Views
11 months ago

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX SK (858737972790) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid JT 379 IX - JT 379 IX SK (858737972790) Istruzioni per l'Uso

OCHRANA PRED ŠTARTOM /

OCHRANA PRED ŠTARTOM / DETSKÁ POISTKA TÁTO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÁ FUNKCIA SA AKTIVUJE JEDNU MINÚTU POTOM, čo sa rúra vráti do "pohotovostného režimu". (Rúra je v pohotovostnom režime, keď sa zobrazuje čas v 24-hodinovom formáte, alebo, ak nie sú nastavené hodiny, keď je displej prázdny). BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK SA ODBLOKUJE OTVORENÍM A ZATVORENÍM DVIEROK, napr. pri vložení potravín. Inak sa na displeji zobrazí “DOOR“ (dvierka). DOOR PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENIA PRERUŠENIE VARENIA: AK CHCETE JEDLO SKONTROLOVAŤ, obrátiť alebo premiešať, proces prerušíte otvorením dvierok. Nastavené hodnoty sa udržia 10 minút. POKRAČOVANIE VARENIA: ZATVORTE DVIERKA a RAZ stlačte tlačidlo Štart. Varenie pokračuje ďalej od okamihu prerušenia. AK STLAČÍTE TLAČIDLO ŠTART DVAKRÁT, predĺžite dobu procesu o 30 sekúnd. AK NECHCETE POKRAČOVAŤ VO VARENÍ: VYBRAŤ POTRAVINY, zatvoriť dvierka a stlačiť tlačidlo STOP, alebo otočiť voličom funkcií do polohy Off (Vyp.). PO UKONČENÍ VARENIA ZAZNIE ZVUKOVÝ SIGNÁL vždy po minúte, a to počas 10 minút. Stlačením tlačidla STOP alebo otvorením dvierok signál zrušíte. POZNÁMKA: Ak dvierka po skončení varenia otvoríte a zatvoríte, rúra si udrží nastavenia iba 60 sekúnd. 6 SK

REŽIM NASTAVENIA PRI PRVOM PRIPOJENÍ RÚRY K SIETI sa spustí postup počiatočnej inštalácie. PO TOM, AKO SA NA DISPLEJI zobrazí názov značky, prejdete do režimu nastavenia jazyka. Po potvrdení jazyka prejdete do režimu nastavenia hodín. Po potvrdení nastavenia hodín spotrebič prejde do pohotovostného režimu. MÔŽETE OTOČIŤ VOLIČOM FUNKCIÍ do polohy pre nastavenie, čím prejdete do hore uvedených nastavení. Následne otáčajte voličom -/+ a stlačte tlačidlo OK; takto zvolíte rôzne nastavenia. q w q w Nastavenie jazyka OTÁČANÍM VOLIČA -/+ prejdete možnosťami nastavenia jazyka; môžete si vybrať zo 7 jazykov. PRE POTVRDENIE VOĽBY stlačte tlačidlo OK. POLOŽKY 1 2 3 4 5 6 7 Nastavenie hodín OTÁČANÍM VOLIČA -/+ zmeňte čas. PRE POTVRDENIE VOĽBY stlačte tlačidlo OK. (Stlačenie tlačidla Stop v tomto kroku spôsobí zablokovanie hodín). POZNÁMKA: Nastavenie hodín je potrebné vykonať po výpadku napájania prúdom. Pokiaľ hodiny nenastavíte, zobrazený bude počiatočný čas 12:00. q w q w q w Jazyky Anglicky Francúzsky Taliansky Nemecky Švédsky Španielsky Holandsky Nastavenie bzučiaka OTÁČANÍM VOLIČA -/+ budete prepínať medzi možnosťami on (vyp.) a off (zap.). PRE POTVRDENIE VOĽBY stlačte tlačidlo OK. Nastavenie kontrastu OTÁČANÍM VOLIČA -/+ zvýšite alebo znížite nastavenie kontrastu. PRE POTVRDENIE VOĽBY stlačte tlačidlo OK. Nastavenie jasu OTÁČANÍM VOLIČA -/+ zvýšite alebo znížite nastavenie jasu. PRE POTVRDENIE VOĽBY stlačte tlačidlo OK. SK 7