Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Ungherese

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Ungherese

Informacje dotyczące

Informacje dotyczące bezpieczeństwa KDL-26/24/22EX32x Obieg powietrza jest zablokowany. OSTRZEŻENIE Nie wolno narażać baterii na działanie zbyt wysokich temperatur przez ekspozycję na słońce, ogień itd. KDL-55/46/40/37/32EX72x, KDL-46/40HX72x, KDL-46/40/37/32EX52x, KDL-46/40/32CX52x, KDL-32EX42x Ściana Ściana Montaż i instalacja Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych obrażeń ciała, odbiornik TV należy zainstalować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej. Instalacja • Telewizor powinien być zainstalowany w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka. • Odbiornik należy ustawić na stabilnej, poziomej powierzchni. • Montaż odbiornika na ścianie należy zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi. • Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie akcesoriów Sony: – Ściennego uchwytu mocującego: SU-WL500 (Z wyjątkiem modelu KDL-26/24/22EX32x) SU-WL100 (KDL-26/24/ 22EX32x) • Do zamontowania haków na odbiorniku TV należy użyć śrub dołączonych w komplecie ze ściennym uchwytem mocującym. Śruby z kompletu są zwymiarowane w taki sposób, że ich długość liczona od czoła haka od strony odbiornika TV wynosi od 8 mm do 12 mm. Średnica i długość śrub różnią się w zależności od modelu ściennego uchwytu mocującego. Stosowanie śrub innych niż dostarczane w komplecie może spowodować uszkodzenia wewnętrzne w odbiorniku TV, jego upadek, itp. 8 mm - 12 mm Śruba (w komplecie ze ściennym uchwytem mocującym) Hak Mocowanie haka z tyłu odbiornika TV Transport • Przed rozpoczęciem przenoszenia odbiornika należy odłączyć od niego wszystkie kable. • Do przenoszenia dużego odbiornika TV potrzeba dwóch lub trzech osób. • Odbiornik należy przenosić w sposób pokazany na ilustracji po prawej stronie. Nie wolno naciskać ekranu ciekłokrystalicznego ani ramy dookoła ekranu. • Podczas transportu odbiornik nie powinien być narażony na wstrząsy mechaniczne i nadmierne wibracje. • Na czas transportu odbiornika do naprawy lub podczas przeprowadzki, należy zapakować go w oryginalny karton i elementy opakowania. Wentylacja • Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych ani wkładać żadnych rzeczy do obudowy. • Wokół odbiornika TV należy pozostawić trochę wolnej przestrzeni, tak jak to pokazano na rysunku poniżej. • Zaleca się stosowanie oryginalnego ściennego uchwytu mocującego Sony, aby zapewnić odpowiednią wentylację. Instalacja na ścianie 30 cm 10 cm 10 cm 10 cm Pozostawić co najmniej tyle miejsca wokół odbiornika TV. Instalacja na podstawie 30 cm 10 cm 10 cm 6 cm Pozostawić co najmniej tyle miejsca wokół odbiornika TV. • Aby zapewnić właściwą wentylację i zapobiec osiadaniu brudu lub kurzu: – Nie należy ustawiać odbiornika TV ekranem do góry, montować go do góry nogami, odwróconego tyłem lub bokiem. – Nie należy ustawiać odbiornika TV na półce, dywanie, łóżku lub w szafce. – Nie należy przykrywać odbiornika TV materiałami, np. zasłonami lub innymi przedmiotami, takimi jak gazety itp. – Nie należy instalować odbiornika tak, jak to pokazano na rysunkach poniżej. Przewód zasilający Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych obrażeń ciała, z przewodem zasilającym i gniazdem sieciowym należy postępować w następujący sposób: – Należy używać wyłącznie przewodów zasilających dostarczonych przez Sony, a nie przez innych dostawców. – Wtyczka powinna być całkowicie włożona do gniazda sieciowego. – Odbiornik TV jest przystosowany do zasilania wyłącznie napięciem 220-240 V AC. – W celu zachowania bezpieczeństwa, podczas dokonywania połączeń, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka oraz uważać, aby nie nadepnąć na przewód. – Przed przystąpieniem do serwisowania lub przesuwania odbiornika TV należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. – Przewód zasilający powinien znajdować się z dala od źródeł ciepła. – Należy regularnie wyjmować wtyczkę z gniazdka i czyścić ją. Jeśli wtyczka jest pokryta kurzem i gromadzi wilgoć, jej własności izolujące mogą ulec pogorszeniu, co może być przyczyną pożaru. Uwagi • Dostarczonego w zestawie przewodu zasilającego nie należy używać do jakichkolwiek innych urządzeń. • Należy uważać, aby nie przycisnąć, nie zgiąć ani nie skręcić nadmiernie przewodu zasilającego. Może to spowodować uszkodzenie izolacji lub urwanie żył przewodu. • Nie należy przerabiać przewodu zasilającego. • Na przewodzie zasilającym nie należy kłaść ciężkich przedmiotów. • Podczas odłączania nie wolno ciągnąć za sam przewód. • Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazda sieciowego. • Nie należy używać gniazd sieciowych słabo trzymających wtyczkę. 34 PL

Niedozwolone użycie Odbiornika TV nie należy instalować oraz eksploatować w miejscach, warunkach lub okolicznościach, jakie opisano poniżej. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do wadliwej pracy odbiornika, a nawet pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub obrażeń ciała. Miejsce: • Odbiornika TV nie należy montować na zewnątrz pomieszczeń (w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych), nad morzem, na statku lub innej jednostce pływającej, w pojeździe, w instytucjach ochrony zdrowia, w miejscach niestabilnych lub narażonych na działanie wody, deszczu, wilgoci lub dymu. • Telewizor znajdujący się w szatni jacuzzi albo łaźni publicznej może zostać uszkodzony przez unoszące się w powietrzu cząsteczki siarki i inne. • Aby zapewnić najlepszą jakość obrazu, nie należy wystawiać ekranu na bezpośrednie oświetlenie lub działanie promieni słonecznych. • Nie przenoś urządzenia z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Gwałtowna zmiana temperatury może powodować skraplanie wilgoci. Może to pogorszyć jakość obrazu na telewizorze lub kolorów. W takiej sytuacji przed włączeniem telewizora należy poczekać na całkowite odparowanie wilgoci. • Nie wolno spryskiwać odbiornika TV wodą ani detergentem. Ciecz może przedostać się przez spód ekranu lub elementy zewnętrzne do środka odbiornika i spowodować jego uszkodzenie. Warunki: • Nie należy umieszczać telewizora w miejscach gorących, wilgotnych lub nadmiernie zapylonych; w miejscach, w których do wnętrza mogą dostawać się owady; w miejscach, w których może być narażony na działanie wibracji mechanicznych lub w pobliżu przedmiotów palnych (świeczek, itp.). Odbiornik TV należy chronić przed zalaniem i nie stawiać na nim żadnych przedmiotów wypełnionych wodą, np. wazonów. • Nie wolno umieszczać telewizora w miejscach wilgotnych lub zakurzonych oraz miejscach wypełnionych oleistym dymem lub parą (w pobliżu płyt kuchennych lub nawilżaczy). Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub odkształcenia obudowy. • Nie należy instalować telewizora w miejscach narażonych na działanie wyższych temperatur, takich jak miejsca bezpośrednio oświetlane przez promienie słońca, położone w pobliżu grzejnika lub czy urządzeń grzewczych. W takich warunkach może dojść do przegrzania telewizora, a w konsekwencji do zdeformowania obudowy i/lub awarii samego urządzenia. Okoliczności: • Odbiornika TV nie należy dotykać mokrymi rękoma, przy zdjętej obudowie lub z akcesoriami, które nie są zalecane przez producenta. W czasie burz z wyładowaniami atmosferycznymi należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego telewizora z gniazdka i odłączyć przewód antenowy. • Nie wolno instalować telewizora tak, aby jego obudowa wystawała na otwartą przestrzeń. Może to powodować uderzanie w telewizor przez osoby lub przedmioty oraz doprowadzić do jego uszkodzenia. Kawałki szkła lub uszkodzenia: • W odbiornik nie należy rzucać żadnymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie szkła ekranu i prowadzić do poważnych obrażeń ciała. • W przypadku pęknięcia powierzchni ekranu lub obudowy telewizora, przed dotknięciem odbiornika należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Gdy odbiornik TV nie jest używany • Mając na uwadze kwestie ochrony środowiska i bezpieczeństwa, zaleca się odłączenie odbiornika od źródła zasilania, jeśli nie będzie on używany przez kilka dni. • Ponieważ wyłączenie odbiornika telewizyjnego nie powoduje odcięcia zasilania, w celu całkowitego wyłączenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego. • Niektóre odbiorniki mogą być jednak wyposażone w funkcje wymagające pozostawienia ich w trybie gotowości. Zalecenia dot. bezpieczeństwa dzieci • Nie należy pozwalać, aby na odbiornik TV wspinały się dzieci. • Małe akcesoria należy przechowywać z dala od dzieci tak, aby uniknąć ryzyka ich przypadkowego połknięcia. Co robić w przypadku wystąpienia problemów... W przypadku wystąpienia jednego z poniższych problemów należy bezzwłocznie wyłączyć odbiornik TV oraz wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazdka sieciowego. Należy zwrócić się do punktu sprzedaży lub punktu serwisowego firmy Sony z prośbą o sprawdzenie odbiornika przez wykwalifikowanego serwisanta. W przypadku: – Uszkodzenia przewodu zasilającego. – Gniazd sieciowych słabo trzymających wtyczkę. – Uszkodzenia odbiornika w wyniku jego upuszczenia lub uderzenia przez obiekt obcy. – Dostania się do wnętrza odbiornika cieczy lub przedmiotów obcych. Ostrzeżenie Aby uniknąć ryzyka pożaru, świeczki i inne źródła otwartego ognia należy utrzymywać z dala od produktu. Informacje dodatkowe 35 PL

 • Page 1 and 2:

  4-269-995-36(1) LCD Digital Colour

 • Page 3 and 4:

  Trådlöst TV-system - Information

 • Page 5 and 6:

  5 SE

 • Page 7 and 8:

  Efter att du ställt in din BRAVIA-

 • Page 9 and 10:

  1: Montera bordsstativet 1 Se bifog

 • Page 11 and 12:

  ~ • Kontrollera så det inte finn

 • Page 13 and 14:

  7: Utföra startinställningar För

 • Page 15 and 16:

  Fjärrkontrollens delar och kontrol

 • Page 17 and 18:

  Home-menyschema Efter att du har tr

 • Page 19 and 20:

  Beskrivning av i-Manual-skärmen G

 • Page 21 and 22:

  Ställa in en Internetanslutning Me

 • Page 23 and 24:

  Om du inte kan ansluta till ditt he

 • Page 25 and 26:

  Specifikationer System Skärmsystem

 • Page 27 and 28:

  Modellnamn KDL- 40CX52x 37EX72x 37E

 • Page 29 and 30:

  Installera tillbehören (väggfäst

 • Page 31 and 32:

  SU-WL500 Skruvens placering Vid mon

 • Page 33 and 34:

  Modellnamn KDL- Bildskärmsmått Av

 • Page 35 and 36:

  • Spreja aldrig vatten eller reng

 • Page 37 and 38:

  Forordninger og bestemmelser vedrø

 • Page 39 and 40:

  5 DK

 • Page 41 and 42:

  Når du har indstillet dit BRAVIA T

 • Page 43 and 44:

  1: Fastgørelse af tv-fod 1 Se den

 • Page 45 and 46:

  ~ • Sørg for, at der ikke står

 • Page 47 and 48:

  7: Udførelse af startopsætning Un

 • Page 49 and 50:

  Dele og funktioner på fjernbetjeni

 • Page 51 and 52:

  Oversigt over menuen Home Når du t

 • Page 53 and 54:

  Beskrivelse af skærmen i-Manual Tr

 • Page 55 and 56:

  Opsætning af internetforbindelsen

 • Page 57 and 58:

  Hvis du ikke kan slutte til dit hje

 • Page 59 and 60:

  Specifikationer System Panelsystem

 • Page 61 and 62:

  Modelnavn KDL- 40CX52x 37EX72x 37EX

 • Page 63 and 64:

  Montering af tilbehør (Beslag til

 • Page 65 and 66:

  SU-WL500 Skrueplacering Når monter

 • Page 67 and 68:

  Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL Batt

 • Page 70 and 71:

  Johdanto Kiitos, että valitsit tä

 • Page 72 and 73:

  • Näytön ja kotelon lämpenemin

 • Page 74 and 75:

  Sisällysluettelo Käytön aloittam

 • Page 76 and 77:

  Käytön aloittaminen Lisävarustei

 • Page 78 and 79:

  • Varmista ennen virran kytkemist

 • Page 80 and 81:

  5: Television kaatumisen estäminen

 • Page 82 and 83:

  BRAVIA-television käyttäminen Tel

 • Page 84 and 85:

  Useiden toimintojen ja asetusten va

 • Page 86 and 87: Käyttöohjeiden näyttäminen (i-M
 • Page 88 and 89: Verkkoasetukset Kun yhdistät täm
 • Page 90 and 91: ~ • Jos käytät WPS-toimintoa ve
 • Page 92 and 93: Lisätietoja Vianetsintä Kun 1 (va
 • Page 94 and 95: Mallinimi KDL- 55EX72x 46HX72x 46EX
 • Page 96 and 97: Mallinimi KDL- 26EX321 26EX320 24EX
 • Page 98 and 99: SU-WL500, SU-WL100 Laitteille KDL-5
 • Page 100 and 101: Television asennusmittataulukko 1 S
 • Page 102 and 103: Turvallisuusohjeet VAROITUS Älä j
 • Page 104 and 105: Nazwa produktu: cyfrowy telewizor k
 • Page 106 and 107: Środki ostrożności Oglądanie te
 • Page 108 and 109: Spis treści Wprowadzenie Sprawdzan
 • Page 110 and 111: Wprowadzenie Sprawdzanie dostarczon
 • Page 112 and 113: • Przed włączeniem telewizora u
 • Page 114 and 115: 5: Zabezpieczenie odbiornika TV prz
 • Page 116 and 117: Obsługa telewizora BRAVIA Oglądan
 • Page 118 and 119: Wybieranie różnych funkcji i usta
 • Page 120 and 121: Wyświetlanie Instrukcji obsługi (
 • Page 122 and 123: Ustawienia sieci Po podłączeniu t
 • Page 124 and 125: 2 Wybierz opcję „Ustawienia siec
 • Page 126 and 127: Informacje dodatkowe Rozwiązywanie
 • Page 128 and 129: Nazwa modelu KDL- 55EX72x 46HX72x 4
 • Page 130 and 131: Nazwa modelu KDL- 32EX52x 32EX42x 3
 • Page 132 and 133: Podczas montażu telewizora na ści
 • Page 134 and 135: SU-WL100 Położenie haka Podczas i
 • Page 138 and 139: Introduksjon Takk for at du valgte
 • Page 140 and 141: (Advarsel om håndtering av fjernko
 • Page 142 and 143: Innhold Komme i gang Kontrollere ti
 • Page 144 and 145: Komme i gang Kontrollere tilbehøre
 • Page 146 and 147: • Sørg for at TV-en står i en v
 • Page 148 and 149: 5: Forhindre at TV-en velter 6: Tvi
 • Page 150 and 151: Bruke BRAVIA TV-en din Se på TV-en
 • Page 152 and 153: Velge forskjellige funksjoner og in
 • Page 154 and 155: Vise bruksanvisningen (i-Manual) Be
 • Page 156 and 157: Nettverksoppsett Når du kobler den
 • Page 158 and 159: Type 3: Usikret nettverk med hvilke
 • Page 160 and 161: Tilleggsinformasjon Feilsøking Nå
 • Page 162 and 163: Modellnavn KDL- 55EX72x 46HX72x 46E
 • Page 164 and 165: Modellnavn KDL- 26EX321 26EX320 24E
 • Page 166 and 167: SU-WL500, SU-WL100 For KDL-55/46/40
 • Page 168 and 169: Tabell over TV-ens monteringsmål 1
 • Page 170 and 171: Sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Batt
 • Page 172 and 173: Ευρωπαϊκή Εγγύηση S
 • Page 174 and 175: Εισαγωγή Σας ευχαρ
 • Page 176 and 177: Προφυλάξεις Παρακο
 • Page 178 and 179: Περιεχόμενα Ξεκινώ
 • Page 180 and 181: Ξεκινώντας Έλεγχος
 • Page 182 and 183: Αφαίρεση της Βάσης
 • Page 184 and 185: Σύνδεση Set Top Box/εγγρ
 • Page 186 and 187:

  3 Ακολουθήστε τις ο

 • Page 188 and 189:

  Χρήση της τηλεόρασ

 • Page 190 and 191:

  Επιλογή διάφορων λ

 • Page 192 and 193:

  Προβολή Οδηγιών χρ

 • Page 194 and 195:

  Ρύθμιση δικτύου Ότ

 • Page 196 and 197:

  1 Πιέστε HOME και, στη

 • Page 198 and 199:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 200 and 201:

  Τεχνικά χαρακτηρισ

 • Page 202 and 203:

  Όνομα μοντέλου KDL- 46

 • Page 204 and 205:

  Όνομα μοντέλου KDL- 26

 • Page 206 and 207:

  Κατά την τοποθέτησ

 • Page 208 and 209:

  SU-WL100 Θέση άγκιστρο

 • Page 210 and 211:

  Πληροφορίες σχετικ

 • Page 212 and 213:

  Giriş Bu Sony ürününü seçtiğ

 • Page 214 and 215:

  •Bu ekipman test edilmiştir ve 3

 • Page 216 and 217:

  İçindekiler Başlarken Aksesuarla

 • Page 218 and 219:

  Başlarken Aksesuarları kontrol et

 • Page 220 and 221:

  • Açmadan önce televizyonun dik

 • Page 222 and 223:

  5: Televizyonun düşmesini önleme

 • Page 224 and 225:

  BRAVIA Televizyonunuzu Kullanma TV

 • Page 226 and 227:

  Çeşitli fonksiyon ve ayarları se

 • Page 228 and 229:

  Kullanım Kılavuzunu Görüntülem

 • Page 230 and 231:

  Ağ Kurulumu Bu televizyonu interne

 • Page 232 and 233:

  ~ • Ağ kurulumu için WPS kullan

 • Page 234 and 235:

  Ek Bilgi Sorun Giderme 1 (bekleme)

 • Page 236 and 237:

  Model adı KDL- 55EX72x 46HX72x 46E

 • Page 238 and 239:

  Model adı KDL- 32EX52x 32EX42x 32C

 • Page 240 and 241:

  SU-WL500, SU-WL100 KDL-55/46/40/37/

 • Page 242 and 243:

  TV kurulumu boyutlar tablosu 1 SU-W

 • Page 244 and 245:

  Güvenlik Bilgileri UYARI Piller g

 • Page 246:

  Uygunluk beyanı, üretici firmanı

 • Page 249 and 250:

  2. Upozornění pro zákazníky: n

 • Page 251 and 252:

  5 CZ

 • Page 253 and 254:

  Po nastavení televizoru BRAVIA a z

 • Page 255 and 256:

  1: Připojení stolního stojanu 1

 • Page 257 and 258:

  ~ • Ujistěte se, že se před te

 • Page 259 and 260:

  7: Provedení počátečního nasta

 • Page 261 and 262:

  Části a ovládací prvky dálkov

 • Page 263 and 264:

  Mapa nabídky Home Po stisknutí tl

 • Page 265 and 266:

  Popis obrazovky i-Manual Stisknutí

 • Page 267 and 268:

  Nastavení internetového připojen

 • Page 269 and 270:

  Pokud se nemůžete připojit k Int

 • Page 271 and 272:

  Specifikace Systém Systém panelu

 • Page 273 and 274:

  Název modelu KDL- 46CX52x 40HX72x

 • Page 275 and 276:

  Instalace příslušenství (konzol

 • Page 277 and 278:

  Schéma/tabulka umístění šroub

 • Page 279 and 280:

  Tabulka rozměrů k instalaci telev

 • Page 281 and 282:

  • Nepřemísťujte televizor z ch

 • Page 283 and 284:

  2. Megjegyzés a felhasználók sz

 • Page 285 and 286:

  5 HU

 • Page 287 and 288:

  Miután beállította a BRAVIA tele

 • Page 289 and 290:

  1: Az asztali állvány csatlakozta

 • Page 291 and 292:

  ~ • Gondoskodjon arról, hogy sem

 • Page 293 and 294:

  7: A kezdeti beállítás végrehaj

 • Page 295 and 296:

  A távvezérlő részei és kezelő

 • Page 297 and 298:

  A főmenü térképe Miután megnyo

 • Page 299 and 300:

  Az i-Manual képernyő leírása Ny

 • Page 301 and 302:

  Az internetkapcsolat beállítása

 • Page 303 and 304:

  2 Válassza „A hálózati állapo

 • Page 305 and 306:

  Műszaki adatok A forgalomba hozó

 • Page 307 and 308:

  Típusnév KDL- 46CX52x 40HX72x 40E

 • Page 309 and 310:

  A kiegészítők felszerelése (fal

 • Page 311 and 312:

  Csavar- és kampókiosztási ábra/

 • Page 313 and 314:

  Típusnév KDL- A képernyő méret

 • Page 315 and 316:

  Tilos a készülék használata! Ne

 • Page 317 and 318:

  Pre modely KDL-55/46/40/ 32EX721, K

 • Page 319 and 320:

  Zneškodňovanie použitých batér

 • Page 321 and 322:

  Po tom, ako ste nastavili váš TV

 • Page 323 and 324:

  1: Montáž stolového stojana 1 Po

 • Page 325 and 326:

  Nastavenie uhla (Naklonenie) (okrem

 • Page 327 and 328:

  6: Uloženie napájacieho kábla/Zv

 • Page 329 and 330:

  15 SK

 • Page 331 and 332:

  Časti a ovládacie prvky diaľkov

 • Page 333 and 334:

  Mapa Hlavnej ponuky Po stlačení t

 • Page 335 and 336:

  Popis zobrazenia návodu i-Manual S

 • Page 337 and 338:

  Nastavenie internetového pripojeni

 • Page 339 and 340:

  Problémy s pripojením k internetu

 • Page 341 and 342:

  Technické parametre Systém Systé

 • Page 343 and 344:

  Názov modelu KDL- 46CX52x 40HX72x

 • Page 345 and 346:

  Inštalácia príslušenstva (mont

 • Page 347 and 348:

  Nákres/tabuľka s umiestnením skr

 • Page 349 and 350:

  Názov modelu KDL- Rozmery displeja

 • Page 351 and 352:

  • Ak sa TV prijímač umiestni do

 • Page 353 and 354:

  Sistemul TV fără fir poate fi uti

 • Page 355 and 356:

  Dezafectarea bateriilor uzate (apli

 • Page 357 and 358:

  După instalarea televizorului dvs.

 • Page 359 and 360:

  1: Montarea suportului de masă 1 P

 • Page 361 and 362:

  ~ • Asiguraţi-vă că nu există

 • Page 363 and 364:

  7: Efectuarea reglajului iniţial C

 • Page 365 and 366:

  Componentele și butoanele telecome

 • Page 367 and 368:

  Harta meniului principal După apă

 • Page 369 and 370:

  Descrierea ecranului i-Manual Apăs

 • Page 371 and 372:

  Configurarea conexiunii la Internet

 • Page 373 and 374:

  Stabilirea setărilor de afișare a

 • Page 375 and 376:

  Specificaţii Sistem Tip de panou P

 • Page 377 and 378:

  Numele modelului KDL- 46CX52x 40HX7

 • Page 379 and 380:

  Instalarea accesoriilor (Dispozitiv

 • Page 381 and 382:

  Schema/Tabelul cu amplasarea cârli

 • Page 383 and 384:

  Numele modelului KDL- Dimensiunea e

 • Page 385 and 386:

  • În cazul în care televizorul

 • Page 387 and 388:

  За KDL-55/46/40/32EX721, KDL-46/4

 • Page 389 and 390:

  Изхвърляне на изто

 • Page 391 and 392:

  След като настроит

 • Page 393 and 394:

  1: Закрепване на пос

 • Page 395 and 396:

  ~ • Уверете се, че п

 • Page 397 and 398:

  7: Извършване на пър

 • Page 399 and 400:

  Части и бутони на д

 • Page 401 and 402:

  Карта на меню Home Сл

 • Page 403 and 404:

  Описание на екрана

 • Page 405 and 406:

  Настройка на Интер

 • Page 407 and 408:

  Ако не можете да се

 • Page 409 and 410:

  Спецификации Систе

 • Page 411 and 412:

  Име на модел KDL- 46CX52x

 • Page 413 and 414:

  Инсталиране на акс

 • Page 415 and 416:

  Схема/таблица на ра

 • Page 417 and 418:

  Име на модел KDL- Раз

 • Page 419 and 420:

  Забранена употреба

 • Page 421 and 422:

  Il sistema wireless del televisore

 • Page 423 and 424:

  Trattamento delle pile esauste (app

 • Page 425 and 426:

  Dopo aver configurato il televisore

 • Page 427 and 428:

  1: Installazione del supporto da ta

 • Page 429 and 430:

  ~ • Accertarsi che non vi siano o

 • Page 431 and 432:

  7: Esecuzione dell’impostazione i

 • Page 433 and 434:

  Parti e controlli del telecomando U

 • Page 435 and 436:

  Mappa del menu Home Dopo aver premu

 • Page 437 and 438:

  Descrizione della schermata di i-Ma

 • Page 439 and 440:

  Configurazione della connessione In

 • Page 441 and 442:

  3 Selezionare il server da visualiz

 • Page 443 and 444:

  Caratteristiche tecniche Sistema Si

 • Page 445 and 446:

  Nome del modello KDL- 40CX52x 37EX7

 • Page 447 and 448:

  Installazione degli accessori (Staf

 • Page 449 and 450:

  Diagramma e tabella della posizione

 • Page 451 and 452:

  Nome del modello KDL- Dimensioni de

 • Page 453 and 454:

  • Se collocato nello spogliatoio

 • Page 455 and 456:

  Diagrammi a blocchi Per i modelli K

 • Page 457 and 458:

  Diagrammi a blocchi Per i modelli K

 • Page 460:

  For nyttig information om Sony-prod