Views
1 year ago

Sony KDL-26V4720 - KDL-26V4720 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony KDL-26V4720 - KDL-26V4720 Istruzioni per l'uso Rumeno

All Reset (Iniþializare

All Reset (Iniþializare completã) Readuce toate reglajele la valorile stabilite din fabricã ºi apoi lanseazã interfaþa de Auto Start-up (Pornire automatã). z Observaþii • Aveþi grijã sã nu opriþi televizorul în timpul acestei perioade (care dureazã circa 30 de secunde) sau sã apãsaþi oricare dintre butoane. • Vor fi iniþializate toate reglajele, inclusiv lista programelor digitale favorite, þara/regiunea, limba, canalele depistate automat etc. Analogue Set-up – Reglaje pentru canale analogice Programme List Display (Interfaþa cu lista programelor) Auto Tuning (Depistarea automatã) Programme Sorting (Ordonarea programelor) Manual Programme Preset (Fixarea manualã a programelor în memorie) Selectaþi “Off” pentru ca lista canalelor analogice de la XMB (XrossMediaBar) sã nu mai fie afiºatã. Depisteazã toate canalele analogice disponibile. Aceastã opþiune vã permite însã sã redepistaþi canalele disponibile dupã schimbarea domiciliului sau dacã doriþi sã cãutaþi noi posturi oferite de compania de difuzare. Modificã ordinea în care canalele analogice sã fie memorate la televizor. 1 Apãsaþi F/f pentru a selecta canalul pentru care doriþi sã stabiliþi o altã poziþie, apoi apãsaþi . 2 Apãsaþi F/f pentru a alege noua poziþie a canalului respectiv, apoi apãsaþi . Înainte de a selecta “Label” / “AFT” / “LNA” / “Audio Filter” / “Skip” / “Decoder” apãsaþi PROG +/- pentru a selecta numãrul de program alocat canalului. Nu puteþi alege un numãr de program care este stabilit a fi omis (pagina 26). Program / Sistem / Canal Fixeazã manual programele corespunzãtoare canalelor din meniu. 1 Apãsaþi F/f pentru a selecta “Programme”, apoi apãsaþi . 2 Apãsaþi F/f pentru a selecta numãrul de program pe care doriþi sã-l depistaþi manual (dacã doriþi depistarea semnalului de la aparatul video / recorder DVD, alegeþi canalul cu numãrul 00), apoi apãsaþi RETURN. 3 Apãsaþi F/f pentru a selecta “System”, apoi apãsaþi . 4 Apãsaþi F/f pentru a selecta unul dintre urmãtoarele sisteme de difuzare TV, apoi apãsaþi RETURN. B/G : Pentru þãrile/regiunile din Europa de vest. I : Pentru Marea Britanie. D/K : Pentru þãrile/regiunile din Europa de est. L : Pentru Franþa. 5 Apãsaþi F/f pentru a selecta “Channel”, apoi apãsaþi . 6 Apãsaþi F/f pentru a selecta “S” (pentru canalele difuzate prin cablu) sau “C” (pentru canalele recepþionate terestru), apoi apãsaþi g. 7 Gãsiþi canalele dupã cum urmeazã : Dacã nu cunoaºteþi numãrul canalului (frecvenþa) Apãsaþi F/f pentru a cãuta urmãtorul canal disponibil. La depistarea unui canal, cãutarea înceteazã. Pentru a continua cãutarea, apãsaþi F/f. Dacã ºtiþi numãrul canalului (frecvenþa) Apãsaþi butoanele numerotate pentru a introduce numãrul canalului dorit sau pe cel corespunzãtor aparatului video / recorder-ului DVD. 8 Apãsaþi pentru a selecta “Confirm”, apoi . 9 Apãsaþi f pentru a selecta “OK”, ºi apãsaþi . 28

Manual Programme Preset (Fixarea manualã a programelor în memorie) –continuare– Repetaþi procedura anterioarã pentru a fixa manual ºi alte programe. Label (etichetã) Atribuie câte un nume stabilit de dvs., alcãtuit din cel mult 5 caractere, canalului selectat. Acest nume va fi afiºat pentru scurt timp pe ecran când este selectat canalul. Pentru a introduce caractere, urmaþi paºii de la 1 la 3 ai procedurii “Edit” (pag. 26). AFT (acord fin) Efectueazã acordul fin pentru programele depistate manual, atunci când presupuneþi cã un uºor reglaj ar putea ameliora calitatea imaginii. Puteþi regla acordul fin într-un domeniu cuprins între –15 ºi +15. Când este selectatã varianta “On”, acordul fin se realizeazã automat. Audio Filter (Filtru audio) Este îmbunãtãþitã calitatea sunetului pentru canalele individuale, în caz de distorsiuni ale programelor difuzate mono. Uneori un semnal difuzat ne-standard poate cauza distorsiuni ale sunetului sau întreruperi temporare ale acestuia, la vizionarea unor programe mono. Dacã nu apar nici un fel de distorsiuni ale sunetului, vã recomandãm sã lãsaþi pentru aceastã opþiune varianta stabilitã din fabricã “Off”. ? Notã • Nu puteþi recepþiona sonor stereo sau dual dacã este aleasã una dintre variantele “Low” sau “High”. LNA Este îmbunãtãþitã calitatea imaginii pentru canalele individuale în cazul în care semnalele difuzate sunt foarte slabe (imaginea prezintã zgomot). Dacã nu observaþi ameliorarea calitãþii imaginii deºi aþi ales varianta “On”, vã recomandãm sã lãsaþi pentru aceastã opþiune varianta “Off” (varianta implicitã). Skip (Omisiune) Sunt omise canalele care nu sunt folosite, atunci când apãsaþi PROG +/– pentru a selecta canale. (Puteþi în continuare sã selectaþi un canal omis, cu ajutorul butoanelor numerotate.) Decoder (Decodor) Vizualizeazã ºi înregistreazã canale codificate, selectate când folosiþi un decodor cuplat direct la conectorul scart / AV1 sau la conectorul scart / / AV2 prin intermediul unui aparat video / recorder DVD. ? Notã În funcþie de þara/regiunea selectatã corespunzãtor opþiunii “Country” (pagina 7), aceastã opþiune este posibil sã nu fie disponibilã. Confirm (Confirmare) Stocheazã modificãrile efectuate de dvs. asupra opþiunilor disponibile pentru Fixarea manualã a programelor în memorie. Digital Set-up – Reglaje pentru canale digitale Digital Tuning (Depistarea digitalã) Digital Auto Tuning (Depistare digitalã automatã) Depisteazã toate canalele TV digitale disponibile. Aceastã opþiune vã permite însã sã redepistaþi canalele disponibile dupã schimbarea domiciliului sau dacã doriþi sã cãutaþi noi posturi oferite de compania de difuzare. Pentru detalii, consultaþi “Depistarea automatã a posturilor TV” de la pagina 7. Programme Sorting (Ordonarea programe) Eliminã orice canale digitale nedorite reþinute de televizor ºi modificã ordinea canalelor digitale memorate de televizor. 1 Apãsaþi F/f pentru a selecta canalul pe care doriþi sã îl eliminaþi sau sã îl deplasaþi într-o altã poziþie. Apãsaþi butoanele numerotate pentru a introduce numãrul de 3 cifre care corespunde postului difuzat dorit. 29