Views
6 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF DA (858641011000) Installazione

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF DA (858641011000) Installazione

SbS_Inst_102_00328_DK:Layout 1 4-01-2008 16:41 Pagina 32 FØR KØLE-/FRYSESKABET STILLES OP Dette produkt er FULL NO FROST og udelukkende beregnet til husholdningsbrug, hvilket vil sige, at både køleboksen og fryseboksen er udstyret med automatisk afrimning. I denne brugervejledning er der samlet anvisninger og advarsler til sikker og korrekt opstilling af skabet. Det anbefales at læse den opmærksomt og i sin helhed, inden opstillingen påbegyndes. Man bør holde sig for øje, at der, alt efter hvilken model man har købt, kan forekomme forskelle med hensyn til beskrivelsen af de forskellige betjeningsorganer og af udstyret i forhold til det skab, der er beskrevet i denne brugervejledning. Gem denne brugervejledning til senere brug, og lad den ved et eventuelt salg følge med til den nye ejer. Køle-/fryseskabet skal opstilles i tørre og godt ventilerede omgivelser. Skabet bør ikke opstilles et sted, hvor det er direkte udsat for sollys, eller i nærheden af varmekilder (ovn, varmeapparat el.lign.). Hvis det ikke kan undgås, skal skabet opstilles med følgende minimumafstande: Kulfyrede eller petroleumsfyrede komfurer:30 cm Gaskomfurer eller elkomfurer: 3 cm For at gøre det muligt at flytte skabet og tillade en tilstrækkelig luftcirkulation, skal der holdes en minimumafstand på 1 cm på siderne, over skabet og mellem bagbeklædningen og muren. TILSLUTNING TIL ELFORSYNINGEN DETTE APPARAT SKAL EKSTRABESKYTTES JÆVNFØR STÆRKSTRØMSREGLEMENTET. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af gældende lovgivning. Opstilling og eltilslutning skal foretages i henhold til producentens anvisninger samt gældende lokal lovgivning om sikkerhed. Hvis skabet har et stik uden jordforbindelse, skal den gul/grønne jordforbindelsesledning (A) forbindes til skabets jordskrue (B), se figuren. Strømtype og spænding i det forsyningsnet, køle-/fryseskabet skal tilsluttes, skal svare til angivelserne på typeskiltet. Også efter opstillingen af apparatet skal der være nem adgang til stikket, så det let kan trækkes ud af stikkontakten, hvis det skulle blive nødvendigt. Hvis dette ikke er muligt, skal apparatet tilsluttes elforsyningen via en let tilgængelig topolet afbryder med en afstand mellem kontaktåbningerne på mindst 3 mm. Afbryderen skal monteres et let tilgængeligt sted. Hvis stikket på elkablet og stikkontakten ikke passer sammen, skal stikkontakten udskiftes. Der må ikke benyttes forlængerledninger eller multistikdåser. Efter opstillingen kontrolleres det, at skabet ikke står på elkablet. For at afbryde skabet fra stikkontakten, skal man trække i selve stikket og ikke i elkablet. 32

SbS_Inst_102_00328_DK:Layout 1 4-01-2008 16:41 Pagina 33 NIVELLERING AF KØLE-/FRYSESKABET Skabet er udstyret med to regulerbare hjul foran og to hjul bagpå under bunden (se figur A), oppure quattro ruote di cui solo le due anteriori regolabili (se figur B) eller med fire hjul, hvoraf kun de to forreste kan reguleres. Hvis køle-/fryseskabet forekommer ustabilt, eller hvis dørene skal kunne lukkes lettere, kan dets hældning justeres på følgende måde (afhængigt af model, som illustreret i fugurerne ved siden af). 1.Kontrollér opstillingsstedet for at sikre, at der vil være 1 cm fri afstand på alle sider, herunder også i højden. 2.Slut apparatet til strømforsyningen. 3.Flyt køle-/fryseskabet til den position, hvor det skal blive stående. 4.Åbn begge dørene, og fjern soklen for at finde niveauskruerne til venstre og højre i bunden af køle-/fryseskabet. Den øverste skrue (1) regulerer det bagerste hjul, hvis det findes, mens den nederste skrue (2) regulere det forreste hjul. 5.Brug den medfølgende skruenøgle til at justere niveauskruerne med. Drej dem til højre for at hæve og til venstre for at sænke de tilsvarende sider af skabet. Det kan kræve flere omgange af niveauskruerne at justere skabets hældning. Bemærk: Pas på ikke at skrue skruerne for langt ud, når skabet sænkes, så de ikke falder ud. Figur A Figur B Justering af dørene Hvis det viser sig, at de to døre ikke flugter, når køle-/fryseskabet er taget i brug, og dørene er blevet belastet, skal stikket tages ud af stikkontakten, og dørene justeres som vist på figuren. 33