Views
9 months ago

KitchenAid PDP 819/P - PDP 819/P CS (858042149600) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid PDP 819/P - PDP 819/P CS (858042149600) Istruzioni per l'Uso

3cs20020.fm Page 30

3cs20020.fm Page 30 Tuesday, February 24, 2004 5:17 PM PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE 1.Rozbalení a kontrola • Po vybalení spotřebiče si ověřte, zda není poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci. • Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) uschovejte mimo dosah dětí - mohl by pro ně být nebezpečné. 2.Odstranění přepravních šroubů • Spotřebič je vybavený přepravními šrouby, aby se při přepravě nepoškodil. Před uvedením pračky do provozu je bezpodmínečně nutné přepravní šrouby odstranit (viz “Instalace/Odstranění přepravních šroubů”). 3.Instalace spotřebiče • Spotřebič nikdy nepřemíst’ujte tak, že byste ho drželi za pracovní desku. • Umístěte ho na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu místnosti. • Přesvědčte se, zda všechny nožičky stojí stabilně na zemi a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný (viz “Instalace/Seřízení nožiček”). 4.Přívod vody • Přívodní hadici připojte v souladu s místními platnými předpisy vodárenského podniku (viz “Instalace/Připojení přívodní hadice”). • Přívod vody: Pouze studená voda • Vodovodní kohout: 3/4” hadicová přípojka se závitem. • Tlak: 0,05-1,00 MPa (0,5-10 bar). 5.Vypouštění • Vypouštěcí hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí oblouku ve tvaru “U” přes okraj umyvadla (viz “Instalace /Připojení vypouštěcí hadice”). • Jestliže je spotřebič připojený k zabudovanému odpadnímu systému, přesvědčte se, že je tento systém vybavený průduchem, který brání současnému plnění a vypouš tění vody (sifónový efekt). 6.Připojení k elektrické síti • Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy. • Údaje o napětí, spotřebě energie a elektrickém jištění jsou uvedeny na vnitřní straně krytu filtru. • Spotřebič může být připojen k síti výlučně zásuvkou s uzemněním podle platných předpisů. Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen. • Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky. • Před každou údržbou odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu. • Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k připojení do sítě přes zásuvku nebo k dvojpólovému vypínači přívodu proudu. • Pokud byl spotřebič při dopravě poškozen, nezapínejte ho. Zavolejte do servisu. • Výměnu elektrického kabelu smí provést pouze pracovník servisu. • Spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a k předepsanému účelu. 30 Black process 45.0° 150.0 LPI

3cs20020.fm Page 31 Tuesday, February 24, 2004 5:17 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ 1. Balení • Obalový materiál je recyklovatelný, jak ukazuje recyklační symbol . Při likvidaci obalového materiálu se řiďte místními předpisy. 2.Jak snížit spotřebu energie • Nejlepších výsledků v úspoře energie, vody, pracího prostředku a času dosáhnete, budete-li prát maximální doporučené množství prádla. • Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky uvedené na obalu pracího prostředku. • Eko záklopka - speciální zařízení v odpadu - zabraňuje úniku pracího prášku z bubnu a tím do životního prostředí. • Předpírku používejte pouze pro velmi špinavé prádlo! Šetřete pracím prostředkem, časem, vodou a spotřebou energie tím, že nebudete používat předpírku pro lehce až normálně zašpiněné prádlo. Ušetříte tak vodu, energii i čas. • Skvrny ošetřete ještě před praním pomocí odstraňovače skvrn nebo namočte zaschlé skvrny do vody, abyste nemuseli zvolit program s vyšší teplotou. • Šeřte energii i tím, že budete používat prací program 60° C místo 90° C nebo prací program 40° C místo 60° C. • Čas i energii můžete ušetřit také volbou vyšší rychlosti odstředění ke snížení množství vody v prádle, pokud chcete prádlo sušit sušicím programem (pro pračky s nastavitelnou rychlostí odstředění). 3.Likvidace obalu a starého spotřebiče • Spotřebič byl vyroben z recyklovatelného materiálu. Přestane-li vám sloužit, naložte s ním v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. • Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k síti. • Máte-li v úmyslu spotřebič zlikvidovat, odstraňte z komory zbytky pracího prostředku. 4.Dětská pojistka • Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. 5.Obecná doporučení • Není-li spotřebič v provozu, vždy ho odpojte od elektrické sítě a uzavřete přívod vody. • Před čištěním nebo údržbou vždy spotřebič vypněte a odpojte ho od sítě. • Vnější strany spotřebiče otírejte vlhkým hadříkem namočeným v neutrálním čisticím prostředku. • Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi. • Dvířka neotvírejte silou. • V případě nutnosti je možné přívodní kabel vyměnit za stejný, který získáte v servisu. Přívodní kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář. 6.Prohlášení o souladu s předpisy EU • Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnice EU: Směrnice o nízkém napětí 73/23/EHS Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EEC Směrnice o označení CE 93/68/EHS . 31 Black process 45.0° 150.0 LPI