Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Ungherese

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Ungherese

Информация

Информация за безопасност KDL-26/24/22EX32x – Не инсталирайте телевизора, както е показано по-долу. Циркулацията на въздух е блокирана. ВНИМАНИЕ Батериите не трябва да се излагат на прекалена топлина, например слънчева светлина, огън или подобни. Инсталация/Настройка Инсталирайте и използвайте телевизора в съответствие с инструкциите, описани по-долу, за да избегнете риск от пожар, токов удар или повреда и/или наранявания. Инсталация • Телевизорът трябва да бъде инсталиран близо до лесно достъпен контакт. • Поставете телевизора на стабилна, равна повърхност. • Монтирането на устройството към стената трябва да се извърши само от квалифициран персонал. • За по-голяма безопасност ви препоръчваме да използвате оригиналните аксесоари на Sony, включително: – Конзола за закрепване към стена: SU-WL500 (без KDL-26/24/ 22EX32x) SU-WL100 (KDL-26/24/ 22EX32x) • На всяка цена използвайте винтовете, които се доставят с конзолата за закрепване към стена, когато прикрепяте монтажните куки към телевизора. Предоставените винтове са проектирани така, че да бъдат 8 мм-12 мм дълги, ако бъдат измерени от повърхността на монтажната кука. Диаметърът и дължината на винтовете се различават в зависимост от модела на конзолата за закрепване към стена. Използването на винтове, различни от тези в комплекта на конзолата, може да доведе до вътрешни повреди на телевизора или да стене причина за падането му и т.н. 8 mm - 12 mm Винт (доставян с конзолата за закрепване към стена) Монтажна кука Прикрепяне на монтажната кука към гърба на телевизора Пренасяне • Преди да местите телевизора, изключете всички кабели от него. • Пренасянето на голям телевизор изисква двама или повече души. • Когато пренасяте телевизора на ръка, дръжте го както е показано на илюстрацията отдясно. Не натискайте LCD панела и рамката около екрана. KDL-55/46/40/37/32EX72x, KDL-46/40HX72x, KDL-46/40/37/32EX52x, KDL-46/40/32CX52x, KDL-32EX42x • При пренасяне не излагайте телевизора на сътресения или прекалени вибрации. • Когато пренасяте телевизора при ремонт или при смяна на жилището, пакетирайте го, като използвате оригиналната опаковка и материали за пакетиране. Вентилация • Никога не покривайте вентилационните отвори и не вкарвайте предмети в корпуса. • Оставете свободно място около телевизора както е показано подолу. • Препоръчително е да използвате оригиналната конзола за монтиране към стена на Sony, за да осигурите достатъчна циркулация на въздуха. Инсталация на стена 30 cm 10 cm 10 cm 10 cm Оставете най-малко толкова място около устройството. Инсталиране с помощта на стойката 30 cm 10 cm 10 cm 6 cm Оставете най-малко толкова място около устройството. • За да постигнете правилна вентилация и да предотвратите събирането на прах или мръсотия: – Не слагайте телевизора легнал, не го монтирайте обърнат с горния край надолу, наопаки или странично. – Не слагайте телевизора върху рафтове, килим, легло или в дрешник. – Не покривайте телевизора с парчета плат, като пердета или с други предмети, като вестници и др. Стена Стена Захранващ кабел За да предотвратите риск от пожар, токов удар, повреда и/или нараняване, работете със захранващия кабел както следва: – Използвайте само оригинален захранващ кабел на Sony. Не използвайте други марки. – Вкарайте щепсела плътно и докрай в контакта. – Включвайте телевизора само към променливотоково захранване от 220-240 V. – Когато прокарвате кабели, за ваша безопасност се уверете, че сте изключили захранващия кабел; внимавайте да не се спънете в кабелите. – Изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V, преди да работите или местите телевизора. – Пазете захранващия кабел далеч от източници на топлина. – Изключете захранващия кабел и го почиствайте редовно. Ако захранващият кабел е замърсен или прашен и по него се образува влага, изолацията му може да се наруши и това може да доведе до пожар. Забележки • Не използвайте приложения захранващ кабел с друго оборудване. • Не дупчете, не огъвайте и не усуквайте прекомерно захранващия кабел. Жилото на проводниците може да се оголи или прекъсне. • Не преправяйте захранващия кабел. • Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. • Не дърпайте самия захранващ кабел, когато го изключвате от контакта. • Не свързвайте твърде много устройства към един и същи контакт. • Не използвайте контакт, който не захваща стабилно щепсела. 34 BG

Забранена употреба Не инсталирайте/използвайте телевизора на следните места или в ситуациите, описани по-долу. В противен случай телевизорът може да се повреди и да причини пожар, токов удар, повреда и/или нараняване. Местонахождение: • На открито (пряка слънчева светлина), на морския бряг, на кораб или друг плавателен съд, във вътрешността на превозно средство, в медицински заведения, на нестабилни повърхности, близо до вода, изложен на дъжд, влага или пушек. • Ако телевизорът бъде поставен в съблекалня на обществена баня или минерална баня, телевизорът може да се повреди от сярата във въздуха и др. • За най-добро качество на картината, не излагайте екрана на директно осветяване или слънчева светлина. • Избягвайте преместването на телевизора от студено на топло място. Внезапните промени в температурата на стаята могат да причинят конденз на влага. Това може да е причина за показване на лоша картина и/или лоши цветове. В такъв случай изчакайте влагата да се изпари напълно, преди да включите телевизора. • Никога не пръскайте вода или разтвор директно върху телевизора. Може да образува капки по дъното на екрана или външни части, да навлезе в телевизора и да го повреди. Околна среда: • Места, които са горещи, влажни или прекалено прашни; Там, където може да влязат насекоми; Където може да бъде изложен на механични вибрации, в близост до запалими предмети (свещи и др.). Телевизорът трябва да бъде предпазен от поливане с течности; не поставяйте в близост до устройството предмети, пълни с течности, като например вази. • Не поставяйте телевизора на влажно или прашно място, или в стая с мазен дим или пара (близо до кухненски плотове или овлажнители). Може да възникне пожар, електрически удар или деформация. • Не поставяйте телевизора на места, изложени на високи температури, например директна слънчева светлина, близо до радиатор или отоплително тяло. В такива условия телевизорът може да прегрее, което да причини деформация на корпуса и/или неизправност на телевизора. Ситуации: • Не използвайте устройството, ако сте с мокри ръце, когато капакът на устройството е свален или с аксесоари, които не са препоръчани от производителя. По време на гръмотевични бури изключвайте телевизора от мрежата от 220 V, също изваждайте антенния кабел. • Не монтирайте телевизора така, че да се подава на открито. Може да възникне нараняване или повреда от сблъскване на човек или предмет в телевизора. Счупени парчета: • Не хвърляйте нищо към телевизора. Стъклото на екрана може да се счупи и да експлодира при удара и да причини сериозни наранявания. • Ако повърхността на дисплея се пропука, не я докосвайте, докато не изключите захранващия кабел. В противен случай може да получите токов удар. Когато не използвате устройството • Поради причини, свързани с безопасността и околната среда, ви препоръчваме да изключвате телевизора от мрежата, когато не планирате да го използвате няколко дни. • Телевизорът не е изключен от мрежата, когато е изключен от копчето. За да изключите напълно устройството, изключете кабела на захранването от електрическата мрежа. • Някои телевизори притежават функции, които изискват оставянето на устройството в режим на готовност. Относно децата • Не позволявайте на деца да се качват върху телевизора. • Пазете малките аксесоари далеч от деца, за да не бъдат погълнати от тях по грешка. Ако възникнат следните проблеми… Незабавно изключете телевизора и извадете захранващия кабел в случай, че възникне някои от следните проблеми. Консултирайте се с вашия доставчик или с оторизиран сервиз на Sony дали е наложително телевизорът да бъде проверен от квалифициран сервиз. Когато: – Захранващият кабел е повреден. – Гнездото на контакта не захваща стабилно щепсела. – Телевизорът е повреден, понеже е изпуснат, ударен или нещо е хвърлено по него. – Течни или твърди предмети са попаднали в отворите на корпуса. Предупреждение За да предотвратите избухване на пожар, винаги дръжте свещи или други източници на огън далеч от този продукт. Допълнителна информация 35 BG

 • Page 1 and 2:

  4-269-995-93(1) LCD Digital Colour

 • Page 3 and 4:

  Dla modeli KDL-55/46/40/32EX721, KD

 • Page 5 and 6:

  Utylizacja telewizora Pozbycie się

 • Page 7 and 8:

  Po zainstalowaniu telewizora BRAVIA

 • Page 9 and 10:

  1: Mocowanie podstawy 1 Aby uzyska

 • Page 11 and 12:

  ~ • Sprawdź, czy przed telewizor

 • Page 13 and 14:

  7: Przeprowadzanie konfiguracji wst

 • Page 15 and 16:

  Części i elementy pilota Do stero

 • Page 17 and 18:

  Mapa głównego menu Po naciśnięc

 • Page 19 and 20:

  Opis ekranu i-Manual Naciśnij przy

 • Page 21 and 22:

  Instalacja połączenia z Internete

 • Page 23 and 24:

  3 Wybierz opcję „Sprawdź połą

 • Page 25 and 26:

  Dane techniczne System System panel

 • Page 27 and 28:

  Nazwa modelu KDL- 46CX52x 40HX72x 4

 • Page 29 and 30:

  Instalowanie elementów dodatkowych

 • Page 31 and 32:

  Tabela/schemat położenia śrub i

 • Page 33 and 34:

  Nazwa modelu KDL- Wymiary monitora

 • Page 35 and 36:

  Niedozwolone użycie Odbiornika TV

 • Page 37 and 38:

  5.Η παρούσα εγγύηση

 • Page 39 and 40:

  Για το μοντέλο KDL-55/4

 • Page 41 and 42:

  Ασύρματη λειτουργί

 • Page 43 and 44:

  Αφού ρυθμίσετε την

 • Page 45 and 46:

  1: Τοποθέτηση της Βά

 • Page 47 and 48:

  2: Ρύθμιση της κλίση

 • Page 49 and 50:

  6: Οργάνωση του καλω

 • Page 51 and 52:

  17 GR

 • Page 53 and 54:

  Εξαρτήματα και χει

 • Page 55 and 56:

  Πίνακας του μενού Ho

 • Page 57 and 58:

  Περιγραφή της οθόν

 • Page 59 and 60:

  Ρύθμιση της σύνδεσ

 • Page 61 and 62:

  Προβολή της κατάστ

 • Page 63 and 64:

  Κατάσταση Έχετε ξε

 • Page 65 and 66:

  Όνομα μοντέλου KDL- 55

 • Page 67 and 68:

  Όνομα μοντέλου KDL- 32

 • Page 69 and 70:

  Εγκατάσταση των εξ

 • Page 71 and 72:

  Διάγραμμα/Πίνακας

 • Page 73 and 74:

  Όνομα μοντέλου KDL- Δ

 • Page 75 and 76:

  Περιορισμοί στη χρ

 • Page 77 and 78:

  TV Kablosuz Sistemi - Düzenleme Bi

 • Page 79 and 80:

  5 TR

 • Page 81 and 82:

  BRAVIA televizyonunuzu kurduktan ve

 • Page 83 and 84:

  1: Masa Üstü Sehpasını takma 1

 • Page 85 and 86:

  ~ • Televizyonun önünde herhang

 • Page 87 and 88:

  7: Başlangıç kurulumunun gerçek

 • Page 89 and 90:

  Uzaktan kumandanın kısımları ve

 • Page 91 and 92:

  Home menüsü haritası Uzaktan kum

 • Page 93 and 94:

  i-Manual ekranının açıklaması

 • Page 95 and 96:

  İnternet bağlantısını kurma A

 • Page 97 and 98:

  3 Home Menüsünde görüntülenmes

 • Page 99 and 100:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 101 and 102:

  Model adı KDL- 46CX52x 40HX72x 40E

 • Page 103 and 104:

  Aksesuarların Takılması (Duvara

 • Page 105 and 106:

  SU-WL500 Vida konumu Montaj Kancas

 • Page 107 and 108:

  Model Adı KDL- Görüntü boyutlar

 • Page 109 and 110:

  •Kesinlik TV’ye doğrudan su ve

 • Page 112 and 113:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 114 and 115:

  • Během provozu televizoru se ob

 • Page 116 and 117:

  Obsah Začínáme Kontrola příslu

 • Page 118 and 119:

  Začínáme Kontrola příslušenst

 • Page 120 and 121:

  • Abyste zabránili poškození p

 • Page 122 and 123:

  5: Zabezpečení televizoru před p

 • Page 124 and 125:

  Použití televizoru BRAVIA Sledov

 • Page 126 and 127:

  Výběr různých funkcí a nastave

 • Page 128 and 129:

  Zobrazení návodu k použití (př

 • Page 130 and 131:

  Nastavení sítě Připojíte-li te

 • Page 132 and 133:

  ~ • Pokud pro nastavení sítě p

 • Page 134 and 135:

  Doplňkové informace Řešení pro

 • Page 136 and 137:

  Název modelu KDL- 55EX72x 46HX72x

 • Page 138 and 139:

  Název modelu KDL- 32EX52x 32EX42x

 • Page 140 and 141:

  Když instalujete televizor na zeď

 • Page 142 and 143:

  SU-WL100 Umístění háku Při mon

 • Page 144 and 145:

  Bezpečnostní informace UPOZORNĚN

 • Page 146 and 147:

  Bevezetés Köszönjük, hogy ezt a

 • Page 148 and 149:

  • Ha a készüléket hideg helyen

 • Page 150 and 151:

  Tartalomjegyzék Az első lépések

 • Page 152 and 153:

  Az első lépések A tartozékok el

 • Page 154 and 155:

  • Bekapcsolás előtt győződjö

 • Page 156 and 157:

  5: A TV-készülék felborulásána

 • Page 158 and 159:

  A BRAVIA TV-készülék használata

 • Page 160 and 161:

  Különböző funkciók és beáll

 • Page 162 and 163:

  A használati útmutató megjelení

 • Page 164 and 165:

  Hálózati beállítások Amikor az

 • Page 166 and 167:

  3 Válassza a „Keresés” lehet

 • Page 168 and 169:

  További információ Hibaelhárít

 • Page 170 and 171:

  Típusnév KDL- 55EX72x 46HX72x 46E

 • Page 172 and 173:

  Típusnév KDL- 32EX52x 32EX42x 32C

 • Page 174 and 175:

  Amikor a TV-készüléket a falra s

 • Page 176 and 177:

  SU-WL100 Kampók helye Ha az alapta

 • Page 178 and 179:

  Biztonsági előírások KDL-26/24/

 • Page 180 and 181:

  Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

 • Page 182 and 183:

  Obrazovka LCD • Hoci sa obrazovka

 • Page 184 and 185:

  Obsah Začíname Kontrola prísluš

 • Page 186 and 187:

  Začíname Kontrola príslušenstva

 • Page 188 and 189:

  Odmontovanie stolového stojana od

 • Page 190 and 191:

  Pripojenie ku káblovému prijíma

 • Page 192 and 193:

  Automatické digitálne ladenie: Ak

 • Page 194 and 195:

  Používanie TV prijímača BRAVIA

 • Page 196 and 197:

  Výber rôznych funkcií a nastaven

 • Page 198 and 199:

  Zobrazenie Návodu na obsluhu (i-Ma

 • Page 200 and 201:

  Nastavenie siete Ak tento TV prijí

 • Page 202 and 203:

  4 Riaďte sa pokynmi zobrazovanými

 • Page 204 and 205:

  Ďalšie informácie Riešenie prob

 • Page 206 and 207:

  Názov modelu KDL- 55EX72x 46HX72x

 • Page 208 and 209:

  Názov modelu KDL- 32EX52x 32EX42x

 • Page 210 and 211:

  Keď inštalujete televízny prijí

 • Page 212 and 213:

  SU-WL100 Umiestnenie háka Pri inš

 • Page 214 and 215:

  Informácie o bezpečnosti KDL-26/2

 • Page 216 and 217:

  Introducere Vă mulţumim că aţi

 • Page 218 and 219:

  Ecranul LCD • Deși ecranul LCD e

 • Page 220 and 221:

  Cuprins Primii pași Verificarea ac

 • Page 222 and 223:

  Primii pași Verificarea accesoriil

 • Page 224 and 225:

  • Înainte de a porni televizorul

 • Page 226 and 227:

  5: Prevenirea răsturnării televiz

 • Page 228 and 229:

  Utilizarea televizorului BRAVIA Viz

 • Page 230 and 231:

  Selectarea diferitelor funcţii și

 • Page 232 and 233: Afișarea instrucţiunilor de utili
 • Page 234 and 235: Configurarea reţelei Când conecta
 • Page 236 and 237: ~ • Dacă utilizaţi WPS pentru c
 • Page 238 and 239: Informaţii suplimentare Depanare C
 • Page 240 and 241: Numele modelului KDL- 55EX72x 46HX7
 • Page 242 and 243: Numele modelului KDL- 32EX52x 32EX4
 • Page 244 and 245: Când instalaţi televizorul pe un
 • Page 246 and 247: SU-WL100 Locaţie cârlig Instalare
 • Page 248 and 249: Informaţii privind siguranţa KDL-
 • Page 250 and 251: Въведение Благодар
 • Page 252 and 253: LCD екран • Въпреки
 • Page 254 and 255: Съдържание Начало
 • Page 256 and 257: Начало Проверка на
 • Page 258 and 259: • Уверете се, че те
 • Page 260 and 261: 5: Предпазване на те
 • Page 262 and 263: Използване на ваши
 • Page 264 and 265: Избор на различни ф
 • Page 266 and 267: Показване на ръков
 • Page 268 and 269: Настройка на мрежа
 • Page 270 and 271: 2 Изберете “Настро
 • Page 272 and 273: Допълнителна инфор
 • Page 274 and 275: Име на модел KDL- 55EX72x
 • Page 276 and 277: Име на модел KDL- 32EX52x
 • Page 278 and 279: Когато монтирате т
 • Page 280 and 281: SU-WL100 Местоположени
 • Page 284 and 285: Introduzione Grazie per avere scelt
 • Page 286 and 287: • Se il televisore viene utilizza
 • Page 288 and 289: Sommario Operazioni preliminari Ver
 • Page 290 and 291: Operazioni preliminari Verifica deg
 • Page 292 and 293: • Assicurarsi che il televisore s
 • Page 294 and 295: 5: Fissaggio del televisore per imp
 • Page 296 and 297: Uso del televisore BRAVIA Uso del t
 • Page 298 and 299: Selezione di funzioni e impostazion
 • Page 300 and 301: Visualizzazione delle istruzioni pe
 • Page 302 and 303: Configurazione della rete Quando si
 • Page 304 and 305: ~ • Se si utilizza WPS per la con
 • Page 306 and 307: Informazioni utili Risoluzione dei
 • Page 308 and 309: Nome del modello KDL- 55EX72x 46HX7
 • Page 310 and 311: Nome del modello KDL- 32EX52x 32EX4
 • Page 312 and 313: Per il montaggio del televisore a p
 • Page 314 and 315: SU-WL100 Posizione dei ganci Per l
 • Page 316 and 317: Informazioni di sicurezza KDL-26/24
 • Page 318 and 319: Diagrammi a blocchi Per i modelli K
 • Page 320 and 321: Diagrammi a blocchi Per i modelli K
 • Page 322: Diagrammi a blocchi Per i modelli K