Views
9 months ago

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 ET (858365720100) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 ET (858365720100) Istruzioni per l'Uso

3(680$6,1$.,5-(/'86

3(680$6,1$.,5-(/'86 0DVLQDSHDOLVSLQG -XKWSDQHHO 3HVXDLQHGRVDDWRU 7HHQLQGXVHSODDWXNVHVLVHN OMHO 8NV -XXUGHSllVSXPEDOHILOWHUVRNOLWDJDMDDYDULLYRROLNV}OWXYDOWPXGHOLVW 5HJXOHHULWDYDGMDODG 8.6 8NVHDYDPLVHNVKRLGNHXNVHNlHSLGHPHVWMDW}PPDNHXVW6XOJHJHXNVO NDWHVVHGDOLLJVHM}XWDNXQL VHHOXNXVWXE (11((6,0(673(6(0,676h./,7 6HOOHNVHWYDEDQHGDWRRWMDSRROVHWHVWLPLVHNlLJXVPDVLQDVVHMllQXGYHHVWVRRYLWDPHWHLOWHKDOlEL NV O KLNHSHVXLOPDSHVXWD $YDJHYHHNUDDQ 6XOJHJHXNV 9DODJHQDWXNHQHSHVXYDKHQGLWXPEHVPOSHVXYDKHQGLVDKWOLS}KLSHVX ODKWULVVH 9DOLJHMDNlLYLWDJHO KLSURJUDPPYWSURJUDPPLWDEHOLW (7

3(6(0,6(.6(77(9$/0,67$0,1( 6RUWHHULJHSHVXYDVWDYDOW« ‡ .DQJDW SKRROGXVVLOW 3XXYLOODVHGVHJDNLXGNHUJHVWLKRROGDWDY V QWHHWLNDYLOODQHNlVLWVLSHVWDYDG ‡ 9lUY (UDOGLYlUYLOLVHGMDYDOJHGULLGHG3HVNHXXVL YlUYLOLVLULLGHLGHUDOGL ‡ 6XXUXV 3HVNHNRUUDJDHULQHYDVXXUXVHJDHVHPHLGQLLRQ WXOHPXVHIHNWLLYVHPMDSHVXMDRWXPLQHWUXPOLVRQ SDUHP ‡ ®UQ SHVX 3HVNHYlLNVHPDWSHVXQWQDLORQVXNDGY||GMQHMD KDDNLGHJDSHVXQWULQQDKRLGMDGOXNXJDULLGHVWNRWLV Y}LSDGMDS ULV(HPDOGDJHDODWLNDUGLQDWHKDDJLG Y}LSHVNHNDUGLQDLGKDDNLGHJDSXXYLOODVHVNRWLV 7 KMHQGDJHN}LNWDVNXG 0 QGLGNLUMDNODPEULGMQHY}LYDGYLJDVWDGDWHLH SHVXQLQJVHDGPHWUXPOLWMDWRUX .LQQLWLG 6XOJHJHOXNXGQ||ELGMDKDDJLG/DKWLVHGY||G Y}LSDHODGWXOHNVNRNNXVLGXGD 3(689$+(1','-$/,6$$,1(' +RLGNHSHVXYDKHQGHLGMDOLVDDLQHLGRKXWXV MDNXLYDVQLQJODVWHOHNlWWHVDDPDWXVNRKDV 3HVXYDKHQGLYDOLNV}OWXE ‡ .DQJDW ELVWSXXYLOODQHNHUJHVWLKRROGDWDY V QWHHWLND}UQDGHVHPHGYLOODQH 0lUNXVYLOODMDPLNURNLXGXGHVWU}LYDVWHQW VSRUGLU}LYDGMDRNVNDVXWDJHDLQXOWVSHWVLDDOVHLG SHVXYDKHQGHLG ‡ 9lUYXVHVW ‡ 3HVHPLVWHPSHUDWXXULVW ‡ 0llUGXPXVHDVWPHVWMDW ELVW 0lUNXVHG ‡ 9DONMDWHMllNLGHNRJXQHPLVWWXPHGDWHOH NDQJDVWHOHS}KMXVWDYDGIRVIDDGLYDEDGHV SXOEULOLVWHVSHVXYDKHQGLWHVNDVXWDWDYDG PLWWHODKXVWXYDG KHQGLG6HOOHHVLQHPLVHO UDSXWDJHY}LKDUMDNHQHLGY}LNDVXWDJHYHGHODLG SHVXYDKHQGHLG ‡ .DVXWDJHDLQXOWVHOOLVHLGSHVXYDKHQGHLGMD OLVDQGHLGPLVRQVSHWVLDDOVHOWNRGXPDMDSLGDPLVWH SHVXPDVLQDWHMDRNVP}HOGXG ‡ .XLNDVXWDWHHHOSHVXV}OWXYDOWPXGHOLVWMDRNV YHHSHKPHQGDMDLGYlUYHY}LYDOJHQGDMDLG YHHQGXJHHVPDOWHWQHLGY}LENRGXVWHV SHVXPDVLQDWHVNDVXWDGD9HHSHKPHQGDMDG Y}LYDGVLVDOGDGDWRRWHLGPLVY}LYDGWHLH SHVXPDVLQDWNDKMXVWDGD ‡ bUJHNDVXWDJHODKXVWHLGQWWlUSHQWLQEHQVLLQ bUJHSHVNHPDVLQDVULLGHLGPLGDRQW||GHOGXG ODKXVWLWHY}LWXOHRKWOLNHYHGHOLNHJD (7 3OHNNLGHHHPDOGDPLQH ‡ 9HULSLLPPXQDGMQHHHPDOGDWDNVH OGLVHOW SURJUDPPLDXWRPDDWVHHQV PLIDDVLDMDO ‡ 3XQDVHYHLQLNRKYLWHHURKXMDSXXYLOMDSOHNNLGH HHPDOGDPLVHNVOLVDJHSOHNLHHPDOGXVYDKHQGLW SHVXDLQHGRVDDWRULS}KLSHVXNDPEULVVH ‡ 9DMDGXVHOHHOW||GHOJHUDVNHVWLPllUGXQXGDODVLG SOHNLHHPDOGXVYDKHQGLJD 9lUYLPLQHMDYDOJHQGDPLQH ‡ .DVXWDJHDLQXOWQHLGYlUYHMDYDOJHQGHLGPLVRQ P}HOGXGSHVXPDVLQDWHMDRNV ‡ -lUJLJHWRRWMDMXKLVHLG ‡ 3HVXPDVLQDSODVWPDVVLVWMDNXPPLVWRVDGHOH Y}LYDGYlUYLGMDYDOJHQGDMDGSOHNNHMlWWD 3HVXJDWlLWPLQH $YDJHXNV /DDGLJHULLGHG NVKDDYDOYDEDOWWUXPOLVVH PDVLQDWVHHMXXUHV OHWlLWPDWD-lUJLJH SURJUDPPLWDEHOLVWRRGXGNRJXVHLG 0lUNXVPDVLQD OHODDGLPLVHWXOHPXVHNVY}LYDG ROODPLWWHUDKXOGDYDGSHVXWXOHPXVHGMDNRUWVXVSHVX 6XOJHJHXNV ‡ bUJHNDVXWDJHYHGHODWSHVXYDKHQGLWS}KLSHVX MDRNVNXLROHWHDNWLYHHULQXGHHOSHVXYDOLNX V}OWXYDOWPXGHOLVW ‡ bUJHNDVXWDJHYHGHODWSHVXYDKHQGLWNXLYLLWVWDUGL IXQNWVLRRQLNRUUDO 'RVHHULPLQH -lUJLJHSHVXYDKHQGLSDNHQGLOWRRGXG GRVHHULPLVVRRYLWXVL1HHGV}OWXYDG ‡ 0llUGXPLVHDVWPHVWMDW ELVW ‡ 3HVXNRJXVHVW SHVXPDVLQDWlLVMlUJLJHSHVXDLQHWRRWMDMXKLVHLG SRROLNNRJXVWlLVNRJXVHMDRNVYDMDPLQHYDVW SHVXDLQHNRJXVHVW PLQLPDDOQHNRJXVXPEHVNJ SHVXPDVLQDWlLHNRJXVHVW ‡ 3LLUNRQQDYHHNDUHGXVN VLJHNRKDOLNXOW YHHYDUXVWXVHWWHY}WWHOW3HKPHYHVLYDMDEYlKHP SHVXYDKHQGLWNXLNDUHYHVLYWNDVXWXVMXKHQGL YHHNDUHGXVHWDEHOLW 0lUNXVHG /LLJQHSHVXYDKHQGLNDVXWDPLQHY}LES}KMXVWDGD OLLJVHWYDKXWHNNLPLVWPLVYlKHQGDESHVHPLVH HIHNWLLYVXVW -XKXONXLSHVXPDVLQWXYDVWDEOLLJVHYDKXROHPDVROX Y}LEVHHSHDWDGDWVHQWULIXXJLY}LSLNHQGDGD SURJUDPPLNHVWXVWMDVXXUHQGDGDYHHWDUELPLVW .XLNDVXWDWDNVHOLLJDYlKHSHVXYDKHQGLWY}LESHVX KDOOLNVPXXWXGDQLQJN WWHNHKDOHWUXPOLOHMD YRROLNXWHVVHNRJXQHEURKNHVWLNDWODNLYL