Views
11 months ago

KitchenAid PDP 819/P - PDP 819/P BG (858042149600) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid PDP 819/P - PDP 819/P BG (858042149600) Istruzioni per l'Uso

3bg20020.fm Page 66

3bg20020.fm Page 66 Tuesday, February 24, 2004 6:17 PM ГРИЖИ И ОБСЛУЖВАНЕ Външност на уреда и командно табло • Почиствайте, като използвате нормален битов миялен препарат (не използвайте абразивни вещества и разтворители). • Изсушете със суха кърпа. Ваничка за перилен препарат (в зависимост от модела) 1.Освободете ваничката за перилен препарат, като натиснете лостчето за освобождаване в отделението за предпране, и след това я извадите. 2.Извадете сифона от отделението за омекотител и избелител . 3.Измийте всички детайли под течаща вода. 4.Поставете отново на място сифона и ваничката за перилен препарат. 1.Изтеглете ваничката за перилния препарат докрай. 2.Свалете всички части и ги измийте под течаща вода, след което ги поставете на място. 3.Избършете останалия перилен препарат от ваничката. 4.Внимателно поставете ваничката за перилен препарат на място, като я поставите в левия водач и натиснете навътре. Уплътнение на вратичката • При необходимост го изчистете с влажна кърпа. • Периодично проверявайте състоянието на уплътнението на вратичката. Филтър • Проверявайте и почиствайте филтъра два или три пъти годишно (вж. “Сваляне на филтъра”). Мрежест филтър на водния маркуч Периодично го проверявайте и почиствайте. За машини с директен маркуч за подаване на вода. 1.Затворете крана. 2.Отвинтете маркуча от крана. 3.Почистете вътрешния филтър. 4.Завинтете отново маркуча за подаване към крана. 5.Отвинтете маркуча от уреда. 6.Извадете с плоски клещи филтъра от уреда и го почистете. 7.Поставете на място филтъра и завинтете съединението на маркуча отново към уреда. 8.Отворете крана и се уверете, че съединенията са напълно водонепропускливи. ТРАНСПОРТ/МАНИПУЛИРАНЕ Никога не премествайте уреда, като го държите за работната повърхност. 1.Извадете щепсела от контакта. 2.Затворете крана. 3.Откачете впускателния и изпускателния маркучи. 4.Източете остатъчната вода от маркучите и уреда (вж. “Сваляне на филтъра”, “Източване на остатъчната вода”). 5.Поставете транспортните болтове (задължително) (вж. “Инсталиране” ). 66 Black process 45.0° 150.0 LPI

3bg20020.fm Page 67 Tuesday, February 24, 2004 6:17 PM ИНСТАЛИРАНЕ Сваляне на транспортните болтове За перални машини: 1.Разхлабете трите или четирите болта (A) (в зависимост от модела) с предоставения гаечен ключ. 2.Развинтете болтовете на ръка. A B A A B A A B A A B A За перални-сушилни: 1.Разхлабете и свалете винтовете “A”, които заключват барабана по време на транспорт, като следвате инструкциите, дадени встрани. 2.Развинтете болтовете на ръка. 1 1 За перални машини: 3.Хванете болтовете заедно с цветните пластмасови вложки и ги извадете. Пазете транспортните болтове за бъдеща употреба. 4.Затворете отворите с пластмасовите капачета (поставени при документите). За перални-сушилни: 3.Вкарайте отвертка в празните отвори и наклонете, за да извадите пластмасовите вложки (C) (транспортните болтове) и ги извадете. Пазете транспортните болтове за бъдеща употреба. За перални машини и за пералнисушилни: Забележка: Ако пластмасовите вложки останат вътре в уреда: Отворете задния капак, като свалите дванайсетте винта, извадете вложките и поставете на място капака. Поставете отново транспортните болтове Преди транспортиране на уреда поставете транспортните болтове, както следва: За перални машини: 1.Повдигнете пластмасовите капачета с отвертка и ги извадете. 2.Поставете транспортните болтове, като изпълните стъпките за изваждане в обратен ред. За перални-сушилни: 1.Извадете щепсела от контакта, извадете впускателния и изпускателния маркучи. 2.Развинтете закрепващите винтове “B” на задния капак и го свалете. 3.Поставете четирите винта “A” на скобата за обезопасяване в четирите гумени втулки, след това поставете четирите вложки “C” върху винтовете зад капака. 4.Поставете задния капак на уреда, първо затегнете четирите винта “A” на скобата за обезопасяване при транспортиране към задната част на казана, а след това винтовете “B”, за да монтирате капака към уреда. 4 3 C 67 Black process 45.0° 150.0 LPI