 31 and 32: Tabela/schemat położenia śrub i
 • Page 33 and 34: Nazwa modelu KDL- Wymiary monitora
 • Page 35 and 36: Niedozwolone użycie Odbiornika TV
 • Page 37 and 38: 5.Η παρούσα εγγύηση
 • Page 39 and 40: Για το μοντέλο KDL-55/4
 • Page 41 and 42: Ασύρματη λειτουργί
 • Page 43 and 44: Αφού ρυθμίσετε την
 • Page 45 and 46: 1: Τοποθέτηση της Βά
 • Page 47 and 48: 2: Ρύθμιση της κλίση
 • Page 49 and 50: 6: Οργάνωση του καλω
 • Page 51 and 52: 17 GR
 • Page 53 and 54:

  Εξαρτήματα και χει

 • Page 55 and 56:

  Πίνακας του μενού Ho

 • Page 57 and 58:

  Περιγραφή της οθόν

 • Page 59 and 60:

  Ρύθμιση της σύνδεσ

 • Page 61 and 62:

  Προβολή της κατάστ

 • Page 63 and 64:

  Κατάσταση Έχετε ξε

 • Page 65 and 66:

  Όνομα μοντέλου KDL- 55

 • Page 67 and 68:

  Όνομα μοντέλου KDL- 32

 • Page 69 and 70:

  Εγκατάσταση των εξ

 • Page 71 and 72:

  Διάγραμμα/Πίνακας

 • Page 73 and 74:

  Όνομα μοντέλου KDL- Δ

 • Page 75 and 76:

  Περιορισμοί στη χρ

 • Page 77 and 78:

  TV Kablosuz Sistemi - Düzenleme Bi

 • Page 79 and 80:

  5 TR

 • Page 81 and 82:

  BRAVIA televizyonunuzu kurduktan ve

 • Page 83 and 84:

  1: Masa Üstü Sehpasını takma 1

 • Page 85 and 86:

  ~ • Televizyonun önünde herhang

 • Page 87 and 88:

  7: Başlangıç kurulumunun gerçek

 • Page 89 and 90:

  Uzaktan kumandanın kısımları ve

 • Page 91 and 92:

  Home menüsü haritası Uzaktan kum

 • Page 93 and 94:

  i-Manual ekranının açıklaması

 • Page 95 and 96:

  İnternet bağlantısını kurma A

 • Page 97 and 98:

  3 Home Menüsünde görüntülenmes

 • Page 99 and 100:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 101 and 102:

  Model adı KDL- 46CX52x 40HX72x 40E

 • Page 103 and 104:

  Aksesuarların Takılması (Duvara

 • Page 105 and 106:

  SU-WL500 Vida konumu Montaj Kancas

 • Page 107 and 108:

  Model Adı KDL- Görüntü boyutlar

 • Page 109 and 110:

  •Kesinlik TV’ye doğrudan su ve

 • Page 112 and 113:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 114 and 115:

  • Během provozu televizoru se ob

 • Page 116 and 117:

  Obsah Začínáme Kontrola příslu

 • Page 118 and 119:

  Začínáme Kontrola příslušenst

 • Page 120 and 121:

  • Abyste zabránili poškození p

 • Page 122 and 123:

  5: Zabezpečení televizoru před p

 • Page 124 and 125:

  Použití televizoru BRAVIA Sledov

 • Page 126 and 127:

  Výběr různých funkcí a nastave

 • Page 128 and 129:

  Zobrazení návodu k použití (př

 • Page 130 and 131:

  Nastavení sítě Připojíte-li te

 • Page 132 and 133:

  ~ • Pokud pro nastavení sítě p

 • Page 134 and 135:

  Doplňkové informace Řešení pro

 • Page 136 and 137:

  Název modelu KDL- 55EX72x 46HX72x

 • Page 138 and 139:

  Název modelu KDL- 32EX52x 32EX42x

 • Page 140 and 141:

  Když instalujete televizor na zeď

 • Page 142 and 143:

  SU-WL100 Umístění háku Při mon

 • Page 144 and 145:

  Bezpečnostní informace UPOZORNĚN

 • Page 146 and 147:

  Bevezetés Köszönjük, hogy ezt a

 • Page 148 and 149:

  • Ha a készüléket hideg helyen

 • Page 150 and 151:

  Tartalomjegyzék Az első lépések

 • Page 152 and 153:

  Az első lépések A tartozékok el

 • Page 154 and 155:

  • Bekapcsolás előtt győződjö

 • Page 156 and 157:

  5: A TV-készülék felborulásána

 • Page 158 and 159:

  A BRAVIA TV-készülék használata

 • Page 160 and 161:

  Különböző funkciók és beáll

 • Page 162 and 163:

  A használati útmutató megjelení

 • Page 164 and 165:

  Hálózati beállítások Amikor az

 • Page 166 and 167:

  3 Válassza a „Keresés” lehet

 • Page 168 and 169:

  További információ Hibaelhárít

 • Page 170 and 171:

  Típusnév KDL- 55EX72x 46HX72x 46E

 • Page 172 and 173:

  Típusnév KDL- 32EX52x 32EX42x 32C

 • Page 174 and 175:

  Amikor a TV-készüléket a falra s

 • Page 176 and 177:

  SU-WL100 Kampók helye Ha az alapta

 • Page 178 and 179:

  Biztonsági előírások KDL-26/24/

 • Page 180 and 181:

  Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

 • Page 182 and 183:

  Obrazovka LCD • Hoci sa obrazovka

 • Page 184 and 185:

  Obsah Začíname Kontrola prísluš

 • Page 186 and 187:

  Začíname Kontrola príslušenstva

 • Page 188 and 189:

  Odmontovanie stolového stojana od

 • Page 190 and 191:

  Pripojenie ku káblovému prijíma

 • Page 192 and 193:

  Automatické digitálne ladenie: Ak

 • Page 194 and 195:

  Používanie TV prijímača BRAVIA

 • Page 196 and 197:

  Výber rôznych funkcií a nastaven

 • Page 198 and 199:

  Zobrazenie Návodu na obsluhu (i-Ma

 • Page 200 and 201:

  Nastavenie siete Ak tento TV prijí

 • Page 202 and 203:

  4 Riaďte sa pokynmi zobrazovanými

 • Page 204 and 205:

  Ďalšie informácie Riešenie prob

 • Page 206 and 207:

  Názov modelu KDL- 55EX72x 46HX72x

 • Page 208 and 209:

  Názov modelu KDL- 32EX52x 32EX42x

 • Page 210 and 211:

  Keď inštalujete televízny prijí

 • Page 212 and 213:

  SU-WL100 Umiestnenie háka Pri inš

 • Page 214 and 215:

  Informácie o bezpečnosti KDL-26/2

 • Page 216 and 217:

  Introducere Vă mulţumim că aţi

 • Page 218 and 219:

  Ecranul LCD • Deși ecranul LCD e

 • Page 220 and 221:

  Cuprins Primii pași Verificarea ac

 • Page 222 and 223:

  Primii pași Verificarea accesoriil

 • Page 224 and 225:

  • Înainte de a porni televizorul

 • Page 226 and 227:

  5: Prevenirea răsturnării televiz

 • Page 228 and 229:

  Utilizarea televizorului BRAVIA Viz

 • Page 230 and 231:

  Selectarea diferitelor funcţii și

 • Page 232 and 233:

  Afișarea instrucţiunilor de utili

 • Page 234 and 235:

  Configurarea reţelei Când conecta

 • Page 236 and 237:

  ~ • Dacă utilizaţi WPS pentru c

 • Page 238 and 239:

  Informaţii suplimentare Depanare C

 • Page 240 and 241:

  Numele modelului KDL- 55EX72x 46HX7

 • Page 242 and 243:

  Numele modelului KDL- 32EX52x 32EX4

 • Page 244 and 245:

  Când instalaţi televizorul pe un

 • Page 246 and 247:

  SU-WL100 Locaţie cârlig Instalare

 • Page 248 and 249:

  Informaţii privind siguranţa KDL-

 • Page 250 and 251:

  Въведение Благодар

 • Page 252 and 253:

  LCD екран • Въпреки

 • Page 254 and 255:

  Съдържание Начало

 • Page 256 and 257:

  Начало Проверка на

 • Page 258 and 259:

  • Уверете се, че те

 • Page 260 and 261:

  5: Предпазване на те

 • Page 262 and 263:

  Използване на ваши

 • Page 264 and 265:

  Избор на различни ф

 • Page 266 and 267:

  Показване на ръков

 • Page 268 and 269:

  Настройка на мрежа

 • Page 270 and 271:

  2 Изберете “Настро

 • Page 272 and 273:

  Допълнителна инфор

 • Page 274 and 275:

  Име на модел KDL- 55EX72x

 • Page 276 and 277:

  Име на модел KDL- 32EX52x

 • Page 278 and 279:

  Когато монтирате т

 • Page 280 and 281:

  SU-WL100 Местоположени

 • Page 282 and 283:

  Информация за безо

 • Page 284 and 285:

  Introduzione Grazie per avere scelt

 • Page 286 and 287:

  • Se il televisore viene utilizza

 • Page 288 and 289:

  Sommario Operazioni preliminari Ver

 • Page 290 and 291:

  Operazioni preliminari Verifica deg

 • Page 292 and 293:

  • Assicurarsi che il televisore s

 • Page 294 and 295:

  5: Fissaggio del televisore per imp

 • Page 296 and 297:

  Uso del televisore BRAVIA Uso del t

 • Page 298 and 299:

  Selezione di funzioni e impostazion

 • Page 300 and 301:

  Visualizzazione delle istruzioni pe

 • Page 302 and 303:

  Configurazione della rete Quando si

 • Page 304 and 305:

  ~ • Se si utilizza WPS per la con

 • Page 306 and 307:

  Informazioni utili Risoluzione dei

 • Page 308 and 309:

  Nome del modello KDL- 55EX72x 46HX7

 • Page 310 and 311:

  Nome del modello KDL- 32EX52x 32EX4

 • Page 312 and 313:

  Per il montaggio del televisore a p

 • Page 314 and 315:

  SU-WL100 Posizione dei ganci Per l

 • Page 316 and 317:

  Informazioni di sicurezza KDL-26/24

 • Page 318 and 319:

  Diagrammi a blocchi Per i modelli K

 • Page 320 and 321:

  Diagrammi a blocchi Per i modelli K

 • Page 322:

  Diagrammi a blocchi Per i modelli K