Views
1 year ago

Sony MHC-C20 - MHC-C20 Istruzioni per l'uso

Sony MHC-C20 - MHC-C20 Istruzioni per l'uso

VARNING! Utsätt inte

VARNING! Utsätt inte stereon för regn och fukt för att undvika riskerna för brand och/eller elektriska stötar. Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för elektriska stötar. Överlåt allt reparations- och underhållsarbete till fackkunniga tekniker. Placera inte stereon i ett trångt utrymme, som t. ex. i en bokhylla eller i ett inbyggt skåp. Utstrålningen från den laserkomponent som finns i denna laserprodukt överstiger den strålningsgräns som ställs på Klass 1. Americkanska och utländska patenter utfärdade av Dolby Laboratories Licensing Corporation. CD-spelaren i denna stereo klassificeras som en laserprodukt tillhörande Klass 1. Etiketten CLASS 1 LASER PRODUCT finns på baksidan. Denna varningsetikett finns inuti CD-spelaren. 2 MHCC20.3-859-548-71.S

Innehålll Förberedelserna Steg 1: Anslutningarna .......................... 4 Steg 2: Tidsinställning ............................ 5 Steg 3: Lagring av stationer i snabbvalsminne ............................... 6 Anslutning av extra utomhusantenner ............................ 7 Grundläggande tillvägagångssätt Uppspelning av CD-skivor ................... 9 Inspelning av CD-musik ..................... 10 Radiomottagning .................................. 11 Inspelning av radioprogram ............... 12 Avspelning av kassettband ................. 13 Inspelning från kassettband ............... 14 CD-spelare Repetering (REPEAT) .......................... 15 Spårens uppspelning i slumpvis följd (SHUFFLE) ............................ 16 Spårens lagring i ett musikval (PROGRAM)................................... 16 Uppspelning av de första sekunderna i varje spår ................. 17 Kassettdäcket Inspelning av CD-musik genom att ange uppspelningsföljden ............ 18 Styrning av ljudkvalitet Styrning av ljudkvalitet ....................... 19 Val av förvalda ljudfält på meny ....... 19 Övrigt Att somna till musik ............................ 20 Väckning till musik .............................. 20 Tekniska detaljer Att observera ......................................... 22 Felsökning ............................................. 23 Tekniska data ........................................ 25 Alfabetiskt register ............................... 27 S 3 MHCC20.3-859-548-71.S