Views
10 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SK (858641011000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SK (858641011000) Istruzioni per l'Uso

AKO POUŽÍVAŤ

AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ ALARMY Tieto informácie oznamuje zvukový signál a zobrazenie alarmu. Dôležité: pre vypnutie zvukového signálu, stlačte tlačidlo . Alarme black out Aktivuje sa, ak došlo k dlhodobému výpadku dodávky elektrickej energie a vnútorná teplota v mraziacom priestore sa zvýšila. Na displeji mrazničky sa zobrazí blikajúca hodnota maximálnej teploty, ktorá bola dosiahnutá počas výpadku elektrickej energie. Zároveň sa rozsvieti kontrolka alarmu a zaznie zvukový signál. Dôležité: Odporúčame Vám skontrolovať stav uchovania potravín pred ich spotrebovaním. Alarm otvorených dverí Symbol otvorenia dverí chladničky/mrazničky (alebo obidvoch dverí) bude blikať zároveň s kontrolkou alarmu a bude znieť aj zvukový signál. Aktivuje sa, ak sú otvorené dvere jedného zo spotrebičov alebo ak sú otvorené obidve dbere, viac ako 2 minúty. Alarm činnosti Ak rozoznie zvukový signál a a zobrazenie písmen na displeji je to signál, že spotrebič má poruchu. Zavolajte servis a oznámte im kód, ktorý sa zobrazil namiesto teploty na displeji. 182

PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV Skôr ako zavoláte servis... Prevádzkové problémy sú často spôsobené bezvýznamnými príčinami, ktoré je možné zistiť a odstrániť bez použitia akéhokoľvek nástroja. Hluky, ktoré spotrebič vydáva je normálny jav, nakoľko zariadenia, ktoré ovládajú chod spotrebiča, ventilátorov a kompresorov a sa podľa potreby automaticky zapínajú alebo vypínajú. Existujú možnosti zníženia prevádzkovej hlučnosti: • niveláciou spotrebiča alebo jeho nainštalovaním na rovnú plochu; • oddeliť a zamedziť aby vznikol kontakt medzi spotrebičom a nábytkom; • skontrolovať či vnútorné komponenty boli správne uložené; • skontrolovať či fľaše a nádoby sa medzi sebou nedotýkajú. Niektoré normálne prevádzkové zvuky: • zapísknutie pri zapnutí prvom zapnutí spotrebiča alebo po jeho dlhom nepoužívaní; • bublanie keď sa chladiace médium dostane do trubiek; • bzukot keď sa vodovodný ventil alebo ventilátor sa spustia do prevádzky; • praskanie keď sa spustí kompresor alebo keď sa topí ľad v zásobníku; • nečakané cvaknutie sa ozve, keď sa kompresor zapne a vypne. Keď počuť tieto zvuky... ...Tvoj spotrebič je živý!!! 183