Views
5 months ago

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 ET (858365720100) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 ET (858365720100) Istruzioni per l'Uso

7®5.(276,1*8-8+,6

7®5.(276,1*8-8+,6 7HLHSHVXPDVLQRQYDUXVWDWXGPLWPHWHDXWRPDDWVHWHRKXWXVIXQNWVLRRQLGHJD1HHGY}LPDOGDYDGYLJDVLG YDUDNXOWDYDVWDGDMDRKXWXVV VWHHPLGVDDYDGYDVWDYDOWUHDJHHULGD6DJHOLRQQHHGYHDGQLLYlLNHVHGHWQHQGH OLNYLGHHULPLVHNVNXOXEYDLGP}QLPLQXW 3UREOHHP 3HVXPDVLQHLKDNNDW||OH MDPlUJXWXOHGHLS}OH 3HVXPDVLQHLNlLYLWXNXLJL YDMXWDWX³6WDUW3DXV´ QXSSX 6HDGHMllESURJUDPPLDMDO VHLVPDMD³6WDUW3DXV´ODPS YLOJXE 3HVXYDKHQGLVDKWHO VLVDOGDESHVXYDKHQGLMDY}L OLVDDLQHWHMllNH 0DVLQYLEUHHULE WVHQWULIXXJLWV NOLDMDO 9LLPDVHWVHQWULIXXJL WXOHPXVHGHLROH UDKXOGDYDG 3HVXORQSlUDVWSHVHPLVW SHVXYDKHQGLMllJLG $OJVHOWNXYDWXGSURJUDPPL DHJRQSLNHQHQXG O KHQHQXGDLQXOW MlUHOHMllQXGDHJDQlLWDYDWHO VHDGPHWHO 3}KMXVHGODKHQGXVHGYLKMHG ‡ 3LVWLNHLROHNRUUDOLNXOWSLVWLNXSHVDV ‡ 3LVWLNHLW||WDNRUUDOLNXOWY}LNDLWVHRQYlOMDO||QXGNDVXWDJHSLVWLNX NRQWUROOLPLVHNVODXDODPSLY}LPXXGVDUQDVW ‡ 6LVVHMDYlOMDO OLWDPLVHQXSSXHLROHYDMXWDWXGV}OWXYDOWPXGHOLVW ‡ 8NVHLROH}LJHVWLVXOHWXGYWND³/DVWHRKXWXV´ ‡ /DSVHOXNXOXNXVWDPLVHQXSXIXQNWVLRRQRQDNWLYHHULWXG V}OWXYDOW PXGHOLVW1XSSXGHOXNXVWDYDPLVHNVYDMXWDJHNRUUDJDY}WPHV PEROLJD WlKLVWDWXGQXSSHMDKRLGNHQHLGYlKHPDOWVHNXQGLW(NUDDQLOWNDREY}WPH LNRRQMDSURJUDPPLRQY}LPDOLNNlLYLWDGD ‡ 7VHQWULIXXJLNLLUXVHQXSSRQWVHQWULIXXJLWDORSXWXVHDVHQGLVMDSURJUDPPL LQGLNDDWRULOHLOPXEWVHQWULIXXJLWDORSXWXVHV PERO 1}UXWXVSURJUDPPL NlLYLWDPLVHNVYDMXWDJHNODKYLOH³6WDUW3DXV´ ‡ 3URJUDPPRQPXXWXQXGYDOLJHVRRYLWXGSURJUDPPXXHVWLMDYDMXWDJH ³6WDUW3DXV´ ‡ 3URJUDPPRQNDWNHVWDWXGMDXNVDYDWXGVXOJHJHXNVMDWDDVNlLYLWDJH SURJUDPPYDMXWDGHV³6WDUW3DXV´ ‡ 6HDGPHWXUYDV VWHHPRQNlLYLWXQXGYW³3XQDVWHPlUJXWXOHGHNLUMHOGXV´ SURJUDPPLNDDUGLOW ‡ 9HHNUDDQRQDYDPDWDY}LYHHYRROLNRQNHHUGXVY}LEORNHHULWXG³9HHNUDDQ NLQQL³ODPSV WWLE ‡ 3}KLSHVXNDPEULVHSDUDDWRURQYDOHVWLSDLJDOGDWXGY}LHLROHVHDWXGSXOEUL Y}LYHGHOLNXNDVXWDPLVHOHYW³3HVXYDKHQGLGMDOLVDDLQHG³ ‡ 6LVHQHEOLLJDYlKHYHWWYHHYRROLNXY}UNILOWHUY}LEROODEORNHHULWXGYW³+RROGXV³ ‡ 7UDQVSRUGLSROGLGRQHHPDOGDPDWD(QQHPDVLQDNDVXWDPLVWWXOHE NLQGODVWLHHPDOGDGDWUDQVSRUGLSROGLG ‡ 6HDGHHLROHU}KWORRGLVHLVHLVDNLQGODOWN}LJLOQHOMDOMDODOYW SDLJDOGDPLVMXKHQGLW 6HDGPHORQWDVDNDDOXWXVHWXYDVWXVVHDGHMDNRPSHQVDWVLRRQLV VWHHP.XL PDVLQDVVHRQSDQGXG NVLNXGUDVNHGHVHPHGQWKRPPLNXPDQWHOVLLVY}LE V VWHHPDXWRPDDWVHOWYlKHQGDGDWVHQWULIXXJLNLLUXVWY}LNDWNHVWDEVHOOH SHVXPDVLQDNDLWVPLVHNV ‡ 5DVNHGHVHPHGWDNLVWDYDGWVHQWULIXXJLPLVWOLVDJHSHVXOHYlLNVHPDLG HVHPHLGMDNRUUDNHWVHQWULIXXJLWV NOLW ‡ /LLJQHYDKXWHNNLPLQHWDNLVWDVWVHQWULIXXJLYDOLJHMDNlLYLWDJHORSXWXVHMD WVHQWULIXXJLSURJUDPP9lOWLJHOLLJVHSHVXYDKHQGLNDVXWDPLVWYW ³3HVXYDKHQGLGMDOLVDDLQHG´ ‡ 7VHQWULIXXJLNLLUXVHQXSSRQOLLJDDHJODVHSHDOHNHHUDWXG 9DONMDWHMllNLGHNRJXQHPLVWWXPHGDWHOHNDQJDVWHOHS}KMXVWDYDGIRVIDDGLYDEDGHV SXOEULOLVWHVSHVXYDKHQGLWHVNDVXWDWDYDGPLWWHODKXVWXYDG KHQGLG YlOWLJHSHVXYDKHQGL OHGRVHHULPLVW NDVXWDJHYHGHODWSHVXYDKHQGLW YDOLJHY}LPDOXVHOLQWHQVLLYVHORSXWDPLVHYDOLN KDUMDNHNDQJDVW 6HHRQPDVLQDWDYDOLQHRPDGXVY}WWDDUYHVVHHULQHYDLGWHJXUHLGPLVY}LYDG P}MXWDGDSHVXSURJUDPPLDHJDQlLWHNVOLLJVHYDKXWHNNLPLQHSHVX HED KWODVHVWMDRWXPLVHVWWLQJLWXGWDVDNDDOXWXVSLNHQHQXGVRRMHQHPLVDHJ PDGDODPDVLVHQGYHHWHPSHUDWXXULW}WWX 6HOOLVWHWHJXULWHW}WWXDUYXWDWDNVHSURJUDPPLNHVWXVW PEHUMDXXHQGDWDNVH YDMDGXVHO0}QHOHHNUDDQLOLOPXEVHOOLVHXXHQGDPLVHDMDODQLPDWVLRRQ (7

3XQDVWHPlUJXWXOHGHNLUMHOGXV 3XQDQHPlUJXWXOL V WWLES}OHPD ³9HHNUDDQNLQQL³ ³3XKDVWDJHSXPSD´ 0lUJHVXXUHOHNUDDQLO V}OWXYDOWPXGHOLVW .LUMHOGXV 3}KMXVHG /DKHQGXVHG 6HDGPHOSXXGXEY}LRQHEDSLLVDYYHHWRLGH9LOJXE QXSS³6WDUW3DXV´ .RQWUROOLJHHW ‡ 9HHNUDDQROHNVWlLHOLNXOWDYDWXGMDYHHVXUYHROHNV SLLVDY ‡ 9HHYRROLNHLROHNVNHHUGXV ‡ 7RLWHYRROLNXV}HOILOWHUSROHNVEORNHHULWXGYW³+RROGXV´ ‡ 9HHYRROLNHLROHNVN OPXQXG ‡ 9HHYRROLNXNDLWVHNODSLNRQWUROODNHQHLROHNVSXQDQH HHOGXVHOHWWHLHVHDGPHORQYRROLNQDJXQlLGDWXG SLOGLO³%´YWHHOPLQHO}LN³+RROGXV³YDKHWDJH YRROLNYlOMDXXHYDVWXPLOOHVDDWHRVWD NOLHQGLWHHQLQGXVHY}LHGDVLP MDNlHVW 3lUDVWSUREOHHPLODKHQGDPLVWWDDVNlLYLWDJHSURJUDPP YDMXWDGHV³6WDUW3DXV´.XLYLJDNRUGXEVLLVY}WNH KHQGXVWNOLHQGLWHHQLQGXVHJDYWMlUJPLVWSHDW NNL .DVXWDWXGYHWWHLSXPEDWDYlOMD0DVLQSHDWXEWHDWXG SURJUDPPLHWDSLV KHQGDJHPDVLQYRROXY}UJXVWODKWL MDNRQWUROOLJHHW ‡ 9HHYlOMDVWDPLVHYRROLNHLROHNHHUGXVY}LP}QHO PXXOS}KMXVHOEORNHHUXQXG ‡ )LOWHUY}LSXPSRQXPPLVWXQXGYWSHDW NN³blNYHH YlOMDVWDPLQH)LOWULHHPDOGDPLQH´HQQHYHH YlOMDODVNPLVWYHHQGXJHHWVHHROHNVMDKWXQXG ‡ 9lOMDODVNHYRROLNRQMllWXQXG 3lUDVWSUREOHHPLHHPDOGDPLVWKRLGNHOlKWHVWDPLVH QXSSXDOOYlKHPDOWVHNXQGLWVHHMlUHOWDDVNlLYLWDJH VRRYLWXGSURJUDPP.XLYLJDNRUGXEVLLVY}WNH KHQGXVWNOLHQGLWHHQLQGXVHJDYW³-lUJPLVWSHDW NNL´ (7