Views
11 months ago

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 ET (858365720100) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 ET (858365720100) Istruzioni per l'Uso

+22/'86

+22/'86 6HDGPHYlOLVSLQGMDMXKWSDQHHO ‡ 9}LESHVWDSHKPHQLLVNHODSLJD ‡ .DVXWDGDY}LENDQDWXNHQHQHXWUDDOVHW SHVXYDKHQGLWPLWWHDEUDVLLYQH ‡ .XLYDWDJHSHKPHULLGHJD 6HDGPHVLVHPXV ‡ -lWNHSlUDVWLJDSHVXNRUGDXNVODKWLHWVHDGPH VLVHPXVVDDNVNXLYDGD ‡ .XLWHHLNDVXWDSHVHPLVHOWHPSHUDWXXULƒ&Y}L WHHWHVHGDKDUYDVLLVYDKHWHYDKHOWDVXNV NDVXWDGDLOPDSHVXWDƒ&OLVDGHVYlLNHVHKXOJD SHVXDLQHWQLLKRLDWHSHVXPDVLQDVLVHPXVH SXKWDQD 8NVHWLKHQG ‡ .XLYDWDJHWLKHQGLWSlUDVWLJDSHVXNRUGDDEVRUEHHULYD SXXYLOODVHODSLJDYHHQGXJHHQQHW KMDPDVLQDXNVH VXOJHPLVWHWWLKHQGROHNVWlLHVWLNXLY ‡ .RQWUROOLJHXNVHWLKHQGLWUHJXODDUVHOW )LOWHU ‡ .RQWUROOLJHMDSXKDVWDJHILOWULWUHJXODDUVHOW YlKHPDOWNDNVY}LNROPNRUGDDDVWDVYW³blNYHH YlOMDVWDPLQH)LOWULHHPDOGDPLQH´ 9HHYRROLNXG ‡ .RQWUROOLJHUHJXODDUVHOWHWYRROLNXGHLROH KDSUDNVPXXWXQXGHJDSUDJXQHQXG ‡ .RQWUROOLJHMDSXKDVWDJHUHJXODDUVHOWY}UNILOWULW VLVVHODVNHYRROLNXVHHVYW³9HHYRROLNXWH Y}UNILOWULSXKDVWDPLQH´ bUJHNDVXWDJHSHVXPDVLQDSXKDVWDPLVHONHUJHVWLV WWLYDLGYHGHOLNNH 3HVXDLQHGRVDDWRU 3XKDVWDJHSHVXDLQHGRVDDWRULWUHJXODDUVHOWYlKHPDOWNROPQHOL NRUGDDDVWDVQLLYlOGLWHSHVXDLQHNRJXQHPLVW 3HVXYDKHQGLVDKWOLSXKDVWDPLQH 9DMXWDJHS}KLSHVXNDPEULVROHYDWYDEDVWXVNDQJLDOODSRROHMD HHPDOGDJHVDKWHOGRVDDWRULVWYWDOODQRROW (HPDOGDJHORSXWXVYDKHQGLODKWULNDWWHY}UH(HPDOGDJHS}KLSHVX ODKWULHUDOGDMDVHGD OHVSRROHW}PPDWHVYW OHVSRROHQRROL 3HVNHN}LNLRVLMRRNVYDYHHDOO 3XKDVWDJHVDKWOLODKWULWQLLVNHODSLJD 3DLJDOGDJHHUDOGDMDMDNDWWHY}UHSHVXYDKHQGLVDKWOLOHMDO NDNH VDKWHOWDJDVLGRVDDWRULVVH (7

9HHYRROLNXG .XLYHHYRROLNRQNDKMXVWXQXGYDKHWDJHVHHXXHVDPDW SLYRROLNX YDVWXPLVRQVDDGDYDOP JLMlUJVHWWHHQLQGXVHVWY}L P JLHVLQGDMDOW .XLWHLHYHHYRROLNXORQOlELSDLVWHYYRROLNXNDWHMRRQLV³&´VLLV DHJDMDOWNRQWUROOLJHOlELSDLVWYDNDWWHYlUYXVW.XLOlELSDLVWHYNDWH PXXWXESXQDVHNVVLLVRQVHHPlUNY}LPDOLNXVWOHNNHVWMDYRROLNWXOHNV YlOMDYDKHWDGD8XHYRROLNXVDDPLVHNVY}WNH KHQGXVWPHLH NOLHQGLWHHQLQGXVHY}LHGDVLP MDJD 9HHYRROLNXWHY}UNILOWULSXKDVWDPLQH 6XOJHJHNUDDQMDNHHUDNHYRROLNNUDDQLN OMHVWODKWL 3XKDVWDJHVHHVPLQHY}UNILOWHUMDNHHUDNHYHHYRROLNWDJDVLNUDDQL N OJH 1 GNHHUDNHODKWLYHHYRROLNXSHVXPDVLQDSRROQHRWV (HPDOGDJHSHVXPDVLQD KHQGXVHY}UNILOWHUWDQJLGHJDMD SXKDVWDJHVHH 3DLJDOGDJHY}UNILOWHUMDNHHUDNHYRROLNWDJDVL $YDJHNUDDQMDNRQWUROOLJHHW KHQGXVHGROHNVLGYHHNLQGODG $ % 7XUYDYHQWLLOL NRQWUROODNHQ & (7