Views
9 months ago

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 ET (858365720100) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 ET (858365720100) Istruzioni per l'Uso

.$68786((60b5.

.$68786((60b5. 6HHSHVXPDVLQRQP}HOGXGDLQXOWPDVLQSHVWDYD SHVXSHVHPLVHNVNRJXVWHVPLVRQWDYDSlUDVHG NRGXPDMDSLGDPLVWHV ‡ -lUJLJHSHVXPDVLQDNDVXWDPLVHONlHVROHYDV NDVXWXVMXKHQGLVSDLJDOGDPLVMXKHQGLVMD SURJUDPPLWDEHOLVWRRGXGMXKLVHLG (7 ‡ 6lLOLWDJHNDVXWXVMXKHQGLWSURJUDPPLWDEHOLWMD SDLJDOGDPLVMXKHQGLWNXLDQQDWHP WHSHVXPDVLQD MlUJPLVHOHLQLPHVHOHVLLVDQGNHWDOOHNDDVDND NDVXWXVMDSDLJDOGXVMXKHQGQLQJSURJUDPPLNDDUW (11(3(680$6,1$.$687$0,67 3DNHQGLHHPDOGDPLQHMDNRQWUROOLPLQH ‡ 3lUDVWODKWLSDNNLPLVWYHHQGXJHHWPDVLQROHNV NDKMXVWDPDWD.XLNDKWOHWHVHOOHVVLLVlUJH NDVXWDJHSHVXPDVLQDW9}WNH KHQGXVW NOLHQGLWHHQLQGXVHY}LNRKDOLNXHGDVLP MDJD ‡ +RLGNHSDNNHPDWHUMDOHSODVWLNNRWLG SRO VW UHHQRVDGMQHODVWHOHNlWWHVDDPDWXV NRKDVVHVWQHHGY}LYDGROODRKWOLNXG ‡ -XKXONXLPDVLQRQWUDQVSRUWLPLVHON OPDNlHV ROQXGVLLVKRLGNHVHGDHQQHNDVXWDPLVWSDDUWXQGL WRDWHPSHUDWXXULO (HPDOGDJHWUDQVSRUGLSROGLG ‡ 3HVXPDVLQDOHRQSDLJDOGDWXGWUDQVSRUGLSROGLGHW YlOWLGDVLVHPXVHNDKMXVWXPLVWWUDQVSRUGLDMDO (QQHPDVLQDNDVXWDPLVWWXOHEWUDQVSRUGLSROGLG NLQGODVWLHHPDOGDGD ‡ .DWNHSlUDVWQHQGHHHPDOGDPLVWDYDG SODVWLNNRUNLGHJD 3HVXPDVLQDSDLJDOGDPLQH ‡ (HPDOGDJHMXKWSDQHHOLOWNDLWVHNLOHV}OWXYDOW PXGHOLVW ‡ /LLJXWDJHVHDGHWVHGDW||SLQQDVWW}VWPDWD ‡ 3DLJDOGDJHVHDGHWXJHYDOHMDWDVDVHOHSLQQDOH Y}LPDOXVHNRUUDOUXXPLQXUND ‡ 6HDGPHN}LNQHOLMDOJDSHDYDGNLQGODOWS}UDQGDOH WRHWXPD.RQWUROOLJHNDVVHDGHRQU}KWORRGLV NDVXWDJHYHVLORRGL ‡ .XLSDLJDOGDWHSHVXPDVLQDQQXMXYS}UDQGDOH SDUNHWWY}LODPLQDDWVLLVDVHWDJHVHHUDVNXVH KWODVHNVMDJDPLVHNV[FPVXXUXVHJD YlKHPDOWFPSDNVXVHOHYLQHHUSODDGLOH .LQQLWDJHYLQHHUSODDWS}UDQGDN OJH ‡ 9HHQGXJHHWSHVXPDVLQDDOXPLVHVRVDVROHYDG YHQWLODWVLRRQLDYDGV}OWXYDOWPXGHOLVWHLROHNV YDLEDY}LP}QHPXXPDWHUMDOLJDEORNHHULWXG 9HHVLVVHODVH ‡ -lUJLJHYHHV VWHHPLJD KHQGDPLVHNRKWDNlLYDLG NRKDOLNNHHHVNLUMX ‡ 9HHVLVVHODVH $LQXOWN OPYHVL NXLSURJUDPPLWDEHOLVHL ROHPXXGLQIRUPDWVLRRQL ‡ 9HHNUDDQ ´NHHUPHJD YRROLNX KHQGXV ‡ 9HHVXUYH YRROXVXUYH N3DEDU ‡ .DVXWDJHSHVXPDVLQDYHHYDUXVWXVHJD KHQGDPLVHNVDLQXOWXXVLYRROLNXLG.DVXWDWXG YRROLNXLGHLWRKLNDVXWDGDYDLGWXOHElUDYLVDWD 7 KMHQGXV ‡ .LQQLWDJHYHHYlOMDODVNHYRROLNNDVVLIRRQWRUX N OJHY}LULSXWDJHVHH OHNUDDQLNDXVLY}LYDQQL VHUYDOLVDWXG³8´NXMXOLVHS}OYHDELO ‡ .XLSHVXPDVLQRQ KHQGDWXGLQWHJUHHULWXG lUDYRROXV VWHHPLJDSHDElUDYRROXV VWHHP ROHPDYDUXVWDWXG}KXNDQDOLJDHWYlOWLGDYHH VDPDDHJVHWODDGLPLVWMDlUDYRROXVLIRRQLHIHNW (OHNWUL KHQGXV ‡ 6HDGPHYRROXMXKWPHY}LESDLJDOGDGD NYDOLILWVHHULWXGHOHNWULNYDVWDYDOWWRRWMDMXKLVWHOHMD VWDQGDUGVHWHOHRKXWXVHHVNLUMDGHOH ‡ 6HDGPHXNVHVLVHN OMHORQWRRGXGDQGPHGSLQJH YRROXWDUELPLVHMDHOHNWULOLVHNDLWVHNRKWD ‡ 6HDGPHYRROXMXKWPHSHDE KHQGDPDHHVNLUMDGH NRKDVHOWPDDQGDWXGSLVWLNXSHVVD6HDGXVHMlUJL RQSHVXPDVLQDPDDQGDPLQHNRKXVWXVOLN7RRWMD HLROHPLWWHPLQJLOMXKXOYDVWXWDYNXLYDUD NDKMXVWDGDY}LLQLPHVHGY}LORRPDGYLJDVWDGD VDDYDGNXLMXKWXQXS}KMXVHNVRQNLUMHOGDWXG MXKLVWHHLUDPLQHQHQGHPLWWHMlUJLPLQH ‡ bUJHNDVXWDJHSLNHQGXVMXKWPHLGHJD PLWPLNSLVWLNXSHVDVLG ‡ (QQHPLVWDKHVKRROGDPLVWWXOHEPDVLQ YRROXY}UJXVWODKWL KHQGDGD ‡ 3lUDVWSDLJDOGDPLVWWXOHEYRROXY}UJXJD KHQGDPLQHY}LVHDOWHHPDOGDPLQHDODWLWDJDGD NDKHIDDVLOLVHO OLWLJD ‡ bUJHNDVXWDJHSHVXPDVLQDWNXLVHHRQ WUDQVSRUWLPLVHOYLJDVDDQXG9}WNH KHQGXVW NOLHQGLWHHQLQGXVHJD ‡ 7RLWHNDDEOLWWRKLEYlOMDYDKHWDGDYDLGYROLWDWXG NOLHQGLWHHQLQGXV ‡ 6HDGHWY}LENDVXWDGDDLQXOWNRGXVHV PDMDSLGDPLVHVQLQJHWWHQlKWXGRWVWDUEHO 3DLJDOGXVNRKDPLQLPDDOVHGP}}WPHG /DLXV PP .}UJXV PP 6 JDYXV PP

(77(9$$786$%,1®8'-$h/',6(' 6229,786(' 2KXWXVMXKLVHG ‡ 3HVXPDVLQRQP}HOGXGVLVHUXXPLGHVNDVXWDPLVHNV ‡ bUJHKRLGNHPDVLQDOlKHGDONHUJHVWLV WWLYDLG YHGHOLNNH ‡ /DVWHSXKXOWXOHEMlOJLGDHWQDGVHDGPHJD PlQJLPDHLKDNNDNV ‡ 6HHVHDGHHLROHHWWHQlKWXGNDVXWDPLVHNVLVLNXWH VKODVWHSRROWNHOOHI VLOLVHGVHQVRRUVHGY}L YDLPVHGY}LPHGY}LNRJHPXVHMDWHDGPLVWHSXXGXV VHGDHLY}LPDOGDYDMXKXONXLQHQGH OHWHRVWDE MlUHOYDOYHWY}LQHLGMXKHQGDEVHDGPHNDVXWDPLVHO LVLNNHVQHQGHWXUYDOLVXVHHHVWYDVWXWDE ‡ .XLWHVRRYLWHRPDSHVXPDVLQDSHDOHSDLJDOGDGD NXLYDWLY}WNHHVPDOW KHQGXVWPHLHP JLMlUJVH WHHQLQGXVHY}LRPDP JLHVLQGDMDVSHWVLDOLVWLJDHW VHOJLWDGDVHOOHY}LPDOLNNXVW.XLYDWLSDLJDOGDPLQH SHVXPDVLQDSHDOHRQOXEDWXGDLQXOWVLLVNXLNXLYDWL NLQQLWDWDNVHSHVXPDVLQDSHDOHYDVWDYD NLQQLWXVNRPSOHNWLJDPLVRQVDDGDYDOPHLH P JLMlUJVHVWWHHQLQGXVHVWY}LWHLHP JLHVLQGDMDOW ‡ .XLWHSHVXPDVLQDWHLNDVXWDO OLWDJHVHHYlOMD ‡ .XLWHSHVXPDVLQDWHLNDVXWDNHHUDNHNLQQLNDNUDDQ ‡ / OLWDJHVHDGHHQQHSXKDVWDPLVY}L KRROGXVW||GHWHRVWDPLVWYlOMDY}L KHQGDJH VHDGPHYRROXMXKHSLVWLNXSHVDVWODKWL ‡ bUJHDYDJHVHDGPHXVWM}XJDHJDNDVXWDJHVHGD DVWPHQD ‡ 9DMDGXVHOWXOHEWRLWHNDDEHODVHQGDGD RULJLQDDONDDEOLJDPLOOHVDDENOLHQGLWHHQLQGXVHVW 7RLWHNDDEOLWWRKLEYlOMDYDKHWDGDDLQXOW NYDOLILWVHHULWXGWHKQLN 3DNHQGDPLQH ‡ 3DNNHPDWHUMDOLGRQXODWXVHVXXHVWL NDVXWDWDYDGMDWlKLVWDWXG PEHUW||WOHPLVV PEROLJD -lUJLJHSDNNHPDWHUMDOLGHlUDYLVNDPLVHO NRKDOLNNHUHHJOHLG 3DNNHPDWHUMDOLGHMDYDQDSHVXPDVLQDlUD YLVNDPLQH ‡ 6HHSHVXPDVLQRQHKLWDWXGWDDVNDVXWDWDYDWHVW PDWHUMDOLGHVW6HOOHlUDYLVNDPLVHOWXOHEMlUJLGD NRKDOLNNHMllWPHQ}XGHLG ‡ (QQHlUDYLVNDPLVWHHPDOGDJHN}LN SXKDVWXVYDKHQGLWHMllJLGMDHHPDOGDJH YRROXMXKHHWPXXWDSHVXPDVLQ NDVXWXVN}OEPDWXNV ‡ .lHVROHYVHDGHRQPlUJLVWDWXGYDVWDYDOW(8 GLUHNWLLYLOH(&(OHNWURRQLOLVWHMDHOHNWULOLVWH VHDGPHWHMllWPHWHNRKWD:((( 7DJDGHVWRRWHQ}XHWHNRKDVHXWLOLVHHULPLVHDLWDWH lUDKRLGDY}LPDOLNNHQHJDWLLYVHLGWDJDMlUJL NHVNNRQQDOHMDLQLPHVWHWHUYLVHOHPLGDYDOH MllWPHNlLWOXVVHOOHWRRWHSXKXOY}LENDDVDWXXD 7RRWHOY}LVHOOHSDNHQGLOROHYV PERO 3,& RVXWDEHWVHGDWRRGHWHLWRKLNlVLWOHGD PDMDSLGDPLVMllWPHQD6HHWXOHE NRUGXYNDVXWXVVHVXXQDPLVHNVYLLDHOHNWULMD HOHNWURRQLOLVWHVHDGPHWHNRJXPLVSXQNWL 6HDGPHOLNYLGHHULPLQHSHDEDVHWOHLGPDYDVWDYDOW NRKDOLNHOHNHVNNRQQDNDLWVHQ}XHWHOH hNVLNDVMDOLNXPDLQIRVDDPLVHNVWRRWH XWLOLVHHULPLVHNRKWDSDOXPHWHLOS||UGXGD NRKDOLNNXRPDYDOLWVXVVHNRKDOLNX PDMDSLGDPLVMllWPHWHNlLWOXVHJDWHJHOHYD HWWHY}WWHSRROHY}LNDXSOXVVHNXVWWRRWHRVWVLWH (QHUJLDNRNNXKRLG 7HLHSHVXPDVLQDYHHWDUYHRQRSWLPHHULWXGVHHW}WWX HLQlHWHP}QHSURJUDPPLDMDOOlELNODDVXNVHYHWW LVHJLNXLPDVLQW||WDE ‡ 3DULPDHQHUJLDYHHSHVXDLQHMDDMDNDVXWXVH VDDYXWDWHVLLVNXLSHVHWHDODWLPDNVLPDDOVHW VRRYLWDWXGSHVXKXOND ‡ bUJH OHWDJHWRRWMDSRROVHLGPDNVLPDDOVHLG SHVXNRJXVHLG ‡ gNRSDOOVSHWVLDDOQHV VWHHPYlOMDODVNHV WDNLVWDESHVXYDKHQGLYlOMXPLVWWUXPOLVWHWYlOWLGD SHVXYDKHQGLNRQWVHQWUDWVLRRQLODQJHPLVW ‡ .DVXWDJH(HOSHVXUHåLLPLV}OWXYDOWPXGHOLVW DLQXOWYlJDPllUGXQXGSHVXSXKXO3HVXDLQHDMD YHHMDHQHUJLDVllVWPLVHNVlUJHYDOLGD(HOSHVX NHUJHOWPllUGXQXGSHVXMDRNV ‡ (HOW||GHOJHSOHNNHSOHNLHHPDOGXVYDKHQGLJDY}L QLLVXWDJHVLVVHNXLYDQXGSOHNNHHQQHSHVHPLVWHW YlKHQGDGDNXXPSHVXSURJUDPPLYDMDGXVW ‡ 6llVWNHHQHUJLDWNDVXWDGHVƒ&ƒ& SHVHPLVSURJUDPPLDVHPHOY}Lƒ&ƒ& SHVHPLVSURJUDPPLDVHPHO ‡ 6llVWNHDHJDMDHQHUJLDWYDOLGHVVXXUHPD S||UOHPLVNLLUXVHHWYlKHQGDGDYHHNRJXVWSHVXV HQQHWUXPPHONXLYDWLNDVXWDPLVWUHJXOHHULWDYD S||UOHPLVNLLUXVHJDPDVLQDG (&YDVWDYXVHGHNODUDWVLRRQ ‡ 6HDGHYDVWDEMlUJPLVWHOH(XURRSDVWDQGDUGLWHOH (h0DGDOSLQJHGLUHNWLLY (h(OHNWURPDJQHWLOLVH KLOGXYXVHGLUHNWLLY (7