Views
5 months ago

KitchenAid VT 265 BL - VT 265 BL ET (858726599490) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid VT 265 BL - VT 265 BL ET (858726599490) Istruzioni per l'Uso

PAIGALDAMINE ENNE

PAIGALDAMINE ENNE ÜHENDAMIST KONTROLLIGE, ET tüübisildil toodud pinge vastaks teie kodus olevale. ÄRGE EEMALDAGE MIKROLAINETE SISSELASKE KAITSEP- LAATE , mis asuvad ahjuõõne küljeseinal. Need takistavad mustuse- & toiduosakeste pääsemist mikrolaine sisselaskekanalistesse. ASETAGE AHI STABIILSELE TASASELE PIN- NALE, mis ahju ja tarvikute jaoks küllalt tugev. Käsitsege olge ettevaatlik. ASETAGE AHI KÜTTEKEHADEST eemale. Küllaldase ventilatsiooni saavutamiseks peab ahju kohal olema vähemalt 20 cm vaba ruumi. Veenduge, et ahju all, kohal ja ümber oleks tühi ruum - nii saab õhk korralikult liikuda. Mikrolaineahju ei tohi asetada kappi. VEENDUGE, ET SEADE EI OLE KAHJUSTATUD. Kontrollige, kas ahju uks sulgub korralikult vastu ukse tuge. Tühjendage ahi ja puhastage sisemust pehme niiske lapiga. ÄRGE KASUTAGE SEADET, kui selle toitekaabel või -pistik on defektne, kui see ei tööta korralikult või kui seda on vigastatud või see on maha kukkunud. Ärge kastke toitekaablit ega -pistikut vette. Hoidke toitekaabel eemal tulistest pindadest. Tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju või muud ohud. ÄRGE KASUTAGE PIKENDUSJUHET. KUI TOITEJUHE ON LIIGA LÜHIKE, siis laske kvalifitseeritud elektrikul või hooldustehnikul paigaldada pistikupesa seadme lähedale. HOIATUS! Maanduspistiku sobimatu kasutamine võib tuua kaasa elektrilöögi ohu. Konsulteerige kvalifitseeritud elektriku või hooldustehnikuga, kui maandusjuhised jäävad ebaselgeteks või kui esineb kahtlusi mikrolaineahju korrektse maanduse suhtes. PÄRAST ÜHENDAMIST AHJU VÕIB KASUTADA AINULT SIIS, KUI ahju uks on korralikult kinni. KUI AHI ON TELEKA, RAADIO VÕI ANTENNI LÄHEDAL, võib tagajärjeks olla halb televisiooni ja raadiovastuvõtt. SEADME MAANDAMINE on kohustuslik. Tootja ei vastuta inimeste ega loomade vigastuste või esemete kahjustamise eest, mille põhjuseks on selle nõude mittejärgimine. Tootjad ei vastuta probleemide eest, mille põhjuseks on juhiste mittejärgimine kasutaja poolt. 2 EE

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED LUGEGE TÄHELEPANELIKULT JA HOIDKE TULEVIKU TARBEKS ALLES ÄRGE KUUMUTAGE EGA KASUTAGE KERGESTISÜT- TIVAID MATERJALE ahjus või selle lähedal. Aurud võivad põhjustada tule- või plahvatusohtliku olukorra. ÄRGE KASUTAGE MIKROLAINE ahju riiete, paberi, maitseainete, ürtide, puidu, lillede, puuvilja või muude süttivate materjalide kuivatamiseks. Tagajärjeks võib olla tulekahju. KUI AHJUS / SELLEST VÄLJASPOOL OLEV MA- TERJAL PEAKS SÜTTIMA VÕI ON NÄHA SUITSU, hoidke ahju uks kinni ja lülitage ahi välja. Ühendage lahti toitekaabel või lülitage vool välja elektrikilbist. ÄRGE KÜPSETAGE TOITU LIIGA KAUA. Tagajärjeks võib olla tulekahju. ÄRGE JÄTKE AHJU JÄRELVALVETA, eriti mitte siis, kui kasutate toiduvalmistamise protsessis paberit, plastikut või muid süttivaid materjale. Paber võib söestuda või põleda ja mõned plastikud võivad sulada, kui neid kasutatakse toitu soojendades. Ärge jätke ahju järelvalveta, kui kasutate palju rasva või õli, sest need võivad ülekuumeneda ja põhjustada tulekahju! ÄRGE KASUTAGE selles seadmes korrosiivseid kemikaale ega auru. Seda tüüpi ahi on spetsiaalselt ette nähtud toidu soojendamiseks või valmistamiseks. See ei ole mõeldud tööstuslikuks ega laborikasutuseks. ÄRGE RIPUTAGE EGA ASETAGE ahju uksele esemeid, sest see võib kahjustada ahju ava ja hingi. Ukse käepidet ei tohi kasutada, et sellele esemeid riputada. LUBAGE LASTEL SEADET ILMA tä iskas va nute järelvalveta kasutada ainult siis, kui neid on põhjalikult juhendatud, nii et laps suudaks seadet turvaliselt kasutada ja mõistaks vale kasutamisega kaasnevaid ohte. Kui lapsed kasutavad muid soojusallikaid (kui need olemas on) eraldi või ühenduses mikrolainetega, peab nende üle olema järelvalve, sest kasutamisel tekkib kõrge temperatuur. SEE SEADE EI OLE ETTE NÄHTUD kasutamiseks isikute poolt (sh lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud, kellel puudub vastav kogemus ja teadmised, v.a. juhul, kui nende üle on järelvalve või kui neid on ahju kasutamise osas juhendanud inimene, kes vastutab nende turvalisuse eest. LASTE ÜLE PEAB OLEMA JÄRELVALVE, tagamaks, et nad ei mängi seadmega. ÄRGE KASUTAGE OMA MIKROLAI- NEAHJU õhukindlalt suletud konteinerite soojendamiseks. Rõhk suureneb ja võib avades põhjustada kahjustusi või plahvatada. UKSETIHENDEID JA NENDE ÜMBRUST tuleb regulaarselt kontrollida kahjustuste osas. Kuiu need piirkonnad on kahjustatud, ei tohi seadet kasutada, kuni selle on parandanud väljaõppinud hooldustehnik. SEADE POLE ETTE NÄHTUD KASUTAMISEKS välise taimeri või väliste kaugjuhtimissüsteemidega. MUNAD ÄRGE KASUTAGE OMA MIKROLAINEAHJU tervete munade (kas koorega või ilma) keetmiseks või soojendamiseks, sest need võivad plahvatada isegi pärast mikrolainesoojendamise lõppemist. EE 3