Views
6 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF EL (858641011000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF EL (858641011000) Istruzioni per l'Uso

ƒπ¡

ƒπ¡ Ã∏πª√√π∏∂∆∂ ∆√ ƒ√´√¡ ∏ Û˘Û΢‹ Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÔÈÎȷ΋˜ ¯Ú‹Û˘. ∞ÊÔ‡ ·ÔÛ˘Û΢¿ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹, ‚‚·ÈÒÓÂÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÌȤ˜ ÎÈ fiÙÈ ÎÏ›ÓÂÈ Ù¤ÏÂÈ· Ë fiÚÙ·. ∆˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ÂÓÙfi˜ 24 ˆÚÒÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÒÚ˜ ÚÈÓ ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË Û˘Û΢‹, ÁÈ· Ó· ÂÈÙڷ› ÛÙÔ „˘ÎÙÈÎfi ·Îψ̷ Ó· Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfi. 1. ˘Û΢·Û›· ∆Ô ˘ÏÈÎfi Û˘Û΢·Û›·˜ ›ӷÈ100% ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌÔ ÎÈ Â›Ó·È ÛËÌ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. °È· ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜. ∆Ô ˘ÏÈÎfi Û˘Û΢·Û›·˜ (Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ, ÙÂÌ¿¯È· ÊÂÏÈ˙fiÏ, ÎÏ...) Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ·È‰È¿ ÂÊfiÛÔÓ ·ÔÙÂÏ› Èı·Ó‹ ÂÛÙ›· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. 2. ∞ÔÎÔÌȉ‹/¢È¿ıÂÛË ∏ Û˘Û΢‹ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Ì ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌÔ ˘ÏÈÎfi. ∏ Û˘Û΢‹ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Ì ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌÔ ˘ÏÈÎfi. ∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ÛËÌ·Ṳ̂ÓË ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ √‰ËÁ›· 2002/96/∂∫, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE- Õ¯ÚËÛÙÔ˜ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÎÈ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜). µÂ‚·ÈÔ‡ÌÂÓÔÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ·ÔÎÔÌ›˙ÂÙ·È Ì ۈÛÙfi ÙÚfiÔ, Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÙ ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ‰˘ÓËÙÈÎÒÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ˘Á›·. ∆Ô Û‡Ì‚ÔÏÔ ¿Óˆ ÛÙË Û˘Û΢‹, ‹ ÛÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ÙË Û˘Óԉ‡ԢÓ, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÙ› ˆ˜ ÔÈÎÈ·Îfi ·fiÚÚÈÌÌ· ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Ôı› ÛÙÔ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÎÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ¿¯ÚËÛÙË, Îfi‚ÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜, ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙȘ fiÚÙ˜ Î·È Ù· Ú¿ÊÈ· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘. ∆ËÓ ·ÔÎÔÌ›˙ÂÙ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·‰›‰ÂÙ ÛÙ· ÂȉÈο ÛËÌ›· ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ·Ê‡Ï·ÎÙË Ô‡Ù ÁÈ· Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ÂÛÙ›· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, ·Ó¿ÎÙËÛË ÎÈ ·Ó·Î‡ÎψÛË ·˘Ù‹˜ µÂ‚·ÈÒÓÂÛÙ fiÙÈ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÎÈ Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ Î·È ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÚÈÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. Àªµ√À§∂ °π∞ ∆∏¡ ƒ√∆∞π∞ ∆√À ∂ƒπµ∞§§√¡∆√ Ù˘ Û˘Û΢‹˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Û·˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· fiÔ˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙË Û˘Û΢‹. ÏËÚÔÊÔÚ›·: ∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ CFC. ∆Ô „˘ÎÙÈÎfi ·Îψ̷ ÂÚȤ¯ÂÈ R134a (HFC) ‹ R600a (HC), ‚Ϥ ÂÙÈΤٷ ·ÚÈıÌÔ‡ ÌËÙÚÒÔ˘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Û˘Û΢‹˜. °È· ÙȘ Û˘Û΢¤˜ Ì πÛo‚o˘Ù¿vÈo (R600a): ÙÔ ÈÛo‚o˘Ù¿vÈo Â›Ó·È ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Â‡ÊÏÂÎÙÔ. ∫·Ù' ¤ÎÙ·ÛË Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ‚‚·ÈÒÓÂÛÙ fiÙÈ ÔÈ ÛˆÏ‹Ó˜ ÙÔ˘ „˘ÎÙÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÌȤ˜. ¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ñ ∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi (∂∫) ∞Ú. 1935/2004. ñ ∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ۯ‰ȿÛÙËÎÂ, ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÎÈ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÌÂ: - ÛÙfi¯ÔÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ √‰ËÁ›·˜ “÷µËÏ‹ ∆¿ÛË” 2006/95/∂∂ (Ô˘ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙËÓ 73/23/∂√∫ Î·È ÂfiµÂÓ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ); - ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ √‰ËÁ›·˜ “EMC” 89/336/∂√∫, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ √‰ËÁ›· 93/68/∂√∫. ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â̤ÓË Û ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Á›ˆÛ˘ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. 83

ª∂∆ƒ∞ ƒ√ºÀ§∞•∏ ∫∞π °∂¡π∫∂ √¢∏°π∂ ∂°∫∞∆∞∆∞∏ ñ ∏ ‰È·Î›ÓËÛË ÎÈ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ·. ñ ¢Â›ÍÙ ÚÔÛÔ¯‹ ηٿ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯·Ï¿ÛÂÙ ٷ ·ÙÒÌ·Ù· (.¯. ·ÚΤ). ñ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘, ‚‚·ÈÒÓÂÛÙ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜. ñ µÂ‚·ÈÒÓÂÛÙ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ Û οÔÈ· ËÁ‹ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. ñ °È· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ô ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi˜, ·Ê‹ÓÂÙ ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· Û ·ÌÊfiÙÂÚ˜ ÙȘ Ï¢ڤ˜ Î·È ¿Óˆ ·fi ÙË Û˘Û΢‹ ‹ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘. ñ ¢È·ÙËÚ›Ù ÂχıÂÚ· Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ Û˘Û΢‹˜. ñ ªË ‚Ï¿ÙÂÙ ÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜ ÙÔ˘ „˘ÎÙÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ „˘Á›Ԣ. ñ ∂ÁηıÈÛٿ٠ÎÈ ÔÚÈ˙ÔÓÙÈÒÓÂÙ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ¿Óˆ Û ‰¿Â‰Ô Ô˘ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È Û ¯ÒÚÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘. ñ ∆ÔÔıÂÙ›Ù ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û ÛÙÂÁÓfi Î·È Î·Ï¿ ·ÂÚÈ˙fiÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ. ∏ Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ÚԉȷÙÂıÂÈ̤ÓË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ÎÏ¿Û˘ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ ‰Â‰Ô̤ӈÓ: ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÌÔÚ› Ó· ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ ·Ó ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Û ·ÓÒÙÂÚË ‹ ηÙÒÙÂÚË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·fi ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ñ ∂ϤÁ¯ÂÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ ÌËÙÚÒÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ Ù¿ÛË Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ Û·˜. ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ÎÏ¿ÛË £ÂÚÌ. ÂÚÈ‚. (°C) £ÂÚÌ. ÂÚÈ‚. (°F) SN ·fi 10 ¤ˆ˜ 32 ·fi 50 ¤ˆ˜ 90 N ·fi 16 ¤ˆ˜ 32 ·fi 61 ¤ˆ˜ 90 ST ·fi 16 ¤ˆ˜ 38 ·fi 61 ¤ˆ˜ 100 T ·fi 16 ¤ˆ˜ 43 ·fi 61 ¤ˆ˜ 110 ñ ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ԇÙ ÌÔÓÔ‡˜ Ô‡Ù ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ·ÓÙ¿ÙÔÚ˜ ‹ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ. ñ °È· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÛˆÏ‹Ó· Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ Û˘Û΢‹˜ Î·È ÌËÓ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ñ ∏ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ‹ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ñ ∏ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ‹ ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÊȘ ‹ ̤ۈ ‰ÈÔÏÈÎÔ‡ ‰È·ÎfiÙË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˘ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Ú›˙·. ∞º∞§∂π∞ ñ ªËÓ ‰È·ÙËÚ›Ù ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‚ÂÓ˙›ÓË, Áο˙È ‹ ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‹ ¿ÏÏˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ. √È ·Ó·ı˘ÌÈ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È ÌÔÚÔ‡Ó, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ˘ÚηÁȤ˜ ‹ ÂÎÚ‹ÍÂȘ. ñ ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Ì˯·ÓÈΤ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‹ ¯ËÌÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·fi„˘Í˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜. ñ ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‹ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Ô˘ ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È ÚËÙÒ˜ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹. ñ ∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÓÔËı› ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·fi Ù· ·È‰È¿ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜ ‹ ·fi ∞ª∂∞ ¯ˆÚ›˜ ¤ÏÂÁ¯Ô. ñ °È· Ó· ·ÔÙڷ› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ÎÈ ·ÛÊ˘Í›·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Û˘Û΢‹˜, ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ ӷ ·›˙Ô˘Ó ‹ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ñ ªËÓ Î·Ù·›ÓÂÙ ÙÔ ˘ÁÚfi (·ÙÔÍÈÎfi) Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜ „‡¯Ô˘˜, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ. ñ ªËÓ ÙÚÒÙ ·Á¿ÎÈ· ‹ ÁÚ·Ó›Ù˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ Ù· ‚Á¿˙ÂÙ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·„‡ÎÙË ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÂÁη‡Ì·Ù· ÏfiÁˆ „‡¯Ô˘˜. Ã∏∏ ñ ÚÈÓ ·fi οı ¯ÂÈÚÈÛÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‹ ηı·ÚÈÛÌÔ‡, ‚Á¿˙ÂÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜ ‹ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË. ñ ŸÏ˜ ÔÈ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÁÔÌ˯·Ó‹ Î·È ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Û ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi (Ì ›ÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 1,7 Î·È 8,1 bar (25 Î·È 117 PSI)). ∏ ·ÁÔÌ˯·Ó‹ ηÈ/‹ Ë ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·Â˘ı›·˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÂÌ›˙ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi. ñ ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· „˘Á›Ԣ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÓˆÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٷ„‡ÎÙË ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·Ù„˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó, ÙËÓ Î·Ù¿„˘ÍË ÓˆÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ·Á¿ÎÈ·. ñ ªËÓ ‰È·ÙËÚ›Ù ˘ÁÚ¿ Û Á˘¿ÏÈÓ· ‰Ô¯Â›·, ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٷ„‡ÎÙË ÂÊfiÛÔÓ ÌÔÚ› Ó· Û¿ÛÔ˘Ó. √ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ Î·Ì›· ¢ı‡ÓË Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ. 84