Views
9 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF BG (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF BG (858641011000) Scheda programmi

ОТСТРАНЯВАНЕ

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ Уредът не работи • Дали щепселът на захранващия електрически кабел е включен в контакт с правилното напрежение? • Проверихте ли предпазителите на електроинсталацията в жилището си? Електромоторът видимо остава да работи твърде дълго: • По кондензаторът няма ли прах и мъх? • Добре ли са затворени вратите? • Уплътненията на вратите прилепват ли плътно? • Когато времето е топло или жилището е затоплено, е нормално електромоторът да функционира подълго. • Ако вратата остане отворена дълго време или са поставени големи количества храни, електромоторът остава да работи подълго за охлаждане на вътрешността на уреда. Натрупване на влага • Уверете се, че отворите за въздух вътре в отделението не са закрити, което да пречи на циркулацията на въздух. • Уверете се, че храните са добре опаковани. Мокрите съдове трябва да се изсушат преди поставяне в хладилника. • Погрижете се вратите да не се отварят твърде често. При отваряне на вратата влагата, съдържаща се във външния въздух, влиза в хладилника. Колкото почесто се отваря вратата, толкова побързо се натрупва влага, особено ако в съответното помещение е много влажно. • Ако помещението, в което е инсталиран уредът, е много влажно, нормално е във вътрешността на хладилника да се натрупа влага. Ако във ваничката за обезскрежаване има вода: • Това е нормално при топъл и влажен климат. Ваничката може да се напълни до половината. Проверете дали уредът е нивелиран по такъв начин, че да се избегне изливането на водата от ваничката. Ако температурата на уреда е прекалено висока: • Регулирани ли са правилно командите на уреда? • Дали в уреда не са поставени големи количества храна? • Проверете дали вратите не се отварят прекалено често и дали се затварят плътно. • Уверете се, че отворите за въздух вътре в отделението не са закрити, което да пречи на циркулацията на студен въздух. Ако зоната, опираща до уплътнението е топла при допир: • Това е нормално при топъл климат и при задействането на компресора. Вратите не се затварят или не се отварят добре • Проверете дали няма пакети храна, които да пречат на вратата. • Проверете дали всички вътрешни компоненти или устройството за автоматично образуване на лед не са поставени погрешно. • Проверете дали уплътненията на вратите не са замърсени и дали не лепнат. • Уверете се, че уредът е нивелиран. Осветлението не работи: • Проверихте ли предпазителите и бушоните на електрическата инсталация във Вашия дом? • Дали щепселът на захранващия електрически кабел е включен в контакт с правилното напрежение? • Крушката не е ли изгоряла? При изгоряла крушка: 1. Винаги изваждайте щепсела на уреда от контакта. 2. Вж. главата “Обслужване и почистване”. 223

СЕРВИЗ ЗА ПОДДPЪЖКА Преди да се обърнете към Сервиза за поддръжка: Включете отново уреда, за да проверите дали неизправността не е преодоляна. Ако резултатът е отрицателен, изключете уреда отново и след един час повторете операцията. Ако, след като извършите проверките, изброени в ръководоството с инструкциите за откриване на неизправностите и след като задействате отново уреда, Вашият уред продължава да не функционира правилно, обърнете се към Сервиза за Поддръжка, описвайки ясно неизправността и съобщавайки: • типа и серийния номер на уреда (указани върху табелката с данните на уреда), • типа на неизправност, • модела, • Сервизния номер (номера след думата SERVICE на табелката с данни вътре в уреда), • пълния си адрес, • телефонния си номер и код за междуградско избиране. Забележка: Обръщането на вратите на уреда, когато е извършено от Сервиза за поддръжка, не се счита за гаранционна услуга. 224