Views
10 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF EL (858641011000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF EL (858641011000) Istruzioni per l'Uso

ø

ø Ã∏πª√√π∂π∆∞π ∏ À∫∂À∏ ƒø∆∏ Ã∏∏ ˘Ó‰¤ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô (‚Ϥ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÂÁηٿÛÙ·Û˘). ∫·Ù¿ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ display ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ËÌ›ˆÛË: ∏ ›Ù¢ÍË ÙˆÓ Î·Ù·¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ ··ÈÙ› ¤Ó· ÌÂÙ·‚ÏËÙfi ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ (·ÚÈıÌfi ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ fiÚÙˆÓ, ÔÛfiÙËÙ· Û˘ÓÙËÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó, ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘), ÂÓ Á¤ÓÂÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi 2 ¤ˆ˜ 3 ÒÚ˜. 89

ø Ã∏πª√√π∂π∆∞π ∏ À∫∂À∏ √¢∏°√ ∂π§√°∏ ∆ø¡ §∂π∆√Àƒ°πø¡ Stand-by ∞˘Ù‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ·ÌÊfiÙÂÚˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ „˘Á›Ԣ Î·È Î·Ù·„‡ÎÙË. °È· Ó· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ·Ù¿Ù ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·: ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ‰‡Ô Ú¿ÛÈÓ˜ ÙÂÏ›˜ Û ·ÌÊfiÙÂÚ· Ù· display. °È· ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÎÙÂϛ٠ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÛÙÔ display ı· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ηٷ¯ˆÚË̤Ó˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ËÌ›ˆÛË: ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÈ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË. £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ηٷ„‡ÎÙË ∏ ȉ·ÓÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ηٷ¯ˆÚË̤ÓË ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Â›Ó·È - 18ÆC. ªfiÏȘ ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٷ„‡ÎÙË ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ·˘Ù‹ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÛÙÔ display. °È· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·Ù¿Ù ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ù˘ ÂÈı˘ÌËÙ‹˜ ÙÈÌ‹˜ Ô˘ ı· ÚÔ‚ÏËı› ÛÙÔ display. ∆·¯Â›· ηٿ„˘ÍË (ηٷ„‡ÎÙ˘) ∞˘Ù‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÚÈÓ ÚԂ›Ù ÛÙËÓ Î·Ù¿„˘ÍË ÓˆÒÓ ÙÚÔʛ̈Ó. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› : ʈٛ˙ÂÙ·È Ë Ï˘¯Ó›·. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi 24 ÒÚ˜, ‹ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ· ·ÙÒÓÙ·˜ Í·Ó¿ ÙÔ ÎÔ˘Ì›. £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ „˘Á›Ԣ ∏ ȉ·ÓÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ηٷ¯ˆÚË̤ÓË ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Â›Ó·È 5ÆC. °È· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·Ù¿Ù ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ù˘ ÂÈı˘ÌËÙ‹˜ ÙÈÌ‹˜ Ô˘ ı· ÚÔ‚ÏËı› ÛÙÔ display. ∆·¯Â›· „‡ÍË („˘Á›Ô) ∞˘Ù‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÈÙ·¯˘Óı› Ë „‡ÍË ÓˆÒÓ ÙÚÔʛ̈Ó. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› : ʈٛ˙ÂÙ·È Ë Ï˘¯Ó›·. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi 6 ÒÚ˜, ‹ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ· ·ÙÒÓÙ·˜ Í·Ó¿ ÙÔ ÎÔ˘Ì›. Vacation ∞˘Ù‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ „‡Í˘ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ „˘Á›Ԣ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ٷÈ/·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› : ʈٛ˙ÂÙ·È Ë Ï˘¯Ó›· ÎÈ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ „˘Á›Ԣ ·fi ÙÔ display, ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡ÌÂÓË ·fi Ì›· ÙÂÏ›ÙÛ·. ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· „˘Á›Ԣ Ù· Êı·ÚÙ¿ ÙÚfiÊÈÌ· Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÙËÓ fiÚÙ· ÎÏÂÈÛÙ‹, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ‰È·ÙËÚ› Ì›· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÛÌÒÓ. 90