Views
9 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SK (858641011000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SK (858641011000) Istruzioni per l'Uso

AKO POUŽÍVAŤ

AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ PRVÉ UVEDENIE DO ČINNOSTI Zapojte spotrebič k elektrickej a vodovodnej sieti. (pozri príručka na inštaláciu). Ihneď po zapojení do elektrickej siete sa na displeji chladničky zobrazí teplota, ktorá bola vopred nastavená výrobcom. Poznámka: Čas potrebný na dosiahnutie nastavených teplôt nie je stále ten istý, nakoľko závisí od rôznych faktorov (od počtu otvárania dverí, množstva skladovaných pokrmov, od teploty miestnosti); za normálnych okolností táto operácia trvá 2 až 3 hodiny 180

AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ NÁVOD PRE VOĽBU FUNKCIÍ Stand-by Táto funkcia slúži na zrušenie prevádzky obidvoch priestorov, chladiaceho aj mraziaceho. Pre jej aktiváciu držte stlačené tlačidlo funkcie po dobu 3 sekúnd: na obidvoch displejoch sa zobrazia dve zelené bodky Pre nové spustenie do chodu dodržujte ten istý postup až kým sa na displeji nezobrazia vopred nastavené teploty. Poznámka: Zapamätajte si, nakoľko je to dôležité, že pri tejto operácii sa spotrebič neodpojí od elektrickej siete. Teplota mraziaceho priestoru Ideálna teplota -18°C je tá, ktorú nastavil výrobca. Akonáhle vnútorný priestor mrazničky dosiahne správnu teplotu, tato sa automaticky zobrazí na displeji. Pre zmenu teploty stlačte tlačidlá až kým nedosiahnete požadovanú hodnotu, ktorá sa zobrazí na displeji. Rýchle zmrazovanie (mraznička) Túto funkciu musíte aktivovať ešte pre zmrazovaním čerstvých potravín. Funkcia sa aktivuje stlačením tlačidla : kontrolka sa rozsvieti. Funkcia sa po 24 hodinách zruší automaticky alebo ju môžete zrušiť manuálne opätovným stlačením tlačidla. Teplota chladiaceho priestoru Ideálna teplota -5°C je tá, ktorú nastavil výrobca. Ako náhle vnútorný priestor mrazničky dosiahne správnu teplotu, táto sa automaticky zobrazí na displeji. Pre zmenu teploty stlačte tlačidlá až kým nedosiahnete požadovanú hodnotu, ktorá sa zobrazí na displeji. Rýchle ochladenie (chladnička) Táto funkcia sa aktivuje, aby sa urýchlilo vychladnutie čerstvých potravín. Funkcia sa zapína stlačením tlačidla : kontrolka sa rozsvieti. Funkcia sa automaticky vypne po 6 hodinách, alebo zopakujte manuálne celý postup stlačením tlačidla. Vacation (dovolenka) Táto funkcia zruší chladenie v chladiacom priestore v prípade dlhej neprítomnosti používateľa. Funkcia sa zapína/vypína stlačením tlačidla : kontrolka sa rozsvieti a z displeja zmizne hodnota teploty vnútra chladničky a namiesto nej sa objaví bodka. Po spustení tejto funkcie je nutné vybrať z chladiaceho priestoru všetky ľahko kaziace potraviny a dvere nechajte zatvorené, pretože chladnička si udržiava vhodnú teplotu, aby sa predišlo vzniku nepríjemných zápachov. 181