Views
10 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SK (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SK (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF SK (858641011000) Scheda

Zapojte spotrebič ku elektrickej sieti (pozrite pokyny na inštaláciu). Predtým, ako začnete spotrebič používať, pozorne si prečítajte aj návod na používanie dodaný so spotrebičom. Mraziaci priestor N. Vnútorné osvetlenie O. Sklenené police / rošty (v závislosti od modelu) P. Horná zásuvka / kôš (v závislosti od modelu) Q. Spodná zásuvka / kôš (v závislosti od modelu) R. Priehradky na dverách Priestor chladničky A. Vnútorné osvetlenie (v závislosti od modelu) B. Police C. Polica - kryt zásuvky D. Zásuvka na lahôdky "snack" (v závislosti od modelu) E. Zásuvka na ovocie a zeleninu F. Ovládač vlhkosti v zásuvke na ovocie a zeleninu (ak je k dispozícii) G. Zásuvka na mäso / ovocie a zeleninu H. Ovládač teploty v zásuvke na mäso / ovocie a zeleninu (ak je k dispozícii) I. Výrobný štítok J. Oddelenie na mliečne výrobky K. Priehradky na dverách L. Priehradka s objemom 2 l so stojanom na fľaše (ak je vo výbave) M. Priehradka s objemom 0,75 l Stand by Stlačením tlačidla "Stand-by" na 3 sekundy sa vypnú oba priestory. Po zapnutí funkcie vyberte potraviny, ktoré by sa mohli pokaziť, zo spotrebiča. V pohotovostnom režime sa na displejoch nezobrazuje žiaden symbol okrem pomlčky na displeji mraziaceho priestoru. Aby ste obnovili bežnú prevádzku spotrebiča, stlačte tlačidlo a podržte ho stlačené, až kým sa na displeji nezobrazia predtým nastavené teploty. Poznámka: touto funkciou sa nevyradí elektrické napájanie spotrebiča. Teplota mraziaceho priestoru Stláčaním tlačidla môžete zmeniť nastavenú teplotu. Fast freezing (rýchle zmrazovanie) Treba aktivovať niekoľko hodín predtým ako do mraziaceho priestoru vložíte potraviny, ktoré chcete zmraziť (24 hodín pred zmrazovaním veľkého množstva potravín). Aby ste aktivovali funkciu rýchleho zmrazovania, stlačte tlačidlo . Funkcia sa vypne automaticky po 24 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne zopakovaním postupu. STRUČNÁ PRÍRUČKA Alarm pri poruche Pozrite odsek "Čo robiť, ak...". Reset Filter Alarm (tlačidlo na zrušenie alarmov) Stlačením tlačidla zrušia zvukové znamenia. sa Alarm pri prerušení elektrického napájania Pozrite odsek "Čo robiť, ak...". SK Vacation Mode (dovolenkový režim) Túto funkciu môžete použiť v prípade dlhodobej neprítomnosti. Funkcia sa zapne/vypne stlačením tlačidla . Rozsvietený symbol indikuje, že teplota v chladiacom priestore sa značne zvýši. Po zapnutí funkcie vyberte z chladiaceho priestoru potraviny, ktoré sa môžu pokaziť a nechajte dvere zatvorené: chladiaci priestor si udrží vhodnú teplotu, aby sa zabránilo tvorbe nepríjemného pachu. Mraziaci priestor ostane v prevádzke: preto ho môžete naďalej používať ako zvyčajne. Teplota chladiaceho priestoru Stláčaním tlačidla môžete zmeniť nastavenú teplotu. Fast cooling (rýchle chladenie) Umožňuje urýchliť vychladenie čerstvých potravín v chladiacom priestore. Aby ste aktivovali funkciu rýchleho chladenia, stláčajte tlačidlo , až kým sa nezobrazí príslušná kontrolka. Funkcia sa zruší automaticky po 6 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne zopakovaním postupu. Charakteristiky, technické údaje a ilustrácie sa môžu meniť v závislosti od modelu. D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO