Views
11 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SK (858641011000) Installazione

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SK (858641011000) Installazione

SbS_Inst_102_00328_SK:Layout 1 4-01-2008 16:43 Pagina 44 PRED INŠTALÁCIOU CHLADNIČKY Váš nový spotrebič je FULL NO FROST model, výhradne pre použitie v domácnosti, t.j. chladiaci aj mraziaci priestor, sú vybavené automatickou funkciou odmrazovania. Táto príručka obsahuje pokyny a rady pre správnu inštaláciu spotrebiča - pred inštaláciou si ju pozorne prečítajte. Model, ktorý ste si kúpili sa môže mierne odlišovat' od popisu v príručke, pretože príručka sa vzt'ahuje na niekoľko modelov. Odložte si túto príručku na budúce použitie. Ak spotrebič predáte, dajte ju novému majiteľovi. Spotrebič nainštalujte v suchej a dobre vetranej miestnosti. Vyhýbajte sa umiestneniu, kde bude vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo v blízkosti zdrojov tepla (rúra, radiátory a pod.). Ak tomu nemôžete predíst', dodržiavajte nasledujúce minimálne vzdialenosti: Pece na uhlie alebo vykurovací olej:30 cm Elektické alebo plynové ohrievače: 3 cm Aby sa umožnila manipulácia so spotrebičom a dostatočná cirkulácia vzduchu, nechajte aspoň 1 cm priestor na stranách, nad spotrebičom a medzi zadným panelom a stenou. ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE Podľa noriem STN musí byt' spotrebič uzemnený. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednost' za poranenie osôb alebo zvierat a za poškodenie majetku, ktoré vyplynú z nedodržania pokynov. Zabezpečte, aby inštaláciu a elektrické zapojenie urobil kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a normami STN. Ak je nový spotrebič vybavený zástrčkou bez vodiča uzemnenia, zapojte zeleno-žltý vodič uzemnenia (A) ku skrutke uzemnenia umiestnenej na spotrebiči (B) (pozri obrázok). Skontrolujte, či napätie na výrobnom štítku zodpovedá napätiu elektrickej siete. K zástrčke spotrebiča musí byt' ľahký prístup aj po inštalácii, aby bolo možné v prípade potreby vytiahnut' zástrčku zo zásuvky elektrickej siete. Ak to nie je možné, zapojte spotrebič k elektrickej sieti prostredníctvom dvojpólového vypínača s minimálnou vzdialenost'ou kontaktov 3 mm, ktorý bude na ľahko dostupnom mieste. Ak zástrčka a zásuvka elektrickej siete nie sú rovnakého typu, vymeňte zásuvku. Nepoužívajte predlžovacie káble ani rozdvojky. Po inštalácii sa presvedčte, či chladnička nestojí na prívodnej elektrickej šnúre. Odpojte spotrebič od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky. Net'ahajte za prívodnú elektrickú šnúru. 44

SbS_Inst_102_00328_SK:Layout 1 4-01-2008 16:43 Pagina 45 VYROVNANIE CHLADNIČKY DO VODOROVNEJ POLOHY Na základni chladničky sú dve predné a dve zadné kolieska, preto môžete nastavit' spotrebič na každej strane (pozri obrázok A), alebo štyri kolieska, z ktorých možno nastavit' iba predné dve (pozri obrázok B). Ak sa zdá, že spotrebič je nestabilný alebo chcete, aby sa dvere zatvárali ľahšie, nastavte vodorovnú polohu postupujúc podľa nasledujúcich pokynov (v závislosti od modelu, ako je zobrazené na obrázku vpravo). 1. Skontrolujte miesto, kde je chladnička, aby zostal na každej strane a hore voľný priestor 1 cm. 2. Zapojte spotrebič k elektrickej sieti. 3. Posuňte chladničku do konečnej polohy. 4. Otvorte oboje dvere a vyberte podstavec, aby ste dosiahli na vyrovnávacie skrutky na ľavej a pravej strane základne chladničky. Hornou skrutkou (1) nastavíte zadné koliesko (ak je k dispozícii), spodnou skrutkou (2) nastavíte predné koliesko. 5. Na nastavenie vyrovnávacích skrutiek použite určený kľúč. Otočením vyrovnávacej skrutky v smere otáčania hodinových ručičiek dosiahnete nadvihnutie spotrebiča, otočením opačným smerom jeho spustenie. Na vyrovnanie chladničky do vodorovnej polohy môže byt' potrebných niekoľko otáčok vyrovnávacích skrutiek. Poznámka: pri vyrovnávaní spotrebiča nevyskrutkujte vyrovnávacie skrutky príliš, mohli by vypadnút'. Zarovnanie dverí Ak sú po zapnutí spotrebiča a úprave dvere chladničky a mrazničky nezarovnané, odpojte spotrebič od elektrickej siete a upravte oboje dvere podľa priloženého obrázku. Obrázok A Obrázok B 45