Views
8 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF BG (858641011000) Installazione

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF BG (858641011000) Installazione

SbS_Inst_102_00328_BG:Layout 1 4-01-2008 16:45 Pagina 53 ПРЕДИ ДА ИНСТАЛИРАТЕ ХЛАДИЛНИКА Вашият нов уред е модел НАПЪЛНО БЕЗ ЗАСКРЕЖАВАНЕ, предназначен изключително за домашна употреба, т. е. отделенията и на хладилника, и на фризера, са снабдени с функция за автоматично обезскрежаване. В това ръководство се съдържат указания за правилното и безопасно инсталиране на уреда - прочетете го внимателно, преди да започнете операциите по инсталирането. Моделът, който сте закупили, може малко да се различава по отношение на някои описания в това ръководство, тъй като то се отнася за няколко модела. Пазете това ръководство за бъдещи справки. Ако продадете уреда, предайте го на новия купувач. Инсталирайте уреда в сухо и добре проветрявано помещение. Избягвайте места на пряка слънчева светлина или в близост до източник на топлина (фурна, отопление и пр.). Ако това не може да се избегне, инсталирайте уреда, като спазвате следните минимални разстояния: Печки на въглища и нафта: 30 см Електрически и/или газови печки:3 см За да бъдат възможни манипулации с изделието и за достатъчна циркулация на въздуха, оставете поне 1 см разстояние отстрани, над уреда и между задната страна и стената. СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА Заземяването на уреда е задължително по закон. Производителят не носи никаква отговорност за нараняване на лица или животни и повреди на имущество в резултат от неспазване на предписанията. Инсталирането и свързването към електрическата мрежа трябва да се извършват от квалифициран техник, в съответствие с инструкциите на производителя и местните разпоредби за безопасност. Ако вашият нов уред е снабден с щепсел без заземяващ проводник, свържете проводника в зелено и жълто (A) към заземителната клема, която се намира на уреда (B) (вж. фигурата). Уверете се, че напрежението, посочено на табелката с данни на уреда, отговаря на мрежовото напрежение. Щепселът на уреда трябва да е лесно достъпен, дори и след инсталиране, така че уредът да може да се изключва от мрежата, когато е необходимо. Ако това не е възможно, свържете уреда към мрежовото захранване чрез двуполярен прекъсвач с минимално разстояние на прекъсване между контактите 3 мм, поставен на лесно достъпно място. Ако щепселът и контактът не са от един и същи тип, заменете контакта. Не използвайте удължители или разклонители. След инсталирането се уверете, че уредът не застъпва захранващия кабел. Изключете уреда от електрозахранването, като извадите щепсела от контакта. Не го изваждайте чрез дърпане на захранващия кабел. 53

SbS_Inst_102_00328_BG:Layout 1 4-01-2008 16:45 Pagina 54 НИВЕЛИРАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА Хладилникът има две колелца отпред и две отзад - на основата, които може да се регулират (вж. фиг. A), или четири колелца, от които двете предни колелца могат да се регулират (вж. фиг. B). Ако уредът изглежда нестабилен или искате вратите да се затварят по-лесно, регулирайте наклона на уреда, като следвате инструкциите по-долу (в завиимост от модела, както е показано на фигурите отдясно). 1. Проверете мястото на инсталиране, за да осигурите разстояние поне 1 см от всички страни, включително и отгоре. 2. Включете уреда в електрозахранващата мрежа. 3. Преместете хладилника на окончателното му място. 4. Отворете и двете врати и свалете цокъла, за да намерите нивелиращите болтове на лявата и дясната страна на основата на хладилника. С горния болт (1) се регулира задното колелце, а с долния болт (2) се регулира предното колелце. 5. За регулиране на нивелиращите болтове се използва предоставеният гаечен ключ. Завъртете нивелиращите болтове по часовниковата стрелка за повдигане на уреда и обратно на часовниковата стрелка за сваляне. За регулиране на наклона на хладилника може да са необходими по няколко оборота на нивелиращите болтове. Забележка: не развинтвайте нивелиращите болтове прекалено много, защото може да се извадят. Фиг. A Фиг. B Подравняване на вратите Ако след включване на уреда и регулиране на вратите на хладилника и фризера те не са подравнени, изключете хладилника от контакта и регулирайте двете врати, както е показано на приложената схема. 54