Views
10 months ago

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 ET (858365720100) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 ET (858365720100) Istruzioni per l'Uso

3XQDQHPlUJXWXOL V

3XQDQHPlUJXWXOL V WWLES}OHPD ³+RROGXV´ 0lUJHVXXUHOHNUDDQLO V}OWXYDOWPXGHOLVW YHDWHDWHG³)´ NXQL³)´ YlOMDDUYDWXG³)´ ³)´NXQL³)´ ³)´ ³)´Y}L³)$´ ³)RG´ .LUMHOGXV 3}KMXVHG /DKHQGXVHG ³(OHNWULOLVHPRRGXOLYLJD´ +RLGNHOlKWHVWDPLVHQXSSXDOOYlKHPDOWVHNXQGLW ³(OHNWULPRRGXOLYLJD´ 9HHQGXJHHWYHHNUDDQROHNVDYDWXG.XLRQ ‡ / OLWDJHSHVXPDVLQYlOMDY}LNHHUDNHSURJUDPPL YDOLPLVHQXSSDVHQGLVVH³2II2´VHHMlUHONHHUDNH SURJUDPPLYDOLNXQXSSSHVHPLVHSURJUDPPLOH.XL YLJDS VLE ‡ +RLGNHOlKWHVWDPLVHQXSSXDOOYlKHPDOWVHNXQGLW ³9HHWDVHOLLJDN}UJH´SlUDVWSURJUDPPLW KLVWDPLVW Y}LYLJDVWWRLPLQJXW/ OLWDJHSHVXPDVLQYlOMDY}L NHHUDNHSURJUDPPLYDOLPLVHQXSSDVHQGLVVH³2II2´ .HHUDNHSURJUDPPLYDOLNXQXSSSHVXSURJUDPPLOH YDMXWDJHNRUUDNVOlKWHVWDPLVHQ}UXWXVHQXSSXMD Q}UXWXVSURJUDPPLNlLYLWDPLVHNVYDMXWDJHVHNXQGL MRRNVXO³6WDUW3DXV´QXSSX ³9HHNODSLW}UJH³ 6XXUHHNUDDQLJDPXGHOLWHOLOPXEVHOOLVHOMXKXO HNUDDQLOHYHHNODSLV PERO .HHUDNHSURJUDPPLYDOLNXQXSSDVHQGLVVH³2II2´MD W}PPDNHMXKHVHLQDVWQLQJNHHUDNHYHHNUDDQNLQQL .DOOXWDJHVHDGHWHWWHYDDWOLNXOWHWWHSRROHHW NRJXQHQXGYHVLVDDNVDOWYlOMDYRRODWD6HHMlUHO ‡ hKHQGDJHPDVLQXXHVWLYRROXY}UNX ‡ .HHUDNHYHHNUDDQODKWLNXLYHVLYRRODEPDVLQDW NlLYLWDPDWDPDVLQDVVHVLLVRQWHJHPLVWW}UNHJD NHHUDNHNUDDQNLQQLMDWHDYLWDJHP JLMlUJVHW WHHQLQGXVW ‡ 9DOLJHMDNlLYLWDJHVDPDSURJUDPPXXHVWL ³/LLJQHYDKW³ /LLJQHYDKWNDWNHVWDVSHVXSURJUDPPL ‡ 9DOLJHMDNlLYLWDJHORSXWDPLVHMDWVHQWULIXXJLPLVH SURJUDPP ‡ 9DOLJHMDNlLYLWDJHSlUDVWXXHVWLVRRYLWXG SURJUDPPNXLGNDVXWDJHYlKHPSHVXYDKHQGLW .XLNLUMHOGDWXGYHDGS VLYDGW}PPDNHSLVWLNYlOMD NHHUDNHYHHNUDDQNLQQLMDY}WNH KHQGXVWPHLH P JLMlUJVHWHHQLQGXVHJDYWMlUJPLQHO}LN (7

./,(1',7((1,1'86 (QQHNOLHQGLWHHQLQGXVHJD KHQGXVWY}WPLVW 3URRYLJHSUREOHHPLLVHODKHQGDGDYW ³7}UNHRWVLQJXMXKLV´ 7DDVNlLYLWDJHSURJUDPPHKNRQSUREOHHP LVHHQHVHVWODKHQHQXG .XLSHVXPDVLQHLW||WDLNNDJLNRUUDOLNXOWKHOLVWDJH PHLHP JLMlUJVHVVHWHHQLQGXVVH /,6$7$59,.8' $QGNHMlUJPLVHGDQGPHG ‡ 3UREOHHPLROHPXV ‡ 3HVXPDVLQDPXGHO ‡ 7HHQLQGXVNRRGQXPEHUV}QD6(59,&(MlUHO 0 JLMlUJVHWHHQLQGXVHNOHHELVDVXEVHDGPH XNVHVLVHN OMHO ‡ 7HLHWlLHOLNDDGUHVV ‡ 7HLHWHOHIRQLQXPEHUNRRVULLJLNRRGLJD 0 JLMlUJVHWHHQLQGXVHWHOHIRQLQXPEHUMD DDGUHVVRQWRRGXGJDUDQWLLNDDUGLO9}LWHY}WWD KHQGXVWNDVHDGPHP QXGP JLHVLQGDMDJD 0}QHOHPXGHOLOHRQP JLMlUJVHVWWHHQLQGXVHVWY}L P JLHVLQGDMDOWY}LPDOLNRVWD ‡ $OXVNDSSPLOOHVDDESDLJDOGDGDSHVXPDVLQD DOOD6HHW}VWDEWHLHPDVLQDN}UJHPDOHMD Y}LPDOGDEPXJDYDPDWODDGLPLVWMDW KMHQGDPLVW VHVWWHHLSHDHQDPVHDGPHQLSllVHPLVHNVQLL SDOMXNXPPDUGDPD/LVDNVSDNXEVHHUXXPL DVMDGHDVHWDPLVHNV ‡ /DGXVWXVNRPSOHNWLULLXOPLOOHDELOVDDE SHVXPDVLQDNRKDOHSDLJDOGDGDNXLYDWLPLV VllVWDEUXXPLMDPXXGDENXLYDWLODDGLPLVHMD W KMHQGDPLVHN}UJHDVXNRKDW}WWXOLKWVDPDNV 75$163257,0,1(.b6,76(0,1( bUJHW}VWNHVHDGHWWUDQVSRUWLPLVHOW||SLQQDVW 7}PPDNHYRROXMXKHVWHSVOLVWYlOMD 6XOJHJHYHHNUDDQ .RQWUROOLJHHWPDVLQDXNVMDSHVXYDKHQGLVDKWHOROHNVLGNRUUDOLNXOWVXOHWXG (HPDOGDJHYHHYRROLNXG (HPDOGDJHNRJXYHVLYRROLNXWHVWMDVHDGPHVWYW³blNYHHYlOMDVWDPLQH)LOWULHHPDOGDPLQH´ 3DLJDOGDJHWUDQVSRUGLSROGLGNRKXVWXVOLN (7